96252

Αριθμός τεύχους

4959

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

9/9/1938

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  82*5»
  •ΣΤΑ2Β
  >ίου («Λμ·
  υταίαι ύφ
  δν, ηρωην
  ής κιτίκΐ'
  έρα. _
  γρ
  οί '1*«*
  οιν αυτών.
  νκο
  ά τελβν.ϊ'ί
  ιΤθϋ-
  ,νει
  V**
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΜΑΡΟΜΑ1:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξπμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1Ν52ΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΙΕΥΒΥΙΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΝ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «59
  Η ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΙΣ
  ΚΑΙ Κ ΕΑΜΜίΚΗ ΝΕΟΤΗΣ
  Μετ1 ολίγας ημέρας άρχί- βαθμόν ό χλασσικισμός καί
  ζει τό νέον σχολικόν ετος. ] παρημελήθη εντελώς ή πρα-
  Τά έκπαιδευτήρια, ανωτέρα | κτική μόρφωσις. Γυμνάσια
  καί κατωτέρα, θ' άνοίξουν,ίδρύθηααν παντοΰ. Γεωργι-
  τάς πύλας των διά νά δέ Ι καί όμως καί έπαγγελματι-
  χθοϋν την ελληνικήν νεότ»ι καί καί βιοτεχνικαί σχολαί
  τα είς τάς αίθούσας των. Καί ίδρύθησαν έλάχιαται ή καθ©
  θά πρέπει νά μάς άπασχο- λου. Καί έτσι έδημιουργή-
  λήσο καί πάλιν τό έχπαιδευ· (θησαν στρατκχί όλόκληροι
  τικόν πρόβλημα, τό οποίον, τελειοφοίτων γυμνασίων πού
  ειμπορεί μέν νά μή σκέ- εμεναν άνεργοι, διανοηπκοΐ
  πτωνται οί πολλοί, άλλ' εί προλετάριοι, θλιμμένοι θε-
  νε αναμφισβητήτως άπό τα σιθήραι, ύποψηφιοι τρόφιμοι
  μεγαλύτερα κοινωνικά προ¬
  βλήματά διά την χώραν μας.
  Ή έκπαίδευαις είς την Έλ
  λάδα, εΐχε πολλάς περιπε¬
  τείας. Υπήρξε ειμπορεί νά
  είπη κανείς τό θϋμα των πει
  ραμ'ατισμών όλων των κυβερ
  νήαεων, όλων των υπουρ-
  γών καί όλων των καταστά-
  σεων. Δι' αύτό καί δέν ήκο·
  λούθηοε ποτέ επί μακρόν
  τόν ίδιον δρόμον, την Ιδί¬
  αν κατεύθυνσιν. Επί πλέον
  ή έκπαίδευσις επί μακράν
  σειράν έτών, επί δεκαετηρί
  δας ολοκλήρους δέν εγνώρι¬
  σε παρά την περιφρόνησιν
  τοΰ κράτους. Χωρίς πρόγραμ
  μα καί χατευθύνσεις, έμει-
  νε συγχρόνως καί χωρίς στέ-
  γην. Τα σχολεΐα έστεγάζον-
  το όπως—όπως, είς πεπαλαιω
  μέν», ύγρά, άνήλια, στενό-
  χωρα οίκήματα, χωρ)ς θρα-
  νία καί χωρίς όργανα. ν£τσι
  άντί νά δίδουν είς τού; μα¬
  θητάς τα φώτα τής γνώσεως
  τούς έκληροδότουν πολλά¬
  κις τόν ραχιτισμόν, την φυ¬
  ματίωσιν, τάς νόσους διαφό
  ρων έπιδημιών. Μόνον δέ
  χάρις εί; την έργατικότητα
  καί την ιώβειον υπομονήν
  των έκπαιδευτικών λειτουρ-
  γών μας έμάνθαναν καί γράμ
  ματα οί μαθηταί. Δέν πρό
  κείται περί ύπερβολών. Πρό¬
  κειται περί άληθειών, πικρών
  μέν, άλλ' άδιασείστων. Πρό
  κείται περί άληθειών διαπι-
  στουμένων άπό τό άρχιτε
  κτονικόν τμήμα τοΰ υπουρ-
  βρίου (*>· γείου τής Παιδείας πού άνα
  τοϋ δημο3ίου προϋπολογι·
  ομού.
  Την θλιβεράν αυτήν κατά
  στάσιν αντελήφθη ή σημε
  ρινή Κυβέρνησις καί άνέλα
  βε την προσπάθειαν άντι
  μετωπίσεώς της. Πρέπει δέ
  νά ομολογήσωμεν ότι ή
  προσπαθεία αυτή έπιτυγχά
  νει. "Ηδη μάλιστα έχει δώ
  σει τα πρωτα- άποτελέσματά
  της. 'Αλλά τό έκπαιδευτι
  κόν δέν πρέπει ν' άπασχο
  λή την κυβέρνησιν μόνον.
  Πρέπει ν' αποτελέση άντι
  κείμενον τής μερίμνης όλων
  μας. Δήμοι καί κοινότητες
  καί όργανισμοί πρέπει νά
  συνδράμουν τό κράτος είς
  την ανέγερσιν παντοΰ νέων
  συγχρονισμένων, άνέτων, πό
  λιτισμένων, ύγιεινών σχολι
  κων κτιρίων. Διδάσκαλοι
  καί καθηγηταί καί κοινωνία,
  μορφωτικοί σύλλογοι καί φιλ
  εκπαιδευτικαί όργανώσεις
  πρέπει νά έντείνωμεν τάς
  προσπαθείας μας είς την κα
  λυτέραν διαπαιδαγώγησιν
  τής νεόνητος, είς την φρονή
  ματικήν εξύψωσιν της,είς την
  πνευματικήν καί ψυχικήν
  διάπλασιν της.
  Διερχόμεθα εποχήν κρίσε
  ως ήθικής. πνευματικάς, φρο
  νηματικής. Διότι οί πόλεμοι,
  ή επακολουθήσασα οίκονομι
  κή θύελλα,
  των πάντων
  ή άναταραχή
  καί ή άγωνία
  την οποίαν δημιουργοΰν οί
  κίνδυνοι νέου πολεμικοΰ κα
  τακλυσμοϋ, έπέφεραν κλονι
  σμόν καί των παλαιών άξι
  φέρει είς μίαν μελέτην τού ών καί των συνειδήσεων των
  ότι άπό τής συγκροτήβεως'άνθρώπων. Πολύ περισσότε
  τού Έλληνικοϋ κράτους μέ· ρβν δέ έπέδρασαν είς τάς ψυ
  ΧΡ»»δ ΪΜΟ *νπγέρβησ«ν νέων
  χρειάζεται
  άνηγέρθησχν
  μόλις 500 σχολικά κτίρια έ-
  νω άπό τοΰ 1929 μέχρι τοΰ , , , ,
  1935 άνηγέρθησαν περίπβυ μεγ«λυτέρα ακομη προσπα-
  πέντε χ.λιάδες. ,θεια δια να υπερνικησωμεν
  "Ετσι χωρίς καθωρισμένβν 5λα αύτά τα δεινά τής έπο
  μόνιμον πρόγραμμα, προ ΧΠς· Χρειάζεται πρό πάντων
  σηρμοσμένον είς τό σύγχρο- νά καταστήσωμεν ικανήν
  νόν πνεΰμα καί την έλλη-' την νεότητα ν' άντιμετωπί-
  νικήν πρκγματικότητα, καί ζή μέ θάρρος την ζωήν καί
  χωρίς ύγιεινήν, εύρύχωρον, τα προβλήματά της. Αύτό δέ
  καί ανταποκρινομένην εί; θά τό επιτύχωμεν διά τοΰ
  όλους τούς κανόνας καί τάς «χολείου, διά τής καλής όρ
  άπαιτήσεις τήςπαιδαγωγιχής, γανώσεως τής παιδείας. Τό
  στέγην, ή έλληνιχή έκπαί- κράτος ανέλαβε μίαν προσ
  δευσις έταλανίζετο καί εμέ· πάθειαν. "Ας τό συντρέξωμεν
  νέ καθυστερημένη. "Επειτα όλοι μέ όλας μας τάς δυνά
  έκαλλιεργήθη είς απίστευτον μεις.
  ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Άντίθεσιν πρός τόν νο¬
  μόν Ηρακλείου, αποτελεί ό
  νομός Ρεθύμνης· Έδώ ή ή-
  μερότης τοΰ τοπίου μέ τάς
  έκτεταμένας άμπελοφυτείας
  καί τούς άπεράντους κάμ-
  πους. Έκεΐ ή άγρία μεγαλο¬
  πρεπεία τής φύσεως μέ τα
  πανύψηλα βουνά καί τα
  βαθύσκια δάση. Όλίγα είνε
  τα πεδινά— γόνιμα έδάφη
  τοΰ νομοΰ Ρεθύμνης· Κι'
  ίπειτα άπλώνονται τραχεΐαι
  έκτάσεις καί πτυχώνεται ή
  γή καί σχηματίζονται οί γι-
  γαντιαΐοι όρεινοί όγκοι τοΰ
  Ψηλορείτη καί των άλλων
  βουνών καί αί αγριαι χαρά-
  δραι.
  Δι' αύτό καίν παλαιότερα,
  τό κυριώτερον είσόδημα τοΰ
  τόπου αύτοΰ ήσαν τα κτη-
  νοτροφικά προΐόντα καί κα¬
  τά δεύτερον λόγον τό έλαι-
  ον καί τό χαροΰπι. Καί ό-
  μως παρά ταυτα αί πρόοδοι
  των καλλιέργειαν είνε ση¬
  μαντικαί κατά τάτελευταϊα έ
  τη. Οί Ρεθεμνιώται, έργατι-
  κοί, φιλοπρόοδοι, εύφυεΐς, έ
  στράφησαν είς την καλλιέρ¬
  γειαν τής γής των μέ στορ¬
  γήν καί προσήλωσιν. Χιλι¬
  άδας άγρίων έλαιοδένδρων
  καί χαρουποδένδρων, «ύτο-
  φυών, έξημέρωσαν.
  Βουνοπλαγιές άγριες εφύ¬
  τευσαν. Ρεμματιές έκαλλ^έρ-
  γηααν καί μετέβαλαν είς
  περιβόλια εσπεριδοειδών, κυ
  ρίως κίτρων. Καί όπου ύπάρ-
  χει ένας μικρός κάμπος
  τόν εφύτευσαν μέ άμπέλια,
  έκαλλιέργηοαν δημητριακά,
  εδημιούργησαν κήπου;. Ά-
  κόμη καί είς την καπνο-
  φυτείαν έπεδόθηοαν τελευ¬
  ταίως οί Ρεθεμνιώται. Μό¬
  νον την καλλιέργειαν των
  έλαιων είχον παραμελιίσει
  είς τίνα διαμερίσματα καί
  τουτο λόγω των συνεχών
  άφοριών επί μίαν δεκαπεν-
  ταετίαν. 'Αλλά μετά την
  πλουσίαν εσοδείαν τοΰ πα·
  ρελθόντος έτους έστράφηβαν
  καί πάλιν μέ αγάπην πρός
  την έλαίαν καί ή καλλιέρ-
  γειά της γίνεται τώρα κατά
  τρόπον έπιστημονικόν. Καί
  ό νομός Ρεθύμνης μέ τάς
  ποικίλας καλλιεργείας καί
  την μεγάλην κτηνοτροφίαν
  τού, αποτελεί καί αύτός, εν
  άπό τα άποδοτικώτερα δια¬
  μερίσματα τοΰ κράτους. Πα¬
  ράγει περί τα 10 έκατομ-
  μύρια όκ. ελαίου, ίσόποσα
  χαρούπια, τό μεγαλύτερον πό
  σοστόν κίτρων άπό όλους
  τούς νομούς Κρήτης, δη-
  μητριακά, καπνά, βελανίδι,
  δασικά προΐόντα καί άρω-
  ματικά φυτά καί τώρα τε¬
  λευταία μέ την έντατικήν
  καλλιέργειαν τής αμπέλου
  παράγει έπίσης σημαντικάς
  ποσότητας οΐνων, σταφίδων
  καί έπιτρκπεζίων σταφυλών.
  Καί έξακολουθεΐ νά διατη-
  ρή μεγάλην κτηνοτροφίαν.
  Ή έργχτικότηζ των κατοί-
  κων τού, ή πρόοδος τής συ
  νεταιριστικήςίδέας, ή ίδρυσις
  καί λειτουργία τής Γεωργι-
  κής —χολής 'Ασωμάτων, ή
  παγίωσις τής τάξεως καί τής
  ασφαλείας χάρις είς τα λη¬
  φθέντα υπό τοΰ κράτους μέ·
  τρα, υπήρξαν συντελεσταί
  ραγδαίας εξελίξεως πρός τα
  έμπρός είς όλους τούς τομεΐς.
  Σπουδαίως δ' έπίσης συνέ¬
  τεινεν είς τουτο καί ή κατα
  σκευή άρκετών όδικών έρ¬
  γων. Ή όλοκλήρωσις δέ τοΰ
  συγκοινωνιακοΰ δικτύου θά
  έχη άκόμη μεγαλύτερα εύερ
  γετικά άποτελέσματά διά τό
  Ρέθυμνον. Διότι πρέπει νά
  σημειωθή ότι τό όδικόν δί¬
  κτυον τοΰ νομοΰ, παρ' όλας
  τάς καταβαλλομένας εσχάτως
  προσπαθείας, δέν έχει συμ¬
  πληρωθή εισέτι. Μένει ήμιτε
  λής ή οδβς Ρεθύμνης—Με-
  λάμπων πού πρόκειται προ
  χωροΰσα εκείθεν είς Αγίαν
  Γαλήνην καί Κόκκινον Πύρ
  γον νά ένωθή μέ την οδόν
  Μεσσαράς καί νά φέρη είς
  επικοινωνίαν έκ νότου τούς
  δύο νομούς Ηρακλείου καί
  Ρεθύμνης· Μένει έπίσης νά
  κατασκευασθή ή όδός Ρεθύ
  μνης'Αμαρίου—"Ανω Μέρους
  πού πρόκειται προχωροΰσα
  πρός Γρηγοριάν νά ένωθή
  μέ την οδόν Ζαρού—Ηρα¬
  κλείου. 'Απομένει άκόμη νά
  κατασκευασθοΰν άλλαι μι-
  κρότεραι οδοί όπως τής 'Α-
  ξιοΰ Μυλοποτάμου καί άλλαι
  Έλπίζεται όμως ότι ή κατα-
  σκευή των δέν θά βραδύνη
  διότι συμπεριλαμβάνονται είς
  τό πενταετές συγκοινωνιακόν
  πρόγραμμα τής Κυβερνήσεως
  καί διότι εχουν έπισύρει α¬
  μέριστον όσον καί ζωηρόν
  τό ενδιαφέρον τοΰ ύπουργοΰ
  Γεν. Διοικητοΰ κ. Σφακια¬
  νάκη, πού έχει θέσει ώς σκο¬
  πόν τού την οριστικήν λύσιν
  όλων των μεγάλων προβλη-
  μάτων τής νήσου μας.
  "Εχει έπίσης ανάγκην ένι-
  σχύσεως τό Ρέθυμνον έκ
  μέρους τής 'Αγροτικής Τρα¬
  πέζης καί των Γεωργικών
  Ύπηρεσιών. Καί ή ενίσχυσις
  όμως αυτή θά δοθή όπως
  εδήλωσε κατά την πρόσφα¬
  τον άφιξιν τού είς την νή·
  σόν μας ό Διοικητής τής Ά-
  γροτραπέζης κ. Λαμπρόπου
  λος, πού περιώδευσε καί τόν
  νομόν Ρεθύμνης καί έμελέ-
  τηβε τάς ανάγκας τουκαί τα
  προβλήματά τής γεωργίας.
  "Ετσι ή ΰιταιθρος τής Ρεθύ¬
  μνης θά άναδημιουργηθή,
  θά καταστή τόπος πλούτου
  καί γοητευτικής γραφικότη-
  τος. Καί τόχε θά σημειώση
  νέας προόδους καί νέαν ε¬
  ξέλιξιν καί ή πόλις τής Ρε¬
  θύμνης. Την πρόοδον άλ·
  λωστε της πόλεως καί την ά-
  ναζωογόνησίν της θά ύποβο-
  ηθήσουν τα μέγιστα καί τα
  μεγάλα λιμενικά έργα πού
  μελετώνται νά κατασκευα¬
  σθοΰν καί ή ίδρυσις ύποκα-
  ταστήματος τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος πού θά πραγ¬
  ματοποιηθή πιστεύομεν συν¬
  τόμως, χάρις είς τό ενδια¬
  φέρον τοϋ κ. Τσουδερου
  πρός την γενέτειράν τού.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΣ
  Ή ΑΝΟΧΗ;
  Μέ πολλήν σοφίαν άναλύεται
  άπό συνάδελφον ή ψυχολογία τής
  Τύχης. Πρέπει νά ,καταδιώκω
  μέν την Τύχην; "Η απλώς νά την
  ανεχώμεθα; Ιδού ή βάσις των
  γραφομένων υπό τοθ συναδέλ-
  φού...
  Ό τύπος πού άγοράζει αΐωνί
  ως λαχεία αποτελεί την κεντρι
  κήν φυσιογνωμίαν, Άλλά μήπως
  ήτο δυνατόν νά αποτελέση την
  φυσιογνωμίαν αυτήν τύπος δια
  φορετικός; Έδδ» βασίζεται τό
  ζήτημα τής Τύχης, Καί ή κατα
  δίωξίς της. Τα περίεργον δμως
  είνε τουτο: "Οτι ακριβώς ό άν
  θρωπος πού άγοράζει αιωνίως
  λαχ^ΤΐΛ καί αιωνίως ευρίσκεται...
  χωρίς τύχην, είνε δ νηφαλιώτε
  ρος των θνητών. Άγοράζει α¬
  πλώς διά νά όνειροπολη "Οχι
  διά νά κερδίζη.
  —Ό άνθρακος δέν θά είνε
  καλά, παρετήρησεν δ πρώτος δρ
  θολογιστής,
  Είχε δίκαιον; 'Υποθέτω δχι.
  Ό άγοραστής των λαχείων είνε
  συνήθως τΰπος τοθ σωροθ. Ου
  τε Ιχει λόγους— καί μάλιστα
  ούσιώδεις—νά υπολογίζη Άγο
  ράζει χωρίς δποθέσεις καί χω
  ρίς μηχανές. Τοθτο άποδεικνύει
  μέ τό παραπάνω 5τι δέν ένδια
  φέρεται νά κερδίση. Άλλά νομί
  ζετε χωρίς λογικήν αφορμήν;
  Κάθε άλλο, Ό άνθρωπος έχει
  τούς λόγους τού, Ή ελπίς ώς
  θέσις αίσθηματική ή καί ώς!
  άφετηρία δημιουργική, είνε πρό
  παντός ζήτημα δνειροπολήσεως.
  "Εχετε Ινα λαχεϊον σιήν τσέ'
  πή; "Εχετε μίαν φανταστικήν πί
  στιν διά την αύριον. "Οχι 8
  μως χωρίς ωφέλειαν θετικήν. ά!
  κριβώς άηό αυτήν την φαντασΐι'
  κήν πίστιν ό^μάσθε συνήθως διά
  νά βγάλετε καλά την ημέραν σας.
  Ό αίών μας άλλως τε έκεΐ
  σιηρίζεται : Είς τόν τρόπον κα
  τα τόν οποίον μπορεΤ κανείς
  νά πέρνη τή ζωή δπως έρχεται,
  Πολλοί μάλιστα έχουν άναγάγει
  είς σύστημα τόν τρόπον αυτόν.
  Ποικίλλουν την πεζότητα καί
  στειρότητα τής ζωής των, δχι
  μόνον μ« εύθυμογραφικάς καθα
  ρδις άπόψεις αυτής τής τελευταί¬
  ας. Άλλά καί μέ πολλήν φαντα¬
  σίαν. Ό πρωϊνάς καφες ροφαται
  μακάρια εις ε'να περιβάλλον πλή·
  ρες αίσιοδοξίας. "Εχουν κανένα
  Ι λόγον νά είναι αίσιόδοξοι; "Οχι.
  Ώστόσο πρέπει νά αίσιοδοξοθν
  γιά νά μπορέσουν νά άποδώ-
  σουν δημιουργικώς καί κάποτε νά
  δημιουργήσουν 8λως διόλοι».
  Ακλόνητον λοιπόν τό έπιχεί-
  ρημα^ τοΰ ψυχολόγου τής ήμέ·
  'ρας. Ή τύχη ώφελεϊ πρό παντός
  δταν δέν καταδιώκεται. Βεβαία
  ' οί εύνοούμενοί της άνήκουν είς
  άλλους κόσμους. Άλλά τί ση·
  μαίνει; Ή τύχη εδρίσκει τρόπον
  νά ίκανοποιή καί τούς έξαιρετι
  κώς άτύχους. Ή άγραφος δικαιο
  αύνη, δσον άπροσδιόριατον καί
  άν την υποθέσωμεν είς τό σημεΐ
  όν αύΐό, δέν ίλλειψεν άπό τοθ
  νά καθορίση καί διά την «τυφλήν»
  αυτήν Οεάν, κάποιους μυστηριώ·
  δίΐς νόμους. Οί άτυχοι ίνίΐροπό-
  Ό Ζαρός.
  Χθές Εγινεν είς τόν Ζαρόν
  ή έναρξις των εργασιών
  κατασκευής τοϋ νέου ύδρα-
  γωγείου χάριν τοθ όποΐου ή
  κοινότης συνήψε δάνειον 200
  χιλ. δραχμών. "Ετσι λύεται
  οριστικώς πλέον τό πρόβλη
  μα τής ύγιεινής ύδρεύσε
  ως τοθ ώραίου χωρίου.
  Καί ό Ζαρός σημειώνει μίαν
  επί πλέον άκόμη μεγάλην
  πρόοδον. Είναι αξιοί παντός
  έπαΐνου τόσον οί κοινοτικοί
  άρχοντες, 8σον καΐ δλοι οί άλ
  λοι πού έπρωτοστάτησαν καί
  συνέΒραμσν είς τό ν' αρχίση
  ή κατασκευή τοθ σημαντικοΟ
  αύτοΟ κοινοτικοθ Ιργου.
  ***
  Ό ήλεκτροφοτισμός.
  Απεφασίσθη λοιπόν ό ήλεκ-
  τροφωτισμός καί των συνοι-
  κισμών Πατέλες, Μεσαμπε
  λιές καί Φορτέτσας. Πολύ δρ
  θή καί πολύ δικαία ή απόφα¬
  σις. Καί οί συνοικισμοί αύτοι
  συμπεριλαμβάνονται είς τόν
  Δήμον καί πληρώνουν φό-
  ρους. Δικαιοθνται έπομένως
  νά ξχουν δ,τιέχει καί ή πόλις.
  Καί ύδρευσιν καί καθαριότη-
  τητα καί φωτισμόν. "Επειτα,
  μέ την προοθήκην καί όλλου
  συγκροτήματος είς τό ήλεκτρι
  κόν εργοστάσιον ή παροχή
  ρεύματος είναι εϋκολος καϊ
  ή επέκτασις τοϋ ήλεκτροφωτι-
  σμοϋ είς τα προάστεια άπο
  λύτως έφικτή.
  ***
  Ή παραλία.
  Ή κάτωθι τοθ μεγάρου Φυ
  τάκη πσραλΐα παρουσιάζει
  την εποχήν αυτήν εξαιρετικήν
  κίνησιν, έπαυξανομένην καί
  λόγω τής συσκευασίας των
  έξαγομένων σταφυλών, είς
  τάς πέριξ αποθήκας. Άλλ'
  έχει καταστή άδιάβστος άπό
  την σκόνην πού ύψώνεται είς
  πυκνά σύννεφα. Θά έ'πρετιε
  λοιπόν, φρονοθμεν, νά φρον¬
  τίση είτε ό Δήμος είτε ή Λι-
  μενική έπιτροπή νά έπισκευα-
  σθή τούλάχιστοντό τμήμααύτό
  τής ττσραλίας έστω καί προ¬
  σωρινώς διά νά λείψη αυτή ή
  ή άκαταστασία.
  Ό καπνός.
  Είς 120—130 χιλ. οκάδας
  ύπολογΐζεται ΰτι θ' ανέλθη ε¬
  φέτος ή παραγωγή τοθ κα-
  πνοθ είς τόν νομόν μας. Τό
  ποσόν δέν είνε βεβαία μέγα-
  λο. Είνε δμως σημαντικόν άπό
  απόψεως τοπικής οίκονομίας.
  Καί ελπίζομεν νά πωληθή είς
  σχετικώς υψηλάς τιμάς ωστε
  νά ίκανοποιηθοΰν οί παραγω-
  γοί. Τάς ελπίδας μας άλλωσ
  τε ώς πρός τάς τιμάς ένισχύ-
  λοι είναι μέσα είς τό πνεΰμα
  των νόμων αυτών.
  * *
  *
  Καί άν κερδίση, κάποτε δ ο-
  νειροπόλος; Ί5ού τό έρώτημκ
  πού ετέθη τελικώς Καί αύτό, ί
  χι χωρίς λόγον. Διότι δ όνει
  ροπόλος ένδέχεται άπό μίαν ίδι
  οτροπίαν τής τύχης—έστω καί
  την σπανιωτέραν—νά κερδίση, Τί
  θά κάμη λοιπόν τότε; θά έξακο
  λουθήση νά αγοράζη λαχεία; "Η
  τό λαχεϊον θά παύση νά έχη δι'
  αυτόν αίγλην καί ενδιαφέρον; Ό
  ψοχολόγος έπιμένει δτι θά παύ
  ση νά αγοράζη. Όρθότατα δέ νο
  μίζω, άφοθ τό λαχεϊον θά έχη
  πράγματι άπογυμνωθη' τοΰ ώραι
  οτέρου πλαισίου τού—τοθ πλαισί
  ου έκείνου πού έξααφαλίζει πραγ
  ματικήν ηρεμίαν ή απόλυτον ίσορ
  ροπίαν, διά τό άτομον, ακριβώς
  μέσα είς ίνα φόντο παραμυθιοΰ!.,
  (Ο άνθρωπος δέν θά προσέχη πλέ*
  όν τόν λαχειοπώλην καί δέν θά
  δίδη προσωπικως καμμίαν πίστιν
  «ίς τάς διαφημίσεις τοΰ λαχείου.
  "Οχι διότι θά έχη χρήματα
  Άλλά διότι δέν θά έχη καμμίαν
  έλπίδα, £τι θά μπορέση ποτέ νά
  δημιουργήση κάτι τό άξιόλογον,
  χωρίς χρήματα,
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ουν καί τα μέτρατ τα όποΐα
  Ιλαβεν ή κυβέρνησις υπέρ τοΰ
  καπνοϋ. Διότι, δίκαιον είνε
  νά όμολογηθή ότι τό καπνι-
  κόν ζήτημα άντεμετωπίσθη ά
  πό την σημερινήν κυβέρνησιν
  καΐ μέ θάρρος, άλλά καί μέ
  πνεθμα πρακτικόν καί εύνοϊ-
  κόν διά τούς παραγωγούς.
  ***
  Είς τα Χανιά.
  Χθές τό άπόγευμα ανεχώ¬
  ρησαν διά τα Χανιά διά νά
  ■συνεργασθούν μετά τοθ
  ΰπουργοϋ Γεν. ΔιοικητοΟ κ.
  Σφακιανάκη ό Νομάρχης καΐ
  ό Δήμαρχος "Ηρακλείου κ. κ.
  Μάρκελλος καί Γεωργιάδης,
  πρός επίλυσιν διαφόρων τοπι-
  κων ζητημάτων.Δένύπάρχειδέ
  άμφιβολία δτι ή συνεργασΐα
  θ' αποβή γόνιμος καί εύεργε
  τική διά την πόλιν καί τόν
  νομόν μας. Εγγύησιν περί
  τούτου αποτελεί τό θερμόν
  ενδιαφέρον τοθ ύπουργοΰ κ.
  Σφακιανάκη διά τό Ηράκλει¬
  ον καΐ ή δραστηριότηςτώντοπι
  κων άρχών, πού τόσον έναρ-
  γώς έξεδηλώθησαν καί τόσα
  εύχάριστα άποτελέσματα, είς
  μεγάλα καί μικρά έργα γενι-
  κής ωφελείας είχον μέχρι σή¬
  μερον.
  ***
  Είς Μοναστήριον.
  Τό φαινόμενον τοθ Πρωτο-
  δίκου τής Λσρίσσης πού έγκα-
  τέλειψε τόν ναόν τής Θέμιδος
  καί απεσύρθη είς Μοναστήρι-
  ο", δέν είνε σύνηθες καΐ ά-
  ξΐζει Ιδιαιτέρας προσοχής καΐ
  μελέτης. Πολύ περισσότερον
  μάλιστα διότι Ιπεισε καΐ την
  σύζυγον τού, καθώς καί την
  άδελφήν της μίαν νέαν είκο¬
  σιν έτών ν' άκολουθήσουν τό
  παράδειγμά τού καΐ νά κλει-
  σθοθν καΐ αύται είς γυναικεί¬
  ον μονήν. Τό σπουδαιότερον
  δμως είνε δτι είς τα μοναστή
  ρια έκλεισε καΐ τα τέσσαρα
  άνήλικα τέκνα τού. Καΐ έδώ εί
  νέ τόένδιαφέρον σημείον. Διό
  τι όΠρωτοδίκηςκα! οίοσδήποτε
  άλλος όραματιστής, ήμυστικο-
  παθής, εχει βεβαία τό δικαίω-
  μα ν' άποσύρεται είς μονα-
  σμόν δπως καΐ άν ήτο περισ¬
  σότερον δειλός ν' αντιμετω¬
  πίση τόν άγώνα τής ζωής θά
  είμποροθσε ν' άποχωρισθή ο¬
  ριστικώς αυτής. Κανείς δμως
  δέν έχει δικαίωμα νά επιβάλη
  μονασμόν καΐ καλογηρικόν
  σχήμα είς άνήλικα παιδία.
  Αυτή είνε ή αντίληψις καί τής
  κοινωνίας καί τής πολιτείας.
  Καί πιστεύομεν δτι θά λη-
  φθοϋν σχετικά μέτρα.
  Οί ύποψήφιοι διά
  τό Πανεπιστήμιον.
  Ή καινοτομία πού είσάγε
  ται εφέτος ώς πρός τάς έξε-
  τάσεις των ύποψηφίων διά
  τάς σχολάς τοθ Πανεπιστη¬
  μίου, είνε άξία πολλής προ-
  σοχής άλλά καΐ ιδιαιτέρας έ-'
  ξάρσεως. Οί ύποψήφιοι φοιτη
  ταί, άντί νά μεταβαίνουν είς
  Αθήνας ή την Θεσσαλονίκην
  θά προσέρχωνται είς τάς £-
  δρας των έττιθεωρητών τής
  Μέσης έκπαιδεύσεως δπου καΐ
  θά ΰφίστανται τάς έξετάσεις.
  Όσοι δέ έπιτυγχάνουν, θά
  καλοθνται νά εγγράψουν είς
  τό Πανεπιστήμιον. Ή καινοτο
  μ(α έχει πολλήν αξίαν άπό
  οικονομικάς Ιδίως απόψεως.
  Διότι οί ύποψήφιοι θά κερδί
  ζουν τα έξοδα πού θά έχρειά
  ζοντο εάν ήσαν ύποχρεωμέ
  νοι νά μεταβοθν είς Αθήνας
  καί τα όποΐα «έπήγαιναν χά
  μενά» εντελώς δι' δσους δέν
  θά έτιετύγχανον. Καΐ δέν εί
  νέ, αλλοίμονον ολίγοι οί ο;
  ποτυγχάνοντες;.
  1
  ί
  λαίυν.
  11) Τό τίμημα
  Σνμβουλίου νομίμως.
  καταβάλλεται 11) "Εάν μέχρι τής κοινοπο,
  Και αν μέν δέν ήσεως τής έγκρίαεως των πρα
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε νπερβαίνει τάς δύο χιλιάδας κτικών τής Δημοπρααίας εί
  ρον τό κινηματογραφικόν άρι- (2 000) δραχμάς καταβάλλεται τόν τελευταίον πλειοδότην »/γιι
  -------'._----------- ..»ιγ----- Κ. „„,',,.,~ ,/Α Λ1Α..1______ ____.« _.«._. _.<____ι·... Λ>.. *.'...„.„. ..Λ ...'..„ _.Α _Λ
  στούργημα:
  ζήσω».
  ημγρφ ρ
  «νΕχω δικαίωμα νά
  θερινός .ΑΠΟΛΛΩΝ» -Σήμε- ν">* τΨ «Ρ"Ρ«
  ι τό σοθπερφιλμ: «Ή Α. Μ. ό )·?~ ως έπεται
  ■--·--·--------- Ι >ί,1^ ! ί
  ρον ρ
  ίρως Ινκόγνιτο
  κατά τί;ν σύνταξιν δίν δύναται νά γίντ] πρό τή
  τον Συμβόλαιον άλλως ουμφώ παρελενσεως είχοσαημέρον άπι
  νως τφ ίίρ&ρω Λ Α. Ν. 9862 τής επομένης τής Δημοπραοία
  Τ ως έπεται δο&ή μείζων προσφορά τονλί
  Εάν δ οριστικόν τελευταΐος χιστον πέντε επι τοις εκατό
  πλειοδότης τνγχάτει "Εφεδρος Πό (75 ο)ο) ή Έπιτροπή επαναλαμ
  γρης τής Βεγγάλης».
  Προιστάμενος Τυπογραφείον
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΔΡΟΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΝ
  ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ΟΡΟΙ ΙϋΪΗΣΕΟ!
  ΤΒ! ΑΤΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
  1) Ή δημοπρασία ΰέλει διε
  ξαχ&η έν Νεαπόλει Μερ)λλον
  την 25ην μηνός Σεπτεμβρίου ε
  τους 1938 ημέραν Κυριακήν χαϊ
  ώραν 10—12 π. μ. είς τόν αυνή-
  &η τόπον των δημοπρααιών η
  τοι έν τη πλατεία Νεαπό
  2) Ό προτι&έμενος νά δια-
  γωνια&α δφείλει νά χατα&έαΐ} πά
  ρά βολον ίσον πρός τα δέχα έ
  χατοστά τής πρώτης προαφορας
  διά προσχομίσεως Ιραμματίου
  κατα&έοεως είς τό Εφεδρικόν
  Ταμείον έπιαυναπτομένου είς τόν
  φάχελλον τής Δημοπραοίας. Τό
  παράβολον τουτο έν περιπτώσει
  όριστιχής χατακυρώοεως των πρα
  χτι> ών έν ονόματι τοΰ χατα&έ-
  . τού θέλει ουμψηφιοϋβ είς την
  τελευταίαν ι) προτελευταίαν &να
  λόγως τοΰ ποσοΰ έχάστης δόσε
  ως παραμέιον έν ιφ μετοξυ ώς
  εγγύησις τής έμπρο&έσμον χατά
  τονς δρονς τής παρούσης χατα
  βολής τον τψήμστος.
  Τό παράβολον τουτο θά χά
  τατίϋεται είς τό Ταμείον παρα
  χατα&ηχών χαϊ δανείων τής χά-
  τα&έοεως μνημονενομένης είς τό
  ονντααοόμενον Συμβόλαιον &ά
  άνσλαμβάνηται δέ χαϊ ϋ·ά συμ
  ψηφίζηται κατά τ' ανωτέρω χά
  τόπιν έγγραφον τοΰ Ταμείον
  Έφέδρων Πολεμιατών.
  3) Ώς πρώτη προαφορά δρί
  λεται τό ποσόν τό έναντι ι χά
  ότου χτήματος είς τα οίχεΐα πρα
  χτιχά ίχποιήαεως άναγραφόμε
  νόν.
  4) Πάσα προσφορά είναι ν
  νποχρεωτική διά τόν πλειοδό
  τη» ή δέ νποχρέωσις ανιη μετα
  βαίνει αλληλεγγύαος άπό τον πρώ
  τον είς τούς άκολού&ους χά,
  έπιβαρύνει τόν τελευταίον πλει
  δότην,
  5) Ό τελευταΐος πλειοδότη
  Ιπ' δόματι τον οποίον ϋέλε
  γί*ει, ή προσωρινη χαταχνρω
  αίς υπό τής Έπιτροπής Δημ·
  πρασιών υφείλει νά σνμπληρώσ
  άμέοως τό χατατεϋέν διά τή
  συμμετοχήν τον είς την Δημ
  πραοίαν παράβολον, είς ποαό
  αντιπροσωπείαν τα δέχα έχατ
  ατά τής παρ' ούτον προοενεχ&ει
  οης πσοαφοράς.
  6) Ουδείς δύναται νά πλειοδ
  τήσυ διά λογαριασμόν τρίτον
  δν μή προακομίοχι είς την Έ
  πιτροπην Δημοπρααίας πληρ,
  ξσύσιον Σνμβολαιογραφιχον ε]
  γράφον, παρέχον είς αυτόν την
  πρός τουτο ειδικήν πληρεξουσιό
  τητα.
  7) Τό αντό πρόσωπον ή
  λος τής αυτής Οικογενείας δν
  βάνει ΰποχρεωτικως την δημ
  πτον |τοτ5 τιμ*;ματος τ5ιά Γραμ πρασίαν βάσει τής νέας ταύτη< ματίον είσπράξεως τον Έφεδρι προσφοράς χον Ταμείον έπιουναπτομένου Εάν δ ούτω μετά την πρώ απαραιτήτως είς τό Συμβόλαι την Δημοπρασίαν προσενεγκώ όν άγοραπωλησία& τοϋ νπολοί μείζονα προσφοράν παραιτηθή που καταβαλλόμενον είς δέκα πρό τής ενεργείας τής Έπνναλη (10) έτηαίας δόαεις τοποχρεωλν πτικής Δημοπραοίας ·/; κατά αΰ τικάς επι τόκω 4ο)ο ϋπερημε την τής άπαξ δηλω&είσης μείζονοι ρία ο ο)ο καΐ ών τό ποσόν κα προσφοράς τού η εάν μετά τή) ΰορίζεται έν τω Συμβολαίφ. έπ' ονόματι τού γενομένην χατα Εάν δ τελ'υταϊος πλειοδότης κνρωσιν έπϊ τή παρ' αυτόν δέν τυγχάνει "Εφεδρος Πολεμι' γενομένη προσφορά κληθείς δέ στής καταβάλλει τό εν τρίτον' προσέλ&η νά σννάξγ) τό οίχρ χαϊ χατά τόν ίδιον ώς ανω τρό όν Συμβόλαιον άγοραπωληαίος πον, τό δέ υπόλοιπον είς δχτώ δ τότε τό παρ' αΰτοϋ χατατε&έ μοίας δόαεις επι τω νομίμφ τό < κατά τό άρ&φον 5 τής παρού χφ χαϊ νπερημερίας. Ή επι δεχαπεν&ήμερον δέ κα τον Ταμείου άνευ άλλης διατν ■&νοτ(ρησις χαιαβολής μιας δό πώαεως και ή Δημοπρασία ίπα σεως χα&ιστα αμέαως δ,παιτητάς! ναλαμβάνεται είς βάρος τον. άιάαας τάς δφειλομένας δόσειςΐ 15) Ό μειά την σύνταξιν χον διά την είσπραξιν των οποίων^ οιχείον συμβολαίου χαϊ την με Τ έφαρμόζονται αί διατήξεις των περΐ εΐοπράξεας Δημοαίων έσό δών Ήόμων, Κατά την υπογραφήν τον Συμβόλαιον άγοραπωληαίας τό Ταμείον Έφέδρων εγγράφει πρώ την ΰποϋήκην επί τον ίδιον χτήματος ίξαλειφομένην μόνον με τα την οριστικήν εξόφλησιν άπα σών των δφειλομένων δόσεων. 12) Ό άγηραστης νποχρεονται ά % ό ά ) γρ ν' άναγιωρίθΜ τνχόν ΰπάρ λέ ί ή ή ναται νά μετάοχυ οίας εχποιήσιως ί γ τής Δημοπρα χτημάτων ών η ή αυνολιχή άξία δέν νπερβαίνε· τάς 100.000 δραχ. 8) Τα πρακτιχά υπόχειντα, είς την ίγχριοιν τοϋ Διοιχητιχοϋ Συμβουλιον τοϋ Ταμείον, ή δέ απόφασις αΰτοϋ είς την εγκρι σιν τής ίενιχής Διοικήσεως Κρή της 9) Έντός ηίιτε ημερών άπό τής χοινοποιήαεως είς τόν τε λευιαϊον πληοδότην τής έγχρίαε άς των πρακτικών οΐ'ΐος όφεί λει νά προοέλϋβ είς τό Τα μεϊον πρός σύνταξιν τοΰ Συμβο λαίου. Έν άριήσει τό παράβολον χά ταπίπτει υπέρ τοϋ Ταμείον χαϊ επαναλαμ βάνεται η δημοπρασία είς βάρος τού. Εάν δμως έπιτευχϋ[ί μεϊζον τίμημα τό επί πλέον άνήκει είςτό Ταμείον. 10) Τα εξοδα δημοσίενσεα>ς
  των διαχηρύξεων, χνρήκεια, δι
  χαιώματα άποζημιώοεως τ&ν διε
  νεργησάντων την δημοπρασίαν
  μελ&ν Έπιτροπής, Σνμβολαιο
  γραφιχά εξοέα. διχαιώματα με
  ταγραφής Σνμβολαίου ήτις ένερ.
  γζΐται έπιμελεία τοϋ άγοραστοΰ Ι
  φαρός μεταβιβάσεως χαϊ οΐονδή
  ποτΒ έ*τ«ρον ξϊζρδον, χαταβάΧΧον;
  ται υπό τού άγοραατοΰ, πρό
  χήί υπογραφήν τον Σνμβο· Ι
  χονσαν έπϊ τοΰ πωλουμένον μί
  α&ωαιν καϊ εάν ανιη δέν αποδει
  κννε'αι δι' έγγραφον έχοντος βε
  βαίαν χρονολογίαν.
  Των μιο&ωμάτων εάν ταυτα
  δέν άφορώσιν χρόνον πέραν τοϋ
  έ'τους άπό τής δημοπρααίας, παρα
  μέν εί δικαιονχος τό Ταμείον.
  Τα πέραν τοΰ έ'τους άνήκουν είς
  τΐν αγοραστήν.
  13) Τό Ταμείον δέν εί&ύνεται
  απέναντι τοϋ αγοραστοΰ δι' οίαν
  δήποτε έκνίχησιν τοϋ χτήαατος
  ουδέ διά την έν γένει κατάστασιν
  αϋτοϋ ή τα έπ' αΰτοϋ νφιστά
  μενά βάρη ή δονλείας. Επί έκ
  νιχήσεως δμως έπιστρέφεται τό
  τίμημα άτόχως χωρϊς νά εν&ύ
  νεται τό Ταμείον είς άλλην ά
  ποζημίωσιν δι' οιονδήποτε λόγον
  ώς π.χ. έπισκευάς η βελτιώσεις
  κλπ. γενομένας παρά τοϋ άγορα
  στοϋ, όστις ώς πρός τό νπό
  λοιπον τοϋ τιμήματος διαγράφε
  ται έκ των δφειλετών τοϋ Τα
  μείου Επι μερικής έκνιχήσε
  ως έπιστρέφεται ανάλογον ποσόν
  όριζόμενον υπό τοΰ Διοικητικόν
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ταγραφήν τούτον καθιστάμενος
  χύριος τοϋ έκποιη&έντος χτήμα
  τος* δέν δύναται νά προβή είι
  άπαλλοτρίωσιν αντον επί πεντα
  ετίαν άνευ είδιχής πρός τουτο
  αδείας τής Ιενιχής Διοικήσεως
  Κρήτης εκδιδομένης μετά πρότν.
  σιν τοϋ Διοικητικόν Σνμβουλίου
  τοΰ Ταμείου. Ή παράβααις τον
  όρον τούτον επιφέρει άπόλντο*
  άκνρότητα τής συμβάσεως ώ;
  έκ τής οποίας τό ίκποιη&έ*
  χτήμα έπανέρχεται είς κνριότητα
  τοϋ Ταμείον χιορΐς δ παραβά
  της νά διχαιοϋται ονδεμιας άπο
  λύτΦς άποζημιώσεως.
  16) Πορατυπία τής δημο
  πρασίας ονδΐν υπέρ τοΰ άγορι
  ότου παράγει δικαίωμα.
  17) Τα έχποιούμενα χιήμα
  τα είναι τα χάτω&ι:
  Α'. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΩΣ
  ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΗΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ή τελευ¬
  ταία μεγάλη οημιέυρ·
  γία της ύπέροχης:
  ΣΥΛΒΙΑΣ ΣΙΝΔΝΕΥ'ί
  ΕΙΟ1ΙΚΛΙΟΜΑ
  ΙΝΑΖΗΣΟ
  ι "Ενας ανθρωπος πού
  I-
  κλεψε. Ένας ανθρωπος
  πού χαταδικαστηκε, πού
  φυλακίστηκε:
  ΙΝΑ ΖΗΣΗ
  νά γίνη τίμιος, ν' αγα¬
  πήση, ν'άγαπηθή.
  ΧΟΛΙΚΑΙΟΜΛΝΑΖΗΣΟ
  Τό ουναρπαστικό — τό
  συγκλονιστικό αύτό κι·
  νηματογραφικό άριστούρ-
  γημχ, γεμάτο δράσιν,πε·
  ριπέτειαν,έρωτα, είνε έρ
  γον πού ζωντανεύει τόν
  άνθρώπινο πόνο κατά τρό
  πον πού κάμνει νά σπα-
  ράζη καϊ ή πιό σκληρή
  άκόμα καρδιά.
  Είς θέσιν «Μοΐρα Σκουρά»
  κτηματικής περιφερείας Κά
  τω Χωρίου Φουρνής άγρός
  καλλιεργημένος εκτάσεως πε
  ρίπου δεκατεσσάρων στρεμμά
  των α' μερίς μέ πλησιαστάς
  τέκνα Έμμαν. Π. Γ. Δραχω
  νάκη, β' μερίς Σ' μερίς ζ' καί
  η' καί δρόμος δημόσιος ώς
  ευρίσκεται τουτο σήμερον
  πλήν των έν έν αύτω τυ¬
  χόν ξένων δένδρων, πρώτη
  προσφορά δρ. 60.000.
  Είς θέσιν «Μοΐρα Σκουρά»
  β' μερίς τής κτηματικής περι
  φερείας Κάτω Χωρίου Φουρ
  νής άγρός καλλιεργημένος έ
  κτάσεως οώδεκα στρεμμάτων
  μέ πλησιαστάς α' καί γ' με
  ρίδα ίδίου κτήματος δρόμον
  δημόσιον ε' καί στ' μερίδα
  ώς ευρίσκεται τουτο σήμε
  ρον πλήν των έν αυτώ εύ
  ρισκομένων ξένων δένδρων
  Πρώτη προσφορά δραχμαί
  55.000.
  Είς θέσιν «Μοΐρα Σκου
  ρά» γ' μερίς περιφερείας
  Κάτω Χωρίου Φουρνής ά¬
  γρός καλλιεργημένος · έκτά
  σεως 13 περίπου στρεμμά
  των μέ πλησιαστάς β' μερίς
  εφεδρικόν Βαρέλι δρόμος δή
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  γημένος εκτάσεως (4) περίπο
  στ μέ πλησιαστάς α! ζ! κα
  θ! μερίδα ποτσμόν καί χήρα
  Ν Μαγκώνηνα. Π 30 000
  Είς θέσιν Μοΐρα Σκουρά
  Θ! μερίς τής περιφερείας Κ
  τω Χωρίου Φουρνής άγρό
  καλλιεργημένον εκτάσεως πέ
  τε (5) περίπου στ. μέ πλησι
  στάς Α! καί Η! μερίδας Μιχ
  Π. Γ Δρακωνάκη Γεώρ. Π
  Περοδασκαλάκη τέκνα Έμμ
  Π. Γ. Δρακωνάκη α. Π
  40 000.
  Είς θέσιν «Κοψάλι Σκουρδ
  α. μερίς τής περιφερείας Κ
  τω Χωρίου Φουρνής άγρό
  ά
  καί Άγριάς
  που 28 στ.
  εκτάσεως περ
  μέ πλησιαστα
  ' ί
  Βουκικλάρην Κωνστ. Β' μερί
  τέκνα Γεωργ. Βουκικλάρη κα
  δημόσιον δρόμον. Α.Π.2ΟΟΟΟ
  Είς θέσιν «Καψάλι Σκουρά
  Β' μερίς τής περιφ. τοΰ Κάτω
  Χωρίου Φουρνής άγρός έκτι'
  σεως (20) περίπου στ. μέ πλ
  σιασ'άς Κων. Βουκικλάρη
  Α' μερίς καί αγροτικάς δρι
  μος. Α' Π. 25.000.
  Είς θέσιν "«Όρφανικό ή Π
  γαίδόπουλο» τής περιφ Κάτω
  Χωρίου Φουρνής άγρός καλλ
  εργημένος εκτάσεως 6 περ'
  που στρεμ. μέ πλησιαστάς Μ
  ναστηριακήν Επιτροπήν, Γ
  Μαυρακάκην Παπά Ν. Φ
  λιπάκην. Α' Π. 50 ΟΟΟ.
