96157

Αριθμός τεύχους

4940

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

17/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ναί
  1***1*
  ίου
  ιύτου
  ΡΧΕΉ
  (ΙΕΡΑί
  ΑΤίΚΪΙ
  βτου (τώ
  ιφοΰνέϋϊ
  ς διίρϊΐ»
  :ών αταη*
  ολλάς χύ»'
  πολλώ* *
  αι
  τοΰ
  ιώσεως
  »υστου
  ί
  ^
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτηαία λί^αι 3
  έξάμηνος 2
  'Αμεοικης
  έτησία δολ. 1ό
  Τιαη
  χατ'ϊι φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  17
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1Ν0ΤΑΫΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟί. 23ΟΗ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4940
  ΥΠΓΥθΥΝΟΣ ΣΥϋΤΑΧΤΗΣ ΘΡ. Ν Σ ΓΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ
  Μέ την παγίωσιν χαθ' απα
  σαν την Έλλάδα τής ήσυχί-
  ας καί τής τάξεως πού αναμ¬
  φισβητήτως αποτελεί τό μέ¬
  γιστον άγαθόν διά μίαν χώ
  ραν πολιτισμένην άλλά καί
  τόν μεγάλον αβλον τής έπελ
  θούσης έν Ελλάδι άπό διετί-
  ας μεταβολής, μέ την έπιβο
  λήν καί την όλοκλήρωσιν
  τής κρατικής ίσχύος έκεϊ ό
  που ή άναρχία έθέριζε καί
  ήρήμωνεν άτελειώτως,ή ΰπαι
  θρος χώρα εισήλθεν είς νέαν
  περίοδον άναδημιουργικης
  προσπαθείας, άπετίναξε την
  νάρκην τοΰ παρελθόντος,
  άναπνέει καί ζή άλλά καί ά
  νασυντάσσεται,άναπτύσσεται,
  κάμνει άλματα προοδου.
  Ή ύπαιθρος χώρα δέ ν εί¬
  ναι ο,τι καί χθές, δέν είναι
  έρμαιον τού τυχόντος, δέν
  καταθλίβεται, δέν περισπά-
  ται καί δέν άκολουθεΐ τό σύ¬
  νολον ώς βραδυποροΰσα καί
  άνυπολόγιστος δύναμις. Ά¬
  κολουθεΐ μίαν άλλην νέαν
  όλως τακτικήν αύτοκυριαρ-
  χίας, αυτοσυντηρήσεώς καί
  κάμνει εργα, καί κάμνει δρό
  μους, καί κάμνει τό πάν διά
  νά έλθη είς την πρώτην γραμ
  μην τοΰ πολιτισμόν. Μικραί
  κοινότητες πού απετέλουν
  πρίν βάρος περιττόν, μικραί
  πολίχνοα πού δέν άπέσπασαν
  ποτέ οΰτε τό ελάχιστον βλέμ
  μα συμπαθείας τοΰ κρατικοΰ
  ύδροκεφάλου, άνέκτησαν ή¬
  δη την πίστιν καί την πεπβί
  θησίν των χάρις είς την στε¬
  ρέωσιν τής γενικής άσφαλεί
  άς κ*1 χωροϋν μέ πλήρη πε
  πβίβ»ισιν καί μέ βήματα στα
  θερά πρός τόν έκπολιτισμόν
  των, πρός την βελτίωσιν των
  ©ρων διαβιώσεως, πρός την
  φωτεινότητα νέων εντελώς
  αντιλήψεων, των αντιλήψε¬
  ων πού άποφέρει ή συνεχής
  προσπαθεία, ή έργασία, ή Ι¬
  δία των μέριμνα καί φρον¬
  τίς.
  "Εχομεν ύπ' έψίν μας ερ-
  γα όθιχά καί έργα κοινωφε
  λή πού γίνονται είς πλείστα
  όσα σημεΐα τής περιφερείας
  μας πού ήξιζον καλυτέρας τύ
  χης καί έμως παρέμενον εί;
  τα σκότη τής άβουλίας, πα·
  ρέμεναν άποχλεισμένα παν-
  ταχόθεν χωρίς συγκοινωνίαν
  χωρις τό ελάχιστον ϊχνος πό
  λιτισμοΰ. Καί τουτο διότι οί
  συνταραγμοί καί αί έσωτε-
  ρικαί ανωμαλίαι τής χώρας
  δέν έπέτρεπαν είς κανένα
  νά σκεφθή τό καλύτερον.
  "Ηδη ή ΰπαιθρος άναζή.
  Κινεΐται, έργάζεται καί μερι
  μνά ή ιδία οχι μόνον διά τό
  παρόν άλλά καί τό μέλλον
  της. Τό Κράτος άς έκτιμήση
  αυτήν την έργώδη προσπά¬
  θειαν τής ύπαίθρου χώρας
  καί άς εξακολουθήση νά πε-
  ριβάλλη μέ στοργήν, κχί α¬
  διάπτωτον ενδιαφέρον κάθε
  τιμίαν προσπάθειαν τοΰ άγρο
  τικοΰ μας κόσμου.
  Πετοχτά οημειώματα
  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡλΦΙΚΗΙΙ
  [Κατά τόν εφετεινόν έορτασμόν τής Παναγίας καί την καθιερω·
  μένην πανήγυριν τής Νεαπόλεως, οί Νεαπολϊται έ ωσαν νέα δείγ-
  ματα τοδ πολιτιομοΰ των καί των αίοθημάτων φΐλοξενίας μέ τα ο-
  ποΐα έμφβρούνται πάντοτε. Ο φιλέορτοι π«ϊ> συνέρρευσαν πλη
  βωρικώςβίς την προχθεσινήν μεγάλην πανήγυριν, δέν έμειναν α¬
  πλώς Ικανοπβιημένοι, άλλά κυριολεκτικώς αίχμάλωτοι ώραίων, ά-
  λησμονήτων άναμνπσεων διά τόν όλον επιβλητικόν έορτασμόν, διά
  την έπικρατήσασαν τάξιν, διά τό αυθόρμητον τή; φΐλοξενίας όλω ν
  ανεξαρτήτως των κατοίκων τής Νεαπόλεως.
  Τοπικαί αρχαί, όργανώσεις, !δ ώται τής γείτονος δέν θέλουν
  νομίζομεν άλλον επαινον άπό την κοινήν αναγνώρισιν τής έπιτυ
  χίας τού έορτασμοΰ αύτοΰ, ο οποίος όντως υπήρξε μεγαλοπρεπής,
  επιβλητικόν, άπαράμιλλο;].
  Ή Νεάπολις ευρέθη καί
  πάλιν προχθές έν συναγερ-
  μώ διά την Μεγάλην της Πα¬
  ναγίαν, διά τό έκκλησιαστι-
  ρισσότεροι άπό κάθε άλ¬
  λην φοράν οί Άγιονικολιώ
  ται πού είχον έλθει είς την
  Νεάπολιν. 'Επίσης είς πολ-
  κόν σύιό εγκαλλώπισμα ποΰ λάς εκατοντάδας άνοβιβάζον
  τόσον ήγάπησε καί χάρις είς ται οί προσκυνηταΐ πού ήλ-
  τό οποίον σεμνύνεται καί ύ· θαν άπό την Φουρνήν, τίς
  περηφανεύεται. Καί κατέστη Βρύσες, τίς ΛΙμνες, τό Χου-
  άπό ' μεριάκο, την Έλούντα, την
  τόπος προσκυνήματος
  χιλιάδας φιλεόρτους, άπό κό¬
  σμον καί κόσμον, άπό κύμα-
  τα προσκυνητών ποθ έσπευ¬
  σαν άπό τα πέρατα καί των
  δύο νομών νά έκπληρώσουν
  ενα θρησκευτικόν οϊσθημα καί
  μαζύ νά άπολαύσουν τόν
  φυτικόν πλοθτον καί την πα-
  ραδεισιακην ώμορφιά τής γρα
  φΐκής κωμοπόλεως.
  Άπό τοθ ώπογεύματος τοθ
  Σσββάτου είχεν έγκαταστα-
  θή είς τό τουριστικόν μέγα¬
  ρον ή μετακληθεΐσα έξ Ή
  ρακλεΐου όρχήστρα. Έν τώ
  μεταξύ δλαι αί προετοιμα¬
  σίαι τής μεγσλοπρεττοϋς πα¬
  νηγύρεως είχον περατωθή.
  Αί κεντρικαί οδοί τής πόλεως
  ήσαν καταστόλιστοι έκ ση
  μαΐων καί μυρσινών. Ή έκ-
  κλησΐα, τό τουριστικόν μέγα¬
  ρον καί ή Πλατεΐα Βενιζέλου
  είχον διακοσμηθή Ιδιαιτέρως
  διά σημαιών καί κατά φροντί
  δα ανάλογον πρός την αί
  γλην τής εορτής. ΑΙ θύραι
  των κοιοστημάιων κοί οί ή
  λεκτρικοί οιύλοι ήσαν έττΐοης
  στολιομέναι διά μυρσινών
  καί δσφνών, όλόκληρος δέ ή
  πόλις ευρίσκετο έτιί ποδός.
  Άτιό ιί|ς εσπέρας τοθ Σοβ-
  βάτου ήρχισαν καταφθάνου
  Λατσίδα,
  Έλούντα,
  την Βουλισμένη,
  σαι είς
  χιλιάδες
  ι ήν
  των
  Νεάπολιν αί
  προσκυνητών
  έξ δλων των μερών τοθ νο·
  μοθ Λασηθίου καί έξ Ηρα¬
  κλείου.
  Καί Γ)σαν ασυγκρίτως πε-
  τό Βραχάσι, την Μίλατον καί
  άπό πολλά άλλα χωρία.
  Την 5ην απογευματινήν
  τής Κυριακής ή πλατεΐα Ε¬
  λευθερίου Βενιζέλου εΐχε κα-
  τακλυσθή άπό τάς χιλιάδας
  των προσκυνητών προκειμέ
  νού νά παρακολουθήσουν την
  έναρξιν των έορτών.
  Έν τώ μεταξύ είς τό Γυ¬
  μναστήριον ήσαν συγκεντρω·
  μένοι οί Πρόσκοποι, αί Όδη-
  γοΐ, τό Όρφανοτροφεΐον καί
  ή Έθνική Νεολαία Νεαπόλε
  ως. Εκείθεν έξεκίνησαν μέ
  επί κεφαλής την φιλαρμονι
  κήν τοθ ΌρφανοτροφεΙου, δι-
  ήλθον τάς κεντρικάς όδούς
  καί διά τής πλατείας Ελευ¬
  θερίου Βενιζέλου κατέληξαν
  είς ιήν εκκλησίαν εκατέρωθεν
  τής οποίας καί παρετάχθη
  σαν.Περί την 6.30' ήρχισεν ό έ
  σπερινός ίερουργοΰντος τοθ
  Θεοφιλεστάτου Πέτρας κ. Δι
  ονυσίου συμπαραστατουμένου
  υπό τοθ κλήρου Νεαπόλεως
  Μετά τόν έσπερινόν έπηκο
  λούθησε λαμπαδηφορΐα τής
  Νεολαίσς, των Προσκόπων
  καί τοΰ ΌρφανοτροφεΙου, οη
  μειώσασα εξαιρετικήν έαιτυ
  χίαν. Κατά ιήν διάρκειαν αυ¬
  τής ή φιλαρμονική Νεαπόλε¬
  ως έποιάνιζε τόν υμνον τής
  Κρήτης.
  Μετά ήμίωρον, δσον διήρκε¬
  σε ή λαμπαδηφορίσ, ήρχισεν
  ή καθσις τιυροτεχνημάτων καί
  βεγγαλικών. Όλόκληρον τό
  στερέωμα καιηυγάζετο φαν
  τοσμαγορικώς υπό πρασΐνων,
  έρυθρών καί άλλων άποχρώ
  σεων φωτισμοΰ. Ή καΰσις',
  τίον πυροτεχνημάτων διήρκεσε |
  μένρι τοθ μεσονυκτίου.
  Την ημέραν τής 15ης Αύ-
  γούστου ή Νεάπολις άφυπνί-
  σθη άπό τό έγερτήριον σάλ-
  πισμα των προσκόπων καί τό
  έωθινόν τής δημοτικής μουσι·
  κης. Ή ανατολή τής ημέρας
  έχαιρετίσθη έξ άλλου διά κα-
  νονιοβολισμδν.
  Την 6.30' πρωϊνήν ήρχισεν
  ή θε(α λειτουργίσ, μεθ' ήν
  εγένετο λιτανεΐα καί περιφο
  ρά τής είκόνος διά μέσου
  των κεντρικών όδών τής πό
  λεως. Μετά τό πέρας ταύτης
  ωμίλησεν επί τής σημασίας
  τής πανηγύρεως ό θεοφιλέ¬
  στατος Πέτρας κ. Διονύσιος.
  Τό έπίλοιπον τής ημέρας,
  καί μέχρι τής 5 μ. μ. ώρας
  καθ" ήν είχεν ορισθή ή έναρ
  ξις τοϋ Δρηρείου δρόμου, ό
  Τουριστικός Όμιλος καί ή
  κοινότης τό διέθεσαν διά την
  καλλιτέραν περιποίησιν των
  ξένων καί τα προκαταρκτικά
  τής διεξαγωγής τοθ αγώνος"
  "Ολίγον πρό τής ενάρξε¬
  ως τοϋ Δρηρείου δρόμου α¬
  φικνείται έξ 'Αγίου Νικολά
  ου δ νομάρχης Λασηθίου κ.
  Παπαδημητρίου συνοδευόμε-
  νος καί υπό τοθ διευθυντοθ
  τής Νομαρχίας κ.^Πελεκάνου.
  Είς Νεάπολιν παρευρίσκοντο
  έπίσης ό Εισαγγελεύς Λαση
  θίου κ. Τρικαΐος, ό Πρωτοδί-
  κης κ. Ιω. Γιαννουράκος, ό
  Τελώνης Άγίου Νικολόου κ.
