96259

Αριθμός τεύχους

4960

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

10/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  » ^
  >μ ·**
  »·*
  όν
  .ιιτετχι
  ίου(
  ρορί*« «ρβ;
  ρέρουν *«,
  **1
  («ι
  II
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αΐγύπτου
  ίτησία λίραι 3
  ρξ« μηνός 'ί$$ν. Διά τούς λό·
  γους αύτούς ή χώρα μας εί¬
  μπορεΐ νά παρακολουθή
  σημερον μέ ψυχραιμίαν
  την εξέλιξιν τής διεθνοΰς κα
  ταστάσεως.
  Ή Ελλάς, μακράν των
  διεθνων διενέξεων καί των
  έχθροτήτων εύρισκομένη, εί
  ναι συγκεντρωμένη είς έαυ
  την μέ ψυχικώς ηνωμένον
  τόν λαόν της, έργάζεται έν
  σινεννοήσει μετά των φί
  λων καί συμμάχων γειτό
  νων της διά την περιφρού
  ρήσιν τής γαλήνης είς την
  Χερσόνησον τοΰ Αϊμου, ά
  ποφασισμένη νά βαδίση ά
  περίσπαστος εί; την οδόν
  τής εΐρηνικής άναδημιουρ
  γίας της...
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΝΟΣΤΑΛΠΑ
  ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
  Αναγνώστας εφημερίδος, υπο
  βάλλει την ιδέαν νά όρισθοθν
  «ζώναι σιωπής» είς την πρωτεύ
  ουσαν. Μέ τόν τρόπον αυτόν οί
  διαλαληταί—καί μάλιστα έκείνοι
  πού άναστατώνουν τό σύμπαν ά
  πό τα έξημερώματα—θά περιορι
  σθοθν έξω των συνόρων. Καί ι
  όλότης θά ωφεληθή πολλαχώς.
  Δέν είνε μόνον έ Καρλάϋλ
  υμνητής τής σιωπής. Ή έποχή
  μας Ιχει «ναγάγει τόν υμνον της
  είς στοιχείον τής ζωής. Ο£ νο
  σταλγοί τής σιωπής δέν μετροθν
  ται είς τα δάκτυλα. Είναι πολλοί
  καθημερινοί. Δέν είναι πολλές
  μέρες πού ήκουσα Ινα ομαδικήν
  φιλιππικόν είς καφενειον τής πό·
  λεως Αιεμαρτύροντο οί πάντες έ
  ναντίον των θορύβων: 'Γπάλληλοι
  καταστηματάρχαι, έργοστασιάρ
  χά:. "Ολοι έξήραν τό άγαθόν τή(
  σιωπής. Ό πολιτισμόν σοθ ίλε
  γαν, ανεπτύχθη μέσα είς αυτήν
  —Καί τό έλεγαν αύτό καί ο:
  Ιργοστασιάρχαι;
  —Αύτοι ήσαν πού τό υπέστη
  ριζαν μέ περισσοτέραν επιμονήν
  Ό αίώνιος άπιστος θωμάς δέν
  έπείθετο. Άλλά γιατί, Ό θόρυβοι
  ,μπορεΐ νά είνε στήν ώρα τού κα
  ται αναμφισβητήτως καί ή στόν τόπον τού άναπόφευκτος.Μό
  χώρα μας. Ή Ελλάς δοκι-'ν&ν δμως γιά τίς δστερικές φύ
  μασθεΐσα άπό συνεχεΐς πολέ! σεις.δημιουργεΐ νομίζω, μανια
  χι μόνον ζώναι σιωπής είς τάς!
  πόλεις άλλά καί χρονικαί περίο-
  δοι. Κατ' αύτάς θά έ<ετείνετο κυ- ρίως ή πνευματική δημιουργία. Άφήνω 8τι μέ την σιωκήν, ώς γενικόν κοινωνικόν παράγοντα, Θ1 έπεφέροντο ούσιωδέστεραι βελτιώ- σεις είς τήνκαθημερινήν ζωήν. Δέν θά έλειτούργει δηλ. είς ωρισμένας ώρας, μόνον τό ραδιόφωνον τοθ γείτονος Άλλά^καί ή πρώτη... λά λος ίίιοσυγκρασία θά εύρισκε τόν »καιρόν νά έχτιμήση τό ά¬ γαθόν τής μυστικάτητος. • * λαμβάνονται είς τα μεγάλα παραγωγικά ϊργα Κρήτης, διά ;ήν εκτέλεσιν των οποίων συ 'ήφθη τελευταίως είδικόν δα ειον καί θά κατασκευασθοθν ασφαλώς. Τα ζητήματα έπο ιένως τοθ ΜαλεβυζΙου θά δι υθετηθοθν ταχέως ώς πιστεύ ται. Καί πολύ δικαΐως. Διότι έπαρχΐα Μαλεβυζΐου άποτε εΐ πλουτοπαραγωγικόν δια- έρισμα πού άξΐζει δλης τής άγάπης, τής μρρίμνης καί τής στοργής μας. ΙΐΛΐιοδοτοΟμεν καί ημείς διά την μελέτην τής εγκαταστάσε¬ ως ζωνών σιωπής. "Οχι μόνον διά λόγους ήθικής τάξεως, άλλά καί Ολικής τοιαύτης." "Οταν φω- νάζουν δλοι, δέν γίγεται δου· λειά. Τό μεγάφωνον ίχζι σχε- δόν καταργηθή ϊζ άφορμής αυτού τοθ άξιώματος. Είνε άνίγκη νά όπαχθοθν είς κανόνας καί αί φωναί χαί οί θόρυβΐι. Ό Έλ- ληνικός Τουρισμός ϊχει προτεΕνει καί έφαρμόσει ωρισμένα μέτρα. Δέν άρκοθν 8μως τα μέτρα αύ τα. Πρέπει νά δημιουργηθή καί συνείδησις. Αί ζώναι σιωπής ά- πορρέουν άπό την τελευταίαν αύ την ιδιαιτέρως. "Οπως άνεφέρα μέν νοσταλγοί τής σιωπής υπάρ χούν. Καί άφοθ δπάρχουν, Οπάρ χει χαί συνείδησις. "Ο,τι λεί πει είνε ή προπαγάνδα. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Πετοχτο σημειώματα Η Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΝ ΛΜΠΕΛΙΟΝ Μοναδικόν είς γραφικότητα θέ,αμα παρέχει την εποχήν αύ την ή έπαρχία ΜαλεβυζΙου. Ο είδυλλιακός τόνος κυριαρ- χεΐ παντοΟ, άπό την μίαν είς την άλλην άκρην. Ό τρυγη- τός έ'χει γενικευθή είς δλην αύτό συνέτειναν πολλοί λό- γοι Πρώτον οί σεισμοί τού 1926. Έπειτα αί πλημμύρα τοϋ Αύγούστου 1929 πού κα τέστρεψαν τελείως την παρα ! γωγήν, άφοΰ παρέσυραν άπό τούς όψιγιάδες την σταφΐδα την επαρχίαν. Χιλιάδες άγρο Καί κατόπιν ή πτώσις των των έχουν ξεχυθή είς τα όλο· πράσινα άμπέλια καί βομβί- ζουν ώσάν άκούραστο μελίσ- σι. Κοπέλλες ροδαλές μέ με- γάλες πολύχρωμες σκούφιες ή μαντήλια στό κεφάλι κό· βουν στσφύλια καί γεμΐζουν τα κοφΐνια πού τα κουβαλοθν σφιχτοδεμένσ, ψημένα άπό τόν ήλιο παλληκάρια. Καί τραγουδοθν μαζί νέοι καί νηές καί άντηχοϋν οί κάμποι καί οί ρεμματιές άπ' τα τραγού δια καί τίς εϋθυμες φωνές. Στοΰς όψιγιάδρς άπλώνονται οί σουλτανίνες πού χρυσΐζουν κάτω άπό τό φώς τοό έκτυφλω τικοΟ ηλίου. Κι' άλλοΟ πάλι συσκευάζονται τα σταφύλια πού προορίζονται γιά έξαγω γή σέ μακρυνές χώρες τής Εύρώπης. Τα προϊόντα τής αμπέλου άποτελοϋν τό κυριώ¬ τερο, τό μοναδικβ σχεδόν εί σόδημα των Μαλεβυζιωτών.