96212

Αριθμός τεύχους

4951

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

31/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗ|[ΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι Β
  έξαμηνος 2
  Άμερικής
  έΐησια όολ 13
  ίξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  31
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑνΡθν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ- ΕΤΟΣ 23ον
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  τΊΙΕίβΥΙΟΣ ΣΪΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ Μ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ ΚΥΒΕΡΗΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
  Τα έμπορικά ζητήματα ά-
  ηασχολοΰν τόν τελευταίον
  καιρόν σοβαρώς την κυβέρ¬
  νησιν. Προ καιροϋ έγινεν εί-
  δική σύσκεψις διά την με¬
  λέτην τού ζητήματος τής κα-
  τοχυρώσεως τού έμπορικοΰ
  έπαγγέλματος Πρό ημερών
  έπίσης έξηγγέλθη ότι καταρ-
  τίζεται είδιχός νόμος δια
  τού όποίου λαμβάνεται σειρά
  μέτρων πρός οργάνωσιν καϊ
  προστασίαν τού έξκγωγικοΰ
  έμπορίου καί εκκαθάρισιν
  τής έμπορικής τάξεως άπό
  τα διάφορα παράσιτα καί
  τούς άσυνειδήτους κερδοσκό-
  πους πού παρεισέφρυσαν είς
  αυτήν. Καί τώρα γίνεται
  γνωστόν ότι μελεταται τό
  ζητημα τής καλυτέρας άνα
  διοργανώσεως τών' Εμπορικώ ν
  Έπιμελητηρίων καί τής ρυθ
  μίσεως τού ζητήματος των
  Λιοικήσεών των πού εύρίσκε
  ται έν έκκρεμότητι.
  Φυσικά, δέν γνωρίζομεν
  τας βαθυτέρας σκέφεις της
  κυβερνήσεως, ούτε καί τάς
  άποφάαεις πού πρόκειται νά
  ληφθούν τελικώς Έν πάση
  ομως περιπτώσει, πιστεύομεν
  ότι αί άποφάσεις πού θά λη
  φθοΰν, θ' άνταποκρίνωνται
  καί πρός την υπάρχουσαν
  πραγματικότητα καί πρός
  τάς ανάγκας τού έμπορικοΰ
  κόσμου, θά έμπνέωνται δέ
  άπό τάς* γενικάς κατευθύν-
  σεις τής πολιτικής τού σημε-
  ρινοΰ κράτους. Καί έναρμο-
  νισμέναι πρός την γενικωτέ-
  ραν κοινωνικήν καί οικονο¬
  μικήν πολιτικήν, θ' άποβοΰν
  ασφαλώς είς οφελος καί τοΰ
  έμπορικοΰ κόσμου καί τοΰ
  συνόλου γενικώτερον. "Ηδη
  αλλωστε ή κυβέρνησις έλα¬
  βε τα πρώτα μέτρα προστασί
  άς των έμπόρων διά της ι¬
  δρύσεως καί λειτουργίας τοΰ
  ταμείου άσφαλίσεως έμπόρων
  καί βιομηχάνων.
  Καί τό γεγονός αύτό δημι
  ουργεΐ έδραίαν την πεποίθη-
  σινοτι καί τα άλλα μέτραπού
  θά ληφθούν θά είναι έηίσης
  κύεργετικά όσον καί άποτε-
  λεσματικά. Καί πρέπει νά
  ληφθούν. Οί έμποροι, είναι
  γεγονός, ότι τα τελευταία
  ετη έδοκιμάσθησαν άπό βα¬
  θείαν κρίσιν. Η οίκονομική
  καί νομισματική άναταραχή
  πού συνεκλόνισεν ολόκλη¬
  ρον τόν κόσμον, τα τελωνει
  ακά τείχη πού έγείρουν τα
  διάφορα κράτη, ή έγκατά-
  λειψις τοΰ συστήματος τοΰ
  οικονομικόν φιλελευθερισμοΰ
  καί η άντικατάστασίς τού
  υπό τοΰ θεσμοϋ τής διευθυ-
  νομένης ο'κονομίας, ή πο-
  λιτική τής αύταρκείας πού
  καθιέρωσαν πλεΐβτα κράτη,
  καί πλεΐστοι οσοι άλλοι πα-
  ράγοντες, έπέδρασαν δυσμε¬
  νώς καί επί τού έλληνικοΰ
  έμπορίου. Καί θά ήσαν άνυ-
  πολβγιστοι καί άνεπανόρθω-
  τοι αί καταστροφαί, εάν είς
  την περίοδον αυτήν πού δι-
  ήρκεσεν ή θύελλα τής παγ¬
  κοσμίου οίκονομικής κρίσε¬
  ως, δέν ευρίσκετο είς την Δι
  οίκησιν τής Τραπέζης τής
  Ελλάδος ό κ. Τσουδερός νά
  συγκρατηθή την χώραν μέ
  αφάνταστον πράγματι δύ¬
  ναμιν μακράν τής δίνης καί
  άν ή σημερινή κυβέρνησις
  δέν κχτέβαλλε τόσην κολοσ-
  σιαίαν προσπάθειαν περι¬
  φρουρήσεως τής οίκονομικής
  ζωής τής χώρας. Άλλ' ή
  κρίσις βεβαία δέν αφήκεν α¬
  νέπαφον καί την χώραν
  μοί. Κ«ί τάς συνεπείας της
  ύπέστηβ&ν αμεσώτερον οί
  εμποροι. Ήτο έπομένως ά
  νάγκη νά ληφθούν μέτρα
  προστασίας καί ένισχύσεως
  τής τάξεως αυτής πού α¬
  ποτελεί παράγοντα πλούτου
  καί τάξεως διά τό έθνος
  Καί τα μέτρα αύτά λνμ-
  βάνει ήδη ή σημερινή κυ
  βέρνησις. Ειμπορούμεν λοι-
  πόν νά ελπίζωμεν βασί¬
  μως, ότι χάρις είς την
  κυβερνητικήν αυτήν πολιτι-
  κήν,ταχέωςθάπαρέλθη έξ όλο
  κλήρου ή κρίσις καί ή έμπο-
  ρική τάξις θά άνασυγκροτη-
  θή τελείως, θά ενισχυθή καί
  θά γνωρίση καί πάλιν ήμέ
  ρας οίκονομικής δραστηριό¬
  τητος καί εύεξίας.
  Πετοχτά οημειώματα
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ
  "Ενα κομμάτι τταραδείσοο
  κι' ένα θέμα άτελείωτο.
  Ένα είκοσιτετράωρο στήν
  Νεάπολι πάντα άξΐζει. Ιδιαι¬
  τέρα δμως αυτή την έποχή
  πού είνε ή κρεβατίνες καί τ'
  άμπέλιά της καί τα όπωρο
  φόρα της σέ πλησμονή καρπο
  φορίας, τό είκοσιτετράωρο
  αύτό αποτελεί μιά όλάκαιρη
  ζωή.
  Άλλ' οποίος πάει στή Νεά
  πολι χάνει, ώρισμένως χάνει,
  άν δέν βρή τρόπο νά περάση
  τό μονοπάτι τής χαράς πού
  φέρνει σ' ένα κομμάτι πραγ
  ματικοΰ παραδείσου. Στό κτή-
  μα τοθ κ. Καλλιατάκη, τοθ
  ρέκτου αύτοδΐδακτου γεωπό
  νού καί ΰπερκαλαίσθητου με-
  γσλοκτηματΐου. Καταλαμβά-
  νει τό κτήμα τοθ κ. Καλλια¬
  τάκη μιά εκτασι άρκετά μέγα
  λη, διαγράφεται μέσα σέ λό-
  φους δενδρόφυτους, άναπηδα
  όλοπράσινο δρόσισμα στήν
  άμπελοκαλλιέργεια τοθ Φρσ-
  ροθ, είνε αυτή ή καρδιά καί
  τό σφρϊγος τοθ όλοπράσινου
  ταπέτου τοθ ΝεαπολΙτικου
  κάμπου.
  Πήγαμε ώς έκεΐ μέ τόν κ.
  Μανώλη Φινοκαλιώτη, μέ την
  δΐδα συνεργάτιδά μας Ντιστεγ
  κέ, ό υποφαινόμενος μέ τόν
  φιλοξενούμενο άνεψιό τού
  Γαλλοέλληνα. Καί μεΐναμε
  έκθαμβοι. Καί σταθήκαμε έκ
  στατικοΐ, έμπρός στόν πλοΰτο
  τής δενδροκαλλιεργεΐας, έμ¬
  πρός στή μαγεία τοθ τοπεί-
  ου, έμπρός στό μεγαλεΐο καί
  τό θησαυρό ποθ σκόρπισε
  στήν παραδεισένια αυτή γω
  νιά, πλούσιο θεικό χέρι.
  Ό πρόσχαρος καί εύγενι-
  κός κ. Καλλιατάκης μάς δέ
  χθηκε μέ τόση χαρά. Πλημ-
  μυρισμένος άπό φιλόξενα αί-
  σθήματα άνοιξε τούς κρου
  νοΰς τής παραγωγικτ)ς τού δυ
  ναμικότητος καί μάς πρόσφε
  ρε σθκα όλόδροσα καί άρω
  ματώδη, σταφύλια σπάνια,
  κηπουρικά καί ροδάκινα άξιο-
  ζήλευτα. Μας γύρισε κατό¬
  πιν στόν άγροτικό τού θησαυ¬
  ρό, καί στΐς πυκνές συστάδες
  των όπωροφόρων δένδρων
  τού. ΤΙ λεΐπει άπό τό θαϋμα
  αύτό τής καλλιεργείας, Καί
  ■ποιό δένδρο δέν είνε έκεΐ μέ¬
  σα, Άκόμη καί άνανάς ύπάρ
  χει. Άλλά τό δένδρο πού κυ-
  ριαρχεΐ είνε ή μανταρινιά.
  Κατάφορτες καί δλόδροσες
  κοπέλλες ή μανταρινιές καί
  ή ·πορτοκσλλιές τού, ύψώνουν
  ι ό μεγαλείον τους μέσα στήν
  παραδεισένια αυτή έκτασι.
  Μέ τό σούρουπο άφήκαμε
  μέ δίκαια θλΐψι τόν μικρόν αύ
  τό παράδεισο. Καί γυρίσαμε
  στήν Νεάπολι, την ώρα πού
  την τριγύριζαν τα σκοτάδια
  τής έπερχόμενης νύκτας.
  Στό πλνθύσιο καί άλησμόνη
  το τραπέζι πού μάς περΐμενε
  είς τό άρχοντικό τοθ φΐλου δι
  κηγόρου κ. Ευστρ. Τσιρακά-
  κη—πού τόσο φημΐζεται γιά
  τή φιλόξενο στέγη καί την ά
  νοιχτοκαρδωσύνη τού — γιά
  τόν αίσθηματισμό καί τό καλο
  πρααίρετο καί τό άφθονο ψυ-
  χικό ύλικό ποΰ βρΐσκει κάθε
  φιλοξενούμενος τής ,Νεαπόλε
  ως, στήν στέγη αυτή πού είνε
  καί μέγαρο καί άρχοντόσπι·
  το μαζύ— μιλήσαμε γιά δλα,
  άκόμη καί γιά τα έπιβλητικά
  καί χυμώδη ροδάκινα Καλλια-
  τάκη, άλλά πειό πολύ γιά τόν
  κοινό πόνο τής ωραίας κωμο¬
  πόλεως
  Τόν πόνο ποθ δημιουργεΐ,
  δχι πειά κανένα ζήτημα δρό-
  μου—τέτοιο ζήτημα δέν αφή¬
  κε άλυτο ό κ. Σφακιανάκης—
  δχι τό έδρικό ποθ απησχόλη¬
  σε κυβερνήσεις καί καταστά-
  σεις, άλλ' ή προσεχής άναχώ
  ρήσις τοθ πρωτοδΐκου κ. Γιαν
  νουράκου.
  Είνε τό θέμα τής ημέρας
  καί τής Νεαπόλεως άπ' άκρου
  είς άκρον αυτή ή άναχώρησις.
  Καί 6χι μόνον στό θερμό είς
  φιλοξενΐαν περιβάλλον τής οι¬
  κογενείας τοθ φιλτάτου κ. Τσι
  ρακάκη ήκούσαμε τό ΐδιο θέ¬
  μα, άλλ' δπου καί άν στα¬
  θήκαμε καί σ' δποιο μέρος μι¬
  λήσαμε μέ Νεαπολίτην.
  —Ξέρετε μάς φεύγει ό κ.
  Γιαννουράκος. Καί μάς φεύ¬
  γει δυσιυχώς τόσο σύντομα.
  Καί πράγματι φεύγει ό κ.
  Γιαννουράκος, άλλ' δχι άπό
  την Κρήτην. ΜετατΙθεται είς
  τό Ρέθυμνον.
  Άλλ' οί Νεαπολΐτες πού
  τόν άγάπησαν τόσον εκδηλα
  καί έμφαντικά, τόν θέλουν
  μόνιμο δικαστή τους καί συμ-
  πολΐτη τους. Τόν θέλουν δικό
  τους.
