96237

Αριθμός τεύχους

4956

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

6/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥ3ΥΝ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡ1ΤΗ
  6
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΜ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «56
  (τού
  ΚΑΙ ΚΟ.ΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΚΟΙΑ
  Ή νέα συλλογική σύμ¬
  βασις εργασίας πού ύπεγρά
  φη μεταξύ των εκπροσωπών
  των έργοδοτών καί έργα·
  τών αποτελεί γεγονός τερα
  στίας καί σημασίαν καί σημει
  ' ώνει μίαν επί πλέον πρόοδον
  είς την προσπάθειαν όλοκλη
  ρώσεως τής κοινωνικής πο·
  τικήδ τβδ κράτους. Καί ά-
  ξίζει νά σημειωθή καί ν ά
  έξαρθή ιδιαιτέρως. Δέν εί¬
  ναι δέ ασφαλώς άσκοπον
  ν' ασχοληθώμεν γενικώτε-
  ρον με την κοινωνικήν πο¬
  λιτικήν τής χώρας μας β
  πως ενεφανίζετο άλλοτε
  καί όπως έφαρμόζεται σή¬
  μερον.
  Είναι άδιαμφισβήτητον γε
  γονός, ότι ή Ελλάς μέχρι
  πρό τινος άκόμη δέν εϊχε
  πληρες καί συγχρονισμένον
  πρόγραμμα κοινωνικής π©·
  λιτικής. Άπό τού 1910 κα-
  τεβλήθη μία προσπαθεία όρ
  γανώσεως καί προστασίας
  της εργασίας. Καί ετέθη¬
  σαν αί βάσεις διά την προ¬
  στασίαν των άπορωτέρων τα
  ξεων. Άλλ' οί μεσολαβήσαν
  τες έθνικοί άγώνες, οί δι-
  χασμοί, ή Μικρασιατική συμ
  φορά, αί πολιτικαί ανωμα¬
  λίαι, ή έλλειψις θάρρους έκ
  μέρους πολλων κυβερνήσε
  ών καί ή άδιαφορία πρός
  τόν ανθρώπινον πόνον έκ μέ
  ρουςάλλωνπαρημπόδισαν την
  έφαρμογήντών θεσπισθέντων
  νόμων καί έγιναν άφορμή
  νά μή ψηφιοθοΰν νέοι συμ-
  πληρωματικοί. Μολονότι δέ
  ή Ελλάς προαεχώρησεν είς
  τάς διεθνεΐς συμβάσεις τής
  Κ. Τ. Ε. καί παρ' όλον ό¬
  τι συμμετέσχεν δι' άντιπρο
  σώπων της είς δλα σχεδόν
  τα συνέδρια καί τάς συν-
  διασκέψεις πού συνεκλήθη¬
  σαν έν Εύρώπη διά την
  οργάνωσιν καί προαγωγήν
  τής Κοινωνικής Προνοίας,
  έν τούτοις δέν θά ειμπο¬
  ρούσε νά ίσχυρισθή ότι έ-
  φήρμοζε την πολιτικήν την
  οποίαν ό θεσμός τής Γε¬
  νέυης καί τα διεθνή συνέ¬
  δρια έθέσπιζαν. "Ετσι είς
  την 'Ελλάδα, ή έργασία ε
  μενεν άπροστάτευτος καί
  άνοργάνωτος συγχρόνως. Αί
  άπορώτεραι τάξεις έμεναν
  έγκαταλελειμμέναι χωρίς πε
  ρίθαλψιν, χωρίς ύγιεινήν
  στέγασιν, χωρίς συσσίτια, ία
  τρικήν καί φαρμακευτικήν
  συνδρομήν.
  Δι' αύτό καί αί διενέξεις
  μεταξύ έργατών καί έργο-
  δοτ&ν ήσαν συχναί. Δι' αύτό
  καί τα στοιχεΐα πού είχον
  συμφέρον άπό τάς διενέξεις
  αύτάςτάς ύπεδαύλιζον μέχρις
  ότου Ιφθαναν είς τα πεζοδρό
  μια καί έξεσποΰσαν είς ταρα
  χάς καί αίματηρά έπεισόδια.
  Δι' αύτό καί ή νοσηρότης πά
  ρουσιάζετο τρομακτική είς
  την γωνίαν αυτήν τής Εύρώ
  πης. Αί συνεχεΐς συγκρούσεις
  κεφαλαίου καί εργασίας είς
  τάς οποίας κατ' ανάγκην,
  παρεμβαΐνον ελάμβανε μέ
  ρος καί τό κράτος, είχον ό-
  λεθρίαν επίδρασιν επί της
  παραγωγής καί δέν άφιναν
  ν' άνορθωθή οίκονομικώς η
  τελευταία ιδίως έτη ή αθλι¬
  ότης άπό τής απόψεως αυτής
  υπήρξεν άπερίγραπτος.
  Είς την ά&Χιότητα αυτήν
  ή σημερινήν κυβέρνησις η¬
  θέλησε νά· θέση τέρμα. Καί
  ή προσπαθεία της εκδηλωθεί¬
  σα μέ καλήν θέλησιν έπιτυγ
  χάνει. Ή οργάνωσις, ό συγ-
  κρονισμός καί ή έφαρμογή
  τής κοινωνικής πολιτικής
  καί παρ' ημίν ήρχισε καί
  συνεχίζεται. Αί κοινωνικαί
  άσφαλίσεις έφηρμόσθησαν.
  Ταμεΐα είδικά ίδρύθησαν καί
  διά τούς εργάτας καί διά
  τούς έμπόρους καί βιομηχά-
  νους καί διά τούς έπαγγελ-
  ματίας καί βιοτέχνας. Μελε
  ταται δέ σοβαρώς το ζήτημα
  τής άσφαλίσεως καί των ά-
  γροτών. Ή έργατική νομο-
  θεσία συνεπληρώθη, προσηρ
  μόοθη είς τάς σημερινάς οι¬
  κονομικάς συνθήκας καί άν-
  τιληψεις περί ζωής καί έ-
  φαρμόζεται. Λαΐκά συσσίτια
  Ιδρύδηααν. Νοσοκομεΐα καί
  ύγειονομικοί σταθμοί άνηγέρ
  θησαν καί ίδρύονται παν-
  τοϋ. Καί μέτρα πολλά καί
  διάφορα λαμβάνονται πρός
  περιστολήν _καί έξάλειψιν
  έν τέλει τής ανθρωπίνης δυ¬
  στυχίας. Έχουν δέ ολα αύτά
  τα κυβερνητικά μέτρα τερα
  στίαν οημαοίαν, διά τό ε-
  θνος ολόκληρον. Διότι ή
  κοινωνική πολιτική δέν α¬
  ποβλέπει είς την προστασίαν
  των εργαζομένων μόνον. Ά
  ποβλέπει είς τό γενικόν κα¬
  λόν. Καί έχει πράγματι ώ-
  φέλιμα άποτελέσματα διά
  τό σύνολον. Πρώτον διότι
  άποτρέπει τάς διενέξεις, τάς
  ταραχάς καί τάς έπαναστα
  τικάς έκδηλώσεις καί συν¬
  τελεί είς την συνέχισιν των
  εργασιών μέ άδιάκοπον, ό
  μαλόν ρυθμόν καί κατά συ¬
  νέπειαν είς την αύξησιν τής
  παραγωγής. Δεύτερον διότι
  ή έξυγίανσις τού λαοϋ, συντε¬
  λεί καί είς την αύξησιν τής
  άποδοτικότητος τής εργασίας
  τού. Τρίτον διότι ή εύεργετι
  κή παρέμβασις τού κρά
  τους έξυψώνει την έννοιάν
  τού είς την συνείδησιν ολου
  τοϋ λαοΰ, ώς κράτους δι-
  καίου καί ίσοπολιτείας. Καί
  τέταρτον, διότι δ τα ν οί πό
  λΐται ενός κράτους, έργά·
  ζωνται, προστατεύωνται κ«ί
  είναι ύγιεΐς, έχουν καί μέγα
  λας έπιδιώξεις ώς εθνικόν
  σύνολον καί μεγαλουργοΰν.
  Φυσικά δέ κάθε χώρα καί
  πολύ περισσότερον ή ίδική
  μας, μέ την τόσον μεγάλην
  όσον καί λαμπράν Ιστορίαν
  της, όφείλει ν' αποβλέπη
  είς την μεγαλουργίαν της·
  Καί νά έργάζεται πρός τού
  το. Εύτυχώς, ή Ελλάς έργά
  ζεται σήμερον.
  Ή έλλειψις προνοίας καί
  περιθάλψεως έβοήθει είς την
  * τρομακτικήν έξάπλωσιν των
  διαφόρων νόσων καί είς την
  αύξησιν τής νοσηρότητος καί
  θνησιμότητος ' τοϋ λαοΰ. Ό
  αγών διά την έξυγίανσιν της
  χώρας διεξήγετο μόνον μέ
  τα χαρτιά. Πραγματικάς χαρ-
  τοπόλεμος. Σχέδια πολλά
  καί μεγκλεπήβολα κατεστρώ
  νοντο άλλά δέ έφηρμόζον
  το. Υπήρχον μάλιστα καί
  κυβερνήσεις πού έθεωροΰσαν
  ότι τα χρήματα πού έδαπα-
  νώντο διά την καταπολέμη
  σιν των διαφόρων νόσων έ·
  «ήγαιναν χαμένοι! Κατά τα
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΠΕΡΔΙΚΑ
  ΚΑΙ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ
  Τίς άντίκρυσα προχθές κρεμα
  σμένες άρμαθιά σιή μέση ενός
  κυνηγοθ... Είπαν 8τι ή ώμορφιά
  τής πέρδικας—δπως κάθε ώμορ¬
  φιά—δέν Ιχει σχέσι μέ τό κυνή-
  γι. Καί ίέν είχαν ϊσως άδικο. Ό
  κυνηγός άγαπα τίς πέρδικες ώς
  «νατύρ μόρτ» στό τραπέζι τού,
  ΰστερα άπό τό κυνήγι. "Εως
  τή στιγμή βμως έκείνη, μπορεϊ
  κι' αύτός άκόμη, νά παραχωρήση
  θέσι στόν ώραιοπαθή καί τόν φυ-
  σιολόγο.
  Άπό χαμηλές τοθφες θάμνων,
  σκαρφαλωμένες έδώ κι' έκεΐ, στίς
  πλαγιές, τα κρημνά, ακούονται
  έξαφνα, στό αύγινό θαμπό
  φωτο, Ινα σωρό γλυκόλα-
  λες φωνίτσες. Τό τραγοθδι τής
  πέρδικας, τό κατανυκτικό καί χά
  ρούμενο, μερικοί τό παρέβαλαν
  μέ σκοπό βλαχοπούλας. Έχει
  πράγματι κάτι τό ποιμενικό. Ή
  περίφημη σύριγγα τού Πανός πού
  γίνεται συχνά δημιουργία στά χεί
  λη τιΐνν Έλλήνων βοακων, μέ την
  πβρομοίωσι αυτή ώς βάσι, Ιχει
  τραγουδήσει καί τραγουδεΖ την
  πέρδικα. Ή έρωτική λατρεία πέρ·
  νει στό τραγοΰδι της κάτι τό παν·
  θειστικό: Δέν μπορεϊς νά αντιλη¬
  φθή^ άπό ποΰ έρχεται ακριβώς.
  Είνε μιά μελωδία πού φθάνει ά¬
  πό παντοΰ καΐ άπό πουθενά. Ή
  βλαχοπούλα παίζει κρυφτοθλι στό
  στρατολάτη των δρυμών. Είνε σάν
  τραγουδη' τό φώς τής αυγής,
  ή σμαραγδένια πλαγιά, ό κοντι-
  νάς πράσινος κάμπος.
  —Δηλαδή τό κρυφτοθλι ϊχει
  πέρασι γιά τούς άνθρώπους. Γιά
  τα λαγωνικά δέν ώφελεί τίποτε.
  Ό πρώτος Ήραχλειώτης νεμ-
  ρδ θά παρουσίαζε έ Ιω αύτό τό
  «6έτο». Φυσικά άλλο πρδγμα δ
  ανθρωπος καί άλλο τό...σκυλί! Δέν
  είνε βλέπετε ό τσιφτές μόνο, ή ά-
  καπνος πυρϊτις ή οιονδήποτε άλλο
  «συγχρονισμένον» πολεμικόν μέ
  σον. Είνε καί τό λαγωνικό. Ό
  κυνηγός πού ξέρει νά δίδη αρι
  στοτεχνικά τούς χαρακτήρες των
  θηραμάτ,ων καί νά ζωγραφίζη
  ζωντανά τίς φάσεις τοθ κυνηγίου
  Ιλεγεν άλλοτε:
  —Άπό τα πειό περίεργα πράγ
  ματα είνε τα προαιώνια καί ά-
  δυσώπητα προηγούμενα πού ϊ-
  χουν μέ τίς πέρδικες τα σκυ
  λιά. Μόλις όσφρανθοθν τα ϊχνη
  της τ' άκολουθοθν μέ τό ρύγ-
  χος κολλημένο στό εδαφος, πού
  γίνεται βελοθδο κάτω άπό τό έλα
  φρότατο περπάτημά τους Δέν
  ακούονται διόλου. "Αν τα πιάαε
  τε τή στιγμή έκείνη καί βαλε
  τε τό χέρι στήν καρδιά τους
  θά Εδήτε δτι Ιχουν ταχυκαρδία.
