96177

Αριθμός τεύχους

4944

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

21/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμρρικής
  έτ'ΐσία δολ. 15
  όξαιιηνοο » 8
  Τιμη
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ
  ΪΟΕΥίΥΝΟΣ ΣΥΙΤΛΧΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΓΑΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  •στου (χοΐιί,
  τεραι κλφ
  φέρομεν» ιί
  επί τοϊ ^
  Ι της σ«ί#.
  *ν ότι ό γϋ
  ότι τα π!»

  την
  πιέσεω; %
  ίς τ ό ποχι«λ;
  ρως τάς ^
  Τ
  ,στουΐ*»1 ,
  ιφούν .«Ι»
  θεια το5
  V
  , χ«εί··**
  , άπέτυχ·»·
  ύβτου («β
  ά τα **
  άλλ*
  Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
  ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΟΣ ΤΗΣ ΧΗΡΑΙ
  Τό υπουργείον τής 'Υγιει-,
  νής εΐχε μίαν ωραίαν Ιδέ¬
  αν, τής οποίας ή πραγμα-
  τοποίησις θά φέρη αναμφι¬
  σβητήτως έξαιρετικά εύχά-
  ριστα άποτελέσματα. Πρό-
  κειται περί τής οργανώσεως
  πανελληνίου εκθέσεως ύγι-
  εινής. Ή έκθεσις αυτή θά
  ανοίξη τόν προσέχη Όκτώ-
  βριον είς τό μέγαρον τού
  Ζαππείου Αθηνών καταβάλ¬
  λεται δέ έν τω μεταξύ ίοιαι- (
  τέρα προσπαθεία διά την άρ
  τιωτέραν εμφάνισιν καί συγ-
  κρότησίν της. ©ά είναι δέ
  ή έκθεσις αυτή όχι μόνον
  ό καθρέπτης τής εξελίξεως
  τής ύγιεινής τής χώρας μας
  όπό τής απελευθερώσεως της
  μέχρι σήμερον άλλά καί έν
  πρακ πκόν μέσον πρός καθο-
  δήγησιν τοΰ λαοΰ καί δημι¬
  ουργίαν ύγιεινής συνειδήσε¬
  ως παρ' αύτω. Καί άξίζει νά
  χαιρετισθρ τό γεγονός τοΰ
  το όλως Ιδιαιτέρως. Διότι τό
  ζήτημα τής ύγείας είναι
  πρωταρχικής σημασίας.
  Ή ύγείκ τοϋ λαοΰ αποτε¬
  λεί απαραίτητον προϋπόθε¬
  σιν διά την ανάληψιν οίασ-
  δήποτε δημιουργικήν προ-
  . σπαθείας. Ή ύγεία τοΰ λα¬
  οΰ αποτελεί τό άσφαλές βά
  θρον διά την μεγαλουργίαν
  τοϋ Έθνους. Είναι τουτο ά-
  λήθεια τόσον άδιάσειστος
  όσον καί παγκοίνως ώμολογη
  μένη. Άλλά είνε καί άλή
  ΐεια τϊϊλΤβποίαν δέν 2πρέ^
  σεξαν ποτέ όσον έπρεπεν αί
  κυβερνήαεις τοΰ παρελθόν-
  τος. Δι' αύτό καί άπό από¬
  ψεως ύγειονομικής οργανώ¬
  σεως, ή Ελλάς, ώς κράτος, εύ
  ρίσκετο είς πρωτόγονον, είς
  ύποτυπώδη κατάστασιν. Δι'
  αύτό καί ή νοσηρότης ήτο
  τρομακτική είς την χώραν
  μας καί ή θνησιμότης παρου-
  σίαζε σημεΐα άνησυχητικά
  διά τό μέλλον τής φυλής.
  Είχομεν την μεγαλυτέραν
  νοσηρότητα έξ δλων των εύ
  ρωπαΐκών χωρών, παρά τό
  θαυμάσιον νησιωτικόν κλΐμά
  μας, παρά τόν διαυγέστερον
  ουρανόν καί τόν ξηρότερον
  άέρα καθ' όλην την Ευρώ¬
  πην. Καί ήτο τουτο φυσικόν.
  Διότι ή ύγειονομική οργά¬
  νωσις έλειπε. Διότι δέν υ¬
  πήρχον νοσοκομεΐα έπαρκή.
  Διότι δέν παρείχετο ούδεμία
  σχεδόν ίατρική, φαρμακευτι
  κή καί νοσοκομειακή περί-
  θαλψις είς τούς απόρους. Δι¬
  ότι εμεναν τα Ιλη καί τα
  τέλματα νά καλύπτουν τάς
  γονιμωτέρας έκτάσεις τής
  ελληνικάς γής καί νά άπο-
  τελοϋν νοσογόνους έστίας
  άαό οπου μετεδ>δετο ή έλο-
  νοσία, πρόδρομος τής φυμα
  τιώσεως. Καί διότι άκόμη δέν
  έλαμβάνετο ούδεμία μέρι-
  μνα διά την βελτίωσιν των
  ορων διατροφής καί διαβιώ
  σεως έν γένει των εργαζομέ¬
  νων καί άπορωτέρων τάξεων,
  τόσον των πόλεων ίσον καί
  των άγρών. Εύτυχώς ή σημε-
  ρινή κυβέρνησις αντελήφθη
  πλήρως την σημασίαν την
  οποίαν έχει ή ύγεία τού λα
  ου διά την εθνικήν μας ^υπό¬
  στασιν. Καί έστρεψεν όλην
  την προσοχήν της είς τό ζή¬
  τημα τούτο. Ένίσχυσε κάθε
  προσπάθειαν άποσκοποΰσαν
  είς την έξυγίανσιν τής χώ¬
  ρας. Κατέστρωνε πλήρες ύγει
  ονομικόν πρόγραμμα. Άνα-
  διωργάνωσε τάς ύγειονομι-
  κάς υπηρεσίας Διέθεσε με¬
  γάλας πιστώσεις διά την Ι¬
  δρυσιν νοσοκομείον είς όλας
  τάς πόλεις, διά την άναδιορ-
  γάνωσιν των ύααρχόντων,
  διά την ίδρυσιν καί λειτουρ
  γίαν έπαρκων σανατορίων,
  διά την Ιδρυσιν ύγειονομι-
  κών σταθμών, διά την άναδι
  οργάνωσιν τοΰ πατριωτικοΰ
  ίδρύματος καί την ενίσχυσιν
  των παιδικών έξοχών, των
  βρεφοκομικών σταθμών, των
  παιδικών κήπων καί την κα
  λυτέραν καί συστηματικωτέ-
  ραν λειτουργίαν των λαϊ
  κων συσσιτίων.
  Καί έκτός ολων αυτών έλα
  βε σειράν μέτρων πρός βελ¬
  τίωσιν των ορων στεγάσεως
  καί διατροφής καί εργασί¬
  ας των πτωχοτέρων τάξεων.
  Έκαμε δηλαδή ότι αί κρα¬
  τικαί δυνάμεις επέτρεπον.
  Καί συνεχίζουσα την προ¬
  σπάθειαν της στρέφει ήδη
  την προσοχήν της είς τόν
  στρατόν. Καί ίδρύει νέα τε¬
  ραστία στρατιωτικά νοσοκο-
  μεία εφάμιλλα των καλυτέ-
  ρων εύρωπαΐκών. Χάρις δέ
  είς την κυβερνητικήν αυτήν
  πολιτικήν, ή ύγειονομική κα
  τάστασις τής χώρας παρου-
  σιάζβι ήδη σημαντικήν βελ¬
  τίωσιν. Ή νοσηρότης περιω¬
  ρίσθη σημαντικά καί ή θνη¬
  σιμότης ηλαττώθη κατά μέ
  γα ποσοστόν. Θά διαπιστω
  θοΰν όλα αύτά μέ στατιστι-
  κάς, μέ στοιχεΐα, μέ συγκρι-
  τικούς πίνακας, μέ άδιοιψεύ-
  στους άριθμούς πού θά έκ
  τεθοΰν άναλυτικώς είς την
  ύγειονομικήν έκθεσιν τοΰ
  Ζαππείου. Άλλά χρειάζεται
  φυσικά νά γίνουν άκόμη πολ
  λά. Κυρίως είναι άνάγκη
  νά διαφωτισθη ό λαός, νά ά-
  ποκτήτη ύγιεινήν συνείδη
  σιν, νά διδαχθρ τόν τρόπον
  προφυλάξεώς τού καί κατα-
  τΫο^εμΓΐβδϊϋ;" των διαφόρων
  νόσων. Καί αύτό θά γίνη
  μέ την μεγάλην ύγειονομι·
  κήν έκθεσιν πού θ' ανοίξη
  τόν προσέχη "Οκτώβριον.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΒΗ
  ΚΡΗΤ1ΚΑΙ
  ΑΜΠΕΛΑΓΑΘΙΑΙ
  Είναι γνωσταί αί φράσεις τοθ
  Κοραή είς τάς επιστολάς τού πρός
  τέν Πρωτοψάλτην: «Δέν έ"χω πα-
  τραγαθίας νά επιδείξη) άλλά μό¬
  νον άμπελαγαθίας καί συκαγα
  ΘΕας».
  Ή Ελλάς, μόλις διαμορφουμέ
  νη τότε είς χρχτος, δέν είχε
  πραγματικώς νά επιδείξη πολλά
  πράγματα άπό άναδημιουργικής
  απόψεως. Τής έμενε άντί παντός
  άλλου τό σταφύλι καί τα σΰ*α
  Οί ξένοι τα έτρωγον ευχαρί¬
  στως μακαρίζοντες τδν Κοραή
  άλλά καί την Έλλάδα. Σήμε
  ρον οί μακαρ σμοί αύτοι δέν
  είναι ασφαλώς τοθ τύπου έκεί-
  νου. Είνε κάτι πολύ περισσότε¬
  ρον. Άπό την έποχή πού υφίστα
  το στό Ήράκλειο τό άτίφιο κρη-
  τικοανατολίτικο χρωμα καΐ ό με
  λωδικός μανάβης διαλαλοΰσε:
  τό ραζσκί τσ' Αρχάνας
  πού εΐν' ήχαρά τσή μάννας...
  άπό τότε σχεδόν ή Κρήτη
  άνά τόν κόσμον, είνε γνωστοτά
  τη γεωγραφικώς καί κοινωνι-
  κώς. Ό τουρισμός—τολμώ νά τό
  πώ—δέν ωφεληθή μόνον άπό τα
  βιβλία τοθ Έβανς. Ωφεληθή καΐ
  άπό τό περίφημον έκεΐνο ραζακί
  τα" Αρχάνας. Τα παληό «Μεϊντάνι»
  είνε θά τό πιστέψϊτε; ένας σ;αθ·
  μός στήν ιστορίαν τοθ τόπου καί
  την κυριαρχίαν τής φήμης τού.
  Σήμερον πού δ τρυγητός πλαι-
  σιώνει μέ κληματόφυλλα τό στίγ
  μα τοθ "Ηρακλείου είς τούς είδι-
  κούς χάρτας, έπανέρχεται επί τα
  πητος τό θέμα Ό εύσυνείδητος
  χρονογράφος τό άνανεώ'ει. "Η
  καινούργια φόρμα τού άλλως τε συμ
  βαδίζει μέ την πρόοδον: Άπό έ-
  τους είς έτος ή παραγωγή τελειο
  ποιείται άλλά καί ή έξαγωγή
  τείνει νά αυξηθή. Τό χρητικό στα
  φύλι δέν άπαιτεί πολλάς προσπα¬
  θείας—καλήν θέλησιν μόνον—διά
  νά έπιβάλλεται παντοθ δπου υπάρ
  χούν άνθρωποι πού ξέρουν τί θά
  πή φροΰτο. Άνάγκη είνε αυτή τή
  στιγμή νά αποδοθή τιμή είς τόν
  ρέκτην έξαγωγέα άλλά καί είς τόν
  παλαιόν εκείνον διαφημ:στήν τής
  Ηρακλειώτικης άγοράς Ένθυμοΰ
  μαι ενα Ίρλανδάν οπαξιωματικόν
  τοθ άγγλικοϋ σώματος κατοχής,
  παοατηροθντα είς άγγλομαθή
  Καστρινόν:
  —Είς τό Δουβλΐνον θά Ιδιδαν
  ευχαρίστως μίαν λίραν γι' αύτό
  τό ραζακί σας.
  'Εχρειάζετο άοαγε πολλή σο-
  φία διά νά μορφωθή άπό την πα¬
  ρατήρησιν εκείνην ό άληθινός επι
  χειρηματίας μέ τό εύρύ πνεΰμα,
  την φιλοπρόοδον πρόθεσιν καί
  την αγάπην πρός τόν τόπον; Τό
  κέρδος άς μή λησμονοθμεν δέν
  είνε τό μόνον σημείον κατευθύν-
  σεως είς τάς εμπνεύσεως αύτάς.
  Άναγκαστικώς σχεδόν, συμβαδί-
  ζει μέ την κοινήν ωφέλειαν.
  * *
  ΙΙαλαιοί καί σύγχοονοι μύσται
  τής σταφυλοθεραπείας είς τό εσω¬
  τερικόν καί εξωτερικόν, είνε δύ
  σκολον νά μή ενθυμούνται τήνΚρή
  την σήμερον. Καί νά μή την ε&·
  γνωμονοθν. Τό μονομερές των έ-
  παίνων πρός τόν Κοραήν, ασφα¬
  λώς δέν χαρακτηρίζει αυτήν την
  στιγμήν τάςκρητικάς «άμπελαγα
  θόας». Α£ πατραγαθίαι είναι σα
  νώνυμοί των: Άπό τα άριστοκρα
  τικά ξενοδοχεΐα τοθ Καΐρου 5
  που οί βεράντες μισοφωτίζονται
  άπό τάν ήλιον τής έρήμου 2ως
  τα νορβηγικά φιόρντ μέ τίς ριγη-
  λές πολικές νύχτες, ή Κρήτη ζή
  την ώραιότερη ζωή της μέ τό
  σταφύλι. ΙΙαρουαιάζεται ώς γή
  τής έπαγγελίας —ώς άπέραντος
  εϊδυλλιαχός πίναξ τοθ Βαττώ,
  τοθ άντιγραφέως άλλά καί δημι-
  ουργοθ ούτοθ τοθ άγροτικοθ το-
  πείου. Ή γενική θέσις της άνά
  τόν κόσμον δέν ίχει ανάγκην άλ·
  λης ρεκλάμας
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Αί φυλακαί.
