96232

Αριθμός τεύχους

4955

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

4/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  'Αμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνοί > 8
  ή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΙΤΑΙΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  Ι τόν
  3γής, ι
  Λν οί Γ«|
  »ύντβ.{ ΐ^ί)
  * «ροβλήμ,
  *ν υπέρ μκ
  * Ι»*ϊχίι
  >ίου
  ■γραφοθ» β
  γάλη ήψ,
  .ανιχϊ ιψ
  ικόν έρΛ
  αίλλος ι»
  ΙΝ Β
  βρίου
  ιιν τοϋ 1(|
  ρμανόν «Ι
  ΑΙ ΓΕΟΡΓΙΚΑΙΕΚΘΕΣΕΙΣ
  ΚΑΙΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ
  Μετ' ολίγας ημέρας θ' α¬
  νοίξη ή μεγάλη Διεθνής "Εκ
  θέσις τής θεσσαλονίκης. Καί
  ή έκθεσις αυτή, είς την ο¬
  ποίαν συμμετέχουν καί πλεΐ
  στα κράτη, τόσον τής Βαλ-
  κανικής όσον καί τής Εύ-
  ρώπης καί αλλων Ήπείρων,
  θ' αποτελέση τβν καθρέπτην
  τής οικονομικάς, τής δημι-
  ουργικής έν γένει δραστηρι¬
  ότητος τής χώρας. Άπό τής
  απόψεως δέ αυτής ή έκθεσις
  τής πρωτευούσης τής Βορεί-
  ου Ελλάδος προσφέρει άνε-
  κτιμήτους υπηρεσίας είς την
  εθνικήν βίκονομίαν. Διότι
  αποτελεί τό καλύτερον μέ¬
  σον διαφημίσεως των έθνι-
  κών προϊοντων. 'Αλλ' έκτός
  τής μεγάλης Διεθνοΰς Εκθέ¬
  σεως τής θεσσαλονίκης, ή
  Βόρειος Ελλάς όργανώνει
  καί άλλας μικροτέρας εκθέ¬
  σει; είς τάς διαφόρους πό¬
  λεις της, χαί Ιδίως γεωργι-
  κάς έκθέσεις. Καί καθώς αη-
  μειούν έφημερίδες των Α¬
  θηνών ή έπιτυχία των έκ-
  θέαεων αυτών είνε πάντοτε
  μεγάλη. Άκόμη δέ μέγα·
  λυτέρα άποδεικνύεται ή ώ-
  φελιμότης καί ή πρακτική
  άξία των. Καί είνε φυσικόν
  τουτο.
  Αί γεωργικαί καί κτηνο-
  τροφικαί έκθέσεις συγκεν-
  τρώνουν έκτός των δειγμά-
  των τής παραγωγής τής έλ-
  ληνικής γής καί πλήθος έ-
  πισκεπτών. Καί Ιδίως έπισκε-
  πτων έκ των έπαρχιών. Καί
  οί επισκέπται αύτοί, βλέπουν
  είς τάς προθήκας των έκθέ-
  σεων τα προϊόντα τού μ©·
  χθου καί τής όλοχρονίου
  εργασίας των. Βλέπουν τάς
  προόδους πού έχουν συντε¬
  λεσθή χάρις είς αύτούς τούς
  ίδίους, χάρις είς την έργα-
  τικότητά των. Καί φιλοτι-
  μοΰνται νά έργασθοΰν μέ
  περισσότερον άκόμη ζήλον
  διά νά επιτύχουν μεγαλυτέ¬
  ρας άποδόσεις είς ποσότητα
  καί καλυτέρας είς ποιότητα.
  Έπειτα έκεΐ βλέπουν έκτε
  θειμένα διάφορα γεωργικά
  έργαλϊΐα, χρήσιμα διά την
  επιστημονικήν καλλιέργει¬
  αν της γής των, βλέπουν στα
  τιστικάς καί παραστατικούς
  πίνακας της παραγωγής, μαν
  θάνουν πώς νά καλλιεργοΰν
  καλυτέρα την γήν καί νά
  περιποιοϋνται καί νά έξευ·
  γενίζουν τα προϊόντα των.
  Καί ετσι, χάρις είς τάς έκθέ-
  σεις αύτάς διαφημίζονται
  άφ' ενός τα προϊόντα των
  άγροτών καί ευρίσκουν εύ
  κολωτερον καταναλωτάς καί
  άφ' ετέρου διδάσκονται καί
  οί'γεωργοί καί οί κτηνοτρό-
  φοι πλείστα οσα χρησιμα
  πράγματα καί μανθάνουν
  πώς νά έκτελοϋν καλυτέ¬
  ρα τό έργον των καί νά βελ
  τιώνουν την παραγωγήν των.
  Αύτά, είπομεν, γίνονται
  είς την Βόρειον Έλλάδα,
  είς την Μακεδονίαν καί την
  Θράκην. Οά είμποροΰσαν
  δέ ασφαλώς νά γίνουν καί
  είς τόν τόπον μας. Τό Ρέ¬
  θυμνον εΐχε κάμει άλλοτε
  την αρχήν.
  Εΐχε όργανώσει γεωργο-
  κτηνοτροφικήν έκθεσιν πού
  εσημείωσεν άρκετήν επιτυ¬
  χίαν. Οά ειμπορούσε φρο¬
  νούμεν νά μονιμοποιήση τόν
  θεσμόν αυτόν. Καί ή πόλις
  μας, έπίσης, θά ήτο δυνατόν
  νά όργανώση μίαν Παγκρή
  τιον Γεωργοκτηνοτροφικήν
  Έκθεσιν ή όποία νά γίνεται
  κάθε φθινόπωρον. Έχει
  άφθονα καί έκλεκτά γεωρ
  γικά καί κτηνοτροφικά προ¬
  ϊόντα. Έπειτα την εποχήν
  αύτην συμπίπτει καί ή συγ
  κομιδή των άμπελουργικών
  προΐόντων καί ή τουριστι
  κή περίοδος κατά την ο¬
  ποίαν χιλιάδες ξένων έξ ό¬
  λω ν των σημείων τής γής,
  μάς- ^επισκέπτωνται. Καί μία
  έκθεσις καλώς ωργανωμένη,
  θά εΐχε τεραστία όφέλη.
  Ρίπτομεν την Ιδέαν τής όρ
  γανώσεώς της. Οί άρμόδιοι
  πιστεύομεν ότι θά θελήσουν
  νά την μελετήσουν.
  Την πρωτοβουλίαν βεβαία
  θά πρέπει νά την άναλά-
  βουν αί γεωργικαί όργανώ-
  σεις καί υπηρεσίαι, τό Γεωρ-
  γικόν Έπιμελητήόρ*ον καί οί
  συνεταιρισμοί έν συνεργασία
  καί μέ τόν Δήμον. Αί το¬
  πικαί αρχαί, ό κ. Νομάρχης
  καδώς καί ό κ. Γενικός Δι-
  οικητής θά ένισχΰσουν ασφα¬
  λώς μίαν τοιαύτην προσπά¬
  θειαν. Καί ή κυβέρνησις θά
  δώση την έγκρισιν της κα)
  θά θέση την έκθεσιν υπό
  την προστασίαν της. Τό ίδι¬
  ον αλλωστε έπραξε καί ώς
  πρός τάς γεωργικάς έκθέαεις
  τής Μακεδονίας »αί Θράκης
  τάς οποίας περιέβαλε μέ ο
  λην την συνδρομήν καί την
  στοργήν της.
  Ο
  Ι.
  εγπάρχουν άξιωματικοί άε-
  ροπόροι των οποίων τα όνό-
  ματα είναι συνδεδεμένα μέ
  την Ιστορίαν τής έλληνικής
  πολεμικής άεροπορίας. Καί με
  ταξύ των αξιωματικών αυ¬
  τών εξαιρετικήν δλως θέσιν
  κατέχει καί ό σημερινάς ύφυ
  πουργός τής'Αεροπορίας στρα
  τηγός κ. ΟΙκονομάκος. Είς
  την «Ιστορίαν τής Ελληνικάς
  Άεροπορίσς» πού έγράφη επί
  τή βάσει των επισήμων άρ·
  χεΐων, τό δνομα τοθ κ. ΟΙκο
  νομάκου συναντάτσι παντοθ
  καί ή έξιστόρησις τής πολεμι¬
  κής τού δράσεώς καταλαμβά-
  νει σελίδας ολοκλήρους.
  Κατά τόν'παγκόσμιον πόλε¬
  μον απετέλεσε στέλεχος τής
  περιφήμου έλληνογαλλικής μοί
  ρας ύπ' αριθ. 531 είς τόν το-
  μέα τής Γευγελής— Α' Σειρά,
  λοβών μέρος είς δλας τάς έ
  νεργηθεΐσας έπιθέσεις πρός δι
  όρρηξιν τοϋ μετώπου, ύπηρέτη
  σεν ακολούθως είς την μοίραν
  534 ώς ύπασπιστής τοΟΓάλλου
  διοικητοθ της συμμετέσχε δέ
  καί τής είς Ούκρανίαν ίκστρα
  τεΐας δπου έδρασε κατά των
  μπολσεβίκων ώς διώκτης άε
  ροπόρος.
  Κατόπιν, είς τόν έν Μικρα-
  σ(α άγώνα, ώς ύπολοχαγός
  Διοικητής Μοιρών, άεροπλά
  νων διώξεως καί παρατηρή-
  σεως, ανέπτυξεν εξαιρετικήν
  δράσιν, πολλάκις δέ έπέστρε
  ψεν άπό τάς έπιχειρήσεις μέ
  διάτρητα τα πτερά τοθ άερο-
  πλάνου άπό τάς έχθρικάς
  σφαΐρας.
  Είς την μάχην διά την κα¬
  τάληψιν τοϋ Σόμα, ό κ. Οίκο-
  νομάκος μαζί μέ τόν Τζερά-
  χην λαμβάνουν μέρος καί παί
  ζουν άποφασιστικόν ρόλον.
  Τό άεροπλάνον τοϋ Τζεράχη
  κατερρΐφθη καί αύτάς ευρεν
  οικτρόν θάνατον. Ό κ. ΟΙκο
  νομάκος δμως άφοθ έσυνέχι
  σε τόν άγώνα πολυβολών τόν
  εχθρόν καί άφοθ επέτυχε τόν
  σκοπόν τού επέστρεψε σώος
  Αργότερον, ό κ. ΟΙκονομδ
  κος διετάχθη νά βομβαρδΐση
  τό αεροδρόμιον τοϋ Έσκή Σε-
  χήρ. Καί πράγματι εξετέλεσε
  μέ ηρωϊσμόν την διαταγήν αύ
  την. Ό βομβαρδισμός υπήρξε
  τόσον έπιτυχής, ώστε βόμβσι
  τινές έξερραγησαν έντός τοϋ
  τριγώνου τοθ σχηματιζομέ-
  νου υπό των άεροπλάνων.Έν
  εχθρικόν άεροπλάνον απεπει¬
  ν' άνυψωθρ, βληθέν δ¬
  μως κατερρίφθη άμέσως. Άρ-1
  γότερσ, δταν κατελήφθη τό
  Έσκή Σεχήρ, ό κ. Οίκονομά·
  κος ώς πολιτισμένος άξιωμα-
  τικός καί άνθρωπος, απέδω¬
  κε τόν όφειλόμενον σεβασμόν
  είς τόν τάφον τοθ Τούρκου ά-
  εροπόρου. Κατά την Μικρασι¬
  ατικήν έπίσης ύποχώρησιν, ή
  δράσις τοθ κ. Οίκονομάκου
  υπήρξεν έξαιρετική. "Επί κε¬
  φαλής μοίρας άεροπλάνων—
  δλα τα άλλα άεροπλάνα εί¬
  χον διαταχθή νά ύποχωρή-
  σουν είς Σμύρνην—τής οποί¬
  ας τα πληρώματα είχον όνο-
  μαστικώς ορισθή υπό τής στρα
  τιάς καί άπετελοθντο έκ των
  κ. κ. άεροπόρων — χειριστών,
  Οίκονομάκου, Ζαΐμη καί Μά-
  ρακα καί των παρατηρητήν
  Κοζυράκη καί Κουρουφάκου,
  εκάλυπτε την ύποχώρησιν τής
  στρατιάς,συνέτεινε δέ σπουδαΐ
  ως διά συνεχών βολών είς την
  επιβράδυνσιν τής προελάσεως
  τοθ έχθροϋ καί εσωσε μέγα-
  λα τμήματα τοΰ ύποχωροϋν·
  τος στρατοϋ μας. Καί μένει
  ίστορικός ό ρόλος τόν οποίον
  διεδραμάτισεν κατά τάς κρι¬
  σίμους έκεΐνας ημέρας, ή υπό
  τόν κ. Οίκονομάκον άεροπο-
  ρική' μοΐρα. Ό κ. Οίκονομά-
  κος καί οί λοιποί άξιωματικοί
  εξετέλεσαν τό καθήκον των.
  Μέ την τόλμην καί τόν ηρωϊ¬
  σμόν των, έδωκαν τό λαμπρό
  τερον παράδειγμα μαχητικό
  τητος καί αύταπαρνήσεως.
