96217

Αριθμός τεύχους

4952

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

1/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ/ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  ίξά μηνός Ί
  Άμρριχής
  ετήσιαι δηλ. 15
  έξη μηνός » 8
  )
  καΐά φύλλον
  Δραχ. 2
  1
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟ5." ΜΙΝ«ΤΑνΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΓ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΪΪΙΡΪΒ.ΙΟ1 ΣΥΝΤΑΚΤΗΖ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΗΝ
  Είς τούς άνοικτούς όλο-
  πράαινους κνμπους τοΰ νο·
  μοΰ μας, άντικρύζει κανείς
  την εποχήν αυτήν τό ώραιό-
  τερον θέαμα. Χιλιάδες άν-
  θρωποι είναι σκυμμένοι είς
  τα άμπέλια μέ τίς γραφι-!
  κές φορεσιές των καί τρυ·|
  γοΰν τούς γλυκόχυμους καρ-'
  πούς. ΟΙ «όψιγιάδες» λάμ-
  πουν άπό τα χρυσάφιχ τής
  σουλτανίνας. Καί τα αύτοχί-
  νητα μεταφέρουν συνεχως
  φορτία έκλεκτών σταφυλών
  πού έξάγονται είς τάς μακρυ
  νάς χώρας τοΰ βορρά, την
  Αγγλίαν καί την Γερμανί¬
  αν, την Σουηδίαν καί την
  Νορβηγίαν οπου γίνονται ά-
  νάρπαστα. Εύτυχώς δέ αί τι
  μαί τόσον των νωπών σταφυ¬
  λών όσον καί των σταφίδων
  είναι άρκετά ϋψηλαί. Έτσι
  παρά τάς ζημίας τοΰ περο·
  νοσπόρου, παρά την κατα¬
  στροφήν μεγάλου μέρους τής
  παραγωγής οί άμπελουργοί
  μας θά ίκανοποιηθοΰν καί
  πάλιν οπωσδήποτε. Μέ την
  πώλησιν δέ τοΰ έκλεκτοΰ
  προϊόντος των άμπελιών
  μας, θά είσρευση αρκετόν
  συνάλλαγμα πού θά ενισχύ¬
  ση την θέσιν τής δραχμής
  καί θά τονώση την εθνικήν
  οίκονομίαν. Ό νομός μας,
  μέ τα πλούσια προ'ίόντά τού
  θά βοηθήση καί πάλιν την
  χώραν είς την ανορθωτικήν
  της προσπάθειαν.
  Άλλά «φού τόσα πολλά
  προσφέρει είς τό σύνολον ό
  βϋλογημένος αύτός τόπος δι-
  καίως τυγχάνει τής ίδιαι
  τέρας μερίμνης, Ιδιαιτέρας
  προσοχής, ιδιαιτέρας όλως
  στοργης, διά νά υπέρ-
  νικήση τάς δυσχερείας πού
  δοκιμάζει— διότι δοκιμάζει
  καί δυσχερείας—καί νά έν-
  τείνη περισσότερον την πά
  ραγωγικήν τού προσπάθειαν
  καί νά επιτύχη μεγαλυτέ¬
  ραν αύξησιν τοΰ πλούτου. Οί
  γεωργοί μας, άπεδείχθησαν
  εύτυχώς τόσον φιλοπρόοδον
  τόσον έργατικοί, ώστε ν' ά-
  ποτελοΰν σήμερον την πρω
  τοπορίαν μεταξύ των γεωρ-
  γών ολης τής χώρας. Καί φυ
  σικά κατορθώνουν νά ε¬
  πιτύχουν πραγματικά θαύμα
  τα, νά μεταβάλουν την
  γήν των είς άληθινόν πά
  ράδεισον ώμορφιάς καί πλού-
  του ένισχυόμενοι είς τα έρ-
  γά των.
  Ένισχύονται δέ ασφαλώς.
  Τό σημερινόν κράτος πε-
  ριβάλλει μέ όλην την α¬
  γάπην καί την προστασίαν
  τού τόν άγροτικόν κόσμον.
  Όργανώνει καί ένισχύει παν
  τοιοτρόπως την γεωργίαν.
  Καί ή Άγρβτική Τραπέζα, έ-
  πίσης, δέν παραλείπει νά
  κάμνη β,τι της είναι δυνα¬
  τόν διά την πρόοδον τής ύ·
  παίθρβυ, διά την ανάπτυξιν
  των καλλιέργειαν. "Ανεξαρ¬
  τήτως δμως τής γενικης πο-
  λιτικης την οποίαν άκολου-
  θοΰν Κράτος καί Άγρβτρά-
  πεζα, διά τόνϊνβμόν μας καί
  την Κρήτην θά εκδηλωθή
  ασφαλώς όλως ιδιαίτερον εν¬
  διαφέρον. Διότι τόσον ό κ.
  ύπουργός των Έσωτερικών, β
  σον χαί έ Διοικητής τής 'Α-
  γροτραπέζης πού ευρίσκον¬
  ται τάς ημέρας «ύτ*ς' είς
  τόν τόπον μα£ καί διεπίστω-
  σαν κχτά τάς άνά την ΰπαι
  θρον περιοδείας των τόν άνε
  ξάντλητβν πλούτον της κρη
  τικης γή?, την θαυμαστήν ά
  νάπτυξιν των καλλιεργει·
  ών, την έργατικότητα άλλά
  καί τάς ανάγκας των γεωρ-
  γών καί τής ύπαίθρου καί ε¬
  ξέφρασαν τόν ενθουσιασμόν
  των» μεριμνοΰν ασφα¬
  λώς, ώστε νά τύχη ιδιαιτέρας
  φροντίδος καί ένισχύσεως ό
  τόπος αύτός. Κράτος άλλω-
  στε, ώς τό σημερινόν, πού
  έρριψε τό σύνθημα τής στρο< Φής πρός την γήν, δέν ήτο δυνατόν παρά νά ένι σχύση παντοιβτρόπως τούς εργάτας τής γήί. τούς δημι ουργούς τοΰ έθνικού πλού¬ του. Ή μεσαιωνική Κρήτη ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΑΟ 'Έτυχε πολλές φορές στΐς περιοδεΐες μας στήν κρητικήν ΰπαιθρο νά συναντήσωμεν έ- ρημοκκλήσια σέ κάμπους καί σέ πλαγιές, μέσα σέ άγρια ρουμανία καί ρομαντικά το· πεΐα. Μάς τράβηξαν κοντά τους μά την άπέριττην έμφά- νισι καί την συμταθητική σι- λουέττά των. Καί δέν έμετα- νοιώσαμε ποτέ γιά την κού- ρασι πού πήραμε γιά νά τα πλησιάσωμε. Μάς χάριζαν πάντα μιά δυνατή καλλιτεχνι κή συγκίνησι καί μδς προκα λοθσαν μίαν άνάτασι τής ψυ- χής καί τής σκέψεως πρός τίς κορυφές τοθ θεΐου καί τής τέχνης. Καθένα άπό τα έκ κλησάκια αΰτά αποτελεί καί έ'να μνημεΐο τέχνης, έ'να βυ- ζαντινό μουσεϊο. Καί τέτοια έκκλησάκια ύπάρχουν σχεδόν παντοϋ, στήν Άνατολικη κυ ρΐως Κρήτη. Ύπάρχουν καί μέσα στά χωρία καί μέσα σ' έρημοτόπια, δπου αί διώξεις των ξέγων κατακτητών καί ή θρησκευτική -πίστις ώδηγοθ- σαν τούς χρισπσνούς νά χτ(· σουν τούς ναούς τής λατρεί άς των. * Ένα τέτοιο έκκλησάκι ύ- πάρχει καί στή Βιάννο. Οί τοιχογραφΐες τού, σττανΐας τέχ νης. ΕΤνε μΐα άπεικόνισις των μαρτυρΐων πού ύφΐστανται είς την κόλασιν οί γυνοϊκες πού παραβαΐνουν τίς έντολές τοθ θεοθ καί παρσμελοθν τ* ά'νθρώπινα καθήκοντά των. ΟΙ γυναΐκες πού κακολογοθν, οί γυναΐκες πού άπιστοθν, οί γυναΐκες πού άποφεύγουν την Μνημεΐα τέχνης. τεκνοποιΐαν. Άνεκτίμητοι θη σαυροί τέχνης κου εύτυχώς δέν διατρέχουν τόν κ(νδυνο τής καταστροφής, χάρις στούς άειμνήστους όρχαιολόγους ΞανθουδΙδην καί Χατζηδάκην πού εκήρυξαν καλλιτεχνικό μνημεΐο τό έκκλησάκι σύτό κι' άπηγόρευσαν καί την τέ- λεσι λειτουργιών καί τό άναμ μα λαμπάδων. Άλλη βυζαντινή έκκλησού λα μέ ύπέροχες πραγματικά τοιχογραψΐες, καταγραφή, δ πως κοΐ οί περίφημοι ναοί τής 'Εμπάρου, ύπάρχει στό Σκλσβεροχώρι. Άνεκαινΐσθη κι' αυτή χάρις στόν κ. Γ. Σφα κιανάκη, ένα πολιτισμένον άν θρωπο πού έ'χει άφΐερωθή στή λατρεία τοΰ ώραΐου κ<-ί στή δημιουργΐα προοδευτικάς κινή σεως στόν τόπο τού. Πά νά μετακληθή μάλιστα είδικός ζωγράφος νά καθαρίση καί νά φρεσκάρρ κάπως τίς τοι- χογρσφίες, ή Κοινότης έτιέβα λε στούς κατοΐκους έρανικήν φορολογΐσ, πού θεωρεΐται βέ βσιο ότι θά εγκριθή άπό τόν τόσο φιλότεχνο κ. Νομάρχη. Δέν παρατηρεΐται δμως δυ ατυχώς τό ίδιον ένδιαφέρο παντοΰ γι' αύτά τα κειμήλια τής βυζαντινήν καί μεσαιωνι κης Κρήτης. Σέ πολλά μέρη οί χωρικοΐ μας, άπό άγνοια δικαιολογημένη βεβαία, άφοθ κανείς δέν τοΰς διεφώτισε, γιά νά περιποιηθοθν τάχα τα έκ¬ κλησάκια αύτά, τ' όσπρισαν, ή έρριξαν όλότελα κάτω τίς τοιχογραφΐες πού εΐχαν μισο· καταστραφΓ] άπό τόν χρόνο την ύγρσσία καί τούς καπνούς- των θυμιαμάτων, των καντυ λιών καί των κεριών, γιά νά τα σοβαντίσουν άπό την άρ· χή. Κι' άλλοθ έγκρέμισαν ό· λότελα τίς μικρί*ς έκκλησοΟ- λες γιά ν' άνεγεΐρουν στή θέ¬ σι τους μεγαλοπρεπεΐς, τάχα, ναούς. * Διαιηροθνται ώς τόσο άκό μη πολλοί βυζαντινοί ναοί, είτε κατάγραφοι, είτε μέ εί- κόνες μενάλης καλλιτεχνικής άξίας. ΌνομασΓός είνε ό να· ός τοθ Άγΐου Φανουρΐου είς τό Βαρσαμόνερο, κοντά στή Μονή τοθ Βροντησΐου. Τό ϊ· διο σπουδαΐο είνε καίτόέκκλη σάκι τής Φόδελε. ΟΙ τοιχογρα φ(ες των άποτελοθν άνεκτι- μήτους θησαυρούς Πολλοί μά λιστα ίσχυρΐζονται δΐι είναι Ιργα τοθ μεγάλουΓκρέκο. Καΐ δμως έχουν έγκαταλειφθή στό έλεος τοθ χρόνου καΐ στή διά θεσιτοθάμόρφωτου κοινοϋ. Φυ σικά δέ καΐ στή διάθεσι των άρχαιοκαπήλων. Καί είνε γνω στή ή υπόθεσις τής κλοπής μιάς είκόνος άπ' τό Βαρσα¬ μόνερο, άνυπολογίστου άξ(ας. Ενα έκκλησάκι μεγάλης επί- σης ίστορικής πρό πάντων, μά καί καλλιτεχνικής άξ(· άς, βρΐσκεται μεταξύ Μό χλου καί Μυρσίνης στή Ση- τεΐα. Είνε κτισμένο δίπλα ά¬ πό έ'να μισογκρεμισμένο με σσιονικό πύργο. Καί στό έσω τϊρικό ενός τοίχου τού, έχει σκαλίσει, μέ μαχαΐρι προφα νώς, την υπογραφήν τού ό δή μιουργός τοθ άθανατου έπους τοϋ ΈρωτοκρΙτου, Βιτσέντζος Κορνάρος. Πρό έτών έ"νσς τοΐ χος τοϋ πύργου κατέρρευσε καί καθώς έπεσε μέ όρμή πά νω στό φτωχό έκκλησιδάκι τό μισογκρέμισε. Εύτυχώς ό 'τοΐ χος μέ την υπογραφή τοθ Κορνάρου έμεινεν Δυστυχώς δμως κανείς δεν εξεδήλωσεν ένδιαφέρο γιά τή συντήρησι τόσο τής έκκλησί άς οσο καί τοθ πύργου, πού, κατά πασάν πιθανότηια άνή κε στήν οίκογένεια τοθ άθα νάτου ποιητοθ ή καί στύν ϊ·; διο τόν Βιτσέντζο Κορνάρο. Καί στήν Κρητσα, κάτω στόν κάμπο, είδομεν έπΐσης έ'να νού μέ τοιχογραφίες λεπτό τστης βυζαντινήν τεχνοτρο πίας. Καί στίς Μάλλες ύπάρ χει μιά καταγραφή έκκλησοΰ λα καί σ' δλα σχεδόν τα δια μερΐσματα τής άνατολικής Κρήτης, άν περιοδεύση κανείς θά συναντήση τέτοιους ναούς, πού καταστρέφονται μέ την πάροδο τοθ χρόνου. Είνε δέ λυπηρό δτι δέν βρίσκεται κα νείς νά ενδιαφερθή μέ πραγ ματική στοργή γιά τα μνη μεΐα αύτά τής Μεσαιωνικής Κρήτης μέ τούς θησαυροΰς τής τέχνης. Τό Κράτος είχεν εκδηλώσει κάποτε την πρόθεσι νά προ στατεύση καί νά συλλέξη δλον αύτά τόν πλοθτο. Εί¬ χεν έλθει γιά τόν σκοπόν αΰ τό καί εΤχε περιοδεύσει την δ παιθρο ό κ. Καλογερόπουλος τοθ ύπουργεΐου τής Παιδεί άς. Καί ή Μητρόπολις τής Κρήτης, είχεν άποφασΐσει νά Ιδρύση στήν πόλι μας Βυζαν τινό Μουσεϊο, δπου νά συγ κεντρωθοθν δλοι οί θησαυροΐ κσί τα κειμήλια ποΰ μένουν έδώ κι' έκεΐ χωρίς προστασία. Άλλ' ώς τώρα δέν έγι νέ τίποτε. Καί ΰμως είνε νο μΐζομε καιρός νά κάμωμε έ" στω καί κάπως άργά δ,τι μέχρι- σήμερον παρελεΐψσ με. Οί ναοί αύτοί πρέπει νά προστατευθοθν. Τό Βυζαντι νό Μουσεϊο πρέπει νά Ιδρύθη τό ' συνΤομώτερο. Φιλοτεχνος Ο ΤΟΥΡρΜΟΣ Ή σημερινή όμαδική αφι ξις ξένων περιηγητών είς την πόλιν μας φέρει πάλιν είς την έπικαιρότητα τό ζή- ημα της οργανώσεως τοΰ ουρισμοΰ. Ένα ζητημα τό οποίον έθιξεν άπό της γενι¬ κωτέρας