96167

Αριθμός τεύχους

4942

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

19/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «.
  "«ου
  'τεριν 1{
  ομιλουν «ι,
  ρωθ
  οχήν των ι,
  κνβερνητ»
  ΓΪΪΘΪΓ
  ίΕΓΚΡΙ
  &ΩΝΙΑΙ
  (τού άνΐιτο
  β
  παραίτί»
  «ξυτάτωνίΛ
  ΐολιτικδν»
  ΕΛΩΝΙ
  Π
  :υται
  .,
  καί τίί'
  ϊ*νί*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ε1ΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγύπτου
  έΐησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  ε'ξάμηνο- » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δοαχ. 2
  ΠλΡΑΐΚΕΪΗ
  19
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ: ΜΙΝΟΓΑΥΡΟν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4942
  ΥΙΕτίΥΝΟΣ ΣΪΙΤΜΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
  Λαμβάνομεν καί δημοσι¬
  εύομεν ευχαρίστως την κά¬
  τωθι επιστολήν αναγνώστου
  μας, έξ έκε( >ν πού παρα-
  κολουθοΰν ενδιαφέρον
  κάθε τι πού *ψορ» την πρό¬
  οδον τού Ηρακλείου.
  Φίλε κ. Διεθυντά,
  Ανέγνωσα τό χθεσινόν άρ
  θρίδιόν σας τό αναφερόμενον
  είς τό σχέδιον έκμεταλλεύ
  σεως τού λιμένος μας. Καί
  έχάρην Ιδιαιτέρως διότι τό
  χαρακτηρίζετε ώς ζήτημα
  τού συνόλου καί τό τοποθε-
  τεΐτκ είς θέσιν πρωτεύου¬
  σαν.
  Όμολογουμένως τό Λιμε-
  νικόν μας ζήτημα δέν είνε
  παρονυχίς. Είνε μεγάλο καί
  διά τό παρόν χαί δι' οτύτό
  τό μέλλον τού Ηρακλείου.
  Καί ώς τοιούτον πρέπει νά
  συγκεντρώνη όλην μας την
  προσοχήν, τάς σκέψεις, τό
  ενδιαφέρον.
  Πόλεις όπως τό Ηράκλει¬
  ον, μέ πλεονεκτήματα, τόσο
  πλούσια, τόσο καταφανή είς
  έτησίαν^πόδοσιν, καί τοιαΰ-
  τα πλεονεκτήματα παρουσι-
  άζομεν πολλά, πάμπολλα άν
  θέλετβ, έκτός των παρα-
  γωγικών καί έκείνων τού έ-
  ξαγωγικοΰ καί είσαγωγιχοΰ
  μας ίμπορίου, δέν χωροΰν
  πρός τα έμπρός, δέν προκο-
  πτουν, χωρΐς συνεχή καί
  έντατικήν παρακολούθησιν
  ολων των ζητημάτων των,
  ή τουλάχιστον των ζητημά¬
  των έκείνων άπό τα όποΐα
  έξαρτάται ή πρόοδος, ή εξέ¬
  λιξις, ή εύημερία των.
  Συμβαίνει έδώ καί δι' ό-
  λους ημάς τρύς δυναμένου;
  νά παρακολουθώμεν κάθε
  ζήτημα γενικοΰ ενδιαφέρον
  τος, τό ακρως αντίθετον. Συμ
  βαίνει δηλ. τούτο. Νά άπο-
  μακρυνώμεθα ά πό τόν άξο-
  να τής τοιαύτης βασικής σκέ
  ψεως των πολιτών, άλλων πό
  λεων πού ούριοδρομοΰν έν
  τή έξελίξει των καί προχω-
  ροΰν μέάλματα προόδου πρός
  τα έμπρός, καί νά κάμνομεν
  έκ των ύστέρων ολοι ό
  μοΰ ή καθένας κεχωρισμένως
  εύθυνολογίανμηδόλω; κοτί μη
  οένα έξυπηρετοΰσαν έ τα ν
  φθάσωμεν είς άποτελέαματα
  άαοφάσεων ή ένεργειών πού
  έτειναν πάντοτε σέ κάποιο
  καλόν, άλλ' ήστόχησαν,
  άλλ' έν τή έφαρμογή των ά-
  πεδείχθησαν χιμνιρικαί, ά-
  πραγματοποίητοι. Καί κα
  τήντηοαν σφάλματα, πού γιί
  τόν καιρόν πληρώνομεν ό-
  λοι. Άνεξαιρέτως δλοι.
  Εάν διά τόν λιμένα πού
  κατεσκευάσθη είς τό Ηρά¬
  κλειον μέ τόν ίορωτα όλων
  των .Ήρβίκλειωτών δέν ειμ¬
  πορεί χανείς νά προτάξη
  παρόμοιον ίσχυρισμόν, είμ'
  ττορεϊ όμως νά είπη ότι περ-
  νβΰμεν τό ζήτημά τού, τό
  τόσο μεγάλο καί ζωτικώτα-
  τον, όπως έλα. Κα'ι τό άν
  τιμετωπίζομεν μέ μεγάλην
  δόαιν μοιρολατρείας καί μέ
  κρίσει; προχειρολόγους.
  Έν τούτοις τό Λιμενιχόν
  μας ζήτημα, τώρα ποΰ τί
  θενται ή πρόκειται νά τε-
  θοΰν αί βάσεις τής έκμεταλ
  λεύσεως των μεγάλων έργων
  πού γίνονται καί θά γίνουν,
  είνε καιρός, είνε άνάγκη
  νά εξετασθή άπό πάσης πλευ
  ράς.
  Διότι αρκετόν δέν είνε,
  προκειμένου νά έξυπηρετη-
  θή καί νά άναζήση ή πόλις
  μας έκεΐνο πού λέγομεν τώ¬
  ρα καί εΐχοσι σχεδόν ένιαυ-
  τούς, ότι κάμνομεν κα) έχο¬
  μεν λιμένα. Γόνιμον καί
  φρόνιμον είνε νά έξευρεθοΰν
  οί τρόποι τής καθολικής εξυ¬
  πηρετήσεως τοϋ Ηρακλείου
  μέ τόν λιμένα πού κάμνο¬
  μεν.
  Καί θά έξυπηρετηθή τώρα
  πού συζητεΐται τό σοβαρώ¬
  τατον ζήτημα τοΰ καταλλη-
  λοτέρου τρόπου τής εκμεταλ¬
  λεύσεως τοΰ λιμένος, μόνον
  δταν συντονιαθοΰν αί ενέρ¬
  γειαι των αρμοδίων πρός ά
  νακοπήν τής διαρρεύσεως
  τής εμπορικάς μας κινήσε¬
  ως καί ζωής μέ κάθε μέσον
  μέ κάθε δυνατόν τρόπον ά-
  κόμη καί μέ θυσίας. Καί αί
  θυσίαι αύται άνάγονται είς
  την αναθεώρησιν των μονά-
  ■ύων τής. λφενικής- φ*ρ©λο-
  γίας, είς την ελάττωσιν των
  φόρων πού ειμπορούν καί
  πρέπει νά έλαττωθοΰν.
  Μοΰ φαίνεται όχι άχατόρ-
  θωτος, οχι δύσκολος, όχι πα-
  ράκαιρος ό συνδυασμός των
  δύο αυτών ζητημάτων είς τάς
  συζητήσεις των ημερών αύ
  των.
  Καί δι' αύτό έπωφελοϋμαι
  τής χθεσινης φωνής τής «Α¬
  νορθώσεως» διά νά είπω ώς
  γνώμην μου, έκεΐνο πού δι
  αβλέπει ώς ανάγκην επιτα¬
  κτικήν χάθε φορολογούμε-
  νο; Ήραχλειώτης, την ανάγ¬
  κην τοϋ συγχρατημοϋ τής
  εμπορικάς καί ναυτιλια-
  κίίς μας κινήσεως, άλλά δέν
  τό έξωτερικεύει, δι' ούς λό-
  γους προανέφερα.
  Σάς παρακαλώ κ.Διευθυντά
  νά δεχθήτε τάς όλοψύχους
  μου ευχαριστίας διά την φιλο
  ξενίαν.
  Μβτά πλείστης τιμής
  ΠΑΛΑΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ
  ΟΠΒΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ιβτου ('ο51 ---------------------------------
  ^^ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ
  έπει* τ/ιί
  .διον
  °
  Έτσι θά ήρχιζεν ή έτιιφυλλίς
  άν ήτο ευκολον—καί σχόπιμον—
  νά γραφήν 20 έτδν ή θεία, 24 έ
  των ό ανεψιός. Ό πρώτος, μολο
  νότι έγγαμος, άπήγαγε την δευ
  τέραν... *
  —Άλλ' είνε τόσον δυνατοί αύ
  τοί οί εΰλογημένοι... αυγγενικοί
  δεσμοί;
  —Καί δυνατοί καί περίεργοι
  —Γιατί περίεργοι;
  —Διότι χρυσουν ένίοτε ίσον
  τό δυνατόν περισσότερον τόν Φρό·
  υντ καί δσον τό δυνατόν ολιγώτε¬
  ρον τό αϊαθημα τής αντιδράσε¬
  ως τοΰ αΐ'ματος.
  Ή συνομιλία αυτή άπεσαφήν'-
  σε τό γεγονός τής άπαγωγή; θεί¬
  ας καΐ άνεψαθ είς τάς <ιλεινάς Αθήνας. Ή άπαγωγή έκείνη έ¬ φθασε μέχρις αποπείρας αύτοκτο νίας, ϊταν ήνόησεν 8τι άπέναντί της 6 νόμος ή ή κοινωνική συν· θήκη ήτο άκαμπτος. Καί έκρίνετο λογικόν νά έρμηνευθ^ δπω; ήρμη νεύθη: 'Υπάρχει εξαιρετικόν αΧ- σθημα άλλά καί εξαιρετικόν πά- θος είς τούς συγγενικούς δεαμούς. Προχϊΐμένοιι νά τούς ία.σταθμίση κανείς μεταξύ των αυγγενών καί τού ίρωτος τούς ευρίσκει περισσέ τΐρον ...συγγΐνεΐς μέ τόν τελευ¬ ταίον. Άλλά καί βαθύτατα ίσχυ- ρούς ώς πρός την τελευταίαν αυ¬ τήν συγγένειαν. —Φχντάζομαι δτι τα άγνά έλλη νικά ήθη άντιμετωπίζουν συι'Τ)θέ- ατατα, αποτελεσματικώς, την γλυ κύτητα αυτήν τοθ συγγενικώς άλ λά καί φυσικώς άπηγορευμένου Την παρατήρησιν αυτήν θά εί χεν ό πρώτος όπαδός των πατρο ι παραδότων. Άλλά τί τα θέλετε Οί Λαβδακϊδαι μήπως δέν ήσαν Έλλην ε;; Ή τάσις τής αίμομι- ξίας αποτελεί κάΐι τό άπό αρχαί οτάτων χρόνων υπαρκτόν είς την Ελληνικήν κοινωνίαν. Βέβπα ή καταπολέμησις υπήρξεν άναμφι- σβήτητος. Τό ηθικόν περιεχόμε¬ νον πού βιέκρινεν άνέκαθεν καί είς χάθε ιδιαιτέραν εκδήλωσιν την φυλήν μας, ήλθε νά εξουδετερώση τό κακόν. Καί μάλιστα χωρΐς την μεσολάβησίν τοθ χράτους. Ή άν τίδρασις υπήρξε καθαρώς ύποχει- μενική. Εναντίον των τάσεων αΰ των ωμίλησε συχνά χαί ή αυνεί- δησις χαί τα στοιχειώδη δεδο- μενά τής φυσιολογίας, Όσον μαχρυτέρα βεβαία ή συγ γένεια τόσον έλαφρότερον τό πα- ράπτωμα. Γιατί επί παραδείγ¬ ματι νχ προχαλήται κατακραυγή διά τα μαχρυνά έξαδελφάχια πού | οί δεσμοί τοΰ 'Υμεναίου είνε γι' ι αύτά δρόμος μετ' έμποδίων; Ώσ-. τόσο τό έλαφρυντικόν αύτό είνε μονομερές. Ή σοβαρότης τοΰ δλου ζητήματος πχραμένει κοινωνικόν πρόβλημα. Παρετηρήθη άλλως τε συχνά 8τι οί έρωτε; αύτοι δια- χρίνονται πιρισσότερον μϊταξύ στενών παρά απομεμακρυσμένας συγγενών. Καί εις τάς πόλεις χαί εί; τα χωρία ύπάρχουν άχό- μη αύτά τα φαινίμενα. Ό Ντ' Άννοΰτσιο ποιητιχή αδεία έδι· χαίωσε Ινα τέτοιο έρωτα σέ μίαν μεγαλοφάνταστη δημιουργία τού. Ή έλληνιχή χοινωνία δμως χαί μάλιστα υπό τό αναδημιουργίαν πνεϋμα τής παρούσης στιγμής, είνε φυσικόν νά άηορήση καί νά λυπηθή. Άλλά καί νά μελετήση Ητρέπει νά προκληθή ίό ένδιαφέ τα πρόβλημα άπό τή; φυσιο λογιχής καί παιδαγωγιχής τού πλευράς. * Κίιαν δτι τα πάντα καί είς τό σημείον αύτό είνε ζητήματα άγω· γής καί πβριβάλλοντος. Οί περί φημοι «σ.όμπ» χορηγοΰν ευχολα αυχωροχάρΐι. Τού; διαχρίνει βλέ- πετε μία έλαστιχότης άλλά «αί μία έπιπολαιότης έξαιρετιχά έπι- κίνδυνη. Πώς θέλετε νά μή έμ- πνέωντχι άπό αυτού; οί άρχά- ρ οί χαί οί μή βεοΌκιμασμένοι; Τό παρίδειγμα Οστερ» είνε εύκο- λο νά γλυσΐρήση Ιω; την τελευ¬ ταία/ καλύβην τοϋ υπαίθρου. Τα εϊούλλια των χοσμ:*ών είς τα κέν τρα παραθερισμοθ, φέρνουν αύτό ματα τόν άχαλίνωτον Βακχισμόν ; μεταξύ των χωρικών. Είμαι 6έ- βαιας βτι είς Ινα τέτοιο επάνω χάταο περιβάλλον ανεπτύχθη τό < αίσθημα χαί ή αϊσθησις τή; θεία; ' χαί τοθ· ανεψιού των Αθηνών. ' Κ δτι είς τό περιβάλλον αύτό ρον εναντίον των άτταβισμΏν η,ί>
  χατευθύνονΐαι άναντίρρητα πρός
  μίαν προϊοθσαν έκφυλιστικήν ρο-
  πήν. Κάτι τέτοιες χοινωνιχές καμ
  πές διήλθε καί άλλοτε ή φυλή
  μας·.Άλλ' έμεινεν άλώβητος χάρις
  είς -τόν ΰ^ιή έσωψυχισμόν της Ή
  ίιγεία αυτή πρέπει νά αποτελέση
  τό κύριον θέμα τής διερευνήσεως
  σήμερον, γύρω άπό τό φαινόμενον.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Έξωτεοικόν δελτίον
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ
  ΣΥΗΕΝΝΟΗΣΕΟΝΑΓΓλΙΑΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ
  Αί διεξαχθεΐσαι την τελευ¬
  ταίαν έβδομάδα διαπραγμα-
  τεύσεις· μεταξύ τού πρωθυ-
  πουργοϋ τής Αιγυπτου, Μαχ-
  μοΰτ πασά, καί τοϋ "Άγγλου
  ύπουργοϋ των Εξωτερικών,
  κατέληξαν αίσίως καί έπέτρε
  ψαν τόν διακανονισμόν πλεί¬
  στων προβλημάτων σημαντι·
  κης σπουδαιότητος δι' αμφο¬
  τέρας τάς χώρας. Τα ζητήμα¬
  τα ταυτα άφοροθν ίίδτκώΤε-
  ρ^ν: την εφαρμογήν τής άγ-
  γλοαιγυπτιακής στρατιωτικής
  συμβάσεως καί την ανέγερσιν
  των βρεττανικόν στρατώνων
  είς την περιοχήν τής Διώρυ-
  γος τοϋ Σουέζ, την καταβο¬
  λήν έκ μέρους τής Αίγύπτου
  είς την κυβέρνησιν τού Σου
  δόν τής έτησΐας έπιχορηγήσε
  ως έξ 700.000 αΐγυπτικών λι-
  ρών, την κατάργησιν τής ξέ
  νης συνεργασΐας είς τό ύγειο-
  νομικόν Συμβούλιον καί την
  άναδιοργάνωσιν τής υπηρεσί¬
  ας δημοσίου χρέους.
