96192

Αριθμός τεύχους

4947

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

25/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  έκ π»,
  άποκλβίο»,
  μ
  Ιβίας.
  λούμ,
  »νικ»
  )Φ03Ι,1
  ΝΑΙΰΥ
  (τ*ι>
  , ι
  άς _ ?}4
  β ά νούν ρι
  ών. Λ^
  ί»ς
  Ρ
  τού (τοθ *
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίοαι 3
  ίξάμηνος 3
  Άμεριχής
  ότησία οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΕΜΠΤΗ
  25
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΕ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *9*7
  ΥΠΕΥΒΥΙ02 ΣΪΙΤΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΛΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  Πρός τό παρελθόν θά ατρέ-
  ψωμεν σήμερον την σκέψιν.
  Καί μέ τόν παλμόν τής συγ-
  κινήσεως πού προκαλεΐ ή α¬
  νάμνησιν τραγικών γεγονό-
  των καί μέ την ύπερηψά-
  νειαν πού δημιουργεϊ ή έν-
  δοξος παράδοσις έπικών κα-
  τορθωμάτων, θά έορτασωμεν
  την σημερινήν ημέραν. Εί
  νέ ή μεγάλη έπέτειος διά τό
  Ηράκλειον. Είνε ό μεγάλας
  σταθμός διά την ιστορίαν
  τού. Ένας σταθμός γεμάτος
  αιμα καί φρίχην. Άλλά
  συγχρόνως ενας σταθμός πού
  τόν φωτίζει ή λάμψις των
  φλογών τής ήρωΐκωτέρας καί
  μεγαλοπρεπέστερος έποποι-
  ΐας... Είνε ή έπέτειος των
  σφαγών καί τής κυρπβλη-
  σεως τοΰαΜεγάλϋυ Κάστρου»
  πού απετέλεσαν τόν έπίλο-
  γον τοΰ κρητικού δράματος
  χοτι έφώτισαν τόν δρόμον
  πρός την ελευθερίαν. Πρίν
  άπό σαράντα ακριβώς χρό-
  νια, την 25ην Αύγούστου
  1898, τό άποθηριωμένον έν¬
  στικτον τού κατακτητοθ έ-
  σχόρπισεν είς την πόλιν αύ
  την των θρύλων καί των ή-
  ρωϊσμών, των πτώσεων καί
  των συνεχών έγέρσεων, την
  φρίκην τού θανάτου. Μΐσος,
  αΐμα καί φλόγες μετέβαλον
  την πόλιν είς κόλασιν μαρ-
  τυρίων καί θανάτου των χρι¬
  στιανών.
  Πρίν άπό σαράντα χρόνια
  είς την πόλιν αυτήν πού
  σφύζε» σήλμβραν - ά»©, ζωήν,
  είς τ^ν -οδόν *©*> φέρ— ,τά
  όνομα τής σημερινάς ημέ¬
  ρας, 4*τατχθη ή τελευταία
  πράξις τής κρητιχής τραγω-
  δίας. Ό κρητιχός ήρωϊσμός
  εύρε την άποθέωσίν τού. Τό
  Ιδεώδες τής ελευθερίας πού
  έθέρμαινεν επί αίώνας την
  κρητικήν ψυχήν εύρε την
  διχαίωσίν τού. Ή πίστις
  πρός την ελευθερίαν, ή
  συναίσθησις τής ανθρωπίνης
  αξιοπρεπείας πού έξύψωσαν
  τούς Κρήτας είς απαρα¬
  μίλλους ήρωας τού πά
  θους, εθριάμβευσαν. Ωδήγη¬
  σαν είς τούς ωραιοτέρους
  ήρωΥ,σμούς,έδημιούργησαν τό
  μέτρον τής άρετής καί τής
  άνδρείας. "Εδωκαν τό ύπό-
  δειγμα τής θυσίας χάριν
  τής ελευθερίας χαί των με·
  γάλων ίδανικών. Άπέδειξαν
  ότι ή δύναμις τής ίδέας εί¬
  νε πολύ ίσχυροτέρα άπό την
  βίαν τού τυράννου. Αί σφα¬
  γαι τού Ηρακλείου, έβύθι-
  σαν είς τό πένθος την Κρή¬
  την. Τό πΰρ επροκάλεσε τόν
  όλεθρον καί την έρήμωσιν.
  Αί οΐμωγαί ομως των σφα-
  γιααθέντων έξήγειραν την
  συνείδησιν των πολιτισμένων
  λαών. Αί φλόγες τού πυρός
  έφώτισαν τάς διανοίας των
  ίσχυρών τής Εύρώπης. Καί
  συγχρόνως έφεραν τό φώς
  τής ελευθερίας.
  Μετ* ολίγον, ό κατακτη-
  τής, πού δεν εΐχε σεβασθή
  τίποτε, πού δέν εδίστασε νά
  ανοίξη πΰρ καί κατά τών'Αγ
  γλων πεζοναυτών πού είχον
  αποβιβασθή διά νά έπιβά-
  λουν την τάξιν, ηναγκάζετο
  άπό τάς μεγάλας εύρωπαΐ-
  κάς δυνάμεις νά παραχωρή¬
  ση είς τό αίματόβρεκτον νη-
  αί την ελευθερίαν τού. Την
  ελευθερίαν πού έξεπήδησε
  μέσα άπό τάς φλόγας καί τό
  αίμα...
  "Εκτοτε έχουν παρέλθει σα
  ράντα χρόνια. Ή Κρήτιι, ε¬
  λευθέρα, ήνώθη μέ την Έλ·
  λάδχ, την συνέδραμεν είς
  τούς αγώνας της, έπρωτοστά
  τησεν είς την απελευθέρωσιν
  καί των άλλων ύποδούλ,ων
  'Ελλήνω^και» έβάδισε έτπ&*»
  τα πρρς την ειρηνικήν μέγα
  λονργίαντηςΓΈν τω μετας"ύ
  κατέρρευσε καί ή σουλτανική
  τυραννία καί τό μΐσος άντι-
  κατέστησεν ή άγάπη. Μέ την
  Τουρκίαν ευρισκόμεθα είς έγ
  χαρδίους σχέσεις. Ό σημερι¬
  νάς έπομένως έορτααμός δέν
  έχει σκοπόν νά άναζωπυρώ-
  ση παλαιά πάθη. Είναι μία
  απόδοσις οφειλομένης τιμής
  είς τούς όλοχαυτωθέντας ήρω
  άς κοτι μάρτυρας υπέρ τής ε¬
  λευθερίας μας. Γίνεται διά
  ν' άντλήσωμεν δύναμιν καί
  διδάγματα άπό τό υψηλόν πά
  ράδειγμά των.
  Άοπρα χωρία.
  Η ΒΙΑΝΝΟΣ
  τό τραγοϋδι τού νεροΰ
  Β.' Ι
  Δέν είναι μόνον παραδκισια
  κης ώμορφιάς τόπος ή Βιάν-
  νος. Είναι καί ή κωμόπολις
  τής έκπληκτικής προόδου καΐ
  τής θαυμαστής δημιουργικότη-
  τος.Ό δρόμος πού την συνδέει
  μέ την πόλι καΐ τής έξασφαλΐ
  ζει την έπικοινωνΐα δι* αύτο-
  κινήτου μέ τόν άλλο κόσμο
  6έν Ιχει αποπερατωθή άκό-
  μη. Ή μεγόλη γέφυρα τής
  Έμπάρου μόλις τώρα άποπε-
  ρατοθται. Καί ή σκυρόστρω-
  σις—πού έλπΐζομε νά συντελε
  σθή πρίν έλθη ό χειμώνος—
  τώρα μονάχα άρχΐζει. Κσί δ-
  μως ό άνεμος χοθ πολιτισμοΟ
  πνέει ζωογόνος, δημιουργι-
  κός είς τόν εύλογημένον αύτό
  τόπον άπό πολλοθ.
  Είς 8λα τα πεδ(α τής αν¬
  θρωπίνης ενεργητικότητος, είς
  δλας τος έκδηλώσεις τής ζω-
  ής, ή Βιάννος έχει νά έπιδεΐ
  ξη Ιργα πού τής έπιτρέπουν
  νά ύπερηφανεύεται.
  Ή συνεταιρική (δέα έχει
  θριαμβεύσει. Πρωτοπόροι οί
  Βιαννϊτες καί είς τόν τομέα
  αυτόν, ιδρυσαν τό πρώτον συ
  νετσιριστικόν ελαιουργείον
  καΐ αλευρόμυλον, πού έξυπη
  ρετεΐ πλήρως την παραγωγήν
  καΐ τάς τοπικάς ανάγκας.
  Καί τώρα άποβλέτιουν, έκ
  μεταλλευόμενοι την πτώσιν
  των υδάτων Γκαμπριέλε—ϋ
  ψους 130 μέτρων—είς την κα¬
  τασκευήν ύδροηλεκτρικών έγ-
  καταστάσεων διά των οποίων
  θα ήλεκτροκινηθί) τό εργοστά¬
  σιον καί θά ηλεκτροφωτίσθη
  όλόκληρος ή κωμόπολις. 'Η
  μελέτη γίνεται. 'Ο ένθουσια-
  σμός ύπάρχει. Καΐ ή έπιτυχΐα
  θεωρεϊται εξησφαλισμένη μέ
  την συνδρομήν καΐ τής Άγρο
  τικής Τραπέζης. Ό πρόεδρος
  τοΰ συνεταιρισμοΰ κ. Παπά
  δογιάννης καί ό γραμματεύς
  κ. Ανδρ. Παπαδάκης μδς ά-
  νέπτυξαν τα ώραΐά των σχέ-
  δια. Έχει δέ πραγματικά ύιτέ
  ροχα σχέδια ή Βιάννος. Ό
  ταν θά γίνουν αί ύδροηλεκ-
  τρικσί έγκαταστάσεις, όνει-
  ρεύονται νά δημιουργήσουν
  φωτεινοΰς πίδακας είς την
  πλατείαν πού άπαλλοτρίωσεν
  ή κοινότης τώρα καΐ δπου ε¬
  στήθη ή προτοαή τοθ αειμνή¬
  στου Διαβάτη. Σκοπεύει άκό-
  μη νά δημιουργήση, κέντρα καί
  περίπτερα τουρισμοΰ είς την
  ρεμματιά τοθ Γκαμπριέλε καί
  κάτω είς τόν κάμπον δπου οί
  άλλες όνομαστές πηγές. Διότι
  οί Βιαννϊτες έχουν Ενα μεγά¬
  λον πόθον, Εναν ωραίον σκο
  πόν: Νά καταστήσουν τόν τό
  πον των κέντρον τουριστικόν,
  άφοΰ ή διαμονή είνε ίδεώδης
  τόσον τό καλοκαΐρι δσον καί
  τόν χειμώνα. Θέλουν νά μοι-
  ρασθοθν τή γοητεία καί τα
  θέλγητρα τοθ τόπου των μέ
  τούς ξένους. Καί θά τό κατορ
  θώσουν. Ή ύπαρξις τοθ τουρι·
  στικοϋ προοδευτικοθ Συλλό-
  γου ό «Διοβάτης» αποτελεί
  έγγόησι γι' αύτό. Άλλά θά
  πρέπει νά ξέρη κανείς τή δρα-
  σι τοθ λάμπρου αύτοθ σωμα-
  τεΐου, γιά νά έννοήση τί είμ-
  πορεΐ νά γίνη είς δναν τόπον
  δπου ύπάρχει ή καλή θέλησις,
  ή όμόνοια, ή όμαδική δράσις
  καί ενεργεια, ό ένθουσιασμός
  καί ή πίστις σ' ώραΐους, άνώ
  τερους σκοπούς. Χάρις είς
  τάς ενεργείας τοθ «Διαβάτη»
  έστήθηκεν ή προτομή τοθ Ί.
  Κονδυλακη. Χάρις είς τάς ε¬
  νεργείας τού εξεδόθη διατα
  γή τής άστυνομίας κι' άσπρΐ·
  σθηκαν δλες οί οΐκοδομές είς
  δλα τα χωρία τής επαρχίας
  κι' ελήφθησαν τόσα καί τόσα
  μέτρα καθαριότητος καί ύ-
  γεΐας.
  Χάρις είς τάν «Διαβάτην»
  —δέν είναι ύπερβολή—εδόθη
  σαν πιστώσεις διά την άπο
  περάτωσις τής όδοϋ Έμπάρου
  —Βιάννου, διά τα σχολεΐα
  τής επαρχίας, διά την έκτέ
  λεσιν έργων υδρεύσεως καί
  άρδεύσεως. Χάρις άκόμη είς
  τό λαμπρόν αύτό σωματείον
  μέ τό άκούραστον Διοικητικόν
  Συμβούλιον πού- τό άπαρτί
  ζουν οί κ. κ. Ν. Κατσαράκης
  Πρόεδρος, Ί. Παπαμαστορά
  κης άντιπρόεδρος, Ανδρ. Πά
  παδάκης Γεν. Γραμματεύς.
  Έμμ. Κονδυλάκης ταμΐας,
  Άπ. Ψαρολογάκης, Ραυτόπου
  λος σύμβουλοι, όργανώνονται
  έσπερΐδες, διαλέξεις, χοροΐ,
  έορταί ποΰ δίδουν νέαν ζωήν
  είς την ωραίαν κωμόπολιν
  καί συμβάλλουν είς την πρό¬
  οδον τοθ τόπου καί είς την
  πνευματικήν ανάπτυξιν καί
  ψυχαγωγίαν των κατοίκων.
  'Ετύχαμεν είς την εορτήν πού
  ώργάνωσε την επέτειον τής Ι¬
  δρύσεως τού. ΤΗταν μία ψυ·
  χική απόλαυσις, μία πνευμα
  τική ττανβανσΐο». Άτραγγελίες
  Στή γαλήνη των μοναστηριών
  " "ΒΡΟΝΤΪΙΣΙ
  Τό παράπονο ενός πλστάνου.
  Είς τα ληστρικά μυθιστορήμα-
  τα, μέ τα όποϊα οί ρομαντικές
  γενεές τής προπολεμικής Ελλά¬
  δος—άπό τοΰ φοιτητοθ μέχρι τής
  μρδιστρούλας καί άπό τής οασκά
  λ*ς μέχρι τοθ θυρωροθ—ίκανοποι
  οθσαν τίς άπαιτήσεις των άπό τή
  λογοτεχνία, βρίσκει κανεϊς πολύ
  συχνά περιγραφές μοναστηριών:
  Σ' αύτά καταφεύγουν καί βρί-
  σκουν στοργική περίθαλψι οί κα-
  ταδιωκόμενοι λησταί, α! άποπλα-
  νηθεϊσαι παρθένοι καί τό πεινα-
  σμένο άπόσπασμα. Είναι χωσμένα
  μέσα σέ είδυλλιακέ; ρεματιές ή
  βρίσκονται σέ δασωμένα κορφο-
  βούνια. Στίζουν μέ την ασπιλη
  λευκότητά τους τό πρίσινο περι-
  βάλλον κι' εχουν πάντοτε στ!ς αύ
  λές τους βρύσες καί ψηλά δένϊρα.