απόψεως τού πρό η¬ μερών καί ό άρμοδιώτερος πρός τουτο, ό ύφυπουργός Τύ που καί Τουριαμοΰ κ. Νικο- λούδης. Εΐπε δέ σχετικώς ό κ. ύφυπουργός, ότι διά νά προαγάγωμεν τόν τουρισμόν θά πρέπει πρωτίστως νά δη¬ μιουργήσωμεν υλικόν πολιτι σμοΰ. Έθιξε δηλαδή την ού ίαν τοΰ ζητήματος. Ειδικώ¬ τερον ομως διά την πόλιν μας καί την Κρήτην έν γέ- ει, ή παρατήρησις αυτή έ¬ χει πολλήν αξίαν. Σήμερον ί ξένοι περιηγηταί έχουν πολλάς άπαιτήσεις άπό τούς όπους πού έπισκέπτονται. Εχουν τή ν άπαίτησιν νά εύρουν άνθρώπους προθύμους καί εύγενικούς, νά τούς έξυ πηρετήαουν. Νά εύρουν ξε¬ νοδοχείον καθαρά, άνετα, πό λιτισμένα καί κέντρα εύπρε πή* έχουν άκόμη την άξίω σιν νά ταξιδεύσουν μέ άνε¬ τα μεταφορικά μέσα καί είς δρόμους άσφαλεΐς καί ώραί- ούς προκειμένου νά μετα- βοΰν είς προσκύνημα των ά θανάτων μνημείων τής αρ¬ χαιότητος. Δέν ειμπορούμεν Κρητικές ώμορφιές ΑΝΑ ΤΟΝ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΝ ΑΠΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ... Μία εϋγλωττος διαδρομή. Καί μία άπλή διαδρομή άνά τόν τέως Δήμον Άγιών ΙΙαρα- σχιων είνε ίχανή νά γεννήση τό ενδιαφέρον. Έν άρχί) μεσολαβεϊ Ιδώ τό υπέροχον τού τοπείου. Ή γοητεία τοΰ φυσικοΰ θεάματος εί¬ νε τόσον πραγματική διά τόν επι- σκέπτην, ώστε νά τόν συναρπάζη. Όλόχληρος ή περιοχή αυτή απο¬ τελεί Ινα ταμπλώ καταπράσινον Οί λοφίσκοι πού έναλλάσσονται — ό ίδιαίτερος αύτός χαρακτήρ τή; κρητική; τοποθεσία; ό Οποίος τόσον πιστώς άντιγράφεται είς πί- νακας παλαιών τοπειογράφων καί άγιογράφων—μέ τα χωρία σκαρ- φαλωμένχ κάθε τόσο στίς πλα γιές καί τίς κορυφέ; τού;—ιδού ή πρώτη λεπτομίρεια. Άπό αυ¬ τήν άρχίζει τό θέλγητρον. Άρ- κοϋν έπειτα αί πυκναί καΐ συμ· μετ,ροι άνθήσεις διά νά δώσουν εί; τό σύνολον Ινα τόνον ύποβλη- τικώτατον. —Ή περιφέρεια τοΰ τέως Δή- μου Άγιών ΙΙαρασκιών είνε ή έ· πιμελέστερα καλλιεργημένη άπό δλες τίς άλλε; κρητικέ; περιφέ- ρειες. Δέν ύπάρχει γωνία έοάφους την όποιαν νά μην έ*χη σκά- ψη μέ θέλησιν καί επιμονήν ό φι· λότιμος καί φιλόπονος ,κάτοιχος αύτοϋ τοΰ ώραίου διαμερίσματος. Την ύπενθύμισιν έθεώρησε σκό· πιμον νά κάμη ό φίλος αυνεπιβά- της. Ύηί]ρχε 2μως καμμιά ούσια- σπκή άνάγκη; Ή δευτέρα πλευρά τοΰ θεάματος, ή ολιγώτερον νά ποΰμε «φιλολογική», εξεδήλωνε μέ 8λην την ένάργειαν την πραγ ματικότητα. Παντοΰ ή βλάστησι; —παντοΰ θεριεμένος ό κόπος τοΰ άγρότου. Άπό τό Ινα μέρος τό άμπέλι—χ«ρά θεοΰ—άπό τό ά'λλο ό έλαιώνας. Παρα/ιέρα έχρύσιζαν στό φώς άλλα εΙδη. Γενικώς ύ- πήρχε τουτο: Ή είδικευμένη ά- 'γροτική προσπαθεία άπό την ό¬ ϊ ποίαν άναπηδα θετικά ό τοπικάς πλοΰτος: Τό σταφύλι, ή στα- φίδα, τό κρασί, τό λάδι. Τό μάτι τοΰ θεατοΰ χαίρεται την ά ποψιν αυτήν πού έκπροσωπεϊ τό σπουδαιότερο παράγοντα τής περιφερείας, τόν οικονομίκόν. Άλλά τί τα θέλετε. Ό οίκο νομικό; παράγων, ψυχολογι- ,κώς τουλάχιστον, αποτελεί συνέ πειαν τοδ αλλου πού μπορεί νά τόν πή κανείς γενικώτερα, καλλι- τεχνικά ή ήθικό. Ό άνταγωνισμάς μέ την Κνωσ¬ σον τής άρχαία; Λυκάατου, ή ό- ποία ώ; γνωστόν άπετέλει προ- ϊστορικώ; την άνθοΰσαν κρητικήν πόλιν τή; περιφερείας αυτής, ί σως νά θεωρηθή έδώ ή βάσις τής προοδευτική; παραδόαεω;. Οί κάτοικοι τή; Λυκάστου φέρονται καί έξαιρετικά πολεμικοί καί έ ξοιιρετικά φιλοπρόοδοι. Τί είναι οί σημερινοί Άγιοπαρασκΐται γιά νά ποΰμεν Ιτσι συνολικώς τούς κατοίκους τής νοτιοδυτικής Πεδι άδος; Καί τό Ινα καί τό άλλο Καί άνθρωκοι «μαχητικοί» δπιος κάθε άληθινό; Κρητικό; τοθ βου νοΰ καί τοΰ λόγγ&υ καί άνθρωποι άναμφισβήτητα φίλοι τής τοπί- κή; εύποιΐα; καί τής τοπικής προόδου. Ένώ τό αύτοκίνητο περνα άνάμεσα άπό κατά φυτες καί κατάρρυτες κορδέλλες επάνω στίς οποίες διαγράφον ται σάν διαμαντάκια οί Κουνά βοι, τα Πεζά, οί Άγιέ; Παρασκι έ;, οί Βαρβάροι, ή Καλλονή, ( 'Άγιο; Βασίλειος, τό Χουδέτσ κ. λ. π. μέ τό «λαγγό» τή; Σπη λιώτισσα; δπου τρέχει Ινα άπό τα χωνευτικώτερα νερά τής Κρή της, ό έπισκέπτης πείθεται καί διά τα δύο. Ώς μορφή χαρακτηριστική τή καλαισθησίας των κατοίκων πά ρουσιάζετχι ή δσο τό δυνατό συμ μετρη άρχιτεκτονιχή των χωριώ μέ τούς έπιβλητικούς τρούλλου των έκκλησιών. Τα καφενεΐι τους πάλι, τα κέντρα, οί βιλλ τσες καί τα μαγαζάχια τους, δέ μπορεί νά χωρισ%ΰν άπό τόν τι πικό τύπο, τόν άνήσυχο καί ήρω κό μαζύ: Οί γέροι Ιχουν γύρε άναπαυτικά στίς χαρέκλες, πέρνο' τας τόν μεσημεριάτιχο Οπνό τού μέ την μαχαριότητα πού δίδει εκτέλεσι τοΰ παλαιοΰ χαί τοΰ νέ ου χαθήχοντος. Οί ϊφηβοι χυττάζβυν μέ την ίντονη έπομένως ν' αρκούμεθα πλέ όν μόνον είς την επίδειξιν ενός ώραίου τοπείου, ενός γκρεμισμένου ναού. ή άνα κτόρου, μιάς σπασμένης μαρ μαρίνης κολόνας μέ φόντο τόν γαλάζιον ούρανό μας καί τό πράσινο των έλαιώνων κχί των άμπελιών. Πρέπει νά τούς παρέχωμεν συγχρό νως καί τα μέσα τής ζωης καί τής άνέσεως πού άπαιτεΐ ό σύγχρονος πολιτισμός. Καί δι' αύτό ακριβώς, ωμίλησεν ό κ. Νικολούόης περί της ά νάγχης της δημιουργίας ύλι κου πολιτισμοϋ. Τό κράτος κατενόησεν εύ τυχώς την ανάγκην αυτήν. Καί κάμνει δ,τι τοΰ είναι δυνατόν. Δι' αυτόν δέ τόν σκοπόν ιδρύθη καί τό ειδι¬ κόν ύφυπουργεΐον τοΰ Του¬ ριαμοΰ. Άλλά την ανάγκην αυτήν θά πρέπει νά την κα· τανοήσουν έπίσης καλώς καί οί Δήμοι καί αί κοινότητος καί αί διάφοροι όργανώσεις κ«ί οί ιδιώται, διά νά βοηθή- σουν είς την δημιουργίαν τοΰ ύλικοΰ πολιτισμοϋ. Ή ανάπτυξις τοΰ τουρισμοΰ είμ πορεΐ νά σώση κυριολεκτι¬ κώς την οικονομικήν ζωήν τής χώρας. Έπομένως ό του- ρισμός πρέπει νά θεωρηται υπόθεσις εθνική είς την όποί αν πρέπει ν' άφιερώσωμεν την προσοχήν καί τάς δυνά¬ μεις μας. Τό αεροδρόμιον. Σήμερον αφικνείται είς την πόλιν μα; ό ύφυπουργός τή; άε ροπορίας χ. Οίκονομακος διά νά έπιθεωρήση τάς συντελεσθείσης καί συνεχιζομένας εισέτι έργασί άς πρός κατασκευήν τοΰ άεροδρο μίου Ν. Άλιχαρνασσοΰ. Ιΐιστεύο μέν δέ δτι θά μερινήση διά την έπίσπευσιν των εργασιών καί την ταχυτέραν αποπεράτωσιν τοΰ άε ροδρομίου ώστε ν" αρχίση τό συν τομώιερον ή έναέριος συγκοινω δίψα τής γνώσεως καί την βαθειά προαίρεσι τής δημιουργίας. Δέν λείπει άκόμη ουτε ή τελευταία* είκόνα, ό είδυλλιακός έπίλογος τής φει,γαλέας διαξρομής: Ή ώ- ραιόγρ»μμγ) άγρότισσα πού είτε πάει, μέ την στάμνα στή βρύση, είτε γέρνει μέ τό τσεμπέρι στή αρά τοΰ τρύγου... * * * * * Σ νία.,Τά άεροπλάγα άλλωστε πού πρόκειται νά έξυπηρετήσουν την γραμμήν Ηρακλείου—Αθηνών, Ι χούν αφιχθή άπό πολλοθ είς τό αεροδρόμιον Τατοΐου χαί έπομέ νως δέν υπολείπετο» παρά ν' ά πό περατωθή καί τό ιδικόν μας άερο δρόμιον διά ν' αρχίση ή συγκοι νωνία. *** Τα άρωματώδη. Είναι έξαιρετικως ευχάριστον ίτι τό υπουργείον τή; Γεωργίας απεφάσισε νά ενισχύση χαί νά προστατεύση την καλλιέργειαν των άρωματιχών φυτων καί την Γδρυσιν βιομηχανίας παραγωγής έξ αυτών αίθερίων έλαιων καί άρωμάτων. Ή Ελλάς ίχει μαζί μέ την Ισπανίαν τό μοναδικόν είς δλην την Ευρώπην προνόμιον άπό την φύσιν νά είναι κατάφυτος ά¬ πό άρωματώδη φυτά. Καί άν έκ μεταλλευθή αυτόν τόν πλοθτόν της, θ' αποκτήση, δπως έγράψα μέν χαί άλλοτε, νέαν άστείρευτον πλουτοπαραγωγικήν πηγήν. Ή Ένωσις Συνεταιρισμόν Πε ζών αποτελεί την πρώτη κοινωνι κή συνισταμένη τής έπιλέκτου αύ τή; κρητική; περιοχή;. Έκεϊ είς την ήρεμη καί δροσερή Σπηλιώτισσα, πού συναντοΰμε τού; έκπροσώπους της, έχομε την έντύπωσι δτι προσέχωμε μιά έμψυχωμένη τάσι ζωής καί προό δου. Δέν είνε μόνο τό πλούσιο, άρχοντικό γεΰμα πού δίδεται πρός τιμήν τοΰ κ. Λαμπροπούλου μέ τα έκλεκτά ιδίως προϊόντα των γύρω έκτάσεων, δ πρώτος σταθμός τή; παρατηρήσεως. Είνε ή γενική εμφάνισις, αί συνομιλί αι, αί γνώσει; καί δ πολιτισμός των μελών τής Ενώσεως. Ή τό σον ευδόκιμος συνεταιριστιχή δράσις της, ή τΐρόοδός της είς τα κεφάλαια τής γεωργικής βιομηχα νίας, ή ανάπτυξις παρ' αυτής τοΰ παραγωγιχοΰ πλούτου κατά τρόπον ώφελιμώτατον, διά τόν παραγωγόν, ξετυλίγεται μέσα είς τα λόγια των, στίς φιλόξενες έκφράσεις των, τίς προθέσεις χαϊ τίς αίτήσεις των. Τό κρητικό δίστιχο λίγο παρά πέρα άναπτύσ σει μελωδικά τό λυρισμό καί τή σοφία τού. Καί νομίζει κα νείς δτι καί αύτό, βαθύτερα δίδει την έννοια τοΰ περιβάλ λοντος: Τή δρασι των συνεταιρι σμών στό πνευματικό χαί οίκονο μικό πεδίο. Άλλά καί τίς δλες άρετές τοθ Πεδιαδίτιχου αυτού κομματιοθ καί ώς ώραίου φυσιο λατρικοΰ θεάματος καί ώς σο φής πράγματι καί επίμονης γε εκμεταλλεύσεως. ασ;μοδλιο£ Παιδικοί σταθμοί. Συνεχϊζον την γόνιμον δράσιν τού τό υπουργείον τής Προνοίας χαί 'Υγιεινής, απεφάσισε τώρα την ίδρυσιν "μεγάλου παιδιχοθ σταθμοθ είς Ίεράπετραν. Εί; τόν σταθμόν αυτόν θά ευρίσκουν άσυλον, τροφήν, περίθαλψιν έκα τόν παιδία πτωχών οίκογενειών, θά καταβάλλεται δέ κάθε προσπα θεια διά την άρτιωτέραν σώματι κήν καί ψυχικήν διάπλασιν των παιδιων αυτών Καί υπήρξεν δμο λογουμένως έπιτυχής ή έκλογή τής Ιεραπέτρα; διά την ίδρυσιν τοΰ σταθμοΰ αύτοθ. Ή όδός Κρουσώνος. Χάρις είς τάς σημαντικάς πι στώσεις τάς οποίας ή Γενική Δι οίκηαις έχορήγησε τό παρελθόν έτο; πρό; κατασκευήν τής όδοΰ Ράζι—Κρουσώνος, αί εργασίαι έπροχώρησαν σημαντικά. Υπο λείπεται δμως άκόμη νά δια νοιχθη^ μικρόν τμήμα διά νά κα ταστή δυνατή ή μετάβασις τοθ αύτοκινήτου μέχρι τής ωραίας καί ήρωϊκής κωμοπόλεως. Καί πιστεύομεν δτι θά χορηγηθοΰν άπό την εφετεινήν χρήσιν αί ά παιτούμεναι πρός τουτο πιστώσεις. Τό ενδιαφέρον τόσον τοθ υπουρ γοΰ Γεν. ΔιοικητοΟ κ. Σφακιανά κη δσον καί τοΰ νομάρχου κ. Μαρκέλλου διά την αποπεράτωσιν τοΰ όδικοΰ αυτού έργου, άποτε λοθν άρχετήν περί τούτου σιν.
