96162

Αριθμός τεύχους

4941

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

18/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  έλλου
  ν «υ τ Αν ;
  ιται
  ΥΝΑΝΤΗ

  XII
  ατου («"ι*
  εραι φ-
  »ύ άν»,*
  ; τού ώ*
  λλαρίο» >
  ,ί τού ζι*>.
  άγας—Χ**
  Ιησχν ίϊί'
  ______Ι
  ΑΕΧΕ1Ι
  :χεδιοϊ
  ιν.
  ν τ ώ ν ι!Ψ
  ύστου
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμρρικής
  έτησία οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΕΜΠΤΗ
  18
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1938
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ "ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 49*1
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ϊΠΙτβ.ΙΙΟΣ ΣΤΊΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
  ΤΟΥ Λ^ΝΟΣ ΜΑΣ
  Τό σοβαρώτερον ασφαλώς άλλά καί τό ζωτικώτερον
  διά τήν πόλιν τού Ηρακλείου ζήτημα, είνε άπό πολ-
  λοΰ χρόνου καί ίδιαίτατα άπό τής πρώτης στιγμής πού
  άπεφασίοθη ή όλοχλήρωσις των λιμενικών μας έργων,
  τό ζήτημα της εκμεταλλεύσεως καί διοικήσεως τοϋ λι¬
  μένος μας.
  "Ηδη καθώς γράφομεν είς άλλην σελίδα, τό ζήτημα
  τουτο ετέθη είς σειράν λύσεως καί τελειωτικής ρυθμίσεως
  δι' έκπονηθέντο; παρ' είδικοΰ, σχεδίου έκμεταλλεύΐεως τοΰ
  λιμένος, όπερ καί υπεβλήθη υπό μορφήν ύπομνήματος
  είς τήν λιμενικήν Επιτροπήν.
  Επί τοΰ σχεδίου τούτου δέν ριψοκινδυνεύομεν γνώμας,
  δέν κάμνομεν ούδε καν σχόλια, διότι δέν γνωρίζομεν άλ
  λο τι έπ' αύτοΰ ειμή μόνον ότι προτε(νεται ή ίδρυσις όρ·
  γανισμοΰ λιμένος καί ή άπ' εύθείας υπο τής λιμενικής ά-
  νάληψις τής εκμεταλλεύσεως τοΰ λιμένος μας κατά σύστη-
  μα διοικήσεως προσεγγΐζον έκεΐνο τού μεγαλυτέρου λιμέ¬
  νος τής έπικρατείας. Καί ότι άποκρούετοα δι' άκαταμαχή-
  των έπιχειρημάτων «αί αριθμών καί ή άπλή σκέψις πα-
  ρεμβολής πάσης οίαοδήποτε Έταιρίας μεταξύ φορολογου-
  μένων καί λιμενικής έπιτροπής.
  Έχομεν έν τούτοις ενα καΐήκον καί καθήκον στοιχειώ
  5ες πρός τόν τόπον μας νά. ένδιαφερθώμεν διά τό ζήτη
  μα τουτο, όσον διά κανέν άλλο, διότι όπως προείπομεν α¬
  ποτελεί τό σοβαρώτερον καί ζωτικώτερον διά τό παρόν
  καί τό μέλλον τοΰ Ηρακλείου.
  Καί θά τό παρακολουθήσωμεν μέ όλην την θερμήν, μέ
  όλην την δυνατότητα μιάς άνεπηρεάατου σκέψεως, διότι
  δέν είνε ζήτημα δευτερεΰον. Είνε ζήτημα τοΰ συνόλου
  καί τό πρώτιστον ολων.
  Άλλ' έπ' αυτού θά επανέλθωμεν μέ λεπτομερείας, μέ
  άριθμούς καί κρίσεις ευθύς μόλις λάβωμεν γνώσιν τοϋ
  σχεδίου διά τοΰ όποίου δίδεται ή λύσΐ| ποΰ αναμένο¬
  μεν ολοι είς την εκμετάλλευσιν τοΰ λιμένος μας.
  Πεταχτά οημειώματα
  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  2ον (τελευταίον) Ι
  ΠερΙ την 6.30' μ. μ. τής πά'
  ρελθούσης Δευτέρας οί λαβόντες1
  [ίίρος είς τό άγώνισμα τοθ Δρη-;
  ρείου δρόμου (απόστασις 5 000
  μέτρων) τερματίζουν υπό τα ζωη Ι
  ρά χειροκροτήματα των παρακο'
  λουθούντων χιλιάδων θεατών κατά
  τήν ακόλουθον σει-ράν:
  1ος Δημοσθ. Καταρτζόγλου τής
  Ε.Ο.Ν. "Ηρακλείου. Χρόνος 1(5
  3)5'. 2ος Πέτρος Σεργάκης έκ Νέ
  απόλεως. Χρόνος 18 3)4'. 3ος
  Μιχ. Σφακιανάκης. 4ος Γεώργ.
  Ρογαλίδης καί 5ος Δημ Μεθυμά
  κης·
  Είς τόν πρώτον νικητήν απε¬
  νεμήθη τό άθλοθετηθέν υπό τοΰ
  παρεπιδημοΰντος έν Νεαπόλει ό
  μογενοΰς έξ Αυστρίας κ. Κωνστ.
  Έ. Σαρρή κύπελλον καί άναμνηστι
  κόν δίπλωμα, είς τόν δεύτερον τρι
  ακοσιόδραχμον Ιπαθλον μετ» δι-
  πλώματος, είς τόν τρίτον διακο-
  σιόδραχμον καί είς τόν τέταρτον
  έκατοντάδραχμον.
  Τα Ιπαθλα άπενεμήθησαν είς
  τούς νικητάς διά χειρός τοθ
  Νομάρχου Λασηθίου κ. Παπά
  δημητρίου προέδρου τής Έλλανο
  δίκου Έπιτροπής, ήτις είχεν ά-
  παρτισθή έκ των κ.κ. Νικολ. Σπα
  νάκη Ηροέδρου τής κοινίτητοςΝεα
  πόλεως, Δ.Φινοκαλιώτη Προέδρου
  τοθ Τουριατιχοΰ Όμίλου, Ιωάν¬
  νου Τρικαίου Εισαγγελέως Λα¬
  σηθίου, Ι. Γιαννουράκου ΙΙρωτο-
  δίκου, Μιχ. Σεργάκη καί Κ. Βλα
  χάκη. Διοργανωτής τοθ Δρηρεί-
  &υ δρόμου είχεν άναλάβει ό
  γυμναστής κ. Κυβίρνητάκης. ΕΕς
  τούς νικητάς προσεφέρθησαν
  I-
  πίσης δάφνινοι στέφανοι.
  Μετά τήν λήξιν τοθ Δρηρείου
  δρόμου έσυνεχίσθησαν αί λαικαί
  έορταί μέχρι τής εσπέρας. Έν
  τώ μεταξύ οί κ. κ. Φινοκα-
  λιώτης, Μ. Αλεξάκης, Φαίδων
  Σεργάκης, "Ιω. Λουμπούνης, Γ.
  Σερέπετσης, Γεώργ. Περουλιός
  καί Μιχ. Πολυχρονάκης τοΰ Τού
  ρΐστικοθ Όμίλου Νεαπόλεως,
  φροντίζουν άκεύραστοι διά την
  συμπλήρωσιν τής διακοσμήσεως
  τοθ περιβόλου τοθ Γυμνασίου εν
  θα θά εδίδετο ό μέγας έιήσι-
  ος χορός τής Νεαπόλεως. Καί ή
  σαν ΰπέροχες οί γιρ?άντες άπό
  μυρτιές μεταξΰ των οποίων εί
  χαν τεθή ήλεκτρικά μεγάλης έν
  τάσεως προσδίδοντα ιδιαιτέραν όϊ
  γλην είς τήν εορτήν.
  Κατά τήν 10.30" ήρχισαν
  π ροσ ερχόμενο ι οικογενειακώς οί
  Ευρισκόμενοι ίν Νεαπόλει Ήρα
  Ίνών ώρων τής παρελθούσης Τρί-
  της, αί γενικαΐ δέ έντυπώσεις έξ
  αύτοΰ υπήρξαν αρίστα;. Ό Τουρι
  στικός "Ομιλος 8στις έπρωτοστά
  τησε καί εφέτος διά τήν απόλυτον
  επιτυχίαν των ΐορτών είνε ίμολο
  γουμένωςάξιος θερμών συγχαρητη
  ρίων. Άξία έξάρσεως είνε καί ή
  συμβολή τής κοινότητος καί των
  Νεαπολΐτών γενικώς είς τήν κα·
  θόλου εμφάνισιν τής ωραίας πό
  λεως των, ή όποία σήμερον άμιλ
  ,αται αναμφισβητήτως είς κάθε
  εκδήλωσιν προάδου καί τάς μέγα
  λυτέρας άκόμη πόλεις τής Κρή¬
  της.
  Π.-
  Τά όλοκληοωτικά κράτη
  κλειώται καί πλεΐστοιΝεαπολΐται.
  Είς τόν χορόν προσήλθεν Ιπί-
  σης ό νομάρχης Λασηθίου κ
  ΙΙαπαδημητρίου καί οί δικαστι-
  κοί Λασηθίου οίκογενειακ&ς.
  Ό χορός διήρκεσε μέχρι των
  πρωϊνών ώρών, σημειώσας μέγα
  λην επιτυχίαν χάρις καί είς την
  καλώς κατηραμένην δρχή
  στραν.
  Παρέστησαν δέ κατ' αυτόν
  ό κ ΙΙαπαδημητρίου, ό κ. 1
  Γιαννουράκος μετά τής κυρίας
  τού καί τής δίδος Καμπάνη, ή
  κ. καί ό κ. Νικ. Σπανάκης, ή
  κ. καί ό κ. Βλαχάκης, δ κ. Μιχ.
  Σεργάκης οικογενειακώς, ό κ.
  Ιω. Σεργάκης διευθυντάς Νομαρ
  χίας μ&τά των δίδων άδελφών
  τού, ή κ. καί δ κ. Πιτυκάκης
  I-
  φορος Προσκόπων, ή δίς Δημη
  τρίου Άρχηγός των Όδηγών
  Νεαπόλεως, ή κ. καί δ κ. ΙΙα-
  τσουράκος, ή κ. καί δ κ. Βουκυ
  κλάκης, ή κ. καί ό κ. Νικηφορά
  κης, αί δίδες Πιτυκάκη, ή κ
  καί δ κ. Βασιλάκης, ό κ. Λου
  μπούνης μετά τής δίδος θυγα
  τρός τού, δ κ. Γ.Σεργάκης, δ κ.Κ.
  Σεργάκης ίατρός, δ κ. Έμμ. Λε
  μπιδάκης Εατρός μετά τής δίδος
  αδελφής τού Μαρίχας, δ κ.
  Σαρρής μετά τής δίδος αδελφής
  τού, δ κ. Νικ. Τσαγκαράκης κα
  θηγητής μετά τής δίδος αδελφής
  του,ήδϊς Πετρακάκη έκ Ρεθύμνης,
  δ μοίραρχος κ. Ι. Καλαποθάκης
  οικογενειακώς, δ κ Πελεκάνος δι
  ευθυντής τής Νομαρχίας Λαση
  θίου, δ κ. Ευστρ. Τσιρρκάκης οί
  κογενειακώς, ί κ. Μιχ. Σκουλικά
  ρης, 6 είρηνοδίκης κ. Χον-
  δρός κ. ά.
  Εις τόν χορόν παρέστησαν επί
  σης έξ Ηρακλείου δ κ. Στυλ,
  Γιαμαλάκης Εατρός οΕκογενεια
  κώς, δ κ. Γ. Καρούζος δικηγόρος
  μετά τής δίδος αδελφής τού, ό μ
  χανιχός κ. Μαρκόπουλος, ό δδοντ
  ατρος κ. Αλεξάκης, δ δικηγόρος
  κ. Γεμιτζάκης, δ κ. Μ. Μαυροκου
  κουλάκης,δ κ.Έ.Άγγελάκης, δ κ
  Ν Μαργαρίτης, δ κ. Ν Σαριδάκης
  δ κ. Έμμ. Φραγκιευδάχης, ό κ
  Έμμ. Καρούζος, δ κ. Στ. Κλαδ
  ακάκης, δ κ. Κ. Ξενικάκης, δ
  κ. Στ. Καρύπης, δ γυμναστής κ
  Γραμματικάκης, αί δίδες Σωσώ
  καί Αθηνά Φραγκιουδάκη, ή δίι
  Μαργαρίτα Μισαηλίδου, ή 51-
  Νέλλη Καρύπη, δ γυμνασιάρχην
  τοθ Γυμνοσίου αρρενων Ήρα
  κλείου κ. Κυριακάκης κ. &.
  Ό χορός ώς άναγράφωμεν κα
  ανωτέρω παρετάθη μέχρι των πρω
  ΟΠΟ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ&Η
  ΜΙΑ ΜΕΑΛΟΥΣΑ ΔΟΞΑ
  Ή στήλη αυτή άφιέρωσε καί
  άλλοτε κρίσεις διά τόν συμπο¬
  λίτην κ. Γ. Άνεμογιάννην. "Ελα¬
  βεν αφορμήν άπό τάς πρώτας
  πληροφορίας πού μετεδίδοντο ά
  νά τήν Έλλάδα διά τάς επιτυχί¬
  ας τού, διά νά σημειώση άπό
  Κρητικής απόψεως, πόσην αξίαν
  είχε τό γεγονός αύτό. Διότι αί έ·
  πιτυχίαι τοθ κ. Ανεμογιάννη έ-
  πρόδιδον πρό .παντός ταλέντο.
  Αί σπουξαί τού γύρω άπό τήν
  μεγάλην τέχνην τής σκηνής—
  —πού αποτελεί τήν έναργέστερη
  λεπτομέρεια στό σύνολο έκεΐνο
  πού παρουσιάζει τό θέατρον υ¬
  πό τήν καλλιτεχνικήν καί επι¬
  στημονικήν σημασίαν τής λέξεως
  —απετέλεσαν τό πλαίσιον μόνον.
  Κατά τάς κρίσεις των είδικών,
  αί έπιτυχίαι τοΰ κ. Άνεμογιάν
  νη εχαρακτηρίσθησαν καί άπό
  :ήν προσωπικήν Ιμπνευσιν χαί τήν
  προσωπικήν ίδιοφυίαν. Πλήρης
  γνώσις των τεχνικών δρων καί
  πλήρης αντίληψις τοθ ίστορικοθ
  περιεχομένου μιάς εκδηλώσεως,
  είνε γνωστόν ^τι δέν έξασφαλί-'
  ζουν την δημιουργίαν. Χρειάζε-
  ται φαντασία καί ψυχή διά νά
  έξαρθη καί συμπλη^ωθ^ πολλά¬
  κις τό σύνολον. ^Καί είς τό κε
  φάλαιον αύτό κυρίως, υπήρξαν
  ;ντυπωτικαί αί έπιτυχίαι τοΰ κ.