  Στά δένδρα τραγουδοθν πουλιά,
  στή σκιά τους κάθεται κάποιος κα
  λόγερος ή καλόγρια καί διαβάζει
  καί δίπλα τό κελάρυσμα τής βρύ-
  σης είνε μιά θελκτική υπόκρουσις
  στήν Εερά συμφωνία τής ψαλμωδί-
  άς τοθ καλογέρου καί τοθ τραγου
  διοΰ των πουλιών.
  Καΐ γοητεύεται 6 άναγνώατης
  των ρομαντικών μυθιστοριογράφων
  γιά νά .. άπογοητευθη^ υστερα μέ
  τό πρώτο άντίκρυσμα τής πρώτης
  Μονής, πού θά συναντήση. Βλέπει
  άντί τής άσπίλου λευκότητος ά
  προσδιόριστον μαυρίλαν, διά την
  όποιαν ειργάσθησαν μαζί δ κα-
  πνός καΐ ή άσβεστοφοβία, άντί
  τής χλομής καί μαυροφορεμένης
  ύ ΐφάς ά &
  μχή φ
  «6 τ^ν α—ιά«τ των*

  δίδας
  τήτριαν τής όδοντοϊατρικής
  Μαρίαν Ραπτάκη φοιτήτριαν
  τής φιλολογΐας, Παπαματθαι
  άκη Εύαγγελίαν φοιτήτριαν
  τής φαρμακευτικής— στήν Βι
  άννο βλέπετε δέν έπιδΐδονται
  μονάχα οί άνδρες στά γράμ-
  ματα καί τίς έπιστήμες άλλά
  κοί οί γυναϊκες—καί άπό
  τούς κ. κ. Πέτρον Κονδυλά
  κην μαθητήν τής σχολής
  των ΕύελπΙδων καί Παπατ
  θαιάκην Δημοσθένην, ένα νέ
  όν Βιαννίτην ποιητήν. Καί υ-
  στερα χορός μέ τοπικές ένδυ
  μασίες γραφΐκότατες, πού τόν
  έσυραν λιγερές γεμάτες χάρι,
  σέ μίαν άποθέωσι τής άρμο-
  νίας καί τοΰ ρυθμοϋ αί δίδες
  Εύ. Παπαματθαιάκη, Μαρ.
  Ραπτάκη, Σοσώ Φουρναράκη,
  Μαίρη Λυριτζάκη, Αθηνά καί
  Σοσώ Παπαμαστοράκη, Ροδ.
  Μαυρογένη, Κυρ. Τσαγκουρ-
  νή, Τ. Τρουλάκη, Ελένη Κό
  μη, Έλ. Χλιουνάκη καί Μαρ.
  Σφακιανάκη. Καί αντιληφθή
  καμε πόσο μεγάλο δίκηο εί¬
  χεν ό κ. Παπαμαστοράκης
  δταν έτόνιζε στήν είσήγησί
  τού δτι ό «Διαβάτης» καί ή
  Βιάννος θέλουν νά διεκδικοθν
  τα πρωτεΐα είς δλα. Άλλά
  θά ήταν παράλειψις άσυγχώ-
  ρητη, άν δέν έτονίζαμεν τή
  συμβολή κσί τής δίδος Έλπινί
  κης Ραπτάκη, αιάς έξαιρετικής
  πραγματικά κοπέλλας,σέ κάθε
  ώραία κι' εϋγενική έκδήλωσι
  τοθ «Διαβάτη» καί τής Βιάν¬
  νου.
  Λέν είναι δμως ή όμαδική
  μόνον καί ή κοινοτική προσπά
  θεια πού δημιουργεϊ την πρό-
  οδο στήν Βιάννον. Είναι καί
  ή ίδιωτική Οί Βιαννϊτες έ¬
  χουν τίς δυνάμεις τής δημι-
  ουργικότητος καί τοθ έκπολι·
  τισμοϋ στό αιμά των. "Υπό-
  δειγμα ό κ. Ιωάν. Παπανιάν·
  νης. "Ενας δαιμόνιος άνθρω·
  ποςπού έπλούησε τήνγραφική
  κωμόπολι μέ μίαν ωραίαν οί-
  κοδομή, μέ ξενοδοχεΐο Οπνου
  καί φαγητοϋ, δπου ό ξένος
  μπορεΐ νά βρή κάθε καταφύ-
  γιο μέ κάθε άνεσι καί περι-
  ποίησι. Τώρα μελετά έπέκτα¬
  σι καί συμπλήρωσι τής οίκο-
  δομής.,Κι' άλλοι άκόμη σκέ-
  πτονται νά οΐκοδομήσουν κέν¬
  τρα ώρσΐα, ξενώνες, καταστή
  ματα. Οί ξένοι πληθύνονται
  κάθε μέρα.'Η κίνησιςζωηρεύει.
  Καί ή Βιάννος θέλει ν' άντα-
  ποκρίνεται πλήρως είς δλα.
  Καί σήμερο δμως δεν τής λεί-
  δ#νδρε»ν την
  μίαν ,οΐλ
  λην ξερακιανήν, λιπόσαρκον καί
  καταλερωμένην νά σαρώνη μέ έ-
  πιμέλειαν τα 5πολείμματα τής πά-
  ραμονής των δποζυγίων είς την
  αύλήν τής Μονής.
  ♦ *
  ' Έν τούτοις στίς υπώρειες τοΰ
  Ψηλορείτη, σέ μίαν άγριοπλαγιά,
  πού τή στίζουν, σάν πράσινοι θρόμ
  6οι ζωής, πλατάνια, καρυδίές, κυ
  παρίσα κι' έλιές, πού τηνέ στε-
  φανώνουν άπό τό Ινα μίρος στε-
  νοί καί άγριοι βράχοι καί πού
  την διαποτίζουν νερά άφθονα, σέ
  μίαν πλαγιά δηλαδή σάν έκεΐνες
  των ρομαντικών μυθιστορημάτων
  ύπάρχει έ'να Μοναστήρι, τοθ ό-
  ποίου ή δμορφιά καΐ ή «άτμόσφϊιι
  ρα» υπερβαίνει κάθε «ρομαντική»
  περιγραφή.
  Είναι ή «Ίερά Μονή Βροντη-
  σίου». Πηγαίναμε νά την έπισκε-
  φθοϋμεν κινημένοι μάλλον άπό
  φιλολογικόν ενδιαφέρον. Έγνω-
  ρίζαμε πώς ύπάρχουν σ' αυτή λεί
  ψανα τής Μεγάλας Κρητικής άγι-
  ογραφίας, πώς υπήρξε κατά τούς
  χοόνους των έπαναστάσεων ορμη¬
  τήριον των έπαναστατων, πώ; τέ-
  λος πάντων, είναι πολύ ένδιαφέ-
  ρούσα γιά Ινα φιλόλογο. Είχαμε
  λοιπόν, εφοδιασθή μέ τα άναγ-
  καΐα βοηθήματα κι' είχαμε σκο-
  πό πηγαίνοντας στό «Βροντήσι»
  νά μελετήσωμε. Μά τό πρώτο άν-
  τίκρυσμα τοθ Μοναστηριοΰ διέλυ-
  σε κάθε φιλολογική προδιάθεσι.
  Είχαμε φθάσει στό Μοναστήρι
  την ώρα τοΰ δειλινοΰ, πού οί
  σκιές μακραίνουν μαζί μέ τίς κο-
  ρόνες τοΰ τενόρου τοΰ καλοκαιρι-
  ' ου. Κουρασμένοι, διψασμένοι καί
  κονιορτοβριθεΐς, υστερα άπό τόν
  ανήφορο πού άνεβήκαμε, μπαίνο-
  ' με στόν περίβολο τοΰ Μοναστη-
  ριοΰ. Δυό πελώριοι ^τλατάνοι Ιρ-
  ' ριχναν τόν ήσκιο τους σ' δλη
  ' την αύλή. Γύρω—γύρω τής αύ·
  λής «πεζοΰλες». Σέ μιά άπ' αύτές
  [ καθισμένος Ινας μοναχός έκύττα
  1 ζε ρεμβαστικά κάτω πρός τόν
  κάμπο τής Μεσσαράς καί τ' Ά-
  στερούσια δρη. Στό βάθος μιά μαρ
  ' μαρένια, πραγματικά, βρύση συν-
  ώδευε τούς ρεμβασμούς των μονα-
  χών μέ τό διακριτικό της μουρμού
  Ι ρισμα. Τό θέαμα ήταν άπό τα
  (πιό άπροσδόκητα. Κι' δταν Οστε-
  [πει τίποτε. Κι' άν έχη έλλεί-
  ψεις καμμιά ψορά δέν γίνον-
  ται αίσθηΐές. Ή παροιμιώδης
  ' φιλοξενία των κατοίκων, ή ώ-
  1 ραιότης τοθ τοπΐου, τό τρα¬
  γοϋδι τοθ νεροθ άρκοθν γιά
  δλσ...
  Μ.-
  ρα άπό ήμίωρην άνάπαυ«η κάμα
  με τό γύρο τοΰ Μοναστηοιοΰ κι'
  είδαμε τούς κήπους πού τό περι-
  βάλλουν, κι' ήπιαμε νερό άπό τή
  βρύση τού καί ρακήν άπ' τό κελ-
  λί τού, κι' δταν, καθισμένοι χά-
  τω άπ' τόν πλάτανο την ώρα πού
  βασιλεύει δ ή'λιος, άκούσαμε τόν
  ήχο τής χαμπάνας τοθ έσπερινοΰ
  νά συγχέεται μέ τό μουρμούρισμα
  τής βρύσης καί τό τραγοθίι τοΰ
  κοισιφοΰ, ένιώσαμε τότε οχι πιά
  διαθέση γιά μελέτες κ»ί ξεσκαλί
  σματα, μά κάτι δλλο πιό πολύτι-
  μο, ποίι τό είχαμε χάσει προση-
  λωμένοι σάν ΠρομηθεΓς στό νε¬
  κρόν περιβάλλον τής πόλεως. Έ-
  νιώθαμε νά βουΐζη μέσα μας τό
  συναίσθημα τής ζωής Καί τό συν
  αίσθημα αύτό ίφερε στά χεί-
  λη μας την αίσχυλική διαμαρτυ-
  ρία τοϋ Προμηθέως:
  ΤΩ δΐος αίθήρ καΐ ταχύπτεροι
  ΙτΐνοαΙ
  ποταμών τε τΐηγαί, ττοντΐων τε
  [κυμάτων
  άνήριθμον γέλασμα, τταμμή'όρ
  [τε γή,
  καΐ τόν ττανότττην κύκλον ήλΐ-
  (ου καλω.
  "Ιδεσθέ μ", οΐαι πάσχω!..
  Παράξενο βεβαία θά φανή τό
  νά λέμε, πώς ίνα Μοναστήρι, δ¬
  που καταφεύγουν οί άπογοητευμέ
  νοι άπό τή ζωή, κινεΐ τό ζωϊκό
  συναίσθημα.
  Κι' δμως αύτό συμβαίνει. Κι'
  άν παρατηρήσουμε προσεκτικά θά
  δοαμε πώς δλα τα Μοναστήρια
  I-
  —. "Γσως γ^Ε ν«τ γίνετίΠ ,βεγα-λύ-
  •τερα τό μαρτύριο των Μοναχών,
  μπορεΖ νά π^ κανείς. Ή θυαία
  των «έλεύθερων πολιορκημένων»
  τοΰ Μεσολογγιοΰ παίρνει μέγα
  λΰτερην άξΕα, τοποθετημένη άπό
  τό Σολωμό μέσα σέ μιά φύσι «σπαρ
  μένη μάγια». "Ετσι καί ή άπό-
  χρουαι των αγαθών τής ζωής' ά¬
  πό τούς Μοναχούς ίσως νά παίρ-
  νη μεγαλύτερη άξία μέ τό νά
  Τό ψυγείον.
  Διά την πρακτικήν αξίαν
  καί την χρησιμότητα τοϋ ψυ-
  γείου σταφυλών πού μελετά-
  ται νά ιδρύθη είς τόν λιμένα
  μας, έκφράζονται εσχάτως,
  ώς πληροφορούμεθα, σοβαραί
  άντιρρήσεις καί αμφιβολίαι.
  Οί άρνούμενοι μάλιστα την
  ανάγκην τοθ ψυγείου Ισχυρί-
  ζονται δτι τα εξοδα συντηρή¬
  σεως τού δέν θά καλύπτωνται
  καί δτι θά μένη κάθε χρόνον
  τεράστιον παθητικόν. Δέν γνω
  ρΐζομεν τί πρόκειται νά γίνη
  είς τό τέλος. Πάντως πιστεύ
  ομεν δτι τό ζήτημα θά συζη¬
  τηθή, θά μελετηθή καί θά έ-
  ρευνηθή άπό πάσης πλευρδς
  έκ μέρους των αρμοδίων. Η¬
  μείς είχαμεν άλλοτε την αν¬
  τίληψιν δτι τό ψυγείον έπρε-
  πε νά Ιδρύθη. Είμεθα δμως
  πρόθυμοι ν' ακούσωμεν καί
  τούς άντιφρονοθντας.
  ***
  Ή όδός Σάρχου.
  Ή έλλειψις αμαξιτής όδοθ
  καί αύτοκινητιστικής συγκοι-
  λ ωνίας είς τόν Σάρχον είνε
  βεβαία πάντοτε αίσθητή, πολύ
  περισσότερον δμως τώρα τούς
  θερινούς μήνας όπότε άρχΐ-
  ζει καί ή συγκομιδή ύπάρχει
  δέ καί μεγάλη κίνησις παρα-
  θεριστών καί έκδρομέων. Διά
  την κατασκευήν δμως τοθ δρό
  μου πού θά ένώση τό γραφι-
  κόν δσο καί πλούσιον χωριό
  μέ- την πάλιν- έχει λάβη άν
  &έν Λποπώμεθα ςτχεΐικΓτν Από¬
  φασιν τό έπαρχιακόν ταμείον
  όδοποιΐας. Έπίσης έχει εκδη¬
  λώσει καί ό Νομάρχην κ.
  Μάρκελλος ποΰ Ιμεινε κατα-
  μαγευμένος κυριολεκτικά κα¬
  τά την έκεϊσε μετάβασίν τού,
  τό Ιδιαίτερον ενδιαφέρον τού.
  η μ
  ζοθν
  βάλλον...
