96242

Αριθμός τεύχους

4957

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

7/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  *.£»,
  ΧΙΤΛΕΡ
  'μ βρίου (·,
  ών, οί
  >ρίου (τοΙΙιι
  ά αγγέλει
  ιτικάς ΐηφ
  »ίων των 2«
  ΝΣΙΜΑΝ
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΛΥΡ0ν
  ΥεΐεΥθΥΝΟΣ ΣΥΜΤλΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγΰπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δηλ.
  έξάμηνος »
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  15
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  7
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4957
  ΑΗΑΓΚΗ ΝΛ
  Είς προσφάτους λόγους τού
  πρός τόν λαόν ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Μεταξάς ετόνισε διά
  πολλοστήν φοράν την σημα¬
  σίαν την οποίαν έχει διά την
  χώραν μας ή ανάπτυξις τής
  γεωργίας καί έκαμεν έκκλη¬
  σιν στροφής των πολιτών
  πρός την γήν καί την έντα-
  τικήν καλλιέργειαν της. Υ¬
  πήρξαν δέ οί λόγοι αύτοί τοΰ
  κ. Προέδρου τής Κυβερνήσε¬
  ως έξ ολοκλήρου σύμφωνοι
  πρός την ελληνικήν πραγ-
  ματικέτητα. Ή Ελλάς, πα¬
  ρά την σημαντικήν εξέλιξιν
  τής βιομηχανίας της κατά
  τα τελευταία έτη, παρά την
  σημαντικήν ναυτιλίαν της,
  είναι καί παραμένει χώρα
  κατ' εξοχήν άγροτική. Τό
  μεγαλύτερον μέρος τοΰ πλη-
  θυσμοΰ της άσχολεΐται είς
  την γεωργίαν. Καί τό μεγα¬
  λύτερον έπίσης ποσοστόν τοΰ
  έθνικοΰ της είσοδήματος πη¬
  γάζει άπό την γήν. Καί ου-
  τε θά χάση ποτε τόν γεωρ-
  γικόν χαρακτήρά της, έφό-
  σον δέν διαθέτει τάς άπα-
  ραιτήτους πρώτας ΰλας διά
  την δημιουργίαν καί ανά¬
  πτυξιν βιομηχανίας ίκανής
  ν' αποδώση τόσα, όσα αποδί¬
  δει καί οαα περισσότερα ειμ¬
  πορεί ν' αποδώση ή γή κα¬
  λώς καλλιεργουμένη.
  Είνε έπομένως ορθόν ίσον
  και επιβεβλημένον νά στρέ
  φωμεν όλην την προσοχήν
  μας, όλας τας προσπαθείας
  μας είς την έντατικωτέραγ
  εκμετάλλευσιν τής γής. Καί
  πολύ ορθώς είς την γεωργί¬
  αν αποβλέπει ή Κυβέρνησις
  καί είς την ανάπτυξιν της
  άφιερώνει όλην την μέρι-
  μναν καί την σκέψιν της.
  Ή γεωργία άλλωστε ειμπο¬
  ρεί νά μας αποδώση παρά
  πολλά άκόμη. 'Υπάρχουν έκ
  τάσεις χέρσαι, άκαλλιέργη·
  τοι, πού είναι δυνατόν νά
  καλλιεργηθοΰν μέ δημητρι-
  ακά, νά φυτευθοΰν μέ καρ-
  ποφόρα δένδρα νά κατα-
  στοΰν γόνιμοι καί άποδοτι-
  καί. Καί αί καλλιεργημέναι
  έκτάσεις είναι δυνατόν νά
  γίνουν άποδοτικώτεραι εάν
  ή καλλιέργεια γίνεται έντα-
  τικωτέρα. Εύτυχώς δέ τα τε¬
  λευταία έτη ή καλλιέργεια,
  έδώ τουλάχιστον είς την
  Κρήτην, όπως καί είς άλλα
  πολλά διαμερίσματα τής χώ¬
  ρας, ήρχισε νά γίνεται κα¬
  τά τρόπον έπιστημονικόν,
  μέ σύστημα, μέ μελέτην, μέ
  στοργήν. Καί επετεύχθη ση·
  μαντική αύξησις τής παρα-
  γωγής. Απόδειξις ότι ή γή
  αποδίδει αναλόγως τής στορ-
  γης πού έπιδεικνύουν πρός
  αυτήν οί καλλιεργηταί της.
  Σημασίαν ομως δέν έχει ή
  στατιστική μόνον αύξησις
  τής παρκγωγής
  Σημασίαν έχει καί ή ποι·
  οτική βελτίωσις της. Σημα¬
  σίαν έπίσης έχει καί τό νά
  ειμπορούμεν ωρισμένα προΐ-
  όντα μας, πού παράγονται έν
  άφθονία καί δέν ευρίσκουν
  ευκόλως καταναλωτάς, νά τα
  χρησιμοποιοΰμεν διά την
  δημιουργίαν γεωργικών βι-
  ομηχανιών καί την παραγω¬
  γήν άλλων προϊόντων πού
  Ιχουν ζήτησιν. Πρόκειται
  περί ζητήματος μεγίστης
  σπουδαιότητος, τό οποίον
  κατήντησεν ή σημερινή κυ
  βέρνησις καί είς την αντι¬
  μετώπισιν τοΰ όποίου είνε
  άποφασισμένη νά πρωτοστα-
  τήση καί νά παράσχη όλην
  την ενίσχυσιν καί την προ¬
  στασίαν της.
  Ή ποιοτική βελτίωσις των
  προϊόντων μας θά διευκολύ¬
  νη την εξαγωγήν των καί
  την κατανάλωσιν των είς
  καλάς τιμάς. Απόδειξις αύτό
  πού γίνεται μέ τάς σταφίδας
  καί τα κκπνά. Αί καλαί ποι
  ότητες πωλοΰνται πάντοτε
  καί; μάλιστα είς καλάς τι¬
  μάς, Τό Ιδιον δέ ειμπορεί
  νά γίνη καί μέ τα ελαια
  καί τούς οίνους καί τα άλ¬
  λα προϊόντα μας. Άλλά τα
  ελαια καί οί οινοί μας
  έξήγοντο μέχρι τώρα καί ή-
  γοράζοντβ άπό τάς άλλας
  χώρας, μόνον ώς πρώται ύ¬
  λαι. Τα ελαια έτίθεντο είς
  την κατανάλωσιν μόνον ά-
  φοΰ διϋλίζοντο καί άπεχρω-
  ματίζοντο. Καί οί οινοι έ-
  χρησίμευαν μάλλον ώς χρω-
  στική βύσΐα διά ίτβύς ξέ·
  νους οΐνους. Διά τα δύο λοι¬
  πόν αύτά προϊόντα μας θά
  πρέπει νά λάβωμεν Ιδιαιτέ¬
  ραν όλως μέριμναν. Έπι-
  βάλλεται νά φροντίσωμεν διά
  τόν έξευγενισμόν καί την
  τυποποίησίν των. Διότι μό¬
  νον έτσι θά είμπορέσωμεν
  νά εξασφαλίσωμεν την είς Ι¬
  κανοποιητικάς τιμάς κατα¬
  νάλωσιν των. Τό ίδιον δέ
  είνε άνάγκη νά πράξωμεν
  καί δι' όλα' τα άλλα προϊόν¬
  τα μας.
  Βαρείαν βιομηχανίαν εί¬
  πομεν είναι δύσκολον νά
  δημιουργήσωμεν. "Εχομεν ό-
  μως όλα τα μέσα νά δημι¬
  ουργήσωμεν γεωργικήν βιο¬
  μηχανίαν. Ειμπορούμεν κάλ
  λιστα νά κατασκευάσωμεν
  έργοστάσια έπεξεργασίας τού
  ελαίου καί σαπωνοποιΐας, έρ
  γοστάσια έπεξεργασίας καί
  τυποποιήσεως των οΐνων μας
  καίπαραγωγής τρυγικοϋόξέΓς.
  Ειμπορούμεν έπίσης νά δημι
  ουργήσωμεν έργοστάσια βιο-
  μηχανικής «πςξεργασίάς των
  χαρουπιών διά την παραγω¬
  γήν ζαχάρεως, μελάσσης καί
  άλλων χημικών ύλών πού
  έχουν ζήτησιν καί εϋκολον
  κατανάλωσιν. Ειμπορούμεν
  άκόμη νά ιδρύσωμεν έργο¬
  στάσια έπεξεργασίας των πε-
  ρισσευμάτων τής σταφίδος,
  διά την παραγωγήν σταφιδί-
  του, οίνοπνεύματος, θρεψί-
  νης καί πλείστων άλλων
  πραγμάτων. Όπως έπίσης
  ειμπορούμεν νά άποκτήσω-
  μεν έργοστάσιακονσερβοποιή
  σεως των διαφόρων λαχανι-
  κών καί φρούτων καί έργο¬
  στάσια βιομηχανικήν κατερ-
  γασίας των «ρωματωδών φυ-
  τών μ έ τα όποΐα καλύπτον-
  ται τα βουνά μας. Άλλά θά
  παρατηρηθή ΐαως, ότι δι* ό¬
  λα αύτά χρειάζονται κεφά-
  λαια μεγάλα. Καί πράγμα-
  τι χρειάζονται. Πρό πάντων
  όμως άπαιτεΐται καλή θέλη
  σις. Όταν αυτή υπάρξη θά
  ευρεθούν καί τα χρήματα.
  Διότι τό κράτος θά ενισχύση
  ασφαλώς κάθε Ιδιωτικήν προ
  σπάθειαν τείνουσαν είς τόν
  σκοπόν αυτόν. Καί ή Άγρο-
  τική Τραπέζα θά συνδρά¬
  μη έπίσης κάθε ομαδικήν
  συνεταιριστικήν πρωτοβου¬
  λίαν. Είναι δέ καιρός νά έκ
  δηλωθή τοιαύτη πρωτοβου
  λία ΑΙ συνθήκαι μετεβλή¬
  θησαν. Καί πρέπει νά προ-
  σαρμοσθώμεν πρός αύτάς.
  ΟΠΜ_ ΑΆΒΑιΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΑΝΔΡΙΚΗ
  ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
  Χαριτωμέναι τουριστικαί έμφα-
  νίοεις ποικίλλουν κατ' αύτά;
  την κίνησιν τή; πόλεώ; μας. Ιΐρό-
  κειται διά τάς «γρέτχεν» ή τάς
  «μίσσες» έκείνας πού άπλοπ&ιοθν
  κατά τρόπον πρακτιχώτατον τάς
  ΰγιεινάς καί άλλας συνθήκας έ
  νός ταξιδίου. Διότι δέν πρόκει-
  ται περί μοντέρνου γυμνισμοθ μό
  νόν. Άλλά καί περί... κατα-
  κτήσεων των γυναικών είς τό πε¬
  δίον τής άνδρικής ένδυμασΕας.
  —ΈννοεΙς τα άνδρικά παντα
  λόνια τα ίποΐα μ έ τόσην χάριν
  φέρουν α! άφικνούμεναι άπό τόν
  εξω κόσμον άπόγ&νοι τής Εδας;
  —Μάλιστα.
  —Κα τό όνομάζεις πραγματι¬
  κήν κατάκτησιν αύτό;
  'Υποθέτω δτι δέν δικαιολογιΤ-
  ται καμμιά άμφιβολία είς τό προ¬
  κειμένον. Ό έρωτήσας άλλως τε
  ετόνισεν δτι τα πανταλόνια φίρον-
  ται μέ χάριν. Καί ή χάρις αυτή
  φρονώ, μπορεΐ νά θεωρηθή ..
  αύτοτελής. Νά μή συνδυααθη^ δη-
  λαδή μέ την γυμνότητα τής πλά-
  της καί τεΰ κορμοθ, τα όποΐα ώς
  γνωστόν άφίνουν ελευθέρα είς τόν
  ήλιον αί φοροθσαι τα άνδρικά παν
  ταλόνια.
  —Είς πεϊσμα δηλαδή τής άνδρο
  κρατίας αί γυναίκες ϊχουν νά έ-
  πιδείξουν καί είς τό κεφάλαιον
  αύτό προόδους. Παρουσιάζουν αρ¬
  τιότητα, εύκινησΕαν, φινέτσαν
  2ταν ακριβώς γίνονται «κατ' είκό-
  να καί ομοίωσιν», των άνδρών.
  Δέν γνωρίζω άν ή όμολογία
  αυτή τοθ παρατυχόντος φεμινιστοθ
  έχαρακτήριζε γενικώτερα τα
  πράγματα. 'Ωστόσο βέβαιον είνε
  δτι αί γυναΐκες μέ πανταλόνια
  ϊέν παύουν νά προσελκύουν την
  κοινήν προσοχήν. Νομίζετε δτι
  ή τετραπέρατη έκείνη κοκέττα, ή
  ΓεωργΕα Σάνδη, άπηυθόνθη άδι-
  καιολόγητα στό άνδρικό κοστοϋ-
  μι; "Ισως χάρις είς αύτό—παρά,
  χάρις είς τα ρομάντσα της—την
  έπρόσεξαν οί μεγάλαι άνδρες τής
  έποχής: Τό άνδρικό κοστοθμι τής
  επήγαινε θαυμασία. Άνεδείκνυε
  περισσότερον την κομψήν σιλουέτ-
  ταν της. Εξεδήλωνε λεπτότερα τό
  ϋφος της. Καί έπέβαλλε περισσό
  τερον τίς αντιλήψεως τη; σέ κάθε
  ζήτημα. Οί στίχοι τοθ Μυσσέ δέν
  ήτο απίθανον νά είχαν πηγήν εμ¬
  πνεύσεως αύτό τό παρουσιαστικό.
