9621

Αριθμός τεύχους

85

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

2/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ,νικυυ
  πό» επρ«5-«τε >ν αυτόν.
  [Άπό την ήμτυησίαν Διαταγήν
  %ο, οχο(χχΕνκχχο. χά Αοιρονκχ υ,έοοί ρ^γ
  ΡΑΦΕΙΑ: ΙΙΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  )ηποτε /ό-
  ΤΗΛΕΦΩΙΊΑ:
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4—55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ. . 2-06
  ΕθίΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ Υ Τ Η Ι
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΙίθΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟ- Α". ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΑΡΙΘ. 85
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦεβραυαρΙου 1945
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑ-ΡΟΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΧ
  ΔΙίΥΘΥΝΤΗΪ
  ΙΙΑΝΝΗΣ ΜΠ1ΓΑΚΗΣ
  Ο Ε6ΝΙΚ0Σ ΣΤΡΑΤΌΣ
  Ι Καί δταν χειροκροτή μ' άκράτητο Ιόφειλέτ αι καί διά την προθυμίαν των
  ένθουσιασμό στήν έμφάνισι των πεΐνα παραχωρηθούν τή θέσι, την όποί-
  ριπόλων τής Έθνοφυλακής μας ό
  λαός τοθ Ηρακλείου, δπως καί δ-
  Ταν σάν γοητευμένος παρακολου
  ι θβΐ άκΐνητος στό πέρασμά των, καί
  στή μιά καί στήν άλλη περίπτωσιν
  έκεϊνο πού κυριαχεΐ στήν ψυχή τού
  ίΐνσι πρώτον, αΐσθημα βαθειάς ά
  νσκουφίσεως καί δεύτερον αΐσθημα
  πραγματικής ύπερηφανεΐας.
  Αΐσθημ' ανακουφίσεως1 διότι, άφ'
  δτου διελύθη άπό τό βάρβαρο κατα-
  τακτητή ό Έθνικός μας Στρατός,
  στό στήθος ολοκλήρου τοθ Έθνους
  καί τοθ κάθε πολίτου, Ιδιαιτέρως έ
  κάθισεν ό βραχνδς τοθ άμέσου κιν-
  δύνσυ, ό οποίος άπειλοΰσε κι' έπο-
  δοπατθσε συνεχώς δχι μόνο την άξιο
  πρέππβ καί την περιουσία, άλλά
  πρό παντός τή ζωή μας.
  ΚβΙ είναι μέν άλήθεια δτι έφυγεν
  6 Κατακτητής άπό τό Ήράκλειο άλλ'
  6 Έθνικός Στρατός, τα συμπαθή
  φανταράκια, ή εγγύησις τής άσφα
  λεΐαςμας, ίέΑειπεν ϊσα μέ χθές,
  ένώ 6 εχθράς δέν άπέχει παρά 150
  χιλιόμετρον άπ' έδώ... ΕΤν* έπίσηο
  άλήθεια ότι τα εύγενέστερα βλαστά
  ριατοθ λαοϋ μας, έκεΐνοι πού χω·
  ρίς διστάγματα καΐ άπειλές στρατο
  οικείων, ΰπήκουσαν στή μυστική φω
  νή τής Πατρίδος καί έσπευσαν ώς
  έθίλονΧαί ώς άντάρται νά κρατή-
  σουν σ' δλη τή διάρκεια τής κατο·
  χής ψηλά τή σημαία τής Ελλάδος
  καί την έλπΐδα τής Άναστάσεως,
  εΐν' άλήθεια δτι επί τρείς ήμισυ μή-
  νες τώρα έκράτησαν καΐ τόν έχθρό
  καθηλωμένο σέ μιά,λωρΐδα τής Κρη¬
  τική^ .γής καί την τά.ξΐ κατά τό άν-
  θρωιτίνως δυνατόν, καί κατέβαλλαν
  κάθε εύγενή προσπαθεία, γιά νά ά-
  ναπληρώσουν καί την άνύπαρκτη
  σχεδόν χωροφυλακή καί τήν'ύποτυ:
  πώδη άγροφυλακή καί κάθε άλλη
  κρατική ύπηρεσΐα καί γιά ν' άίτοτε·
  λέσουν τα μόνα στηρίγματα καί
  τής δικαιοσύνης καί τού Νόμου καί
  τής Έλληνικής συνειδήσεως ϋστερ'
  άπό μιά μακρά περίοδον έξαρθρώ
  σεως καί,έξάχρειώσεως των πάντων.
  Αλλ' εΐν' έξ ολοκλήρου πρός έπαι-
  νόν καί των τιμημένων άρχηγών των
  άνταρΐικών μας όμάδων καί των α¬
  ξιών άνδρών των, δτι εΐχαν πάντες
  συναίσθησιν, δτι φ πολύπλοκος ρό-
  λος, τόν οποίον κατ' ανάγκην έκλή
  θησαν νά παίξουν, μετά την άπομά.-
  κρυνσι τ,οΰ έχθροΰ, δέν ήτανδουλειά
  Καί είναι »εργον στοιχειώδθυς δι
  καιοσύνης καί καθήκον τιμής δι" δ-
  λους μας ά άναγνωρίσωμεν δτι κον
  τα σιήν εύγνωμοοΰνη, πού όφείλομε
  στούς Άρχηγούς των άνταρτικών
  μας όμάδων καί τούς άνδρας των,
  διά τούς τραχεΐς αγώνας των κατά
  των Ουννων* κοντά στήν εύγνωμοσύ
  νη πού τούς αφείλομε γ ά τάς εύγε
  νεΐς προσπαθείας των πρός διατήρη¬
  σιν τοθ έλληνικοθ ρυθμοθ είς την δ
  λην ζωήν μας μετά την αποχώρησιν
  τώνΓερμανών, τούς είμεθα άκόμη
  αν κατ ανάγκην έκράτησαν επί 4
  σχεδόν μήνας, είς τόν "Εθνικόν Στρα
  τόν, μόλις ενεφανίσθη ούτος επί τής
  σκηνής.
  Οί Άρχηγοί των Έθνικών Άνταρ¬
  τικών όμάδων, έκδηλώνοντες έμπρά-
  κτως την πειθαρχίαν των είς την ε¬
  θνικήν έπιταγήν, έσπευσαν άπό προ
  χθές νά δηλώσουν δτι μετά την άνά
  λήψιν υπηρεσίας παρά τής Έθνοφυ-
  λακής είναι £τοιμοι καί ήρχισαν ήδη
  την κατάθεσιντών δπλων καΐτήν άπο
  στράτευσιν των όμάδων των, χωρΐς,
  βεβαία, τουτο νά σημαίνηδτι παύουν
  νά ένδιαφέρωνται καί νά παρακολου
  θοθν μέ στοργή την έξυγίανσι τής δ-
  ληςκαταστάσεως είς τόν Νομόν μας.
  Δέν εχομεν καμμίαν αμφιβολίαν, δτι
  τό παράδειγμά των θά μιμηθοΰν ά
  μέσως καΐ ιών λοιπών όμάδων οί ύ
  πεύθυνοι, διά νά επέλθη πλήρης ή
  τόσον ποθητή είρήνευσις τοΰ τόπου,
  έν ονόματι τής αΐωνίας Ελλάδος
  καί ύττό την σκέπην τοθ ΈθνικοΟ
  μας ΣτρατοΟ.
  Άλλ' έκτός τοθ αίσθήματος τής
  ανακουφίσεως καί τής ήρεμίας πού
  άποκτα ό λαός τοθ Ηρακλείου επί
  τή θέα των Έθνοφυλάκων μας μέ τα
  έθνικά χμώματα στό περιβραχιόνιον,
  την ψυχήν τού πλημμυρίζει καί τό αϊ
  σθημα τής έθνικής ύπίρηφανείας διά
  την απόκτησιν ΈθνικοΟ ΣτρατοΟ. "Ο
  Στρατός αύτός, πού δέν άνήκει σέ
  καμμιά παράταξιν, άλλά τουναντίον
  αποτελεί ένωτικό κρίκο συνδιαλλα
  γής των έΌ>ς χθές αντιθέτων παρα-
  τάξεων, δέν είναι μόνον τό σύμβολο
  καί τό δργανο τής έσωτερικής είρη
  νεύσεως τής Ελλάδος.