  Ή απόφασις τής κυβερνή
  σεως νά άνεγεΐρη δικαστικά
  μέγαρα καί φυλακάς, καταρ
  τιζομένου μάλιστα επί τούτω
  είδικοθ μεγάλου προγράμμα-
  τος, ανταποκριται είς την υ¬
  φισταμένην πραγματικότητα
  περί τής οποίας πολλάκις ά-
  πησχολήθη ή στήλη αυτή. Εί-
  δικώς ώς πρός τάς φυλακάς,
  χρονΐζει έν "Ηρακλείω Ιδιαίτε¬
  ρον ζήτημα τό οποίον διά τής
  άγγελλομένης συντονισμένης
  μερίμνης τής κυβερνήσεως προ
  ώρισται ασφαλώς νά εκλείψη.
  τελικΦς, άνεγειρομένων νέων
  συγχρονισμένων φυλακών, άν
  τί των υπαρχουσών σήμερον
  είς τό γνωστόν πεπαλσιωμέ-
  νον κοϊ υπό κατεδάφισιν δια
  τελοΐν κτΐριον των «έπανορ·
  θωτικών φυλακών» Ήρα
  κλείου.
  ***
  Τό αεροδρόμιον.
  Αφιχθη ώς γνωστόν είς Τα-
  τόϊον κσί τό τρίτον "τρικι-
  νητήριον άεροπλάνον τό προ-
  οριζόμενον διά τάς άεροπο-
  ρικάς συγκοινων(ας μέσΐρ Κρή
  της Έν τώ μεταξύ συνεχΐζον
  ται δραστηοΐως αί εργασίαι
  είς τό υπό περαίωσιν Άερο
  δρόμιον Ηρακλείου ώστε νά
  έλπίζη τις δτι έντός τοθ ετους
  ή άεροπορική συγκοινωνΐα θά
  είνε γεγονός τετελεσμένον
  διά τόν τόπον μσς. Καί εί¬
  νε ευνόητον πόσον ή συγκοι
  νωνΐα αυτή θά τονώθη την
  εμπορικήν καί τουριστικήν μας
  κίνησιν έπ' άγαθώ καί των
  άλλων μελλοντικών προοδον
  τοθ Ηρακλείου.
  Γόνιμον ενδιαφέρον.
  Ώς έγράφομεν πρό ημερών
  ό Νομάρχης Λασηθίου κ. Πα·
  παδημητρίου προκειμένου νά
  περιοδεύση τόν νομόν τού με
  τέβη τό πρώτον μετά τοθ
  Νομομηχανικού Λασηθίου κ.
  Βαλαρή καί τοθ προϊσταμέ-
  νου τής μηχανικής υπηρεσί¬
  ας κοινοτήτων κ. Πετυχάκη,
  είς Σητείαν. Ή μετάβασις αύ¬
  τη τοθ νέου Νομάρχου άποδει
  κνύει τό ενδιαφέρον τού διά
  την Σητείαν άλλά καί τόν
  κατατοπισμόν είς τα γενικά
  ζητήματα τοθ νομοθ τού. Δι¬
  ότι ώς γνωστόν ή ΣητεΙα είνε
  ΤΑ
  ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ
  ΧΑΝΙΑ 20 Αύγούστου (διά
  τοθ ταχυδρομείου).— Έπανα-
  λααβανομένης τό άπόγευμα
  χθές τής συνεδριάσεως τοθ
  Στρατοδικείου καλείται ό μάρ
  τυς Παυλάκης Μιχ. χωροφύ¬
  λαξ. Καταθέτει δτι ήτο φρου
  ρός τοϋ κωδονοστασίου τοθ
  ναοθ των Είσοδείον την
  νύκτα τοθ κινήματος καί
  δτι οί στασιασταί πά-
  ρσβιάσαντες την Εκκλησίαν
  εισήλθον είς τό κοδωνοστάσι
  όν καί δτι έκ των παρόντων
  κατηγορουμένων άνεγνώρισε
  τούς Κουτσάκην καί Μαυρο-
  μάτην χρυσοχόον, καταθέσας
  συγχρόνως δτι κάποιος Φώτης
  Γεωργουσάκης, εΤς Σφακιανά
  κης καί άλλοι εκακοποίησαν
  τόν συνάδελφον τού Δερμιτζά
  κην. Τόν Γπβριλάκην δέν εί
  δέ.
  Καλείται κατόπιν ό μάρτυς
  Κ. Δασκαλάκης χοροφύλαξΆ
  σφαλείας δστις καταθέτει 8τι
  μεταξύ των ένόπλονοίτινες με
  τέβησαν είς την Διοίκησιν χο
  ροφυλακής μέ τόν Ι. Μουντά-
  κην ήσαν καί οί κατηγορού
  μενοι Άλευράχης καί Κου
  τσάκης.
  Καλείται ό Γεώργ. Παντερ-
  μάκης καί καταθέτει ότι έκ
  των παρόντων κατηγορουμέ
  νων είδεν ένόπλους είς την
  Γενικήν Διοίκησιν τόν Ν. Πλου
  μιδάκην, τόν Π Τρουλίτην (ή
  Ποοπδκον) καί τόν χωροφύ-
  λακα Καρβουνάκην. Τόν "δέ
  Αδαμ. Άρετάκην δικηγόρον
  μεταξύ τοθ δχλου είς τό δυτι¬
  κόν μέρος τής πλατείας.
  Καλείται ό χωροφύλαξ Α¬
  σφαλείας Γεώργ. Μινιωτάκης
  καταθέσας δτι εΐδε μεταξύ
  των ένόπλων τόν κατηγορού-
  νον Καυτάνην καί τόν κατηγο
  ρούμενον χωροφύλακα Καρ
  βουνάκην.
  Καλείται κατόπιν ό ένωμο
  τάρχης Φραγκούλης Γεώρ
  γιος καταθέσας δτι αντελήφθη
  ένόπλους τούς κατηγορουμέ-
  νους Μπαχαρόπουλον, τόν Νι
  κόλ Πλουμιδάκην ώπλισμένον
  «σάν άστακό», τόν γέρω Φα-
  νουργιάκην, τόν δέ άπόστρα-
  τον ταγματάρχην Βολουδάκην
  άοπλον ώς καί δλους τούς
  ηγέτας τού κινήματος Μητσο
  μέσα είς τάς άλλας επαρχίας
  τοθ γείτονος ή περισσότερον
  άπομεμακρυσμένη άλλά καί
  ή έχουσα ανάγκην βαθυτέ-
  ρου ένδιαφέροντος δχι μόνον
  λόγςρ τής είδικής αυτής θέ¬
  σεως άλλά καί λόγω των
  είδικών προοδον της καΐ των
  Ιδιαίτερον άναγκών της. Ό κ.
  Νομάρχης Λασηθίου συμπαρι-
  στάμενος άπό μηχανικήν ύ-
  πηοεσίαν άνταξΐαν τής άπο
  στολής της,είνε βέβαιον ούτω
  δτι θέτει τάς καλυτέρας κα·
  τευθύνσεις είς την δράσίν
  τού, ιδία δσον άφορδ την συγ
  κοινωνίαν, διά την οποίαν
  τόσον ένδιαφέρεται αυτήν την
  στιγμήν ή ΣητεΙα.
  Ή κατάταξις
  των κέντρον.
  Όρθή ή κατάταξις είς κατη
  γορίας των κέντρον τής πό-
  λεος καί ό καθορισμός άνα-
  λόγου διατιμήσεος δι' εκά¬
  στην κατηγορίαν. Δι' αυτής
  νομίζομεν δτι καταμερίζον
  ται λογικώς αί άνάγκαι των
  καταστημάτων χωρΐς νά έπι-
  βαρύνωνται οί θαμώνές τον
  μέ τιμάς δυσαναλόγους. Έ
  ξυπηρετοθνται δηλ. ούσιαστι-
  κώς καί αί έπιχειρήσεις καί
  τό κοινόν. Θά ελέγαμεν μάλι-
  στα δτι έξυπηρετοθνται περισ¬
  σότερον αί έπιχειρήσεις, δεδο
  μένου δτι άπό την άρμονίαν
  αυτήν μέ την οικονομικήν άν-
  τοχήν τοθ κοινοθ έξαρτώνται
  πολλάκις καί αί δλαι εργασί¬
  αι των.
  ΤΗΣ ΑΙΚΗΣ
  ΣΤΡΑΤΟΑΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΧΑΗΙΟΙ
  ΙΙΙΙΠΗ
  III
  ΤΠΠΙΜΕΠ Π! ΙΙΙΙΙΗ!»!
  τάκην, Μπακλατζήν, Βολουδά
  κην καί τούς Μουντάκηδες.
  Καλείται ό χωροφύλαξ Δερ
  μιτζάκης Έμμ. καταθέσας τα
  τής καταλήψεως τοθ κοδωνο
  στασίου καί τής κακοποιήσε
  ώς τού ώς καί τής άφαιρέσε
  ως τοθ ώρολογίου τού υπό
  των Σφακιωτάκη καί Γεοργου
  σάκη (μή δικαζομένον ήδη) έκ
  δέ των παρόντων άνεγνώρι¬
  σε τούς Κουτσάκην καί Μαυ
  ρομάτην οΐτινες δμως δέν με¬
  τέσχον τής κακοποιήσεώς
  τού.
  Καλείται κατόπιν ό ένωμο-
  τάρχης ΣωτδκοςΔρακος δστις
  άναφέρει δτι κατά την μετά¬
  βασιν των ένόπλων είς την Δι
  οίκησιν Χωρ)κής ήτο καί ό πά
  ρών κατηγορούμενος Άλευρά
  κης ώς καί ό Κατσιφαράκης
  κσί δτι έκακοποιήθη υπό
  τοθ Μττριλλάκη κρεοπώλου
  καί τοθ κομμουνιστοΟ Δαρα
  τσάκη, τοΰ Χριστοδουλάκη
  καί τού Παπαδάκη ή Καρπου
  ζέλλου μή δικαζομένου τώρα,
  δτι μετά την καταστολήν τοθ
  κινήματος μετέβη κατόπιν είς
  την ΜεραρχΙαν έξιστορήσας
  καί ούτος τα τής συλλήψεως
  καί απελευθερώσεως τοθ Μάν
  τακα κτλ.
  Έξετάζονται ακολούθως ό
  ένομοτάρχης Στασινόπουλος
  καταθέτων τα αύτά περίπου.
  Είτα καλοϋνται οί Παπαζα
  χαράκης Χαρίλαος, Παντα-
  ζόπουλος Έλευθ.,6 ένωμοτάρ
  χής Ίερωνυμάκης, ό οωφέρ
  Μπαδιερετάκης, Κοτσιγκιαννά
  κης χωροφύλαξ, Χατζιδάκης
  Γεώργ, καί Δατσέρης Ιωάν.
  έπίσης χωροφύλακες, οΐτινες
  καί καταθέτουν διάφορα έπι-
  βσρυντικά.
  Πνεται είτα μικρά διακο-
  πή, καλοθνται μάρτυρες τίνες
  καταθέσαντες κσί οθτοι επι
  βαρυντικά καΐ είτα ό ένω-
  μοτάρχης Γιαπιτζάκης. Οδτος
  καταθέτει κυρίος διά την
  δράσιν τοθ Μαζάνη. Είτα ά
  ναγινώσκονται αίέκθέσεις των
  άπουσιαζόντον μαρτύρων Στυ
  λιανάκη, Λυραντωνάκη κσί
  Σπυριδάκη χωροφυλάκων. Οδ
  τοι ύποστηρίζουν την ένοχήν
  τοθ Καρβουνάκη καί λοιπών
  κατηγορουμένων.
  Τή είσηγήσει τοΰ συνηγόρου
  κ. Άρετάκη Άντωνίου καλείται
  πρός εξέτασιν ό έκ Νοχιδν Κια
  σάμου Κοτσιφάκης Δημ. Ούτος
  έξιστορεί τα τής μεταφοράς τής
  συζύγου τού είς την κλινικήν Γε-
  ωργιλαδάκη. Ό τελιυταϊος υπο-
  δάλλει έρωτήσεις τινάς είς τόν
  μάρτυρα δστις άπαντα καταλλή¬
  λως.
  Μετά ταυτα έξετάζονται α£ δα-
  κτυλογράφοι τής Μεραρχίας Δα
  νια Μαρία, Καλα'ιτζάκη Ίωίννα
  καί Παναγιωτάκη "Ελλη. Ταύτας
  οί επαναστάται ΰπεχρέωσαν νά δα
  κτυλογραφήσουν καθ δπαγόρευσιν
  τάς προκηρύξεις τιβν.
  ΙΙΡ. Τα πρωτότυπα τί έγιναν;
  ΜΑΡ. Τα έκράτησαν αύτοι.
  Καλείται ό Πετράκης Έμμαν.
  δημοσιογράφος.
  ΠΡ. ΣοΟ Ιφεραν οί έπαναστά
  ται νά τυπώσης προκηρύξεις;
  ΜΑΡ. Μάλιστα.
  ΠΡ. Σύ ποίαν στάσιν έτήρησες.
  ΜΑΡ. Κατ' αρχάς ήρνήθην. Άρ
  γότερα ϊμως μέ υπεχρέωναν εί
  σήλασχν ένοπλοι είς τό τυπογρα¬
  φείον μου κχί οί ϊδιοι τάς Ιτύ-
  πωσαν.
  Ακολούθως έξετάζεται ό μάρ¬
  τυς δεκανεύς Ποντικάκης Άντών.
  Β. ΕΙΙΙΤΡ. 'Όταν σας επήραν
  τό πολυβόλον σας ποίους άνεγνώ-
  ρισες;
  ΜΑΡ. Μόνον τόν Σταματάκην
  πρώην στρατιώτην. Ήτο κ. Έπί-
  τροπε άπειρον πλήθος ένόπλων
  καί οθτω μέ την δημιουργηθεί¬
  σαν σ&γχυσιν ουδένα έτερον άνε·
  γνώρισα.
  Επί τοθ ίδίοι» ζητήματος τή
  «ίσηγήσει τοθ ΒασιλικοΟ Έπιτρό-
  που κ. Γκίκα έξετάζεται έ δεκα¬
  νεύς Καλαϊτζάκης Δημ. Ούτος ε¬
  βεβαίωσε έπίσης την ένοχήν τοθ
  Σταματάκη.
  Καλείται είτα ό μάρτυς Άν-
  θούσης Άλέξανδρος αγροφύλαξ δια
  ψεύσας 8τι οί κατηγορούμενοι α¬
  πεπειράθησαν νά τοΰ πάρουν τό
  δπλον την παραμονήν τής στάσεως.
