9618

Αριθμός τεύχους

84

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

1/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Η
  !^ ουδεμίαν οργάνωσιν
  (Έκ τής Λιευΰύνοτως
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΗΛΑΤψΑΑΓΜΗΑΙΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ <*ρ 4-55 : ΤΥΠ0ΓΡΑφ. , 2_06 ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡλΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ Η Ι ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΕ ΕΤΟ_ Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΑΡΙ6. 84 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦεβρουαρΙου 1945 ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ! ΪΥΝΤΑ3ΕΟΙ ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΤ_ΛΚΗΣ Μλ ΣΕΒΕΤΗΙ ΤΟΥΣ ΜΟΜΟΥΣ, ΗΝ ΘΕΛΗ ΜΗ ΜΕΙΝΗ ΣΤΗΜ ΕΛΛΗΔΗ Φρικιαστικές άποκαλύψεις, πού γΐνονται μέ την πιό (.Ογλωττη ~α- ραστατικότητα, άπό τα τπώματα των κατά εκατοντάδας καϊ χιλιάδας κα¬ θημερινώς ξεθαπτομένων είς τα πέ¬ ριξ των Αθηνών άθώων Έλλήνων, γιά τή σαδιστική μανία έκφύλων δή μίων, παρά λΐγο κυβερνητών τής Ελλάδος· άναιριχιαστικές διηγή- σεις των όμήρων γιά την θηριώδη ψυχήν των ίοεολόγων τοΰ έγκλήμα- τος, πού όδηγοΰν τούς λεηλασίτας' σαφεΐς καί καθαρές καταγγελίες, πού έγιναν, γιά τούς άκάθαρτους σκοπούς τού ΕΑΜ καί τοΰ Κ.Κ.Ε., άπό τό υψος τού σοβαρωτέρου καί έπισημότερου στόν κύσμο βήματος πού λέγεται Αγγλικη Βουλή καί ά¬ πό τόν μεγαλύτερον πολιτικόν νοθν τής σημερινής έποχής, τόν κ. Τσώρ¬ τσιλ, έρείπΐα ψυχικά μέ τα όποΐα τό Κ. Κ. Ε. έγέμισε την Έλλάδα, καί έρείπια ύλικά, μέ τα όποΐα με¬ τέβαλε σέ θλιβερή την δψι τής πιό γελαστής πόλεως τοΰ κόσμου—των Αθηνών. "Ολ' αύτά, 'ενα καί τό αύ- τό πάντοτε πραγμα βρωντοφω νούν: Δέν μπορεϊ πλ'ά νά νοηθή στήν Έλλάδα κανονική κι' ανθρω¬ πίνη ζωή, πρώτον, άν δέν έπιβλη θοθν νοΐ/ς μάτων αυτών δχι πρωτότυπες όπως στούς κυριώτερους ύπευθύ- καί όργανωτάς των έγκλη καινούργιες καί θά ήρμοζε γιά όνήκουστα ώς τώρα έγκλήματα, άλλ οί γνωστές καί κοινές κυρώ- σεις, πού έπιβάλλονται άπό τα κοι νά δικαστήρια στούς παρσβάτας τοθ κοινοΰ ποινικοΰ δικαίου. Καί δεύτερον όν δέν θελήση ή δέν υπο χρε«6ή τό Κορμουνιατίκό Κόμμσ τής "Ελλάδος, καταθέτοντας τα δ πλα νά άποβάλη. καΐ την ίδεολογτ- κήν (;) πανωπλίαν τής βίας (δηλ. τού έγκλήματος) μέ την οποίαν προ- σπαθεΐ νά καταλάβη. την εξουσίαν, ένώ είναι μειοψηφΐα καί ακριβώς διότι είναι μειοψηφία. Διότι, όσον μέν άφορςί τό πρώτον σημείον, είναι προφανές δτι οί δε- κάδες καί έκατοντάδες χιλιάδων γο νεΐς καΐ άδελφοί καί συγγενεΐς καί φΐλοι των άδίκως έκτελεσθέντων Έλλήνων πολιχών είναι άνθρωπίνως αδύνατον νά συγκατατεθοΰν ποτέ νά θεωρήσουν καλώς χαμένους τούς προσφιλεΐς των άθώους άνθρώπους, απλώς καί μόνον γιά νά ξαναγίνη, άρχιζευγάς τής Ελλάδος ό Ζέβγβς καί γιά νά μην άποσβωλωθή ό Σβώ λος καί γιά νά εχουν την ευχαρί¬ στησιν νά μή διακόψουν τό έγκλη ματικόν έργο·ν των οί λοιποί δήμι¬ σι τής Ελλάδος! Τό άδικα χυμέ- νον αΐμα βοδ καί θά βοδ έμποδί ζοντσς κάθε ήσυχία καΐ ήρεμία είς τόν τόπον αυτόν έφόσον δέν θά επιβληθή ή| στοιχειώδης τιμωρός δι καιοσύνη στούς «καθοδηγητές» πού μέ την κόκκινη καί ματωμένη προ παγάν&α των δήλητηριάζουν τίς ψυχές ίδίως των νέων καί των ά πλοϊκών άνθρώπων καί τούς σπρώ χνουν πρός τό έγκλημα καί την καταστροφήν. Μαζί μέ τούς δοσι- λόγους τής Γερμανικής κατοχής καΐ τούς γκεσταμπίτας πρέπει νά τιμω ρηθοϋν καί αύχοί. Ό άρτος μέ τόν οποίον συντηροΰνται αί ήθικώς κσί ύλικώς ευρωστοι κοινωνίαι λέ γεται δικαιοσύνη. Χωρίς αυτήν δι αλύονται άφευκτα. Διότι άπό έγ- κληματίες καί ληστές γεμίζει ό κό ομος, δταν οί έπαγγελματίες τοθ 'γκλήματος καί οί λησταί μένουν άσύδοτοι... Όσον δ* άψορδ την δευτέραν προ Υπόθεσιν γιά την περαιτέρω ομαλήν «αί ειρηνικήν εξέλιξιν τής Έλληνι- ΚΤ|— ζωηζ) τό νά άη-οκηρύξπ δηλ. τό Κομμουνιστικήν κόμμα την μέχρι τού¬ δε θεμελιώδη αρχήν τού—την βιαί- αν κατάληψιν τής άρχ'ής καί την ε¬ πιβολήν τής φασιστικής δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου—δέν μπορεΐ, νο¬ μίζομεν, νά υπάρξη δευτέρα γνώμη. Πρέπει νά τό πάρουν επί τέλους ά- πόφασιν καΐ οί άπλοΐ όπαδοί καθώς καί οί άπόστολοι καί μεγιστανες το& κόμματος αυτού, δτι δέν μπο- ροΰν νά παίξουν πλιά στήν Έλλά¬ δα τό παιγνΐδι πού επαιζαν ώς τώ ρα: Νά κηρύσσωνται κατ' αρχήν καί γενικώς επαναστάται κατά των νό· μων τής πολιτείας άπό τή μιά με- ριά, κΓ άπό την άλλη νά προστα- τβύωνται άπό τούς ϊδιους αύτούς νό· μους πού δέν άναγνωρίζουν! Νά αύ τοκαλοΰνται δημοκράται πρός έξσ- πάτησιντών άφελών καί νά είναι οί δήμισι των δημοκρατικόν ελευθεριών. Νά εϊνε αύτοι έλεύθεροι νά σκοτώ- νούν καί νά λεηλατοΰν τούς άλλους καίδλοι αύτοι οί άλλοι νά μην ε¬ χουν τό δικσίωμα νά τούς ποθν καί νά τούς έπιβάλουν νά κάτσουν φρό- νιμα! "Α, δχι! Ό τερατώδης αύτός τραγέλαφος δέν έχει πλιά θέσιν καί δέν θα ζήση είς την Έλλάδα. Είς τήνΈ?λάδα πού βγαίνει άπό τόν πόλεμον αυτόν ώριμη κοινωνικώς, κανένα κόμμα άπό κεΐνα, πού ύπάρ χει πιθανότης νά την διοικήσουν αυ¬ ριον, δέν άρνεΐται την ανάγκην τα- χυτάτης κοινωνικής ανασυντάξεως Υπό την πίεσιν των ένενήντα έννέα έκατοστών τού ΈλληνικοΟ λαοΰ, ό ποιονδήποτε κόμμα καΐ άν κληθή αυ¬ ριον διά τής ψήφου ιοΰ λαοΰ νά κυ- βερνήση την Έλλάδα, θά είνε ύπο- χρεωμένον νά μεταρρύθμισις κατά τέ τοιον τρόπον τό κοινωνικόν μας κα- θεστώς, ώστε ουτε ό σκανδαλώδης αλοΰτος των ολίγων νά οργιάζη, ου τε ή μαύρη φτώχεια νά μαραζώνη. τούς πολλούς. ΟΟΚΝΤΗννΑΓίΈ. Ρ·Ε· Μ. Ε' Ήρωϊκόν τέκνον τής φίλης καί Συμ- μάχου Μ. Βρεττανίας. Ό άδικος χαμός αον άπό σφαίρες συμμαχικών όπλων σέ χέρια όήθεν Έλ¬ λήνων μάς συνεκίνησε τόσο βαί>ε.ιά, μάς
  εμεγάλωσε την άγάπη μας γιά την ΙΙα-
  τρίδα σου, γιά την κοιτίδα των ίλευθέ-
  ρων δημοκρατικών θεσμών, γιά την Μ.
