96227

Αριθμός τεύχους

4954

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

3/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  (**»
  βρί
  ου
  '?ϊ είς
  ιλθένχχ
  3Γ -«ών
  ρίου
  ι τάς ίχ
  ιχθοθν β ώ
  ίς τν,ι η,κι·
  ώ
  χίζει τϊ|»Μ
  'αλλικώ» η·
  ι πρϊγμί"*
  ΠΟΙΗ0
  'ΚΕΛβ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤηΕΥΒΥΝΒΣ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  Αιγυπτου
  έτησία λίοαι 3
  ίξάμηνος 2
  'Αμερικής
  έτησία δολ. 15
  3
  έξάμηνοο » 8
  Τιμή
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  1936
  ————————————————
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  :^ΜΕ2~5Β~Ι1~ΐ5Εΐί·!~59βϊ
  ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 495*
  ΑΙ
  Σ
  Είναι γνωατή ή μέριμνα
  τής κυβερνήσεως διά την
  ελληνικήν επαρχίαν. "Εχει
  τονισθή άλλωατε κατ' έπανά
  λήψιν διά στόματος τοΰ κ.
  πρωθυπουργόν» ότι τό σημερι¬
  νόν κράτος άντιλαμβανόμε-
  νον πλήρως δτι ή τύχη τοΰ
  έθνους ευρίσκεται είς την
  πρόοδον τής ύπαίθρου καί
  είς την εκμετάλλευσιν των
  πλουτοιταραγωγικών πηγών
  τής έλληνικής γής, αποβλέ¬
  πει είς την διά παντός μέ-
  σου ενίσχυσιν τής επαρχίας.
  Ειδικώτερον όμως, διά την
  Κρήτην καί τόν νομόν μας,
  τό κυβερνητικόν ενδιαφέρον
  έκδηλώνεται έναργέστερον
  κατά τόν τελευταίον καιρόν.
  Καί, μολονότι ό ύπουργός
  Γενικός Διοικητής κ. Σφα¬
  κιανάκης, έχει άναπτύξει μί¬
  αν αξιοθαύμαστον όντως δρα
  στηριότητα πρός επίλυσιν ό-
  λ»ν των μιχρών καί μεγά-
  λων ζητημάτων τής νήσου,
  έν τούτοις καί οί άλλοι ύ·
  πουργοί τοΰ κέντρου, κατέρ-
  χονται ό είς μετά τόν άλ¬
  λον καί μελετοϋν επιτοπίως
  τα ζητήματα τής άρμοδιότη-
  τος των διά νά δώσουν τάς
  καλυτέρας καί ταχυτέρας λύ-
  σεις είς αύτά. Ούτω τάς τε¬
  λευταίας ημέρας εδέχθημεν
  την επίσκεψιν τοΰ υπουρ-
  γοΰ των Εσωτερικήν κ. Δου
  ρέντη περιοδεύσαντος ολό¬
  κληρον την Κρήτην.
  Είχομεν έπίσης την επί¬
  σκεψιν τοΰ κ. Διοικητοϋ τής
  Άγροτικης Τραπέζης κ. Λαμ
  προπούλου. Προχθες εδέχθη¬
  μεν την επίσκεψιν καί τοΰ
  ύφυπουργοΰ τής Άεροπορίας
  κ. Οίκονομάκου διά την ε¬
  πιθεώρησιν τοΰ Άεροδρομίου
  καί την συμπλήρωσιν τού
  διά των άπαραιτήτων τεχνι-
  κών έγκαταστάσεων είς τό
  συντομώτερον δυνατόν χρο¬
  νικόν διάστημα ώστε νά κα¬
  ταστή δυνατή ή έναρξις τής
  άεροπορικής συγκοινωνίαν
  μεταξύ Αθηνών καί Ήρα
  κλείου έντός τοΰ άρχομένου
  μετ* ολίγον φθινοπώρου.
  Μετ* ολίγας δέ ημέρας κα-
  θώς πληροφορούμεθα θ' α¬
  φιχθή καί ό ύφυπουργός της
  Εργασίας κ. Δημητράτος διά
  νά ρυθμίση τα έργατιχά ζη¬
  τήματα καί νά διαπιστωθη
  την εφαρμογήν των εργατι¬
  κήν νόμων καί των άλλων
  κοινωνικών μέτρων τα ό-
  ποία έλαβεν ή σημερινή
  κυβέρνησις υπέρ των εργα¬
  ζομένων, έργατών, ύπαλλή-
  λων, έπαγγελματιών καί βι-
  οτεχνών. "Έτσι, έκτός των
  προβλημάτων πού άνάγον-
  ται είς την γενικωτέραν πό
  λιτικήν τής κυβερνήσεως, έκ
  τος των ζητημάτων των όποί
  ωνη ρύθμισις γίνεται άπό τάς
  τοπικάς αρχάς, μελετώνταιτώ
  ρα συστηματικά καί επί τό¬
  πον» καί τα άλλα ζητήματα
  άπό τούς άρμοδίους, διά νά
  δώσουν λύσεις εί; αύτά, ύ-
  πουργούς τού κέντρου. Καί
  τό γεγονός αύτό γεννά έ-
  δραίβν την πεποίθησιν ότι
  ταχέως θά εύρουν την λύσιν
  των όλα τα άπό μακρών έ-
  τών εκκρεμούντα ζητήμα¬
  τα. Είναι όμως καί δικαιο-
  λογημένον τό κρατικόν εν¬
  διαφέρον διά τόν τόπον μας.
  Διότι πρέπει νά τό τονίσω¬
  μεν—πρός τιμήν των παραγω
  γιχών τάξεων τοΰ τόπου—ή
  Κρήτη αποτελεί την πρωτο¬
  πορείαν είς την προσπάθειαν
  άναδημιουργίας τής χώρας.
  Είς την Κρήτην—άν έξαιρέ-
  ση κανεις τάς έκτάσεις πού
  δεν ειμπορούν νά καλλι-
  εργηθοϋν άν δεν κατασκευ-
  ασθοΰν παραγωγικά έργα—
  δεν ύπάρχει έδαφος άκαλ-
  λιέργητον. Κάμποι καί πλα-
  γιές, όλα καλλιεργοΰνται έν
  τατικά, όλα έχουν φυτευθϊϊ
  άπό άμπέλια καί εληές καί
  άλλα καρποφόρα δένδρα.
  Είς πολλά μέρη ε χούν γί·
  νει έκβραχισμοί καί έπιχω-
  ματώσεις διά νά δημιουργη-
  θοΰν μικρά πεζούλια καί νά
  φυτευθοΰν. Είς την Κρήτην
  ό μόχθος τοΰ άγρότου έχει
  κατανικήσει καί αύτά τα
  στοιχεΐα τής φύσεως καί έχει
  κάμει θαύματα. Καί δι* Ινα
  τόπον βεβαία όπου ή έργα-
  σία έχει γίνει συνείδησις ό¬
  πως ακριβώς ή θρησκεία, φυ
  σικόν άλλά καί δίκαιον καί
  ορθόν είναι νά έχδηλώνε-
  ται Ιδιαίτερον καί τό ενδια¬
  φέρον τού Κράτους. Διότι ό
  τόπος αύτός μέ την συνδρο¬
  μήν, την προστασίαν καί την
  ενίσχυσιν τοΰ Κράτους είμπο
  ρεΐ ν' αποβή άστείρευτος πή
  γή πλούτου άπό την οποίαν
  καί οί καλλιεργηταί τού θ'
  άποζοΰν καί θά κερδίζουν
  καί τό σύνολον θά ώφελή-
  ται πολλά...
  Ή άνήσυχος Εΰρώπη
  ΕΑΗΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΙΙΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ!
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ Σεπτέμβριος (ίδι
  αιτέρα ύπηρεσία). — Τό Τσε
  χοσλοβακικόν ζήτημα, παρά
  την σημειωθεΐσαν σχετικήν
  Οφεσιν, έξακολουθεΐ νά άποτε
  λη τό κέντρον πρός τό ο¬
  ποίον στρέφεται τό παγκό
  σμιον ενδιαφέρον. Καί φυσι
  κά άπορροφά δλην την προ
  σοχήν καί όλας τάς σκέψεις
  των πολιτικών καί διπλωματι
  κων κύκλων. Σχετικώς ό γαλ
  λικός καθώς καί άγγλικός τύ
  πος τονίζουν δτι οί κΐνδυνοι
  έκρήξεως τοθ πολεμικοΟ ή·
  φαιστεΐου άπεμακρύνθησαν
  απλώς χωρΐς νά έξουδετερω
  θοθν τελείως. ΣτηρΙζουν δέ
  την αντίληψιν αύτην είς τό
  γεγονός δτι οί Σουδϊται παρά
  την δραματικήν προσπάθειαν
  τοθ λόρδου Ράνσιμαν καί πά
  ρά τάς μεγάλας ύποχωρήσεις
  τής κυβερνήσεως τής Πράγας,
  έξακολουθοθν νά έπιδεικνό
  ουν άκαμπτον άδιαλλαξΐαν.
  Έν τούτοις οί μάλλον αΐσι-
  όδοξοι προβλέπουν ομαλήν ε¬
  ξέλιξιν τής καταστάσεως, εί-
  ρηνικόν διακανονισμόν τοθ
  σουδιτικοθ καί οριστικήν απο¬
  τροπήν τ© ν κινδύνω ν τοθ πο¬
  λέμου έκ τής Κεντρικής Εύρώ
  πης τουλάχιστον. Δικαιολο-
  γοόν δέ την αισιοδοξίαν των
  άπό τα εξής κυρΐως γεγονό-
  τσ: Πρώτον, ή Γαλλία, έ"χει
  καταστήσει σαφή* την στάσιν
  της, άπό μακροθ. Καί έχει δή
  λώσει κατ' επανάληψιν καί κα
  τα τόν πλέον κατηγορηματι-
  κόν τρόπον δτι ή επέμβασις
  τής ΓερμανΙας είς Τσεχοσλο-
  βακΐαν θά έσήμαινεν άπρό
  κλητον κήρυξιν πολέμου, είς
  τόν οποίον αυτομάτως θά ά-
  νεμιγνύετο άμέσως σπεύ
  δουσα είς βοήθειαν τής φΐλης
  καί συμμάχου της Τσεχοσλο¬
  βακίας. Δεύτερον: Ή Ρωσσία
  έχει λάβει ανάλογον πρός την
  Γαλλίαν θέσιν. Κατέστησε δέ
  γνωστήν την απόφασιν της
  διά τοθ ύπουργοθ των 'Εξωτε
  ρικών κ. Λιτβίνωφ δηλώσαν-
  τος εσχάτως είς τόν έν Μό¬
  σχα Γερμανόν πρεσβευτήν, δ¬
  τι τα Σοβιέτ συνδεόμενα
  κσί μέ την Γαλλίαν καί μέ
  την Τσεχοσλοβακίαν διά συμ¬
  μαχίας, θά σπεύσουν νά πα¬
  ράσχουν την ενίσχυσιν των, έ
  φόσον αί χώραι αύται θά ύ·
  φ'σταντο προσβολήν.
  Τρίτον. Ή Αγγλία, ή ό·
  ποία εφαίνετο δτι θά ήδιαφό
  ρει διά την Κεντρικήν Εύ
  ρώπην καί τα προβλήματά
  της, έγκαινιάζει ήδη νέαν
  πολιτικήν. Κατόπιν μάλιστα
  τού τελευταίου Ιστορικοϋ ΰ
  πουργικοθ συμβουλίου καί των
  ληφθεισών κατ' αύτό άποφά
  σεων, έρριψεν δλον τόν ογ
  κον τής δυνάμεώς της καί δ-
  λο τό κθρός της είς την πλά
  στιγγα καί ανέλαβε την πρω¬
  τοβουλίαν τής εκκαθαρίσεως
  τής καταστάσεως, δηλώσασα
  δτι δέν θά επαναλάβη την
  φοράν αυτήν τό σφάλμα τοθ
  1914. Τέταρτον. Είς τα εύρω·
  παϊκά πράγματα προσετέθη
  ήδη καί νίος ίσχυρότατος πα-
  ράγων: ό άμερικανικός. Αί
  Ηνωμεναι Πολιτειαι πού έφαί
  νοντο προσηλωμέναι είς την
  πολιτικήν τής «λαμπράς άπο-
  μονώσεως» καί τής αυστηράς
  ούδετερότητος, ήδη έκ-δηλώ-
  νούν ζωηρότατον ενδιαφέρον
  διά τα ζητήματα τής Ηπείρου
  μας. Φαίνονται μάλιστα άπο-
  φασισμέναι νά έπέμβουν ένερ-
  γώς διά νά έπιβάλουν τόν
  κατευνασμόν καί νά επιτύ¬
  χουν την συνδιαλλαγήν των
  άντιμαχομένων δυνάμεων. Χά
  ρακτηριστικαί μάλιστα είναι
  αί διαβιβαζόμεναι σήμερον έκ
  Νέας Υόρκης καί Βασιγκτώ¬
  νος εΐδήσεις καθ" άς ό Πρόε-
  δρος ΡοΟοβελτ διέταξεν ήδη
  την λήψιν διαφόρων στρατιω
  κων καί ναυτικών μέτρων,
  τα όποΐα κρίνονται ώς σαφής
  προειδοποίησις πρός την Ευ¬
  ρώπην.
