96172

Αριθμός τεύχους

4943

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

20/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία Κπηι ")
  έςάιιηνος 2
  'Αμεςιικής
  ετήσιαι δολ 15
  ρξάμηνος > δ
  Τιμη
  κατά ((ύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡ^ΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΐ: 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ *9*3
  ΥΠΕτβΥΙΙΟΣ ΣϊίΜΧΓΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΛΥΡλΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
  ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Μέ την απλήν προϋπόθε- θών είς Κρήτην, άς μάς ά
  σιν τής ενταύθα άφίξεως τοΰ κούση' είς την κοπιώδη δια¬
  δρομήν των ημερών
  Διοικητοΰ τής Άγροτικής
  Τραπέζης κ. Λαμητροπουλου,
  ηαχολήθη ή στήλη αυτή πρό
  εβδομάδος διά μακρών επί
  των παραγωγικών ζητημά-
  των τής μεγαλονήσου καί
  τβΰ νομοΰ μας ειδικώτερον,
  επί των συντελεσθεισών έκ
  μόνης τή; ίδιωτικής πρωτο-
  βουλίας άλματικών προόδων
  είς τβν κλάδον τής γεωργί-
  ματος τής περιοδείχς τού ή
  Σητεία μέ την άφθονον π«-
  αυτών|ρχγωγήν καί την ύποδειγμα
  ρ μρ ργγή η γμ
  καθ' άς θά ζήαη την Κρήτην, τικήν καλλιέργειαν, όπως
  καί θά μελετήση έξ Ιδίας παράλειψις θά ήτο εάν πα-
  άντιλήψεως τάς ανάγκας καί ρέμενον έχτός τού προγράμ
  τα ζητήματά της, δέν είνε
  μόνον σκόπιμον άλλ* καί έ
  πιβεβλημένον — παρατείνων
  έν άνάγκη την ενταύθα πά
  ματος αυτού αί επαρχίαι καί
  τα άγροτικά διαμερίσματα
  πού προανεφέραμεν.
  Εις την επίσκεψιν τονίζο·
  ραμονήν του-νά επισκεφθή ! μέν καί πάλιν τού κ. Διοι-
  ή ά εί] ύ Α έ
  ρμ φή μ
  τήν γονιμωτάτην επαρχίαν] κητού τής Αγροτικάς Τραπέ
  τβΰ ΜλβΓί α ζ αδίδ ί
  τού
  υζίου, νά ίδη τάς
  άς, άλλά καί τής γενικωτέ- άμπελοφυτείας της, τβύς άν-
  ρας σημασίας τής έπισκέψε
  ως ταύτης.
  ν*« ε* *
  "Ηδη ό κ. Λαμπρόπουλος
  ευρίσκεται έδώ, έγγύς έγγύ-
  τατα των ζητημάτων τού νο¬
  μοΰ μας καί τής Κρήτης ο¬
  λοκλήρου,
  βλημάτων
  έγγύς των προ*
  τοϋ παραγωγοΰ,
  τής άμπελοκαλλιεργείας, τής
  έλαιοπαραγωγής καί τής έλης
  παραγωγικής κινήσεως τού τό
  θρωπους της, πού μοχθοϋν ο
  λοχρονίως διά την βελτίωσιν
  τού προνομιούχου σταφιδικοΰ
  προϊοντος, νά επισκεφθή την
  κωμόπολιν τών'Αρχανών την
  ς γρς
  ζς αποδίδομεν σημασίαν
  καί βχρύτητα.
  Κοίί δι' αύτό θά ηθέλαμεν
  νά τής δοθή εύρύτης άλλά
  ί ά ί έξ άλά
  ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΙΚΗΣ
  ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΑΙΚΕΙΟν ΤΟΗ ΧΑΗΙΟΝ
  Η ΠΡΟΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΓΡΑ ΤΗΣ ΛΙΜΙΚΑΣΙΑΣ
  ΧΑΝΙΑ 19 Αύγούστου (διά
  τοθ ταχυδρομείου).— Ώς γνω
  στόν την 9ην πρωϊνήν τής
  παρελθούσης Τετάρτης ηοχι-
  σεν ενώπιον τοθ έκτακτον
  Στρατοδικείου τοθ συσταθέν
  τος επί τούτω είς την πόλιν
  μσς, ή δίκη των κατηγορου
  μένων διά τα γεγονότα τής
  28—29 Ιουλίου. Τό Στρατοδι-
  ς ή
  καί νά γίνη έξ
  των άντιληπτή
  ά
  ρς
  άποτελεσμά-
  είς δλα τα
  ί
  ς
  άγροτικά διαμερίσαατα, τα
  διά
  κου.
  Καί καθώς ανηγγέλθη
  τα ζητήματα αύτά τα
  ζωτικά δι' Ινα τόπον έκτά-
  κτως γεωργικόν όπως ή Κρή
  τη, ό κ. Λαμπρόπουλος με¬
  τά τα Χανιά καί τό Ρέθυ-
  μνον, θά επισκεφθή τήχΜεσ
  μεγάλην αυτήν πηγήν τής όποΐα ειμπορούν νά προωθη-
  έκλεκτοτέρας σταφυλοπαρα-1 θοΰν καΐ νά φθίσουν είς πο-
  γωγης, νά μεταβή μέχρι Πε | λύ ανωτέρα έπίπεδα άποδό-
  διάδος διά νά διέλθη έκσεωςμέενα καλύτερον χει-
  Κουνάβων καΐ Άγιών Παρα ρισμόν των προβλημάτων τκ
  νά επισκεφθή την' όιτοΐα τα άπασχολοΰν. Ό κ.
  Πεδιάδα διά νά ίδη Διοικητής θά θελήση έλπίζο
  μέν νά φθάση είς τα διαμε-
  ρίσματα αύτά οσο καί
  σκιων,
  άλλην
  τούς έλαιώνας τής Χερσονή
  τό«ο σου καί την γόνιμον εργα¬
  σίαν των Μαλλιωτών, πού ά-
  ποτελοΰν μέλισσαν άενάου
  εργασίας καί μεταβαίνων
  είς τόν γείτονα νομόν νά
  μή σταματήση είς Ίεράπε-
  άν
  ρμ
  πρόκειται νά τού προσθέση
  κόπον ή έπίσκεψΕς των. Έ-
  τσι θά προσφέρη μίαν σημαν
  τικήν υπηρεσίαν είς την το
  σαράν, τάς επαρχίας Μεραμ Ι τραν άλλά νά φθάση μέχρι, πι*πν οίκονομίαν αλλα καί
  βέλλ ί Ιέτς ' "" ~—'" " *-*-- «-- Τ— —Λ--- -------^—ί...... -1------'
  βέλλου καί Ιεραπέτρας.
  Ό κ. Διοικηχης τής Ά
  ΐης Σητείας. Διότι θά ήτο την συντελουμένην έργασί-
  | παράλειψιν, ΐσως κα) σφάλμα αν πρός βελτίωσιν καί
  ης ής
  γροτικής Τραπέζης, άπαξ έλ- νά άφεθή έκτός τού προγράμ- σιν τής παραγωγης μας.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ
  Τί τριφασιχόν υπήρξεν έποχή
  Πίύ δέν έχωράτευεν. Είς τάς Α¬
  θήνας τουλάχιστον τα θύματα έξ
  ήλικτροπληξίας δέν ήσαν ουιε
  Ινα οθτε δύο. 'Υπιρέδαινον κά-
  ποτ« καί την δεκάδα είς τό ρε
  πορτάζ τής ημέρας. Διά νά άνά-
  ψης τό ηλεκτρικόν έπρεπε προη¬
  γουμένως νά κοινωνήσης των ά-
  χράντων μυστηρίων. ΑΕ ήλεκτρο-
  πληξίαι σήμερον έπαυσαν νά άπα-
  σχολοθν τόν τύπον. "Εμειναν 8-
  μως διά τα ...πετεινά τοΰ ούρα
  νοθ.
  —Παρηκολούθησες ποτέ τα
  σπουργιτάκια πού χοροπηδοΰ/ έ
  πάνω στ,ά σύρματα; μέ ηρώτησε
  προχθές Ήρακλειώτης χρ^όοχο
  λος.
  —Άν θυμοθμαι καλά, οχι 'ίίσ
  τόσο καΐ άν τα παρηκολούθησα
  δέν εκράτησα τίποτε τό ενδιαφέ¬
  ρον.
  —Έγώ 8μως προχθές είχα τύ-
  χη. Ένα σπουργιτάκι έπεσε θΰ·
  μα ήλεχτροπληξίας. Τό δράμά
  τού ήτο τόσο συγχλονισπχό καί
  τέτοιας *,σημασίας πού ήξιζε σέ
  βεδαιω νά πάρη θέσι καΐ στό
  χαρνέ τοθ ρέπορτερ.
  Καΐ ό συμπολίτης μοθ διηγήθη
  σύρματα τής παγκοσμίου... ήλεκ-
  τροκινήσεως. Λίγο κυί θά πάθη
  ήλεκτροπληξίαν. Έξ άλλαι* δέν Ι
  χει καί ή,μι,κρή ζωή τα τραγικά
  χ ή,μρή
  σπουργιτά<ια τη;; Ή βιτρίνα της τα παρουσιάζει κάθε έποχή, κά θε στιγμή. Ποΰ νά φαντάζονται δτι ό κόσμος σήμερον ϊχ«ι καταν¬ τήση δλως διόλου. . τριφασικί; Πως νά μποΰν άμέσως μέσα στίς μηχανές καί τα τερτίπια τού; Πώς μ πως την Ιπαθε Έπετοθσε άπό άφρόντισΐα καί βιζι τό αΕώνιο ίνα τραγουδάκι εΰγνωμοούνης έβό μ τό σπουργιτάκι: έδώ καί άπ' έκεϊ χαρωπα. Έτιτί τραγουδάκι τού— ελευθερίας καί Ξαφνικά... τσάφ ξέρουν μάτων: νά πατ^ς έίώ άφοβα, νά πατής έκεΐ μετά... φόβου θεοΰ καί πίστεως; * * Τό ήλεκτρόπληκτο σπουργιτάκι ύποθέτω 8τι πέρασε άπό την καθημερινή ζωή στήν έ'ννοια ενός άπεράντου συμβολισμοΰ. Μέ τή ζωή δύΐκολα τα βάνει κανείς σήμερα. Καί δύσκολα μένει £ως τό τέλος νιχηχής. Ή μοίρα παρα φυλάει έκεΐ πεϋ δέν την περι- μένεις. Είτε κίσμοι, είτε άτομα, κινοθνται μέ τόν Ιδιο ρυθμό: Ουδέν* πρό τοΰ τέλους μακάριζει Μπορεί νά ΰπάρχουν ήλεκτρολόγο. φΕρμας. Είνε 8μω; Ζΰοχολο νά έξα σφαλίσουν τή ζωή μέσα στήν κοινω νίκη σύνθεσι άλλά καί μέσα σΐή μοΐρα τής άλλαγής καί τής δια μορφώσεως. Τό προχθεσινό σπουρ γιτάκι δέν είνε μόνο ή αΕωνία, άν θρωπΕνη πεταλοΰδα πού έρχεται άπό πτωχικου; χήπου; νά τσουρου φλίση άνεπανόρθωτα τα φτερά της σ:ά φώτα τής πόλεως χαί την προθυμία τοθ υποχρεωπκοθ χω¬ ρίου Είνε ή ϊδια ή ζωή, πού χο- ηδ$ πάντοτε επάνω σιά σύρμα- τα τού τριφασιχοΰ .. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ γμη τό έκεραυνοβόλησε τό ρεθμα. Τα φτερά τού έθρόίσαν σπαρακτικά. Τό οωματάκι τού έσπχρτάρισε Έκαμε δυό τραγιχές τοθμπες στόν άέρα καί έπεσε σία πεζο δρόμιο. —Καί δέν ευρέθη κανείς εύ οπλαγχνικός νά τό περιμαζεύση; —Εύτυχώς «δρέθησαν ηολλοί. Τό οπουργιτάκι μετεφέρθη μέ προ σοχήν ατό διπλανό σπίτι δπου τοθ παρεσχέθησαν αί πρώται 6ο- ήθειαι. Τοΰ Ιρριξαν λίγο ζραοερό νερό. Άλλά δέν κατώρθωσαν νά τοθ ξαναδώσουν την ζωήν. Δέν ξέρω άν τό είδησάριον αύ τό άξίζει τάς τιμάς τής καθημερι >ής στήλης. Καί συγχρόνως τής
  γενικωτέρας παρατηρήσεως. θά
  τό πιστίψετε δμως; Κάτι τέτοια
  μικροεπεισοδιάκια πέφτουν κάπο-
  τε ϊπάνω στήν ώρα. Σ&ς 6ρία%ονν
  σέ ώρισμένες ψυχολογιχές στιγ
  μίς. Άλλά καί σέ ώρισμένες .
  «ίδηοεογραφικές ώρες. Χαλά Ι
  χόομο; βίς τό εξωτερικόν. Ή κα-
  χομοΐρα ή ειρήνη —οπουργιτάκι
  ΧαΙ «ίΙ:ή—χοροπηί« επάνω «ά
  ΈπιβεβλημένοΝ
  περιορισμοί.
  Λογικοί οί περιορισμοί οί
  κοινοποιηθέντες δι' είδικοθ
  διατάγματος δσον άφορβ την
  εξαγωγήν των λαχανικών καί
  κηπευτικών. Ώς γνωστόν καί
  άπό τα λαχανικά έκινδύνευ-
  σεν άλλοτε ή φήμη των προ
  ΐόντων μας
  κις είς τό εξωτερικόν, έπι-
  βάλλονται δσον ουδέποτε άλ¬
  λοτε, οί στοιχειώδεις αύτοι
  περιορισμόν
  ^ 'Κ 7^
  ΑΊ Φορολογικαί
  άπαλλαγαί.