  η μ
  τόσο «ζωϊκό» περι
  Άς μην ξεχνοΰμε δμως καί τό
  άλλο: Πώς ή φυσική όμορφιά
  καί μεγαλοπρεπεία υπήρξε τό κυ¬
  ριώτερον όρμητήριο, άπ' δπου ό
  δ^ άνυψώθηκε στήν έπίγνω
  σι τού Υπερτάτου "Οντος:. «Ό
  ούρανός δΐηγείται δόξαν θεοΰ»
  τραγουδεϊ ό Δαυίδ κι' δ Κάντιος
  τό ίδιο πρίγμα έπαναλαμβάνει:
  Δυό πράγματα γεμίζουν θαυμα-
  σμό καί σεβασμό πάντα νεο την
  ψυχή μου. Ό Ιναστρος ούρανός
  άπό πάνω μου κι'ό ήθικός κό·
  σμος μέσα μου..». Κι' ό Παΰλος
  τό ϊδιο λέει, πώς δ άόρατος θεάς
  «τοίς ποιήμασι νοούμενοι καθορά
  ται». Κι' δπως δ πεισ;θάνατος
  Σοπενάουερ όνομάζει τό θά ατο
  «μουσαγέτην τής θρησκείας». Ά-
  νάλογα μποροΰμε καί μεΐς νά
  όνομάσωμε τή φυσικήν όμορφιά:
  Μουσαγέτην τοθ θεοΰ!
  Δέν είναι, λοιπόν, παράξενο,
  νά λέμε πώς Ινα μοναστηρίσιο
  περιβάλλον ένθυμίζει, περισσότε-
  ρο άπό κάθε άλλο, την Όμορφιά
  καί τή Ζωή. Αύτά τα δυό σταθή-
  κανε οί ίδηγητές τοθ άνθρώπου
  πρός τόν θεόν καί σ' αύτά τα
  δύο άνάμεσα ζητοθν καταφύγιο
  οί μοναχοί, σπρωγμένοι ίσω; ά¬
  πό μίαν ύποσυνείδηΐην καί άνεπί
  γνωιην εύγνωμοσύνη....
  Τό Βροντήσι θά ήτχν 2να; ί5ε
  ώδης τόπος ψυχικής αναπαύσεως
  καί χαρας. Στή νευρική έποχή
  πού ζοΰμε καί ποΰ τα δυό αύτά
  άγαθά—ή ήσυχία καί ή χαρά—
  είναι τόσο πολύτιμα, θάπρεπε ,τέ-
  τοιοι τόποι νά μην είναι ίρημοι.
  Έν τούτοις δλην την περίοδον
  τοΰ καλοκαιρινό, είνε ζήτημα άν
  διαθερίζουν στή μονή, έστο* καί
  γιά λίγες μέρες, δέκα άνθρωποι.
  Κι' αύτό γιατί δέν ύπάρχει συγ-
  κοινωνία. Τό Ζαρό, δπου περνόί
  άμαξιτός άπέχει μίαν ώρα κι' δ
  δρόμος είνε άδιάβατος. "Ετσι ό
  διαθεριστής δυσκολεύεται στήν
  προμήθεια των τροφίμων καΐ άναγ
  Θά αποπερατωθή.
  Είνε ευχάριστος ή πληροφο
  ρία δτι απεστάλη είς την Γε¬
  νικήν Διοίκησιν η διατεθεΐσα
  υπό τοθ ύπουργεϊου των ΟΙ
  κονομικών πίστωσις διά την
  αποπεράτωσιν τοθ δικαστικοθ
  μεγάρου τής πόλεώς μας, μέ
  την παρατήρησιν δτι ή πίστω¬
  σις αυτή πρέπει νά έξαντλη-
  θή μέχρι «τοθ τέλους τοΰ τρέ¬
  χοντος οίκονομικοϋ ετους. Δι
  ότι έτσι θά αποκτήση ή πόλις
  δα ωραίον οίκημα καί ή δι-
  καιοσύνη θά στεγασθή κατά
  τρόπον άνετον, άξιοπρεπή,
  ανάλογον πρός τό γόητρον
  καί, τό κθρος πού έμπνέει.
  ρ Έπίσης θά Ιπρεπε νά υ-
  πάρχη Ινας συγχρονισμένος ξενώ-
  νας ατό Μοναατήρι κι' έκεΐ άντί
  πληρωμής βεβαία, νά παραμένουν
  άνετα οί επισκέπται. Κι' ό ξενώ-
  νας αύτός ύπάρχει, άλλά μισοτε-
  λειωμένος, καί χρησιμοποιεΤται
  ώς σταυλος καί ώς άποθήκη. "Ας
  φροντίσουν λοιπόν αύτοι που ί·
  χούν την σχετικήν άρμοδιότητα
  γιά την άρσιν των δυσκολιων αυ¬
  τών.
  Σ' Ινα τόπο δπου ύπάρχουν τό¬
  μνημεϊα τής Εατορίας μας κι'
  δπου ή φυσική δμορφιά άδελφω-
  μένη μέ τή χριστιανική καλωσύ¬
  νη άιτολυτρώνουν τόν άνθρωπο,
  χρειάζεται πολλή προσοχή καί
  πολλή άγάπη.
  Ό Πλάτανος, κάτω άπό τόν δ·
  ποίο συνεδρίαζαν οί επαναστά¬
  ται τής Μεσσαράς καί δ δποί-
  ος ήκουσε την φωνήν τοθ Κό¬
  ρακα νά άναπτύσση σιγανά τα πό
  λεμικά τού σχέδια, «ίν' Ιρημος
  καί παραπονεμένος.
  Δέν άκούει παρά μόνο τούς
  κοασμους των βατράχων καί πότβ-
  πότε τό μοντέρνο τραγουδάχι κα-
  μιάς περαστικής παρέας:
  Κάποιο μυστικό
  θέλω νά σοϋ τιώ...
  σ' άγαπώ...
  "Αν έλεγε καί δ Πλάτανος τό
  μυστικό τού, ασφαλώς ή επωδός
  καζεται να καΐαφευγη στό κελλί · του δέν θα ώμοίαζε μέ τοΰ η,ο^ίρ
  τοΰ ΜοναχοΟ, πού δπως καί νάναι,' νου Χραγουδιοΰ. θά ήταν Ινα πα-
  δένμπορεϊνά είνε πίντα άνοιχτό... ράπονο Χατα τη-ς επιλήσμονος γ§.
  Μια έπέκτασι λοιπόν τοθ άμαξιτοΰ νι^ς μας,
  πρός τό Βροντήσι θά ήτανε ϊναθβίο '" Μ,ν. Π«ρλ«μ«β
  ^
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  III
  ΕΗΜΗΤΗ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  'ρον τό κινηματογοαφικόν άρι-
  στούργημα: «Φρουλάιν Ντόκτωρ·.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ·.-Σήμε-
  ρον ή γλυκειά όπερέττα: «παρά
  δεισος γυναικών».
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΩΡ%
  ΣΗΜΕΡΟΝ

  μ. μ.
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  Ένα άριστούργημα
  τής Γαλλικής κινημα-
  τογραφίας, ένα έργον
  κατασκοπείας:
  1
  Άπό τού θρόνου ι
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΐΓΤΡΑΝϊΙ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ -=
  <=>
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσανβέμων.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ήλιόλουτρα κσι ύγεία.
  50δβν
  Μή φοβάσθε τόν ήλιον. Πη-
  γαίνετε είς αυτόν δσον ήαιτορεΐ-
  I
  τε περισσότερον. Άλλά μή λη·
  — .., , _ _ 'σμονήτε δτι ίνα άστρον μέ τό·
  —Πολίτα πρόεδρε,σαςπροσ ^ δυυσμι έΐΙιβαλλεΓ Καί ώρι
  καλώ νά εΰαρεστηθήτε νά πά σμένας προφυλάξεις. Δέν ττοέπει
  ρατηρήσετε είς την κατηγορου νά_ έκτίθεσθε ιίπότομα είς τίς ά-
  μέ τίς
  η
  δέν απήντησεν είς ^
  ό §
  το,α Ρζ..
  να έξοικειωθητε
  Π
  , μένην δτι
  'τά γεγονότα ποΰ ανέφερεν ό θωπεΐέ^ νΟυ?~Προ*σ7ατεύετε ϊό
  'Εμπέρ. > δέρμα σας, άλείφοντάς το μέ
  Ό πρόεδρος ΰπεχρεώθη τό-'λάδι ή μέ μία λιπαρά ούσία.
  τε νά την ερωτήση. 'Εκείνη ά-! Πο.έηει δ^ ν* είσβε τιεπει·
  1 , ' , } ιΙ , ' . σιΐένη δτι τό λαδι η ή λιτταοα
  νεσήκωσε υπερήφανα τό κεφά ο0σ{α' πού θα μετ'αχειρΐσθήτε
  λι της καί απήντησε μέ ζωη- 'τΐεριέχουν ϋλικά τα δΐΐοΐα θά
  ράν φωνήν |σχηυατίσουν ίνα εϊδοη προφυλα
  Ι -Δέν απήντησα διότι ή φύ, ι«ηοος. πού θά έμποδΐσουν τίς
  , ■ ' , , '. πολυ δυνατες άκτινες να προ-
  σις άρνειται νά απαντήση σβαλλουν τήν· έπιδερμίδα σας.
  είς παρομοίαν κατηγορίαν έ | Προφυλαγμένες κατ' αυτόν τόν
  ναντίον μιδς μητέρας. Επικα τρόπον, ήαποοεϊτε νά παίζετε
  λοΰμαι την μαρτυρίαν δλων!είς τόν ήλιον, δσον θέλετε, ήαπο
  των μητέρων πού ευρίσκονται [ρ%™ £*™<«'°»* *%%*?£ τύχόν ενταύθα. Ρ1 , 1 σας άρέσει. Ολα ούτα έπιτρέ ! πονται δμως έφ' δσον ό δργανι- , --λ- -·--------- ι ττονται ομως εφ όσον ο οργανι· | Πράγματι, ή αϊθουσα συν|σμός σας δέν παρουσιάζει καα εκλονΐσθη άπό βηθεΐαν άγσ μιά άνωμαλία έφ' δσον είσθε γ ή |μς ς ρζ εκλονΐσθη άπό βηθεΐαν άγσ μιά άνωμαλία, έφ' δσον είσθε νάκτησιν. ΑΙ γοναϊκες τοθ λα!τελείως ύγιής. οθ, οί έργάτριες, οί μπεκροϋ' Τα ήλιόλουτρα έιτιτρέτΐονται ε Γ·.1 . . μετα την χωνευσιν. Είνε επι- δες, μόλις συνεκράτουν την, £ίνδυν0 'να ^άνετε ηλιοθεραιτε(α άναττνοήν των. Ενοιωθαν μυ κατά την διάρκεια τής χων*υ3ε- στηοιωδώς δτι προσεβλήθη τό ' ως· θά προσβληθήτε άπό δυνα- ί ό οοκέψαλο Κατά τή στηοωδώς δι ρβήη ς ρβή φϋλόν των μέ την κατηγορίαν .τό πονοκέψαλο. Κατά τή ν δ άρ· οί κίνδυ· Ή άσύλληπτη κατά- σκοπος τού παγκοσμί¬ ου πολέμου όλοζώντα- νη ή καταχθόνιος, ή αίματοβαμμένη δράσις της στό Άνατολικό Μέτωπο, στή Θεσσαλο νίκη καί α τα Μακεδο· νικά πβδία. Πρωταγωνιστούν: ΟΙΕΡΜΒΛΛΙΙΙΡ ΝΤΙΤΑ ΠΑΡΛΟ ΠΙΕΡ ΦΡΕΝΑΙ Σήμερον ώρα 7 μ. μ. άπογευματινή διά τελευ¬ ταίαν φοράν: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΪΧΙΑΣ Αριθ. 8092 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Άναβληθέντος Πλειστηριασμοΰ Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών Εμμανουήλ Α. Κονιωτάκης, έν Βόρροις Πυργιωτίσσης κατοικο- εδρεύων δηλοποιώ δτι: Ό διά τού υπ' αριθμόν 5454 τής 4ης Απριλίου 1934 προγράμ ματός μου πλε'.στηριασμ'-ΰ περί¬ ληψις τού δποίου εδημοσιεύθη είς τό 6π' αριθμόν 3793 τής 8 Μαίου ίδίου έτους 1934 φύλλον τής έν Ηρακλείω εκδιδομένηςέφημερίδος «Ανάρθωσις» πρακηρυχθείς δημό σιος άναγκαστικός πλειστηριασμός τ^ έπισπεύσει τής έν Αθήναις .Έθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλάδος κατα τ,οϋ οφειλέτου Εμμανουήλ Ιωάννου Πιπεράκη κτηματίου κατοίκου Βόρρων ώς μόνου έκ διαθήκη; χληρονόμου τού αποβιώσαντος άδελφοθ τού Στυλια νοθ Ιωάννου Πιπεράκη κατοίκου Βόρρων των έν τώ είρημένφ προ- γράμματι αναφερόμενον καί περι- γραφομένων άκινήτων κττΐμάτων άναβληθείς ένεκεν νομίμων λόγων γενησεται συμφώνως πρός τού; δρους τοθ είρημένου πρ$γρί[ΐμ%- τος κατόπιν τής δπ' αριθμόν 408 ένεστ. έτους αποφάσεως τοθ κ. Προέδρου των έν Ηρακλείω ΙΙρωτοδιίών την 11 Σεπτεμβρίου ένεστώτος Ιτους ημέραν Κυρια¬ κήν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον έμοΰ ή τοθ νομίμου άνα· πληρωτοθ μου καί έν τω αύτόθι συμβολαιογραφείψ μου ένθα κα- λοθνται οί βουλόμενοι νά πλειο¬ δοτήσωσιν. Εγένετο έν Βόρροις Πυργιω¬ τίσσης Κρήτης σήμερον την δεκά- . την τετάρτην Αύγούστοιί τού χι λιοστοθ ένεακοσιοστοθ τριακοστοθ όγδόου Ιτους ημέραν Κυριακήν χαί έν τώ ενταύθα Συμδολαιογρα φείφ μου ίδιοκτησία Μαρίας Ν Κραθαγάκη δι' ήν ληπτέα τέλη χαί δικαιώματα δραχμα! εκατόν πέντε καί υπεγράφη παρ' ίμοθ. Ό 2!