96197

Αριθμός τεύχους

4948

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

27/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ►βτου
  ίνησε
  '· νά
  ζωήν,
  Γι»
  ΑΝ
  V
  ΜΕΣΣΜ
  ιιν έχ Χη»,
  ινε τβ {«ι*
  ίργα
  μ
  κρδευτιχβ»
  >$ τής Ν*»
  Ρ.
  ιοί .*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έιησια λίιισι 3
  £%ή μηνός 5}
  Αμερικήν
  έτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Λραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  27
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΒΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΙΙΙΕΥβΤΊΙΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓίΚΑ ΕΡΓΑ
  'Η προσεχής έναρξις τής
  εκτελέσεως των παραγωγι-
  κων έργων τής Κρήτης, δύ¬
  ναται νά θεωρήται απολύτως
  εξησφαλισμένη. Τα απαιτού¬
  μεν»: κεφάλαια έξευρέθησαν,
  διά συνάψεως δανείου πε°
  νήντα έκατομμυρίων δραχ-
  μών έκ μέρους τής Άγρο-
  τικής Τραπέζης. 'Η σχετική
  πληροφορία την οποίαν άνε-
  γράψαμεν προχθές μάς εδόθη
  έκ πηγής των Χανίων, τόσον
  έγκύρου, ώστε νά μην έπιδέ
  χεται ουδεμίαν αμφιβολίαν ή
  αμφισβήτησιν. Τό δάνειον ε¬
  νεκρίθη. "Ηδη δέ έχει απο¬
  φασισθή καί ή κατανομή τού
  ποσοΰ είς τα διάφορα διαμε-
  ρίσματα διά την εκτέλεσιν
  των έργων. Κατά τάς Ιδίας
  δέ έγκύρους άναχοινώσεις, τό
  μεγαλύτερον μέρος τού δα¬
  νείου θά διατεθή διά τα άπο
  ξηραντικά καί άρδευτικά
  Ιργα τής Μεσσαράς.
  Πόσην κολοσσιαίαν σημα¬
  σίαν εχουν άπό απόψεως
  πλουτοπαραγωγικής καί έκ-
  πολιτιστικής τα έργα αύτά,
  άνεπτύξαμεν καί άλλοτε.
  Είνε δέ εύκολον είς ολους
  νά κατανοήσουν. Είς την
  Μεσσαράν μόνον, ΰπολογίζε-
  ται ότι θά άποκαλυφθοΰν, θά
  καταστοΰνκαλλιεργήσιμοικαϊ
  άρδεύσιμοι έκτάσεις πενήντα
  περίπου χιλιάδων στρεμμά-
  των γής. Καί βεβαία αί έκτά¬
  σεις αυταί, θά είναι καί
  αί μάλλον γόνιμοι καί προ-
  σοδοφόροι. Έτσι ό κλήρος
  των άγροτών θ' αυξηθή ση-
  μαντικά καί ή παραγωγή
  τοΰ θαιηιαατου «ύτοϋ χάμπου
  μέ την έντατικήν εκμετάλ¬
  λευσιν καί την επιστημονι¬
  κήν καλλιέργειαν πού θά γί
  νη θά διπλασιασθή άν δέν
  τριπλασιασθή. Έπειτα θά προ
  έλθη καί άλλο μέγα κα¬
  λόν: Ή άποξήρανσις των έ-
  λών καί των τελμάτων καί
  ή συγκέντρωσις των στασί
  μων υδάτων είς όχετούς διά
  των οποίων θά γίνεται ή
  άρδευσις, θά απαλλάξη τόν τό
  πον άπο την φοβεράν μάστι
  γα τής έλονοσίας. Οί Μεσ-
  σαρΐται, άπηλλαγμένοι άπό
  τούς τρομερούς πυρετούς,
  ύγιεΐς κ«ί μέ ακμαίας τάς
  δυνάμεις, θά άηοδυθοΰν πλέ¬
  ον άπερίσπαστοι μέ νέαν
  ορμήν καΐ μέ νέον ζήλον
  καί ενθουσιασμόν είς τα εί
  ρηνικά, δημιουργικά των
  εργα.
  Καί έκεΐ οπου υπήρχον έ
  στίαι άνωφελών κωνώπων,
  καί δέν έφύοντο παρά ά-
  φράτα καϊ βοΰρκα καί δέν
  ηκούοντο παρά οί κοασμοΐ
  των βατράχων, θ* άνθίσουν
  κήποι έσπεριδοειδών καί «μ-
  πελιών καί θΊ άντηχήση τό
  τραγοΰδι τής χαράς, τής ύ
  γείας καί τής εύτυχίας. Τα
  παραγωγικά εργ» τής Μεσ¬
  σαράς καθώς καί των άλλων
  διαμερισμάτων, θά δώσουν
  νέαν ζωήν, νέον πλούτον, υ¬
  γείαν καί ώμορφιάν είς την
  Κρήτην καΐ θά την καταστή-
  σουν, συμπληρωνομένου έν
  τω μεταξύ καί τοΰΓ όδικοΰ δι
  κτύου, νήσον τής εύτυχίας
  καί τοΰ πολιτισμόν. Καί ά
  ξίζει νά εξαρτηθή τό γεγο
  νός της προσεχούς ενάρξεως
  των, άνάλογα μέ την σημα¬
  σίαν των.
  Όπως άξίζη έπίσης των
  εύχαριστιών τού Κρητικού
  λαοϋ ή σημερινή Κυβέρνη¬
  σις καί Ιδιαιτέρως ό ύπουρ-
  γός Γεν. Διοικητής κ. Σφα¬
  κιανάκης είς τό ενδιαφέρον
  καί την στοργήν των οποί¬
  ων όφείλεται ή απόφασις
  τής εκτελέσεως των έργων
  αυτών καί ή ταχεΐα ϊχδή
  λωσις τής αποφάσεως δι' έρ¬
  γων. Διότι δίκαιον είναι νά
  αναγνωρισθή καί νά τονι-
  ββή βτνή-*ύττβ8εσ»ς των πα·
  ραγωγικών έργωνΚρήτης πού
  ήρχισε πρό όκταετίας, διά
  της άναθέσεως τής σχετικής
  μελέτης είς την έταιρίαν
  Μπούντ καί παρέμεινεν έκτο
  τε έκκρεμής. Λησμονηθεϊσα
  εντελώς άνεκινήθη επί των
  ημερών τής σημερινάς Κυ¬
  βερνήσεως καί εύρε την ι¬
  κανοποιητικόν άντιμετώπι-
  σίν της, χάρις είς τό θερμόν
  ενδιαφέρον καί τούς μό-
  χθους τοΰ κ. Σφακιανάκη ύ
  πέρ τής Κρήτης, τής οποί¬
  ας άπό διετίας έχει την Δι¬
  οίκησιν.
  Άσπρα χωρία
  Η ΑΡΒΗ
  Μέ τό μουρμούρισμα των κομάτων
  τού («β
  Άγνωστη είναι στούς πολ-
  λούς. Πόσοι άλλωστε ξέρουν
  τούς τόπους πού τ" άντίκρυ-
  σμά των αποτελεί την άπο-
  κάλυψι των μυσηκών τής ά-
  σύγκριτης ώμορφιάς καί των
  θελγήτρων τής Κρητικής γής;
  Καί γιά μδς θάμενεν έπίσης
  άγνωοτη, άν ό καλός φΐλος
  πρόεδρος τοΰ «Διοβάτη» κ. Ν.
  Κατσαράκης, πού μένει τό κα
  λοκαΤρι έκεΐ κάτω οικογενει¬
  ακώς, δέν εΐχε την ωραίαν ι¬
  δέαν νά μάςπροσκαλέοτ|.«Πρέ
  πει νά κατεβοΰμε στήν "Αρ·
  βη, μδς εΐπε δταν άνέβηκεν
  έξεπίτηδες στήν Βιάννον. Μό-
  νο έτσι θά όλοκληρώσετε την
  είκόνα καί την εϋνοια τής ε¬
  παρχίας μας».
  'Εφθάσαμεν έκεΐ υστερα ά¬
  πό πορείαν δυόμισυ ώρών, ά·
  νάμεσα άπο πλαγιές καί ρεμ-
  ματιές πού ή κάθε πέτρα των,
  ή κάθε γωνιά των, τό κάθε
  δένδρο καί τό κάθε θσμνόκλα-
  δο κρύβουν καί άπό μίαν
  I-
  στορϊα, άπό 6να θρθλο. 'Επε-
  ράσαμε άπό τα κράσπεδα
  τοΰ περιφήμου βραχολόφου
  ΚαρφΙ, στήν κορυφή τού όπο(-
  ου φαίνονται άκόμη τα έρεΐ-
  πια γκρεμισμένων πύργων καί
  φρουρΐων, στοών καί έπάλξε-
  ων δπου εύρισκον καταφΰ-
  γιο »ί έπαναστάτες καί τα
  γυναικόπαιδα στούς χρόνους
  τής τυραννΐας καί των έξεγέρ-
  σεων κι' άπό δπου έ'διδαν σή
  ματα στά πλοϊα πού έφερναν
  δπλα κι' έπικουρίες γιά τούς
  άγωνιστές, στόν Κερατόκαμ
  πό καί σΐήν Άρβη.
  Καί υστερα άπό λΐγο, την
  άντικρύσαμε. ΛΙγα κάτασπρα
  σπίτια καί περισσότερα κατα
  στήματα κτισμένα μέ ρυμοτο
  μία, κυριολεκτικά πάνω στήν
  όμμο, στόν άφρό τής θάλασ
  σσς. Ό αύγουστιάτικος ήλιος
  τοϋ μεσηαεριοϋ επύρωνε την
  άμμο, την έχρύσιζε κι' έσήκω-
  νεν άτμούς άπό την άκύμαν-
  τη ήοεμισμένη θάλασσα τοθ
  Λιβυκοϋ. ΟΙ λίγοι εμποροι πού
  μένουν μονίμως έδώ καί οί
  περισσότεροι παραθερισταΐ,
  ξαπλωμένοι στή σκιά πυκνό-
  φυλλων δένδρων άπολαμβά-
  νουν τή γαλήνη τοΰ τοπεΐου.
  Ή άφιξΐς^μας Βμως, κάθε
  άφιξις ξένου αποτελεί γεγο-
  νός γιά τόν τόπον δπου ή
  ήρεμΐα καί ή μοναξιά άποτε
  λοϋν μόνιμη συντροφιά, διέκο
  ψε τή μεσημεριάτικην άνάπαυ
  σι. Κύκλοι άπό έμπόρους, τούς
  κ. κ. Παπαϊωάννου, Μπαρι-
  τάκην, Στεψανάκην, Χαλκια-
  δάκην καΐ παραθεριστάς τούς
  κ. κ. Πολένην δικηγόρον, Βε-
  ρυκοκάκην ιατρόν, Βερυκοκά
  κην πρώην αστυνομικόν, Χα-
  τζάκην διδάσκαλον, Σ. Λου
  λάκην κοθηγητήν, τόν πρόε
  δρον τής Κοινότητος Άμυρών
  σχηματίσθηκαν άμέσως. Καί
  μάς μίλησαν δλοι γιά την
  Άρβη. Πά την έμπορική της
  κΐνησι, γιά τίς άνάγκες της,
  γιά τίς έλλείψεις της γιά τα
  σχέδιά της καΐ γιά τίς ώμορ-
  φιές της.
  Κα(—άπύ τοθ δοόμου άρχε-
  σθαι—μάς άνέφεραν φυοικά
  πρώτα την ελλειψι δρόμου
  άμαξιτοΰ. Άν ϋπήρχε δρό·!
  μος θά μποροθσε .νά έξυπη-
  ρειηθή όλόκληρη ή έπαρχία.
  Καί σήμερο άλλωστε, ολη ή
  είσαγωγή καί έξαγωγή τής
  Βιάννου γίνεται άπό τόν δρ-
  μον αύτό. Τό βαποράκι τοθ
  γύρου προσεγγίζει κάθε δεκα
  πέντε μέρες. Κι' άλλα ίστιο-
  φόρα καί άτμόπλοια έ'ρχον-
  ισι καί φεύγουν κάθε τόσο
  είτε γιά νά ξεφορτώσουν έμπο
  ρεύματα είτε γιάνάφορτώσουν
  προϊόντα τής επαρχίας, λάδι
  καΐ χαροθπι κυρΐως. "Επειτα
  θά ήταν άνάγκη νά γίνη μία
  μικρή προβλήτα νιά τή διευ-
  κόλυνσι των φορτοεκφορτώ-
  σεων. 'ΥπόΓρχει καΐ τό ζήτη
  μα τής υδρεύσεως—σήμερον
  ύδρεύεται άπό πηγάδια ό συ-
  νοικισμός—άλλά αύτό θά τό
  λυσουν οί κάτοικοι, μεταφέ-
  ροντες νερό άπό τίς άφθονες
  λαγαρές πηγές τοϋ φαραγ-
  γιοΰ ποϋ βρΐσκεται σέ μικρήν
  απόστασιν άπ' τή θάλασσα.
  *
  Άναπαυθήκα'με στή σκιά
  ωραίας μουρηάς έναγκαλισμέ-
  νης μέ έ"να θαυμάσιον εύκά-
  λυπτο. Έκορέσαμε την πεΐνά
  μας άπό τό έκλεκτό φαγητό
  πού ή εύγενική καί πάντα
  πρόσγαρη κυρία Κατσαράκη—
  ή καλόκαρδη κυρία Μαρία ώς
  την άποκαλοθν δλοι—μέ την
  άδελφή της, μάς έτοίμασαν.