  Διά τροποποιήσεως ωρισμέ¬
  νων διατάξεων φορολογικών
  νόμων καθιεροθνται άπαλλσ
  γαί έ< τοΰ φόρου καθαράς προσόδου, κύκλου εργασιών κ. λ. π. Φανταζόμεθα δτι αί άπαλλαγοί ούται άφοροθν όργανισμούς καί μικοεπιχειρή σεις δυνάμενος νά έξαιρεθοΰν των φορολογικών βαρών άνευ έτιηρεασμοθ τής δλης άποδό σεως των δημοσΐων έσόδων. Έκ τοθ λόγου τούτου καΐ ή άνάγκη έξάρσεως τοϋ άναγ· γελθέντος μέτρου, άηοτελοθν ς ΐσως μέρος τής ρυθμΐσε ως των φορολογικών μας καί Ιδία τής εξυπηρετήσεως μιάς ούσιαστικής φορολογικής δι καιοσύνης, είς την οποίαν τό σον αποβλέπει ή σημερινή κυ βέρνησις. Παρήγορον. Είνε παρήγορον την εποχήν αυτήν τό θέαμα τής πυκνώ σεως των έργατικών χειρών έν τή πόλει καί τής άνέτου αυτών άπασχολήσεως υπό των έξαγωγικών έπιχειρήσε ών. Εφέτος ή άνεργία ήτο μεγαλυτέρα νομίζομεν παρά άλλοτε καί συνεπώς ό έο γατικός κόσμος ύπέφερε πε ρισσότερον. Ήδη μέ την επί τάσιν τής πσραγωγικής κα έξαγωγικής κινήσεως έξυπη ρετεΐται καί γενινώτερον πλέ όν ό εργατικάς κόσμος, επ άγαθώ τής γενικΡς όμαλό τητος καΐ τού κοινωνικοΰ συ νόλου. Ή έξαγωγήσταφυλών Είς άλλην στήλην δημοσι· εύομεν τηλεγράφημα πρό» την Κυβέρνησιν, τοθ Γεωργι κου Έπιμελητηρΐου Ήρακλεί ου σχετικόν μέ τόν περιορι ουσαν τοθ Πλημμελειοδικεί- ιυ Χανίων, άποτελεΐται άπό τούς κ. κ. Μιχαλόπουλον ύ· ποστράτηγον πρόεδρον, Γκί αν Σόλ. Βασιλικόν 'Επίτρο- πον, Τζσβέλλαν Άδ. σύμβου- όν στρατιωτικάς δικαιοσύ νης, Κάτσαρην, Χουμεριώτην καί Πίκουλαν σφατοδίκας καί Σαριδάκην γραμματέα. Οί κατηγορούμενοι άνέρχον ται είς 69. Έκ τούτων οί 9, οί καί κυριώτεροι, φυγοδικοθν. Οί μάρτυρες κατηγορίας άνέρ χονται είς 72. Την πρώτην ημέραν εξη¬ τάσθησαν αί μάρτυρεο κ. κ. Μπότης Σφακιανάκης Υπουρ γός Γεν. Διοικητής δστις έ- ξιστόρησε τα τής στάσεως διά μακρών, διαφωτίσας τό Στρατοδικείον επί ωρισμένων προθέσεων των κατηγορου μένων καΐ ιδία τής ίδιοτε- λείσς καί άτομικής φιλοδο- ξίας των, ήτις καΐ [ώθησεν αύτρύς είς την οργάνωσιν των έν τώ κατηγορητηρίω πράξεων. 'Η κατάθεσις τοϋ Σφακιανάκη ύπήοξε σα· φής καί κατετόπισε τας εΰ θύνας εκάστου έκ των πρω τουργών τής στάσεως, καί την ανάλογον ένοχήν των είς την συμβολήν καί είς την δλην εκτέλεσιν αυτής. Σημειωτέον δα πρό τής κα ταθέσεως τοθ κ. Σφακιανάκη ό συνήγορος των κατηγορου¬ μένων κ. Χοβρές υπέβαλεν 'έν στάσιν είς τό Στρατοδικεί¬ ον χαρακτηρίσας αύτό άναρ- μόδιον. Ή ένστασις άπερρί φθη Μετά τόν κ. Σφακιανάκην καλείται ό Γενικός Γραμμα τεύς τής Γενικής Δκκκήσεως κ. Ίππόλυτος καί άπαντδ είς ωρισμένας ερωτηθείς τοθ Προ έδρου διά τούς έκ των κατη γορουμένων Σπαντιδάκην, Γε ωργιλαδάκην, Πλουμιδάκην. Διά τούς φυγοδικοθντας πρω ταιτίους τοθ κινήματος ό κ. Ίππόλυτος παραδέχεται δτι ή στάσις τωνδέν εΐνεάνδρική καί αί εύθύναι των βαρύταται έν σχέσει μέ τούς συγκατηγορου μένους των οΐτινες κάθηνται είς τό εδώλιον. Μετά τόν κ. Ίππόλυτον προ σήλθον οί μάρτυρες τής κα¬ τηγορίας κ. κ. Στ. Ποθουλά κης συνταγματάρχης, Σακόρ ραφος άντισυνταγματάρχης, έπιτελάρχης τής V Μεραρχίας καί άναπληρωτής τοθ Μεράρ· χου κ. Λελάκη κατά την ήαέ ραν τοϋ κινήματος, καθώς καί ό άνώτερος Δοικητής Χωροφυ λακής κ. Νικηφοράκης. "Απαν¬ τες έκθέτουν τα τής στάσεως καί των έλατηρΐων των άρχη γών άτινα θεωροΰν πρόσω- πικά. Καί πρέπει καί αύτά μέσα είς την άρκετά έκτεταμένην έξαγωγικήν μας σμόν τής έξαγωγής στσφυλών κίνησιν νά άποκτοθν έκάστο είς την Αίγυπτον καί την ά τε τα άπαραίτητα έχέγγυα διά την απολύτως καλήν ποι οτικήν των κατάστασιν. "Αλ¬ λως τε μέ τόν ρυθμόν καΐ την εύρύτητα πού δίδει σή¬ μερον τό κράτος είς τάς έξαγωγάς καΐ μέ την πλε- ανεκτικήν των θέσιν ττολλά- κ. Φ.οεσκάκης. Τονίζουν καί ούτοι την (διοτέλειαν τοΟ κι νήματος καί καταθέτουν διά φορα έπιβαρυντικά δι' ώρισμέ νους έκ των κατηγορουμέ¬ νων. Μετά τόν κ. Φρεσκάκην εξητάσθη ό κ. ΓρΙβττς καταθέ σας τα τής καταλήψεως τού Άσυρμάτου. Μετά τόν κ. Γρί βαν εκλήθη ό Μοίραρχος κ. .Παπαδάκης καταθέσας τα τής συμπλοκής τής όδοΟ Καστελ ιλίου. Ό κ. Παπαγεωργίου άν [ θυπομοίραρχος καταθέτει τα τής συλλήψεως των Μάντα κα, Γεωργιλαδάκη, Μουντά- κη καί τής απελευθερώσεως αυτών κατόπιν. Είτα εκλήθη δ ύπολοχαγός κ. Άττοστολάκης καταθίσας τα τής καταλήψεως τοϋ Συν- τάγματος καί διαρπαγης 8- πλων. Έπίσης εξητάσθησαν οί Τσιμπουκάκης, ό άνθυπα σΐτιστήςΒερυκοκκάκης Παθλος, ό ύπομοίρστρχος κ. Χαλκια¬ δάκης, ό Έμμ. Πατπαγρηγο- ράκης Διευθυντής τής υπηρε¬ σίας γραμμών αϋτοκινήτων καί ό τραυματίας χωροφύλαξ Μποτσινάκης. Είτα άνεγνώ· σθη ή κατάθεσις τοθ νοσηλευ- ομένου εισέτι χωροφύλακος Καλλέργη Όδυσσέως μεθ' δ διεκόπη ή συνεδρΐσσις διά νά επαναληφθή την 8ην πρω ϊνήν τής χθές. Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΟΣ Την πρωίαν τής Πέμπτης καί περί ώραν 8 1)2 ακριβώς έπανέλσβε τάς εργασίας τού τό Στρατοδικείον Χανίων. Οί κατηγορούμενοι παρου σιάζονται περισσότερον κατη φεΐς καί μελαγχολικοί, τό δέ δικαστήριον μέ κάπως γοργό τεμον ρυθμόν εξήτασε 14 μαρ τυρας. 'Η έξονυχιστική καί ά ' πά πάσης απόψεως διαφωτίση , κή έξέτασις αυτών άπέδειξε | πόσον σατανική ήτο ή σαγή νη μέ την όποιαν είλ,κύσθη σαν οί δικαζόμενοι άφελεΐς τύποι. Κατά την. πρωϊνήν δια δικασίαν εξητάσθησαν κυρίως άστυνομικά δργανα καί δή νχω ροφύλακες. Οδτοι κατεφέρθη σαν εναντίον των στασια στών. * * Καλοθνται οί χθές άπουσιά· σαντες μάρτυρες Μαυρομάτης καΐ Κωστάκης ώς έπίσης καί δ χωροφύλαξ Γεωργακάκης καί δ ίδιώτης Γαλανάκης, οί δποΐοι καταθέτουν διά διαφό ρους κατηγορουμένους λίαν έπιβαρυντικά. Μετά τούτους καλείται δ μάρτυς Γδοντάκης Έμμα νουήλ. Π Διά τόν Κουκουράκην καί Γεωργακάκην τί γνωρίζεις, κατήλθον ενοπλοι είς Χανιά; Μ. Έγώ προσωτικώς ουδέν αντελήφθην ήκουσα δμως ά πό κάποιον Κωστάκην παρό μοιόν τι. Καλείται δ μάρτυς Ψαρου δάκης Ανδρέας. Ούτος κα ταθέτει ότι πλήν των άνωτέ ρω καί τις Γαλανάκης έδη μιούργησε θόρυβον καΐ ταρα χήν· Μετ' αυτόν παρουοιάζον ται πρός εξέτασιν δ Μΐτα λάσκας Άναστάσιος καί ό Γε ωργακάκης Γεώργιος καί μαρτυροθν διά τόν Ρομπά κην ομοχώριον των έκ Πρα σέ, δτι ήτο κινηματίας.Ό Πρό εδρος έρωτδ τόνΓεωργακάκην εάν δ κατηγορούμενος κρατοϋ σε δπλον καΐ τί ροθχα φο ροΰσε. Ό μάρτυς άπαντα είς τόν πρώτον αποφασιστικώς. Συνε¬ χίζων λέγει δτι φοροϋσε ροΰ χά έορτάσιμα. "[σως νά ήτοι μάζετο διά την 4ην Αύγού στου συμπληρώνει. 'Επίσης δ χωροφύλαξ Λεον τάκης κατηγορεΐ τόν Ρομπά παν έκράτει δπλον νάγκην τής λήψεως ωρισμέ¬ νων μέτρων διευκολύνσεως ου τως ώστε νά εύρυνθρ ή είς τάς εύρωποϊκάς άγοράς έξα· γωγή κρητικών σταφυλών. Εί- προθυμοποιηθή μεθα βεβαιοί ΰτι τό κρά¬ τος μή πσρσβλέπον τα επί τοθ προκειμένου δίκαια άλ· Τα άτίόγευμα τής Τετάρ της έπαναλαμβάνεται ή συν εδρίασις.Έξετάζονται δΔιοικη κην δή τής τής Χωρ)κής Χανίων ταγ) Μάνλιγχερ. χης κ. Λευθεριώτης, ό Δι-1 Π. Κατηγορούμενε τό δπλον ευθυντής τού Β.' Γραφείου τής τί τό εκαμες; V Μεραρχίας λοχαγός κ. Ί- Κ. Λέγει ψέμματα κ. Πρόε σαακίδης καί δ ύπομοίραρχος δρε. Π (θυμωμένος). 'Εννοώ τό δπλον νά παραδοθή, συνεχί ζων δέ λέγει: «Πρέπει νά έν νοήσητε δλοι σας δτι τα δπλα λά καί την ανάγκην αποτε¬ λεσματικώτερος έξουδετερώ σεως των έκ τοθ διεθνοϋς συναγωνισμοϋ κινδύνων, θά τής ήρωϊκής Πατρίδος μας ε νά μελετήση ναι ίερά καί πολύτιμα, ώς ευμενώς τό τηλεγράφημα τοθ έκ τούτου λοιπόν συνιστώ ΓεωργικοΟ μας ΈπιμελητηρΙ- την παράδοσιν αυτών, διότι ου. θά έτηπέοτ) αμείλικτος ή δα μό<λειος σττάθη κατά τος άντιδρώντος». Πνεται δεκάλεπτοςδιακοπή. Έπαναλαμβανομένης τής συνε¬ δριάσεως καλείται ό μάρτυς Κα¬ πετανάκης Άριστ, ειπών δτι εί?ε τόν ΜαλινδρΙτον κρατοθντα δπλον καί νά πυροβίλη". II. Τόν εί5ες πουθενά άλλοθ; Μ. Μάλισΐα είς τό τηλεγρα- φεϊον ενοπλον άπειλοθντα χαί δια πείροντα τόν τρόμον χαί φόβον. Καλείται ακολούθως δ μάρτυς (ωροφύλαξ Οίκονομάκης Αλεξ. Π_ Είδες τόν Ντκηφοράκην νά ίνε μέσα είς την κίνησιν των στασιαστών. Μήπως διέλυσε την αποθήκην; Μ. Μάλιστα, ό ίδιος μοΰ τό ίπε. Πρός διευκρίνισιν τής αληθείας καλείται ό Παπαντωνάκης, έτερος χωροφύλαξ ϊστις λέγει, 8τι ό κατη ρορούμενος Νικηφοράκη; ηπείλει <αί εζήτει νά σημάνη τόν κώδω- ιχ τής έκκλησΕας Κρατεΰσε δέ ίιτλον, τό οποίον Ιπρότεινε πρός :ούς χωροφύλακας. Κατήγγειλεν ωσαύτως καί 4λ- 1ους ώς τόν Καστάνην χαί τόν γέ ροντα Κουφάκην ή Τρουλίτην άμ φοτέρους παρόντος, καταθέσαί ίπι· βαρυντιχά διά την στάσιν των. Έπακολουθεϊ ή έξέτασις τοθ μάρτυρος Νανάκη Μανούσου, χω· ροφύλακος, 8στις είς σχετικήν τοθ Προέδρου ερώτησιν κατήγγειλε τόν πρόεδρον Βουκολιών ώς καΐ τόν Περακάκην Εύΐύμιον ώ; 6· βρίσαντας τόν κ. Ίππόλυτον. Σχε¬ τικώς Ιπετίμησε χαί την στάσιν τοΰ Κοχχολινάκη χατά την επα¬ νάστασιν. Έξετάζεται κατόπιν δ Πατεράκης χωροφύλαξ. II. Τί γνωρίζεις διά τόν Κασ¬ τάνην; Είχε μακρύν ή βραχύ δ¬ πλον; Μ. Μίλιστα είχε χαί φυσιγγιο θή<ας είς τό σΐήθο; σταυροει- II. Κατεσχέΐη τό δπλον; Μ. Δέν γνωρίζω. Π. ΓνβρΙζεις άλλον; Μ. Μάλιστα τόν Άλευράκην καΐ τόν Γαλανάχην. Καλείται ακολούθως πρός έξέ τάσιν ό μάρτυς Παπαδομανωλά- κης Γεώργιος Ούυος κατηγορεΐ τόν ΚαλαΊτζάκην ποόεδρον Βοι»· κολιών καί τόν Εύθύμιον Περα- κακήν. ΙΙροσθέτει δτι ήκουσεν έξ άλλου νά λέγουν, δτι «θά δώσω¬ μεν τα χαρτιά εμείς στόν Ίπ¬ πόλυτον καί δχι αύτός είς ημάς». Έπειτα έξετάζεταιόΚοκκινάχης Δημήτριος, όμοχώριος των προα- ναφερθέντων κατηγορουμένων. Π. Τί γνωρΕζεις δι* αύΐούς; Μ. Άμυδρά τίνα πράγματ*, δι¬ ότι τό μυαλό μου είνε συγκεχυ· μένο, έπειδή έλέγοντο πολλα καί ποιχίλα. Ό μάρτυς ούτος συλλαμβίνεται επί ψευδορκία. Ό χ. Πρίεδρος τόν έπιχρίνει λέγων, δτι έπιεικώς φερόμενος δέν τόν παραπέμπει είς φυλαιήν. Επί τοθ σημεΕου τού¬ του 6 κ.Πρόεδρος μεγαλοφώνως έ δήλωσιν «8τι οί ερχόμενοι έδώ ν να λέγουν την φωτβινήν (Συνέχΐια είς την 4ην μάρτυς *ς Ί¬ ν¬ α ■ •4 .ί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι
  αι
  ίι '
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον τό κινηματογοαφικόν άρι-
  στούργημα· ·ΠΟΥΛΙΚΑ>, μέ την
  Πάουλα Βέσσελυ καΐ τόν ΆττΙλα
  Χέρμπεγκερ
  θερινός ΆΠΟΛΛΩΝ».-Σήυε·
  ρον ό ναυτικός κολοσσός: «Ίτπο·
  βρύχιον 0 — 1». Προσεχώς. ·ό Ά·
  λή Μπαμπάς».