  Άλλ' ό κ. Οίκονομάκος δέν
  είνε μόνον ό άριστος άξιωμα-
  τικός, ό πολεμιστής, ό τολμη·
  ρός χειριστής τοθ άεροπλά·
  νού. Απεδείχθη έπίσης καί ό
  ίκανώτατος ύφυπουργός καί
  συνεργάτης τοϋ σημεριναί)
  κυβερνήτου. Ώς ύφυπουργός
  τής Άεροπορίας, έχει νά επι¬
  δείξη έργον όμολογουμένοας
  τεράστιον.Άναδιωργάνωσε τό
  σώμα. Ειργάσθη διά την ενί¬
  σχυσιν τοθ άεροπορικοΰ μας
  στόλου καί την οργάνωσιν έν
  γένει τής άεροπορικής Αμύ¬
  νης. Καί έξακολουθεΐ νά έρ·
  γάζεται καί νά μοχθή.
  Άπό προχθές, τόν φιλοξε·
  νεϊ ή πόλις μας. ΤΗλθεν έδώ
  διά νά έπιθεωρήοη. τό αερο¬
  δρόμιον τής Ν. Άλικαρνασοΰ,
  νά δώση όδηγΐας καί έντολάς
  καί νά μεριμνήση, διά την τα
  χυτέραν αποπεράτωσιν τού.
  Διότι ό κ. Οίκονομάκος δέν
  έργάζεται διά την ενίσχυσιν
  τής πολεμικής άεροπορίας μό¬
  νον. 'Ενδιαφέρεται ζωηρώς
  καί μοχθεΐ καί διά την ανά¬
  πτυξιν τής πολιτικής άεροπο
  ρίας. Άξιος συνεργάτης τοϋ
  Κυβερνήτου άφιερώνει δλας
  τού τάς δημιουργικάς δυνά¬
  μεις είς την υπηρεσίαν τής πά
  τρίδος καί την πρόοδον τής
  χώρας.
  ΟΠΟ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒ.Η
  της στό λιμενοβραχίονα. Ήταν
  γαλήνιο βρά5υ μέ τα φδτα των
  σταφυλάδικων γραμμή καΐ την κί
  νησι των πληρωμάτων είτε στό
  μουράγιο, είτε στήν κουβέρτα, στδ
  μισοσκόταδο. Εδίδετο δ φυσικός
  τόνος στή φυσιογνωμία τοθ Αίγ
  πτίου. Σ-ημ,ΐρο παρακολουθώντας
  τόν ξένο μέ τόν βαθύχρωμο ποδή
  ρη μανδύα, εχω την έντύπωσι δτι
  είνε περισσότερον έξειλιγμένος.
  Ή κελεμπία δίδει τό ήθογραφικό
  χρώμα πού θυμίζει πάλι άράπικο
  τραγουδι καί τό χορό κάποιας
  Φατμάς σέ κανένα μακρυνό άντρον
  τοθ παλαιοθ Κα'ίρου. Μετά τό
  χρωμα δμως έρχεται τδ Οφος:
  Ό Αίγύπτιος ξεκοκκΕζοντας
  τδ κομπολόϊ τού καΐ περπατών
  τας στητός, Ιχει μεγαλοπρεπεία,
  κράτει ϊσω;, μόνο, την οίκο
  νομική τού δύναμι ώς πλαίσιο
  τοθ ΰφους αύτοθ. ΝομΕζεις δτι δ
  Βρεττανικός λέων πού σκιάζει
  την Αϊγυπτο μέ την φιλελεύθερη
  προστασΕα τού, είνε σχετικός μέ
  τό Οφος τοθ ξένου μας. "Επειτα ή
  ξεχωριστή έσωτερικότης τού πά
  ρουαιάζεται εκδηλή στό καλοπρο
  αίρετο μάτι τού: Ή πρόθεσί τού
  νά κρίνη τόν τόπο μέ τόν δποϊο
  συνεργάζεται μέ 2λο τδ μέτρο τής
  εύνοΕας, άλλά καί τής γενικωτέ¬
  ρας, πειδ άνεπτυγμένης κριτικής,
  είνε προφανής.
  ΟΕ Αίγύπτιοι πού μας έπισκέ
  πτονται κάθε χρόνο μοιάζουν
  πράγματι μέ άποδημητικά που
  λιά. ΠοικΕλλουν τή μονότονο ζωή
  μας, σάν είδος άνθρώπινα χελιδδ
  ια. Μδς φέρνουν τόν χαιρετισμδ
  τής χώρας τοθ Νείλου μέ τα
  παλάτια τής Γεζίρας καί τή φλο
  γερή πνοή τής έρήμου. Συγχρό
  νως μάς φέρνουν τή συνείδησι
  δχι απλώς την έμποροβιομηχανι-
  *ή. 'Υπάρχει κάποια εύγένεια
  στούς Αίγυπτίους τοθ είκοστοΰ
  αιώνος. "Εχουν τοποθετηθή πειά
  -<ς«1 αύτοί μέσα στόν οίκουμενικδ πολιτισμό, τόν πολιτισμό έκεΐνο πού άντιμετωπΕζει μέ προσοχή τή γενική πρόοδο άλλά καί μέ συμπάθεια τή θέσι τοθ άνθρώπου μέσα στίς κοινωνίες. Έξ άλλου δ Αίγύπτιος διατηρεϊ συγγένεια μέ τόν Έλληνα. Καΐ λόγφ πνευμα τικών δεσμών αίώνων καϊ λόγφ ου νεργασΕας είς πολλά πεδία τής δημιουργικής ζωής. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ Ό Λενορμάν δέν έτοποθέτησε βεβαία άδικαιολόγητα τδν «ΐσκ τοθ κακοθ» είς την Άφρικήν. Ή άποπνικτική άτμοσφαΐρα τής έρή¬ μου είνε ίνα κι' Ινα κάποτε διά νά πάρη τό κακό αύτό—ίνα κα- κό πού προέρχεται κατ' ευθείαν άπό τίς αίσθήσεις—την πειό συγ κεκριμένη μορφή τού. Ώστόσο δ Αίγύητιος πού φιγουράρει άπό τινος είς την πόλιν μας, δέν ένθυ μίζει μόνον τόν «Σιμούν». Πά ρουσιάζει καί άλλα στοιχεΐα, έξ Ισου ένδιαφέροντα. —Μ' άρέσει αύτό τό σαρκί τοθ Άράπη... Νομίζω πώς βρίσκομα στδ λιμάνι τής Άλεξανδρείας, 8 πως μιά φορά, καί τ' άκούω άπό τδ κατάστρωμα τοθ έπιβατικοθ πού σαλπάρει, σάν τελευταία κραυγή μέσα στήν νύκτα, ήδονής καί ά· πελπισίας. "Ετσι καθώρισε τα πράγματα πέρυσι ή πρόπερσυ ϊνας συμπολί· Πεταχτά σημειωματο ΟΙ ΝΕΟΙ Θλιμμένη στρατιά άγγέ λων. Θαρρώ δτι ότι αύτάς ό χαρακτηρισμός θά ήταν ό καταλληλότερος γιά τή σημε ρινή νεότητα. Τα τραγικά πηδήματα τόσων νέων μέ τό πρώτο άντίκρυσμα τής ζω ής, στό βάραθρο τοθ θανά τού, τό μαρτυροθν. Οί ά μπελοφιλόσοφοι είρωνεύονται την φύγη αυτή καί τίς άπό πειρες τής φυγής άπ' τή ζωή μ' έπίδειξι έλαφροΟ δσο κι' εύθηνοϋ πνεύματος. Καί οί άνθρωποι τοθ «παλσιοϋ κα λοΟ καιροθ» δέν βρίσκουν παρά έλαττώματα, άναίδεια καί περΐφρόνησι πρός δλα καί πρός την έργασία καί πρός την ίεραρχία, είς τούς σημερινούς ^νέους. Κανεΐς δ μως άπό τούς κυρίους αύ τούς δέν κάθισε ποτέ νά σκεφθή σοβαρά τή θέσι καί τα προβλήματα τής νέας γε νεάς. Κανεΐς δέν στάθηκε ν ακούση τούς καημούς της, Κανεΐς δέν θέλησε νά έ ρευνήστι τίς βαθύτερες αίτίες πού δημιουργοθν αυτή την ψυχικήν άνωμαλία, την άγω νία, την τραγικήν άναζήτησι τής φυγής, τή βαθειά μελαγ χολία, τόν κλονισμό τής πί¬ στεως πρός τή ζωή. Καί δμως είνε Μνα τεράστιο πρόβλημα, πού θάπρεπε άντί νά τό βλέ πωμε μέ σαρκασμό ή μέ όρ γή νά τό μελετήσωμε μέ πε ρίσκεψι καί προσοχή. Άς μή ξεχνοθμεν άλλωστε δτι την εύθύνη γιά τή θέσι τής νεό τητος την φέρνομεν εμείς οί ϊδιοι. ΟΙ νέοι είνε τα θύματα των σφαλμάτων πού διέπρα ξαν οί μεγάλοι. Είναι τα έξι λαστήρια θύματα των άμαρ 'Εκδρομικά. Είς την άλλην Έλλάδα, αί σιδηροδρομικαί εταιρείαι κα- θιέρωσαν εύθηνά έκδρομικά είσιτήρισ, πράγμα τό οποίον συνέτεινε τα μέγιστα είς την ανάπτυξιν τοθ έσωτερικοΰ τουρισμοΟ καί είς την έξά- πλωσιν τής φυσιολατρείας. Τώοα ώς πληροφορούμεθα με· λετάται τό δυνατόν τής κα- θιερώσεως έκδρομικών είσιτη- ρΐων καί υπό των άκτοπλοϊ- κων έταιρειών διά νά δημιουρ¬ γηθή τουριστική κίνησις καΐ είς τα νησιά Ή ίδέα είναι θαυμασία Δέν θά ήμποροΟ- σεν δμως άραγε νά καθιερω- θοθν εύθηνά έκδρομικά είσι- τήρια τα Σαββατοκύριακα καί υπό των λεωφορείων; Νομίζο¬ μεν δτι τό ζήτημα θά Ιπρεπε νά μελετηθή υπό των κοινών διευθύνσεων. Κρήτη δέν συγκαταλέγεται με ταξΰ των συκοπαρανωγών δι- αμερισμάτων Καί δμως ή συ κή, εύδοκιμεΐ είς την νήσόν μας δπως καί δλα γενικώς τα καρποφόρα δένδρσ. Καί θά έ- πρεπε ν' αρχίση καί έδώ έν- τατική ή καλλιέργειά της. Τα σύκα. Είς δέκα πέντε έκατομμύ- ρια οκάδας ύπολογίζεται ή έ- φετεινή παραγωγή των ξηρών σύκων. Έκ τής έξαγωγής των δέ θά είσρεύση άφθονον συ- νάλλαγμα είς την χώραν καί θά κερδίσουν πολλά καί οί καλλιεργηταί των καί ή έθνι- κή οίκονομία. Δυστυχώς ή τιών δλων των αίώνων τής ανθρωπίνης ίστορίας. Αίώνων πόλεμοι, έμφύλιοι σπαραγμοί, οίκονομικές άναστατώσεις καί βαθειές κρίσεις, υλικές, ήθικές καί πνευματικές, ενα αίματο βαμμένο παρελθόν σκεπάζουν μέ τούς κατινούς των κ«1 πι^ έζει μέ τούς έφιάλτες τού τούς νέους πού διψοθν φώς, χαρά, τό φώς καί τή χαρά τής ζωής. "Ετσι μέσα στίς ψυχές καί στίς σκέψεις των γίνεται μία άπεγνωσμένη πάλη. Πά λεύει τό παρελθόν μέ τό πά ρόν καί τό μέλλον. Τό παρελ θόν άμύνεται. Δέν έννοεΐ νά υποχωρήση. Καί ή πάλη αυτή, χωρίς άποτέλεσμα καί άπόδο σι, φέρνει την κούρασι καί δή μιουργεΐ την άπογοήτευσι, την άπαισιοδοξία χαΐ τόν κλο νισμό. Χρόνια τώρα, άπ' τόν καιρό πού Ιπαψεν ό πόλεμος στά χαρακώματα καί μρτα φέρθηκε στή ζωή, συνρχίζεται αυτή ή Ιστορία. Άλλοό σέ πολλές χώρες περισσότερο πό λιτισμένες οί νέοι ένίκησαν. Κι' έδώ οί νέοι θά νίκη σουν ασφαλώς ό αγώνας ήρχισε. Πολύ σύντομα θά παύσουν ν' άποτελοθν θλιμ¬ μένη στρατιά καί θά γΐ νούν κατακτητές τής χα- ραύμενης ζωής. Μά πρέπει νά τούς βοηθήσωμε σ' αύ τό. Πρέπει νά τούς άνοί ξωμεν έλεύθερο τό δρόμο. Νά δυναμώσωμε τα φτερά τής φαντασΐας των. Νά το νώσωμε την πίστι των πρός τή ζωή. Ν' αφήσωμεν ελευ¬ θέρα τα αίσθήματά των ν' άπλωθοθν στούς νέους κό σμους. Ή ζωή είναι δική των. Άνήκει σ' αύτούς. Καί ή ζωή δέν είναι τίποτε τό στατικό, τό άμετάβλητο. Ή ζωή καί οί ίδέες γι' αυτήν άλλάσσουν μέ τό πέρασμα τοθ χρόνου. Χρόνος καί ζωή προχωροθν μαζί στόν ϊδιο δρόμο. Κι' δσοι πιστεύουν στή ζωή καί στά θέλγητρά της αύτοι καί κατανικοθν τό πά ρελθόν, αύτοι άπαλλάσσον ται άπ' τή θανατερήν άγω νία πού γεννδί ή αντίδρασις τού καίκατακτοόν τό μέλλον. Καί ύψώνονται κυρίαρχοι τής χαράς. Γιατί μονάχα ή πί στι φέρνει τή νίκη. Κι' αυτή την πίστι πρέπει νά καλλιερ γήσωμε στίς ψυχές των νέων. Πίστι στόν έαυτό τους. Πί στι στό σύνολο. Πίστι σέ ίδα νιχά. Πίστι στήν άξία τής ζωής. Γιατί μονάχα ή φλό | γα τής πίστεως · φωτίζει τό δρόμο τοθ καθήκοντος κα 1 τής επιτυχίας... ν ΑΙ φυλακαί. Διά την αποπεράτωσιν των φυλακών Νέας Άλικαρνα- σοθ, άπαιτεΐται άκόμη έργα- σία τής οποίας ή δατιάνη ύ- πολογίζεταν είς έ"ν έκατομ- μύριον δραχμάς. "Εχει Βμως παρασχεθή ή ύπόσχεσις δτι καΐ ή πίστωσις αυτή θά δοθή ώστε αί φυλακαί νά έτοιμα- σθοΰν τό συντομώτερον. Ε(μ· ποροθμεν λοιπόν νά πιστεύ¬ ωμεν δτι ταχέως θά λήξη ή υπόθεσις αυτή καί δτι χά¬ ρις είς την δραστηριότητα τής σημερινής Κυβερνήσεως θ' ά παλλαγή συντόμως ή πόλις μας άπό την άθλιότητα των λεγομένων Κάτω φυλακών είς τόν χώρον των οποίων κα θώς καί είς τόν χώρον τής παλαιάς νομαρχίας, θά δημι ουργηθή £να θαυμάσιον πάρ κον. Καΐ ό Μασταμπάς. Άπό ημερών ήρχισεν ή εξυ¬ πηρέτησις τής συγκοινωνίας τής πόλεως καί των συνοικι σμών Άγίου Ιωάννου καί Φορτέτσας διά νέων θαυμα σίων άπό πάσης απόψεως λεωφορείων. "Ετσι τα ώραΐα αύτά προάστεια σημειώνουν εξαιρετικήν κίνησιν. Έλπίζο μέν δτι ταχέως θά τεθοθν παρόμοια λεωφορεΐα είς κίνη σιν διά την εξυπηρέτησιν καί των προάστειον Άτσαλένι- ου καί Μασταμπά. Έορταί. Ή πόλις μας έφιλοξένησε πάλιν τάς ημέρας αύτάς εκα¬ τοντάδας ξένων πού έξεκίνη- σαν άπό τα πέρατα τοθ κό- σμου διά νά επισκεφθούν τό Μουσείον καΐ τάς αρχαιότη¬ τάς τής Μινωϊκής Κρήτης καί ν' άποθαυμάσουν τα λείψανα τοθ ύπερόχου Κρητικομινωϊ- κοθ πολιτισμοθ. "Ολοι δμως αύτοί οί ξένοι, ήλθον, έμειναν ολίγας ώρας καί άπήλθον. Θά πρέπει λοιτιόν νά σκεφθωμεν πώς θά κατορθώσωμεν νά κρατώμεν δσον τό δυνατόν πε ρισσότερον τούς ξένους αύ¬ τούς. Ό καλύτερος δέ τρόπος διά την επιτυχίαν τοθ σκοποθ αύτοθ θά ήτο, ή δημιουργία ύλικοθ πολιτισμοθ άφ' ενός δ¬ πως ετόνισεν καΐ ό κ. Νικο- λούδης, καί ή οργάνωσις τού- ριστικής περιόδου μέ εορτάς καί άναπαραστάσεις άρχαίων τελετών καί έθίμων. Μία δέ θαυμασία έορτή, θά ήτο καί ή έορτή τοθ τρύγου την εποχήν αυτήν. Η αύροανή έπέτειος. Αυριον θά έορτάση τό 43ον Σύνταγμα τοθ νομοθ μας την πολεμικήν τού επέτειον. Ή έφε- τεινή δέ έορτή θά προσλάδη δ¬ λως έξαιρετικώς επίσημον χαρα- κτήρα. Τα καταστήματα θά κλεί αουν κατά τάς ώρας τής τελετής καί ή συμμετοχή κόσμου θά είναι μεγάλη. Ό στρατός καί δ λαός θ' άποδώσουν τόν δφειλόμε νόν φόρον τιμής χαί σεβασμοθ πρός τούς ήρωας νεκρούς τΛ 43ου Συντάγματος πού έπεσαν μαχόμενοι είς τα πολεμικά πε δία διά" την δόξαν καί τό με¬ γαλείον τής χώρας.^ Τα γηροκομεϊα. Ή Κυβέρνησις, καθώ; άναφέ- ρουν αί έξ Αθηνών πληροφορίαι απεφάσισε, συνεχίζουσα την κοι¬ νωνικήν πολιτικήν της, ν' άναδι- οργανώση καί νά ενισχύση τα γη ροκομεΐα τής χώρας άρχίζουαα ά¬ πό τό Γηροκομείον τοθ Πειραιώς. Καί ή απόφασις αυτή ηκούσθη μέ ανακούφισιν. Τα γηρατεϊα δικαι- οθνται δχι μόνον τοθ σεβχσμοΰ, άλλά καΐ τής στοργής μας. Καΐ πολϋ περισσότερον βί^αια τα γη· ρκτιΐα που διέρχονται έν πινία>
  ■ .ί
  ι 141
  11 ίι!ι
  ΘΕΜΜΗΤΜ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμε
  ρον τό κινηματογραφικόν άρι-
  στούργημα: «Ό Δόκτωρ Έπαμει·
  νώνδας·.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ»-Σήμε¬
  ρον 6 άνατολΐτικος Κολοσσός
  •Άλή Μπαμπάς». Μέ τόν Έντυ
  Καντώρ
  Την Δευτέραν «Τίγρις της Βεγ-
  γάλης».
  ΜΙΝΩΑ —Σήμερον ώρα 2 μ. μ
  «Πρωταθλητής μέ τό στανιό» κα
  τεριοδεία κ. Μεταζα.
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυοανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  —»
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  /ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ·:
  Σήμερον ώρα 10 μ. μ. (
  ακριβώς:
  Ο
  ΕΠΑΜΕΙΝΟΗΔΙί!
  ΑΥΡΙΟΝ:
  ΤΟ
  ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
  Πρωταγωνιστοϋν 4 κο-
  ρυφαΐβι τής
  ΚΟΜΕΝΤΙ ΦΡΑΝ.ΑΙΖ:
  ΡΑΙΙΚΙΥ, ΑΠΕΡΙτΙ,
  ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΡΟΖΕ,
  ΤΑΝΙΝ ΚΡΙΣΠΕΝ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  ΕΧΟΑΙΚΑΙΟ-
  ΜΑΝΑΖΗΣΟ
  'Η τελευταία δραματι-
  κή δπμιουργία τής ύπέ-
  ΣΥΛΒΪΑΣ ΣΙΝΔΕΥ'
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  ίναντι Αγ. Τίτου
  ΈκπαιδευβεΙς είς Παρισί¬
  ους αναλαμβάνη οιανδήποτε
  Θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
  στέματβς ιοΰλίτιΟΌς, καχβσμί-
  ας) συμφωνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν της επιστήμας.
  Έπίβης όδοντβστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ-
  λων— κορώνες έκ πορσελάνης.
  Έπαναφορά τελείως άνώδυ
  νος των στρεβλοφυών οδόν¬
  των είς την κανονικήν αυτών
  Θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Μαγαζείον
  είς την πλατείαν Αεμπλετζίδικα
  (όδδ Ά) Πλ
  (4δός Άγιοστεφανιτδν)
  παοά τφ
  Πληρο
  Μαοίί
  50ον
  Γονατΐσμένη χατά την παλαιά
  μόδα, στήν αϊθουσα των προγό-
  νων της, ή μαρχησία Γιορισάκα
  Ιπαιζε «κοτό»
  VI
  * Την επομένην έβδομάδ», & Ζάν
  Φρανσουά Φέλτζ είχε τελειώσει τό
  πορτραίτο τής μαρκησίας Γιορι
  σάκα, ή όποία δέν παρέλειψε την
  εύκαιρί'ϊ νά προσκαλέση την μίσ
  σες Χόκλευ νά πάη «χωρΐς καμ¬
  μίαν επισημοτάτα, νά πάρη §να
  φλυτζάνι τσάι σιήν βίλλα τοθ λό
  φού των Πελαργών, καί νά θαυ
  μάση τό ώραϊο Ιργο τοΰ μαίτρ,
  πρίν τα πάρη, στό θωρηκτό τού,
  ό μαρκήσ:ος Γιορισάκα»
  Ή μίσσες Χόκλυ έδέχθηκε την
  πρόσκλησι. Απεφάσισε νά πάη
  συνοδευομένη άπό τάν ίδιο τάν
  μαίτρ καί θέλησε νά τούς συνο·)
  δεύση καί ή μίς Έλσα Βάν, ή
  άναγνιίπτριά της.
  —Δέν παίρνετε καί τόν Λύγκα
  τίν Ρωμαΐο,—έρώτησεν ό Φέλτζ
  δταν ϋφευγαν άπό τό «'Υαεούλτ»
  —Είσθε κωμικός!— απήντησεν
  ή μίσσες Χόκλεύ.
  Ήταν 1η Μαίου. Παρά τίς β-
  νησυχητικές είδήσεις πού άνέ-
  γραφε' κάθε πριοΐ ή «Ναγκασά-
  χη ΙΙρές», οί έΊι' αδεία Ίάπωνες
  άξιωματικοί 2έν είχαν λάβει άκό
  μη την διαταγήν νά συγκεντρω
  θοΰν στό Σασεμπό.
  Ό μαρκήσιος Γιορισάκα υπο-
  δέχθηκε τούς ξένους τού στήν
  πόρτα τοΰ κήπου. Φοροθσε δπω;
  πάντοτε, την μαύρη μέ τα χρυσά
  γαλόνια στολή τού. Ή μίσσες
  Χόχλευ, προδΐατεθειμένη ευνοικά,
  έκαμε την παρατήρηαι πώ; δέν
  δπήρχε καμμιά διαφορά μεταξύ
  αυτής καί τής στολής των άξΐω
  ματικών τοΰ αμερικανικόν ναυτι
  κοθ. Ό μαρκήσιος Γιορισάκα έ
  δήλωσε πώς αύτό τα πράγμα τόν
  κάνει νά ύπερηφανεύεταί.
  Στή βίλλα", τα σαλόνι Λουδοβί¬
  κου χν*ε^Χίν έορτάσιμη 5ψι. Τα
  βάζα των Σεβρών ήσαν γεμ&τα
  λουλούδια, καί τό καβαλέττο στό
  οποίον ήτανε τοποθετημένος ό πί
  ναξ, ήταν ντραπαρισμένο κομψά
  μέ σατέν λίμπερτυ 'Η μαρκησία
  Μιτσβΰχο, μέ δαντελλένιο φόρε
  μα, όποκλίθηκε μπροστά ατήν Ι
  π.σκέπτριά της£καί γιά νά την
  τιμήση περισσότερο δέν μιλοΰσε
  παρά μόνο άγγλικά.
  —Ό μαίτρ θά μέ συγχωρήση
  γιά την σημερινή μου άπιστία
  πρό; την ώραία γαλλική γλώσ
  σα. Είμαι βμως βεβαία πώς στό
  «'Υσεοΰλτ» καί ό ϊδιος, Ιχει την
  εύγένεια νά μιλη δπως σείς, κυ
  ρία!
  Γοητευμένη, ή μ'σίες Χόκλευ,
  δέν έφείσθη ουτε έπαίνων, οΰτε
  κομπλιμέντων. Πραγματικώς ή
  μαρκησία Γιορισάκα ήΐαν γόησ
  σα! Κ«1 πόσο χαριτωμένη καί
  πόσο κομψή καί πόσο μορφωμέ
  νη! Οί παληοί λαοί τής Εύρώ
  πης περιορίζουν τίς γυναΐκές των
  σέ άσχολίες άσήμαντες ή στό σπί
  τι. Άλλά τα νέα έθνη Ιχουν ά" λ
  λες ίδέες καί αλλες φιλοδοξίβς
  (συνεχίζεται)
  Μετά μιάς ημέρας
  διαμονήν εις τό ύπαιθρον.
  είς την Ααιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
  ΚΟΙΜΩΙΊΙΚη
  Άπό πολϋ πρωΐ σήμερα, έκάμα-
  τε σπόρ, ττεράσατε μιά ζωή πλή¬
  ρη δραστηριότητος είς τό ύπαι¬
  θρον. Είς τό βουνό, έκάματε δύ
  σκολες άναβάσεις. Είς την εξο¬
  χήν, έπεριπατήσατε επί πολϋ άνα
  μεσα είς τούς άνρούς. Είς την θά·
  λασσςτ, τα μπάνια, ή κωπηλασία,
  τό ψάρευμα σάς άπησχόλησαν δ
  λη την ήμερα. Άλλά, τό βράδυ,
  έπιθΐΜεΐτε να είσθε «άν μπωτέ»
  διά την έσπερίδα ή τό χορό. 'Ε
  πανερχομένη λοιπόν είς το σπίτι
  διεπιστωσοτε δτι τό νερό τής θα¬
  λάσσας άπεχρωμότισε τα μαλλιά
  σας, δτι ό ήιος £καψε τό πρόσω
  πό σας Καί διαθέτετε ολίγα μό¬
  νον λετιτά τής ώοας διά την τού
  αλέττα σας: χρησιμοποιήσετε γιά
  νά έπανορθώσετε τίς μικρές αύ·
  τές ζημίες την εξής μέθοδον:
  —Ό ήλιος εκαψε τό πρόσω-
  πό σας.
