96182

Αριθμός τεύχους

4945

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

23/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  υ (,0<> ,
  βτου (τού,
  τάς έχ 0(
  άρνησις Χό·
  ιιλύση *
  καί νά μ»
  :ητα τοΊ κ
  ΛΣ Ι
  >ύστου (·ί*
  [ληροφορ!.1
  >ν ότι ή 'Κ
  είς εΰρ»1»''

  ούν
  ,ΐον ** οχ
  μ"·'Ρ°*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΤβΕϊίϊΙΟΪ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  ίξάμηνος 3
  'Αμερικής
  έτησια 8ολ. 15
  εξάμηνος > 8
  ,Τιμί)
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  23
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1938
  ΠΆΦΚΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΠΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙβΜ. ΦΥΛΛΟΥ «45
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΕΠΑΡΧΙΑ
  "Οσβι ετυχε νά έξέλβουν
  τόν τελευταίον καιρόν είς
  την ύπαιθρον καί νά διασχί-
  σουν τάς επαρχίας μας, θά
  άντελήφθησαν ασφαλώς την
  τεραστίαν μεταβολήν πού έ-
  χει έπέλθει. Μία πραγματι-
  κή άναδημιουργία, μία ρι-
  ζική μεταμόρφωσις έχει συν¬
  τελεσθή είς τό διάστημα των
  τελευταίων έτών. Άπέραντοι
  έκτάσεις χέρσοι μόλις πρό ο¬
  λίγων άκόμη έτών, εχουν έν
  τατικώς καλλιεργηθή καί έ
  χούν μεταβληθή είς άστειρεύ
  τους πηγάς πλούτου.
  'Αμπέλια καί εληές εχουν
  φυτευθή παντοΰ Άγρια δέν
  δρα εχουν έξημερωθή, κάμ-
  ποι καί πλαγιές εχουν καλυ¬
  φθή άπό τό πράσινον των
  ποικίλων καλλιεργειών. Οί
  Κρήτες αγρόται, σκυμμένοι
  όλοχρονίως είς την γήν
  των, την άνεμόχλευσαν,
  την έγονιμοποίησαν καί την
  κατέστησαν πραγματικήν μη
  τέρα καί τροφόν πού παρέχει
  άφθόνους καί έκλεκτούς τούς
  καρπούς της.
  Είνε νά θαυμάζη πραγμα¬
  τικώς κανείς τόν Κρήτα ά-
  γρότην διά την προοδευτι-
  κότητα, την αντίληψιν καί
  την έργατικότητά τού. Πρω-
  τοπόρος είς ολους τούς έθνι-
  κούς πολέμου; καί τούς α¬
  γώνας διά την ελευθερίαν
  καί 'το*μ£γ.αΧέ'ίον τής Πατρί¬
  δος* πρωτοπορεΐ καί τώρα είς
  την προσπάθειαν τής είρηνι-
  κης κατακτήσεως τής ζωής
  καί τοϋ πολιτισμόν. Μέ την
  ιδίαν ευκολίαν καί την
  χαράν πού έχειρίζετο άλλο¬
  τε τό δπλον, χειρίζεται τώρα
  τό άροτρον καί την σκαπά¬
  νην μέ τα όποΐα τό άντικα-
  τέστησε.Καί μέ αύτά άνοίγει
  τόν δρόμον πρός την ευημε¬
  ρίαν καί τόν γνήσιον πολι¬
  τισμόν.
  'Αλλ' εχει καί ανάγκην
  ένισχύσεως είς τό ωραίον αύ
  τό έργον τού ό άγρότης τής
  Κρήτης. Έχει ανάγκην ά¬
  πό τόν άέρα πού δίδουν τα
  μέαα τοΰ συγχρόνου πολιτι
  σμοΰ. Έχει ανάγκην δρό-
  μων άμαξιτών, σχολείων νέ-
  ων, ύγιεινών, άνέτων, έργων
  έξυγιαντικών καί παραγωγι-
  κων, πιστώσεων διά νά βελτι¬
  ώση άκόμη περισσότερον τάς
  καλλιεργείας τού καί τούς 8-
  ρους τής στεγάσεως καί τής
  διαβιώσεώς τού έν γένει. Έ¬
  χει άκόμη ανάγκην καθοδη-
  γήσεως είς τό άναδημιουργι-
  κόν τού έργον. Εύτυχώς 8-
  μως, τάς ανάγκας αύτάς αν¬
  τελήφθη ή σημερινή Κυβέρ
  νησίς καί φροντίζει δι' 8-
  λων της των δυνάμεων νά
  τάς θεραπεύση· "Ηδη τό Κρά
  τος έστράφη μ έ στοργήν
  πρός την ύπαιθρον, πρός την
  επαρχίαν. Τό ίδιον θά πρά-
  ξη ασφαλώς καί ή Άγροτρά-
  πεζα, Διότι καί άπό αυτήν
  έξαρτάται κατά μέγα μέρος
  ή πρόοδος τής επαρχίας. Καί
  πρέπει νά γίνη τουτο. Διότι
  αποτήν^ποίρχίαν θά προέλ¬
  θη ή σωτηρία τής χώρας.
  Άπ' έκεϊ άπό τούς 'άγρούς
  θ' άντλήοωμεν πλοΰτον καί
  δυνάμεις διά την εθνικήν
  αναδημιουργίαν...
  ΟΠΩΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΑΛΛΑΓΗ
  ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
  'Υπάρχει διά τον Αύγουστον ή
  λαϊκή γνώμη 5τι «μόλις πατήση»,
  ή άκρη τοΰ χειμών.α είνε γεγο·
  νός... Είς την γνώμην αυτήν φαν·
  τάζομαι συνυπάρχει πολλή ψυ-
  χολογία. Ό λαός δέν γνωματεύει
  απλώς. Έμβαθύνει είς τα αίώ-
  νια γοθστα τοθ άνθρώπου. Κά-
  ποιος.,.κλασσικισμός διακρίνει ει¬
  δικώς την παροιμία αυτήν.
  —Άλλά δέν ύπάρχει άληθινή
  καιροσκοπία στόν λαϊκόν αυτόν
  ήμερολογιακό καθορισμό;... Τα
  πράγμα είνε εύλογοφανές.
  — Βεβαία δέν λείπει καί ό
  Καζβμίας— ε*νας Καζαμίας μάλι
  στα πού βαδίζει επί τη^ βάσει
  πραγμάτων καί δχι μόνον φαινο
  μένων. Έν πάση περιπτώσει τό
  Ιδιαίτερον τής παρατηρήσεως
  είνε μάλλον ανθρώπινον, παρά
  στοιχειωδώς μετεωρολογικόν.
  —Έξηγήσου.
  Παρά την τελευταίαν σύστα¬
  σιν ενός φίλου τής σαφηνείας,
  ΰποθέτω δτι τό ανθρώπινον τοθ
  Αύγούστου, πού είνε «ή άκρη
  τοΰ χειμώνα», δέν είνε τίποτε
  τό σκοτεινόν:11αρακολου0ήσετε τόν
  πρώτον πού προσέχει τα φθινοπωρι
  νάσυννεφάκια ένώ σκιάζουν έξαφνα
  τόν καταγάλανο ουρανόν. Αί με
  λαγχολικαί φωτοσκιάσεις τ,ων δέν
  έ"χουν δι' αυτόν τόσο πολύ τόν
  συνήθη τραγικον χαρακτήρα των.
  Μέσα είς την ψυχήν τού δέν
  κλαίει κανείς Μιλβουά ή Βερ
  λαίν. Άπεναντίας άνατέλλει κα¬
  ίτοι α χαρά.
  —Καιρός είνε ν' άλλάξη τό
  φύλλο. Νάρθη χι' έ χειμώνας
  Καθώ; βλέπετε τό φύλλο αύτό
  είνε κάθε αλλο παρά τό φύλλο
  πού πέφτει τό φθινόπωρον. Ή άκρη
  τοθ χειμώνα καθίσταται, εις την
  ώρα της έννοεϊται, μία βαθυτάτη
  ψυχολογική άνάγκη. Ό άνθρω-
  πος είνε αδύνατον νά μείνη επί
  π&λύ μέσα σία ιδία πράγματα.
  Καί πρό πάντων ό Έλλην. Είς
  αυτόν είνε ιδιαιτέρα άνεπτυγμέ
  νη ή αίωνιότης έκείνου πού
  λέμε ζωή καί κίνησις υπό την
  έννοιαν τής ρευστότητος των έν-
  τυπώσεων καί τόν δρον τής συ-
  στηματικής μεταλλαγής. Δέν
  μπορεϊ ουδέποτε καί ούδαμοΰ
  νά μείνη χωρίς μουρμοθρες
  στήν Βια κατάστασΐ. 'Υπάρχουν
  ωρισμένα χρονικά δρια πού συγ·
  κρατοΰν την ίκανοποίησί τού γι'
  αύτό ή έκείνο. Αί άντιλήψεις τού
  γίά μιά κατάστασι ή μιά Ιπο
  χή, είνε ωρισμένης διαρκείας.
  ,Από έκεΐ καϊ πέρα πρέπει
  απαραιτήτως τα άλλάξουν. Άλ
  λάσσουν κάποτε μέ τόν αυτόν
  ρυθμό καί αί προτιμήσεις τού
  πρός τα ά"τομα. Καί θά τα πιστέ-
  ψετε; Χωρίς καμμίαν συμφεροντο
  λογικήν αφορμήν άλλά πάντοτε
  2νεκα των ίδίων ψυχικών λό
  γων.
  * *
  'Γπήρχε καμμιά άνάγκη νά
  γνωμοδοτήση ό λαάς 3τι ό Αύγου¬
  στος είνε ή ίίκρη τοθ χειμωνα;
  Τα πράγματα τό φωνάζουν. Τα
  φωνάζουν 2μω; καί αί ψυχοσυν-
  θέσεις. Καί αί τελευταίαι αύ:αί
  παρίσταται άνάγκη νά τονώνων-
  ται καί άπό την γενικωτέραν
  παρατήρησιν. Ένα πράγμα πού
  διαβεβαιώνεται χαί άπό τούς άλ·
  λους, προξενεΐ πάντοτε μεγαλυτέ
  ραν ευχαρίστησιν. Δικαιολογεϊ-
  ται ώς αϊσθημα απολύτω; ϊσορ
  ροπηφον. Δημιουργεΐ προϋπο-
  θέσεις αϊσιοδόξους. Καί ειδικώς
  είς στιγμάς άναπολήσεων καί με·
  λαγχολιών. Ό Αύγουστος πού
  είνε ή άκρη Γ&0 χειμώνα κα
  ταντά κάτι τα κατατοπισμένον
  παντοΰ. Καί ή «σιλοκέττα» άκό-
  μ·^ τής πλάζ, πού παραπονείται _
  διά τα σύννεφα καί {τόν άέρα,
  είνε μέσα είς τό πνεθμα τής Ι
  στιγμής: "Αν την Ιρωτήσετε γιά ]
  μόδα καί κοσμική ζωή, θά σάς
  ομιλήση άποκλίΐστικώς διά τόν
  χειμώνα.
  Α£ΜΟΔΑΙΟ£
  ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΙΧΗΣ
  ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΪ ΣΤΡΑΤΟΑΙΚΕΙΒΥ ΤΟΝ ΧΑΝΙΩΝ
  Η ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤ1ΡΤΙ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΙΑΑΙΚΑΣΙΑΣ.
  ΧΑΝΙΑ 21 Αύγούστου (διά τοΰ
  ταχυδρομείου).—Συνεχισθείσης τό
  άπόγευμα χθέςτήςσυνεδριάσεωςτοϋ
  έκτάκτου Στρατοδικείου, καλοθν-
  ται καί έξετάζονται οί μάρτυρες
  υπερασπίσεως Νικόλ. Κωνσταν-
  τουδάκης (τοΰ Κοκολινάκη), Χρή-
  στος Ξενάκης, Στυλ. Μπουλταδά-
  κης, Σταΰρος Παπαδόπετρος καί
  Γεώρ. Καυκαλάς (τοΰ Βυυγιουκα
  λου), Κωνστ. Ζουριδάκης (των Γε
  ωρνχαμιλάχη καί Κωνστανταρι-
  δάκη), Πέτρος Μαρκουλάκης (των
  Γεωργανταμιλάκη καί Μπολάκη),
  Κοκκινάκης(τοΰ Γεωρνταμιλάκη),
  Χρήστος Σαριδάκης καί Γεώρ. Γε
  ωργακάκης (τοϋ σΐασ'αστοΰ Χω-
  ροφύλακος Καρβουνάκη), Ανδρ.
  Καταληφός καί Στ. Τσιριγωτά-
  κης (τοΰ λεμβούχου Κατσιφαρά·
  κη), Πατρουλακάκης (τοΰ Γομπά-
  κη), Στυλ. Γιακουμάκης καί Μάρ
  κος Σινολάκης (τοΰ ύποδηματο-
  ποιοΰ Μουντάκη), Ανδρ. Καλιγέ-
  ρης, Διον. Μαντανωνάχης καί Ν.
  Λεοντσίνης (τοΰ Άρετάκη), Γεώρ.
  Σκαράκης (τοΰ Γαλανάκη), Μιχ.
  Μιχαηλάκης, Σοφ. Νερατζάκης
  καί Γεώρ. Ζακκαδάκης (τοΰ Γαβρι
  λάκη), Κων. Μαρκογιαννάκης (τοΰ
  Ναουμίδη), Σταΰρος Λουπάσης,
  Σταΰρος Βουτουράκης καί Μανοΰ
  σος Μανουσάκης (τοΰ Γ. Βολουδά-
  κη), Ιω. Τβιβουράκης, Λίτινας,
  ϋόρταλης Ηλίας καί Παν. Λούβα
  ρης (τοΰ Μπαχαροπούλου) /αί Άρ
  πακουλάκης καί Μιχ. Μαστορά¬
  κης (τοΰ Μαυρομμάτη).
  Πάντες ούτοι άναφέρουν τα δια
  δραματισθέντα γεγονότα δπως άκρι
  βώς τα άντελήφθησαν κατά την όλι
  •{6(ύρο^ διάρκειαν τοΰ στασιαστι
  κου κινήματος.
  * *
  Την ογδόην ακριβώς πρωϊ¬
  νήν έπαναληφθείσης τής συν
  εδριάσεως κατέλαβον τάς ε
  δράς των οί κ.κ. Στρατοδϊκαι.
  Κατ' αρχάς άνεγνώσθησαν
  αί διάφοροι προκηρΰξεις τής
  έπαναστατικής έπιτροπής καί
  τίνα άλλα εγγραφα σχετικά
  μέ τάς κινήσεις των.
  Μετά ταυτα καλείται πρός
  απολογίαν ό κατηγορούμενος
  ώς στασιαστής Πιρουνάκης ή
  Σαρΐζετάκης.
  Άπολογηθέντος τούτου κα¬
  ταλλήλως καλείται έτερος, ό
  "Ηλιάκης Εύτύχιος γεωργός.
  Ο$τος μεταξύάλλων λέγει:
  «Όταν κατέβαινα ώς συνή·
  θως είς τα Χανιά κατά τάς
  6 τό πρωί ήκουσα θόρυβον.
  Μοϋ είπαν δτι Ιγινε πυρκαϊά.
  Άφοΰ δμως έπληροφορήθην
  καλώς έβεβαιώθην δτι πρόκει-
  ται περί κινήματος. Έγώ κα·
  τηυθυνθην είς την εργασίαν
  μου. Πώλησα τα λαχανικά
  μου».
