96147

Αριθμός τεύχους

4938

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

13/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΓΌΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  £τησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  'Αμερικης
  ε'τησια οολ. 1Γ>
  έξάμηνος · 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  13
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ε_ΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4938
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΙΚ,ΒΊΙΙΙΙΙ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  -ν της. ,
  ατυπώνοΐΜι
  'αλλικιί ^
  ένη έκ ΐώΐι
  στου (το*
  ί
  , των εΐς'ϊι
  σιν επί |Μ»
  ΑΣΙΙΙ
  Ε
  τού (τθδ»«
  ινύκτιον Ι»
  δ
  των
  λήξ·'-
  ,,οη;
  ά τό έν
  > χ,αί τ*4
  5 ών
  ,ν,
  ,βτου
  ί
  Μέ πόσην σοβαρότητα άν-
  τιμετωπίζει τό πρόβλημα
  τής οργανώσεως των γεωρ-
  γών είς συνεταιρισμούς ή
  σημερινή Κυβέρνησις, γνω-
  ρίζουν πιστεύομεν όλοι. Ου¬
  δενός δέ διαφεύγει ασφαλώς
  την προσοχήν ότι τόν τελευ¬
  ταίον καιρόν κατεβλήθη μία
  σημαντιχή προσπαθεία πρός
  τόν σκοπόν αυτόν. Ό τελευ¬
  ταίας δέ νόμος περί συνεται¬
  ρισμόν καθώς καί ή οργάνω¬
  σις τής μεγάλης Πανελλη-
  νίου γεωργοσυνεταιριστικής
  συγκεντρώσεως είς τάς στή¬
  λας τού "Ολυμπίου Διός, άπε
  τέλεσαν τάς καλυτέρας περί
  τούτου άποδείξεις. Είναι έξ
  αλλου γνωστόν ότι άπό α¬
  πόψεως ποσοϋ ή συνεταιρι-
  στική ίδέα έχει έπιτύχει με¬
  γάλας κατακτήσεις. Είς πέν-
  τε χιλιάδας καί πλέον ά-
  νέρχονται οί γεωργιχοί συ-
  νεταιρισμοί πού λειτουργοΰν
  κανονικώς. Καί περικλείουν
  είς τούς κόλπους των τό με
  γαλύτερον ποσοστόν τοΰ γε-
  ωργικοΰ μας κόσμου. Φυσικά
  δέ καί είς την νήσόν μας ή
  συνεταιριστική κίνησις δέν
  ύστερεΐ. Είς τόν νομόν μας
  τό συνεταιριστικόν πνεΰμα
  εχει σημειώσει μεγάλας κα¬
  τακτήσεις. Οί γεωργοί μας
  μέ προθυμίαν συνεταιρίζον-
  ται διά την άπό κοινοΰ καί
  δι' άμοψαίας συνδρομης
  προστασίαν καί εξυπηρέτησιν
  των συμφερόντων των. Είς
  τα πλείστα δέ χωρία, Ιδία
  των πλησιεατέρων πρός την
  πόλιν έπαρχιών, λειτουργοΰν
  αρίστα συνεταιρισμόν Μό¬
  νον είς την Μεσσαράν παρε
  τηρεΐτο παλαιότερα κάποια
  άδράνεια καί σχετική άδια-
  φορία. Τελευταίως ομως ση·
  μειοΰται καί έκεΐ ζωηρά κί¬
  νησις. Καί είς πλείστα χω¬
  ρία ίδρύθησαν καί λειτουρ¬
  γοΰν στενώτατα συνεργαζό
  μενοι μέ τό πρακτορείον
  τής Άγροτικής έν Μοίραις,
  συνεταιρισμόν "Ηδη μάλι-
  στα ετέθησαν αί βάσεις τής
  Ιδρύσεως καί ενώσεως Γεωρ-
  γικών συνεταιρισμών Μεσσα¬
  ράς μέ έδραν έν Μοίραις
  καί άκτΐνα δράσεώς καί δι-
  καιοδοσίας την περιφέρειαν
  τής δικαιοδοσίας τού πρα-
  κτορείου τής 'Αγροτραπέζης.
  Καί δέν γεννάται βεβαία
  άμφιβολία ότι ή ένωσις αυ¬
  τή θά βοηθήση είς την ίδρυ¬
  σιν καί άλλων άκόμη συνε¬
  ταιρισμόν οπου δέν ύπάρ-
  χουν τοιούτοι, είς την έντα
  τικωτέραν εκμετάλλευσιν τής
  γής, είς την έν γένει γεωρ-
  γικήν πρόοδον καί είς την
  καλυτέραν εξυπηρέτησιν των
  συμφερόντων των άγροτών.
  Έφόοον βεβαία θά ύπάρχουν
  καί τα κατάλληλα πρόσωπα
  πού θά άναλάβουν τό δύ¬
  σκολον καί βαρύ έργον τής
  ήγεσίας καί κατευθύνσεως
  τής συνεταιριστικής κινήσε¬
  ως. Καί εύτυχώς οί άνθρωποι
  αύτοί, οί άγνοί ίδεολόγοι,
  άπόστολοι καί πρωτοπόροι
  της γεωργικής μας άναγεν-
  νήσεως δέν λείπουν άπό
  τόν κάμπον τής Μεσσαράς.
  Οί συνεταιριαμοί ομως πού
  ύπάρχουν καί πού ίδρύονται
  είς όλην την χώραν καί είς
  τόν τόπον μας φυσικά, εί¬
  νε κατά μέγιστον ποσοστόν
  πιστωτικοί. Οί παραγωγικοί
  οί ύγειονομικοί, οί πωλήσε¬
  ως καί έπεξεργασίας προϊ-
  όντων έλλείπουν σχεδόν έξ
  ολοκλήρου. Καί ομως αύτοι
  κυρίνς χρειάζονται. Αύτοι
  είνε οί περισσότερον ώφέ-
  λιμοι καί διά τα μέλη των
  καί διά την εθνικήν οίκο
  νομίαν. Καί πρός αΰτούς κυ
  ρίως θά πρέπει ν' άποβλέψω-
  μεν είς τό εξής. Αυτού τοΰ
  εΐδους συνεταιρισμούς θά
  πρέπει νά όργανώσωμβν κυ
  ρί«ς είς τή ν Μεσσαράν. Συ-
  νεταιρισμούς έλαιοπαραγω-
  γών, διά την ίδρυσιν έλαι-
  ουργείων, διά την συγκέν¬
  τρωσιν, επεξεργασίαν, συσκευ
  ασίαν καί τυποποίησιν έπι-
  τραπεζίων, βρωσίμων έλαιων
  Συνεταιρισμούς παραγωγι-
  κούς διά την εκτέλεσιν άν
  τιπλημμυρικών καί άρδευτι
  κων έργων, διά την άπό
  κοινοΰ προμήθειαν ωρισμέ¬
  νων είδών, σπόρων καί
  δενδρυλλ<ων καί την καλ¬ λιέργειαν έσπεριδοειοών καί άλλων καρποφόρων δένδρων, διά την συγκέντρωσιν καί κονσερβοποιησιν λαχανικών πού εύδοκιμοϋν Ιδιαιτέρως καί πού δέν καλλιεργοΰν- ται σήμερον διότι δέν πω- λοΰνται. Όπως έπίσης πρέ πει νά άποβλέψωμεν είς την δημιουργίαν κτηνοτρο· φικών, τυροκομικών, μελισ σοχομικών καί πτηνοτροφι- κων συνεταιρισμών καί συ¬ νεταιρισμών ύγειονομικών μέ σκοπόν την ίδρυσιν θε- ραπευτηρίου είς την Μεσσα¬ ράν καί την παροχήν ία- τρικής καί φαρμακευτικης περιθάλψεως είς τούς αγρό¬ τας. Διότι είνε άνάγκη νά ευ- ρύνωμεν τόν κύκλον τής δρά σεώς μας, νά στραφώμεν πρός νέας κατευδύνσεις, νά δημιουργήσωμεν νέας εργα¬ σίας, νέας καλλιεργείας, νέ¬ ας πηγάς εΐαοδημάτων. Καί βεβαία δέν πρέπει ν' άναμέ- νωμεν νά τα κάμουν ολα «ΰΐά μόνοι των οί γεωργοί μας Πρέπει νά εύρεοη κά· ποίος πού ν' αναλάβη αυτήν την πρωτοβουλίαν. Καί την πρωτοβουλίαν αυτήν δέν είμ πορεϊ βεβαία νά την ανα¬ λάβη άλλος άπό την 'Αγρο- τικήν Τράπεζαν. Θέλομεν λοιπόν νά πιστεύωμεν ότι καί τό ζήτημα αύτό θ' αντι¬ μετώπισεν κατά την μετ' ό λίγας ημέρας άφιξιν τοΰ Δι- οικητοΰ τής 'Αγροτραπέζης είς την πόλιν μας. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ Η ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΔΕΤΟΥ Ό φασιαμός εκήρυξεν τόν πό λεμον κατά τοΰ γιακά καί τής γραβάτας. Την σταυροφορίαν ή γειραν φυσικά πρώται αί έφημε- ρίδες. Ηκολούθησαν δέ «είδικοί» παντός εΐδους: Ίατροί, αίσθητι- κοί, ίστορικοί καί κοινωνιολό- γοι. Άκόμη καί ή άρχαιολογία δέν Ιλειψεν άπό τή μέση: Καί διά λίγους δγιεινής καί διά λόγους αϊσθητική; τα κολ- λάρο καί ή γραβάτα είνε δί καιον νά καταδικασθώσιν. Οί άρ χαίοι Ρωμαΐοι ή οί άρχαΐοιΈλλη νες ήσαν ώραΐοι καί μεγαλοπρε πεϊς μέ την χλαμύ5α καί τό χιτώνιον. Άλλά καί έλεύθεροι είς την δημοσίαν κυκλοφορίαν δσον καί την κυκλοφορίαν τοΰ οά'ματος. Ή άνώμαλος κυκλοφο- ρία, ή άτονία, ή πλήξις προέρ- χονται άπό τό κλείσιμο καί σφί ξιμο τοθ λαιμοΰ. Τώρα μάλιστα οί ίατροί ανεκάλυψεν 8τι έκτός τής πνευματικής κοπώσεω; δ λαι μοδέτης όδηγεΐ καί είς την έλάτ τωσιν τής οράσεως. Είς 2λα αύτά συμφωνοΰμεν εύχαρίσ:ως Οί άδελφοί Ιταλοί ανεξαρτήτως άν ή γραβάτα είνε γαλλική εφεύρεσίς—καί είνε γνωστόν τα εύρύ άντιξενικόν πνεθμα τό οποίον χαρακτηρίζει σήμερον την Ρώμην—Ιχουν μέ τό μέρος των την κοινήν έκτίμηβιν δια τόν άγώνα των. Άλλ' έρωτα- ται: "Αν εναντίον τής σταυροφο- ρίας ϊέν αντιταχθή ή βιομηχα- νία — πρώτη καί καλύτερη ή ΐ- ταλική—?έν θά αντιταχθή ή κα- ιά τόπους ήθική παράδοσις; Είτε ατενοχέφαλη καί προληπτική φαντασθώμεν την τελευταίαν, είτε άνθ«γιεινήν χαί άντιαισθητικήν, ή άλήθεια είνε 8τι πρέπει νά την υπολογίσωμεν είς τόν άγώνα. —Τό κολλάρο κ»ί ή γραβάΐα είνε άκόμη ζήτημα ίστορικής εύ- πρεπείας Ή κοινωνιχή εμφάνισις δέν μπορεί νά νοηθί) χωρίς αύτά. Ένας βέρο; πουριτανό; αύτό θά υπεστήριζον. ΚαΙ δένθά είχεν ά' Ι δικον: Πάρετε τό Λονδϊνον δπου! ή δημοσία εμφάνισις βασίζεται είς τάς ειλικρινεστέρα; έννοίας τής ήθικής. Είς ημερησίαν διά¬ ταξιν είνε δχι μόνον τό μαλακό άλλά καί τό σκληρό κολλάρο. Αί κοινωνικαί σχέσεις υπό την επίσημον ή καί ημιεπίσημον ά¬ κόμη μορφήν των, δέν είνε αύ στηρώς περιωρισμέναι μόνον εΣς τα δεσμά των τύπων άλλά καί είς τα δεσμά τοθ κολλάρου. Ά κόμη καί είς τάς χώρας τάς πε ρισσότερον ριζοσπαστικάς παρα- μένουν ούσιαστικως καί τα πρώ- τα καί τα δευτέρα αύτά δεσμά. —Έκτός δμως τής τυπικής, τής ψυχράς κοινωνικότητος, δπάρχει καί ή κοινωνικότης τοΰ άνοι- κτοΰ άέρα την όποιαν καθιέρω σε κυρίως σήμερον, τό παγκό¬ σμιον άθλητικάν πνεθμα. Καί ή κοινωνικότης αυτή δέν μπορεί παρά νά είνε παντοΰ εναντίον των περιττών καί φορτικών δια- κοσμητικών τής άνδρικής ένδυ- μασίας. Σωστό αύτό. Άλλά τί τα όέλε- τε. Τό λυκόφως των είδώλων δέν κατώρθωσε νά διασείση ω¬ ρισμένας προπολεμικάς προλήψεις. Είς πεΐσμα των αίαθητικών, των ύγιεινολόγων καί των άρχαιολό- γων, τόν ρόλον είς την υπόθε σιν αυτήν τής καταργήσεως θά παίζουν οί... ήθικολόγοι. Κυρίω; μέ αυτού; θά τα βάλουν δποθέ τω, οί όρμητικοί τή; αίωνία; πόλεως. * * "Εχω δπ' ϊψίν μου Ηρακλειω- τας οί δποίοι καθιέρωσαν τό υπο- κάμισον ά λά Μπάϋρον. "Αν μέν είναι ώραΐοι δπως ό ποΐητής τοθ Μάφρεντ δέν συγκεντρώ- νούν μόνον τα παθητικά βλέμ- ματα των κυρίων. Συγκεντρώνουν καί τα αύστηρά καί καχύποπτα των πουριτανών τοΰ καφενείου. "Αν πάλιν έχουν την... ώοαιότη- τα τής τρίτης νεότητος—θοΰ Κύ ριε φυλακήν τω οτόματί μου. Ά¬ πό τάς τοπικάς αύτάς έκδηλώ- σαις μπορεί νά κατατοπισθή κα- νείς καί είς τάς οίκουμενικάς. Ή ανθρωπίνη ψυχολογία είνε επί τοΰ παρόντος τουλάχιστον καί κατά πλειοψηφίαν, (εναντίον τής γενικεύσεως τοΰ έλευθέρου λαιμοΰ. Ό Έλλην ιδίως, μπορεί νά μην υποφέρη ζυγόν. 'Υποφέ- ρει δμως καί θά υποφέρη επί πολύ άκόμη, τόν ζυγόν τοΰ κολ- λάρου καί τής γραβάτας Είς αύτά κατατοπίζεται συνήθως δλη ή φιλιχρέακεια άλλά καί 8λη ή ήθική τού. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ΔΙΑ ΝΑ ΓΙΝΗ Η ΚΡΗΤΗ ΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΡΑΣ Άπό τος δημοσιευθείσας | στατιστικάς καί τούς συγκρι- τικούς πίνακας τούς όποίους κατήρτισαν αί υπηρεσίαι τοΰ ύπουργεΐου Προνοίας καί Ύ- γιεινής, έξάγεται έ'να ευχά¬ ριστον συμπέρασμα διά την νήσόν μας: Παρουσιάζει συγ- κριτικώς την μικροτέραν νο- σηρότητα καί θνησιμότητσ έξ δλων των μερών τής χώρας. Ειδικώτερον ό νομός Λασηθί¬ ου, δπου μάλιστα δέν ύπαρ χει οϋτε £ν νοσοκομείον καί άπό δπου έλειπε κάθε ύγει ονομική περίθαλψις, παρουσι¬ άζει τό μικρότερον ποσο¬ στόν ώς πρός την φυματί¬ ωσιν καί την έλονοσίαν έξ δλων των νομών τοθ κρά- τους. Είναι δέ εύεξήγητον τουτο. Ή Κρήτη αποτελεί προ νομιοΰχον μέρος. Τό νησιωτι κόν κλΐμά της, ήπιον, σταθε ρόν, χωρίς άποτόμους δια- κυμάνσεις καί μεταβολάς, ξη ρόν καί ευχάριστον αποτελεί σπουδαίον παράγοντα ύγεΐ- ας. Καί επειτα οί καρποΐ της, τό γάλα της, τα τυρικά έν γέ νει καί τα κρέατα καθώς καί τα φροϋτα καί τα λαχανικά της, άποτελοϋν τροφάς έξαι ρετικώς θρεπτικάς. Έξ άλ- λου δέν ύπάρχουν καί με- γάλα άστικά κέντρα είς τα όποΐα κυρΐως ένυπάρχει ή νοσηρότης καϊ ενεδρεύει ό θά νατος. Κανονικώς έπομένως ή Κρή τη θά επρεπε ν' άποτελή τόν παράδεισον τής ΰγεΐας καί τής χαρδς. Καί θά ήτο πράγ- ματι παραδεισιακή νήσος, εάν άπεξηραΐνοντο τα £λη καί άν τό Κράτος^εΐχε λάβη τα στοιχειωδέστερα ΰγειονο· μικά μέτρα κατά τό παρελ¬ θόν. Άλλ" εύτυχώς, 8,τι δέν 2 γινε κατά τό παρελθόν φα( νεται δτι θά γίνη τώρα. Ή σηαερινή κυβέρνησις πού έστρε ψε την προσοχήν της καί είς την έξυγΐανσιν τής χώρας, δέν έλησμόνησε την Κρήτην. ΈνΙσχυσε τα ύπάρχοντα ΰ γειονομικά καί νοσοκομειακά ίδρύματα, έτόνωσε τα μέτρα περιθάλψεως των πτωχών καί των άπόρων. Άναδιωργάνω σε τάς ύγειονομικάς υπηρεσί¬ ας.Καί τώρα, προχωροθσα είς την εφαρμογήν τοϋ προγράμ- ματός της, απεφάσισε την Ί¬ δρυσιν ύγειονομικών σταθμών καί είς την ύπαιθρον. Δύο τοιούτοι σταθμοί θά ίδρυθοθν είς τόν Νομόν Λασηθίου: "Ε· νας είς την Σητείαν. Καί 2νας είς τό Ψυχρό το& Λασηθίου. Καί υπήρξεν ή απόφασις της έξαιρετικά έ- πιτυχής. Διότι καί ή Σητεία καί τό οροπέδιον τού Λαση¬ θίου είναι άπομεμακρυσμένα άπό τάς πόλεις δπου ύπάρ¬ χουν,. ή είναι δυνατόν νά δη· μιουργηθοΰν μεγάλα θερα- πευτικά ίδρύματα, ένώ βεβαί¬ ως εχουν καΐ τα διαμερίσμα- τα αύτά τοΰς άσθενεΐς των. Πιστεύοαεν δέ δτι τοιοθτοι ύ- γειονομικοί σταθμοί θά ΐδρυ- θοθν καί είς άλλα σημεΐα τής Κρήτης καί (δία είς την Μεσσαράν δπου παρουσιάζε- ται καί ή μεγαλυτέρα νοση¬ ρότης έξ αίτΐας των τελμάτων καί των έλών. Έτσι μέ την οργάνωσιν των ύγειονομικών ύπηρεσιών, μέ την άνακαίνι- σιν των λειτουργούντων νοσο κομεΐων καί την ίδρυσιν νέων, μέ την "ίδρυσιν των ύγειονο μικών σταθμών καί μέ την ανέγερσιν καί λειτουργίαν τοθ λανατορίου«Ίερουσαλήμ» καί τοθ μεγάλου σανατορίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», ό υ¬ πέρ τού όποίου έρανος των έν Άμερική Κρητών εχει άπο δώσει μέχρι σήμερον περί τάς 100.000 δολλάρια, ή ύγειονο μική περίθαλψις θά είναι πλή ρης καί ή Κρήτη δχι μόνον θά έξυγιανθή έξ ολοκλήρου άλλά θ' αποβή πράγματι συν¬ τόμως νήσος τής χαράς καί τής ύγείας. Πεταχτά σημειώματα ΑΝΤΙΛΟΓΙΕΣ Άκούει καί ή στήλη αυτή παράπονα καί διαμαρτυρίας. Άρχή της δμως είναι νά μην άδική κανένα. Καί δόγμα της είνε τό δικαίωμα τής ε¬ λευθέρας συζητήσεως. Δέχε- ται λοιπόν των άλλων τα πα¬ ράπονα καί τίς άντιλογίες δ¬ πως διατυπώνει τα ίδικά της. Χωρίς φόβον καί χωρίς πάθος δπως άπαιτή, διά στόματος των λειτουργών της καί ή θεά Θέμις. Τό χθεσινό σημεΐωμα, έδωκεν άψορμή νά διατυπω- θοΰν τέτοια σφοδρά παρά¬ πονα. —Φαίνεται, άγαπητέ μου, δτι νομΐζετε καθήκον σας τή γκρίνια, γράφει Ήρακλειόφι- λος, ώς ύπογράφεται. Άλ· λοιώς δέν έξηγεΐται πώς τα βρΐσκεται δλα κακά, λειψά, ά νάποδα, άθλια — δρόμους, καί κέντρα καί λουτρά καί πά ραλΐες. "Ετσι έγκρινιάζετε πά λι τίς προάλλες δτι δέν έχομε κέντρα άναψυχής, χοροΰ, δια σκεδάσεως, δτι δέν βρΐσκεται μέρος πού νά ξεσκάση κα νείς, νά κάμη καΐ λίγη «με γάλη ζωή» Σά ν' άγνοήτε καί τα σινεμά καί τα κέντρα μέ μουσική, μέ βαριετέ, μέ ά φθονα ποικίλα κι' έκλεκτά νούμερα, σάν νά μην παρα κολουθήτε τή νυκτερινή μας κίνησι, πού είνε τόσο πυκνή καί ζωηρή ώς τίς πρωίνές 5» ρες, δσο είς καμμίαν άλλη έ παρχιακή πόλι τής χώρας ου τε καί σ' αυτή τή συμπρωτεύ ούσα, τή Θεσσαλονίκη. Τώρα τα βάζετε μέ τούς δρόμους, μέ#_ τίς άκρογιαλιές καΐ τα κέντρα των. Μά πήτέ μου: ξέ ρετε νά υπήρχεν έ"νας δρό μος άσφαλτοστρωμένος πρίν άπό πέντε χρόνια, Ξέρετε νά υπήρχαν θαλάσ σία λουτρά καί παραθαλάσ σία κέντρα, Ξέρετε νά υπήρ¬ χαν μόλις προχθές άκόμη τα άνετα λεωφορεΐα πού ό ϊδιος έξυμνήτε τώρα; Καί βλέπετε μήπως σήμερα τίς παράγκες, τίς άσχημίες καί τίς τόσες άθλιότητες πού έσυναντούσα τε πρίν άπό λίγα μόλις χρό¬ νια είς δλα τα σημεΐσ, άκό¬ μη καί στά κεντρικώτερα; Καΐ μήπως δέν είναι μία πρόο- δος τό δτι ύπάρχουν δύο κέν¬ τρα—πρόχειρα, «αύτοοχέδια» μέ έλλεΐψεις έστω—είς την παραλίαν δπου τα λουτρά, έ¬ νώ ώς πέρυσι άκόμη δέν ύπήο χε τΐποτε οϋτε νερό νά πιή κανεΐς, "Ε! μά κάνετε καί λι- γάκι ύπομονή λοιπόν! Μέ τόν καιρό καί την ύπομονή δ λα θά γίνουν.—Ύπομονή λ,οι πόν. Ύπομονή καί θά άκούσε- τε καί σεΐς. Πράγματι έγιναν σημαντικά πράγματα τα τε¬ λευταία χρόνια. Καί δρόμοι καί κηπάρια καί λεωφορεΐα. Κι' έκεΐ πού άλλοτε έφύτρωνε ή παράγκα, άν δέν άνθοθν λουλούδια καί πρασιές σή μερο, μένει πάντως έλεύθε- ρος ό χώρος. Κι' έκεΐ άπ' δ που άπέπνεεν ή δυσοσμία των άκαθαρσιών, σήμερον άν δέν άναδίδεταΐ άρωμα κοσμικών κέντρων, κήπων καί δενδρο- στοιχιών, πνέει πάντως άέ- ρας καθαρός. Άκόμη βεβαία ΰπαρχουν οί καμπίνες γιά τούς φΐλους τής άκτής καί των θαλασσΐων λουτρών έκεΐ δπου πρίν υπήρχαν δύο άθλια παραπήγματα καί £να σμή- νος άλητοπαίδων Μτοιμων νά λιθοβολήσουν τήγυμνότητάσας καΐ νά λωποδυτήσουν τα ροθ χά σας.Ύπάρχουν καί τα δύο κέντρα. Καί είναι οί δημιουρ γοί των αξιοί τής εύγνωμο- σύνης καί των εύχαριστιών μας πού εύρέθηκαν νά μας έξυπηρετοΰν μέ πενιχρά έστω μέσα. Άλλά ή ύπομονή δέν λέει τίποτε. Τό Ήράκλειο δέν είνε κύ- ριοι Βουτουφοϋ. Είνε μία πό λις μέ αξιώσεις. Διαφημίζεται στήν Εύρώπη ώς άρχόντισσα τού ΑίγαΙου. Μά ή άρχοντιά της δέν έπιτρέπεται νά πε- ριορίζεται στό Μουσεΐο της καί μέσα στάν δαίδαλο τής ΚνωσοΟ. Πρέπει νά υπάρχη καί νά έκδηλώνεται στή σύγ χρόνον έμφάνισί της. "Οχι βέ βαια ξιπασμένη νεοπλουτική έπΐδειξι. Άλλά πραγματική άρχοντιά. Τάχομε αύτά; Βε¬ βαία δχι! Καί μή μοϋ λέτε ύπομονή. Ύπομονή σημαΐνει υποταγή στή μοϊρα. Σημαί νει άνοχή καί διαιώνισι τής αθλιότητος. Πώς θά μάς έ- φαινόταν άλλως τε,άν μας ά- παντοΰσαν οί ξένοι πού τούς προσκαλοθμε νά μάς έπισκε φθοθν: Κάνετε ύπομονή. Θάρ θωμε δταν συγχρονίσετε την πόλι σας. "Οπως μας τδπαν οί χΐλιοι έπιβάτες τοθ «Στρα- θήντεν» πρό ημερών: Κάνετε ύπομονή. "Ισως νά έλθωμε άλ λοτε καί νά έπιβιβασθοΰμε, δταν θά άποκτήσετε λιμάνι σύγχρονο, άσφαλές. Πάντως έφόσον σάς άρέση, κάνετε υπο μονή! Ή στήλη αυτή έχει πολ λά άκόμη νά είπη στό μέλ· λον... Μ.— Μία όδός. Υπεδείξαμεν καί άλλοτε την ανάγκην τής όριστικής διαμορφώσεως, τής σκυροστρώ σεως καί άσφαλτοστρώσεως τής όδοϋ Πόρου—Δημοτικών λουτρών. Διότι, όδός έν τή πραγματικότης δέν ύπάρχει σήμερον καί διά νά μεταβή κανεΐς ε"ως είς τα θαλάσσια λουτρά υφίσταται τρομακτι¬ κόν τό μαρτύριον τής σκόνης πού ύπάρχει είς παχύτατον στρώμα καί σηκώνεται είς σύννεφα όλόκληρα. Έπανερ- χόμεθα λοιπόν καί πάλιν καί επαναλαμβάνομεν την υπόδειξιν. Δέν είναι άλλωστε δύσκολον νά γίνη τουτο. Ό Δήμος, εάν δέν άπατώμεθα, έχει ψηφίσει σχετικήν πίστω¬ σιν, ύπάρχει δέ καί πλήρες σχέδιον τής όδοθ αυτής. Τά"χαρούπια. Διά την προστασίαν των τι μών των χαρουπιών δέν' ύ· πάρχει άμφιβολΐα δτι ή Κυ βέρνησις θά πράξη πάν τό άνθρωπΐνως δυνατόν. Καί θά επιτύχη ασφαλώς νά εξα¬ σφαλίση καλάς τιμάς διά τό προϊόν αύτο καί κατά την ε¬ φετεινήν περίοδον. Τό ζήτη¬ μα δμως των χαρουπιών φρο νοθμεν δτι θά επρεπε νά με λετηθή καί ν' άντιμετωπισθή σοβαρώτερον, δχι μόνον άπό τό κράτος άλλά καί άπό τούς εΐδικούς επιστήμονας κα¬ θώς καΐ άπό τό ΐδιωτικόν καί τό τραπεζιτικόν κεφάλαιον. Τό χαροθπι αποτελεί σπου¬ δαίον πρώτην ύλην δια την ίδρυσιν σοβαρών βιομηχανι- ών είς τόν τόπον μας. Άλ λοΰ, είς την Κύπρον συγκεκρι μένως, Ιδρύθη σπουδαία βιο μηχανία μέ βάσιν τόν χα- ρουπόσπορον. Κάτι ανάλο¬ γον θά επρεπε νά γίνη καΐ έδώ. Άλλά μέ τό ζήτημα αύ τό θ' ασχοληθώμεν άργότε ρα άναλυτικώτερον. Ή όδός Βιάννου. Αί εργασίαι πρός αποπε¬ ράτωσιν τής όδοθ Βιάννου, προχωροϋν ώς πληροφορού¬ μεθα μέ εξαιρετικήν ταχύτη τα. Τα τεχνικά εργα κατα- σκευάζονται μέ σύντονον ρυθ¬ μόν καί έκ παραλλήλου γί- νεται ή σκυρόστρωσις. Πι· στεύεται δέ δτι έντός τοθ θέρους τό δλον έργον θά όλοκληρωθή ώστε ή συγκοι νωνΐα μέ την ωραίαν έπαρ χίαν νά εξασφαλισθή μονί- μως καί οριστικώς πλέον. Δεδομένου δέ, δτι έχορηγή- θη πίστωσις καί διά την προ έκτασιν τής όδοϋ μέχρις Ά- μύρων, ειμπορεί νά λεχθή δτι τό συγκοινωνιακόν πρόβλημα τής Βιάννου ευρίσκεται πλέ¬ ον πρός την οριστικήν λύσιν τού. Τα Μάταλλα. Πλήθη κόσμου έχουν συγ κεντρώσει εφέτος τα Μάταλ λα. Ό δρμος είναι γραφικός. Ή θάλασσα είναι θαυμασία. Τα ψάρια της λαχταριστά καί πάμφθηνα. Τα φροϋτα εί¬ ναι έπίσης άφθονα. Καί ή συγκοινωνία δι' αύτοκινήτου είναι τακτική χάρις είς τόν δρόμον τόν οποίον κατεσκεύ ασαν οί κάτοικοι διά προ- σωπικής των εργασίας. Δυ^ ατυχώς δμως ή συγκοινωνία αυτή διακόπτεται τόν χειμώ- να διότι ό δρόμος καθίστα ται άδιάβατος. Έπειδή δμως ό δρόμος Μοιρών—Ματάλ- λων έξυπηρετεϊ καί τό Πε- τροκεφάλι, την Σίββα, τα Πιτσίδια καΐ δλα τα άλλσ γύρω πλουσιώτατα χωρία, πι¬ στεύομεν δτι θά ληφθή μέρι μνα διά την ταχυτέραν σκυ· ρόστρωσίν τού.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ! ;
  ι,.