  Προιστάμενος Τυτιογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Π
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ένα δραματικό Ούγ (
  γαρέζικο ρωμάντζο. )
  Πρωταγωνιστοΰν.·
  Ή μεγαλύτερη Βιεν¬
  νέζα βεντέττα:
  ΠΑΟΥΛΑ ΒΕΣΣΕΛΥ
  ΟΑΤΤΙΛΑ ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ
  IIIII
  ΤΖΙΚΑ ΦΑΛΚΕΜΠΕΡΓΚ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  "Ενα έργον άπό τα με-
  γαλείτερα της έφετεινής
  παραγωγής:
  Ο
  Ι
  Σ
  Πρωταγωνιστεΐ ή ώραι-
  οτάτη καλλιτέχνην
  ΜΥΡΙ1Μ ΧΟΠΚΙΪ
  καί ό νέος γόης τής ο-
  θόνης:
  ΤΖΟΕ ΜΑΚ ΧΡΗ
  Την Κυριακήν άπογευμα
  τινή 7 μ. μ.
  τ» νο.«~>ι.«~» <·χ>_<"ν..<*ν^·»<ν/^* ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ! Διύάκτωρ Πανεπ. Λυώνος ■ Επί έπταετίαν έκπαιδβυ· ■ θείς είς τα Νοσοκομεία ΑηΙϊ- <ηΒΪΙ6Β, Χ αί - άζ. &ταοε καί ■ ϋαΙρεΙΗέΐ-β Λυώνος καί Πά- · ρισίων είς τα παθολονικά καί ' νευρολογικα νοσήματα. ■ Διατελέαας επί διετίαν ■ 355ΐ5ΐ3η1 της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ- ; ΚΗΣ κλινικής τού Πανβπι- ■ οτημίου Λυώνος. ■ ©ά ύέχεται ωσαύτως καί Ι τβϋς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ- · ΛΟΓΙΚΩΝ νοσημάτων είς τό ' Ιατρείον τού έδος 'Αμαλθείας . (πάροδος βδοΰ Κατβχάκη, · πρώην ιΊλατΰ σοκκάκι) ώραν ι 9—12 π. μ. κ«1 4-7 μ. μ. Τάς Κυριακάς ίωρεάν 10-12 κ, μ. Τηλ. 6-63 ♦ ♦ Μανώλης Γ. Κωνιός : Νευρολογος—ΨυχιΌιτρβς · Τμηματάρχης Ίατρός * Δημοσ. Ψυχιατρβίβυ 'Αβπνβν · Δίχΐται έν τφ ίατρείψ τού · ίδδς Πειραιώς 178' ΑΘΗΝΑΙ. ' 52.379. ΗΧΑΟΑΡΑ ΑΕΥΚΗ ΠΟΤΑΣΣΑ "ΑΣΤΗΡ,, 96 - 98 ο)ο Σάς έξασφαλίζει άριστον προΐόν καί τάς άνωτάτας τι- μάς. Ζητεΐτε άπό τόν έμπο¬ ρον σζς νά σάς δώση. ύπευ- βύνως την γνησίαν ποτασ¬ σαν «*ΣΤΗΡ» 96-98 β)β. ΠρβοοχίΊ είς την μάρκαν. Άπό τού δρόνου είς την Ααιμητόμον. ΪΤΓΝΪιϊΐΊ ΙΑΣΙΑΙΣΣΑ — Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Ό έρως είς την χώραν των χρυσαν&έμων. Η ΜΑΧΗ ΚΟΙΜΩΝΙΚ/λ 505ον ΤΙ ττρέπει νά ξέρετε δσες παραθερίζετε. Ό Φουκιέ ηγέρθη πρώτος Ή ζωή ποϋ διάγετε στήν έ- ξοχή ή κοντά στή θάλασσα ά· παιτεϊ ώρισμέας μικράς γνώ· σεις ίατρικής καί μεγάλας γνώ· κσι άνέγνωσε τό κατηγορητη- σεΐΓ. υγ εινής Αύτές θά σδς ριον Μόλις τόν ήκουε ή βα προψυλάξουν άπό τώ χί>π μι·
  σίλισσα. Εγνώριζε δλας τάς *οσ: ά™Χςνατα π°ύ παρουσιά
  κατηγορίας. Τάς εΤχε διαβά <«. ςζίΛ»ρ σει την παραμονήν μέ τόν δι- νετε κάμποσες ώρες* τής πρωΐ κηγίρον της. Κσί πρό των αί στά διάφορα ώρέλιμα, άτα τρομερωτέρων κατηγορίαν δέν ραίτητα σπόρ:"Οταν παραθερίζετε έοήκωσε οϋτε μιά στιγμή τό στό βουνό, έκδρουές,άνοβκσεις σέ κεφάλ,. Άδ.άφορη παίζει πιά ^^ίοϊοΐ νο μέ τα δάκτυλά της επάνω μπΟυς καί δάση είς τό ξύλο τού σκσμνιοΰ. | ... Περισσότερες άκόμη άιΐαι "Ηρχισε κατόπιν ή παρέλα τήσεις ύγιεινής έ'χει ή διαμονή σις των 41 μαρτύρων οί όαοϊ είζ Ι^ίαν λουτρόηολιν ή παρα οιεδοσαν δρκον «νά ειττουν &™ ^^Α 1 τα νες τού στίς ηλίου. θ γιατί πύρινες ά<τϊ Ή υύΐη σας ' ί η η γκρατσουνΐσθηκε κα'ι είνε κατα κόκκινη έπειδή... έΐΐιχειρήσατε νά άναρριχθήτε σ' £να δένδρο. "Η πάλι... δέν μπορεΐτε νά σταθή- τε στά πόδια σας άιό την κου· ρασι. Ή σδς έδάγκωσε μέ την αλήθειαν, δλην την άλη σχόλησαν πολλές ώρες. "Οταν έ θίιαν καί μόνον την αλήθειαν Ι πιστοέφετε στό σΐτιτάκι σας ή άνευ φόβ^υ καί άνευ πά στό ξενοδοχεϊο διαπιστώνετε τα θουτ:» ΈπειΡιπ Λ β(κπ είνε εξης δνοάρζστα, κάποτε άΐτελ- Ηους». ϋπειοη η οΐκη εΐχε|Τίισπκα φαινδμενα<: ή πλατή, τα προετοιμασθή έν πάση σπου| μπρα.,,α σας ΚΟκκίνισαυ δή, ό κακομοίρης ό Φουκιέ έ χει πολλή δουλειά. Αί κατα θέσεις διετέχθησαν ή μία την άλλην χωρίς λογικήν σει ράν. Οί μάρτυρες κατέθεσαν άλλοτε διά την 6ην Όκτω βρίου είς τάς Βερσαλλίας, άλ λοτε διά την ΙΟην Αύγούστου »Ίς Παρισίους, διά γεγονότα πού συνέβησαν πρό ή κατά την επανάστασιν. Αί περισσό τεραι καταθέσεις ήσαν άνευ ένδιαφέροντος, καί μερικαΐ μάλιστα όλως διόλου κωμικαί δπως λόγου χάριν ή κατάθε¬ σις τής υπηρετρίας Μιλό, ή όποία ύτΐεστήριξε δτι τώ 1788 ήκουσε τόν δοΰκα τοϋ Κουα- νύ νά λέγη είς κάποιον δτι ή βασίλισσα έΌτειλε είς τόν ά δελφόν τίίς 200 έκατομμόρια, ή δτι ή Μαρία — Άντουανέτ τα έ'φερε διαρκώς μαζί της δύο πιστόλια διά νά φονεύση τόν δοϋκα τής Όρλεάνης. Δύο μάρτυρες ΰττεστήριξαν δ τι εΐδαν μέ τα μάτια των τάς έπιταγάς τής βασιλίσσης πρός τόν αδελφόν της. Τα πρωτό τυπα αυτών τΛν έπιτσγών δέν ύπάρχουν. Τό ΐδιο συνέ βη καί μέ Ινα γράμμα τό ό ποίον δήθεν απέστειλε είς τόν διοικητήν τής έλβετικής φρουρθς, είς τό οποίον εφέ¬ ρετο λέγουσα: «Ήμποροΰμεν νά ύπολογίζωμεν επί των Έλ βετών σας; Θά άμυνθοϋν γενναίως εάν παρσστή άνάγ κη;» Άλά ήτο αδύνατον νά προσκομισθή είς τό δικαστή¬ ριον £να αύτόγραφον τής Μα οίας—Άντουανέττας καί τό πακέτο πού τής κατεσχέθη είς τό Τάμπλ δέν περιεϊχε τί ποτε τό ένοχοποιητικόν. (συνεχίζεται) χρις αΐματος ε"να πελώριο κου νοθπι, καί τα λοιπά καί τα χθήτε Ινα φλυτζάνι μν,Ορο ζαάι ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν έξ Άθη νών ή κ. κ^ϊ ό κ. Γεώργιος Κα[ί βΐλάκης ΰποδιε·.θυντής τι Ο Ιέν ταϋθα ύδατος τής Τρυπέζηςτής ______ Ελλάδος ,.. , .,- , . . _. —ΈπανήΧθον ωσαύτως ή κ. καί Υπό Κλωντ ΦαρεΡ. ό κ Άδαμαντιος Κωνστανινίδης ----------------------"---------" " , ΓΑΜΟΙ - Ό κ. Νΐκος' Καράγιΐ 39ον ωργας έργοστασιάρχης καί ή —"~" δνΐς Αθηνά Τζενάκη —Έλάτε, άγαπητέ μαΐτρ, δέ- τούς γόμους _ των. λοιπά... ... "Ας αρχίσωμε μέ τή ηά τής Συγχαρητήρια. ■ ;Α - Λ- . - γ-, , -.. α- η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ- Καθήκον .. . Αφου ή μισσες Χοκλευ Θα Ιλ μου έπιβεβληαένον 9εωρώ νά εύ μύτης. "Ενα κλαρΐ τοϋ θη εδώ, πρεπει νά συνηθισωμε χαρΐσΐησω καΐ δημοσία τόν δια- δένδοου έσφράγισε τή μυτίτσα στό άγαπημένο της ποτόν .. κεκριμένον χειροθργον ιατρόν κ. σας μέ Ενα σηαάδι . πολΰ άντι- Ή Μαρκεσία Γιοοισχκα έντε- Στυλιανόν Παμαλάκην διά τό έν ...... " Πϊρ1?,νν «ρο,.φ.ρ. μ. ^^ καί τόν οποίον έσωσεν έκ βεβαίου σας μ η σθητικό. ΆφοΟ πλύνετε προσεκτά τή μϋτη σας μέ μιά διάλυσι ό Ρ , ρφρ μ ξυζενέ, θά προσπαθήσετε ν* κρύ ε-α της χέρι χψ ^χχριερχ ό ά θ η έ ό άλλ ό άλ Α ξυζενέ, θά προσπαθήσετε ν κρύ η χ ^χρρ το βεΒα(ο^ ψετε τό πράνμα. θα την άλεί- μέ τό άλλο τό γάλα. Ασφαλώς θανάτου, ώς κτΐ_ τό προσωπικόν ψ=τε μέ Ενα βαμβακάκι, τό ότοΐ όν έβρ^ξατε σέ αντισηΐττική κρέ ήτχν δυνατόν νά υπάρχη τής Πολυκλινικής ηύτοϋ διά τη θά σκεπάίετε τή μικρή . _ΡΓ μα. θ ή μρή πληγή μέ πούδρα τάλκ άΐτοστει ρωμένη. . "Επειτα άΐτό αιά άτελείωτη παρτίδα τέννις, έττιστρέφετε στό σιίτι σας κατακουρασμένη. Τό καλλίτερο μέσον νά ξεκουράσετε τα πονεμένα μέλη σας είνε τό έζή Ε ό ύ θά έζής· θ μη ψ)χρό ντούς. θά τρι έ Ε ί φθήτε κατόπιν μέ Ενα τρίχι^ο γάντι, καί μέ γυμνά χέρι θά κάνετε Ενα καλό μασάζ στό σώ· μα, τόν τράχηλο, τό λαιμό, μέ την εξής λοσιόν: 100 γραμμάρια οίνόπνεομα λεβάντας, 50 γραμ μαρία γλυκό άμυγδαλόλαδο καί άλλα 1X0 γραμμάρια καθυρό οί νόπνευμα. Τό μϊγμα αύτό θά σδς ξεκουράσΓ) κα'ι ρη τό δέρμα σας. θά φρεσκά- ΟΙΚΟΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΚΕΙ_1_ΕΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ * ΑΘΗΝΑΙ Τηλέρ. 