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ϋΙ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον τό κινηματογραφικόν άρι-
  στούργημα: «Ό Δόκτωρ 'Επαμει-
  νώνδας».
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε¬
  ρον δ άνατολίτικος Κολοσσός:
  «Άλή Μπαμπάς». Μέ τόν "Εντυ
  Καντώρ.
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Δέν εΐμαι διόλου τής γνώμης ά·
  Σήμερον ώρα 10 μ. μ.
  ακριβώς:
  Ο
  ΕΠΛΜΕΙΙΟΙΔΙΙ
  Ή τελειοτέρα Έλληνι
  κή όμιλοϋσα ταινία πού
  έγινε μέχρι σήμερον. Με
  γάλη μουσιχή κωμωδία
  μέ τούς πιό λαοφιλεΐς ή-
  θοποιούς της Έλληνικής
  σκηνής:
  Παρασκευάν ΟΙ-
  κονόμου, "Ανναν—
  Μαρίκα ν Καλουτά
  (Καλουτάκια),Μαυ-
  ρέαν, Τζένην Αρ-
  σένη,Αιανέλον, Τζι
  νιόλην κ. λ. π.
  Ο ΔΟΚΤΩΡ
  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
  Είναι έφάμιλλη των
  Εύρωπαΐκών ταινιών.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ! Τό Δασονομεΐον Ήρακλεί
  ου καΐ ή Κυνηγετική Όργά
  νωσις Ηρακλείου άνακοινοθ
  σιν δτι διά τής ύπ' άριθμ.
  132537 έ. έ. αποφάσεως τοΰ
  κ. 'Υπουργοΰ Γενικοϋ Διοι-
  κητοθ Κρήτης άπεφασίσθησαν
  τα κάτωθι:
  Είδικαϊ διατάξεις καί άπα-
  γορεύσεις.
  1) Αϊρεται ή απαγόρευσις ^ __^
  τής θέσεως «Φαράγγι» Ρογδι-|ίήν1^ή,"αυτήνίνϊπΛονή'' όφεΓ
  άς Τυλίσσου καί ή ίσχύς των λει νά περιποιηθη ριζικώς την
  {ύπ' αριθ. 2244)3 τοθ 1936 καί |"'δερ>υί,5σ τ?? κα1.νΊ ^ έιΙΓ
  2326)2 τού 1937 *«αΎοΡ.οτι £^
  (κων διατάξεων τοθ Δασονο τιολύ γρήγορα. Είνε καιρός καΐ
  μείου Ηρακλείου αΐτινες προ κόπος χαμένος. θά χρειασθί]
  ιβλέπουσιν άπαγόρευσινέν γέ ίνα ξαναρχίση είς τάς αρχάς τού
  νει θήρας χωρϊς νά όρίζου-
  σιν χρόνον, οϋτε ή πρώτη
  ουτε ή κατ' άντιγραφήν ό-
  ρίων κλπ. άνανεωτική δευ¬
  τέρα.
  2) Διατηρεϊται έπ' άόριστον
  Περιποίησις τοθ δέρματος
  μετά την εξοχήν καί τα σπόρ.
  Σήμερον άτέλειαι δέν
  ίσχύουν.
  Έκτός προγράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Προκειμένου ή Άγροτική
  Τραπέζα νά μεριμνήση, διά
  την προμήθειαν ψεκαστήρων,
  θειωτήρων (θεισφιστήρια) καί
  σταψιδοπάνων εΐδοποιοΰνται
  οί μεμονωμένοι παραγωγοί
  τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου δπως
  υποβάλωσι σχετικάς δηλώ·
  σεις μέσω των Κοινοτήτων
  των. Οί παραγωγοί τοΰ Δή
  μου Ηρακλείου τάς δηλώσεις
  ταύτας θά υποβάλωσιν άπ'
  εύθείας είς τα Γραφεΐα τοθ
  Ύποκαταστήματος Ηρακλεί¬
  ου. Οί κ. κ. Πρόεδροι των
  Κοινοτήτων παρακαλοϋνται δ
  πως διαβιβάσωσιν ημίν τάς
  δηλώσεις ταύτας τό ταχύτε¬
  ρον.
  (Έκ τής Άγροτικής Τραπέ-
  ζης)
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έκτίθεται είς μυστικήν δι' έν-
  σφραγίστων προσφορών μειοδοτι¬
  κήν δημοπρασίαν ή προμήθεΐα είς
  την Επιτροπήν Εκμεταλλεύσεως
  Ήλεκτρικών Έγκαταστάσεων Η¬
  ρακλείου σιδηρών σωλήνων μετά
  των έξαρτημάτων αυτών.
  Ή δημοπρασία θέλει λάβη χώ¬
  ραν έν τώ Δημαρχιαχω Καταστή¬
  ματι την 15 2)βρίου 1938 ημέ¬
  ραν Πέμπτην καί ώραν 11—12 π.
  μ. ενώπιον τής Έπιτραπής Εκ¬
  μεταλλεύσεως.
  Ο£ 8ροι αυγγραφής υποχρεώσε¬
  ων εισί κατατεθειμένοι είς τα
  γραφεΐα τής Εκμεταλλεύσεως
  Έλεκτρικών Έγκαταστάσεων Η¬
  ρακλείου οπόθεν οί βουλόμενοι δύ¬
  νανται νά λάβωσιν γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 30 Αυγού-
  στου 1938.
  Ό Πρόεδρος
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ τράτα στεργιας:
  «ΓρΙπος>, μεθ'δλων της των έξαρ
  τημάτων έν καλη καταστάσεικαί
  μέ πλοιάριον. Πληροφορίαι παρά
  τω Ιδιοκτήτρ έμπόρω Μύρωνι
  Μαράκη Τυμπάκι ή παρά τοίς ά
  δελφοΐς Κόπακα Ηράκλειον.
  ή απαγόρευσις τής θήρας είς
  την νήΌσν «Δίαν» είς ήν μό¬
  νον δι' είδικών διαταγών τής
  Γενικής Διοικήσεως Κρήτης
  έπιτρέπεται αυτή διά τήν ε¬
  ξόντωσιν των ημερών έναπο-
  μεινασών έκεϊ αίγών κλπ. καί
  δι' όμάδων πλειόνων των
  δέκα κυνηγών.
  3) Άπαγορεύεται άορίστως
  καί μέχρις άρσεως τής άπα-
  γορεύσεως υπό τής αρμοδίας
  άρχής, ή θήρα παντός θηρά-
  ματος είς την υπό Γενικήν ό
  νομασίαν «Λαγγάδες» περιο¬
  χήν εκτάσεως 2000 στρεμμά-
  των, κατ' όπτικήν εκτίμησιν,
  τής άγροτικής περιοχάς Σταυ-
  ρακίων — Ξηρολιάς—Άθανά-
  των, οριζομένην.
  Ανατολικώς. Μέ ποταμόν
  Ξηρολιάς άπό θέσεως Πλΰσι
  μόν μέ δριον τήν ε"ξω δχθην
  τοθ ποταμοΟ «Γιόφυρος» πρός
  βορράν μέχρι τρείς Μουρνιές
  —Κοχλιδολόγους εκείθεν κάμ
  πτει πρός δυσμάς καί συναν
  τα τόν ήμιονικόν δρόμον κάμ
  πτοντσ ακολούθως πρός βορ¬
  ράν καί κατσλήγει είς Μετό-
  χια Φοινικιάς—Σιδεράκι Μετό
  χι μέχρι Μιχελιδάκη Μετόχι.
  Δυτικώς. Μέ άμαξιτήν οδόν
  Ηρακλείου Μεσσαράς άπό
  άπό ΚαλοκαιρινοΟ Χάνι είς
  παρακαμπτήριον άμαξητήν ό
  δόν Δαφνών μέχριτοΟ ήμιονι
  κου δρόμου τοθ άγοντος άπό
  Ξηρολιάς Μετόχι είς Σφακο
  ρυάκι πσρά την άμπελον1 Γ.
  Άνωγειανάκη.
  Βορείως. Άπό τής Βορεια
  νατολικής γωνίας τής εκτά¬
  σεως τοΰ καταφυγίου ήτοι
  άπό τοθ Μετοχίου Μιχελιδά
  κη άνέρχεται πρός δυσμάς είς
  Μετόχι Γοθρνες τό δριον καί
  συναντά τόν ήμιονικόν δρό¬
  μον δν άκολουθεΐ καί καταλή
  γει είς Καλοκαιρινοΰ Χάνι
  καί
  Νοτίως μέ , ήμιονικόν δρό¬
  μον άπό αμαξιτής όδοϋ Δα¬
  φνών είς Σφακορυάκι πορά
  τήν άμπελον τοϋ Γ. Άνωγεια
  νάκη ανερχόμενον πρός Με
  τόχι Άντ. Βιδακη εκείθεν είς
  έχετε πρρ-
  φανώς φακίδες επί τοΰ πρόσω-
  που σας. Ό ήλιος ό οποίος είνε
  ό αΐτιος, θά είνε άκόμη πο¬
  λύ δυνατάς καί κατά την διάρ¬
  κειαν τοΰ φθινοπώρου, ώστε θά
  συντελέση νά έπανεμφανισθοΰν
  αύτές ή ' δερματοχρώσεις. Είς τί
  λοιπόν θά ώφελήση νά τούς κη
  ρύξετε ϊνα πρόωρο άγώνα;
  "Αλλωστε, εΤνε έξαιρετικά ώ-
  ραΐο νά είσθε ήλιοκαμμένη, νά
  ϊχετε τήν χροιά τής ύπαίθρου,
  μην βιασθήτε πολύ νά την,, χά
  σετε.
  Άλλά, συγχρόνως, εΐμαι απο¬
  λύτως σύμφωνη μαζί σας δτι
  πρέπει νά περιποιηθήτε τό πρό
  σωιό
  τε νά
  σας κάί νά "τό βοηθήσε-
  έπωφεληθη, χωρϊς
  ενός "ίσχυροθ
  καθυ-
  καθα
  στέρησιν,
  ρισμοϋ.
  Καθάρισμα πού θά κάμετε σεΐς
  οί ϊδιες, καί θά όλοκληρώσετε
  κατόπιν μ' 8να μεγάλο καθά·
  ρισμα κατά τάς αρχάς τοθ χει¬
  μώνος
  Κατά τήν διάρκειαν των ολί¬
  γων έΒδομάδων της διαιιονής
  σας είς τό ύπαιθρον είνε επόμε¬
  νον δτι ή έττιδερμίδα σας Ιγινε
  σκληρή καί ξηρά, έφορτώθη,κε ά
  πό θαλάσσιο δλας, άμμο, κο·
  νιορτό, άτΐό άμέτρητα καί μι-
  κροσκοιτικά φύρα τα όποΐα φράτ-
  τουν τούς πόρους, τοϋς διαστέλ
  λουν καί -πυκνώνουν τό δέρμα
  άκόμη καί τό έκ φύσεως λεπτό
  τερο.
  Είνε άποτέλεσμα άναπόιρευκτο
  τής ζωής των σπόρ καί των πο·
  λυώρων διααονών είς τό ϋται-
  θρον (τόσων ώψελίμων άπό πάσης
  άλλης απόψεως).

  — Έπιμελημένο βούρτσισμα.