  Η ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
  Την 8 1)2 π. μ. ακριβώς τής
  επομένης έπαναλαμβάνεται ή συ·
  νεδρίασις καλουμένων των μαρ¬
  τύρων ΰπερασπίσεως. Ούτοι εί¬
  ναι άρκετοί. Σχετικώς 6 Ιΐρόε-
  δρος εδήλωσεν είς τούς κ. κ. συ·
  νηγόρους, δτι έκαστος κατηγο¬
  ρούμενος, Ιχει τό δικαίωμα νά
  προσαγάγη μέχρι τρείς μάρτυ-
  ρας. Οί κατηγορούμενοι ήκουσαν
  μετ' έπισταμένης προσοχής τούς
  μάρτυρας.
  Πρίν έξετασθοΰν οί μάρτυρες
  υπερασπίσεω; καλοθνται οί δύο 5-
  πολειπόμενοι μάρτυρες κατηγο-
  ρΕας Βαρανάκης Εμμανουήλ καί
  Γαρουφαλάκης Ιωάννης λοχαγός.
  Ό πρ&τος επιβεβαιοί &τι δ
  άνθυπομοίραρχος Παπαγεωργίου
  κατήγγειλε χθές τόν Καρδουνά-
  κην.
  ΠΡ. "Ησουν μέ τόν δεκανέα Μη
  λιαράν;
  Μ.— Μάλιστα, εί5ον δέ τόν
  Καρβουνάκην πυροβολοΰντα.
  Ό Πρόεδρος ύποβάλλει την ε¬
  ξής ερώτησιν πρός τόν Γαρουφα-
  λάχην:
  Πρ. Έπυροβολήθη ό Ίσαακίδης
  ίίΐό τόν Θεο5ο»ράκην ή Τρικούιτην
  (λεμβοΰχον);
  Μαρ. Είδον πρόσωπον τι είς
  την Μεραρχίαν άλλά δέν τό 'άνβ-
  γνώρισα. Εάν ήτο δ Τρικούπης
  θά τόν άνεγνώριζα διότι δπηρε-
  τήσαμε μαζί είς τόν στρατόν. Σχ«
  τικώς ό Ίσαακίδης την επομένην
  τοθ συμβάντος μοΰ είπεν βτι «κί-
  ΐίθΐας ήθελε νά μέ πυροβολήση».
  Άρχεται ήδη άπό τοθ σημείου
  οτύτοθ ή έξέτασις των μαρτύρων
  ύπερασπίσεως.
  Καλείται πρώτος δ Φάντης έξ
  Άργυροκάστρου.
  Π. Κατηγορούμενε, ρώτησε
  τόν μάρτυρα δ,τι θέλεις.
  ΚΑΤ. (Άρε:άκης) Είμαι άναρ·
  χικάν στοιχείον κ. Μάρτυς;
  II.
  Τό δικαστικόν σώμα είνε
  εΊχαριστημένον άπό την διαγω-
  γήν τού;
  Κ. Ή διαγωγή μου;
  Μ. ϋολύ καλή είνε κ. Πρόεδρε.
  Επί πλέον είνε καί χρηστός οίκο
  γενειάρχης.
  Έξετάζεται έπειτα ό Μπλαζου
  δάκης Χαράλ.- ίατρός ο&ΐος ύ-
  ποστηρίζει 8τι 6 Γνωργιλαδάχης
  συνεννοήθη μέ τόν κ. Ίππόλυ^ον
  νά έλθη είς επαφήν μέ τούς έπα
  ναστάτχς ί'να βολιδοσκοπήση α&-
  τούς.
  Β Ε. Είς τοιαύτας στιγμάς μπο
  ρεϊ όττοιοσδήποτε νά προστατεύση
  ίνα έξέχον πρόσωπον.
  Καλείται έπειτα ό Σπυριδάκης
  Βασ., δστις υποστηρίζων τόν Γεωρ
  γιλαδάκην, άπαντ^ϊ είς σχετικάς
  τού έρωτήσεις. Ακολούθως ό μάρ
  τυς Αναστασάκης Αλεξ. έμπορος
  λέγει διά τόν Σταματάκην, δτι
  ήτο είς τό καφεκοπτείόν τού.Μετ*
  αυτόν ό μάρτυς Στυλιανάκης Β.
  καταθέτει 8τι τόν Άριτάκην εί
  δεν είς τάς 11—12 1)2 2ν τινι
  καφενείφ τής πλατείας Δικαστη·
  ρίιον.
  Έξετάζεται κατόπιν 6 Παρδα
  λάκης Νικ. δστις δποστηρίζει τόν
  Σταματάκην.
  Π. Γνωρίζεις εάν τα βράδυ συν-
  ήγειρε κόσμον έκ των Καμισσια-
  νδν χαί τόν έφβρε είς Χανιά;
  Ό κατηγορούμΐνος διαμαρτύρε-
  ται.
  Μ. Άγνοδ περί τούτου.
  Π. Θά άποδειχθή άργότβρ*
  αύτό.
  Έπίσης ό μάρτυς Ξανθουδά*ης
  καφεπώλης έρωταται επί των ε-
  ξήί=
  II.
  Πότε πήγες τόν καφέ «Ζς
  τόν Σταματάκην;
  Μ. Στάς 6 μέ 5 1)2.
  (ΤΗ συνέχεια είς την 4η.ν σελίοα)»
  ·ϊί·
  II
  Τ, «ΗΙΙι
  ΑΝΟΡΘΩΣΪΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. -Σήμε
  ρον τό κινηματογραφικόν άρι-
  στούργημα: «ΓΙΟΥΛΙΚΑ», μέ την
  Πάουλα Βέσσελυ καΐ τόν Άττΐλα
  Χέρμπεγκερ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε¬
  ρον δ ναυτικός κολοσσός: «Υπο-
  βρύχιον ϋ—1».ΤήνΠέμπτην: «ό Ά-
  λή Μπαμπάς».
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον ώρα 2 μ μ
  άπογευματινή μέ τό αύτοτελές
  έργον «ό Προδότης».
  Άπό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον
  Προιστάμενος Τυτΐογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ένσ δραματικό Ούγ Ι
  γαρέζικο ρωμάντζο. /
  Πρωταγωνιστοΰν.·
  Ή μεγαλύτερη Βιεν¬
  νέζα βεντέττα:
  ΠΑΟΥΛΑ ΒΕΣΣΕΛΥ
  Ο ΑΤΤΙΛΑ ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ
  ΚΑΙΗ Τ2ΙΝΑ ΦΑΑΚΕΜΠΕΡΓΚ
  ΑΥΡΙΟΝ:
  "Ενα έργον άπό τα με-
  γαλείτερα της έφετεινής
  παραγωγής:
  Ο
  ΕΥΤΥΧΙΑΣ
  Πρωταγωνιστεΐ ή ώραι-
  οτάτη καλλιτέχνις:
  ΜΥΡΙΑΜ ΧΟΠΚΙΣ
  καί ό νέος γόης της ©-
  θόνης:
  ΤΖΟΕ ΜΑΚ ΚΡΗ
  Την Κυριακήν άπογευμα
  τινή 7 μ. μ.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  'ΕκτΙθεται είς μυστικήν μει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ
  μήθεια είς την "Επιτροπήν
  "Εκμεταλλεύσεως 200 οκάδων
  στουπΐου λευκοΰ.
  Ή δημοπρασΐα θέλει λάβη.
  χώραν έν τώ Δημαρχιακώ Κα
  ταστήμστι την 31 ην Αύγού
  στου 1938 ημέραν Τετάρτην
  καί ώραν 11 —12 π. μ. καΐ ε¬
  νώπιον τής Έπιτροπής Έκμε
  ταλλεύσεως.
  ΟΙ δροι Συγγραφής ύποχρε
  ώσεων είσί κατοτεθειμένοι είς
  τα Γραφεΐα τής 'Εκμεταλλεύ
  σεως των Ήλεκτρικών 'Εγκα
  ταστάσεων Ηρακλείου οπόθεν
  οί βουλόμενοι δύναται νά λά
  βωσι γνώσιν.
  'Εν/Ηρακλείφ τή 20ή Αύγού
  στου 1938
  Ό πρόεδρος τής Έπιτρο
  πής Εκμεταλλεύσεως
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Έλαιουργικός Συνετοτι
  τισμός ΚοββουσΙου Ίερσπέ
  ρρας προκηρύσσει δτι δέχεται
  προσφοράς μέχρι τή*ς 25ης
  Αύγούστου 1938 διάτήν προμή
  θείαν των κάτωθι μηχανημά
  τωνήτοι:
  1) Μΐα πετρελαιομηχανή ό
  ριζοντΐα τετράχρονος (Σοϋπερ
  Δήζελ) δυνάμεως 50 ίππων ή
  λεκτρικοθ τύπου.
  2) Ένα υδραυλικόν πιεστή-
  ριον.
  3) Μ(α ύδραυλική άντλΐα.
  4) Ένα ελαιοτριβείον.
  5) Μ(α ήλεκτρογενήτρια συ
  νεχοθς ρεύματος 900 στροφών
  δυνάμεως 20 ίππων των 220
  βόλτ.
  Είς τάς προσφοράς δέον νά
  άνσφέρωνται λεπτομερώς αί
  τιμαί, ό χρόνος παραδόσεως,
  αί ευκολίαι πληρωμάς καί πά
  σα άλλη σχετική λεπτομέρεια.
  Κοββουσι τή 16 Αϋγούστου
  1938.
  Ό πρόεδρος
  Δ. Κ·φΐνάκης
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣί =
  506ον
  Ή μικρές πλεξοΰδες των μα>
  λιών ποΰ τής βρήκαν ήσαν το
  συζύγου της καί των παιδιώ
  της, οί μινιατοΰρες ήσαν τή"
  κ. ντέ Λαμπάλ καί τής παιοι
  κης της φίλης τής "Εςς—Ντάρ
  μσταντ, τα όνόματα ποό
  σαν γραμμένα είς τό σημειω
  ματάριόν της, ήσαν τοϋ για
  τροϋ της καί τής πλυντρία
  της. Δι' αύτό ό δηαόσιος κα
  τήγορος έπέμεινε είς τάς γεν
  κάς κατηγορίας. Ή Μαρία—
  Άντουανέττα πού εΐχε προε
  τοιμασθΡ) άπήντα μέ περισσο
  τέραν έτοιμότητα.
  —Ποΰ εΰρήκατε τα χρήμα
  τα διά την ανέγερσιν κσΐ την
  έπίπλωσιν τοΟ μικροΰ Τρια
  νόν, είς τό οποίον έδίδατε έ
  ορτάς παρουσιαζομένη ώς
  θεά;
  —Ήτο κονδύλιον ψηφισθέν
  δι' αυτόν τόν σκοπόν.
  —Τό κονδύλιον αΰτό θά ήτο
  μεγάλο, διότι τό μικρόν Τρια
  νόν θά έκόστισε φαΐνεται ά-
  μύθητα ποσά.
  —Πολύ πιθανόν νά έστοίχι
  σε τεραστία ποσά τό μικρόν
  Τριανόν, ΐσως περισσότερα
  άπό δσα εΐχα ύπολογίσει. Άλ
  λά παρεσύρθημεν είς τάς δα
  πάνας βαθμηδόν καί κατ' ό
  λίγον. Άλλωστε έπιθυμώ πε¬
  ρισσότερον άπό τόν καθένα
  νά μάθω τάς λεπτομερείας τής
  υποθέσεως.
  —Είς τό μικρόν Τριανόν έ-
  γνωρΐσατε διά πρώτην φοράν
  την Λαμότ;
  —Δέν την εΐδα ποτέ.
  —Δέν ήτο τό θθμά σας είς
  την υπόθεσιν τοΰ περιδεραίου;
  —Δέν ήμποροθσε νά είνε
  θΰμά μου, άφοΰ δέν την έ
  γνώριζα.
  —Άρνεΐοθε λοιπόν δτι την
  έγνωρΐσατε:
  —Δέν Ιχω ώς σχέδιον νά
  άρνοθμαι. ΕΤπα την αλήθειαν
  καί αυτήν θά λέγω.
  Οί μάρτυρες δέν έζημίωσαν
  την Μαρίαν— Άντουανέτταν.
  ΟΟτε είς έξ αυτών ποΰ έφο-
  βεΐτο δέν ηδυνήθη νά έπιβα
  ρύνΓ| την θέσιν της. Καί ήμύ-
  νετο όλονέν θαρραλεώτερα.Ό
  δημόσιος κστήγορος ίσχυρί-
  σθη δτι διά τής έπιρροής της
  ηνάγκασε τόν Λουδοβΐκον νά
  κάμνη δ,τι ήθελε. Καί έκείνη
  τού απήντησε:
  —Τό νά συμβουλεύη κανείς
  διά νά γίνη έ"να πρθγμα, δια-
  φέρει άπό τοΰ νά τό κάμνη
  καί ό ΐδιος.
  (συνεχΐζεται)
  ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Απογευματιναί ώρα 8 μ. μ.
  εσπερινή ωρα 10 μ. μ. ο μ«·
  γαλύτβρος Ναυτικός Κολοσ¬
  σός:
  ΥΠΟΒΡΥ-
  ι-ι
  ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:
  Ή ξανθή χαλλβνή ΝΤΟΡ-
  ΡΙΣ ΓΟΥΕ2ΤΟΝ. Τβ νέβ ά-
  στρο ΓΟΥΕΗΝ ΜΟΡΡΙΣ κα.
  ο! διάσημβι ΖΩΡΖ ΜΠΕΝΤ—
  ΠΑΤ ΑΜΠΡΙΕΝ.
  Ή μΐγαλυτέρα ναυτική
  έπβποιΐα καί ή πιό συνταρα
  κτική τραγωδία, αυγκρούσβτς
  καί καταβυβίσίΐς ΰποβρυχίων
  μέ σκηνάς άφθάστου ηρωϊ
  ομού καί αύτοθυβίας.
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Ή έκλογή των κοσμημάτων σας.
  Τά ταό χαριτωμένα έξαρτήμα
  ...... '~~ τουαλέττας
  μα της γυναικείας
  είνε τά κοσμήματα.
  Όχι τά πό-
  λυτελή κοσμήματα, πού κοστί-
  ίουν άκριβά καί άντιπροσωπεύ-
  ουν άληθινές περιουσίες. Αύτά
  είνε προσιτά μόνον σ' έκεΐνες
  τίς γυναϊκες των οποίων οί σύ-
  ζυζοι κερδίζουν μέσα είς τό έ'τος
  πολλά έκατομμύριο.