  Λαχταροθν σάν τό δολοφόνο πού
  ζυγώνει τό θθμά τού. "Επί τέλους
  σταματοθν καί χώνουν τό ρύγ-
  χο τους στούς θάμνους. Σέ λίγο
  θ' ίκούσετε φτερουγίσματα καί
  τουφεκιές.
  Είς μάτην ό λεγόμενος «νί-
  μος τής μιμητικής» περνάει στήν
  πέρδικα ίνα φόρεμα σύμφωνο
  πρός τα χρώματα τοθ περιβάλ
  λοντος: άλλο στήν Ισπανία, άλ¬
  λο σία νορβηγικά βουνά, άλλο
  στίς ρωσσικές στέππες, άλλο στά
  Ίμαλάια. Τό ίαπωνικό έπιτε-
  λεϊο εφήρμοσε πρ&το γιά τούς
  ίδιους λόγους τό χακί. Σήμερον
  ίμως τα μέσα τοθ πολέμου ά-
  νακαλύπτουν ^στό άναπεπταμένο
  πεδίο καί τό χακί... Τό ΐδιο
  συμβαίνει καί μέ την πέρδικα.
  Ουτε σΐήν Έλλάδα μπορεϊ νά
  την προφυλάξη τό στακτί ταγιέρ
  μέ τα βαθύχρωμα τσεπάκια πού
  είναι οάν συνέχεια τής άποχρώ
  σεως των βράχων μας.
  * *
  *
  Τό πιδτο τής πέρδικας θεώ
  ρεϊται άνώτερο καί άπό τοθ φχ-
  σιανοθ. Δέν είνε πολλές μέρες
  πού άκουσα Ήρακλειώτη έπαι
  ρόμενον γιά τό πρώτο πιάτο
  πού 2φαγε, πέρδικας, χάρις ίίς
  Ινα δεινόν δσον καί άνοικτοχέρη
  κυνηγόν. ·Καί είνε τό τελευταϊο
  αύτό ή μεγαλύτερη δυστυχία
  γιά την πέρδικα. Οΰτε δ ΐσκιος
  των χρυσών φτερών τοθ γερα-
  κιοθ ποΰ ξυρίζει άξαφνα τα βρά·
  χια, δέν την φοδίζει δσον ό άνθρω
  πος.Αύτός είνε πού κυνηγα άληθι
  νά τό τρυφερό της κρέας. "Ολη
  της ή λεβεντιά, δλη της ή έρωτι
  κή χάρι μέ τό πλούσιο στήθος
  έμπρός καί τό προκλητικό κόκκι
  νο ράμφος—ΐδιο χεϊλι κοκέττας—
  πάει περίπατο, τή στιγμή πού τόν
  άντικρύζει κοντά της άμεΕλικτο
  καί άρματωμίνο. Μεταβάλλεται
  τότε οέ οίκτρό άρουραΐβ πού μά
  ταια ζητεί καταφύγιο μέσα
  στίς συστάδες καί τούς θάμνους.
  Ό φόβος^ είπαν άσχημίζει καί
  την εύγενέστερη φόαι. Άλλά πώς
  νά, μή την άσχημίζη δταν άφορ
  μή τού άκαταμάχητη είνε τό δί
  ^ ίσχυροτέρου;
  ΑΣΝΟΔΑΙΟΣ
  ΤΑ ΧΑΡΟΥΠΙΑ
  ΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΗ
  Πεταχτά
  σημειώματα
  Α1ΩΝ1Ο_ΘΕΜΑ
  Ή Ιταλία άνακινεΐ καί πά-
  λι τό ζήτημα. ΕΤνε δικαΐωμα
  ό γάμος ή είνε κοινωνικό κα
  θήκον; Ή κυβέρνησις τής Ρώ
  μης ύποστηρΐζει τό δεύτερο.
  Μέ δνα νέο νόμο της καταδι
  κάζει την άγαμία καί όρΐζει
  αύστηρές κυρώσεις είς βάρος
  των άγάμων. Δέν θά προά-
  γωντσι, λέγει, είς τό εξής οί
  άγσμοι ύπάλληλοι. Καί δ
  σοι άπ' αύτούς περά-
  σουν τα τριάντα καί δέν προσ
  ψέρουν σπονδήν είς τόν βω
  μόν τοθ ύμενσΐου, θά κηρύσ
  σωντα^ στάσιμοι. Έδώ το ζή
  τημα δέν ετέθη άκόμη ετσι
  ώμά. Κάποτε θέλησαν νά τό
  άνακινήσουν οί πολύτεκνοι.
  'Άνθρωποι δμως άγαθοί δέν
  έπέμειναν. Θά είμποροθσαν
  νά κατηγορηθοθν δτι θέλουν
  νά μοιρασθοθν τα βάρη των
  σφαλμάτων των μέ άλλους
  πού δέν τούς έφταιξαν σέ τί
  ποτε. Καί υπεχώρησαν, βα-
  στάζοντας τό φορτΐο τής ο(κο
  γενεΐας, μέ έγκαρτέρησι κσί
  ήρωϊσμό. Έπειτα είς την Έλ
  λάδα,χώραν τοθερωτος καίτης
  εύγονίας, τό ζήτημα τοθγάμου
  δέν ύπάρχει λόγος νά τεθή
  τό Ϊδιο δπως τίθεται στήν Ί
  ταλΐα. 'Εδώ, έλάχιστοι είναι
  έκεΐνοι πού άποψεύγουν νά
  προσθέσουν επάνω στό φορ
  τίο τής ζωής των καί τό βά¬
  ρος τής οικογενείας. ΟΙ περισ
  σότεροι έχουν μοναδικό Ιδανι
  κό είς την ζωή, τό γάμο. Έ¬
  στω καί μέ τό στανιό. Άπό
  δειξι καί τα συχνά πυκνά
  κρούσματα των άπαγωγών.
  ΓιατΙ ό ρωμηός μπορεϊ νά
  Ιπαψε την ζωοκλοπή. Την ά-
  παγωγή τής γυναίκας δμως
  την θεω,ρεΐ ώς κάτι τό φυσι-
  κό καί σύμφωνο μέ τόν ήρωϊ
  κό τού χσρακτήρα. Νά κατα
  διωχθοθν λοιπόν οί άγαμοι
  δέν ύπάρχει λόγος, άφοθ σκε
  φτόμαστε πώς νά καταδιώκου
  1 με τούς άπαγωγεΐς. Ύπάρχει
  ' δμως αίώνιο πρόβλημα, γρΐ
  φός ποΰ έξελΐσσεται σέ δρα
  μα μέ τραγικον έπΐλογο πολ
  λές φορές, τό πρόβλημα τοθ
  γάμου καί τής οικογενείας
  Καί μέ αύτό μποροΰμε νά ά-
  σχοληθοθμε.
  Ή λύσι τού θά πρέπει νά ά
  ποσπάση την προσοχή μας καί
  νά βασανΐση τή σκέψι μας.
  Γιατί γάμος καί οίκογένεια
  άποτελοθν Ιννοιες παρεξηγη
  μένες στό μυαλό μας. Τό
  γάμο οί περισσότεροι τόν
  βλέπουν ώς έπιχείρησι. Καί
  την οίκογένεια ώς στρατώνα
  Οί πιό πολλοί έπιδιώκουν τό
  γάμο είτε γιά ν' σύξήσουν
  την περιουσΐα των, είτε γιά
  νά βροθν τα μέσα τοθ βιοπο
  ρισμοΟ, μέ την προϊκα τής
  συζύγου. Ή προικοθηρία, τό
  συμφέρον, ό εμπορικάς ύπολο
  γισμός τα τρώνε δλα καί δέν
  άφήνουν τροφή γιά τα ώ
  ραϊα άνθρώττινα αίσθήματα
  πού θάπρεπε ν' άποτελοΰν τό
  κΐνητρο, τή βάσι καί τόν σκο
  πό τοθ γάμου. Καί την οίκο
  γένεια, ό ρωμηός έξακολουθεΐ
  νά την θεωρή φέουδο στό
  όποΐο έχει κυριαρχικά καί ά-
  πόλυτα δικαιώματα.Ή γυναΐ
  κα καί τα παιδία, έχουν
  είς την άντΐληψΐ τού, τή θέ¬
  σι, έξαρτημάτων τού, ύποτα-
  κτικών τού. Πρό πάντων τα
  κορΐτσια. Αύτά δέν πρέπει
  νάχουν οϋτε σκέψι, σδτε καρ-
  διά, ουτε αίσθήματα, οθτε
  γνώμη γιά την ιδία τή ζωή
  τους.
  —Ώ! Είναι ύπέροχη · ή
  άνδροκρατία σας—μουλεγε
  μιά νέα μορφωμένη κοπέλλα,
  μέ ι'5φος μελαγχολικής. είρωνεΐ
  άς καί άγανακτήσεως — σέ
  σχετική συζήτησι. Σάς βεβααώ
  άν ήμουν άνδρας θά ντρεπό-
  μουνα γιά τό φόλο μου Σάς
  έκαμεν αύτός ό άνδροκρατι-
  σμός σας νά μή βλέπετε στή
  γυναΐκα τΐποτε άλλο άπό
  την περιουσΐα της καί την
  «κοινωνική της θέσι». Τόν άν
  θρωπο δέν τόν έξετάζετε. Φθά
  νετε μάλιστα νά μην άνα-
  γνωρΐζετε ουτε ανθρωπίνη ύ
  πόστασι, ουτε δικαιώματα στή
  γυναΐκα. Την θεωρεΐτε κάτι
  πολύ κατωτέρα σας. Καί δέν
  σκεφθήκατε ποτέ δτι άπ' αυ¬
  τήν έγεννηθήκατε, δτι είσθε
  τέκνα της! Εΐμαστε θύματα
  καί ώς θυγατέρες καί ώς
  συζυγοι καί ώς μητέρες. Ώς
  θυγατέρες, πρέπει νά πσντρε·
  φτοθμεν έκεΐνο πού άρέσει
  στόν πατέρα μας. Ώς σύζυ
  γοι πρέπει νάχωμε τή θέσι
  Ή συγκομιδή των χαρου-
  π(ων ήρχισε τάς ημέρας αύ¬
  τάς καθ" δλην την Κρήτην.
  Θά είνε δέ εφέτος κατά τάς
  υπαρχούσας πληροφορίας άρ-
  κετά πλουσΐα. Δυστυχώς δ¬
  μως διά τάς τιμάς δέν ΰπάρ-
  χουν εισέτι άσφαλεΐς προβλέ-
  ψεις. Ή έπιβολή είσαγωγικοθ
  δασμοθ είς Γαλλίαν υπό τής
  κυβερνήσεως των Παρισίων,
  δημιουργεϊ μεγάλας δυσκολΐ-
  άς είς την εξαγωγήν των είς
  την χώραν αυτήν. Καί τό γε-
  γονος αύτό καθιστθ διστα-
  κτικούς τούς έμπόρους είς την
  προσφοράν ύψηλών τιμών. Πι
  στεύεται πάντως, δτι χάρις
  είς τάς συντόνους ενεργείας
  τής κυβερνήσεως μας παρά
  τή κυβερνήσει των Παρισίων,
  ό είσαγωγικός δασμός καί όν
  δέν καταργηθή θά μειωθή ση·
  μαντικά καί ή έξαγωγή των
  χαρουπΐων μας είς Γαλλίαν
  θά διευκολυνθή όπότε βεβαία
  καί αί τιμαί θά ύψωθοϋν είς
  ίκανοποιητικά έπίπεδα.
