9624

Αριθμός τεύχους

86

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

3/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ε5ωΙΓροατΖΐ?ύ Χωοή
  δοσιν είς χον τόπον μας Χ
  Ιλευθεριών. ^
  ]'Απότό
  ί ?<°Λ ^Ελλάδος όλων των αΐώ- ' τΤ)ς εννομιας καί χ,Τ,ν πραγμμτιχών ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΙΛΑΤΕΙΑ^ΊΛΜΗΝΑ _η_λ ΓΡΑΦΕΙΩΝ άΡ. 4-55 -------------------- ΤΗΛΕΦΩπΑ: τυπογραφ. . 2-06 ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τή; Ι & Ρ Υ Τ Η Ι ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΉΣ α'. περιοδοσ β . αριθ. 86 ΣΑΒΒΑΤΟΝ 3 ΦεβρουαρΙου 1945 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΕΠΣ ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ; ΔΙΙΥΘΥΝΤΗΣ ΙΙΑΚΝΗΣ ΜΠΙΖΛΚΙι" ΗιΊΩΣ^ΩΜΕΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ "Υστερα άπό την λαίλαπα πού έ- ξαπελύθη κατά τής 6υστυχισμένης αυτής χώρας, άπό την οποίαν ώς έκ θαύματος εσώθη την τελευταίαν στιγμήν Άς καθίσωμεν, δχι νά κλαύ- σωμεν, ώς άλλοι Ίερεμίαι επί των έρειπΐων καί των καταστροφήν, διό τι δέν ύπάρχει καιρός καί χρόνος διά κλαυθμούς καί δάκρυα, άλλά νά κά¬ μωμεν 6να πρόχειρον άπολογισμόν τής τρομεράς καί πρωτοφανοθς πε ριπετεΐας τής Ελλάδος μας καί φρο- νιματιζόμενοι άπό τό παρελθόν καΐ συνετιζόμενοι άπό την φρίκην τοθ προσφάτου δράματος άς άνανήψω μέν καί δίδοντες τάς χείρας δλοι οί Έλληνας, μά δλοι μαζύ ηνωμένοι άς όδηγήοωμεν την Έλλάδα μας είς τόνδρόμον άπό τόν οποίον ολίγοι Έλληνες, μόνον κατ' δνομα Έλλη νες, συνεργαζόμενοι μέ ξένους, πα¬ τριώτας δμως αύτούς, καλούς πα¬ τριώτας δια τάς πατρίδος των, έπε- χείρησαν νά την απομακρύνουν. ΟΙ καιροί δέν περιμένουν, οί καιροί ού μενετοί. Άς λησμονήσωμεν τάς άντιγνω· μΐας μας δσοι παραμένομεν Έλλη- νες καί διατηρούμεν άκόμη τα Πα- τριωτικά ίδεώδη μέ τα όποΐα έγαλου- χήθημεν καί ημείς καί τόσαι άλλαι παρελθοθσαι γενεαί καί άς δώσωμεν είς την πτωχήν μας Πατρίδα δ,τι η¬ μπορεί νά προσφέρτ] άκόμη ό καθένας μας. Αί περιστασεις δέν παρουσιά- ζονται είς την ζωήν των Εθνών καί των λαών συχνά. Ή ίστορική σιιγμή την οποίαν διατρέχομεν είναι ί'σως ή κρΕσιμΐώΤέρα άλλά καί σπουδίκοιέ'μα τής Έλληνικής Ίστορίας. Ά^ δ ή στάσιν μας, άπό την διαγωγήν μας την στιγμήν αύτην θά εξαρτηθή τό μελλον καί τής χώρας καί το δικαίω μα νά φέρωμεν ύπερήφανα τό βάρος τής κληρονομίας τής Έθνικής μας Ίστορίας. Τό " θνος μας έδοκιμά σθη καί κατά τό παρελθόν καί ούχι άπαξ σκληρά, ούδεμ'ία δμως άπό τάς παρελθούσας δοκιμασίας ουτε αυτής τής καθυποτάξεώς τού υπό των Τούρ¬ κων δύναται νά παραβληθή μέ την σημερινήν δοκιμασίαν πού διέρχεται. Διότι τότε μέν ύπετόχθη άλλα πα- ρέμεινε ψυχικώς ηνωμένον καί δέν έλιποψύχησεν, άλλά έχαλυβδώθη ή Έθνική ψυχή μέσα είς τώ βασανα καί τάς σκληράς δοκιμασίας τής δου- λεΐας. Καί μίαν ημέραν ηγέρθη σύσ¬ σωμον ώς είς άνθρωπος καί άπετί ναξε τόν ζυγόν καί έσπασε τα δεσμά τής δουλεΐας. Σήμερον δμως ή κατάστασις πά- ρουσιάζεται τελείως διαφορε-τική."Υ¬ στερα άπό την σκληρωτέραν καί ά- παισιωτέραν δουλείαν εύρέθημεν δλοι οί Έλληνες χωρισμένοι είς δύο άντΐ(ΐα) όμενα στρατόπεδα θανα σίμως Λλληλομισούμενα ώστε μίαν ωραίαν ημέραν τοθ Δεκεμβριού οί ώπλισμένοι Έλληνες τής μιδς πα¬ ρατάξεως έπέπεσαν άγριοι κατά τής άλλης παρατάξεως ήτις άοπλος καί άνύποπτος ευρέθη είι, τό έλεος των άγρίων όρδών τοθ ΕΛΑΣ. Καί έ- σφάγησαν κατά χιλιάδας άθώα θύ ματα άνδρες καί γυναϊκες καί παι¬ δία άκόμα, καί έλεηλατήθησαν κα- ταστήματα, καΐ άνετινάχθηοαν οί- κοδομαί καί ένεπρήσθ]σαν κτίρια καί δημοσία καί ίδιωτικά καί ή χθησαν είς αίχμαλωοίαν πολλαί χι- λιάδες άθώων πολιτών πάσης τά¬ ξεως καί ήλικίας διά μόνον τόν λόγον δτι δέν ήσαν όπαδοί τής Μαρξιστικής θεωρίας. Είς αύτό τό κατάντημα έφθάσαμεν, πώς καΐ διά τόν οποίον λόγον, δέν είναι τοθ πα¬ ρόντος νά εξετάσωμεν. "Οταν θά έλθη, καί άς εύχηθώμεν νά μή βραδύνη ή ήμέρα νά εξετασθή ή κα τάστασις καί νά άποδοθοθν αί εύ θυναι δπου άνήκουν τότε θά μάθτ) ό Έλληνικός Λαός μέ φρίκην τί έ τεκταίνετο εναντίον τού, εναντίον τής ελευθερίας τού καί εναντίον αυτής τής ύπάρξίώς τού. Σήμερον δέν λέγομεν νά παραμε ρισθοΰν αί εύθυνολογίαι ή νά ξε· χασθοΰν τα μίση καί διαφοραί πού εδημιούργησε τό πρόσφατον παρελ¬ θόν μέ την φρίκην τού άλλά συγκρα τοϋντες τόν πόνον μαςτήν τελευταίαν στιγμήν άς έ.ργασθ'ύμεν δλι,ι μαζύ ώς ο~*~ ΑοΤ,8ο^ΕΛΛΗΝι]ΑίΙΑ[ΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΒΡΙΟΙ Τό άνω γραφείον μά"ς παρεχώρησε ευγενώς πρός δημοσίευσιν τα κάτωθι: Ο ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΛΠΟ ΗΜΕΡΚΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΠ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 Φεβρουαρΐου ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥΡ ΜΠΡΑΊΆΝΤ Ό Βρεττανίας Στρατός πού άπεβι βάσθη στή Νορμανδία ηταν προφανώς ό τελειότερος στριΐτός πού παρήγαγε ποτέ ή Μεγάλη Βρεττανία. Ήταν ά σφσλώς ό καλλίτερα έκπαιδευμένος ά¬ πό τα παληά χρόνια. Είναι πολύ δύσκο- λο σέ όποιονδήποτε πού έχει μελετήσει τόν Ήπειρωτικό πόλεμο τοΰ Ναπολέον- τος νά φαντασθ"ίί ι.