9615

Αριθμός τεύχους

83

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

28/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Η Η1ΚΗ Εΰχεταΐ όλ°ψύχως είς τόν Βρεττανόν
  - ~ Πρόσεδρον Μεσογείου αξιότιμον κ. ΜΑΚ
  -ΜΙΛΛΑΝτό καλώς ήλθεν είς τό Ηράκλειον.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝ Α
  γραφείων άρ. 4-55
  ΤΥΠΟγραφ. . 2-06
  ΕΘ;Ν.ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΣ
  £0ζ
  3οΡεΙ<ϊ ιδηρο- ■έλ«βε ζ· 'Η ΐμειά. ΐάτιε- έστης. εριττό· ς καΐ ι <αινω· ρθούρ .οκλή- κ τοθ ν. Οί- «ι τα κόλ- λα. Ι Λ Ρ Υ Τ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β. ΑΡΙΘ. £3,3 ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΊανουαρΙου 1945 ΜΕΥΘΥΝΤΗΖ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΙΪΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠί^ΑΚΗΧ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΗ Τό άνω γραφείον μας παρεχώρησε ευγενώς πρός δημοσίευσιν τα κάτωθι:, Η'ΣΥΝΜΕΜΟΗΣΙΣ, ΛΜΗΓΕΜιΊΗΤί,Ι .-Τό πόλις ρόβα· ;καθά Αύσ· μετα¬ βή πιβαι 17 ά· αέλσ Χάη >υσαν
  Ροερ·
  τοθ
  Φόν
  Ιαρ&ί
  σεων
  γ δέν
  Γαλ-
  την
  νεχί-
  τόνι·
  όττης
  ατο·
  ήνοι1
  αττο·
  υμ
  αί
  3 *>
  Ρ
  α αί
  Τα
  των
  *■«'
  τΐρ°
  ι
  Α'.
  'Η επίσκεψις τοθ κυρίου Τσώρτσιλ
  στό Παρίσι εΐχξ δλο τό διάκοσμο
  νός μεγάλου συμβολικοΰ γεγονό
  τος. Ό Άρχηγός τού όποΐου τό δνο
  μα ήταν ή μόνη ελπίς τής Εύρώπης
  κστά τό 1940, εφάνη κάτω άπό την
  ΑψΙδα τοθ Θ,ριάμβου, πέρα άπό την
  ϊπσίαν λίγες μόνο σιιγμές προηγουμέ
  κύςέκυμάτιζεόΆ"γκυλωτός σταύρος,
  ΐάν ένσωμάτωσι ττ^ς έκπληρωμένης
  1&η έλπΐδος. 'Έφερε στό Γαλλικθ
  τό άγγελμα τής άνανεωμένης
  ριλίσς καί την όμολογΐαν πίστεως
  ;[ς τό μέλλον τής Γαλλίας καί τοϋ
  ίικαιώματός της νά αναλάβη την
  έσιν της μεταξύ των συμμάχων γιά
  την μελλοντικήν διαμόρφωσιν τής
  Εύρώπης. Αύτό ύπεγραμμΐσθη έμφαν
  ικά καί μέ την πρόσκλησι τής
  αλ·λ(ας νά λάβη μέρος στήν Εύρω
  παίκή Συμβουλευτική Έπιτροπή. Έ-
  τοι ή έπίσκεψι τοΰ κ. Τσώρτσιλ στό
  ΠσρΙσι ήταν μία έκδήλωσι τής Έγ-
  καρδΐοΐί Συνεννοήσεως, τής άνανεω-
  μέτνης τώρα ϋστερα άπό τίς άποτυ-
  χΐες καί τούς θριάμβους των τελευ-
  τατίων 4 έτών.
  Οί Βρεττανοΐ καί Γάλλοι άρχηγοί
  δέν περιωρίσθησαν σέ συμβολικές
  μόνον έκδηλώσεις. Τό μέλλον τής
  Αγγλ*— Γαλλικής συμμαχίας συζη-
  τήθηκ* πάνω σέ πιό συγκεκριμένους
  δρους· Ποίος νέος τύπος θά δοθή
  στήν παληά Έγκάρδια Συνεννόησι;
  Μπορεϊ νά γίνη έτσι, πού νά ση·
  μαίντ] μιά πιό στενή συνεργασία ά¬
  πό πρίν, Μπορεΐ τώ σχέδιό της νά
  ττλ<»τύνΓ| τόσο ώστε νά περιλάβη καί τ>ά πρώην' ούδέτερα κράτη, Βέλγιον,
  "Ολλανδίαν καί ΝορβηγΙσν; Άκόμη
  περισσότερο' πώς μπορεΐ 8να τέτοιο
  ονγκρότημα νά προσαρμΛση σέ Μνα
  τιλ'οπύτερο σχέδιο οργανώσεως παγ¬
  κοσμίου ασφαλείας; Όριστικές, ά-
  ΐναντήσεις φυσικά είναι άδύνατο νά
  δοθούν στά μβγάλα αύτά έρωτήμα
  τα άμέσως. Μερικά πρέπει νά περι
  μένουν μέχρις δτου ό όργανισμός
  τής παγκοσμίου ασφαλείας κανο¬
  νισθεί σαφέστερον. 'Άλλΐχ άποκτοθν
  μακρές καί μεγάλες διασκέψεις. Κα
  νένα δμως δέν μπορεΐ νά άναβληθή
  γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. «Δέν
  μπορ© νά σάς ύποσχεθώ μακροχρό
  νιον ττόλεμο», είπεν ό κ. Τσώρτσιλ
  στό Δημαρχείον. Καί μολονότι ή
  φράση ιΤναι σέ άστεΐο ϋφος, έχει
  έν τούτοις σοβαρούς καίάπόμακρους
  ύπαινιγμούς γιά τίς Γίαλλο—Άγγλι-
  κές ύποθέσεις.
  ΟΙ μέρες, πού ή Γαλλία, κατά *όν
  τρόπον τοθ δηιαϊδ, μποροϋσε νά με-
  τατεθΐΐ στήν τάξιν των παρηκμασμέ
  νων καί ξεπεσμένων εθνών, επέρα¬
  σαν. Τό 1944 έξαγόρασε τελεία τίς
  άμαρτίες τοθ 1940. 'Η. Γαλλία έχει
  τώρα άνακαταλάβει την τάξιν καί
  τόν τ(τλο τής Μεγάλης Δυνάμεως.
  Άλλά θά ήτανε σφάλμα—φυσικό άλ
  λωστε τίς ήμέρες αύτές τής ανάστα
  σεως τής Γαλλίας— νά συγχίσωμε
  την δυναμικόχητα μέ την πραγμα
  τικότητα, ή νά κάνωμε πολύ αίσιό-
  δοξες προεξοφλήσεις γιά την άκρι-
  βή έκτσση τής παλλινορθώσεως τής
  Γαλλικής μεγαλωσύνης. Ή Γαλλία
  δέν έκάλυψεν άκόμη τίς άπαιτήσεις
  τής Μεγάλης Δυνάμεως καί είναι
  ζήτημα πόσβ γρήγορα θά μπορέστ]
  νά τίς καλύψη τελείως. Άπό τόν
  Βαθμόν- τής επιτυχίας τής έξωτερι-
  κής πολιτικής τής Γαλλίας θά έ·
  ξαρτηθοϋν άναπόφευκτα αί σχέσεις
  της μέ >τήν Μεγάλην ΒρεττανΙαν. Ή
  αημερινή δψις των Γαλ>λ.ο·Βρεττανι
  κων σχέσεων- μπορεΐ νά εννοηθή
  καλλίτερα, δταν τεθή στήν Ίστο-
  ρική προοπτική τής Εγκαρδίου Συ¬
  νεννοήσεως.
