96222

Αριθμός τεύχους

4953

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

2/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ε»
  ι.
  *
  •Ι
  Σίϊ
  1
  Ι»
  1
  «II
  Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτηαια λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιαη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΗΑΡΑΣΚΕΥΗ
  2
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΙΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡθν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ «953
  ϊΠΕΥβϊΙΙΟΣ ΣτΙΤΜΤΗϊ. ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΠΟΛΙΣ
  Είναι αναμφισβήτητον τό
  γεγονός ότι ή πόλις μας πα·
  ρουσίασε μίαν σημαντικήν
  εξέλιξιν καί μίαν άξιόλογον
  προσπάθειαν καί τάσιν συγ
  χρονισμοΰ κατά τα τελευ¬
  ταία 2τη. Ό άνατολίτικος
  χαρακτήρ της, ύποχωρεϊ κα.
  χάνεται μέ την ισχυράν πνο
  ήν τού άνέμου τού έξευρωπα
  'ίσμοΰ. Τό Ηράκλειον, πρό
  μιάς 15ετίνς ήτο μία τουρκό-
  πολις είς εμφάνισιν, χωρΐς
  ηλεκτροφωτισμόν, χωρΐς δρο
  μους, χωρίς ένα κατάστημα
  μέ εύπρεπή εμφάνισιν, χω¬
  ρίς κέντρα, χωρίς κίνησιν
  καί ζωήν. Πρό ολίγων άκό-
  μη έτών δέν είχεν ένα δρό¬
  μον άσφαλτοστρωμένον καί
  αί κεντρικαί άρτηρίαι τού,
  τόν μέν χειμώνα μετεβάλ-
  λοντο είς πραγματικά κα-
  νάλια καί τέλματα άδιάβατα
  άπό την λάσπην καί τα νε-
  ρά τό δέ καλοκαΐρι παρου-
  σιάζαν όψιν δρόμων τής έ-
  ρήμου άπό τα σύννεφα τής
  σκόνης πού ύψώνοντο. Καί
  τα στενά των συνοικιών ώ-
  μοίαζον πρός δαίδαλον βυ-
  θισμένον είς πυκνόν σκότος
  κατά τάς νύκτας. "Υδρευσις
  δέν υπήρχεν έπαρκής καί
  κατά τούς θερινούς μήνας
  συνήπτοντο μαχαι μεταξύ
  των γυνοακών των συνοικι¬
  ών διά την προμήθειαν ενός
  δοχείου νεροΰ.
  'Υπηρεβία καθαριότητος
  δέν υπήρχεν ωργανωμένη
  καί τό Ηράκλειον εθεώρει
  το ώς μία άπό τάς πλέον ά
  καθάρτους πόλεις τής χώ¬
  ρας. Μέγα μέρος τοΰ πλ«ι
  θυσμοδ, έστεγάζετο είς τρώ
  γλας, είς τζαμιά καί άπο
  θήκας. Ή ύγειονομική ορ
  γάνωαις ευρίσκετο είς πρω
  τόγονον κατάστασιν, ή περί
  θαλψις των πτωχών καί
  των άπόρων ασθενών
  I-
  λειπεν, τό νοσοκομείον ευ¬
  ρίσκετο είς οικτράν κατά
  στάσιν καί ή νοσηρότης φυ
  σικά δέ καί ή θνησιμότης
  παρουσιάζετο τρομακτική.
  Πρέπει νά τα ένθυμηθώμεν
  ολα αύτά διά νά κάμωμεν
  την σύγκρισιν τοΰ πβρελ-
  θόντος μέ τό παρόν. Καί
  διά νά διαπιστώσωμεν πό-
  ση τεραστία διαφορά ύπάρ
  χει μεταξύ τοΰ τότε καί
  τοΰ σήμερον.
  Πρέπει λοιπόν νά ομολο¬
  γήσωμεν ότι είς τό δινστη
  μα ολίγων έτών, είς την
  πόλιν αυτήν έπετελέσθη·
  σκν σημαντικαί μεταβολαί.
  Διηνοίχθησαν καί ήσφαλ-
  τοστρώθησκν όλοι οί κεν
  τρικοί δρόμοι. Διεμορφώθη
  σαν πλατείαι. Έδημιουργή
  θησαν μικροί κηποι. Έλύ
  θη κατά τόν καλύτερον
  τρόπον τό πρόβλημα τοΰ
  ήλεκτροφωτισμοΰ. 'Ανηγέρ
  θησαν νέαι ώραϊαι οίκο,-
  δομαί καί εδημιουργήθη-
  σαν θαυμασία κέντρα καί
  καταστήματα. Κατεβλήθη με
  γάλη προσπαθεία διά την
  αποτελεσματικήν λύσιν τοΰ
  προβλήματος τής ύδρεύσε
  ως. 'Ανεκαινίσθη τελείως τό
  νοσοκομείον καί κατέστη
  έν άπό τα καλυτέρα θερα-
  πευτικά ίδρύματα της χώρας
  καί ώργανώθη επί νέων
  βάσεων ή περίθαλψις των ά¬
  πόρων. Έκ παραλλήλου, μέ
  την δημιουργίαν των νέων
  συνοικισμόν άντεμετωπίσθη
  καί τό στεγαστικόν ζήτη-
  μα, έπεξετάθη ή πόλις καί
  ήδη μέ την βαθμιαίαν έφαρ
  μογήν τοΰ νέου σχεδίου
  συντελεί ται βρκδέως μέν
  άλλά ασφαλώς μία ριζική
  μεταβολή.
  Παρά ταυτα όμως, δέν
  ειμπορούμεν βεβαία νά εί¬
  πωμεν ότι ή πόλις μας ευ¬
  ρίσκεται είς άξιοζήλευτον κα
  τάστασιν ή ότι δεν έχει άκό-
  μη ανάγκας πολλάς καί ζη-
  τήματα των οποίων ή ρύθ¬
  μισις έπείγει.
  Αντιθέτως μάλιστα. Τό
  Ηράκλειον έχει τεραστία
  προβλήματα έκκρεμή. Καί
  τουτο διότι τό Ηράκλειον
  έχει Ιστορίαν μακράν καί
  μέλλον μεγάλο. Διότι τό
  Ηράκλειον δέν είναι πό¬
  λις άσήμαντος. Δέν πρέ
  πει νά θεωρή ται ώς πόλις
  έπαρχιακή. Τό Ηράκλειον
  λόγω τοΰ παρελθόντος τού,
  λόγω τοΰ Μουσείου τού καί
  των αρχαιοτάτων τής Κνω-
  σοΰ, της Γόρτυνος, τής Φαι
  στοΰ καί τής πλειάδος των
  άλλων Μινωΐχών πόλεων ά
  ποτελεΐ κέντρον πού διε-
  γείρει τό ενδιαφέρον των
  άρχαιοφίλων κκί των φίλων
  τής περιηγήσεως, όλου τοΰ
  κόσμου.
  Λόγω δέ τής γεωγραφικής
  τού θέσεως, είς σημείον δ-
  που διααταυροΰνται αί θα-
  λάσσιαικαί άεροπορικαί γραμ
  μαί τριών Ήπείρων καί λό¬
  γω τοΰ πλούτου τού καί των
  όνομαστ&ν άνά τόν κόσμον
  προΐόντων τήςένδοχώραςτου,
  αποτελεί κέντρον μεγάλης
  κινήσεως. Είς δεκάδας χιλιά-
  δωνάνέρχονταιοί ξένοι πούτό
  έπισκέπτονται κατ' ε τος. Καί
  ό άριθμός λ των συνεχώς αύ-
  ξάνει. Τό Ηράκλειον έπο-
  μένως αποτελεί . πόλιν μέ
  μεγάλας αξιώσεις. Καί πρέ¬
  πει νά έχη εμφάνισιν καί
  ρυθμόν πού ν' άνταποκρί-
  νωνται είς τάς αξιώσεις
  αύτάς.
  Εύτυχως δέ ή προσπαθεία
  μεταμορφώσεώς τού είς σύγ¬
  χρονον έξευρωπαΐσμένην πό¬
  λιν μέ κοσμοπολιτικόν χα-
  ρακτήρα φαίνεται ότι θά συ¬
  νεχισθή μέ ταχύτερον καί
  περισσότερον συντονισμένον
  ρυθμόν.' Διότι έκτός τής
  Δημοτικής καί τής άτομικής
  πρωτοβουλίας, έκοηλώνει ή¬
  δη τό ενδιαφέρον τού καί
  τό Κράτος. Καθώς πληροφο
  ρούμεθα, ό ύπουργός των
  Εξωτερικών κ. Δουρέντης,
  έπωφελήθη τής παραμονής
  τού ενταύθα, διά νά συγκα¬
  λέση ειδικήν σύσκεψιν των
  άρχών καί των τεχνικών ύ
  πηρεσιών τής πόλεως κατά
  την οποίαν εξητάσθησαν τα
  προβλήματα πού άπασχολοΰν
  τό Ηράκλειον ώς πόλιν.
  Φαίνεται δέ ότι είς την σύ¬
  σκεψιν αύτην ελήφθησαν σο¬
  βαραί άποφάσεις των οποίων
  καί θ' αρχίση συντόμως ή έ-
  φαρμογή. Ειμπορούμεν έπο-
  μένως νά πιστεύωμεν βασί¬
  μως πλέον ότι ή ριζική με¬
  ταβολή της όψεως τής πόλε
  ως καί ό πλήρης συγχρο
  νισμός της θά παύση ν' άπο
  τέλη όνειρον καί θά κατα¬
  στή πραγματικότης.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  Η ΦΙΛΟΣΟΦ1Α
  ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
  Ό δποδηματοκαθαριστής τής
  γωνίας—τής πρώτη; πού θά συ
  ναντήσετε είς κεντρικόν σημείον
  τή; πόλεως—είνε μέγας φιλόσο
  φός. Ένώ άνεβοκατεβάζει τίς
  βοδρτσε; τού ..άνεβοκατεβάζει καί
  δλην την δογματικήν τού Άλλά
  καί ϊλην την ψυχολογημένην τού
  παρατηρητικότητα. 'Η θέσις τού
  άλλως τε εύνοεϊ την τελευταίαν
  μέ τόν άνετώτερον τρόπον
  —Τί χαμπάρια.... τόν έρωτα" ό
  γηραιός αγρότας 6 οποίος προ
  σφίρει στίς βοθρτσε; τα κατασκο·
  νισμένα στιβάνια τού.
  —Τα χαμπάρια τα ξέρεις. "Ο
  λο καί κάΐω πίχμε.
  —Γιατί,
  —Ιΐεράσαμε τα σαράντα Και-
  νούργια δέν Ιχουμε. Μόνο παληά
  έχουμε. Τα καινούργια τα Ιχουνε
  τα παιδία.
  —Άλήθεια; Μά έγώ καλότυχε
  πέρασα τα έβδομήντα. Κ' ε"χω νά
  σοθ πώ Ινα σωρό καινούργια
  πράμματα!
  Ό υποδτ)ματοκ*θαριστής 8μως
  δέν τό βάζει κάτω. Έπιμένει δτι
  οί παρήλικες είναι καί Ιξωφλη-
  μένοι άνθρωποι. Καί δχι είπη
  καί ώς 2τυχε. Ό άνθρωπος καθο-
  ρίζιι τί; άφορμές καί διαγραφει
  τις αίτίες. Πόσις ίύχαιρίες χα·
  μένες!... άναφωνεϊ Ινας ή'ρω; ρο·
  μάντζου πού κάνει σέ παρόμοιες
  στιγμές «τόν άπολογισμόν τού».
  Τό ίδιο καί ί πεσοιμιστής τοθ πε-
  ζοδρομίου. Άνασκοπεϊ τή ζωή ώς
  έπιτυχία ή άποτυχία. Πέρασες τα
  σαράντα χωρίς έπιτυχία στό πε
  δίο τής πρώτης, Είσαι έξωφλη-
  μένος άνθρωπος! Ή ζωή δέν συγ·
  χωρεΐ έκείνους πού την παρεξή-
  γησαν. Αίγο πολύ αύτοι οί τελευ-
  τΛϊοί, την έσκότωσαν άτομικώς.
  Καί είνε επόμενον νά πληρώνουν
  τα σπασμένα. Τό τελευταΐο μάλι¬
  στα, ό δποδηματοκαθαριστής, δ-
  πως έξήγησε, τό εθεωρούσε καί
  ήθικό άκόμη. "Οπως άφηνε νά έν
  νοηθη δικαιοσύντ) στή ζωή δέν
  θά πή αϊσθημα. θά πή λογική ή
  καί δλω; διόλοιι... λογιστική.
  'Υποθέτω 8τι παρόμοιες άνακοι-
  νώσεις χαί άν τάς θεωρήσουμε
  άκόμη κοινές καί τετριμμένες, πέρ
  νούν μιά αύθεντιν-ότητα άναμφι-
  σβήτητη. "Οσο άνεπίσημα είναι
  τα χείλη πού τίς έκφράζουν τό¬
  σον ή βαρύτητά τους είνε ..έπιση-
  μότερη. Είναι κάτι τό άδρό—καί
  τό γόνιμο ίσως—γιά κείνου; πού
  δέν θέλουν ν' ϊκούσουν τίποτε καί
  τραβοϋν πάντα τό μοιραΐο δρόμο
  τους, εί ε γέροι, είτε νέοι. Άμεί-
  λικτοι, τραγικοί σαρκασμοί άνα-
  πηδοθν άπό τα ζωντανά τους πα-
  ραδείγματα. Είναι σάν Ινας κώ¬
  δών κινδύνου, σάν Ινα προμήνυμα
  καταστροφή;, σά μίαν εκβασι τελε
  σίδικα καθωρισμένη, στήν περί
  πτωσι τή; άποτυχίας ή επιτυχίας.
  Δημιουργεϊται Ιτσι κάποια νοητι
  κή περισυλλογή: Τα πράγματα, πά
  ρελθόντα καί παρόντα, άνακεφα
  λαιώνονται μέ δλην την αδστηρό
  τητα τής εύσυνείδητης αϋτοκριτι
  κης. Καί τό άποτέλεσμα; Καλό
  πάντοτε ή σχεξόν πίντοτε
  * *
  —Οί γαμπροί άκρίβηναν...