  Λυπάσθε βλέποντας τό πρόσω¬
  πον σας κόκκινον καί έξογκωμέ
  νο' άλλά καθησυχάσετε- είνε δυ¬
  νατόν, γιά όλίγες ώρες, νά έλατ-
  τώσετε αισθήτα αυτή την άτυχία.
  Πλυθήτε έν πρώτοις μέ χυαόν αγ
  γουριών Αιετά δέκα λεπτά, σκου-
  πίσετε έλαψοα τό πρόσωπό σας
  μ' ε"να λεπτό μαντήλι. 'Ετΐιθέσετε
  κατόπιν ένα άσπράδι αύγοϋ πολύ
  καλά κτυπηιιένο, καί κρατήσετέ
  το ενα τέταρτο τής ώρας επι τοΰ
  προσώπου Άφαιρέσετε το μέ ρο·
  δόνερο, καί προτοΰ νά πουδραρι
  σθήτε, βρέζετε έκ νέου τό δέρμα
  σας μέ γάλα ή μέ κρέμα άγγου·
  ριών. θά ένεργήσετε κατά τόν Ι
  διο τρόπο διά τό ντεκολτέ κα'ι
  τούς βραχίονας σας.
  "Εάν τό δέρμα σας είνε έκ φύ·
  θάΧασσα,ό «ρ«
  513βν
  Ό
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Στέλιος Ν Φλ
  σάτης είδικός μελισσοκόμος ' δΓι
  Βαγγελιώ Η. Στιανούδη ήΡΡ0:Βς
  νίσθησαν. θερμά συγχρη
  Β.
  Γύρω στήν πόλι.
  ρον Δια να τού αποοωσετε την —συγκατετέθη νά ίκανοποιή
  μαλακότητά τού καί Μνα ώραϊο ση. μίαν άλλην παράκλησί
  βελουτέ, διαλύσετε έ"να κίτρινο της. 'Η Μαρία—Άντουνέττσ κ°
  αύγοϋ μέ μιά κουταΧιά λάβι. Ά- έζήτησε μελανη κα1 χσρτί γιά τη
  πλωσετε αυτό τό μιγμα επι τού Χ α ι
  προσώπου σας. Άφήσετε νά άπο· να ΥΡσΨΠ
  ζηρανθή καί π>υθήτε κατόπιν μέ Άπό τό βάθος τής
  ^Αχ διά
  -Οί καιροσκόποι
  ί
  στ
  ς αυτής —
  ή θ
  καί νέαν ποχράτασιν τοΰ
  τραγι- θέρους.
  να ι —Καί ίσως—Ισως δέν εΐχαν
  —"Εάν τό θαλάσσιο νερό ά- στείλη λίγες τελευταίας λέ ( ι1°Ληξάσης ώς γνωστόν τής
  πεχρωμάτισε τα μαλλιά σας. ζ£ιζ σ> έκείνους πού ένδιε ηαγΟρευτικής ττεριόδου τής ά
  φέροντο γιά την τύχη της
  νερό άρκετά ζεοτό
  κης της μοναξιάς ήθελε
  „τό^πάν^σ^ν^ΓμποΏ^ Ό δεσμοφύλαξ τής εφερε, δ,τι
  τό κεφάλι τ6 θαλάσσιο νερό άπό έζήτησε καί ένώ οί πρώτες
  θ έ ό ήλ Μδ ί α άΐ τής αύγής περνοΟ
  τα καγκελα το0
  της, ή Μαρία-Αν-
  τουανέττα ήρχισε νά γράφη.
  κοινοϋ μέ τόν ήλιο, Μδωσαν είς τα άκτΐνες
  μαλλιά σας ένα κόκκινο _χρώμα
  " ίσως δέν σας άρέσει Ξεπλύ- .. Λ
  λοιπόν, έν πρώτοις τα μαλ- κεΛ,Μου
  είας.
  —Τα Ιχθυοπωλεΐά
  μας ιΐαρου.
  λιά σας μέσα είς μία λεκάνη νε¬
  ρό ολίγον χλιαρό μέ μιά κουτα-
  λιά τοΰ γλυκοΰ βόρακα. "Έπειτα
  Μία
  φλόγα
  εάν είσθε ξανθή κάνετε Μνα δεύ
  τερο ξέπλυμα μέ ένα δυνατό ά1 Υμ
  φέψημα άιτό χαμομήλι. "Εάν είσθε , δέποτε
  λή ' έ δ
  μυστηριώδης
  φωτίζει τό τελευταϊο αύτό
  τής καταδίκου. Ού
  ή Μαρία Άντουανέτ
  φεψημα ατο χαμομηΛ,ι. ι^αν Λΐυοε ««-■·».·.- ·, . ._,-._ . ...____._.
  μελαχοοινή. μ' ένα δυνατό άφέψη- τα συνεκέντρωσε τάς σκέψεις
  της μέ τόσην δύναμιν, μέ
  πόροι τόσην διαύγειαν, δσον είς
  μα άπο καρυδόφυλλα
  — "Εάν διεστάλησαν οί
  τοΰ δέρματός σας.
  Πώς να συγκρατήσετε τό μακι-
  γιάζ επάνω είς μίαν έπιδερμίδα
  τής δΐΐοίας οί πόαοι διεστάλησαν
  από την ζέστη, 'Ετοιμάσετε ένα
  νερό με πίτουρα πολυ πυκνό Είς
  ενα -ηοτήρι άπό αΰτό τό νερό,
  προσθέσετε τόν χυμό μισοθ λεμο-
  νιοΰ. Πλύνετε την έπιδερμίδα σας
  μέ αϋτό τό μΐγμα καί άφήσετε νά
  στεννώση επί μισή ώρα. "Επειτα,
  πλυθήτε μέ δροσερό νερό καί θαυ
  μάσετε το λεπτό σας δέρμα1
  π Ντιστβγκέ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό ήμρ
  ή δίδεται πρός καλλιέργειαν μέ
  συμφέροντας δρους λαχανόκηπος
  δέκα στρεμμάτων μέ σπίτι διά
  τόν κηπουρόν, τελείας ποτιστι
  κάς έγκαταστάσεις καί όρνιθοτρο
  φεϊον Πληροφορίαι παρά τω στρα
  τηγω κ. Κατεχάκη καθ3 εκάστην
  7—8 μ. μ
  ΛΛΛ/ν-»
  «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άπογευματινή ώρα 7 1)2 μ. μ. εσπερινή ώρα 10 μ.μ.
  ΚΑΤΑΘΕΣΗ!*
  ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
  ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖίΚΗΣ ΕΡΓΑΣΪΑΣ"
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝΩ
  ©ΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ
  ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■««^■■■βββ■■■■■
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  αύτό τό άποχαιρετιστήριον
  πρός την Έλισάβετ, φύλακα
  των παιδιών της.
  Τα σχεδόν άρρενωπά χά
  ρσκτηριστικά αύτοΰ τοθ γράμ-
  ματος πού έγράφη επάνω
  σ' δνα άθλιο τραπεζάκι τής
  φυλακής, είνε θετικά, καί
  περισσότερον ούσιαστικά άπό
  δλα έκεΐνα πού έ'φευγσν ά
  πό τό χρυσό γραφεϊο τού
  Τριανόν. Ή γλώσσα είνε
  άγνή, τό αϊσθημα άμεσον.
  Είνε ώσάν νά έσχίζοντο δλα
  τα σύννεφα τής ανησυχίας,
  λόγω τής έσωτερικής τρικυ
  μίας. Γράφει λοιπόν ή Μα-
  ρία-Άντουανέττα:
  «Σέ σας άδελφή μου γρά-
  φω γιά τελευταία φορά Κα
  τεδικάσθην δχι είς άτιμωτι
  κόν θάνατον—αύτός ό θάνα
  τος έπιφυλάσσετσι διά τούς
  έγκληματίας—άλλά νά μετα
  βώ πρός συνάντησιν τοθ ά·
  δελφοϋ σας.
  «Άθώα όπως καί αύτός,
  έλπΐζω νά έπιδείξω την ιδίαν
  μέ αυτόν αξιοπρέπειαν την
  τελευταίαν στιγμήν τοθ βίου
  μου. Εΐμαι ήΌ-υχη, όπως εί
  νέ κανείς δταν ή συνείδη
  σίς τού είνε ήρεμη. Θλίβο
  μαι βαθύτατα πού έγκατα
  λείπω τα πτωχά παιδία
  μου.
  (συνεχίζεται)
  ΠρκκτοριΙον
  ΛΙΝΛΡΔΛΚΗ
  Τηλ*». 4— ιι
  κ
  ι ■■■■«■ ■·>■«■■■■·
  ■■■■■■■
  ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑΣ μ* ΐ»ν "Εντυ Κάντωρ |
  ΕΤΑΙΡΙΛ ΕΛΑΗΝΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΔΟΟΟΙΕΙΟΥ
  ΚΑΙ ΚΑΑΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΑΘΗΝΑΙ
  ΚΥΝΗΓΟΙ
  Προτιματε τα προιόντα τ^ς Έταιρείας τοϋ Έλ·
  ληνικοϋ ΠυριτοδοποιεΙου καί Καλυκοποιείου εφάμιλ¬
  λα των καλλιτέρων Εΰρωπαίκών.
  ΠΥΡΙΤΙΣ ΑΚΑΠΝΟΣ «Ά ρ τ ε μ ι ς» «Ί δ ε ά λ»
  ΠΥΡΙΤΊΣ ΜΑΥΡΗ «Έ ξ τ ρ α», «ΚΡΡ», «ΚΚ»
  ΦΥΣΙΓΠΑ ΚΥΝΗΠΟΥ καλ. 12 καΐ καλ. 16 μέ'πυ-
  ρίτιδα άκαπνον καΐ μαύρην
  ΚΑΛΥΚΑΣ ΚΥΝΗΠΟΥ μέ καψύλια φερμέ 6 45
  ΚΑΨΥΛ1Α Νο 6.45 — 5 45 — Αγγλίας
  ΣΚΑΠΑ—ΦΥΣΙΓΠΑ πολεμικά καί περιστρόφων.
  "Απαντα είς έξαιρετικάς ποιότητος καί τιμάς.
  Ζητήσατέ τα είς δλα τα όπλοπωλεϊα.
  «ΑΛΜΛ»
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΑΝΑΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μύρωνος Γιαννακάκη χατοίχου
  Καμάρων Πυργιωτίσσης.
  Κατά
  ΐ 1) Γεωργίου Μιχ. Νεονάχη,
  ως τελευταίου ύπερθεματισΐοθ,
  καί 2) Κωνσταντίνου Άντ. Σημαΐ
  άκη ώς όφειλέτου, κατοίκων ω¬
  σαύτως Καμάρων
  ^ Τη έπισπεύσει μου έξεποιήθη
  εν δημοσίφ άναγκαστικω πλειστη-
  ριασμψ ενώπιον τοθ έν Βόρροις
  ί^ρεύοντος^ Συμβολαιογράφου Μοι¬
  ρών κ. Έμμαν. Κωνιωτάκη την
  15 Σεπτεμβρίου 1935 τό 1)4 έξ
  άδιανεμήτου των έ τομένων άκινή
  των χτημάτων χειμένων είς την
  κτηματικήν περιφέρειαν τοθ χω
  ριου Καμάραις Πυργ[ωτίσσηί, τοθ
  τέωςΔήμου Τυμπαχίου χαί Είρη
  νοδιχειακής περιφερείας Μοιρών
  ήτοι 1) Αγροϋ ποτιστικοθ κειμέ
  νού ιΙς θέσιν Άχλάδα εκτάσεως
  ενός μουζου(5ίου μέ 2 ελαιόδεν¬
  δρα συνορ. χτήμασι Κωνσταντί¬
  νου θεοχ. Ντισμπιράκη, Νικολ.
  Ιιανναχάκη, Ίιοάνν. θεοδωράχη
  καίδρόμφ 2) ΆγροΟ κειμένου
  είς θέσιν Ανεμοχορθιά εκτάσεως
  οκτω οκάδων σπόρου συνορ χτ«-
  ΐιασι Κωνσταντίνου θεοχαράκη ή
  Ντισμπιράκη, χ«ί Μιχαήλ ΙΙα'
  παδουράκη 2) 'Α^^φ^
  είς την αυτήν ώς *νω θέσιν Ά-
  νεμοχορθιά εκτάσεως όκτώ (8) ο¬
  κάδων σπόρου μέ δύο άγρουλί-
  δούς, συνορ. χτήμΛσι ^
  πεοχ. Λτισμπιράκη
  Στεφανάκη, χαί 4)
  νης έντός τοθ χωρίου
  κατά την συνοικίαν
  σίασαν χθές καΐ προχθές άρκετήν
  κίνησιν.
  —Ύπήρχε άλλως τε καί ίκε;
  σχετική άφθονία καΐ άρκετή ηοι-
  κιλία ψαοιών.
  —Άληθινή εύλογΐα θεοΰ είς χά
  θηράματα της τρεχούσης κυνηγε.
  τικής περιόδου
  — ΟΊ λαγοΐ τουλάχιστον χθές έ.
  κομίζοντο μέ αυτοκίνητον.