  Βρεττανία.
  Θϋμα τοϋ πρός την Έλλάδα καθήκον-
  τος (ν τή εκτελέσει τής υπηρεσίας συυ
  επεσες ήρωϊκώς είς τα χώματα τής Κρή¬
  της διά την οποίαν τόσες καί
  τόσες φορές χιλιάδες συναδέλφων σου
  πότισαν ^ιέ τό αίμα των πρός χάριν τής
  ελευθερίας μας.
  Ή «ΝΙΚΗ» πού χάρις είς τάς εύγε
  νεΐς προσπαθείας των αξιωματικών σου
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ίΙΛΗΡΟΦίΡΙΟΚ
  Τα άνω γραφείον μάς παρεχώρησε ευγενώς πρός
  δημοσίευσιν τα κάτωθι:
  Η 'ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΙΣ, ΛΜΛΓΕΜΜΛΤί,Ι
  Β'.
  Ή Γαλλική έξωτερική πολιτική μέ
  λίγα λόγια θά επιστρέψη στά οι-
  πλα θεμέλια, πού εστηρίζετο τό 1914
  την έγκάρδια συνεννοήθη κσί τή συμ
  μαχία μέ τή Ρωσσία. Σέ μιά συνέν-
  τευξή τού πρός τούς Κυριακάτικους
  Τάϊμς ό Μ. Μπιντώ ό Γάλλος ύ-
  πιυργός των εξωτερικών εδήλωσε τα
  εξής: «Ή κατανό ισις άπό την Γαλ¬
  λίαν των Αντιλήψεων τής Ρωσσίας
  καί ή πνευματική καί Γεωγραφική
  της συγγένεια μέ τάς Άγγλοσαξω
  νίκας χώρας, την τοποθετοθν σέ
  μιά θέσι άπό την όποίανθά μποροΰ
  σε νά συμπράξη έπωφελώς στόν πε·
  ρι|>ρισμό των δυνατοτήτων προστρι-
  βΔν μεταξύ Άνατολής καί Δύσεως.
  Ή Γαλλία ώς έκ τούτου πρέπει νά
  Εύτυχώς γιά την Έλλάδα ή συμ
  μορία των κοινωνικών άνατροπέων
  καί έπανασταΐών κατά τής Έλληνι-
  κης Πατρίδος ή κλίκα των έκμετσλ-
  λευτών τής δυστυχίας τοΰ Έλληνι
  κου λαοθ πρός επιβολήν τής ιδικής
  των κυριαρχίας' ,οί κομμουνισταί λα-
  οπατέρες, μέ τα καμώματά των σ'
  δλην την Έλλάδα κατά την τελευ¬
  ταίαν διετίαν καί ιδιαιτέρως *ττρο
  χθές άκόμη στάς Αθήνας, έξεσκέπα
  σαν οί ί'διοι τούς εαυτούς των καί
  τούς ίδιοιχλεΐς καί άντιλαϊκούς σκο¬
  πούς των σέ μιά, περίοδο τής έλληνι
  κης ζωής τέτοια, πού ή άπό μέρους
  των καταπρόδωσις των άρχών τής
  πλήρους κοινωνικής δικαιοσύνης καί
  τής δημοκρατικής ελευθερίας, δέν
  μπορεΐ νά βλάψη ουτε νά έπιβραδύ
  νη τόν ρυθμόν τής επικρατήσεως τής
  κοινωνικής αυτής δικαιοσύνης καί νά
  καταστρέψη την δημοκρατίαν.
  Καΐ δέν άη,ομένει είς τό Κομμου
  νιστικόν Κόμμα τής Ελλάδος έφό¬
  σον ήττήθη είς την απόπειραν τού νά
  καταλάβη βιαίως τήν^ξουσίαν παρά
  έκεϊνο πού έκαμεν ήδη τό κομμουνι-
  στικόν κόμμα τής Γαλλίας: Νά έπα-
  νέλθΐ] είς την νομιμότητα. Νά γίνη
  κόμμα τάξεως καί δχι κόμμα ταξι
  κου πολέμου. Νά πολιτεύεται άπό
  τώρα κι' έπειτα μέσα στά συνταγμα-
  τικά πλαίσια πού καθορίζει ή πλειο-
  ψηφία τοθ έλληνικοθ λαοϋ. Νά δια¬
  λύση τόν ταξικόν στρατόν ποΰ προ¬
  σεπάθησε νά κάμη δχι άπό τα καλύ
  τερα στοιχεϊα τής κοινωνίας καί νά
  τεθί) υπό την προστασίαν τοΰ έθνι
  κου στρατοθ, άφοΰ άλλως τε δέν
  μπορεΐ νά κάμη. κΓ άλλοιώτικα. «Νά
  περιμένη, τό άποτέλεσμα των έκλο-
  γών καί νά μείνη, δεσμευμένον άπό
  τό άαοτέλεσμά των» δπαις είπεν ό
  κ. Μωρΐς Τωρέζ ό Γενικάς Γραμμα¬
  τεύς τού κομμουνιστ.κοθ κόμματος
  τής Γαλλίας, δτιθάκάμη τόκόμματου.
  ___________«Ι. ■ ^ · Π·
  ι ό διάστημα τής έπαράτου Κατοχής, ά
  πευθύνει τα θερμά της συλλυπητήρια
  πρός την οίκογένειά σου, τούς άξιωμα
  τικούς σου, τούς συναδέλφους σου.
  "Ας είναι αιωνία σου ή μνήνη.
  Δόξα οτόν ηρωά μας
  τιμή κι' άθανασία
  καΐ τ' όνομά τού γράψτε
  Σέ πλάκα αιωνία.....
  κια των συναδέλφων σου ϊδρύϋηκε κατά αποβλέπη είς την φιλίαν τόσον
  των φίλων τής Δύσεως, δσον καί
  τής Άνατολής». Ή επίσκεψις τοϋ
  Στρατηγοϋ Ντέ—Γκώλ στή Μόσχα
  ή"ταν ή άρχή τής έφαρμογής τής
  δηλώσεως αυτής. Άλλά ή έγκάρ-
  σιος συνεννόησις καί ή συμμαχία
  μέ τή Ρωσσία δέν πρέπει νά εΐ-
  ναι δπως ήσαν κατά τό 1914, δύο
  χωριστά καί μάλλον άντίμαχα στοι
  χεΐα στή Γαλλική έξωτερική' πολι¬
  τική. Τώρα ή 2Οετής συμμαχία μετα
  ξύ Μίγάλης Βρεττανίας καί Ρωσσί¬
  ας είναι ό ένωτικός συντελεστής.
  Πρίν άπό τό 1914 ή Βρεττανική Δι-
  πλωματία εθεωρούσε την Γαλλορωσ
  σική αυμμαχία σάν μιά δυναμική
  πηγή δυσκολιών, σάν έ"να βάρος
  στήν έγκάρδιο συνεννοήθη. Τώρα
  δμως τόσον είς την Μ. Βρεττανί
  αν δσον καί είς την Γαλλίαν ά-
  ναγνωρίζεται δτι ή Εύρωπαίκή ά
  σφάλεια τότε μόνον θά τιειύχτ; δ¬
  ταν ή Ανατολή καί ή Δύσις ου
  νεργασθοΰν. Καί μέσα στό σχέδιο
  ακριβώς τοϋ συσιήματος αύτοθ ή
  Μεγάλη Βρεττανία καί ή Γαλλία
  όφείλουν νά άναπτύξουν ιίςίδιαΐ-
  τερές τους σχέσεις, καθώς καί τίς
  σχέσεις τους μέ τίς άλλες χώρες
  τής Δύσεως.