  Άλλά, τα χαρούπια άποτε¬
  λοθν σπουδαίον προϊόν—διά
  πολλάς περιφερείας τό μονα¬
  δικόν σχεδόν—καί πρέπει νά
  μδς άπασχολήσΓ| σοβαρώς ή
  τύχη καί τό μέλλον των. Τό
  κράτος έκαμε καί κάμνει δ,τι
  είνε δυνατόν διά νά διευκολύ
  νη την εξαγωγήν καί κατανά
  λωσίν των. Άλλά δέν πρέπει
  νά τα περιμένωμεν δλα άπό
  τό κράτος. Πρέπει νά έκδηλω
  θή ή μέριμνα καί τοθ ίδι-
  ωτικοϋ κεφαλαίου καί των άρ
  μοδίων όργανισμών. Ιδού τί
  έννοοθμεν: Τα χαρούπια εΐμ-
  ποροθν νά άποτελ'έσουν την
  πρώτην ύλην διά την παρα¬
  γωγήν ζαχάρεως καί διαφό¬
  ρων σιροπίων. Ό χαρουπό-
  σπορος έπίσης αποτελεί πρώ¬
  την Ολην διά την παραγωγήν
  ζελατίνης κινηματογραφικών
  ταινιών καί άλλον χρήσεων
  καί διά την παραγωγήν χρω-
  στικών ούσιών καί κόλλας
  διά τα ύφάσματα. Θά έπρεπε
  λοιπόν νά δημιουργηθή βιομη-
  χανία καί ζαχάρεως καί έπε-
  ξεργασΐας τοθ χαρουποσπό-
  ρου. Είς ίτήν Κύπρον ύπάρχει
  καί λειτουργεΐ εργοστάσιον
  ζελατινών καί χρωστικών ού¬
  σιών έκ χαρουποσπόρου, καί
  αποδίδει σημαντικά κέρδη είς
  τούς Ιδιοκτήτας τού.
  Έδώ δμως τό Ιδιωτικόν κε
  φάλαιον φαίνεται διστακτικόν
  διά την δημιουργίαν παρομοΐ
  ών έπιχειρήσεων. Καί έφόσον
  6έν κινεΐται τό Ιδιωτικόν κε
  φάλαιον θά πρέπει νά έξευρε
  θοϋν άλλως τα χρήματα. ΟΙ
  ϊδιοι οί παραγωγοί, θά ήτο
  καλόν νά κινηθοϋν. Να όργα
  νωθοθν είς συνεταιρισμούς
  κατά τό πρότυπον των έλαι
  ουργικών. Καί νά ίδρύσουν
  έργοστάσια έπεξεργασίας καί
  βιομηχανοποιήσεως τοθ χαρου
  πίου. Ή Άγροτική Τραπέζα
  πιστεύομεν δτι δέν θά ηρνείτο
  την ενίσχυσιν της. Νομίζομεν
  μάλισια δτι θά είμποροθσε
  καί έπρεπε ν'άναλάβη την σχβ
  τικήν πρωτοβουλίαν Αί τεχνι
  καί υπηρεσίαι της, άς μελετή
  σουν τό ζήτημα. Θά πεισθοθν
  ασφαλώς δτι ή ίδέα αυτή την
  οποίαν ρΐπτομεν είναι πρα
  κτικώς έφαρμόσιμος καί δτι ή
  πραγματοποΐησΐς της θά έχη
  ώφέλιμα άποτελέσματα καί
  δι~ά τούς παραγωγους καί διά
  την εθνικήν οίκονομΐαν γενι
  κώτερον.
  Αιά τάς σταφίδος.
  Αί άπόψεις τάς οποίας ά-
  ναπτύσσει είς τό πρός τάς αρ¬
  μοδίας αρχάς ύττόμνημά τού
  6 Σύνδεσμος των έξαγωγέων
  σταφίδων σχετικώς μέ τόν
  καθορισμόν τοθ λιμενικοθ φό
  ρου επί των έξαγομένων στα¬
  φίδων, είνε απολύτως λογι-
  καί καί δέν ύπάρχει άμφιβο-
  λΐα δτι θά γίνουν δεκταί. ΑΙ
  τοπικαί άλλωστε αρχαί καί
  Ιδιαιτέρως ό κ. Νομάρχης δει¬
  κνύουν εξαιρετικόν ενδιαφέ¬
  ρον διά τό πολυτιμότερον έκ
  των προϊόντων μας. Καί φυ·
  σικά θά έκδηλώσουν καί είς
  την προκειμένην περίπτωσιν
  την στοργικήν μέριμνάν των.
  Ή συγκοινωνία
  Βιάννου.
  Διά την συγκοινωνίαν Βιάν¬
  νου ή 35η Κοινή διεύθυνσις
  αύτοκινήτων διαθέτει έ"ν νέον
  λεωφορείον άνετον. Τό 6ν δ¬
  μως αύτό αυτοκίνητον είνε
  άνεπαρκές διά την εξυπηρέ¬
  τησιν τόσου κόσμου έπιβα-
  των. Ιδίως εκάστην Δευτέραν
  οί θέλοντες νά ταξιδεύσουν
  είναι συνήθως διπλάσιοι των
  θέσεων τοθ λεωφορείου. Θά
  ήτο λοιπόν καλόν τουλάχιστον
  κάθε Δευτέραν καί Τετάρτην
  νά προστίθεται καί δεύτερον
  λεωφορείον. Ή Διεύθυνσις
  τοθ θαλαμοφύλακα στό στρα
  τώνα τής οικογενείας. Καί
  ώς μητέρες δέν δικαιούμαστε
  νάχωμε γνώμη οΰτε γιά τα
  παιδία μας, γιατί ή γνώμη εί¬
  νε προνόμιο τοθ πατέρα...
  Δέν εΐχα τί νά άπαντήσω.
  Στά λόγια αύτά ύπήρχε βέ
  βαια κάποια ύπερβολή. Υ¬
  πήρχαν Βμως καί πολλές πι
  κρές καί σκληρές άλήθειες.
  Δέν νομΐζετε δτι αύτές τίς ά¬
  λήθειες έχομε χρέος νά τίς ά·
  κούσωμε καί νά τίς μελετή
  σουμε χωρίς προκατάληψι;
  Μ.—
  των λεωφορείων, πού φημΐζε-
  ται διά ιήν οργάνωσιν των
  συγκοινωνιών, θά λάβη α¬
  σφαλώς σχετικήν μέριμνάν.
  Οί πλάτανοι.
  Μάς πληροφοροθν 8η είς
  πολλά χωρία τοθ νομοθ μας,
  οί χωρικοί κόβουν άπο την ρί-
  ζαν πλατάνους αΐωνοβΐους
  πρός άνθρακοποΐησιν. Τό χει
  ρότερον δέ είνε δτι κόβουν
  πλατάνους άπό ρεμματιές καί
  μέρη πού θά είμποροθσαν λό¬
  γω τής γρφικότητός των νά
  έξελιχθοθν είς θαυμασία τού-
  ριστιχά κέντρα καί θέρετρα.
  Άλλ' άν δέν άπατώμεθα ή
  έκρΐζωσις των δένδρων αυτών
  άπαγορεύεται. Τό δασονομεΐ-
  ον έπομένως θά είνε καλόν
  νά ύπενθυμίση.τήν άπαγόρευ-
  σιν καί νά λάβη σχετικά μέ¬
  τρα προστασίρς των δένδρων
  αυτών άπό τούς ύλοτόμους.
  ΑΊ συλλογικα!
  συμβάσεις.
  Μεταξύ των εκπροσωπών
  των έργοδοτικών τάξεων καί
  των αντιπρόσωπον των έργα
  των, , υπεγράφη έν Αθήναις
  παρουσία τοθ κ. Πρωθυπουρ-
  γοΟ καί τοθ κ. ύφυπουργοΟ
  τής Εργασίας καί των άνωτέ
  ρω αρμοδίων ύπαλλήλων τοθ
  κράτους νέα συλλογική σύμ¬
  βασις ρυθμίζουσα τό ζήτημα
  των ώρών εργασίας δσον καί
  των ημερομίσθιον των έργα¬
  τών. Ή σύμβασις δέ αυτή Ι-
  σχύει καθ" Ολον τό κράτος
  κοί τίθεται άμέσως είς έφαρ
  μογήν. "Ετσι χάρις είς τό εν¬
  διαφέρον τής κυβερνήσεως
  ρυθμΐζονται κατά τόν καλύ¬
  τερον τρόπον τα έργατικά ζή
  τήματα καί έξασφαλΐζεται ή
  συνεργασΐα κεφαλαίου καί
  εργασίας καί ή γαλήνη καί ή
  τάξις είς την χώραν.
  Ι
  ι!·1
  ■II
  Ι! ·Ί
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον τό κινηματογοαφικόν άρι-
  στούργημα: «Τό παιδί τοθ ϊρω
  τος».
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ»—Σήμε¬
  ρον τό πρωτότυτΐο έ"ργο· «Τίγρις
  τής Βεγγάλης». Την Πέμπτην χό
  σοϋπερφιλμ: «Ή Α. Μ. δ έρως
  ίνκόγνιτο». ι
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΙΑΣΙΛΙΣΣΑ =—
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  Ένας άνθρωπος πού έ-
  κλεψε. "Ενας άνθρωπος
  πού χαταδικάστηκε, πού
  φυλακίστηκε:
  ΝΑ ΖΗΣΗ
  ν' άγα-
  νά γίνη τίμιος,
  πήση ν' άγαπηθή.
  ΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
  ΝΑΖΗΣΩ
  Τό ουναρπαστικό — τό
  συγκλονιστικό αύτό κι-
  νηματογραφικό άριστβύρ
  γημχ, γεμάτο δράσιν,πε-
  ριπέτειαν,έρωτα, είνε έρ
  γον πού ζωντανεύει τόν
  άνθρώπινο πόνο κατά τρό
  πον πού κάμνει νά σπα-
  ράζη καί ή πιό σκληρή
  άκόμα καρδιά. Είναι ή
  τελευταία μεγάλη δημι-
  ουργία τής ύπέροχης:
  ΣΥΛΒΙΑΣ ΣΙΝΔΝΕΥ"
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ μεγάλη
  πρεμιέρα ΣΤΟΥ:
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ:
  ΤΟ ΠΑΙΔΙ
  ΤΟΥ ΕΡΟΤΟΣ
  ' 5Ηον
  »Ξεύρετε δτι ζοθσα μόνον
  γι' αύτά, καλή μου καί τρυ
  φέρη μου άδελφή. Σέ ποία
  κατάστασι σδς έγκατσλείπω,
  σδς ποϋ έθυσιάσατε τό πά
  διά νά μεΐνετε μαζΐ μας
  , Άπό την αγόρευσιν τοθ σ
  νηγόρου μου είς την δΐκη
  έ"μαθα δτι σδς έ'χουν χω
  ρίσει άπό την κόρη μου. Άλ
  λοίμονον! Δέν τολμώ νά
  γράψω στό δυστυχισμένο πά
  δι, διότι δέν θά τό λάβη τί
  ',γράμμα. Δέν γνωρίζω, υάλι
  |στα εάν αύτό τό γράμμα
  θά τό λάβετε. Δεχθήτε κα
  γιά τα δυό παιδία την εύ
  λογία μου. 'Ελπίζω δτι μιά
  ήμέρα, δταν μεγαλώσουν
  θά μπορέσουν νά σμίγουν
  μαζί σας καΐ νά άπολαμ
  βάνουν των φροντίδων σας
  νΑς θυμοθνται καΐ τα δυό
  έκεΐνα πού δέν έπαυσα πό
  τέ νά τούς λέγω" Ότι α
  αρχαί καί ή πιστή έκτέλε
  σις των καθηκόντων των ε'
  νέ ή βάσις τής ζωής καΐ δτ
  ή άμοιβαία έκτίμησις καί έ
  μπιστοσύνη θά τοΰς δώση
  την ευτυχία. Ή κόρη μου
  πρέπει νά αντιληφθή δτι είς
  την ηλικίαν της πρέπει νά
  βοηθή τόν αδελφόν της διά
  των συμβουλών της, τάς δ
  ποίας ή πεΐρα πού θά έχη
  περισσότερον άπό εκείνον
  θά τής εμπνέη. Ό υιός
  μου άς άνταποδΐδη τάς πε
  ριποιήσεις καί τάς υπηρεσί¬
  ας πού θά τοθ εμπνέη ή
  φιλία. Άς αίσθανθοΰν καΐ
  τα δυό μου παιδία δτι είς
  οιανδήποτε θέσιν καί αν ευ¬
  ρεθούν μόνον διά τοθ συν-
  δέσμου των θά είνε εύτυ
  χισμένα. "Ας πάρουν πα-
  ράδειγμα άπό ημάς. Πόσο ή
  φιλΐα μας μάς έπαρηγόρησε
  είς τάς στιγμάς τής δυ¬
  στυχίας. Καί είς στιγμάς
  εόθυμΐας ή απόλαυσις είνε
  μεγαλειτέρας δταν ημπορεί
  κανείς νά συμμερισθή την ευ¬
  τυχίαν μέ ενα φίλον,
  (συνεχίζεται)
  των
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Συνδυασμοί και έπινοήσεις
  τής νέας Παρισινής μόδας.
  ρ
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  51ον
  Ή μίσσες
  Ή μόδα πού καθιερώνουν, δπως
  κάθε χρόνο, οί μεγαλοι Παρισινοί
  ράπται δίνει εφέτος μεγάλη ση-1 τή βέστα πού ε)ά συμπληρώση την
  μασία είς τα χρώματσ, Ιδίως είς βραδύνη σας τουαλέττα.