  Φουζέτης, ό διευθυντής τοΠ
  έν Άγίω Νικολάω ύποκατα-
  στήματος τής Άγροτικής Τρα
  πέζης κ. Κουρκουτάκης καί
  πολλοί άλλοι δημόσιοι ύπάλ-
  ληλοΓ τοθ ΝομοΟ Λασηθίου.
  "Ενώπιον τοθ κ. Νομάρχου
  Λασηθίου καί των λοιπών ε¬
  πισήμων γίνεται παρέλασις
  τής Έθνική'ς Νεολαίας Ήρα
  κλείου καί τής Νεολαίας Νέ
  απόλεως ακολούθως δέ καί
  μέχρι τοθ πέρατος τού άγωνί
  σματος τοθ Δρηρείου δρόμου
  διοργανοϋνται λαϊκαί έοριαί
  μέ συμμετοχήν νεανίδων καί
  νίων τής Νεαπόλεως, φερόν
  των τοπικάς ένδυμσσίας καί
  τής Νεολαίας.
  Οί λαϊκοί χοροί εΐχον την
  μορφήν καθαρώς κρητικοθ
  γλεντιοΰ διήρκεσαν δέ επί δ(ω
  ρον περίπου.
  Είς τούς χορούς τούτους
  διεκρίθησαν έκ των δεσποινί
  δών αί "Αννα Κουμπανάκη,
  Λευκοθέα Αποστολάκη Έλέ
  νη Καστρινάκη, "Ελευθερία
  Μπαλτά, Σόφια Διαλλινδ, Έ
  λευθερία Λουμπούνη, Έλευθε
  ρία Μπαντουβά, Εύαγγελία
  Κασσωτάκη, Ελένη Τσιχλά-
  κη καί Νίκη Γιαννακάκη, έκ
  δέ των νέων οί κ. κ. Δημ. Κου
  ταλάκης, Γεώργιος Τσιχλάκης
  Νικόλ. Χουρδάκηο, Κωνστ.
  Χουρδάκης καί ό κ. Ιω. Κτι
  στάκης. Π.—
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΓΐ Η ΖΩΗ
  τΤΙυΙικπου ιαχιμπ
  Άξιοπρόσεχτος ή πληροφορία
  των Άθηναϊχών εφημερίδων διά
  τόν θάνατον τοΰ γέροντος Σαχίμπ
  των Μουδανιί&Λ Τί ήταν αύτός 6
  Σαχίμπ; Ό τελευταΐος Τοθρκος
  πού διατηροθαε 'έιος σήμερον δλες
  τίς θρησκευτικές καί κοινωνικές
  παραδόσεις τοΰ Ίσλάμ!...Καί πρό
  παντός τό χαρέμι. Έκεϊ στό πα-
  λαιό άρχοντικό, οί ψηλοΐ τοΐχοι
  καί τδ άπέραντο πάρκο, ήσαν άρ
  κετά διά νά προφυλάξουν άπβ τό
  βλέμμα τοΰ νόμου—καί τό πέρα
  σμα τοθ χρόνου—τούς θρύλους
  τής Άνατολής καί μαζύ τόν θρθ
  λο τής ζωής τοθ Σαχίμπ.Ό Τοθρ-
  κος αύτός έννοοθσε νά ζή μέ τό
  παρελθόν. Καί έζοθσε τί'σον κα·
  λά, ώστε καμμιά άπό τίς έξήντα
  γυναϊκες τού £έν μποροθσε νϊ πει
  σ6ή μετά τό θάνατό τού, όπότε
  καί ανεκαλύφθη τό μυστηριώδες
  κρησφύγετον, δτι απέθανεν δ Ά·
  βδούλ Χαμίτ, δτι έγινεν ό παγκό
  σμιος πόλεμος καί δτι ή Τουρκία
  , ήτο μία «προωϊευμένη» μεταπο-
  | λεμική δημοκρατία. Άκατανάητα
  'αύτά τα πράγματα διά τα ούρΐ
  τοθ επιγείου έχΐίνου τουρχιχοθ
  παρχδείσου.
  Εΐπχν: Ο£ χειρότεροι πολέμιοι
  των έξελίξεων άπομένουν οί όνει
  ροπόλοί. Καί δέν είχαν άϊικον.
  Ή πρόΐδος είνε δύσκολον να
  συγχρονισθή πολλές φορές μέ τα
  προσωπικά γοθσΐα των λαίν. Τα
  διέπλασΐεν ή παράδοσις αύτά, άλ¬
  λα καί τα έποίκιλλε τό δνειρο.
  Κατά βάθος άλλως τε τί είνε ή
  παράδοσις; Ή έκφρασις τής όνει-
  ριβολήαεως Συχνά ή πραγματι¬
  κότης παίζει ελάχιστον, δλως διό
  λου έπιφανειακόν ρόλον, ζΐς την
  διαμόρφωσιν καί επιβολήν τής πα¬
  ραδόσεως. Μέγας ένειροπόλος δ
  Σαχίμπ έπΐστευσε στό δνειρο καί
  ηθέλησε νά πεθάνη μέ αύτό. Ήτο
  άνΕκανας νά τα βάλη μέ την πραγ
  ματικότητα καί νά νικήση. Ή ψυ
  χή τού ήνδρώθη μέσα στήν παρά¬
  δοσι—τό πελώριον ϊνειρον τής
  λαγγεμένης Ανατολή;: Οί μπαξέ-
  δίς, τα συντριβάνια, τό ντιβάνι,
  δ ναργιλές χαί τα γιασμάκι πού
  άνέβαινε τεχνικά στό άφρόίτο δέρ
  μα ένώ άνοιγε ή καφασω:ή πόρ·
  τα τοθ χαρεμιοΰ, ιδού ή μεγάλη
  φαντασίωσις, τό παθητικό μυστικό
  τής ζωής τού Σαχίμπ.
  1Υ αυτόν ζοΰσε άκόμη δ Σου
  λεϋμάν δ μεγαλοπρεπής... Τα ά-
  νάκτορα τοΰ Τόπ Καποΰ άντηχοθ
  σαν άπό τα κρουσταλλένια γέλια
  τής μεγάλης εύνοουμένης καί των
  όδαλισκών. Οί άπαράμιλλες πα·
  ραλίες τοθ Βοσπόρου καθρέφτι-
  ζαν άκόμη μέ την γοητεία τοθ
  πόθου, τα δικτυωτά των μεγάρων
  τοθ πρώτου αύλικοΰ ή τοθ τελευ
  ταίου μπέη. Ό φερετζές παρέμ^·
  νέ τό ωραιοτέρα σύμβΆο τής ζω¬
  ής άλλά καί τό γλυκύτερο μυστή-
  ριο τοθ ϊοω:α Ότ,αν τ·< μοντέρ- να αύ:οκίν»]τχ τής άσ:υνομίας τ&ΰ Κεμάλ, παρεβίασαν την πόρτα τθί ! καί κατέστρεψχν την ίδιοσυστχ- σία αυτή τή; ζωής τού — δ Σ»-' χίμτΐ ήτο ήδη νεκρός. Ό Ίουλιανός Β:ώ, δ περίφη- μος Πιέρ Λ^τί, στέκετα: κίποτε μέ σκεπηκισμό μπροστά στήν {■ δέα τής απελευθερώσεως των «Ά- πογοητευμένων» τού. Ό σ<επτι· κισμός αύτός άναζή μέ τό δράμα τοΰ Σαχίμπ. Ό Τοΰρκος ίιααοί έθεμελίωσε καί τα έβδομηνταο- κτώ τού χρόνια επάνω στό Κορά- νιον άλλά καί τό δνειρο των πά- τέρων του.'Η ζωή έκρίνετο αδύνα¬ τον νά νοηΗ$ άπό αυτόν, καθώς την ήθελαν τα νέα Εδανικά—οί νέοι θεοί τοΰ κόσμου. Μπορεϊ νά ήταν δσονδήποτε πραγματικό της. Δέν τόν ένδιέφερε. "Η καλυ¬ τέρα τόν ένδιέφερε τόσον, δσον άπαιτεϊτα διά νά την μιση" μέχρι θανάΐου! Τό στιίτι τού άπέβαινεν Ιως προχθές μία άκρόπολις τοΰ όνείρου. Άν την επήρεν καί αυ¬ τήν ή πρόοδος τοΰ είκοστοΰ αιώ¬ νος, ϊσως νά μην έχη καί μέγα λην σημασίαν Τα παράδειγμά τού θά έμπνεύση πιθανώτατα καί πολλούς άλλους έχθρούς τής προ όδου. Καί θά χρειασθούν πολλά χρόνια καί πολλαί πόλεμοι διά νά πέσουν καί αύτοι επί των έ πάλξεων. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Ή δυσχερής θέσις της Ίαπωνίας ΔΙΑΤΙ ΟΙΑΠΙ1ΗΙΚ0Σ ΑΛΟΣ ΗΙΙΖΕΙ II ίΙίΡΗΙΙΙ ΤΩΗ Ι1ΝΙΩΝ. Γερμανός άνταιτοκριτής, ό Βερ νερ Κρόμε, γράφει μεταξύ άλλων τα εξής είς την «Εφημερίδα των •Εθνών» τοΰ Άμβούργου, περΐ των «θυσιών καί στερήσεων» τού ΙατΐωνικοΟ λα,οθ: ΤΟΚΙΟ Αύγουστος — Ή έγ· χατάλειψις τής οργανώσεως των όλυμπιαχών άγώνων τοθ 1940 ΰ πήρξε διά τό Τόκιο ή άστραπή ποΰ έρριψεν έξαφνα φώς είς & λην την σοβαρότητα τής παρού σης καταστάσεως. Έν αντιθέσει πρός τόν άλλον κόσμον, οί Ίά- πωνες εξεπλάγησαν είς τό Ιπα κρον διά τό μέτρον τουτο τής κυβερνήσεως των. "Οσον μεγαλυ- τέρα δμως δπήρξεν ή εντύπω¬ σις, τόσον μεγαλυτέρα υπήρξε καί ή σημασία, πού έξ Ινστί- κτου οί Ίάπωνες άποδίδουν σή¬ μερον είς δλας τάς διαταγάς καί είς δλα τα μέτρα πού ελή¬ φθησαν καί λαμβάνονται άπό τή; ενάρξεως τής ίσχύ&ς τοθ «νί- μου περί πνευματικήν κινητοποι ήσεως τοΰ Ιθνους». Ό ίαπωνικός λαός γνωρίζει δτι πρέπει νά έντείνη τάς δυ νάμεις τού χωρίς πολλά «γιατί» καί «πϊ»ς». Άρκεΐ δτι ή Ίαπω- νία πρέπει νά πολεμήση, δΐι ή Κίνα είνε δ εχθράς τής σήμε¬ ρον καί ή Σ^βιετική ΡιοσίΕα I- σως δ εχθράς τής αυριον. Δέν ακούονται έπικρΕσεις ή σχόλια. Οΰιω λ.χ. έπιβάλλονται περιορι- σμοί είς την κατανάλωσιν, δχι πίντοτε διά λόγους οίκονομικούς, άλλά καί διά λόγους έθνικής φύσειος. ΟΕ Ίάπωνες στρατιώται πού πολεμοθν είς την Κίναν & ποφέρουν άπό άφόρητον καύσωνα. Δικαιοθνται λοιπόν οί πολίται, είς τό Τόκιο, νά έπιδιώκουν ν' άνακουφΕζωνται άπό τή ζέστη τοθ καλοκαιριοθ; Ή ίαπωνική συνεί- δησις άπαντα: "Οχι! Κατηργήθη σαν λοιπόν οί άνεμισιήρες καί κάθε έν γένει μέσον ψήξεως είς τα έστιατόρια, τα Θέατρα, τούς κινηματογράφους! Επί πλέον έ- ξοικονομ&ΰνται κατ' αυτόν τόν τρό παν ηλεκτρικόν ρεθμα καί χημι- καί ύλαι, αί οποίαι άγοράζονται είς τό εξωτερικόν. Άκόμη καί οΕ άνεμιστήρες θεωροθνται περιτ· τοί. Ναί μέν αύτοι καταναλΕσκουν ολίγον ηλεκτρικόν ρεθμα, άλλά τόσους αίώνας ή Ίαπωνία έκα- μνε την δουλειά της καί μέ τό ρι ι πίδιον. ΤΙ νά είπουν οί στρα- * τιώται πού πολεμοϋν υπό άφδ ρητόν καύσωνα είς την Κίναν, χωρίς &0τΐ μέ τό ριπίδιον νά ή· μποροϋν νά βροσισθοΰν; Ό άντιναύαρχος Ίσορόκου, ά άναπληρωτής τοθ ΰπουργοϋ των Ναυϊικών, εδήλωσεν δτι δέν έ- πιτρέπει νά λειτουργ^ δ άνεμι στήρ τοΰ γραφείου οδτε διά τούς ξένου; επισκέπτας τού. «θυ μηθί)τε την Εστορία τοθ απουρ γιτιοθ πού είς τό Χανκόου, έ πεσε άπό τό σύρμα τοθ τηλεφώ νού ψίφιο άπό την ζέστη, καί τό τε τό Τόκιο θά σάς φαν^) δ ϊδεώ δης τόπος παραθερισμοΰ!» είπεν 'δ 6ΐτουργός