  Έξ άλλου καί ή Ιταλία,
  δέν φαίνεται διατεθειμένη ν'
  άναμιχθή ένεργώς είς τό σου
  διτικόν, ένισχύουσα την κίνη
  σιν των χενλαϊστών. Ή δέ
  Γερμανία, παρά τάς έκφρα
  σθείσας ζωηοάς ανησυχίας,
  δέν κρΐνεται βέβαιον δπ θά
  έπιχειρήση πραξικοπηματικήν
  επέμβασιν έν Τσεχοσλοβακία.
  Ό καγκελλάριος Χίτλερ είνε
  ασφαλώς προικισμένος μέ άρ
  κετήν σύνεσιν καί διορατικό
  τητα. Καί δέν θ' αποδυθή βέ
  βαια είς έ"να πόλεμον είς τόν
  οποίον θά Ιχτ) άντιμετώπους
  δλσς τάς μεγάλας δυνάμεις
  τής Εύρώπης καί τάς Ήνωμέ
  νας Πολιτείας τής Άμερικής.
  Καί έξ άλλου έχει δηλώσει
  κατ' επανάληψιν δτι άπεχθά
  νεται τόν πόλεμον καί δτι
  έπιθυμία τού καί πόθος τοθ
  γερμανικοθ εθνους ολοκλήρου
  είνε νά λύση δλας τάς μετά
  των άλλων χωρών διαφοράς
  διά τής είρηνικής όδοθ.
  Πάντως ή κατάστασις πα-
  ρσμένει εισέτι κρίσιμος καί αί
  όδυνηραί έξελίξεις δέν άπο-
  κλείονται. ΟΙ κίνδυνοι μάλι-
  στα πιστεύεται δτι θά ύφίσταν
  ται άκέραιοι μέχρι τής συγ
  κλήσεως καί τοθ τερματισμοΟ
  τοθ έθνικοσοσιαλιστικοϋ συνε-
  δρίου τής Νυρεμβέργης. Δι' αύ
  τό καί αί κυβερνήσεις Αγγλί¬
  ας καί Γαλλίας ευρίσκονται
  είς διαρκή τηλεφωνικήν επι¬
  κοινωνίαν καί παρακολουθοθν
  άπό κοινοΟ την πορείαν των
  γεγονότων μέ δλην την προ¬
  σοχήν πού επιβάλλει ή σοβα-
  ρότης τής παρούσης περιόδου.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ηΤυΙΙΓσωσιων
  Πολύς λόγος γίνεται κατ' αυ¬
  τάς είς τάς εφημερίδας διά τού;
  «σωσίας» των μεγάλων άνδρών.
  Καθένας άπό αύτούς Ιχει Ιν» ή
  καί περισσοτέρους σωσΐας είτε ι
  διά λόγους ασφαλείας, είτε διά
  λόγους ήσυχίας. Ώστόσο τό ζή¬
  τημα αύτό των σωσιών δέν είνε
  μονόπλευρον: Οί μεγάλοι άνδρες,
  είνε γνωστόν, δτι διατηροθν τούς
  σωσίας των. 'Υπάρχουν σύγχρονοι
  σωσίαι, δπως καί ίσχορικοί τοι¬
  ούτοι. Κυρίως δμως οί σωσίαι εί¬
  ναι περισσότερον ένδιαφέροντες 8-
  ταν άφοροθν την πλέμπα, τόν πο¬
  λύν κόσμον.
  — θεωρ'α έπισκόπου καί καρ-
  δία μυλωνά.
  Προκειμένου περί σωσιών τό
  έπίγραμμα αύτό κυριαρχεΓ. Είς
  την τοπικήν ζωήν ύπάρχουν καϊ
  σχετικά ά<έκδοτα. Άλλά τί τα θίλετε τα άνέκδοτα δταν δ τύΐτος αύτδς τοθ σωσία είνε συνηθέστχ- τος είς δλα τα έλληνικά περι- βάλλοντα; Είνε νομίζετε δύσκο¬ λον νά άνακαλυφθώσι καί χαρα- κτηριστικά άκόμη... μεγάλου Να- πολέοντος είς τόν πρώτον τύπον τοθ καφενείου; Αί περιπτώσει; έδώ είνε σχεδόν καθημεριναί. 'Υπάρχουν σωσίαι πού ζοθν διά τάς παρεξηγήσεις .. Έ διαβό- ητος «παραγνωρισιά» πέρνει δι' αύτούς Ινα γενικόν, χαριτωμέ¬ νον ρόλον. Έγνώρΐσα άλλοτε Ινα σωσίαν ύπουργοθ δπως καί Ινα σωσίαν διευθυντοθ έταιρίας. Ό δεύτερο; ιδίως ήτο πολλές φο- ρές θέμα κοινής συζητήσεως. Εί· χε βλέπετε περισσότερες συναλλα γές μέ τό κοινόν! Καί ήτο δυ¬ νατόν έν άγνοία τού νά γίνη ή- ρως έπεισοδίου ή καί ϋπδθέσεως άκόμη δι' αστυνομικόν μυθιστό ρημα. —Κύριε Διευθυνταί Σάς εστει λα σήμερο την φορτωτική καί τό τσέκ. Κάτι τέτοιο άκουσε νά τοθ λέ νέ καποτε. Ό ανθρωπος έμεινε Ι άποσβολωμένος. Πρίν δμως συ- νέλθη έκ τής εκπλήξεως αλλος τοθ έκτύπα φιλινά τόν ώμο: —Σϊ ζητούσα στόν ούρανό καί σέ βρήκα στή γή! "Ελα δώ υπό- 'γραψε. | Είδε κ' ϊπαθε ίως δτου άπο- δείξη τό... ίλλοθι τής άρμοδιότη- τος καί στή λεπτή αυτή ύπόθεσι. Άλλά δέν έπλήρωσε , δλες τίς ά- μαρτίες τοθ σωσία. Είς ϊνα^χω- ριό παρ' ολίγον νά φιλοξενηθη* ώς δ άληθινός «κύριος διευθυν- τής» μέ τον οποίον ίΐχαν σπου· δαΐες δοαοληψίες ο£ χωριανοί. Ά- πέφυγεν έντέχνως καί τό γεθμα καϊ την διευκρίνισιν τής προαια- πικότητος τού. Καί έπραξεν όρ ι'ϊτατα. Μήπως δέν Οπάρχει ή ίστορία έκείνου δστις δεχθείς τό γεΰμα άνυπόπτως καί άποκαλυ- φθείς... άνι,πόπτως είς τό τέλος, ϊφαε τής χρονίας τού; "Αν δέν απατώμαι δ σωσίας έκεΐ- νος ώμοίαζε καταπληκτικά τοθ δημοφιλοθς δποψηφίου τής περι¬ φερείας. Ή εύθύνη τού ήτο δι- πλή: Καί διότι ώμοίαζε τοθ υπο- ψηφίου καί διότι εδέχθη νά παρα καθήση είς γεθμα τό δποϊον θά ίπρεπε νά είχε πληρώση ώ;... 6 ποψήφιος! * * Μεταξύ των οωσιών ρόλον έπί- φθονον παίζουν οί σωσίαι οιουδή¬ ποτε φανταστικοθ προσώπου ή οί σωσίαι «αστέρων». Έκεΐνος έκεΐ Ιχει αύτούσια τα χαρακτηοιστικά πού Ιπρεπε νά Ιχη ό Δόν Ζουάν ή δ «ίνθρωπος μέ τό τριαντάφυλλο» τοΰ Μπατάϊγ. Ό άλλος είνε ϊδι ος δ Ζάν Πιέρ 'Ωμόν ή ό Φρέν τερικ Μάρς. Είς τόν κόσμον των λεγομένων μοντέρνων οί σωσίαι αύτοι είναι καί οί... θετικώτεροι. Δέν άποβαίνουν δλω; διόλου κω μικοτραγικώς, θύματα παρεξηγή σεων. Γίνονται άνθρωποι τής ήμέ ρας—ήρωες είδυλλίων καί άνα δείξεων.Ό ρόλος τοθ σωσία είνε γι' αύτούς Ινα δωρον τής τύχης. Τό πε ρίεργον δέ είνε δτι τό κατέχουν χωρίς νά είναι διόλου τυχοδιωκτι κοί τύποι. Μίαν ωραίαν πρωίαν άνασύρονται άπό τό περιθώριον χωρίς καλά—καλά νά ξέρουν πώς καί γιατί. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Τα όδικά Λασηθίου. Μέ Ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν πληροφορούμεθα δτι τα όδικά εργα συνεχίζονται είς τόν νομόν Λασηθίου μέ σύντονον ρυθμόν. Ή- όδός Πσχείας "Αμμου—Σητείας ύπολογίζε- ται δτι θά διανοιχθή ταχέ¬ ως καί έτσι θά έπικοινωνή στ) επί τέλους καί ή πλουσία δαον καί γραφική Σητεία μέ την άλληνΚρήτην δι' αύτοκινή τού. Έν τώ μεταξύ πραγμα- τοποιουμένου τοθ δανείου τοθ έπαρχιακοΟ ταμεΐου, διά την σύναψιν τοϋ όποίου ευρίσκον¬ ται είς Αθήνας ό νομάρχης ΤΑ Γόνιμος καί δημιουργική ή δράσις τού ύπουργοΰ Γεν. Διοικητοϋ κ. Σφακιανάκη είς ολους τούς τομεΐς, υπήρ¬ ξεν εύεργετική καί διά τόν εφεδρικόν κόσμον. Εξεδη¬ λώθη δέ τό ενδιαφέρον τοΰ κ. Σφακιανάκη υπέρ των πα¬ λαιών πολεμιστών διά τοΰ καταρτισμοΰ καί τής δημο- σιεύσεως τοΰ νόμου περί άνα διοργανώσεως καί λειτουρ- γίας τώνέφεδρικών ταμείων Κρήτης καί περί ρευστοποιή- σεως των περιουσιών των. Ό νομός όμως αύτός, όπως ήτο φυσικόν, εδημιούργησε πλείστα όσα ζητήματα, ή μάλλον ευρήκε πάμπολλα ζητήματα έκκρεμη άπό μα· κροΰ, τα όποΐα βεβαία πρέ¬ πει νά τακτοποιηθοΰν διά νά συνεχισθή άπρόσκοπτος πλέ¬ ον ή λειτουργία των όργανι- σμών αυτών καί νά πραγμα- τοποιηθοϋν καλύτερον οί σκο ποί τούς όποίους έπιδιώκουν. Καί διά την ρύθμισιν αυτών των ζητημάτων εκδηλούται σοβαρά προσπαθεία.