  Π. Στήν Μεραρχίαν τί ζητοΰ
  σες;
  Μ. Έκεϊ ή*το τό μανάβικο.
  Π. Τό δπλον παρεδόθη; ♦
  Μ Μάλιστα είς τόν Σταθ-
  μάρχην μας.
  (Άναγιγνώσκεται υπό τοθ
  γραμματέως κ. Σαριδάκη ή
  σχετική έκθεσις τοΰ σταθμάρ·
  χου διά την κατάσχεσιν.).
  Κατόπιν άπολογοϋνται οί
  κατηγορούμενοι Μποτάκης Νι
  κηφόρος καί. Κόψης Σάββας
  οί όποΐοι ίσχυρίζονται δτι δέν
  άνεμίχθησαν είς τό κίνημα.
  Ό τελευταΐος είς ερώτησιν
  τοϋ κ. προέδρου λέγει, δτι τό
  δπλον τό βρήκε είς μίαν κα-
  μάραν καΐ δτι τό παρέδοσεν
  άμέσως. Άναγνωσθείσης δ¬
  μως τής σχετικάς εκθέσεως
  τοθ χωροφύλσκος διαπιστοθ-
  ται δτι ούτος τό εΐχε κρύ-
  ψει μέσα είς ειδή ρουχισμοϋ.
  Β. Ε. Ά! Τό εΐχες κρυμμέ-
  νο, Ι;
  Ακολούθως έξετάζονται οί
  έκ τοθ χωρίου Καμισσιανών
  καταγόμενοι Μαραθάκης Αν¬
  δρέας, Ταταχάκης Γεώργιος,
  Τσακάλης Χσρίλαος, Μπστά-
  κης Νικόλαος, ΣταματάκηςΊ-
  άκωβος (πατήρ), Πρόεδρος τής
  κοινότητος, Άνδρεαδάκης Νι¬
  κόλαος Καζαντζάκης Δημήτρι¬
  ος, Μανωλακάκης Νικόλαος,
  φοιτηχής,Ψιστάκης Έλ.Πάντες
  οί ανωτέρω κατηγοροθνται,
  δτι την πρωΐαν συνηθροΐσθη
  σαν είς τό καφενειον τοϋ χω
  ρίου καί αργότερον έπιβάντες
  φορτηγοθ σύτοκινήτου καιήλ
  θον είς Χανία.
  Οδτοι (σχυρίζοντσι δτι τούς
  παρέσυρεν ό Γεωργιλαδάκης
  δταν διήρχετο άπό τό χωρίον
  τού διά νά παραλάβη άρρω
  στόν τίνα. Τό τοιούτον ώς έ
  ξήγησεν δ Γεωργιλαδάκης ό·
  φεΐλεται είς τόν ψυχικόν των
  φόβον δν την στιγμήν αυτήν
  εχουν. Ίΐπιθυμοθν δέ εΐπε, νά
  ρίψουν τάς ευθύνας, των κατ'
  αυτόν τόν τρόπον άλλοθ.
  'Άξιον σημειώσεως είνε 8τι
  ό Βασ. 'Επίτροπος κ. Γκίκας
  εξέφρασε τα συγχαρητήριά
  τού είς τόν Σταματάκην Ίάκω
  βον (πστέρα) διά την φιλαλή
  θείαν τού. Ό δέ κ. Πρόεδρος
  έχαρακτήρισεν αυτόν πειστι-
  κώτατον.
  Τερματισθείσης τής άπολο-
  γίας καλοθνται οί Σαριδάκης,
  Γεωρνταμιλάκης καί Βολανά
  κης άπαντες έκ τοΰ χωρίου
  Δρσπανιά πρός απολογίαν.
  Καί οδτοι προσεπάθησαν
  μέ &ά^ορα έπιχειρήματα νά
  άποδείξουν την άθωότητά
  των.
  Πνεται δεκάλεπτος διακο
  πή.
  Κατόπιν προσέρχεται ό κ.
  Γεωργιλαδάκης.
  Μέ δυνατήν φωνήν άρχεται
  τής άπολογΐας τού. Ουδέν ά-
  ποκρύπτει, ομιλεί μετ" είλι-
  κρινείας. Κατέδειξε είς τούς
  κ. κ. Στρατοδίκας 8τι δέν α¬
  νεμίχθη ουδόλως σ' αύτές τίς
  σαπουνόφουσκες, ώς έχαρα-
  κτήρισε τό κίνημα
  «Ό δημοσίας μου βίος κ. Πρό
  εδρε, εΐτΐε,καθώς καί ό ίδιωτι
  κός μου ουδέποτε μέ παρου-
  σίασαν ίδιοτελη Ύπηρέτησα,
  την Πατρίδα μου ώς έθελον-
  τής καί σεμνύνομαι οι' αύτό.
  Νομίζω δτι οί παρελάσαντες
  πρό τοϋ Δικαστηρΐου σας ά-
  ξιόπιστοι μάρτυρες ('Υπουρ-
  γός, Γεν. Γραμματεύς κλπ.)
  σας έπεισσν δτι δέν είχον διά
  θέσιν νά άναμιχθώ είς κίνη¬
  μα, τό οποίον εθεώρησα άντε
  θνικόν καί μή έξυπηρετικόν
  διά την πατρίδα.
  »'Άλλωστε κατά την τελευ·
  ταίαν διετίαν ουδόλως άνεμί-
  χθην είς την πολιτικήν, άλλά
  άφωσιώθην καθαρώς είς τα
  ίατρικά μου καθήκοντα. Έ-
  χω πικράν πείραν άπό την
  πολιτικήν, διότι κατεσπατάλη-
  σα άδΐκως τήδε κακεϊσε την
  περιουσίαν μου. 'Εγώ δέ σδς
  λέγω τιμίως καί ειλικρινώς δ¬
  τι άπό πολλοΰ χοόνου δέν ώ-
  μιλοθσα μέ τόν Μητσοτάκης ..
  Σας έρωτώ πώς μέ φέρουν ή
  γούμενον |,κινήματος ένώ την
  ΙΟην πρωϊνήν τής ημέρας έκεί-
  νης έκανα εγχείρησιν; Πώς θά
  εΐχα την ψυχραιμίαν νά έκτε
  λώ σοβαρά καθήκοντα ίατροΰ
  καί νά εΤμαι άρχηγός κινήμα·
  τος»; ·
  Ό κ. Γεωργιλαδάκης άνα-
  φέρεται κατόπιν είς πλείστα
  σημεΐα τής κατηγορίας τελευ
  των δέ λέγει δτι «ή νά μέ κα-
  ταδικάσετε είς θάνατον ή νά
  μέ παραδώσητε είς την κοινω¬
  νίαν νά έκτελώ αποκλειστι¬
  κώς τα καθήκοντα μου».
  Περί ώραν 12 30' ελύθη ή
  συνεδρΐασις διά την 4,30' τοϋ
  άπογεύματος.
  Η ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
  Την 4 1)2 μ.μΛέπαναλαμβάνεται
  ή διακοπείσα συνεϊρίασις.Κατ' αύ
  την άπελογήθησαν οί δπόλοιποι
  κατηγορούμενοι. Ούτοι προσεπά¬
  θησε μέ διάφορα έπιχειρήματα
  καί δικαιολογίας νά άποσείσουν
  την άποδιδομένην είς αύτούς κα
  τηγορίαν.
  Σήμερον την πρωΐαν,περί ώραν
  9ην ακριβώς, τό στρατοδικείον Χά
  νίων εσυνέχισε την διαδικασίαν
  των κατηγορουμένων διά τα γεγο
  νότα τής 29ης Ιουλίου διδομένου
  τοΰ λόγου είς τόν Βασιλικόν Επί
  τρόπον κ. Γκίκαν άντισυνταγματάρ
  χην ίππικοΰ. Ούτος άρχεται τής
  αγορεύσεως τού ώς εξής:
  Κύριοι Στρατο5ΐκαι,
  «Καθ' ήν στιγμήν τό φάσμα
  τοΰ πολέμου πλανάται άπειλητι
  χον υπέρ τάς κεφαλάς των λαών
  τής γηίνης σφαίρας. Καθ' ήν
  στιγμήν είς πάντα τα κράτ,η συνε
  σωματώθησαν αί δυνάμεις ενός Ι
  κάατου Ιθνους Γνα άντιμετωπίσω
  αι κατά τόν δυνατόν άνωδυνότε
  ρον τρόπον την επερχόμενην λαί-
  λαπα. Καθ' ήν στιγμήν καί ή μι
  κρά εις έκτασιν πατρίς μας ύφί
  σταται βαρυτάτας θυσίας ί'να έξο
  πλιζομένη κατά τρόπον άνευ προ
  ηγουμένου δυνηθή νά καταστή 6
  πολογίσιμος εις φίλους καί έχ
  θρούς. Καθ' ψ στιγμήν τα κρά
  τη ταυτα έπιδιώκουσι νά παρου
  σιάσωσιν είς τό εξωτερικόν δύνα
  μιν καί συνοχήν δπερτέραν τής
  πραγματικής Ί'να σοβαρώς υπολο
  γίζωνται άπό φίλους καί Ιχθρους,
  ευρέθησαν Έλληνες νά όργανώ
  σωσιν εμφύλιον σπαραγμόν παρου
  σιάζοντες ούτω την πατρίδα μας,
  άν έπετύγχανον, είς δλον τόν κό
  σμόν ώς ευρισκομένην είςάναρχίαν,
  ευκολον λείαν παντός έχθροθ μας
  καί περιφρονητέον παράγοντα παν
  τος φίλου μας. Τα έγκλημα τουτο
  κατά τής πατρίδος είνε Ιτι βαρύτε
  ρον, διότι Ιχομεν πρό ημών την
  άπό διετίας παιζομένην τραγωδί
  αν τοϋ έμφυλίου σπαραγμοΰ εν
  Ισπανία καί διότι ή εκδήλωσις
  τού εγένετο είς την ήρωϊκήν αύ
  την γωνίαν τής μεγαλονήσου μας
  την όποιαν ^μανθάνομεν άπό νή
  πια νά έξυμνώμΐν διά τάς γενναί
  άς πράξεις των :έκνων της έναν
  τίον των εκάστοτε έχθρών τής φυ
  λής μας καί διότι άνεμένομεν την
  άπό τούς πολί[ΐθΌς άποδεδειγμέ
  νην άνδρείαν των κατοίκων τής
  περιοχής ταύτης συγκεντρωμένην
  είς την υπηρεσίαν τής άδιαιρέτρυ
  πατρίδος μας διά την υπεράσπι
  σιν τής άκεραιότητός της καί τής
  τιμής της».
  Ακολούθως διά μακρών ό κ.
  Βασ. Έπίτροπος άποδεικνύει τό
  δύσκολον καί δυσχερές τοϋ έφοδι
  ασμοΰ τής χώρας μας καθόσον μέ
  χρι καί πρό ολίγων έτίδν ή άμυ
  να τής πατρίδος μας είχεν έπαφε
  θή είς την καλήν θέλησιν των γει
  τίνων μας, είς τό ίλεος τοϋ 'Υψί
  στου.
  Έν συνεχεία τονίζει: «Προσεπά
  θησα κύριοι στρατοδϊκαι νά ευρω
  έλαφρυντικά τίνα διά τούς όπα
  δούς τοθ κινήματος. 'Υπέθΐσα
  πρός στιγμήν 8τι τό κράτος άντι
  μετωπίζον τεραστίας χρηματικάς
  δυσχερείας ο_ιά τόν έξοπλισμόν
  τής χώρας, την οχύρωσιν, την άνά
  πτυξιν συγκοινωνιών στρατιωτι
  κης φύσεως καί πλείστων άλλων
  συναφών ζητημάτων, θά είχεν ώ;
  ανέμενε τις την Κρήτην, ώς καί
  άλλας επαρχίας τοϋ έσωτερικοΰ
  έγκαταλελειμένην προσωρινώς άπό
  πάσης φύσεως Ιργα. Δέν συνέβη
  ϊμως τοιούτον τι ώς ήκούσατε άπό
  τάς μαρτυρίας τοθ άξιοτίμου κ.
  'Υπουργοϋ καί τοθ Γεν. Γραμμα
  τέως. Τό Κράτος δέν υπήρξε διό
  λου φειδωλόν είς τάς ανάγκας τοθ
  νομοΰ Χανίων. Ουδέν έηομένως
  ηθικόν έρεισμα, ούδεμία ίδεολο
  γική πνοή παρουσιάζ*ται κατά
  την οργάνωσιν, εκτέλεσιν καί επι
  κράτησιν τής δλιγοώρου έπανα
  στάσεως ήτις θί είχεν επίδρασιν
  επί τής αυστηράς έφαρμογής των
  νόμων».
  Ι Είτα έξετάζιι διά μακρών τό ά
  ι δίκημα ώ; ακριβώς τό έμφανίζει
  ή διαξικασία των 4 ημερών. Έν
  τή μαχρα ταύτη έρεύνη ό κ. Β.
  , 'Επίτροπος έκθέτει την λαβυριν
  θώδη κίνησιν τοΰ ηγέτου Μηταο
  τάκη άπό τής 24ης Ιουλίου, δπό
  τε εξαπατήσης την αστυνομίαν ά
  πεβφάσθη είς Χανιά καί ένήργει
  άκωλύτως 8,τι επεθύμει.
  Μετά την διεξοδικήν αυτήν έξέ
  τάσιν ό Βασ. Έπίτροπος Ιέγει:
  «Έγώ θά σάς άπασχολήσω μέ
  τόν καταμερισμόν των εύθυνών των
  κατηγορουμένων ώς αντελήφθην
  ταύτας άπό την γενομένην διαδι
  κασίαν».
  Συνεχίζων λέγει μεγαλοφώνως.
  Μητσοτάκης.—Είνε ό άρχηγός
  ό αναμενόμενος νά δώση τό
  σύνθημα. Άναγνωρίζεται ώς
  πρώτος έν τή ίεραρχία τής έπα¬
  ναστατικής έπιτροπής. Ή υπο
  γράφη τού φαίνεται πρώτη είς
  δλας τάς έπαναστατικάς προκη-
  ρύξεις καί τα τηλεγραφήματα.
  Ζητεϊ άπό τάν κ,υπουργόν την πα¬
  ράδοσιν τής Γεν. Διοικήσεως. Ό-
  μιλεϊ είς τό συλλαλητήριον.
  Μουντάκης Ιωάννης (τέως δή-
  μαρχος).—Είνε ή ψυχή τοθ κι
  νήματος. Παντοΰ ευρίσκεται μετ»
  των πρώτων έπαναστατών, είνε
  λαλίστατος καί άεικίνητος δρα
  στηριώτατος, άλλοΰ μοιράζει δ-
  πλα, άλλοΰ καταλαμβάνει κτίρια
  άλλοΰ ομιλεί είς στρατιώτας καί
  επαναστάτας. Είνε πανταχοΰ πά
  ρών.
  Βολουδάκης Μανοθσος, Έμμαν.
  Μπακλατζής.— Είνε καί ούτοι
  μεταξύ των περισσότερον κινου-
  μένων. Όμιλοΰν, φανατίζουν, έ-
  χούν συγκεντρώσει τούς όπα
  δούς των. Όμάς έπαναστατών
  συγκρατεϊται νά πειράξη τόν
  Γρίβαν, διότι ϊχει εντολήν άπό
  τόν. Βολουδάκην ν* μή κακοποι
  ηθή ό διοικητής γιατί τούς Ι-
  χρειάζετο. Ό Μπακλατζής ομιλεί
  είς τό συλλαλητήριον, μεθ£ μέ
  τάς ζητωκραυγάς «ζήτω β 6
  πουργός μας». Αμφότεροι υπο
  γράφουν τα περισσότερα έπανα
  στατικά έγγραφα καί καταλαμβά
  νουσιν έπαναστατικώ δικαιώματι
  την Γεν. Διοίκησιν.