  —θέλει; νά πή; δτι ή γυναΐκα
  Ιπιβάλλεται περισσότερον ώς...
  άνδρας παρά ώ; γυναΐκα;
  Ό έπίλογο; ετέθη άπό τόν εύ
  φυολόγον τή; έγχωρίου συντρο-
  φια; ή όποία άπό τό διαβατ,ικάν
  καφενειον έπρόσεξε τα; ένδυμασί-
  α; των περιηγητριών. Άλλ' ήτο
  έπίλογος ή έ'να πρόβλημα επί
  πλέον είς αυτού; τού; περιέργου;
  συνδυασμούςΓ ^καί τάς Λεριπλό·
  κου; λεπτομερείας πού προκαλει
  αυχνά δια την κοινήν ψυχολογίαν
  ή μοντερνοποΕηοις τή; γυναικό;;
  "Εχω την εντύπωσιν δτι ή γυ
  ναίκα με τα πανταλόνια παροα-
  σιάζει άρτιον σύνολον Κπως άκρι
  βώς θά τό παρουσίαζε καί μέ
  μίαν φίναν τουαλέτταν. Ή δια-
  φορά είνε δτι τό άσυνήθιστον
  τού πράγματο;, δημιουργεΐ πε
  ρισσοτέραν συγκίνησιν μεταξύ
  των όφθαλμιατων. Ή βουλιμία μέ
  την οποίαν την
  δεύτεροι— δταν
  κατατρώγουν οί
  μάλιστα συμβαί
  νει τό άνδρικό κσατοθμι νά είνε
  κάπω;... άντραβέ—ίχει σχέσιν 6α
  θυτέραν μέ αύτό τό τελευταίον.
  ΆνταποκρΕνεται καλύτερον είς την
  έννοιαν τοθ άπηγορευμένου τό ό
  ποίον τόσον συχνά έσυνηθίσαμεν
  νά παραβαίνωμεν οί μεταπολεμι-
  κοί άνθρωποι—άναδιπλασιάζοντες
  τρόπον τινά
  μάρτημα...
  τό προπατορικόν ά-
  * *
  *
  Τα προβλήματα δέν λύονται μέ
  έντυπώσει;,έλεγαν οί παλαιότεροι.
  Καί ώμιλοθσαν ορθώς. Ή άνδρική
  εμφάνισις τής γυναικός δέν είνε
  τόσον έλαφρά. "Εχει καί βαθυτέ-
  ρα;, ήθικά; βάσει;. Δέν συμβαίνει
  νομίζετε σήμερον νά συμβαδίζη
  μέ την γυναικείαν ψυχοσύνθεσιν
  δ,τι προεΐπεν άλλοτε ό ποιητής:
  ...ψυχή σπαράζει άντρΐκια
  μέσ' στό άφροδίσιο στήθος;..«,
  Φαντάζομυι δτι ή γυναΐκα φο-Ί
  ρώντας οίκεία βουλήσει τό φόρε-
  μα τοθ άνδρας δέν άνταποκρίνεται
  απλώς είς τό πνεθμα τής πρακτι
  κότητο; ή εί; την ίδιοτέλειαν
  τοθ φύλου της ή είς την σκόπι-
  μον ίδιοτροπίαν της. ΆνταποκρΕ¬
  νεται καί σέ κάποιαν άνωτερότη-
  τα. Άς μή λησμονοθμεν δτι όπάρ-
  χουν περιπτώσεις πού υπερβαίνει
  τόν άνδρα είς άπόθεμα ψυχικό-
  τητος ή άπεραντότητα σκέψεως.
  Καί έχει έτσι κάθε δικαίωμα νά
  είσέρχεται άνεμπέδιστα σέ κάθε
  οίκόπείό τού καί σέ κάθε άκόμη
  λεπτομέρεια
  εμφανίσεως
  τής έξωτερικής τού
  Έ άνδρική άξιοπρέ-
  πεια δέν έχει ύποθέτω νά χάση
  πολλά ΐΐράγμα—; άπό αυτή 'Τή
  μεταβολήν. Άπεναντίας θά είνε
  δυνατόν καί νά κερδίση.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πεταχτά
  οημειώματα
  Ο ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
  Συγκίνησις στούς κύκλους
  τοϋ μικρόκοσμου. Ή ήμέρα
  πού θά κληθοθν οί μικροΐ
  φίλοι μας νά έγκατσλεΐψουν
  την έξοχή καί νά κλεισθοΰν
  στούς 4 τοΐχους τοθ σχολειοθ
  πλησιάζει. Καί δσο μικραΐνει ό
  χρόνος τής ελευθερίας των τό¬
  σο μεγαλώνει ή άγωνΐα στΐς
  ψυχές των. Άμέριμνοι τρείς
  μήνες τώρσ, έζησαν μέ σύν-
  τροφο τή ν,αρά καί μοναδι-
  κή σκέψι τό πσιγνΐδι. Όσοι
  άπό ούτοϋς έννοεΐται έχουν
  την ευτυχία νά εχουν μητέρες
  πού νοιώθουν την παιδική ψυ¬
  χή. Γιατί συμβαίνει κσί αύ¬
  τό: Οί μεγάλοι—άκόμη καί οί
  μητέρες—θέλομε τα παιδία εί-
  κόνα καί όμοΐωσΐ μας. Τα
  θέλομε δμοια μ'έμάς σ' δλες
  τίς πράξεις των, σ' δλες τίς
  έκδηλώσεις των. Καμαρώνομε
  τα ήσυχα καί «σοβαρά» παι¬
  δία. Χωρίς νό ύποψιαζόμαστε
  ποτέ δτι τίς ιτερισσότερες φο
  ρές ή παιδική σοβαρότης είτε
  πηγάζει άπό ψυχικά τραύμα-
  τα είτε είναι έκδήλωσι πνευ-
  ματικής άναπηρίας. Καί νευ-
  ριάζομε μέ τα ζωηρά, τα «ά-
  τακτα» παιδία πού τα θεωροΟ
  με κακοαναθρεμμένα καί «μόρ
  τικα». ΠοΟ νά φαντασθοθμε
  δτι τό παιδΐ πρέπει νά παί¬
  ξη, νά πηδήξη, νά τρέξη, νά
  κάμη άταξΐες γιά νά κατα-
  ναλώση τό άπόθεμα των ζωϊ-
  κών δυνάμεων πού βράζουν
  μέσα τού, νά ασκήση τό πνεθ
  μά τού, νά ίκανοποιήση τίς
  άπορΐες τού καί νά λύση τα
  προβλήματα πού δημιουργεΐ
  ή περιέργειά τού καθώς άντι-
  κρύζει τόν κόσμο καί τη ζωή.
  Κι' έτσι θέλομε τα παιδία ή
  συχα, σοβαρά, καί μέσα στό
  σπίτι καί μέσα στό σχολειό
  καί έξω στήν έξοχή, στήν αύ·
  λή τοθ σπιτοϋ, στό δρόμο.
  Άκοϋμε μητέρες νά λένε γιά
  τόν μπέμπη τους:
  —Ά! εΐμαι εύχαριστημένη.
  Είνε τόσο ήσυχο τό άγγε-
  λοΰδΐ μου! Δέν ακούεται ή
  μιλιά τού. Καί δέν μάς έ-
  νοχλεΐ ποτέ μέ άταξΐες εί¬
  τε άνόητες έρωτήσεις. 'Ενώ
  ή μπέμπα. Είνε τρομερά
  πράγμα. Δέν άφήνει τίποτε
  σέ τάξι καί ήσυχΐα. Κάνει τό¬
  σο κακό, Λτόση φασαρΐα, πού
  σας βεβαιώ εΤμαι τρομερά
  στενοχωρημένη καί δέν ξέρω
  τί νά την κάμω.
  Τί νά την κάμετε; Άλλά
  άφήστέ την νά παίζη. Καί
  κάμετε καί στό άλλο άγγε
  λοΰδί σας τό ϊδιο. Γιατί αύτό
  πρέπει νά σάς άνησυχή καί
  δχι ή μικρή πού έξελΐσ-
  σεται φυσιολογικά. Ό,τι λοι-
  πόν συμβαίνει είς τό σπίτι
  συμβαίνει καί είς τό σχολειό.
  Ή μάλλον συνέβαινε. Τώρα
  πειά οί δασκάλοι μας άρχΐ·
  ζουν νά κατανοοθν την παι¬
  δική ψυχή. Καί νά .έφαρμό-
  ζουν καλυτέρα συστήματα
  άγωγής. Ώς τόσο τό σχο¬
  λείον γιά τούς μικρούς μας
  φίλους είνε έφιάλτης. Σκέ
  πτονται τα θρανΐα τού. Καί
  τα βλέπουν ώς σκαμνιά κα-
  τηγορουμένου. "Οπως καί τό
  σχολειό τό βλέπουν ώς φυ·
  λακή. Τό ϊδιο δπως τό βλέπα
  με κι' εμείς. Οί παλαιότεροι
  άκόμη άπό μδς, τό έβλεπον
  ώς τόπον βασανιστηρίων μέ
  ίεροξεταστή τό δάσκαλο... Θι,
  μοθμαι τα χρόνια τοθ σχολει
  ου. Επέρασαν θλιμμένα, με
  λαγχολικά. Κλεισμένοι μέσα
  σέ τέσσερα ύγρά ντουβάρια,
  την ώρα πού έξω τα πουλιά
  έκελαηδοθσαν την άνοιξι καί
  τα λουλούδια έστόλιζαν τή
  γή. Ό δάσκαλος μάς έγέμιζε
  τό κεφάλι μέ νεκρούς κανονες
  καί γνώσεις χωρίς πρακτικήν
  άξία κι' άφηνεν όλυτες δλες
  τίς άπορΐες πού ύψώνονταν
  τεραστία έρωτηματικά μπρο
  στά μας στ' άντΐκρυσμα τής
  ζωής. Πόσες φορές μάλιστα
  δέν επεσε ξύλο άγριο γιατί ή
  έρώτησι έκρίθηκεν άδιάκριτη...
  Σήμερο βεβαία δέν ύιΐάρχει
  πειά τό καθεστώς αύτό. Οί
  δασκάλοι έμορφώθηκαν. 'Επο
  τΐσθηκαν άπό τό νέο πνεθμα.
  Μά τα σχολειό μας διατη
  ροθνε άκόμη κάτι άπό τό Ι
  ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΙΕΒΔΟΜΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Σ)βρίου (ιδιαι¬
  τέρα ύπηρεσία) — Ή προσο
  χή ολοκλήρου τοΰ κόσμου εί
  ναι έστραμμένη πρός την Νυ
  ρεμβέργην δπου συγκαλεΐται
  τό μέγα Έθνικοσοσιαλιστικόν
  Συνέδριον ενώπιον τοθ όποίου
  ό καγκελλάριος Χίτλερ θά έκ-
  φωνήση βαρυσήμαντον λόγον
  έκθέτων την πολιτικήν τής
  ΓερμανΙας. Έν τώ μεταξύ,
  λόγω τής οξύτητος τοθ σου
  διτικοΟ αί άνησυχΐαι συνεχώς
  αύξάνονται. Τάς ανησυχίας
  αύτάς φαίνεται συμμεριζομέ¬
  νη καί ή γαλλική κυβέρνησις
  ή όποία καί λαμβάνει έκτα-
  κτα στρατιωτικά μέτρα. Ού¬
  τω ένΐσχυσε την, φρουράν τής
  γραμμής Μαζινώ, κράτει υπό
  τα δπλα ωρισμένας εφεδρι¬
  κάς ήλνκΐσς, διέταξε δέ σήμε¬
  ρον καί τούς Δημάρχους νά
  μην άπομακρυνθοθν άπό τάς
  πόλεις των διά νά είναι £·
  τοιμοι νά βοηθήσουν την ε¬
  πιστράτευσιν, άν παραστή ά¬
  νάγκη νά κηρυχθή. Άνάλο-
  γοι άνησυχίαι έκδηλοθνται
  καί έν Αγγλία, Τσεχοσλοβα-
  κια καί Ρωσσία των οποίων
  τα πολεμικά έπιτελεΐα συνε
  δριάζουν συνεχώς.
  Γενικώς ένταϋθα έπικρα·
  τεΐ ή αντίληψις δτι διερχόμε
  θα την έβδομάδα καθ1 ήν θά
  κριθή ή τύχη τής είρήνης τοθ
  κόσμου. Δέν έχάθησαν δμως
  δλαι αί έλπίδες άποφυγής
  τοθ πολέμου Ή γαλλική κυ
  βέρνησις, είς τό εκδοθέν άνα
  κοινωθέν της τονίζει δτι τα
  έκτακτα μέτρα τα όποΐα λαμ
  βάνει, άποβλέπουν μόνον είς
  την περιφρούρησιν τής είρή
  νης. Καί συνιστφ ψυχραιμίαν.
  Ό Χίτλερ έπΐσης, πού εφάνη
  άρκετά συνετός είς δλας τάς
  κρισίμους ώρας, πιστεύεται δ
  τι δέν θά ώθήση τα πράγμα
  τα έξ αίτίας τοϋ σουδιτικοθ
  μέχρι πολεμικής ρήξεως. Ή δέ
  διπλωματική δραστηριότης την
  όποιαν άναπτύσσει τό Λονδΐ
  νόν καί ή σαφής εκδήλωσις
  τοθ ένδιαφέροντος των Ήνω
  μένων Πολιτειών τής Άμερι
  κης διά τα εύρωπαϊκά πράγ
  ματα, ένισχύουν τάς ελπίδας
  άποτροπής όδυνηρών έξελί-
  ξεων. Πάντως ή κατάστασις
  δέν θά βραδύνη νά έκκαθαρι
  σθη κατα £να οιονδήποτε τρό
  πον.
  Τό αεροδρόμιον.