  Όλα τα ειδή τοΰ δέρματος,
  ξηρά ή λιπαρά μποροϋν νά ώ-
  φεληθοθν1 άπό τα βούρτισμα άρ·
  κεΐ νά προσαρμοσθή τούτο μέ κά
  θε έπιδερμίδα. Εάν έ'χετε δέρμα,
  πολύ λεπτό, πολύ αίαατόχρουν
  πολύ εύεοέθιστο έκλέξετε μία
  βούρτσα ττολύ μαλακή, μέ μα-
  κρυά τρΐχα μεταξώδη· καί κάμετε
  έν πρώτοις πυ<νή σαπουνάδα επί τοϋ τιροσώπου σας μέ £να σα ποθνι λιπαρό, μέ βάσιν τήν λα- νολίνη ή τό έλαιόλαδο. Εάν, αντιθέτως, εχετε δέρμα ολίγον «βαρύ», ολίγον άτονο καί μάλλον λιπαρό, θά τό σαπουνί- σετε μ' ενα όξύ σαποθνι καί 0ά χρησιμοΐΐοιήσετε μία βούρτσα άρκετά σκληοή μέ τρίχα κοντή καί πυκνή. Τό δέρμα σας μπο- ρεΐ νά ροδίση καί νά «τονώθη· άπό τό βούρτσισμα, άλλά δέν πρέπει νά έρεθισθί] οϋτε νά κά¬ μη άμυχόχ. Τό βούρτσισμα, καί μέ μαλακή άκόμη βούρτσα, είνε Μνα εΐδος «μασάζ» έπιπολαΐου, πολϋ εθνοι- κου διά την έπιδερμίδα' άποσπόί τα νεκρά κύτταρα, καί διευκολύ· νει την ανανέωσιν των Ιστών... Άλλά, θά συνεχίσω καί αυ¬ ριον. ή Ντιστεγκέ Ο έρως είς την χώραν των Χρυσονθέμων^ ΚΟΙΜΩΙΊ Ϊ5ΐ Η Μ Α Χ Η Υπό Κλώντ ι ίΐυ ινΛΐονι 47 όν —Ό καιρός [κερασεών Δέν πέρασε άκόμη, Τώρα έν τούτοις τα λουλούδια ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησεν είς δέ καπενθήμερον ταξίδιον ό όφθαλ· μίατρος κ. Γεώργιος Φωτάκης. , ΓΑΜΟΙ.—Ό κ. Ιωάννης Δαρι βάκης έκ Σητείας καί ή Δνίς Άρ γυροΰλα Μ. ΖερΒουδάκη ετέλεσαν τούς γάμους των έν Χρυσοσπηλαι ί ωτίσση. Παράνυμφοι παρέστησαν ι ή κ. Άναστ. Ψαρολογάκη καί δ κ, 'Ελ. Τσαπέλης. Συγχαρητήρια. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τόν δια κεκριμένον ιατρόν "Ηρακλείου κ. Έμμ. Μανδαλενάκην φυματιολό [κυττάζουν [επρεπε νά πέσουν, γον τόν άνθρωπιστήνκαί σωτήρά ή άγάπηΡ εκείνον πού τα ^όν βαθύν γνωστήν της ίατρικής 11 — έπιστήμης, τόν σωσαντά με έκ βεβαίου θανάτου ώς πάσχοντα έκ φυματιώσεως των πνευμόνων εύ καί χαριστώ καί δημοσία ολοψύχως. Τοιούτοι έπιστήμονε'ς τιμοΰντήν ιδιαιτέρως δέτήν Κρήτην. ;ς 3—8—33 ό εύ/αριστών Κωνστ. Γ. Παπαδάκη; Ένώ Είνε στό ζενίθ.. "Επαψε τό τραγοΰξί της ξμεινεν άκίνητη. Ό "Ερμπερτ Φεργκάν, δρθιος κοντά της έπρό κειτο νά τήν ευχαριστήση μέ Ινα καινούργιο φιλί... —Μιτσοΰκο, γιατί τραγουδήτε αύτά τα άλλόκοτα ρεφραίν; Ό "Ερμπερτ Φεργκάν άνωρθώ θηκεν άπότομα, κάθιδρος. Ό μαρκήσιος Γιορισάκα είχε μπη^ άθόρυβα. Είχεν ιδή;... Τί είχεν ίδη;... Δέν είχεν ίδη, χωρϊς άμφιβολί αν. Γιατί μίλησε απολύτως ή- ρεμα: —Μιτσοθκο, δέν θά δειπνήσετε άπόψε μαζί μας; Έκείνη είχε σηκωθή. Άπήν- Γύρω στήν ττόλι. θέσιν Τρθπες Μετόχι Ξηρολιάς κατερχόμενον είς Μαόρα Χά ράκια μέχρι τοϋ ποταμοϋ Πό φυρο είς θέσιν Πλύσιμο. 4) Άπαγορεύεται τό κυνή¬ γιον παντός θηράματος άορί¬ στως καί μέχρις άρσεως τής άπαγορεύσεως υπό τής αρμο¬ δίας άρχής είς τήν υπό Γε¬ νικάς όνομασίας »Έδερη Φα ράγγι Άποσελέμη» Άδριανά Λασηθιώτικα Χωράφια καί Ροθσσο Λάκκο, έκτασιν περι¬ φερείας Χερσονήσου —ΚαλοΟ Χωρίου—Γουβίΰν άνερχομένην είς 3000 στρέμματα κατ'^όπτι κήν εκτίμησιν καί περικλειο μένην. Ανατολικώς. Μέ παλαιόν αύτοκινητόδρομον, πσρά τό 20όν χιλιόμετρον τής αμαξι¬ τής όδοϋ Ηρακλείου—Άγίου Νικολάου, βαίνοντα πρός Ά κ(ας Κανλί ΚαστελλΙου. δριανά Λασηθιώτικα Χωράφια | Δυτικώς. Μέ άγροτικόν δρό όμβρίων υδάτων πρός Κεφά- λάν καί Νοτίως. Μέ δημόσιον άμα- ξιτόν δρόμον Καστελλίου— Άμαριανοΰ καί ακολούθως μέ ποταμόν Μπαμπουλάνην. 6) Άπαγορεύεται ή θήρα παντός θηράματος διά τήν προστασίαν κυρίως των επί τού Ένετικοΰ φρουρίου «Ρώ- κα» Κανλί Καστελλίου περδί- κων πρός πολλαπλασιασμόν αυτών δι" αίσθητικούς λόγους καΐ τροφοδότησιν των ύπόκει μένων έκτάσεων επί εκτάσε¬ ως 500 στρεμμάτων κατ' ό πτικήν εκτίμησιν επί τοϋ βου νοθ καί των ύπωρειών τοθ βουνοΟ οριζομένης. Ανατολικώς. Μέ άγροτικόν δρόμον άγοντα άτιό Μσρτι- μιανάκη Μάνδρα πρός τάς οί ι· ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό άνατολίτικο θαΰμα: ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ Η 1001 ΝΥΧΤΕΣ Μέ τόν μονάρχη τοϋ ι πανζουρλισμού: ΕΝΤΥ ΚΑΝΤΩΡ Μιά κωμική περιπέτεια πού έκτυλίσσεταιμέσα στά άδυτα των μυθικών χα- ρεμιών, άνάμεσκ στά λαχ ταριστά ούρί τής λάγνας 'Ανατολής. Καί επίκαιρον Ζουρνάλ. Σημείωσις: "ώρα 7 1)2 μ.μ. ίκτακτος άπογευμα- τινή. ΠΡΟΣΕΧΩΣ: Η ΤΙΓΡΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Μαγαζείον είς την πλατείαν Λεμπλιτζίδιχα 'Αγιοβτεφανιτων). Πληρο· ηφ ΐφ Αλχφ, χ, Μαρή, ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣί Κασάπη Μετόχι, Βασιλάκη Χά νι θέσιν Κουμπέδες καί εκεί¬ θεν είς Ροθσσο Λάκκον, Βα- θύ Λαγκάδι μέχρι Γεφύρας Παλαιοκαμάρα. Δυτικώς. Μέ δρόμον άγον- τα άπό χωρίου Γοΰβες—Δετ- τοράκι Μάνδρα παρά τήν άμ¬ πελον τοϋ έκ ΚαλοΟ χωρίου Γ. Άμανάκη καΐ διά των καλλιεργούμενον έκτάσεων δι ερχόμενον καί καταλήγοντα είς τόν άμαξιτόν δρόμον Η¬ ρακλείου— Άγίου Νικολάου παρά τό 19ον χιλιόμετρον. Βορείως. Μέ άμαξιτήν ό δόν Ηρακλείου—Άγίου Νικο- λάου άπό τοϋ 19ου περίπου μέχρι τοθ 20 1)2 χιλιομέτρου καΐ νοτίως, μέ άγροτικόν δρό μόν άπό Παλαιοκαμάρα είς Μεσιακό ΜΟλο άγοντα εκεί¬ θεν μέ τόν ποταμόν μέχρι πέ ραμα καί Καταλυμένο Ρυάκι, οπόθεν άνέρχεται τόν πρός Κόξαρην άγροτικόν δρόμον ξυ λεύσεως, είς Άθυμαρμ* θέσε ως Λιμνιά, εκείθεν κατερχόμε¬ νον είς Κεμοπτή Μετόχι, έκςί θεν είς Φρέαρ Πηδάϊδο παρά τόν συνοικισμόν Άγίου Γεωρ γίου, κατέρχεται είς τό ρυάκι Άγίου ΓεωργΙου καί είκονο- στάσι μέχρι Μπαντίλαγγο δ που άμπελος τοϋ έκ ΚαλοΟ χωρίου Γ. Άμανάκη καί έκεΐ- θενείς δρόμον Γουβών—Δετοι ράκη Μάνδρα. 5) Άπαγορεύεται τό κυνή¬ γιον παντός θηράματος έν τή υπό τήν όνομασίαν «Κεφά- λα» τής περιφερείας Καστελ¬ λίου Πεδιάδος έκτάσει 800 κατ' όπτικήν εκτίμησιν στρεμ μάτων όριζομένη. Ανατολικώς. Μέ τόν πο¬ ταμόν Μπαμπουλάνην καί ή μόν άγοντα άπό Μετοχίου κληρονονόμων Σταυρουλάκη είς τήν βρύσιν καί εκείθεν είς τάς οικίας Κανλί Κα¬ στέλλι. Βορρείως. Μέ βράχον καΐ οΐκίας καί νοτίως μέ δρομί¬ σκον άγοντα άπό Μάνδρας Μαρτιμιανάκη είς άγρόκτημα κληρονόμων Σταυρουλάκη καί εκείθεν πρός βρύσιν Κανλί Καστελλίου. 7) Άπαγορεύεται ή θήρα παντός θηράματος είς τό επί εκτάσεως 3000 στρεμμάτων κατ' όπτικήν εκτίμησιν βουνόν «Γιούχτας» τής περιφερείας Αρχανών μέ τα εξής δρια περιφερειακώς. Άπό τού σημείου συναντή τησε, μέ χάμω. τα μάτια καρφωμένα ΕΓμαι πολύ κουρασμένη. θά ήθελα πραγματικώς, άν αύτό δέν σας δυσαρεστή, νά μείνω μονάχη. —"Οπως θέλετε .. Βγήκε. Ή πόρτα, άθόρυβα, εί- χε κλείσει. Ό "Ερμπερτ Φεργκάν, άνέ- πνεε μέ κόπο καί έπιασε μέ τό χέοι τού τό μέτωπό τού. Φιλικός, διαχυτικός, ό Γιορισά κα Σαντάο έκαμε τέσσερα βήμα- τα καί άκούμπησε μέ τούς άγ- κώνας επάνω στό πιάνο. —Άγαπητέ μου, θά δειπνή- σωμε λοιπόν τέτ—ά—τέτ καί θά μιλήσωμε... Διέκοψε καΐ έκάρφωσε τό βλέμμα τού στά μάτια τοΰ "Αγ- γλου: —.θά μιλήσωμε. "Εχω άκόμη νά πάρω άπά σας πολλές πλη- ροφορίες καΐ νά σας ζητήσω πολλές συμβουλές. Δέν πρέπει νά έπαναλάβωμε τήν μάχη τής 10ης Αύγούστου... Δέν θά άρνηθήσε σέ Εναν σύμμαχο... Ό "Ερμπερτ Φεργκάν Ισκυψε τό κεφάλι. Τά' ξυρισμένα Τό όψιμον θέρος.,.έπανήρχιαε άπό χθές μέ άγρίας μάλιστα διαθέσεις. —Τάς πρωϊνάς ώρας τούλάχι- στον ή άτμόσφαιρα εδημηούργει την εντύπωσιν άληθινου χαμψι- νιοΰ. —ΟΙ συμπολίται τώρα τα εΤχαν μέ τόν Σεπτέμβριον ό οποίος συμ παρέσυρε είς καιρικά παρακα τήματα καΐ τόν καϋμένον τόν Αυγουστον! —«Πιέννα» χθές τό μεσημέρι είς τήν άκτήν. —Οί φίλοι της υάλιστα εΐχαν νά ποΰν δτι άν εξακολουθήση ή Ιδία κα^--------- "^ "-■'-" ' Π μέ τό θαλάσσιο κατάστασις, θά εξακολου¬ θήση μέ τό Ιδιον σύστημα καΐ μπόνιο. — Καί δέν είχον άδικο. —Όσημέραι ζωηρεύει ή πα· ραγωγική κίνησις. —Τόσονώς πρός την εισαγωγήν τοϋ προιόντος είς τήν πόλιν ί¬ σον καί ώς πρός τήν εξαγω¬ γήν. ρμ μ( λά τού έκοκκίνησαν. Κα! εοπεΐ- θής άΌχισε νά μιλή: —Στίς 10 Αύγούστου... στίς 10 Αύγουστον, εϊσαστε δειλοί, πό λύ δειλοί... σθανόμασθε Δέν ξέρατε, δέν αί- πώς είσαστε οί ίσχυ ρότεροι. Δέν εΐχατε πίστι πρός τούς εαυτούς σας. Καί έπολεμή- σατε σάν τούς άνθρώπους πού φοβοθνται την ήττα: μέ μεγάλη φρόνησι, πολύ τεχνικά, άπό πο· λύ μακρυά. Τα μοναδικό άγγλι- κό μυστικό είνε ή τόλμη. Γιά νά νικήση κανείς στή θάλασσα, πρέπει πρώτα νά προετοιμασθ^ μέ μέθοδο καί φρόνησι, Ιπειτα νά επιτεθή μέ ένθουσιασμό, μέ μανίαν. "Ετσι έκαμαν ό Ρότνευ, ό Νέλσων καί Γάλλος Συφρέν... Έπομένως, γιά τήν διεύθυνσι τοθ πυρός. ...Ή πόρτα εΐχε κλείσει άθόρυ βα. Καΐ ή είχε βγή. μαρκεσία Γιορισάκα (συνεχίζεται) ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ή Σχολική Έφορεία Άστρι· σεως των όδών Αρχανών|τσίου Πεδιάδος προκηρύσσει φα μιονικόν δρόμον άγοντα άπό Μπσμπουλάνη είς Ψιλό Κε- φάλι. Δυτικώς. Μέ άγροτικόν δρό μόν χωρίζοντα τήν ράχιν Ψι¬ λό Κεφάλι άγοντα είς θέσεις Κουτσουνάρια Τζουάνου ΜΟ¬ λο Μαχεράς Ρυάκι καΐ εκεί¬ θεν είς Άγίους Άποστόλους. ___ Βορε(ως. Μέ θέσιν Ψιλό Εεΐ-ε,ι-νντνΜΐΜ Κεφάλι ράχην διαχωρήσεως -Κανλί Καστελλίου είς Καρ- νάρη είς άγροτικήν θέσιν Μάν δρα Κοντουλογιώργη, είς Σαβ βάκη Παπούρη εκείθεν είς Μελισσόκηπον, είς Λίμνη, είς Μάνδρα Πετροκεφάλου είς δρόμον Άνεμοσπηλιά, Κρύα Βρύση, Γιουχτάκι, εκείθεν είς τοποθεσίαν Άχελώνα καί ΤραγοΟ Μάνδρα προχωροθν καί συναντοθν τήν οδόν Κσρ νάρη είς τήν θέσιν Νταρή Πό ρος καί καταλήγουν είς τήν οδόν επί τοϋ βουνοϋ Αρχα¬ νών—Κανλί Κασιελλίου. 8) Άπαγορεύεται ή άγορα πωλησία τοθ λαγωοΰ άπό 1ης Δεκεμβριού καί εφεξής. 9) Δέν έπιτρέπεταιή :άγορα πωλησία τής πέρδικος. ο Δασονόμος ΠΑΥΛΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοθνται ά'πασαι αί φαλαγ· νεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν διά τήν προσθήκην μιάς αιθού¬ σης είς τό Δημοτικόν Σχολείον Άστριτσίου τήν 8ην Σεπτεμβρίου έ. έ. ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11—12 έν τώ γραφείω τοθ κ. Έ πιθεωρητοθ των Δημοτικών Σχο¬ λείων Πεδιάδος. Οί 8ροι είναι κατατεθειμένον είς τό γραφείον τοθ κ. Έπιθεω- ρητοθ ένθα οί βουλόμενοι δύναν¬ ται νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ' ε¬ κάστην άΐτό 10—12 π. μ. Τα έρ¬ γον προϋπελογίαθη εΕς 37 χιλ. δρ. Γίνονται δεκτοί Ιργολάβοι πά¬ σης τάξεως καί έμπειροτέχναι μέ —Λόγω τής οποίας ό λιμήν διατηρεϊ τήν κοσμοπολιτικήν τού μορφήν καί τάς συχνάς άναχωρή σεις καΐ άφίξεις φορτηγών άτμο πλοίων. — Κατά τό δοθέν προχθές είς Σπηλιώτισσαν γεθμα πρός τιμήν τοΰ Διοικητοΰ τής Άγροτικής κ. Λαμπροπούλου. —Ρόλον σημαίνοντα έπαιξεν ή Κρητική λύρα (γνωστοΰ κοί κα· λοΰ λυράρη τής περιφερείας) ή κοντυλιά καί ό χορός. —Πρώτος εχορεύθη ό Καλαμα- τιανός τόν οποίον ίίσυρεν ό κ. Λαμπρόπουλος, επηκολούθησε δέ ό Ήρακλειώτικος. —Συνεχίζεται άκόμη ή έπιδιόρ θωσις των άσΦαλτοστρωμένων όδών τής πόλεως. —Ήδη έπιδιορθώνεται καί ή όδός 25 Αύγούστου, ή τόσον δια βατική τήν εποχήν αυτήν άπό ξένους. —Καΐ μάλιστα ξένους πού γνω ρίζουν νά έκτιμοθν τήν δψιν μιδς πόλεως καί πρό πάντων τήν προσπάθειαν των Δημοτικών της άρχών γύρω άπό τάς όδούς της. —Ή άπογευματινή καί νυκτε ρινή ζωή συνεχίζεται ζωηρο¬ τάτη. — Καί τουτο φυσικά έξ άφορ μής τής παρατάσεως τού θέ- ρους. —Ή όποία τήν καθιστδ σχε δόν αναγκαστικήν καΐ τό άπό γευμα καΐ τό βράδυ. Ιδίως τό βράδυ οί ξενύχτηδες άφθονοθν... — Είς τήν πρώτην μοίραν τα φρουτικά αυτήν τήνέποχήν είς τήν αγοράν μας. —Άπό τα σταφύλια καΐ τα σϋ κα ϊως τα καρπούζια καί τα πε- πόνια. —ΟΙ ·ρουτοφάγοι καί ιδία οί συστηματικώτεροι πού καταπλέ ουν πρωΐ—πρωί έκεϊ, τα ψωνίζουν μέ έπιλογήν άλλά καί... ταχΰ- τητα. —Οί ίατροί συνιστοϋν κατά κανόνα σχεδόν τήν προφύλαξιν άπό τήν ύγρασίαν. —Καί δή των γεροντοτέρων οί όποϊοι δέν έννοοϋν νά ξεκολλή σουν άπό παλαιάς προσφιλεϊι; συνηθείας. —Αΐτινες τούς έπιβάλλουν νά μένουν £ως άργά είς τό Οτται θρον κουβεντολογώντας καί κου τσομπολεύοντας. — Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλ λεται άπόψε ό «δόκτωρ 'Επαμινόν δας» ή 'Ελληνική ταινία ή ό¬ ποία ήρεσε καθ' ά πληροφορού μεθα καί δπου άλλοό προε- βλήθη. —Είς τοϋ Πουλακάκη προβάλ λεται δ «Άλή Μπαμπάς·, μία κω· μική άνατολίτικη περιπέτεια, μέ πρωταγωνιστήν τόν γνωστάν Άμε Ιγγυοδοσίαν 4 θεμένων είς τό Χ'λ. δρ. κατατι- ταμεΐον Παρακα ταθηκών καί δανείων. Πδς μειοδό- της δέον νά είνε έφοδιασμένος μέ τά^νόμιμα πιστοποιητικά. Έν Άσΐριτσίω τή 29)8)938 Ό Πρόεδρος Έμμ. ΧοΛίά τικότητά τού παρμένην άπό τούς θρύλους τής ν-^■-■-■- Χαλιμδς'. 6 Ρέιτορτερ γίτισσαι καί σκαπάνισσες είς γε¬ νικήν συγκέντρωσιν (έν στολή) τήν προσέχη Κυριακήν είς τό «ρ- γατικόν κέντρον Ηρακλείου περί ώραν όψ απογευματινήν προκει- μένου νά ταίς ομιλήση ή Διοική- τρια θηλέων περιφερειακής διοι¬ κήσεως ΝομοΟ Λέσβου κ. Κοζυρά- χη (Νομάρχου). (Έκ τοθ γραφείου τής περιφε- ρβιακής διοικήσεως Ε. 0. Ν. Ή ραχλιίου), 0 2Τ0ΜΑΧ0Α0Γ02 ΙΑΤΡΟΙ ' Κων. Ε. Πολυδάκης ΕΙδικίυθεΙς ίν Γερμανία είς τα νοσήματα τοθ στουάγου καΐ "-- -ϊ^ Α θιρανιΐα αΐμοροοΐδων ά- ν·υ Ιγχ.ιρΙσε^δΖ Ινέσ.ο,ν. Αριθμ. τηλ. 7—92 Γβνικόν Χημεϊβν τβΰ Κράτβυς Παράρτημα Ηρακλείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Προσκαλοθνται πάντες οί επαγ¬ γελματιαι, οί όπωσδήποτε πιο- λοθντες οϊνοπνευματώδη ποτά είς ποσότητας ΐϊνω τοθ ενός χιλιο- γράμμου, δπιος προσέλθωσι μέ¬ χρι τής 10 Σεπτεμβρίου έ. ί. είς τα ενταύθα Παράρτημα τοθ Γενι¬ κοϋ Χημείου τοθ Κράτους καί λά βωσι την συμφώνως τω άρθρφ 3 τοθ άναγκ. νόμου 276)1936 καί &φο. 6 τοθ Α. Ν. 1311)1938 κεκανονισμένην άδειαν έξασκήσι- ως έπαγγέλματος ποτοπώλου. Τής προθεσμίας ταύτης παρελ¬ θούσης θέλουσιν εφαρμοσθή εναν¬ τίον των παραβατών τα υπό τού όριζόμενα. Ό Προϊστάμενος τοθ Παραρτή Χ«ρίλ,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκείνους ποά θέλουν
  νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  388«ν
  δι* δλους.