  Καΐ δταν ό ήλιος έχαμήλωσε,
  λές γιά νά παραδοθή κι' αύ-
  τός^ στίς άγκάλες τ,ής θαλάσ¬
  σας πού άπλώνεται νωχελικά,
  προκλητική έταίρα, κι' έκα¬
  με νά μακραίνουν οί σκιές καί
  νά άνθοθν γαρύφαλα καΐ με-
  νεξέδες σιίς βουνοκορυφές,
  ένώ κάτω άπλωνόταν κάτα-
  σπρη ή άτέλειωτη δαντέλα τής
  άκρογιαλιδς, έξεκινήσαμε γιά
  την έπίσκεψι, τοθ θρυλικοϋ
  φαραγγιοθ καΐ τής«Ίεράς Μο-
  νής τής Άρβης».
  Μιά ρεμματιά κστάφυτη
  άπό άμτέλια, εληές καί χά
  ρουπιές, άπό έπεριδοειδή,
  μπανάνες κσί δεσπολιές, ά¬
  πό συκιές μέ έκλεκτούς γλυ
  κόχυμους καρπούς καΐ άπό
  πεθκα καί κηπευτικά. Κατάρ
  ρητη άπό νερά πού άνοβλύ
  ζουν άπό τίς πλαγιές. Καί
  είς την μέση έ"νας ώραϊος
  ποταμδκος πού τό μουρμούρι
  σμα τοϋ νεροθ τού σμίγει
  μέ τό ψιθύρισμα των καλα-
  μιώνων τού καί μέ τό θρόϊ
  σμα των πλατάνων καί συν
  θέτει τόν ώραιότερον ϋμνο
  τής γοητείας τοθ τοπείου.
  Στό βάθος, ύψώνεται τερά
  στιος ό δγκος πετρώδους
  κι' άπόκρημνου βουνοϋ κατά
  σπκτου άπό άγριεληές, σκί
  νους καί πεθκα, πού εχει
  σκιστή είς δύο—ποίος ξέρει
  σέ πιά στιγμήν όργής τής
  φύσεως—καί σχηματίζεται τό
  περίφημο φαράγγι, άπ' δ¬
  που πηγάζουν κρουστάλλινα,
  άφθονα τα κρθα νερά τοθ
  ποταμοΰ. Καΐ λίγο άνστολι-
  κώτερα, άναρριχημένη, κολλη
  μένη στήν πλαγιά καί αίωρού
  μένη θαρρεΐς, ή μονή τής Άρ
  βης μέ την μικρούλα έ«<κλη σ(ν·χ καί τα κελλιά των κα λογήρων της. Καί δέν ξέρει κσνείς τί νά θαυμάση. Την άσκητική άν τοχή των άνθρώπων αυτών ή την έφευρετικότητά των. Καί νά γιατί: Ή μονή βρί σκεται σ' ϋψος τριάντα πε· ρΐπου μέτρων πάνω άπό την βρύση πού έχει κτισθή στά κράσπεδα τοΰ βουνοΰ. Γιά νά μή καταιβαίνουν λοι πόν γιά ύδρευσιν οί καλόγη ροι, έτέντωσαν έ"να χοντρό σύρμα άπ' την μονήν ώς τόν κρουνό τής Βρύσης. 'Ετοπο θέτησαν μιά τροχαλία στό συρμάτινο σκοινί, έκρέμασαν £να κάδο στήν τροχαλία δέ μένο μέ σκοινί πού έλίσσεται σέ μαγγάνι. Έτσι μέ την κΙ· νησι τής τροχαλίας πάνω στό σύρμα, ό κάδος φθάνει κάτω άπ' τόν κρουνό, γεμίζει άπ' τό κρϋο νερό τού καί ϋστε ρα μέ τό μαγκάνι άνεβάζε ται πάνω στή μονή. Σωστά σύστημα... έναερίου ύδρεύ σεως! Ή νύχτα δμως άρχίζει ν' άπλώνη. τούς γαλάζιους πέ· πλους της καί νά καλύπτη βουνά καί θάλασσα καί ρεμμα τιές. Κι' έπειτα μάς περιμέ- νει πλούσιο τραπέζι μέ συνα- γρίδα τοΰ Λιβυκοϋ, ποΰ ό καπετάν Βασίλης, £νας ψημμέ νος άπό την άλμη, σφιχτοδε- μένος, καλόκαρδος ψαρδς, έ προμηθευσε στόν φ(λο κ. Κα¬ τσαράκη. Καί πρέπει νά γυρί- σωμε στό συνοικισμό, κάτω στήν παραλία. 'Εδώ πιά ή ήρεμία καί ή γαλήνη είναι άπόλυτη. Καί ή νύκτα είναι τόσον ήσυχη πού σοΰ θυμίζει τό στϊχο τοϋ ποιητή πού λέ- ει δτι:«άκοΟς των δένδρων τό μεγάλωμα καί τό περπάτημα των άστρων».Κσ! μόνο τό μουρ μούρισμα των κυμάτων άκοΰ εται γλυκόλαλο ώσάν ΰμνος πρός την ώμορφιά καί τό θέλ- γητρο τοθ τοπείου. Μ.- ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΙΣΜΟΥ Είς την πρωτεύουσαν άφίχθη Ινας θί»σος άπό την Ίάβαν. Καί είνε χαρακτηριστική, επί τή α¬ φίξει αυτή, ή υπογράμμισις τοθ έξαιρετικοθ άλλά καί «έξωτικοϋ» τοθ θεάματος. —Τό συγκρότημα Ντέβι Τζδ, λέγουν μέρες τώρα οί καλώς πλη ροφορημένοι δημοιιογραφικβί κ6- κλοι, δέν είνε ασφαλώς άπό τα συνηθισμένα. Οί Άθηναϊοι «εχουν τύχη» πού θά τό άπολαύσουν άπό τούς τιρώτοΌς. Είνε εξωτικό βλέπετε τό θέα- μα. Β*ί οί ζεστές νύχτες τοΰ Α5 γούσΐου είνε ίκανές μέ την καλ- λιτεχνική συντροφιά τοΰ θιάσου αύτοΰ καί ειδικώς τό βεστιάριον καί τα σκηνικά τού, νά έξυπη- ρετήσουν καί την άτμόσφαιρα τοΰ έξοπισμοΰ των Άθηναίων. Άλλά μόνον αυτών; Ή έποχή μας τε- θαίνει κυριολεκτικώς γ'ά κάτι τέτοιες παραισθήσεις. Ό έξωτι¬ σμός δέν είνε μόνον άπό τα πρώ¬ τα στοιχεϊα διακοσμήσεως. Είνε καί λίγο πολύ οόσιαστικός. Έμ πνέει καπρίτσια, 'χαρακτηρίζει δημιουργίες, κατευθύνει τάσεις. Ή σκτ,νοθεσία των τροπικών ά» σκεΐ ιδιαιτέραν επίδρασιν στίς ψυχές των μοντέρνων. Ή ζωή καϊ ή κίνησις ενός νησιοθ τοΰ Είρη νικοΰ, παροιισιάζεται πάντοτε ώς μία μόνιμος, μακρυνή νοσταλγία. Δέν προκαλεί απλώς ενδιαφέρον. Γοητεύει. ΙΙαντοΰ τοΰ κόσμου, καί ιδιαιτέρως είς τα Βχλκάνια, τα τελευταία είς τάς εύρωπαϊκάς έξελίξεις, δ έξωτισμός παραμένει, σχεδόν ε"νας παράγων κοινωνικής ζωής. Ό θίασος Ντέβι Τζα θά Ικανε ντόρον καί είς τό πλέον άπομεμακρυσμένον σημείον τής επαρχίας. Καί θά ευρίσκοντο έ- παρχιώται—δπως βεβαία θά εύρε- θοΰν Άθηναϊοι—νά πληρώσουν έ· κατό δραχμές τό εισιτήριον! —Πρόκειται άκριβέστερα έδώ περί πρωτογονισμοθ παρά έξωτι σμοΰ. —Νομίζεις; Έγώ φαντάζομαι δτι δ έξωτισμός αποτελεί άλλο κεφάλαιον. Ή ζούγκλα δέν σοΰ λέω, 6πεισήλθε άπό έτών στή ζωή μας. Τώρα δμως άρχίζει νά υπο χωρή. Μάς θέλγει ό... ρωμαντι σμός της ποΰ δέν είνε άλλος υπο θέτω, άπό τόν διαφημιζόμενον έ ξωτισμόν. —Οί διαφορές είνε ζήτημα τύπου ή τό πολύ ιδιαιτέρας υπο κειμενικότητος καί γούατου. 'Ωσ τόσο ή ούσία παραμένει ή αυτή. Ό αίώνιος γνώστης των πραγ μάτων επέμενε. Φρονώ δμως δτι ή έπιμονή τού δέν ήτο λογική.Ό έξωτισμός ανταποκριται είς Ινα πνεΰμα λεπτόν. Έκδηλώνει άπαρ χήν μετριασμοΰ των έξωφρενισμών οί όποίοι εχαρακτήρισαν την έπο χήν μας κυρίως μέ τούς πρώτους μεταπολεμικού; χορούς καί τα μοτίβα τής τζάζ-μπάντ. Ό έξω τισμός άντιστοιχεΐ περισσότερον στίς χαβάγιες παρά τό σαξόφω νόν. Ή ζούγκλα ^άρχίζει να υπο χωρή είς τόν πολιτισμόν ή την 1 άκατάλυτον ψυχικότητα τοΰ άν- ι θρώπου. Παρακολουθήσατε τα κλισέ ρεκλαμών των έξωτικών θιάσων —μελετήσετε τό ρεπερτόριόν τους. Είνε κατά κανάνα λυρικόν. Ή άτμόσφαιρα των τροπικών είνε ή πρώτη φυσικά λεπτομέρειαι. Τό βάθος δμως των έργων Ιχει ώ; λά'ιτ μοτίβ τίς λεπτότερες άνθρώ πινες χορδές μέ τίς οποίες άρχι ζαν νά συγχρονίζωνται καί οί άγριοι. Είς τόν Ιξωτισμόν τής έποχής ΰΐτάρχει έτσι κάτι τό πά ρήγορον. Άλληλοπολιτιζόμεθα έ- δω, ήμεροι καί άγριοι. Άντεγρά ψαμεν τάν πρωτογονισμόν οί πρδ τοι. Επόμενον ήτο νά άντιγρά ψουν τόν πολιτισμόν οί δεύτεροι. Είς τάς άντιγραφάς αύτάς ώ; ιύνδεσμος έμεινεν ό έξ'οτιαμός: Αί προτιμήσεις πρός τάς έξωτι κάς τοποθεσίας καί τα δποβλητι κά έθιμα έκείνων πού είναι οί άντΕποδές μας. Άλλά κατά τρόπον περισσότερον ανθρώπινον άφοΰ καί οί άντίποδες αύτοι ήρχισαν νά ψυχολογοΰν — καί νά καταλα βαίνουν—τα γοΰστά μας... ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Πεταχτά σημειώματα ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ Ξαπλωμένη νωχελικά στήν πυρωμένην άμμο τής πλάζ ή νεαρά κυρία, δέχεται τίς θω πεϊες τοθ ΑύγουστιανοΟ ηλί¬ ου, παραδομένη σέ ρεμβα σμούς. Δεμένα τα χέρια πίσω άπ' τό κεφάλι της. Ριγμένη ή πλατύγυρη ψάθα έμπρός, κρύ βει τα μαλλιά καί τό μέτωπο καί μόλις άφήνει έλεύθερατ τα μάτια νά βυθίζουν τό βλέαμα στό γάος δπου θάλασσα κι' ούρανός σμίγουν σ' ^να σφι- κτό άγκάλιασμα. Τό μαγιό, άτροφικό φθλλο συκής, μόλις άρκεΐ νά κρυψη τούς λαχταριστούς καρπούς πού τό ραμφίζουν έπίμονα, κι' άφήνει νά φαίνονται δλες οί σμιλευτές συμμετρικές καμπυ- λότητες τοθ σοκολατένιου σώ ματός της. Μιά πνοή άνέμου την τυλίζει σάν άπαλό, δροσε ρό χάδι πού φέρνει την ήδονι κήν άνατριχΐλα καί τή μέθη τής σκέψεως καί τής ψυχής. Καί μέσα σ' αυτή τή μέθη ά- ναπολεΐ ρεμβαστικά τή ζωή. Δυό μήνες τώρα, άμέριμνη— νεράϊδα τοθ γιαλοΰ, ζή τή ζωή τής άκτής, έλεύθερη έντε λώς, μακρυά άπό τα αύστη ρό γεμδτο ζήλεια βλέμμα τοθ συζύγου. "Εχει Ενα κύκλο θαυ μαστών, πού άλλοτε μεγαλώ- νει καΐ άλλοτε μικραίνει, ώ σάν τό κθμα τής θαλάσσας πού την λούζει κάθε μερά. Καί ξέρει νά τόν συγκρατή αύτό τόν κύκλο στά δρια τής άξιο πρεπείας, χωρίς νά έγγίζη την περιοχή τής άμαρτίας, μέ τόν ΐδιο ακριβώς τρόπο πού παί- ζει κι' ή θάλασσα μέ τούς βρά χους τής άκτής. Άκοΰει τίς καθημερινές έκμυστηρεύσεις των θαυμαστών μέ καλωσύνη, μέ συγκατάβασι καί γλυκό χαμόγελο Ικανοποιήσεως.Στήν άμμον δμως βρίσκεται.