  Τόν προσέχη Μάρτιον, υπο-
  λογίζεται δτι θά είναι καθ'
  δλα έτοιμον τό αεροδρόμιον
  τής πόλεώς μας, ώστε ν' αρ¬
  χίση άπό τότε ή άεροπορικ.ή
  συγκοινωνία μέ τάς Αθήνας.
  Διά την κατασκευήν τοθ άε·.
  ρο&ρομίου αϋτοθ είναι γνω·
  Ή άκαδημΐα.
  Τό υπουργείον τής ΠαιδεΓ-
  σς συνεχΐζει την προσπάθει¬
  αν τού πρός άναδιοργάνωσιν
  καί συγχρονισμόν τής έκπαι-
  δεύσεως. Έκ παραλλήλου δέ
  πρός τόν καταρτισμόν τοθ
  έκπαιδευτικοΰ προγράμματος,
  σεως συνέβαλε
  καί ό Δήμός μας.
  σπουδαίως
  Καί είναι
  στόν δτι έκτός τής Κυβέρντΐ ΓΡαν αποπεράτωσιν τοθ μεγόΤ-
  ·- - - ■ ρου τής Παιδαγωγικής Άκα-
  δημίας τής πόλεώς μας, πού
  μένει άπό έτών ήμΐτελής. Διό¬
  τι τό οίκημα είς τό οποίον
  στεγάζεται ή Άκαδημία είναι
  δχι μόνον άκατάλληλον άλλά
  καί κατερειπωμένον.
  δίκαιον νά όμολογηθή τουτο.
  Δι' αυτόν δμως ακριβώς τόν
  λόγον καΐ
  μεριμνήση
  πιστεύομεν δτι θά
  ό Δήμος είτε διά
  την οριστικήν διαμόρφωσιν
  καί άσφαλτόστρωσιν τής υ¬
  παρχούσης ήδη όδοθ είτε διά
  την διάνοιξιν νέας λεωφόρουν
  ωραίας, εύρείας, μέ δενδρο-
  στοιχίας καί πολιτισμένην έμ
  φάνισιν διά την σύνδεσιν τοθ
  άεροδρομΐου μέ την πόλιν.
  Άς μην λησμονώμεν δτι τό
  αεροδρόμιον θ' αποβή σπου-
  δαΐος παράγων άναπτύξε-
  ως
  ως
  τής τουριστικής κινήσε-
  εΐς την πόλιν μας.
  όδός.
  Δύο χωρία τής Μεσσαράς,
  πλούσια, μέ άφθονα καί έκλε
  κτά προϊόντα, τό Πέρι καί
  ή Άληθινή, στεροθνται συγ
  κοινωνίας μολονότι εύρισκον
  ται μεταξύ τής Πόμπηας καί
  τοθ Πλατάνου πού άποτε-
  λοθν τέρματα άμαξιτών ό δών.
  Θά ήτο λοιπόν εΰκολον ?ά
  προχωρήση ή όδός Πλατάνου
  ώς τα χωρία αύτά διά νά τα
  εξυπηρετήση. Θά επρεπεν δ¬
  μως την πρωτοβουλίαν νά την
  άναλάβουν αί Κοινότητες. Μέ
  προσωπικήν εργασίαν των
  κατοίκων θά διηνοίγετο ή ό¬
  δός. Τα τεχνικά έργα καί
  την σκυρόστρωσιν θά τα α¬
  νελάμβανε ασφαλώς τό έπαρ
  χιακόν ταμείον όδοποιΐας.
  παρελθόν. Κι' δμως πρέπει ν'
  άπαλλαγοθμεν τελείως άπό
  τό παρελθόν αύτό. Τό σχο
  λεΐο πρέπει νά είνε τόπος
  χαράς γιά τα παιδία. Κι' ό
  δάσκαλος ό μεγάλος των φί
  λος καί σύμβουλος. Οί δασκά
  λοι μας φροντίζουν νά είναι
  τέτοιοι, Φίλοι καί όδηγοί των
  μαθητών. Νά κάμωμε λοιπόν
  καί τα σχολειό χαρούμενους
  χώρους, δπου νά πηγαίνουν
  τα παιδία μ' ένθουσιασμό κι'
  δχι μέ χτυποκάρδια. Μά χρει-
  άζεται πρίν άπ' δλα νά νοιώ
  σωμε την παιδική ψυχή, νά
  μποθμε μέσα στήν παιδική
  σκέψι...
  μεριμνά καί διά
  σιν παντοθ νέων
  ρ(ων. Γεννάται
  την άνέγερ-
  έκπαιδευτη-
  κατόπιν τού¬
  του έδραία ήτιεποΐθησις δτι θά
  μεριμνήση καί διά την ταχυτέ-
  Ή καθαριότης.
  Είναι άληθές ότι τόσον τό
  ύγειονομικόν Κέντρον, δσον
  καί ή ύπηρεσΐα χωροφυλα-
  κης έλαβον εφέτος σειράν μέ
  τρών διά την καθαριότητα
  καί ύγιεινήν τόσον τής πόλε¬
  ως δσον καί των χωρίων
  τής ύπαίθρου. Δυστυχως δ¬
  μως είς τιολλά χωρία οί κά
  τοικοι δέν συνεμορφώθησαν
  άπολύτωςκαί ή καθαριότης,διά
  νά είμεθα είλικρινεΐς, δέν
  εύρίσκεταιείς λίαν ευχάριστον
  σημείον. Πταίει βεβαία είς
  τουτο καΐ ή άμορφωσιά καί
  ή πωχεία. Δι" αύτό καί
  νομίζομεν ότι δέν θά ήτο οΰ-
  τε άσκοπον ουτε δύσκολον
  νά χορηγήσουν αί κοινότητες
  άσβέστην είς τούς απόρους
  διά τό άσπρισμα των οΐκιών
  των. Όπως θά έπρεπε καί νά
  κατασκευάσουν άλλα διάφο-
  ρα έργα ύγιεινης. Οί δέ εύπο-
  ρώτεροι, νά ύποχρεωθοθν νά
  συμμορφωθοθν
  ποδείξεις των
  πρός τάς ύ-
  ύγειονομικών
  καί άστυνομικών άρχών πλη
  ρέστερον.
  Τα ίιδρόμετρα.
  Άπό προχθές ήρχισαν αί
  εργασίαι διά την τοποθέτησιν
  των ύδρομετρητών. Τό σύστη-
  μα των ύδρομέτρων έπομέ-
  νως, είσάγεται πλέον οριστι¬
  κώς παρ' ημίν. "Ας ελπίσω¬
  μεν δτι θά συντελέση καί είς
  την έπάρκειαν καί είς την έ·
  ξυγίανσιν τοθ ύδατος. Διότι
  αύτάς είναι καί ό σκοπός τής
  έφαρμογής τού.
  καιρία δμως
  Επί τή εύ·
  πιστεύομεν δ¬
  τι θά γίνη καί μιά γενική επι¬
  θεώρησις καί έπισκευή τοθ έ-
  σωτερικοΟ δικτύου υδρεύσεως-
  Ι
  'Ί 9-β ?»κ -Λ ·υ ζτ—οί «
  οοο ς
  »τ)3»χληο Αθ23γοΧο
  ΑιίΦθοΐί οί 'πονΛνν αι
  φ »Λ» οί ΐνΐ3Ζνΐ3ΙΟΝ3
  - 1ΙΜ···......ι.......
  'λΙΝί
  4»αη* ΛΜκΐΛ»Λ»κ λιιι 5» α«2
  •γβΙϊΗ
  κ;
  Ο1ΙΜΙΟΜΗΙ «Μ Ο Ν Π ΜΟΙ.»
  ΙΒΒΒ
  ηάβκ
  5ϋοιυ-
  5ν;?5? Λ»ι»ί
  5«ΛΜ*Ηηο (5»
  )'5βα»Η9ΐο
  Λ»!9ΐί»σ»β
  5ηο
  ·Λν/. ιΐΛΐοΑ^
  _νν Ί 'ΐ
  ΣΟάΐνΐΙΝΟνΟ Ο
  •1ΟΛ
  5 © )υ 5
  51μ 9σ»ιι 5ΒΐΛηοΐ]η 5ηοι
  •30ης ιοΐ3γν3ΐοο ί
  5φ 51μ ς?5
  3Γ)μ, Λ01Γ)θ9>Λθυ ΛΙΙΙ 919 ΠθΙ>Χ3θ
  0]0 «Β)ΦΟΟ 1Β13Οζ)3γ3013 ΧςΐΟ ΛΟΟ^
  9Υ1* ^ ΛΙτΧηφ σ"ρλ 5ΐ3» ΛφιΙισ ρι
  ηο]οιΐ9 Ο01 Ι»* ♦'ίοιλν,, 5ογι<&9«5 1»χ 5υ.ιορτιοο13ΐ φ» Λ3θΙι53 Λ010119 Ι Λρι 9'9 Ι»* 3οϋΐϋρΛΙίι Λ010119" Λ911 ΛΟΪ109Χ Λ9ΐ 5β<1>βο λπολΧι39 ηοιιΐ
  Ληγγο ]»χ λολΙιο,η 'λοιιιιι 'Λοόος^
  'ΛΟ19ξ)0011 509101. 'ΛΟΤρ^ ηοσΙμγιι
  ρι ϋβ 13Λ
  91
  ΑΟΙ7νΐ_
  "Νϋννουν,,
  Ν0Ι3Χ0νθΝ3Ξ
  . ■■"Ββ·Μβββε>;ΜΜΒ»»ΜΒΒΜ·ΠΒΒΒΒ*-β·Ηβ
  Κ*1·"............>·■·.....■........εειιειιε-
  Α00ΑΙ ΛΟάΙΙδΝν
  ΙΒΒεΜΜΒΗει ■■■■■■■■ ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ■■■■■■ ■■■•■■-■■■■■«■•«••«•■•ιειειειειιει
  Η
  Ο,
  ο,—
  ■«01ΜΛ9ΧΛΙ ^οος)^ 9

  "V
  Η.» »1Λ1Β1 1/ 1Ο13ΥΥ9£)00ϋ
  ίλΗ Λ910Ο Λ9Ι Ϊ13
  51ιι ίιο"Λυ'>
  ]3-λογ1ο9)( ΙΙλ
  •ιύχ
  :»ΗΐΐΛο1ηοιο
  ΛϋΑβγ;γ;ηο Λϋγ;χ>Α3Η
  •Π ·γ .^
  Ιΐβ13 »
  Η
  5»Η
  υ<ν οί •ηοΗ 5ρι ρχ 5γιοΦ ηοτΐ 5ΐ V, ·Λ»ΓΪΟΜ3 ΟθΓΐ ζΐθΐΐ. ΟΝΟΜ 9ΐ ηοτί ΜΐίΜ Λ9ΝΪΛ05Λ1ΟΜ 3011 Λ^Χ113θΊθ33 ί»ί 3 1 ηοι 5ΐ3 3Λ γ)6 91 ΛΟΙΪ31ί1 ςφ ρ •οί Λθγγ3Η 53Χ3θοσΊι ρα." ^]3* λποΛ ύηοιπγ χρΛ 13X3 ιοχ Ληοο)Χσ")ρ~ρΛ 10Μ Λθβγ9>ιη4 ΛθΐΛν» ΐοκ Λΐγοιι
  ■93Μ ϊ]3 ισκ 5ιοΪιλι>ι Ιι*ιοηοτ1
  ΰβίιλσ'ηοιτΐΐις ?λ 3ΐοςο Λ3θ3γ3ΐ
  .34(10 ηοιοοι 00)35^;, ηοι χ)^λο)οοι
  •Ι3Υ.Ί) ιιο 11θΚ>ΐ3τ11ιο ΐρΛΐ35)5ν,—
  •Ιι>ι>ρςηοΐΛ
  »νν 'Μ Οοα·ι?° 0ο1Ληθθ3ΐν ηοι ί>«ε< ·3ΐιηις]"ΐθΜ ηοι οοχιποοοσιι ηοι Λΐοοοφθφ11 α^1 Ί13^ λ—ε)ΐ3ΐι λΙιι^ϊ γρ 1ΟΜ Λ1Ο ρ 3Γ) 5Ο13φ3 ΙΟΜ ΰθ θθ3Γΐηο(ϊο*οσ>αγιι ο
  91—
  •ϋινΐΐθ
  θ'Υφξί 5(χΐ3θ(ρΛο<.ο'9 ^Ιιι >οι ϋον11
  ιοΐ3οσΊι ρΛ Λθλογγηο "Λ91 5]3 &9ε)
  •ιηχ ϋ0ος Χ3Λ1 ϊοΜοίωοοοΊι ιοςοιι
  οχΐϊΐς ΐρθ ηοΛογγϊίο ηοιςι οοΟιβ^
  -3Βΐς ιο ιΐ9 Α03ΐΒΐ3τΊΐΓ~ ηοΗο
  9» ίηοθΐιγιι ριιςι ϊοοθΙμΛηο :>φ 119^6
  ■ηογοχΐχοοιι Ιιΐβθ ϊι^γρις μ,—
  ■«ηοιιφςΙθΛρ ηοι ηοτ1θ9Χ ηοχιΧηφ
  ηοι ιο3Η» ί)χ3βΐ^γι) 51γΧΐ
  Βονν ϊοχιυ ·χ 9 Ο1
  όν/, ϊοΛογγη^ 59>ι11ί0*(:'ο
  9 ΛΐιχοιςΙηχ ΑηοηοθΥ3^»ιι Λΐιχ—
  ϊ Λ3 ΛΠθΧ|
  Θ ^ΐΐ. '1Ο0)3191ΛΟ0)3Λ
  ιο ΐϊΐοιγητΐ ΛχρϋΐοΧ λιιι Λΐιιςιν—
  ■ροΌΧ )θθ)3ΐηθΧ3^ Ιι χά*—
  ΛοιοιΧηγηοι 5ΐ3γ3Γΐιιΐ| ί>ηοι )ριο,—
  131 " ΐ
  ηοιςιοι
  ·
  ή5λΛ
  ηοι
  •ηογ
  / ηοι ηο)3ΐιοι ηοροογ
  ηοιςιο ηοιχ3θ"φ ηοι Λοα"3ΐ
  ύΛ 1 9^9 Ι10* !3*?