24.263. ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ εσπερινή ώρα 10 μ. μ ό μβ- γαλύτβρος Ναυτικός Κολοβ- σός: ΥΠΟΒΡΥ-! Β- ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Η ξανθη καλλονή ΝΤΟΡ- ΡΙΣ ΓΟΥΕΣΤΟΝ. τό νέβ ά· στρο ΓΟΥΕΗΝ ΜΟΡΡΙΣ καί οί διάσημοι Ζ1ΪΡΖ ΜΠΕΝΤ— ΠΑΤ ΑΜΠΡΙΕΝ. Ή μεγαλυτέρα ναυτική έποποιΐα καί ή π ι ώ αυνταρα- κτικη τραγωδία, βυγκροΰσεις καί καταβυθίσεις ύποβρυχίων μέ σκηνάς άφβάστου ήρωΐ· σμβΰ καί αύτβθυσίαί. ΔΕΥΤΕΡΑ: Η ίραματικίι κυμωδία: στ* λόγια της, ουΐε καμμιά οπισθοβουλία ^ίήν , χον κ. Αντώνιον Φθίν'άκην ίατρήν' παθολόγον, όστις μετά πατρικοΰ ένδιαίέροντος δντως παρηκολοϋ μμ σ<έψι της. Πιό ψηλά άπο' τόν μεγάλο ναό'θΠ?ε την πολυήμερον ασθένειαν --■'- - ^ ' - τού υΐου μου και διότι άκρι τού -ι ίνα πάρχο άνεβαίνει κλιμακωτά, ώς την κορυψί] τοΟ λόφου Νισχί... "Ενα κχργ.'ί μικροσκοπικό, ο μω; άληθινό πάρκο, πυκνό, μυ· στηριώδε;. Ο£ Γιαπωνέζοι ξερ^ον νά κάνουν άτροφικούς, μέχρις ά- πισΐεύτου βαθμοΰ, τούς νάνους γ,ί^ροος τω'' καί τίς μικροσκοπι- κές δαμασκηνιές τους. Άγαποΰν 2μως άκίμη πιό πολύ τίς πελώ ριες δαμασχηνιές κ»ί τούς γίγαν τας κέδρους. Τα έν μικρογραφία κηπά>ίΐα
  είνε εύχάρισΐα μπΐμπελό, τα όποϊα
  Ιχουν δπως έχωμε εμείς μιά ζε
  στή σΐρρα ή ίνα πορτοκαλλεδνα
  Οί δρυμοΐ μ! τα δψηλά δένδρα
  είνε ή άληθινή χαρά καί ή υπό
  ρηφάνεια ιής αύ:οκρατορίας.
  Στό μικρό πίρχο τοΰ λόφου
  Νισχί, άνάμεσα σιίς αίω/όβιε;
  καμφορέες καί τούς σφενδά-
  άπό τούς όποί^υς έκρεμό
  ά
  διέγνωσε τό νόσ^αά τού.
  Βουλισμένη 18-8-1938
  ό ευχαριστών
  Π" Ματθαΐος Χυλιγαρίάχης
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  ^ ς ρμ
  ταν θαυμάσιες περιπλοκάδες, ό
  μαρκήσιος Γ ορισίκα Σχντάο
  καί ό φίλος τού, ό πλοΕαρχος
  "Ερμπερτ Φ.ργκάν περπατοΰσαν
  ίίζ
  Ή έλικοειδής άλλέα επροχω¬
  ρουσε πρός τα έπά·ω, κίτω άπό
  τα δέ<δρα. Κάπου—κάπου, σιΐς γωνιές τού δρόμου, άνάμεσα, ά- ΐϊό τα δένδρα, «πό κάποιο στενό ίνοιγμα, ξχφνι- Τα φβρέματα τού εϊκου «ΚΕΙ ίΕν» έ'χουν την μεγαλυτέραν ε¬ πιτυχίαν ϊίς τβ γβΰστβ καί την εφαρμογήν. Εί; την εΐκονα ή Κυρία 'Αργυρακάκη μέ τό νυφΐκό τη; φόρϊμα τό οποίον πράγματι ένθουσίααε τόν Αθηναϊκον γυναικόκΐσμον. Πέριξ αυτής η ομάς των μαθητρινν ή όποία έλαβε μέρο; είς την κατασκευήν τού νυφΐκοΰ φορέματβς. ε— ■■■■■ ■ ■■■■■■■■•■■•■■■■ΟΙ ·■■■■■■■■■■■<«■■■■ Έκτός Τράστ δλες οί καταπράσινες κοιλάδες <α! όλό<ληρη ή υποκύψη πό λις μέ τα σκόρπια προάστειά της κ»ί όλόκληρο τό χρώματος άτσαλιοΰ φιόρδ, κίτοο άπό τούς «ήπους, τίς αϊλέ; καΛ τοο μεγάλου ναοΰ. Οί δύο περιπατηταί είχαν στχ- Άπό τής προσεχούς Δευτέρας άρχεται ή λειτουο Ια τοΰ άσόλου τοΟ Παιδιοΰ τής έργαζπμένης μητέρας. — Τό άσυλον τουτο απεδείχθη καί πέρυσι πόσον άπέβη έξυτιη ρετικόν διά τάς έργαίομένας γυ ναϊκας καί τα έμπιστευόμενα είς αύτό παιδάκια. — "Ωστε νά εΤνε βέβαιον δτι καί εφέτος αί εργαζόμεναι μη τέρες θά στεύσουν νά έγγρα ψουν είς τό άσυλοντά παιδία των. —Άληθινά μελίσσια αί σταφυλα ποθήκαι μέ την συστηματοποίησιν των έ£αγωγών των σταψυλών μας: —Χιλιάδες έργατριών καί έρ· γατών άαασχολοθνται καθημερι νώς διά τόν έπιμελη καθαρι· σμόν καϊ την άρτιωτάτην συσκευ ασίαν τοΰ πρωτεϋοντος τούτου προιόντος μας. —Έκ παραλλήλου, κατ' αύτάς θ' άρχίσουν νά έργάζωνται ίν τϊτικώς κα'ι αί σταφιδαποθή- και. —Ώς μάς παρεπονέθησαν πολ· λοϊ συμπολίται, κατά τόν βοα· δυνόν των περίπατον πρός "Ακ Τΐίυπιαν, διεπίστωσαντήν υ ιαρξιν ψσφιμιοθ τό οποίον άνέδιδε φρικώ δή δυσοσμίαν. — Ή αρμοδία όπηρεσία καθα¬ οιότητος θά ϊπρεπε νομίζο^ιρν νά Ιρευνήσπ την περιοχήν καί νά ά πομακρύνη εκείθεν τό προκαλοΰν την ασχημίαν αυτήν θνησιμαΐον. —Ή καθημερινή κα'ι συνεχής __„ συναυλία των τζιτζικιών πού ί· σ<άλες!/Χουν έγκ«τασι~θη' ^σ' όλα τα δένδρα τής πόλεων — Ι είνει νά αποτελέση, μίαν λε ρη χ ματήσει σέ μιά άπο αύτές τίς σάν έξ ί γωνίες. Κά>ει θαυμάσιον
  καιρό,—
  είπεν ό Έρμπερτ Φεργκάν.—Αύ
  τές οΕ τελε,ιταΐες μέρες τοθ Ά
  πριλίου, είνε πραγματικώς θαυ
  μάσιες. "Ισως άλλάξη τόν Μάη.
  —Ναί, έψιθύρισεν ό Γιορχσάχα
  Σαντάο.
  Δέν είχε ρίψει π»ρά μιά μα
  τιά στό 6πέροχο3 τοπεΐο. Τα μαθ ,, -^,— .- «,.«.«.
  ρα ζ'ύηρχ, μάιια τού, σία όιτοΐα °^°^?.υμένως δέν τ|Ρέπει να Χά"
  πτομέρειαν άναπόσηαΐ'ϊτον άπότήν
  ζωήν της.
  —Οί συμπολίται πού τροσποι-
  οθνται δτι δυσανασχετοΰν άπό
  την επίμονον αυτήν καί.. άχραΐμον
  μουσικήν, σκε&όν έκνευρίζονται
  κάθε στιναήν αναπαύσεως των
  άφιλοκερδών καί άνιδιοτελών αύ
  των έκτελεστών!
  — Μεγάην επιτυχίαν σημει<ί>·
  νει είς τόν κινηματογράφον Που
  λακάκη ή προβολή τού ούγγρικοθ
  φίλα «Γούλικα·.
  Γρνϊο
  δέ
  γ η
  παθοθςιε να
  λοθσαν άπό
  τοΟ Άγγλου.
  -Άλ,,θεια, -
  χό
  δίοΐίν
  - Γ^Ρ είς τόν κινηματο-
  ματαίω; προσ- γράφον «Άπόλλωνα» σημειώνει
  δέν έξεκολ- έίοιρετικές πιέννες τό ναυτικόν
  μο πρόσωπο 24υνχρονον £ΡΥΟν: «Ύποβρΰχιον
  ξχφνι-
  λο σας, τόν πλοίαρχο Πέρ,υ
  2κώτ;
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΛΚΗ
  Τπλέφ. $-«ι
  χη πρό 2ξ
  Φεβρουάριον.
  Αρχανών.
  | "Υπό τοΰ έθνικοΰ μορφωτικοθ
  — διώρθωσεν συ^λό>'ου 'Αοχανών εξεδόθη μι
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  :— καΐά ανάλυσιν των σκοπών τού μετ"
  ώλλων ένδιαφερουσώνσημειώσεων
  | δια την ζωήν καί κίνησιν των Άρ
  χανωνδπου έδρεόει ό σύλλογος κ.
  λ π. Διά τό τομίδιον αύτό πού δύ
  ναται νά θεωρηθή Ενα Λγτο τα κα
  λυτερα προπαγανδισ ικά μέσα
  τού μορφωτικοθ συλλόγου Άρ
  χανων, όφείλονται Βπαινοι τόσον
  εις τό συμβούλιον τού δσον, [δι
  αιτέρωο, είς τόν ίδρυτήν καί διορ-
  Χ. Μαρ
  ΓΥΝΑΙΚΑ
  Μόνον μέ τό Θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια
  (αί 12 ώρΐς).
  Ταχύτης 14 μιλλίνν.-Άνεσις—Άσφίλει*.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Καθιστώμεν γνωστόν είο
  , * *·** ** ν &ΐί_ "■««ΐΐ(ΛΜ ιι_>υιι.ιιν, φυγήν
  τους προτιθεμένους νά ύδρευ- να"= μορφωτικής καί
  θώσιν έκ τοΰ ΰδραγωγε(Ου δα κ?ίς ""1-----
  ινα διαταχθ)) ή σύνδεσις ου- ·'
  των δέον δπως συν τη αίτή-
  σει των υποβάλωσι οημείωμα
  τοϋ Τεχνιτού ή τοΰ Καταστή-
  ιι/ττηΛ τΛ Α—·*-__ ._ Ι
  είς
  .Λ / ^ ίσωχερικΛς
  αυτών εγκαταστάσεως «ν πρέ
  πει νά έχωσι πλήρη Κα| σύμ¬
  φωνον μέ τούς κανόνας ΤΓ(
  υδραυλικής τέχνης κα1 της £
  γιεινής. |Η
  Άπαγορεύεται απολύτως ή
  εκτέλεσις τοιούτων εγκατα¬
  στάσεως πσρά των ύπαλλή
  0 ΙΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
  Κων. Ε. Πολιιδάκης
  ΕίδικευθεΙς εν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοΰ στομαχου
  έντέρων καί ήηατος, δέχεται
  τούς ιΐάσχοντας έκ τοΟ «ι«τι·
  κοθ συστήματος έν τφ (ατρι(θ)
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρις.