  Άλλά γιατί αϋτό τό φαινό¬
  μενον γενικής λατρεΐας ποός
  έ"να δικαστή πού έχει τό βαρύ-
  τεοο καθήκον ώς κορωνίδα
  είς την προοπτικήν τής κσθη-
  μερινής τού ζωής καί τελευ
  ταΐαν, είς σειράν άλλων υπο¬
  χρεώσεων, την κοσμικότητα,
  Απλούστατον: Ό κ. Γιαν¬
  νουράκος συνέζευξε καί συ-
  νεδύασε άν θέλετε την άτομι-
  κότητά τού μέ τό παρόν καί
  την πρόοδον τής κωμοπόλεως
  την οποίαν εκλήθη νά ύπηρε-
  τήση ώς δικαστής. Καί δέν
  περιωρίσθη είς τόν Ενα ρό¬
  λον τού ψυχροθ καί άπροσί
  τού λειτουργοϋ τής Θέμιδος.
  Έπεξετάθη καί είς τό £ργον
  τού πολιτισμένου άνθρώπου
  πού είμπορεΐ νά κάνη νυχθη
  μερόν τό καλόν, χωρίς νά
  κάνη καμμίαν αβαρίαν είς άλ
  λας έπιτακτικάς τού ύποχρε
  ώσεις, χωρίς νά εξασθενή τόν
  δικαστικόν άνθρωπον.
  Καί έθελουσΐως, άν έηιτρέ
  πεται ή έκφρασις, έπρωτοστά-
  τησε είς κάθε κίνησιν εκπο¬
  λιτιστικήν τοθ τόπου πού υ
  πηρέτει καί άβιάστως έθεσε
  την έμφυτον ψυχικήν τού κα¬
  λωσύνην, καί την δράσΐν τού
  είς την εξυπηρέτησιν φιλαν-
  θρωπικών σκοπών, έξωραίστι-
  κών έργων 'καί πάσης κινή
  σεως τιού έτεινε είς τό καλόν
  καί είς την πρόοδον τοθ τό¬
  που πού έζη.
  Μέ δυό λέξεις. Ό κ. Γιαν¬
  νουράκος ήγάπησε την Νεά¬
  πολιν. Καΐ την ήγάπησε άνε-
  πιτήδευτα. Τής έδωσε την
  πνοήν τού. Την στοργήν τού.
  Την ραφινάτην τού σκέψιν.
  Την ένεκολπώθη καί την ε-
  νοιωσε. Καί ειργάσθη γιά τό
  κάθε της ζήτημα. Καί έμόχθη-
  σε γιά νά δώση χρώμα είς
  τάς έκδηλώσεις της.
  Τώρα ποό φεογβι ή ίίεά.
  πόλις τοθ αποδίδει τα ϊσα.
  Θλΐβεται πού στερεΐται τοϋ
  έξαιρετικοΟ φίλου της. Λυπεΐ-
  ται πού χάνει τόν κοσμοπο-
  λΐτην εργάτην τοθ πνεφματος
  τής προόδου της. Τόν λα-
  'τρεύει...
  Ζ —
  ΤΟ ΣΟΥΔΙΊΊΚΟΝ
  ΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Αύγούστου (ι¬
  διαιτέρα υπηρεσία). —Τα παγκό
  σμιον ενδιαφέρον την στιγμήν αύ
  την στρέφεται πρός την Κεντρι¬
  κήν Ευρώπην 2που τό σουδιτικόν
  ζήτημα εδημιούργησε κατάστασιν
  είς άκρον κρίσιμον διά την εύρω-
  παικήν ειρήνην. Τα ίσπανικόν,
  παρ' δλην την όξύτητα είς την ο¬
  ποίαν εισήλθεν έκ νέου εσχάτως
  καί παρά τό δτι κρίνεται πίντοτε
  ώς σοβαρά έστία άπό την οποίαν
  ειμπορεί νά έξαπλωθή τό πθρ
  τοθ πολέμου είς ολόκληρον τόν
  κόσμον, έχει έν τούτοις παραμε
  ρισθή, προσωρινώς τουλάχιστον.
  Ιδιαιτέρως οί δπεύθονοι άγγλικοί
  καί γαλλικοί πολιτικοί κύκλοι έ-
  χουν ατρέψει δλην την προσοχήν
  των είς την Τσεχοσλοβακίαν. Ή
  αποστόλη τοθ λαρίου Ράναιμαν
  δέν επέτυχε μέχρι τής στιγμής
  τοθ σχοποΰ της. Καί έν τω μετα-
  ξύ παντοΐαι φήμαι εκυκλοφόρησαν
  περί προσφυγής είς την βίαν πρός
  λύσιν τοθ αουδιτικοΰ.
  Τό παρελθόν μάλιστα Σάββα
  τον εκυκλοφόρησεν εις Ηαρισί
  ου; ή είδησις 8τι ή ΓερμανΕα
  επρόκειτο νά έπιχειρήση την ή
  μέραν εκείνην πραξικοπηματι-
  κώς στρατιωτικήν εισβολήν είς
  Τσεχοσλοβακίαν. Καθώ; δμως
  απεκάλυψε τό Καί ντ' όρσαί,
  τό Γενικόν επιτελείον τοθ στρατοθ
  τής Γαλλίας έρωτηθέν σχετικώς,
  εβεβαίωσεν βτι δέν επρόκειτο
  νά γίνη τοιοθτον τί άφοθ οί
  Γάλλοι πράκτορες ουδέν σχε
  τικώς άνέφερον». Πάντως &1 φή
  μαι αύται έπέτειναν τάς ανησυ¬
  χίας τοθ κοινοθ, εδημιούργησαν
  δέ νευρικέτητα καί μεταξύ των
  | επισήμων κύκλων. Ή αυτή άνη
  ' συχία καί νευρικότης παρετηρή
  θη καί έν Λονδίνω καθ' α άνα
  φέρουν α.1 εκείθεν πληροφορίαι
  Αί άνησυχίαι δέ αυταί ύπηγό
  ρευσαν καί την έκφώνησιν τοθ
  βαρυσημάντου λόγου τοθ οέρ
  Τζών Σάιμον, διά τοθ όποίου
  καθωρίσθη σαφώς ή στάσις τής
  Αγγλίας Ιν,αντι των προβλημά
  των τής Κεντρικάς Εύρώπης
  καί έ£όθη μία σαφής προειδο
  ποίησις πρός δλον τόν κόσμον.
  Καί αί ϊδιαι έπίσης άνησυχίαι
  έγιναν άφορμή νά συγ^ληθή διά
  σήμερον εκτάκτως τό άγγλι
  κόν Υπουργικόν Συμβούλιον προ-
  κειμένου νά καθορισθή σαφέ
  στερον ή στάσις τής Μ. Βρετ¬
  τανίας έναντι των διεθνών γεγο
  νότων καί νά χαραχθή οριστι¬
  κώς ή περαιτέρω έξωτερική πό
  λιτική τής Κυβερνήσεως. Φαίνε
  ται δέ καθ δλας τάς Ειπαρχού
  σας σχετικώς ^αύροΜς πληροφο
  ρίας δτι ή Κυβέρνησις Τσάμπερ
  λαιν πεισθεΐσα περί τοθ ματαί
  ου τής, διαλλακτικής τακτικής
  την οποίαν ηκολούθησε μέχρι
  σήμερον θά έγκαινιάση πολιτικήν
  άποφασιστικής δράσεώς είς δλους
  τούς τομεΐς.
  Καί ή πολιτική αυτή θά εκδη¬
  λωθή έντονώτερον ευθύς μετά την
  λήψίν των άποφάσεων τοθ Υπουρ
  γικοθ Συμβουλίου, τοΰ έποίου ή
  8λως έκτακτος σΰγκλησις, θεωρεϊ-
  ται ώς ένδεικτική τής βαθείας
  κρίσεως πού συγκλονίζει τα θε
  μέλια τής εύρωπαικής είρήνης.
  Είναι αλλωστε Οποχρεωμένη ή
  Αγγλία νά καθορίση καί νά κα¬
  ταστήση γνωστήν την στάσιν της
  πρό τής συγκλήσεως τοθ έθνικοσο
  σιαλιστικοθ Συνεδρίου τής Νυρεμ
  βέργης πρό τοθ έποΕου, θεωρεΐται
  πιθανόν δτι δ καγκελλάριος Χί
  τλερ θά θελήση νά δημιουργήση
  Ιν γεγονός έξαιρετικής σημασίας
  διά την Γερμανίαν. Έκφράζεται
  βέ ή ελπίς βτι ό σαφής καθορι-
  σμος τής άγγλικής πολιτικης ίθά
  έπιδράση κατευναστικώς κ&ί θά
  επιφέρη ΰφεσιν ιίς ολόκληρον
  την Ευρώπην.
  ΝΕΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ
  ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
  Χθές ανεχώρησε διά την
  Μαλταν, πρός άνταπόδοσιν
  τής επισκέψεως τοϋ αγγλι¬
  κόν στόλου, μοΐρα έλληνι
  κων άντιτορπιλλικών. Τής
  άρχηγίδος δέ τοΰ στολίσκου
  έπιβαίνει καί ή Α.Β.Υ. ό
  Διάδοχος Παΰλος. Καί εί
  ναι τό γεγονός αύτό έν
  δεικτικόν τής έπισημότητος
  καί της σημασίας την ό- ]
  ποίαν έχει ή επίσκεψις αύ
  τή. Είναι ή καλυτέρα καί
  εύγλωττοτέρα απόδειξις των
  αίσθημάτων τής Ελλάδος
  πρός την κραταιάν θαλασσο
  κράτειραν, ή έπισημοτέρα πι
  στοποίηβις τής έγκαρδιότη
  τος των έλληνοαγγλιχών
  σχέσεων. Προσλαμβάνει δέ ]
  τό γεγονός τούτο άκόμη
  μεγαλυτέραν σημασίαν υπό
  τάς σημερινάς συνθήκας πού
  διατελή τό πολιτικόν καθε-
  στώς τής γηρασμένης Ήπεί
  ρου μας.
  Ή Ελλάς, χώρα κατ' έ
  ξοχήν ειρηνόφιλος έπιθυ
  μεΐ νά διατελή είς αγαθάς
  σχέσεις μέ δλας τάς χώρας.
  Καί τό κατώρθωσε. Μέ τα
  Βαλκάνια συνδέεται διά συμ-
  μαχικών δεσμών. Μέ την Ί
  ταλίαν διατηρεϊ εγκάρδιον
  φιλίαν. Καί μέ τάς μεγάλας
  δυτικάς δυνάμεις διατηρεϊ
  πάντοτε τάς είλικρινεστέρας
  σχέσεις πού εδημιούργησε
  ή μακρά παράδοσις. Ό ελ¬
  ληνικάς λ«ός ενθυμείται πάν
  τοτε μέ ευγνωμοσύνην πό
  οα όφβίλβι είς τα εύγενή
  αύτά έθνη. Ενθυμείται την
  μεγάλην ηθικήν καί ύλι-
  κήν συμβολήν των είς την
  άπελευθερωσίν τού άπό τόν
  ξενικον ζυγόν, είς την ε¬
  θνικήν τού παλιγγενεσίαν.
  Τοϋ τό ένθυμίζουν αλλωστε
  αυνεχώς οί κατεσπαρμένοΐ
  είς όλην τή ν χώραν τάφοι
  των εύγενών τέκνων τής
  Αγγλίας καί Γαλλίας πού
  ήλθον έδώ καί επολέμη¬
  σαν καί εθυσιάσθησαν καί
  προσεφέρθησαν όλοκαύτωμα
  είς τόν βωμόν τής Έλλη-
  νικής Ελευθερίας.
