96247

Αριθμός τεύχους

4958

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

8/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  '»'»
  μρον^
  αασαν όϊ*])
  «όλος Ι,
  ΰχί ^
  5ΕΡΓΗΝ
  Χ ΘΕΣ
  ΧΙΤΑΕί
  ιίου (τοθ ά*
  ά τηλιγρβ·
  την
  όν τό
  τ ό
  ν-κεντρώβι»;
  μματος.
  :ΐΝΗΜΑ
  1Σ ΧΙΛΗΙ
  [ου (τοΐ »
  ιοφορίαι β
  όν ότι *»«■
  ίς τήνίΐρ»·
  ι*
  πταμ.όν'1;1
  βώ6«ς ι*»1
  ίοίνϊ
  ιων βί)ί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησια λίοαι 3
  έεάμηνος 'ί
  Άιιερικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος > 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  8
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ: · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟ1. ΜΙΝΟΓΑΥΡΟΥ
  ΤΠΠΒΪΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΛΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΣΙΝ
  ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΖΟΗΣ
  Ό τιμάριθμος τής ζωής,
  καθώς άναφέρει έπίσημος α¬
  νακοίνωσις, εσημείωσεν αί-
  οθητήν μείωσιν κατά τόν λή
  ξαντα μήνα Αύγουστον. Καί
  ή πτώσις αυτή τβΰ τιμαρίθ-
  μου κρίνεται ώς πρώτη έπι-
  τυχία τής προσπαθείας τής
  κυβερνήσεως νά μειώση τό
  κόστος της ζωής. Άλλ' ή
  κυβέρνησις δέν άρκεϊται είς
  την πρώτην αυτήν επιτυ¬
  χίαν. Ουτε καί ίκανοποιεΐ
  ται άπό την σημειωθεΐσαν
  έλαφράν πτώσιν των τιμών
  των είδών, πού είχεν ώς ά-
  ποτέλεσμα την μείωσιν τοϋ
  τιμαρίθμου. Αποβλέπει είς
  τό νά καταστήση όσον τό
  δυνατόν πλέον εύθηνήν καί
  άνετον την ζωήν των πολι-
  των καί ιδία των εργαζομέ¬
  νων τάξεων. Καί ϊχει από¬
  φασιν νά επιμείνη καί ν' ά-
  γωνισθή μέχρις ότου επιτύχη
  τού σκοποΰ της.
  Άπό καιροΰ, συνέστησεν
  ώς γνωστόν ειδικήν επιτρο¬
  πήν διά νά μελετήση τα
  προβλήμκτα τοϋ τιμαρίδμου
  καί νά εύρη τρόπον μειώ¬
  σεως τού κόστους τής ζωής.
  Καί ήδη ώς πληροφορούμε¬
  θα απεφάσισε νά συγκαλέση
  διά την 15ην τρέχοντος την
  έλομέλειαν τής έπιτροπής
  αυτής πρός λήψιν έριστικών
  άποφάσεων. Αί διάφοραι ύ-
  ποεπιτροκαί πιστεύεται ότι
  θά εχουν έν τω μεταξύ ετοι-
  μα τα πορίσματά των καί
  Ιτσι ή όλομέλεια δέν θά έ¬
  χη νά άσχοληθή μέ λεπτομε
  ρείας καί θά δυνήθη ν ά
  προχωρήση είς τό έργον της.
  Γενική δέ είνε ή αντίληψις
  ότι ειμπορεί νά επιτευχθή
  σημαντική μκίωσις τοϋ κό¬
  στους τής ζωής. Τα περιθώ-
  ρια ύπάρχουν. Κυρίως· ώς
  πρός τα ειδή ρουχισμοΰ καί
  ύποδήσεως, πού παράγονται
  επιτοπίως.
  Μέ τό ζήτημα τουτο ήσχο
  λήθημεν καί ημείς άλλοτε
  κατ' επανάληψιν. Άλλά καί
  ή αρμοδία ύποεπιτροπή κα
  τοπιν μακράς μελέτης, διε
  τύπωσε τα πορίσματά της. Δι
  κπιστώθη λοιπόν ότι ωρισμέ¬
  να εϊδη πωλοϋνται είς τιμάς
  δυσαναλόγως υψηλάς έν σχέ
  σειπρός την πραγματικήν άξί
  αν των, έν σχέσει δηλαδή
  πρός τό κόστος τής παραγω
  γής των.
  Τούτο δέ διότι ώρισμένοι
  βιομήχανοι, έπωφελούμενοι
  των προστατευτικών υπέρ
  αυτών μέτρων τοϋ κράτους,
  πού ευρίσκεται είς την ανάγ¬
  κην καί διά νά προστατεύση
  τό κάλυμμα τού έθνικοϋ νο
  μίσματος καί διά νά ενισχύ¬
  ση την έγχωρίαν βιομηχα¬
  νίαν, ν' άπαγορεύη την εισ¬
  αγωγήν όμοειδών, μ' έκεΐνα
  πού παράγουν αύτοι, προϊ-
  όντων ή νά τα φορολογή
  βαρύτατα, άποβλέπον είς ά-
  θέμιτον κερδοσκοπίαν. Καί
  καθορίζουν τιμάς διά τα προ
  ϊόντα των, έλάχιστα μικρο¬
  τέρας άπό τάς τιμάς είς τάς
  οποίας πωλοϋνται τα έξωθεν
  είσαγόμενα τα όποΐα έπίβα-
  ρύνονται μ έ μεγάλους δα
  σμούς. Την πραγματικότητα
  αυτήν, την διεπίστωσεν ή
  αρμοδία ύποεπιτροπή Την
  αντελήφθη καί ή κυβέρνη¬
  σις. Καί θά την μεταβάλη.
  Θά κτυπήση την κερδοσκο¬
  πίαν. Διότι ή σημερινή κυ¬
  βέρνησις δέν άρκεΐται είς
  πάταξιν τής αισχροκερδείας
  των μικρεμπόρων μόνον.Α¬
  ποβλέπει πρωτίστως είς τόν
  τερματισμόν τής κερδοσκο-
  πίας των μεγάλων έπιχειρη-
  ματιών. Διότι φρονεί, καί
  πολύ ορθώς, ότι πρέπει μέν
  ν' άναπτυχθή ή έγχωρία βιο
  μηχανίικ, ότι πρέπει νά προ-
  στατευθοΰν αί διάφοραι έπι-
  χειρήσεις, άλλ' έχι είς βάρος
  τής ζωής τού έθνους, είς βά¬
  ρος των συμφερόντων τοΰ
  λκοΰ.
  Ό αγών έπομένως πρός
  μείωσιν τοΰ κόστους τής
  ζωής δέν είνε ούτε άσκοπος,
  ούτε μάταιος. Είνε αγών
  πού θά επιτύχη ασφαλώς.
  Καί είνε εύτύχημα ότι άνε-
  λήφθη καί συνεχίζεται. Διότι
  ή μείωσις τοϋ κόστους τής
  ζωής θ' άνακουφίση τάς έρ-
  γαζομένας τάξεις καίθά κατα
  στήοη περισσότερον εΰκο-
  λον κ«ί άνετον τόν βίον
  των. Καί συγχρόνως θά κα-
  τοχυρώση την θέσιν τοϋ
  Κράτους καί θά έξυψώση
  την έννοιάν τού είς την
  συνείδησιν τοϋ λαοΰ, ώς Κρά
  τους δικκίου, στοργικοΰ, ά
  γαθοποιοϋ-.
  Ή Άνστολική Κρήτη
  Ο ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΟΣ ΠΗΓΗ ΠΛΟΥΤΟΥ
  Παρηγκωνισμένος κατά τό
  παρελθόν ό νομός Λασηθίου
  χωρΐς συγκοινωνίαν, έ'μενεν
  άγνωστος διά τούς πολλούς.
  Μόνον οσοι εΐχαν την τόλ¬
  μην νά έπιχειρήσουν ενα τα-
  ξΐδι επίπονον άνάμεσα άπό
  δύσβατα βουνά καί χαρά-
  δρες, άπελάμβαναν την α¬
  γρίαν μεγαλοπρέπειαν τοϋ τό
  που καί έβλεπον την συντε¬
  λουμένην πρόοδον, είς ολους
  τοΰς τομεΐς των έκδηλώσεων
  τής ζωής. Άττομονωμένοι οί
  κάτοικοι τοΰ άκραίου αύτοθ
  διαμερΐσματος τής χώρας άπό
  πανύψηλα βουνά καί άπό τα-
  ραγμένα πελάγη είς τόν τό¬
  πον των, δέν έμειναν έν τού¬
  τοις άδρσνεΐς καί καθυστερη-
  μένοι. Προσηλωμένοι είς την
  γήν των, μέ έμφυτον την τά¬
  σιν τής προόδου,^κατέβαλλον
  μίαν διηνεκή", ήρωϊκήν προ¬
  σπάθειαν εξελίξεως καί άνα-
  δημιουργΐας. 'Εκαλλιέργησαν
  μέ σύστημα καί επιμονήν δ-
  λας τάς γονΐμους έκτάσεις.
  Καί κατέστησαν καλλιεργησΐ-
  μους καί τάς πλέον άγόνους.
  Βουνοπλαγιές πού έθεωροϋν-
  το άπρόσιτοι, μετεβλήθησαν
  είς «πεζούλια» κλιμακωτά, έ
  πεχωματώθησαν διά μεταφο-
  ρδς χωμάτων άπά μακρυνάς
  άποστάσεις, έξεβραχΐσθησαν
  καί έφυτεύθησαν άπό άμυ
  γδαλιές καί άλλα καρποφόρα
  δένδρα.
  Κινεΐ άληθώς τόν θαυμα
  σμόν ή έπιμονή, ή ϋπομονή,
  ή έργατικότης των κατοΐκων
  αυτών. Έπιμονή πού καί δρη
  κινεΐ καί την όψιν τής γής
  μετσβάλλει. 'Έτσι χάρις είς
  την έργατικότητα των Λαση
  θιωτών, ό τόπος των μετεβλή-
  θη είς έ"να διαμέρισμα έξαιρε
  τικά πλουτοφόρον πού δημι
  ουργεΐ την έκπληξιν καί κινεΐ
  την συμπάθειαν είς τόν επι
  σκέπτην. Ό νομός Λασηθίου,
  χωρΐς αμφισβήτησιν εύρΐσκε
  ται σήμερον είς την πρωτοπο¬
  ρείαν άπό απόψεως γεωργι
  κων προόδων δπως καί άπό
  απόψεως πνευματικής άναπτύ
  ξεως. Αί ποικίλαι καλλιέργει
  αί τού, άποδίδουν πλοθτον
  μεγάλον. Διαπιστώνεται τοθ
  το άπό τάς έπισήμους στατι-
  στικάς των Γεωργικών Ύτΐη-
  ρεσιών. Σύμφωνα μέ τάς στα
  τιστικάς αύτάς, ό νομός Λα¬
  σηθίου παράγει ετησίως 4—5
  έκατομμύρΗ,α οκάδας ελαίου,
  12—15 έκατομμύρια οκάδας
  χαρουπιών, περί τό ένάμισυ
  έκατομμύριον όκ. σουλτανί-
  νας, 200—300 χιλ. οκάδας ά
  μυγδάλων 12—15 έκατομμϋ-
  ρια όκ. πατατών. Παράγει έ-
  πΐσης δημητριακά, πού έπαρ-
  κοθν σχεδόν διά τάς ανάγ¬
  κας τής τοπικής καταναλώσε¬
  ως. Καί επί πλέον παράγει
  άφθονα φροθτα καί κηπευτικά,
  τίς περΐφημες πρώϊμες ντομά-
  τες τής Γράς Λυγιδς Ιεραπέ¬
  τρας πού τροφοδοτοθν τό Η¬
  ράκλειον καί την Πρωτεύου
  σαν, τα μήλα καί τα άιτίδια
  τοΰ όροπεδίου τοΰ Λασηθίου,
  όνομαστά καί περιζήτητα διά
  την γευστικότητά των, τίς
  μπανάνες τοθ Καλοΰ Χωρίου,
  χωρίς ν' αναφέρωμεν καί τα
  άφθονα φροΰτα τής επαρχίας
  Σητείας πού μένουν δμως ά-
  πώλητα, άγνωστα είς τούς ξέ
  νους ελλείψει συγκοινωνίας
  καί μέσων μεταφοράς. Κσί έ·
  κτός αυτών παράγει άκόμη ά
  φθονα έκλεκτά κρασιά, τα ό
  νομαστά κρασιά τής Σητείας
  πού παρσσκευάζονται τώρα
  επιστημονικώς χάρις είς την
  "ίδρυσιν καί λειτουργίαν των
  Συνεταιρικών ΟίνοποιεΙων.
  Επί πλέον δέ ό νομός Λα
  σηθίου Ιχει καί σημαντικήν
  κτηνοτροφίαν πού αποδίδει έ-
  π(σης πολλά. Δέν είναι έπο¬
  μένως πτωχός ό νομός αύτάς
  δπως έφαντάζοντο πολλοί.
  Πτωχόν υπήρξε είς αίσθήματα
  τό κράτος κατά τό παρελθόν
  πούάφήκετόν θαυμάσιον αυτόν
  τόπον είς την άπομόνωσιν κσί
  είς τό έλεος τής τύχης. Ό
  νομός τοϋ Λασηθίου αποτε¬
  λεί τόπον προνομιοθχον. "Ε¬
  χει έδάφη γονιμώτατα. Καί
  αύτές άκόμη οί βουνοπλαγιές
  είνε κατάφυτες άπό καρπο¬
  φόρα δένδρα πού είτε φύον-
  ται μόνα των εϊτε καλλιερ-
  γοθνται άπό τούς άκούρα-
  στους γεωργούς.