  Είς θέσιν «Όρφανικό ή Π
  γαίδόπουλο» τής περιφερεία
  Κάτω Χωρίου Φουρνής Β' μ
  ρίς μέ πλησιαστάς Μοναστη
  ακήν Επιτροπήν Α' μερί
  Μοναστηριακήν Έπιροπεία
  καί άγροτ. δρόμον Α' Π
  40,000,
  Είς θέσιν «Ζάκος Σκουρά
  Α' μερίς τής περιφ. Κάτω
  Χωρίου Φουρνής άγρός καί < γριάς εκτάσεως 26 περίπο' στρ. μέ πλησιαστάς Νικ,Ραπ» νην, Β' μερίς Μιχ. Τουτουδι κην καί τέκνα Ε. Ραπάνη Ά Π 2Ο.ΟΟΟ Είς θέσιν «Ζάκος Σκουρά Β' μερίς τής περιφερείας Κ< τω Χωρίου Φουρνής άγρό καί άγριάς 23 περίπου στρε| μάτων μέ πλησιαστάς Α' μ ρίδα Νικ. Ραπάνην Γ' μ ρίδα Μιχ. Τουνουδάκην. Α' Π 2Ο.ΟΟΟ. Είς θέσιν «Ζάκος Σκουρά γ μερίς τής περιφερείας Κάτω Χωρίου Φουρνής άγρός κσί ά γριάς εκτάσεως 19 περίποι στρεμμάιων μέ πλησιαστα Β' μερίδα άγροτικόν δρόμο Μιχ. Τουτουδάκην καί Μιχ Φουλέν. Α' Π 20 000. Είς θέσιν «Βαρέλι Σκουρά» Α' μερίς τής περιφερείας τοθ Κάτω Χωρίου Φουρνή άγρός εκτάσεως 14 περίπου στρεμ μάτων μέ ριακοΰλαν πλησιαστάς Κυ σύζυγον Γρηγ, Β μόσιος Πρώτη 50.000. α' καί μερίς, μρ προσφορά δραχμαί ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ: Τό «ριστούργημα τοΰ Γάλλον συγγραφέως: ' ΚΛΟΝΤ ΦΛΡΡΕΡ ΜΕ ΤΟΗ ΧίΡΡΪ ΜΠΟΡ Είς θέσιν «Μοΐρα Σκουρά» δ' μερίς άγρός καλλιεργημέ νος έπτά (7) περίπου στρεμ μάτων μέ πλησιαστάς έφε δρικόν Βσρέλι γ'. ε'. μερίς ώς ευρίσκεται πλήν των έν αυτώ ευρισκομένων τυχόν ξέ δέδ Πώ μ χ νων δένδρων. Πρώτη σφορά δραχ. 20.000. προ¬ Είς θέσιν «Μοΐρα Σκουρά» γ η Ξένου, Έμμ. Βλάσσην, Β' με ρίς αγροτικάς δρόμος α. Π 30.000. Είς θέσιν «Βαρέλι Σκουρά» Β' μερίς τής περιφερείας Κάτω Χωρίου Φουρνής ά γρός εκτάσεως 17 στρεμμά των περίπου μέ πλησιαστάς α' μερίδα Έμμ. Βλάσσην, Κ. Βαρδαβάν γ. μερίς άγροτι- κός δρόμος α. Π. 35.000 Είς θέσιν «Βαρέλι Σκου ρά» γ' μερίς τής περιφερεί άς Κάτω Χωρίου Φουρνής άγρός εκτάσεως 15 περίπου στρεμμάτων μέ πλησιαστάς β' μερίδα Πέτρον Βαρδαβάν, Νικόλ. Τσαγκαράκην καί ά- γροτικόν δρόμον α' προσφο ρά δραχμαί 20 000. Είς θέσιν «Κάτω Άπηγα νιά» α. μερίς τής περιφερείας τοϋ Χωρίου Σχοινιά άγρός ε¬ κτάσεως 12 περίπου στρεμμά των μέ πλησιαστάς Γεώργ, Φινοκαλιώΐην, Κων. Τρόχα λον, ποταμόν, πλάη άπη γανιά α. προσφορά δραγ. 30 000. Είς θέσιν «Κάτω Άπηγα νιά» β. μερίς τής περΐφερεί ε' μερίς τής περιφ. Κάτω άς τοθ χωρίου Σχοινιά ά- Χωρίου Φουρνής άγρός καλ ΥΡός εκτάσεως 20 περίπου λιεργημένος εκτάσεως 8 όκτώ στρεμάτων μέ πλησιαστάς περίπου στρεμμάτων μέ πλη Κων. Τρόχαλον, Γεώργ. Χουρ σιαστάς β' γ'δ' κοί στ' με-Ιδάκην^ Βορνό Άπηγανιά, ρίδες. Α', προσφορά δραχ. Πλάη Άπηγανιά α. προσφο εκτάσεως 17 περίπου στρε μάτων μέ πλησιαστάς α. με ρίδα Βορνό άπηγανιά έπά νω Άπηγανιά καί ποταμόν α. προσφορά δραχ 40 ΟΟΟ. Είς θέσιν «Βορνό Άπηγα νιά» στ. μερίς τής περιφερεί άς τοΰ χωρίου Σχοινιά ά γρός εκτάσεως 51 περίπου στρεμάτων μέ πλησιαστάς πό τσμόν, εφεδρικόν Ταμείον, Κων. Χανιωτάκην, καί Νικ. Φινοκαλιώτην α. προσφορά ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ·" ' ·......* _ _ II ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άφίκετο δι· όλιγοή = ρον ή Κα Τσουδερου, διοικητου τής Τραπέζης Ελλάδος μετά των δίδων Θυγατέρων της —Επανήλθεν έξ Αθηνών ή κ. -----ΐΑ,,η μηχανικοϋ. Κ ΙΩ,- ,,,-., Α. -=. τζίδης. ό διευθυντής Έταιρείας έργων Κρήτης κ. Έ" Γ, ., ,_,, ,. ι -------,----- οί κ. κ. Κωνσταν. Είς θέσιν «Πάνω Απηγα ,τινίδης, Πετρίδης, Στυλ. Άλοΐζος νιά» ζ. μερίς τής περιφερεί) καί Νικ. Καρδαμακης. άς τοϋ χωρίου Σχοινιά ά¬ γρός εκτάσεως 27 περίπου στρεμμάτων μέ πλησιαστάς -οταμόν, εφεδρικόν ταμείον Πλάη Άπηγανιά Γεραντώ νη α. προσφορά δραχμαί 30 000. Είς θέσιν «Πλάη Κοψές» α. μερίς τής περιφερείας τοϋ χωρίου Σχοινιά άγρός εκτάσεως 13 περίπου στρε μάτων μέ πλησιαστάς β με ρίδα όδός πρός Καρύδι, τρά φός α. προσφορά δραχμαί 4Ο.ΟΟΟ. Είς θέσιν «Πλάη Κοψές» β. μερίς τής περιφερείας τοθ χωρίου Καρυδίου άγρός έ κτάσεως 10 περίπου στρεμμά των μέ πλησιαστάς κούτελο Κωψές ΜικρόΚαστρί όδόςπρός Καρύδι τράφος α. μερίς νο τικό Κοψές α. προσφορά δρχ. 35 000. Είς θέσιν ^«Κούτελο Κοψές» γ. μερίς τής" περιφερείας τού χωρίου Σχοινιά άγρός έκτά σεως 17 περίπου στρεμμάτων μέ πλησιαστάς α. μερίδα δρό μος πρός Καρύδι, Κάτω Κοψές Νοτικό Κοψές, α. προ σφορά δραχ, 40 000. Είς θέσιν «Κούτελο—Κο ψές α. μερίς τής περιφερείας Σχοινιά—Καρυδίου άγρός ε¬ κτάσεως 22 περίπου στρεμά των μέ πλησιαστάς Ε. Φρου ζήν, Κ. Κοττρίνην Μοναστη· ριακό, δρόμον πρός Καρύδι γ. μερίδα τέκνα Παπά Λυ ράκη. α. 30.000, προσφορά δραχ. Είς θέσιν «Νοτικό Κοψές» ε' μερίς τής περιφερείας Σχοι νιά—Καρυδίου άγρός έκτά σεως 14 περίπου στρεμμά των μέ πλησιαστάς Κων. Κα τρίνην Κάτω Κοψές στ! με ρίς, ποταμός, ώς εύρισκε ται πλήν των έν αυτώ τυ χον ευρισκομένων ξένων δένδρων. Πρώτη προσφορά δραχμαί 40.000. Είς θέσιν «Νοτικό κοψές» στ! μερίς τής περιφερείας τοθ χωρίου Σχοινιά άγρός έκτά σεως 8 περίπου στρεμμάτων μέ πλησιαστάς ε! μερίς Κάτω Κοψές, ζ! μερίς καί ποταμός ώς ευρίσκεται πλήν των τυ χόν£έν αυτώ ξένων δένδρων. Πρώτη Προσφορά δραχμ. 30 000 Είς θέσιν «Νοτικό Κοψές» στ' μερίς τής περιφερείας τοΰ χωρίου Σχοινιά άγρός ΣΗΜΕΡΟΝ Τό ομιλούν γαλλιστΐ άρι· στούργημα που θά καταπλήξη: 35.000, Είς θέσιν «Μοΐρα Σκουρά» ρά δρχ. 4Ο.ΟΟΟ. Είς θέσιν «Πλάη Άπηγα νν στ μερίς της περιφερείας Κάνιά» γ. μερίς τής περιφερεί τω Χωρίου Φουρνής άγρός' άς τοθ χωρίου Σχοινιά ά καλλιεργημένος εκτάσεως Εξ γρός εκτάσεως 31 περίπου (6) περίπου στρεμμάτων μέ στρεμμάτων μέ πλησιαστάς πλησιαστάς β ε καί ζ' με. Κάτω Άπηγανιά Βορνό Ά- ?ί>δπηπ πΡοοΦ°Ρα- δραχμ 'πηγανιά α. μερίς ποταμός.
  Εί ο* μ - 'σ· πΡ°σΦ°Ρα δραχμάς 40.
  Είς θέσιν «Μοΐρα Σκουρά» 000.
  Ζ' μερίς τής περιφερείας Κά] Είς θέσιν «Πλάη Άπηγα
  τω Χωρίου Φουρνής άγρός νιά» α. μερίς τής περιφερεί
  καλλιεργημένος εκτάσεως τεσ άς τοΰ Χωρίου Σχοινιά ά-
  σάρων (4) περίπου στρεμμά γρός 24 περΐπου στρεμμά
  των μέ πλησιαστάς α' στ' των μέ πλησιαστάς γ. μερίδα
  κο.1 η' μερίδες ποταμός Μα Βορνό Άπηγανιά ε. μερίδα
  ρία Χά Δημ. Φουντουλάκη καί ποταμόν, α. προσφορά
  Α', προσφορά δραχ. 30 000. δραχ. 50,000.
  Είς θέσιν «Μοΐρα Σκουρβ» Είς θέσιν «Πλάη Άπηγα
  " μεΡ'*. τί* περΐφ· Κάτω Χω νια» β. μερίς τής περιφερείας (
  ρίου Φουρνής άγρός καλλιερ τοθ Χωρίου Σχοινιά άγρός
  Α1ΟΕΡΟΣ
  ΙΝΚΟΓΝΙΤΟ
  Πρωταγωνιστοΰν: ή γυναϊ-
  κα ϊλιγγος ΣΟΝΙΑ ΧΕΝΕΥ'
  κ«ι ο γυναιοκατακτπτής ΤΑ·
  Υ ΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ.
  "Ενα έςρβτβινο άριστβύργη
  μα πού εσημείωσε παντοΰ δ
  «ου προεκλήθη 6ΡΙΑΜΒΟ!
  Καί επίκαιρον ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΚΥΝΗΠ
  ΣΤΟ1ΣΛΙ1ΕΡΑ!
  Σημείωσις: Δευτέρα- $
  Ρ« } 1)2 μ. μ. άπονίυμ«- 3
  εκτάσεως 14 περίπου στρεμ
  μάτων μέ πλησιαστάς στ'
  μερίς, Κάτω Κοψές, Ειρήνη
  Βαρδαβάκη καί ποταμός ώς
  ευρίσκεται πλήν των έν αυ¬
  τώ τυχόν ξένων δένδρων.
  Πρώτη προσφορά δραχμαί
  40 000.
  Είς θέσιν «Μικρά ΚαστρΙ»
  α' μερίς τής περιφερείας τοθ
  χωρίου Σχοινιά—Καρυδίου ά
  γρός εκτάσεως 15 περίπου
  στρεμμάτων . μέ πλησιαστάς
  β' μερίς, όδός πρός Καρύδι,
  Ε.Δ. Φρουζής ώς ευρίσκεται
  πλήν των εν αυτώ τυχόν ξέ
  νων δένδρων. Πρώτη Προσφο
  ρά δραχ, 15.000.
  Είς θέσιν «Μικρό ΚαστρΙ»
  β' μερίς τής περιφερείας τοθ
  χωρίου Σχοινιά Καρυδίου
  άγρός εκτάσεως 20 περίπου
  στρεμμάτων μέ πλησιαστάς
  α' μερίς τράφος, Ιωάν. Ζερ
  βός καί δρόμος πρός Καρύ
  δι ώς ευρίσκεται πλήν των
  έν αυτώ τυχόν ξένων δέν
  δρων. α. προσφορά δραχ.
  2Ο.ΟΟΟ.
  Είς θέσιν «Επάνω Βορνό»
  Μικρό Καστρί α' μερίς τής
  περιφερείας των χωρίων Σχοι
  νιά Καρυδίου άγρός 24 -πε
  ρίπου στρεμμάτων μέ πλη
  σιαστάς β' μρρίς Επάνω Νο
  τικό, ποταμός, Γεραντώνης,
  καΐ Ιωάν. Ζερβός ώς εύρί
  σκεται πλήν των έν αύτφ τυ
  χον ξένων δένδρων α. προ
  σφορά δρχ. 25 000.
  Είς θέσιν «Επάνω Βορνό»
  Μεγάλο ΚαστρΙ β' μερίς τής
  περιφερείας Καρυδίου άγρός
  14 περίπου στρεμμάτων μέ
  πλησιασιάς α' μερίδα, Ιωάν.
  Ζερβόν Κάτω Βορνό, καί έ
  πάνω Νοτικό ώς ευρίσκεται
  πλήν των έν αυτώ τυχόν ξέ
  νων δένδρων α' προσφορά
  δραχ. 15.000.
  Είς θέσιν «Κάτω Νοτικό»
  Μεγάλου ΚαστρΙ γ' μερίς τής
  περιφερείας τοθ χωρίου Σχοι
  νιά Καρυδίου άγρός έκτάσε
  ως 21 περίπου στρεμάτων μέ
  πλησιαστάς Ιωάν. Ζερβόν, 'Ε
  πάνω Νοτικό. Πάνω Βορνό,
  καί δ' μερίς ώς ευρίσκεται
  πλήν των έν αυτώ εύρισκομέ
  νων τυχόν ξένων δένδρων, Α'
  Προσφορά δρ. 25ΟΟΟ.
  Είς θέσιν ' «Κάτω Νοτικό»
  Μεγάλου Καστρί δ' μερίς
  τής περιφερείας των χωρίων
  Σχοινιά Καρυδίου άγρός έκτά
  σεως 19 περίπου στρεμμάτων
  μέ πλησιαστάς δ' μερίς Μι
  κρό Καστρί, "Ιωάν. Σταματά
  κης καΐ Κάτω Βορνό ώς εύρί
  σκεται πλήν των έν αυτώ τυ
  χον ξένων δένδρων, Α' προ
  σφορά δρ. 30.000.,
  Είς θέσιν «Κάτω Βορνό»
  Μεγάλου Καστρί ε' μερίς τής
  περιφερείας Σχοινιά σγρός
  48 περίπου στρεμμάτων μέ
  πλησιαστάς επάνω Βορνό,Κά
  τω Νοτικό, Ιωάν. Σταμστά
  Νικ. Β. Παπατζανάκης, Έμμ.
  Παπατζανάκης, Κ. Κοκολά
  κης, Μύρων Φρουζής, Βιργι
  νία Άμαργιωτάκη καί ποτα
  μός ώς ευρίσκεται πλήν των
  έν αυτώ τυχόν ευρισκομένων
  ξένων δένδρων. Α' προσφορά
  δρ. 30 000.
  Είς θέσιν «'Άνω Βορνό»
  Μεγάλου Καστρί στ'. μερίς
  τής περιφερείας τοθ χωρίου
  Καρυδίου άγρός εκτάσεως 65
  περίπου στρεμμάτων μέ πλη
  σιαστάς Κάτω Βορνό, Άπηγα
  νιά, Γεραντώνη, Άνω Νοτικό
  καί Κάτω Νοτικό ώς εύρισκε
  ται πλήν των έν αύτφ εΰρι
  σκομένων τυχόν ξένων δέν
  δρων. α', προσφορά δρ.3Ο.0ΟΟ
  Είς θέσιν «Νοτικό Κακόνι
  Σπήτι» α' μερίο τής περιφε¬
  ρείας Χονδροβολάκκων άγρός
  εκτάσεως 11 περίπου στρεμ
  μάτων μέ πλησιαστάς ποτα
  μόν καί δρόμον, β' μερίς Βορ
  νό Κακόνι Σπήτι, Μοναστη
  ριακά ώς ευρίσκεται πλήν
  των έν αυτώ τυχόν ξένων
  δένδρων, α'. προσφορά &ραχ.
  15.ΟΟΟ.
  Είς θέσιν «Νοτικό Κακόνι
  Σπήτι» β' μερίς τής περιφερεί
  άς Χονδροβολάκων άγρός έκ
  τάσεως 8 περίπου στρεμμά¬
  των μέ πλησιαστάς α'. μερίς
  ποταμός δρόμος, γ' μερίς Βορ
  νό Κακόνι σπήτι ώςεύρίσκεται
  14
  * Επάνω β»
  ιΛα' μ£ρΐ?,
  Ον Χωρίον Σ,
  άγρός 24
  ^μάτων μέ,
  Ρίς Έπάνοί
  'ζ. Γερον,^
  :εΡβος ώς!
  Γών έν αύτ^
  .νδρων α ι
  !5 000.
  Επάνω Β^
  τρί β' μερΐρ
  ορυδΊου %
  τρεμμάτον »
  Βορνό, καί
  ώς εύρίσκΒ
  χύτώ τυχόν {
  '
  Κάτω
  ρί >' ^
  3 χωρίου Ιν,οι
  άγρός εκτάσΐ
  στρεμάιυνί
  άν. Ζερβόν,'ί
  Πάνω Βορνΐ
  ός εύρΐσκίϋ
  !>τώ εύρισκον
  ιν δέ νδρων, ί
  >5 000.
  <άτω Νοτ# ιρί δ' μφΐ των χορΙ» ιυ ί' δ' μερίς Λ ιάν. Σταιιαΐί 5ορνό ώςΦ . έν αύψ «ών, Α' Ψ Κ (άτω ε' μ >ινιδ
  μάΐ
  ω Βορνο,ΐ»
  ϊν. Στσμί»
  /άκης, "-4*
  Κ Κοκοΐ»
  ρά δρ. 12 000,
  Είς θέσιν «Βορνο χαι
  μ^ ^ "λν,σ^αστάί Γοΰρνες, | τυχόν ξένων δένδρων
  Μοΐρες Καλόκτιστο καί γ' μερίς' ρά δραχ. 20 000
  ω: ειΐ£3ίαΐί6Τί»Γ *·5.Λμ ..τ... ι,. ~...~. ι ο. «,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ηράκλειον 9 Σ)βρίβυ 1938
  κο» η
  τοϋ χωρίου
  εκτάσεως 19
  των με
  , , Ι Μέαη
  πλήν των έναυτώευρισκομένων κα $■
  γ
  τής ηερ,φερείας
  δί
  ή
  Καςυδίον
  ρς
  άγρός
  α προσφο
  9ΠΧίηηξίνων δένδρων δραχμαί Στέρνα»"1'
  Εκθεσιν...... ί -.ρ!Φ«ρ«£«6
  Είς θέσιν «Μεγάλη ΜοΓρα ή
  χ'...... " " β'. μερίς τής
  δρ. 20.000.
  Είς θέσιν «Νοτικό» Κακόνι
  Σπήτι β', μερίς τής περιφερεί] Ει. #έαιν
  άς τοΟ χωρίου Χονδρο)χο,, &·
  βολάκκων άγρός 8 περ(·
  Καστέλλι
  τής περΊφερίας Ξηδϊν ξύλων ά
  γρΊάς εκτάσεως 18 περίπου στριμ
  μάτων μέ πλησιαστάς Μελισσόχη
  πος. άγρΌτικός δάίμος, Κϊρ"*πι
  διά, Κλτ)ρονΟΜ.οι Ιωάν. Οίκονο-
  β γρς ρΐ
  που στρεμμάτων μέ πλησια
  στάς β'. μερίς ποταμός καί
  δρόμος, α'. μερίς Βορνό Κακό
  νι Σπήτι ώς ευρίσκεται πλήν
  των έν αυτώ τυχόν ξένων
  δένδρων α'. προσφορά δραχ.
  0 000
  τού
  20 000
  Είς θέσιν
  Νοτικό Κακόνι
  Σπήτι α' μερίς τής περιφερεί¬
  ας Χοντροβολάκκων άγρός έκ
  τάσεως 10 περίπου στρεμμά¬
  των μέ πλησιαστάς ποταμός,
  δρόμος, ε'. μερίς ^ορνό Κακό¬
  νι σπήτι γ'. μερίς ώς ευρίσκε¬
  ται πλήν των έν αυτώ τυχόν
  ξένων δένδρων δρ. 20 000.
  Είς θέσιν νοτικό Κακόνι
  Σπήτι ε'. μερίς τής πεό.φερΈΙ-
  ας Χονδροβολάκκων άγρός έκ
  τάσεως 14 περίπου στρεμμά
  των μέ πλησιαστάς ποταμός,
  όδός κακόνι σπήτι, βοόνό κα·
  κόνι σπήτι α'. μερίς ώς ευρί¬
  σκεται πλήν των έν αυτώ τυ
  χον ξένων δένδόων δραχμάς
  20.000.
  Είς θέσιν Κακόνι σπήτι»
  στ'. μερίς τής περιφερείας
  Χονδροβολάκων άγρός εκτά¬
  σεως 20 περίπου στρεμμά
  των μέ πλησιασΐάς ΒορνόΚα
  κόνι σπήτι, Νοτικό κακόνι
  σπήτι ποταμός, ζ'. μερίς,Ν.Π.
  Χ. Ζερβός ώς ευρίσκεται πλήν
  τών έν αυτώ τυχόν ξένων
  δένδρων δρ. 10.000.
  Είς θέσιν Κακόνι σπήτι ζ'.
  μερίς τής περιφερείας Χονδόο
  βολάκων άγόός εκτάσεως 28
  περίπου στρεμμάτων μέ πλη
  σιαστάς στ'. μεόίς ποταμός Ε.
  Κοκολάκην, Ι. Ζερβόν, Ν.Π Χ.
  Ζερβόν ώς ευρίσκεται πλήν
  χρ Καρυύ;ον &γρις $
  κχάηεως 33 ηερίηον ατρεμμά
  των μέ πλι,οιαο'άς ηοταμόν, α'
  μερίς Μοναστηριακά τέκνα ' Μα
  ρίας Λνρόκη ώ; ευρίσκεται πλήν
  των έν αυτώ τυχόν ξένων δέν
  δρων α'. προσφορά δρΧ. 8 000
  Είς &ίσιν Κάτω Ιεραντώ
  η
  ρ ρ
  Είς &ίσιν
  ' α μερίς
  , της περιφερήας
  τού χωρίου Καρνδίου άγρύς έ
  κτάαεως 2(1 περίπου οτρψμά
  τω» μέ πλησιαστάς β' μερίδα
  ε' μερίδα, Βορνό Άπηγανια,
  χαί ποταμόν ώς ίδρίαχεται πλήν
  των αύιφ τνχύν ξένων ά/ν
  προπφορά δραχμαΐ
  » Κάτω Γεραντώ
  νη» β μερίς τη-ς περιφερείας
  τοϋ χωρίου Καρυδίον άγρός έ
  στάσεως 2ί) περίπου ατρεμμά
  των μέ πλησαοτάς ποταμόν,
  Βορνό Γεραντώνη, ε' μερίς,
  καί α' μερίς ώς ευρίσκεται πλήν
  των ίν αυτώ τυχόν ξένων δέν
  δρων. α' προσφηρ δραγ 15
  000.
  30 000.
  β'. μερίς
  ως ευρίσκεται πλήν
  τυχόν ξένω
  000.
  ρ.
  |
  Είς θέσιν
  διά» τής
  ρφ
  : Καραπι
  ξηρών ξύ
  ρ κι5» 1 . μερίς τής π
  |φ.ρ«1«ς Κεράμ.» Καστελίου
  . μερίς τής περι 10 περίπου στρεμμάτων μέ πλη
  .» Καστελίου ^σιαστ/ Δ4ϊ ΖϊΓ
  δρων. α
  15 000.
  Είς ϋέαιν
  των έν αυτώ τυχόν ξένων δέν
  δρων δρ. 10 000.
  Είς θέσιν βορνό Κακόνι σπή
  τι η' μερίς τής περιφερείας
  Χονδροβολάκων άγρ"5ς εκτά¬
  σεως 22 στρεμμάτων μέ πλη
  σιαστάς νοτικό Κακόνι σπήτι „, ^ΒΙΪ ™5 περιφερείας τού
  (Α.Β Γ.Δ. Καί Ε μερίς ΚαΚΟνΐ|χωριου Καρυδίου άγρός εκτάσεως
  Είς ϋ·έσιν «Κάτω Γεραντώνη»
  •' μερίς τής περιφερείας τοϋ χωρί
  ου Καρυδίου άγρός εκτάσεως 25
  ρίπου ατρεμμάτων μέ πληαιαατάς
  β' μερίς Νοτικό Γεραντώνη ποτα
  μος "Ανω Άπηγανια χαι α' με¬
  ρίς ώς ευρίσκεται πλήν τών έν αύ
  τψ τυχόν ξένων δένδρων. α' προ
  σφορα δρχ. 10.000.
  Είς θέοιν «Βορεινό Γεραντώνη»
  γ' μερίς τής περιφερείας τοϋ χω
  ρίου Καρυδίον άγρός εκτάσεως 64
  περίπου στρεμμάτων μέ πληαιαατάς
  ποταμόν, Μάρκον Λυράκην. Νοτι-
  χό Γεραντώνη χαί Κάτω Γεραν
  τώνη ώς ("ευρίσκεται πλήν τών έν
  αύτψ τυχόν ξένων δένδρων. α
  προσφορά δρ. 20.000.
  Είς θέσιν «ΛΓοτικό Γεραντώνη»
  δ' μερίς τής περιφερείας τοϋ χω
  ρίον Καρυδίου άγρός εκτάσεως πε
  στρεμμάτων μέ πλησιαστάς κληρο
  νονόμους Χατζ. 1. Βαρδαβά, Ε'.
  μερίς, καλόκτιστο Έφεδροταμείου
  χαί γ'. μερίς ώς ευρίσκεται πλήν
  τών έν αυτώ τυχόν ξένων δένδρων
  δρ. 30 000.
  Είς θέσιν «Μελισσινό» ε'. με
  ρίς τής περιφερείας Καστελλίοι
  Φουρνής άγρός εκτάσεως 119 πε
  ρίπου στρεμμάτων μέ πλησιαστάς
  κλήρον. Χατζ. Ι. Βχρδαβά Έμμ
  II.