Ή σταφΐδα καί τό κρασί πού θά τρέξη, σέ λίγο, άφθονον άπό τούς ληνούς καί θά άποθη- κευθή είς τα βαρέλια καί τα σταφύλια πού πωλοϋνται νω· πά, είναι τό στήριγμα καί ή έλπίδα γιά τούς κατοΐκους τής επαρχίας σύτής πού άπο τέλει Εναν άπέραντο κήπο μ" έπιμονή καΐ μέθοδο καλλιερ- γημένο. Γι' αύτό καί δταν εί¬ ναι πλουσΐα ή συγκομιδή, τό Μαλεβύζι παίρνει χαρούμενη καί πανηγυρικήν δψι. "Εφέτος δυστυχώς ή παραγωγή δέν εί ναι έξαιρετική δπως ανεμένε¬ το. Ό πρρονόσπορος 2καμε τεράστιες καταστροφές. Έν τούτοις, ή έσοδεΐα θά είνε σημαντική. Καί άν πω· ληθή ώς τό τέλος είς καλάς τιμάς οί άμπελουργοί μας θά καλύψουν τίς άνάγκες των.'Η ρύθμισις άλλωστε των άγροτι κώνχρεών, άπήλλαξε τούς Μα λεβυζιώτας άπό ε»α τρομε¬ ρόν έφιάλτην. Διότι πρέπει νά σημειωθή Οτι τό Μαλεβύζι πσρ εΐνε ΰλον πού τό πλέον συστηματικά καλλιεργημένον καί τό πλέον άποδοτικόν δια , _ ,.·____„......» .«, —,.., ----μέρισμα τής Κρήτης καί Γ,σως- εΐρηνικης ζωης δια να περι-|άπΕργιωνι ίφώναζεν δτι δέν ϊσως ολοκλήρου τής Έλλά- αυλλέξη τα ράκη τής μικρά-' μπορεΐ νά δποφέρη την «σιωπη- δος, έν τούτοις ήτο καί τό βα- βιατικής συμφοράς καί νά έ- λήν Άθήνα», δέν ήτο απλώς μόν ρύτερα χρεωμένον. Καί είς τιμών των σταφίδων πού έ φθασεν είς έπίπεδα, ωρισμένα χρόνια, πτωνται πού νά μή καλύ ουτε τα Εξοδα τή καλλιεργεΐας. Διότι πρέπει νά σημειωθή καί αύτό: Τα άμπ λια είναι άποδοτικά, άλλά καί έξαιρετικά πολυδάπανα είς την καλλιέργειαν των Άλλά παρ' δλα αύτά, παρά τάς ζημίας καί τα χρέη, ο Μαλεβυζιώται έσυνέχισαν τα καλλιεργεΐας των μέ ζήλον μέ ενθουσιασμόν, μέ έπιστη μονικήν μέθοδον. Καί σήμερον δλη ή έπαρ χί« εΐνε κατάφυτος. Άν δι συνεχισθοθν καλαί έσοδεΐα κατά τα ερχόμενο έτη καί ά διατηρηθοθν πάντοτε είς ύψη λά σχετικώς έπίπεδα αί τιμα των άμπελουργικών προϊόν των, τότε τό Μαλεβύζι, μ την προστασίαν τοθ κράτου καί την ενίσχυσιν τής Άγρο τραπέζης, θά δυνηθή νά έξο φλήση, τα χρέη τού, θά συνε χίση τάς καλλιεργείας τού καί θά γ ωρίση πάλιν, δπω καί πρό δεκαετίας, ήμέρα πλούτου καί εύτυχΐας Έχει δμως καί τάς άνάγ κάς της ή έπαρχία αυτή. Κυ ρίως έ'χει ανάγκας όδικάς Ό Κρουσώνας, τό Σάρχο Κιθαρίδα καί ή περιφέρεια των Ασιτών—Πρινιά στεροΟ ται δρόμων άμαξιτών. Εϋτυ χώς δμως τό σημερινόν κρά τος, ό ύπουργός Γεν. Διοικη τής κ. Σφακιανάκης καθώ καί 6 Νομάρχης κ. Μάρκελ λος έχουν εκδηλώσει τό έν 6ιαφέρον των διά την άποπε ράτωσιν των όδών αυτών. Π στώσεις έχορηγήθησαν πέρυ σι καί θά χορηγηθοθν άσφα λώς καί εφέτος. Μέ την συμ βολήν δέ καί των κατοίκων πού προσφέρονται νά έργα θ ρφρ σθοθν, θά διανοιχθοθν λώς γρήγορα αί οδοί σύτα καί θά όλοκληρωθη τό συγ κοινωνιακόν δίκτυον τής έπα χίας. "Υπάρχει άκόμη ή άνά κη τής κατασκευής έξυγιαντι κων—παραγωγικών έργων εί την περιφέρειαν Γάζι—Καβρ< χωρίου — Καλεσσών. Άλλά ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ Μακάριοι οί θαμώνες τοΰ κοσμικοΟ μας κέντρου. Αίχμά .ωτοι τής άνίας πού φέρ^ει μονοτονία τής έπαρχιακής [ωής πού κυλάει πάντα ιδία ,(ωρίς σημαντικήν άλλαγή σκηνοθεσίας, έσυζητοθσαν νυσταλέα ή εΐχαν παρασυρθή σέ ρεμβασμούς. Κι' έξαφνα 'έ- πεσε μέσα στό τέλμα ή πέ- τρα. Μιά πεταχτή, σφιχτοδε- μένη κοπελλοθδα διέσχισε τό κέντρον μέ την άπλότητα καί την αφελεία τοθ άληθινά πολι τισμένου άνθρώπου κι' έκά- θησε στό βάθος. ΤΗταν ϊνα ώραΐο τρυφερό λουλοΰδι τοθ Βορρδ. Ρόδο άπ'τά φιόρδ τής Σκανδιναυϊκής πού ήλθε ώς ΑΙ σταψίδες. Πληροφορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν δτι αί κρητικαί σουλτανίναι τυγχάνουν εφέ¬ τος Ιδιαιτέρας προτιμήσεως έκ μέρους των άγοραστών ζητοθνται* δέ είς σχετικώς ικανοποιητικάς τιμάς. Ύπάρ χει λοιπόν ή ελπίς δτι χά¬ ρις είς τό ενδιαφέρον τής άγγλικής άγοράς ή παρα¬ γωγή θά άπορροφηθή έξ ο¬ λοκλήρου, δεδομένου άλλω¬ στε ότι δέν είναι καί με- γάλη καί δτι αί τιμαί θά είναι άρκετά ύψηλαί ώστε καί