  Ή συναφθεϊσα έν Λονδίνω1
  τόν Αυγουστον τοϋ 1936 αγ
  γλοαιγυπτιακή συμφωνίσ, προ
  βλέπει ώς γνωστόν, την άνέ
  γεοοαν στρστώνων διά 10.000
  "Αγγλους στρατιώτας οί ό
  ποΐοι, δυνάμει τής ιδίας συμ
  φωνίας, θά παραμείνουν είς
  τό αίγυπτιακόν έδαφος. Τό
  ζήτημα τουτο εΤχε προκαλέ-
  σει μακράς συζητήσεις λόγω
  τής αντιδράσεως τοθ κόμμα
  τος τής «Ούάφντ». Ή άδιάλ
  λακτος στάσις των Αίγυπτί-
  ων έθνικοφρόνων ήπείλησε
  πρός στιγμήν νά έπηρεάση
  δυσμενώς τάς άγγλοαιγυπτια
  κάς σχέσεις. Τό ζήτημα ετί¬
  θετο ώς εξής: ή αίγυπτιακή
  άντιτροσωπεία ή όποία διε-
  πραγματεύθη την συμφωνίαν
  τού 1936 είχεν άπορρίψει την
  προσφοράν τής Μεγάλης Βρετ
  τανίας περί καταβολάς έφ' ά
  παξ ποσοΰ 5 έκατομμυρίων
  λιρών διά την ανέγερσιν των
  στρατώνων είς την περιοχήν
  ιής Διώρυγος" οί Αίγύπτιοι
  άντιπρόσωποι επέμενον δπως
  την ανέγερσιν των στρατώ¬
  νων αναλάβη ή αίγυπτιακή
  κυβέρνησις καί δπως ή Μεγά-
  λη Βρεττανία συμμετάσχη
  μόνον είς τό τέταρτον των
  δαπανών. Ή συμβιβαστική αυ¬
  τή λύσις εγένετο δεκτή υπό
  τής άγγλικής κυβερνήσεως καί
  οί Αίγύπτιοι έθνικόφρρνες ί
  κανοποιήθησαν διότι επεκρά¬
  τησαν αί άπόψεις των καί ή
  χώρα των δέν θά είχεν έναντι
  τής Αγγλίας μεγάλας οίκονο
  μικάς ύποχρεώσεις. Δέον νά
  σημειωθή δτι οί Αίγύπτιοι υπε¬
  στήριξαν μετ' έπιμονής την
  πρότασιν των διότι ό τότε ύ-
  πουργός των Δημοσίων Έρ
  γων Μωχαρέμ πασάς. εΤχε
  προϋπολογίσει δτι αί δαπάναι
  δέν θά ύπερέβαινον τα τρία
  έκατομμύρια λιρών. Ό προϋ-
  πολογισμος δμως ούτος απε¬
  δείχθη 8π άπεΐχε πολύ τής
  πραγματικότητος. Ή λεπτομε-
  ρής μελέτη των υποβληθέντων
  υπό των Άγγλων έμπειροτε
  χνών σχεδίων απέδειξεν δτι
  τα έ'ργα τα στρατιωτικά τα
  όποΐα πρόκειται νά έκτελε
  σθοϋν είς την περιοχήν τής Δι
  ώρυγος θά άπσιτήσουν 12 έ
  κτομμύρια λιρών, ποσόν τό ο¬
  ποίον ήτο κατά πολύ άνώτε
  ρ'όν τίΐς όΐκόνομικής άντοχής
  τής Αίγύπτου. Αί πρόσφατοι
  διαπραγματεύσεις τοθ Λονδί
  νού, διεξαχθεΐσαι έν πνεύμα
  τι απολύτου φιλίας καί άμοι-
  βαΐας κατανοήσεως, έθεσαν
  τέρμα είς την έκκρεμότητα.
  Αί δύο κυβερνήσεις συνεφώνη
  σαν δπως,έπωμισθοϋν έξ ϊσου
  τάς δαπάνας αί οποίαι θά
  χρειασθούν διά την εγκατά¬
  στασιν των βρεττανικών δυνά
  μεων κατά μήκος τής Διώρο
  γος τοΰ Σουέζ, οίότως δέ ή
  Αΐγυπτος θά συμβάλτ] είς την
  εκτέλεσιν των έργων διά πό
  σοΰ 6 έκατομμυρίων λιρών.
  Ή δοθεΐσα λύσις εκρίθη
  παρ' δλων ώς λογική καί συμ
  φέρουσα, ταυτοχρόνως δέ ή
  νέα συμφωνία αποτελεί την
  καλύτερον πιστοποίησιν τής
  είλικρινοθς επιθυμίας τής Αγ
  γλίας δπως συνεργασθή στε¬
  νώς μετά τής ΑΙγύπτου. Έ-
  πίσης, ή νέα συμφωνία θά ε¬
  πιτρέψη την ταχείαν εκτέλε¬
  σιν των έργων καί την μετα¬
  φοράν είς την ζώνην τής Διώ
  ρυγος των βρεττανικών δυνά-
  μεων αί οποίαι παραμένουν
  άκόμη έν Καΐρΐρ καί Άλεξαν-
  δρεία. δπου ή παρουσία των,
  κατά την γνώμην των Αίγυ-
  πτίων έθνικοφρόνων, δέν συμ-
  β βάζίται πλέον μέ την ανε¬
  ξαρτησίαν τής χώρας, άνα-
  γνωρισθεΐσαν οριστικώς διά
  τής συμφωνίας τοϋ 1936.
  Έπίσης καί τό ζήτηυα τοϋ
  Σουδάν έτακτοποιήθη συμφώ¬
  νως πρός τούς πόθους τοθ
  αίγυπτιακοΰ λαοΰ καί τοθ κοι
  νοβουλίου τοθ Καΐρου. Άπό
  τοθ 1924, καί συγκεκριμένως
  μετά την δολοφονίαν τοθ "Αγ
  γλου σιρδάρου, ή Αΐγυπτος κα
  τέβαλεν είς την κυβέρνησιν
  τοΠ Σουδάν ετησίαν έπιχορή
  γησιν 700.000 λιρών, ποσόν
  άντιπροσωπεΰον την συμμε¬
  τοχήν τής Αίγύπτοο είς την ά
  μυναν τού Σουδάν. 'Η έπιχο·
  ρήγησις αυτή εΐχε καί ιδιαιτέ¬
  ραν πολιτικήν σημασίαν, διό¬
  τι διά τοϋ τρόπου τούτου επι-
  σημοποιοθντο τα δικαιώματα
  τής Αίγύπτου επί τού Σουδάν
  καί ή άγγλοαιγυπτιακή συνερ
  γασία είς την διοίκησιν καί
  την άμυναν τής χώρας αυ¬
  τής. Τα τελευταία δμως ετη,
  οσάκις ύπεβάλλετο πρός ψή¬
  φισιν ό προϋπολογισμός, έγέ
  νοντο είς την αίγυπτιακήν
  Βουλήν σφοδρόταται συζητή
  σεις έξ άφορμής τής έπιχορη
  'Ωραία ίδέα.
  Είς την Εκθεσιν Θεσσαλο
  νίκης προετοιμάζεται νά με·
  τάσχη καί τό υπουργείον τής
  Παιδείας έκθετον είς ειδικόν
  περίπτερον την δράσιν αύτοϋ
  επί δλων των πεοίων. Ή ί
  δέα τοθ ύπουργείου είνε ώ
  ραία καί σκόπιμος. Καί του¬
  το διότι ό πολιτισμός ενός
  τόπου, παραλλήλως των άλ¬
  λων προόδων τού, κρίνετσι ά¬
  πό τό βαθμόν άναπτύξεως καί
  οργανώσεως τής Παιδείας. Ί·
  ^*^ε»^^^·^^^ε^^ε^^^^ι^ε^^,ι^%εν^^^(^·*ε^—^ε^Δε·^Δ·^^ΑΡ
  γήσεως. Ή Αϊγυπτος, αντι¬
  λαμβανομένη, δτι τής ήτο άδύ
  νατον νά πραγματοποιήση ώ
  ρισμένας έκ των πολιτικών φι
  λοδοξιών της έν Σουδάν, δκρι
  νεν δτι ή καταβολή τής έ
  τησίας επιχορηγήσεως είς την
  κυβέρνησιν τού Χαρτούμ δέν
  έδικαιολογεϊτο πλέον. Ή αγ
  γλοαιγυπτιακή συμφωνία κα
  θορίζει τούς νέους δρους τής
  άγγλοαιγυπτιακής συγκατο
  χής τοθ Σουδάν καί καταργεΐ
  τα αύστηρά μέτρα τα όΐτοΐα
  ή κυβέρνησις τοθ Λονδίνου έ
  πέβαλε τώ 1926, συνεπεία
  τής δολοφονίας τοθ σιρδάρου
  Σέρ Λή Στάκ. Ήτο, συνεπώς,
  επόμενον, ή Αΐγυπτος νά ζή
  τήση καί την έπανεξέτασιν
  τοϋ ζητήματος τής έπιχορηγή
  σεως. Ή έξεύρεσις λύσεως πά
  ρουσίασε πολλάς δυσκολίας
  Τα έσοδα τοθ Σουδάν δέν έ
  παρκοθν πρός αντιμετώπισιν
  των δημοσίων δαπανών καί
  όν διεκόπτετο αποτόμως ή έ
  πιχορήγησις ό προϋπολογισμός
  θά έκλείετομέ παθητικόν. Διά
  τουτο συνεφωνήθη μεταξύΛΓών
  δύο ενδιαφερομένων κυβερνή
  σεων δπως ή σίγυπτια
  κή συμβολή περιορισθή κατά
  τα δύο προσέχη έΐη καί άκο
  λούθως νά καταργηθή όριστι
  κώς. Πράγματι, διά την οίκο
  νομικήν χρήσιν 1938—1939 ή
  Αΐγυπτος θά καταβάλη 500
  000 λίρας καί 250.000 διά την
  χρήσιν 1939—1940 Ή έπιχο
  ρήγησις αυτή θά είναι καί ή
  τελευταία. Δέον νά σημειωθή
  δτι ή κυβέρνησις Καΐρου θά
  συνεχίση νά καταβάλλη τάς
  δαπάνας των αίγυπτιακών
  στρατιωτικών δυνάμεων τάς
  οποίας, δυνάμει τής συμφω
  νίας τοθ 1936, διατηρεΐ έν
  Σουδάν.
  Ό Αίγϋπτιος πρωθυπουργός
  καί ό Άγγλος ύπουργός των
  Εξωτερικών συνεζήτησαν έν
  Λονδίνω καί τα λοιπά έκκρεμή
  ζητήματα, άλλά δέν κατέλη
  ξαν είς οριστικάς άποφάσεις.
  Έν τούτοις, πιστεύεται γενι¬
  κώς δτι ή Αγγλία θά δεχθή
  την αντικατάστασιν των ξέ
  νων μελών τοθ Ύγειονομι
  κου Συμβουλίου καί δτι θά
  μεσολαβήση διά την κατάρ
  γησιν τής διεθνοθς υπηρεσίας
  δημοσίου χρέους. Ή Μεγάλη
  Βρεττανία είναι διατεθειμένη
  νά υποστηρίξη τάς αίγυπτια-
  κάς άπόψεις, δΐτως έπραξε
  καί κατά την διάσκεψιν τοϋ
  ΜοντραΙ, ή εύμενής δέ στά
  σις της θά έπηρεάση, αναμφι¬
  σβητήτως, καί τάς άλλας Δυ¬
  νάμεις αί οποίαι εχουν συμφέ-'
  ροντα έν Αιγύπτω. Τό ζήτημα
  τουτο, έξ άλλου, δέν ανακι¬
  νειται διά πρώτην φοράν.