  Αύτό τό έπιμύθιον είχεν 6 φι
  λόσοφος τή; γωνία; διά τό πέρα
  σμα τή; πρώτης παρφυμαρισμένης
  καίχαλοσυγυρισμένη;«σιλουέττας».
  Ή ζωγραφική των χειλέων καί
  των ματιών, τό λαχταριστό σεισο
  πύγισμα, ή Ζψαγοζ άρχιτεκτονι
  κή τοϋ τακουνιοϋ, ήσαν καί έδώ
  ζωντανά στοιχεϊα διά την δή
  μιουργίαν έπιμυθίου. ΚοινοΟ θά
  πήτε κχί αύτόθι "Ας μοθ επιτραπή
  νά διαφωνήσω. Ή λεπτοτέρα έπε
  ξεργασία των γυναικείων έμφανί-
  σεων ή όποία παρουσιάζει κάθε
  ήμέρα στούς δρόμους καί καινούρ-
  γιους πειρασμούς (διά τούς άνυ-
  πάνδρους κυρίως καί τα 'ζζρο·^-
  τοπαλλήκαρα) δίδει νέαν αξίαν
  καί νέαν βαθύτητα χαί είς την πά
  ρατήρησιν αυτήν...
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Χαρούμενες ακρογιαλιές
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Μέ τόν Δήμαρχο κ. Σκόβαλο
  στόν παράδεισο τής μττανανιάς.
  Δυό λόγια γιά την συγκοι-
  νωνία Ηρακλείου—Νεαπόλε¬
  ως καί Νεαπόλεως — ΆγΙου
  Νικολάου εΐνε άπαραίτητα
  καί έπιβεβλημένα είς τό σημεΐ
  ωμα αύτό. Γιατί άληθινά α¬
  ποτελεί ΙδιαΙτερη τιμή γιά τόν
  τόπο ή πλήρης οργάνωσις καί
  άκριβής—άκριβεστάτη εκτέλε¬
  σις των δρομολογΐων των δύο
  αυτών αύτοκινητικών γραμ-
  μών: Σωφέρ καΐ βοηθοί των
  μεγάλων όλοκάθαρων λεωφο-
  ρεΐων, έπόπται καί ΰπάλλη-
  λοι των γραφείων, δλη ή ύπη-
  ρεσία πού ευρίσκεται νυχθη¬
  μερόν ρίς την διάθεσιν τοθ
  κοινοΟ πού ταξιδεύει, εΐνε
  κότι τό έξαιρετικό άπό από¬
  ψεως οργανώσεως καί τάξε¬
  ως. Όλοι των πρόθυμοι, δλοι
  υποχρεωτικός δλοι καλόβολοι.
  Όπου σταθμεύουν ι' αύτοκί-
  νητα δέν άκοθτε φωνές, οΰΐε
  συναντδτε τίς κουραστικές
  μετακινήσεις έπιβατών τοθ
  άλλοτε. Σ' δλη την κίνησι
  έπιβατών καΐ ύπαλλήλων
  των λεωφορείων αυτών, αί
  σθάνεσθε μόνον ριπές πολιτι-
  σμοΰ, βλέπετε όλοκάθαρη την
  μορφή τής εξελίξεως, τής προ
  όδου.
  ΟΙ όδηγοί μάλιστα των
  γραμμών αυτών εΐνε τόσο
  διαλεκτοί καί τόσο πεπειρα¬
  μένος άλλά καί τόσο διακρι
  τικοί άπέναντι τοθ πλή-
  θους των ταξιδευόντων.
  Την διαπίστωσι δλης αυτής
  τής τεραστίας μετοβολής μδς
  εδόθη άφορμή νά κάμωμε τα-
  ξιδεύοντας πρός τόν "Αγιον
  Νικόλαο μέ ίίνα άπό τα θαυ¬
  μασία λεωφορεΐα τής ενώσε¬
  ως σϋτοκινητιστών Μεραμβέλ¬
  λου, κατόπιν μιάς εύγενικής
  τηλεφωνικής προσκλήσεως τοθ
  Δημάρχου Άγίου Νικολάου
  κ. Έμμ. Σκυβάλου. Ή πρόσ
  κλησις αυτή ήταν δχι ;·ιόνο έγ
  κάρδια άλλά καί εντόνως φι
  λική. Καί την άπεδέχθημεν
  άσυζητητί γιά νά εΰχαριστή·
  σωμε τόν φίλον Δήμαρχον ο λ
  λά καΐ γιά νά Ιδούμε την πο·
  λιτειοϋλα μέ τίς χσρούμενες
  ακρογιαλιές, μέ τόν άνοικτό
  καί όλόφωτο όρΐζοντα.
  Δέν εΐνε μεγάλη ή διαδρο-
  μή Νεαπόλεως—ΆγΙου Νικο-
  λάου. Σέ εϊκοσι μόνον λεπτά
  πού περνοθν σύντομα καί εύ·
  χάριστα χάρις στήν ποικιλία
  των έναλλασσομένων είκόνων
  τοΟΜεραμβελλιώτικουκάμπου,
  άλλά καί στήν άπόλυτη καί
  εύχάριστη άνεσι των αύτοκι-
  νήτων λεωφορείων, φθάνει κα
  νεΐς είς την πρωτεύουσα τοθ
  ΝομοΟ, όλόδροσος, φρεσκαρι
  σμένος.
  Στήν άφιξί μας ό Δήμαρχος
  κ. Σκύβαλος πού κλεϊ μέσα
  στή ψυχή τού την άπεραντό'
  τητα τοθ μεγάλου αίσθηματι-
  σμοϋ τής φιλοξενίας, εΐνε πα·
  ρών, περιμένει νά μδς ύπο-
  δεχθή, μαζύ μέ άλλους έκλε-
  κτούς καί συμπαθεΐς φΐλους.
  Άφήνομε τίς όλίγες άπο-
  σκευές μας στήν «Λατώχ, τό
  μεγάλο ξενοδοχεϊο πού απο¬
  τελεί σφραγΐδα καί γνώμονα
  τής έκπολιτιστικής προσπαθεΐ
  άς τοθ ΆγΙου Νικολάου κσί
  τιθέμεθα είς την διάθεσιν τοθ
  φίλου Δημάρχου.
  Κάθε άλλος στήν θέσιν τού,
  θά μδς εδειχνε τα έργά τού,
  τα τεκμήρια τής πολυετούς
  γονΐμου δράσεώς καί μερ(
  μνης τού. Δώδεκα συναπτά Ι
  τη ό κ. Σκύβαλος, είς τα ετη
  των άλμάτων τής άλλοτε μι¬
  κράς, τοσούτσικης πολιτειού-
  λσς, κυβερνδ ώς πρώτος Δή
  μοτικός άρχων τοθ Άγΐου Νι¬
  κολάου. ΤΙ συνετελέσθη είς τα
  έ'τη αύτά καί ποία τεραστία
  μετσβολή επήλθε είς ολα επί
  των ημερών τής ΔημαρχΙας
  τού εΐνε όμολογουμένως απί¬
  στευτον.
  Άλλ' ό φίλος Δήμαρχος
  δέν έχει εγωϊσμόν καΐ άπο
  κλειστικότητα. 'Εργάτης άθό
  ρυβος τής προόδου καί τής
  σημερινής άκμής τοθ ΆγΙου
  Νικολάου, κάθε άλλο σκέπτε
  ται παρά νά έπωφεληθή τής
  παρουσΐας μας στόν τόπο τού
  καί νά μδς κάμη συνήθεις σέ
  πσρόμοιες περιστάσεις, έπιδεί-
  ξεις. Έκεϊνο ποΰ σκέπτεται
  κσί ποθεϊ, εΐνε άλλο. Τό πώς
  θά μάς κάμη πειά εύχάριστες
  τίς ώρες τής φιλοξενίας πού
  μάς παρέχει τόσο έγκάρδια.
  Τό έκδηλώνει άλλως τε σέ λ(-
  γο μέ την έμπνευσμένη προσ-
  φορά τού γιά ε'να μεγάλο αύ·
  τοκινητικό περΐπατο είς τα ό-
  λόγυρα τοθ ΆγΙου Νικολάου.
  Είς την διαδρομή πού κά-
  ναμε οέ λίγο, στό δαντελλω-
  τό άκρογιάλι πού άκολουθεΐ
  καΐ κυριολεκτικά σέρνει μαζύ
  τού ό δρόμος Ιεραπέτρας,
  δέν είξεύρει κανείς τί νά πρω
  τοθαυμάση: τό τοπεϊο πού έρ¬
  χεται καί φεύγει γιά ν' αφήση
  στή θέσι τού άλλο καί άλλο
  πειό φανταχτερό, πειό μαγευ
  τικό, τόν συνδυασμό χρωμά-
  των καΐ φωτοσκιάσεων, την
  ήοεμη καΐ χαρούμενη άκρογι-
  αλιά πού κάνει τα πειό έξω-
  τικά άγκαλιάσματα στήν γή·
  ϊνη ίκτασι πού διαγράφεται
  έμπρός μας, τα τρελλά παι·
  γνιδΐσματα τής θαλάσσας
  πού συναγωνίζεται τόν οϋρα-
  νό σέ άνταύγειες καί ώμορ-
  φιές, τούς δενδρόφυτους λό·
  φους πού σκιρτοθν στή δρο-
  σιά τοθ άνέμου; Πά δλ' αύτά,
  είκόνες καί συνθήματα μαγεί-
  άς πού μιλοθν άπ' εύθεΐας
  στήν ψυχή, δέν ύπάρχουν δ
  ρια θαυμασμοϋ. Δέν ύπάρ¬
  χουν λέξεις γιά νά άποδοθοθν.
  Γιατί όργιάζουν σέ χρώματα,
  όργιάζουν σέ ώμορφιά, όργιά¬
  ζουν σέ προοπτικη καί φώς
  καί χσρά άτελεΐωτη.
  ΠερνυΟμε τόν Άλμυρό, περ
  νοϋμε τό Βαθύ, περνοόμε την
  σπηλιά τοθ ληστή καί τόν κά-
  μπο των Κριτσώτικων' χωρα-
  φιών, συναντοθμε ήλιοκαμμέ-
  νους χωρικούς πού μδς προσ-
  φέρουν σθκα κσί σταφύλια
  καί ϋστερα άπό λίγο διασχΐ-
  ζομε τίς πυκνόφυτες καί όλο-
  πράσινες πλαγιές τοΰ Καλοΰ
  Χωρίου.
  Ό σωφέρ μας κ. Μαυροει¬
  δής, καλόβολος καί πρόθυμος,
  καίτοι προσέχει τό άεροδυνα-
  μικό τού ΰσο Μνας λειτουργός
  τοϋ Υψίστου τα άγια των ά-
  γίων, δέν διστάζει νά μάς
  βγάλη ώς την ψηλότερη κορυ
  φή τοϋ χωρίου πού άναρριχά-
  ται επάνω σ' ένα λόφο τό μι
  σό καί τό άλλο μισό επάνω
  σ' άλλον.
  Σταθμεύομε στό πειό ψηλό
  σπίτι καί μαγαζί τοϋ Καλοϋ
  Χωρίου στοϋ κ. Γιάννη Διαλ-
  λινά πού μολονότι τόν βρί
  σκομε κουρασμένο καΐ κάθι-
  δρο, δέν τόν βρίσκομε δμως
  άπρόθυμο νά μάς περιποιηθή.
  Φίλος παληός τοθ κ. Σκυβά¬
  λου, άλλά καί τύπος άτόφιου
  Κρητικού άνοίγει την καρδιά
  τού, μάς ύποδέχεται πρόσχα-
  ρα, προσφέρεται νά μάς φιλο
  ξενήσπ μαζύ μέ- τώ παιδία το»
  πού είνε όλοζώντανες μορ
  φές γεμάτες δροσιά, νειάτα,
  άνάπτυξι.
  Άλλ' άφοϋ ήρθαμε Εως έ¬
  δώ, τί άλλο θά ήθέλαμε νά
  ιδούμε καλύτερο άπό τίς με
  γάλες καί άτέλειωτες φυτεΐες
  τής μπανανιάς πού καλλιερ-
  γεΐται καΐ άναπτύσσεται καί
  αποδίδει τόσο πλούσια, —σ'
  8λο τό κάμπο τοΰ Καλοΰ Χω·
  ριοθ; Δέν προκάνομεν νά έκ-
  στομίσωμε την έπιθυμΐα μας
  αυτή καΐ ό υποχρεωτικός με-
  γαλονοικοκύρης κ. Διαλλινάς,
  μάς όδηγεΐ μέ την Ελευθερία
  τού— Ελευθερία εΐνε ή κόρη
  τού πού μοιάζει τό δροσάτο
  ροδάκινο,— τόσο κόκκινο καί
  βελουδένιο εΐνε τό χεϊλι καΐ
  τό μάγουλό της—στήν μπανα-
  νοψυτειά τοθ κ. Σπανάκη.
  Τα τρεχούμενα νερά τού
  Καλοΰ Χωρίου εΐνε ξακου-
  στά. Μά καί ή φυτεΐες των
  μπανανιών πού άπλώνονται
  μκροστά μας άλλο τόσο. Κή·
  ποι έκτάσεων εΐνε κατειλημ-
  μένοι, βουτηγμένοι, πλημμυ-
  ρισμένοι κυριολεκτικώς στό
  πλούσιο φύλλωμα τής μπα-
  νανιάς.
  Πηγή καί πσράδεισος τοθ
  περιφήμου αύτοΰ δέντρου, μέ
  τόν περιφημότερο καί περιζή
  τητο κσρπό, όλόκληρο τό Κσ-
  λό Χωριό, έ'χει έπιτελέσει θαύ
  μστα στήν καλλιέργεια καίά-
  νάπτυξΐ τού, δπως καί στάς
  προσόδους τής παραγωγί]ς
  πού κατορθώνει νά αυξάνη
  άπό έτους είς έτος καταπλη
  κτικά.