παρά τάς ζημίας έκ τοθ περονοσπόρου νά (κανο ποιηθοθν όπωσδήποτε οί άμ· πελουργοΐ μας. την Ανατολή, τουέπλημμύρισε Τό άρωμά την άτμό σφαιρα. Καί ή έμφάνισί τού επροκάλεσε την τρικυμία. Κύ κλοι έσχηματίσθηκαν άμέσως, τό ϊδιο δπως σχηματίζονται καί στό νερό δταν πέση ή πέ τρα. Μάτια μισοκλεισμένα ά- νοΐχθηκαν μέ Ικστασι καί θιχυ μασμό. ΧεΙλη πού έμεναν ώ· ρες άκΐνητσ, έκινήθησαν γι' άτέλειωτα σχόλια. Στήθη ήρε μισμένα έφούσκωσαν όπως ή θάλασσα δταν ξεσπςί ή θύ- ελλα κι' έξέσπασαν σέ στε- ναγμούς. Άνθρωποι σοβαροί διέκοψαν τό διάβασμα τής ε¬ φημερίδος κι' έρρΐχτηκαν στή αελέτη των γραμμων τής ξέ νης. Τα παγκόσμια νέα δέν τούς ένδιαφέρουν πειά. Τώρα τό ενδιαφέρον τό συνεκέντρα) νεν ή νέα πού παρουσιάσθη κε σάν όπτασΐα. Καί άνθρω ποι συνετοΐ, άγαθοί νοικοκυ· ραΐοι πού δέν αίσθάνθηκαν ποτ£ συμπάθεια πρός τό έργο τοθ Αμουνδσεν, μετα βληθήκαν μέ μιάς είς μανιώ- δεις έξευρενητές. Στόχος σχολίων καί έπίμο νων έξερευνήσεων Ιγινε τό δυστυχισμένο τό ξανθό Σκαν διναυάκι. Κάτι θά ήξερε φαΐ νετσι άπό πρίν καί ήλθε μέ την περιβολή τής ΕΟας. Δέν είχεν 6μως ασφαλώς ύπολο- γίσει ως ποι ό σημεΐο φθά νει ή βουλιμία καί ό σεξουα λικός λιμός τοθ λαοθ μας. Καί εΤχε καλύψει την περιοχή τής αίδοθς μέτό φύλλο τής συ κης. Άτροφικό ήταν τό φύλλο βεβαία καί μόλις άρκοϋσε νά συγκρατηθή τάδυό λευκά περι στεράκια πού τό έράμφιζαν έπΐμονα—κι' έπροκαλοθσαν τόσα βάσανα βασάνων στρύς Είς Βιάννον. Ή απόφασις τοθ διορισμοθ έπαρχιακοϋ γεωπόνου είςΒιάν νόν υπήρξεν όμολογουμένως έπιτυχής άνταποκρίνεται δέ έξ ολοκλήρου καί πρός τάς υπαρχούσας ανάγκας καί πρός την επιθυμίαν των Βίαν νιτών. Μέχρι σήμερον ή Βίαν νος δέν εΐχε γεωπόνον, υπή¬ γετο δέ είς την περιφέρει αν τοθ έπσρχιακοθ γεωπό¬ νου Μονοφατσίου. Καί δμως ή Βιάννος κατά τα τελευ¬ ταία ιδίως Ιτη Ιχει σημειώ σει σημαντικάς γεωργικάς προόδους οί δέ κάτοικοί της Ιχουν στραφή είς την καλ λιέργειαν τής γής μέ ζήλον καί ενθουσιασμόν. ΤΗτο έπο· μένως απαραίτητον νά ύπάρ χη είς μορφωμένος γεωπό· νος, διά νά τούς καθοδηγή είς τα δημιουργικά Ιργά των. θεατές. φύλλο Άλλά κι' τής συκής αύτό τό κι' αύτό τό σόρτ, δέν ήταν άνεκτά. Ρομφαΐες—τα βλέμματα, τα έξέσχισαν γιά νά μην μεί¬ νη τίποτε άγνωστο. Κι' 6ϊι δέν επετύγχανε τό βλέμμα έρχόταν είς έπικουρία ή φαν τασΐα νά τό συμπληρώση. Βο ράν ευρήκεν ό ρωμηός. Κι' επέμενε νά κορέση τούλάχι στο μέ τή φαντασία κσί τό βλέμμα την πεϊνα τού... Δέν έλειψαν δμως καί οί αίσθητικοί καί οί ήθικο λόγοι. Κι' αύτοί άπήγγειλαν φιλιππικό κατά τής ξένης πού ετόλμησε νά δείξη τόση πε ριφρόνησι κσί τόση άδιαντρο πιά καί νά εμφανισθή σέ μιά έπαρχιακή πόλι τής Άνατο τολμοθσε σέ πλάζ κοσμοπολιτική. Καί έξέσπα σαν σέ άγανάκτησι κι' άφορι λής, δπως δέν θά νά παρουσιασθή ; σμους. καί τα εργα αύτά συμπερι —Επί τέλους βρέ άδελ Ή έκθεσις Θεσσα¬ λονίκης. Αυριον άνοίγει τάς πύ¬ λας της ή Διεθνής έκθεσις Θεσσαλονίκης. Προβλέπεται δέ δτι ή Ιπιτυχία τής έκθέσε ως θά είναι εφέτος έξαιρε τική, δεδομένου δτι έκτός τής Ελλάδος συμμετέχουν καί πλείστα Κράτη τής Βαλκα- νίκης καί τής άλλης Εύρώ πης. Είς την έκθεσιν συμμε- τέχει καί ό νομός μας. Καί δέν γεννάται άμφιβολία 8τι ή συμμετοχή θά είναι άρτια άπό πάσης απόψεως χάρις είς τάς φροντίδας πού κα τέβαλε πρός τουτο ή Νομαρ χία. Πρέπει δέ πράγματι νά είναι ή εμφάνισις τοΰ νομοϋ μας άνάλογος πρός τόν πλοϋτον καί την ποιότητα των ποικίλων προϊόντων τού. *#* Ή όδός Μοχού. Χάρις είς τάς χορηγηθεί- σας υπό τής Γενικής Διοική¬ σεως καίτοό Έπαρχιακοϋ Τα μείου Όδοποιΐας πιστώσεις καί την έκτελεσθεΐσαν υπό των κατοίκων προσωπικήν έρ γασίαν ή διάνοιξις τής όδοϋ Σταλίδος—Μοχοϋ επροχώρη¬ σεν άρκετά. 'Υπολείπεται δ¬ μως άκόμη .νά διανοιχθή μέ¬ γα μέρος τής όδοϋ αυτής διά ν' αποκτήση καί ή ώραία κω- μόπολις τού ΜοχοΟ τα άγα- θά τής συγκοινωνίας. Καί δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι θά δο- θοϋν καί νέαι πιστώσεις διά την αποπεράτωσιν τοθ έργου αύτοϋ τό συντομώτερον. Άλ· λωστε καί οί κάτοικοί είνε δια τεθειμένοι νά καταβάλουν καί άλλην άκόμη προσωπικήν εργασίαν. φέ, άν δέν σέβωνται τούς έ αυτούς των αύτοί οί κύριοι ξένοι καί οί ξένες, εχουν δ μως χρέος νά σέβωνται έ μας πού τούς φιλοξενοθμε, τα ήθη μας, την αίσθητικήν άντίληψΐ μας. Ήσαν δμως αύτοί, έλάχι στη μειοψηφία. Καί άντί άλ λης απαντήσεως ό εύφυολό γος τής συντροφιάς τούς ύ οσα τα Μ. πενθύμισε τό γνωμικό: δέν φτάνει ή άλεποθ, κάνει κρεμαστόρια...