να καλλίτερο στρα τόάπό τόΣτρατό τοι ΟΥΕΛΙΓΚΤΩΝ. Κι' ομως κατά τή διάρκεια των τεσσά- ρων τελευταίων ετών μιά τέτοια δύ- βειαΣκώτος. Δέν απερριψε τελείως την παράδοσι, άλλά άφοΰ την έκαθάρισε ά¬ πό τίς ύπερβολές την έχρησιμοποίησε. Μετεχειρίσθη τό Βρεττανό στρατιώτη των ημερών έκείνων σάν μιά λογική καί ελευθέρα ίίπαρξι. Τό άποτέλεσμα ήτο ή λεπτή καί γκρίζα φάλαγξ πάνω στ ήν οποίαν έαπασαν υί πεοίφημες άήτη- ες λεγβώνες τοΰ Ναπολέοντος. ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ Οί'μεγάλοι άνδρες πού έξεπαίδευσαν τόν Βρεττ/νικόν στρατόν μετάτό 1940 -χωρ-ίς μίση καί τ·άθη δια α^νοίκοδόμησιν καί την αναδημι¬ ουργίαν τής Ελλάδος μας. "Ας πει- θαρχησωμεν είς τόν Εθνικόν Κο- βερνή^ην, τόν Στρατηγόν Πλαστή- ραν, τόν άγνόν καί άσπιλον Έλ- ληνα τόν δοκιμασμένον Δημοκράτην καί άνυστερόβουλον Έλληνα. "Ας τόν βοηθήσωμεν τυφλά ύπακούον- τες είς τάς διαταγάς τού. "Ας σχη ματίσωμεν τόν Εθνικόν Στρατόν πρωτίστως τοθ όποίου έχει υπέρ πάσαν άλλην περίστασιν σήμερον ανάγκην ή Πατρίς, διά νά βοηθή¬ σωμεν μέ την σειράν μας καΐ η¬ μείς είς τό τελικόν κατά τοθ έχθροθ κτύπημβτ, διά νά έχωμεν τό δικαίω μα μέ τό μέτωπον ύψηλά καΐ μέ τόν στέφανον τής νίκης νά παρα- καθήσωμεν είς την Τράπεζαν δπου θά κριθή ή τύχη τοΰ κόσμου τοθ με ταπολεμικοϋ. 'Άνω σχώμεν τάς καρδίας καί μέ όδηγόν μόνον τό συμφέρον, την τ1- μήν καί την δόξαν τής Ελλάδος άς βαδίσωμεν χωρίς μίση καί πάθη τόν δρόμον τής τιμής Τ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑΙ τεθωρακισμέναι όμάδΕς συνεργάζονται μέ τό Αμερικανικόν πεζικόν είς την οδόν πρός τόν Ρήνον κα'ι ΐϊό ρούρ "£θ χ ροφήματσς : 'έίνας στρα- "τιώτης άπω τό πλήρωμα τοΰ Τάνκ παίρνει νερό άπω τίς λάατΓβς γιά την παρα σκευή τού τσαγιοΰ. ΤΑ ΑΐΕΠΙίΤβΣΕ ΜΟΝΟϋ ΤΟΪ Αιεπράχθη μέ ψυχραιμίαν σαρά Μ συστηματικήν δολοφονιών» εΐπε- προχθές ό κ. Σιτρίν είς τόν λόγον τόν οποίον εξεφώνησε είς τα γρα- φεΐα τής Γεν. Συνομοσπονδίας των έργατών τής Ελλάδος. Αύτά ελέχθησαν δχι άπό κανέναν ασίσταν» ή «αντιδραστικόν» ή *έ- θνοπροδότηΛ»». Τα είπεν ό κ. Σιτρίν, ό επί κεφαλής τής άντιπροσωτιείας των "Αγγλων έργατών. Δηλοδή, άν- τιπρόσωπος τής άριστεράς παρατά¬ ξεως τής Αγγλίας ό οποίος πήγε είς τάς Αθήνας ώς έντολόοό.χος τής Άγγλικής κοινής γνώμης νά έξακρι· βώση μετά των. άλλων μελών τής έ- πιτροπής τα δσα καταπληκτικά είς φρίκην νέα έφθασαν είς τό Εξωτερι¬ κόν, κατά την διάρκειαν τής κόκκι- νης έπαναστάσεως. Τα διεπ στωσε'μόνος τού. Καί μέ την ειλικρίνειάν πού διακρΐ-νει κάθβ τίμιον άνθρωπον, ώαίλησε καιαδι- κασ^ικά δι" έκείνους οί όποϊοι άτ] κον είς την αριστεράν αυτής τής χώ¬ ρας. Λέγομεν άνήκον, διότι εστερή¬ θη τό Κ.-ΚΈ τοϋ δικαιώματος νά ά- νήκει βίς οιανδήποτε τιαρατοξιν. Διότι είς πολκικούς αγώνας Βικαι· οϋνται νά κατέρχωνται μόνον έκεΐ νοι, των οποίων ιό ποινικον μ- είναι λει>«ό.ν. ΆλΛά τα μ£λη
  Κ Ε. τό έμαύρισαν καΐά
  ΠΡΩΥΝΑ1 2ΚΕΨΕ1Σ
  Ο ΟΡΜΙΘΟΚΛΡ.ΠΤΗΣ
  Ό δικηγόρος καί ό ττελάτης—έ
  νας όρνιθοκλέτπης, —συνεζήτουν, έ
  ξω άπό την πόρταν τοϋ Είρηνοδι·
  κείου μετά την δίκην, τό αιώνιον
  ζήτημα τής αμοιβής τής παραστά-
  σ&ως. Ό συνήγορός τού επέμενε νά
  πληρωθή είς τό άρτιον τής συμφω¬
  νίας των. ό όρνιθοκλέπτης ήθελε νά
  τοΰ κάμη κάτΐοια συγκατάβασιν,
  μίαν μικράν έκπτωσιν φιλανθρωπι-
  —Έλλειψις σοβαρά, κεσάτια κύρ
  δνκηγόρε, δέν γίνεται νταλαβέρι, έ-
  'σταΐίάτησε τό άλίχι-βερίσι, έλεγεν ό
  άρνιβοκλέιτττης. Δέν ήαποροδμεν πλέ¬
  ον νά επιτύχωμεν τίποτε, κλειδω-
  νούν, άχ αύτά τα κλειδιά.
  Την στιγμήν αυτήν τυχαίως έπερ-
  νοϋσα άττό έκεΐ καί τ" αυτιά μου
  ήρπασαν την τελευταίαν αυτήν φρά¬
  σιν ταθ πελάτου. Σιγοστάθηκα γιά
  νά γελάσω .μέ την ίλαροτραγωδίαν
  τοθ έναγομένου καί τοθ υπερασπι¬
  στού. Σήμεραν τί έννοεΐ ένας όρνιθο
  θήρας κλειδιακαί έλλειψις των εί
  δών τής είδΑκότητός τού, δταν λέ¬
  γει τα λόγια αύτά, Είχον την γνω
  μην δτι σ' ένα χωριό ώσάν τα Ιδικά
  μας μβνάλο καί πλούσιον καθ δλα
  μ1 αφθανα σιτηρά, εύρυχωρίαν *«.
  σταΰλους πολλούς, δτι
  καί πουλερικα _
  σέ κάθε εΐδος
  καί
  δέν «ά
  αφθονα
  καί
  απολύτου άρεσκείας
  ,υ; Έπάγγελμα μέ
  καί ποικιλίας, έχει
  συντηρή
  οί-
  σιν, γιά μιά ευθυμη παρέα, πλάϊ
  άπό τό μουρμούρισμα τοΰ νερομυ-
  λου, άκόμη δέν θά ύπάρχουν οί ά·
  πρόσεκτοι, οί άψηρημένοι, πού θά
  άψήνουν τα δίποοα πουλερικά νωρίς
  ασφάλειαν. Καί δμως εφάνη δτι τό
  έπάγγελμα αύτόεΐναι σήμερον πολύ
  έπισφαλές, άφ' διου ήκουσα νά διερ
  μηνεύτι τόν μύχιον πόθον καί την εί-
  λικρινή όμολογίαν ό πελάτης στόν
  δικηγόρον τού.