  Τό Καλό Χωριό άπό καιρό
  τροφοδοτεΐ μέ τίς ώραϊες ά
  ρωματικές μπανάνες τού τόν
  Πειραια καί τήν'Αθήνα.Έμπο-
  ροι έρχονται κάθε τόσο,μαζεύ
  ουν τό ώριμο προϊόν, τό
  συσκευάζουν καί τό στέλλουν
  καί τροφοδοτοθν την κατανά-
  λωσι τής Πρωτευούσης. Π'
  αύτό οί Ηρακλειώται σπανι-
  ώτατα βλέπομεν μπανάνεςτοθ
  Καλοΰ Χωρίου στήν άγορά
  μας.
  Άλλ' ή ώρα μάς πήρε καί
  ή έπιστροφή μας επισπεύδε¬
  ται. Άποχαιρετοθμε την ύπο-
  χρεωτική οίκογένεια τοθ κ.
  Διαλλινά, καί μέ τό ϊδιο αύ·
  τοκίνητο γυρίζομε κατηφορί-
  ζοντας στόν "Αγιο Νικόλαο
  καί τόν βρίσκομε πλημμυρισμέ
  νο στό φώς καί στήν κίνησι
  Νέα εκδήλωσις.
  Είς την διάθεσιν τής Γεν.
  Διοικήσεως Κρήτης ετέθη υπό
  τής κυβερνήσεως ποσόν ενός
  έκατομμυρίου δραχ. διά την
  χορήγησιν δανείων στεγάσε-
  ως είς τούς άστέγους πρόσ¬
  φυγας τής νήσου. Ενίατ' αυ¬
  τόν τόν τρόπον τό στεγαστι-
  κόν ζήτημα πού παρέμενεν
  άπό έτών άλυτον, θά ρυθμι-
  σθή κατά τόν καλύτερον
  τρόπον. Αποτελεί δέ ή χο·
  ρήγησις τού ποσοΰ αύτοθ, νέ¬
  αν εκδήλωσιν τής φιλολαΐκής
  πολιτικής τής σημερινάς κυ¬
  βερνήσεως πού έχει ώς από¬
  φασιν νά τακτοποιήση δλα
  τα ζητήματα πού ένδιαφέ-
  ρουν την χώραν.
  Οί φόροι.
  Διά την διευκόλυνσιν τής
  πληρωμής των όφειλομένων
  πρός τό Δημόσιον φόρων, τό
  ταμείον Ηρακλείου, έχώρισε
  την πόλιν είς τέσσαρας το-
  μεΐς είς έκαστον των οποίων
  διετέθη είς έπιμελητής-είσπρά
  κτωρ. Θά παρέχεται δέ υπό
  των έπιμελητών αυτών κάθε
  δυνατή καΐ νόμιμος εύκολία
  διά την τμηματικήν, είς δό-
  σεις, καταβολήν των φόρων
  παρά των όφειλετών. Τα μέ¬
  τρον είναι πράγματι ωραίον
  παρέχει δέ μεγάλην ευχέρει¬
  αν διά την εκπλήρωσιν των
  υποχρεώσεων των πολιτών
  πρός τό Δημόσιον. Καί δέν
  ύπάρχει άμφιβολία δτι οί φο
  ρολογούμενοι θά έπωφελη-
  θοθν των παρεχομένων εύκο-
  λιών.
  Οί Μακεδονομάχοι.
  Πληροφορούμεθα δτι ή Επι
  τροπή απολλοτριώσεων τής
  Θεσσαλονίκης, άσχολεΐται
  μέ την εξεύρεσιν καταλλή-
  λων έκτάσεων διά την χορή
  γησιν γεωργικοΰ κλήρου είς
  τούς Μακεδονομάχους. Ή εϊ
  δησις είναι ευχάριστος. Ή
  χορήγησις δέ κλήρου είς τούς
  Μακεδονομάχους θ" άποτελέ
  ση μέτρον δικαιοσύνης άλλά
  καί εκδήλωσιν στοργής τού
  Κράτους πρός τούς άνθρώ
  πους αύτούς πού άφιέρωσαν
  μακρά έτη τής ζωής των
  είς σκληρούς αγώνας πρός
  απελευθέρωσιν ύποδούλων ά-
  δελφών καί προέκτασιν των
  έθνικών συνόρων.
  Ρυμοτομίαι.
  Φαίνεται δτι τό ζήτημα
  τής ρυμοτομίας, τής όριστικής
  διαμορφώσεως καί τοθ έξω
  ραισμοΟ τής βορείας πλευράς
  τής λεωφορου Κουντουριώ¬
  του, θά τακτοποιηθή πλέον ο¬
  ριστικώς. Αυτήν τουλάχιστον
  την πληροφορίαν εχομεν. Καΐ
  ήτο πράγματι καιρός νά γίνη
  τουτο. Ή λεωφόρος Κουντου¬
  ριώτου αποτελεί κεντρικήν άρ
  τηρΐαν άπό την οποίαν διέρ-
  χονται ύποχρεωτικώς τόσον
  οί συμπολίται πού εξέρχον¬
  ται είς περΐπατον καί άνα
  ψυχήν είς την πλατείαν, δ-
  σον καί οί ξένοι πού μάς
  έπισκέπτονται. Καί πρέπει
  νά έχη ανάλογον εμφάνισιν
  καί εύρυχωρίαν. Ν' άρχίσουν
  λοιπόν τό συντομώτερον αί
  ρυμοτομικαί κσί έξωραΐστι-
  καί εργασίαι.
  των κοσμικών τού κύκλων.
  Στό άρκετά εύπρόσωπο ρε-
  στωράν τής πλατείας μάς πε-
  ριμένει ενα πλούσιο τραπέζι
  μέ έκλεκτά ψάρια, πού τόσο
  άφθονοθν πάντα είς τόν Άγι
  όν Νικόλαον. Ό φίλος κ. Σκύ
  βαλος εΐχε προνοήσει άκόμη
  καί είς τό νά εΐνε άνετο καί
  εόχάριστο τό ώραΐο δεΐπνο
  πού μάς προσέφερε.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  II
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον τό κινηματογραφικόν άρι-
  στούργημα: «Ό Δόκτωρ Έπαμει·
  νώνδας».
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ»—Σήμε¬
  ρον ό άνατολίτικος Κολοσσός
  «Άλη Μπαμπάς». Μέ τόν "Εντυ
  Καντώρ.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον
  Προΐστάμενος Τυπογραφεΐου
  Ιωάννης Γ. Άστφαδάκης
  ΗΟΥΛΑΚΑΐΊ
  Σήμερον ώρα 10 μ. μ.
  ακριβώς:
  Ο
  ΕΠ1ΜΕΙΙΟΗΑ1!
  Ή τελειοτέρα Έλληνι
  κή όμιλοΰσα ταινία πού
  έγινε μέχρι σήμερον.
  Ταινίαι της προσεχούς ε¬
  βδομάδος:
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  ΤΟ
  ΤΟΥ ΕΡΟΤΟΣ
  Ή Ίστορία ενός κρυφοΰ έ-
  ρωτος. Γαλλικη ομιλοΰοα ται
  νία.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  ΕΧΟ
  Ή τελευταία δραματι-
  χή δημιουργία τής ύπέ-
  ροχης:
  ΣΥΛΒΙΑΣ ΣΙΝΔΕ Υ
  ■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■ιε
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Δια Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλχίδα, Αίδηψόν,Βο-
  λον, ·εσσαλονίκην.
  Τηλέ». 5-Μ
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΧΗ
  1ΑΣΙΛΙΣΣΑ —
  512ον
  ΚαμμΙα πραγματική άπό
  δειξις τής προδοσίας δέν εί
  χε τεθή ύπ' όψιν των ένόρκων
  Άνεξάρτητοι καΐ Ιντιμοι ενορ
  κοι *θά ήσαν είς πολΰ δύσκο
  λον θέσιν. Εάν οί δώδεκα δή
  μοκρατικοΐ επρόκειτο νά άκ
  λουθήσουν τό ένστικτον των
  θά κατεδίκαζον την Μαρίαν—
  Άντουανέτταν, διότι ό καθέ
  νας τους ήτο πεπεισμένος δτ
  ή γυναΐκα έκεΐνη ήτο ό θανά
  σιμος έχθρός τής δημοκρατΐα
  δτι έκαμε κάθε τι πού περ
  νοθσε άπό τα χέρια της, άλ
  λοτε μέν διά νά αποδώση τή
  βασιλικήν εξουσίαν είς τό
  σύζυγον της καί άλλοτε διά
  νά την εξασφαλίση είς τό πα
  δι της. Μολαταθτα τό καθα
  ρώς δίκαιον ήτο μέ τό μέρο
  τής κατηγορουμένης. Ή πρα>
  ματική, ή ούσιαστική άπόδε
  ξις τής ένοχής δέν υπήρχεν
  Ώς δημοκράται οί ένορκοι ήμ
  ποροθσαν νά θεωροθν ένοχον
  την Μαρίαν — Άντουανέτταν
  άλλά ώς Ινορκοι έπρεπε νά
  μεΐνουν είς τό γράμμα τοΟ
  νόμου, ό οποίος δέν άναγνω
  ρίζει ειμή τό άδίκημα πού ά
  ποδεικνύεται. Άλλά αυτή
  αίσθηματική πάλη δέν τούς έ
  βάρυνε. Εγνώριζον δτι ή Συμ
  βατική δέν άπαιτοϋσε άπό αύ
  τούς μίαν δικαίαν απόφασιν
  Τούς έχρησιμοποΐησε δχι διά
  νά δικάσουν, άλλά διά νά
  καταδικάσουν μιά γυναΐκα
  πού εΐχε θέσει σέ κίνδυνο την
  άσφάλεια τοΟ κράτους. ΕΤχαν
  χρέος νά παραδώσουν ή τό
  κεφάλι τής Μαρίας—Άντουα
  νέττας ή τό ιδικόν των. Ο
  δώδεκα ένορκοι, συνεσκέφθη
  σαν λοιπόν κατά τύπους, διά
  νά άφήσουν την εντύπωσιν δ
  τι συνεζήτησαν την υπόθεσιν
  διά την οποίαν ή απόφασις
  είχεν εκδοθή πρό πολλοΟ.
  ΟΙ ένορκοι έπέστρεψαν είς
  την αίθουσαν στΐς τέσσαρες
  τό πρωΐ. Παγερά σιωπή επε¬
  κράτει Παμψηφεί άνεκήρυξαν
  ένοχον την Μαρίαν—'Αντου
  ανέτταν διά τα έγκλήματα
  τοΟ κατηγορητηρΐου. Ό πρόε-
  δρος "Ερμαν προσεκάλεσε τό
  ακροατήριον—ήτο άλλωστε έ
  λάχιστον, διότι οί περισσότε
  ροι εΐχαν κουρασθή καί έ
  γαν—νά αποφύγη τάς έκδηλώ
  σεις. Τότε προσήχθη καΐ πά
  λιν ή Μαρία— Άντουανέττα
  Μόνον αύτη, άν καί ήγωνΊζε
  το άπό τάς" 8 τό πρωΐ, δέν
  εΤχε δικαΐωμα νά κουρασθή
  Τής έδιάβασαν την απόφασιν.
  Ό Φουκέ εζήτησε την έσχά-
  την των ποινών, την οποίαν
  επέτυχε παμψηφεί. Τότε ό
  πρόεδρος ηρώτησε την κατη
  γορουμένην εάν εΐχε νά είπη
  τΐποτε.
  (συνεχΐζεται)
  Β ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟί
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθεΙς έν Γερμανία «Ις
  τα νοσήματα τοθ στομαχου
  εντέρων καΐ ήιΐατος, δίχεται
  τούς πάσχοντος εκ τοΟ τ.·«τι-
  κοθ συστήματος έν τφ Ιατρε(α)
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θιρατιΐα αίμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' λνέσεαν.
  Άριθμ. τηλ. 7-92
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμονως, άπό £λα τα χαταστήμκτοτ καΐ αύτά
  άκομη των ίπαρχιών ταίς κλωσταϊς Μάρκας «Σταύρος».
  Ήτοι σβυγάκια, τρυπύματα κιθάρας, χαρόλια κϊντήμα-
  τος, χουβάρες, Μουλινί, Κοτον περλέ, Βαμβακάκια, κου-
  βάρΐς κεντήματος χ. λ. π. Όλα τα ώς ανω (ίδη είναι ά-
  φβάστβυ ποιότητος, καΐ χρωμάτυν πγγυημένων κ«1 στερ·-
  6ν. Μ(« δοκιμή 9ά οάς π«ίσο δια την «νΜτΐροτητα των
  κλίίστδν της μάρκος «Σταύρος.»
  Άντιιιρ«οε»Λος δια τβ»ς Νομους 1Ηί«κλ«ί6ν—Λαοπβίβυ:
  Ι Μ. ΚΟΡΠΗΣ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Περιποίησις τού δέρματος
  μετά την εξοχήν καΐ τα σπόρ.
  Τό μεθοδικό βούρτσισμα, πού
  σάς συνέστησε είς σχετικά αρ·
  θρο χθές, δέν άρκεϊ διά νά κα·
  θαρισθή τελείως τό δέρμα σας.
  Άκόμη καΐ μετά τό πλέον εύ
  συνείδητο πλύσιμο τό πρόσωπον
  σας δέν είνε διόλου καθαοό' τό
  βούρτσισμα μέ την σαπουνάδα
  θά αφαιρέση ττολλές άκαθαοσίες
  ποϋ τό νερό μόνον, δέν δύναται
  νά αφαιρέση άλλά καΐ τό βούρ
  τσισμα αύτό, είνε έξ ΐσου άνε
  παρκές είς πολλάς περιπτώσεις.
  'Υπάρχουν ώρισμένες άκαθαρσί-
  ες, ώρισμένες βαθειές έκκρίσεις
  των θυλακίων τού δέρματος
  οί οποίες δέν έξαλείφονται παρά
  μέ ε'ιδικές λιπαρές κρέμες η
  μέ κρέμες εΐδικές διά τόν καθα·
  ρισμό τού δέρματος.
