96207

Αριθμός τεύχους

4950

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

30/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  (τοθ,
  «■ρθρά Χ(ι)ν
  δ1
  »ν τού εΐνοε
  «•ερίδες «
  κς τυχό| ι
  ««όν ς^
  ολεμον.
  9ΕΣΪΤ
  ΡΑΤΟΙ
  (ΑΝΙΙ
  Α
  »-ούστου
  ιναφέρο»ν
  Θα ά
  οί εί™-
  , «*Ρ»
  ,ου
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡίΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίρηι 3
  έξάμηνος ι
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξόμηνός » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡ1ΤΗ
  30
  ΑΥΓΩΥΣΤΟΥ
  1938
  ΤΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΛνΡθΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΤΒΕΥΟΥΗΟΧ ΣιΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤλΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι
  Σ
  ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟΝ ΜΑΣ ΔΥΗΑΜΕΟΝ
  Άπό τόν λόγον τβν ο¬
  ποίον εξεφώνησε προχθές είς
  Λαμίαν ό Πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς, άξίζει νά σημειωθή
  όλως Ιδιαιτέρως ή περικοπή
  ή αναφερομένη είς την συν-
  τελεσδεϊσαν κατά την τε¬
  λευταίαν διετίαν άναδιορ-
  γάνωσιν των άμυντικών ση·
  μείων της χώρας.Ό κ. Πρω¬
  θυπουργός ανέφερεν ότι διε¬
  τέθησαν δισεκατομμύρια β-
  λόκληρα διά την άναδιορ-
  γάνωσιν τού στρατοΰ, διά την
  ενίσχυσιν τοΰ κατά θάλασ¬
  σαν καί άέρα πολεμικοΰ στό
  λου, διά την κατασκευήν
  όχυρωματικών έργων καί
  την οργάνωσιν τής άντιαε
  ροπορικής αμύνης. Καί διε-
  κήρυξεν ότι ή "Ελλάς Ιχει
  καταστή σήμερον δύναμις ύ-
  πολογίσιμος καί ώς παράγων
  πολέμου καί ώς όργανον εί·
  ρήνης. Πράγματι δέ οί προ-
  θυπουργικοί αύτοί λόγοι, άν-
  ταποκρίνονται πλήρως είς
  την πραγματικότητα. Καί
  είνε έξαιρετικώς εΰχάριστοι
  αί διαπιστώσεις αυταί είς την
  τόσον άνήσυχον καί ταρα-
  χώδη εποχήν ποΰ ζώμεν
  κατά την οποίαν τόσοι κίν-
  δυνοι απειλοϋν τό οίκοδόμη-
  μα τής διεθνοϋς είρήνης.
  Δυστυχώς δέ οί κίνδυνοι αύ¬
  τοι γίνονται καθ' ημέραν
  καί περισσότεροι Τάς τελευ¬
  ταίας μάλιστα ημέρας πα·
  ρουοιάζονται τόσον άμεσοι
  ώστε νά κρατοΰν είς διαρκή
  αγωνίαν την παγκόσμιον
  κοινήν γνώμην "καί αύτούς
  άκόμη τούς ψυχραιμοτέρους
  πολιτικούς καί διπλωματι-
  κούς κύκλους της Λύσεως.
  Ή νέα επιπλοκή τοΰ Ί-
  σπανικοΰ, άποτέλεσμα τοϋ
  άνταγωνισμοΰ των μεγάλων
  δυνάμεων διά την κυριαρ
  χίαν είς την Μεσόγειον
  καί ή όξυνσις τοΰ σβυδιτι-
  κου πού δίδει είς την Κεν¬
  τρικήν Ευρώπην όψιν ή-
  φαιστείου είς παραμονάς έ-
  κρήξεώς τού, άποτελοΰν γε-
  γονότα διόλου ένθαρρυντι
  κά βεβαία διά την εξέλιξιν
  τής καταστάσεως. Καί οέν έ
  χάθησαν, φυσικά, έξ ολοκλή¬
  ρου οί ί έλπίδες ύπερνικήσε-
  ως των δυσχερειών πρός
  λύσιν των τεραστίων αυτών
  προβλημάτων καί επάνοδον
  των Κρατών τής Εύρώπης
  είς την οδόν τής συνδιαλ·
  λαγής καί τοΰ είρηνικοΰ δια
  κανονισμοΰ των, έφόσον μά
  λιστα ή σύνεσις, ή νηφα
  λιότης καί ή προσήλωσις είς
  τό ίδεώδες τής είρήνης κα
  τευθύνουν τάς ενεργείας
  των Μεγάλων Δυτικών δυ·
  νάμεων, άλλ' έν πάση πε
  ριπτώσει αί πιθανότητες των
  όδυνηρών γεγονότων κατέ
  στησαν πολλαί. Δεδομένου
  δέ δτι εάν έκσπάση ή λαΐ
  λαψ τού πολέμου θα έξαπλω
  θή ταχέως είς ολόκληρον τόν
  κόσμον, ατοιχειώδες καθή¬
  κον φρονήσεως επιβάλλει
  είς ©λα τα Κράτη νά είναι
  έτοιμα ν' άμυνθοΰν, εάν
  δέν θέλουν να καταρρεύσουν
  καί νά διαγραφοΰν άπό τόν
  πολιτικόν χάρτην τής γής.
  Καί ευτυχώς αύτό τό καθή
  κον τό έπετέλεσεν ή Ελ¬
  λάς κατά την διαρρεύσασαν
  διετίαν όπως εβεβαίωσεν ό
  κ. πρωθυπουργός είς τόν
  προχθεσινόν λόγον τού. Ή
  χώρα μας, όπως ετόνισε
  καί ό κ. Μεταξάς, άπεχθάνε
  ται τόν πόλεμον καί έπιθυ
  μεϊ νά ζήση επί μακρόν έν
  ειρήνη, —έν τρέφει έδαφΐκάς
  βλέψεις.Δέν έχει σκοπβύς κα
  τακτητικούς. Καί μέ τούς γεί
  τονάς της ευρίσκεται είς έ-
  ξαιρετικα αγαθάς σχέσεις. Ή
  Βαλκανική μάλιστα ϊυνεν
  νόησις καί ή ύπογραφεΐσα
  εσχάτως έν Θεσσαλονίκη
  συμφωνία μέ την Βουλγα¬
  ρίαν κατοχυρώνουν την θέ¬
  σιν της καί έξασφαλίζουν
  την γαλήνην είς την περι¬
  οχήν τού Αΐμου κ«ί τής ά-
  νατολικής. Μεοογείου. Άλλ'
  έπρεπε βεβαία νά είνε ΐαχυ
  ρά πολεμικώς διά νά επιζή
  τήται η φιλία της. "Επειτα
  έκτός αυτού, ό πολεμος ή ή
  ειρήνη είπομεν, δέν έξαρ-
  τώνται βεβαία άπό τούς πό-
  θους καί τήντακτικήν τής'Ελ
  λάδος καί των άλλων μικρών
  κρατών—έξαρτώνται άπό τάς
  διαθέσεις των ίσχυρών τής
  γής. Καί τάς διαθέσεις των
  ίσχυρών δέν ειμπορεί κα
  νεΐς ά γνωρίζη. Όπως δέν
  ειμπορεί νά γνωρίζη καί την
  εξέλιξιν των γεγονότων, των
  οποίων ή δύναμις είνε συνή-
  θως μεγαλυτέρα τής δυνά¬
  μεως καί τής λογικάς καί
  των έπιθυμιών των άνθρώ-
  πων. Ό έξοπλισμός έπομένως
  τής χώρας ήτο άπαραίτητος.
  Καί είνε ευχάριστον ότι ήρ¬
  χισε καί συνεχίζεται εισέτι
  δραστηρίως χάρις είς την
  όρθήν κατανόησιν τής διε-
  δνοΰς καταστάσεως υπό τής
  κυβερνήσεως.
  ν
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΗΑΙΟΜΟΙΩΣΙΝ
  Είς αυτήν την ιστορίαν τοθ
  χαμαριέρη ί οποίος άπήχθη—
  κυριολεκτικώς— άπό πολύφερνον
  δεσποινίδα ΰπάρχει άνεξάντλη-
  τος ...θεματογραφία. Τα είδύλλια
  τοθ εϊδους αύτοθ, δέν πληθύνον-
  ται μόνον τελευταίως. Παρουσιά-
  ζουν πολλάς πλευράς δια τό
  αύτεξοΰσιον τής γυναικός. Άλλά
  καί την ιδιαιτέραν έκλεκτικότητά
  χγϊς· , ,
  —Ό καμα&ιέρης υπήρξε παν
  τοτ( τύπος έπίφθονο; καί έπί-
  ζηλος.
  —"Οπως καί ή καμαρΐερα...
  —"Οχι, τό ζήτ-ημα έδώ είνε
  διαφορετικό. Ό καμαριέρης,
  πρό πάντων αύτός, συγκεντρώνει
  συνήθως δλον τό τάκτ καί δλας
  τάς συνθέιους μορφάς τής κοσμι-
  κης ζωή;. Ή καμαριέρα άρχεί
  νά έχη ένίοτε κομψήν εμφάνισιν
  απλώς. Αύτό άρκεί διά νά κρι·
  4^ κατάλληλος καί νά προτιμηθη
  κατ' αρχήν, π»ρ' δλας τάς άλλας
  έλλείψεις της.
  Δέν ξέρω αν ή συνομιλΕα
  αυτή έθεσεν έπακριβώς τάς βά¬
  σει; τοθ ζητήματος. 'Η άλήθεια
  είνε ώστίσο ϊτι δ καμαριέρης
  ίέν είνε ιύπος ύποτιμητιχός—
  ϊπως νομΐζουν πολλοί—τής κοι
  νωνική; ίεραρχίας. Τουναντίον,
  είνε ίνα; πού συγκεντρώνει 8λα
  τα προσόντα καί δλας τάς είδι-
  κότητα; διά νά άποτελ1^ κάτι
  ;ό τελείως άξιοπρόσεκτο γύρω
  ;πό την ιεραρχίαν αυτήν. Ένα;
  διπλωμάτη; δέν είνε πολλάκις
  τόσον «κορρέκτ» χαί τόσον έξαι-
  ρετικά ...διπλωμάτη; δσον Ινα;
  καμαριίρης. Μπορεΐ νά τοΰ λεί-
  ττίτ] τό μονόκλ. Δέν τοθ λείπει
  δμως ή γνώσις των χοινωνικών
  τύπων. βά Ιλεγα δτι όλόκληρο;
  ό άνθρωπο; είνε μέσα εί; τού;
  τύπου; αυτού;. Καί οχι μόνον
  εί; τοΰ; τύΐτους. Ή βχθυτέρα των
  ίννοια, ή σημασία καί ή ψυχο-
  λογία των, είνε δι' αυτόν πράγ-
  ματα έξαιρετικώς μελετημένα καί
  έξαιρετικώ; γνωστά
  Ό Τολατόί εί; τα; άναγλύ
  φού; Ικείνα; είκόνας τής κοσμι
  κης ζωή; πιύ παρουσιάζει εί;
  τήν«Άνάστασιν»—βάζει μίαν «αύ
  στηράν» πριγκήπισσαν νά κρυ
  φοκυττάζη μέ πόθον τόν χαμαριέ
  (,ψ. Ό πόθο; αύτό; νομίζετε
  είνε μόνον σεξουαλικός, 'Υποθέτω
  δτι λίγο πολύ διατηρεϊ καί άλλα
  στοιχεΐα. Ή πριγκήπισσα είς τόν
  χαμαριέρην Ιβλεπεν δλην την
  κοινωνίαν δπως την ήθελε—καί
  την θέλει — ό αίώνιο; συμβατι-
  σμό; ή τα ψευδη έχεΐνα κατά
  συνθήκην Δέν ήτο μόνον ώραϊος
  ό χομαριίρης. Είχεν δλην την φι
  νέτοαν εί; τάς εκδηλώσει; τής
  κοινωνική; ίεραρχίας. Ύπεχρέιο
  νέ μέ την ευγένειαν τού, μέ την
  γνώσιν των τύπων, μέ την εύ·
  στροφίαν τής υποταγή; τού.Επί
  πλέον ήτο καί γλωσσομαθή;. Γι-
  «τί λοιπόν νά μην ϊχη τό δικαί-
  ωμα, δχι ν» τόν κρυφοκυττά-
  ξη, άλλά νά τόν κυττά-
  η άφοβα, ή πριγκήπισσα, Ή
  κοινωνική λογική λαμβάνομεν^
  κατ' ευθείαν, φαντάζομαι δτι συγ
  χωρεΐ αύτάς τάς παραβάσει;.
  * *
  Δέν υπάρχει άνάγκη νά άγ«·
  ναχτήαη κανεί; μέ τό είδύλλιον
  τοθ «Κίγκ Ζώρζ». Οδτε ή διεύ¬
  θυνσις τού ξενοδοχείον ουτε οί
  άριστοκρατικοί τού Ινοικοι, ού α.
  οί οίκείοι τή; «ήοωΐδο;», οΰτε
  γενικώς οί κοινωνικαί καί κοσμι-
  κοί άνθρωποι. Έ δεσποινίς πού
  άπήγαγε τόν καμαριέρην μέ τα
  σεξαπήλ καί την αρτίαν κατάρ
  τισιν τοθ εϊδους, δέν έκαμε κα·
  νένα Ιγκλημα. Δέν υπέκυψεν εί;
  καμμίαν νοσηράν υποβολήν άπό
  έκείνα; πού δημιουργεΐ έ άκρα!
  τος κοσμοπολιτισμός ή ή μανία|
  τής διαφημίσεως. "Ηκουσε την
  φωνήν τή; καρδιδ; τη; πρώτον.