  Είναι άκόμη τό δπλον γιά την έ-
  πιβολή τής έθνικής θελήσεως σ' έ·
  κεΐνους έκ των γειτόνων μας, οί ό-
  ποΐοι δέν θά ήσαν ΐσως διατεθει
  μένοι νά σεβασθοθν τα έθνικά μας
  σύνορα καί την έθνική μας ένότη
  τα. Έφ' δσον μάλιστα έξακολου-
  θεΐ ό πόλεμος είς τόν οποίον καί
  ημείς, ώς Σύμμαχοι των Ηνωμέ¬
  νον Εθνών, μετέχομεν, ή εξασφά¬
  λισις πραγματικά έθνικών συνόρων
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 Φεβρουαρίου
  ΠΡΟΕ ΑΡΙΐΤΈΡΟιΕ
  Μέσα στύ ΕΑΜ, ιόιτάρχουν δνθρωττοι,
  οί όττοϊοι καί μετά ,τά
  έγκλήματα των Άθηνώ,ν-
  ώργανομένα
  Πειο«ι.ώς, καί
  αετά τή Φανερή πλέον προδοσία κατά τής
  Ελλάδος μέ Βουλγάρους Γερμανούς καί
  Ίταλοϋς, έπιαένουν στή διαβεβαίωσι των,
  δτι είναι απλώς άριστΕρο'ι καί δχι κομ¬
  μουνισταί. Φθάνουν μάλιστα μέχρι τοθ
  σημείου νά μας λέγουν, δτι τούς υβρίζο¬
  μεν δταν τούς ύτΐοψιαζώμεθα ώς κομμου.
  νιστας καί ζητοΰν άπο την κοινήν συνεί¬
  δησιν νά τούς διαχωρίση άπό τούς κου·
  κουέδες.^ Ζητοθν άκόμη νά τούς προσϊ-
  ξωμε μέ καλωσύνη καί έπιείκεια, γιά τα
  πάθημΐ το>ν νά παρασυρθοΰν άπό τάς
  ηατριωτικάς ύποσχέσεις των «καθοδη-
  γητών» τοΰ ΕΑΜ, καΐ Ικετεύουν, νά τούς
  παρουσιάσωμεν μ' αύτό τώ σχήμα είς τόν
  λαόν.
  Αϋτά δμως οί άριστεροί τα λέγουν είς
  ίδιωτικάς συνομιλίας μόνον, καί σχεδόν
  υπό έχεμύθειαν. Διστάζουν ή μάλλον φο-
  βοθνται νά τα έπαναΛάβαυν επισήμως
  φανερά, μέ τίς έφημερίδες μέ διαλέξεις
  μέ κάθε μέσον άνοικτής διαβεβαιώσεως.
  Άτιοφεύγουν νά τα ίτταναλ,άβουν μέ την
  υπογραφή των.
  Καί δμως είναι βέβαιον, δτι δλοι αύτοι
  οί «άριστεροί» άλλ' δχι διεθνιστές, δπως
  ϊσχυρίζονται άνήκουν είς κάποιαν κατη¬
  γορίαν άνθρώπων: θά είναι διανοούμε-
  νοι, θά είναι δημόσιοι ή ίδιωτικοί ϋιτάλ
  ληλοι, θά είναι έργάτες. ΓιατΙ λοιπόν
  δέν έμφανίζονται είτε ώς όργανώσεις,
  είτε ώς σύλλογοι, είτε καί ώς άτομα
  μέ τίς ύπογραφές των νά διακηρύξουν
  μέ κάθε μέσον, δπ υπήρξαν καί είναι
  άριστεροί Ιδεολόγοι άλλά έξηπατήθη-
  σαν άττό άναξίους άρχηγούς; "Οτι δέν
  ηθέλησαν ποτέ την σφαγήν καί την έξόν
  τωσι τοΰ πλησίο*; δτι δέν ένέκριναν πο-
  έ τή συμμαχία μέ τούς τΐροαιωνίους
  έχθρούς; "Οτι δέν ηθέλησαν ποτέ τόν ά-
  κρωτηριασμό τής 'ΐίλλάδος;
  "Ας βγοϋν άντρίκια καί τίμια, μέ ύτΐο
  ραφές και μέ όνόματα νά ξεκαθαρίσοον
  τή θέσι των καί νά είναι βεβαιοί, δτι δέν,
  θα υπάρξη "Κλλτ ν, ιΐού νά μην τούς τίρο-
  σέξη δχι μόνον μέ έτι&ίκεια καί σεβα¬
  σμόν, άλλά καί μέ τή διάθεσι νά συνδε-
  θη μαζΐ των βαθύτερα καΐ ΐίλικρ νέστε-
  -ΕΦ' δσον δμως, τυλιμένοι δπως είναι
  σΐόν έαμικ6 μανδΰα,περιμένουν, κουμμέ
  νοι στά σκοτάδια, νά τούς τείνη τώ χέρΐ
  ή Εθνχκή ή Έλληνική παράταξι'ς καί τώ¬
  ρα άκόμη—δηλαδη ϋστερα άτιο τή χρεω-
  κοτιία τής έαμικής παρατάξεως—καί δΑν
  αύτοι τό πρωτο βήμα, ακριβώς,
  αύτοι, πού παραπονοΰνται δτι τούς πα-
  )αγνωρίζουν καί τούς άδικαΰν. Έφ' δ
  1—4 "ΚΙΙί^Η ^ν άνιίκει είς ουδεμίαν οργάνωσιν
  1 *' *♦ ή πολιτικήν παράταξιν. Άνήκει μό¬
  νον είς την ιδέαν τής Έλληνικής Πατρίδος, τούς ελευ¬
  θέρους Δημθκρατικοΰςϋεσμούζ των Συμμάχων καί πει-
  θαρχβΐ είς τάς Διαταγάς τοΰ Συμμσχικσΰ Στρατηγβίου
  καί τής Έλληνικής Κυβερνήσεως.
  (Έκ τής Διευθύνσεως "
  Κ. Α. Ε Η ΙΓΓΑΙΒ, ΙΕΡνΜΙΗΑ ΣΥΝΕΧΙΖΙΙ ΤΟΝ ΑΓΟΝΑ
  Άπότήν έπίσημτ) εκθέση τού "ΥπουργεΙου Άερσ»ορΙας γιά
  τίς.Ιντεινόμενες άερΐίπορικές έπιθέσεις κατά τής Γί
  ■Υπό τοθ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΙνΐηιΖΑΚΗ-
  Η ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΥΑΣΣΥ
  και ό σεβασμός των άπό μέρους|σο^ άπ?φεύγουν νά κατευθύνουν φανε-
  παντός έχθροΰ μας έξαρτάται πρό · ' - ' ' ' · ' -
  παντός άπό την άπόφασί μας νά
  μή λείψη καί ή μικρά, άλλ' άστρά
  πτουσα άπό δόξαν Έλληνική λόγ-
  χη, άπό τό μέρος δπου σέ λίγο θά
  στηθή τό τρόπαιον τής όριστικής
  συντριβής τοΰ Γερμανικόν τέρα·
  τος. Ό άναδιοργανούμενος τώρα
  καί άρτίως υπό των Μεγάλων Συμ·
  μάχων μας έφοδιαζόμενος Στρατός
  μας, είναι ό ϊδιος έκεΐνος πού έθαυ
  ματούργησε στήν Άλβανία προχθές.
  Είναι ό ϊδιος, πού παρά την άριθμη
  τικήν τού μικρότητα έδοξασθη στό
  Έλ—Άλαμάϊν καί στό Ρίμινι. Ή
  παρουσία τού καί μόνη κάνει την
  'καρδιά μας νά σκιρτφ καί άναπτε-
  ρώνει τάς ελπίδας μας γιά και·
  νούργιες δόξες καί νέους θριάμ-
  Ι30^· Γ. Α. Π
  ΠΡΩΊΝΑ1 ΣΚΕΨΕΙΣ _
  Η
  Καΰμένη χιθάρα!..... ΙΙόσους πόθους,
  πάσας νοοταλγίας, πάσα ό'νειρα δεν συ-
  νύφανον αί χορδαί σον; Αύτοι που
  ποοεχάλονν την άμεσον συμπάθειαν με
  τούς απλούς χτύπους, οί οποΐοι διεσχε-
  δασαν κάθε σκέψιν καί Ιπραϋναν χαθε
  δύναμιν καί διεσκόρπισαν χαθε αμφφο-
  λίαν. Ήτο διά τό Έλενακι χαι το
  πάκι έ+ιπνευσις διαρκής. Ο ηχος^ης β-
  θαλπε την ίδέαν, Ισφυζβ το αισΰημα
  καί έγιγάντωνε τούς παλμους της καρ:
  διός "Ηρχισε καί αυτή να χανη
  παλαιάν της αίγλην, την παλαιάν της
  Πο·
  την
  δόξαν. Τελευταίως επεσε σέ χερια πε¬
  ρισσότερον ύλ.στικών άνθρωπον» «αρο
  αίσθηματικών. Όλα γύρω μας ήλλαζαν
  μορφήν καί Ιδέαν. Τα ρθνικα ιδεωδη
  δνομάζονται σάπια καί παμφολιγες, ο
  Χριστιανισμός εγινε θρησκεία_των #κ-
  μεταλλευτών καί ό διώχτης των πεινα-
  ο^ιένων. «Εΐμα-στενέοι στο αιμα μας
  *ΐ'λ§ ή έπανάσταση». "Ετσι εχασε και
  ή κιθάοα την παλαιάν της δόξαν κα
  -Α ' · Κατήντησε σχεδόν κοινη
  τήν εμφάνισιν της και την
  ν, Ινώ άλλοτε ήτο τό κατ εςο·
  ■ινχτερινόν όργανον.
