96152

Αριθμός τεύχους

4939

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

14/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  έχη,
  •νίκων κ»ρ,
  ινει έ
  ίων τής-.
  «ου (το&ί*·
  τάς έ/ ϊ··
  έθνικοί «·
  ινητικά»
  ,νοιτολβ»*
  ΑΥΤΗΣ
  ΑΝ Ο
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  1ΗΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ'δΤΑΥΡΟν
  Αί έκ τοΰ έξωτερικβΰ δια-
  βιβαζόμεναι πληροφορίαι πά
  ρουσιάζουν πάλιν την διε-
  θνή κατάστασιν ώς έξαιρετι-
  κώς έκρυθμον. Τονίζουν μά-
  λιστα χαρκκτηριστικώς, ότι
  μεταξύ των πολιτικών καί
  διπλωματικών κύκλων έκδη-
  λοΰνται ήδη σοβαροί φόβοι
  προσεχούς έκρήξεως τής πό
  λεμικής πυρκαϊάς ώς καί ε¬
  πεκτάσεως των φλογών της
  είς ολόκληρον τόν κόσμον.
  Ώς ενδεικτικόν δέ τής κρι-
  σιμότητος τής καταστάσεως
  άναφέρουν τό γεγονός τής
  άπροόπτου διακοπής τής έ-
  ξοχής των κ.κ. Τσάμπερλαιν
  καί Χάλιφαξ καί τής εσπευ¬
  σμένης έπανόδου των είς
  Λονδίνον δπου άπασχολοΰν-
  ται είς διαρκεΐς συνεργασί-
  ας. Καί πράγματι ό Αύγου¬
  στος τού 1938 ολίγον διαφέ-
  ρει άπό τόν Αύγουστον τού
  1914. Είς την Ισπανίαν μαί-
  νεται ό πόλεμος. Είς την Κί-
  ναν τό πολεμικόν ήφαίστει-
  ον ευρίσκεται είς διαρκή δρά
  σιν. Καί είς την κεντρικήν
  Ευρώπην ακούεται πάλιν εύ·
  κρινώς ό μυκηθμός έιτερχο-
  μένης θυέλλης. Ή άγαθή έν
  τύπωσις πού παρ'ήχθη έκ τής
  συνάψεως άνακωχής μεταξύ
  Σοβιετ καί Ίαπωνίας καί αί
  έλπίδες πού έδημιουργήδη-
  σαν πρός στιγμήν έκ τού ευ¬
  χαρίστου αύτοΰ γεγονότος, έ-
  ξουδετεροΰνται ήδη άπό την
  έπιπλοκήν την οποίαν εδη¬
  μιούργησε τό ίσπανικόν καί
  άπό την όξύτητα είς την ο¬
  ποίαν εισήλθεν έκ νέου τό
  τσεχοσλοβακικόν. Καί ή άνα
  κούφισις πού ησθάνθη πρός
  στιγμήν ό κόσμος, άντικατε·
  ατάθη ταχέως άπό την αγω¬
  νίαν πού δημιουργεΐ ό φό-
  βος νέου πολέμου.
  Παρά ταύτα, αί έλπίδες εί
  ρηνικης διευθετήσεως των
  προβλημάτων καί των δια¬
  φόρων πού δημιουργοΰν τάς
  αφορμάς τοΰ πολέμου, δέν
  έξέλιπον εντελώς άκόμη.
  Οί λαοί τής Εύρώπης είναι
  γεγονός ότι άπεχθάνονται
  τόν πόλεμον. Καί οί περισ-
  σότεροι τουλάχιστον έκ των
  ήγκτών των διαφόρων κρα
  των έπιθυμοΰν νά τόν ά-
  ποφύγουν. Διότι δλοι άντι-
  λαμβάνονται ότι είναι εΰ-
  κολον νά κηρυχθή ό πόλε¬
  μος. Κανείς όμως δέν γνω-
  ρίζει ποίαν έκβασιν θά έχη,
  είς ποίον θά δώαη την νί¬
  κην καί ποίας τεραστίας
  μεταβολάς θά φέρη είς την
  όψιν τού κόσμου. Τό μόνον
  πού πιβτεύεται γενικώς είναι
  ότι ενας πκγκόσμιος πόλε¬
  μος μόνον ήττημένους θ' α¬
  φήση. Καί οί νικηταί, θά
  είναι ήττημένοι λόγω των
  καταστροφών πού θά ύπο-
  στοΰν.
  Επειτα, όσον καί άν φαί-
  νεται δύσκολον, τα μέσα
  καί αί μέθοδοι συνδιαλλα-
  γης καί συνεννοήσεως ύφί-
  στανται. Χρειάζεται μόνον
  νά εκδηλωθή ή καλή θέλη¬
  σις άπό παντοΰ. Τό άπέδει-
  ξαν τα τελευταία γεγονότα
  τής Βαλκανικής. Τό άπο-
  δεικνύει ή ύπαρξις τής Βαλ¬
  κανικής Συνεννοήσεως. Τα
  τέσσχρα Κράτη πού την ά
  ιταρτίζουν στενώς καί ειλι¬
  κρινώς συνεργαζόμενα, έχω-
  ρίζοντο μέχρι πρό ολίγων έ-
  τών άπί>;.£ϋνάσιμβν
  ΣΥΪΤ/,ΧϊΗί ΘΡ. Ν. ΣΓΑΥΡΑΚΗΣ
  ψη ό έρωτας μέ τα τραγούδια
  των άηδονιών πού θά ξυπνή-
  σουν τα χσράμματα καί θά γε
  μίσουν την άτμόσφαιρα μέ
  ούς άρμονικούς ήχους των'
  άτελειώτων στροφών των. ΘΛ
  ωντανίψουν στή φαντασ(αι
  μας οί θρθλοι χαί οί μϋθοι;
  ών μαγισσών. Νεράϊδες θά'
  άναδυθοΰν άπό τίς πηγές.
  άπό τούς δρυμούς καί τίς
  πλαγιές θά κατεβοΰν Νΰμφες,
  Αμαδρυάδες καί Σειληνοί νά
  στήσουν γύρω μας χορό. Κι' δ
  αν γαλάζια ή νύχτα μάς τυλί
  ξη καί μάς λούση μέ τ' άσήμια
  ής ή Σελήνη καί πέσουν άνά-
  .αφρες οί σκιές των δένδρων
  στϊς άκροποταμιές ώσάν έξω
  ικά συμπλέγματα Όρν,ηστρί-
  ιων καί φανή ό Τραγόπους
  Πάν νά σύρη τό χορό άπόλυ-
  ος κυρΐαρχος των αίσθημά
  ών καί των διαλογισμΩν, μα-
  έστρος πού διευθύνει τή ζωή,
  άς σμίξουμε τα χεΐλη. Θά εί
  ναι πιό γλυκά κι' άπό τα στα
  φύλια. Καί τό φιλί θά είναι
  πιό μεθυστικό κι' άπά τό μο-
  σχδτο τό κρασί πού άφθονο
  θά τρέξη σέ λίγο άπό τούς
  ληνούς...
  Εΐν' ή ζωή δική μας. "Εχο¬
  με δικαιώματα άπεριόριστα έ
  πάνω της. Μά πρέπει νά ξέ
  ρωμε την τέχνη νά την κατσ,
  τήσωμε. Πρέπει νά έχωμε τή
  δύνσμι τής έπιβολής, την πί
  στι πού φέρνει στή νίκη καί
  στό θρίαμβο, στην άποθέωσι
  τού έρωτα όπότε ή ζωή μέ ξέ-
  χειλο κύπελλο κερνάάδιάκοπα
  την ήδονή κσί τή χαρά. Κι' αΰ
  τή τή δύναμι καί την πίστι άς
  την άντλήσωμεν άπό τή φύσι.
  Μας την δημιουργεΐ μέ την
  άγνότητά της, μέ τα θέλγη
  τρα καί την άπλότητα άλλά
  <αί την ττληρότητα τοϋ μεγα- ε(ου της. Μέσα στή ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ Αιγυπτου ΚΥΡΙΙΚΗ ('τησία >ιιιαι 3
  ίΧάμηνος '2
  Άμεριχής
  ρχησια 6ολ. 15
  14
  ίξάμηνο; » 8
  Τιμή
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  1938
  1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  Ι
  ΑΡΤΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4^39
  νιον μΐσος. Καί όμως εύρον
  τόν δρόμον πρός την ειρή¬
  νην καί την σωτηρίαν. Τό
  άποδεικνύει άκόμη ή πρό η¬
  μερών μόλις ύπογραφεΐσα
  μεταξύ τού προέδρου τής
  Βαλκανικής Συνεννοήσεως
  κ. Μεταξά καί τού Βουλγά¬
  ρου πρωθυπουργοΰ συμφωνία
  φιλίας καί καλής γειτονίας.
  Καί θά ήτο εύτύχημα εάν
  άπό τό παράδειγμα των Βαλ
  κανίων ένεπνέοντο καί οί
  ταγοί των μεγάλων εθνών.
  ©ά εύρισκον βάσιν συνεν
  νοήσεως κάί θ' άπέτρεπον
  τόν κατακλυσμόν νέου πολε
  μου. Όπωσδήποτε ημείς ειμ¬
  πορούμεν νά παραμένωμεν
  περισσότερον ηουχοι.Ή είλι-
  κρινής φιλία των Βαλκανί
  ών καί ή τόνωσις των άμυν-
  τικών μας δυνάμεων, δημι
  ουργοΰν πολλάς ελπίδας ότι
  όπωσδήποτε τό ειρηνικόν κα
  θεστώς μας δέν θά διαταρα
  μποροϋμε νά πλησιάσωμε τούς
  θεοΰς. Βρισκόμαστε πλησιέστε
  ρα πρός τόν έαυτό μας. Ά δι
  άσπαστα ένωμένοι μεταξύ
  μας, μέ τούς δεσμούς τής ά-
  γάπης καί τής δημιουργικής δυ
  νάμεως...
  Μ.—
  Πεταχτά
  οημειώματα
  ΒΑΚΧΙΚΟ
  Άπό τή θανατερήν άγωνία
  γιά τό μέλλον άς λυτρωθοϋ-
  με σήμερο. Κι' οί μαΰρες σκέ-
  ψεις πού μας κατακλυζουν
  καί σφΐγγουν τίς ψυχές μαο
  άς παραμερισθοθν. Τό χωριό
  καί ή φύσις μάς κράζουν κον-
  τά τους. Μάς καλοΰν νά πε-
  ράσωμε δύο μέρες καί δύο νύ
  χτες μέ τή μαγεΐα των. Νά
  τρυγήσωμε τα θέλγητρά των.
  Νά γευθοθμε τίς ήδονές των.
  Νά λουσθοΰμε στό φώς καί
  στόν άέρα τους. Νά μεθύσω¬
  μεν άπό τα θέλγητρά των. Ό
  τρυγητός άρχίζει. "Ωριμα τα
  σταφύλια λάμπουν—χρυσάφια
  καίκοράλλια μέσα στούς άμπε
  λώνας μέ τίς πυκνές πρώσι-
  νες φυλλωσιές των. Καί δταν
  ώριμάζουν τα σταφύλια κι'
  άρχίζει ό τρυγητός ή φύσις
  καί ό έρωτας βρΐσκουν την
  άποθέωσι. "Οργιο ώμορφιάς.
  Τρελλό μεθθσι άγάπης, εΐδΰλ-
  λια καί βακχικές είκόνες σέ
  κάμπους καί πλαγιές.
  Άς τιάρουμε λοιπόν μέρος
  κι' εμείς σ' αύτό τ' ώραΐο
  διονυσιακό ξεφάντωμα πού
  ώργάνωσε τό υπαιθρο μέ τα
  ϊρελλά τραγούδια των που
  λιών στά δένδρα καί στίς ρεμ-
  ματιές, μέ τόν ξανθό ήλιο
  πού κατακλύζει τή φρυγμένη
  άπβ τή φλόγα τοϋ πόθου γή
  μέ τα χρυσάφια τού, μέ τίς
  φωνές καί τα χαρούμενα τρα
  γοϋδια των τρυγητάδων πού
  έ'χουν ξεχυθή παντοΰ, άτελεί
  ωτος στρατός τής χαρούμε
  νης δουλειάς, τοθ δημιουργι
  κου μόχθου καί των άγνών
  είδυλλίων.
  Είναι ώραΐο νά τρέξωμε
  μέσα στ' άμπέλια. Νά κόψωμε
  κλήματα μέ σταφύλια καί νά
  πλεξωμε στεφάνια άγάπης γιά
  τα κεφάλια μας. Νά κατεβοΟ
  με μέσα σέ ρεμματιές βαθύ
  σκιες νά δροσισθοθμε στύ
  κρΰα κρουσταλλένια νερά των
  ρυακιών. Ν' άναπαυθοθμε κά
  τω άπό αίωνόβιους πλατά
  νους καί Ιτιές. 'Εκεΐ θά ζή
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤΑ ΜΟΝΤΕΑΑ]ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
  Ή περίφημη έκείνη «Λά βίρ
  γκεν» τοθ Γκρέκο (Μουσείον Πράν
  7604) ί ί
  παρελαύνουν σάν
  μοντέλα. Άπό τα
  έί ά
  λοστεκάμενου πού είνε ό θρίαμβος
  τής ζωής: 'Ωχρά καί ρόδινα μά
  γουλα θά άνακινήσουν πάλι μέ-
  σχ σχό πνεθμα τής ώρας,Ίναν άπό
  τοίις άναλλοιώτους &ρύοις τής
  ζωής. Τή χαρωπή καί θλιμμένη
  Παναγία- 'Η μοίρα τοθ κόσμου,
  είνε ή άττλή αυτή, δισυπόστατη
  μορφή της.
  —Μ' άρ&οουν οί χωριατοποθ-
  ες μέ τό]χλωμό, μαυριδερό πρό-
  α>ΪΓ5θ πού έρχονται νά γονατί-
  σοαν μπροστά στήν παληα δυζαν-
  τινή ΙΙαναγία. Είνε μέσα στή
  κοινωνική καί καλλιτεχνική πα¬
  ράδοσι τοΰ Δεκαπενταυγούστου.