  Ήταν ϊσως άνάγκη νά ξαναστη-
  λωθοΰν οί άλήθειες αύτές, ώστε ή
  καρποφόρος σύλληψις μιάς συμμα¬
  χίας στήΔύση, πούέπιδοκιμάζεται τώ
  ρα τόσο πλατειά έδώ στήν Αγγλία,
  νά μην παρεξηγηθή—δπως ήδη συμ
  βαίνει—δτι στρέφεται κατά τής Ρωσ
  σικής έπιρροής στήν Εύρώπη. Στή
  Γαλλία καΐ ϊδια καί στό Βέλγιον τα
  Κομμουνιστικά Κόμματα, πού έξα
  σκοθν τώρα άμεση έπίδραση στήν
  πολιτική των Κυβΐρνήσεών τους, έ-
  χουν ήδη καταγγείλει την Δυτικήν
  Ένωσιν σάν μιά άδέξια ραδιουρ-
  γία τής Βρεττανικής Πολιτικής γιά
  νά έμποδίστι την προσέγγιση μέ την
  Σοβιετικήν Ένωση. Άρκετά σημαν
  τικά καί ό ύπουργός των εξωτε¬
  ρικών τοθ Βελγίου διαμαρτυρήθηκε
  κατά τοΰ δρου «Δυτικό Τράστ» καί
  ό κ. Μπιντώ δήλωσε Ιμφαντικά δτι
  «μιά συμμαχία στή Δόση μπορεΐ
  Λαϊκήν ψυχήν. Άποδεικνύουν άκόμη
  τόν βαθμόν τοϋ πολιτισμοΰ τοθ λαοΰ
  μας διά τόν οποίον οφείλομεν νά
  είμεθα ύπερήφανοι, όιότι παρά τό
  γεγονός δτι προοφάτως μολις ά
  πηλλάγη τής δουλείας καΐ δή αί
  τρομακτικαί συνέπειαι τοΰ συνεχιζο-
  μένου1 πολέμου πιέζουν δλων τα στή
  θη δ λαός μας έπανεΰρεν δλην την
  άπαιτουμένην διάθεσιν διά νά έκδη
  λώση τα πλημμυροθντα την ψυχήν
  τού εύγενή συναισθήματα πρός τόν
  φίλον καί σύμμαχον τής Μεγάλης
  Βρεττανίας Έθνος μ.;τά τοθ όποίου
  κοινοί πόθοι καί κοινοί άγώνες έσφυ
  ρηλάτησαν δεσμούς ιϊρρήκτους.
  Όφείλω άκόμη νά άνακοινώσω
  δτι πσρά τό όλιγόωρον τής παραμο-
  νής τού ό εύγενής καΐ έπίσημος ξέ
  νος εθρε τόν καιρόν νά άσχοληθρ
  διά τα ένδιαφίροντα τόν Κρητικόν
  λαόν ζητήματα κσΐ εΤμαι βέβαιος
  δτι ή υπέρ τή*·ς Κρήτης μέριμνά τού
  θά εΤνε άνάλογος πρός την συγκίνη
  σιν ήν ησθάνθη έκ τής στοργήν μεθ'
  ής περιέβαλεν αυτόν ό λαός μας.
  νόμιμες καί δλες οί άλλες παράνο-
  μες. Άλλά δσον άφορα τή Λύση,
  ασφαλώς δέν ύπάρχει ζήτημα οφαί-
  ρας έπιρροής. Τα Δυτικά κράτη ά¬
  κόμη καί τα μικρότερα εχουν πάρα
  πολύ άνεπτυγμένην την εθνικήν συ¬
  νείδησιν καί εμπιστοσύνην, ώστε νά
  μή έπιτρί,ψουν νά περιληφθοΰν σέ
  κανενός σφαίραν έπιρροής, πραγμα
  •κου δέν μπορεΐ νά λεχθη" γιά τα
  κράτη τής Ανατολικώς Έύρώπης.
  Αΰτό λοιπόν πού πρέπει νά γίνη εί¬
  ναι μιά Δυτική "Ενωσις μεταξύ ϊσων
  μελών, έντός τοϋ σχεδίου τής Παγ¬
  κοσμίου "Οργανώσεως, ποΰ θά είν§
  ίκανά τα Ήνωμένα
  σουν. Άν ή Ρωσσία
  Εθνη να ίδρύ-
  αντισταθή σ'
  ΌΛ ΥΠΟΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ,
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ κ. ΠΛΠλΔΟΓΐηΜΜΗ
  Ίν έ'τι συμβοΰν τα θλφερά γεγο
  της παρελθούσης Δευτέρσς διά
  ποία θλιβόμεθα δλοι, ό Κυβερνη
  5 Άντιπρόσωπος Άνατολικης
  είς τάς άκολουθους
  νά
  ^λεως -Ηρακλείου καί την Δή-
  ■*" Αρχήν «ύτοθ διά τόν τρό-
  ·- οποίον ύπεδέχθησαν τόν
  -Υπουργόν κ. Μάκ Μίλ·
  τιοωτεύσυσσν τής Άνατολικης Κρή¬
  της Ή θερμή καί αύθόρμητος υπο-
  δόχή καί αί ζωηραί έκδηλώσεις άς
  έπεφύλαξεν ό λαός τής ίστορικής τοΰ
  ■Ηρακλείου πόλεως είς τόν επίση¬
  μον Βμεττανόν καί ή συμμετοχή είς
  τάς έκδηλώσεις ταύτας ολοκλήρου
  τοΰ λαοΰ τής πόλεως ανεξαρτήτως
  άπανρώσεων άποδεικνύουν πόσον βα
  θέωί είναι έρριζωμένον τό συναίσθη
  Ιης εϋγνωμοαύνης άλλά καί -«"
  ' Αλληλεγγύης είς
  Ό Κυβερνητικάς Άντιπρόσωπος Άνα¬
  τολικής Κρήτης κ. Έμμ. Παπαδο-
  γιάννης, προέβη είς τάς κατωτέρω
  άνακοινώσεις έπΐ.τών σημειωθεντων
  προχθές λυπηρών γεγονότων.
  Τα λυπηρά γεγονότα τής εσπέρας τής
  παρελθούσης Κυριακής καθ' όϊ είς τόν
  συνοικισμόν Πόρος εφονεύθησαν καί ε¬
  τραυματίσθησαν άπροκλήτως καί έν τή
  έκτελέσει τοϋ καθήκονΐος όίνδρες τής Έ
  θνική; ΓΟργ«νώσεως Κρήτης, καί τα έ
  πακολουί^ήσαντα αίματτρά γεγονότα τής
  επομένης, κατέθλιψαν πάσαν κρητικήν
  ψυχήν. Καί τό θλιβερώτερον είναι ότι
  θύμαΐα τοϋ καθήκοντος έ'πεσαν καί άν-
  δρες τής μεγάλης καί φίλης Συμμάχου
  Δυνάμεως τής Μεγάλης Βρεττανίας. Τό
  γεγονός τουτο μείριάζκι την μεγάλην χά
  ράν ήν έδοκιμάσαμεν έκ τής θερμής καί
  αύθορμήτου ύποδοχής, ήν ό λαός τής
  πόλεως Ηρακλείου έπεφύλαξεν είς τόν
  Βρεττανόν Πρόσεδρον Υπουργόν κ.
  Μάκ Μίλλαν μόλις την προτεραίαν, μο¬
  λονότι εΐμαι ύποχρβωμενος μετάχαράς
  νά άναγνωρίσω ότι ή τεραστία πλειοψη-
  φία τοΰ Κρητικού λαόν δέν ένέχεται
  -καί τουναντίον μετ' άγανακτήσεως καί
  βδελυγμίας ά.τοδοκιμάζει τούς δράστας
  τής έπτθέσεως εναντίον των άνδρών τής
  φίλης καί Συμμάχου δυνάμεως.
  Κα'ι τό λυπηρόν είναι ότι τα γεγονότα
  ταυτα έλαβον χώραν καθ' ήν στιγμήν ή
  σωτερική κατάστασις τής Ελλάδος
  προχώρει ε?ς την £ξομάλυνσιν καί ακρι¬
  βώς την ιοραν καθ' ήν τα τέκι'α τής
  Κρήτης μέ ενθουσιασμόν προσέρχονται
  είς τάς τιίξεις τού Έθνικβΰ Στρατοϋ.