  Καθώς τό βούρτσισμα 6χει ά
  νοίζει τούς πόρους τοθ δέρματος
  σας καί Ιχει αϋξήσει την κυκλο
  φορίαν τού αϊματος ή στιγμή
  είνε πολυ κατάλληλη διά νά
  έπιθέσετε.τήν κρέμα .. ΚαταπραΟ-
  νει την έπιδερμίδα, ένώ συγχρό
  νως είσέρχεται βαθειά καΐ κα-
  θαρίζπ τούς Ιστούς...
  Πρέπει να άφήσετε είς την
  είδική διά τό καθάρισμα κρέμα
  τόν καιρόν νά εϊσδύση καί νά μα
  λακώση τό δέρμα.
  Διότι συμβαίνει συχνά νά βια-
  σθήτε πολύ νά σκουκίσετε την
  κρέμα καΐ 6τσι να στερήσθε τα
  τρΐα τέταρτα τής άποτελεσματι·
  κότητός της.
  Κάνετε τό εξής πείραμα ά
  λείψετε τό πρόσωπον σας, μέ
  κρέμα, Ιπειτα, ακριβώς μετά δύο
  λετΐτά σκουπίσετέ την μέ τό εί-
  Άριθμός 5682.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  προγράμματος πλειστηριασμοϋ
  ακινήτου
  Ό Συμβολαιογράφος Άρχα
  νών Νικόλαος ΆντωνΙου
  Μαυρογιάννης έδρεύων καί
  κατοικών έν "Επάνω Άρχα¬
  ναις Τεμένους.
  Δηλοποιώ δτι:
  Εκτίθημι είς δημόσιον α¬
  ναγκαστικόν πλειστηριασμόν
  τα άκόλουθα ένυπόθηκα κτή-
  δικό διά ντεμα*ιγιάζ χαρτί. Τό
  χαρτΐ θά λαδωθϋ μέ την κρέμα,
  άλλά δέν θά λερωθη, ή έλάχι-
  οτα. Έπιχειρήσετε την επαύριον,
  νά άφήσετε την κρέμα σας, μισή
  ώρα επί τοθ προσώπου θα μεί
  νετε έκπληκτοι γιά τό γκρίζο
  χρώμα πού θά πάρη τό χαρτί δ
  ταν σκουπισθήτε.
  Αύτό άποδεικνύει δτι πολλές
  σκόνες καί άκαθαρσίες δέν πα¬
  ρεσύρθησαν άμέσως. Πρέπει τα
  δραστικά ποοϊόντα τα όποΐα πε
  ριέχονται έντός τής κρέμας να
  προσβάλουν τίς άκαθαρσίες αύ·
  τές κα'ι νά άναμιχθοΰν μαζί των,
  έργασΐα πού άπαιτεϊ έ"να λογικό
  χρονικό διάστημα. Άλλά δέν έ-
  τελειώσατε άκόμη τό καθάρι
  σμα.
  Εάν, πραγματικώς, θέλετε ή έ-
  πιδερμίδα σας νά είνε καθαρή,
  δροσερή, άπηλλαγμένη άπό κάθε
  εϊδους άκαθαρσίες, σάς μένει
  ή φροντίδα νά άΦαιρέσετε τα τε¬
  λευταία ϊχνη τής κρέμας (τής
  ε'ιδικής διά τό καθάρισαα) δι' ε¬
  νός τονωτικοΰ ή στηπτικοθ ΰ-
  γροϋ (αναλόγως τοθ είδους τοθ
  δέρματος σας εάν είνε ξηρό η
  λιπαρό), άλλά τό οποίον όπω·
  σδήποτε νά περιέχη άλκοόλ
  κα'ι νά ^δύναται να έξουτερώση,
  τάς λιπαρας θυσίας.
  Μετά τό ριζικό αύτό κα4ά-
  ρισμα μπορεϊτε νά κάμετε έ'να
  διακριτικό μακιγιάζ είς τό πρό
  σωπό σας· τό δέρμα σας έ!χει ά
  ναπαυθή καΐ ζωογονηθή, καί δέν
  δύναται νά τόβλάψη ή χρήσις των
  ψιμμυθίων.
  Ντιστβγκί
  άννη ή' έν κωλύματί μου ε¬
  νώπιον τοθ νοαίμου άναπλη
  ρωτοΰ μου καί έν τώ ενταύθα
  κειμένω συμβολαιογραφείω
  μου, ένθα καΐ δτε καλοθνται
  οί βουλόμενοι νά πλειοδοτή
  σωσ.
  Πρώτη προσφορά των έκπλει
  στηριαζομένων κτημάτων όρί-
  ζεται διά τό πρώτον δραχμαί
  13000, καίδιάτό δεύτερον δραχ
  μαί 8000.
  Ή κατακύρωσις γενησεται
  πρός τόν πλείονα προσφέρον-
  ματα κείμενα είς την περιφέ- τα συμφώνως τώ Νομώ.
  ρειαν τοΟ χωρίου Αρχανών,
  Κοινότητος Αρχανών καΐ Εί-
  Ό πλειστηριασμός γενησε¬
  ται επί πληρωμή είς μετρητά,
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσαν8έμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Ύττό Κλώντ Φαρέρ
  ♦8 όν
  "Εξω άπό τό 'σαλάνι, έσταμ
  τησε. Άκροάαθηκε προσεκτικά
  Οί φωνές τοθ Έρμπερτ Φεργ
  κάν καί τού μαρκησίου Γιορισα
  κα άκουγόταν είρηνικές. Καί 5
  νόματα Εστορικά, τοθ Ρότνευ, το
  Νέλσωνος, τοθ Συφρέν διαδεχ
  ταν τό Ινα τό άόλλο...
  Μέ μίαν άργή κίνησι, ή μαρκη
  σία Γιορισάκα ήγγιαε μέ την
  κρη των δακτύλων της, τού; δύ
  της κροτάφους.
  ζοντας άθόρυδα,
  άπό την πόρτα.
  "Επειτα,
  άτομακρύνθηκι
  χανών ήτοι:
  θέσιν «Κο
  χ ή
  λοντέρα ή Φρουδιο» άμπε¬
  λον τής ποικιλίας ραζακί ά-
  ναστυλωμένην είς κρεββατίναν
  εκτάσεως 2 στρεμμάτων,
  συνορεύουσαν ανατολικώς μέ
  ρύακα, νοτΐως Ιωάννου 'Ελευ
  θερΐου Γιαννιδάκη, δυτικώς μ
  δρόμον καί μέ κτήμα Σταύρου
  Άγογλωσσάκη. 2) Είς θέσι
  «Κάμπος» άμπελον τής ποικι
  λ (άς ραζακί
  στρέμματος
  εκτάσεως ένό
  άναστυλωμένην
  είς κρεββατίναν καΐ συνεχο
  μένην άμπελον τής ποικιλΐαι
  κοτσιφάλι ^ εκτάσεως ήμίσεω
  στρέμματος, συνορεθον τό δ
  λον ανατολικώς μέ δρόμο
  νοτΐως 'Εμμαν. Κουτουλάκη
  δυτικώς Νικολάου Χ" Λ. Λυ
  δάκη καΐ βορείως 'Ερασμίας
  Μαρκάκη, άνήκοντα είς την
  κατσδιωκομένην όφειλέτριαν
  Ειρήνην σύζυγον "Εμμανουήλ
  Τουτουντζάκη τό γένος Έμ
  μανουήλ Άγογλωσσάκη κάτο
  κον Αρχανών Τεμένους, τ^
  έπισπεύσει τής 'Εθνικής Κτη
  ματικής Τραπέζης τής Έλλά
  δος έδρευούσης έν'Αθήναιςκα
  έκπροσωπουμένης υπό τοΟ Διοι
  κητοθ αυτής κ. Ιωάννου Άθα
  νασίου Δροσσπούλου κατοί
  κου Αθηνών δυνάμει καΐ
  πρός εκτέλεσιν των ύπ' αριθ.
  13863 καί 13870 δανειστικών
  συμβολαίων τοθ συμβολαιο
  γράφου Ηρακλείου Εμμα¬
  νουήλ Μηλιαρά, κηρυχθέντων
  νομίμως έκτελεστών, καί πρός
  άπόληψιν.τών ένυποθήκων ά-
  παιτήσεών της άνερχομένων
  μέχρι τής άπό 12 Ίουνίου
  931 έπιταγής της κοινοποιη
  θείσης νομίμως είς την είρη
  μένην όφειλέτριαν την 2 Ίου
  (ου 1931 κατά τό ύπ' αριθ.
  3568 έπιδοτήριον τοθ δικαστι
  ου κλητήρος τής περιφερείας
  οΟ Πρωτοδικείου Ηρακλείου
  Δημητρίου Μακράκη, έν συνό
  ω είς Λίρας Αγγλίας Στερ-
  Μνας είς συνάλλαγμα δψεως
  πί Λονδίνου ογδοήκοντα ό
  :τώ, σελλίνια δεκαέξ, πέννας
  ρεΐς ή τό Ισότιμον αυτών είς
  δραχμάς κατά την ημέραν τής
  ριστικής καταψηφίσεως τής
  άπαπήσεως τής Τραπέζης
  καί των έξόδων εκτελέσεως.
  Ό πλειστηριασμός γενήσε
  ται την 2 Όκτωβρίου 1938
  ημέραν Κυριακήν καΐ ώραν
  10—12 π. μ. ενώπιον έμοθ τοθ
  Συμβολαιογράφου Αρχανών
  έν Επάνω Άρχαναις έδρεύ
  όντος καΐ κατοικοθντος Νικο-

  λάορ
  Μαυρογι·
  θόσον προσφερει την άνσγ
  καίαν ασφάλειαν δικαιοϋται
  νά πλειοδοτήση·
  Ό τελευταΐος πλειοδότης
  άμα τή κατακυρώσει ΰπο-
  χρεοϋται νά καταβάλη τό
  εκπλειστηρίασμα πρός την
  έπισπεύδουσαν δανείστριαν
  "Εθνικήν Κτηματικήν Τράπε¬
  ζαν τής Ελλάδος συμφώ¬
  νως πρός τό άρθρον 61 τοΟ
  άπό 17 "Ιουλίου 1923 Ν Δ.
  περί είδικών διατάξεων επί
  άνωνύμων Έταιρειών, άλλως
  θέλει ενεργηθή άναπλειστηρι-
  ασμός είς βάρος τού, είνε
  δέ ύπεΰθυνος καί διά τούς τό
  κους άπό τής ημέρας τοθ πλε
  στηριασμοΟ καί έν άναπλει
  στηριασμώ διά τό έλλεΐπον
  καί τα εξοδα συμφώνως τώ
  Νομώ.
  Έν Άρχαναις τή 12 Αΰγού
  στου 1938
  Ό Συμβολαιογράφος Αρ¬
  χανών
  (Τ. Σ.) Ν. Α. Μαυρογιάννης
  Τό δωμάτ:ο, τό γειτονικό πρός
  τό σαλόνι, ήταν μιά στενή καμα
  ρούλα, χωρίς έπιπλα. Ή μαρκη
  σία Γιορισάκα διέσχισεν αυτή
  την καμαρούλα, διέσχισβ τό συνί
  χόμενο δωμάτιον καί έφθασε στή
  άκραία πτέρυγα τοΟ σπιτιοΰ.
  ΈκεΙ, έ'νας διάδρομος σχεδό
  σκοτεινός, ώδηγοθσεν άνάμεσα
  άπό δύο πανώ άπό μονόχρωμ
  χαρτΐ, σέ δυό πόρτες, οί οποίες
  βρισχόταν στό βάθος, άντικρύ ή
  μία στήν άλλην.
  Ή μαρκησία Γιορισάκα άνοιξ
  την άριστερή.
  Ένα εΖδος παστάδος ύπήρχ
  πίσω άπό αυτή την πόρτα, ένα
  κοίλωμα άπό κοινό άσπρο ξύλο,
  λεπτότατα εΐργασμένο, άλλά ά
  πολύτως γυμνό. Στά χαμηλό τα
  βάνι έφαινότα/ τα δοκάρια στ< πάτωμα ήσαν άπλωμένα «ταταμί» χρώματος άχύρου φρέσκου. Τρία μεγάλα πλαίσια κλεισμένα μέ χαρτί άντικαθιστ,οθσαν τα παρά θυρα καΐ τα τζάμια. Καί σέ μιά γωνιά, μπροστά σέ μιά κουκλί στικη τουαλέττα, τοποθετημένη στό πάτωμα καί επάνω άπό την οποίαν βρισκόταν, Ινας καθρέπτη μέ κορνίζα άπό λάκα, ύπήρχε Ινα τετράγωνο κομμάτι μαδρ βελοΰδο, τό μοναδικό κάθισμα στό οποίον μποροθσε νά καθίση κανεΐς, νά γονατίση μάλλον — νά γονατίση γιαπωνέζικα. Όρθία στό κατώφλι, ή μαρκη σία Γιορισάκα εχτύπησε δύο φο ρέ; τα χέρια της καί άμέσως προσέτρεξαν δύο όπηρέτριες. Δέν έπρόφεραν, ούτε μία λέξι Μέ κλειστά τα στόμριτα οί μου αμέ ύπεκλΐθησαν πρώτα, καί έ βγαλαν τα παπούτσια τής κυρί άς των. "Επειτα. μέ μεγάλην επι δεξιότητα, την έγδυσαν, βγάζον τας τα δαντελλένιο κορσάζ, τα ό ποίον έγλύστρησε κατά μήκος των πουδραρισμένων μπράτσω της, βγάζοντας την μεταξωτή φούστα καί τα μεταξωτά μεσοφί ρια, βγάζοντας τόν κορσέ, τό πουκάμισο, τίς εύρωπαικές κάλ τσες, πού βέν έχουν δάκτυλα σάν τίς γιαπωνέζικες. (συνεχίζεται) Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Εναντι Αγ. Τίτου Έκπαιδευββΐς είς Παρισί¬ ους «ναλαμβάνει οίανοόποτβ θεραπβίαν νβσημάτων τού στοματος (ούλίτιδος, κακοσμί- ας) συμφωνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστημης. Έπίσης οδοντοστοιχίας καΐ κορώνες έκ ώιαφορων μετάλ- λων—κορώνες έκ ποροελανης. 'Εηβναφβρα τελείως άνώύυ νος των στρεβλβφυών οδόν- τ»ιν Είς την κανονικήν αυτών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. '■■■ *■■·■■ ■>■■■■■■■■■■
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άτιό σήμερον
  ή δίδεται πρός καλλιέργειαν μέ
  συμφέροντας δρους λαχανόκηπος
  δέκα στρεμμάτων μέ σπίτι διά
  τόν κηπουρόν, τελείας ποτιστι-
  κάς έγκαταστάσεις καΐ όρνιθοτρο-
  φείον. Πληροφορίαι παρά τφ στρα
  τηγφ κ. Κατεχάκη καθ' εκάστην
  7—8 μ- μ.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ, πορτοφόλιον πε
  ριέχον δίπλωμα σωφέρ καΐ δια
  φόρους άλλας άποδείξεις άνή·
  κον είς τόν Ιωάν. Παπαγιαννά
  κην έξ ΆβδοΟ. Παρακαλεϊται ό
  ευρών νά τό παραδώση, είς την
  12ην Κοινήν Διεύθυνσιν φορτη
  γών αύτοκινήτων (παρά τη παλαιά"
  Μομαρχία) καθότι τοϋ είνε τελεί¬
  ως αχρηστα καΐ άμεΐφθήσεται.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άνατολίτικο θαΰμα:
  ΑΛΗ
  ΜΠΑΜΠΑΣ
  ΚΑΙ Η 1001 ΝΥΧΤΕΣ
  Μ έ τόν μονάρχη τοδ
  πανζουρλισμού:
  ΕΝΤΥ ΚΑΝΤΩΡ
  Μιά κωμική περιπέτεια
  ^ που έκτυλίσσεταιμέσα στά
  ι άδυτα των μυθικών χα-
  ( ρεμιών, άνάμεσα στά λαχ
  ταριστά ούρί τής λάγνας
  Άνατολής.