  Ανεμογιάννη.
  Έπ' εύκαιρία τής έπιστροφής
  τοΰ νεαροΰ καλλιτέχνου στδ Ή
  ράκλειο, άξίζει νά τονισθή είδι
  κώτερα ή δημιουργική έπίδοσί
  τού. Έγγυαται λαμπρόν καλλιτε
  χνικδν μέλλον. Άλλ' είνε καί τό
  σης σημασίας διά τό Ήράκλει
  όν, πού δέν θά τήν Ιβλαπτε
  καί μία άνασκόπησις άκόμη υπό
  καθαρώς αντικειμενικόν πνεΰμα.
  Είς τόν κύκλον των τοπικών πνευ
  ματικών καί καλλιτεχνικών έκδη
  λώσεων, διά τάς οποίας τόσον έν
  διαφέρον Ιδειξαν καί δεικνύουν
  οί κορυφαΐοι, καί ίδικοί μας
  καί ξένοι, τό Ηράκλειον πλου
  τίζεται άπό μίαν θετικήν άξί
  αν. Καί λέγοντες θετικήν έννοοΰ
  μέν τόν δλως διόλου εξαιρετικόν
  τύπον τής καλλιτεχνικής είδικό
  τητος τοΰ κ. Ανεμογιάννη: Ή
  τέχνη τού είνε κάτι τό ουνδεδεμέ
  νόν μέ τήν παγκόσμιον ζωήν.
  Διότι σκηνική τέχνη σήμερο, έξαι
  ρετικά'|σήμερο, σημαίνει καί θε
  ατρον πρόζας—δ μεγάλος Γάλλος
  ήθοποιός Λουί Ζουβέ άπέδειξε
  καί άποδεικνύει τελευταία στό
  «Άτενέ» των Παρισίων πώς καί
  τό θέατρον αύτό έξεχωρίσθη χά
  κώς άπό τήν ιδιοσυγκρασίαν τής
  έποχής μας—καί λυρικήν σκηνήν
  καί μιοθζικ χώλ—ξέρουμε τί ση
  μαίνει άλλοθ άπό απόψεως σκηνο
  γραφίας τό είδος αύτό—καί ϊσως
  ΐσως καί κινηματογράφον υπό
  τήν σοβαρωτέραν Ικφανσιν τής
  καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ή
  τέχνη Ιτσι τοθ κ. Ανεμογιάννη
  παρουσιάζει περισσότερον άπό
  κάθε άλλην, ε"να εύ'ρύτατον στά
  διον. Καί ίσον βαθύτερον είνε
  τό ταλέντο, τόσον τό εύρυ στάδιον
  άνταποκρίνεται πρός τάς ίξορμή
  σεις τού.
  Είνε βέβαιον λοιπόν ϊτι μέ τα
  έφόδια αύτά καί υπό τάς ώρι
  σμένας, είδικάς προϋποθέσεις τής
  στιγμής, δ κ. Ανεμογιάννης προ
  ώρισται είς τό μέλλον νά τιμήση
  την ίδιοφυΐα τού πλατύτερα. Κα'
  συγχρόνως νά δοξάση άληθινά
  τόν τόπο τού. .
  * *
  Εις τήν ιστορίαν τής Κρητ
  κης τέχνης, είτε λογοτεχνικής,
  είτε είκαστικής, αί άνατολικαί
  επαρχίαι τής νήσου >αί ίδιαίτε
  ρα, τό Ηράκλειον «ποτελοΰν Α¬
  ποκλειστικόν
  άμυναν τής
  προσπαθοθν νά έξηγήσουν
  μερον.
  Ιδού μερικοΐ τίτλοι
  λε ντ' Ιταλία» άρθρον τό δ-1 τΛν δημοσιευμάτων τα όποΐα
  ποίον, κατά τήν έπικρατοΟ-1 εΤδον τό φώς είς τάς στήλας
  τοθ ΙταλικοΟ άντισημιτικοθ πε
  ΤΟ
  III
  Ο ΑΗΤΙΙΗΗΙΤΙΕΜ·! ΕΙΣ ΙΙΑΑΙΑΝ
  ΡΩΜΗ Αύγουστος —Ό άν
  τισημιτικός αγών είς την Ίτα
  λίαν λαμβάνει όλονέν μεγα-
  λειτέραν Ικτασιν. Τα δημοσι-
  εύματα τα σχετικά μέ τό φυ-
  λετικόν πρόβλημα πληθύνον-
  ται διαρκώς, πέντε δέ δημο-
  σιογραφΐκά δργανα έκδΐδον-
  ται ήδη είς τήν Ιταλίαν μέ ά
  πρόγραμμα τήν
  ίταλικής φυλής
  τοθ έ
  τοΰ έβραϊκοΰ
  τήν ζωήν τής
  ή συμμετοχή
  στοιχεΐου είς
  χώρας δέον νά καθορισθή έ·
  πί τή βάσει τής ώς άνω άνα-
  λογΐας.
  Βιαιοτέραν δμως πολεμικήν
  κατά των Εβραίων διεξάγει
  τό νεοεκδοθέν έβδομαδιαϊον
  περιοδικόν ή «Άμυνα τής Φυ¬
  λής» τό οποίον διευθύνει ό
  γνωστός διά τα άντισημιτι
  άπό των έπιδράσεων τοθ έ | κά τού αίσθήματα διευθυντής
  βραϊσμοθ. τής εφημερίδος «Τέβερε», Ίν
  Είς την εκστρατείαν αυτήν τερλανΤι. Είς τό περιοδικόν
  λαμβάνουν μέρος καί αί πό- τοοτο, είς τό οποίον συνερ
  λΐτικαί έφημερίδες αί οποίαι {γάζονται καθηγηταί των Πά
  νεπιστημίων καί ό ύπουργδς
  τήν στάσιν τήν όποιαν τόσον |τη·ς Δικαιοσύνης κ. Σόλμ'ι,' έ"
  αιφνιδίως έλαβεν ή φασιστική δημοσίευσεν άρθρα έξετάζον-
  κυβέρνησις έναντι τοθ ίσραη· | τα απ0 πασης πλευρας τήν
  λιτικοθ στοιχείου. Ό γνωστάς
  δημοσιογράφος κ. Γκάϊντα,
  εδημοσίευσεν είς τήν «Τζιορνά
  δράσιν τής έβραϊκής φυλής ά¬
  πό τής αρχαιότητος μέχρι σή
  σαν γνώμην, έρμηνεύει τάς
  άντιλήψεις των επισήμων κύ¬
  κλων. «Ή Ιταλία, γράφει δ
  κ. Γκάϊντα, μολονότι δέν τρέ
  φεΐ καμμίαν μνησικακίαν, έν
  τούτοις δέν δύναται νά λησμο
  νήση τόν ρόλον τόν οποίον δ
  διεθνής Έβραϊσμός επαιξε κα
  τα τόν άβησσυνιακόν πόλεμον
  έξαπολΰσας τήν άντιϊταλικήν
  προπαγάνδαν. Ό φασισμός
  εφάνη μέχρι τοθδε άνεκτικός
  έναντι των Εβραίων, άλλ' δ
  διεθνής Έβραϊσμός δέν έξετί
  μησε διόλου την στάσιν αυ¬
  τήν. Αντιθέτως έ'δειξε τήν
  μεγαλιτέραν άδιαλλαξΐαν
  καί έχθρότητα».
  'Επίσης, είς τήν επίσημον
  «Διπλωματικήν Άνταπόκρι-
  σιν» εδημοσιεύθη άρθρον τό
  οποίον ώς λέγεται, έγράφη
  ύπ' αύτοθ τοϋ κ. Μουσολίνι
  καί τό οποίον διά τουτο, έχει
  χαρακτήρα άποσσφηνιστικής
  δηλώσεως τής φσσιστικής κυ¬
  βερνήσεως επί τοϋ ζητήματος
  τούτου.
  Κατά
  τήν «Διπλωματικήν
  Άνταπόκρισιν» ό ίταλικβς φυ-
  λετισμός είναι κυρίως μέτρον
  άποβλέπον είς τήν προστασί¬
  αν τής ύγεΐας τοό έ'θνους. Ή
  "Ιταλία, προσθέτει τό άρθρον,
  πρόκειται νά στείλτ) είς τα έ·
  δάφη τής νέας αύτοκρατορίας
  της χιλιάδας τέκνων της, τό
  γεγονός δέ τουτο επιβάλλει
  είς τήν φασιστικήν κυβέρνη¬
  σιν νά εμποδίση διά παντός
  τρόπου τήν δημιουργίαν φυ·
  λήςμιγάδων. Ή έφαρμογή τής
  πολιτικής αυτής εχει άναγ-
  καστικώς ώς συνέπειαν τήν ε¬
  φαρμογήν ωρισμένων μέτρων
  τα όποΐα στρέφονται κατά
  των Εβραίων. Ή τάξις, ή πει
  θαρχία καί ή ίσορροπία υπο-
  χρεώνουν ^ν καλώς ώργανω-
  μένον κράτος νά προστατεύ·
  στ έπακριβώς τήν αναλογίαν
  ριοδικοΰ: «Ή έβραϊκή έγκλη
  ματικότης». «Τα έπτά άμαρ
  τήματα», «Οί Εβραϊοι καί αί
  άλλαι φυλλαί». «Ύπάρχει φυ·
  λετισμός είς τήν Ιατρικήν;».
  Είς άλλο δημοσίευμα ό άρ·
  θρογράφος κατηγοοεΐ τόν αύ
  τοκράτορα Καρακάλλαν ώς ύ·
  πεύθυνον διά τήν κατάρρευ
  σιν τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατο
  ρίας, διότι παρέσχε τό δικαί
  ωμα τοθ πολίτου είς τούς βαρ
  βάρους. Είς τό αύτό περιοδι·
  κόν δημοσιεύονται άντισημιτι·
  καί γελοιογραφίαι, ένώ ό Αύ-
  τοκράτωρΑυγουστος καί ήσύγ
  χρονος (ταλική νεολαία έξαί
  ρονται ώς τέλειοι τύποι τής
  λατινικής φυλής.
  Κατ' εντολήν τοθ ύπουργεΐ
  ου τής Παιδείας, τό περιοδι
  κόν ή «Άμυνα τής Φυλής» δι
  ανέμεται είς δλους τούς διδα
  σκάλους, ούτως ώστε «τα φα
  σιστικά σχολεϊα νά συμβά-
  λουν είς τήν επιτυχίαν τής
  ίταλικής φυλετικής κινήσεως».
  Οί έπίσημοι κύκλοι βεβαι¬
  ούν δτι ή κίνησις αυτή δέν
  πρόκειται νά λάβη χαρακτή
  ρα διωγμοΟ τοϋ έβραϊκοΰ στοι
  χείου. Έξέχουσα προσωπικό
  της καθώρισε τήν φασιστικήν
  πολιτικήν ώς εξής: «Θά περι
  ορισθώμεν απλώς είς μέτρα
  αμύνης, δηλαδή δέν θά επι
  τρέψωμεν είς τούς Έβραίους
  νά μάς έπιβάλουν την νοοτρο
  πίαν των, τα συμφέροντά των,
  τα σχέδιά των, τάς άααραδέ
  κτους διεκδικήσεις.
  Ή δημοσιευθείσα είς τήν
  «Διπλωματικήν Άνταπόκρι
  σιν» δήλωσις εδοσε τήν έντύ
  πωσιν δτι τα περιοριστικά μέ
  τρα τα όποΐα σκέπτεται νά
  εφαρμόση ή φασιστική κυβέρ
  νησίς δέν πρόκειται νά θίξουν
  παρά ειδικήν κατηγορίαν Ε¬
  βραίων οί όποΐοι κατέχουν
  τής συμμετοχής των Εβραίων | ανωτάτας θέσεις είς τήν διοί
  είς δλας τάς έκδηλώσεις τής,Κησινι τον στρατόν κσί τήν
  κοινωνικής καί πολιτικής δρά-1 εκπαίδευσιν. "Ελέχθη μάλιστα
  σεως. Συμφώνως πρός τάς τε
  λευταΐας στατιστικάς οί έν
  Ιταλία Εβραϊοι άνέρχονται
  είς 44.000, ήτοι άναλογεΐ είς
  'Εβραϊος άνα 1000 κατοίκους.
  δτι τό Μέγα Φασιστικόν Συμ
  βούλιον, συνερχόμενον τήν Ιην
  ΌκτωβρΙου, θά κατήρτιζε κα
  τάλογον Εβραίων οί όποΐοι
  θά ηδύναντο νά διατηρήσουν
  Κατά συνέπειαν, καταλήγει ή ολα άνεξαιρέτως τα δικαίω
  «Διπλωματική Άνταπόκρισις» ματα τοο ΊταλοΟ πολίτου'.