  Είναι εΰτύχημα ότι ή σύρραξις (δέν
  έ'λαβεν την έκτασιν, ήτις ηπε-ιλήθη, ϊ
  δ ΐίβ 5ό ί ϊλ ά ΐ
  νά είναι μέρος
  ρικής Γαλλικής
  μόνο τής
  Πολιτικής»,
  έξωτε
  Είναι
  δτι
  η , ής η
  <5πόταν αί ϊνοπλοι απολύτως φανερό δτι καί τής Βρετ¬ τανικής έξωιερικής Πολιτικής μόνον μέρος μπορεΐ έπίοης νά είναι. Δέν ύπάρχει άντίθεσις μεταξύ τής ίδέας τής μερικής ενώσεως των Δυ- τικών Εύρωΐταΐκών Κρατών καί τής χωριστής συμμαχίας των Κρατών αυτών μέ την* Ρωσσία. Ή Ρωσσία έ πιμένει σέ μίαν ένωση κάτω άπό την άρχηγΐα της στήν Άνατολική Εύρώπη. Γιατί τάχα θά εχρησιμοποι¬ είτο ή Ρωσσική έπιρροή γιά νά δη¬ μιουργήση μίαν άντίθεση εναντίον τής Ίδέας τοθ σχηματισμοΰ μιβς χωριστής Ενώσεως στή Λύση; Οί Ρώσσοι τείνουν νά ισχυρισθούν, δ¬ πως οί Άμερικάνοι. "Οτι μόνον οί ίδικές τους σφαίρες έπιρροής είναι όμάδες, πρός τάς οποίος ώψείλεται Έ- θνιχή εύγνωμοσύνη, δι* όσας υπηρεσίας προσεφέρον είς την ΙΙα·τρίδαν άποχω- ροΰν έφ' όσον συνεκροτήθη Έθνικός Στρατός, τα πάντα προχωροΰν πρός την επικράτησιν τής νομιμότηχος, τής ήσυ- χίας καί της τάξεως Ό λαός δφείλίΐ έφ' εξής νά είναι ήσυχος άλλά καί βέ¬ βαιος ότι πάς όστις ήθελεν αποπειραθή ν ά ταράξχ) την κοινήν ήσυχία ν καί τοίξιν θά υποστή αΐισΓηοον των νόμιμ,ον ελ«ν ( χον. αύτό θά ίΐναι δεϊγμα δχι μόνον άδι- κης, άλλά καί κουτόφθα^μης παλιτι- κής, γιατί μιά Δυτική Συμμαχία θη αποτελέση ίνα άπομεμώκρυσμένο καί πιόστερεό Δυτικό δριο γιά την άλυσσίδα των συμμαχιών πού ή Άγγλο Ρωσσική συμμαχία αποβλέ¬ πει νά εγκαταστήση κατά μήκος τής Εύρώπης, παρά δτι θά ή'ταν τό Ή- νωμένο Βασίλειο μόνο τού. Ύπάρχει άκόμη πιό βαθύ ίρώτη- μα γιά τό μέλλον τής «Συνεννοή¬ σεως» πού οί Γάλλοι εχουν κάθε δι- καίωμα νά ζητήσουν άπό τούς Βρετ· τσνούς> Θά υποχρεωθή Π Γαλλία ά¬
  πό τούς Βρεττανικούς δισταγμούζ
  νά πιστεύση, δπως μετά τό 1918, σέ
  ενα ιΰπο συμμαχίας, & οποίος 6ι*-
  λυσε δταν έπλησιαζε ίνα σύνδεσμο
  /) μιά πολιτική; Θά μπορέση ή στα·
  θερότης τής "Αγγλίας πρός ενα σκο·
  πό να συνεχιοθρέπί πολύ; "Η θά
  ξαναγίνη μιά έπιστροφήστήν «εγκάρ-
  δια άσυνεννοησία» αών χρόνων μετά
  τάς Βερσσλλίας; Δι" αύτά τα ερωτή
  ματα, μόνον ό καιρός μπορεΐ νά
  απαντήση. Τουλάχιστον δμως μπο¬
  ρεΐ κανείς νά πή δτι οί δύο συντε
  λεσταΐ πού ήσαν τότε ύπεύθυνοι
  γιά την άσυνεννοησία θά είναι τώ
  ρα λιγώτερο ίσχυροί. Ό £νας άπό
  τούς συντελεστάς αύτούς ήτο ή άπό
  παράδοσι επιστροφή τής Βρεττανι¬
  κής διπλωματίας νά συνδιαλλαγή
  μέ την άδισφιλονίκητη ύπεροχή μιάς
  μοναδικής κατά ξηράν δυνάμεως
  τού κόσμου. Ό άλλος ήταν ή διά¬
  στασις τής Βρεττανικής καί τής Γαλ
  λικής πολιτικής δσον, άφορά την Γερ
  μανίαν.
  Οΰιε ό πιό σταθεράς στήν πίστη
  τής άνάγκης τοϋ ίσοζυγίου των δυ-
  νάμεων μπορεΐ νά προβλέψη γιά
  τό μέλλον ίνα φόβο χαχά τοϋ Εύ·
  ρωπαΐκοθ (σοζυγίου άπό την όποι-
  αδήποτε αθξηση τής Γαλλικής δυνά¬
  μεως. Ουτε καί τα πράγματα εΤνα'
  τέτοια τώρα, ώστε τό Γερμανικσ
  πρόβλημα νά ξαναγίνρ ύπόθεση φι-
  λονεικιών. Ύπάρχει τώρα κάποια
  μεταστροφή των θέσεων τοθ 191°.
  ,Οΰτε ό Κλεμανσώ, οθτε ό Πουανκα¬
  ρέ ήσαν περισσότερον αύσιηροί ά-
  πέναντι τής Γερμανίας άπό δτι τώ¬
  ρα είναι ό κ Τσώρτσιλ. Καί γιά
  νά είμεθα άκριβεΐς, ποτέ δέν ήσαν
  τόσον άπαιτητικοί, δσον έκεΐνος. Οί
  Γάλλοι τώρα φαί ονται περισσΛτερο
  διατεθειμένοι νά δοϋν την άξία τής
  έπιεικείας. Τουλάχιστον είναι σημαν
  τικό τό δτι ό Γάλλος ύπουργός των
  Εξωτερικών Μ. Μπιντώ δέν έφοβή
  θη νά παρουσιασθή στό Βρεττανικό
  λαό σάν £νας $άναπλαστής μαθητής
  τοθ Μπριάν: «Ύπεστήριξα την συμ-
  φωνία τοθ Λοκάρνο»,1 'έοήλωσε
  στούς Κυριακάτικους «Τάϊμς», «ή
  άρχή καί ή (δέα τής οποίας είναι τώ¬
  ρα τόσο ζωντανή δσον ποτέ άλλο¬
  τε». Ό κ. Μπιντώ ό διαπλαστής καΐ
  Πρόεδρος τοθ «ΈθνικοΟ Συμβουλίου
  Άντιστάσεως» τής Γσλλίας, ρμίλησε
  εναντίον μιάς «έκδικητικής είρήνης»
  καί γιά «μιά δικαία καί άνθρωπιστι-
  κή» συμφωνία. "«Ή Γαλλία, εΐπε,
  δέν έπιθυμεΐ νά ττροσαρτήστ) καμ«ιά
  Γερμανική περιοχή». ΕΤπε άκόμη δτι
  «πρέπει νά υπάρξη, Γερμανία. "Οχι
  μιά ύπόδουλη Γερμανία, άλλά μιά
  Γερμανία τέτοια, πού νά εΐνσι άνί-
  κάνη νά έπιχειρήστ) 8να νέον πόλεμο».
  ,Άλλά ό κ. Μπιντώ δέν είναι ?νας
  δογματιστής όπαδός τοθ Μπριάν.
  "Επιμέν&ι στόν άφοττλισμό τής Γερ-
  μανίας, τόν Διεθν^ έ'λεγχο ίτΊ τής
  ι*
  Π
  ψ
  6";
  ΟΣ
  ,£»"'
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 Φεβρουσρίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  * ΤΗ ΟΙΊΟΜγΥΓΑ ΦΟιΊΕΥΘΕιΊΤΩΜ
  ΚΗΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΩΝ
  "Υπό τοϋ τμήματος Ασφαλείας
  Ηρακλείου μάς απεστάλη ή κάτωθι
  όνομαστιΚή κατάστασις των φονευ-
  θέντων καΐ τραυματισθέντων κατά
  τα προχθεσινά λυπηρά γεγονότσ.