  —Άλλά μέσα στήν παράδοσι
  άραγε δέν είνε καί τό ευπλαστο,
  ζωήρό δσο καί σεμνό κορίτσι,
  πού καταφθάνει σΐήν πανηγυρική
  λειτουργία άφοθ έπότισε τα φαι·
  δρά γιασεμιά τής π-χτρικής 'αύ-
  λήζ; Μοντέλο καί αύτό Παναγί¬
  ας δίδει στήν ήμέρα έ'να χα-
  ρακτήρα άποθεώσεως.
  Κάτι τέτοιοι διάλογοι δέν είναι
  σπάνιοι στήν αύριανή έορτή. Νά
  τούς χωρίαη κανείς; θά είνε μα·
  ταιοπονία. Ή πανηγυρική ψυχο-
  λογία είνε τό ϊδιο ανθρωπίνη: Εί
  τε θά ρέπη, κάποτε μάλιστα άπό
  λόγους εντελώς άνεξήγητους, στήν
  άσκητική μελαγχολία, είτε σΐάν
  παλμό τής χαρας. Τα μοντέλα
  τής Παναγίας θά έξυπηρετοθν ά-
  το, 1597—1604) είνε μ
  κρητικό: Μιά κρητικοποθλα τοθ
  χωρίου μέ τα ζωηρά, έκφρα
  στικά μάτια της, τόν κοινό
  καλογηρικό πέπλο καί την δλη
  φυσιογνωμία πού τό νατουραλι
  στικό της δέν έμποδίζει νά
  ττερνό} ή σκιά τοΰ βυζαντινοί! ά
  σκητισμοθ. Τό πρόσωπό της Ιπι
  μηκύνεται καί ώχρια δσο κατεβαί
  νει επάνω τού έκεϊνο τό μυστη
  ριώδες, άνείπωτο φώς τής με-
  γάλης προσωπικής δημιουργίας
  τοΰ ζωγράφου.
  —Τα μεγάλα μοντέλα τής 11α
  ναγίας είνε πάντοτε σχεδόν, ζή-
  τημα λαοθ.
  Ένας φιλότεχνος αυτή την πα-
  ρατήρησι εϊχε προκειμένου
  νά καθορίση την καλλιτεχνική
  πνοή τής αύριανής ημέρας. Οί
  Παναγίες τοΰ Ραφαήλ Σάντσιο,
  τοΰ Μουρίλλο, τοθ βεοτοκοπούλου
  ύ αίώνια λαϊκά
  μ είδύλλιο τής
  πτωχής έκείνγ^ς άνθοπώλιδος τής
  Φλωρεντίας ό πρώτος έδημιούρ
  γγ;σε μιά ΙΙαναγία άπαράμιλλη.
  Ό δεύτερος έπίσης άπό τό κορί-
  τσι τοΰ λαοΰ, τό μεστωμένο καί
  καλλίσωμο, εζήτησε τα άθάνατα
  πρότυπά τού. Ό Γκρέκο πάλι
  άπό τίς άόριστες ένθύμησες τοθ
  κρητικού1 άγροτικοΰ ' τοπείου διέ-
  πλασσε τίς χαρακτηριστικώτερες
  μορφές τής Παναγίας τού.
  'Υπάρχουν βεβαία βασικές καλ-
  λιτεχνικές διαφορές έδ6. Άλλο
  πραγμα ή ΙΙαναγία ή βυζαντινή
  καί άλλο ή νατουραλιστική τής
  Άναγεννήσεω;. Άλλά τί σημαί-
  νει; Τα μοντέλα τους παρα-
  μένουν πάντοτε άθάνατα καί
  πρός την μίαν καί πρός τήνάλλην
  πλευράν. "Οπως ή τέχνη μας έν
  θυμίζει την ζωήν, ετσι καί
  V
  ζωή μάς ένθυμίζει την τέχνην
  Αυριον είς τούς δρθρους των έξω
  μονάστηρων θά ευρεθή είμαι βέ
  νάλογα τίς τάσεις τοΰ κοινοΰ.
  Καί άσχέτο>ί πρός κάθε θρησκευ-
  τική έκδοχή, θά άπομένουν πρό-
  τυπα ίκφράσεως, έπιγραμαατι-
  κά τοθ αίωνίου τύποιι τής ζωής.
  «· *
  *
  Οί μεγάλοι καλλιτέχναι είναι
  καί μεγάλοι ψυχολόγοι. Τα ϊρ-
  γα των, είναι σχεδόν έξ έλοκλή
  ρου Ιργα άπλ4 πού μιλοΰν έξ
  Ισου στό μορφωμένο καί τόν
  άμάρφωτο. Κυρίως στά μοντέλα
  τή; Παναγίας παρατηρεΐται κα¬
  λυτέρα αυτή ή χάσι. Ή Παναγία
  είνε μέσχ στό πνεΰμα τής παρ-
  θένου καί τής μητέρας, τή βάαι
  αυτή τής ανθρωπίνης κοινωνίας.
  Γιά νά είνε δέ τέτοια πρέπει πρό
  παντός νά σχετίζεται μέ τή μά"-
  ζα. Νά γιατί φαντάζομαι οί ά
  γιογραφίες τής Παναγίας Ιχουν
  ιδιαιτέρα την άνταπόκρισί τους
  στή ζωή σήμερα. Καί νά γιατί ή
  τέχνη καί ή ζωή συναντώνται.
  Χαρωπές Υ) θλιμμένες Παναγίες
  είνε δυνατόν νά προσεχθοθν μέ
  τό Ζδιο ενδιαφέρον άπό τόν άν
  τικειμενικό παρατηρητή Καί νά
  τοποθετηθοθν μέ την ϊδια εύχα-
  ρίσ:ησι στό ανθρώπινον έκεϊνο
  σύνολον ποΰ τείνει συνειδητά ή
  υποσυνείδητα σ' Ινα μεγάλο σκο-
  πό: Την ψυχική καί κοινωνική
  τελειοποίησι.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  II
  ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ
  ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΟΣ
  σωμε δλη την ώμορφιά τής} βαιος ή άσκητική προσωποποίη
  ζωής. Καί θά μεθύσωμεν άπό [αίς. Άλλά καί ή προσωποποίησις
  τή ποίησί της. Θά μάς μαγέ- έκίίνη τοθ άρτιμιλοθς χαί κα-
  Είς την Νεάπολιν θά άνα
  ζήση αυριον δλη ή θρησκευτι
  κή καί έθνική παράδοσις. Ή
  τοπική πανήγυρις τής εορτής
  τή<ς κοιμήσεως τής Θεοτόκου Οά οοιση την ευκαιρίαν. Πανη γυρίζει ό ναός τής Μεγάλης Παναγίας. Καί έπ' εύκαιρΐα θά πανηγυρίσΓΐ όλόκληρος ή γραφική πρωτεύουσα τοθ Με¬ ραμβέλλου. Αί προετοιμασίαι ήρχισαν άπό ημερών. Ό έορ- τασμός θά είνε εφέτος μεγα¬ λοπρεπέστερος άπό κάθε άλ¬ λην φοράν. Οί Νεαπολΐται, φιλοπρόοδον άκούραστοι πάν¬ τοτε, εργάται τοϋ καλοϋ καί τοϋ ώραίου έκαμαν κάθε τί τό άνθρωπίνως δυνατόν διά νά δώσουν είς την τοπικήν ε¬ ορτήν δλην την αίγλην τής θρησκευτικής λαμπρότητος, ό¬ λην την ώμορφιάν τοθ φυσι- κοΰ περιβάλλοντος, δλην την φαντασμαγορίαν πού ειμπο¬ ρεί νά δημιουργήση ό έναρ- μονισμός τού ρυθμού, των ή- χων καί τού φωτός. Ή πό¬ λις έχει εύπρεπισθή καί έχει διακοσμηθή έορταστικώς. Τα σπίτια καί τα καταστήματα Ιχουν στολισθή δλα μέ ιδι¬ αιτέραν αΐσθητικήν αντίλη¬ ψιν. Ή μεγάλη πλατεΐα, πού έχει διαρρυθμισθή καί έχει λάβει πλέον την οριστικήν μορφήν της, παρουσιάζει άπό τής εσπέρας τής χθές, έορ- ταστικήν δψιν. Οί κήποι ε- χουν άναζωογονηθή καί τα λουλούδια έμειναν άθικτα τάς τελευταίας ημέρας διά νά δώσουν την ώμορφιάν καί τό άρωμά των είς τούς ξέ νους επισκέπτας τής πόλεως πού θά συρρεύσουν άπό παν- τοϋ, άπό τό Ηράκλειον καί άπό δλον τόν νομόν τοϋ Λα σηθίου διά νά λόβουν μέ ρος είς τάς εορτάς. Καί θά είναι πάμπολλοι οί ξένοι έφέ τος. Κατά χιλιάδας θά συρ ρεύσοον οί εύλαβικοί προ σκυνηταί, οί φΐλέορτοι καί οί άλλοι πού θέλουν νά ζή σουν £να διήμερον μέσα είς τό περιβάλλον τής Νεα¬ πόλεως, ενα διήμερον όνει ρώδες, γραφικότητος καί γοη τείας, £να διήμερον ψυχικής καί πνευματικής άνατάσεως πρός τθν θεόν καί την φύ σιν... Ό έορτασμός θ' αρχίση άπό τοΰ άπογεύματος τής σήμε¬ ρον μέ τόν σημαιοστολισμόν τής πόλεως, μέ τάς κωδωνο κρουσΐας καί τόν μεγάλον έ σπερινόν ποΰ θά ψαλή χο ροστατοΰντος τοθ θεοφιλεστά τού Πέτρας κ. Διονυσίου Την νύκτα ή πόλις θά φω ταγωγηθή πλουσΐως. Δρόμοι, πλατεΐα, καταστήματα θά φω τισθοΰν άπλέτως. Τό δέ τού ριστικόν μέγαρον, πλουσΐως έπΐσης φωταγωγημένον θά παρουσιάζη δψιν μέ τόν έμ¬ προσθεν κήπον, μυθικοΰ πά λατιοθ. Την πρωΐαν τής αΰ ριον μετά την λειτουργίαν ή λιτανεία τής περιφοράς τής εικόνος τής Παναγίας καί κα τόπιν αί παρελάσεις των προ σκόπων, των μαθητών τοθ Όρφανοτροφείου,καί τής'Εθν κης Νεολαίας. Τό μεσημέρι πανηγυρικαί κωδωνοκρουσίαι καί λιτανεία μέ επί κεφαλής την είκόνα τής Παναγίας συ νοδεία τοθ Θεοφιλεστάτου Έ πισκόπου, τού Κλήρου καί ά κολουθοϋντος τοΰ λαοθ κατά χιλιάδας. Καί καθ" δλην την ημέραν χοροί, τραγούδισ, λαϊ κό γλέντι είς τα δροσόλου σία κέντρα κάτω άπό τίς πυκνές φυλλωσιές των πλα- τάνων καί των άλλων αίωνο βίων δένδρων. Τό άπόγευμα θά τελεσθοΰν οί άθλητικοί άγώνες τούς ό ποίους θά παρακολουθήσουν χιλιάδες κόσμου καί διά την καλυτέραν οργάνωσιν των ό ποίων κατεβλήθη κάθε προ σπάθεια. Τό βράδυ, παρελά¬ σεις, λαμπαδηφορΐα, καθσις βεγγαλικών, παιγνίδια φωτεί νά, άποθέωσις τής άρμονίας τού φωτός καί τοΰ ήχου. Καί μετά τό φαγητόν, ό μέγας χο- ράς τοθ ΤουριστικοΟ Όμίλου, πού σημειώνει πάντοτε έξαι ρετικήν επιτυχίαν καί παρα μένει ώς γεγονός δχι μόνον κοσμικής επιδείξεως άλλά καί άναβιώσεως τής λαϊκής κρητικής παραδόσεως μέ τούς κρητικούς χορούς καί την ά θάνατη κρητική μουσική. Διά την καλυτέραν επιτυχίαν τής εορτής, άφιέρωσαν άπό ήμέ ρας όλας τάς προσπαθείας των, δλον τόν καιρόν των, δλην την ζωτικότητα καί την ανεξάντλητον δύναμίν των, δλα τα άποθέματα τής ψυ χής, δλο τό ξεχείλισμα τής καρδίας των, ό Τουρισιικός Ομιλος,ή Έθνική Νεολαία, οί πρόσκοποι, οί τρόφιμοι τοθ όρφανοτροφείου, ή ένοριακή έπιτροπή, μέ βοηθόν καί πά ραστάτην βεβαία είς δλα τόν άκούραστον πρόεδρον τής Κοινότητος καί τό Κοινοτικόν Συμβούλιον. Ή δέ συμμετο χή των φιλαρμονικών τοΰ Δή μου Ηρακλείου, τοθ Άγίου Νικολάου καί τοθ Όρφανοτρο φείου Νεαπόλεως θά δώση τόν τόνον τοθ έορτασμοΰ Καί θά μείνουν πράγματι ά λησμόνητοι αί έντυπώσεις , ά- Ό καπνός. Τό Ανώτατον οικονομικόν συμβούλιον είς τό οποίον ή κυβέρνησις παρέπεμψε τό ζή- τημα τοθ καπνοΟ, έπεράτω- σεν ήδη την μελέτην τού καί υπέβαλε τα] πορίσματά τού. Προτείνει δέ την λήψιν διαφό¬ ρων μέτρον διά των οποίων θά επιτευχθή ή βελτίωσις τής ποιότητος τοΰ προ^ντος καΐ ή ελάττωσις των καλλιεογηπ- κών έξόδων τουέτΐομένως καί τοϋ κόστους τού. Έξ άλλου καί ή κυβέρνησις λαμβάνει μέ ριμναν διά την εξασφάλισιν καλών τιμών καί την ευκολον τοποθέτησίν τού είς τάς άγο- ράς τοθ έξωτερικοΰ. Έτσι τό κυριώτερον εθνικόν προϊόν μας προστατεύεται αποτελε¬ σματικώς καί οί καλλιεργηταί τού δέν θά ύφίστανται πλέον τάς ζημίας των κρίσεων πού έξεδηλοΰντο είς τό παρελθόν. Εργατικά. Είς τό τελευταίον συνέδρι¬ ον τής Γενικής Συνομοσπον· δίσς των έργατών απεφασί¬ σθη έκτός των άλλων, νά έκ φρασθή ή εύγνωμοσύνη τοθ έργατοϋταλληλικοθ κόσμου τής χώρας πρός την σημερινήν κυβέρνησιν δι' δσα υπέρ αύ· τοθ έλαβε προστατευτικά μέ- τρα. Υπήρξε δέ πράγματι ή απόφασις αυτή καί έπιτυχής καί δικαία. 'Η σημερινή κυ- βάονησις έπραξε πράγματι πολλά υπέρ των εργαζομένων. Καΐωχύρωσε την θέσιν των, άνύψωσε την στάθμην τής ζω· ής των. Τούς έδωκε την θέσιν πού δικαιοϋνται είς την ζωήν. Τούς άπήλλαξεν άπό την παν- τοειδή εκμετάλλευσιν πού υ¬ φίσταντο άλλοτε, έν ένί λόγω τούς κατέστησε) άνθρώπους ε¬ λευθέρους. Ό Ζαρός. Διά την κατασκευήν συγ¬ χρόνου ύγιεινοθ ύδραγωγείου είς Ζαρόν, ή κοινότης εζήτη¬ σε την σύναψιν δανείου 200 χιλ. δραχμών. Καί τόσον ή Νομαρχία όσον καί ή Γενική Διοίκησις συνηγοροόν πρός τουτο παρά τώ υπουργείω των Έσωτερικών. Πιστεύομεν λοι· πόν δτι τό δάνειον θά εγκριθή ώστε συντόμως νό κατασκευ¬ ασθή τό έργον πού θά εξα¬ σφαλίση την καλυτέραν υδρευ σιν τοθ ώραίου χωρίου, πού σημειώνει συνεχεΐς προόδους κατά τα τελευταία έτη. Περιηγήσεις. Θά μας έλθουν λοιπόν είς Κρήτην καί μέλη τής Λέσχης Περιηγήσεως καί Αύτοκινήτου Αθηνών, τοθ λάμπρου αύτοθ σωματεΐου πού τόσας υπηρε¬ σίας έχει προσφέρει είς την α¬ νάπτυξιν τοθ τουρισμοϋ έν Ελλάδι. Καί ελπίζομεν ότι ή άφιξις των θά δώση την ευ¬ καιρίαν νά ιδρύθη καί είς την πόλιν μας παράρτημα τής Λέ¬ σχης. Καί κάτι άλλο δμως ΰπενθυμίζομεν επί τή εύκαι- ρία: Ότι θά έπρεπε νά μιμη- θώμεν τό παράδειγμα τής Λέ¬ σχης αυτής, πού έχει τοποθε¬ τηθή, είς δλους τούς δρόμους τής "Ελλάδος, οπου εχει έπε- κτείνει την δράσιν της, πινα¬ κίδος μέ τάς χιλιομετρικάς ά- ποστάσεις καί τάς κατευθύν- σεις πρός τα διάφορα ίστορι- κά, άρχαιολογικά μέρη καί τάς πλησιεστέρας πόλεις. Δή λαοή,πινακίδος—όδηγούς. Τοι αύτάς πινακίδας θά έπρεπε νά τοποθετήσωμεν καί ημείς είς τούς δρόμους μας. Ή το¬ πική έπιτροπή τουρισμοϋ έχει λάβει σχετικήν απόφασιν. ΤΙ γίνεται; πό τάς εορτάς αύτάς είς τάς οποίας θά μετάσχουν δλαι αί ΔιοικητικαΙ καί Δικαστι- καί αρχαί τοθ νομοθ, ό κλή" ρος καί χιλιόδες κόσμου ά¬ πό δλην την Κρήτην.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΘΕΤΜΑΆΊΆ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμ
  ρον τό κινηματογοαφικόν άρι
  στούργημα: ·ΧΑΜΠΑΝΕΡΑ>, μ
  την Ζαρά Λεάντερ. Την Δευτέραν
  «Μτιακαρά·, (τό σκάνδαλον Στα
  βίσκυ).