υμ6ολαιογράφος Έμμ. Α. Κβνιωτάκης Άκριίές αντίγραφον. Έν Βίρροις αυθημερόν. αυτήν εναντίον τής Μαρίας— ν£Η ήλι£σεως εΙνε μενσλΰτεροι. Άντουανέττας. Ο πρόεδρος Εάν έπομένως βρεθήτε είς την έσιώπσ, ό άδιάκριτος ένορκος άνάγκη νά μείνετε είς τόν ηΛιο έχσμήλωσε τό βλέμμσ. Όλοΐ Μετά τό πρόγευμα, φορέσετε ίνα ί * ^ ' ,η *. χ λ η έλαΦρό ϊνδυμα, καθώς καί ένα συνεκινήθησαν άπό την θλιμ- πλοτυγυρο κσ,πέλλο.'ΕπΙσης ά- μένην αγανάκτησιν τής συκο- ;ποφεύγετε νά μένετε την περισ- φαντουμένης γυναίκας. Ό Έμ σότερη ώρα τής ήλιοθεραπείας πέρ εφυγε χωρίς νά προσθέ- «μΐφοόμιτα». Παρ' δλην την πρα· ση λέξιν. "Ολοι ησθάνθησαν Ι ^,^—^ καί ϊσως καΐ αύτός ό ϊδιος,'Ι* δτι την κρισιμωτέραν πιθανώς ' ι στιγμήν ή κατάθεσις αυτή ε¬ ναντίον τής Μαρίας—Άντου ανέττας υπήρξε μέγας ήθικός θρίαμβος. Έκεΐνο πού επρό¬ κειτο νά την ταπεινώση την άνύψωσε. Ό Ροβεσπιέρος πού έμαθε τό επεισόδιον τό ΐδιο βράδυ, μόλις ήμπόρεσε νά συγκρατή ση την οργήν του εναντίον τοΰ 'Εμπέρ. Αύτός, τό μόνο πολιτικό μυαλό άνάμεσα είς δλους έκείνους τοΰς ταραχο- ποιούς, αντελήφθη άμέσως την τεραστίαν άνοησίαν ή ό· ποία διεπράχθη1 διά τής προσ κομίσεως ενώπιον τοθ δικα- στηρίου τής βλακώδους αυτής κστηγορίας, την οποίαν έσο- φίσθη ίνα παιδί όκτώ χρονών εναντίον τής μητέρας του, ά¬ πό φόβο καΐ άπό αϊσθημα τής ένοχής. «Αύτός ό βλάκας ό 'Εμπέρ, είπεν ό Ροβεσπιέρος καταστενοχωρημένος, τής προ σέφερε την τελευταίαν στιγ¬ μήν τόν θρίαμβον αυτόν τής κοινής συμπαθείας». (συνεχίζεται) κτικότητα τής στάσεως αυτής ·τά άποτελέσματο έν τούτοις είνε Η ΜΑΧΗ κ"λΛντ Φαθέθ 42ον —Τα έχομε 8λα αύτά! άποτελέσματο έν τούτοις είνε _, ιιάθατε νά -τ δυσάρεστσ. Άπό αίσθητικής άπό- , ?**_ V*™™ να .χ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφίκετο έτΓ αδεία είς την πόλιν ιιας ό ταγματαο χης χωροφυΧακής κ. Γραφανά¬ κης· —Έπίσης άφίχθη πρό ημερών υετά τής δίδος θυγατρός τού ο φίλος κ. Γεώργ. Κανάκης. —Ανεχώρησε δι' Αίγυπτον με σφ "Αθηνών, ό φίλος κ. Τήλέμα Καί χος Δασκαλάκης. ψεως εΤνε έν πρώτοις πολύ ά· σχημη, διότι ή πλατή υαυρίζει οθμε. Ώ! έχομε μεγάλες άέί Άλ χμ μγς περισσότερο, άλλά πρό πάντων ωτΐείς άττέναντί σας! Άλλα δλα δότι δέν άναπνέΕτε καλά ί·ί λ ά η Γύρω στήν πόλι. διότι δέν άναπνέετε καλά, ί·αυϊαείνε καλάκυρίω; γιά την τό Γεωργικόν Έτυελη Χ^μο°και Γέ0ζσοωνταςσ?ο;βολή έν καιρώ είρήνης. Στόν πό πηύθυνεν εγκύκλιον * "- ' πΐέζ°"Λαςτ 'λεαο, τί άπρόοοπτα είνε τόσο «^Γί»^,^ - στςήθ6ς οας^Ό «^βλωαχ« είνε πολύ θερμάς λόγω της αν- ταντκλάσεως. Άποφεύγετε έπομένως νά *οι μασθε είς τόν ήλιο καί προσπα- γγός σΐς χ ρ ώτατον ναυμαχήση τίαες φοοές, άπό τό βάρος διά τούς μεταφορεϊς Των φ φ.δεργάτας. έν ταίς καις, οτα παντοΰ, ένίχηαε! Πώ;; Μέ τί μά _·Από Τ1"νων ήμερων μετεφέο. για; Νά τί θί θέλαε νά μάθω θη ενταύθα καί τό δύ με! Τί έκαμαν ό λ ό Ζέβ 4 ; Από 1 θέλαμε νά μάθω θη ενταύθα ό Ρότνεϋ, ό Κέ· λε^φ^ρεΐον μφέ καί τό δεύτερον αυτοκίνητον δπΕρ πολλά! θομηθήτε νήν δ,ίίδχ τής 10ης Αύγούσιου! ' —Διά τής έγκυ<λίου τό .υ,ιν*- Έκύτταζε τα μάτια τοθ Αγ λητήριον συνιστά νά άποφεύγω11· σκιε- γλου, δπως ένα; κυντΐγός κυττά σιν οδτοι την πληρώσιν των οτο »α,, ιΐ ι ο' » ^ > £ φιδοσακων είς μεγαλύτερον Ά'τ
  ■ ■ ττ1νίζ«ι τόν θαμνο από τόν οποίον £ χων 80 οαρω'ν Κ " ρϊ
  ανάγκην νάάναπαυθήτε.ίστω και πρόχειται νά βγ2 τ0 θήραμα: Η-Καί τουτο ίνα" μή παραβς,Ι
  ΥΙΑί προφυλάξεις αύτές είνε πό- ~° άγγλικός στίλος έχει νωσι τό _ καθορισθέν ανώτατον
  λΰ εΟ<ολες καΐ δέν πρέπει νά σας έμποδίσουν νά κάνετε λου- ( αων χΐώνων! Καί πάντοτε, καΐ τρά ηλίου, αέρος καί φωτός. Τα ήλιόλουτρα άποτελοϋν ένα θαυματουργόν δώρον τής φύσε¬ ως, γιά δλες τίς ήλικίες- "Ολοι μας άντλοθμε άΐΐό αύτό ενα συ- ναίσθημα εΰεξίαο. Άλλ' έπαναλαμβάνω ύπάρχουν περιπτώσει1·, πού όφείλομε νά τα άποφευγωμε γιά ολίγο και· ρό, ϊσως καί γιά πολό. Αύτό έ ζαρτάται άτό τόν όογανισμόν μας, άιό την κατάστασιν είς την όποιαν ευρίσκεται ή ύγεία μας. Όταν κανείς δέν είνε βέβαιος γιά τόν εαυτόν του, δταν 6χη £■ στω «αί την παραμικρή ύΐτοψία, διά την κατάστασι τής ΰγείας τού, όφ^ίλει, ·προτοΰ άρχΐσει ήλιοθε· ραπεία, νά συμβουλισθή τόν ια¬ τρόν. Ύπάρχουν περιπτώσεις κατά τίς όΐΐοίεε, άπαγορεύονται τέλει τα ήλισλουτρα. Έλπίζω δτι ένδιαφέρουν. η Ντιατεγκέ ως δέν θά σάς ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΓΚΛΤΑΣΤΛΣΕ1Σ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή γλυκειά Γερμανι- κή όπερέττα :ού Ροβέρ- του _τόλτς: ΠΑΜϋΙΣΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΝ Όρτένσα Ράκυ, Ίβάν Πέτροβιτς, Γκεώρκ Αλε¬ ξάντερ, Λέο Σλέζακ, Χάνς Ρίχτερ. "Ενα έξαιρεπκό φίλμ, μέ πεταχτή καί γλυκειά μουσική, ώρχία τραγού- δια καί θαυμασία ύκό- θεσι. Καί Ζουρνάλ. .-Λ,. Οί χ. κ. καταναλωτάς πάγου εΐδοποιοΰνται ότι ό πάγος πωλεΐται είς τα πρατήριχ πρός: Δραχ. 8 (οκτώ) ή στήλη » 4 (τέσσαρας) ή ημίσεια » 2 (δόο)τό τέταρτον. Εφιστώμεν όθεν την προσοχήν των κ. κ. κα- ταναλωτών ότι δέον όπως πληρώνουν ακριβώς τα ανωτέρω καί ούχι περισσότερον. (Έχ της Διευθύνσεως Α. Ε. Ξενάκης Λιανάς). πελ, ό Ζέρβις, ό Νέλσων, γιά νά μή κινηθοΰν ποτέ, ποτέ, ποτέ; νωνία'ς.'" —Ξέρω κΓ έγώ, είπεν ό Φεργ —'Απομένει τώρα νομίζομεν κάν, χαμογελώντας. ,να έπισκευασθοθν, (θά έλέ Έφθαναν πιά σΐούς κήπους. Υ°^εν. - μάλιστα νά άσφαλτο- ,„, , ι · 7 · στρωθουν μονίμως) αι άγουσαι εΊγ 1ο παρκο ετελείωνεν άποτομα αέ ^ προώσ^εια Αδοί καθόσον ή ενα είοος εξώστου, σ:ενοΰ καί μα κατάστασις είς την όποιαν εΰ κεουλοΰ, στόν οποίον ήσαν φυτευ ρίσκονται δέν είνε διόλου έξυτΐη· μένες κερασίες, κατά πεντά Ρ^1^ των «ναγκών τής συγκοι προσέχη Κυριακήν 04 τε δες. Έ*εΐ πλάϊ σέ ένα σκοπευ _ ^ _( ^ή; προ ρή Τε τηριο με τοςα, υπήρχεν ενα τει3 λεσθοΰν ώς γνωστόν υπό των Ι ναυτοπροσ<όπων Ηρακλείου οί έή ί άώ δ ζεϊ Ι ρ ρείου —Κύττα! είπεν ό Ψεργκάν, ευ έτήσιοι ναυτικοί άγώνες διά τό χαριστημένος ποϋ μιλοΰ/ε γιά αλ ταθνλεηλ^νΐ0ν "λυμβη,ικδν «Ρ«· λα κράγματα. Κύττα! Ζάν Φρανσουά Φέλτζ!... Ό ζωγράφος έκαθόταν τάθλημα ό κΰριος —Επ" εύ<αιρ(α θά διοργανω¬ θή μεγάλη ναυτική έορτή. —Τόσον οί άγώνες δσον κοΐ έορτή προβλέπεται δτι μπρο στά στό τειοποτεΐο^αί είχε μπρο ^εΤ^αι Γα^^Γτα^Λό^ στά του ένα φλυτν,ανι τααι. Εαη τών καταβληθεισών προσπάθειαν χώθηκεν, εύγενικά. Ι ΰΐτό των ενδιαφερομένων όργα —Πώς πάτε; ηρώτησεν ό Φερ νώσεων καί δτι θά συγκεντρώ- Ισουν πολύν κόσμον είς τόν λι· Ό μαρκήσιος Γιορισάκα έχαι ρετοϋσε, βγάζοντας τό χασκέτο του μέ τα χρυσί γαλόνια: —Έδώ είσθε, άγαιτητέ μαίτρ! Ένόμιζα πώς βρίσκεαθε στήν βίλ λα Ό πλοίαρχος Φεργκάν καί έγώ, έπιστρέφαμε τώρα καί έλπί ζαμε νά σας βροθμε έκεΐ... Ή μαρκησία δέν σάς κράτησε; —^Προσεπάθησε. Άλλά ή πόζα είχε παραταθή πολύ... Ή μαρκη σία είχεν ανάγκην άναπαύοεως καί έγώ ύπαίθρου. . —Σάς λέμε λοιπόν-τ}ρεβου*ρ... Αύριον, χωρίς αμφιβολίαν; (συνεχίζεται) ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό βλα τα καταστηματα καί αύτά άκύμη των έπαρχιών ταίς κλωσταϊς Μάρκας «Στβυρός». Ό Συμδολαιογραφος Μοιρών. Έμμ. Α. Κβνι«τ«χη« Σημ. Λόγω τής εορτής σήμερον ώρα 7 1)2 μ. μ. άπογευματινή. Ήτοι σβυγάκια, τριιπώμοιτα χιθάρας, καρόλια κβντήμα- Τβς, κουβάρες, Μουλινέ, Κοτόν «ερλέ, Βαμβακάκια, χβυ- βάρες χβντήμοιτος χ. λ. π. "θλ* τ* ώς άν« εϊίη βΐνβι ά- φβάστου ποιότητος, καί χρωμάτΜν πγγυημένων καί στ«ρ<- δν. Μί« δβκιμή 9ά αάς π«ίσο οιά τίιν άνωτερότητα τών κλωστών τής μάρκας «Σταύρος.» Άντιπρέσΐίπος διά τβυς Νομούς Ήραχλβίβυ—Λασηθίου: Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Τό έν Άγίω Νικολάφ ύπο- κατάστημα τής Άγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος, έντο- λή Διαχειριστάς Έπιτροπής τοΰ* Έλαιουργικοϋ Πιστωτι· κου καί Πωλήσεως Συνεταιρι- σμοθ Καλαμαύκας, προκηρΰσ σει την Ιην Σ)βρίου 1938 ημέ¬ ραν Τετάρτην καί ώραν 10— 11 π. μ. μειοδοτικόν διαγωνι¬ σμόν διά κλειστών προσφορΰ,/ με εκπτωσιν άνευ όρίου επί τών τιμών μονάδος τοϋ τιμο- λογίου, πρός άνάδειξιν έργο- λάβου διά την κατασκευήν τοΰ Έλαιουργείου τοθ 'Ελαι- ουργικοθ ΠιστωτικοΟ καί Πω¬ λήσεως ΣυνεταιρισμοΟ Καλα μαύκας. Ή Δημοπρασία γενησεται είς τα έν Άγίω Νικολάφ γρα ψεΐα τής Αγροτικάς Τραπέ¬ ζης τής Ελλάδος. Ή δαττάνη προϋπολογισθή είς δραχμάς 580.000 (ττεντακο οίας ογδοήκοντα χιλιάδας). Ώς εγγύησις θέλει κατα- βληθή πέντε τοίς εκατόν επί τοϋ προϋπολογισθέντος πό σοϋ είς μετρητά ή γραμμά- τια παρακαταθηκών καΐ δανεί ών ή" έγγυητικήν