  "Επί τής κυβερνήσεως Ναχάς
  πασά ή Αΐγυπτος έβολιδοσκό
  πησε την Γαλλίαν άν ή τελευ¬
  ταία θά εδέχετο νά άποσόρη
  τούς άντιπροσώπους της έκ
  τής υπηρεσίας τοθ δημοσίου
  χρέους. Ή Γαλλία, κατ' αρ¬
  χήν, εφάνη πρόθυμος νά ίκα
  νοποιήση την ; αίγυπτιακήν αι
  τησιν, εζήτησεν δμως ώρισμέ
  νας έγγυήσεις. Προβλέπεται
  δτι λίαν συντόμως θά άρχΐ
  σουν νέαι διαπραγματεύσεις
  μεταξύ τοΰ Καΐρου άφ' ενός
  καί άφ' ετέρου τοθ Λονδίνου,
  των Παρισίων καί τής Ρώμης,
  επί τοθ σημαντικοθ τούτου ζή
  τήματος.
  0Ε0Κ0Ε8 ΜΕΥΕΚ
  διαιτέρως επί τοΰ πρακτικοΰ
  πεδίου, επί τοΰ όποίου καί
  θά εκτεθή ή δράσις τής έλ
  ληνικής έκπαιδεύσεως, είνε
  γενικόν τό ενδιαφέρον δλων
  των μορφωμένων καί φιλοπρο¬
  όδων. Είς τό σημείον δ' αύ¬
  τό έγκειται καί ή είδικωτέρα
  άξ(α τοϋ περιπτέρου τής Παι¬
  δείας έν τή εκθέσει Θεσσαλο¬
  νίκης.
  ΑΊ σταψυλαί μας.
  Ευχάριστος άληθώς ή πληρο-
  φορία τοθ ΈλληνικοΟ Έπιμελη
  τηρίου Άλεξανδρείας διά την έ¬
  ναρξιν τής έξαγωγής σταφυλών
  είς Αίγυπτον. Δέν άηομένει ή5η
  παρά ή εύαυνείοητο; μέριμνα των
  έξαγωγέων είς τό ποιοτιχόν
  πρό παντός πεδίον διά νά εύ¬
  ρη τό προϊύν μας είς τάς άγο-
  ρ*ς τή; Αίγύΐτου φανατικούς δπο-
  στηρικτάς. Νά επανεύρη δηλ. την
  φήμην τού ή όποία θά τοθ εξα¬
  σφαλίση Οετιχώς νέα κέρδη άλλά
  χαί νέας έγγυήσεις διά την άνά
  την διεθνή αγοράν όρπτιχήν έ
  πιβολήν τού.
  "Ενα γεγονός.
  Ή άγροτιχή άσφάλεια ευρίσκε¬
  ται είς εξαιρετικήν; ευχάριστον
  σημείον σήμερον ώ; χαί άλλοτε
  Ιγράψαμεν χαί δσον άφορ^Ε ειδι¬
  κώς χαί την Κρήτην χαί τόν νο¬
  μόν μας. Διά τό άποτέλεσμα αύ·
  τό διχαιολογοΰνται οί θερμότεροι
  των έπαίνων πρός τα δργανα τη"ς
  ίγροφυλαχής, Συγκεκριμένως είς
  γεγονϊ; λαβόν χώραν προχΒίς,
  προκειμένου νά εξακριβωθή ή
  προέλευσι; μικροΰ φορτίου στα¬
  φίδος προερχομένου ώ; απεδεί¬
  χθη εξ Ιντέχνου κλοπή;, είνε ά¬
  νάγκη νά έκφρασθοθν οί έπαινοι
  αύτοι πρός τόν άγροφύλαχα δστις
  παρ' ολίγον νά έπιπτε θΰμα τοθ
  καθήκοντος καί πρός τόν αγρονό¬
  μον Ρογδιάς καί γενικώς πρός την
  υπηρεαίανάγροφυλακής'Ηρακλείου.
  Ή γέφυρα Γιόφυρο.
  Πληροφορούμεθα δτι τό ζή¬
  τημα τής έπισκευής τής σιδη-
  ροδρομικής γεφύρας Γιόφυρο
  περί τής οποίας έγράφομεν
  πρό ημερών έκκρεμεΐ. Καί δέν
  εχομεν κανένα λόγον νά μην
  άναμένωμεν έπ' αυτής ταχύ
  τό ενδιαφέρον των αρμοδίων
  κατόπιν των τελευταίων ένερ¬
  γειών. Έν πάση περιπτώσει
  έπειδή δέν είνε άπίθανα οθ-
  τε τα δυστυχήματα είς πε¬
  ρίπτωσιν συνεχίσεως τής έκ-
  κρεμότητος, διατυπώνομεν σή
  μερον την ευχήν, είτε πρός
  τό μέρος τής Λιμενικής "Επι
  τροπής ύπάρχει ή πρωτοβου-
  λία, είτε πρός τό μέρος τής
  υπηρεσίας δημοσίων έργων,
  νά έπισκευασθή ή νά κατα
  στραφή ή έν λόγω γέφυρα
  δσον τό δυνατόν συντόμως.
  Λ* *^ -Τ*
  Οί Κρήτες Γκάττανς.
  Ώς άνεφέραμεν προχθές όνο-
  μαστικώς άρκετοί Κρήτες έξ
  Άμερικής συγκαταλέγονται
  μεταξύ των αφιχθέντων τελευ
  ταίως Γκάπανς. Οί Κρήτες
  ούτοι θά λάβουν πάλιν την
  ευχαρίστησιν νά ίδουν τόν τό¬
  πον των ό οποίος καί θά τούς
  ύποδεχθή μέ δλας τάς καλάς
  διαθέσεις τού. Άλλά καί θά
  άντιληφθοΰν τάς ανάγκας τού
  κατ ά περιφερείας διά τάς ο¬
  ποίας τόσον στοργική καί χρή
  σιμος άποδεικνύεται συνήθως
  ή όμαδική αντίληψις των έν τί)
  ξένη φιλοπροόδων καί φιλο
  πάτριδων Κρητών
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ιι
  II
  ι*.·
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον τό κινηματογραψικόν άρι·
  στούργημα. ·ΠΟΥΛΙΚΑ», μέ την
  Πάουλα Βέσσελυ καί τόν Άττίλα
  Χέρμπεγκερ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ>. —Σήμε¬
  ρον ό ναυτικός κολοσσός: «Υπο·
  βρύχιον Ο—1». Προσεχώς: «ό Ά-
  λή Μπαμπάς».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Π
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ένα δραματικό Ούγ
  γαρέζικο ρωμάντζο.
  Πρωταγωνιστοΰν.·
  Ή μεγαλύτερη Βιεν¬
  νέζα βεντέττα.·
  ΠΑΟΥΛΑ ΒΕΣΣΕΛΥ
  Ο ΑΤΤΙΛΑ ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ
  ΚΑΙ Η ΤΖΙΝΑ ΦΑΑΚΕΜΠΕΡΓΚ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  "Ενα έργον άπό τα με-
  γαλείτερα τής έφετεινης
  παραγωγης:
  Ο
  Ι
  Σ
  ΕΥΤΥΧΙΑΣ
  Πρωταγωνιστεΐ ή ώροτι-
  οτάτη καλλιτέχνης:
  ΜΥΡΙΑΜ Χ1ΚΙΣ
  καί ό νέος γόης της ό-
  θόνης:
  ΤΖΟΕ ΜΑΚ ΧΡΗ
  Την Κυριακήν άπογευμα
  τινή 7 μ. μ.
  Δημοπρασία πωλήσεως
  άγροτικών κτημάτων
  Τα «Φιλανθρωπικά Ίδρύμα-
  τσ Άνδρέου καί Μαρίας Κα-
  λοκαιρινοθ» εκθέτουσιν είς
  φανερόν πλειοδοτικήν δημο
  πρασΐαν την πώλησιν των έ
  πομένων αυτών άγροτικών
  κτημάτων.
  1) Είς την περιφέρειαν "Η¬
  ρακλείου καί είς θέσιν «Κα·
  μίνια» αγρόν εκτάσεως 7 1)2
  περίπου στρεμμάτων.
  2) Είς την περιφέρειαν Γά-
  ζι καί είς θέσιν «Μπίκου τα
  λειβάδια» αγρόν 15 περίπου
  στρεμμάτων.
  3) Είς την περιφέρειαν Καρ
  τεροΰ καί είς θέσιν «Κουμπε-
  λή ΜΟλον» καί «Διμηλιές» ή
  «Παρτεριανά» άγροϋς καλλι-
  εργημένους καί άκαλλιεργή
  τους εκτάσεως 220 περίπου
  σρεμμάτων.
  4) Είς θέσιν «Μικρή Κου
  τσοΰρα» άγρούςκαί άγριάδα
  120 περίττου στρεμμάτων.
  5) Είς θέσιν «Μεγάλη Κου
  τσοθρα» άγρούς καί άγριάδα
  εκτάσεως 600 περίπου στρεμ¬
  μάτων.
  6) Είς την περιφέρειαν Μέ
  σα ΚαρτεροΟ καί είς θέσιν
  «Κορακιές» άμπελον είδους
  σουλτανί εκτάσεως 3 στρεμμά
  των περίπου.
  7) Είς την περιφέρειαν Φοι
  νικιάς καί είς θέσιν «Λάκκος
  Φοινικιάς» άμπελον είδους
  σουλτανί 3 περίπου στρεμμά¬
  των.
  8) Είς την περιφέρειαν Σκσ
  λανίου καί είς θέσιν «Κάμ
  πος» άμπελον εϊδους σουλτα¬
  νί 6 περίπου στρεμμάτων.
  9) Είς την περιφέρειαν«Σπή
  λιων» αγρόν εκτάσεως 38
  περίπου στρεμμάτων.
  10) Είς την περιφέρειαν τοθ
  χωρίου Άίτάνια καί είς θέσιν
  «Αίτανιώτικσ» αγρόν έκτάσε
  ως 12 περίπου στρεμμάτων
  μέ 145 ελαιόδενδρα.
  Ή δημοπρσσία θά γίνη
  την 4 Σεπτεμβρίου ημέραν
  Κυριακήν καί περί ώραν 10
  —-12 π. μ. είς τα Γραφεΐα
  των Ίδρυμάτων.
  Έν Ηρακλείω τί) 18 Αύ-
  γούστου 1938.
  Έκ τοθ Γρσφεΐου)
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΪΤΤγΊμΊΪΪ
  1ΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΟΙ εύγενεΐς τρόποι σημαίνουν άπλότητα
  50ίον
  "Επρεπε νά αντιληφθή όλαός
  δτι ή γυναΐκα ποΰ ένεφάνιζε
  το την ημέραν εκείνην είς τό
  δικαστήριον, ήταν όττό τό γέ
  νος των Άψβούργων καί ότι
  ήτο βασίλισσα παρ' δλα τα
  διατάγματα πού την εΐχαν έκ
  θρονίσει.
  "Επλεξε λοιπόν μέ εξαιρε¬
  τικήν έπιμέλειαν τα άσπρι-
  σμένα της μαλλιά. Έφόρε-
  σεν £να εΐδος μικροΰ σκοΰ-
  φού άπό ασπρο λινό, κολά
  ρισμένο καί διπλωτό, καί
  δεξιά καί άριστερά πέφτει ό
  πέπλος τοΰ πένθους. Ήθελε
  νά εμφανισθή ενώπιον τού έ
  παναστατικοϋ δικαστηρίου ώς
  χήοα τού Λουδοβίκρυ 16ου,
  τελευταίου βασιλέως τής
  Γαλλίας.
  Είς τάς 8 συγκεντροθνται
  οί δικασταί καί οί ένορκοι
  είς την αίθουσαν- τοΰ δικα
  στηρίου. Ό 'Έρμαν, ό συμπα
  τριώτης τοΰ Ροβεσπιέρου,
  προεδρεύει, ό Φουκιέ Τενβίλ
  είνε ό δημόσιος κατήγορος.
  Οί ένορκοι άνήκουν είς 8-
  λας τάς τάξεις. "Ενας τέως
  μαρκήσιος, έ'νας χειροΰργος
  ε"νας λεμοναδοπώλης, έ'νας
  μουσικάς, ε"νας τυπογράφος,
  ένας κουρεύς, έίνας παπάς,
  έίνας μαραγκός καί άλλοι.
  Μερικά μέλη τής έπιτροτΐί|ς
  τής Κοινής Σωτηρίας έκάθη-
  σαν κοντά είς τόν δημόσι
  όν κατήγορον διά νά έπι-
  βλέψουν περί τής καλής διε·
  ξαγωγής των συζητήσεων. Ή
  αί'θουσα ήτο πλήρης. Δέν ύ
  τιτ)ρχε κάθε μερά αυτή ή
  εύκαιρία νά ίδη κανείς μίαν
  βασίλισσαν είς τό σκαμνί τοΰ
  κατηγορουμένου.
  Ή Μαρία-Άντουανέττα εί
  σήλθε ψύχραιμη καί έκάθησε.
  Δέν τής εδοσαν ιδιαίτερον
  κάθισμα δπως είς τόν σύζυ
  γόν της, άλλά τής προσέφε
  ραν τα ξύλινο σκαμνί. Οί δι
  κασταί δέν ήσαν μέλη τής
  εθνοσυνελεύσεως δπως κατά
  την δίκην τοΰ Λουδοβίκου,
  άλλά κοινοί πολίται πού έ-
  κτελοΰν την αποστολήν των
  ώς έπάγγελμα. Ματαίως οί
  θεαταί άνεζήτουν είς την
  μορφήν της Μαρίας-Άντουα
  νέττας κάποιον μορφσσμόν
  ή' έκφρασιν · φόβου ή συγκι
  νήσεως. Ανέμενε μέ ήρεμί
  αν την έναρξιν τής δίκης. Τό
  βΧέμμα της έστρέφετο άλλο¬
  τε πρός τούς δικαστάς άλλο
  τε πρός την αίθουσαν.
  (συνεχίζεται)
  .. Κυρίες μου, θέλετε νά άττοκτή-
  σετε τούς «καλούς τρόπους», πού
  σας κατατάσσουν στήν κοινων'α
  "Η έπληροΦορήθη ιτώς θά δώσωμε
  Ό έρως εις την χώραν
  των χρυσανθέμων-
  Η__ . — - -μ ΒλΠΤΊΣΕΙΣ.- Την ,^ΜΕΛσου.
  ΛΛ Α Λτ 1-1 ααν Δευτέραν είς τό χωρίον Πό-
  IV!
  Ζ_ Α Π ταμιές ανεδίξατο τής κολυμβή.
  1*1 1~_ αΓ%. — — θρας τό κοριτσάκι τοθ κ. Στέρ.