  Αυριον λόγω τής εορτής άπο
  γευματινή ώρα 7.30 μ. μ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε
  ρον ή άριστουργηματική Γαλλικ
  έκδοσις: ΑΓΑΠΗ μές τίς ΦΛΟΓΕΣ
  ,(έκ τοΰ Ίσπανικοΰ άλληλοσπαραν
  μοϋ). Μέ την Λωρέττα Γιόγκ.
  Αυριον λόγω τής εορτής άπογε
  μαηνή ώρα 7.30 μ. μ.
  • ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον καί αΰριο
  ώρα 2 μ. μ. νέον έργον αύτοτελές,
  Τό Σκάνδαλον
  Σταβίσκυ.
  -1
  Ένα συνκλονιστι
  κό κοινωνικό άρι- < στούργημα παρμένο * άπο την πολύκροτοί ΔΙΚΗ ΣΤΑΒΙΣΚΥ, ποθ άνεστάτωσεν ό- λόκληρο τόν κόσμο. Ή ταινία πού έγνώ ρησε τόν μεγαλειτέ¬ ρον θρίαμβον προ- βληθεΐσα επί 5 ολο¬ κλήρους μήνας είς τό ΟΟ-Ι5ΕΕ των Πά ρισίων. Πρωταγωνιστοϋν οί άσσοι τής Γαλλικής όθόνης.· ΜΑΡΣΕΑ ΣΑΗΤΑΑ καΐ ΖΥΛ ΜΠΕΡΡΥ ΑΥΡΙΟΝ Κοαμιχή Πρεμιέρα ΣΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ^ ΣΗΜΕΡΟΝ 'Δπό τού ©ρόνου είς την λαιμητόμον. μΤτΤαγΈϊ: θασιλισσλ = 502 όν Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Έκστό χρόνια μιάς Παρισινης κυρίας. Έκατό Κα1 χρόνια μιάς γυναίκας! παρισινης "Ενός όλό ζή 'ΥπάονΕΐ κπί κήτι νέον ρίΓ γπορχει και κατι νέον εις τό κατηγορητήριον, ότι ή ιδία ής ς μφ ή Μαρία Άντουανέττα έφρόν τοθ κόσμου! Τό γεγονός δέν εϊ- τισε νά τυπώση τα άνήθικα ναι βεβαία άιήααντο. Αντιθέτως εναντίον της φολλάδια τής κ. ^^ΧΓ^^^ ντέ λά Μότ, διά νά αποδείξει £ναν ολόκληρον αίώνα πόσα πράγ είς τα εξωτερικόν δτι την κα ματα δέν εχει νά μάς πή Πόσες, κομεταχαρίζονται οί Γάλλοΐ. άναμνήσεις. πάσα έπεισόδια, πό· Τό κατηγορητηριον αύτό, ^^^ Τ$ ποχής, δέν εΤχαν κανένα δικαί ωμα οτή ίωή καΐ τή δηυοσιότη- Έώ ή ή ζή ί ό ηγρηηρ ^να^^οε^έν^^ τηΤ$ τό οποίον δέν ήτο ασφαλώς αυτή Πόσες μεταβολές στό μσ έ ή ί ύ ύό δά ή δ έργον νομικής σοφίας, παρε δοθή την 13ην ΌκτωβρΙου είς τόν όρισθέντα έξ έπαγ γέλματος συνήγορόν της, Σω κρύ αύτό διάστημα στήν δψι τοθ κόσμου, στίς σκέψεις καί την ψυ χολογία των άνθρώπων... Μά πρό πάντων στή ζωή τώνγυναικών Τί ήταν οί γυναϊκες πρίν άπό έναν λο νά τό ξέοετε καϊ άν δέν ζοΰ σεν ή αίωνόβιος κοσμική κυρία τού Παρισιοΰ: Άναιμικά άνθρώ- πινα λουλούδία, κλεισμένα με¬ βώ—Λαγκάρντ, ό οποίος με· αίώνσ; Ώ' μά δέν θά ήταν δύσκο τέβη πρός συνάντησιν τής ^ ~ '^'1" ύποδΐκου. Τό έδιάβασαν μα ζΐ είς την φυλακήν, άλλά τό εχθρικόν ιοφος τοθ Ιγγρά' σα σέ πύργους καί σπίτια μέ φού μόνον τόν δικηγόρον έκ πανύψηλους αύλότοιχους. Λουλού- πλήσσει. Η Μαρία— Αντου¬ ανέττα Ιχει πεισθή δτι δέν ύπάρχει δικαιοσύνη καί πά ραμένει ψιόχραιμος. Άλλά ό εύσυνείδητος δικηγόρος έξη γέρθη καί αντελήφθη δτι τοθ έχρειάζετο καιρός διά νά ρς η ή ή χρ μελετήση καΐ νά έννοήση την άνδρες-πού ήταν δεσπόται καί ακατανόητον άσυναρτησίαν | ^Τλωτϊ $!« στά κρινολίνα τού κατηγορητηρΐου. Δι αυ κ?ι τα τόσα άλλα έξαρτήαατα τό έπέμεινε όπως ή κατηγο(χής βασανιστικής μόδας τής έ Έπαναληπτική δημοπρασία πωλήσεως σταφυλων Τα «Φιλανθρωπικά Ίδρύμα- τα Άνδρέου καί Μαρίας Κα- λοκαιρινοϋ» εκθέτουσιν είς ε¬ παναληπτικήν οριστικήν τελει- ωτικήν φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν κατ' άποκοπήν ή κατ' οκάν την πώλησιν των προϊόντων των αμπέλων αυ¬ τών των κείμενον είς τάς ε¬ πομένας θέσεις. 1) Είς θέσιν «Μπιμπίκι» στα- φυλαΐ τακτά, ροζακί, καί σουλτανί. 2) Είς Μετόχι «Δρακουλιά· ρη» σταφυλαί ροζακί, τακτά καί σουλτανί. 3) Είς Μετόχι «Σκαλάνι» σταφυλαί σουλτανί, τακτά! καΐ κρασοστάψυλα. | 4) Είς θέσιν «Λάκκος» Φοι-' νικιάς σταφυλαί σουλτανί. 5) Είς χωρίον Στσυράκια καί είς θέσιν «Γαρύφαλλο» σταφυλαί σουλτανί. Ή δημοπρασία θά γίνη την 17ην Αύγούστου ημέραν Τε-1 τάρτην καί ώραν 11—12 π. μ. είς τα Γρσφεΐα ημών δπου καί δτε καλοΰνται οί ένδιαφε ρόμενοι. Έν Ηρακλείω τή 13 Αύγού στου 1938. ("Εκ τού Γραφείου) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ , Μεταφερθέντος τοΰ Βυρβοδεψεί- ου τοθ κ. Φωτ. Πουλιανάκη, είς τό έξωθι τής πόλεως νεόκτιστον εργοστάσιον τού, παρέμεινε είς τό παλαιόν καΐ είς ιδιαίτερον δι- αμέριαμα παραπλεύρως των Στα- , φιδαποθηκών Άδελ. Κωνσΐαντί- νίδου, ό Άλευρόμυλος, 6 οποίος Ιπανήρχισε την λειτουργίαν τού διά κοοκίνισμα καί άλεσμα δι¬ αφόρων σιτηρών μέ ταχύτητα καΐ ήγγυημένην εργασίαν. Τό παλαιόν Βυρσοδεψείον ένοικιάζεται όλόκληοον ή καί τα διαμερίσματα, κατάλληλον γψ τοθ μεγάλου χώρου τού ΐδή επιχείρησιν. ρουμένη ζητήση προθεσμίαν τριών ημερών διά νά μελε τήστ) τόν φάκελλον καί νά προετοιμάση την υπεράσπισιν της. —Καί είς ποίον, ηρώτη¬ σε ή Μαρία—Άντουανέττα, πρέπει νά απευθυνθή; —Είς την Συμβατικήν. —Όχι, δχι. Ποτέ! —Δέν θά επρεπε νά πά ραιτηθήτε ενός πλεονεκτήμα τος. 'Έχετε υποχρέωσιν νά σώσετε την ζωήν σας, δχι μόνον διά τόν εαυτόν σας άλλά καί διά τα παιδία σας. —Καί άφοΟ επρόκειτο γιά τα παιδία της ή Μαρία—Άν τουανέττα ΰπεχώρησε. Έ¬ γραψεν είς τόν πρόεδρον τής συνελεύσεως: «Πολϊτα πρόεδρε, οί πο¬ λίται Τρουσόν καί Σαβώ τούς όποίους τό δικαστήριον μοΰ έ'δοσε ώς συνηγόρους, μοΰ παρετήρησαν δτι μόλις σή μερον έλαβον γνώσιν τής ά ποστολής των. (συνεχίζεται) κλήρος αίώνας ζωής στήν καρ τα. 'Ενώ σήμερα, ή ζωή είναι γιό διά τής Γαλλίας, στόν όμφαλό τή γυναϊκα. Είναι κτήμα της. Έ λεύθερη ταά, εχει δικαιώματα παντοϋ. Στό πέρασμα ενός αιώ¬ νος, ή γυναϊκα άπό σκεϋος δια κοσμήσρ^ος καί ήδονής, άπό λου· λοϋδι τής σέρρας, έ'γινεν άνθρω πος! Ναί Ιγινεν ανθρ'.ιπος μέ τή πλατειά έ'ννοια τής λέξεως Μά τό εΐπε ή έκ'ΐτοντοΰντις τοΰ Πά ρισιοΰ πού εώρτασε προχθές τή έκατονταετηρίδα της μέ έκατ προσκεκληαένους στό τραπέζιτης "Εζησα, εδήλωσεν, ενα αίώνα γε ιαατο θύελλες καί καταιγίδες. Πό λεμοι, έπαναστάσεκ, λιμοί καί λοιμοί, συνεκλόνισαν τόν κόσμο στό διάστηυα αύτό. Άλλ' ή _υη χανή τής Ίστορίας επροχωρουσε πάντα πρός τώ έμπρός. Άνάμε σα άπό έρρίπια καί καπνού' μας εφερε στό σημερινό πολιτι σμό. Εΐμαι εύτιχισμένη πού εζησα γιά νά ΐδώ την άΐτελευθέοωσ της γυναίκας. Καΐ θάθΐκα νδμαι νέα για νά ζήσω τή σημερινή μό δα, τα σπόρ. την έπιστήμη "α την έργασία, δλες τίς γυναικεϊε κατακτήσεις. "Ενα μονάχα τρο μερό κι' άτταίσιο πράγμα μένε άκόμη άπό τό παρελθόν: ό πόλε μος Είναι τό μόνο πού μέ κάνε νά Ιλιγγιώ Άλλά έλπίζω νά κα ταρνηθή κι' αύ:ός γρήγορα: "Ας τό έλπίσωμε κι' εμείς Ή άνύψω σι τής γυναίκας μπορεΐ να τό έ ■πιτύχη κι' αΰτό... "·■""—"".........Ώ σεν ££,ω άπό τίς γρίλλιες κάτω άπ' τα παράθυρά των μέ τό τρα γοΰδι ενός ίπιτότου καί μιας κι θάρας "Εμοιαζαν εΰθραστα μπι μπέλό, ποΰ ήταν γιά νά διακο- σμοΰν χά σιτίτι καί νά προσφέ- ρουν την ήδονή καί τή χαρά στούς Ό έρως είς την χαράν των χρυσανθέμων. Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. 36ον Άμα τό τόσο καλή, τελειώσα) θ ώστε νά μοΰ χωρήσετί μερικές σεάνς είσθε παρα επί πλέ¬ ον, θά ήθελα νά προσπαθή- σω νά κάμω, γοά μενά, Ινα άλ· λο πορτραϊτο... Ναί... §να άλλο πορτραϊτο δικό σχς άλλά τό ό ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΡΙΟΝ Τό κινηματογραφικό } ΜΠΙΖΟΥ: ΜΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Ό μεγαλυτέρας μέχρι σήμερον Ναυτικός Κολοσ ΙΥΙ1ΙΙΙΙΡΥ- τού / ί κα- ι λό- / ', δ;5 ? Ζώρζ Μπρέντ, Πάτ Όμ πριεν, Γουέην Μόρρις. ΣΗΜΕΡΟΝ Γιά τελευταία φορά ΑΓΑΗΗ ΜΕ! ΤΙΣ ΦΑΟΤΕΣ Παράρτημα έργοστασίου , Βαπτιστικών — Στεφάνων ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Μοϊρες Είδοποιοΰμεν την αξιότιμον πελατείαν μας ότι έπλουτίσαμεν τό έν Μοϊρες ύποχατάστημά μας μέ δλα τα ειδή προικών ήτοι: Κουβερτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬ τες, μαξιλάρια κ. λ. π. Έπίσης μέ μεγάλην καί παιδτκών φορεμάτων. συλλογήν γυναικείον ■ ■■■■■ ει>ιειει·ειει·ειει*ιιιι·ιιΐ)βιη»ιεΐΒΐεΐΜΜειειει«ειει·!»