  1) Χαράλαμπος Μπρικάκης, άγα-
  μος, Βενεράτον Ε.Ο Κ. τραυμαιΐας,
  2) Νικόλαος Σαραντινός, άγαμος, Δα
  φνές ΕΟΚ τραυματίας,3) Μύρων Μπε
  τεινάκης εγγαμος, Ηράκλειον, "Υπο
  λοχαγός τραυματίας, 4) Άθανάσιος
  Τζόγιας, έγγαμος, Αθήναι, Ε.Ο Κ.
  τραυματΐας, 5) Μηνάς Γουργορά
  πτης, άγαμος, Ηράκλειον Ε Λ.Α.Σ.
  νεκρός, 6) Ιωάννης Κατσαρός,
  Ιγγαμος, έργατικός, Ηράκλειον,
  τραυματΕας, 7) Μιχαήλ Αλεξάνδρα
  κης, Ιγγαμος Πετροκεφάλι Ε.Λ Α.Σ.
  τραυματΕας, 8) Μιχαήλ Χατζηκυριά-
  κος, άγσμος, εργατικάς, Αθήναι,
  τραυματίας, 9) Νικόλαος Παναγιω¬
  τάκης, άγαμος, Αύγενική, Ε,Ο.Κ.
  τραυματίας, 10) "Ολγα Βασιλάκη χή
  ρα, Ηράκλειον, τραυματίας, 60
  έτών, 11) Άγγέλα Περτσελάκη, έ"γ-
  γαμος 36 έτών τραυματίας, 12) Εμ¬
  μανουήλ Άποστολάκης, άγαμος έρ·
  γατικός έτών 20 τραυματίας, 13)
  Πλαγιωτάκης Ιωάννης άγαμος, έρ¬
  γατικός εμπρος τραυματίας, 14) Μα
  ρΐα Τζερνιά, έγγαμος, οίκιακά Ήρά
  κλειον έτών 20 τραυματίσς, 15) Μα
  ρ(α Χαχλιούτη, Ιγγαμος. οίκιακά.
  Βίγλ^α έτών 58 τραυματίας, 16 Γεώρ
  γιος Μπουρέλης, άγαμος, έρ^ατι-
  κός, Πόρος έτων 36 τραυματίας,
  17) Μιχαήλ Λασηθιωτάκης, έργα¬
  τικός, έγγαμος 55 έτών Πατέλλες
  τραυματίας, 18) Κωνσταντίνος Λού-
  βαρης εμπορος Ηράκλειον τραυμα¬
  τίας, 19) Είς αγνώστου ταυτότητος
  νεκρός έλλην, 20) ί.γη.63 άγγλος
  λοχαγός τραυματΐβΐς, 21) Κογτ,Ιί·
  η&ΓΪ άγγλος τραυματίας, 22) Βίπι-
  ΓΟ5Θ άγγλος νεκρός, 23) Είς ονό¬
  ματι Δημήτριος Αλεξάνδρου τοΟ
  Άλέκου νεκρός, 24) "Εν παιδίον α¬
  γνώστου όνοματεπωνύμου τραυμα¬
  τίας, 25) Είς άντάρτης ομάδος Μπαν¬
  τουβά φονευθείς την 3ην πρωϊνήν
  τής 29]1]45, 26) Είς άντάρτης μέ τό
  δνομα Χαράλαμπος μή έξακριβω-
  θέντος τοϋ έπωνΰμου τής ομάδος
  Μπαντουβά εφονεύθη την 29]1]45 είς
  Σταύλους Μπαντουβά Πατέλλες,
  27) Γρηγόριος Παπαματθαιάκης τοΟ
  Μιχαήλ έτών 55 κάτοικος Πατελλών
  εφονεύθη χθές πλησίον των σταύλων
  Μπαντουβά, 28) ΆρτεμησΙα θυγ.
  Ιωάννου Χρηστάκη έτων 7 εφονεύθη
  είς Πατέλλες, 29) Άγγελάκης Μι¬
  χαήλ τοΰ Μάρκου κάτοικος Κατσα¬
  μπά τραυματίας.
  ΑΙ ΕΥΧΑΡ1ΣΤΙΑΙ
  ΤΟΥ κ ΜλΚ ΜΙΛΛΑΝ
  Έκ τής Κυβερνητικάς Άντιπροσω
  πείας Ανατολικήν Κρήτης άνεκοινώ
  θη τό κατωτέρω τηλεγράφημα τοΟ
  Προέδρου Βρεττανοΰ ΎπουργοΟ κ.
  Μάκ Μίλλαν τό οποίον ευχαρίστως
  δημοσιεύομεν.
  Διοικητήν Αγγλικών Στρατευμάτων
  Ηράκλειον
  Θά μέ εϋχαριστήσητε άν θα άνα-
  κοινώσητε είς τούς μεγαλοψύχους
  Κρήτας οί όποϊοι μέ έφιλοξένησαν
  τάς βαθεΐας μου ευχαριστίας διά
  την θερμήν ύποδοχήν των. Παρακα-
  λώ, έπΐαης να εϋχαριστήσητε τόν κ.
  Κυβερνητικόν αντιπρόσωπον κ. Παπά
  δογιαννην,τόν Μητροπολιτικόν Τοπο
  τηρητήν, τόν κ. Δήμαρχον καΐ απά¬
  σας τάς λοιπάς Αρχάς».
  «ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΟΥ ΕΞΩ
  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»
  Οί όμογενεΐς τής Αιγυπτου καΐ ιδιαι¬
  τέρως οί έκεΐ έγκατεστημένοι Κρήτες,
  συνεχίζουν την παράδοσιν τοΰ Έθνισμοΰ
  των, την αγάπην των πρός την Πατρίδα
  καΐ άποδεικνύουν έμπράκτως τό ενδια¬
  φέρον των διά νά Ινισχύσουν την έκ τοΰ
  πολέμου καθημαγμένην Κρήτην.
  Ζώντες είς διε,θνές σχεδόν περιβάλ-
  λον, άνταγωνιζόμενοι μετά μεγάλων ξέ-
  νων όργανωμένων συμφερόντων, κα¬
  τώρθωσαν νά έπιβάλουν την Ελληνι¬
  κήν υπόστασιν, καί νά κρατήσουν την
  θέσιν των έν μέσφ πολλών δυσκολιών.
  Είναι Άκρΐτες οί όμογενεΐς τής Αίγύ
  πτου, πού έστησαν καί έτίμησαν τό Ελ¬
  ληνικόν ό'νομα είς την ξένην.
  Τώρα πάλι παρά τό μέγα βάρος τό
  οποίον έβάστασα* έξ αίτίας τόσων χι¬
  λιάδων Έλλήνων Στρατιωτών, τούς υ-
  ποίους έφιλοξένησαν, έθρεψαν καί ένί-
  σχυσαν, π,οβαίνουν είς έράνους μεταξύ
  των διά νά συγκεντρώσουν τρόφιμα,
  ένδύματα, υποδήματα, φάρμακα κλπ.
  τα όποΐα άποστέλλουν ενταύθα.
  Ή πρώτη αποστόλη μέ σημαντικήν πό
  σότητα ρυζιοϋ, φαρμάκων, ένδυμάτων,
  είδών κλινοστρωμνής, κλπ. διετέθη ήδη
  μερίμνη των Έπισκόπων είς τούς κα
  τυίκους των υπό των Γερμανών κατα¬
  στραφέντων χωρίων όλης τής Νήσσυ
  καί οικογενείας έκτελεσθέντων. Δευτέρα
  αποστόλη πά .ελήφθη ήδη υπό τής Άγ-
  γλικής ΕΜΞΛ, εν Καιρώ δέ έτοιμάζεται
  καί τρίτη αποστόλη.
  Μόνον λόγοι εύγνωμοσύνης καί αϊ-
  σθήματα υποχρεώσεως πλημμυροΰν την
  καρδίαν μας ώς άναλογιζόμεθα τάς μετά
  τοϋ Αιγυπτιακού Έλληνισμοΰ σχέσεις
  μας.
  "Αξιοί ϊδιαιτέρων εΰχαριστιών καί
  συγχαρητηρίων είναι οί κ. κ. Σολβάγος
  ΙΙρόεδοας τής Έλληνικής Κοινότητος
  Άλεξανδρείας καί Καλοχριστιανάκης
  καί Λαγουδάκης τής Κρητικής Αδελ¬
  φότητος Άλεξανδρείας οΐτινες έπρωτο-
  στάτηταν είς τούς έράνους καί συλλο
  γήν βοηθημάτων.
  (Έκ τοΰ Γραφείου τού Ε.Ο.Χ.Α.)
  ΔΙΑΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΑΣ
  ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟΝ
  Τό Ύγειονομικον Κέντρον Ήρακλεί
  ου ειδοποιεί τούς παραλαβόντας μουρου
  νέλαιον έκ τοϋ Πανανείου Νοσοκομείον
  ότι τουτο είναι έμπλουτισμένο μέ βιτα-
  μίνας καί ή δόσις τού είναι 20—25 στα
  γόνας ημερησίως.
  Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
  Κατόπιν των λαβόντων χώραν την
  29 ΊανουαρΙου Θλιβερών γεγονότων
  ή Στρατιωτική Διοίκησις Ηρακλείου
  διά διαταγής ιης απηγόρευσε την
  κυκλοφορίαν παντός άπό τής 8.30
  μ. μ. ώρας μέχρι νεωτέρας διαταγής.
  ομοίως την λειτουργίαν των οίωνδή-
  ποτε καταστημάτων πέραν τής ώς
  άνω ώρας. Απηγόρευσε έπίσης την
  χορήγησιν οίνοπνευματωδών ποτών
  είς οιονδήποτε παρά των καταστή
  μάτων πωλήσεως τούτων. Είς την
  πόλιν θά κινοϋνται μόνον πέραν τής
  ώρας αυτής ένοπλοι περίπολοι τοΰ
  Φροοραρχείου (ΈθνικοΟ Στρατοΰ).
  Ο ΤΥΦΟΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ
  Καθ' ά' πληροφορούμεθα παρά τοϋ
  Ύγειονομικοϋ ΚέντρουΉρακλείου, άπό
  είκοσαημέρου καί πλέον έχει νά σημειω
  θή κροϋσμα τύφου είς την πόλιν μας.
  ΚΟΙΠΩΜΙΚγα
  ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΛΡΡΑΒΩνεΣ.- Ό κ. Μιχ.
  ΆκουαιανΑκης καΐ ή δν'ις ρένα Μιγάδη
  ηρραβωνίσθησαν.
  θερμά συγχαρητήρια.
  ΕΠ1ΣΚΕΨΕΙΣ.- Ή οΐκογένεια κ. Κ. Γ.
  Κοκκινάκη δικηγόρου δέν θά δεχθρ συλ
  λυπητηρίους έτιισκέψεις διά τόν δο'λοφο-
  νηθέντα είς Περιστέρι υπό ί'Ελετσιτών
  γαμβρόν των Γεωργ. Καββαλάκην τμη
  ματάρχην Τραπέζης Ελλάδος.
  νΐας. Είναι άντίθετοι πρός την μετα¬
  βολήν τής ΓερμανΙας σέ Άγροτική
  χώρα. "Ετ,σι λοιπόν φαίνεται δτι ΰ
  πάρχουν άρκετά κοινά σημεΐα μετα
  ξύ τής Γαλλικής καί τής Βρεττανι
  κης πολιτικής -οποια είναι ή οποια
  έτΐρεπε νά είναι—άπέναντι τής Γερ-
  μανΐας, τα όποΐα μποροΰν νά γίνουν
  ή βάσις μιάς περισσότερον συστημα
  τικής καί έννοειτής ίσότητος τής Γαλ
  λικής καΐ Βρεττανικής πολιτικής στήν
  Εύρώπη.
  ΔιπλωματΙα χωρΐς δύναμι εΤνα.
  σύμφωνα μέ ενα κοινό ρητό, μουσική
  χωρίς δργανα. Είναι ένθαρρυντικό
  σημεΐο τό δτι καί ή Βρεττανική καΐ ή
  Γαλλική Πολιτική Διπλωματία μπο
  ροϋν τώρα νά συμφωνήσουν περισ
  σότερο άπό κάθε άλλη φορά στό εί
  δος τής μουσικής πού προετοιμάζον
  ται νά παίξουν. Μιά παγκοσμία 'ένω
  ση θο εσήμαινε δτι τα έθνικά δργα·
  να θά έσυγχωνεύοντο, άλλά θά ά-
  ποτελοθσαν μια μοναδική καί θαυ¬
  μασία οχηματισμένη Όρχήοτρα.
  ΕΗί νι-ια 1944
  ΚΙΠΗΜΗΤΟΓΡΜΦΟΙ
  «Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α»
  ΣΗΜΕΡΟΝ: «ΤΟ ΩΡΑΙΟΝ ΦΥΛΟΝ».
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ»
  ΣΗΜΕΡΟΝ: «Η ΧΟΡΕγΤΡΙΑ ΤΟΥ
  ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ». Μέτήν Τζίτζί Ρότζερ.
  'Εκτός προγράμματος ζουρνάλ.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
  Ή δημοπρασία διά την εκποίησιν
  οίνοπνεύματος ήτις δέν διεξήχθη την
  29ην λήγοντος, θά διεξαχθή την Ιην
  Φεβρουαρίου ημέραν Πέμπτην καί
  ώραν 11 π.μ. είς τα γραφεΐα τής
  Ενώσεως Έξαγωγέων Σουλτανίνας.
  Έν Ηρακλείω τή 30 ΊανουαρΙου 1945
  Ό Πρόεδρος τής Ε.Ε.Σ.
  ■* Γ. Ν. Φλώρος
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Συνδέσμου όδηγών καί Μηχανικών
  αύτοκινήτων "Ηρακλείου.
  Μή γενομένης άπαρτίας των με-
  λών καλούμεν άλλην μετά 8 ημέρας
  ήτοι την ερχομένην Πέμπτην 1 Φε·
  βρουαρίου καΐ είς τα γραφεΐα τής Συ
  νεργατικής παρά την πλατείαν Δα
  σκαλογιάννη καί ώραν 5ην μ. μ. Μέ
  θέμα: Έκλογή Προέδρου.
  ό Πρόεδρος δ Γραμματεύς
  Ί. Παπαδάκης Λ. Βασιλάκης
  Απωλεσθη γουροΰνα έτοιμόγενος χρώ
  ματος ασπρη άπό τού Άκράτου
  Σταφιδική, άνήκουσα είς τόν Ίωάννη
  Ιμαραγδάκην. Ό γνωριζων τι δς απο¬
  τανθη είς τα γραΦεϊα μας καΐ άμοιφθήσε
  ΠΡΩΐΝΑΤ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  130 χιΑιομετρα ανατολικώς τού Βερολίνου
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΕΛΛΑΣ: Τό ΕΑΜ συνεφώνησε δ
  πως αποστείλη 3 άντιπροσώπους συμ¬
  φώνως πρός τό μήνυμα τοΰ άντιβα-
  σιλέως. Ή συγκατάθεσις εδόθη χθές
  τηλεγραφικώς πρός την Α. Μ. τόν
  άντιβασιλέα. 'Επαδή δέ τάς κυριω¬
  τέρας άποφάσεις θά λώ|3— τό Κ.Κ.Ε.
  δΰο έκ των άντιπροσώπων θά είναι
  κομμουνισταί οί κ. κ Σιαντος καΐ
  Παρτσαλίδης. Ό Στρατηγός Σαρά-
  φης ί'σως παραστή ώς Στρατιωτικάς
  σύβουλος άνευ ψήφου.
  Ό Σέρ Γουώλτερ Σιτρίν έδωσε
  χθές τα άποτελέσματα των προσπα-
  θειων τού δπως συμφιλιώσει τοΰς έρ-
  γατικοϋς ηγέτας τοΰ ΕΑΜ καΐ τής
  Έλληνικής Κυβερνήσεως. «Έξησφά-
  λισα είνα μέτρον συμφωνίας δχι δμως
  πλήρους συμφωνίας λόγω τοΰ επι-
  κρατοϋντος μίσους μεταξύ των έρ-
  γατικών ήγετών. Ε'ίκοσι έπαγγελαα-
  τικαί όργανώσεις ηθέλησαν νά διε-
  νεργήσουν εκλογάς πρό τής 15ης
  τρέχοντος μηνός. ΟΙ έργατικοί άντι-
  πρόσωποι δμως τού ΕΑΜ διεφώνη·
  σαν.
  Ό Σέρ Γουώλτερ Σιτρΐν ανεχώρη¬
  σε χθές διά Λονδίνον.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ή 1η καί
  3η Άμερικανική Στρατιά έρριψαν είς
  την μάχην 4 νέας Μεραρχίας είς τόν το-
  μέα των Άρδενών. 8° χιλιάδες άνδρες
  βαδίζουν πρός την Γερμανίαν καί εκεί¬
  θεν των συνόοων επί μετώπου έκτεινο-
  μένου άπό τοΰ Μονσάου μέχρι νυτίως
  τού Σαίν Βίτ. Ό κύριος ογκος των Γε -
  μανικών στρατευμάτων απεσύρθη είς
  τα μόνιμαόχυρά τής γρν/μμής Ζίγκφριντ
  έγκΛταλείποντας όπισθο ρυλακάς αί ο¬
  ποίαι έξοντώνονται συστηματικώς. Οί
  Άμερικανοί κατέλαβον 13 κωμοπόλεις
  καί συνέλαβον 900 αίχμαλώτους.