  Ή παραγωγή Ρεθύμνης
  ίή
  "Ετι βαθύτερον, συγκεχυμένως δμως, ένθα τύ
  άμυδρόν γειτνιάζει μετά τοθ άοράτου, διακρίνονχαι
  άλλοι όνθρωποι σκοτεινοί, μή ελθόντες 'ίσως έ'τι ------------
  είς τήν ύπαρξιν. Οί τής χθές εΐνε φάσματα' οί τής Β'.
  αυριον, μορμοΐ. Ό όφθαλμός τοθ πνεύματος τούς Έν άνάγκη βγαίνει χαί άπό
  διακρίνει άμυδρώς. Ό έμβρυογόνος όργασμός τοθ τά όρυκτά ελαια, τό πετρέλαιο επί
  μέλλοντος εΐνε μ(α των όΐττασιών τοθ φιλοσόφόυ. παραδείγματι. Μέ τού; δ5χτάν·
  Είς δλος κόσμος είς τά ύποχθόν.α, έν καταστά- θρκκας έηάλεψε γιά πολύ χαιρό
  ΤΕΧΝΗΤΗ ΤΡΟΦΗ
  άκόμη
  θ
  καίή
  σει έμβρύου' όποΐα άνήκουστος φαντασΐα!
  ό
  ρ ψ γ
  ή έπιστήμη. Ή τεχνητή ζάχαρ:
  Γ θ Μ
  ή ή ήμη χηή ζχρ
  Άναμφιβόλως, άν καΐ άόριστός τις άλυσις θεΐα τοΰ ΓερμανοΟ καθηγητού" Μπέρ
  συνδέει άδήλως άπαντας τοΰς ύπογεϊους τούτους τζιους, βγαλμένη άπό τό ξύλο, δέν
  σκαπανεΐς, ών έκαστος νομΐζει πάντοτε σχεδόν δτι ήμποροθσε νά θεωρηθή πραγματι-
  εΐνε μόνος, ένώ δέν εΐνε, τα έργα αυτών είνε πάν- κή τροφή. Μειά πολλάς μελέτας
  τη διάφορα, καί ύπάρχει άντΐθεσις μεταξύ τοϋ φω δμως βρέθηχεν ή λύσις Τό διο-
  τος τούτων καΐ τής άναφλέξεως έκείνων. Οί μέν 1&15ιον τοθ άνθρακος, τό νερό καΐ
  τής τής'Αγροτικής ή μονοκαλλιέρ
  γΐια τής έλαίας, είν« μέν προσόν
  διά την επαρχίαν ταύτην, άπαι-
  τεΐ ομως ιδιαιτέραν προσοχήν
  καΐ ιδιαιτέραν ενίσχυσιν τοΰ καλ
  λιβργητοΰ οϋτως ώβτε άπό την
  είνε παραδεισιακοί, οί δέ τραγικοί. Κσί μεθ' δλην ή νιτρική πότασσα, άναμιγνυόμε-1 θόλου των φυσικών στή θρεπτική προσπάθειαν τού ταύτην νά προέλ
  κι'έτσι δέν ημπορεί νά ,Αγροτιχή Τρχίΐέζη5 Χ. Λαμ
  δπως την Ιχει ανάγκην «ρβπούλου διεπιστώθη η άνάγκη
  άνπρώπου, τή; ένισχύσεως τής έλαιοπαραγω-
  πού την βρίσκει σέ άφθονη ποσό· νη5 Ρεδύμνρς, Ιδιαιτέρως δέ τής
  ό δργανισμός τοΰ
  ύ η βί
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Αύγουστος (τοϋ|πίζ6ται νά ίβίι) νβα ώ9ησις είς
  άντααοκριτοΰ μας).— Κατά |την την ελαιοπαραγωγήν έη' άγαβώ
  έδώ παραμονήν _ τβΰ Διβικητοΰ της τοαικής οϊκονομία; τβΰ έλου
  νβμοΰ.
  Άλλά καΐ γβνικώτβρον ή ΐτρβ
  σοχή τής Αγροτικάς Τραπέζης
  τητα στά κρέατα πού τρώγει. *««ΡΧί«ί Μυλβηοτβαβ» είς την
  <η ϊ' ί »* ι - , οποίαν ω; γνωστόν βΐνβ αυτή ευ· Οπωσδήΐτοτε οί ιΙϊι%οΙ που ά- ρέωί δ,αδβδβμένη. σχολοΰνται μα; δίνουν την κατη- Ώς ανεκοίνωσεν ό κ. Διβικη γορηματική διαβεβαίωσιν δτι θά νική^ουν καί τά; δυσκολία; πού μένουν καί θά κατορθώσουν νά μάς δώσουν τέλειες τεχνητές τρο φές, πού νά μή δπολείπωνται κα- δμως τήν άντίθεσιν, δλοι ούτοι οί εργάται, άπό τοθ να, μποροθν νά μάς δώσουν δπό υψίστου μέχρι τοθ κατωτάτου, άπό τοθ σοφωτά- τήν επίδρασιν των δπεριωδών ά- του μέχρι τοθ άφρονεστάτου, έχουσι τίνα όμοιότη χτίνω>, δξατάνθρακα; κχθαρούς
  τα καΐ Ιδού ποίαν τήν αυταπάρνησιν. Ό Μαράτος καί χαλού; γιά τροφή.
  λησμονεΐ εαυτόν ώς ό ΊησοΟς. Μένουσι κατά μέρος, "Εμειναν έτ«ι μόνον αί πρωτε
  έξαιροθσιν εαυτούς, δέν· τούςμέλλει περί έσυτών. Κα ΐναι, τό πιό άπαραίτητο καί πιό
  θορώσιν είς παν άλλο ή είς εαυτούς. Έκαστος βέ δυσχολοεύρητο στοιχείον άπό τά
  πει, καΐ τό βλέμμα τουτο ζητεί τό απόλυτον. Ό τρία πού άνεφέραμεν. Γιατί τα
  πρώτος §χει έν τοίς όφθαλμοΐς δλον τόν ουρανόν διάφορα μιχροσκοπικά μέρη πού
  ό έΌχατος, δσον κσί άν εΐνε αίνιγματώδης, Ιχει άποτελοΰν τό σώμά μας, τό αίμα
  είσέτι υπό την όφρΰν την ώχράν αίγλην τοθ άπεΐ- μας, ή έπιδερμίς μας, τά μαλλιά
  ρου. Ό,τι δέ καΐ άν πράξη ό φέρων τό σημείον μας έχουν ώ; βάσι τους τήν πρω
  τουτο, κόρην όφθαλμοϋ άστροφανή, σεβάσθητι αύ- τεΐνην καΐ αυτής έχει άνάγκη ά
  τόν.
  Ή έσκιασμένη κόρη οφθαλμού εΐνε τό έτερον
  σημρΐον. Έξ αυτής άρχεται τό κακόν. Ενώπιον
  τοθ άνθρώπου όστις βλέμμα δέν Ιχει, πρόσεχε καί
  πό τίς τροφές γιά νά συντηρηθιΰν.
  Οί σοφοί τήν άνέλυσχν δπου τήν
  ηΰραν, καΐ έβγαλαν τό συμπέρα·
  είνε πολυσύ/θετη. Μερικά
  τρέμε. Ή τάξις ή κοινωνική εχει τούς ζοφερούς ύ- άπό τά ατοιχΐϊ% πού Περιέχει τα
  οποιούς της Υαάρχει μέρος τι δπου τό πε κατώρθωσαν νά τά
  ργγ Χημικώς. Άλλά 8-
  χι άκόμη. Βρήκαν έξαφνα μέσα
  φ ή
  πονομοποιούς της. Ύιτάρχει μέρος τι, δπου τό πε- βργ|χαν χαι
  ραιτέρω έμβαθύνειν εΐνε ταύτό τώ θάπτεσθαι καΐ παραγάγουν
  6που εΐνε έσβεσμένον παν φώς.
  Κατωτέρω τούτων ολων των ύπονόμων, άς είπω σφ πρωϊεΐνΤ) φ πρώζη Ολγ
  μέν, κατωτέρω τούτων δλων των στοών, τούτου δ· νά πο0μ6 τήν πρώτγ) χημική ού
  λου τοθ άπεράντου ύποχθονίου συστήματος τής προ
  όδου καί τής ούτοπΐας, τοθ διακλαδιζομένου ώς αί
  φλέβες είς τό σώμσ, πολύ πλέον βαθύτερον έν τή
  γή, κατωτέρω τοθ Μαράτου, κατωτέρω τοθ Βοβέ-
  φού, κατωτέρω πολύ κατωτέρω καί άνευ τής έλαχί
  πού μεγαλώνει τά
  Τήν κατεσχεύασαν τήν
  αυτήν τεχνιτώς καΐ την
  μαλλιά.
  θυσίαν
  Ιδωσαν
  τήν τροφή τού σ' ίνα
  πρόβατο... Τό τρίχωμά τού Ιγινε
  στής συγκοινωνίας μετά των ανωτέρω, εΐνε ή έσχά Ηαυμάσιο πυκνό καί μακρύ. Λεί
  τη σκαφιά. Τόπος φοβεράς. Τοθτον δότε νά όνομά
  σωμεν τρΐτα ϋποχθόνια. Εΐνε τοθ έρέβους ό βόθρος.
  Ό λάκκος των άομμάτων.
  Ό τόπος οθτος έχει συγκοινωνίαν μετά τής ά-
  βύσσου.
  Β'.
  ι
  Τά κα τώ τα τα. '
  Έκεϊ ή αύταπάρνησις παύει. 'Εκεΐ ό δαίμων
  σχεδιάζεται συγκεχυμένως πως1 έκαστος ύπάρχει
  δι* εαυτόν. Τό άόμματον έγώ βρυχδται, έρευνφ, ζη¬
  τεί ψηλαφητί βοράν, καί βιβρώσκει. ΑΙ θηριώδεις
  σκιαί αΐτινες περιφέρονται είς τόν λάκκον τοθτον,
  σχεδόν κτήνη, σχεδόν μορμοΙ, ουδόλως φροντίζουσι
  περί τής παγκοσμίου προόδου, άγνοοϋσαι καί τήν
  Ιδέαν καί τήν λέξιν τάςμέλλει μόνον περί τοϋ ίδί-
  ου αυτών χορτασμοθ. Σχεδόν ταίς λείπει ή συν είδη¬
  σις1 είς τάέντός αυτών ΰπάρχει έξάλειψΐς τις φρι-
  κώδης.
  (συνεχίζεται)
  πουν δμως τά άλλα συστατικά
  ίκανότητα
  θη κέρδος καΐ ουχί ζημία. Ό κ.
  Νικήθηκε λοιπόν ή φύσις σέ έ· Λαμπρόπουλος ώμίλη«, διά την
  , ί , , 6*ι ανάγκην αρδευτικων έργων είς
  να άπό τού; πιό σνβαρους νόμους , , , , « Γ . .