  Έκτδς Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  "Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πραιχτοριΐβ/
  ΛΙΝΑΡΔΛΚΗ
  Τηλ·». 5-11
  ποίον, γιά νά
  δέν θά είνε πορτραϊτο .. Τουτο
  έδιϊ», είνε. ΙΙροσεπάθησ* νά αίς
  παρου3ΐάσω όποία είσθε, πολύ
  έξευρωπαϊσμένη, 'πολύ μονύρνχ.
  Παρισινή μάλλον, παρά Γιαπω
  νέζα... Μέ βασανίζει 8μως κά
  ποία σκέψις, ή σκέψις πώς άν
  εΐχαΐε γεννηθή μισόν αίώνα
  Ινωρίτερα, θά εΐχατε μολονότι
  θά είσθε τότε απλώς, αποκλει¬
  στικώς Γιαπωνέζα, τό Ζδιο πρό-
  σωπο καΐ τό ΐδιο χαμόγελο... Καΐ
  αύτά τα χαμόγελο, αύτό τό πρό-
  σωπο πού είνε ϊδιο μέ τό πρό
  σωπο τής μητέρας σας καΐ των
  γιαγιάδων αίς, πού είνε γιαπω
  νέζικα, Ιχω την ΙπΕμοντ] έπιθυ
  μία νά τα ζωγραφίσω μιά δεύτερη
  φορά, σέ κάποιο ϋίλλο ντεκόρ... Έ
  χετε βεβαία, δέν είνε έ*τσι, σέ
  κάποιο παληό κιβώπο τοΰ δω
  ματίου μέ τα πολύτιμα άντικεί
  μενά, παληά φορέματα, ώαορφα
  φορέματα μέ φαρδειά μανίκια, έ
  πάνω στά όποΐα είνε κεντημένα
  τα οΐκογενειακά σας έμβλήμα
  τα;... θά φορέσετε τό πιό μέγα
  λοπρεπές καΐ ετσι θά φαντάζω
  μαι πώς Ιχω, μηροοτί μου, δχι
  πιά μιά μαρκεσία τοΰ 1905, άλ¬
  λά την γυναϊκα ενός «δ'άϊμιο»
  τής πρό τής Μεγάλης Μεταβολής
  έποχής.
  Είχε καρφωμένο επάνω της έ*
  να άνήσυχο βλέμμα. Αυτή έφά-
  νηκε πολύ στενοχωρημένη καΐ
  ευθύς άπό την άρχή άρχισε νά
  γελα, νά γελα γιαπωνέζικα, δ
  πως γελοθσε ίίταν την προκατε
  λάμβαναν καΐ δέν είχε τάν και
  ρό νά δώση στήν φωνή της τόνο
  εύρωπαίκό, λιγώτερο παιδικό:
  —ΩΙ άγαπητέ μαίτρ! Τί πε-
  ρίεργη ίδέα!... Άληθινά...
  Εδίστασε. .
  ΕΟΡΤΑΙ.- Η κ. Μάρω Γ. Άδα.
  μη δέν έορτάζει αθριον οθτε δέ.
  χεται έπισκέψεις.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ή κ
  Μαρία Δημ. Μαλαγαρδή.
  —'Επίσης δέν έορτάζει ή κ. Μα
  ρία Α. Βαρζακιάν.
  | —Δέν έορτάζει ΙτΐΙσης καί δέν
  δέχεται έπισκέψει ή κ. Μαρία Ίε·
  ρωνυμάκη ίατροΰ.
  —'Επίσης δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται έηισκέψεις ή κ. Μαρία
  Ί. Κοκκινάκη.
  —Ή κ. Μιρία καί κ. Πανανιώ.
  δέ '
  Γ.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ._ ·ο Κ. Βασ.
  Μαγριττλής καί ή Δνίς
  μιλήσωμε καΐαρά, | Τζανακάκη αντήλλαξαν
  να την παρελθούσαν Πέμπτην,
  θερμά συγχαρητήρια.
  Οερινόν κεντρον

  Παρά τό Ηλεκτρικόν
  οίον.
  εργοστα-
  Άρχίζει νά λειτουργή άπό
  αυριον Δευτέραν, είς τό πα-
  ραθαλάσσιον τοθ ήλεκτρικοθ
  έργοστασίου.
  Γεύματα επί παραγγελίας.
  Τό «Ποσειδώνιον» θά κατα¬
  στή πραγματικόν κέντρον ά·
  αψυχής. Θ' άπαστράπτη έκ
  καθαριότητος καί θά εχτι τό
  εκόρ τής περιποιήσεως.
  Διευθυνεται άπό τούς δύο
  γνωστούς σερβιτόρους Έμμ.
  Λιαπάκην καί Άντ. Πετράκην.
  ΑΣΙΑΑΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΑΦΙΑΑ ΣΑΣ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΑΥΝΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΙ
  Είς τό προϊόν τής σταφίδος στηρίζονται εύλόγως έλαι αί έλπίδες των
  άμπελοκτημόνων μας.
  Διά τό προϊόν τής σταφίδος σας έξηντληθητε είς Ιξοδα καλλιεργεί-
  ας καί ατελειώτων ψεκασμών πρός πρόληψιν τού περονοσπόρου.
  "Ηδη άπομένει σοβαράς κσί άμεσος ό κίνδυνος
  τής βροχής άπό τής ημέρας πού ή σταφίςσας θά παρα¬
  μένη έκτεθειμένη είς τούς όψιγιάδες πρός άποξήρανσιν.
  ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ, τόν άμεσον καί σο¬
  βαρώτατον προλαμβάνετε μέ ελαχίστην δαπάνην άσφαλίζοντες τούς ο-
  λοχρονίους κόπους καΐ τάς δαπάνας σας καΐ αύτό τουτο τό προϊόν σας
  είς τόν Αγγλικόν Άσφαλιστικόν κολοσσόν:
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΎΔ
  Επισπεύσατε τάς δηλώσεις άοφαλειών τοΰ προϊόντος σας άπευθυνόμε-
  τό ταχύτερον είς τούς άντιπρβσώπους Νβμβΰ Ηρακλείου:
  ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  ____________ Έναντι Έθνικής Τραπέζης.
  νοι
  Γύρω στήν. πόλι.
  Ή δυνατή ζέστη συνεχίζεται α.
  κάμη άπό εβδομάδος.
  —Ή ζέστη είνε τόσον άνυπό·
  φορος δσον ολιγώτερον ϊσχυρα
  είνε τα μέσα πού διαθέτομεν πρός
  μετριασμόν τοϋ μαρτυρίου ττ|ς:
  — Ματαίως οί άνεμιστηρίς
  των γραφείων ροχθοΰν...κανονικώς
  κα'ι άδικα τα σακκάκιο. καί οί
  γραβάτες καταργοθνται άπό $■
  λους
  —Ή ζέστη έπιμένει μαζύ μέ την
  τελείαν άκινησίαν τοθ Κρητικού
  πελάγους.
  — Οί πλανόδιοι όπωροπώλαι έ·
  ζακολουθοθν νά κάνουν καλές
  δουλειέο.
  — Άπό πρωΐας διαλαλοΰν τό έμ
  πόρευμά των ιδίως άνά τάς συ
  νοικίας.
  — Καΐ είνε τό έμπόρευμα αύτό
  συνήθως εξαιρετικόν: Σταφύλια
  καί καρπούζια καί άλλα φροθτα
  τής έποχής έκλεκτά καί είς τιμάς
  προσιτάς είς τό βαλάντιον τοθ
  πτωχοθ.
  —Ή ανάπτυξις των δενδρυλλίων
  των φυτευθέντων τα τελευταία 'έ·
  τη συνεχίζεται άηρόσκοπτος εξαι¬
  ρέσει των δενδρυλλίων τής λεω·
  φόρου Μποφώρ τα όποΐα Ιχουν
  άφεθή άπεριποίητα.
  —Άλλά διατί; Ό έίωραίσμός
  καί τής λεωφόρου αυτής αποτε¬
  λεί υποχρέωσιν καί δή έκ των
  τΐρωτΐστων.
  —Ποό καιροΰ μάλιστα ότΐότε συ
  νεργεϊα τοΰ Δήμου ήσχολοθντο
  μέ την εΰθυγράμμισιν καί την
  διαπλάτυνσιν της έθεωρήσαμεν 8-
  λοι τό ζήτημα τοΰ γενικωτέ-
  ρου έξωραΐσμοΰ της ώς γεγονός
  τετελεσμένον.
  —Αί ιόπεραστικαΐ λεωφορειακαί
  κοιναί διευθύνσεις πυκνώνουν ά·
  πό σήμερον τάς έκτελέσεις των
  συγκοινωνιών άπό Ηρακλείου είς
  Νεάπολιν άφ ενός καί είς Σπη·
  λιώτισσαν καί Παλ|]ανήν άφ' ε¬
  τέρου.
  — Καί είνε χιλιάδες οί προσκυ·
  νηταΐ τγοΟ θά μεταβδθν καΐ εφέτος
  είς τάς πανηγυρεις τής 15 Α0·
  γούστου έξ Ηρακλείου δσον καΐ
  έκ των χωρίων τοΰ νομοΰ μας κα'ι
  τοΰ Λασηθίου.
  —Χθές εκομίσθησαν είς την πό¬
  λιν μας τα πρώτα δείγματα στα¬
  φίδος.
  —Άπό τα μέσα τής άλλης έβδο
  μάδος ή είσαγωγή σταφίδος προ
  βλέπεται δτι θά πυκνωθη.
  —Έννοεΐται δτι τα έξαιρετικά
  πράγματα θά άργήσουν άκόμη,
  λαμβανομένου ύπ' δψιν τού όψί
  μου τής παραγωγής αυτών.
  —Αί άδελφαί Πατΐαδάκη άπό τό
  Καταλαγάρι διακρίνονται είς τάς
  έκτελέσεις τοθ ΡαδιοφωνικοΟ μας
  Σταθμοΰ είδικά δσον άφορσ τίς
  κοντυλιές.
  —Άνήκουν είς τα συγκρότημα
  Καλογερίδη καί ζωηρεύουν μέ ρυθ
  μόν χάρι καί μελωδικό πνεΰματήν
  άθάνατη Κρητική μαντινάδα.
  —Είς τόν κινηματογράφον Που¬
  λακάκη συνεχίζετσι μέ έξαιρετι
  κήν έπιτυχία ή προβολή τής , «Χά-
  μπανέρα·, τού έξαιρετικοθ αυτού
  κοινωνικοΰ δημιουργήματος τοθ
  κινηματογράφου.
  —Άφ' ετέρου είς τόν «Άπόλ-
  λωνα» προβάλλεται μέ κοσμοσυγ
  κέντρωσιν τό κινηματογραφικόν
  έργον «Άγάπη μέσ' τίς φλόγες».
  6 Ρέπορτϊρ
  —Οί Έλληνες έπιστήμονες.
  Είς τόν διακεκριμένον μικροβιο
  λόγον ιατρόν τοΰ Ίνστιτούτου
  Παστέρ κ. Ι. Καμινόπετρον, εύ
  ρισκόμενον είς Παρισίους, ή Διε
  θνής Μικροβιολογική Έταιρεία ά
  νεκοίνωσεν δτι τόν εξέλεξε πρώ
  τον άντιπρόεδρον τοθ τετάρτου
  τμήματος -τοΰ Διεθνοϋς Συνεδρί
  ου τής Μικροβιολογίας, τό οποί¬
  ον θά συνέλθη είς την Νέαν Υ¬
  όρκην άπό τής 2-9 Σεπτεμβρίου
  Δέον νά σημειωθή δτι τό τέ
  τσρτον τουτο τμήμα τοϋ συνεδρί
  ου είνε τό σπουδαιότερον δλων,
  έφόσον είς αύτό θά γίνουν αί
  σπουδαιότεραι άνακοινώσεις.