  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον τό κινηματογραφικόν άρι-
  στούργημα: «Έχω δικαίωμα νά
  ζήσω».
  θερινός ♦ΑΠΟΛΛΩΝ»—Σήμε¬
  ρον τό σοΰπερφιλμ «Ή Α. Μ. δ
  6ρως Ινκόγνιτο».
  Μ1ΝΩΑ.—Την Κυριακή ώρα 2
  μ. μ. τό αύτοτελές Εργον. «Ή τί-
  γρης τής Βεγγάλης».
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  ^Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ή τελευ¬
  ταία μεγάλη δημιουρ-
  γία τής ύπέροχης:
  ΣΥΛΒΙΑΣ ΣΙΝΔΝΕΥ
  ΕΧΟ1ΙΚΑΙ0ΜΑ
  ΝΑΖΗΣΩ
  "Ενας ανθρωπβς πβύ έ-
  κλεψε. Ένας άνθρωπος
  πού χαταδικνστηκε, πού
  φυλακίστηκε:
  ΝΑ ΖΗΣΗ
  νά γίνη τίμιος, ν' αγα¬
  πήση, ν'άγαπηθή.
  ΕΧΟ ΑΙΧΑΙΟΜΑ ΝΑ ΖΗΣΟ
  Τό συναρπαστικό — τό
  συγκλονιστικό αύτό κι-
  νηματογραφικό άριστούρ-
  γημχ, γεμάτο δράσιν,πε-
  ριπέτειαν,έρωτα, είνε έρ¬
  γον πού ζωντανεύει τόν
  άνθρώπινο πόνο κατά τρό
  πον πού κάμνει νά σπα-
  ράζη καί ή πιό σκληρή
  άκομα καρδιά.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  Τό άριστούργημα τοΰ
  Γάλλου συγγραφέως:
  ΚΛΟΝΤ ΦΑΡΡΕΡ
  ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΡΥ ΜΟΟΡ
  Ο ΓΜΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  ίναντι Αγ. Τίτου
  'ΕκπαιίευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
  στέματβς (βύλίτιδος, καχοσμί-
  ας) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν της έπιστημης.
  Έπίσης έδβντβστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ-
  λω ν—κορώνες έκ πορσελάνης.
  'Επαναφθρά τελείως άνώύυ-
  νος των στρεβλοφυών οίον-
  των είς την κανονικήν αυτών
  θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Γενικόν Χημιϊον τοϋ Κράτους
  Παράρτημα ' Ηρακλείου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ,
  Ανακοινούμεν τοίς ένδιαφερο
  μένοις δτι:
  1) Τό χρονικόν διάατημα έρ
  γασίας των διημέρων οίνοπνευμα
  τοποιών καθωρίσθη άπό 10 Σε-
  πτεμβρίου μέχρι 4 Νοεμβριού.
  2) Μεταφορά σούμας άπό χω
  ρίον είς άλλο χωρίον ή πόλιν έ-
  πιτρέπεται κατόπιν αδείας μόνον
  άπό 5 Νοεμβριού έ.Ι. μέχρι 4 Ί-
  ανουαρίου 1939.
  3) Οΰδεμία παραλάβη σούμας
  θά γίνη ενταύθα παρ' οιουδήποτε
  άνευ προηγουμένης θεωρήσεως
  παρ' ημών τής αδείας μεταφορας.
  Άριθμ. 1;}
  ΙΙΡΟΡΡΑΜΜΑ
  ΙΙλειστηριασμοΟ άσυγκομίστων
  σταφυλών
  Ό επί τοϋ πλειστηριασμοθ 6-
  πίλληλος δικαστικός κλητήρ τής
  περιφερείας τοΰ Πρωτοδικείου
  Ηρακλείου Άλέξανδρος Μανου¬
  σάκης κατοικοεδρεύων έν Επά¬
  νω Άρχαναις,
  Δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν
  τής 6π' αριθ 7 τοθ 1937 όρι-
  στικής καί προσωρινώς εκτελε¬
  στής αποφάσεως τοθ Είρηνοδι-
  κείου Αρχανών καί τής έπ' έκτε
  λέσει ταύτης σχετικής έπιταγής
  31 "Ιουλίου 1938 τοθ έπισπεύδον-
  τος δανειστοΰ Δημητρίου Άγγ.
  Δασκαλάκη κατοίκου "Ανω Αρ¬
  χανών κατά 1) Σπυρίδωνος Α.
  Φωστιέρη ώς όφειλέτου καί 2)
  Άντιγόνης Σπ. Φωστιέρη ώς έγ-
  γυητρίας κατοίκων αμφοτέρων Ά-
  νω Αρχανών καί πρός είσπραξιν
  τοθ έν τή ειρημένη έπιταγ^ άνα-
  φερομένου ποσοθ έκ δραχμών
  5520 μετά των έκτοτε τόκων καί
  έξόδων εκτελέσεως έκθέτω είς δη¬
  μόσιον αναγκαστικόν πλειστηρια-
  σμόν 1500 οκάδας ώς έγγιστα ά-
  συγκομίστους σταφυλάς, εϊδους
  σουλτανί, ευρισκόμενος έν τή
  κρεββατίνα τοΰ ανωτέρω όφειλέτου
  Σπυρίδωνος Α. Φωστιέρη κειμένη
  είς θέσιν «Καβοΰσι» τής κτημα¬
  τικής περιφερείας Κάτω Αρ¬
  χανών, συνορευούση κτήμααι Ι¬
  ωάννου Παπουτσάκη, Κωνστ,
  Δερμιτζάκη, δημοσίου δρόμου
  καί άγροτικοΰ, κατασχεθείσας
  άναγκαστικώς ώς δείκνυται εκ
  τής ύπ' αριθ. 12 καί χρονολ.
  29 Αύγούστου 1938 εκθέσεως μου
  άσυγκομίστων καρπών.
  Ό πλειστηριασμός των ανωτέ¬
  ρω κατασχεθεισών άσυγκομίστων
  σταφυλών γενησεται ενώπιον μου
  ή τινάς των νομίμων άναπληρω
  των μου, την είκοστήν (20) Σε-
  πτεμβρίου 1938, ημέραν Τρίτην
  καί ώραν 10—12 |,π μ. είς ,τόν
  συνήθη τόπον των δημοπρασιών
  τοθ χωρίου Κάτω Αρχανών Τε-
  μένοι,ς, ένθα καί δτε καλοΰν-
  ται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτή
  σωσι τοίς μετρητοίς.
  Έν Άρχαναις τή 7 Σ)(5ρίου
  1938.
  Ό επί τοθ πλειστηριασμοθ δ-
  πάλληλος δικαστικίς κλητήρ.