είς ένα ξένον επι- σκέπτην τοΰ γραφείου τού, πού φυσοθσε καί ξεφυσοΰσε άπό την ζέστη, χωρίς νά ήμπορη^ νά κατχ λάβη διά ποίον λόγον δ άνεμι· στήρ πού Ιβλεπε μέσα είς τό γραφείον τοΰ δπουργοθ δέν ετί¬ θετο είς κίνησιν. Καί δλόκλη ρος δ ίαΐιωνικός τύπος έδημο σίευσε την δηκτικήν απάντησιν. * * * Καί θά είχε κανείς ν' άναφέρη πλείστα δσα άνάλογα παραδείγ ματα. Διά τόν Εΰρωπαΐον τό πράγ μα θά ήταν ακατανόητον. Άλλά διά τόν χαρακτήρα τοΰ Ίάπωνος είνε ευκολώτερον νά δεχθ^ στερή- σεις καί θυσίας δι' ήθΐκούς παρά | δι' οίκονομικού; λόγου;. Γιά έμας τούς Εύρωπαίους αύτά ήαΐτοροΰν νά είνε ρωμαντισμός. Ό Ιάπων δμως τα θεωρεΐ φυσικώτατα. Αί άντιλήψεις διαφέρουν. Ό Ίάκων δέν καταλαβαίνει γιατί δέν πρέ πει ν' αγοράση ένα τόπι βαμβα κεροθ υφάσματος πού τοΰ προ- σφέρεται μάλιστα κρυφά είς τιμήν εύχαιρίας, δταν είς τα καταστή ματα έχει πρό πολλιΰ άπαγορευ θή ή πώλησις βαμβακερών είδών "Ισα ίσα θά αισθανθή εξαιρετικήν ικανοποίησιν χαί δΐτερηφάνειαν δτι τα κατάφερε νά κάμη τή δουλειά τού. Δέν θά διστάση δμως ουτε μιά στιγμή νά στερήση άπό τόν εαυτόν τού την ευχαριστήση τής επισκέψεως ενός άπό τα φιλό ξενα «σπίτια τοθ τσαϊοΰ» μέ τίι γκέ'ισσις, ή τοΰ νυκτερινοΰ τού π ριπάτου είς την «γκίντσα», την συνοιχίαν των έμπορικών κατα στημάτων τοθ Τόκιο, δπου καί είς τάς δέκα άκόμη την νύκτα μπορεϊ κανείς ν' αγοράση ή τού λάχιστον νά ιδή τα πιό περίερ- γα πράγματα. Χωρίς την παρα- μικράν διαμαρτυρίαν δ Ιάπων θά φύγη είς τάς 9 άντί στάς 10 ή 11 άπό τό ζυθοπωλεΐον καί την χα¬ ριτωμένην «κιοθζι δννα», την σερ βιτέρισσα πού ξέρει νά κραιά τό¬ σον ίύχάριστη συντροφιά. Δι* πά Είλικρΐνεϊς επαινοι. Ή άσφυκτική κοσμοσυρροή πού έχαρακτήρισε κυρίως την προχθεσινήν πανήγυριν τής Μεγάλης Παναγίας τής Νεα¬ πόλεως, εξεδήλωσε τουτο: Ό τι ή Νεάπολις, ανεξαρτήτως πρός την ετησίαν πανήγυριν τής ίστορικής έκκλησίας αυ¬ τής διά την οποίαν τόσαι άγαθαί φροντίδες καταβάλ¬ λονται εκάστοτε υπό τής Έ πισκοπής καί τής ένοριακής επιτροπείας, παραμένει άπό ά μάλλον άξιόλογα έπαρ- χιακά κέντρα. Καί τουτο χά¬ ρις είς τάς γενικάς προό¬ δους αυτής άλλά καί την ιδιαιτέραν τουριστικήν της οργάνωσιν, διά τάς οποίας όφεΐλονται είλικρινεΐς επαι¬ νοι πρός τάς κοινοτικάς αρ¬ χάς, ιδιαιτέρως δέ πρός τόν τουριστικόν δμιλονκαί τα σω ματεΐα τής Νεαπόλεως. *** Η εορτή Ρεθύμνης. Έπιβλητικώς εώρτασε προ¬ χθές τό 44ον Σύνταγμα Ρε¬ θύμνης την πολεμικήν τού έορ την. 'Η έορτή αυτή υπήρξε μία επί πλέον άπότισις τιμής πρός τούς άξιωματικούς καί όπλίτας Ρεθύμνης οΐτινες έπε σαν υπέρ πατρίδος, άποτελέ- σαντες μέσα είς τό νεώτερον Κρητικόν πάνθεον Ιδιαιτέρας φυσιογνωμίας. Έκ τοϋ λόγου τούτου καί ή σημασία τής προχθεσινής σεμνής τελετής έν σχέσει μέ την εθνικήν δρα σιν τής Κρήτης ώς καί την έκ τΐμησιν την οποίαν ουδέποτε έπαυσεν ή άλλη Ελλάς νά έ πιδεικνύπ πρός - την Κρήτην ώς άδιάσπασΐον μέρος τοθ έθνικοθ συνόλου. Ειδικώτερον τό σημερινον Κράτος αποτε¬ λεί διά τής στοργής τού πρός τα κρητικά ζητήματα την Ι- σοστάθμισιν τής εκτιμήσεως αυτής. *** Ή όδός Φαιστού. Όμολογουμένως άξίζει νά δοθή πολλή προσοχή είς την αίτησιν τής Τοπικής Έπι- τροπής Τουρισμοϋ πρός τό υπουργείον ΣυγκοινωνΙας διά την χορήγησιν πιστώσεως έκ 200.000 δρ. πρός συμπλήρω σιν τής όδοϋ προσπελάσεως ΦαιστοΟ—Μεσσαράς. Πράγμα τι ή ύφισταμένη κατάστασις τής συγκοινωνίας μέχρι τοθ άνακτόρου τής ΦαιστοΟ εί¬ νε τοιαύτη ωστε νά προκα λή συχνά την δυσφορίαν των μεταβαίνοντος έκεϊ ξένων. Καί άποβαίνει ή δυσφορία αυτή είς βάρος τής δλης τού ριστικής κινήσεως. Εξαιρέσει άλλως τε τοθ Ύπουργείου Συγκοινωνίας, τό ύφυπουρ- γεΐον Τουρισμοϋ, τό οποίον τόσην φροντίδα δεικνύει διά την έν γένει συμπλήρωσιν των τουριστικών έλλεΐψεων, είνε είς θέσιν νά ίπροωθήση τό ζήτημα τουτο. Ή αίτησις τής Τοπικής Έπιτροπής Τού- ρισμοθ κοινοποιεΐται καί πρός αύτό καί άρκεΐ τουτο, διά νά αναμείνωμεν την χορήγησιν τής ζητουμένης πισιώσεως. τριωτικούς λδγους δ Ιάπων στ«- ρείται άγογγύστως δλων αυτών των άπολαύσεων, τοσοΰτο μάλλον δσον γνωρίζει δτι οί στρατιώται π^ύ πολεμοθν είς την Κίναν δέν έχουν καμμίαν ευκαιρίαν διασκΐ- δάσεως. 'Η Γκίντσα, ή έμπορική αυνοι· κία τοΰ Τόκιο, μέ τάς εκατοντά¬ δας των ξένων μπάρ καί ποτοπω- λείων, είνε είς δλον τόν κόσμον περίφημος διά τόν άπλετον φωτι¬ σμόν της την νύκτα. Φωτειναί δι αφημίσεις, φωτα νέου, προβολεϊς, την κατέκλυζαν είς μίαν έκτυφλω- τικήν λάμψιν. Άλλ' άπό τής 16 Ιουλίου ή ΓκΕντσα την νύκτα εί νέ βυθισμενη είς βαθΰ σχοτάδι. Διά λόγους οίκονομίας—παρ' δ- ' λον δτι τό ηλεκτρικόν ρεΰμα εί νέ πολύ φθηνόν είς τό Τόκιο — άλλά χαί διότι τό δργιον τοθ χα· 1 ρούμενου φωτισμοΰ θεωρεΐταιάσυμ βίβαστον μέ την σοβαρδτητα πού άπαιτεΐ δ πόλεμος, αί φωτιναί διαφτ}μΕσ«ις ήθ] /0*(»
  ——
  ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΤΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον τό κινηματογοαφικόν άρι-
  στούργημα: «ΜΠΑΚΑΡΑ'.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».-Σήμε-
  ρον τό κινηματογραφικύν μπιζοΓ-
  «Μιά γυναϊκα δίχως σημασία».
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Τόν αστυνομικόν σταθμάρχη
  Έπισκοπής Μοσχάκην Κω/σΐ. έ
  νεργήσαντα δραστηρίως καί μέ ά
  ξιςθαύμαστην έπιτη?ειότητα,οΰτ.ωί
  ώστε έντδς ελαχίστου χρονικοΙ
  διαστήματος νά άνακαλυφθοθν κα
  συληφθοθν οί δράσται τής κλ
  πής 330 οκ. ελαίου έκ τού έργ-
  στασίου μου, εύχαριστώ κ«1 δημ
  σία θερμότ*τα. Ωσαύτως ε5χαρ
  σιώ θερμώς τόν άρχιφύλακα άγρ
  φυλακής Μιχ Παπαδοδημητράκη
  καί Νικολ. Μοιράκην άπόστρατο
  χωροφύλακα, προσφέραντ,ας τή
  πολύτιμον συνδρομήν των διά τή
  ανακάλυψιν των ϊδίων δραστών
  Τοιαθτα κρατικά ϊργανα τιμοΰ
  την υπηρεσίαν αυτών πλϊ την κο
  νωνίαν.
  Έν Έπισκοπή τή 16 Αύγο
  ότου 1938.
  ό ευχαριστών
  Εύαγ. Νβικοχυράκπς
  Ένα δραματικό Ούγ ]
  γαρέζικο ρωμάντζο. ^
  Πρωταγωνιστοθν:
  Ή μεγαλύτερη Βιεν¬
  νέζα βεντέττα:
  ΠΑΟΥΛΑ ΒΕΣΣΕΛΥ
  Ο ΑΤΤΙΚΑ ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ
  ΚΑΙ Η ΤΖΙΝΑ ΦΑΑΚΕΜΠΕΡΓΚ
  Σενάριο καί σκη-
  νοθεσία τοθ μεγά-
  λου
  ΓΚΕΖΑ ΦΟΝ ΜΟΟΛΒΑΡΥ
  Μουσική.·
  ΧΑΙΝΤΣ ΣΑΝΤΑΟΥΕΡ
  ΑΥΡΙΟΝ Πρεμιέρα
  ΣΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  διά τελευταίαν φοράν:
  ΜΕ ΤΗΝ
  ΜΑΡΣΕΛ ΣΑΝΤΑΛ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  προκηρύσσει ότι έκτΐθεται είς
  μυστικήν δι' ένσφραγΐστων
  προαφορών δημοπρασίαν ή
  προμηθεια είς τόν Δήμον ενός
  αύτοκινήτου έξσκυλίνδρου προ
  ελεύσεως Αμερικήν 5 θέσεων
  ενώπιον τής Δημσρχιακής έ
  πιτροπής.
  Προσφοραί δεκταί μέχρι με
  σημβρίας τής 15ης ΣεπτεμβρΙ
  ου 1938 συμφώνως πρός τοΰς
  δρους τής σχετικάς διακηρύξε
  ως εύρισκομένης είς τα γρα
  φεΐα τής τεχνικής υπηρεσίας
  τοθ Δήμου κσί τοθ τεχνικοθ
  ΈπιμελητηρΙου τής Ελλάδος.
  Έν Ηρακλείω τή 12Αύγού
  στου 1938.
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Η ΚΑΒΑΡΑ ΑΕΥΚΗ ΠΟΤΑΣΣΑ
  "ΑΣΤΗΡ,,
  96 - 98 °)ο
  _8ς εξοωφαλίζει άριστον
  προΐόν καί τάς άνωτάτας τι¬
  μάς. Ζητεΐτοα ά πό τόν έμπο¬
  ρον σας νά σαίς δώση ύπΐυ-
  8ύνω$ την γνησίαν ποτασ¬
  σαν «Α2ΤΗΡ» 96—98 ο)ο.
  Προσέχη «1$ την μάρκαν.
  ΆριΒ. Γ.073
  ΠΕΡΙΛΗ ΤΙΣ
  Προγράματος πλειατηριασμοΰ
  άκινήτων
  Ό Συμβολαιογράφος Αρχα¬
  νών Τεμέ'θυς Νικόλαος Άντωνί-
  ου Μαυρογιάννης έδρεύων καί κα-
  τοικών έν Επάνω Άρχαναις Τε
  μένους.