  γιου Τσαπόκη δ κ. Βάσος Μα·
  γριπλής ονομάσας αΰτό Εύαγγε.
  λίαν. Είς τούς γονεϊς καί τόν
  ανάδοχον ευχόμεθα ά - -
  ζήση·
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  38ον
  μιά πρόσκλησις
  "Επειτα άπό μερικά λεπτά, Ι- |
  ***
  κ°1 έπιζη-'εΐ ]χινήθγ}χε λίγο χά Ι εχτύπησε τίς
  λά Τό έ ω Γ
  των εύγενικών άνθρώπων; Ό | "Ολε'- αύτές οί έρωτήσεις σάς
  πρώτος κανών πού διδάσκει ή
  έθιμοτυπία είνε ή έξή<:: Μή πε- ριπλέκετε τα πράγματα. Ή άΐτλό- τής στή στάσι, στά λόγια, στάς κινήσεις, αυτή είνε ή καλή άνα- τροφή. .."Ενας κύριος σας προσφέρει τή θέσι τού «τώ τράμ ή τό λεω φορεΐο. 'Εσεΐς δισΐάζετε νά τή δεχθήτε, διότι σκεφθήκατε: Μή· πως θέλει νά μοΰ πιάση κουβέν- τα; Αύτός ό δισταγμός δείχνει μιά... ϋιτοπτη άνατροφή θά δέ μ η χθήτε άμέσως, μειδίαμα. ρφή μέ Μνα εύγενικό ...Στό χορό ή στήν άπογευματι- νή συγκεντρώση σας προσκαλεΐ νά χορέψετε μαζί τού έ'νας κύρι¬ ος πού μόλις γνωρίζετε. Κα'ι σεϊ^ διερωτδσθε: «ΓιατΊ μέ προσκα· λεΐ τόσο συχνά; Πρέπει νά τόν συστήσω στόν άνδρά μου, στόν πατέρα μου ή στόν άδελφό μου; ή} γ η παλάμες της. Τό «χέι» των Για πωνέζων ύπηρετριών ακούσθηκε Γύρω στήν πόλι. έμττοδίζουν νά χορέψετε καλά καί νά εΰχαριστηθήτε. Έκτός αΰ· τοΰ ό χορευτής οας βρίσ*ει άφη___ ρημένη κα'ι διερωτάται καί αθΐός Λγαπγ3ϊ"ί'α^το- Φεότ7 σά- παοα χΐςε μήπως είσθε, .κουτή. ,αγαπητε μα.τρ, μορτε σα, π*ρ* -ιασυνοΛΐκα τΕΛΠ των 06ξΛ. ...Είσθε καλεσμένη είς γεϋμα καλώ τό τσχι!... (διέταξε την υΐτη ων άνέρχονται είς 180 περίπου »■*■»'' χ 6·λ«ιιιΑλ ^ιΛ τλμι< νηυηΐΛι· .. πίσΐο άπό την πόρττ. Ι Υπό τοθ Δασονομείου Ήοακλεί τσάϊ, δέν είνε ετσι ου_ή.ΡΧ"»εν άτό ήμερών_ καί συνε , χίζεται ή εκδοσις άδειων ΰήρας ...Είσθε καλεσμένη είς γμ είς έ'να κοσμικό έστιατόριο. Κά [ ρέτρια). θεσθε στό τραπέζι καί σκέπτε σθε: Δέν πρέπει νά δώσω στούς αλλους την έντύπωσι πώς εΐμα πεινασμένη. Μά οϋΐε πάλι νά δείξω πώς τους περιφρονώ. Κά θε πιάτο μέ φαγητό πού πά ρουσιάζουν οί ΰΐτηρέται θέτει ίνα πρόβλημα... Δέν πίνετε κα'ι κρα- σί γιά νά κάνετε λίγο κέφι γιά νά μή σάς παρεΕηγήσουν. Κα'ι δ λες αύΐές οί... έπιφυλάξεις πού γίνονται έν ονόματι τής έτικέτ- τας δέν σας άφίνουν νά εύχα ριστηθήτε κα'ι σας χαλοΰν τή χώνευσι. —θά πάρω ταάϊ, —είπεν δραχμάς διά τούς κυνηγούς κα τοΐκους Ηρακλείου. — Μεταίϋ των φρούτων τής ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ 1 ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Άπογευματινή ωρα 8 μ. μ. εσπερινή ωρα 10 μ. μ. ό μ«- γαλύτερος Ναυτικός Κολοβ- 6 ς ΥΠΟΒΡΥ- ο-ι ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ή ξανθή καλλονή ΝΤΟΡ- ΡΙΣ ΓΟΥΕΣΤΟΝ. Τό νέο α- έ στρο ΓΟΥΕΗΝ ΜΟΡΡΙΣ καί ο! διάσημοι ΖΩΡΖ ΜΠΕΝΤ- / ΠΑΤ ΑΜΠΡ1ΕΝ. Ή μεγαλυτέρα ναυτική έποποιΐα καί ή πιό συνταρα- κτική τραγωίία, συγκρούσεις ( καί χαταβυθίσεις ΰποβρυχίων μέ σκηνάς άφθάστου ήρωΐ- Ν σμοϋ καί αϋτοθυσίας. ( ΔΕΥΤΕΡΑ: Η ίραματιχίι , κωμωδία: Ι Μέ την αφβαστη ΚΑΙΗ ΦΡΑΝ2Ι5 Ό Έλαιουργικός Συνεταα- ρισμός Καββουσίου Ιεραπέ¬ τρας προκηρύσσει δτι δέχεται προσφοράς μέχρι τής 25ης Αύγούστου 1938 διάτήν·προμή θείαν των κάτωθι μηχανημά τωνήτοι: 1) Μία πετρελαιομηχανή ό ριζοντία τετράχρονος (Σοθπεο Δήζελ) δυνάμεως 50~πιων ή· λεκτρικοθ τΰπου. 2) "Ενα υδραυλικόν πιεστή- ριον. 3) Μία ύδραυλική άντλία. 4) "Ενα ελαιοτριβείον. 5) Μία ήλεκτρογενήτρια ου νεχοΰς ρΕύματος 900 στροφών δυνάμεως 20 "ίππων των 220 βόλτ. Είς τάς προσφοράς δέον νά άναφέρωνται λεπτομερώς αί τιμαί, ό χρόνος παραδόσεως, αί ευκολίαι πληρωμάς καί πά σα άλλη σχετική λεπτομέρεια. Καββοϋσι τή 16 Αύγούστου 1938. Ό πρόεδρος Δ. Κοφινάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου ώς Πρόεδρος τής'ΕφορείαςιοΟ ΣχολικοΟ Γυμναστηρίου προκη ρύσσει δτι έκτΐθεται είς μυστι κήν δι' ένσφραγίστων προσφο ρών δημοπρασίαν ή τοπογρά φησις τής άπό Πύλης Χανίων μέχριτής Άκαδημίας εξω των τσιχωνπεριοχής συμπεριλαμβα νομένων καί των γηπέδων (Χεντέκια) καί είς πλάτος των εξωτερικών τοιχών 200— 250 μέτρων. Ή Δημοπρασία θέλει διε¬ ξαχθή έν τώ Δημοτικώ Κατα¬ στήματι την είκοστήν τετάρ¬ την Αύγούστου 1938 ημέραν Τετάρτην καί ώραν 11 —12 π. μ. ενώπιον τής έφορίας τοθ Γυμναστηρίου. Τα σχετικά εισί κατατεθε μενά παρά τή μηχανική 'Υπη ρεσίςι τού Δήμου (Τμήμα Άρ χιτεκτονικόν) πρός γνώσιν των ενδιαφερομένων. Έν Ηρακλειω τή 17 Αύ¬ γούστου 1938. Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου ώς πρόεδρος τής Έφορΐας Σχο λικοΰ Γυμναστηοίου. Μηνάς Γεωργιάδης ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή άλλαγή των ων διά την γραμματί- κ, την με γάλην, την πραγματικήν κλή ρωσιν τοΰ Λαχείου ήοχισεν. Κστά την κλήρωσιν-ταύτην θά έξαχθοϋν είς εϊκοσι ήμέ ρας 28.000 άριθμοί καί θά δι ανεμηθοϋν κέρδη 39 120 000 δραχμών. Ή κλήρωσις θά αρχίση, την 5 Σεπτεμβρίου καί θά διρρκέ- ση. μέχρι τής 30 Σεπτεμβρίου. Τα γραμμάτια πρέπει νά άνανεωθοΰν μέχρι τής 30 Αύ " γοιίστου. (Έκ τοϋ Πρακτορείου). ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Μεταφερθέντος τοθ Βυρβοδεψεί- ου τοθ κ. Φωτ. Πουλιανάκη, είς το Ιξωθι τής πόλεως νεόκτιστον εργοστάσιον τού, παρέμεινε είς τό παλαιόν καί είς ιδιαίτερον δι· αμέρισμα παραπλεύρως των Στα φιδαποθηκών Άδελ. Κωνσταντι νίδου, ό Άλευρόμυλος, & οποίος έπανήρχισε την λειτουργίαν τού διά κοοκίνισμα καί άλεσμα δι αφορών σιτηρών μέ ταχύτητα καί ήγγυημένην εργασίαν. Τό παλαιόν Βυραοδεψεΐον τού ένοικιάζεται όλόκληοον ή καί κα τα διαμερίσματΐ, κατάλληλον λό- γψ τοθ μεγάλου χώρου τού, δι5 οιανδήποτε επιχείρησιν. ι Φ'ΐ - 'ΐ? ' "' ό> - ι ι ' —Μεταίυ των φρουτω
  ελτν Εν τούτοις θά σας όμολο ποχ-ς μεγάλην ςψηΤησιν
  γησιο άγαπητή κιιρία πώς τθ νούν εσχάτως καί τα σθ
  νούν εσχάτως καί τα σΰκα.
  —Καί τουτο λόγω τής καλής
  των ποιότητος κα'ι τώ
  είς τάς
  γήσιο, άγαπητή κιιρία, πώς
  τσάι αα; τό άγγλικό, μαθρο, ζα-
  χαρωμένο καί πικρό, μέ εύχαρι-
  στεΐ πολύ λιγώτερο άπό τί μικρά
  φλυτζάνια τοθ άρωματισμένου νέ ί "Τ.Γτ·"ά "1Τ"ρωτα <σταφυλάδικα βα ροθ πού πίνω σ' 5λα τα έξοχικά ' ...-·.-«._. «ΐσαχάγας»,στά όποΐαμπαίνω γιά νά ξεκουρασθώ κατά τούς περιπί τους μου. . —"Ω! τί λέτε! . Είχε παραξενευθή τόσο, ώστε ξέχασε νά γελάση. Μιά πολύ με γάλη περιέργεια ήταν ζωγραφι- σμένη στό πρόσωπό της. —Άλήθεια, σας άρέσει τα Για πωνέζικο τσά'ί; —Πολύ. —Μά στό γιώΐ, δέν κίνετε τέ- τοιο!.... Ή μίσσες Χόκλεϋ, δέν προτιμα τό τσάί' τής πατρίδος τηί' —Ναί. Άλλά έκείνη Ιχει τα γοθστά της καί έγώ τα δικά μου..... Ή μαρκησία Γιορισίκα ά· κούμπησε τό μάγουλό της στήν μικρή της γροθιά: —Άρέσει ή Νχγκασάχη στήν μίσσες Χόκλεϋ; —Ασφαλώς! Στήν μίσσες Χό- κλεϋ άρέσουν πολύ οί ρ ρμ καί στήν Κιουσσού μ,πορζΐ νά ά λλέ ή κάμη παραπολλές... —Δέν σκοπεύετε λοιπόν, νά πώς ή μίσσες Χόχλ»ϋ νά κάμη τόν γΰρο ΰ τοΰ συνεχίσετε τό ταξίδι σας σύντο- μα; Ποΰ θά πάτε αμα φύγετε άπό την Ίαπωνία; —Στήν Ιάβα, πιθανώτατα. . Ξέρετε ώ ή θέλει κόσμου.... — Ξέρω... Είνε εντελώς έξαι ρετική γυναίκχ, τόσο τολμηρά, τόσο άποφασιστική... καί τόσο πολύ ώμορφη... * Ό Φέλτζ έχαμογέλασε κάπως μελαγχολικά. —Ξέρετε πώς έ*χει μεγάλην επιθυμίαν νά σας γνωρίση; Έπρόφερε αύτές τίς λέξεις μέ δισταγμό. Καί