  Καί άξΐζει Ιδιαιτέρας δλης
  προστασίας καί στοργής ό τό
  πος αύτός. Άξίζει μεγάλης
  μερίμνης καί ένδιαφέροντος.
  Κσί εύτυχώς τό σημερινόν
  Κράτος έκδηλώνει τό ένδιαφέ
  ρον τού.
  Χάρις είς τόν ύπουργόνΓενι
  κόν Διοικητήν κ. Σφακιανά-
  κην, τό κράτος κατετοπίσθη
  επί των άναγκών τοΰ νομοΟ
  αύτοθ καί έργάζεται διά την
  θεραπείαν των.
  Χάρις είς τόν κ. Σφακιανά-
  κην τα όδικά έργα κατασκευ-
  άζονται μέ ταχύτητα καί έλ-
  πίζεται δτι συντόμως θά έχη
  συμπληρωθή τό όδικόν δίκτυ¬
  ον. Όταν θά λυθή τελείως τό
  συγκοινωνιακόν πρόβλημα, δ-
  ταν έκτελεσθοϋν τα άπαραίτη
  τα παραγωγικά έργα τότε ό
  νομός Λασηθίου θά προχωρή¬
  ση μέ ταχύτητα καί θά κατα¬
  στή έ"ν απ6 τά πλουσιώτερα
  καί τά πλέον ζηλευτά διαμε-
  ρίσματα τής χώρας.
  Αί έκ Γαλλίας πληροφο¬
  ρίαι είναι έξαιρετικώς εύχά-
  ριστοι καί ένθαρρυντικαί διά
  την εισαγωγήν των πορτο-
  καλλίων μας είς την χώραν
  αυτήν. Ή Γαλλία, πού απο¬
  τελεί σπουδαίαν καταναλω-
  τικήν αγοράν, είσήγε μέχρι
  σήμερον πορτοκάλλια εξ Ι¬
  ταλίας, Ίσπανίας καί άλλων
  χωρών. Τώρα δμως φαίνεται
  ότι άρχίζει νά στρέφη την
  προτίμησίν της πρός την Έλ
  λάδα. Δικαίω; άλλωστε. Δι¬
  ότι καί είς φιλικάς σχέσεις
  ευρισκόμεθα καί ποιοτικώς
  αρίστα είναι τά έλληνικά
  πορτοκάλλια.
  Τό μέλλο ν λοιπόν τής έλ
  ληντκης πορτοκαλλοπαρα-
  γωγής προβλέπεται λαμπρόν.
  Διότι τό άνοιγμα νέων ά-
  γορών θά συντελέση είς την
  εύχερή κατανάλωσιν της, ο-
  ση καί άν είνε ή αΰξησίς
  της είς τό μέλλον. Καί ά-
  ποδεικνύεται πόσον εΐχε
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤΑΠΕΡΙΕΡΓΑ
  ΤΟΥ "ΚΟΥΒΕΡ"
  Είς την ελληνικήν άνεκδοτο
  λογίαν παίζει σπουδαίον ρόλον
  έκεϊνο τό «κουβέρ» των καταλό
  γων των έστιατορίων ή ζυθεστια
  τορίων. Τελευταίως άπησχολήθη
  με τόν διακανονισμόν τού ή ά
  γορανομία Καί εδόθη άφορμή
  νά γίνη λόγος περί αύτοθ. Άλ
  λά χωρίς άνέκδοτα Άξίζει λοι
  πόν νά τά υπενθυμΕση καί αύτά
  κανείς... Είναι χαρακτηοιστικά
  τής γαλλομαθείας των Έλλήνων
  άλλά καί τής έκτάκτοι» συνήθως
  έξηνταβελοσύνης των.
  Τό «κουβέρ» ώς γνωστόν είνε
  κάτ: συγγενές μέ τό σερβίρισμα.
  Άθηναϊος συνάδελφος τό μετα-
  φράζει είς «έπιτραπΐζωμα» ή
  «τραπεζοσκευήν». Οΰσιώδες έν
  πάση περιπτώσει είνε δτι τό
  «κουβέρ» πληρώνεται, φυσικά
  ευθηνοτερα των φαγητών. Άλ¬
  λοτε τό «κουβέρ» αύτό ήτο δέ-
  κα λεπΐά. Σήμερον είνε δύο
  δραχμαί και' ανώτατον δριον.
  Άλλά καί μέ την τιμήν αυτήν
  δέν μπορεϊ νά θεωρήται άκρι-
  βό είς τό μενοθ. Καί μάλιστα
  δταν ό πρωτος άγαθός Έλλην
  τό συγχύζει μέ τά φαγητά. Διό¬
  τι είς αυτήν την σύγχυσιν περι-
  στρέφεται τό ωραίον τής άνεκδο
  τολογίας.
  —Τί ίχεις παιδί μου;
  —Γράφει ό κατάλογος.
  —ΜοΟ λές τί φαΐ είναι αύτό
  τό... καυβέρι πού γραφείς επάνω
  επάνω;...
  Ό διάλογος μεταφέρεται αυτού
  σιος άπό την ίστορίαν τοθ έστια-
  τορίου «Αβέρωφ» των Αθηνών.
  Ύπάρχει τό γκαρσόνι πού τόν
  θυμάται άκόμη καί γελα είς βά¬
  ρος τής γαλλομαθείας καί τής
  οϊκονομολογίας γνωστοθ έπαρχι-
  ώτου. Τό «κουβέρ» έπαιξε ρόλον
  κυρ£ως 2ταν ήτο δεκάλεπτον. Ά
  πετέλει άληθινόν πειρασμόν διά
  τούς θέλοντας νά φάγουν πολλά
  φαγητά μέ ολίγα χρήματα.
  —Ά δλα κι' δλα! Έγώ Οά
  φάω πρώτα άπ' αύτό τό... δεκά-
  λεπτο. Μπορεϊ νά φάω καί δυό
  φορές καί νά χορτάσω μέ εΐκοσι
  λεπτά!
  Τό έπιχεΐρημα ανεπτύχθη την
  εποχήν εκείνην άπό κύριον κα·
  λής κοινωνικάς τάξεως. Καί 0ά
  τό πιστεύσετε; Ευρέθησαν καί
  άλλοι τής όμηγύρεως διά νά έγ-
  κύψουν εμβριθώς. είς τόν κατάλο¬
  γον, ζητοθντες νά μάθουν τί ή-
  ταν αύτό επί τέλους τό οίκονο-
  μικώτατον φαγητόν. Μόνον έας
  δυό έχαμογέλασαν. Ή εύγένειά
  των ώς βιακριτικών ξεναγών δέν
  έπέτρεπε δυστυχώς παταγώδεις
  έξηγήσεις.' Ή άπορία διΐλύθη χω
  Λ ρίς' καγχάομούς, καί πρός γινι-
  κήν κατάπληξιν των άπορούντων.
  Δέν είναι αύτά μόνον τά εύ·
  τράπελα γύρω άπό τό «κουβέρ».
  Είναι καί άλλα. Θά έκουράζα·
  μέν τόν άναγνώστην εάν τά έμνη
  μονεύαμεν. "Αλλωστε καί μέ 8σα
  είπομεν, ελπίζομεν νά τόν ϊχωμεν
  πείση 8τι άλλο «κουβέρ» διά
  τόν κοσμοπολίτην καί άλλο διά
  τόν ^ίβλλ
  Όρθότατα συνιστόΐται καί έδώ δ
  έξελληνισμός. Αί παρεξηγήσεις
  καί δή αί κωμικοτραγικώτεραι,
  άφοροθν συχνά κάτι τέτοιους ξενι
  κούς δρους. Ό Έλλην δυσφημεϊ-
  ται ένίοτε αδικαιολόγητος. Πολ-
  λές φορές βλέπετε δέν είνε τόσον
  γλωσσομαθής ή απλώς εύρυμα
  θής. Άλλά καί άσχέτως αύτοΰ
  γιαΐί νά μή γράφεται έλληνικά τό
  κουβέρ; Άς γράφεται σερβίρισμα
  ή φθορά τραπεζοσκευής. Καί πε
  ρί παραφράσεως άν πρόκειται, δ
  Έλλην θά είνε περισσότερον έν
  τάξει μέ τά πράγματα. Καί πρό
  πάντων μέ την κοινήν σοβαρότητα
  μεταξύ τής οποίας συμβαίνει εύ
  τυχώξ νά είνε γνωστόν τό «κου
  βερ».
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πεταχτά
  σημειόματα
  ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΗ
  Άς οψεται έν ώρα κρΐσε
  ως ό Μαρινέτι. Άπό τότε
  πού παρουσιάστηκε μέ τό φού
  τουρισμό τού, δλα έπήγαν...
  άπ' άνέμου καϊ καπνοθ. Ξέ
  ρετε βεβαία την θεωρία τού:
  Είναι περίπου άεροδυναμική
  Στήν έποχή, μας,λέγει, πούτήν
  χαρακτηρίζει ή ταχύτης τοθ
  άεροπλάνου, δλσ πρέπει νά
  συμμορφώνωνται πρός την έν
  τύπωσι ποΰ δημιουργεΐ ή τα
  χύτης αυτή. Έτσι μάς πά
  ρουσίασε πρίν άπό λίγα χρό
  νια στήν Άθήνα τά πιό άλ
  λόκοτα κι' άκατανόητα πράγ
  ματα. Τά συνεκέντρωσε σέ
  μίαν αϊθουσα στήν εΐσοδο
  τής οποίας έτοποθέτησε την
  έπιγραφή: "Εκθεσις φουτου
  ριστικής τέχνης. Καί εϊδαμε
  στήν έκθεσιν αυτή τά περιερ
  γότερα των πρσγμάτων. Ένα
  κομμάτι μπροθντζο άκαθορί
  στου σχήματος. Καί κάτω την
  έπεξήγησι: Καρδία μίγάλης
  προσωπικότητος. Ένα πίνακα
  δπου ζώα καί άνθρωποι κα
  δένδρα καί σπίτια καί ποτα
  μοί, σέ πρωτόγονο σχέδιο συ
  νεπλέκοντο. Καί κάτω: Είδύλ
  λια στήν Οπαιθρο. "Ενα τσέρ
  κουλο καί στη μέση £να ξΐ
  φός. Καί κάτω:ο κυβερνήτης
  Μάταια έπροσπαθήσαμε νά
  έννοήσωμεν δλα αύτά τά ά¬
  κατανόητα. Ό κ. Μαρινέτι βέ
  ΝΑ ΣΤΡΑΦΩΜΕΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΝ
  δίκαιον ή στήλη αυτή, δ τα ν
  κατ' επανάληψιν χαί μέ ε¬
  πιμονήν παρώτρυνε τούς γε¬
  ωργούς μας νά έπιδοθοΰν μέ
  σύστημα καί ζήλον είς την
  καλλιέργειαν τής πορτοκαλ-
  λέας καί των έσπεριόοειδών
  έν γένει. Την σύστχσιν δέ
  αυτήν επαναλαμβάνομεν καί
  πάλιν.
  Ή Ελλάς θά σωθή μέ την
  δενδροκαλλιέργειαν. Καί εύ¬
  τυχώς τά δένδρα εύδοκι-
  μοΰν παντοΰ. Ιδιαιτέρως
  ή Κρήτη, ειμπορεί νά μετα¬
  βληθή είς απέραντον κήπον
  έσπεριδοειδών. Χρειάζεται
  μόνον νά διαφωτισθοϋν οί ά
  γρόται μας. Νά ένισχυθοϋν.
  Καί άκόμη χρειάζεται νά
  συστηματοποιηθή ό αγών
  κατά τής κορυφοξήρας. Τά
  έσπεριδοειδή άποτελοϋν πλοΰ
  τον, τόν οποίον πρέπει νά
  καλλιεργήσωμεν καί νά έκ-
  μεταλλευθώμεν.
  Τό περΐπτερον
  τής Κνωσού.
  Υπό τής τοπικής Έπιτροπής
  Τουρισμοϋ, έχει αποφασισθή,
  άν δέν άπατώμεθα, ή ανέγερ¬
  σις νέου εύπρεποϋς, κομψοΰ
  περιπτέρου καί φυλακεΐου είς
  την είσοδον τής Κνωσοΰ. Κα¬
  λόν είναι νομίζομεν νά έπι-
  σπευσθή ή ανέγερσις τού. Δι¬
  ότι τό κατασκευασθέν πρό έ-
  τών καί άκάλαίσθητον είναι*
  καί μέ την φθοράν των σοβά-
  δών τού, παρουσιάζει δψιν
  διόλου πολιτισμένην. Καί είς
  την Κνωσόν συγκεντροΰνται
  βαια εΤχε την έξήγησι. «"Ετσι
  φαίνεται ό κόσμος σ' εκείνον
  ποΰ ταξιδεύει μέ άεροπλάνο
  καί ιιέ ταχύτητα τετρακοσΐων
  χιλιομέτρων την ώρα»!