Καί κατα βάλλεται άπό τόν ίδιον τόνκ. υπουργόν πού έχει απόφασιν νά θέση τέρμα είς την έκκρε μότητα καί τα προβλήματά πού εδημιούργησε τό παρελ¬ θόν. · "Ηδη ό κ. Σφακιανάκης εκάλεσεν είς Χανιά τούς δι- οικητάς των ταμείων είς είδι κήν σύσκεψιν διά νά λη¬ φθούν άποφάσεις καί νά τε- θοΰν αί βάσεις των μελλον¬ τικήν κατευθύνσεων καί ερ¬ γασιών των ταμείων. Καί δέν ύπάρχει βεβαία ούδεμίκ άμ- φιβολία ότι αί άποφάσεις της συσκέψεως αυτής θά είναι σύμφωνοι καί έναρμονισμέ- ναι πρός τάς τοπικάς συνθή¬ κας καί θ' άποβλέπουν είς την καλυτέραν εξυπηρέτη¬ σιν καί την αποτελεσματικω¬ τέραν προστασίαν τοΰ έφεδρι κου κόσμου. Γεννάται δέ επί πλέον βά- σιμος ή ελπίς ότι είς τό μέλ¬ λο ν τα έφεδρικά ταμεΐα θ' ά- ποβοΰν όργανισμοί, ίκανοί καί πρόθυμοι ν' άνταποκρι- θοΰν είς τάς υφισταμένας α¬ νάγκας, νά βοηθήσουν καί νά προστατεύσουν τόν κό¬ σμον των παλαιών πολεμι¬ στών, ενα κόσμον άξιον όχι μόνον στοργής κκί υπο στηρίξεως άλλά καί εύγνωμο σύνης έκμέρους της όλότη- τος. κ. Παπαδημητρίου μετά τοθ μηχανικοΰ ΛασηθΙωτάκτ^, - θά προωθηθή ή κατασκευή καί των έπαρχιακών όδών καί ετσι τό όδικόν δίκτυον τοθ νο μοΟ θά όλοκληρωθή συν τώ χρόνφ. ▲ραστηριότης. Ζωηροτάτηνκίνησιν παρουσι άζει πάλιν την εποχήν αυτήν ό λιμήν τής πόλεώς μας. Άτμόπλοια καταπλέουν κα θημερινώς, παραλαμβάνουν τα έκλεκτά προϊόντα τής Κρητι- κης γής καί άναχωροθν δι' δ· λους τούς λιμένος τής Εύρώ πης δπου κομΐζουν τούς καρ πούς τής αμπέλου μας. Καί ενας όλόκληρος κόσμος, χιλιά δών άνθρώπων, έργάζεται είς τόν τρυγητόν, την συσκευασί αν καί την φόρτωσιν των στα φυλών καί σταφίδων. "Ας έλ πίσωμεν 8τι συντόμως θά κα τορθωθή καΐ τό πλεύ ρισμα των ατμόπλοιον είς τα κρηπιδώματα όπότε θά διευ κολυνθη ή φόρτωσις καί θά μειωθοϋν σημαντικά τα εξοδα ποϋ βαρύνουν σήμερον τα έ- ξαγόμενο, όπως καί τα εΐσα γόμενα προϊόντα καί έμπορεύ ματα. Ή όδός Ζαρού. Είς τό άδικον πρόγραμμα τοθ νομοϋ μας συμπεριλαμ βάνεται καί ή προέκτασις τής όδοϋ Ζσροϋ μέχρι Γρηγοριάς καί εκείθεν είς Άνω Μέρος διά την συνένωσίν της μέ την όδόνΡεθύμνης—Άμαρίου. Καί οί κάτοικοι των ένδιαφερομέ νων χωρίων παρακαλοθν νά κατασκευασθίϊ ή όδός αυτή τό συντομώτερον. Θά κατα σκευασθή δέ πράγματι άσφα λώς. Διότι συμπεριλαμβάνε ται είς τα υπό εκτέλεσιν £ρ γα τοϋ πενταετοθς συγκοινω νιακοθ προγράμματος τής κυ¬ βερνήσεως καί διότι ύπάρχει αμέριστον τό ενδιαφέρον τό¬ σον τοθ κ. Γεν. ΔιοικητοΟ δ- σον καί τοθ κ. Νομάρχου. Ή παραλία. Άπό χαιροθ αί εργασίαι πρός διαρρύθμισιν καί έξω- ραίσμόν τής παραλίας τοϋ ΜπεντενακιοΟ έχουν σταμα- τήσει διά λόγους άγνώστους είς ημάς τουλάχιστον. Πάν- τως ελπίζομεν 8τι ή Λιμενική έπιτροπή πού ανέλαβε την χρηματοδότησιν των έργων αυτών θά φροντίση διά την συνέχισιν καί την ταχυτέραν αποπεράτωσιν των. Διότι ή παραλία αυτή ά,ποτελεΐ την προθήκην τής πόλεως. Καί πρέπει νά έχη δψιν καλαίσθη- τον, πολιτισμένην. "Επί πλέον ειμπορεί ν' αποτελέση μονα¬ δικόν τόπον περιπάτου, άνα- ψυχής καί διεξόδου των πο- λιτών πρός την θάλασσαν κα τα ,τούς θερινούς (δία μήνας πού μεταβάλλεται ή πόλις είς φρικτήν κάμινον. Τό Βραχάσι. Άξίζει όμολογουμένως νά έ· ξαρθή ιδιαιτέρως ή τελευταία συ νεδρίασις τοδ Κοινοτικόν Συμβου λίου Βραχασιου υπό την προεδρί αν τοΰ διευθυντού τής Νομαρχί- ας Λασηθίου κ. Πελεκάνου. Διό¬ τι κατά την σύσκεψιν αυτήν ε¬ λήφθησαν άποφάσεις πού θά δώσουν νέαν δψιν καί νέ» ζωήν είς την ωραίαν κωμόπολιν. Σχε¬ τικώς πληροφορούμεθα δτι άπεφα σίσθη ή εκπόνησις σχεδίου τής κωμοπόλεως, ή δημιουργία <$λ- σου; είς την παρακειμένην χά- ράδραν, ή κατασκευή συλλεκτη- ρίο^ δεξαμενή;, δ καθαρισμός των κοινοτικόν φρεάτων καί ή κατασκευή δύο'άγροτικών γεφυ- ρών, Ιργα διά τα όποΐα θά δια- τεθοθν 200 χιλ. δραχμαί έκ τής τρεχούσης χρήσεως. "Ετσι τό Βραχάσι θέτει τάς βάσεις τής άναδημιουργίας καί τής προόδου τού. Ηά ήτο δέ εύτύχημα, εάν τα παράδειγμά τού εϋρισχε πολ- λούς μιμητάς. θά συνετέλει τα μέγιστα είς τόν έκπολιτισμόν τής ύπαίθρου. Καί έχομεν τόσην άνάγ κην άπό έκπολιτιστικά Ιργα... Ή έλονοσία. Χάρις είς τα μέτρα πού ελή¬ φθησαν υπό των δγειονομικών άρ χών καί των κοινοτικών συμβουλί ών, ή έλονοσία περιεστάλη εφέτος καί τα κρούσματά της είναι πολύ ολιγώτερα άπό κάθε άλλο προη γούμενον έτος. Τό γεγονός είναι ευχάριστον. Αποδεικνύει δέ δτι ή τρομερά αυτή νόσος δέν είνε ά καταπολέμητος καί δτι ειμπορεί νά πχΰση νά βασανίζη τόν έλλην ι κόν λαόν, άρκεΐ νά οργανωθή (>
  κατ' αυτής αγών.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ■1
  1 ν
  >Ιι
  ■ π
  .1
  Ι
  ■ΐΐΐ
  Άπό τού βρόνου
  είς την Ααιμητόμον.
  (θεοινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον τό κινηματογοαφικόν άρι-
  στούργημα· ·'Ο Δόκτωρ Έπαμει
  νώνδας». ι
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ»—Σήμε¬
  ρον ό άνατολίτικος Κολοσσός:
  «Άλή Μπαμπάς». Μέ τόν "Εντυ
  Καντώρ. |
  Την Δευτέραν «Τίγρις τής Βεγ-
  γάλης». Ι
  ΜΙΛΤ
  ΒΑΙΙΛΙΣΣΑ
  ΑΓ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Βασίζεσθε μέ εμπιστοσύνην
  είς τόν εαυτόν σας.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  "Οταν Κνας δνθρωπος έπιθυμεϊ
  ά επιτύχη είς την ζωή, ή ποώ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον ώρα 10 μ. μ.
  ακριβώς: %
  Ο
  ΕΙ1ΙΙΕΙΙ1ΙΔΙ!
  Ή τελειοτέρα Έλληνι
  κή όμιλοΰσα ταινία πού
  έγινε μέχρι σήμερον.
  Ταινίαι της πρβσεχοΰς ε¬
  βδομάδος:
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  ΤΟ
  513ον
  Ή Μαρία— Άντουανέττσ
  ήκουσε την απόφασιν χωρΐς
  νά κιν,ηθή, μέ απόλυτον ψυ- ί^^^^ ^ %
  χρσιμίαν. Δέν εδειξε ουτε φό- έκε[νους ττού Μχουν ήδη" ίνα δ
  βον, ουτε θυμόν ή άδυναμΐ νομα κα'ι νά ζητήση νά τούς ό
  αν. Δέν απήντησε είς την έ μοιάση. Σήμεραν επί παοαδείγ
  ρώτησιντοϋ προέδοου είμήδιά ^[^ Κ^ΐ
  μιάς κινήσεως τής κεφαλής γράφου, δέν χ ρ
  της. Καΐ χωρΐς νά γυρίστ^ νά φιλοδοξία: νά όμοιάζουν έξ ό
  λλή ί η Γέ
  ης χρς γρτ^ φξ μζ ξ
  (δή πίσω της, χωρΐς νά προσέ λοκλήρου είς την Γκρέτα Γκάρ-
  ξΠ τούς παρευρισκομένων % ΑΪ^
  μέσω γενικάς σιωπής εξήλθε να ντύνωνται,
  Εΐ
  ένδύματσ, οΰτε τό βάψιμο, οϋτε
  ή διάλεκτος.
  Πιστεύετε δτι ή γυναϊκα πού
  μελετδ την θέσιν τής κάθε ά¬
  κρας των μαλλιών τής, καί ή ό
  ποία κατόπιν δέν τολμδ νά γυ
  ρίση τό κεφάλι τής άπά Φόβο
  μην γαλάση την θέσιν αυτήν
  μπορεΐ νά είνε γοητευτική, Πι·
  Μχουν παρά μία στεύετε δτι ή γυναϊκα ή ότοία
  ■" ■ ζυγίζει την κάθε λέξι ττροτοΰ
  νά την προφέρη, που μελετδ κά
  θε Φράσιν προτοϋ να ανοίξη τό
  στόμα της, μπορίά νά είνε φυ
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χροσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Ύττό Κλώντ Φαρέρ.
  ΚΟί ΠΩΜΙ ΚΡ
  ΘΑΝΑΤΟΙ — Την 26ην Αύγοΰ
  στου απεβίωσεν είς Μηλιαοάδω
  Πεδιάδος ό παλαιάς άγωνιστής
  Κων)νος Μαρκογιαννάκης είς ή.
  λικίαν 80 έτών. Ό μεταστάς
  διεκρίθη κατά την νεαρόν ηλ ι.