  <^-<-ν--^^«-^-Ν^ | Συγκεκριμένως, θά διετήρουν ναμφισβήτητον σταθμόν. Άπό | τάς θέσεις των έκεΐνοι οί ό των μεσαιωνικών χρόνων ιδίως |ποΐοι υπήρξαν μέλη τοΰ φασι καί έδώθε, οί Ηρακλειώται λογο, στικοθ κόμματος πρό τοϋ τέχναι ή καλλιτέχναι συνεχίζουν μίαν μοίραν καί μίαν παρά¬ δοσιν. Καί είνε εύτύχημα δτι ή 1922 ή δσοι έσπευσαν νά ΰπηρετήσουν ώς έθελονταί είς Άβησσυνίαν καί τήν Ίσπανί μοϊρα χαί ή παράδοσις αυτή αν. Άλλά, κατόπιν τής έκτά άναζοΰν είς πραγματικάς μορ- .σεως τήν όποιαν λαμβάνει ό <ράς καλλιτεχνικών έκδηλώσεων, άντισημιτικός αγών αί προβλέ δπως έκείνη τοθ χ. Ανεμογιάννη. | ψεις αύται δέν φαίνονται δτι Άςμή λησμονοΰμεν δτι καί αύ,θά έπαληθεύσουν. Ή πολεμι τή άκόμη ή οίκονομική εξέλιξις !κή στρέφεται κυρίως εναντίον ενός τόπου είνε ζήτημα φήμης.' των Εβραίων διανοουμένων Καί μία φήμη δέν ίσοφαρίζεται! των οποίων ζητεί ται ή άπομά μέ έ'να ενεργητικόν λογιστικής ' κρυνσις έξ Ιταλίας. Τό δοθέν φύσεως. Άπορρέει άπό 2να πνευ- 'σύνθημα είνε: «Ή έπιδρομή ματιχό χαί χαλλιτεχνικό πολιτι- των "Εβραίων διανοουμένων 1 σμό. Αύτός είνε πού έπηρεάζει πρέπει νά τερματισθή». , άναμφισβήτητα κάθε έκδήλωσι Ή έντατικη άντισημιτική κί- καί κάθε άξία. νησίς έξέπληξε μεγάλην με- ΑΧΜΟΔΑΙΟΣ ρίδα τής κοινής γνώμης ή ό· Ή σημερινή άφιξις τού κ. Λαμπροπούλου Σήμερον αφικνείται ό Διοι- κητής τής Άγροτικής Τραπέ¬ ζης κ. Λαμπρόπουλος. Διά την άφιξιν τοΟ κ. Λαμπροπούλου ετονίσαμεν καί άπό κυρίου άρθρου προχθές, πόσον αυτή θά αποβή χρήσιμος διά τα γε- ωργικά ζητήματα τοθ νομοΟ καί τής Κρήτης γενικώτερον. Καί διότι ό κ. Λαμπρό¬ πουλος^ γνωρίζει τήν θέ¬ σιν, τήν εξέλιξιν καί τήν γενικήν σημασίαν των ζητη- μάτων τούτων διά τήν κρητι· κήν καί εθνικήν" οίκονομίαν άλλά καί διότι εΐνε γνωστάς ό είλικρινής φιλοκρητισμός τού. Είς τήν εποχήν μάλιστα αυτήν, καθ" ήν ήρχισεν ή συγ· κομιδή καί σημειώνεται ό πρώ- τος παραγωγικός καί έξαγω- γικός όργασμός, ή άφιξις τοθ κ. Λαμπροπούλου θά αποβή πολύτιμος παράγων άναπτΰ- ξεως καί συγχρονισμοΟ των δλων προσπαθειών των παρα γωγών καΐ έξαγωγέων μας. Αίκαιος έπαινος. Αναφορικώς μέ τήν προ¬ χθεσινήν πανηγυριν τής Νεα¬ πόλεως, έπιβάλλεται νά ση¬ μειωθή ή τάξις ήτις παρετηρή θη είς τάς διά λεωφορεΐων μεταφοράς. Ή 37η διεύθυνσις αύτοκινήτων λεωφορείον κα τέβαλε κάθε προσπάθειαν δπως έξυπηρετηθοόν τα πυκνά πλήθη των μεταβαινόντων είς Νεάπολιν καί γενικώς ή κυ- κλοφορία νά διατηοηθη καί μετά τόν παρατηρηθέντα συ· νωστι,σμόν όμσλή. Διά τό ά· ποτέλεσμα τουτο όφείλονται νομίζομεν δίκαιοι επαινοι είς τούς σταθμάρχας ειδικώτερον Ηρακλείου κ. Τσακιράκην καί κ. Φαλκώνην Νεαπόλεως. ποία επεθύμει νά μάθη τούς λόγους διά τούς όποίους δ Ντουτσε έκρινεν απαραίτη¬ τον νά στραφή κατά των Ε¬ βραίων, ένώ πρό τίνων μό· λις μηνών, διεκήρυττϊν δτι δέν θά άντέγραφε τάς θεω¬ ρίας τοθ ΤρΙτου Ράϊχ. Τήν πε ριέργειο" αυτήν Εσπευσαν νά ίκανοποιήσουν αί φασιστικαί έφημερίδες. Ό κ. Μουσολί¬ νι θεωρεϊ λίαν επικίνδυνον τήν φυλετικήν αλληλεγγύην ή •όποία υφίσταται μεταξύ των Εβραίων ολοκλήρου τοθ κό- σμου. Πράγματι αί εβραϊκαί κοινότητες τής "Ιταλίας είναι άρρήκτως συνδεδεμέναι μέ τάς άλλας εβραϊκός κοινό τητας τοθ έξωτερικοΟ αί όποΐ αι έχουν ώς πρόγραμμα τήν άμείλικτον καταπολέμησιν τοθ φασισμοΰ. Ό Ντοθτσε πιστεύ- ει δτι αί μεγάλαι διεθνεΐς όρ γανώσεις τόν καταδιώκουν καί δτι, μεταξΰ των έ-ν Ίτα λία "Εβραίων, ύπάρχουν πλεΐ στοι έχθροί τοθ καθεστώτος οί όποΤοι άναμένουν την κα τάλληλον ευκαιρίαν διά νά έκδηλωθοθν. Λέγεται μάλιστα δτι δ Ντοθτσε Ιχει είς χείρας τού πειστήρια αποδεικνύοντα δτι οί Εβραϊοι διεξάγουν ε¬ ναντίον τού πολιτικόν καί οι¬ κονομικόν πόλεμον. 'Άλλοι πάλιν κύκλοι σχετί- ζουν τήν αρξαμένην έν Ίτα- λίςχ άντισημιτικήν κίνησιν μέ τάς ταραχάς τής Παλαιστί- νης. Κατά τήν γνώμην των ώς άνω κύκλων, ό Ντοθτσε απε¬ φάσισε τήν νέαν αυτήν πολι¬ τικήν διά νά κερδίση τάς συμ παθείας των Άράβων καί γε νικώτερον τοθ μουσουλμανι- κοθ κόσμου. Άλλά καί τό Βατικανόν ά- ποδοκιμάζει ανεπιφυλάκτως τόν άντισημιτικόν άγώνα. Ό καθολικισμός 6 οποίος επεθύ¬ μει νά διατηρήση τόν οίκου- μενικόν χαρακτήρα τού δέν εΤναι διατεθειμένος νά επιτρέ¬ ψη δημιουργίαν φυλετικών προ βλημάτων καί μάλιστα έντός τής Ρώμης. Διά τόν λόγον αυ¬ τόν ό Πάπας δέν εδίστασε νά 1 καταδικάση τήν εφαρμοζομέ¬ νην πολιτικήν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  )
  ί]ι
  ' Ι !
  ι
  Ηι
  ^
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον τό κινηματογοαφικόν άρι-
  στούργημα. «ΠΟΥΛΙΚΑ», μέ την
  Πάουλα Βέσσελυ καί τόν Άτιίλα
  Χέρμτιεγκερ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε¬
  ρον ό ναυτικός κολοσσός: «'Υπο-
  βρϋχιον 0 — 1". Άττογευματινή ώ
  ρο 8 μ. μ. εσπερινή 10 μ. μ. |
  Άττό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΗΙΑ ΤΡΑΓΙΚ1Ι
  ΙΑΣΙΑΙΣΣΑ —
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  503ον
  π
  Ένα δραματικό Ού γ
  γαρέζικο ρωμάντζο.
  Πρωταγωνιστοϋν:
  Ή μεγαλύτερη Βιεν¬
  νέζα βεντέττα:
  ΠΑΟΥΛΑ ΒΕΣΣΕΛΥ
  Ο ΑΤΤΙΛΑ ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ
  ΚΑΙ Η ΤΖΙΝΑ ΦΑΛΚΕΜΠΕΡΓΚ
  Πρόκειται νά δικασθώ αυρ
  όν καί τούς είνε αδύνατον νά
  λάβουν γνώσιν τη"ς υποθέσεως
  έντός τόσον μικροϋ χρονικοθδι
  αστήματος, καί νά διαδώσουν
  άκόμη τα έγγραφσ "Εχω
  ποχρέωσιν έναντι τθν τέκνων
  μου νά μή παραλεΐψω τίπο
  τε διά την πλήρη δικσίωτιν
  τής μητέρας των Οί συνήγο
  ροί μου ζητοθν τριών ημερών
  προθεσμίαν.'Ελπίζω δτι ή Συμ
  βατική θά την παραχωρήση»
  Κατά την τελευταίαν άχόμη
  στιγμήν πού την άπειλοΰσε ό
  θάνατος, δέν έκσμε την τιμήν
  είς την συμβατικήν νά τής ά
  πευθύνη παράκλησιν. Δέν έζή
  τησε τΐποτε έπ' όνόματί της
  Θά προτιμοθσε νά αποθάνη
  , Μετεβ'βασε απλώς την αί'τη
  σιν τρίτον. Ή Συμβατική δέν
  απήντησε. Ό θάνατος τής Μα
  ρίσς —Άντουσνέιτσς είνε ά-
  ποφασισμένος άπό πολλοϋ
  καί δέν ύπάρχει ^λόγος νά πά
  1 ρατείνωνται αί διαδικασΐαι.
  } Ή δίκη πρέπει νά αρχίση μεθ
  [αύριον τό πρωΐ, είς τάς 8 καί
  Σενόριο καί σκη-
  νοθεσία τοΰ μεγά-
  λου
  ΓΚΕΖΑ ΦΟΝΜΙΊΟΛΒΑΡΥ!
  Μουσική:
  ΧΑΙΝΤΣ ΣΑΝΤΑΟΥΕΡ (
  ΣΗΜΕΡΟΝ Πρεμιέρα^
  ΣΤΟΥ
  ΗΟΥλΑΚΑΚΗ
  όλος ό κόσμος
  άποτέλεσμα.
  εγνώριζε τό
  ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΚΗ
  Την Κυριακήν άπογευ-
  ματινή ώρα 7 μ. μ.
  Σήμερον πρεμιέρα ά-
  τέλειαι δέν ΐσχύουν.
  ΠΡΟΚΗΡΗΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  προκηρύσσει δτι έπαναλαμβά-
  νεται δι" ένσφραγΐστων προ-
  σφορών ή μυστική δημοπρασία
  διά την άσφαλτόστρωσιν Λεω-
  φόρου Μοροζίνη τμήμα άπό
  Καινούργιας Πόρτας μέχρι Πά
  νανείου ΔημοτικοΟ Νοσοκο-
  μεΐου ,ύπό τούς αύτούς δρους
  τής σχετικής διακηρύξεως καί
  μελέτης την 22αν τοΰ μηνός
  Αύγούστου ημέραν Δευτέραν
  καί ώραν 11 — 12 π. μ. ενώ¬
  πιον τής Δημσρχιακής -Επι-
  τροπής άκυρωθεΐσης τής προ
  ηγουμένης τοιαύτης.
  Έν Ηρακλείω τή 16 Αύγού
  στου 1938
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μήνας Γεωργιάδης
  ΧΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδάκτωρ Πανεπ. Λυώνος
  Επί έπταβτίαν έκποαδβυ-
  θείς είς τα Νοσοκομεϊα ΑηΙΐ-
  ίΐιΐίπΐΐβδ, ΧαΙ ■ Λα &ταοζ καί
  *>3ΐροΐΓίέΓ£ Λυώνος καί Πα¬
  ρισίων είς τα παθολογικά καί
  νβυρβλογικά νοσήματα.
  Διατελέσας επί διετίαν
  Η35ί5ΐαηΙ τής ΝΕΥΡΟΛΟΠ-
  ΚΗΣ κλινικής τού Πανεπι¬
  στημίου Λυ&νος.
  ©ά δέχεται ωσαύτως καί
  τβΰς πάβχοντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚΩΝ νοσημάτων εί; το
  Ιατρείον τού οδος 'Αμαλθείας
  (πάρβδος βδοδ Κατεχάκη,
  πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν
  9—12 π. μ. *αΙ 4—7 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλ. 6-63
  ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣΑ έν Άθήνατις είς
  τούς κσλυτέρους οΐκους κοτΐτικής
  ή οιττλωματοϋχος μοδίστα Ούρα-
  νία Καφετζάκη εγκατεστάθη είς
  τό παρά την οδόν Δικταίου "Αν-
  τρου (Χεϊταν ΌγλοΟ) έργαστήρι·
  όν της καΐ άναλαμβάνει την ρα¬
  φήν γυναικείον φορεμάτων ώς
  καί την έκμάθησιν τής χοπτικής
  Καί ραηΐίκίΐς ίΐς μαθητρίας.
  Αί έβδοιιήντα ήμέρες πού πέ
  ρασε ή Μαρίο^— Άντουανέτ
  τα είς την φυλακήν, την έκα¬
  μαν νά φαίνεται σάν γρηά
  άρρωστη γυναϊκα. Τα δάκρυα
  έκοκκίνισαν καί έφούσκωσαν
  τα μάτιά της, τα όποΐα εΐχαν
  χάσει την συνήθειαν νά άντι
  κρύζουν τό φώς τής ημέρας.
  Τα χείλη της ήσαν ώχρότατα
  έξ αίτίας των άφθόνων σίμορ
  ραγιών πού υπέστη τάς τελευ
  ταίας εβδομάδος. 'Εκείνη δ-
  μως ή ήμέρα ήτο ίστορική.
  Δέν τής επετρέπετο νά φανή
  κουρασμένη καί δέν έ'πρεπε κα
  νείς νά ευρεθή είς την αϊθου
  σαν τού δικαστηρίου νά είοω
  νευθή την αδυναμίαν μιάς βα
  σιλίσσης, κόρης αύτοκράτορος.
  Έπρεπε λοιπόν νά εύρη. νέας
  δυνάμεις καί κατόπιν θά άνε
  παύετο, θά άνεπαύετο διά
  παντός. Δύο πράγματα εΤχε
  νά κάμη άκόμη είς τόν κό
  σμόν αυτόν ή Μαρία—Άντου
  ανέττα. Νά υπερασπίση θαρ
  ραλέα τόν εαυτόν της καί νά
  αποθάνη άξιοπρεπώς. Ήθελε
  νά αντιμετωπίση τό δικαστή
  ριον μέ ϋφος άξιοπρεπές.
  (συνεχ(ζεται)
  ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Απογευματιναί ωρα 8 μ. μ.
  εσπερινή ωρα 10 μ. μ. ο μβ-
  γαλΰτερος Ναυτικός Κολοσ¬
  σός:
  Υ ■
  ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:
  Η ξανθίι καλλονή ΝΤΟΡ-
  ΡΙΣ ΓΟΥΕΣΤβΝ. Γό νέβ &·
  στρο ΓΟΥΕΗΝ ΜΟΡΡΙΣ καί
  β! διάαημοι ΖΩΡΞ ΜΠΕΝΤ-
  ΠΑΤ ΑΜΠΡΙΕΝ.
  Ή μεγαλυτέρα ναυτική
  έποποιΐα καί ή πιό συνταρα-
  κτική τραγωδία, συγκρούσεις
  καί καταβυθισεις ΰποβρυχίων
  ι μέ σκηνάς άφδάστου ήρωϊ·
  σμοΰ καί αύτοθυσίας.