επιστολήν ανεγνωρισμένης Τραπέζης. Ώς έργολάβοι γίνονται δέ κτοΐ έογολάβοι δημοσίων Ιρ 'Κπ' εύκαιρίά τής σημερινής τοπικής εορτής, καθιερωθείς, Κυριακής άργίας, θά σημειωθή πάλιν μεγάλη έκδρομική κί¬ νησις. —Ιδιαιτέραν ζωήν θά σημειώ· σουν τα έζοχικα σπιτάκια καΐ οί καλύβες τών ά_μπελιών τών συμπολιτών κτηματιων δπου-κατά κανόνα προσκαλοθνται νά διημε ρεύσουν οί φίλοι τής έξοχης καί γνωστοί φυσικά είς τούς πρώτους. — Είς την σημερινήν τοπικήν εορτήν Θά μβτάσχη καί τό σώμα τής Έθνικής νεολαίας. —Ιδιαιτέρα επισημότης θά δο¬ θή είς την εορτήν διά τής προ¬ σελεύσεως είς τό Ιστορικόν να¬ όν τοΰ_ άγίου Τίτου τών άρχών καί τών όργανώσεων. —Ώς γνωστόν την ημέραν αύ την εΐθισται νά άπονέμωντσι ίδι· αίτεραι τιμαί καΐ είς την μνήμην τών 17 "Αγγλων όπλιτών οΐτινες δπεσον την 25ην Αύγούστου 1898 υπέρ τής Κρητικής ελευθερίας. —Μέ τό χθεσινό μελτεμάκι τό άπειληθέν πάλιν άπό προχθές... κΰμα καύσωνος εμετριάσθη. —Έν τω μεταξύ οί οΐωνοσκό ποι τού) καψενεΐου έπιμένουν πά λιν διά την συνέχισιν τού θέρους καί τόν Σεπτέμβριον. —Τα σημεΐα τών καιρών έτό νιζον είνε άσφαλή επί τού προ- κειμένου! . — Είς τόν κινηματογοάφον Ποο λακάκη προβάλλεται σήμερον είς πρεμιέραν τό ιστορικόν φίλμ «Φρουλάιν Μτόκτωρ» μέ πρωτα γωνιστάς τόν διάσημον Πιέρ ΜπΛανσάρ καΐ τόν Π.έρ ΦρεναΙ καθώς καί την Ντίτα Πάρλο μίαν άπό τάς έξαιρε-ικάς πρωτα γωνιστρίας τής όθόνης. —Ό «Απόλλων· άπόψε προβάλ λει είς απογευματινήν καί έ σπερινήν μανικήν παράστασιν όπερέτταν την γερ Παράδει σος Γυναικών» μέ μουσικήν τού Ροβέρτου ΣτόΛτς καί μέ πρωτα γωνιστάς την Όρτένσα Ράκυ καί τούς Ίβάν Πέτροβιτς Γκεώργκ Ά λεξάντερ. 6 Ρεηβρτιρ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ γων πάσης οίκοδομικά. τάξεως δι' εργα ■ ■ε ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Μαγαζείον •ίς την πλατείαν Λίμπλϊτζίδιχα (όδδς Άγιοστεφανιτων), Πληρο· καρά τώ Κ·φ. χ. Μαρή. Τό πρατήριον οΐνων Άντωνίου Μπετεινάκη Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν του Οτι διαθέτει σοθμες Βλων των ποιοτήτων. ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα 8λων. Μελέτη καί συγγραφή υπο¬ χρεώσεων ευρίσκονται κατα¬ τεθειμένα παρά τώ έν Άγίφ Νικολάφ ϋποκαταστήματι τής Α.ΤΈ. καΐ παρά τώ κεντρικώ καταστήματι τής Άγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος (τμή μα Γεωργικής Μηχανικής) Ά θήναις δπου οί ένδιαφερόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν προσερχόμενοι καθ1 εκάστην 12--1 π. μ. Ή έγκρισις των άτιοτελε· σμάτων τοθ διαγωνισμοΟ ένα- πόκειται είς την απόλυτον κρί σιν τής κατά τ' άνω^ρω Δια- χειριστικής 'Επιτροτιής, μετά σύμφωνον γνώμην τής Διοική¬ σεως τής Άγροτικής Τραπέ¬ ζης τής Ελλάδος. Έν Άγ(φ Νικολάφ τή 5 Αύγούστου 1938. Άγρβτιχη Τραπέζα τής Έλλά- οος(·Υ«βχ«τ«στπμα Άγίβυ Νιχβ Ή Κοινότης Μοιρών Και¬ νουρίου: Προκηρύσσεί δτι: 'Εκτίθεται είς διαγωνισμόν φανεράς μειοδοτικής δημοπρα οίας έν τώ Καταστήματι τής Νομσρχίας ή εκτέλεσις τοπο- γραφικής άποτυπώσεως καΐ ρυμοτομικής μελέτης τής κω μοπόλεως Μοιρών, την 21 ην Σεπτεμβρίου, έ. έ. συμφώνως τής υπό τής Μηχανικής ύπηρε σίας Κοινοτήτων ΝομοΟ Ηρα¬ κλείου, συνταχθείσης μελέτης, καί τών ύπ' αυτής προβλεπο¬ μένων δρων καΐ υποχρεώ¬ σεων. Τα σχετικά τής μελέτης ευ¬ ρίσκονται κατατεθειμένα είςτό γραφείον τής κοινότητος Μοι¬ ρών καΐ τό τοιούτον τής Μηχα νικη"ς υπηρεσίας Κοινοτήτων ΝομοΟ Ηρακλείου ένθα οί βουλόμενοι λαμβάνωσι εργασίμους ώρας. Ό Πρόεδρος τής Κοινότη- δύνανται νά γνώσιν κατά τάς τος. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη» 11ΩΑΟΓΝΤΑ1 86ο ζεύγη μ 'λίθΐι» διαμίτρου 1,20 μέτρον.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  «ής.
  =Χή Κυρίαι
  γνωστόν
  ** 'Ηρβκλ
  οί άγωνε
  <ολυμβ Ατι*Π έορτΤ ,*Υωνϊς «ν· ιματικώτατοι ] Εΐσών ιτροσ«| ιαφερομένο», 'τι θά .όσμον Ιας, ζωήν θά «Ι» μ ηματιων ίποοι ιαλοΰνται ΜΙ »ίλοι τής Κ •υσικό εις γ σημερινήν άσχη νεολσίας. ιρτήν τ ό ι Τίτου (όν την 0ρ ά άπον1|0|! καί Κίψ ην Αύγοοο» ιτικης έλεάϊ •σινό ίύνφ Κιν άπό ιρΤ ις έμετρΜ εταξύ οί Λ» νέ (ου έκ**· ιυνέχισιντου» έμβριον. των νηματογοά*·" [λλεται οί ■, ίσΐοριΜ» όκτωρ» μέι κ &ιασημ°ν. τόν Πέρ Τήν Ιττίϊα| γ όθόνης. ,ων σπ6ψ£« ,γευμστινΐ* ' 3άσ τάσιν '? ί. μέ μθθ«* /άς καΐ μ* < •Ορτένσα «· 3οβιτς Γ««# οίας Ι Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. ~' 383ον Ό Μάριος δέν έδιδε προσοχήν είς ταυτα τα συμπτώματα. Έκ τής φάσεως τής δειλίας μετέβη, κατά φυσικήν κσί όλεθρίαν πρόοδον, είς τήν φάσιν τής τυφλότητος. Ό έρως τού έκρατύνετο. "Ολην τήν νύκτα εΐχε διαλογισμούς. "Επειτα δέ τοθ ήλθε καί άνέλπιστόν τι εύτύχημα, ελαιον επί τής φλογός τού, διπλασιασμός σκοτίσς είς τούς οφθαλμούς τού. Ε¬ σπέραν τινά, περΐ λύχνων αφάς, είχεν ευρεί επί τοθ έδωλίου, άφ' ου «ό κ. Λευκίας καί ή θυγάτηο τού» είχον έγερθή, Εν μανδήλιον, άπλοθν μανδήλιον, ά¬ νευ κεντημάτων, λευκόν δμως καί λεπτόν, τό ώσ- φράνθη, καί τοΰ εφάνη δτι άνέπνεεν άνεκλάλητον εύωδϊαν. Τό έλαβε μετά παραφόρου ν,αράς. Τό μανδήλιον τουτο εφερε σήματα Ο. Θ. Ό Μάριος ουδέν έγίνωσκεν περί τής ωραίας κόρης, ουδέ τήν οικογένειαν, ουδέ τό δνομα, ουδέ τήν κατοικίαν της* τα δύο ταυτα γράμματα ήσαν τό πρώτον πράγ μα δ έμάνθανε περί αυτής" άξιολάτρευτα κεφαλαι- ώδη στοιχεΐα, έξ £>ν ήρξατο άμέσως νά έξάγη συμ
  περάσματα. Τό Ο ήτο βεβαίως τό άρχικόν στοιχεΐ
  όν τοΰ όνόματος Ο ύ ρ α ν ( α ! εΐπε καθ" εαυτόν
  τί γλυκό δνομα! 'Εφίλησε τό μανδήλιον, άνέπνευσε
  τάς άποπνοίας τού, τό έπέθεσεν είς τήν καρδίαν
  τού, επί τοϋ στήθους τοθ γυμνοΟ" καί ταυτα μέν
  τήν ημέραν τήν δέ νύκτα υπό τα χείλη τού θέλη-
  σας ούτω ν' άποκοιμηθρ. '
  ΑΙσθάνομαι δληντης τήν ψυχήν είς αύτό! έλεγε.
  Καΐ σημειωτέον δτι τό μανδηλιον τουτο ήΐο τού
  γέροντος, άπό τοΰ όποίου εΤχε πέσει άνεπαισθήτως.
  Τάς άκολοΰθους ημέρας, μετά τό εϋρημσ τουτο,
  δέν παρουσιάσθη πλέον ό Μάριος είς τό Λουξεμ-
  βοθργον, ειμή φιλών καί σφίγγων τό μανδήλιον
  επί τής καρδίας τού. Ή δέ καλή κόρη δέν ένόει τί
  τουτο εσήμαινε, καί διεδήλου είς αυτόν τήν απορίαν
  της διά νευμάτων, μόλις διακρινομένων.
  —Όποία σεμνότης! έλεγεν ό Μάριος.
  Η'.
  Καί οί απόμαχοι αύτοι είναι εύδαίμονες.
  'Επειδή προεφέραμεν τήν λέξιν σεμνότητα, καί
  έπειδή τίποτε δέν κρύπτομεν χρεωστοθμεν νά είπω¬
  μεν δτι «ή Ούρανία τού» συνέβη καί νά δώση είς
  αυτόν μεταξΰ των έκστάσεών τού αφορμήν σπουδαί-
  ου αίτιάματος. Τουτο δέ μίαν των ημερών, καθ" άς
  ή κόρη επειθε τόν κ. Λευκίαν νά έγείρεται έκ τοθ
  έδωλίου καί νά περιπατή είς τήν δενδροστοιχίαν.
  Έπνεε κατ' εκείνην τήν ημέραν άνεμος' σείων των
  πλατάνων τάς κορυφάς. Ό πατήρ καί ή θυγάτηρ,
  κρατούμενοι άπό των βραχιόνων, είχον διαβή έμ¬
  προσθεν τοθ έδωλίου τοΰ Μαρίου. Ούτος είχεν έ
  γερθή οπίσω των καί τούς ηκολούθει διά τοθ βλέμ
  ματος, δτε μία πνοή άνέμου άτακτοτέρα των άλ
  λων, ϊσως δέ καί έπιτετραμμένη νά πράξη τα Εργα
  τοϋ έαρος, είσορμήσαοα αίφνιδίως έντός τής δεν
  δροστοιχίας, έκύκλωσε τήν κόρην διά κυματισμών
  χαρνέντων, άξίων των Νυμφών τοθ ΟύϊργιλΙου καί
  των Πανών τοθ Θεοκρίτου, καΐ ϋψωσεν ολίγον τήν
  έσθήτά της, εκείνην τήν έοθήτα τήν Ιερωτέραν τής
  "Ισιδος, σχεδόν μέχρι τοθ κνημιδοδέτου.
  (συνεχ(ζεται)
  Εφέτος ή χρονιά είνε δψιμη καί ό
  κίνδυνος τής βροχής έττικρέμαται άμε¬
  σος γιά την σταΦΐδα σας.
  ποθ ό Άσφαλιστικός κολοσσός:
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΫΔ
  σάς έξασφαλίζει άπδ τόν κίνδυνον
  αυτόν, μην άφήσετε τό προϊόν σας ά-
  νασφάλιστον.
  Σπεύσατε ν' άσφαλίσετε τήν σταφί-
  δα σας δπως έκαμαν ήδη δλοι οί προ-
  νοητικοί άμπελοκτήμονες.
  Άντιπρόσωποι σταφιδχσφαλειών Άγγλι-
  κου Λοΰδ:
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Έναντι Έθνιχής Τραπέζης
  ' Εγκυκλοττ, α ιδ ε ί α
  ΑΓ έκεΐνους ποθ θέλουν
  νά ηλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΜΑΛΛΙ ΑΠΟ ΓΑΛΑ
  Τα Βασιλικά Άνώγεια
  καί αι όδικαίτων άνάγκαι
  Β'.
  Αύτά τα έλάχιστα κατωρθώθη
  νά γνωσθοΰν γιά τόν τρόπον τής
  κατασκευής τεχνητοΰ μαλλιοΰ
  καί ΰφασμάτων άπό τό γάλα. Έ
  κεϊνο ποΰ βεβαιούται είνε δΊι τα
  υφάσματα πού κατεσκευάσθησαν
  μέ τό τεχνητό αύτό μαλλί έχουν,
  έκτός άπό την αξιοσημείωτον ό
  μοιομορφίαν τους καί ίδιότητες
  ΐμοιες σχεδόν μέ τα ύφάσματα
  τα κατασκευαζόμενα άπό φυσικό
  μαλλί καί πρό παντός σέ 8,τι ά
  φορα τήν έμφάνισι, τήν άντοχή,
  τήν άπομονωτική δύναμι καί τήν
  εύκολία μέ τήν οποίαν ήμποροθΜ
  νά χρωματισθοθν.