  —Διά νά γίνουν άνάρπαστοι ά
  λά καί διά νά τονώσουν τόν ζή.
  λον των έρασιτεχνών πρό παντός
  τής κυνηγεσίας, διά τάς έξορμή
  σεις τής σήμερον Ήρχισε βλέπε
  τε μέ τόσους καί τόσους. Λαγοθς,
  (γράφε καλούς οίωνούς) τό ή
  γιον!
  — Καθώς πληροφορούμεθα θά
  συνεχίση άπό 1ης Όκτωβρίου τα
  μαθήματά της, διά τό 2ον τώρα
  Ιτος, ή έξωσχολική «Μανδολινά
  τα Ηρακλείου».
  —Ή δποίο: τέλει, ώς γνωστόν,
  υπό την προστασίαν τής «Αθηναι
  κης» καΐ ΰπΑ την διεύθυνσιν τοθ
  κ. Χουρμουζίου,
  —"Εττίσης θά επαναλάβη τώ μα
  θήματά της άπό 15ης Όκτωβρίου
  καί ή «Χορφδία "Ηρακλείου·.
  —Καΐ τα δύο αύτά υουσικά σώ
  ματα θά τταρουσιασθοϋν εφέτος
  μέ αρτίαν δσον τό δυνατόν κατάρ
  τισιν καί θά δώσουν νέαν ζωήν
  είς την έν τ{) πόλει μουσικήν κίνη
  σιν.
  —Καί χθές οί άφιχθέντες διά
  τής «Ελλάδος» περιηγηταί £5ο
  σαν ιδιαιτέραν κίνησιν είς την πό
  λίν υας.
  —Άπό βαθείσς πρωΐας άκόμη
  τα αυτοκίνητον ήρχισαν νά τούς
  παραλαμβάνουν διά νά τούς μετα
  φέρουν είς Κνωσόν.
  —Έκ παραλλήλου άλλοι δμι·
  λοι ξένων έξ αμφοτέρων των Φύ
  λων πείΐήρχοντο μέχρι μεσημβρΐ
  άς καΐ πέραν τάς όδούς.
  — Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλ·
  λεται σήμερον διά τελευταίαν φο
  ράν ή έλληνική ταινία ό «Δόκτωρ
  'Επαμεινώνδας».
  —Αυριον τό ίδιον κινηματοθέα
  τρον προβάλλει μίαν εξαιρετικήν
  κΐληματογραφικήν δημιουργίαν, τό
  φίλμ. «Τό^παιδί τοϋ έρωτος».
  —Είς τόν «Άπόλλωνα» έπανα
  λαμβάνεται διά τελευταίαν φο
  ράν ό «Άλή Μπαμπάς». Έκτός
  προγράμματος προβάλλεται όλό
  κλήρος ή περιοδεία άνά την Πε
  λοπόννησον τοϋ ΠρωθυπουογοΟ κ
  Ιω. Μεταξά, όμιλοθσκ έλληνι·
  στί.
  έ Ρέκορηρ
  —Ή «Χαρά των Παιδιών».
  Εκυκλοφόρησεν είς τάς έπαρ
  χίας διά τοΰ Πραχτορείου των έ
  Φημερίδων τής Έταιρίας Έλληνι
  κου Τύπου τό 4Ιον τεϋχος τού
  15θημέρου παιδικοΰ περιοδικόν·
  «Ή Χαρά των Παιδιών», πολύχρω
  μο, μέ παραμύθια καί διηγήματα
  καί γενικώς διασκεδσστική καί
  μορφωτική ϋλη γιά μικρά παιδία.
  σέτι τό έκπλειστηρίασμα τοθτοκαί
  τοι παρήλθεν ή νόμιμος πρός
  τούτο προθεσμία, άπά τής τελέ-
  σεως τοθ πλειστηριασμοθ.
  Διά ταύτα
  Μέ την ρ"ητήν επιφύλαξιν παν-
  ή οννορ. χτήμασι ^τ
  Ντισμπιράκη, ή θ
  ρωνος Θβοχ.
  τωνίου Σημαΐάκη χαί £ό .
  τίνα χαί κατεκυρώθησαν έπ' δνό-
  άντί
  4:50.
  Έπειδή 6
  τος ετέρου δικαιώματές μου έκθέ
  τω είς δημόσιον αναγκαστικόν
  άναιτλειστηριασμόν τα ανωτέρω ά-
  ναφερόμενα χαί περιγραφόμενα α
  κίνητα κτήματα, ατινακατάσχωδιά
  τοθ παρόντος μου, πρός είσπραξιν
  τής έχ δραχ. 16,840,40 μέχρι τής
  έπιταγής (12)7)1933) άπαιτήαίώς
  μου των έκτοτε τόκων χαί έξόδων
  «ύτής, στηριζομένης επί τής 6π'
  άριθμ. 1766 τοθ 1933 όριστιχής
  χαί τελεσιδίχου αποφάσεως τοθ
  Πρωτοδικείου Ηρακλείου, νομί¬
  μως κεκηρυγμένης εκτελεστής,
  χαί επί τής έπ' εκτελέση ταύτης
  κοινοποιηθείσης 6πό χρονολ 12
  Ιουλίου 1933 έπιταγής μου.
  Ό άναπλειστηριασμός των χτη·
  μάτων τούτων γενησεται την 23
  8)βρίου 1938 ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον
  τοθ έν Βόρροις έδρεύοντος Συμ)
  γράφου Μοιρών χ. Εμμανουήλ
  Κωνιωτάχη ή τοθ νομίμου αύτοθ
  άναπληρωτοθ χαί έν τώ έν Βόρ¬
  ροις Πυργιωτίσσης χειμένφ Δη¬
  μοσίφ Γραφείω τού, δπου καί 8-
  τεκαλοθνται οί πλειοδοτήσοντΐς.
  Άρμόδιος δικαστιχός χλητήρ
  ένεργησάτω τα νίμιμα, δημοσι-
  ευθήτω δέ τό παρόν διά τής
  ένταθθα εκδιδομένης εφημερίδος
  «Ανάρθωσις».
  Έν Ηρακλείω τή 1η Σιπχια-
  βρίου 1938.
  Ό τιληρεξ. διχηγίρΟς χοί} ιηί.
  σπ.ύδοντος χαί παραγγέλλοντος.
  Μιχ*ήλ Ά. Μκνικσοάχιις
  ΑΠΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί Άθλιοι.
  391ον
  Καθ* εσπέραν εξήρχετο άπό μιάς τρύπας, 8-
  που επέστρεψε την αύγήν, πρό τής ημέρας. ΠοΟ
  δέ έκειτο αυτή ή τρύπσ; Ουδείς έγΐνωσκε. Καί έν
  τώ σκότει αυτώ τής νυκτός, έν τώ ψηλαφητώ σκό
  τει, ουνδιαλεγόμενος μετά των συναιτΐων' τού,
  εΐχε τα νώτα πρός αύτούς έστραμμένα. Ώνομάζε
  το τωόνη Ψοφιδς; δχι. Αύτός έλεγεν, «Όνομά
  ζομαι Νάρωτφς». "Αν αΐφνιδίως εφέρετο λύ·
  χνος τις ενώπιον τού, ούτος έφόρει ευθύς προ
  σωπΐδα. Ήτο δέ καί έγγαστρΐμυθος· διό καί ό
  Ζαμπετάκης έλεγε περί αύτοθ. «Ό Ψοφιάς είνε
  νυχτοπατιναδα μέ δυό φωναΐς». Ό Ψοφιδς ήτον
  άμυδρός, τρόμος καΐ φόβος περιπλανώμενος. Ου¬
  δείς ήτο βέβαιος άν αύτός εΐχε φωνήν, διότι ή
  γαστήρ τού έλάλει συνεχέστερον ή το στόμα
  τού" ουδείς ήτο βέβι_·ιος άν αύτός εΐχε πρόσω
  πον άνθρώπου' διότι ουδείς ποτε είδεν άλλο,
  είμή τό προσωπεΐόν τού. "Εγίνετο άφαντος
  ώς καπνός· αί έμψανΐοεις τού ήσαν έξοδοι έκ
  τής γής.
  Άλλη άποτρόπαιος ύπαρξις ό Παρνασσός. Ό
  Παρνασσός ήτο σχεδόν παιδίον δχι εΤι εΐκοσαε-
  τής· εύάρεστον πρόσωπον χεΐλη ώς δύο κερά
  σία" ώραΐα μέλαινα κόμη' είς τούς οφθαλμούς
  τού ή χάρις τοϋ έαρος· άλλ' εΐχε πάσαν μο
  χθηρΐαν, κοί έρρεπε πρός δλα τα κακουργήμα-
  τα. Ή πέψις τοϋ κακοϋ τοΟ έφερεν όρεξιν
  πρός πάν ΰ,τι χείριστον. ΤΗτο χαμίνιον κατελθόν
  είς την έσχάτην φαυλότητα. Έράσμιος δμως' θη
  λυπρεπής, εΰχσρις, εύθυτενής καί άμα μαλθακός,
  καί μέχρι θηριωδΐας ώμός. Εΐχε τόν γϋρον τοϋ
  πΐλου τού άνυψωμένον άριστερόθεν, ίνα μένη
  τόπος είς τόν εκείθεν λόφον τής κόμης τού. Ό έ-
  πενδύτης τού ήτο κατεσκευασμένος επί τό κομ-
  ψότερον, άλλ' εΐχε τόν χνοθν τετριμμένον. "Εβλε
  πες τόν Παρνασσόν, καί έ'βλεπες αύτόχρημα
  ζωγραφΐαν άπεικονΐζουσαν τόν έπικρατοθντα συρ
  μόν, άλλ' έν ταύτώ καί άνέγ,ειαν καί άνθρωπο-
  κτονΐαν. Όλων δέ των κακουργημάτων τοΟ έφή·
  βου νεανΐου τούτου άφορμή ήτο ό περί τό στολί-
  ζεσθαι πόθος.
  Ή πρώτη γριζίς, ήτις τοθ είχεν είπη. «Εΐ·
  σαι εΰμορφος», ένεσιάλαξεν είς την καρδίαν
  τού τόν μέλανα ρύπον καί τόν Άβελ μετέβαλεν
  είς Κόϊν. Βλέπων εαυτόν εύειδή, ηθέλησε νά εί
  νέ καί κομψάς· πρώτη κομψότης λοιπόν είνε ή
  όκνηρΐα' ή 6' όκνηοΐα τοθ πτωχοθ είνε τό Ιγ-
  κλημσ. "Ολίγοι άλιτήριοι ήσαν ώς ό Παρνασ¬
  σός έπΐφοβοι. Δεκαοκταετής είχεν ήδη οπίσω
  τού πλήθος πτωμάτων. Ούκ ολίγοι δισβάται Εκειν
  το είς την οκιάν τοΟ άθλΐου τούτου, τάς χεί¬
  ρας έχοντες τεταμένας καί την δψιν έντός αίμα-
  τώδους τέλμστος.
  Ώρσιότατα κομμωτισμένος, μυρωμένος, την ό-
  σφύν λεπτός καί εΰχαρις, τα ίσχϊα γυναικώδης, την
  προτομήν ώς Πρώσσος άξιωματικός, έγεΐρων πε
  ρί αυτόν τα θαυμαστικά έπιφωνήματα των γυναι
  καρΐων είς τοΰς περιπάτους, έπιτηδειότατος είς τό
  δένειν τόν λαιμοδέτην έν χάριτι, καί είς μέν
  τόν θύλακα τοό έπενδύτου τού έχων κεκρυμμένον
  ρόπαλόν τι μικρόν έκ μειάλλου, είς δέ την
  κομβιοδόχην Εν άνθος πάντοτε" τοιοϋτος ήτον 6
  καταχθόνιος ούτος Νάρκισσος.
  (συνεχ(ζεται)
  Αι* έκείνους ποΰ δέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΔΙΑΡΚΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ
  Β'
  Πρίν άπό λίγα χρόνια
  έπικρατοΰσεν ή αντίληψις δ:ι
  I-
  πειτα άπό τα τριάντα τό πρόσω
  πό τοΰ άνθρώπου μεταβάλλεται
  γιατί άποτυπώνονται επάνω ζοί
  τα ίχνη των άναποφεύκτων πικρι
  ών καί απογοητεύσεως τής ζω*}ς.
  Ή αντίληψίς αυτή δμως, μολονότι
  είνε βαθειά ριζωμένη στή λαϊκή
  ψυχή, είνε σφαλερή Έ Ιπιστήμη
  στηριζομένη σέ άυφαλή δεδομέ
  να, ευρήκεν έτιΐ τέλους γιατί τό
  άνθρώπινο πρόσωπο δλονέν χει
  ροτερεύει καθώς περνοθν τα
  χρόνια. Ή ήθική κατάστασις, ό
  χαρακτήρας καί Τό πεπρωμένον
  | των διαφόρων άτόμων δέν παί·
  ζουν κανένα ρόλο. Τό άνθρώπινο
  πρόσωπο άλλάζει απλώς γιατί έ-
  ξακολουθεϊ ν' αυξάνη στά διάφο·
  ρα μέρη πού τό άποτελοΰν, έ*ωί
  τα τελευταία χρόνια τής ζωής Ή
  1 αύξησις, δπω; κακώς νομίζεται,
  δέν σχαματα σέ μιά ώρισμένη ή-
  ' λικία. Τα αύτ,ιά, επί παραδείγμα
  τι, ποτέ δέν σταματοθν σ' έ"να μέ
  γεθος. Διεπιστώθη ·άτΐό την επι
  στήμη δτι αύξάνουν τουλάχιστον
  μέχρι τής ήλικίας ιών 90 χρό
  , νων.