  —Τί θέλεις καί λέγεις αύιό, δτι
  έλλειψις ύπάρχει, οτενότης καί έλ
  Λειψις μόνον είς τό χρήμα ήμπορώ
  νά έννοήσω, κι' δχι σ' έπάγγελ¬
  μα, λέγει ό συνήγορός.
  Δέν γνωρίζω άν ό φιλάνθρωπος δι
  κηγόρος έκαμε στόν όρνιθοθήραν
  την ζητουμένην έκπτωσίν-του, γιά
  τόν λόγον δτι δέν έσταμάτησα νά
  παρακολουθήση) ώς τό τέλος την
  συζήτησιν.
  Φρονώ δτι πρέπ€ΐ νά σημειωθή έ-
  δώ δτι κι' αύτό τό έπάγγελμα τοθ
  όρνιθοκλέπτου εδέχθη μεγάλο κτύ
  -όν άπό τούς νοικοκύρηδες, διατρέ-
  χει κρίσιν οικονομικήν, οφειλομένην!
  άναμφιλέκτως είς την σημερινήν κα¬
  τάστασιν, κατάστασιν παγκόσμιον
  καί γενικήν. Τώρα ή θεομηνία μδς
  ήλθεν άπό την κακήν μας κεφαλήν,
  άιτό την πολιτικήν κατάστασιν, κα¬
  τάστασιν διεθνή, άπό παράγοντας
  μεγάλους. Ό κοσμάκις άντιμετωπί
  ζει διαρκώς άπρόοπτα, έκεΐ πού
  λογαργιάζει καλυτέρευσιν των δ-
  ρων
  κ~. τής ζωής τοθ έρχεται ξαφνικά
  τό κτύπημα τής μοίρας ή ΕΙμαρμένη
  τόν σπρώχνει πάντα στό κακόν
  Τα κεσάτια είναι γενικά, δπως ή
  γκρίνια κβί τα μαλλώματα. Δυστυ-
  χώς δέν τελειώνουν αύτά ποτέ τους,
  παρά άνονεωνονΐσι.
  Η γραμΑ τί|ς ζωτΐς
  μας φατΐνβται
  ναμις εδημιουργήθη. τΗταν ένα ·δΝ:ά)μα
  πίστεως εργασίας «αί σκληρώς δουληάς.
  ή έ;στραιευτική αποστόλη στή
  Γι/λλία επέστρεψε άπό τή Δουγκέρκη οί
  επί 5:εφαλής τοΰ Στρατοϋ εΐδαν ή θε-
  ωρία καί την πρακτική την όποιαν
  ε'χαν άκολουθήσει οί προκάτοχοί τους
  επι 20 έ'τη, νά άνατρέπεται κμί νά ά-
  ναιρεΐται άπό μιά νέα τεχνική ΐοϋ πο¬
  λέμου. Εύρέθηκαν στήν ιδία θέσι μέ
  τούς προγονους των τού 1795 βτ«ν τα
  Ίακωβιανά σΐρατεύμβΐα Ιπιτιθέμενα μέ
  μεγάλη ταχύτηΐα και δύναμι έσπασαν
  τίς άμυνΐικές γραμμές τής παλη«ς Εύ
  ροιπης καί ύαΐεχρέωσαν τούς Συμμάχους
  τής Αγγλίας νά συνθηκολογήσουν ή
  νά πολεμήσουν εναντίον της, καί εξε¬
  δίωξαν την έκστρατεντι·κ.ή ιης δύναμι
  άπό την ήπειρο. Όταν τα ύπολείμμα-
  τα τοϋ στρατοϋ τοΰ Δουκός τής Ύόρ
  κης έπέστρεψαν στήν Αγγλία κατά τόν
  τραγικον εκεΐνο Μάϊον, ό Δούξ -επρε
  πε νά άναδιοργανώσχ) τίς ύπηρεσίεςτου
  ριζικώς άν ήθελε νά ξαναφτιάΕκ στρα
  τό καί νά ξαναπάη πίσω στήν Εύρώπη
  ΝΟΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ _
  "Ητανε εύτυ/ής πού είχε ενα εύφνή
  άνθρωπο πλησίον το-υ, τόν Σέρ Τζών
  Μούρ. Γιά ένα στρατιωτικόν τού τα
  λέντου τού, ήταν σχεδόν ό πιό δυστυ-
  χής Στρατηγός τής Βρεττανικής 'Ίστο-
  ρίας. Άλλά ώς έκπαιδευτής τών^ άν
  δρών τό κατόρθωμά τού είναι τόσον
  μεγάλο όσο καί τοΰ Κρόμβελ καί άκό¬
  μη περισσοτέρας διαρκείας Μέσα σέ
  μιά δωδεκάδα έτών μέ τό παράδειγμα
  καί τό ύπόδειγμά τού έκαμε τό Βρεττα-
  νικό πεζικό, καί ιδιαιτέρως τό έλαφρό
  Βρεττανχκό πεζικό πολύ άνώτερο άπό τό
  καλλίτερο'πού μ^ροϋσε τότε ό Ναπο
  λέων νά ρίξ- στή^ιάχη. Αύτός εσφυρη
  λάτισε τό όπλο μέ τό οποίον νίκησε ό
  γιά μιά παρόμοια καί άκόμη μεγαλείτε·
  ρη έπιστροφή στήν Εύοώπη, υίοθέτησαν
  τίς ϊδιες άρχές με τόν Μουρ. Λίγα άπυ
  τα όνόματα των είναι γνωοτά στον πολύ
  κόβμο, άν καί-δυό άπ' αύτούς ό Αλε¬
  ξάντερ καί δ Μοντγπόμερυ είναι πεβίφΤ)-
  μοι σ' όλο ΐό κόσμο. "Υπό ταν Άρχι-
  στράτηγο Σέρ "Αλλαν Μπρουκ Άρχιι
  γόν άπό τό 1941 τοϋ Γενικοΰ Αύποκρα
  τορικοΰ Έπιτελείου καί τόν Στρατηγόν
  Μπέρναρδ ΙΙάντζετ, αί δυνάμεις τού Έ
  σωτερικοΰ τή; Αγγλία;, τό προζϋμι, τό
  τροφεΐον .αύτό νά, τό ποΰμε έτσι όλων
  των Στρατιών μα; τής είσβολής, άνέ
  πλασαν τα άν9ρώπιν;α έ^ναλεϊα, πού-θά
  έσπαζαν τή Ναζ'κή δύναμι στο 'ίδιο τό
  έδαφος· τΐΊς Γ^ρμανίας. "Οταν ήοχισαν
  τή δουλε,ιά τους τό ά|έχασΐο εκείνο πα-
  λοκαϊρι τοί" 1940 έθεσαν δυό κανόνες
  ώς άδηγούς. "Ολη ή εκπαίδευσιν έ'πρε·
  πε νά είναι αυστηρώς πρανματική, ν
  είναι προσαρμοσμενη και στίς πιό μι-
  χρές της λεπιομέρειες στήν έργασία τής
  Νίκης κατά των Γερμ,ανών, γ,άτω άπ
  ϊί, πραγμαακές συνθήχες πού θά τ)ΐ
  πιθανόν νά ευρεθούν. Καί κάθε άν
  δρας καί ό πιό ταπεινός επρεπε νά γίνη
  ήρωας, νά γίνη ίκανός νά έννοη στό ά-
  νώτατο δυνατο όριο αύτό, πού θσ εκανε
  καί γιά πιό λόγο θά τό εκανε. Τό κάθι
  τί τοΰ εξηγήθ·ηκε ά*πλά :ΐαί πεισΐικά. Τό
  ,π,ρώτο πράγμιι πού [ίΐχε ζά κάμη ήταν
  νά μάθη μι,ά σΐοιχειώδη έργασία κυρί-
  ως, τόσο καλά ώ~ε νά την κάνη ενοτΐ'
  κιωδώς γρήγορα σάν ένα παιγνίδι. Καΐ
  δ,ταν -θά τό κατώρθωνε αύτό θά εγίνε¬
  το ένας ά'νδρας άν δχι σοφός δμως έ'ναςί
  ,μορφωμένος άνθρωπος. "Ενας
  πος πυύ θά ησθάνετο ύπερηφάνεια καί
  εύχαρίστησιν-άοτό την έκτέλεσι τής υπη¬
  ρεσίας τού.