  Δηλοποιώ δτι
  Εκτίθημι είς δημόσιον αναγ¬
  καστικόν πλειατηριασμόν τό κα¬
  τωτέρω ένυπόθηκον κτήαα κεί¬
  μενον είς την περιφέρειαν τοΰ χω
  ρίον Χουδέτσι δμωνύμου Κοινό¬
  τητος καί Ειρηνοδικειοκής περι¬
  φερείας πρώην Καστίλλίου Πε¬
  διάδος ναί νυν Αρχανών Τε
  μένου; ήτοι είς θέσιν Κκλογέ
  ρου μίαν άμπελον καί ποικιλίας
  τακτα εκτάσεως 8 στρεμμάτων,
  περιέχουσι 7 ελαιόδενδρα, συ
  νορευο·μβνην μέ κτήματα πρός ά
  νατολάς Μιχαήλ Μανουσάκη, Πέ
  τρου Μχρκάκη πρός νότον, Γεωρ
  γίου καί Ρούσΐυ Κυιτριωτάκη
  πρός δυσμάς καί μέ δρόμον ά
  γροτικόν πρός βορράν, άνήκον είς
  τόν καταδιωκόμενον δφειλΐτη·*
  Ιωάννην Παναγιώτη Βασιλάκηνκά
  τοιχον τοθ χωρίου Χουδέτσι Πε
  διάδος τή έπισπεύσει τής Έθνικής
  Κτηματικής Τραπέζης τής Έλλά
  δ'ίς έν Αθήναις έδρευούσης καί έκ
  προσωπουμένης οαό τοθ ΔιοικητοΟ
  αυτής κ. Ιωάννου Άθανασίου
  Δροσοπούλου κατοίκου Αθηνών
  πρός άπολν,ψιν των ένυποθήκων
  άπαιτήσεών της άνερχομένων μέ
  χρι τής άπό 10 Μαρτίου 1933 έ
  πιταγής της έν ςυνόλω είς Αί
  ρας αγγλίας Στερλίνας είς συ
  νάλλαγ/μα οψεως έκ Λονδίνου ί
  νενήκοντα έπτά, σελλίνιοι δεκαο
  κτώ, πέννας εξ (£97.18.0) καΐ
  χαί κατόπιν τής άκό 29 Ιουλίου
  1932 Α. Δ. περί μετατροπής
  είς δραχμάς των είς ξένον νόμι
  σμα ή συνάλλαγμα δφειλών
  δραχμάς 41618.10 ή τό ισότι¬
  μον αυτών είς δραχμάς κατά
  την ημέραν τής όριστικής καταψη
  φίσεως τής άπαιτήσεως τής Τρα
  πέζης καί τα Ιξοδα έκτελέσε
  ως στηριζομένου των έν λόγψ
  άπαιτήσεών τής Τραπέζης είς
  τα δπ' αριθ. 17282 τής 29 Ία
  νουαρίου 1929 καί 17472 τής
  14 Φεβρουαρίου 1929 συμβολαί
  ών δανειστικών τοθ συμβολαιο
  γράφου Ηρακλείου Αποστόλου
  Βαβουράκη καί πρός πληρωμήν
  των οποίων άπαιτήσεών της ή ει¬
  ρημένη Τραπέζα έκοινοποίησεν
  είς τόν είρημένον δφειλέτην Ιω
  άρνψ Παναγιώτην Βασιλάχην την
  άπό 10 Μαρτίου 1933 έπιταγήν
  της κατά τό υπ' αριθ. 8911 τής
  30 Μαρτίου 1933 έπιδοτήριον τ,οθ
  παρά τή πρωτοδικείφ Έρχκλεί
  ου δικαστικοθ κλητήρος Εμμα¬
  νουήλ Άρκουλάκη καί ήτις επι
  ταγή μετεγράφη είς τα βιβλία
  τού ύποθηκοφυλακείου Καστέλλι
  ου Πεδιάδος είς τόμον 82 βιβλί
  ου εισερχομένην καί υπ' αδξον
  τα αριθμόν μετεγραφών 51591.
  Ό πλειστηριασμός τοθ άνω
  τέρω κτήματος γενησεται την
  18 Σεπτεμβρίου 1938 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12 π.
  μ. κατά τάς διατάξεις τοΰ άπό
  17 Ιουλίου 1923 Ν. Δ. περί
  είδικών διατάξεων επί άνωνύμων
  έταιρειών ενώπιον εμού τοθ συμ
  βολαιογράφου Αρχανών Νικολά
  ου Άντωνίου Μαυρογιάννη έν
  Επάνω Άρχαναις κατοικοεδρεύ
  όντος ή έν κωλύματί μου έ'νώπι
  όν τοΰ νομίμου άναπλη?ωτο0
  μου καί έν τώ ενταύθα συμβολαι
  ογραφείφ μου ένθα καί 3τε κα
  λοθνται οί βουλόμενοι νά πλει
  οδοτήσωσιν. Πρώτη προσφορά
  τοθ πλειστηριαζομένου κτήμα
  τος όρίζεται δραχ. 10000. Ή
  κατακύρωσις γενησεται πρός τόν
  πλείονα προσφέροντα συμφώνως
  τω Νόμφ. Ό πλειστηριασμός γεν
  νήσεται έκ πλερωμή είς μετρητά,
  §/ταστος δέ των παρόντων καθό
  σον προσφέρει την αναγκαίαν ά
  σφάλειαν δικαιοΰται νά πλειοδοτή
  ση. Ό τελευταϊος πλειοδάτης άμα
  τή κατακυρώσει ύποχρεοΰται νά
  καταβάλη τό έκπληστηρίασμα
  πρός την έπισπεύδουσαν δανείστρι
  αν Εθνικήν Κτηματικήν Τράπε
  ζαν τής Ελλάδος συμφώνως τω
  άρθρψ 61 τώ άπό 17 Ιουλίου
  ϋ»23 Ν. Δ. περί είδικών διατά
  ξεων επί άνωνύμων Έταιριών
  άλλως θέλει ενεργηθή άναπλει
  στηριαιμός είς βάρος τού, είνε
  δέ ύπεύθονος καί διά τούς τό
  κους άπό τής ημέρας τοθ πλει
  στηριασμοθ καί έν άναπλειστη
  ριασμώ διά τό έλλεΓπον καί τα 2-
  ξοδα συμφώνως τώ Νόμφ.
  Εγένετο έν Άρχαναις τή 9η
  Αύγούστου 1938.
  Ό Συμβολαιογράφος Αρχανών
  Ν. Α. Μαυρογιαννης
  Ό έρως είς την
  Ή στήΛη τού ώραιόκοσμου.
  Ή
  ζωή εις
  καί την
  τό ύπαιθρον
  θάλασσαν.
  Ή μεγάλη βεντέττα τής ό3όνης
  κορία Γκάμηυ ΜττοολαΙ δίδει τα;
  εξής ττολυτίμους συμβουλάς διά
  τό καλοκαΐρι:
  ! «Πρ'ιν αναχωοήσω άτό την πό
  ίλι νιά την έξοχή, διτου άττεφά
  σισα νά παραθ=ρίσω, θά λάβοο
  ' τα εξής μέτρα: θάκανε «χαμάμ-.
  Αύτό θά καθαρίση καλά τό δέρμα
  μου. θά άνο(?η τούς πόρους τού
  καί θά τούς απαλλάξη άπό τίς
  ,περιττές ούσίες "ΕττΗΐτα άΐτό τό
  ίλουτρό έΐτιβάλλεται Μνα καλό
  ίτρίψιμθ τοΰ σώματος μέ τρίχι-
  νο γάντι, πού θά κανονίσπ την
  κυκλοφορίαν τού αΐματος. "Ε-
  (ψθασα είς την λουτρόΐτολιν τής
  (έκλογής μου, Άρχ'ζω τα θιλάσ
  σία λουτρά άπό την ήαέραν τής
  άψίξεώς μου. Συνήθως οί μιτε·
  τέλλες τού μαγιό άφίνουν ση ιά
  δια έτάνω στούς ώμους Διά νά
  άττοΦόγω αύτό τό δυσάρεστο ττρδν
  μσ, παίρνω ττάντοτε μαζ( μου δυό
  μαγιό, των οποίων τό ντεκολτέ έ
  χει διαφορετική φόρμα. Τό ϊνα
  είνε τετοάγωνο καί τό δρύτερο
  μυτερό. Φορώ λοιπόν πότε τό Κνα
  καί πότε τό άλο. Τα ιδία μέτρα
  λαμβάνω καί μέ τα φορέματα
  τής πλάζ. Παίρνω πάντοτε τό
  μπάνιο μου στή θάλασσα χωρ'ις
  γυαλιά, μέ κλειστά τα μάτια,
  γιά νά μαυρίσρ ό ήλιος καί τα
  βλέφαρά μου. Μετά τό λουτρό
  Φορώ άμέσ·ις τα ιιαθρα γυαλι^,
  πού θά προσΓατεύσουν τα μά·'
  τια μου μέχρι τής δύσεοος τοΰ
  ηλίου
  • ΠΕοιποιοΰμαι τα χέρια μου
  στήν έξοχή δπως καί στήν πά
  λι Μέ την διαφορά δτι κατά
  την διάοκειαν των διακοτών δέν
  βάζω ποτέ βερνίκι στά νύχια μου.
  Τό καλοκαϊρι τιροσφέρει στή
  γυναά<α την εύκαιρία νά άνα νεώσΓ] καί νά φρεσκάρΓ) τα νύ¬ χια της • Μ' άρέσει έξ άλλου νά χω- νω τα χέρια μου μέσα στήν άμμο Είνε ενα θαυμ^σιο καί συγχρόνως άτλούστατο μέσον νά γυαλίζω τα νύχια μου. Τό βράδυ θά άλείψω τα χέρια μου μέ μιά λιπαρή κρέμα, γιά νά διατηρήται μαλακή ή έπιδερμίς των. Εύρήκα ίνα έξαίρετο τρό- πό νά λεπτύνω τίς κνημές μου. "ΕτΐεΊτα άπό ίνα καλό κολύαπι, κάνω κάθε μερά ίνα δρόμο έ νός χιλιομέτρου μέσα στή θά λασσα μέ τόνερόϊως τα γόνα τα. Σΐήν έξοχή κοιμοθμαι νω- ρίς, ξυπνώ δέ πρωϊ-ποωΐ, πρό τής άνατολής τοΰ ηλίου. Τρώγω πολ· λά, παραιολλα φροϋτα, μά μό· νο φροϋτα, στό τΐρόγβομα Τό μεσημέρι καί τό βράδυ προτι μώ άπό τό κρέας τα ψάρια καί τίς σαλάτες. Κατά την δ άρκει αν των διακοπών χάνω πάντοτε δύο ή τρία κ,ιλά _"Όχι έπειδή στεροΰμαι τής τρσφής, μά έπει δή ίηιδίδομαι πολύ στά σπόρ». των χρυσανθέμων Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. «««•ε ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΑΑΗΗΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ ΧΑΙ ΚΑΑΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΑΘΗΝΑΙ ΚΥΝΗΓΟΙ Προτιματε τα προϊόνια τής 7 ταιρείας τοθ Έλ- ληνικοθ ΠυριτοδοποιεΙου κσί ΚαλυκοποιεΙου εφάμιλ¬ λα των καλλιτέρων Εύρωπαϊκών. ΠΥΡΙΤΙΣ ΑΚΑΠΝΟΣ «Ά ρ τ ε μ ι ο» «Ί δ ε ά λ». ΠΥΡΙΤΙΣ ΜΑΥΡΗ «'Έ ξ τ ρ σ», «ΦΦΦ», «ΚΚ», ΦΥΣΙΓΠΑ ΚΥΝΗΠΟΥ κσλ. 12 κσί καλ. 16 μέ πυ· ρίτιδα άκαπνον καί μαύρην. ΚΑΛΥΚΑΣ ΚΥΝΗΠΟΥ μέ κσψύλια φρρμέ 6 45. ΚΑΨΥΛ1Α Νο 6 45 — 5 45 — Αγγλίας ΣΚΑΠΑ—ΦΥΣΙΓΠΑ πολεμικά καί περιστρόφων. "Απαντα είς Ιξαιρετικάς ποιότητος καί τιμάς. Ζητήσατέ τα είς δλσ τα όπλοπωλεΐα. «ΑΛΜΑ» ■·■■■ ·■■·■«■■■■■* «*'··■■■>■ ■■■■■■■■·■■■■■■■■■«■
  ■^η■ει■ι■■■ε1■■■■ε^■■■■■Iίει■^I(η■ει■■■■■■■ει■ει■^»■■^■«Μ
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣΑ έν Αθήναις είς
  ούς καλιπέρους οίκους κοπτκης
  ή διπλωματοθχος μοδίστα Ούρα-
  ■ία Καφετζάκη εγκατεστάθη είς
  ό παρά την οδόν Δικταίου "Αν-
  ρου (Χειταν ΌγλοΟ) έργαστήρι-
  όν της καί άναλαμβάνει την ρα¬
  φήν γυναικείων φορεμάτων ώς
  αί την έκμαθηοιν τής κοπτικής
  αί ραπτικης είς μαθητρίας.
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, ΝΛξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΛΚΗ
  Τηλέφ. ί -41
  —Άληθινά, ο άνδρας μου καί
  έγώ θα εϊμασιε πολύ εύτυχεΐς
  άν μπορέσωμε νί σας εϋχαριστή
  σωμε. Ηλ πρ^σπαθήσ ομε... "Ενα
  παληό φόρεμα, δέν πιστεύω νά.··
  —'Ομως, χωρίς αμφιβολίαν,
  θα μπορέσωμε...
  Δέν μπόρεσε νά μή ριοτήση.
  άμεσος:
  —Τόν άνδρά σας, αύτό έσκε-
  πτόμουν .. Δέν θά εχιο την εύχα-
  ρίστησι νά τόν ίδφ σήμερα;
  —"Οχι... Έπήγεν περίπατο μέ
  τόν φίλο μας, τόν πλοίαρχο Φερ
  γκάν.. Βγαίνουν ετσι, πολύ συ·
  χνά... Καί σήμερα, δέν θά γυρϊ-
  σου> γιά τό τσάϊ.
  —Έδιάβασα χθές στήν; «Ναγ-
  κασάκη Πρές» ..