  Πρίν άιιό τό 1914 ή Γαλλική έξωτε-
  ρική πολιτική εστηρίζετο στα διπλδ
  θεμέλια τής Συνεννοήσεως μέ την
  Μεγάλην Βρεττανίαν καΐ τής Συμ¬
  μαχίας μέ την Ρωσσίαν. Ή Γαλλι¬
  κή διπλωματία εστηρίζετο τότε στή
  ρεαλιστική προϋπόθεσι, δτι ή Γαλλία
  θά μποροΰσε νά άναχαιτίστ) τή
  Γερμανική έπίθεσι μόνο δταν μέρος
  τής συγκρούσεως έστρέφετο εναντί¬
  ον τής Ρωσσίας. Ή κατάρρευσις
  τής Ρωσσίας καΐ ή συμμαχική νίκη
  τοΰ 1918 έδικαίωσαν τίς σχέσεις
  α,-ύτές των δυνάμεων γιά τότε. Άλ
  λά τό Γαλλικό σύστημα συμμαχι-
  ών πού γεννήθηκε άπό τίς Βερ-
  σαλλίες εστηρίζετο στήν ψεύτικηπρο-
  ϋπόθεσι, πού τώρα φαίνεται τόσο
  άνόητη, δτι ό Πολωνικός στρατός
  καί ό στρατός τής Μικράς Συνεννο¬
  ήσεως ήταν άρκετός νά συγκρα¬
  τηθή τή Γερμανική έπΐθεση στήν Ά
  νατολή Ή Γαλλική Διπλωματία έ-
  πεβαρύνθη έτσι είς δλην την Εύρώ
  πή μέ ύποχρέωση πού ήσαν φανερά
  έ'ξω άπό τίς πραγματικές δυνατό
  τητες τής Γαλλίας. Τα χρόνια τοθ
  έπανεξοπλισμοΟ τής Γερμανίας άπε-
  κάλυψαν τή δυσαναλογία καί έρ-
  ράγισαν τό οΐκοδόμημα καί ή ξα»
  φνική πραγματοποιηθή των Γερμα
  νίκων σχεδίων Ιξηγοθν τελεία τό
  πνεϋμα τής διαρκοΰς ύποχωρήσεως
  πού κατέλαβε τα πνεύματα των
  Γάλλων πολιτικών τα τελευταία
  χρόνια πρίν τό 1940 ΕΤναι φανερό
  δτι τώρα ή Γαλλία δέν θά αναλάβη
  πάλιν την πρόσκαιρη καί σχεδόν
  τυχαΐα ήγεμονία πού άπελάμβανε
  τα πρώτα χρόνια τού συστήματος
  των Βερσαλλιών. Δέν θά μπορέση
  νά κατέλθη σέ κανέναν ανεξάρτη¬
  τον σχηματισμόν τής Άνατολικής
  ή Κεντρικής Εύρώπης. Τα στρατηγι
  κά ένδιαφέροντα τής Γαλλίας θά
  συγκεντρωθοΰν τώρα περισσότερο
  άπό πρίν στήν Δυτικήν Ευρώπην.
  γεΐται άπό τής έποχής τής ενδόξου
  βασίλειος τοθ Ναβουχοδονόσορος
  καί έκτοτε οί χαλαίπωροι ζώμεν μα-
  σουλίζοντες τάς τρείς Ισχνάς συλλα-
  βάς τοϋ έπιρρήματος:
  , —Τίποτε.
  Τόν σκύλλον, γιατΐ πού λές, τόν
  εΐχαν τότε γιά νά άποφύγουν οί νοι-
  κοκύρηδες τα κακά ουναπαντήματα
  Πώς δμως νά προφυλαχθοθν τώρα,
  άπό τόν άφαιροΰντα, τόν ύπεξαιροΰ-
  τα καί την συναποκομίζουσαν;
  Όλα αύτά τα πρόσωπα δυστυ
  χώς είναι φιλικά καί οίκεϊα μέ τόν
  παθόντα καί τής απολύτου έμπιστο-
  σύνης των 'Έχουν ελευθέραν την
  είσοδον καί την εξοδον άνευ ούδε-
  μιάς ύποψίας. ΕΙσέρχονται είς τό
  γραφείον σου είς τόν κοιτώνά σου,
  είς τό ίδιαίτερόν σου» καΐ είς τό......
  χωρίς νά τούς ύποψιάζεσαι, γι' αύ¬
  τό καΐ έσύ δέν κλειδώνεις ιό συρτά-
  ρι σου, δέν προσέχεις τό γραφείον
  σου, καί ούτε κομβόνεις τό σακκάκι
  σου, δταν σέ πλησιάζουν οί γνωστοί
  σου, ϊσως θά έπιθυμοθσαν νά σοθ
  άφαιρέσουν, νά σοθ ύπεξαιρέσουν,
  νά σοΰ συναποκομίσουν κάτι Ποίον
  νά ύποψιασθή, εκείνον πού έρχεται
  νά σου εύχηθή χρόνια πολλά σέ χρο-
  νιάρες μέρες;
  Ή έξήγησης τοθ φαινομένου δέν
  είναι τόσον δύσκολος δσον την φαν-
  τάζεται κανείς καί ιδού κάποιος αύ
  την την στιγμήν θά γλεντα τα χρή
  ματά σου, πού έσύ δέν ύποψιάζεσαι
  Τό χρήμα, κύριοι είναι στρογγυλόν —
  δέν πρόκειται διά τό νέον χαρτονό
  μισμα, τό οποίον έχει έπιτροτιέζιον
  σχήμα, έννοοθμεν την χρυσή λίραν
  καί τα κίρματα τα όποΐα έχουν σχή
  μα στρογγυλόν—αύτό γυρίζει, κά¬
  μνει κύκλον, γιά νά γυρίζη τθϋ εδω
  σαν τό σχήμα αύτό νά επανέλθη πά¬
  λιν στό χέρι σου ϋστερα "άπό άρκε
  τόν χρόνον. Μήπωςδέν είναι αύτός
  προορισμός τού, ό κύκλος, οποίος
  συνεχώς γυρίζει.
  Ι ΡΙΑΝΟΣ
  Ο ΕΚΦΩΜΗΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ
  ΜΗΚ ΜΙΛΛΗΜ ΛΟΓΟΣ
  κ.
  Άπό των εξώστην τής Στρατιωτι-
  κής Διοικήσεως Ηρακλείου ό κ.
  Μάκ Μίλλ,αν εξεφώνησε τόν κά¬
  τωθι λόγον πρός τα πλήθη κατά
  την χθεσινήν άφιξιν τού.
  Γνωρίζομεν δτι ή Κρήτη ήτο
  πάντοτεπρωτοαϊόροςδιάτήν μά
  χην τής Ελευθερίας. Διά πολ-
  λούς αίώναςό Άγγλικός λαός
  ήτο θαυμαστής αυτής τής
  ά
  χη
  'Η Κρήτη δέν εδωσε μόνον
  βοήθειαν είς την Έλλάδα άλ-
  λά'καί τόν ένδοςΐώτερον Πρωθυ¬
  πουργόν.
  Γνωρίζετε πόσον βα,θέως 4ν-
  διαφέρεται ή Μεγάλη Βρεττ-α,-
  νίαδιά την ευημερίαν της Ελ¬
  λάδος »αί στι ό κ. Τσώρτσιλ έν-
  κατέλειψε την Αγγλίαν τή,ν
  ημέραν των Χριστουνένναϊ,ν»
  διά νά βοηθήση τό έργον τοψ
  το. Ή πάλη σας κατά ταϋ. έχ-
  θροΰ υπήρξενθαυμαστή.
  Εάν μ()ϋ έπιτρέπητε νά, δώ-
  σω πρρς υμάς ενο, μήνυμα, αύ,τό,
  θά ήτο τό έςής: Πρέπει νά έρ·
  γαρθήτε ηνωμένοι διά ν,ά, κερ-
  δίσετε τα ά,νονθά τής είρήνης.
  Κ. Α.