  Ό νεώτβρος στρατός διδάβκει στούς
  ΠΤΑΙΟϊΠ ΟΙ ΠΛΗΡΟΙΟΡΙΟΑΟΤΑΙ
  Μθς γράφουν άπό τόν Νομόν Χα¬
  νίων μεταξύ άλλων τα κάτωθι:
  «Μανθάνομεν *τι στίς διάφορες υπη¬
  ρεσίας διορίζονται χωρίς κότνενα 8λεγ
  χο, οί δοσιλογοι και παληοι,γΕρμανό
  φιλοι ή ήγετικα στελέχη τού Κ. Κόμ-
  ματος. Νομίζω διι, ενώ ήμΐϊς ΐδτΛ
  κάνομε πραγματικό πόλεμο στά
  πεζοδρόμια γιά τό όλοκληρωιικό ξε
  καθάρισμα μιάς έγκληματικής καί
  προδοτικής κλίκας, ή φΐηνή |πολι,τΛκή
  δέν ^Ιχβι, δέν — ρέπει να ιέχη θέσιν.
  Έπαυσε τΐίά νά είναι μέαον είρηνεύ
  αεως τής χώρας καί άδελφώσεως
  τοθ λαοΰ μας ή υποχωρητικότης μας.
  ΟΥΕΛΙΧΤΟΝ. Ό Μούρ ι'ιργάσθη επι- σκρατιώτες χίλιαδυό όπλι,, <άλλά ότι δή στρέφοντας στή φύση. Παρετήρησε ό πστε κι' άν διδάσκχ) έπιμένει στή τελεία τι ό Ναπολέων καί οί προκάτοχοί τβυ έ- παναστά,τες έσχημάτισαν ένα μεγάλο φυ- σικό στρατό. Μέ τό μεταχείρισμα των άνδρών σάν άνθριόπινα δντα καί όχι σάν αύτόματα εδημιούργησαν στρατιώ· τες πολύ τρομερόΐερους άπό τούς Ρομ- πότ τής παραδόσεως το·ϋ Λουδοβίκου 14ου καί τοΰ Φρειδερίκου τού Μεγάλου. Ό Μούρ εμιμήθη τό ππράδεινμά τους Ήταν έ*·ας μεγάλος άνθρωπιστής καί μεγάλος πραγματιστής. Άλλά ίμ«ν έ- πίσης καί Βρεττανός ή γιά την άκρί- πώς τώρα διαγράφει τό άλλσ, καΐ είναι γεμάτη ανησυχίας, φόβους, στερήρεις, μία πάλη διαρκής μέχρις δτου φθάσωμεν είς τό χεΐλος τοθ τα φού. 1 ΡΙΑΜΟ2 ,καί βεβαία έχμάθησι. Διότι άν δέν γίν·ρ έτσι κάθε δηλ. άμάθκια ή άπροσεξία,· >σηιιαίν«ι άποτυχία καί θάνατ-οστή μά-
  ',χη. Καί τίποτε άλλο άπό τή καλή αύτη
  έκπαίδευσι δέν μπορεΐ "νά γ-ράψη «τέλος»
  στήν Ίστο ία τοΰ Χίτλερ Τό άποτέλε¬
  σμα εφάνη σέ ένα σΐρατό άπό έκπαι-
  δευμεναυς ά'νδρας μέ την άλάν-θαστη
  αυτή αϊσθησι τής κρίσεως καί τής άξίας
  πού σέ δλο τό κόσμο είναι τό γνώρι-
  σμα τοϋ τεχνιτού, στό στρατό τής είσβο
  λής στήν Εύρώπη.
  Πρός τούτοις διδάσκοντος σ' ένα άν-
  δραέ'να τέχνασμα, αύτό είναι μόνον ένα
  μέρος τής πολβμικής εργασίας. |Έκτό
  απ' αύτό πρέπει νά τοΰ μάθουμε πώς
  νά χρησιμοποιή τό τέχνασμα αύτό, τδν
  είδικότητά των, στή μάχη μέ την
  ή £
  ταστα
  «ό
  χη
  Παρακαλούμεν θερμώς, άν ββ
  σαμφαχνήτΐ μαζί μας, νά ύψώσετε
  την φωνήν σας, ώστε νά σταματή¬
  ση αύιή ή κατάστασις».
  Ό μόνον σαμφωναθμεν μέ τας
  άνωΐίρω άπόψεις τοϋ ά'νταπρκριτοθ
  μας, άλλά καί δηλοθμεν Βτι θά 6η·
  μοσιεύομεν ,όνομαστικώς έκείνους
  πού διωρίστηκαν .ή διορίζονται ι«Γτ.ά
  παρέκκλισιν άττό την καθαρώς εθνι¬
  κήν γραμμήν. Έτσι θά φαίνεται ά-
  μέσως καί ό οΐοσδήποτε ύπεύθυνος
  «τής φτβινής πολιτικάς». Διότι ίιέν
  είναι, βεβαία, ύπεύθυνοι οί εύνενεΐς
  ξένοι καί φίλοι μας, άν είς διαφό¬
  ρους υπηρεσίας είσδύουν δοσίλογοι
  ή ήγητικά ατοιχβϊα τοθ κομμουνι-
  ,σμοΟ. Φταίουν οί πληρσφορτοδόΐαι
  καί εΙσηγΓτταΙ των διορισμόν.
  ΤΑ ΟΜΡΙΑ
  ίνιφανίσθησαν τα άπό πολλών
  μηνών έξαφανισθέντα άπό την
  αγοράν δσπρια Καί βρίσκομεν φα-
  σόλες πρός 260, κουκια πρός 230,
  άβσ ττρώς 200, φακές ττρος 160
  δραχμές τ.ήν όκδν. Κσί ναί μέν οί
  ιμαί αυταί εΐ*Όΐ άοικαιολογήτως
  ύψηλαί, πιστεύομεν δμως 6τι σιγα
  —σιγά αί τιμαί αύται θά κατέλ-
  'ουν σέ λογικά έπίπεδα 8πως ά-
  ριβώς κατήλθον καί αί τιμαί πολ-
  ών όλλων είδών.
  τοιή άπένανΐι στό κίνδυνο ,καί σέ στε,νο-
  :άντ συνεργασία μέ τούς συντροψουςτοΐ'.
  'ελεία φυσική έπιτηδειότης δρωστημΐο-
  ης τοΰ νού καί ΐοΰ σώματος, νοημοαΰ-
  η, ύπερηφάνεια καί κρόθυμη ύπακοή
  τίς διαταγές, πρωτοβουλία, αύτοπεπβί-
  ησις, καί προσοχή στή λεπτομέρεια,
  μαχητικότης, ταχύτης, αύτοθυσία. καί
  πάνω άπ' όλα θάρρος, πίστις, καί έν-
  θουσιασμός επρεπε νά ζητηθϋΰν δχι μό¬
  νον άπό λίγους έκλεχτούς άνδρες, άλλά
  άπό μιά τεραστία μάζα λαοΰ παρμένει
  άπο τούς δρΰμους καί τα
  ψ
  Μ
  ϊ
  Τ1ΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ*20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 3 Φεβρουβρίου 1945
  1 ν
  Ενεκρίθη Νόμος «περί προσωρινάς
  ρυθμ'σεως των μισθωμάτων» οίκιών
  καί καταστημάτων διά τούς μήνας
  Νοέμβριον καί Δεκέμβριον 1944 καί
  Ιανουάριον 1945. Συμφώνως πρός
  τόν Νόμον τα ένοΐκια των οίκιών
  άπό 11ης Νοεμβριού £ως 31 Δεκεμ-
  βρίου 1944 λαμβανόμενα συνολικως
  ώς ενοίκιον ενός μηνός καθορίζονται
  είς 50 ο)ο ιοθ μισθώματος τοΟ κατα
  βαλλομέ^ου κατ' "Οκτώβριον τοϋ
  1940 των δέ καταστημάτων είς τό
  100 ο)ο,
  . Τό ενοίκιον τοΟ Ίανουαρίου όρί-
  ζεται μέ την ίδιαν αναλογίαν καί
  διά τάς κατοικίας καί διά τα κατα-
  στήματα. Δηλαδή: ΟΙ πληρώνοντες
  ώς μίσθωμα κατ' "Οκτώβριον τού
  1940 δραχμ. 2 019 κατά μή>α, θά
  πληρώσουν διά τό διάστημα άπό
  11 Νοεμβριού 31 Δεκεμβριού 1944
  δραχμάς χιλίας προκειμένου περι
  οίκιών καί δραχμάς 2.ΟΟΟ προκειμέ
  νού περί καταστημάτων. Τό αύτό
  ίσχύει καί διά τόν "Ιανουάριον.