  Καί ΰστερα την φωνήν των
  πραγμάτων. Όταν αύτά άναπτύσ
  σονται χωρί; δικολαβισμού; είνε
  βέβαίΰν δτι δέν έννοοθν τα; δια-
  κρίσεις μεταξύ καμαριέρη καί α¬
  νωτέρων τάξεων. Άπεναντία; κα·
  θιστοθ^ συγγενεΐ; τόν Ινα μέ τ»;
  άλλας. Ό πρθκος ετέθη εί; την
  δπηρεσίαν των δευτέρων κατ' είκό
  να χαί ομοίωσιν των. Είνε φυσι¬
  κόν! λοιπόν αί δεύτεραι νά υφί-
  στανται κάποτε τάς συνεπεία;,..
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΟΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΡΗΤΕΣ
  Παρηκολουθήσαμεν πάντο
  τε την ζωήν καί την δράσιν
  τού έ'ξω έλληνισμοΰ μέ στορ
  γήνκαΐ ενδιαφέρον. Καί συνε
  μερΐοθημεν πάντοτε τάς χα·
  ρός καί τάς πικρίας τού. Καί
  ησθάνθημεν βαθείαν ευχαρί¬
  στησιν οσάκις διεπιστώσαμεν
  τάς προόδους τού, τάς εύ-
  γενεΐς πράξεις τού, τάς ω¬
  ραίας πατριωτικάς χειρονο·
  μίας τού. Τοιαύτην βαθείαν
  ευχαρίστησιν, αισθανόμεθα
  καί σήμερον πληροψορούμε
  νοι την μεγάλην επιτυχίαν
  πού εσημείωσε τό είς Ά
  κρον Όχάϊο των Ηνωμένον
  πολιτειών, συνελθόν τελευ¬
  ταίως συνέδριον των όργα
  νώσεων των έν Άμερική Κρη
  των καί τάς ωραίας άποφά
  σεις πού ελήφθησαν κατ'
  αύτό.
  Οί άντιπρόσωποι των ξε:
  νητευμένων είς την πέραν τοθ
  ΆτλαντικοΟ μεγάλην χώραν,
  Κρητών, έδωκαν είς τό συνέ
  δριόν των τό ώραιότερον δεϊγ
  μα αλληλεγγύης μεταξύ των,
  την καλύτερον απόδειξιν δτι
  διατηροϋν πάντοτε τάς ά
  γνάς καί εύγενεϊς παραδό
  σεις τής γενετεΐρας των. Τό
  συνέδριον συνήλθε καί έπε
  ρατώθη είς ατμόσφαιραν ά-
  καί είς την ξένην ευρισκόμε¬
  νοι, δτι καί έκεΐ μακράν δι-
  ατηροΰν κλεισμένην είς την
  ψυχήν των την πατρίδα των,
  την εθνικήν ιδέαν. Τούς χρεω
  στοθμεν μαζί μέ την άγά
  πην μας καί την εύγνω
  μοσύνην μας. Ευχόμεθα νά
  σημειώνουν συ«εχεΐς προό¬
  δους. Καί αναμένομεν δλοι
  οί Κρήτες την πραγματοποίη¬
  σιν τής έκδρομής των. Θά
  τούς ύποδεχθή δλόκληρος ή
  Κρήτη μέ δλην την αγάπην
  της, μέ Βλην την στοργήν της,
  μέ δλον τόν ενθουσιασμόν
  της δπως γνωρίζη νά: ύπο-
  δέχεται καί νά τιμά τα τέκνα
  ής, πού την άναδεικνύουν
  την €ύεργετο0ν.
  Πεταχτά
  δελφικής
  διότητος.
  πράγματι
  Οί λόγοι
  έγκαρ
  πού ή-
  κούοθησαν είς αύτό, έπάλλον
  το άπό φλογερόν
  σμόν, άπό πίστιν
  πατριωτι·
  πρός τα
  εύγενέστερα άνθρώπινα Ιδεώ
  δή. Καί αί ληφθεΐσαι άποφά-
  σεις ένεπνεύσθησαν άπό μίαν
  βαθείαν συναίσθησιν άλληλεγ
  γύης καί άνθρωπισμοθ.
  Τό συνέδριον απεφάσισεν
  έν πρώτοις νά συνεχισθή ό
  έρανος μεταξΰ των έν Άμε¬
  ρική Κρη τώ ν, μέχρις δτου συμ
  πληρωθή τό ποσόν των εκα¬
  τόν χιλιάδων δολλαρίων διά
  την ανέγερσιν έν Κρήττ) τοθ
  ΣανατορΙου«Έλευθέριος Βενι-
  ζέλος» τοθόποίου είναι ήδη £·
  τοιμα καί τα σχέδια έκπονη-
  θέντα υπό εΙδικοΟΈλληνος άρ
  χιτέκτονος. "Επειτα έλαβε μέ
  ριμναν καί διά τούς πτωχούς
  καί τούς ανικάνους πρός ερ¬
  γασίαν Κρήτας τής Άμερι¬
  κής. Καί απεφάσισε την ανέ¬
  γερσιν είς την ήλιόλουστον
  ΚαλλιφορνΙαν Ιδρύματος υπό
  τό δνομα: «Τό σπίτι τοθ γέρω
  ΚρητικοΟ». Δέν έλησμόνησεν
  8μως καί την νεότητα. Καί
  απεφάσισε διά την προαγω-
  γήν καί την άνάδειξιν τής νέ-
  ας γενεάς, ν' αυξήση τάς
  ΰποτροφΐας των σπουδών άπό
  δύο είς τρείς διά τό τρέχον
  Ιτος καί
  έπόμενα.
  είς πέντε
  Καί τέλος
  διά τα
  άπεφά
  σισε, διά νά άναζωογονή-
  ση τούς μεταξύ των Κρητών
  τοΰ Νέου Κόσμου καί τής γε-
  νενείρας των δεσμούς νά όρ-
  γανώση μεγάλην έκδρομήν
  ίείς Κρητην μόλις δοθή ό πρός
  , τουτο κατάλληλος χρόνος.
  Έτσι, οί άπόδημοι άδελφοί
  μος, μάς έδωκαν ενα άκό
  μη δεϊγμα 8τι γνω-
  ρίζουν νά τιμοθν την Κρήτην
  σημειωματα
  Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
  Προχθεσινόν τηλεγράφημα
  τής σουηδικής άτμοπλοϊκής
  έταιρείας πρός τό ενταύθα
  πρακτορείον, ανήγγειλεν ό¬
  τι τό πρώτον φορτίον στα-
  φυλών μας έφθασεν είς Λον¬
  δίνον έτυχε δέ ένθουσιώ-
  δούς ύιτοδοχής έκ μέρους
  των καταναλωτών. Τα στα-
  φύλια έφθασαν είς αρίστην
  ποιότητα, έπωλήθησαν δέ
  είς Ικανοποιητικάς τιμάς. Έξ
  άλλου καί είς την Γερμανί
  αν, την £ουηδίαν καί την
  Νορβηγίκν καθώς καί τάς
  άλλας εύρωπαΐκάς χώρας, ή
  ζήτησις των έλληνικών
  σταφυλών είναι εφέτος μέγα
  λη, αί προσφερόμεναι δέ
  τιμαί άρκετά ύψηλαί. Έτσι
  πιστεύεται ότι μέρος τού
  προΐόντος τής αμπέλου θά
  διατεθή ώς νωπόν σταφύλι,
  πράγμά τό οποίον θά έχη
  βεβαία ευεργετικήν έπίδρα
  σιν καί επί των τιμών τής
  σταφίδος. "Αλλωστε ή άγορά
  τής σταφίδος, τόσον τής
  σουλτανίνας όσον καί τοΰ
  ταχτά, ήνοιξεν ήδη μέ άρκε-
  ΈκατηφορΙζαμε άπό τό Λου
  τράκι—ε"να γραφικό χωριου-
  δάκι χωμένο μέσα στό δά-
  σος, πού τα κάτασπρα σπιτά
  κια τού μοιάζουν μέ άετοφω-
  ές κτισμένες στήν πλαγιά
  τοϋ βουνοϋ —περασμένα με
  σάνυκτα. Είχαμεν άναρριχη
  θή ώς έκεΐ πάνω γιά νά
  παρευρεθοθμε σέ μίαν έορτή
  γάμου, μέ την εύγενική πρόσ
  κλησι τής οίκογενείαςΡαπτάκη
  συγγενοΰς τής νύμφης. Είχα¬
  μεν άναπνεύσει τόν καθαρόν
  άέρα τοθ βουνοθ καί τοΰ
  δάσους" είχαμε πιή τό κρασί
  καί την ρακήν των ψιλόξενων
  κατοίκων τού. Είχαμε ζήσει
  στό εΐδολλιακόν τού περιβάλ-
  λο μέ τα άγνά κι' ώραΐα έ
  θιμα. Είχαμεν άπολαύσει τή
  χαρά τοθ κρητικού γλεντιοϋ
  μέ τή λύρα καί τίς μαντινάδες
  γεμάτες πάθος καί τρυφερό
  τητα, λυρισμό καί σοφά νο
  ήματα —γιά τόν άγροτικό γά
  μο ϊσως άσχοληθοΰμεν άλλη
  φορά άναλυτικώτερα — καί
  είχαμε γοητευθή κυριολεκτι
  κά άπό τή φιλοξενία καί
  τόν πλούσιον αΐσθηματισμό
  των κατοίκων κσί άπό την
  ώμορφιά τοΰ τοπείου. Τ' όλό
  γιωμο φεγγάρι έσκόρπα τ'
  άσήμια τού. Κάτω στόν
  καμπο άντιφέγγιζαν τα νε-
  ρά μέ τίς μαρμαρυγές των.
  Καί στίς πλαγιές τα δένδρα
  έρριχναν τίς βαρειές σκιές
  των ώσάν γίγαντες πού είχον
  στήσει τρελλούς χορούς μέσ
  στήν γαλάζια νύχτα. Κι' Ετσι
  συνεπαρμένοι άπό τόν ένθου
  σιασμό, μιλήσαμε γιά την ά
  ξία τοθ γλεντιοθ καί τής χά
  ρθς πού βρΐσκουν την άπο
  θέωσί των στό χωριό. Γιατί
  στό χωριό συναντά κανεΐς
  την άρμονΐα καί τβ ρυθμό τής
  μουσικής καί τοϋ χοροϋ συν
  ταιριασμένα μέ την άρμονία
  των άγνών αίσθημάτων τής
  ψυχής καί των άδολων διαλο-
  γισμών πού έκδηλώνοντσι μ'
  ενα συγκινητικόν άλλά καί τό
  σον ώραΐο πρωτογονισμό.
  Δυστυχώς δμως, τό γλεντι
  ΤΑ ίΐΑΦΥΛΙΠΑΜΙ ΣΤΑΦΙΣ
  ΠΡΟΣΟΙΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  τα καλάς τιμάς.
  Αί καλαί ποιότητες άγο-
  ράζονται γύρω των εΐκοσι
  δραχμών κατ' οκάν καί προ
  βλέπεται ότι θά σημειωθή ση
  μαντική εισέτι ανατίμησις.
  Καί μέ τάς τιμάς αύτάς,
  παρ' όλας τάς έκ τοΰ περονο
  σπόρου ζημίας οί άμπε-
  λουργοί μας θά ίκανοποιη-
  θοΰν όπωσδήποτε — εξαιρέ¬
  σει έκείνων βεβαία των ο¬
  ποίων ή παραγωγή κατεστρά
  φη τελείως. Άλλά χρειάζε-
  ται βεβαία νά παραχθοΰν
  ποιότητες έξαιρετικαί. Διότι
  μόνον αί καλαί ποιότητες
  είνε δυνατόν νά διατεθβϋν
  καί είς καλάς τιμάς. Καί
  είς αύτό πρέπει νά προσέ-
  ξουν ιδιαιτέρως οί παραγω-
  γοί. Αί καίρικαί συνθήκαι
  είνε εύτυχώς ευνοικαί διά
  την κανονικήν άποξήρανσιν
  καί την επιτυχίαν καλών ποι
  οτήτων. Καί πρέπει νά έπω·
  φεληθώμεν. Ή σταφίς αποτε¬
  λεί τό κυριώτερον προϊόν
  τοΰ τόπου. Καί πρέκει νά
  την προσέξωμεν ιδιαιτέρως.
  καί ή χαρά, τό όμαδικό ξεφάν
  τωμα πού ώρσιοποιεΐ τή ζωή
  στό χωριό, μάς άπάντησαν, εί
  ναι σπάνια πιά. Καί μάς έξη-
  γησαν δτι αύτό όφεΐλεται στή
  διείσδυσι τοΰ «πολιτισμοΰ»
  των πόλεων καί στά χωρία |
  μας καί σ' ένα άλλο πλήθος ,
  άστάθμητους παράγοντες,ποΰ
  καταστρέψουν την ευθυμη καί,
  χαροΰμενη διάθεσι πού εΐχαν ,
  άλλοτί οί χωρικοΐ κι' άνοτπτόβ*
  σουν τό σκεπχικισμό καί τή
  μελαγχολία.
  Άλλ' ή έξήγησι δέν μάς
  φαίνεται δτι άνταποκρίνεται
  στό βάθος ιών πραγμάτων.
  Ή εγκατάλειψη των παληών
  έθίμων πού εδιδαν τή γραψι-
  κότητα καί την βιβλικήν ώ
  μορφιά στή ζωή τοΰ χωρίου,
  πού χάνονται σήμερο καί σβύ·
  νόν στό λυκόφως τοθ παρελ-
  θόντος, όφείλονται βεβαία
  στήν διείσδυσι ίτοΰ «πολιτι-
  σμοΰ» καί στή μίμησι. Όφεί-
  λεται δμως κυρΐως στό δτι
  οί χωρικοί μας, ήλθαν σ' έ
  πικοινωνΐα μέ τα μεγάλα κέν
  τρα, εΤδαν τή ζωή σ' αΰτά,
  την έζήλεψαν καί καθώς δέν
  μποροϋσαν νά τή ζήσουν ε-
  πεσαν σέ μελαγχολία.