  τίς πολύ λεπτές άποχρώσεις. Τα ι Γιά την τουαλέττα τού χορου ή
  ■πιό μοντέονα χρώματα εΤνε τα έ- μόδα επιβάλλει μιά φούστα μα·
  ξής: ρόζ σωμόν, μπλέ ρουά, κόκ-1 κρυά κα'ι φαρδει», μιά φούστα που
  Χόκλευ εγνώριζε
  ιήν δπεροχή των δικών της συμ-
  πατριωτών επί των Εύρωπαίων.
  ------------ Καΐ εύχαρίστεϊτο μέ δλην τηί την
  μπορεΐτε νά άποκτήσετε μ'α'χα- καρδιά βλέποντας τούς Γιαπωνέ-
  ριτωαένη β_ρσδυνή κάπα ή μία κον ζους να βαδίζουν επί τα ϊχνη των
  κινο καΐ πράσινο ζάντ Τα δύο τε
  λευταϊα αύτά χρώματα κολακεύ
  ουν πολύ τΙ<* μελαχροινές υπό τόν δρον νά έ'χουν λευκή καί όχι ήλιοκαμένη έπιδερμίδα. Πάντως είνε πολύ λεπτό πρό· βλημα οί διάφοροι συνδυασμοΐ των χρωμάτων. Ό ώραιότερος καΐ ό μάλλον άριστοκρατικός είνε ό συνδυασμός τού μαύρου καΐτού άσπρου Δηλαδή συμπληρώνετε ί¬ να μαΰρο μεταξ'οτό ταγιέρ μέ μιά μπλούζα άπό άσπρο κρέπ μα¬ ροκέν ή κρέπ ντέ σιν, γαρνιρισμέ νο μέ πιετάκια λενζερί. Τό φθινοπωρινό κοστοθμι πού ε¬ πιβάλλει ή τελευταία μόδα, είνε Μνα ταγιέρ μέ κοντή βέστα καί λοξή Φούστα άπό μαλλομέταξο τζέρσευ μαΰρο Υ μπλέ νουάρ, μπλούζα άπό κρέπ ντέ σΐν ρόζ, μπλέ πάλ, μέ μεγάλα φιλδισένια κουμπιά. Ας ϋλθωμε τώρα είς την πρα· κτικότητα τής μόδας: μ' ένα μέτρο άπό βελοΰδο ζωηροΰ χρώματος ένθυμίζει την ρωμαντική μόδα τοϋ περασμένου αιώνος, μέ πολλά βολάν πλισσέ. "Η σημερινή μόδα χρησιμοποιεΐ διάφορα άντικείμενα, πού δέν Μ διάφρ μ, χ,,» χούν καμμιά άξία, άλλά τα όποϊα _ ^^5 —Ξέρετε άγγλικά, γαλλικά, ΐσως καί γερμανικαί,... —Μερικές λέξβις .. —Φυοικά καί γιαπωνέζικα' Καί κινέζικα, Αυτή την φορά απήντησεν «δ- χι» ό μαρκήσιος Γιορισάκα ρ ωσι εντελώς εύ ^ρ^μ^ ραιον δέν είνε άνάγκη νά είνε πό- λύτιμον γιά νά κολακεύΓ| τόν λαι- ό ά ί Κΐ ί θλ ? Ιόρκη, Ή μαρκησία ά έλ Γιορισάκα δέν ά μ γ | μό μιάς κυρίας. Καΐ είνε εθκολο ν' άποκτήσετε, χωρΐς δαπάνη, ενα Λ - χαριτωμένο κολλιέ. θά χαράξετε χαΡοα· δύο τρυπίτσΕς σέ κοχλίδια ποΰ έ-1 Τ ρ ς ηγ μαζέψατε είς την άμμο καί θά^τά ' αυχή ή παριζιάνικη τουαλέττα! Κ έ ζ! μρη ρ ε[χε πάει έλυπεϊτο ^δμως κατά Ροα· —ΤΙ ωραια που σάς πηγαίνει ή ζά λέ! περάσετε σέ μία στερεά μεταξω τή κλωστή. Μία άλλη πρωτότυπη έπίσης ι πού θά γαρνίρπ θαυ ή ή ρη ....Καί τό χέρΐ σας είνε μπιζοθ! Ό Φέλτζ, άρκετά δύσθυμος, γαονΤρ γρρπ | δέν Ιλεγε λέξι Καί ή μίς Βαν, μάσια την κομψή βέστα σας είνε περιφρονητική, έμιμεϊτο την σιω τα κουμπιά άπό . σαλιγκάρια. Τα πή χου Παρά τΐς -ροσκάθειες ?βλμΓμιάλεπτή βελόΐα Λό οίκοδεσποτών παΡ« την δια μέρη καΐ θά τα ράψετε είς την χυτικότητα τής μίσσες Χόκλευ ή βέστα δπως ράβετε τα συνηθισμέ- ( δεξίωσις θά καταντοθσεν ΐσως ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Γεωργ10ς παδιανός, Κατίνα Μανιουδ4κ τήλλαξαν αμοιβαίαν γάαου. Συγχαρητήρια ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Είς "Αγιον λον Μεσσαράς ή δνίς Έλ τοχιοΐνάκη ανεδίξατο τή"ς βήθρας τό χαριτωμένο τού" κ. Νικολάου Έ Πρωΐμάκ'ηΤ νομάσασα αύτό Ήλίαν. Είς τ*ν ϊ νάδοχον καΐ τούς γονεΐς εΰνΟυρ θα νά τοις ζήση,. κΛπμξ· ΘΑΝΑΤΟΙ.- Άττέθανε καΐ .». δεύθη προχθές έν συρρορ καί έκλεκτού κόσμου ή >/
  δρα Περβολαράκη έκ τδνοΤκοδ*
  σποινών των διακριθεισών διΛ
  τάς χριστιανικάς άρετάς των.Τούϊ
  οίκείους της συλλυπούμιθο θεο
  μ ώς. ρ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τό σΒιιβ
  τεΐον Τεχνιτών Ζαχαροπλαστών
  θεωρει καθήκον αυτού νά εί
  οτήση θερμώς καΐ δημοσ'α
  εύλσβεΐς μοναχάς τής ίερας Μ^
  νής Παλη,ανης διά την εύγενή κε
  ριποίησιν τής οποίας έτυχον άπαν
  τα τα μέλη αυτού κατά την ώροι
  αν έκδρομήν την γενομένην είς Τ*ν
  μονήν ταύτην την 31 ην Αύγοή
  στου έ ε.
  Ό Πρόεδρος
  Χρήστος ϊπυρτζης
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Βασ. ' "
  να κουμπιά..
  Α Ντιστεγκέ
  ■ ■■■■■■■■■■■εΤΗΜΜΒεΙ ■«■■««■■«■■■■■■■■■
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον. Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΛΡΔΛΚΗ
  Τηλ*·. $-41
  ■«!«■
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ψυχρά, άν ό πλοίαρχος Έρμπερτ
  Φεργκάν δέν κατίφθανεν έγκαί
  ρως. Ό μαρκήσιος Γιορισάκα
  τόν ύπεδέχθη μέ μεγάλην φιλι
  κότητά. Καί ό Φέλτζ αναγκασθη-
  κε νά προσποιήται τόν φαιδρό γιά
  νά μή φανή άγενής, γ:ατί 6 Αγ
  γλος ήταν ατόν οίστρό τού
  —Κύριε Φέλτζ, — είπεν ευθύς
  έξ άρχής — ενθυμείσθε ε"να χω
  ! ρίον τοθ Θουκυδίδου, τό πιό 6αθύ
  πού μπορζΐ νά βρή κανείς στήν
  Ι ψυχολογική φιλολογία 8λων των
  : χωρίον καί δλων των αίώνων^
  ('Επιτρέψατέ μου νά κάνω τόν δά-
  σκαλο: Εμείς οί "Αγγλοι είμα-
  στε πολύ δυνατοί στά έλληνικά...
  Αύτό τό πράγμα μάλιστα μάς κά
  νει, στήν πρακτική ζωή, τόσο ά-
  νωτέρους άπό τούς συμπατριώτες
  τής μίσσες Χόκλευ... Λοιπόν, κα
  τα τό 111 Ιτος τής 87ης Όλυμπι
  άδος, κατά την έποχή τής μέγα
  λειτέρας εντάσεως τής πανώλους
  πού έρήμωσε τάς Αθήνας, ό θου
  κυδίδης μάς βεβαιώνει πώς ένέ
  σκηψε μιά άληθινή μανία γιά τίς
  Γύρω στήν ττόλι.
  ήδονές, στήν πόλι,
  τούτοις ήταν γεμάτη
  ή όποία έν
  πένθη καί
  άγωνίες Καί δέν έκπλήσσεται κα
  θάλου, άλλως τε, καί φαίνεται
  πώς θεωρει τό πραγμα εντελώς
  φυσικό — σύμφωνο μέ τα άνθρώ
  πινα Ινστικτα. Ναί —Αί, λοιπόν!
  ύ Φ
  κύριε Φέλτζ- ό θουχυδίδης
  Ιχει άδικο Ρατί σήμερα,
  ύ β Ν
  δέν
  έγώ
  πού βρίσκομαι στήν Ναγκασακη,
  δπως οί Άθηναϊοι τής έποχής Ι-
  κείνης βρισκόταν σΐάς Αθήνας—
  έννοώ 6πό την απειλήν ενός &προ
  όπτου καί κεραυνοβόλου θανάτου—
  ξόπνησα μέ την έπιθυμία νά χαρώ
  "-" ' ' " την

  Εκάστην
  μεσημβρίαν
  ΗΤΙΓΡΙΣί
  ΙϋίΒΕΓΓΑ
  Δια Ρέθυμνον, Χανιά, ■
  ΠΕΙΡΑΙΑ |
  Χαλκίδα, ΑΙδηψόν,Βό- «
  λον, θεσσαλονίκην.
  τα σιγαρεττα μαυσαγτου
  ?, ΥΠΕΡΕΧΟΥΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΣ ΚΑΙ
  ΚΡΑΤς,ΥΝΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΝ
  1 &ΡΑΣΑΗ .ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ,γοητβυτι·
  Ρίμιβ ΓΟΥΩΡΟΝ
  Ζωηροτάτη αύτάς τάς ημέρας ή
  έμπορική κίνησις.
  —Πρόκειται ώς εικός διά τάς έ-
  ίανωγάς διά τάς οποίας άπασχο-
  λοΰνται πλήθος έργατικών χειρών
  κα'ι σημειοΰται άνάλογος τροχαΐα
  κίνησις.
  — Ειδικώς αί έξανωγαΐ άφο·
  ροΰν επί τοθ παρόντος κατά γε-
  νικόν σχεδόν κονόνα, τάς νωιΐάς
  σταφυλάς.
  — Μέχρι βαθείας νυκτός παρετη
  ροΰντο κατά την παρελθούσαν Κυ
  ριακήν άνά τάς όδούς μας πάνο·
  πλοι Νεμρώδ.
  —Επιστρέφοντες έκ τής έκστρα
  τείας τής 'ήυέρας.
  —Έννοεϊται δ'ΐ είς την εμφά¬
  νισιν των καί ειδικώς την δψιν
  των κυνηγετικώ" των σάκκων, τα
  θηράματα έ'παιζαν τόν σπουδαιό-
  ρον ρόλον.
  —Καΐ ή κίνησις τής άκτής έξη·
  κολούθησε προχθές καί έξακολου-
  θεΐ άμείωτος.
  —Εάν υποθέσωμεν δτι ό καιρός
  θά εύνοήστ) γενικώς τάς «πρακτι-
  κάς»μετεωρολογικάςίάπόψεις, συν
  εχιζομένου τοϋ θέρους
  —Καϊ ή κίνησις αυτή Φυσικά θά
  διατηρηθή άμείωτος, πρός γενι¬
  κωτέρας άλλως τε χαράν των φί·
  λων τής θαλάσσης.
  —Πανηγυρική ή δψις τής πόλε¬
  ώς μας χθές.
  — Έξ άφορμής ώς γνωστόν της
  σεμνής τελετής τοϋ Συντάγματός
  μας.
  —Περΐ τής οποίας καΐ γράφο-
  μέν είς άλλην στήλην.
  — Τό συστηματικό ΣαβΒατοκυ-
  ριακο έτηρήθη καί προχθές άπό
  τούς φίλους τού ύπαΐθρου.
  — Δέν ?ραν ολίγοι εκεϊνοι πού
  εξέδραμον είς τάς πλησίον έξο-
  ΕΑευΟ. Πηγάκης
  Ίατρος—Παββλόγος
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 %. μ.
  καΐ 4—6 μ. μ.