  Ή κλασσική μορφή κατεδι
  κάσθη. Τώρα δλα πρέπει νά
  είναι άεροδυναμικά. Θά έχω¬
  μεν άεροποΐησι, άεροζωγρα
  φική, άερομουσική, άερογλυ
  πτική .Καί έχομε. Πρό πάντων
  άεροποιητάς καί άερολογοτέ
  χνας. Ιδού δμως δτι τό κα
  κό έξαπλώνεται. Τώρα ό ά
  έρας κατακτά καί παρασύρη
  καί την έπιστήμη. Έτσι πλη
  ροφορούμεθα δτι ύπάρχει καί
  ...άεροϊατρική. Ύπάρχει μά
  λΐστα καί άεροϊατρική έται
  ρ(α ή όποία καί συγκαλεΐ συ
  νέδριο είς τό Ντέΐτον των Ή
  νωμένων Πολιτειών τής Άμε
  ρικής. Καί μή νομίσετε δτι
  πρόκειται γιά καθαρόν άμερι
  κανισμό. Κάθε άλλο. Άφοΰ
  είς τό συνέδριο θά άντιπρο
  σωπευθή καί ή Ελλάς άπό
  εΐδικόν άερογιατρό. ΤΙ είναι
  τώρα αυτή ή άεροϊατρική, εί
  ναι βεβαία δΰσκολο νά έννοή
  σωμεν εμείς οί άμύητοι είς τά
  σύχρονα μυστήρια τής τέ
  χνης καί τής έπιστήμης. Θά
  ασχολήται ΐσως μέ την άερο
  θεραπεία καί τά άερόλουτρα.
  Θά είνε δηλαδή κάτι άνάλο
  γο μέ την ύδρολογία. Ή επι
  στήμη βλέπετε άσχολίΐται καί
  περϊ... άνέμων καί υδάτων.
  Μόνον πού μέ αυτήν την
  τρομερή κατάτμησί της σ' α¬
  πείρους κλάδους καί εΐδικό-
  τητες ύπάρχει κίνδυνος νά
  τά κάμη... θάλασσα. "Οπωσ
  δήποτε, ή άεροϊατρική είναι
  κάτι τό εντελώς σύμφωνο μέ
  την έποχή μας. Καί τό συ
  νέδριό της θά είναι μέσα είς
  τό σύγχρονο πνεϋμα. Όσο δέ
  γιά τά συμπεράσματά τού,
  δέν είναι δύσκολο νά τά
  μαντεύση κανείς έκ των προ
  τέρων. Άφοΰ οί σύνεδροι θά
  όμιλήσουν περί άεροϊατρικτΐς
  άπό τό συνέδριο θά βγή άέ-
  ραςκοπανιστός. Όπως άλλωσ
  τε συμβαΐνει καί μέ δλα
  τά άλλα συνέδρια τής έπο
  χής μας καί Ιδίως έκεΐνα πού
  ,γίνονται χάριν τής είρήνης....
  Μ.—
  χιλιάδες ξένων έξ δλων των
  μερών τής γής, μεταξύ των
  οποίων κορυφαϊοι έπιστήμονες,
  άνθρωποι των γραμμάτων, αί-
  σθητικοΐ. Θά ελέγαμεν μάλι¬
  στα δτι τό περίπτερον αύτό
  θά πρέπει νά έχη καί αίθου¬
  σαν κυλικείου καί άναψυκτη-
  ρΐου, χάριν των έπισκεπτών.
  ***
  Ή όδός Παναγίας.
  "Η κυβέρνησις, ώς πληροφο¬
  ρούμεθα, έχορήγησε σημαν¬
  τικάς πιστώσεις διά την ε¬
  πισκευήν των παλαιών άμαξι-
  των όδών. Πιστεύομεν λοι¬
  πόν δτι μέρος των πιστώ-
  σεων αυτών θά διατεθή καί
  διά την επισκευήν τής όδοθ
  Ηρακλείου—Πεζών—Άρκαλο
  χωρίου—Παναγίας πού έχει υ¬
  ποστή τόσην φθοράν ώστε νά
  καθίσταται έξαιρετικά κοπιώ·
  δης ή διάβασίς της. Πρόκειται
  άλλωστε περί κεντρικάς άρτη-
  ρίας μέ μεγάλην κίνησιν τρο-
  χοφόρων άφοΰ δι' αυτής έξυ-
  πηρετοΰνται αί συγκοινωνίαι
  τριών έπαρχιών: Τής Πεδιά¬
  δος, τοΰ Μονοφατσίου καί τής
  Βιάννου.
  Νέα πρόοδος.
  'Εκπληκτικάς όμολογουμέ-
  νως προόδους σημειώνει ό
  Αγιος Νικόλαος είς δλους
  τούς τομεΐς καί τάς έκδηλώ-
  σεις τής ζωής. Ώς πόλις ά-
  νακαινίζεται, συγχρονίζεται,
  έξωραΐζεται κατά τρόπον πού
  νά καθίσταται ή ωραιοτέρα
  πόλις τής Κρήτης. Καί οί
  κάτοικοι τού διακρίνονται διά
  την προοδευτικότητά των είς
  δλα. Τώρα ό Άγιος Νικό¬
  λαος άποκτςτ καί ωδειον. Ό
  Δήμος προσεφέρθη νά πληρώ¬
  νη τόν μισθόν ενός διδασκά¬
  λου. Μέχρι τής στιγμής δέ έ¬
  χουν έγγραφή άνω των τρι-
  άντα μαθητών καί μαθητριών.
  Έτσι ή λειτουργία τοθ παραρ
  τήματος ώδείου μέ δύο τού·
  χιστον διδασκάλους, θεωρεΐ-
  ται εξησφαλισμένη άπό τοθ
  έρχομένου σχολικοΰ έτους.
  Σχολείον κα. γεωργία.
  Όρθοτάτη ή απόφασις τοθ
  ΰπουργείου τής Παιδείας ό¬
  πως οί γεωργικώς μετεκπαι
  δευθέντες διδάσκαλοι τοπο-
  θετηθοΰν είς σχολειό τής ύ·
  παίθροι. τά όποΐα έχουν καί
  σχολικούς κήπους διά νά δι-
  δάσκουν τόσον είς τούς μα¬
  θητάς όσον καί είς δλους έν
  γένει τούς χωρικούς την επι¬
  στημονικήν καλλιέργειαν τής
  γής. Θά ήτο δέ εύτύχημα εάν
  ολοι οί διδάσκαλοι τής ύπαί-
  θρου μετεξεπαιδεύοντο γεωρ·
  γικώς καί άν δλα τά σχολειό
  των χωρίων διέθετον μεγά¬
  λους σχολικούς κήπους. Θά
  έπετυγχάνετο έτσι εύκολώτε-
  ρα ή διαπαιδαγώγηο ς των-
  άγροτών μας καί ή άναδημι-
  ουργία τής έλληνικής ύπαί-
  θρου.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ν
  ;ίΙ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον τό κινηματογραφικόν άρι-
  στούργημα: «'Εχω δικαίωυα νά
  ζήσω».
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε¬
  ρον τό σοΰπερφιλμ· «Ή Α. Μ. ό
  §ρως ίνκόγνιτο».
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  Ρ'
  ΟΟΥΑΑΚΑΚΗ
  ΪΗΜΕΡΟΝ ή τελευ-
  ταία μεγάλη δημιουρ-
  γία της ύπέροχης:
  ΣΥΛΒΙΑΣ ΣΙΝΔΝΕ Υ
  -
  ΜΑΑ2ΗΣ0
  "Ενας άνθρωπος πού
  I-
  κλεψε. Ένας άνθρωπος
  πού Ματαδικάστηκε, πού
  φυλακίστηκε:
  ΜΙΑ Τ Ρ Α ΓΙΚ Η
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Έχει κάτι περισσότερον
  άπό τίς άλλες...
  ΝΑ ΖΗΣΗ
  άγα-
  νά γίνη τίμιος, ν'
  πήση, ν'άγαπηθή.
  ΕΧΟ1ΙΚΑΙΟΜΑ
  ΝΑΖΗΣΩ
  Τό συναρπαστικό — τό
  συγκλονιστικό αύτό κι-
  νηματογραφΐκό άριστούρ-
  γημχ, γεμάτο δράσιν,πε-
  ριπέτειαν,έρωτα, είνε έρ¬
  γον πού ζωντανεύει τόν
  άνθρώπινο πόνο κατά τρό
  πον πού κάμνει νά σπα-
  ράζη καί ή πιό σκληρή
  άκβμα καρδιά.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  (
  ΜΕ ΤΟΝ Χ1ΡΡΥ ΜΠΟΡ

  ΧΙΜ1Ν Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδάκτωρ Πανεπ. Λυώνος
  Επί έπταετίαν έκποαδευ-
  Βεϊς είς τα Νοσοκβμεϊα ΑπΙί-
  ςτΐ3ΐ1)β5,
  V»!
  - ίΐε £,τααε καί
  5αΙρβΙηέτ·β Λυώνος καί Πα¬
  ρισίων είς τα παθολβγικά καί
  νευρολογικα νοσήματα.
  Διατελέσας επί διετίκν
  355Ϊ5ΐ3ηΙ τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικίϊς τού Πανεπι¬
  στημίου Λυώνος.
  ©ά δέχβται ωσαύτως καί
  τοΰς πάσχβντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚϋΝ νοσημάτΜν είς τό
  Ιατρείον τού όδος 'Αμαλθείας
  (παρβδος οδοΰ Κατεχάκπ,
  πρώην Ολατυ σβκκάκι) ώραν
  9—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ.
  Τηλ. 6-63
  515ον
  »Είχα φίλους. Ή ίδέα δτι χω
  ρίζομαι άπό αύτούς γιά πάντα καί
  ή θλΐψίς των, είνε ή μεγαλειτέρα
  λύπη πού αίσθάνομαι άποθνήσκου
  σα. Άς μάθουν δμως δτι μέχρί
  τής τελευταίας μου στιγμής τούς
  έσυλλογιζόμουν.
  »Σίς άποχαιρετώ καλή καί τρα
  φέρη μου άδελφή. Εϊθε νά φθάση
  ΐως τα χέρια σας αύτό τό γράμ
  μα! Μή μέ ξεχνάτε. Σάς φιλώ μέ
  8λη μου την καρδιά δπως κ«ί τα
  δυστυχισμένα καί άγαπημέν* μου
  παιδία. ΙΙόσο είνε σπαρακτικό,
  θεέ μου νά τα εγκαταλείπη κα
  νείς διά παντός. Χαίρετε.Χαίρετε.
  θέλω νά άσχοληθώ τώρα μέ τα
  πνευματικά μου καθήχοντα. Καί
  έπειϊή δέν είμαι ελευθέρα είς τάς
  άποφάσεις μου, θά μοθ'φέρουν α¬
  σφαλώς κάποιον Εερέα. Σας δια
  βεβαιώ δμως δτι δέν θά τοθ είπω
  τίποτε καί θά τόν μεταχειρισθώ
  ώσάν απολύτως ξένον».
  Καί τό γράμμα τελειώνει έκεΐ,
  αποτόμως χωρίς υπογραφήν. Ά
  ναμφιβόλως ή Μαρία-Άντουανέτ
  τα ύπέκυψεν είς την κούρασι. Είς
  τό τραπέζι της έξηκολούθουν νά
  καίουν τα κεριά. Τα περισσότερα
  πρόσωπα τα όποία άνεφέροντο είς
  αύτό τό γράμμα δέν Ιλαβον γνώ
  σιν. Λίγο πρό τής άφίξεως τοθ δή
  μίου, ή Μαρία—Άντουανέττα πά
  ρέδωσε τό γράμμα είς τόν δεσμο
  φύλακα Μπώλτ,^διά νά τα στείλη
  είς την γυναικαδέλφην της. Ό
  Μπώλτ ήρκέσθη νά επιδείξη τόν
  άνθρωπισμό τού δώσας ολίγο χαρ
  τί καί μελάνη, άλλά δέν είχε ,τό
  σο θάρρος διά νά διαβιβάση αυτή
  τή διαθήκη χωρίς αδεία. "Οσο
  περισσότερα κεφάλια βλέπει κα
  νείς νά πέφτουν γύρω τού, τόσο
  περισσότερο φοβαται γιά τό δικό
  τού. Παρέδωσε λοιπόν κατά τούς
  κανονισμούς, τό γράμμα τής Μα
  ρίας—Άντουανέττας είς τόν Φού
  κιέ, ό οποίος έ"θεσε τή μονογρα
  φή τού, άλλά δέν τό διεβίβασε.
  Καί δταν δύο έ*τη άργότερα έ
  ΦουκιΙ άνέβηκε καί αύτός στό
  ιδία άμάξ; μέ τό οποίον εστειλε
  τόβους άλλους στή φυλακή, τό
  γράμμα είχε έξαφανισθη Κανείς
  άνθρωπες είς τόν κόσμον, κανείς
  πλήν ενός ασημάντου προσώπου,
  ονόματι Κουρτουά, δέν γνωρίζει
  αύτό τό γράμμα καί δέν μαντεύει
  την Οπαρξί τού. Ό βουλευτής αϋ
  τος, πού δέν είχε καμμίαν αξίαν
  έλαβεν εντολήν άπό την Συμβατι
  κήν, μετά την σύλληψιν τοθ Ροβε
  σπιέρου, νά έρευνήση τα χαρτιά
  τού καί νά τα δημοσιευθή. Καί
  ό άνθρωπος αντελήφθη ποίαν δύ
  ναμιν Ιχει στά χέρια τού έκεΐνος
  πού κράτει μυστικά έγγραφα τοθ
  κράτους.
  (συνεχίζεται)
  ~
  ·** ■ »"»»
  Ο ΟΛΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ι ;
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ:
  ίναντι Αγ. Τίτου Ρ '.
  Έκπαιδευθεΐς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε1
  θεραπείαν νοσπμάτων τού .
  στοματος (ούλίτιδος, κακοαμί-^ ·
  «5> συμφώνως μέ την τελευ-""
  ταίαν εξέλιξιν της 4πιστήμης.
  'Επίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ-ΚΜ
  λων— κβρώνες έκ πορσελάνης.Ρ* Ι
  Έπβναφορά τελείως άνώδυ
  νος των στρεβλοφυών οδόν
  τ&»ν (ίς τίιν κανονικήν
  θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.

  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό όμιλοϋν γαλλιστι άρι·
  ατουργημα που θά καταπλήξη:
  ΑΙΟΕΡΟΣ
  ΙΝΚΟΙΓΝΙΤΟ
  Πρωταγωνιατοΰν: ή γυναϊ-
  κα ϊλιγγος ΣΟΝΙΑ ΧΕΝΕΥ
  ( κ«ί ό γυναιοκατακτητης ΤΑ·
  ' Υ ΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ.
  "Ενα έφετεινό άριστούργη
  μα πού εσημείωσε παντοΰ ο
  που προεβληθη ©ΡΙΑΜΒΟ!
  Καί επίκαιρον ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έκ τοθ ταξ:δίου
  της ή γνωστή ράπτρια άσπρορού-
  χων Δεσποινΐς Παναγιώτα Κα·
  στανοΐ καί έπανήρχισε τάς εργα¬
  σίας της είς τό έναντι Πολυκλινι
  κης έργαστήριόν της. μέ τιμάς πό
  λύ συγκαταβατικάς.
  Ι «Ι!
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μιχρος
  $ τα κατασττ,μαιτα
  δπάλληλος
  ώ
  ΔΕΥΤΕΡΑ: Ό άεροπορι
  κός κολοσσός:
  ΚΥΝΗΠ
  ΣΤΟΥΣ ΑΙΘΕΡΑΣ
  Σημείωσις: Δευτέρα-
  Πεμπτη καί Κυριακή ώ-
  Ρ« / 1)2 μ. μ. απβγβυμα.
  Π
  Μην προσπαθήσετε, σάς έτόνι·
  σα χθές, νά μιμηθήτε την δεσποι-
  νΐδα «Περισσότερον», άλλά έμπνευ
  σθήτε άπό τό παράδειγμα της διά
  νά άνακαλύψετε τό ίδικό σας μυ·
  σηκό.
  Διότι είνε Ισως αΰτό τό απού-
  δαιότερο σημείον είς τ6 οποίον
  βασίζεται ή έηιτυχία της. Δέν επι
  διώκει να μιμήται κανένα. Είνε
  αύτό πού είνε, διότι ήΕΐύρει νά
  βρή «αύτό πού τής πηγαίνει». Δέν
  έπιθυμεΐ παρ' Μνα πράγμα: νά κά¬
  μη ή κάθε μιά την ιδία; άνακάλυ·
  ψι διά λογαριασμό της καϊ νά έ-
  πιτθχπ όσον είνε δυνατόν. Ξεύρει
  έπίσης πολΰ καλά ότι ή ζηλοτυ·
  πία δίδει άσχημη Κκψρασι είς τό
  πρόσωπο, δτι ή δυσΐτιστία σκλη
  ραίνει τό βλέμμα, δτι ή άνησυ-
  χία βαραίνει τάς κινήσεις.
  Διότι αί κινήσεις ύπολογίζονται
  έπίσης καθώς καί τό βάδισμα. Ή
  άκαμψία είνε ό χειρότερος εχθράς
  των γυναικών ποΰ «θέλουν» νά ά-
  ρέσουν. Ή δεσποιν'ις .Περισσότε¬
  ρον» είνε ώσάν μιά καλή χορεύ-
  τρια πού δέν σκέπτεται πειά τα
  βήματά της. Καί, δπως ή γυναϊ-
  κα γιά την όποία γράφει ό ποιη-
  τής:
  «Άκόμη καί δταν περητατεΐ, θά
  έπίστευε κανε'ις δτι χορεύει...
  Τό «βασιλικόν της παράστημα»
  πού τόσον θαυμάζουν είς τό πέρα
  σμά της, δέν τώ έπιτυγχάνει σηκώ
  νοντας άλαζονικά τό σαγόνι της
  καί Τφοχαλώντας μέ τό βάδισμά
  της, άλλά χαμηλώνοντας τούς ώ-
  μους, κρατώντας Ισιο τόν αύχένα
  της καί θέτοντας είς τελείαν Ισορ
  ροπΐαν τό πόδι της επί τοθ εδά-
  φους, μέ κανονικό ρυθμό. Τό περ·
  πάτημά της δέν είνε οϋΐε βραδύ,
  οϋτε βιαστικό, δσον κουοασμένη §
  δσον βιαστική καί &ν είνε.
  ■Εάν ξεύρη νά βαδίζη, ξεύρει έ¬
  πίσης νά κάθεται μέ χαΐρι" δέν ά·
  φίνεται νά πέση βαρεία είς τό βά
  θος μιάς ιΐολυθρόνας, οΰτε νά τα
  λαντεύεται είς τό άκρον τού κα·
  θίσματός της. "Έν τούτοις ιΐοτέ ή
  στάσις της δέν φαίνεται δκαμπτη
  οΰτε προσποιητή.
  Βεβαία διά τόν εαυτόν της, χω
  ρίς ααταιοδοξία καϊνωρίςβεβιασμέ
  νο Οφος, χωοίς ύπερβολή δπως καί
  χωρίς δειλίσ,ά,τελευθερωμένη άπό
  τόν εαυτόν της κα'ι τούς όίλλους
  ή δεσποινΐς «Περισσότερον» είνε
  πάντοτε εϋθυμη Κάτι καλύτερον:
  είνε εύτυχής Καί ή χαρά νά ορί¬
  ση αύξάνει άκόμη περισσότερον
  την εύθυκία της. Άλλά μην απα¬
  τάσθε: τό άρέσειν δέν είνε δώρον
  τής φύσεως, εΤνε σχεδόν πάντοτε
  μία ανταμοιβή. Καί μπορεΐτε επί
  σης νά την άξίζετε καί σεΐς.
  Πρώτος κανών πού πρέπει νά
  τηρήσετε: νά είσθε σεΐς ή ιδία
  Μην έχετε τα βλέμματα έστραμ-
  μενά επί <τών άλλων» διά νά τούς άντιγράψετε, νά τούς ζηλέψετε ή νά τούς περιφρονήσετε. Δεύτερος κανών: μην είσθε πό τέ ϋπερβολική, οϋτε είς την εύθυ μία σας, οθΐε είς τό ντύσιμό σας, οϋτε είς τόν τρόπον μέ τόν όποΐ όν έκφράζεσθε. Τρίτος κανών, ϊσως ό σπουδαιό- τερος: νά άγαπδτε τούς φίλους σας καί νά άξίζετε πραγματικά νά σας άγαποΰν. θά συναντήσετε την δεσποινίδα «Περισσότερον·. Την §χετε ήδη συναντήσει. Μην ζηλέψετε τό φό- ρεμά της, ουτε δ,τι λέγει, ουτε την στάσιν, οϋτε τάς κινήσεις της, οΰτε πρό πάντων την έπιτυχία της. Μην την μιμηθήτε, άλλά κά- νετε δπ'ύς αυτήν. Σκεφθήτε καλά δτι μπορεΐτε έπίσης νά είσθε φυ· σική, εΰθυμη, είλικρινής, εύθεΐα' νά εΤσθε χρήσιμη είς τούς άλλους καί νά τούς προξενήτε εύχαρί- στησι. η Ντιστεγκέ Ρ"""" ΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΗΗϋίΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒηαΐΗΒΒ Έκτός Τράστ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. * ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθ0ον, ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον, Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΛΑΚΗ Τηλ«φ. 5-11 ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΜ Η ΜΑΧΗ έκ Πειραιώς Νεαπόλει 6_κ. έ ρ Νικητάς Π Υπό Κλώντ ,λάκης έκ των έν Πειραιεί" βρΤ"* Φαρέρ. !νκατεστΓΐμένων Κρητών 6ιΚην6· ρων. -,„„ , Ανεχώρησε προχθές επαν 33ον χόμενος είς τήν έν Άγίω ν,,^' ,,Τ , ο, ν - λάφ θέσιν τού, ό ψίλος * Τ ?' Η μίς Βαν, στήν άκρη τού σα χ Παπαδάκης τραπεζιτικός *' λονιοΰ, έδεχόταν μέ δκσφορία ΓΑΜΟΙ.—Γεώργιος Τερζά'κης τίς περιποιήσεις τοθ "Ερμπερτ λωνειακός Δίς Ελευθερία χ.' ΞΤ0. Φεργκάν καί αυτού τοθ νγη π^ί^Π^^νΫ^ ^ σίου Γίορισάκα. Ακίνητη, στό δα τζουλάκης ϊμπορος.Εύχόμεθα κ£" θος μιας πολυθρόνας έρριπτε θε ευτυχίαν. κατά διαλείμματα μιά γρήγορη ματιά πρός τάν σοφά. Καί ώ* Φέλτζ χαμογελοθσε μέ κάποιαν, είρωνεία καί κάποια δόσι πι- κρίας. Έσέρβιραν τα τσάί'. "Ολα τα, ~ 'Η Κ· σκέψεις μέχρι 15ης Δ)βρί6υ' Γύρω στήν πόλι. παράθυρα, ήσαν άνοικτά, καί δια Εσυνεχίσθη καί χθές ή κα :..λι— 11/Α ΛιηιηΛΛΓΙ/* γ** κρινόταν, χάτω άπό Ινα συννε 'σκοπική 'αίσιόδοξίοί. φιασμένον ούρανό, τα σέ αχήμα] —Παρά τήν αναγγελλομένη δοντιών πριονιοΰ τάβουνά,τά όποία πτώσιν των θερμοκρασιών ύΛ πλαισιώνουν τίς δύο άκτές τοθ ™#%»% $™?*%** κόλπου, καί κάτω άπό τα βουνα, φαίνεται διατεθειμένον νά μας έν τα καταπράσινα νεκροταφεΐα, τα καταλε'ψπ, καίτοι ήμερολογιοκως όποΓα περισφίγγουν τήν γκρίζα από αυριον Μχομεν φθινόπωρον καί μπλέ πόλι. Ό καιρός ήταν < £%?%$&. 1 ^ωιν^ «Ινησ,ί ζεστΑς λόγω τού ηλίου που ήταν ( _οί όψωνΓσταί άποβλέπουνπρΰ άκόμη ψηλα καί εμετρίαζε την τα—πρώτα είς τα χορταρικά καί δροσιά τής δγράς ανοίξεως. Ιτά φροϋτα. —Μαρχήσιε, — είπε τέλος ή' -Τα όποια ώς γνωστόν κομ[. μίοαες Χόκλεϋ «ίσθάνομα μίϊ,ί^^Χν^ίϊ^"^1^ πολυ μεγάλη άγαπη γιά τήν γυ τανάλωσιν ναϊκα σας καί θέλω νά τήν κάμω —Άρκετοί οί τυχηροί είς τήν έπιστηθίαν φίλην μου. Φοβοθμαι ί"ώλιν μας των μέχρι τούδε κλπ- εξάλλου πώς μετά την άναχώ (Ρ^^Γ^Γ,-^^'- . ρησί σας για τον πόλεμο θα στε ροί» τής φαντασίας διά τάς μει1 νοχωρήται μόνη. Καί Ιλπίζω πώς πειτα κληρώσεις. οί συχνότατες έπισκέψεις μου θά! —θά κερδίσουν καί αύτοι Είς την διασκεδάζουν. Άν'χρει.σθή, ίϋ^6^^ θα παρατεινω την έδω παραμονη πο0 Κσθε πρόβλεψις κάταντά έπι! μου. Γιατί δέν μπορώ νά ύποφέ κίνδυνος. ρω, μιά γυναΐκα τόσο ώμορφη ' _—Προκειμένου περΐ τής έμπορι· καί τόσο ένδιαφέρουσα, νά περι ίΉ καγθαΡ.ως ζωής τής πόλεως, ή ι ' , τ ι" · ' γ Πυλη Χανίων εχει αυτήν την ίππ μένη μεσα στην στενοχώρια, τήν χήν {α πρωτεΙ(ί οοξασμένη έπάνοδο τοΰ άνδρός -Έκεΐ ή έμπορία τής σταφίδος της. Ό Φρανσουα Φέλτζ φιλοδο τταρουσιάζει έπιστημοσύνην. δΐ{. ξεϊ νά ζωγραφίση καί δεύτερη |?ϊ?μέν? ^ δλΓ1 την ζωηρότητα φορά, την μαρκην μετημφ^ *λ_ί^^ ΐ^λΧς Κο1 σμενην μου φαίνεται. θά τόν συ ή έττεξεργασία τού προΐόντος έκεΐ νοδεύω, γιά νά τηρηθοθν, !δπωςΝε'νε συγκεντρωμένη καί άπό έκεί ταιριάζει, τα δθιμα. Καί δέν θά !?ιβάλνεται -έν σχέσει μέ τάς προ φύγωάπό την Ναγκασάκη -Ρ^ ^0%^^ με:α τήν νίκη σας εναντίον των ταστασίαν τού, έξακολουθεΐ να άγρίων Ρώσσων. ,συγκεντρώντ) πολλούς περιπατη- Ό μαρκήσιος Γίορισάκα υπε τ&^, κλίθη βαθύτατα. Καί επρόκειτο ' Τ ~ _ νά απαντήση, δταν ή πόρτα άνοι σεωςΓ ξε καί παρουσιάσθηκε κάποιος —Τα όποία προσφέρουν κάποτε τόν οποίον δέν περίμεναν, κα Κα' το° "ουλιοΰ τό γάλα είς τούς θόλου. ι κοτερχομένους είς τήν παραλίαν ■,τι „ ,- , , συμπολίτας. Ηταν Ινας άςιωματικός τοθ Σ-, Σχετικώς μέ τό ζήτ . απωνικου ναυτικου, ϊνας αξιωμα βι_ομηχανίας των χαρουπίων περί τικός μέ στολή, δμοιος, άπό τό τΠζ οποίας έγράφομεν προχθες κεφάλι ώς τα πόδια, μέ τόν μαρ- ε1ς Τήν.πρώτην σελίδα. « τα . βαθμός, καί ί*διο παράστημα. Τα πρόσωπά τους έν τούτοις δι έφεραν σέ μιά λεπτομέρεια: ό μαρκήσιος Γίορισάκα εϊχε μου στάκι, ά—λά Εύρωπαία καί τδ χείλος τοθ νεοελθέντος ήταν ξυ ρισμένο. (συνεχίζεται) , ρουπίων, τήν σκοπιμότητα τής 1· δρύσεως τοθ όποίου έν Ελλάδι ά- —Ιδρύθη- έν Πειραιεί καί λει· τουργεΐ ήδη μέ κρητικά μάλιστα κεφάλαια. —Ή 35η διεύθυνσις αύτοκινή- των,έν σχέσει πρός δσα έγράψα- μέν διά τήν συγκοινωνίαν Βιάννου. —Μας ανέφερεν δτι ή άνεπάρ κεια τού διατιθεμένου Ινός αύτο κινήτου. — Παρατηρεΐται μόνον κατά τήν Δευτέραν, όπότε καί συνηθίζει δυ στυχώς ό κόσμος νά έξέρχεται ό μαδικως καί ουχί την Τετάρτην ό ποτε οί ταξιδεύοντες είναι έλάνι στοι. Λ « ~'ΑΡκετ°ς κόσμος άνεμένεται ότι θα παρακολουθήσπ τό κοι νωνικόν Ιργον τού Πουλακάκη: « ίιχω δικαίωμα νά ζήσω». -Τό έργον θεωρεϊται άπό τα ανωτέρα τής τελευταίας κινηματο γραφικης πσραγωγής. —Σήμερον ό «Απόλλων» εχει την μεγάλην τού πρεμιέρα. ι ~ΤΠ,Ο°βαλλει τα δμιλοθν γαλ λιστί άριστούργημα; »'Η Α. Μ. ό έρως ίνκόγνιτο». Τό ανωτέρω ϊρ γον θά προβληθη σήμερον καί είς απογευματινήν είς τάς 7 1)2 μ. μ. ο Ρΐπορτερ Τ. Παπαδόπουλος •Ιατρίις—βίοντίοττρβς Σωκράτους Σα-οβριάνδου 22 ΑΘΗΝΑΙ "Αριθ. τηλεφ. 52-362 Δέχιται καθ5 εκάστην. ϋραι απολύτως άχΡι6«Ις. Έλευθ. Πηγάκης Ίατράς—Παβολβγος Δεχεται έν τώ ίατρείφ τού όδός Τσακίρη (οίκία στρατη· γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ. καί 4—6 μ. μ. ΤΑ ΕΤ<ΛεΚΤΩΤΕΡΑ Κ"ΑΙ ΜΤ ΟΛΓΓΩΤΕΡΑΙν] Ν^ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό παρά τήν συνοδίαν ΙΥίτάνΌγλοΟ, τό πρώην Α . δημοτικόν σχολείον συγκείμε νόν έξ 7 δωματίων καθώς καί 2 καταοτήματα επί τής αυτής ό- δοθ. Πληροφορίαι καθ' εκάστην 10-12 π. μ. χαί 3-6 μ. μ. έντός. Γ ' Π-ΑΟΓΝΤΑΙ οινοβάρελα .?« αρίστην κατάστασιν. Πληροφορί αι παρά τώ χ. θΐοδώρφ Χατζιίίί χι ΠλΛταά Στράχα.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ·- Ή
  ,,τυχηροΐ
  Κου
  ας
  1 αυτί>ν την ι,
  χνην,
  άλ
  τ
  ΐξ „
  λ ττροΐόντοςίυ
  νη καΐ άό
  : μ
  •λεως.