  Τοΰ τό ένθυμίζουν οί κοι-
  νοί άγώνες κατά τόν παγ
  κόσμιον πόλεμον. Καί ή ά
  νάμνησις όλων αυτών των
  γεγονότων πού φωτίζουν
  μέ την λάμψιν των την Ι
  στορίαν, χαλυβδώνει τούς
  δεσμούς πού τόν συνδέουν
  μ έ τα έθνη αύτά. Αύτοι οί
  δεσμοί, αυτή ή άρρηκτος
  φιλία έφεραν πρό καιροΰ
  τόν γαλλικόν στόλον είς τα
  έλληνικά ΰδατα. Οί ΐδιοι δέ
  σμοί φιλίας ωδήγησαν καί
  τόν αγγλικόν, πρό ολίγων
  μόλις ημερών είς τούς λ
  μένας μας. Τα ιδία αΐσθ'
  ματα κατευθύνουν τώρα κ
  τόν ιδικόν μας μικρόν σ
  λΐσκον είς την ναυτ»
  βάσιν τής Μεγάλης
  τανίας είς Μαλταν. '< ληνικός λαός προπέμΓ άντιτορπιλλικά μας, ι ται ζωηράν χαράν κο ται όπως αί σχέσεις μ την Άλβιόνα καί τάς ά. μεγάλας εύρωπαϊκάς δυ μεις διατηρηθούν αιωνίως έγκάρδιοι, εΐλίκρινεΐς, στβ- ναί. Ό κ. Ύπουργός. Άπό ημερών ευρίσκεται είς την νήσόν μας, περιοδεύ σας ήδη καί τούς τέσσαρας νομούς, ό ύπουργός των Έ σωτερικών κ. Δουρέντης. Δέν γεννάται δέ άμφιβολία δτι ή άφιξις καί περιοδεία τοθ κ. ύπουργοθ θά ϊχτ ώς άπο τέλεσμα την επίλυσιν πλεί¬ στων οσων ζητημάτων, των οποίων την μελέτην έκαμεν επιτοπίως. Έχει δέ πολλά ζητήματα ή Κρήτη, τής άπο κλειστικής άρμοδιότητος τοθ ύπουργεΐου των 'Εσωτερι- κών. προσετέθησαν καί 50 εισέτι δολλάρια τα όποΐα προσέ φερεν όμογενής. Άξΐζει νά έξαρθή καί τό γεγονος αύ τό ώς μία άκόμη ώραία πράξις ανθρωπίνης άλληλεγ γύης, ώς μΐα νέα ένδειξις άνωτέρου πραγματικά άνθρω πισμοό. Τό 45ον Σύνταγμα. Την προσέχη Δευτέραν, 5ην Σεπτεμβρίου, θά έορτάση τό 43ον Σύνταγμα Ήρακλεί ου την πολεμικήν ημέραν τού. Καί θά διεξαχθή ή έορ τή μέ συγκινητικήν κατάνυ ξιν. Διότι έκτός των ύπηρε τούντων ήδη αξιωματικών καί όπλιτών θά λάβουν είς αυτήν μέρος καί εφεδροι πά λαιοί πολεμισται. Καί θ' ά ναπολήσουν τάς ημέρας των σκληρών μαχών καί τώχ γιγαντισίων άγώνων είς την Δοϊράνην καί τα άλλα πό λεμικά πεδΐα τής Βορείου Ελλάδος καί τής Μικρα- σΐας. *** Διά τούς Αεπρούς. Καί άλλην συγκινητικήν έκ δήλωσιν των έν Άμερική Κρη των πρός τούς πάσχοντος ά δελφούς μας, πληροφορούμε θα. Τό συνέδριον τής Παγ- κρητικής Ενώσεως απεφάσισε την διάθεσιν 150 δολλαρίων διά την αγοράν κινηματο Ι γραφικής μηχανής προβολής Ι ταινιών διά την ψυχαγωγί αν των άποκλήρων τής τύ χης πού έχουν κλεισθή είς τόν βράχον τής Σπίνα Λόγ κάς. Είς τό ποσόν δέ αύτό Ή όδός Άκρίον. Σχετικώς μέ τό ζήτημα τής κατασκευής όδοθ άπό Άγίου Θωμά είς Λαράνι καί Άκρια διά τό οποίον κατ' έπανάλη ψιν έχομεν άσχοληθή", πληρο φορούμεθα ευχαρίστως, δτι πρόκειται νά μετσβοθν επί τό που έντός των ημερών ό νομο μηχανικάς κ. Καυγαλάκης με τα τοθ μηχανικοΟ τοθ έπαρχι ακοθ ταμεΐου όδοποιΐας κ. Χρυσουλάκη διά την μελετην καί χάραξιν τής όδοθ καί την καθοδήγησιν των κατοίκων πού προσφέρονται νά έργα σθοθν διά την διάνοιξίν της Γεννάται έπομένως ή βεβαία της δτι ή κατασκευή τής όδοθ αυτής πού θά εξυπηρετήση δέ κάδα πλουτοπαραγωγικών χω ρίων τής επαρχίας Μονοφα τσίου, θα συντελεσθή ταχέως. Ή όδός Φαιστού. Διά την ανάγκην τής κατα σκευής αμαξιτής όδοθ άπό τής κεντρικής άρτηρΐας Μεσσα ρας είς Φαιστόν, έχομεν γρά ψει κατ' επανάληψιν είς τό τιαρελθόν. Εύτυχώς δέ την α¬ νάγκην αυτήν άνεγνώρισε καί ή σημερινή κυβέρνησις καί δι έθεσε διά την κατασκευήν τής όδοθ διακοσίας χιλ. δραχμών. Πιστεύεται λοιπόν δτι τό έρ γον θά συντελεσθή ταχέως. Καί πρέπει πράγματι νά γίνη τουτο. Διότι ή Φαιστός συγ κεντρώνει πλήθος ξένων επι σκεπτών άρχαιοφΐλων καί επι στημόνων καθηγητών τής άρ χαιολογίας, πού ταλαιπωροθν τσι σήμερον διά ν* άνεβοθν είς τόν λόφον δπου κείται. Μέ τόν άμαξιτόν δέ δρόμον καί μέ τόν θαυμάσιον ξενώνά της, ή Φαιστός θά προσελκύ¬ ση περισσοτέρους άκόμη ξέ· νους είς τό μέλλο ν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμε
  ρον τό κινηματογοαφικόν άρι-
  στούργημα: «Δέν χσρεύω πειβ'.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ» —Σήμε¬
  ρον: «Πρωταθλητής μέ τό στα-
  νιό». Μέ τόν Τίόε Μπράουν
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΕΟΑΜΕΙΝΟΊΑΣ
  Ή τελειοτέρα Έλληνι-
  κή όμιλοΰσα ταινία πού
  έγινε μέχρι σήμερον. Με
  γάλή μουσιχή κωμωδία
  μέ τούς πιό λαοφιλεΐς ή·
  θοποιούς τής Έλληνικής
  σκηνής:
  Παρασκευάν ΟΙ-
  κονόμου, "Ανναν—
  Μαρΐκαν Καλουτά
  (Καλουτάκια),Μαυ-
  ρέαν, Τζένην Άρ-
  σένη,Αιανέλον, Τζι
  νιόλην κ. λ. π.
  Ο ΔΟΚΤΩΡ
  ΕΠΑΜΕΙΝΩ ΝΔ ΑΣ
  Είναι έφάμιλλη των
  Εύρωπαΐκών ταινιών.
  ΑΥΡΙΟΝ 2ΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον ή
  τελευταία καί ωραιοτέρα
  'ημιβΜργία των ΦΡΕΝΤ
  Σ5ΤΑ1Ρ, ΤΖ1ΝΤΖΕΡ
  )Τ2ΕΡ2:
  χορευο
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ!
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  Ιναντι Αγ. Τίτου
  ΈκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβανει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοαπμάτων τοϋ
  στβματος (ούλίτιδος, καχοαμί-
  κς) συμφωνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστημης.
  Έπίσης όύοντοστοιχίας καί
  κβρώνες έκ διαφόρων μετάλ-
  λων—κορώνες έκ ποροβλάνης.
  'Επαναφβρά τελείως άνώδυ
  νος των στρεβλοφυών οδόν¬
  των είς την κανονικήν αυτών
  θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Άριθμό; 12671
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλεί¬
  ου Ε&ατράτιος θεοδώρου Γαρεφα¬
  λάκης έν Ηρακλείω έδρεύων καί
  κατοικών:
  Προσκαλώ την έπισπεύδουσαν Έθνι
  κήν Κτηματικήν Τράπεζαν τής
  Ελλάδος, τώ Ελληνικόν Δημόσι
  όν, την Άγροτικήν Τράπεζαν τής
  Ελλάδος ώς καί πάντα άλλον έ-
  χοντα τυχόν αξιώσεις επί τοθ έκ
  δραχμων δέκα χιλιάδων (10 000)
  έχπλειστηριάσματος τοθ κατά την
  ύπ' αριθμόν 12(307 υπό χθεσινήν
  χρονολογίαν Έκθεσιν μου Άνα-
  γκαστικοθ πλειστηριασμοθ, έκποιη
  θέντων άκινήτων τής Μαρίας χή
  ρας Δημητρίου Περάκη τό γένος
  Ιωάννου Γαρεφαλάκη κάτοικον,
  ϋΐονής Μαλεβυζίου 2πως προσαγά-
  γωσι παρά τώ άρμοδίφ δικαστη-
  ρίφ παρ' ψ γενησεται ή κατάτα-
  ξις έντός τής νομίμου προθεσμίας
  τούς τίτλους καί τα λοιπά των ά-
  ξιώσεών των Ιγγραφα δικαιολογη·
  τικά καθ' ίσον ή έκπρόθεσμος
  τούτων προσαγωγή έσεται άπαρά-
  δεκτος. Εγένετο έν 'Ήρακλείψ
  Κρήτης σήμερον την «{κοστήν έ
  νάτην τοθ μηνός Αύγθύστου τοθ
  χιλιοστοθ ένεακοσιοστοθ τριακο-
  στοθ έγδόου (1938) ίτους ημέραν
  Δευτέραν καί έν τώ ενταύθα καί
  παρά την οδόν «Χάνδακα;» ίδιο-
  κτήτφ ΣυμρΌλαιογραφείφ μου δι'
  ήν είσπρακτέα τέλη καί δικαίω-
  τα δραχμαΐ εκατόν πίνΐε καί
  εγράφη παρ' έμοθ.
  δ Συμβολαιογράφος.
  Ι Τ. £.) Ε.®, Γαρεφαλάκης
  Άκριβές αντίγραφον Έν 'Ηρα
  χλείψ αύβημιρ&ν
  Ό 2υμ6ολαιογράφοί
  Β. Φ. Γλ
  ΜΙΑΤΡΑΠΚΗ
  8ΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ό θρίαμβος των ανθέων
  511ον
  Ό πρόεδρος άπέφυγε τό
  πολιτικόν μέρος τής δΐκης καί
  περιώρισε τό πάν είς μίαν κα
  τηγορΐαν. Δέν ήρωτήθησαν οί
  ενορκοι, εάν εθεώρουν την Μα
  ρ(αν—Άντουανέττα ώς σπά-
  τςΐλον, εκφυλον, μοιχαλίδα,
  άλλά εάν ή τέως βασίλισσα
  ήτο έ'νοχος ώς διατηροθσα
  σχέσεις μέ τό εξωτερικόν καί
  ώς εύχηθεϊσα την νίκην των
  έχθρικών δπλων καί την επα¬
  νάστασιν είς τό εσωτερικόν.
  ι "=
  θά ύπογραμμισω σήμερα, ώς . πες, ζώνες, μπρασελέ, ντεκολ'
  πολΰ χαρακτηριστικόν τής στιγ- τέ φοοεμάτων, κομυώσεις, κάμω-
  μής, την μεγάλη έπικράτησι τής μενά άπό Φύλλα μετάλλινα μέ κα
  άνθένιας γοτρνιτούρας. Ι ταπληκτική άπομίμησι τής φυσε-
  Δέν είνε μόνον τα καπέλλα, ως .
  άλλά καί τα φορέματα κσί δλα τα | Περιμένοντας νά φορέσετε την
  ίξαρτήματα τής κομψότητος πού , άνθένια τόκα-ή οποία θά ά<μα έπωφελοΰνται άπό την γοητευτι-ιση επί μερικές έβδοαάδες και κήν αυτή εύδοκίμησιν. ' ή όποία ΘΑ είνε ίσως άνάμικτη Μερικές μεγάλες παρισινές μέ φροθτα τοΰ φθινοπώρου, ιδίως «μονταΐν» ετόλμησαν νά φορέ-1 σταφύλια—μην διστάσετε νά καρ σουν άνθη δροσεοά, άληθινά άν- φώσετε είς τα μαλλιά σας, γιά θη, επί των βραδυνών φορε-, τόν χορό, Βνα ώραιο μπουκέτο μάτων των και επί των κα- άπά άνθη ή μερικα άνθισμένα χτε πέλλων περιπάτου. Ή ίί>έα Ιθε· Ι νάκια...
  ωρήθη τόσον ώραία, πού οί κυ·
  ρίες αύτές άπέκτησαν ευθύς πολ
  λάς άντανωνιστρίας Άλλ' ετει
  δή τα φυσικα άνθη μαραίνονται
  πολϋ γρήγορα, επεκράτησε ώς
  Ήτο λοιπόν άπό νομικής ά- ώφελιμώτερον καί περισσότερον
  ' «^"ν» " = , ν ίττρακτικόν, νά φοριεται μιά γιρ·
  πόψεως ενοχος προδοσίας. Χω λ£ντα< ένα μπουκέτο ή μία τού ρΐς άμφιβολία—καί έκεΤ έστη-'ψα άπό άνθη τεχνητά κατά τε. ρίχθη ή δΐκη—ήτο άπό από¬ ψεως καθαρώς δημοκρατικής. Αναμφισβητήτως ευρίσκετο είς σχέσεις μέ τόν εχθρόν. Καί κατέστη πραγματικώς έ'¬ νοχος έσχάτης προδοσίας διό¬ τι παρέδωσε είς τόν πρεσβευ¬ τήν τής Αυστρίας τα σχέδια τής στρατιωτικής εκθέσεως τής Γαλλΐας καί έχρησιμοποΐ- ησε παν νόμιμον καί παράνο μόν μέσον ικανόν ν>ά αποδώ¬
  ση τόν θρόνον κσί την ελευ¬
  θερίαν είς τόν σύζυγον της.
  Ή κατηγορΐα ήτο λοιπόν βά-
  σιμος. Άλλά δέν απεδείχθη
  κατ' ουδένα λόγον καί αυτή
  ήτο ή άδυνσμΐα τής δΐκης. Σή
  μερον δμως Ιχουν δημοσιευ¬
  θή τα διάφορα έίγγρσφα τα
  όποϊα άποδεικνύουν χωρίς
  αμφιβολίαν την ένοχήν τής
  Μαρίας—Άντουανέττας. "Υ-
  πάρχουν είς τα έθνικά άρχεΐα
  τής Βιέννης. Ή δ(κη δμως έ-
  γινε είς τό Παρΐσι την 16ην
  Όκτωβρίου 1735 καί την επο¬
  χήν εκείνην ό δημόσιος κατή-
  γορος δέν εΤχε είς την διάθε-
  σ(ν τού κανέν άπό αύτά τα
  εγγραφα
  (συνρχ(ζεται) !