  Ό κ. Καμινόπετρος, διατρ(β«ν
  άπό τριών μηνών είς Παρισίους,
  προέβη είς ένδιαφερούσας άνα·
  κοινώσεις ενώπιον τής Γαλλικής
  Ίατρικής Άκαδημίας, ή δποία έ-
  πήνεσεν "ιδιαιτέρως τάς πρωτοτύ
  πους επιστημονικάς εργασίας τού.
  ΧΗΜ. Προτάσεΐς άοφοτλείβις ίέβν όπως ύπββληβώοιν υμίν εγκαίρως
  •σχυς έκαβτης 1«σφ«λβί«ί άρχεται 7 ημέρας μ.τόι την υποβολήν τής
  Είς τόν Μασταμπά
  Επί τή εύκαιρία τής εορτής
  τής Παναγίας τό έξοχικόν κέντρον
  «Ρομάντζα» τοθ Μουτάφη έφάμιλ-
  λον πραγματικώς των Άθηναϊκών
  κέντρων άναψυχής, θέλει |έξασφα-
  λίσει πάσαν περιποίησίν είς την
  έκλεκτήν πελατείαν τού.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθεν έξ Α¬
  θηνών—θεσσαλονίκης ό κ. Κορν.
  Μπαρμπουνάκης κομίσας πλου¬
  σίαν συλλογήν των εΐδών τού.
  Ζητΐΐται νοσοκόμα δι' όθοντι·
  ατρεϊον. Πληροφορίαι ηαρ' ημίν.
  Μ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ει
  "όλι.
  κάνουν !|
  μρ
  τικόν:
  <»1 «λλα 2} "£ κσ> ^
  των ρυλν
  τα τελευτοϊο
  «ροσκοητοςίΐ
  'υλλίων ^5
  τα όποΐοξν,
  μα ρ
  : Ό ρ
  >υ .αυτής *;
  "αι δή έκ τε
  ιάλιστα όκότί!
  ΐμου ήσχολ»
  *μμισιν καΙ ι
  ; εθεώρησα^
  1 τού γ
  1 ΤΠ? ώς
  (αί ρ
  ις ττυκνώνοιη
  έ
  Εΐζβ
  ό "Ηρακλείου!:
  ός και Εί; 2,
  Ιαληανήν %
  άδες οί ΐρκ
  ■Πβθθν καΙΜτ
  ρεις τη(; Ιι>
  κλείου μιιι
  5ΰ νομοικκ
  Ιησαν είς 1«
  α δί
  ; τ ό συγρΐ
  ζωηρεύουνμϋ
  «οδικό τινευμΐ
  ή μσντινάοα
  μστογραεον
  ετοι με &°*
  ροβολή της "
  ,αιρετικοϋ *
  ήο"1:1
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί Άθλιοι.
  «Γ'
  375βν
  *^^^^^Ν»^*^
  νά
  Αι* έκείνους
  ηλουτίζουν τάς
  που
  θέλουν
  γνώσεις των.
  Α'.
  Τό Ιτος 47 μετά Χριστόν δ αύ
  Κλαύδιος εφερε στή
  'α στό
  ξωπκό
  τήν
  "Η, άν θέλετε, καθώς ένίοτε βλέπομεν άνθρώ
  πους, οΐτινες, ένώ είνε ένδεεΐς καΐ έξουθενωμένοι,
  αίφνης φαίνονται ώς άνανήψαντες καί μεταβαίνου-
  σι πάραυτα άπό τής ένδείας είς τόν δλβον, καί δα-
  πανώσιν άφειδώς, καί καθίστανται διά μιάς λαμ·
  ιτροΐ, άφειδεΐς, μεγαλοπρεπεΐς—τό δ' αΐτιον είνε
  δτι έσύναξαν £να μισθόν δτι χθές εληξε μία ποο-
  θεσμία,—ούτω καί ή κόρη εΐχε λάβει μόλις τήν έξα- ρώμη %ι· επέδειξε
  μηνίαν της. !λ»ό τού Ινα περ£.ΚΙ-
  Καί έπειτα, δέν ήτο πλέον ή μαθήτρια, ήτις έφό>πουλίι πού „ ^ '0
  ρειτό παιδικόν καπελλινον, και τήν έκ μερ.νοΟ έ >Ασ£α , ρε φή περι6αλλο
  σθήτα, καί τα άχάριτα πέδιλσ, ή τάς χείρας έχουσα Ι ένγ)ς £π4 «αθύ ' υστήρ[ον Τό
  έρυθράς· άλλά μέ τώ, κάλλος τής ηλθε καί ή φιλο ι^ αύχά πο£ ώνομ&ζζτο «Φοί-
  καλία- σήμερον ή ένδυμασία της εΤχέ τίνα κομψήν ν(ξ ^■ χ6 μυθολογ[χο πουλ
  άπλότητα· εΐχε πλοθτον άνευ επιδείξεως. Ή έσθής πού ε! ', τί έξ£ιρ,τιχή Εδ(ότΤ]το
  της ήτον έκ μαυρου δαμάσκου, τό περιώμιόν της' ν4 κα[εται ζωνταν0 χα1 να ξχνα
  έκ τοθ αύτοΟ υφάσματος τό καπελλΐνόν της έκ ζωντανεύη άπό τίς στάχτες τού.
  κρεπίου λευκοθ. Υπό τα λευκά της χειρόκτια διε "^τ<3ι< τουλάχιστον, ελέγετο Άλ κρίνετο τό λεπτοφυές τής χειρός της, ής οί δάκτυ λά τ4 δεΐγ πού |φερεν δ αύτο λοι έπαιζον τήν έλεψαντίνην λσβήν άλεξηλίου, ένώ !χράχωρ 2 χαιφ έντύπωσίν τα μίταξωτά υποδήματα της διέγραφον τοθ ποδόςίχ[· άπεγοήτευσε τούς Ρωμαίους Ο ΦΑΣΙΑΝΟΣ Ή Στρατιωτική Διοίκησις είδήσεις. της τήν μικρότητα. Διαβαίνων πλησίον της, ώσφραί νεσο ώς άναδιδόμενον έξ δλης τής στολής της ευο σμόν τι εΐσδύον μέχρι τής ψυχής. Περί δέ τοΰ άνδρός δστις ήτο μετ1 αυτής, ύπήρ χεν δ αύτός έκεΐνος πάντοτε. Όταν ό Μάριος ήλθε τό δεύτερον πλησίον της, ή νεδνις ήγειρε τάς βλεφαρίδας· οί όφθαλμοΐ της είχον ούράνιον χρώμα βσθύ, άλλ' έντός τοθ έσκια- σμένου έκεΐνου σααφεΐρου υπήρχεν εισέτι άπλοθν παιδός βλέμμα. Εΐδε τόν Μάριον άδιαφόρως, κα¬ θώς θά έβλεπε νήπιον τρέχον έμπρός της, ή καθώς θά έβλεπε τόν μσρμάρινον άμφορέα, οδτινος ή σκιά έπιπτεν επί τοθ έδωλίου της. Καί ό Μάριος δέ ομοίως έξηκολούθησε τόν περΐπατόν τού έχων είς άλλα τόν νοθν. Διέβη τετράκις έτι ή πεντάκις πλησίον τοϋ έδω λίου, δπου έκάθητο ή κόρη, άλλ' άνευ τοθ νά στρέ ψΓ) τουλάχιστον τα όμματα τού πρός αυτήν. Καί τάς άκολούθους ημέρας επανήλθεν είς τόν κήπον τοθ Λουξεμβούργου κατά τό σύνηθες, καί κατά τό σύνηθες εδρεν έκεΐ «τόν πατέρα καί τήν θυγατέρα», άλλά πλέον ουτε προσοχήν τίνα έδω¬ κεν είς αύτούς. Καθώς δέν τόν έμελλε ποσώς περί τής κόρης, δταν αυτή ήτον άσχημος, οΰτω καί τώρα μετά τόν ώραϊσμόν της. Διήρχετο δμως πάντοτε έγ γύτατα τοθ έδωλίου, Βπου έκαθητο, διότι ούτως εΐ- χε συνηθΐσει. Γ'. Έαρος άποτέλεσμα. Μίαν των ημερών, ό καιρός ήτον αΐθριος, ό κή πος τοθ Λουξεμβούργου πλήρης ηλίου καί σκιδς, ό ούρανός καθσρός, ώς νά τσν είχον πλύνει έκεΐνο τό πρωΐ οί άγγελοι, μικρά τίνα πτηνά έβαλλον τάς ψιλάς φωνάς έν τώ βάθει των κσστανεών 6 Μάρι ος είχεν άνοϊξει τήν ψυχήν τού 8λην είς την φύσιν καΐ είς ουδεμίαν εδίδετο σκέψιν, άλλ' έζη μόνον καΐ άνέπνεε. Διέβη πλησίον τοθ έδωλίου έκεΐνου, ή κόρη ήγειρε πρός αυτόν τούς βλέμματά των συνηντήθησαν. οφθαλμούς της, τα Τί υπήρχεν έν τώ βλέμματι τής κόρης κατ' έκεί νην τήν ημέραν; Τουτο δέν ηδύνατο νά εξηγήση ό Μάριος. Ύπήρχε ουδέν, καί ύπήρχε τό πάν. Άστρα πή τις παράδοξος. Άλλ' ή μέν έταπεΐνωσε πάλιν τούς οφθαλμούς, ό δέ έξηκολούθησε τόν δρόμον τού. (συνεχΐζεται) ι* ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΖητεϊτΕ έπιμόνως τήν φημισμένην λευκήν ποτάσσαν ΑΣΤΗΡ %—98 ο)β διότι, χάρις είς τα άιτοδεδειγμένα καΐ άναμφισβήτητα προτερήματά της, κάμνει τήν καλλιτέραν σταφίία καΐ σάς έξασφαλίξει τάς άνωτάτας τιμάς. "θοοι δέν γνωρίζουν την αποτελεσματικότης καί άνωτϊρότητα τής λευκης ποτάσαης ΑΣΤΗΡ, άς κάμουν συγκριτικά πειράματα ολίγας ημέρας προ τοΰ τρυγητού, άπλώνοντας λίγα ώριμα βταφύλια μέ ποτάσσαν ΑΣΤΗΡ και Ιδιαιτέρως τήν Ιδίαν ημέραν, μέ ποτάσσαν οίασδήποτε αλλης μάρκος. ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΚΑΛΑΙ! Ό συναγωνιβμός βλέπων την τεραστίαν διάβασιν τής λευκης ποτάσσης ΑΣ ι ΗΡ, έθεσεν είς κυκλοφορίαν λευκήν ποτάσσαν κατωτέρας περιεκτικότητος καΐ αλλης προελεύ αϊως, Ητις ουδεμίαν σχέσιν έχει μέ την ποτάσσαν ΑΣΤΗΡ %—98 ο)ο. Διά τουτο πρεπει νά πρβσεχετε καΐ νά ζή τή τε πάντοτε άπό τό έμπορον σας νά βάς δώση υπευθΰνως την ννπσίαν ποτάσσαν ΑΣΤΗΡ περιεκτικότητος 96—98 ο)ο μέ τό κάτωθι βήμα: ή μ γιατί δέν έκάηκε, δέν έγινε στά χτη καί, πολύ ολιγώτερα φυσικά, δέν ξαναγεννήθηκε άπό την στά- χτη τού. Άπλούστατα δέ γιατί τό έξαιρετικό ήταν τίποτε αύτό άλλο πουλί δέν άπό Ινα κοινός χρυσός φασιανός.'Έτσι ετε¬ λείωσεν ό μθθος τού Φοίνικος, πού εγεννήθη στήν αίγυπτιακή μυθολογία καί παριστάνετι άργό- τερα άπό τούς Έλληνας καί τούς Ρωμαίους μέ τα χαρακτηριστικά τοθ φασιανοΰ. Άπό τήν Έλλάδα, δπου εΓχαν είσαχθή άπό τήν Ασίαν, μετεφέρ θησαν στή Ρωμη τόν πρώτον αί- ώνα τοΰ χριστιανισμοθ, δπως ά· ναφέρει ό Ιΐλίνιος. Καί τόν τέ ταρτον αίώνα ό Ρωμαϊος συγ¬ γραφεύς Παλλάδιος Ιγραφε γιά τόν τρόπο τής καλλιεργείας φα- σιανών. Ήξερε τό σύστημα τής τοποθετήσεως των αύγών τοθ φασιανοθ στή φωληά τής κόττας πού τα έκϊωσσοθσε κι' ανέφερεν 2τι έ καλλίτερος τρόπος διατρο- ήταν τα αύγά Ό Παλλάδιος συνεβούλευε μάλιστα τούς πτηνο- τρόφους πως θά μποροθσαν νά φής των νεοσσών τοΰ μερμυγκιοϋ. παχόνουν Ινα φασιανό. 02 μαΐοι καλοφαγάδες ίκαναν Ρω· διά- κ(ίΐσι μεταξύ τοΰ φασιανοθ πού ζοϋσε στά ίίπαίθρα καΐ τοθ δι-| ατρεφομένου στό πτηνοτροφεΐον κι' έπροτιμοΰσαν τόν δεύτερο γι- τί τόν έπάχαιναν μέ μεγάλη προ- σοχή καί τέχνη δπως γίνεται σή- μερα μέ τούς γάλους πού τρέ- φουν γιά τα Χριστούγεννα. Τόν πρώτο δέν τόν έκτιμοΰσαν κα- θόλου. Οί φασιανοί μαγειρευόμε- νοι κατά χιλίους δυο τρόπους, -ταν ΧΑΝΙΑ 14 Αΰγούστου.— ΌΙ αρχάς. 3) Την καθ' οίονδήιτοτί Στρατιωτικάς Διοικητής Κρήτης] τρόπον πρόκλησιν καΐ άιτείθΐΐαν Λ.~,, Α«Λ»Γ.ν1.Λ. ~~α, ,Λ/.»ίΓ.» ρς ητής Κρήτης τρόπον πρόκλησιν κ»ΐ άπϊίθειαν ή-ταν άπαραίττ;τοι στα τραπέςια οτρο(τΐινέ)ς Γ. Τοολάκογλου έξέδω1 κατά των Νομων καΐ των δια των Ρωμαιων αυτοκρατόρων καί κε καΐ έκοινοποίησε χθές τήν κα , ταγών τής Άρχής, 4) Τον όΐτωο δ ί Άό ό τωθι προκήρυξιν: Ι δ λό έύ μ ρρ κ καΐ έκοινοπο τίδν πατρικίων- Άργότερα ό αύ· τωθι προκήρυξιν: ά Ί έ 'βδ δά κράτωρ Ίουλιανός τούς διέγραψε άπό τό αύτοκρατορικόν έδεσμα- τολόγιον. ξ διάφβροι σπερμολόγοι Κοινήν γνώμην έν έκνευριαμω καΐ άνησυχία καΐ Έ περίοδος των έρώτων τοθ άφ' ετέρου νά κλονίζωσι τήν έμ δήποτε κλονισμόν τής έαπιβτοσΰ νης τοΰ λαοΰ πρός τάς έν© πλους δυνάμεις τής Χώρας. 5) Ύ πομιμνήσκω την ΰποχιοέωσιν περΐ παραδόσεως παντός «ϊδους οπλου είτε τοϋ στρατοΰ είτε ίδιωτικοΰ. φασιανοθ άρχίζει τόν Μάρτιον. «<°«ο»νην Τών πολιτών "πρό^ | Ό παραβάτης βέλβι συλληφθη ί,, _ ΓΛ 7 . « ί ε ^ τ* Κρατβς καΐ τας αρχάς δια ι καΐ εισαχθςι δι «π ευθείας κλη Στί; πρώτες ακτινες τοθ άνοιξιά δίδβυσ, ψ|υδ8ί5 βίδησεις περί ά- σβως είς τό Στρατοδικείον καΐ τικου ηλίου, άνάμεσα στήν χλόη νΜμαλ,Μν π ταραχών καταβάλ' τιμωρηθή κατα παράβασιν τής πού στάζει τήν πρωΐνή δροσιά, δ λβυν πρβσίΐαθ6ιαν ίΛΜς μειώοωο, ^^««^^."ί ηρ£Β, **>**
  άρσενικός φασιανός προνωρεϊ ιχέ .^.. .Λ—,_______- - -■ θρον 10 Νόμβυ Δ*© πεοΐ κατα
  , , , λουν προσπάθειαν δπως μειώβωσι παοβυ3πς συμφωνως πρός το αρ
  άρσενικός φασιανός προχωρεϊ μέ τίιν -Λ»η(ΛΑτητη, „„- ί , ·«»»»· θρον 10 Νόμβυ Δ5© περί κατα
  βήμα μεγαλοπρεπές, στέκεται 3Τ ΖΖΡ^^ΧΤ^^Έ^^!»**·* ^ **«*.