  λικίαν του διά τό θαρρος καί την
  ! άνδρείαν του είς τούς άπελευ-
  Όλόγυμνη, ή μαρκησία Γιορι- θερωτικοϋς αγώνας, έφθασε, δέ
  σάκα τυλίχθηκε σέ Ινα κιμονά μέ νά είνε τό φόβητρον των Τούρ
  μεγάλα «Χ.**, εφόρεσε 'σανδά- -ν^Κ^ρου. Μ»* την «
  λια μέ κορδόνια από υφασμα, καί πρ6τυπον Καλο0 οίκογενειάρχου
  έγκαταλείποντας την άπό άσπρο Καΐ προοδευτικοϋ πολίτου δι* 6
  ξύλο καμαροόλα, πού ήΐαν τό ά- ! καί έξετιμάτο παρά πάντων Την
  τομικό καί ^ιαίτερό της δωμά ^™;7'»(
  τιο, επήγε να μπα^ιαρισθη μέ ε- *<οινων[(γ Μηλιαράδου καί γενι' νά τταίζουν, νά ΐ ώά ύ μ γάς ή ή να ζ, κσί κατέβηκε τή σκάλα. Εΐχε γελοθν, νά κλαΐνε... ώσάν αύ κουρασθή ιάπό τή ζωή, άπό,την. αύτοϋς τούς άνθρώπους κ«1 ^^νΛτι ,Τή*ν ήμ ήτο ίκανοποιημένη πού εβλεπε θα κατορθώσουν νά μιμοϋνται νά τελειώνουν δλες έκεΐνες οί κατά τι την άσύγκριτη αυτήν βεν μικρότητες. Τό μόνο πού τής ιέτ, θά έ'χουν εξασφαλίση τό άπέμενε η"ταν νά παραμείνη, μέλλον των. ψυχραιμος μέχρι Ι "Αλλί ταίας στιγμής. Ξαφνικά δμως είς τόν θεοΐσήμΕοον σκότεινο διάδρομο, τό πόδι Ι* ™ ρμη. τής τελευ Ι "Αλλοίμονον ολα αΰτά τα κο- Ιρίτσια άπατώνται. Καί έΐτειδή, ΐσήμΕοον είνε σχεδόν αδύνατον είνε σχεδόν αδύνατον " "" '" "'" θά |ύποφέρουν άργότερα. ΤΟΥ ΕΡΟΤΟΣ Ή ίστορία ενός κρυφοϋ έ· ρωτος. Γαλλικπ έμιλοΰσα ται νία. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ: ΕΧΟΑΙΚΑΙΘ- Ή τελευταία δραματι- κή δημιουργία τής ύπέ- ΣΥΛΒΙΑΣ ΣΙΝΔΕ Υ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Τό Ύποκατάστημα τής Ά γροτικής Τραπέζης τής "Ελ¬ λάδος προκηρύσσει την είκο- στήν Σεπτεμβρίου 1938 ημέ¬ ραν Τρίτην καΐ ώραν 12ην μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά κλειστών προσφορών άνευ ό- ρίου μέ Ικπτωσιν επί των τι- μών τοϋ τιμολογίου πρός ά- νάδειξιν έργολάβου διά την κατασκευήν άποθήκης Σιτη- ρών έν Μοίραις. Ή Δημοπραοία γενησεται είς τα έν Ηρακλείω Γραφεΐα τοθ Ύποκαταστήματος τής Α. Ή δαπάνη προϋπολογισθή είς δραχμάς 875.ΟΟΟ-— Ώς εγγύησις ',,θέλει προκαταβλη- θρ 5 ο)ο επί τοθ προϋπολογι¬ σθέντος ποσοθ είς μετρητά ή γραμμάτιαπαρακαταθηκώνκαί δανείων ήέγγυητικήνέπιστολήν ανεγνωρισμένης Τραπέζης. Πνοντσι δεκτοί έργολάβοι πάσης τάξεως δι* έ'ργα Οίκο δομικά. Μελέτη καί συγγρσ- Φή υποχρεώσεων ευρίσκονται κατατεθειμένα παρά ιω Υπο κ)τιΑ.Τ.Ε Ηρακλείου,παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι τής Α. Τ.Ε.(Τμή"μα Γεωργιος Μηχα¬ νικάς) Αθήναι, δπου οί ένδια φερόμενοι δύνανται νά λάβω¬ σι γνώσιν προσερχόμενοι καθ" εκάστην 12—1 μ. μ. Ή έγκρισις των άποτελεσμά των τοϋ διαγωνισμοϋ έναπό- κειται είς την απόλυτον κρί¬ σιν τής Διοικήσεως τής Άγρο τικής Τραπέζης τής Ελλάδος. "Εν Ηρακλείω τή2 Σεπτεμ βρίου 1938 Άγροτική Τραπέζα τής Έλ λάδος Ύποκατάστημα Ηρα¬ κλείου. ------------ —=---------— ι ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό σήμερον ή" δίδεται «ρός καλλιέργειαν μέ συμφέροντας δρους λαχανόκηπος δέκα στρεμμάτων μέ σπίτι διά! τόν κηπουρόν, τελεία; ποτιστι- κάς έγκαταστάσεΐς καί όρνιθοτρο· φ«ίον. Πληροφορίαι παρά τω στρχ τηγώ χ. Κατΐχάχη χαθ' εκάστην 7-8 μ. μ, : της παραπατδ καί κλονίζεταιΙ Λιότι διά νά δημιουργήση μία όλόκληρη. Πρΐν πέση ό άξιω θέσιν, διά να γϊνης «κάποιος» ματικός τής χωροφυλακήν ντέ πρίπει νά τό κάμης έσθ ό ί- Μπύν, ό μόνος πού εΐχε τό διος κα1 διά του ίδ1ου το° έσυ" θάρρος κατά την δίκην νά τής προσφέρη Ινα ποτήρι νέ _. _____.._ ,_.,. _. ρό, την συνεκράτησε καϊ τής τέ νά τούς δμοιάσης. προσέφερε τό μπράτσο »« ««^ ^^ τοθ σου. Πρέπει να άγνοής ή νά λησμονήσης αύτό πού κάνουν οί άλλοι. Νά μην έπιδιώξης πό- διά νά κρατηθή. Τό γεγονός αύτβ καΐ τό άλλο δτι κρα τοΰσε τό καπέλλο τού στό χέρι καθώς συνώδευε την κα- τηγορουμένην, απετέλεσαν θε μα κατηγορίας εναντίον του. Διά- νά υπερασπισθή εΐπε: —"Ελαβα αύτά τα μέτρα διά νά άποφύγω μίαν πτώσιν. ΟΙ λογικοί άνθρωποι δέν είνε δυνατόν νά άνεύρουν είς την πράξιν μου κάποιο απώτερον συμφέρον. "Εάν επιπτε είς τή σκάλα, θά φώναζαν βλοι δτι επρόκειτο περί συνωμοσίας. Οί δύο συνήγοροι τής Μα ρίας—Άντουανέΐτας συνελή¬ φθησαν έπίσης μετά τό τέλος τής δίκης. "Εγινε έπ' αυτών σωματική έ'ρευνα άπό τό φό βο μήπως τούς εΐχε δώσει κάποια μυστική άνακοίνωσι. Άκόμη έφοβοθντο την άδάμα στη δραστηριότητα αυτής τής γυναίκας πού ευρίσκετο μο λαταθτα στό χεΐλος τού τά- φου. Άλλά ή έξηντλημένη έ- κείνη γυναϊκα δέν εγνώριζε τίποτε άπό αύτές τίς ποταπό τητες. Ήρεμη καί ύπομονη- τική, επέστρεψεν είς τή φυλα κή της. Σέ λίγες ώρες δλα θά έτελείωναν. Είς τό τραπέζι της έκαιαν δυό κεριά.'Ήταν ή ΰστάτη ευνοια πρός την κατηνορουμένην, είς την ο¬ ποίαν επετράπη νά μή περά¬ ση στό σκοτάδι τίς λίγες ώρες πού επρόκειτο νά ζήση πρΐν άπό την αίώνια νύχτα θ ά πει, δχι μόνον νά μείνης έσύ ό Ιδιος, άλλά νά έπιδιώξης έ¬ πίσης τό φυσικόν. Είς την ζωήν, δέν ύιτάρχει τί¬ ποτε καλύτερο. Τίποτε δέν πρέ πει ποτέ νά είνε πολϋ μελετη- μένο, οϋτε ή χτενισιά, ο(3τε τα ■ ■■■■■&■·]■■■■■ ■■■■«■ δτι ή γυναΐκες πού ίνα πυκνό στρώμα έ σιχή, Πιστεύετε βλέπετε μέ ψ μμυθΐων είς τό πρόσωπο μέ χείλη βαμμένα, μέ μάτια «κα μωμένα» και' ίνα σοφό τρόπο μποροϋν πραγματικά νά συγκρα- τήσουν επί πολύ ίνα άνδρα, Ό χι ασφαλώς... Διά νά έπιτύν,ετε γενικώς είς την ζωή, δέν πρέπει νά σδς ένδια φέρη αποκλειστικώς τό υλικόν μέρος τής ζωής Δέν είνε άσχη μο νά όνειρεύεσθε ολίγον. Δέν πρέπει έπίσης νά άγαπδτε πολύ τό χρημα, διότι αύτός πού τό άγαπδ πολύ δέν είνε ποτέ εό- τυχήο Πρέπει νά ίχετε κάποιο προορισμό είς την ζωήν. Πρέπει νά σδς διευθύνη μία ίδέα, κάτι πού νά άποτελή μία βάσιμη δι καιολογία τής υπάρξεως σας. Γελος διά νά έπιτύχης μία θε σιν υπό τόν ήλιον, πρέπει νά έχης εμπιστοσύνην είς τόν εαυτόν σου, νά πιστεύης είς τάς ίκανότητάς σου, χωρΐς έν τούτοις νά κατα- δικάζης τάς ίκανότητάς των αλ· λων. ή Ντιστϊγκέ Έκτός Τράστ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, ΛΙΝΑΡ4ΑΚΗ 4-41 τοθ τάφου. (συνεχίκεται) ΣΗΜΕΡΟΝ Τό άνατολίτικο θαΰμα: ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ Η 1001 ΝΥΧΤΕΣ Μέ τόν μονάρχη τοϋ πανζουρλισμού: ΕΝΤΥ ΚΑΝΤΩΡ Μιά κωμική περιπέτεια ι πού έκτυλίσαεταιμέσα στά ' άδυτα των μυθικών χά- ' ρεμιών, άνάμεσα στά λαχ . ταριστά ούρί τής λάγνας ( Ανατολάς. Καΐ επίκαιρον Ζουρνάλ. Μόνον μέ τό θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν διά Π ε ι ρ.α ι ά (σδ 12 ώρες). Ταχύτης 14 μιλλΐων.-Άνβοις-Άαφοίλϊΐα. ΑΔΑΜίΙ μέ ζεστό νερό, όπως κώς των χωρίων τής περιφερε(. „„,.„. ,,.