στίς τελευταϊες έ τραύλιζε σάν νά μετανοοθσε πού είχε μιλήσει. Άλλά ή μαρκησία Ι ιορΐσάκα είχεν άκούσει: —"Ω! καί έγώ θά εύχαρισΐιό μοαν... Άλήθεια, ό άνδρας μου καί έγώ έσκεπτόμαστε νά την κχλέσωμε, άλλά έφοβηθήκαμε μήπως είμασΐε ένοχλητικοί. . Ή πόρτα ήνοιξε κ»ί οί δυό ύπηρέτριες μπήκαν, φέρνοντας τόν άγγλικό δίσκο, δυό φορές πιό ποράκια» τα έκτελοϋντα κατ' 2· τος την γραμμήν Ηρακλείου "Αλε ξανδρείις κατέπλευσαν άπό προ χθές είς τόν λιμένα μας. — Λόγω τής επικειμένης ένάρξε- ως τής ά'ποστολής σταφυλώνείς Ά λεξάνδρειαν κα'ι είς άλλας αιγυ¬ πτιακάς άγοράς. —Έν τφ μεταξύ συνεχίζεται αΰ ξουσα καθ" ημέραν ή έξαγωγή των σταφυλών μας είς την Κεν τρικήν Ευρώπην κα'ι τάς Σκανδι ναυϊκάς χώρας. —Ή βραδύνη κίνησις Ήρακλεί ου παρατείνεται πολλάκις μέχρι των μεταμεσονυκτίων ώρών τια ρά την σχετικήν ύγρασίαν. —Ιδιαιτέρα κίνησις σημειώνε· ται είς τό ύπαίθριον κέντρον «Πά νελλήνιον» Παπακαλιατάκη δ που ή κ. Ντέ Ροζέ καί τα «Φλισκουνάκια· θριαμβεύουν κυ· ριολεκτικώς. — Είς τα καταστήματα της πό λεως θ' άρχίσουν μετ1 ολίγον αί πρώται προετοιμασίαι διά τα φθινοπωρινά ειδή. — Τουλάχιστον αύτό έμορφώσα ρεν άπό ωρισμένας συνομιλίας γύρω άπό τα στόκ φθινοπωρι- νών <αί χειμερινών είδφν καί τάς παραγγελίας νέων τςίιούτων σύμφωνα πρός τάς άπαιτήσεις τής έποχής. — θά πήτε δτι είνε ενωρίς α- μακρύν άπά τα χέρια τους. (συνεχίζεται) ΑΣΦΑΑΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΑΦΙΑΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΒΝ «ΝΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΙ Είς τό προΐόν της σταφίδος στηρίζονται εύλόγως όλαι αί έλπίδες των άμπελοκτημόνων μας. Διά τό προΐόν τής σταφίδος σας έξηντλήθητε είς έξοδα καλλιεργεί- ας καί ατελειώτων ψεκασμών πρός πρόληψιν τού περονοσπόρου. "Ήδη άπομένει σοβαρός καί άμεσος ό κίνδυνος χη«— βροχής άπό τής ημέρας πού ή σταφίςσας θά παρα¬ μένη έκτεθειμένη είς τους όψιγιάδες πρός άποξήρανσιν. ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗ£ ΒΡΟΧΗΣ, τόν άμεσον καί σο- βαρώτατον προλαμβάνετε μέ ελαχίστην δαπάνην άσφαλίζοντες τούς ό- λοχρονίους κόπους' καί τάς δαπάνας σας χά Ι αύτό τουτο τό προΐόν σας είς τόν Αγγλικόν Άσφαλιστικόν κολοσσόν: ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΎ'Δ Έπιαπεύσατε τάς δηλώσεις ασφαλειαν τοΰ προΐόντος σας άπευθυνόμε- νοι τό ταχύτερον είς τούς αντιπροσώποις Νομοΰ Ηρακλείου: ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ Έναντι Έθνικής Τραπέζης. κόμη... Άλλ' ή μόδα ώς σανήθως έννοεϊ νά είνε έκ των προτέρων έτοιμασμένη καί ή βιτρίνα εΤνε άνάγκη νά φανή έν τάξει μέ τα πρώτα άκόμη φθινοπωρινά συν νεφα. —Οί κϋκλοι των παραθεριζόν των αύξάνονται καί πληθύνον ται. — Κάθε πρωΐ είνε συνήθης ή συνάνιησις διτρόχων ή τετρα- τρόχων άλλά καί αύτοκινήτων μεταφερόντων έπιπλα καί σκίύη των έξ-έρχόμένων.' — "Αλλως τε ό παραθερισμός άπό πολλούς συμπολίτας πραγ ματοποιεΐται συνήθως άργά. —Μέ τα τελευταία μελτεμά· κια ώρισμένοι Φίλοι τής θαλάσ σης πού δχουν βεβαία καί την σχετικήν ευχέρειαν. —Έπιθίδονται συχνά είς ίστο· ττλοίβν^κϊός άλλά κα'ι έκτός τοθ λιμένος. —Αί θαλάσσιαι αυταί έκδρο- ααί αί έξαιρετικώς ώραΐσι καί ύγιειναί σχετίζονται κάποτε μέ τό αϋτοσχέδιον ψάρεμμα. —'Επίσης δέν λείπει 6 συνδυ- ασμός τοθ θαλασσίου μπάνιου καί έν μέσφ πελάγει. —Είς τού Πουλακάκη συνεχίζε ται μέ κοσμοσυγκέντρωσιν ή προ βολή τοϋ ρωμαντικοΰ Ούγγρικοΰ άριστουργήματος: «Γιούλικα». —Δέν πρέπει νά τό χάση κα· νείς. —Μετά τό δυνατό δράμα τού Ούάιλδ ·Μ(α Γυναΐκα χωρίς ση· μασία» πού ήοεσε γενικώς, 6 «Ά πόλλων» προβάλλει τα «"Υποβρύχι- όν ΟΙ.» — "Ενα έπικαιρότατον ναυτικόν έργον πού συνδυάζει θεαματι· κότητα κα'ι δραμα άπό την σύγ χρονη δρασι των ύποβρυχίων καί ιή ζωή των πληρωμάτων των. 6 Ρίπορκρ —Νέαι έκδόσεις. Έντός όλίγου ό νεαρός ποι· ητής κ. Μήτσος Καραμπίνης κυ κλοφορεϊ τό νέον τού βιβλίον μέ τόν τίτλον «ό θρΰλος τής Χ«· ράς». Πρόκειται περί ενός μεγάλου ποιήματος άπό χιλίους καί ηλέον στίχους, πού εκρίθη βαθύτατα όν θρώπινο καί ποΰ πρόκειται νά ση μειώση ίνα άξιοπρόσεκτο σταθ μό στήν έξέλιξι τοθ νέου συμπθ λίτου ποιητοΰ · ΚΙΜΟΝ Λ. ΕΥΓΕΝΗ! Διδάκτωρ Πανβπ. ίέβν ιν ^ Επί έπταϊτίαν έκποτιδβυ· θείς είς τα Νοοοκομϊΐα ΑπΙί- (|ΐΐ3ϊ11ε5, ναί - αί. &.ΤΆΟ. καί *>3)ρεΐΓίβΓβ Λυώνος και Πα¬
  ρισίων Είς τα παθολογικά καί
  νβυρολογικά νοσπματα.
  Διατελέσας επί ώιετίαν
  β55ΐ5ΐ3π1 τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ·
  ΚΗΣ κλινικής τού Πανεπι-
  στημίου Λυώνος.
  Φά ώέχίται ωβαύτΜς καί
  τβύς πάσχβντας έκ ΝΕΥΡΟ¬
  ΛΟΓΙ ΚΩΝ νβσημάτων β{ς το
  Ιατρείον χον οδός 'Αμαλθβίας
  (πάρβθος οδοΰ Κατΐχάκη,
  πρώην Πλατίι ββκκάκι) ώραν
  9—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ.
  Τας Κυριακάς Λωρ«άν
  10-12 η. μ.
  Ττ}λ. 6-63
  Ί··.ιι
  > Ο ε*« «
  Αι
  5029)
  οΧσ"ν,
  90*3110 ρ (ςΟι)
  Ι,οτΙΧοσς οιστΐφΐοχις
  ίφΙ Ι
  ο,
  σΌιι Ιιφ
  Ιιγ3ΐ
  ηοοςΛ-ο
  »3Λ3
  ς ρ γ
  λΙι €ΐ9 (8ε61) 50013
  οοιοοιοοχ
  (01)
  ηοιοφοΛογ 59λΙιτ1
  ΐ Λθ03τ11ΐθ ΙΐΧ
  ^ Χ)ΗΓΐ λογ1
  ό]οΙιι>ιοις] 1x900 λιο30
  5Ο1Λ0ΟΧ1Ο1ΟΧ
  ΟΟιλβ ΙΐΛΛ
  ς Π09Υ.0Χ1Ν
  Αοιογ^)
  5ηοΛ3Γ)3χ
  Λ3
  5Ο1ΛΟ03Ο93
  ό
  οοφ
  ιιςι
  5}ο ,φτ},
  )ρΐ ΟΧΑρΐΙ Ί3Λ3Α Λ3
  Μιοηοαηιι Μαχ 5ΐ3οΙμγγοχ
  ■οΧιοι ισχ 5ΐ3θ99ΐιι? 5ηοτ1)τ1
  -ολ 591 11οΙ)(Λ03Λ3 9Λ οό[μΙιγχ
  1 Ο>γγ3Λ.
  φι 5σ>ΛφφΗηο
  91 ρΐ9
  9119
  919 ρχ 5θΛη093ΐι
  Ο ?9 3Λΐ3 ·ηοι 5ο09£| 5)3 59Η0
  Χ310Ί11Ο13Υ11ΟΛ9 ■ ϋ^
  30 *
  V.
  "V
  Ή £261 οο)γηοτ,
  [9 ·οθο)ο φι 5σΜφφτ1ηο
  ιοΐ0θ3όΧοιιη
  9
  λΙχι 590Ί1. πγΙο
  ϋι
  φ
  οτΐρ 51ιΐ99οΐ3γαι 5οιοιη3γ3ΐ ο.
  ΙίοΙ 1010010x19 λΟ
  Ι<Ί 130?Φ οοόιι ?9 γ ■Ιιιοΐ3γιι [113 1Ο13ΟΙΙΛ3Λ. 5]3 Ιίιϊ 1~ ΚΙ 01Λθθ3φθθθΊΐ. ΟΛ0]3γΐΙ Λ91 Ι ■οχ Η, ΌΟΟ'5 •939 91 οη|αιχ 5φ :5ηοόρ. ΟΟΟΌΙ ΐ 9'9 ' ϊθ'20Ίσ ραοφοοσΊι ιολ3τι ]ο 3 ηοτ) ] Α/·?ΐ1ΐ3Χ Ο0ΟΟ1Λ3 ) Λ3 Λθ111φΛ3 Λοοχιοαοχ 501Λ093Ο93 :>ιολ
  'ΟΟΟΙ
  μόοζ 'οιγλι
  Ό8Ι 'ΖΙ9
  ι»χ| ·οοοε
  '
  09ΛΙ011-, Α3
  οΧσ"ν, 9
  ΟΟΤ<3 Α0111φΛ3 Τί ιοχ -11 21— Α|μι Λ3 1Ο13011Λ3Α 3Λ3, -χ . 0€ *4*ι ^^ι ΛΙΙ1.91Χ»» Λ~Η)Τ10Λ Λ3Χ 00)3x1901 00x1100x19 ς ^ι 9εοοι ιοχ ςεοοι , 91 910X^10100 511Ο)30111Ο11ΟΑ1ΟΜ Ιό 1Α ΟΠ113 ςςβι ηο)γοοΐ, 02 ογοΛθόΧ 9^ο 51ίΐ 910, 59°^ 5ΐι03θΐον τϊτΐ—, 5ο 5ιιθ3θΐον Μ Υ,Ι,ι ^ 13γΐ3φ9 10Λ3ΓΐΙΐΟ]3 ]0 ΑΟΟ110Χ913113 5ΐ3θΙΐ11Ο119 5ο ,19 5ΐι53ΐιοσι_ 5ΐχι λοο Ι 5Ώ3θ]Φΐιφοιοκ ΐμι 910» Λ0ΤΙ1190] (Ι— 51—591 ?) (Ι) ισχ ,9 30Ι/110119 ( 31Λ311. Λ3 οολ λπο 5)3 Χ3 5ϋ.1 ΐσχ ΛΤ51Ο3Υ31Χ3 -Λ30ΧησΙιχ τί—, ΐ Λςοχιιοΐ3Λ Λ1θ3γ31Χ3 59011 ]ΟΧ Ι31Ι9Λ 09 ΆςοΛΐΐθν/, οοχ)θΐοχ ηογηοιι ό ·0ν/, οολλ9<ώι, χ ί1 οοιϋ.χ*ΐ)ΐ7 οοι 9ω( ιοχ 5ιοΛΐ/0ν, Λ3 5Ο99ΥΥ3, ^>1ίΐ 5^5
  -3ΐιοόχ 51^X11011111^ 511Χ1ΛΘ3,
  ΐ 130031101113 Ιΐι 5οιοτΤτ)30ιο
  2(1 Ι
  8Ζ61
  ιοχ οιχσι
  2(1 Ζ Λ~13 Λ~1θΊ 5θΛ]ΛΟ1
  γηοο '5οιοΠγ13οΊο 2(1 Ι 5θ3θ
  -91X3 οιχϋΐ ΐ
  -3ΐΐ 3|αι 9ν ί
  Λ1Ο30 5]3 (2 ιοχ 'Λσ>ΐ9ΐΊΓΐ3θΊο
  6 5033Ο91Χ3 ιγ9Φιοιοχ ισχ
  '5ηιχοι Λΐριγιχιου.
  γ90
  (Ι ιοιΐα 5ηοΛ3τΐ3χ
  ]οχ
  «5θγ90» Λ1Ο30 5)3
  999ίΙ γγ
  5θ)303φΐ0311 5[ΐΧ
  5οιΙιΐ9Λΐοχ
  > ηοι
  5]3 Λ~Λ3ΤΤι3Χ
  5ιοτ)φ>} ηο]σ
  ΐ
  ηοι
  ;ο
  968Ί61 ΜΖΧϋΙ
  '0? 855-901 δ
  Ιιθ3θΐ
  3, λττοι
  59^0010"
  Ιιιοΐ3γιι.