  ι Ι
  Ι
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον τό κινηματογοαφικόν άρι-
  στούργημα: «ΧΑΜΠΑΝΕΡΑ», μέ
  την Ζαρά Λεάντερ. Την Δευτέραν
  «Μτιακαρά·, (τό σκάνδαλον Στα-
  βίσκυ).
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ»—Σήμε¬
  ρον ή άριστουργηματική Γαλλική
  ϊκδοσις: ΑΓΑΠΗ μές τίς ΦΛΟΓΕΣ,
  (έκ τοθ 'ίσπανικοθ άλληλοσπαραγ
  μοθ). Μέ την Λωρέττα Γιόγκ. Την
  Δευτέραν·· Παράδεισος γυναικός».
  Προιστάμενος Τυτΐογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσττραδάκης
  Τό Σκάνδαλον
  Σταβίσκυ.
  Ένα συγκλονιστι-
  κό κοινωνικό άρι-
  στούργημα παρμένο
  άπό την πολοκροτο
  ΔΙΚΗ ΣΤΑΒΙΣΚΥ,
  που άνεστάτωσεν ό-
  λόκληοο τόν κόσμο.
  Ή ταινία πού έγνώ
  ρησε τόν μεγαλειτέ¬
  ρον θρίαμβον προ-
  βληθεΐσα επί 5 ολο¬
  κλήρους μήνας είς^
  τό ΟΟίΙδΕΕ των Πά
  ρισΐων.
  Πρωταγωνιστοθν οί
  άσσοι τής Γαλλικής
  όθόνης.·
  ΜΑΡΣΕΛ ΣΑΝΤΑΑ
  καϊ {
  ΖΥΛ ΜΠΕΡΡΥ'
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Μεγάλη Πρεμιέρα
  ΣΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΙΑΜΠΑΝΕΡΑ
  .4)
  την λαιμητόμον.
  μΙΠγραγΤκ!
  οασιλισσα ==
  Ό έρως είς την χώραν
  των χρυσανθέμων.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ
  ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕ&Σ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρομεν είς γνώσιν των εύ·
  σεβων καί φιλεόρτων, δτι ή
  έορτή τής Κοιμήσεως τής Θε
  οτόκου, Θά πανηγυρισθή μέγα
  λοπρεπώς:
  Ό Μέγας Εσπερινάς (5.1)2
  μ. μ. θά τελεσθή μέ άνοιξαν
  τάρια καί άρτοκλασΐαν χο
  ροστατοΰντος τοθ θεοφιλεστά
  τού 'Επισκόπου Πέτρας, συμ
  πραττόντων διακεκριμένων
  (εροψαλτών.
  Μετά την 9ην ώραν μ μ.
  θά ψάλλωνται υπό των Ίε
  ρέων παρακληθείς πρός την
  Θεοιόκον μέχρι βαθείσς νυ
  κτός. ♦
  Ό Κσθεδρικός Ναός τής
  Μεγάλης Παναγίας θά φω-
  ταγωγηθή πλουσΐως.
  Την πρωΐαν ό δρθρος θά
  αρχίση περί ώραν 6 1)2 π.μ.
  τή συμπράξει των ώς άνω
  ϊεροψαλτών, μετά την θείαν
  λειτουργίαν, γενησεται Λιτα-
  νεία μετά μεγάλης πομπής,
  περιφερομένης τής Ίερδς είκό
  νος τής Θεομήτορος, δι*
  ΕϋαγγελιστρΙας καί άγοράς
  είς την πλατείαν παρακολου
  θοΰσης τής μουσικής τοθ Έ
  θνικοό ΌρφανοτροφεΙου Άρ
  ρένων Λασηθίου.
  Την μεσημβρίαν μετά την
  συνήθη κωδωνοκρουσίαν θά
  γίνη τοιαύτη πανηγυρική χά
  ριν τής ημέρας.
  Όθεν παρακαλοθνται οί εύ
  σεβεΐς χριστιανοί δπως συμ
  μετάσχωσι τής λαμπράς τσύ
  της πανηγύρεως καΐ λάβω¬
  σι την χάριν τής 'Υπεραγίας
  Θεοτόκου.
  Έν Νεαπόλει Τή 9η Αύγοό-
  στου 1938.
  (Έκ τοθ γραφβίου ττ)ς Ένο
  ριακής Επιτροπείας Μεγάλης
  Παναγίας).
  ΖητεΙτκι νοσοκόμα δι' όδοντι· ,
  α·$ρ&ϊον, Πληροφορίαι παρ' ημίν, -
  _501ον
  Εγνώριζε δτι δλα αύτά δέν
  έχουν σημασίαν, άφοϋ εκείνην
  την στιγμήν δέν ϋπήρχε πλέ¬
  ον ουτε εΤς άνθρωπος είς την
  Γαλλίαν άρκετά θαρραλέος,
  διά νά αναλάβη την υπερά¬
  σπισιν τής τέως βασιλίσσης
  τής Γαλλίας Έκεϊνος ό όπ,οΐ-
  ος θά εΐχε αυτήν την ειλικρί¬
  νειάν καΐ τό θάρρος νά άνα-
  φέρη, έστω καί μίαν λέξιν ύ
  πέρ αυτής, θά μετεπήδα άπό
  των έδωλΐων των συνηγόρων
  είς τα έδώλια των κατηγορου
  μενων. Καί άφοθ εδόθη είς
  την όλην υπόθεσιν ό τύπος
  τής νομιμότητος, ό Φουκιέ —
  Τενβΐλ ήμποροϋσε νά συντά
  ξη τό κστηγορητήριον. Ή πέν
  να τού γλυστροθσε επάνω
  είς τό χαρτί. '
  Καί ό μικρός έπαρχιώτης δι
  κηγοράκος έθεώρησε χρέος
  τού νά κάμη. επίδειξιν ποιητι
  κης εύφραδείας. "Οταν κατη
  γορη κανείς μίαν βασίλισσαν |
  πρέττει νά πάρη υφσς μέγα
  λοπρεπρίας, περισσότερο παν
  τως άπό έκεΐνο ποΰ παίρνει
  κανείς δταν κατηγορή μίαν οί
  ανδήποτε ράφτρα ποΰ φώνα
  ζε στό δρόμο: «Ζήτω ό βασι¬
  λεύς». Ό Φουκιέ άρχιζε λοι
  πόν έ'τσΐ:
  «Μετά εξέτασιν δλων των
  εγγράφων των αποσταλέντων
  υμίν υπό τοθ δημοσίου κατη
  γόρου, καταδεικνύεται δτι, δ¬
  πως ή Μεσσαλίνα, ή Φρεδε
  γόνδη, ή Μεδίκη, πού έτιτλο
  Φοροΰντο άλλοτε βασΐλισσαι
  τής Γαλλίας καί των οποίων
  τα αιωνίως μυσαρά όνόμστα
  δέν θά σβεσθοθν άπό τάς δέλ
  τους τής ίστορίσς, ούτω καΐ
  ή Μαρία— Άντουανέττσ, χή
  ρα τοθ Λουδοβίκου Καπέτου,
  υπήρξεν άπό τής άφίξεώς της
  είς την Γαλλίαν ή πληγή καί
  ή βδ'έλλα των Γάλλων».
  Καί μετ* αυτήν την ίστορι
  κήν άσυναρτησίαν—την έπο
  χήν τής Φρεδεγόνδης δέν ήτο
  βασίλειον ή Γαλλία —ηκολού¬
  θησαν αί γνωσταί κατηγορίαι.
  Ή Μαρία— Άντουανέττα διε
  τήρει πολιτικάς σχέσεις μέ κά
  ποίον πού έτιτλοφορεΐτο «βα
  σιλεΰς τής Βοημίας καί τής
  Ουγγαρίας», εΐχε παραδώσει
  έκατομμύρια είς τόν αύτοκρά
  τορα, συμμετέσχε είς τα δρ
  για τής φρουρδς, έπροκάλε
  σε τόν εμφύλιον σπαραγμόν
  καί την δολοφονίαν των πά
  τριωτών, καΐ μετέδοσε τα πό
  λεμικά σχέδια είς τό έξωτερι
  κόν. Μέ ϋφος συγκεκαλυμμέ
  νόν έπανελήφθησαν καί αί κα
  τηγορίαι τοΰ Έμπέρ περί των
  άποκαλύψεων τοΰ υΐοϋ της.
  (συνεχίζεται)
  Τα ωραιοτέρα
  τής γυναικείας
  έξαρτήματα
  τουαλέττας.