ες αί γυναϊκες τής Ί·,ας Έμπάρου Τούς οίκείους τοϋ απωνίας. κάθε βράδυ, λίγο πρό ^™^°<;™[ Ή**^™ τής δύσεως τοθ ηλίου. "Επειτα ξαναγύρισε νά πέστ;) τό κιμονί της. άλ Κ Ι κ. "Εμμανουήλ Μαρκογιαννάχην ( λοχαγόν έν άποστρατεία συλλυ· Άφησε ποΰμαι θερμώς. φ "Ε|ίγαλε έ 😉 μ ης |γ τα σανδάλια της. Καΐ οί ύπηρέ- τριες τής Ιφεραν τρία φορίματα άπά λεπτό κρέπ, τρία σκοθρα μπλέ καΐ τα τρία γεμάτα μέ τό ϊδιο σχολίδι, τό άλλόκοτο καΐ ίε- ρατικό, τό— μόν—οίκόσημον. ΆφοΟ ντύθηκε, ή μαρκησία Γιοριαάκα, έγονάτισε μπροατά σ:άν καθρέπτην της Τα φορέματά της άνοιγόταν 3πως ταίριαζε Τα «δμπί» τα Ιζωνε μέ τδν υπέρρχο φιόγκο τού. Μέ τα δυό της χέρια Ιλυσε τα μαλλιά της τα χώρισε, τα ϊσιωσε σέ πλατειές «μπανδώξ» οί οποίες περιέβαλλαν τό άπαθές πρόσιοπό της. Ή μαρκησία Ριο- ρισάκα σηκώθηκε, περπάτησε λί- γο στό δωμάτιο, βγήκε στόν μι- σοσκότεινο διάδρομο. Καΐ ξαφνι κά, άφοϋ έκτύπησε πάλι τίς πα- λάμες της ά'νοιξε την πρός τα ό δεξιά "Ενα ρ δεύτερο δωμάτιο εφάνη β δ ρ μ φη κε, ακριβώς δμοιο μέ τό πρώτο: Τα ιδία πανώ άπό £οπρο ξύλο, γυμνό, τα ΐ5ια πλαίσια μέ τό Ι διο διαφανές χαρτί, τα ΐδι» δο κάρια καί τα Ιδια^βταταμί». Άλ λά άντί τουαλέττας καί καθρέ πτου, δυό μικροσοπικά θυσιαστή ρια βρισκόταν άπό τό Ινα καΐ άπό τό άλλο μέρος ενός βωμοΰ άπό λουστραρισμένο ξύλο κέ δρου, επάνω στόν οποίον ήσαν άέ ί ή οί πινακίδες των άραδιασμένες προγόνων. Πάντοτε σιωπηλή, ή μαρκησία Γιορισίκα έγονάτισε πρωτα ά κριβώς μπροστά στίς πινακίδες, καΐ εμεινε άρκετές σιιγμές, μέ τά.χέρια άνοικτά επάνω σΐό έ δαφος καί τό μέτωπο άκουμπημέ μένο στά «ταταμί». Επειτα έγονάτισε επάνω σέ Ι να τετράγωνο βελοθδο, μπροοτά σέ ίνα είδος όριζοντίας όίρ- πας, την οποίαν μιά δπηρέτρια, μέ μεγάλο σεβχσμό, είχε φέρει πρό όλίγης ώρας. Μιά μουσική ακούσθηκε πένθι μη καΐ άργή τής οποίας ό ρυθ μός καΐ ή άρμονία 5έν Ιμοιαζαν κατά τίποτε μέ τίς άρμανίες καΐ τούς ρυθμούς τής Δύσεω;. Ήχοι γεμάϊοι μυσιηαιο διεδέχθησανό "νας τόν άλλον καΐ ένώθηκαν, φράσεις χωρΐς άρχή καί τέλος αύτσοσχεδιάσθηκαν, ονειροπολή ματα, θλίψεις, θρηνώδη παράπο να μέ τρεμουλιασΐή φωνή, άντή χησαν άνάμεσα σέ άπαίσια τρι ξίματα, πού έθύμιζαν τόν θόρυ τοΰ χειμωνιάτικου άνέμου την κρανγή των νυκτοβίων πουλιών. Απάνω άπό δλχ μιά μελαγχολία γεμάτη οίαν έπλανατο... (συνεχίζεται) Ε. Δ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ- Καθήκον μου θεωρώ δπως καί δημοσία εύ χαριστήσω τόν διακεκριμένον μαιευτήρα ιατρόν Άλύπιον Χά- τζηιωάννου δστις διά τής ταχεί άς έπιστημονικής του έπεμβάσε ως κατώρθωσε νά σώση την σύ ζυγόν μου κινδυνεύσασαν έκ δυ σκόλου τοκετοΰ. Τοιούτοι έπιστή μονες τιμώσιτόνκλάδον των καΐ Ι διαιτέρως την κοινωνίαν είς την ό τιοίαν έξασ<οΰσι.τό έπάγγελμά των. Ηράκλειον τη 2 Σεπτεμβρίου 938 1938 "Ο ευχαριστών σύζυγος Ιωάννης Βαρβαροπβυλος Γύρω στήν πόλι. —Άρκετά ζωηρά ή δοθεΐσα κί¬ νησις είς την πόλιν μας την πα¬ ρελθούσαν Πέμπτην, —'Ες άφορμής των αφιχθέντων περιηγητών. —Ή κίνησις αυτή θά συνεχι¬ σθή καΐ σήμερον άφικνουμένου ώς γνωστόν καί ετέρου τουρι· στικοϋ ατμοπλοίου —Τό μελτέμι χθές άνεπτέρωσε τάς ελπίδας των έπιθυμησάντων τόν χειυώνα —Διά λόγους.. άνεξαρτήτους τής θελήσεως των. —Έν πάση περιπτώσει προε¬ κλήθησαν πάλιν έδώ αί αίώνιαι άντιρρήσεις γύρω άπό τό βάσιμον ή μή των έλπίδων αυτών ρρή γρ β ή μή των έλπίδων αυτών. —Ή κίνησις τής άκτής λουθεΐ πάντοτε. έξακο βον καΐ άπελπι ΠΡΟΣΕΧΩΣ: Η ΤΙΓΡΙΣ — Κατά τάς ώρας τής κινήσεως σήμειώνονται δχι μόνον δεινοί κολυμβηταί άλλά καΐ δειναί κο λυμβητριαι. —Αί οποίαι πολλάκις άνοίγον- ται άρκετά καί κάποτε άνέρχον- ται είς τα ήγκυροβολημένα έν τώ λιμένι φορτηγά. —Ή άπογευματινή καί βραδύ¬ νη 2ξοδος ΐΪΓνε πάντοτε πυ- κνή. < —Ιδιαιτέρως ^τά κέντρα τής πλατείας Βενιζέλου καΐ τα ι πά ρά τό Δημοτικόν μέγαοον τοι αΰτα. —Συγκεντρώνουσι κάθε βράδυ πολλούς θαμώνας διά τό άΐταραί '? όρεκτικόν. Οί μύσται τής σταφυλοθερα πείας τονίζουν δημοσία τΐάλιν τα πλεονεκτήματά της. —Άναφέροντες καί τό σύστη μα τό οποίον έφαρ^ιόζουν διά νά τρώγουν άλλα καί νά εύρί σκουν κάθε ημέραν έκλεκτά οτα φύλια. —'Εγειρόμενοι συνήθως πολύ πρωΐ καί καταλαμβάνοντες τα πόστα τής αγοραίς.. —Αί φυσιογνωμίαι των Αίγυ πτίων μέ τίς χαρακτηριστικές κε λεμπίες. —"Ηρχισαν νά φιγουράρουν είς τάς όδους τής πόλεως. —Οί Αίγΰπτιοι οΰτοι ώς γνω στόν παραμένουν μονίμως είς Ή ράκλειον μέχρι λήξεως τής παρα γωγικής περιόδου —Είς τό κινηματοθέατρον Που λακάκη ό «Δόκτωρ» 'Επαμεινών δας· συγκεντρώνει κόσμον. Είναι πράγματι υία άπό τίς τελειότβ ρες σχετικώς καΐ μάλλον ένδια φέρουσες Έλληνικής ταινίεΓ;. — Είς τόν «Άπόλλωνα» ό «Άλή Μπαμπάς» μέ τόν "Εντυ Καν τώρ προβάλλεται σήμερον καί αυ·ιον. άξίζει δέ νά μή τόν χά ση κανείς. 6 Ρεπορτΐρ ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έκ τοΰ ταξ:δίου της ή γνωστή ράπτρια άσπρορού· χων Δεσποινΐς Παναγιώτα Κα- στανά καΐ έπανήρχΐσε τάς εργα¬ σίας της είς τό ίναντι ΙΜυχλινι κης έργαστήριόν της μέ τιμάς πό λύ συγκαταβατικάς Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΡ.ΛΥΔΑΚΗ-ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ επιστρέψασα δέχεται ώς καΐ πρότερον είς τό έργαστή- ριόν της (Πλατεϊα Βαλιδέ Τζαμί). ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ Έλευθ. Πηγάκης ' Ιατρος Παβολογος Δέχεται έν τω Ιστρείφ του οοός ΤσακΤρη (οίκία στρατη- νού κ. Άλεξάκη) 10-12 π. μ. καΐ 4-6 μ. μ. μ ΜΑΡΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Τό ξενοδοχείον τής άνέσεως καΐ τής ευχαρίστου διά ΑΠΩΛΕΣΘΗ, πορτοφόλιον πε ριέχον δίπλωμα σωφέρ καί δια φόρους άλλας άποδείζεις άνη- κον είς τόν Ιωάν. Παπαγιαννά κην έξ ΆβδοΟ. Πο:ρακαλεΐται ό ευρών νά τό δώ ι Νομαρχία) καθότι τοθ είνε τε ως άχρηστα καί άμει»θήσΐται,
  ΑΠΟΡΘΩΣΙΣ
  τουρ.
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί Άθλιοι.
  390βν
  Γ.'
  Ζαμπετάκης, Γβυλομάρας, Μ'βφιάς, Παρνχσσός.
  Αι* έκεΐνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  Β'.
  Άπό τοθ 1830 μέχρι τοθ 1835 άρχοντες των τρί
  των ύποχθονίων ήσαν είς Παρισίους οί τέσσαρες Αί κ*τόπιν ενέσεις καΐ ποσό
  ουτοΓ στυγερά τετρακτύς· ό Ψοφιας, ό Γουλομάρας τγϊτες **νον£ζονται αναλόγως τής
  ό Ζαμπετάκης καΐ ό Παρνασσός. πορείας τοθ άσθενοθς καί τοΰ ά
  Ό Γουλομάρσς ήτο ηράκλειον τι αέρος, Εχων ποτβλέσματος τή; έξετάσεως τοθ
  ώς άντρον αύτοΟ μίαν άμάραν, χυνομένην έντός "^«ο; καί των οθρων πού πρέ-
  τοΟ Σηκουάνα ποταμοΟ. Είχεν ΰψος ποδών £ξ, στέρ πει νά Υίνετ«Γ' τακτιχά χαί άνελ-
  να μαρμάοινσ, μυώνας χαλκΐνους, άναπνοήν ώς λί™ς *™ε ·*εΡχ Κατ* Υενιχον
  άπό σπηλαίου, κορμόν κολοσσοΰ, κρανίον πτηνοΰ κ*νόνα Υίνετα" ε'3αγωγ*; άλατος
  Ένόμιζες, βλέπων αυτόν, δτι έβεπες τόν Ήρακλή ^ΐόν έΡΥαν'σμό διά των ένέσεων,
  φοροθντσ πανταλόνιον έκ καρσβοπάνου καΐ βέσταν άπ4 20~30 γραμμάρια την πρώ-
  έκ βελούδου βαμβακίνου. Ούτω συγκεκροτηαένος ό τΥ' 7^^· }°-^° την δευτέραν
  Γουλομάρας, ήτον Ικανός νά τιθασαεύση τέρατα· *?' υ~^° τη> τρίτην. 1ά άποτε
  άλλ' ευκολώτερον τοϋ εφάνη νά είνε τέρας αύτάς. λέ^ατα· λέΥει εϊ« μίαν άνακοί·
  Μέτωπον χαμηλόν, παρεισΐ πλατείαι, ήλικία δχι ά- νωσ'ν τουΠσ;χ ,ρ'κι,, Α**οη-
  κάμη τεσσσρακοντοϋτις, πόδες χηνός, τρίχωσις τρα μϊ«ν της Γαλλίας ό Αεβι», είνε ά
  χεΐα καί βραχιάσ, γένειον ώς σάρωθρον, ιδού ό άν ?1οσ.Τείωτιχ έν τω συνόλφ των.