  Μουντάκης Έμμαν. —Είνε καί
  ούτος έκ των συναρχηγών. Αύ
  τος διορίζεται μέλος τής έπανα
  στατικής έπιτροπής, ύπογράφει
  τάς προκηρύξεις παρουσιάζεται
  παραπλεύρως των άλλων συναρ
  χηγών.
  Γεωργιλαδάκης Ευστρ.— Είνε
  έκ των πλέον δρασάντων άρχη
  γών άπό τής προηγουμένης τό
  εσπέρας. Μεταβαίνει είς Καμισια
  νά καί Ραπανιανά, καταρτίζει
  επαναστατικήν δμάδα διά την
  παραλαβήν τής οποίας £άποστέλ
  λει τόν άξιον γαμβρόν τού μέ
  αυτοκίνητον. Την πρωΐαν έμφα
  νίζεται μετά τής έπαναστατικής
  έπιτροπής είς τόν εξώστην άπό
  τόν οποίον ωμίλησαν οί ρήτο¬
  ρες τοθ συλλαλητηρίου. Την 11
  περίπου όμολογεΐ όκ.ΓενικάςΓραμ
  ματεϋς δτι προσέρχεται είς την
  επανάστασιν καί άμέσως μετά
  ταυτα μεταβαίνει είς την Μεραρ
  χίαν, ένθα συντάσαονται αί δια
  ταγαί ^έπιστρατεύσεως άποτάκτων
  αξιωματικών κλπ. αϊ'τινες πάσαι
  φέρουσι την υπογραφήν τού.
  Άναφέρει δτι, ούτος προσεχώ
  ρησε τα Καμισσιανά καί Ραπα
  νιανά καί τελευτών λέγει: «Ή·
  κούσατε δμως καλώς τούς πλεί-
  στους των κατοίκων των δύο
  τούτων χωρίων ώς καί την εύθαρ
  σή απολογίαν τοΰ περιφήμου
  Γιακουμή. Αύτοι οί πτωχοί ρα
  γιάδες άφοσιωμένοι ψυχή τε καί
  σώματι είς τόν Ρεωργιλαδάκην
  δέν θά τόν έξέλεγον ώς θυμα εάν
  έσκόπουν νά έλαφρύνωσι την θε
  σιν των έπιβαρύνοντες άλλον. Κυτ
  τάξετέ τουί κύριοι στρατο5ϊκαι
  τούς δυστυχεϊς Ικϊίνου; χωρι-
  κούς συγκατηγορουμένους του.Έθε
  ράπευσεν ίσως τα σώματά των
  κατέατρεψεν δμω; την ψυχήν
  των.
  Μάνταχας καί Καφατος.—Είνε
  οί στρατιωτικοί άρχηγοί τής
  έπαναστάσεως, ό είς παραλαμβά
  νει Μίραρχος καί έκδίδει καί
  διαταγήν ώς τοιοθτος, ί άλλος
  διοικητής τοθ 14ου Συντάγματος
  ΠεζικοΟ.
  (Ή συνέχεια είς την 4ην σελΐδα;
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ί ,1
  < ί ι 1.11 ί ί (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμε ρον τό κινηματογραφικόν άρι- στούργημα: «Ό δρόμος τής εύτυ ΐ θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ». —Σήμε¬ ρον ή δραματική κωμωδία- «Ή μοιραία γυναΐκα» Προιστάμενος Τυτΐογραφείου Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης ΥΑΑΚΛΙ.Η ΣΗΜΕΡΟΝ Ένα έργον «πό τα με- γαλείτερα τής έφετειιής παραγωγής: Ο ΤΗΣ Ε Πρωταγωνιστεΐ ή ώραι- οτάτη καλλιτέχνις: ΜΥΡΙΑΜ ΧΟΗΚΙ! καΐ ό νέος γόης της ό- θόνης: ΤΖΟΕΑ ΜΑΚ ΚΡΗ Έκτός προγράμματος ΣΙΝΕΑΚ. Την Πέμπτην ώρα 7 μ. μ. «πογευματινή Αριθ. 12627 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Άναβλϊ,θέντος ΠλειστηριασμοΟ Ό Συμβολαιογράφος Ήραχλεί- ου Εύοτράτιος θεοδώρου Γαρεφα λάκης έν Ηρακλείω έδρεύων καί κατοικών Εηλοποιώ δτι: Ό διά τοΰ ίιπ' αριθμόν 8540 τής 17 Μαρτίου 1934 προγράμ ματός μοί» πλειστηριασμοθ περίλη ψις τοθ όποίου εδημοσιεύθη είς τό ΰπ' αριθμόν 1226 τής 25η; Μαρτίου ίδίου έ"τους φύλλον τής ενταύθα εκδιδομένης τότε έφημε ρίδος «Ελευθέρα Σκέψις» ν.ρον.ι ρυχθείς δημόαιος άναγκαστικός πλειστηριασμος τη έπισπεύσει τής έν Αθήναις Έθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλάδος κατά τοϋ δφειλέτου Ζαχαρίου Ζαχαρίου Ξυ λούρη χρυσοχάου κατοίκου Ήρα κλείου, των εν τώ είρημένφ προ- γράμματι περιγραφομένων άκινή των άναβληθείς ε'νεκεν νομίμ'υν λόγων, γενησεται συμφώνως πρός τούς δρους τοθ εϊρημένου προ γράμματος, κατόπιν τής δπ' αριθ 373 ένεστώτος ε"τους αποφάσεως τοθ κ. Προέδρου των ενταύθα Πρω τοδικών την Ιβην Σεπτεμβρίοιι έ νεστωτος ίτους ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π μ ενώπιον έμοθ ή τού νομίμου άναπληρω τοΰ μου καί έν τω ενταύθα καί παρά την οδόν «Χάνδακος» ίδιο χτήτω συμβολαιογραφείψ μου έν¬ θα καλοΰνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν Εγένετο έν Ηρα¬ κλείω Κρήτης αήμερον την είκο- στήν τοθ μηνός Αύγούστου τοθ χι λιοστοΰ ένεακοσιοστοΰ τριακοστοθ έγδόου (1938) Ιτους ημέραν Σάβ βατον καί έν τω ενταύθα καί πά ρά την οδόν «Χάνδακος» ιϊιοκτή τω Συμβολαιογραφείψ μου 5ι' ήν είσπρικτέα τέλη καί δικαιώματα δραχμαί εκατόν πέντε καί ύπεγρά φη παρ' έμοθ. Ό Συμβολαιογράφος (Τ.2) Ε. ©. Γαρεφαλάκης Άχριβές αντίγραφον έν Ήρα- κλείψ αυθημερόν Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣί = 507ον Ό πρόεδρος τής παρετήρη σεν σργότερα δτι αί δηλώσεις της άντικρούονται άπό τάς κα ταθέσεις τοθ παιδιοΰ της. —Είνε πολύ ευκολο, εΐπε ή Μαρία — Άντουανέττα νά βΑλη κανεϊς έίνα παιδί νά εί¬ πη δ,τι θέλει. Είς τάς επικινδύνους έρωτ σεις άπαντα: —Δέν ενθυμούμαι. Ουτε μίαν στιγμήν ό "Ερ μαν δέν κατώρθωσε νά συλ λάβη την Μαρίαν— Άντουα νέτταν έπ' αύτοφώρω ψευδο μένην ή' άνσιροϋσαν εαυτήν. Καθ" δλην την πολύωρον έρω ταπόκρισιν οΰτε μίαν στιγ μην δέν επροκάλεσε τόν θυ μόν τοΰ άκροατηρίου τό ό ποίον πρηκολούθει μέ προσ χήν τάς συζητήσεις. Ή δίκ εσυνεχίσθη χωρίς έπεισόδια Καί ιδού ό Έμπέρ, ό όποΐο< ένόμιζεν δτι θά φέρη ένώπιο τοΰ δικαστηρίου την συντρι πτικήν κατάθεσιν. Έπροχώρησε σφριγηλός κα αΰθαίρετα. Καί έπανέλαβε μ δυνατήν φωνήν την κατηγο ρίαν τής αίμομιξίας. Άλλ' δέν άργησε νά αντιληφθή δτ ή άπίστευτος αυτή κατηγορί δέν-Ιλαμβάνετο σοβαρώς ύπ δψιν, δτι καείς είς την αί θουσαν δέν εξεδήλωσε δι< των κραυγών τού την φρίκη τού διά την «άτιμον καί εκ φυλον» αυτήν μητέρα. Όλο ήσαν χλωμοί. Καί ό Έμτιέρ ή θέλησε νά δώση καί έρμηνεί σν τής τερατώδους κατηγο ρίας. —Ύπάρχουν λόγοι νά πι στεύση κανεΐς δτι ή έγκλημα τική αυτή πράξις δέν έγινε διά ήδονήν, άλλά διά πολιτι κόν σκοπόν. Ήθελον νά έξε ρεθίσουν τό παιδί πού ήτα' προωρισμένο νά ανέλθη εί τόν θρόνον κοΐ δι' αύτοΟ τοθ τρόπου θά τό κρατοθσαν ήθι κώς οίχμάλωτο. Κανεΐς δμως δέν συνεκινή θη πρό τοϋ ήλιθίου αύτοΟ ί σχυρισμοθ. Ή Μαρία—Άν τουανέττσ δέν απήντησε κσ ϊστρεψε τό βλέμμα μακρά τοΰ Έμτιέρ. Τής εφαίνετο 8τ ό θλιβερός ούτος άνθρωπδ κος μιλοΐσε κινέζικα. Κσί έ μεινε άτάραχη. Καί ό πρόε δρος "Ερμαν έκανε ώσάν νά μήνεΐχε άκούσει την κατάθεσι τού Έμπέρ. 'Ελησμόνησε επί τη?ες νά ερωτήση την συκο- φαντουμένην μητέρι εάν εΐχε τίποτε νά απαντήση, διότι εί χε αντιληφθή την έλεεινήν έν τύπωσιν ποΰ έπροξένησεν αύ τή ή κατηγορία τής αίμομιξί ος είς τό ακροατήριον καί ίδΙ ως είς τάς γυναίκας. Άλλό εΓς των ένόρκων ηγέρθη κα εΐπε: (συνεχίζεται) Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Ή ζωή είς τό ύπαιθρον. Ό έρως είς την χώραν των χρυσανθέμων. Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. ί?' Λ*—«*—"»»— ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή δραματική κωμω- δία: Ε. ©. Γαρεφαλάκης ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ Μαγαζείον είς την πλατείαν Λεμπλετζίδιχα (δδός Άνιοστεφανιτων). Πληρο¬ φορίαι τιαρΑ τφ Α>χφ. χ, Μ
  ΓΥΗΑΙΚΑ
  Μέ την &φθ*στη: )
  ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΣΙΣ
  Καί νέον Ζουρνάλ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΪΉΝ
  Τό εφετεινόν άριστούρ
  ΚΑ.Μ.ΟΕΡΟΣ
  Ή ώμορφιά σας είς τό ϋπαι
  θρον δέν πρέπει νά ομοίας μέ
  την ώμορφιά σας είς την πό¬
  λιν.
  "Ενας καλός ΰινος, Ιδού ό ού-
  σιώδης δρος μιδς τΐραγματικής
  αναπαύσεως.
  Κυρίως μην ύποπίπτρτε είς τό
  σφδλμα νά μακιζιάρεσθε είς τό
  ύπαιθρον δτως μακιγιάρεσθε είς
  την πόλιν.
  Κάνετε πολύ όλίγην χρήσιν ψιμ-
  μυθίων. Καί, έναρμονίζετε τώ
  ρούζ καί την πούδρα σας μέ τό
  ήλιοκαμμένο δίρμα σας.
  Καθ" δλην την διάρκειαν τής
  ημέρας, άρκεσθήτε, διά νά δώ-
  σετε 'ένα τόνο θερμό καί ζωηρά
  ϊίς την χροιά τοθ προσώπου σας,
  είς την κρέμα ή τό είδικό λάδι των
  οποίων κάνετε χρήσι διά τά ή
  λιόλουτρα σας Τά προ'ιόντα αϋ·
  τά είνε γενικώς όκρέ καί άρχοθ.»
  διά νά σας δώσουν την όψιν τής
  ύγείας.
  Όλίγην ή διόλου πούδρα είς
  τό υααιθοον σάς έπιτρέπουν,
  σάς συμβουλεύουν καλύτε
  ρα νά χρησιμοποιήτε ρούζ των
  χειλιών πολύ λιπαρό. Μην λησμο-
  νήτε δτι ό ήλιος καί τό θαλάσ-
  σιο νερό ξηραΐνουν πολύ τά χεί-
  λια. 'Εκλέζατε έ'να ρούζ πολύ βα-
  Ούχρωμο, σχεδόν υαΰρο' αΰτό θέ¬
  λει άλλωστε ή μόδα. Μέ την χαλ·
  κόχρωμη ' χροιά τοθ δέρματος
  *1ον
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησεν επι-
  στρέφων είς Αθήνας ό φίλος
  κ. Μιχ. Σκουλικάοης.
  | ΒΑΠΤΙΣΕΓΣ.— Είς την γρα.
  Φκήν μονήν της Παληανής ή κ.
  Μάρω Γεωργ. Αδάμη άνεδέ-
  ξατο της κολυμβήθρυς τό άγο-
  ι ράκι τοΰ κ. Χοιστοφόρου Παντου-
  βά οάσασα αΰτό Μανώλ
  ράκι φ
  _,, ,„ , ,, ,η , „„. βάκη ονομάσασα αΰτό Μανώλην
  —Ελευθέρα, είνε αλήθειαι £2! '_ βύρωνα
  έχομε, άπέναντί σας, μεγάλες υ | Εύχόυεθα είς τούς γονεϊς καί
  ίποχρεώσεις! Έπωφεληθήκαμε των την ανάδοχον νά τοίς ζήση
  " Ιργϊσιών τοθ ναίαρχΥ,υ ϊας: Ι | ^«^Α,ε^ ,«,
  χρ φηήμ
  Ιργϊσιών τοθ ναίαρχΥ,υ ϊας: Ι
  σας, τό ρούζ αύτό δίδει ίνα 'ύ-
  φός «τσιγγάνας», πολύ γοητευ·
  τικό.