  βρπ γκληματος
  μρ της 29ης Ιουλίου έ. Ι. καΐ παρο
  μιά στιγμή, σηκώνει ίιπερήφανα τρύνουν τούς κατέχοντας δπλα
  τό κεφάλι καΐ άπό τό στόμα τού δ««5 μπ παραδώσωσι ταυτα.
  Βί ά ή ό '1^ ? θ
  μα
  ό
  μ
  φΐονή «κό— ο—ο—οχ»
  ΐ άπό δυνατό χτύπη
  των φτερών τού. Μ' αυτόν τόν
  «3θΡ°ν. 9 τβδ Νβ
  Άπαγορβώομεν έν
  ί ηώ
  πβριφε
  χαβ' οίβνδήποτϊ τρό
  χ
  τούς πολίτας. 2)
  δή ό
  φρ Άπαγορβ
  τρόπον λαλεΐ τίς κυρίες τοθ χά ρεί? ημών:
  ρεμιοθ τού. Ό άρσενικός φασια !) Τί
  νός είνε τρομερά Ιρωτόληππος Γκ^^
  καί πολυγαμος. Η κυρία φασια ή φόβον είς τούς πολίτας. 2)
  νοθ γεννα κάθε έποχή 10 Ιως 18 Την καθ* οιονδήποτε τρόπον
  αύγά Ό ' άρσενικός δμως μετά προσπάθειαν τείνουσαν πρός κλο
  τόν πρώτο μήνα τοΰ μέλιτοςαφί -^ν της ^^^^^
  νει τήν σύζυγον καί πηγαίνει
  πρός αναζήτησιν άλλων έρωτικών |
  περιπετειών. "Οπως δ πετεινός,
  θά πήτε. Κάθε άλλο. Ό άρσε
  νικός φασιανός δέν νοιάζεται κα
  θόλου δπως δ τελευταϊος αύτός'
  της
  σεως
  Ή
  μέχρι 5 έ τω ν.
  παροΰσα νά
  δημοβιβυβή
  διά των εφημερίδων Χανίων καΐ
  λοιπων πόλεων τής Κρήτης. Νά
  τοιχοκολληθό είς τα συνήθη μέ-
  ρη καΐ είς άπαντα τα καφβνςΐα
  ΐ άλλ ζ
  ρ ς καφβςΐα
  καΐ άλλα αυχναζόμενα κέντρα.
  Ν' άναγνωσθτί έπ' έκκλησίαις Με
  ρίμνη των Δημάρχων, ΪΙροεδρων
  Κοινοτήτων, 'Υποδιοικήσεων Τμη
  μ-><των καΐ σταθμών Χωροφυλα κης Χανιά τίί 10 Αΰγούστου 1938 Ό Στρατιωτικόν Διοικητής Γ. Τσβλάκογλου Ύποστράτηγος Άρ. Πρ. 115 Περίληψις Διακηρύξεως Ό Πρόεδρος τοθ Είδικοΰ γιά , , ιΤαμείου Έπαρχιακής Όδο- τό χαρέμ- τού. Μόλΐς τέλει ποιΐας Νομο0 ρεθύμνης ώση ή περίοΐος των έρώτων τού ξαναγυρνό; στή μοναξιά τού καί Διακηρύττει δτι, Έκτίθεται είς μυστικήν μει δέν ένδιαφέρεται πιά γιά τίς γυ. | °δοτικήν δημοπρασίαν μεθ' 6- . , ά « ν ι ν Ρ'°υ εκπτώσεως ή άρχική σκυ- ναικές τού. Αφοΰ στήν άκμή ^στρωσις τής όδο0 Άπόστό- τοΰ πάθους τού Ιχει πετσοκοφτή λων_!ΐΜέρων{,ς την 30ήν Αύ- κυριολεκτικώς στίς μάχες μέ τούς 'γούστου ημέραν Τρίτην καί άλλους μνηστήρας γιά τήν κα- τάκτησι μιάς τρυφερας φασιονο πούλας, ξαναγυρίζει στή μονα | Προϋπολογισμός 150.000 ξιά τού κι' άφίνει στήν σύζυγο δραχ. "Εγγύησις 7.000 δραχ (ώραν 11 π. μ. είς τα γρα- τρυφερας φασιονο ψεΐσ τής Νομαρχίας. τήν φροντίδα νά έπωάση τ' αύγά καί μεγαλώση τα φασιανόπου- ι. "Η φωληά τού είνε εντελώς πρωτόγονη. Μιά τρύπα στό χώμα σκεπασμένη άπό κανένα κλάρα κι. Ή έπώασις των αύγών διαρ κβ? 24 μέρβς καί τα φασιανέ πουλα, μόλις βγοθν άπό τό αύγό τους καί στεγνώσουν, άκολου θοθν τήν μητέρα τους. Τίς πρώ τες βδομάδες τής ζωής των τρέ φονται μέ έντομα, σκουλικάκια καί σαλιγκαράκια. "Επειτα σιγά άναζητοΰν διαφόρους σπό σιγά ρους. (συνεχίζεται) ■ ■■■■■■■■■■■εί ΑΣΤΗ ΠΟΤΑΣΣΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 96-98: ~<· Λόγω της μβγάλης ζπτήσβΜς πρββλέπβται ταχίβτη έ {«ντλησις τοΰ παραλπφθέντβς φβρτίβυ. Άπβκλίΐστικοΐ ιΐσαγωγβΐς έν Κρήτα: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ καΐ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ,-Ηράκλίΐβν ΧΑΡΤΕΜΠΟΧΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Ν. ΑΛΙΚΙΩΤΗ Πσρελάβομεν; ΣΤΑΦ1ΔΟΧΑΡΤΑ ΣΤΑΦΥΛΟΧΑΡΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΚΑΣ ΣΠΑΓΓΟΥΣ ·ΓΡΑΔΑ Λόγω των μεγάλον ποσοτήτων τΐοΰ επρομηθεύθημεν έττετύχαμεν καλάς τι¬ μάς, καί ώς έκ τούτου είμεθα ΟΙ ΕΥΘΗ ΝΩΤΕΡΟΙ παντός άλλου. Εφιστώμεν τήν προσοχήν των στα- φυλοεξαγωγέων Εύρώπης καί ΑΙγύ- πτου. Διαθέττομεν τήν μεγαλυτέραν ποικιλίαν χαρτιών είδικώς παραγγελ¬ θέντων διά τήν σταφυλοεξαγωγήν. Ζχτίσαχέ μας δείγματα καΐ τιμάς. ~ „. Προθεσμία τετράμηνος. Δεκτοΐ έργολάβοι όδοποιΐας. Πληρο¬ φορίαι Νομαρχίαν 11—12 π. μ. καθ" έκαστην. Ρέθυμνον 10 Αύγούστου 1938. ό Νομάρχης Ρεθύμνης Πρόεδρος Ε.Τ.Ε Ο.Ρ. Κ. Κρεββατάς Έπανάληψις Δημοπρασίαν Ό Δήμαρχος Ηρακλείου διακηρύττει δτι έπαναλαμβάνε ται διά τελευταίαν φο^άν ή πλειοδοτική δημοπρασία διά τήν ενοικίασιν τοθ δημοτικοΰ φόρου 2 ο)ο επί των έν τώ Δή μφ παραγομένων άμπελουρ- γικών προϊόντων τοθ - έτους 1938—39 ήτοι σταφίδοςσουλτα νί, ταχτά καί λιάτικης καί σταφυλών έν γένει (έπιτραπε- ζίων καί πρός συμφώνως πρός 318 τοθ Κώδικος κης Νομοθεσίας. οίνοποίησιν) τό άρθρον τής Δημοτι- 'Η δημοπρασία θά διεξαχθή είς τό Δημοτικόν Κατάστημα ενώπιον τής Δημαρχιακής Έ- πιτροπής κατά τήν προσέχη Τρίτην 16ην τρέχοντος μ.ηνός καί ώραν 11—12 π. μ. ΟΙ σχετικοί δροι ένοικιάσε ως ευρίσκονται είς τήν Οίκονο μικήν Υπηρεσίαν τοΰ Δήμου ένθα δύνανται οί βουλόμενοι νά λάβωσι γνώσιν. Τα έξοδα δημοσιεύσεως βα ρύνουσι τόν τελευταίον πλειό δότην. Έν Ηρακλείω γούστου 1938. τή 13 Αύ- Ό Δήααρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Μαγαζείον —Οί άγώνες Τέννις κυπέλ- λου Βοΐλα 1938. ΟΙ άναβληθέντες έφετεινοΐ άγω νες τέννις κυπέλλου Βοΐλα με¬ ταξύ τοΰ Όμίλου Άντισφαιρίσε- ως Χανίων καΐ "Οργανώσεως Άν τισφαιρίσεως Ηρακλείου θά τελε σθοΰν σήμερον καΐ αυριον ωρα 4 μ. μ. Ή ομάς των Χανίων άπετε- λέσθπ εκ των κ. κ. Γεωργ. Α¬ ποστολάκη, *2εμ. Μητσοτάκη καΐ Ιωάν. Ίωαννίδη, της δίδος 'Αλί- κπς 'Ανδούση καΐ τής κ. Ριρί- κάς Φουντουλάκη.Ή ομάς Ηρα¬ κλείου περιλαμβάνει τοΰς «κ. κ. Ιωάννην Μηλιδάκην, Νικ. Παν- τελάκην, Χρ. Βασιλάσην καΐ Παυλ. Διαλυνά, καΐ τάς δίδας Εΰτ. Πρατικάχη καΐ Γιουλιαν Κλι νάκη. —Τό Ραδιοφωνικόν πρόγραμ μα. Τό σημερινόν ραδιοφωνικόν πρόγραμμα εχΐι καταρτισθή άς εξής: "ίίρα 7 υετεωρολογικόν δελ¬ τίον, 7,10' βιβννέζιχ© βάλς, δί· σκοι, 7.45' έλαφρά μουσική ορ χήατρα Παγώνη, 8.30' δημοτικό τραγοΰδι υπό δίδος 'Αμβράζη καϊ δίσκοι, 9 διάλεξις, 9 15' Α¬ θηναϊκον φωνητικόν κουαρτέτο διεύθυνσις |Σπά8η, 9.45 είδήσεις, 10 συναυλία μικράς ορχήστρας τοΰ αταθμοΰ, 10 εΐδήσεις, 10.15" άμερικανική μουσική χορο,ΰ υπό διεύθυνσιν Κατσαροΰ καΐ Κερή. Ό ρα^ιοφωνικός σταθμός θά μί ταδώσΐι αυριον: ώραν 7 μετεωρο λογικόν δελτίον χρηματιστήρι ον,7.10' εκκλησιαστικήν χορωδίαν Γεωργ. 'Αθανασιάδου, 7.20' όμι- λίαν άρχιμανδρίτου Παπακώστα Σεραφεΐμ {«ροκήρυκος Μητροπό¬ λεως Αθηνών επί τή έορτή τής Κοιμησεως τής Θεοτόκου, 7.30' συνέχειαν έκκλησιαβτικής χορωδί άς, 7.40' ποικίλην μουσική υπό τής μικράς ορχήστρας τοΰ σταβ μοΰ, 8 15' δημοτικό τραγοΰδι συγ κροτήματος Παπασπυροπούλου, 8.45' έλαφρά μουσική, όρχήβτρα Κορίνθου, 9.30' στήν ταβέρνα κωμικόν σκέτς μετά μουσικής, 9.45' είδήσεις, 10 συναυλίαν μι¬ κράς όρχήατρας σταθμοΰ, 10.45' είδήϋεις, 11 κουαρτέτο μανδολι νάτας Τυρταίου, 11.30' ανδρικήν χορωδίαν υπό τήν διεύθυνσιν Γλυ κοφρίδη. —Ό Νομάρχης Λασηθίου είς Σητείαν. Προχθές ό Νομάρχης Λασηθίου κ. Παπαδημητρίου συνοδευόμε νος υπό τοΰ Νομομηχανικού κ. Βαλαρή μκτέβη «ϊς Σητείαν ϊνα μελετήση επιτοπίως τα διάφορα ζητήματα τής Επαρχίας καΐ ιδία διά νά αντιληφθή την πρόοδον των εργασιών τής οδοΰ Παχεί άς Άμμου—Σητείας. Ό κ. Νθ μάρχης επιστρέψας την Παρασκευ είς την πλατείαν Λεμπλετζίδικα ' ην 6»5 "Αγιον ' Νικόλαον" προτί (δδός Άγιοστεφανιτών). Πλ«ρο·' ΙλΙ"1^»" ^ελ8ί1 τ?ν- "Ρβ?8Χπ έ- ν , ' , ~ α ι ο »ί , ροβμαοα εις περιοδείαν ανα τόν φορίαι παρά τφ κ. Αλκφ. Μαρή. έπίλβιπον Νομόν Λασηθίου. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΚ)ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Ό υπογεγραμμένος ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ θεωρώ καθή¬ κον μου νά εύχαριστήσω θερμώς την ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΕΛΛΗ¬ ΝΙΚΗΝ ΕΤΑ1ΡΙΑΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Ο ΦΟΙΝΙΞ» διά τήν ταχύτητα καί τήν προθυμίαν μεθ' ής έσπευσε νά μοί καταβάλη τήν ίκανοποιητικωτάτην αποζημίωσιν μου διά τάς βλάβας τοθ άναφλεγέντος αύτοκινήτου μου, ήσφαλισμένου παρ' αυτή. Τοιαθται Εταιρίαι τιμοθν τήν χώραν μας καί δέον νά συνιστώνται, ώς παρέχουσαι πλήρη εξασφάλισιν. Έν Ηρακλείω τί) 10 Αύγούστου 1938 Ό ευχαριστών ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ Προκήρυξις Δημοπρασίας Πωλήσεως. Έκτίθεται είς άρχικήν δημοπρασίαν ένεργηθησομένην τήν 27ην Αύγούστου 1938 ημέραν Σάββατον καΐ ώραν 11—12 π. μ, είς τό Υπό- κατάστημα τής Έθνικής Τραπέζης ή έκποίησις των κάτωθι κτη- μάτων: Αριθ. κτήμ. Εΐδος 312 315 332 395 397 405 443 632 35 1504 2388 610 θέσις Κτήματος Οικόπεδον ΞΟλινη Τάμπια Εκτασις τ. μ. α' Προσφορά 29,50 3.Ο0Ο 72,50 14.000 135 40.000 31 8.ΟΟΟ 51 1ΟΟΟΟ 49 . 12.ΟΟΟ 24,50 8ΟΟΟ 54,50 37,500 82 135.ΟΟΟ 46 110.000 115 6Ο.ΟΟΟ 3Ο.Ο0Ο Οίκία Κάτω Γενή Τζαμί Άιΐοθήκη Έπτά Μτΐαλτάδες ΟΙκία κατ)μα Καινούργια Πόρτα Κατάστημα Χρυσοττηγή Οικόπεδον Κάτω Γενή Τζαμί 94 Ένυττόθηκον έξ ολοκλήρου είς Τρ)κά 2ΟΟΟ Κατάστημα Βαλιδέ Τζαμί 84 Ένυτιόθηκον έξ ολοκλήρου είς Τρ)κα 778 Οίκία Κάτω Γενή Τζαμί 333,50 Ένυπόθηκον διά δρ. 3208 έντόκως άτιό 19—3—1918 ΟΙ άναλυτικοί δροι είναι κατατεθειμένοι «Ις τό Ύπ)μα τής Έθνι· κης Τραπέζης ένθα δύνανται προσερχόμενοι οί ένδιαφερόμενοι νβ λαμβάνωσι γνώσιν. (Έκ τοθ Γρσφείου) 180.000 260.000
  «Ί!