Τά γρά ψει λοιπΐν σ' αϋΐή γιά νά πε¬ ράση σέ λίγο ό άφρός τοθ κύμ ματος νά τα σβύση. Ή ελευ¬ θερία τής 'έχει άναπτύξει την προσωπικότητα καί τή συναί- σθησι τής αξιοπρεπείας καί των εύθυνών. Ποίος, άλλωστε άμφιβάλλει σήμερο δτι ή έλευ θερία είναι ό καλύτερος φρου ρός,δ συνετώτερος σύμβουλος ό φωτεινότερος όδηγός στό δρόμο τής άρετής;.. Ρεμβάζει ή κυρία. Άλλ' έρ¬ χεται μιά δυνατή πνοή κρύου άνέμου καί την περιλούει. Ά νασηκώνει πάνω στά δεμένα μπράτσα της τό ώραΐό της κεφάλι καί κυττάζει στό 'βά θος τόν δρίζοντα. Δυό γκρίζα σύννεφα ύψώνονται άπειλητι κά, ^τοιμα νά καλύψουν θά λασσα καί γή. Φουσκώνει τό κθμα καί ξεσπδ σ' άγρια κραυγήν όργής. Φουσκώνει καί τό στήθος τής κυρίας καί ξεσπδ σέ στεναγμό βαθύ. Τα πρώτα φθινοπωρινά προμηνύ ματα. Σέ λίγο βαρεία τα συν νεφα θά καλύψουν τα πάν Τό σανατόριον. Φαίνεται δτι ή υπόθεσις τής αποπερατώσεως τοθ σα- νατορίου Ίερουσαλήμ πού τόσον πολύ έχρόνισεν είσέρ χεται πλέον είς καλήν ο¬ δόν. Ενεργείαις τοθ ενταύθα εΰρισκομένου διευθυντού τοθ ύπουργείου τής Ύγιεινής κ. Χαριτακη εγένετο είδική πρός τουτο σύσκεψις καί α¬ πεφασίσθη δχι μόνον νά επι σπευσθοϋν αί εργασίαι άποπε ρατώσεως τοθ άνεγειρομένου κτιρίου άλλά ν' άνεγερθή καί άλλη μία πτέρυξ πενήντα κλινών. Όρθοτάτη ή άπόφα σις. Αί άνάγκαι τοθ τόπου είναι πολλαί. Καί τό σανα- τόριον πρέπει νά είναι μέ¬ γα διά νά έπαρκέση είς τάς ανάγκας αύτάς, δπως έπί¬ σης έπείγει ή έναρξις τής λειτουργίας τού τό ταχύτε¬ ρον. Οί ήρωΐκοί Άγγλοι. Επί τή έπετεΐφ των σφα- γών τής 25ης Αύγούστου 1898, ό Δήμος έτελεσε προ·- χθές κατανυκτικόν μνημόσυ¬ νον υπέρ των φονευθέντων την ημέραν εκείνην ήρωϊκών Αγγλων στρατιωτών. Έτσι ή πόλις απέδωκε τόν όφειλό· μενον φόρον τής εύγνωμοσύ- νης της είς τα θυσιασθέντα υπέρ τής Κρητικής ελευθερίας εύγενή τέκνα τής κραταιδς Βρεττανικής αύτοκρατορΐας. Έπ' εύκαιρΐα δμως θά είχο¬ μεν νά προτείνωμεν καΐ κά¬ τι άλλο: Ν' άνεγερθβ ενα Μικρόν μνημεΐον, ^νας τύμβος, ή μία πλάξ, είς τό μέρος δ¬ που εύρον τόν θάνατον οί δε- καεπτά Άγγλοι. Θά ήτο μία πράξις άνάλογος πρός τα αί- σθήματα των Κρητών άπέ- ναντι γοΟ άγγλικοό Έθνους. Ή όδός Ανωγείων. Μδς γράφουν άπό τα Ά- νώγεια τοθ Μυλοποτάμου δ¬ τι εφέτος ή κίνησις παραθε- ριστών εΐνε μεγάλη. Θά συ- νεκεντρώνοντο δέ άκόμη πε¬ ρισσότεροι ξένοι εάν είχεν αποπερατωθή ό δρόμος ώστε τό αυτοκίνητον νά φθάνη μέσα είς την ήρωϊκήν κω- μόπολιν. Καί παρακαλοϋν οί Άνωγειανοί νά έπισττευσθή ή αποπεράτωσις τής όδοθ πού θά τούς συνδέση μέ τό Ή ράκλειον αύτοκινητικώς. Άλ¬ λά, ή κατασκευή καί τοί}, υπολειπομένου εισέτι τμήμα- τος τής όδοθ, είναι πιστεύο μέν ζήτημα όλίγου χρόνου είσέτι. 'Η Γεν. Διοίκησις έχει εκδηλώσει τό ενδιαφέρον της. Καί αί άπαιτούμεναι πιστώ σεις θά χορηγηθοθν ασφαλώς. τα. Οί άνεμοι καί οί βροχές μέ τίς ριπές των θά μαστι- γώσουν τα πάντα. Τα φθλλα θά μαραθοθν καί θά πέσουν, καί οί ώμορφιές θά λείψουν. Τό χαρούμενο τραγοθδι τοθ καλοκαιριοΰ θ' άντικαταστα- θή άπό τό άγριο βογγητό τής βαρυχειμωνιδς. Κι' έκεΐ π' άνθίζουν λουλούδια θ' ά- σπρίσουν χιόνια. Ή φύσις δ¬ μως Ιχει τό προνόμιο ν' άνα γεννάται. ,Άλλ' οί άνθρωποι; "Ω! αύτοΐ μετά τόν χειμώνα δέν γνωρίζουν πιά άνοιξι. Τ6 νοιώθει αύτό ή κυρία. Καί μέ σα στούς ρεμβασμούς της ύ¬ ψώνεται τεράστιο τό έρωτη ματικό: Δέν εΐνε μήπως σωστό πρίν έλθη καί περάση καί τό φθινόπωρο, νά τρυγήση κανείς δλες τίς ήδονές, έστω άκόμη καί τής άμαρτίας;... ΕΓνε οί σκέψεις πού δημι ουργοϋνται μέ τα πρώτα μη νύματα τοθ φθινοπώρου, μέγα λου έχθροΰ τής άρετής, σαου δαίου συντελεστοθ τής άμαρ τίας... Μ.—
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ρΐ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμε
  ρον τό κινηματογραφικόν άρι-
  στοόργημα: -Φρουλάιν Ντόκτωρ·.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ» —Σήμε¬
  ρον ή γλυκειά όπερέττα- *παρά
  δεισος γυναικών».
  Την Δευτέραν «Πρωταθλητής
  μέ τό στανιό».ΜέτόνΤζόεΜπραουν
  Προιστάμενος Τυιΐογραφειου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ν
  Μέ τοΰς
  Πιέρ Μπλανσάρ, Ντίτα
  Πάρλο, Πιέρ Φρεναί.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Το νέον Μουσιχό χορευτι-
  κο χάρμα:
  &ΕΝ ΧΟΡΕΥΩ ΠΕΙΑ
  Ή τελευταία καί ή πειό ι
  ύχέροχη δημιουργίκ τού. '
  Φρέντ "Ασταιρ
  καί της
  Τζίντζερ Ρότζερς
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ή Έλληνική έμιλοϋσα
  ται ν ί α:
  Ο
  ΕΠΑΜΕΙΝΟ'ΔΑΣ
  ΠρωταγωνιθΓθϋν:
  ΟΙκονόμου, Παρασκε-
  υάς, Άννα καί Μαρίκα (
  Καλουτά.
  Μουβιχή: Ι. Κυπαρίσσπ.
  Αριθ. 8093
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άναβληθέντος ΠλειστηριασμοΟ
  Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών
  Εμμανουήλ Α. Κονιωτάκης, έι
  Βόρροις Πυργιωτίσσης κατοικο
  εδρεύων δηλοποιώ 8τι:
  Ό διά τού 6π' αριθμόν 5473
  τής 9ης Απριλίου 1934 προγράμ
  ματός μου πλε'.στηριασμεΰ περ£
  ληψις τοΰ όποίου εδημοσιεύθη είς
  τό 6π' αριθμόν 648 τής 4 Μαίου
  ιδίου Ιτους φύλλον τής έν
  Ηρακλείω εκδιδομένης εφημερίδος
  ή «Δράσις» προκηρυχθείς δημό
  σιος άναγκαστικδς πλειστηριασμός
  τ^ έπισπεύσει τής έν Αθήναις
  Έθνικής Κτηματικής Τραπέζης
  τής Ελλάδος κατα τού όφε:λέτου
  Μιχαήλ Σταύρου Σταυριανάνη
  γίωργοθ κατοίκου Τυμπακίαυ
  Πυργιωτίσσης των έν τώ είρημέ
  νφ προγράμματι περιγραφομένων
  άκινήτων άναβληθείς Ινεκεν νομί-
  μων λόγων γενησεται συμφώνως
  πρός τούς δρους τοθ είρημένου
  προγράμματος κατόπιν τής δπ' α¬
  ριθμόν 409 ένεστώτος Ιτους άπο
  φάσεως τοθ κ. Προέδρου τών'έν
  Ήρακλείφ ΙΙρωτοδικών την 11
  Σεπτεμβρίου ένεστώτος έΐους ήμέ
  ραν Κυριακήν καί ώραν 10—12
  π. μ. ενώπιον έμοΰ ή τοΰ νομΕμου
  άναπληρωτοΰ μου καί έν τω αύ
  τόθι συμβολαιογραφείψ μου ένθα
  χαλοϋνται οί βουλόμενοι νά πλειό
  δοτήσωσιν.
  Εγένετο έν Βόρροις Πυργιω
  τίσσης Κρήτης σήμερον την δεκά¬
  την τετάρτην Αύγούστου τοθ χι
  λιοστοΰ ένεακοσιοστοθ τριακοατοθ
  δγδόου ίτους ημέραν Κυριακή
  καί έν τώ ενταύθα Συμβολαιογρα
  φείψ μου ίδιοκτησία Μαρίας Ν
  Κραααγάκη δι' ήν ληπτέα
  τέλη καί δικαιώματα δραχμαί
  εκατόν πέντε καί υπεγράφη παρ!
  έμοθ.
  Ό Συμβολαιογράφος
  Έμμ. Α. Κονιωτάκπς
  Άκριβές αντίγραφον.
  Έν Βόρροις αυθημερόν.
  Ό 2υμ6ολαιογράφος Μοιρών.
  'Βμι*. Α. Κβνιωτάκης
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα έγγράμ
  ματος διά τό Ξενοδοχείον «Έλ
  βετία» Πληροφορίαι ηαρά τώ
  Κίψ.
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  509ον
  Άπό πολλοΰ χρόνου ό Ρο
  βεσπιέρος έχει κουρασθή άπό
  τό ματαιόδοξο σύτό ϋποκεί-
  μενο ποΰ έβεβήλωνε την (δέα
  τής έπαναστάσεως μέ την πό
  ταπή δημαγωγία τού καί την
  άναρχική διαγωγή τού. Καί
  μέσα τού, απεφάσισε την ή
  μερά έκείνη, νά απαλλαγή
  όπωσδήποτε άπό αυτή τή φρί
  κη. Ό λΐθος τόν οποίον ό Έμ
  πέρ έρριψε εναντίον τής Μα¬
  ρίας— Άντουανέττας έ'πεσενέ
  ναντίον τού, καί τόν έπλήγω
  σε θανασίμως Σέ λίγους μή
  νες ό ϊδιος ό 'Εμπέρ θά εκα·
  μνε τόν ϊδιο δρόμο μέ τό Θ0-
  μα τού, είς τό ϊδιο άμάξι, άλ
  λά^δχι μέ τόσον θάρρος δπως
  έκείνη. Ήταν μάλιστα τόσο
  τρομοκρατημένος ώστε ό σύν-
  τροφός τού 6 Ρονσέν τοΰ φώ
  ναξε= «Όταν επρεπε νά δρά-
  σης, έχάνεσο σέ λόγια. Τώ
  ρα προσπάθησε νά πεθάνη,ς
  μέ άξιοπρέπεια»
  Ή Μαρία—Άντουανέττσ Ι
  μάντευσε τάν θρίαμβό της. "Α
  κουσέ δμως μέσα άπό τό πλή
  θος, μιά φωνή πού έξεπλάγη
  «Γιά δές πώς είνε ύπερήφα
  νη!» Καί γι' αύτό ρώτησε άμέ
  σως τό συνήγορό της: «Μή
  πως δέν ήταν άξιοπρεπής ή ά
  πάντησίς μου;» Έκεϊνος την
  καθησύχασε. «Κυρία, δταν
  δέν προσποιεΐσθε κάμνετε πάν
  τα καλήν έντύπωσι». Ή Μα
  ρία—Άντουανέττα έπρεπε νά
  άγωνισθή καί τή δευτερη ήμέ
  ρα. Ή δίκη τρσβοΰσε σέ μά
  κρός, έκούραζε τοΰς άκροα
  τάς καί τούς πρωταγωνιστάς.
  "Αν καί έξηντλημένη άπό τίς
  αίμορραγΐες, ή Μαρία—Άν¬
  τουανέττα πού έπινε κατά τα
  διαλείμματα £να φλυτζάνι ζω
  μοΰ, τηρεΐ στάσιν άξιοπρεπή
  καί τό πνεθμά της είνε διαυ
  γέστατο. Ό συνήγορός της
  γράφει είς τα άπομνημονεύ
  ματά τού:
  «"Ας σκεφθή κανείς την ψυ
  χικήν δύναμιν πού έχρειάζετο
  είς την βασίλισσα διά νά άν
  τιμετωπίση την φρικτή καί ά
  τελεΐωτη έκείνη συνεδρίασι.