  Τό χωριό τους, μέ τή σκλη
  ρή δουλειά, την άπομόνωσι,
  την έλλειψι κάθε άνέσεως,
  έγινεν άπό πηγή χαράς κό
  λασι μαρτυρίου. Άπομονω
  μένοι έκεΐ πάνω κατήντησαν
  θλιμμένοι θεοΐ, πού λΐγες μό
  νο φορές σ' άραιά διασΐήμα-
  τα μποροΰν καί κατανικοϋν
  τόν πόνο των σ' ε"να όμαδικό
  ξέσπασμα άλλεγρωσύνης καί
  χαράς. Καί θαρρώ δτι θά πρέ
  πει νά προσέξωμε πολΰ αύτό
  τό τεράστιο ζήτημα. Θά πρέ
  πει νά φροντίσωμε μέ κάθε
  τρόπο νά διατηρήσωμε τόν χά
  ρακτήρα τής ζωής των χω
  ριών μας μέ τα ώραΐά των έθι
  μα. Τα χωρία μας πρέπει νά
  πάρουν μονάχα τα καλά
  τοΰ πολιτισμοΰ, χωρΐς νά χά-
  σουν τΐποτε άπότήν είδυλλια-
  κήν ώμορφιά, άπό τή γραφι-
  κότητα των έθίμων των. Αύτό
  μπορεΐ νά γίνη μέ τή βοηθεία
  καί τής υπηρεσίας τοΰ τουρι
  σμοθ. Άλλά θάπρεπε νά ζή¬
  σουν καί οί διευθύνοντες τόν
  τουρισμό τίς άλησμόνητεςστιγ
  μές πού έζήσαμεν εμείς έκεΐ
  ψηλά στό περιβάλλον τοθ χω
  ριοϋ—ενός χωρίου πράγματι
  κά πολιτισμένου—γιά νά αί
  σθανθοθν πόσην αξίαν εχει
  ή διατήρησις μερικών πραγμά
  , των πού δσο κι' άν φαίνωνται
  μικρά άποτελοθν ώς τόσο την
  1 ώραιότερη πλευρά τής ζωής
  τοθ λαοθ μας. Μ.—
  Τα ελαια.
  Ή μεΐωσις τοΰ φόρου επί
  των έξαγομένων είς ξένας
  χώρας έλαιων κατά ένενήντα
  τοίς εκατόν επί των κοινών
  καί ή παντελής κατάργησις
  ταϋ φόρου επί των τυποποιη
  μένων αποτελεί μέτρον πού
  θά βοηθήση σημαντικά τάς
  έξαγωγάς καί θά ώφελήοη
  μεγάλως τούς έλαιοπαραγω·
  γούς. Καθώς δέ άνεκοινώ
  θη, ή Κυβέρνησις πρόκειται
  νά λάβη καί άλλα άκόμη μέ
  τρα ένισχύσεως καί προστα-
  σίας τής έλαιοπαραγωγής.
  Αί άποφάσεις άλλωστε τοθ
  τελευταίου πανελληνίου έλαι
  ουργικοθ συνεδρΐου, πού ά
  ποτελοθν τάς βάσεις τής
  μελλοντικής πολιτικής μας ώς
  πρός την έλαίαν καί τό έλαι
  όν, μελετθνται ήδη υπό τής
  κυβερνήσεως θεωρεΐται δέ
  βέβαιον δτι θά υίοθετηθοθν
  έξ ολοκλήρου.
  Ν' άσφαλτοστρωδή.
  Τώρα όπότε ήρχισαν έκ
  νέου αί εργασίαι έπισκευ-
  ής τΛν όδών τής πόλεως,
  ελπίζομεν δτι θά έπισκευα-
  σθή καί θ' άσφαλτοστρωθή
  καί ή λεωψόρος Βασιλέως
  εωργίου, πού ευρίσκεται
  είς οικτράν κατάστασιν. Πρό-
  κείται περί τής μοναδικής λε
  ωφόρου δπου κάμνουν τόν
  περΐπατόν των οί συμπολίται
  καί άπό δπου διέρχονται οί
  ξένοι μας διά νά μεταβοθν
  είς Κνωσόν. Ή άσφαλτόστρω
  σις καί ή εύπρεπής εμφάνισις
  της έπομένως είναι πολλα-
  πλώς έπιβεβλημένη. Καί δέν
  αμφιβαλλομεν δτι θά ένδια
  φερθή πρός τουτο προσωπι¬
  κάς ό κ. Δήμαρχος.,
  Οί συμβολαιογράφοι.
  Ή "ίδρυσις ταμεΐου συντά¬
  ξεως των συμβολαιογράφων
  Κρήτης, αποτελεί πράξιν έπαι
  νετήν προστιθεμένην είς τό ε¬
  νεργητικόν τής κυβερνήσεως.
  Αποτελεί δμως συγχρόνως
  καί μέτρον δικαιοσύνης καί ά
  πόδειξιν κρατικής στοργής,
  πρός μίαν τάξιν άνθρώπων
  μοχθούντων είς την υπηρεσί¬
  αν τής κοινωνίας. Είς επο¬
  χήν αλλωστε καθ' ήν τόση γΐ-
  νεται προσπαθεία όλοκληρώ
  σεως τής κοινωνικής πολιτι
  κης καί τοΰ θεσμοϋ των άσφσ
  λΐσεων, θά ήτο βεβαία καί
  σόλοικον άλλά καί άκατανόη
  τον νά μεΐνουν χωρίς ταμείον
  συντάξεως οί συμβολαιογρά
  φοι τής Κρήτης.
  Μ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον τό κινηματογραφικόν αρι
  στούργημα: «Δέν χορεύω πειά-
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε
  ρον: «Πρωταθλητής μέ τό στα
  νιό». Λέ τόν Τζόε Μπράουν.
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  Ο
  ΕΟΑΜΕΙΝΟ'ΑΑΣ
  'Ιί τελειοτέρα Έλληνι-
  χή όμιλοΰσα ταινία πού
  έγινε μέχρι σήμερον. Με ι
  άλ ή δί
  χρ μρ
  γη μουσική κωμωδία
  μέ τούς πιό λαοφιλεΐς ή-
  θβπβιβύς της Έλληνικής )
  οκηνής: ]
  Παρασκευάν Οί- < κονόμου, "Ανναν— / Μαρίκαν Καλουτά * (Καλουτάκια),Μαυ- ι ρέαν, Τζένην Άρ- / σένη, Αιανέλον, ϊζι ( νιόλην κ. λ. π. < Ο ΔΟΚΤΩΡ επαμεινωνδασ] Είναι έφάμιλλη των Εύρωπα'ίκών ταινιών. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 2ΤΟΥ ΟΟΥΑΑΚΑΚΗ Σήμερον καί αυριον ή τελευταία καί ωραιοτέρα δημιουρνία των ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΑΙΡ, Τ2ΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ: Δ Ε Ν ΧΟΡΕΥΩ ΠΕΙΑ Αριθ. 16853 Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλεί¬ ου Εμμανουήλ Κ. Λασσιθιωτάκης αύτόθι έδρεύων καΐ οίκων. Προσκαλώ τούς έγγεγραμμένους πιστωτάς Παναγιώτην Σ. Ιΐρατι- κακήν έμπορον κάτοικον Ήρα κλείου καί τόν Δήμον Ηρακλεί¬ ου, καθώς καΐ τα Δημόσιον Τα μεϊον, την Άγροτικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος καΐ πάντα εχοντα δικαιώματα ή αξιώσεις επί τοΰ έκ δραχμών 150 000 έκπλειστη- ριάσματος τού ενώπιον μου χθές κατά την υπ' αριθμόν 16852 2κ· Οεσίν μου τΐλειστηριασμοΰ άναγ- καστικώς έκποιηθέντος ημίσεως έξ άδιαιρέτου, τοΰ έν τή εκθέσει μου ταύτη περιγραφομένου άχι νήτου των όφειλετών Εμμανουήλ Κ. Σηφάκη καΐ Μηνά Κ. Σηφά κη κατοίκων τοθ μέν πρώτου θεσ σαλονίκης τοΰ δέ δευτέρου Ηρα¬ κλείου ώς μοναδικών κληρονόμων τοθ αποβιώσαντος πατρός των καί πρωτοφειλέτου Κωνσταντίνου Ση¬ φάκη τ^ έπισπεύσει τοθ Πανα γιώτου Σ. ΙΙρατικάκη, έμπόρου κατοίκου Ηρακλείου, ί'να έντός τής δπό τοϋ Νόμου τασσομένης προθεσμίας προσαγάγωσι τούς τ£- τλους καΐ τα δικα:ολογητικά των άξιώσεών των εγγραφα ενώπιον τοθ άρμοδίου δικαστηρίου πρός κατάταξιν καθόσον πάσα έκπρόθε- σμος προσαγωγή έσεται άπαρά- δεκτος. Εγίνετο ή παροΰσα δι' ήν ελήφθησαν τέλη καί δικαιώ¬ ματα δραχμαί 105 έν Ηρακλείω Κρήτης σήμερον την είκοστήν έ- νάτην Αΰγούστου ημέραν Δευτέ- ηρ ραν τ&ΰ χιλιοστοΰ έννεακοσιοστοθ Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Άριθμός 5683. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ προγράμματος πλειστηριασμοϋ ακινήτου Ό Συμβολαιογράφος Άρχα νών Νικόλαος Άντωνίου Μαυρογιάννης έδρεύων καΐ καΐοικών έν Έπάνςρ Άρχα¬ ναις Τεμένους. Δηλοποιώ δτι: Εκτίθημι είς δημόσιον α¬ ναγκαστικόν πλειστηριασμόν τό ακόλουθον ένυπόθηκον κτήμα κείμενον είς την περιφε ντεμί-σαιζον' αρχίζει νά ^διάγρά-1 μουάρ, μέ κυλόττες σενίΧ. πολύ ρειαν τοθ χωρίου Φοινικιάς Ι»8™1 κα1 εΙνε «αδύνατον» είς ολίγον γαρνιρισμέν£ς... τής Είρηνοδικειακής περιφε- ^α°μψδήα ΥτΓΐννο1 ^ "^ ρείας Αρχανών καΐ είς θε-1 Έν τούτοις, ή υόδα δέν έπέδει Ο έρως εις την χώραν των Χρυσαν8έμο^ν. Η ΜΑΧΗ της Έν άναμονη νέας φθινοπωρινής μόδας. Υπό Κλώντ *5ον —Άφήστέ με τώρα!.-· μπερτ, σας παρακαλώ!... Άφή ΚΟΙίΊΩΜΙΚβ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Μετά μηνιαίαν ίν. ταθθο. παραμονήν ανεχώρησεν £. πιστρέφων είς Παρισίους 6 κ Μιχαήλ Ζωγράφος φοιτητής Πολυ'. τεχνείου καί υιός τού αύτόθι αρι. σία έγκατεστημένου άπό"τριακον· ταετίας συμπολίτου κ. "Ιωάννου Ζωγράψου, άδελφοΰ τοθ ήμετέρου Διευθυντού. —Αφιχθη έξ Αθηνών ό κ. Ά- Γ,ρέπει όπωσδήποτε νά άλλάξτ, . Πολλά φέτρ γαρνιρισμένα μ*, κάτι άπό την τουαλέττα μας! Ή ! γκρό·γκρα(ν, φορδαρισμένα μέ' ΐζό άΐζ ά δάάίά έ λό ( ολύ 1 ς, ή σιν Μεγάλο—Λάκκο περιφε ξε άκόμη τίποτε τό θετικόν.. Κά- ρείας Στειακοΰ— Μετόνι ήτοι! νοντας ενα ώραΐο καπέλλο διά άμπελον άποτελουμένην άπό ^ ^'^^^Χ ? γ γρρμ Οί μεγάλες σ*.