  Μχυροφόρος, Ροβοσέλι, Καλό
  κτιστο Έφεδροταμείου καί δ'. με
  ρίς ώ; ευρίσκεται πλήν τών έ'
  αύτω τυχόν ξένων δένδρων δρχ
  40 000.
  Είς θέσιν «Καλόκτιστο» τήι
  περιφερείας τοΰ χωρίου Καστελ
  λίου Φουρνής άγρός εκτάσεως
  19Η περίπου στρεμμάτων μέ πλη
  σιαστάς ΜοΙρες, Μελισσινό, Πέ
  ζουλος, Πλάη Έφεδροτ. καί Κοι
  νοτικά κτήματα ώς ευρίσκεται
  πλήν τ'<>ν έν αύτω τυχόν ξένων
  δένδρων δρ. 30.000.
  Είς θέσιν «Ροβοσέλι» τής πε
  ριφερείας Καστελλίου Φουρνής
  άγρός εκτάσεως 47 περίίΐουστόεμ
  άγρο
  Είς θέσιν «Βορνό Πέρα Φρα-
  τια Β! μεοίς τής περιφερείας ξη¬
  ρών ξύλων άγρός καί άγριάς 24
  πζρίποα στρεμμάτων μέ πλησια·
  στάς ^ρύαξ, άγκάλη, Α! μερίς
  Έμμ Συλλιγάρϊον καί Γ! μερίς
  ώς ευρίσκεται πλήν των έν αύτω
  τυχόν ξένων δένδρων. Πρώιη
  ττροσφορά δρ. 20 000
  Είς θέσιν «Βιρνό Πέρα Φρχ.
  «ά» γ' μερίς τή; περιφερείας
  Ξηρών ξύλων άγρός κχί άγριάς
  66 περίπου στρεμάτων μέ πλη·
  σιαστάς ρύχξ, β' μερίς Μιχ, Μαν-
  δύλας κα! τολίϋμι Πέρα Φραθιά
  ώς ευρίσκεται πλήν των έν αύιφ
  γρς
  ρίπον 32 στρεμμάτων μέ πλη
  σιαστάς βορεινό Γεραντώνη Μονα
  στηριακά Επάνω Γεραντώνη καϊ
  Κάτω Γεραντώνη ώς ευρίσκεται
  πλήν των εν αύτω τυχόν ξένων
  δέδ δ 15000
  γρς ς 47 περίπουστρεμ
  μάτων μέ πλησιαστάς Μελισσινό,
  Νικόλ. Μαυροφόρον Νικ. Νικητά
  κης καί Πέζουλος Έφεδροτχμεί
  οο ώ; ευρίσκεταιπλήν των έν αύ
  τώ τυχόν ξένω^ δένδρων, δρ. 25.
  000.
  Είς θέσιν «Πέζουλος» β' μερίς
  τής περιφερείας Καστελλίου
  Φουρνής άγρός εκτάσεως 54 πε¬
  ρίπου στρεμμάτων με πλησια
  στάς Ροβοσέλι, α' μερίς, Βαγι
  νίκια, καί Καλόκτιστο ώς εδ
  ._.........(. „„,. _, -„.,), «»» Εΐ/[/υΛ6ΐ5ΐι 7ΐ*ην των ίν αυτώ
  τυχόν ξένων δένδρων. Δρ". 20 000 τυχίν ξένων δένδρων. Α' προσφο-
  ^ Είς θέσιν «Μεγάλη Μοιόέχ ή ρα δρ. 6.000
  ΣτέρΊ/α Συκιά» Δ'. μερίς τής πε
  όιφιερίας Κεράμου Κασΐελλίου
  ρφρς Κερίμου Κασΐελλίου
  άγ^ς°ίκτάσεως 2 πιρίπου στρεμ
  μάτων μέ λά ά^
  μάτων μέ πλησιαστάς αγροτικάς
  δρ"όμος, Γ' μερΊς Καλόκτιστο
  καί ΜοναστηρΊακά ώς ευρίσκεται
  πλήν τών τυχόν έν αύτω ξένωνδέν
  δρ"ων. Δρ". 20 0005.
  Είς θέσιν «Κουλούρα Κάτω
  Λακκάκια ή ΠρΊνάρι-»» α' μερΊς
  τής περιφ. Κεδίμου Καστελλίου
  ου άγρός 4 περίπου στ. μέ πλη
  αστός Μοναστηοιαχός Όργανισμός,
  άγρ*3τιχός δρόμος Μιχ. Λυρί
  κης Οίκονόμος Κριτσωτάκης
  Αμαριωτάκης καί Γεώρ'γ. Βχρ
  δαβας ώς ευρίσκεται πλήν τών έν
  αύτφ τυχόν ξένων δένδρΊον α' Π.
  15 000.
  Είς θέσιν «Κουλουρας, κάτω
  Λαχκάχια ή Πρινάρια» β' μέρος
  ~ής περιφερείας Κεράμου Καστελ
  ,ίου άγρός εκτάσεως 5 περίποα
  στρεμμάτων μέ πλησιαστάς Μονα-
  στηριακός όργανιαμός, γ' μερίς,
  ■ . γ--·. Ι Ρ--Γ-»
  αγροτικάς 5ράμοί *«ί Μοναστη
  ριαχός όργανισμός ώς ευρίσκεται
  πλήν τών έν ■ αύτω τυχόν ξένων
  Ίένδρων. α' Προσφορά δρ. 15 000
  Είς θέσιν «Κουλουράς κάτω
  Λακκάκια ή Πρινάρια» γ' μερίς
  :ής περιφερείας Κεράμου Καστελ¬
  ίου άγρός εκτάσεως 6 πεέίπου
  ιτρ'εμμάτων μέ πλησιαστάς Μο-
  ιαστη^ιαχόν οργανισμόν, κληόϊνό
  ;0ΐ ΐϊαύλου Μαυ^φόρου, Χαρίτ.
  ρί'δρ. "6.000
  Είς θέσιν «Λεσκάρια "Αγ. Ιω
  άννης» τής περιφερείας Ξηρών ξύ
  λων άγρός χαί άγριάς 13 περί-
  που στρεμμάτων μέ πλησιαστχς
  δρόμον Έμμ. Καλλιατακην, Λε
  σχάρια Καοαπηδιά ώ; εδρίσκετα
  πλήν τών έν αυτώ τυχόν ξένω
  δένδρων Α' προσρορά δρ. 25,000.
  Είς θέσιν «Μεγάλος Λάχκος»
  τής περιφερείας ξηρών ξύλω^ ά¬
  γρός εκτάσεως 4 περίπου στρεμά¬
  των μέ πλησιαστάς Γεώργ. Πα¬
  ναγιωτάκην Δοόμον Β! μερίς καί
  Λάχκο; Στέρνας ώ; ευρίσκεται
  πλήν των έν αύτω τυχόν ξένων
  δένδρων. Πρώτη πρααφορϊ δραχμ
  20.000.
  Είς θέσιν«Μεγάλος Λάκκος» Β!
  μερίς τής περιφερείας ξηρών ξύ¬
  λων άγρός εκτάσεως 5 περίπου
  στρεμμάτων μέ πληαιασΐάς δρόμον,
  Λάχκος Στέρνας καί Α! μερίς,
  ώς ε6ρ£σ/εται*πλήν τΛν έν αύτω
  ξένων δένδρων.
  Πρώτη πποσφορά δρ: 15.000-
  Είς θέσιν «Στέρνα Λάχκος»
  τής περιφερείας ξηοών ξύλων ά¬
  γρός εκτάσεως 6 περίπου στρεμ
  μάτων μέ πλησιαστάς Σουντου-
  Είς θέσιν «Άγκάλη —Φρατιά»
  τή; περιφερείας Ξηρών ξύλων ά¬
  γρός χαί άγριάς 27 περίπουστρεμ-
  μάτων μέ πλησιαστάς ρύαξ, δρό¬
  μον. Βάθεια Γεωρ. Λ«υρεντάκης
  ..„! Μ...1.1 - «1 ' ' · ■
  ρίσκεται πλήν των έν αυτώ Παπατζανάκη. Περίδασκαλά
  ή τ
  δένδρων δραχ, 15.000.
  «Γ ρ.*'
  *·ί θέσιν
  „■ μερίς
  πάνω Γεραντω
  σπήτι (στ'. μερίς) Μιχ. Ζερ¬
  βός Δέσποινα Δρακωνάκη καί
  Μοναστηριακά ώς ευρίσκεται
  πλήν των έν αυτώ τυχόν ξέ¬
  νων δένδρων δρ. 20 000.
  Εις θέσιν «Λ'οτιχό Βορνό»
  α' μερίς τής περιφερείας τοϋ
  άγρός ίκτά
  ατρεαμάτων
  μρ ής
  χωρίου Καρυδίου
  οεως 36 περίαου
  ό
  κσΐ
  ρ ρμω
  / πληα. όδός πρός Καρύδι,
  Δημ. Λουκάκης β' μερίς ώ;
  ιύρίσχεΐαι πλήν των Ιν αΰζιυ
  τυχόν ξένων δένδρων δραχμαι
  17.000.
  Είς θέσιν ι Νοτικό Βορνό
  β' μερίς "τ^ς περιφερείας τοϋ
  χωρίου Καρυδίου Αγρός Ικιά
  οεως 33 περίπου ατρεμιιάιων
  μΙ πληηιαατάς όδός πρός Αγίαν
  Σοφίαν α' μερίς Δημ. Λονκά
  κης χαί γ' μερίς α>; ευρίσκεται
  πλήν των έν αΰτφ τυχόν ξέ
  νων δένδρων Δρ. 12.000.
  Είς θέσιν «Νοτικό Βορνό»
  γ' μερίς τής περιφίθίίις ταϋ χω
  ρίον Καρνδίου άγρύς Ικιάσεως
  ,7<ν περΐηον οτ(. εμμάιων με πληαιαατάς όδός πρός Αγίαν Σοφίαν β' μερίς Μυναοτηριοκά χαϊ πλάη Βοονοϋ ώ: εΰρίακε ται ηλήν των έν αυτώ ι τυ χον ξένων δένδρων δραχμαι 17 000 Είς &έσιν «Πλάη βορνό» α' μερίς τής περιφερείας τοϋ χωρίον Καρυδίου άγρός 37 χρ ρ γρς 7 πιρίηου οτοεμμάιων με πληαι ά όδό ό πλήν ^ ααχάς όδός πρός ΚαρνΛι, Νο '■""*. τικύ Βορνό, Μοναστηριακά, ε' μερίς ώς ευρίσκεται πλήν των 40 περίπου ατρεμμάτων μέ πλη σιαστάς ποταμόν, Μοναστηριακά, Ιωάν. Ζερβόν τέκνα Δημ. Πετα λή Έμμαν. Κωστάκη, Νικ. Ζερ βοΰ, Νικολ. Λονκάχη καϊ Μέγα λο ΚαοτρΙ ώς ευρίσκεται πλήν των εν αύτω τυχόν ξένων δένδρων. δρ. 15.ΟΟθ'. Είς θέσιν Λ'Άγιος Αντώνιος» τής περιφερείας Συρμέσου Φουρ νής άγρός περίπου 2 ατρεμμάτων μέ πλησιαστάς δημοτικήν οδόν, 'Εμμαν. Παπαατεφανάχην, Μάρκον Λυράκην Μοναστηριαχά ώς ευρί¬ σκεται πλήν των εν αύτω τυχόν ξέ νων δένδρων. δρ. 35.Ο00. Είς θέσιν «Αακχάχι Συρμέ σου» τής περιφερείας Συρμέσου Φουρνής άγρός 5 περίπου ατρεμ μάτων μέ πληαιαατάς Κων. Ι. Καλαρχάκην, Ε. Δ. Κουμπανιόν, Ε. Ι. Μπαρμποννην, ΤΙωάν. Ζερβο γιάννην κα'ι δημ. δρόμον ώς εύ ρίσχεται πλήν των τυχόν εν αύ τω ξένων δένδρων α'. προσφορά δραχ. 55.0ΟΟ. Είς θέσιν «Μακρύ Κομάτι καϊ Μεσομπάμπουρο» τής περιφερεί άς τοΰ χωρίον Καατελλίοο Φουρ νής άγρός 11 περίπου ατρεμμάτων μέ πληαιαατάς β' καϊ γ' μερίδας τέκνα Έμμαν. Μανροειδή, Γεωργ. θ. Νικητάκη, Νιχήτα Θ. Νίκη τάκη χαι άγροτιχόν δρόμον ώς εύ ρίσχεται πλήε των εν αυτώ εύρι σκομένων τυχόν ξένων δένδρων ά δ 12000 τυχόν ξένων δένδρων. δραχ. 20 000 χ 20 000 Είς θέσιν «Πέζουλος» β' με¬ ς ζς με ρίς τής περιφερείας Καστέλλι ου Φουρνής άγρός εκτάσεως 53 περίπου στρεμμάτων μέ πλησια στάς Νικολ, Νιωτάκην, Ι. Νίκη τάκην γ' μερίς Βαγιωνίκια καί α' μερίς ώς ευρίσκεται πλήν των έν ούτω τυχόν ξένων δέν¬ δρων. 25.000. Είς θέσιν «Πέζουλο» γ' με ρίς τής περιφερείας τοϋ χωρί ου Καστελλίου Φουρνής άγρός εκτάσεως 80 περίπου στρεμμάτων μέ πλησιαστάς Έμμαν. Κρι- τσωτάχην, Έμμαν. Άστρουλά- κην, Έμμαν. Κουμπανιόν, Μύ ρωνα Μπουρλάχην κοινοτικά κτή ματα καί β' μερίς ώς εύρισκε ται πλήν των έν αυτώ τυ¬ χόν ξένων δένδρων δραχ. 15. 000. προσφορά δραχ. 12.000 Είς θέσιν Μζκρύ κομάΐι καί Μεσομπάμπουρο 6' μερίς τής πε ριφερϊίας Καστελλίου Φουρνής άγρός εκτάσεως 6 περίπου στρεμ μάτων μέ πλησιαστάς Γ. καί Α μερίδα άγροτικόν δρόμον έκ δύο μερών ώς ευρίσκεται πλήν τών νω στ . μερΐί μρ έν αυτώ τυχόν δρ. 16.000. Ε ή ξένων δένδρω Είς θέσιν *Πλ>ίη Βορνό» ε'
  μερίς τής περιφερείας τοϋ χωρί
  ου Καρυδίου άγρός ό'# περίπου
  ά πληαιαοτάς δ
  Σοφίαν α' υι
  ρ
  ατρεμμάτων με
  δός πρός Αγίαν
  Μ
  χ
  δραχ. 15.000.
  Είς θέσιν
  στ' μερίς τής
  ί
  5
  ρ)ς Μοναοτηριοκά, Μίοη Βορ
  νό ώς ευρίσκεται πλήν των
  ίν αύτφ τυχόν ξένων δένδρων
  * Μέση Βορνό
  περιφερείας τοϋ
  χωρίον Καρυδίον άγρός 46 πε
  ρίπον ατρεμμάτων μέ πλησια
  στάς όδός πρός Καρνδι, Πλάη
  βορνό, ΜοναοιηριαΜΐ χαί ζ'
  μερίς ώς ενρίσχεται πλήν τών
  εν αυτώ τυχόν ξένων δένδρω
  δρχ. 12.000.
  Είς θέσιν ι Μέαη Βορνό ι
  ζ' μερίς τής περιφερείας τοΰ
  χωρίον Καρνδίον άγρός έκτά
  οεως 30 περίπον στρεμμάτων
  μΐ ηληοιαστάζ όδός πρός Άγί
  μ ηστ
  αν Σοφίαν,
  ρ γ
  στ' με^ίς, Μονα
  Βό
  φ, στ με^ίς, Μονα
  στηριακά χαί Βορνό ώς ενρί
  οκεχαι πλήν των ίν αύτω χν
  χον ξένωψ οέιΑρον α προσφο
  τυχόν έν αυτώ ξένων δένδρων
  δραχ 15 000.
  Είς θέσιν «Μαχρύ κομάτι καί
  Μεσομπάμπουρο» γ'. μΐρ1ς χής Πε
  ριφερείας Καστελλίου Φουρνής
  άγρός εκτάσεως 5 περίπου στρεμ
  μάτων μέ πληαιαστάς α'. μερίς
  β'. μερίς, άγροτικός δρόμος καί
  Δ. μερίς ώς ευρίσκεται πλήν τών
  έν αύτω τυχόν ξένων δένδρων δρ
  15 000
  Είς θέσιν Μακρύ χομάτι χαί
  «Μεσομπάμπουρο» δ'. μερίς τής
  περιφερείας Καστελλίου Φουρνής
  άγρός 5 περίπου στρεμάτων μέ
  πλησιαστάς άγροτιχή όδός, κτήμα
  Χαλασιδερό Μονής Κεράμου τέ¬
  κνα Έμ. Μαυροειδή καί γ'. με¬
  ρίς ώς ευρίσκεται πλήν των έν
  αύτφ τυχόν ξένων δένδρων δραχ.
  15.000.
  Είς θέσιν «Γοθρνες» τής περι¬
  φερείας Κεράμου άγρός εκτάσεως
  32 περίπου στρεμμάτων μέ πλη¬
  σιαστάς άγροτιχή όδός, χληρονό
  μοί Χατζή Ι. Βαρδαβόί χαί Μελισ
  σεινό εφέδρ. Ταμείου πλήν τών
  έν αυτώ τυχόν ευρισκομένων ξέ
  νων δένδρων δρ. 30 000.
  Είς θέσιν «Βζγιωνίκια» τής
  περιφερείας τού χωρίου Καστελ
  λίου Φουρνής άγρός εκτάσεως
  • 14 περίπου στρεμμάτων μέ πλη
  σιαστάς Πέζουλο, κοινοτικαί κτή
  μαΐα Κακαντώνης καί Πλάη ώς
  ευρίσκεται πλήν των έν αύτω
  τυχόν ζένων δένδρων, δραχ.
  35.000.
  Είς θέσιν «Κακαντώντ,ς» α'
  μερίς τής περιφερείας Καστελ
  λίου Φουρνής άγρό; εκτάσεως
  117 τιερίποΐ) στρεμμάτων μέ πλη
  κη κληρΌν. Έμμ. Β*ρ"δαβά καί β'
  μερΊς ώ; ευρίσκεται πλήν των έν
  αυτώ τυχόν ξένων δένδέων. α'
  Ώροοψορί 25 000
  Είς θέσιν «Μαρ"α έναντι Μεγά-
  λης Μοί^ας» α' μερΊς τής περι¬
  φερείας Κεράμου Κασΐελλίου ά-
  γρ"ός 2 περίπου στρεμμάτων μέ
  πλησιαστάς άγροτικήν οδόν. Κυ
  όιακβθλα Μοσχοβίτη, Μιχ. Άνα-
  στασιάδην, καλόκτιστον χαί β'
  μερίς ώς ευρίσκεται πλήν τών έν
  αύτω τυχόν ξένων δένδέων. »
  Πρ'ίσφορ'* δρ" 15.000.
  Είς θέσιν «ΜοΧρχ έναντ Με·
  γάλης Μοϊρας» β' μερίς τής πε
  ριφεέείας Κεράμου Καστελλίου
  άγ^»4ς 2 περίπου στρεμμάτων μέ
  πλησιαστάς άγρΌτικήν οδόν α' με
  αίς Καϊόκτιστο καί γ' μερίς ώς
  ευρίσκεται πλήν τών έν αύτφ τυ¬
  χόν ξένων δένδρΊον. α' πό
  15.000.
  Είς θέσιν «ΜοΙ^>α έναντι Με
  γάλης Μοίρ"ϊς» δ' μερίς τής πε¬
  ριφερείας Κεράμου Κασ:ελλίου
  άγ^ός εκτάσεως 2 περίπου ατρεμ¬
  μάτων μέ πλησιαστάς άγροιικήν
  λοθμι, καί δρόμον έκ τριών με¬
  ρών ώς ευρίσκεται πλήν τών έν
  αύτφ τυχόν ξένων δένδρων, Πρώ¬
  τη προσφορά δρ. 15.000,
  Είς θέσιν«Καρβουνόλακκος »ιής
  περιφερείας ξηρών ξύλων άγρός
  εκτάσεως 7 περίποα στρεμμάτων
  μέ πλησιαστάς Κάτω Λατσίδι,
  Κρηρονόμοι Έλευθ. Πεδιαδίτη
  Μιχ. Λάβδας καί Γεώργ. Πανα¬
  γιωτάκης ώ; ευρίσκεται πλήν τών
  έν" αύτω τυχόν ξένων δένδρων.
  Πρώτη προσφορά δρ. 20.000.
  Είς θέσιν «Κάτω Λατσίδι» τής
  περιφερείας ξηρών ξύλων άγρδς
  εκτάσεως 10 περίπου στρεμμά
  των μέ πλησιαστάς δρόμον, Λ«-
  τσίδι, Κληρονόμοι Έμμ. Πεδια
  πλήν τών έν αύτψ τυχόν ξένων
  δένδρων. Α' προαγορά δρ. 22.000,
  Είς θέσιν «Βίθεια Α'» τή; πε
  αιφερείας Ξηρών ξύλων άγρός καί
  άγριάς 21 περίπου στρεμμάτων
  μέ πλησιαστάς ρύαξ, δρόμον, Βυρ
  νά Καλογήρου, Γεωργ. Τσαμπαρ
  λάκη;, Γεωργ Λαυρεντάκη καί
  άγκάλη Φίατιά ώ; ευρίσκεται
  πλήν τών έν αύτω τυχόν ξένων
  δένδρων. Α' προσ. δρ 15 0θ0·
  Είς θέσιν «Βίθεια Β'» τής^ πε
  ριφερείας Ξηρών ξύλων γήπεδον
  1 περίπου στρέμματος μέ πλησια
  σΐάς 5ρύμ^ν καί Βάθεια. Α'
  προα. δρ. 6,000,
  Είς θέσιν «Βίρνά—Καλογήρου»
  τής περιφερείας Ξηρών ξύλων
  άγρός καί άγριάς 29 περίπου
  στρεμμάτων μέ πλησιαστάς ρύάξ,
  καί δρόμον κληρονόμοι Δημ.
  Άστρουλή, Γεώργ, Λαυρεντάκη
  καί β' μερίς ώς ευρίσκεται πλήν
  [ών έν αύτω τυχόν ξένων δένδρων.
  Α' προσ. δρ. 20.000.
  Είς θέσιν «Βορνό Καλογέρου»
  ρνό Καλογέρου»
  β' μερίς τής περιφερείας Ξηρών
  ξύλων άγρός χαί άγριάς 48 ττερί
  που στρεμμάτων μέ πλησιαστάς
  ρύαξ καί δρόμον α' μερίς, Γεωργ.
  Λαυρεντάκης, Γεώργ,. Τσαμπαρλά
  κης καί γ' μερίς ώς ευρίσκεται
  πλήν των έν αυτώ τυχόν ξένων
  δένδων. Α' προσ. δρ. 12 000.
  Είς θέσιν «Βορνό Καλογήρου»
  γ' μερίς τής περιφερείας Ξηρών
  ξύλων άγρός καί άγριάς 27 περί
  που στρεμμάτων μέ πλησιαστάς
  ρύαξ καί^δρόμον, β' μερίς, Γεώργ.
  Τσχμπαρλάκην καί α' μερίς ώς
  ευρίσκεται πλήν των έν αύιφ τυ
  χον ξένων δένδρων. Α' προσ.
  δρ 8000
  Καλογήρου»
  χ ξ
  δρ. 8.000,
  δίτη Καρβουνόλακος ώς εύρισκε _ Είς 8έσι_ν
  ται πλήν των έν αυτώ τυχόν ξέ- ΙύΧω^άγρώΙ καΐ άγριάς *έκτά««!
  νων δένδρων. Πρωτη προσφορά 32 περίπο» στρεμμάτων μέ πλησια.
  δρ. 15 000. «**'«'..««»- ι»-»-- -■'■-'
  Είς θέσιν «Λαταίδι» τής περι
  φερείας
  ξύλων
  ρ
  έκτά
  Υ' μ«ρ1ς, ίΒάθει», ρύ«ξ----
  — ως ευρίσκεται πλήν των
  .■ι------- γ- Εΐςσεσιν «Λ.ρονονικόλη ΝθΤΙ-
  πλησιαστάς Βρόμ,ον, σπηλιάρι, κο» α. μερίς τής περιφερείας 8η·
  Έμμ. Λαυρένταν, κληρονόμους Ρ«ν 5ώλ*»ν «ΥΡ^ί ίέ»«τ*σεως πβρί
  π,ίΐν,.Χί™ ' ««ι κα λ ίκ πβυ 21 στρεμμάτων με πλο
  Πεδιαδίτη καί Κά Λίδ
  μμ ρναν, κληρονόμους Ρ«ν 5λ*»ν «ΥΡ^ί ίέ»«τ
  Πεδιαδίτη καί Κάτω ,Λατσίδι βίβί, τρβφβς^,Ι Ρ'ΐι
  ί
  ώς
  ίυ
  ρίς
  9
  σιαστάς Βαγιωνίκια κοινοτικά
  κτήματα, Μοναστηριακά Παναγίας
  χαί β' μερίς ώ; ευρίσκεται πλήν
  τών έν αύτω *υχό' ξένων δέν
  δρων δρ. 25.000
  Είς θέσιν «Καχαντώνης» β'
  μερίς τής περιφερείας Καστελ
  λίου Φουρνής άγρός εκτάσεως
  92 περίπου στρεμμάτων μέ πλη
  σιαστάς Βαγιωνίκια, α' μερίς,
  τέκνα Μπρατσέρηδων, καί Πλάη
  ώ; ευρίσκεται πλήν τών έν
  αύτφ τυχόν ξένων δένδρων δρχ.