  .. Οί άλλες οί γυναΤκες ποΰ
  προσιταθοθν νά συμβιβ·ϊσουν τή
  Φΐλαρέσκεια μέ την ..οίκονομία θά
  άρκεσθοΰν στά κοσμήματα φανται
  ζί. Τά φθηνά, άπέριττα κοσαή
  ματα είνε κάποτε πιό διακοσμη·
  τικά άπό τά άληθινά.
  ...Επί παραδείγματι: "Ενα διά
  δημα άπό ανθη στολίζει τό κε
  φάλι ιηάς νεαρας κυρίας ή δε¬
  σποινίδος κα'ι δέν ..κοστίζει σχε
  δόν τίποτα. Άκόμη πιό διακο-
  σαητικό είνε τό διάδημα άτό
  κογχΰλια της θαλάσσης, πού θά
  άποκτήσετε κατά τόν εξής τρό¬
  πον: θά τά τρυπήσετε μέ ένα
  λεπτό σουγιδ "Επειτα θί πε¬
  ράσετε άπό τίς τρύπες τους τά
  κογχύλια άπό ίνα μεταξωτό κορ
  δονέττο, £να κογχύλι, £να ψεύτι-
  μαργαριτάρι.
  , "Ενα φόρεμα σπόρ
  στολίζε
  ται αυτή την έποχή μέ κουμπιά,
  τά όποΐα δέν είνε τίποτα αλλο
  άπό ..σαλιγκάρια.
  .. Τί άλλο... άπίθανο στόλισμα
  μΐτορεΐτε νά χρησιαοποιήσετε ώς
  κουμπιά τής έξοχκής τουαλέττας
  σαί:; Άπλούστατα, τίς κουκουνά·
  ρες των πεύκων.
  .. Γιά ενα χορό η μιά δεξίωσι
  στήν έξοχή ή νεαρά κυρία γ) δε-
  σποινίς μπορεΐ νά εμφανισθή μέ
  ενα φόρεμα έμπριυέ μέ μεγάλα
  πουά. Σέ κάθε ττουά είνε ραμ
  μένο Μνα πολύχρωυο κολλίδι.
  Κα'ι έ"τσι μέ Μ><α παραμικρό στολί- δι τό φόρεμα τοΰ καλοκαιοιοΰ άποκτδ μιά πρωτότυπη έμφάνισι, ενα σϊκ, πού μόνο ή παρισινή μό- δα μποοεί μέ τό τίποτα νά χαρίση σέ μιά τουαλέττα "Ο έρως είς την χώραν των χρυσανθέμων. ΚΟΙΝΩΙΊΙΚΒ Η ΜΑΧΗ ^<^^ -^^^^Ά *ψ ΕΝΑΤΕΛΕΙΟΚΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΔΔΙΟΦηΝΟ Μέ τά ονόματα των σταθμών έλληνιστί. 6 Λυχνιών μέ μαγικό μάτι. Μόνον Δρχ. 7250, είς 12 μηνιαίας δόσεις. 'Αντιπρόσωπος Ηρακλείου Κί2ΝΣΤ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Ι ΒλΠΤΙΣΕΙΣ.— Ό κ. Σταύρος Καλαντζόπουλος Διευθυντής τοο έν ΆγΙω Νικολάω Ύποκαταστή ματος τή'ς 'ΕΘ>ικής Τραπέζης, άνε
  Υπό Κλώντ Φαθέρ. δέξατοπρον,θές είς την θαυμτ.
  —-——-————_——■■ τουργόν εκκλησίαν του Άγ(ου
  *0ον ( Γεωργίου Σεληνάρι, τό κοριτσάκι
  —Χέ!.., ύποθέτω πώς θά συνε- _
  χίζη μ' δλον τούτο τίς εργασίες ^^κοΥ" τον~αναοοχον"''εύχό'
  τού... πώς εξηκολουθεί νά άνα- μεθα νά τοίς ζήση
  στατώνη, μέ τίς καινοτομίες τού,
  τδ πυροβολικό τοΰ άγγλικοΰ
  ναυτικοΰ...
  —"Ω! — είπεν ό Φεργκάν,—
  πραγματικώς πρόκειται περί άνα
  στατώσεως.
  "Εδειχνε κάποιον έλαφρό σκε
  πτικισμό. Άλλά ό μαρκήσιος Γιο
  ρισάνα επέμενε.
  Γύρω στήν πόλι.
  Άπό προχθές ό καύσων ήον,,.
  σε πάλιν νά δεικνύ[) τάσεις ανό·
  δου.
  — Χθές μολονότι ήρχισε πάλιν
  Ιτό μελτεμά<ι, οί άδιόρθωτοι και- „. Ιροσκόποι έφοβοΰντο νοτίαν. — Αν δχι άναστατΐύσίς, γενι ι -Όπως την δυνατήν εκείνην κή μεταρρύθμισις! Βεβαία, τδ ναυαρχεΐό σας είχε κάνει, τώρα καί δώδεκα χρόνια, πολύ καλήν έργασ!»... Έχω παρακολουθήσει της παρελθούσης Κυριακής. —Την πρόβλεψιν αυτήν έστή. ριζον, είς τό δτι ό πνέων την π'ρωίαν άνεμος ήτο νοτιοδυτι- κός. τάς προόδους τοΰ ύλικοΰ σας. | —Καί σήμερον δέν θά λείψουν Δέν μπορζι νά κατηγορήση κα οί Φίλοι τού ύπαίθρου οί συστη. νείς γιά τίποτε τά κανόνια σας. Ιμοτικώς διημερεϋοντες είς την ». ν ι ϊι ο> ~ , * . - ζοχήν εκάστην ημέραν άρν αε
  Καί δέν θα πω τίποτε γιά τίς ο- ^ ^ ήα^ργ[ας. |μ Η ργιας
  βίδες σας... Ι —Δέν θά λείψουν έπίσης καΐ
  —ΝαΙ, — είπεν ήρεμα ό Φερ οί φίλοι τής άκτής καί τής θαλασ
  γ/.άν: — τίς παραδεχθήκατε, ί- ,0101^ λουτροθεραπείας.
  πε,τα άπό την ελαχ/στΐ Εκανο σ" ^Γ^Λ^Τα^ '?&
  ποιητικήν πείραν, όβίδων μικρο κλείου.
  τέρας δραστικότητος, την οποίαν | —Την προσέχη έβδομάδα πα·
  είχατε τό περασμένο Ιτος στίς 10 νηγυρίζει ό φερώνυμος έν τή πό·
  Αύγούστου.. Ιλει ναός τού Άγίου Τίτου.
  —Άλήθεια... Καί ακριβώς γι'
  αύτό δέν θά
  τα υλικό σας
  πώ τίποτε!... Α!...
  είνε λοιπόν έξαίρε
  το καί δλη ή τιμή άνήχει σία
  ναυαρχεΐό σας. Άλλά στόν πόλε
  μο ψέμματα, τό ύλικό δέν είνε
  τίποτε, τό προσωπικό είνε τά
  πάν! Καί άν τό προσωπικό σας,
  σήμερα, είνε ϊσως τά πρ&το τής
  Εύρώπης, δλη ή τιμή άνήκει στόν
  Πέρσυ Σκώτ...
  Ό "Ερμπερτ Φεργκάν Ινευσε
  — "Αγει δέ καί τό Ηράκλειον
  μίαν άπό τάς έθνικάς έπετείους
  τού—την επέτειον τής μεγάλης
  σφαγής τοϋ 1898.
  —Τόσον ή πανήγυοις τοΰ Άν.
  Τίτου όσον καί ή έπέτειος τής
  σφαγής, άποτελοθν ειδικώς διά
  την πόλιν μας. ιδιαιτέραν εύλα·
  βη καΐ φιλέορτον μέριμναν τής
  καταφατικά.
  —Καλά κανόνια
  καλές 5βί-
  I
  ··■■·»·■■■■«■■!
  |Μ *■■■■■■■■■■■
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  "ΑΠΟΛΛΩΝ,,
  ΟΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—ΑΘΗΝΑΙ
  Τό ξενοδοχείον προτιμήσεως των Ηρακλειωτών.
  Είνε τόκεντρικώτερον των Αθηνών. Συγκεντρώ-
  νει δα τά πλεονεκτήματα τής πλήρους άνίσεως
  καί τής ευχαρίστου διαμονής. Ύηηρεσία πρόθυμος.
  Άερισμός έξαιρετικός.
  ~
  ■ ■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■(•■■εί
  ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
  Μέ την γνωστήν ποτασσαν «ΦΙΣΛ» ή όποία
  ήγγυημένως παράγεται άπό στάχτην έξασφαλίζε-
  τε τό ξανθον χρϋμα, την καλλιτέραν άποξήραν-
  σιν καί διατήρησιν της σταφίδος σας.
  Φροντίσατε πρΐν έξαντληθή.
  ΔΕΥΤΕΡΑ: Η ίραματική
  κωμωδία:
  Μέ την αβδαστϊ)
  ΦΡΑΝ51-
  Π«ρ«Μ«τ«βηχη π«ρ* τβΐς" κ. χ.
  ΥΙΟΙ5 Ν. ΚΩΝΪΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-Χ«νί«ν Πβραα.
  δες, — εσυνέχισεν ό μαρκήσιος
  Γιορισάκα Σαντάο, — αύτό είνε
  καλό! Καλοί σκοπευτα'ι. καλοί
  τηλεμετρηταί, καλοί άξιωματικοί
  " λής, αύτό είνε άκόμη πιό κα¬
  λό! Καί αύτά ακριβώς είνε τά
  δώρον πού έκαμεν 6 Πέρσυ Σκώτ
  στήν Αγγλία! .. Ή Αγγλία, έξ
  άλλου, άντήμειψε τάν Πέρσυ
  Σκώτ. Δέν εψήφισεν ή Βουλή, τε¬
  λευταίως, έ'να δώρον όγδόντα χι
  Ιλιάδων γιέν; (200 χιλ. γαλλικών
  [φράγκων).
  —Όκτώ χιλιάδων στερλινών,
  διά την ακρίβειαν. Είνε δικαία
  άνταμοιβή. Άν ' ί Περσυ 2
  πωλοθσε τίς έφευρέσεις του στήν
  βιομηχανία, ασφαλώς θά κέρδιζε
  περισσότερα.
  —Ασφαλώς!... Μέ όκτώ χιλι
  άδες λίρες δέν πληρώνεται Ινα
  τέτοιο μυαλό. Ό δικός μας αύ
  τοκράτωρ θά εδιδεν ασφαλώς πε
  ρισσότερα γιά νά έχη Ινα Γιαπω
  νέζο Πέρσυ Σκώτ.
  —Ποία ή άνάγκη; — είπεν ό
  Φεργκάν, λίγο είρωνικά. "Εχετε
  τόν Άγγλο Πέρσυ Σκώτ!... Ή
  Αγγλία καί ή 'ίαπωνία είνε συμ
  μαχοι... Μπορέσατε ελευθέρα νά
  έπωφεληθήτε δλων των εργασιών
  μας.
  Ό μαρκήσιος Γιορισάκα έστρε
  ψε μιά στιγμή τό βλέμμα τού
  πρός τόν πράσινο δρυμό.
  —Άπολύΐως ελευθέρα, — έπα
  νέλαβε.
  Ή φωνή του ήταν βραχνιασμέ
  νη. "Εβηξε.
  (συνεχΕζεται)
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗ2
  Διδάκτωρ Πανεπ. Λυώνος
  'ΕπΙ έπταβτίοιν έκπβπδβυ-
  ββΐς είς τά Νοσοκομεία ΑηΙί-
  ΐΐΐ νΐ 1
  ΤΟ
  ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  ΧΑΤΖΗ
  (Κβκκίνη Χάνι)
  Παρέχει την ευκαιρίαν μι«ς τελβίοις φυχοιγωγίας. Πο-
  τα έκλβκτ», μπυρ«, μεζέδ«ί. Καθαριότης καΐ πβριποίησις
  ρβ Λυώνος καΐ Πα¬
  ρισίων βίς τα παθολογικά καί
  νευρολογικά νοσήματα
  Διατελέσοις επί διετίαν
  355ΐ5ΐ3ΐιΙ της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικης τβΰ Πανβπι-
  στημίου Λυώνος.
  ©ά δέχεται ωσαύτως καΐ
  τβυς πασχβντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛθΓΙΚίΙΝ νβσημάτων βΐς τβ
  Ιβτρβϊόν τού βδβς Άμαλθβίοις
  (παρβδβς βδβϋ Κατεχάχη;
  «Ρ«ην Πλατυ οβχχά,.0 '
  9—12 π. μ. χκΐ 4—7 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρβάν
  10—12 η. μ.
  Τηλ. 6-63
  στα
  φυλών έξα'κολουθεϊ—καί Θά έξα
  κολουθήση φυσικά—ώστε ή πόλις
  καί ό λιμήν νά παρουσιΑζουν
  ε'να χαρακτηρισηκόν τύπον έμπο-
  ρικοϋ καί έργατικοθ όργασμοϋ
  — Είς την κίνησιν αυτήν ρόλον
  παίζουν καί οί «Άραπάδες» τής
  Αιγυπτου οί όποίοι καταφθάνουν
  μέ τά «σταφυλάδικα» ή* καί μέ·
  νούν έδώ ώς σύνδεσμοι τρόπον
  τίνα Άλεξανδρείας καί Ηρα¬
  κλείου.
  —Άλλά καΐ ώς φυσιογνωμίοι
  τής κοσμοπολιτικής έκφράσεως
  πού πέρνει τό Ηράκλειον την ε¬
  ποχήν των έξαγωγών.
  —Αφίχθησαν προχθές οί Γκά
  πανς οί καταγόμενοι έκ τοΰ
  νομοθ μας.
  — Τούτους ύπεδέχθησαν οί συγ-
  γενεΐς καί οί φίλοι.
  —ΟΊ όποΐοι συμβαίνει είς μίαν
  τοιαύτην επάνοδον—Οστερα άπό
  τόσα χρόνιο: άπουσίας των άναμε-
  νομένων—νά ε,Ιναι. ,θβρμοί καΐ >
  θυγκινητικοί είς έκδηλώσεις ά-
  γάπης καί ένδιαφέροντος.
  —Οί άνά τόν λιμενοβραχίονα
  περιπατηταί δέν ήσαν σπάνιοι
  τάς τελευταίας ημέρας.
  —Τοθς συνανθρώπους άπησχόλη
  σαν καΐ τά άτμόπλοια—ψυγεϊα
  των οποίων ή διά τού λ μένος μας
  κίνησις £χει πυκνωθή.