  Ε(Ι Ζ λ<οιολιιΊ1Ό2»κ3 *>1ίΐ 159 θΐσ» ," ηβιηβ ι- 5βι
  ίϋκιιβοΛ»
  -«ιμλχι 9*
  5< Η 5)3 ,Ί- ^, 99υ γ ηοφ9θΆοιογοξ|ι)η— οοι οοτίο -οισΙιιοΐ3γιι "ϊ 5910111190^0011 17Ζ58Τ "0109 ΛΟ Οθΐ 9^9 Ο. :ιιο, ςοιοιιθ9)3 •ΛΤ5Χ101ΟΧ ;οκ ΛΡ393Ο93 5ηθΛ3τΐ3χ 5ισΛ -9Χόν, ΟΛ911.3, Λ? ΠΕν/ 00)Λ(Χ)1Λν, 50ΟΥ9Χ1ΚΙ , 5οφ9θΑοιογο^τ1η— Ο. 2ΐΐΗΐουονΐ3 ■££95 " -II, κι Λ«γ;β 5 10311 $301 ;»Χ Λθύ-3ώΧζΛ3 ι«κ λοοο 1 •χ ηοι 5 όϊ! χχ 5ϋι υ •χ ίχί 5»ώ«53 'Ιιςΐιγκ 5ϋι Λϋγηιο ,υι 301 5)3 ( ΗΧ 9 Λΐβιοΐ9 ΛΙ<1 ΛΓ?1 $ΙΟΙΐλ9Υ.η3 Ιΐ Ο -»τ; Λ Ιι ΛΛ3 λχ υ 'λιιι 5)3 ίηβΛΐΙη Ληοηογνχφ' χκ ίχι $13 Λ(τοχκΐΐ»γ ιρΐ3η ό 6ι 3, ίχβ3 ίΐιι ηθΛ3ΐ(ηοΛ[ΐ, ηοι Ληι ΛηοΛο'ηοθΒΐ 'χιχιηκιχη,χιχχ ϋςο 3Υ313 Χ)ά<Ο113χ' »Ι3ς Η. ^Ιβ • 3 56ι Λ»<33Πΐι λΙιι χιχκ χτΐ ιχκ ΛΐΐΛΟϊίχόχα λΙιι χ ώΙ Ιι οιϋ 5ώ ΐιοα γ5? | 5111. ΛΟΙΟΙΙΙΟ -ηΗ οί $13 '3ζ< ΛοΓυ ώΛ
  ηι οιΐη
  φ 5
  ΛΚί 301ΥΥ3Κ 301
  ίΛ
  ίύχ
  913Λ3Λ3
  ΛΙ}1 «
  >ι?οθ3|, ηοι (
  ·»Λοΐ1οϋ3ΐ, ηβι '
  Λ ί
  ήοΧ
  γ.ο
  Λι?1 '
  • 13Υ λ»π@ λΙιι $ηκιιΧ3βι
  • βκΐΐίχΜ ιοιηο 53ΐΛ»υν.. '$»ιιιλ
  •ηκβοοΊ; η,ν» ιχχ $ηοιοβ>κ«ιρ λκλ
  -3$ ο ΰοΐο'ηΧ »λ οι»Ληςΐΐ
  ΙΙΟΐς» ' ΧΗ
  $;3 ι «κ ΊικχΐΛοο'χ
  $ΐΐΛ3(1ηβιΛΗ, λπλ $ϋ9
  •3 κ>'ΐΛ3ςκς()οΐ9ΐΚ3 ίΙΐΛθμι 5ΐιι »Λ
  Γ?Λ3} Λ01 $13 Ο1ΛηθΛ3§0γ;ΐΑ| ΑΟ1ΙΟ
  ',ΜΙΛθμΐ ΛΧί3! ΛΙΙΙ 5)3 ϋ^ΙΟΙβίί
  ΛθΧ}3 Λ<ϊβ3Γΐ ΛΓθγγ» ξ'ί 1ΚΧ $3θΗ $ζ53γβιΐ 5ϋι *3 ι»ΐ3Λ3Λοκ;ο |»γ -γου ηοιεηοΛην αΙι [ λΙιι αϊιχ 119 ■Η,. 'ηοχο^93^ Η11 5(ΐ3Εϋτ1ιοΜ 'Ιί1 ΛΟ12 οϊ-ι 5ϋαηΧβχ Ο Ι Ο Ο Ι 3 υ 919 ΑΟΙ3093 .1Ο)| φ^Μρ *ι1 τ. 9 ΚΙΗΜνΐ^ΑΜ 30 «ΖΟΙΧ» «ννννν» 5]3 οί 59x11301053 5)3 5ο)γλΑν. — ςρ 5 — οιγηφοχ ψ λθ λΙιο9οτ1 ιοχ λολιιοχο 0911)0 -ηιι 3τ) 91 γοχ ΐοχ 21 οχ ΛΟυΗΜΑΜ '«μμ» '«φφφ» '«ο ο ι ^ β,.» Η^λννν; ζΐιυλυ «Υ. 9 3 9 Ι.» «^ ι Ηϊι ο1 γ..» ΖΟΚΐυνΜΥ ΖΙ1Ι<3λυ οο)3ΐοιιοχογο>ι
  •Υ-3, 0°ι 5θ)3σι»ι^ 5(^1 αι^ιοόη 91 3ΐοπΊιοόυ
  ΙΟϋΗΝΑΉ
  ΐΥΝΗον ΆοιιυοχΑ,νιι ινχ
  ΛΟΙΙΙΟΗΟ,ΙΜ»
  Ι»- ϊ *?Υ.««1
  Άοό0— '
  ΛΟ59Η
  .1ΟΧ 09
  Λ013Θ03
  Ή
  ΜΟΚΙΗ1
  ΐινουοαΜν
  υ(ν
  οί
  ■■■■■ ■■
  _
  :ηοι
  λοιο
  3Λ]3
  001
  οτΙοΐ)ρ
  ϊηοι οί:»
  3ΐ ϊ
  ηοι
  5»κ
  Λ(ηι ηοιο
  οοη
  ϊμιι
  »κ
  'ηοι
  13931011 οοιι '5οιο
  ;<ρ ϊηοι ίχτΐ^ά) ί^ι ΛηεοκΧ ψ$ ίτριι :»ιλοι9ο* ϋ χ λοι Λ» ιΪ3τ! οιτΙρ 9 512 ΛηιηΜθΗΐ μκιλ Ι ^ 9 λ!,ιι 5τΙ ίμο ηοΐ 5>}
  ιιο,
  Οϊ)
  ίσι ν.οιι ϊ
  νιόάχ ϊηοιο ^.γ^ο^οιιη λ^ι Λη&*ίοτ)
  ΐά ΡΟΙΙ ]θ^1»?λ 30
  Ι }»τΙ
  :γ»τί 3»τ1 ίχ
  Χ
  30 ηοιιο, 'καο
  ο 'ηοι ηοκι^,^
  3Λ]3—3101111
  3113
  ~τΙ 3
  )0539ΐΐ9 ]ο
  }»αοτ)'αιοιιι3 5ηοι 5ηογ_5 ου»
  Ι ηοπ
  |0 5κτΙ ηοτ1οΐΑ»λο'ο η°
  -ιΐΛΐρ ΛΐΉ»Λη§ λ^.1 ΛηοΛα)ΐι»γ_3
  •3^051X3^0 ηοιι }»κ Χ
  09011η Λ*να 3τ1 «θΊθΙΙ
  ιρΛ ΛηοοΌιιτΛ Α|2 οοιι
  Ι

  -23 5
  -Π3Λ ((Ι '
  30 '
  μ
  ηοιι '5«τ1 οοτΙβΐΛβλο'ο ηοι
  01319Ε.010<311 5)10 Ϊ01 ^ ηοχιίη3Λ ηοι ιοχάζ 3113 χ*οιχ·Α ί^χΐβκς] (μ '/χχιι Ι' λ!χι Ληο^ιοΌΐΑλκΑξ) 'Μγχ,χ ;κ ιο;)ι»ιλ 2θγοιι ■»τ)ίΛ(ί3ρτΙ οτ1ί/,βΐιΐ3 ;<;>
  «ιτΐτίχκ ·ΐβ ΙιτΙ^ϊι
  χ ιει3Χ05?259 Α32 ϊοτίβηοΛαΐη 9
  ιρχΐβηφ χσ'σιι κΐΑίϋΧ »λ)γ ί
  1 Ή ύ
  κλ 3£*.χιΐ3 Ι^τΙοιισΐΛΐΐη ο 113
  01Γ.Κ '3
  ΐ ίχιη»
  9 Α)ρ 112 '30>ηδ
  23 ]ο ιοι^ι ]θ ίχτΐρχιρ Ληολ3γ ϊ»τϊ
  ^ γ9 ς9 9
  3123 'κ;3ΐι»ο<39θΧΓφ ί^. 'χιιηχό <.'* 5ΟΧ1523 3ο χοΊτίΙιο ΛηοΛ(ριχ939 'ϊ'Ί 'ζ* 3Α23 ΐί 3τ) Λί^, ■ 3τΙ Χ3 3ΐ1 Λσ)53ί30£Κ Αφΐ Χ1 ■.ν ΛϋΛΟΤΐ Λϋΐ 5]3 5ϋι Η ληο^μηογυ ς>Α
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■
  Ι»Κ
  Α9ΙΙ
  •ιι ·γ ·χ
  ηβιΐι
  Λ? ?α
  » λΙιι
  »ν;β ?Η 5»Η
  "ΜΙΝ
  Ιι...
  Γ"
  ■■■■■■■
  ■■■■■
  ■■■■■■■■Ι
  ,.
  ■■■■■■■■■■■■■Β
  Μ
  Λ3
  Ό09 Λ0Λ9Γ) 113Ο]3 ΛΟΟΛ3Γ1Ο11.9 *>ΟΤ)
  ΐΙ Χ
  ΟΟ52
  -ΐ3991ιο οσψηγγοχ 1/ ισΛρ 5οτ) 5)οηγ9Αθΐοχ η,
  Ζί3>1Ι1Νθνν3νν ΐνΐλΟΙΟννν Ν37 ΖΙ1ΖΟ
  '5οο λο}9)Φοι~ λ<3>ι |ΐΐ3 139)9 Ο011- Α9ΐ1οιιοτ1σ)αΧ
  Λοιοισ'ρ Λ91 }οχ 'ΛΐθΛοσΙα^οιιφ αΙιιο]Χοι λΙιλ3γ1ολ
  -οΧΛπιιιΐ3 λΙ,ιι 3ΐΙαοφφσχο^3 9Θ 1ηΧ '*>9Γ'1ΧΟ9 ^Ι3
  ^ β—08 'ΨΧ^νν ί>οιοτ1φσΧ '5ο]λογ1
  ΊνΆΦνΐΖ ΖΟΙνΉ 2>οχσ"9νν' ^οΗ
  Λ90ΌΘΟΧ λου9 λοο5κτ)Λ9 50Λ3ΤΙΛ139390119
  λΙιι 3ΐοοι/ιοιιοΗιοΙισΧ3 Λ39 Λ9Χ01 1^
  53γοΧσιι 5μο 3ΐ3θΙμσοφοΐ9ν. ΖΥΖ
  ΑΟ1 ΐυΉ 3ΘΖ3ΖΙΐνννν<1Ι3υ ο(ο 98 - 08 νιΐνιου „ ΦΥΙΙ ΙΟΙΙίΗ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί ηοι 'οοι ·5θ)3γ3Τίΐ113 91 ΐοχ '5οάιχΙ;φ Λ910Ό1Λ0Χ Λ91 5ς>γοχ
  λ»—
  ]Υ9 ι ΐ
  5)3 120030011 ΟΛ1 ΛΟ3γΐ1
  ΐιο? 51)1 ΛοςΙφ λΙι99^-9 Ί 1
  ΙίθΙμΛΙΙ.139 9Λ 3ί)ΙΐΛ9ΓΐθΙΐγ3 ΛΟ03Γ1Ι/
  ΛΟ)Χ)0
  |οχ
  — Λ013Χ090Λ35 ρι
  Ι 1,1913113 ]ΟΧ ,5θΟ
  Λΐ1Λ)3Χ3,
  ηοι
  5]3 Λ3φ3(σ103113 ΙΟΧ Π01
  χ ηοι λοι3Θ)ιλ9 οί 5
  ,9 Ο113Η3 .ΟΟΙ
  91 9 9
  , 5)3 13190Χ
  ογ 9 ρ ^
  ]ΟΧ 'ΛΟΤ.θφηΧ3Χ Λ^Χ3 Λ|<ΐγθφ3Χ Λΐμΐ '5θ1 9ΐ*ΐ·3Χ ολιι ]ΐΐ3 13X3 Λ3Λΐ3τΐ3,, «ΛΟ]Χη3/ Λ0109Χ» ΛΟ10Λ919 Ρ1ΟΧ ΛΟΛ9Η ]σχ Οΐθ3 οο<9Λρ λοιοοι λοιοώλΛε) Λ91 ϋγοχ 0119 ,Λ 91 53ΐΐ3θΊΐ9 5ςρ ΙΐΛ9Φ? οοι ΙιςΙι ΛθΐςροΊι ;οχ 39 5σ>ΐ9ο°ζ3. ΛΐοΙιΐ)οφιιΐ3 λΙιι ηοι λΙιιποι Λ0509
  Ό 5φ 13Οφ303 9θ 1°Χ '5~)Ο^3^ 5919Ο ΙΟΧ 5ΐΐθ)113
  Ι Λ91 9θ 'οοι 59^ιοηθ 51^1 9ΐ3Γ' ΛΙ1109Χ
  13X3 οι(ΐθ9Μ? 5ιιοο 5θ)όηχ 9 ^9 Ίΐ0ορΧοιθ3
  31Λ311ΟΜ39 Λΐοη3γ3θοιι 913γΙ Ιΐ9!(ΐ Λοιςρσ'υ
  ·5οιϋ.Λ)Χ9
  )ΟΧ 501009 Λ3Λ13Η3 5~Ηθ, ,ΥΥν, Λ01ΥΦ9? ΟΛ13Χ3
  | ί^ οο3Λ χ ϋοΙθΌΧοσΊι 9^ Λΐθ3
  Χ 9 9ν
  •Ο1130Ο3 ΛΟΛ1θγ3Γί
  Λ0Λΐγγ311ΟΧ Λ9ΧΟ3γ 91 35
  Λς?ΐ ')οΧηφ οτ)η9Λ3 ηοι 53λ^ηοΛΐοχ 91 } 9γ
  λοιι. ηοι ΛφΛΐιγηο 91 59011 ηογ9ΐ9θθ>Χ9 ιοιΙΐ0θ]θΛ9
  ΛΟΛ13Γ13 9Α οιϋ Λθγοχο99 η9. 'οοι 59ΟΛ οοι 01090
  οιοοΛΑ9ΐ9οη9 ]οχ οιοΐ)οιΧητι 91 1
  ΙϋΧ ΌΐΟΓΐτΐ3γ^ 91 5θ)Αθγΐ1. ΛΡ)Λ9θη31ΟΧ
  3 Ί3Γ19Χ 3X^3 310113990 03119 στΙΛοόιι 'ΐ3χ? ιοχ '5σ
  )Χΐ01Ο009Λ39 ί>1}1 ΛΟΟ3Γ1 91 ^)3 11091Ο? ΛΥ9 'Λ0'Χ
  91 59όΐι Ιϊθ9ΐοΙιγιι 9Α Λθ3γυ. 3οογ1)χο9? Λ3—
  ηοι 9ΐοτ"!ΐίΙ Ρΐ λοιιιοχ3οοοε οοΧσγ
  γοιι ηοΐ9θΐ Χ3 5φ ιοχ '3ΐΐ3^3 Λ91 Ιιιοσ 119 013^91
  Λϋφ3 ΌΛ3Γ)τ1θσΊθ3 Λ1119Ο 59^11 ΟΙφΑ 91 Λ~Χ3 )ΟΜ
  5091Λ93Λ 5^ι ]οχ ηο]γο3ς| οοι 9^9 5θΛ3ΐΐ9Ληο'χοτ1οιι
  V.