  Βεβαία, στίς γενικές γραμμές
  τού, τό πρόσωπο ενός άνθρώπου
  αύξάνει κατά τρόπον άντιληπτόν
  1 έκ πρώτης οψεως μέχρι τής ήλι
  |κίας των εικοσι έτών σέ μιά καθ'
  δλα άρμονική άνάπτυξι. "Επειτα
  άπό τα εϊκοσι ημπορεί, επί πα¬
  ραδείγματι, νά μαζευθή λίπος σ'
  Ινα ώρισμένο μέρος τοθ πρόσω
  που καί νά τοθ άλλοιώση τίς
  γραμμίς. Άν δμως μέ μιά δίαι
  τα κανονισμένη κατορθώσουμε
  νά καταπολεμοθμε τό πάχος, δέν
  εδρήκαμε άκόμη τό μέσον νά
  αταματοθμε την ύπερβολική ά
  νάιττυξι τής μύτης, έξαφνα των
  αύτιών, τοθ στόματος ενός ώ
  μορφου καί κανονικόν προσώ¬
  που.
  Α£ έρευναι των έπιστημόνων
  γιά την άνάπτυξι των διαφόρων
  μερών τον ανθρωπίνου προσώπου
  χρονολογοθνται άπό ενός αι¬
  ώνος. Άλλά τελευταίως μονά-
  χα κατέληξαν σέ ωρισμένα συμ-
  περάσματα. Πρώτα — πρώτχ τα
  συμπεράσματα αύτά άναφέρονται
  στή διαμόρφωιι τοθ κρανίου.
  "I-
  σα μέ τώρα υπετίσετο δτι Ινα &
  τομο δταν έπερνοθσε τα δρια
  τής ένηλικιώσεως, τα διάφορα
  τμήματα τοθ κρανίου τού έπαιρ
  ναν πιά την όριστική τού μορφή,
  τό σχήμα καί τα μέγεθος.
  Κάποιος είδικός Πολωνό;, ό
  δόκτωρ Χιντλέσκα δμως μας
  πληροφορεΐ σήμερα, δτι ΰπάρ
  χούν περιπτώσεις πού ό έγκέφα
  λος τοθ άνθρώπου εξηκολουθεί
  νά άναπτΰέσεται χαί μετά την
  ώριμη ήλικ-ία. Γιά νά βρή έπομέ
  νως θέσι, προκαλεΐ γενική μετα
  βολή τής άρχιτεκτονικής συνθέ
  σεως των όστών τοθ προσώπου.
  (συνεχίζεται)
  Οί Βόρροι
  κωμόπολις της προόδου,
  ■η
  ΔΥΟ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ
  ^ε—Β
  ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
  Ό γνωστάς διά την προθυμίαν καί την πείραν
  τού αύτοκινητιστής:
  Μιχαήλ Άγγελάκης
  γνωστοποιεϊ είς την πολυπληθή πελατείαν τού
  8τι έπλούτισε τό γκαράζ τού μέ δύο καινουργή
  αεροδυναμικά αύτοκΐνητα τοθ νεωτέρου τύπου.
  Αριθ. τηλεφ. 7.50
  ■■■ ■■■■■■ ■■■■■*ε^ΒΜ·αΒΒΗΒ·ΗΒΒΜ·Β»«ΜΒ ■»■■■■■
  ΒΟΡΡΟΙ Σ)βριος (άνταποκρι
  τού μας).—Ζηλευτήν θέσιν άνά
  μεσαείς τα χωρία τής Μεσσα¬
  ράς έχουν οί Βόρροι. Κωμόπο
  λις πλουσία γραφΐκή, εχει νά
  επιδείξη μαζΐ μέ τό παρελθόν
  καΐ την Ιστορίαν της καΐ ενα
  παρόν πολιτισμόν καΐ προοδον.
  Ειμπορεί μάλιστα νά είπίί κ«
  νείς ότι οί Βορριανοΐ άποτε
  λοΰν φωτεινό παράδειγμα άν
  θρώπων πού ξέοουν νά χρησιμο
  ποιοΰν τόν ύλικό πλοΰτο γιά
  την πνευματικήν καΐ έκπολιτι
  στικήν ανάπτυξιν των. Καΐ ι
  χούν πράγματι πλούτον μεγάλον.
  Δάση άπέραντα άποτελοΰν ο!
  έλαιώνές των. 'Εκτάσίΐς μεγάλες
  καταλαμβάνουν τα άμπέλια καΐ
  τα περιβόλια των. Καΐ μέ τόν
  πλούτον αυτόν δημιουργοϋν την
  πρόοδον των. Τα σπίτια των άρ
  χοντικά, περιποιημένα. Τα κοι·
  νοτικά των τακτοποιημένα. Τό
  σχολείον των άπό τα καλυτέρα
  τής Μεσσαράς Τό ϊδιο δέ καΐ
  τα έκκλησιαατικά των.
  Χάρις μάλιστα στόν χ. Στε-
  φανίδη, πού εχει έγκαταστήσει
  μίαν ήλϊκτρική γεννήτρια είς
  τό ώραΐο σπίτι τού, έχει γίνβι
  ήλβκτρική έγκατάστασι καΐ είς
  τό κοινοτικό κατάβτημα καΐ είς
  τό σχολειό καΐ είς την πλατβΐα
  άπό έτών. Τό σχολειό των μάλι¬
  στα διαθέτει καΐ κινηματογρά-
  φόν «ού δέν λειτουργεί δμως
  παρά σπάνια. 'Α»λά, την μεγά¬
  λην πρόοδον γιά τούς Βόρρουί,
  αποτελεί τό συνετκιριστικόν ε¬
  λαιουργείον των. Είναι ένα άπό
  τα καλυτέρα συνεταιρΐκά έργβ-
  βτάσια πού Ιδρΰθηκαν μέ την
  ένίσχυβι τής Άγροτρκτέζης. "Ε-
  «είτα ο! Βόρροι δέν β!ν«ι μόνον
  χωριό τής προόδου κχί τοΰ πλού
  τού. Είναι καΐ κέντρον μβγά-
  λης τουριβτικής κινήσεως. ΟΙ
  περιααοτεροι έκ των έπισκεπτΐινΐ
  της Φαιστού έπισκέατονται καΐ
  τούς Βόρρους. Καί ευρίσκουν πα-
  ροιμιώδη φΐλοξενίαν έκ μέρους
  των κατβίκων. _Δέν είναι δέ λίγα
  τα άρθρα πού έχουν γράφη κα¬
  τά καιρούς βϊς ξένας εφημερί¬
  δας άιτό Εϋρωΐτοτίους διανοουμέ·
  νού; καΐ επιστήμονας γιά τόν
  πλοΰτο καΐ τίς ώμορφιές των Βόρ
  ριιν καί γιά την φ'ιλβξενία των
  Ββρριανών. Τό 'ίδιο δέ πλούσια
  καί προηγμένα είναι καΐ τα πέ¬
  ριξ χωρία καΐ ιδίως ή Φανβρωμέ
  νπ, ονομαστή γιά τα περιβόλια
  των έβπεριδοειδών μέ τα άφθονα
  καΐ έκλεκτά κίτρα καΐ πορτβκάλ-
  λια.
  Καΐ Είναι δίκαιον άλλά καΐ έ
  πιβεβλπμένον νά έχδηλώνβται
  πάντοτε Ιδιαίτερον τό ένδιαφέ
  ρον τβϋΚράτους καΐ τής 'Λγρο
  τικής Τραπέζης διά τα χωρία
  αΰτα.
  —Ή φορολογία επιτηδεύμα¬
  τος καί αί κτηνοτροφικχί
  έπιχειρησεις.
  Κατόπιν προκύψαντος ζητήμα
  τος ώς πρός την φορολογίαν επι¬
  τηδεύματος των κτηνοτροφικών
  βπιχειρήσεων, ή Διεύθυνσις Προ·
  σόδων τοΰ ύπουργείου Οΐκονομι-
  κών έγνωμάτευσεν ότι είς την
  φορολογίαν Δ' κατηγορίας των
  καθαρών προσόδων ΰπάγεται πάν
  έν γένει κερδοβκοπικόν ϊί βιοπο
  ριστικόν έπιτήδευμα ή έπάγγβλ-
  μα μή ειδικώς κατατασσόμενον
  είς τάς κτηνοτρβφΐκάς έπιχειρή
  σεις ή τοΰ όποίου ή πρόσοδος ού
  δόλως περιλαμβάνεται είς άλλην
  τινά κατηγορίαν. Συνεπώς τα είς
  τούς πίνακας αυντελεστών των
  κτηνοτροφΐκΰν έπιχειρήαεων πε·
  ριλαμβανόμενα έπαγγέλματα έ-
  ξαιροΰνται τοΰ φόρου Δ' κατη¬
  γορίας καΐ έπομένως καΐ τοΰ φό
  ρου επιτηδεύματος.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οινοβάρελα είς
  αρίστην κατάστασιν. Πληροφορί
  αι παρά τφ κ. θεοδώρφ Χατζιδά
  κι Πλατειά Στράτα.
  Εφέτος ή χρονιά είνε όψιμη καί.ό
  κίνδυνος τής βροχής έτΐικρέμαται άμε¬
  σος νια τιπν σταφΐδα σας.
  Τώρα ττοϋ ό "Ασφαλιστικός κολοσσός:
  «ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΫΔ
  σας έξασφαλΐζει άτιό τόν κίνδυνον
  αυτόν, μην άφήσετε τό ττροϊόν^ σας ά-
  νασφάλιστον.
  Σιτεύσατε ν' άσφαλίσετε την σταφί-
  δα σας όπως έκαμαν ήδη δλοι οί προ-
  νοητικοί άμπελοκτήμονες.
  Άντιπρόσωποι σταφιδαοφαλειδν Άγγλι-
  κβΰ Λοϋδ:
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  "Εναντι Έθνικής Τραπέζης
  Μόνον μέ τό Θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' εύσείαν διά Πειραια
  <ο« 12 ώρες), Ταχύτη( Η μιλλίνν.—Άν·βι$—Άαφάλΐια. ΠρβΐΜτορΐΙον ΑΔΑΜΗ ΤΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΜΑΥΣΑΓ ΥΠΕΡΕΧΟΥΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤϋτΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΝ ΚΑΘ· ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ —Ή οργάνωσις των Έμπο- ρικών Έκιμελητηρίων. Ή αρμοδία ύΐτηρΐσία τού ύ πουργείου Έθνικής θίκονομίας ήρχισε την τελικήν διατύπωβιν τού νόμου περί οργανώσεως των Επιμελητηρίω. Κατ' αυτήν ή ΰπηρεσία έχει ύπ' όψει τα πο· ρίσματα, είς α κατέλπξαν αί έ πανειλημμέναι συσκέψεις υπό την προεδρίαν τού κ. 'Αρβανί τη διά την πληρεστέραν αντι¬ μετώπισιν των άναγκών τοΰ έμπο ρίου. Είδική ωσαύτως μέριμνα λαμβάνβται διά την διοίκησιν των Έπιιίιλπτηρίων καΐ την ά· σκησιν της έποπτείας έκ μέοους τού Κράτους. Παραλλήλως καταρ τίζεται καΐ τό διάταγμα ΐτερΐ προστασίας τού έξαγωγιχβΰ έμπο ρίου. ΔΓ αύτοΰ λαμβάνονται διάφορα μέτρα ωστβ νά έξασφα λιβθξί κυρίως ή καλή ποιότης των είς τό εξωτερικόν άποστελλομέ νων εγχωρίων ιδίως προϊόντων. —Θείον κήρυγμα. Σήμερον Κυριακήν Ιην τρέχον τος έν τω Ίερω Ναώ 'Αγίου Νι· κολάβυ (Ν. 'Αλικαρνασσού) καΐ κατά την θείαν λειτουργίαν θέ¬ λει κηρύξη τόν θείον λόγον & περιοδεύων Ίεροκήρυξ τής Άδελ φότητος'©εολόγων «Ζωή» Κ. Χ«· ράλαμπος Πνευματικάκης, —Ή όδοποιΐα Λασηθίου. Είς τόν Νομομηχανικόν Λαση¬ θίου κ. Βαλαρήν απεστάλησαν προχθές παρά τής Γενικής Διοι¬ κήσεως Κρήτης δρ. 100.000 πρός συνέχισιν των εργασιών τής παρα λιακής όδού 'Αγίου Νικβλάου πρός Άμμοϋδι. —Ή περισυλλογή τοΰ λαο- γραφικοΰ μας ύλικοΰ. Ό προοδευτικός Σύλλογος «Βι τβένζος Κορνάρος» ΰπενθυμίζει είς τους κ. κ. διδασκάλους της επαρχίας Σητείας την ύπ' άρ. 12 άπό 1ης Μαρτίου έ. έ. έγκύ κλιόν τού διά την περισυλλογήν τοΰ έν αύτη λαογραφικού ύλι· κου. Ή ταχθεΐσα προθεβμία λή γβι την 30ήν Σεπτεμβρίου. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Φέρεται είς γνώσιν των άμ- πελοκτημόνων τοθ ΝομοΟ Η¬ ρακλείου δτι ή Άγροτική Τρά πεζα κατά την ερχομένην καλλιεργητικήν περίοδον 1938 —1939 θά προμηθευθή είς τούς επιθυμούντας θείον καί θειϊκόν χαλκόν, έφ' δσον θά δηλώσωσι την άναγκαιοϋσαν αυτοίς ποσότητα μέχρι τί;ς 12ης ΣεπτεμβρΙου έ. 'έ. τό βρα δύτερον. Έπειδή ή παραγγελία είς τα εξωτερικόν θά ενεργηθή εφέ¬ τος ενωρίτερον, δέον δπως έντός τής ανωτέρω προθεσμΐ· άς δηλωθοϋν αί άναγκαιοθ- σαι είς έκαστον ποσότητες, διότι είς ουδένα απολύτως μή δηλώσαντα μέχρι τής άνω τασσομένης προθεσμΐας θέλο¬ μεν χορηγήση τοιαθτα εϊδη, διότι ή παραγγελία θά ενερ¬ γηθή επί τή βάσει των μέχρι τής ημέρας ταύτης, δηλώσεων. Αί δηλώσεις θά ύπογράφων ται είς τα γραφεΐα τοθ ύπο- καταστήματος καί των Κοινο- τήτων τοθ ΝομοΟ υπό των μεμονωμένων, καί είς τα γρα φεΐα των Γεωργικών Συνεται- ρισμών υπό των συνεταιρισμέ νων. Έν "Ηρακλείω τή 27 Αύγού- στου 1938 - (Έκ των γραφείων τοθ ύπσ καιαστήματος τής ΑΤΕ).