  τουλάχιστον την εθεώρουν
  - - "* (ΐ| 3ΓΙ-.
  νήση
  9-
  να σκορπιση
  πονετικούς ήχους
  ή κιθάςα
  ΐούςτ άργούς καί
  της κάτω άπό τό παράθυρον μιάς ψυ
  χής;... Οί νέοι σήμερον έκτελοΐν έ'να εΐ-
  δος έορτών πού όμοιάζουν μέ τα Διονύ-
  σια καί τα Θεσμοφόρια μέ τάς έταιρι-
  δίας εορτάς καί διασκεδάσεις. των ό
  ποίων μετέχει ή κιθάρα ώς έκφυλι-
  σμένον όργανον, παλαιόν καί άκατάλ-
  ληλον. Συνδιασκεδάζουν μέ τούς νέονς
  Κύπριδες γυναΐκες, εύφάντασται Φρύ
  ναι, αί διηνεκώς όνειροπολοϋσαι την
  άγραν μεγαλωντ'μου νυμφίου. Άκόμη
  οί σημερινον κανταδόροι την θέλουν ε-
  ξω καί την ημέραν, είναι δέ οί ήχοι
  τής κιθσρας υπό τόν ήλιον μία διαμαρ-
  τνρία ....
  Οί παλαιοί αίσθηματολόγοι άνθρω-
  ποι άπέΗβυτττον τόν έρωτά των, δέν ε
  τραγούδουν αυτόν παντοΰ, δέν διελά-
  λουν τό αΐσθημα των. Τούς έβλεπον καί
  έκοκκίνιζον, όπως κοκκινίζει ή παπα-
  οοϋνα είς τόν κάμπον, ή σάν την σεμνο
  τυφοϋσαν Άρσακιπδα είς τό πρώτον της
  ραντεβοΰ.
  Ό σημερινός άνθρωπος διαφερει κα-
  ά πολύ άπό τόν παλαιόν. Δέν τόν εν¬
  διαφέρη άν τόν βλέπη ό κόσμος, αν
  γνωρίζη τό μυστικόν, μάλλον τού δίδει
  πτερά Έξαπτερύγων άγγελον νά σκορ-
  πίσχ), δέν κοκκινίζει, δέν δίδει σημασί¬
  αν είς την "μυστικοπάθειαν τοΰ σκότους
  'καί χάριν τοΰ άστροκεντήτου ούρανοΰ.
  τΗλθα τα μεσάνυκια
  νά <τοϋ τ( Αί)ΐός ήτο ύ ι θάν την παλάμην μέ άνοικτούς ΐούς δα- κτόλους κρός έκείνους, ττού τούς έξηπά- τηοαν. Έφ' δσον δέ κ έχουν τό άνδρικόν σϋένος νά έκδηλώνοι,ν δημοσία έκεϊνο πού λέγουν, δτι αποτελεί πεποίθησιν των, θά μάς έπιτοέψουν να τούς πούμεν, δτι ό κόσμος πού εχει τό σθένος νά διαχη- ρύτττ) φανερά. δτι άι/ήκει στήν Έλλάδα καί είναι έθνικιστής παρ' δλ,ο τόν κίνδυ- νο νά γίνη βορά τής θηριωδίας των όρ- γανωμένων ληστών, τώι/ κουκουέδων, 6 κόαμος αύτός έχει κάθε δικαιωμ« νά άμφιβαλλη δχι μόνον γιά τάς ττεττοιθ/|σεις τω , άλλά καί γιά την εΰθύτητα καί την είλικρίνειά των. Καί τό έρώτημα ποϋ ξεφεύγει άπό τα χείλη κάθε σοβαροΰ άνθρώπου είς την περίπτωσιν των «άδ<κουμένω·ν» άριστε- ρών είναι τουτο: Τί θά έλεγον άοάγε καί τί θά έκαναν οί «Ιδεολόγοι άριστιροί* άν έπετθγχανεν ή κατά τής Ελλάδος συνω· μοσία τοϋ ΕΑΜ; Λοιπόν: Κομμουνιστές ή "Ελληνες; τό «άριστερός» δέν σημαίνει τίποτε. Άπό την άποψι των κοινωνικών μβ-ταρρνθμί- οεων είμεθα δλοι άριστεροί. "Οαου δ>μ&>ς
  βάλλουν πρώτα τ ν έλληαικτν των συνεί
  δ σι κι' ΰστερα την οίαδήποτε κομματική
  ή κοινωνιική ίδεολογίβ των, καταδικάζον
  ται ώς έχθροί καί έκτελοΰνταϊ άλύτΐητα
  άπό τούς Κουκουέδες τοΰ ΕΑΜ. Μήπως
  αϋτό φοβοΰνταιοΐ άριστεροί;
  ΤΑ ΛΑΧ4.ΝΙΚΑ
  λος ό κόσμος παραπονείται διά τα
  λαχανικά τα οτΐοΐα είναι πανάκριβα.
  ά α ίδ α Χά
  Ο
  ΟΙ πατάτιι:, τα κουνουπίδια, τα
  τα σπα^άκια, τα κρεμμΰδια καί γενικώς
  τα χορταρικά διατηροΰν τιμάς δυσαναλό
  γους πρός τα Λλλα είδη των οποίων αί
  τιμαί άρχίζουν νά πίπτουν. Μία έπισταμέ
  νη άγορανομική ίρευνα Θ' άπέδιδεν α¬
  σφαλώς ίκανβποιητικά άποτελέσματα υ¬
  πέρ τής καταναλώσεως.
  Εί'δαμε πώς άρχισαν αί έπιθέσεις
  τής ημέρας. Όταν καλυτέρευσε ό
  καιρός; ή Διοίκηση βομβαρδιστικών,
  τίς εσυνέχισε, συνήθως μέ συνοδει
  ες άπό μαχητικά, στίς άρχές τοϋ
  1942. ΕΤχε ήδη παραλότβτΐ άρκετά
  «Μπόστον», μέτρια Άμείηκανικά
  βομβαρδιστικά, ταχυκίνητα, ώστε
  νά μπορέση νά τα χρησιμοποιήσει
  στίς έπιχειρήαεις αώτές. Ή πρώτη
  εγινε στίς 8 Μαρτ.ου 1942, άπό
  δυό σχηματισμούς, μέ στόχο τα έρ
  γοστάσια Ματφόρδ ατό Πουασσύ,
  ,κοντά στό Παρίσσι. Πέταξαν πολύ
  χαμηλά κ,αΐ στόν πηγαΐ'-ΐό εΐδαν
  τρία Γιούνκερς 88, σέ ϋψος 2000
  ποδιών, χωρίς δμως νά γίνουν άν-
  τιληπτά. ΣτΙς χαμηλές πτήσεις χρει-
  άζεται γρηγσράδα καί· άκρΐβδΐο· στήν
  παρακολουθήση τοθ χάρτου.
  Τό άεροπλάνο επί κεφαλής των
  σχηματισμών μέ πιλότο τόν άνΐ1-
  σμήναρχο Μπάτλερ, τιμημένον μέ
  τόν Σταύρον τήςΆεροπορίας, καίπα
  ρατηρητή τόν ύποσμηναγό-Σαίηπερτς
  έφθασε στόν στόχο ακριβώς, στήν
  ώρα τού. Τα Λλλα ακολουθήσαν.
  Σημειώθησαν δέκα εΰστοχα πλήγμα-
  τα στό Ιργοστάσιο καί τα βοβαρδι
  στικά, γύρισαν στήν βάση τους. Τα
  άεροπλάνο τοθ άντιαμηνάρχου
  Μπάτλερ εΐχε κτυπηθ'εΐ άπό τα άν
  τιαεροπορικά πυρά, γιατΐ μόλις άπσ
  μακρύνθηκε μερικά μΐλλια άπσ τό
  έργοστάσΐθ· τϊετοθσε μέ δυσκολία.
  Σέ λίγο κτύπησε σ' ίνα δένδρο μέ
  τό άριστερό τού φιερό. Πρσσπάθη-
  σε νά ύψωθή γιά νά άποφύγει άλλα
  δένθρα, δ&ν τό κατόρθωσε, δμως καί
  είνε ή άντιαεροπορική άμυνα.