  λέγουν οί είδικοί
  "Επειτα, μάς
  χημικοί,
  πρέπει νά λησμονοθμε πώς άπό
  τής πλευράς των χημικών συστα-
  τικών τοιις,*τό τεχνητό μαλλί ά
  μους λίαν ένδιαφέροντας. Άνπ-
  στρόφως δμως ημπορεί νά δημ ι
  ουργήση άνησιιχίες σημαντΐκές
  στίς χωρες πού παράγουν καί έ-
  ξάγουν μεγάλες ποσότητες φυσι-
  κοθ μαλλιοΰ. Καί γενικά ή γενί
  κε-σις τής παραγωγής τεχνητοθ
  μαλλιοθ θχ φέρη στή μεση μέγα
  λα οϊκονομικά προδλήματα Άπό
  τής βιομηχανικώς πλ^υρόίς, τό
  νέον εί5ος μαλλιοΰ είνε πολύ πιθα
  νόν νά πάρη στήν παγκόσμιον α¬
  γοράν άπέναντι τού φυσικοθ μαλ
  λιοΰ, την θέσι πού επήρε τό τεχ
  νητό μετάξι άπέναντι τοΰ φυσικοΰ
  καί δέν άποκλείεται έντάς όλίγου
  ν' άρχίσουν νά προσφέρωηαι 6-
  φάσμαΐα είτε έξ ολοκλήρου άπό
  τεχνητό μαλλί, είτε μικτοθ μέ ίλ
  λες κλωστές. Τό πραγματικό
  μαλλί δέν πρόκειται, φυσικά, νά
  ι ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΧ (άντα-1
  ποκριτοΰ μα;).—Προνομιούχον θε
  σιν άνάμεσα είς ολα τα χωρία
  τή; Μεσσαράς εχουν τα Βασιλι-
  κά Άνώγεια. Κτισμένο τό χωριό
  επάνω σ' ΰψηλό λόφο, ατήν πλα-
  γιά τοΰ βουνοΰ εχει μοναδική
  θέα. Ό κάμπος τής Μεσσαράς, ά-
  πλώνεται κάτω άπέραντο ταιτετο,
  ένω άπέναντι στό βάθος ϋψώνε-
  ται πελώριος ό ογκος τοΰ γέρω
  Ψηλορείτη καΐ των άλλων βου-
  νών. "Κπειτα εί; τό χωριό αύτό
  έδόθηκε καΐ ή εύλογία τού νέ
  ροΰ. "Εχει τα περισαότερα ΐσω;
  πό γάλα καί τό φυσικό μοιάζουν, έκτοπισθη". θ* χρειασθή δμως ή
  γιατί ε*χουν τήν ιδία προέλευσι, σχετική βιομηχανία νά όργανω
  τό ζώί. Άπό τής απόψεως τής
  αποδόσεως, ημπορεί νά λεχθή
  ς ημρ χή
  δτι χρειάζεται νά χρησιμοποιηθη
  βάρος άτΐ,οβουτυρωμένου γάλα¬
  κτος αίσθητοΰ ϊσου μέ τό βάρος
  τ&ΰ τεχνητοθ μαλλιοθ πού βγαί-
  νει. 'Υπολογίζεται
  λιτρον γάλακτος
  δτι Ινα έκατό
  άποβουτυρωμέ
  νού αποδίδει 3 χιλιόγραμμα τεχ
  νητοθ μαλλιοθ εΐοίμου νά χρησι-
  μοποιηθ^). «3
  Γά ά ώ
  η^) 3
  Γιά τάς χώρας
  άναζητοθν
  χρ
  μέ άγωνία καινούργιες άγορές
  γιά την τοποθέτησι τής γαλακτο-
  παραγωγής τους, είνε προφανές
  8τι ή χρησιμοποίησις τοθ κτηνο-
  τροφικοΰ αυτού προϊόντος γιά
  την κατασκευή τεχνητοθ μαλλιοθ,
  βμηχ
  θή επάνω σέ διαφορετικές βά
  σεις. Καί τό βέβαιον είνε δτι θά
  δημιουργηθή νέος αγών, δμοιος
  έ
  μρηή
  μέ τόν άγώνα πού γίνεται εϊκοσι
  χρόνια τώρα μεταξύ τοΰ τεχνητοθ
  καί τοθ φυσικοΰ μεταξιοΰ."Επει¬
  τα, γιά την απόκτησιν ίκανής πό
  αότητος πρώτης Ολης, θά Ιπρεπε
  νά αύξηθοΰν τα μαστοφόρα σ° Ι¬
  να τόπο καί μοιραίως ν' αυξηθή
  καί ή παραγωγή τοθ βουτύρου.
  Ποΰ θά τοποθετηθή τό πλεόνα-
  σμα;
  Αύτά, φυσικά, ξεφεύγουν άπό
  την στήλην αυτήν. Ό σκοπός μας
  ήτο στό πνεϋμα τής παρούσης
  στήλης, νά πληροφορήσουμε τόν
  νερά ά πό κχθε άλλο χωριό τή;
  Μεσσαρά;. Δύο πηγέ; πού άνα·
  βλύζουν άπό τίς δύο ακρε; τοΰ
  χωρίου ΰπεραρκοΰ καΐ γιά την ϋ
  δοευσι των κατοίκνιν καΐ γιά τήν
  άρδευσι των κήπων καΐ των περι-
  βολιών, ένω κάτω χαμηλά μέ τα
  νερά'τοΰ Γέρω ποταμοΰ ποτίζον-
  ται άλλε; μεγάλες έκτάσει;. "Η¬
  τοι χάρις εί; τα άφθονα κρΰα νέ
  ρά τα Άνώγεια περιβάλλονται
  άπό περιβόλια μέ κάδε λογή;
  δένδρα καΐ πλαιβιώνονται άπό
  βαθϋ πράσινο. Πραγματικά Βασι
  λικά Άνώγεια. Κι' έδω ομως ΰ
  πάρχει δυστυχω; ή έλλειψις τή;
  συγκοινωνία; Τού; μήνε; τοΰ
  καλοκαιριοϋ τό αύτοκίνητο φθά
  νει μέ χίλια βάσανα. Τό χειμω
  να δμως πώς νά διασχίση τ&ν λι
  μνωμένο κάμπο, π»; νά διαβή,
  τόν πλημμυρισμένον άγεφύρωτο ί
  Γερωιτόταμο; Έτβι ή ουγκοινω
  παρουσιάζει καινούργιους δρό- άναγνώστην περί τοΰ πράγματος.
  Αριθ. 5676.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  άναβληθέντος πλειστηριασμοΰ
  Ό Συμβολαιογράφος Αρ¬
  χανών Νικόλαος ΆντωνΙου
  Μαυρογιάννης έν Επάνω Άρ
  χάναις Τεμένους έδρεύων καί
  κατοικών:
  Είδοποιώ δτι
  ό διά τοϋ ύπ'
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια
  (ο* 12 ώρες)
  Ταχύτης 14 μιλλί«ν.—'Ανίθιί—Άσφάλΐιβ.
  Τ·ρΐ!·ν ΑΔΑΜΗ
  Τηλ*». 1-40
  αριθ. 18605 τής 9 Μαΐου 1934
  προγράμματος αναγκαστικόν
  πλειστηρισσμοΰ τοθ συμβολαι-
  ογράφου Καστελλίου Πεδιά
  δος "Εμμανουήλ Ιδομενέως
  προκηρυχθείς καί έν περιλή-
  ψει δημοσιευθείς είς τό ύπ'
  αριθ. 3800 τής 16 Μαΐου
  1934 φύλλον τής έν Ηρα¬
  κλείω εκδιδομένης εφημερίδος
  «Ανάρθωσις» πλειστηριασμός
  άκινήτων τοϋ όφειλέτου Βασι-
  λείου Ιωάννου Φοινικιανάκη
  κατοίκου τοϋ χωρίου Πεζών
  Πεδιάδος τή έιτισπεύσει τής
  δανειστρίας ΈθνικήςΚτηματι-
  κης Τραπέζης τής Ελλάδος
  έδρευούσης έν Αθήναις κσί
  έκπροσωπουμένης υπό τοϋ Δι-
  οικητοΰ αυτής κ. Ιωάννου
  Αθαν. Δροσοπούλου κατοίκου
  Αθηνών δυνάμει καί πρός
  εκτέλεσιν των ύπ' αριθ. 14217
  της 9ης Ιουλίου 1928 καί
  14230 τής 12ης Ιουλίου 1928
  δανειστικών συμβολαίων τού
  συμβολαιογράψου Ηρακλείου
  Εμμανουήλ Μηλιαρά κηρυ-
  χθέντων νομίμως έκτελεστών
  καί πρός άποληψιν των ένυ·
  ποθήχων άπαιτήσεων τής
  είρημένης Τραπέζης έκ λιρών
  , Αγγλίας στερλινών είς συνάλ
  λαγμα δψεως επί Λονδίνου
  ' έν συνόλω εκατόν πεντήκοντα
  ! τεσσάρων, σελλινίων δεκα·
  πέντε καί τΐεννών τεσσάρων
  (£ 154—15—4) ή τοθ ίσοτίμου
  είς δραχμάς κατά τήν
  τής όριστικής καταψη
  φίσεως των άπαιτήσεων τής
  Τραπέζης καί έξόδων έκτελέ
  σεως, δι'άς άπαιτήσεις έπετά
  χθη ό είρημένος όφειλέτης
  Βασίλειος Ιωάννου Φοινικια
  νάκης πρός πληρωμήν τής ά¬
  πό 27 Φεβρουαρίου 1932 επι
  ταγής τής εΐρημένης Τραπέ
  ζης, κοινοποιηθείσης αυτώ κα
  τα τό ύπ' αριθμόν 1162 τής
  16 ΜσρτΙου 1932 έπιδοτη-
  ριον τοθ δικαστικοΰ κλητή·
  ρος τοθ ΠρωτοδικεΙου Ήρα
  κλείου Εμμανουήλ Άρκουλά-
  κη, άναβληθείς ένεκεν νομί-
  μων λόγων, γενησεται κατό¬
  πιν τής ΰπ' αριθ. 420 τής 30
  "Ιουλίου 1938 αποφάσεως τοΰ
  κ. Προέδρου των έν'ΗρακλεΙω
  Πρωτοδικών την 18ην Σεπτεμ
  βρίου 1938 ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον
  έμοθ τοθ συμβολαιογράφου
  Αρχανών Νικολάου Άντωνί-
  ου Μαυρογιάννη έδρεύοντος
  καί κατοικοθντος έν Έπάνφ
  Άρχαναις Τεμένους ή έν κω-
  λύματί μου ενώπιον τού νομί
  μου άναπληρωτοΟ μου καί
  έν τώ ένταθθα κειμένω δημο
  σίω γραφείφ μου ένθα καί ότε
  καλοϋνται οί βουλόμενοι νά
  πλειοδοτήσωσι.
  Τα έκπλειστηριαζόμενα άκ(
  νητα εΐσΐ τα έν τώ ώς άνω
  προγράμματι πλειστηριασμοΰ
  άναφερόμενα καί περιγραφό
  μενά, πλήν τού έν αυτώ ύπ'
  αυξοντα αριθμόν 3 περιγρα-
  φομένου, δι' δ ή είρημένη επι
  σπεύδουσα Τραπέζα παραι-
  τεΐται τοϋ
  ήτοι τα εξής
  περιφέρειαν
  πλειστηριασμοθ,
  κείμενα είς την
  τοθ χωρίου Πε¬
  ζών Πεδιάδος, τέως δήμου
  Άγιών Παρασκιών καί Είρη
  νοδικειακής περιφερείας πρώ
  ην Καστελλίου Πεδιάδος καί
  νυν Αρχανών Τεμένους. 1)
  Είς θέσιν Κάμπος άμπελος
  τής ποικιλίας κοτσιφάλι έκτά
  σεως 2 1)2 στρεμμάτων μέ 7
  μουρέλλα, 10 κυπαρίσσους καί
  10 διάφορα όπωροφόρα δέν
  δρα. 2) Είς την αυτήν θέσιν
  «Κάμπον»άγρόςέκτάσεως ενός
  στρέμματος καί 1)4 τοθ στρέμ
  ματος καί 3) Είς θέσιν Σώχω
  ρο άμπελος τακτά εκτάσεως
  3)4 τοθ στρέμματος μετά συνε
  χομένου δυτικώς άγροΰ έκτά
  σεως 1)2 στρέμματος συνεχο-
  μένου ετέρου τοιούτου έκτάσε
  ως 1 1)2 στρέμματος μέ 8 ύ
  δρομυλέας καί 4) Είς θέσιν
  Βρύση ή Λειβάδια άγρος πό
  τιστικός (περιβόλι) εκτάσεως
  ενός στρέμματος μέ φρέαρ
  καί μέ δικαίωμα άρδεύσεως
  έκ τής πηγής τής Κοινότητος
  τοθ χωρίου έμπεριέχων 12 δέ
  σπολέας, μίαν
  τρείς ροιάς, δύο
  ύδρομηλέαν,
  βερυκοκέας,
  δύο λεμονέας, 8 κυπαρίσσους
  καί 53 κιτρέας άπροσόδους, ό
  δέ πλειστηριασμός γενησεται
  υπό τούς κατωτέρω ορους ή
  τοι. Πρώτη προσφορά των ώς
  νία κχταντά ίώρο τοΰ καλοκαι
  ριοΰ μόνο. Φυσικά προβλεπεται
  δρώμος καί γιά τό χωριό αύτό.