  Διά τοΟ α,ύτοθ νόμου όρΐζεται ότι
  ίσχΰουν αί εύεργετικαί διατάξεις
  τοΟ έν ισχύϊ ενοικιοστασίου αί αφο¬
  ρώσαι τοΰς δημοσίους καί ίδιωτικούς
  ύπαλλήλους, άξιωματικοΰς συντα-
  ξιούχους κτλ.
  Ό ώπουργός τής Δικαιοσύνης κ
  Κολυβδς ομιλών σχετικώς, ανεκοί¬
  νωσεν δτι ή γενομένη ρύθμισις είναι
  προσωρινή μέχρι τής εκδόσεως τοΟ
  νέου ενοικιοστασίου, δέν προδικάζει
  δέ τάς διατάξεις τούτου.
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  πωσ κλθοριζοπτηι τη ενοικίη
  ΤΟΠ ΟΙΚΙΩΜ Κηΐ ΤΩΝ ΚηΤλΣΤΗΜΗΤΩΝ
  ΕΙΔΗΣΕΙ
  Σ
  Είς τα κέντρα άντιστάσεως Ζίγκφριντ.
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΝΕΟΣ ΦΡΟΥΡΑΡΧΟΣ
  Κατόπιν διαταγής τής Στρατιωτική
  Διοικήσεως Κρήτης διωρίσθη φρούρας
  χος Ηρακλείου ό άντισυνταγματάρχης
  πεζικοΰ κ. Έμμ. Πρατικάκης.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗΝ
  Ό Σύνδεσμος των Παντοπωλών
  Ηρακλείου δι" έγγραφον τού πρός
  τόν κ. Νομάρχην τοϋ έκφράζει τα
  εύχαριστήρια διά τό πατρικόν ένδια
  φέρον>τό δκοΐον επέδειξε διά τα ά
  φορώ-ντα την τάξιν των παντοπωλών
  ζητήματα δπως καί διότι εΰηρεστήθη
  νά στείλη αντιπρόσωπον κατά την
  συνεδρίασιν τής Γενικάς Συνελεύ¬
  σεως τοϋ συνδέσμου των.
  ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ
  ΠΛΕΟΝ ΝΕΑ ΔΕΛΤΙΑ
  Ή Νομαρχία καθιστδ γνωστόν δτι
  δέν πρόκειται νά χορηγή έφ' εξής
  νέα δελτία είς αντικατάστασιν των
  άπωλεσθέντων τοιούτων καί συνε·
  πώς δέον ταυτα νά φυλάσσωνται
  επιμελώς παρά των κατόχων των.
  ,-. ΠΟΙΝΑΙ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΩΝ
  Οί κληθέντες Έφεδροι Άξ)κοί καΐ
  οπλίται οφείλουσι νά παρουσιασθώ¬
  σι^ εγκαίρως.^ ' ν'7 " : ·ν λ ' ' '
  Οί πέραν τήςν^(4*^^Ε>Μ^*τβχόου^
  σιαζόμενοι ή μή, κηρύσσονται άνυπό-
  τακτοι πολέμου καί παραπέμπονται
  δι" όνομαστικής μηνΰσεως είς τό
  Στρατοδικείον
  Ποιναί αυτών είναι φυλάκισιν 6
  μηνών έ"ως 5 έτών. Χρηματική πο'ινή
  5. 000 Μως 5ΟΟ.ΟΟΟ δρχ. Πρόσθετος
  ύπηρεσία 2 έτών μή έξαγοραζομένη.
  Δέν διορίζονται ύπάλληλοι μόνιμοι
  ή Ικτακτοι ή παύονται, δέν δύνανται
  νά έξασκοϋν έπάγγελμα, (Νόμος729
  άρθρα 3,4,5,6.)
  Έξαιρετικώς λόγω συνθηκών πά-
  ρατείνεται ή προθεσμία παρουσιά-
  σεως των κληθέντων μέχρι τής 3ης
  Φεβρουαρίου έ. ϊ'
  Έν Ηρακλείω τή 2 Φεβαρυαρίου 1945
  Ό Στρατιωτικάς Διοι*Τ|τής Κρήτης
  Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ "'
  Συν)ρχης ΠεζικοΟ
  ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ
  Προχθές καί περί ώραν 8ην πρωϊ¬
  νήν ή Ελένη Περή τό γένος Φραγ-
  κομανώλη έτών τριάκοντα έφόνευ¬
  σε τόν σύζυγον της Κλεάνθτ,ν Πε¬
  ρή καθ" ήν ώραν εκοιμάτο ηλήε,ασα
  αυτόν πολλάκις διά κασμα είς την
  κεφαλήν. Ή δράστις ίσχυρίζεται ό¬
  τι έφόνευσε τόν σύζυγον της διό¬
  τι την έκακοποίει καί επρόκειτο
  νά την εγκαταλείψη.
  ΑΝΤΙΗΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΟΛΗ
  Ή Ναυτική Διοίκησις Κρήτης ει¬
  δοποιεί τό κοινόν δτι σήμερον Σάβ¬
  βατον 3 Φεβρουαρίου καί ώραν 11
  π. μ τόΆ)Τ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ θά
  εκτελέση, άντιεροπορικήν βολήν.
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩ ΙΣ
  Ό κάτωθι · υπογεγραμμένος Σπΰ
  ρος Βεργάκης κάτοικος Ποαιτωρίων
  Μονοφατσίου δηλώ ϋπευθύνως δτι
  άναγνώσας τό καταστατικόν τής
  Ε. Ο. Κ. εδρον αύτό σύμφωνον πρός
  τάς αρχάς άτινας ύπαγορεύει ή ύ·
  γιής λογική. Ώς έκ τούτου τάσσο-
  μαι ανεπιφυλάκτως παρά τό πλευ¬
  ρόν τής Ε. Ο. Κ. καί άποκηρύσσω
  τάς βδελυράς αρχάς τοϋ Ε. Α. Μ.
  Ό Δηλών
  ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΡΓΑΚΗΣ
  ΕΛΛΑΣ: Οί τρείς άντιπρόσωποι
  τού ΕΑΜνϊπνες πρόκειται νά λά-
  βουν μέρος είς τό συνέδριον είρή
  νης, αφίχθησαν χθές είς τάς Αθή¬
  νας. ΕΤναι ό Γενικάς Γραμματεύς
  τής Κεντρικής Έπιτροπής τού ΕΑΜ,
  κ Παρτσαλίδης, "ό Γενικός Γραμμα
  τεύς τοϋ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος
  κ. Σιάντος καί ό κ. Τσιριμώκος. Την
  αντιπροσωπείαν συνοδίύει ό στρα-
  τηγός Σαράφης ώς Στρατιωτικάς Έμ-
  πειρογνώμων. Τό ζήτημα τής συμμε
  τοχής τοΟ κ. Τσιριμώκου δέν άπεφα
  σίσθη εισέτι. Θά συζητηθή σήμερον
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Τα Άμερ-
  κανικά στρατεύματα έ'χουν έκκαθαρι
  σει τό υπόλοιπον τοΰ Γερμανικοΰ
  θύλακος των Άρδενών καί έπιτί
  9ενται κατά τής γραμμής Ζίγκφριντ
  άπό τοϋ Μονοάου μέχρι των συνό-
  ρων τοΟ Λοοξεμβούργου. Χθές Άμε
  ρικανικαί δυνάμεις έφθασαν τα έξω
  τερικά κέντρα άντιστάσεως τής γραμ
  μής Ζίγκφριντ. Καθώς οί σόμμσχοι
  τΐροχωροθν τόσο αύξάνεται καί ή
  Γερμανική άντίστασις.