  Τ. Παπαδόπουλος
  'Ιβτρλς—βοβντίβτρβς
  Σωκράτους Σατωβριάνδου
  22 ΑΘΗΜΑΙ
  Άρι8. τηλεφ. 52-362
  Δέχιται χαθ' εκάστην.
  Όρ*ι ««ολότως άκριδεΐς.
  — Ειδικώτερον τό Σαββατοκό
  ριακο έξυπηρετήθη άττά τούς κτη·
  ματίας οΐτινες έπ' εύκαιρία καΐ
  της συγκομιδής, καταρτίζουν κά·
  ττοτε τα γραφικώτερπτ «σορπράιζ
  πάρτυ» είς τα ύποστατικά των.
  —Συμαετοχή φίλων καΐ συγγε-
  νων μετά των άπαοαιτήτων έννο-
  ειται έφοδίων καΐ τροφίμων.
  —Κατά την παρελθούσαν Κυρι
  ακήν ήτο έξαιρετική καΐ ή λεωφο
  ρειακή κίνησις.
  —Ή συγκοινωνία μετά των προ
  αστείων Ιδίως εσημείωσε τάς άπο
  γευματινάς κβί νυκτερινάς ώρας
  ζωηρότητα πολλήν.
  —'Ωστε νά έπιβεβαιούται διά
  μίαν άκόμη φοράν καΐ μέ τόν εύ
  γλωττότερον τρόπον, ή σκοπιμό
  της της καθιερώσεως των πολιτι
  σμένων αυτών λεωφορειακών
  γρομιμων.
  — Είς τοθ Πουλακάκη προβάλ
  λεται άπό χθές τό «Παιδί τού ϊ·
  ρωτος» ΐνα άπό τα αίσθηματικώ
  τερα καΐ κοινωνικώτερα £ργα τής
  έποχης.
  — Πρέπει νά τό παρακολουθή
  σουν «λοι καΐ δλες.
  —Είς τόν «Άτϊόλλωνα» προβάλ-
  λεται τό ενδιαφέρον ίργον ή «Τί
  ΥΡΐς της Βεγγάλης».
  6 Ρέπορτιρ
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έκ τοθ ταξ:δ£ου
  της ή γνωστή ράπτρια άσπρορί.ύ-
  χων Δεσποινίς Παναγιώΐα Κα·
  στανα χαί έπανήρχισε τάς ίργα-
  °ίας της είς τό Ιναντι Πολυκλινι
  κης έργαστήριόν της μέ τιμάς πό
  λυ συγκαταβατικάς.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ·
  ΜΕΡ.ΔΥΛΛΚΗΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΐΐ
  επιστρέψασα δέχεται ώς Ι
  καΐ πρότερον είς τό έργαστή· ·
  ριόν της (Πλατείαι Βαλιδέ ;
  Τζαμί). ;
  Ο 2Τ0ΜΑΧ0Α0Γ0Ζ ΙΑΤΡ02 *
  Κων. Ε. Πολυδάκης !
  ΕΙδικευθεΙς έν Γιρμανία ιΐς '
  τα νοσήματα τοθ στομίχου '.
  ίντέρων καΐ ήπατος, δέχεται .
  τούς «άσχοντας ΙκτοΟ«χε«ι·
  """""""'-------έν ""
  θερατ-εΐα αΐμορροΐδβν β· Ι
  νευ εγχειρίσεως Βι' Ινέσεον. ·
  'Αριβμ. τηλ. 7~« !
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  της ττόλΕ-
  £Α
  ι·»·.
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Οί "Αθλιοι.
  392ον
  Δ'.
  Δι* έκείνους ποΰ βέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι* δλους.
  ΔΙΑΡΚΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ
  Τα συγπροτοΰντα την συμμορίαν.
  Οί τέσσαρες ούτοι όμοΰ άλιτήριοι έσχημά-
  ζον εΐδος Πρωτέως, έλισσόμενοι ώς δφεις καί
  οθτω διαφεύγοντες τής άστυνομΐας τάς χείρας,
  έπειδή παρΐσταντο υπό παντοΐας μορφάς, «τώρα
  δένδρον, τώρα φλό£, τώρα κτήνος», δανειζόμε·
  νοι τα όνόματά των καί τα μυστήρια έναλλάξ,
  σκεπαζόμενοι υπό την ιδίαν των σκιάν, κρησφύ-
  γετα πρός αλλήλους καί άσυλα, άποτιθέμενοι τάς
  προσωπικότητσς αυτών, ώς άποιΐθεταί τις την
  πλαστήν ρϊνά τού είς τούς μεταμφιεστικούς χο
  ρούς, καί ένίοτε μέν άπλοποιούμενοι, ώστε οί τέσ
  σαρες νά έκλαμβάνωνται ώς είς μόνος, ένίοτε
  δέ πολλαπλασισζόμενοι, ώστε νά ύποτΐθενται ώς
  πάμπολλοί.
  ΟΙ τέσσαρες οδτοι άνθρωποι δέν ήσαν τέσσα
  ρες, άλλ' ήσαν ώς μία μόνη ϋδρα τέσσαρας
  έχουσα κεφαλάς, ήσαν ό τερατώοης τής Κα-
  κίας πολύπους, έμφωλεύων έν τή καρδΐα τής κοι-
  νωνΐας.
  Χάρις είς τούς διακλαδισμούς των καί τάς ά-
  ποκρύψους των σχέσεων των πλεκτάνας, ό Ζα·
  μπετάκης, ό Γουλομάρας, ό Ψοφιάς καί ό Παρ
  νασσός είχον την γενικήν εργολαβίαν πάσης
  ένέδρας έν τή έπαρχΐα τής πρωτευούσης τής
  Γαλλΐσς. Πάς πονηρός άνήρ, βουλόμενος νά κα
  τεργασθή μοχθηρόν τι έργον άπετεΐνετο πρός τούς
  καταχθονΐους τούτους τέκτονας. Έλεγε μόνον
  είς αύτούς τί επρόκειτο νά γίνη, τούς έφωδΐαζε |
  διά των άναγκαίων πληροφοριών καί αύτοι άνε
  δέχοντα τα έπίλοιπα. Ύποβολέα μόνον ήθελον, Ι
  καί αύτοι παρίσταντο επί τής σκηνής διαδραματι-
  σταί. |
  Διότι είχον καί άλλους, χρεΐας τυχούσης, νά
  προσλάβωσι βοηθούς καί συναιτΐους. "Εάν δρά
  μά τι απήτει πρόσωπα πολλά, είχον είς την διά ί
  θεσΐν των δσα τοιαθτυ ήθελον, πρός πάσαν κα- ■
  ταχθόνιον τραγωδΐαν. |
  Συνήθως συνήρχρντο περί λύχνων αφάς, αϋ·;
  τη ή"τον ή ώρα, καθ" ήν οί δαίμονες ούτοι έ(
  ξηγεΐροντο τοθ ΰπνου. Συνήρχρντο έ'ξω τής πό
  λεως, είς μέρη Ιρημα δισβατών. Έκεϊ έτεχνολό-
  γουν τα σχέδιά των. Είχον πρό αυτών ολοκλή¬
  ρους δώδεκα σκοτεινάς ώρας καί έρρύθμιζον
  την χρήσιν αυτών.
  Πατρομμινέτα έπωνομάζετο ή υπό γήν κυκλο·
  φορία τής έταιρεΐας των τεσσάρων τούτων βαρά
  θρων. Πατρομμινέτα δέ σημαΐνει αύγήν είς την
  παλαιάν διάλεκτον τοθ γαλλικοθ δχλου, διάλε-
  κτον όσημέραι έκπλείπουσαν. Παράγεται ή λέξις |
  έκ τής ώρας ΐσως καθ" τιν έπαύ~''ΐΐ£^χ&*-£ργ(ύν~τών,'
  'Ιπειδή τό λυκαυγΐς~εΤνε"* ή "ορα, καθ* ήν έξηλεί
  φοντο τα φαντάσματα καί άποχωρΐζονται οί κα
  κοποιοΙ. Καί λοιπόν οί τέσσαρες οΰτοι ήσαν έ
  γνωσμένοι υπό ταύτην την έπωνυμίαν. Όταν ό-
  πρόεδρος τοθ κακουργιοδικεΐου (τουτο δέ είνε
  Ιστορικόν) επεσκέφθη είς ιήν εΐρκτην ίνα των τοι¬
  ούτων, Λακαινάραν όνομαζόμενον καί τόν ήοώτη-
  σε περί κακουργήματός τινος, αύτός ηρνείτο.—
  Αύτό ποίος τό έκαμεν; ό Λακαινάρας έδωκε την
  ακόλουθον απάντησιν, την αίνιγματώδη μέν πρός
  τόν πρόεδρον, σαφή δέ πρός την αστυνομίαν.—
  'Εγώ δέν είξεύρω' ή Πατρομμινέτα ίσως.
  Πολλάκις σχηματΐζει τις Ιδέαν περί δράμα
  τος τινος έκ των όνομάτων των προσώπων αύ
  τοό' ομοίως κοί περί κακοποιοΰ τινος συμμορίας
  έκ τοθ καταλόγου αυτής.
  (συνεχ(ζεται)
  Ή έγγραφή μαδητριών
  είς σχολεια νέου τύπου.
  Β'.
  Όπως εΐπαμε . στήν άρχή, τό
  στόμα, ή μύτη, τα αύτιά, Ιςακο
  λουθοθν ν' αύξάνουν καί μετά
  την ένηλικίωσι. Τό σχήμα των
  αύτιών ενός άτίμου ένηλίκου, έ-
  χουν άλλες διαστάσεις στά τρι
  άντα, άλλες στά σαράντα, άλλες
  στά πενήντα κι' άλλες σ:ά έβ5ο
  μήντα. Έως τα πενήντα αύξάνει
  πρός δλες τίς διευθύνσεις. Άπό
  τα πενήντα καί απάνω παύει νά
  |, άλλά έξακολουθεΐ νά
  Τα στόμα έπίσης έξακολουθεΐ
  ν' ανοίγη πρός τα πλάγια είς τό
  δαθύ γήρας. Καί τό δλέπει κα-
  νείς στά πολύ γερασμένα πρόσω
  πά, δπου καθώς τα χρόνια τα έ-
  χούν άδυνατήσει καί ίσχνήνει, τό
  άνοιγμα τοΰ στόματος φαίνεται
  σάν νά έχη φθάση στ' αύτιά.
  Άλλα μήπως καί τα άκρα δέν
  έξακολουθοθν νά μεγαλώνουν;
  Τα μεγάλωμά τους καί μετά την
  ένηλικίωσι έξαρτάταΐ άπό την
  Όσο μεγαλείτερη χρήσις γίνε-
  ται, τόσο ο-ύξάνουν περισσότερο
  καί αντιθέτως. Αύτό τό άποδει·
  κνύει ή παληά κινεζική συνήθεια
  να κλείνωνται τα πόδια των μι-
  κρών κοριτσιών μέσα σέ ξύλινα
  σανδάλια γιά νά μή μεγαλώνουν.
  Κι' αύτό γιατί στίς γυναίκες των
  πλουσίων πού δέν έκινοθντο χαί
  ΰταν μετεκινοθντο πολύ δέν χρη
  σιμοποιοθσαν τα πόδια τους, άλ
  λά μεταφορικά μέσα, είχαν μικρά
  πόδια, ένώ οί γυναΐκες τοθ λα
  οθ είχαν μεγάλα. Ή μίμησις ε¬
  δημιούργησε την συνήθεια.
  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΓΑΝΤΙΣΜΟΥ
  Α'.