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα Εναντι Παλ. ΝομαρχΙσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Κυριακής
  4 Σεΐττεμβρίου 1938
  123
  Ο ΧΕΝΛΆΊΝ Υ Π Ο Β Α Λ Λ ΕΙ
  ΣΕΙΡΑΝ ΙΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣ1Η ΤΟΥ ΤΣΕΧΙΚΟΥ
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ' ΜΠΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΟΥΔ1ΤΒΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Σημερινά τηλε·
  γραφήματα έκ των εύρωπαϊκών πρωτευ¬
  ουσών άναφερουν ότι ό άρχηγός των
  Σουδιτών κ. Κόνραδ Χενλάϊν θά υπο¬
  βάλη σήμερον άντιπροτάσεις. Αύται θά
  υποβληθώσι τόσον πρός την κυβέρνησιν
  τής Πράγας όσον καί τού Βερολίνου.
  Έν τώ μεταξύ ό πρόεδρος τής Τσε·
  χοαλοβατκικής Δημοκρατίας κ. Μπένες
  αγγέλλεται ότι θέλει συναντηθή έκ νέουμε
  τα τώνάντιπροσώπων των Σουδιτών.
  II
  συνάντησιςαϋτη Θά πραγματοποιηθή την
  προσέχη Δευτέραν (αυριον).
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  Η ΑΠΕΙΛΗ ΠΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
  ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Σοβαραι συσκέφεις είς Παρισίους.
  ΆπεργίαιείςΛίλληνκαι άλλας πόλεις. ~
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Σεπτεμβρίου
  (τηλεγραφικώς) — Χθές συνε
  κροτήθη ενταύθα καϊ άλλο
  υπουργικόν συμβούλιον υπό
  την προεδρίαν τοϋ κ. Λεμπρέν.
  Κατά την διάρκειαν τού συμ
  βουλΐου τούτου ό κ. Νταλαν
  τιέ έκαμε μακράν έκθεσιν τής
  γενικάς καταστάσεως. Κατό
  πιν ό κ Μποννέ έθεσεν ύπ' δ
  ψιν τής όλομελεΐας τοϋ υπουρ
  γικοϋ συμβουλΐου την πορεΐ
  αν ωρισμένων διατραγματεύ
  σεων.
  Μετά τό υπουργικόν , συμ
  βούλιον ό κ. Μποννέ συνεσκέ
  φθη επί μακρόν μετά τού κ.
  Νταλαντιέ. Την σύσκεψιν ταύ
  την παρηκολούθησαν κατά τό
  μεγαλύτερον αυτής μέρος καϊ
  άνώτατοι άξιωματικοϊ τοϋ γαλ
  λικοΟ στρατοθ.
  —Είς τό Καϊ ντ' Όρσαί ό
  κ. Μποννέ εδέχθη τόν'Άγγλον
  πρέσβυν επιστρέψαντα ή'5η
  έκ ΛονδΙνου, κατόπιν δέ τόν
  πρεσβευτήν τής ΓαλλΙας έν
  Βαρσοβία δστις αφιχθη πρό
  τινος είς Παρισίους.
  ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ ΘΑ ΤΗΡΗΣΗ
  ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
  —Είς Βρυξέλλας συνήλθε
  χθές τό υπουργικόν συμβοΰ
  λιον τό οποίον κατόπιν μα¬
  κράς εκθέσεως την οποίαν έ¬
  καμεν ό ΰπουργός των 'Εξω
  τερικών καϊ πρωθυπουργός κ.
  Σπάακ επί τής καταστάσεως,
  απεφάσισε την τήρησιν ούδετε
  ρότητος είς ένδεχομένας διε
  θνεΐς περιπλοκάς.
  —Νεώτεραι πληροφορίαι διά
  την συνάντησιν ΧΙτλερ καϊ
  Χενλάιν άναφερουν δτι είς
  την διεξαχθεΐσαν συνομιλίαν
  παρίστατο καϊ ό ύττουργός
  των Εξωτερικών τού Ράϊχ
  φονΡΙμπεντροπ. Είς Βερολίνον
  εκυκλοφόρησεν ανακοινωθέν
  άγγέλλον την συνάντησιν
  ταύτην καϊ δτι κατά την διάρ
  κειάν της όκ.Χενλάίν έξέθεσεν
  είς τόν αρχηγόν τοϋ Ράϊχ την
  πορείαν των διαπραγματεύσε
  ών μεταξΰ Πράγας καϊ Σου
  διτών. Ό Φύρερ, προσθέτει τό
  ανακοινωθέν, παρηκολούθησε
  μέ μεγάλον ενδιαφέρον την
  πορείαν των διαπραγματεύσε
  ών ώς την έξέθηκεν ό κ. Χεν
  λάιν. Συμπληρωματικών άνε
  κοινώθη δτι ό Φύρερ καϊ ό κ.
  Χενλάίν ήλθον είς απόλυτον
  συμφωνίαν δσον άφορα τάς
  άπόψεις τοΰ σουδιτικοθ έναντι
  νής κυβερνήσεως τής Πράγας.
  Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  • ΜΠΕΝΕΣ-ΣΟΥΔΙΤΟΝ
  Αγγέλλεται έκ Πράγας δτι
  6 κ. Μπένες εδέχθη χθές την
  αντιπροσωπείαν των Σουδιτών
  την τελοΰσαν υπό την προε
  δρΐαν τοΰ κ. Κούντ, μετά τής
  οποίας καϊ συνεζήτησεν έπϊ
  τρίωρον. Δέν ανεκοινώθησαν
  τα διαμειφθέντα.Άλλωστε τα
  άποτελέσματα υπήρξαν μάλ
  λον εύνοικά. Φαίνεται δτι
  δέν συνεζητήθη ή συνέχισις
  των διαπραγματεύσεων. ΟΙ
  Σουδΐται χωρΐς ν' άποδεν,θοΰν
  τάς κυβερνητικάς προτάσεις
  έν τούτοις δέν τάς άπέρριψαν.
  Ή εντύπωσις είνε μάλλον εύ-
  νοϊκή
  —Τό κόμμα τοϋ κ. Χενλάίν
  εΐχε παρά την άπουσίαν
  τού, μακράν συνεδρίασιν κατά
  τάς απογευματινάς ώρας. Ό
  κ. Ράνσιμαν έγινε έπίσης δε-
  κτός τάς άπογευματινάςώρας
  υπό τοθ κ. Μπένες.
  Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
  ΤΟΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΡ.Ν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Σεπτεμβρίου (τη
  λεγραφικώς). —ΟΙ εργάται ήο·
  νήθησαν ρητώς νά έφαρμό·
  σουν τόν νέον νόμον περϊ έο-
  γασίας ό οποίος κρίνεται ώς
  μή έχων πρακτικά άποτελέ¬
  σματα. Άγγέλλονται όπερ-
  γΐαι είς Λίλλην καΐ άλλας τι
  νας περιφερείας.
  απει-
  Παρισίων ότι συνεχίζεται έκεΐ ή
  λή γενικής άπεργίας.
  Πάντως ή κυβέρνησις Νταλνντιέ εί¬
  νε άποφασισμένη νά λάβη έκτακτα μέ-
  τρα είς περίπτωσιν γενικεύσεως τής
  άπεργιακής κινήσεως καί πραγματοποι¬
  ήσεως τής απειλουμένην πανεργατική'%
  άπεργίας.
  ΕΚΛΜΦ6Η Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΚΙΝΕ2ΙΚ0Υ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Κατά τα έξ "Απω
  Άνατολής τηλεγραφήματα ή άντίστασις
  των Κινέζωνέκάμφθη. Μία στρατιά έξ
  1 ΟΟ.ΟΟΟ άνδρών φίρεται άποσυντε·
  θεΐσα.
  ΚΑΙΟΜΑΠΟΝΕΣ ΥΠΕΣΤΗ.ΑΝ
  ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗΝ ΗΤΤΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). —Αντιθέτως πρός τα
  τηλεγραφούμενα διά την διάσπασιν τής
  άμυντικής γραμμής των Κινέζων, νεώ¬
  τεραι είοήσεις άναφερουν ότι ή θέσις
  των Ίαπώνων εις τίνα αημεϊα τής παρα¬
  τάξεως των έν Κ ίνα δέν φαίνεται ίκανο·
  ποιητική. Κατά τάς ιδίας είδήσεις δύο
  ίαπωνικαί μεραρχ£αι ύπέστησαν δεινήν
  ήτταν είς τάς τελευταίας μάχας.
  ΑΗΕΚΡΟΥ28ΗΣΑΝ ΑΙ ΕΗΙΟΕΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφουν έκ
  Παρισίων ότι αί έπιθέσεις των κυβερνη
  τικών είς την Έστρεμαδούραν άπεκρού
  αθησαν υπό των έθνικών μετά μεγάλων
  διά τούς πρώτους άπωλειών.
  ΚΑΤΕΡΡ1ΦΘΗΣΑΝΠΟΛΛΑ
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ___ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Καθ* ά άγγέλλουν
  οί έθνικοί κατά την διάρκειαν των
  τελευταίων σφοΒρών άερομαχιών κα
  τ ώρθωσαν νά καταρρίψουν ένδεκα άε
  ροπλάνα των κυβερνητικαί.
  Ή φορολογία των σουλτανινών
  καΐ ό Σύνδεσμος Σταφιδεξαγωγέων.
  Ό Σύνδεσμος Έμποροβιο
  μηχάνων 'Εξογωγέων ΣταφΙ
  δών απηύθυνε πρός τάς άρ
  μοδίας αρχάς Ηρακλείου
  έγγραφον έν σχέσει μέ τόν
  καθορισμόν τοθ λιμενικοθ φό
  ρου επί των έξαγομένων στα
  φΐδων.
  Ό ανωτέρω Σύνδεσμος πά
  ρατηρεΐ δτι ό ύπολογισμός,
  ώς ήδη γΐνεται υπό τής ύπη
  ρεσίας τοθ Τελωνείου είνε
  πλημμελής, λόγω τοθ δτι ή
  ΰπηρεσία τοθ ΤελωνεΙου δέν
  έχει την άπαιτουμένην ένη
  μερότητα 'ινα ύπολογίζη ά
  κριβοδικαίως κατά ποιότητα,
  την μέσην άγοραίαν τιμήν των
  σταφίδων μοιραίως δέ προκύ
  πτει άδικος συνήθως έπιβά
  ρυνσις των σουλτανινών.
  Διά την άρσιν τής έπιβα
  ρύνσεως ταύτης ό Σύνδεσμος
  Έξαγωγέων Σταφίδων προτε'
  νει την σύστασιν έπιτροπής
  αποτελούμενης έξ άντιπροσώ
  πων τοθ ΈμπορικοΟ Έπιμελη
  τηρίου, τοϋ ΓεωργικοΟ καΐ τοθ
  Τελώνου "Ηρακλείου, ήτις ώς
  έλπίζεται θά δύναται έπαρ
  κώς νά ύπολογίζΓ] την τιμήν
  των έξαγομένων σταφίδων κα
  τα τρόπον ,άνταποκρινόμενον
  είς την πραγματικότητα.
  Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΙΚΟΥΣ Γ. ΣΕΙΡΑΣ
  Περατωθείσης προχθές έν τώ
  συνόλω τής διαδιχασίας διά την
  τρίτην σειράν των κατηγορουμέ
  νων τής τελευταίας στασιαστικής
  κινήσεως, τό έκτακτον Στρατοδι
  κεΐον εξέδωκε την απόφασιν τού
  δι' ής κατεδικάαθτ,σαν ώς εξής
  οί κατηγορούμενοι:
  Άθητάκης Μάρκος 2 ίτη, Ά
  θητάκης Ευάγγελος 2 Ιτη, Πιτσι
  κουλάκης Ίάκ. ·ί μήνες, Κοντο
  γιάννης Ιωαν 8 έ*τη, Ρούμελης
  Δημ. 2 Ιτη, Παπαδάκης Διομ. 3
  μήνες, Αναγνωστάκης Στυλ. 6
  μήνες, Νικολακάκης Γεώργ. 6
  μήνες, Άλισαβάκης θεοφ. 1 έτος,
  Ντουντουνάκης Έμμ. 2 ε"τη, Ά
  λεξάκης Ιωάν. 2 έ"τη, Μπασκά
  κης Έμμ. 4 ίτη, Βλαζάκης Ιω
  άννης 2 έχη, Χατζηγεωργίου 2
  έτη, Γραμπουσάκης Ί. 6 μήνες,
  Ηεοδωρακης Γ. 2 Ιτη, θεοδωρα
  κης Έμμ. 8 έτη, Βολάνης Άν.