  20.000.
  Είς θέσιν «Πλάη» α' μερίς
  τής περιφεαείας Καστελλίου ά
  γρός εκτάσεως 100 περίπου
  στρέμματα μέ πλησιαστάς έδόν
  πρός Καστέλλι, Καλόκτιστο έ-
  φεδροταμείον Βαγιωνίκια καί β'
  μερίς ώς ευρίσκεται πλήν των
  έν αύτω τυχόν ξένων δένδρων.
  α' προσφορά 15.000. >
  Είς θέσιν «Πλάη» β' μερίς
  τής περιφερείας Καστελλίου ά
  γρός εκτάσεως 118 περίπου
  στρεμμάτων μέ πλησιαστάς οδόν
  πρός Καστέλλι, α' μερίς Κα
  χαντώνην, Μιχ. Λαβδάχην ώς
  ευρίσκεται πλήν των έν αυτώ
  τυχόν ξένων δένδρων α' προσφο
  ρά 20.000.
  Είς θέσιν «Μεγάλη Μοΐρα»
  ή «Στέρια Συκιά» α' μέρος τής
  περιφερείας Κεράμου ΚαστελλΕου
  άγρός εκτάσεως 2 περίπου στ.
  μέ πλησιαστάς άγροτικήν οδόν,
  ___ .. ,__ Μοΐρα έναντι μεγάλης Μοϊρας,
  „ περιφερείας Καστελλίου Καλόκτιστο καί β' μίρος ώς
  έκτάσιως35 περίπου στρεμ- ευρίσκεται πλήν των έν αυτώ
  οδόν, β' μερίς, καλόκτιστο καί δ
  μερίς ώς ευρίσκεται πλήν τών έν
  αύτψ τυχόν ξένων δένϊέων. α
  προσφορ* 15 000.
  Είς θέσιν «Μοΐρα έναντι Με
  γάλης Μοίρ'ας» α' μερίς τής περι¬
  φερείας Κεράμου Καστελλίου, ά¬
  γρός εκτάσεως 2 περίπου στρεμ¬
  μάτων μέ πλησιαστάς άγροτικήν
  οδόν, γ' μερίς Καλόκτιστο καί
  Μεγάλη ΜοΤρα ώ; ευρίσκεται
  πλήν των έν αύτω τυχόν ξένων
  δέ/δρων. α' προσφορά δρ. 15,000.
  Β'. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΩΣ
  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
  Είς θέσιν «Άγία Παρασκευή»
  τής περιφερείας τοϋ χωρίου
  Λατσίδας α' Μερίς ελαιόφυτον 6
  περίπου στρεμμάτων μέ πλησια
  στάς Κωνστ. Μαραγκάκην Έμ¬
  μαν. Μπαλτάν, κληρονόμοι Κακα
  βέλα, Έμμαν. Μανοθσος χαί β'
  μερίς ώς ευρίσκεται πλήν τών
  έν αυτώ τυχόν ξένων δένδρων.
  Α.' προσφορά δρχ. 40 000. '
  Είς θέσιν «Άγία Παρασκευή»
  β' μερίς τής περιφερείας τοΟ χω
  ρίου Λατσίδας ελαιόφυτον 6 πε
  ρίπου στρεμμάτων μέ πλησιαστάς
  Κωνστ. Μαραγκάκην α' μερίς
  καί αγροτικάς δρόμος ώς εύρισκε
  ται πλήν τών έν αυτώ τυχόν ξένων
  δένδρων.
  Α' Προσφορά δραχ. 35.000.
  Είς θέσιν «Λεσκάρια Ιΐόρους»
  τής περιφερείας Ξηρών Ξύλων ά
  γριάς εκτάσεως 13 περίπου στρεμ
  5 . ■ ,, -——.-—·-·— όίος, τράφος χ«ΐ (Γ"*με
  ως ευρίσκεται πλήν των έν αυτώ ρίοχ5ται Πχί,ν τών έντ
  τυχόν ςένων δένδρων. Πρωτη χβν ξένων ίένίρων. Α
  προσφοραι δρ. 6.000. δρ. 12 000
  Είς θέσιν «Σπηλιάρι» τής πε . Ε15 θε!»ν «Χρβνονικόλη Νβτι
  ριφερείας ξηρών ξύλων άγρός «Ι # &Λ$ς %£$% 5
  άγριας 19 περίπου στρεμμάτων 0(Πβ0 στρεμμάτων μέ πλησιαστάς
  μέ πλησιαστάς Στέρνα: Λάκχος βατή όδός ρύαξ καΐ βατή όόβς
  Σουντουλοΰμι. Ιωάν. Φραγκιάς, τρ»φος καί α' μέςίς ώ; ίΰρίακβ
  Εμμ. Λάζαρος Εμμ. Λαυρέντας
  000
  καί Δατσίδι ώς ευρίσκεται πλήν 2Ο.υυυ
  των έν αύτφ τυχόν ξένων δένδρων. Είς θέσιν «Άσφβνταμος» Μβ
  Πρώτη πρσφορά δρ. 7.000. τβχίβυ Παπάδων α' μερίς τής πβ
  αι, 0ίΛ,,, ,,1*«τ^ ιΤ»^«..λ,λ ριφερείας Ξηρών ξύλων αγρος καΐ
  Είς θέσιν «Κήπος Φρατιας» 5/ρ^5 εκτάσεως 15 περίπο^στρβμ
  τής περιφερείας ξηρών ξυλων ά ματΜν μέ πλησι«στάς Καλβυργιές
  γρός έκατάσειος 1)10 στρέμματος β' μερίς καΐ δρομοςι μαθρα χώμα
  μέ πλησιαστάς Άγία Τριάς καΐ τα ώς ευρίσκεται πλήν των ί-
  δρόμος ώς ευρίσκεται πλήν τών ^^Χ.
  έν αυτώ τυχόν ξένων δένδρων. Ε{ς θ6σιν
  Πρώτη προσφορά δρ. 1.000. τοχίου Παπάο^ν μ μαρις της
  " θέσιν «Φρατΐίί Α!» τής πε- ριφερεί«ί 2πρών ξύλων άγρος
  έν
  Α'
  ν δένρ ρ 30 000.
  Είς θέσιν «Μελισσεινό» β'. με
  μάτων μέ πλησιαστάς Μονή ξη
  δών ξύλων, αγροτικάς δρόμος.
  Μάνδόα λεσχο^ιών κοί Παπά Γε
  ωργ. Σεργάχης, ώς ευρίσκεται
  πλήν των έν ούτω τυχόν ξένων
  Σένδρων. α' προσφορά δραχ.
  3.000.
  Είς τ3έσιν
  ριφερείας ξηρών ξύλων οίκία έρει-
  πωμένη μέ πλησιαστάς δρόμον καί
  οίκημα Μονής ώς ευρίσκεται. Πρώ
  τη προσφορά δρ. 5.000,
  Είς θέσιν «Φρατιά Β!» τής πε¬
  ριφερείας ξηρών ξύλων οίκία έρει-
  πωμένη 3 περίπου στρεμμάτων μέ
  πλησιαστάς δρόμον χαί αύλή.
  Πρώτη προσφορά δρ. 3.000.
  Είς θέσιν «Τουλοθμ; ή Σουν-
  τουλοθμι» τής περιφερείας ξηρών
  ξύλων άγρός εκτάσεως 19 περίπου
  στρεμμάτων μέ πλησιαστάς δρό
  μόν. αύλήν έκχλησίας Άγίας
  Τριάδος, Φρατιά, Λατσίδι ώς ευ¬
  ρίσκεται πλήν τών έν αύτφ τυχόν
  ξένων δένδρων, Πρώτη προσφορά
  δρ. 8.000. Ύ ¥
  Είς θέσις «Τουλοθμι ΙΙέρα Φρα
  τιδ» τής περιφερείας ξηρών ξύλων
  άγρός κκί άγριάς 16 περίπου
  στρεμμάτων μέ πλγ,σιαστάς Βορ¬
  νό Πέρα Φρατιδ Μιχ. Μανδύλας
  Λατσίδι καί ρύαξ ώς ευρίσκεται
  πλήν των έν αύτω τυχόν ξένων
  δένδρων. Πρώτη προσφορά δρ
  20.000.
  Είς θέσιν «Βορνό Πέρα Φρατιά»
  Α! Μερίς τής περιφερείας ξηρων
  ξύλων άγρός καί άγριάς εκτάσε¬
  ως 27 περίπου στρεμμάτων μέ
  πλησιαστάς άγκάλη, ,δρόμονν,
  Έμμ. Συλλιγάρδον χαί Β! με!
  ρίς ώς ευρίσκεται πλήν τών έν
  '■ Πρώ
  άγριας έκτασβως 23 περίπου στρβμ
  ματων μέ πλησιαστάς Καλουργιές,
  τροχαλβς και αρμΐ, ,μαύρα χώμ«
  τα. γ' καί α' μερίς ώς βΰρίσκετίχι
  πλήν των εν αΰτφ τυχόν ξένων
  δβνδρων. Α' προσφβρά δρ. 10,000.
  Είς θέσιν «'Ασφένταμος» Μβτο
  χίβυ Παπαδων γ' μβρΐς τής πβρι
  φερϊίας Ξηρών ξύλων «γρός κχί
  αγοιάς εκτάσεως 20 περίπου βτρβ
  ματων μέ πλησιαστάς τρόχαλος
  καί άρμΐ, «' μβρΐς μαϋρα χωματα
  καί β μβρΐς ώς εόρίοχβται πλήν
  των έν αύτω τοχόν ξενων δίν
  δρων. Α προσφορά δρ. 15.000
  Είς θέσιν «Άσφένταμος» Μΐτβ
  χίοο Παπάδων δ' μβρΐί τής πβρι
  φερείας βηρων ξύλων καΐ άγριας
  εκτάσεως 24 πβρίπου στρβμματων
  μέ πλησιαστάς δρόμβς β' μερίς
  μαϋρα χωματα καΐ γ' μβρΐς ώς
  ευρίσκεται πλήν τών έν αυτώ ϊβ
  νων δβνδρων δρ. 25.000
  Είς θέσιν «'Ασφβντοτμβς» Μβτο
  χίου Παπαδων β' μερίς τής πβρι
  φερειας βηρών ξύλων άγρός καΐ
  άγριας εκτάσεως 20 πβρίπβυ στρεμ
  ματων μέπλησιαστα5Χρβνονικ6λη
  αλωνι μαΰρα χώματοτ καΐ δ' μβρΐς
  ώς ευρίσκεται πλήν των έν αύτω
  τυχόν ξβνων δβνδρων. Α' «ροοβο
  ράς δρ. 35.000. ^
  Είς θέσιν «Χρονονιχέλη 'Αλδ
  νι» περιφερείας Ξηρών ξύλ»»ν ά
  γρος καΐ άγριας εκτάσεως 8 πβρί
  πβυ στρεμμάτων μέ πλησιβιτας
  ;Ασφεντ«μον, Νικ. Καμαράτος,
  •Εμμ. Καμαροίτβς Έμμ. Σ,ύλλιγάρ.
  δος και Έμμ. Ρββΰθπς ώς βύρί
  οάβτοτι πλήν των έν «ΰτώ τυνβν
  ϊένωνδβνδρων Α'πρβσφΤ 10.00ο.
  Είς θέσιν «Πβπάδων οίκία Α'»
  της πβριφβρβίας βηρ6ν $ύλων οί
  κί« έκτάσβως 49 ηερίπο» τ Μ έ
  ηληβι«ατ«{ Δρομ«ν η* Μ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  «Ι;
  ν α
  Ι
  π!
  ι
  ι
  ι
  ί
  ι
  Γ
  :,Ι
  Ι!
  Ι
  1
  ί
  ι.
  Ξηρών ξύλων. Α' πρβθφθρά 5.020. ( Κούντονρο» β' μερίς τής περιφ. ξη-
  Είς θέσιν «Παπάδων βϊκία β'» ί ρών ξύλων άγρός καί άγριάζ έκτάσε-
  τής περιφερείας Ξηρών ξύλνν οί
  κια εκτάσεως περίπου 50 τ. μ.
  μέ πλησιαστάς δρόμος καΐ αύλη
  Μονής. Α' προσφορά 6.000.
  Είς θέσιν «Παπάδων» οίκία γ'
  τής περιφερείας Ξηρών ξύλων ©ι
  χΐα εκτάσεως 47 περίπου τ. μ
  πλπσιαστάς
  4,000.
  ί
  ς 47 προ μ μ
  όδός, α' προσφορά
  000.
  Είς θέσιν «Κεφάλι» Μετοχίου
  Τσαμπί α' μερίς τής πβριφ. Ξη¬
  ρών ξύλων άνρός καΐ άγριάς ε¬
  κτάσεως 21 περίπβυ ατ. μέ πλη-
  σιαστάς β' "μερίς, γ' καί όδός
  ώς ευρίσκεται πλήν των έν αύ¬
  τω τυχόν ξένων δένδρων Α'
  ρ
  τω τυχόν ξένων
  Προσφορά 6.000.
  Εί θέ Κ
  δένδρων. Α'
  σφρ
  Είς θέσιν «Κεφάλι» Μετοχίου
  Τααμπά δ' μερίς της περΐφ. Ξη¬
  ρών ξύλων άγρός καί άγριάς έ
  κτάσεως 11 περίπου στ. μέ ηλη-
  σιαστάς όδός α. μερίς καί α μερίς
  άς ευρίσκεται πλήν των έν αύτω
  τυχόν ξένων δενδρων Α'. προσφο
  ρά 4.000.
  Είς θέσιν «Κεφάλι» Νετοχίου
  Τσαμηΐ γ' μερίς της περιφ ξηρών
  ξύλων άγρός καί άγριάς έκτάσε
  ως 39 περίπου στ. μέ πλήν»
  ατάς α' μερίς όδός έκ δΰο με¬
  ρών καί α' μερίς ώς ευρίσκεται
  πλήν των έν αύτω τυχόν ξένων
  δένδρων α' προσφορά 8.000.
  Είς θέσιν κκβφάλι» Μετοχί¬
  ου Τσαμπί α' μερίς τής περιφ,
  Ξηρών ξύλων άγρός καί άγρι
  άς εκτάσεως 29 περίπου στρεμ
  μάτων μέ πλπσ'αστάς β' μερίς
  οδός, στερνή καί .γ' μερίς ώς
  ευρίσκεται πλήν των έν αύτω
  τυχόν ξενων δένδρων α. προ-
  σφορά δρ. 5 000.
  Είς θέσιν «Σβυμάνι—Λάκκο;»
  Βουτών α' μερίς τής πβρΐφ. Ξη
  ρών ξύλων άγρός εκτάσεως 10 πβ
  ρίπου στ. μέ πλπσιαστάς Σούμα
  νι λάκκο;, βρμί, β' μερίς καί
  έδός ώς ευρίσκεται πλήν των
  έν αύτω τυχόν ξένων δένδρων
  α' προσφορά δρ. 15X00.
  «Εί^θέσιν «Σουμάνι Λάκκος»_β
  μερίς Βουτών τής περιφ. Ξηρών
  ξύλων άγρός εκτάσεως 8 περί
  έ λά άί
  ρς ς ρ
  που στ. μέ πλησιαατάς άρμί,
  γ. μερίς, δρόμος καί α ί
  ώ υί λή
  μ
  γ μρς, ρμς μερίς
  ώς ευρίσκεται πλήν των έν αύ
  τώ τυχόν ξένων δένδρων α. προ
  σφορά δρ. 12.000.
  Είς θέσιν «ίουμάνι Λάκκος»
  Βουτών γ' μερίς τής περιφ. Ξη
  ρών ξύλων άγρός εκτάσεως 17
  περίπου στ. με πλπσιαστάς άρ
  μί, δ' μερίς, όδός καί β' με¬
  ρίς ώς ευρίσκεται πλήν των έν
  αύτω τυχόν ξένων δένδρων α.
  π. 18X00.
  Είς θέσιν «Σβυμάνι Λάκκος»
  Βουτών δ' μερίς τής περιφ. Εη
  ρών ξύλων άγρός εκτάσεως 22
  περίπου στ. μέ πλησιαστάς άρμί
  β' μερίς όδός έκ δύο μερών
  γ. μερίς ώς ευρίσκεται πλήν των
  εν αύτω,τυχόν ξένων δένδρων α.
  π. 13.000.
  Είς θέσιν «Σουμάνι Λάκκος
  Βουτών» ε' μερίς τής περιφ. Ξη
  ρών ξύλων άγρός εκτάσεως 27 πβ
  ρίπου στ. με πλησιαστάς αρμί,
  Νοτικό, Χονδράδε«*όδόςκαί α. με
  ρις ώς ευρίσκεται πλήν των
  έν αύτω τυχόν ξένων δένδρων
  α. π. 18,000.
  Είς θέσιν «Κοκκινάββρι» κα)
  Τραγοπιάστη» τής περιφ. ξηρών
  ξύλων άγρός καί άγριάς έκτάσε
  ως 93 πβρίπου σ.τ. μέ πλησιαστάς
  Κόκες, 'Εμμαν. Καμαράτος, θα
  λασσα, Ρύαξ καί κοκινόλακκος
  ώς ϊύρίσκβται πλήν των έν αύ
  ώ ό ξέ
  ως 43 περίπου στρεμ. μέ πλησια¬
  ατάς βατή όδός, α' μερίς, Λάζ. Κα¬
  μαράτος, Δημ. Συλλιγάρδος καί γ'
  μερίς ώς ευρίσκεται πλήν των εν αύ¬
  τω τυχόν ξένων δένδρων α' πρ.
  9.ΟΟΟ.
  Είς &έσιν «Βορνό Φράμμα καί
  Κούντορο» γ' μερίς τής περιφ. ξη¬
  ρών ξύλων άγρός καί άγριάς εκτάσε¬
  ως 47 περίπον στρεμ. μέ πλησια¬
  στάς βατή όδός, β' μερίς, Δημ. Συ·
  λιγάρδος, ρύαξ, ζάλο καί Σώπατο
  ώς ευρίσκεται πλήν των εν αύτω τυ¬
  χόν ξένων δένδρων α' πρ. ΙΟ.ΟΟΟ.
  Είς θέσιν «Βορεινή Στέρνα, Ται
  κοϋρι, Χωστοϋ λάκκου καί ^Φωρα
  δόμανδρα» α' μερίς τής περιφε¬
  ρείας ξηρών ξύλων καί άγρός καί
  άγριάς εκτάσεως 15 περίπου στρεμ.
  μέ πλησιαστάς κληρονόμοι Άστρου¬
  λή, Νικ. Καμαράτος, β' καί γ' με¬
  ρίς ώς ευρίσκεται πλήν των έν αύτω
  ξένων τυχόν δένδρων α' πρ. 4.000.
  Είς θέσιν ΒορεινήΣτέρνα, Τσικούρι
  Χωστοΰ λάκκου καί Φοραδόμαν δρα
  (5' μερίς τής περιφερ, Ξηρών ξύλων
  άγρός καί άγριάς εκτάσεως δ περίπου
  σΐ()εμ, μέ πλησιαστάς γ' μερίς έκ δύο
  μ^ρών α' μερίς καί Έμμ, Λ. Καμάρα
  τος ώς ευρίσκεται πλήν των έν αύτφ
  τυχόν ξένον
  500,
  δένδρων α' τροσφορά
  Είς θέσιν Βορεινή Στε'ρνα Τσικούρι
  Χωστοϋ λάκκου
  γ' μερίς της περιφ
  γρος καί άγριάς εκτάσεως
  αί |Φοραδόμανδρα
  ι, Ξηρών ξύλον ά
  Φωτεινάκην καί Θ' μερίς α' προσ¬
  φορά 12.000.
  Είς θέσιν «Φιλιοτράκι» τής
  μερίς όδός καΐ γ, μεοίς ώς ευρί¬
  σκεται α' προσφ. 10.000.
  Είς Θέσιν «Σκάλες· Μετοχίου, . . . .
  Βουτών τής περιφερείας Ξηρών φερείας Κουρουνών άγρός έκτα-
  ξύλων άγριάς εκτάσεως 69 περί- σεως 19 περίπου στρεμ. με πλη·
  που στρεμ μέ πλησιαστάς Θάλασ , σιαστάς Γεώργιον Σερέπετσην,Πα
  πδ Σταυρακάκην, κληρονόμοι Υ.
  Μιθυμάκη, Μοναστηριακός Όργα
  νισμός, Έμμ. Πετράκης καΐ όδός
  15 περι
  π(>υ στρ, μέ πλησιαστάς όδός κληρονό
  μοί Άστρουλή α, β,καί δ. μερίς πλήν
  των έν αύτφ τυχόν ξένων δένορων α,
  χ 7,5οο,
  Είς θέσιν Βορεινή Στέρνα Τσικοΰρι
  Χωστοϋ λάκκου Φοραδόμανδραΐδ, με
  ρίς τής περιφερ, Ξιις>ο")ν |ύλο>ν άγρός
  καί άγριάς έκτάσΓως 19 περίπου στρ,
  ΐ λά όδό ί Ά
  όδός
  ρ
  μερίς Άντ,
  σαν, τσικοΰρι, κεφάλα, λακταρι-
  διά κα'ι ρύαξ ώς ευρίσκεται α'
  προσφ 12.000.
  Είς θέσιν «Μεσάμπελα» Μετόχι
  Περάμπελα Κουρουνών α, μερίς
  τής περιφερείας Περαμπέλων ά¬
  γρός εκτάσεως 1 περίπου στρέμ.
  μέ πλησιαστάς Παπά Έμμ.. Άρα-
  καδάκης, Έμμ. Φούσκης, β, μερίς
  καί κληρονόμοι Κωνστ. Μεθυμά-
  κη ώς ευρίσκεται α' προσφ. 9 000.
  Είς θέσιν «Μεσάμπελα» Μετό-
  χι Μεράμπελα κουρουνών β, μερ^
  τής περιφερείας Μεραμπέλων ά·
  γρός εκτάσεως ενός περίπου στρ.
  μέ πλησιαστάς Νικ. Ζουλινόν, γ,
  μερίς όδός καί α, μερίς α' προσφ
  7 0"0.
  Είς θέσιν «Μεσάμπελα» Μετόχι
  Μεράμπελα Κουρουνών γ, μερίς
  τής περιφερείας Μεραμπέλων ά·
  γρός εκτάσεως 1 περίπου στρέμ.
  μέ πλησιαστάς Έμμ. Λυράκην, α,
  μερίί·, όδός καί β, μερίς α προσ¬
  φορά 9.500.
  Είς θέσιν «Μεσάμπελα Μετόχι
  Πεοάμπελα Κουρουνών α' μερίς
  τής περιφερείας Περαμπέλων ά
  γρός εκτάσεως 1 περίπου στρέμ.
  μέ πλησιαστάς Έμμ. Σταυρακά¬
  κην ε, μερίς δρόμος καΐ γ, μερίς
  α' προσφ. 8.500
  Είς θέσιν «Μεσάμπελα Μετόχι
  Περάμπελα Κουρουνών» ε, μερίς
  τής περιφερείας Περαμπέλων ά-
  γρός εκτάσεως 1 περίπου στρέμ.