  Πρό πολλοθ άπησχόλει τούς ε¬
  πιστήμονας ή υπόθεσις ενός αίφνι
  δίου «γιγαντισμοϋ» των ζωϊκών
  είδών πού θ' άνέτρεπε τόν νόμον
  τοθ ίσχυροτέρου καί θά παρέδιδε
  καί αυτόν άκόμη τόν άνθρωπον
  είς έχθροΰς άπροσδοκήτους έφω·
  διασμένους άπό την φύσιν μέ μιά
  πονηρίαν διαβολικήν καί μίαν
  δύναμιν άκαταμάχητον. Έν τώ
  μεταξύ ή έπιστήμη τράβηξε τόν
  δρόμον της καί αί εργασίαι δια¬
  φόρων διολόγων, ιδίως Ρώσ-
  σων καί Γάλλων, Ιχυσαν νέον φώς
  είς τό μυστηριώδες φαινόμενον τής
  άναπτύξεως των οργανισμόν. Καί
  τό φαινόμενον αύτό, δπως αί πε·
  ρισσότεραι ζωΐχαί λειτουργίαι:
  παλμοί τής καρδίας, άναπνοή,
  έκκρισις των άδένων, λαμδάνει
  χώραν μέ την άκρίβεια πού δου-
  λεύει ίνα ρολ&ϊ. Διαρκώς έπεμ-
  βαίνουν έσωτερικαί έπιρροαί είς
  Ινα κανονικόν, ομαλόν άτομον—
  είτε έπιβραδύνουν την ανάπτυξιν
  τού, καί μέ άλλα λόγια την κρα
  τοθν έν άρμονικ-ζ ίσορροπία. Με¬
  ταξύ των επιρροήν αυτών ή κυρι¬
  ώτερα είνε έκείνη πού άσκοθν οί
  ένδοκκρινεϊς λεγόμενοι άδένες,πού
  ?ως τελευταία απετέλουν διά την
  επιστήμην περιοχήν άνεξερεύνη·
  τον. Ένας μικροσκοπικός άδήν,
  ό μυζαδήν ή Οπόφυσις τοθ Ιγκε-
  φάλου, ευρισκόμενος είς την βά¬
  σιν τοθ έγκεφάλου, είνε ό αύθέν
  της πού κατά τρόπον άπολυταρχι
  κόν ρυθμίζει δλην την ανάπτυξιν
  τοθ όργανισμοθ, τοθ σώματος, των
  μελών μας. Ή υπερτροφία τοθ
  προσθίου λοβοθ τής δποφύσεω;
  τοθ έγκεφάλου, γράφει ό Βορο-
  νώφ, συνεπάγεται άπιστεύτους
  συνεπείας δι' Ινχ νεαρόν πλάσμα
  —ζώον ή άνθρωπον—τοθ όποίου
  δέν ήχθη άκόμη είς πέρας ή ά
  νάπτυξις. Τα δστα τού άναπτυσ
  σονται υπερβολικά, τα χέρια, τα
  πόδια, λΙ σιαγόνες άναπτύσσονται
  είς διαστάσεις δυσαναλόγους.
  ■■■■■■■■ι
  ~
  ΗΛΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛ
  ΠΟΤΑΣΣΑ ΜΠΑΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  80 ■ 85 °)ο
  Σταφιδοτταραγωγοί,
  Προσέξατε. ΜΗΝ ΠΕ1ΡΑΜΑΤ1ΖΕΣΘΕ ΕΠΙ ΤΟΥ
  ΠΡΟ -.ΌΝΤΟΣ ΣΑΣ. Άδισφορήσετε στίς παχυλές
  ρεκλάμες. "Οσοι τυχόν δέν έχρησιμοποιήσατε την
  άποδεδειγμένως ανωτέραν δλων κσθαράν Ποτασσαν
  μας Μάρκας ΗΛΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙ, προελεύσεως Γερ-
  μανΐας, χρώματος Μπλέ, 80—85, προβήτε μόνον
  είς δοκιμάς, καί θά έξακριβώσητε την έπιτυγχα-
  νομένην ταχίστην άποξήρανσιν, καί τόν άριστον
  χρωματισμόν ποΟ δίδει επί των Σταφίδων σας,
  ΟΣΤΙΣ ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΟΥΤΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΣ.
  Ή κατανάλωσις μας είναι ή καλλιτέρα απόδει¬
  ξις δλων τούτων. Επί είσαχθέντων πρό 20ημέρου
  2500 Βαρελίων, μας άπομένουν είσέτι μόνον 600.
  Γενικός άντιπρόσωπος έν Κρήτη μετά διαρκοΰς
  παρακαταθήκης:
  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΜΠΛΑΒΔΚΗΣ
  Πλοττΐΐα Καλλϊργών, (Κέντρον).
  εΗΗΒΒ|ΙΒ|ΙΒΜΜ|Μ»ΗΒΒΜΒ||ΐΒΒΒΗΒΗ»
  ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝΩ
  ©ΤΙΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ
  ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  ■■■■■■■■■■■■■■ε
  ΕΜΜΑΝ. Μ. ΚΡΑΣΑΚΗΣ
  Ψαρικά άποικιακά, έγχώρια προΐόντα.
  "Εναντι Π«λ«ιότς Νβμ«ρχί«ς
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό ολα τα καταστήματκ καΐ αύτοι
  άκομπ των έπ«ρχιών ταίς κλωσταΐί Μάρκοτς «Σταύρος».
  Ήτοι σβυγάκια, τρυπώματα κιβάρας, χαρόλια'χεντήμκ-
  τος, κβυβάρβς, Μβυλινέ, Κοτόν πϊρλί, Βαμβακάκια, κ*υ-
  βαρις κεντήματβς κ. λ. π. Όλαι τα ώς άνω «Ιδη είναι ά-
  φθάστου ηβιότητος, καί χρομάτνν ηγγυημένΜν καί στερ··
  Αν. Μια δ«κιμή θα οας πείσο *ι* την ΑνΜτερότητοτ τβν
  χλβΜτ&ν τή( μάρχας «ϊτοτυρός.»
  ΆντιηροβΗΚβ( δι» τούς Νομβύς ΉραχλείθΗ—Λαβηθίου:
  Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΣ
  Έν συνεχεία πρός τηλεγράφη
  μά μας διά την έγγραφήν μα
  θητριών είς σχολεία αρρενων πλη
  ροφορούμεθα συμπληρωματικώς
  τα εξής:
  Διά των νόμων περί μεταβο-
  λής τοθ τύπου των σχολείων
  τής μέσης έκπαιδεύσεως προεβλέ¬
  πετο ή ίδρυσις νέων σχολείων ά
  ναλόγως πρός τάς ανάγκας των
  μαθητών. Έπειδή δμως οίκονο-
  μικοί λόγοι δέν έπέτρεψαν την
  ί'δρυσιν μεγάλου άριθμοΰ νέων
  σχολείων, εκρίθη σ«όπιμον νά
  άντιμετωπισθή δι' άλλης όδοθ ή
  δημιουργηθεϊσχ κατάςιτασις. 05
  τω απεφασίσθη δπως επιτραπή
  ή εΐσοδος, κατόπιν φυσιχά εισί
  ΐηρίιον έξετάσεων, καί μαθητρι-
  ων είς την α' καί β' τάξιν των
  σχολείων τοθ νέου τύπου καί
  είς τάς πόλεις έκείνας είς τάς
  οποίας δέν λειτουργοθν είδικά
  σχολεία θηλέων.
  Κατά παράβασιν δηλαδή τής
  τεθείσης άρχής περί άπαγορεύ
  σεως .τής μικτής φοιτήσεως, θά
  συμφοιτήσωσιν είς τάς δύο κα
  τωτέρας τάξεις τ2»ν δκταταξί-
  ων γυμνασίων καί θήλεα, τα ό
  ποία άλλως τε θά συνεφοίτουν
  είς την 5ην καί 6ην τάξιν των
  δημοτικήν σχολείων. Ό άριθμός
  των θηλέων τα όποΐα θά εΐσέλ
  θοαν δρίζεται είς 20 κατά τα
  ξΐν, θά αύξάνεται δέ έφ' δσον
  αί θέσεις έκάστης τάξεως δέν
  καταληρθώσιν υπό αρρενων. Κα
  τα τό παρελθόν έτος παρετηρή
  θη δισταγμός προσελεύσεως μα
  θητων είς τα προγυμνάσια καί
  τα άστικά σχολεία. Ό δισταγ
  μός ούτος, ώς ανεκοινώθη άρμο
  δίως, είνε εντελώς αδικαιολόγη¬
  τος
  Καί τουτο, διότι άφ' ενός μέν
  οί μαθηταί των άστικών σχο¬
  λείων έκτός τής πρακτικής ιορ
  φώσεως την οποίαν άποκομίζουν,
  δικαιοθνται μετά πενταετή φοί
  τησιν, κατόπιν έξετάσΕων, νά
  εισέλθουν είς την 6ην τάξιν των
  όΛταταξίων γυμνασίων, άφ' έτέ
  ρου δέ θά έχωσιν εύχερή την
  είς τάς τάξεις ταύτας είσοδον
  χάρις είς τόν μεγάλον αριθμόν
  των υπαρχουσών θέσεων. Δέον νά
  τονισθή ιδιαιτέρως τό γενονός
  δτι διά των νεωτέρων νομων
  αναγνωρίζεται ώς προσόν διά
  την κατάληψιν δημοσίων θέσεων,
  διά τάς οποίας άπητεΐτο μέχρι
  αήμζρ^ν απολυτήριον τοθ έξατα
  ξίου γυμνασίου καί τό απο¬
  λυτήριον γυμνασίων καί άστι
  κων σχολείων.
  — Ή άγροτική άσφάλεια είς
  τόν γείτονα.
  Υπό την προεδρίαν τοΰ Εισαγ¬
  γελέως κ. Τρικκαίου συνήλθε
  προχθές είς τα γραφεί» τής Ν©·
  μαρχίας τό Εποπτικόν Συμβού¬
  λιον τής Αγροφύλακος Λασηθί¬
  ου άσχοληθέν μέ τα διάφορα ζη-
  τήματα τής άγροτικής ασφαλείας
  τοΰ Νομοΰ.
  Έπίσης υπό την προεδρίαν τοΰ
  Νομαρχοΰντος κ. Πελεκάνου συ¬
  νήλθε προχθές τό Διοικητικόν
  Συμβούλιον τοΰ Λεπροκομείου
  Σπιναλόγκας καί ήσχολήθη μέ
  τα διάφορα έκκρεμή ζητήματα
  τοΰ ίδρύματβς.
  —Ή συγκομιδή τοΰ χαρουπί-
  ου είς τόν γείτονα.
  'Από τής χθές Δευτέρας ήρχι
  σεν ή συλλβγή χαρουπίων είς
  όλον τόν νομόν. Λόγω τής φβ·
  ρολογίας τβΰ προΐόντος έν Γαλ
  λία ή τιμή αΰτοΰ φέρεται κα
  τωτέρα τής κανονικής καί έμβάλ
  λει είς ανησυχίας τβύς παραγω
  νούς. Πάντως ούτοι άναμένουν
  γενικώτερα μέτρα υπό τής Γβνι
  κης Διοικήσεως πρός συγκράτη
  σιν των τιμών τοΰ πρβϊόντος.
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  Εναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθεΐς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
  στόματος (ούλίτιδος, καΜοαμί-
  ας) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνΐς έκ διαφόρων μετάλ-
  λων— κορώνες έκ πορσελάνης.
  Έπαναφορά τελείως «νώδυ
  νος των στρεβλοφυών οδόν¬
  των είς την κανονικήν ύ
  θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικράς υπάλληλος
  διά τα καταστήματα Άλικιώτη.
  — Νέοι τίτλοι των αναγκα¬
  στικήν δανείων.
  Δι' αποφάσεως τοΰ κ. ΰπουργοΰ
  τών_ θίκονομικών έγκρίνβται ή
  έκτύπωσις νέων τίτλων ΐσης όνο·
  μαστικής άξίας πρός τούς έν κυ·
  κλοφορία τοιούτους τοΰ δανβίου
  5 ο)ο 1898 είς αντικατάστασιν τδν
  ηδη έν κυκλοφορία. ΟΙ έκτυπω·
  θησόμενοι τίτλοι θά φέρουν πρβ-
  βπρτπμένα 20 έξαμηνιαία τοκο·
  μερίδια, τό πρώτον των οποίων
  θά είναι λήξεως 31ης ΔεκϊμβρΙ-
  βυ 1938. Δι' άλλης άποφάσβως'
  έγκρίνεται ή έκτύπωσις νέων τί·
  τλων τού δανείου έ ο)ο 1917, αίς
  αντικατάστασιν των έν κυκλο¬
  φορία. Ούτοι θά φέρουν προσηρ
  τημένα 20 έξαμινιαΐα τοκομβρί·
  δια, τό πρώτον των οποίων θά
  είναι λήξεως 1ης Όκτωβρίου
  1938. Διά νεωτέρας _ άποφάσεΜί—■
  τού" ΰφ'υτΐουργοϋ, θά κληθοϋν οί
  κομισταΐ των παλαιών τίτλων
  νά προσαγάγουν αΰτούς πρός
  ανταλλαγήν μέ τούς νέους.
  —Τό μνημόσυνον των πε¬
  σόντων κατά τό 1898 "Αγ¬
  γλων.
  Ό έν Αθήναις πρβοββυτής τής
  Αγγλίας κ. θΰατβρλόου άπέ·
  ατ&ιλε προχθές είς τόν μ. Δήμαρ
  χον Ηρακλείου την κάτωθι επι¬
  στολήν. ,
  «Έντιμκ κ. Δήμαρχε,
  "Εχω την τιμήν νά γνωρίσω
  υμίν την λήψιν τοΰ τηλεγραφή-
  ματο| υμών τής 25ης Αύγούστου
  δι' ου μέ πληροφβρεΐτε ότι τη
  πρωτοβουλία τής Δημαρχίας Η¬
  ρακλείου έτελέσθη μνημόσυνον
  έν τω έκεΐ νεκροταφβίω είς μνή
  μην των έν Ηρακλείω τή 25η Αύ¬
  γούστου 1898 πεσόντων "Αγγλων
  στρατιωτών. Έκτιμώ βαΒώτατα
  την συμπάθειβν καί τα φΐλικά
  πρός την Πατρίδα μου αίσθήμα
  τα άτινα ένέπνευσαν την φΐλά-
  γαθον πράξιν ταύτην καί θά ή-
  μην εύγνώμων εάν μεταβιβάσητϊ
  ίίς τα τής Ηρακλείου Δημαρχί
  α; μέλη την εκτίμησιν καί τάς
  θερμάς ευχαριστίας μου.