ιερές φόρμες: κανοτιέ, μπρετόν, νομπρέρο ί ίζ η μη , ^ ^ο^^^Χ ?££ άμπελον σουλτανί εκτάσεως λα πού δέν είνε πλέον άτό ψά 22 στρεμμάτων μετά συνεχο- θα, δίδετε τό μέτρον τοθ γούστου μένης ε 16ους τακτά εκτάσεως *~ *ή<; Φαντασίας σας, χωρ'ις νά 6 στρεμμάτων καΐ ενός στρέμ ματος άγροϋ όψιγιά έμπεριέ- χοντος 13 ελαιόδενδρα καί μία παράγκα 7X5 ήτοι 35 τετρ. μέτρων, συνορεθον τό όλον κτήμα ανατολικώς κτή μασι Γεωργίου Άθουσάκη κοΐ δρόμφ άγροτικώ, βορείως καί δυτικώς ΈλληνικσΟ Λημο σΐου καί νοτΐως Γεωργίου Άλ μπσντάκη, άνήκον είς τόν κα ταδιωκόμενον όφειλέτην Εύαγ γελον Λημητρίου Γενειατάκη κάτοικον τού χωρίου Δαφνές Μαλεβυζίου, τί) έπισπεύσει τής 'Εθνικής Κτηματικής Τρα πέζης τής Ελλάδος έδρευού σης έν Αθήναις καί έκπρο σωπουμένης υπό τοϋ Διοικη τοθ αυτής κ. Ιωάννου Άθα νασίου Δροσοπούλου κατοΐ κου Αθηνών δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν των ΰπ' αριθ. 3403 καί 3426 δανειστικώ^ συμ βολαίων τοθ συμβολαιογρά φού Ηρακλείου Άντωνίου Γιάνναρη, κηρυχθέντων νομΐ μως έκτελεστών, πρός άπόλη ψιν των ένυποθήκων άπαιτή- σεών της ανερχόμενον μέχρι τής άπό 16 Μαΐου 1933 έπιτα γής τής είρημένης Τραπέζης κοινοποιηθείσης νομίμως τώ εί- ρημένφ όφειλέτΓ) τή 29η Μαΐ¬ ου 1933 κατά' τό ϋπ' αριθ. 9351 έπιδοτήριον τού δικαστι- κοΟ κλητήρος τοθ Πρωτοδικεΐ ου Ηρακλείου "Εμμανουήλ Άρκουλάκη έν συνόλω είς ΛΙ ρας Αγγλίας ΣτερλΙνας είς συνάλλαγμα δψεως είς Λον¬ δίνον εκατόν εβδομήκοντα τρείς, σελλίνια δεκαεννέα πέννας έπτά (173.19.7) ή τό ισότιμον αυτών είς δραχ μάς κατά την Ημέραν τής όρι στικής καταψηφίσεως τής Τραπέζης καΐ των έξόδων εκ¬ τελέσεως. Ό πλειστηριασμός γενήσε ται την 2 Όκτωβρίου 1938 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10-12 π. μοθ τοθ Αρχανών μ. ενώπιον έ- Συμβολαιογράφου Νικολάου Άντω¬ νίου Μαυρογιάννη έδρεύοντος καί κατοικοθντος έν Ε¬ πάνω έν Άρχαναις κωλύματί Τεμένους μου ενώ¬ πιον τοΰ νοαίμου άναπληρω- τοΰ μου καί έν τώ ενταύθα κειμένω συμβολαιογραφείω μου ένθα καΐ δτε καλοθνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτή σουν. Πρώτη προσφορά τού πλει στηριζομένου κτήματος όρί- ,εται δραχ. 25.000. Ή κατα- κύρωσις γενησεται πρός τόν πλείονα προσφέρον ται συμφώνως τώ Νομώ. Ό πλειστηριασμός γενησε¬ ται επί πληρωμή είς μετρητά, έκαστος δέ των παρόντων κα θόσον προσφέρει την αναγ¬ καίαν ασφάλειαν δικαιοθται νά πλειοδοτήση. Ό τελευταΐ- ος πλειοδότης άμα τή κατα κυρώσει ΰποχρεοθται νά κα¬ ταβάλη τό εκπλειστηοίασμα πρός την έπισπεύδουσαν δα νείστριαν "Εθνικήν Κτηματι- διακινδυνεύσετε τίποτε. Είνε αύτό ακριβώς πού σάς 6- παγορεύουν οί μεγάλες μοδίστες· Διασκεδάζουν αθτήν την σΐιγμή". δημιουργόντας χαριτωμένα μονΐέ λα ολίγον «τρελλά» ψηλαφοΰν τό πεδίον καί σάς συμβουλεύουν χωρίς νά έ"χουν τό ϋφος. Έτΐιοφεληθήΐε άπό αυτήν την μεσοβασιλεία της μόδας διά νά παραδοθήτε είς την ίδιοτροπία σας, καΐ νά άνανεώσετε τα φο ρέματά σας διά τοθ καπέλλου.... Ρίπτοντας ίνα βλέμμα γύρω ά¬ πό τίς τελευταΐες συλλογές, ι¬ δού τί εύρίσκομε: , μρ, μρρ σπανικά, συνεχίζουν την καο?ιέ- ρα των καί θά «κρατοϋν» έφ' δ· σον καί ό ήλιος. Άλλά βλέπομε νά έμφΐνίζωνται μεταξύ αυτών μερικά μικρά φέτρ, μέ μυτερή καλόττα ή άνασηκω· μένη έν μέσω ενός μεγάλου άν- θους, τα όποϊα γαρνίρονται μέ μακρυές έσάρπες άπό φουλάο έμπριμέ ή άπό μουσελίνα μετα ξωτή, είς τό στυλ των κομψών ταξιδΐ'.ηισσών τής «Δευτέρας Αύ τοκρατορίας». Είς την πραγμα'ΐκότητα, δέν ζεύρομε άκόμη τίποτε τό κα· θωρ.σμένο δια την νέαν κατεύθυν¬ σιν τής παρισινής μόδας, έν τού τοις αποροΰμε νά προβλέψωμε 8- τι θά ιδούμε τόκες ντραπέ, τυρ· μπάν, φόρμες πολύ σούιλ καϊ άρκετά ύψηλέ'", πού θά μας ά πομακρΰνουν άπό τα Ισια παγια στέ με καί καθήστε έίω φρονιμα! λέκος Ζαβερδινός έσωτερικός ία. Φρόνιμα, ναί!... Ηέλω νά σάς παί τρός τοΰ νοσοκομείου «Εύαγγε· ξω λίγο πιάνο. λισμός». ΕΟΡΤΑ Ανοιξε τό πιάνο, έφυλλομέ- .^"ΧΓχξ^*™·, τρησε 2να τετράδιο: ^ ζει 0Οτε δέχεται έπισκέψεις'ό κ. —θέλω νά σας τραγουδήσω £· ,Άλέξανδρος Τσαντηράκης μηχ«. να τραγοΰδι.. γίθδι εντελώς στε τα λόγια: Άρχισε νά παίζη της ίγγιζαν τα πλήκτρα πληκτικήν έπιτηδειότητα. 'Ένα γαλλιχό τρ* νικός τοθ Δήμου. ύ Άκοΰ ^™ΟΙ-^κ Μαλλια- κοί σόν. Α Ντιατεγκέ Γιά Πουκάμισα—Πιζάμες, φανέλλες, είναι μοναδικόν τό -ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ" γούδησε, συνοδεύοντας τό τρα γοϋ5ι μέ ε*να παίξιμο άρκετά έκ- φραστ,ικό. Ή φωνή της, λεπτή φωνή αοηρίνο, ίδιδε οτήν παρά ξενη μελφδία, Ενχν τόνο μυστη ρίου καί φαντασιικότητος. —Μοθ είπε: «Άπόψε ώνειρεύ- θηκα. Είχα τα μ-χλλιά σου σάν κολλιέ μαΰρο γύρω στάν λαιμό μου καί επάνω στά στήθος μου. »Τά χάδευα καί ήσαν δικά μου, καΐ ειμαστε δεμένοι γιά πάντα 1 ή δνίς Κυριακοϋλα Χ. Μαραγκάκη ΐά δάκτυλα ετέλεσαν τούς γάμους των. Πα- μέ έκ ράνομφος παρέστη ό κ. Γεώργιος Έτρα Σαββάκης. θερμά συγχαρητήρια. ετσι, μέ τα ϊδια μαλλιά, στόμα μέ του θέαμα. στόμα, δπως πολύ συχνά, δύο δα ' φνες δέν Ιχουν παρά μιά ρίζ*. »ΚαΙ σιγά σιγά μοΰ φάνηκε τό¬ σο τα μέλη μας είχαν ένωθή, πώς γινόμουν σύ ό Γδιος, πώς εμπαι- νες μέσα μου 2πως τό Ιδνειρό μου. "Οταν Ιτελείωσε, άκούμπησε γλυκά τα χέρια χοκ> στούς ώμους
  μου καί μ' έκύΐταξε μέ Ινα βλέμ
  μα τόσο τρυφερό: ώστε έχαμήλω
  σα τα μάτιά μου μέ ϊνχ άνατρί
  χιασμα»...
  Άκουε μέ μεγάλη
  λ
  μ μγη χ
  —Είνε πολΰ ώμορφο, —είπεν
  Γύρω στήν ττόλι.
  Είς την πανήγυριν τού Άγίου
  Ιωάννου Λασηθίου εξέδραμον καθ1
  α πληροφορούμεθα, άρκετοίσχετι
  κώς συμπολίται.
  —Είνε ώραία ή πανήγυρις αυτή
  άλλά κα'ι ώραΐος ό άπέραντος
  κάμπος τοΰ Λασηθίου.
  — "Ωστε νά άξίζη Μνα ξεσή<ω· μα Μως έκεϊ καί μάλιστα μεταξύ έκείνων οί όποΐοι δέν ϊχουν ά- πολαύση £ως τώρα τό μοναδικόν εύγενικά. Οπως δλοι οί Άγγλοι δέν πό λυκαταλάβαινε μουσική. -Πολύ ώμορφα, — έπανέλαβε. Καΐ παίζετε θαμάσια. Έκείνη έσιωποθσε, μέ τα χέ- ρια άκουμπημένα άκόμη στήν τε¬ λευταία συγχορδία Αύτός έθεώρη σε πρέπον νά δείξη κάποιαν πε¬ ριέργειαν: —Ποίος τό έχει κάνη; Τοΰ είπε τόν ποιητή καί τόν μουσικό. Αύτός έπανέλαβε τα ένδο ξα όνόματα: —Ό κ. Λουίς καΐ ό κ. Ντε- μπουσί... "Ω! Είνε, άλήθεια, πε- 'ρίφήμο... Έσηκώθηκε. Επήγε πίσω της καί Ισκυψε γιά νά φιλήση τό κε- χριμπαρένιο λαιμό της. —Είσθε πρώτης τάξεως καλ- λιτέχνις. Έγέλασε, δύσπιστη καί μετριό Πλατειά Στράτα Μόδα - Στερεότης - Φδήνεια. φρων^ Ι —Είμαι πολύ μετρία μαθητευ ομένη Δέν μπορβ) νά πισιέψω πώς εύχαριστηθήκατε άκούοντάς με. Αύτός διεμαρτυρήθη: ■—Αίαθχνθηκα μεγάλην εύχαρΕ σιησΐ. Καί σάς πχρακαλώ νά δή ■ «·■■■ ■■«■·>■:
  ΔΥΟ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ
  ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ Τ ΥΠΟ Υ
  Ό γνωστάς διά την προθυμίαν καΐ την πείραν
  τού αΰτοκινητιστής:
  Μιχαήλ Άγγελάκης
  γνωστοποιεΐ είς την πολυπληθή πελατείαν τού
  δτι έπλούτισε τό γκσράζ του μέ δύο καινουργή
  άεροδυναμικά αύτοκίνητα τοϋ νεωτέρου τύπου.
  Αριθ. τηλεφ. 7.50
  «Ι
  η
  τραγουδήσετε
  τραγοθδι.
  τώρα 2να άλλο
  (συνεχίζεται)
  κήν Τράπεζαν
  συμφώνως τώ
  τής Ελλάδος
  άρθρω 61 τοθ
  άπό 17 Ιουλίου 1923 Ν Δ.