  Άλέξανδρος Μανουσάκης
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό ομιλούν γαλλιστΐ άρι-
  στοΰργημα που θά καταπλήξη:
  ΙΑ.Μ.ΟΕΡΡΣ
  ΙΝΚΟΓΝΙΤΟ
  Πρωταγωνιστοΰν: ή γυναΐ-
  κα ϊλινγος ΣΟΝΙΛ ΧΕΝΕΎ·
  καΐ ο γυναιοκατακτητή; ΤΑ-
  ΥΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ.
  "Εναέφετεινό άριστούργη
  μα που εσημείωσε παντοϋ ο
  που προεκλήθη ΟΡ1ΑΜΒ0!
  Καί επίκαιρον ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΑΝΟΡΘΩΣ1-
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή φθινοπωρινή μόδα
  εις τόν περίπατον καΐ τα ταξίδια.
  Την πρώτη θέσι είς την μόδα
  τοθ φθινοπώρου καί των τελευταΕ
  ών. ημερών τού θέρους ίχουν τα
  πλ£κτά ένδύματα. Καί έ"πειτα τα
  έξαρτήματα ποΰ συμπλ'ηοώνουν
  τό ντεμΐ σαιζόν κοστοΰμι: καπέλ-
  λο, ζιλέ, μπλούζα
  Ή πιό κομψή καϊ συγχρόνως ή
  πιό πρακτική ζακέττα τής πλάζ
  είνε από μαλλΐ γραμμωτό, σέ ά-
  ποχρώσεις μπλέ μαρΐν, κίτρινο,
  άσπρο.
  Μέ ϊναφθινο πωρινό φόρεμα μπο
  ρεΐτε νά φορέσετε άντί τοΰ σχε-
  τικοΰ έπανωφοριοθ μιά βέστα μέ
  μακρυά μανΐκια, γαρνιρισμένη μέ
  γραμμές πράσινες καί μπλέ ρουά.
  Ή κομψή καί ίδιότυπη εμφάνισις
  αυτής τής φθινοπωρινής βέστας
  έγκειται είς την γαρνιτοΰρα, δη-
  λαδή είς τα κουμπιά ττού καλύ-
  πτονται μέ κόκκινο δέρμα Τό_κόκ
  κινο χρώμα δίδει μιά εΰ9υμη νό·
  τα στό κομψό αύτό φθινοπωοινό
  άνσάμπλ, τό οποίον συμπληρώνε·
  ται μέ Μνα πλεκτό κόκκινο σκου
  φάκι.
  Είνε ή έποχή των έκδρομών,
  των θαλασσίων ταξιδιών, πού ά-
  ιταιτοθν μΐα πρακτική στολή γιά
  κυοίες καϊ δεσποινίδες.
  Ιδού τό ίδεώδες αύτό κοστοθμι
  γιά μιά κρουαζιέρ, κατά την διε-
  θνώς καθιερωθεΐσαν Εκφρασιν:
  μακρύ πανταλόνι άπό μάλλινο
  τζέρσευ μπλέ μαρίν. Μπλούζα
  άιό κρέπ ντέ σΐν ή μεταξωτό τζέρ
  σευ σέ άσπρο χρώμα, μέ κουμπιά
  φανταιζί. "Ενας κοθκος καϊ μιά
  βέστα άπό πυκνό μάλλινο τζέρ¬
  σευ συμπληρώνουν την ωραίαν
  αυτήν ναυτικήν στολήν
  Τίς ιτρώτες ήμέρες τοθ φθινο-
  πώοου οί Παρισινές θά φορέσουν
  'ένα πλεκτό τχγιέρ σέ χρώμα μα·
  ρόν, τΐράσινο ή μπλέ μαρίν. Τό
  κοστοΰμι αύτ© άποτΕλεΐται άπό
  μιά φοθστα μέ πιέτες καί μιά ζα¬
  κέττα κλειστή, μέ άνεβαστό για
  κά Τό κοστοθμι αύτό δέν χρειά·
  ζεται μπλούζα κα'ι ττροορίζεται
  γιά περιπάτους καί έκδρομές.
  η Ντιστϊγκέ
  Άριθμ. 21850
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολσιογράφος Κα-
  στελλίου Πεδιάδος "Εμμανου¬
  ήλ Ιδομενέως.
  Προσκαλώ τό Ελληνικόν
  Δημόσιον, την έν Αθήναις
  έδρεύουσαν Άγροτικήν Τρά¬
  πεζαν τής Ελλάδος καί την
  έν Αθήναις έδρεύουσαν 'Εθνι
  κήν Κτηματικήν Τράπεζαν τής
  Ελλάδος ώς καί πάντα έτε¬
  ρον έχοντα τυχόν δικαιώμα
  τα ή αξιώσεις επί τοθ έκ
  δραχμών εβδομήκοντα δύο χι
  λιάδων (72000) έκπλειστηριά
  σματος των ενώπιον μου
  σημερον έπισπεύσει τής Έ
  θνικής Κτηματικής Τραπέ
  ζης τής Ελλάδος άνσγ
  καστικώς έκποιηθέντων άκινή
  των κτημάτων τοθ όφειλέτου
  ΆντωνΙου Νικολάου Πετροδα
  σκαλάκη γεωργοΰ καί κατοΐ-
  κου Κασταμονίτσας Πεδιά¬
  δος κατά την ύπ' αριθμόν εί
  κοσι μίαν χιλιάδας όκτακό-
  σια τεσσαράκοντα έπτά
  (21847) σημερινής χρονολογΐ-
  ας Ικθεσίν μου δπως έν9ς
  τής νομίμου προθεσμίας' προ-
  σαγάγωσιν ενώπιον τοθ άρ
  μοδίου δικαστηρίου παρ' φ
  γενησεται ή κατάταξις καί
  διανομή τοθ έπλειστηριάσμα
  τος τούς τίτλους των καί
  τα λοιπά δικαιολογητικά των
  άπαιτήσεών των έγγραφα καθ"
  δσον πάσα έκπρόθεσμος προ-
  σαγωγή έσται άπαράδεκτος.
  "Εγένετο έν Καστελλίω Πεδι¬
  11 — 12 π. μ. έν
  κ ώ Καταστήματι
  όν τής
  τροπΡ,ς.
  Οί δροι
  χρεώσεων
  παρά
  Δήμου
  νοι
  τοϋ
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  κος κολοββός:
  Ό άεροπορι
  ΚΥΝΗΠ
  ΣΤΟΥΣΙΙΟΕΡΑ!
  Σημείωσις: Δευτέρα—
  Πέμπτη καί Κυριακή ώ-
  ρα 7 1)2 μ. μ. άπογευμα-
  τινή.
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έκ τοθ ταξ:δίου
  της ή γνωστή ράπτρια άσπροροΰ-
  χων Δεσποινίς Παναγιώτα Κα-
  άδος καί έν τώ ένταθθα δή
  μοσίω γραφείω μου (διοκτη-
  σία τέκνων ΓεωργΙου Λαγου-
  διανάκη κειμένφ κατά την
  συνοικίαν Πολεμάρχη σήμε¬
  ρον την τετάρτην τού μηνός
  Σεπτεμβρίου τού χιλιοστοθ έ-
  νεακοσιοστοϋ τριακοστοϋ ό
  γδόου έ'τους ημέραν Κυρια¬
  κήν δι' ήν είσπρακτέα τέλη
  καί δικαιωματα δραχμαί εκα¬
  τόν πέντε (105) καί υπεγράφη
  πρός βεβαίωσιν παρ' έμοθ
  τοθ Συμβολαιογράφου.