  9 «ηοο,3)ΐοι»σΊο
  λΙιι 1
  •5Β1
  ■ Λ1Ο
  ■?θ
  'πογΙ

  5ηογ
  οοιςιο ΰγρΑ.3Γΐ
  ΰι Λ3 ηοΗ ΛΐιΧηφ Λΐμι ^9X39
  -ρ οοι ηοΛφ^
  ηοιι 5ολ)3Χ3 ]
  *>Ο)Ο103γ31 «
  ϋΙ
  ηογγοιι
  9 ρθ
  ■3Γΐ Ιΐι λ? ιΐ(? «5)Υ3. ©5
  ηοιι 3191 9^9 η5οσιι?19 Ο011
  οΐϋΗγρφο ρι ογο (ΐ9 9^Θ
  γ] ζ?5
  3τ) ρΛ οιλοΧοΙι Λρ3 ρό3τ)οσι
  3130?5? ί>Ι?01 Ρ0 1Οιΐ0Χθ]σ03
  ςιοιι 501191 9 1η>ι—ί>ϋ)3χο1ισθ
  5(11 5111Γ1Ο 5ΐ3σ3] <3>9? Λ03γΐΙ
  ΛηοΧόριιη ρ?
  ]ομ 'Λθ]θοΛΙισχ>ιι
  ΛΟ)Τ1ΠΟΧ 0Μ3ΐΊΐά311, Λ39
  ΐ9Υ3
  1ο>ι
  5]3 'ηθϊΐ Λ05^31Οϋ
  Λΐ,ΙΙ 'ΛΟ)3ΜΟΙΙΟΘ
  ]ϋχ Λΐ,ιχιγοιοοιιρ
  λΙιι 5]3 ϊοαωΙ^θοιι
  Λ0Λ3ΤΪ0.01ΊΟ119 Λ01
  Λ?9 ΛΙ
  0Ο91 1χ1
  Λθ113θΊ31Ι3
  οοι 59ΐ>"? 9Υ.Υ9
  ΙιΧόρ λΙιι 9119
  ΡΘ
  Λ39
  ηοτί
  Λΐμι Λΐιγο,
  ροιι οσιτϋ,ι 'ο5)ΐιγ3
  Ί3ΟΛΛ3 Λ39 Οθϋ


  ηοι

  ηοι
  οί
  ■01193ΚΙ
  φιιν
  ΙΙΟ Λ1
  5»νν-
  1βι»ιι οί
  Ξ "ηοΓΐ
  5]3 Λΐφΐγθ ΛΟ130ί.ξ| 13Λ
  ,^οόιι' ηοτί" ηοιι οπΛοσιι ΌΛ3
  •θθίΐ'
  ■9οιΐρ
  , η01
  -Βΐ~οιγ9τ1 31Ο119Μ- Όοι»1Λ9Υ οιοιη3γ3ΐ ρι ηοΗ
  ·1)9ΛΐϋΐΒΧθγΒΧ 5051 ^ρΐΓΐΛ 9 ?1Ο11
  ^θηογοχΒ^ι 59σιΧ35< Ο. ««ν/ :ηοι -------------------------------------' ρ 'ΛθγΐΦ Λ0031Γρ03φη01 513ΛΟΜ *ιγ9- Αϋχο οση^ ασπ3ρΛ ΐ3οοιιίιΐι *** ι •π. 5<<* ΟΟΟ'09 οοο-1ζ 009-ΔΪ 009-Δ9 ΟΟΟΟΖΤ 009-89 000'9ί>
  009-ΙΡ
  000-9ϊ
  000-09
  000-09
  009·?,9
  οοο-οε
  000Ό9
  ηδοώοοδΐί »
  -ψχ Λζρχ 5
  λτ>9μ ιώχ
  θΗ(7££^ ΟΧ 513 1ΟΛ3ήΐ3β.3ΧΌΧΌΧ ΊΌ/113
  Τ8—Τ—9Τ Ρ«Ρ °(ο β -1*91,88 '3Ρ Ρ»
  » 1ΏΧ3ΟΊ
  ίι ίοΐΏΗίιιχ ι^,ςοχτ.
  818Ζ
  9691.
  9ΔΠ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒηΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒ8ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ηγοιι
  '«]ο'»ΐ3κοκ
  α—
  ί ·γί«ι ι<β>ο·ν.
  ϊ ,ις 5βεοισι·ΧΑι
  Ό)1
  πια
  ηοι
  531103
  ηοιι
  ΟΖΧ
  Οϊ
  "?*?0
  Τ88
  601
  888
  •Η -ι
  5)0
  30
  >1ιχ
  3Χβ511| ;[χΐ 020*3
  ΓΐΒ Α3Α3τ)31ΐη
  ·3
  οοιι »/_ν_)ρ —
  Χ513Κ513 'Αί
  55»ΐ3 '}ηοιιοκ ?τ! Λ«β
  ---- *>1Λ3ΤΐηθΧθ1Λ 53§^ΐ
  οάΐιχιι }32»5γ5Χ Λοηι
  5θ9ΐρ^ οιο Ληοη3κ!ί9θΐΐ)
  Ϊίγ31 5»κ
  3τ1
  ηοιι
  5)θ"(ηΧ
  5,κκ
  λτπι σ'οιιο
  ΐ
  5)1
  53323
  91 9
  ργρ ς 5ίΐΙ ρΗΛ.139,
  ροΌιι 91 9^9 3ΐΙΐ9οη3ΛΕΓΐ3 ,γγιρ
  Ιΐΐ 313θΙ,ΙΘΟϊ
  ι Ιι 3ΐηο
  Λψΐ 9Λ ρυ
  ΛΐΙΙ 31Ο1Λ911
  !3ΐΐ3θΊιιΐ3 5ΐιι 3ϋι ίιΐιιονιτΐοιρ ψ
  ιόμ »ιΐιΐ9>ιιτίοΐ9 ώΐχοιιρ ϋιι ηιο
  -πιλοΦ λΙιι 3νν ·3Λΐ3 ηοιι οιρο Λύι
  • ρη ,ιλ ?ιοιΐ. 3Λ]3 ς 1
  9*1 "'ΛριιτΙσηι «3Λ3, 0119
  ί5 ^
  '5ΐιι ΐριγγοτΐ ρι -,____,____,
  ϋθ30Ό ΒΛ 13003^ *011θθΊ ΟΐίΐΧ
  -99^°θΊΐ9 ]ϋΜ ρΧ11ΟΟ^3ΧΟΧ3ΐς ΒΛ3
  9ΐηχ ]3ΐοιιοΗιοΙιϋΧ ηοιι ΒΐΐοτΙΙιτΌ
  -ΟΧ Βχ"ΐΐη3ψ ΒΙΒΟφ ρΜ1Ο3Γΐ 13X3»
  "Βΐ3σ?τ1οιιΐ3γ λΙιι 59°ιι
  51ΐ1 ΛΐΐΙΐρΛρ Λΐ,ΙΙ Οΐΐρ 1Β13Χ030σΐ1
  9190 »>ί ·5ΰ5ριιη>ι Λΐα βλ Λΐοίιιο
  • ιο'βΧο3 13Λ350Ο11 ηοιι 53Ληοιο ιιοκ
  ρ
  3 9υ 5ΐΛΐοαΐθ3ς μ.
  •13X3 ηοιι ϊσ)3θ3θ»'9 ^ϊ!1 ^ί 13Λ9Χ
  ηοΕ ηοόιοχ ηοι 'ηοηφ ηοιι ηοτΐ3Λρ
  ηοι λ"ιο3Θ915 λ^1 ?^ ιοΛΓηφτΙρο λπολ
  Ο»Αΐΐιι 9Λ ιοιιοτΙΛρσιι ρι ΐ3Λΐ*ρ
  »]θΐιο 1/ «ηοιιισ3υ 03ς
  Λΐΐΐ Η Χ )Γΐτ1
  3υ» 5|Λ10υ.Ο39. Η.
  ΛΐοΙισΧ Λβ)91 λΙ,ιι 919
  ιι οης "31011 13X3 Λ3ς 5ολ
  ϊΐιι 51λθίΐ
  ηοσιι 9
  Ιτ^ 91'ι9 ηογ)φ ηοι
  — ΜΙΚ10ΚΙΙ0Η
  νκινιινο
  η\η[ νικ
  •ΑΟΠ^ΧΪΪΙΪΙ-Υ Αϋΐ ^13
  ηοΑοσβ ηοι οιιν.
  ηοιι ρ^ ζ?Φ
  31Ο1Λ911 13Χ3Λ ·ΙΙΛρθΟΤ)ϋθΛ 3Τΐ
  ην,ιήςόΏΐΛθΒνλ. λΙιι ΰο30Ληο
  ΐ3σΥ>3Ξ ·Ληο^?οοσιι 99 9011 ηιιιγ
  • ηοί 5ϋι ΙΐΝΐς] Ιμ 3Λ}3 ,γγρ Όσ3ΐοφ
  ΤΙΟΧ Ιΐ 31Ο1ΛΚ11 3Λ13 Λ37 '^1"1 9γ1'°
  •ηΐΛ 91 ί>]3 )υ ^>091Λ
  9
  ρι 9^9 »-Λ3 3ΛΓ3 ϋ-ΐΐ-9*11—η* Η.
  ·5ΐ5?γ οιςΐ <ί Λ993Χ0 3λ • 13 '5υ.ι 9ν)£)η* ·ί ^ 5ϋΐ9Υΐ'9 !ί 3Λ 13 :οι»τ!1ιο'3ΐοόιι ριηΐ) ^ »" Ι ρι 91 3Λ]3 91011 313ύη3^ ΙΒ^} 'ΛΟΟΟ)σ •η'νΛΟΛρ ρι ρΛ Ληό^η35 ηοιι 5ηοι ηοιι 5ΐοο λΙ/γο5 λΙ,ιι 5]3 • ΒΛρ ργΟΧ Λ0Ο91 3Λ13 ρΛ. ) ■ιοΗΙισ3ΐοσΊι ρι 5:013911^9 ·5ϊ5Ο 5θ13θ'ρ 591 3130ΛΧ1391113 9Λ )βχ βγ11ιτ1ο9χ 5φ 3ΐΙιιοιιοτ1ιοΙιΰΧ 91 ΡΛ ηοοι 5? ι')θΐΐ35Γ9ϋιι Λ39 »ι -Βτ11ιο<3ΐοσιι 9x19^ 91 'Ρ1^· ΛΟ£)Ο. 0011 1^3Υ Λΐ^Ι 3101Λ»11 5ΐ3ςς)ϋτ1οιι 0 ] ?ρρ ^ 553ο>ρ23κο»52 ϊ^ι 'ϊίιι ιριοηολ
  Γλι οτί)τ;λ λ?ι ■»}Χ5γ_^ι Οιι !χυ.
  ί λ
  5(λι ίκιλ
  νι
  ,ιλ
  9 9ΐίι 030119
  -ηλ Ιμ η'ΐΟΙΟζΙθΥΙΐΡ 3^13 :ΐ3ΟΛΛ3ρΐ
  βγο ιις ι3η3ΐοιιι ηοιι ιηχ χιγβ ΐ3ϋ
  Π35 ρι ηοιι »>;χ3ΛηΛ Ιι 3Λρ Λ39
  'λ Ι53 "μ, '5ίιχιιοηγοΧο
  5ϋιΙιιιηιχ «5η)^ρ ϊϋχιιίιοΛΕΐς»
  ρ9 γγρ 5ηοι 3ΐ3οφξ)ι1»9
  ρΛ 313)ΐφΐΟ111| ρΛ 13Ι1|Ο11 Λ3Τ7
  ίϋθΙΐΙΧΟΙΐρ 91 "?Λ 13ΟΟ11Π
  Λ39 ιιο ΰιι 9Λ 3οηοτ1γοι ρ0 91011
  '9ΐηο ιομ λοχιθΙ>"ιοχ λπχιιΙιολο
  19 Λθ3ΐριΐίΐ(ί3ΐοσιι ρις 3ΐοΐΛριι ΐ3Χ
  ^ ιί319ΟΟ10'3υ» 51Λ1Ο11Ο39
  5»Τΐ Λ9Χ1Ο3105Ο3 Λ91 ΛΟ
  .191 Λ91 9"Ρ ΐ3^Αϋί ηοιι 5»ΐγθξ|
  0Λ11Χ9 5»ΐτί 10311 1)0113>19^υ "5053Ο
  ρώ 5ϋι Λθόσο59 ιθ'3ΐι
  Λ?ν 313Ο111Χ0119 91
  -19 91 ?Λ Λ91ΕΛΠ9 3Λ13 11 399»
  !ιΧο
  913 50111/^ '«ΛΟΟ"31
  υ 5ΐΛΐοιιο3ς Ι/» :Ληο2ρτ1θΛ9
  λΪ,ΙΙ ΙθγλΛγ» 10 ·ΛηθΛ)ΟΜΧ319 ΛΙΙΙ
  9Λ ΐ3χτρΐ9ΐϋ3» ηοιι ηχιπΛηΛ 1/ 3Λ13
  Λ39 5101001 Λ?' ΒΜ 1Ο13Λ]σΧ13ΐν
  ·ιοσ3ΐκ.ΐΛηογιι Ιμ 3Λ13
  9 φ ) 95? Ιί 3ΐοο
  'ΙιφΐΙθΧ ΛΟ0)319ΟΟΐ0311 1/ 3Λ1.3 Λ3ς
  0 1 ^ 5Χ
  101Ο10311 ΛΙΙΙ ΠΟ11 53ΥΥ» 511
  Τί 13Λ]ϋ>Β19 Ί1'9 0°91.