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα Ρνσντι Παλ. Νομαρχιας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυρισκής
  14 Αύγούστου 19^
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΤΩΝ ΤΣΕΧΟΝ ΑΙΜΑΝ*!
  ΔΗΛΟΥΗΤΟΗ.ΟΤί Ολ ΠΡΟΤΑΞΘΥΝ
  ΤΑ ΣΤΗ8Η ΤΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΠΑΝΤΟΣ ΞΕΝΟΥ ΜΙΔΡΟΜΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Ηράγας ότι εδημοσιεύθη προκήρυ^ι
  των αξιωματικών τοΰ τσεχικοΰ στρατολ
  οΐτινες τονίζουν ότι Θά προτάξουν τα
  στήθη των εναντίον παντός έπιδρομέω:
  ΊΙ προκήρυξις αυτή αχολιάζεται εύ·
  ρέως, θεωρείται δέ χαρακτηοιστική τη
  αποφασιστικώς στάσεως των Τσέχων ά-
  πέναντι πάσης προκλήσεως έξωθεν.
  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΧΟΡΤΥ
  ΚΑΙ Η ΣΥΣΦΙΓΙΙΣ ΤΟΝ ΑΕΣΜΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΒΟΥΔΛΠΕΣΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Αύγούστου (τού
  άνταποκριτού μας).—-Καθ' ά αγγέλλε¬
  ται έκ τού έξωτβρικοΰ τό προσεχές τα
  ξίδιον τοΰ άντιβασιλέως τής Ούγγαρί
  άς ναυάρχου Χόρτυ είς Γερμανίαν κρ£·
  νεται ότι θά συντελέση είς την ατενωτέ·
  ραν σύσφιγξιν των δ&σμών Βερολίνου-—
  Ρώμης—Βουοαπέστης.
  ΣΚΑΗΡΑΙ ΜΑΧΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΗΤΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΟΠΟΗ ΤΟΥ ΕΜΠΡΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Αύγούστου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι πρός
  τό Πρακτορείον Χαβάς αναφέρουν ότι
  σχληραί μαχαι διεξάγονται είς τό μέ¬
  τωπον τού "Εμπρε μ έ βαρείας απωλεί¬
  ας εκατέρωθεν.
  ΑΠΕΚΡΟΥΣΒΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ
  ΕΗΙ1ΕΣΕΙ2 ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Αύγούστου (τοΰ άντα
  ποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ Σαρα-
  γώσης είοήσεις οί έθνικοί άπέκρουσαν
  καί άλλας έπιθέσεις των κυβερνητικών
  Είς τάς έπιθέσεις ταύτας οί κυβερνη
  τικοί διέθεσαν νέας έφεδρείας.
  ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΑΙΕΙηΤΑ
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΣΙΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έ
  Βερολίνου ότι είς την Γερμανίαν άν*
  γείρονται αποθήκαι σίτου δυνάμεναι
  νά περιλάβουν μεγάλας ποσότητας. Τό
  μέτρον τούτο δέν κρϊνβται άσχετον
  μέ τάς γενικάς πολεμικάς προετοιμα-
  οίας τής Γερμανίας.
  Ο ιΐ ΝΙΚΟΑΟΥ&ΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  ΤΗΝ ΕΠΙ8Ε0ΡΗ-ΙΗ ΤΟΝ Α0ΥΤΡ0Π0ΑΕΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Αύγούστου (τού άν-
  ταποχριτοΰ μας). — Συνεχίζων την ε¬
  πιθεώρησιν των λουτροπόλεων ό ύφυ·
  πουργός Τύπου καί Τουριβμου κ. Νι-
  κολούδης ανεχώρησε σήμερον την πρω¬
  ΐαν είς Αουτρακι καί Μέθανα.
  ΚΩ&ΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΪ ΝΟΜΟΝ
  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΡΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Αύγούστου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Είς την εφημερίδα
  τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη διάταγ.
  μα περί κωδικοποιήσεως τήο νομ.οθεσί·
  άς τής άφο^ώσης την αποκατάστασιν των
  άστών προσφύγων.
  Η ΧΘΠΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ
  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΓΚΑΠΑΝΣ
  Α«ΗΝΑΙ 13 Αύγούοτου (τοΰ άν-
  τα*ο*ριτ©ΰ μας). —Αφίχθησαν σν,με
  ρον διά τού ίιαλι>οΰ τής γραμμάς οί
  όνβμ·ίμ«νοι Ί&τρανόσιοι όμογκνείςτνς
  οενγανώβεως Γνά-α. Οί ά^ιγθένΐες έ¬
  γιναν ένβουβιωϊϊΛς Εεκιοί ύ«ό ι α, ν άρ.
  χών τής πρωτευούσης ν,αί τού λ»ου.
  Οί Τσέχοι εναντίον των Γερμανών.
  Δέν δα εφαρμοσθήτό Άγγλοϊταλικόν;
  ΠΡΑΓΑ 13 Αύγούστου (τοΟ
  λεγραφικώς). —Είς τάς ήαιεπι-
  σήμους τσεχικάς έφημερίδαςσυ
  νεχίζοντσι τα σχόλια διά τάς
  πσραβιάσεις των τσεχοσλοβα
  κικών συνόρων υπό γερμσνι-
  κών άεροπλάνων. ΑΙ έφημε-
  ρΐδες πσρατηοοθν δτι πρόκει
  ται περί νέων προκλήσεων τοΰ
  Ράίχ εναντίον της Τσεχοσλο
  βακίας, αί οποίαι μάλιστα,
  είναι πλέονκαθαρώς έχθρικαΙ.
  Προστίθεται άκόμη 8τι αί κι
  νήσεις ής γερμανικής άερο
  πορίας είς τα τσεχοσλοβακι
  κά σύνορα συνδυάζονται μέ
  κινήσεις μεγάλον μονάδων
  γερμανικοθ στρστοθ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Αύγούστου
  (τηλεγραφικώς) — Ό άγγλι-
  κάς τύπος διατυκώνει έπιθέ-
  σεις εναντίον τοθ κ Τσάμπερ¬
  λαιν διά τοϋς τελευταίους
  βομβαρδιομούς αγγλικών πλοί
  ών. Λέγεται δτι διά τούς
  βομβαρδισμοϋς τούτους θά ά-
  νακινηθή πάλιν συζήτησις είς
  τάς προσεχεΐς εργασίας τοϋ
  κοινοβούλιον).
  Οί ήμιεπίσημοι άγγλικοϊ κύ-
  κλοι κρίνοντες ωρισμένα γεγο
  νότα έν Ιταλία άποφαίνοντ^ι
  μετά σκεπτικισμοθ διά την έ
  ξέλιξιν των σχέσεων Ιταλίας
  καί Αγγλίας. Οί ϊδιοι δέν ά
  ποκλείουν συγκεκριμένως ου
  τε τα δυσμενη" άπρόοπτα τα
  δυνάμενα νά ματαιώσουν ό
  ριστικώς την εφαρμογήν τοΰ
  άγγλοιταλικοΰ συμφώνου τής
  Ρώμης.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13 Αύγούστου
  (τηλεγραφικώς) —Αί γερμανι
  καί έφημερίδες άναγράφουσσι
  τα έν Τσεχοσλοβακία δέν ά
  ποκρύτΐτουν την δυσαρέσκειαν
  αυτών διά την πολιτικήν τής
  Τσεχοσλοβακίας κυβερνήσε
  ως την όποιαν χαρακτηρίζουν
  ϋποπτον καί μεροληπτικήν.
  Κατά τοΰς ίσχυρισμοΰς των
  Γερμανών οί Τσεχοσλο
  βάκοι δέν προτίθενται νά δώ
  σουν τίποτε είς τούς Σουδί
  τας άλλά τουναντίον θά συν
  εχίσουν τάς πιέσεις αυτών ύ
  πό τό πρόσχηαα εξεγέρσεως
  τοΰ τσεχικοϋ στοιχείου έναν
  τίον τής Γεομανίας.
  ΡΩΜΗ 13 Αύγούστου (τηλε
  γραφικώς) —Οί ίταλικοί κΰ
  κλοι φαίνονται έπιφυλακτικοΐ
  άπέναντι τής νέας διαμορφώ
  σεως τής διεθνοθς καταστάσε
  ως Πάντως άποδίδουν την
  διαμόρφ'οσιν ταύτην είς μηχα
  νορραφίας τής Γαλλίας. Οί
  "Ιταλοί άρθρογράφοι τονίζουν
  δτι ή Γαλλία συνεαγάζεται
  ευρύτατα μέ τοΰς Ίσπανοϋς
  κυβερνητικούς.
  —Τηλεγραφήαατα έκ Πά
  λαιστίνης άγγέλλουν δτι ή τα
  ξις έν Παλαιστίνη δέν άποκα
  τεστάθη Τουναντίον αί ταρα
  χαί συνεχίζονται αιματηραί
  μέ πολλά θύματα. Κατά τα
  αύτά τηλργραφήματα τό ταξί
  διον τοΰ "Αγγλου ύπουργοθ
  των Άποικιών κ. Μακντό-
  ναλντ δέν έπηρέασε ουδόλως
  τοΰς τρομοκράτας.
  Η ΔΙΕΒΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΟΒΑΡΑ
  ΑΙ ΓΑΑΛΙΚΛΙ ΕΦΗΜΕΡΊΣ
  ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑΝ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Αύγούιτου(τοΰ άντα
  ποκριτού μας). — Νυκτερινάς πλη.
  ροφορέαι έκ Παρισίων καί Αονδίνου
  συμφωνοΰν ότι ή διεθνής κατάστασις
  παραμένει άκόμη άρκετά σοβαρά.
  ! Αί γαλλικαί έφημερίδες έκφράζουν
  την έκπληξιν των διά τάς στρατιωτικάς
  ■ προετοιμασίας τοΰ άξονος Βερολίνου —
  Ρώμης. Πάντως «υνιστούν ψοχραιμί-
  ι αν καί έκ παραλλήλου έντατικήν προ·
  'σοχήν άπέναντι ιδία τής στάσεως τής
  Γερμανίας.
  Τα έμπορικά ζητήματα Ηρακλείου.
  Συνεδρίασιςτοϋ Έμπ. Συλλόγου.
  Διά την προσέχη Πσρα-1 άνακοινώσεις πρός τούς έ [ τής παραχωρήσεως είς κοινήν
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΜΕΤΑΐν ΡΟΣΣΟΝ ΚΑΙ ΙΑΠΟΗΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Εις την νήσον Σ*-
  σκευήν 18 τρέχοντος εκλήθη
  είς συνεδρίασιν είς τ,ά γρα
  φεΐα τού 'Εμπορικοϋ καΐ Βιο·
  μηχανικοϋ Έπιμελητηρίου, τό
  Διοικητικόν Συμβούλιον τοθ
  'Εμπορ.Συλλόγου Ηρακλείου.