  Ό Συμβολαιογράφος
  Εμμανουήλ Ιδομενέως
  «■■■■■.....■■■■■■■■■■■·
  Παράρτημα έργοστασίου
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  "&ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έκτίθεται είς μυστικήν δι*
  ένσφραγΐστων προσφορών μειο
  δοτικήν δημοπρασίαν ή προμή
  θεια είς την Επιτροπήν Εκ¬
  μεταλλεύσεως Ήλεκτρικών
  Έγκαταστάσεων 2 μετρητών
  ακαθάρτου πετρελαΐου.
  Ή δημοπρασία θέλη λάβη
  χώραν έν τω Δημαρχιακώ κα
  ταστήματι την 8 ΌκτωβρΙου
  1938 ημέραν Σάββατον καί ώ
  ραν 11—12 τι. μ. ενώπιον τής
  αρμοδίας 'Επιτροπής.
  Οί δροι συγγραφής υπο
  χρεώσεων εισί κατατεθειμέ-
  νοι είς τα γραφεΐα τίίς ύπηρε
  σίος Ήλεκτρικών Έγκατα¬
  στάσεων οπόθεν οί βουλόμε¬
  νοι δύνανται νά λάβωσι γνώ¬
  σιν.
  Έν Ηρακλείω τή 8 Σεπτεμ
  βρίου 1938.
  ό Πρόεδρος
  Μήνας Γεωργιάδης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Προκειμένου ό Δήμος νά
  κατασκευάση στολάς είς τούς
  κλητήρας, έπιστάτας Δημοτ.
  "Εργων, δδηγούς αΰτοκινήτων
  κλπ. προκηρύσσει δημοπρα
  οίαν διά την ^προμήθειαν ά-
  ναλόγου ποσότητος ύφάσμα
  τος χακΐ.
  Ή δημοπρασΐα διεξαχθήσε
  ται την 19ην Σεπ)βρ[ου 1938
  ημέραν Δευτέραν καί ώραν
  τώ Δημοτι
  καί ένώπι-
  Δημορχιακής "Επι
  συγγραφής υπο-
  εισί κατατεθειμέ-
  τή ΓρομματεΙα
  ένθα οί βουλό¬
  μενοι δύνανται ττροσερχόμε-
  νοι νά λαμβάνωσι γνώσιν
  Έν Ηρακλείω τή 8 Σεπ)
  βρίου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ■ ■■ε^ ■■■■■■■■
  4) Οιαδήποτε διάθεσις
  έντός τής πόλεως θά έν
  μόνον κατόπιν ήμετέρας αδείας
  μεταφορας.
  Πα"σα κατ' άλλον τρόπον διάθε
  σις σούμας ή είς άλλην ήμερομηνί
  αν άπό τής ώς άνω καθοριζομέ-
  νης θά διώκεται, ή σούμα θά κα
  τάσχεται ώς έκ λαθραίας άποσΐά
  ζ(ΐος προερχομένη, έφαρμοζομέ
  νων αναλόγως των διατάξεων
  στανά καί έπανήρχισε
  της είς τό έναντι
  τάς έργα
  Πολυκλινι
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό παρά την
  συνοικίαν ΣειτάνΌγλοΟ, τό πρώην
  Α'. δημοτικόν σχολείον συγκείμε
  έξ 7 δί
  ημ χ
  νόν έξ 7 δωματίων
  καταστήματα επί
  δοθ. Πληροφορίαι
  καθώς καί 2
  τής αυτής ό-
  καθ' εκάστην
  τοθ νόμου εναντίον
  των.
  των παραβα
  10—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  έντός.
  Ό προϊστάμενος τοθ Παραρτή-
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οινοβάρελα είς
  αρίστην κατάστασιν. Πληροφορί
  ματος
  | αι παρά τώ κ. θεοδώρφ Χατζιδά
  %ι Πλατιιά 5ά
  ~
  Ο έρως είς την χώραν
  Χρυσαν&έμων.
  των
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  51ον
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Διήλθεν έξ Ήρα·
  κλείου μεταβαίνων είς Νεάπολιν
  δ έν Αθήναις έγκατεστημένος κ.
  Ν. Μεθυμάκης όδοντίατρος.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Απέθανε καΐ έκη-
  δεϋθη προχθές είς Άρχαναις έν
  συρροί) πλήθους κόσμου έκ τής
  κοινωνιας τής κωμοπόλεως ό Νι¬
  κόλαος Μαΐσης. Ό μεταστάς διβ·
  καί άμέσως εχαιρέτησε
  κατά τον παλαιό τρόπο διπλώ-
  νοντας τό σώμα στά δύο, μέ τα. έπίλεκτον θέσιν είς την κοινήν'Ικ
  τίμησιν. Πρός τα τέκνα καί πάντας
  τούς οίκείους τού, άπευθϋνομεν
  θερμά-συλλυπητήρια.
  ς
  χέρια στά γόνατα. Έπειτα,
  χωρώντας πρός τόν μαρκήσιο
  Γιορισάκα, τόν έχαιρέτισεν ίδιαι
  τέρως, πρίν τοθ απευθύνη, για
  πωνέζικα, έ'να τυπικό κοπλιμέντο,
  στό οποίον ό μαρκήσιος απήντησε
  μέ μεγάλο σεβασμό.
  Ό πλοίαρχος Φεργκάν, έν τώ
  μεταξύ, είχε πλησιάσει τόν Ζάν—
  Φρανσουά Φέλτζ.
  —Κυττάξετε καλά, άγαπητέ
  κύριε! Νά ό παληός Γιαπωνέζος.
  Ό μαρκήσιος Γιορισάκα ίπή
  ρε τόν έπισκέπτη τού άπό τό χέ-
  ρι καί έστράφηκε πρός την όμή-
  γυρι.
  —Λαμβάνω την τιμήν νά σ2ς
  παρουσιάσω τόν εύγενέστατο συ
  νάδελφό μου δποκόμητα Χιράτα
  Φακαμόρι, 6ποπλο£αρχον, αάν
  καί μενά, στό «Νικκό»..., θά έχε-
  τε την καλωσύνη νά τόν συγχω
  ρήσετε, δέν ξέρει άγγλικά .. ουτε
  γαλλικά...
  "Ολοι ύπεκλίθησαν. Ό ύποκό-
  μης Χιράτα, άκόμη μιά φορά
  I-
  δίπλωσε στά δυά την σπονδυλική
  τού στήλη. "Επειτα άφοθ έκαμε
  μερικά ευγενικά, άλλά σύντομα
  κομπλιμέντα στήν μαρκησία Γιο
  δέθ
  ρισάκα, ή όποία
  σογονατισμένη,
  μ
  τα δέχθηκε μι
  επήρεν ίοιαιτέ
  ήρ
  ρως τόν μαρκήσιο καί τοθ μίλη
  σε άρκετήν ώρα, σέ τόνο πολύ
  ζωηρό.