  ΔΕΥΤΕΡΑ: Η δραματικπ
  κωμωδία:
  ΜΟΙΡΑΙΑ
  ΓΥΝΑΙΚΑ
  [άφθαστη ΚΑΙΗ
  'Ό έρως είς την χώραν
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Φροντίζετε νά <*ντιδράτε κατά τής λύπης και τής άπαισιοδοξίας. ΟΙ εΰτυχεϊς ανθοωποι είνε έκεΐ- νοι πού διατηροΰν τό ηθικόν των είς δλες τίς περιστάσεις τής ζω· ής ΟΊ δυστυχεϊς είνε οί άπαισιό- δοξοι, έκεϊνοι πού βλέπουν τή ζωή μόνο μέ μαθρα γυαλιά. Ύ- πάρχουν δμως πολλοί τρόποι νά διώχνουμε άπό κοντά μας τίς μαθρες πεταλοϋδες. Ιδού μερικοί έξ αύτών: Όγυναικεΐος φΰόνος· Άπεοθύνομαι στή φυλάρεσκη κυ ρία ϊΐνε αδύνατον νά χα-ής, δταν βλέπης μιά φιλή σου μέ ε'να κκινούργιο καπέλλο πού την κο λακεύει. Πάρε το άπόφασι. Δέν μπορεϊς μόνο έσύ νά εΐσαι ώμορ¬ φη καί γοητευτική. Ύπερβολικήεΰαισθη σία: Είνε πολλές οί γυναϊκες πού άρέσκονται είς την έ*ής έ νασχόλησιν· διίρχονται όλόκλη- ρες ώρες τής ημέρας καί τής νυκτός ένθυμούμεναι δλα τα γε· γονότα πού τίς εκαναν δυστυ· χισμένες στή ζωή. Είνε σάν νά δηλητηρίου. Διότι τό .ηθικόν δη¬ λητήριον είνε τό χειρότερο. Οί άδικημένεςγυναΐ κ ε ς · θά μιλήσουμε τ'ίιρα γιά τίς νυ'-αΐκες πού δέν εΐνείποτέ εΰχαριστημένες. "Ισως διότι φρο νούν δτι έκεΐνοι πού ζοΰν είς τό περιβάλλον των «δέν τίς νοιώ- θουν». θά δώσωμε στ'ις κυρίες αότές μιά καλή, πολύτιμη συμ βουλή: Μην άπαιτείτε άπό τοϋς άλλους νά ύτοστοΰν γιά τό χά τήρί σας στερήσεις καί θυσίρς ΆπαιτΕΪται έκ μέρους σας καί λίγος άλτρουισμός, ό οποίος θά σδς άνταμείψΓ) μέ κάαποση δό· οιν αίσιοδοξίας. Ή επίδρασις τού κι νηματογράφου: "Οταν είσθε στενοχΊΐρημένη καί μελαγ- χολική σας συνιστώ νά πδτε νά ίδητε μιά εΰθυμη ταινία ΕΤ νέ σημαντική ή επίδρασις πού ά ΐ £ λό ό ήθ τών χρυσανθέμων. ΚΟ! ΜΩΜΙ ΚΡλ Η ΜΑΧΗ 37ον μέ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την τταρελθοϋ· σαν Δευτέραν εορτήν τής Κοι· μήσεως τής θεοτόκου, ό φίλος κ Γεώργιος Παπαμανουσάκής τελω· νειακός, άνεδέξατο είς Χρυσο- ■πηγήν έκ τής κολυμβήθρας, τό χά ριτωμένο άγοράκι τοθ κ. Νικ. Νη ■ -·«..— ονομάσας αύτό Εύστρά- δηλητηριάζουν κάθε όργανισμό τιον μέ μή ή ρς £νας καλός κοιμικός ήθο ποίος, ενας χαρούμε^ος μουσικός σκοπός επί τού χαλαρωμ'νου νευ μερά τόν ρικοϋ συστήματος μίαν δόσιν Άριθμος 11382. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠλειστηριασμοΟ ακινήτου Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλεί ου Κωνσταντίνος Άντωνίου Ζα χαριάδης έν Ηρακλείω έδρεύων καί κατοικών δηλοπο:ώ 2τι: Εκτίθημι είς δημόσιον άναγκα στικόν πλεισιηριασμόν τό έπόιιε νόν άκίνητον κτημα τοθ καταδιω κομένου όφειλέτοα Γεωργίου Νι κολάου 'Αστρινάκ»} γεωργοκτη ματίου κατοίκου τοθ γ[ϋρία> Άρ
  χανών κείμενον είς θέσιν «Σουρ
  μελή Μετόχι» τής κτηματικής πε
  ριφερείας τοθ χωρίου Σκαλανίου
  Πεδιάδος τής Είρηνοδικεΐαχής πε
  ριφερείας Ηρακλείου £μπε>ος
  σουλτανί εκτάσεως πέντε καί ή
  μισυ στρεμμάτων ώς καί εϊδους
  κοτσιφάλι εκτάσεως δύο στρεμμά
  των έμπεριέχουσα όκτώ έλαιό
  δενδρα μικρά, τεσσαράκοντα κυ
  παρίσσι γύρωθεν καί μίαν Ιαό
  γειον οικίαν λιθόκτιστον χρωμα
  τοσκεπή δι' αγροτικάς ανάγκας
  συνορευομένου τοΰ κτήματος τού
  τού ανατολικώς δρόμφ άγροτικώ
  νοτιως Εύαγγελίας χήρας Μι
  χαήλ Παπαδάκη καί Κωνσταντί
  νού Καρβουναράκη δυτικώς Άρι
  στείοου Έργαζάκη καί Κωναταν
  τίνου Βασιλάκη, βορείως Εύαγ
  ή Κί 1
  γελίας χήρας
  παδάκη καί
  σιλάκη
  ρ γ
  Κωνσταντίνου 11α
  Κωνσταντίνου Βα
  έπισπεύσει τής Ινυ
  Έ
  ■ ■■■■«■■«■■ΡΜΐιιειειβ
  Μ*Μ
  ποθήχου δανειστρίας Έθνίκής
  Κτηματικής Τραπέζης τής Έλ
  λάδος πρός άπόληψιν των ένυπο
  θήκων άπαιτήσεών της έκ λιρών
  στερλινών Αγγλίας πεντήκοντα
  μιάς σελλίνια όκτώ πέννας δύο
  (£51 — 8—2) είς αυνάλλαγμα δ
  ψεως επί Λονδίνου και τέλος τα
  Ιξοδα εκτελέσεως καί δι' άς άπαι
  τήσεις έτιετάγη ό , είρημένος
  λέτης Γεώργιος Νικολάου Άστρι
  νάκης ο·ά τής υπό χρονολογίαν
  30 Μαρτίου 1934 έπιταγής τή;
  εϊρημένης Τραπέζης ώς δείκνυ
  ται έκ τοθ ύπ' αριθμόν 1150Η
  τής 20ής Απριλίου 1934 έπιδο
  τηρίου τοϋ δικαστικοΰ κλητήρος
  τής περιφερείας τοΰ ΙΙραηοδικείου
  ΊίρακλείουΈμμανουήλΆρκουλάκη
  στηριζομένων είς τα ύπ' άρΐθμούς
  4492 τής 24 Ίουνίου 1931 καί
  4495 τής 2(3 Ίουνίου 1931 δανει
  στικά συμ,'ίίλαια το£> Συμβολαι
  ογράφου Ηρακλείου Αριστείδου
  Άντ. Τσακίρη. Ό πλεισΐηρι»
  ί*ι »■■■>■■■■■■
  Έκτός Τράστ
  .ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΛΚΗ
  Γηλέφ. 5-41
  «■«■■Μ ι··)*»α·ι«κιιιυι« ην*.
  Ό Φέλτζ, τώρα, έζ ..
  μικρές πινελιές γρήγορες καί στικάκη,
  ε.γ. τιον.
  αχριοΕΐ,. ' Είς τε τούς γονεΐς καί τόν ά·
  —βα είσθε πολυ μόνη, κυ- νάδοχον εύχ6μεθα νά τοίς ζήση.
  ρ£α, μετά την άναχώρησι τοθ άν -_
  δρός σα;... |
  --"Ω! δέν είνε ή πρώτη ψορ^ (
  πού μέ άφίνει ?τσι... Καί τόσες
  Ίαπωνίδες βρίακονται στήν ι¬
  δία μέ μενά κατάστασι σή·
  μερά!...
  —θά γυρίσετε στδ Τόχιο;
  —'Όχι, γιατί θέλω νά βρί-
  σκωμαι κοντά σΐό Σασεμπό,
  ώς που νά τελειώση ό πόλε
  μος
  Ό καιρός συνεχίζεται κατά τό
  μάλλον δροσερός.
  —Πράγμα πού προκολεϊ ίκα·
  κανοτιο ητικά σχόλια.
  — Καί δημιουργεϊ εύχαρίστους
  προβλέψεις διά την ζωήν τοϋ ύ
  πολειπομένου εισέτι μέχρι τοϋ φθι
  - ,,, , χι , β. νοπώρου, μικροϋ χρονικοϋ τμήμα
  —Μα στήν Λαγκασακη, οεν τος τοο θέρους.
  ϊχετε νομίζω φίλους, κανένα πού ) —Έν τω μεταξύ οί αίώνιοι κα·
  νά μπορή νά σα"; συντροφεύτ] θημερινοΐ καιροσκόποι- γνωστά
  στή μοναξιά σας.
  -Κανένα. Δέν βλέπ,ομε πά
  ρά σάς καί τόν "Ερμπερτ Φεργ
  α&τό; θά φύγη μαζί μέ
  ά-
  κάν.
  Καί
  τόν δνδρά μου ..
  Ό Φέλτζ εδίστασε πρίν
  παντήαη:
  —Έγώ δέν θά φύγω... Άλλά
  παρά τα άσπρα μου μαλλιά, δέν
  θά τολμοΰσα νά σάς ένοχλώ μέ
  τίς έπισκέψε'ς μου, δταν έ άν
  δράς σας θά λείπι;). Τα ήθη σας
  χύ άπαγορεύουν απολύτως, άν
  δέν κάνω λάθος....
  ■—Απολύτως, δχι... Είνε δμως
  βέβαιον πώς μιά Γιαπωνέζα, είνε
  ύποχρεωμένη, σέ παρόμοιες περι
  στάσεις, νά κλείνεται λίγο... Κα
  τα την διάρκειαν τοϋ πολέμου μέ
  την Κίνα. μίαν έξ οί'ματος πριγ
  κήπισσαν, " έπειδή έχυκλοφοροθσε
  πολύ, μέ μιά ξέ^η πρέσβειρα, κα
  τόπιν διαταγής τοθ Αύτοκράτο
  ρος, την ?διωξε ό άνδρας της. .
  —Την Ιδιωξε;
  —Ναί.
  —Μά σήμερα, τα ήθη δέν είνε
  λιγώτερο αύστηρά,...
  Έμεσολάβησε σιγή. Ό Φέλτζ
  έξακολουθοθσε νά ζωγραφίζι^, ά
  φηρημένος. Ή μαρκησία Γιορισά
  κα, καθισμένη καί εντελώς άκίνη
  τη, έπόζαρε.
  (συνεχίζεται)
  σμός γενησεται την 25 Σεπτεμ
  βρίου ένεστώτος Ιτους (1938) ήμέ
  ραν^ Κυριακήν ένώπ όν μου ή
  τοΰ νομίμου άναπληρωτοΰ μου
  καί έν τώ ενταύθα καί παρά την
  οδόν Χάνδακος υπ' αριθμόν 71
  συμβολαιογραφείφ μου κτήμασι
  κληρονόμων Άντωνίου Ζαχαριά
  γα
  πνεύματα άν'τιλογίας —όμιλοϋν
  άκόμη καί περΐ προσεχών, όψίμων
  κυμάτων καύσωνος!