  Τό ύπόλοιπο τοϋ Μαρ ίου τα
  Μπόστον, έκαμαν άλλες έννέα επι-
  χειρήσεις. Τόν Άπρίλιο Ικαμαν δέ¬
  κα έπτά. Ό καιρός ήΐαν εύνοΐκός
  καί σέ πέντε έπιδρομές ή έπιτυχίες
  ήΊιαν άξιοσημεΐωτες. Στίς 14 τοΟ
  μηνός κτύπΐησαν ιόν σαοκθνιό ήλεκ-
  ή θ Κ Σ
  ν ή
  τροπαραγωγής τοθ Καέν. Στίς 16
  πήγαν στήν Χάβρη, δπου βομβάρδι-
  σαν ίνα μεγάλο πλοίο. Ένώ ίρριχ-
  ναν τίς βόμβες. μιά όβίδά έσκασε
  στό κέντρο τοϋ σχηματισμοΟ κοί
  Ισπασε ενα παράθυρο τοϋ Μπόστον
  Ζ 2295, δταν ακριβώς ό βσμβαρδι-
  στής έσκόπευε. Γιά μιά στιγμή τοθ
  φάνηκε σάν νά-χ,ασε τό δεξΐ τού μά
  τι καΐ χωρΐς ά
  ρό αημάδεψε 1
  ξ
  νά χάσΓ) και·
  τό άριστερό κι' 6ρ-
  Άό β
  μψ ^ ρρ ρ
  ριξί τίς βόμβες, Άργότερα βρή*-ε
  δτι ή*ταν τυχερός, μόνο τό βλέφαρό
  τού εϊχε πάθει.
  Τό Μπόστον αΰτό γύρισε στήν βά
  ση μέ μιά μόνο μηχανή —ή δεύτερη
  εΐχε κτυηηβκΐ Εΐχε πάθβι βλάβη ό
  δείκτης ταχύτητος καί βτσι 6 πιλό-
  τος, δέν θά μποροθσε νά κανονίστ)
  την ταχύτητα νιά την προσγείωση.
  "Ενα, δμα>ς άπό τα μαχ:τγτ,κ»4 ηού
  τό συνώδευε πέταξε κοντά τού καΐ
  εδινι μέ τόν άσύρμαΐο κάθε τόσο
  την ταχύτητα, μέχρις δτιυ την με1·
  τρίασε άρκετά γιά νά τΐροογειωθβ.
  Την έπομένη βομβαρσίστηχσν τα
  Ναυπηγεΐα καί ό σττχθ'μός ήλεκΐρο-
  ποραγωγής τ»0 Ρουέν. Στίς 2Θ τοϋ
  μηνός, δώθβκα- βό·μββς ίττρσαν στό
  κέντρο συγκβντρώθίως βαγονΐώ'ν
  στό Χάζεμπρουκ.
  κατέπεσε. «"Ενα -ρ&γμα θωμοθμαι | Τα Μπόστον δκαμσν έ-ξόδβυς τίς
  άπό την έπτδρσμή· αότή», εΤπ·ε Μνας : πρώ.τες έννέα ήμέρες τοβ Μοΐεο
  άπό τούς άεροπόρους πού πήρανί στούς ϊδιους στόχους. ΈπειΤα ό κοί
  μέρος «£να ζυθοπυλεϊο βομίν'θ μέιρός άλλαξε καί αί έπιθέσεις Ιπαο-
  ρτρά χρώιματα—καί την έπιθυμία ! σαν γιά νά ξαναρχΐσβυν δμ»ς ρώ-
  μου νά καχεβώ- γιά μιά μ.τπ&ρα!» Μέ λις θά καλυτέρευε. Στίς 3 Ίουνίου
  την έξαίρεοη τσθ άρχτγγοΰ ό σχη- κτυπήθηκαν εθοτβχα ίνα έργοστά-
  μστισμός γύρισε στήν βάση τού ά- σιο ήΧρκτρισμοΌ καΐ £νσς σΓρ-τώνας
  σφαλώς καί προσγειώθηκε σέ πά-, σΓό Χκρβοθργσ, κατί στ^ς πέντε, έ*ρ·
  ράκτιο, άεραδρόμιο την στιγμή ά- γοστάστα ήλεκτρτσμοΌ στήν ΌοΤ(4·ν
  κρφώς πού τοθ έπ£τέθηααν τρία Μέ-· &·ι καί στήν Χάβρη, καΐ τό άερθΘρτϊ1·
  σερσμιθ 109. Τό έναάπ' αΰτά τώρα μιο τοθ Μορλέ.
  ΑΘΓ-ΓΝΑ ΓΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜγ!ΙΟΝ
  ΛΠΟΚΑΛΥΦΕ|Σ_ΔΙΛ ΤΟΜ ΕΛΛΣ
  ΕΦΩΔΙΒΖΕΤΟ ΗΠΟ ΤΗΗ ΒΟΥΛΓΗΡίΑΜ
  στός τής άγάπης δουλευτν'ις. Ένφ ο ση¬
  μερινάς έραστής καί όταν άκόμη είναι
  είλικρινής κα'ι πιστός—πβ«γμα σπάνιον
  είς την υλΐζουσαν εποχήν μας είς τόν έ¬
  ρωτά τού έννοεΐ να άγαπφ.....θορυβω-
  δί»ς. Ό σηκερινός έοαστής κη^ύττει τβν
  ερωτά τού παντοΐ', Ό παλαιάς, τ-ής
  ή έποχής πα^ακαλοδσε καΐ
  καΐ τβ
  ρ
  μαντικής έποχής, πα^ακαλοδσε
  φεγγάρι άκόμη νά μ«τρ.ΐίίσχί τό φάκ,
  χον, τόσηήτ» ή Ιντροπήτου, άβτε ήύνελί
  νάτραγουδήβΐ|μέσα είς τό σχοτάδι μα
  χρυά άπό τα βέβηλα τοΰ κοινβί βλέμ·
  λή θ
  χρυά ββ
  ματα μέ την νοσταλγικήν τ©υ
  Ό σημερινός την έφερεν είς το φώς
  τίίς ημέρας καϊ είς «> · ήλεκτοικόν.
  Ι. ΡΙΑΝΟ-
  ΑΘΗΝΑΙ Φεβρουάριος.— Έκ των
  διεξαγομένων αρμοδίων άνακρΐσεων
  προκύπιουν καταπληκτικά -πράμμα
  ια διά την οργάνωσιν τής άντίΐρ-
  σίσς καί την εκτέλεσιν των έγκλη-
  μάτων.
  Είς τούς έλασίτας, #νώ άκόμη δι-
  ήρκει ή ξέ-νη> κατοχή έστέλλετο τα
  κτικά πολεμικόν υλικόν έκ Βουλ· ικσί το0το διά
  Κατά καταθέσεις μαρτύρων εύρε·
  θέντων είς" τάς γραμμάς τοϋ Έ-
  λάς κατά την διάρκειαν των τε-
  λευταίων γεγονότων, οί Έλαοΐται
  εΐχον τή;ν υπόσχεσιν ξένων προ-
  παγανδών δτι θά ε*στέλλοντο είς αύ'
  τούς έκ Βουλγαρίας 82 πυροβόλΛ
  των 7,5 γερμανικής
  κατασκευής,
  μή άναγνωρΓζε-
  ,___Τ-,___ τωνκαί έμφΛνί-
  έ'κΓτών λιμένων ΆλέξθΓνδρουπόλε-,'^ντ01 ταυτα ώς λάφυρα τοθ
  γαρίας: Τό υλικόν τουτο μετεφέρετο^ται ή προέλευσίς
  ως καί Καβάλλας είς τάς ακτάς
  τής Εοβοίας, δπου τή άνΌχή των
  γερ-μανικών περιτΓθλιακών σκαφών,
  παρελαμβάνετο ύτίό Γών ότιαδών
  τοθ Έλ*ΐ μετεφέρΐτα δι' ίστιοφ'όρων
  κατασχεθέντων ΰπ' αυτών είς τάς
  ακτάς τής Στερεάς, οπό¬
  θεν πάλιν κατενέμετο είς τάς κα¬
  τά τόπους έλασικάς συμμορίας.
  Δισ#)κούσης άκόμη τής γερμανι-
  κης κατοχής καί κατά τάς πρώτας
  ημέρας της απελευθερώσεως τής
  χώρας μας, εγένετο συστηματική
  Έλοτς.