  —Έγνώρισα αυτόν τόν υποκό
  μητα Χιράτα, κατά την διάρκει
  αν τής τελευταίας εκστρατείας
  — Ιξηγοθσεν δ Φεργκάν στόν
  Φέλτζ. Είνε πολύ παράξενος άν
  θρωπος, καθυστερημένος κατά
  σαράντα χρόνια, τοθ αιώνος τού.
  Καί ξέρετε πώς στήν Ίαπωνία,
  σαράντα χρόνια ίσοδυναμοθν μέ
  τετρακόσια, α'μα άνατρέξη κα
  νείς παλαιότερα άπό την ϊπανά
  στασι τοθ 1868. Ό υποκόμης Χι
  ράτα είνε γυιός «δάιμιο» δπως
  καί ό μαρκήσιος. Άλλ' ένώ οί
  Γιορισάκα άνήκον στήν φυλή Χι
  οσσού, ή όποία κατοικεΐ στήν νή
  σο "Οντο, οί Χιράτα άνήκουν
  στήν φυλή Σατσούμα,-*ΐής Κι«υσ
  σού. Ή διαφορά είνε τεραστία.
  Οί Χιοσού, ήσαν άλλοτε λόγιοι,
  ποιηται καί καλλιτέχναΐ. ΟΕ Σα
  τσούμα, ήσαν απλώς πολεμισται.
  Όταν έγινε ή περίφημη έπανά
  στάσις, την οποίαν αί Γιαπωνέ
  ζοιδνομάζουν «Μεγάλην ,μεταβο
  λήν», οί Σατσούμα καί οί Χιοσ-
  σού επήραν μαζΐ τα δπλα καί ε¬
  πολέμησαν γιά τόν ΜικάδΌ έναν
  τίον τοθ Σογκούν. Καί ή στρατι
  ωτική των νίκη προεκάλεσε την
  φεουδαλική καταστροφή των, για
  τί ό Μικάδος, άφοθ άπηλλάγη
  άπό τόν Σογκοΰν, δέν είχε νά κά
  μη τίποτε άλλο πιό βιαστικό άπό
  την κατάλυσι των φυλάρχων, των
  «δάιμιο» καί των'πολεμιστών των.
  Οί* Χιοσσού παρεδέχθησαν την
  νέαν τάξι των πραγμάτων. (Κ
  Σατσούμα δέν την παρεδέχθη
  οαν. Οί γονεΐς τ&Ο μαρκησίου
  Γιίρω στήν πόλι.
  Σήμερον άνοίγουν ώς γνωστόν
  τα σχολεΐα τής μέσης έκπαιδεύ-
  σεως.
  —Κατά συνέπειαν άρχίζει ή μα·
  θητική κίνησις πού τόσον συμβάλ·
  λει καί αυτή είς την δλην ζωήν
  των πόλεων.
  —Έν τω μεταξύ οί τελειόφοιτοι
  των Γυμνασίων προετοιμάζονται
  πυρετωδώς διά τάς εΐσαγωγικάς
  έξετάσεις είς τό Πανεπιστήμιον.
  —Ή άπογευματινή καί νυκτερι-
  νή Μξοδος καί γενικώς αί συγκέν¬
  τρωσις είς τα ύπαίθρια κέντρα.
  —Συνεχίζονται άμεΐωτοι.
  —Μέχρι τής στιγμής βλέπετε ό
  Σεπτέμβριος παραμένει τελείως
  θερινός καί τό φθινόπωρον είς τό
  οποίον εισήλθομεν, κοταντςί μάλ¬
  λον... όνομαστικόν.
  —Τα «ραζακιά» ήοχισαν νά δια-
  λαλοθνται είς τάς όδούς κοί είς
  τιμάς εΰκαιρίας.
  —"Ωστε νά ευρίσκουν οί δια·
  λαληταί των, Λνοραστάς είς τάς
  συνοικίας καί μεταξύ των πτωχο
  τέρων τάξεων.
  —Ξεπουλοϋντες κυριολεκτικώς
  κάποτε, τό έμπόρευμά των.
  — Πυκνοί πάλιν οί έπιβάται τάς
  τελευταίας ημέρας.
  —Τα άτμόπλοια τής γραμμής
  δρχονται καί φεύγουν συχνά μέ
  πολυαρίθμους ταξιδιώτας.
  —Άπό τούς τελευταΐους δέν
  λείπουν καί οί έπισκεπτόμενοι
  την Κρήτην διά πρώτην φοράν,
  —ΑΊ διεθνολογικαί συζητήσεις
  είς τό φόρτε των πάλιν.
  —Κάθε καφενειακό τραπέζι £·
  χει καί άπό Μνα συζητητήν περιω-
  πής, είσηγητήν νά ποθμε έπ'ι των
  διεθνών πραγμάτων.
  —Έννοεΐται δτι καί οί &λλοι
  δέν ύστεροΰν είς άνασκοπήσεις δι
  εθνολογικάς καθαρώς διπλωματι·
  κου χαρακτήρος ή καί είς σοβα·
  ροΰς καθορισμούς των νέων πολε
  μικών μετώπων.
  —Σήμερον οί όψ«νισταί θά £·
  χούν βεβαία 6π' δψιν των, ότι θά
  λειτουργήση ή λαική άγορά.
  —Διά νά έκστρατεΰσουν £ως
  την Καινοΰργια Πόρτα δπου ώς
  γνωστόν λαμβάνει
  — Καί διά τούς
  ώραν.
  χοντας άκόμη
  οικονομικήν ανεξαρτησίαν ή εύθη
  νία τής λαΐκής άγοράς είνε συ¬
  χνά άξιόλογος, ώστε νά δικαιολο-
  γήται ή έκστρατεία.
  — Προχθές τής Παναγίας οί φι·
  λόχριστοι συνέρρευσαν πάλιν είς
  τούς ναούς.
  —Είς τόν κύκλον των δέν ελει·
  ψαν οϋτε οί συνδυάσαντες την η¬
  μέραν αυτήν μέ μίαν έξοδον είς
  τό ύπαιθρον.
  —'Εκκλησιασθέντες είς έξωμο·
  νάστηρα καί ττανηγυρίζοντας έξο-
  χικους ναους.
  —Πολύς καί
  έκλεκτός κόσμος
  Γιορισάκα
  μέαως καί
  ρήκε, γιά
  έσυχρονίσθησαν ά
  ό αύτοκράτωρ δέν
  την άναδιοργάνωσι
  Βαπτιστικών — Στέφανον
  ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Είς Μοϊρες
  Ειδοποιούμεν την αξιότιμον πελατείαν μας
  ότι έπλουτίσαμεν τό έν Μοϊρες ύποκατάστημά
  μας μέ ολα τα ε'ίδη προικών ήτοι:
  Κουβέρτες, τραπεζομάνδηλαι πάν¬
  τες, μαξιλάρΐα κ. λ. π.
  Έπίσης μέ μεγάλην συλλογήν γυναικείων
  καί παιδικών φορεμάτων.
  τής αύτοκρατορίας βοηθούς πιά
  εύπειθεΐς καί πιό Ιξυπνους.
  (αυνεχίζεται)
  Άριθμός 9689.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρα-
  ώς συνήθως, παρηκολούθησεν είς
  τό κινηματοθέατρον Πουλακάκη
  την πρεμιέραν τοθ φΐλμ: *"Εχω δι
  καίωιια νά ζήσω».