  Θέαμα δλου τού λαοϋ, ήταν
  ύποχρεωμένη νά πολεμήση έ
  ναντίον τεράτων πού διψοθ
  σσν αΐμα καί νά άποφεύγη
  δλες τίς παγΐδες πού τής ε-
  στηναν, νά άποκρούη τάς άν
  τιρρήσεις των, νά συγκρατί)
  ται καί νά μή ^κατέλθη κάτω
  τής θέσεώς της».
  Έπάλαισε πράγματι επί 15
  ώρες την πρώτην ήμέρα, πλέ
  όν των 12 ώρών την δευτερη
  δταν τέλος ό πρόεδρος ήρώ
  τησε την κατηγορουμένην εάν
  έχη νά προσθέση τίποτρ πρός
  υπεράσπισιν της.
  (συνεχ(ζεται)
  '--------^
  ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή γλυκειά Γερμανι-
  κή ©περέττα ιοΰ Ρββέρ-
  του Στόλτς:
  ΠΑΡΑΑΕΙΣΟΣ
  ΓΥΝΑΙΚΟΝ'
  Ι Όρτένσα Ράκυ, Ίβάν
  Πέτροβιτς, Γκεώρκ Αλε¬
  ξάντερ, Λέο Σλέζακ,
  Χάνς Ρίχτερ.
  "Ενα έξαιρετικό φίλμ,
  μέ πεταχτή καί γλυκειά
  μουσιχή, ώρχία τρανού-
  δια καί θαυμασία υπο-
  θεσι.
  Καί Ζουρνάλ.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  <-· Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. 'ίΐμμορφιά καΐ ύγεία. Πάντοτε ή ώμορφιά τής γυναί¬ κας εχει ώς βάσιν την υγείαν σω¬ ματικήν καί ψυχικήν. Κάττοτε, ή μάλλον άρκετά συχνά, ωρισμέναι ένοχλήσεις άσκοΰν δυσάρεστον ε¬ πιρροήν έιτί της γενικής ύγείας. Ι) Λόγου χάριν έσεϊς, κυρία, δέν κοιμδσθε άρκετά, καί έν τοι¬ αύτη περιπτώσει είνε περιττόν νά άναζητήσετε άλλοθ τα αίτια τής άκεφιάς σας. θά ζητήσετε την θεραπείαν τοΰ κακοθ είς ίνα κα¬ νονικόν, έπαρκή ύπνον Τώρα θά μέ ρωτήσετε: πώς νά έπανακτήαω αυτόν τόν ϋττνο, Κα¬ τά τόν εξής τρόπον 'νά κατακλι- θήτε έττΐ μίαν ολόκληρον έ3δο μάδα άμέσως μετά τό γεθμα. 2) Τα υποδήματα πού άγοράσα- τε τελευταίως είνε ττολύ στενά καί βασανίζουν σκληρά τα κομ- ψά πόδια σας θα σπεύσετε νά άπαλλαγήτε άπό τα έν λόγω υ¬ ποδήματα καί θά παραγγείλετε άλλα φαρδύτερα. Έν τω μεταζύ άν έπρήσθηκαν τα πόδια .σας θά θεραπεόσετε τό κακό, κά¬ μνοντας τΐρωΐ καί βράδυ λουτρά κανονισμένα κατά τόν εξής τρό πον: πέντε λεπτά θά τα άφή σετε σέ πολύ ζεστό νερό, δύο λετΐτά σέ κρύο. Κατόπιν Μνα γε· ρό μασσάζ μέ καμφοροΰχον £· λαιον. 3) 'Υποφέρετε άπό μίαν άσθένΕΐ- αν, έστω κσι έλαφράν, τού ή πατος ή τού στομάχου. Έν τοι αύτη. περιπτώσει μή ζητήσετε άλ λοϋ'τήν πραγματικήν αιτίαν πού ποοκαλεϊ την κακήν διάθεσιν ή την μελαγχολΐαν σας. θά κατσ,φ γετε είς Κνα ειδικόν ιατρόν. Ει« -χροτιιιώτερον νά άκολουθήσετε την θεραπείαν ττού θά σάς ϋπο- δείζτ) παρα νά ύτιοφέρετε δλη σας "τή ζωή άπό μια χρονία άσθένεια. 4) Ή μελαγχολία σας ποοέρχε ται ίσως άπο την έλλιπή ή κα κήν λειτουργίαν των έντερων ή τοΰ πεπτικοΰ συστήματος Διά νά θεραπΕϋθήτε άπό υίαν άσθέ_ νειαυ πού έπιδρςί> φεΰ, έ"1 τοϋ
  ήθικοθ σας, θά καταφύγετε είς
  τα Φάρμακα πού έπέβαλλε ό ι
  ατοός είς τούς ήοωας τού Μο
  λιέρου. ***
  ■ ■■«(εί
  ΗΛΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛ
  ΠΟΤΑΣΣΑ ΜΟΑΕ ΓΕΡΜΑΗΙΑΣ
  80 - 85 °)ο
  Σταφιδοπαραγωγοί,
  Προσέξατε. ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΕΣΘΕ ΕΠΙ ΤΟΥ
  ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ ΣΑΣ. Άδιαφορήσετε στίς πσχυλές
  ρεκλάμες. Όσοι τυχόν δέν έχρησιμοποιήσατε την
  άποδεδειγμένως ανωτέραν δλων καθαράν Ποτασσαν
  μας Μάρκας ΗΛΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙ, προελεύσεως Γερ-
  μανΐας, χρώματος Μπλέ, 80—85, προβήτε μόνον
  είς δοκιμάς, καί θά έξακριβώσητε την έπιτυγχα-
  νομένην ταχίστην άποξήρανσιν, καί τόν άριστον
  χρωματισμόν ποϋ δίδει επί των Σταφίδων σας,
  ΟΣΤΙΣ ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΟΥΤΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΣ.
  Ή κατανάλωσις μας είναι ή καλλιτέρα απόδει¬
  ξις δλων τούτων. "Επί είσαχθέντων πρό 20ηαέρου
  2500 Βαρελίων, μάς άπομένουν εισέτι μόνον 600.
  Γενικός άντιπρόσωπος έν Κρήτη μετά διαρκοΰς
  παρακαταθήκην
  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
  Πλατεΐα Καλλεργών, (Κέντρον).
  "~
  Οί κ. κ. καταναλωταί πάγου είδοποιοϋνται
  ότι ό πάγος πωλεΐται είς τα πρατήρια πρός:
  Δραχ. 8 (όκτώ) ή στήλη
  » 4 (τέσσαρας) ή ήμίσειχ
  » 2 (δόο)τό τέταρτον.
  Εφιστώμεν δθεν* την προαοχήν των κ. κ. κα-
  ταναλωτών ότι δέον όπως πληρώνουν ακριβώς τα
  ανωτέρω καί ούχι περισσότερον.
  (Έκ της Δκυθύναεως Α. Ε. Ξενάκπς-
  Μόνον αέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια
  (Οϊ 12 ώ>ς>.
  Ταχύτης 14 μιλλί^ν.-'Αν.σΐί—ΆαφΛλίΐα.
  Ο έρως εις τηνχώραν
  των Χρυσανθέμω_γ_:
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  ♦3ον
  —Αυριον ασφαλώς.
  Έξανακάθησε. Άκίνητος καί
  σιωπηλός, είχε στρέψει πάλι τό
  βλέμμα τού πρός την πόλι καί τάν
  κόλπο, πού άπλωνόταν κάτω άπό
  τάν έξώστη. Ήταν £ξ, καί ό ή-
  λιος άρχιζε νά κοκκινίζη τα μα
  κρυνά υποκύχνα σύννεφα, καί
  άπειράριθμες πορφυ'ρές άνταύγει-
  ες, όμοιες μέ λαμποκοποΰσες πλη
  γές, εκαναν τή θάλασσα νά φαίνε
  ται σάν νά στάζη αίμα
  Ό Φεργκάν καί ό Γιορισάκα
  εφευγαν.
  —Πεζή, δέν είνε ετσι; έρώτη
  σεν ό Άγγλος.
  Ήτ,αν καλός -κΐζοτΐύροζ. Καί έξ
  άλλου, ό λόφος των Πελαργών
  δέν άπέχει πολύ άπό τδν ναό τοΰ
  Σίββα.
  —Πεζή, άν σας άρέσει.
  Βγήκαν άπό τάν κήπο άπό την
  άντίθετϊ) πρός την πόλι πόρτα. Έ
  βάδιζ·αν χωρίς νά μιλοθν, ώς την
  μικρή τοξοειδή γέφυρα τοΰ πρός
  βορράν ρύακος. ΈκεΕ ό δρόμος
  5ιχάζεται. Ό Γιορισάκα Σαντάο
  ό οποίος άπό λίγης ώρας ήταν
  ςικεπτικός, έαταμάτησεν άπάτομα.
  —"Ω! εφώναξε παρά λίγο νά
  ξεχάσω τό ραντεβοΰ πού μοθ έ*χει
  δώσει ό διοικητής.
  —ΡαντεβοΟ;
  — Ναί, ακριβώς γι' αύτη την
  ώρα .. Τί νά κάμω, Μοΰ έπιτρέ
  πέτε,
  —Αστειΰεσθε! Πηγαίνετε άμέ-
  .σως! Ηά βρήτε κάποιο κουρου-
  μά σέ απόστασιν εκατόν βημάτων
  άπ' έδώ, στούς δρόμους πού είνε
  κοντά στόν ναό .. θά σα"ς συνοδεύ
  σω έννοείται...
  "&2! έπ' ούδενί λόγφ! Θά πάω
  καί θά γυρίσω άμέσως. Ηρόχειται
  γιά ε"ναν άπλό στρατιωτικό
  τύπο. Δέν θ' άργήσω, μίαν ώρα
  περίπου... Άγαπητέ μου, κά
  μετέ μου την χάρι νά γυρίσετε
  μόνος σας στήν βίλλα. . Ή Μι-
  τσοΰκο μας περιμένει ίσως γιά
  τό τσάι. θά ελθω νά σδς βρώ σέ
  λίγην ώρα καί θά δειπνήσωμε
  κοινωνικη
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Είς Κοούστα Με
  ραμβέλλου ή δνίς Ελένη Ιωσήφ
  Παγκάλου, άδελφή τοΰ φίλου ία
  τροΰ κ. Ν. Παγκάλου, άνεδέξα
  το πρό ημερών έν μέσω έκλεκτοθ
  κόκλου προσκεκλημένων, τό άγο
  (ράκιτοΰ κ. Δημ. Νεραντζούλη,
  ονομάσασα αύτό Εμμανουήλ. Είς
  τοϋς γονεϊς κα'ι την ανάδοχον
  ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Πλήρης ημερών ά·
  πεβίωσε την 23ην Αύγούστου είς
  Άτιοστόλους ό ιερεύς Κωνσταντ!
  νος Νικολακάκης. Ό μεταστάς
  υπήρξεν έκ των Λευιτών έκείνων
  οίτινες παραλλήλως πρός τα καθή
  κοντά των ήσκησαν καί την άτομι
  κήν των εύψυχίαν, ούτως ώστε τα
  οίκογενειακά των άτυχήματα νά
  μή μαραίνουν τόν ζήλον των πρός
  τούς πάσχοντος. Ό άείμνηστος
  Νικολακάκης υπήρξε πατήρ καί
  τοϋ ήοωικώς πεσόντος έν πολέ
  μω άξιωματικοϋ Ιωάννου Νικο
  λακάκη. Ή κηδεία τού ίγένετο
  έπιβλητική παρισταμένου απαντος
  τοϋ κλήρου της περιφερείας μέ
  επί κεφαλής τόν ήγούμενον Άγ·
  καράθου κ Γεράσιμον. Συλλυ
  ■πούμεθα θερμώς τούς οίκείους
  τού.
  Γίιρω στήν πόλι.
  'Ωλ ράιτ!