  θεραβίία αίμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' λνίοιων.
  Άριθμ. ττ|λ. 7—92
  ι—Μ
  Γτο;νμ^!ης 6πηΡεσί Ι , ΒΙΑΟΠΟΙΗΣΒ
  Έν Ηρακλείω τ« ιςνο ν ™ , ,Ί^ προσέχη Κυριακήν 2ψ
  Ό Δήμαρχος ·Ηοα1λρ?η , λν,γονχος μηνός τελοονιαι τα έγ-
  Μίνάς Γίωργιά1Οζϋ ία£νια "° ίεΡ°° ναοθ τοΟ Άγίου
  . ..— ... Άγίου
  Ιεωργίου είς Άφρατ! Πεδιάδος
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινΐς |γγΟάα- ^ ™* " '
  :τος8ιάχό Ξενο84ί0ν «Έλ- λίπυΧ· ,
  είον «Ελ- Παρακαλοθνται βθεν οί εύσε-
  ίδίφ. —τ-Γ.« παρα τω 6εΐς χα1 φαόθρησκοι δπως προσέλ
  _________———___ θωσι Χ«ί παράστασιν είς την ίε-
  ροτελεστίαν ταύτην.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ν
  ο
  ΕΙνε
  γατριών κα| ι
  °υνται κόβη,
  έπιμελή κοίΐ
  ρτιωτάτηνομ,;
  ■τεθοντος ,„„
  ήλου, κατ' («,
  * εργάζωντο ι
  αί
  )6πονέθησαν»
  • κατα τόν (ι
  ίπατον — ρ6ς ι
  τωσαντήν δΙΐ(|
  ΐον άνέδιδΕ»;
  ύπηρεοια κ
  ρεπε νομίζο,ιιι
  ίοιοχήν χαΐ»
  <εν τώ τφοκΑ αυτήν θνηορ ΐνή Καΐ 0ΒΙ]1 [ζιτζικιών »/ Όθή" _α' ^ι ται ·ποΰ νρ >ανασχετοΟϊ
  Ιτήν κα'ι. &ψ
  ,όν έκνευρΚ>
  αναπαύσεως < ι/ Ιττιτυχίαν <* ;ηματογρσ»ο»1 Ιολή τού ού# 'ττερ'ι ενός Ι« ϊργοϋ τό » " δέν πρέτΐΕΐ* . ■ · ι··1 ΟΛΟΓΟΖ ,,ως θμ. τΐλι ι ,..........' 12 Ι Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί Άθλιοι. Έγκυκλοττα ιδε ία ΑΓ έκείνους ποΰ δέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. 379βν Ε'. Κεραυνβί κατά τής κεφαλής τής κυρας Πανούριας. Την επαύριον, ή κυρά Πανούρια (ούτως άπεκά- λει ό Κουρφειοάκος ιήν γροΐοτν θυρωρόν καΐ θερά- παιναν τοθ Παλαιοσηίτου Κόρακα, πυράν Πανώ ρηαν), ή κυρά Πανούρια παρετήρησε μετ" άπορΐας, δτι ό κύριος Μάριος εξήρχετο πάλιν μέ τά φορέμα τά τού τά καλά. Ό Μάριος επέστρεψεν είς τό Λουξεμβοθργον, άλλά δέν προέβη έπέκεινα τοθ ήμίσεος τής δενδρο στοιχίας. Έκάθισεν είς τό εδώλιον δπου καΐ χθές εΐχε καθΐσει παρατηρών μακρόθεν καί καλώς δια Άπό δλα δι/ δλους ΥΠΟΒΟΛΗ Επάνω σ' Β'. αυτή την σοβαροΐ Ιιτιστήμονε; πού ύποστηρίζουν δτι αυτή ή 6 ποβολή ημπορεί άχόμη καΐ νά προλαμβί<η τί; άρρώσ:ε:ες. Καΐ μα; λένε δτι χρειάζεται πρός τούτο μιά προκαταρκτική σχετική δια«αιδαγώγησ: τού άτόμου. "Ο ταν έ"χιτε δ·αρκώ; σιό νού σας πβιτχ άπό λίγο χαιρό θεραπείας διά τής δποβνλής τισμοϋ Μονάχα Ι*, έ καΐ τού υπνω πού χρειάζεται Ό προσκοπισμός είς τό χωρίον Βενεράτο, ΒΕΝΕΡΑΤΟ Αΰί-ουστος (4ν- ταποκριτοΰ μας) — Είς την δλην προσκοπικήν ταίου κα·ροθ τα διάφορα άγροτικχ κέντρχ μέ ΐ εθ κίνησιν τού τελευ ήτις σημειοΰταί. εις κρΐνων τό λευκόν καπελλΐνον, την μέλσιναν έσθή πώ; είσθε άρισ:α στήν όγεία ο%ι, τα καί πρό πάντων τό κυανοθν φώς. Δέν έσάλευ δτι τίποτε δέν ημπορεί νά δια σεν έκ τής θέσεως έκεΐνης, οϋΐε επανήλθεν είς την στΐ4ση την ίσορρ3πία των δυνά οικίαν τού, ειμή δταν έ'μελλον πλέον νά κλεισθώσι μεών σα; Στόν πονοχέφαλο επί τού Λουξεμβούργου αί θύραι. Δέν είδεν άναχωροθν παραδείγματι, έξηγοΰ; άν συγ τα τόν κ. ΛευκΙαν μετά τής θυγατρός τού, καί έ χεντρώσετε δλη σα; τή σκέψι συμπέρανεν 8τι θά εξήλθον έκ τής δυτικής θύρας στήν ίδέα δτι ό πόνος σα; Ιλατ τοθ κήπου. Όταν ιαετά τινάς έβδομάδας ανεπόλει τώνιται σιγά σιγ*. κι' δτι σέ λίγο ό Μάριος την εσπέραν ταύτην δέν ηδύνατο νά έν δέν υπάρχει πιά, θυμηθή άν έδείπνησε και' αυτήν, ή δέν έδείπνησε.'-'------ —.....- Την άλλην ημέραν, ήτο ή τρΐτη πάλιν είς την κυρά Πσνούριαν έπεσε κεριυνός. Ό Μάριος έξήλ 'νώσεω; τής χριστιανική;'έπισιή θε μέ τά καλά τού φορέματα. —Τρείς ημέραις έπανωτά! Τί έχει νά πή σότό τό πραγμα! Έπειράθη νά τόν ακολουθήση,, άλλ1 ό Μάριος καί τού υπνωτισμοΰ, οί όπαδοί τη; τό κακό έλατ τώνεται πραγμχτικά. Αυτή εί νέ ή θεο>ρία τής γνωαΐή: όργα
  έή
  Άλλά γιά νά
  'σ:ή θεραπεία διά
  επανέλθωμεν
  τή; ύποβολής
  ήτον ώκύπους καΐ την έξέφυγε Φιντασθήτε Ιππο
  πόταμον πειρώμενον νά κυνηγήση, δορκάδσ. Τόν έ"-
  χασαν οί 'όφθαλμοΐ της μετά δύο λεπτά, καί επέ¬
  στρεψεν άσθμαΐνουσα πνιγομένη σχεδόν υπό τοθ
  άοθματός της, μανιώδης.
  — Κσλή άνθρωπιά καΐ αυτή! έ'λεγεν ϋπογογγύ-
  ζουσα' νά πιάνη νά φορή καθημέρα τά φορέματα
  τού τά καλά, καΐ νά κάμνη τόν κόσμον νά τρέχη
  κατ' αυτόν τόν τρόπον κατόπιν τού!
  Ό Μάριος κατηυθύνθη είς τό Λουξεμβοθργον
  Ή κόρη ευρίσκετο έκεΐ μετά τοθ κ. Λευκίου. Ό
  Μάριος έπλησίασεν δσον πλέον ηδυνήθη, προσποιού
  μενος δτι άνεγΐνωσκε βιβλίον τι, πάλιν δμως Εμεινε
  πολύ μακράν ίπειτα δέ επανήλθε καί έκάθισεν είς
  τό εδώλιον τού, δπου διέμεινε τέσσαρας ώρας παρα¬
  τηρών είς την δενδροστοιχΐαν τά στρουθία, άλλό-
  μενα ενώπιον τού. Τοθ εφαίνετο δτι καί αύτά τόν
  ένέπαιζον.
  μα; βεόαιώνουν δτι ή δειλία, ή
  δισταχτικότη;, οί έ!μμονες, ίδέε;,
  οί άγωνίες, ή ζήλεια, τά διάφορα
  τίκ, οί νευριχές κρίσεις, ή έξ*
  σθένησΐς τού μνημονικοθ, ή ελ
  λειψις θελήσεως, τό χαρτοπαχτι-
  κό πάθος, τά διάφορα βίτσια, 2
  λα αύτά έλαττώνονται καί έξαλεί
  φονται πολλές φορές τελείως έ
  μέρου; τού γιατρού μεγάλη | σκοπόν την υγ ά καΐ εθνικήν δια
  καΐ άπόλυτη εϊλικρίνεια, πού ποέ παιϊαγώγησιν τή; νεότητο;, δέ^
  π?ι νά την έμπνεύση καί στόν άρ ή:ο δυ/α:όν νά ύσ:ερήσ/) τό Βενε
  ρωστό τού γιατί άλλοιώτικα άντΐ ρατο, τά πρωτοπόρον είς πάσαν
  ενός καλοΰ, δημιουργοΰνται άπει- προοδευτικήν προσπάθειαν. Ο3τω
  Ρ*
  σπχνιώΐατοι
  τέτοιοι
  άκόμη
  ί
  γιατροί είνε
  ΓιατΙ είνε ά
  δώ άφίξε'ος τοθ κ.
  ά δάλ
  τής 4-
  Ιωάννου Μχ
  φ
  ν5υσά<η διδασκάλου καί ά^χηγοθ ή ό Άβ5οϋ, σονεχεντρώ^ άκόμη καΐ άφοθ μεταξύ έπισΓήμης σαν έηίλεκτα μέλ»; τής κοινωνίας λ ί ό έψ ί μη λήθεια δτι οί καλοί δ;σ:άζουν φ μ ήμη καί τσαρλατανισμοΰ, ώς γνω· μας καί κατόπιν συσ^έψϊως κχί σΐόν, στήν περίπτωσιν ζή αά δ ίύ τί)ς θεραπείας διά τοΰ ς γνω μς ψς ειδικώς συζητήσεως απεφάσισε δπως ίορύ υπνωτι είνε δυσϊιάκριτχ καΐ εΰ<ολη ή ων τσαρλατάνων με , μεγάλων ώΐε'ειών αι οποίαι πραγματικαί έπισΐη ^ ' * ά δ ιροκύψ5υν εντεύθεν επ άγαθώ διείσδυσις ταξυ πδν σουν Τοπικόν ΙΙροσκοπικόν σμόν καΐ συμπήξουν προσκοπιχήν όμάδα, έν πλήρει γνώσει τόν θά ταξυ πδν πραγματικαί έπισΐη μόνων, Εκανών νά διαφημίαουν ιροκύψ5υν εντεύθεν επ άγαθώ τής ύ εή νείΐητος τοθ τόττου μα; πραγματικού; επιστήμονας νείτητο; τοΰ τόττου μα; * κατασ:ρέψουν την μέθοδο. Ι Τάν Πρβσχοπιχόν Συνδεσμον ήέΤ τού; καί νά "Ενα είνε έπανέρχεται απετέλεσαν ώ; μέλη οί κ κ άφορα την τρική, στ,Ις άρχικές τη; πηγές τόν τελευταία καιρό. Στήν άρχαιότη τα ή ύποβολή έπαιζε σπουδαΐο μ^ναδικό ρίλο στή θεραπευτική. Έπαυσε νά τόν παίζη, δταν άπό θεραπεία Ιγινε τσχρλατανισμός κατά τόν μεσαι3>να. Ποιές μπο
  ριΐ νά μά; [ίίβχιώση ότι συν τώ
  χρόνφ δέν θά ξαναγίνη πάλι έπι-
  στήμη,
  ) μ
  Χον,ροζουμάκης,
  θ Χελιδώνη·;, "Ι Καλλέργης,
  Σα. Άνχσΐασάκης, Κ Ξενάκης,
  Έμμ. Άνδρ-υλά/ΐης, Β Χαρχού
  τση;, Ί Ο!κονομά<η;, Στ.Άμπαρ τζά*ης, Εί. Βολουδίχη;, Δ Πό ά Γ Κ Β η η Γ. Καραβελάκης, Χ, λιτάκη;, θ Π«πχ5ί«η;, Γ. Βχ ρ^ύχα;, Ί. Ρω.ιανο;, Ν Καραμα νώλης, Π. Άμπχρτζάκη;. Διά τό άξ'ωμα τοΰ τοπιχοϋ Έφόρου έ- προτάθη όμοφών»; ό δρχστήριος Σχτρός τή; κωμοπόλεως μας κ. Έμμ. Στρχτάκη". Έαίση; διά τό άξίωμα τοΰ ΆρχηγοΟ τής Όμί δο; δ διδάσκχλο; κ. Σταύρος Πι νακουλάκης, κχί ώς ύπχρχηγοΐ οί κ. κ. Ανδρ Μαρχάχης κχί Νικ. Βχρούχας. Ή κοινωνία μχς άπό τή; πρώ τη; στιγμής περιέβχλε μέ ζωηράν συμπάθειαν καΐ θερμόν ενδιαφέρον την γενομένην πρΐσκοπική' κίνη σιν. Τό γεγονός τούτο, έν συνδυχ σμώ μέ την έγνωσμένην ίκανίτη τχ των προσώπων τά όποϊα άνέλχ β?ν τχ δπεύθυνα άξιώματχ, έγγυόϊ τχι απολύτω; διά την επιτυχίαν τού άρξχμένου ϊργου. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΣΚΝΙΠΕΣ Α'. Μεριχέ; σκνΐπε; θυμίζουν μέ την μορφή τού; τίς μικρές μυΓ γες·, άλλων ή σιλουέττα μοιάζει μέ τά χουνούπια. Ή έπιστήμη Παρήλθον τοιουτοτρόπως δύο έβδομάδες. Ό Μά τού; δίδει διάφορα όνόμαΐα, ά ριος έπορεύετο είς τό Λουξεμβοΰργον, δχι πλέον χάριν τιεριπάτου, άλλ' Ίνα κάθηται πάντοτε είς ού ιό έκεϊνο τό μέρος, μή γνωρΐζων ούδ' αύτός διατί. 'Εκεΐ ερχόμενος δέν μετεκινεΐτο πλέον. Έφόρει τό καλόν τού Ινδυμα" τουλάχιστον δέν πσρουσιάζετο. Τής κόρης τό κάλλος ήτον άληθως έξαίσιον. Μό νόν έάττο>μα είχεν, οτ* μετα-ξύ-τοϋ β^έμματός της,
  μελσγχολικοΰ δντος, καί τοθ μειδιάματός της τοθ
  τιεριχαροες ύπήοχεν άντΐθεσις, δΐδουσα είς την
  μορφήν της εσκτασΐν τίνα, έξ ής τό γλυκύ πρόσω¬
  πον έκεϊνο εφαίνετο ένΐοτε άλλόκοτον, άλλά καί
  ούτως άξιέραστον.