  —Πά νά έξσσφαλίσεΐε κα¬
  λόν ύπνον ίργ-υιιυ»; ™ ,*™^™» <^. » &ε6θ έν Μο(οοις ό Γεώργιος Κορ Προτοΰ πλαγιάσετε, κάνετε έμ Χ0!15 ^ημερα , τ™ί πυργισκους - νάρος έκ Σ(ββας ^Πυργιωτίσσης έ- Ι πρός είς τό άνο.κτό παράθυ-' σας, τα καταφυγια σας, τα βλη- τών 84 πατήο τού κ. θεμιστοκλή ή έξαττλωυένη τελείως ίσια ι ματά σας, τό άτσάλι των θωρά- Κορνάρου. Ό μεταστάς ήτο πά- —- κρεββααοθ σας 'έί βα- κ(1)ν α~, χα; τ* θαυυ,ατουονά!λααός <*γωνιστής δπκριθεις είς ϊπνοέί: Κατ' αύτό τόν , , , μ , , ργ7 τάς Κρητικάς έπαναστάσεις καί αταπραΰνβτε τά νεΰρόΐ [μ^τικά των, τα μυστικά αυΐά που ε·^ ΤΟ7)Γ1 Μακεδονικούς άνώναΓ καί προετοιμάζετε τόν ϋτνο έφεθρεν ό Πέρσυ Σκώτ... —Δέν ύπάρχουν καθόλου μυ σας σας. Εάν είσθε πολύ νευ"ΐκή, θέσε- τε νύρω άπό τά σφυρά σας με· ρικές κομπρέσσες άπό πολύ ζε- στό νερό "Εάν σδς ένοχλεϊ ό θό'υβος τής θαλάσσης καί γενικώς οί διά- φοροι θόρυβοι τής ύπαίθρου, θε σετε είς τά αύτιά σας μικρές «έ· ρινες σφαΐρες αύτές πού συνή- θως χρησιμοποιοθν αύτοι πού τα- ίιδεύουν μέ άεροπλάνο- Εάν έφάγατε μέ λαιμαργία καί αίσθ ίνεαθε τό στομάχι σας πολύ βαρύ, θέσετε είς τό κοί λον τοθ στομάχοιο μιά «μπούλ» θερμοΰ ϋδατοα Γέλος μην λησμο· νήτεδτι ίνα φλυτζάνι θεραοΰ γά¬ λακτος τό οποίον θά πέονετε προ τού πλαγιάσετε θά σάς βοηθεΐ νά κάνετε £να ϋττνον παιδιοΰ ή Ντιστεγκέ κλείψ Κρήτης ο'ίιμερον την εϊκο- στήν δευτέραν τοΰ μηνός Αύγού ότου τοΰ χιλιοοτοϋ ένεακοσιοστοΰ ου Εύστράτίος θεοξώρου Γαρεφα- τριακοστοΰ άγδόου (1!'3·8) Ιτους λάκης έν Ήρακλείψ έδρεύων καί ημέραν Δευτέραν καί έν τώ ένταθ Άριθμές 12(534 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλεί ά θώ κατοικων: I1ρ^σκαλω την έπισπεύδουσαν ρ η Εθνικήν Κτηματικήνι Τράπεζαν τής Ελλάδος, τό Ελληνικόν Δή μόσιο", την Άγροτιχήν Τράπεζαν τής Ελλάδος καί τ&ύς έγγεγραμ μένους δανειστάς τό έν Ήρακλείφ 'Υποκατάστημα τής Έθνικής Τρα πέζης τής Ελλάδος, Παναγιώτην Σ. Πρατικάκην κάΐοικον Ήρα κλείου Άμεδαϊον Άμπρώ κάτοικον Αθηνών, την έν Ηρακλείω Διοικ^ϋσαν Επιτροπήν τοθ Γερωνυμακείου Βρεφοκομεί ου, την Άγροτικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, τό Ταμείον Ηρακλείου καί τόν Δήμον Ηρακλείου, ώς καί πάντα άλλον έ'χοντα τυχόν ά ξιώσεΐς επί τοΰ ίκ δραχμών δια κοσίων δέκα χιλιάδων (210.000) έκπλειστηριάσματος τοθ κατά την 6π' αριθμόν 12630 υπό χθεσινήν χρονολογίαν έκθεσιν μου άναγκα στικοθ πλειστηριασμοΰ, έκποιηθέν τωνάκινήτων των 1) Ιωάννου Α Βαλιάδου, 2)Έλένης Α. Βαλιάδου κατοίκων'Αλεξανδρείας (Μουσείου) 9)—3) Κωνσταντίνου δου Άρχιμανδρίτου Α. Βαλιά- Όρθοδόξου Έλληνικής Έκκλησίας κατοίκου Λωζάννης.4)Άντωνίου Ν.Βαλιάδου καί 5)ΜαρίαςΝ. Βαλιάδουκατοίκων Αθηνών (Ίεροσολύμων 28) πάν¬ των ώς κληρονόμον τοθ αποβιώ¬ σαντος άρχικοθ όφειλέτου Ιΐερι· κλέους Βαλιάδου, δπως προσα- γάγωαι παρά τφ άρμοδίψ δικα- στηρίφ παρ' ώ γενήσεΐαι ή κατά- ταξις Ιντός τής νομίμου προθεσμί άς τούς τίτλους καί τά λοιπά των άξιώσεών των δικαιολογητι κά έ*γγραφα ναθ' δσον ή έκπρό θεσμος τούτων προσαγωγή έσεται άπαράδεκτος. "Εγένετο έν Ήρα- θα καί παρά την οδόν «Χάνδακος» Σδιοκτήτψ Συμβολαιογραφείφ μου δι" ήν είσπρακτέα τέλη καί δικαι ώματα δραχμαί εκατόν ττέντε καί υπεγράφη παρ' έμοϋ Ό Συμ(σολαιογράφος (Τ. Σ.) Ε. Θ. Γαρεφαλάκης Έν Ήραχ)ε ω αυθημερόν. Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλεί¬ ου. Ε. Ο. Γαρεφαλάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Κοινότης ΜοιρΛν Και¬ νουρίου: Προκηούσσει δπ: Έκτίθεται είς διαγωνισμόν φανερδς μειο&οτικής δημοπρα οίας έν τώ Καταστήματι ιής Νομαρχίος ή εκτέλεσις τοπο· γροφ.κής άποτυτιώσεως καί ρυμοτομικής μελέτης τής κω μοπόλεως Μοιρών, την 21ην Σεπτεμβρίου, έ. έ. συμφώνως τής υπό τής Μηχανικής ύπηρε σίας Κοινοτήτων Νομοΰ Ήρα κλείου, συνταχθείσης μελέτης, καί των ΰτι' αυτής προβλεπο¬ μένων δρων κσί ύποχρεώ σεων. Τά σχετικά τής μελέτης ευ¬ ρίσκονται κατατεθειμένα είςτό γραφείον της κοινότητος Μοι¬ ρών καί τό τοιούτον τής Μηχο νίκης ύτΐηοεσίας Κοινοτήτων Νομοϋ Ηρακλείου ένθα οί χ μ στικά, — εβεβαίωσεν ό Φεργκάν. είς τούς Μακεδονικούς είς τούς όποίους £λαβε μέρος ώς έθελοντής αναλαβών την άρχη. γίαν ομάδος έθελοντών είς ήλι- Καί έξ άλλου, δέν ένιχήσατε στίς|κ1^ν5®ηί^· το0 μεταστάντος βουλόμενοι λαμβάνωσι εργασίμους ώρας. δύνανται νό γνώσιν κατά τάς ώ Ό τος. Πρόεδρος τής Κοινότη¬ ■ ■■ Μιχαήλ Ζαχαριουίάκης ■ ■««■■■■ειε <·Μ«*ΜβΒα| ΔΥΟ ΑΕΡΟΑΥΝΑΜΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ Τ ΥΠΟ Υ Ό γνωστάς διά την προθυμίαν καί την πείραν τού αύτοκινητιστής: Μιχαήλ Άγγελάκης γνωστοποιεϊ είς τ^ν πολυπληθή πελατείαν τού δτι έπλούτισε τό γκαράζ τού μέ δϋο καινουργί) άεροδυνσμικά αϋτοκίνητα τοθ νεωτέρου τύπου. Αριθ. τηλεφ. 7 50 ναυμαχίες τής 10ης καί τής 14ης Αύγούστου, — Ένικήσαμε. Άλλά .. Τά λεπτά χείλη έσμίχθηκα^ περιφρονητικά, κάτω άπό τά μου στάκια μέ τίς σχληρές τρίχες: —Άλλά ήσαν άσήμαντες νί- κες! Τό ξέρετε Εϊσασθε πλάί μου, στά «Νικκό», την ΙΟην Αύ γούστου;... Ό "Αγγλος υπεκλίθη εύγε νικά: —"Ημουν μαζί σας,—είττε. Καί μά τόν Δία! όμολογώ έ5ώ πώς, αυτή ή 10η Αύγούστου ήταν πολύ ενδοξη!... —"Οχι! εφώναξεν ό Γιαπωνέ ζος. Ώ, Φεργκάν, «ΚιμΙ» (άγα πητέ μου), θυμηθήτε χαλλίτερα! Ηυμηθήτε τίς βραδυτητες, την ά- ναποφασιστικότητα, την γενική αταξία! θυμηθήτε την ρωσσική εκείνην άβίδα πού έκτύπησε τά «Νικκό» κάτωάπό τό μπλοκάοους καί έ'σπασε τάν θωρακισμένο σω λήνα διαβιβάσεως διαταγώ·! Ά μέσως, δλη ή ζωή τοΰ θωοηκτοΰ έσταμάτησε, δΐτως ή ζωή ενός ανθρώπου, τοΰ οποίον έκόπηκεν ή άορτή. Τά άθικτα κανό ια μας Ιπαυσαν νά βάλλουν. Οί πυροβο ληταί μας επερίμεναν ματαίως την διαταγήν, ή όποία δέν μπο- ροΰσε νά διαβιβασθή! Καί, έν τώ μεταξύ, τό «Τσεζάρεβιτς» διάτρη το άπό τίς όβίδες μας, διέφυγε, λόγω τής μσναδικής αυτής αβα¬ ρίας, ή όποία μας Ικανε άνισχύ ρα^ς Νά τί ήταν ή 10η Αύγού- σττου!... Καί συλλογίζομαι μέ άπελπισίαν, πώς ή προσεχής ήμέ- ρα θά είνε όμοία γιατί δέν ξέρο με τά άγγλικά μυστικά... —·Δέν ύπάρχουν άγγλικά μυστι κά,—ξαναεϊπεν ό Φεργκάν. Επηκολούθησε σιγή. Είχαν φθάση στήν κορυφή τοΰ λόφου. Τώρα, κατέβαιναν πάλι άπό μίαν άλλη άλλέα, πού κατέληγε σ1 αύ τού; τούς κήπους τοθ μεγάλου ναοΰ. —"Οταν έκυβερνοθσε τόν «Τρο- μερό» — έπανέλαβε ξαφνικά ό Γιορισά'α Σαντάο, — ό Ηέρσυ Σκώτ, είς τάς άσκήσεις βολής, επετύγχανε, κατά δγδόντα τοίς όπλαρχηγοΰ παρηκολούθησαν αί αρχαί τής κωμοπόλεως Μοιρών, ό πρόεδρος τής Κοινότητος Μοιοών μετά τού Κοινοτικοΰ Συμβουλίου, άταντες σχεδόν οί κάτοικοι τών ΜοιρίΊν ώς κ~ί πολλο'ι έκ τών περιχώρων, έκτιμώντες τάς με¬ γάλας άρετάς τού καί τάς πολ· λαπλάς υπηρεσίας τού πρός την Πατρίδα. Τιμάς απέδωκεν ή "Ο¬ μάς Προσκόπων Μοιρών υπό τόν αρχηγόν κ. Αντώνιον Άνυφαν- τάκην. —Απέθανε καί εκηδεύθη προ· χθές έν συρροί) πολλοΰ κόσμου ό Ιωάννης Παιΐουτσάκης χρηστός οίκογενειάρχης καί έργατικώτα· τος έπαγγελματίας άφοΰ κατώρ¬ θωσε νά Ιδη τά τέκνα τού άπο- καθιστάμενα καί προκόπΐοντα. Τούς οίκείους καί τούς συγγε- νε"ς τοΰ έκλιπόντος συμπολίτου συλλυπούμεθα θερμότατα. ΝΕΟΙ ΕΠΙΣ]ΗΜΟΝΕΣ.-Όσυμ πολίτης κ. Μΐκος Έμμ Λογιάδης έλαβε τό δίπλωμά τού ώς μηχα νικοΰ κατασκευαστοΰ άεροπλά νων είς τό Πολυτεχνεϊον Δάρμ σταντ τής Γερμανίας μέ αρίστα, άποσπάσας τά συγχαρητήρια των καθηγητών τού. Γύρω στήν πό Αι. Ό άνεμος ττροχθές δέν ήμπό- δισε την συνήθη έξόρμησιν των ουμπολιτών. —Πρός τάς έξοχάς καί την θάλασσαν. —Υπήρχον ιιάλιστα μερικοί πηύ έξεθείαζον την μεταβολήν αυτήν τοθ καιροΰ. —Προχθές έθεάθησαν άνά τά κέντρα άρκετοί όρειβάται καί πεζοπόροι —Ή Κρήτη τελευταίως άποβαΐ νει κέντρον καί διά τάς είδικάς αύτάς έκδρομάς. —Αί οποίαι ούκ ολίγον βεβαία συμβάλλουν είς την άνάδειξιν τής γενικωτέρας τουριστικής της σημασίας καί την προσέλευσιν ξένων. — Πολύν κόσιιον συγκεντρώνει είς την λεωφόρον Κουντουριώ¬ τη ^να «περίεργον θέαμα· επί η πληρωμη. —Έπιδεικνύεται σώματος ή όποία ώ ί ύ κεφαλή. .άνευ ομιλεί απαν¬ ώ γ θώρακε; θά άντεί- την καταιγίδα τοθ χ εκατόν! Ποιοί χαν σ' αύτη σιδήρου, —Μπά!— είπεν & Φεργκάν—γι ατί τό «Νικκό» δέν ίβαλε τόσο χαλά δσο καί «Τρομεράς»; Ό Πέρσυ Σκώτ ώδηγοΰσε τούς σκοπευτάς τού μέ τά όργανα πού ξέρετε! Μήπως δέν 2χετε «5ότ- τερς», τα «δεφλεξιόν τεάσερς» (δργανα γιά την άκριβή σκόπευ σι), τα «λοαδίνγκ—μάσιν»! (γιά τό τχχΰ γέμισμα). Μήπως δέν Ι χετετηλέμετρα«Βάρτ ενδ Στρούδ»; (τα μόνα στάν κόσμο δργανα πού έπέτρεπαν καί κατά τό 1910 ά κόμιητήν άκριβή μέτρησι των ά ποατάσεων γιά τόν κανονισμό τής ύψώσεως). (αυνεχίζεται) ■■■■■<■■■■■·■■■■««■■■■ ■■■■■■■■■&■» ■■ ■■■■*·■■■■■■■ ϊ Π«ράρτημα έρνοστασίου Βαπτιστικών — Στεφάνων ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Είς Μοΐρες Είδοποιοδμεν την αξιότιμον πελατείαν μας ότι έπλουτίσαμεν τό έν Μοΐρες ύποκατάστημά μας μέ ολα τα ειδή προικών ήτοι: Κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬ τες, μαξιλάρια κ. λ. π. Έπίσης μέ μεγάλην συλλογήν γυναικείων καί παιδικών φορεμάτων. Ζόνια Χένεϋ Τάϋρον Πάουερ «■■■■■■ ■• ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ 'Κκίβτπν ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Διά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ Χχλκίδοτ, Αίδπψβν,Βο- λ·ν, Φκββαλονίκπν. Τηλέφ. 5-50 μ ή μ τώσα είς ιούς έρωτώντας αυ¬ τήν. — Γύρω άπό τό θέαμα αυτώ έννοεϊται δτι δέν λείπουν τά σχό λια οιογε των εΰπίστων, οθτε των . .δυσπίστων. —'Ενδιαφέοοντες οί άγώνες της προσεχούς Κυριακής διά τό κο λυμβητικόν πρωτάθλημα —Οίτινες ανηγγέλθησαν προ¬ χθές ώς όργ τνούυενοι υπό τής Έλληνικής κολυμβητικής όμοσηον δίας φιλάθλων μέ συμαετοχήν των ναυτοιτροσκόπων. —ΟΙ άγώνες οδτοι είνε βέβαι όν δΐι θά σ^νκεντρώσουν πολ· λούς φίλους τής ναυτικής ζωής καί κινήσεως άλλά καί πολύν κόσμον γενικώς είς τόν λιμένα. Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλ.· λεται ϊίνα άπό τά νεώτερα κι- νηματογραΦικά έργα:ό «Δρόμος τής Εύτυχίας» — Είς τόι/ «Άπόλλωνα· ή «Μοί ραία Γυναΐκα» μέ την Καίη φράν σιο, ή όποίαπροεβλήθη διά πρώτην φοράν χθές συνεκέντρωσε πολύν κόσμον φρ κόσμον. Ρέπορτερ —"Ελληνες έπιστήμονες «Ις την ξένην. Αί Παρισιναί έφημερίδες, τε- λευταίου ταχυδ,'«ομείου άναγρά- φουν διά μακρών δεξίωσιν καί εορτήν μαζύ έπιστημονικοθ έν διαΦέροντος γενομένην είς τό Βορδω πρός τιμήν τοθ μεγάλου καθηγητού τής έκεϊ Σχολης Ώ τορινολαρυγγολογίος κ. Πορτμάν έκ μέρους των ιατρών-βοηθών είς ούς συγκαταλέγονται πολ λοι ίιτροΐ διαφόρων χωρών. Είς τό γεϋμα τουτο ωμίλησαν έζάραντες την προσωπικότητοι τοθ Γάλλου καθηγητού έκ μέρους μέν των Γάλλων ό καθητής Μίλ λερ τοθ Στρασβούργου έκ μέ ρους δέ των Ιατρών άλλων γ<ο ρών ό συμπατριώτης μας Ιατρος κ. Έμμαν. Γαλανάκης. Ό κ. Γαλανάκης ώς γνωστόν είναι άπό διετίας πρώτας έσωτε ρικός βοηθός της Ώτοοινολαρυγ γολογικής Κλινικής τού καθηγη τοΰ Πορτιμάν είς τό Νοσοκομεϊ- σν Άγίου Άνδρέου τοΰ Βορδω. ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα έγγράμ- ματος διά το Ξβνοδοχΐϊον «Έλ- βίτία». Πληροφορίαί παρά τώ 0 2ΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ ■ Κων. Ε. ΠοΑυδάκης : ΕΙδικευθεΙς έν ΓϊρμανΙα είς '* τά νοσήματα τοθ στομαχου " έντίρων καί ήιιατος, δέχιται Ι τούς «άσχοντας Ικτοθνιντι· · κοθ συστήματος ίν τφ [ατριίεο " τού (οΐκία κ. Χιλιδώνη). Τρείς " Καμάρις. ■ θεραττιία αΐμορροιδων β- Γ νΐυ εγχειρίσεως δι' Ινέσιαν. ■ Άρι&μ, τηλ, 7-β2 ; ΜΜΜΙΙΜ......*
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  Λν *
  έργατιΙίώ^
  511ου κατ4
  τούς
  ?