  Ό Έρμπερτ Φεργκά δέν χρειά
  σθηκε ουτε δέκα λεπτά για νά
  διασχίση τόν λόφο των Πελαρ
  γών. < Στήν πόρτα τής βίλλας έκτύ- πησε βιαστικά τρείς φορές. —ΑΙ!... 'Η μουσμέ, ή ύπηρέτρια είχεν άνοίξει καί υποκλινόταν μπρο στά στόν φίλου τοΰ κυρίου της Ό Φεργκάν, δπως ίκανε συνήθως, έχάδεψε τα στρογγυλό καί δροσι ρό μάγουλο καί επέρασε. Τα σαλόνι Λουδοβίκου Χγ έ δεχόταν, άπό δλα τα άνοικτά μα ράθυρα, τα χάδι τοΰ δύοντος ή λίου. Επάνω στήν ταπετσαρία ΙΙομ παδούρ, οί άκτΐνες πού Ιΐιε φταν λοξά, Ιπαιρναν 2να υπέρυ θρο χρώμα. Γκούντ εβνιγκ — είπεν ό Φεργκάν. Ή μαρκησία Γιορισάκα, μισο ξαπλωμένη στό βάθος μιάς πολυ θρόνας, έσηκώθηκεν άπότομα. —Γκούντ έ'βνιγκ, — εΐπε καί αύτη Είσθε μόνος, Ό μαρκήσιος σάς άφησε, Μιλοΰσε τα άγγλικά τόσο κα· λά, δςιο καί τα γαλλικά. —Ό μαρκήσιος έ"πρεπε νά πά ρουσιασθη στάν διοικητή, δέν ξέ- ρω γιά ποιάν υπόθεσι. Δέν μπο ρεϊ νά γυρίση πρίν άπό μίαν ώρα, —"Α! Έχαμογελοΰσε λίγο προσποιη μενά. Έκεΐνος την επλησίασε καί απλα, μέ μιά κίνησι συνηθισμέ νού άνθρώπ^υ, την πήρε στήν ίγ^αλιά τού καί την φίλησε στό στόμα. —Μιτσού, άγαπημένη μου μι κρούλα! .. Είχεν έγκαταλειφθή, μάλλον εύπειθής παρά έρωτευμένη. Άντα πέδιοκε ΐό φιλί, φροντίζουσα νά τό άνταποδώση ώραία, δπως τό είχε πάρη, δπως τό δίνουν οί Εύρωπαΐοι, μέ τα χείλη μισανοιγ μενά καί ρουφηχτό. Ό Φεργκάν έν τω μεταξύ την σήκωσε στά χέρια τού καί χαθί ζοντας, την κάθισε στά γόνατά τού: —Τί έκάναΐε δλην την ήμέρα σήμερα, —Τίποτε... Σ5; περίμενα... δέν περίμενα πώς θά σας έβλεπα ά- πόψε μονάχον... _______(συνεχίζεται) ΑΠΩΛΕΣΘΗ, πορτοφόλιον πε ριέχον δίπλωμα σωφέρ καί δια φόρους_ άλλας άποδείζεις άνή- κον είς τόν Ιωάν. Παπαγιαννά κην έξ Άβδοΰ. Παρακαλεΐται ό ευρών νά τό παραδώση ε1ζ τίΙν 12ην Κοινήν Διεύθυνσιν φορτη γών αυτοκίνητον (παρά τή παλαιςί Νομαρχία) καθότι τοθ είνε τελεί¬ ως άχρηστα καί άμειοθήσβτσι. Τό Στρατολογικόν Συμβούλιον Ηρακλείου θά συνεδριάσει σήμε οον πρός εξέτασιν διαφόρωνστρα τευσΐμων έκ τής περιοχής "Ηρα¬ κλείου καί των προαστείων. —Ή συνεδρίασις αυτή θά γίνη είς τό 7ον Δημοτικόν Σχολείον (παρά τό Δημοτικόν κατάστημα). —Καί ούχι είς τούς νέους στρα¬ τώνας ώς ανεγράφη προχθές —Έπιβλητική ή προχθεσινή έ- ορτή τοθ Άγίου Τίτου καί ή έπα κολουθήσασα λΐ'ανεία. —Την εορτήν παρηκολούθησαν πλήθη κόσμου έξ δλων των τά· ξεων. —Μέ ιδιαιτέραν κατανυκτικότη- τα έψάλη ή έπιμνημόσυνος δέησις υπέρ των σφαγέντων τής 25ης ΑΟ γοΰστου 1898. —Τα προχθεσινά πρωινά σύννε· φα έτάραξαν τούς ούρανοσκό- πους τοΰ καφενείου. —Οί όποϊοι τα ενόμισαν ώς συνέπειαν των έν τρ δλλη Ελ¬ λάδι άτμοσφαιρικών μεταβολών αΐτινες ώς γνωστόν προεκάλε¬ σαν καί βροχάς. —Εύτυχώς τα συννεφάκια διελύ¬ θησαν αργότερον καί οί οΰρανο· σκόποι έπέμειναν πλέον επί τϋ βάσει. στοιχείον, δτι τό θέρος θά παραταθή καϊ τό φθινόπω¬ ρον θά βραδύνη. —Τα κέντρα "τής παραλίας ε¬ σημείωσαν καί προχθές τό βρα· δάκι θαμώνας άρκετούς. —Οί θαμώνες αύτοι δέν περιο- ρίζονται μόνον είς τό σύνηθες ά- περιτΐφ άΑλά καί δεικνοΰν έκεΐ. —Έννοεϊται δτι τό δείπνον αύ¬ τό έπακολουθεΐ γλέντι αύτούσι- όν, έπιστρατευομένου τοΰ πλανς δίου γραμμοφωνατζίί ή τ<3ν «παι- γνιδιατόραΐν» πού καταπλέουν συνήθως είς τα κέντρα αύτά από των τφώτων έσπερινών ώρών. —Ή αρσις των άπϊχγορευτικών διατάξεων διά τό ψάρευμα πραγ ματοποιεΐται λίαν προσεχώς. —"Ετσι οί φίλοι τής ψαροφαγί- άς θά άποζημιωθοθν διά την πολύμηνον «άγνοιαν» τοΰ έκλε¬ κτοθ αυτού γαστριμαργικοΰ εί- δούς. _—Βεβαία οί ένδιαφερόμενοι αύτοι άνήκουν είς τούς έχοντος ίσχνόν βαλάντιον, διότι οί αλλοι όπωσδήποτε έξεύρισκον ψάρι, χω· ρίς τό άζημίωτον δμως. —Ή θήρα σιτουργιτών επετρά¬ πη άπό τής 7ης Σεπτεμβρίου. —"Ετσι μεταξύ των άλλων θη· ραμάτων τής επί θΰραις κυνηγε- τικής περιόδου, θα συγκαταλε χθοΰν και οί πτωχοί «άτσελέγοι». — Φαίνεται δτι τα πουλάκια αύ¬ τά έπέδραμον είς τα σπαρτά καί επεβλήθη τό μέτρον παρά τό δτι χαρακτηρίζονται πολύ συμπαθή άπό τούς κατοίκους των πόλεων. —Ή πρεμιέρα τοϋ εξαιρετικόν φίλμ «Φρουλάιν Ντόκτορ» συνε- κεντρωσε προχθές πολύν κόσμον είς τόν κινηματογράφον Πουλα¬ κάκη. —Είς τόν «Άπόλλωνα» προβάλ λεται ή χαριτωμένη Φΐλμοπερέτ τα τοΰ Στολτς «Παράδεισος Γυναικών» δπου οί Ίβαν Πέτρο βιτς, ό Γκεώργ* Άλρξάντερ καί Όρτενσα Ρακυ διαπλάσσουν ώραί ούς ρόλους. ό Ρέπβρτερ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Και- Ή Κοινότης Μοιρών νουρίου: Προκηρύσσει δτι: ΈκτΙθεται είς διαγωνισμόν φανερδς μειοδοτικής δημοπρα οίας έν τώ Καταστήματι τής ΝομαρχΙας ή εκτέλεσις τοπο- γραφικής άποτυπώσεως καί ρυμοτομικής μελέτης τής κω μοπόλεως Μοιρών, την 21 ην Σεπτεμβρίου, έ. έ συμφώνως τής υπό τής Μηχανικής ύπηρε οίας Κοινοτήτων Νομοϋ Ηρα¬ κλείου, συνταχθείσης μελέτης, καί των ύπ' αυτής προβλεπο¬ μένων δρων καϊ υποχρεώ¬ σεων. Τα σχετικά τής μελέτης ευ¬ ρίσκονται κατατεθειμένα είςτό γραφείον τής κοινότητος Μοι¬ ρών καί τό τοιοθτον τής Μηχα νίκης υπηρεσίας Κοινοτήτων ΝομοΟ Ηρακλείου Ινθα οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν κατά τάς εργασίμους ώρας. Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬ τος. Μιχαήλ
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  ννου
  λ
  τό
  παραλίοι;!
  θέ όβ
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  384ον
  Εφάνη δέ τότε ή κνήμη τής κόρης· κνήμη τελει¬
  οτάτου σχηματισμοθ. Ό Μάριος την εΤδε, καί ό Μά
  ριος έθύμωσεν, έγινεν εξω φρενών ένώ, σημειώσα
  τε, ή κόρη άμέσως εϊχε καταβιβάσει τα κράσπεδα
  τής έσθήτος διά κινήματος φανεροΰντος την θείαν
  της άδημονίαν άλλ' ούχ ήττον ό Μάριος δυσηρε-
  στήθη. «Άληθώς μέν ετυχε μόνος είς την δενδοο
  στοιχΐαν, άλλ' ΐσως ετύγχανε κσί άλλος. Κσί άν
  τωόντι εΐδε καί άλλος τις! Άκούεις πρδγμα! Ήτο
  φρικτόν αύτό τα οποίον ή Ούρανία έκαμε!»
  Φεθ! ή τ^λαΐπωρος κόρη δέν εΤχε κάμει τΐποτε·
  είς μόνος ήτο ό πταίστης· ό άνεμος· άλλ' ό Μάρι
  ος έζήλευε κσί αυτήν τού την σκιάν. Ούτω τωόντι
  έξεγεΐρεται είς την ανθρωπίνην καρδίαν καί έπιβάλ
  λετσι, έστω καί άνευ δικαιώματος, δριμεΐα καί πά
  ράβολος των αίοθήσεων ζηλοτυπία. Άλλά καί άνευ
  τής ζηλοτυπΐσς ταύτης ή χσρΐεσσα κνήμη πρός αύ
  τόν ουδέν εΐχε τό ήδύ' τής τυχούσης γυναικός ή
  λευκή περικνημίς μάλλον θά τόν έτερπε.
  "Οταν ή «Ούρανία τού», φθάσασα είς την άκραν
  τής δενοροστοιχΐας, επέστρεψε πάλιν μετά τοθ κυ
  ρΐου Λευκίου καί διέβη έμπροσθεν τοϋ έδωλίου, δ
  που ό Μάριος εΐχε καθίσει έκ νέου, ό Μάριος έ'ρρι
  ψε βλέμμα έκπληκτικόν, θυμώδες βλέμμα, τοϋθ"
  βπερ Ιδοϋσα ή κόρη έκαμε τό μικρόν έκεΐνο άνανευ-
  τικόν σχήμα, μεθ' ου άνεγεΐρονται συγχρόνως καί
  αί βλεφσρίδες· τό σχήμα έκεΐνο τό σημαΐνον—"Ω!
  τί εχει άρά γε;
  Τουτο υπήρξεν «ή πρώτη έρις των».
  Μόλις διέτρεξαν ταυτα καί διήλθε την δενδρο-
  στοιχΐαν άπόμαχός τις κεκυφώς, πρόσωπον πλήρες
  ρυτΐδων, μονόχειρ, ξύλινον έχων τόν ένα πόδα κσί
  άργυραν έχων την σιαγόνα. "Εφάνη δέ είς τόν Μάρι
  όν δτι τό άθλιον τουτο δν έμειδία κακεντρεχώς διά
  κάποιο^ θέαμσ, μάλιστσ δέ δταν ό κυνικός ούτος γέ
  ρων, ένώ χωλαΐνων διέβαινε πλησίον αυτού, τώ α¬
  πηύθυνεν άδελφικόν τι καί τιεριχσρέστατον νεΰμα,
  ήμικλείσσς τό δμμα, ώς άν ύπήρχε καί αύτός είς
  τό νόημα των διατρεξάντων. Τί δρα εΐχε τό έρείπιον
  τουτο τοθ Άρεως καί Ιλαρύνθη ούτω πως; Τί συν-
  έβη μεταξύ τής ξυλΐνης ταύτης κνήμης καί τής άλ-
  λης; Ό Μάριος ήλθεν είς παροξυσμόν ζηλοτυπΐας.
  —Θά ευρίσκετο Ϊσως παρέκει καί είδεν! βλεγε καθ"
  εαυτόν. Καί τοϋ ήρχετο νά εξάλειψη, άπό προσώπου
  τής γής τόν άπόμαχον.
  Άλλά διά τοθ καιροθ καί τα όξύτατα κέντρα
  άμβλύνονται.
  Ή όργή αυτή τοϋ Μσρίου κατά τής «Ούραν(·
  άς», όσον κσί άν ύπήρχε δικαία καί θεμιτή, παρήλ¬
  θεν. "Επί τέλους την έσυγχώρησε, καίτοι μετά πολ-
  λοθ κόπου' διότι τρείς ημέρας τής έκανε τό βαρύ.
  Έν τούτοις, μεταξΰ τούτων δλων, ϊσως δέ καί
  ένεκα τούτων δλων, τό πάθος τοϋ Μαριου ηϋξανε
  χαί έκρατύνετο.
  (συνεχίζεται)
  ' Ε γκυκλοπα ιδ ε ία
  Λι' έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΗΛΙΑΚΟΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ
  Α'.