  (συνεχΐζεται)
  Γ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■εΐΒειει·ΜΜΐειεΐΒει·ειειεΐΝειειει
  ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
  Ν. ΑΛΙΚΙΩΤΗ
  Παρελάβομεν:
  ΣΤΑΦ1ΔΟΧΑΡΤΑ
  ΣΤΑΦΥΛΟΧΑΡΤΑ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΚΑΣ
  ΣΠΑΓΓΟΥΣ ·ΓΡΑΔΑ
  Λόγω των μεγάλων ττοσοτήτων ττοϋ
  επρομηθεύθημεν έττετύχαμεν καλάς τι¬
  μάς, καί ώς έκ τούτου είμεθα ΟΙ ΕΥΘΗ
  ΝΩΤΕΡΟΙ παντός άλλου.
  Εφιστώμεν την προσοχήν των στα-
  Φυλοεξαγωγέων Εύρώπης καΐ ΑΙγύ-
  πτου. Διαθέττομεν την μεγαλυτέραν
  ποικιλίαν χαρτιών ειδικώς παραγγελ¬
  θέντων διά την σταφυλοεξαγωγήν.
  Ζττ^σατέ μας δεΐγματα καΐ τιμάς.
  ναλόγω; των άσθενειών ποΰ ήμ
  ποροΰ/ νά μεταδώσ;υν στού; άν
  Ηρώπους. Σέ πολλά μέρη τή;
  Εύρώπης τό τσίμπημά τού; δέν
  είνε παρά μιά άπλΐ) ενόχλησιν,
  δίχω; άλλε; συνέπειες Στόν τόπο
  μας δμως χαί παρανάτω, στίς ά-
  ποιχίες τής Βορείοι» Άφρικής,
  τό τσίμπημά των έντίμων αυτών
  προκαλεΐ πολλές άρρώστειε; Βε¬
  βαία, 3λα αύτά τά ίντομα ποιι
  μά; ένοχλοθν δέν είνε έπφλαβή
  Δέν μεταοίδουν δλα τού; έλώ-
  δεις χαί τόν χίτρινο πυρετό. Μ'
  δλα ταθτα υπάρχουν κι' άλλες
  άρρώστειε; δχληρές πού μεταδί
  ίουν μέ τό τσίμπημά τους
  Ωρισμένα εΓδη σκνιπών μικρο
  σκοπικών, κρύβονται μέσα στά
  ρυάκια χαί
  δένδρων κι'
  μονάχα δταν
  στά φυλλώματχ των
  άπό έκεΐ έξορμοθν
  δώση ό ήλιος. Έ
  κείνη τή στιγμή, μά; πληροφορεΐ
  ό καθηγητή; Έρρΐκο; Μωντοΰλ,
  ξεκιν^ΰν πραγματικά σύννεφα πού
  δέν βλέπουμε κι' έπιτίθενται κα¬
  τά των άνθρώπων καί κατά των
  ζώων, μέ άντικειμενικό σκοπό
  τό αΐμά τού;. Οί πιό έπιθετικέ;
  σκνΐπε; είνε οί θηλυχέ; Είνε
  τόσο λαίμαργες πού ροφοΰν μ' ά·
  πληστία τό αίμα καί πέφτουν έ-
  ξαντλημένες άπό τό πολύ φούσκω
  μα Στήν Λαπωνία, ή Ιπιδρομή
  ενός εΐδους σχνιπών κατά
  προβάτων είνε τόσο λυσσώδης,
  πού έπιφέρει τόν θάνατό τού;.
  Τά άλλα ζώχ, £σα μποροΰν, κα
  Τ9^ρε.άγ&υν ψηλά στά βουνά καί
  ατΐς παγωμένες έκτάσεις. Στή
  Σερβία μερικές περιφέρειες μα
  σΐίζονται κυριολεκτικώς άπό τίς
  σ/ΐνΓπες
  Άπό τίς άρχές τοΰ Μαίου οί
  σχνϊπε; άρχίζουν τό έπιθετικό
  τού; Ιργο. Σέ μεριχές χώρες
  ό άριθμός τού; είνε τόσο μεγά¬
  λο; πού καθώ; έπιπίπτουν κατά
  των ζώων πού τό δέρμα τού; εί
  νέ άνοιχτόχρωμο, τό μαυρίζουν
  Προτιμοθν νά κάθωνται στά ρου
  θούνια, στό σιόμα, στά μάτια
  κχί στ' αύτιά των θυμάτων τους
  καΐ σΛμβαίνει πολλές φορές νά
  είνε τόσο πολυάριθμες, πού προ-
  καλούν άσφυξία στό θύμα, γιατί
  «ΐσχωροΰν ώς τάν λάρυγγα καΐ
  τ?)ν τραχεϊα άρτηρία τους.
  (συνεχίζεται)
  Ό 'Ελαιουργικός Συνετβι-
  τισμός Κοββουσίου Ίεραπέ-
  ρρας προκηρύσσει δτι δέχεται
  προσφοράς μέχρι τής 25ης
  Αύγούστου 1938 διάτήν προμή
  θείαν των κάτωθι μηχανημά
  των ήτοι:
  1) ΜΙα πετρελαιομηχανή 6
  ριζοντία τετράχρονος (Σοθπερ
  Δήζελ) δυνάμεως 50'ίπτων ή-
  λεκτρικοθ τύπου.
  2) "Ενα υδραυλικόν πιεστή
  ριον.
  3) Μία ΰδραυλική άντλία.
  4) "Ενα ελαιοτριβείον.
  5) Μία ήλεκτρογενήτρια συ
  νεχοθς ρεύματος 900 στροφών
  ^ | δυνάμεως 20 ίππων των 220
  βόλτ.
  Είς τάς προσφοράς δέον νά
  άναφέρωνται λεπτομερώς αί
  τιμαί, ό χρόνος παραδόσεως,
  αί ευκολίαι πληρωμής "καΡπα"
  σα άλλη σχετική λεπτομέρεια.
  Καββοΰσι τή 16 Αύγούστου
  1938.
  Ό πρόεδρος
  Δ. Κοφινάκης
  —Ή υδρευαις Χανίων.
  Είς Αθήνας αναχωρεί έντύς
  των ημερών ο Δήμαρχος Χανί¬
  ων κ. Σκουλάς προκειμενου νά
  ύιογράψη τα συμβόλαια τοϋ δ«·
  νείου υ έ την Εθνικήν Τράιτε-
  ζαν έκ δρ. 17 000.000 Τό δάνειον
  ώς γνωστόν τουτο θέλει χρησι
  μοποιηθΓΪ διά την μεταφοράν των
  υδάτων τής Άγυινς Ίνα λυθή
  ου τω οριστικώς τό ζήτημα τής
  υδρεύσεως τής πόλεως.
  —Τό ταμείον νομικών.
  Προχθές συνήλθεν είς τό υπουρ
  γβΐον τή; Δικαιοσύνην ή έπιτρο-
  πή, ή ©ποία άσχολεϊται μέ την
  τροποποίησιν τοϋ νόμου περΐ τα·
  μείου αυντάξεων νομικών.
  —Διαγωνισμός γεωπόνων.
  Κατόπιν αποφάσεως τοΰ κ. υ-
  πουργοΰ τής Γεωργίας όημοσιβυ-
  θείσης είς την εφημερίδα τής κυ-
  βρή;, ρηρχη γ
  , σμβς πρός πληρώσιν έπτά θέσεων
  . προϊσταμένων γεώργική; υπηρε¬
  σίας, διευθυντών φυτωρίων"άμερι-
  κανικών αμπέλων, διευθυντών ή
  καθηγπτών κατωτέρων γεωργικών
  σχολείων κλπ Ό διαγωνιβμός θά
  διενεργηθή την 29ην Αύγβύστου.
  Ό όδβντί«τρβς
  Εμμ. Ι. Αλεξάκης
  Ιναντι Αγ. Τίτου
  ΈκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους αναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  ΈπΙσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μΐτάλ
  λων—κορώνες έκ «ορσ·λά·
  νης. Έ«ανο^ορά τελείως ά-
  νώδονος τβν στρββλο·υ·ν ό
  δόντων είς την κανονικήν αθ
  τ*ν θέσιν.
  Τηλέφωνον 6 91.
  ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  ΧΑΤΖΗ
  (ΚοκχΙνη Χάνι)
  Παρέχει την ϊϋκαιρίαν μιάς τιλείας ψυχαγωγίας. Πο-
  τά έκλβκτά, μπύρα, μεζέδες. Καθαριότης καΐ πΕριποίησις
  άκρα.
  'Εκτός τούτου πβιρέχει καΐ την ευκαιρίαν θαλασσίου
  λουτρβΰ είς την καθαρωτάτην παραλίαν τού έπβυ καΐ ϊ·
  χούν κκτκβχαυαοβό βΐύικίς κοΛύβίς. Παρέχβι καΐ ϋδωρ
  6γι*ιν*τ«τ·ν έκ τβΰ έχεΐ πλησίον ππγοτόιοϋ.
  ΒΙΚΕΤΑΑ
  Φ
  ύ'άουί &<&α4 τάί ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ » ΑΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΗΛ. 42-29/ : ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥΤΉΛ. 40-08$ Άντιπρόσωποι διά την Κρήτην.· Ε. θ. ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗ! & ΥΙΟΙ Κρή¬ —Οί παιδικοί σταθμοί της. Διά 11. Δ. Ιδρύεται είς Χανιά παιδικός σταθμός τοΰ όποίου σχοπός θά είνε ή περίθαλψις κα¬ τά τό διάστημα τής ημέρας των μικρών παιδιών των εργαζομέ¬ νων γυναικών Τό υπουργείον Ύγτεινής θά καταβάλη δρ. 500. 000 διά την ανέγερσιν τοΰ κα· ταλλήλου οΐκηματος τού σταθ- μοΰ, έκχωρουμένου τοΰ πρός τουτο οίκοπέδου υπο τού ΛΑμου Χανίων. —Ή έξαγωγή των νωπών ό- πωρών. Είς Κρήτην κατέρχεται ο τμη ματάρχης τοΰ ΰπουργείου τής Γε ωργϊας κ. Φιλιππόπουλος, προκει μένου ν ά εξετάση επι τόπβυ τάς συνθήκας ΰφ'_ άς γίνίται ή ολη έργααία τής έξαγωγής των νωπών όπωρών καΐ κυρίως των σταφυ λών. 'Επ' εύκαιρία ό κ. Φιλιππό πουλος θά δώση όδηγίας είς τάς γεωργιχάς υπηρεσίας καΐ τους έν ώαφίρώμενους δια την καλήν συσκευασίαν κα'ι συντήρησιν των έξαγομενων όη»ρ^ν. Μετά την έ πιστροφήν τού ό άρμοδιος τμημα τάρχπς θα Εισηγηθή την λήψιν νεωτερων μέτρων, βάσβι των πά ρατηρήσεων τα; οποίας θά κάμη επιτοπίως. — Πυρκαϊά είς Χανιά. Την 10.30' μ. μ. τής προχθές έ· ξερράγη είς Χανιά πυρκαϊά αίς τάς αποθήκας οίνοβάρελων παρ« τά γραφεΐα των ΰδροηλεκτρικών έργων. Επί τοπου κατεφθασεν ό ΰπουργός Γεν. Διοικητης καί 6 Δήμαρχος καθώς καί δύναμις οτρατού καΐ χοροφυλαχής Τό πΰρ κατεσβεσθη χωρΐς νά προ* καλέση σοβαράς ζημίας διότι αί αποθήκαι ήσαν κεναΐ έμιτορευ- μάτων. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Μεταφερθέντος τού Βυρβοδεψεί- ου τοθ κ. Φωτ. Πουλιανάκη, είς τό έξω«ι τής πόλεως νεόκτιστον εργοστάσιον τού, παρέμεινε είς τό παλαιόν καί είς ιδιαίτερον δι- αμέρισμα παραπλεύρως των Στα- φιδαποθηκων Ά5ελ. Κωνσταντι¬ νίδου, ό Αλευρόμυλον 4 οποίος έπανήρχισε την λειτουργίαν τού διά κοσκίνισμα καί άλεσμα δι¬ αφόρων σιτηρών μέ ταχιίτητα καΐ ήγγυημένην εργασίαν. Τό παλαιόν ΒυρσοδεψεΤον τού ένοικιάζεται ίλόκληοον ή καΐ κα¬ τά δίαμβρίσματ», κατάλληλον λό· γφ τοθ μιγάλου χώρου τού, δ.* οίανδήποτι επιχείρησιν.