  Μετά πάσης τιμής
  Ό Πρβσββυτής».
  Εφέτος ή χρονιά είνε όψιμη καί ό
  κίνδυνος τής βροχής έπικρέμαται άμε¬
  σος γιά την σταφΐοα σας.
  Τώρα ποΟ ό Άσφαλιστικός κολοσσός.·
  «ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΫΔ
  σας έξασφαλίζει άτιό τόν κίνδυνον
  αυτόν, μην άφήσετε τό προϊόνι σας ά-
  νασφάλιστον.
  Σπεύσατε ν' άσφαλίσετε την σταφί-
  δα σας δπως έκαμαν ήδη δλοι οί προ-
  νοητικοί άμπελοκτήμονες.
  Άντιπρόσωποι σταφιδασφαλειών Άγγλι-
  κοΰ Λοΰδ:
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  "Εναντι Έθνικής Τραπέζης
  ι
  ιιί
  !
  , ι ι.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τρίτης
  6 Σεπτεμβρίου 1938
  120 Ώρα
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΔΙΑ ΤΟ ΤΣΕΧΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΥΤΑΙ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΗΤΟΣ ΜΥΣΤΙΚΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Σεπτεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Πληροφορίαι των
  εύρωπαϊκών εφημερίδων έκ Πράγας ά-
  ναφέρουν ότι ό λόρδος Ράνσιμαν ένη
  μερώθη επί των άπόψεων τού κ.Χίτλερ
  τάς οποίας ούτος εξεδήλωσε κατά την
  έν Μπερχτεσγκάντεν συνάντησιν τού με
  τα τού άρχηγού των Σουδιτών χ. Χεν
  λάϊν.
  Αί άπόψεις αυται τού κ. Χίτλερ τη
  ροΰνται επί τού παρόντος μυστικαί.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 ΣεπτεμβρΙου (τη
  ..εγραφικώς).— Χθές μετέβη
  πρός συνάντησιν τού κ. Χεν
  ιάίν είς Άς, ό κυριώτερος ου
  'εργάτης τοθ Λόρδου Ράνσι-
  σμαν κ. Γκουώτκινς. Ή συνο·
  μιλία διήρκεσεν επί μίαν καί
  ήμισείαν ώραν. Ό κ. Γκουώτ-
  κινς επέστρεψεν αυθημερόν είς
  Πράγαν δπου συνηντήθη άμέ-
  σως μετά τού κ. Ράνσιμαν
  καί των λοιπών μέλών τήςάπο
  στολής. Είς τούτους εξέθεσε
  τα διαμειφθέντα είς την μετά
  τοΰ Χενλάΐν συνάντησιν τού.
  Λεπτομέρειαι τής συναντή
  σεως τοΰ Χενλάΐν μετά τοΰ
  κ. Γκουώκινς δέν άνεκοι
  νώθησαν είσέτι. Πάντως
  ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΦΑΡΟΥΚ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ Εί Αύγούστου (τηλε
  γραφιχώς).— Τη>εγράφημα έκ Κάϊρον
  α γγέλλει ότι εγένετο χθές δολοφονικν
  ά πόηειρα κατά τού Βασιλέως Φαρού:
  «ατοχήσασα.
  Ό οολοφόνος συνελήφθη επί τόηου
  Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ
  ΣΥΝΕΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΟΕΡίΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Σήμερον άρχίζει
  έν Νυρεμβέργη τό μέγα έθνικοσοσιαλι-
  στικόν συνέδριον. Την έναρξιν θά κη¬
  ρύξη ούσιαστικώς ό Χίτλερ, έκφωνών
  έκτενή λόγον επί τής αημααίας καί των
  άναμενομένων άποφάσεών τού.
  Χηλεγραφήματα σχετικά μέ την έναρ
  ξιν τού συνεδρίου, τονίζουν τό ένδια
  φέρον των διεθνών διπλωματικών κύ< κλων διά τα μέλλοντα νά διαμειφθώσιν έν αύτω καί ιδιαιτέρως διά τάς δηλώ σεις τού κ. Χίτλερ πρός τούς έθνικοσο σιαλιστάς. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 5 Σεπτεμβρίου (τού άν ταποκριτού μας).·— Καθά αγγέλλεται έκ τού έξωτερικού ή κατάστασις είς την Παλαιστίνην έπεδεινώθη επικινδύνως. Οί άγγλικοί κύκλοι φέρονται άνησυχοΰν τες διά τή« τροπήν των πραγμάτων δέν άποκλείεται δέ ή λήψις άποφασιστι κωτέρων μέτρων πρός είρήνευσιν όπωσ· δήποτε τής Πα)αιστίνης. ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΘΗ 8ΗΤΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ ι» Σεπτεμβρίου (τού άν ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Βουδαπέστης ότι ή ύποχρεωτική θη τεία έν Ούγγαρία θά αρχίση έντός τού φθινοπώρου. ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ ΤΗΝ ΚΟΡΜΠΕΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 5 Σεπτεμβρίου (τού άν ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι των έν Ισπανία ξένων άνταποκριτών άναφέ- ρουν ότι οί εθνικοί συνεχίζοντες την προ έλασιν αυτών παρά τόν ποταμόν "Ε¬ βρον κατέλαβον την πόλιν Κορμπέρα. ΣΥΛΛΗτΊΣ ΔΥΟ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΝ ΑΙΑΣΗΜΩΝ ΛΩΠΟΑΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 5 Σεπτεμβρίου (τού άν- ταποκριτού μας).— "Υπό τής Άστυ- νομίας συνελήφθησαν δύο είκοσαετείς λωποδύται είς οϋς όφείλεται ή διάπρα- ξις σωρείας ολοκλήρου κλοπών διαπρα- χθεισών «πό καιροΰ είς την πρωτεύου¬ σαν» Ή πορεία των συζητησεων διά τό Τσεχοσλοβακικόν. έπικρατεΐ ίκανοποΐησις διά την έν λόγω συνάντησιν. Ή συνάντησις αυτή τονΐζε ται δτι εχει οΰσιώ5η σημα οίαν διότι άπεκομίσθησσν έξ αυτής αί πρώται -έντυπώσεις διά την εξέλιξιν τής κατα στάσεως μετά την συνάντη σιν Χίτλερ — Χενλάίν είς Μπερχτεσγκάντεν. ΕΠΙΙΤΟΛΗ ΤΟΥΧΑΛΙΦΑ- ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Σεπτεμβρίου (τηλεγραφικώς). Τηλεγραφοΰν έκ ΛονδΙνου δτι ό λόρδος Χά λιφαξ επιστρέψας χθές έκ Λον δΐνου μετέβη άμέσως είς Φό- ρεϊν "Οφφις καί ήσχολήθη μέ την κατάστασιν. Ό κ. Χάλι φαξ έδωκε δλως διόλου ίδιαι τέραν σημασίαν είς τήνσυνάν- τησιν Χενλάΐν μετά τοΰ έκ των συνεργατών τού λόρδου- Ράνσιμαν, κ. Γκουώτκινς. ποσοι θα μετασχουν εισ; νυρεμβεργην —Είς τό έθνικοσοσιαλιστι κόν συνέδριον τής Νυρεμβέρ γης αγγέλλεται δτι θά μετά σχωσι 300.000 νέων Γερμα νών. ΈπΙσης θά μετάσχτ) καί μεγάλος άριθμός Φασιστών. Λέγεται δτι τό έθνικοσοσιαλι- στικόν συνέδριον θά ασκήση ούσιώδη επίδρασιν επί των πραγμάτων τής Κεντρικής Εύ- ρώπης. Ή χθεσινή έπιδλητική τελετη επι τό έπετείφ της μάχης της Δοϊράνης. Την πρωίαν χθές έτελέσθη με¬ τά πάσης έπιβλητικότητος ή πολεμική έορτή τοθ 43ου Συντάγ ματος πεζικοΰ, επί τη έπε-τείω τής γιγαντεμαχίας τής Δοίρά- νης. Είς την εορτήν, γενομένην είς την πλατείαν Ελευθερίας, παρέστησαν ό Νεμάρχης κ. Μάρ- κελλος, ό Δήμαρχος κ. Γεωργιά δης μετά τοθ Δημοτικοΰ Συμ βουλίου, οί έ. ά. στρατηγοί κ. κ. Κατεχάκης καί Αλεξάκης, ό Διοιχτμής τής Χωροφυλαχής κ. Όρφανουδάκης, ό λιμενάρχη-ς κ. Βλαδίμηρος, οί πράξενοι Γαλλί άς καί Ιταλίας κ. κ. Τζολά- κης καί Κόρπης, οί άντιττρίσω ποι των ξένων δογμάτων, οί συγγενεΐς των φονειιθέντων ή Ιξαφανιαθέντων κατά τάς μά χας τιθ Συντάγματος, οί τραυμα τίαι, ο£ προ'ιστάμενοι των 2ημο σίων ύπηρεσιών, τα Ιΐροεδρεΐα καί τα Διοικητικά Συμβούλια των Όργανώσεων καί των σωματείων μετά των σημαιων καί των λα βάρων των, οί Διευθυνταί των βχολείων, τό Όρφανοτροφεΐον, οί Πρίσκοποι, ή Εθνική νεολαία χαί πλήθη λαοϋ παρακολουθήσαν τος έν κατανύξει τό μνημόσυνον. Τό Σύνταγμα είχε μεριμνήσει διά :ήν ανέγερσιν έπιβλητικ&ΰ χενοταφίε,υ επί τοΰ έποίου >ατε
  τέθησαν πλεΐστοι στέφανοι, καί
  έξέδρας, εκατέρωθεν των οποίων
  είχον παραταχθή ό σιρατός, οί
  πρόσκοποι, οί φαλαγγίται τής
  Έθν. Νεολαίας χαί αί τρόφιμοι
  τοθ Όρφανοτροφείου.
  Μετά τό μνημόσυνον εγένετο
  άναφορά τοΰ Συντάγματος είτα
  δέ ένομαστικόν προσκλητήριον των
  πεσόντων ένψ ο"ύο πολυβόλα στη
  θέντα επί τής Νομαρχίας καί
  τοθ άνωθεν τοΰ Ήρώου λοφί
  σκου εβαλλον τιμητικώς. Άκολού
  θως ή δημοτική μουσικήάνέκρουσε
  πένθιμον Ιμβατήριον πρός τιμήν
  των πεσόντων, μεθ' ό λοχαγός κ
  Ρουσάκης εξεφώνησεν έμπνευσμέ
  νόν μαχρόν λόγον περί τής σημα
  οίας τής εορτής, εξάρας την δρά
  σιν τοθ Συντάγματος.
  Μετά την λήξιν τοΰ μνημοσύ
  νού καί τής τελετής εγένετο πά
  ρέλασις των συγγενών των φονευ
  θέντων άνδρών τοΰ, συντάγματος
  των άναπήρων καί θυμάτων
  πολέμου, τοΰ Όρφανοτροφείου των
  ΙΙρύσκόπων, τής Έθν, Νεολαίαν
  καί τού Στρατοΰ καί είτα δεξίω
  σις είς την στρατιωτικήν λέσχην
  Πότε περατοϋται τό αεροδρόμιον.
  Άνακοινώσεις τού κ. Οίκόνομάκόυ.
  Τάς πρωϊνάς ώρας τής παρελ¬
  θούσης Κυριακής ό ύφυπαυργός
  τής Άεροπορίας κ. Οίκονομάκος
  συνειργάσθη είς τα γραφεΖα τής
  Νομαρχίας Ηρακλείου μετά τοθ
  Νομομηχανικοΰ κ. Καυγαλάκη και
  των είδικών μηχανικών τν0 υπουρ
  γείου Άεροπορίας επί τοΰ ζητή-
  ματος τοΰ άεροδρομίου Ηρακλεί¬
  ου, επί τοΰ όποίου καί ελήφθησαν
  ωρισμέναι άποφάσεις, αφορώσαι
  την έπίσπευσιν των εργασιών τής
  κατασκευής τοΰ άεροδρομίου.