  'Εκτός τούτων καί πλείστα δσα
  άλλα στοιχεΐα ευρίσκονται είς χεί¬
  ρας τής άνσκρίσεως πείθοντα δχι
  μόνον πβρΐ ένισχόσεως ά-ΧΚά καί
  οργανώσεως τοΰ αγώνος υπό ξένων
  πρός τόν Ελληνισμόν στοιχείον.
  Έκ κατσσ)(έθεισών καταστάσε-
  ων παρετηρήθη τό φαινόμενον δτι
  είς τό συσσίτιον των άνδρών τοθ
  Έλάς διενέμοντό μεταζύ αλλων
  καί κιλόται γυναικών, κάλτσαι με-
  ταξωταί, τώπια ύφασμάτων κλπ. *ρο
  διδασκαλΐα τισρ' αξιωματικών τοθ εΡΧ6μβν« έκ λβτνλασίι&ν.
  Έλάς πρός τούς όπαδούς των περΐ
  τοϋ τρόπου τής άνατινάξεως πολυ·
  κατοικιών καΐ όλοκλήρων οΐκοδομι
  κων τετρ,αγώνων.
  στσ κοί είδικάν
  στΐ&ν.
  Συνεστήθη μάλι-
  &ονατμιτι-
  Έπίσης ιτρβκότττει δτι τάς δυνά¬
  μεις τοθ Έλάς ίτιλα«Χωναν γυ¬
  ναΐκες. Διά πολλούς μάλιστα λό¬
  γοις έμΐϊα1δω.ν αί γυναΐκΒς ώντε-
  ί
  π
  Μ
  ιύ
  7.
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρβχ. 20
  ΝΙΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 2 Φεβρουαρίου 1943
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΤΕΛΕΤΗ
  Την Παρασκευήν 26 Ίανουαρίου έ-1
  πςσκέφθη την πόλιν μας ή "Οργανωθή
  σις ΕΟΚ. Άγίων Παρασκιών ΠεδΓά-
  δος. Κορίτσια καί άγόρια μέ την κυσ-
  νόλβυκον παρήλασαν έν παρατάξει
  άπό τάς κεντρικωτέρας όδούς τής
  πόλεώς μας μέ πρωτοφανί) ένθουσια
  σμό. Την 11 π. μ. κατηυθύνθησαν
  είς τό μνημεΐον τού Αγνώστου Στρα-
  τιώτου καί κατέθεσαν στέφανον έκ
  δάφνης. Ή Δίς Σοφία Πολυζωάκη
  κατά την κατάθεσιν τοθ στεφάνου
  εΐΐτε τα εξής.
  «Μέ ίερά συγκίνησι προσήλθαμε
  τ'ά κορΐτσια των Άγΐων Παρασκιών
  ΐνσ άποτίσωμεν φόρον τιμής καΐ
  έύγνωμοσύνης Σέ Σένα Μεγάλε "Α-
  γνωστε ήρωα τής Πατρίδος μας ποΰ
  εχυσες τό αΤμά σου πολεμώντας
  τούς προαιωνίους μας έχθρούς γιά
  νά βλ'αστήση στήν Έλλάδα τό ά
  ειθαλλές δενδρί τής λευθεριάς. Δέ-
  ξου. τα ν., στέφανον αυτόν καμωμξνο
  άπό τα λουλούδια τοθ χωρίου μσς
  έλάχιστο φόρο τιμής πρός τή Με-
  γάλη σου Θυσΐα Όρκιζόμαστε μπρο
  στά σου δτι θά διατηρήσωμε άσπι
  λη καί άμόλυντη την Ίδέα τής
  Πατρίδος γιά την όποία έχυσες
  τό αΓμσ σου καί άφιέρωσες τή
  ψυχή σου.
  Αίωνία σου ή Μνήμη
  ΠΡΩΐΐνΑΐ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  εντελώς*
  ανακοινωθέν
  Ή Καινιξβέργη περιεκυκλώδη
  Τέ Συμμαχικόν πολεμικόν
  Ι ΕΛΛΑΣ.—Ό ύπουργός τής Δικαιο
  σύνης εδήλωσε χθές δτι είς την πε
  Κατόπιν επεσκέφθησαν τα Φρου- )Ρι0Χήν των Αθηνών έξετάφησαν
  ραρχεΐα Ηρακλείου Ύπα'ίθρου, Στρα :πτω^ατα 120° «ροσωττων, δολοφονη
  τιωτικήν Διοίκησιν, ΓραΦεΐα Ε. Ο. Κ.<θέντων υπο το° ΕΛΑΣ. Τό σύνολον καί Πανάνειον Νοσοκομείον. αύΐό περιλαμβάνει-τά π.-'-------------' Καθ'δλοντό διάστημα τής διαδρο ευρέθησαν είς χαρακώμ μ,ης καί παρελάσεως επεκράτησε ά- δια κ·τλ· καί δέν ™ριλι φθαστος πατριώτισμός. Είς την ωραίαν αυτήν εμφάνισιν τής ΕΟΚ. Αγ. Παρασκιών σΐ>νετέ
  λεσε κατά πολΰ ό κ. Δημ. Ζη&ιανά
  κις "Εφεδρος Ύπολοχαγός ύπεύθυ-
  'νος τής ΕΟΚ., ό οποίος μέ πραγμα-
  τικό έθνικό ένδιαφέρο ειργάσθη διά
  την επιτυχίαν τού έθνικοΰ καί πα-
  τριωτικοΰ έ'ργου τής "Οργανώσεως.
  ΧίΡΕΤλΐ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ
  ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
  -Κατόπιν διαταγής τής Στρατιω
  τικής Διοικήσεως "Ηρακλείου επιτρέ-
  πεται ή ελευθέρα κυκλοφορία των
  πολιτών καθ" άπαν τό είκοσιτετρά
  ωρον. Διά τής αυτής διαταγής έ-
  πιτρέπεται ή λειτουργΐα απάντων
  των καταστημάτων πλήν των οίνο
  πωλείων, άτινα θά κλείωσι είς
  τάς 8.30 μ. μ.
  Ή κυκλοφορία είς την περιοχήν
  των οϊκων άνοχής έπιτρέπεται μέχρι
  τής 8 μ. μ.
  Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΙΠΚΟ1ΝΩΝΙΑ
  Σχετικώς μέ την ταχυδρομικήν επικοι¬
  νωνίαν μέ τά'διάφορα διαμερίσματα τής
  χώφας πληροφορούμεθα ότΊ άπό τό Κεν¬
  τρικόν Ταχυδρομειον Αθηνών γίνεται
  δεκτή άλληλογραφία άπλή καί συστημέ-
  νη μέ την Άττικοβοιωτίαν, Θεσσαλονί¬
  κην καί περίχωρα, νήσους, έκτός Κρή¬
  της καί Μήλου.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΕΜΠΟΡ1ΚΟΥ
  /ΥΛΛΟΓΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
  Γενομένων αρχαιρεσιών την πσρελ
  θοόσαν Κυριακήν είς τόν Εμπορικόν
  Σύλλογον Σητείας καί επί 65. ψηφι-
  σάντων ε'λαβε τό μέν έθνικιστικόν
  ψηφο&έλτιον ψήφους 51 τό δέ Έαμι-
  κόν 14.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
  Τό Πρωτοδικεΐον Ηρακλείου διά
  τής ύπ" αριθμόν 7 τοϋ 1945 οριστι¬
  κάς αποφάσεως τού έδέχθ τ την αί'-
  χήσιν υίθθεσίας τΦν Μιχαήλ Σιφου
  νάκη καί ΕΙρήνης συζύγου Μιχ. Σι·
  φουνάκη τό γένος Κολετάκη κατοί-
  κων Χρυσοπηγής Ηρακλείου καί έ-4
  κήρυξε θετόν αυτής
  πλήρη υίοθεσίσν την
  αύΐό περιλαμβάνει-τά π,ώματα ποΰ
  ατα, πηγά-
  περιλαμβάνει τα
  πρόσωΐτα πού εφονεύθησαν κατά
  τάς έπιχειρήσεις. Τό 1)5 τοθ ώς ά-
  νω άριθμοθ άνήκει είς Άξιωματι¬
  κούς τής Χωροφυλακην, στρατιωτι
  κοΰς, καί έπισήμους, τα άλλα 4)5
  είς πολίτας Έξ αυτών 168 ήσαν γυ
  ναϊκες, τό ήμισυ δέ των πτωμάτων
  φέρει σημεΐα κακομεταχειρΐσεως.