  —Τό Ύγειονομικόν Κέντρον Ή·
  ρακλε'ου έ<οινοποΙησε πρός την Τοπικήν Επιτροπήν ΤουρισμοΟ,2γ γράφον τού άπευθυνόμενον πρός την Διοίκησιν Χωροφυλακής, σχε τικώς μέ την παρακολούθησιν καί λήψιν διαφόρων όγειονομικών μέ- τρών. —Μεταξύ άλλων τό Ύγειονο· μικόν Κέντρον συνιστςχ νά υπο· χρεωθώσιν οί όπωροπώλαι νά κα λΰπτωσι τούς πάγκους καί τάς όπώρας κατά τό βραδυνόν κλεί¬ σιμον των καταστημάτων των διά λευκοϋ καθαροϋ πανίου. — Δεδομένοο δτι ή έπικάλυψις αυτών διά των χρησιμοποιουμένων μέχρι τούδε χονδρών καί άκα- θάρτων ύφασμάτων, έκτός τής Λ σχημίας την όποιαν προσδίδει είς την γενικήν εμφάνισιν τής άγο- ράς, ύΐτοκούπτΕΐ καί κινδύνους διά την δημοσίαν υγείαν. —Έντός των ημερών θά συνε· ά ή Έπιτροπή Διατιμήσεων ί ρη ή Ηρακλείου. —Προκειμένου νά καθορίση κα τα κατηγορίας τάς τιμάς των ποτών διαφόρων έξοχικών κέν- τρων. —Τό μέτρον εΤνε καθ" δλα .έ- ό ί μρ παινετόν καί μασίας παρά λζέδ δου ένθα βουλόμενοι καί ότε καλοΰνται οί νά πλειοδοτήσωσιν. Έν ΉρακλεΕφ τή 13 Αύγούστου 1938 Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου (Τ. Σ ) Κ. Α. Ζαχαριάίης ΗΚΑΒΑΡΑ ΑΕΥΚΗ ΠΟΤΑΣΣΑ "ΑΣΤΗΡ,, 96 - 98 ο)ο Σάς έξασφαλίζει άριστον προΐόν καί τάς άνωτάτας τι¬ μάς. Ζητεΐτε άπό τόν έμπο¬ ρον σας νά σάς δώση ύπευ- θύνως την γνησίαν ' ποτασ¬ σαν «ΑΣΤΗΡ» 96—98 ο)ο. Προσοχή είς την μάρκαν. ΑΣΦΑΑΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΑΦΙΑλ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΗ ΚίΝΑΥΚΟΗ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ Είς τό προΐόν τής σταφίδος στηρίζονται εύλόγως όλαι αί έλπίδες των αμπελοκτημονων μας. Διά το προΐόν τής σταφίδος σας έξηντλήθητε είς Ιξοδα καλλιεργεί- ας καί ατελειωτων φεκασμών πρό,; πρόληψιν τοΰ περονοσπόρβυ. "Ηδη άπομένει σοβαρός καί άμεσος ό κίνδυνος τής βροχής άπό τής ημέρας πού ή σταφίςσας θά παρα¬ μένη έκτεθειμένη είς τούς όψιγιάδες πρός άποξήρανσιν. ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ, τόν άμεσον καί σο¬ βαρώτατον προλαμβά.νετε μέ ελαχίστην δαπάνην άσφαλίζοντες τούς ό- λοχρονίους κοπους καί τάς δαπάνας σας καί αύτό τουτο τό προΐόν σα£ είς τόν Αγγλικόν Άσφαλιστικόν κολοσσόν: 5 ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΫΔ Επισπευσατε τάς δηλώσεις ασφαλειαν τοΰ προϊόντος σας άπευθυνόιικ νοι τό ταχύτερον είς τούς άντιπροσώπβυς Νβμβϋ Ηρακλείου: ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ ____________ Έναντι Έθνικής Τραπέζης. απολύτου έπιδοκι- των ένδιαφερομέ· ..γλεντζέδων. —Ή ανανέωσις των * λαχνών τής 5 κληρώσεως τού '£θνι· κου Λαχείου ήρχισε καί συνεχίζε ται. —Ή κλήρωσις αυτή ώς γνω¬ στόν είνε ή τελευταία, θά διαρ¬ κέση δέ επί ολόκληρον είκοσαή· μερον. —Έντείνεται καθ" ημέραν ή έ- ξαγωγική κίνησις των σταφυ- λών καί διαφόρων άλλον όπω- ρών. —Έξ αλλου έντάς των ημερών θά κομισθοϋν είς την πόλιν καί τα πρώτα μεγάλσ. (ρορτία των σταφίδων έφετεινής εσοδείας. — "Ηδη έργάζονται πυρετωδως κατά χιλιάδας οί σταφιδοπαραγω γοί είς τούς όψιγιάδες, δπου άπλώ νεται τό πολυτιμότερον μας προ- ιόν είς άπεράντους έκτάσεις. —Άπό την προχθεσινήν έκδρο μην είς την Λίαν τισρελείφθη Μ- να γενονός άτυχές διά τούς κυνη γετικούς κϋνας. —Έκ των οποίων ύπέκυψαν περί τούς τέσσαρας ώς έμάθο- μέν είς τόν ισχυρόν καύσωνα, ύ· ιτοστάντες 2να εΐδος ήλιάσεως. —Έννοεΐται δτι τα γεγονός δέν ήμπόδισεν την συνέχισιν τοϋ κυ νηγίου άνά την νησΐδα άπό τούς εύψύχους Νεμρώδ. — Είς τόν κινηματογράφον Που¬ λακάκη ττροβάλλεται σήμερον με τα τό κινηματογραφικόν έργον «Μπσκαρά» τό οποίον τόσον ήρε¬ σε τό εξαιρετικόν φίλμ «Γιού- λικα». —Έπίσης είς τόν «Άπόλλωνα» προβάλλεται τό ναυτικόν κινημα τογραψικόν έργον: «Ύ ποβρύχιον Ο — 1 άπό τα μάλλον τα τοϋ εϊδους αυτού. ενδιαφέρον- έ Ρέπορτΐρ ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΪΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή άλλαγή των γραμματί- ων διά την πέμπτην, την με¬ γάλην, την πραγματικήν κλή¬ ρωσιν τοό ΛαχεΙου ήρχισεν. Κατά την κλήρωσιν ταύτην θά έξαχθοϋν είς εϊκοσι ημέ¬ ρας 28.000 άριθμοί καί θά δι¬ ανεμηθούν κέρδη 39 120 000 δραχμών. Ή κλήρωσις θά άρχ(σΓ| την 5 Σεπτεμβρίου καί θά διρρκέ- ση μέχρι τής 30 Σεπτεμβρίου. Τα γραμμάτια πρέπει νά άνανεωθοθν μέχρι τής 30 Αύ¬ γούστου. (Έκ τοϋ Πρακτορείου). !Μέτην ΦΡΑΝΪΙΪ ΣΗΜ. Προτάθϊΐς άσφαλβίας ίέβν «πως υποβληθώσι ν ύμϊν εγκαίρως, Ισχυς έκαοτης «σβαλείοτς άρχεται 7 ημέρας μετ» την υποβολήν της «β υποβολήν τής προτάσεως. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Την προσέχη Κυριακήν 21ην λήγοντος μηνός τελοθνται τα έγ- καίνια τοθ ίεροθ ναοθ τοθ Άγίου Γεωργίου είς Άφρατί Πεδιάδος υπό τοθ Σεβασμιωτάτου Μητροπο- λίτου κ. Τιμοθέου. Παρακαλοθνται όθεν οί εύσε- βεΐς καί φιλόθρησκοι^δπως προσέλ θωσι καί παραστδσΓν είς την ί·- ροτελεστίαν ταύτην. (Έκ τής Ένοριακής Έπιτρο- πής). ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βδέλλες έξαιρετι- κές είς τό κουρείον 'Αγκόπ Άμ- πραχαμιάν. (Παρά τα Κρεοπω- λεια). ι
  ζεται
  ια.
  οοττώλαι νό.
  ραδυνόν κι.
  μώτωντ
  χνίου.
  ί5
  ν, έκτός Τής(
  νισιν της αγ;
  ι κίνδυνον Ι,
  3ν ^ '
  ρ θά οί)»·
  .η Διατιμηθή
  'ά καθορίοΐι β
  'άς τιμάς',{,
  εε,οχικών κ»
  ε καθ1 δλα ι.
  )λότου έτιι&οκι.
  ' ένδιαφερομί
  των λαχνβ
  ος τού Β
  κ κα'ι
  αυτή ώς γ»
  ποία, θά δια,ν
  ;ληρον είκοοοι
  }' ημέραν 11,
  ; των στάε»[
  ν άλλων 6»
  ός των ήρμ
  την πό)-1*
  .α «ΐρτιί
  ; εσοδείας
  ται Α
  φ
  δες, δπουυιι»
  ιερόν μαςψ
  ις έκτασις
  χθεσινήν !#
  λεί»
  ς διά τούς ιιν
  οΐων ύτιέκυψ"
  ος ώς έμ*
  όν καύσωνα»
  16ος ήλιάοει
  τό γεγονόςθΒ
  ιυνένισιν τοθ"
  ησΐδα άπο *
  ,τογράφον Π»
  εται σήμεΡον'
  ,-ραφΐκόν 1(Ψ
  οίον τόσον |
  >ν φΐλμ (
  IV
  ΐυτικόν κ*
  ιΟν έν&ισφέΡ^
  ού.
  έ Ρ*ηβί«
  ΛΑΧΕΙΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΟΡΘΟΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Λι' έκεΐνους πό υ δέλουν
  ν6 πΑοϋτίξο«ντάςΓώσε.ς τω*.
  377ον
  Ό Μάριος έδοσεν ακρόασιν είς τόν γέροντα
  τοθτον έπειτα έτι άπαξ έκαμε τόν γϋρον τής δεξα-
  μενής, καί τέλος κατηυθύνθη πρός την «δενδρο-
  στοιχίαν τού» βραδέως καί ώς άκων. 'Έλεγες δτι
  καί ώθεΐτο πρός τα έκεΐ, κοτί έν ταϋτώ συνείχετο.
  Άλλά δέν συνησθάνετο ταυτα ποσώς ένόμιζεν δτι
  έτΐραττε κα! σήμερον ώς Ιπραττε καθ' εκάστην.
  Μόλις πατήσας είς την αρχήν τής δενδροστοι·
  χίας παρετήρησεν είς την άλλην άκραν αυτής τόν
  κύριον Λευκίαν καί την κόρην «είς τό εδώλιον των»
  καθημένους. Έκόμβωσε τό φόρεμά τού Εως επάνω,
  τό έτάνυσεν δπως μή κάμνη πτυχάς περί την μέσην,
  παρετήρησε φΐλαρέσκως πως τό πανταλόνιόν τού,
  δτι ύάλιζε καλώς τό ροθχον, καί προέβη κατά τοΟ
  έδωλίου. Είς τουτο τό βάδισμά τού ένυπήρχεν επί
  θέσις, καί άναμφιβόλως όρμή κατακτήσεως. Λέγω
  λοιπόν, προέβη κατά τοΟ έδωλίου ώς άν έλεγον, «δ
  ΆννΙβας έξεστράτευσε κατά τής Ρώμης».
  Όλα δμως τα κινήματά τού ταυτα ήσαν απλώς
  μηχανικά, καί ουτε διεκόπησαν αί σκέψεις, έν αΓς
  συνήθως έβύθιζε τόν νοθν. Ανεπόλει κατ' αυτήν έ
  κείνην την στιγμήν σύγγρσμμά τι, ε*νθα άνελύοντο
  ώς άριστουργήματα τής ανθρωπίνης περινοΐας τρείς
  των τραγωδιών τοθ Ρακίνα, καί μόνον μία των κω
  μωδιών τοΰ Μολιέρου, καί έλεγε καθ' εαυτόν, δτι
  πολύ άνόητος ήτον ό κριτικός έκεΐνος. "Ησθάνετο
  είς τό ώτίον όξύν συριγμόν.
  'Ενώ έπλησίαζεν είς τό εδώλιον, διώρθωνε τάς
  πτυχάς τοθ ένδύματός τού, καί τα όμματα τού προ
  σηλοΰντο είς τα τής κόρης. ΤοΟ εφαίνετο ώς νά έ
  τιληροθτο έξ αυτής ή άκρα έκείνη τής δενδροστοι
  χίας υπό άσθενοΰς τινος φωτός κυανοθ.
  Καθ' όσον έπλησίσζε, τό βήμά τού έβραδύνετο.
  Έλθών μέχρις αποστάσεως τινος άπό τοϋ έδωλίου,
  πρίν ή φθάση είς τό τέλος τής δενδροστοιχίσς, έ
  στάθη, καί οοδ' αύτάς έ'γνω πώς έγινε καί έστρά
  Φη τό βήμά τού είς τα οπίσω, ώστε μόλις ή κόρη ή
  δυνήθη μακρόθεν νά διακρίνη πόσον ή"τον εύπρεπής
  μέ εκείνην την ενδυμασίαν τού. Άλλ' ό Μάριος καί
  άφοΰ έστράφη, έκράτησε τό σώμά τού εύθυτενέστα·
  τον, δπως άρέση τουλάχιστον όπισθεν, εάν παρετή-
  ρει αυτόν όφθαλμός τις.
  Άφικόμενος δέ τοιουτοτρόπως είς την αντίθετον
  άκραν τής δενδροστοιχΐας, επανήλθε πάλιν είς τα
  βήματά τού, καί νυν επλησίασε μέχρι τής άποστά
  σεως τριών δένδρων άπό τοΰ έδωλίου' άλλ' έκεΐ ή
  σθάνθη, δέν ήξεύρω πως, ώς αδύνατον τό νά προ-
  χωρήση περαιτέρω καί εφάνη άμφιρρέπων. Ενόμι¬
  σεν δτι τό πρόσωπον τής κόρης προέκυψεν Ίνα τόν
  ίδη. Κατέβαλεν δμως την ανδρικήν τού προσπάθει¬
  αν, σχεδόν βίαν κατέβαλε, καί ΰπερισχύσας τού δι
  σταγμοΟ έπροχώρησε.
  Καί οϋτω μετά τινος στιγμάς, διέβαινεν έμπρο¬
  σθεν τοθ έδωλίου εύθυτενής καί εύθαρσής, κόκκινος
  8μως έως είς τα <5τα, μή τολμών νά στρέψη τό βλέμμα οθτε πρός τα δεξιά, οθτε πρός τα άριστε- ρά, καί έχων την δεξιάν χείρα κεχωομένην είς τό στήθός τού, ώς συνήθως πράττουσιν οί πολιτικοί άν- δρες. Ναί, άλλά καθ' ήν στιγμήν διέβη υπό τό στό- μα των πυροβόλων τοθ φρουρΐου, ησθάνθη είς την καρδίαν Ισχυρόν παλμόν. "Η κόρη έφόρει ώς χθές την έκ δαμάσκου έσθή- τα της καί την έκ κρεπΐου θολΐαν. (συνεχίζεται) Άπό δλα δι* δλους. * τ ~ » π / <λ ---------------, εςοχων εις Ρεθυμνον. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΑΠΟ ΑΣΒΕΣΤΗΝ Β'. ΓΓ αύ:όν τόν λόγον καί χώρες άκόμη πού διεθέτουν πηγέ; προμηθείας ώς πρώτης ίίλης κα ουτσουκ άπό τα δέδ αί άναζητήσεις γιά την λύ μεγαλειτέρον άντίστασι στήν στΐς προσιριβή. Επί πλέον, δέν τα έπηρεάζουν καί δέν τί φθείρουν ή δενζίνη καί τό λά?ι των αύ· ήρχισαν ΐοκινήτων, δπω; τα κατεσκευχ- έξεύρε- σμένα άπό φυσικό καουτσ^υκ. ΡΕΘΥΜΝΟΝ Αύγουστος (ίντα- ποκριτοθ μας).— Ή επί των παιδικών έξοχών Ρϊθύμνης Έ- πιτροπή τοΟ II. Ι έγνώρισεν είς Κέντρον καί την Επαγγελματιαι Ι Καί τό σκληρό τεχνητό καου- 'τσούχ είνε πιό καλλίτερο άπό τα φυσικό. τό Εργατικόν συνομοσπονδΐαν Ρεθύμνης 8τι δύνανται ν« άπο· στείλουν τριάκοντα μικροΰς μέχρι 15 έτών κατά την 2Οήν τρέχοντος έπότε θά γίνϊ) ή τρίτη αποστόλη σιν άλλης πρώτη; υλη; πιό στε¬ ρεάς άπδ τό καουτσιύκ τοΟ δέν- δρου. Πρό τοΰ πολέμου στή Γερ- μανί* εΕχαν κατορθώσει νά κατα-1 Ένω γιά την κατεργααία τοθ χδν παιδ[χών έξοχών σκευάζουν έξαίρετο καουτσ^ύκ τεχν»}τοΟ καουτσουκ στά διάφορα οκληρό άπό άλλες ύλες. Κατά τό εϊδη πού ν-ατασκευάζονται άπό 1926 δταν βρέθηκαν καινίύργιοι λάστιχο, είνε ή ιδία μέ την παι· τρίποι κατασκευή; χημικώς τής κατεργασία πρώτΥ)ς ΰλης, ώρισμένες γερμα- έξαιρετικής τοθ φυσικ&Ο. Μόνον μειωΐέον ποιότητος προϊόντα τα£. Εϊς την τρίτην σειράν των δικ<δν έξοχών θά μετάσχωςιι ση· καί 30 μικροί νικές έταιρεΐες έπανέλαβαν πιό άιτό καουτσούκ δέν ήμποροθν νά έν^ατικά τίς ϊρευν»ς πού είχαν κατασκευασθοθν άκόμη άπό τε- κάμει κατά την §ιάρκ&ιαν τοΰ πό χνητό. Είς τάς παιδικάς έξοχά; τμήμα εργατικόν είς θ θ οποίον καί θ* παραθερίσουν υπό λέμου. Τα στοιχεΐχ ποΐι έχρη-1 Ένα πράγμα μένει. Τα εϊδη Ιδιαιτέρους δρους^ ύγιεινής καί σιμοποιήθησαν γιά σύνθεσι τής πρώτης άνεφέραμε παραπάνω, είνε σβέστης καί τό κάρβουνο. είνε, μας φαίνεται, διαβιώσεω;, οί άποσταλένΐες υ τή χημική πού κατασκευάζονται άπό τεχνη υλης πού τό καουτσουκ κοστίζουν περισ· δα σότερον άπότά κατασκευαζόμενα ί Φ συνομοσπονδίαν έπαγγελμα Αύτό έκφυσικοθ. Άλλ'αύτό δέν άφορ?,τιων 30 μικροί εργάται, άρκετό γ:ά τόσον τδ πρ&το, δσον τό δεύτερο, τόν αναγνώση} Δέν χρειάζεται γιατί αύτοθ τοΰ τελευταίου ϊπεσαν ι ποτελεΐ νά τόν άπασχολήσουμε περισσό πολύ οί τιμές. Όταν έγιναν > ,
  τερο μέ τεχνηκού; δρους γιά τή' πρώτη φορά οί προσπάθειες κα-
  τασκευής τεχνητοθ καουτσίύκ ή
  τιμή τοθ φυσικοΰ ήταν τέσσερα
  πά τοθ ΈργατικοΟ Κέντρου καί
  Τό τελευταίον αύτό τμήμα ά-
  πρωτοτυπίαν είς τάς
  παιδικάς έξοχάς άλλά καί πρ·5
  οδόν χτιρακτηριστικήν τής κοινω-
  νική; άναπΐύξεω; τή; Ρεθύμνη;.