  φ η χη
  λείαν άπομίμησιν των φυσικών
  Είς την συλλογήν τής Μάγγυ
  ΡούΦ, ενσς μεγάλος άριθμός φο
  ρεμάτων, τόσον διά τό βράδυ
  δσον καί δια τίς έπίσημες απο-
  γευυατινές ώρες, παρουσιάζει πε-
  ριωρισμένα ντεκολτέ άλλ' άφθό-
  νως γαρνιρισμένα μέ νιρλάντες
  άπό όίυθπ. ώσάν βαρεία κολλιέ,
  συλλεγμένα είς τούς κήπους..
  Γιρλάντες άπό πασχαλιές μπλέ
  ή μώβ, ρόδα, μιμόζες ή άνθη τού
  άγροΰ. Τα κοσμήματα άντικατε-
  στησαν στεφάνια άπό άνθη
  Άνθη ή φυλλώματα, Είς την
  συλλογήν τής Σιατιαρέλλι, τό
  φύλλον ύπερίσχυσε άπό τό άν-
  θος- Συναντοθμε φορέματα, κά
  Ό τελευταίας αύτός νεωτερι
  σμός είνε πραγματικά ΰπέροχος.
  Ξεύρετε ότι τό υικρό χτενακι έ
  καμε πάλιν την εμφάνισιν τουά
  πό την αρχήν τής θερινής σαιζόν
  "Εγινε έκ νέου απαραίτητον έξ
  αΐτίας των άνασηκωμένων επ
  τοΰ τραχήλου κσί των κροτόίφων,
  μαλλιώνσας. Τίποτε περισσότερον
  ένδεδειγμένο κα ϊντονο είς_ τάς
  τάσεις τής μόδαο, άπό τοΰ νά
  στολΐσης τα χτένια αϋτά μέ μι
  κρά άνθη άπό πλαστική ούσία
  Ή άπλουστέρα χτενισια γαρνΓρε
  ται θαυμασία μέ £να τέτοιο χτένι
  Μπορεΐτε να φορέσετε τα μι
  κρά αύτά χτέν.α καί τα φατνται
  ζί κολλιέ τα όποία σδς άνέφερα
  επί φορεμάτων άπό πικέ, τουάλ
  λινόν...
  Σκεφθήτε λοιπόν τα έξαρτήμα
  τα αύτά, δεσποινίδες, έαν θέλε
  τε να δώσετε νέον θελγητρον είς
  τις τουαλέττες σας.
  ή Ντιοτεγκέ
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό βλ« τα καταοτήματα καί αϋτά
  άκέμη των έπαρχιών ταίς κλωσταΐς Μάρκας «Σταύρος».
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των άμ-
  πελοκτημόνων τοϋ Νομοΰ Η¬
  ρακλείου δτι ή Άγροτική Τρά
  πεζα κατά την ερχομένην
  καλλιεργητικήν περίοδον 1938
  —1939 θά προμηθευθή είς
  τούς επιθυμούντας θείον καί
  θειϊκόν χαλκόν, έφ' δσον θά
  δηλώσωσι την άναγκαιοϋσαν
  αυτοίς ποσότητα μέχρι της
  12ης ΣεπτεμβρΙου έ. έ. τό βρα
  δύτερον.
  'Επειδή ή παραγγελΐα είς τό
  εξωτερικόν θά ενεργηθή εφέ¬
  τος ενωρίτερον, δέον όπως
  έντός τής ανωτέρω προθεσμί
  άς δηλωθοθν αί άναγκαιοθ-
  σαι είς έκαστον ποσότητας,
  διότι είς ουδένα απολύτως
  μή δηλώσαντα μέχρι τής άνω
  τασσομένης προθεσμίας θέλο
  μέν χορηγήση τοιαϋτα ειδή
  διότι ή παρσγγελία θά ίνερ
  γηθή επί τή βάσει των μέχρ
  τής ημέρας ταύτης, δηλώσεων
  Αί δηλώσεις θά ύπογράφων
  ται είς τα γραφεϊα τοθ υπο
  καταστήματος καί των Κοινο
  τήτων τοϋ ΝομοΟ υπό των
  μεμονωμένων, καί είς τα γρα
  φεΐα των Γεωργικών Συνεται
  ρισμών υπό των συνεταιρισμέ
  νων.
  Έν Ηρακλείω τή 27 Αύγού
  στου 1938
  (Έκ" των γραφείων τοΰ υπο
  καταστήματος τής ΑΤΕ)
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Άστρι
  προκηρύσσει ψ»
  νεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν
  διά την πρθΌ|ήκην μιάς αιθού¬
  σης είςτό Δημοτικόν Σχολείον
  Άστριτήίου την Ηην Σεπτεμβρίου
  έ. 2. ημέραν Πέμπτην καί ώραν
  11—12 έχ τώ γραφείφ τοΰ κ. Έ
  πιθεωρητοθ των Δημοτικών Σχο¬
  λείων Πεδιάδος.
  Οί βοοι εΝαι κατατεθειμένοι
  είς τό γραφείον τοθ κ. Έπιθεω-
  ρητοθ ένθα οί βουλόμενοι δύναν¬
  ται νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ' ε¬
  κάστην άπδ 10—12 π. μ. Τό Ιρ-
  γον προυπελογίσθη είς 37 χιλ.
  δρ Πνονται δεκτοί έργολάβοι πά¬
  σης τάξεως χαί έμπειροτέχναι μέ
  έγγυοδοσίαν 4 χιλ. δρ. κατατι-
  θεμίνων είς τό ταμείον Παρακα¬
  ταθήκην χαί δανείων Πας μειοδό-
  της δέον νά είνε ίφοδιασμίνος μέ
  τα νόμιμι πιστοποιητιχά.
  Έν Άσΐριτσίφ τ^) 29)8)938
  Ό Πρόιδρος
  Έμμ, Χ«λκ««ί«χΐ)ί
  "Ητοι σβυγάκια, τρυπώματα κιθάρας, καρόλια κεντιίμα-
  τος, κουβάρβς, Νουλινβ, Κοτόν πβρλέ, Βαμβακάκια, κου-
  βάρες κβντηματοξ κ. λ.· π. "θλ* τα ώς άνω ΐϊύη ίΐναι ά·
  φθάστβυ ποιότητος, καί χρωμάτων ήγγυημένων καί στβρβ-
  ών. Μία δοκιμη θά αχς πειεο όια την άνωτερότητα των
  κλωοτών της μάρκα; <ι£ταυρος.» Άντιπρόαωιτος ώιά τούς Νομβυς Ηρακλείου—Λαβηβίου: Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ ■ εΐΜειειει ■««■■■"■ κοΜ «*·ι·εεε«αι·«εί». ι, Ή Σχολιχή Έφορεία ΐσίου Πεδιάδος Πσράρτημσ έργοστασίου Βσπτιστικών — Στεφάνων ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Μοϊρες ~! ΙΒ. Ειδοποιούμεν την αξιότιμον πελατείαν μας ότι έπλουτίσαμεν τό έν Μοϊρες ύποκαταστημά μας μέ ολα τα ειδή προικών ήτοι: Κουβερτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬ τες, μαξιλάρια κ. λ. π. Έπίσης μέ μεγάλην συλλογήν γυναικείων καί παιδικών φορεμάτων. ■ ■■■■■■■■«■■■■■·*■<■■■■■■*■·■■■■■: ■ ■■■·—ιαπΙ ί Μόνον μέ τό θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν διά Π ε ι ρ.α ι ά (οί 12 ώρες). Ταχύτης 14 μ»λλί<χν.—'Ανβαις -'Αισμός.
  — Νά λέμε την άλήθεια ό έφε
  τεινός Αύγουστος επήγε θσυμά
  σία ή σχεδόν καί διά την θε
  ρινήν κίνησιν καί διά την ιΐαρβ
  γωγήν.
  — Είδικώς διά την τελευταίαν
  άξίζουν κατά τούς ένδιαψερομέ
  νους καί εΰσημα άκόμη είς τόν
  Αυγουστον1
  —Είς τοΰ Πουλακάκη συνεχίζε
  ται καί σήμερον ή προβολήτης
  έξαιρετικής δηυιουργΐας τού ,με
  γάλου χορευτοΰ Φρέντ "Ασταιρ
  καί τής αΐθερίας Τζίντζερ Ρό
  τζερς: «Δέν χορεύω τΐειά».
  —Είς τόν Άπόλλωνα συνεχίζε
  ται μέ συρροήν κόσμου ό «Πρω
  ταθλητής μέ τό στανιό» μέ τόν
  άμίμητον Τζόε Μπράουν.
  ό Ρ*πβρτ«ρ
  Αύριον, ό άνατολίτικος
  Κολοσσός:
  Μέ τβν ΕΝΤΥ ΚΑΝΤΩΡ ι
  άπβγευματινή ώρα 7
  1)2 μ. μ.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ άπό οήμιρον
  ή δίδεται πρός καλλιέργειαν μέ
  1 συμφέροντας δρους λαχανόκηπος
  { δέκα στρεμμάτων μέ σπίτι διά
  ' τόν κηπουρόν, τελείας ποτιστι-
  κάς έγκαταστάσεις καί όρνιθοτρο-
  φεΐον. Πληροφορίαι παρά τώ στρα
  τηγώ κ. Κατεχάκη κβϊθ' εκάστην
  7-8 μ. μ.
  Γιαλίζετε
  τα παπούτσια
  σας μέ
  βάφει, γιαλίζει καί διατη-
  ρεΐ τό δέρμα.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Μαγαζείον
  είς την πλατείαν ΛεμπλΐτζίοΊκα
  (6&1ζ Άγιοστεφανιτών). Πληρο¬
  φορίαι η«ρά τφ Αλχψ. χ. Μί^
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  387βν
  ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ
  Η ΠΑΤΡΟΜΜΙΝΕΤΑ
  Α'.
  Ή ύπβνβμος καί οί ύπονομβπβιοί.
  "Απασαι αί άνθρώπιναι κοινωνΐαι έχουσι καί τα
  ύποχθόνια αυτών. Τό κοινωνικόν εδαφος είνε παν-
  ταχόσε ύπεσκαμμένον πού μέν πρός καλόν, πού δέ
  πρός κακόν. Ύπάρχουσιν ύπόνομοι άνώτερσι καί ύ·
  πόνομοι βαθύτεραι.
  Κατά τόν παρελθόντα αίώνα, ή Έγκυκλοπαι
  δε(α ήτον όπόνομος καί αυτή, άλλά σχεδόν φανε
  ρά. Ή άχλύς, ή σκοτεινή αυτή κυοφόρος τοθ άρχι
  κου χριστιανισμοθ, ευκαιρίαν μόνον περιέμενεν, ίνα
  υπό τούς Καίσαρος διαρραγή καί πληρώση φωτός
  τό ανθρώπινον γένος. Διότι έντός τής (εράς άχλύος
  ύπολανθάνει φώς. Τα ήφαΐστεια γέμουσι σκότους,
  πλήν σκότους, έπιδεχομένου άναρρΐπισιν φλογών.
  Πάσα λάβα πρώτον άναφαίνεται έρεβή. Αί κα
  τακόμβαι, δπου έτελέσθη ή πρώτη έν Ρωμη χριστια
  νίκη λειτουργΐα, δέν ήσαν μόνον τής Ρώμης άλλά
  καί τής έσπερίας Εύρώπης δλης τα ϋποχθόνια.
  Υπό την κοινωνικήν δημιουργίαν υπάρχουσι
  παντοΐα χάσματα· κοΐλα μέρη" ύπόνομοι. Ύπάρχει
  ή θρησκευτική ύπόνομος, ή οίκονομική ύπόνομος, ή
  έπαναστατική ύπόνομος. Καί ό μέν σκάπτει διά τής
  ΐδέας, δ δέ διά των αριθμών, ό δέ διά τής όργής.
  Άπό τής μιάς ύπονόμου είς την άλλην καλοΰσιν
  αλλήλους οί έργαζόμενοι καί άνταποκρίνονται. Αί
  ουτοπίαι χωροΰσιν ύποχθονίως, έντός όχετών δια
  κλαδιζομένων πανταχόσε. 'Ενίοτε συναντώνται καί
  συγχέονται. Ό Ρουσσώ δανεΐζει την βακτηρΐαν τού
  είς τόν Διογένην δανείζοντα τόν λύχνον τού είς
  τόν Ρουσοώ. "Εστίν δτε δέ καί άντικρούονται κοί
  συμπσλαίουν. Ό Καλβΐνος άρπάζει τόν Σοκΐνον
  άπό τής κάμης. Ουδέν δμως κωλύει ουδέ διακόπτει
  την σκόπιμον στάσιν δλων των ένεργειών τούτων,
  μεταμορφουσών εγκαίρως τα άνω διά των κάτω,
  καί τα έκτός διά των έντός" άπειρος, όδηλος, μυρ-
  μηκιώδης κίνησις. Ή δέ κοινωνία μόλις Ιχει (δέον
  περί τής ύποσκσφής ταύτης, ήτις αφίνουσα άνέπα
  φόν την επιφάνειαν αυτής, τόν φλοιόν, τής άλλοιοϊ
  τα έντόσθια. "Οσαι τάξεις ύποχθονίων, τόσαι έργα
  σΐαι διάφοροι, τόσαι διάφοροι έξορύξεις. ΤΙ δέ προ
  κύπτει έκ τούτων δλων των βαθειών άναοκαφών;
  Τό μέλλον.