  * " Ιί τ^ν *Π*ΡΧίαν ταύτην δια την ο-
  η;; θεωρητικώς ημπορεί,
  κτικώ; δμως μονάχα βθ
  ποίανθά φροντίση ζ«ηρ&ς η 'Αγρβ κ&ς ηρ^ τβυ5
  θά στραφή πρ&ς τό Ρέθυμνον τβ
  νώνουαα τόν ζήλον τβΰ άγροτιχοΰ
  κόσμου καΐ τό φιλοπρόοδον αυ¬
  τού, τάοποΐχ ϊίνϊ πανθομολβγου·
  ιιενα προχειμένου πβρΐ πασών
  βχβδόν των καλλιεργΐιών,Ιαϊτινβς
  μάλιστα είς ωρισμένα διαμερίσμα-
  τα παρουσιάζουν βίκόνα χαρα·
  κτηριστικην διά την καθ' ολου φι
  λοΐτονίαν τού. Παρακολουθούμεν
  νβς έντατικώς ό άγρότης τής Ρβ·
  θύμνης καΐ βνισχυόμβνβς ώς κα·
  θώρισεν β Διοικητης τής 'Αγρο·
  τικπς Τραπέζης, θά αποβή συν τφ
  χρόνω συντελϊστής καΐ αύτός τής
  γΐωργικης άναπτύξεως είς τρόπον
  ωστε νά αμιλλάται άαοτελβσμχτι·
  ....-----ν. _..ν. .... νομοΰςτής
  . ... τικη Τράπβζ«.Ώ;άφήχε νά έννοη Κρήτης κ*ί «Ις τά κυριώτερα, καΐ
  μποροθν να έλθουν αυτές οί τε- θή ο κ. Διοικητής, η Άγροπκη είς τά μάλλον προσοδβφόρα εϊδπ
  χνητές τροφές. Γιατί ν1 άντικα- Τραπέζα θ* φροντίση καΐ διά την των καλλιΐργειών, είς τά όποΐα
  εύρυτέραν οικονομικήν ενίσχυσιν τόσον πεδίον εκμεταλλεύσεως πά
  ιδίας έπαρ ρουοηάζουν αί γόνιμοι έκτάββι;
  καΐτοΰίδικοΰ τού νομοΰ.
  ταστήσουν πραγματικά καί καθ' ε?
  δλην την γραμμήν τό καθεστώ; χίχς Δια Τών μέτρΜν τβ0ΤΜν έλ
  τή; διατροφής μας πού έσχημά·
  τισαν αίώνες δέν θά είνε δυνα- ,
  Αριθμός 12673
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΑΕΙΣΓΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλεί-
  στοιιάνου ου Εύ^τΡ^τ'^ς ίίεοδώρου Γαρεφα
  λάκης έν Ηρακλείω έδρεύων
  τόν. Πρό; ποίον σκοπόν,
  σ;ε; Γιά νά παίρνουμε τίς
  ά
  άλλω-
  τροφές
  ά
  —Τό άποστειρωτήριον Λαση¬
  θίου.
  μ φ
  μας άπό τά φαρμακεϊα σέ χάπια;
  Ά λ" Ή
  Ας μα; λείπτβ" ή πολυτέλεια. Ή
  άπόλυτος έπαφή τοθ
  μας μέ τήν φύσι δσον
  " επί τή
  κανόνων τής δγιεινής,
  των
  πού
  1 γέλου Χρυαοϋ <ατοίκου Ήρακλε , , η, , «ν ώς πληρεξουσίου δικηγόρου κατα καιρους προσπαθησαμεν να - ΚωνΟϊανχ[νου Βεοδωρίοη κα δώσωμεν άπό την στήλην αυτήν, το[%^ Ηρακλείου λαβών δπ' δ- είνε δ,τι χρειάζεται είς τόν άνθρω' ψει 1) Τήν δπ' αριθμόν 421 τής πον Άς άφήσουμε τούς σοφούς 2ας Δεκεμβρίου 1937 απόφασιν μέ τήν χαράν τους δτι κατώρθω- |το° *· Προέδοου των έν Ήρα ^ , , , , , κλε£ω Πρωτοδικων κηρυχθεισαν σαν να κατασκευήν κρεας άπό |χΐελ;ατί)ν 8ι- ^ 6ποχρε,0νται οί φύκια καί ζάχαρι άπό πριονίδια. Νικόλαος Φουντουλάκης κάτοικος Κατ' άναχοινώαεις τού Διοικη· τού τής 'Αγροτικής Τραπέζης κ. Λαμπροπουλου το καταακευαζο- καί, μενον ίΐς ^ασήθι άποστϊιρωτήρι- ο* διά τού ©ποίβυ θά έξυπηρβτη- θο ζωτικως η παραγωγη τής πα· τάτας άποτβλβϊ την τβλβυταίαν φ χρ ρ Άλλ' άς μή θελήοουμε νά τά κα θιερώσουμε ώς ή ς ην τελευταίαν λέξιν τής τβχνιχής. Το άποστϊΐ ρωτήριον εϊνβ «ενταώρβφβν, δυ· νάμενον νά περιλάβη μβγάλας ποσότητας, εχ τβΰ πρβϊόντβς τού χχί νά αποβή γενικώς χρησιμώ· τατον 6>ς την πατατοπαραγωγην
  ίίτις τόσας ζημίας ΰπέοτη κ«τ«
  το παρελθόν έξ ελλείψεως τεχν«-
  κων μέσων διατηρήσβως αυτής.
  —Οί κατηγορούμενοι τής γ'.
  σειράς διάτό κίνημα Χα¬
  νίων.
  Ήνώπιον τού ΣτρατοδικβΓου
  Χανίων ήρχισε χθές ή εκδίκασις
  των κατηγορουμένων τής τρίτης
  "'Ρ*5 <5»« τό κίνημα των Χανί· ί , Ηρακλείου ώ; πρωτοφειλέτης καί τακτική τροψη Ιωάννης Μχνουσάκης καΐ Εύριπί· ; δης Φουντουλίκη; χάτοικοι έπί- 'σης Ηρακλείου ώς τριτεγγυηταΐ ί'να άλληλεγγΰω; πληρώσωσιν είς ι!τόν είρΥίμένον Κωνσταντίνον θεο- -----■-·. — -- ·-·-.■— —· -·„.. * ιϊ· * » ι - ι '» Μν· Οί κατηγορουμβνοι είναι ο! | ,δωρίδην δραχμάς δκτω χιλιάδας έξής: .Αθητάνκΐ1Ρ5 Μί| Άθητάκης Ε 1 εκατόν ογδοήκοντα (8180) έντό Πιτσικουλάκης Έμμ., Πιτσικουλά [κως άπό πρώτης Νοεμβριού 1937 κης'·άκ. μέχρις έξοφλήσεως καΐ καταϊικά- »>ελ-ης
  [ ζονται ε?ς την τοθ ένάγοντος δι-
  (καστικήν δαπάνην έκ δρ-αχμων-Ντβΰντβϋνάχης ΈμμόΤ, Αλεξάκης
  Κοντογιάννης Ί,, Ρβύ
  Παπαδάκης Δ , 'Α·
  ~ ' Νιχολακά-
  ■■■■■■■■■■
  ■■·■»■■■·
  ΕΜΜΑΝ. Μ. ΚΡΑΣΑΚΗΣ
  ΨαρικΑ άποικιακά, έγχώρια ττροϊόντα.
  Έναντι Παλαιάς Νομαρχίας
  Εφέτος ή χρονιά είνε δψιμη καί ό
  κίνδυνος τής βροχής έπικρέμαται άμε-
  |ϊ σος γιά τήν σταφΐδα σας.
  II
  Τώρα που ό Άσφαλιστικός κολοσσός:
  «ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΫΔ
  III
  σας έξασφαλίζει άπό τόν κίνδυνον
  αυτόν, μην άφήσετε τό προϊόν σας ά-
  νασφάλιστον.
  Σπεύσατε ν* άσφαλίσετε τήν σταφί-
  δα σας δπως έκαμαν ήδη δλοι οί προ-
  νοητικοί άμπελοκτήμονες.
  Άντιπρόσωποι σταφιδχσφαλειών 'Αγγλι-
  Λόΰδ:
  ς μμ, ξκης
  Ιωάννης, Μιτασκάκης Έμμ., Άλί
  «νδράκης 'Αλ. Μπλαζάκης Ιω-
  όκτακοσΕων ένενήκοντα (890). 2)
  Τό δπ' αριθμόν 4585 τής 12ης 5«νδράκης Άλ., Μπλαζάκης
  Απριλίου ένεστώτος έτου; ^^^ί^^Χ^^^
  δεικτικόν τοθ δικχστιχοθ κλητή- Χριοτβδουλάκης Στ., Σουλιώτης
  ρος τής περιφερείας τοΰ Πρωτοδι ©·, Σφακιανάκης Μιχ., Καυγα-
  -........λάκης Π., Γαλανάκης Δ , Βίγλης
  Π., Καραθάνος Ι. Παπούλας Χρ.,
  Κατάκης Γ., Μωραϊτάκης Ε., Χα-
  κ«£ου Ηρακλείου Νικολάου Λα-
  σηθιωτάκη έξ ού δείκνυται 8τι άν
  'τίγραφον <ξ άπογράφου τής ώς ά αά θ γρφ ξ ρφ ή άνω αποφάσεως εκοινοποιήθη είς , τόν ρηθέντα έκ των έγγυητών Ί ωάννην Μανουσάκην. 3) Τά δπ' αριθμόν 4586 τής αυτής χρονο- |λογίας άποδεικτικόν τοθ αύτοθ κλητήρος έξ ου δείκνυται δτι επι ταγή δπό χρονολογίαν 15 Δεκεμ βρίου 1937 εκοινοποιήθη τοθ είς έπισπεύδοντος τόν ρηθέντα Ί κου Άριθμός 5664. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ προγράμματος πλειστηριασμοϋ ακινήτου Ό Συμβολαιογράφος Άρχα νών Νικόλαος Άντωνίου Μαυρογιάννης έδρεύων καί κατοικών έν Επάνω Άρχά νβις Τεμένους. Δηλοποιώ δτι: Εκτίθημι είς δημόσιον ά ναγκαστικόν πλειστηριασμόν τά έτιόμενα άκίνητα κτήματα τοΟ κατσδιωκομένου όφειλέ- του Εΰαγγέλου Νικολάου Μσυρομιχαλάκη γεωγοκτημα- τίου κατοίκου Επάνω Αρχα¬ νών Τεμένους κεΐμενα είς την περιφέρειαν Επάνω Αρχα¬ νών, όμωνύμου Κοινότητος καί Είρηνοδικείου ήτοι: 1) Είς θέσιν «Άγιος Μάμας» άμπε¬ λον τής ποικιλίσς ραζακί ά- ναστυλωμένην είς κρεββατίναν εκτάσεως 4 στρεμμάτων συ νεχομένην μετά κήπου έκτά σεως ενός στρέμμστος έμπε- ριέχοντος μίαν λιθόκτιστον δεξαμενήν καΐ Ιδιόκτητον πη¬ γήν Οδατος, συνορευομένην κτήμασιν ανατολικώς ρύακι, νοτΐως Κωνστ. Μαργαρίτη, δυτικώς κλήρον. Ελευθερίου Γισννιδάκη, βορείως Ιωάν¬ νου ,Κυριακάκη. 2) Είς θέσιν «Κάμπος» άμπελον τής ποικι λίας κοτσιφάλι εκτάσεως 2 στρεμμάτων, ανατολικώς συνορεόουσαν δρόμω, νοτίως Νικολ. Βορνιωτάκη, δυτικώς άγροτικώ δρόμφ, βορείως'Εμμ. Τουντουλάκη καί 3) Είς θέσιν Ρ!£ άμπελον της ποικιλίας κοτσιφάλι εκτάσεως 4 στρεμ. έμπεριέχουσα 6 ελαιόδενδρα συνορευομένην κτήμασι ανα¬ τολικώς Μιχαήλ Βλαχάκη καί "Εμμανουήλ Άρνογισννάκη, νοτίως Γεωργίου Λυραντσάκη, κατά τό ύπ' αριθ. 9893 τής ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ "Εναντι Έθνικής Τραπέζης 7 "Ιουλίου 1933 έπιδοτήριον τοθ δικσσηκοθ κλητήρος τής πε¬ Π δυτικώς Ιωάννου Μαρκομι χελάκη καί Νικολάου Φραγ κιδάκη καΐ βορείως δρόμω, ριφερείας τοθ Πρωτοδικείου τή έπισπεύσει τής ένυποθήκου Ηρακλείου δανειστρίας Έθνικής Κτηματι κουλάκη νά πλειοδοτήση. Ό τελευταΐος πλειοδότης άμα τή κατακυρώσει Εμμανουήλ Άρ Ό πλειστηριασμός των ά νωτέρων κτημάτων γενησεται νασίου Δροσοπούλου κατοί κου Αθηνών πρός άπόλη ψιν των ένυποθήκων άπαιτή "Αγγλίας είς συνάλλαγμα δ- έμοθ τοθ ψεως είς Λονδίνον εκατόν Αρχανών κης Τραπέζης τής "Ελλάδος έδρευούσης έν Αθήναις καί έκπροσωπουμένης υπό τοθ Διοι κατά τάς διατάξεις τοθ κητοθ αυτής κ. "Ιωάννου Άθα άπό 17 Ιουλίου 1923 Ν. Δ. «περί είδικών διατάξεων επί άνωνύμων έταιρειών» την 16 Όκτωβρίου ημέραν Κυριακήν σεών της έκ Λιρών στερλινών καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον Συμβολαιογράφου ψ ρχ Νικολάου Άντω- εβδομήκοντα έπτά, σελλινίων νίου Μαυρογιάννη έν "Επάνω δεκστριών καί πεννών δύο "Αρχάναις έδρεύοντος καί κα- (Λ. Στερλ. 177.13.2) καΐ κατό- χοικοΰντος ή έν κωλύματί μου πιν τήν άπό 29 "Ιουλίου ενώπιον τοθ νουίμου άναπλη 1932 Ν. Δ. «περί μετατροπής ρωτο0 μου κα, έν τώ ένταΟθα είς δραχμάς των είς ξένον νό συμβολαιογραφε(ω μου ένθα μισμα ή συνάλλαγμα όφει- και δτε καλοθνται οί βουλό λών» δραχμών 75.504 80)οο μενοι νά πλειοδοτήσωσιν. τ) τό Ισότιμον αυτών είς δραχ Πρώτη προσφορά των πλει- μάς κατά τήν ημέραν τής όρι- στηριαζομένων κτημάτων όρί- σπκής καταψηφίσεως καί άπαι ζεται διά τό πρώτον δραχμαί τήσεως τής Τραπέζης καί τά 5000, διά τό δεύτερον δραχ- εξοδα εκτελέσεως, στηριζο- μένων είς τά ύπ' άριθμ. 2195 καί 2200 δανειστικά συμβόλαια τοθ συμβολαιο- μαί 2000, καί διά τό τρίτον δρα χμαί 4000. 4Η κατακύρωσις γενησεται πρός τόν πλείονα προσφέρον- γράφου Ηρακλείου Κωνσταν τα συμφώνως τώ Νόμφ. νού Ζαχαριάδου, δι" άς άπαι Ό πλειστηρισσμός γενήσε- τήσεις έπετάχθη πρός πληρω ται επί πληρωμή είς μετρητά, μην ό είρημένος όψειλέτης έκαστος δέ των παρόντων κσ διά τής υπό χρονολογίαν θόσον προσφέρει 20 ΊουνΙου 1933 έπιταγής καΐ καΐαν ασφάλειαν την άναγ δικαιοθται χρεοθται νά καταβάλη τό ί ωάννην Μανουσάκην έπιτασσόμε νόν δπως καταβάλη αύτω έν δλψ .δραχμάς έννέα χιλιάδας δχτακοσί |ας εβδομήκοντα πέντε (9875) έντό κως τάς έξ αυτών τοκοφόρους άπό | τής έπιδόσεως τής ώς είρηται έ πιταγής μέχρις έξοφλήσεω; άλ¬ λως θέλει προβή είς τήν δι' δλων των νομίμων μέσων αναγκαστικήν αυτών είσπραξιν διά κατασχέσε ως καί έν δημοσίφ πλειστηρΐα 1 σμψ έκποιήσεως πάση; κινητής καί ακινήτου περιουσίας αύτοΰ. 4) Τήν δπ'αριθμόν 650 τής 9ης Ί ουνίου ένεσΐώτος έτου; έκθεσιν τοθ δικαστικοθ κλη πρός τήν "««σχέσεως η « , τήρ°ς τήί περιφερείας Ηρα<λεί δανείστριαν ^' Κζδά έκπλειστηρίασμα ' , ήρ ή φ έπισπευδουσαν δανείστριαν 0^λ^ρ'ίου Κονιζεδάκη έξ ής "Εθνικήν Κτηματικήν Τράπε- δείκνυται δτι συνεπεία παραγγε ζαν νως άπό περί τής Ελλάδος συμφώ- λίας τοθ έπισπεύδοντος καί πρός πρός τό άρθρον 61 τοθ είσπραξιν τής ειρημένη; άπαιτή 17 Ιουλίου 1923 Ν. Δ. οεως τού μετέβη είς τό ένταΟθα β , , καί παρά τήν συνοικίαν «Βαλιίέ είδικών διστάξεων επί Τζαμί>> χαΓάσϊγ]μα χοθ είρημένου
  άνωνύμων Έταιρειών, άλλως Ιωάννου Μανουσάκη ένθα κατέ
  θέλει ενεργηθή άναπλειστηρι- σχεν τά άνήκοντα αύτω εξής κι
  ασμός είς βάρος τού, εΐνε ^*°1ΙΧ^™}*£ι™χΚ
  δέ ύπεύθυνος καί διά τούς τό-
  κους άπό τής ημέρας τοθ πλε
  στηριασμοΟ καί έν άναπλει
  65 φέρον τάς λέξεις,
  Ιβίιη & ννίβη έπενδυμένον έξω
  τερικώς μέ ξύλον, εσωτερικώ; δέ
  στηριασμώ διά τό έλλεΐπον έξ έλάσματος σιδηοοθ άξίας δρχ.