  "Αλλως τε αί παιδικαί Ιξοχαί
  Ρεθύμνης σονεχίζονται άπροσκό-
  πτω; άπό δεκαετίας σχεδδν
  καί πρίν ή ίδρ^θοθν αύται είς
  Αθήνας κχϊ άλλαχοθ
  Έν συνδυασμώ μάλιστα μέ τα
  λαϊκά καί μαθητικά συσσίτια
  τχ δποΐα διατηρεΐ άχόμη τδ Ρέ
  θυμνον, αί πϊιδικαί έξοχαί τής
  πόλεώς μας είνε δίκαιον νά συμ·
  περιληρθοΰν είς τάς 2λας προ
  όδους αυτής Ιδιαιτέρως π&έπει
  νά τονισθή 2τι τό Ρέθυμνον άπδ
  φιλανθρωπική; άπόψϊω; αποτελεί
  κάτι τό έξ^ιρετικό είς μερίμνας
  καί καλάς προθέσεις. Καί ή ά¬
  ποψις αθτη λαμβανομένων ύπ'
  δψιν καί των μελλοντικών -'ηροό-
  δών τής πόλεως, προώρισΐαι έν
  καιρφ νά καταστήση τό Ρέθυ¬
  μνον έπαρχιακδν κέντρον μέ μίαν
  Ικξηλον γενικήν αντίληψιν πολι-
  τισμοθ.
  Αριθ. 5674.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  χημική κατεργασία των δύο αυ¬
  τών πρώτων 6λών άπό τίς οποί¬
  ες κατασκευάζεται σήμερα τό τε-' μάρκα πζρίποΜ τό χιλιόγραμμον.
  χνητόν καουτσού*. ΆρκεΙ νά Σήμερα, έπειτα άιτό πτώσιν στά
  τόν πληροφορήσουμε μονάχα δτι 0,30 τοθ μάρκου, φθάνει περί-
  άπότόν άσβέστη καί τό κάρβουνο,' που τα 0,80 Πρέπει δμως νά λη·,
  ίπειτχ άπό είδιχή χημική κα- φθη· 6π' δψ-:ι καί κάτι άλλο.? Ρ°νιάννης έν Επάνω Αρχά-
  Είδοποιώ δτι 6 διά τού ύπ'
  αριθ. 3806 τής 5 Μαΐου 1934
  | Άναβληθέντος πλειό ΐηρια-
  | σμοθ ακινήτου.
  Ι Ό Συμβολαιογράφος Άρχα
  Νικόλαος Άντωνίου Μαυ·
  τεργασία, βγαίνει τό λάστιχο σέ Στήν σημερινή έξέλιξι τής βιο-;ναι<. Τεμένους έδρεύων διάφορες ποιότητες. Τό καουτσουκ μηχανίας τοθ αυτοκινήτου, δένίΚσ1οικων· αύτό ονομάζεται στή Γερμανία είνε μονάχα τα λάστιχα των τρο-! «Μποΰνα». ! χών πού κχτασκευάζονται. Χρει ■»■■■ ■■·■■■■■■■■· ■■■·■«■■·!■■ ■■■■·■>■■■■■■■!
  ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
  Ν. ΑΛΙΚΙΩΤΗ
  Παρελάβομεν:
  ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΑ
  ΣΤΑΦΥΛΟΧΑΡΤΑ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΚΑΣ
  ΣΠΑΓΓΟΥΣ ■ΓΡΑΔΑ
  Λόγω των μεγάλων ποσοτήτων ποθ
  επρομηθεύθημεν έιΐετύχαμεν καλάς τι¬
  μάς, καί ώς έκ τούτου είμεθα ΟΙ ΕΥΘΗ
  ΝΩΤΕΡΟΙ παντός άλλου.
  "Εφιστώμεν την προσοχήν των στα-
  φυλοεξαγωγέων Εύρώπης καί ΑΙγύ-
  πτου. Διαθέττομεν την "μεγαλυτέραν
  ποικιλίαν χαρτιών ειδικώς παραγγελ¬
  θέντων διά την σταφυλοεξαγωγήν.
  Ζητήσατέ μας δείγματα καί τιμάς.
  Εκ.
  "εϋχαρϊστηριον
  ■■■■■■■■■■■■■■Ι
  Ό υπογεγραμμένος ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ θεωρώ καθή
  κόν μου νά εύχαριστήσω θερμώς την ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΕΛΛΗ¬
  ΝΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕ1ΩΝ «Ο ΦΟΙΝΙΞ» διά
  την ταχύτητα καί την προθυμίαν μεθ' ής έσπευσε νά μοί
  καταβάλη την Ικανοποιητικωτάτην αποζημίωσιν μου διά τάς
  βλάβας τοθ άναφλεγέντος αύτοκινήτου μου, ήσφαλισμένου
  ■ααρ' αύτη.
  Τοιαύται Εταιρίαι τιμοΰν την χώραν μας καί δέον νά
  συνιστώνται, ώς παρέχουσαι πλήρη εξασφάλισιν.
  Έν Ηρακλείω τή 10 Αύγούστου 1938
  Ό ευχαριστών
  ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ
  Ποία είνε τώρα τα χαρακτηρι-Ι άζεται λάστιχο μαλακό καί γι' προγράμματός μου πλειστηρι-
  "---"'- .- ένδεί-σσ^ου κσι διά τής υπ αριθ
  τοΰ τε ί 3819 τής 14 Μαΐου 1934 περι-
  I
  λήψεως μου
  ρ ...... ^ .. .
  στικά τοθ τεχνητοθ καουτσουκ άλλα έξαρτήματα κι' έδω
  άπέναντι τοθ φυσικοθ; Ανωτέρα,' κνυται ή χρησιμοποίησις
  μας λένε πάλιν οί είδικοΕ. Τα χνητοϋ. Τό μέλλον επί τοθ προ
  λάστιχα των αύτοκινήτων κατε- κειμένου άνήκει στό τελευταϊο. | προγράμματός
  σκευασμένα άπδ τεχνητδ καου-' Αύτό τδ καταλαβαίνει κανείς 8- ί τΠ έπισπευσει
  τσοΰκ
  λύ λιγώτερο άπό τό φυσικδ
  τσούκ. Άντέχουν πολύ καλλίτερα νήτων κατεσκευασμένα άπό τεχνη
  στΐς άπότομες μεταβολές τής θερ- τό καουτσουκ άντέχουν 50 ο)ο πε·
  μοκρασίας καί εχουν άκόμη πό- ρισσότερον άπδ τό φυσικό.
  τοθ είρημένου
  προκηρυχθείς
  τής Έθνικής
  σμενα χπο τεχνητο καου- Λυτο το καταΛαραινδΐ καν&ι^ «·< -»--------------- --ι; ------Γΐ_ι-· φθείρονται στή χρήσι πο· ταν εχει όπ' δψει τού τή βεβαίωσι ι^ηματικης Τραπέζης τής Ελ ώτερο άπό τό φυσικό καου-! των είδικών δτι λάστ^χα αδΐοχι'λάδος έδρευουσης έν Αθη- 'χ,^ίνΓ.,,ν ,,Λν, «/νΐΐΓτίΛ-» ^τι,λμ νητεπνίηηπ,ιίνη (4πΑ τενντι ί νσις και έκπροσωπουμενης και τοϋ —Δωρεαι. Ό κ. καί ή κ. Εύφραίμογλου κατέθηκαν δροτχ. 403 είς τό «"Α¬ συλον τής Γερόντισσας» πρός πα¬ ροχήν φαγητοΰ είς μνημόσυνον τής μητρός των Θεοπίοτη; Κύφραί μογλου. Όμοίως ή κ. Δ. Ιγνοέλή προσέφερεν φαγητόν είς μνήμην της μητρός της. Ό Μ©ρφι>τικέ>ς
  αύλλογος εΰχαριβτεϊ θϊρμώ; τούς
  ύωρητάς.
  {
  ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ,
  Ζητεΐτε έπιμόνως την φημισμένην λευκήν ποτάσσαν
  ΑΣΤΗΡ 96—98 ο)ο διότι, χάρις εις τα άποδεδειγμένα καί
  άναμφΐσβήτητα προτερήματά της, κάμνει την καλλιτέραν
  σταφίδα καί οάς έξασφαλίξει τάς ανωτάτας τιμάς.
  "Οσοι δέν γνωρίζουν την άποτελεσματικότητα καί
  άνωτερότητα τής λευκης ποτάσβης ΑΣΓΗΡ, άς κάμουν
  βυγκριτικά πειράματα ολίγας ημέρας πρό τοΰ τρυγητοΰ,
  άπλώνοντας λίγα ωριμα σταφύλια μέ ποτάσσαν ΑΣΤΗΡ
  καί Ιδιαιτέρως την ιδίαν ημέραν, μέ ποτάσσαν οΐασδήποτε
  άλλης μάρχας.
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΚΑΛΑΙ!
  Ό συναγωνισμός βλέπων την τεραστίαν διάδοσιν τής
  λευκης ποτάσβης ΑΣ ι ΗΡ, έθεσεν είς κυκλοφορίαν λευκήν
  ποτάσσαν κατωτέρας περιεκτικότητος καί άλλης προελευ
  σεως, ήτις ουδεμίαν σχέσιν εχει μέ την ποτάσσαν ΑΣΤΗΡ
  96—98 ©)©. Διά τουτο πρέπει νά πρβσεχετε καί νά ζητήτε
  πάντοτε άπό τό έμπορον βας νά σάς δώση ύπευθύνως την
  γνποίαν ποτάσσαν ΑΣΤΗΡ περιεκτικότπτος 96—98 ο)ο μέ
  τό κάτωθι σήμα:
  Ιωάννου Άθ.
  -^χ—-^. "**!Κα^ ^ν τοΐ(· υπ' *Ρ1ν· "64
  ·» | τής 23 Μαΐου 1934, 671 τής
  31 Μαΐου 1934 καί 681 τής
  12 Ίουνίου 1934 φύλλοις τής
  έν Ηρακλείω εκδιδομένης ε¬
  φημερίδος «Ή Δράσις» δημο-
  σιευθεΐς άναγκαστικός πλει-
  στηριασμός τού έν τώ είρημέ-
  νω προγράμματι καί περιλή
  ψει αύτοθ άναφερομένου καί
  περιγραφομένου ακινήτου κτή-
  ματος ανήκοντος είς τόν ό
  φειλέτην Ιωάννην Παναγιώ
  τού Βασιλάκην κάτοικον τοΰ
  χωρίου Χουδέτσι Πεδιάδος
  καί κειμένου είς την κτημα
  — Προσχοπικά.
  Διά τηλβγραφηματος των πρός
  τόν Τβπικόν Έφορον Προσκόιτων
  Ήρακλείοο κ. Κ Βαρβεράκην, οί
  άρχηγοΐ των όμάδων των έκδρα-
  μόντων προσκόπων εϊζ "Αγ. Μιί
  ρωνακαί "Αγ. Βασίλειον, γνωρί-
  ζουν ότι οί ύπ' αΰτούς πρόσκοποι
  χαίρουν άκρας ύγείας.
  —Έγκαίνια ναών.
  Διοικητοΰ αυτής κ.', Την προσέχη Κυριακήν τελοΰν-
  Δροσοπούλου | ται είς τό χωρίον Λίμνβς Νεραμ·
  ΑΣΤΗ
  ΠΟΤΑΣΣΑ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Λώγω της μεγάλης ζητήσεως προβλέπϊται ταχίστη έ
  ξάντλησις τοΰ παραληφθέντος ςρορτίου.
  Άποκλειστικοΐ εΐσαγωγβϊς έν Κρήτη:
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ καί ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ,-Ηράκλβιβν
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια
  (σέ 12 ώρες).
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεοις—Άοφάλειβ.
  Πρ«ΝΤ«ρεΙ·ν ΑΔΑΜΗ
  Ταλίν. ϊ-·?