  ίου
  αΡίΠήρια τδι
  *
  * μ»ρικοί πό»,
  χβολήν αυτήν
  «αν άνό Μ
  ρειβάται κο,
  ς άττοβαι
  τάς ε ιδικάς
  ιλΐγον Βίβαιί
  |ν ανάδφ
  φΐστικήςφ
  ■προαέλίΐι».
  >υγκενΐ|κ (
  Κοοντοι»
  θέαμα· 1ι
  φ
  μιλεΐ
  ύτώντας ώ
  θέαμα αύι·
  ιτουν τα σχΐ
  ών, οΰτί τί»
  να· ή
  ν Καίη
  διά
  ,ωσε
  ΐμονες

  ' ί
  Τό μενάλο έργον
  τοΰ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπαιδεία
  Οί "Αθλιοι.
  381ον
  Την ηκολούθησε διά των όαμάτων, Εως ού πλέ¬
  ον δέν έβλεπεν. "Επειτα ήοξατο νά περιφέρηται είς
  τόν κήπον ώς τρελλός. Πιθανόν δπ έκ διαλειμμά-
  των έγέλα άναιτΐως καΐ ωμίλει γεγωνυ'α τή φωνή.
  Τόσον περΐεργος εφαίνετο πρός τάς τροφούς άς
  άπήντα είς τόν περΐπατον, φερούσας έκεΐ συνήθως
  τα παιδία ινα παΐξωσιν, ώστε εκάστη τόν έξελάμ·
  βανεν ώς έρωτιώντα πρός αυτήν.
  Εξήλθε τοθ Λουξεμβούργου, έλπΐζων νά την α¬
  παντήση ϊσως -πάλιν καθ" οδόν. Απήντησε τόν
  Κουρφειράκον. ΤοΟ είπεν.— "£λα νά σέ φιλεύσω
  έ"να γεθμσ. Άπήλθον δέ όμοθ είς τής κυρΐας Ρουσ
  σώ, καΐ έξώδευσεν έ'ξ φράγκα. Ό Μάριος έφαγεν
  ώς λέων. Έφιλοδώρησε δέ καΐ τόν ύπηρέτην είξ σολ-
  δΐα. "Επί των όπωρικών είπεν είς τόν Κουρφειράκον.
  — Άνέγνωσες τάς εφημερίδας; ΤΙ λαμπρόν λό
  γον έβγαλεν ό κ. Ώορύ!
  ΤΗτο μανιακός έρωτόληπτος.
  Μετά ιό γεθμα, λέγει είς τόν Κουρφειράκον—
  Παμε είς τό θέατρον; Έγώ πληρώνω. Άπήλθον είς
  τό θέατρον. Ό Μάριος διεσκέοασε μεγάλως. Συγ
  χρόνως δέ καΐ κατέστη διπλασίως μισογύνης. 'Εξερ
  χόμενος τοϋ θεάτρου, δέν ήθέλησεν οθτε νά ίδη, τόν
  κνημιδοδέτην νέας τινός ραπτρίας, διασκελισάσης
  τό ρυάκιον τής όδοϋ, έν ώ δ Κουρφειράκος είχεν εί
  πεϊ"—Θά εδιδα δέν είξεύρω τί 6Γ αυτήν—Ό Μά
  ριος ησθάνθη σχεδβν άπέχθειαν.
  Ό Κουρφειράκος τόν προσεκάλεσε την έπιοθσαν
  είς πρόγευμα.
  Ό Μάριος έπορεύθη, καί έφαγε πλέον ή δσον
  την προτεραΐαν. Ήτο δέ περΐσκεπτος κσί εύθυμό-
  τατος έν ταύιώ. Δι' ελαχίστην αφορμήν, έ'βσλε γέ-
  λωτος μεγάλους. Σπουδαστής τις παρουσίασεν είς
  αυτόν £να κύριον έλθοντα έκ των έπαρχιών ό Μά¬
  ριος ένηγκαλΐσθη καΐ ήσπάσθη τόν κύριον τοθτον
  τρυφερώτατσ. ΕΤν,ε σχηματισθή περΐ την τράπεζαν
  κύκλος σπουδαστών, καΐ εγίνετο λόγος περΐ σφσλ
  μάτων τινών καΐ έλλεΐψεων είς λεξικά βροβευθέντα
  υπό τοθ ύπουργεΐου. Ό Μάριος διέκοψε την συζή
  τησιν άνσκράξας.—Καί δμως είνε ευχάριστον πράγ
  μα νά έχη τις παράσημον τής λεγεώνος!
  —Πώς τό λέγεις αύτό; κύπτει καί λέγει ό Κουρ
  φειράκος ίδιαηέρως είς τόν Ιωάννην Προυβέριον
  δέν σοϋ φαΐνεται παράδοξον:
  —Παράδοξον οχι, άπεκρΐθη ό Προυβέριος, άλλά
  σπουδαίον.
  Καΐ ήτο σπουδαίον άληθώς. Ό Μάριος εύρισκε
  το είς την πρώτην ώραν εκείνην, την σφοδράν καΐ
  άμα γοητευτικήν, καθ" ήν άρχονται τα μεγάλα
  πάθη.
  Καΐ ταυτα τιάντα πσρήγαγον £ν βλέμμα. Άλλ'
  δταν γέμΓ) πυρΐτιδος ή ύπόνομος, δταν ή πυρά είνε
  ετοίμη, ουδέν άπλούστερον. "Εν βλέμμα σπινθήρ.
  Τετέλεσται λοιπόν. Ό Μάριος ήγάπα γυναΐκα.
  Ή μοϊρά τού είσήρχετο είς την χώραν τοθ αγνώ¬
  στου.
  Τό βλέμμα των γυναικών όμοιάζει πρός τούς
  τροχούς μηχανών τίνων, τροχούς οΐτινες σοθ φαΐ-
  νονται μέν ότι κινοθνται ησύχως, άλλ' άπτόμενοΐ
  σου είνε φοβεροί. Δισβαίνεις καθ" εκάστην πλησίον
  αυτών έν ειρήνη· διαβαΐνεις άτιμωρητΐ' νομΐζεις δτι
  δέν Εχεις νά φοβηθής τΐποτε. Έρχεται στιγμή, δτε
  μάλιοτα λησμονεΐς δτι τα πράγμα έκεΐνο ευρίσκε¬
  ται πλησίον σου. Ύπάγεις, Ιρχεσαι, ρεμβάζεις, όμι-
  λεΐς, γελάς
  (συνεχίζεται)
  Δι" έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώοεις των.
  Άπό όλα δι* δλους.
  ΤΟ ΔΕΡΜΑ
  Α'.
  Πρ'.ν άπό λίγα χρόνια άκόμη
  | έθεωρούσαμε δλοι τό δέρμα μας
  ! ώς ίνα είδος άπλοθ προφυλακπ-
  ι κου σκεπάσματος τοθ σώματός
  ί μας, πού έχρησίμευε ώ; μέσον ε¬
  ί παφής τού μέ τόν 2ξω κόσμο κΓ
  ΐσ»ς, τό πολύ, γιά νά βγάζη τόν
  ίδρώτα. Κι' ή έπιστήμη Ιδοσε
  προνοχϊ] μεγαλείτερτ) στή μελέτη
  των διαφόρων άσθενείών τού πα·
  ρά στίς άνάγκες τή; κανονικής
  λειτουογίας. Άλλ' έδώ καΐ λίγα
  χρόνια, επιστημονικάς έργασίες
  καΐ Ιρευνες άνέτρεψαν εντελώς
  τόν τρόπον αυτόν τοθ βλέπειν.
  Τό δέρμα, μά; βεβαιώνουν επί
  τή βάσει των συμπερασμάτων
  των μελετών αυτών, 2έν είνε α¬
  πλώς ίνα κάλυμμα τοθ σώματός
  μας καί δέν είνε αύτός ό μοναδι-
  κός ρόλος τού. Είνε πραγματι-
  κό τού δργανο δπως τα άλλα
  ή λειτουργία τού παίζει σπουδαι-
  ότατο ρόλο στή ζωή μας. Καΐ
  πρέπει νά όμολογηθή έδώ, 8τι
  οί όπαδοί τής φυσικής ζωής τοΰ
  υπαίθρου καί τής μεγαλειτέρας
  δσο τό δυνατόν έπαφής τοθ σώ¬
  ματός μας μέ την άτμόσφαιρα,
  είνε οί πρώτοι πού βρήκαν βτι
  τό δέρμα είνε κι' αύτό σπου¬
  δαιότατον όργανον τοθ σώματος
  τοθ άνθρώπου. Μεταξύ αυτών 6
  Γάλλος ίατρός Αουδοβϊκος Πα-
  τώλ έχαρακτήρισε τό Σέρμα ώς
  ίνα τεράστιον άδένα δπως £λοι
  οί άλλοι πού σκεπάζει τό σώμα
  καί τό περικλείει Καΐ μας βε·
  βατώνει δτι στόν πολιτισμένο άν-
  θρωπο έ άδένας αύτός, τό δέρμα,
  εχει καταντήσει δργανον άτροφι
  κόν. Καί ώρισμένες διαταραχές!
  κΓ άνωμαλίες πού παρ«τηρο6ν·
  ται στό δέρμα καί άπό αύτό
  μεταδίδονται στόν άλλον άργανι-'
  σμόν μας, έφείλονται ακριβώς
  στό 2τι τό δέρμα τοθ πολικσμέ
  ■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■(•«■■■Ι· ■■■■■«■■■■■■«««Μ*·
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΙ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον,
  Πματ.κτορπΐον
  Λ1ΝΑΡΔΛΚΗ
  Τηλ»». 5-41
  <■«·» —«■»·>■<■■··■■■<«■·■*· Τό ττ,ρατηριον οΐνων Άντωνίου Μπετεινάκη Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού βτι διαθέτει σοθμκς δλων των ποιοτήτων. ΚΡΑΣ1Α ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα βλων Λ Μόνον μέ τό θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν διά Πειραια (σέ 12 ώρες) Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—Άβφαλΐια, Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ νού άνθρώπου πάσχει ά«ό Ιλλει ψν φωτός καί αέρος. Άν διορ- θώσιυμε την έλλειψιν αυτήν, άν άποδώσουμε στό σπουδαϊο αύτό 5ργανο τοΰ σώματος τό φώς καί τόν άέρα πού έχει άνάγκη, θα αναλάβη 8λη τού τή ζωτικό- τητα. Πολλές άνωμαλίες, άρρώ· σΐειες καί άτέλϊΐες, π»ύ είνε σ.ι· νέπειαι τής στερήσεω; τοθ αέρος άπό τό δέρμα μας θά χαθοθν. ΚΓ 6 ίδιος σ' ε'να σύγγραμμά τού λέγει καθαρα καί ξάστερα, δτι δέν ημπορεί νά περιγράψη τή θλιβερή έ^τύηωσι πού τοΰ κί νει τό θέαμα τοθ δέρματος των περισσοτέρων άνθρώπων. Στό άν τίκρυσμα τοΰ άσηριδεροΰ, τοθ ξε θωριασμένου σώματος, στό άγγιγ μα αύτοθ.τοθ χαλαροθ κ>ίπλα
  βαροθ καλύμματος, δοκιμίζει
  την έντύπωσι μάλλον πτώματος.
  Τό δέρμα αύτό προ;βάλλει τίς
  αϊσθήσεις μας. Την δρασι, την
  άφή κΓ αυτή την δσφρησί μας ά
  κάμη. ίσως-ϊσως, λέγει, αύιό τό
  θέαμα νά είνε άφορμή τής ά
  πεχθείας μας πρός τό γυμνό. Πε
  ριττόν νά σημειωθή δτι τό δέρμα
  πού έμφανίζεται δπως τό περι
  γράφει παραπάνω ό Γάλλος επι
  στήμων, είνε άρριοστημένο. Τό
  ύγιίς δέρμα είνε σταθερό, ντοϋ
  ρο, εύχάριστο στή άφή. Πρέπει
  νά φαίνεται κολληιχένο στίς σάρ
  κες, νά παίρνη απολύτως προσ
  αρμοσμένα τό σχήμα των διαφό
  ρων καμπυλών καί κοιλωμάτων.
  Ποτέ δέν πρέπει νά είνε άσπρο
  σάν τό γάλα, δπως άρεσεν άλλο
  τε στίς άρρωστημένες φαντασίες
  των ποιητών, γιατί τέτοιο δέρμα
  δέν είνε υγιές. Τό κανονικό τού
  χρώμα πρέπει νά είνε άπό τό
  μπρούτζινο άνοιχτό καί τό μπρου
  τζινο σχοθρο.