  ι ηαρά την 4·
  ϊξακολουθεί κ
  ^λούς
  ς ε τά(ι
  αναζωον«|
  ψρυν κάττοπ
  ο Υάλα είς τ«(
  την παραλιβ
  φομεν τροχβίς
  ίδ
  μέν ευχαρίστως
  εξεργαοί«)(ΐ
  μότητα τίς ι
  υ έν ΈλλάΜ
  ραιεΐ καί«:
  ητικά μάλισΐ;
  ινσις ^
  ; δσα έγράι
  ιωνΐαν Βίαν»
  δτι ή άνηΐ)
  ου ενός μ"
  ιόνον κατάΐ
  αί συνηΰΙζΕΐί'
  4 έξέρχεταιΙ
  ήν Τετώρτηνί
  ς είναι έλή
  ι ■·>·«
  •362
  . ·■'
  * * *δ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπαιδεία
  Οί "Αθλιοι.
  νά
  Δι* έκείνους
  πλουτίζουν τάς
  ποΰ θέλουν
  γνώσεις των.
  ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ
  Ο ΚΑΚΟΣ ΠΤΩΧΟΣ
  Α'.
  Ό Μάριος περιζητών καπελλΐνον
  σκέττον.
  Άπό ολα δι' δλους.
  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΓΑΝΤΙΣΜΟΥ
  Β'.
  που ευρέθησαν είς την ανάγκην
  άπαντα κα-
  μάς κρύβει επί τοθ προκειμένου
  ή φύσις, Τί έκπλήξεις μάς έπι-
  φυλάσσει, Διότι τίποτε δέν μά;
  Παρήλθε τό θέρος, παρήλθε καί τό φθινόπωρον, έγγυάται δτι μίαν ημέραν, είς τα
  Επήλθεν ό χειμών. Δέν έπάτησε πλέον είς τό Λου χαλά κιθούμενα, ή φύσις δέν
  ξεμβοθργον ό κ. ΛευκΙσς, ούδ' ή θυγάτηρ αύτοϋ. Ό μηορέΐ νά κυριευθή άπό την μα-
  Μάριος £να μόνον εΐχε πλέον διαλογισμόν νά έπα- νίαν τοβ γιγαντισμοΰ, παράγουσα
  νΐδη τό γλυκύ έκεΐνο καί έράσμιον πρόσωπον. Ή- εις ίιαστάσεις τεραστίας πλάσμα
  ρεύνα πάντοτε, ήρεύνα πανταχόσε1 ουδέν άνεκάλυ τα πού μδς είνε σήμερα γνωστά
  πτεν Ιχνος. Ό Μάριος δέν ήτο πλέον ό ένθουσιώ- υπό μορφήν μικροσκοπικήν. Μή·
  δης νέος δν είδομεν, ό νέος ούτινος ό νοϋς έβριθε πως δέν τό έκαμεν ήδη ή φύσις
  τολμηρών Ιδεών καί σχεδίων ό Μάριος ώμοίαζε είς ωρισμένον στάδιον τής ζωής
  πρός άπολωλότα κύνα' ενέπεσεν είς άκραν μελαγ-(το0 πλανήτου μας; Κατά τάς ά-
  χολΐαν καί κατήφειαν. Άπεστρέφετο τβν εργασίαν,'πακάτας γεωλογικάς εποχάς, είς
  ό περΐπατος τόν έκοπΐαζεν, ή μοναξΐα τοθ ήτον ά·1 την καπνίζουσαν ατμόσφαιραν
  Πού δφείλονται αί ίδΊοτροπίαι ν' άναλάβουν τόν άγώνα εναντίον
  αύται τής ύποφύσεως; Τί μυστικόν , των. Ποίος δέν ήκουσε γιά τα
  Ή κίνησις καί αι άνάγκαι
  τής επαρχίας Σητείας.
  ΣΗΤΕΙΑ Σεπτέμβριος (άνταΐτο-1 εύρυτέρου τοιούτου, διά τής β-
  ΰ μ«ς).— Εξαιρετικήν είκό·| ποίας έ τόπος αϋτός, ώς σύνο-
  ς καί κινήσεως παρουσιάλβν κό ί ΐ
  ρ μς ξρή | ς ς ς, ς
  να ζωής καί κινήσεως παρουσιά·, λβν κοινωνικόν καί οΐκονομι-
  ζει τάς ημέρας αύτάς ή πόλις
  μας. "Ολαι οχεδόν ο! κάτοικοι
  τής Σητείας, είναι άπησχολημέ
  νιαρά. Ή φύσις, ή πρώην γέμουσα φωτός καΐφω-.τής δευτερογενοΰς γεωλογικής τοο έξοντωτικοΰ κυνηγίου πού ε-
  -. ... Γ__Λ Λ.. ..·.! £..(:__.. . 1_____ . * ■ ·~ ι Ι »*» * _ — * * *
  «μαμούθ» τής έποχής έκείνης, ■ νοι μέ την συγκομιδήν τού πλου
  ποΰ μέ την μάζαν των άνέτρεπαν οίβυ προϊόντος τής περιφερείας
  σαν τανκς, τα τεραστία δενδρα
  πού άπαντοθσαν έμπόδια είς τόν
  δρόμον των;
  Διατί ή φύσις έγκατέλειψε τάς
  γιγαντιαΕας έκείνας μορφάς είς
  την δημιουργίαν των δντων; Δια
  τί επέρασε—γιά τό έργαστήριον
  τής φύσεως—ή μόδα των μεγαθη
  ρίων; Ιδού Ινα έρώτημα είς τό
  Οποίον δέν είνε εδκολον νά δοθή
  απάντησις Ή φάλαινα καί ό έλέ-
  φας—οί δύο κολοσσοΐ τής έπο-
  χής μας—ίλοένα έκλείπουν ώς έκ
  νών καί συμβουλών καί διδαγμάτων καί όριζόν-;
  των, σήμερον ενώπιον τού ύπήρχε κενή Τώ εφαίνε¬
  το 8τι τα πάντα έξέλιπον.
  Έσκέπαετο μέν πάντοτε, διότι δέν ηδύνατο άλ-
  περιόδου, πού συνεχεΐς κχταιγϊ- ω; τελευταία διεξήγετο εναντίον
  δες λύγιζαν δένδρα Οψους τριάν
  τα μέτρων δπό βροχήν χλιαροΰ
  νεροΰ, ή φύσις είχε τάσιν πρός
  λως, άλλ' ούδεμΐα σκέψις τώ εύηρέσκει. Είς πάν τό κολοσσιαΐον. Ήταν ή έποχή
  8,τι ό νοθς τώ προέιεινεν, άπεκρΐνετο'—Τί δφελος! των πειραματισμών τής φύσεως:
  "Ηλεγχεν εαυτόν αδιακόπως. Διατί νά την άκο-.Τά σπονδυλωτά μέ τα τρία μάτια,
  λουθήσω, άφοθ καί μόνον βλέπων αυτήν ήμην εύ τα έρπετά πού είχαν πτέρυγας,
  δαιμονέστατος! Μ' έβλεπε δέ καΐ έκεΐνη· δέν ήρκει,οί θαλάσσιοι δφεις, δλαι αύται
  τουτο, δέν ήτον ούτό άπειρον! Τί πλέον ήθελα;
  Μετά τουτο είνε άλλο τι; Ουδέν άλλο. Άκραν
  I-
  καμα άνοησΐαν. Έγώ έσφαλα κλπ. κλπ. Ό Κουρ
  αί περίεργοι μορφαΐ έδοκιμάσθη
  σαν άπό την φύσιν καί μέ τα με
  γαθήρια έκείνης τής έποχής—
  φειράκος είς 8ν ουδέν μέν είχεν έκμυστηρευθή, έ- βροντοσαύρους, δεινοσαύρους κτλ.
  πειδή τοιαύτης ήτο φύσεως, άλλ' δστις έμάντευεν —των οποίων ανεκαλύφθησαν ά
  ολίγον τα πάντα, έπειδή καί ούτος ήτο φύσεως πολιθώματα.
  Τα γιγάντια αύτά πλάσματα,
  τα όποΐα ήταν δύσκολον νά ζή
  σουν, άντικατέστησαν γιγάντια
  τοιαύτης, πρώτον ήρξατο νά τόν συγχαΐρη ώς έρω-
  τευθέντα τέλος πάντων άλλ' έπειτα, δταν τόν εΐ-
  δε περιπεσόντα είς την μελαγχολΐαν εκείνην, τοθ
  εΐπε μίαν των ημερών—Βλέπω δτι κατώρθωσες έπίσης πλάσματα, άλλά πάντως
  παντάπασι νά άποκτηνωθής" έλα άπόψε μαζί μου
  είς ίνα χορόν άπό τούς δημοσίους έκείνους πού 2ρ-
  χονται πολλαί έταΐραι, ϊσως Ιατρευθής.
  Μίαν των ημερών, τόν κατέπεισαν οί φΐλοι τού,
  δ Κουρφειράκος, ό Άετός καί ό Μέγαροςνά συμπο-
  ρευθή μετ" ούτών είς χορόν τίνα έξοχικόν. "Ηλπι-
  σεν-δτι έκεΐ ΐοως θά εύρισκε κ' εκείνην ήν άνεζήτει.
  "Ονειρον! Παρήτησεν έκεΐ τούς φίλους τού, καί ε¬
  πέστρεψε μόνος, κατάπικρος, κατάκοπος.
  Άπεμονώθη έκτοτε Ιτι μάλλον, βόσκων έν τί) λύ
  τί" τού, περιφερόμενος έντός τοθ δωματίου τού, ώς
  λύκος, έντός τοθ κλωβοθ τού, καί άναζητών παν-
  ταχοΟ την άποΰσαν. Ό έ"ρως άληθώς τόν άπεκτή-
  νωσε.