  Είς την βόρειον Άλσατίαν οί Γερμα-
  νοί εξαπέλυσαν και άλλας άντεπιθέσεις
  βορείως τού Στρασβούργου.
  Νοτιώτερον οί Γάλλοι διέβησαν την
  διώρυγα τ,οΰ Κολμάρ καί άπέκοψαν την
  οδόν άνεφοδιασμοΰ πρός Ανατολάς διά
  τόν Ρήνον.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.— Ό
  Στρ«τάς>χης Τσερνιακόφσκν άπειλεΐ
  την Καινιξβέργην. Τΰ Ρωσσικόν πυρο-
  βολικόν βάλει εντός τής πόλεως. Μέγα
  τμήμα τής πόλεως πυρπολεΐται' άπόπει
  ραι των Γερμανών όπως διαφύγουν εκ
  τής Άνατολικής ΙΙρωσίας άπένχον.
  Τα 3)4 τής περιοχής αυτής ευρίσκονται
  είς Ρωσσικάς χειρός.
  Νοτιώτερον αί στρατιαί τοΰ Στραΐάρ-
  χου Ζούκωφ προήλασαν καί κατέλα¬
  βον 200 πόλεις καί χωρία. Διέβησαν
  τόν ποταμόν 'Όμπρα είς σημείον 1130
  χιλιόμετρα ανατολικώς τοϋ Βερολίνου,
  Οί Γερμανοί ύποχωροϋντες είς τό μέ-
  τοιπον αύτό έγκατέλειψαν 10 χιλιάδες
  ξένους έργάτ'ς.
  Είς τό περικυκλωμένο Πόζεν ή φρου
  ρά έξοντώνετ,αι συστηματικώς. 370 χιλιά
  δες Ρώσσοι μάχονται τώρα είτε επί των
  Γερμανικών συνόρων είτε εντός τοϋ
  Γερμανικοϋ έδάφους.
  Ένω δέν ύπάρχουν νεώτεραι ειδή·
  σεις έκ Σιλεσίας, ό Στρατάρχης Ζοΰ-
  κωφ ρίπτει καί άλλας δυνάμεις καί με ·
  γαλώνει τό μέτωπον τής Πομεφανίας.
  Ούτω τό Ντάντσιγκ άπειλεΐται^ μέ κυ-
  κλωσιν καί τα Ρωσσικά στρατεύματαευ¬
  ρίσκονται 80 χιλιόμετ, α έκ τοϋ Στετί-
  νου.
  Είς την νότιον Σλοβακίαν ό στρατη¬
  γός Πέτρωφ έφθασε διά μέσον δυσβά
  των εδαφών είς την κοιλάδα τοΰ ποτα-
  μοϋ Μπάκ.
  Πέντε έκατομμύρια Γερμανών φεύ-
  γουν έκ των άνατολικών εδαφών πρός
  δυσμάς.Παρετηρήθησαν φάλαγγες προσ
  φύγων μήκους 50 χιλιομέτρων.
  Χιλιάδες άλλοι πρόσφυγες έφθασαν
  χθές είς Βερολίνον.
  ΙΤΑΛΙΑ: Είς τούς τομεΐς τής 5ης
  καί 8ης Στρατιάς παρετηρήθη δράσις
  περιπόλων. Έξοντώθησαν Γερμανικαί
  περίπολοι αί οποίαι έπεχείρησαν νά άνι-
  χνεύσουν τάς|Συμμαχικάς γραμμάς.
  Ή Συμμαχική άεροπορία έβομβάρ-
  δισεν και πάλιν συγκοινωνιακούς κόμ-
  βους καί στόχους είς τα στενά Μπρένερ.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Επί τής Λουζόν
  συνετρίβη Ίαπωνική άντεπίθεσις 25 χι¬
  λιόμετρα Νοτιανατολικώς τοϋ Ροζάριο.
  Κατεστράφησαν 45 Ίαπωνικά αρματα
  καί οί Άμερικανοί κατέλαβον ένα χω¬
  ρίον 35 χιλιόμετριι έκ τής πρωτευούσης
  Μανίλλα.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΕΙΠΤΑΧΥΝΕΤΑΙ
  ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαοίου.—Ή Κυ¬
  βέρνησις άντιμετωπίζε^, τό ζήτημα τής
  συντόμου διεξαγωγής τοϋ δημοψηφί-
  σματος. Ή Κυβέρνησις μελετά τρόπους
  δπως παρακαμφθοΰν αί δυσχέρειαι τής
  μή υπάρξεως έκλογικώνκαταλόγων, ή ά-
  νασύνταξις των οποίων άπαιτεΐ μακρόν
  χρόνον. Είνε κατ' αρχήν άποφασισμέ-
  νον όπως ή ψηφοφορία γίνη διά τής προ
  σαγωγής άπό μέρους των ψηφοφόρων
  ληξιαρχικών πράξεων καί των εκδιδο¬
  μένων υπό τής άστυνομίας ταύτοτήτοιν.
  ΑΙ ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου.— Δι* έγ-
  κυκλίου τού ό Ύπουργός των Οίκονο-
  μικών όρίζει δτι οί οπλίται καί ύπαξιω-
  ματικοί θά λαμβάνουν τοΰ λοιπού τό
  σύνολον των άποδοχών των έστω καί
  άν χορηγεΐται είς αύτούς συσσίτιον υπο
  τοΰ κράτους. Ή απόφασις τής προηγου
  μένης κυβερνήσεως δι' ής ούτοι έπρε^ε
  νά λαμβανουν μόνον τα 30 ο)ο τοϋ μι·
  σθοΰ των καταργεΐται.
  ΕΚΟΜΙΣΘΗΣΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 -Ιανουάριον.—- Κατέ-
  πλευσαν είς τον λιμένα Πειραιώς τα
  Σουηδικά σκάφη «Ναγκάρα» καί «Μπο-
  λυτζένα» μέ 16 χιλιάδας τόννους σίτου
  καί διαφόρων αλλων τροφίμων. Κατά
  θετικάς πληροφορίας εντός των ημερών
  φθάνουν ετέρα 4—5 σκάφη προερχόμε¬
  να έκ Καναδά καί κομίζοντα 30 χιλιά¬
  δας τόννους είδών διατροφής, ένδύσεως
  καί φαρμάκων διά τόν ελληνικόν λαόν.
  ΠΡΟΕΦΥΛΑΚ1ΣΘΗ Ο ΚΩΤΟΥΛΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου.— Υπό
  τοΰ άσκοΰντος ποινικοϋ άγωγήν διά
  τούς ένεχομένους είς τό στασιαστικόν
  κίνημα άντιστρατήγου κ. Σπανοπούλου,
  διετάχθη ή προφυλάκισις τοϋ άντιστρα¬
  τήγου Κωτούλα διότι φέρεται ώς διευ-
  θύνας μετά διαφόρων άλλων αξιωματι¬
  κών τάς έπιχειρήσεις των Έλασιτών
  πρός κατάληψιν τ'ών Αθηνών»
  ΕΠ1ΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου.— Απε¬
  φασίσθη ή χορήγησις έπιδόματος
  πολυετοϋς υπηρεσίας είς τούς δημο
  οΐους ύπαλλήλους ώς εξής: 5 ο)ο
  δια τούς έχοντος δεκαετή υπηρεσί¬
  αν, 10ο)ο διά τούς 15 έτών, 15 ο)ο
  διά τούς 20 έτών καί 25 ο)ο διά
  25 έτών υπηρεσίαν. Τό έπίδομα θά
  χορηγηθή άναδρομικώς άπό τής 11
  Νοεμβριού.
  ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου.— Διετά
  χθησαν τα Ταμεϊα τοΟ Κράτους δ
  πως καταβάλλουν είς τοϋς συντα
  ξιούχους τού Δημοσίου τό υπόλοι¬
  πον ποσόν πρός εξόφλησιν τής συν
  τάξεως τοϋ μηνός Ίανουαρίου.