  Ή 1η στρατιά προελαύνουσα ανα¬
  τολικώς τοΰ Μονσάου κατέλαβε τό
  Ίγκβνστρικ 5 χιλ. έντός τής Γερμσ-
  νίας καί επί τής όδοθ πρός την Κο
  λω/νίαν.
  Ή 3η στρατιά πρςήλασε 4 χιλ. νο¬
  τιοανατολικώς τοϋ Σαίν-Βίθ καί
  κατέλαβε 4 Γερμανικάς κωμοπόλεις
  7 χιλ. έντός τοϋ Ράϊχ ' „
  Είς την Άλσατίαν οί Άμερικανοί
  έπιτίθενται νοτιοανατολικώς τοϋ Χαγ
  κενλάου, εκείθεν τού Μόντερ, καί έ¬
  φθασαν τό όμώνυμον δάσος. Επί
  σης κατελήφθη κατόπιν σθεναράς
  άντιστάσεως τό Γκναϊσμάίχε.
  Νοτίως τού Στρασβουργου Γαλλι-
  κά στρατεύματα διήλθον τόν Γερμα
  νικόν διάδρομον βορείως τοϋ Κολ
  μάρ καί έφθασαν τόν Ρήνον. Τό
  Συμμαχικόν κυροβολικόν βάλλει ε¬
  ναντίον των γεφυρών τοϋ ποταμοθ.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Τα
  στ ατεύματα τοΰ Στρατάρχου Ζούκωφ
  άνασυγκροτοϋνται κατά μήκος τοΰ "Ον
  ΐερ καί έτοιμάζονται νά τόν διέλθουν.
  Ό Ζούκωφ ε-πι τίθεται τώρα εναντίον
  των όχυρών προμαχώνων τοΰ "Οντερ,
  χον Κουεστρίν καί τής Φράνκο ούρτι,ς
  Ρωσσικαί δυνάμεις έφθασαν τόν Όν-
  τερ Β.Δ. τυΰ Κουεστρίν. Οί Γερμανοί
  κανονΐυβολοΰν τόν ποταμόν διά νά σπά
  σουν τούς πάγους καί κατασΐήσουν την
  (διάβασιν αδύνατον. Τό Ρωσσικόν όμως
  μηχανικόν κατασκευάζει εύσπεσμένως
  πλωτάς γεφύρας καί μεταφέρει φορτη¬
  γίδας. Είς τό Βραδεμβοΰργον κατελή-
  φθησαν άνω των 100 τοποθεσιών μετα-
  ξύ των οποίων καί τό οχυρόν Ζβέϊν,
  Ή βορεία πτέρυξ τού Ζούκωφ προ¬
  χώρει πρός το Στεττΐνον καί Κόμπεργκ,
  ή δέ νοτία κατά μήκο; τής άνατολικής
  ό'χθης τοΰ "Οντερ διά νά συνενωθήμέ
  τόν Στρατάρχην Κόνιεφ. Ή">βορεία πτέ¬
  ρυξ περιεκύκλωσε τό Σναϊντεμπρ καί
  προήλασε 73 χιλ. πέραν τής πόλεως
  πρό; τόν κόλπον τοΰ Ντανσιγκ.
  Είς την ανατολικήν Πρωσσίαν περιο-
  ρίζεται ή έ'κτάσις τοΰ Γερμανικοΰ θύλα¬
  κος. Συνελήφθησαν άλλοι 2000 χιλ. Γερ
  μανοί. Νβτιώτερον τα Στρατεύματα τοΰ
  Στρατάρχου Τσερνιακόφσκυ είσέδυσαν
  έντός τής Γερμανίας δυτικώς τοΰ Λέσ-
  νο καί άπέχουν 20 χιλ. άπό τό Γκλό-
  γλου, κατέλαβον δέ τάς πόλεις Φράου-
  σταε καί Σλεζιέργκε.
  Είς την Πολωνίαν ό Στρατάρχης Ρο-
  κοσόφσκυ κατέλαβε τό οχυρόν καί την
  πόλιν Τορούν.
  ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Παρετη¬
  ρήθη μόνον δράσις περιποΛων. Ή άε-
  ροπορία εβομβάρδισε καί πάλιν συγκοι
  νωνιακά κέντρα είς τα μετόπισθεν των
  έπιχειρήσεων καί την βόρειον- Ιταλίαν.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Συνεχίζεται ή
  προέλασις επί τής νήσου Λουζόν. Άμε-
  ρικανικά ύπερφρούρια έβομβάρδισαν
  την Σιγκαπούρην.
  Έπλήγησαν
  Αύστριακοί στόχοι
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2. Χθές ή Βρεττανΐ"
  κή άεροπορία επετέθη καί πάλιν έ
  ναν^ίο> τής Γερμανικής Πρωτευού¬
  σης. Έβομβαρδίσθησαν έπίσης τό
  Μάϊντς, τό Λουτβιχσχάφεν καί τό
  Ζίνγκεν. 1000 Συμμαχικά άεροπλά¬
  να επετεθησαν
  Συνεχίζεται ή έκταφή
  πτωμάτων είς τάς 'Αθήνας
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου. —Η 'Κυ
  βέρνησις ήρχισε ήδη τό έργον άπο-
  υμμαχικα α^μυ,ι^-,καταστάσεως των ύπηρεοιών κοινής
  εναντίον Γερμανικόν Ι ωφελείας έν Αθήναις. Άνακοίνω-
  ΚΟΙιΊΟιΊΙΚΚ
  ΠΕΓΗθΗ.—Την 24ην Ίανουαρίου 1944 ά
  πεβίωσεν έν Άγίω Μορώνι, καί έκη&εύθι-
  την επομένην, ό Γεώργιος Χαιρέτης γραμ
  ματεΰς τού έκεϊ Άγρονομεεου. Τάφώτα
  τής έπιστήμης αί περιποιήσεις των οίκεί-
  ων, συγγενφν καί φίλων δέν ηδυνήθησαν
  ατυχώς ν' άναστείλωσι τό μοιρβΐίον καί
  ύπίκυψεν ό άσθενής. Ό μεταστάς υπήρ¬
  ξεν πρότυπον χριστιανόν, "Ελληνος, συ-
  νετοθ, σώφρονυς καί άγαθοϋ οίκογενειάρ
  χου, γεμδτος άπό καλωσύνην καί πραό-
  τητα. Μέσα είς την κοινωνίαν είς ήν έ'ζη
  σε, διεκρίνετο ώς ϊνα άπό τα πλέον φω-
  τεινά καί κτυπητώ πετράδια τής ζωής,
  δια την γλυκύτητα ΐοϋ χαρακτήρος τού
  κα'ι διά την πρός τόν πλησίον τού συνεχή
  αντίληψιν κα'ι βοήθειαν.
  Ώς ύπάλληλος υπήρξεν παράδεΐγμα,
  ιιαρθενικώς αύτόχρημα ήθικώς καί κρυ-
  σταλλωδΛς διαφανοθς λευκόιητος.
  Τάς άρετάς τοΰ έκλιπόντος, έκτιμώσα
  ή κοινωνάα ηκολούθησεν έν βαθυτάτΓ) θλί
  ψει, την έκφοράν τοϋ λειψάνου, σ6σσωμος
  ή τοιαύτη τού Άγίου Μύρωνος, πλήθος
  συγγενών, φΐλων έκ των πέριξ χωρίων
  κα'ι έκ τής πόλεως "Ηρακλείου, καταθέ-
  σαντες αμα καί πολλούς στεφάνους έιτί
  τής σωροΰ τού
  Ό Πανάγαθος θεός, δστις" έχει την δύ¬
  ναμιν νά μαλακώνη καί -νά μετριάζη τόν
  πόνον των άνθοώπων, όίς εύδοκήσΓ| νά
  θωπεύσΓ| κα'ι τάς καρδίας έκείνων οί ό-
  ■ποΐοι τόσον πολύ έθλίβησαν διά ϊτήν ά
  ιΐώλειάν τού.
  ΔΩΡΕΑΙ
  Ό κ. Αντώνιος Παρασύρης κατέθεσεν
  είς Πανάνίΐον Δημοτικόν Νοσοκομείον
  δρχ. 3.000 είς μνήμην αδελφοϋ τού Ιωάν
  νού.