  'ΟίρόμοςΧ,άρακα—Σταβιών—Πλα
  τάνου—Φαιστοΰ θά περάση άπ'
  έ<5ώ, οταν κατασκευασθή. 'Αλλά βεβαία θ' «ργήση ασφαλώς άκόμη. Πάντως αν κατασκευασθή ή γέφυρα τής Λοϋτρας, θά έξυπη· ρετηθοΰν καί τ' Άνώγϊΐα όπως καΐ ή Βαγιωνιά, ή Βασιλική, ή Καντύλα, οί Φλαθιάκες, τ' Ά· πεσωκάρι, ό Κρότος καί τα χω¬ ρία τής Κοινότητος ίταβιών. "Εν άλλο ζήτημχ είναι ή διάνοιξις δρόμου πρός την Μιαμοΰ καΐ τόν Λέντα. Διά τόν ίρομονδμως αυτόν «ΐροσφέρονται οί κάτοιχοι νά έογασθοϋν. Καΐ πιστεύομεν ότι τό έπαρχιακόν ταμείον θά προβή είς την σχετικήν μελέτην καΐ την χάραξιν, όπότε θά εκ¬ τελεσθή καΐ ή προσωπική έργα· σία των κατοίκων. Έδώ ίμω; εί; τό χωριό αΰτό θά ειμπορού¬ σε νά γίνη καΐ κάτι άλλο, ο¬ ταν βέβχια αποκτήση άμαξιτήν συγκοινωνίαν. @ά εϊμποροϋσϊ νά Ιδρύθη εν-α νοσοκομείον ή ίνας ΰγειοναμικό; σταθμό;, διά την περίθαλψιν των ασθενών τή; Μεσ¬ σαράς. Τα Βασιλικά 'Ανώγεια ευρίσκονται εί; τό πλέοΐτ- έπίκνι- ρον σημείον. Καΐ επί πλέον ε¬ χουν τό πλέον υγιεινόν κλίμα. Τό νοσοκομείον δμως αΰτό θά Ι¬ δρύθη ασφαλώς οταν ίδρυθοΰν καΐ λειτουργήσουν ύγειονομικοί συνίταιρισμοί. όνω πλειστηριαζομένων άκινή των όρίζεται διά τό πρώτον δρχ. 3000, διά τό δεύτερον δραχ. 1000, διά τό τρίτον δρχ. 2000 καί διά τό τέταρτον δραχ. 1000. Ή κατακύρωσις γενησεται πρός τόν τΐλείονα προσφέρον- τα συμφώνως τώ Νόμφ. Ό πλειστηριασμός γενησεται επί πληρωμήείς μετρητά, έκαστος δέ των παρόντων καθόσον προσφέρει την αναγκαίαν α¬ σφάλειαν δικαιοθται νά πλει- οδοτήσπ· Ό τελευταϊος πλει οδότηςάμα τή κατακυρώσει ΰποχρεοΰται νά καταβά λη τό'έκπλειστηρίασμα πρός την έπισπεύδουσαν δανεί- στριαν Εθνικήν Κτηματι- κήν Τράπεζαν τής Ελλάδος συμφώνως τώ άρθρω 61 τοθ άπό 17'Ιουλίου 1923 Ν.Δ. περί είδικών διατάξεων επί άνωνύ μων έταιρειών, άλλως θέλει ενεργηθή άναπλειστηριασμός είς βάρος τού, είνε δέ ΰπεύθυ· νος καί διά τούς τόκους άπό τής ημέρας τοθ πλειστηρια- σμοΟ καί έν άναΐτλειστηρια- σμώ διά τό έλλεΐπον καί τα έξοδα συμφώνως τώ Νόμφ καί παραγγέλλω αρμόδιον δι καστικόν κλητήρα νά ένεργή ση τάς νομίμους έπιδόσεις καΐ τοιχοκόλλησις τής παρούσης καί πάντα έν γένει τα νό μιμα. Έφ' οΐς εγένετο ή παροΟ σα έν 'Επάνορ Άρχαναις Τε μένους ύπ' έμοθ τοϋ συμβο- λαιογράφου Αρχανών Νιχο λάου Άντωνίου Μαυρογιάννη ένταθθα έδρεύοντος καί κατοι κοϋντος καί έν τώ ενταύθα καί κατά κειμένω την θέσιν «Ρύακι» συμβολαιογροφείω μου ίδιοκτηοία των κληρονό- μων Εμμανουήλ Ρασιδάκη σή μερον την δεκάτην (10) τοϋ μηνός Αύγούστου ημέραν Τε τάρτην τοό χιολιοστοθ ένεακο σιοστοΟ τριακοστοϋ όγδόου (1938) ετους καί δι' ήν ελή¬ φθησαν τέλη καί δικαιώματα δραχμσί εκατόν πέντε (105) καί υπεγράφη παρ' έμοθ τοό συμβολαιογράφου. Ό Συμβολαιογράφος Άρχα —Τό σημερινόν πρόγραμμα τού Ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ Αθηνών. Ό Ραδιοφωνικό; Σταθμό; 'Αθη νών θά έκτβλϊση σήμβρον τό εξής πρόγραμμα: 7 μ. μ. Με· τεωρολογικόν δελτίον χρηματι¬ στήριον, 7.15' μουβική χοροΰ, 8 δηιιοτικό τραγοθδι υπό τού συγ- κροτήματος Παττακωνσταντίνου— Κομπορόζου, 8.30' 'Αθηναϊκό κουαρτέτο μαντολΐνάτας υπό την διΐύδυνσιν τοΰ κ. Κουτούκου, 9 όμιλία τοΰ ΐατροΰ κ. Γεραβ Λοβέρδου περΐ παιδικών ψυχώ- αεων, 9.15' £εσιτάλ τραγουδιοΰ υ¬ πό,τοΰ βχρυτονου κ. Πέτρου Μπο τάαη, 9,*5' εΐδήσβις, 10 συναυλία τής μικράς όρχήβτρα; τοΰ βταθ- μοΰ, 10.45" εΐδήβεις, 11 συνέχεια τή; βυναυλία; τής μικράς όρχή- 'βτρας τοθ σταθμοΰ^ 11.30' δυω- δί« υπο τής κ. Βουτυρά Γαλά ρου καΐ δίδος Ματσούκη. —Ίερά πανήγυρις είς Χουμέ- ρι. Ή καταστραφεΐσα επί Τουρκο· κρατία; έκκληαία Άγιος Ιωάν¬ νης είς τό χωρίον Χουμέρι έπιδι- ορθωθεΐσα καΐ άναχαινισθεΐσα τε¬ λείως δαπάναι; τοΰ κ. Ιωάννου Κοκολάκη κατοίκου τοΰ χωρίου τούτου, θέλει έορτάαη την 29ην Αύγούστου 1938, ημέραν τής έ- οτή; τοΰ άγιον», χβροστατβΰντος τοΰ ίερέω; Γεωργίβυ Στιβακτάκη κ. ά. Εί; την Ιεράν ταύτην πά- νήγυριν καλοϋνται παντί; οί φι- λόχριστοι καΐ φιλέορ,τοι. —Αί διατυπώσεις διά την με¬ ταφοράν ίχθύων. Πρόί τα; τελωνειακά; αρχάς κοινοποιεΐται απόφασις τοΰ ΰ· πουργείου των Οικονομικήν, διά τής όποία; πρό; άπ»ούστβυαιν των τελωνειακών διατυπώσεων διά την μεταφοράν νωπών ΐχθύ- ών άλιευομένων έν άνοικτω πελά γει καβορίζεται δτι έν η "περιπτώ σει καθίαταται δυσχερής ή εχδο σις των απαιτουμένων τβλωνεια- κων εγγράφων, λόγω μεγάλης αποστάσεως άπό τή; πλησιέστερον τελωνειακής άρχής, ο! παραλή- πται των Ιχθύων δέον νά προσκο μίζουν α<; τάς τελωνβιακάς αρχάς βεβαιώσεις των πλοιάρχων η των πρακτόρων αυτών, έφ' ών νά βε¬ βαιούται τό βάρος των ίχθύων κ«ΐ τό ονοιια τοΰ πλοίου, δι' ου εκομίσθησαν. νών. (Τ. Σ.» Ν. Α. Ναυρογιάννης £—■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■«({■■■■■α ■■■■■■■■■■■■! Έκτός Τράστ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον. Νάξον, Πρακτορείον ΛΙΝΛΡΔΛΚΗ Τηλίφ. 5-41 ΒΒΒΒΛΒΒΒΒΒΒΒΛΒΒΒΒΒΒΛΒΒΒΛΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΛΒΒΒΒΛΜΒΒ —Μνημόσυνον υπέρ των πε¬ σόντων "Αγγλων. ΕΙ; τό Δημοτικόν Νεκροταφεί¬ ον θά τελεσθή σήμερον καΐ πε ρί ώραν 6 30' μ. μ. επίσημον μνη μόαυνον υπέρ των έν Ηρακλείω κατά τό «τος 1898 σφαγιασθβντ»»ν "Αγγλωνάίιωματικώνκαΐ όπλιτών. —'Αναβολή κληρώσεως λα- χείου. Φέρομεν είς γνώσιν των ά{ι οτίμων ουνδρομητών δτι, ή διά την 25ην τρέχ. μηνός ορισθείσα κλήρωσις τού λαχείου Φιλαν θρωττικής άγοράς άνεγβιρομένου Ίεροϋ Ναοϋ Αποστόλου Τίτου Τυμπακίου, ανεβλήθη κατόπιν ά ποφάσεω; τής διευθυνούαης Επι τροπής διά την 26ην Όκτωβρί- ου έ. ί. Τυμπάκι 22)8)38. 1-2 Ή 'Επιτροπή ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή Ένοριακή Επιτροπεία τοϋ ΊεροΟ Ναοϋ τής Άναλή- ψεως ("Ακ Τάμπιας) γνωστο- ποιεΐ είς τό φιλόθρησκον κοι¬ νόν εΗρακχε(ου οτι ή ά-ο- περάτωσις τοθ ΊεροΟ ΝαοΟ τούτου ήρχισε, καί παρακα- λεΐται τουτο δπως προσφέ- ρη τόν οβολόν αύτοΟ είς τόν ώς είρηται Ιερόν Ναόν. Ή Ένοριακή Επιτροπεία Άναλήψεως.
  4
  1 5
  ^ Ι
  Γ.1
  (1
  III
  Ηράκλειον -Κρήτης
  Γρσφεϊα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πέμπτης
  25 Αύγούστου 1938
  Ώρα
  ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΟΦΕΛΗΣ
  Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
  ΔΙΑ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
  ΕΙΠΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ

  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Κατόπιν των ά-
  παιτήσεων τόσον τού στρατηγού Φράν¬
  κο όσον καί τού ύπουργού των Ε¬
  ξωτερικών τής Ιταλίας κόμητος Χσιά-
  νο διά τό ίσπανικόν ζήτημα, θεωρεί·
  ται άνωφελής κάθε προσπαθεία συμβι-
  βασμού.
  Καθ* ά τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων
  καί Λονδίνου, άποστέλλονται νέαι ένι-
  αχύσεις είς τόν στρατόν τού Φράνκο,
  πράγμα τό οποίον περιπλέκει περισσό¬
  τερον την κατάστασιν.
  ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ'ΝΤΕΪΑΥ ΧΕΡϋΑΝΤ,
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΟΛΕΜΙΚΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΝ
  ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΝ
  Τα σοβιέτ καί ή απάντησις Φράνκο.
  Συνάντησις Ράνσιμαν - Μπένες.
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατά τα έκ Λον
  δίνου τηλεγραφήματα ή εφημερίς
  «Ντέϊλυ Χέραλντ» άφιερώνει άρθρον
  διά τό ίσπανικόν. Είς τό άρθρον τού¬
  το ή αγγλικη εφημερίς έπαναλαμβάνει
  την σύστασιν περί άνοίγματος των
  γαλλικών συνόρων καί άρσβως τού άπο-
  χλεισμού των κυβερνητικών, κατόπιν των
  αποστελλομένων είς τοΰς έθνικούς ένι-
  σχύσεων.
  ΦΟΝΙΚΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΑΝΚΣ ΚΑΙ ΛΕΡΟΟΛΑΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού άντα
  ποκριτοΰ μαβ).—Σημερινά τηλεγραφή¬
  ματα των έν Ισπανία άνταποκριτών
  των εύρωπαΐκών εφημερίδων τονίζυυν
  ότι συνεχίζονται είς όλα σχεδόν τα
  μέτωπα φονικαί μαχαι. Εις τάς μάχας
  «αύτάς μετέχουν] τάνκς καί άεροπλάνα.
  ΡΩΜΗ 24 Αύγούστου (τη
  λεγραφικώς) —Αί ιταλικαι έ-
  φημερίδες συνεχίζουν τα σχό
  λια αυτών επί τής άπαντήσε
  ως τοθ στρατηγοϋ Φράνκο
  την οποίαν χαρακτηρίζουσα
  ώς ανταποκρινομένην είς τα
  πράγματα.
  Ό Φράνκο, έπιλέγουν οί
  Ιταλοί άρθρογράφοι, επέδει¬
  ξε καί καλήν πίστιν καί πρό
  θέσιν είλικρινή" νά συμβάλη
  είς την επίλυσιν τοθ ίσπανι
  κοθ προβλήματος.
  Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Αύγούστου (τη
  λεγραψι^ώς) — Αί έφημερίδες
  τής άριστερδς έξακολουθοϋν
  νά ύποστηρίζουν δτι είνε άδύ
  νατος οιαδήποτε μεταβολή είς
  τάς εργατικάς διατάξεις άνευ
  γενικωτέρου άντικτύπου είς
  την κοινωνικήν τάξιν καί την
  εθνικήν ένότητα.
  Πάντως οί γαλλικοί κυβερ
  νητικοί κύκλοι φαίνονται αίσι
  όδοξοι ώς πρός την οριστικήν
  ρύθμισιν τοϋ ζητήματος, τονί-
  ζονιες δτι ό κ. Νταλαντιέ θά
  προσπαθήση νά έξεύρη την
  ένδεικνυομένην λύσιν άπό
  συμφώνου μέ τα πολιτικά κόμ
  ματα.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Αΰγούστου
  (τηλεγραφικώς). — Ό πρωθυ
  πουργός κ. Τσάμπερλαιν προ
  ήδρευσεν είδικί)ς συσκέψεως ά
  πασχοληθείσης μέ τό ίσπανι
  κόν πρόβλημα. Κυρίως έξη
  τάσθησαν αί προυποθέσεις έ-
  κεΐναι καθ* άς θά ήτο δυνα
  τόν νά δοθή ταχΰτερος όπωσ
  δήποτε ρυθμός είς τάς έργασί
  άς τής επιτροπήν μή έπεμβάσε
  ως έν συνδυασμώ μέ τάςέπενε
  χθησομένας πιθανώς τροποποι
  ήσεις είς τό Αγγλικόν σχέδι
  όν περί 'ώνακλήσεως των έθε
  λοντών.
  "Εξητάσθη έπίσης καί ή έξέ
  λιξις τοΰ τσεχοσλοβακικοΰ
  καί ή πορεία των ένεργειών
  τοθ Ράνσιμαν πρός επίλυσιν
  των ζητημάτων των έν Τσεχο
  σλοβακία μειονοτήτων. Υπό
  τής άγγλικής κυβερνήσεως
  φαΐνεται ότι θά καταβληθώ
  σι καΐ νέαι προσπάθειαι διά
  την προώθησιν των συνεννοή
  σεων επί τής επιλύσεως τοΰ
  τσεχοσλοβακικοΰ προβλήμα
  τος.
  Αί πολιτικαί συνομιλίαι καί
  γενικώς αί συνεννοήσεις μετα
  ξύ των μελών τής άγγλικής
  κυβερνήσεως θά συνεχισθή
  σι καΐ αυριον (σήμερον).
  —Ό -Λόρδος Πλύμουθ ώς
  πρόεδρος τής έπιτροπής μή έ
  πεμβάσεως εδέχθη χθές τόν
  πρεσβευτήν των Σοβιέτ έν
  Λονδίνω όστις τού ? ανεκοίνω¬
  σε την απόφασιν τής κυβερνή
  σεως των Σοβιέτ διά τής ο¬
  ποίας ταυτα δέν δέχονται καμ
  μίαν απολύτως τροποποίησιν
  τοϋ άγγλικοϋ σχεδίου τό ό
  ποίον ώς γνωστόν δέν εδέχθη
  ό Φράνκο
  ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΤΟΥ
  Ό κ. Ράνσιμαν
  ΡΑΝΣΙΜΑΝ
  κ. Ράνσιμαν συνωμίλη
  σεν επανειλημμένας καί επί
  μακρόν μετά των μελών τής
  κυβερνήσεως καί των άντιπρο
  σώπων των γερμανικόν μειο
  νοτήτων.
  Χθές ό κ. Ράνσιμαν έ'γινε
  δεκτός παρά τού προέδρου
  τής Τσεχοσλοβακίας Δημο¬
  κρατίας κ. Μπέννες.
  —"Ανεκοινώθη δτι ό αριθ
  μός των νεκρών έκ των ταρα
  χών έν Παλαιστίντ] άνέρχεται
  είς 10.000 άπό τοϋ μηνός Ίου
  λίου καί εντέυθεν.
  Αι σταφυλαί μας είς την Αίγυπτον.
  Ήρδησαν τα περιοριστικά μέτρα.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΠΙΔΕΣ
  ΡΥΘΜΙΣΕΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΑΙΤΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). — Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ Πράγας ύπάρχουν έλπίδες διβυθετή-
  σεως τοΰ σουδιτικοΰ προβλή ιατος,
  ούτως ώστε νά ίκανοποιούνται αί γερ¬
  μανικαί μειονότητες.