  περί είδικών διατάξεων επί
  άνωνύμων Έταιρειών, άλλως
  θέλει ένεργηθί) άναπλειστηοι-
  ί
  ασμός είς βάρος τού, είνε
  τριακοατοΰ όγδόου έτους καί έν'δέ ύπεύθυνος καΐ διά τούς τό-
  τω συμβολαιογραφείφ μου κειμέ- ί Κου<« απο τίΚ ημέρας τοθ πλει νφ έν τή οδώ Χάνδακος καί δπε στηριασμοθ καί έν άναπλει- γράφη παρ' έμοΰ. ι στηριασμώ διά τό έλλεΐπον Ό Συμβολαιογράφος |καί τα ^ξοδα συμφώνως τώ Έ. Κ. ΛασσιθΐΜτάκης Νομώ. ί ■■ ' —= Έν Άρχαναις τή 12 Αύγού- Ι στου 1938 Ό Συμβολαιογράφος Άρ-! χανών ' (Τ. ϊ.) Ν. Α. Μαυρογιάννης ΚΑΒΑΡΑ ΛΕΥΚΗ ΠΟ»!» "ΑΣΤΗΡ,, 9θ ■ 98 °)° ΑΠΩΛΕΣΘΗ, πορτοφόλιον πε _άς έξασφαλίζεΐ άριστον Ρ'εΧ°ν δίπλωμα σωφέρ καί δια προΐόν καί τάς άνωτάτας τι- ^Ρ01"1 αλλας άποδείξεις άνή- μας. Ζητειτε «πό τόν Ιμπο- Κην έξ Άβδοΰ. Παοακαλεϊται ό ρον σας νά σάς δώση ύηβυ- ευρών νά τό παραδώση είς την θΰνως την γνησίαν πότασ- 12^ν ^Κοινήν Διεύθυνσι'ν φορτη Μόνον μέ τό θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν διά Πειραια <σέ 12 ώρες). Ταχύτης II μιλλίων.—'Ανβ3ΐς-Άσφα?ίΐα Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τρλι*. ι ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΓΑΣΕΙ5 ΣΗΜΕΡΟΝ Ή « Κ«μ«ύί«: Σ 5" ως Τό πρατήριον οΐνων Άντωνίου Μπετεινάκη Ειδοποιεί την πολυπληθί) πελατείαν του διαθέτει σοθμες δλων των ποιστήτων. ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων. 6τι άμει»θή<»τ«ι. ΜΕ Τί ΣΤΛΝΙΟ Μέ τίιν Μβνάρχη τής εΰ· βυμιας: ΠΟΕ Καΐ Ζβυρνάλ. Πρώτη φορά θά συναν τήαωμε την περιπέτεια μέ την κωμωδί« καΐ την ' άγωνία μέ τό γέλιο. Αυριον ώρα 7 1)2 μ. μ. έκτακτος άπογευματινή. "Ερχεται / ΑΑΗΜΠΑΜΠΑί —Κατάμεστα προχθές τα κέν- τρα καΐ δή τής τιλατείας άπό κόσμον πάσης τάξεως. —Ή δίο&ος μάλιστα πρό τού καφενείου Παπακαλιατάκη καταν· τοϋσε αληθής ...δρόμος μετ" έμπο· δίων, έξ άφορμ_ής τοΰ έξαιρετι· κου συνωστισμοΰ. —Έννοείται δτι τόν συνωστι· σμόν αυτόν προεκάλεσαν κυρίως οί τζαμπατζήδετ, οί παρακολου θοϋντες έν όρθοστασία τα δημο· φιλή Φλισκουνάκια. —Ό καιρός συνεχίζεται θερμάς, κατά τάς προβλέψεις άλλως τε τοΰ μετεωρολογικοΰ δελτίου άλ· λά καί των πρακτικών καιροσκό· πων. — Πάντως τάς νυκτερινάς ώρας δέν είνε ασυνήθης ή ψυχρίτσα. —Ή χαρακτηρισπκώς προαγγέλ λουσα την προσέχη οριστικήν με¬ ταβολήν τοΰ καιροΰ. — Είς Άρχαναις εδόθη τΐροχθές ή 10η διάλεξις τοθ ΜορφωτικοΟ συλλόγου υπό τοΰ Ιατροΰ κ. Έμμ. Κανάκη μέ θέμα την φυματίωσιν. — Καί την διάλεξιν αυτήν πα¬ ρηκολούθησαν πλεΐστοι έκ τής κωμοπόλεως ταύτης καί τοΰ "Η¬ ρακλείου. —Λόγω τοΰ ίδιαιτέρου έπιστη- μονικοϋ καί κοινωνικοΰ της ένδι· αφέροντος. -Καί προχθές ή κίνησις τής ά- κτής δέν ϋστέρησεν. —Δέν ύστέρησεν έπίσης ή κίνη¬ σις των παραλιακών κέντρων. —Παραχηρεΐται, βλέπεΐε πολ λοί μετά τό θαλάσσιο μπάνιο νά μεταβαίνουν είς τα δευτέρα ώστε νά θεωροϋνται άλληλένδετοι αί δύο αύται... κινήσεις. —Καί ή πανήγυρις τοΰ προαστεί ου Άγίου Ιωάννου συνεκέντρω¬ σεν άρκετούς Φιλεόρτους. —Την λειτουργίαν είς τόν έκεϊ φερώνυμον ναόν ετέλεσεν ό άρ· χιμανδρίτης κ. Εύγ. Ψαλλιδάκης — Όστις εκήρυξεν ακολούθως τόν θείον λόγον. — Πυκνή κατά τα μάλλον ή έτπ- βατική κίνησις καΐ των ημερών αυτών. —Τα πλοϊα τής γραμμής έπα- ναφέρουν έπιστρέφοντας «χι ολί¬ γους άλλά καΐ παραλαμβάνουν αναχωρουντας. Είς τοΰ Πουλακάκη πολύς κό σμος παρηκολούθησε την πρεμι έραν τού θεαματικοϋ κσί χορευ τικου έργου: «Δέν χορεύω πειά- εις τό οποίον πρωταγωνιστεϊ ό διάσηαος Φρέντ "Ασταιρ. — Είς τόν Άπόλλωνα προβάλ λεται μέ επιτυχίαν ό «Πρωταθλη τής μέ τό στανιό». ό Ρ<κορτ(ρ —Περιοδικόν «Εύρώπη». Κυκλοφορεΐ είς την πόλιν μας τό άνακαινισθέν περιοδικόν «Εύ· θώπη» μέ 32 σελίδας καΐ είς την τιμήν των 2 δραχμ. Είς αύτό τό φυλλονδημοσιεύεται μιά θαυμασία Κρητική ήθογραφία «Ή Δοζανώ βιστηρήχτηκε» καθώς καΐ ή ίστο ρία τής «Μίς Κρήτης» δίδος Έλέ νης Βουλγαρίδου νυν κ. Άχλαδέφ ή όποία έξελίχθη είς τό Λονδίνον είς Ενα των μεγαλυτέρων κινημα τογραφικών αστέρων. Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ έναντι Αγ. Τίτου ΈκπαιδευβΕΐς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ^
  ν__η6λ|.
  γυριν
  ίου έ£(
  ου.
  ριστιώ
  καιροΰ.
  αι<: εδόθη» τού Μορ»Λ τού ΙατροΟι,} α την ψομαΐ» ιαλεξιν αΰφ ηλεΐστοι Γαύτης κοΐ διαιτέρου ίιί κνωνικοϋ φί ^ ή κίνηοι;ι| ρησεν. υεν ,ιακών *** ■ ι- ιλασσιο ι*.-. ; τα 5εύτφτ άλληλένίΐϊΐι ρήσεις. , /υρις τοθ «(* ννου ουνίϋη Ίλεόρτους. »γίαν είς Μ ιν ετέλεσεν4ε- Εΰγ. Ψαλλιί* ρυζεν άκΛιί •ν. τό μάλλον! ; καί των' τής γραμμαί τρέφοντας" (Εύρώπη»· ίς τήνττόλινί ηεριοδι^ * καΐίί φία · ιαθώς ^υτέρων <* .ρων. ΙΤΐΑΤΡΟί Κ γ. Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Οϋ·γκώ. Έγκυκλοπαιδεία Οί "Αθλιοι. 386ον Την ακόλουθον ημέραν δέν ήλθον ρ[ς τό Λου- ξρμβοθργον. ΜαταΙως ό Μάριος τούς περιέμενεν δ· λην την ημέραν. Τής εσπέρας έπελθσύσης έπορεύθη είς την οδόν τής Δύσεως καί είς τα παράθυρα τοθ τρΐτου πατώματος εΐδε φώς. Περιεπάτησεν υπό τα παράθυρα έκεΐνα ώραν πολλήν, Εως ου τό φώς εί- χε σβεσθή. Την έπιοθσαν πάλιν είς τό Λουξεμβοΰργον ου¬ δείς. Ό Μάριος περιέμεινε μέχρις εσπέρας· κατηυθύν¬ θη ακολούθως πρός την οίκΐαν των καί διέτριψεν υπό τα παράθυρα μέχρι τής δεκάτης ώρας τής νυ¬ κτός. Ούδ' ησθάνετο την χρεΐαν δεΐπνου. Ό πυρετός τρέφει τούς νοσοθντας καί ό έρως τούς έρωτολήπτους. Παρήλθον οϋΐως όκτώ ημέραι. Ό κ. Λευκίας καί ή θυγάτηρ τού δέν έφαΐνοντο πλέον είς τό Λου· ξεμβοθργον. Ό Μάριος είς μυρΐους εδίδετο συμπερασμούς θλιβερούς. Την ημέραν δέν ετόλμα νά κατοπτεύη την θύ¬ ραν" ήρκεϊτο λοιπόν νά θεδται διά νυκτός τό έρυ- θροειδές φώς των ύέλων. "Εβλεπεν ένΐοτε έπ' αυτών διερχομένας σκιάς καί έπαλλεν ή καρδΐα τού. Όταν την ογδόην ημέραν ήλθεν υπό τα παρά- θυρσ, φώς πλέον δέν ύπήρχε.— Παράδοξον, εΤπε, νά μην άνάψουν άκόμη λύχνον, ένώ ένύκτωσε! Μην τύχη καί ίβγήκαν έξω; Περιέμενε μέχρι τής δεκά¬ της ώρας, μέχρι τοθ μεσονυκτίου, μέχρι τής μι&ς μετά τό μεσονύκτιον. Ουδόλως εφάνη φώς είς τα παράθυρα τοθ τρΐτου πατώματος, καί ουδείς εισήλ¬ θεν είς την οίκίαν. Ανεχώρησε περΐλυπος. Την επαύριον,—διότι ό Μάριος έ"ζη άπό αυριον είς αυριον σήμερον δέν ύπήοχε πλέον δι* αυτόν— την επαύριον ουδένα πλέον είδεν είς τό Λουξεμ¬ βοΰργον. Καί τουτο μέν τό περιέμενε· περί δέ λύχ νων αφάς κατηυθύνθη είς την οικίαν. Φώς ουδέν είς τα παράθυρα' ήσαν μάλιστα κλειστά καί τα φύλλα των παράθυρον. Τό τρίτον πάτωμα διετέλει σκο- τεινότατον. Κρούει την Θύραν ό Μάριος, είσέρχεται καί έρω- ί§ τόν θυρωρόν. —Ό κύριος τοθ τρίτου πατώματος; —Δέν κατοικεϊ έδώ, άπεκρίθη ό θυρωρός. Ό Μάριος Εμεινεν ώς έμβρόντητος. —Άπό πότε ανεχώρησεν; ηδυνήθη μόνον άσθε- νώς νά είπη. —Άπό τα χθές. — Καί ιώρα ποΟ κατοικεϊ; — Δέν γνωρίζω. —Δέν άφησε την διεύθυνσιν τής νέας κατοικΐας τού; —Όχι. Καί έγείρας 6 θυρωρός την ρΐνά τού κσί άναγνωρίσας τόν Μάριον'—Μπά! εΐπε, πάλιν εί οαι^ούΐ Πίοω μου σ* έχω σατανά. Καί δέν μαθ λές τό λοιπόν, δτι τωόντι ι,ΐσαι κατάσκοπος, καθώς τό ύπέθεσα; (συνεχΐζεται) Πσράρτημα έργοστσσίου Βαπτιστικών — Στεφάνων ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΙ Έ<ζ Μοϊρες ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό ολα δι' δλους. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΤΑΞΙΔΙ Είδοποιοϋμεν την αξιότιμον πελατείαν μας ίτι έπλουτίσαμεν τό έν Μοΐρες ύποκατάστημά μας μέ δλα τα ειδή προικών ήτοι: Κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬ τες, μαξιλάρια κ. λ. π. Έπίσης μέ μεγάλην συλλογήν γυναικείων καί παιδικών φορεμάτων. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ι ι " ι * Εφέτος ή χρονιά είνε όψιμη καί ό κίνδυνος τής βροχής έπικρέμαται άμε¬ σος γιά την σταφΐοα σας. Τώρα ποΟ ό Άσφαλιστικός κολοσσός: «ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΫΔ σάς έξασφαλίζει άπό τόν κίνδυνον αυτόν, μην άφήσετε τό τΐροϊόν σας ά- νασφάλιστον. Σπεύσατε ν" άσφαλίσετε την σταφί- δα σας δπως έκαμαν ήδη δλοι οί προ- νοητικοί άμπελοκτήμονες. Άντιπρόσωποι σταφιδκσφαλειών Άγγλι- κοΰ Λοΰδ: ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ "Εναντι Έθνικής Τραπέζης ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Α'. Τα άιτοδημητικά πΐηνά, καθώ; κατευθύνονται διά των οΰρανίων δ5ών πρός τάς χώρας τής με σημβρίας, άπαντοΰν μίαν άττι σθοφυλακήν, την όποιαν άττοδε κατίζουν. Είνε ή όπισθοφυλακή τής μεγάλας στρατιί; των πε ταλουϊών πού άνεβαίνουν πρός τόν βορράν. Όμιλοθμεν συνήθως μετά θαυμασμοϋ διά τάς μαχρυ νάς άποδημητικάς π:ήιεις των πτηνών. Άλλ' είνε θαυμαστότ,εραι αί άποδημίαι των μικροσκοπικών οώ των πλασμάτων πού Ιχουν παρο μοιωθή μέ [τττάμενα άθη. Την έ ποχήν αύιήν τοθ ίτους οί πε:α λοθδες τοθ είδους πού οί "Αγ γλοι —ώς άνεφέραμβ καί άλλο¬ τε — όνομάζουν «πουντραρισμένη κυρία»—εχουν φθάση είς την ΣκωτΕαν. Οί Γάλλοι τίς πετα λουδίτσες αύτές τίς δνομάζουν χαρακτηριστικώτατα «ώραΐες κυ ρίες»—«μπέλλ—ντάμ!» καί είνε άληθινά ώραΐες καί πουντραρισμέ νες...