  Έσςχμάτησε. Ή «Ν'αγκασά^η
  Πρές» συμπληρώνουσα τίς πλη
  ροφορίες της, σχετικώς μέ τόν
  ρωσσικό στόλο, άραγμένον πάν
  τοτε σιήν Άναμικήν ά<τή, είχεν άναγγείλει την επικειμένης άνα χώ^ησι τοθ ναυάρχου Τόγκο, πρός Νότον. Ή μαρκησία Γιορι σάκα τό άγνοοθσεν ϊσως. „ Καί ή ταν σωστό νά πληροφορήση ίτσ άπότομα μιά νεαράν γυναΐχα πώ; ό άνδρας της πρόκειται νά φύγη γιά τόν πόλεμο, Άλλά τώρα, ή μαρκήσία Γιο ρισάκα, εντελώς ήρεμη, έτελείω νέ την διακοπείσαν φράσι τού: —Στήν «Ναγκασάκη Ιΐρές»;.. Ά! Ξεύρω!. . γιά τάν προσέχη άπόπλουν των πολεμικών μας... Καί έγώ τό διάβασα Δέν είνε ϊ σωςίάμεσως, ασφαλώς 8μως δέν θ' άργήση. Έχαμογελοΰσε μέ προφανή την βεβαιότητα. Ό Φέλτζ Ι* πληχτος έρώτησε: —Μήπως ό μαρχήιιος δέν θά έπιβιβασθή σ:ό καράβι τού; "Ανοιξε πιό πολύ τα μικρού λικα μάτια της: — Βεβαία, θά έπιβιβασθή!... "Οπως δλοι οί άξιωματικοί Έρώ:γ]σε πάλιν: —Νομίζετε πώς δέν θά γίνη ναυμαχία; Έκείνη άγγιζε μέ την άκρη των δακτύλων τα μαλλιά της, ή σοχώτατα: < ■ - -Μ-*- · —Έλπίζομε πώς θά γίνη ναυ μαχία, μεγάλη ναυμαχία. (συνεχίζεται) ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή άλλαγή των γραμματί- ων διά την πέμπτην, την με¬ γάλην, την πραγματικήν κλή¬ ρωσιν τοϋ ΛαχεΙου ήρχισεν. Κατά την κλήρωσιν ταύτην θά έξαχθοθν είς εϊκοσΐ ήμέ ρας 28.000 σριθμοί καί θά δι¬ ανεμηθούν κέρδη 39 120 000 δραχμών. Ή κλήρωσις θά αρχίση την 5 Σεπτεμβρίου καί θά διρρκέ ση μέχρι τής 30 Σεπτεμβρίου. Τα γραμμάτια πρέπει νά άνανεωθοόν μέχρι τής 30 Αύ γοΰστου. (Έκ τοθ Πρακτορείσυ). ΑΣΦΑΑΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΙΤΑΦΙΑΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΗ ΚίΗΑΥΗΟΗ ΤΙΙΣ ΒΡΟΧΗΣ Είς τό προΐόν τής σταφίδος στηρίζονται εύλόγως όλαι αί έλπίδες των άμπελοχτημόνων μας. Διά τό προϊόν τής σταφίδος σας έξηντλιίθητε είς Ιξοδα καλλιεργεί- ας καί άτελειώτων ψεκασμών πρός πρόληψιν τού περονοσπόρου. "Ηδη άπομένει σοβαρός καί άμεσος ό κίνδυνος τής βροχής άΐχό τής ημέρας πού ή σταφίςσας θά παρα¬ μένη έκτεθειμένη είς τούς όψιγιάδες πρός άποξήρανσιν. ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ, τόν άμεσον χαί σο- βο<ρώτατον προλαμβάνετε μέ ελαχίστην δαπάνην άσφαλίζοντες τούς ό- λοχρονίους κοπους καί τάς δαπάνας σας καΐ αύτό τουτο τό προΐόν σας είς τόν Αγγλικόν Άσφαλιστικόν κολοσσόν: ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΎΔ Έπισπεύσατε τάς δηλώσεις αοφαλειών τοδ προϊόντος σας άπευθυνόμε- νοι τό ταχύτερον είς τούς αντιπροσώποις Νομοΰ Ηρακλείου: ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ _ "Εναντι 'Εθνικής Τραπέζης. ΚΙΝΗΣΙΣ. — Επανήλθε μετά τής κυρίοις του_ ό ϋποδιευθυντής τοϋ ενταύθα ύποκαταστήματος τής 'Ε^νικής Τραπέζης κ. Βάρδα κης. ΒΑΠΤ1ΣΕΙΣ.- Προχθές εορτήν τής Παναγίας ό διευθυντής της «Ανορθώσεως» κ Άν5ρ. Ζωγρί- φός άνεδέξατο είς Καμάρι Μα- λεβυζίου τής κολυμβήθρας, έν μέ¬ σω έκλεκτοθ κύκλου προσκεκλη- μενων. τό άγοράκι τοΰ φίλου κ. Γεωργίου ΚατσακοΟ ονομάσας αϋτό Έευ9έριον. Τα πατροΐταρά- δοτα αίσθήματα φιλοξενίας των Καμαριανών έ<ορυφώθησαν κατά την έιακολουθήσασαν πολύωρον διασκέδασιν. — Νά ζήτΐ ό νεοφ ότιστος. "Αφιξις φυματιολόγου. ι "Αφίκετο δι' ολιγοήμερον έξ Αθηνών ό συμπολίτης φυματιολό γος ίττρός κ. Κωνστ Κοκκινα κης, 'Επιμελητής τοϋ ΣανατορΙου τής Πάρνηθος. Ό κ. Κοκκινάκης εΤνε άπό τούς ολίγους έκλεκτούς Κρήτας οίτινες παρέχουν άφει . δώς καί προθόμως τάς ύττηρεσίας Ι των καί τα έπιστημονικά των φώ ! τα, είς πάντα συμπολίτην μετα βαίνοντα είς "Αθήνας καί έχοντα οίανδήτΐοτε ιατρικήν ανάγκην. ^ί» >) >(*
  Γϋρω στήν πόλι.
  Τό "Ηράκλειον σχεδόν ηρημώ¬
  θη τάς δύο τελευταίας ημέρας.
  — Πανηγυρικα'ι ώς γνωστόν αί
  ημέραι αυται καΐ μάλιστα ή πα-
  ρελθοΰσα Δευτέρα.
  —Άλλά καί τό κϋμα τοϋ καθ
  σωνος πρωτοφανές ώστ? νά όρ·
  μηθοϋν καί έκ τού λόνου αύτοθ
  οί συμπολίται προκειμένου νά..
  μετατοπισθοθν είς τό ΰπαιθρον.
  —Τό μεγαλύτερον τμήμα των
  έξελθόντων συνεκέντρωσε ή ώ·
  ραία Νεάπολις.
  —Διά την πανήγυριν τής οποί¬
  ας καί γράφομεν αλλαχού
  — Πάντως καί ή Σπηληώτισσα
  καί ή γραφική ΠαΧηανή δέν ύ-
  στέρησαν διόλου είς φιλεόρτους
  καί πανηγυριστάς
  —'Εννοεϊται δτι καί τα προ-
  άστεια τού Ηρακλείου δέν έμει¬
  ναν παραπονεμένα καί ιδία δ
  πανηγυρίζων Μάσταμπάς.
  —Άπό τής παοελθούσης Κυρι·
  ακής δέν Ελειψαν πάλιν οΰΐε2οί
  κυνηγοϊ τής Ντίας.
  — Οί όποϊοι υπεράνω τοΰ...
  πανηγυρικοθ πνεύματος έθεσαν
  τό κυνηγετικόν!
  — Παραμείναντες έπ' αρκετόν
  είς την νησϊδα καί άποκομίσαν-
  τες ώς συνήθως ποικίλα θηράμα·
  τα.
  —Χαρακτηριστικόν τοΰ άλη·
  θοΰς συνωστισμοθ ό οποίος διέ-
  κρινεν την συρροήν είς την Νε¬
  άπολιν.
  — ^Ητο ή παρ' όλην την καλήν
  διάθεσιν των αρμοδίων διευθύνσε¬
  ως «ύτοκινήτών, άδυναμία των
  τελευταίων νά έξυπηρετήσουν β-
  λον τόν κόσμον.
  — "Ωστε πολλοί έκ των έκεΐ
  μεταβάντων νά καθυστερήσουν
  την επιστροφήν αυτών είς Ηρά¬
  κλειον.
  —Τα παραλιακά κέντρα έτί-
  μησαν άρκετά προχθές οί παρα-
  μείναντες έν τή πόλει.
  — Καί δικαίως άφοθ ήσαν ή
  μόνη δροσιά πού άπέμεινεν ΰ·
  στερα άπό τόν λίβαν τής Κυρια·
  κης·
  — Άλλως τε τό βραδάκι τής
  Δευτέρας ήρχισε νά φυσςϊί φρέσκο
  κα'ι αύτό ήταν £νας λόγος παρα-
  πάνω διά νά πυκνωθη ή κίνη¬
  σις είς τό τιαραθαλάσσιον.
  — Καί άπό την πανήγυριν τής
  Τήνου ώς μανθάνομεν δέν έλλει¬
  ψιν εφέτος οί Κρήτες προσκυνη
  ταί.
  — Μερικοί συνεδΰασαν τό τα-
  ξειδάκι αύτό καί μέ ολιγοήμε¬
  ρον παραμονήν είς Αθήνας.
  —Ή πρωτεύουσα άς μή λη·
  σμονώμεν είνε τό αιώνιον κέν¬
  τρον ποΰ σέ κάθε ταξίδι ή τα·
  ξιδάκι έπαρχιώτου, άπομένει...
  κέντρον, είτε τυπικώς δρομολο
  γιακόν, είτε εόρύτερα ψυχαγω-
  γικόν.
  —Κατά τό τελευταίον διήμε-
  ρον, ύπήοΕεν άνάΧογος καί ή
  κίνησις είς την άκτήν.
  —Λουόμενοι καί λουόμεναι ε¬
  σημείωσαν πυκνάς όπωσδήποτε
  τάς εμφάνισις.
  — Δροσοβόλημα άληθινό καί
  διά ιούς πρώτους καί διΊΐ τάς
  ϊευτέρατς ή θ ίτλασσα—άναψυχή
  ούσιαστική μέσα στούς 35 καί
  πλέον βαθμούς υπό σκιάν, πού
  "δειχνε τό θερμόμετρον την με¬
  σημβρίαν τής Κυριακης.
  —Είς τοθ Πουλακάκη προβάλ-
  λεται Ενα άπό τα μάλλον ένδι-
  αφέροντα καί έξαιρετικά ψυχο·
  λογημένα έργα τής έποχής, τό
  «Μπακαρά».
  — Είς τό έργον -παρουσιάζουν
  άληθινές δημιουργίες ή συμτταθε·
  στάτη Μαρσέλ Σαντάλ. ό Ζύλ
  Μπερρύ καί ό Λουσιέν ΜταροΟ. Ή
  πρώτη σημειωτέον προσωποποιεϊ
  τόν ρόλον τής Άρλέτ ΣταβΙσκυ,
  της χήραί τού γνωστοθ ήρωος
  τοΰ όμωνύμου σκανδάλου.
  Είς τόν «ΆπΟΛλωνα» συγκεν-
  τρώνει πολύν κόσμον τό φίλμ
  «Μία γυναϊκα χωρίς σημασία» ά¬
  πό τό δμώνυμον έργον τοΰ μέγα·
  λου Όσκάρ Ούάιλδ.
  —Την Πέμπτην είς τόν ίδιον
  κ'νηματογράφον προβάλλεται τό
  «ΰποβρύχιον Ό—1» Μνας άληθινός
  ναυτικός κολοσσός.
  ό Ρέκορτερ
  ΣΗΜ. Πρβτάύεις άσφαλίίαί <3έβν όπως ύποβλπβώβιν υμίν έγκαίρΜς, καβοσβν Α ϊαχύς ίκ«βτπς «σφοιλβίας άρχεται 7 ημέρας μ«τ« την ί»«οβ·λήν τής πρ*τάα«ω$. Ό γνωστάς παραγγιλιοδόχος κ ΧΑΡ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ Έπανήρχισε τάς εργασίας τον. Εκτελεί πασάν παραγγελίαν ίμ- πορικής φύσεως καί αναλαμβά- νει την ύπεύθυνον διεκπεραΐωσιν πάσης παραγγελιοδοχικής εργα¬ σίας. Πληροφορίαι καθ' εκάστην ιίς τό κηροποιείον κ. Μηνα Λν· ράκη. Ι
  -Μ ηομιοηγιιοσοΧΒζ
  ηόοιι ιοι οχι<5Χ)οοα ηιογοιι 'ϋχρο, ·κ φι ΛΟΥ.0, ι_ Υ 9 Ι10* οης 3ΐ1 |ν/1Ι3νυυ *ιοκο)ο 'ηοβοΧ ϋκιοηβΗ ςΐ'ΐΐ '5ΐίοϋς>ΐΒ υ 'ΐΐοηβΐβοχα^ ·Κ αβι
  ΛΐθΛθβαίΐς> Λϋι ' β>ϋα οΐ5ΐΛΐ,ηον|
  9/κΐΛΐιγγ3, ςι οε'ΟΙ ιηβΐΐ9»ιο «οί
  ϊόΊΧ' 5 5ϋ
  Λ"< 5ΐιι ι»κ υ λη * "} ? οολχΰι ΐιΐιςι & '5ϋκΊοαοΐτ ι,ο'βιι
  -κ ηβι »)γιτιβ
  5 5
  ςοιοηοΛκοΊ χ;γα»Ληο οε'β Ό
  β»ιρ ηοι ίϋΧ 5^ 5
  ΙικιοηοΓΐ ϋγ,;χιοιΐ θξ'£ 'οβγοοιι
  ηοιγοις) γκιιθΒά οε^ '«οιο ηοη ηβι
  ίό 1/ ςΐ'/ 'Λοιό'νιοιιιοτΙΙιβΧ .λοιι
  :κτ1ιιχ>ΰΛοοΊι
  ?Υ ?