  Καί επίκαιρον Ζουρνάλ.
  ΠΡ02ΕΧΩ2:
  Η ΤΙΓΡΙΣ
  ( της
  1ΒΕΓΓΑΛΗΣ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— ΆφΙχθη χθές έξ
  Αθηνών ή κ. Μιχαήλ Φυτάκη ·£
  πιθεωρητοθ της Τραπέζης τής Έλ
  λάδος.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Ό κ. Περικλής
  Βλαχάκης άνώτερος ύπάλληλος
  της Πάουερ εβάπτισεν είς Βίαν-
  νόν τό άγοράκι τοθ κ. Άλεξάν-
  δρου Άγαπάκη ονομάσας αύτό
  Πέτρον. Νά τοίς ζήσΐ).
  ΓΑΜΟΙ.- Προχθές είς τό έξω
  μονάστηρον Σταυρωμένου ετε¬
  λέσθησαν οί γάμοι τοΰ κ. Γεωργ,
  Καλαθάκη μετά τής δίδος Μοί
  ρίκας Παγιεβλά.
  Παράνυμφοι παρέστησαν οί κ κ.
  Κοκκινίδης έμπορορράπτης, Κωνσ!
  Μαυράκης καΐ Νικόλα,ος Δροσοι.-
  λάκης κομισταί Τελωνείου.
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.- Τόν 4Ρι.
  στεύσαντα είς τάς επί διπλώμα
  τι έξετάσεις τής Νομικής διπλω
  ματοθχον Άνωτάτης Έμπορικής
  Σχολής κ. Μενέλαον Σαββάκην,
  Τμηματάρχην 'Υπουργείου Γεωρ.
  γίας συγχαίρομεν έγκαρδίως.
  Σπ., Ζαχ, Λεμπ..
  ΓΟρω στήν πόλι.
  Άθρόα έ'ζοδος των κυνηγών έ-
  σημειωθή χθές έΐιΐ τί) ενάρξει
  τής κυνηγετικής περιόδ,ου,
  —Οί τιερισσότΕροι κυνηγοΐ...
  εδρασαν είς την τέως άπηγορευ·
  μένην τοποθεσίαν: φαράγγι τής
  Ρογδιάς, δπου ώς γνωστόν τό
  κυνήγιον άφθονεΐ.
  —Άλλά ή μεγαλυτέρα κυνη-
  γετική έξόρμησις προβλέπεται
  διά την προσέχη Κυριακήν όπό·
  τε ή ϋπαιθρος θά μεταβληθρ
  είς πραγματικόν πολεμικόν —ε-
  διον..
  —Τα γραφεΐα τής Τοπικής Έ-
  πιτροπής Τουρισμοϋ μεταφέρον
  ται είς τό έναντι τοΰ Μουσείου
  περίτιτερον.
  — Χάριν τής άρτιωτέρας εξυ¬
  πηρετήσεως των έπισκεπτών των
  άρχαιολογικών μας χώρων.
  —Ή καθυστέρησις τής συνε-
  χίσεως των ίργων διά την άπο
  περάτωσιν τής ένετικής Λέσχης ό
  φείλεται καθ' α τΐληροφορούμε
  θα είς την άναμονήν τής άπο-
  στολής έξ Αθηνών διαφόρων σχε·
  διαγραμμάτων.
  —Έξ άλλου εγνώσθη δτι καΐ ή
  έναρξις τοΰ Κεντρικοΰ Πάρκου
  τής πόλεως είς τόν καταλαμβανό
  μενον παρά των οίκημάτων τής
  παλαιάς Νομαρχίας καΐ τοθ Δή
  μαρχείου χώρον, είνε λίαν προ-
  σεχής. "Ηδη άναμένεται ή απο¬
  στόλη των σχετικών σχεδίων.
  —Έν τω μεταξύ καΐ αί άγρο
  τικαΐ Φυλακαί"Αλικαρνασσοΰέχουν
  σχεδόν αποπερατωθή.
  —Κατ' αύτάς γίνονται αί ή·
  λεκτρικαί έγκαταστάσεις μεθ' άς
  τό οίκημα θά ύδροχρωματισθη
  προκειμένου νά παραοοθη είς τό
  δημόσιον πρός χρήσιν.
  —Έκ παραλλήλου συνεχίζον
  ται μέ ταχθν ρυθμόν καί αί έρ
  γασίαι κατασκευής των δημοτικόν
  σφαγείων.
  —Έλπίζεται λοιπόν δτι έντός
  βραχέως χρονικοϋ διαοτήματος
  ή πόλις μας καί ή περιοχή
  θ' άλλάξτι τελείως δψιν.
  — Κα'ι χθές διετηρήθη τό κθμα
  τοΰ καύσωνος.
  — Οί καιροσκόποι τοϋ καφενεί
  ου, παρά τάς άντιθέτους προ
  βλέψεις άλλων.,.μή καιροσκόπων,
  έπιμένουν δτι καθ' δλον τόν Σε
  πτέμβοιον θά έχωμεν θέρος.
  — "Α νά δοΰμε.
  —Έξακολουθοΰν αί παραθερι
  στικαί εξοδοι.
  —Βλέπετε καί οί καθυστερή·
  σιντες έχουν λόγους νά μή λά
  βουν ύπ' όψιν την καθυστέρησιν.
  — Καί νά παραθερίσουν οταν
  είς άλλους τόπους έπιστρέφουν
  άπό τόν παραθερισιιόν.
  —Πολύ κόσμος παρηκολούθησε
  είς τό κινηματοθέατρον Πουλακά¬
  κη την πρεμιέραν τού «Δόκτορος
  Έπαμεινώνδα».
  — Είς τόν «Άπόλλωνα» προβάλ·
  λεται μέ επιτυχίαν ή δημιουργία
  τοθ Άμερικανοΰ κωμικοΰ "Εντυ
  Καντώρ: ό «Άλή Μπαμπάς».
  ο Ρίπορτερ
  : Τ. Παπαδόπουλος
  Ίατρός—οδο ντί ατρος
  Σωκράτους Σατωβριάνδου
  22 ΑΘΗΝΑΙ
  Αριθ. τηλεφ. 52-362
  Δέχεται καθ' εκάστην,
  'ΰραι απολύτως άκριδεϊς.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  επιστρέψασα δέχεται ώς
  καί πρότερον είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  Έλευθ. Πηγάκης
  Ίατρος—ΠαΒολογος
  Δέχεται έν τώ Ιατρείφ τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοϋ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καΐ 4—6 μ. μ.
  Γιαλίζετε
  ά παπούτσια
  ιας μέ
  βάφκι, γιαλίζει καΐ διατίι·
  «Ι τό δέρμα.
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  παραθιρι
  !···«♦
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιόι.
  389ον
  Δύο δ' έχουσι μητέρας, μητρυιάς αμφοτέρας,
  την άμάθ|ΐαν καί την πενΐαν χειραγωγόν ε"να, την
  χοεΐαν' καΐ άντί πάσης άπολαύσεως, την όρεξιν.
  Ιζΐνε κτηνωδώς άδηφάγοι, δηλαδή ωμαί1 δχι ωμαί
  ώς οί τύραννοι, άλλ' ωμαί ώς αί τΐγρεις. Άπό τής
  κακουχΐας οί μορμοί αυται μεταβαίνουσα είς την
  κακουργΐαν. Τό έ"ρπον έν τοίς τρισίν ύποχθονίοις τής
  κοινωνΐας είνε δχι ή τοθ απολύτου πνιγηρά άναζή-
  τησις, άλλ' ή δισμαρτύρησις τής ϋλης. Έκεΐ ό άν-
  θρωπος κατσντφ δρακων. Τό πείναν καί δίψαν είνε
  ή άφετηρία' τό πέρας είνε ή άλλοίωσις είς ' Σατα-
  νάν.
  Έν τώ τρΐτω βιβλίω είδομεν -ρ6 μικροΰ μίαν
  των κστατομών τής ανωτέρας ύπονόμου, τής μεγά-
  λης πολιτικάς, έπαναστατικής καΐ φιλοσοφικής σκα
  φιας. 'Εκεϊ τα πάντα εΰγενή", άμεμπτσ, άξια, τΐμια.
  'Εκεΐ βεβαίως δύναται τις ν' άπατηθή, καί άπατά
  ται, άλλ' ή πλάνη έχει τι άξιοσέβαστον, διότι συνε
  πάγει ηρωϊσμόν. Ή αύτόθι γινομένη έργασία έχει
  £ν καλόν λέγεται πρόοδος.
  Ήλθεν ή ώρα νά ίδωμεν καί βαθύτερον νά είσ
  δύσωμεν είς άποτρόπαια βάθη.
  Υπό την κοινωνίαν ημών ύπάρχει, καί θά ύπάρ
  χη μέχρις ου διαλυθή ή άμάθεια, τό μέγα άντρον
  τοθ κακοθ. Τό ύπόγειον τοθτο είνε τό κατώτατον
  δλων καΐ ό πολέμιος δλων. Έκεϊ τό μΐσος χωρίς
  τινος έξαιρέσεως- τό ύπόγειον περΐ ου ό λόγος δέν
  γνωρίζει φιλοσόφους' ουδέποτε έγλυψε τό έγχειρί-
  διον αύτοθ γραφικόν κάλαμον. Ουδέποτε οί μέλα·
  νες έκεΐνοι δάκτυλοι, οί σπσσμώδεις υπό την ά-
  σφυκτικήν όροφήν εκείνην έφυλολλόγησαν βιβλίον,
  οόδ' ήνοιξαν εφημερίδα. Τό ύπόγειον τουτο σκο¬
  πόν έχει την των πάντων καταστροφήν.
  Των πάντων συμπεριλαμβανομένων των ανωτέ¬
  ρων σκσφιών, άς άπεχθάνεται. "Εν αυτώ ύποσκά-
  πτεται δχι μόνον ή παροθσα τάξις τής κοινωνίας"
  ύποσκάπτεται ή φιλοσοφία, ϋποσκάπτετσι τό δίκαι¬
  ον, ύποσκάπτεται ή ανθρωπίνη διάνοισ, ΰποσκά-
  πτεται ό πολιτισμός, ύποσκάπεται ή έπανάστασις
  ύποσκάπτεται ή πρόοδος. Είς τοιαθτα εργα καταγί-
  νετσι ή βδελυρα αυτή μυρμηκιά. Καλείται δέ απλώς
  κλοπή, πορνεία καί φόνος. Είνε έρεβος καί θέλει
  τό χάος. Ό θόλος αυτής είνε κατεσκευασμένος έξ
  άμαθείας.
  Όλα τα άλλα, τα ανωτέρα ύΐτόγεια, ε"να μόνον
  σκοπόν Ιχουσΐ' την έξάλειψιν τούτου. Πρός αύτό
  τείνουσιν ή φιλοσοφίσ καί ή πρόοδος δι' δλων όμοϋ
  των όργάνων αυτών διά τής βελτιώσεως τοθ πραγ
  ματικοθ, καΐ διά τής θεωρίας τοθ απολύτου. Κατα-
  στρέψατε την τρώγλην Άμάθεισν καί ιδού κατε-
  στρέψατε τόν άσπάλακα έγκλημα.
  Άς συγκεφαλαιώσωμεν έν όλίγαις λέξεσι μέρος
  των δσα έγράψαμεν ανωτέρω. Μόνος κίνδυνος τής
  κοινωνίας είνε ό Ζόφος.
  Ανθρωπότης, έστι ταυτότης". Οί άνθρωποι', ολοι
  είνε έκ τοθ σύτοθ φυράματος. Ούδεμία διαφορά έν
  τφ κόσμφ τούτω, ούδεμία έν τώ προορισμώ. Ή αυ¬
  τή σκιά πρό ή αυτή σάρξ επί, ή αυτή σποδός με-
  τα. Άλλ' ή άμάθεια συμμιγνυομένη μετά ΐοθ αν¬
  θρωπίνου φυράματος, τό μελαίνει. Τό άνίατον μαύ
  ρισμα τουτο διαδίδεται είς τα έντός τοθ άνθρώπου,
  καί ούτω προάγεται ή κακία.
  (συνεχίζεται)
  ' Ε γκυκλοττ, α ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά ττλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλο: δι* δλους.
  ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  Τό Τυμπάκι,
  αίτχρόοδοι,ό πλοΰτοςτου
  Α'.
  Παρ' ?5λας τάς προόδους τοθ τε-
  χνικοθ στή χειρο-ιργΕα, μας. λέ-
  νε οί είδικοί, μερικ-.ς σημαντικές
  καί σο-βαρές έγχειρήσεις κυρ£ω;
  τοϋ στομάχου, των έντέρων, των
  ώοθηκών, τοΰ προστάτου, πού γ[-
  νονται σέ άτομα προχωρημένης
  ήλικίας ή έλαττωματικά, έχουν
  Ινα ποσοστο θνησιμότητος άρκετά
  μεγάλο καί δυσανάλογο. "Ισχ μέ
  τώρα, πολλοΐ άπό τούς θανάτους
  αυτού; έμειναν άνεξήγητοι γιατί
  δέν παρετηρεΐτο ο5τε τοπική άνω
  μαλία, οίπε πυωσις, ουΐε αίμορ-
  ραγία, ουιε έμβολή, ουτε πνευ-
  μονικαί έηιπλοκαί, ποϋ θά ημπο¬
  ρούσαν, φυσικά, νά τού; δικαιο-
  λογήσουν. Τελευταίαι επιστημονι¬
  καί εργασίαι άπέδειξαν την υ
  παρξι στοΰς έγχειριζομένους με
  τα «τοξιναιμίας», δηλαδή δηλη-
  τηριάβεως τοθ αίματος άπό μερι-
  κές τοξίνες. Ή ανάπτυξις τή;
  τοξιναιμίας αυτής ημπορεί νά δή
  μιουργήση διαταραχές σοβαρές,
  διαφόρου μορφής, πού ήμποροθν
  νά είνε καί θανατηφόρες. Τα συμ
  πτώματα τής καταστάσεως αύ:ή;
  ήμποροΰν νά παρουσιασθέν στίς
  δύο πρώτες ήμέρες μετά την έγ
  χείρησι ή κι' άργότερα άκόμη
  μεταξυ τής τετάοτης καί τής πέμ-
  πτης ημέρας. Μιά γενική καχεξία
  παρατηρεΐται σ:όν έργανισμό, ή
  γλώσσα είνε στεγνή, ή άρτηρια-
  κή πίεσις πέφτει πιό κάτω, οί
  σφυγμοί γίνονται πιό ταχεϊς καί
  κάποτε παρατηροΰνται καί έμε-
  το£· Κάποτε καί μετά την έκδή-
  λωσι των συμπτωμάτων αυτών
  ή'ΐπορεϊ νά επέλθη ή θεραπεία
  αυτομάτως. Άλλά αδϊά δέν είνε
  γενικός κανών.
  ΙΙρώτο; παρετήρησε τόν μηχανι-
  σμό τής τοξιναιμίας αυτής Ινας
  Γάλλος γιαιρός, ό Μάξ Λεβύ
  καΐ κατώρθωσε νά καταπολεμή-
  ση τίς κακίς αυνέπειες, νά πα¬
  ρεμποδίση την έπέκτασί τους σ'
  δλον τόν όργανισμό. Καί μιϊς λέ¬
  γει τόν τρόπο. Μόλις παρουσια¬
  σθή, μετά την έγχείρησι, τα
  πρώΐα συμπτώματα γίνεται άμέ-
  σως μιά ανάλυσις τοθ αί'ματος
  καΐ των οδρων γιά νά πιστοποι-
  ηθή ή ποσότης χλωρίου πού πε·!
  ριέχουν, γιατί κατά τόν ίδιον
  έπισΐήμονα, τό χλώριον είνε έκεΐ
  νο πού αποτελεί τίς βασικές άφορ
  μές τής τοξιναιμίας. Άπό &λον
  τόν όργανισμό μαζεύεται ή 6-
  πάρχουσ* ποσίτης πρός τό έγ-
  χειρηθέν μέρος. Ή έλλειψις τού,
  λοιπόν, άπό τόν υπόλοιπον δρ
  γανισμάν φέρνει την ανωμαλίαν
  κι' αυτή ή άνωμαλία πρέπει
  νά κατοπολεμηθηό
  Άν λοιπόν, ή ανάλυσις δείξη:
  8τι λείπει τό χλώριον, πρέπει |
  άμέσως νά δοθη' στόν οργανισμόν
  ή απαιτουμένη ποσότης. Κι' αύτό!
  γίνεται με μιά ένεσι ποσότητος
  άλατος έως 20 γραμμαρίων κι' έ-
  πειτα άπό μισή μερά αλλων 20.
  (συνεχίζεται)
  ΤΥΜΠΑΚΙ Σ)βριος (άνταποκρι-
  τοθ μας).— Χωρίς άμφιαβήτηαι
  τό Τυμπάκι ειμπορεί νά διεκδι-
  κήση τα πρωτεΐα είς πλούτον
  καθ' δλην την Μεσσαράν. Είναι
  μιά άπό τάς μεγαλυτέρας κωμο-
  πόλεις τοϋ νομοθ μας, πού έχει
  σημειώσει σημαντικάς προόδους
  τα τελευταία χρόνια. Χτισμένο
  στήν καρδιά τής Πυργιωτίσσης,
  κοντά στίς έκβολές τοθ Γέρω πο·
  ταμοθ διαθέτει μεγάλας έκτάσεις
  γονιμωτάτης γής. Οί Ιλαιώνές τού
  σχηματίζουν δάση όλόκληρα άπό
  πελώρια αίωνόβια δένδρα. Κι'
  έκτείνονται ώς πάνω στόν περίφη-
  μο Κάρταλο έναν ώραΐο γήλοφο
  κατάφυτον άπό εληές αύτοφυεΐς.
  Ή παραγωγή τοΰ ελαίου φθάνει
  πολλές φορές τίς 700 χιλ. ό
  κάδας ετησίως. Τ' άμπέλια τού
  έπίσης είναι όνομαστά. Καί ή πά-
  ραγωγή των δημητριακδν είναι
  πάντοτε πλουσία. "Επειτα, τ' άπέ·
  ραντα λειβάδια τού, παράγουν
  άφθονα κηπευχικά καί δίδουν βο
  σκήν είς την άρκετά άνεπτυγμέ
  νην κτ»;νοτροφίαν.
  Τελευταίως ήρχισεν έντ*τική
  καί ή καλλιέργεια των Ισπεριδοει
  δών. Χιλιάδες πορτοκαλλεών καί
  κιτρεώ^ Ιχουν φυτευθή. Καί τό
  Τυμπάκι ήρχισεν άπό πέρυσι την
  έξαγωγήντών πορτοχαλλιών, ένας
  βμιλος άπό προοδευτικούς έπισιή
  μονάς, δασκάλους, μορφωμένους
  νέους ήρχισε αυστηματικά τό έρ
  γον τή; διαφωτίσεως των γεωρ
  γων. Κάνει διαλέξεις, νυχτερινά
  μαθήμχτα, ί'δρυσε βιβλιοθήκην καί
  καθοδηγεΐ τούς αγρότας είς τό
  έργον το'-ΐ. Είς μικρόν δέ σχετι
  κώς διάσχημα έχει έπιτύχει άλη
  θινά θαύματα.
  Τό Τυμπάκι δμως έχει καί τάς
  ανάγκας καί τίς έλλείψεις τού.
  Ή Ε55ρευσις αποτελεί μέγα ζήτη
  μα. Ύπάρχει δμως ένα άρτεσια
  νόν μέ νερό άρκετό καί γιά την
  Οδρευσι τής κωμοπόλεως καί γιά
  την άρδευσι σημανιικών έκτάσε
  ών Καί θά έπρεπε νά φροντίση
  ή κοινότης, νά τοποθετήση μίαν
  αντλίαν καί νά κατασκευάση 6
  δραγωγεϊον. Τα χρήματα δέν είνε
  πιστεύομεν δύσκολον νά'^έξευρε
  α^ΰν. "Αν δέν τα διαθέτη τό κοι
  νοτικόν ταμείον, ειμπορεί νά γίνη
  ένα δάνειον.άπό την Άγροτικήν
  είτε άπό άλλην Τράπεζαν.
  "Αλλο μεγάλο ζήτημα Ιπίσης
  είναι τής έξυγιάνσεως τής περιφε
  ρείας. Άλλά αύτό θά λυθή" όρι
  στικώς μέ την κατασκευήν των
  παραγωγικών έργων τής Μεσσα
  ρα;. Μένει τό ζήτημα τής κατα
  σκευής δρόμου μέχρι Κοκκίνου
  Πύργου. Άλλά καί αύτό θά ρυθ
  μισθή ασφαλώς συντόμως. Καί τδ
  τε δταν γίνουν αύΐά, τό Τυμπάκι
  θά καταστή πραγματικά τό εύτυ
  χέστερο διαμέρισμα τοθ νομοΰ
  μας.
  Εφέτος ή χρονιά είνε δψιμη καΐ ό
  κίνδυνος τής βροχής έπικρέμαται άμε¬
  σος γιά την σταφΐδα σας.
  Τώρα που ό Άσφαλιστικός κολοσσός:
  «ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΫΔ
  σας έξασφαλίζει άπό τόν κίνδυνον
  αυτόν, μην άφήσετε 'τό προϊόν σας ά-
  νασφάλιστον.
  Σπεύσατε ν" άσφαλίσετε την σταφί-
  δα σας όπως έκαμαν ήδη δλοι οί προ-
  νοητικοΐ άμπελοκτήμονες.
  Άντιπρόσωποι σταφιδχσφαλει&ν Άγγλι-
  χοΰ Λοΰδ:
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Έναντι Έθνιχής Τραηέζης
  (
  Μόνον μέ τό Θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Π ε ι ρμ ά
  (ο* 12 ώρ«ς)
  Ταχύτπ( 14 μιλλίων.—Άνεβΐί-Άσφάλει»,
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τβλ*·. Ι-Μ
  / . ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
  ΠΑΣΗΣ τΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1
  Ταμιευτηριον
  ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ ΙΟΟ ΚΑΙ ΑΝΟ
  ©ΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ
  ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  —-------------
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ" ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον.
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον,
  ΟρβΜτορεΙον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Ταλίφ. 3-11
  !■■■■■■■■■■■■■!
  ■■■■■■■■■■■■
  ΔΥΟ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ
  ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ Τ ΥΠΟ Υ
  Ό γνωστός διά την προθυμίαν καί την πείραν
  τού αύτοκινητιστής:
  Μιχαήλ Άγγελάκης
  γνωστοποιεΐ είς την πολυπληθή πελατείαν τού
  δτι έπλούτισε τό γκσράζ τού μέ δύο καινουργη*
  άεροδυναμικά αύτοκΐνητα τοθ νεωτέρου τύπθυ.
  Αριθ. τηλεφ. 7.50
  ~
  Γενικόν Χημεΐον τοΰ Κράτους
  Παράρτημα Ηρακλείου
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προσκαλοθνται πάντες οί επαγ¬
  γελματιαι, οί όπωσδήποτε πω-
  λοθντες οΖνοπνευματώδη ποτά είς
  ποσότητας άνω τοϋ ενός χιλιο-
  ^ρά^ου, δπως προσέλθωσι μέ¬
  χρι τής 10 Σεπτεμβρίου έ έ. είς
  τό ενταύθα Παράρτημα τοΰ Γενι·
  κου Χημείου τοθ Κράτους καί λά
  βωσι την συμφώνως τώ άρθρφ 3
  τοθ άναγκ. νόμου 276)1936 καΐ
  &φρ. 6 τοθ Α. Ν. 1311)1938
  κεκανονισμένην άδειαν έξασκήσε-
  ως έπαγγέλματος ποτοπώλου.
  Τής προθεσμίας ταύτης παρελ¬
  θούσης θέλουσιν εφαρμοσθή εναν¬
  τίον των παραβατών τα υπό τοθ
  νόμου όριζόμενα.
  Ό Προϊστάμενος τοθ Παραρτή
  ματος.
  Χαρίλ. Στβριόπουλος
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται απασαι αί φαλαγ-
  γίτισσαι καί σκαπάνισσες είς γε¬
  νικήν συγκέντρωσιν (έν στολη)
  την προσέχη Κυριακήν είς τό ερ¬
  γατικόν κέντρον Ηρακλείου περί
  ώραν 5ην απογευματινήν προκει-
  μένου νά ταίς ομιλήση ή Διοική-
  τρια θηλέων περιφερειακής διοι¬
  κήσεως Νομοΰ Λέσβου κ. Κοζυρά
  κη (Νομάρχου).
  (Έκ τοθ γραφείου τής περιφε-
  ρειακής διοικήσεως Ε. Ο. Ν. Ή
  ρακλείου).
  ΚΙΜΟΝ Λ. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδάκτωρ Πανεπ. Λυώνος
  Επί έιτταετίαν έκπαιύβυ-
  θεΐς είς τα Νβσβκομεΐα ΑπΙί-
  ηαΒΐΙΙβ», νβΐ · άα &τηα καΐ
  δαΙρβΐΓΐέΓβ Λυώνος καΐ Πα¬
  ρισίων είς τα παθολογικον καί
  νευρολογικά νοσήματα.
  Διατελέσας επί όιετίαν
  358ΐ5ΐ3ΐι1 της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικής τοΰ Πανβπι-
  στημίβυ Λυώνβς.
  ©ά δέχεται ωσαύτως καί
  τούς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚΩΝ νοσημάτων είς το
  (ατρΐίόν τού ό«5βς Άμαλθείας
  (ιτάροδος οδοΰ Κατεχάκη,
  πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν
  9—12 κ. μ. κ«1 4—7 μ. μ.
  Τηλ. 6-63
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νΐυρολόνος—Ψυχ(«τρος
  Τμηματάρχης Ίβττρβς
  ΆΟανΒν
  Δίχεται έν τφ ίατρΐίφ τού
  οδός Πΐιραιώς 175' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  — Ήσπροτροφική παραγωγή.