  (συνεχίζεται)
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
  'Κκτίθενται είς άρχικήν χαϊ α'. επαναληπτικήν δημοπρασίαν ένεργη-
  θησομένην την 26ην Σεπτέμβριον ι. ε. ημέραν Δευτέραν καϊ ώραν
  11—12 είς τό ΰπ(μα τής '£θνικής Τραπέζης ή έκποίησις των κά¬
  τωθι κτημάτωνι
  Άριθμός ΕΙδος θέσις
  Κτήματος Κτήματος
  Κιζΐλ Τάμηια
  πειό συμμαζωμένα. Αύτά τα έ-
  πρόφθασαν οί πρώτοι άνθρωποι,
  των. Καί μαζί μέ τα δύο αύτά
  ζψα, θά έξέλειπαν τα μίνα κολοσ-
  σιαϊα πλάσματα τής έποχής μας.
  Ηρέπει, άπό αύτό, νά σπεύσωμεν
  νά συναγάγωμεν δτι ή φύσις έγκα
  τέλειψε τό «κολοσσιαϊον», καί δτι
  άποκλείονται οί αίφνιδιασμοΐ επί
  τοΰ προκειμένου; Αί νεώτεραι έ
  πιστημονικαί έρευναι, άπό τότε
  πού ανεκαλύφθησαν αί άπόταμοι
  καί βαθεΐαι μεταβολαί πού επι
  φέρουν αληθή αναστάτωσιν είς
  την εμφάνισιν των δντων, άποδει
  κνυουν τό αντίθετον. Οί σημερι
  νοί βιολόγοι δέν παραδέχονται
  πλέον την ιδέαν τής συνεχοΰς έξε
  λίξειος, πού ήταν προσφιλής είς
  τούς σοφούς τοΰ 19ου αιώνος.
  (συνεχίζεται)
  μας. Διότι πλούσιον προϊόν ου-
  ναται νά θεωρηθή ανεπιφυλά¬
  κτως ή Σητειακή σουλτανί να,
  αμβανομένης ΰπ' όψει τής έκλε-
  κτικότητος αυτής άλλά καί
  τής είδ'κής φροντίδος την όττοί-
  αν άφΐέρωσαν είς το προ'ίόν τού.
  το, οΐ φιλότιμοι Σητειακοί, ορ·
  γανώσαντες έξ ίδίων την καλήν
  επεξεργασίαν καί την ίκανοποι-
  πτικήν εμπορίαν τού. (Είς 1.
  500 000 οκάδας ύπολογίζεται ή έ-
  φετίΐνή σταφΐδοπαραγωγή καί
  βΐς 25 000.000 δρ. τό ποσόν τό ο¬
  ποίον θά άποκουίση ή Σητεία
  μονον άπό την σταφίδα της).
  Είς τα άμπέλια, τοϋς όψιγιά-
  δες, εις τό εργοστάσιον καί τάς
  αποθήκας, Σητειακοί, άνδρες καί
  γυναΐκες, χωρίς καμμίαν διάκρι-
  σιν φύλου καΐ ήλικίας, εύρισκον
  ται είς άέναον κίνησιν. "Ανευ
  έξαιρέσεω;, μέ ζήλον καΐ φΐλοπο-
  νίαν άσχολοϋνται μέ τάς τελευ
  ταίας εργασίας τής συγκομιδήν,
  τάς σοβαρωτέρας άπό όλας σχε·
  δόν τάς άλλας. "Αλλως τε τάς
  εργασίας αύτάς δέν έμπνέει α¬
  πλώς τό ατομικόν συμφέρον άλ
  282
  ΟίκΙα
  547
  670
  »
  702
  »
  709
  άποθήκη
  831
  Καχ)μα
  871
  Άποθήκη
  1004
  Οίχία
  1005
  »
  1094
  »
  1095
  Καταο)μα
  11ΟΟ
  Οίκία
  τ.μ.
  1175 30)66 ΚαΓα)μα
  1695 ΟΙκία
  2878 Οικόπεδον
  Άραστά
  ΚιζιΧ Τάμπια
  Χανίων Πόρτα
  Μικρό Τσαρσάκι
  Κάτω Γενή Τζαμι
  Τοικοϋρ Τοεομέ
  » »
  Σερτουνέ
  Άνω Γεν·1 Τζαμι
  Άραστα
  Φιντίκ Παοά
  Ά κ Τάμπια
  "Εκτασις
  τ. μ.
  49
  46
  26
  65
  60
  12
  21,50
  102.50
  120
  125.50
  15
  63
  9
  56
  541
  α προσφορα
  30.000
  30.000
  52.500
  60.000
  60.000
  45.000
  37.500
  45.000
  52.500
  120000
  37.500
  37.500
  21.000
  80.000
  238.683
  Τον κάτωθι κτήματος ή Δημοπρασία ϊοεται α' έπαναληπτική. ι
  815 Οικόπεδον ΚιζΙί Τάμπια » 72.50 14752.50^
  'Κνυπόθηκον δια δρ. 3876π. 9 ο)ο άπό 15—1—21 Ι
  Αί αναλυτικοί δ'ροι είναι κατατεθειμένοι εις τό Ύπ)μα τής 'Ε-'
  θνικής Τραπέζης έ"νθα δύνανται προοερχόμενοι οί ενδιαφερόμενοι νά'
  λαμβάνωσι γνώοιν.
  (Έκ τον Γραφείον)
  Πσράρτημα έρνοστααίου
  Βαπτιστικών — Στεφάνων
  ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Μοϊρες
  Κ-ΆΤΑΟΕΧεΐΧ
  ΕΚΤΕΛΕΖΙ3:
  ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΝ ΕΡΓΑΉΑΧ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΑΠΟΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΗΩ
  ©ϋΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ
  ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  χον, άναδεικνυΕται πάντοτί καΐ
  άναπτύσσεται. Ή Ιδιαιτέρα εύ-
  φορία τής Σητειακής γής βυμπλη
  ρώνεται ούτω καΐ ά πό την ι¬
  διαιτέραν άποδοτικότητα των
  κατοίκων της, οί όποΐοι έκτός
  των άλλων προσόντων τού πβ·
  λιτισμένου άνθρώπου, συγκεν-
  τρώνουν καΐ έκεΐνο τής έπιμελη·
  μένη; καί έπιμόνου όσον καΐ
  συνβιδητής φιλεογατικότητος.
  Έν τω μεταξύ έν Σητεία καΐ
  έν συνδυασμώ μέ τα σχόλια γυ·
  ρω ά πό την συγκομιδήν, άνα
  κινβϊται ή άνάγκη τής ταχυτέ-
  ρας αποπερατώσεως τής όδβδ
  Σητείας. Την ανάγκην ταύτην
  εχουν άναγνωρίσει άπό πολλοΰ
  τό Κράτος καΐ ειδικώτερον έ ύ
  πουργός Γενικός Διοικητής κ.
  Σφακιανάκης. Πάντως ή άνα
  κίνησις αυτή δέν βλάπτει έφ' ό¬
  σον άπευθυνομένη είς τάς καλάς
  κρατικάς διαθεσεις, τονώνει τόν
  ζήλον των αρμοδίων ϋππρεαιών
  διά νά δίδωνται θε τι καΐ ελπίδας
  ώς πρός την αποπεράτωσιν της.
  Έξ αυτής έξαρτώνται τα ζωτι-
  κώτερα συμφέροντα τοδ τοπου
  ανευ των οποίων δέν δύναται
  νά νοηθή συγχρονισμένη οΐκονο-
  μική ζωή καΐ ώς έκ τούτου οί Ση-
  τειακοΐ δέν παύουν νά έλπίζουν
  είς την όσον τό δυνατόν ταχυ
  λά καί κυρίως, ή άμιλλα τού τέραν όλοκλήρωσιν τού έργου.
  —Αί άγροζημίαι είς τούς
  γειτονικούς νομούς.
  Τό Άγρονομείον Σπήλι ωρι
  σεν ώς εξής τάς δικασίμους έν τα
  περιφερεία τού καΐ κατά τόν μή
  να Σεπτέμβριον:
  Είς "Αρδακτον <τήν 7 Σεπτίμ βρίου ημέραν Τετάρτην, είς Ά κούμια την 9 Σ)ρίου ημέραν Πά ρασκευήν, είς Μέλαμπες την 10 Σ)βρίου ημέραν Σάββατον, είς Σπήλι την 13 Σ)βριου ημέραν Τρίτην, Νιξορούματος την 15 Σ)βρίου ημέραν Πέμπτην, εΙς'Αν κουσελιανά την 16 Σ)βρίου ήμέ ραν Παρασκευήν. Είς Πλαχιά την 17 Σ)βρίου ημέραν Σάββατον. Άριθμός 11385 ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ πλειστηριασμοϋ άκινήτων Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλεί ου Κωνσταντίνος Άντωνίου Ζαχα ριάδης έν Ηρακλείω έδρεύων καί κατοικών δηλοποιώ ότι, εκτίθημι είς δημόσιον αναγκαστικόν πλει στηριασμόν τα έπόμενα άκίνητα τοΰ καταδιωκομένου όφειλέτου Εμμανουήλ Γεωργίου Παπανδρου λιδάκη γεωργοθ κατοίκου Σταυ ρακίων Μαλεβυζίου κείμενα έν ταίς κτηματικαΐς περιφερείας των χωρίων Φοινικιάς τοΰ ΕΕρηνοδι κείου Ηρακλείου καί Σταυρακί ών τοΰ τέως Είρηνοδικείου Ά. γίου Μύρωνος Μαλεβυζίου καί Ι Είς τόν νομόν Λασηθίου συνε ήδη Ηρακλείου Α'.) έν τί κτη' *'■>"»* °»Υ»«βμι?ή, τού χαρου
  ' ' ~ , ' - * , ' πίου. Η παραγωγη ύπολογίζεται
  ματικη περιφερεία τοΰ χωρίου ι δτι θα ανέλθο *&ηί) ι2-ιϊ.000.
  Φοινικιάς 1) είς θέσιν «Γέρω 000 οκάδες.
  Λάκκος» άμπελον εϊδους σουλ Ι —Έξ άλλου είς Σητείαν προ
  τανίνας εκτάσεως πέντε στρερμά ?λέπ",Κι δτ! ,8* «ληρωθοΰν έξ
  , , , Γ „'Τ ολοκλήρου αι δεξαμεναί τοΰ Συ
  των μετα συνεχομένου άγροθ έκ, νεταιρ,κβυ οίνοπβιείου, τού έπβί
  τάσεως δυο στρεμμάτων μέ τριάβ« ή λειτουργία άπββαίνβι έχ
  κοντα ελαιόδενδρα καί τριάκοντα
  δεσπολέας καί αλλα όπωροφόρα
  δένδρα, συνορεύοντος τοθ δλου
  —Ή παραγωγη τβδ
  πίου.
  χαρου-
  ρ ρ
  κτήμασι ανατολικώς καί νοτίως
  Αθήνας ΦραγκιοΟ Μεραμβελλιω
  τάκη τό γένος Μαραγκάκη, δυ
  τικώς Ιωάννου Μαθιουδάκη καί
  Γεωργίου Άμαργιανιτάκη καί 6ο
  ρείως Γεωργίου Μ. Ξενάκη, 2)
  είς θέσιν «Βίγλα ή Παποθρα»
  άμπελος εϊδους τακτά εκτάσεως
  δύο στρεμμάτων μετά συνεχομέ
  νού άγροθ εκτάσεως τριών* στρεμ
  μάτων συνορεύοντος τοΰ ϊλου
  κτήμασιν ανατολικώς Γεωργίου
  Σκαρπαθιωτάκη
  λάου Γιανναδάκη,
  νοτίως Νικο
  δυτικώς Αίκα
  , τερίνης ,Α. Γαλενιανού, βορείως
  Χρυσής Εμμανουήλ Βογιατζή τό
  γένος Μαραγκάκη, Β') έν τ^ πε
  ριφερία τοθ χωρίου Σταυράκια,3)
  Ειδοποιούμεν την αξιότιμον πελατείαν μας
  ότι έπλουτίααμεν τό έν Μβΐρες ύποκατάβτημά
  μας μέ βλα τα εΐδη προικών ήτοι:
  Κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬
  τες, μαξιλάρια κ. λ. π.
  Έπίσης μέ μεγάλην συλλογήν γυναικείον
  καί παιδιχών φορεμάτων.
  ■■■■■■■ι
  ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  ΧΑΤΖΗ
  ΤΟ
  (Κοχχίνη'ΧάνΟ
  Παρέχει την ευκαιρίαν μιάς τελείας ψυχαγωγίας. Πο-
  Τά έχλΐχτά, μπύρα, μεζίδες. Καθαριότης χαί περιποίησις
  αχρα.
  Έκτός τούτου παρέχει χαΐ την ευκαιρίαν θαλασβίου
  λουτρου είς την χαβαρΜτάτην παραλίαν τού βπου καΐ Ι-
  χβνν κατασκευασθή είδικές χαλυβες. Παρέχει καΐ ύδωρ
  ύνιιινβτοιτον έχ τού έκεί πλησίον πηγαδιβδ.
  Λ*"
  ΜΑΡΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
  Τό ξενοδοχείον τής άνέσεως καί τής ευχαρίστου διαμονής, ποθ
  προτιμοϋν δλοι οί Κρήτες λουόμενοι, οί μεταβαίνοντος είς Λουτράκι
  διά λουτροθεραπείαν.
  τάκτως Ίκανοποιητική.