  θρωπος. ΟΙ μυώνές τού έξεζήτουν την εργασίαν,
  άλλ'ή παχυλή τού άναισθηοία την άπεστρρφετο., .,
  ΤΗτο μεγάλη τις ό<νηρά δύναμις. Άνθρωποκτόνος °Γς χαί,λιαν έκ ραθυμίας. Τώ 1815 υπήρξεν άχθοφόρος είς την & ™^™ματα Ιμετων, απόφρα- πόλιν Άβινιώνσ. Άφοϋ υπέστη την δοκιμασίαν, έ τράπη είς την άλητείαν. Τό διαφανές τοθ Ζαμπετάκη άπετέλει άντΐθεσιν πρός τάς παχείας σάρκας τοϋ Γουλομάρα. Ό Ζαμ ?ΤΤ έν φ ί5,'5< έίτειραματίσθτ} τό συ σε "« ς πεΡιπτω" 6 έντέρων καΐ κατάστασιν. Ι? ήτον ίσχνός κοί Δέ Διαφανής, άλλά η ή στεγανός, άδιόρεχτος. Διέβλεπες μ£^ τα φώς τής ή μέρας διά των όστέων τού, άλλά τίποτε .δέν διέβλε πες διά τής κόρης τοθ οφθαλμού τού. Έπηγγέλλετό τόνχημικό'ν. Έχρημάτισε τερατοποιός καί γελωτο ??«»« άρρωστοι στοΰς όποίους Ιπειραμα- σαν. Άν λοιπόν, εγχείρησιν των σττλάχνων γίνη άμέσως κανονικά τόνωσις τοΰ χλωρίου τοΰ όργανι- σμοΰ μέ ένέσεις, ό έγχειρισθείς ποιός' έγρημάτισε θεατρΐνος. Ωμίλει εύγλώττως, ύπεσημεΐου πάν μειδίαμα τού, καΐ £βαλλε παρενθέ σεις καί μηνίσκους είς πάν σχήμά τού ομιλών. Τό κατ' επιφάνειαν έπάγγελμά τού ήτον, δτι επώλει είς τάς τριόδους προτομάς έκ γύψου καί είκόνας τοϋ «"Αρχοντος τής πολιτείας». Προσέτι δέ άπέστΐα καΐ όδόντια. Είς τάς πανηγύρεις έπεδείκνυε τερατώδη τής φύσεως φαινόμενα έντός ξυλίνου τινός παραπήγμα τος, κηρύττων αύτά διά σάλπιγγος καί έχων επί τού παραπήγματός τού γραπτήν αγγελίαν, την εξής"— Ζαμπετάκης όδοντοχειροθργος, μέλος των άκαδημι ών, κάμνει διάφορα φυσικά πειράματα επάνω είς λέσματα: ξάντλησιν, τα ούρά τού θά είνε ά"φθονα, ή γλώσσα δέν θά στε- γνώνη, τα χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου δέν θά άλλοιωθοΰν, ή άρτηριακή πίεσις δέν θά έλατ- τώνεται, τα άέρια τοϋ σιομάχου θά έξέρχωνται δίχως πόνους κι' τοθ όργανισμοϋ θά Τα σύστ πενήντα 'έξ σέ μιά κλινική νά παρουσιάση καμμίαν έπιπλο- ή Κ' δ εό ρη μμ κήν. Κι' δμω; επρόκ περί Εφέτος ή χρονιά είνε δψιμη καί ό κίνδυνος τής βροχής έττικρέμαται άμε¬ σος γιά την σταφΐδα σας. Τώρα ποΟ ό Άσφαλιστικός κολοσσός.· ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΫΔ σάς έξασψαλίζει άπδ τόν κίνδυνον αυτόν, μην άφήσετε τό προϊόν σας ά- νασφάλιστον. Σπεύσατε ν* άσφαλίσετε την σταφί- δα σας δπως έκαμαν ήδη δλοι οί ττρο- νοητικοί άμπελοκτήμονες. Άντιπρόσωποι σταφιδχσφαλειών 'Αγγλι- χοΰ Λοΰδ: ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ "Εναντι 'Εθνικής Τραιτέζηί {■■■■■■■■■■■«■α» Τό πρατήριον οΐνων Άντωνίου Μπετεινάκη Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού ότι διαθέτει σοθμες βλων των ποιοτήτων. ΚΡΑΣ1Α ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων. ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Τ*ν |φαρμόζου/ μέταλλα καί είς μεταλλοειδτ) σώματα, άποσπα ό ' ' αντικων εγχξ[ρήσεων; δ^τιοτ, άκόμη καί τάς ρίζας των όδοντιών δσας έ χφ ά Γων δέν ημπόρεσαν νά έκριζωσουν οί συνάδελφοΐ τού. * ^^γιχών κ λ τ Τιμή' δι'εν όδόντι εν φριγκον κσί ήμισυ. Δράξα-| Μέ την μέθοδον λοίπόν αυτήν σθε τής ευκαιρίας —(Τό «δράξατε τής ευκαιρίας» άπλ- χα1 |ντελως Κίνδυνον πρό τουτο εσήμαινε- κράξατέ με νά σδς άποσπάσω δσαμα 6άνοντ5ίί Χ«1 Ιξουδετερώνονται περισσότερα ημπορεΐτε). Εΐχε νυμφευθή καί έλαβε Ι £ ίπιηχ0%^ ΤΛν ιφ%ο^Ζομ* δύο τέκνα· ήγνόει ί5μως τί άπέγειναν καί αύτά καί Ι ή μήτηρ των. Τα έχασε καθώς χάνει τις τό μανδή λΐ τού. Ύψηλή δ' εξαίρεσις είς τόν σκοτεινόν κό¬ σμον είς δν άνήκεν. Ό Ζαμπετάκης άνεγίνωσκεν ε¬ φημερίδας. Μίαν των ημερών, καθ" δν καιρόν είχεν έ'τι την οικογένειαν τού πλησίον τού, δηλαδή είς τό τροχήλατον παράπηγμά τού, άναγνούς έντός έφη μερίδος δτι γυνή τις ετεκε τέκνον άρκετά βιώσιμον, έχον άντί προσώπου ρύγχος μοσχαρίου, άμέσως ά· νέκραξεν—Ιδού μία τύχη! ποΟ τώρα νά εΐχε καί I- δική μου γυναΐκα τό πνεόμα, νά μοθ γεννήση ώσάν αύτό έ'να παιδί! "Εκτοτε παρήτησε πάν άλλο έπάγγελμά, Ίνα «έ- πιχειρήσΓ) τα Πσρίσια», κατά την Ιδίαν τού έκφρα σιν. (συνεχίζεται) πολλοί χειροθργοι. Τα ώφελήμα- ΓΚΡΕΚΑ τα είνε μεγάλα καΐ γιά τίς περι πτώσεις άκόμη ποΰ πίσχοντες καί έχοντες ανάγκην έγχειρήσεων ά- ποφεύγουν νά την κάμουν άπά τούς φόβου; των έπιπλοκών, πού ήμποροΰν νά προέλθουν. ΔΙΑΡΚΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ Α'. Συμβαίνει πολλές φορές, δταν έ· χουμε περάση άπ6 την ήλικία των τριάντα χρόνων, καθώ; κυτ- τάζουμε τόν καθρέφτη, νά κυτ- τοΰμε τόν έαυτό μας μέ κατάπλη- ξι τί συνέβη στό πρόσωπό μας. Καΐ άν πολλοΐ δέν καταλαβαί νούν οί ιδιοι τίς σημαντικές με ταβολές πού έχει υποστή τό πρόσωπό τους, οί γύρω τους δμως οί άνθρωποι των σΐτιτιών τους κ»1 οί φίλοι τους, τίς βλέπουν καθαρά. Ημπορεί νά μή διακρΕ- νωνται άκόμη στούς κροτάφους οί άαημένιες τρίχες των μαλλιών καί τό δέρμα τοΰ προσώπου νά δι ατηρεΐται λεΐο καί ροδαλό δί¬ χως τα ϊχνη των πρώτων ρυτί δών. Μολαταύτα ή δλη νεανική έκφρασις, ή ζωηρή καί δροσερή Ιχει χαθή γιά πάντα. "Ολο τό πρόσωπό φαίνεται σάν νάχη σκλη ρυνθιβ. (συνεχίζεται) Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Μναντι Αγ. Τίτου Έκπαιίευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσπμάτων τού στοματος (οϋλίτιόος, κακοσμί- ας) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν της έπιβτήμης. 'Επίσης ύδοντοβτοιχίκς καΐ κορώνες έκ διαφόρων μετάλ- λων—κορώνες έκ πορσελάνης. Έπαναφορά τελείως άνώδυ νβ; των στρεβλοφυών οδόν¬ των είς την κανονικήν αυτών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. Ή κίνησις καί αι άνάγκαι τής κωμοπόλεως Μοιρών. ΜΟΙΡΒΣ Σ)βριο? (άνταποκρι· τοΰ μας).—Πρωτεΰουσα της Μεσ¬ σαράς οί Μοΐρβς, μέ έδραν ΰποδι* οικήσεως χωροφυλακήν, είρηνο- δικείου, άγρονομείου, ταμείου, έ φορίαί, ταχυδρομείου καΐ πρακτο ρβίου της Άγρβτικης Τραιτέζπς, παρουσιάζει πάντοτε μεγάλην κ νησιν κ*ΐ σημειώνει ραγδαίαν έ ξϊλιξιν. "Επειτα ή έβδομαδιαία κατα Σάββατον εμποροπανήγυ¬ ρις βυγχεντρώνει χιλιάδας κόσμου έξ ολης τής Μεσσαράς καΐ των έ παρχιών 'Αγίου Βααιλείου καΐ Άμαρίου Ρεθύμνης Είναι δικαία άλλωστε ή προτίμησις των Μο>
  ρών. 'Εδώ θά πωλήση μέ βϋκολί
  «ν καΐ είς καλάς τιμάς χχ προϊόν
  τα τού ο παραγωγος.'Εδω θά εύρη
  <5τι θελήση καΐ & καταναλωτής. "θχι μόνον προϊόντα τής γής.'Αλ λά κ«1 ο,τιδήποτε αλλοθελήση Οί Μοΐρες διαθέτουν σήμερον κατα οτήματα ποΰ τα ζηλεύβι άαφαλώς καΐ τό'Ηαάκλειον.Άσφαλω; δέ θά πυκνωθη ή κίνησις τώνΜοιρων,τώ ρα ό πό τε Ιδρΰεται καί Ενωσις Γβ ωργικϋν Συνεταιρισμόν Μεοσα ρας ποϋ θά βυναλλάοβεται βεβαία αποκλειστικώς μέ τό έντ·»ΰ9α Πρακτορείον τής Άγροτρκπέζης. Έτσι οί Μοΐρβς, έξελίσσβνται είς ενα πρώτης τάξεως εμπορικόν κέντρον, είς μίαν πραγματι κπν επαρχιακήν πρωτεύουσαν. Τώρα μάλιστα καταβάλλεται προσπχθεια καΐ διά τόν ήλεκτρο φωτισμόν τή; κωμοπόλεως. Καΐ ασφαλώς θά λυθή καΐ τό ζήτημα τουτο συντόμως διότι τόσον τό Κοινοτικόν Συμβούλιον όσον καΐ οί κάτοικοι έργάζονται μέ ζήλον καΐ ενθουσιασμόν. Καΐ τότε οί Μοΐρε; 6χ προσλάβουν νέαν όφιν. Έν τω μεταξυ προε· κπούχβη δικγωνισαός κχΐ διά την έκπόνησιν ρυμβτομικοΰ βχβ· δίου. Όταν δέ γίνη τό σχέδιον αΰτόέπότβ καΐ θ'άρχίοουν άμέ οως έξωραΐστικά καΐ καλλωπιστι κά έργα. οί Μοΐρες θά μεταμορ φΜβοΰν είς μίαν μικρήν κομ ψήν πολιτειοΰλαν. άπό ηχαηί απόψεως ανετον καΐ ευχάριστον. Άλλά διά τίς Μοΐοες, διά τάς προόδους των, τα ζητήιιατα καΐ τάς ανάγκας των θ' ασχοληθώμεν καΐ άλλοτε, είς άλλο αημείωμά μας, εκτενέστερον. Διότι διά την κωμόπολι αυτήν μέ την αλματικήν εξέλιξιν καΐ τό εΰρϋ μελλον δίκαιον καΐ έπιβββλημέ μόν είνε νά δείξωμεν πολλήν αγάπην καΐ μεγάλην στοργήν. —Οί Λιμενικοί άξιωματικοί. Είς τό ίιπ' αριθ. 297 φύλλον της εφημερίδος τής Κυβερνήσε ως εδημοσιεύθη άναγχαστικος νομος τροποποιών τάς διατάξεις περΐ κρίσεως καΐ προαγωγών των λιμενικών αξιωματικών. Συμφώ¬ νως πρός τόν νόμον τούτον τα συμβοΰλια κρίσεως καΐ προανω- γών συνέρχωνται τόν "Οκτώβρι¬ ον εκάστου έ'τους. Υπό τοϋ συμβουλίου τοΰ εφετεινού Όκτω βωίου θά κριθοΰν καΐ οί λιμενι- κοί, οΐτινες δέν προήχθησαν τόν Ιούνιον 1938 λόγω μή συμπλη- ρώσεως τότε τοΰ άπαιτουμένου χρόνου ΰπηρβσίκς. —Διορισμό; δικαστικών γρα- φέων. Δι' αποφάσεως τοΰ ύπουργοΰ Δικαιοσύνης διωρίσθησαν ώ; γρα¬ φείς εκ τό Πρωτοδικεΐον καΐ την Εισαγγελίαν Ρεθύμνης οί κ κ. Ί. Κυριακάκης καΐ Λ. Παπαδάκης. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οινοβάρελα είς αρίστην κατάστασιν. Πληροφορί αι παρά τώ κ. θεοδώρφ Χατζιδά κι Πλατειά Στράτα. ΤΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΜΑΐΣΑΓί ΥΠΕΡΕΧΟΥΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΝ —Κατάργησις φορολογίας αύ τοκινή των. Μεταξΰ των "Υπουργείων Σιδη¬ ρόδρομον καΐ Οικονομ ι κων δΐϊ· ξάγονται αυνεννοήσίΐς διά την κατάργησιν της καθ' ϊππους φορο λογίας των ίδιωτικών αύτοκινή- των των ένεργούντων ϋπεραστι- κάς συγκοινωνίας. Τό ύπουργίϊ- όν των θίκονομικών εθεώρησα την φορολογίαν ταύτην ώς έπα· χθή. Τό έξ αυτής συγκεντρούμβ- νόν ποσόν θά Υορηγηθή υπό τοϋ δημοσίου προΰπολογισμοΰ διά την ικανοποίησιν των αύτοκινη- τιστικών άναγκών, διά τάς οποί¬ ας προωρίζετο τό προϊόν τής φο- ρολογίας. —Ή πληρωμή των φόρων δι' όμολογιών. Δι' έγκυχλίου τού πρός τούς ταμίας τοΰ Κράτους τό υπουργεί¬ ον Οικονομ ι κων γνωρίζβι 4τι ή μέση τιμή των όμολογιών των έ- θνικών όανείων προκειυένου νά γίνωνται αυται δεκταί πρός πλη¬ ρωμήν φόρων καθωρίσθη ώς εξής: ι Πολεμοπαθών δρ, 55, ανταλλαξί¬ μων 8 Ο© δρ. 772, ανταλλαξίμων , έ ο)ο δρ. 670, Έλλήνων ΰπηκόων δρ. 51, 'Ελληνοβουλγαρικής μετ» ναστεΰσεως δρ. 267, Άπαλλοτριώ- σβως δρ. 71, 'Αναγκαστικοϋ 1926 δρ. 62. —Διαγωνισμός διά την άπο- ταμίευσιν. Τό συμβούλιον τοΰ |Ταχυδρο- μικοΰ Ταμιευτηρίου κατόπιν «ί· σηγήσεως τοΰ γενικοΰ διευθυν¬ τού κ. θΐκονομίδη, άπεφάσισίν όπως διενεργηθή καλλιτεχνικόν διαγωνισμόν διά την φιλοτέ- χνησιν καταλλήλου παραστάσβ- ως συμβολιζούσης την Ιδέαν τής άποταμιεύσεως Ητις θά χρησιμο- ποιηθη διά τα ήμερολόγια τοϋ Ταχυώρομικοϋ Ταμιευτηρίου. Αί παραστάαεις αυται θά κριθοΰν υπό έπιτροπής είς την οποίαν θά μετάσχουν καΐ τρείς καθηγηταί Τής 'Ανωτάτη; Σχολής Καλών Τεχνών. Διά τα άπονεμηθησόμβ· να βραβεϊα διετέθησαν 60.000 δρ. —Ή Χωροφυλακή Χανίων. Επανήλθεν έκ τής αδείας τού ό ΰποδιοικητής τής Χωροφυλακής Χανίων άντισυνταγματάρχης κ. Παιταδόπουλος όστις καΐ άνελα , τα καθήκοντά τού. ΚΙΜΟΝ Ι. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδάκτωρ Πανεπ. Λυώνος Επί έπταίτίαν έκπαιδευ- θβΐς είς τα Νοσοκομεΐα ΑπΙΙ- »»8ΐρεΐΓΐέΓβ Λυώνος καΐ Πα¬ ρισίων είς τα παθολονικά καΐ νευρολογικα νοσήματα. Διατελέσας επί διετίαν 335ΐ5ΐ3ΐ>1 τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικής τοΰ Πανεπι¬
  στημίου Λυώνος.