  Κατά την συνεδρίασιν τού
  ταύτην ό Εμπορικάς Σύλ
  λογος θά εξετάση πλείστα
  τρεχούσης φύσεως έμπορικά
  ζητήματσ, θά γίνωσι δέ κατ'
  αύτην καί διάφοροι συνσφεΐς
  ,-.,·,„ „■ ■ ε . . χαλίνην ή όποία κατέχεται ώς γνωστόν
  μπόρους _ σχετιζόμενσι ίοίως ] χρήσιν των κρηπιδωμάτων έρ έ^ ^μββ,£βς υπό των Ρώσσων καί Ί-
  απώνων, "^εσημειώθη νέον σοβαρόν μεθο·
  ριακόν επεισόδιον μεταξύ των έκατέ-
  . -ο α - .*. ι ρωθεν φρουρών. Λεπτομέρειαι επί τής
  ενταύθα παρά το.» υφυπουργείι έξελ£Ηε τοΰ έπεισοδίου τούτου έλλεί-
  ου Ιιμτορικης Ναυτιλίας πρός, ^
  μέ τό εξαγωγικόν εμπόριον
  Είς την ίοίσν συνεδοίασιν
  ό άντιπρόσωπος τοθ Συλλό
  γου παρά τή Λιμενική Έ-
  πιτροπή Ηρακλείου κ. Γεώρ
  γιος Μητσοτάκης θά
  ώς πληροφορούμεθα τα σχε
  τικά μέ την συνέχισιν καΐ
  αποπεράτωσιν των λιμενικών
  έργων Ηρακλείου ϋητήματσ.
  Ώς γνωστόν, επικειμένης
  γάζεται άπό μηνός διά τόν'
  καταρτισμόν τοϋ όργανισαοϋ
  Λιμένος ό είδικωςάποσπασθεΐς
  τόν σκοπόν τοϋτον, τέως λι-
  μενάοχης Ηρακλείου κ. "Αγ
  γελος Σιαύρου.
  "Ηδη ό έν λόγ<ρ όργανι σμός ευρίσκεται έν τώ περα τοΓσθαι. ΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ Τό υπουργείον τής Συγκοι νωνΐας δι* έγκυκλίου τού πρός τάς νομαρχίας καί λοιπάς αρμοδίας αρχάς των έπαρ χιών γνωρΐζει δτι ώς έμπει ροτίχναι δυνόμενοι νά λά βωσι μέρος είς δημοπρασίας κατασκευής κοινοτικών ή δή μοτικών έργων νοοθνται οί πεπειραμένοι τεχνίται πάσης κατηγορίας οΐτινες λόγω τής άπασχολήσεώς των είς την έ κτέλεσιν έργων άπέκτησαν την άπαιτουμένην ίκανότητα καί γενικωτέραν πείραν δπως ά ναλάβωσι την κατασκευήν τοιούτων έργων. 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΖΩΗ Άγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών άγορας τοΰ Έμπορικοΰ καΐ ΕίιομηχανικοΟ Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων προιόντων είχον χθές ώς άχολοϋθως: Σταφίόες: Ελεμέδες δρχ. Ταχτάδες » ΗΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ "Ελαια 3-5ο Πυρηνέλαια Έλαιοπυρήναι Σάπωνες: Λευκοί α' β' Πυρηνελαίου α' ΤΟ ΡΐΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ "£2ρα 7 μ. μ. μετεωρολογιχόν δελτίον χρηματιστήριον, 7.15'ή ώρα τής κυρίας, 7.30' έλαφρό Έλληνικότραγοθδι, δίσκοι, 7 50 άθληπκή άνασκόπησις, 8 έλα- φρά όρχήστρα Σταυράκη, 8 45' συναυλΕα πιάνου, δίσκο', Ι) 05' όμιλία πρός την Νεολαίαν, 9 20' χορωδία ΠανεπιστημιακήςΑέσχης, 9.45' είδήσεις, 10 σοναυλία συμ φωνικής ορχήστρας ΓΡ Ε υπό διεύθυνσιν τακτικοθ Διευθυντού της κ. Εύαγγελάτου. Ιΐρόγραμμα: 1) Συμφωνία άριας 7 Μπετόβεν, Έ Μ Β όλ Μουργελαίου α' β' ι Οϊνοι: ,------»..- Ι Αρχανών μίστ ΠΡΟΓΡΔΜΜΊ , Μ«λεβυζ(ου Δίκταμος ήμ. Σΐτος Κοιθή 2) ρ Μιχ. Βουρτσή σόλο Ρ ) ^ χ ρή σοπράνο υπό δίδος Ρεμούνδου, 3) Ματσέκα συμφωνικόν ποίημα τοθ Λίστ, 4) Ευθυμο έμβατήριον τ&0 Σαμτιριέ. Κατά τό διάλειμμα τής συναυλίας θα μεταδοθγ) ρεσιτάλ τραγουδιοθ υπό τής δίδος Τιμάς Παπαδάκη, 11 45' είδήσεις. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Σήμερον θά συνεδριάση είς τό Καστέ)λι Πεδιάδος τό Στρατολο γικόν Συμβούλιον Ηρακλείου, θά εξετάση τούς στρατευσίμους Μου κτάρων, Καστελλίου, Άμαριανού, Άσχών, Άπ&στόλων, Βώνης, Βαρ ϊάρω, ίΐολυθέας, Κκσταμονίτσης, ίωφώρων, θραψανοθ, Καρουζα ών, ΛιλιανοΟ, Ξυζ&, Σμαρίου, Σαμπα, Μβθιάς. Την 16 θά συνεδριάση είς Αγ. Παρασκιές έν- α εκλήθησαν νά προσέλθουν οί ΐτρατεύσιμοι Άγιών Παρασκιών, Αλάγνι, Αγ. Β»σιλείου, Άστρι- :ο£ςυ, Κβλλονής, Βαρβάρων, Κα- α>αγάρι, Μελισσων, Πίζων καί
  Βρώμη
  Βϊκος
  Μέταξα
  Κουκούλια
  9. —
  7.-
  25.50
  17.-
  120
  17. Ε0
  16.50
  15 -
  14 —
  15 —
  14 —
  45-
  6.—
  80.-
  8.—
  5.20
  5 20
  4-
  550.-
  120.—
  Τό 44ον Σύνταγμα Ρεθύμνης
  έορτάζον αυριον την επέτειον
  των ήρω'ικώς πεσόντων αξιωματι¬
  κών καΐ δπλιτών τού κατά τάς
  Ι διαφόρους μάχας, τέλει λειτουρ
  ι γ£αν μετ' έπιμνημοσύνου δεήσε·
  1 ως. Προσεκλήθησαν είς την τελε¬
  τήν απασαι αί αρχαί Ρεθύμνης,
  αί συγγενεΐς των πεσόντων καί
  αί διάφοροι έργανώσεις καΐ σύλ-
  λογοι. Τής τελετής θά επακο¬
  λουθήση δεξίωσις είς την Στρα-
  τιωτι'κήν Λέσχην.
  ΤΟ~ΕΡΓΰΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  Τό υπουργείον τής Παιόείας
  προετοιμαζεται ωστε να μετασχη
  είς την έκθεοιν θεσσαλονίκης
  Ίώρϋον ειδικόν περίπτερον είς τό
  οποίον 3ά παραστηαη την δράσ
  Η ΣΑΓΚΑΗ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ
  ΑΓΩΝΙΩΑΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ
  ΧΙΛΙΛΔΕΣ ΟΙ_ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΤΑΚΤΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Αύγούστου (τού άν
  ταηοκριτού μας).— Τηλεγραφοΰνέκ Σαγ
  κάης ότι όλόκληρος ή πόλις διέρχεται
  άγωνιώδεις ήμ ρας λόγω των άτάκτων
  οΐτινες άνερχόμκνοι είς πολλάς χιλιά¬
  δας ήρχισαν έπιδρομάς έκ πολλών ση-
  μ είων. ^Κξ άλλου άπειλείται εξέγερσις
  καί τοΰ έντός τής πόλεως κινεζικού πλη
  θυσμοΰ εναντίον τής έγκατασταθείσης έν
  Σαγκάη φιλοϊαπωνικής κυβερνήσεως.
  Η ΟΔΟΣΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΣ
  ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΜΑΚΤΟΡΑ ΦΑΙΣΤΟΥ
  Ή Τοπική Έπιτροπή Τουρι-
  σμοΰ δι' έγγράφίυ της πρός τό
  υπουργείον Συγκοινωνίας κοινο
  ποιουμένου καί πρός τα υφυπουρ-
  γεΐον Τύπου καΐ Τουρισμοϋ
  παρακαλεί δπως δοθή είδική πί
  στωσις έκ 200.000 δραχμών πρός
  συμπλήρωσιν τής ό5οϋ προσπε¬
  λάσεως τής ενούσης τόν αρχαί
  ολογικάν χώρον ΦαιστοΟ μετά
  ρ ρρ
  οποίον 3ά παραστηαη την ρ
  αυτού επί ολων των πεδίων. 0χ
  εκτεθούν χάρται, σχείιαγράμμα
  τα, καμπυλαι κλπ., παρουσΐά
  ζοντα τας ενεργείας τοΰ υπουρ
  γείου επί των κεφαλαίων τής υγ
  κινής, των άντιτραχωματικων έ
  νεργειών, των κτιρίων τα όποΐα
  άνεγείρει η διεύθυνσις άρχιτεκτ< νικοϋ κλπ. τής κεντρικής ράς. άρτηρίας Μεσσα Ή Τοπική Επιτροπή παρατηρεΐ έν προκειμένφ 8τι ή ύφισταμένη σήμερον κατάστασις είναι αύτό- χρημα άπογοητευτική καθ' όσον οί ξέναι επισκέπται διά νά μετα- βώσιν είς τό άνάκτορον τής Φαι- στοθ υποχρεούνται νά διέλθωσι διά μιάς ανωμάλου καί δυσβάτου άτραποθ πλήρους τελμάτων κατά τον χειμώνα καί κονιορτού καί ά καθαρσιών χατά τό θέρος. Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΑΑΛΗΑΟΝ Διά τηλεγραφήματος τοΰ κ. ϋπουργοΰ των Οίκονομι κων έντέλλονται οί τομίαι νά κατσβάλουν πρός τούς δημο οΐους ϋπσλλήλους τόν μισθόν αυτών μηνός Σεπτεμβρίου την 22αν τρέχ. ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΡΑΑΙΟΦΟΝΏΝ Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν οίοσδήποτε γενόμενος κάτο χος ραδιοφώνου όφείλει νά δηλωστ) τοθτο είς τα κατά τό πους Τ.Τ Τ. Γραφεϊα καί νά ζητήση την έκ τοΰ'Υπουργείου Συγκοινωνίας χορήγησιν άδεί άς κατοχής καί λειτουργίσς τού δι' αίτήσεώς τού είς ήν νά έπισυναφθή πιστοποιητικόν ύπηκοότητος. Οί παραβά ται τιμωροΰνται διά προστΐμου δραχμών 500—3000 έπιβαλλο- μένου άνεκκλήτως υπό τού κ. ΰττουργοΰ τής Συγκοινωνί άς. __________ ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Καί κατά την λήξασαν έ βδομάδα ή άγορά Ήρακλεί ου πσρουσίασε ζωηρότητα. Ή σημειωθεΐσα κατ' αυτήν έξαγωγική κίνησις έ'χει ώς έ ξί)ς: Ελαια 170 000, ταχτάδες 3.000, σταφυλαί 600.000 καί όπώραι διάφοροι 35.000. ΑΙ ΑΝΤΑΑΛΑΓΑΙ ΜΕΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ Έκ Βερολίνου άναμένεται ή έλληνικη άντιπροσωπεία, ή όποία ώι«πραγματβυ«ται ίίόη μετα τής γειρμανικής κυβερνήσεως την α νανεωαιν της συμφωνίας δια τάς εμπορικάς μας ανταλλαγας μ, την Γερμανίαν. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝ0ΜΙΛ1ΑΣ ΡΑΝΣΙΜΙΙΝ1ΛΙΣΟΥΔΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Αύγούστου (τού άν- ταποκριτοΰ μας)— ΊΙ δημοσιευθείσα προκήρυξις των Τσέχων αξιωματικών κρίνεται ότι Οά αποτελέση σοβαρόν έμ- πόδιον είς τάς συνομιλίας τού Ράνσι- μαν πρός επίτευξιν συμφιλιώσεως Σου- διτών καί Τσέχων. Ο ΡΑΝΣΙΜΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Π Α Ν Τ ΟΙΕ ΤΑΣΣΥΙΙΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Αύγούστου (τοθ άν ταποκριτοΰ μας).-ϋατά τα έκ Πράγας τελευταία τηλεγραφήματ(Χ ό λόροος Ρανσιμαν παρά τάς υφισταμένας δυ- σκολίας συνδχίζει τάς συνομιλίας τού οια ιην ρύθμισιν τού σουδιτικού. ΚΑΓΕΡΡΙΨΑΗ ΤΕίίΑΡΑ ΑΕΡΟΠΑίΗΑ ΑΘΗΝΑΙ 13 Αύγούστου (τού άν ταποκριτοΰ μας). — Καθ' « »«.ι-___ τηλεγρα- εκ Σαλαμάνκας οί έθνικοί προ- εις "Εμπρε καΐ *— φεϊται ελαύνουν εις "Κμηρβ Χβ.ι 'Εστρεμ*. βούραν. Έξ άλλου αγγέλλεται ότι εις γενομένην σήμερον άερομαχίαν οί έθνι¬ κοί κατέρριψαν τέσσαρα άεροπλάνα των κυβερνητικών. ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΛΙΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΛ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΟΝ ΜΜ ΑΘΗΝΑΙ 13 Αύγούστου (τού άν- ταποκριτοΰ μας)— Είς τάς σημερινάς Άθηναϊχάς εφημερίδας θημοσιεύον- ται νέα τηλεγραφήματα έκ των έπαρχιών αποδοκιμάζοντα τό κίνημα των Χανίων καί έκδηλούντα αφοσίωσιν πρός τόν Βασιλέα καί τόν Πρωθυπουργόν^