  πλάσΐιγγα κοινήν έν καλή κατα
  καί τά έ"ξοδα συμφώνως τώ δέκα χιλιάδων (10 000) καί μίαν
  Νόμω.
  Έν "Αρχάναις τή 4 Αύγού
  ότου 1938
  Ό Συμβολαιογράφος
  χανών
  Άρ-
  (Τ. £.) Ν. Α. Μαυρβγιάννης
  στάσει άξίας δραχμών χιλίων
  (1000), άτινα καί πχρέδωκε πρός
  φύλαξιν πρός τόν ίδιον Ιωάννην
  Μανουσάκην ώς μεσεγγυοθχον.
  Γνωστοποιω δτι ο πλειστηρια
  σμός τ&ν ώς άνω κατασχεθέντων
  • γενησεται ενώπιον μου ή τοθ νο
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ άπό σήμερον μίμου άναπληρωτοθ μου καί έν
  ή δίδεται πρός καλλιέργειαν μέ τώ ένταΟθα καί παρά τήν οδόν
  συμφέροντας 8ροιις λαχανόκηπος «Χάνδακος» ϊδιοκτήτφ Συμβολαι
  δέχα στρεμμάτων μέ σπίτι διά ογραφείφ μο» τήν δεκάτην τρί
  τόν κηπουρόν, τελιίας ποτιοτι- την (13) Σεπτεμβρίου ημέραν Τρί
  κάς έγκαταστάσεις καί όρνιθοτρο· την καί ώραν 10—12 π. μ. έπό
  φείον. Πληροφορίαι παρά τώ στρα τε καλοθνται οί βουλόμενοι νά
  τηγώ χ. Κατεχάχη χαθ' εκάστην πλειοδοτήσωσι. Παραγγίλλω δέ
  7—8 μ. μ
  αρμόδιον διχαστιχόν χλητήρα νά
  ς ρης , Χ
  τζηγεωργίου Γίώρ., Γραμπουσά-
  κης Ιωάννης, βεοδωράκης Γ., Οε·
  ©δωράχης Έμ., Βολάνης Άν.,
  Σαρρής Γεώργ., Σκουλάς Ματθ.
  Φανουριάχης Παν., Καπιδάκη;
  Στ., Γσιταιρίδης Έμμ , Βασιλο·
  μανωλάχης Έμμ., Μανιουδάκης
  Π., Γεωργουσάκης Φ., Γκογκολά-
  κης Στυλ., Μαροπάκη; Ιωάν.,
  Κοτζαμάνπς Γεώρ., ,Λαγωνικάχης
  Φρ., Φουρνιεράκης Παν., Βολά
  νης Έλευθ., Μαραγκουδάκης Εύ¬
  αγ , Ί ζεΐράνης Στυλ, Βοϋτος
  Γεώργ., Χατζηδογιάννης Κων.,
  Γρηγοράκης Κ., Χελιουδάκης
  Βασ., Φραγκιαδάκης Μιχ., Βλα-
  χάκης Κων., Παΰλακας Κμμαν.,
  Μπρουλής Ν-, Κλαχάκης Έμμαν.,
  Νευράκης Χρ. καΐ Καρκαβάτσου
  Ιωάννης.
  —Δωρεαι
  Ή οίκογένεια ΕΰστρατίουΚορ·
  μανοΰ κατέθεσαν εις τό "Ασυλον
  τής γερόντισσαςκαΐ τό "Ασυλον
  τού παιδιοΰδραχ 500 πρός παρο¬
  χήν ςραγητοΰ άντϊ μνημοσΰνου
  τής λατοευτής των μητρός Μαργα
  ρω; Κορμανοϋ.ΌΜορφωτικός Συλ
  λογος εϋχαριστεΐ θερμώς.
  ενεργήση τάς νομίμους κοινοποιή
  σεις καί τοιχοκολλήσεις τοθ πά
  ρόντος καΐ την δημοσίευσιν τού
  τού έν τή ενταύθα εκδιδόμενα έφη
  μερίδι «Ανάρθωσις». Εγένετο
  έν Ήρακλείφ Κρήτης σήμερον τήν
  τριακοστήν τοθ μηνός Αύγούστου
  τοθ χιλιοστοθ ένεακοσιοσΐοθ τρι
  ακοστοθ όγο'όου (1938) έτους ήμέ
  ραν Τρίτην καΐ έν τώ ένταΟθα
  καΐ παρά τήν οδόν «Χάνδακος»
  ίδιοκτήτφ Συμβχλαιογραφείφ μου
  καί υπεγράφη παρ' έμοθ.
  ό Συμβολαιογράφος.
  ( Τ. Σ.) Ε.®. Γαρεφαλάκης
  Άκριβές αντίγραφον. Έν Έρα·
  κλείψ,αύ 4ημερίν,
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου
  Ε (Β. Γαρβφαλάκης.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ, πορτοφόλιον τιε
  ριέχον δίπλωμα σωφέρ καΐ δια
  φόρους ώλλας άποδείξεις άνή-
  κον είς τόν "Ιωάν. Παπαγιαννά
  κην έξ ΆβδοΟ. Παρακαλείται ό
  ευρών νά τό παραδώση είς την
  Ι2ην Κοινήν Διεύθυνσιν φορτη
  γών αύτοκινήτων (παρά τη παλαιςΙ
  ΜομαρχΙα) καθότι τού είνε τελεί¬
  ως αχρηστα καΐ άμϊΐφθήσεται.
  Γιαλίζετε
  τά παπούτσια
  σας μ έ
  βάφκι, γιαλίζϊΐ χαϊ οιάτϊ}-
  ρεΐ τό δίρμα.
  ή
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχΐσς
  ΑΝΌΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πέμτττης
  1 Σεπτεμβρίου 1938
  Ο ΚΟΜΗΣ ΤΣΙΑΝΟ ΔΙΑΨΕΥΑΕΙ
  ΤΑΣ ΦΗΜΑΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ!
  ΕΝΙΣΧΥΣΕΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΔΙΑΒΗΜΑ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου (τού ά
  ταποκριτοΰ μας). Αί έφημερίδες'τώνΠα
  ριαίων καί τού Λονδίνου έδημοσίευσα
  καί πάλιν πληροφορίας καθ* άς τόν τε
  λευταΐον καιρόν συνεχίζεται άδιακό
  πως ή αποστόλη ένισχύσεων είς στρα
  τόν καί πολβμοφόδια είς τόν στρατηγόν
  Φράνκο έκ μέρους τής Ίτνλίας. Έ1
  τούτοις, ό ύπουργός των Εξωτερικών
  τής Ιταλίας κάμης Τσιάνο απαντών σή
  μερον εις έντονον οιάβημα τής Άγγλε
  κης Κυβερνήσεως, διέψευσε ρητώς την
  αποστολήν νέ ών ένισχύσεων είς Ισπανί¬
  αν καί ετόνισεν ότι τα γραφόμενα παρά
  των εφημερίδων των Παρισίων καί Αο
  δίνου άποτελούν ψευδη άνυπόστατα.
  Οί Γερμανοί εναντίον της Αγγλίας.
  Καταρρέει ή Κινεζικη άμυνα;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Αύγούστου (τη
  λεγραφικώς).—Χθές την πρω¬
  ΐαν συνήλθε τό άναγγελθέν
  υπουργικόν συμβούλιον υπό
  την προεδρΐαν τοϋ κ. Λεμ-
  πρέν. Ενώπιον τής όλομελεί-
  άς ό ύπουργός των "Εξω¬
  τερικών κ. Μποννέ, έκαμε μα
  κράν έκθεσιν ώμιλήσας επί
  Η ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΕΙΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΝ
  ΝΕΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Λύγούστου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Κατά τηλεγρα-
  φήματα? πρός τό Αθηναϊκον πρακτο¬
  ρείον, όλόκληρος ό άγγλικός καί ό γαλ-
  λεκός τύπος άσχολεΐται μέ τό χθεσι¬
  νόν υπουργικόν Συμβούλιον τού Αονδί
  νού καί τάς άποφάσεις τού. Αί έφημε
  ρίδες παρατηρούν ότι, ή Αγγλία, ε¬
  πιθυμούσα ν* αποσοβήθη την έπανάλη
  ψιν τού δράματος τού 1914 καθώ
  ρισε σαφώς την στάσιν της καί προει-
  δοποίησε ρητώς ολόκληρον τόν κόσμον,
  ότι είναι άποφααισμένη νά προασπίση
  όπωαδήποτε τό σημερινόν καθεστώς
  τής Έύρώπης.
  Ο κ. ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ ΒΑ
  ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΕΙΣ ιΤΟΝ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΝ] ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 1 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Έκ Λονδίνου αγ¬
  γέλλεται ότι απεφασίσθη οριστικώς,
  έγΜρίβει καί της αντιπολιτεύσεως,ή άπο
  στολή προσωπικής έπιστολής τού κ.
  Τσάμπερλαιν είς τόν Γερμανόν καγ-
  κελλάριον κ. Χίτλερ είς την όποιαν θά
  δηλούται οριστικώς ή απόφασις τής
  •Αγγλίας νά πολεμήση παρά τό πλευ¬
  ρόν τη% Γαλλίας έν περιπτώσει πραξι¬
  κοπήματος τής Γερμανίας είς βάρος
  τής Τσεχοσλοβακίας. Την επιστολήν
  τού κ. Τσάμπερλαιν Οά κομίαη είς Βε
  ρολΐνον ό "Αγγλος πρεσβευτήν κ. Χέν
  τερσον όστις ευρίσκεται είς Λονδίνον.
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑΙ ΕΠΙΒΕΣΕΙΣ
  ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΣΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Ειδήσεις έκ Λον¬
  δίνου άναφέρουν ότι καθ» α τηλεγρα-
  φούν οί έν Ισπανία ανταποκριταί των
  εφημερίδων, είς τό μέτωπον τής Έστρε
  μαδούρας συνεχίζονται λυσσώοεις μά·
  ""'- *ν' κυβερνητικαί έγενίκευααν τάς
  των καθ' όλον τό μέτωπον
  δΐωρον, επί
  ταστάσεως.
  τής διεθνοϋς κα¬
  Ό κ. Μποννέ α¬
  νέπτυξε, διαδοχικώς δλα τα
  άπασχολοθντα
  στιγμήν τούς
  αυτήν
  διεθνεΐς
  την
  κύ-
  γή
  κλους ζητήματα: Τόν πόλεμον
  τής Άπω Ανατολάς, τόν εμ¬
  φύλιον τής ΊσπανΙας, τό τσε-
  χοσλοβακικόν καί τάς γαλλοϊ
  ταλικάς σχέσεις.
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑΝ
  ΠΡΑΓΑ 31 Αύγούστου (τη
  λεγραφικώς). —Ό πρεοβευτής
  τής Γαλλίας έν Πραγα εγινε
  χθές δεκτός είς συνομιλΐαν
  υπό τού λόρδου Ράνσιμαν.
  Ό πρόεδρος τής τσεχοσλο
  βακικής · δημοκρατίας κ. Μπέ
  νες εδέχθη χθές τόν Σουδίτην
  βουλευτήν κ. Κούντ αρχηγόν
  τής γερμανικής άντιπροσωπεΐ
  άς μετά τοθ όποΐου καί συ·
  νωμίλησεν επί δΐωρον.
  —Ύφ" δλων των εύρωπαϊ-
  κών κύκλων θεωρεΐται δτι τό
  τσεχοσλοβακικόν εισήλθεν είς
  την οριστικήν φάσιν τού.
  Πάντως ό γερμανικός τύπος
  συνεχίζει τόν άγώνά τού
  εναντίον των προθέσεων τής
  κικόν.
  ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ [ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Αύγούστου
  (τηλεγραφικώς). — Τό συνελ¬
  θόν χθές υπουργικόν συμβού
  λιον υπό την προεδρίαν τοθ
  κ. Τσάμπερλαιν ήσχολήθη μέ
  την κατάστασιν έν τή Κε"τρική
  Εύρώπη καί τό δυνατόν τής
  έπανόδου τής ήρεμΐας είς τα
  τσεχοσλοβακικά σύνορα. Είς
  τό υπουργικόν συμβουλιον
  παρίστατο καί ό πρεσβευτής
  τής Αγγλίας έν Βερολίνω κ.
  Χέντερσον. Τα μέλη τής κυ
  βερνήσεως επεδοκίμασαν τάς
  ενεργείας τοθ κ. Τσάμπερ-
  λαιν^διά τό τσεχοσλοβακικόν
  καί συνεφώνησαν πλήρως μετ"
  αύτοΰ επί των γενικόν κατευ
  θύνσεων αΐτινες θά τηρηθοΰν
  καί είς τό μέλλον δσον άφορά
  την στάσιν τής Αγγλίας.
  — Ό κ. Χέντερσον έπιστρέ-
  φει σήμερον είς Βερολίνον κο
  μιστής ωρισμένων όδηγιών έν
  σχέσει μέ την συμφιλιωτικήν
  προσπάθειαν τής Αγγλίας.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Αύγούστου
  (τηλεγραφικώς). — Παρά τάς
  συνεχεΐς μάχας παρά τόν
  "Εβρον ή κατάστασις δέν ήλ-
  λαξε μή σημειωθεισών προό
  δών είς τάς έπιχειρήσεις υ¬
  33 Πρωϊνή
  ΙΜίΐ
  Αγγλίας είς τό τσεχοσλοβα πέρ τής μιάς ή τής άλλης πα¬
  ρατάξεως.
  —Είς την 'Εστρεμαδούραν
  συνήφθη μεγάλη άερομαχία'
  κατά την διάρκειαν τής όποΙΙ
  άς οί έθνικοί κατέρριψαν 4 κυ
  βερνητικά άεροπλάνα.
  Κατά τάς έκ Ρώμης πληρο1
  φορίας ό κόμης Τσιάνο δια-|
  ψεύδων την πληροφορίαν περί
  άποστολής νέων ένισχύσεων
  είς Ισπανίαν προσέθεσεν δτ
  ς
  «μόνον διά τούς
  γεωναρίους τούς
  Ιί α
  Ίταλούς λ
  μαχομένου
  έν Ισπανία απεστάλη πολεμ
  κόν υλικόν».