  ■«ιι Ρ3θ'η35 Λ^ς» Ι» «μ ϋ
  ο)ξ)ισ>ιρ ηοιι
  ηγοιι Βθριι 3ΐοιι 9ΎΥΡ '
  5ηοι
  -| ο.ίΥ'κοχ 5300}^ τ^ ·}3]0ίιΐιο5ΐι
  »5^ !α γοχ. 5^Α»χ5θ<3τ1γ'ί ^, Αι^ΐβ 3θ]τί ψ ιρΐΑοκ χυ. χώοο 5ηοι 002 3° 1*κ ·5(ηι ίηοι οοι Λ^ιοιιιοβιιη ΌΧοΊ«5ογ_ιι -3 φιιχ: Λχι$Χ03οόη ηοιι ΑΓ01 Λβ]5^ρ Αί(11 )0Ο»11 9φ ? 5(ηιίχιΙις]ο5*τ1χΓΑ» Α3Χ23 ϊιοιι 'αοα Ά ϋηοκφ κα 3ο 3τ1»χ| XI β '«1Α3Τΐ (011 3Τ| Α11191ΚΚ •(χΧηφ λ!((,ι ηοι 3ΐ1 ηοι ι^κτΐ 3βηογ".3λ ' 5οΧ>ρτΙθΑθτΙ '
  τ*
  -5τΙ
  :κ}γ;οκοη§ ίχο'κ
  3Λ23 Α?2 31Ο1Ι3Χ 'χ]Ά (1)β
  χκ 5κιΐ3Χ9ίυ '53
  'ΐεσχ 1ΙΐΛφ9'Υ·χ ·:
  ·)*Ο1Β] $1 Λ3 5011
  ι»ι·Χ39 '5ο
  οοΧηποιο ηοι"οΐΒτ1ΙμοθΛ' ρϊ
  5)1 Β)ΛΒ^^Ο'3^ Λ3 513003X1913
  4 ιοάΐνι ϊΟ^ονοxνιιο1I ■ ^
  1010(13 «ΟΙ
  ινινυ οί
  .Α.3ΝνΐΜΙΙ
  5ΐιι
  ιχο »λ ΐ3Λΐί»κ ηοιι λοιι
  ΟΟί »1»Χ 0Λ911 ΟΛΙϋΓίθ'βΛ»
  ΛΟ1 13Ο3Λ»1Λ«5 Ο Ου Λθλ
  | 3Λ 1^3 '5'
  ' -ικ βιηβ ογ
  | οί — 0X11030 ιιάκΛηο σ
  ΪΚ1ΙΪΙΙΪ ΟΙ]
  ι
  ίΗΙΗΖ
  ·ύβΐΐϋ»Α» ,λ ύοΐιυ
  5Η Ι4Λ)Λ »Λ
  ) "ου '
  Ι
  ι
  )
  ■3 ηοιι
  Η
  ΑΟ1
  Ηχνιο
  ■.Ο11ΛΛ9ΧΛ]
  Η.* ·Ηγιφ(ί3ΐιηοο
  -«511ΥΡΛΑ3Ο 51ιι
  ύ 91 ^
  Ο03, ηοι 1
  ισρ *
  •«5Ο1
  9Χ· :οτι1ιλ0'οοιο
  11 ί
  ί_ΐυννυ3θ
  ΙΗΙ

  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  την
  οεωροϋ
  ζ.
  Νΐν-θς Μβρ
  .π{ρί !
  «ν«* _:
  «*
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  393©ν
  ΟΙ κυριώτεροι τών έταίρων τής Πατρομμινέ
  τας έπωνομάζοντο ώς έπομένως· Παχαούδας, έ-
  ■πιλεγόμενος Λουλούδας, έπιλεγόμενος καΐ Πιγρε-
  ναλιάς" Βύζουνας* Ξύστρης ό όδοποιός, δν εί¬
  δομεν ήδη καί άλλαχοθ" ή Χήρα" Φΐνος' Όμη-
  ρος Ούγούς, οδτος ήτον Αίθίοψ- Τριτηβράδης·
  Ξαποστόλης" Φουντουλουρής, έπιλεγόμενος Μπου-
  κέτο' Δοξασμένος, ούτος ήτον άπελεύθερος τοΰ
  κατέργου' Στακαρέτσας, έπιλεγόμενος Κόρ Γεφύριος
  Νοτιάς" Τσίχλας· Καρμανιολάκης· Μαγκοπαραδι-
  δς, έπιλεγόμενος Παρασούσουμος' Μανδηλοχάφτης'
  Μαπανταπόδιας, Διλλιούνης, έπιλεγόμενος Δυολοί
  νης κλπ.
  Τα όνόματα ταυτα έχουν μορφάς" δηλοθν
  δχι μόνον πρόσωπα άνθρωπον, άλλά καί είδη.
  Έκαστον τών όνομάτων τούτων χαρακτηρίζει καί
  ε'ν εϊδος σκαιών μυκήτων, φυόντων υπό τόν πο¬
  λιτισμόν. Είς τό διάστημα τής ημέρας, δλοι ού¬
  τοι εκοιμώντο, πού μέν έντός κλιβάνου τινός έν¬
  θα καίεται ό γύψος, ποθ δέ είς τα λατομεΐα τα
  πέριξ τής πρωτευούσης, άλλοτε είς άμάρας τής
  πόλεως. Είσέδυον, αύτόθι, καΐ έχώνοντο ώς τα
  κτήνη.
  Καί ούτοι δλοι τί άπέγιναν; Ύπάρχουν άείπο·
  τε καΐ υπήρξαν άείποτε.
  Ό Όράτιος άναφέρει περί αυτών, καΐ ένόσω
  θά υφίσταται ή κοινωνΐα, θά ύφίστανται καΐ αύτοι.
  "Υπό την σκοτεινήν όροφήν τού ύπογείου των ά-
  ναγεννώνται αίωνίως έκ τοθ κοινωνικοθ κατα-
  σταλάγματος καί έπανέρχονται φάσματα πάντοτε
  δμοισ, έκτός μόνον δτι φέρουν όνόματα διάφορα
  καΐ δέρματα άλλα.
  Τα πρόσωπα άφανίζονται, άλλά ή φυλή υφίστα¬
  ται.
  Καΐ έχουν πάντοτε τάς αύτάς ιδιότητος. Μαν-
  τεύουν τα βαλάντια είς τούς κόλπους τών πολιτών,
  όσφραίνονται τα ωρολόγια έντός των θυλακίων,
  Τό χρυσίον καΐ τό άργύριον έχουν πρός αύτούί
  (διοιτέραν όσμήν. Άληθώς δέ καί τίνες τών πολι
  τών είνε άφελεϊς τόσον, ώστε δύναται τις νά
  είπη περί αυτών, δτι καΐ μόνον έκ τής δψεώς
  των φαΐνονται ευκλοποι. Τοιούτους ίχνηλατοϋν
  οί μοχθηροί έκεΐνοι έν ύπομονή. 'Ενώ οί τοιοθτοι
  διαβαίνουν, σκιρτοθν έκεΐνοι ώς ή άράχνη, δταν
  είς τούς 'στοΰς της έμπέση τις μυΐα.
  ΟΙ άνθρωποι ούτοι άπαντώμενοι είς έρημον
  τίνα δρόμον περί μέσας νύκτας είνε φρικτο*. Δέν
  φαίνονται ώς άνθρωποι, άλλ' ώς σχήματα πλα-
  σμένα έξ όμΐχλης ζώσης" νομίζεις δτι συνήθως ά
  ποτελοθν έ'ν σώμα μετά τοθ σκότους" ότι δέν
  είνε κεχωρισμένσ, διακεκριμένα σώματα' δτι ψυ¬
  χήν δέν έχουν άλλην, ειμή την σκιάν, καϊ δτι μό
  νόν πρός στιγμήν άπεσπάσθησαν άπό τής νυκτός,
  ίνα επί τίνα λεπτά ζήσωσι ζωήν μυσαράν καί α¬
  ποτρόπαιον.
  Τίνος πράγματος είνε χρεία -πρός έξάλειψιν τών
  μορφών τούτων; Φωτός" άφθόνου φωτός. Άνατεί
  λαντος τοθ ηλίου, ούδεμΐα νυκτερίς δύναται ν' άν-
  τιστη. Έκ τών κάτω φωτίσατρ την κοινωνίαν, έκ
  των κάτω!
  . (συνεχίζεται)
  ■■ΒΒΒΒΙ
  ΠΟΤΑΣΣΑ ΜΠΛΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  80- 85 °)ο
  Σταφΐδοπαραγωγοί,
  Προοέξατε. ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΕΣΘΕ ΕΠΙ ΤΟΥ
  ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ ΣΑΣ. Άδιαφορήσετε στίς παχυλές
  ρεκλάμες. Όσοι τυχόν δέν έχρησιμοποιήσατε την
  άποδεδειγμένως ανωτέραν δλων καθαράν Ποτασσαν
  μας Μάρκος ΗΛΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙ, προελεύσεως Γερ-
  μανΐσς, χρώματος Μτιλέ, 80—85, προβήτε μόνον
  είς δοκιμάς, καί θά έξακριβώοητε την έπιτυγχα-
  νομένην ταχίστην άποξήρανσιν, καί τόν άριστον
  χρωματισμόν ποθ δίδει επί των Σταφίδων σας,
  ΟΣΤΙΣ ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΟΥΤΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΣ.
  Ή κατανάλωσις μας είναι-ή καλλιτέρα απόδει¬
  ξις δλων τούτων. Επί είσαχθέντων πρό 20ημέρου
  2500 Βαρελίων, μάς άπομένουν είσέτι μόνον 600.
  Γενικός άντιπρόσωπος έν Κρήτη μετά διαρχοΰς
  παρακαταθήκης:
  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
  Πλατεϊα Καλλεργών, (Κέντρον).
  Ηββββββ
  ΒΒΒΒΒΒΒεΐΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΜΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ν
  Μόνον μέ τ6 θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια
  (ο! 12 ώρε$).
  14 μιλλΙ«%—Ά·/·αΐ|— ΆβψάΗΐΛ-
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Άριθμός 5665.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  προγράμματος πλειστηριασμοϋ
  ακινήτου
  Ό Συμβολαιογράφος Άρχα
  νών Νικόλαος Άντωνίου
  Μαυρογιάννης έδρεύων καί
  κατοικών έν "Επάνω Άρχα¬
  ναις Τεμένους.
  Δηλοποιώ δτι:
  Εκτίθημι είς δημόσιον α¬
  ναγκαστικόν πλειστηριασμόν
  τα έπόμενα άκίνητα κτή·
  ματα τοϋ καταδιωκομένου όψει
  λέτου Αλεξάνδρου "Ιωάννου
  Πολυχρονάκη ή Πολυχρονίδη
  γεωργοκτηματίου κατοίκου
  Αρχανών Τεμένους, κείμενα
  είς την περιφέρειαν τής Κοι¬
  νότητος Αρχανών, όμωνύμου
  Είρηνοδικείου κατά τάς
  άκολούθους θέσεις ήτοι 1 )"Ε(ς
  την περιφέρειαν ιτοΟ χωρίου
  Βαθυπέτρου α') Είς θέσιν «Ά
  γία "Αννα» άμπελον ποικι·
  λίσς κοτσιφάλι καί τακτά
  εκτάσεως 8 στρεμμάτων,
  έμπεριέχουσαν 82 ελαιόδενδρα
  συνορευομένην κτήμασιν ά-
  ατολικώς ρύακι καί Γεωργί
  ου Παναγιωτάκη, νοτίως Γε
  ωργίου Παναγιωτάκη, δυτικώς
  Κυριακού Μαυράκη κσί Σταύ·
  ρου Μαυράκη κσί βορείως κλη
  ρονόμων Έ. Μαλλιαράκη. β.')
  Είς θέσιν «ΒασΙλη Στέρνα»
  άμπελον τής ποικιλίας κοτσι
  φάλι εκτάσεως 1 1)2 στρέμμα
  τος συνεχομένην μετά κήπου
  εκτάσεως 1)2 στρέμματος, συ
  νορευμόμεν-ον τό δλον κτήμα
  κείμενον ανατολικώς Νικολά-
  οο Άμπαδιωτάκη, νοτίως κλη
  ρον. Έμμ. Μαλλιαράκη, δυτι¬
  κώς δρόμω καΐ βορείως δέτη.
  γ) Είς την αυτήν θέσιν άμπε
  λον των ποικιλιών σουλτανί-
  να ραζακί καΐ κοτσιφάλι
  εκτάσεως 1 1)2 στρέμματος
  συνορευομένην ανατολικώς
  ίδΐου όφειλέτου, νοτίως, δυτι
  κώς καί βορείως κληρ. "Εμμ.
  Μαλλιαράκη κσί 2) Είς την
  περιφέρειαν Αρχανών δ')
  Είς θέσιν «Μαρή Πόρος» άμπε
  λον ραζακί άναστυλωμένην
  (κρεββατίνσν) εκτάσεως 3 1)2
  στρεμμάτων συνορευομένην
  κτήμασι ανατολικώς Σταύ.