  Τά ανθη είνε τα πιό ώμορφι,
  τα πιό ιόπέροχα άξεσουάρ τής γυ·
  ναικείας τουαλέττας. Άλλοτε εί<" παλαιάς εποχάς, οί γιαγιάδες μας συνεπλήρωναν τό φόρεμα τοΰ χο· ροθ, τά ξανθά ή μελαχροινά μαλ- λιά των μέ φυσικά, φρέσκα λου- λούδια Λουλούδια τοϋ κήττου ή τοθ άγροϋ Τά τελευταία μάλιστα προωρΐζοντο γιά τίς νεαρές δέ- σποινίδες πού πήγαιναν είς τόν πρώτο τους χορό Τά φυσικά άνθη δέν είνε πλέον σήμερον τής μόδας- Τά άντικα τέστησαν τά τεχνητά πού τόσο λι γο δμως ξεχοοριζουν άπό τά φυ- σικά' Ή βιομηχανία των ανθέων έφθασεν είς τόν άνώτατο βαθμό τής τελειότητος. Γιά νά γαρνίρετε τό μαΰρο φό- ρεμά σας, γιά νά τοΰ προσθέσετε μία εΰθομη καλοκαιρινή νότα, θά καρφώσετε άριστερά στήν ζώνη τού ίνα μεγάλο ,ΐτσααπί άπό γκλι σίνες μώβ, ¥ ίνα μτΐουκέτο άπό τρία τριανταφυλλα, έκ των οποί¬ ων τό ενα νά είνε κόχκινο καί τά δύο ρόζ. Εάν δέν Ιχετε βραχιόλι πού νά ταιριάζΓ) μέ τό βραδυνό σας φό¬ ρεμα, στερεώσετε είς τόν καρπό τής μιδς χειρός σας, μέ την βοη¬ θεία μιάς μικρής έλαστιχής κορ- δέλλπΓς, δύο ή τρία λουλούδια άπύ βελοθδο ή κολλαριστή βατίστα Τό βραχιόλι αϋτό μπορεϊ νά συν- αγωνισθή επιτυχώς μέ 'ένα κόσμη- μα πολυτελείας. Κανίνα κόσμηαα, κανένα στο· λίδι δέν κολακεύει περισσότερον τά μαλλιά σας άπό ενα διάδημα άπό λουλούδια. Έκτός άν ποοτιυάτε μία τούφα άπό κόκκι%α ή ρόζ τριανταφυλ λάκιητ συγκρατηαένα μέ έ'να<ομψό κτενάκι. Τα γοβάκια σας, τίς μικρές παντοΰφλες τοΰ σπιτιοΰ, θα στο- λίσετε μέ &ύο μεγάλα λουλούδια, επί παραδείγματι ντάλιες ή ΧΡυ· σάνθεμα. Τέλος δύο κόκκινα γαρύφα"*λα, πού στερεώνονται γύρω άπό τά αϋτιά μέ λαστιχάκια στρογγυλά, άποτελοΰν την εποχήν αυτή τα πιό χαριτωμένα παντατιφ γιά σκουλαρίκια. Σκεφθήτε έξ άλλου δτι τά τε- χνηΐά λουλούδ α, μέ τα όποϊα θά στολίσετε φορέματα, καπέλλα καί άλλα έξαρτήματα τής τουαλέτ¬ τας σας, ίχουν Μνα πολΰ μεγάλο προτέρημα: νά μή μαραίνωνται ποτέ! ή Ντιατεγκέ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΤΑ ΦΛΙΣΚΟΥΝΑΚΙΑ ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή άριστουργηματική ϊ γαλλική έκδοσις: Είς τό δροσόλουστον κέντρον των άδελφών Πα- πακαλιάτη «Πανελλήνιον» αληθής κοσμοσυρροή πα· ρακολουθεΐ κάθε βράδυ τά δύο Φλισκουνάκια, τώ παιδία φαινόμενα, πού σκορπίζουν άφειδώς την χαρά καΐ τό γέλοιο. Τά νούμερα των δύο χαριτωμένων παιδιών, ά- ποτελοΰν ενα άρτιο συμ- πλήρωμα των άφθαστων τραγουδιών τής τόσο συμ¬ παθούς ντιζέζ κ. Ντέ Ροζέ. Γ" ·■*»■■■»■■■■ 39 « Έκτός Τράστ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ "Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, Πρακτορζ Ιον ΛΙΝΑΡΛΑΚΗ Τηλ*φ. 5-41 ■■■■■■■■■«■■εί Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. 35ον —Είσθε πολύ δύσκολος! ·· Έν περιπτώσει, δέν τό έτελει- ώσατε άκόμη: μπορεΐτε νά τό δι- ορθώσετε... —Δέν διώρθωΊα ποτέ κανένα έκτδς μόνο γιά νά τά κολα- κεύσΐο. . —Λοιπόν! πιστέψετέ με, άγα- πητέ μαίτρ! Τοθτο δώ είνε θαυ· μασοο!. . -Όχι!... Είχεν άφήστ^ την παλέττα καί κρατώντας το μέτωπο μέ τό χέ· ρι τού, έκύτταζε προσεκτικά, I- πίμονα μέ λύσσα, άν μπορή κα νείς νά πή Ιτοι, την νεαράν γυ· ναΐιια, πού στεκόταν όρθία μπρο στά τού. Ήταν ή πέμπτη σεάνς. Κά- ποια οϊκειότης άρχιζε νά άνα πτύσσεται μεταξύ τοθ ζΐϋγράφου καί τοθ μοντίλου. "Οχι βεβαία γιατί ΚΙΝΗΣΙΣ.—Επανήλθεν έ< Λου· τρακίου ό δικηγόρος κ. Τίτος Γε¬ ωργιάδης. —Αφίκετο ιιέσω Αθηνών ή κ Λιλή Άγησ. Κοζυράκη Νομάρχου Μιτυλήνης —Επανήλθεν έκ Μεθανων ό χ. Γεώργ. Τρακάκης. —Έπίσης έπανηλθον οί κ χ Ιωάν. Ανεμογιάννης, Εύαγ. Χάλοί ρης καϊ Γεώργ. Φουντουλάκης. ΕΟΡΤΑΙ — Μεθαύριον εορτήν τής Παναγίας δέν ίορτάζει, οοτε δέχεται έπισκέψεις ή κ. Μαρία Γ. Κουνδουράκη Γύρω στήν ττόλι. Πλεΐστοι Ηρακλειώται έτοιμά- ζονται νά διέλθουν τό διήμερον των έορτών είς την δροσόλουστον Νεάπολιν. — Η όποία εφέτος κατά τάς έ· κεΐθεν σχετικάς πληροφορίας θά παρουσιάση πραγματικάς έκπλή· ξεις είς τους επισκέπτας της. —Έκ παραλλήλου έκατοντάδες συμπολιτών, φίλων τοΰ ΰταίθρου, θά έκδράμουν τάς δύο οότάς ήυέ· ρας είς τάς διαφόρους έξοχάς καί τά πλησιέστρρα γραφικά χωρία. — Προερχόιιενοι έκ Χανίων αφι- κνοΰνται καί είς τήυ πόλιν μας μέσω Ρεθύμνης φοιτηταί τής Διε- τίς τυπιχές ορλυαρίες'είχαν Ι θνοϋς Φοιτητικής Όργανώσεως. 1 '" *-'—'"'ΐς της νήσου μας ανωτέρω όρ διαδεχθή , πραγματικές συνομιλί Ι, , . ες καΐ άκόμη λιγώτερο, έκμυ- στηρεύσεις. Άλλά ή μαρκησΕα Γιορισάκα έσυνήθΐσε ν% φέρεται 3τόν Ζάν—Φρανσουά Φέλτζ μάλ¬ λον ώς πρός φίλον παρά ώς πρός ξένον. Ό Φέλτζ έν τώ μεταξύ, μέ μιά ζωηρή κίνησι, ξαναπήρε τό πι- νέλο τού —Κυρία, — εΐκε ξαφνικά, — αΐσθάνομα; μεγάλην Ιπιθυμί* νά σάς κάμω μιά πολύ άδιάχριτγ; παράκλησιν. . —Πολύ άδιάκριτη;... —Ναί, άν δέν μέ ένθαρρύνετε, οέν θά τολμοθσα ποτέ... Αυτή έσιωποΰσε, παραξενευ- μένη. _ —Καί δμως τολμώ... Άλλά προ^αταβολικώς συγχωρήστέ με. Άκοΰστε: γιά νά τελειώσω τοΰ- το-δώ το πορτραϊΐο, μοΰ χρειά- ζοντα: τέσσερης έως πέντε ήμέ- ρες άκόμη... (συνεχίζεται) ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ©ειώδους Όξέος Τά Συνεταιριστικά Οίνοτιοι· εϊα Παραγωγών Κρήτης δια· κηρύττουσι διά λογαριασμό των μετ* αυτών συνεργαζο μένων Οίνοποιητικών Όργα νώσεων δτι την 2Οήν Αύγοΰ στου ημέραν Σάββατον καί ώραν 10 π. μ. καί έν τοίς Γρα φείοις αυτών έν Χανίοις ε¬ νεργηθήσεται φανερός μειοδο τικός διαγωνισμός διά τή προμήθειαν 2.000 χιλ)μων ύ γροΰ Θειώδους Όξέος έντό κυλίνδρων σιδηρών έπιστρα φησομένων, χωρητικότητος 50 χ)μων καί 100 κατά τό ήμισυ "Απαντα τά σχετικά τοθ διαγωνισμοθ ευρίσκονται κα¬ τατεθειμένα είς τά Γραφεΐα των Σ. Ο. Π. Κ. ο( δέ βουλό μενοι νά διαγωνισθώσι δύναν ται νά λάβωσι γνώσιν προ σερχόμενοι άπό τής 11—12ης π. μ. έκάστης έργασίμου ήμέ ρας. Ό Διευθυντής Κ. Στεφανίδης ών της γανώσεως βΐνε καθιερωμένη έν προγράμματι,πραγματοποιεϊται δέ απαρεγκλίτως κατ' έτος κατόπιν σχετικών ένεργειών τής ενταύθα Τουριστικής Έπιτροπής. — Ζωηροτάτη ή έμπορική κίνη¬ σις Ηρακλείου μέ τούς καθημε- ρινοϋς κατάπλους καί άπόπλους άτμοπλοίων χωρητικότητος πολ· λών χιλιάδων κόοων. —Άλλά καί αί διά ξηράς συν· αλλαγαί διεξάγονται μετ" άναλό- γου ζωηρότητος όιά των καδημε- ρινών άφίξεων διαφόρων είδών φορτίων έκ των έπαρχιών. —Ή θεά Τύχη ηύνόησε καί κα¬ τά την 4ην κλήρωσιν τοϋ 'Εθνι- κου λαχείου πλείστοος συμπολί¬ τας κερδίσαντας διάφορα ποσά. — "Ωστε νά άναθαρρήσουν διά τάς επερχομένας κληοώσεις πάν¬ τες οί άγνοηθέντες μέχρι τής στιγ ΜΕΣ ΤΙΣί ΦΛΟΓΕΣ "Ενα ΰπέροχο έρωτικό ρω μάντζο που έκτυλίσσεται ά νάμεσα στήν κόλασι τοΰ Ί σπανικοδ άλληλοσπαραγμοϋ. Ή φλογερή άγάπη δύο νέ- «ν, ποΰ την γιγαντώνει ό κρήτας των κανονιών καΐ έ κίνύυνβς πού τούς άηειλεϊ σέ κάθβ τους βήμα. Μέ την ΛΩΡΕΤΤΑ ΓΙΟΓΚ Καί νέον 20ΥΡΝΑΛ. ΑΣΦΑΑΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΑΦΙΑΑ ΣΑΣ Είς το προϊόν τής σταφίδος στηρίζονται εύλόγως όλαι αί έλπίδες των αμπελοκτημονων μας. ' Δ«ά τβ προϊόν τής σταφίδος σας έξηντλήθητε είς Ιξοδα καλλιεργεί- ας καί ατελειωτων φεκασμών πρός πρόληψιν τού περβνοσπόρβυ. "Ηδη άπομένει σοβαρός καί άμεσος ό κίνδυνος τής βροχής άπό τής ημέρας πού ή σταφίςσας θά παρα¬ μένη έκτεθειμένη είς τούς όψιγιάδες πρός άποξήρανσιν ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ, τόν άμεσον καΐ σο βαρωτατον προλαμβάνετε μέ ελαχίστην δαπάνην άσφαλίζοντες τούς ΐ. λοχρονίους κοπους καί τάς δαπάνας σας κα» «ύτό τουτο τό προϊον είς τον Αγγλικόν Άσφαλιστικόν κολοσσόν: νοι ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΎ'Δ Έπισπεύσατε τας δηλώσε»ς άσφαλειών τού προϊόντος σας άπευθυνόιιε τό ταχύτερον είς τούς άντιπροσώπους Νομοΰ Ηρακλείου: ΗβυνοΗ*- ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ Έναντι Έθνικής Τραπέζης. ΣΗΜ. Προτάσεις έκάστης άσφαλϊίαί δέον όπως ίιπββληβώσιν ί «ρχ««, 7 ήμίροτς μ.τά τί,ν —Ή διακοπή των εργασιών δι- αμορφώσεως τής παραλιακής λεω- φόρου Μπεντενάκι παρατείνεται άγνωστον διατί. —Ωσαύτως καθυστρρεϊ ή έπα- νάληψις των εργασιών αποπερα¬ τώσεως τοΰ μεγάρου τής 'Ενετι- κης Λέσχης. — Είς το λαϊκόν ιατρείον συγ- κεντρώνονται καθ' ημέραν κατά δεκαδας διάφοροι άσθενεϊς. — Οί περισσότεροι τούτων πά- σχουν έκ τραχωμάτων, παρατη· ροΰνται δέ μεταξύ των πασχόν- των ττολλά παιδάκια. —Πράγμο: λμο. άπο&β+κνύει δτι τό νόσημα μεταδίδεται εξακολου¬ θητικώς παρά τά ληφθέντα σχετι¬ κώς ύγειονομικά μέτρα — Είς τόν περίβολον τής παλαι¬ άς Νομαρχίας σταθμεύουν κατ' αύ τάς πολλά δίτροχα. —Είς · τρόπον δυσχεραίνοντα την κυκλοφορίαν καΐ των πεζών «αί των αύτοκινήτων δεδομένου δτι -έκεΐ πλησίον ευρίσκονται τά γραφεΐα τής 12ης Διευθύνσεως αύτοκινήτων. —Έξ άλλου καΐ διά λόγους άλλους φανταζόμεθα ή στάθ- μευσις έκεΐ, δέν άνταποκρίνεται είς μίαν πολιτισμένην εμφάνισιν πόλεως. —Οί φαλαγγϊται Ηρακλείου θά έκδράμουν ώς γνωστόν την Δευ¬ τέραν είς Νεάπολιν. —Έπίσης θά μετάσχη τής εορ¬ τής καί ή μουσική τεϋ Δήμου. —Μέ τόν τρόπον αυτόν θά δο¬ θή είς την πανήγυριν τής γείτο¬ νος πόλεως καΐ ε"νας... Ήρακλει- ώτικος χαρακτήρ, άνάλογος μέ την στοργήν καί τό ενδιαφέρον πού τρέφουν οί συμπολίται πρός τό ωραίον αύτό κέντρον τοθ Με¬ ραμβέλλου. —Είς τόν κινηματογράφον Που¬ λακάκη τψοβάλλεται υέ μεγάλην επιτυχίαν τό φίλμ «Χαμπανέρα·. —Πολλήν επιτυχίαν σημειώνει και ή προβολή είς τόν κινηματο- γράφον «Άπόλλωνα· τοΰ ένδιαφέ- ροντος 2ργου: «Άγάπη μεσ' τίς φλόγες». 6 Ρίπορτίρ ΤΟ ΔΡΟΖΟΛΟΥΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ Μ0ΥΤΑΦΗ ΕΙ2 ΜΑ23ΤΑΜΠΑΝ Είνε άσύγκριτβν είς περιποίη¬ σιν καΐ καθαριότητος. Είνβ τό μβ ναώικβν είς το εΐώός τού. "Εχβι παντβτϊ βκλεκτά μβζβλίχια της ώρας καΐ κρασιά σπάνια. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Α. Ε. Φέρει είς γνώσιν των ένδια- αφερομένων δτι διαθέτει πρός πώλησιν τά μεταχειρισμένα καλάθια καί καψάσια Άλε- ανδρείας είς τιμάς συμφε¬ ρούσας. Τά έν λόγω καλάθια καΐ :αφάσια είναι ελευθέρα και" ΰχί ύποκείμενα. Πληροφορίαι καθ' εκάστην ίς τό γραφείον τής έταιρίας εωφόρος Δουκός Μποφώρ Ι- αντι Μεγάρου Γουναλάκη. Έκ τοθ Γραφείου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Μαγαζείον ει'ς την πλατείαν Λβμπλετζίδικα (όδός Άγιοστβφανιτων). Πληρο¬ φορίαι παρά τφ %. Αλχφ. Μ .1
  Λ1ΝΟΡΘΩΣΙΣ
  6λι.