  η ιπιια
  ΣΚΚΕΧΙΖίΙ ΤΩΝ
  ΠΡΩΓΝΑΙ ΣΚΕΨΕ1-
  •ά*
  Η ΑΠΟΚΟΜΙΣΗΣΗ
  Τρία είναι τάγνωστά τής έποχής όή
  ματα, τα όποΐα χορεύουν κατρίλλιες
  στά στό,ματα δλων σχεδόν των άν-
  θρώπων, αφήρεσεν, ύπεξήρεσε συνα-
  πεκόμισεν....Ό ύπάλληλος αφήρεσεν
  έκ τοθ καταστήματος, δπου ύπηρέτει,
  ί| κόρη ύπεξήρεσε τού μπαμιτα δυο
  έκατόφραγκα, ό υιός έξάφρισεν, ή
  ύπηρέτρια ύπεξήρεσεν. Ή συζυγος
  ίΐά,μαρτωλή, έκεΐνη ακριβώς πού δέν
  έννοοϋσε τόν σύζυγον εξαφανισθει¬
  σα συναπεκόμισεν δλα τα πολύτιμα
  δντικείμενα καί ηκολούθησε τόν φί¬
  λον της, αύτό έκαμεν ή Πιπινα
  *ροχ&ές ηκολούθησε τόν γενικόν
  ν<Η»ον, εξαφανισθείσα συναπεκόμισε ^ άνδρας της δτι ηδύνατο. "Ολοι αύτοι πού δέν είναι ουτε λ(**οδύται έξ έπαγγέλμστος, ουτε 01 «δγνωστοι» τοθ άστυνομικου δελ ΤΚ άλλά γνωστοί,γνω ^ότατοι, καί ί^ξαΐρετέοι υπό τοθ νόμου, Ελ- ^ς....» δπως συνήθως λέγουν ο» ■" αιογράφοισυντατάσσοντεςτά σ,ίμβόλαιαμέ τούς έπιοή- τ&ν τίτλους. )οϋν, ύπεξαιροθν συναπομί- ; άρέσει. Τό χρήμα, ~Α κράτους μέσον. συναλλαγήν, εδόθη είς τούς άνθρώ· πους πρός εξυπηρέτησιν των. Δέν μένει στάσιμον. Καί δταν καμ¬ μιά φορά δέν θέλει νά κυκλοφορήσαν, τό κάμνουν καί κυκλοφορεΐ μ' άλ λον τρόπον. Δέν έ'χεις ψιλά; Σοθ κράτει τό πενηντάρικο καΐ σοΰ χρε¬ ωστεί σαρανταπέντε δραχμάς. Καί ετσι στήν εποχήν αυτήν των εύκόλων λύσεων έξοικονομοϋνται δ- Ιλοι μέ-ευκολον τρόπον, χωρίς πολ- λές σκουτοϋρες.Σήμερον απλούστατσ ό ύαηρέτης, ό ύπάλληλος, ό υιός, ή κόρη ή κυρία, ό έπιοκέπτης, δταν τούς χρ&ιαστοθν χρήματα τα άφαι- ροΰν, δέν ζητοϋν, δέν δανείζονται «Κύρίος έ'δωκε, Κύριος όφείλεται» Πώς είναι δυνατόν νά προφυλαχθή κανείς άπό τό κακόν αύτό; Είς την εποχήν τουλάχιστον πού έκλεπταν εΓνε κανείς τόν νούν τού τετρακόσισ καί έπροφυλάσσετο άπό τόκλεπττγν. Έμαντάλωνε την πόρτά τού μέ διπλοϋς περάτας, εΐχε δέ άκόμη άκοί- αητον κι' άγρυπνον φύλακα τόν πι¬ οτό σκυλλί τού στό κατώφλιον τής αύλότιορτας, άλλά σημερον δέν κ ι ρισσεύει τό ψωμί, άφοθ ό στόμαχός μας δ κακόμοιρος έχει-νά φάη άπό την εποχήν τοθ Νώε. Τό στομάχι μας ^χει κηρύξει φσγοστάσιον καί ϊό πεπτικόν μας σύστημα είναι άερ- ■ τελίυταΐόν μας δείπνον.— τό ενθυμούμεθα—χρονολο ΗΠΟ ΗΜΕΡΒΣ ΕΙΣ ΓίΜΕΡΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Ίανουαρίου 1945 Άπό την έπΐσημη εκθέση τοΰ Ύπαυρ,γείου Άεροπορΐας γιά- τίς έν-ΐεινόμενες αεραπορικές έπιθέσεις κατά τής Γ«ρμανίας. •ΥπΑ τοθ κ. -|ΑΝΝΜ 9 ^ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕ1Σ: ΤΑ «ΜΠΟΣΤΟΝ» ΕΠΑΝΩ ΑΠ' ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ "Οπως ή πρώτηφάση,ετσι καί ή δεύτερη μπορεΐ ν« χ<αοισθχί οέ δύο είδά>ν έπιχει
  ρήσεις: τή; νύκτας καί τής ημέρας Οί
  έπιθέσεις τής ημέρας έ'γιναν σχεδον όλες
  σέ στόχους στή Γαλλία κοιί το Βέλγ^ο,.
  Στίς άρχές τοϋ ϋ)42, οί προσπάθειες
  των Γερμανών νά, χρϊ,σΐμο-Ίθΐήσουν τή
  βιομηχανία των ύποδούλων χωρών γιά
  νά μεγαλώσουν τή δική τους παλεμική
  παραγωγή είχαν έπιτύχει σέ τόσο βαθ
  μό, ώστε ή παραγωγή πρλ,βμικοΰ ύλικοΰ
  στ-ίς χώρες αΰτές νά παύατι νάναι εύκα-
  ταφρόνητη Άποφασίστηκε λοιπόν ή
  έπίθεσησέ έργοατάσια, γνωστά ώς εξυ-
  πηρετοΰντα τούς Γερμανούς, μέ σκρπόν
  την καταστροφή ή την παράλυση τής
  παραγωγής τους.
  ^τ,ούς εργά,ΐα,ς τής Γαλλίας καί τού
  Βελγίου, όπως όλοι μας ξέρουμε, συ
  στηνόταν διαρκώς ή κωλυσιερ,γία, Γνιω-
  στές βεβαία εί ναι οί δύσκολες αννθήχες
  υπό τίς δποίαις ζοϋν καί α,έν >ναι ί»ιά-
  λου εύχάριστρ νά έπιτίτ)ε.ΐν·» ««νείς
  σιίς γερμανοκραταύμενες περιοχές
  έρ^γάζονται αύτοι. Αύτό τό άλ
  νονται τα πληρώματα των
  κών περισσοτβρο άιιό κάί^ε $ψ
  τελοϋν δμως τίς Ιπιθέσϊΐς αύτίς, άπά
  σοβαρή συναίσθηση τοΰ καθήκργ^ρς,
  και όταν άκό,μα ταΰτο σημαίνε^ θάγατο
  ή βλάβη σέ πολίτες φιλικής άλ^ά υπό·
  δουλης χώρας.
  "ΚΟΓΠΗ.
  ΕΥΗΕΧΕΙΑ ΑΚΙΑΠΑΒΙΜΕΟΙ,
  ΗχΘεσινή δημοσίευσις τής έπιστο
  λής, τής σχετικήςμέ τα μέλη τοθ
  Δ Συμβουλίου τής ΈθνικήςΆλληλεγ
  γύης, £να καΐ μόνον εΐχε σκοπόν:
  Νά δώσ^; ευκαιρίαν είς συμπαθή
  κατά τα άλλα πρόσωπα τής κοινωνί-
  άς μας, πού επίστευσαν ϊσως, δτι
  τό ΕΑΜ, είναι πατριωτική όργάνω,
  σις, νά χωρίσουν τάς ευθύνας των,
  τώρα πού, ή έγκληματική τού κατά
  τής Ελλάδος ενεργεια, απέδειξεν δ¬
  τι δέν εχει καμμιά σχέσι μέ τα Έλ·
  ληνικά (δεώδη καί τα 'Ελληνικά
  συμφέροντσ.
  ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
  Πληροφορούμεθα—άλλά διστάζο-
  II
  μέν νά τό πιστεύσωμεν—δτι οί
  ΕΑΜιτοκομμουνισταί Ρεθύμνης πρό
  τοϋ άφοπλισμοϋ των έδολοφόνησαν
  έξ ένέδρας ή μάλλον κατεκρεούργη
  σαν κατά τρόπον όπενθυμίζοντα
  ιεράν εξέτασιν ένα εξαίρετον νέον
  ύπηρετοθντα ώς σύνδεσμον είς την
  όμάδα τοΰ φρουράρχου μας κ. Γε
  ωργίου Πετράκη "Εάν ή δραματική
  είδησις έχεται αληθείας έπιθυμοΰμεν
  νά μάθωμεν άνευ άναβολής ποία άν-
  τίμετρα ελήφθησαν εναντίον των τε-
  ράτων αυτών τα όποΐα μετέφερον
  καί είς την Κρήτην τάς μεθόδους
  των Αθηνών.
  Η ΠΡΟΙΕΛΕΥΕΙΕ ΤΟΝ ΕΦΕΔΡΩΝ
  Είναι άπερίγραπτος ό ένθουσια-
  σμός μέ τόν οποίον ήρχισε ή
  προσέλευσις των κληθέντων έφέ-
  δρων. Καί αποτελεί ό ένθουσιασμός
  αύτός άλάθητον 'τεκμήριον τής ζω-
  τικότητος τής Ελληνικάς φυλής καί
  τής φιλοπατρίας τοΰ Έλληνος! Ή
  δέ «Όργάνωσι» διά την οποίαν, ώς
  γνωστόν, ή δημιουργία Έθνικοϋ Στρα
  τοϋ σημαίνει τό τέρμα τής οίκτράς
  σταδιοδρομίας της έπιχειρήσασα άρ
  χικώς νά αντιδράση επί ματαίφ, έ¬
  βαλεν ακολούθως την ουράν υπό τα
  σκέλη και περιορίζεται νά ϋλακτρ
  ύποκώφως καΐ θρηνωδώς. Την πλη
  ροψοροϋμεν λίαν ευχαρίστως δτι
  οώκ' δστιν έν τ^ι α&η μετάνοια!