  (συνεχΐζεται)
  Αριθ. 5675.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Προγράμματος άναγκαστικοθ
  πλειστηριασμοθ άκινήτων.
  Ό Συμβολαιογράφος Αρ¬
  χανών Νικόλαος Άντωνίου
  Μαυρογιάννης έν Επάνω Άρ
  χάναις Τεμένους έδρεύων καΐ
  κατοικών:
  Δηλοποιώ δή:
  Εκτίθημι είς δημόσιον α¬
  ναγκαστικόν πλειστηριασμόν
  τα άκόλουθα ένυπόθηκα κτή·
  ματα κείμενα είς την περιφέ
  ρειαν τοΰ χωρίου Κάτω Βσρ-
  βάρους, κοινότητος Βαρβά
  ρους καΐ Είρηνοδικειακτ)ς περι
  φερείας πρώην Καστελλίου Πε
  διάδος καΐ νυν Αρχανών Τε
  μένους ήτοι 1) Είς θέ¬
  σιν «Άνεμόμυλος» άμπε¬
  λον τοθ εΐδους κοτσιφάλι,
  μαντηλάρι καΐ τοκτά εκτάσε¬
  ως 5 στρεμμάτων μέ 40 έλαι
  όδενδρσ, συνορεύουσαν ανα¬
  τολικώς μέ κτήμα ΣτυλιανοΟ
  Σακελλαρίδου, καΐ Ματθαίου
  Λουλακάκη, νοτΐως μέ δρόμον
  άγροτικόν, δυτικώς μέ δρόμον
  δημόσιον καΐ βορείως μέ κτή
  μα Γεωργίου Άλεξάκη. 2) Είς
  θέσιν «Κάτω Πηγάδι» ελαιό¬
  φυτον Βύο στρεμμάτων μέ 52
  ελαιόδενδρα μεγάλα, συνο
  ρεΰον ανατολικώς καί βορεί
  ως μέ δρόμον δημόσιον άμα
  ξιτόν, νοτίως μέ κτήμσ τής
  κοινότητος Βαρβάρων καί
  δυτικώς μέ δρόμον άγροτικόν.
  3) Είς θέσιν «Λαγκάδα» έλαι
  όφυτον εκτάσεως 10 στρεμμά
  των μέ 118 ελαιόδενδρα καί
  7 κυπαρίσσους, συνορεθον α¬
  νατολικώς μέ κτήμα Γεωργίου
  Αλεξάκη, νοτίως μέ κτήμα
  ίδίου όφειλέτου, δυτικώς μέ
  δρόμον άγροτικόν κσί κτήμα
  "Ιωάννου Ανεμογιάννη καί
  βορείως Γεωργίου Θραψανιω
  τάκη καΐ 4) Είς θέσιν «Κάμ¬
  πον ή Λειβάδα» αγρόν ποτι-
  στικόν (περιβόλιον) εκτάσεως
  1 1)2 στρέμματος μέ δικαίωμα
  άρδεύσεως έκ τοθ παραρρέ
  όντος ποτσμοθ μετά δύο φρεά
  των, περιέχοντα30 ύδρομηλέας
  6 δεσπολέας, 5 βερυκκοκέας
  καΐ 4 ροιάς, συνορεθον άνα
  τολικώς με ποταμόν, νοτίως
  Κωνσταντίνου ΨυχογιοΟ, δυτι
  κώς μέ δρόμον άγροτικόν
  καί βορείως μέ κτήμα Στυλι¬
  ανοΟ Χατζάκη, άνήκοντα είς
  τόν άρχικόν όφειλέτην Γεώρ
  γιον Κωνσταντίνου Μαρνελα
  κην κάτοικον ΚάτωΒαρβάρους
  Πεδιάδος καί ήδη τούτου άπο
  ριώσαντος είς την μόνην έξ
  άδιαθέτου κληρονόμον αΰτοθ
  θυρατέρα τού Αικατερίνην σύ
  ζυγόν Μιχαήλ Δασκαλάκη τό
  γένος Γεωργίου Μαρνελάκη
  κάτοικον Βαρβάρους Πεδιάδος
  τί) έτΐισπεύσει τής Έθνικής
  Κτηματικής Τραπέζης τής Έλ
  λάδος έδρευούσηςέν Αθήναις
  κσί έκπροσωπουμένης υπό
  τοϋ ΔιοικητοΟ αυτής κ. Ιω
  άννου Δροσοπούλου κατοί
  κου Αθηνών πρός άπόληψιν
  των ένυποθήκων άπαιτήσεών
  της άνερχομένων μέχρι τής
  άπό 31 Μαΐου 1933 έπιταγής
  της έν συνόλω είς λΐρας Αγ
  γλίας είς σονάλλαγμα δψεως
  επί Λονδίνου εκατόν έβδομή
  κοντα έπτά, σελλίνια τρΐα,
  καΐ πέννας δύο (£177—3—2)
  ή τό ισότιμον αυτών είς δραχ
  μάς κατά την ημέραν τής όρι
  σπκής καταψηφίσεως τής ά
  παιτήσεως τής Τραπέζης καί
  των έξόδων εκτελέσεως, στηρι
  ζομένων των άπαιτήσεών της
  τούτων είς τα ύιτ' αριθ. 16454
  καί 16441)1929 δανεισπκά
  συμβόλαια τοΰ συμβολαιογρά
  φού Ηρακλείου Εμμανουήλ
  Μηλιαρδ, κηρυχθέντα νομί¬
  μως έκτελεστά, καί δΓ άς ά-
  παιτήσεις ή ειρημένη Τράπε
  ζα έπέταξε πρός πληρωμήν
  τόν είρημένον άρχι«όν όφειλέ
  την Γεώργιον Κωνσταντίνου
  Μαρνελάκην διά τής υπό χρο
  νολογίαν 31 Μαΐου 1933 επι
  ταγής της κοινοποιηθείσης είς
  αυτόν κατά τόν ύπ' αριθμόν
  9525 τής 16 ΊουνΙου 1933 έ-
  πιδοτήριον τοθ δικαστικοϋ
  κλητήρος τοθ ΠρωτοδικεΙου
  Ηρακλείου Εμμανουήλ Άρ
  κουλάκη
  Ό πλειστηριασμός των άνω
  τέρω κτημάτων γενησεται την
  25ην Σεπτεμβρίου 1938 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12 π.
  μ. ενώπιον έμοθ τοθ συμβο
  λαιογράφου Αρχανών Νικο
  λάου Άντωνίου Μαυρογιάννη
  έν "Επάνω Άρχαναις έδρεύον
  τος καί κατοικοϋντος ή έν κω
  λύματί μου ενώπιον τοθ νομί
  μου άναπληρωτοϋ μου καί
  έν τώ ένταθθα κειμένφ συμβο
  λαιογραφείφ μου ένθα καί δτε
  καλοΰνται οί βουλόμενοι νά
  πλειοδοτήσωσι.
  Πρώτη προσφορά των πλει-
  στηριαζομένων άκινήτων όρΐ
  ζεται διά τό πρώοον κτήμα
  δραχ. 5000, οιά τό δεύτερον
  δραχ. 5.000 διά τό τρίτον
  δραχ. 15,000, καί διά τό τέταρ
  τον δραχ. 5000.
  Ή κατακύρωσις γενησεται
  πρός τόν πλείονα προσφέρον-
  Ό Πυργος Μονοφατσίου
  και αι άνάγκαι τού.
  ΠΥΡΓΟΣ Αύγουστος (άνταηο
  κριτοϋ μ«ς).—"Ανάμεαα είς ΰλα
  τα άλλα χωρία τοΰ Μονοφατσίου
  ξεχωριστή εντελώς θέσι κατέχει ό
  Πυργος. Πρωτεΰουσα της επαρχί¬
  ας, μέεδρας Είρηνοδικείου, 'Αγρο
  νομείου, Ύποδιοικήσεως Χωοοφυ
  λακής, Ταχυδρομείου, Ύπο9ηκ&·
  φυλακΐίθϋ, παρουσιάζβι έξχιρΐπ-
  κήν κίνησιν καΐ σημειώνει καθιι
  μΐρινώ; άξιόλονον πρόοδον. "Ε-
  χει άλλ»στί εύνοηθή ιδιαιτέρας
  καΐ άπό την φύσιν. Τα άφθονα
  νερά τού ποτίζουν τα περιβόλια
  καΐ τα γονιμοιτοιοϋν καΐ βοηθοΰν
  την αύξησιν καΐ την ανάπτυξιν
  τού πρααίνου ποΰ σχπματίζει τό
  ωραιοτέρα φόντο των απιτιών. "Ε-
  πίΐτα τα έίάςρη τβυ κάτω είς τόν
  κάμπον είναι πλουσιώτκτα. Καΐ
  εϋίοκιμβΰν Ιδιαιτέρως τόσον τ'
  άμπέλια όσον καΐ οί εληές καΐ
  τα δημητριακα καΐ τα κχπνά πού
  καλλιεργοΰνται είς μεγάλας έκτχ
  βεις. Άλλά έχει βεβαία καΐ τάς
  έλλείψεις τού ο Πυργος. Και πρώ
  τον στερεϊται άμαξιτοϋ δρώμου
  ένώ εΐνβ πρωτεύουσοτ επαρχίας δι
  ότι ή έθνική έδός τής επαρχίας
  τερματίζβται είς τόν Χάρακα. Τό
  ζήτημχ ομω; αΰτό πιστεύομεν ότι
  θά άντιμετωπισθίί συντόμως. Οί
  κάτοικοι διήνβιξαν διά προσωπι
  κης εργασίας οδόν. Καί δέν χρει
  άζβται τίποτε αλλο παρά ή σκυρό
  στρωσίς χΐς, ποϋ έλπίζεται ότι θά
  γίνη σύντομα δεδομένου ότι ή
  : Γενικη Διοίκησις εχει άιτόφχαιν
  νά διαθέση την άααιτουμένην
  πίστωσιν. Οχ ήτο ομάς «νάγκη
  νά καταακευασίίί έπίσης όδός
  πρό; Μΐσοχωριό κ«1 Σκοινιά καΐ
  εκείθεν είς ' Αρκαλοχωρι διά την
  εξυπηρέτησιν τού άνκτολικού δια
  μερίσμκτος τής επαρχίας. Άλλά
  διά την οίον αύτην εχει εκδηλώ¬
  σει τό ενδιαφέρον τού τό έπαρχι
  ακόν ταιΐίϊον καθώ; καΐ ό Νομάρ
  χη; κ. Μάρκΐλλος. Έπίσης ποοθυ
  μοποιοΰνΓαι κχΐ οί κάτοιχοι νά
  έργασθοϋν. Δημιουργεϊται λοιπόν
  ή ελπίς ότι θά κατασκευασθή τα,
  χέυς.
  "Αλλη αναγχη διά τόν Πυρ-
  γβν είναι ή εκτέλεσις έξυγιχν-
  τικών έργων, ΰστβ ν' απαλλαγή
  άπό την έλονοσίαν. 'Αλλά τό ζή-
  τιιμα αύτό θά λυθή μέ την εκτέ¬
  λεσιν των μεγάλων παραγωγι-
  κ»ν έργων της Μίσσαράς καΐ έ-
  κομέν^ις δέν ειμπορεί ν' άντιμκ
  τωπιβθή ιιεμο ωμένως. Έκεΐνο
  ποΰ θά ηθελαν μόνβν ο! κάτοι
  κοι τού Πύργου καθώς καΐ των
  1 χωρίων Ροτάαα, Μεσβχωριό, Κα
  λύβια, Νεοχώρι είναι νά κατα
  ' σκευασθή μία γέφυρα επί τού
  , Αναποδάρη παρά τα Καλύβια
  ' διά την εξασφάλισιν τής συγκοι
  νω^ίας κ«τά τόν χβιμώνα Είναι
  1 ενα ζήτημα ζωτικόν τό οποίον
  ι φανταζόμεθα ότι θά λυθή γρή
  Ι γορα χάρις είς τό ενδιαφέρον
  των τοπικών άρχών διά τάς άνάγ
  κα; των έπαρχιών.
  τα συμφώνως τώ Νομώ. Ό
  πλειστηριασμός γενησεται επί
  πληρωμή είς μετρητά Εκαστος
  δέ των παρόντων καθόσον
  προσφέρει την αναγκαίαν α¬
  σφάλειαν δικαιοθται νά πλει-
  οδοτήση. Ό τελευταΐος πλει-
  οδότης άμα τή κατακυρώσει
  ύποχρεοθται νά καταβάλΓ) τό
  έκπλεισΐηρίασμα πρός την έ-
  πισπεύ&ουσαν Εθνικήν Κτημα
  τικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος
  συμφώνως τώ άοθρω 61 τοϋ
  άπό 17 Ιουλίου Ν. Δ. ττερί εί-
  δικών διατάξεων επί άνωνύ
  μων έταιρειών, άλλως θέλει
  ενεργηθή άναπλειστηριασμός
  είς βάρος τού, είνε δέ ύπεύθυ-
  νθς καί διά τούς τόκους άπό
  τής ημέρας τοθ πλειστηρια
  ,σμοθ καί έν άνατιλειστηοια-
  σμώ διά τό έλλεΐπον καί τα
  εξοδα συμφώνως τώ Νόμφ.
  Δημοσιευθήτω ή παροθσα διά
  των έν'Ηοακλείφ εκδιδομένων
  έφηαερίδωνή «Δράσις» καί «Ά
  νόρθωσις».
  "Εν Άρχαναις τή 10 Αύγού
  στου 1938
  Ό Συμβολαιογράφος Άρχα
  νών.
  ιΤ. Σ.ι Ν. Α. Μαυρογιάννης
  —Τα μεσοπρόθεσμα δχνεια
  των έλαιοπαραγωγων.
  Πληροφορούμεθα ότι έν Ρϊθυ-
  μνη κατά την έκεΐ παραμονήν
  τού & Διοικητής τής 'Αγροτικής
  Τραπέζης κ Λαμπρόπουλος θά
  ακούση έπιτροπάς των άγροτών
  Ρεθύμνης «ϊτινβς μΐταξύ των
  άλλων θά έχθέσουν την ανάγ¬
  κην τής χορηγήσεως Είς εύρυ-
  τέραν άκτΐνα μ«σοπροθέσμ»ν δ«
  νβίων διά την βελτίωσιν των
  έλα οδένδρων είς την επαρχίαν
  Μυλοποτάμου.
  Άριθμός 12028
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άναβληθέντος Ιΐλειστηριασμοθ.