  —Διά τα άτμόπλοια αΰτά υ¬
  πήρχον οί άπαραίτητοι πληροφο·
  ριοδόται άλλά καί οί πολςμαθέ
  στεροι.. κριτικοί.
  — Είς τοΟ Πουλακάκη προβάλλε
  ται σήμερον διά τελευταίαν φο
  ράν ί| «Γιούλικα» τό οΰγγρικό ά-
  ριστούργημα.
  —Αυριον τό ίδιον κινηματοθέα
  τρον προβάλλει τό νεώτατον
  έργον: ό «Δρόμος τήςΕΟτυχίας» μέ
  την ώραιοτάτην καλλιτέχνιδα Μυ·
  ριάμ Χόπκινς καί τόν ζέν πρεμιέ
  Τζόε Μάκ Κρή.
  — Είς τόν «Άπόλλωνα» έπίσης
  συγκεντρώνει πολύν κόσμον, ΐό έ
  πικαιρότατον καί ενδιαφέρον έρ¬
  γον «Ύποβρύχιον β —1» μέ πραγ
  ματικήν άπεκόνισιν τής δράσεώς
  καί των κινδόνων των ΰποβρυ¬
  χίων.
  —Αυριον προβάλλεται ή «Μοί
  ραία Γυναϊκα» μέ την γνωστήν
  στάρ Καίη Φράνσις.
  6 Ρεκορπρ
  ♦ (
  ♦ ■
  .....····
  ..........
  'Εκτος τούτου πβρέχβι χαΐ την ϊύκαιρίαν θαλασσίου
  λουτρβυ είς την καθοΐρωτάτην παραλίαν τού έπου καΐ ί·
  χούν κατασκευασθή βίύικές καλύββς. Παρέχει καΐ Ιίύωο
  υν»·ινβτ«τον έχ τού έκβΐ «λπσίβν πηγαίιου.
  •**%_
  • Ο ΠΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ *.
  Γ Κων. Ε. Πολυδάκης :
  ΕίδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς '
  τα νοσήματα τοΟ «οΧοΰ ■
  έντέρων καΐ «,,ατος, Βέχεται Ι
  τούς πάσχοντας ΙκΪοΟμ™· -
  κοθ αυατήματος εν τφ Ιατρ"· ■
  θεραιΐεΐα αίμορροίΛων Λ- Ι
  '" εγχειρίσεως & £%ΛωΙ Ι
  ΑΡΐΒμ. τηλ, 7—92
  « ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  έναντι Αγ. Τίτου
  'ΕχπαιδευββΙς βί§ Παρισί¬
  ους άναλαμράνβι βίανδήηοτε
  θεραπείαν νοσημάτων τβϋ
  στβματβς (ούλίτιδβς, κακοσμί-
  «ς) συμφώνως μέ την τελβυ-
  τ*ιαν «ξέλιξ,ν τής έΐτιστημηί·
  κπίσης οδβντβστβιχίας κ*ί
  κβρώνες έκ διαφόρων μετάλ·
  λων-κορώνβς έκ πβρσελάνης.
  Επαναφορά τελείως άνώδυ
  νος των στρεβλοφυών οδόν¬
  των βΐς την κανονικήν αυτών
  θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  νευ
  ! ΜανώΑης Γ. Κωνιός
  Γ Νευρολβγος—Ψ»χί«τρβς
  ; Τμηματαρχης Ίατρος
  • Δημοσ. Υ»χι«τρι(ο» 'ΑΙηνβν
  • Δέχιται έν τφ Ζατρείφ τού
  | ίίός Πειραιώς 175' ΑΘΗΝΑΙ.
  : Τηλέφ. 52.379.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Μαγαζείον
  είς την πλατείαν Λεμπλετζίδικα
  (όδός Άγιοστιφανιτών). Πληρο-
  φορίαι ποιρα τ^ Αλκφ. %. Μαρή,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  πδλι^
  6 καύσων
  'υΙ1
  ιν
  ι 6
  ήτο
  θρου
  Όντες ε'[,ν7"
  ημέραν ςί{
  ουν επί™,.
  ζί
  τεΐας.
  μ
  έν
  ς έν τ
  Τίτου
  5"
  5 ιο
  "ν ειδικώς
  Βιαιτέραν ε
  ς έζαγωγης ^
  θει-καί Βά (ι
  α—ωοτε
  ι παρουσιάζη
  •«όν τύπον {μ|(
  ςοΰ όργασμοϋ
  σιν αυτήν ρόΐ,
  'Άοαπάδες. ή
  οί καταφθάνη
  ϊικα» ή καί (!
  νδεσμοι τρόυ
  ίας καί ^

  ικής φρ
  ηράκλειον
  >γών.
  προχθές οί Γΐ
  όμενοι έκ ΐι
  ιέχθησαν οί «,)
  οί.
  β ρ
  ϊον—ΟστεραΜ
  οσίας των ά*
  ναι.
  η
  ρέροντοζ-
  λιμενθβρ·!»
  ήσαν ο»
  μέρς
  )ώηους α—ησ»}
  1
  μό
  ( τοΰλμένκ,ι.
  ινωθή.
  5ττλοια αυΐα.
  αίτητοι ττληροί
  ιαί οί τΐολι|8·
  ακάκη Ρ#
  ϊ τελευταία» {
  ,» τ ό ούγγρι«'
  &ιον κινημο'*
  ι τ 6
  καλλιτέχνιδοΐ'
  Ι τόν ζέν »?·
  πόλλωνα» έ*
  ,λΰ- κόσμον,·
  Ι ενδιαφέρον ι
  /ών
  ών υιΐορρ
  «ΠΑΤΡΟΣ
  ΛΕΞΑΚΗί
  Άν-
  ν
  έχ
  Οί "Αθλιοι.
  380ον
  1
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  Δι' έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΣΤ'.
  Δεσμώτης.
  Μίαν των τελευταΐων ημερών τής δευτέρσς ε¬
  βδομάδος, ό Μάριος έκάθητο κατά τό σύνηθες είς
  τό εδώλιον τού, κρατών είς χεΐοας εν ανοικτόν βι¬
  βλίον, ούτινος οΰτε έ"ν φύλλον εΐχει στρέψει έν δι-
  αστήματι δύο ώρών. Αίφνης άνασκιρτά. Μέγα τι,
  συνέβαινεν είς την άκραν τής δενδροστοιχίας. Ό κ.}
  ΛευκΙας καί ή θυγάτηρ τού είχον έγερθή έκ τοΟ
  έδωλΐου των ή κόρη ήτο στηοιγμένη είς τόν βρα·
  χ(ονα τοϋ πατρός της καί αμφότεροι ήρχοντο βρα-
  δέως πρός τό μέσον τής δενδροστοιχΐας, δτιου ό
  Μάριος.
  Ό Μάριος Ικλεισε τό βιβλίον, πάλιν τό ήνοι¬
  ξεν, Ιπειτα προσεπάθησε ν' αναγνώση. Έτρεμε. Τό
  άκτινοβόλον έκεϊνο πράγμα ήρχετο κατ' ευθείαν
  πρός αυτόν.
  —Θεέ μου! Ιλεγε κατά νούν ό Μάριος· δέν θά
  προφθάσω νά λάβω ήθος τοιούτον, ώστε νά μή φα¬
  νή έπιτετηδευμένον!
  Έν τοσούτω, ό λευκόθριξ άνήρ καί ή νεανις
  μεΐ' αυτού έπλησΐαζον. ΤοΟ εφαίνετο 8 τι τουτο δι
  ήρκει αίώνα καί έν τούτω τοΟ εφαίνετο δτι δέν εΐχε
  καιρόν, ή μόνον ε"ν δευτερόλεπτον.
  —ΤΙ ερχονται άπ' έδώ νά κάμουν; ελεγε. Τω·
  όντι, θά περάση τώρα άπ' έκεΐ έμπρός; Πώς οί πό
  &ες της θά -ηα^σουν αυτήν την άμμον, αυτήν έκεΐ
  την δενδροστοιχία ν, είς απόστασιν δύο μόνον βημά
  των άπ' έμοθ;
  Όλος τεθορυβημένος, επεθύμει νά ήτον ώρσΐος·
  επεθύμει νά έφόρει τής λεγεώνας τό παράσημον. "Η
  κουε πλησιάζοντα τα έλαφρά καί ρυθμικά βήματά
  των. ΤοΟ εφαίνετο δτι ό κ. ΛευκΙας Ερριπτεν έπ'
  αύτοθ όργίλα βλέμματα.
  — Μήπως θά μοθ απευθύνη τόν λόγον αύτός ό
  κύριος; έλεγε κατά νοθν.
  Έκυψε την κεφαλήν καί δταν την άνήγειρεν,
  ήσαν πλησιέσταιά τού. Ή νεάνις διέβη, καί δια
  βαίνουσα ήτένισεν είς αυτόν. Προσήλωσεν είς αύ
  τόν τό βλέμμα της μετά πραότητος τινος περισκέ
  πτου, έξ ής έρρΐγησεν ό Μάριος άπό κεφαλής μέχρι
  ■ποδών. "Εφάνη ώς νά τόν ήλεγξεν, δτι πρό τόσου
  ήδη κσιροθ δέν εΤχε προχωρήσει Εως πλησίον της,
  κσΐ ώς νά τοΟ έλεγεν—Έρχομαι λοιπόν έγώ
  Ό Μάριος έμεινεν έκθαμβος ενώπιον των όμμά
  των έκείνων, άτινα ήσαν έμπλεα άκτίνων καί ά
  βύσσων. Ησθάνθη έντός τοΟ έγκεφάλου ώς άνθρα
  κιάν. Αυτή είχεν ελθει πρός αυτόν όποία χαρά!
  Καί έπειτα πώς τόν εΐχε παρατηρήσει! ΤοΟ εφάνη
  ωραιοτέρα εϊπερ ποτέ. Ώραία διά καλλονήν γυναι
  κείαν καί όμοθ αγγελικήν καλλονήν τελείαν, ήν θά
  έξύμνει ό Πετράρχης καί πρό τής οποίας θά έγονυ
  πέτει ό Δάντης. ΤοΟ εφάνη 8τι είς πλήρη ουρανόν
  "σσπφήρομένον επτερύγιζίν άλλά καί συγχρόνως
  ίλυπεΐτο πολύ, 8τι έτυχον σκονισμένα τα υποδήμα¬
  τα τού. Ένόμιζεν 8τι έξάτιαντος θά είδεν ή κόρη
  καί τα υποδήματα τού.
  (συνεχ(ζεται)
  ΣΚΝΙΠΕΣ
  Ή έορτή τοϋ Αγ. Τίτου.
  Έπισκοπική έγκύκλιος.
  Β'.
  Στούς άνθρώπους τό τσίμπημα
  είνε πιά δδυνηρό γιατί τό δέρμα
  είνε πιό λεπτό καί εύερέθιστο. Ι¬
  διαιτέρως υιτοφέρουν άπό αύτδ
  οί γυναίκες καί τα παιδία. Ή
  στατιστική άναφέρει παραο'είγμα-
  τα μωρών πού άφηϋένα στά υ-
  παιθρο κοιμισμένα ένφ ή μητέρα
  τού; έδούλευε στούς αγρού;, πέ·
  θαναν άπό τσιμπήματα σκνιπδν.
  Στήν περιφέρειαν τού Ροδανού
  στή Γαλλία ή σκνίπα άλλοτε ε"·
  κανε θραθσι σία ποίμνια. Στόν
  άνθρωπο τό τσίμπημα της προκα-
  λεΐ πόνον όξύν. Έπακολουθεί έκ-
  χύμωσις, τό τσιμπημένο μέρος
  κοκκινίζΐΐ καί κάποτε έρχεται
  καί πυρετός. Μέ τό ταίμπηπα
  αύτό μεταδίδονται οί έλώδεις πυ
  ρετοί κι' δλλε; άρρώστειε; έξ ϊ·
  σου όίυνηρές. Κάτιο άπό τό δέρ-
  μα τοΟ τσιμπημένου τό έντομο ϊ-
  χει έναποθέση τα μικρόβια πού
  άναπτύςισονταΐ. Στή Γουατεμάλα
  ΰπάρχει Ινα είδος σκνίπας ποΰ
  κατά προτίμησι τίΐμπα τόν ίν-
  θρωπο ή τό ζώον γύρω άπό τα
  μάτΐα. Στό τσΐμπημένο μέρος
  σχηματίζεται εσωτερικώς ?νας μι-
  κροσκοπικός ίγκος πού ημπορεί
  νά προκαλέση την τύφλωσι. Ή
  θεραπεία γίνεται μέ χειρουργι-
  κή έπέμβασι καί έξαγιβγή τού
  ίγκου εκείνου.
  Ή καταστροφή τών Ινιόμων
  αυτών είνε δύσκολη. Τα αύγά
  τού; είνε κρυμμένα είτε κάτω
  άπό τίς πέτρες είτε μέσα σ:ά
  χόρτα των νερών πού λιμνάζουν
  καί δύσκολα άνακαλύπτονται. Οί
  χωρικοί ωρισμένων χωρών προ-
  στατεύουν τα ζώά τους κατά τών
  σκνιπών μέ πετρέλαιο είτε μέ πίσ
  σα. Την νύχτα άνάβουν γύρω
  άπό τοΰς σταύλους χλωρά κλαδιά
  πού δγάζουν πυκνό καπνό κΓ απο¬
  μακρύνουν τα έντομα.
  'Υπαρχει έξ άλλου Ινα είδος
  κουνουπιοΰ πού ή έπιστήμη τό ό
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΛΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛ
  ΠΟΤΑΣΣΑ ΜΠΑΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  80-85°)ο
  Σταψιδοπαραγωγοί,
  Προσέξατε. ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΕΣΘΕ ΕΠΙ ΤΟΥ
  ΠΡΟ ΙΌΝΤΟΣ ΣΑΣ. Άδιαφορήσετε στίς παχυλές
  φεκλάμες. Όσοι τυχόν δέν έχρησιμοποιήσατε την
  άποδεδειγμένως ανωτέραν 8λων καθσράν Ποτασσαν
  μσς Μάρκος ΗΛΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙ, προελεύσεως Γερ-
  μανίας, χρώματος Μπλέ, 80—85, προβήτε μόνον
  είς δοκιμάς, κιχί θά έξακριβώσητε την έπιτυγχα-
  νομένην ταχίστην άποξήρσνσιν, καί τόν άριστον
  χοωματισμόν ποθ δίδει επί τών Σταφίδων σας,
  ΟΣΤΙΣ ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΟΥΤΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΣ.