  Είς τό Λονδίνον εξεδόθη Λευκή
  ΒΙβλος περιέχουσα έπίσημα τηλεγρσ
  φηματα έξ Αθηνών δεικνύοντα τα
  σχέδια τοϋ ΕΛΑΣ δπως διά τής βί
  καταλάβπ τήμ αρχήν. Έπίσης πε
  νών κάτοικον
  ου μεθ' δλων
  ταύτης άπορρεόντων δικαΐων, δια-
  τάξαν την καταχώρησιν τής υίοθε-,
  οίας ταύτης είς τα ληξιαρχικά βι
  βλία τοΰ Δήμαυ Ηρακλείου καί την
  >™·»ιγ>\ «ν·»-"»" *«'
  V
  ριλαμβάνει έπισήνους έκθέσεις
  κηρυξε θετόν αυτής τέκνον κατα ^ ^ β ^ ^ ^
  Οίοθεσιαν την ΠαρασκευοΟ·^_..Λ..Λ.ς ' ^^ ^ Έλλή.
  «ο ΉηηΛεΐ ί'"" ^"""^ ώ? καί συγχαρητήρια
  £ "^^!τηλεΥΠ«Φήματα πρός την Βρεττανι-
  κήν Κυβέρνησιν διά την καταστολήν
  τής έπαναστάσεωο
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ — Οί Ά¬
  μερικανοί έξακολουθοθν προελαύ-
  ί λ α ' νοντες επί μετώπου 50 χιλιομέτρων
  ;τω,ν ένταθ- ?έντ0ζ ^ Γ^ανία^ από σημείον νο
  θα εκδιδομένων εφημερίδων.
  Ηράκλειον τή 27 Ίανουαρίου 1945
  Ό πληρεξοΰσιος δικηγόρος των
  αίτούντων
  . Ευάγγελος Μ. Χρυσός
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  τίως τοθ Μονσάου μέχρι τοθ ΣαΙν
  Βΐτ δπου προήλασαν 5 χιλ. Τό συμ¬
  μαχικόν ποροβολικόν βάζει κατά τής
  γραμμής Ζίγκφριν^.'
  Είς την Άλσατίαν οί Βρεττανοί ε¬
  ξεδίωξαν τούς Γερμανς>ύς άπό τό
  Μποΰσάϊ &ηου οί Γερμανοί είχον;
  έγκαταστήσει τό προγεφύμωμά των
  βορείως υοθ Στρασβούργου.
  Οί Γάλλοι έφθασαν είς την άντί-
  περαν όχθην τής διώρυγος τοΰ Κολ-
  μάρ καί προήλασαν είς βάθος 6 χιλ.
  ύπερφαλαγγίζοντες ούτω ιήν πόλιν.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Ό
  Στρατάρχης Ζούκωφ προελαύνει μέσφ
  τού βραδεμβονργου πρός τόν ποταμόν
  ΟΝΤΕΡ, τό τελευταίον φυσικόν έμπό-
  «διον ανατολικώς τοϋ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ.
  Χθές αί Ρωσσικαί Στρατιαι ευρίσκοντο
  είς απόστασιν 100 χιλ. επ' τής πόλεως.
  Κατέλαβον 100 καί πλέον τοποθεσίας
  εκατέρωθεν των πλευρών των σιδηρο-
  δρομικών γραμμών πρός τό ΒΕΡΟΛΙ¬
  ΝΟΝ. Έπίσης κατελήφθησαν -τα βιο-
  μηχανικά κέντρα τοΰ ΛΑΝΤΣΜΠΕΡΓΚ
  καί ΜΕΖΕΡΙΤΣ.
  Αί ένωθεϊσαι στρατιαί των Ζούκωφ
  καί Ροκοσόφσκυ προχο>ροΰν πρός τό
  ΣΤΕΤΤΙΝΟΝ έντός τής Πρμερανίας
  καί κατέλαβον περιοχάς ανατολικώς καί
  νοτίως τοΰ ΣΝΑΤΜΑΝΤ.
  Είς την Ανατολικήν Πρωσοίοιν οί
  Ρώσσοι έφθασαν *τό ΚΡΙΦΕΣΤΑΛ δυ¬
  τικώς τής ΚΑΙΝΙΞΒΕΡΓΗΣ την όποι¬
  αν περιεκύκλωσαν εντελώς Τό πυρο-
  βολικόν βάζει εναντίον τής πόλεως καί
  των άνατολικών της προαστείων, τα ό-
  ποΐα έγιναν παρανάλωμα τού πυρός.
  Οί Γερμανοί απεπειράθησαν κα'ι πά·
  λιν νά διασπάσουν τόν Ρακτσικόν κ^λοιόν
  Κατά τάς έπιχειρήσεις αύτάς οί Ρώσ¬
  σοι συνέλαβον 3500 αϊχμαλώτους.
  Είς την Σιλεσίαν ό Στρατάρχης Κό·
  νιεφ έπεξέτεινε τό προγεφύρωμα επί
  τοΰ ποταμοϋ Όντβρ νοτιοανατολικώς
  τοϋ Μπρεσλάου.
  Είς τόν νότιον ό Στρατάρχης Πετρώφ
  προήλασεν έτι περισσότερον πρός τό
  Τσεχικόν βιομηχανικόν κέντρον τής
  Μοράβα—Όστράβα.
  Είς την Βουδαπέστην οί Γερμανοί
  παραδίδονται συνεχώς. Την Τρίτην συ¬
  νελήφθησαν 8( 00 Γερμα.οί αίχμάλωτοι.
  Έπίσης εξεκαθαρίσθη ή νήσος Μαργ-
  κβρέτ επί τοΰ Δουνάβεως.
  ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Ζωηρά
  δράσις περιπόλων. εκατέρωθεν. Ή συμ-
  μαχική άεροπορία ενήργησεν υπέρ τάς
  1000 έξορμήσεις εναντίον ηυγκοινωνια·
  κων κεντρων είς την βόρειον Ιταλίαν.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ —Έντός 48 ώ·
  ρών άπό τής νέας άποβάσεώς των οί
  Άμερικανοί προήλασαν πρός τό Σάν
  Φερνάντο καί άπειλοΰν την Μανίλαν.
  έν Γιουγκοσλαυία
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Φεβρουαρίου.— Ό
  ϋ 5η Φεβρουαρίου 1945 ημέραν Δευ ϊ—Ρ- Σούμπασιτς θά σχηματίση
  ί ώ δή άπελευθερωοϋ ώου
  τού
  τέραν καί ώραν 11 — !2 διεξαχθήσεται
  είς τό Γραφείον ανταλλαξίμων 'οημο·
  πρασία εκποιησεως άχρήστου άσφάλτου
  καταλλήλου δι' άσββστοποιΐαν. Πληρο¬
  φορίαι παρέχονται είς τό Γραφείον αν¬
  ταλλαξίμων.
  ΛΥΚΕΙΟΝ «Ο ΚΟΡΑΗΣ»
  Φέρεται είς γνώσιν των ενδιαφε¬
  ρομένων, 8τι οΌμφώνως τιρός τάς
  τελευταίας διαταγάς τοΟΛ>ύπουργεΙ-
  ου Παιδείας, οί μαθηταί τής Πρώ-
  της καί Δευτίρας τάξεως τοθ Γυ·
  μνασίου έπανήλθον είς την Πέμπτην
  καί Έκτην τάξιν τοθ ΔημοτικοΟ
  Σχολείου. *Αί τάξεις αύται ήρχισαν
  ήδη νά λειτουρ^οθν κανονικώς καΐ
  μέ πλήρες πρόγραμμα είς τό Λύ
  κειον «ό Κοραής».
  (Έκ τοθ Γραφείόυ τοθ Λυκείου)
  ΚΟΙΜΩΜΙΚλ
  'ΔΩΡΕΑ — Ό κ· "Ιωάννης Σημαντήρης
  κατέθεσεν είς Πανάνειον Δημοτικόν Νο¬
  σοκομείον δραχ. 10Ο0 είς μνήμην τοϋ πά
  τρός'ϊου Σταματίου.
  —'Ο^κ. Χαρίδημος Φλουρής προσεφέ¬
  ρον είς Πανάνειον Δημοτ. Νοσοκομείον
  διά τούς άσθενεΐς αυτού 86 οκάδας μαν
  δαρινιών.
  Τό Νοσοκομείον εύχαριστεΐ θερμώς.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή ΈταιρέΙα «Τάλως» ειδοποιεί
  τΛς έξαγωγεΐς έλαιολάδου είς Ά
  θήνας—Πειραια καί Αίγυπτον δτι ά-
  ναλαμβάνει νά μετατμέπτ) οίασδήπο-
  τε οξύτητος κοινόν έλαιόλαδον είς
  βρώσιμον τοιούτον οξύτητος 2—3 βαθ
  μών καί απολύτου διαυγείας. Ή με-
  τατροπή γίνεται δι' άναμίξεως τοθ
  φυσικοθ έλαιολάδου μέ ραφιναρι
  σμένον τοιούτον καί φιλτραρίσματος
  τοϋ συνόλού μίγματος πρός έιτίτεύ
  ξιν τής διαυγείας καί πρός άφαίρε-
  σιν των ξένων ύλ^ν. Ή δαπάνη τής
  μέτατροιίΐς άνέρχεται είς 2,30 δραχ.