  μέ πλησιαστάς Έμμ. Λυράκην,^στ'
  μερίς δρόμος καί δ' μερίς α προσ
  φορά 3.500
  Είς θέσιν «Μεσάμπελα Μετοχί¬
  ου Περάμπελα Κουρουνών· στ' με
  Κοκκίνης Έμμ. Γαλάνης, Βορνό Ρΐς της -περιφερείας Περαμπέλων
  Φράμμα καί χούντουρο ώς ευρίσκεται *ΥΡ6.<: εκτάσεως 1 περίπου στρέμ ■ μέ πλησιαστάς Εμμ. Φινοκαλιω- την ζ' μερίς δρόμος κα'ι ε' μερίς α' προσφ. 10 000. Είς θέσιν «Μεσάμπελα Μετόχι Περάμπελα Κουρουνών» ζ' μερίς τής περιφερείας Περαμπέλων ά πλήν των έν αΰτφ τυχόν ξένιυν δεν- δροιν α' ποοσψ. 6,οοο, Είς θέσιν ϋτενή —Βουτών τής πρρ, Ξηρών ξύλων α' μερίς άγοός και α γυιάς εκτάσεως 48 πέ$ίποι στρεμ, μέ πλησιαστάς κόκες, β' μερίς και κεφάλι ώς ευρίσκεται πλήν των έν αΰτφ δέν δρων α' προσφ, 14,οοο. Είς θέσιν Στερνή Βουτών β' μερίς τής περιφ, Ξηρών ξόλών άγρός καί άγριάς εκτάσεως 25 περίιου στρεμμά των μέ πλησιαστάς κοκκινόλακκος γ' μερίς ως εΰρίοκεται πλήν των έν αΰ τφ τυχόν ξένων δένδρων α' προσφορά 9,οοο, Είς θέσιν Στερνή Βουτών γ' μερίς τής περιφ, Ξυρών ξυλων άγρός καί άγριάς εκτάσεως 20 περίπου στρεμμά των μέ πλησιαστάς κοκκινόλακος, δ' μερίς ώς ευρίσκεται πλήν των έν αύ τφ τυχόν ξένων δένδρο,ν α' προσφορά δ,ηοο, Είς θέσιν Σΐερνή—Βουτών α' με ρίς τής περιφερείας Ξυρών ξύλων ά γρός καί άγριάς εκτάσεως 17 περίπου στρεμμάτων μέ πλησιαστάς κληρονό μοί Άστρουλή, Τοικοΰρα, Κεφάλι γρός εκτάσεως 1 μέ πλησιαστάς Α. περίπου στρέμ Κονταρήν η' με τώ τυχόν ξένων δένδρων α. π. 35.000. Είς θέσιν «Τοιχίδα» Μετοχί ου Τσαμπί τής περ. ξηρών ξύλων άγριάς εκτάσεως 47 πϊρίπου στ. μέ πλησιαστάς Ρύαξ, Έμ. Καμαράτος, κοκινάβορι καΐ Τρα γβπιάοτπ, κοκκινόλακκος καΐ κβ κες ώς ευρίσκεται πλήν των έν αύτφ τυχόν ξένων δένδρων α. π. 6.000. Είς θέσιν «Χονδράδες μετ.» Τσαμπί τής πβρ. ξηρών ξύλων ά γρός καΐ άγριάς α. μερίς έκτά σεως ^32 περίπου στ. μέ πλησια στάς άρμί β. μερίς καΐ όδός ώς ευρίσκεται πλήν των έν αύτω τυχόν ξένων δέδρων α. π. δρ. 10.000. Είς θέσιν «Χονδράδες» Τοαμπί β. μερίς τής περιφ. Ξηρών ξύλων άγρός καί άγριάς εκτάσεως 52 πε¬ ρίπου ατρεμ. μέ πλησιαατάς άρμί, κόκες, τσικοΰρι Στερνί καί α. με¬ ρίς ώς ευρίσκεται πλήν των εν αυ¬ τή τυχόν ξένων δένδρων α. π. 18. ΟΟΟ. Είς θέσιν «Καλλουργιές» Τσαμπί τής περιφ. Ξηρών ξύλων άγρός καί άγριάς εκτάσεως 32 περίπου ατρεμ. μέ πλησιαατάς τρόχαλος, άαφέντα- μος, καί β. μερίς ώς ευρίσκεται πλήν των έν αύτφ τυχόν ξένων δέν¬ δρων α π. 18.000. Είς θέσιν «ίΓαλλουργιές» Τσαμπί β. μερίς τής περιφ. Ξηρών ξύλων άγρός καϊ άγριάς εκτάσεως 82 πε¬ ρίπου ατρεμ. με πλησιαστάς άσφέν ναμος, κληρονόμοι Ιωάν. Γ. Ζερ- βοΰ, Κωνστ. Παπαμικροϋ, Κωνστ. Ζερβον άρμί καί α. μερίς ώς ευρί¬ σκεται πλήν των έν αύτω τυχόν |έ- νων δένδρων α. π. 25.000. Είς θέσιν «Ζάλο καϊ Σώπατο» Βουτών α. μερίς τής περιφερ. Ξη¬ ρών ξύλων άγρός καϊ άγριάς εκτά¬ σεως 21 περίπου ατρεμ. μέ πλησια¬ στάς τράφος καί β. μερίς ώς ευρί¬ σκεται πλήν των έν αύτφ τυχόν ξέ¬ νων δένδρων α. π. 7.000. Είς θέσιν «Ζάλο καί Σώπατο» Βουτών β. μερίς τής περιφ. Ξηρών ξύλων άγρός καί άγριάς εκτάσεως 32 περίπου ατρεμ, μέ πλησιαστάς βατή όδός τράφος καί α. μερίς ώς ευρίσκεται πλήν των έν αύτω τυχόν ξένων δένδρων α' π. 7.000. Είς θέσιν «Ζάλο καί Σώπατο» Βουτών γ' μερίς τής περιφ. "ξηρών ξύλων άγρός καί άγριάς εκτάσεως 54 περίπον στρεμ. μέ πλησιαστάς ρΰαξ, Ζαχ. Άνδρουλάκης, Νικ. Κα¬ μαράτος, Ματ&. Χανιώτης καί βατή όδός ώς ευρίσκεται πλήν των έν αυτώ τυχόν ξένων δένδρων α' πρ. 6.500. Είς θέσιν «Βορνό Φράμμα καί καί γ' μερίς ώς ευρίσκεται πλήν την έν αύτφ τυχόν ξένων δένδρο>ν, α' πρ.
  6000.
  Είς θέσιν Βορεινή—Λάκκο Βουτών
  α' μερίς τής περιφεοείας Ξηρών ξύ
  λων άγρός καί άγριάς εκτάσεως 23
  περίπου οτρ. μέ πλησιαστάς τοιχίδα
  β' μερίς Στερνή καί Κόκες ώς ευρί¬
  σκεται πλήν των έν αϋτφ τυχόν ξέ
  νο>ν δένδρων, α' προσφ. 10,00ο.
  Είς θέσιν Βορεινή —Λάκκο Βου
  των β' μερίς τής περιφ. Ξηρών ξύλοιν
  άγρός κα'ι άγριάς εκτάσεως 39 περί
  που στρ, μέ πλησιασΐάς Κοκινάκη
  καί Τραγοπιάστης, Κεφάλι καί τακτα
  ριδιά, κληρονόμων Άστρουλή, στερνί
  καί α' μερίς ώς ευρίσκεται α' πρ.
  8,000.
  Είς θέσιν Τσικούρι—Λακταριδιά ή
  Κεφάλα α' μερίς τής περιφ. Ξηρών
  ξύλων άγριάς εκτάσεως 9ο" περίπου
  στρ. μέ πλησιαστάςΛρύακι, β' μερίς
  Κληρονόμοι Άστρουλή καί Κοπκινό
  λάκκος άς ευρίσκεται α' ^15.000,
  Είς θέσιν Τσικοΰρι Λακταριδιά ή
  Κεφάλα β' μερίς τής περιφ, Ξηρών
  ξύλιιιν άγριάς εκτάσεως 14 περίπου
  στρεμμάτων μέ πλησιαστάς Σκάλες
  Θάλασσα καί α' μερίς ώς ευρίσκεται
  πλήν των έν αύτω τυχόν ξένων δίν
  δρων α' προσφορά 5,000.
  Είς θέσιν Κόκκες Μετοχίου Βου
  των α' μερίς τής περιφερείας Ξηρών
  ξύλων άγριάς εκτάσεως !ι2 περίπου
  στρεμ, μέ πλησιασΐάί ρύαξ β' μερίς
  καί στεονή ως ευρίσκεται πλήν των
  τυχόν έν αί,τφ ξένιον δένδρων α' προ
  σ^ορά 10.000,
  Είς θέσιν Κόκκες Μετοχίου Βουτών
  β' μερίς τής περ, Ξηρών ξύλων άγρι
  άς εκτάσεως 45 περίπου στρεμ. μέ
  πλησιαστάς ρύαξ, γ' μερίς Στερνή
  καί α' μερίς ώς ευρίσκεται α' προσ,
  6,000.
  Είς θέσιν κόκκες Μετοχίου Βουτών
  γ μτρίς τής περιφ. Ξηρών ξύλων ά-
  γΐηάς εκτάσεως 25 περίπου στρεμμά
  των με πλησιαστάς β' μερίς τοιχίδα
  κοχινόλακκος καί Στερνή α' προσφο
  ρΐς, δρ'όυος καΐ στ' μερίς α' προσ
  φορά 10.000.
  Είς θέσιν «Μεσάμπελα Μετόχι
  Περάμπελα Κουρουνών» η' μερίς
  τής περιφερείας Περαμπέλων ά-
  νρός εκτάσεως 1 περίτιου στρέμ.
  μέ πλησιαστάς Γ. Μσρκάκην, θ'
  μερίς δοόμος καΐ ζ' μερίς α' προσ
  φορά 8.500.
  Είς θέσιν «Μεσάμπελα Μετοχί¬
  ου Περάμπελα Κουρουνών θ με¬
  ρίς τής περιφερείας Περαμπέλων
  άγρός εκτάσεως 1 περίπου στρέμ.
  μέ πλησιαστάς Ιωάννην Κονταρά
  κην, ι' μερίς δρόμος καί η' μερίς
  α' προσφ. 7 500.
  Είς θέσιν «Μεσάμπελα Μετοχίου
  Περάμπελα Κουρουνών» ι' μερίς
  τής περιφερείας Περαμπέλων ά·
  γρός εκτάσεως 2 περίπου στρεμ.
  μέ πλησιαστάς Γεώργιον Κασωτά
  κην, χήραν Σταυρακάκη, Γεώργιον
  μ, μ
  α προσφ 10.000
  Είς θέσιν «Βαθύ Λακκάκι» τής
  περιφερείας Κουρουνών άγριάς 2
  πρρίηου στρεμ. υέ πλησιαστάς ο¬
  δόν, Γεώργιον Σερέπετσην κα'ι Ί.
  Κοκολάκην α' προσφ. δρ, 500.
  Είς θέσιν »"Ανω Κουμουτα» τής
  περιφερείας Κουρουνών άγρός
  κα'ι άγριάς 26 περίπου στρεμ. μέ
  πλησιαστάς όδός π>άη Κουμουτα,
  Μαρίαν Δρακωνάκη καί 'ί'.ιάν.
  Τααπουρατζή α' ποοσφ. δρ. 12 000.
  Είς θέσιν «Κάτω Κουμουιά»
  τής περιφερείας Κουρουνών άγρός
  καί άγριάς 28 περίπου στρεμ. μέ
  ακά α, προσφ. 8.000.
  Είς θέσιν «Πλάη Κουμουτδ» τής
  περιφερείας Κουρουνών άγρός καί
  άγριάς εκτάσεως 42 περίπου στεμ
  μέ πλησιαστάς "Άνω Κουμουτα ό
  δός, κτήματα Μονής Ξηρών ξύ¬
  λων κα'ι Μαρίαν χήραν Δρακωνά-
  κη α πρσσφ. 20.000.
  Είς θέσιν «Φονιά Σπήλιος» περι
  φερείας Νεαπόλεως ελαιόφυτον
  εκτάσεως 1 1)2 περίπου στρέμ.
  μέ πλησιαστάς Έμμ. Ν Χ. Μ. Πε·
  ροδασκαλάκην. Λυσανδρον Γιαν-
  νακάκην, Γ. Φ Μεθυμάκην καί Γ.
  Τουτουδάκην α' προσφ. 2.000.
  Γ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΩΣ
  ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
  Είς θέσιν «Πεζούλα Μανι
  ούδιδων» τής περ. Βραχασίοι
  άγρός εκτάσεως 8 περ. στρεμ
  μίιτων μέ πλησιαστάς Έμ
  Χαιζητζανάκη Γεώργ. Άπ
  στολάκην Μαρίαν Νικητάκη
  Κυπριωτάκη, καί οδόν α. π
  δρ. 5.οοο.
  Είς θέσιν «Μεσάρμι» τή
  περιφερείας Βραχασιου έλαι
  φυτον εκτάσεως 4 περίπο
  στρεμμάτων μέ πλησιασιά
  Έμμ. Διπλαράν Κωνστ. Μα
  κακήν Έλ. Κανάκην καί
  ταμόν α. π. δρ. 1ο.οοο.
  Είς θέσιν «Κοΰμου Κεφάλι
  τής περιφ. Βραχασιου άγρό
  εκτάσεως 1 περίπου στ. μ
  πλησιαστάς Κων. Α. Ζουρ
  ρην, Άντ. Ζουράρην Έμμαν
  Τυρήν α. π. δραχ. 3.οοο.
  Είς θέσιν «Καραμουντάνα
  ή1 Έλιδς Λάκκον» τής π
  ριψ. Βραχασιου άγρός έκτ(
  σεως 1 περίπου στ. μέ πλ
  σιαστάς κληρονόμοι Χατζ
  ■■■■■■
  • ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΑΛΗΝΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΔ0ΠΟ1ΕΙΟΥ
  ΚΑΙ ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΑΟΗΧΑΙ
  ΚΥΝΗΓΟΙ
  Προτιμάτε τα προϊόντα τής Έταιρείας τοθ Έλ·
  ληνικοθ Πυριτοδοποιείου καί Καλυκοποιείου εφάμιλ¬
  λα των καλλιτέρων Εύρωπαϊκών.
  ΠΥΡΓΟΣ ΑΚΑΠΝΟΣ «Ά ρ τ ε μ ι ς» «Ί δ ε ά λ».
  ΠΥΡΙΤΙΣ ΜΑΥΡΗ «Έ ξ τ ρ α», «ΡΡΡ», «ΚΚ»,
  ΦΥΣΙΓΠΑ ΚΥΝΗΠΟΥ καλ. 12 καί καλ. 16 μέ πυ-
  ρίτιδα όκαπνον καί μαύρην.
  ΚΑΛΥΚΑΣ ΚΥΝΗΠΟΥ μέ καψύλια φερμέ 6.45.
  ΚΑΨΥΛ1Α Νο 6.45 — 5.45 — Αγγλίας.
  ΣΚΑΠΑ—ΦΥΣΙΓΠΑ πολεμικά καί περιστρόφων.
  "Απαντα είς έξαιρετικάς ποιότητος καί τιμάς.
  Ζητήσατέ τα είς δλα τα όπλοπωλεΐα.
  «ΑΛΜΑ»
  ρά 4,000,
  Είς θέ&ιν ΆρμιΜετοχίου
  Βουτών
  ς ρ ρμμα καΐ
  Κουντονρό» α' μερίς τής περιφ. ξη
  ρών άγρός καί άγριάς εκτάσεως 32
  περίπου ατρεμ. με πλησιαστάς βατή
  όδός, βορνή στέρνα, τσικοΰρι, χο-
  οτον ΑάκΗθυ καΐ Φοραδόμαντρα.
  Νικ. Καμαράτος καί ζ' μερίς ώς
  ευρίσκεται πλήν των έν αύτω τυχόν
  ξένδοων α' π. 8.000.
  α' μερίς τής περιφερ. Ξηρών ξύλων
  άγρός >αί άγριάς εκτάσεως 88 περί¬
  που στο. μέ πλησιαστάς καλλουργιές
  ρύακι καί β' μερίς α' προσφ, Ιδ,οοο,
  Είς θέσιν 'Λρμί Μετοχίου βουτών
  τΐις περιφ, Ξηρών ξύλων άγρός καί
  άγριάς εκτάσεως 34 περίπου στρ, μέ
  πλησιαστάς καλουργιίς α' μερίς ρΰαξ
  κα'ι γ' μερίς α' προσφ, 2ο,οοο,
  Είς θέσιν Άρμί Μετοχίου ο
  τών γ_ μερίς τής περιφερείας Ξη¬
  ρών Ξόλων άγρός καΐ άγριάς εκ¬
  τάσεως 17 περίπου στρεμμάτων μέ
  πλησιαστός καλουργιές β. μερίς
  ρύαξ καί Σουμάνι λάκκος α' προσ
  φορά δρ. 8000.
  Είς θέσιν «Τρόχαλοι» Μετοχίου
  Τσαμπιά_α' μερίς τής περιφερείας
  ^.ηρών Ξύλων άγρός εκτάσεως 5
  περίπου στρεμ. μέ πλησιαστάς β,
  καΐ γ, μερίς α, μερίς α' προσφορά
  8.000.
  Είς θέσιν «Τρόχαλοι» Μετοχίου
  Τσαμπί β, μίρίς τής περιφερείας
  Ξηρών ξύλων άγρός εκτάσεως 8
  περίπου στρεμμάτων μέ πλησια·
  στάς όδός ασφένταυος καί α, με¬
  ρίς α' προσφορά 12000.
  Είς θέσιν «Τρόχαλοι» Μετοχίου
  ί ί ^ή Ξ
  ρχ χ
  Τσαμπί α, μερίς ^τής περιφ. Ξη
  ρών Ξύλων άγρός εκτάσεως 5 πε
  ρίπου στρεμ. μέ πλησιαστάς α, με
  ρίς άρμί, νοτικό Άν. Γεωργίου'
  Βουτών καΐ ε, μερίς ώς ευρίσκε¬
  ται α' προσφορά 25.000. | ***
  Είς θέσιν «Τρόχαλοι» Μετοχίου
  Τσαμπί ε, μερίς τής περιφερείας '
  Ξηρών ξύλων άγοός εκτάσεως 16
  Είς θέσιν «Βορνό φράμμα καϊ περίπου στρεμ. μέ πλησιαστάς α,
  Γιά Πουκάμισα—Πιζάμες, φανέλλες,
  είναι μοναδικόν τό:
  «ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ"
  Πλατειά Στράτα
  Μόδα - Στερεότης - Φθήνεια.
  Μσστρογιώργη Έμμαν. Ν.
  Μαρκάκης, Νικολ. Μανιού
  δης καί Στυλ.. Λαπιδάκης α.
  π. 5.οοο.
  Είς θέσιν «Περβολόπουλος»
  τής περ. Βραχασιου έλαιό
  φυτον 1 περίπου στ. μέ
  πλησιαστάς Ειρήνην Πετσά
  λάκη, κληρονόμοι Ιωάν. Μα
  τθαιάκη ρύαξ τέκνα" Ζα
  χαριθ Ροβίθη, Νικ. Μανιου
  δάκης καί Γεώργιος Μαρκά
  κης α. π. δραχ. 3.οοο.
  Είς θέσιν «Καστελλιάδων»
  τής περιφ. Βραχασιου 1)2 πε
  ρίπου στ. μέ πλησιαστάς
  Γεώργ Ροβίθην όδός καί Δημ.
  Κ. Ροβίθην α. προσ. δραχ
  Ιοοο.
  Είς θέσιν «Ροθσος» α. με
  ρίς τής περιφ. Βραχασιου
  κηποχώραφον εκτάσεως 2
  1)2 περίπου στ. μέ πλησια
  στάς Ιωάν. Πατελάκην τε
  χνικός χάνδαξ, Ο. Μ. Π Ν
  Ηρακλείου άγροτικός δρό¬
  μος καΐ β. μερίς α' π. δραχ.
  35,οοο.
  Είς θέσιν «Ροϋσος» β. με
  ρίς τής περιφερείας Βραχα
  σίου κηποχώραφον εκτάσεως
  2 1)2 περΐπου οτρεμμάτων
  μέ πλησιαστάς Έμμαν. Ά
  σσριώτην, Δημ. Γεμιτζής
  Δημ. Άγριμάνης α. μερίς |κα
  άγροτικός δρόμος α. π. δρχ
  35.οοο.
  Είς θέσιν «Κσραμπατζή ή
  Στρογγυλό» τής περ.φ. Βρα
  χασίου κηποχώραφον 1 περ
  που στ. μέ πλησιαστάς Μιχ
  Κοσμάν Δημ Καλέργην οδόν
  καί Ο.Δ.Μ.Π. Ηρακλείου Γ.
  Λαπίδης καί Ιωάν. Δερμ
  τζής, α. π. δρχ. 5.οοο.
  Είς θέσιν «Ποτσμός» τής
  περιφ. Βραχασιου κηποχώρα
  φόν εκτάσεως 4 περίπου
  στ. μέ πλησιαστάς Νικ. Ά
  σαργιώιην, Άρμόδιος Φράγ
  γος Ο.Δ.Μ.Π. Ηρακλείου κα
  δρόμον α. προσφ. δρχ. 17
  οοο.
  Είς θέσιν «"Αγιος Νικόλα
  ος τής περιφ. Βραχασιου ά
  γρός καλλιεργημένος έκτά
  σεως 8 περίπου στ. μέ πλη
  σιαστάς Έλένην Μ. Παπά
  θεοδώρου, Έμμαν. Γραμμα
  τικάκην έκ δύο μερών Μ. Ά
  σαργιώτην Έμμ. Κυπριωτάκην
  Α. Ροβίθην, Χ. Γ. Ροβίθην
  α. π. δ. 3ο.οοο.
  Είς θέσιν Μάλλια ή Ά
  νασκαφή» τής περιφ. Βρα
  χασίου άγρός 1 εκτάσεως πε
  ρίπου 1 στ. μέ πλησιαστάς
  Ιωάν. Παπαθεοδώρου, Γ. Κα
  τσούλην, Ο.Δ.Μ.Π. ΉρακλεΙ
  ου καί Άνασκαφή α. π
  δ. 3.οοο.
  Είς θέσιν Λίμνη τής περι
  φερείας Βραχασιου άγρός
  καλλιεργημένας 6 περίπου
  στ. μέ πλησιαστάς Γ. Πε
  τράκην, Κωνστ. Καλαιτζή
  Ο.Δ.Μ.Π. Ηρακλείου α. προ
  σφορά δ. 25 οοο.
  Είς θέσιν Άτρομιθιό τής
  περιφ. Βραχασιου άγρός Καλ
  λιεργημένος εκτάσεως 8 περί
  που στρεμ. μέ πλησιαστάς Γ.
  Άσαργιώτην Έμμ. Γραμματι
  κακήν κληρονόμοι Κ. Κεραν
  τώνη, Ο. Δ. Μ. Π. ΉρακλεΙ
  ου α' προσφ. δφαχ. 2ο.οοο.
  Είς θέσιν "Αγιος Γεώρ"γι
  ος Νοτικά τής περιφ. Βραχα
  σίου άγρός εκτάσεως 2 περί
  που στρεμμάτων μέ πλησια
  στάς ρύαξ έκ δύο μεόών,Έμ.
  Διαλυνάν, Κωνστ. Μαρό<άκην καί Γεώ£γ. Φθενόν α' προσ. δ|5>. 1.5οο
  Είς θέσιν "Αγ. Γεώργιος
  Βορνό τής περιφερείας Βρ"α
  χασίου άγρός εκτάσεως 1)4
  στόεμ. μέ πλησιαστάς, Άντ.
  Διπλσρδν "Ιωάν. Μαρκάκην
  έκ δύο μεφών καί ρύαξ α' τψ.
  Ι.οοο.
  Είς θέσιν «Άγιος Γεώργιος»
  Νοτικό α. μερίς τής περιφ. Βρα¬
  χασιου ελαιόφυτον εκτάσεως 2
  περίπου στρεμ. _ μέ πλησιαστάς
  Κ. Φθενάκην, Άντ. Διπλαράν
  καΐ ρύχξ, α. πρ. δραχ. 4 χιλ.
  Είς θέσιν «"Αγιος Γεώργιος»
  Νοτικά β. μερίς περιφ Βοαχα-
  σίου ελαιόφυτον εκτάσεως 4 περί
  που στρεμ. μέ πληοιαστάς Αίκα
  τερίνην Πεδώτη, Κληρονόμοι
  Παπαζαχαριάκη Έμμχν., Κλημα
  τσδ καί πίταμός, α, πρ. δρ. 6
  χιλιάδες.
  Είς θέσιν «Άμυγδαλιας» τής
  πβριφερ. Βραχασιου άγρός εκτά¬
  σεως 1)2 περίπου στρέμ. μέ πλη·
  σιαστάς Νικ. Πρατσίνην, Έμμαν.
  Ροβίθην, Μιχ. Γραφανάχην καί
  άγροτικήν οδόν, α. π. δρχ. 1000.
  Είς θέσιν «Άγιος Νικόλαος»
  τής περιφ. Βραχασιου άγρός 10
  περίπου στεμ. μέ πλησιαστάς
  Έμμ- Γραμματικάκην, Μιχ. Κυ
  πριωτάκην, Κληρονόμοι Μιχ. Ά
  σαργιώτη, α. π. δρ. 30 χιλιάξες.
  Είς θέσιν «Καλαμάτι» τής πε¬
  ριφ. Βραχασιου άγρός εκτάσεως
  1 περίπου στρέμ. μέ πλησιαστάς
  Ιωάν. Καίνην Ο.Δ.Μ.Π. Ηρα¬
  κλείου καί άγροτική όδός, κ. π.
  δρχ. 2 χιλιάδας.
  Δ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
  ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΥ
  Είς θέσιν «"Ανω Κοθρτος»
  τής περιφερείας Λιμνών ελαιόφυ¬
  τον εκτάσεως 3 περίπου στρεμ.
  μέ πλησιαστίς Γεωρ. Λεδέντη,
  Άντων. Μαθαιάκη, τέκνα Μιχ.
  Κοκολάκη, α. π. 10 χιλιάδες,
  Είς θέσιν «Κάτω Κοθρτος»
  τής περιφερείας Αιμνών ελαιόφυ¬
  τον εκτάσεως 2 περίπου στρεμ.
  μέ πλησιαστάς κληρονόμοι Καλής
  Καραβέλα, Κων. Δεμέτζος, τέκνα
  Έμμ. Τουτουδάκη καί ρύαξ, α.
  π. 12 χιλιάδες.
  Είς θέσιν «Άγκαθιά τής περι¬
  φερείας Αιμνών ελαιόφυτον έκτά
  σεως 2 περίπου στρεμ. μέ πλησι
  αστάς άγροτικός δρόμος έκ 2 με
  ρών, κληρονόμοι Δημ. Μαυροφό-
  ρου καί Έμμ. Χαλκιαδάκης α.
  π. 12 χιλιάδες.
  Είς θέσιν Φασουλοχώραφα α.
  μερίς τής περιφ. Λιμνών άγρός
  εκτάσεως 2 περίπου στρεμ. μέ
  πλησιαστάς Ο. Δ. Μ. Π. Λασηθί¬
  ου, β. μερίς ρύαξ καί άγροτικός
  δρόμος, α. π. 36 χιλιάδες.
  Είς θέσιν Φασουλοχώραφα 6.
  μερίς τής περιφ. Λιμνών άγρός
  εκτάσεως 2 περίπου στρεμ. μέ
  πλησιαστάς Ο. Δ. Μ. Π. Λαση¬
  θίου, γ. μερίς ρύαξ καί α. με¬
  ρίς α. π. 32 χιλιάδες.
  Είς θέσιν Φασουλοχώραφα γ.
  μερίς τής περιφ. Λιμνών άγρός
  εκτάσεως 2 περίπου στρεμ. μέ
  πληαιαστάς Ο. Δ. Μ. Π. Λασηθί¬
  ου, α. μερίς ρύαξ καί 6. μερίς
  α. π. 38 χιλιάδες.
  Είς θέσιν Φαοουλοχώραφα δ.