  ηώοιοχο"
  •ηβΗ
  5«οι 5—»ί
  131010^X03 ' ίοΛογγηο 5οκιι
  Ο, •«ί^ 5
  5)9
  ίΐ ·κ ο ιχχ οολ
  5»ο
  3βις> »γγβι< ίη.βώαβισβ8 Λ 5οσς>3οσΊΐ
  οΛ»
  νιιϊα
  λοι»ιγοΧο53«
  ·»γγοιι χιλοοΧ
  3
  άηοιτΐΐι; ί»τ1η
  $Χβ3Γ)1,Ι 5ϋϋ
  '5υι
  ηοιοηβΛηγ
  ηοιβηΧον;
  ήφ(?γ< $111.00 οΧη3 ηΌιοηοΛηγ 5»4ψ Λ63 Α131Β1Ι3 {κ3, 5«3ΟΙΙΛ 5 ι»κ 'Λθλβ3 Λ0κΐ!ΐΙ^χ ,ις» ίχχΐη ΛΛθθιβοΧΛη- 5ΐ^ *λ ϋ 500939011 Λ ?<τ3 ,υη 311 Λ7ΒΟ»ΐϋη3 η ιβκι?α»^ 5 29) λίχι 52* "8861 0881 Ο01 ^ 3° ·τΙ υ 81— λο χ Λ? λθΐ γ ιο» ηοτ!} ηοΛ3ϊΙοηγ_σ)κ ηοιηοι (λ 9^ ΠΟΙ Λ0)1ΐσ>Λ3 1»13θ/ΛΛ3λ ΛΟΙΓΙΟΙ ΛΟ1
  ιρτΐΐιικ Λτρα }οτ)οΒ)θ'!Αΐοΐ3ν-κ ο,
  •5(01
  9(ΐ 91 ίλΥ,θκΧοΎ, ηοιργ
  X* ά ΛτΙ
  -»ιοιι
  (9
  ο» 5(/ιι
  9(1
  ΐβΒτΐίιικ 3ίχ.Α
  ο3 ίφ λο«ι
  »1ί)ΐλλ3 5
  ο» 5(λι «ο
  -ληο
  Λ(οτΙ»ιοττ_
  ( ί
  «οο"3Λ
  »ιο»
  ΛΟ*
  Αΐρι
  ϊφ
  ηοι
  ηοιηοι
  53,,
  !^ι 'ι^ (ι
  »ι
  ηοι
  5ρΐ3Τΐ
  Λορι ηοιηοι
  Γ)01
  »ιη»ι
  5ιοιηοι Λ3
  ηοτΐ
  3ΐι
  , ·Λΐβ»|
  •ηβτΐβυιγοιΐί ηοκΐΛ
  ο ΛύΙ
  ηοι
  ηΦΛΰ3
  ΛΙΙΙ
  5»Λΐιβν.

  9
  }οτ! Λθΐΐηι
  5Γλλ|τ1τΙ!χ.υ_939ιο< ηοι 1 5(λι ηοΉ 8961 τς Οί ύχ :ς«ΐ3οκ 3ρι »κ ΐ3 Ληο Λΐ0ΐΐΛΐ53ξ)ηκ λιιι υ&Μβ)λΐ Λ 3010 λιι ηκ οί »ΐ£ »ι»Ηΐι*»<3Λ3γ;Ιΐχ— οοτ! ^ ο ^53ς •Λσ)τΙ)ριου ο^,, ηοκ ηοκ]οιχικ ■υγχ Λ ΆαικΐΙΐΊχο^ιο Ληχ 5«3Γΐιιοιΐβιΐϋ 5ϋ γοαχτΙΐιικ 5«3Γΐιιοιΐβιΐοϋι 5ϋι 3οι ΆηιϋΛΐκιρ λκι $ηΐ303ς»ιρ λοιι 901 Λοα ί^χϋσξχα »τιΛ»ιχ>ι
  ΐΐ ^ ,» ,ι—
  "
  γβ
  ΟΛ3Γ(ΓΟ1Ι»αΐ» Ιΐΐ1
  ΓίΧ»;3»Ίί ϋ ι»ιΐ3αϋ5 λο ,ςχκ λολ
  ΟθΧ Λ91 3Ο13ΟΧ 'Λ5013Λ3ΛθκΐΟ Ι'ΙΟ
  ί}ϋαοΐϊΜΐζ ιεηοΧ3 χΛ3όύχ Ληιηοι
  Χ| «ι Λβεο .43 ικκ 3οκιγίΪΛΧ>
  ■ύ Ληιηχ 'ίυΛηΑοοαν 5υι
  Λ(?1 3Ο13ΟΧ ΛΟΓΟ ,*3 'Λίίγ,α Λ?1
  ΐ ίϊ (»κ $ι;οΊ»ιΐ μλ
  ^ 'ίΛ
  ολΛιΛ
  5ϋι
  3
  ιεΙΧδτΙ ΛΚΛΐΛΛηβ Ληττοι
  χγο
  • οι/χ λολοοΧ Λβιηχ λοι χιχκ λοο
  -ο ,*3 |»κ Ληιηχ δΐιΛηΑοοοΊ/ 5ϋι
  ΛΟΛΟθΧ Λ91 Χ
  XXX
  1ΧΛ3Γΐΐ3@31Λη{)
  λ«ο^ $η ι»!3Λ3Λοκιο ιχκΊΛηώοοσΊ(
  $ΐ3γ3ΐοιηγ ιχ ΐιοηΧηι χλ ιχιλχλ
  • ήο 3«3θ»ιοχιχ*ίβ>ΐίχ' 5ϋκιιον,
  •ίιβχιοχιχχοι/χ ηοι ΐικια
  Χττγ3ΛΛχι/? ιι ι*κ ιχΐ3Η3σΊιι/3 Αί
  •ηΧ Αιη» Αι Λ3, 'Ληγ3ΐ1 ΛοιβιΧχγ
  • ήθΐ '»1ϋ| 5? 1»1Ι3γ31Ο1Ι90 5»1Χ
  -ιοιχκ 5χχ 5»ο'3ΐοΛι1» »εηοΧ3ΐκ>κ
  ιι χΐ3Λ|Λοκιο Ιι λοβο',63 ι,κκ 9^09
  οβτΙθΛ'ηοι' ίοηΧο] "5ΐιι' οσιΐ 51ιλ
  ·3τΙ3οχΑονχ ,19 ιχιλχλπ; ηοΰ
  «Χ ηοκιιΐίςϋο^' ηογγχ 3ΐοΐίΐΐ5ηβ}β
  1 η3ΛΧ ηοιιχτΐησ ηθΛθϋ |»κ £^Λ3 §3
  1Χ1Ι3Υ31ΟΚ10 ΛΓίΙΟϋί» Λ«1 ΙϋΡΚΧ
  3 ΊχΐκΐΟΙΧΚ ΟΠζι 1ΧΛ3ΠθΧ3Λη3'
  ·5»κ»Λΐιι 5ηοκ
  ·ιΐ1ιι1ιιχ3 ϋ χιχιιΗχύΛχι
  • οιχιΐΐιικ χΐ3κιο χι 5]3 Λ1-
  -9 5*? 'ΛΓθώηΧ Λ»ΐΛβη303ΐη3ρ Λ«υ
  • ιογ' χχχ άοΐ3ύΐ3Λχτ1 χΐ3ΐΐ .ηχ
  ΧΤΐηρ ΛΡ5ί31Ο13γΐΙ Ιΐ 5θΛ3 $3
  XIX
  ■ ιοιχκηγοιι ^»3 3ΐ«.3 ΊιλβτΙλλοτΙβγΙ
  3113 'χικιοιχκ 5υγ3ΐο>ιηχ ιχιιβ
  ολ χτΐΐικις) ■Ληιι^Λΐχχ Ληιηχ Λ(?ι
  ηρ ί{ ΐ3ε$ς0ΐ(ΐ ι>ΐ3 ιί ι; ...^~..?»^
  <οιηχ 5οίιι αορβκοκιό 5αν3 Ι; 'ίοχ χΗιΐιοχιχκ 5ολ3 Ιι ίοιχΐΐιικιο $β>Λ
  ·| ίοΙό λ«ι
  χιηχ ι»κ χιχΗΐιιοχΊχκ χι χγο ουχ '5«Λ9ΐτιιΐ3 31Ι3ΧΗΖ
  «*Ν<^_*»«. ηοαι 5610x9 -Ϊηοτ1β55ΐοι<)3ΐι -3ΐ •χιι ηοιι -κκ οί η ι»ι _9 }»κ οιη» | οί |τΙ »3Λ(ηΑ1ΟΧΑηο (ί1 Λ3«3[λιι3 γ.οιι λχιο, Ι -χΐί)ρ 5μ κηοοιηοκκ λοι(αλΧ31 οχ ηοχικ οί ■χηοοι ογ_οϋ χιλ. -30X3 ;3 910 ^ φ ηοι: ηοιίΐΜχοιη» Ο01 ( Λ(Χ1- ) ] φ 5ιοΓχ3οιιοτ1ΐβΙ*ίχ λο,ιβ ΐ»κ οοιΐ η« Λ»ΐ30)ριιοοο1ιι λ ^1 ΚΛΚ0Τ1Ι» 30111. φΐ ΟΙΙΐρ 'ΑφΙ Λα)Α3τ)οισ'φ ί 3ΐοιικ Ι1ΤΙ9Χ» Ι ηοιι Λσ)'ϊοά»72 λτοι ί ηοιι XV. ■3 οιηη 5 χχύ ]0 ΛηοΧ 91 ".V ΝΗ1_39Σν· ΜΑΟΙΙΑΟν)! 93 ιοηώ !(ΐιο λοο^ ηοιι ! ιολ23χ 9 }ηοτ) ηοιι }οοΑ»5θ»ί1) ίηοι | κλ ^ιο» ϊσΐβΐ(Ι "ηοι ί 0ΐ^)ρηγ_οιι }ηοι 911» 9Χ ? 13^35 Λ$3 οοιι οοιγηοιι ηοιηοκ (Ι^ ι '/ , ..---.- ίβ -------"—131 ΕΟΟΙ η«ι)00Ιΐ3.11!33: Λΐ1§1 ΛΙΙΙ Χ13Τ1 $Ο1 Ι -Χ0κ ΛΟ03603Υ3 ο ιχΐΛηο
  ·9Λ '$η30κΐΟΧ1ΧΜθνΧ 51ΙΗ11Ε» ΛβΓΐ '
  ολ «ΐΛοεχιΐ λοι κιΐοκ ΛηοΧηι χλ '
  •θΛΒτΙιοΛηρ ίβΛηώβ^σΐ' 'ΐο Λτογγχ
  «ι η5χΐ3«τ '»135!^9 ηοιηχ ,ιρ ιι$
  •011
  ■XI
  3τΙ -τί
  0
  χιΧγια
  ]0 γ_
  13Χ|1Α» Λ32 ΊΐΚΙηΧ
  ·ηώο»ο« __ ________„„„
  Ιβ3« Ιι ιχιΐΒΐοιϊοκιοηκ'ηοιοΐίο ηοΐ
  χιρ 5οιχΐ1Λ»ιχις> ΛΐοηΒΐοοτΙϋρ λιιι '
  5οβϋ ιβοβΧβ λ9 5οιχτ1ιιΛ»οΛ3γΐϊι '
  5χγ1 ηβΛΐ03βΧοΰΐί χΐ3Χ3Ληο Λ3,
  9 η01
  9Χ "ί
  »Λθ'311 01
  Χ·θ"31
  ηοιι
  χι
  3>
  3ΑΧ·1βΚ(1) 30 "
  ΛηοΧ|
  »ι 3123 'Ληο0ώ
  5»κ ίηοι χΚ

  ηοι
  ηυ3ΐφΛ]ρ νΐνννυ
  •Λ"ΐψΐθΐθΐ1 Λ~1 Λ~χθ 53ΓΙ0ΟΟ
  αΙιι ΐ3ΐοιιος]-
  ΛΟΛΙΟ Λθ101ΐΧΧ)θΊ. 91
  ■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  5
  •(ΛΟΟ1ΛΒΗ) 'Λ«Αθ9ΥΥ»Η ΧΙ81ΧΥΙΙ
  Ό09
  ιΐ|θ]3 λπολ3τιοιι9
  Χ
  -1399119 ησ3ΐιγγοΜ Ιι
  "2~>1Ι1ΚΙθνν3νν ΐνΐλΟΙΟννν Μ37 2Ι12Ο
  ΐΏ9)φηι— Λΐρι 1ϋ? 139)9
  Λοιοισχρ Λ9ΐ ]ο* ΆιοοσΙμ5οιΐ9 λΙιιο)Χοι
  9
  -σ3^
  8—08 '
  ΊνΆΦνΐ2 2ΟΙνΉ
  310011101101110110X3 Λ39
  ι 5μο 3ΐ3θΙ,ισοφβΐ9ν. "
  ΛΟΧ 103 3Θ23ΖΙΧνννν£ΐ13υ
  2Ο1Κ1Ο Ι
  ο(ο 98 - 08
  13.
  ]Μ νιινιο υ
  ΙΟΙΪΗ
  ■■■«■■■■•■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  9 Λΐμι 9119 ΐο» Ά9^0110:11039 Λ01 9^9 1ομ ______«
  -λο 9 ΙϊΧ?ιΐ9 9Λ ΐ3ΐι?σιι ηοο), ^3. "Λθ)ΐΛηΛ3 9ΐ 'λοομ
  χ? ογγξ) 9ΐ "ί]3 5ΐ1ιιΐ)]ΐ λΙιγι 9λ 'ηο^
  9 θ
  ιγοιι *5ιι Λοο-σ?/Λ οιώιοι, 5(;λ3Ηο539 *>(ιι Λθ]οΙιγυ
  ηοι
  ςρι ΛΟ0313 91 Ι0* ?9 31113Υ3 ί>(Τ)3θ9'ΐ<οσς Χ3φ3» Λΐμι Λΐιγρ Λ3θωσηητ)9 'ηου,ΙΐΜ οοι 9 Λθρΐ Λ^ 5θί3ΐ1ςρ3θ ΛΙλγγθΙΙ ΛΟΟ1^ Λ3Λ13Η3, '5ηθΛΜΠΜ Ι ( λοι ί>130Ο13.}3
  39 '9ΐχ
  —·ηθ1
  ■1.3 '5θΜ9σΐ3φσηο>ΐ 9 ησι
  ιιΐ3 3ΐοςο .Λ3οΙισ(μΐ3όοιι λοι Λ39 ηο
  013Λ]θφ3 '
  3Λ1Χ>Λ.Ιΐ11 9Θ
  ηοι
  91 Λ999 .θο>(
  5ηοι 5)3 λ3ιι
  5]3
  9ΥΥ9 '
  Λ91 30Ι1ΧΛΙ/119 '
  ,θ°Μ
  ]3 1100300113 1Ο» 'Λ0013Γι031ΐη
  13Χ ]ΟΜ Ο1Ο1Υ9Τ1 3Ο309Φ3 'ΙΐθΙΐγΐΙ
  1
  91
  ηοι
  Λ3 ηοι
  91
  ηοι
  ηοι
  ηο]θΌιόηο
  ηοοοΛ
  5οοι 5)3 91
  ισι 5Ι-(γγοιι 5Ιαι >
  χ>τ11;9οιις> ηοι
  ΐ
  ηοι
  ηοι
  αολ3γΙγ1ιοι31
  ι ΛθσηυΗ
  ρι ^3 91 Ι
  ΐρι 'ηοι
  99 ρ
  5ΟΛ13Χ3 5ΐ,1113θΊΐ9 Λ91ΠΟ 5)3
  Χ ΙΗ
  110 '
  9
  1100
  9 9 ) ^ φ 3 0
  ϋΧοιο ΙμΗ ρΛ 3αιοσιΐ| 5οιΙμοΛ9 ηγοιι ιΐβ .ηολόςιοςΙ
  ^ Ι
  Λθΐοιΐ)σ3ΐι Λ91 5)3
  1
  ιοιΙιη3σοιι
  9 9 ^ Λ39
  30X311 ΛθΙΡρσΐΙ φΙΟΙ Χ30φ1 ]ΟΜ 'ΠΟΙ
  113 Χ)ΐ1Η3ξ) 3φΐ003 'ΛθΙΐρτί^ η01 Λ9θΧΐΛ311 91 ί>]3
  Λ3φ30ιθ3ΐΐ3 ΛΟ0311Ο3 λΙ,ιι ]σ3ίΐ ϊοισρνν 9 ΛΟ10,.