  κατ' όκδν καί κατά βαθμόν οξύτητος
  διά την διαφοράν ή όποΐα προκύ·
  πτει μεταξύ τής οξύτητος τοθ κοι-
  νοϋ έλαιολάδου καί τοθ βρωσίμου
  τοιούτου. Αί προκύπτουσαι ένεκεν
  τής έπεξεργασίας φύραι καί έλλείμ-
  μστα είνε είς βάρος τής έταιρείας
  ήτις θά παραδίδη. είς τόν πελάτην
  τόσας οκάδας βρωσίμου δσας οκά·
  δας φυσικοϋ προσκομίσει είς τό Ερ¬
  γοστάσιον της πρός μετατροπήν.
  Τό οθτω παραγόμενον βρώσιμον
  έλαιόλαδον είνε απολύτου διαυγεί¬
  ας, άριστον την γεθσιν καί πληροΐ
  δλους τούς κανόνας τής ύγειϊνής.
  Τηλέφωνον 3,80
  ΚΙΠΗΜΛΤΟΓΡΛΦΟΙ
  «Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α»
  <ΤΟ τής ΩΡΑΙΟΝ γυναίκας Ζουρ ΣΗΜΕΡΟΝ: 6—δ μ. μι ΦΥΛΟΝ». Ή συμμετοχή στόν σημερινό πόλεμο. Έκτός προγράμματος ττολεμικό νάλ. _________ ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» ΣΗΜΕΡΟΝ: -Η ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ». Μέτήν Τζίτζβ Ρότζερ. Έκτός προγράμματος ζουρνάλ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Κατόπιν γενομένης γενικής συνελεύ¬ σεως των μελών τοϋ σωματείου τεχνι- των Ζαχαροπλαστών ελήφθη απόφασις νά συγχαρούμε την έκτελεστική τοΰ κέν- τρου διά την παμψηφεί έκλογή τού καί διά τάς υπηρεσίας άς προσέφερε μέχρι σήμερον διά όλα γενικώς τα ζητήματα των έργατών. Ιδιαιτέρα δέ ευχαριστούμεν τούς συναδέλφους ΙΙεργαλίδην καί Σταυρου- λάκην διά την προσφώντμτι την οποίαν έκαμαν είς την ' Πανε*ργατική* σύσκεψι ένιόπιον χιλιάδων έργαΐών διά τάς ενερ¬ γείας πού έκαμε μέχρι σήμερον ή' Διοί¬ κησις τοΰ σωματείον, μας καί την ύπο- στήριξι των αϊτημάτων μας εκμέρους των. Έν Ηρακλείω τΐ 2(5—1—45 Ή Διοίκησις ΣυμβουλΙου Τεχνιτών Ζαχαροπλαστών. Ο Πρόεδρος Στυλ. Φραδέλος Ό Γραμματεύς Φ. Νεοκοσμίδης ΠΡΟΣΕΧΩΣ κυκλοφορεΐ τό πατριωτικό ρωμάντζο μέ τίτλον: ΜΙΑ ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ «. ΠΟΠΗΣ ΕΛ. ΜΕΣΣΑ- ΡΪΤΑΚΗ τό γένος ΣΑΡΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΚαλοΟνται σί κ. κ. Άπόστρατοι Ά ξιωματικοί δπως προσέλθωσιν είς τό γραφείον τοθ συλλόγου την 18ην Φεβρουαρίου έ. έ", πρός εκλογήν Δι- οικητικοθ Συμβουλίου περί ώραν 10 π. μ. Έν Ήρακλείφ τή 30 Ίανουαρίου 1945. (Έκ τοθ Γραφείσυ τοθ Συλλόγου) Απωλεσθη γουροΰνα έτοιμόγεν·ς χρ ματος άσπρη άπό τοθ Άκράτου Σταοριδική, άνήκουσα είς τόν Ίωάννη ϊ,μαραγδάκην. Ό γνω'ρίζων τι άς απο¬ τανθη είς τα γραΦεΐα μας καί άμοιφθήσε ται. ΖΗΤΕΙΤΑΙ.- δωμάτιον έπιπλωμένον είς αρίστην κατάστασιν πληροφορίαι είς τα Γραφεϊα μας. άπελευθερωτικοϋ μετώπου Κυβέρνη¬ σιν ένότητος. Ή Κυβέρνησις αυτή θά εκλέξχι τύ συμβούλιον «ντιβασιλείας είς τό οποίον ό Βασιλεύς Πέτρος θά ανα¬ θέση την εξουσίαν. Ύπάρχει ελπίς ότι ή απόφασις θά τύχη ευρυτέρας δυνατής υποστηρίξεως. Ή Μεγ. Βρεττανία, ή Ρωσσία καί αί ΕΣΩΤΕΡΙΚΒΙΕΙΔΗΣΕΙΣ . ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου— Δι' α¬ ποφάσεως τοθ υπουργοϋ των Στρα¬ τιωτικών άκυροθνται αί πάσης φύσς ως προαγωγαι, μεταβολαί αρχαι¬ ότητος, μονιμοποιήσεις καί όνομασί- αι αξιωματικών καΐ άνθυπασπι- στών αΐτινες εγένοντο λόγω ύπη ρεσίας είς τα τάγματα Ασφαλείας ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞ1ΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟ ΚΡΙΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ .1 Φεβρουαρίου.—"Απαν τες ϊ οί έν ενεργεια άξιωματικοί θά ύ ποβληθώσιν υπό την κρίσιν στρατΊωτι- κών συμβουλίω ν Οί όρισ^ησόμενοι ίκανοί θά άποκτήσοΐ'ν τούς βαθμούς, ούς έχουν οί νεώτερί των έν τη έπετη ρίδι. ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου. — Κατα βάλλεται προσπαθεία δπως τα νο σοκομεΐα των έΐταρχιών ενισχυόμε¬ να υπό των Αγγλικών άρχών συ νεχίσουν την λειτουργίαν των. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου.—'Υπό τής Κυβερνήσεως ελήφθη απόφασις όπως ά ποστολοΰν είς Αίγυπτον πρός μετεκπαί- δευσιν άξιωματικοί τής Χωρ)κής. Τύ 1)3 των έν ενεργεια αξιωματικών τής χωρ) κης θά αποσταλή διά τόν σκοπόν τού¬ τον είς Κάϊρον. ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΔΙΠΛΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΝ . ΑΘΗΝΑΙ^,Ι Φεβρουαρίου.—Κατόπιν αποφάσεως τοΰ "Υπουργείου των Οίκο- νομικών,, τό έπίοομα των οϊκογενεια- κών βαρών είς τούς συνταξιούχους θά χορηγήται μόνον είς έκείνονς οί όποΐοι συντηροΰν νόμιμον σύζυγον καί άνήλι- κα τέκνα. Δέν θά χορηγήται έπίδομα διά τόν σύζυγον θηλείας συνταξιούχου Ιπίσης καί διά τα τέκνα. Οί λαμβάνοντες, έξ άλλου, πλείονας τής μιάς συντάξεως δικαιοΰνται επιδόματος οικογενειακάς βαρών μόνον εκ τής μιάς συντάξεως των. ΘΑ ΑΡΧΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΗΗΝΑ1 1 Φεβρουαρίου.