  Είς την σύσκεψιν παρέστησαν
  ό Νομάρχας Ηρακλείου κ. Μάρ·
  κελλος καί ό κ. Δήμαρχον
  Ό κ. ύφυπουργάς μετά τό πέ¬
  ρας τής συσκέψεως προέβη εις ά¬
  νακοινώσεις πρός τούς δημοσιο
  γράφους, τονίσας 8τι σκοπάς
  τής καθόδου τού είς Ηράκλειον
  υπήρξεν ή άνάγκη έπισπεύσεως
  των εργασιών τοθ άεροδρομίου
  καί ή συμπλήρωσις αυιοΰ. Ώ;
  εδήλωσεν ό κ. υφυπουργός, ή μη·
  χανική ύπηρεσία Ηρακλείου καί
  προσωπικώς ό Νομομηχανικός κ.
  Καυγαλάκης επέδειξαν ιδιαίτερον
  ενδιαφέρον καί κατέβαλον πολ¬
  λάς προσπαθείας , διά την κατα¬
  σκευήν τοθ άεροδρομίου έκ πά
  ραλλήλου πρός τό ενδιαφέρον των
  κ. Νομάρχου καί Δημάρχου.
  Αί εργασίαι τοθ άεροδρομίου
  έπισπεύδονται προσέθεσεν ό κ. ύ-
  φυπουργός. Πάντως ή λειτουργία
  τοθ άεροδρομίου, τό οποίον όλο-
  κληροθται μετά δύο μήνας, θά έ-
  πιβραδυνθή εισέτι καί τουτο λό¬
  γω τής σταθεροποιήσεως έν τω
  μεταξύ τοθ έδάφους. Κατά τόν
  προσέχη Μάρτιον ή Απρίλιον θά
  είνε τελικώς Ιτοιμον πρός χρή¬
  σιν.
  Σκοπός τής προχθεσινής συσκέ¬
  ψεως, ώς ανεκοίνωσεν ό κ. Οϊκο-
  νομακος, ήτο συγκεκριμένως ό κα-
  θορισμάς των έν γένει άναγκών
  διά την έπίσπευσιν καί συμπλή¬
  ρωσιν τής κατασκευής τοΰ άερο¬
  δρομίου. Πρός τουτο κατόπιν συ¬
  ζητήσεως επί τ$ βάσει των γενο¬
  μένων τεχνικών είσηγήσεων, απε¬
  φασίσθη ή χορήγησις επί πλέον
  των άλλαν δαπανών, δραχ. 1.500.
  000 αΓτινες θά χρησιμο¬
  ποιηθώσι διά την κατασκευήν
  των έγκαταστάσεων τοΰ άεροδρο¬
  μίου—ήλεκτρικής καί υδραυλικής
  —-καί τής ανεγέρσεως τοθ άπαι-
  τουμένου είδικοθ κτιρίου, άτινα
  πιστεύεται δτι θά Ιχωσι περατω
  θή μέχρι τοθ προσεχούς θέρους.
  Ό κ. υφυπουργός τής Άεροπο¬
  ρίας ανεκοίνωσεν ακολούθως τα
  τής επισκέψεως αύτΐθ είς τόν δρ
  μόν Έλούνδας Μεραμβέλλου, διά
  πρώτην φοράν. Είς τόν άερολιμέ-
  να τούτον παρετηρήθησαν έλλεί
  ψεις τινές, των οποίων σημείωσιν
  έλαβεν ή τεχνική υπηρεσία τοΰ 6-
  πουργείου. Μετά την άφιξιν τού
  είς Αθήνας ό κ. Οίκονομάκος έ-
  | δήλωσεν δτι θά λάβη καί επί τοΰ
  σημείου τούτου σχετικήν πρόνοι-
  αν έν συνδυασμώ μέ τα γενικώτε-
  ρα τοπικά ζητήματα άπό απόψε¬
  ως άεροπορικής συγκοινωνίας. Έν
  κχτακλεΐδι ό κ. υφυπουργός ετό¬
  νισεν δτΐ αναχωρεί άπό τα Ηρά¬
  κλειον μέ έντυπώσεις εύχαρίστους
  καί 8τι δέν θά λείψη^έπανερχό-
  μενος είς Αθήνας έν συνεργασία
  μέ τούς συναίέλφους τού καί
  τάς Αρχάς τής πόλεως, νά μερι-
  μνά δι' αύτό είς την άκτΐνα τής
  δράσεώς τού.
  Ό κ. υφυπουργός καί ή άκο
  λουθία τού προπεμφθέντες υπό
  των Άρχών ανεχώρησαν τάς έσπε
  ρινάς ώρας τής Κυριακής διά τοΰ
  ατμοπλοίου τής γραμμής είς Αθή¬
  νας. Σημειωτέον δτι ό κ. υφυ¬
  πουργός πρό τής αναχωρήσεως τού
  συνειργάσθη και μετα χοΰ κ. Δη·
  μάρχου Ηρακλείου επί των ζη-
  τημάτων ειδικώτερον τής παρα¬
  χωρήσεως ήλεκτροφωχισμοθ καί
  υδρεύσεως τοΰ άεροδρομίου. Ό χ
  Δήμαρχος προεξοφλών καί την
  γνώμην τοθ Δημοτικοΰ Συμβου
  λίου, διεβεβαίωσε τόν κ. Οίκονο-
  μάκον 8τι θέλει άπό μέρους τοο
  Δηιιου παρασχεθή πάσα διευκό-
  λυνσις καί θίλει γίνη πάσα δυνα-
  τή υποχώρησις διά τα σομπληρω-
  ματτκά χι[ άπαραίτητα ταυτα ερ·
  γα τοθ άεροδρομίου Ηρακλείου.
  ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΛΑΧΗΟΥ
  ΟΙ ΚΕΡΑΙΣΑΝΤΕΣ ΧΘΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ένταθ
  θα Ηρακτορείου τοθ Έθν. Λα
  χείου των διαδοχικών κληρώσε
  ών κατά την χθεσινήν1 πρώτην ή-
  ,έραν τής ε' κληρώσεως εκέρδι¬
  σαν οί κάτωθι άριθμοί τα έναντι
  εκάστου σημειούμενα ποσά: 76
  843 δρχ. 50.000, 42.640 δρχ.
  5.000, 66 078 καί 72 656 άνά
  όρχ. 3.000. 36.090, 46.183, 46.
  836, 58.959, 68.210 καί 74.926
  ;νά δρχ. 2.000. Οί κληρωθέντες
  άριθμοί είς τό άρτιον θά
  ευθώσιν αύριον.
  δημοσι-
  ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
  ' Καθ* ά μ άς ίπληροφόρηααν έκ
  τού Αστυνομικον Τμήματος άνευ
  ρέθη ποσότης χρημάτων, προσκοΐ
  λίϊται δέ ο απωλέσας ταυτα όπως
  άπίυ8υβή (ίς τό Τμημκ πρό;
  παραλαβήν τ*)ν»
  ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΑΙ
  ΤΩΝ ΕΞΑΤΑΞΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
  Κατ' είδήσεις έξ Αθηνών
  οί άπορριφθέντες μαθηταί κα
  τα τάς εΐσιτηρΐους έξετάσεις
  των έξαταξίων γυμνασίων,
  τάς γενομένας κατά τόν μή-
  να Ιούλιον, θά έπανεξετασθώ
  σι κατά τόν τρέχοντα μήνα.
  Τό μέτρον τουτο ελήφθη διότι
  άπότοΟ.σχολικοΰ έτους1939έ'ως
  1940 δέν θά λειτουργήσΓ) ή-
  α' τάξις των έξαταξίων γυ
  μνασΐων καί έπομένως οί ά-
  π.ορριφθέντες κατά τόν παρελ-
  θόντα Ιούνιον μαθηταί άπει
  λοθνται νά χάσουν δύο έ'τη.
  Διά τάς υπολοίπους κατηγο-
  ρΐας των άπορριφθέντων μα-
  θητών δέν ελήφθη εισέτι ού¬
  δε μίσ απόφασις. ι
  ] ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
  Ανεκοινώθη δτι τό διορι-
  σθένδιάΒ.Δ. νέον Διοικητι-
  κόν Συμβούλιον τοΰ Σώματος
  Ελλήνων Προσκόπων συνελ¬
  θόν είς συνεδρίασιν υπό την
  προεδρίαν τής Α Β ·Υψηλότη
  τος τοθ Διαδόχου, Άρχηγ0ο
  καί Έπιτίμου Προέδρου τοθ
  Σώματος, προέβη είς τάς άρ
  χαιρεσίας τοθ νέου προεδρεί-
  ου έκλέξαν Πρόεδρον τόν κ
  Αντώνιον Μπενάκην, Γβνι'.
  κόν Γραμματέα τόν κ Μ
  Μίνδλερ, Γενικόν Έφορον τόν
  κ. Μ. Σοφιανόν, Έφορον Διε-
  θνών Σχέσεων τόν κ. Γ Πό
  νάν καί Ταμία'ν τόν κ Ν
  Μακρήν μέλη δέ τής ·Εκτε
  λεστικής Έπιτροπής τούς κ κ
  50 Πρωϊνή
  ΒΑΡΥΣΗΜΛΝΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΙ
  ΤΩΝ ΕΙΩΤΕΡΙΙΩΗ ι ΜΙΙ
  ΔΙΑτθΥΣΥΘΑΡΙΘΝΤΑΣΑΕΙΝΙΙΙί
  ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Ζ» Σεπτεμβρίου ».τοο *ν.
  ταποκριτού μ^»ς)· — Τηλεγραφήμι,τιχ
  έκ Παρισίων άγγέλλουν ότ^ ό ύπουργΟς
  των «Εξωτερικών κ. Μποννέ εξεφώνηο»
  βαρυσήμαντον λόγον επί τής διεθνους
  καταστάσεως.
  Ό κ. Μποννέ ένδιέτριψε κυρίως επί
  τής φιλίας καί συνεργασίας τής Γαλλ£ας
  καί τών'Ηνωμένων Πολιτειών. Οί ύφι.
  στάμενοι σήμερον δεσμοί μεταξύ των
  δύο δυνάμεων, εχαρακτηρίσθησαν υπό
  τού κ. Μποννέ ώς υπέρ ποτε ή άλλοτι
  άδιάσπαστοι.
  ΟΙ ΣΟΥΔΙΤΑΙ ΑΝΕΚΗΡΥΞΕ
  ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ ϊ> Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Έκ τού έξωτερς.
  κου τηλεγραφείται ότι είς τάς τρείς τ»,
  λευταίας συγκεντρώσεις των, οί _ου·
  δϊται άνεκήρυξαν ανώτατον αρχηγόν αυ¬
  τών τόν κ. Χίτλερ.
  Η ΟΟΗΜΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΗΕΑ8Β
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Σεπτεμβρίου (τού άν·
  ταποκριτού μας).— Καθ* α αγγέλλεται
  έκ Τσεχοσλοβακίας,είς σχετικάς άποφά·
  σεις των τελευταίων αυνεδρίων των _ου
  διτών, έκδηλώνεται σαφή% χαί ή έ«ί.θυ-
  μία των όπως όλόχληρος ή Βοημία έ-
  πανέλθη είς τούς κόλπους τού Ράϊχ.
  ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ
  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣΜΕΤΗΝ ΠΡΑΓΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ ε» Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι ά·
  ναφ&ρόμεναι είς τάς τελευταίας συγκεν·
  τρώσεις^τών Σουδιτών,τονίζουν ότι ού¬
  τοι εδήλωσαν ότι οίοσδήποτε συμβιβ»·
  σμός μέ την κυβέρνησιν τής Πράγας ά·
  ποδεικνύεται άδύνατος.
  ΔΕΝ ΒΑ ΠΝΗΊΫΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΡΑΝΣΙΜΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).—.«Εκ θετικής «ηγής
  διαψεύδεται ή αναγγελθείσα ώς έπικ«ιΐ*έ
  νη συνάντησις τού καγκελλαρίου Χίτλερ
  μέ τόν λόρδον Ράνσιμαν διά τό τσεχο-
  σλοβακικόν ζήτημα.
  ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ ΡΑΝΣΙΜΑΝ
  ΚΛ1 ΠΡΟΕΑΡΟΥ ΜΠΕΝΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Β Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας)— Ό πρόεδρος τής
  Τσεχοσλοβακίας κ. ΛΙπένες εδέχθη είς
  ακρόασιν διαρκέσασαν^έπί ώραν τόν λόρ·
  δόν Ράνσιμαν. Ή συνομιλία περιεστρ*
  φη είς την πορείαν τού αουδιτικού προ-
  βλήματος καί τό δυνατόν τής εξευρέσε¬
  ως μιας είρηνιστικής αυτού λύσεως.
  Π. Περρωτήν.
  ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Σεπτεμβρίου (τη¬
  λεγραφικώς). — Καμμιά πληροφορίαι
  δέν μετεδόθη μέχρι τής στιγμής εί«
  Λονδίνον διά τάς άποφάσεις ατινας 1·
  λαβεν ό Χίτλερ όσον άφορά' τάς τελε>·
  ταίας προτάσεις τής κυβερνήσεως Ηρ«·
  γας διά την συμφιλίωσιν μετά των _ίου·
  δώ