  ΛΥΚΕΙΟΝ «Ο ΚΟΡΑΗΣ»
  Φέρεται είς γνώσιν των ενδιαφε¬
  ρομένων, δτι συμφώνως πρός τάς
  τελευταίας διαταγάς τοϋ ΰπουργεί
  ου Παιδείας, οί μαθηταί τής Πρώ-
  της καί Δευτέρας τάξεως τοϋ Γυ
  μνααΐου έπανήλθον είς την Πέμπτην
  καί "Εκτην τάξιν τοϋ Δημοτικοϋ
  Σχολείου. Αί τάξεις αύται ήρχισαν
  ήδη νά λειτουργοθν κανονικώς καί
  μέ πλήρες πρόγραμμα είς τό Λύ·
  κειον «δ Κοραής».
  (Έκ τοϋ Γραφείου τοϋ Λυκείου)
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Τί) 5ο Φεβρουαρίου 1945 ημέραν Α&ν
  τέραν καί ώραν 11—ί 2 διεξαχθήσεται
  είς τό Γραφείον ανταλλαξίμων δημο-
  πρασία έκποιήσεως άχρήστου άσφάλτου
  καταλλήλου δι' άσβεστοποιίαν. Πληρο¬
  φορίαι παρέχονται είς το Γραφείον αν¬
  ταλλαξίμων.
  ΗΤΈΙΤΆί. — δωμάτιον έΐτιπλωμένον
  αρίστην κατάστασιν πληροφορίαι είς
  ΚΙΠΗΜΜ0ΓΡΛΦ0Ι
  κ
  «ΗΛ ΕΚ Τ Ρ Α»
  συγκοινωνιών διά νά ματαιώσουν
  τάς μετ&φοράς των πρός ανατολάς.
  800 άεροπλάνα επετεθησαν εναντίον
  των σιοηροδρομικών έγκαταστάδεων
  τού Λουτβιχσχάφεν. Άεροπλάνα έξ
  Ιταλίας έπληξαν στόχους
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ ΕΙΔΗ-ΕΙΣ
  ΕΠ1ΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ
  ΥΠΟ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου.—Μετα
  ξΰ Υπουργείου Δημοσίων "Εργων
  Ικαι Βρ^ττανικών Άρχών συνεφωνή¬
  θη όπως, δι' έξόδων των Συμμάχων
  Βρεττανών έπισκευασθοΰν καί συν
  τηροΰνται διάφοροι οδοί τάς οποίας
  θά όρίζουν διά νά γίνουν οί Βρετ
  τανοί.
  ' ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ
  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  «ΤΟ
  τής
  ΣΗΜΕΡΟΝ: 6-8 μ. μι
  ΦΥΛΟΜ». Ή συμμϊτοχή
  στόνσημερινό πόλεμο.
  Έκτός προγράμματος πολεμικό
  νάλ.
  ΩΡΑΙΟΝ
  γυναίκας
  Ζουρ-
  ΣΗΜΕΡΟΝ: «Η ΧΟΡΕγΤΡΙΑ ΤΟΥ
  ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ·. Μέ την Τζίτζβ Ρότζερ.
  Έκτός προγράμματος ζουρνάλ.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  ι κυκλοφορεΐ τό πατριωτικόν
  ρομκντζο μέ τίτλον:
  ΜΙΑ ΜΑΤΩΜΕΝΗ
  ΙΣΤΟΡΙΑ
  τής κ. ΠΟΠΗΣ ΜΕΣ^ΑΡΙΤΑΚΗ
  χό γένος ΪΑΡΡΗ.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■>
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοϋνται σί κ. κ. Άπόστρατοι Ά
  ξιωματικοΐ δπως προσέλθωσιν είς
  τό γραφείον τοϋ συλλόγου την 18ην
  Φεβρουαρίου έ. ε. πρός εκλογήν Δι-
  οικητικοϋ Συμβουλίου περί ώραν
  10 π. μ.
  Έν "Ηρακλείω τή 30 Ίανουαρίου
  1945.
  (Έκ τοΟ Γραφείου τοϋ Συλλόγου)
  Απωλεσθη γουροΰνα έτοιμόγενος χρώ
  ματος ασπρη άπό τοΰ Άκοάτου
  Σταφιδική, άνήκουσα είς τόν Ίωάννη
  Ιμαραγδάκην. Ό γνωρίζων τι άς 'άπο-
  τανθπ είς τα γραΦεΐα μοις καί άμοΐφθήσε
  ται.
  ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ
  Καθιστω γνωστόν είς τό σεβαστόν κοι¬
  νόν τής πόλεως δτι ή ταβέρνα μετεφέρ¬
  θη παρά την Πολυκλινικήν "Ηρακλείου
  Η Διεύθυνσις διατεθειμένη ύπόσχεταΙ»
  νά παράσχη μεγάλην προθυμίαν καί ά
  κραν καθαριότ .τα μέ έκλεκτούς μεζέδες
  είς την πολυπληθή πελατείαν της.
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου.— Αί συ·
  νεννοήσεις μετ.αξϋ των ενδιαφερο¬
  μένων διά τόν καθορισμόν των μι-
  σθών καί ήμερομισθίων των ίδιωτι
  κων ΰπαλλήλων καί των έργατών
  συνεχίζονται. Τα πορίσματα είς ά
  θά καταλήξουν θά τεθοΰν υπό
  την κρίσιν τοΰ ύπουργοθ τής Έρ
  γασίας.
  Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  ■ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου.— Υπο-
  γραφεΐσα υπό τοΰ ύπουργοΰ των
  Οίκονομικών εκοινοποιήθη πρός τα
  ταμεΐα διατο,γή περΐ πληρωμής είς
  τούς συνταξιούχους τής καθυστε-
  ρουμένης συντάξεως τοΟ Ίανουαρί
  ου ώς κατωτέρω:
  Οί λαμβάνοντες βασικήν σύνταξιν
  1—1000 δρχ. λαμβάνουν δραχ. 1750,
  1001—2000 δραχ. 1900, 2001—3000
  δραχ 2150, 3001—4000 δραχ. 2400,
  4001—5000 δρχ. 7800, 5ΟΟ1—6000
  δρχ. 3300, 6001—7000 δρχ. 3700,
  7001—8000 δρχ. 4000, 8001—9000
  δρχ. 4300, 9001 — 10.000 δρχ. 5500
  10.001 —11.000 δρχ. 5900 καί οί λαμ
  βάνοντες άνω των 11 000 δρχ. 6500.
  ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΛΗ
  ΘΕΝΤΑΣ ΕΦΕΔΡΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουάριον— Ό ύ-
  πουργός των Στρατιωτικών θά είση
  γηθή είς τό προσεχές υπουργικόν
  Συμβούλιον νομοσχέδιον περΐ παρο
  χής οικονομικήν ώφεΛημάτων είς
  τούς άνακληθέντας υπό τα δπλα έ
  φέδρθυς.
  ΝΕΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου.— Άφί
  κετοένταΰθα Βρεττανική κοινοβουλευ
  τική αποστόλη μέ σκοπόν νά έρευνή-
  ση τάς συνθήκας διαβιώσεως των
  Βρετυανών στρατιωΐών έν Ελλάδι
  Η ΕΠΙΤΡΟΙΙΗ ΣΥΝΤΟΝΙ5ΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου.—Τό Υ¬
  πουργικόν Συμβούλιον ενέκρινε Νόμον
  «•περί συστάσδως Έπιτροπής Οϊκονομι-
  κοϋ Συντονισμοΰ» τής οποίας έργον θά
  είναι ή άσκησις τής Κοινωνικής Προνοί
  άς καί τής οίκονομικής άνασυγκρΌτήσε
  ως τής χώρας. Μόνιμα μέλη τής Έπιτρο
  πής είναι οί 'Υπουργοί Οικονομικήν
  Έφοδιασμοΰ καί "Εξωτερικών,
  σις τού Ύπουργείου Συγκοινωνίας
  άναφέρει δτι 12000 τηλεφωνικαί
  γραμμαί έ'χουν έπισκευασθεϊ ένφ
  άλλαι 8000 θά τεθοΰν συντόμως έν
  χρήσει. Οί τροχιόδρομοι λειτουργοθν
  είς μερικάς περιοχάς. Είς άλλας δέ
  συνεχίζονται αί έπισκι,υαί των τρο-
  χιοδρομικών γραμμών.