—Κατ' έγκύρους πληροφορίας ή Άμερικα νίκη κυβέρνησις, άπό συμφώνου με- τά τής Βρεττανίας, απεφάσισεν δ¬ πως παραχωρήση συντομώτατα είς την Ελληνικήν ' Κυβέρνησιν δέκα άεροπλάνα διά την άμεσον έναρ¬ ξιν έναερίου συγκοινωνίας είς τό εσωτερικόν τής χώρας. Νεώτεραι πληροφορίαι άναφέρουν δτι τα έν λόγω άεροπλάνα Θά φθάσουν είς Τατόϊον έντός τής προσεχούς εβδομάδος. Ηνωμεναι Πολιτειαι έχουν {την αύτην γνώμην. Ή Νέα Γιουγκοσλαυϊκή Κυ βέρνησις μόλις έγκατασταθή είς Βελι¬ γράδιον θά έκδόσχι προκήρυξιν διά τής οποίας θά έγγυάται την εφαρμογήν των Δημοκρατικαί θεσμών τής χώρας. Ό άντιπρόσωπος τοΰ Στρατάρχου Τΐτο είς Λονδίνον χαιρετίζει τόν σχηματισμόν τής νέας Γιοι·γκοσλαυϊκης Κυβερνήσεως. ΣΥΉΤσΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕ1Σ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1. — Ό Βαρώνος Ντρίμπερ ανεκοίνωσε δτι τό Γερμα νικόν Διπλωματικόν ΣώμΓα είναι ετοι μόν δι" αναχώρησιν. Ό ΐδιος έδή λωσεν δτι ή Γερμανικη Κυβέρνησις έτοιμάζεται νά μεταβή είς την άρει νήν περιοχήν τφν λιμνών Πούλς τοΰ Σαλτσβούργου. Οί ξένοι διπλο:μά· ται Θά άναχωρήσουν ευθύς ώς άνα· χωρήση ή Γερμανικη Κυβέρνησις. Νεώτεραι πληροφορίαι άναφέρουν δτι ή Γερμανικη Κυβέρνησις ανεχώρησε διά Μπσϊρόϊ. Ό Χίτλερ ευρίσκεται ήδη είς τό έπίτώνόρέων φρούριόντου. ΑΘΗΝΑΙ 1.— Υπεγράφη νόμος άνασυστάσεως τοθ Σώματος Έλλή- νων Προσκόπων, τό οποίον εΐχε κα- ιαργηθεΐ κατά την περίοδον τής Δι- κτατορίας Μεταξά, καΐ έπιστροφή τής περιουσίας τού την όποιαν εϊχε πρό τής συγχωνεύσεως τού μέ την Ε.Ο.Ν. ΚΑ-1-ΡΟΝ 1.—Τό Γερμανικόν πρα κτορεΐον Τρανζόσεαν μετέδοσεν χθές ό¬ τι πολλαπλασιάζονται αί ενδείξεις τής ετοιμασίας νέας μεγάλης Συμμαχικής επιθέσεως είς τό Δυτικόν μέτωπον ό- που οί Καναδοί ήρχισαν νά βομβαρδί- ζουν συνεχώς τάς γερμανικάς θέσεις ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1.—Οί Άμερικανοίέ ήργησαν καί άλλην άπόβασιν είς την δυτικήν παραλίαν τής νήσου Λου- οί Ίάπωνες κατελήφθησαν έξ .τπίνης καί οί Άμερικανοί προήλασαν 8 χιλιόμετρα έντός τής νήσου μέ αντι¬ κειμενικόν σκοπόν την κατάληψιν τού κόλμου Σούμπιτς. * ΡΩΜΗ 1.—Ό προσωπικάς σΰμβου- ς τού Πρόεδρον Ροΰσβελτ έφθα·ε είς Ρώμην οπου συνεσκέφθη μετά τοΰ Πά ττα καί τοΰ ύπουργοΰ των Εξωτερικών της Ιταλίας. Άναφερόμενος είς την προσέχη συνάντησιν των τριών Μεγά- λων εδήλωσεν ότι αυτή δέν θά βδα ύ νά λάβη χώραν. . ΑΘΗΝΑΙ 1.— Άνώτερος. Βρεττα- ός άξιο)ματικός όστις ωμίλησε μέ Βρετ- ανούς άξιωματικούς καί άνδρας οί όποΐ ΐι είχον συλληφθεΐ υπό τοΰ ΕΛΑΣ, ε¬ δήλωσεν ότι είς ολίγας περιπτώσεις έτυ¬ χον κακομεταχειρίσεως, έκτός των πολι- των τούς όποίους μετεχειρίσθησαν μέ τόν πλέον βάρβαρον τρόπον. ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου.—' Ό Δ.· κηγορικός Σύλλογος των ""Αθηνών είς Συνέλευσιν τού την 27ην πα- ρελθόντος Ιμηνός υπέγραψε ψήφΐ- σμα είς τό οποίον έκφράζει την ευγνωμοσύνην τού πρός τούς με· γάλους Συμμάχους, πρός τόν κ. τούς Βρεττανούς όποΐοι συνέτειναν Τσώρτσιλ καΐ στρατιώτας οί είς την καταστολήν τοθ κινήματος. Ή Συνέλευσις εζήτησε την άπόλυ -πν δλων των όμήρων, μή χορήγη¬ σιν άμνηστείας καί εκκαθάρισιν των 3πολο(πων περιοχών τής χώρας έκ των στασιαστών. ΈπΙσης άπεδο- <(μασε τό κίνημα καΐ εξήτασε την παραδειγματικήν τιμωρίαν των ύπευ θύνων. Έξακολουθεϊ ή πρός τόν 'Όντερ πιίοέλασις ΜΟΣΧΑ 1 Φεβρουαρίου. — Τα στρατεύματα τοΟ στροτάρχου Ζού κωφ έξακολουθοθν νά προελαύι/ουν πρός τόν 'Όντερ. Κατά νεωτέ¬ ρας πληροφορίας έφθασαν την πε- διάδα τοθ ποταμοΟ καί αί προφυ- λακαί άπέχουν 40 μίλια έκ τής Γερ- μανικής πρωτευούσης. Είς τοϋς άξιωματικούς καί άν¬ δρας των στρατευμάτων τοϋ στρα- τάρχου Ζούκωφ διενεμήθησαν τοπο· γρσφικοΐ χάρται τοθ Βερολίνου. « ε ερ ι ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου.— Δι' έγ κυκλίου τοθ ύπουργείου τ<2ν Οίκσνο μικών όρίζεται δτι ώς προστσ,τευ- όμενα μέλη τοϋ ύπαλλήλου θεώ- ροϋνται τοϋ λοιποϋ μόνον ή σύ· συγος καί τα τέκνα ήλικίας μέ· χρι 17 έτών τα άρρενα καί 18 έτων τα θήλεα. Θά συνεχισθή πόλεμος ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 φ'εβρουαρίου. —Ό κ. Λόου, ύπουργός άνευ χαρτοφυλα* κίου, ερωτηθείς χθές είς την βουλήν των Κοινοτήτων έπεβεβαίωσέ την άπό φασιν τής Βρεττανικής Κυβερνήσεως όπως συνεχίση τόν πόλεμον εναν¬ τίον τής Ίαπωνίας μετά την ήτταν Τής Γερμανίας. Ερωτηθείς έπίσης άν ή Ρουμανία Ιεωρηθή ώς συνεμπόλε- μος χώρα έφ' δσον διαθέτέι Στρα¬ τόν, απήντησεν δτι προτοΟ άναγνω- ριοθή, πρέηει τουτο νά συζητηθή με· τα των τριών Συμμάχων. Μέχρι τή< στιγμάς δέ ούδεμία τοιαύτη συζήτη¬ σις εγένετο. Ή Γαλλικήπολιτοφυλα κή παραδίδει τα δπλα * _ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Φεβρο'-αρίου. — Ή Γαλλική Πολιτοφυλακή ήρχισεν νά άφο πλίζεται. Παραδίδει δέ τα όπλα £Ϊς τόν τακτικόν Γαλλικόν Στρατόν. 1 ^ —Ή εν Λονδίνφ Τ*εχοσλοβακική Κ ν βέρνησις άνεγνώρισε την προσωρινήν Κυβέρνησιν τής Πολωνίας καί απεκατέ¬ στησε μετ' αυτής διπλωματικάς σχέ- σεις.Τό Αμερικανικόν περιοδικόν «Π ε ζιστάν» ζητεί νά αναγνωρισθή ή νέα Πολωνική Κυβέρνησις διότι είναι Κυ¬ βέρνησις δημοκρατική άντιπροσωπεύου- σα την μεγαλυτέραν πλειοψηφίαν τού ΓΙολωνικοΰ Λαού. ΚΒψ η&ύνο Ίΐιερινΐ] Ηΐι τοτ ΥΣΤλΤΗΣΤΙΓΜΗ Τό Βερολίνον όχυρωμέ νη πόλις ΜΟΣΧΑ 1 Φεβρουαρίου.—Ό Στρα¬ τάρχης Κόνιεφ προήλασεν Βορε^οδυτι- κώς τού Μπρεσλάου καί διέβη τόν Όν- ντερ άπό τόν οποίον προήλασε 16 χιλιό- μετρα κατευθυνόμενος πρός τό σιδηρο- δρομικόν κέντρον Κουμπίν ΐήςγραμμής Μπρεσλάου—Βερολίνου. Ό Στρατάρχης Τσερνιακόφσκυ ει¬ σήλθεν έκ τής άνατολικής Πρωσσίας είς Γερμανικόν ε'δαφος. Ή θέσις τής Γερμανικής φρουράς τής Καινιξβέργττ ^πεδεινώθη. Οί Ρώσβοι έφθασαν ,άμυντικάς γραμμάς τής πόλεως. Τό Βερολίνον έκηρύχ ηόλις" δλοιοί άνδρες οί_δ