  Ή έποχή τής Ίταλικής έπιθέσεωο
  καί απαρχή ένοόξρυ 'Βθνικής 'Επο
  ποιΐας, αποτελεί αναμφισβητήτως; μίαν
  άπό τος λαμπροτέρας σελίδας τής νεαι
  τέρας Έλληνικής 'Ιστορίας καί τρανο
  τάτην απόδειξιν των ύπερόχων άρετών
  τής φυλής μας.
  Ή έποχή αυτή θά συμβολίζη πάντο
  τε τό άκατάβλητον ηθικόν σθένος, τόν
  άφθασΐον πατριωτισμόν καί τό α&άνα
  τον πνεΰμα τής άφοοιώ,σεως τώ,ν Έλ·
  λήνων εις τα ίόεώδη τής Ελευθερίας
  καίτης άνεξαρτησίας καί θά κατέχη ί
  διαιτέραν όλως θέσιν είς τάς καρδίας
  όλου τοΰ κόσμον, διότι θά ένθυμίζη
  είς πάντας ότι κατ' αυτήν τό "Εθνος
  ημών ολόκληρον κατήλθεν είς Ινα ά'νί¬
  σον υπέρ βωμών καί έστιών άγώνα, ή
  νωμένον είς έ'να παλμόν καί είς μίαν δ-
  μόφωνον καί αδιάσειστον θέλησιν νά
  αποθάνη ή νά ζήση ελεύθερον.
  "Ας μή λησμονώμεν τάς συνθήκας
  τής Έποχής εκεΐνης. Κράτη ασυγκρίτως
  μεγαλύτερα καί ίσχυρότερα ημών, είχον
  κύψει πρό τ·^ βίας τοΰ κατακτητοΰ, τό
  δέ σκότος τής πλέον στυγερά'ς δουλείας,
  είχεν άρχίσεινά άπλοΰτα» έφ' ολοκλή¬
  ρου σχεδον τής Ήπειρωτικής Εύρώπης.
  Καί ένφ μόνη ή Μ. Βρεττανία διεξήγε
  τότε τραχύτατον άγώνα ζωής ή θανά-
  ιου πρός πανίσχυρον εχθρόν, τρόμος
  δέ καί έ'κπληξις συνεΐχεν ολόκληρον τόν
  υπόλοιπον κόσμον, αίφνης τό μικρόν
  καί άνίσ/υρον "Έθνος, έχον σαφή επί
  γνώσιν των Ιστορικών καί απαραγρά¬
  πτων τού δικαίων καί τής μβγάλης έχ·
  πολιτιστικής τού άποστολής, κατά την
  Ιστορικήν εκείνην έπο-χήν τής ύπε,ρΐά-
  της δοκιμασίας, ίίς μίαν άπαράμιλλο,ν
  ψυχικήν άνάτασιν, ήντλη«€-ν δαψιλώς
  άπό τάς άσ«ειρεύΐους πηγάς τοί5 ενδό¬
  ξου ποιρελθόντος τού, τό άκατάβλητον
  έκεΐνο ψυχικόν θάρρος, μέ ιό οποίον
  έξέχληξεν όλον τόν κόβμον, καί όμοφώ
  νως άπέοριψεν κατά πρόσωπον τού Ί-
  τβλοϋ έπι8)?ομέως την θρασεΐαν άπαίτη
  σιν τής άνευ δρων παραδόσεως. Χωρίς
  νά διστάση ούδ' επί στιγμήν, έξέλόβξεν
  τόν δρόμον τής τιμής καί τού καθή-
  κοντος, άντί τής άνάνδρου «αραδόσε/ος
  II
  αναγγελλομένη $ι' αύριον
  Π βύσκ£ψις διά τό ζ/|τημα «ών μι-
  κροκαταΰέσείϋν ΙχανοποΐΜΪ το δημόσιον
  α'ίοθημχ». Διότι πράγμαχι ε,Ινπι κοινω-
  νική δικαιοσύνη καί χρέος τιμής τοϋ Έλ
  ληνικοΰ Δημόσιον χαί τ«ν »ισι<Χ)τικχί>ν
  μας Ιδονμάτοον νά *ό
  και καταΐσχυνης.
  Τέσσαρα περίπου έ'τη προήλθον έκ¬
  τοτε. 'Έτη άπείρων θυσιών, φρικτών
  στερήσεων, άπεριγράπτου μαρτυ^ίου άλ
  λά έπικών κατα)ρθωμάτων καΐ μεγάλων
  θριάμβων. Τό "Εθνρς ςλόκληοον μέ ά·
  ψθαστρν καρΐε^ίαν κμί άπύ,λντον πί¬
  στιν επί τό, δίκαιον τρΰ. άγώνυς ιρυ, α?
  νεδείχθτι καθ' δλα άντάϊιον τοϋ ίψη-
  λοΰ παρελθόντο^ τού. 'Ο δέ Στρατό
  τού μέ τα ,ύΛέ^λαμποα, κα.Τ0β^Ρί
  τού είς "Η«8Κίρν, Αλβανίαν, §ρ
  νίαν, Κρήτην, Λιβυκήν'Ββημον, Ίταλί*
  αν, συνέγραψετό άθάνατρν έ'πος καίέ-
  φυρηλάτηρε την αφθαστρν δρϊαν τ-τΐξ
  συγχρόνου Ελλάδος, ή λ4μψΐς τής ό·
  ποίας ίφώτισεν όλον τόν κόσμον.
  Ιδού ποίαν παρακαταθήκην έκληρο-
  δρΐησεν είς ημάς τό π^ρσφατρν
  ι^όν. Καί τώρα άς στρέψωμιν ε^μ
  να την σκέψιν μας είς τούς ένδόξονς
  μας, τό τίμιον αϊϋβ των ό»»Ι»ν
  Ιθεμελίωσαν τό μεγαλείον τής Πατρί;
  μας. Άλλ' άς μή ^.η<ΐμον%εν *αί *άτ, ά'λλο' ότι τό έργον μας -δέν ετελείωσεν άκόμη, ότι ή Πατρίς έχει υπέρ ποτέ ά» νάγκην των ύπηρ£Ρ(,ών όλων μας ότ^ τόσαι &υαίιη καί ΐόάφθβνως χύθεν αίμα δημιουργούσιν εί; ρλους μας βα* βείας ύποχρεώσΐΐς. Ότι ρφεί^μεν νά καταστήσωμεν την Πατο,ίδΓΐ ώραιρτέραγ Καί μεγαλυτέραν ρδαφικώς άπό 6,τ. τήγ παρελάβομεν. Νά καΐαστήσωμεν ^άσ^ θυσία ΐά σύνροα αυτής άσφαλή καί ά- ά^ιρ πάβτι; μεΜον^ικής £πι» )ς Νά εξασφαλίσωμεν είς ρντήν ήν ίστρριικήν θίσιν «ρν τής άνη*ε» έ·» φ μέσφ ΐών Έ,θνών. ΓΧς,ός ϊοϋ» «ο όμως Ιίΐιΐακτ'χή πμρίστβτα* &' .νάγκη δημιου©γίας Στρατοΰ, Στρα» τοΰ Έθνικοϋ καί άξιβμάχου, εϊ| όν οποίον διά τής πειθαρχίας μας καί τής τυφλής πρός τό καθήκον άφοσι- ώαζώς μας ,θά σΐϋντελέσωμίν πάντε; &■ στε νά καταστ·ή ή Πατρίς μας καθ' ό¬ λα άνταξία τού παρελθόν τος της, χνη*α ών π*πρωμένων της καΐ ν.ατά τό ήθ κδ / άνάοτημα υπέρ ποτε μεγάλη και ί· σχυρά. τής ποΛκ,ατόν,ου Κυβερνήσεως λ.ηχρ*εϊ· αα άΐόφασις. Νά έξαφεθοϋν δηλαέή αί καταθέσεις φτιοχών άνθρώπων, ιό κομπόδςμα τρν έργάυι, τ/)ο ύχηρετρίας, ό οβολος τής χήοας. Καί αν δϊν είναι δυνατόν νά τοΰς άποδοθυΰν αί μω<ρο καταθέσεις είς ΐόάκεοαυυν, ά {φ ο,' (ύ ..(ύι ν
  ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΝΙΚΗ!
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΊανουοτρΙου 1945
  ΓΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  Η,ΧΘΕΣΙΓιΗ ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ * ΜΑΚ ΜΙΛΛΗΝ
  Η ΓίίΙΟΜΕΠΗ ΕΜΘΟΥΣΙΩΔΗΣ ΥΓΊΟΔΟ,ΧΗ
  Δεκάδε-ς χιλιάδ(ΐ)ν λαοϋ τής πόλεώς
  μας καί των προαστείων κατέκλυσαν
  χθές την προ)ίαν ό'χι μόνον την πλα¬
  τείαν Ελευθερίας, άλλά καί όλας τάς
  γύρω παρόδους διά νά ύποδεχθή καί
  ν ά εκδηλώση τα αίσθήματα φιλίας καί
  εύγνωμοσύνης πρός τόν αφιχθέντα άε·
  ροπορικώς "Αγγλον Πρόσεδρον Υπουρ
  γόν τής Μεσογείου κ. Μάκ Μίλαν.