  Ή έφετεινη σηροτροφική περίο
  δος, καθώς ανεκοινώθη έληξε μέ
  Ικανοποιητικά απολύτως άκοτβλέ
  σματα. Ή παραγωγή χλωρών κου·
  κουλίων ανήλθεν είς όλην την
  χώραν είς 3 1)3 πκρίπου έκατομμύ
  ρια χιλιόγραμμα έναντι 3 έκατομ
  μυρίων τοΰ παρελθόντος ε τους.
  "Ηδη ηρχισαν αί προετοιμασίαι
  διά την επανάληψιν τής ίξαγω-
  γής κουκουλοσποροσ είς τό έξωτε
  ρικόν, ήτις είχεν διακοπή λόγω
  τοΰ μεγάλου άνταγωνισμοϋ τουρ¬
  κικών, ρωσσικών καί γαλλικών
  κουκουλοσπόρων. "Αλλοτε άπε-
  στέλλβντβ είς τό εξωτερικόν 60—
  80 χιλιάδες κυτία κουκβυλοσπό-
  ρου, δέν άποκλείεταΐ δέ καΐ αίς
  τό μέλλον ή έξαγωγή νά πληβιά-
  ση τό ποσόν τούτο. Ή πρώτη ά·
  ποβτολή τού βϊδους θά γίνη είς
  την Πβρσίαν, διά την οποίαν έ·
  τοιμάζονται 25.000 κυτία των 23
  γραμμαρίων έκαστον.
  —-Αρχαιρεσίαι Σωματείου.
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοΰ'
  Σωματβίου έφημεριδοπωλών Νο¬
  μοΰ Ηρακλείου εξελέγησαν οί
  κάτωθι: Πρόεδ. Ανδρέας Μαστρο
  γιάννης, άντιπροβδρος Γεώργιος
  Κουτσουκλομιχελάκης, Γενικός
  Γραμ. Γεώργιος Χυντηράκης,
  Τοιμίας Σπυρίδων Δασκαλάκης.
  —Ό Έπόπτης Άγροφυλα-
  κής Ρεθύμνης.
  Προαχθβΐς είς Έπβιττην 'Αγρο·
  φυλακάς έ άγρονομος Άγίου Βα·
  σιλείου Ρεθύμνης κ. Λεβέντης
  άναλαμβάνει τα καθηκοντά τού
  έντός των ημερών.
  —Οί όφειλέται τού δημοσίου.
  Τό Ταμείον Ηρακλείου άνακοί
  νωσεν είς τούς κ. κ. οφειλέτας τοΰ
  Δημοσίου τής πόλεως Ηρακλείου
  4τι διηρεσε την πόλιν είς τέσσα
  ρα τμήματα είς έκαστον των οποί
  ών έτοποθέτησεν άνά ένα έπιμε-
  λπτήν «ίσπράξεως. Ο! έπιμ&ληταί
  ούτοι διετάχθησαν ηδη νά περιο-
  δϊύωσι άνελλιπώςτά τμήματα των
  διά την είσπραξιν των χρΐών τοΰ
  Δημοσίου έφωώιασμένοι μέ δλοος
  τούς χρηματικούς καταλόγους.Κα
  τόπιν τούτου παρακαλοΰνται
  πρός τό συμφέρον των οί όφει-
  λέται νάιτροβαίνωσιν είς τόν τμη
  ματικόν διακανονισμόν των χρο
  ών των μετά των πβριοδευοντων
  έπιμελητών τής περιφερείας των
  οΐτινες έχουσιν έντολήννάπαρέχ»
  αι πάσαν δυνατήν καΐ νόιιιμον
  ευκολίαν πληρωμής, ίνα μή έν έ
  ναντία περιπτώσβι εΰρβθη τό Τα
  μβίον είς την , ανάγκην νά ε¬
  φαρμόση άπό τούδε αυστηρώς τα
  υπό τού Νόμου προβλεπόμενα κα
  ταναγκαστικά μέτρα.
  —Εύγενής δωρεά.
  Ό έν Μπορντώ τής Γαλλίας
  διαμένων συμπολίτης ίατρός κ.
  Έμμ. Γαλανάκης απέστειλε χρη.
  ματικόν ποσόν αίς την Κοινότη·
  τα τού Άρκαλοχωρίου, οπου ώς
  γνωστόν έξήσκβι άλλοτε τό ια¬
  τρικόν ΐέπάγγελμα είς μνήμην
  τοϋ πρό τινος αποβιώσαντος Άν-
  τωνίου Χρηστάκη. Ή οίκογένβια
  Χρηστάκη εΰχαριστεΐ θερμώς
  τθν δωρητήν τόσον φΐλικώς άλ¬
  λά καί τόσον ευγενώς ίκφρά-
  σαντα τα αίσθήματά τού διά τόν
  άποβιώσαντα.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ τράτα στεργιάο:
  «ΓρΙπος», μεθ'δλων της των έζαρ
  τημάτων έν καλή καταστάσεικαΐ
  μέ πλοιάριον. Πληροφορίαι παρά
  τφ Ιδιοκτήτη έμπόρφ Μορώνι
  Μαράκη Τυμπάκι ή τιαρά τοίς ά
  δελψοΐς Κόπακα Ηράκλειον,
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Παρασκευής
  2 Σετΐτεμβρίου 1938
  ι
  Ι
  ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  Ε Α ΠΙΔ Ε Σ ΔΙΕΥΒΕΤΗΣΕΟΣ
  Τ0ΥΣΡΥΑ1ΤΙΚ0Υ ΠΡΟΒΛΗΜΛΤΟΣ
  ΑΙΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣΤΟΥΡΑΝΣΙΜΑΝ
  ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ Σ Υ Ν Ε ΧΙΖ Ο Ν Τ ΑΙ
  Μεγάλη διπλωματική δραστηριότης
  είς Παρισίους και Λονδίνον
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταηοκριτοΰμας).— Έκ τοΰ έξωτερικού
  αγγέλλεται ότι οί πολιτικοί καί δημο-
  σιογραφικοί κύκλοι έκφράζουν καί πά¬
  λιν ελπίδας διευθετήσεως τού σουδι-
  τικού προβλήματος.
  Έξ άλλου αί συνεννοήσεις τού Ράν-
  σιμαν έν Πραγα μετά των τσεχικών
  κυβερνητικών κύκλων καί των αντιπρό¬
  σωπον των Σουδιτών συνεχίζονται.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΘΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗ
  ΠΡΟΣΕΧΏΣ ΛΟΓΟΝ
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΟΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Την 12ην Σε¬
  πτεμβρίου ό καγκελλάριος Χίτλερ θά
  έκφωνήση μακρόν πολιτικόν λόγον.
  Καθ' ά τηλεγραφείται έκ Βερολίνου, ό
  λόγος τού Χίτλερ θά περιστραφή απο¬
  κλειστικώς είς την έξωτερκκήν πολιτι¬
  κήν.
  &ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗ
  Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΪΧΟΑΝΚΟΥ Ε Τ Ο Υ Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Κατ' ανακοίνω¬
  σιν τού κ.ύπουργοΰ τής Παιδείας, ή έ¬
  ναρξις τοΰ σχολικοΰ έτους δέν πρόκει·
  ται νά άναβληθή. Αί εγγραφαί Θά άρ
  χίσουν διά μέν τα δημοτικά σχολεί'
  τήν 1 Οην Σεπτεμβρίου διά δέ τα τή
  μέσης τήν 115ην. Αί είσιτήριοι έξε
  τάσεις θά άρχίσουν τήν 2Οήν Σεπτεμ
  βρίου. Τα μαθήματα θά άρχίσουν τή
  Ιην Όκτωβρίου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Σεπτεμβρίου
  (ιδιαιτέρα ύπηρεσΐα). — Κατά
  τηλεγραφήματα έκ ΛονδΙνου
  μεγάλη διπλωματική δραστη
  ριότης ανεπτύχθη χθές. Μετά
  επανειλημμένας μακράς συνο
  μιλίας τοΰ λόρδου Χάλιφαξ
  μετά τοθ κ. Χέντερσον, βστις
  ■ τάς απογευματινάς 0>ρα<; ά νεχώρησε διά Βερολίνον, 6 κ. Χάλιφαξ εδέχθη τόν πρε σβευτήν των Ήνωμένων Πολι τειών έν Λονδίνω μετά τοϋ όποΐου συνεζήτησε τό τσεχο . σλοβσκικόν, τής Άμερικής επι δεικνυοΰσης έκδηλον ένδιαφέ ' ρον διά την επίλυσιν τοΰ ζητή 1ματος τούτου. Ι Έν συνεχεία ό "Αγγλος 'ύπουργός εδέχθη τόν πρε σβευτήν τής ΓαλλΙας καί κα τόπιν τόν πρεσβευτήν τής Τσε χοσλοβακίας κ. Μάζαρυκ. Έν τέλει ό κ. Χάλιφαξ συνειργά σθη επί ήμΐωρον μετά τοϋ κ. Τσώρτσιλ. Κατ' άλλα τηλεγραφήματα 6 κ. Τσάμπερλαιν έφθασε χθές είς Μπάλμοραλ, γενόμε νος άμέσως δεκτός άπό τόν Βασιλέα τόν οποίον κατέστη σεν ενήμερον επί τήςκαταστά σεως καί των ληφθεισών υπό τής κυβερνήσεως άποφάσεων. Γενικώς είς την "Αγγλίαν έπικρατεΐ ή εντύπωσις βελ τιώσεως τής εύρωπαίκής κα ταστάσεως. Είς Παρισίους έπΐσης εσημειώθη χθές μέγα λη διπλωματική κίνησις. Ό κ. Μποννέ εδέχθη τόν πρε σβευτήν τής Αγγλίας ό ό ποίος τόν επληροφόρησεν επί τής τελευταίας συνεδριάσεως τοϋ ύπουργικοϋ συμβουλίου καί των παρασχεθεισών είς τόνκ.Χέντερσον όδηγιών Κατό πιν εδέχθη τόν πρεσβευτήν των Σοβιέτ καί τόν πρεσβευ την των Ήνωμένων Πολι τειών. Η ΧΘΕΙΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΧΕΝΛΑΊ'Ν ΚΑΙ ΑΓΓΛΩΝ Αγγέλλεται έκ Πράγας δ τι ό κ. Χενλάιν συνηντήθη χθές μετά τοθ σπουδαιοτέρου συνεργάτου τοϋ κ. Ράνσιμαν. Ή συνομιλία καί αί ληφθεΐ σαι άποφάσεις έτηρήθησαν απολύτως μυστικαί. Ό κ. Ράνσιμαν έν τω μετσξΰ έδέ χθη τόν κ. Κούντ. Ό δέ πρω θυπουργός κ. Χότζα τόν πρε σβευτήν τής Γαλλίας. ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΙΑΠΟΝΙΑΣΣΟΒΙΕΤ Ό πρεσβευτής τής Ίαπωνί άς έν Μόσχα συνηντήθη μετά τοϋ κ. Λιτβίνωφ. Ή συζήτησις αφεώρα τόν διακανονισμόντής διαφοράς τινος επι ζητήματος των συνόρων Μολονότιδένέξευ ρέθη μέχρι τής στιγμής λύσις είς τό ζήτημα τουτο, ή συζή τησις διεξήχθη είς λίαν φιλι κόν τόνον. ΜΕΓΑΣ ΤΥΦΒΝ ΕΙΣ ΤΟΚΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Σεκτεμβρίου (τηλεγραφικώς). — Είς Τόκιο καί τάς γειτονικάς πόλεις αγ γέλλεται δτι ενέσκηψε κατα- στρεπτικός τυφών, παρόμοιος τοΰ 1935. Ό τυφών επέφερε τεραστίας καταστροφάς τοθ άνέμου πνέοντος μέ ταχύτητα 30 χιλ. την ώραν.'Η πόλις έβυ θίσθη είς τό σκότος. Πολλαί οικίαι έκρημνίσθησαν. Την κα ταστροφηνσυνεπλήρωσενή έπα κολουθήσασα τόν τυφώνα ώς συνήθως, μεγάλη πλημμύρα. Άφιξις τοΰ ύφυπουργοΰΆεροπορίας. 'Επίσκεφιςτοΰ Άεροδρομίου. Ο κ. Κ. ΚΟΤΖΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε. Π.Ο ΛΘΗΝΛ1 1 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας). — Κατόπιν παρακλή σεως διατυπωθείσης υφ' όλων των το- πιχών ποδοσφαιρικών ένώσεων πρός τόν υπουργόν Διοικητήν Πρωτευούσης κ. Κοτζιάν, ούτος εδήλωσεν ότι πά- ρά ΐόν φόρτον τής εργασίας τού δέχετχι νά παραμείνη πρόεδρος τής Ε. Η. Ο. Σημειωτέον ότι κατόπιν τής χθεσινής γενικής συνελεύσεως τής Έλληνικής Πό οοσφαιρικής ^Οργανώσεως ανετέθη είς τόν κ. Κοτζιάν έν λευκώ ή διαχεέρισις των ζητημάτων τού έλληνικού ποδο· σφαίρου. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΛΝΕΑΑΒΕΝ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Σήμερον έπανέ- λαβε τάς εργασίας της ή Ίερά Σύνο- δος. Έν τώ μβταξύ έατάλησαν προσκλή σεις πρός τούς άρχιερβίς οίτινες πρό- κείται νά ουγκροτήαουν την νέαν σύνο¬ δον τής οποίας αί εργασίαι άρχονται την 1 Όκτωβρίου. ΕΙΣ ΤΗΝ ΙίΧΥΡΥΣΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τού άν ταποκριτοΰ μας). — Αι* άναγκαστικοΰ νόμου έπιφέρονχαι ούσιώδεις τροπο- ποιήσεις είς τούς ίσχύοντας φορολο- γικούς νόμους. Κυριωτέρας έκ των τροτ ποκοιήσεων τούτων είνε, ότι πάς ίδιο- πας ____ κτήτης διατηρεί τό δικαίωμα νά έκχω- ρήιη πρός τό κράτος τα τυχόν καθυ- στερούμενα είς αυτόν ένοίκια πρός εξό¬ φλησιν όφειλομένων φόρον έξ οίκοοΌ·ί μών. Πραγματοποιουμένης τής έκχωρήΙ σεως ταύτης, ό ένοικιαστής καθίσταται ύόλ άπίναντι τοΰ κράτους. Χθές αφίκετο έξ Αθηνών πρός επιθεώρησιν τοθ άπο· περατουμένου Άεροδρομίου Ηρακλείου ό ύφυπουργός τής Άεροπορίας κ. ΟΙκονομάκος. Επί τοθ ατμοπλοίου άνήλ- θον άμα τώ κατάπλω τού καί έχαιρέτισαν τόν κ. ύφυπουρ γόν ό Νομάρχης . Ηρακλείου κ. Μάρκελλος, οί Διοικήται τοθ Συντάγματος καί τής Χω ροφυλακής'.κ. κ. Διαμαντόπου λος κσΐ Όρφανουδάκης, ό λι- μενάρχης κ. Νικ. ΒλοδΙμηρος κ α.Ό κ. ύφυπουργός ουνοδευ όμενος υπό τοΰ Νομομηχα νικοϋ Ηρακλείου κ. Καυγα- λάκη, ύπαλλήλων τής μηχανι κης υπηρεσίας τοϋ ύπουργείου Άεροπορίας, τοθ έ. ά.συνταγ ματάρχου άεροπορίας κ. Κο ζυράκη κ. ό.,έπεσκέφθη τόάπό γευμα τό αεροδρόμιον παρα κολουθήσας έπ' αρκετόν τάς συντελουμένας εργασίας έ'δω κε δέ καίσχετικώς διαφόρους όδηγίας. Ό κ. ΟΙκονομάκος συνέστη σε συγκεκριμένως νά διαιεθώ σιν Ρσον ιό δυνατόν περισσό τεροι όδοστρωτήρες διά την ϊσοπέδωσιν τού άεροδρομίου τό ταχύτερον καί γενικώς συ¬ νέστησε την έπίσπευσιν των εργασιών διά την άποπεράτω σΐν τού. Τό εσπέρας επρό¬ κειτο νά συγκροτηθή καί ού σκέψις διά τό ζήτημα τοϋ πλή ρους ήλεκτροφωτισμοθ τοϋ ά¬ εροδρομίου ώς καί ττ]ς υδρεύ¬ σεως τού. Σήμερον ό κ. Οί κονομακος θά μεταβή καθ' ά πληροφορούμεθα είς Έλούν δαν πρός επιθεώρησιν των έγ καταστάσεωντοΟ άερολψένος. ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΗ ΕΥΘΥΝΑΣ ΝΕΑΣ ΠΠΛΕΜΙΚΗΣ ΡΗΞΕΟ! ΠΑΝΤΟΣ ΟΙ ΣΟΥΑΙΤΑΙ ΑΕΗ ΔΕΧΟΗΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΙΓΓΗΣ ΠΡΑΓΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τού ;άν. ταποκριτού μας). — Νεώτεραι πληρα. φορίαι έκ Βερολίνου τονίζουν ότι ή Γερμανία δέν σκέπτεται σοβαρώς νά ά. ναλάδη τάς ευθύνας νέου πολέμου. Πάντως ή έν Τσεχοσλοβακίας γερ. μννική μειονότης τηλεγραφείται ότι ά. πέρριψεν προκαταβολικώς τό νέον σχέ>
  διον παραχο>ρήσεων τό οποίον κατήρ.