  Όλοι γενικώς οί συνταξιοΰχοι ύ-
  πόκεινται διά τό πέραν των 3.500
  δραχμών ποσόν είς κράτησιν 20 ο)ο
  μή δυναμένου νά υπερβή τάς 400
  δραχμάς έναντι άντιτίμου χορηγή
  9έντων παρά τοΟ ΕΜ—ΕΛ τροφΐ
  μων.
  Τό Χθεοινόν συνέδριον
  Έργατικών Ένώοεων
  Α" ΗΝΑΙ 31 Φεβρουάριον —
  Κατόπιν συσκέψεως ή όποία διήρ-
  κεσεν επί οκτάωρον μεταξύ των με-
  λών τής προσωρινής Έπιτροπής τής
  Έλληνικής Έργατικής Συνομοσπον
  δίας, ώς καί των εκπροσωπών τής
  ήδη μετά τοΰ ΕΑΜ συνεργαζομένης
  τέως Έκτελεστικής Επιτροπήν έξε
  δοθή ανακοίνωσις άναφέρουσα τούς
  γενικούς δρους τής έπελθούσης συμ¬
  φωνίας καθώς καί την διατυπωθεΐ-
  σαν επιφύλαξιν, των είς τό ΕΑΜ
  ΰπαγομένων μελών τής Ενώσεως
  λόγω τής οποίας ταυτα δέν ύπέ
  γραψαν.
  Τό πλήρες κείμενον τής άνακοι
  νώσεως έχει ώς ακολούθως:
  "Η Άντιπροσωπεία τοΟ Συνεδρίου
  των Βρεττανικόν Έργατικών Ένώ
  σεων συνεκάλεσεν έν Αθήναις την
  29ην Ίανουαρίου 1945, σύσκεψιν
  μεταξΰ τής προσωρινής Εκτελέση
  κης Έπιτροπής τής Γενικής Συνο
  μοσηρνδίας Έργατών <αί των Αν τιπροσώπων τής τέως Έκτελεστικτις Έπιτροττη"ς. Κατά την σύσκεψιν συ νεφωνήθησαν τα άκόλ©υθα: 1) Ή διεξαγωγή των έκλογών είς δλας τάς Εργατικάς όργανώσεις θά γίνεται συμφώνως πρός την Νομο- θεσίαν ή όποία ΐσχυε πρό τής 4ης Αΰγοΰστου 1936. 2) ΑΙ εκλογαί θά διεξάγωνται συμ φώνως πρός τούς κανονισμούς των όργανώσεων αί οποίαι ήσαν έν Ι- σχύει πρό τής 4 Αύγούστου 1936 καΐ κατά τρόπον ό οποίος θά έξασφαλί- ζτ] την ελευθέραν εκδήλωσιν τής θε¬ λήσεως των Έργατών καί την ελευ¬ θέραν διά τής ψήφου των άνάδειξιν των άντιπροσώπων των. 3) Πρός εξασφάλισιν τής τηρήσε· ως τού προηγουμένου δρου θά διε- ξαχθώσιν εκλογαί υπό τόν έλεγχον των Δικαστικών άρχών, έκπροσωπου μένων υπό Δικαστών ύποδεικνυομέ· νων υπό τοϋ Ανωτάτου Δικαστη- ρίου:4) Τώνέκλογώνθά έπθπτεύτ) έπι- τρ οπή συγκροτουμένη ώς ακολούθως: Είς άντιπρόσωπος τής παρούσης προσωρινής Έκτελεστικής 'Ρπιτρ-ο πής τής Γενικής Εργατικάς Συνομο σπονδίας. Είς άντιπρόσωπος τής προηγουμένης Έκτελεστικής ύποδει- κνυόμενος παρ' αυτής καΐ έγκρινόμε νος υπό τοΟ ύπουργοΟ Εργασίας,, υπό τόν δρον δτι δέν θά έχη επα¬ φήν ή σχέσιν πρός τό ΕΑΜ, καί είς Άντιπρόσωπος τοΟ Συνεδρίου 'Ερ- γατικών Ένώσεων ό οποίος θά άπο σταλή είς Αθήνας ολίγον πρό τής 15ης Φεβρουαρίου 1945. 5) Ή προσωρινή έκτελεστική Έ- πιτροπή τής Γενικής Συνομοσπονδίας Έργατών εδήλωσεν δτι κατά την 16ην Φεβρουαρίου 1945 ή πρό αυτής θά διεξαχθοΰν έν Αθήναις καΐ Πει¬ ραιεί μόνον, εκλογαί είς 20 Εργα¬ τικάς Ένώσεις κατά άνώταίον δριον δι" εκάστην πόλιν. 6) Θά προκηρυχθώσιν έπίσης καΐ θά διεξαχθώσιν εκλογαί είς άλλας πόλεις έφ' όσον αύται θά περιέχον· ται υπό την Διοικητικήν Εξουσίαν τής Έλληνικής Κυβερνήσεως. 7) Εάν επέλθη συμφωνία θέτουσα τέρμα είς τάς παρούσας έν τή χώρα ανωμάλους συνθήκας ή προσωρινή Έκτελεστική Έπιτροπή τής Γενικής Έργατικής ΣυνομοσπονδΙας θά ανα¬ σχηματισθή κατά τοιούτον τρόπον οστε νά εκπροσωπή τάς γνώμας δ- λων των Έργατών. Όταν αί συνθή¬ και αύται έκπληρωθώσι θά προκη· ρυχθοθν καί θά διεξαχθοθν νέαι εκλογαί πσρά τής Έργατικής "Οργα¬ νώσεως τής χώρας. Ό Ύπουργός τής Εργασίας έλα¬ βε γνώσιν τής παρούσης συμφωνίας καί άναλαμβάνει, ίκ μέρους τής Κυ¬ βερνήσεως νά .λάβη δλα τα νόμιμα μέτρα δπως εξασφαλισθή τό δικαΐω- μα των Έργατών νά έκλέγουν καί νά έκλέγωνται έλευθέρως. Ύπσγραφαί Οΰώλτερ Σιτρΐν, Τζών Μπένστεντ, Γεώργ. Μπαγανώλλ, Γεώργ. Τσέ- στερ Έρνεστ Μπέλλ, Χατζηδημητρί- ου, Βολότας, Κρόκος, Σαλίκας. Διερ- μηνεύς Ροξάνη Σέντζουϊπ. 125χιλιόμετρα άπό τό Βερολίνον ΜΟΣΧΑ 31 Ίανουαρίου.—Αί Στρα- τιαί τού Στρατάρχου Ζούκωφ διέβησαν τόν "Ομπρα καί εγκατεστήσαν προγεφύ- ρωμα άπό τό οποίον προήλασαν καί διέ σπασαν τάς άμυντικάς γραμμάς τοϋ Μαγοτμβούργου. ^Έφθασαν είς άπόστα σιν 125 χιλιομέτρων έκ τής γερμα- νικής πρωτευούσης. Εζήτησε νέας Θυσίας ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Ιανουάριον— Κα¬ τά την χθεσινήν 13ην επέτειον τής άνό- δου τού είς την αρχήν, δ Χίτλερ ω¬ μίλησε πρός τόν Γερμανικόν Λαόν καί τοΰ εζήτησε κάθε θυσίαν καί κάθε προ¬ σπάθειαν. Τούς υπεσχέθη δέ ότι θά έκέρδιζαν την Νίκην ΰστερα άπό τα ά- σύγκριτα^ βάσανα καί τάς στερίσεις τάς οποίας ύΐτέστησαν. Παρέλειψεν! δ¬ μως νά τοΐις πχ| το πως θά χανον, Λαμβάνονται μέτρα αμύνης ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31.— Είς τό Βερολί¬ νον λαμβάνονται εύσπεσμένα μέτρα διά την άμυναν τής πόλεως. Τα Στρατόπεδα είναι πλήρη άνδρών ο όποΐοι περιμένουν στολάς καΐ δπλα διά νά λάβουν Θέσεις. Φονεύουν τραυματίας ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Ίανουαρίου.- Αί έφημερίδες τής Όττάβας γράφουν, δτι δ 'Αμερικανός άξιωματικός Ράϊς Τζόνς, δ οποίος κατώρθωσε νά διαφύγη άπό Γερμανικόν Στρατόπεδόν, εδήλωσεν δ· τι ο! Γερμανοί φονεύουν τούς συμμα- χους τραυματίας πρίν τούς παράσχουν την παραμικράν ιατρικήν περίθαλψιν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31.—Είς την Άνσ τολικήν Πρωσσίαν οί Γερμανοί προ σπαθοΰν νά διαφύγουν πρ£>ς^6 Ελ·
  βίνγκ. Έπιχειροΰν ' " "