  Ή κατανάλωσις μας είναι ή καλλιτέρα απόδει¬
  ξις δλων τούτων. "Επί είσαχθέντων πρό 20ημέρου
  2500 Βαρελίων, μάς άπομένουν είσέτι μόνον 600.
  Γενικός άντιπρόσωπος έν Κρήτη μετά διαρκοΰς
  παρακαταθήκης:
  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
  Πλατεΐα Καλλεργών, (Κέντρον).
  Ι*
  ^^ν^^^'^/'
  ν/.ν......
  ; Γ.
  5-
  «Τ
  Ρ·»**
  Α*""
  ;178'
  19.
  .,·! Α Ι Ι·1
  Μόνον μέ τό θαλαμηγον
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια
  (αε 12 ώρκβ)
  Ταχύτπι 14 μιλλίο*ν.—'Ανεβις—'Ααφαλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  ΤβλΙ». §—Μ
  νομάζει φλεβοτόμο, γιατί μέ τό
  δάγκωμά τού είνε £κα>ό νά κόβη
  τί; φλέβες. Καί ή φλεβοτόμο; με
  ταδίδει διάφορε; άρρώστειες.
  Μία έξ αυτών είνε γνωστή
  στήν Κορσική κι' άλλες ποΰ ηρο·
  ερχονται άπό τό Άλγέριον Ιχουν1
  μεταδίθ^) σιγά σιγά στή Γαλ¬
  λία.
  Ό τριήμερος πυρετός—ό πυ-
  ρετός παπατάτσι δπω; λέγεται
  στήν Ιταλία— προέρχεται άπό
  τ,σίμπημ* φλεβοτόμου κουνουπιοΰ
  ποΰ ΰΐϊάρχει καί στήν Έλλά
  δα. Στήν Άμερική τα τσιμπήμα
  τα τού είνε πιό έπικίνδυνα γι
  ατί ^ σχηματίζουν στά χείλη
  καί στό έσωσερικό τών ρωθώ
  νων πραγμαπκά Ιλκη καί δγκους
  ποΰ δύσκολα θεραπεύονται.
  —Μία άλλϊ) άρρώστεια πού λέ¬
  γεται καλά—άζάρ συνηθισμένη α'
  δλα τα μεσογειακά παράλια προ¬
  έρχεται έπίσης άπό τσιμπήματα
  τών έντόμων αυτών.
  ϋροσβάλλει κυρίως τα μωρά μέ
  χρι τριών Ιτών. Τα προσβαλλό-
  μενά γίνονται χλωμά, άδυνατί
  ζουν. Ή σπλήνα τους μεγαλώνει
  ΰπερφυσικά καί τό σηκώτί τού; έ-
  ξογκώνεται. Έχουν έξάψεις πυ
  ρετοθ, τοθ όποίου προηγοΰνται ρί
  ! γη τρείς καί τέσσαρες φορές τό
  είκοσιτετράωρον. Παθαίκουν στο
  μαχικές διαταράξεις καί συμφο-
  ; ρήσεις πνευμονικές. Ημπορεί τα
  χιστα νά επέλθη ό θάνατος άν
  ο γιατρός δέν κάνει εγκαίρως έν
  δοφλεβικές ένέσεις άντιμονίου.
  Μέ την έγκαιρον αυτήν θεραπείαν
  καί μέ δέκα ένέσεις ή άρρώ
  1 οτεια θεραπεύεται. Κάποτε δμως
  ή μορφή τή; άρρώστειας είνε πιό
  βαρεία καί τόΐε χρειάζονται ώ;
  σαράντα ένέσεις.
  Γιά δλα αύτά, δσα μέτρα συνι
  στώνται γιά την καταπολέμησι
  των κουνουπιών καί τών σκνιπών
  πρέπει νά έκτελοθνται μέ σχολα
  σϊΐκότητα.
  [Αναφορικώς μέ την μεγάλης
  Ιστορικής καί θρησκευτικάς οημα
  οίας τοπικήν εορτήν τού 'Αγίου
  Τίτου καί δή έν Γορτυνι £που έ
  άρχαΐος άΐτοστολικός ναός καϊ έ
  τάφος τού 'Αγίου, έ ©εοφιλέ-
  οτατος Έπίσκοπος 'Αρκαδίας, ε¬
  ξέδωκε την κάτωθι έμιτνευσμένην
  εγκύκλιον. Σημειωτέον ότι ό Θε¬
  οφιλέστατος συνδυάζει έν τή έγ-
  κλίω ταύτη καϊ την επέτειον
  τής σφαγής τού Ηρακλείου (Αυ·
  ^ουστο; 1898) ήτις συμπίπτει ώ;
  γνωστόν μέ την εορτήν τοΰ Άγί-
  »υ Τίτου]
  (ΐΠανοσιώτατοι Ήγοΰμενοι, Εΰ-
  ,κβέστατοι 'Εφπμέριοι καΐ άπαν¬
  τες ο! εύλογπμένοι χριστιανοί
  τής κχθ' ημάς βεοσώστου Έπισκο
  πής Άρκαδίας, ηατρικώ; υμίν α-
  πάσιν έπευχόμεθα.
  Καί άλλοτε άγαιτητοί ΰΐτεμνπ-
  αμϊν υμίν, καί πάλιν έπαναλαμ
  βάνομεν, ότι, Εθνικόν, καΐ δή
  καί παγκρήτιον, ού μην δ' άλ¬
  λά καΐ θρησκευτικόν καθήκον
  ίπιτελοΰντες, οφείλομεν, κατά
  ήν 25ην Αύγούστου εκάστου έ-
  τους, επέτειον ημέραν των υπέρ
  πίστεως καί πατρίδος έν Ηρα¬
  κλείω σφαγέντων καί ολοκαυτω-
  θέντων άδελφών ημών, καί έπέ·
  τϊιον εορτήν τού Ίδρυτοΰ καί
  Πρώτου 'Επισκόπου Κρήτης Α¬
  ποστόλου Τίτου, κατά σχετικήν
  άλλως τε τής Κρητικής Πολιτβί-
  ας καί Ιεράς Συνόδου τής Κρή
  ής διάταξιν, νά κατακοιύωμεν
  άς εργασίας ημών, καί έν τοίς
  Ιεροΐς *1αοΐς καί δή καί έν τώ
  ■■■■■■■■■ι
  Παράρτημα έργοσταόΤόΊ)1"""
  Βαπτιστικών — Στεφάνων
  ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Ε^^ Μοϊρες
  ~
  Β,.
  Είδοποιοΰμεν την αξιότιμον πελατείαν μας
  ότι έπλουτίσαμεν τό έν Μοϊρες ύποκατάστημά
  μας μέ δλα τα είδη προικών ήτοι:
  Κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬
  τες, μαξιλάρια κ. λ. π.
  Έπίσης μέ μεγάλην συλλογήν γυναικείων
  καί παιδικών φορεμάτων.
  .ίΙ
  Λόγω τής γνωστής μεγάλης ζητήσεως μετά δυ-
  σκολίας έπετύχαμεν την παραλαβήν μέρους τής
  παραγγελίας μας:
  Ραδιοφώνων Μπαταριών
  ΜΟΤΟΡΟΛΑ
  καί παρακαλούμεν τούς άξιοτίμους κ. κ. πελά
  τας μας πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων όπως
  σπεύσουν νά προμηθευθοΰν.
  'Αποκλειστιχή άντιπροσωπεία:
  ΑΡΙΣΤ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Τηλέφ. 3.94
  »_·Ν
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒ·ΙΙ«ΙΒΤΙΒΒΒΒΒΒΒαΒΒ«εΙΒ«ΒΙ
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  •Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΜ, Πάρον, Νάξον,
  αρακτορεΐον
  ΛΙΝΑΡΛΑΚΗ
  Τηλεφ. 5-41
  έν Γορτυνι Ίερώ καί Μνημειώ-
  δεί τΝαώ τού Αποστόλου Τίτου,
  έν ω ο Άπόστολβς έκοιμηθη καί
  ο τάφβς τού εΰρίσκΐται, βυνερ·
  χόμενοι, νά βύγνωιιονώμεν καί
  εΰφήμως μνημονβύωμεν τούς τε
  υπέρ πίστεως καί πατρίδος θυσι-
  ασθεντας, κχΐ τον Ίδρυτήν τής
  'Αγίας ημών έν Κρήτη 'Εκκλπ·
  οίας 'Απόστολον Τίτον.
  Ή λή3η καί ή άδιαφορία ημών
  κατά την Ιεράν καΐ Εθνικήν
  ταύτην ίμέρ*ν, είνε η μεγαλυ·
  τέρα άμαρτία—^θεωρουμένη καΐ
  δικαίως άχαριστία, Ητις οϋτε είς
  τα ζώα δέν πχρατηρεΐται.
  Ημείς, <9εοϋ συνευδοκοΰντος, θά έπιτελέβωμεν καΐ κατά τό τρέχον σωτήριον ετο;, Θείαν Μυ· σταγωγίαν—Εθνικόν μετά κολ· λύβων μνημόσυνον υπέρ των έν Ηρακλείω σφαγέντων καί ολοκαυ τωθέντων καΐ £εύχαριστίαν μετ* άρτοκλασίας πρός τόν Απόστολον Τίτον, κατά την ημέραν καΐ ε¬ ορτήν ταύτην καΐ προτρεπόμε· θα πάντας, όπως προσέλθατϊ ή έν τοίς οΐκείοις υμών Ιεροΐς Ναοΐς ή καΐ έν τω ρηθέντι Ί· ρώ τού Αποστόλου Τίτου Ναώ, πρός επιτέλεσιν τοϋ Έθνικοΰ καί Ίεροΰ τούτου καθήκοντος, ευχα¬ ριστούντες καί δοξολογοΰντες τόν "Αγιον Θεόν, ού ή χάρις καΐ εύλογία, ι) εΰπρόσδεκτος πρός τόν Θεόν Ικεσία τού Απο¬ στόλου Τίτου καΐ ή όλόψυχος η¬ μών πατρική εύχή εΐη πάντοτβ μεθ' υμών απάντων. 'Λμην. Τ Ό 'Αρκαδίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ». ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Ε.Ο.Ν. νομοθ Λασηθίου προκηούσσει δημόσιον μειοδο τικόν διαγωνισμόν διά την κατασκευήν τών κάτωθι εί- δών ίματισμοθ τών φαλαγγι τών τής Ε.Ο.Ν. Λασηθίου καί βαθμοφόρων αυτής κατό πιν τής ύπ' άριθμ. 2 τής 12—8 —38 αποφάσεως τής Νομαρ- χιακής Έπιτροπής ένεργηθησό μενον έν Άγίφ Νικολάφ καί έν τώ Νομαρχιακώ Καταστή ματι την 4ην Σεπτεμβρίου έ. —Τό σημερινόν καί αυρια¬ νόν πρόγραμμα τού ραδιο- φωνικοΰ σταθμού. Σήμερον ό ραδιβφωνικός σταθ μός Αθηνών θά εκτελέση τό ε¬ ξής πρόγραμμα: "Ωρα 7 Μβτεωρο- λογικόν δελτίον, -7,10 έκκλησια- στική χορωδία υπό την δι&ύίυν- σιν τοϋ κ. ©εοφανοπούλου ίερο- ψάλτου τοΰ Αγ. Νικολάου Πευ· κακίων, 7,20 θρηβκευτική όμιλία τοΰ πατρός Άγγέλου Νησιώτη μέ θέμα η θρηακεία (είνε άΐταραίτη τος διά πάντα καΐ ΐώία τοΰς νέ ούς), 7,30 συνέχεια έκκλησιααη- χΠί χορωδία;, 7,40 ρεαιτάλ σα?ο φώνου υπό τοΰ κ. Μκάμπη Μβρ κέτς, 8.15 άθηναϊκή μανδολινάτα 10 έ. ημέραν Κυριακήν καί ώραν 8,45 έκδρομή στή Βοΰλα (κωμικόν 11—12 π. μ. ώρας ενώπιον σκένηι, 9 εΐδήσεις, 9.15 έλαφρά τής Νομαρχιακής Έπιτροπής. »>βοοιχί> <β *· Κορίνθιος κ«ί ή όρ 1) 60 χιτωνίων έρέας. 2) 60 περισκελΐδων. 3) 60 λαΓμοδετών λευκών. 4) 60 σφυρωμάτων. 5) 60 ζωνών. α της μι κράς ορχηστρα; τοΰ σταθμοΰ, 11 ει&ήσει;, 11,15 μουσικιί, χοροί (δί βκ«ι) καΐ 'Ιλαφρό Τραγοΰδί υπό τής δίδος Χβύλας Στήβϊνς. Πρόγραμμα Δευτέρα;: 7 Μετε ωρολογικόν δελτίον χρηματιστή Τών στολών τούτων εϊκοσι' ριβν, 7,15 καντάδα (δί'σκοι), 7,50 (20) δέον νά φέρωσι τα συμ-, φώνως τώ κανονισμώ στολής άθλητική άνασκόπησις, 8 ρεΐιτάλ πιάνου υπό τή; κ. Καλομοίρη - ' _ . _ ο , ο - ρα, 8,30 χαβανέζικη όρχήστρα Γ. διακριτικά τών διαφόρων βαθ ^««ρ'ή, 9 όμ«λία τού ακαδημαϊ μοφόρων. κου κ. Βασ. Κουρεμένου μέ θέμκ Τα έξοδα δημοσιεύσεως τής ή καλλιτεχνία δΓ δλους, 9,15 δυω παρούσης βαρύνουσιν τύντιΊ^^τ%^Κ«^2β^ λευταιον μειοδότην, καθως Οϋναυλία τής μικράς όρχήστρας καί πάσα αλλη δαπάνη συνα τοΰ σταθμοΰ, 10.45 είδηβεις, 11 τόν παρόντα δια συνβχει» τή; συναυλία; τής όρχή φής πρός γωνισμόν. Πλείονες πληροφορίαι περΐ τών δρων συμψωνιών παρά τή Νομαρχία, γραφείον Διευθυν τού, καθ" εκάστην άπό 10— 12 π. μ. ώρας. Ό Νομάρχης Γενικάς Έπόπτης Ε Ο.Ν. Κ. Παπαδημητρίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Κοινότης Μοιρών Και¬ νουρίου: Προκηρύσσει δτι: 'Εκτίθεται είς διαγωνισμόν φανερδς μειοδοτικής δημοπρα σίας έν τώ Καταστήματι τής Νομαρχίας ή εκτέλεσις τοπο- γραφικής άποτυπώσεως καΐ στρας, 11,30 κρητική μουσική υπό τοΰ συγκροτήματος Κκλογερίδη. —Κολυμβητικοί άγών«ς δικ τό πανελλήνιον πρωτάθλη· μα προσκόπων. Πληροφορούμεθα ότι την έπο μένη ν Κυριακήν 28ην Αϋγοΰβτου έ. ε. τό άπόγευμ» θά τελεσθώσι ενταύθα οί υπό τής Έλληνικής Κολυμβητικής Όμοσπονδίας Φι λάθλων έκ συμφώνου μετά τού Σώματος Προσκόπων προχηρυχθέν τε; άγώνες Κολυμβητικοΰ Πρω ταθλήματος Προσκόπων. Τό πρό γοαμμα τών άγώνων θά περιλαμ βάνη έκτό; των διαφόρων είδών κολυμβησεως καΐ διαφόρους ναυ τικά; παιδιάς ώ; καΐ έπιδβίξβις θύώτερ πόλο, Λεμβοδρομί«;; σκυ ταλοδρομϊας κ. ά. Έπίσης είς τό τέλος τών άγώνων θά καϋσι πυρο τ«χνήματα καΐ θά γίνη άπονο ρυμοτομικής μελέτης τής κω Γ^^^Γλ.