  ;
  • Ι
  , ι
  II!

  Α
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Σοφβάτου
  20 Αύγουστον) 1938
  123 Ώρα
  Ο ΒΡΕΤΤΑΝΟΣ ΗΡΟΒΥΠΏΥΡΓΟΣ
  ΣΥΝΕΣΤΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
  ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
  ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣεθΣ ΑΙΑΤΟΣΧΕΑΙΘΝ
  ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΗΣΕΟΣ ΤΟΝ ΕΟ Ε Λ ΟΝ ΤΟΝ
  ΉΠολωνία δέν 9α αποχώρησις
  έκ τήςΚοινωνίας των Εθνών.
  τόν κ. Νεγκρίνκαί τα ζω
  τικώτερα των έσιοτερικών
  τα
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύ¬
  γούστου (τοΰ άνταποκρι-
  τοΰ υ.ας).— Κατ' ειδή-
  σεις έκ Παρισίων άποδί-
  δβ,ται ιδιαιτέρα σημασία
  είς την σύγκλησιν τής κα·
  ταλωνικης βουλης. Ή
  σύγκλησις α'ίτη σχετίζεται
  μέ τόν τελευταίον ανασχη¬
  ματισμόν τής κυβερνήσε¬
  ως τής Βαρκελώνης υπό Κατά τάς άνακοινώσεις
  των επισήμων πολωνικών
  κύκλων, ή Πολωνία 5έν
  33 Πρωινη
  Τηλεγραφήμαϊα εκ Βαρ
  σοβίας,
  γραφέντα
  όσον αφορα
  περί
  φ
  ως τή; Πολων£ας έ* τής
  Κοινω^ί-ας των θ
  διαψϊύδουν ταυτα.
  κ την
  τού είρηνιστ,ικοΰ τούτου
  θεσ^οΰ. 'ΑπΧ'δς θα πα¬
  ραιτηθή τής έδρας αυτής
  είς τό συμβούλιον τής
  Κ,οινωνίας διά λόγους
  άφορώντχς την γενικήν πο¬
  λιτικήν αυτής.
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ό
  Βρεττανός πρωθυπουργός κ. Τσάμπερ¬
  λαιν προέβη είς ωρισμένας συστάσεις
  πρός την κυβέρνησιν Μποΰργκι»;.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν συνέστησεν είς
  την κυβέρνησιν τού Φράνκο νά τροπο¬
  ποιήση τούς όρους τί;ς απαντήσεως αύ·
  τού αναφορικώς μέ τό σχέδιον τής ά-
  νακλήσεως των έθελοντών, διά νά δυνη-
  θή νά προχωρήση είς τό έργον της ή κόν Γραφείον
  έπιτροπή μή επεμβάσεως τοΰ Αονδί- πουργοΰ καί
  νού.
  Αι έξαγωναι των σταφυλων μας.
  Τάπροτεινόμεναπροστατευτικάμέτρα
  ΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑΙ Ε
  ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΤΙ ΕΑΝ ΟΙ ΣΟΥΔΙΤΑΙ
  ΕΠΙΜΕΙΝΟΥΙΙ ΕΙΣ ΤΗΝ Λ!
  ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ
  ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΑΘΗΝ%Τ 19 Αύγούστου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας)- — Τηλεγραφοΰν «Χ
  Παρισίων ότι αί γαλλικαί εφηί-ερίοε;
  ^8 ρΛ**
  Σχετικώς μέ τό ζήτημα τής
  ενάρξεως τής έξαγωγής στα-
  φυλών είς Αίγυπτον τό Γεωρ
  γικόν 'Επιμελητήριον Ήοακλεί
  ου απηύθυνε πρός τό Πολιτι
  τοΟ κ. Πρωθυ-
  τά ύπουργεΐα
  ΓΕΝΙΚΗ Η ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  ΕΚ ΤΗΣ ΛΟΑΝΤΗΣΕΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  Γεωργίας κσΐ Έθνικής Οίκο-
  νομΐας, τό ακόλουθον τηλε-
  γράφημα:
  «Έπειδή λόγω άναπτύξεως
  είς Αίγυπτον έγχωρΐου πα·
  ραγωγής σταφυλών κοΐ περυ-
  σινών ζημιων έξαγωγέων αύ¬
  τόθι, προβλέπομεν έξαγωγή
  Αίγυπτον κατά τρέχουσαν στα
  φυλικήν περίοδον λόγω έξαγ-
  ΑΘΗΝΑΙ 1 9 Αύγούστου (τοΰ άν Υβλλομένων μέτρον σιγυπτια-
  ταποκριτοΰ μας). —Κατά τα έκ Λον¬
  δίνου τηλεγραφήματα, διά των οποίων
  έπεβεβαΐώθη ή λήψις τής απαντήσεως
  τού Μποθργκος διά τούς εθελοντάς,
  είνε πλέον ή' δυσάρεστος ή εντύπωσις
  τής κυββρνήσεως Τσάμπερλαιν έκ τού
  περιεχομένου τής έν λόγω απαντήσεως. '
  Γενικώς οί βρεττανικοί κυβερνη·
  κης κυβερνήσεως περιορισθή
  κάς
  ών
  τα
  σημαντικώς, παρακαλούμεν λη
  φθώσι μρτρα προωθήσεως ε¬
  ξαγωγήν στσφυλθν εύρωπαϊ-
  άγορός μεταξύ όπο(
  ρύθμισις έξαγωγής κα
  χώρας ιτρός πρόληψιν
  συναγωνισμών μεταξΰ Έλλή·
  νων έξαγωγέων, χορήγησις
  διευκολύνσεων παρεχομένων
  υπό συναγωνιστριών χωρών
  καί ενίσχυσις τής υπό Άγρο-
  τραπέζης ίδρυθείσης "Ελληνι-
  κης Έταιρείοτς εξαγωγήν, ό
  ποία συντελεί συγκρά η ΐιν
  Ικανοπηιητικών τιμών χορη
  γουμένων είς παραγωγούς
  πρός εξαγωγήν δσον δυνατόν
  Εί? τάς κρίσεις των αί γχλλικαί έ-
  φημερίδε;, έκδηλώνουν γενικώς άπαι.
  σιοδοξίαν. Δ8ν παραλείπουν μάΧιατ*
  _______»ΰ προβλήματος, είνε
  τό οποίον άφορα πλέον έξ ολοκλήρου
  τούς Σουδίτας καί ότι άν ούτοι έξα·
  κολουθήιουν νά έπιμένουν^ είς^τήν άξί-
  μεγαλυτέρων ποσοτήτωυ καίιΐΓ)ς Έθνικής Οίκονομίας γενι-
  προστασίαν πσραγωγων» 'κώτερον.
  Έξ άλλου & ένταΓ.θα ΣΟλ-
  λογος των Σταφυλεξαγωγέ- ____^ _
  ών υπέβαλεν ύπόμνημα πρός'νχ -{ρΌσθέσουν ότι ή διευθέτησις
  την κυβέρνησιν διά τού όποΙ-'— ~..β___- ,λ _η«-κ^-5Μ· «·*«-κί- β,.^ε £·#ι
  ου παρακαλεΐ νά άνασταλή
  μέχρι τής προσεχοθς σταφυλι-
  κης περιόδου τό δημοσιευθέν
  εσχάτως διάταγμα τό αναφε¬
  ρόμενον είς τόν ποιοτικόν έ¬
  λεγχον καί την συσκευασίαν
  των σταφυλων, δεδομένου ο
  τι θά προκύψουν μεγάλαι δυ¬
  σχέρειαι εάν έπιζητηθβ άπό
  τοί'δε ή έφαρμογή τού καί έν-
  δεχομένως αί έξαγωγαί στα-
  φυλών» νά έπηοεασθοϋν πρός
  ζημίαν τοΰ τε έμπορίου καί
  ή
  ωιιν πιρί
  τονομίας,
  πόλεμον.
  χορηγήσεως είς αύτούς αύ·
  είνε φανερόν ότι έπιδιώκουν
  Τα πρακτικά της δίκης Χανίων.
  (Συνέχεια έκ 1ης σελίδος) . λον, Κυρ. Ι. Μωραϊτάκην, Μ τιδά<η αλήθειαν καθόσον ή προοπτική ρ Ι. Σταφυλαράκην, Έμα. Π τωνάκηΛ Έλ. Στ Μπουρδαν- Άντ. Γ. Παγωνά- τικοί κύκλοι φαίνονται δυσαρ8στνιιι.έ· Ι1011 ε^ναί ν* καταδικασθοϋν ά; Γαλανάκην, Δ. Π Γαλανά |κην, Μ. Ι Γιακουμιανάκην, Ί νοι κος καλήν θέλησιν διά μίαν όριστική πίλυσιν τοΰ ζητήματος των ξένων Ισπανία έθελοντών. έκ τής απαντήσεως τοΰ Μποΰργ- μειλίκτως οί ύπέχοντες ευθύνας ού κην, Σταμ. Στυλ. Στσφυλαρά Γ. Λοτμπάκην, Ν Εμμ.Άλευ- ;, ώς μή έκδηλούσης ούσιαστικώς Χ1 8μ—ί χ*1 οί πραγμαπκοί ά-Ικην, Ρεμεντάν Μούρτονδη ράκην, Γ. "Εμμ. Άλευράκην, ι^ήν θέλησιν διά μίαν οριστικήν έ- Θώοι (γίνεται πεντάλεπτος διακο- Μουσμαράκην, Έμμαν. Γ. Στ. Ί. Κογιοννάκην, Ί. Γ. Γα έν πή). Έξετάζεται μετά ταύτα ό 11»- ' Φραγκονικολάκην, Α Α. Ζιυ λανάκην, Ί. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΠΡΟΕΒΗ ΕΙΣ ΛΙ1ΒΗΜΑ ΕΝ Ρ Ο Μ Η ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τοΰ άν- ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Λονδίνου ότι ο ύπουργός των Εξω¬ τερικών λόρδος Χάλιφαΐ κοινή απο¬ φάσει μετά τού 'Άγγλου πρωθυπουρ γοΰ κ. Τσάμπερλαιν προέβη είς διά· βημα πρός την Ιταλίαν. Ή Αγγλία διά τοΰ διαβήματός της ζητεί ταχείαν λύσιν των προβλη- μάτων των άπασχολούντων την διεθνή κατάστασιν καί ίδιαιτ ρως τού ίσπανι- κου χωρίς ή Ιταλία νά φαίνεται προ- βάλλουσα έμπόδια είς τάς επί τούτω καταβαλλομένας ή' καταβληθησομένας προσπαθείας. Ο κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΕΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΠΑΥΣΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ξζ μ ' ρασκάκης βρασύβουλος χωροφύ- λάξ. ΚαΐηγορεΙ καί ούτος τόν Πρόεδρον Β^υκολιών, καθώς κ»ί τόν Εύθύμιον ΤΙερακάκην. Ακολούθως καλείται ό δπολο- χαγός Σπύροο Γεώργιος έξ "Αρτης [ ειπών διι ό Καρβουνάκης Μιχαήλ έφωράθη πυροβόλων κατ' άπο· σπάσματος στρατιωτικοΰ. Επι- κυροθται δέ ή κατηγορία αυτή καί έκ τής αναγνώσεως τής κατα- θέσεως τ&0 Μηλιαρδ δεκανέως καί παθόντος. Έξετάζεται βραχύ- ρΐδην, Άπ. Στ. Μυλωνάκην, κην, Έλ. Ν Ι. Ανδρ. Φουρναράκην, Ν Μ. Κουργεράκην, 1. Μ. Παπαδά- Μ Στ. Γιαννακά Τσουγκαράκην, ΐίθΫΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΓΥΜΝαΙ ΤΟΥ ΓΕΡΜΛΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Τ·ίεώτεραι πληρο¬ φορίαι έκ Παρισίων, άναφερόμεναι είς τα αχόλια τ<ΐ>ν Γάλλων επί τοΰ σου·
  διτικοΰ προβλή^ατος καί τής στάσε¬
  ως τής Γερμανέας, τονίζουν ότι ό γαλ-
  λΐΜός τύπος ύποστηρίζει, ότι τα τελευ¬
  ταία μεγάλα γυμνάσια τού γερμανικοΰ
  στρατοΰ άποβλέπουν είς την άσκησιν
  ήθικής πιέσεως. Διά τής πιέσεως ταύ¬
  της ζητεΐται νά δοθή είς τό σουδιτι·
  κόν λύσις εύνοοΰσα πλήρως τάς γερ-
  μανικάς άπόψ&ις.
  Εύαγ. Στ. Χατζηαγγελάκην,
  Στ. Γερογιάννην, Έμμ. Γερο
  Έ
  ΔΕΝ ΑΠΕΜΑΚΡΥΝΟΗ ΟΥΔ
  ( η ρ
  κην, Ν. Μ. Πανιερά-ην, Ν. Π. ' γιάννην, Έμμ. Σιμιτόπουλον
  Μαρινάκην, Σπ
  Ι Θ. Κοντιδάκην
  Α· ΖουρΙδην, Ι Τσατσαρωνάκην, Εύαγ. Πά
  νης μεθ δ καλείται ό χωροφυ-
  λαξ Μιχαήλ Οαπατζανής.