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλεί¬
  ου Εύστράτιος θεοδώίου Γαρε¬
  φαλάκης Ιν Ήρακλείφ έδρεύων
  καί κατοικών δηλοποιώ 2τ(:
  Ό διά τοΰ ύπ' αριθμόν 8319
  τής 15 Δεκεμβριού 1933 προ¬
  γράμματος μου πλειστήριασμοθ
  περίληψις τοθ όποίου έδημοσιεύ
  θη είς τό υπ' αριθμόν 3058 τής
  19 Δεκεμβριού ίδίου Ιτους φύλλον
  τής ενταύθα εκδιδομένης εφημε¬
  ρίδος «Ανάρθωσις», προκηρυχθείς
  δημόσιος άναγκαστικό; πλειστηρι¬
  ασμός τή έπισπεύσει τής έν Αθή¬
  ναις έδρευούσης Έθνικής Κτημα¬
  τικής Τραπέζης τής Ελλάδος
  κατά τοθ δφειλέτου ΣτυλιανοΟ
  Εμμανουήλ Κουναλάκη κατοίκου
  Ηρακλείου τοΰ έν τω είρημένφ
  προγράμματι περιγραφομένου άκι
  νήτου, άναβληθείς Ενεκεν νομί-
  μων λόγων γενησεται συμφώνως
  πρός τού; ίρους τοθ είρημένου
  προγράμματος, κατόπιν τή; ΰπ'
  αριθμόν 374 ένεστώτος Ιτους απο¬
  φάσεως τοθ κ. Προέδρου των εν¬
  ταύθα Πρωτοδικών, την 18ην
  Σεπτεμβρίου ένεστώτος ίτους ημέ¬
  ραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 έ
  νώπιον έμοθ ή τοθ νομίμου άνα-
  πληρωτοϋ μου καί έν τώ ενταύθα
  καί παρά την οδόν «Χάνδακος»
  ίδιοκτήτφ Συμβολαιογραφείψ μου
  ένθα καλοθνται οί βουλόμενοι νά
  πλειοϊοτήσωσίν Β'Εγένετο έν Ήρα
  κλείω Κρήτης σήμερον την εϊ-
  κοστήν τοθ μηνός Αύγούστου τοΰ
  χιλιοστοθ ένεακοσιοστοΰ τριακο-
  στ&ΰ όγδόου (1938) έτους ημέραν
  Σάββατον καί έν τώ ένταθθα
  καί παρά την οδόν «Χάνδακος»
  ίδιοκτήτψ Συμβολαιογραφείφ μου
  δΓ ήν είσπρακτέα τέλη καί δικαι
  ώματα δραχμαί εκατόν πέντε καί
  υπεγράφη παρ' έμοθ.
  Ό Συμβολαιογράφος
  (Τ. Σ.) Ε. &. Γαρεφαλάκης
  Άχριβές αντίγραφον. Έν Η¬
  ρακλείω αυθημερόν.
  Ό Συμβολαιογράφος Ήραχλεί
  —Αί είσαγωγαί ύφασμάτων
  έκ Τσεχοσλοβακίας.
  Προκειμένου νά χορηγηθοΰν
  άδειαι εΐσαγωγή; καθ' υπέρβα¬
  σιν βαμβακερών ύφαβμάτων δα-
  ομολογικής κλάσεως 222)223 τβε-
  χοσλοβακικής προελεύσεως, τό
  Εμπορικόν 'Επιμελητήριον Αθη¬
  νών καλεϊ τού; ενδιαφερομένους
  νά &ποβάλουν τα; σχετικάς «ίτιί
  σεις αυτώ" μέσω των οίχείων 'Κ-
  πιμβλητπρίων. Τά| είσαχθησόμενα
  ΰφάσματα δέν θά ΰιτβρβοΰν είς
  αξίαν τό ποσόν των 3.000.000 τσε
  χοσλοβακικών κορωνών. Α! χο·
  ρηγούμεναι άδειαι εϊσαγωγής θά
  άναγράφωσι ρητώς τόν όρον δτι
  τό Ημισυ τοΰ έν αύταϊς άναγρα
  φομένβυ ποσοΰ θέλει εΐσαχθή
  χρεώσίΐ τού τακτικοδ εϊσαγωγι-
  κοΰ δινοιιώματο; τοϋ εΐσαγωγέως,
  , τό δέ έτερον ήμισυ καθ' υπέρβα¬
  σιν των είσακτέων ποσοτήτων.
  —Τό σημερινόν ραδιοφωνι-
  κόν πρόγραμμα.
  "Ωρα 7 μ. μ. Μετεωρολογικόν
  δελτίον, Χρηματιστήριον, 7.15' ή
  ώρα της κυρίας. 7 30' ρεσιτάλ πι-
  άνου υπό τής δίδος Βούρβαχη, 8
  έλαφρά μουσική υπό τή; ύρχη-
  στρας Χυτήρη-Παγώνη, 8.45' ομι·
  λία πρό; την νεολαίαν τού κ. Ν.
  Βελεσσαροπούλου, 9 έλαφρό τρα-
  γοΰδι υπό τοϋ συγκροτήματος
  'Ανδρέου 'Αθανασιάδη, 9.30' ά-
  παγγελία λυρικών ποιημάτων υ¬
  πό τής κ. Γεντέκου, 10 συναυλία
  τή; συμφωνική; ορχήστρας τής Υ.
  Ρ. Ε. υπό την διεύθυνσιν τοΰ τα-
  κτικοΰ Διευθυντού της κ. Εύαγ-
  γελάτου, πρόγραμμα: 1) Σουΐτα
  εί; σόλ έλασσον Μπάχ Ρεγκέρ,
  2) συμφωνία (τό κυνήγι) τοΰ Χά·
  ϋντ, 3) έλληνικό; χορό; Γ. Λαμ-
  πβλέτ, 4) ΟΙ Σαρακηνοί, συμφωνι
  κόν ποίημα τοϋ Μπάκ ντόουβρ,
  5> Είααγωγή άπό τό μελόδραμα
  ΜπενβΕνοΰτο Τσελλίνι τοϋ Μπερ-
  λιόζ, 11.30" ρεαιτάλ τραγουδιοϋ
  υπό τού βκρυτόνου χ. 3ηρέλη.
  ου.
  Ε. Φ. Γ«ρε««λ«κη$
  —Αί πιστώσεις διά τα Όρφα
  νοτροφεΐα.
  Αρμοδίως ανεκοινώθη, δτι τό
  υπουργείον Κρατικής 'Υγιβινής
  καΐ άντιλήψιως θά χορηγήση
  κατά τό τρέχον οικονομικόν £·
  τος κονδύλιον 21.078,774 δραχμών
  διά την βελτίωσιν των έγκατα-
  στάσεων των έθνικών όρφανοτρο-
  φΐίων καΐ οϊκοτροφείων. Συμφώ
  νως πρός τόν καταρτισθίντα ατα-
  τιστικόν πίνακα, ουμπληρούμε-
  να έντός τού ετου;. 8ά δύναν¬
  ται νά περιθάλψουν2105 άρρενα
  καΐ 1015 θήλία όρφανά.
  Μονώλης Γ. Κονιός
  Νευρολύγο;—
  Τμηματάρχης Ί
  Δημοβ. Ψυχιατρείβν 'ΑΒανβν
  Δέχεται έν τφ ιατρείω τού
  ί!4ς υΐφαιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Ττ]λίφ. 52.379.
  Ι1ΩΛΟΓΝΤΑΙ 66ο ζιόγτ] μυλο
  λίθοτν διαμέτρου 1,20 μέτρον//
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  23 Αύγούστου 1938
  . Ιί'Ιι
  #
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΤΟ
  ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΝ
  ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ Ε9ΕΛ0ΝΤΟΝ
  ΑΠΟΡΡΐηΤΠ ΤΟΗ ΕΛΕΓΧΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Λύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Αονδίνου άναφέρουν
  ότι εδημοσιεύθη τό κείμενον τής απαν¬
  τήσεως τού στρατηγού Φράνκο διά
  τό ζήτημα των έθελοντών.
  Εις την απάντησιν τού ό Φράνκο
  γνωρίζει ότι δέχεται την απομάκρυν¬
  σιν ΙΟ.ΟΟΟςένων έθελοντών. '%ρ·
  νεΐται όμως την εφαρμογήν τού Άγ-
  γλικοΰ σχεδίου όσον άφορά την απο¬
  στολήν ούδετέρων επιτροπών είς την
  εθνικήν Ισπανίαν καί την διενέργειαν
  έλέγχου είς τούς λιμένας της.
  Θ Ε ΡΜ Ο Τ Α ΤΗ Υ Π Ο Δ Ο Χ Η
  ΤΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΑΕΙΣΑΤΛΛΑΝΤΗΝ
  ΕΙ! ΤΙ ΗΕΡΙΕΣΤΡΑΦΗ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου (τού άν
  ταποχριτού μας). — Πληροφορίαι έξ
  Άταλάντης άναφέρουν ότι ή χθεσινή
  ύποδοχή τού πρωθυπουργού χ. Ί.
  Μεταςά, μεταβάντος ώς γνωστόν έ-
  κεί έκ Καμμένων Βούρλων, υπήρ¬
  ξεν άποθεωτική.
  Ό χ. Μεταξάς εξεφώνησεν έν Ά
  ταλάντη λόγον «εριστραφέντα είς τό
  εθνικόν κυβερνητικόν έργον τού όποίου
  ανέπτυξε την σημασίαν είς όλους τούς
  κλάδΌυς τής δημοσίας ζωής.
  Ή Ιταλία και οί έδελονταί.
  Στασιμότης είς τό τσεχοσλοβακικόν.
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου των κυβερνητικήν,
  (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). — - - —
  Ιρεσιν συμβιβαστικήν λύσεως
  —ΚατάΓάςέκΠαριβίων πλη Ι εις τό ζήτημα των μειονβτή
  Είδήσεις έκ Ρώμης βεβαιούν Ι ροφορίας οί γαλλικοί πολι των συνεχίζονται.
  δτι ό ύπουργός των Έξωτε-ΙτικοΙ κύκλοι χαρακτηρίζον —Κατά τάς έκ Τόκιο πλη-
  ρικών τής Ιταλίας κόμης άνεπαρκεΐς τάς δοθείσας υπό ] ροφορίας τα ίαπωνικά στρα-
  Τσιάνο διέψευσε την άπβστο-' τβΰκ.Τσιάνο βεβαιώσεις όσον τεύματκέοημείωσκν νέαν προ
  λήν νέων ένισχύσεων έξ Ί- άφορ$ τό ζήτημα _τών έθε- έλασιν κατά τάς τελευταίας
  τκλίας είς
  σπανίαν.
  την εθνικήν Ί-
  Αναφορικώς μέτούς έθελον
  τάς ό κ. Τσιάνο ετόνισεν ότι
  ή Ιταλία εις ουδεμίαν ενέρ¬
  γειαν θα προβή διά την επι
  λοντών κα'ί την θέσιν τής έν Κίνα έπιχειρήσεις.
  Ιταλίας άπέναντι τού προ-1
  βλήμχτος τή; άνακλήσεως
  αυτών.
  —Νεώτερα τηλεγραφήμα
  τ«
  . έκ Πραγα;
  στροφήν των μαχομενων είς ζουν ώς στάσιμον την κατά
  την Ισπανίαν 'Ιταλών έθε- {στάσιν έν σχέσει μέ τάς συν
  λοντών, πρίν ή απομακρύν¬
  ουν οί έθελονταί οί οποίαι
  ολεμοΰν παρά τό πλευρόν
  Υπό των Ίαπώνων κατε-
  λήφθησαν πολλαί ατρατηγι
  καί θέσεις πρός τό Χανκόου
  χ«ρακτηρί-|τβό όποίου ή κατάληψις χα-
  ρακτηρίζεται παρ' αυτών ώς
  ζήτημκ χρόνου οιαδήποτε
  εννοήσεις Ράνσιμαν καί
  Πράγας. Πάντως αί προσπά-1 και άν είνε ή άντίστασις των
  θειαι τοΰ πρώτου πρός έξεύ- Κινέζων.
  Αί τελευταίαι ημέραι
  της δίκηςτών στασιαστών των Χανίων.
  ιΊ ΣΚΜΕΡΙηΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΔΕΝ ΕΙΝΕ ΠΡΟΙΩΡΙΝΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 2 Αύγούστου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Είς τόν λόγον αύ
  τού έν 'Αταλάντη ό πρωθυπουργός κ.
  '.Ι. Μεταξάς άνεφέρθη καί είς τάς α¬
  ποδοκιμασίας τού κινήματος Χανίων.
  Συνεχίζων, εδήλωσεν, ότι ή σηαερΐ'
  νή κατάστασις δ έν είνε προσωρινή αλ-
  λά μόνιμος ώς έκδηλούσα την θέλη¬
  σιν τού έθνους.
  ΠΑΡΕΑΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ε
  ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ Κ. Ι. ΙΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 22Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Κατά τάς έξ Άτα¬
  λάντης πληροφορίας τόν λόγον τού κ.
  Μεταξά επηκολούθησαν ένθουσιώδεις
  έκδηλώσεις άπό μέρους τού λαοΰ καί
  έπιβλητική παρέλασις.
  ΕΛΗΞΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΟΙ ΠΡΟΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου (τοΰ άντα
  ποκριτού μας).— Οί προβαλκανικοί ά-
  γώνες των * Αθηνών έληξαν. Οί άθλη-
  τικοί κύκλοι κρίνουν ικανοποιητικάς τάς
  σημειωθείσας έν συνόλω έπιδόσβις
  τα διάφορα άγωνίσματα.
  εις
  ΕΦΟΝΕΥΣΕ ΤΗΝ ΑΔΕΑΦΗΝ ΤΟΥ
  ΔΙΟΤΙ ΕίΚΑΤΕΑΕΙΨί Τ1Ν ΑΝ1ΡΑ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Ό κηπουρός Στα·
  ματίου έφόνευσε σήμερον την εγγ»μον
  άδελφήν τού Έλένην. Ώς άφορμή
  τού φόνου φέρεται ή έγκατάλειψις υπό
  τής φονευθείσης τού συζύγου της.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Βερολίνου ότι υπεγράφη ή ανανέωσις
  τής έμπορικής συμβάσεως Ελλάδος—
  Γ·ρμ*νίας. ;
  (Συνέχεια έκ 1ης σελίδος)
  Αμφότεροι προσκαλοϋν τούς ά
  ξιωματικούς νά προσχωρήσουν.
  Έπεδίωξα νά εΰρω έλαφρυντικά
  τινά διά τόν πρώτον. Τόν έγνώ
  ριζα άπό τοΰ 1918 ώς έπιτηρητήν
  τής Σχολής Εύελπίδων κατά
  τό τελευταίον έ"τος τής φοιτή
  σεώς μου. Τόν παρηκολούθησα
  καί κατά την μετέπειτα εξέλιξιν
  τού. Έσχημάτισα την εντύπωσιν
  δτι πρόκειται περί σώφρονος καί
  φιλοτίμου άνδρας. Ή συμμετοχή
  τού μοθ είνε άνεξήγητος. Ό νό-
  μος δμως τοθ αποδίδει τάς αύτάς
  ευθύνας έφ' δσον μάλιστα ετέθη
  είς την υπηρεσίαν τής Ιπαναστά
  σεως.
  Πά λλήκαρης.-Είναι ότύποςτΰθ]
  έπαναστάτου άρχηγοθ Εέν άρκεΐ
  ταί μόνον είς λόγους καί οργά¬
  νωσιν. Τίθεται επί κεφαλής ο
  μάδων ένόπλων, καταλαμβάνει δή
  μόσια καταστήματα, τόν ασύρμα¬
  τον, δίδει όδηγίας, έγκαθιστα
  φρουράς, όδηγών, ούτω άλλά καί ι
  δίδων τό παράδειγμα είς τούς1 άπχ
  δούς τού Είναι εκ των κατηγο¬
  ρουμένων δστις εύθαρσώς ανέ¬
  λαβε μέρος των εύθυνών τού.