  < ι,ήϊ ( των κοθημ(. ιψόρων ΕΐΜβ Ρχιών. ό 'ιν ί Β»,. ουμττολΙ. ιάφορα τΐοο4 βΡΡήσουν 54 ώ ε«έχρι τής ότι» έογασιών 5, ραλιακήςλίβ· τταρατεΐνίΐί >τ<=ρει ή έ,0, >ιών άττοιερα
  Ιατρείον ο»|
  ημέραν κοΐι
  σθενϊΐς
  . τούτων ΐί·
  ττων, τταραη·
  ι ών ττα~^
  χ.
  .ται έξαΐί»
  ηφθένταφ
  τρα
  όν τής «Ι»
  ιεύουν κοπ*.
  δυσχεραΐϊθΐβ
  τί των «(»
  ύ ν δεδομεν*
  ίύρίοκονΐι
  ς Διευθύνο«
  διά λόγο*
  εθσ ή ο»
  ινταποκρί«ΐ»
  ■ νην έμψάνιοιι
  Ηρακλείου 11
  ιτόν την Δ*
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  ~-
  37*ον
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλουο.
  Ένόμιζεν ό Μάριος δτι είχεν έντός τής καρ
  δ(ας δλα τα άσματα των πτηνών, άτινα ήκουε
  κελαδοΠντα, καί δλα τα τού σαπφειρώδους ού·
  ρανοΰ, δσα εβλεπε διά μέσου των φύλλων των
  δένδρων.
  Έπορεύθη κατ' ευθείαν πρός την «δενδροστοι'
  χίαν», καΐ άμα καταφθάσας είς τόν σκτ>πόν, διέ
  κρινεν επί τοϋ αύτοΰ έκεΐνου έδωλίου τό γνω
  στόν ζεΰγος' άλλ' είδεν είς αύτό καί τίνα διαφο
  ράν, οπόταν έπλησΐασεν ό άνήρ ή~τον ό αύτάς, ή'
  κόρη τοΰ εφάνη ώς νά μή ήτον ή αυτή. Νυν έ
  βλεπε μίαν νεάνιδα ύψιτενή καί ωραίαν, κεκτη
  μένην δλους τοΰς έρασμίους έκείνους σχημαιι-
  σμούς, ούς ή γυνή άποκιά, καθ" ήν ώραν μάλι
  στα μετέχει είσέτι καί των άφελών χαρΐτων τής
  παιδικής ήλικΐας' ώραν ταχέως παρερχομένην, ώ
  ραν άγνήν, ήν μοναι δύνανται νά έκφράσωσιν
  αί δύο ούται λέξεις" δεκαπέντε έτη. Όποία θαυ
  μαστή κόρη ή"τον έκείνη, καστανόχρους μετά φλε
  βών χρυσιζουσών, έν τώ μεταξύ, οποίον μέτωπον
  μαρμάοινον, οποίαι ροδίζουσαι παρειαί, όποία δ
  ψις ώς κηροϋ λευκοθ, οποίον γλυκύ στόμσ, οπό¬
  θεν άνέτελλεν ώς φώς τό μειδίαμα καί ώς μου
  σική ό λόγος, κεφαλή, ο'ίαν ό ζωγράφος Ραφα
  ηλ πάντως θ' άντέγραφε, θέλων ν' άπεικονίση.
  την τής «αρθένου Μαρίας, όρθουμένη επί τραχή-
  λου οποίον βλέπομεν είς τα τής Αφροδίτης άγάλ
  ματα
  Ή ρ!ς δέν ή"τον ώραίσ, καί τουτο πρός έτι
  πλείονα χάριν τοϋ έρατεινοΰ προσώπου, δ περι
  γράφομεν, άλλ' ήτον εύειδής, ου τε δηλαδή εύ
  θεΐα, οΰτε καμπύλη, ουτε ίταλική, ουτε έλληνι
  κή' ήτον ή ρίς ή παρισινή ρίς εύφυής, λεπτο
  φυής, άκανόνιστος άλλ' έπέραστος' ή ρίς έκείνη,
  ήτις φέρει τούς ζωγράφους είς απόγνωσιν καΐ γοη
  τεύει τούς ποιητάς.
  Διοβαίνων ό Μάριος πλησίον της, τούς ό
  φθαλμούς της δέν ηδυνήθη νά ίδη, διότι ήσαν επι
  μόνως τεταπεινωμένοι. Εΐδε μόνον τάς μικράς
  βλεφαρίδας των, τάς καστανόχοους, βρυούσας
  σκιάς καί αίδοθς. Τουτο δμως δέν ήμπόδιζε
  την ωραίαν νεάνιδα τοΟ νά μειδιά άκροωμένη τόν
  πολιόν άνδρα, δστις ωμίλει πρός αυτήν, καί ού
  δέν έπαγωγότερον τοΟ έν ταπεινωσει των όφθαλμών
  γλυκεροθ έκείνου μειδιάματος.
  Κατά την πρώτην στιγμήν, ό Μάριος ΰπέθεσεν
  δτι ήτο άλλη τις θυγάτηρ τοΟ αύτοΰ άνθρώπου, ά
  δελφή ϊσως τής πρώτης, άλλ' δταν ή άμετάβλητος
  έξις τοϋ περιπάτου τόν έπανέφερε καί δεύτερον
  πλησίον τοϋ έδωλίου, καί παρετήρησε την κόρην
  μετά 'προσοχής, είδεν δτι ή"τον ή αυτή.
  Έντός έξ μηνών, ή μικρά κατέστη νεάνις· τό
  πάν ήτο τουτο. Καί ουδέν συνηθέστερον τοΟ φαινο
  μένου τούτου. "Ερχεται στιγμή, καθ" ήν αί κόραι ά-
  ναπτύσονται διά μιδς' μεταμορφοθνται αιφνιδίως
  είς ρόδα.
  Χθές τάς άφήκες παιδία, οΰτε προσεΐχες· σή
  μερον βλέπεις την συναναστροφήν των Ικανήν νά
  σοθ άναρπάση την ησυχίαν.
  Ή περΐ ής λόγος δχι μόνον ηυξήθη, άλλά καί
  έλαβε τίνα χαρακτήρα (δεώδη. Καθώς είς δέν
  δρα τινά τρείς μόνον ημέραι τού Απριλίου άρ
  κοθν δπως άνθοφορήσωσιν, είς αυτήν ήρκεσαν
  Εξ μόνον μήνες δπως περιβληθή πάν κάλλος.
  Ήλθεν, ώς βλέπετε, καί είς αυτήν ό Άπρίλι-
  ός της.
  (συνεχίζεται)
  ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΟ
  Τό Αρκαλοχωρι
  καί ή περιφέρειά τού.
  ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
  Μέ την γνωστήν ποτασσαν «ΦΙΣΛ» ή όποία
  ήγγυημένως παράγεται άπό στάχτην έξασφαλίζε-
  τε τό ξανθόν χρωμα, την καλλιτέραν άποξήραν-
  σιν καί διατήρησιν τής σταφίδος αας.
  Φροντίσατε πρίν έξαντληθρ.
  Παβακαταβήκη παρά τβΐς κ. χ.
  ΥΙΟΙΣ Ν. ΚΜΝΣΤΑΝΠΝΗΔΟΥ-Χανίων Πβρτα.
  ΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ·ΒΠΒα·ΒΒΒΒΒ«—
  ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  ΛΥΚΕ1ΟΥ Ο "ΚΟΡΑΗΣ,,
  Ά πό 1ης Αύγβύστου ήρχισεν ή λειτουργία τώνΦρβν-
  τιστηρίων τοϋ Λυκείου κατά τμήματι καί μέ ειδικούς κα-
  βηγητάς δι' Εκαστον μάθημα.
  1) ΔΓ ιίσιτηρίους βξετάοΐις είς την Παιδαγωγικήν
  Ακαδημίαν, τό Πανεπιβτήμιβν, τό Πβλυτεχνΐϊον, τάς
  Στρατιωτικάς καΐ λοιπάς 'Ανωτάτβις Σχολάς.
  2) Διά μιτεξεταστεβυς πάοης τάξεως καί παντός
  Σχολϊίβυ.
  3) Δι' άποφβίτους της Δ.' καί Ε.' τ«{εΗ$ τοθ Δημοτι-
  κου μέλλοντας νά ΰπβατΜσιν εισιτήριον εξέτασιν διά την
  Αην τάξιν τού όκταταξΐου Γυμναοίου.
  4) ΔΓ «πβφοίτους τής ΣΤ.' τά^βως τοΰ Δημβτικβϋ,
  μίλλοντος νά ύποστώσιν εισιτήριον εξβτααιν διά την Α.'
  τού έξατκξίβυ Γυμναοίου, Πρακτιχβΰ Λυκείβυ καί Έμπο-
  ρικής £χ«λής.
  Πληροφορίαι παρέχονται χαβ' έκήοτην έν τ$ Γρ«-
  τ·δ Λυκείβυ.
  Β·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΙΒΒΒΒΒεΐΒΒΒ·ΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒ
  41
  Β'.
  Διά τα χερσαϊα πτηνά πού εϊσ-
  δύουν μέχρι των άνταρκτικών νή
  σων, ή 55η μοΐρα γεωγραφικοΰ
  πλάτου; είνε προφαν&ς τό δριον,
  τοϋ όποίου ποτέ δέν έπιχειροΰν
  την υπέρβασιν. Αντιθέτως τα
  θαλασσοπούλια ταξιδεύουν μέχρι
  τοΰ Νοτίου Πόλου, άν καί τρία
  μόνον εϊδη θϊλασσίων πτηνών κα·
  τευθύνονται είς τό μακρυνον αύτό
  ταξίδι, είς την ξηράν, πρός ανα¬
  ζήτησιν τροφής.
  Ένώ ΙΊιΐς τώρα είχαν ανακαλυ¬
  φθή δύο μόνον είδη φυτών, είς
  την περιοχήν τοΰ Νοτίου Πόλου,
  ο ναύαρχος Μπέρντ ανεκάλυψεν
  είς τούς βράχους τής ξηράς 300
  εϊδη χόρτων καί μυκήτων καί
  100 διαφορετικά ειδή πόας. "Ολα
  αϋτά τα φυτά τής νοτιοπολικής
  περιοχής ζοθν μόνον ολίγας
  έβδομάδας την θερμήν εποχήν τοΰ
  ετους, ϋστερα βυθίζονται είς νάρ
  κην. Χάρις είς την άπονάρκω-
  σίν των αυτήν πού διαρκεϊ πολ-
  λούς μήνας, μποροΰν καί άνΐέχουν
  είς Ινα ψΰχος 60 βαθμών υπό τό
  μηδέν. Ή έξερευνητική άπ^ατο
  λή τοΰ ναυάρχου Μπέρντ ανεκά¬
  λυψε μάλιστα καί είς ίίψος 1200
  μέτρων υπέρ την επιφάνειαν τής
  θαλάσσης 2να είοος πρασίνης
  πόας. Σέ μπάλλες χιονιοΰ πού εί¬
  χαν μαζευθή μεταξύ 77 καί 78
  μοίρας, ευρέθησαν, καθώς τάς πά
  ρατηροΰσαν μέ τόν μεγεθυντικόν
  φακόν, άναρίθμητα μικροσκοπικά
  πλάσματα μεταξύ έξ ίσου μικρο-
  σχοπικών φυτικών λειψίνων. Διά
  την επιστήμην άπετέλεσεν αφάν¬
  ταστον έκπληξιν ή άνακάλυψις
  τοιαύτης ποικιλίας ζωής έν τώ
  μέσφ τοΟ χιονιοΰ καί των αίωνί-
  ων πάγων, Έγείρεται δμως τό
  ζήτημα πώς έφθασαν εως έκεΐ
  επάνω δλα αύτά τα μικροσκοπι¬
  κά ζωθφια καί φυ:ά, δεδομένοα
  δτι τονϊάχιατον έννεακόσια χίλιό-
  μετρα θαλάσσης χωρίζουν τάς
  πρός τόν Νότιον Πόλον νήσου;
  άπό τα τμήματα τής ξηράς. Αύτό
  τό ζήτημα άπασχολεί την αύ^χρο-
  νον επιστήμην. ΎπΫΐρχζ τάχα άλ¬
  λοτε είς τό σημείον τουτο τής
  γής μία συνεχομένη ξηρά, μία
  γέφυρα ξηρας, διά μέσου τής ο¬
  ποίας ή ζωή μετετοπίσθη μέχρι
  τής νοτιοπολικής ηπείρου, πρίν ή
  ή γέφυρα αυτή τής ξηράς, κατα-ι
  βυθισθή; Έφεραν θαλάσσια ρεύ- ί
  ματα, άνεμοι ή πτηνά τού; από¬
  ρους αύτούς τής ζωής είς την
  έρημιά των αίωνίων πάγων τοΰ.