  II.
  Τί γνωρίζεις διά τόν Μα
  ζάνην;
  Μ. Ούτος είναι έκεΐνος ό οποί¬
  ος μέ έπυροβόλησε (Ιδεΐξε δέ τα
  ΐχνη τής σφαίρας είς τό καπέλλο
  τού).
  Ό Σχοινοπλοκάκης Πέτρος χω
  ροφύλαξ έξετάζεται κατόπιν. Κα·
  τηγορεΐ ούτος τόν Παναγιώτην
  Καυκαλάν καί τόν Μπαχαρόπου-
  λάν, Δ Ν. Παπαδάκην,Σπύρ.
  Ν. Παπαδάκην, Χρ. Ι. Μάντα¬
  καν, Μίνωα 1. Μάντακαν, Β
  Ι Μάντακαν, Χο. Χαρ. Βουρ
  δουμπάν,Εύάγ. Ι. Φιντικάκη
  Ο
  ΕΚ ΤΟΥ ΤΣΕΧ
  3Α0Σ
  ΚΟΥ
  Έλ. Δ. Ρηγάκην,
  τοπυράκην, Ι. Β.
  Μέν. Π. Βερναδάκην, Ε. Σ.
  Ι Δ. Σφακιανά-
  Ε Ν. Σκου παδάκην καί Π. Δ. Τζινάκην. |
  ~ Παραπέμπονται ωσαύτως ι ΑΘΗΝΑΙ 19Αύγούστου (τού άν·
  είς τό άκροατήοιον τοΟ Στρα! ταποκριτού μας).— Κατά τή·* γνώμην
  τοδικείου οί "Ανδρ. Βερυζά-|τών γαλλικών πολιτικών καί δημοαι-
  ορ κης, Ανδρ. Βουχσαδάκης καί ί ογραφικών κύκλων, ό σοβαρός κίνδυνος
  ν,1 Έμμ. Ρουμαράκης ϊνα δικα' έκ τοΰ τσεχοσλοβακικού προβλήματος
  Α. Π. Κον- [ σθώσιν ώς κατέγοντες την, ουδόλως άπεμακρύνθη κ»ί αί έκδη-
  Σ<σράκην, 3ην Αύγούστου 1938 πολεμι-! λούμεναι άνησυχίαι διχαιολογοΰνται κά δπλα. ι έκ των τ&λευκαίων ιδίως γεγονότων Άπαλλάσσονται τής κα·|καί τής άμ&ιώτου οξύτητος τού όλου τηγορίας επί ταίς ανωτέρω προβλήματος. πράξεσιν οί Εύαγ. Τσανίδης. Παναγ. Κλάδος, καί Έμμ. Παπαδάκης. Ή δίκη των άνω'έρω θά ό- μετά τό πέρας τής δ>ε
  χρ
  λον. Διά τάν πρώτον λέγει £τι τόν
  είδε ίχοντα τό δπλόν τού προτετ-
  ταμένον.
  Β. Ε. Τόν Παίζη ν τόν εί-
  δατε;
  1 Μ. Μόνον μία φορά εϊς την
  : Πλατείαν τής Διοικήσεως.
  ) Ακολούθως Ιξετάζεται ό Δασκα
  λάκης Κωνστ, χωροφύλαξ, ειπών
  8 ό θεοδωρά
  ΑΘΗΝΑΙ 19 ^ύγούατου (τού άν
  ταποκριτού μβς).— Συμπληρωματικαί ης χρφ
  πληροφορίαι έκ Λονδίνου άν«φ<,ρικώς 8τι ό κατηγορούμενος ρ μέ τό Ειάβημα τής άγγλικής κυβερνή- κης, είναι κομμουνιστής, δράσας σεως πρός την »Ιταλίαν, τονίζουν ότι ό Ινόπλως κατά τα γεγονότα τής ». Τσάμπερλαιν εζήτησε συν τοίς άλλοις 29ης Ιουλίου, νά παύση ή αποστόλη ^νέο»ν ένισχύσε-1 Μεΐά την εξέτασιν τοΰ μάρτυ ών υπό τής Ιταλίας ή όποι*α κ»τά τάς ρος αύΐοθ ή συνεδρίασις διεκόπη πληροφορίας τής άγγλικής κυβερνήσεως διά τό άπόγευμα. έξακολουθεί. ΟΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΕΓΚΡΕ ΥΠΕΧΩΡΗΣΑΝ ΑΙ ΑΥΝΑΜΕΕΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ Τσελέντην, κην, Κ. Μ. Πετρουλάκην, Π Ι. Γκίκον, Στυλ. Γ. Σ-τανουδά κην, Σ. Μ. Κουκουράκη", Γεώργ. Μιχ- Τζση οοδάκη ', Γ. Ε Στυλιανάκην. Γ. Κ. Κα τσούλην, Δημ. "Εμμ. Στυλια¬ νάκην, Ν. Μ. Μαστραντωνά- κην, Ι Ευαγ. Θωμαδάκην, Ν. Ανδρ. Παπαδάκην, Κ. Γ. Κα τσαμάκην, Ί. Στ Τσιοράκην, Άντ. Κ. Λιονάκην, Άπ. Άντ. Άποστολάκην, Μιχ Ξεν.Σπαν ' μενοι τής τρίτης σειράς. η Άντ. ΑΠΕΤΥΧΕΝ Η ΚΒΕΣΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ__ΤΟΥ ΡΑΝΣΙΜΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου(τοΰ άντ» ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έ*Πρά· γας ό-ι ή χθισινή προσπαθεία τοΰ Ράν Γαρ;;«;;;;;.7 οΓ,;:η^ ^γ,-γι ?-?■;«-:;»■ χ.^ »· ξαγομένης ή'ΐη. ΈλπΙζεται πάντως ν' άρχίσΓ) την προ σεχή Δευτέραν. Αί Θοΰν άνακρίσεις έξακολου καί έντός τώ>/ ημερών
  ΚΑΤΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΧΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
  ΧουΟιτων, απέτυχεν*.
  ΟΙ ΣΟΥΔΙΤΑΙ ΑΠΕΚΡΟΥΣΑΝ
  ΤΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Δι' αποφάσεως τής Έπιτροπής ριώτου, Μαρτύρων, 1866, "Ιδής,
  Διαπμήσεων Ηρακλείου αί τιμαί | Καλοκαιρινοΰ, Φαιστού κϊί των
  τώ ι αλεύρων καί τοϋ άοτου παρα Ιπλατειών Ελευθερίας, Νικηφόρου
  μένουν αί αυταί ώς καί κατά ' Φωκά κ>1 Ελευθερίου Βενιζέ . _____, -,.,-.,_____, ..,.
  την παρελθούσαν ^ έβδομάδα.^ Έν λου. Αί τιμαί των πό των των κέν πραγματοποίησιν των άξιώσεων αυτών
  νθεσιντί συνεδριάσει τιπς τπ ι^ττγ. τ&ίι>ν τνΐ.- &νι.τίηι. κατΥΐνοίΎί η2η^ ^#εΛ·Λ^#ΐΛβ..^Λ ίΐ.»..-^.___λ _ .· _^ ._
  ΑΘΗΝΑΙ 19Αύγούστου (τού άν·
  ταποκριτού μας). —Κατά τα έκ Πρά·
  γας τηλεγραφήματα, οί Σουοίται δέν
  εοέχθηιαν τάς προτάσίΐς τού λόρδου
  Ράνσιμαν πιρί συανβιβασμού. Τούνιν·
  τίον άπέκρουσαν ταύτας ζητήσαντες την
  Ώς ανεκοινώθη
  δευτέρα σειρά των
  χή ή
  τροπή Διχτιμήσεων προέβη είς
  την κατάταξιν των ζαχαροπλα¬
  στείον καί λοιπών κέντρων ώ;
  εξής κατά κατηγορίας:
  Ι Α' κατηγορία. Καφεζαχαροπλα-
  | στεϊα: «Ρεγκινάκη», «Εθνικόν»,
  χθές ή «Νέον Κέντρον» καί <Πανελλή- παρα-. νιον» διά την θερινήν μόνον πε- πεμπομένων ϊνα δικασθώ·| ρίοδον. Αί τιμαί των ποτών είς > ^ι·ντ . Λ—;— " !σιν υπο του έκτάκτου Στρα·| τα ώς άνω κέντρα καθορίζονται
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Αυγουστου (τού άνταπο-1 τοδικεΐου Χανίων διάτότε-ίώς ακολούθως: Καφές, γλυχά
  κρι τού μαί).—Πληροφορίαι έκ Σαραγώσης λευταΐον στασιαστικόν κίνη' κουταλιού κ. λ π. μικρά ποτά δρ.
  αναφερουν ότι οί εθνικοΐ άπώθη'αν τελεί-1 μα επί ταίς πράξεσιν α'.) δι-! 3 Ικαστον, πάστε;, γλυκά ταψιού,
  ως τ ούς κυβερνητικούς έκ τής έχθπς τού εγέρσεως έμφυλίου πολέμου, | παγωτά κ. λ. π. δρχ. 5. Είς την
  ϊεγκρε την οποίαν ειχβν καταλάβει τε- β') αποπείρας φόνων καί γ'.) Ι δευτέραν κατηγορίαν κατατάσ
  , ν |κλοπαΐς διά ρήξεως, ύλικοϋΐσονται τα καφενεϊα τα εύρισκό
  ( ^ τα αλλα ίσπανιχά μέτωπα ουδέν πολέμου, προβλεπομένας καίί μενά επί των όδών Κουντου-
  το αξιοσημείωτον υπάρχει μέχρι της στιγ- 'τιμωρουμέναις ύηό τώνάρθρων|------------------------—-—-——=
  Ηή?·________________________ 57, 109, 125, παρ. 1, 47, 288,)
  Π. Ν. ί
  τής
  καθορίζονται πρός δρχ. "2 50
  διά τα μικρά ποία καί 4 διά
  τα μεγάλα. Πάντα τα λοιπά κα
  φίνεϊα κατατάσσονται είς την
  γ'. κατηγορίαν αί δέ τιμαί των
  ποτών των καθορίζονται πρός
  δρχ. 2 κχί 3.50. Τα κατώτα
  μίας
  χορηγήσεως διοικητικής αύτονο-
  τον δριον τής λιανικής πωλήσε
  ω; έ<άστης στήλης πάγου όρίζε ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΠΩΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΤΩΝΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού άν ί ταποκριτού μας)— Έκ Τόκιο άγγέλ· όρίζε λεται ότι ο Ιάπων ύπουργός των Στρα ται είς δρχ. 8 Τέλος ή Έπιτρο'τ ,κών είς σημερινάς δηλώσεις του έ· πή Διατιμήσεων καΐέταξ» τό' τονισεν ότι καί μετά την πτώσιν τού έν Μασταμπά έξοχικόν κέντρον! Χ*νι*όου °ί Ίάπωνες δέν θά άναστεί· «Ρωμάντζα»'τοθκ Μουτάφη *;-' ουν τοι<> ««-χειρήσεις άλλά θά συνε·
  την α' κατηγορίαν τό δέ «Άχ-αϊ* χ;''ουν τ*4τχς μέχρι πλήρους υποτα-
  ον> τού κ. Ί. Μαγγανάρη ".^ . Υ^« τών Κινέζων
  την δευτέραν.
  είς
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ -^αμβαν.ι^ςέξής': Έμμ:|τωνκ.κ.νομαρχουκαιδημαρχο. των στρατιωτικών υπηρεσιων
  Α. Κορακάκην, Εύαγ. Λ. Τρι-|
  ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ Ι. ΜΕΤΑΐΑ τσακτ1ν· ΔΠΜ· Γ. Πενταράκην,1 Καθ" ά πληροφορούμεθα σή-
  1 Π η
  Έμμ. Γ. Χονδράκην, Γ. Ματθ.! μερον αναχωρεί είς Χανιά συ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγοΰστου (τού άνταπο- Σαρρήν, Γ. Στυλ. Μπριντά-!νοδευόμενος καί υπό τοϋ Δή
  >ριτου μας).—Τηλεγραφοΰν εκ Πέραν ότι κην, Π. θ. θεοδωράκην, Ν.
  οί τονρχιχαί εφημερίδες συνεχίζουν νά δή Α. Μπυράκην, Κ. Ι. Χελιουδά
  ύ έβώδ όλ δά ό έ Χ Ε Ν
  Ηρακλείου κ. Μ.
  ρ φμρς χζ ή πυράκη, Κ. Ι. Χελιουδά- ^
  μοοιεύουν ένββυσιώδη σχόλια διά τό έργον κην, κατοΐκους Χανίων, Ε. Ν. εωργιάδη, ό Νομάρχης Η
  τής κυβερνήσεως τοΰ κ. Ί. Μεταξά καΐ την Γιαννετάκην, Π. Α. Τσιχλά- ρακλείου κ
  δΐίτίαν «πό τής 4ης Αύγούστου 1936. Κην, Φράγκ. Άργ. Άερόπου- κελλος.
  Δι'
  άναγκαστικοΰ νόμου όρί
  τα τής εκτιμήσεως τής
  ευ-
  Ανδρέας Μάρ καί ύπηρετων
  ' υπηρεσίαν
  δοκίμου υπηρεσίας των πρός
  γωγήν προτεινομένων ύπαλλήλων
  των στρατιωτικών
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΙ
  ΚΙΝΕΖΩΝ^Α^ΙΑΠΩΝβΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ
  τής "Απω Άνα-τολής άγγέλλουν ότι
  μεγάλαι άερομαχίαι έλαβον χώραν είς
  τα μ έτωπα τής Κίνας μεταξύ τής ία-
  *ί κινι>ζικης άεροπορίας.
  ( οί άντίπαλοι ύπέστησαν
  . αερομαχίας ταύτας έξαιρε-
  απωλείας.