  Όλοι οί κεντρικοί δρόμοι τής πόλεως
  σημαιοστολισμένοι παρουσίαζαν θέαμα
  πανηγυρισμοϋ. Ό ένθουσιασμός τού
  λαοΰ ήτο γνήσιος καί αύθόρμητος τόσον
  ώστε νά δοκιμάση βαθύτατα ό Υψηλάς
  μας Έπισκέπτης την ειλικρίνειάν τής
  εκδηλωθείσης εύγνωμοσύνης.
  Τα πλήθη έχειροκρύτησαν καί >ζη-
  τωκραύγασαν μέ ενθουσιασμόν τόν κ.
  Μίλαν και έν τφ προσώπω τού ολόκλη¬
  ρον την Βρεττανικήν Αύτοκρατορίαν,
  την κραταιάν μας σύμμαχον είς ήν ό
  Ελληνικάς λαός όφείλει την ελευθερίαν
  τού καί τούς δημοκρατικούς τού θε-
  σμούς.
  Τόν κ. Μάκ Μίλαν έχαιρέτησαν έν τώ
  άεροδρομίφ ό Κυβερνητικάς Άντιπρόσοι
  πος κ.ΙΙαπαδογιάννης, αί Στρατιωτικαί
  καί Πολιτικαί αρχαί τής πόλεώς μας
  κλπ. Τιμάς άπέδωσεν τμήμα τής όρει-
  ν ής ταξιαρχίας. Τϋν κ. Υπουργόν προ-
  σεφώνησε ό κ. ΙΙαπαδογιάννης όστις τφ
  απήντησε ευχαριστών. Μετά ταυτα επε-
  θεώρή'σε τμήματα τής όρεινής Ταξιαρ-
  χίας (Ιητήσας πληροφορίας περί τής λο-
  ρείας τής προσελεύσεως των κληθέντων
  εφέδρων, αίτινες καί τώ παρεσχέθησαν.
  Μετά ταύτα συνοδευομενος υπό των
  άρχών ανεχώρησεν άπό τό αεροδρόμιον
  μεταβάς είς την Στρατιωτικήν Λέσχην
  έξωθι τής οποίας εΐχαν παραταχθεΐ ο!
  πρόσκοποι, οί προσκοπΐνες καί_τό Λύ-
  κειον ό «Κοραής».
  Κατά την είσοδον τού κ. Ύπουργοΰ
  είς την ά'νω λέσχην 6 Δήμαρχος Ήρα-
  νΙει'ηΊι πηηηεΓηΐΛνηηε (μς εξής Τθν κ
  κλείοΐ' προσεφώνησε
  Μίλαν.
  εξής Τθν κ
  ΠΡΩ1ΝΑΙ
  Μαχαι είς τα προάοτεια τού Μπρεσλάου
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  Κύριε Ύπουργέ
  Ώς έκπρόσωπος τοϋ Δήμου Ήρα
  κλείου τοΰ όποίου ή αίματωμένη ίστο
  ρία τοσάκις έ'χει συνδεθή μέ την φιλε
  λευθέραν ιστορίαν τής Μεγάλης Βρετ
  τανίας μέ εξαιρετικήν χαράν σάς άπευ
  θύνω θερμόν χαιρετισμόν έκ μέρους
  τοΰ λαοΰ, τοΰ όποίου ευκόλως θά δια-
  κρίνητε την συγκίνησιν επί τχ) αφίξει
  σας καί Σάς ευχόμεθα τό καλώς ήλ-
  θατε.
  ΑΙ
  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ—ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΤΟΥ Φ.Σ.Η.
  Αυριον Δευτέραν στάς 5 μ.μ. άκρι
  βώς, ό άρχαιολόγος κ. Νίκος Πλάτην
  θά ομιλήση μέ θέμα: «Ή Κρητική
  Γράφη.» Την ερχομένην Πέμπτη στάς
  5. 30' μ.μ. θά ομιλήση ό σπουδαστής
  κ. Γιάννης Ρασιδάκης' μέ θέμα «Με
  ρικά προβλήματα τής σΰγχρονης αί
  σθητικής».
  ΑΙ Διαλέξεις αυταί δίδονται στό
  Μουσεϊον μόνο διά τούς σπουδα-
  στάς καί τούς έφοδιασμένους μέ κάρ-
  τσ είσόδου άκροατάς.
  ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΠ" ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑ
  Προήχθη είς ύπολοχαγόν ό Κρής
  άνθυπολοχαγός Μαμουνάκης Ιωάν.
  διότι κατά τάς έπιχειρήσεις τής
  III
  ό-
  ρεινής ταξιαρχίας είς ,τήν Ιταλίαν
  έπέδειξεν εξαιρετικόν ηρωϊσμόν θαυ-
  μασθείς άπό τούς συμπολεμιστάς
  τού.
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  ΤΡΙΒΙΔΙΩΝ
  Ή Έπιτροπή Διατιμήσεων Ηρα¬
  κλείου λαβοθσα ύπ' δψει την παρα-
  ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ
  ΤΟΥ κ
  τα
  έν
  τηρουμένην έλλειψιν άρτου είς
  άρτοποιεΐα καί αντιθέτως την
  άφθονία παρασκευήν καί πώλησιν
  τριβιδίων γενομένην επί σκοπώ σ(σ·
  Την 1 μ.μ. τής χθές παρετέθη γεΰ
  μα υπό τοϋ Δήμου είς την αίθουσαν
  Ρεγκινάκη πρός τιμήν τοΰ κ. Μάκ
  Μίλλαν.
  Είς τό γεΰμα παρεκάθησαν ήΆκο
  λουθία τοΟ κ. ΎπουργοΟ ό κ. Παπά
  δογιάννης δλαι αί Στρατιωτικαί καί
  Πολιτικαί Αρχαί, όΠρωτοσύγκελλος
  τής Ίερδς Μητροπόλεως Κρήτης κ.
  Ψαλλιδώκης οί άντιπρόσωποι των
  όργανώσεων κλπ.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
  Ό Σΰλλογος Άναιτήρων καί Θυ-
  μάτων Πολέμου καλεΐ τα μέλη αύ
  τοΟ δπως προσέλθωσι καί κατα¬
  θέσωσι τα κρατικά των δελτία μέχρι
  τής 31 Ίανουαρίου.
  ΠΡΟΣΕχΩΣ κυκλοφορεΐ τό ιΐατριωτικό
  ρομάντζο μέ τίτλον «ΜΙΑ ΜΑΤΩΜΕΝΗ
  ΙΣΓΟΡΙΑ» τής Κάς Πόπης Ε. Μεσσαριτά-
  κη τό γένος Σαρρτ.
  ΕΛΛΑΣ.—Είς τάς Αθήνας άναμέ
  νεται ή άφιξις των πρώτον Βρετ-
  τανών αίχμαλώτων τού ΕΛΑΣ. Επί
  σης πολλές έκατοντάδες όμήρων ευ¬
  ρίσκονται καθ' οδόν πρός την πρω¬
  τεύουσαν. "Ολίγοι μόνον Βρεττανοί
  αίχμάλωτοι παραμένουν άκόμη είς
  χείρας'τοΟ ΕΛ Σ.
  Ό κ. Γιουώλτερ Σίτριν είπεν χθές
  είς Αθήνας δτι ή πρώτη έξιστόρησις
  τθν γεγονότων τής Ελλάδος δέν
  μετεδόθησαν έπακριβώς είς την Με¬
  γάλην Βρεττανίαν.
  Είς γεΰμα πού παρεκάθησε, δοθέν
  υπό τοϋ ΈλληνικοΟ Συνδικάτου Έρ
  γατικών Ένώσεων ό κ. Σίτριν είπεν:
  Δέν ΰπάρχει ϊχνος άμφιβολίας δτι
  είς την Έλλάδα 1>αβε χώραν όργα
  νωμένη και ουστηματική δολοφονία.