  ©ά δέχεται ωσαύτως καΐ
  τούς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚΩΝ νοσημάτων είς τό
  Ιατρείον τού όδός Άμαλθβίας
  (πάρβδος όδοΰ Κατεχάκη,
  πρώην Πλατϋ σοκκάκι) ϋραν
  9—12 «. μ. *«1 4—7 μ. μ.
  Τηλ. 6-63
  ΚΑΘ» ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΟΟ^ΓΓΟΛΙ
  0 ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΧ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τοθ στομαχου
  έντέρων καΐ Γ|κατος, δέχεται
  τούς πάσχοντας βκτοθνεντι·
  κοθ συστήματος εν τφ ΙατρεΙφ
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρΐς.
  θιρανεία αΐμορροίδων α·
  νιΐ) έγχΐιρΐσιως Βι' Ινέσιων.
  Άριθμ. τηλ. 7—98
  Ν ■ 111111 < · 11111111 ·-*
  <1 (ι ! 1111 ! Ι! "Ηράκλειον—Κρήτης Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρωΐσ Σαββάτου 3 Σετΐτεμβρίου 1938 120 Ώρα ΑΠΕΒΗ ΑΡΑΜΑΤΙΚΗ Κ ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΡΑΝΣΙΜΑΗ ΑΙΙΙΙίΟΜΕΗΙΙ Η> ΣΥΜΒΙΒΙΣΗ
  ΤΑΣ ΕΙΑΤΕΡΩΟΕ» ΑΠΟ'ΕΙΣ
  ΑΙΑΙΣΙΟΛΐ;ΐΙ ΙΡΟΙΑΕ'ΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Πράγας άναφέρουν ότι ή θέσις τού κ.
  Ράνσιμαν άγωνιζομένου νάι συμβιβάση
  τα άσυμβίβαστα άπέβη δράματική.
  Έν τω μεταξύ πιστεύεται ότι καί ή
  άναμενομένη όριστική απάντησις τού
  άρχηγοΰ των Σουδιτών κ. Χενλάϊν ε¬
  πί των τελευτα£ων προτάσεων της Πρά·
  γας θά είνε παρελκυστική, ουδεμίαν προ
  ώθησιν μέλλουσα νά δώση είς τό αου-
  διτικόν πρόβλημα.
  ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΕΠΡΟΤΕΙΝαΤ
  ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΑΝΑΚΟΧΗΣ
  ΔΙ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΝ ΛΙΧΜΛΛΟΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας).— Σημεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ τής Ίσπανίας άγγέλλουν ό¬
  τι οί έθνικοί έπρότειναν είς τ ούς κυ·
  βερνητεκούς την σύναψιν μηνιαίας έκε-
  χειρίας. Κατά την έκεχειρίαν ταύτην
  θά άνταλλαγούν οί συλληφθέντες εκα¬
  τέρωθεν αίχμάλωτοι.
  Μέχρι τής στιγμής άγνοούνται αί
  προθέσεις τής Βαρκελώνης άπέναντι
  της προτάσεως ταύτης.
  ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ
  ΕΓΕΝΕΤΟ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΤΟΝκ.κ..ΧΙΤΑΕΡ ΚΑΙ ΧΕΝΛΑΪΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Παρά την γενομέ¬
  νην έκ γβρμανικής πηγής διάψευσιν ε¬
  πραγματοποιήθη ή συνάντησις Χίτλερ
  καί Χενλάϊν. Κατά τα σχετικά τηλεγρα
  φηματα τα άποτελέσματα τής συνήντησε
  ως ταύτης τηρούνται μυστικά.
  Μέτραέν Ιταλία διά^τούς ξένους. ^Π Π Ο (ΟΪ Υ Π
  Συνεννοήσεις Κίνας-Αγγλίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Σεπτεμβρίου
  (τηλεγραφικώς) — Ό ύπουρ-
  γός των Εξωτερικών κ.Μπον
  νέ εδέχθη χθές είς τό Καί ντ'
  Όρσαί τόν πρεσβευτήν τής
  ΓερμανΙας μετά τού όποΐου
  καί άντήλλαξε γνώμας επί
  τής διεθνοϋς καταστάσεως.
  Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΧΙΤΛΕΡ-ΧΕΝΛΑΊ'Ν
  Κατ' είδήσεις έκ Βερολΐνου
  ό άρχηγός των Σουδιτών κ.
  Χενλάϊν έφθασε χθές είς
  Μπερχτεσγκάντεν καί μετέβη
  ευθύς πρός συνάντησιν τοϋ
  Χίτλερ. Είς Μπερχτεσγκάντεν
  συνηντήθη μετά τοΟ στρατάρ·
  χου Γκαΐριγκ, δστις κατόπιν
  ανεχώρησε διά Βερολίνον.
  —Ό κ. Ράνσιμαν έσχε
  χθές έν Πραγα νέαν συνάντη
  σιν μετά τοΰ προέδρου τής
  Τσεχοσλοβακίας κ. Μπένες.
  Ή κατάστασις έν Τσεχοσλο-
  βακία φαΐνεται διακανονι-
  σθεΐσα. Αί σχέσεις Σουδιτών
  καί Πράγας όπωσδήποτε έπα-
  νακατεστάθησαν.
  Κατόπιν των άναγγελλομέ-
  νων παρά τοϋ ξένου τύπου
  περί λίαν προσεχών δηλώσε¬
  ων τοϋ Τσέχου προέδρου κ.
  Μπένες, εκυκλοφόρησεν επίση¬
  μον ανακοινωθέν διά τοΰ ό
  ποίου αγγέλλεται δτι είς ούδε-1
  μίαν δήλωσιν πρόκειται νά
  προβή ό πρόεδρος κ. Μπένες
  έφ' δσον τό σουδιτικόν δέν έ'·
  χει άκόμη διευθετηθή
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΜΗΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Σεπτεμβρίου
  (τηλεγραφικώς) —Χθές συνήλ¬
  θεν είς Ρώμην τό υπουργικόν
  συμβούλιον υπό την προεδρΐ
  αν τοΟ κ. Μουσολίνι Ήσχο
  ληθή μέ τα έσωτερικά _ ζητή
  ματα τής χώρας. Ιδίως έλαβε
  σοβαράς άποφάσεις διά την
  θέσιν των ξένων έν Ιταλία,
  έγκρΐναν διαφόρους σχετικοΰς
  νόμους προταθέντας υπό τού
  ύπουογοΰ των Έσωτερικών.
  —Αγγέλλεται έκ Λονδίνου
  δτι ό λόρδος Χάλιφαξ συνην¬
  τήθη χθές μετά τοΰ πρεσβευ
  τοΟ τής Κίνας έν Λονδίνφ. Ό
  δεύτερος έπέστησε την προσο
  χήν τού επί των ϋποχρεώ
  σεων των εύρωπαικών κρα
  των έναντι τής Κίνας βάσει
  τής υπαρχούσης συμβάσεως έν
  τή Κ Τ.Ε. ετόνισεν δτιθά άνα
  φέρητό ζήτημα τουτο είς την
  προσέχη συνέλευσιν τήςΚ.Τ.Ε.
  οπου ή Κίνα θ' άντιπροσωπευ
  θή διά των πρεσβευτών της
  έν Αγγλία, Γαλλία καΐ Βελ-
  γίω.
  Κατ' έγκύρους πληροφορί¬
  ας, επί των τελευταίων συναν
  τήσεων τοϋ Λιτβίνωφ μετά τοϋ
  πρεσβευτού τής Ίαπωνίας έν
  Μόσχα, οδτοι συνεφώνησαν
  διά τόν καταρτισμόν έπιτρο-
  πής έκ Ρώσσων καί Ίαπώνων
  οΐτινες θά μελετήσουν την έ
  πΐλυσιν τοϋ ζητήματος των
  συνόρων επί τής λΐμνης Κα-
  λάν
  —Ό λόρδος Πλύμουθ συν¬
  ηντήθη χθές μετά τοϋ πρε
  σβευτοθ τής Γαλλίας έν Λον
  δίνω μετά τού δποΐου έμελέ
  τησαν τόν τρόπον διά τοΟ ό
  ποίου θά εξέλθη ή έπιτροπή
  τής ούδετερότητος άπό την
  δυσχερή θέσιν την οποίαν έ
  δημιουργηθεν ή απάντησις τοΟ
  Φράνκο είς τό ζήτημα των έ
  θελοντών. Ούδεμία άξία λό
  γου απόφασις ελήφθη κατά
  την συνεργασίαν ταύτην.
  —Κατ' είδήσεις έκ ΛονδΙ-
  νου δέν διεψεύσθη μέχρι τής
  στιγμής ή είδησις δτι κατά
  τελευταίαν συνάντησιν τοΟ
  πρεσβευτού των Ηνωμένον
  Πολιτειών μετά τοΰ κ. Τσάμ¬
  περλαιν συνεζητήθη ή ούδετε-
  ρότης ή μή τής Άμερικής έν
  περιπτώσει νέας εύρωπαικής
  συρράξεως.
  Αι κρητικαί σουλτανίναι
  τήν
  ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΕΟΣ
  ΤΟΝ ΗΝΩΜΕΝΟΝ
  ΝΑ ΕΠΕΜΒΟΥΗ Ε(Σ
  ΜΕΤΑΣΤΑΟΜΕΥΣΙΣ ΜΟ
  ΑΘΗΝΑΙ * Σεπτεμβρίου (ταΰ
  άνταποκριτού μας).— Νυκτερΐναί ειδή.
  σεις έξ Ουασιγκτώνος άναφέρουν *
  τό αμερικανικόν ναυαρχείον διέ
  τήν μεταατάθμευβιν 4Ο μονάδων
  Τ)
  η μ
  στόλουτού Έίρηνικού είς τόν
  τικόν ωκεανόν.
  Ή μετακίνησις αυτή σηαειοΰται ώ.
  πρώτη πρακτική εκδήλωσις τού ένδια.
  φέροντος τής Αμερικήν διά την έξ£.
  λιξιν των έν Εύρώπη πραγμάτων.
  ΟΙ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΚΑΙ ΦΟΝ ΕΙ!
  ΟΕΟΡΟΥΝΤΑΙ ΑΔΙΑΑΛΛΚΤΟΙ
  ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΣΕΧΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).—Κατά πληροφορίας
  Βερολίνου, μέσω ξένης πηγής, '
  έκ
  ! των
  ς
  Χιτλερικών οί Γκ«(·
  Κατά πληροφορίας τοθΈλ|(καί 3 μ ναθλον) διά τάς κρη
  ληνος έν Λονδίνφ έμπορικοθΙ τικάς καί 40 μέχρι 64 διά τάς
  άκολούθου αί τελευταίαι έν πελοποννησιακας, είναι γενι-
  τεΰθεν καί έκ Πελοποννήσου
  προσφοραί σουλτανινών, ένι
  σχυθεϊσαι
  τιμάς τής
  άπό τάς υψηλάς
  σμυρναίκής άγο
  ρας καί άπό τάς έκ Γερμα νΐ
  άς είδήσεις περί καθορισμοθ
  των τιμών πωλήσεως είς τάς
  έκεϊ άγοράς πρός 41 μέχρι
  47 μάρκα τα 100 κιλά φόμπ
  κώς σταθερώτσται τιμώνται δέ
  ώς εξής:
  Νο 21 άπό 47)— μέχρι 48) —
  τσίφ, Νο 20 άπό 42)— μέχρι
  43)6, Νο 3 (μέτρια) άπό 36)—
  μέχρι 40)—, Νο 11 (ψηλά) ά¬
  πό 35)— μέχρι 37)—.