  σθΛΐρ }θ 03ΐιο, 'ολ
  13513 5θθΛρ ΛΟ3]αΙΐΐαγΙΐ9 1ΟΧ
  Λ9Λ131ΟΜΟ 91 ^ίίΧηφ ϋαχ Ιΐθί{| 91 1
  λ οοι λοΧο) λΙ,ιχιΛογι λΙ,ιι 13X3 ΆςοιοΊοιχχρ ο
  91 10311 Λ~1910130.1ΐ11113 ΛζΟΙ 1ΟΜ Ο1ΟΐΐΓΐ3Υί) 91
  5Ι '5 ΐ
  χι ]κχ
  591Λ3 Λΐοηοιιΐ]ΐΐΓΐηο Λ9ΜΙ30 ιι'9
  13111)11 οιηοι οΗιΐ3£) 91 9
  ΙιγΙ
  Λ3
  -χ>ιι 'ΐΒΛΐμαο ϋα> 90099
  5ΐΗγ
  50913 3Λ1—

  χι
  0 91 1*χ
  ξ^ ί^ι κ}λχΑθ3^κ α'^,ι ϊγλτΙ
  2 »ίΐ!10ί)ΐΙ 'ϊθλχάτΐχΐΐ 3Λ23 Κ]Χ
  •.9
  ί
  "ί[ίΐοο ,ις 39 ΐ39
  ■Μΐ090Χ09οσχ>Ή
  9ο5οιοΐ9 '}0ΐΙιΐ
  5ΐαοοογγ3Γΐ ϋ^ι 51ιγο $?
  «Ληο
  οχοο
  λχ>)3ιΙιολ.
  οοόπ Λωιοο
  51ΟΟ1ΟΟ1Ο3ΪΟΗΟ '
  <ΌΝνΐ2νΦ Ο ηο Λ91 5)3 Λ Λ39 91 Λθΐορσιι 91 ί ΙΙΧηι. Λ91 *>]3
  ΟΟ©11 λ£}
  "Λ30Ο13ΥΜ
  λΙια)3Χ3 ,ι»μ
  9"?ο
  ΧΟρϋλ.
  Λ1Υ9Η )ΟΜ Λ3Λ.1ΟΛΟ11
  91
  ,Κ,,ΟΟθΊΐ
  ;^ 5111 Λ
  ,,1Λ13Γΐ|11Ο
  1(801] Οθ6
  •Τ3Υ9"·
  3X11 10 θΧ
  (| ΒθΊΛ3)Ι
  «90319,
  Ρ» ΛΙΙΙ
  ««1(1 513 λΙ
  ■) Ϊ010119 9 ι
  «ϊ ηοι
  ιβ
  .113*5
  "Όϊ ΟΛ90'31ΐή
  ν'θο
  Ή
  Ι "19! 105»
  ,3
  )
  1"
  ) ι
  Ι
  ί
  ΙΙΪΙ
  Ηράκλειον--Κρήτης
  ραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίσς
  ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΗΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΥΠΕΡ ΤΟ ΕΚΠΟΜΜΥΡΙΟΝ
  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΊΣ ΕΡΓΑΤΟΝ
  ΕΙΣ ΤΑ ΟΧΥΡΟΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1β Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας)·— Σχετικώς μέ την
  έναρξιν των μεγάλων πολεμικών γυ-
  μνααίων τού γερμανικοΰ σΐρατοΰ, τε¬
  λευταίαι πληροφορίαι άγγέλλουν ότι
  είς αύτά συμμετέχουν έν συνόλω 1.
  ϊίΟΟ.ΟΟΟ άνδρες. Ό Χίτλερ, μετ*
  των άνωτάτων άρχηγΛν τοΰ γερμανι·
  κου στρατοΰ, παρακολουθεί αυτοπρο¬
  σώπως τα γυμνάαια.
  Ανάλογον μέ την σημασίαν των γυ-
  μνασίων κρίνεται καί τό διάταγμα τοΰ
  Γχαίριγκ τό οποίον κινητοποιεί έπει-
  ^όντως τούς έργατικούς πληθυσμούς
  κατασκευήν των
  ΑΝΟΡΘΩΣ1Σ
  ΟίΓάλλοι καί αι παρασκευαι τοϋΡάϊχ.
  Άμείωτος η οξύτης τοΰ σουδιτικοΰ.
  Πρωία Τετάρτης
  17 Αΰγούστου 1938
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Αύγούστου (τη
  λενραφικως) — Ό γσλλικός
  τύττος διατηοεΐ έπιφολακτικό
  τα διά τάς έν ΓερμανΙα τε¬
  λευταίας στρατιωτικάς κινή-
  σεις. Μόνον έφημερΐδες τινές
  τής άριστερδς είς σχόλια επί
  τής καταστάσεως έπιμένουν
  ότι ή ΓερμανΙσ παρασκευά·
  ζει νέαν ένέδραν διά την είρή
  νην τής Εύρώπης. Χαρακτηρι
  στικόν πάντως είνε δτι οί ήμι
  επΐσηαοι σοσιαλιστικοΐ καί
  δημοκρατικοΐ
  ται ήοεμοι
  ΡΩΜΗ 16
  κύκλοι φαίνον-
  Αύγούστου (τη
  λεγραφικώς).— Ή άπαγόρεο
  σις των τουριστικών ταξιδί-
  ων είς Γαλλίαν κρΐνεται υπό
  των ίταλικών κύκλων ώς μέ
  τρον άνάγκης.
  ψυχρότης των
  Έξ άλλου ή
  Γάλλων πρός
  δια την
  έ
  η ή
  κων έργων τής δυτικής
  όχυρωματι-
  Γερμανίας.
  την Ιταλίαν, έπιλέγουν οί Ί
  ταλοί, είνε τόσον εκδηλος, ώ
  στε έπφάλλονται μέτρα άνά , εναντίον τής Γερμανίας κσί
  30Πρωινή
  ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΗ ΣΥΗΕΚΛΗΘΗ
  λογα διά την περιφρούρησιν | τής καλής θελήσεως αυτής
  τού γοήτρου τής χώρας Οί ϊ' ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Αύγούστου
  δΐν ι κύ<λοι δέν ,άποκρύιτουν [τηλεγραφικώς! —Παρά τα τε δπ καί λόγοι ασφαλείας καθι ] λευταΐ-χ έκτακτα ύιουργικά στοΰν άναγκαΐον τό μέτρον'συμβούλια ή άτμόσφαιρα είς τουτο διά τό οποίον ή Γαλ! Λονδίνον πατρουσιάζετσι νυν λ(α δέν θά Εποεπε νά άποδώ' ηρεμωτέρα. Αί αγγλικαί κυ ση τόσον πικροχόλως εύθύ νας είς την Ιταλίαν, ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Αύγούστου (τηλεγραφικώς) — Έξακολου θεΐ ή άρθρογραφία τοθ γερμα νικοϋ τύπου έν σχέσει αέ τό τσεχοσλοβακικόν. νοί έπιμένουν δτι Οί Γερμα οί Τσέχοι άκολουθοθν την ίδιαν πολιτι κήν άποφεύγοντες νά ένδια φερθοΰν μέ την θυσίαν τού σουδιτικοΰ προβλήματος. Έκ πσραλλήλου άφήνουν είς ά νευθύνους κύκλους την διαχεί ρισιν τοΟ ζητήματος κατά βερνητικαϊ έφηυερίδες ίσχυοί ί θέ ή ζονται δτι Γερμανίας αί προθέσεις διηυκρινίσθησαν ώ στε κως νά κρίνεται άπ θανος ή τής τελευταίας είς διπλωματι προσφύγη βιαίας λΰ σεις ΠΡΑΓΑ 16 Αύγούστου (τη λενραφικώς].—Ό ήμιεπίσημοο τσεχικός τύτΐος έκδηλοϊ άνη συχίας διά τάς συνεχιζομέ νας πολεμικάς παρασκευάς τής Γερμσνίας τάς οποίας θε ωρεΐ στρεφομένας εναντίον τρόπον πλέον ή προκλητικόν τής Τσεχοσλοβακίας. Ή δημοσίευσις τώνδιαδηκών καί τό υπουργείον των Οικονομικόν. ΕΝΤΕΛΩΣ ΟΜΑΛΟΝ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΠ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ίΥΜΝΑΣΙΟΝ: Η ΓΚΟΜΗ ΤΟΠίΤΑΪΚΟΝ ΚΥΚΛΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 16 Αύγούστου (τού άν ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι οί άγ- γλικοί κύκλοι ύπογραμμίζουν ότι τ ό γεγονός των μέγα* ών γερμανικών γυ· μνασίων είνε εντελώς ομαλόν καί οέν στρέφεται εναντίον τής Εύρωπαΐκής εί· ρήνης. Οί αγγλικαί κύκλοι μάλιστα προσθέτουν ότι ουδείς λογος ανησυχίας , λος άνχ[σφαιρίσεως δ(ϊ Χ0ν ίτ* Έπειδή παρετηρήθη Βτι πολ¬ λαί διαθήκαι, διά των ότιοίων καταλεΐπονται κληοονομίαι ή κληροδοσίαι υπέρ κοινωψελών Ι σκοπών, παραμένουν έττΐ πολ λά μετά τόν θάνατον τοθ δια θέτου ετη άδημοσίευτοι, τό ύ πουργεΐον των Οικονομικόν διέταξε τούς συμβολαιογρά φους, ενώπιον των οποίων συνετάχθησαν τοιαθται διαθή και, νά ζητοθν κατά τό τέλος έκάστουέ"τους πληροφορίας πά σοιν πληροφορίας καί διά τάς ρά των ληξιαρχων τοθ τόπου'υέχοι τοθ 1937 συνταχθείσας κατοικίας των διαθετών, εάν διαθή<·ας,διότι πολλαί τούτων οθτοι ευρίσκωνται έν ζωή ή άιτεβιωσαν. Έν τή δευτέρα περιπτώσε όφείλου*/ νά έπΐμελώνται άαέι σως τής Ε'ημΐοσιεύσεως των διαθηκών κατά τα υπό τοΰ όρθρου 44 τοθ νόμου ΓΨΠ( 1911 όριζόμενα. Οί συμβολαι ογράφοι έντέλλονται νά ζητή έ'χουν δημοσιευθή ΟΙ ε.1 σαγγελεΐς Πρωτοδικων κοί ο οικονομικαί έφοροι έντέλλον τόπ έττίσης δπως κατά τόν παρ' αυτών ένεργούμενον λεγχον των συμβολαιογράφων έ'χουν ύι' δψει των καί τό ώς άνω αντικείμενον. ΟΙ ΔΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΝΝΙΣ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΒΟΤΛΑ Την πρωΐαν τή; Κυριακής άφί | χθη έκ Χανίων έ τοπικάς "Ομι ΟΙΚΟΜιΜΗ ΖίΙΗ Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ύπάρχει έκ των πολεμικών παρασκευών τής Γερμανίας. Ο ΒΕΑΓΙΚΟΣ ΤΥΠ02 ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ι ΜΕΤΑΞΑ ΑΘΗΝΑΙ 1» Αύγούστου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Αί βελγικαί έφη μερίδες «Βελγική Άνεξαρτησία» καί «Σαρλούκ» Βημοσιεύουν ένθουσιώδη άρ θρα διά τό έργον τής κυβερνήσεως Μι ταξά χαί την άναδημιουργικήν προσπά- θείαν τής 4ης Αύγούστου. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΣΥΡΡΟΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥ11 ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Κ! Αύγούστου (τού άν ταποκριτού μας).— Είς Τήνον παρε· τηρήθη εφέτος έξαιρετική συρροή προ- σχυνητών διά την εορτήν τής Πανα¬ γίας ήτις υπήρξε μεγαλοπρεπής. Κτθ' όλην την πανήγυριν έπε«ράτησ£ πλήρης τάξις. 'ΙΙ έπιστροφή των προσκυνητών σιον άγώνα διεκδικήσεως τοθ κυ πέλλου Βοΐλα μετά τής ομάδος Ή ρακλείου Ό αγών ούτος διεξή χθη πράγματι αυθημερόν εις τό γήπε5ον άντΐσφαιρίσεως Ήρ*κλε£ ου άναδειχθείσης νικητρίας τής ομάδος Ηρακλείου άποτελουμέ νης έκ των δίδων Εύτ. ΙΙρατικά Άγορά Ηρακλείου Ι , Κατά τό δελτίον τιμών άγορδς 1, " Δ'εθ^5 "·;κθεσις θεσσσ τοΰ ΈμτΐορικοΟ καί ΒιομηχανικοΟ λον(κης δι έγγράφου Έττιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬ Σταφίύες: "Ελεμέδες δρχ. Ταχτάδες "Έλαια3-5ο Πυρηνέλαια Έλαιοτΐυρήναι κη, Γιούλιας Κλινάκη καί των | ^άπωνβς: κ. κ. Χρ. Βασιλάκη, Ν. Παντελά ΛευκοΙ α' II. Διαλλυνά, Ιω. Μηλιδάκη, Ι π Ρ' . . , , - , ', ,, '· ι Πυρηνελαίου α φόρων εγχωρίων τφοιόντων είχον χθές ώς ακολούθως: ι ηη ήτις και εκέρδισε το κυπελλον ΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μουργελαίου α' β' θίνοι: Αρχανών μΐστ. Μαλεβυζίου Δίκταμος ήμ. Σϊτος ΚοιΘή Βρώμη ξς ρφή ήρχισεν άπότής χθές- Κατά τάς άφη- γήσεις των δέ έγιναν καί δύο θαύματα. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΑΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Α1ΚΑΣΤΙΚΑΤΕΛΗ ΑΘΗΝΑΙ 1«;Αύγούστου (τού άν- )ό υ ταποκριτού μας)·— Τό υπουργείον Δΐκαιοσύνης έκοινοποίησε πρός τάς δι- καστικάς αρχάς εγκύκλιον κατά την ο¬ ποίαν ή διάταξις τού άρθρου 7 τού νόμου 814)78 1 περί προστασίας των πολυτέκνων έν σχέσει μέ την άπαλλα- γήν αυτών άπό τής πληρωμής τοΰ ή· μίσεος των δικαστικών τελών δέν κα¬ τηργήθη διά τού υπ' αριθ. 413) 19 37 Α. νόμου. Ν ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΝ ΕΑΙΗΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΗΡίΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 «3 Αύγούστου (τού άν ταποκριτού μας).— Πρός τό πολιτι¬ κόν γραφείον Πρωθυπουργόν έ'ςακο* λουθοΰν χαταφθάνοντα τηλεγραφήμχ. τα έκ των έηαρχιών αποδοκιμάζοντα «ήν στάσιν των Χανίων. Διά χθές την εσπέραν έκλή θησαν είς συνεδρίασιν τα μέ λη τοθ ΓεωργικοΟ Ταμείου Ή ΒΪκος' ρακλείου Ή συνεδρίασις άψε' Μέταξα ώρα την έγκρισιν πιστώσεων Κουκούλια διά διαφόρους γεωργικάς έρ γασίας. ΟΙ ΤΙΜΩΡΗΘΕΝΤΕΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Τό υπουργείον των Οϊκονο- μικών έκοινοποίησε πρός τάς Γενικάς Διοικήσεις, τάς 'Επι- θεωρήσεις οίκονομικών έται- ρειών και τούς νομάρχας πί νακα των κατά τό παρελθόν έτος έτιιβληθεισών πειθαρχι κων ποινών είς έφοριακοΰς ύ παλλήλους. Συμφώνως πρός τόν πίνακα, οί τιμωρηθέντες είνε: 24 οίκονομικοΐ Ιφοροι α', τάξεως, 24 έφοροι β'., τάξεως. 36 έ'φοροι γ, τάξεως, 29 έφο- ριοκοΐ γραμματεΐς α' 4 γραμ- ματεϊς β' καΐ 6 έφοριακοΐ κλη- τήρες. Ο __ 7 — 25.50 17.- 120 17.' 0 16 ?Ο 15. - 1Ί — 15.- 14- 45- 6.- 80.- 8.- 5.20 5 20 4- 550.- 120.- Η ΕΙΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΓΚΑΠΑΝΣ Μεταξύ των αφιχθέντων τε λευταίως Γκάπανς συγκατα- λέγονται καί οί εξής: Οίκο- γένεια Καφετζουτάκη, Έμμ Μαλιδάκης, Γ. Καρτανάκης, Ιω. Βουλγαράκης, Αίκ. Αλε¬ ξίου, Κωνστ. Δρανδάκης, Γα- ρυφαλιά Δρανδάκη, Δημήτρι¬ ος Δρανδάκης, Δανάη, Ζαχα¬ ρίας κσί Αγγελική Κλαράκη, Άντ. Παραδάκης, Στυλιανή Χαλάκη, Κωνστ. Άμπελάκης, Κ. Κοντάκης, Νικ. Σοββάκης, Δηα. Μπαμπάκης, Στυλ. Κου· τσοβάκης, Έμμ. Σκουράκης, Βσσι>. Τσουρουνάκης, Π. Ξε¬
  νάκης, "Εμμ. Σημαντηράκης,
  Άνθοθλα κσί ΕΙρήνη Σημαν!νου να ήσχολεϊτο μέ τρέχον
  τηρακη καί Γ, Βασιλάκης. ' τα λψενικά ζητήματα.
  Έκ τοθ ύπουργείου τής Έ
  θνικής Οίκονομίας ανακοινού¬
  ται είς τούς έξαγωγεΐς τούς
  ενδιαφερομένους σχετικώς μέ
  τό ζήτημα τοθ έφαρμοζομένου
  μέτρου έν Πολωνία τής επι
  βολής δηλ. βσρυτέρου δασμοΟ
  είς τα μέσφ Γδύνια είσαγόμε
  να έμπορεύματα, άτινα ύπε
  βλήθησαν καθ" οδόν είς' μετα¬
  φόρτωσιν άπό πλοίου είς
  πλοΐον, δτι κατόπιν ένεργειων
  τής έν Βαρσοβία έλληνικής
  πρεσβείας, πρός άρσιν τού μέ¬
  τρου τούτου, δπερ καταφανώς
  ζημιοΐ τόσον τό εμπόριον δσον
  καί την ναυτιλίαν τής Ελλά¬
  δος, αί πολωνικαι αρχαί ύπε-
  σχέθησαν δπως εφεξής κατά
  την χορήγησιν άδειών είσαγω-
  γής, ή αρμοδία έπιτροπή άπα·
  λείψη άπό τάς αδείας τόν ο
  ρον τής άνευ μεταφορτώσεως
  εισαγωγήν έλληνικών προΐόν-
  των, οσάκις ό έν Πολωνία
  είσαγωγεύς ζητήση τουτο:
  Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Χθές την 6ην μ. μ. εκλήθη
  είς συνεδρίασιν ή Λιμενική Έ
  τΓΐτροτΐή
  της
  πρός τάς Γεωργικάς Περιφε¬
  ρείας τοθ Κράτους παρακα
  λεΐ νά συστηθή είς τοΰς έκ-
  θέτας Ιδιαιτέρα προσοχή είς
  τό ζήτημα τής λήψεως των
  δειγμάτων καπνών των προ
  οριζομένων διά την έκθεσιν.
  ΔΓ ετέρου έγγράφου της ή
  Ι Διεθνής "Εκθεσις συνιστά την
  έπίσπευσιν τής ύποβολής είς
  αυτήν των καταστάσεων των
  μελλόντων νά συμμετάσχω
  σιν είς αυτήν έκθετών.
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Αρμοδίως ανεκοινώθη, 2τι ά¬
  πό τοθ προσεχοθςσχολιχοΰ ίτους
  τό ΰπουργεΓον τής Παιδείας θά λά
  6η νομοθετικά μέτρα διά την καλ¬
  λιτέραν δογάνωσιν τής Σχολικής
  'Υγιεινγ;ς καί Αντιλήψεως κ*θ' £
  παν τό Κράτος.Ουιω κατά ληφθεί
  σαν απόφασιν θά διορίζωηαι είς
  τάς Ι5ρας των έπιθεωρητών Σΐοι-
  χειώδους Έκπαιδεύαεως σχολι-
  κοί ίατροί μέ βαθμόν τμημαΐάρ·
  χου β' τάξεω;, οί όποΐοι θά ηχρχ-
  κολουθοΰν αγρύπνως την υγείαν
  των μαθητών καί θά προτείνουν
  αναλόγως των περ'στάσεων την
  λήψιν των ένδεικνυς-μένων μέ-
  τρων. Οί έν λόγψ ΙχτραΙ δέν Οά
  δύνανται νά άσκοϋν τό έπάγγελμα
  τοθ ΕατροΟ. Ή έφαρμογή τοθ δλου
  σχεδίου τής οργανώσεως τής σχο-
  λκής ύγιεινής θά άππτήση ετη¬
  σίως δαπάνην Ιύ'ΟΌΟΟΟΟ δραχ.
  έκ των οποίων τα 9.000 000 έξευ
  ρέθησαν ήδη διά διαφόρων οίκονο
  μικών συνδυασμών.
  ΑΝΑΣΤΟΛΑΙ ΠΟΙΝΗΣ
  Οί κατάδικοι Βλαχάκης Ά.,
  Κσσιμάτης Α., Γεωργάκης Θ.,
  Μανουσάκης Α , Άγριμάκης
  Μ , Ντόκος Π. έ'τυχον άνα-
  στολής τής ποινής των.
  ———=—£————— < ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δ' άπεφάσεως τού υπουργοθ των Σιδηροδρόμων ανεστάλη μί- χρι τής 31ης Οκτωβρίου ή εχδο σις άδειών κυκλοφορίας διά νία φορτηγά αύτοκίνητα δημοσίας χρή σεως, ώς καί ή" χορήγηαις αδείας αντικαταστάσεώς παλαιών φορτη γων. Δι' ετέρας αποφάσεως ανε¬ στάλη ωσαύτως μέχρ: 31ης Ό- ' «Οτοχινήτιον ΤΣΕΧΟΣΑΟΒϋΚΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟ ΠΑΡΛΚΟΛΟΥΟΟΥΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕ ΑΘΗΝΑΙ 1« Αύγούστου(τοΰ άντ* ποκριτοΰ μας). — Νυκτεριναί πλη. ροφορίαι έ* Πράγας άγγέλλουν ότι συνεκλήθη διά σήμερον τό πολεμικόν συμβούλιον τής Τσεχοσλοβακίας. Ανεξαρτήτως τής συγκλήσεως τιύ- της, οί έπίσημοι τσεχοσλοβακικοί κύ· κλοι διατηροΰ» την ηρεμίαν αυτών ά« πέναντι τής εξελίξεως τού σουδιτο κου καί της στάσίως τής Γερμανίας. οΊαπωνικοσ στρατοσ εγκατεαειψε το κατααηφβεν ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΝ^ΕΔΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 «3 Αύγούστου (τού άντα ποκριτοΰ μας).— Εις εκτέλεσιν τής ύ· πογραφείσης άναχωχής μεταξύ Ρώσ- σων κχί Ίαπώνων, ό στρατός των τε· λευταίων έγκχτέλειψϊ τό καταληφθέν κατά τάς ταλευτ.ίας έπιχειρήιεις μι¬ κρόν τμήμα τοΰ σοβιετικοΰ έδάφους. Έν τώ μεταξϋ αγγέλλεται έ* Τό- κιο ότι ό αύτοκράτωρ τής Ίαπωνίας εξέφρασε την ικανοποίησιν τού διά την ειρηνικήν διευθέτησιν τού ρωσσο· ϊαπωνικοΰ έπεισοδίου. Ο ΡΑΝΣΙΜΑΝ ΟΑ ΣΥΝΑΝΤΗΟΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 1β Αύγούστου (τού άν- ταπο*ρ»ταΰ μας)^— Νεώτεραι πληρο¬ φορίαι έκ τοΰ έξωτερικού άναφέρουν ότι επίκειται ή συνάντησιν τού λόρδου Ράνσιμαν μετά τοΰ καγκελλαρίου Χί- τλβρ ινα συζητήαουν επί τού ζητήμα τος των διαφόρων Ηράγας — Σουδι- των. Έν τω μεχαξύ δεαψεύδεται ότι Γερμανοί έπίσημοι μετέβησαν είς τάς σουδιτικάς περιφερείας. Ο ΦΡΑΝΚΟ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ Τ0 ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ; ΑΘΗΝΑΙ 1 €$ Λύγούστου (τοΰ άν- ταποκρΐϊοΰ μας). — Κατά τάς υπαρχού¬ σας ανεπισήμους πληροφορίας, ό στρα- τηγός ·Φράνκο κατήρτισε την απάντη¬ σιν αύτοΰ όσον άφορά τό ζήτημα τής ανακλήσεως των έθελοντών. "Ο Φράν¬ κο κατά τάς ί5£ας πληροφορίας, άπο· δέχεται τας αγγλικάς ύιχοδείξεις ύηό ωρισμένας προΰποθέσεις. Όπωσδήπο- τε τό πρόβλημα των έθελοντών εύρισκε· ται εις πλήοη έχκρεμότητα. ΛΥΣΙΩΑΕΙΣ ΜΑΧΑΙ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΕΜΠΡΕ ΑΘΗΝΑΙ 1β Αύγούστου (τοΰ άν ταποκριτού μας)— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι λυσσώδεις μαχαι συνε- χίζονται π^ρά τόν ποταμόν "Εμπρε. Οί αντίπαλοι στρατοί διατηροΰν τάς θέσεις των. ί Είς τόμέίωττον Έατρεμαδούρας άν τιθέτως, οί εθνικοί εσημείωσαν καί πά¬ λιν σοβαράς επιτυχίας. Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙ Κ» Αύγούστου (τ<»ΰ άν ταποκριτοΰ μας)—«ς πρόςτούς έπανα- ληφθέντας δομβαρδισμούς άτμοπλοί' ών εις ισπανικούς λιμένας, βεβαιούται ότι εβομβαρδίσθη τελευταίως έν αγ¬ γλικόν ατμόπλοιον. Έκ τοΰ βομβαρδι- σμού ετραυματίσθησαν δύο έκ τοΰ πληρώματος. Ο ΛΑΝΣΜΠΟΥΡΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 β Αύγούστου (τού άν- ταποκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ Λονδίνου^ ότι ό έκ των "Αγγλων έρ- γατικών άρχηγών κ. Λάνσμπουρυ θά επισκεφθή προσεχώς τάς Βαλκανικάς χώρας κατερχόμενος καί είς Αθήνας»