  τικήν περιφέρειαν τοθ χωρίου
  Βαθυπέτρου, Κοινότητος Άρ
  χανών καί Είρηνοδικειακής
  περιφερείας Αρχανών ήτοι
  είς θέσιν Άγία Άννα μιδς
  1 αμπέλου ποικιλίας ρσζακί
  ' (κρεβατίνας) εκτάσεως δύο
  ] στρεμμάτων, συνεχομένης με
  τα κήπου ενός στρέμματος
  μετά συνεχομένου λειβαδίου
  ήμΐσεος στρέμματος, δεξαμε
  νής καί ίδιοκτήτου πηγής ρέ
  ! όντος δδατος, πρός άπόληψιν
  των ένυποθήκων άπαιιήσε
  Ι ών της στηριζομένου είς τα
  ύπ' αριθ. 17282 καί 17472 δα
  | νειστικά συμβόλαια τοθ συμ
  . βολαιογράφου Ηρακλείου 'Α
  ίποστόλου Βαβουράκη έν συνδ
  λφ Λιρών Αγγλίας Στερλι
  νών ένενήκοντα έπτά, σρλλινί
  ' ών δεκαοκτώ καί πεννών Εξ
  (£ 97. 18. 6) είς συνάλλαγμα
  | δψεως επί Λονδίνου καί των
  ιέξόδων εκτελέσεως, δι* άς ά
  παιτήσεις έπετάχθη ό είρημέ
  νος όφειλέτης Ιωάννης Π. Βα
  σιλάκης πρός πληρωμήν δυ¬
  νάμει τής υπό χρονολογίαν 10
  Μαρτίου 1933 έπιταγής τής
  είρημένης Τραπέζης, άνοβλη
  θείς Ενεκεν νομίμων λόγων,
  γενησεται συμφώνως πρός
  τούς κατωτέρω δρους τοϋ
  είρημένου προγράμματός μου
  καί κατόπιν τής ύπ' αριθ
  422 τής 30 "Ιουλίου 1938 άπο
  φάσεως τοϋ κ. Προέδρου των
  έν Ηρακλείου ΠρωτοδικΛν
  την 18 Σεπτεμβρίου 1938 η¬
  μέραν Κυριακήν καί ώραν
  10—12 π. μ. ενώπιον έμοθ
  τοΰ συμβολαιογράφου Αρχα¬
  νών Νικολάου Άντωνίου Μαυ
  ρογιάννη ή έν κωλύματί μου
  ενώπιον τοΰ νομίμου άναπλη
  ρωτοθ μου καί έν τώ ένταΰ
  θα κειμένφσυμβολαιογραφείω
  μου ένθα καί ότε καλοΰνται
  οί βουλόμενοι νά πλειοδοτή
  σωσιν.
  Ό πλειστηριασμός γενήσε
  ; ται κατά τάς διατάξεις τοθ
  άπό 17 Ιουλίου 1923 Ν. Δ.
  περί είδικών διατάξεων επί
  βέλλου τα έγκαίνια τού άνοικο·
  δομηθέντος έκ θεμελίων ίεροΰ
  ναοΰ τής μεγαλομάρτυρο; Μαρί-
  νης. Τα έγκαίνια θά τελέση ο
  θεοφιλέστατος Έπίσκοπος Πέτρας
  χ. Διονύσιος. Την Ιδίαν ημέραν
  έπίσπς τελοΰνται τα έγκαίνια
  τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Γίωργίου
  είς τό χωρίον 'Αφρατί. Τα έγ·
  καίνΐα παρεκλήθη νά τελέση έ
  Σεβααμιώτατος Κρήτης κ. Τιμό-
  θεος.
  Άνωνύμων Έταιρειών. Πρώ
  τη προσφορά τοϋ πλειστηρια
  ζομένου κτήματος όρΐζεται
  δραχ. 10 000. Ή κατακύρω
  σις γενησεται πρός τόν πλεί
  ονα προσφέροντα συμφώνως
  τώ Νόμφ.
  γενησεται
  Ό πλειοτηριασμός
  επί πληρωμή είς
  μετρητά, Εκαστος δέ των πά
  ρόντων καθόσον προσφέρει
  την αναγκαίαν
  δικαιοθται νά
  ασφάλειαν
  πλειοδοτήση.
  Ό τελευταΐος πλειοδότης άμα
  τή κατακυρώσει ύποχρεοθται
  νά καταβάλη τό έκπλειστηρΐα
  σμα πρός την έπισπεύδουσαν
  δανεΐστριαν Εθνικήν Κτημα
  τικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος
  συμφώνως τώ άρθρ. 61 τοθ
  άπό 17 Ιουλίου 1923 Ν. Δ.
  περί είδικών διατάξεων επί Ά
  νωνύμων Έταιρειών, άλλως θε
  λει ενεργηθή άνσπλειστηρια
  σμός είς βάρος τού, είνε δέ ύ
  πεύθυνος καί διά τούς τόκους
  άπό τής ημέρας τοθ πλειστηρι
  ασμοϋ καΐένάναπλειστηριασμώ
  διά τό έλλεΐπον καί τα Ιξοδα
  συμφώνως τώ νόμφ καί παραγ
  γέλλω αρμόδιον δικαστικόν
  κλητήρα νά ένεργήστ] τάς νο-
  μ'μους έπιδόσεις καί τοιχο·
  κολλήσεις τής παρούσης καί
  την δημοσίευσιν αυτής διά
  των έν Ηρακλείω εκδιδομέ¬
  νων εφημερίδων ή «Δράσις»
  καί «Ανάρθωσις» καί ταθτα
  πάντα πρό δεκαπέντε ημερών
  πρό τής ημέρας τής τελέσεως
  τοΰ πλειστηριασμοΰ. Έφ' οΤς
  εγένετο ή παροθσα έν Επά¬
  νω Άρχαναις Τεμένους καί
  έν τώ ενταύθα καί κατά την
  θέσιν ρυάκι κειμένφ συμβολαι
  ογραφεΐφ ίδιοκτησΐα των κλη-
  ρονόμων Εμμανουήλ Ρασιδά¬
  κη σήμερον την ένάτην (9) τοθ
  μηνός Αύγούστου ημέραν ΤρΙ
  την τοθ χιλιοστοθ ένεακοσιο
  στοθ τριακοσιοΟ.όγδόου έτους
  (1938) δι* ήν ελήφθησαν τέλη
  καί δικσιώματα δραχμαί έκα
  τόν πέντε (105) καί υπεγρά¬
  φη παρ' έμοθ τοθ συμβολαισ
  γράφου.
  Ό Συμβολαιογράφος Άρχα
  νών
  ι*1
  ι,Κ
  II!
  Ήράκλ.ειον—Κροτης
  Γρσφεΐσ έναντι Πσλ Νομσρ/ιας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Πέμπτης
  18 Αύγούστου 1^
  120 Ώρα
  ΓΊΙ"» <->^~^
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ
  ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΑΥΤΟΥ
  ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ^ ΕΒΕΛΟΝΤΩΝ
  ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
  Οί Γερμανοί διά την ειρήνην.
  Οί κύκλοι τής Ρώμης καί τα έν Ισπανία.
  3 π Πρωΐνή
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 Αΰγού
  στου (τηλεγραφικώς) — Οί ήμι
  επΐσημοι γερμανικοί κόκλοι
  βεβαιούν δτι τα γυμνάσια
  τού γερμανικοϋ στρατού δέν
  σχετΐζονται μέ καμμίαν άμε
  σον ή έμμεσον απειλήν έναν
  τίον τής είρήνης τοΰ κόσμου.
  Οί ί'ίηοι κύκλοι βεβαιούν δτι
  ή Γερμανία δέν ι-ροετοιμάζε-
  ται πολ&μικώς άλλά συγχρο
  νίζεται απλώς μέ τόν ρυθμόν
  των έξοπλισμών των σλλων
  κρατών. Έξ άλλου ή έκτέλε
  σις των όχυρωματικών έργων
  άνταποκρΐνεται είς τα συνήθη
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Νεώτερα τηλεγρα- άμυντικά δεδομένσ τα όποϊα
  φηματα έκ τού έξωτερικοΰ έπιβεβαιοΰν διέπουν σήμερον δλα τα κρά
  , . . . , ' . « τη τής Εύρώπης
  την αποστολήν τής απαντήσεως τού ρΩΜΗ 17 Αύγούστου (τηλε
  στρατηγού Φράνκο διά τό ζήτημα τής Υραφ,κώς) — Ό Ιταλικάς τύ
  άννκλήσεως των ξένων έν Ισπανία έθε- πος έπιμένει δτι τα γραφόμε
  λοντών.
  Κατά τάς
  ιδίας πληροφορίας ή Έ·
  να περί ένισχύσεως τοΰ Φράν
  κο διά μεγάλων δυνάμεων έξ
  Ιταλίας δέν
  πιτροπη μή επεμβάσεως συνερχεται κατ' ε[ς τήν πραγματικότητσ. Οί Ί
  αύτάς ινα εξετάση τήν θέσιν τοΰ όλου
  ζητήματος καί τό δυνατόν τής έφαρμο
  γής τού αγγλικόν σχεδίου περί άνα
  κλήσεως των έθελοντών.
  ταλοί προσθέτουν δτι εΤνε Ι δειξε καί πάλιν την Ανάγ
  τροφανής ό σκοπός τής καθ Ι κην ταχείας απαντήσεως τοθ
  ημέραν επαναλήψεως υπό τοΰ στρατηγοθ Φράνκο είς τάς
  τύπου των «λεγομένων φιλε | προτάσεις περί άποχωρήσε
  λευθέρων χρατών» των άσυ
  στάτων αυτών φηαών: Ένετά
  ως των έθελοντών
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Αύγούσ'ου
  θη τελευταίως ό έφοΉασμός (τηλεγραφικώς) — ΑΙ έφημε
  έκ Γαλλίας, Μεξικοΰ καί Ά ριδες τής δεξιδς θεωροΰν
  κοβερ
  μερικής των Ίσπανών
  νητικών ώστε νά παρίσταται
  άνάγκη νά δημιουργηθή έ'νας
  θετικός άντιπερισπασμός επί
  ■{ής άλλης πλευράς
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Αύγούστου
  (τηλεγραφικιίις).— Οί προ-
  σκείμενοι περισσότερον πρός
  τήν κυβέρνησιν πολιτικοί πά
  ραγοντες τονΐζουν δτι θά
  ζητηθοϋν καί αδθις συγκε-
  κριμέναι έξηγήσεις άττό τόν
  στρατηγόν Φράνκο διά τόν
  βομβαρδισμόν αγγλικών πλοί
  ών υπό έθνικών άεροπλάνων.
  Κατ' άλλας πληροφορίας ό
  έν Μηοΰργκος "Αγγλος δι
  πλωματικός πράκτωρ ύπέ
  άστηοίκτους τάς ανησυχίας
  διά την στάσιν τής Γερματνί
  σς. Συνιστοϋν έκ παραλλή
  λου τήν ενέργειαν νέων δια
  βημάτων έν Πραγα άποσκο
  πούντων είς την προώθησιν
  των προσπαθειών διά την έ
  πίλυσιν τού σουδιτικοϋ προβλή
  μστος ΰιό πνεΰαα άαεροληψί
  άς. Αί έφηαερίδες έτεκτείνον
  τοα καί επί τής άνάγκης
  τοθ περιορισμόν των ά5ισλλά
  κτων έκδηλώσεων των Τσέ
  χων καί ίδία των έξ αυτών ά
  ΟΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙ ΜΥΣΤΙΚΩΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΜΕΤΑΞΥ ΙΑΠΟΝΙΑΣ ΚΑΊ «ΙΝΑ!
  ΗΙΑΠΩΙΙΑ ΕΙΝΑΙ.ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ;
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτοΐ μας). — Τηλεγραφήματ»
  εκ Ρώμης μέσω ξένης πηγής μεταδί.
  δουν τήν πληροφορίαν ότι ή Ίταλ£*
  ένεργεζ μυστικώς διά τήν κατάπαυσΐν
  τοΰ πολέμου μεταξΰ Ίαπωνίας κ*ί
  Κίνας.