  Η 2τη, Σαρρής Γεώργ. 6 μήνες,
  Φανουράκης Παν. 4 ϊτη, Κακιδά
  κης Στ. 10 έτη, Μανιουδάκης Π.
  13 Ιχη, Γεωργουσάκης Π. 5 έτη,
  Πεντάρης Σταμ. 8. έτη, Μα
  τσαμας Γεώργ. 6 μήνες, Χει
  ατοδουλάκης Στ. 8 Ιτη, Σου
  λιώτης θεοδ. 4 Ιτη, Σφακιανά
  κης Μιχ. 20 έτη (έρήμην), Γα
  λανάκης Δ. 8 έτη, Βίγλης
  II
  μήνες, Καραθανος Ι. 6 μήνες, Πά
  πούλας Χρ. 4 έτη, Κατάκης Γ
  2 έ'τη, ΪΙωραιτάκης Ε. 2 έτη
  Βρόντος Γ. 6 έτη, Χατζηδογΐάν
  νης 2 Ιτη, Χελιουδάκης 2 έτη
  Φραγκιαδάκης 1 Ιτος, Βλαχάκη< Κωνστ. 2 Ιτη, Βλαχάκης Έμμ. 2 έτη, Νεονάκης Χρ. 2 έτη, Κα ψαλάκης 8 ιτη, Γκογκολάκης μήνες, Μαροπάκης Ιωάν. 2 ιτη Κοντζαμάνης Γ. 2έτη, Λαγωνικ κης 2 έτη, Φουρνιανάκης 6 μή νες, Βολάνης Ελευθέριος 6 μή νες, Μαραγκουδάκης Ε. 0 μήνες Τό Στρατοδικείον έκήρυξε τού< λοιπούς κατηγορουμένους άθώους Απεφάνθη δέ διά τούς κατα5 κασθέντας είς χρονικόν διάστημα μηνών δτι δύνανται νά έξ*γο ράσουν την ποινήν των άντί 2. δραχ ημερησίως. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΑΣ Τό υπουργείον των Αύτοκινή- των καί Σιδηροδρόμων έκοινοποί- ησε πρός τούς Νομάρχας, ί'να λάβωσι μέσω αυτών γνώσιν οί έν- διαφερόμενοι αύτοκινητιαταί, έγ¬ γραφον αυτού πρός τό ύφυπουρ- γείον παρά τω προέδρφ τής κυ¬ βερνήσεως, δι' ε5 γνωρίζεται δτι τα υπό μελέτην νομοσχέδιον περί τακτοποιήσεως καί κατοχυρώσε ως των έπαγγελματικών άδειών διασφαλίζει τα συμφέροντα των αύτοκινητιστών διά τοΰ κορεσμοθ καί τής κατοχυρώσεως τοθ έπαγ· γέλματός των ώς καί τα συμφέ- ροντα τού κοινοθ διά τής επιβαλ¬ λομένας τάξεως, ασφαλείας, έμφα νίσεως καί άνέσεως τής μεταφο- Α«»ΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τού άν- ρας, άλλά καί άπό τουριστικής ταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά αγγέλλεται απόψεως λαμβάνονται μέτρα, είς εις την Βόρειον Ευρώπην έπΐκρατεΐ τρόπον ώστε πρό των ομμάτων των άπό χθές δριμΰ ψύχος. ξίων νά παρουσιάζεται ή χώρα Έξ άλλου έν Ελλάδι καί κατά τάς'μή ύατεροθσα των λοιπών είς πό άνακοινώσεις τής μετεωρολογικής ύπη-' λιτισμόν^χ^ ακολουθούσα τάς ρεσίας παρατηρείται συνέχισις τής πτώ· ! συγχρ>νΐυς μεθόδους έξυπηρετή
  σεως τών^ θερμοκρασιών, ' σιωί'τοο θ
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ &ΡΙΜΥ ΨΥΧΟΣ
  Ο *· ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΕΛΟΥΝΔΑΣ
  Χθές την πρωΐαν ό ύψυπουργάς
  τής Άεροπορίας κ. Οικονομικάς
  επεσκέφθη τας έγκαταστάσεις τού
  άερολιμένος τής Έλούνδας. Ό κ.
  ύφιιπουργός ανεμένετο τα εσπέρας.
  Σήμερον ώς γνωστόν ό κ. Οίκονο
  μάκος αναχωρεί έπιστρέφων είς
  Αθήνας.
  ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΞΕΝΟΙ ~
  Οί παρεπιδημοΰντες είς την
  πόλιν μας χάριν άναψυχής, τελε
  τάρχης τής Α. Μ τού Βασιλέως
  κ. Λεβίδης καί οί πρεσβευταί τής
  Νορβηγίας καί Όλλανδιας έπεσκέ
  φθησαν χθές τόν Δήμαρχον κ.
  Μηνάν Γεωργιάδηνέν τη οίκίατου.
  Η ΕΐΙΑίϋίΤΠτϊΠΐΓΡΠΜΑΤύΝ
  Διά κοινής αποφάσεως των
  ύπουργών ΟΙκονομικών καϊ
  Έθν. ΟΙκονομίας ενεκρίθη ή
  είσαγωγή έκ Γαλλίας καΐ
  Άλγερίου έμπορευμάτων μέ
  χρις άξΐσς λφών Αγγλίας
  15.000 επί άντιστοΐχςρ έξσγω-
  γθ έλληνικών προϊόντων,
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΟΡΤΗ
  ΤΟΥ 43ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣΠΕΖΙΚΟΥ
  Είς την πλατείαν Ελευθερί¬
  ας θά τελεσθή αυριον μετά πά
  σης έπισημότητος, ώς εϊχε προ-
  αγγελθή, ή ίπρτη τοθ 43ου Συν
  τάγματος Κατά την ώραν τής
  τελετής, άπαντα τα καταστή-
  ματα οφείλουσι νά κλείσουν
  διακόπτοντα τάς εργασίας των.
  Ή πόλις έπίσης δέον νά σημαι-
  οστολιοθη" Είς την εορτήν κα-
  λοθνται νά παραστώσιν ιδιαιτέ¬
  ρως οί συγγενείς των κατά τάς
  μάχας τοΰ συντάγματος φονευθέν-
  των, ή έξαφανισθέντων ώς καΐ οί
  τραυματίαι.
  Είς την εορτήν τοΰ βυντάγμα
  τος καλοΰνται έξ άλλου καί
  πάντες οί ανήκοντες είς την Ε
  Ο. Ν. Ηρακλείου φαλαγγίται
  Προηγουμένως ούτοι καλιΰντα
  είς γεν. συγκέντρωσιν έν πλή
  ρει στολή είς τό Γυμναστήριο
  περί ώραν 9 π. μ. Οί είς δια
  φόρους ίδιωτικάς έπιχειρήσεις έ
  γαζόμενοι θά μεταβοΰν είς τάι
  εργασίας των έν στολή θέλουσ
  δέ διακόψη αύτάς την 9ην άκρ
  βώς ινα προσέλθωσιν εϊς την συγ
  κέντρωσιν, έπανερχόμενοι είς τα
  εργασίας :ων μετά την λήξιν τή
  εορτής.
  ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΧΕΝΛΑΪΝ
  Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΞΕΔΗΛΩΣΕΝ
  ΑΑΙΑΛΛΑΚΤΟΥΣ Α Π Ο Ψ ΕΙ ν
  ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (,οΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Νυκτερινάς «ιδή.
  σεις έκ τού έξωτερικοΰ άναφερουν δτι
  είς την συνομιλίαν τού Μκερχτεσγχάντΐν
  μεταξύ τοΰ κ. Χίτλερ καί τοΰ κ. χ,ν.
  λάϊν, ό καγκελλάριος Χίτλερ καθ'ϊ λ£.
  γεται εφάνη άδιάλλακτος.
  Έκ παραλλήλου τηλεγραφήματ* 6Χ
  Παρισίων καί Αονδίνου άγγέλλουν
  οί
  Γάλλοι είναι άπαισιόδοξοι διά χ0
  τσεχοσλοβακικόν, ή δέ αγγλικη κυβέρ.
  νησίς παρακολουθεί μετ' ανησυχίας τήν
  εξέλιξιν των γεγονότων.
  Η ΓΕΡΜΑΗΙΑ ΔΕΝ
  ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΠΕΡΙ
  των γερμανον
  ΣΟΥΔΙΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποχριτού μας).— Κατά τάς ύπχρ·
  χούσας μέχρι τής στιγμής ενδείξεις ε'χ
  Βερολίνου, ή Γερμανία δέν φαίνετχι
  παραιτηθεϊσα τής ίδέας περί παροχής
  ενδεχομένης βοηθείας είς τούς Γερμ».
  νούς Σουδίτας καί συνεπώς έπεμβάσί·
  ως αυτής έν Τσεχοσλοβακία.
  ΕΙΣ
  ΤΗΝ ΤΣΕΧΙΛΟΒΑΚΙΛΝ
  ΗΕΑ ΤΙΡΑΧ1ΑΗ ΕΠΕΙ20ΛΙ1
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Τελευταίαι πληρο-
  ρίαι έκ τού έξωτερικού βεβαιούν ό¬
  τι έν Τσεχοσλοβακία συνέβησαν πάλιν
  νέα ταραχώδη έπεισόδια μεταξύ Τσέ·
  χων καί Γερμανών.
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
  > ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τοδ
  άνταποκριτού μας)— Νεώτεραι πλη·
  ροφορίαι έκ Παρισίων φέρουν την κυ·
  βέρνησιν Νταλαντιέ ώς άπασχολουμέ·
  νην δραστηρίως διά :ήν ρύθμισιν των
  έσωτερικών ζητημάτων καί την λύβιν
  ανευ διασαλεύσεως τής τάξεως τού
  προκύψαντος έκ των τελευταίων μέτρον
  αυτής έργατικού ζητήματος.
  ΑΡΡΕΝΟΝ
  ΣΥΜΦΟΙΤΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΘΗΛΕΩΝ
  ΑΙ μΤΪΕΩΡΟΛΟΠΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ
  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ
  Ό ένταθθα Μετεωρολογικό<_ κατήρτισε καί ύπί]ίαλε '''"------Τ- Άεροπορί- Σταθμός πρός τό υπουργείον άς τό μηνιαίον δελτίον'μετε'ω- ρολογικών παρατηρήσεων κατά τόν Αυγουστον, τα κυριώτερα στοιχεϊα τοθ όποίου έχουν ώς κάτωθι: Μέση μηνιαία θερμοκρα· σία 27,7. Ή μεγίστη αημειω. ιΐα* θερμοκρασία 40 7 παρετηρή η την 14ιτν τοΰ μηνός, ή δέ ελα χίστη 19,2 την 29 τοθ μηνός Από ύγρομετρικής απόψεως ή μέση μηνιαία σχετική 6γρβσία τοθ τόπου όπελογίοθη είς 72 ο)ο τής μεγίστης 80 ο)ο σηή ής την 11 τοθ μηνός. Οί έ- πικρατήίανΐες άνιμοι ήσαν οί ορειοδυτικοί. ΑΙ ΜΥΛΟΤΤΕΤΡΑΙ Απηγορεύθη δι' ύπουργι- κης αποφάσεως ή είσαγωνΛ φυσικών μυλοπετρων, η Α&1ΙΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν· ταποκριτού μας)---Ι^ατά σημερινάς ά· νακοινώσεις, τό υπουργείον τής Ηαιδεί· άς προήλθεν είς την απόφασιν νά έπιτρ» πή η συμφοίτησις αρρενων καί θηλέων εις την πρώτην καί δευτέραν τάξιν σχο· λείών νέου τύπου, άντιστοιχούσας πρός την πέμπτην και εκτην παλαιών δήμοτι κων. Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΡΙϋΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΡΕΝΟΝ , ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τοθ ανταποκριτοΰ μας).— Συμφώνως πρός τα λαμβανόμενα μέτρα υπό τού υπουρ· γειου τής Ηαιδείας διά την συμφοίτη· σιν αρρενων καί θηλέων, είς όσας πόλεις συγκεκριμένως δέν έδρεύουσι σχολεϊ* θηλέων νέου τύπου, θά επιτραπή κατό· πιν εισιτηρίων έξετάσεων, ή έγγραφή ώ· αχολεϊα αριθμού αρρενων. μαθητριών είς τ* ΔΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΣΥΜΕ Α ΣΟ ί ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου ανταποκριτοΰ μας)._ Χο υί.ουργεϊον ϋργασέας εκοινοποίησε σήμερον πρός τουςΓενικους Διοικητάς, Νομάρχ*ί καέ επιχβιρησεις τού κράτους τό κείμε¬ νον τής συλλογικης συμβάσεως διά τού οποίου καθορίζεται κατώτατον όριον ημερομισθίων. ·Η διοίκησις τής γενι- κης συνομοσπονδίας των έργατων ««· ρουσιααθεϊσα ενώπιον τού κ. ύφυπουρ· ού ανεκοίνωσεν ότι άπήχησε βθέί ν* τον εργατικόν κόσμον ή νέα ά6