  —Τό Ίατροδικαστικόν τμήμα Άθη
  νών ανεκοίνωσε λεπτομερείας έν
  σχέσει μέ'τήν έκταφή πτωμάτων είς
  ορισμένας περιοχάς τής πόλεως τα
  όποΐα πιστεύεται δτι άνήκουν είς
  έκτελεσθέντας υπό τώ άνδρών τοΟ
  ΕΛΑΣ κατα την διάρκειαν των μα-
  χών. Ό συνολικός άριθμός έκταφέν
  των κατά τόν μήνα Ιανουάριον ά
  νήλθεν είς 1218 έκ των οποίων 168
  ήσαν γυναΐκες. 20 ο)ο των άτόμων
  των οποίων ή ταυτότης διεπιστώθη
  είναι μέλη τής Άστυνομίας πόλεων.
  Σχεδόν ολοι είχον πυροβοληθεΐ έξ
  έγγυτάτης αποστάσεως. Μερικοί εί
  χον κτυπηθεΐ μέ μαχαΐρι, άλλοι δέ
  έφεραν σημεΐα βασανιστηρίων. Με
  ρικών τα χερια είχον δεθεΐ είς την
  πλάτην πρό τής εκτελέσεως των.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2Φεβρουαρίου —Είς
  την Σοφίαν οί τρείς άντιβασιλεΐς,
  πρίγκηψ Κύριλος, ό πρώην πρωθυ
  πουργός Φίλωφ καί ό Νίκωφ ώς καί
  23 τέως ύπουργοί κατεδικάσθησαν
  είς θάνατον διότι συνειργάσθησαν μέ
  τό εχθρόν. Αί περιουσίαν χμν θά δη-
  ,μευθοόν. ,,τοί
  —Ή ΠολωνικΓ]7 Κυβέρνησις τοϋ
  Λονδίνου διέκοψε τάς διπλωματικάς
  της σχέσεις μέ την Τσεχοσλοβακι-
  κήν κυβέρνησιν διότι αυτή άνεγνώρι-
  σε την προσωρινήν κυβέρνησιν τής
  Βαρσοβίας.
  ΜΟΣΧΑ 2 Φεβρουάριον— Ό άν-
  ταποκριτής^ τής <Πράβδα» τηλεγρα- φεΐ έκ τοό ΆνατολικοΟ μετώπου δτι τα Ρωσσικά στρατεύματα μάχονιαι έξ ολοκλήρου έντός γερμαν;κο0 έ· δάφους. Ό ίχθρός φεύγει πανικόβλη τος καί σέ λίγο θά γιορτάσωμε την κατάληψι τοϋ Βερολίνου. Έπίσης βρίσκομαι τα κλοπιμαΐα ειδή είς τα σπίτια των Γερμανικών χωρίων ποϋ οί χιτλερικοί εΐχαν πάρει άπό λόό- κληρο την Εύρώπη. Κατελήφθη υπό των Ρώσσων ή πόλις Τόρουν ΜΟΣΧΑ 2 Φεβρουαρίου.—Τα Στρα- εύμ«τα τού Στρατάρχου Ροκοσόφσκυ κατέλαβον τό φρούριον καί την πόλιν Γόρουν. Ή κατάληψις τοΰ Τό >ουν ά-
  ηγγέλθη δι' έκτάκτου ανακοινωθέντος
  τού Στρατάρχου Στάλιν. Οί Ρώσσοι ή-
  αγκάσθηβαν νά συντρίψουν μεγάλα ό-
  χυρά έκ Μπετόν άρμέ πσχους 3 μέτρων.
  Συνέτριψαν δέ είς τό φρούριον αύτό 2
  Συντάγματα Γερμανικοΰ πεζικοΰ ειδι¬
  κώς έκγυμνασμένα.
  Δηλώσεις
  Ύπουργού Εργασίας
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Φεβρουαρίου.— Ή
  αποστόλη των Έργατικών Βρεττανι-
  κων Ένώσεων είς Αθήνας έξέφρα
  σε τάς ευχαριστίας της διά την
  βοήθειαν ή όποία παρεσχέθη είς
  αυτήν κατά την εκτέλεσιν τού ερ-
  γου της. Ό Έλλην ύποοργός τής
  Εργασίας εξέφρασε την ίκανοποίη-
  σίν τού διά τό έ"ργον τής έπιτρο¬
  πής καί έ'δωσε την διαβεβαίωσιν
  ότι δέν θά ϋπάρξουν οίαιδήποτε
  συνέπειαι είς βάρος έργατών, απλώς
  καί μόνον διότι άνήκουν είς εργα¬
  τικήν Ενωσιν.
  τΐνον. Έγνώθη δτι ευρίσκονται 12
  χιλιΐίμετρα άπό τάς ακτάς τής Βαλ-
  τικής. Τα βρια τής Ρωσσικής προε-
  λάσεως δέν είναι δυνατόν νά γνω-
  σθοθν έπακριβώς διότι οί Γερμανοί
  άναφέρουν πάντοτε δτι οί Ρώσσοι
  Φθάνουν πέραν των σημείον έκεί¬
  νων πού άναφέρει ή Μόσχα-
  Χαρακώματα
  είς τό Βερολίνον
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Φεβρουαρίου.— Κα
  ά την προέλασίν των πρός Βερολΐ·
  όν οί Ρώσσοι ένήργησαν ύπερφα-
  ναγγιστικήν κίνησιν πρός βορράν
  όποία άπειλεΐ νά συμπεριλάβΤ]
  λόκληοον _τήν περιοχήν τής Γερ¬
  μανικής πρωτευούσης. Είς τό Βερσ
  λΐνον κατασκευάζονται έσπευσμέ
  ως χαρακώματα καί άναγείρονται
  δοφράγματα έκ των έρειπίων.
  Οί Ρώσσοι προελαύ-
  νουν πρόςτό Στετίνον
  ΜΟΣΧΑ 2 Φεβρουαρίου.—Τα Στρα
  τεύματα τοΰ Στρατάρχου Ζούκωφ
  έφθασαν είς απόστασιν 45 χιλιομέ
  τρον έκ τής Φραγκφούρτης. Κατά
  Γερμανικάς πληροφορίας κατέλαβον
  καΐ άλλας πόλεις άκόμη πλησιέστε
  ρον. Οί Γερμανοί προσπαθούντες νά,
  άναχαιτήσουν την προέλασίν αυτήν
  έρριψαν είς την μάχην δλας τάς
  διαθεσΐμους έφεδρεΐας τοΟ τομέω
  αύτοΰ. Βορειότερον διέβησαν τόν
  Όντερ καί προελαύουν πρός τό Σ.τ&
  ΥΣΤΒΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Φεβρουαρίου.—Κατά
  εωτέρας ε'ιδήσεις αί Ρωσσικαί προφυ-
  ^.ακαί εϊσέδυσαν είς τάς [άμυντικάς
  ραμμάς τοΰ Κουεστρίν τοΰ ενός εκ των
  2 προμαχώνων τοϋ Βερολίνου 70 χιλιό-
  μετρα ανατολικώς τής Πρωτευούσης τοϋ
  "άϊχ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Φεβρουαρίου.— Ό
  ερμανός στρατηγός φόν Πάουλους
  έξέδωσε άπό την Μόσχοτν τΐροκήρυξι
  διά τής οποίας καλεΐ τόν Γερμανικό
  λαό νά πάρη τα δπλα εναντίον τοΟ
  Χίτλερ. Είναι ό μόνος τρόπος νά ε¬
  πιτύχουν μίαν έντιμον ειρήνην καί
  τονίζει δτι ό πόλεμος αύτός είναι
  πόλεμος ατομικάς τοϋ Χίτλερ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Φεβρουαρίου.—Οί Ά
  μερικανοί έπιτιθέμϊνοι ανατολικώς τοΰ
  Μανσάου έφθασαν τα ' *τια τοΰ. ι
  κου» δηλ. είς τα άντι,Γ Λ -3·· έμπ'
  τής γραμμής Ζίγκψ Χ<^Λ λαβον