  Είναι τώρα πλέον αδύνατον είς την
  Βρεττανικήν Κυβέρνησιν νά παραι¬
  τηθή των υποχρεώσεων της άπέναντι
  τής Ελλάδος.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.- Είς την
  βόρειον Άλσατίαν οί Άμερικανοί
  συνέτριψαν τό Γερμανικόν προγεφύ-
  ρωμα επί τοΟ ποταμοΰ Μότερ. Ά-
  πώθησαν τούς Γερμανούς δυτικώς
  τού Άγκνώ καί συνέλαβον αίχμα-
  λωτους. Γαλλικά στρατεύματα είς
  τόν τομέα τοϋ Κολμάρ εκέρδισαν καί
  νέον έ'δαφος παρά την πείιτμονα
  γερμανικήν αντίστασιν. Νοτιώτερον
  Άμερικανικά στρατεύματα υπό Γαλ
  λικην διοίκησιν εΐχαν καί νέα έδσφι
  κά κέρδη.
  Είς τάς Άρδένας τοί Άμερικανοί
  έφθΐασαν τόν ποταμόν Οϋρ δστις α¬
  ποτελεί την γερμανικήν μεθόριον.
  Ή έπίθε,σις τής3ηςΣτραΐιάςέχει συν
  τελέσει πλήρως τόν σκοπόν της. Ή
  Άμερικανική 9η καϊ ή Βρεττανική 2α
  Στρατιά ήνώθησαν δυτικώς τού Ρόερ
  καί προελαύνουσαι παραλλήλως έ¬
  φθασαν τόν ποταμόν καί έξεκαθά-
  ρισαν την δυτικήν τού όχθην μέχρι
  τής συμβολής τού μετά τοΟ Μάας είς
  Ρόερμοντ.
  «ιΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: — Τό
  Ρωσσικόν μέτωπον έκαμε £να άκόμη
  άλμα πρός τα έμπρός. Ό στρατάρ-
  χης Ροκοσόφσκυ έφθασε είς την Βαλ-
  τικήν καταλαβών τό Τορκμίτ. Όλο·
  κλήρος ή φρουρά τής Άνατολικής
  Πρωσσίας έπαγιδεύθη. Οΰιω τα 2)3
  τής Άνατ. Πρωσσίας ευρίσκονται
  είς Ρωσσικάς χείρας. "Εκυριεύθη τό
  Μάριεμπουργκ 40 χιλιόμετρα έκ τοϋ
  Ντάντσιγκ. Ό στρατάρχης Τσερνια-
  κόφσκυ κατέλαβε τό Ταμπιάου καί
  τό Άλλεμποιοργκ. Σφοδρός αγών
  τοϋ στρατάρχου Κόνιεψ ευρίσκεται
  πέριξ τοθ Μπρεσλάου. Κατελήφθη ?α
  Γουντσικείς τό ήμισυ τής άποστάσΐ
  ως ΡαντόμΛειψί Έπίσημος ά
  ά
  ως Ραντόμ
  νακοίνωσις
  ήμ
  Λειψίας.
  τής
  0
  ίίΐ
  «ι
  διεξάγεται 15 χιλιόμετρα έκ τής
  Καινιξβέργης.Είς τό Πόζεν διεξάγε
  ται σφοδρόςάγών. Ή πόλις ύπερφα
  λαγγ,ίσθη άπό τόν βορράν καί κατε
  ληφθή τό Ρογκόζνο 35 χιλιόμ. άπό
  την μεθόριον τοΰ Βραδεμβούργου.
  Είς την Σιλεσίαν ή δεξιά πτέρυξ
  εκυριεύθη τό βιομηχανίαν κέντροΐ
  τού Χίντεμπουργκ.
  Είς την Σλοβακίαν κατελήφθη η[α
  ΓΐοέσςΛ5'ΑΧΐλΐ0μετρα δυΑτμόθ Ι
  Πρέσοφ Ανεχαιτίσθη καί πάλιν ΓεΡ" «
  μανική άντεπίθεσις νοτιοδυτικώς Χ !
  Βοοδαπέστης^ Κατά τό παρελθόν
  Ιδημερον οί Γερμανοί άπώλεσαν είϊ
  τό άνατολικόν μέτωπον 295 χ,λιά-
  δες νεκρούς καί 86 χιλιάδες αίχμα-
  λωτους. Μεταξύ των λαφύρων ου"
  περιλαμβάνονται4400 πυροβόλα Οί
  Γερμανοί άπώλεσαν 34 χιλιάδες αύ
  τοκίνητα καί 600 άεροπλάνα Είς τόν
  αριθμόν αυτόν δέν συμπεριλαμβάνον-
  ται 440 άεροπλάνα τα όποΓα έκ°Ι-
  ευθησαν χθές είς άέροδρόμια πέοΐ
  τοϋ Πόζεν καί τής Σιλεσίας Ρ *
  - λΑ^ΙΑ: Καναδ°ί τής 8ης στρατι.
  άς άπέκρουσαν Γερμανικήν άντεπί-
  κίΐΓίΎλη*»*,, α.___=., αμερικανόν
  «α
  κ*
  1(4
  «Ρ
  ΐρ
  41
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
  ΤΩΝ 1ΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΔΗΛΩΝ
  χροκερδείας άπαγορεύει άπό αυριον
  κσί μέχρις 15 Φεβρουαρίου την1 πά
  ρασκευήν καί πώλησιν τριβιδίων. Οί
  παραβάται τής έν λόγω διαταγάς θά
  τιμωροΰνται κατά τάς διατάξεις τοΟ
  ΆγορανομικοΟ Κώδικος.
  ΚΟΙιΊΟΠΙΚΒ
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
  Γεώργιος Άντωνίου μηχανικάς "Αννα
  ------__. _ί___ -Ι _ » _Ο__Ι _Γ»._____. Λ__. . ί.
  Λιαναντωνακη
  συγχαρητήρια
  ηρραβωνίσθησαν, θερμά
  ΛΩΡΕΑ!.— Ό κ. Αντώνιος Άνεμογιάν
  νης προσέφερεν είς τόν Ε. Ο. Χ. Α. εϊ-
  κοσι όκ. σάσίονος καΐ δρ. 1000 είς μνή¬
  μην Γεωργιος Χ. Λιοπάκη. '
  —"Μ οίκογενεια Σπυρίδωνος Αλεξίου
  επί τ{) συμπληρώσει διετίας άπό τοθ θα
  νάτου αότοϋ, κατέθεσε διά τοθ κ. Δημάρ
  χου είς τό Πανάνεισν Δημοτικόν Νοσο¬
  κομείον δραχμάς 2000. >
  —Ή οϊκογένειβ Χ. Ταχατάκη είς μνή¬
  μην τοΰ προσΦιλοΰς της νεκροθ Χαραλά-
  μτΐους έτροφοδότηοε ττλουσίως τό "Ασυ
  λον τής Γερόντισας.
  —Ή Μαρίνα Ν. Καστρινογιάννη προσέ
  Φερεν είς τό αύτό ίδρυμα πλούσιον φαγη
  τόν.
  Τό Διοικητ. Συμβούλιον τοΰ Ίδρύαατος
  εΰχαριστΐΐ θερμώς.
  ΚΐηΗΜΚΤΟΓΡΚΦΟΙ
  «Η Λ ΕΚ Τ Ρ Α»
  ΣΗΜΕΡΟΝ: Κατά γενικήν άπαίτησινδιά
  τελευταίαν φοράν 3 απογευματιναί: "Ω-
  ρα 3—5, 5—7 καί 7-9 «Η ΦΛΟΓΑ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» (Νΰχτες Άλγερίου).
  Έκτός ττρογράμματος πολεμικό Ζουρ-
  νάλ. Την Δευτέραν Νέον "Εργον.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ»
  ΣΗΜΕΡΟΝ £να 6πέροχο αστυνομικόν
  έργον Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΓΑ-
  ΤΟΥ. Έκΐυς προγράμματος ζουρνάλ.
  ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Παρακλήσβι τοϋ Άκαδημαϊ-
  κοϋ Κοινωνικον Συνδέσμου 9ά ο¬
  μιλήση σήμερονΚυριακήν28 Ίανου
  αρίου καί ώραν 11 π. μ. είς τό
  θέατρον «ΗΛΕΚΤΡΑ»όκ. Τέ-
  λης "Αλκης μέ θέμα: «ΠΙΣΤΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑ¬
  ΔΑ». Ή Έθνική Όργάνωσις
  Κρήτης συνιστά είς τό ίθνικό-
  φρον κοινόν τής πόλεως νά πα¬
  ρακολουθήση την διάλεξινταύτην.
  (Ε.Ο.Κ. Ηρακλείου)
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΙΠΆΣΙΑΣ
  Την 29)1)45 ήμέ.αν Δευτέραν καΐ
  περί ώραν 11 π. μ. θέλει λάβη χώραν είς
  τα ενταύθα Γραφεϊα τής Ύποεπιτροπής
  Ηρακλείου Ενώσεως Έξαγωγέων Σουλ
  ιανίκας παρά τ^ Σταφιδική Άκράτου
  καί Βασιλάκη πλειοδοτική Δημοπρασία
  •διά την εκποίησιν 600 περίπου οκάδων
  χρωτκττικοΰ οίνοπνεύματος 9 3 βαθμών
  περίπου.