  ρου Μπετεινάκη, νοτίως Γεωρ
  γίου Δρακάκη καί βορείως
  καί δυτικώς δρόμω τή έ-
  πισπεύσει τής ένυποθήκου
  δανειστρίας 'Εθνικής Κτημα-
  τικής Τραπέζης τής Ελλάδος
  έδρευούσης έν Αθήναις καί
  έκπροσωπουμένης υπό τοθ Διοι
  κητοϋ αυτής κ. Ιωάννου Άθα
  νασΐου Δροσοπούλου κατοί
  κου Αθηνών πρός άπόλη
  ψιν τών ένυποθήκων άπαι-
  τήσεών της έκ Λιρών Στερ
  λινών "Αγγλίας είς συνάλ
  λαγμα δψεως 'έπί ΛονδΙνου
  ογδοήκοντα πέντε, σελλινίων
  όκτώ, καί τιεννών πέντε (Λ 85.
  8 5) καί κατόπιν τοϋ άπό 29 Ί
  ουλίου 1932 Α. Δ. «περί μετα
  τροπής είς δραχμάς τών είς
  ξένον νόμισμα ή συνάλλαγ
  μα όφειλών κλπ.» δραχμάς
  36 303.85 καΐ τα έ'ξοδα έκτε
  λέσεως ή' τό Ισότιμον αυτών
  είςδραχμάς κατά την ημέραν
  τής οριστικάς καταψηφίσεως
  καί άπαιτήσεως τής Τραπέζης,
  στηριζομένου είς τα ύπ'
  αριθ 14043 καΐ 14051 δανει-
  στικά συμβόλαια τοθ συμβο-
  λαιογράφου Ηρακλείου Έμμ.
  Λσσηθιωτάκη, δι' άς άπαιτή-
  σεις έπετάχθη πρός πληρω¬
  μήν ό είρημένος όφειλέτης
  δια τής υπό χρονολογίαν 28
  Μαρτίου 1934 έπιταγής της
  κατά τό ύπ' αριθ. 11713 τής
  16 Απριλίου 1934 έπιδοτήρι-
  ον τοθ δικαστικοθ κλητήρος
  τής περιφερείας τοθ Πρωτοδι-
  κλείου Ηρακλείου Γεωργίου
  Μανουσάκη.
  Ό πλειστηριασμός τών ά-
  νωτέτω κτημάτων γενησεται
  κατά τάς διατάξεις τοθ άπό
  17 Ιουλίου 1923 Ν. Δ. «περί
  είδικών διατάξεων επί άνω
  νύμωνΐ Έταιρειών» την 23ην
  Όκτωβρίου 1938 ημέραν Κυ¬
  ριακήν καΐ ώραν 10—12
  π. μεσημ. ενώπιον έμοΰ τοΰ
  Συμβολαιογράφου Αρχανών
  Νικολάου ΆντωνΙου Μαυρο-
  γιάννη έν Επάνω Άρχαναις
  έδρεύοντος καί κατοικοθντος
  έν κωλύματί μου ενώ¬
  πιον τοθ νοαίμου άναπλη
  ρωτοθ μου καί έν τώ ένταθθα
  συμβολαιογραφείω μου, ένθα
  καί δτε καλοθνται οί βουλόμε
  νοι νά πλειοδοτήσωσιν.
  Πρώτη προσφορά τών έκπλει
  στήριαζομένων κτημάτων όρί-
  ζεται διά τό πρώτον κτήμα
  8000, διά τό δεύτερον δραχμαί
  μαί 1000, διά τό τρίτον δρχ.
  1000 καί διά τό τέταρτον δρχ.
  10.000.
  Ή κατακύρωσις γενησεται
  πρός τόν πλείονα προσφέρον
  τα συμφώνως τώ Νομώ.
  Ό πλειστηριασμός γενησε¬
  ται επί πληρωμή είς μετρητά,
  έκαστος δέ τών παρόντων κσ
  θόσον προσφέρει την άναγ
  καίαν ασφάλειαν δικαιοϋται
  νά πλειοδοτήση.
  Ό τελευταΐος πλειοδότης
  άμα τή κατακυρώσει ύπο-
  χρεοθται νά καταβάλη τό
  έκπλειστηρίασμα πρός την
  έπισπεύδουσαν δανείστριαν
  "Εθνικήν Κτηματικήν Τράπε¬
  ζαν τής Ελλάδος συμφώ¬
  νως πρός τό άρθρον 61 τοθ
  άπό 17 Ιουλίου 1923 Ν. Δ.
  περί είδικών διατάξεων επί
  άνω,νύμων Έταιρειών, άλλως
  θέλει ενεργηθή άναπλειστηρι
  ασμός είς βάρος τού, είνε
  δέ ύπεύθυνος καΐ διά τούς τό
  κους άπό τής ημέρας τοθ πλε
  στηριασμοθ καΐ έν άναπλει
  στηριασμώ διά τό έλλεΐπον
  καΐ τα έ'ξοδα συμφώνως τώ
  Νομώ.
  Έν Άρχαναις τή 4 Αύγού
  στου 1938
  Ό Συμβολαιογράφος Αρ¬
  χανών
  (Τ. Σ.) Ν. Α. Μαυρογιάννης
  Ή Άγία Γαλήνη
  καί αί όδικαί άνάγκαιτης*
  Α1Ί * ΓΑΛΗΝΗ Σ)βριος (άν
  ταποχριτοΰ μας).— "θοοι έγνώρι-
  σαν παλαιότερα την ' Λγίαν Γα¬
  λήνην καΐ την επισκέπτωνται έκ
  νέου τώρα, μένουν έκπληκτοι
  έμπρός είς τάς άλματικάς προό¬
  δους της. Πρΐν άπό λίγα χρόνιοί
  άκόμη δέν ήταν παρά ενας ορ·
  μος μέ έλάχιστα κατασΐήυατα
  καΐ ολιγώτερα σιίτια οίκογενει·
  ών. Σήμερον είναι μιά θαυμασία
  κωμόπολκ: μέ πολλά καταστή·
  ματα, μέ αποθήκας, μέ έργο3τά·
  σία, μέ σφίζουσαν εμπορικήν
  καΐ βιομηνανικήν κίνησιν. Ή
  Ή 'Αγία Γαλήνη ίχβι εξέλιξιν
  την όποιαν ©υτε ήτο δυνατόν
  ασφαλώς νά φαντασθί) ό πρώτος
  οίκιστής 'τις Παπάς Γεώργιος Πά
  παδογιάννης ποϋ ανήγειρε τό
  πρώτο οπιτάκι είς τόν ό'ρμον αΰ
  τόν καΐ έφυγε κατόπιν είς Α¬
  γίαν Βαρβχραν καΐ έπειτα είς
  Στάβιες δπου καΐ εδολοφονήθη
  υπό τών Τούρκων πού έτρεξαν
  ασπονδον μϊσος εναντίον τού
  διά την χριστιανικήν καΐ εθνικήν
  δράβίν τού. Σήμερον είς την Ά
  γίαν Γαλήνην ΰψώνονταΊ τα έρ·
  γοστάσια καΐ τα καταστήματα
  τών άδελφών Μαμαλάκη, Μτών
  Χριστβφοράκηδων, τών Βασιλά-
  κηδων τών Παπαδογιάννηδων.
  ΙΚαΙ αλλοι σπβυδαίοι παράγον
  τβς προόδου τοΰ τόπου ο! Άπο-
  στολάκηδες, ο! Μανιουδάκηδες
  καΐ οί Βουλγαράκηδκς μέ τό έ-
  1 πιχϊΐρημ*τικόν των πνεΰμα, μέ
  (την τόλμην των, ήλθαν καΐ έγ
  κατεβτάθησαν έδώ καΐ έδωκαν
  νέαν πνοήν ζωής καΐ εξελίξεως.
  "Βτσι ή Άγία Γαλήνη έξειλίχθη
  είς τό σπουδαιότβρον εμπορικόν
  κέντρον τής νοτίας παραλίας άπό
  ίπου γίνονται τόσον αί βίσαγω
  γαί ό'σον καΐ αί έξαγωγαΐ τής
  Μεσσαράς καΐ μεγάλου τμή-
  ματος τοΰ νομοΰ Ρβθύμνης. "Ο
  ταν δέ κατασκευασθή καΐ άμαξι
  τος δρόμος ή Άγία Γαλήνη θά
  £χ·.1 μεγαλυτέραν άκόμη εξέλιξιν
  καΐ ανάπτυξιν. Καί ελπίζομεν
  ότι συντόμως θά κατασκευασθή
  ή οδός αυτή, ποϋ θά προχωρήση
  έκ Τυμπακίου καΐ Κοκκίνου Πύρ¬
  γου, θά διέλθη έξ Άγίας Γαλή
  νης καΐ προχωροϋΐα εκείθεν θά
  ένωβίΐ μέ την οδόν Μελάμπων—
  Ρβθύμνης καΐ θά συνδέση την
  Μεσσαράν μέ την Δυτικήν Κρη¬
  την. 'Εχει βυμπεριληφβή είς τό
  οδικόν πρόγραμμα τής Κυβερνπ
  σεως. Καΐ συγχρόνως έχΐι κινά
  σει ιδιαίτερον τό ενδιαφέρον
  τοϋ ΰπουργοϋ Γεν. Διοικητοϋ
  κ. Σφακιανάκη..
  —Αί πρόοδοι τής [Βιάννου.
  Την παρελθούσαν Κυριακήν ή
  σχπματισθείσα υπό τοΰ κ. Νο¬
  μάρχου έπιτροπή έκ των κ. κ.
  Ν. Κατσαράκη προέδρου τοΰ συλ
  λόγου «Διαβάτης», Ί. Τσομπανά-
  κη, άρχιτέκτονος τοΰ Δήιιου καΐ
  Γ. Καληωράκη μηχανικοΰ τών
  κοινοτήτων, παρέλαβε την στη
  θεΐσαν έν Βιάννω προτομήν
  τοϋ αειμνήστου Ί. Κονδυλακη,
  έργον τοϋ γλυπτου κ. Ι. Κανα¬
  κάκη Την Ιδίαν ημέραν, ό σύλ
  λογος «Διαβάτης» έγκαινιάζων
  νέον πρόγραμμα μορφωτικής ερ¬
  γασίας, έδωκε την πρώτην διά
  λέξιν τού είς την αίθουσαν τοΰ
  δημοτικοΰ σχολείου ενώπιον πυ
  κνοΰ άκροατηρίου, μέ θέμα «τόν
  ρόλον τής οικογενείας έν τή
  έξελίξει τής κοινωνίας καΐ τοΰ
  έθνους» καΐ όμιλπτπν τόν άρι¬
  στον διδάβκαλον κ. Καδιανάκην
  Είς την αίθουσαν τοΰ δημοτικοΰ
  σχολίίβυ ήνοιξεν έπίσης αχολή
  κοπτικής—ραπτικής καΐ κεντήμα
  τος τής έταιρείας Σίγγερ, υπό
  την διδασκαλίαν καΐ επίβλεψιν
  —Καλοϋνται δι' ύποθέσεις
  των.
  Παρακαλοΰνται οί κάτωθι δ-
  πως διέλθωσιν ..έκ των γραφείων
  τοΰ Δήμου Ηρακλείου πρός άτο
  μικήν των υπηρεσίαν: Σοφία Για
  τρούδη, Μαρία Βάγια, Μ. Καατρι
  νογιαννάκη, Μαρία ϊτρέτα, Ι¬
  ωάννης Χαλκιαδάκης* Άγγελος
  Βλαχάβας, Μιχαήλ Κοζαστόπου
  λος, ΆθανάσιοςίΤισπήχης, Εύαγ-
  γελος Κουτεντής, Άννα θίκονό
  μου, Γεώργιος Κανέτος, Δημή¬
  τριος Βασάλος, Εϋαγγελία Κου
  τεντή, 'Ελ'ασάβίτ Κλάρου, Άργυ
  ρπ| Χ" Λιάπη, .Μιχαήλ Βουρεξά¬
  κης, Δημήτριος Χαιρέτης, Γεώρ
  γιος Χατζηδάκης, Μακρή, Ί
  ωάννης Χαλκιαδάκης, Άγγ. Πά
  πουτσάκης, Χρηστ Ίωσ. Μακρά
  κης, Μιχαήλ Χ" Γεωργίου, Γεώρ
  γιος Τσικαλάκης, Ειρήνη Μαρή,
  Αθηνά Νιπαλίδου, Εύγενία Λυμ
  πρίτου, Καλλιόπη Παπαδάκη, Πά
  παδιώ Τσότρα, Μαρία Ταμβάκπ.
  —Αί πρώΐμοι καλλιέργειαι.
  άλλων χωρίων τής επαρχίας.
  —Θανατηφόρον δυστύχημα.
  ϋπηρεσί
  ΰπουργείου
  . --,.------■.--. -„-----ιος διά τής
  οποίας παρακαλοΰνται αυται ό¬
  πως ΰποβάλουν έντός τοδ τρέχον
  τος μηνός στατιστικους πίνακας
  τής συντελεσθείσης παραγωγής
  τοΰ Στυλ. Γ. Ρομπολας, 28 έτών,
  έθεαϊν είς κί ησιν την μηχανήν
  παρεσύρθη υπό ίμάντος αυτής,
  έκσφβνδονισθεΐς μέχρι τής ορο-
  φής. Ό άτυχής Ρομπολας πά
  θών κατάγματα τοϋ κρανίου
  άπεβίωββ μετ' όλίγην ώραν.
  ΓΚΡΙτ
  !> .
  _)Τ| 1—1.
  <-ι._<ε>
  στου αβεδισιαν
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΩΤΕΡΑ ΚΑΙ Μ Ε
  ΟΛΙΓΟΤΕΡΑΝ ΝΙΚΟΤΙΝΗΝ
  ΕΛΛΗΝ.ΚΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ
  —Μετάθεσις τμηματάρχου.