  μερίς τής περιφ. Λιμνών άγρός
  εκτάσεως 2 περίπου στρεμ. μέ
  πλησιαστάς Ο. Δ. Μ. Π. Λασηθι
  ου, Δημ. Καραβελάκης ρύαξ καί
  γ. μερίς α. π. 44 χιλιά5ες.
  Είς θέσιν Πρχτσίνη Κεφάλι
  αριθ, 1 α. μερίς τής περιφ. Αι
  μνών άγρός εκτάσεως 7 περ£-
  που στρεμ. μέ πλησιαστάς ποτα
  μός Μαυρογένη καί β. μερίς α.
  π. 40 χιλιάδες.
  Είς θέσιν Πρατσίνη Κεφάλιάριθ.
  1 β. μερίς τής περιφερείας Αι
  μνών άγρός εκτάσεως 7 περΕ
  που στρεμμάτων μέ πλησιαστάς
  ποταμός, φλέγα; καί α. μερίς.
  Α. π. 5ο.οοο.
  Είς θέσιν Πρατσίνη Κεφάλι
  αριθ. 2. α. μερίς τής περιφε
  ρείας Λιμνών άγρός εκτάσεως
  4 περίπου στρεμμμάτων μέ
  πλησιαστάς β. μερίς, α. π. 15
  οοο.
  Είς θέσιν ΙΙρατσϊνη Κεφάλι
  αριθ. 2. β. μερίς τής περιφιρεί
  άς Λιμνών άγρός εκτάσεως 4
  περίπου στρεμμάτων μέ 'πλη
  σιαστάς α. μερίς, α. π. Ιδ,οοο.
  Είς θέσιν Φουντί α. μερίς τής
  περιφερείας Αιμνών άγρός έ
  κτάσεως 6 περίπου στρεμμάτων
  μέ πλησιαστάς κληρονόμοι Κ.
  Δινεράκη Κωνστ. Γιοπιτζάκης,
  6. μερίς κληρονόμοι Χ. Ν. Λυ
  ράκη, κληρονόμοι Έμμ. Μενεγή
  ■ ■■■■■ ■■■»■·■!
  Ι*·
  ΔΥΟ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ
  ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ Τ ΥΠΟ Υ
  Ο γνωστάς διά την προθυμίαν καΐ την πείραν
  τού αύτοκινητιστής:
  Μιχαήλ Άνγελάκης
  γνωστοποιεϊ είς την πολυπληθή πελατείαν τού
  ότι έπλούτισε τα γκαράζ τού μέ δύο καινουργή
  άεροδυναμικά αύτοκΐνητα τοθ νεωτέρου τύπου.
  Αριθ. τηλεψ. 7.50

  """"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■αα»
  •■■■■■■■■■■■■.■■■■Β!
  ΕΜΜΑΝ. Μ. ΚΡΑΣΑΚΗΣ
  Ψαρικά άποικιακά, έγχώρια τΐροίόντα.
  "Εναντι Παλαιάς Νβμ«ρχίο«ς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  *,
  45ί
  ς,
  10
  ς
  Ι καί ρ6α
  τϋςβρ
  Ελαιόφυτον £(ί
  δρομος έχ 2 μ
  Δημ Μ
  ,υλοχώροι^ ,
  Λιμνών ^
  Μ. Π.1 Λαηί
  καί αγρότας
  χιλιάδ,;,
  ουλοχώραψα ί
  Λιμνών άγρί-
  ου οιριμ, ι
  μ. υ α»!
  ϊξ καί α. μ
  ίδ»;
  1
  χ
  Λιμνών
  ου στρεμ ρί
  Μ. Π 1#
  καί ι Κ'ί
  .υλοχώρ»?ι!
  Λιμνών 4$
  ου στρεμ ('
  Μ. Π. Λ»4
  ίκης
  ιλιάϊίί
  τσίνη
  )
  ιως 7 «—£
  οιασ»{ «»
  ι 6. μερίς >
  κως < μέπ χαί « τσίνη ; τής ;α ιου ι··" ή •ϊ'υμάρνη χαί Έμμ. Γ. Με λάς Α, π. Ιο,οοο. Είς θέσιν Φουντί β. μερίς τής περιφερείας Λιμνών άγρός εκτάσεως 2 περίπου στρεμάτων μέ πλησιαστάς Έμμ. Ι. Κοτάχης κληρονόμοι Κ. Δινέρη γ' μερίς Έμμ. Κ. Λεμπίδη κληρονόμοι Χ' Νικολ. Λυράχη καί α' μερίς α' π. 1Ο.ΟΟΟ. Είς θέσιν «ΦουντΙ· γ' μερίς τής περιφερείας Λιμνών άγρός εκτά¬ σεως 2 ττερίπου στρεμ. ιιέ πλησια στάς κληρονόμοι Κ. Δινέρη, Ο. Δ Ε. Π. Λασηθίου. Έμμ. Λεμπιδάκης Έμμ. Κ. Λεμττίδης καί β μερίς α' προσφ. 15.000. Είς θέσιν «"Άγιος Παντελεή¬ μων» α' μερίς τής περιφερείας Χουμεριάκου άγρός 1 περίπου στρέμ. μέ πλησιαστάς Άντών. Ψα λΐδην, Άντ. Κυπριώτην, κληρονό· μοί Παπαγιάνκη Κ. Δατσέρη άμα ζιτή όδός κα'ι β μερίς α προσφ. 20.000. Είς θέσιν «"ΑγιοςΠαντελεήμων» β μερίς τής περιφερείας Χουμερι άκου άγρός εκτάσεως 1 περίπου στρέμ. μέ τιλησιαστάς Νικ. Βελό νην, γ' μερίς άμαξιτή όδός καί α' μερίς α προσφ. 25.000. Είς θέσιν «Άγιος Παντελεή¬ μων» γ' μερίς τής περιφερείας Χουμεριάκου άγρός εκτάσεως 1 περΐπου στρέμ. μέ πλησιαστάς Γ. Λαζαράκην, δ μερίς άμαΕιτή όδός καί β' μερίς α' προσφ. 30 000. Είς θέσιν «Άγιος Παντελεή- μω» δ' μερίς τής περιφερείας Χου μεριάκου άνρός 1 περίπου στρέμ- ματος μέ πλησιαατάς Ειρήνη Μαρ νέλου, κληρονόμοι Άν. Βαρκαρά- κη, άμαξιτή όδός γ' μερίς α' π 25 χιλ. Είς «"Αγιοι Πάντες» ή «Πλα· γοϋρσ.» α'μερίς της περιφερείας Χουμεριάκου άγρός εκτάσεως 8 περίπου στρεμάτων μέ πλησια· στάς αγροτικάς δρόμος έκ δΰο μερών, Έμμ. Χριστοδουλάκης, Ί. Ραΐνης, Ιωάν. Πεδιαδίτης, Χαρ, Βουργούρης καί Γεώρ, Βελόνης α π. 25 χιλ, Είς θέσιν "Αγιοι Πάντες ή Πλαγοθρο β' μερίς τής περι¬ φερείας Χουμεριάκου άγρός εκτάσεως 1 περίπου στρέμμα τος μέ πλησιαστάς αγροτι¬ κάς δρόμος έκ δύο μερών, Γεωργ. Βελόνης καί Νικόλ. Κρητσωτάκης α' π. 15 χιλ. Είς θέσιν Άγ(α Φωτία α' μερίς τής περιφ. Βρυσών ά¬ γρός εκτάσεως 3 περίπου στρεμμάτων μέ πλησιαστάς Μιχ. κσί Σπ. Παπαγιάννη, δρομος αγροτικάς γ' καί β' μερίς διαχωριζόμενον διά τής γ' μερίδος διά δέτη, α' π. 40 χιλ. Ε(ς·θέσιν Άγιά Φωτία β' μερίς τής περιφερείας Βρυ¬ σών άγρός εκτάσεως 3 περί που στρεμμάτων μέ πλησια¬ στάς Μιχ. Σπ. Παπαγιάννη α' μερίς γ' καί δ' μερίς καί Γρ. ΑΙκατερινάκης διαχωριζο- μένη μετά τής γ' καί α' μερΐ δος διά δέτη. α' π. 30 χιλ. Είς θέσιν Άγιά Φωθιά γ' μερίς τής περιφ. Βρυσών ά¬ γρός 3 περίπου στρεμμάτων μέ πλησιαστάς α' καί β' με· ρίδα άγροτική όδός, Γεωργ. Μαστοράκη καί δ' μερίς ώς ευρίσκεται, α' προσφ. *5ραχ. 70 χιλ. Είς θέσιν Άγιά Φωθιά δ' μερίς τής περιφερείας Βρυ· σών άγρός 4 περίπου στρεμ¬ μάτων μέ πλησιαστάς β' με¬ ρίς, γ' μερίς Χ. Διαλυνά, Γ. Γραμματικάκην, άγροτικόν δρόμον, Χ. Κ. Λεμπιδάκην α' προσφ. δρχ. 60 χιλ. Είς θέσιν Πΐτικας α' μερίς τής περιφ. ΝικηθιανοΟ Βρυ¬ σών άγρός εκτάσεως 3 περί¬ που στρρμ μέ πλησιαστάς ά- γροτικήν οδόν, Έμμ Γιαλού ρην, Γεώργ. Τερζάκη*^ Κ. Χουρδάκην, Ιωάννην καί Έμμ. Χσβάκκην καί β' μρρίς. α' προσφ. δραχμ. 40 χιλ. Είς θέσιν «Πίτυκας» β, με ρίς τής περιφερείας Νικηθια νοΰ—Βρυσσών άγρός έκτάσε ως 3 περίπου στρεμ. μέ πλη σιαστάς Γεώρ Λυράκην, Έμμ Λύρτ,ν, Σταυρωτή Χσβάκη, ρύ αξ καί πέραμα α, πρ3σφορά δρ. 4ο.οοο. Είς θέσιν «Σκαφίδια» τής περιφΓρείας Βρυσών άγρός καί άγριάς 2 περίπου στρεμ. μέ πλησιαστάς Μοναστηριακά Ί ακωβ Μαροειδήν, Γσράκην, Γραμματικάκηδες, Έμμ. Τσι χλάκην καΐ άγριάς Λεμπίδη δών α. ττροσφ. 2.οοο. Είς θέσιν «Καταπότι—Ξυ- ράφι» την περιφ. Βρυσών ά¬ γρός εκτάσεως 1)2 περίπου στρέμ. μέ πλησιαστάς μικράς καταπότης, Χήρα Έμμ. Μαρα κη, Δημ. Πατεράκης καί Πα¬ πά Βσρχάκης, α. προσφ. δρ. 2 χιλιάδες. Είς θέσιν «Ξυράφι» τής ττε- ριφ. Βρυσών άγρός 1)2 περί¬ που στρέμ. μέ πλησιαστάς Γ. Λεμπιδάκην έκ δύο μερών, Κων. Παπαγιαννάκην καΐ τέ¬ κνα Κωνστ Χλαμπουτάκη_ α. πρ. δρχ. 8 χιλιάδες. Είς θέσιν «Λαγκός» τής πε· ριφ. Βρυσών άγρός 1 περί¬ που στρέμ. μέ πλησισστάς Έμμ. Κρασάκη, Γεώργ. Ρουμ πελάκην, Έμμ. Καφφετζάκην, Έμμ. Κατερινάκην, Γεώργ. Ρουμπελάκην καί χήραν Α. Ρουσάκη, α. π. 25 χιλιάδες. Είς θέσιν «Μακρύ Χσράκι» τής περιφ. Βρυσών άγρός έκτά σεως 1)2 περίπου στρέμ. μέ πλησιαστάς Κων. Λεμπιδάκην, Μαρίαν Βουκυκλακη καίΓεώρ. Γραμματικάκην, α.π. 2 χιλιά- Είς θέσιν «Ραΐνη—Πάτημα» τής περιφ Βρυσών άγρός έ κτάσεως 4 περίπου στρεμ μέ πλησιασάς Έμμ. Λεμπιδάκην Μιχ. Πατεράκην, ρύαξ καΐ δρόμον, α. π. 25 χιλιάδες. Είς θέσιν «Κσβοθσι» τής πε ριφ. Βρυσών άγρός εκτάσεως 3 περίπου στρεμ. μέ πλησια¬ στάς Έμμ. Μσυρικάκην, Γ. Ρουμπελάκην, Ένοριακήν Έ ττιτροπήν καί ρύαξ α π. 25 χιλιάδες. Είς θέσιν «Μικρός Πλατα νιας» περιφ. Βρυσών άγρός 1)2 περίπου στρέμ. μέ πλησια στάς Παπά Βσρκάρη καί ρύ αξ έκ των λοιπών μερών, α. π. 25 χιλιάδες. Είς θέσιν «Μεγάλο» έλαιό φυτο ί) βόρειος Πλατανιάς» τής περιφερείας Βρυσών ά¬ γρός 2 1)2 περίπου στρεμ. μέ πλησιαστάς Όργανισμός, Έ Βασιλάκην, τέκνα Γεωργίου Χλσμπουτάκη ρύαξ καΐ β' με ρίς, α' προσφ. 35 000. Είς θέσιν «Μεγάλο έλαιόφυτο ή βόρειος Πλατανιάς» τής περιφε ρείας Βρυσίόν άγρός 3 περίπου στρΐμμάτων μέ πλησιαστάς Έμ. Λεμπίδην, Μιχ. Μχράκην, α' με ρίς καί ρύχξ β' μερίς α' π. 30 χιλ. Είς θέσιν «Μαργέλι—Δρασι» τής περιφ. Βρυσών άγρός έκτάσε ω; 1 1)2 περίπου στρεμ. μέ πλησιαστάς Ίωάνν. Πατεράκην, Άντ. Ρουμπελάκην, Μαρίαν χήρα Νικητάχη καί Μαυρικάκη Πρώτη προσφ. δρχ. 5 χιλ. Είς θέσιν «Δρίσι—Πατέρων» α' μερίς τής περιφ. Βρυαών κη ποχώραφον 1)2 περίπου στρ μέ πλησιαστάς Έμμ. Καφεΐζάκην, τέκνα Κ. Λεμπιδάκη, όδός καί β' μερίς, α' προσφ. δρχ. 15 χιλ. Είς θέσιν «Πατέρων—Δρδσι» τής περιφ. Βρυσών κηποχώραφον εκτάσεως 1)2 στρ. μέ πλησιαστάς * μερίς, Έμμαν. Καφετζάκη κατά γωνία καί γ' μερίς, α' 1 προσφ. 10 χιλ. Ι Είς θέσιν «Δράσι—Πατέρων» γ' μερίς τής περιφ. Βρυσών κηπο χώραφον εκτάσεως 1 περίπου στρ. μέ πλησιαστάς β' καί γ' μερίδα, τέκνα Ιωάν. Πατεράκη, κληρονό- μους Κ. Λεμπιδάκη καί δρόμος. α' προογ. 20 χιλ. Είς θέσιν «Δράσι—Πατέρων» δ' μερίς τής περιφ Βρυσών κη- ποχώραφον 1 περίπου στρ. μέ πλησιαστάς δ' καί ε' μερίς τέκνα Γεωργίου Μαυροειδή καί δρόμος α' προσφ. 20 χιλ. Είς θέσιν «Δράσι—Πατέρων» ΙΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΜΜΒΗΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒνεΐΒΒΒ Έκτός Τράστ ~ ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ. Πάρον. Νάξον, Πρακτορεΐβν Α1ΝΑΡΑΛΚΗ Λόγω τής γνωστής μεγάλης ζητήσεως μετά δυ- σκολίας' έπετύχαμβν την παραλαβήν μέρους τής παραγγελίας μας: Ραδιοφώνων Μπαταριων ΜΟΤΟΡΟΛΑ καί παρακαλούμεν τούς άξιοτίμους κ. κ. πελά τας μας πρός αποφυγήν παρεξηγήσενν ίπως σπεύσουν νά προμηθευθοΰν. Άποκλειστική άντιπροσωπεία: ΑΡΙΣΤ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ Ηράκλειον—Κρήτης Τηλεφ. 3.94 ε' μερίς τής περιφ. Βρυσών κηπο χώραφον εκτάσεως 1 1)2 περΐποχ) στρέμματος μέ πλησιαστάς δ' κ*ί στ' μερίδας τέκνα Κωνστ. Λεμπιδάκη, Γοφριήλ χαί Έμμαν. Χννρ5ά*η καί ζράμος, ώς ευρίσκε¬ ται πλήν των έν αύτψ τυχόν ξένων δένδρων, α' π, δραχμάς 25 χιλ Είς θέσιν «Δρασι—Πατέρων» στ' μερίς τής περιφ. Βρυσών κηποχώραφον εκτάσεως 1 περί¬ που στ. μέ πλησιαστάς ε' καί ζ' μερίς. Χ. Έμμαν. Τρακάκης καί δρόμος α' π δρχ. 20 χιλ. Εις θέσιν «Δρααι—ΙΙατέρων» ζ' αερίς άγρός εκτάσεως 1 περί¬ που στ μέ πλησιαστάς στ' μερίδα καΐ η' μερίδα τέκνα Π. Χ. Πά τεράκη καί δρόμος. α' π. δραχμ. 15 χιλ. •Είς θέσιν «Άγκαραθιά—Άμυ γδάλων τής περιφ Βρυσών α' μερίς άγρός εκτάσεως 42 περίπου στ. μέ πλησιαστάς ποταμός β' χαί γ' μερίς χαί βατή όδός, α' π. 90 χιλ. Είς θέσιν «Άγκαραθιά—Άμυ- γδάλων» β' μερίς τής περιφ. Βρυ σών άγρός εκτάσεως 29 περίπου στρεμμάτων ,μέ πλησιαστάς ποτα μόν, Ιωάν. Χριστοδουλάκην, γ' χαί α' μερίς, α' π. 35 χιλ. Είς θέσιν «Άγκαραθιά—Άμυ γδάλων» γ' μερίς τής περιφ. Βρυ σών άγρός εκτάσεως 25 πιρίπου στ. μέ πλησιαστάς α. χαί β. με Μόνον μέ τό Θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν διά Πειραια (οέ 12 ώρες) < Ταχύτης 14 μιλλίνν.—Άνεσις—Άαφαλει«. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλ·*.·-Μ ..«-ιι. «Γ* II— Ι .. —Ι ΒΗΒΒ ΙΗΒΒΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ "ΑΠΟΛΛΩΝ„ ΟΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—ΑΘΗΝΑΙ Τό ξενοδοχείον προτιμήσεως των Ηρακλειωτών. Είνε τόκεντρικώτερον των Αθηνών. Συγκεντρώ- νει δλα τα πλεονεκτήματα τής πλήρους ά νέ σεως καί τής ευχαρίστου διαμονής. Ύπηρεσία πρόθυμος. Άερισμός έξαιρετικός. ΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒ-ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΒΒΒΒΒΒΙ ρίς κληρονόμοι Καφετζάκη καΐ 7)8 άδιανεμήτως τής έντός; Χαρ. Τσαμαδούρας, α. π. 55 τής μερίδος ταύτης ευρισκομένης χιλ. Ι δεξαμενής άτινα άνήκουσιν χά Είς Θέσιν «Τραπέζα» α. μερίς τα τό 1)8 άδιανεμήτα>ς είς τάς
  τής περιφερ Βρυσδν άγρός 86 υπολοίπους 7 μερίδας τού χτή
  περίπου στ. μέ πλησιαστάς ματος «Τραπέζα»^ ώς καί άχτί
  "Ιωάν. Λαπιδάκην β. μερίς χαί νος 10 μέτρων γύρωθεν τής δέ
  Χ*ρκιά5ες, ώς ευρίσκεται πλήν ξαμενής κχί διάβασιν πρός ποτι
  των έν αυτώ τυχόν ξένων δένδρων σμόν ζώων των ίδιοκτητών των
  ώ; καί τό 1)8 άδιανεμήτως τής ύΐτολοίπων μερίδων α. π. δραχ.
  έν τή στ' μερίδι εδρισχομένη; δέ 50 χιλ.
  ξαμενής. α. π. 20 χιλ, Είς θέσιν «Τραπέζα» ζ. με-
  Είς θεσ.ν «Τραπέζα» β. μερίς—.ρίς τής περιφ. Βρυσών άγρός
  τής περ-φ. Βρυσών άγρός έκτά εκτάσεως 100 περίπου στρ. μέ
  σεως 95 περίπου στρεμμάτων μέ πλησιαστάς ρύαξ, λιγαρά, Χρι
  πλησιαστάς δέτη, Καφετζήδες, ατοδουλάκη, στ. μερίς, η μερίς
  Μαρήδες, α. καί γ. μερίς ώς εύ χαι ρύαξ ώς εδρίσκεται μετά
  ρίσκεται μέ 1)8 άδιανεμήτως τής τοο 1)8 τής έν τή στ. μτρίδι
  έν τή στ' μερίδι ευρισκομένης δέ εδρισκομένης δεξαμενής α. π.
  ξαμενής πλήν των έν αύτω τυχόν 7ο χιλ.
  ξένων δένδρων α. π. 20 χιλ. Είς Οέίΐν «Τραπέζα» η. με
  Εις θέσιν «Τραπέζα» γ. μερίς ρ|ς Χης περ[φ. Βρυσών άγρός
  τής περιφ. Βρ^&ν άγρός 180 πε εκτασεως 131 περϊπου στ μέ πλη
  ρίπου στρεμμάτων μέ πλησιαστάς σ[α~άς Γ. Ζουλϊνος, Μιχ. Ε·}
  Έμμ. Γαλανάκην, ποταμόν, χυνό αγγελινάχην, ζ. μερίς, στ! μερίς
  μενά νερά δ., στ. καί β. μερίς ώς και μερις ως ευ?ίσκεται μετά
  ευρίσκεται ώς καί τό 1)8 άδιανε το0 χ)8 άδιανεμήτως τής έν τή
  μήτως τής έν τή στ. μερίδι εδ σϊ) μερ£δι εδρισκομένης δεξα
  ρισχομένης μιδς δεξαμεκής πλήν μενί)ς α. π. 35 χιλ.
  των έν αύτω τυχόν ξένων δένδρων Είς θέσιν «Τραπέζα» θ. με
  α. π. 40 χιλ. „>, ~
  Είς θέσιν «Τραπέζα» ε. μερίς
  τής περιφ Βρυσών εκτάσεως
  299 περίπου στρεμμάτων μέ
  πλησιαστάς ποταμόν, λιγαρά, Μα
  θαιογιάννης στ. μερίς ώ; εδρίσκε
  ται μέ 1)8 τής έν τή στ. αρί5ος
  εδρισκομένης δεξαμενής α. π.
  70 χιλ. , |
  Είς θέσιν «Τραπέζα» στ. με
  ρίς τής περιφ. Βρυσών άγρός
  εκτάσεως 291 περίπου στ. μέ
  πλησιαστάς δ. μερίς, ε. μερίς,
  ζ. μερίς η μερίς χαί γ. με
  ρίς ώς εδρίσκεται πλήν των
  ΧΙΜΟΝ Α. ΕΥΤΕΝΗΣ
  Π α νέ π. Λιιώνος
  "Επί έΐτταετίαν έκπαιδβυ-
  θβΐς είς τα Νοαοκομεΐα ΑηΙΐ-
  ςΜ3ϊ11β5, αΙ - άα %τάο, καί
  93ΐρβΐΓϊέΓβ Λυώνος καί Πα¬
  ρισίων είς τα παθβλογικά καΐ
  νευρολογικά νοσήματα.
  Διατελέσας επί διετίαν
  355Ϊ513ΠΙ τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικής τού Πανβπι-
  βτημίου Λυώνος.
  ©ά δέχεται ωσαύτως καΐ
  Τβύς ηάσχβντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚΩΝ νοβημάτων είς τό
  Ιατρβίέν χον όώός Άμαλβείας
  (ηαροδος έδοϋ Κατεχάκη,
  πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν
  9—12 π. μ. καΐ 1—7 μ. μ.
  Τηλ. 6-63
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οινοβάρελα είς
  αρίστην κατάστασιν. Πληροφορί
  αι παρά τώ κ. θεοδώρφ Χατζιδά
  κι Πλατειά Στράτα.
  εκτάσεως 120 περίπου στ. μέ
  πλησιαστάς γ. μερίς, ποταμός,
  ε. μερίς, στ. μερίς ώς εΰρί
  σκεται μετά 1)8 τής έν τή
  στ. μερίδι εδρισκομένης δεξα
  μενής άδιανεμήτως α. π. δρχ,
  30 χιλ.
  Είς θέσιν «Νότιος Πλατ»νι
  άς» τής περιφ. Βρυσών άγρός
  εκτάσεως 6 περίπου στ. μέ πλη
  σιαστάς Έμμ. Λεμπιδάχην, Ρα
  ΐνη Πάτημα έκ δύο μερών, τέ¬
  κνα Γεωργ, Ρουμπελάκη χαί τέ
  κνα Μιχαήλ ' *· Πατεράκη α. π.
  25-χιλ.
  Είς θέσιν «Διάκου—Στέρνα»
  τής περιφ. Λιμνών μίαν έλαίαν
  άνευ γής έντός τοΟ κτήματος
  Νικ. Δ. Μαυροφόρου α. π. δρχ.
  850.
  Άπαντα τα ανωτέρω 274 κτή
  ματα έχτίθενται είς την δημο
  πρασίαν ώς ευρίσκονται ταύτα
  σήμερον πλήν των έν αυτοίς τυ
  χον ξέόνων δένδρων.