κυρίες οί πεταλοΰδες αύτές μ! τίς φτεροΰγες πού μοιάζουν σάν άπό σατέν χρυσαφί καί μώβ μέ τόνους πορτοκαλλιούς καί & σπρους. Άπό τάς πτ}γάς τοθ Νείλου ίρχονται οί έλαφρές αύ τές κυρίες! Νομάδες, έπίμονοι, ταξιδεύουν είς σμήνη πυκνά. "Ενα πρωΐ, Ινα πολύχρω¬ μον νέφος σηκώνεται άπό τάς μυστηριώδεις άκόμη περιοχάς άπό τάς οποίας άναβρόει δ μέ¬ γας ποταμός—τόν οποίον οί άρ χαίοι Ιλληνικοί θρΰλοι έσυσχέ τιζαν ή5η μέ την γέννησιν των πεταλουδών—καί σάν νά ώθήται άπό τόν άνεμον, κατευθύνεται πρός βορράν. Τό σμήνος των πε ταλουδών κατεβχίνει την κοι λάδα τοθ Νείλου καί άπλοθται είς δλην την Βόρειον Άφρι- κήν. Ήλαττωμένον—διότι Ιχει πολ λού; εχθρούς—φθάνει είς Τρι πολίτιδα, δπο. τροστίθενται είς αύτό νέχι δυνάμεις. Καί ΰστερα τραβα πρός την Τύνιδα, πρός τό Άλγέριον. ΈνΕοτε έ*νας κλά5ος τής πτερωτής στρατίάς, είδοποι- ούμενος άπό μυστηριώδεις οΕωνούς ενός ούριΌυ άνέμοα, ρίπτεται πρός την Σικελίαν, ίπτάμενος 6 περάνω τή; Μεσογείου. "Αν άπαν- τήσουν κανένα ιστιοφόρον, οί κουρασμένοι πτερωτοί ταξιδιώ ται καθίζουν επάνω τού κατά χιλιάδες. Τό ιστιοφόρον φαίνεται τότε σάν έξαφνα νά εκαλύφθη ολόκληρον άπό ίνα γυαλισΐερό καί χρυσαφί λέπι. "Ετσι ή πετα λοθδες μας πού ξεκίνησαν άπό τάς πηγάς τοθ ΝεΕλου, φθάνουν εις την Ιταλίαν, την Σαρδηνίαν, την Κορσικήν. Ή Κορσική, ή ί διαιτέρα πατρίς τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος, είνε ή άγαπημένη χώρα των πεταλουδών, δ παρά δεισος, βπου ευρίσκονται τα σπα νιώτερα εϊδη των χαριτωμένον/ αύ των έντόμων. Έν τοσούτφ ή κυρία δύναμις τής ίπταμένης ατρατιάς, διασχί ζει την θάλασσαν τοΰ Γιβραλτάρ —πραγμ* πού αποτελεί τόσον Ι πικίνδυνον άθλον την εποχήν αύ την των πονηρών ημερών είς την Μεσόγειον. (συνεχίζεται) ΙΟΚίΙΚΗ.ΤΡΑΠΕΙΑ!: ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ . ΠΑΣΗΣΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝΩ ©ΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΪΑ ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ ΜΒΐΙΙ1 ΙϋΙΙΙΙΙΙ<ίΙΙΙΙΙΙΗ«ϋ»ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙ*>Ι<· Έκτός Τράστ ΤΟ ΟΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, Πρακτορεΐβν ΜΝΛΡΔΑΚΗ Ταλέφ. 1-41 ΠΛΑΤΑΝΟΣ Αύγουστος (άν· ταποκριτβθ μας).— ϊτίιν καρδιά τού κάμπου τής Μεσσαράς ό Πλά· ■«νος, «Ινε ενα άπβ τα πλουσιώ- :ερα χωρία τού νομοΰ μας. Τα έ- 5άφη τού είνε γονιμώτατα. ΟΪ έ- (.αιώνές τού, άποτελοΰν <3άση όλό <ληρα πού τόν πλαισιώνουν άπό ταντβΰ. Καί τ' άμπέλια τού, ιτβύ καλλΐϊργοϋνται τα τΐλευταϊα χρόνια έντατικά, είναι ονομαστά ιά την άποδοτικότητά των. ΟΙ λλεπάλληλες δμως πλημμύρε; ου περυσινοΰ χειμώνα επληξαν ό πλουτοφόρον αύτό χωριό καί πέφεραν τβραβτίας καταστροφάς, ιπό τχς οποίας μόλις τώρα βαν- ρχονται οί κάτοικοί τού. Καί ΐρέίτει νά σημειωθή ότι ολα αΰ- ά τα πλήγματα των θΐομηνιών )1 Πλατανιανοΐ τα έδέχθησαν μί γκαρτέρηβιν πού τούς έπέτρεψεν 'ά έπιδοθοΰν καί πάλιν είς την :ναδημιουργικήν των προαπάθει- (V καί είς την άνοικοδόμηβιν ών έρειπίων. "θ,τι χαρακτηρίζβι ίίιαιτέρως όν Πλάτανον βΐνε ή πρόούβς ίς ότι άφορά τα κοινά. Έκκλη- ία μεγαλοπρεπης, σχολείον ώ αΐον, εύρόχωρον, συγχρονισμέ- ον. 'Αλλ' εις αύτά βεβαία δέν πήρξε μικρά καί ή αυμβολή των χλεκτών τέκνων τοΰ χωρίου αύ· ου που ύιέπρεψαν είς την κοινω 'ίαν καί κατέλαβον ϋπατα άξιώ ιατα της πολιτείας. "Εηειτα είς τόν Πλάτανον έδωκε νέαν ζωήν καί ωθησιν είς την πρόοδον, ή άμαξιτή έδός πού εξησφάλισεν ά- ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΧΑΤΖΗ (Κβκκίνη.Χάνι) Παρέχει την «ΰκαιρίαν μιόις τελεία; ψυχαγωγΐας. Πβ- τα έκλίκτά, μπύρκ, μΐζέδες. Καθαριότης καί περιποίησις άκρα. Έκτός τούτου πβρέχβι καί την ευκαιρίαν θαλασβίβυ λουτρβϋ ίΐς την καθαρωτάτην παραλίκν τού ίπου καί Ι- χούν καταοκβυαοθί) «ίδικές καλυββς. Παρέχει χαΐ ϋδωρ Ογιβινβτατον έκ τβδ έχεΐ πλησίβν πηγοτδιοθ. ' , Πλοΰτος καί άνάγκαι τής περιοχης Πλατάνου. νετον κ»1 τακτικήν συγκοινωνί¬ αν. Τό ίδιον δέ εΐμπορεϊ νά είπη κανείς καί διά τα παρακείμβνα Χουστουλιανά πλούσιον έπίσης καί φιλοπρόοδον χωρίον της Μεσ σαράς. 'Αλλά έχουν βεβαιοί καί τα ζητήματα, τάς ανάγκας καί τάς έλλείψεις των καί τα χωρία αύτά. Μέγας έχθρός των, ή έλονο σία, άπό την οποίαν ομως θ' ά- παλλαγοΰν πλέον οριστικώς οταν μβτ' ολίγον έκτελεαθοΰν τα παρα νωγικά—έξυγιαντικά ερνα, ό πότε βεβαία θά έξουδετεοωθοΰν καί οί κίνδυνοι των πλημμυρών έχ των οποίων τόσας υφίσταντο κατά τό παρελθόν ζημίας καί καταστρο¬ φάς. Ζήτημα σημαντικόν έπίσης αποτελεί ή ΰδρβυσίς των. 'Αλλά καί αύτό έλπίζεται νά λυθή μερί μνη των κοινοτήτων. Καί μένβι ενα άλλο άκόμη ζήτημα. Ή προβ κταβις τοΰ άμαξιτοΰ δρόμου πρός νότον διά την εξυπηρέτησιν καί των χωρίων Πλώρας, 'Απεσωκάρι, Κρότου καί Μιαμοΰς καί την διά νοιξιν διεξόδου πρός την θάλασ σαν διά τοΰ Λέντα ποΰ θά εΐμιτο ροΰσε τότε κχί ώς λουτρόπολις νά εκμεταλλευθή κχ' ώς λιμήν είσα γωγής καί εξυπηρετήσεως τής Μεσσαράς νά χρησιμεύση. Εΰτυ χώς ομως τό Κράτος ήρχισε νά εκδηλώνη ιδιαίτερον τό ένδιαφέ ρον τού διά την Μεσσαράν. Καί δέν ύπάρχει άμφΐβολία ότι συν τώ χρόνω όλαι αί άνάγκαι θά θε ραπευθοϋν καί ολα τα έκκρεμή ζητήματα θά εύρουν την ίκανο ποιητικήν λύσιν των. Αριθ. 5648. ίΙΕΡΙΑΗΨΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ πλειστηριασμοθ άκινήτων Ό Συμβολαιογράφος Αρχανών Νικόλαος Άντωνίου Μαυρογιάν νης έν Έπάνφ Άρχαναις Τεμέ νους έδρεύων καί κατοικών. Δηλοποιώ δτι, Εκτίθημι είς δημόσιον άναγ καστικόν πλειστηριασμόν τό έ πόμενον άκίνητον κτήμα τοθ κα ταδιωκομένου όφειλέτου Εμμα¬ νουήλ Κωνσταντίνου Βορνιωτάκη κατοΪΛου Επάνω Αρχανών Τεμέ νους κείμενον είς θέσιν «Καστα νά ή Άγία Μαρίνα» τοθ χωρίου Αρχανών, έμωνύμου Κοινότητος καί Είρηνοδικείου, ήτοι άμπελον εΐδους κοτσιφάλι καί μαντηλάρι εκτάσεως διίο στρεμμάτων μέ τρία μουρέλλα καί δύο άπιδέας συνορευομένην πρός ανατολάς μέ δρόμον άγροτικόν, πρός νότον μέ κτήματα Νικολάου Αποστολάκη, πρός δυσμάς Γρηγορίου Κω>σταν
  τινομανωλάκη, πρός βορράν μέ
  κτήματα Εμμανουήλ Μπαμιεδά
  κη καί Ελένης Κωνσταντινομα-
  νωλάκη, τή επισπεύσει τής Ινυπο-
  θι^κου δανειστρίας Έθνικής Κτη
  ματικής Τραπέζης τής Ελλάδος
  έδρευούσης έν Αθήναις καί έκ
  προσωπουμένης υπό τοθ Διοικη
  τοΰ αυτής κ. Ιωάννου Ά()ανα
  σίου,1 Δροσοπούλου κατοίκου Ά
  θηών πρός άπόληψιν των ένυ
  ποθήκων άπαιτήσεών της έκ λι-
  ρών στερλινών Αγγλίας είς συ
  νάλλαγμ* όψεως επί Λονδίνου έν
  συνόλω λιρών 99 καί σελλινίων
  14 καί συμφώνως πρός τα άπό
  29 Ιουλίου 1982 αναγκαστικόν
  διάταγμα «περί μετατροπής είς
  δραχμάς των είς ξένον νόμισμα
  ή συνάλλαγμα όφειλών» δραχμών
  42373 50)οο καί τα Ιξοδα έκτε
  λέσεως στηριζομένου είς τα 6π'
  αριθ. 16605 καί 16672 δανει
  στικά συμβόλαια τοθ συμβολαιο
  γράφου Ηρακλείου Αποστόλου Βα
  βουράκη δι5 άς άπαιτήσεις έπετά
  χθη πρός πληρωμήν ό είρημένος ά
  φειλέτης κατά τό 6π' αριθ. 8551
  τής 14 Φεβρουαρίου 1933 ά-
  ποδεικτικόν έπιδόσεως τοΰ δικα
  στικοθ κλητήρος τής περιφε¬
  ρείας τοθ Πρωτοδικείου Ήρα
  κλείου Εμμανουήλ Άρκου
  λάκη.
  Ό πλειστηριασμός τοθ άνω
  τέρου κτήματος γενησεται την
  9ην Όκτωβρίου 1938 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12
  π. μ. ενώπιον έμοθ τοθ συμβο-
  λαιογράφου Άρχ«νών Νικολάου
  Άντωνίου Μαυρογιάννη έν Έπά
  νω Άρχαναις έδρεύοντος καί
  χατοικοθντος καί έν τώ ένταθθα
  συμβολαιογραφείφ μου ή έν κο>
  λύματί μου ενώπιον τοθ νομί
  μου άναπληρωτοθ μου.
  Ηρώτη προσφορά τοΰ έκπλει-
  στηριαζομένου κτήματος δρίζε
  ται δραχ. 2000.
  Ή κατακύρωσις γενησεται πρός
  τόν πλείονα προσφέροντα συμφώ
  ν ως τώ νόμψ. Ό πλειστηριασμός
  γενησεται επί πληρωμή είς με
  τρητά, ϊκαστος δέ των παρόντων
  καθόσον προσφέρει την αναγκαίαν
  ασφάλειαν δικαιοθται νά πλειοδο
  τήαη.Ό τελευταίος πλειοδότηςάμα
  ΐ^ κατακυρώσει υποχρεοθται νά
  καταβάλλη τό εκπλειστηρίασμα
  πρός την έπισπεύδουσαν δανεί-
  στριαν Εθνικήν Κτηματικήν
  Τράπεζαν τής Ελλάδος συμφώνως
  —Τό σημερινόν πρέγραμ-
  μα τοΰ Ραδιοφωνικοΰ Σταθ-
  μοΰ.
  Ό Ραδιοφωνικός ϊταθμός Ά
  δηνών θά εκτελέση σήμερον τό
  εξής πρόγραμμα: "Ωρα 7 μ. μ. Νέ
  τεωρολογ δελτίον χρηματιστήρι
  όν, 7.15 ή ωρα τής Κυρίας, 7.30
  μ. μ. μουαική δωματίου, δίσκοι,
  8 μ. μ. έλαφρά μουσική όρχή
  στρα Παγώνη, Χυτήρη, 8.45 διά¬
  λεξις ηρ^ς την νεολαίαν, 9 μ.μ.
  δημοτικόν τραγοΰδι άπό τόν χ.
  Χαιρόπουλον συνοδεία λαϊκών
  όργάνων, 9.30 εΐδηαίΐς, 9.45 ου
  ναυλία τής συμφωνικης ώρχή-
  στρας τής ΥΡΕ υπό την δ)σιν
  τοΰ κ. Εύαγγελίδου' πρόγραμ
  μα 1) τραγική εΐσαγωγή Μπράμς,
  2) συμφωνία τής μβταρρυθμίσε
  ως Μέντελσον, 3) δύο είώύλλια
  κατά Οεόκριτον, Σκλάβου. β' Κύ
  κ«ωψ, 4) Ι'ουίτα άπό τό μπαλέτο
  Καρυοθραύβτης Τσαϊκόφσκυ. Κα
  τα τό διάλετμμα τής ουναυλίας
  θά μβταδοθοΰν αί τβλευταΐαι εί
  δήσεκ, 11.15 μουσική χοροΰ, δϊ
  σκοι καί Ιλαφρό τραγοΰδι υπό
  τής δβς 'Αμβράζη.
  —Τα ζητήματα τοΰ Λεπρο
  κομείου.
  "Υπό την προεδρίαν τοΰ Νο¬
  μάρχου Λασηθίου κ. Παπαδπμη
  τρίου συνήλθεν είς "Αγιον Νικό
  λαόν χθές τό διοικητικόν συμ
  βούλιον τοΰ Λβπροκομβίου Σπι
  ναλόγκας ϊνα άσχοληθτί μέ την
  ρύθμισιν διαφόρων ζπτημάτων
  τοΰ Ι) ρύματος.
  —Ή διοίκησις των Έμπο
  ρικδν Έπιμελητηρίων.
  Αναφορικώς μέ την άναγγελ
  ΐΐαν προχθές σύσκεψιν διά την
  τελικήν επεξεργασίαν τοΰ δια
  τάγματος περί οργανώσεως καί όϊ
  οικησεως των Έπιμελητηρίων, ά
  νακοινοΰται ότι είς την αώσκε
  ψιν κλπθέντες παρέστησαν καί
  οί πρόεδροι των Έμπορικών Επι
  μελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς
  καί θεσσαλονίκης. Κατά την δΐε
  ξαχθεϊσαν , συζήτησιν ανεπτύχθη
  ααν διάφοροι άπόψεις σχετικώς
  μέ τόν τρόπον τής διοικήσεως
  των Έπιμελητηρίων καί τής έπο
  πτείας αύτών.^ Ό ύπουργός κ.