  "Οσον βαθύτερον προχωρεϊς, τόσον οί εργάται
  είνε μυστηριωδέστεροι. Μέχρι τινός βαθμοθ, δν ό
  κοινωνικάς φιλόσοφος δισγινώσκει ή έργασΐα είνε
  κσλή. Έπέκεινσ τοθ βαθμοθ τούτου, ή εργασία εί¬
  νε μικτή καί άμφίβολος, καθΐσταται δέ κατωτέρω
  τρομερά. Άπό τινος βάθους καί κάτω, τό πνεϋμα
  τοϋ πολιτισμοϋ δέν δύναται νά είσδύση είς τάς α¬
  νασκαφάς* θά υπερέβαινε ι ό όριον, μέχρις ου ευρί¬
  σκει ό άνθρωπος άναπνοήν πιθανόν δτι εκείθεν
  καί κάτω άρχεται ή χώρα των τεράτων.
  Είνε παράδοξος ή κατιοθσα κλΐμαξ" εκάστη των
  βαθμίδων αυτής φέρει είς κατώγειον, δπου ή φιλο
  σόφια δύναται νά βάλη τόν πόδα, καί δπου άπαν-
  τάταΐ τις των έργατών έκείνων, των ότε μέν θείων,
  δτέ δέ σατανικών. Κάτω τοθ Χουσίου, ό Λούθηρος"
  κάτω τοθ Λουθήρου, ό Καρτέσιος· κάτω τοθ Καρ-
  τερΐου, ό Βολταΐρος' κάτω τοθ Βολταίρου, ό Κονδο-
  σέρτος' κάτω τοΰ Κονδοσέρτου, 6 Ροβεσπιέρος' κά
  τω τοθ Ροβεσπιέρου, ό Μαράτος' κάτω τοθ Μαρα
  τού ό Βαβέρος καί ου τω καθεξής.
  (συνεχΐζεται)
  ^*·—ρ*^·^
  ι
  Εφέτος ή χρονιά είνε δψιμη καί ό
  κίνδυνος τής βροχής έπικρέμαται άμε¬
  σος γιά την σταφΐδα σας.
  Τώρα ποθ ό Άσφαλιστικός κολοσσός:
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΫΔ
  σάς έξασφαλίζει άπό τόν κίνδυνον
  αυτόν, μην άψήσετε τό προϊόν σας ά-
  νασφάλιστον.
  Σπεύσατε ν' άσφαλίσετε την σταφί-
  δα σας δπως έκαμαν ήδη δλοι οί προ-
  νοητικοί άμπελοκτήμονες.
  Άντιπρόσωποι σταφιδ*σφαλειών Άγγλι-
  κοϋ Λοΰδ:
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Έναντι Έβνιχπς Τραπέζης
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή· πελατείαν τού ότι
  σιαθέτει σοθμες δλων των τιοιστήτων.
  ΚΡΑΣ1Α ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα ολων.
  ' Ε γκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι* έκεΐνους πού σέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι/ δλους.
  ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΤΑΞΙΔΙ
  Β'.
  Οί πεταλουίίτσες περνοΰν τό
  Γιβραλτάρ καί σκορποΰν, πρός
  την Ισπανίαν, δπου δμω; δέν
  μένουν, διότι συνεχίζουν πρός
  βορράν. Τα Πυρηναΐα δέν τάς
  στχματοΰν. Άοιάφοροι διά κάθε
  έλεγχον πού έφαρμόζεται συνε
  πεία τοϋ έμφιΑΙου πολέμου τής
  Ίσπανίας είς τα γαλλοϊσπανι·
  χά σύνορα, περνοθν τα Πυρη-
  ναία. ΤΙ ώραία καΐ τί πράσι
  νη είνε ή Γαλλία ποΰ άνοίγεται
  είς τό πτερωτόν σμήνός των! Δρο
  σίζονται στά ποτάμια της, καί ΰ
  στερα, κατεαθυνόμεναι διαρκώς
  πρός βορράν, φθάνουν είς την
  θολήν θάλασσαν τής Μάγχης.
  Την περνοθν κχΐ φθάνουν είς
  την Αγγλίαν. Τό αμήνός των,
  καθ' οδόν έχει άραιώσει Έν το
  σούιφ πολλαί φθάνουν είς την
  Σκωτίαν, προχωροθν άκόμη 6ο
  ρειόιερον, ιω; τάς Σβρΐδας κα!
  τάς νήαους Σέτλανδ, καί φθάνουν
  σχεδάν Ιιος τόν πολικόν κύκλον.
  Άλλοι κλάδοι των—Ικεί πού ή
  στρατιά των έδιχάσθη επάνω άιτό
  τα μεσογειαχά παράλια—περνοθν
  τάς Άλπεις καί την Έλβετίαν,
  ξεχύνονται είς την Γερμανίαν.
  Τα Ιχνη των χανονται. Νάναι τ5
  χά οί ϊδιες πού πετοθν πάνω
  άπύ την Ρωσσίαν, τό θιβέτ, την
  Σιβηρίαν, καί πηγαίνουν ν' άνα
  καλόψουν την Αμερικήν περ
  νώντας άπό τάς Άλεούτας νή
  αους;
  ΤΕΧΝΗΤΗ ΤΡΟΦΗ
  Α'.
  Έγράψαμε καί άλλοτε γιά τό
  ζήτημα αύτό. Μιά συζήτησις πού
  έγινε τελευταίως στόν άγγλικό
  τύπο, μάς προτρέπει νά έπανέλ
  θωμεν καί πάλιν. Οί είδικοί
  μάς βεβαιώνουν μέ τόν πιό κατη
  γορηματικόν τρόπον, δτι έντός ό
  λίγου ή χημεία θά έχη κατορ
  θώση νά κατασκευάση τεχνητες
  τροφές κι' ό χημικός θά μπορ$
  νά συγκεντρώση στά χέρια τού δ
  λες τίς άνάγκες τής διατροφής
  μας. Οί σοφοί τοθ κόσμου πού
  μελετοΰν τό ζήτημα δέν όμιλοθν
  δέν άφίνουν νά γνωσθοθν πολλά
  πράγματα άπό τάς ερεύνας των.
  Γι' αύτό, μάς βεδαιώνουν, τό
  πολύ κοινόν Εέν ξέρει δτι σέ
  λίγο καιρό θά ήμπορή νά ζήση
  μέ τεχνητές τροφές, τίς οποίες
  αυτή τή στιγμή έτοιμάζουν στά
  χημικά έργαστήρια τής Άγγλί
  άς, τής Άμερικής, τής Γαλλίας
  καί τής Ρωσίας. Άλλά καί σή
  μερά άκόμη ή χημεία κατώρθω
  σε νά κατασκευάζη τεχνητές τρο
  φές πού, 5πως λένε, έ χούν δλες
  τίς θρεπτικές ίδιότητες των φυ
  σικών τροφών. ΈκεΙνο ποΰ λεί
  πει δμως ως την ώρα άπό τίς
  τροφές αύτές είνε ή είδική γεΰ
  οις, πού Ικτδς άπό την πείνα
  τραβά τοΰς άνθρώπους.
  "Οπως είνε γνωστόν, τό άνθρώ
  πινον αώμα ίχει άνάγκη γιά
  νά συντηρηθ1^ στή ζωή τριών
  ούσιωδών στοιχείων. Τοθ λίπους,
  των υδατανθράκων—ζάχαρι όίμι
  λον καί τής πρωτεΐνης—δλα τα
  λευκωματώδη εΐδη· τό τεχνητόν
  λίπ-ς είνε πολύ εϋκολο νά γί¬
  νη χημικώς.
  (συνβχ(ζεΐαι)
  Ψ
  Έκτ6ς Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάζον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΛΡΔΑΚΗ
  Γπλίβ. 5-41
  Άριθμός 5652.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  προγράμματος πλειστηριασμοΟ
  ακινήτου
  Ό Συμβολαιογράφος Άρχα
  νών Νικόλαος Άντωνίου
  Μαυρογιάννης έδρεΰων καί
  κατοικών έν "Επάνω Άρχά
  ναις Τεμένους.
  Δηλοποιώ δτι:
  "Εκτίθημι είς δημόσιον α¬
  ναγκαστικόν πλειστηριασμόν
  τα έπόμενα άκίνητα κτήματα
  τοϋ καταδιωκομένου όφειλέ-
  του Δημητρίου "Εμμανουήλ
  Μαρκομανωλάκη κατοίκου
  Άνω Αρχανών Τεμένους κεί-
  μενα είς την περιφέρειαν τοΰ
  ΕΙρηνοδικείου "Αρχανών ήτοι:
  Α'. είς την περιφέρειαν τοθ
  χωρίου Κουνάβους, όμωνύμου
  Κοινότητος. 1) Είς θέσιν «Δο
  λυσταριά» άμπελον τοθ εΤδους
  σουλτανί εκτάσεως ενός στρέμ
  ματος, συνορεύουσαν κτήμα¬
  σιν Έμμ. Άρναουτάκη, νοτί
  ως Σταύρου Άγογλωσσάκη,
  δυτικώς Παύλου Πολάκη, βο¬
  ρείως Δράκου Γιαννιδάκη. Β.'
  Είς την περιφέρειαν τοό χω¬
  ρίου Αρχανών, όμωνύμου Κοι
  νότητος. 2) Είς θέσιν «Πέτρο
  κοπιά» άμπελον εϊδους κοτσι
  φάλι εκτάσεως 3 στρεμμάτων,
  συνορεύουσσν κτήμασιν ανα¬
  τολικώς δρόμω άγροτικώ, νο¬
  τίως Μιχαήλ Βλαχάκη, δυτι¬
  κώς καί βορείως κληρονόμων
  Ιωάννου Μαρκομανωλάκη. 3)
  Είς θέσιν «"Αγ. Ιωάννης» κρε
  βατΐναν ραζακιά μέ στύλους
  Ι εκτάσεως 3)4 τοθ στρέμματος
  ώς καί άμπελον τοθ εΤδους
  (πετραχλάδι εκτάσεως 3)4 τοθ
  στρέμματος συνορεύουσαν κτή
  ' μασιν ανατολικώς Νικολάου
  Φαηουδάκη, νοτίως Νικολά-
  ου Βλαστουδάκη, δυτικώς
  Ιωάννου Κυπριωτάκη καί βο
  ρεΐως Έμμαν. Ντουντουδά-
  κη. 4) Είς θέσιν «Καταλαγα-
  ριανή Κεφάλα» άμπελον τοθ
  εϊδους κοτσιφάλι καί μαντη
  λάρι εκτάσεως 3 στρεμμάτων,
  συνορεύουσαν κτήμασιν άνα
  τολικώς Άγγελικής Ρεθεμνιω
  τάκη, καί κληρονόμων Ι'εωρ
  γίου Π. Ν. Ψαλτάκη, νοτίως
  δρόμω άγροτικώ καί κλήρον.
  Π. Ν. Ψαλτάκη καί δυτικώς
  καί βορείως Γεωργίου Καπε
  τανάκη καί 5) Είς θέσιν «Κάμ
  πος» κρεββατίναν ραζακιά μέ
  στύλους εκτάσεως ενός στρέμ
  ματος, συνορεύουσαν κτήμα-
  σι Νικολάου Μαυρογιάννη,
  Έμμ. Δουνδουλάκη, δημοσία
  άμαξιτή οδώ καί δυτικώς Εύ
  αγγέλου Χ" Ν. Λυδάκη, τή
  έπισπεύσει τής ένυποθήκου δα
  νειστρίας Έθνικής Κτηματι-
  κης Τραπέζης τής Ελλάδος
  έδρευούσης έν Αθήναις καί
  έκπροσωπουμένης υπό τοθ Διοι
  κητοθ αυτής κ. Ιωάννου Άθα
  νασίου Δροσοπούλου κατοί
  κου Αθηνών πρός άπόλη-
  ψιν των ένυποθήκων άπαιτή-
  σεών της έκ Λιρών στερλινών
  Αγγλίας είς συνάλλαγμα δ-
  ψεως επί Λονδίνου έν συνό
  λω Λιρών εκατόν τεσσάρων,
  σελλινίων δεκαεννέα, πεννών
  έννέα (Λ. στερλ. 104.19.9) ώς
  κατόπιν τοθ άπό 29 "Ιουλίου
  1932 Ν. Δ. «περί μετατροπής
  είς δραχμάς των είς ξένον νό
  μισμα ή συνάλλαγμα όφει-
  λών» δραχμών 44.617 70)οο
  καί τα Ιξοδα έκτελέσως, στη-
  ριζομένων είς τα ύπ' αριθ.
  13043 τής 7 ΙουνΙου 1929 καί
  13064 τής 21 Ίουνίου 1929
  δανειστικά "συμβόλαα τοθ
  συμβολαιογράφου Ηρακλείου
  Εμμανουήλ Κ. Λασιθιωτάκη,
  δι' άς άπαιτήσεις έπετάχθη
  Πόμπηα
  ή γραφική κωμόπολις.