  τισεν ή Πραγα.
  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ Α Γ Γ ΑΙ ΚΑ
  ΝΑΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Αονδίνου ότι έντός τού αρξαμένου μη
  νός ή Αγγλία θά εκτελέση είς την Βό
  ρειον θάλασσαν τα προαγγελθέντα μέγα·
  λα ναυτικά γυμνάσια. ΠερΙ των γυμνα·
  σίων τούτων ειδοποιηθη επισήμως τό
  Βερολίνον.
  Αί συνεργασιαι τοϋ κ. Δουρέντη
  διά τα πολεοδομικά Ηρακλείου.
  Η ΒΑΡΚΕΛΟΝΗ ΕΖΗΤΗΣΕ
  ΝΑ ΑΝΟΙΧΒΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—- Κατά τάς έκ Βαρ-
  κελώνης πληροφορίας ή κυβέρνησις
  Νεγκρίν εζήτησε νά άνοιχθοΰν τα σύ-
  νορα των Πυρηνα(ων. Είς την σχετι¬
  κήν διακοίνωσιν αυτής ή Βαρκελώνη
  τονίζει ότι ή Ιταλία συν&χίζει την άπο
  στολήν ενισχύσεων είς τούς έθνικούς καί
  συνεπώς, τό άνοιγμα των γαλλικών συ¬
  νόρων έπιβάλλεται έκ των πραγμάτων.
  Την πρωΐαν χθές ανεχώρησε | νήν τού ό κ. Δουρέντης ή
  διά τοθ ατμοπλοίου τής γραμ
  μής ό ύπουργός των Έσωτε
  ρικών κ. Δουρέντης. Τόν κ. ύ
  πουργόν συνώδευσαν μέχρι
  τοθ ατμοπλοίου, ό νομάρχης
  Ηρακλείου κ. Μάρκελλος, 6
  Δήμσρχος κ. Γεωργιάδης, ό
  Διοικητής τής Χωροφυλ,ακής
  κ. Όρφανουδάκης, ό Διευθυν
  τής τής ΝομαρχΙας κ. ά. Ό
  λΐγον πρό τής αναχωρήσεως
  τού ό κ. Δουρέντης εδέχθη είς
  τό ξενοδοχείον «Μίνως» ένθα
  εΐχε καταλύσει επίσκεψιν τοθ
  ΜητροπολΙτου Κρήτης κ. Τιμο
  θέου.
  Κατά την ενταύθα παραμο
  σχολήθη Ιδιαιτέρως μέ τα ζή
  τήματα τής πόλεως συνεκρο
  τήθη δέ καί είδική συσκεψις.
  Είς τόν κ. Δουρέντην άνεπτύ
  χθησαν υπό τοϋ Δημάρχου κ.
  Γεωργιάδη καί προφορικώς
  τα ζητήματα των ρυμοτομιών
  καί τής ανεγέρσεως εύθηνών
  λαϊκων πολυκακικιών περΐ
  ών είχον υποβληθή ύτΐό τοϋ
  Δήμου είς τό παρελθόν καί
  σχετικά ύπομνήματα είς τό
  υπουργείον των Έσωτερικών
  Άντίγραφα των όπομνηαά
  των τούτων επεδόθησαν έπ'
  εύκαιρία είς τόν κ Δουρέντην
  δστις καί υπεσχέθη νά τα με
  λετήση. δμα τή έπανόδω τού
  είς Αθήνας, ένεργών τό τα
  χΰτερον διά την επίλυσιν
  των εκκρεμούντων τούτων ζή
  τημάτων. Έπίσης ό κ. Δου
  ρέντης υπεσχέθη δτι θά έπιλη
  φθή διαφόρων ζητημάτων
  ύπαλλήλων τοθ Δήμου κοί δή
  γοΟ ζηιήματος των συντάξεών
  των ώς καί' της ταχυτέρας έγ
  κρίσεως τής κατασκευάς τού
  κεντρικοΰ πάρκου τής πόλεως
  Έξ άλλου χθές ολίγον πρό τής
  αναχωρήσεως τού επεσκέφθη
  τα σφαγεΐα καί τό Πανάνειον
  Δημοτικόν Νοσοκομείον.
  ΤΑ ΕΞΟΔΑ
  ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Υπό τοΰ κ
  ΟΙκονομικών
  κλιος σχετικώς
  Ο ΦΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  Διά τηλεγραφήματός τού το
  υπουργείον των Οίκονομικών πρόι
  ύπουργοϋ τοϋ | τάς τελωνειακόν αρχάς γνωρίζε
  εξεδόθη έγκύ | δτι δ φόρος *ύκλου έργα
  μέ τα έξοδα'σιών επί των κατωτέρων είδών
  παλλήλων. Τα Εξοδα ταυτα,
  τονίζεται είς την εγκύκλιον,
  βαρύνουν τόν ύπάλληλον όσά
  κις ή μετάθεσις γίνεται τή αί
  τήσει τού ή διά λόγους σχετι
  κοΰς μέ την συμπεριφοράν
  τού. Τα έξσόα μεταθέσεων βα
  ρύνουν τό δημόσιον μόνον 6
  ταν αί μεταθέσεις γίνωνται
  δι' υπηρεσιακάς ανάγκας.
  μεταθέσεως των δημοσίων ύ πρώτης άνάγκης καθωρίσθη διά
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
  Ανεχώρησε χθές έπιστρέ
  φων είς Αθήνας ό Διοικητής
  τής Άγροτικής Τραπέζης τής
  Ελλάδος κ. Λαμπρόπουλος.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΚΛΕΠΤΟΥ
  Παρ' όργάνων τήςάγροφυλα
  κης συνελήφθη καί παρεπέμ
  »θη αρμοδίως καταδικασθείς
  είς 300όδραχμον
  επί κλοτΐ{) 25 όκ.
  πρόστιμον
  σταφίδος ό
  (Άντ. Ιω. Μαστρακούλης.
  τόν μήνα Σεπτέμβριον ώς εξής:
  Σΐτος δρχ. 4.80 κατά χιλιόγραμ
  μόν, κριθή Β, βρώμη 3, άραβό-
  σιτος ,'} 70, φασόλια κοινά Π,
  φασόλια τσάλια πάσης προελεύσε
  ως13, χονορά τύπων τέτοβας, ΙΊα
  κόβας, έλέφαντες χ«ί λοιπά πά
  ρεμφερή εϊδη δρχ. 15, ριβύθια
  13,50, μπιζέλια ανευ φλοιοθ 9,50
  φακαί 9, πιπέρι 16,50, μπαχάρι
  40, κανέλλα 27, καφές 24, τέιον
  95, ζάχαρις 5, δρυζα πάσης ποιό
  τητος άνευ φλοιοθ 8 50.
  ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ή σχολική Έφορία Τυλίσ¬
  σου έπέβαλε προσωπικήν έρ
  γασίαν δύο ημερών είς τούς
  κατοίκους τής κοινότητος διά
  την επέκτασιν καί ίσοπέδωσιν
  τοθ προαυλίου τοθ σχολείου.
  Έπίσης αί κοινότητες Άνω
  Μουλίων καί Άμπελο ύζου έ
  πέβαλαν δι' αποφάσεως των
  προσωπικήν εργασίαν 10 ήμε
  ρών είς άπαντας τούς αρρέ
  νας κατοίκους των κοινοτή
  των διά την εκτέλεσιν διαφό
  ρων κοινοτικόν έργων.
  ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ"
  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ
  Αί είσπράξεις τοθ τελωνεί
  ου "Ηρακλείου κατά τόν λή¬
  ξαντα μήνα άνήλθον είς δο
  7 764 643.20.
  ΟΙ ΤΕΧΝΙΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΣΤΡΑΤΩ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ
  βερνήσεως (άριθμός 296) εδη¬
  μοσιεύθη άναγκασπκός νό-
  μος καθορίζων τα των τεχνι-
  τών τοϋ στρατοθ. Υπό τοθ
  νόμου όρίζεται δτι ώς τεχνί¬
  ται τοϋ στρατοθ χρησιμοποι
  ουνται μόνιμοι τεχνίται οπλί¬
  ται, στρατεύσιμοι καί ιδιώται
  τεχνίται. Οί ιδιώται τεχνίται
  προσλαμβάνονται κατόπιν δι-
  αγωνισμοΰ διά μ[αν διετ(αν
  έκ των έκπληρωσάντων τάς
  στρατιωτικάς των ύποχρεώ
  σεις. Έπίσης προσλαμβάνον¬
  ται κατόπιν διαγωνισμοθ καί
  μή έκπληρώσαντες Τήν θητεί-
  "ν των,άλλά.διάμΐανε 3ετίαν.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Κ«τ απόφασιν τής ΈπιτροΐϊΛς
  των Διατιμησεων αί τιμαί των ά
  ±ΡΤ/£"° *ρχ0υ *«β·ρΙαβ»
  ΔΕΝ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗ
  Η ΑΙΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων καί Αονδίνου άγγέλλουν ότι
  τόσον ή Γαλλική όσον καί ή Αγγλικη
  κυβέρνησις δέν φαίνονται επί τού παρόν
  τος οιατεθειμέναι, νά ίκανοποιήσουν τήν
  αίτησιν της Βαρκελώνης διά τό άνοιγ-
  μα των συνόρων των Πυρηναίων.
  10.80 κατ' οκάν, πιτυροθχα 9 «ι "
  'Αρτος λευκός δρ. 10 20,
  8,60.
  ΑΙ ΕΠΙΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟΝ
  ΑΠΟΚΡΟΥΟΝΤΑΙ ΑΙΜΛΤΗΡΩΣ
  Αε&ΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας)—Πληροφορίαι έξ Ί·
  σπανίας πρός τό Πρακτορείον Χαβάς
  χγγέλλουν ότι οί κυβερνητικοί έξαπέλυ-
  σαν νέας έπιθέσεις εναντίον των έθνι-
  κών. Αί ^ έπιθέσεις αύται καθ* ά άνα·
  φέρουν οί έθνικοί, άπεκρούαθησαν με
  τα μεγάλων άπωλειών διά τούς κυ·
  βερνητικούς.
  II
  ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΑΝΚΟΟΥ
  ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΧΕΡΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  της "Απω Άνατολής πρός τάς εύρω·
  παϊκας εφημερίδας παρουσιάζουν, παρά
  τάς εκ Τόκιο άντιθέτους πληροφορίας,
  ως έκτάκτως δυσχερή τήν κατάχτησιν
  τού Χανκόου υπό των Ίαπώνων. Ή
  ητώσις τής πόλεως καθ' ά άναφέρουν
  τα αύτά τηλεγραφήματα κάθε άλλο πα¬
  ρά θά πραγματοποιηθή έντός συντόμου
  χρονικοΰ οιαστήματος.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΑΜΦΙΡΡΟΠΟΙ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι αί μαχαι μεταξύ
  έθνικών καί κυβερνητικών έν Ισπανία
  συνεχίζονται άμφίρροποι.