  Έμιλήσαμε χι' άλλη φορϊ. γιά
  τή «χλωροφύλλη» τΛν δένξρων
  καί των φυτών. Κι' εξηγήσ*με
  δτι χλωροφυλλη λέγεται στήν
  . βοτανολογία ό χυμός πού υπάρ
  Ι χει μέσα είς τού; κοομ^ύ;, τα
  κλαδιά, τα κοτσάνια καί τα φύλ
  λα των δένορων καί των χόρτων |
  | καί πού ό ρόλος τού είνε άκρι
  . βώς δ ίδιο; μέ τον ρόλο τοϋ
  Ι αΓματος τού ανθρωπίνου δργανι
  ' σμοΰ. Γιατί τό δένδρον, τό φυ
  τον έν γένει, ζή" δπως καί δ άν
  θρωπος κι' δπως αύτάς έχει ά
  νάγκϊ] γιά τή ζωή τού νά κυκλο
  φορ·5 τό αίμα στόν έργανισμό
  1 τού καί νά τού δίνη τα μέσα τή;
  ιζωής, Ιτσι καί τό φιιτό §χει ά
  νάγκη τής χλωροφΰλλης, πού κυ
  κλοφορεΐ μέσα τού καί τό ζωο
  γονεΐ διαρκώς. Αυτή είνε λοι
  πόν, σέ λίγα γενικά καί άπλα
  λόγια, ή χλωροφύλλη, πού άπο
  τελεΐται άπό την άφομοίωσι δια
  φόρων ούσιών πού τό φυτό παίο
  νει μέ τίς ρίζες τού άπό τή γή
  κι' άπό τό νερό τοθ ποτίσματος
  καί μέ τα φύλλα τού—πού εί
  νέ οί πννύμονές τού—άπό τόν
  άέρα. "Οταν ή λειτουργία αυτή
  παύση, είτε γιατί οί ρίζες τοϋ
  φυτοϋ δέν βρίσκουν στό έδαφος
  τό νερό καί τίς άλλες ούσίες
  πού περιέχει, είτε άπό άρρώ
  στεια, είτε άπό άλλες αίτίες, τό
  τε τό φυτό μαραίνεται καί πε
  θαίνει. Μ' αύτά ό άναγνώστης
  καταλάβη ποίος είνε ό σχο
  πός των λιπασμάτων καί τής
  περιποιήσεως, τοθ σκαλίσματος
  καί τοθ ποτίσματος των δένδρων
  καί των φυτών. Οί ρίζες άπορ
  ροφοΰν άπό τό χώμα διάφο
  ρες ούσίες, όπως εϊπαμε. Άλλά
  ^β^~^ε*~^»^(^
  ■^^■ν»»^
  ι
  Εφέτος ή χρονιά είνε δψιμη καί ό
  κίνδυνος τής βροχής έπικρέμαται άμε¬
  σος γιά την σταφΐδα σας.
  II
  Τώρα ποϋ ό Άσφαλιστικός κολοσσός.·
  II
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΫΔ
  σας έξασψαλίζει άπό τόν κίνδυνον
  αυτόν, μην άφήσετε τό προϊόν σας ά-
  νασφάλιστον.
  Σπεύσατε ν' άσφαλίσετε την σταφί-
  δα σας δπως έκαμαν ήδη δλοι οί προ-
  νοητικοΐ άμπελοκτήμονες.
  'Αντιπρβσωποι σταφιδχσφαλειών Άγγλι-
  κοΰ Λοϋδ:
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  "Εναντι ΈβνιχιΊς Τραπέζης
  !■«■■■■■■■■■■
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ "Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'εύβίΐαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρ«κτ«ρ·Ιον
  ΛΙΝΑΡΔΑΕΗ
  Τηλ*·. 9-41
  κσι"
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  οί ούσίες αύτές σιγά—σιγά έ
  λα:τώνονται καί στό τέλος έξαν
  τλοθνται.
  Μέ τό σκάψιμο, μέ τό άνατά
  ραγμα τής γής καί μέ την προ
  σθήκη των λιπασμάτων, ή γή
  γύρω άπό τό φυτό πλουτίζεται
  πάλι μέ τίς άπαοαίτητες γιά
  τή ζωή τού τροφές.
  Άλλά δέν είνε ό σκοπός μας
  σήμερα νά έκταθοϋμε ειδικώς
  στό κεφάλαιον αύτό. "Οσ* εί
  παμε, τα εΐπαμε γιά είσαγωγή
  σ' άλλο θέμα, πού έπιθυμοΰμε
  νά μάς άπασχολήση Παίζει κα
  νένα ρόλον ή χλωροφύλλη στήν
  διατροφή τοθ άνθρώπου; Πρώτι
  στον, άπαντοΰν οί είδικοί. Καί
  μας έξηγοθν τό γιατί. Τό σώμα
  μας δανεΕζεται την ένεργητικότη
  τα τού άπό τόν ήλιον. Κι' δση
  δέν την παίρνει άπ' εύθείας, την
  παίρνει διά των φυτών πού
  χρησιμοποιοθνται στήν τροφή
  μας. "Ετσι κάθε ζωϊκή ύπαρξις
  καί έπομένως κι' ό άνθρωπος, εί
  νέ φυτοφάγος. Γιατί καί τό πιό
  σαρκοφάγο θηρίο πού δέν ζη' πά
  ρά μονάχα μέ σάρκες, τρέφεται
  μέ τίς σάρκες άλλων ζώων, πού
  είνε φυτοφάγα, εζησαν δηλαδή
  μέ φυτικές τροφέζ πού ανεπτύχθη
  σαν μέ τόν ήλιο. Κατ' αυτόν τόν
  τρόπον πάμε σέ μιά γενική άρ
  χή, δτι ό ήλιος μέ διάφορες μορ
  φές, είτε άπ' εύθείας, είτε έμ-
  μέσως, μάς δίνει τή ζωή μας.
  Ποιές είνε τώρα οί έπιδράσεις
  τής χλωροφύλλης στή ζωή μας;
  Μέ την έπίδρασί της, καθώς την
  καταναλίσκουμε στϊς τροψίς μας,
  τα κόκκινα αίμοσφαίρια τοϋ αι
  ματός μας, κερδίζουν καί σέ πό
  σότητα καί σέ ποιότητα.
  (συνεχίζεται)
  Τα έγκαίνια τοΰ νέου
  ναού των Λιμνών.
  Λ1ΜΝΕΣ Αύγουστος (άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Μέ εξαιρετικήν με
  γαλοπρέπειαν ετελέσθησαν την πά
  ρελθοΰσαν Κυριακήν τα έγκαίνια
  τοΰ νέοι» περικαλλοΰς ναοΰ τής
  Άγίας Μαρίνης είς Αίμνες.
  Τό εσπέρας τής 20ής Αϋγού-
  στου εγένετο ή κατάθεσις Άγ£
  ών Λειψάνων παρά τοθ Ηεοφι
  λεστάτου Πέτρας καί είτα δ μέ¬
  γας εσπερινάς μετ' άρτοκλασίας.
  Την 5.30' τής Κυριακής ήρχισε
  κατανυκτικώτατα ό δρθρος. Την
  30 αφιχθη δ θεοφιλέστατος
  Πέτρας κ*1 εγένετο ή λιτανεία.
  Την 9 π. μ. ήρχισεν ή δευτέρα
  λειτουργία τοθ άριατεροϋ πχρεκ-
  κλησίου τοΰ Άγίου Νικολάου.
  Γήν τέλεσιν των έγκαινίων ε¬
  πηκολούθησε παρέλασις των προ·
  σκόπων μέ επί κεφαλής την μου¬
  σικήν τοΰ Δήμου Άγίου Νικολάου,
  ήτις αφιχθη επί τούτω είς Λίμνες.
  Επηκολούθησαν λαϊκοί χοροί είς ι
  την πλατείαν τής κωμοπόλεως
  Ι ■■■■■■ΒΙ
  Παράρτημα έργοστασιου
  Βαπτιστικών — Στεφάνων
  ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Είς Μοϊρες
  Ειδοποιούμεν την αξιότιμον πελατείαν μας
  ότι έπλουτίσαμεν τό έν Μοϊρες ύποκατάστημά
  μας μέ ολα τα ειδή προικών ήτοι:
  Κουθέρτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬
  τες, μαξιλάρια κ. λ. π.
  Έπίσης μέ μεγάλην συλλογήν γυναικείων
  καί ποιιδικών φορεμάτων.
  ■«■■■Ν
  .._
  ■■■■■■■■■■■■■Μ
  καί είτα καϋσις πυροτεχνημά
  των.
  Άξίζει νά σημειωθή ή άσφυκτι
  κή συρροή κόσμου τόσον έκ Αι
  μνών καί περιχώρ'ον, δσον καί έκ
  Νεαπόλεως, Αγ. Νικολάου κ.λ.π.
  είς την εορτήν των έγκαινίων τοθ
  καθεξρικοΰ μας ναοθ. Ιδιαιτέρως
  πρέπει νά έπαινεθή ή τάξις καί έ
  πιβλητικότης τής θρησκευτικής τε
  λετής. Έξ άλλου οί λαϊκοί χοροί
  συνειλήρωσαν θαυμασίως την δ-
  λην πανήγυριν, δώσαντες τό άπα
  ραίτητον τοπικόν χρώμα καί ποι
  κίλανΐας αυτήν μέ την άθάνατον
  πνοήν τής κρητικής λεβέντης.
  Ή Ένοριακή Επιτροπεία Αι
  μνών, ή κοινότης καί δ προοίει»
  τικός σύλλογος, γενικώς δέ δλοι
  οί Λιμνιώται είνε δίκαιον νά συγ
  κεντρώσουν είλικρινεΐς Ιπαίνους
  διά τόν ωραίον τρόπον μέ τόν
  οποίον ένεπνεύσθησαν νά τελέσουν
  τα έγκαίνια ταυτα, σημασίας άλ
  λως τε ου μικράς διά τό προοδευ
  τικόν χωρίον των.
  ΕΜΜΑΝ. Μ. ΚΡΑΣΣΑΚΗΣ
  Ψαρικά άποικιακά, έγχωρια προίόντα.
  ■■■■■■■■
  Έναντι Παλαιάς Νομαρχίας
  ■ >■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■ ι
  —Τα άσφαλιστικά δικαστή-
  ρια.
  Υπό τοΰ ύψυπουργοΰ της Έρ
  γασίας κ. Δπμητράτου υπεγρά¬
  φη τό ίιάταγμα περί συγκροτή
  σεως των άοφαλιστικων ώικαστη
  ρίων. Τό ίιάταγμα εξεδόθη αίς
  εκτέλεσιν τοϋ νόμου περί κοινω
  νίκων άσφαλίσεων.
  —Ή διατίμησις τοΰ οίνο-
  πνεύματος.
  Πρός τα παραρτήματα τού Γεν.
  Χημείου τοΰ Κράτους, τάς τελω
  νειακάς αρχάς καί τάς οΐκονο
  μικάς έφορείας εκοινοποιήθη υ¬
  πό τού Γεν. Χημείου τού Κρά
  τους τό κείμενον τοθ άπό 17 Ί
  ουλίου 1938 Β. Διατάγματος «πε
  ρΐ τροποποιήαεως της ύιατιμησβως
  τοΰ καθ.χροΰ οίνοπνεύματος καΐ
  στεμφυλοπνευματος».
  —Τα πιστοποιητικά μετα-
  γραφής προσφύγων.
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  τα παρά των Δημάρχων ή Προέ
  ώρων Κοινοτήτων εκδιδόμενα
  πιστοποιητικά μβταγραφής προ
  σφύγων δέον νά μή χαρτοση-
  μαίνωνται ώς αφορώντα πρ&ιτΐ-
  ατως την εξυπηρέτησιν τού δημο
  σίου συμφέροντας.
  —Τα νέα δημοτολόγια τοΰ
  Δήμου.
  Σχετικώς μέ την σύνταξιν των
  νέων δημοτολογίων τού Δήμου
  εξεδόθη ή κάτωθι ανακοίνωσις»:
  «Έπανειλημμένως ζητοΰνται
  „■„.,> _ „ . «πό τον Δήμον πιστοποιητικά ή
  Ιωκαρά τή 20 Αυγουστου 1938 λικίας άπαραίτητα διά την κα
  τάληψιν δεσεων διαφόρους δια·
  γωνισμοΰς.
  Δυατυχως ό Δήμος ευρίσκεται
  πολλάκις είς αδυναμίαν νά έξυ
  πηρετι'ιση τούς δημότας ελλείψει
  κανονικώς συντεταγμένου Δημο
  τολογίου. Διά τόν λόγον τούτον
  κατηρτίσθη ειδικόν συνεργεϊον
  άπογραφης των κατοίκων καί
  παρακαλοϋνται πάντες] νά συμ¬
  πληρώσωσι τάς δηλώσεις των καΐ
  νά παραδώσωσι ταύτας είς τοϋς
  άρμοδίους ύπαλληλους τού Δή
  μου».
  —Ό έκδρομισμός είς Πλώ-
  ραν.
  ΠΛΩΡΑ 24—8-38 (άνταποκρι
  τού μας).— Καί έδώ παρατηρεϊ
  ται τελευταίως άξιοπρόβεκτος
  κίνησις γΰρω άπό τόν «έκδρομι-
  σμόν». Αΰΐό ώφειλεται είς τούς
  νεους καί δραστηρίους διδασκά
  λους κ. κ. 'Ελευθεριον Ανδρέα
  δάκην καΐ Εμμανουήλ Κτιστά
  κην. Γήν παρελθούσαν Κυρια
  κήν 21τρε/ ούτοι διωργάνωβαν
  έκίρομπν είς την Λαβΰρινθον είς
  την οποίαν έλαβον μέρο; 30 νέ
  οί τοϋ χωρίου. Μέ όδηγόν τόν
  Νικόλαον Τζαγκαρουλάκη η Ροΰ
  οον επεσκέφθησαν τα άνήλια
  παλάτια τοϋ Μινωταύρου. Επί
  3 112 ώρες έμειναν μέσα εις τό ά
  πέραντο αύτό σπήλαιον τό τό
  οον χαρακτηοιατικόν είς παραδό
  σεις. Ιστορίαν καΐ έκδοχάς αρχαί
  ολογικής φύσεως. Τα μίλη τής όρ
  γανώσευς είναι αξια βυγχαρητη
  ρίων, δεδομένου ιιάλιστα δτι προ
  σενώς θά διοργανωθοϋν υπό τού
  αυτού όμίλου καΐ άλλαι έκδρομαΐ
  παοομοίου μορφωτικοΰ καί φυ
  χαγωγικοΰ περιεχομένου.