  ΠΟΜΠΗΑ Αύγουστος (άνταΐτο
  κριτοϋ μας).— Είς τα κράσπεδα
  τού βουνοϋ κτιαμένη ή Πόμπηα,
  ευρίσκεται είς θέσιν προνομιακην
  Κάτω άπλώνεται πολύχρωμο; τα-
  πης, ο κάμπος της Μεσσαράς Τα
  δάση των έλαιων κ*ΐ οί άπεραν-
  τοι κήπβι των άμπελιϋν καί των
  περιβολιών μέ τα κηπευτικά καί
  τα οπωροφέρα ίένδρα συνθέτουν
  την ώραιότερην είκόνα καί δί¬
  δουν πλούτον ανεξάντλητον. Καΐ
  αύτάς ο πλοΰτος, μαζ'ι μέ την φι¬
  λοπρόοδον διάθεσιν των κάτοι¬
  κον, άποτελοΰν τό κίνητρον τής
  έκπολιτιβτικής προσπαθείας πού
  έκδηλώνβται άπό έ των είς την ω¬
  ραίαν κωμόπολιν. Είναι δέ πραγ-
  ματικά άπό τα πλέον πολιτΐσμέ·
  να άγροτικά κέντρα τού νβμοΰ ή
  Πόμπηα. Τέ Γυιινάαιόν της μέ
  τό ωραίον μέγαρον οπου στεγά-
  ζβται, μέ τό πλουσιώτατον καί
  θαυμασία ώργανωμένον έργαατή-
  ριόν τού τής φυσικη; καί χημεί-
  ας, λειτουργαΐ αβιβτα καί αυμ-
  βλλει θε τ ι κώς είς την πνευματι
  κπν ανάπτυξιν των νέων. Έξ Ι-
  σου δέ καλά λειτουργεΐ καΐ τό
  Δημοτικόν σχολείον. Έπβιτα η
  Πομπή * άπό μιάς δβκκετίας ηδη,
  κατασκβυάζει έργα πού της δί
  δουν νέαν όψιν καΐ νέαν ζωήν.
  Ή κατασκβυή τοΰ νέον ΰδρκγω
  γείου, Ελυσε πλήρως τό ζήτημα
  της υδρεύσεως. Σήμερον είς ολα
  τα βημεϊκ τής ωραίας κωμοπόλε
  ως, ΰπάρχουν βρϋβες πού τρεχουν
  άφθονα νερά γιά την ϋδρευσι
  των κατοίκων καΐ τό πότιβμα
  των περιβολιών. Ή εκτέλεσις δέ
  έξωρα'ίστικών καΐ ρυμοτομικών
  ίργων συντελεί είς την αίσθητι-
  κήν διαμάρφωσιν. Τώρα ιιάλιστα
  σχβδιάζουν νά διαρρυθμίοουν
  κα'ι την πρό της έχκληαίας πλα
  τβΐχν δπου καΐ θ' άνεγείρουν
  μνημεϊον των πεσόντων ή μνη
  μϊϊον των Κρητικών έπαναστάσβ
  ών πχραπλεώρως τού τάφου τβΰ
  Κόρακα. Έν τω μβταξϋ άνβικο
  δομοΰνται επάνω είς νέαν γραμ
  μην καΐ τα οΐκήματα πού κατέρ
  ρευσαν είς την κεντρικήν οδόν
  κατά τάς περυσινάς πλημαυρας.
  Καΐ έτσι συντβλείται μία αληθής
  άναδημιουργία "Επειτα ό άμαξι
  τος δρόμος, άσφαλτβστρωμένος
  κ«ΐ δενίροφυτευμένο; εως κάτω
  είς τόν κάμπον, προσδίδει ίδιαι
  τέραν γραφΐκότητα είς την κ»μό
  πόλιν. 'Αλλ' εχβι φυστκά καΐ τάς
  ανάγκας της ή Πόμπηα. Έχβι α
  νάγκην άπό άντιπλημμυρικά έρ
  γα τόσον πέριξ τής κωμοπόλεως
  όσον καΐ κάτω είς τόν κάμπον.
  Φυβικά δέ αΐσθάνβται καί την
  ανάγκην τη; εκτελέσεως των πά
  ραγωγικών έργων έκ των οποίων
  θά ώφελεΐτο μεγάλως δΐδομένου
  ότι θ' άπέχτα νέας τεραστίας έκ
  τάσεις πού καλΰπτονται σήμερον
  άπό ελη. Καΐ εΰτυχώς τα παρα
  γωγικά θά καταακευασθοΰν προ
  σεχως. 'Ακόμη ή Πόμπηα ζητεί
  την διάνοιξιν άμαξιτοΰ δρόμου
  πβός Καλούς Λιμενας άπ' οπου θά
  έξυπηρετκΐτο το εμπόριον όλο
  κληρου της Μεββαράς. Τό ζήτημα
  ομως είνε σοβαρόν καί χρήζει ΐδι
  1 αιτερας μελετης. "Κχει έπίσης καΐ
  1 αλλα άκόμη προβλήματα μβ τα
  όποΐα ΐσως ασχοληθώμεν είς αλ
  λο βημείωμα.
  — Μεταθέσεις διδασκάλων.
  Δι' αποφάσεως τοΰ κ. Νομάρ
  χου Λασηθίου έκδοθείβης κατο
  πιν προτάσεως τοΰ οίκείου ίποιττι
  κου Συμβουλίου ένεργοϋνται αί
  κάτωθι μΕταθεοεις διδασκάλων
  είς τόν Νομόν Λασηθίου: Μαρία
  Λαβράκη έκ Πρίνας «Ις Κρη·
  τσάν, Μαρία Γωνιωτάκη έκ Μέ
  σα Λακωνίων εί; Πρίνα, Καλ
  λιόπη Σταυρακάκπ έκ Πισκοκε
  φάλου είς Σητείαν, Καλλιόπη
  Κατσουλάκη έκ Λάστρου εί; Πι
  σκοκέφαλον, Έμμ. Φλουρα»ης
  έκ Κάτω Χωοίου είς Καββοΰσι,
  Ιωάννης Φραγκούλης έκ Μΰρ
  τού είς Γδόχια, Έμμ. Μπουραν
  τας έκ Φουρνής είς "Αγιον Νι
  κόλαον καί Γεωργ. Ταμιωλάκις
  έκ Ψυχρού είς Καμινάκι.
  πρός πληρωμήν ό είρημέ>νρς
  όφειλέτης διά τής άπό 18
  Μαΐου 1933 έπιταγής της κα-
  τά τό ύπ' αριθ. 9892 τής 7
  Ιουλίου 1933 έπιδοτήριον τοθ
  δικαστικοθ κλητήρος τής πε
  ριφερείας τοθ Πρωτοδικείου
  Ηρακλείου "Εμμανουήλ Άρ
  κουλάκη.
  Ό πλειστηριασμός γενήσε
  ται την 9 Όκτωβρίου ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12
  π. μ. κατά τάς διατάξεις τοθ
  άπό 17 "Ιουλίου 1923 Ν. Δ.
  «περί είδικών διατάξεων επί
  άνωνύμων έταιρειών» ενώπιον
  έμοθ τοθ Συμβολαιογράφου
  Αρχανών Νικολάου Άντω-
  νίου Μαυρογιάννη έν "Επάνω
  Άρχαναις έδρεύοντος καΐ κα-
  τοικοθντος ή έν κωλύματί μου
  ενώπιον τοϋ νοαίμου άναπλη
  ρωτοΟ μου καί έν τώ ενταύθα
  συμβολαιογραφε(ω_ μου ένθα
  καί δτε καλοθνται οί βουλό
  μενοι νά πλειοδοτήσωσιν.
  Πρώτη προσφορά όρΐζεται
  διά τό πρώτον κτήμα δραχμαί
  3000, διά τό δεύτερον δραχ
  μαΐ 5000, διά τό τρίτον δραχ
  μαί 5000, διά τό τέταρτον
  δραχμαί 3000 καί διά τό πέμ-
  πτον δραχμαΐ 5000.
  Ή κατακύρωσις γενησεται
  πρός τόν πλείονα προσφέρον-
  τα συμφώνως τώ Νομώ.
  Ό πλειστηριασμός γενησε¬
  ται επί πληρωμή είς μετρητά,
  Εκαστος δέ των παρόντων κα
  θόσον προσψέρει την άναγ
  καίαν ασφάλειαν δικαιοΰται
  νά πλειοδοτήστ).
  Ό τελευταΐος πλειοδότης
  άμα τρ κατακυρώσει ύπο-
  χρεοθται νά ' καταβάλτ) τό
  έκπλειστηρίασμα πρός την
  έπισπεύδουσαν δανεΐστριαν
  Εθνικήν Κτηματικήν Τράπε¬
  ζαν τής "Ελλάδος συμφώ¬
  νως πρός τό αρθρον 61 τοθ
  άπό 17 Ιουλίου 1923 Ν. Δ.
  περί είδικών διατάξεων επί
  άνωνύμων Έταιρειών, άλλως
  θέλει ενεργηθή άναπλειστηρι-
  ασμός είς βάρος τού, είνε
  δέ ΰπεύθυνος καΐ διά τούς τό-
  κους άπό τής ημέρας τοθ πλει
  στηριασμοθ καΐ έν άναπλει-
  στηριασμώ διά τό έλλεΐπον
  καΐ τα Ιξοδα συμφώνως τώ
  Νόμφ.
  Έν Άρχαναις τ{) 27 Ιουλί¬
  ου 1938
  Ό Συμβολαιογράφος Αρ¬
  χανών
  (Τ. Χ.) Ν. Α. Μαυρογιάννηί
  —Συλλήψεις είς Χανία.
  Συνελήφθη είς Χανία 6 Εμ¬
  μανουήλ Ζοΰλης τοΰ Γεωργίου
  έκ Φρέ 'Αποκορώνου διότι λο
  γω προηγουμενων άφθρμων έπε
  τεθή διά πιστολίου καΐ λίθων
  κατά τοϋ ομοχωρίου τού Γρη
  γορίου Μπουρδαντωνάκη. Όμοϊ
  ως συνελήφθη ο Γεώργιος Ιω
  σηφ Λαμανάκης κάτοικος Σφα
  κίων διότι κοττελήφθη άλΐίύων
  παρανόμως διά δυναμίτιδος.
  — Ή καλλιέργειαν άρωματι
  κων φυτών.
  Καθ' α πληροφορούμεθα, υπό
  τού ύπουργείου Γεωργίας συνε-
  χίζονται τα πειράματα καΐ ή με
  λέτη τής καλλιεργείας των άρ&>
  ματικων φυτών τής μέντας καΐ
  της ροδής πρός παραγωγήν έξ
  αυτών αϊθερίων έλαιων. 'Η μ«
  ριμνα τού ύπουργείου κυρίως
  στρέφεται αίς την επέκτασιν των
  άρξαμένων άπό τού παρελθόν
  τος έ'τους πειραμάτων καΐ την
  συοτηματοποίησιν αυτών, καθώς
  καΐ είς την καλήν λειτουργίαν
  τού εϊδικοΰ ίργαστηρίου, τού ο-
  ποίου σκοπός είνε ή μελίτη των
  άφβρώντων την άπόστατξιν των
  δοκιμαστικώς καλλιεργουμένων ά
  ρωματικών φυτών.
  —Ή τόνωσις τής έξαγωγής
  σταφυλών.
  Υπό της αρμοδίας υπηρεσίας
  τοΰ ύπουργείου τής Γεωργίας
  ουνεχίζονται αί προσπάθειαι διά
  την τονωσιντής έξαγωγής των
  νωπών σταφυλών καΐ , των έσπε
  ριδοειδών. Υπό τής υπηρεσίας
  επετεύχθη ή συντόμευσις τοΰ
  χρόνου μεταφοράς των διά τα
  άπομεμακρυσμένα κέντρα προο
  ριζομένων προϊόντων, άφ' ενός
  μέν διά τής αυξήσεως τού αριθ
  μοϋ των χρησιμοποιουμενων
  διά τάς βιδηροδρομικας μεταφο
  ράς βαγονίων—ψυγείων, άφ' έ τέ
  ρου δέ διά τής ρυθμίσεως των
  δρομολογίων των έλληνικών συρ
  μών, κατα τρόπον άνταποκρι
  νόμενον είς τα δρομολόγια των
  ξενων συρμών. Ή ύπηρεσία επέ¬
  τυχον έπίσης καΐ την μείωσιν
  των κομίοτρων των αΰτοκινήτων
  άπό τους τόπους τής παραγωγής
  των σταφυλών μέχρι των κέν
  τρών συσκευασίας καΐ φβρτώσε
  ως αυτών, ώς καΐ τόν καθορι
  σμόν βύνοϊκών σιδηροδρομικήν
  τιμολογίων καί γενικώς κατέβα
  λε πάσαν ενέργειαν πρός έΐταύ
  ξησιν τοΰ ποβοοτοΰ τοποθετήσε
  ως νωπών σταφυλών καΐ έαπε
  ριδοειδών είς τας χώρας μεθ' ών
  συνδεομεθα δι' εϊδικών συμβάσε
  ών. Επί πλέον κατεσχέθησαν σο
  βαραΐ διευκολύνσεις είς τάς έξα
  γωγάς πρός άπόληφιν των δι
  καιουμένων παρ' αυτών έκάστο
  τε άμοιβών.