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΤΩΣΙΣ
  ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
  Δι' εγγράφων τού πρός τόΐριον τής
  Γεωργικόν'Επιμελητήριον καΐ Ι στά έπ'
  την Γεωργικήν'Υπηρεσίαν τοθ
  Νομοϋ Ηρακλείου τό έν Άλε
  ξανδρεία Ελληνικόν 'Εμπορι
  κόν 'Επιμελητήριον γνωρΐζει
  δτι, καθ" άς τουτο εχει πληρο
  φορΐας ή αίγυπτιακή κυβέρνη
  σις παρητήθη επί τοϋ παρόν
  τος τής ΐιροθέσεώς της δπως
  αυξήση, τόν εισαγωγικόν δα
  σμόν επί των ξένων σταφυ
  λών.
  Τό Εμπορικόν 'Επιμελητή-
  Άλεξανδρείας ουνι
  εύκαιρΐα νά ληφθή
  ώς βάσις ή αποστόλη ήμερη
  σίως 50—60 χιλ. οκάδων στα
  φυλών διά τάς προσεχεΐς ά
  ποστολάς, έπιφυλασσόμενοννά
  επανέλθη, έν καιρώ διά τα ά
  ποτελέσματα άτινα θά σημειώ
  σουν αί πρώται αποστολαί.
  Τό 'Επιμελητήριον σημειοΐ
  περαιτέρω δτι ένδεχομένως
  εφέτος θά διατεθώσιν είς
  τάς αιγυπτιακάς άγοράς
  βουλγσρικαί καί τουρκικαί
  σχαφυλαί. 'ΥποτΙθεται δμως
  δτι οί αποστολαί αύται
  θά έχουν δοκιμαστικόν χαρα
  κτήρα.
  Αναφορικώς μέ τόν κίνδυ
  νόν δστις θά προέκυπτε διά
  τάς ξένας σταφυλάς έκ τής
  υπερπαραγωγήν των αίγυπτι
  ακών, τό 'Επιμελητήριον πλη
  ροφορεΐται θετικώς δτι τοιοϋ
  τος κίνδυνος δέν θά άντιμε
  τωπισθή τουλάχιστον επί μίαν
  εισέτι δεκαετίαν.
  ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ
  ΛΟΓΟΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ!
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ Στρα
  τολογικοϋ Γραφείου Ηρακλείου
  οί έχοντες λόγους άπαλλαγής ή
  άναβολής λόγω σπουδών κλάσεως
  1939, ήτοι οί γεννηθέντες τό ί-
  τος 1918, δέον νά καταθέσωσι
  τα σχετικά πιστοποιητικά των
  είς τα περιοδεθον Στρατολογι
  κόν Συμβούλιον μέχρι τέλους
  τρέχοντος μηνός έν Ηρακλείω εν
  θα τουτο θά έργάζεται άπό τής
  27 τρέχ. άλλως χάνουν τό εύεργέ
  τημααπαλλαγής ή άναβολής.
  ΟΙ ΣΤΑΣΙΑΣΤΑΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
  ΗΔΙΚΗ ΤΗΣ Β . ΣΕΙΡΑ
  Σήμερον ώς γνωστόν άρχε
  ται ενώπιον τοθ έκτάκτου
  Στρατοδικείου Χανίων ή δί
  κη τής δευτέρας σειράς των
  κατηγορουμένων διά τό στα
  σιαστικόν κΐνηματών Χανίων.
  ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΤΟΥΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
  ΔΙΑ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟΝΤΩΝ ΣΤΛΦΥΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 %ύγούστου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Κατ' ανακοίνωσις
  τής μετεωρολογικής υπηρεσίας τό τε·
  λευταίον είκοσιτετράωρον εσημειώθη χθησαν έξ Αθηνών ειδικώς
  σημνντική πτώσις των θερμοκρασιών. μετακληθέντες οί κ.
  Ι τσίκος Πρύτανις τοΰ
  Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ *. ΧΑΡΙΤΑΚΗ
  Άπό
  ευρίσκεται
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Την 27 τρέχ. τό Στρατολο¬
  γικόν Συμβούλιον Ήρακλεί-
  ήμερών
  μας ό
  υπουργείου Ύγιεινής κ. Κ. Χαρι- ματος Τοϋς
  τάκης. Έπ' εύκαιρία εγένετο υπό Νέας ΆλικαρνασσοΟ, Άγί
  την προεδρίαν τού, προχθές συνε- ου Σύλλα, Βασιλειών, Μπα
  δριασις τοΰ Διοικητικ^ Συμβου-1 μπσλί| Μετόχι, Δαψνών Δουρ
  λίου τοΰ 1αν«ορ£ου Ι8ροϋοα-|βουτζί1ι Κανλί Καστελλίου,
  λήμ και άπεφ σισθη να ανατεθή Σ(ββαςι Βενεράτου
  είς τόν άρχιτεκτονα κ. Τρι'
  ποδάκην ή διαρρύθμισις ιής υπό
  κατασκευήν πτέρυγος τοθ σανατο
  ρίου καθώς καί ή μιλέτη ετέρας
  πτέρυγος διά 50 κλίνας. Αί
  άποφάσεις Ιλήφθησαν κατόπιν
  προηγουμένης έγκρίσεως τοΰ υ
  πουργείου καί τοιουτοτρόπως ρυθ
  μίζεται πλέον οριστικώς τό ζήτη-
  μα τού σανατορίου, τό οποίον άπό
  πενταετίας είχεν άποτελματωθή
  τελείως. Ό κ. Χαριτακη; θά επι
  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΧΥΡΟΝ ΦΡΑΓΜΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕίΑΝ ΤΟΥ ΗΑΖΙίΜΟΥ
  ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΘΕΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »4 Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— "Υπό των κύκλων
  των Παρισίων καί τού Λονδίνου τονί-
  ζεται ότε αί άποφάσεις τοΰ συμβουλιον
  τής Μικράς Άντάντ είς Μπλέντ, άπο·
  τελοΰν φράγμα διά την πορείαν τοΰ έ·
  θνικοσοσιαλισμοΰ καί των σοβαρωτά·
  των άνωμαλιών τάς οποίας είνε δυνα.
  τόν νά προκαλέση αυτή είς την κεντρι·
  «ήν Ευρώπην. Αναφορικώς μ&
  την συμφωνίαν τής Μικράς Άντάντ
  τονίζεται έπίαης, ότι ή θέσις τής Τσε¬
  χοσλοβακίας, κατόπιν τής συμφωνίας
  ταύτης ένισχύεται σημαντικώτατα.
  ΤΑ ίΑΛΛΙΚΑ ΚΟΜ Μ Α ΤΑ
  ΠΡΟΤΙΟΕΝΤΑΙΝΑΣΥΜΦΟΝΗΣΟΥΝ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού Γάν
  ταποκριτοΰ μας).— Νυκτεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων βεβαιούν ότι ό-
  πωσδήποτε θά επιτευχθή συμφωνία «ν
  Γαλλία επί τοΰ υπό μελέτην εργατικόν
  ζητήματος τό οποίον άνεκίνησε τελευ¬
  ταίως ό πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας όλά τα
  γαλλικά κόμματα άντιλαμβάνονται την
  σοβαρότητα των διεθνών συνθηκών καί
  δέν φαίνονται διατεθειμένα νά προκα*
  λέσουν νέας διαταραχάς είς την κοινο¬
  βουλευτικήν καί κοινωνικήν ζωήν, αϋτι·
  νβς, *ρ|*εται. ,ότι θά βλάψου,ν *ήν Γαλλί-
  αν.
  Τό παρελθόν Σάββατον άφί
  ξ Άθ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ
  ΕΠΕΣΑΝ ΧΘΕΣ ΒΡΟΧΑΙ
  τεχνεΐου καί
  κ. Κι
  Πολυ
  Θεοφανόπουλσς
  -------------- Ι κ. κ. καθηγηταί, άφοΰ συνε
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού άν σκέφθησαν μετά των μελών
  ταποκριτοΰ μας). -Πληροφορίαι έκ' "Κ λιμένος έπιτροπής, άνε
  α» ι . —1%% 'β · '«' - — χώρησαν επιστρέφοντες είς
  βορείου ^ Ελλάδος και ιδία της Μακε- ·Αθήνας άπό δπου καΐ θά υπο
  δονίας, άναφέρουν ότι έπεσαν έκεΐ σήμε βάλουν τάς έκθέσεις καί τα
  ρον βροχαί. Ι πορίσματά των.
  ΔΥΟΘΑΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΧΩΡΙΑ
  ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ «4Αύγούστου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Είς χωρία πλη¬
  σίον τής Θεσσαλονίκης αγγέλλεται ότι
  συνέβησαν δύο θαύματα. τό έν
  ?Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΑΞΙΩίΥΙΑΤΙΚΩΝ
  Τό υπουργείον των Στρατιωτι
  κων δι' έγκυκλίου τού πρός τάς
  στρατιωτικάς αρχάς κοινοποιεί
  τό κείμενον τοΰ 6π' αριθ. 1941)
  38 Α.Ν. «περί τεχνικής έκπαι
  δεύσεως Αξιωματικών τοθ στρα
  τοθ ξηρας». Δι' ετέρας έγκυκλί
  ου κοινοποιεΐ τό κείμενον τοΰ
  ρη;
  σκεφθή τό αανατόριον καθώς α
  τό Πανάνειον Δημ. Νοσοκομείον.
  Έπίσης 6 κ. Χαριτάκης θά προε-
  δρεύση συνεδριάσεως τοθ Δι.οικ.
  Συμβουλίου τοϋ νίσοκομείου άψρο
  δισίων νοσημάτων τής πόλεώς
  μας επί των ληφθησομένων δ4 ά·
  ποφάσεων θά προβή είς σχετικάς
  είσηγήσεις καί ενεργείας.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙ Μ ΗΣΕΙΣ
  Ή Έπιτροπή ών Διατιμή
  σεων συνελθούσα χθές καθω
  ρισε τάς νέας τιμάς των άλεύ
  ρων καί τοθ άρτου ώς εξής:
  Άλευρα λευκά κατ' οκάν
  δραχ. 10.95, πιτυροθχα 9.73.
  "Αρτος λευκός 10.30, πιτυροϋ
  χος 8.70.
  ΠΝΙΓΜΟΣ
  Την παρελθούσαν Κυριακήν
  έπνίγη ένώ έκολύμβα είς τας
  ακτάς τοϋ Κοκκίνου Πύργου
  ό 17ετής Νικόλ. Ζαχ. Λενακά-
  κης.
  Η ΠΛΗΡΩΜΗ
  Την 29ψ Αύγούστου θά κα-
  ταβληθή ή σύνταξις τού μηνάς
  λοεμ^ριου είς τούς μή λβ
  τας μέριομα καί τό
  μισυ τής τριμηναίας
  Όχτωβρίου Δεκεμρρίου
  μερισματούχους.
  μης
  λαμβανον
  έτερον ή
  συντάξεως
  ιΐς
  ρ καί έκ
  τοϋ Δήμου Ηρακλείου τούς
  σΐρατευσίμους ών τα επί
  θετα άρχονται έκ των άλ-
  φοβητικών στοιχείων Α., Β ,
  Γ, Δ., Ε. καί Ι.
  ΣΥΓΚΑΛΕ1ΤΑ1
  ΠΑΝΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
  Την 16 προσεχούς μηνός Ό-
  κτωβρίου συγκαλεΐται είς Άθή'
  νας πανελλαδικον παναυ,τοχινη-
  ύ,πά την αί
  ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ
  ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ_ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  Κατ' επίσημον ανακοίνωσιν έκ Χανίων
  ή Άγροτική Τραπέζα ενέκρινε τό δάνειον
  έκ 5ΟΧεθ.^Ήρ.έπερ ?«χοαα» οθαείί έξ όλο
  κληρου διά τα παραγωγικά Ιργα Κρήτης.
  Έκ τοΰ δανείου τούτου τό μεγαλύτερον
  ποσόν θά δαπα ηδ[ι διά τα άρδευτικά καΐ
  έξυγιαντικά έργα της πεδιάδος τής Μεσσα¬
  ράς.
  ΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙ.ΜΟΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ίΜΠΟΛΪΜΟΗ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Έκ Βαρκελώνης
  αγγέλλεται ότι ήκυβερνητική άεροπορία
  έβομβάρδισεν επιτυχώς συγκενορώσεις
  των έθνικών στρατευμάτων.
  τισπκόν συνέδριον,
  ρ, ην αί
  γϊδα τής γενικής συνομοσπονδί-
  ας των επαγγελματιαι αύτοκι-
  νητιατών. θα έξετασθοΰν κατ' αύ
  τό δλα τα ζητήματα τής τάξεως
  των «ύτοκινητισ,ΐών καί ιδίως
  τό τοΰ ταμείον συντάξεως,
  Τί)
  V
  ΤΟ
  ΣΤΑφΙΔΟΚΙΒίίΤΙίΙΝ
  Τό υπουργείον των Οΐκονομι-
  κών κοινοποιεϊ πρός τάς άρμοδί-
  *ί άΡΧάς εγκύκλιον δια τής οποί¬
  ας όρίζει βτι τό Οψος των
  σταφιδοκιβωιίων δέν δύνα
  ται νά είνε ανώτερον των Ο 10
  τού μέτρου Σημειωτέον, βτι διά
  παλαιοτέρας έγκυκλίου τό ΰψος
  τούτο εσφαλμένως-έχ τυηοΛά.
  φιχοϋ λάθους - ωρίςετο εΣς 0^9
  τοΰ μέτρου,.
  ΤΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  Ό κ. δποοργός τής Ιΐβιδ,ίβς
  εξέδωκεν απόφασιν δι'ής άναθέτει
  την εκκαθάρισιν καί έπιταγήν
  τής πληρωμής των μισθών καί λοι-
  πών άποδοχών τοΰ διδακτικοΰ κα!
  ύπηρετικοΰ προσωπικοθ των χα
  ταργουμένων σχολείων τής Μέσης
  Εκπα:δεύσεως είς τούς διευθυντάς
  των σχολείων.' Είς τούς αι'- < διευθυντάς θά παραδίδωνται ΚΑΤΕΠΕΣΑΝ ΦΑΕΓΟΜΕΝΑ ΕΝΑΕΚΑ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙ 94 Αύγούστου (τού άνταποκριτού μας). — Είς μεγάλην άε- ρομαχίαν ήτις συνήφθη σήμερον υπερά¬ νω τής Γκαντέαας οί έθνικοί ^άεροπό- ροι επέτυχον νά πλήξουν ένδεκα κυ· βερνητικά άεροπλάνα τα όηοία κατέ>
  πεσαν φλεγόμενα.
  ΟΤΙ ΤΟ ΤΣΕΧΙΧΟΝ
  8Α ΑΥΟΗ ΑΙΑ ΛΗΜ1ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ"
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας)—Κατά τάς τελευταίας
  έκ Ιΐράγας πληροφορίας άντιμετωπί-
  ζεται τό ενδεχόμενον τής διενεργείας
  δημοψηφίσματος διά την επίλυσιν τού
  αουδιτικού.
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡ[ΟΠΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού άν¬
  τ α ποκριτοΰ μας)—Σήμερον επέστρεψεν
  έκ Κερκύρας ό ύφυπουργός των Στρα·
  ,|ΐω τικών κ. Ηαπαδήμας.