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδάκτωρ Πανεπ. Λυώνος
  Επί έπταετίαν έκπαιδευ·
  θεΐς είς τα Νοσοκομεΐα ΑηΙί-
  Τ]α3ΐ11β5, ναΐ · Λα ί^τζαί καΐ
  5&1ρΰΐΓίέΓβ Λυώνος καΐ Πα¬
  ρισίων είς τα παθολογικά καΐ
  νευρολογικά νοσηματα.
  Διατελέσας επί διετίαν
  355Ϊ5ΐ3ηΙ τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικης τοΰ Πανεπι¬
  στημίου Λυώνος.
  ©ά δέχεται ωσαύτως καί
  τβύς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚΏΝ νοσημάτων είς τό
  Ιατρείον τού οδος 'Λμαλθβίας
  (κάροδο; όδοΰ Κατεχάκη,
  πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν
  9—12 π. μ. καΐ 4—7 μ. μ.
  Τηλ. 6-63
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν πάντων δτι
  την 29ην Αΰγούστου τελεσθήσον-
  ται τα έγκαίνια τοΰ έν Σωκαρα
  ΊεροΟ ναού «Άγιος Ιωάννης»
  (Βυζαντινής έποχής). Παρακαλοϋν
  ται £()εν οί φιλόθρησκοι δπως πά
  ραστώσιν είς την εορτήν.
  Ή Ένοριακή Έπιτροπή
  ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑ1 Μαγαζείον
  είς την πλατείαν Λεμπλετζίδικα
  (δδός Άγιοστεφανιτών). Πληρο
  φορίιχι παρά τώ Αλκι@. κ. Μ α ο1»".
  ΚΑΒΑΡΑ ΛΕΥΚΗ ΠΟΤΑΣΣΑ
  "ΑΣΤΗΡ,,
  96 - 98 ο)ο
  ΜΑΡΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝΙ
  Τό ξενοδοχείον τής άνέσεως καΐ τής ευχαρίστου διαμονής, ίτοΟ
  πρστιμουν δλοι οί Κρήτες λουόμενοι, οί μεταβαίνοντες είς Λουτράκι
  διά λθΌ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή · Ένοριακή Επιτροπεία
  τοθ ΊεροΟ Ναού τής Άναλή-
  ψεως (Άκ Τάμπιας) γνωστο-
  ποιεΐ είς τό φιλόθρησκον κοι¬
  νόν Ηρακλείου δτι ή απο¬
  περάτωσις τοθ ΊεροΟ Ναοθ
  τούτου ήρχισε, καί παρακα-
  λεΐται τουτο δπως προσφέ-
  ρη τόν οβολόν αύτοθ είς τόν
  ώς είρηται Ιερόν Ναόν.
  Ή Ένοριακή Επιτροπεία
  Άναλήψεως.
  Γιαλίζετε
  τάπαπούτσια
  σας μέ
  βάφει, γιαλίζει καί διατη-
  ρεΐ τό δέρμα.
  Π
  Μ1!
  Π ι
  ■■ϊ>
  '!
  ' Ι
  11·
  ι '
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Σαββάτου
  27 Αύγούστου 1938
  120 Ώρα
  Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΤΡΟΠΗ
  ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ
  ΤΟ ΣΟΥΔΙΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας)· — Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ Αονδίνθυ, τό αουδιτεκόν ζήτημα,
  λαμβάνει όσημέραι επικίνδυνον τροπήν.
  Οί άγγλικοί πολιτικοί κύκλοι, παρα
  κολουθούντες έκ τού σύνεγγυς την εξέλι¬
  ξιν τού ζητήματος, έκδηλώνουν ανησυ¬
  χίας, τονίζοντες ότι ή τροπή τού αΰ«η
  ύπονομεύει σοβαρώς την εύρωπαϊκήν
  ειρήνην.
  ΑΑΛΕΠΑΛΛΗΑΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΑ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑΝ
  ΕΠΕΑΕΙΗΟΒΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ «β Αύγούστου (τού άν·
  ταποκριτού μας). — Σημερινά τηλεγρα¬
  φ ήματο» έκ Πράγας άναφέρουν ότι συν¬
  ήλθον δύο άλλεπάλληλα ύπουργικά συμ-
  βούλια ασχοληθέντα μ έ την δημιουργή
  θείσαν κατάστασιν έκ τής παρατεινομέ-
  νης έκκρεμότητος των ζητημάτων των
  μειονοτήτων.
  Λόγω τής άπροόπτου συγκλήσεως
  των αυμβουλίων τούτων καί των θεμά-
  των άτινα τα άπησχόλησαν, επεκράτει ή
  εντύπωσις έν Τσεχοσλοβακία ότι ή κα¬
  τάστασις έπεδεινώθη.
  Η ΠΡΟΕΛΑΣΐί¥ ΕΟΝΙΚΩΝ
  ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΗ ΕΒΡΟΝ
  ΑΜΥΝΑ ΤΟπ' ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Τηλεγραφούν πρός
  τό Πρακτορείον Χαβάς ότι ή προελα-
  σις των Έθνικών παρά τόν ποταμόν "Ε¬
  βρον έπιβραδύνεται, λόγω τής άπεγνω-
  σμένης άντιστάσεως την οποίαν προβάλ·
  λουν οί κυβερνητικοί.
  ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΑ ΕΠΙΛΟΙΠΑ ΙΜΕΤΠΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Λύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Έκ Ηαρισίων τη¬
  λεγραφείται ότι έκτός τού ποταμοΰ "Ε-
  βρου καί είς τα άλλα ίσπανικά μέτωηα
  διεξάγονται σφοδρόταται μαχαι, διατί-
  θεμένων εκατέρωθεν μεγάλων δυνάμεων
  μετά μηχανικώνμέσων.
  Κρίσιμος ή διεδνής κατάστασις.
  Φόδοι έν Αγγλία καί Γαλλία.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Αύγούστου (τη
  λεγρσφικώς). — Αί σημεριναί
  γσλλικαΐ έφημερίδες τονΐζουν
  την κρισιμότητα τής εύρωπα-
  ικής καταστάσεως λόγω τής
  οξύτητος τοθ τσεχοσλοβακι-
  κοϋ. Περαιτέρω έξετάζουσοπ
  τα έσωτερικά τής Γαλλίας ύ·
  πενθυμΐζουσιν δτι ή ένότης
  των Γάλλων δέν πρέπει νά
  διαταραχθή έξ άφορμής ωρι¬
  σμένων άκαίρων συζητήσεων.
  Αί έφημερίδες προβάλλουσιν
  ώς ανάγκην απόλυτον την δι¬
  ατήρησιν τής συνεργασίας
  τού εθνους είς την όποιαν
  τόσον ύπολογίζει ή αγγλικη
  φιλία καί αί έλπίδες των
  εϊρηνοφίλων.
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ
  ΦΑΐΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΣ
  Άνακοινώσεις ημιεπισήμου
  χαρακτήρος τονίζουν δτικαΐτά
  άριστερά κόμματσ τής Γαλλί-
  ι άς καί προσωπικώς ό άρχη
  γός των σοσιαλισΐών κ.
  ] Μπλούμ θά έπιδείξουν καί
  είς τό μέλλον μετριοπάθει¬
  αν άπέναντι τής κυβερνήσε¬
  ως Νταλαντιέ.
  Τό μεσολαβή"σαν έργοτικόν
  ζήτημα φαίνεται δτι θά λυθή
  έν καιρώ δι" άμοιβαΐων ύ-
  ποχωρήσεων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Αύγούστου
  (τηλεγραφικώς).—Αί 'συνεννοή
  σεις τής κυβερνήσεως Τσάμ
  περλαιν επί τού τσεχοσλοβα
  κικοΟ συνεχίζονται. Οί άγγλι
  κοί κυβερνητικοί κύκλοι πσ
  ρακολουθοϋν αγρύπνως την
  πορείαν των πραγμάτωνείςτήν
  κεντρικήν Ευρώπην. Σημεριναί
  άνακοινώσεις είς τάς άγγλι
  κάς εφημερίδας δυνόμενοι νά
  θεωρηθώσιν ώς έμπνεόμεναι
  έκ των κύκλων τούτων έκδη
  λώνουν την θέλησιν τής Αγ
  γλίας νά θέση φραγμόν είς
  κάθε απόπειραν τείνουσαν νά
  προκαλέση άνωμαλίας καί νά
  διακυβευση την ειρήνην έξ
  άφορμής τοθ τσεχοσλοβακικοΰ
  ζητήματος.
  Ή βρεττανική "κυβέρνησις
  παρακολουθοθσα την εξέλιξιν
  τοϋ σουδιτικοϋ άφήνεται νά
  εννοηθή δτι ευρίσκεται έν πλή
  ρει συνεννοήσει μέ την Γαλ
  λίαν. Ό έν Λονδίνω άλλως τε
  πρεσβευτής τής Γαλλίας κ.
  Κορμπέν ευρίσκεται έν εηαφή
  διά τό τσεχικόν μέ τοΰς αγ
  γλικοΰς κυβερνητικοΰς
  κλους.
  κυ
  Ήπεριοδεία τού κ. ΛαμττροπούΑου.
  Σήμερον δα μεταβή είς Μοΐρες.
  Ό παρεπιδημών είς την
  πόλιν μας Διοικητής τής Ά
  γρστικής Τραπέζης κ. Λαμ
  πρόπουλος εδέχθη χθές είς
  τα γρσφεΐα τοΰ ενταύθα ύ
  ποκαταστήματος, τα Διοικη
  τικά Συμβούλια των Γεωρ
  γικών Συνεταιρισμών άτινα
  καί τοθ άνέπτυξαν τα ζή
  τήματά των. Είς τόν κ. Λσμ
  πρόπουλον άνεπτύχθησαν συγ
  κεκριμένως αί έπελθοϋσαι
  τελευταίως είς τόν νομόν
  μας έκ τοθ περονοσπόρου "ι
  ζημίαι, συνεπεία των οποί¬
  ων πολλοί συνετσιρισμένοι
  γεωργοί καί μή θά εύρεθοθν
  είς όλοσχερή αδυναμίαν νά
  έκπληρώσουντάς είςτήνΤράπε
  ζαν ΰποχρεώσεις των. Επί
  σης τοθ άνεπτύχθησαν διά
  φορα άλλα συνάψη ζητή-
  ματα.
  Ό κ. Λαμπρόπουλος έζή
  τησεν έν προκειμένω νά τού
  ύποβληθοϋν άκριβεϊς κατα
  στάσεις των κατά χωρία προ
  ξενηθεισών ζημιών άναθέσας
  την σχετικήν εργασίαν είς
  τούς Γεωργικούς Συνετσι
  ρισμοΰς κατόπιν σχετικάς
  αίτήσεώς των.
  Έπίσης ό κ. Λαμπρόπου
  λος εδέχθη τό Συμβουλιον
  τής Ενώσεως Κιτροπσραγω
  γόν Ηρακλείου καί διαφό
  ρους Ιδιώτας.
  Ώς γνωστόν ό κ. Λαμπρό
  πουλος αναχωρεί σήμερον
  την πρωΐαν είς Μοΐρες όπό
  θεν θά επιστρέψη τό έσπε
  ρσς. Την πρωΐαν τής προσε
  χοΰς Δευτέρας ό κ. Λσμπρ£
  πουλος θ' αναχωρήση ε[ς
  "Αγ. Νικόλαον.
  Ή προχθεσινή έπίσημος τελετή
  επι τηέπετείω της 25 Αύγούστου 1898.
  Ο ΑΓΓΑΙΚΟΣ ΣΤΟΑΟΣ ΔΙΕΤΑΧΟΗ
  ΝΑ ΠΕΡΙΠΛΕΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ
  ΤΗΝ βΰΡΕ!ΟΝ ΟΑΛΑΣΣΑΗ
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡ ΣΑΪΜΟΝ
  ΑΠΟΤΕΛΕ[ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »6 Αύγούστου (τούταν
  ταποκριτοΰ μας).— Νυκτεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι ή
  Αγγλία ανήγγειλεν ότι ό μητροπολι.
  τικός στόλος αυτής πρόκειται νά παρι·
  πλεύση την Βόρειον Θάλασσαν.
  Έξ άλλου αγγέλλεται ότι ό αύρεα·
  νός (σημερινός) λόγος τοΰ "Λγγλου ύ-
  πουργού σέρ Σάϊμον επί τοΰ τσεχοσλο*
  βακικοΰ καί τής εύρωπαϊκής κατασΐά-
  σεως γενικώτερον αποτελεί σοβαράν
  προειδοποίησιν διά την βεάσιν τής Αγ.
  γλίας είς περίπτωσιν διαταράξεως τής
  είρήνης.;
  ίΜΕΪΑΑΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ ΟΑΤΕΟΗ
  ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΓΑΛΑΙΑΣ
  ΔΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  Α«*ΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας)----Κατά τάς έκ Αον
  δίνου πληροφορίας δέν άποκλείεται ή
  επανάληψις τής δηλώσεως τού κ. Τσάμ¬
  περλαιν ενώπιον τού κοινοβουλίου, ό¬
  τι ή Αγγλία θά τεθή παρά τό πλευρόν
  τής Γαλλίας εάν προκληθή νέος εύρωπα
  ϊκός πόλεμος.
  Μετά τής συνήθους έπιση
  μότητος καί σεμνοπρεπείας ή
  πόλις τοΰ Ηρακλείου άπένει-
  με προχθές,εορτήν τού Άγίου
  Τίτου, επέτειον των τοπικών
  σφαγών τής 25 Αύγούστου
  τοθ 1898, τόν όφειλόμενον φό
  ρον τιμής πρός τούς σφαγια-
  σθέντας έν Ηρακλείω μάρτυ
  ρας τής έθνικής μας άνεξαρ-
  τησίας.