  '9°11 13ΧφΛΐΐ Λ91 Ο13Λ90Ο11 ΛΟΟσ? Λΐμΐ ΛΐΐΛ)3Χ3
  ,ισχ ιι'ο 3ΐ 5Γ)γγγ 5οιοΐ9£ΐΧφ οιΙ^ οόφΐ ο) ·51ιόΐ
  ■9Χ ϊ>ϋ- Λ30θθσΊΐΓΐ3 ίίξ|319 Λ1Υ9»1 ΙΟΧ 3φ3θΊθ?113 ΟΙ
  13113 '51ιοηοΧ3ΐΐ9 Άθ3ν:ιι λοο'χιγΙ
  όΧ3τ1 3οΙιόφΧοσιΐ3 *γφ9?
  γ9 Λ91 5)3 5θΛ3τ1ΐ1οόΛ3ΛθΕη ηοτΐ3 ,ιλ9 ιοι
  3Λ)οφ 5ιι 5ογγρ ισχ λο 'ηο)οογ9 γυ οοι Λ1009Χ3
  ΐ 5 Ι1ϋ 59 'ηοΛ-θγοόιι
  )γ μ )
  οοι 5(4110X10311 5ολιι
  Ιιγ9 9 ιοΗρ φΛ3 ιις
  θ Ι109»

  οσ
  ιοΐ)οχ
  91
  } Υ9Υ?
  ΆίΐΛ03φ ΟΛ11
  51ΛΙΟ3Λ
  Ο. 99
  «5111 ΙΐΛθφ
  ?9

  φ ^ ^ 9
  Λ3000Χϋ[ 50109»//

  οί
  ηοι
  9 <■ •5 ΐ3; ;5ν Ι οτΐρσς 9110 ,Ιιο,οΧ 9»· »Α •ιΒΜΐγηου* «ιιΙΜΟΟ Ο0 ΐ?ΛΧηο ΆΧ) 151010 :ι ν.ν. ίι 3Λ13 •Υ9Ι1 Μ Μ(
  υ1
  Ηράκλειον - Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Παρασκευής
  19 Αύγούστου 1938
  123 Ώρα
  _Γ">_Γ^~Ι__<->_<*>/-ι
  Οί Ίάπωνες συνεχίζουν ττάντοτε
  άνηλεεΤς βομβαρδισμούς έν Κίνα.;^
  Πρωϊνή
  ΛΠΟΤΥΧΙΛΣ
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΠΣΙΗ
  ΤΗΣ ΑΠΟΣΤ6ΛΗΣ
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ Οί. ΕΚΠΕΜΨΗ
  ΥΠΕΡΤΑΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΝ,_„_„„
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ «6°» «'^'
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Αύγούστου Ι λής τού έν Πραγα άγγέλλουν δτι αί σοβοϋσαι έν
  τηλεγραφικώς)— Έκ τής Ά1 ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Αύγούστου Βπρκελώνη διαφωνΐσι, συνέ
  πω Ανατολάς αγγέλλεται' (τηλεγραφικός) —Ό γαλλικός πειά των οποίων ήτο ή τελευ
  δτι οί Ίάπωνες συνεχίζουν τΰπος άναφερόμενος είς τόν τα(α κυβερνητική κρίσις
  Η Χ1ΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  άνηλεεϊς βομβαρδισμούο άνά
  την εμπόλεμον Κίναν. Οί Ίά
  φρμ
  ανασχηματισμόν τής κυβερ
  νήσεως έν Βσρκελώνη τονίζει
  έ
  πωνες άποβλέπουν είς τό νάιδπή πολιτική θέσις των κυ
  καταστρέψουν τα κέντρα έ
  φοδιασμοθ των Κινέζων καΐ
  Χαν
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού άν-
  ά
  _Α. αννλικαί
  γράφουσαι επί τής εξελίξεως
  τοΰ σουδιτικοθ προβλήματος
  , | ινν νι^ννι ^Γν^ ιιι/υι^ιι ιλμ **—Ν
  ταποκριτοΰ μας).-Σημερινα τηλεγρα- βεβαιο0ν τας μεγαλας δυσχε
  φηματα εκ Λονδινον άναφέρουν ότι εις . τά όπο( συναντδ
  «βρέπταχπν καθ* ήν« αποστόλη Ι-Άναε- < λόρδος Ράνσιμαν. Τινές μαν εις την Χσεχοσλοβακίαν, αποτυχη,' μαλιστα τών εφημερίδων δέν ο Βρεττανος πρωθυπουργος κ. Χσαμ- *„„„„,.,_„„„, τΑ,Γ α,,,^,^ι^. Βρεττανός πρωθυπουργος κ. Τσάμ περλαιν θέλει έκπ'μψη πρός τόν εύρω· παϊκόν κόσμον υπερτάτην έκκλησιν. Είς την έκκλησιν ταύτην ό κ. Τσάμ¬ περλαιν αναφέρων τούς προκύπτοντας κινδύνους διά την ειρήνην, Θά ζητή την εκδήλωσιν μιάς άκόμη έντεταμένης προσπαθείας υπέρ αυτής. ΒΑ ΖΗΤΗΘΗ Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ &ΙΕΟΝΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ άποκρύπτουν τάς ανησυχίας των δι' ένδεχομένην όριστι κήν άποτυχίαν τής άποστο βερνητικών παρουσιάζεται σταθερά. "Ολα τα κόμματα έκδηλώνουν έμπιστοσύνηνπρός την άνασχηαατισθεΐσαν κυβέρ νησιν ήτις είνε βέβαιον δτι θά έντείντ) τάς προσπαθείας πρός επίτευξιν πολεμικών ά ποτελεσμάτων ίκανών νάπροσ δώσουν γενικωτέραν ηθικήν ισχύν είς την κυβερνητικήν Ί σπανΐαν. ΡΩΜΗ 18 Αύγούστου (τη λεγραφικώς).— Πληροφορίαι κολουθοΰν. Ύτιάρχουν φόβοι δτι θά εκδηλωθή ούσιασπ κώτερον ή διάστασις μεταξύ Καταλανών καί Ίστανών. Ώ σαύτως οί άναρχικοί καί οί συυδικαλισταΐ δέν φαίνονται διόλου ρά τάς ΟΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝ&ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΡΟΤΗΤΟΣ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΗ ΑΝΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Αύγούστου (τού άν δέ νά προκαλέσουν ταρα- ταίϊοκριτοο μ*ς).— · Αγγέλλεται έκ τής χάς διά νά μετάσχουν ένερ άγγλικης πρωτευούσης "όΐΐ ή γενομένη . . Λ _ —2_ λϋ<.·,ηίι-π Ρί'/ντΛ Τι-» Μ/"· — £..*_—.—.·» »Λ *β -***Τ Λ «Λ Μ 0. Λ V ,_ Λ ί. ίΐΐ. ( Α. &ΤΛ1.Τ5 1 V ίκανοποιημένοι, πά δοθείσας είς τού τους ύποσχέσεις. προσπαθοϋν δέ νά προκαλέσουν ταρα γώς τής έξουσί-τς. Κατά τούς σήμερον μακρά μεταξί» γ ή ΐσχυρισμούς κατάστασις των Ίταλών ή είς την κυβερνήτι πρός τό Πρακτορείον Στέφανι κήν Ισπανίαν είνε χαώδης. Ή χδεσινή άφιξις είς Ηράκλειον τού Διοικητοΰ της Άγροτ, Τραπέζης. Την πρωίαν χθές αφιχθη διά ζης κ. Γ. Τσικλένη, τοΰ Γεν. Έ- ών Δευτέραν πρωίαν διά Βάμον. ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Αύγούστου (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Αονδί νού πληροφορίας, ό κ. Τσάμπερλαιν είς , . -, - περίπτωσιν «ποτυχ£ας τού έργου τ**.^^*^™^^ Ι*ανσιμαν πρός συμφιλίωσιν Τσέχων καί τοΰ ατμοπλοίου τής γραμμής ό Δι οικητής τής Άγροτικής Τραπέ¬ ζης τής Ελλάδος κ. Λαμπρόπου¬ λος μετά τής δίδος θιιγατρός τού. Τάν κ. Λαμπρόπουλον υπεδέ- χθησαν εις τόν λιμένα οί Διευθυν ταί των Τραπεζίδν Άγροτινής κ. Πζ ύ ρή μ τοθ κ. Κωνσταντινιδη, Έθνικής Ά Μ Έ Σουδιτοϊν, θά_ ζητήση συγκεκριμένως *£*· ^. ^ατι** »; ζηή γρ την σύγκλισιν διεθνοΰς διασκέψεως μελ-, λούσης νά άπασχοληθή ευρύτατα μέ τό πρόβλημα τής διατηρήσεως τής είρή- νης καί πιριστολής των κινδύνων ενός νέου παγκοσμίου πολέμου. ρή ή Λοίζος, ό τεχνικάς Έπιθεωρητής των έν Κρήτη ύποκαταστημάτων τής Άγροτικής Τραπέζης κ. Σπάρταλης, έκ μέρους τοΰ Γεωρ· γικοθ Έπιμεληιηρίου Ηρακλείου, ί Σ Δέ οί κ. κ. ηη ρ Στ. Δχφέρμος καί Σι- ΙΙόδ Έ φρμ γρβδάκης, ό ΙΙρόεδρος τής Ένώ σεως Συνεταιρισμόν Ηρακλείου κ. Βαρούχας, τής Ενώσεως Πε ζών κ Οίκονομίδης, έκ μέρους τής Ενώσεως Σουλτανοπαραγω γών Κρήτης οί κ. κ. Ιω. Μι· τσοτάκης καί Κωνστ. Αιοπυράκης ί ό Δθή Γ ή ής ργής Υπηρεσίας Ηρακλείου κ. Ανδρ. Ξανθουδίδης. Ό κ. Λαμπρόπουλος συνοδεύε- ται όπό τοθ ΔιευθυντοΟ τοΰ Δι καστικοΰ τής Άγροτικής Τραπέ¬ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΟΧΥΡΟΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού άν ,,.,= .. „ · ■ ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ| *«1 * Διευθυντής τής Ιεωργιχής Βερολίνου, μέσω ξένης πηγής, Οτι χι· λιάοεςΓερμανών πολιτών στρατολογοΰν ται καθημερινώς 'ινα έργασθούν είς τά έν σπουδή κατασκευαζόμενα όχυρωμα· τικά έργα. Τά έργα ταύτα, καθ» ά τονίζεται είς τά αύτά τηλεγραφήματα, άποτελοΰν α¬ πάντησιν τής Γερμανίας είς την κατα¬ σκευήν τής περιφήμου γαλλικής γραμ· μής Μαζινώ. ΕΙΣΤΗΝ ΜΟΡΑΒΙΑΝ ΟΙ ΣΟΥΔΙΤΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 1 8Αύγούστου (τοΰ άν¬ τ αποκριτού μας).—Είδήσειςέκ Πράγας άναφέρουν ότι οί αουδιτιχοί σχηματι πιθεωρη*οΰ τής Τραπέζης κ. Πο¬ λίτη καί τοθ τμηματάρχου τής Άγροτικής Πίστεως κ. Παπαζού ρη. Ό κ. Διοικητ,ής κατέλυσ?ν είς* τό ξενοδοχείον «Μίνως» ο¬ λίγον δέ μετά την δφιξίν τού α¬ νήλθεν είς τα νομαρχιακόν μέγα ρον κ^ί έχαιρέτισε τ^ν Νομάρ¬ χην Ηρακλείου κ. Άνδρέαν Μάρ- κελλον. Ακολούθως ό κ. Λαμ¬ πρόπουλος μετέβη είς τα ενταύθα 6ποκατάσ:ηΆα τής Άγροτικής Τραπέζης παραμείνας επί ώραν επί τή εύ<αιρία δέ ό Διευθυντής αύΐοθ κ. Πετρουτζής παρο·ισία- σε πρός αυτόν τούς ύααλλήλους τοϋ ένταΰθα ύποκαταστήματος ΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Τό πρ6(ρχμ.'χχ των περιοδείαν τοΰ κ. Λαμπροπούλνθυ έν Κρήΐη κατηρτίσθη χθές ώς ακολούθως: Άναχώρησις -διά Χανιά Την π. μ. Παρασκευής (σήμερον). Πά ραμονή Παρασκευή, Σάββατον, Κυριακή. Άναχώρησις έκ Χανί¬ τοΰ κ. Τσάμπερλαιν καί τού υπουργόν τών Εξωτερικών λόρδου ΧάλιφαΕ υ¬ πήρξε «πουδαιοτάτη. Οί διπλωματικαί κύκλοι χχρακτη. ρ£ζουν την συνεργασίαν ταύτην ώ; ένδει. κτικήν τής σοβαρότητος τών πραγμά- των έν Ευρώπη κατόπιν της οξύτητος κυρίως τοΰ τσεχοσλοβακικού ζηϊήμα· τος. Ο ΝΕΓΚΡΙΝ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ •α—^ ·._!*« *»*» ώ ΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗΝ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ χρη μ άπόγευμα διά Ρέθυμνον. Άναχώ ρήσις έκ Ρεθύμνης Τετάρτην πρω¬ ίαν δι' Ηράκλειον. Παραμονή Η Κ ρ μή είς Ηράκλειον μέχρι καί τής Κυ- Σάββ ί Μ Ά ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Αύγούστου (τοΰ άντ» ποκριτοΰ μαα). Έκ Βαρκελώνης τη ριακής. Σάββατον Τίς ~ΜοΙρες. Ά-' λαγρ αφεϊται ότι ό Νεγκρίν άνεχώρη ναχώρησις έξ Ηρακλείου Δευτέ· «εν εκείθεν διά Ζυοίχην ( ινα μέ¬ ραν πρωίαν δι'Άγιον Νικόλαον τάσχη συνερχομενου εκεϊ βπιστημονι- υΜ Ίεράπετραν. Έπιστροφή είς' *<>» συνεορίου. Εις τό εςωτ&ρικον' ο
  Ηράκλειον. Τετάρτη πρωίαν ά-Ι^εγκρ^ίν θα εργασθή εντατικώς δια
  ναχώρησις διά τοΰ ά)π «Άκρόπο-
  λις» ^
  Είς τάς περιοδείας τού ό κ.
  Λαμπρόπουλος θά συνοδευθή πι
  θανώς καί 6πό τοΰ Διευθυντού τοΰ
  έν:αΰθα ύποκαταστήματος κ. Πε
  τρουτζή. Είς τά ώς άνω καθορι-
  ζόμενα κέντρα δ κ. Λαμπρόπου¬
  λος θά δεχθ$ τάς έπιτροπάς αί¬
  τινες θά ζητήσουν νά παρουσια
  ρ ργή
  την ηθικήν καί ύλικήν
  Ίσπανών κυβερνητικήν.