  Νοτίου Πόλου; Δεδομένου δτι ό
  εύρεθεΐς φυτικός κόσμος είνε
  αναμφισβητήτως μεταγενέστερος
  τής έποχής των αίωνίων πάγων,
  μία έξ δλων αυτών τώ/ υποθέ-
  σεων πρέπει ν' άληθεύη. Μία ά
  πό τάς καταπληκτικωτέρας άνα-
  καλύψεις τής άποστολής τοΰ ναυ¬
  άρχου Μπέρντ είνε, δτι είς τάν
  Νότιον Πόλον υπάρχει άληθινός
  λιθάνθραξ. Θεωρεΐται μάλιστα 8-
  τι ή ξηρά τής νοτιοπολικής περι¬
  οχής κρύπτει είς τα σπλάχνα
  της μεγάλα κοιτάσματα λιθάν-
  θρακος. Τουτο δέ είνε απόδειξις
  δτι πρό άμνημονεύτων χρόνων υ¬
  πήρχεν είς την περιοχήν αυτήν
  τής γής ήπιον καί υγρόν κλϊμα,
  είς τα οποίον μποροΰσε νά ευ-
  δοκιμή πλουσία καί ποικίλη
  βλάστησις, δάση καί βάλτοι πού
  έσχημάτισαν τα κοιτάσματα των
  λιθανθράκων.
  ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ Αύγουστος (άν
  ταποκριτοϋ μας).— Κέντρον έμ-
  ποοικον τό Αρκαλοχωρι, παρου-
  αιάζει μεγάλην ζωτικότητα καϊ ε¬
  ξαιρετικήν εξέλιξιν τα τελευταία
  χρόνια. Είς τάς έμποροΐτανηνΰ-'
  ρεις πού όργανώνονται κ-κθε Σάβ
  βατον είς την πλατΕΐ* του,βυγκεν '
  τρώνονται χιλιάδες κόσμου έξ
  ολων των πέριξ έπαρχιών καί
  της πόλεως. Έδώ έρχονται νά'
  πωλήσουν τα δημητριακά των οί
  Μονοφχτσιώται καί νά κάμουν
  τάς προμηθείας των εΐδων ποϋ έ-
  χούν ανάγκην. 'Εδώ έρχονται
  έπίσης οί Πεδιαδΐται, οί Βιαννΐ-
  ται, οί Λααηθιώται νά πωλήσουν
  τα εϊδη των καί ν' άγοράαουν
  αλλα πού τούς άναγκαιοΰν. Έδώ
  κάθε Σάββατον έρχονται καί άπό
  τό Ήίάκλειο πλείστοι έμποροι
  καί μεταπράται, δεδομένου ότι
  αί συναλλαγαι είναι πάντοτε ση¬
  μαντικαί. "Ετσι τό Αρκαλοχωρι
  παρουσιάζει κάθε Σάββατον κίνη¬
  σιν εξαιρετικήν καΐ δημιουργεΐ
  την οικονομικήν ευημερίαν τού
  πού βοηθεΐ είς την εξέλιξιν τού,
  μέ την ανέγερσιν νέωνοϊκοδομών,
  ιέ τόν συνεχη έξωραΐσμόν τού.
  Άλλ' έκτός τής έμπορικης κινή¬
  σεως, τό Αρκαλοχωρι παρουσιά¬
  ζει καΐ μεγάλην γεωργικήν ζωτι·
  κότητα. 'Ο κάμπος τής 'Αγιασε
  μής, μέ τα εύφορώτατα έίάφη
  τού, άνηκει κατά μέρος είς τούς
  'Αρκαλοχωρίτας. Καΐ καλλιεργεΐ
  ται έντατικά καΐ παράγει πλουσί
  ούς καΐ έκλεκτούς καρπούς. Τό
  ίδιον δέ ουμβαίνει καΐ μέ ολα
  τα αλλα γύρω χω?ιά: Την 'Αλι
  τζανή, τό Χουμέρι, τή Ζήντ«,
  τα Πάρτηρα, τα Ρουσσοχώρια. Εί
  ναι ολα χωρία εϋφορα. Καΐ οί κά
  τοικοί των, γηγε»εΐς καΐ προσφυ-
  γες, φίλεργοι καΐ έξαιρετικά προ-
  οίευΐικοί. Έπιδίδονται είς την
  γεωργίαν μέ ζήλον, καλλιεργοϋν
  δημητριακά, άμπέλια, καπνά, μπο
  ΒΒΒΒΒΐεΐΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐΗΒΒΜΒεΐΒ·ΒΒ·Μ«ΒΒΒΙ
  ΗΑΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛ
  ΠΟΤΑΣΣΑ ΜΠΑΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  80 - 85 °)ο
  Σταφιδοτιαρανωνοί,
  Προοέξατε. ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΕΣΘΕ ΕΠΙ ΤΟΥ
  ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ ΣΑΣ. Άδιαφορήσετε στίς παχυλές
  φεκλάμες. Όσοι τυχόν δέν έχρησιμοποιήσατε την
  άποδεδειγμένως ανωτέραν δλων καθαράν Ποτασσαν
  μας Μάρκας ΗΛΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙ, προελεύσεως Γερ-
  μανίσς, χρώματος Μττλέ, 80—85, προβήτε μόνον
  είς δοκιμάς, κοί θά έξακριβώσητε την έπιτυγχα-
  νομένην ταχίστην άποξήρανσιν, καΐ τόν άριστον
  χοωματισμόν ποϋ δίδει επί των Σταφίδων σας,
  ΟΣΤΙΣ ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΟΥΤΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΣ.
  "Η κατανάλωσις μας είναι ή καλλιτέρα απόδει¬
  ξις δλων τούτων. "Επί είσαχθέντων πρό 20ημέρου
  2500 Βαρελίων, μας άπομένουν είσέτι μόνον 600.
  Γενικός άντιπροσωπος έν Κρήτη μετά διαρχοΰς
  παρακαταθήκης:
  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
  Πλατϊΐα Καλλεργών, (Κέντρον).
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια
  (σέ 12 ώρες).
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Ανεσις—'Ασφάλβια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  ι-μ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθί) πελατείαν τού δτι
  διαθέτει σοϋμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣ1Α ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  στανικχ, εληές ένώ έκ παραλλή-
  λου είναι καΐ άριστοι χτηνοτρο-
  φοι Έδώ ή οίκόσιτο; κτηνοτρο-
  φία, καθώ; καί ή μελισσοχομία
  καΐ όΐνιθοτροφία άποδίδοον ένα
  σημαντικώτατον εΐαόδημα, είς
  τούς αγρότας κάθε χρόνον.'Έχουν
  δμως καΐ τάς έλλείψεις καί τάς
  ανάγκας των _ τα χωρία «ΰτά.
  Καΐ πρώτον έ'χουν ανάγκην με
  γαλυτέρας χρηματικής ένισχύαε·
  ως έκ μέρους τής 'Αγροτραπέζης
  καΐ κχθοδηγήσΐως άπό είδικούς
  επιστήμονας, διά την άποστράγ-
  γισιν καΐ καλυτέραν καλλιέργει
  αν ολοκλήρου τού κάμπου τής
  'Αγιασεμής. "Εχουν έπίσης άνάγ
  κην συγχρόνου συγκοινωνΐας.
  Καΐ θά Ιπρεπε ν' άναληφθη πρω
  τοβουλία ωστί μέ προοωπικήν
  εργασίαν των κατοίκων καΐ μέ
  ενίσχυσιν τοΰ έπαρχιακοΰ ταμεί-
  ου οδοποιΐας νά κατασκευασθή
  άμαξιτή όδός άπό Αρκαλοχωρι
  εί; Πάρτηρα, Πυράθι καΐ Τεφέ
  λι, πού θά έξυπηρετοΰβε μίαν
  πλουβιωτάτην περιφέρειαν.
  "Εχουν άκόμη ανάγκας άπο
  έργα υδρεύσεως, άπό νέα βχολι-
  κά κτίρια άπό βυνεταιρτσμοΰς.
  Εΰτυχώς δμως ή Άγροτράπεζα
  έκδηλώνει τό ενδιαφέρον τικ.
  ΠροιΙηθεόει έκλεκτής ράτσας πρό
  βατα καΐ άγελάδες είς τούς γεωρ
  γούς. Φροντίζει διά την διάδοσιν
  τής μελισσοκομίας καΐ όρνιθοτρο
  φίας καΐ την επιστημονικήν οργά
  νωσίν των. Άπό πέρυσι έκαμε
  την αρχήν. Καί ασφαλώς θά ουνε
  χίση την προσπάθειαν της. Καΐ τό
  Κράτος βεβαία δέν έλησμόνησε
  τό διαμέρισμα αΰτό. Τελευταίως
  έκδηλώνει ζωηρόν τό ενδιαφέρον
  τού Ειμπορούμεν λοιπόν νά έλ
  πίζωμεν δτι ταχέως" «ίς την περι
  φέρειαν αυτήν θά σημειωθοΰν
  νέαι πρέοδοι πού θά φέρουν την
  ευημερίαν των κατοίκων.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΙΙΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Σταύρου Κυριαχάκη κατοίκου
  Μονόχωρο Καινουρίου.
  Κατά
  Ρεωργίου Έμμ. Χαραλαμπάκη
  κατοίκου Σκούρβουλα Καινουρίου.
  Ό καθ' ού τό παρόν πρόγραμ
  μα δφειλέτης καίτοι έπετάγη
  διά των άπό 23 ΊανουαρΕου 1937
  καί 24 Ίουνίου 1938 έπιταγών
  μου, ώς καταφαίνεται έκ των
  σχετικών άποδεικτικών έπιδόσε-
  ως τοΰ δικαστικοΰ κλητήρος Έμμ.
  Χουστουλάχη, ί'να δυνάμει καΐ
  πρός εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ. 1697
  τοΰ έτους 1936 τελεσιδίκου άπο
  φάσεως τοΰ Πρωτοδικείου Ηρα¬
  κλείου κεκηρυγμένης εκτελεστής
  έν ονόματι τοΰ Βασιλέως των
  Έλλήνων μοί πληρώση δραχ.
  2067 κεφάλαιον τής πρώτης επι
  ταγής καί έξοδα τής δευτέρας
  έπιταγής δρχ. 370, έν τούτοις δέν
  μοί έπλήρωσε ταυτα μέχρι σήμε¬
  ρον.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν των ανωτέρω
  ποσών δρχ. 2067 κιί 370 των τό
  κων αυτών άπό τής κοινοποιήσεως
  εκατέρας των έπιταγών καί των
  γενησομένων έξόδων έκθέτω είς
  δημόσιον αναγκαστικόν πλειστη-
  ριασμόν τα έπόμενα άκίνητα κτή
  ματα τοΰ όφειλέτου κείμενα έν
  τή κτηματική περιφερεία τοΰ χω
  ρίου Σκούρβουλα Καινουρίου τής
  περιφερείας τοΰ ΕίρηνοοΊκείου
  Μοιρών ήτοι: 1) Είς θέσιν «Πύρ-
  γον» αγρόν 2 μουζουρΕων μέ 10
  ελαιόδενδρα αυνορ. κτήμασι Έμμ.
  Νεονάκη, Γεωργ. Κουμαντάκη,
  Γεωργ. Βαφάκη καί ρύαχι. 2)
  Είς θέσιν «Κληματαργιά» αγρόν
  2 στρεμμάτων μέ 20 ελαιόδενδρα
  συνορ. χτήμασιν Άντ. Λιανουδά
  κη, Χαραλ. Βαφάκη, Ιωάν. Καμ
  πουράκη καΐ ρύακι. 3) Είς θέσιν
  «Λιμνιά» αγρόν 4 στρεμμάτων καΐ
  συνεχομένην άμπελον 6 έργατώνμέ
  4 ελαιόδενδρα συνορ.κτήμασι Στυλ.