  'Αρβανίτης, Εχων ύπ' όψει τού
  ήδη τάς άπόφεις ό'λων των έν
  ώιαφερομένων θά προβή είς τόν
  καταρτισμόν τοΰ όριστικοϋ δια
  τάγματος, διά τοϋ όποίου θά
  λαμβάνωνται καί γβνικώτβρον
  μέτρα διά την _ καλλιτέραν έ{υ
  πηρέτηβιν τοϋ έμπορίου.
  Ή περίθαλψις των έφέδρων.
  Υπό τοΰ ύπουργοΰ Γενικοϋ
  Διοικπτοϋ Κρήτης ενεκρίθη ή χο
  ρήγησις ϊξόδων νοαπλϊίας είς έ
  φέδρους πολεμιστάς τού νομοΰ
  Ρεθύμνης καί Λασηθίου.
  τώ άρθρω 61 τοθ άπό 17 Ιουλί¬
  ου 1923 Ν. Δ. «περί ειδικήν
  διατάξεων επί άνωνύμων Έται-
  ρειών», κατά τάς διατάξεις τοθ
  όποίου γενησεται 6 πλει-
  στηριασμ,ός ούτος, άλλως θέλει
  ενεργηθή άναπλειστηριασμός είς
  ί&ρος τού, είνε δέ υπεύθυνος καί
  διά τούς τόκους άπό τής ημέρας
  τοθ πλειστηριασμοθ καί έν άνα
  πλειστηριασμω διά τό έλλείπον
  καί τα ϊξοδα συμφώνως τώ
  νόμψ.
  Έν Άρχαναις τ^ 24 Ιουλίου
  1938
  Ό Συμδολαιογράφος Αρχανών
  Ν. Α. Μαυρβγιάννης
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Μαγαζείον
  είς την πλατείαν Λεμπλετζίδικα
  (όδός Άγιοστεφανιτών). Πληρο¬
  φορίαι παρά τώ Αλχφ. χ. Μ
  Ι ι
  .ι!
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα Ινσντι Πσλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Τρίτης
  30 Αύγούστου '
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ΤΟΝ ΗΝΩΜΕΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
  ΠΡΟΕΒΗ ΕΙΣ Ε Κ Κ Λ Η Σ1Η
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΙΡ ΗΝ ΗΣ
  Δυσαρέσκειαι των Γερμανων.
  'Ανακοινώσεις /τού Τσάμπερλαιν.
  ΑΘΗΝΑΙ. 5ίί9 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έξ
  Ούασιγκτώνος άναφέρουν ότι ό ύπουρ-
  γός των Εξωτερικών κ. Χάλλ προέβη
  είς έκκλησιν υπέρ τής διατηρήσεως τής
  παγκοσμίου είρήνης.
  Είς την έκκλησίν τού ό κ. Χάλλ ύ·
  πενθυμίζει τάς ευθύνας των κρατών άπέ-
  ναντι τής περιφρουρήσβως τού είρηνι
  κου καθεστώτος καί τάς τεραστίας συ¬
  νεπείας τάς οποίας θά έχη εις νέος παγ-
  κόσμιος πόλεμος.
  ΜΟΙΡΑΤΟΥΣΤΟΛΟΥΜΑΣ
  ΑΠΟΠΛΕΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ
  Α·* ΗΝ ΑΙ 29 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Μοϊρα τοΰ Έλλη-
  νικού στόλου άποπλέει αύριον (σήμερον)
  διά Μαλταν.
  Ή έλληνική μοΐρα καταπλέουαα
  είς Μαλταν άνταποδίδει την επίσκεψιν
  τού άγγλικοΰ στόλου είς τούς λιμένας
  μας.
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΓΙΔΟΣ ΕΠΙΒΑΙΝΕΙ
  Η Α. Β. Υ. Ο ΛΙΑΔΟΧΟ:
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αυγούστου (τού άν-
  ταποκρετού μας). —Τού έπιτελείου τής
  άποπλεούσης διά Μαλταν μοίρας τού
  στόλου, μετέχει έπιβαίνων τής άρχηγί-
  δος τής μοίρας ή Λ. Β. Υ. ό Διά-
  δοχος Παύλος.
  ΤΟΥ ΟΡΟΒΥΟΟΥΡίΟΥ κ ΜΕΤΑΙΑ ΕΙΣ ΛΑΜΙΑΝ
  ^ ΑΘΗΝΑΙ 2» Λύγούστου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλέγραφον ν έκ
  Λαμίας ότι εγένετο έκεΐ ένθουσιωδεστά-
  τη ύποδοχή είς τόν Πρωθυπουργόν κ.
  Ι. Μεταξάν.
  Είς τόν λόγον αυτού πρός τόν λαόν
  τής Λαμίας, ό κ. Μεταξάς ανέπτυξε τό
  κυβερνητικόν έργον τής διετίας καί την
  διάθεσιν δισεκατομμυρέων διά την α¬
  σφάλειαν τής Ελλάδος καί την προστασί
  αν τοΰ έργατικού καί άγροτικού κό-
  σμου.
  011. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠΑΝΕΛΑΟΕΝ
  ΟΤΙ ΕΙΝΕ ΜΟΝΙΜΟΝ ΤΟ ΧΑΟΕΣΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Ό Πρωθυπουργός κ.
  •Ι. Μεταξάς έπανέλαβε μεταξύ των
  άλλων είς την Λαμίαν, ότι ή σημερι-
  νή κατάστασις δέν είνε προσωρινή άλ-
  λά μόνιμος.
  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας). —Κατά τα έκ Λαμίας
  τηλεγραφήματα τό τέλος τού λόγου τού
  κ.Ηρωθυπουργού εκάλυψαν διάτοροι ζή
  τωκραυγαί. Αί έκδηλώσεις τού λαοΰ
  πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν εξηκολού¬
  θησεν καθ' όλην την διάρκειαν τής πα«
  ραμονής αύτοΰ έν Λαμία.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Αύγούστου
  (τηλεγραφικώς).— Όλόκληρος
  ό άγγλικός τύπος τονίζει
  σήμερον δτι τό τσεχοσλο
  βακικόν θά εισέλθη μετ" όλί
  γον είς την δυσκολωτέραν
  φάσιν τού. Σχετικώς τονίζε
  ται έξ άλλου δτι ή τρέχου
  σα έβδομάς πρόκειται νά ά
  ττοσαφηνίση την δλην εξέλιξιν
  τοΰ ζητήματος, έξ άφορμής
  τής επαναλήψεως των δια
  πραγματεύσεων μεταξύ Σου
  διτών καί Πράγας.
  —Χθές έλαβε χώοαν νέα
  συνάντησις μεταξΰ Ράνσιμαν
  καί Χενλάϊν. Κατ' αυτήν ώ
  ρίσθη νέα συνάντησις Ιντός
  τής τρεχούσης εβδομάδος. Ι
  —Ενώπιον τού συνερχομέ
  νού ύπουργικοϋ συμβουλίου
  ό κ. Τσάμπερλαιν θά προ
  βή είς άνακοινώσεις προκει
  μένου νά αναχωρήση είς Σ·<ω τίαν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 29 Αύγούστου (τηλεγραφικώς).— Είς τούς ενταύθα πολιτικούς κύκλους προεκάλεσε δυσμενή έντύπω σιν ό λόγος τοθ κ. Σάιμον Ό λόγος οδτος σχολιάζεται ευρύτατα καί υπό των έφημε ρΐδων ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Αύγούστου (τηλεγραφικώς). Ό πρεσβευ τής τής Αγγλίας έν Βερο λίνω κ. Χέντερσον ευρισκόμε¬ νος είς Λονδίνον συνηντήθη σήαερον μετά τοΰ λόρδου Χά λιφαξ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Αυγούστου (τηλεγραφικώς) —Θετικαί πλη ροφορίαι έκ ΒερολΙνου άναφέ ρουν 8τι ό Χίτλερ ευρίσκεται τάς τελευταίας ημέρας είς συνεχή καί άλλεπάλληλον ε¬ παφήν μετά των γερμανικήν πολιτικών κύκλων Τό αντι¬ κείμενον των συνεογασιών τοϋ κ. Χίτλερ σχρτίζεται πι- θανώτατα μέ τό τσεχοσλοβακι κόν Απηλλάγησαν των τελών χαρτοσημου αί άποδοχαι έργατών καί ύπαλληλων. Δι' έγκυκλίου τοθ ύπουργείου των Οίκονομικών κοινοποιεΐται πρός δλας τάς κρατικά; αρχάς δ άναγκαστικός νόμυς «περί ά- παλλαγής έκ των τελφν χαρτο σήμου των άποδοχών έργατών καί ίδιωτικών δπαλλήλων καί τ<Τ>ν δρ
  γανώσεων τούτων».
  Διά τοθ νόμου τούτου όρίζον
  ται τα εξής περίπίυ: Άπαλ
  λάσσονται των τελών χχρτνοήιιου
  αί αποδείξει; είσπράξεως των υ
  πέρ τοΰ νομικοθ προσώπου δπό
  τόν τίτλον «Έργατική Έσΐία» νο
  μίμων εισφορών των έπιχειρή
  σεων. Δέν ύπόκεινται είς τέλος
  χαρτοσήμου αί άπιδείξεις είσπρά
  ξεως παροχών οίασδήποτε μορ
  φής έχουσαι αποκληστικώς χά
  ρακτήρα ένισχύσεως μισθωτών ή
  δργανώσεων αυτών.
  Έξοφλήσεις ημερομίσθιον/ έρ
  γατ'δν, δπηρετών καί τεχνιτόν
  ουχί άνώτεραι των Ιξήκοντα δραχ
  μών ημερησίως 7Ι τριακοσίω/ έ
  ξήκοντα έβδομαδιαίως, ώς καί
  μισθοί δημοτικών, κοινοτικόν/,
  Ικκλησιαστικών καί αλλων ύ
  παλλήλων νομικών προσώπω1/
  καί ίδρυμάτων ναί ίδιωτικών έν
  γένει δπαλλήλων καί 6πη:ετών
  ουχί άνώτερο: τ-όν δραχμώ/ 1%
  ταχοσίων μηνιαίως είς ούίέν 6
  πόκεινίαι τέλος. Α£ λοιπαί υπό
  κεινται είς πά(ΐον τέλος δραχ¬
  μών τεσσάρων.
  Τα δπό των ίδιωτών ή επι
  χειρήιεων ή άνεγνωρπμένων σω
  ματείων, συλλόγο)1/, Ινώσεων, συ
  | νεΐαιρισμών, νομικών προσωπων
  ίδιωτικοθ καί δημοσίου δικαίου
  ι Χ/'Ρ7) ,'ού,ιενα πιστοποιητικά ή ά
  τίγραρα αύΐών πρός τούς ήσφα
  λισμένους ή τάς χήρας ή τα δρ
  ' φανά αυτών, πρός κτήσιν ή λή
  ψιν άσφαλιστικών παροχών π»ρ'
  όργα'ΐαμών κοινωνιχή; άσφα
  λίσεως, όπόκεινται είς πάγιον
  [ τέλος χαοτοσήμου δνομαστικής ά
  ' ξίας δραχμών πέντε.
  Άπαλλάσσονται παντός τέλους
  αί άποδείξεις είσπράξεω; δικαίω
  μάτων έγγραφής ή συνδρομών
  τίον μελών των σωματείων, συλ
  λόγων ή άλλων ένώσεων καί όρ
  | γανισμών, έφ' δσον τό δικαίωμα
  Ιγγραφής ή συνδρομής δέν υπέρ
  βαίνει τάς είχοαιτέσσαρας δραχ
  μά; ετησίως.
  91 Κ.Ι.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙ1ΙΑΝ ΤΟΝ ΕΒΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Οί κ.κ. Νικόλ. Πό
  λίτης καΐ Ηολυχρονιάδης θά άντιπροσω
  πεύσουν την Έλλάδα είς τό συμβούλι¬
  ον τής Κ.Τ.Ε. τό οποίον συνέρχεται
  την 12ην Σεπτεμβρίου.
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ
  Ο χ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΔΕΧΘΗ ΕΠ3ΤΡΟΠΑΣ
  Ώς είχομεν άναγράψει, την ε¬
  σπέραν τής παρελ. Κυριακής ε¬
  πέστρεψεν έκ Χανίων ό υπουρ
  γός των Έσονυερικών κ. Δουρέν·
  της. Ό κ. Δουρέντης ανεχώρησε
  χθές την πρωίαν είς Άγιον Νι¬
  κόλαον πρός επιθεώρησιν τής
  Νομαρχίας Λασηθίου. Καιά σχε¬
  τικήν ανακοίνωσιν έκ τής Νομαρ
  χίας Ηρακλείου, ό κ. δπουργός
  θά δεχθή σήμερον είς τό Νομαρ¬
  χιακόν κατάστημα άπό τής 10—1
  τής μεσημβρίας τούς προισταμέ
  νού; των δημοσίων υπηρεσίαν,
  τούς Ικπροσώπου; των όργανι-
  σμών καί σωματείων καί τάς τυ
  χον επιθυμούσα; νά παρουσιασθοθν
  είς αυτόν έπιτροπάς ώς καί πάν-
  τα πολίτην.