  είς θέσιν «Μουρί» άμπελον σουλ
  τανίνα εκτάσεως τριών καί ήμί
  σεως στρεμμάτων μετά συνΐχο
  μένου δυτικώς άί-(ροΟ εκτάσεως
  ενός στρέμματος μέ 56ο έλαιόδεν
  δρα συνορεύοντος τοΰ δλου κτή
  μασι ανατολικώς Δεσποίνης Άνω
  γειανάκη τό γένος Γ. Παπανδρου
  λιδάκη, νατίως Αικατερίνης Άντ.
  Γαλενιανού τό γένος Παπανδρου
  λιδάκη δυτικώς καί βορείως Άλε
  ξάνδρου Ευστρ. Παπαδάκη, κ αί
  4) είς θέσιν «Ρούσα» άμπελος
  σουλτανίνα εκτάσεως ημίσεως
  στρέμματος συνορεύουσα κτήμασι
  ανατολικώς Ελένης χήρας Καπε
  τανάκη τό γένος Ν. Μαραγκάκη
  νοτίως Άνδρέου Καλοκαιρινό!),
  δυτικώς Κωνσταντίνου Βενετζάκη
  καί βορείως Δημητρίου Άνωγει
  ανάκη, τή Ιπισπεΰσει τής ένυπο
  θήκου δανειστρίας Έθνικής Κτη
  ματικής Τραπέζης τής Ελλάδος
  πρός άπόληψ ν των ένυποθήκων
  άπαιτήαεών της έκ Αιρών Στερ
  λινών Αγγλίας εβδομήκοντα ϊ·
  πτά σελλινίων δέκα τριών καΐ
  πεννών δύο (£77—13—2) είς
  συνάλλαγμα δψεως επί Λονδίνου
  καί τέλος τα έξοδα εκτελέσεως
  καί δι' (2ς άπαιτήσεις έπιτάγη
  ό είρημένος όφειλέτης Έμμανου
  ηλ Γεωργίαν Παπανδρουλιδάκης
  διά τής 5πό χρονολογίαν 12 Ά
  πριλίου 1937 τής είρημένης Τρα¬
  πέζης ώς δείκνυται έκ τοθ δπ'
  αριθμόν 15563 τής 21 Απριλίου
  1937 έπιδοτηρίου τοΰ δικαστι-
  κοθ κλητήρος τής περιφερείας
  τοθ Πρωτοδικείου Ηρακλείου
  "Εμμανουήλ Άρκουλάκη στηριζο¬
  μένου είς τα ΰπ' άριθμους 3630
  τής 25 Ιουλίου 1929 καΐ 3646
  τής τριακοστής Ιουλίου 1929 δα
  νεισΐικά συμβόλαια τοθ Συμβολαι-
  ογράφου Ηρακλείου Εύστρατίου
  Γαρεφαλάκη.
  Ό πλειστηριασμός γενησεται
  την ίίκοστήν πέμπτην Σεπτεμβρί-
  ου ίνεστώτος έτ,ους ημέραν Κυ,ρια
  κήν ενώπιον μου ή τοΰ νομίμου
  άναπληρωτοθ μου καί έν τω έν
  ταθθα καί παρά την οδόν Χάνδα
  κος 6π' αριθμόν 71 Συμβολαιο·
  γραφείφ μου κτήμασι κληρονό-
  μων Άντωνίου Ζαχαριάδου ένθα
  καί δτε καλοθνται οί βουλόμενοι
  νά πλειοδοτήσωσι.
  Έν Ηρακλείω τή 16 Αύγουστον
  1938
  Ό Συμβολαιογράφος'Ηρακλείοιι
  (Τ, «.) Κ. Α. Ζαχ«οι«6ηβ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Πέμπτης
  8 Σεπτεμβρίου 1938
  < ϊ Μ ί ι ι, ι 120 Ώρα Ο ΑΔΟΛ. ΧΙΤΛΕΡ ΑΠΕΦΥΓΕ ΝΑ ΟΙΞΗ ΤΟ ΤΣΕΧΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΥΡΕΜΒΕΡΓΗΗ ΕΞΗΡΕ ΤΑ! ΠΡΟΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΛΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Είς τόν εκφωνηθέν¬ τα χθές είς τό έθνικοσοσιαλιστικόν συν¬ έδριον τής Νυρεμβέργης έναρκτήριον λόγον τού, ό Χίτλερ άπέφυγε νά δια¬ τυπώση κρίσεις διά τό ταεχοσλοβακικόν πρόβλημα. Κατά τα σχετικά τηλεγραφήματα, ό Χίτλερ ωμίλησεν απλώς διά τάς πνευ¬ ματικάς προόδους τής Γερμανίας. Τό Συνέδριον της Νυρεμβέργης. Στασιμότης είς τό Τσεχοσλοβακικόν. 30 Πρωίνή )Ρ[|__ — Δ>»ι/ε>^ ^~" ^ ■ει^ι|'ιι^_ε»1 ΐι^*ν^ιιιεΜ^*'ε»^Ήι Γι ,,,^,τ—— ι._#"' ^ε>^ "εί
  ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΔΙΑ ΓΕΝΕΥΗΝ
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ!
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Αυριον (σήμερον)
  την εσπέραν, αναχωρεί διά την Γενεύ¬
  ην ό μόνιμος ύφυπουργός των Εξωτε¬
  ρικών κ. Μαυρουδής. Τόν κ. Μαυρου¬
  δή ν συνοδεύει καί ό διευθυντάς τού ί
  δεαιτέρου γραφείου τού κ.Πρωθυπουρ-
  γού είς τό υπουργείον Εξωτερικών,
  κ. Άνδρουλής.
  Ό κ. ύφυπουργός των Εξωτερικών
  θέλει ήγηθή τής έλ>ηνικής αποστολάςή
  όποία θά αντιπροσωπεύση την Έλλάοα
  είς την προσέχη γενικήν συνέλευσιν τής
  Κοινωνίας των Εθνών. Είς την απο¬
  στολήν ταύτην συμμετέχουν ώς γνωστόν
  οίκ. κ. Νικ. Πολίτης πρεσβευτάς ένΠα
  ρισίοις καί Πολυχρονιάδης μόνιμος άν
  τιπρόσωπος τής Ελλάδος παρά τή
  Κ.Τ.Ε.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Σεπτεμβρί
  ου (τηλεγραφικώς).— Ό άρ-
  χηγός των Σουδιτών κ. Χεν
  λάΐν έφθασε χθές τάς άπογευ
  ματινάς ώρας εί; Νυρεμβέρ-
  γήν προερχομένας κατ' ευ¬
  θείαν έκ Πράγας.
  Ό κ. Χενλάϊν συνοδεύε-
  ται υπό έπιτροπης έξ έπιφα-
  νων μελων τοΰ κόμματός
  τού. Ό άρχηγός των Σουδι
  των καί οί συνοδοί τού θά
  γίνουν ασφαλώς πολύ συντό
  μως δεκταί υπό τοΰ καγκελ-
  λαρίου Χίτλερ.
  —Χθές ά νέ γνωσθή τό δι-
  άγγελμα τοΰ Χίτλερ είς τό
  συνέδριον τής Νυρεμβέργης.
  Τό διάγγελμα ώς εΐχε προ
  βλεφθή είχε γενικόν χαρα-
  κτήρα.
  ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ
  —Βεβαιούται δτι ή κυβέρ¬
  νησις τής Πράγας κατήρτι¬
  σε νέον σχέδιον περιλαμβά
  νον9άρθρα. Ή απάντησις
  των Σουδιτών είς τό σχέδιον
  τουτο, έπιδοθέν ήδη είς αύ·
  τούς, θά σταλή είς την κυ¬
  βέρνησιν τής Πράγας πρό
  τοΰ προσεχούς Σαββάτου.
  "Αν τό σχέδιον γίνη άπο
  δεκτόν θά υποβληθή ευθύς
  είς την τσεχικήν βουλήν
  πρός έγκρισιν καί ίνα τεθή
  είς εφαρμογήν όσον τό δυ¬
  νατόν τάχιστα.
  —Δύο έκ των σημαντικω-
  τέρων συνεργατών τοΰ κ.
  Ράνσιμαν συνειργάσθησαν
  χθές επί μακρόν μετά τοΰ
  πρωθυπουργοΰ κ. Χοτζα.
  —Ό ύπουργός των Εξω¬
  τερικών κ. Μποννέ εδέχθη
  χθές είς ακρόασιν τούς πρε¬
  σβευτάς Αγγλίας, Σοβιέτ,
  Τσεχοσλοβακίαςκαί'Ελλάδος.
  —Ή γαλλική κυβέρνησις
  εκάλεσεν ολους αχεδόν τούς!
  έν Εύρώπη πρεσβευτάς αύ-'
  Ι της είς Παρισίους, λόγω τής
  Ι καταστάσεως καί ίνα λάβουν
  όδηγίας άπό τόν υπουργόν
  των Εξωτερικών.
  — Αγγέλλεται έκ Λονδί-
  νου ότι ό λόρδος Χάλΐφαξ
  συνειργάσθη χθές καθ' όλην
  την ημέραν μετά των ανω¬
  τέρων ύπαλλήλων τοΰ Φό-
  ρεΐν Όφφις επί τής διεθνοΰς
  καταστάσεως.
  *ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΝ
  ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΧΙΑΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ~7 Σεπτεμβρί
  ου (τηλεγραφικώς).—Τό κίνη
  μα τής Χιλής άποκαλύπτεται
  ότι εΐχε καθαρώς κομμουνι¬
  στικήν χαρακτηρα. Ώς γν&>
  στόν τό κίνημα κατεστάλη
  τελείως. Σχετικώς άναφέρε
  τ«ι ότι αύτός ούτος ό πρόεδρος
  τής Δημοκρατίας ανέλαβε
  τάς στρατιωτικάς έπιχειρή-
  σεις νικήσας μετά τινάς συμ
  πλοκάς τούς κινηματίας.
  Ή πορεία των καλλιεργειών
  κατά τόν λήξαντα μηνα Αυγουστον.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΑΒΑΗΤΑΙ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). —Οί "Ελληνες άθλη·
  ταί οΐτινες θά μετάσχουν είς τούς Βαλ-
  κανικούς αγώνας τού Βελιγραδίου ανε¬
  χώρησαν σήμερον διά την γιουγκοσλαυ-
  ϊκήν πρωτεύουσαν.
  Οί άγώνες τού Βελιγραδίου άρχί-
  ζουν την προσέχη Κυριακήν.
  ΗΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΑΠΩ Ι" ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΥ ΣΤΑΟΜΟΥ ΑΟΗΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).—-Τό συμβούλιον τής
  υπηρεσίας των ραδιοφωνικών έχπομπών
  κατά την χθεσινήν αυτού συνεδρίασιν α¬
  πεφάσισεν όπως άπό 1ης Όκτωβρίου
  έ. έ. ή λειτουργία τού σταθμού άρχεται
  άπό τής β.3Ο'μ.μ. καί λήγη την 12.
  3Ο' μετά μεσονύκτιον. Έπίσης άπό
  1ης Όκτωβρίου θά αρχίση ή έκδοσις
  περιοδικού τού ραδιοφωνικοΰ σταθμού.
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟ- ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Επανήλθε σήμε¬
  ρον έκ τοΰ άνά την Θεσσαλονίκην καί
  Χαλκιδικήν ταξιοίου τού ό ύπουργός
  τής Δικαιοσύνης κ. Ταμπακόπουλος
  Ή Γεωργική Ύπηρεσΐα Ή
  ρακλείου υπέβαλε πρός τό
  υπουργείον τής Γεωργίας έκ¬
  θεσιν πρρί τής πορείας των
  καλλΐϊργειών έν τώ νομώ Ή
  ρακλείου κατά τόν μήνα Αυ
  γουστον.
  Έν τή εκθέσει άναφέρεται
  δτι ή πσραγωγή των μέν σιτη
  ρών εφέτος ήτο Τση μέ την πε
  ρυσινήν ήτοι 20—22 έκατομμΰ
  ρια όκ. των δέ ψυχανθών γε
  νικώς ανωτέρα τής περυσινής
  κατά 20 ο)ο. Τα σιτηρά κατά
  σειράν επιτυχίας κατατάσσον
  ται ώς εξής: Βρώμη. κριθή, σμι
  γός, σΐτος.
  Ώς κρός τόν καλλιεργη
  θέντα καπνόν άνσφίρεται δτι τάς έπισυμβάσας έκ των δια
  ή προβλεπομένη κατά στρέμ φόρων άσθενειών ζημίας είς
  μα πσραγωγή αύτοΰ θά άνέλ τάς άμπέλους ή άμπελουργι
  θ{) είς 30—35 όκ. έναντι 50 κή μας πσραγωγή προβλέπε
  πέρυσιν. Ή όλική παραγωγήΐτσι δτι θά πλησιάσΓ) τάς 13—
  ύπολονίίεται ε^ 120.000—Μ4νιλ. τΛνινοιΐΛ πή
  ύπολογίζεται
  130 000 όκ.
  είς 120.000—* 14 χιλ. τόννους σουλτανίνας
  ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΣΟΥΔΙΤΩΗ
  Η ΠΡΑΓΑ ΔΙΕ Τ Υ Π Ο ΣΕΚ
  ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
  8Α ΑΥΒΗ ΟΜΑΛΟΣ ΤΟ ΤΣΕΧΙΚΟΝ:
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν.
  ταποκριτοΰ μας).— Νυκτερινά τηλ,,
  γραφήματα έκ Πράγας άναφέρουν δτι
  είς τό καταρτισθέν νέον σχέδιον επί τ».