  Ε. Νεονάκη, Γεωργ. Σταματάκη
  καί ρύακι καί 4) Είς θέσιν «Βρύ
  αι» άγραν ποτιστικόν ενός στρέμ
  ματος <3ίνορ. κτήμασι Γεωργ. Πουλινάκη, Νικ. Κεφαλογιάννη καί δρόμω. Ό πλειατηριασμός των άνωτέ ρω κτημάτων γενησεται την 2αν Όκταβρίου 1938 ημέραν Κυρια χήν χαί ώραν 10—12 π. μ. ϊνώ πιον τοΰ Συμβολβιογράφου Μοι¬ ρών Κωνσταντίνου Τζεϊρανάχη ή τοΟ νομίμου ούτοΰ άναπληρωτοΰ χαί έν τφ έν Μοίραις Καινουρίου χειμένφ δτ,μοοίφ γραφείω τού δπου χαί 8τε χαλοθνται οί θέλοντες νά πλειοδοτήσωσιν. Αρμοδίας διχαστιχός χλητήρ ένεργησάτω τα νίμιμα έτιί τιΰ προχειμένου δημοσιευθήτω δέ τό παρόν διά τής έν Ηρακλείω έχ διδομένης εφημερίδος «Άνόρθω- σις». Έν Ηρακλείω τή 9 Αύγιύστου 1938 'Ο πληρεξοόσιος δικηγόρος τοθ επι σπεύδοντος χαί παραγγέλλον- τος. Άριοτ. Ν. Χβιτζηβάκης —Διά τα ζητήματα τοΰ κα πνοΰ. Ύ«ό τού Ανωτάτου Οίκον© μικοΰ Συμβουλίου εδόθη προχθές πρός δημοσίευσιν ή γνωμάτεν»- σις αυτού διά την ρύθμισιν των ζητημάτων τής παραγωγής καΐ διαθέσεως τοΰ καπνοΰ. Τό συμ βούλτον άπβφαίνεται ότι, πρός ρύθμιοιν τής παροςγωγής καΐ μελ λοντικήν ανάπτυξιν αυτής, έν· δείκνυται ή μελέτη των μέτρων πρός ποιοτικήν βελτίωσιν το» πρβϊόντος καΐ ελάττωσιν τδν έ ξόδων παραγωγή; «ύτβΰ. Επί σος σΐΜ0τ? την προσπάθειαν ά νοίγματος νέων έξωτιρικών άγβ ρών. Παραλλήλως έπιβάλλεται ο πως μετά τάς εκάστοτε διακυ· μανσεις τής άγοράς ένεργήται αιτοθπκευσις των άδιαθέτων κα πνών υπό είδικοΰ όργανισμού. —Ό έτήσιος χορός Τής Νεα¬ πόλεως. Αφίχθησαν χθές είς την πόλιν μας αί δίδες Σοφία Σαρρή, Εΰσε βία Φρουζή, Καλλιόπη Σεργάκη. Εϋαγγελία Αλέξη, Άνδρονίκη Σπίθα καί ο! χ. χ. Γεώργιος Πε- ρουλιός, Μιχ. Αλεξάκης, Τίτος Ζωγραφάκης μέλη τοΰ Τουριοτι· χού Όμίλου Νεαπόλεως διά την διάθεσιν είοιτηρίων τού δοθησο¬ μένου κατά την μεθαυριανήν πανήγυριν τής Παναγίας έτησίου χοροϋ τής Νεαπόλεως. Έκ των διατεθέντων καΐ έν· ταΰθα είσιτηρίων προβλέπεται α¬ πολύτως εξησφαλισμένη ή έπιτυ· χί« τού είρημένου χοροΰ. —Τα αύτοκινητικά ζητή¬ ματα. Προχθές συνήλθεν υπό την προεδρίαν τοϋ διευθυντού τού ύπουργείου Χιδηροδρόμων κ. Ά ρώνη ή ορισθείσα κατά την διάρ κειαν τοΰ τελευταίου συνεδριον τδν ίδιοκτητών φορτηγών αύτο κινητών έπιτροπή έξ άντιπροσώ πων τοΰ συνεδρίου, άντιπροσώ πων των όδηγών, των ιέμπόρων καΐ βιομηχάνων αΰτοκινήτων κ. λ.π. Ή έπιτροπή καθώρισε, βά σει τών^ πορισμάτων τοΰ συνεδρί ου τα έξβταστέα παρ' αυτής θε ματα τα όποϊα θά είναι: Όργά νωσις των αΰτοκινητιστικών επι χειρήσεων. συντονισμός των χβρ σαίων μεταφορικών μέοων, τρο χαΐον υλικόν. Σημειωτέον ότι άντιμετωπίζεται συμφώνως πρός τας άποςράοεις τοϋ Συνεδρίου των Αΰτβκινητιστών, ή Ίδρυσις έται ρικων έπιχειρήσεων κατά πόλεις ή περιφερείας, είς τάς οποίας θά εισέλθουν βλοι οί ιδιοκτήται αΰτοκινήτων. —'Αγορανομικά Ιεραπέτρας. "Υπό τβϋ Άγρονομείου Ίεραπέ τρας ωρίσθησαν αί εξής ίικάσι μοί άγροζημιών, κατά τόν μή να Αύγουστον: 16 Αύγβΰστβυ είς Ίεράπετραν, 18 είς Κάτω Χωρί¬ ον, 19 είς Παχεϊαν Άμμον, 23 είς Μύρτον, 24 είς ΝάλλαιςκαΙ 27 είς Καλαμαΰκαν. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοΰνται αδριον Κυριακήν καί ώραν 9 μ.μ. είς τό Γυμναστήριον άπαντα τα μέλη τής Ε.Ο.Ν. έν πλήρει στολη Έξ άλλου συνεχίζονται αίίδη- λώσιις συμμετοχής διά την έκ- δρομήν τής Νεαπόλεως την προ¬ σέχη Δευτέρα, Δικαίωμα συμμε¬ τοχής δραχ. δέκα (αριθ. 10). Αί εγγραφαί λήγουν την μεσημβρίαν τής Κυριακής. (Έκ τοΟ Γραφίίου τής Ε.Ο.Ν.)
  ■Ά
  4
  Ι ΐ!
  Ι!1
  ΙΜ
  Ηράκλειον—Κοητ ή
  Γραφεΐσ έναντι Παλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  13 Αύγούστου 1938
  120 Ώρα
  ΖΩΗΡΑΙ ΑΝΗΣΥΪΙΑΙ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ
  ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΠΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΦΟΒΟΙ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΣΕΧΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Παρσίων καί Λονδίνου έκφράζουν,
  σοβαράς ανησυχίας τών διπλωματικήν,
  κύκλων διά τάς στρατιωτικάς προε-
  τοιμασίας τής Γερμανίας καί Ιτα¬
  λίας.
  Σχετικώς έκδηλούνται φόβοι γερμα·
  νικοΰ πραξικοπήματος, συγκεκριμένως
  είς τό τσεχοσλοβακικόν, τό οποίον
  λόγω τών τελευταίον έπεισοδίων με·
  ταξύ Τσέχων καί Γερμανών, εισήλθεν
  πάλιν είς εξαιρετικήν όξύτητα.
  ϊ
  ΤΟΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΟΝ ΤΟΥ ΡΙΝΣΙΜΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι έξ
  γιΐλΐεπισήμου πηγής τής Πράγας άναφέ¬
  ρουν ότι ό λόρδος Ράνσιμαν συνεχίζει
  έκεϊ τάς συνημιλίας τού τάς άποβλεπού-
  σας είς την εξεύρεσιν έδάφους συνεννοή¬
  σεως μεταξύ τσεχικής κυβερνήσεως καί
  Σουδιτών.
  ΛΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ χ. ΣΙΣΜΑΝΩΦ
  ΔΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). — Ό πρεσβευτής τής
  Βουλγαρίας χ. Σισμάνωφ δεχθείς σή¬
  μερον τα μέλη τού Έλληνοβουλγαρι-
  κοΰ Συνδέσμου άτινα συνεχάρηααν αυ¬
  τόν διά την σύναψιν τής τελευταίας Έλ-
  ληνοβουλγαρικής συμφωνίας εδήλωσεν
  ότι θά εργασθή έντατικώς διά την ανά¬
  πτυξιν τής φιλίας Ελλάδος καί Βουλ¬
  γαρίας.
  ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
  ΤΟΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΉ ΕΙΣ 2ΑΓΚΑΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Αυγούστου(τοΰ άντα
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Σαγκάης άναφέρουν ότι ένοβίνονται
  επικινδύνως αί ενέργειαι τών Κινέζων
  τρομοκρατών είς βάρος τής ίαπωνι-
  κής κατοχής τής πόλεως.
  ΤόζήτηματωνέδεΑοντωνκαιόΦράνκο:^ί| Π0&)ΐνή
  Γαλλικήδιαμαρτυρίαείς Τόκιο. ' - -----------
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Αύγούστου
  (τηλεγραφικώς) — Ή κυβέρνη
  σις Μποθργκος απήντησε χ9ές
  είς τό διόβημα τής άγγλικής
  καί γαλλικής κυβερνήσεως τό
  γενόμενον διά την καθυστέρη
  σιν τής απαντήσεως περί τής
  άποδοχής ή μή τοθ άγγλικού
  σχεδίου Ή κυβέρνησις τού
  Μττοϋργκος αποδίδει την καθ
  υστέρησιν είς τό πολύπλοκον
  τοθ σχεδίου καί την ανάγκην
  νά εξετασθή τούτο εύρέως.
  Πάντως ή καθυστέρησις αυτή
  τονΐζεται δτι, ουδόλως πρέπει
  ν' αποδοθή είς κακήν θέλη
  σιν των έθνικιστών. Είς από¬
  δειξιν γνωρίζεται δτι αθτη θά
  αποσταλή δσο τό δυνατόν τα
  χιστα.
  ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΜΠΑΛΜΠΟ
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 12 Αύγούστου
  (τηλεγραφικώς). — Ό κ. Μπάλ
  μπο παρέστη χθές είς τα με-
  γάλα άεροπορικά γυμνάσια
  τα λαβόντα χώραν ένταθθα.
  Η ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ ΡΙΪίΣυΊ'ΑΠΩΝΙΚΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Αύγούστου
  (τηλεγραφικώς).—Αγγέλλεται
  ΐκ Τόκιο δτι οί Ίάπωνες έπλη
  ροφορήθησαν μέ ανακούφισιν
  την κατάπαυσιν των έχθρο-
  πραξιών καί την επελθούσαν
  μετά τής Μόσχας συμφωνίαν.
  Πάντως οί Ίάπωνες έννοοθν
  δτι πρόκειτσι περί άνακωχής
  καί ούχι περί οριστικάς ρυθ-
  μίσεως τής μεταξύ αυτών καΐ
  των Ρώσσων προκυψάσης δια¬
  φοράς.
  ΤΑ ΕΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Αύγοόστου
  (τηλεγραφικώς).—Ό κ. Τσάμ
  περλαιν έσχε σήμερον μακράν
  συνομιλίαν μετά τοθ έπανελ-
  θόντος άεροπορικώς έκ Πα-
  λαιστίνης ύπουργοΰ των Ά-
  ποικιών κ. Μακντόναλντ
  Ό κ.Μακντόναλντ έξέθεσεν
  είς τόν κ. Τσάμπερλαιν την
  έν Παλαιστίνη κατάστασιν, ώς
  την αντελήφθη αυτοπροσώ¬
  πως.
  ΠΡΑΓΑ 12 Αύγούστου (τη
  λεγραφικώς). — Ό λόρδος
  Ράνσιμαν καί οί συνεργάται
  τού άπασχολούνται έντατικώς
  μέ την διευθέτησιν τοθ σουδι
  τικοϋ. Έξ σλου χθές τό άττό
  γευμα συνήλθε τό υπουργικόν
  συμβούλιον υπό την προεδρί-
  αν τοθ πρωθυπουργοΰ κ. Χό
  τζα. Κατά την συνεδρίασιν
  ταύτην παρίστατο καί άντι
  προσωπεία των Σουδιτών.
  — Χθές την πρωΐαν γερμα
  νικόν άεροπ^ανον εξετέλεσεν
  ήμίωρον πτήσιν υπεράνω τοθ
  τσεχοσλοβακικοϋ έ&Λφους. Ή
  κυβέρνησις τής Π.άγας προέ
  βη πσρευθύς είς διαβημα διά
  τοϋ έν Βερολίνω πρεσβευτού
  της.
  ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
  ΡΩΜΗ 12 Αύγούστου (τηλε
  γραφικώς).— Νέα προέλασις
  των έθνικών είς βάθος 12 χιλ
  εσημειώθη είς τό μέτωπον τής
  Έστρεμαδούι άς.
  Έκ παραλλήλου ή δράσις
  τής άεροπορίας των έθνικών
  αύξάνει διαρκώς. Χθές την '
  πρωΐαν έβομβαρΜσθη καται
  Ι γιστικώς ή Άλικάντη υπό 50
  έθνικών άεροπλάνων. Ύπάρ
  χει μεγάλος άριθμός θυμάΐων.
  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Αύγούστου
  (τηλεγοαφικώς).—Ή ϊ·<ανοποί ησις έν Λονδίνφ διά την έπελ θοϋσαν συμφωνίαν μεταξύ των Σοβιέτ καί τής Ίαπωνίας είνε πλέον ή ζωηρά. Άγγέλ λετσι έκ Χανκόου δτι ευθύς ι μέ την είδησιν περί καταπαύ σεως των έχθροπραξιών είς τα σύνορα τής Μαντζουοίας διετάχθη σημαντικάς άριθμός' ίαπωνικων άεροπλάνων νά βομβαρδίση τό ΛιοΟ—Τσάγκ; παρά τάς δχθας τοθ Γιάγκ—, Τσέ. Έκ τοθ βομβαοδισμοϋ ί τούτου οί νεκροΐ άνέρχονται είς 600. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Αύγούστου (ιηλεγραφικώς).—Ό έν Τόκιο Γαλλος πρεσβευτής διεμαρτυ ρήθη χθές εντόνως είς την ία πωνικην κυβέρνησιν διά την καταστροφήν έκ τοΰ τελευ- ταίου βομβαρδισμοϋ τής Καν τώνος, ,Ίιαψόρων γσλλικών ί- δρυμάτων καί ιδία διά τόν βομβαο^ισμάν τής γαλλικής μητροπόλεως (Ικκλησίας). Ση μειωτέον δτι έντός αυτής εί χον καταφύγει πολλά άτομα έκ των οποίων εφονεύθησαν τεσσαράκοντα. ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤ; ΣΥΝΑΝΤΟΝΤΑΠί 111 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΗΗ ΜΕβΟΡΐρΜ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΙ /%*»ΗΝ %.Ι 12 Αύγούστου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Μυκτεριναί πληρο¬ φορίαι έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι μεταξύ Ρωσσίας καί Ίαπωνίας συζη· τεϊται ή'δη ή υπογραφή συμφώνου μή έπιθέσβως- Διά σήμερον (χθές) ωρίσθη νέα συ- νάντηβις των στρατιωτικών άντιπροσώ- πων των δύο χωρών είς την μεθόριον Μαντζουοίας— Κορέας —Σοβιέτ. Έν τώ μεταξύ αυνεχίζβται ή εκδήλωσις παρά των διπλωματικήν κύκλων ζωη· ροτητάτης Ικανοποιήσεως διά την έπελ θοΰσαν συμφωνίαν. Οί υπαίτιοι τηςοτάσεοας Χανίων παραπέμπονται είς δίκην την 17 τρέχ. ΧΑΝΙΑ 12 Αύγούστου— Έξε ματάκης Στυλιανός, Μαραγκάκης λΐκ , Γσαχάκης Χαρίλαος Γε- δόθ υπό τοθ ΣΐρατιωτικοΟ Δι-( Μιχ , Κτιστάκης Κων., Μαλινδρέ ιορνΐαμΐΛα,ιης Αντώνιος, Καρβου οικητοθ Κρήτης ή απόφασις διά τος Δημ., Γομπάκης Δημ., Πε- τήν παραπομπήν Στρατοδικείου των στάσεως των Χανίων, τής σημειω θείσης την 28 καί 29 παρελ θόντος μηνός. Ο£ παραπεμπόμενοι τής πρώ της σειράς ενώπιον τοθ Στρατο δικείου Χανίων συγκληθέντος διά την 17 τρέχοντος είναι οί έ- ξήί: Μητσοτάκης Άβιστ , Μουντάκης Ίω.,Μουντάκης'Εμμ., Μπακλατζής Έμμ., Βολουθάκης Μανοθσος, Καφατος Σόλων, Μάντακας Έμμ., Σπαντιδάκης Ιωσήφ, Κοτζαμπα- Ι σάκης Έμμ , Παλήκαρης Εύτύ- ενώπιον τοΰ τρακουλάκης Άντ., Γεο>ργιακάκης
  ύπαιτίων τής Διονύσ , Περακάκης Εύθύμιος, Κα
  λα'ιτζάκης Α., Κουτσουπάκης Έμ.,
  Πετρουνάκης ή Σαρτζετάκης Γρη
  γόριος, ΉλιάκηςΕύΐύχιος, Μπατά
  κης Νικηφόρος, Τσορπάκης Παν-
  τελής, Κότζης Σάββας, Καφτάκης
  Γ., Κοκκολινάκης Έπαμεινών-
  δας, Νικηφοράκης Πέτρος, Βου·
  γιούκαλος Έμμ., Σταματάκης
  Ίάκωβος, βιστάκης Έλευθ., Τζα
  κάκης Γρηγόριος, Μπατάκης Νικ.,
  Μαρατάκης Ανδρέας, Κωσταριδά
  κης Μιχ., Άδρεδάκης Νικ., Γε
  ωρνταμιλάκης Νικ , Καζαζάκης
  Δημ., Κατσικουλάκης Έμμ., Μα-
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
  ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τού άνταποκρι-
  τοΰ μας).—Τό συμβούλιον τής γενικής έθνι-
  κης συνομοσπονδίας έργατών απεφάσισε την
  σύγκλησιν άπό μέρους όλων των επαγγελ¬
  ματικήν όργανώσεων, σωματείον καί έργα
  τικών κέντρων, των διοικητικόν συμβουλί-
  ων αυτών η και γενικών συνελεύσεων των
  σωματείον. Εκοπός τής συγκλησεως ταύτης
  θά είνε ή ανάλυσις των άποφάσεων τού τε-
  λευταίου γενικοΰ συνεδρίου τής συνομο-
  σπονδίας καί αί κατευθύνσεις τάς οποίας υπέ¬
  δειξε τό ογδοον εργατικόν συνέδριον.