  Δι' αποφάσεως τοΰ κ. υπουρ
  γοΰ τών 'Εσωτβρικών μετατίθβ-
  ται βίς την κεντρικήν υπηρεσίαν
  τοϋ , ΰπουργείου τούτου, ό Τμη
  ματάρχης τοϋ (Διοικητικοϋ Τμή
  ματος τής Νομαρχίας Λασηθίου
  κ. Αθαν. Ρούκας.
  —Ό Έπίσκοπος 'Αρκαδίας
  είς Ρέθυμνον.
  Πληροφορούμεθα ότι ό ©βοφι
  λέστατος Έπίσκοπος 'Αρκαδίας
  κ.Βασίλειος Μαρκάκης επεσκέφθη
  πρό ημερών τό Ρέθυμνον, γε-
  νέτειράν τού.
  —Οί ναυτοπρόσκοποι 'Ηρα"
  κλείου.
  Μέ τό ατμόπλοιον «Άχρόπο-
  λις» ανεχώρησε προχθές την έσπέ
  ραν δι' Αθήνας ή 3η Όμάς τών
  Ναυτοπροσκόπων αποτελούμενη
  άπό τόν "Αρχηγόν τωνΆλεξίου Στ.
  τών 6π)γόν Μαρκάκην Έμμ. τούς
  Ένωμοτάρχα; Φιλάρετον Σταθρον,
  Καρφόπουλον Χαρ., Σκοιλικάρην
  Έμμ. Άποστολάκην Άπόστ., τδν
  'Υπ)άρχην Μαρκάκην Κων., τούς
  υπεν. Βερουδάκην Γεώρ., Μιχελά-
  κην Νικόλ , Κακουλάκην Έμμ.
  καί τούς Μιγάδην Ιωάννην, Κα
  πιδάκην Αθαν., Καμπακλήν Χρ.,
  Μαύρην Μιχ., Βλάασην Άριστ.,
  Καζαντζιάν Στέφ., Συκιανάκην
  Γεώργιον, Καραγιάννην Νικόλαον
  Καρνομουράκην Ιωάν., Σαρήν
  Μιχαήλ, Χανιωτάκην Γεώργ.,
  Φουντάκην Κων., Χαραλαμπίοην
  Νικόλ, χαί Χρηστίδην Χρήστον.
  Ούτοι θά πκραμείνωοιν είς Ά
  θήνας επί μίαν έβδομάδα, κατά
  τό διάστημα δέ τοθιο θά έπισκε-
  φθώσι τα άξιοθέατα μίρη τής
  Ιΐρωτεούσης, τόν Ναύσταθμον καί
  τάς Ναυτικάς καί Κολυμβητικάς
  έγκαταστάσΐις Πειραιώς καί Φα
  λήρων, την Ακροπολιν, τα Μου·
  σεία, τα ίργα τοθ Μαραθώνοςκ.λ.π.
  βά καταθέσουν έπίσης στέφανον
  είς τό Μνημεΐον τοθ Αγνώστου
  Στρατιώτου,
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έκ τοθ ταξ;ίίου
  της ή γνωστή ράπτρια άσπρορ&ύ-
  χων Δισποινίς Παναγιώτα Κα·
  στανβ καί έπανήρχισε τάς εργα¬
  σίας της ε!ς τό Ιναντι Πολυκλινι
  κης έργαστήριόν της μέ τιμάς πό
  λύ συγκαταβατικάς.
  Λ ί Ι Ι
  ι ί 1:!
  * ί

  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  7 Σετττεμβρίου 1938
  120^Ώρα
  Η ΔΙΕΒΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΝ
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΝ ΛΥΣΕΟΝ
  ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙΦ0ΡΤΙΣ8Η
  Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
  Πρός ύφεσιν η διεδνής οξύτης;
  Αί συσκέφεις Ράνσιμαν-Μπένες.
  ΑΘΗΝΑΙ β Σεπτεμβρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι έκ τοθ έξωτερικοΰ βεβαιούν ό¬
  τι ή διεθνής κατάστασις είσέρχεται είς
  στάδιον αποφασιστικήν λύσεων.
  Γενικώς άναγνωρίζεται ότι ή άτμο-
  σφαίρα έχει φορτισθή έπικινδύνωςκαί ότι
  αί περιπλοκαί είναι άνν.πόφευκτοι είς
  περίπτωσιν παρατάσεως τής οξύτητος
  τού τσεχικού ζητήματος.
  ΒΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΑΙ ΑΙ ΝΕΑΙ
  «ΡΗΣΕΙΣ!ΗΣ ΠΡΑΓΑΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ β Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ Τσβ
  χοσλοβακίας σημερινάς πληροφορίας θε
  ωρείται πιθανόν ότι αί νέαι παραχωρή-
  σεις τής Πράγας πρός τούς Σουδίτας
  θά γίνουν δεκταί.
  Αί παραχωρήσεις αυται επραγματο¬
  ποιήθησαν μετά τάς τελευταίας αυνομι·
  λία^ Ράνσιμαν—Μπένες— Σουδιτών μέ
  σκοπόν νά άποσοβήσουν την ρήξιν καί
  νά έκχωρήσουν διά μίαν φοράν άκόμη
  έδαφος συνεννοήσεως είς τούς Σουοί-
  Ι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 ΣεπτεμβρΙου
  (τηλεγραφικώς). — Δι' άνα
  Ι κοινωθέντος τού τό πρα¬
  κτορείον Χαβάς αγγέλλει σή
  | μερον δτι ή γενική κατάστα
  σις φαΐνεται μάλλον έξελισ
  σομένη πρός μίαν αΐσθητήν
  χαλάρωσιν. Έν συνεχεία δι
  καιολογεΐ τα παρά την άνω
  τέρω έπικρατοΰσαν αντίληψιν,
  λαμβανόμενα έν Γαλλία εκ
  τακτα στρατιωτικά μέτρα, ώς
  προφυλακτικά έξ άφορμής των
  τελουμένων έν Γερμανία μέγα
  λων στρατιωτικών γυμνα
  σΐων.
  Ή παγκόσμιος προσοχή
  στρέφεται σήμερον είς την
  Πράγαν καί είς τό συνέδριον
  τής Νυρεμβέργης. Χθές την
  πρωΐαν ό κ. Χίτλερ έφθασεν
  έκ Μονάχου είς Νυρεμβέργην
  δτιου ευρίσκονται συγκεντρω
  μένοι 700 δημοσιογράφοι άπό
  δλον τόν κόσμον διά νά πά
  ρακολουθήσουν τό συνέδριον.
  Μέμεγάλον ενδιαφέρον άναμέ
  νονται αί δηλώσεις τοϋ κ.
  XI
  τλερ. Τάς σπουδαιοτέρας άνα
  κοινώσεις πιστεύεται δτι θά
  κάμη την 12ην τρέχοντος, τε
  λευταΐαν ημέραν τοθ συνεδρΐ
  ου. Δέν άποκλεΐεται έν τού
  τοις νά μή κάμη. καμμίαν
  ανακοίνωσιν επί των ζητημά
  των τής κεντρικής Εύρώπης
  έφ' δσον τό τσεχοσλοβακικόν
  δέν θά έχη διευθετηθή μέχρι
  ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΕΚΘΕΣΙΣ
  ΤΗΣ ΛΛΕΞΑΝΛΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έξ
  'Αλνξανδρουπόλεως ότι ήρχισεν έκεϊ ή
  τοπική γεωργοκτηνοτροφική έκθεσις μέ
  συρροήν κόσμου έκ των πέριξ καί
  επί παρουσία των άρχών τής Θράκης,
  αΐτινες καί την ένεκαινίασαν επισήμως.
  τέλους τοΰ συνεδρΐου.
  —Χθές ό συνεργάτης τοθ κ.
  Ράνσιμαν, κ. Γκουώτκιν μετέ
  δοσεν είς τόν πρόεδρον τής
  Τσεχικής Δημοκρατίας κ. Μπέ
  νες την απάντησιν τοϋ κ. Χεν
  λάϊν. Κατόπιν εκλήθη τό ύ
  πουργικόν συμβούλιον υπό
  την προεδρίαν τοϋ ίδίου κ.
  Μπένες καί συνεζήτησεν επί
  μακρόν την απάντησιν ταύ¬
  την.
  —Χθές έπίσης έγινεν έκ νέ-
  ου συνάντησις Μπένες—Ράν¬
  σιμαν.
  Ο κ. ΜΠΟΝΝΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΥΗΝ
  Ό κ.Μποννέ αναχωρεί την
  προσέχη Παρασκευήν διά Γε
  νεύην. Την ίδιαν ημέραν άνα
  χωρεΐ έπίσης έκ Λονδίνου διά
  Γενεύην ό Λόρδος Χάλιφαξ.
  Είς Γενεύην δπου ώς γνωστόν
  συνέρχεται γενική συνέλευσις
  τής Κ. Τ. Ε. οί δύο ύπουργοί
  πρόκειται νά συζητήσουν εΰρύ
  τατα επί τής καταστάσεως.
  ΕΘΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Σεπτεμβρίου (τη
  λεγραφικώς).—Υπεράνω τής
  συνοριακής πόλεως Σέρ Μπέρ
  (;) ενεφανίσθησαν χθές πέντε
  έθνικά άεροπλάνα. Ή άντια
  εροπορική άμυνα τα ήνάγκα
  νά έγκαταλείψουν τό γαλ
  λικόν έδαφος. |
  σε
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΝ ΒΕΛΓΙ8
  ΜΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΙΣ
  ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ Μ ΕΙΡ4
  ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ 6 Σεπτεμβρίου
  (τηλεγραφικώς).—Χθές συνήλ
  θε τό υπουργικόν συμβούλιον
  τό οποίον συνεδρίασεν επί
  πέντε καί ήμίσειαν ώρας άσχο
  ληθέν μέ την διεθνή κατάστα
  σιν την οποίαν έξέθεσεν ό κ.
  Σπάακ είς μακράς άνακοι-
  νώσεις τού.
  διέψευσαν
  ΚΛΙ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΑΟΥΝ ΑΠΕΙΛΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Σεπτεμβρίου (τοΰ άν.
  ταποκριτοΰ μας)-— Νυκτεριναί ειδή.
  σεις πρός τό Αθηναϊκον πρακτορείον
  γνωστοτάτου έκ Καΐρου δικη
  γόρου.
  ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΣΟΥΔΙΤΟΝ
  Νεώτεραι πληροφορίαι διά
  την συνάντησινΜπένες—Ράνσι'
  μαν άγγέλλουν δτι αυτή διήρ'
  κεσε μίαν καί ήμίσειαν ώραν.!
  —Χθές έπίσης έλαβε χώ-'
  ραν συνεδρίασις των σπου-
  δαιοτέρων μελών τού σουδι-
  τικοϋ κόμματος υπό την προ¬
  εδρίαν τού κ. Χενλάϊν. Ανα¬
  μένονται μέ ζωηρόν ενδι¬
  αφέρον τα άποτελέσματα τής
  συνεδριάσεως ταύτης.
  Ή έμπορική κίνησις Ηρακλείου
  κατά τόν μήνα Αύγουστον..
  Υπό τ&ΰ άρμοδίου τμήματος ρίύματα έκ τ&ΰ εξωτερικώ άνήλ- τάς κάτωθι χώρας των κατωτέρω
  ρμ μήμ
  τοθ Τε)ωνεΕ&υ Ήρ»κ/είου κατηρ
  τίσθη χ«ί υπεβλήθη είς τό υ¬
  πουργείον Έθνικής Οίκονομίας ή
  ί ή ί
  προσωπεύοντα συνολικήν αξίαν
  δ
  μηνιαία στατιστική περί τής χι-, δρχ. 12.771.685, τα δέ ίξαχθέν-
  έξα
  τόν
  Η ΧΒΕΣΚΝΗ Δ Ο Ξ Ο Λ Ο Γ! Α
  ΔΙΛΤΟΝΣΕΡΒΟΝ Β Α ΣΙΛ Ε Α
  ΛΘΗΝ ΑΙ β Σεπτεμβρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον την 1 1
  π. μ. επί τή έπετείω των γενεθλίων
  τού Βασιλέως τής Σερβίας Πέτρου τού
  Β'. έτελέσθη &ίς τόν ενταύθα ρωσσι-
  κόν ναόν δοξολογία την οποίαν παρη¬
  κολούθησαν οί έπίσημοι.
  Τόν επιτετραμμένον τής Γιουγκο-
  σλαυΐας επεσκέφθη έπίσης την πρωΐαν ό
  διευθυντής τού ίδιαιτέρου γραφείου
  τού κ. Πρωθυπουργού παρά τώ υ¬
  πουργείω των Εξωτερικών κ. Άνορου
  λής όστις καί υπέβαλε τα συγχαρη-
  τήρια τής Έλληνικής Κυβερνήσεως.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΗΑΡΞΙΗ ΤΟΥ 2Χ0Α. ΕΤΟΥ2
  ΑΘΗΝΑΙ €» Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ τού ύπουργεί
  ου τής Ηαιδείας ανεκοινώθη ότι ήμέρα
  ενάρξεως τοθ σχολικοθ έτους ωρίσθη
  διά μέν την μέσην εκπαίδευσιν ή ΙΟη
  τρέχοντος,διά δέ την δημοτικήν ή 1 :>η.
  νήσεως των είσαχθίντων καΐ
  χθέντων έμπορευμάιων κατά
  Αύγουστον.