  ρυθμίσεως τοΰ τσεχικοΰ ζητήματος, ί
  κυβέρνησις τής Πράγας διατυπώνει επί
  φυλάξεις έναντι των άξιώσεων των _ου·
  διτών.
  Πάντως οί διπλωματικοί κύκλοι το.
  νίζουν ότι κατά τάς υφισταμένας ένδ*(.
  ^εις τό τσεχικόν ζήτημα εισήλθεν είς
  οδόν είρηνικής διευθετήσεως.
  Ο ΠΟΑΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
  ΤΟΥ ΚΑΓΚΕΑΛΑΡΙΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΟΑ ΕΚΦΟΝΗ8Η ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).—Ώς ειχε προαγγεΧ
  θή, ό πολιτικάς λόγος τοΰ καγκελλα·
  γική Υπηρεσία άναφέρει δτι Ι ών σταφυλών έναντι 4—5 πέ
  έναντι των παραχθεισών πέ : ρυσι καί 10—12 χιλ. τόννους
  ρυσιν 16 καί πλέον έκατομμΰ
  ρίων ό*, ελαίου ή έφετεινή
  ύπολογίζεται είς
  τόννους ήτοι τό
  .-, Α..>. ..^.νν^Ν, νυνηιυ,ι,αι, νΐ|, ν» 7ϊ«Λί.τ.ι.Λ«ς «νογος τού χαγ>
  τάς 3—4 χιλ. τόννους ταχτά, [ρίου Χίτλερ είς τό συνέδριον τής
  τάς 6 7 χιλ.τόννουςέπιτοαπε^ί ί οευιβέον*^ θά εκω<..«».ί»* **- —~ _____ . Λ.....-----------, -λ--.. Διά την έλαιοκομίαν ήΓεωρ.τάς 6 7 χιλ.τόννουςέπιτραπεζί κή "Υπησί άφέ δ λώ έ παραγωγή 5—6 χιλ. 1)4 τής περυσινής. Ή Γεωργική υπηρεσία άνα φέρει περαιτέρω δτι πσρά οίνου έναντι 6—8 πέρυσι. Ή ανάπτυξις των καρπών των όπωροφόρων καί έσπερι δοειδών υπήρξεν εφέτος με τρία, αντιθέτως ή κατάστασις των κηπουρικών καί τής κτη νοτροφίας είνε αρίστη. ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΛΑΧΕ-ΙΟΥ ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝΤΕΣ ΧΘΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ένταθ θα ΙΙρακτορείου τοΰ Έθν. Αα, χείου των διαδοχικών κληρώσεΙ ών κατά την χθεσινήν τρίτην ή μέραν τής ε' κληρώσεως έκέρδι σαν ο£ κάτωθι άριθμοί τα Ιναντ εκάστου σημειούμενα ποσά: 74 932 δρχ. 4ΟΟΟ, 53661 καί 36 053 άνά δραχ. 3ΟΟΟ, 8589," 31 408, 40218, 46139, 53051 76889 άνά δρ. 2,000. Οί κληρωθέντες άριθμοί είς τ αΐτιον τής Β'.ήμέρας είνε οί εξής 1063, 3608, 3653, 3660 3681, 3697, 8204, 8227, 8241 8281, 8550, 8597, 12402, 12 425, 12430, 20562, 20577, 20 595, 21723, 25682, 25675, 27 231, 30957, 31414, 31442, 31 478. 36048, 40279, 40285, 42 602, 42608, 42659, 42677, 45 433, 45484, 46138, 46810, 46. 821, 46873, 53042, 53607, 53 677, 54977, 55211, 55230, 55 271, 55276, 57474, 57491, 57 492, 58913, 58936, 58982,58 991, 6Ο9Ο1, 66051, 66069, 66. 090, 66095, 68299, 74922, 74. 942, 74998, 76872, 77907, 77. 981, 78435, 78458, 78496. ΕΠΙΔΙΔΙ1ΝΤΑΙ ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ 1ΚΝ ΛΥΣΙΝ Ιίϊ ΣΟΪΔΙΪΙΙΟΥ 7 _5πτιμ€ρίου (ιοΰ άν τατιοκρηοΰ μος). — Ί ηλεγραφούν έκ Ιΐράγας ότι ογ.μερον έτηδίδεται είς τήν αντιπροσωπείαν των Σουδιτών ιό νέον οχέδιον τί,ς Βράκας, τό τιεριλομβά- νον τας τελευταίας «ιροτάσεις τής τβε- χι*ής κυβερνήσεως διά την ρύθμισιν τού β ου διτικού προβλήματος. - ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ ΟΙ κ. κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΓΥ1ΑΡΧ0Σ Καθ" α πληροφορούμεθα σήμερον άναχωροΰν είς Χά- νία ό Νομόρχης Ηρακλείου κ. Ά. Μόρκελλος καί ό Δή- μαρχος κ. Μ. Γεωργιάδης. 'Η μετάβασις είς Χανιά των κ. κ. Νομάρχου καί Δημάρχου σχε τ(ζε:αι μέ την έν συνεργα¬ σιαι τοθ κ. Γεν. Διοικητοϋ καί αυτών επίλυσιν διαφόρων τοπικών ζητημάτων. ΟΙ ΜΕΣΙΤΑΙ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ Παρεκλήθημεν άπό τό Έμ πορικόν Έπιμελητήριον νά δημοσιεύσωμεν δτι οί μεσΐται εγχωρίων ττροϊόντων όφείλουν νά καταθέσωσιν έντός τής ε¬ βδομάδος τό αργότερον 1000 δραχμον εγγύησιν είς τό τα¬ μείον Παρακαταθηκών καί Δα νείων, άλλως θά τοίς άνα κληθή ή σχετική αδεία. 0ΙΚ0Ν0ΙΜΗ ΖΩΗ 'Αγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς τοΰ ΈμτΐορικοΟ καί Βιομηχανικοΰ Έταμελητηρίου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων ττροϊόντων είχον χθές ώς ακολούθως: Σταφίδες: Σουλτάν, έξαιρετ. Σουλτανίναι α Καραμπ. Ελεμέδες Κοινοί Ταχτάδες β'. Υ'· δ'. α'. β'. α'. β'. γ' Σταφίδες μαύραι " Ελαια 3-5ο ΓΙυρηνέλαια Έλαιοπυρήναι Σάπωνες: Λευκοί α' β' Πυρηνελαίου ^ δρ. β Μουργελαίου α' ' » θΐνοι: Αρχανών Μαλεβυζίου Δίκταμος ήμ. Σΐτος Κριθή Βρώμη Βίκος Μέταζα Κουκούλια β' 19. 1750.- 17.— 15.- 16. 14- 10.- 11.-50 10.-50 9.—50 9.- 8.- 7.50- 25.70 17.- 1.20 17.50 16.50 15. - 14.- 15.- 14.— 45.- 6.— 80.- 8.— 5.50 530 5.- 550.- 130.- ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΝ Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ Προχθές την πρωΐανείς τό χωρίον Κεφαλάς Άποκορώνου συνελήφθη ύτιό τοθ ϋπομοι- ράρχου τής ύποδιοικήσεως χω ροφυλακής Βάμου κ. Τσιριλά :η ό καταδικασθείς διά την ίταοιαστικήν κίνησιν Χανίων :ίς ίσόβια δεσμά Εμμανουήλ ΓνΊουντάκης τέως γερουσια- στής. Πρός τόν ενεργήσαντα ήν σύλληψιν υπομοίραρχον Στρατιωτικάς Διοικητής Κρή :ης στρατηγός κ. Τσολάκο- 'λου έξέφρασετήνεύαρέσκειάν ;ου. ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΕΞ~ΑΜ£ΛΕΙΑΣ Συνελήφθη είς Σητείαν ό Χρ. «ων. Φαρύίλος έκ Ροΰσσας Έκ κλησιάς, διότι ένέπρησεν έξ άμε- ιείας διαφόρους βασικάς έκτά- κις τής πβριοχής Ροΰοσας Έκ κλησιάς καί Άν* Φωτιας ά ηκού ιοις βϊς ίιαφορονς κατβίκουί :ών χωρίων τβυτων. ι Ο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ; ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ Κατ' άρμοδίαν ανακοίνω¬ σιν απεφασίσθη ό ήλεκτροφω τισμός τοϋ συνοικισμοΟ Πατελ λών. Έξ άλλουάνετέθηάρμοδί ωςήτοπογράφησις των συνοικι σμών Μεσαμπελιές καί Φορτέ τσας προκειμένου ν' άρχίσουν αί εργασίαι διά τόν ήλεκτρο φωτισμόν καί των προαστείων τούτων. ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΙΝ ΖΑΡΟΥ Δι* αποφάσεως τοΰ κ. Ύ πουργοθ των Έσωτερικών έ νεκρίθη ή συναψις τοθ δανεί ου των 2ΟΟ.ΟΟΟ δραχ. υπό τής Κοινότητος Ζσροΰ διά την α¬ ποπεράτωσιν τοθ ύδραγωγεί ου τής κοινότητος. Έπ' εύκαι ρία τής ενάρξεως των έργων θά μεταβοθν σήμερον είς Ζα ρόν όπως παραστώσι κατ' αυτήν ό Διευθυντής τής Νο μσρχίας κ.Συγγελάκης ώςάντι τιρόσωπος τού κ. Νομάρχου καί ό Νομομηχανικός Ήρα κλείου κ. Καυγαλάκης. ρεμβέργης θά εκφωνηθή την προσέχη Δευτέραν 12ην^τρέχοντος. Είς τόν λόγον τούτον ό Χίτλερ θά καθορίση ώς τηλεγραφήται, σαφώς την θέσιν τού έναντι τής διεθνοΰς καταστά¬ σεως. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΗΡΕΜΗΣΕΝ Η ΑΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας). — Τελευταίαι πλη¬ ροφορίαι έκ των εύρωπαϊκών πρωτευ¬ ουσών βεβαιούν ότι ή διεθνής κιτάστκ- σις έμφανίζεται ήδη ηρεμωτέρα. ΟΙ ΙΑιΊΟΝΕΣ ΠΡΟΕΑΑΥΝΟΥΝ ΚΑΤ' ΕΥ1ΕΙΑΝ ΟΡΟΣ ΤΟ Σεπτεμβρίου (τοθ — Τηλεγραφοθν Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΕΙΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ Διά τηλεγρπφήματός τού πρός τάς τελωνειακάς αρχάς, τόν "Εμπορικόν Σύλλογον, την Σταφυλικήν'Επιτροπήν καί τόν Σύνδεσμον Σταφιδεξαγωγέων Ηρακλείου τό υπουργείον τής 'Εθ.Οίκονομίας γνωρίζειδτιδιά προκληθείσης κοινής άποφά σεως των ύπουργών Οικονο¬ μικήν καί Έθνικής Οίκονομί- σς ή εξαγωγή κορινθιακής στα φίδος καί σουλί ΑΘΗΝΑΙ 7 άνταποκριτοΰ μας). — μ. έκ τής 'Άπω Άνατολής ότι οί Ίάπω νες συνεχίζουν την προέλασιν αυτών. Σχετικώς τονίζεται ότι τα ίαπωνικά στρατεύματα προελαύνουν κατ' ευθείαν πρός τό Χανκόου. ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΑΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας).— Οί έν τή έθνιχή Ισπανία ξένοι ανταποκριται τηλεγρ»· φούν ότι ό στρατός τοΰ 4>ράνκο κερδέ-
  ζει συνεχώς έδαφος καί ότι αί τελευταί
  αι μαχαι άποβαίνουν υπέρ αύτοΰ.
  ΑΝΕΥ ΑΙΙΟΤΕΑΕΣΜΑΤΟΙ
  ΗΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ«ΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου.(τοΰ
  ή γ
  φίδος καί
  Οΰγγαρίαν
  ξ
  γή ρή
  σουλτανίνας είς
  θά έπιτρέπεται ε¬
  γρ ρέπεται ε
  φεξής μόνον κατόπιν προηγου
  μένης αδείας, τοθ ύπουργοϋ
  Έθνικής Οίκονομίας.
  ΑΙΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΠΟΝΙΩΝ
  Υπό τοθ ύφυπουργείου Ά-
  γορανομίας εκοινοποιήθη πρός
  εφαρμογήν πρός τάς άρμοδί
  άς αρχάς των έπσρχιών Α
  ύπ1 αριθ. 174 έ. έ άγορανο'
  μική διάταξις δι' ής καθορ(ζε
  ται τό βάρος των έν τοίς έ-
  στιατορίοις προσφερομένας
  μερίδων πεπονίων.
  αν-
  τά έκ Ηα·
  άντίστααις
  ταποκριτοΰ μας). _ κ.»τά.
  ρισίων τηλεγραφήμαχα ή _-„,-„,,
  των κυβερνητικών είς τόν «οταμύν "Ε-
  6ρον μολονότι ίσχυρά,παραμένει μέχρι
  της βτιγμής άνευ άποτελέσματος.
  ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
  ΤΟΥ ΣΟΥΑΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Σεπτεμβρίου (τη-
  λεγρ«φικώς)._·ΐ·πό τού κ. Χ.νλάϊν 2-
  πεφασίσθη γ.νική συγκλησισΓτοΰ χόμ.
  ματος τού δια την 1 βην καί 1 Την τρ.
  Ησυγκλησις θα έχη χον χαρακτήρα τής
  πρωτης γερμανικής συγκεντρώσεως ίΐ
  Τσεχοσλοβακία. «ά συμμ.τάϊχουν «ολ
  λαι χιλιαδες Γερμανών Σουδιτών. Έκ
  των αποφασεων της λέγεται ότι θά έ-
  ξαρτηθήητελικη ρυθμίση
  «Ού προβλήματος.