  Επιπροσθέτως λέγει δι' αυτόν,
  «θά ήθελα κύριοι στρατοδΐκαι
  νά σας έπιστήσω την προσοχή
  σας επί τής ίδιοσυγκρασίας τοι
  καί τής ψυχοσυνθέσεώς τού, ή'τι
  δέν τοϋ έπιτρέπει νά παίζη δευ
  τερεύοντας ρόλους, άρα δέον νά
  θεωρηθή άρχηγός, δπως τα έλα
  τήρια, άτινα τόν ώθησαν είς την
  πράξιν δι' ή'ν κατηγορεΐται είνα
  ή άκρατος φιλοΐοξία τού νά δημ
  ουργηθή πραγματικάς παράγων
  έπομένως ό ίσχυρισμός τού περ
  ίδιοτελείας δέν εύσταθεΐ. Άκ< λούθως άναφέρεται καί διά τού ετέρους δύο βαρέως κατηγοροι μένους τόν χωροφύλακα Καρ βουνάκην καί τάν Μαζάνην Έμ. μανουήλ, ταξιθέτην θεάτρου Είς άπαντας τούς 11 ταύχοιι τούςατασιαατάςδ κ Βασιλ. Έπίτρι πος εζήτησε συμφώνως τω άρθρω 125 τής ποινικής νομοθεσίας νά τοίς επιβληθή ή εσχάτη των πό νών. Ακολούθως, άναφέρει τούς Σπαντιδάκην, Κοτζαμπασάκην Άλευράκην, Μουντάκην (δποδη ματοποιάν) καί Σταματάκην Στ (καφεκόπτην) κατηγορών αύτούς ώς τούς έπιθετικωτέρους των στα σιαατών. «Διά τούς ανωτέρω 5 κατηγο- ρουμένους, λέγει, δέν χωρεΐ άμ φιβολία περί τής συμμετοχής των έν πλήρει Ιπιγνώσει τ&Ο καταστρεπτικοθ ρόλου, τόν ίποϊ όν επρόκειτο νά διαδραματίσωσιν. Ούδεμία μοί γεννάται άμφιβολία δτι άπαντες ούτοι ήσαν μεμυημέ νοι καί 2τι Ιδρασαν, δπου έ"κα στος έτάχθη. Δι' αύτό ζητώ νά κηρυχθώσιν έ*νοχοι συνεργασίας άνευ έλαφρυντικών καί νά τοίς επιβληθή ή ποινή 15 έτών, προ σκαίρων δεσμών». Έπίσης διά την τρίτην κατη γορίαν των κατηγορουμένων ή'τις άπαρτίζεται άπό 12, τούς Κουτσά δειξεν άνδρα πραγματικόν άναλα βόντα καί την ευθύνην άλλων συγχωριανών τού, πεσόντα δέ θϋ μα τοΰ Γεωργιλαδάκη, άγανακτή ρουμένων ό κ. Βασιλ. Έπίτροπος τερματίζει την αγόρευσίν τού το νίσας, δτι πρέπει οί κ κ Στρα τοδΓκαι νά έκδώσουν την άπόφα βλθ ργ η σαντα δμως μολις άντίκρυσε τό σιν άφοΰ πρότείον συμβουλευθοθν οικτρόν θέαμα τής άναρχίας καί! την συνείδησιν των καί τόν νόμον. αλήθ δ ή Ελλ θά με' Νά έφαρμόσουν δέ αυτόν άνευ πά Παρά θους άλλά καΐ άνευ οϊκτου. κην Γ , Βολουδάκην Γεώργιον, Πλουμιδάκην Ν., Κουκουράκην, Καυτάνην, Κατσιφαράκην, Μηνιου δάκην, Νικηφοράκην, Κοκολινά κην, Πουπάκην, Σταματάκην (υί όν), Σταματάκην (πατέρα), ό κ Βασ. Επίτροπος έπιζητεϊ νά θεώ ρηθώσιν ώς συνεργοΐ έν μετρία συγχύσει καΐ νά τοίς επιβληθή ή ποινή τής 4ετο0ς φυλακίσεως Επί τοθ σημείου αύτοθ λέγει: «Δύνασθε δμως κ.κ. Στρατοδΐκαι νά Ιξετάσητε ιδιαιτέρως την πε ρίπτωσιν τοΰ Γιακουμή (Σταματά¬ κη Ίακώβου, πατρός) ούτινος ή ιύθαρσής άπολογία τού τόν άπέ αντελήφθη δτι ή Ελλάς τεβάλλετο είς Ισπανίαν. την ένεργόν ανάμιξιν τού δέν φαί' νεται νά προσεπορίσθη ή νά επρό κειτο νά προσποριοθή ιδία ώφέ λη, ώστε είναι δυνατόν νά τΐν θεωρήσητε άπλοΰν συνεργόν άνευ ίδιοτελείας». Κατόπιν ό κ. Βασ. Επίτροπος άπαριθμεΤ 24 κατηγορουμένους τούς κάτωθι: 1) Τσακάκην Γρηγ , 2) Μπατά κην Νικόλ , 3) Μαραθάκην Άντ , 4) Ανδρεαδάκην Νικόλ., 5) Καζα ζάκην Δημ., 6) Κουτσικουλάκην Έμμ , 7) Μανωλακάκην Κ., 8) Τακάκην Χαρίλ., 9) ΊΊτάκην Έ λευθέριον, 10) Κα,σταριδάκην Μιχ, 11) Γεωρνταμιλάκην Νικ., 12) Μπολάκην Νικ., 13) Γεωρντα μιλάκην Άντ., 14) Μαραγκάκην, 15) Γαλάνην, 16) Κουτσουκάκην, 17) Μπαχαρόπουλον, 18) Φανουρ γιάκην, 19) Πετρουνάκην, 20) Έλιάκην, 21) Μπατάκην, 22) Τσορμπάκην, 23) Κόψην Σάββαν καΐ 24) Γεωργακάκην, οΰς χαρα κτηρίζει ώς συμμετασχόντας άνευ ίδιοτελειών. θεωρεΐ δέ αυτού; θύματα τής νοσηράς των νοοτρο πίας. Προτείνει δέ την ποινήν τής φυλακίσεως 1—2·έτών. Ακολούθως διά τούς Κτιστά κην, Μαλινδρέττον, Βουγιούχαλον, θεοδωράκην Στυλιανόν καί Άρε η τάκην λέγει, δτι έπαφίεται είς την κρίσιν τοΰ δικαστηρίου καίτοι ύπάρχουν στοιχεΐα ένοχής των. Τέλος διά τούς λοιπούς Γομπάκην, Καυκαλάν, Μαυρομμάτην, Μαρκό πουλον, ΙΙετρακουλάκην, Καλαί τζάκην, Περακάκην, Συνολάκην, Ναουμίδην, Ηεοδωράκην Ηεόδ , Γαβριλάκην Πολ , κιί Σπυράκην Στ. ζητεί την άπαλλαγήν των λόγφ άμφιβολιών. Μετά την άπαγγελίαν των ποι νών δι' Ινα Ικαρτον των κατηγο Μετά τούτον* λαμβάνει τόν λόγον ό στρατιωτικάς σύμβου λος δικαιοσύνης κ. Τζσβέλλας αναπτύξας τό προκειμένον ά- δίκημα άπό νομικής απόψε¬ ως. Μετά δεκάλεπτον δια¬ κοπήν ήγόρευσεν ό συνήγορος τής· πολιτικής άγωγής κ.Παπά δόπετρος, δστις ύπεστήριξε τοϋς πελάτας τού μάρτυρας, κατη>όρησε τούςπλείστουςτών
  δικοζομένων ώς άποπειραθέν
  τας νά διαπράξουν φόνους,
  διαρπαγάς,λεηλασίας κ.λ.π.
  Έπίσης ωμίλησαν κατά την
  πρωϊνήν συνεδρίασιν οί συνή
  γοροι ύπερασπίσεως Σαρρής,
  Άρναντώνηςκαί Κωτσολάκης.
  Μετά ταυτα λύεται ή συνεδρία
  σις διά τό άπόγευμα.
  Η ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  30 Πρωινή
  Γ^ίΜΊίΓΣβ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΙΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΝ
  ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ___ΕΒΕΛΟΝΤΟΗ
  ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΘΗ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΟΝ
  ΤΟ ΙΣΠΑΜΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΙτΐΑ;
  ΑΘΗΝΑΙ 22Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Αον
  δίνου τηλεγραφήμαια μετά την άπάν«
  τησιν* τοΰ 4*ράνκο δια τό ζήτημα
  των έθελονττδν θά καταρτισθή νέον σχέ
  διον διά την αποχώρησιν αυτών τόσον
  έκ τής έθνικής όσον καί τής κυβερνη·
  κης Ίσπανίας.
  Αεν άποκλείεται κατά την συζήτη.
  σιν τοΰ νέου νά έπανεξετασθή γενι*ώ·
  τερον τό ίσπανικόν πρόβλημα ιδία
  υπό τής Γαλλίας καί Αγγλίας.
  Η Σ1
  ΖΗΤΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). Καθ* ά τηλεγραφεΐ·
  τα ι έκ τοΰ έξωτερικοΰ ή έν Τσεχοσλο
  βακία μειονότης των Σλοβάκων προέβα
  λε τελευταίως την αξίωσιν άναγνωρί
  σεως καί είς αυτήν πλήρους αύτονο-
  μίας.
  Τό άπόγευμα εσυνεχίσθη ή
  διακοπείσα συνεδρίσσις καθ"
  ήν ήγόρευσαν καί οί υπό
  λοιποί δικηγόροι τής ύπερα
  σπίσεως κ. κ. Νικολακάκης.
  Γκαζής, Άρετάκης Άντ., Τσ(
  βης, Τζωρτζάκης, Παπαδάκης,
  Λελεδάκης καΐ Κελαιδής, ζή
  τήσαντες την έπιεΐκειαν τού
  δικαστηρΐου. Μετά τάς άγο
  ρεύσεις των δικηγόρων' ή συ
  νεδρίσσις διεκόπη ίνα συνε
  χισθή την πρωΐαν τής έπο
  μένης, όπότε ήγόρευσεν ό
  συνήγορος των κατηγορουμέ
  νων κ. Χαβρές, περατωθείσης
  τελικώς τής διαδικασίας.
  Μετά τουτο τό Στρατοδι
  κεϊον άΓτεσύρθη είς σύσκεψιν.
  Ο ΧΕΝΛΑΙΝ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ
  ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΝ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 2»Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Κατά τα έκ Πρά
  γας τηλεγραφήματα ό άρχηγός τώνΣου
  οιτών κ. Χενλάϊν μετέβη είς Βερο¬
  λίνον ίνα συνομιλήση μετά τού καγ-
  κελλαρίου Χίτλερ επί τής εξελίξεως
  τοΰ τσεχοσλοβακικού ζητήματος.
  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
  200ΥΔΑΙΑΙ 1Π0ΦΑΣΕΙΣ
  Κ· «. ΧΝΤΛΕΡ ■ ΧΟΡΤΥ
  Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
  ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗΣΑΝ 4 ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ
  ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΙΣ ΙΣΟΒΙΑ ΔΕΣΜΑ
  ΧΑΝΙΑ 22 Αύγούστου (τη- έτών φυλάκισιν κατεδικάσθη
  ΑΘΗΝ %ϊ 22 Αύγούστου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά την παραμο
  νήν τού άντιβασιλέως τής Ουγγαρίας
  ναυάρχου Χόρτυ είς την Γερμανίαν
  μεταδίδεται παρά των εύρωπαϊκών κύ¬
  κλων ή πληροφορία ότι θά ληφθούν
  σπουδαΐαι άποφάσεις.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΗΜΕΙΟΥΣΙ
  ΣΤΡΑΤΙΡΤΙΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Πληροφορία: πρός
  τό Πρακτορείον Χαβάς έξ έθνικής πή-
  γής άναφέρουν ότι τα στρατεύματα τού
  Φράνκο εσημείωσαν νέος επιτυχίας είς
  διάφορα πολεμικά μέτωπα.
  λεφωνικώς) — Τος μεσημβρι
  νάς ώρας εξεδόθη ή απόφα¬
  σις τοθ Στρατοδικείον Διά
  ταύτης καταδικάζονται έρή-
  μην είς θάνατον οί: Άριστομέ·
  νης Μητσοτάκης, Μανοϋσος
  Βολουδάκης, Ιω. Μουντάκης
  καί Έμμ. Μπακλατζής Είς
  ίσόβια δεσμά καταδικάζονται
  οί Μουντάκης Έμμ., Ευστρ
  "ωργιλαδάκης, Μάντακας καΐ
  Σόλων Καφάτος.
  Ό Εύτύχ. Παλλήκσρης καί
  ό χωροφύλαξ Καρβουνάκης κα
  τεδικάσθησαν είς 20 έτών πρό
  σκαιρα δεσμά. Οί Μαζάνης,
  Εμμ , Ιω. Μουντάκης ϋποδη
  ματοποιός καΐ Σταματάκης υί
  ός κατεδικάοθησαν είς ΙΟετή
  εΐρκτήν. Είς 18 έτών πρόσκαι
  ρα δεσμά κατεδικάσθησαν οί
  Ιωσήφ Σπαντιδάκης κοΐ Κον
  ζαμπασάκης καί είς 15 έτών
  ό Στυλ. Σταματάκης. Είς 4
  σαν οί Πλουμιδάκης Νικόλ,
  καί Νικηφοράκης Πέτρος. Τέ
  λος οί κατωτέρω κατεδικάσθη
  σαν είς φυλάκισιν 2 έτών Εκα
  στος: Κουκουλάκης, Καυτάνης,
  Άντ. Κατσιφαράκης, Κοκολι-
  νάκης, Επ. Σταματάκης (πά
  τήρ), Τσακάκης Γρ., Μπατά
  κης Νικ., Μαραθάκης Άντ.,
  Άνδρεαδάκης Νικ., Καζάκης
  Δημ., Κουτσουκουλάκης Έμμ.,
  Μανωλακάκης Κωνσταντίνος,
  Τσατάκης Χαρ., Ψιτάκης
  'Ελευθ,, Κωσταριδάκης Μιχ ,
  Γεωρνταμιλάκης Νικ., Γεωρν
  ταμιλάκης Άντ., Μαραγκά¬
  κης, Γαλάνης, Κουτσουκάκης,
  Πετρουγάκης, Ηλιάκης, Τσιμ-
  πάκης, Πολάκης Ν , καί Τα-
  τάκης.
  Πάντες οί λοιποί ήθωώθησαν.
  ΣΥΝΕΧΙ2ΟΝΤΑΙΟΙΒΟΜΒΑΡΔΙΙΜΟΙ
  ΥΠΟ ΕΘΗΙΚΟΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Λύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).—Τηλιγραφήματα έκ
  τής "Απω Άνατολής βεβαιούν ότι συ
  νεχίζονται πάντοτε σφοδραί βομβαρ-
  δισμοί υπό των ίαπωνικών άεροπλά-
  νων, των κινεζικών κέντρον έφοδια-
  σμοΰ.
  Έξ άλλου τηλεγραφήματα έξ Ί¬
  σπανίας άναφέρουν ότι οί άεροπορικοί
  βομβαρδισμοί συνεχίζονται υπό των
  θνικών.
  ε-
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  ΜΕΤΕΒΗ ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22
  Οί κατηγορούμενοι τής δευτέ-
  ρας σειράς θά δικασθοθν
  25ην τρέχοντος.
  Αύγούστου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ό ύφυπουργός
  των Στρατιωτικών κ. Παπαδήμας ανε¬
  χώρησε διά Κέρκυραν.
  Ό κ- Παπαθήμας πρόκειται νά συ«
  ,νεργασθή μετά τής Α. Μ. τού Βασβ
  τΠν, λεως επί διαφόρων στρατιωτικών ζητη
  'μάτων.