  ς
  ενίσχυσιν των
  ΕΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΕΚΦΡΑΖΕΤΛΙ
  ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ
  ΑΘΙ1ΜΑΙ 18 %ύγούστου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). —Κατά τά έκ Παρι¬
  σίων τηλβγραφή ε,ατα είς την Βαρκε-
  σθοΰ> ενώπιον τού ενδεχομένης λώνην καί τάς επαρχίας τής κυβερνήτι·
  δέ νά προβή καί είς
  , , κης 'ϊσπανίας είνε γενική η ικανοποίη-
  ίχο~ σις δβά τόν ταχύν ανασχηματισμόν τής
  πιους λυσεις αναλόγως τών έκ- κυ6,ρνή<,εως κατά την προχθεσινήν πο- τεθησομένων ενώπιον τού ζητη· λιτικήν κρίσιν μάτων καί τών άναγκών αί'τινες ι ήθελον προκύψη. ΠΟΊΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΠΛΗΡΟ.ΣΙ ΤΑΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ Συμφώνως πρός εκδοθέν διάταγμα Διά τα υπό εξαγωγήν λαχανικά καί γενικάς κηπευτικά προϊοντα, ίνα έπιτρέπετοιι ή έξαγωγή αυ¬ τών δέον νά είνε έπαρκής ή ώ- ριμότπί καΐ ή καταλληλότης τούτων. Ειδικώτερον ό έξαγόμε- νος είς τό εξωτερικόν όπός ντομα λέ δέ Νά έ 6 ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Τό υπουργείον τής Παιδείας δι' έγκυκλίου τού πρός τούς γεν. έπιθεωρητάς μέσης καί στοιχειώδους έκπαιδεύσεως γνωστοποιεΐ δτι αί άδειαι, τος οποίας εχουν τά λειτουργοΰν ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΡΕΜΛΔΟΥΡΑΝ ΠΡΟΕΛΑΥΝϋ ΝΤΕΛΙΛΝΟ ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τοΰ άν ΑΙ ΣΤΑΦΥΛΑΙ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Διά τηλεγραφήματός τού πρός τό Γίωργικάν Έπιμελητήρΐον Ή ταποκριτοΰ μας).—· Έκ Σαλαμάνκας ρακλείου τό Εμπορικόν Έπιμε- τηλεγραφούν ότι ό στρατός τού Κεΐπο ληιήριον τής Ελλάδος έν Άλε-' Ντελιάνο προελαύνει είς την Έστρεμα ξανδρεία γνωρίζει δτι δύνανται' δούραν μέ κατεύθυνσιν πρός τό Θι· νά άπό τούδε αί . ... _____,,,„ ουντάτ Ρεάλ. Κατά τάς πληροφορίας των (πελτές) ίέβν: Νά £χΐι τ61 τα ηδη φροντιστήρια είναι ;γαί σταφϋλών είς Αίγυπτον. Αί των έθνικών ή άντίστασις τού έχθροΰ έ- καθαρόν έρυθροΰν χρώμα τής ώ ισχυραί καΐ μετά την δημοσί] δυνάμεναι νά άπορροφηθοΰν ήμε- χει χαλαρωθή πάλιν ώστε νά κατα- ντβμάτ^σκοτβ^ Ρησίως ποσόιητες καθορίζονται ληφθούν καί νέαι σημαντικαί στρατηγι- παγορβώεται). 'Επίσης νά είνε τιστηρίων νόμου, καί συνε άπό 50.000 Ιως (30 000 οκάδες. ><*ί θέσεις. σμοί θά έκτελέσουν αύριον (σήμερον) λεπτός, όμβιόμορφος άνευ τμημά πώςδέν χρήζουν άνανεώσεως. γυμνάσια είς τάς περιφερείας τής Σι- ™ν έηιδβρμίίος σπόρων ή νεύ- λεσίας καί Μοραβίας τής Τσεχοσλο· βακίας. Έκδηλούνται φόβοι ότι .τα γυμνάσια ταύτα θά θεωρηθοΰν υπό τών Τσέχων ώς πρόκλησις. ΚΐθΙΕΡΟΥΝΤΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΑΙ ΕΚ ΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).— ΕΪς την έφημερί· δα τής Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη νό· μος περί τροποποιήσεως καί συμπλη- ρώαεως βιατάξεων τίνων τών φορολογι'αιν τών κτημάτων τών κειμένων χώννόμων. Διά τοθ νόμου τούτου καθιε είς τάς θέσεις «Στειακοΰ Μετό· ρούνται διάφοροι άπαλλαγαί άπό ώρι-'χι», «Βλυχίς», «Φοινικια», «Χ» σμένους φόρους, καθαράς προσόδου,' νούμ Λαγκάδα», «Σισάνι Μετόχι» ρων. Νά μή περιεχή σάκχαρον η ύλικά τού χρωματισμοϋ αΰτοΰ ίί άλλας ξένας ΰλας. Νά είνε έ- πίβης συσκευαβμένος είς όμοιό- μορφα όοχεΐα έκ λευκοβιδήρου ή ύέλου. "Οσον άφβρα τά χαρβύπια ή έξαγωγή αυτών άπβγορεύεται έφ' όσον ταυτα δέν βίνβ επαρκώς ωρι μα ή άπεξηραμμένα ίί έφ' όσον είνε άναμεμιγμένα μετά καρπών άγρίων χαρουπειών. ΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Άπό χΡές καί επί τινάς ημέ¬ ρας τά Τοπογραφικά Συνεργεία ! έργάζωνται διά την τοπογράφη μς φρς χύκλου εργασιών κ.λ.π. ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΡΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΧΑΛΚ1ΑΑ «Μαραθίτης» «μέσον»«Άνεμογιάν νη» «Μασουλάκι», «Φασκομη- λιά», «Άγία ΕΖρήντρ>, «Γυφάδες»
  καΐ «Καμάρα».
  ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
  Υπό τού ύπουργείου τήςΣυγ
  κοινωνΐας, ανακοινούται δτι
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού άν-
  ταηοκριτού μας).— Έκ Χαλκίδος άγ· άπό τής ΐης ΌκτωβρΙου άπο
  γέλλεται ότι εσημειώθη έκεί έλαφρά σει σύρονται τής κυκλοφορίας τά
  Ο ΣΙΤΟΣ ΕΚ ΚΑΝΑΔΑ
  Δι' ΰπουργικής αποφάσεως έπε
  τράπη κατ' εξαίρεσιν ή επί κατα
  βολή τοΰ έλαχίστου δασμοθ είσα
  γωγή 80 000 τόννων 10 ο)ο πλέον
  ή έλαττον σίτου παραγωγήςΑύστρα
  ί
  ΚΛΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΒΡΟΝ ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ
  ΣΗΜΕΙΟΝΟΥΝ__ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 %ύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας)-----Πληροφορίαι πρός
  11 «τ ν«» ιηπηοη / ,« ν '- "· "- -·««»«» ν*«οΐ|. το ΠΡ^'ορείον Χαβάς έξ έθνικής πή-
  λίας α*1 100.000 τόννων 10ο)ο ώ?α 7 50' ρεσαάλ τραγουϊιοΰ 6 '^«· «^αφέρουν ότι παρά τόν ποταμόν
  πλέον ή Ιλα τ-ν σίτου παραγωγής ' πό τή; δίδος Ελένης Λάμπρου, Ι'—«Ρ«ν εξελίσσονχαι εύνοϊκώς »ί έηιθέ-
  Καναδά. Ή εϊσαγωγή θά γίνετιι ■ 8 20' μουσική δωματίου· (δίσκοι),' σ'11? των εθνικών-
  κατόπιν αδείας τοΰ ύ,ιουργείου Ά 8 40' δΙ"Αί* τ°° άνωτέρου διοι-
  γορανομίας καΐ τής Τραπέζης Τί^^ΤΤ^^
  ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΝ ΠΡ0ΓΡΑΜΜ4
  Τά σημερινόν πρίγραμμα τοΰ
  ραδιοφωνικοθ σταθμοΰ Αθηνών
  κατηρτίσθη ώς ακολούθως:
  "Ωρα
  δελτίον
  κουαρτέτο είς" _ί ΰφ. μείζον, Ιρ-
  γου 127 τοΰ Μπετόβεν (δίσκοι),
  7 μ. μ. μετεωρολογικάν
  χρηματιστήριον, 7.15'
  ί Μί
  γρμς
  τής Ελλάδος.
  Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ
  Ό κ. όπουργός τής ΠαιδεΙ-
  ρή μ
  νης στρατηγοϋ κ. Κ. Μπακοποΰ-
  λου περί των κινδύνων καί τοΰ
  τρόπου προσιασίας έκ των πυρ·
  καϊών, ώρα 9 έλαφρό τραγοΰδι
  υπό τής κ. Μαριάννας Λάζου,
  30' είδήσεις, 9.45' συναυλία τής
  άς δι" έγκυκλίου τού την ό-1 - /'
  V
  "'ς
  ποίαν απηύθυνε πρός Λούς-Ι σ^ων'^· *ΡΧΦν*ί τήί ·Ρ Κ.
  γενικούς έπιθεωρητάς τής Μέ Ι υ τ^ν ^)νσιν ϊ5ΰ τακτικοΰ της
  σης καί τής Δημοτικάς Έκηαι Δ)ντοΰ κ. Εύαγγελάτου καί σολίστ
  δεΰσεως, αφορμήν λαβών έκ τού βαρυτόνου κ. Τίτου ~η-έλη·
  τοθ γεγονότος, δτι πολλοί έξ Πρόγραμμα 1) Σεχεραζ,
  αυτών ευρίσκονται πρό τοθ ! ■>
  Παρά τόν ποταμόν Σέγκρε άπικροό·
  σθησαν έξ άλλου έπιθέσεις των κυβερνη·
  τικών-^ Αί απώλειαι των τελευταίων τού·
  των είνε βαρύταται, συλληφθέντων κ»ί
  *ϊΛννΛ" αίχμαλώτων υπό των έθνικών.
  ζάντ
  αντ
  διλήμματος προκειμένουνάπρο
  σδώσουν τόν προσήκοντα χά
  ρακτηρισμόν είς τούς μαθητάς
  ύ άΐ 6
  ι ΐτα τού
  γ
  σμική δόνησις.
  ΛΙ
  ΔΙΑ
  ΤΟ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
  συρονιαι !■!<. ^^ψ,,μια,. ια ύ άποφοΐτους τής 6ης καί έν χρήσει κοινά γραμματόσημα ! . ^ _. * ρ ^ 'λ,,,,^,Λ,' ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Έκ Τιράνωνάγγέλ· λειαι ότι δύο άπό τάς ήμιεπισήμους εφημερίδας τής Άλβανίας έπ' εύκαι £ ύ έορ ύ έξ έπισημάνσεως διά τοΰ στέμ ματος καΐ τών λέξεων «3 Νο εμβρΐου 1935» τεσσάρων κλά σεων, ήτοι λεπτών 50καί δραχ μών 3, 5 καΐ 15. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο &ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Είς τό Ρεθύμνης 4ης τάξεως τού κατά Λημοτικοΰ έν φροντι λαδήδέον νά θεωροΰν αύτούτ^! ώς μαθητάς Μέσης ή Δημοτι λέττος τοΰΒέρντι (κ ^.ηρέλης κης Έκπαιδεύοεως, γνωρίζει όρχήστρα). 4) Γουλιέλμος Τέλ- πρός αύτούς τά άκόλουθα ; λος. Είσαγωγή τού Ρασίνκ. Π Οτι μαθηταί άπόφοιτοι τών ,~, Χ ώς είρηται τάξεων, προοριζό | 011σεΐί· διά τάς είσιτηρΐους έξε , &π4 ττ)ς α' τάξεως τοθ ρ£α τού έορτασμού τής 4ης Αύγού' ■ Ύιτβυργϊίου 'Αεροπορίας έκφρά ταξίου γυμνασίου, ώς καΐ τής1 σιν βτόυ πλέκουν τό εγκώμιον τής Κυ- ^ΓΙ^Ι^ήϊΤ^!ΤίήΐΜα' τά^εω<:το0 όκταταξΐου ώδους έκπαιδεύσεως βερνήσεως Μεταξά διά την άναδιοργά β.βιν 50X00 δρ υπέρ ένιοχύαε>ι« τοιούτου, θεωροϋνται κατά δέν εισήλθον εισέτι είς σχο Αίντμπεργκ επισήμως
  ^«βιν τού Έλληνικοΰ κράτους. τήβ Βασιλικής Άβρβηβρίας. την εν φροντιστηρίοις φοΐτη λεΐα Μέσης Έκπαιδεύσεως. μων εκδηλώσεων.
  Βλ ΣΥΝΑΦ8Η ΣΗΜΦΩΝΙΛ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΜΑΠΩΝΙΑΣ
  ΑΦαΗΝΑΙ 1 8 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Καχά πληροφο-
  ------- Ρίμσκυ-Κορσακώφ. 2) ¥** Κ τ«ΰ έξωτερικού θά άρχίσθυν
  ιι,.ι,» - ο ,,- ', προσεχώς σπουοαϊαι συνομιλίτι ιχετα·
  Πρελουντιο της 3ης πράξ5ως ^ ^ '^γγων ^1 *Ε*«ώ*»? !!£?&.
  τώ μελοδραμα «Ίραβιάτα» τού τευξιν πολιτικής καί οικονομικάς συμ-
  Βέρντι. 3) α') Κρέντο τοΰ λαγοΰ ψωνίας μεταξύ τών δύο χωρών.
  «πό τό μελοδραμα Όθέλλος τού' ——_—-————=—=--------------------
  ΒΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ
  ΤΟΥ ΑΕΡϋΠΟΡΟΥ ΛΙΗΪΜΠΕΡΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού άν-
  ( ταποκριτοΰ μας).—-Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Μόσχας άναφέρουν ότι ό διά-
  σημος Άμβρικανός αεροπόρος συνταγ-
  ματάρχης Αίντμπβργκ έφθασεν έκεί.
  Ή σοβιετική κυβέρνησις ύπεδέχθη τόν
  άπό τό μελοδραμα Ριγο.
  όρχήστρας Σταυράκη.