  Οί όροι τής πλειοδοσίας είισίν εις τα
  Γ αφεΐα τής Ύποεπιτροπής δύνανται
  δέ οί βουλόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν
  Λ' εκάστην 10—12 π.μ.
  Ό Ιίυοεβρος
  Γ, Ν ΦΛΩΡΟΧ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοϋνται τα μέλη τοΰ Ίατρικοΰ Συλ
  λόγου Ηρακλείου είς τακτικήν συνεδρία
  σιν την 28ην Ίανουαρίου ε. έ. ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 11 π.μ. έν τφΔημαρ-
  χιακφ καταστήματι.
  Θέματα: α') "Εγκρισις άπολογισμών
  παρελθουσών χρήσεων β') Ψήφισις προ-
  υπολογισμού 1945 γ') Συζητήσεις επί θε
  μάτων έπαγγελματικής φύσεως.
  Έν Ηρακλείω 24 Ίανουαρίου 1945
  Ό ΙΙρόεδρος .
  ΝΙΚΟΛ. ΒΟΠΑΤΖΑΚΗΣ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή Έταιρεία «Τάλως» ειδοποιεί
  τούς έξαγωγεΐς έλαιολάδου είς Ά
  θήνας—Πειραια καί Αίγυπτον δτι ά-
  ναλαμβάνει νά μκτατρέπη οίασδήπο
  τε οξύτητος κοινόν έλαιόλαδον είς
  βρώσιμον τοιοϋτον οξύτητος 2—3 βαθ
  μών καί απολύτου διαυγείας. Ή με·
  τατροπή γίνεται δι' άναμίξεως τοθ
  φυσικοΟ έλαιολάδου μέ ραφιναρι
  σμένον τοιούτον καί φιλτραρίσματος
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου.— Την
  προσέχη εβδομάδα θά γίνη σύσκεψις ύ
  πό την ΙΙροεδρίαν τοΰ κ. Σίδερη διά
  τούς μισθούς των ίδιωτικών ύπαλλήλων
  καί τοΰ προσωπικού των Έπαγγελματι
  κων καί Βιομηχανικών Έπιμελητηρίων.
  ΕΠΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου.— Συνελή¬
  φθη ενταύθα ή έκ Κρήτης φοιτήτρια
  Διδώ Βασιλάκη, κατηγορουμένη ότι κα
  τα την κατοχήν τής νήσου συνειργάσθη
  μετά των Γε μανών καί Ίταλών καί πά
  ρέδωσε είς τό εκτελεστικόν άπόσπασμα
  πολλούς πατριώτας Κρήτας.
  'ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
  ΑΘΒΝΑΙ 27 —Δι" αποφάσεως τοθ
  ΰπουργοϋ τής Εργασίας καταργεϊ-
  ται προγενεστέρα τοιαύτη τοΰ πρώη
  ύπουργοϋ Παρφυρογένη διά τής Ο¬
  ποίας διελύθησαν τα Διοικ.ιτικά Συμ
  βούλια των κλαδικών άσφαλιστικών
  όργανισμών.
  ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  Αί εργασίαι τής Βρεττανικιΐς
  αντιπροσωπείας^ είς Ά8ήνας
  ρ
  νώοεων διά
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου —'Εντός
  των ημερών άναμένεται είς Πειραια
  έκΚων)πόλεως τό Τουρκικόν ατμό¬
  πλοιον «Τόγκα» μέ φορτίον τροφί-
  μων καί λοιπών είδών πρώτης άνάγ-
  κης, άξίας ενός έκατομμυρίου Τουρ
  κικών λιρών.
  ΤοΟ πλοίου έπιβαίνει καΐ ό νέος έν
  Αθήναις πρεσβευτής τής Τουρκίας
  ΣΥιΊΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Ίανουαρίου.—Βρετ
  ά άλά εεθ
  τ------1-----1------Ι-----·—'
  τοΟ συνόλου μίγματος πρός έπίτευ
  ξιν τής διαυγείας καί πρός άφαίρε-
  σιν των ξένων ύλών. Ή δαπάνη τής
  μετατροπής άνέρχεται είς 2,30 δραχ
  κατ' όκδν καΐ κατά βαθμόν οξύτητος
  διά την διαφοράν ή όποίβ προκύ·
  πτει μεταξύ τής οξύτητος τοϋ κοι-
  νοϋ έλαιολάδου καί τοθ βρωσίμου
  τοιούτου. Αί προκύπτουσαι ένεκεν
  τής έπεξεργασίας φύραι καί έλλείμ-
  μστα είνε είς βάρος τής έταιρείας
  ήτις θά παραδίδη είς τόν πελάτην
  τόσας οκάδας βρωσίμου δσας οκά¬
  δας φυσικοθ προσκομίσει είς τό "Ερ¬
  γοστάσιον της πρός μετατροπήν.
  Τό ούτω παραγόμενον βρώσιμον
  έλαιόλαδον είνε απολύτου διαυγεί¬
  ας, άριστον την γεθσιν καί πληροΐ
  δλους τούς κανόνας τής ύγειϊνής.
  Τηλέφωνον 3,80
  ------1-------- — Γ--·
  τανικά άεροπλάνα επετεθησαν έναν
  τίονΓερμανικής νηοπομπής, έξ 7πλοί
  ών έξωθι των Νορβηγικών άκτών.
  Τρία έξ αυτών έβλήθησαν.
  —Ό Γερμανικός Λιμενάρχης τοϋ
  "Οσλο εξέδωκε διαταγήν διά τής ό
  ποίας δλοι οί Νορβηγικοί λιμένες κη·
  ρύσοονται άπηγορευμέναι περιοχαί.
  —Ούδέτερθι ανταποκριταί τηλί-
  γραφοΰν έκ Βερολίνου δτι είναι α¬
  δύνατον νά ύπολογισθή ό άριθμός
  των προσφύγων. Πολλο'ί έξ αυτών
  έχουν πάθει κρυοπαγήματα καί πολ
  λοί δυστυχήματα έκ τοϋ ταξειδίου.
  Ό έπισιτισμόο των προσφύγων κατέ·
  " ■ ■ ■ σοβαροτέρα προ-
  πρός τιμήν της εν Αθήναις, υπό τής
  Γενικής Συνομοσπονδίας Έργατών
  ΐιλλάδος.
  Ό νεοδιορισθείς Γεν. Γραμματεύς
  της Συνομοσπονδίας κ. Σ. Χατζηδη-
  μητρίου προΐστατο τοθ γεύματος
  καί περίτό τέλος αύτοθ ανηγγέλθη
  δτι ό Σέρ Σίτριν ώνομάσθη έπίτιμος
  προεδροςτής Συνομοσπονδίας καΐ τα
  άλλα 4 μέλη έπίτιμοι γραμματεΐς.
  υ κ. λατζηδημητρίου προσφωνών
  την αντιπροσωπείαν, είπεν δτι
  η Ελληνική Συνομοσπονδία Έργα-
  τών εζήτησεν .την έν Ελλάδι παρου¬
  σίαν μιάς μονίμου έκπροσωπήσεως
  της κινήσεως των Βρεττανικόν Ένώ¬
  σεων ή όποία θά έμερίμνα δπως αί
  συναθροίσεις αυτών γίνονται είς
  ατμόσφαιραν δημοκρατικήν.
  Ό κ. Χ" Δημητρίου έτελείωσε την
  προσφωνησίν τού λέγων: «Εί'μεθα τώ
  ρα πεπεισμένοι δτι μέ την βοήθειαν
  των Σύμμαχον μας θά εχωμεν ελευ¬
  θερίαν Είμεθα τελείως έτοιμοι διά
  τάς εκλογάς πού θά γίνουν είς όλό
  γ
  ΐ^ μόλις ΰτΓ)
  ρωθη δπως ύποδεικνύουν ο
  ΣυμμσχοΙ μας. Άς είνε καΐ οί άντί
  παλοί μας παρόντες κατά τάς έκλο
  Υάς καί άς προτείνουν τούς ύποψη
  ί1°^ "" Καί °' σύ^α παρατη-
  ά
  οΙο"ν4δ«>.1>οΙσυνο
  μ
  σχετουντας
  ά
  . έξ αυτών δυσανα-
  διότι ένόμιζον δτι τα
  χς ιότι ένόμιζον «τι τα
  πράνμστα δέν παρουσιάζοντο είς την
  Μεγ. Βρεττανίαν υπό την αληθή αΐ
  των μορφήν. ' '
  Έλπίζω δτι οί ανταποκριταί έχον¬
  τες υπ δψει των δσα ελέχθησαν θά
  ΜΓϋν Τ0 Υεό δ
  χ
  «ρΜΓ Τ0 Υεγ°νός δτι 6 λαός έν
  Ελλάδι καθώς καί τα ίδικά μας
  στρατεύματα εχουν την αντίληψιν
  δτι τα πράγματα δέν παρουσιάζον-
  ται δπως ακριβώς έχουν.