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΠΡΟΣΟΠΟΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΜΠΑΡΙ
  Ή έκθεσις Μπάρι, ή λε
  γομένη καί έκθεσις τής Άνα
  τολής προσεκάλεσεν έκπρο
  σώπους διαφόρων χωρών τής
  Μεσογείου δπως μεταβοθν
  έ*εϊ. Μεταξύ των άλλων
  προσεκάλεσε καί έξ Ελλά¬
  δος τοιούτους έκ των όποί
  ών είς νά είναι έκπρόσωπος
  τής Αγροτικάς Τραπέζης τής
  Ελλάδος. Ή Άγροτική Τρά
  πεζα ώρισεν ώς τοιοθτον τόν
  συμπολίτην κ. Πόνον Κοκ
  κέβην τμηματάρχην Γεωργι-
  κών Βιομηχανιών παρά τώ
  Κεντρικώ τής Τραπέζης δστις
  αναχωρεί την ΙΟην Σ)βρ(ου
  διά Μπάρι μετα των άλλων
  εκπροσωπών όργανισμών τής
  Ελλάδος κ.κ. Χαριλάου καί
  Δεναξδ.
  Η ΟΛΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
  Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛ!ΚΕΙΟΥ
  ι -*" ■ -
  Χθές τάς απογευματινάς
  Ι ώρας τ6 έκτακτον Στρατοδι-
  ' κεϊον Χανίων εξέδωκε την ά-
  ' πόφασιν αύτοΟ επί τής έκδι-
  κάσεως τήΓ,β' σειράς των κατη·
  'γορουμένων διά τό κίνηιΐα Χά
  νίων. Δι' αυτής κατεοίκσσεν
  έρήμην τοΰς Χατζηιγγε-
  Ιλήν Ε.,Γερογιάννην Σ. είς την
  ποινήν των 20 έτών προσκαί-
  ρων δεσμών. Έρήαην έπίσης
  καταδικάζει τούς Γερογιάννην
  Ε. καί Σιμιτόπουλον Ι
  είς 15 έτών πρόσκαιρα δε-
  σμά. Κατ' άντιμωλίαν κατεδι-
  κάσθησαν οί Μάντακας Β είς
  7 έτών φυλάκισιν καί Μάντα¬
  κας Χ. είς 4 έι-ών Είς 2 έτών
  φυλάκισιν κατεδικάσθησαν οί
  Σ. Κοζιανάκης, Ι. Φουρναρά-
  κης, Ν. Κουργεράκης, Κ. Χε-
  λιουδάκης, Μενέλ. Δερνα?>ά-
  κης ή ΤζΙτας, Π Τσιχλάκης,
  Ε. Σελέντης, Εύαγ Φυντικά
  κης, Α. Κοντοπυράκης, Ι. Σκα
  ράκης, Ν. Άλευράκης, Ι. Γα
  λανάκης, Ι. Σφακιανάκης, Κ.
  Πετρουλάκης, Κ. Βουρδου
  μπάς, Ι. Λαμπάκης ή Θεοδω-
  ράκης, Ε. Κόρακας, Εύαγ.
  Κρετσάκης, Δ. Πατεράκης,
  Άερόπουλος, Ι. Γιαννακάκης,
  Ν. Πανιεράκης, Έμ. Φραγκο-
  νικολάκης, Γ. Παπαδάκης (δή
  μοτ. ϋπάλληλος), Μιχ. Σκαφι-
  δαράκης, Κ. Μωραίτάκης,
  Έμμ. Γαλανάκης, Δ. Γαλανά
  κης, Δ. Στυλιανάκης, Γ. Κου
  κουράκης, Στ. Κατσουλης, Γ.
  Παπαδάκης, Εύαγ. Τσουπρά-
  'κης, Ι. Κατσαμάκης Οί Διζε-
  [ ράκης Ανδρ, Βουτσαδάκης
  Ανδρ. καΐ Ροσμαράκης Έμ.
  κατεδικάσθησαν είς ενός μη¬
  νός φυλάκισιν διά παράνο¬
  μον όπλοφορίαν. Οί λοιποί ή·
  θωώθησαν.
  Καθ' ά πληροφορούμεθα ό
  πρόεδρος τής τοπικής Έπι-
  τροπής ΤουρισμοΟ Ήρακλεί
  ου κ. Γ. Βοΐλας κατά την τε
  λευταίαν μετάβασιν τού είς
  Αθήνας συνειργάσθη μετά
  τής αρμοδίας υπηρεσίας τοθ [
  ύπουργείου Συγκοινωνίας διά!
  ιήν συμπλήρωσιν τής όδοϋ
  τής ενούσης την Φαιστόν μετά Ι
  τής δημοσίας άρτηρίας Μεσσα {
  ράς. Κατά την συνεργασίαν |
  ταύτην ενεκρίθη ή ζητηθεϊσα
  αρχικώς πίστωσις τών200 χιλ.'
  δραχμών ήτις καί τίθεται έν
  τος των ημερών είς την διά
  θέσιν τοϋ κ. Νομομηχανικού
  Ηρακλείου διά την εκτέλεσιν
  ΤθΟ εργου. '
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Την προσέχη Πέμπτην κα
  ταπλέει είς τόν λιμένα μας τό
  ελληνικόν ά)π «Πατρίς» φέρον
  140 τιερίπου Άγγλους πε-
  ριηγητάς. Τό προσεχές Σόβ
  βατον θά καταπλεύστ) έπίσης
  τό ατμόπλοιον «Ελλάς» μέ
  140 Γάλλους περιηγητάς. Κα
  τα τάς αρχάς τοΰ δευτέρου
  δεκαημέρου τοθ μηνός Σεπτεμ
  βρίου άναμένεται τό ύπερω
  κεάνειον «Κράλασα Μαρία»
  μ έ πλείστους Γάλλους περιη
  γητός μεταξΰ ιών οποίων Ι
  συγκαταλέγονταΐ τιολλοΐ έξέ
  χοντες διανοούμενοι. ι
  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΤΟΝ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΝ ΑΓΟΝΟΝ
  Έν αυρ^ο^ πολλοθ νόσμου Ιτε-
  λέσθτ,σαν χαί εφέτος σημειώααν-
  τες Ιξ-χιρετικήν επιτυχίαν οί 4οι
  κατά σειράν ναυτοπροσκοπικοί ά-
  γώνε; Την έναρξιν των άγώνων
  εκήρυξεν ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  κ. Μ Γεωργιάδης δι' ωραίας
  προσλαλ·ας. Τα επιτευχθέντα κατ'
  αυτού; άποτελέσματ* έχουν ου
  τω:
  Κολύμβησις 100 μ ελευθέρα:
  1) Βερουδάκης Γ., 2) Φουντάκης
  Κ., 3) Μιχελάχης Ν.
  Κολύμβησι; 50 μ. παίδων έ
  λευθέρα (αρχαρίων): 1) Μπαντου·
  λάκης Όρέστης, 2) Στρατηδάκης
  Γ , 3) Δημάκης Ανδρ.
  Αύγοκολύμβησις 50 μ : 1) Κα-
  ζαντζής Στ.
  Κολύμβησις 100 μέτρων ύπτίως
  έφήβων: 1) Φουντάκης Κ , 2) Ά-
  ποστολάκης Α , 3) Μακρής Μ.
  Τώ/ άνα?τέρω άγω/ισμάτο)ν ε¬
  πηκολούθησε διελκυστίνδα έν
  θαλάσσττ) καί σχυιαλοδρομία
  4X50 έφήβων ελευθέρα. Κατά ταύ
  την νικήτρ:α ανεδείχθη ή 3 ο¬
  μάς. Εί; την λεμβοδρομίαν τετρα-
  κώπων 1500 μετρ. εφήβων ενίκη¬
  σεν ή 6 ομάς.
  Κολύμβησις 50 μ. παίδω-: 1)
  Ίερώνυμος Πανσίνης, 2) Βε-
  ρουοάχη; Ι. καί 3) Ανδρεαδά¬
  κη; Μ.
  Κολύιιβησις 50 μετρ μετ1 έμ-
  ποδίων: 1) Καρναμουράκης 'Ι ,
  2) Βογιατζάκης Ε , 3) Καζαντζή;
  Στ.
  Έπίδειξις έξαίτήσεως ίστιοφο
  ρίας καί άποθέσεως 1) Τα 2ον
  σκάφος, 2) τό Ιον, 3) τό 3ον.
  Λεμβοδρομίαι Μονοκώπων: 1)
  Μιγάδης Ιωσήφ, 2) Μιχελάκης
  Νικόλαος.
  Καταδύσεις: 1) Κ Μαρκάκης,
  2) Όδ. Στυμπογιάννης, 3) Κων.
  Φουντάκης.
  Η Ε0ΡΓΠΐΓ4Τ!^ΪΓΜΑΤ0Σ
  Την προσέχη Δευτέραν, 5ην Σε
  πτεμβρίου,έορτάζεται δπό τοθ 43οι
  Συντάγματος Ηρακλείου ή έπέ
  τειος τής γιγαντομαχίας τής Δοι-
  ράνης, ήτις έχει καθιερωθή ώ;
  γνωστόν ώ; πολεμική έορτή αύ
  τοθ Ή τελετή θά λάβη χώραν εί;
  την πλατείαν Ελευθερία; την 10
  π.μ. εκλήθησαν δέ κατ' αυτήν πά¬
  σαι αί αρχαί καΐ ό λαό; Ηρα¬
  κλείου Τό σχετικώ; καταρ-!
  τισθέν πρόγραμμα εχει ώ; έ-1
  ξή<: 1) Έπιμνημόσυνος δέησις. Ι 2) Άναφορά Συντάγματο; καί ό-1 νομαστικόν πρ&ακλητήριον πεσόν¬ των. 3) Πένθιμον έμβατήριον. 4) Σιγή ένό; λεπτοθ εί; μνήμην των πεσόντων. 5) Πανηγυρικό; 0) Κα τάθεσι; στεφάνων. 7) Έθνικός' 'Υμνος. 8) Παρέλασι; πρ6 τοθ μνη μείου των πεσόντων, ί)) Δεξίωσις λέσχην τή; ου Ο Πρωίνή ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΫ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ ΟΑ ΚΑΟΟΡΙΓΟΗ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 29 Λύγούστου (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Λονδίνου ότι αυριον (σήμερον) συνέρ. χεται έκτάκτως τό αγγλικόν υπουργικόν συμβούλιον. Είς τό συμβούλιον τούτο θέλει καθ· ορισθή ή στάσις τής Μ&γάλης Βρεττα· νίας είς περίπτωσιν έπικινδύ *ων πβρι. πλοκών. προϊεΓνεταΓη αϊ?ϊΓ διαφορων μετρον εν αγγλια ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού άν ταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ Λονδί· νού τελευταίας πληροφορίας οί υπουρ· γοί των πολεμικών υπουργείων θάπροτε{ νούν την λήψιν υπό τής άγγλικής κυβερ νήσβως διαφόρων προκαταρκτικαί μέ¬ τρων άφορώντων την ενίσχυσιν τοΰ στρα τοΰ καί τοΰ στόλου τής μεγάλης Βρετ¬ τανίας. ΟΑ ΕΠΑΝΕΛΗΦΘΗ Η ΔΗΛΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 29 Λύγούστου (τοθ άνταποκριτού μας). — Είδήσεις έκ τής άγγλικής πρωτευούσης άναφέρουν ότι είς τόν σημερινόν λόγον τοΰ κ. Τσάμ¬ περλαιν θά τονισθή ή έπανάληψις τής δηλώσεως περί πλήρους αλληλεγγύης τής/Αγγλίας πρός την Γαλλίαν. Σ Υ ΝΟΜΙΛΙΑ ΡΑΝΣΙΜΑΝ ΚΑΙ Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ ΤΟΝ ΣΟΥΔΙΤΟΝ Λ____________ ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού άν ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Ηράγας ότι ό λόρδος Ράνσιμαν συ¬ νομίλησε χθές μετά τοΰ άρχηγού τ:ον Σουδιτών κ. Κόνρν.δ Χενλάϊν. Ή συ· νομιλία υπήρξε σχετική μέ τάς τελευ¬ ταίας ζυμώσεις γύρω άπό'τό σουδιτι>
  κόν πρόβλημα.
  Ηΐ¥ΐΑΤΪΤοΓίΒ7ϊΫ
  ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούατου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μ»ς).—· Τηλεγραφοΰν πρός
  τό πρακοορείον Χαβάς ότι ή νέα μάχη
  παρά τόν ποταμόν «Εβρον θεωρεϊται ή
  μεγαλυτέρα όλων των μαχών τοΰ έμφυ
  λί'*υ ίσπανικοΰ πολέμου. Εκατέρωθεν
  διβξάγονταιείσέτι σφοδρόταταιέπιθέαεις.
  ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
  ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΑΣΙΝ ^ΡΟΣ ΧΑΝΚΟΟΥ
  ΑΘΗΝ%1 29 Αυγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Έκ τής "Απω
  * %νατολής αγγέλλεται ότι οί Ιάπω¬
  ν ϊς συνεχίζουν την προέλασιν αυτών
  πρός τό Χανκόου. Είς την προέλασιν
  ταύτην συνεργάζονται τό ίαπωνικόν πε-
  ζικόν, ή άεροπορία καί τα μικρά έξω·
  πλισμένα σκάφη άτινα άναπλέουν τόν
  ποταμόν Γιαγκτσέ.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΑΧΑΣ_ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Καθ' ά αγγέλλεται
  έκ τοΰ έξωτερικού είς τάς παρά τόν πο¬
  ταμόν "Εβρον μάχας αί απώλειαι αμ¬
  φοτέρων των άντιηάλων στρατών είναι
  βαρύταται.
  0 ΣΥΛΛΑΣ ΕΝΙΚΗΣΕ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας). — Την μοναδικόν
  πρώτην νίκην είς τούς αγώνας μετά
  τ ών Άμερικανών άθλητών εσημείωσεν ό
  Σύλλας έπιβληθείς είς την ελευθέραν
  δι σκοβολίαν,τοΰΆμερικανοΰ Ούώτσον.