  —Δωρεαί
  Τά τέκνα τού αποβιώσαντος
  Ιωάννου Παπουτσάκη προαέφε
  ραν είς τό ' Ασυλον τής Γερόν
  τισοας καΐ είς τό Άσυλον τοΰ
  παιδιού τής έργαζομενης Μήτε
  ρας την 28ην τρεχ. εκλεκτόν φα
  γητόν μετ' άρτου οίνου καΐ φρού
  των, είς μνήμην τού προαφΐλοΰς
  των νεκροΰ. Έπίσης «Ι άύελφοι
  Αντώνιος καΐ 'Αναοτάσιος Σφα
  χιανάκης προσέφερεν είς τό «ά
  συλον.τής Γερόντισσας», είς μνή
  μην τής μακαρίτιδος .μήτρος των
  εκλεκτόν φαγητόν. Ο Μορφωτι
  κός σύλλογος γυναικών εύχαρι-
  στεϊ θερμώς τούς δωρητάς.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ, ττορτοφόλιον πε
  ριέχον δΐτιλωμα σωφέρ καί δια
  ψόρους άλλας άποοείξεις άνή-
  κον είς τόν Ιωάν. Πατταγιαννά
  κην έξ Άβδοΰ. Παρακαλεϊται δ
  ευρών νά τό παραδώση είς την
  12ην Κοινήν Διεύθυνσιν φορτη
  γών αύτοκινήτων (παρά τή παλαιφ
  ΓίομαρχΙα) καθότι τοΰ είνε τελεί¬
  ως άχρηστα καΐ άμεΐφθήσεται,
  Ι; Γ
  ΊΙ!
  ι;
  ι :ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τετάρτης
  31 Αΰγούστου 1938
  ΣΥΝΕΚΑΗΟΗ ΧΟΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΣ
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΑ ΒΑΡΥΝΟΥΝ
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΥΧΗΠΗΣ ΕΙΡΗΝΗ.
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλβγραφήματ»
  έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι συνήλθεν
  είς έκτακτον συνεδρίασιν τό Υπουργι¬
  κόν Συμβούλιον υπό την προεδρίαν
  τού πρωθυπουργόν κ. Τσάμπερλαιν.
  Ή σύσκεψις συνεχίζεται επί ώρας χω-
  ρίς έν τώ μεταξύ νά γνωσθή τίποτε
  επί τ-όν συζητουμένων θεμάτων. Πάν¬
  τως είναι έξηκριβωμένον ότι συζητβϊ-
  ται κυρίως τό τσεχοσλοβακικόν επί
  τού όποίου καί θά ληφθούν όριστικαί
  άποφάσεις.
  Σχετικώς αγγέλλεται ότι είς όλας
  τάς εύρωπα'ίκάς πρωτευούσης αναμέ¬
  νονται μετά ζωηροτάτου ενδιαφέρον·
  τος αί άποφάσεις τής άγγλικής κυ¬
  βερνήσεως, π ού θά έπιδράσουν αποφα¬
  σιστικώς επί τής τύχης τής παγκοσμίου
  είρήνης.
  Η ΓΑΛΛΙΑ 8Α ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
  ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΑΟΟΑΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Είδήσεις έκ Παρι¬
  σίων άναφέρουν ότι σύμπας ό γαλλικός
  τύπος ανεξαρτήτως πολιτικής αποχρώ·
  σεως, άσχολε~ύμενος σήμερον μέ την
  διεθνή κατάστασιν χαί τό τσεχοσλοβα-
  κικόν ιδιαιτέρως, τονίζει ότι'ή Γαλλία
  είναι άμετατρέπτως άποφασισμένη νά
  εκπληρώση απάσας τάς έναντι τής τσε¬
  χοσλοβακίας άνειλημμένας υποχρεώσεως
  της.
  "II
  Γαλλία, ύπογραμμίζουν, γνω
  ρίζει νά τιμά την υπογραφήν της καί
  έχει την δύναμιν νά βοηθή τούς φίλους
  καί συμμάχους της.
  ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΊΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ
  ΟΤΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΡΑΓΔΑΙΩΣ
  )Σ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΧΑΝΚΟΟΥ
  Μετάβασις τοΰ Χίτλερ είς Ρηνανίαν.
  Συμφωνία μειονοτητων-
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Αύγούστου (τοϋ
  άντσποκριτοϋ μας). — Τηλεγρσ
  φηματα έκ Παρισίων άναφέ¬
  ρουν δτι την εκδηλουμένην
  άπό ημερών ανησυχίαν ώς
  πρός την εξέλιξιν τής διε
  θνοϋς καταστάσεως έπέτεινε
  σήμερον ή είδησις τής αίφνι-
  δίας μεταβάσεως τού κ.
  XI
  τλερ είς Ρηνανίαν δπου έ-
  πεθεώρησε τόν γερμανικόν
  στρατόν, καθ" ήν στιγμήν είς
  την άντΐπεραν δχθην τοΰ
  Ρήνου εκτελοθνται τα μεγάλα
  γυμνάσια τοΟ γαλλικοΟ στρα
  τοό. Έν τούτοις οί ύπεύθυ-
  νοι κύκλοι συνιστοθν ψυχραι
  μίαν διατηροΰντες πολλάς
  ελπίδας άποφυγής τής πολε
  μικής ρήξεως.
  ΕΚΔΗΛΟΥΝΤΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟ-ΙΑΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Αύγούστου (ι¬
  διαιτέρα ύπηρεσία) — Κατόπιν
  τής άναπτυχθε'σης μεγάλης
  δραστηριότητος πρός έπίλυ
  σιν τοΟ ζητήματος των μειονο
  τήτων, τόσον είς Λονδίνον
  δσον καί είς Πράγαν τάς τε¬
  λευταίας ημέρας τό τσεχοολο
  βακικόν φαίνεται είσερχό
  μενον είς τό στάδιον τής όρι
  στική"ς λύσεως τού.
  Είς τοΰς εύρωπαίκούς κύ
  κλ,ους έπικρατεΐ ή αντίληψις
  «τι ή Αγγλικη Κυβέρνησις έ
  ξασκεΐ διαρκή πίεσιν τόσον
  είς την Πράγαν δσον καί τό
  Βερολίνον έπιδιώκουσα νά επι
  τύχη έκ μέρους καί των δύο
  μετριοπάθειαν διά νά επέλθη
  τελική συμφωνία μεταξύ των
  μειονοτητων καί τής Πράγας.
  Σχετικώς εγνώσθη δτι χθές
  τό εσπέρας ό κ. Μπένες έδέ ι
  Ο ι ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΟΑ ΣΤΕΙΛΗ
  ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΧΙΤΛΕΡ
  ΤΟΝΙΖΩΝ ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΟ!
  ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Ν' ΑΠΟΔΥΘΗ ΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΝ
  »βη,«» λίρδον Ράνο,μ», με ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ
  τα τού όποίου εΐχε πολύωρον
  συνεργασίαν,
  Ή χσεσινή ήμέρα έν Ήρακλείφ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριταΰ μας).—Νεώτερα τηλεγραφή.
  ματα έκ Αονδίνου άγγέλλουν ότι ή
  Αγγλικη Κυβέρνησις έχουσα έπίγνωσιν
  τής κρισιμότητος τής καταστάσεως καί
  ό ί ί
  τοΰ κ. Ύπουργου των Έσωτερικών.^^;^.^Γ^Α^-
  — -:- -Α εξής έντονον καί αποφασι-
  Τήν 10 π. μ. τής χθές προ
  σήλθον καί έχαιρέτισαν είς
  τό Νομαρχιακόν μέγαρον
  τόν παρεπιδημοΰντα είς την
  πόλιν μας μετά την επάνοδον
  τού έξΆγ Νικολάου υπουργόν
  των Εσωτερικόν κ.Δουρέ^ντην
  οί προιστάμενοι των δημοσίων
  ύπηρεσιών Ηρακλείου καί
  έκπρόσωποι διαφόρων όργα
  νώσεων. Έπίσης τόν κ. Δου·
  ρέντην" προσήλθον είς την
  ! ση είς τό ξής
  στικήν στάσιν. Ούτω εγνώσθη, ότι έγ·
  ί ά ή α
  οί άγρονόμοι τοΟ νομοΰ Ή θά επισκεφθή μετά
  ^*.°^.Κ^ *?*?*% ^ί^αΛ-ΛβΙνΖ «*·««·'.**» κομμάτων τής'άντιπολΐ
  , . τεύσεως, ο κ. Τσαμπερλαιν θ* αποστεί-
  Μ«η^ίλλοΜ λ*ϊ επιστολήν πρός τόν Γερμανόν Καγ.
  ΛνσρκεΑΑοϋ κβλάριον „. χίτλερ έν τή όποία θά ^η.
  των νο
  ρακλείου μετά τοΰ έπόπτου| μαρχών Ηρακλείου καί Λα τ °*β 5
  Παρ' δλων ι σηθιου κ. κ. Α.
  ύπουργός έζή Κσ1 Παπαδημητρίου καί τού
  ρ μ
  άγροφυλακής.
  τούτων ό κ.
  τησε
  _ , , ■- , λοΐ ώμώς καί άπεριφράστως, ότι η
  διαφόρους υπηρεσια < Δημαρχου · Ηρακλείου κ. Μη Αγγλία εΣνε ετοίμη V αποδυθή ' είς κάς πληροφορίας σχετιζομέ(νά Γεωργιάδη τάς αρχαιότη' πόλεμον καί μάλιστα παρά τό πλευ. νας μέ την υπηρεσίαν ενός εκάστου. Τό εσπέρας ό κ. ]τσς^ Δουρέντης επεσκέφθη τόν Δή τής κ. μόν. Σήμερον, Φαιστού. Ό κ. ύπουργός θ' άναχω ! ρήση σϋριον έπιστρέφων είς καθ" ά πληροφο την πρωτεύουσαν. Αι περιοδεΐαι τοΰ κ. Λαμπροπούλου. Τό γεΰμα της Ενώσεως Πεζών. ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τοΰ άν ταποκριτού μας). — Τό Αθηναϊκον πρακτορείον πληροφυρείται ότι είς Τόκιο εξεδόθη ανακοινωθέν, χά τα τό οποίον τα ίχπωνικά στρατεύ- ματα συνεχίζουν ραγδαίως την προέλα· σίντων πρός τό Χανκόου. Σχετικώς οί ιαπωνικοι κύκλοι εκφράζουν την έλπί>
  δο» ότι ή κατάληψις τής κινεζικής πρω¬
  τευούσης θά επιτευχθή προτοΰ άρχίσουν
  αί φθινοπωριναί βροχαί.
  ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΓΓΕΛΛΟΥΝ
  ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΠΙβΕΣΕΙΣ ΤΩΝ
  ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΜΕΤΟΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ- μας). — Ραδιογραφήματα
  έκ Καντώνος κ*ί Χανκόου άγγέλλουν
  ότι οί κινεζικαί δυνάμεις αί δρώααι είς
  τό βόρειον καί τό νότιον μέτωπον «υ-
  νεχίζουν επιτυχώς τάς έπιθέσεις των εκ-
  τοπ^ζουσαι τόν εχθρόν καί άνακαταλαμ-
  βάνουσαι μεγάλας έκτάσεις. Ζωηρά εί¬
  ναι έπίαης ή δράσις των άτάκτων ιδί¬
  ως είς την περί την Σαγκάην περιοχήν
  οπου άποδεκατίζουν τούς Ίάπωνας.
  ΕΓΕΝΙΚΕΥΘΗΣΑΝ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Οί έν Ισπανία αν¬
  ταποκριταί των πρακτορείον «Ρώυτερ»
  καί «Χαβάς» τηλεγραφοθν ότι άπό τής
  χθές αί μαχαι έγενικεύθησαν είς δλα τα
  μέτωπα προσλαβοΰσαι πρωτοφανή σφο¬
  δρότητος καί έκτασιν, οί άντίπαλοι έρ¬
  ριψαν είς τόν αγών* τα έκλεκτότερα
  εμήματα των έφεδρειών των, κύματα
  δέ έπιθέβεων καί άντεπιθέσεων, εκατέ¬
  ρωθεν, συγκρούονται είς μίαν άπεγνω-
  «μβνην προσπάθειαν επικρατήσεως.
  Υπό τής Ενώσεως Συνεταιρι
  σμών Πεζών εδόθη χθές την με
  σημβρίαν είς την ρωμαντικήν Σπη
  λιώτισσαν, γεθμα πρός τιμήν τιθ
  ΔιοικητοΟ τής Άγροτικής Τραπέ
  ζης κ Λαμπροπούλου καί τής ά
  κολουθίας τού. Ώς γνωστόν δ κ.
  Ααμπρότΐουλος είχεν έπιστρέψει
  τάς πρωϊνάς ώρας τής χθές έξ
  Άγίου Νικολάου καί Ιεραπέτρας,
  2που είχε μεταβή διά νά άντιλη
  φ°>% επιτοπίως, τάς συντελουμένας
  έκεϊ γεωργικάς προόδους.