^^ *ΐ ?ιϊ μοπδλεως Μοιρών, την 21 ην Σεπτεμβρίου, έ.^ε. συμφώνως τής υπό τής Μηχανικής ύπηρε οίας Κοινοτήτων Νομοϋ Ηρα¬ κλείου, συνταχθείσης μελέτης, καΐ τών ύπ' αυτής προβλεπο¬ μένων δρων καΐ υποχρεώ¬ σεων. Τα σχετικά τής μελέτης εύ- τή; Λιμβνική; κ. ά. Είς τού; αγώνας θά λάβωσι μέρος α{ 3η καΐ έη όμάδε; ναυτοηροσκό πων. Ή 3η ομάς ώ; γνωστόν τυγ χά νέ ι πρωταθλάτρια μεταξύ ολων των Ναυτοπροσχοπικών όμάδων τή; Ελλάδος. —Τα ζητήματα τών αύτοκι- νητιστών. , _ , , . Ύ«ό την προεδρίαν τού ύφο- ρίσκονται κατατρθειμένα είςτό «ουργοϋ κ. Δημητράτβυ συνβκρο γραφείον τής κοινότητος Μοι-'τήθη προχθές σύσκεψι; τού Συμ· ρών καί τό τοιοθτον τής Μηχα 0β»λίου τοϋ Ταμείβυ Αΰτβκινπ Γ , ιν ι Ι τιστων. ηατ αυτήν εξητάσθη η νίκης υπηοεσίας Κοινοτήτων βϊκονβμική κατάστασις τβΰ Τα· Νομοΰ Ηρακλείου ένθα οί »*ίον και έγβνβτο δεκτή πρό- Βουλόμενοι δύνανται να ι ταοις τού κ. Δημητροττου πβρΐ οιυ Γ οα " , . ϊπσβως της ατομικης προσφβροτς λαμβάνωσι γνώσιν κατά τάς τβν μετόχΜν τή; οποίας θα μβ τάσχουν δι' ίσοπόσου εΐσφορά; τ»/. κ-^,,,Λ·,^ χ** β' Ιδιοκτήται υπέρ των ήσφα τής Κοινότη- λισμένων .ΕΜαη9 ενεκρίθη «τέ ρα πρότασις περΐ διασφαλίσε ω; τών υφισταμένων πόρων τοΰ ταμίίου. 'Ακολούθω; ε¬ λήφθη απόφασις διά την πρβσ τασίαν τών άνικάνων πρό; έρχ οίαν, την βελτίωσιν τής θέσεως τών φυματικών, καΐ καθωρίσθη έ λάχιστον βριον συντάξεως των αύ εργασίμους ώρας. Ό τος. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη; Ό γνωοτδς παραγγελιοδόχος ΧΑΡ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ κ. Έπανήρχισε τάς εργασίας τού. Εκτελεί πδσαν παραγγελίαν έμ- πορικής φύσεως καί άναλαμβά- αν πρό τή; ίδρύσβως τβΰ Τοψβίου. νει την ύπεύθυνον διεκπεραίωσιν ------ πάσης παραγγελιοδοχικής έργα· ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα έγγράμ- σίας. Πληροφορίαι καθ' εκάστην ματος διά τό Ξινοδοχίΐον «Έλ· είς τό χηροποιεΐον χ. Ιίψα Λυ-,βετία». Πληροφορίαι παρά τώ
  •ι:
  <·Ί τι.: ι ϋΙ ■II .Π1 Ηράκλειον—Κρήτης Γραφεΐα έναντι Πσλ. Νομαρχίας ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρωΐα Κυριακής 21 Αύγούστου 1938 120 Ώρα Τό υπουργείον των Στρατιωτικών διά την καταληφδεΐσαν ζώνην. 30 Πρωίνή ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύ¬ γούστου (τοΰ άνταποκρι- τοΰ μας).— Αναφορικώς ΑΤΕΝΙΖΕΙ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΩΣ ΤΗΝ ΕΙΕΛΙΞΙΗ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΦΡΑΝΚΟ ΑΘΗΝΑΙ »Ο Αύγούστου (τοΰ άν Υ*Ρ1** °'α του ο™»>?
  ποκριτού μας)— Αγγέλλεται έκ <^ρον"» ο* περιορισμοι τής συνθήκης τής Αωζάν- νης όσον άφορα την ζώνην τοΰ "Εβρου, κατελήφθη λομένων έξ Ιταλίας είς τη Ισπανίαν. Είς Ρώμην, τονίζεται. μέ την κατάληψιν τής πα·|αΰτη υπό τμηαάτων το5 ότι βπεστήθη υπό τού "Αγ ρωπλισμένης ζώνης τοΰ'στρατού μας σήμερον καί γλου πρέσβεω; λόρδου Εβρου τό υπουργείον των Στρατιωτικών έξέδω κε την κάτωθι ανακοίνω¬ σιν! «Κατόπιν τού ύπογρα- φέντος την 31 ην Ιουλί¬ ου έ. έ*, έν Θεσσαλονίκη συμφώνου περί μή έπιθέσε ως μεταξύ Βαλκανικής Συνεννοήσεως *αί Βουλ- τού όποίου ταποκριτού Λονδίνου ότι ή αγγλικη διπλωματία άτενίζει μετ' άπαισιοδοξίας την μελ¬ λοντικήν εξέλιξιν τοΰ ίσπανικού προ· βλήματο^. Την απαισιοδο£ίαν ταύτην έπιτείνει χαί ή άναγραφεϊσα σήμερον υπό των «Τάϊμς» πληροφορία καθ* ήν ό στρα- τηγός Φράνκο έλαβεν εσχάτως νέας ιταλικάς ένισχύσεις. Καθ* ά μάλιστα πληροφοροΰνται οί «Τάϊμς», αί ένισχύ σεις αυται είναι σημαντικαί. ΤΑ ΕΑΛΗΝΙΚλ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΑΝ ΖΟΚΚΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο αύγούστου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Ανεκοινώθη σήμε¬ ρον ότι τα Έλληνικά στρατεύματα κα τέλαβον την παρωπλισμένην ζώνην τού ποταμού Έβρου έν Θράκη. Ή κα· τάληψις αυτή εγένετο είς εκτέλεσιν τής ύ*ογραφείσης τελευταίως έν Θεσσαλο¬ νίκη 'Ελληνοβουλγαρικής συμφωνίας. ΟΠθΥΡΚΟΙ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ ΤΗΝ ΖΩΝΗΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου (τού άντα ποκριτού μας).— Δυνάμει τής τελευταί άς Βουλγαροβαλκανικής συμφωνίας καί συγχρόνως μέ την είσοδον των Έλλη- νικών στρατευμάτων είς την παρωπλι· σμένην ζώνην τοΰ "Εβρου, ό τουρκι· χός ατρατός κατέλαβε την παρωπλι¬ σμένην έπίσης ζώνην τής Άδριανουπό- λεως. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ ΕΙΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς θά μεταβή αύριον (σήμε¬ ρον) είς την Άταλάντην. Ό κ. Με¬ ταξάς θά έκφωνήση λόγον πρός τόν λαόν τής πόλεως καί των περιχώρων αυτής, συγκεντρωθησόμενον επί τούτω. ΕΙΣ ΓΟΥΔΙ ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΜΕΓΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ωρίσθη ή'» %'λεξανδρούπο. αέρθ ή προσοχή τού Ί- λις ώς έδρα σώματος τχλοΰ ύηοοργοΰ τών ,-„ στρο»τού. Οί κατοικοι υ· - _ , __ πεδέχθησαν μέ θερμάς έκ- ξ<»«ρικών κομητος Τσι- δηλώσεις τόν στρατόν *νο βπ1 το° «ημείου τού- μας». ' τού καί των ένδεχομένων —Τελευταίαι πληροφο- αχΟνα είνε δυνατόν νά προ ρίαι έκ Αονδίνου άναφέ- -,» >"*' ** ^».«γ«ι,ν«ν* *τ<*Υ»- κύψουν βς αιύτοΰ. Είνε ρουν ότι οί πολιτικοί κυ- „ , , , , κλοι άπασχολοΰνται ζωη- γνωστόν τί επί τού σημεί ρώς μέ τό ζήτημα των Ο^ τούτου απήντησεν ο Ί- ένισχύσεων των άποστελ- ταλός ύπουργός. Τα δημοτικά έργα Ηρακλείου. Άποφάσεις τοΰ Δημ. Συμβουλίου. Κατά την προχθεσινήν τού τόπιν τούτου δτι αί εργασίαι συνεδρίασιν τό Δημοτικόν διά την κατασκευήν τοΰ Δημο Συμβούλιον προέβη είς την κα τακύρωσιν τής ενοικιάσεως τοϋ φόρου των άμπελουργι- κών προίόντων άντί δρχ. 270. ΟΟΟ είς τόν κ. Άντ. Βαρβε- ράκην. Έν συνεχεία ένεκρί- θησαν οί συγκριτικοί πίνακες κατασκευής διαφόρων δημοτι- Κ. Έρωτήστέ τον κ. Πρόεδρε εάν έγώ κατά την ημέραν τού κινήματος ένήργησ» έπαναστα τικώς. Μ. Την πρωΐαν τής 29ης εύρι σχόμε^α αμφότεροι είς την οίκί αν, παρά τό εξοχικόν γ,ίντροΊ Χατζηαγγελη". 'Απ' έκεΐ κατήλ θομεν είς την πόλιν μέ τό ίδιό κτητον αυτοκίνητον τού. Καθ' 8 λην την ημέραν ευρισκόμεθα μα ζύ καί δύναμαι νά σάς βεβαιώσω δτι ούδαμοθ ανεμίχθη. Ωσαύτως ό δικηγόρος Ανάστα σάκης Νικόλ, λέγει 8τι ό Κτιστά κης ούδαμοθ έφωράθη κινούμενο έπανασταΐικώς. Κατόπιν απουσιάζοντος τοΰ μάρ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου (τού άν-|τυΡ°» Μαρινάκη Ιωάννου καλεϊτα ταποκριτού μας). — Κατ' έπισήμους!0 Αναστασάκης Κωνσταντίνος έμ πληροφορίας είς τό Γουδι θά άν».γερ-|ποΡΟί· θή μέγα στρατιωτικόν νοσοκομείον. Ι Π· ψ^χι συγγενής ό μάρχυ Τό νοσοκομείον τούτο άπό απόψεως! το° Μ*ντακα, κατασκευής χαί διαρρυθμίσεως θά άμιλ- λάται μέ τα τελειότερα νοαοκομεϊα δριάσει οί δροι ύφ" οΰς ανετέθη είς ρ τόν άρχιτέκτονα Τριποδάκην ή έκπόνησις τής όριστικής με- λέτης ανεγέρσεως τοθ Δημο τικοϋ Θεάτρου θάέηισπευσθώ- σιν ώστε νά άνεγερθρ τουτο τό συντομώτερον. Αναφορικώς μέ την κατα¬ σκευήν τού κεντρικοΰ πάρ· κου τό Δημοτικόν Συμβούλιον άσχοληθέν ιδιαιτέρως ενέκρι¬ νε την αγοράν τής παλαιάς ΝομαρχΙας καί τοΰ πέριξ χώ- ρου συνολικής εκτάσεως 3 500 τ.μ. Τόν χώρον τούτον ή Διεύ θυνσιςΔημοσίων Κτημάτων κα τόπιν ένεργειών τοΰ κ Δημάρ χου εδέχθη νά έκποιήσΐ] άπ' τικοϋ Θεάτρου. Έλπίζεται κα (εύθεΐας είς τόν Δήμον άντί δραχ. 1 900 000 πληρωτέων είς 10 τοκοχοεωλυτικάς δόσεις μέ τόκον 8 ο)ο. Επί τής άγορ&ς ταύτης ό κ. Δήμαρχος Ηρακλείου μετά , σύμφωνον γνώμην καί τοθ Δη' μοτικοϋ Συμβολίου απηύθυνε' σχετκά έ'γγραφα πρός τό ύ πουργεΐον των Οίκονομικών, την Διεύθυνσιν Δημοσίων Κτημάτων καί τόν Πρωθυτιουρ γόν κ. Ι. Μεταξαν δι" ών ζητεί δπως ή τιμη είς ήν πα- ραχωρεΐται ό χώρος ούτος υπό τής Δ)σεως Δημοσίων Κτημάτων μειωθή είς τό ή· μ·συ. ΚΑΙ ΣΟΥΑΙΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΣΥΗΕΧΙΖΟΗΤΑί ΕΠΙΚΙΝΔΥΝίΣ Ο ΡΑΝΣΙΜΑΝ ΠΡΟΣΠΑΟΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΗ ΣΥΜΒίΒΑΣΜΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου (τού άν ταποκριτοΰ μας). — Νυκτερινά ,τηλε· γραφήματα έκ τού έξωτερικού άναφέ· ρουν ότι τα επεισόδιον μεταξύ Ταέ- χων καί Γερμανών αυνεχίζονται έν Πραγα καί αλλαχού τής Τσεχοσλοβα· κίας, όπου γενικώς παρατηρείται έ· ξαψις των πνευμάτων. Έν τω μεταξύ ό λόρδος Ράνσιμαν προτίθεται νά εξετάση τα αΐτια των επεισοδίον, προσπαθών νά συμβιβάση τάς εκατέρωθεν άπόψεις. Αί ενέργειαι τοΰ Ράνσιμαν είνε άγνωστον άν θά φθά· σουν καί την φοράν αυτήν είς άποτέ· Ήδίκη διά την στάσιν των Χανίων. (Συνέχεια έκ 1ης σελίδος) Β. Ε. Πότε προλαμβάνεις νά ά- νάψης φωτία. Μ. Άφ' εσπέρας τακτοποιώ τα τοθ μαγαζιοθ μου. Β. Ε. Τότε τί ώία κοιμ&σαι; Ακολούθως οί μάρτυρες ΙΙαρα σκάκης Δημ. (σωφέρ) καί Τσεπε τάκης, αύτοκινητιστής δικαιολο- γοθν την στάσιν τοΰ κατηγορου μένου σωφέρ Μαραγκάκη. Καλείται πρός εξέτασιν δ μάρ τυς Παπαδάκης Αντώνιος (Βιο μήχανος). Π. Κατηγοροάμενε Κτιστάκτ; ρώτησε 2,τι θέλεις. Μ. Μάλισυα. II. Μήπως μέ τα αύτοκίνητό τού τόν μετέφερε πουθενά. Μ. Δέν γνωρίζω Οί κληθέντες κατόπιν μάρτυ ρες Πωλογιώργης Χαράλαμπος κ. &. άπουσιάζουν. Γίνεται διαχοπή ενός τετάρτου τής ώρας. Έξετά τής Ευρώπης, θά περιλαμβάνη δέ έν συνόλω χιλίας κλίνας. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥΚΕΜΑΛ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΝ ________________ ι . ....^τ...^<ν «' - / « ' Χ°ί άποφαίνεται πολύ υπέρ τοθ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αυγούιτου (τοΰ αν Κτιστάκ-π ταποκριτοΰ μας). —Τηλεγραφείται έξ Άγκυρας ότι όπρόεδρος τήςΤουρκικής Δημοκρατίας κ.Άτατούρκ εδέχθη χθές τψ ζπυρακην. %.2!ί??"?***^.?.9ν™?*.?? 1ίΤυ!.."^·( Π· Ύί Υνωρίζεις μάρτυς δι' αΰ Χαβρές Κύριε Πρόεδρε άς έ ' τόν πελά- σβευτάς μέ τούς όποίους καί συνω· μίλησεν έπ' αρκετόν. ΟΧΥΡΩΣΙΣ ΤΩΠΑΡΔΑΝΕΑΛΙΩΝ ΑΥΙΑΝΕΤΑΙ Ο ΤΟΥΡΧΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ αν τόν; Μ. Είναι καλάς. Τακτικάς πολύ είς την εργασίαν τού. Β. Ε. Ό Στασινόπουλος λέγει 8τι τόν είδε Ινοπλον. Π. Είναι κομμουνιστάς; Μ Είς τα παρελθόν Ιαως. '» ταν δμως προσελήφθη είς την υπηρεσίαν μου ήτο πρότυπον υ- γιοθς πολιτικοθ φρονήματος. Έί ται 6 ίδιος διά ών είναι; Μ. Άρίστων. άντιλήψε· ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου (τού ταποκριτού μας).— Ή εύρισκομένη , "'""'<* *("»«** είς τό Λονδίνον τουρκική αποστόλη τόν Βουγιουκαλον. ένεργβί δραστηρίως διά την ταχείαν Ι'ο'ων — ενίσχυσιν τού τουρκικού στόλου. Επί «ής ένεργεί διά την συμπλήρωσιν τής όχυρώσεως των Δαρδανελλίων μέ άρ· Κίς τό σημείον αύτό παρουσιά τιον σύστημα χαρακωμάτων, ύπογείων ζβται -πρός έξονυχισηκήν εξέτασιν Είς μίαν στιγμήν ό κ. ΙΙρόε- δρος θυμωμένος λέγει: Ήτο σω- στόν κύριε νά λογοδοτήσουν οί σημερινοί άφελεϊς τΰποι οί τυ φλ'ός υπακούοντες ή' Ά ϊδιοι οί όιρχηγοί. Την πράξιν των κολάζω πολύ. Είνε άνανδρία! Είνε δεί λία! Τώ να λογοδοτοΰν αύτοι οί δευτερεύοντες καί 3χι ο£ άρχη- γοΐ προσδίδει βαρύτατον χαρακτη ρισμον είς τούς τελευταίους Καλοΰνται ακολούθως οί τελω βάλλει έρωτήσεις είς αυτόν___ ό συνήγορος κ. Κωτσολάκης διτικοΰ. σχετικώς μέ την κρούσιν τοϋ κώδωνος τής έκκλησίας τοθ χωρίου. Έξετάζετσι μετ' αυ¬ τόν ό Καπετανάκης "Ιωάν. ΚΑΤ (Εύθ Π Η ΠΡΑΓΑ ΠΡΟΕΒΗ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΣΠΟΥΔ&ΙΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΟΥΔΙΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ι,ύγούστου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Πρά· γας πληροφορίας ή κυβέρνησις Χότζα προέβη είς νέαν σπουδαιότατον παρα¬ χώρησιν. Πάντως οΰτε ή παραχώρησις αυτή κρίνεται ίκανή νά έπιλύση τό πρό· βλημα των μειονοτήτων καί νά μετρι- άση ειδικώτερον την οξύτητα τού σου- ης ΚΑΤ. (Εύθ. Πατεράκης), Μέ ύ πολιτικολογοΰντα γ ή έκφραζόμενον κατά τού ένε στώτος καθεστώτος; Μ.—"Οχι άλλωστε καϊ είς τάς εφημερίδας έπανειλημμέ Η ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙ ΔΥΟΑΚΟΜΗ ΝΑΥΤΙΚΑΣ ΜΟΙΡΑ1 ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου (τού άν ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ θετικής πηγής άναφέρουν ότι ή Αγ¬ γλία συνεχίζουσα τούς είς εύρεΐαν ά- κτίνα έξοπλισμούς αυτής ναυπηγεί δύο ---------ναυτικάς μοίραις- Αι μοίραι άποτελοΰνται άπό βαρέα καί νοφύλακες Βζρδουλάκηί καί 11α- νως γράψατε υπέρ τής κυβερ ΐσουρδκος, οί όποϊοι καταθέτουν νήσεως. διά τόν Κατσιφαράκην δτι άπό, Έπίσης ό Πλουμιδάκης τής Της δταν ήγκυροβίλησε τό α ΧαρΙδημος ύττερασπίζεται τόν τμόπλοιον «'Έλση» ευρίσκετο είς'αύτόν κατηγορούμενον κα·. - --_,---------------;-- -—(«- ——■ την παραλίαν μέχρι τής ϋης ϊπου' θώς καί ό Φουντουλάκης καί ελαφρά καταδρομικα^ καί απο αλλα δευ- Λ.,^^/.^ν,Λ. Ι« »*—«^ 'τερεύοντα βοηθητικά σκάφη. ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου (τοΰ άν- ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Αονδίνου κβί Παρισίων ότι σχολιάζε* ται έκεί ευρύτατα ό τελευταίος λόγος τοΰ ΙΙροέορου των Ήνωμένων Πο· λιτειών τής Άμερικής κ. Ροΰζβελτ. τάς κρίσεις των πολιτικών καί δι τι«ών κύκλων ό λόγος τού κ.ΡοΟζ κρίνεται ώς δίδων σαφή υπόσχεσιν επεμβάσεως τής Άμερικής έν 13ύ είς περίπτωσιν διαταράξεως της είρήνης. ανεχώρησε. ] ό Μαμιδάκης. ΣΤΡ. (άπευθυνόμενος πρός Ι Κατόπιν άναγινώσκονται τόν Πατσουρδκον) Σΰ θυμδ ύπί> τοϋ προέδρου τα όνόματα
  σαι εάν όθεοδωράκης (λεμβιϋ 4 κσρτυρων απουσιαζόντων.1
  χος) ήτο είς τό ταμείον ε[σ;Λιά τόν Καλαΐτζάκην, όμο
  χωρίον τοϋ Περακάκη, ό μάρ¬
  τυς Μαμιδάκης 'Εμμαν. είς
  σχετικήν ερώτησιν τού Βασιλι
  πράξεως των λεμβ^υχικών;
  Μ Μάλιστα ευρίσκετο είς
  τό ταμείον. __ ______
  ΣΤΡ.—Ήέργασία τού είνε νά'κ'.Ο 'Επτρόπου λένει, 6τι δέν
  πυροβολικοθ·
  4 χ. Παΐζης ίατρός.
  έπισκοπή τούς λεμβούν,ους:
  Μ — "Όχι άλλά ώς έκ τής
  υπηρεσίας μου δέν δύναμαι
  νά παράσχω πληαοφορίας.
  Έξετάζεται ακολούθως,
  μάρτυς Πορτοκάλλης (άξιωμα
  τικός Βττσιλικοΰ Νττυτικοΰ)
  Ου τος διαβεβαιοί δτι ό Τρι
  κούπης ήτο είς τό ταμείον.
  Μετ' αυτόν ό στρατιώΐης
  Βουρλιώ^ης καταθέτει διά τόν
  ΈμμανουήλΚουτσουττάχην δτι
  τό δπλον ό οποίον ήρπασεν ό
  δεύτερος άττό κάποιον υικρόν
  τό παρέδοσεν είς τάς αρχάς.
  Απουσιαζόντων των μαρτΰ
  ρων ΆλεξάκηΊωάννου καί Κο
  ρωνάκη Νικολ, έξετάζεται ή
  Γεωργία Ξηροΰ καταθέτουσα
  διά τόν Μαλινδρέτον, δτι τόν
  εΐδε ώς γεΐτονά της νά επι
  στρέφη ώς συνήθως τό μεση
  μέρι μέ τα ψώνια του.Ώσσύ
  τως οί Μαυρακάκης Δηα. καί
  Σρογγυλάκης Νικόλαος ύηερα
  θΓτίζονται τόν Μαλινδρέτον.
  — Δημιουργηθέντος μικροϋ
  έπεισοδίου μεταξύ Βασιλι
  κου Έπιτρόπου καί Σαρρή ό
  Πρόεδρος λέγει:
  «Ουδείς άρνεΐται δτι οί Κρή
  τες εχουν δύο ή περισσότε
  ρα θύματα κατά τούς έθνι
  κούς αγώνας. Αύτό δέ τιμά
  την Κρήτην καί την θέτει είς
  υψηλόν σημείον».
  Πνεται δεκάλεπτος διακο-
  πή.Έπανσλαμβανομένης τής
  συνεδριάσεως καλοθνται οί
  μάρτυρες Συνιολάκης Γεώργι
  ος καί Παπαγρηγοράκης Έμ.
  οΐτινες καΐ άπουσιάζουν. 'Ως
  έκ τούτου καλείται ό Καυκα
  λάκης"Εμμανουήλ έκ Πρασσέ
  όστις όηερασπΐζεται τόν Διο
  νύσιον Γεωργακάκην. Υπο Ι
  έ'ττιε ουζο είς υγείαν τοϋ
  Ματύρου Κσβαλλάρη.
  ΠΡ. — Μήπως τόν άντελή
  φθης κινούμενον ζωηρώς;
  Μ. Τό μεσημέρι πού μάθα
  με διά τό κίνηαα δλοι μας ά-
  νεξαιρέτως συζητούσαμε σχε
  τικώς Καλείται ό μάρτυς ύ
  περασπίσεως τοΰ Κουκουτσά
  κη Κοΰκος Απόστολος
  ΣΥΝ (Κωΐσολάκη·-) Ό κα
  τηγορούμενος ποία ν ώραν ή'
  νοιξε τό μαγαζί τού;
  Μ. Είς τάς 6.
  Π. Τό δπλον τού παρεδόθη
  είς τάς αρχάς,
  Μ. Βεβαίως.
  Ωσαύτως διά τόν ίδιον κα
  τηγορούυενον ό ιερεύς Κωστά
  κης "Ιωσήφ καταθέτει τα αύ
  ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΟΣ ΑΓΩΝ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΣΠΑΝΙΚΑΙ ΣΙΕΡΡΑΣ
  ΑΘΗ *¥ ΑΙ «Ο Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).—Αγγέλλεται έκ Ηα
  τα.Έξετάζεται έπειτα ό μάριρισίων ότι σφοδρότατος αγών συνά·
  τος ΰιερασπίσεως τού Σαρτζε πΐβται είς την σιέρρα Παντόλ τής Ί·
  τάκη ή Πιρουνάκη, Θεοδ. Κου σπανίας.
  φός. Ούτος βεβαιοί δτι τό 61 Οί εθνικοί διενεργοΰν λυσσώδεις έ
  πλον πσρέδοσε ό κατηγορου, πιθέσεις είς τό άνατολικόν μέτωπον.
  μενος. "Υστερον έξετάζονται Αί μαχαι γενικώτερον προσέλαβον άπό
  οί μάρτυρες Πολυχοονάκης! τοΰ λήξαντος είκοσιτετραώρου αύτό·
  Έμ. ύπερασπιζόμενος τόν Ήΐχρημα αγρίαν μορφήν είς τό μέτω·
  λιάκην Εύτΰχιον καθώς καί ό πον τουτο, αίς τό οποίον οί άντίπαλοι
  Βενάκης διά τόν αυτόν
  γορουμενον.
  Κ. 'Ερωτά τόν Βενάκην. Μέ
  ενθυμείσθε, δτι ήλθον ήρέμως
  καΐ ή'τιια τό καφέ μου στό κα
  φενεΐον σου πρωί—πρωΐ,
  Μ. Μάλιστα.
  Τελευταίος έξετάζεΐαι ό
  καφεπώλης Βουτσαδόκης Γ.
  Β Ε. Τί ώρα ή*λθε στό κα
  κατη|στρατοί διαθέτουν έμπειροπολέμους
  καί ισχυράς δυνάμεις.
  φενεΐον σου ό Μποτάκης;
  Μ, Στίς 7 ακριβώς.
  Π. Κρατοϋσε δπλο,
  Μ. Όχι.
  "Εξετασθέ> τος καί
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ
  ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ο Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Ι4ατά τα έξ Ί-
  σπανίας τηλεγραφήματα αί απώλειαι
  των κυβερνητικαί είς τάς τελευταίας
  μάχας είναι σημαντικώταται. Ιδίως
  αυτοΟ οί κυβερνητικαί ύφίστανται φθοράν λό·
  είς ά·-
  '* ι