  Κατά ιά έν αύτη διβλαρβανό
  μενά ατδΐχεΐατ, ιά ίίσαχθέντα διά
  τοθ Τείανείίυ Ηρακλείω ίμπο-
  ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ_ΤΟΥ ΕΘΝ. ΛΑΧγΙΟΥ
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝΤΕΣ ΧΘΕΣ ΑΡΙΘΜΟ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ ένταθ
  θα Πρακτορείου τοθ Έθν. Λα
  χείου των διαδοχικών κληρώσε
  ών κατά την χθεσινήν δευτέραν η¬
  μέραν τής ε' κληρώσεως έκέρδι
  σαν οί κάτωθι άριθμοί τα Ιναντ
  εκάστου σημειούμενα ποσά: 46
  853 δρχ. 4000. 1082, 6.132, 19
  573, 25.699, 58 962 άνά δύο χι
  λιάδας έκαστος.
  Οί κληρωθέντες άριθμοί είς τό
  άρτιον τής Α'.ήμέρας είνε οί εξής
  1022, 1087, 3632,6109,6118
  6149, 6180, 6187, 8325, 8596
  12446, 12480, 15367, 15398
  15400, 18307,
  20557, 20567,
  21722, 21724,
  25624, 25656,
  30941, 31409,
  36084, 36085,
  42683, 45448,
  θον κατά τάν πκρελθόντα μήνα σημειουμένων αξιών έμπορεύματα:
  είς 2 307.133 χιλιόγραμμα άντι-1 Είς Ηνωμένας Πολιτείας δρχ.
  * ' "" 6.631.550, είς Γερμανίαν δρχ.
  9 632.492, είς Αγγλίαν δρχ. 5.
  280.869, είς Αίγυπτον δρχ. 1.
  236.787 καί μικροτέρων αξιών
  είς Όλλανδίαν, Πολωνίαν, Τσεχο
  χ
  τα είς διαφόρους χώρας τοθ έξω
  τερικοθ, είς χιλιόγραμμα 171.
  300, καί οκάδας 1.473 359, άξίας
  έν δ)ψ 25 933 624 ίραχμων.
  Άναλυτθ'ώτΕρον κατά τέν μή
  να Αυγουστον έξηγάγεμεν είς
  λευταίας ταύτας ημέρας στρατιώται,
  μέτρα δέν άποτελοΰν απειλήν πολέμου.
  Ώς άφήνουν νά εννοηθή οί κύχλοι τοδ
  Ράϊχ, ή στάσις αυτού έναντι τής διε-
  θνούς καταστάσεως είνε φιλειρηνική.
  ΑΠΟΠΛΕΕΙ Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤ0ΛΪ1
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
  ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΓΥΜΝΑΣ»!
  ΑΘΗΝΑΙ « Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  Λονδίνου άγγέλλουν ότι σήμερον άπο·
  πλέε,ι διά την Βόρειον Θάλασσαν όάγγλι
  κός ατόλος.
  Ώς γνωστόν ό άγγλικός στόλος θε
  εκτελέση μεγάλα γυμνάσια ούχι μακράν
  των γερμανικών άκτών.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΝ
  Α Ν Ε ΓΝΩΣΘΗ Χ ΘΕΣ
  ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ β Σεπτεμβρίου (τοΰ άν.
  ταποκριτού μας). — ΚαΟ' ά τηλεγρα·
  έ ί
  ς) γρ
  εϊται έκ Βερολίνου είς την Νυρεμ¬
  έργην θά άναγνωσθή σήμερον τό διάγ·
  λ ί ό ό
  σλοδ,κίαν Σ δίαν, .-^ £-- ^'^^ ~ ^
  Δανιαν, Ουγγαρίαν, Ιαυγκο- Λυ ,*- ..«.νάν^ ί««? Μ»νν.ν.»ΑΜ.....
  γγρ γ
  σλαυιαν,^Γαλλίαν κα,ί "Ιταλίαν.
  ΟΙΚΟΝΟΝΙΙΚΗ ΖΩΗ
  46106, 46120,
  46176, 46805,
  53637, 54946,
  55229, 57429,
  58967,
  66028,
  72649,
  76809,
  56 259.
  60953,
  68248,
  72653,
  76853,
  18390,
  20570,
  21750,
  27207,
  36027,
  36088,
  45466,
  46122,
  46885,
  54970,
  57489,
  60012,
  68249,
  74936,
  77984,
  19558
  20573
  25609
  27218
  30047
  40207
  45470
  40151
  53071
  54995
  58918
  60013,
  72630,
  74943,
  78408
  ΕΞΗΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΙΙΤΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Σεπτεμβρίου (τού άν¬
  τ αποκριτού μας).—Κατά τό σημερινόν
  δελτίον τής μετεωρολογικής υπηρεσίας
  συνεχίζεται άνα την Έλλάθα ή πτώσις
  τής θερμοκρασίας.
  Ι ΙΗΙΤΡΙιΙ Ηϊ Β.ΪΙΒ 1ΚΖΟΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ β Σεπιιμβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Διά την 1 £»ην τρέ¬
  χοντος μηνός συνεκλήθη ή όλομέλεια
  τής έπιτροπγ,ς ή άπασχολουμένη μέ την
  μ εΐωσιν τού κόστους τής ζωής.
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΑΓΟΥ
  Ή Έπιτροτιή Διατιμήσεων
  συνελθούσα χθές καθώρισε
  κατώτατον μέν δριον λιανι-
  κής πωλήσεως τοθ πάγου
  είς τα πρατήρια δρ. 8 ανώ¬
  τατον δέ δριον δρ. 12.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοΰ
  ΆθλητικοΟ ΌμΙλου Ιεραπέ¬
  τρας η «Θύελλα» πρός καταρ¬
  τισμόν, τοϋ Όριστικοϋ Διοικη-
  τικοϋ Συμβουλίου ούτοϋ έξε
  λέγησαν παμψηφεί:^ Πρόεδρος
  ό κ. Νικόλαος Αναγνωστά¬
  κης, άντιπρόεδρος ό κ. Νικόλ.
  Κωτάκης, Γεν. Γραμματεύς
  δ κ. Γεώργ. Κουνδουράκης
  καί Ταμίας ό κ. Βενιζ. Δεδε¬
  λετάκης. Έφορες εξελέγη ό
  κ. Βλάσ. Παποβασιλείου καί
  μέλη τοϋ Δ. Σ. οί κ. κ.Ανδρ.
  Κσρατσόλης καΐ Νικόλ. Κα·
  Χαβάκης.
  Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
  Άγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς Ι "ΗΡΧισ,αν άπό των προα-
  τοϋ Έμτΐορικοϋ καΐ Βιομηχανικοϋ | στε'ων Χρυσοπηγή καί Μεσσμ
  όν τής μεγάλης έκεΐ συγκεντρώσεως
  τού έθνικοσοσιαλιστικού κόμματος.
  ΚΑΤΕΣΤΑΛΗ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ
  ΕΙΣ ΤΟ ΣΑΝΤΙΑΓΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ
  ΑΘΗΝ τνΐ « Σεπτεμβρίου (τοΐ άν·
  Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια
  φόρων εγχωρίων προίόντων εΐχο σεως τών ύδ'ρομετρητών^" νΗ Ι*ο«°υ 'Αμερικής άγγέλλουν "ότι κατε
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδες:
  Σουλτάν, έξαιρετ.
  Σουλτανίναι α'.
  > β'.
  : ϊ:
  Καραμπ.
  Ελεμέδες α'.
  β'.
  Κοινοί
  Ταχτάδες α'.
  18.—18.50.
  Σταφίδες μαύραι
  "Ελαια 3-5ο
  Πυρηνέλαια
  Έλαιοτΐυρήναι
  Σάπωνες:
  Λευκοΐ α'
  Πυρηνελαίου α'
  Ρ"
  Μουργελαίου α'
  β'
  θΐνοι:
  Αρ/ανών μίοτ.
  Μαλεβυζίου
  Δίκταμος ήμ.
  Σίτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βικος
  Μέταξα
  Κουκούλια
  δρ.
  17.-
  16.-
  14-
  ^_
  Π.'-
  1Ο.~
  9.-
  8.50.-
  7.80.-
  7.-
  25.60
  17.-
  1.20
  17. Ό
  16.50
  15. -
  14.-
  15.-
  14.—
  45.-
  6.·-
  80. -
  8.—
  5.50
  530
  5.—
  55α-
  130.-
  17.50
  16 50
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
  Τό υπουργείον Κρατικής Ύ-
  γιεινής καί Αντιλήψεως , δι'
  έγκυκλίου τού πρός τοΰς Νο¬
  μάρχας ζητεί νά πληροφορη-
  θή την ενεστώσαν διαμονήν
  τής έκ Σμύρνης καταγομένης
  27έτιδος Είρήνης Άλίξοπού-
  λου.
  ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΥ
  Κατά πληροφορίας πρός τό
  Ύγειονομικόν Κέντρον είς τα
  χωρία Βώνη κσί Γαλατά
  παρουσιάσθησαν κρούσματα
  τύφου. Διειάχθη ή λήψις των
  ένδεδ(ΐγμένων μέτρων,
  τοποθέτησις των ύδρομετώηί σταλιΊ τ° έκραγέν κίνημα είς την πρω-
  τών έν τή πόλει θά αρχίση1 τεύουσαν τής Χιλής, έπιβληθέντων των
  βραδύτερον. ' κυβερνητικών. Κατά τάς γενομένας συμ*
  π>οκάς εφονεύθησαν ;»8 επαναστάται.
  Η [ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ' Υπο τοΰ ΰπουργείου τής Γεωρ¬
  γίας μελετάταιό τρόπος της καλ
  λιτερεύσβως της ποιότητος τού έ .ΛΗΜ.. « —- « , . «
  λαίου καί των έλαιων. Ορος καλ . ΛβΒΙΐΛΙ «ς» Σεπτεμβρίου (τοθ
  λιτέραν εξυπηρέτησιν των έλαιο «ανταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται
  ΕΙΣ ΤΟΝΕΒΡΟΝ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
  ΕΚ ΝΕΟΥ ΛΥΣΣΩΔΕΙΣ ΜΑΧΑΙ
  ιον
  «Γ, λ !« Ι-'----- -'-. Ι5* Παρισίων ότι παρά τόν ποταμόνΕ·
  είςτόν είδ,κόν τμηματάρ βρον συνάπτονται πάλιν λυσσώδεις ι*ά·
  χπν έλαιοκομίας κ. Φιλιππόπου Ι
  λον όπως συγκεντρώση όλα τα
  στοιχεϊα τα σχετικά μέ την ποιό
  τητα καΐ την ποσότητα τοΰ παρα
  χθέντος ελαίου καί των έλαιων
  από τού 1920 μέχρι τοΰ παρελθόν
  τος ετους 1937. Βάσει των στοι
  χείων τούτων τό υπουργείον θά
  λάβη δλα τα ενδεικνυόμενα μέ¬
  τρα καΐ θά δώση τάς ίϊούσας
  κατβυθΰνσεις διά "την ανάπτυξιν
  τού προϊοντος καΐ την βελτίωσιν
  της θέσεως των ελαιοπαραγωγήν.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΤΗΜΟΝΑΣ
  Κατόπιν αποφάσεως τοΰ ύπουρ-
  γοΰ τής Γεωργίας, είς εκάστην
  γεωργιχήν περιφέρειαν συνεστήθη
  επιτροπή άπό τόν αρμόδιον έπί-
  θεωρητήν δασών, άπό τόν προίσιά-
  μενον τοΰ οίκείου γραφείου γεωρ.
  γικής υπηρεσίας καί άπό τόν άρμό-
  διον οικονομικόν .εφορον, ή ό·
  ποία θά άποφαίνεται περί
  έκάστης παρουσιαζομένης
  πτώσεως, άν συντρέχουν οί
  μιας
  κα
  -· -ι—λ~-' ■" χα·
  τα τάν νόμον άπαιτούμενοι δροι
  πρός παραχώρησιν γαιών επί ά-
  ποκαταστάσεως κατά τάς διατί-
  ξεις τοθ άγροτικοΰ νόμου άκτη-
  μονων καλλιεργητβν.
  ΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
  Υπό τοθ ΰπουργείου των Οίκο
  νομικών εκοινοποιήθη πρός τού'
  -ίκονομικοΰς έφόρους τοθ κράτου£
  1 μεταξύ Ελλάδος καί Ίχαλί^
  >πογραφεϊσα συμφωνία περί τοΰ
  ίίσπρακτέου φόρου επί των
  ^βιπομένων έν ταίς δ6ο
  καί
  κατα
  χαι.
  ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΛΟΥΝ
  ΟΤΙ ΒΕΛΤΙΟΗθνΗ ΤΑΣ ΟΕΣΕΙΣ Τ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ β Σεπτεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— [Κατά πληροφορί¬
  ας τής Σαλαμάνκας οί έθνικοί συνεχί-
  ζουν την βελτίωσιν των θέσεων αυτών
  παρά τόν ποταμόν "Εβρον.
  ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΟΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ
  ΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗΗ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Σεπτεμβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας)— Τηλεγραφήματα έξ
  Ιαπωνικής πηγής άγγέλλουν ότι οί
  Ιαπωνες θά καταλάβουν τό Χανκόου
  1*.έχρι τής 1ης Όκτωβρίου.
  Έν τω μεταξύ είς ολόκληρον την πε¬
  ριοχήν τής χεντρικής Κίνας συνάπτον-
  ται ■ σφοδραί μαχαι.
  ΟΑ ΤΕΑΕΣΦΟΡΗΣΟΥΝ ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
  ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΡΑΝΣΙΜΑΝ
  Α *3 ΗΝ ΑΙ β Σεπτεμβρίου (τοθ
  ανταποκριτοΰ μας).—Έκ Πράγας αγ¬
  γέλλεται ότι επικρατεΐ έκεΐ ή πεποίθη¬
  σις ότι θα κατορθωθή νά τελεσφορήσουν
  τελικώς αι ενέργειαι τοΰ λόρδου Ράνσι
  •.αν πρός συμφιλίωσιν Τβέχων καΐ Σον
  Οιτών.