  Είς τό γεΰμα παρεκίνησαν ό
  κ. Λαμπρόπουλος, ή ΔνίςΔαμπρο
  πούλου, οί κ. κ. Τσικλένης δι-
  ευθυντής δικαστικοθ τής Άγροτι
  κης Τραπέζης, Παπαζούρης Τμη
  ματάρχης Άγροτικής Πίστεως,
  Πολίτης Γεν. Έπιθεωρητήί, Όε
  τρουτζής Διευθυντής τού 'Γπο
  καταστήματος τής Άγροτικής Τρα
  πέζης Ηρακλείου, δ τεχνικάς Έ
  πιθεωρητής των ένΚρήτΐ) ύποκατα
  στημάτων κ. Σπάρταλης, ό κ. 02
  κονομίδης πρόεδρος τοθ Διοικητι
  κου Συμβουλίου τής Ενώσεως
  συνεταιρισμών μετά τοθ Διοικη
  τι κου Συμβουλίου τής "Ενώσεως
  δ Διευθυντής αυτής κ. Καλεμικε-
  ράκης, ό δικηγόρος κ. Χ. Χουρ
  δάκης άντιπρόσωποι τοθ Τύπου
  κ. ά.
  Κατά τα έπιοόρπια δ πρόε '
  δρος τής Ενώσεως Συνεταιρι ι
  σμών Πεζων κ. Οϊκ&νομίδης ή
  γειρεν ωραίαν πρόποσιν είς την
  οποίαν εξήρε τό ενδιαφέρον
  τοθ κ. Λαμπροπούλου διά την Κρή
  την, τα έπε-ίον εκδηλουμένην χαί
  έκ δευτέρου, συντελεί είς την ή
  θικήν προώθησιν τοθ μεγάλου ά
  γροτικοθ εργου, έν συνδυασμώ μέ
  την υλικήν ενίσχυσιν αϋτεΰ την ό
  ποίαν ευρύτατα παρέσχε καί πά
  ρέχει ή Άγροτική Τραπέζα. Γε
  νικώς ό κ. Οϊκί/νομίδης ετόνισε
  την ποοσωπιχήν συμβολήν τού
  κ. Λαμπροπούλου είς την συνε
  ταιριστικήν ιδίως κίνησιν κα-
  θώς χαί χήν προθυμίαν καί την
  καλήν θέλησιν μεθ' ήν τό Ιδώ 6
  ποκατάστημα παρακολουθεϊ τ*
  ζητήματα το,ΰ άγρότου.
  Ό κ. Διοικηιής τής Άγροτικής
  απαντών έν συγκινήσει, ετόνισεν
  δτι κατά τάς έν Κρήτη περιοδεί
  άς τού αντελήφθη τόσον την άνω
  τερότητα τοθ Κρητικού λαοΰ δσον
  χαί την εξαιρετικήν φιλοπονίαν
  τοΰ Κρητός άγρότου,χάρις είς την
  όποιαν επετεύχθησαν ίδιαίτεραι
  πρόοδοι είς τάς καλλιεργεί<ας. Ό κ. Λαμπρόπουλος ετόνισεν άκο λούθως τάς προόδους τής Γεωργι κης βιομηχανίας έν Κρήτη καϊ την συνεταιριστικήν ανάπτυξιν. Ανεκοίνωσεν έπίσης δτι ή Τρά πεζα έλαβε καί λαμβάνει &<3ονού πω άποφάσεις δυναμένης νά τιρο ωθήσωσι χαί νά τονώσωσι περισ σότερον τάν συνεταιρισμένον άγρό την έκ παραλλήλου μέ τάν μεμο έ Ιδ μ ρ ρόν τής Γαλλίας εάν ή Γερμανία κινη- θή πραξικοπηματικώς είς οιονδήποτε τομέα. ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣ Τ ΡΕ Μ Α Δ Ο Υ Ρ ΑΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ Α Π ΕΚ Ρ Ο Υ Σ Α Ν ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΤΩΠΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού άν ταποκριτού μας). —Σχετικώς μέ τάς έή ί ί ό έ έπιχβιρήσεις δέ είς χς μ ς την Ισπανίαν, τό έκ- ».μ*«» ,..0,.». •Ιί1.,,ί« Μ%£^Τ£! νεταιρισμών Πεζών καί την ϊδιαι τέραν συμβολήν αυτής είς την δ- λην γεωργικήν πρόοδον τής Κρή της Περαίνων τόν λόγον τού ό χρς ς η , δοθέν σήμερον εν Σαλαμάνκα καί δια- ββθέ δά άά ά κ. μρ ζηρ 6πέρ τού Κρητικού ΛαοΟ, τού Βασιλέως χαί τής κυβερνήσεως. Είς άνακοινώσεις τού πρός τούς άντιπροσώπους τού Τύπου ό κ. Λαμπρόπουλος ετόνισεν 3τι μένει απολύτως ίκανοποιημένος μέ τάς προόδους τού νομοΰ Λασηθίου ιδιαιτέρως τόν ίκανοποίησεν ή έ- παρχία Ιεραπέτρας — δσον καί τού Ηρακλείου καί τής λοιπής Κρήτης. Σημειωτέον ο'τι ή "Ενω¬ σις Συνεταιρισμών Πεζών εζή τησεν δπως ενισχυθή περισσότερον τα έργον τή; έξαγωγικής έται ρείας σταφυλών πρός πληρεστέ¬ ραν άνταπόκρισιν είς την όλην αυτής αποστολήν. Ό κ. Λαμπρό ηουλος απαντών εδήλωσεν δτι ή Άγροτιχή Τραπέζα περιβάλλει μέ 2λον αυτής τό ενδιαφέρον τό έργον τής έξαγωγικής έ·ται· ρείας καί δέν θά λείψ^ άπά τοΰ νά τό πράξη καί είς το μέλλον. «ού άσυρμάτου άνακοι- έθνικοΰ στρατηγείου άναφέ· τα έθνικά στρατεύματα άπέ· απάσας τάς έπιθέσεις των κυ- βη «ΐς τό μέτωπον τής Έστρε- μαδούρ^ας. Αί έπιθέσεις είς τόν τομέα υό ί λάβ αά ρει ότι κρουααν ιιεραινων τον Λόγον τού ο · « * ^'η » » .-- Λαμπρόπουλος έζητωχραύγασε *«'ον είχον πςοσλαβ.ι αφάνταστον σφο ■» τ,.γ, Κ^υ'™1 Υ!;·,8ΡΜ».«* *ι απώλειαι δέ των κυβερνη- τικών, υπήρξαν ανυπολόγιστοι. ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΤΌΦΑΝΕΣ ΠΕΙΣΜΑ ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Καθ' ά πληροφορούμεθα αρμοδίως αυριον κατέρχεται είς την πόλιν μας ό ύφυπουρ γός τής Άεροπορίας κ. Οίκο- νομακος Ή άφιξις τοϋ κ Ο(- κονομάκου σχετίζεται μέ την επιθεώρησιν τού άεροδρομΐου τοΟ όποίου ή χρήσις δέον νά θεωρήται λίαν προσεχής. Κατ' άλλην πληροφορίαν, έν- τός τοϋ πρώτου δεκαημέρου τοθ μηνός ΣεπτεμβρΙου θ' ά- φιχθπ είς Ηράκλειον καί ό ύ- φυπουργός τής "Εργασίας προ κειμένου νά εξετάση επιτοπί¬ ως τα έργατικά ζητήματα. Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ 'Λγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών άγορδς τοθ Έμτΐορικοΰ καΐ ΒιομηχανικοΟ μρ μηχ Έττιμελητηρίου αί τιμαί των δια φόρων εγχωρίων προιόντων είχον θέ ώ αλύθ Υπό τοΟ ύπουργείου τής Κρατικής Ύγιεινής καί Αντι¬ λήψεως εδημοσιεύθη διάταγ μα, διά τοΰ όποίου ίδρύον- ται δύο εισέτι Έθνικοί Παιδι- κοί Σταθμοί είς Καρπενήσιον καί Ίεράπετραν Κρήτης. Οί έν λόγω Σταθμοί θά πε- ριλαμβάνουν περί τα ΤΟΟ παι¬ δία έκαστος, ή δαπάνη δέ τής ανεγέρσεως τούτων θά υπέρ 'βί) τάς 1.500.000 δραχμάς έν συνόλω. χθές ώς ακολούθως: Σταφίδες: Σουλτανίναι α. γ. δ'. Ελεμέδες α', ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ_ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Γενομένης τής κληρώσεως τού λαχείου τοΰ Έθνικοΰ στόλου έκέρ δ ί άθ άθί Ι Ταχτάδες 1Η.50 ι650 15.- V . α'. ΣταφΙδες μαύραι "Ελαια 3-5ο Πυρηνέλαια Έλαιοπυρήναι Σάπωνες: Λευκοί α' β' Πυρηνελαίου α' β' Μουργελαίου α' β' Οϊνοι: Αρχανών μ(οτ Μαλεβυζίου Δίΐίταμος ήμ. Σϊτος Κριθή Βρώμη Βΐκος Μέταξα Κουκούλια δρ. 7 50-8. 26.- 17.- 120 17.'Ο 16.50 15. - 14- 15.- 14.— 45- 6.— 80.- 8.- 5.50 5 30 5.- 550.- 130,- δισαν οί κάτωθι άριθμοί: 8751 δραχ 300.000 25982 » 40 000 35246 » 20.000 26 138 καί 28.433, άνά 10.000 21 - [ δρχ. 2 359, 0 457,19.681, 15 383 #5ο 20 581, 16 525, 2 353, 23 287, 3 000, καί 1039, άνά δραχ 4000. 29.250,9 370, 2.776, 17 967, 38 242, 23 888, 16.297, 21 291 32.043, 11.706, 30 358, 6 832, 2 298, 5.821, 26 519, 25.06.) 30 109, 34 710, 3 889, 30 219 άνά δραχ. 3.000. 38229, 2047, 431, 37500, 24181, 34915, 30361, 8525, 15128, 19201, 32088, 12145, 910, 32430, 21499, 29392, 22269, 35581, 27094, 10569, άνά δραχμάς 2000. 3898, 34026 15758 10567 31487* ΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙΪΪΓαΥΣΤΡΙΑΝ Κατόπιν ένιργίΐών τοθ δπουρ· γείου Έθνικής Οίκονομίας κατηρ¬ γήθησαν αί μέχρι τοΰδε διατυπώ- σεις διά την εισαγωγήν έλληνι- κών προιόντων είς τα έδάφη τέως Αυστρίας Εφεξή ό ΑΘΗΝ%Ι 3Ο Αύγούστου (τοΰ άν ταποκριτού μας)---Αί έκ Βαρκελώνης καί Σαλαμάνκας πληροφορίαι άναφέ¬ ρουν ότι είς τό μέτωπον τού "Εβρου, αί μαχαι συνεχίζονται εισέτι είς βύρυ· τάτην κλίμακα μέ πρωτοφανές πεϊ- σμα. Οί άντίπαλοι διεκδικοΰν τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν μχχό- μενοι πολλάκις σώμα πρός σώμα. Έν τούτοις παρά την καταβαλλομένην εκα¬ τέρωθεν προσπάθειαν ό αγών είνε εισέτι άμφίρροπος μέ μόνον άποτέλεσμα τρο¬ μακτικάς απωλείας, δεδομένου ότι ση- μειοΰται καί ζωηροτάτη δράσις τόσον τοΰ πυροβολικού δσον καί τής άερο¬ πορίας. ΗΡΧΙΣΑΝ ΝΕΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΑΙ ΠΡΟΣ ΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΣΟΥΔίΤίΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αΰγούστου (τοΰ άν ταποκριτού μας). — Έσπερινά τηλεγρα φηματα έκ Πράγας άναφέρουν ότι έ- πανελήφθησαν πάλιν σήμερον αί αυνο- μιλίαι πρός ειρηνικήν διευθέτησιν τού σουδιτικοΰ. Ό 'Άγγλος άπεσταλμένος λόρδος Ράνσίμαν καταβάλλει απεγνωσμένας προσπαθείας έσχε δέ σήμερον αλλε¬ παλλήλους συσκέψεις τόσον μετά τής κυβερνήσεως όσον καί μετά των εκ¬ προσωπών των ΣουδΊτών. ΐνΐέχρι τής στιγμής όμως δέν εσημειώθη"^ ούδε- μί» απολύτως πρόοδος πρός λύσιν τού επιμάχου προβλήματος. Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΠΟΥ ΕΙΣ ΠΟΙΑ ΜΕΡΗΑΗΑΓΟΡΕΥΕΤΛΙ Διά διαταγής τής Γενικής Δ)σεως Κρήτης επετράπη τό κυνήγιον είς την μέχρι τοϋδε ά- πηγορευμένην θέσιν Κέρη Τυλίσσου—Φαράγ- γι Ρογδιάς καί απηγορεύθη τό κυνήγιον παν¬ τός θηράματος: 1) Είς τήνθέσιν Λαγγάδες Ά θανάτων Ξηρολιάς Στί 2) Εί η θανατον, Ξηρολιάς Σταυρακίων, 2) Είς την "άγγι, Άποσελέιιπ. Επαρχίας ηάιΐΛΜ β* ν«νιΛ,'..«-Λ λ Ιί. «ΊΓ" Ι"1" σευιν '«ιψ<-«λα ΚαστελΛΐου ιΐεοιαοος,4ί %:ηϊ^ΤπθΦ*1 ή αδί'α Είς την θέσιν Ρώκα Κανλί Καστελλίου κα, 5) Είς τό βουνόν Γιοοχτας Αρχανών. τέως Αυστρίας. Εφεξής τόσον διά