  Την πρωΐαν έτελέσθη υπό
  τοΰ Μητροπολίτου Κρήτης ή
  θεία λειτουργία έν τώ Ίερώ
  ναώ τοθ Άγίου Τίτου. Προ
  σήλθον αί τοπικαί αρχαί, αί
  όργανώσεις καί τα σωματεΐα
  καί πλήθη κόσαου πσρακολου
  θήσσντος μέ κατάνυξιν την
  ίερουργίαν. Έξωθι τοΰ ναοθ
  είχον παραταχθή τμήματατοΰ
  στρατοΰ, των προσκόπων καί
  τής Έθν. Νεολαίας. Έπίσης
  παρίστατο ή φιλαρμονική τοΰ
  Δήμου.
  Τό άπόγευμα έψάλη είς τό
  αγγλικόν νεκροταφείον πρωτο
  βουλία τοθ Δήμου τό ετήσιον
  μνημόσυνον των κατά τάς σφα
  γάς ταύτας ήρωικως πεσόν
  των Άγγλων αξιωματικών
  καί όπλιτών. Είς τό μνημό
  συνον παρέστησαν ό Νομάρ
  χης κ. Μάοκελλος, ό έν Ήρα
  κλείω πρόξενος τής Αγγλίας
  κ Ήλιάδης, ό Δήμαρχος κ.
  Γεωργιάδης, ό Διοικητής τοθ
  Συντάγματος κ. Διαμαντόπου
  λος, ό Διοικητής Χωροφυλα
  κης κ. Όρφανουδάκης, ό Δι
  ευθυντής τοθ Στρατολογικοΰ
  Γραφείου κ. Τσικριτσής κ.
  ά. Τιμάς άπέδωκαν τμήματαχ
  των προσκόπων καί τής Έθν.
  Νεολαίας. Μετά την τέλεσιν
  τοθ μνημοσύνου ό κ. Δήμαρ
  χος κατέθεσε στέφανον έξ
  όνόματος τής πόλεως, έν ώ ή
  μουσική τοΰ Δήμου άνέκρουε
  τούς υμνους των δύο χωρών.
  Ο ΓΚΑΙΡΙΓΚ ΤΟΝΙΖΕΙ
  ΤΗΝ ΑΚΛΟΝΗΤΟΝ ΟΕΛΗΣΙΝ ΤΟΥ ΡΛΙΧ
  ΛΙΑ ΤΗΝ ΑΝίΜ ΤΟΝ ΛΟΟΙΚΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Λύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μ-ας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Βερολίνου ότι ή «Έθνικη Εφημερίς»
  όργανον τού στρατάρχου Γκαϊριγκ το·
  νίζει την ακλόνητον θέλησιν τοΰ Ράϊχ
  νά έπανακτήση τάς παλαιάς γερμανιχάς
  αποικίας.
  ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ ΟΙ ΑΤΑΚΤΟΙ
  ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΣΙΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τής
  "Απω Άνατολής ότι είς την Κίναν εν¬
  τέλεται επιτυχώς ή δράσις τ<ον άτά- κτων, έπιπιπτόντων αίφνιοΊαστικώς έναν τίον των ίαπωνικών Οέσεων καί προκα- λούντων φθοράν είς τα μβμονωμένα ία- πωνικά άποσπάσματα. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΧΕΝΛΑ Τ Ν ΚΑΙ ΚΑΓΚΕΑΑΑΡΙΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι έκ τοΰ έ£ωτερικ«ΰ 6&β%ιοΰν ότι ό Χενλάϊν Θέλει συναντηθή μετά τοΰ καγ κελλαρίου Χίτλερ. Κατά την συνάντη¬ σιν ταύτην ώς τονίζεται, θά ληφθούν ένδιαφέρουσαι άποφάσεις. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΝΘΟΥ.ΙΩΔΗ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ2ΟΥ Κ. ΜΕΤΛΞΑ ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Ωρισμέναι αίγυ- πτιακαΐ καί βουλγαρι*αί έφημερίδες ά- φκερώνουν είς αρθρά των ένθουαιώδη αχόλια διά τό ανορθωτικήν έργον τής κυβερνήσεως Μεταξά τό οποίον κ*1 »· ΰ διά μακρών. Πρός την Γεωργικήν Υπηρε¬ σίαν Ηρακλείου απεστάλη υπό τού υπουργείου Γεωργίας τό κα τωτέρω τηλεγράφημα σχετικώς μέ τάς θεσπισθείσας κατά την τρέ¬ χουσαν σταφυλικήν περίοδον γενι¬ κάς διατάξεις καί δι' α'ς ύπεβλή θησαν εντέυθεν έν είδει δπομνή. ματος ωρισμέναι, παρατηρήσεις: «Βάσει τρίτου έδαφίου Β. περι πτώσεως, διατάγματος είκοστής Ιουλίου Ι. ε., έγκρίνομεν εξαγω¬ γήν σταφυλών Αίγυπτον έντός κα· φαυίων ή ίταλικών καλαθίων καί σκαφοειδών κιβώτιων χωρητικό¬ τητος άνω των είκοσι χιλιογραμ- μων. Σΐοίχεΐα άρθρου (> ίδίοι»
  διατάγματος δέον άναγράφωνται
  άνεςιτίλως επί φύλλου χάρτου
  τοποθετουμένου έντός ανωτέρας έ
  πιφζνείας σταφυλών δοχείου. Ό
  μοίως έπιτρέπομεν εξαγωγήν ατα-
  φυλών έντός όλλανδικοϋ τύπου
  κιβώτιων περίεκτ,ικότητος καί ίνω
  δέκα χιλιογράμμων καί μή άνα·
  γραφήν βίρους σιχφυλών ίρθρου
  ίξ. Ανωτέρω ίσχύουν μόνον τρέ¬
  χουσαν σταφυλικήν περίοδον.
  Άπό επομένης έπιτρέπεται έξ«-
  γωγή σταφυλών έντός όμοίων μέ·
  σων συακευασίας έφ' δσον χωρή
  τικότης τούτων είνε κατωτέρα
  είκοσι χιλιογράμμων προκειμένου
  συσκευασίας Αίγυπτον καί μέχρις
  ϊνδβκα χιλιογράμμων άλλανδικοθ
  τύπου κιβώτιων»,
  Η ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
  Την 10.30' π. μ. τής παρελ¬
  θούσης Πέμπτης διήλθεν άτμο-
  πλοίκώς τής πόλεώς μας κατευ
  θυνόμενος είς Χανιά ά £»πουρ
  γός των Εσωτερικήν κ Δουρέν
  της. Τόν κ. Δουρέντην άνήλθον
  καί έχαιρέτισαν επί τοθ άτμο
  πλοίου ό Νομάρχης Ηρακλείου
  κ. Ανδρέας Μάρκελλος, 6 Λή-
  μαρχος κ. Γεωργιάδης, ό φρού
  ραρχος κ. Διαμαντόπουλος, ο δι¬
  οικητής τής χωροφυλακής κ. Όρ
  φανουδάκης, ό έπόπτης Άγρο
  φυλακής κ. Παπαγιαννάκης κ. ί.
  Ό κ. υπουργός έπωφελήθη τής
  όλιγοώρου παραμονής τοθ ατμο¬
  πλοίου είς τάν λιμένα μας διά
  ν' ανέλθη είς τό Νομαρχιακόν Μέ
  γαρον Ινθα καί εδέχθη τούς
  προισταμένους των τοπικών άρ
  χών. Έπ' ευκαιρία δέ συνειργά
  σθη μετά τοθ Νομάρχου 'Ηρα
  κλείου κ. Α. Μαρκέλλου επ: ώ¬
  ραν Ώς πληροφορούμεθα σχετικώς
  ή μετάβασις τοθ κ. λτνρίιζη είς
  Χανία όφείλεται είς καθαρώς &
  πηρεσιακούς λόγους. Ό κ. Δου
  ρέντης θά επιστρέψη είς Ή
  ράκλειον, κατά πάσαν πιθανότη
  τα μέσω Ρεθύμνης, αυριον τό έσπέ
  ρας θά παραμείνη δέ ενταύθα
  επί τινάς ημέρας κατά την διάρ
  κειαν των οποίων θά επισκεφθή
  καί τάν Άγιον Νικόλαον.
  ΚΡΗΤΕΣ εΫΕΛΠΙΑΕΣ
  Κατά τα Ικοοθέντα καί έπικυ-
  ριοθέντα άποτελέσματα τής Σχο
  λής των Εύελπίδων επέτυχον διά
  την 3 τάξιν καί οί εξής: Μ.
  Σταφιδάκης, Ε. Μανωλαρακης,
  Γ. Τσιριγωτάκης, Νικ. Ί'αλτά-
  κης, Ν. Άποοτολάχης, Ποθ. Πα·
  ΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕ[ΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  Την πρωΐαν τή; παρελθού
  σης Πέμπτης ήρχισεν ώς γνω
  στάν ενώπιον χοθ Στρατοδικείου
  Χανίων ή δίκη των κατηγορουμέ
  νων τής δευιέρας σειράς διά
  τό στασιαστικόν κίνημα των Χα¬
  νίων. Ο£ κατηγορούμενοι άνέρ-
  χονται είς 78 Είς την πρώΐην
  συνεδρίασιν τοΰ Σΐρατοϊικείου έ
  ξητάσθησαν οί μάρτυρες κατηγο-
  ρΕας Νικόλ. Σκουλάς Δήμαρχος
  Χανίων, Χαρ. Σχκκόραφος έπι-
  τελάρχης τής γ Μεραρχίας, ΙΙέ-
  τρος Σχοινοπλοκάκης, Μαθιουδά¬
  κης Βασίλ. Έμμ. Κακατσάκης,
  Χωροφύλακες: Κωνστ. Μπαμπί-
  λη; ύπενωμοΐάρχης, Κολομβάκης
  λαχαγός, Τσιραντωνάκης Δημ.
  χωροφύλαξ, Παντ. Φακιδάρης
  άνθυπασπιστής, Κωνστ. Δασκαλά¬
  κης καί Μενέλ. Μοσχονάς χω
  ροφύλακες.
  γιατάκης, Έλ. Παπαγιαννάκης,
  Άντ. Μπαρνιάς, Ε.Χλιαουτάκης.
  Διά την β'. τάξιν επέτυχον ο£
  Κ. Μπουζάκης, Κ. Μπριλλάκης,
  Μαρ. Μουστάκης, Α. Φραγκιαδά¬
  κης, Χ. Εύθυμάκη-ς, Μ Κατσα-
  ράκης, Χρ. Πολυχρονάκης, Κ.
  Κατζουράκης, Ί. Μιχελάκης, Έ
  Πατεράκης, Γ. Μουζάχϊ/ς, Στ.
  Μετζιδάκης, Ι. Γιουλάκης, Στ.
  Σηφάκης, Δ. Τζαραδάκηί, Γ. Κα
  ρυδάκης, Α. Ε. Λαμπράκης·, Κ.
  Τζομπανάκης, Έλ. Ε. Βουντου-
  λάκης, Π. Κωστάκης, Δ. Τζομ-
  πϊνάκης, Ί. Κοντάκης, Α. Καρά
  πατάκης, Κ. Παπαδάκης Γ. Φουν
  τουλάκης, Έ. Κ&υρουπάκης, Π.
  Καλαφακης, Έ. Άποστολάκης, Κ.
  Ροζάκης, Ι. Μπαμιεδάκης, Ν.
  Λαγωτάκης Σ.-Δασκαλάκης καί Μ.
  Μανδουραράκης.
  ΚΑΙ Η ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΣ
  ΖΗΤΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Κ^θ* ά αγγέλλεται
  Ι έκ τοΰ έξωτερικού καί ή έν Τσεχοσλο¬
  βακία ούγγρική μειονότης ζητεί την χο¬
  ρήγησιν αύτονομίας' παρά τής τσεχι-
  κης κυβερνήσεως.
  Η
  ΑΠΕΣΟΒΗΘΗ ΟΡΠΣ
  ΓΑ/ΛΙΚΗ ΙΊΟΛίΤ/ΧΗ
  5 ΑΘΗΝΑΙ »β Αύγούστου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τελευταίαι ειδή-
  σεις έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ή ά-
  πειληθαίσχ νεα γαλλική πολιτική κρίσις
  δέον νά θεωρηθή ώς οριστικώς άποσοβνι
  θείσα.
  Ο
  ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΠΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΙΙ
  ΑΘΗΝΛΙ «6 Αύγούατου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Ό ύφυπουργός τής
  Εργασίας κ. Δημητράτος υπέγραψε σή¬
  μερον τό διάταγμα διά τοΰ όποίου έγ·
  κρίνεται ό οίκονομικός κανονισμός τοΰ
  ταμείου βιοτεχνών καί έπαγγελματιών.
  ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΠΡΟΣΜΙΞΙΣ
  ΕΓΧΟΡΙΟΥ ΣΙΤΟΥ ΕΙΣ ΑΛΕΥΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Εγνώσθη ότι ή κυ¬
  βέρνησις απεφάσισε χήν πρόσμιξιν έγ·
  χωρίου σίτου είς τό χαρμάνι διά την πά.
  ρασκευήν αλεύρων καί άρτου. Ή πρόσ-
  μιξις θά ανέλθη μέχρι 2ΟΟ ο)ο ,ήτοτ
  «ΟΟ οκάδες έγχωρίου σίτου καί 1ΟΟ
  θχ. σίτου αλλων ποικιλιών.