  Ένομίζαμεν δτι θά μδς ήτο δυνα.
  τόν νά περιορισθώμεν είς την δράσιν
  των Εργατικόν Ένώσεων. Διετιι- '
  στωσαμεν δτι μας ήτο αδύνατον νά
  διευκρινίσωμεν τάς ύποθέσεις των
  Εργατικών Ένώσεων καί νά διαχω-
  ?ίθΰΤαςάΐ10ή ί
  ? ί Ρόντεςδιά
  ούν ίδιοις δμμασι ποΐοι
  κοι έ
  ρη
  νά άντ -
  πραγ-
  ηφ ς δμμασι ποΐοι πραγ-
  μαχικοι έκπροσωποθν την θέλησιν
  τού Ελληνικοϋ Λαϋ Ό Σ
  Ού
  στη Ενα άπό τα
  βλήματα.
  Αί οδοί είνε κατάμεστοι άπό πρόσ
  φυγες οί όποΐοι είνε αναγκασμέναι
  νά βαδίζουν είς άτμοσφαιρικόν περί¬
  βολον 300 υπό τό μηδέν. Έχουν δ-
  μως £να κουράγιο διότι συναντοϋν
  καθ' οδόν μηχανοκινήτους φάλαγγας
  κατευθυνόμενος πρός Ανατολάς.
  Οί διαμένοντες είς ξενοδοχεΐα τής
  Γερμανικήν πρωτευούσης διετάχθη¬
  σαν νά τα έκκενώσουν διά νά έξοι-
  κονομηθή χώρος είς τούς καταφυγόν
  τας εξ άνατολών φίλους τοθ κόμ-
  ματος.
  ΜΟΣΧΑ 27.—Τό παράσημον τοΟ
  Λενίν απενεμήθη είς την ήρωϊκήν
  φρουράν τής πόλεως τοϋ Λένιν-
  γκραντ. Σήμερον είναι ή έπέτειος
  τής λύσεως τής πολιορκίας της.
  τού Έλληνικοϋ Λαοϋ». Ό Σέρ
  ώλτερ Σίτριν απόντων είπεν:
  «Μόλις πρό όλίγου έπέστρεψα άπό
  έκεΐ δπου προσεπάθουν μετά προσο-
  χής νά έξετάσουν τάς καταθέσεις χη
  ρών των δολοφονηθέντων άνθρώπων.
  Ευρισκόμεθα έδώ ώς έκπρόσωπβι
  των Βρετ. Έργ. Ένώσεων.
  Κατ' ουδένα τρόπον έκπροσωποϋ-
  μεν ή έχομεν οίανδήποτε άμεσον ευ¬
  θύνην διά τάς πράξεις καΐ την πολιτι
  κήν τής Βρ£τ. Κυβερνήσεως. Είμεθα
  έδώμέ την βοήθειαν τής Βρετ. Κυβερ
  νήσεως δχι δμως ώς άντιπρόσωποί
  της Κατά συνέπειαν δέν εΐμαι είς
  θέσιν νά σδς εύχαριστήσω επισήμως
  έκ μέρους τής Βρετ. Κυβερν. δια τα
  καλά σας λόγια.
  Ήμπορώ δμως νά σάς εύχαριστή-
  σω έξ όνόμοτος των Βρεττανών έρ-
  γατών καί τοΟ ΒρεττανικοΟ Λαοΰ.
  Ευρισκόμεθα έδώ καΐ τουτο όφείλε-
  ται μόνον είς τό γεγονός δτι έστεί
  λατε αντιπρόσωπον είς τόνβρεττα-
  νόν πρεσβευτήν.
  Είς μερικούς κύκλους επροκάλε¬
  σεν άμφιβολίας τ Ιδωσε αφορμήν
  είρωνικών σχολίων ή φύσις τής έπι-
  τροπής έκείνης, κατά πόσον δηλ.
  ήτο πράγματι άντιπροσωπευτική.
  Ζητώ άπό δλους νά θυμηθήτε δτι
  είναι εντελώς αδύνατον νά δημι-
  Ευρισκόμεθα άκόμη εϊς Χ6 στ(ίδιϋν
  των ερευνων κα] δέν τό έχομεν συμ-
  πληρωσει. Ενα όμως πράγμα εϊναι ό-
  λοφανερο εις όλους μας καί ώς πρός
  αυτο δεν γενάται καμμιά άμφιβολία
  και το^ πραγμα αύτό είναι ότι είς αυτή
  την χώραν συνέβησαν όργανωμέναι, συ¬
  στηματικαί καί έκ προμελέτης δολοφο¬
  νιαι, ϋιναι επίσης φανερόν ότι τουλά¬
  χιστον εις τάς Αθήνας ύπάρχει μία κα¬
  ταστασίς οξύτητος καί φόβου. Όφείλο-
  μεν να πρασπαθήσωμεν νά διαλύσωμεν
  αυτους τους φόβους, Αύτό θά είναι δύ¬
  σκολον; Εχω ό'μως νά σάς είπω τα
  εξής. «Δεν ημπορεϊται νά ζήτε γιά πάν-
  τα σε μια κατάσταση έμφυλίουπολέμου.»
  Βρεττανοί καί οί Άμερικανοί οί έ
  τυγον ρίΐΓ>Γίτ^.>,,»^. ^χ- π> /
  ποιοιτυχον ευρίσκονται έδώ. Θά ην,.
  πχ, να εχουν ήσυχο τό κεφάλιτους όσον
  και οί Έλληνες.
  Μέ προσοχή έφρόντισα νά μην κατη-
  γο ησωκανενα. Είνιαόμως φανερόν ότι
  η Βρεττανική Κυβέρνησις θά έξακολου·
  ■σ"Πστι να ενπ τ!γ ^',α.'.__ __ _=
  ουργήσετε έκτός της Ελλάδος την
  δυναμικήν κατάστασιν την όποιαν
  είχομεν έντός τής Ελλάδος. "Υπό
  τάς καλυτέρας συνθήκας τό μόνον1
  πού ήμποροθμεν νά έχομεν είναι
  γενικαΐ έντυπώσεις. Έλπίζω συν ·
  πώς, δτι έχοντες ύπ' δψει σας τα
  συζητήσεις είς την Βουλήν τόίν Κοι
  νοτήτων δέν θά σχηματΐσετε ττ)ν έν
  , ( μέχρις ότου άποκατασταθώσι
  ομαλαι συνθήκαι. Δέν έχω καμμίαν άμ
  φιβολιαν «τι αυτή είναι καί ή έπιθυμία
  των ιδιων των Έλλήνων. Έκεΐνοι οί ό-
  ποιοι με τοση ευκολίαν εσχολίαζον την
  στάσιν της Μεγ. Βρεττανίας, πρέπει είς
  το μελλον να έχουν ύπ' οψει τό γεγο-
  νος αυτο. Τα Έθνη έκεΐνα τα όποΐα
  εχουν την δυναμιν νά βοηθήσουν είς τό
  να αναλάβη ή Ελλάς έχουν υποχρέωσιν
  να παράσχουν την βοήθειαν των
  Καταλήγων ό Σέρ Ούώλτερ είπεν
  ότι ^ η αντιπροσωπεία εϊνα, άποφαστσμέ-
  νη οχι μονον νά μάθη ποΐα είναι ή ά·
  ληβεια αλλα και νά την άνακΟΙνώση.
  Και αυτο, προσέθεσε, θά τό π ^
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου.- Ανε¬
  κοινώθη δτι τρείς "Αγγλοι Βουλευ-
  τ^,έ<Ι>θασανχθές την εσπέραν είς
  Αθήνας. Είναι μέλη μιάς επιτραπή
  Βουλευτών ή όποία επεσκέφθη ε¬
  σχάτως Βρεττανικά στρατεύματα
  άν καί θά ή>χοντο είς την
  διά νά έξετάσουν επί τό·
  ιά νά έξετάσουν επί τό
  που την κατάστασιν. Προηγουμένως
  είχεν άνακοινωθεΐ 8τι 2 μέλη ής
  ίΤΓΐ6 Ρό
  Λ ι κΑ --ί-^.% Μπάρναίς
  „„, '■ Κάμπελ ένώ άπεγειώθησσν
  κανον^ς άπό αεροδρόμιον χτς Ρώ
  άε^Γ λάνου τής
  ιΜπρίντιζι,
  ν
  Ή