  —Ό Βεζούβιος ευρίσκετο
  έν έπικινδύνω δράσει τάς ήμί
  ρας αύτάς. Έκ τοΰ κρατήρό
  τού τρέχει λάβα μέ ταχύτητα
  2Ο<> μ*ταϊ)> την ώ >άν ά
  πειλοΰσα επί τοθ παρόντο
  τάς έξοχάς τής περιφερείας
  Τό θέαμα Ικ τής Νεαπόλεως
  είνε άφαντάστως μεγαλοπρε
  πές.
  Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
  —Οί ίαπωνικοί κύκλοι
  τή
  Σαγκάης ίσχυρίζονται δτι δλα
  τα άμυντικά μέσα των Κινέ
  ζων θά καταρρεύσουν, τής Κι
  νεζικής πρωτευούσης Χανκό
  ου καταλαμβανομένης ταχέωι
  ύπ' αυτών. Έπίσης άγγέλ
  λουν δτι ή συναφθησομένη
  προσεχώς παρά την πόλιν
  ταύτην μάχη θά είνε ή μέγα
  λυτέρα των μέχρι τοθδε άπό
  τής ενάρξεως των έπιχειρήσ
  ών, συναφθεισών.
  Μετάβασις τοϋ ύπουργοΰ κ. Δουρέντη
  εις τάς αρχαιότητάς της Φαιστού.
  Τάς εσπερινάς ώρας τής
  χθές επέστρεψεν έκ ΦαιστοΟ
  ένθα έξέδρσμε πρός επίσκε¬
  ψιν των άρχαιοτήτων συνοδευ
  όμβνος καί υπό των Νομαρ·
  χών Ηρακλείου καί Λασηθίου
  κ. κ. Μαρκέλλου καί Παπα-
  δημητρίου καί τοΰ Δημάρχου
  Ηρακλείου κ. Γεωργιάδη, ό
  ύπουργός των Έσωτερικών
  κ. Δουρέντης.
  Είς τόν κ. Δουρέντην καί
  την ακολουθίαν τού παρετέθη θέν είς την Λέσχην Ήρακλε
  την μεσημβρίαν γεθμα είς] ου πρός τιμήν τού υπό τοθ
  τόν ξενώνα τής Φαιστού. 'Επ'ίΔήμου Ηρακλείου,
  εύκαιρΐσ. ό κ. Δουρέντης έπε Καθ' ά πληροφορούμεθα ό
  σκεφθή τόν Κόκκινον Πύργον, κ. ύπουργός θά αναχωρήση
  τό Τυμπάκι ώς καί τόν Θεο
  φιλέστατον Άρκαδίας κ.
  Βασίλειον έπιστρέφων δέ έκ
  ΦαιστοΟ έστάθμευσεν έπ' όλί
  γον είς Μοΐρες.
  Τό εσπέρας ό κ. Δουρέντης
  παρεκάθησεν είς γεθμα δο-
  είς Αθήνας ενδεχομένους μέ
  σφ Χανίων, δπου προτίθεται
  νά μεταβή σήμερον.
  Σήμερον έξ άλλουάναχωρεΐ
  είς Αθήνας καί ό Διοικητής
  τής Άγροτικής Τραπέζης κ.
  Λαμπρόπουλος.
  Η ΣΤΕΓΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
  Κατ" είδήσεις έξ Αθηνών
  υπό τοΰ ύπουργείου Κρατικής
  Υγιεινής καί Αντιλήψεως
  μετεβιβάσθη πρός την Γεν. Δι
  οίκησιν Κρήτης ή πίστωσις τοϋ
  1.ΟΟΟ.ΟΟΟ δραχ. ήτις θά δια
  τεθή διά την χορήγησιν δα
  νείων πρός στέγασιν των έν
  Κρήτη άστέγων εισέτι προ
  σφύγων.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  χαι. Οί
  έπιθέσεις
  ρίψαντες είς τόν αγών*
  των δυνάμεών των
  ί
  όλο
  ν τόν ό*γ
  ά
  γ
  ^ μ των. Παρά ταύτα
  οί έθνικοί προβάλλουν ισχυράν αντίστα¬
  σιν κρατοΰντες τάς θέσεις των καθ* ό¬
  λην την γραμμήν.
  ΕΒΝΙΚΟ
  ΤΗΝ Ι1ΑΕΝΟΙΑΝ ΧΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΧΙΝΤΗΝ
  Ό αφιχθείς έξ Άγίου Νικο-
  λάου είς την πόλιν μας μετά
  τοθ ύττουργοθ των Έσωτερι
  κων κ. Δουρέντη νομάρχης
  Λασηθίου κ. Παπαδημητρίου,
  πληροφορούμεθα δτι μετα
  βαίνει είς Αθήνας συνοδευό-
  μενος καί υπό τοθ Μηχανι
  κου τοθ Ε. Τ. Ε Ο. ΝομοΟ
  Λασηθίου κ. Κωνσταντίνου
  Λασσηθιωτάχη διά την υπο
  γραφήν τοΰ συναφθησομένου
  δανείου των 3 ΟΟΟ 000 δραχ.
  υπό τοθ Ταμείου Επαρχιακάς
  Όδοποιΐσς καί διά την διευ¬
  θέτησιν διαφόρων άλλων ζή
  τημάτων τοθ ΝομοΟ Λασηθι-
  ου.
  ΗΦΟΡΟΑΟΠΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Τα υπουργείον των Οικονομικόν
  διέταξε τάς τελωνειακάς καί Ιφο-
  ρειακάς αρχάς των ελαιοπαραγω¬
  γήν περιφερειών δπως έξακριβώ-
  σουν τα κατά τα έ" τη 1931—1938
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου (τού άν- είσπραχθέντα υπό των διαφόρων
  ταποκριτοΰ μας)—Κατά τηλεγραφήμα τα^ε'ων ^ νομικών προσώπων ή
  τα έκ Βαρκελώνης σμήνη έθνικιστικών δλλων ^ρυμάτων τής περιφερείας
  αεροπλανων, εβομβαρδισαν σήμερον έλαΕου χα1 τωνΚέλαιωδων Προ1όν.
  καταιγιστικώς τάς κυβερνητικάς πόλεις των φόρων καί υποβάλουν τό τα-
  ΟΚΟΝΟ.ΜΚΗ ΖΩΗ
  'Αγβρά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών αγοραίς
  τοθ Έμτιορικοΰ κσί ΒιομηχανικοΟ
  Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων ττροιόντων είχον
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδες:
  Σουλτανίναι α'.
  Η ΔΡΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
  Δι' άποφάσεων τοθ κ. Έπό
  πτου αγροφύλακος έπαινοΰνται
  οί κάτωθι άγροφύλακες διά την
  δράσιν των πρός παγίωσιν τής
  δημοσίας ασφαλείας:
  1) Μενέλαος Πασπαράκης ά
  γροφύλαξ Λιγορτύνου, διά την
  Ελεμέδες
  Ταχτάδες
  Υ'·
  δ'.
  ε'.
  α'.
  β'·
  ν'.
  α'.
  2α-
  18.50
  15.-
  8.-
  είς
  17.
  12.-
  7 50-8.
  Σταφίδες μαύραι
  "Ελαια 3—5ο
  Πυρηνέλαια
  Έλαιοιΐυρήνοι
  Σάπωνες:
  Λευκοΐ α'
  β'
  Πυρηνελαίου α'
  β'
  Μουργελαίου α'
  » β'
  θΐνοι:
  Αρ/ανών μΐστ.
  Μαλεβυζίου
  Δίκταμος ήμ.
  Σΐτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βΐκος
  Μέταζα
  Κουκούλια
  δρ.
  26.-
  17.-
  1.20
  17. Γ0
  16.50
  15. -
  14.-
  15.-
  14.-
  45.-
  6.-
  80.-
  8.-
  5 50
  5 30
  5 —-
  550.-
  130.-
  Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ
  ΕΝ Τ0 ΝΟΜΩ
  ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  σύλληψιν καί παράδοσιν
  21.— τόν αστυνομικόν σταθμόν των
  ^•50 λαθρεμπόρων καπνοθ Δημ. Φ£κα
  ρη καί Γεωργίου Κλήμη. 2) Στυ
  λιανός Χαχλάκης, αγροφύλαξ Στα-
  βγιών, διά την σύλληψιν καί
  παράδοσιν είς την αστυνομίαν
  τοθ λαθρεμπόρου καπνοϋ Στυλ.
  Καλμουράκη. 3) Δημ. Δεληγιαν¬
  νάκης αγροφύλαξ ΛαρανΕου, διά
  την σύλληψιν καί παράδοσιν
  είς την άστυνομικήν αρχήν των
  ζωοκλεπτών Ιωάννου καί Μιχ.
  Τσατσαράκη μετά των κλαπέν
  των 6 προβάτων. 4) *Μιχ. Άν
  τωνάκης αγροφύλαξ Στόλον, διά
  την σύλληψιν τοθ τραυματίσαν
  τος τόν αδελφόν τού Γεωργίου
  Σφακιανάκη. 5) Κωνσταντίνος
  Καλοχριστιανάκης αγροφύλαξ Πύρ
  γου, διά την σύλληψιν τή συνερ
  γασία των αστυν, δργάνων των
  διά δυναμίτιδες άλιευόντων Σταμ.
  Φραντζεσκάκη, Μιχ. Μπιλίώρη
  και Έμμ. Λιμανιώτη.
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
  Διά έγκυκλίου της ή Νομαρ
  χία πρός τούς προέδρους των
  Κοινοτήτων τοθ νομοϋ ζητεί
  νά πληροφορηθή την προβλε¬
  πομένην εφέτος παραγωγήν
  είς οκάδας των είδών βάμβα-
  Βαλένθιαν καί Άλικάντην καί
  τούς λιμένας των ευρισκόμενα
  τα
  είς
  άτμό
  φ
  χύτερον τούς σχετικούς πίνακας.
  Τα στ,οιχεΐα ταυτα κρίνονται άπα-
  η λέ
  πλοια. Αί *ροξενηθεϊσαι ζημίαι είναι1 Ρ"^™ δ'ά τ-?ν ^ετψτοθ
  .. '·. ,μ-Γ / ... "«-ν»* ίσχύοντος φορολογικοθ συστημα-
  μεγαλαι. »Επίσης πολλα είναι τα έκ τοςλ ίπ1 τ10 ελαίου καί των έλαΓω-
  τού βομβαρδισμού ανθρωπίνη θύματα. δών προίόντιον.
  Είς τό υπουργείον των Έ
  σωτερικών υπεβλήθη υπό τοθ
  κ. Έπόπτου άγροφυλακής Ή
  ρακλείου μακρά έκθεσις περί
  τής άγροτικής καταστάσεως
  άπό απόψεως ασφαλείας καΐ
  των γενομένων τελευταίως νέ¬
  ων δενδροφυτειών καί έμβο-
  λιασμών άγρίων δένδρων.
  βμβ
  κος. σισαμίου καίγλυκανίσου.
  Έπίσης ζητεί νά πληροφορη
  ή την παραγωή ί
  ΜΙΟΜΕΝΗΣ ΡΗΞΕΟΣ
  Ξ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΟΥ ΤΣΕΧΙΚΟΥ
  ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΝΑΡΟ.ΡΟΝ
  ΤΩΝ Λ Ο Η ΔΙΝΙΟ Ν "ΤΑΪΜΣ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας). — Νυκτερεναί πλη.
  ροφορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι
  οί «Τάϊμς» είς σημερινόν άρθρον των
  άνασκοποΰσι την διεθνή κατάστασιν καί
  ιδία την περίπτωσιν ενδεχομένης ρήξβ
  ως έξ άφορμής τού τσεχικοΰ προ·
  βλήματος.
  Οί «Τάϊμς» προσθέτουν ότι μία τοι
  αύτη ρήξις, προκαλουμένη τυχόν έκ
  ξ ά
  είνε
  η ρήξς ρ χ
  γερμανικού πραξικοπήματος, θά
  αδύνατον νά εντοπισθή καί νά μή εξε¬
  λιχθή ταχέως είς πανευρωπαϊκόν πό·
  λεμον.
  Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ!
  ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ^ΌΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ 01 ΓΑΛΛΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι ό γαλλικός τύπος γρά
  φων επί τής καταστάσεως τονίζει ότι ή
  αποφύγη νέου πολέμου έναπόκειται
  είς την Γερμανίαν.
  Ή διατήρησις τής εύρωπαΐκής εί-
  ρήνης, ύπογραμμίζουν άπό συμφώνου
  αί γαλλικαί έφημερίδες, ευρίσκεται είς
  χείρας τού Χίτλερ.
  ΒΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΗ ΕΙΡΗΝΙΚΩΣ
  ΤΟ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ τού έξωτερικού βε·
  βαιούν ότι κατόπιν των άποφάσεων
  των έκτάκτων ύπουργικών συμβουλίων
  Λονδίνου, Παρισίων,Πράγας ύπάρχουν
  σοβαραί ενδείξεις ότι τό Τσεχοσλοβακι
  κόν θά διευθετηθή είρηνιχώς.
  ΜΕΤΡΙΟΠΛΒΕΙΣ ΑΙΑΒΕΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΙ-ΙΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας). —Κατά τα έκ Ηρά
  γας τηλεγραφήματα οί Σουδίταε ήρ
  χισαν νά^ δεικνύουν μετριοπαθεΐς δια
  θεσεις. Οί Σουδίται διαδηλώνουν ότι
  όθ ά έλάβ
  είνε
  ς ηών
  πρόθυμοι νά έπαναλάβουν τάς ^
  νεννοήσεις των μέ την τσεχοσλοβακι
  κήν κυβέρνησιν.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΔΕΝ ΒΑ
  ΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΟΚΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 1 Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας). — Καθ» όϊ τονίζεται
  εις πληροφορίας.εκ Ρώμης, μέσω ξέ
  νης πηγής, ή ίταλική κυβέρνησις
  δέν προτίθεται νά άναμίξη την
  χώραν εις περιπλοκάς λόγω τοΰ τσεχοσλο
  βακικού προβλήματος θυναμένας νά
  προκληθοΰν έκ τής άδιαλλάκτου στάσε
  ως την οποίαν είνε πιθανόν νά συνε¬
  χίση επιδεικνυούσα ή κυβέρνησις τού
  Φύρβρ.
  ΤΟΣΥΝΕΔΡΙΟΜΕΜΒΕΡΓ»!
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΦΙΑΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31
  ταποκριτού μας).
  ϊ ύλ ά
  Αύγούστου (τού άν
  Παρά των εύρω-
  παϊκών κύκλων άναμένεται μετά μέγα
  ένδιαφέροντος τό προσεχές μέγα
  έθνικοσοσιαλιστικόν συνέδριον τής Νυ·
  Θβ'νήν'^άγ^'βΤ"τ6μά^ Λέγεταιδτιό λόγος τοΰ
  χιατών είδών κίτρων, λειιονί' Χ τλβρ είς,^ο ,συνεδριον τούτο θά είνε
  _ _ ' *·[*ν|ΓΙ «4·Ββ
  «V «V
  εί* Μ «1 ■» · «^<^1*>Π- ^ΠΗ· ■Αντ. _
  ύπεράγαν είρηνιστικός.
  λεμονί
  ών, πορτοκαλλίων, μανδαρι-
  νίων, νερατζών καί φραπών.
  ΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΪΝΕΡΓΕΙΑ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  άπό «Οριον τό 12ον Συνεργεϊον
  Μασταμπά- Θά Ιργάζεται είς τάς
  ν.ί», καί «Χαλάσματα», ^ χών οίκονομςκων Μ- ^ηα9τοχΛη^
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ ΕΚ ΒΟΛΟΥ
  Ο ΥΒΟΥΡΠΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου(τού άντ*
  ΰ )Έ ξδ