  Έν Άγίω Νικολάω τή 22 Αύ-
  γούστου 1938
  Ό Διευθυντής τοΟ Ταμείου
  Μ. ΠΕΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
  Γ,ΚΡΕΚΑ
  ΤΑ ΕΤ<ΛΕΚΤΩΤΕΡΑ ΚΑΙ Μ Ε Ι Ϋ Ν Ι Κ Ο ΤΙ Ν Η Ν* ίΑΑΗΗΙΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Προκηρύσσει ότι, 'Εκτίθεται είς φανεράν μει οδοτικήν δημοπρασίαν ή έπέ κτασις τοΟ. ύπονόμου κάτω¬ θεν τοΟ Μεγάλου έπιχώματος την 12ην τοΟ μηνός Σεπτεμ βρίου ημέραν Αίυτέραν καΐ ώραν 11—12 π. μ. ενώπιον τής Δημσρχιακής 'Επιτροπής συμφώνως πρός τούς δρους τής σχετικής μελέτης εύρισκο μένης είς τα γραφεΐα τής Τε χνικής Υπηρεσίας τοΟ Δήμου πρός γνώσιν των ένδιαφερο μένων. "Εν Ηρακλείω τη 7 Σεπτεμ· βρίου 1938 Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μήνας Γεωργιάδης Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ έναντι "Αγ. Τίτου Έκπαιδευθεΐς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοϋ στόματος (ούλίτιδος, καχοαμί· άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής επιστήμας. 'Επίσης οδβντοστοιχίας καΐ κορώνες έκ διαφόρων μετάλ- λων— κορώνβς έκ πορσελάνης. Έπαναφορά τελείως άνώδυ· νος των στρεβλβφυών οδόν¬ των αίς την κανονικήν άύτων θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. Έλευθ. Πηγάκης Ίατρός—Παθολογος Δέχεται εν τφ Ιατρείφ τού δδός ΤσακΙρη (οΐκΐα στρατη- γοθ κ. Άλεξάκη) 10-12 π. μ. καΐ 4—6 μ. μ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό παρά. την συνοικίαν ΣεϊτάνΌγλοΟ, τό πρώην Α'. δημοτικόν σχολείον συγκβίμε νόν έξ 7 δωματίων καθώς καί 2 χαταστήματα επί τής αυτής ό- δοθ. Πληροφορίαι καθ' εκάστην 10—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. έντός. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό σήμερον ή δίδεται πρός καλλιέργειαν με συμφέροντας δρους λαχανόκηπος δέκα στρεμμάτων μέ σπίτι διά τόν κηπουρόν, τι/ΐίας ποτιστι- χάς έγκαταστάσεις καΐ όρνιθοτρο- φεΐον. Πληροφορίαι παρά τφ οτρα τηγφ κ. Κ«τεχάχ« χαθ' ίχάσττιν 7-8 μ. μ. .*"
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι Πσλ. Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣ Ι Σ
  Πρωΐα Παρασκευής
  9 ΣετττεμβρΙου 1938
  120 Ώρα
  ε1"^—ρ^επ^^^ε^ι^^ε)^^»^-!^^-,,^^"»^Ιι>Μ^— ι-ι~' -/~ 11,/~ ε*~*^^~' ^
  ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΚ ΝΕΟΥ
  ΕΙΣ ΑΝΗΣΥΙΟΝ ΦΑΣΙΝ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Νέαι προσπάθειαι τού κ. Ράνσιμαν.
  Ή Ιταλία καί τό σουδιτικόν ζητημα.
  ΟΙ ΣΟΥΔΙΤΑΙ ΕΞΟΒΟΥΣΙΝ
  ΕΣΚΕΜΜΕΝΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΛΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτέμβριον^ (τού
  άνταποκριτού μας).~— Σημερινά τηλε·
  γραφήματα έκ Παρισίων καί Λονδίνου
  άγγέλ>ουν ότι ή διεθνής κατάστασις εί< αήλθεν έκ νέου είς άνήσυχον φάσιν. Οί αγγλικαί κύκλοι άρχίζουν νά πι· στεύουν ότι οί Σουδίται έξωθούν έ- σκεμμένως τα πράγματα. Ώς άφήνουν μάλιστα νά εννοηθή είς σχετικάς άνα- κοινώσεις αυτών οί ΐοιοι κύκλοι, δέν εί νέ δυνατόν μέ τοιαύτην τακτικήν νά ά· ναμένεται ταχεΐα καί είρηνική διευθέτη· σις τοΰ σουδιτικοΰ ζητήματος. ΟΙ ΤΣΕ1 ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΙΙΝ ΟΤΙ ΟΙ ΣΟΥΔΙΤΑΙ ΕΤΟ1ΜΑΖΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΕΠΕΙΣΟΑ1Α ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (τού άν¬ ταποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Πρά- γας πληροφορίας οί Τσέχοι φαίνονται έξαιρετικά έρεθισμένοι έκ τής των Σουδιτών. στάσεως Οί ημιεπίσημον τσεχικοί κύκλοι είς σημερινάς άνακοινώσεκς των διατυπώ- νούν συγκεκριμένας καταγγελίας εναντί¬ ον των Σουδιτών, οί όποΐοι ώς φρο¬ νούν, σκηνοθετοΰν νέα σοβαρά έπεισό- δια έν Τσεχοσλοβακίας. καί Σουηδίας. Μέ τοΰς πρώτους ή συνεργασΐα Ι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Σεπτεμβρίου κά στρατιωτικά άεροπλάνα. , (τηλεγραφικώς).— Ό υπουρ —Ό άρχηγόςκ.Χενλάϊν μετά Ιγός τών'Εξωτερικών κ. Μπον την άφιξιν τού είς Νυρεμβέρ νέ εδέχθη χθές τούς Πρεσβευ- τάςΆγγλίας, Τσεχοσλοβακίας δύο τοθ κ. Μποννέ παρετάθη επί μα¬ κρόν. —Χθές την πρωΐαν κατά τάς έκ Πράγας είδήσεις ή κα τάστασις εφαίνετο πολύ άκα- θόριστος. Τάς μεσημβρινάς ώ ρας ό κ. Κούντ επεσκέφθη τόν πρωθυπουργόνκ.Χότζα.Με τα την επίσκεψιν ταύτην έξε φράσθησαν έλπΐδες δτι τό σχέ διον θά εγίνετο δεκτόν υπό των Σουδιτών Κατόπινομως — τάς απογευματινάς ώρας—ή εντύπωσις αύτη μετετράπη λόγω τής άπορρΐψεως τοθ σχε δΐου υπό των Σουδιτών. 'Ελπί ζεται όπωσδήποτε δτι ή ρήξις Σουδιτών—Πράγας δέν θά εί νέ πάλιν όριστική. ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ —Ό κ. Ράνσιμαν καί ο( συνεργάται τού έδέχθησαν χθές την επιτροπήν των Σουδι των την τελοόσαν υπό την άρ χηγΐαν τοθ κ. Κούντ. — Βεβαιούται έκ Πράγας δ τι την 2 Σ)βρ(ου γερμανικόν άίροπλάνον εξετέλεσε πτήσεις υπεράνω τοθ τσεχοσλοβακι- κου έδάφους. Την 5 Σ)βρίου 5 γερμανικά άεροπλάνα έξετέ λεσαν έπΐσης πτήσεις υπερά¬ νω τής Τσεχοσλοβακίας. Συγ¬ κεκριμένως ή πτήσις εγένετο υπεράνω των περιφέρειαν τής ΒοημΙας. Τα άεροπλάνα άνεγνωρίσθησαν ώς γερμανι γήν συνειργάσθη επί μακρόν μετά τοΰ ύπουργοΰ των Εξω¬ τερικών τής ΓερμανΙας Φόν Ρίμπεντρόπ. Η ΑΓΓΛΙΑ" ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Σεπτεμβρίου (τηλεγραφικώς).—Ή αγγλικη κυβέρνησις έλαβε γνώσιν τοΰ προταθέντος είς τοΰς Σουδί- τας νέου σχεδΐου συμβιβα- σμοθ. Τό σχέδιον τουτο ή κοι νή γνώμη έν Αγγλία θεωρεΐ δυνάμενον νά χρησιμεύση ώς έξαιρετική βάσις διά τάς μετα ξύ Πράγας καί Σουδιτών δια- πραγματεύσεις. —Ό πρεσβευτής τής Γαλ- λ(ας κ. Κορμπέν μετέβη είς Φόρεϊν "Οφφις τάς άπογευμα τινάς ώρας τής χθές καί συν ειργάσθη μετά τοΰ λόρδου Χάλιφαξ επί τής καταστά¬ σεως. —Έκ Τόκιο αγγέλλεται δ- τι οί Ίάπωνες προελαύνοντες διέσπασαν δχι μόνον την πρώ την άμυντικήν γραμμήν τοθ Χανκόου άλλά οιέρρηξαν καί την δευτέραν είς τρία διάφο- ρα σημεΐα. Αί απώλειαι των Κινέζων (κατά πληροφορίας μεταδιδομένας πάντοτε έκ Τό κιο) άνέρχονται είς 10 000 νέ κρούς. —Τηλεγραφοθν έκ Ρώμης δτι ή «Τζορνάλε ντ' Ιταλία» γράφει σήμερον σχετικώς μέ τό τσεχοσλοβακικόν, δτι ή Πραγα προτείνει £ν εϋρύ σχέ διον προωρισμένον νά χρησι- μεύση πράγματι ώς βάσις των διαπραγματεύσεων μετά των Σουδιτών. «Όλα τείνουν νά μάς κά¬ μουν νά πιστεύσωμεν, συνεχί- ζει ή Ιδία εφημερίς, δτι βαΐνω μέν πρός μίαν διευθέτησιν τοΰ ζητήματος τούτου. Τό (ταλι κόν Ιθνος ευχεται δπως αί γερμανικαί καθώς καί δλαι αί έν Τσεχοσλοβακία μειονό τητες ίκανοποιηθοθν πλήρως». Ή ιδία εφημερίς αγγέλλει δτι οί κομμουνισταί τής Πρά¬ γας ένισχυόμενοι άπό τα Σο¬ βιέτ ένεργοΰν μεγάλην ττροπα γάνδαν εναντίον των Σουδι· των. ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Σεπτεμβρίου (τηλεγραφικώς).—Αγγέλλεται δτι είς ΤσεχοσλοβακΙαν προε κλήθησαν τάς [απογευματινάς ώρας διαδηλώσεις των Σουδι των άπολήξασαι είς έπεισόδια μέ τούς Τσεχοσλοβάκους. Έξ άφορμής των επεισοδίον έπήλ θε ρήξις μεταξύ τής έπιτροπής των Σουδιτών άφ' ενός καί τής τσεχικής κυβερνήσεως άφ' ετέρου. Πάντως έλπίζεται δτι ή ρήξις αυτή δέν θά έχη συνέ χειαν. -Αγγέλλεται έκ Λονδίνου δτι ό κ. Τσάμπερλαιν συνηντήθη τό άπογευμα μετά τοθ λόρδου Χάλιφαξ καί τοΰ Σέρ Σάϊμον. Έξ άλλου συνεκροτήθη σύσκε ψις των ύπουργών των πολεμι κων υπουργείων Άεροπορίας, Στρατιωτικών καί Ναυτικών. —Τό Εργατικόν κόμμα έ κυκλοφόρησε σήμερον προκή ρυξιν ζητοΰν την άμεσον σύγ κλήσιν τής Βουλής. 30 Πρωϊνή ^ε^ε*τ<^'ΐ|((«^||ε^εΜε^ΐ'^*<·ετ^ν^^^ιε^^^ι^*^ρν*Ι^^Δ^^^^'ε^^^^^ Ο ΧΙΤΑΕΡ ΕΚΡΙΝΕ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΑΡΑΑΕΚΤΟΥΣ ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΠΗΣ Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΛΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΗΑ ΟΜΙΑΗΣΟΪΗ ΣΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν- ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Παρισίων ότι ό άρχηγός των Γάλλων σοσιαλιστών κ. Λεόν Μπλούμ προέ¬ βη σήμερον είς δηλώβεις επί τής κα¬ ταστάσεως είς την Κεντρικήν Ευρώπην. Ό κ. Μπλούμ τονίζει ότι ή Αγ¬ γλία καί ή Γαλλία πρέπ&ι νά ομιλή* σουν μετά σταθεράς πεποιθήσεως διά τα ^γερμανικά σχέδια καί νά καθορί- σουν χωρίς περιστροφάς τάς προθέσεις των έναντι τού Ράϊχ. Η κίνησις των Κρητικόν σταφίδων εις την σταφιδαγοραν τού Λονδίνού. ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΕΛΕΥΒΕΡΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Νυκτεριναί πλη¬ ροφορίαι έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι ό καγκελλάριος Χίτλερ έκρινεν άπαραδέκτους τάς τελευταίας προτάσεις τής Πράγας πρός τούς Σουδίτας. Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ό Χί τλερ προήλθεν είς την απόφασιν νά προ τείνη την διενέργειαν έν Χσεχοσλοβα- κία έλευθέρου δημοψηφίσματος. ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΛΗΜΜΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΛΛΟΒΕΛΠΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου {τού άν ταποκριτού μας). — Καθ* ά άγγέλλε ται, ήρχισεν στρατιωτικών ή λήψις προληπτικών μέτρων είς την μεθόρι ί ί ρ ς όν Γαλλίας καί Βελγίου. Τα μέτρα ταύτα έπεξετάθησαν καθ» όλον τό μή κος των άνατολικών συνόρων των , δύο χωρών. ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΠΡΟΣ_ ΣΦΟΔΡΑ ΜΑΧΗ ΕΙΣ ΒΙΒΕΡ Κατ' αρμοδίως παρασχεθεί- δέ καί διά μέτρια πρός 39) καί ΑΙ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ Σ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΝΚΟΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ τής "Απω "Άνατολής ότι *αί ίαπωνι- καί «ναυτικαι δυνάμεις κατευθύνονται διά τοΰ ποταμοΰ Γιαγκχσέ πρός τό Χαν κόου. Συγχρόνως κινοΰνται πρός τό Χανκόου καί τα ίαπωνικά στρατεύμα- τα- ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ ΤΗΣ &ΙΕΟΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Κατά πληροφορίας έκ Θεσσαλονίκης συνεχίζονται έκεί αί προετοιμασίαι τής 1 3ης Λιεθνοΰς Έ« θέσεως ήτις ώς γνωστόν άρχίζει λίαν προσεχώς. Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΑ ΠΕΡΙΠΓΕΡΑ ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (τού άν ταποκριτοΰ μας). — Αναφορικώς μέ τάς προετοιμασίας διά την Διεθνή "Εκ Θέσιν .Θεσσαλονίκης, τονίζεται ότι αυ¬ τή Θά καταστή εφέτος έφάμιλλος πολ. /.ών εΰρω«α.ϊκών. Ί1 "Εκθεσις πλου- τίζεται ήδη μέ νέα πολυτελή περίπτερα. Σημειωτέον ότι ήρχισαν νά χαταφθάνουν είς Θεσσαλονίκην αί αντιπροσωπείαι των κρατών άτινα συμμετέχουσιν είς την έκθεσιν. σας πληροφορίας κατά την παρελθοθσαν έβδομάδα εγέ¬ νοντο μικροπράξεις τινές είς την σταφιδαγοραν Λονδίνου επί κρητικών καί πελοποννη σιακών σουλτανινών. Αί σημειωθεΐσαι πράξεις ά- φεώρων γνωστάς μάρκος -πρός 45)6, 47)—,47)6 μέχρι 50) καί 55) διά γουλά.Έπίσης 40).— Κατά τάς ίδίας πληροφορί¬ ας αί τελευταίαι προσφοραί των καρπών τούτων έξακο- λουθοΰν νά διατηροϋνται στα θερώταται, των έξαγωγέων ζή τούντων ήδη 40), 49) καί 50- τσίφ διά την ποιότητα Ο Κ Νο 21 καί 40 διά την ποιότη τα ΟΚ Νο 3 μέ φόρτωσιν Σε πτεμβρίου. "Ηδη είς Λονδίνον άναμένεται έκ Κρήτης τό πρώ τον φορτίον αποτελούμενον έκ 300 μόνον τόννων σουλτα· νινών. Αναφορικώς μέ την κίνησιν των σαυρναϊκών σουλτανι¬ νών αί αύται πληροφορίαι ά ναφέρουν δτι μολονότι οί προ σφορςτΐ αυτών είναι εύθηνότε- ραι έ^ τούτοις δέν έλκύουν τό ενδιαφέρον των άγοραστών. ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΑΑΧΕΙΟΥ ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝΤΕΣ ΧΘΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ έντα θα Πρακτορείον τοθ Έθν. Αι χείου των διαδοχικ&ν κληρώσ ών κατά την χθεσινήν τετάρτην ή μέραν τής ε' κληρώσεως έκέρδι σαν οί κάτωθι άριθμοΐ τα έναντι εκάστου σημειούμενα ποσά: 25 605 δραχ. 5000, 46156 δραχ. 4. 000, 21745 καί 45.432 άνά δρ. 3000, 8523, 18381, 6821 άνά δρ. 2000, Ο£ κερδισμένοι είς τα άρτιον τής Γ'. ημέρας: 1011, 1026, 1027, 1035, 10. 59, 3622, 3635, 3656, 6126, 8222, 8294, 8517, 8542, 8584, 12417, 12427, 12491, 15314, 15356, 18342, 18369, 19518, 19555, 19594, 20504, 20596, 21732, 22646Τ 22657, 22688, 27237, 27256, 30926, 31459, 40270, 42633, 42661, 42663, 45462, 45468, 46851, 53021, 53032, 53613, 54996, 55238, 55292, 57467, 60961, 60986, 72621, 72632, 18392, 196ΟΌ, 21753, 27226, 30930, 42648, 45450, 46801, 53024, 53030, 53627, 54955, 55243, 55282, 58963, 58983, 68218, 72611, 72692, 72700, 42671, 46197, 76801, 76838,76841, 76860, 77. 972, 78447, 78478, 78499,30927. εκπομπαΤτοϋ ραδιοφρνικου ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν. ταποκριτού μας). — Υπό τοΰ συμ. βουλίου των ραοιοφωνικών έκπομπών απεφασίσθη όπως άπό τοΰ προσεχούς Όκτωβρίου καθιβρωθώσι κ» Ι πρωϊναί ίκηομπαί τού, ραδιοσταθμοΰ Αθηνών, Ο ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΘΕΣΣΑΑΟΜΚΗ Ανεχώρησαν τιροχθές την έ στιίραν διά Θεοσολονίκην οί άρμίιδιοι ύτιάλληλοι τιροκειμέ νού ά ώντιτροοατιεύσουν τόν νςμόν είς ιήν 13ην Δΐί.6νή Έκθεσιν ιής θεσσαλονίκης. ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΙΑ ΤΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΑΣ Αρμοδίως ανεκοινώθη ότι αί ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΩΝ ΑΚΑΛΗΜΙΩΝ Είς την εφημερίδα τής κυ- ετσιτήριοι έξετάσεις διά τάς σχο βερνήσεως εδημοσιεύθη διά- λάς τοΰ Πανεπιστημίου θά προκη ταγμα καθορΐζον τα των είσι- ρυχθουν εντός της εβδομάδος, ι .„„, - *ρ Κ"»-ν ιο ιων Είσι •Ως έγράφη ηδη αί είσιτήρ.οι έ τηρίων έξετάσεων των Παιδα ξετάσεις θά διεξαχθοϋν συμφώνως Υωγικών Ακαδημιών. Σχετι· πρός τό καθιερούμενον νέον σύ· κώς όρίζεται δτι αί έξετάσεις δέν1 θά ΙλβϊΖν θά διενεΡΥηθ°0ν άπό 1-5 τοθ ■ - ελθ°υν ττροσεχοϋς μηνός Όκτωβρίου. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Γενομένων αρχαιρεσιών τοθ Συνδέαμου Φορτοεκφορτωτών κάρο ρων λιμένος Ηρακλείου εξελέγη σαν. Πρόεδρος Όδυσσεύς Μάρκου λάκης, άντιπρόεδρος Άλέξαν- δρος Κουγιουμιτζάνης, γεν γραμ ματεύς Φαν. Παμποράκης, ταμίας Έμμ. Φραγκάκης καί μέλη οί Νικόλαος Κουράος, θεοφ. Κοντο διάκου, Άγγελής Μαυρογιάννης καί Γεώργ. "Α.<3προς. Η ΠΩΑΗΣΕΙΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ Εκοινοποιήθη πρός τάς αρμο¬ δίας αρχάς των έπαρχιών άγορα- νομιχή διάταξις δι' ής τροποποι εΐται τό αρθρον 3 τής υπ3 άριθμ. 21680 άγορανομικής αποφάσεως καί όρίζεται ανώτατον δριεν πω λήσεως μακαρονίων καί ζυμαρι- κών άπό δρ. 15 30 είς 15.80. Έ πίστ,ς υποχρεούνται οί μακαρονο ποιοί νχ άγοράζωσι ^ιμιγδάλια άπ' εύθείας άπό τούς άλευρ&μύ λους-ίνα μή επιβαρύνωσιν την τι¬ μήν τί Ο κόστους μέ τδ ένδι άμεσον κέρδος τοθ άλευρεμύλου, Η κ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ Δια της «Άνδρου« αφίκετο είς την πόλιν μας συνοδευομένη υπο τής αδελφής της δίδος Μπό τση πρός επίσκεψιν των άρχ«ιΟλβ γικών τόπων τή; νήσου μα5 ή κ. Βουτσινά, σύζυγος τοΰ άβιμνή στου διβυθυντοΰ τής εγκρίτου ουναδέλφου «Άκρβπόλεως» Γ6Μ0 Ββυτσ»ν«, ¥' είς Αθήνας, άλλά θά έξετασθοΰν Εΐςτάς εδρα; των έπιθεωρητών της Μέσης Έκπαιδεΰσεως Τα γραπτα τϊ»ν διαγωνισθησομένων μετά την βαθμολογίαν των υπό των λει τουργών τής Μέοης 'Εκπαιδεύσε ως, θαύποβληθοΰν πρό; νέαν βα9 μολογίαν καί είς είδικάς έπιτρο- πας έκ καθηγητήν τοΰ Πανεπιατη μίου. Αί είσαγωγικαΐ έξετάσεις τοΰ Πολυτεχνείου θά διεξαχθοϋν έντός τοΰ τελευταίου δεκαπεν θημέρου τού τρέχοντος μηνός. Η ΚΕΝΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΙΕΥθΥΝΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Έκ τής Νομαρχίας άνακοινοθ ται δτι λόγω τοΰ πληθωρισμοθ τής ύποβολής αϊτήσεων πρός κα τάληψιν θέσεων Γραφέων, Σταθμαρ χών, Έλεγκτών, Όδηγων, Είσ πρακχόρων καί Βοηθών έν ταίς Κοιναίς Διευθύνσεσιν Αυτόνινή ών τοΰ ΝομοΟ Ηρακλείου, τα δή μιουργούμενα κενά θά πληρ&Ονται 'άσει των μέχρι το05ε δπ&βληθει σων αιτήσεων κατά σειράν προτε- αιότητος, ήν άπέκτησαν έκ τής (ρονολογίας τής ύποβολής των. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ Κατ'είδήσεις έκ Χανίων έσυνε (ίσθησαν καί χθές αί έξετάσεις [ών μαρτύρων καχηγορίας διά ούς καΐηγορουμένους έτΐΐ προσ (ωρίσει είς τό στασιάστικόν κί ιτ,μα των Χανίων άξιωματικούς. ίατά την χθεσινήν πρωϊνήν συνε¬ ρίασιν «0 Σ,τρατοδικεΕου έξητά- ΐθησαν οί λοχαγοί κ. κ Ίσαακί- καί Διακάκης καί έ άνθυπα- ή κ. Μαραουδάκης. τος τού Φράνκο έπανέλαβε την προέ λασιν αυτού πρός την Βαλένθιαν. . Κατ' άλλας πληροφορίας.παρά την στρατηγικήν θέσιν Βιβέρ τής πρός την ¥1αλένθιαν γραμμής, συνάητεται ήδη σφοδροτάτη μάχη μεταξύ έθνικών καί κυβερνητικήν. ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΒΡΟΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΛΥΣΣΟΔΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι πρός τό πρακτορείον Χαβάς άναφέρουν ότι παρά τόν "Εβρον συνάπτονται μεγάλαι μαχαι. ΑΙ ΕΠΙΟΕΣΕΙΜΟΝ ΕΒΝΙΚΟΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (τού άνΐαποκριτού μας).— Τηλεγράφημα έκ Βαρκελώνης άναφέρει ότι αί κυβερ νητικαί δυνάμεις κατώρθωσαν νά άπο κρούσουν^ τετράκις τάς έπιθέσεις των έ θνικών είς τό άνατολικόν μέτωπον. ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (τού άν ταποκριτού μας).— Τα τελευταία έκ Παρισίων καί Λονδίνου τηλεγραφήμα α συμφωνούν ότι ό διεξαγόμενος είς ήν ανατολικήν Ισπανίαν αγών είναι με γάλης εντάσεως, των άντιπάλων στρα των δθό ίά δά καί πλάνα. ς ς, ρ διαθ&χόντων ίσχυροτάτας δυνάμεις πολλά μηχανικά μέσα καί άερο ΩΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝΒΑΕΚΦΩΝΗΣΗ ΛΟΓΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Διά τάς αρχάς Όκτωβρίου προαγγέλλεται έκ Λον¬ δίνου, τιολιτικός λόγος τού Βρεττα- νού Ηρωθυπουργοΰ κ. 1%έδιλ Ύσάμπερ λαιν. Είς τόν^ λόγον αυτόν ό κ. Τσάμ¬ ά α . Είς ^ γ όν ό Τμ περλαιν βά ανασκοπήση ευρύτατα την διεθνή κατάστασιν καίνά καθορίση την άπέναντι ταύτης πορείαν τής Άγγλί-