  χίος, Γεωργιλαδάκης Ευστρ., Στα- νωλικάκης ' Κων)νος, Μπολάκης
  νάκης Μιχ , Άλευράκης Χαρ ,
  Κατσιφαράκης Αντώνιος, Μουντά
  κης Μ. Ιωάννης, Σπυράκης Γ.
  Στ., Συνολάκης Δ. Κωνστ., Άρε-
  τάκης Αδαμ τοθ Ιωάννου, Μα
  νιουδάκης Αλεξ., βεοδωράκης
  Στ., Γαλάντ,ς Ι'εώργ., Γαβριλί
  κης Πολύδωρος, Ναουμήδτ}; Νικ.
  Μαρκόπουλος Σταύρος, Φχνουρ
  γιάκης Γεώργιος, Πλουμιδάκηι;
  Νικόλαος, θεοδιοράχης θεοδ.
  Βολουοάκης Γεώρ^., Ιΐαχαρόπου
  λος ή ΙΙαχάρογλου ΙΙάτροκλος
  Καυκαλας Παναγ., Μαζάνης Έμ.
  Κουτσάκης Γεώργ , Μαυρομμάτη
  Έμμ.,ΙΙουπάχης ή Τρουλίτης Παι
  λος καί Κουκουράκης Αντώνιος
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΒΡΟΝ ΟΙ
  ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ_ΕΠΙΤΥΧΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Πά
  ρισίων ότι ή επίθεσις των έθνικών παρά
  τόν ποταμόν "Εμπρε λαμβάνει επιτύχη
  έκβασιν. Οί έθνικοί προύχώρηααν άρ-
  κετά επί ωρισμένων σημείων τής πε-
  ρΐοχής ταύτης.
  ΗΡΥΘΜΙΣΙΣ
  ΤΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΟΝ
  Τό υπουργείον των Οίκο
  νομικών έκοινοποίησε πρός
  εφαρμογήν πρός τάς τελω-
  νειακάς αρχάς τού κράτους
  τό κείμενον τής ύπ' αριθ
  5608)38 αποφάσεως τού ύ
  πουργοΰ τών Οικονομικόν «πε
  ρί τροποποιήσεως καΐ συμ
  πληρώσεως διατάξεων τίνων
  τής ύπ' αριθ. 2 ύπουργικής
  Νομοθετικής αποφάσεως» άνα
  φερομένης είς την ρύθμισιν
  τών δασμολογικών ζητημά
  ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΙΘΕΟΡΗΤΟΥ
  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Ο ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
  ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΟΝ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Αφίκετο προχθές είς την
  πόλιν μας διά την μελέτην
  τοΰ ζητήματος τής εκτελέσε¬
  ως άρδευτικών καί
  γιστικων Ιργων είς τάς
  Κοι-
  των.
  ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
  ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
  Ή έπιτροπη τού πολυτεκνικού
  αυναδρίου εγένετο ίεκτιι εί; ά
  κρόαοιν παρα τοΰ κ. ύφυπουρ
  γού παρά τώ κ. πρωθυπβυργφ καί
  ύιεδηλωαεν άπαξ επ την εϋ
  γνωμοσύνπν τοϋ πολυτεκνικοΰ κο
  ομού πρός τό πρόσωπον τοΰ Άρ
  χηγοΰ της κυβερνήσεως, έπέδω
  κε δέ καΐ τα κορταρτισθέντα υπό
  τού συνεδρίου ΰπομνηματα, άτι
  να ό κ. ύφυπουργος, ώ; ΐδήλω
  οεν, ίώιοχείρως θέλει παραπέμψη
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούβτου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Ό Διευθυντήν Άρχαιοτή
  των κ. Σ. Μαρινατβς επανελθών εκ Κρή ,,τή παρά τού όπβυργοΰ τής Κρα
  της εδήλωσεν ότι τα εύρεθέντα κατά τάς τικής Ύγιβινής, δν ηΰχαρίστη·
  ανασκαφάς τοΰ Λασηθίου εύρήματα είναι α,ε ύι" τα λαμβανόμενα υπέρ των
  σπουδαιότατιχ, άναφερόμενα είς την Μινωΐ "ύίοι'^α^αε'τ'ην έπιτρβπην^καί
  κήν εποχήν. , την ώιεβεβαίωσεν ότι έντός όλί
  ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΥΣΟΝ ΕΐΙΙΚΡΑΤΕΙτ.
  ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ι γου θέλει δημοβιβύβη τέ ν τροπο
  ηοιοΰντα τόν 5781 νόμον.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ
  Κατ' άρμοδΐσν άνακοίνω
  σιν ή προσεχής Δευτέρα έορ
  ΑΟΗΝΑΙ 12 Αύγοΰστου (τβδ άνταποχρι τιΊ τίΐς Παναγίας, θεωρεΐται
  τβϋ μα5).-Ε1ς την πρωτεύουσαν έπικρατεϊ έΡνάσιμος καΐ κατ' άκολουθΐ
  , , ., . . Γ _,, . , »""β' αν τό κλείσιμον ή τό ανοιγμα
  απο χβές ίοχυρβς καυοων. Τό θερμβμετρβν τών Καταστημάτων είνε προ-
  ύπερέβη τβνς 35 βαβμούς. αιρετικόν
  νότητας τού νομοΰ Ήρακλεί-1 -
  οο ό έπιθεωρητής τής Άγρο
  τικής Τραπέζης τής Ελλάδος
  κ. Καραβιδας.
  ΤΟ ΥΛΡΑΓΟΓΕΙΟΝ ΖΑΡΟΥ
  Ή Γενική Διοίκησις Κρή
  της διεβίβασε πρός τό υ¬
  πουργείον τών Έσωτερικών
  αναφοράν τοθ κ. Νομάρχου
  Ηρακλείου μετά τών σχετι
  κων στοιχείων περί συνάψε
  ως δανείου 2ΟΟ.ΟΟΟ δραχ
  υπό τής Κοινότητος Ζαρού
  διά την συμπλήρωσιν τής δα
  πάνης πρός κατασκευήν
  κοινοτικοϋ ϋδραγωγεΐου. "£πί
  τούτοις ή Γενική Διοίκησις πά
  ρακαλεΐ δπως τό υπουργείον
  αποφανθή σχετικώς.
  Η ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Δι" έγκυκλίου τού πρός τάς
  αρμοδίας αρχάς τό ύφυπουρ-
  'Εργασίας
  γνωρΐσωσιν
  τιαρακα-
  αύτώ είς
  έπιχειρησεις, μηχανι-
  γειον
  λεΐ νά
  ποίας
  κούο ή έργολόβους έχϊ,ν ά
  νατεθή ή εκτέλεσις δημοσίων
  ή δημοτικήν Ιργων προκεψέ
  νού νά παρακολουθή κατά -πό
  σον τηροθνται αί διατάξεις
  τοθ άρθρου 13 τού νόμου
  5288 «περί ρυθμΐσεως τής ά
  γορβς εργασίας».
  Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Ν.
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ίην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  Πρός τάς Περιφερειακάς
  Διοικήσεις καί τούς σχηματι
  ϊθνικής Νεολαίας
  ΐσαν ήμερήσιαι δια
  ταγαί τοθ κ. Πρωθυπουργοΰ
  υπό την ίδιότητά τού ώο Γεν
  τιθεωρητοΰ τής Ε.Ο Ν
  καί τοΰ Κυβερνητικοϋ "Επι-
  τρόπου κ. Κανελλοπούλου διά
  την επιτύχη παρέλασιν τών
  τμημάτων τή-ς Ε.Ο Ν. είς τάς
  εορτάς τής 4ης Αύγούστου.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Κατ' απόφασιν τής έπιτρο
  πής διατιμήσεων αί τιμαί των
  αλεύρων καΐ τοϋ άρτου καθο-
  ρΐζονται ώς εξής: Άλευρα
  λευκά κατ' οκάν δραχ. 9.94
  πιτυροΰχα 8.87 1)2. Άρτος
  λευκός δραχ. 9 60, πιτυροϋ
  χος 8.
  ΑΙ ΔΕΨΙΚΑΙ ΥΛΑΙ
  Προκειμένου περί τής υπο
  βολής αιτήσεων πρός έκδο
  σιν αδείας είσαγωγής δεψι-
  κών ύλών ανακοινούται άρμο
  δίως δτι αυται δύνανται νά
  υποβάλλωνται έλευθέρως εί
  τε μέσω των Εμπορικήν 'Ε
  πιμελητηρΐων είτε καί άτι'
  εύθείας υπό των ένδιαφερομέ
  νων. Αί αίτήσεις πάντως δέον
  νά συνοδεύωνται άπαραιτή
  των υπό τοθ βιβλιαρίου τα
  κτικοϋ είοαγωγικοϋ δικαίω
  ματος τού αίτοθντος διά τό
  λήξαν εξάμηνον, καί υπό
  βαιώσεως τού
  βε
  σοδεψεΐονέν
  ΑΠΕΚΡΟΥΣΘΗ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Σα-
  ραγώβης πληροφορίας οί έθνικοί άπε-
  κρουσαν επίθεσιν τών κυβερνητικών έκ-
  δηλωθεϊσαν χθές είς τό άνατολικόν ί
  σπανικόν μέτωπον.
  ΤΩΝ ΜΜΒ ί1 ΕΜΠΡΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).- Είς ,άς μάχας τού
  "Εμπρβ αί απώλειαι μεταϊύ τών άντι-
  πάλων σνρατών είναι σημαντικαί. Πάν¬
  τως πολύ μεγαλύτεραι είναι αί άπώλει-
  αι τό>ν κυβερνητικήν ιδίως κατά την
  άποκρουσθεϊσαν χθεσινήν επίθεσιν αύ-
  τών, καθ' ην αφήκαν χιλίους νεκρούς έ-
  πΐ τοΰ πεδίου τής μάχης.
  Η
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΖΗΤΕΙ ΠΛΗΡΗ
  ΕΠΑΝΕΞΟΠΛΙΣΜΟΝ ΑΥΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τοΰ άνταποκρι
  τοΰ μας).-Κατά τάς έκ Βουδαπέστη? πλη
  ροφβρίας ή Ούγγαρία εζήτησε τόν πλήρη
  «υΐής έπανεξοπλισμόν συμφώνως πρός τάς
  σημερινάς άμυντικάς ανάγκας τής χώρας.
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑ ΤηΓεφαΡΜΟΓΗΝ
  Τ1Ν ΕΡίΑΤΙΚΟΙΙ ΑΙΙΟΦΑΣΕΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). —- ιι διοίκησις τής
  βυνομοσπονοίας τών έργατών μ8τί -ό
  τελευταίον συνέδριον θέλει εκδώση εγ¬
  κύκλιον πρός όλας τάς έργατοΰπαλλη.
  λικας οργανωσεις αφορώσαν την σταθε¬
  παρακολούθησιν ΧΛί εφαρμογήν
  θώ άά έ έ
  ράν
  ρησι ΧΛί εφαρμογήν
  των ληφθβισών άποφάσεων έν σχέσει μέ
  τας συλλογικάς συμβάσεις καΐ τα όλα
  6Ργατικά ζητήιΐ,ατα'.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΑΦΟΣΙΟΣΕΟΣ ΠΡΟΣ^____ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Λύγούστου (τού άν¬
  τα ποκριτού μας). —. Έξακολυυθούν νά
  καταφθάνουν πρός τό Ιΐολιτικόν Γρα¬
  φείον τηλεγραφήματα έκ διαφόρων έ-
  «αρχιών εκφράζοντα την αφοσίωσιν