  Όσον άφορφ την σμυρναί-
  κήν αγοράν αί αύται πληρο
  φορίαι άναφέρουν δτι αυτή ή
  νοιξε προχθές άκόμη, εγένον¬
  το δέ πράξεις είς τιμάς άντι-
  στοιχούσας πρός 26]— μέχρι
  2613 διά τό Νο 7, 28]3 μέ·
  χρι 29)— διά τό Νο 8, 30)—
  διά τό Νο 9 καί 33)6 μέχρι
  36)— διά την ποιότητα Νο 10
  υπό τόν δρον φορτώσεως έν-
  τός τού μηνός Σεπτεμβρίου.
  λακτοι έναντι τού τσεχικοΰ προβλήμ.».
  Ι τος. Αμφότεροι κατά τάς υπαρχού¬
  σας πληροφορίας έτάχθησαν υπέρ μιάς
  ι αποφασιστικώς στάσεως τού Ράϊχ άκέ·
  ναντι των Τσέχων.
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΙΝ ΕΡΕΒΙΣΜΟΝ
  ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
  Ο ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΚΑΤΕΤΡΟΠΡΘΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ^ Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τής "Απω Άνατολής ότι ό ίαπωνικός
  στρατός προελαύνων πρός τοΰ Χανκό-
  ου, ευρέθη πρό μεγάλων καί έτοιμοπο-
  λέμων δυνάμεων των Κινέζων παρά
  των οποίων χαί κατετροπώθη.
  ΝΕΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑΡΧΗΣ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Ανέλαβε σήμερον
  τα καθήκοντά τού ό νέος προσωπάρχης
  τού ύπουργείου Στρατιωτικών συνταγ
  ματάρχης κ. Ζήρος.______
  ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).— Είς τό χωρίον Κο-
  ρώνη ό γέρων κτηματίας Παπαχειμώ·
  νας πάσχων έκ νευρασθενείας ετοποθέ¬
  τησαν είςτό στόμα τού φυαίγγιον δυνα-
  μίτιδος τό οποίον ακολούθως ήναψεν.
  Έκ τής έκρήξεως ό αύτόχειρ παρεμορ
  φώθη τελείως.
  ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟ ΧΘΕΣ
  ΠΤΩΣ1Σ ΤΩΝ ΘΕΡΜ0ΚΡΑίΙΩΝ:6ηοΧο^>ίβίω^ήαν^
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ
  ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
  Καθ' & πληροφορούμεθα, αΰρι
  όν αναχωρεί δι" Αθήνας ό άφι
  χθείς άπό προχθές διά την επι
  θεώρησιν τοΟ άεροδρομίου Ήρα
  κλείου δφυπουργός τής Άεροπο
  ρίας κ Οίκονομακος. Ό κ. Οι<ιο νομάίκοζ συνειργάσθη χθές επί πολύωρον μεΐά τού νομομηχανι κοθ κ. Καυγαλάκη καί των συνο δευόντων αυτόν μηχανικών τοθ ύπουργείου Άεροπορίας διά τό ζήτημα τής αποπερατώσεως των έγκαταστάσεων τού άεροδρομίου Ό κ. ΰφυπουργός άνέβαλε, τΐιθα νώτατα £ιά σήμερον την επι θεώρησιν τοθ άερολιμένος τής Έλούντας. ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΛΑΘΡΑΙΟΥ ΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ Παρά τοϋ ένταθθα τμήμα τος Ασφαλείας συνελήφθη σαν οί Α. Βασάλος, Ν. Μπα λασάκης, Ν. Μαγιάκης, Ν. Ν σόης καί Δ. Νισανάκης επ λαθρεμπορία σιγαροχάρτου.Ή κατασχεθεΐσα έπ' αυτών πό σότης άνέρχεται είς 17ΟΟΟ φυλλάδια σιγαροχάρτου άτινα καί παρεδόθησαν είς τό κα πνεργοστάσιον. ΟΙ συλληφθέν τες ΐιαρεπέμφθησαν άρμοδΐ ως. ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ Προσφερθείσης έλάσσονος τιμής διά την προσθήκην καί 2 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν άς).— Καθ' ά άνεκοίνω- ΑΘΗΝΑΙ ταποκριτού μας) σεν ή μετεωρολογική ύπηρεσία σημει- οΰται άπό σήμερον άνά τήν Έλλά- δα πτώβις των θερμοκρασιών. Η ΕΚΡΙΖΟΣΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΦΙΑΑΜΠΕΑΟΝ έντός τής εβδομάδος. ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου (τού άν- ταποκριτού μας).— Είς την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη άναγ- καστικός νόμος διά τοΰ όποίου επε¬ τράπη προαιρετιχώς ή έχρίζωσις των γνώσιντά τέκνα των θυματων δέ. πολέμου. Η ΣΙΒΙΤΑΝΙΑΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Δι' έγκυκλίου τού τό Τα¬ μείον Θυμάτων Πολέμου πρός άπαντα τα έν ταίς επαρχί¬ αις πσραρτήματα αύτοΟ κοι· νοποιεΐ άντΐτυπα όδηγιών περί είσαγωγη"ς μσθητών είς τήν ΣιβιτανΙδειον Σχολήν τε- χνών καί έπαγγελμάτων 'ινα εάν ένδιαφέρωνται λάβωσι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Άγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών άγορας τοθ Έμπορικοϋ και Βιομηχανικού Έττιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων προιόντων είχον χθές ώς ακολούθως Σταφίδες: Σουλτάν έξαιοετ. Σουλτανίναι α . Καραμπ. Ελεμέδες Ταχτάδες Υ· δ. ν, α'. 19.- 18- 17.— 16- 15.— 8- 17.50 16 50 12.- Υ Σταφίδες μαύραι 7- 8.- " Ελαια 3-5ο Πυρηνέλαια Έλαιοπυρήναι Σάπωνβς: Λευκοί α β' Πυρηνελαίου δρ. ΜουργελαΙου α' β' Οϊνοι: Αρ/,ανών μίστ Μαλεβυζίου Δίκταμος ήμ Σΐτος Κριθή Βρώμη Βΐκος Μέταξα Κουκούλια 25.80 17.- 120 17. Γ0 16 50 15 - 14.- 15- 14- 45- 6.— 80.— 8.— 550 530 5- 550.- 130- ΠΑΡΕΔΟΘΗ Ο ΕΚ ΤΩΝ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΦΑΤΟΣ Καθ' α επισήμως ανεκοινώθη παρουσιάσθη αυθορμήτως καί πά ρεδόθη ό έκ των στρατιωτικών ήγετών τής στάσεως των Χανί ών υποστράτηγος έν άποστρατεία Καφατος. ΑΘΗΝΑ,ί 2 Σεπΐεμβρίου (τοΰ άν. ταποκριτοΰ ' μας). —. Τηλεγραφοΰν έκ τού έξωτερικοΰ ότι ή μεγάλη κίνηβις στρατευμάεων κατά τα γερμανικά γυμνά σία δημιουργεΐ άνησυχητικόν ερεθι- σμόν έν Τσεχοσλοβακίας καί άλλνς εΰ· ρωπαϊκάς χώρας. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ Δι' τ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΛΕΞΙΝ ^ ΑΘΗΝΑΙ » Σεπτεμβρίου (τοθ άνταποκριτού 'μας).— Έκ Παρισίων «αί Λονδίνου έπαναλαμβάνετχι ότι τ τ» <ΓίΙΟυρ· λ&υταία λέξις διά την λύσιν τοΰ τ«· «?ν.τ *»«? ϊμ£ας έγ χ6*ο° ^«ομένει 8ίς ,όν Γερμανόνκχγ· κρινεται ή ελευθέρα Ιξαγωγή νω κελλάριαν κ. Χίτλερ. πών σταφυλών επί καταθέσει χρη Ι _____________ ________ ματικής ή τραπεζίτικής έγγυήσι ------------"~----------------------------" ως 25 ό)ο επί τής άξίας τοθ έμ πορεύματο; έντός δύο ημερών' απότη-ς προσαγωγής τής σχετιχής αδείας τής Τραπέζης τής Έλλά οος καί τοΰ τιμολογίοο δεόντως θεωρημένου παρά τής αρμοδίας | έπιτροπής Έ άξία τοο έμπορεύ ματος πρός ύπολογισμάν τής έγγυ ησεως καθίρίζεται κατά σιν τοΰ οίχείου Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΝ ΕΙΣ την κρί ι είς Ικαστον τμήμα. Είς Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν ρακλείου θά εϊσαχθοθν 50 ρενες. ΔΩΡΕΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Έπικειμένου τοϋ έορτα σμοΰ τής παγκοσμίου ημέρας των ζώων, όρισθέντος διά την 4ην Αύγούστου, ή έταιρεΐα προστασίσς των ζώων άπηύθυ νέ πρός τούς Νομάρχας θερ μόν έγγραφον δι' ου πσρακα λεΐ αύτούς νά μεριμνήσουν διά την διάδοσιν μεταξΰ των άγροτικών ιδία πληθυσμών τοΟ αίσθήματος συμπαθείας πρός τα ζώα. ΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Προχθές τό άπόγευμα συ¬ νήλθεν είς σύσκεψιν τό Διοικ. Συμβούλιον τοΟ Ταμείου Έ- φέδρων ΝομοΟ Χανίων πρός λήψιν διαφόρων άποψάσεων καί έγκρισιν των γενομένων λήξαντα μήνα Άυγουστον δημοπρασιών άκινήτων τοθ γεννήσεις, 40 θάνατοι Ταμείου, Ι γάμοι. τελώνου, βάσει των στοιχείων τα όποΐα προσάγει ό έξαγωγεύς. Η ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Καθ' ά πληροφορούμεθα |χ σχειιχής άνακοινώσεως τοϋ κ ΰπουργςθ τής ΙΙαιδεΕας, διά τό αρχόμενον σχολικόν Ιτος θά εί σαχθοθν είς τάς Παιδαγωγιχάς άνά 50 σπουδασταί τήν 'Η ν ? ΑΘΗΝΑΙ » Σεπτεμβρίου (τού ανταποκριτοΰ μας.— Πληροφορίαι έξ Αιγυπτου άναφέρουν ότι θά αποσταλή εκείθεν ίθαγενής στρατός πρός φρούρη¬ σιν των συνόρων Παλαιστίνης καί Αι¬ γυπτου. Ό κ. Γεώργ. Φωτάκης όφθαλ- ματρος κατέθηκεν είς μνήμη τη; σεβαστήςαύτοθ μητρός 6? ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ Είς τό ληξιαρχεΐον Ί- κλείου εδηλώθησαν κατά τόν 100 Καί 25 ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΕΝΛΑΪΝ - ΧΙΤΛΕΡ; , ΑΘΗΝΑΙ » Σεπτεμβρίου (τοΰ ανταποκριτοΰ μας)—Νεώτεραι πληρο¬ φορίαι άναφέρουν ότι δέν είνε απίθανον να ανακοινωθώσι σήμερον~αί ληφθεϊβ*ε άποφάσεις κατά τήν συνάντησιν των Χίτλερ καί Χενλάϊν διά τήν ρύθμισιν τού τσεχοσλοβακικού. ΣΦΟΔΡΑΙ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΙ ΕΙΣΤΗΝ ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ ΙΣΠΑΝΙΑ « Σεπτεμβρίου (τού ) ό , ΑΘΗΝΑΙ άνταποκριτού ς ς τό Πρακτορείον Χαβάς τελευταίας πληροφορίας, υπέρ τα μέτωπ» τής Ισπανίας συνάπτονται σχεδόν αυνεχώς κατα τό τελευταίον είκοσιτετράωρον αερομαχίαι εις τάς οποίας αμφότεροι οί αντίπαλοι επιδεικνύουν πρωτοφ*νέί πείσμα. Αι απώλειαι είναι σημαντικ»· καί δια τας δύο παρατάξει^.