  Ώς άφήνβΐαι νά εννοηθή τ<ον τελευταίαν προκήρυξιν αξιωματικών τοΰ τσεχικοϋ στρατοϋ. Ι ή κυβέρνησις τοΰ Τά*ιο η«ις καί νεται διατεθειμένη νά μελετήση έν κ*ι. ρώ τα ίταλικά διαβήματα. ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ Σ ΙΔΡΥΘΗ ΛΕΓΕΩΝ Υπεβλήθη σχέδιον εκμεταλλεύσεως τού λιμένος Ηρακλείου. ΑΘΗΝΑΙ 17 ταποκριτοΰ μας).— Έκ Βερολίνου αγ¬ γέλλεται ότι είς τήν Γερμανίαν θέλει ιδρύθη σουδιτική λεγεών περιλαμβά· νουσα έν συνόλω όκτώ αυντάγματα. Ή λεγεών αυτή θά αποτελεσθή αποκλειστι¬ κώς άπό σουδίτας Γιρμανούς. ΟΛΙΝΤΜΠΕΡΓΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑ ΜΟΣΧΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού άν¬ τ αποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ Νέας "Υόρκης ότι ό διάσημος Άμερι κανός άεροπόρος Λίντμπβργκ αναχωρεί κατ' αύτάς διά τήν πρωτεύουσαν των Σοβιέτ. Είς ΛΙόσχαν ό Λίντμπεργκ θά παραστή συν τοίς άλλοις καί είς τα με- γάλα γυμνάσια τής σοβιετικάς άερο- πορίας. ΘΑ ΓΙΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΡΑΝΣΙΜΑΝ-ΧΙΤΛΕΡ Καθ' άς εχομεν πληροφορί¬ ας μέ την έπικειμένην άποπε ράτωσιν καί προσέχη τιαράδο ------ σιν μέρους των υπό κατασκευ Αύγούστου (τού άν ήν κρηπιδωμάτων, ή Λιμενική Έπιτροπή άντιμετωπΐζει άπό ημερών τό ζήτημα τής έκμε Ηρακλείου ταλλεύσεως τοθ λιμένος μας καί τάς επιβαλλομένας λύ σεις πρός αποζημίωσιν των λεμβούχων κλπ. Τό ζήτημα τουτο ήχθη πρός συζήτησιν ενώπιον τής Λιμε- νίκης Έπιτροτιής κατά τήν προχθεσινήν αυτής συνεδρία σιν κατόπιν ύποβολής σχεδί ου εκμεταλλεύσεως τοθ λιμέ νος υπό τού ειδικώς άσχολη θέντος επί σειράν ημερών τέως λιμενάρχου κ. Σταύρου. Είνε δέ βέβαιον δπ τό υπο βληθέν σχέδιον, πάσης απόψεως δσον άφορά τήν ρύθμισιν καί τής ελαχίστης λεπΐομερεί περίπτωσιν έκχωρήσεως των άς τής μελετωμένης άπ' εύ θείας εκμεταλλεύσεως υπο τής Λιμενικής Έπιτροπής, κα θορΐζει σαφώς τα υπέρ τής Λιμενικής καί τού το πικοϋ έμπορίου είς τήν περίπτωσιν τής διοικήσεως τοΰ λιμένος διά τής συυτιήξεως Όργανισμοΰ Λιμένος Ήρα κλεΐου, δπως περίπου καϊ ό έν λειτουργία τοιούτος τοΰ Πειραιώς καί τα κατά, είς την δικοιωμάτων διοικήσεως καί εκμεταλλεύσεως υπό τής Λι άρτιον άττόΐμενικής Έπιτροπής είς έται καί πλήοες ρείσν,ή όποία ένδεχομένως θά ανελάμβανε δι" ίδιον λογαρια σμόν ιήν εκμετάλλευσιν. Αί γενόμεναι συζητήσεις επί τού ύπομνήματος καί σχε5ίου τοΰ κ Σταύρου δέν εγένοντο εισέτι γνωσταί, γεγο νάς είνε έν τούτοις, διά τής1 προτεινομένης ύτιό τοΰ κ. Σταύρου λύσεως δτι έξυπηρε τοίνται πολλαπλώς τα συμ φέροντα τοθ έμπορίου ειδικώς καί τοΠ τόπου γενικώτερον. ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας). — Νυκτεριναί πλη. ροφορίαι έκ Βαρκελώνης όμιλοΰν περί πολιτικάς κρίσεως. Ό πρωθυπουργός* Νεγκρίν υπέβαλε τήν παραίτησιν τής κυ· ββρνήσεως προκειμένου νά γίνη άνασχη ματισμός αυτής μέ συμμετοχήν των κυ· ριωτέρων κομμάτων τής κυβερνητικάς Ίσπανίας. Εκοινοποιήθη πρός τάς ένταθ θα αρμοδίας υπηρεσίας τί καταρ τισθεν τελευταίως διάταγμα «πε- ρί Ιπιβολής ποιοτικοΰ ελέγχου κατά την εξαγωγήν των όΊτωρών καί λαχανικών». Διά τοΰ διαίάγματος όρίζεται 8τι άπαγορεύεται ή Ιξαγωγή είς ! τό εξωτερικόν νωπών δπωρών, κη ΑΘΗΝΑΙ 17 Αΰγονστου (τοΰ άνταποκρ» πευτικών προίόντων, καστάνων Τ€ΰ μ«£).—Καθ' α αγγέλλεται έκ τοϋ έξωτε'καί χαρουπίων άνευ πιστοποιήσε- ΰ ή ΰ λόέ Ρά' ξή λλ Ή ενεργεια τού ποιοτικοΰ έλέγχου επι των έξαγομένων σταφυλών. ριχβυ ή συναντησισ τού λόρέου μετά τού Χίτλερ £ά γίνη των προσεχών ημερών. Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΕΙΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΟΟΥΡΓΟΥ ΑΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού άν ταποκριτού μας).— Ό ύπ,ουργός τής Δικαιοούνης δι' έγκυκλίου τού πρός α¬ πάσας τάς δικαατικάς αρχάς παρακα- λεϊ όπως αί δικάσιμοι άρχίζουν τήν ο¬ ριζομένην ακριβώς ώραν ινα μή ση· μβιοΰται καθυστέρησις αυτών. ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΟΓΙΚΟΥ ΕΞ Ράνοψαν ως τής πρός εξαγωγήν καταλλη- έντός λότητος αυτών, χορηγουμένης με¬ τά ποιοτικόν ίλεγχον αρμοδίων δ- παλλήλων. Ή πιστοποιήση αυτή απαραιτήτως δέον νά κατατίθεται είς τήν άρμοδίαν τελωνειακήν αρχήν. Ειδικώς ώς πρός τήν έξαγω γήν ιών σταφυλών όρίζονται τα άκόλουθα: 1) Νά είνε επιμελώς συσκευα σμέναι έντός κιβώτιων των 10 χι λιογράμμων, ή όρθογωνίων των 5 χιλιογ. ή κιβώτιων τύπου "Ολ¬ λανδίας, η πλεκτών καλαΗίων των 20 χιλιογράμμων. 2) Νά είνε επαρκώς συσκευα σμέναι έντός έπαρκοΰς ποσότη¬ τος πριονιδίων ή λεπτοϋ χάρ¬ του. Ή χρήσις εφημερίδων καί ,| γενικώς έντύπου χάρτου, φύλλων ή βλαστών αμπέλου άπαγορεύε- ται. Όρίζεται' έπίσης δτι Ιπι- τ'ρέπεχαι ή χρήσις τριμμάτων φελλοΰ διά τήν συσκευασίαν πρός εξαγωγήν νωπών σταφυλών έν τος βαρελίων ή κιβώτιων κατά τό Εαπανι*όν σύιτημα. 3) Προσθέτως αί όν νά εΙ*αι ώριμοι σταφυλαΐ δέ- έπαρκώς καί νά μή παρουσιάζουν αίαθητήν διαφοράν ώριμότητος ή χρόνον συγκομιδής. 4) Νά είνε τής αύ τής ποικιλίας έντός τοθ αύτοθ κιβωτιδίου άΆλιος ή έξαγωγή των θά άπαγορεύεται. 5) Αί σταφυλαί δέον νά είνε εντελώς υ γιεΐς. Ή έξαγωγή είς τό εξωτε¬ ρικόν σταφυλ&ν παρουσιαζουσών υγρασίαν καί γενικώς κατά την κρίσιν τ&0 έλεγκτοϋ, μειονεκτή- ματα δποβιβάζοντα την καλήν ποιότητα αυτών ένεκα τής μετα- φορας καί λόγψ ταύτης έν συ νεχεία επιτεινόμενα, άπ^γορεύε ται. Δι' έτέρων διατάξεων όρίζεται δτι τα κιβώπα τα χρησιμοποιού- μενα διά τήν εξαγωγήν των όπω ρών δέον νά φέρωσιν επί ποι- νζ άπαγορεύσεως τής έξαγω γήί, κατά τρόπον σαφή καί δι' άνεξιτίλου με/άνης άναγεγραμμέ να τό ϊνομα τοΰ έξαγωγέως ή καί τα άρχικά γραμματα αύΐ:ΰ μόνον, τό είδος καί την ποικι λίαν τοΰ περιεχομένου προιόντος, τάν τόπον παραγωγής καί τό καθαρόν βάρος τούτου αυτού είς χιλιόγραμμα. Πρός πιστοποί ησιν τής καταλληλότητος πρός εξαγωγήν των προίόντων, θά χο ρηγήται είδική έγγραφος βεβαί σις καί θά γίνεται σφράγισις των έ/κρινομένων δι'εξαγωγήν κιβω τίων καί γενικώς δοχείων. Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγγέλλεται έξ Αθηνών 8τι ρχίζ προσεγειώθη είς τό άε ροδρόμιον Τατοίοο τό τρίτον έκ των νεοαγορασθέντων άεροπλάνων τής Έλληνικής Έταιρείας Ένας ---------'----- ! ρίων Συγκοινωνίαν τό οποίον ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού άντα θά χρησιμοποιή διά τήν έξυ ποκριτού μας).— Δι' αποφάσεως των 'πηρέτησιν τής άεροπορικής συγ αρμοδίων ύπουργών παρετάθη μέχρι'κοινωνίας Κρήτης. Τό ώς άνω άε της 2£»ης Αύγούστου-ή ίσχύς τού ά-' ροπλάνον καί τα αφιχθέντα πό 1ης ΐδίου λήξαντος είααγωγικοΰ έξα πρό ημερών ετέρα δύο εί^ε τύπου μήνου. Δι* αλλης αποφάσεως έπετρά- Ζ52, τεικινητήρια, πή ή χορήγησις άδίΐών καθ* υπέρβασιν σεων έκαστον. διά τήν εισαγωγήν διαφόρων εΐδών. δεκαεπτά Θε ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤίΙΠΑ ΑΦΙΞΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ Τήν Ιην προσεχούς μηνός άφι 'κνοθνται διά τού ατμοπλοίου «11α [τρίς» διαφόρων έθνικοτήτων περι -------------- ηγηταί πρός επίσκεψιν των αρχαί ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Αύγούστου (τοΰ άν οτήτων τής Κνωσού καί τοθ μου ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ αε'011 Παρισίων ότι αί μαχαι είς τα οιάφορτ Ι ______————————— ίσπανικά μέτωπα συνεχίζονται με-ά ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ τής αυτής σφοδρότητος.1 ' %ξιόλογχ -------- άποτελέσματα εκατέρωθεν φαίνεται ότι Σήμερον τό εσπέρας θά συνεδρι δέν επετεύχθησαν πλήν τής Έστρεμα- άση τα δημοτικόν Συμβούλιον Ή δούρας όπου οί έθνικοί φέρουν πάλιν κλείου επί διαφόρων ζητημάτων έπιτυγχάνοντα, τόν στρατόν αυτών. τυχούσης φύσεως. ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΠΛΗΘΥΣγΤΙΡΝ Υπό χοΰ κ. υπουργοθ τής Γε ωργίας παρεκλή'ΐησαν οί κ. κ. Νομάρχαι δπως συνεννοούμενοι καί μετά των κατά τόπους γε ωργικών ύπηρεσιών παράσχουν είς αύΐό πληροφορίας σχετικώς μέ τήν προβλεπομένην κατά προ σέγγισιν παραγωγήν εϊςάραβόσι- τον έκάστης επαρχίας. Έπίσης ποΐαι επαρχίαι ύπολογίζεται ϊΐι Θά είνε αύΐάρκεις, ποΐαι θά πά ρουσιάσουν πλεονάσματα καί ποΐ αι θά παρουσιάσουν ανεπάρκειαν παραγωγής καί γενικώς πάσαν άλλην πληροφορίαν, είς τρόπον ώστε νά επιτευχθή καί καλλιτέ ρα έξ,ιπηρέτησις των άναγκών των άγροτικών πληθυσμών καί τυ χον ζημίαι τοΰ Δημοσίου ν' άπο- φευχθοΰν είς δημιουργίας άδιαθέ των πλεονασμάτων, άσκόπων μετα- φορών άραβοσίτου κ. ά. αΐΐίων. ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ Κατ' είδήσεις Ι* Χανίων προ χθές ηυτοκτόνησε διότι έπασχεν έκ νευρασθενειας ό Ιωάν. Κα- πετανάκης λαβών κινίνης. μεγάλην δόσιν ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΑΣΙΑΣΤΑΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ^ Την πρωίαν χθές ήρχισεν έν Χανίοις ή δίκη ενώπιον τοΰ Στρα τοδικείου των παραπεμφθέντων σταιιασΐών τή; πρώτης σειράς. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΑΓΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ Σήμερον άναμένεται έξ Άθη νών ό Διοικητής τής Άγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Λαμ- πρόπουλος προκειμένου νά άσχολη Η ι»έ τά γεωργικά ζητήμχτα τοΰ νομοΰ. ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΚΑΤΟΧΗ ΟΠΛΩΝ Κατόπιν έρβυνών κατ' οίκον ϋ·' πό των μεταβατικών άποσπαομα-' των 'Αποκορώνου ανεκαλύφθησαν και κατεσχέθησαν άνά εν ίώιωτι- κόν πιστόλιον επί τού Ντκολάοο ' Βαγιουνακη έκ Καρυών, Γεωργ. Ι Μαμουνάκη έπίσης έκ Καρυών ί Εμμανουήλ Κανελλάκη ■— καΐ Ιωάν. Γ. " ΔΙΑΤΙ ΠΑΡΗΤΗΘΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΕΓΚΡΙΝ ΟΞΥΤΑΤΑ^Δ.ΑΦΩΝΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τοϋ άνταποκρι τβϋ μας). —Πληροφορίαι έκ Παρισίων σχετι και μέ την παραίτησιν τής κυβερνήσεως Νεγκρίν άγγέλλουν ότι ή παραίτησις τοΰ ΝεγκρΙν είνε άποτέλεσμα όξυτάτων διαφιυ νιών μεταξύ των διαφόρων πολιτικών στοι χείων έν Βαρκελώνη. ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΊ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τοΰ άν- -αποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα εκ Βαρκελώνης μέσω ΙΕένης πηγής άνα- φέρουν ότι μβτά τήν αλλαγήν τοΰ ύ· πουργε£ου επεκράτησαν πλήρως χά ά· διάλλακτα στοιχεϊα. Είς την πόλιν ταύτην έπαντ;ρχισαν αί ώμότητες έκτε· λεσθεισών υπό των χυβερνητικών πλεί¬ στων θννατικών άποφάσεων εναντίον ά- θώων πολιτών. ΕΟΑΝΑΤΟΟΗΣΑΝ ΠΟΑΛΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ ΒΟΥΑΕΥΤΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 17Λύγούστου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν ί* τοΰ εξωτερικού ότι συνεπεία τής τβ· λευ-.αίας κυβερνητεκής μεταβολήν ύ· πηρζε και η εκτέλεσις πολλών βαυ· λευτών υπό τό πρόσχημα ότι άντέορων εναντίον των άριστβρών καί τής κρατήσεως αυτών έν Ισπανία. επι¬ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΑΙ ΤΩΝ.ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝΕΙΣ ΕΜΠΡΕ ΑΘΗΝΑΙ 17 Αύγούστου (τού άν- ταποκριτοΰ μας)----Έξ έθνικής πηγής αγγέλλεται ότι οί κυβερνητικοί υπέστη- βαν βαρείας απωλείας παρά τόν ποτα- μόν "Εμπρβ. Είς τόν τομέα τούτον διεξήχθη νέα λυσαώδης μάχη καθ' ήν οί κυβερνητι¬ καί επεχείρησαν νά προωθήσουν τάς Θέ- σεις αυτών. Αναφορικώς μέ την μά¬ χην ταύτην λέγεται ότε εχρησιμοποιήθη σαν υπό των κυβερνητικόν νέαι έφεδρεί «αι καί μηχανο*ίνητα μέσα. ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Αύγούστου(τοΰ άντα οαί, «». .««ν... πανουσαχη έν, ποκΡιτο° μ*?)·—Τηλεγραφοΰν έκΠρά- Μελΐδονίου. Έκ τωνάνωτεοω α,,!, Υ*5 ο^ε ο λορθος Ράνσιμαν κατήρτισαν ων ανωτ ελήφθησαν οί <5ώ© πρώτοι ματος. Ρ? συμβιβαστικόν σχέδιον διά τ«ν τσεχοσλοβακικού βί