  —Ή προβολή τής ταινίας αυτής
  συνεχίζεται μέ κοσμοσυρροήν λό·
  γφ τοϋ γενικωτέρου κοινωνικοΰ
  της ένδιαφέροντος καί τής συναρ-
  παστικης πλοκής της.
  — Είς τόν «Άπόλλωνα» ή προ¬
  βολή τοθ φίλμ: «Ή Α. Μ. ό £ρως
  Ινκόγνιτο» συγκεντρώνει κόσμον.
  — Και τό φίλμ αϋΐό ήρεσε γε·
  νικά διά τό συγχρονισμένο τού
  παίξιμο καί την δλην υπόθεσιν
  τού.
  & Ρέκορτιρ
  καί νόμιμον 'δικαίωμα δραχ-
  μαί εκατόν πέντε (105). Έν
  ΆγΙψ Μύρωνι Μαλεβυζίου
  καί έν τώ συμβολαιογραφείψ
  μοϋ ίδιοκτησΐα ΓεωργΙου "Ιω.
  Μισυρλάκη ή Χαιρετάκη σήμε
  ρον την είκοστήν ένάτην(29)
  Αύγοΰστου
  τοθ έ'τους χΐλια
  κλείου Εμμανουήλ ΓΫωργίουΙ^60"*0010 τριάκοντα όκτώ
  Καλυτεράκης έν Άγίω Μύρω· (1938) ^έραν Δευτέραν καί
  ■■■»■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■•■■εΐΒ ■■>■■■■■ εΐει ■■■■■■■ ρ^Β
  ΔΥΟ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ
  ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ Τ ΥΠΟ Υ
  Ό γνωστός διά την
  τού αύτοκινητιστής:
  προθυμίαν καί την πείραν
  Μιχαήλ Άγγελάκης
  γνωστοποιεΐ είς τ^ν πολυπληθή πελατείαν τού
  δτι έπλούτισε τό γκαράζ τού μέ δύο καινουργή
  άεροδυναμικά αύτοκΐνητα τοθ νεωτέρου τύπου.
  Αριθ. τηλεφ. 7.50
  ίΛΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΛΒΒΒΒΒΒΒΒβΒΒΒΒΒΒ»
  νι κατοικοεδρεύων.
  Προσκαλώ πάντας τούς έ¬
  χοντος τυχόν δικαιωματα ή
  αξιώσεις επί τοϋ έκ δραχμών
  πεντακοσΐων πέντε χιλιάδων
  (505.000) έκπλειστηριάσματος
  τοϋ ενώπιον μου χθές άναγ
  καστικώς τή έπισπεύσει τής
  'Εθνικής Κτηματικής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος έν Αθή¬
  ναις έδρευούσης έκποιηθέντος
  ακινήτου κτήματος τοθ κατα-
  διωκομένου όφειλέτου Νικο¬
  λάου Άνδρέου ΚαμαρΙτη ή
  Άξώτη γεωργοθ κατοΐκου
  τοθ χωρίου Σταυράκια Μαλε
  βυζίου κατά την ύπ' αριθμόν
  έννέα χιλιάδες έξακόσια όγδο
  ήκοντα όκτώ(9688)καίχθεσινήν
  χρονολογίαν εκθεοΐν μου ά-
  ναγκαστικοϋ πλειστηριασμοθ
  ίνα έντός τής νομΐμου προθε-
  σμίας προσαγάγωσιν ενώπιον
  τοϋ άρμοδίου δικαστηρίου
  παρ' φ γενησεται ή κατάτα¬
  ξις τοΰς τίτλους , καί τα Ιγ·
  γραφα έφ' ών στηρίζουσι τάς
  άπαιτήσεις των καθ" δσον πα¬
  σά έκπρόθεσμος προσαγωγή
  άπορριφθήσεται. Έφ' οίς έγέ
  ' νετο ή παροθσα 6ι' «ν έλή
  φθη τέλος καί πρόσθετον ώς
  υπεγράφη παρ' έμοθ τοθ Συμ
  βολαιογράφου Ηρακλείου.
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
  κλείου.
  Εμμανουήλ Καλυτβράκης
  «ΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδάκτωρ Πανεπ. Λυώνος
  Επί έπταβτίαν έκιταιδευ*
  θεΐς ίίς τα Νοσοκομϊϊα ΑπΙΙ-
  (|ΐΐ3ίΙ1β5, αΙ · άβ ^Γαοβ καί
  ϋαΙροΐΓΪέΓβ Λυωνος καί Πα¬
  ρισίων είς τα παβολβγικά καί
  νβυρολβγικα νοσήματοτ.
  Διατελέσας επί ύιβτίαν
  355ίδΐ3π1 τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικής τού Πανεπι¬
  στημίου Λυώνος.
  ©ά δέχβται ωσαύτως καί
  τούς πάσχβντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚΟΝ νβσημάτων <Ις τέ Ι«τρ·Ιβν τβ« όδβς 'Αμαλβίίας Ιπθφβόβς βδοΰ Κατΐχάκη, ηρώην Πλατύ σοκκάκι) ϋρβτν 9—12 π. μ. μ«1 4—7 μ. μ. Τηλ. 6-63 ι.·.ιι·|ΐ
  ΑιΊΟΡΘΩΣϊΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπαιδεία
  Οί "Αθλιοι.
  §11
  ίνβ>
  οϋ
  °Ραστ6ς
  «Τ1»
  ρωτΠν φοράν"
  καί
  καί είς
  των νέον
  'ψΜνισιαί ί
  'ΐν των, ο
  *Π θγορά.
  οατεύσουν
  Ιόρτα
  χώραν,
  ϊχοντας άκίΝ
  οτησίαν (| ι$
  /ορας είνεου·
  ι ε νά δΊ
  ισαν
  ■ των δένϋιΐ'
  ΐσαντίς την
  3 ν ίξοδον ε1.·;
  ες είς ίξωμο-
  ^ρ(ζοντας έξ»
  «ρβκηί
  ΕΝΙ!
  « Αη»'·.
  κ«* π". «
  Χ*1
  «5:
  395ον
  Άλλοτε απήντησεν είς £να των στενών δρό
  μων τής συνοικίας των Άπομάχων άνθρωπον τίνα
  γηραιόν, φοροθντα κασκέττον μετά χαμηλοθ σκια·
  δίου καί ενδυμασίαν έργάτου κοινοθ. Ή λευκή κά¬
  μη τοθ άνδρας τούτου έπροξένησεν είς τόν Μάριον
  εντύπωσιν, καί έπέστησεν είς αυτόν την προσοχήν
  τού. Ό άνθρωπος έβάδιζε βραδεΐ βήματι καί ώς βυ-
  θισμένος είς λυπηράς σκέψρις. Πραγμα παράδοξον!
  ΑΓ έκεΐνους πού δέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άττό 6λ« δι* δλους.
  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΓΑΝΤΙΣΜΟΥ
  Γ'.
  Ή μελέτη των
  Ιμυιγίτσα,
  άπολιθωμένων Ι ξαιρετικά
  είςάλλε
  πάλληλα στρώματα τής γής χρονο
  ι___·........ »-> * '
  μ
  εφάνη είς τόν Μάριον 8π ό γέρων ουτοο είνε τινίτ ·, < , ,· «. ,....."■ όμοιότητα μετά τοθ κ. Λευκίου. Τό .ρίσωπό τού λβ_γβϋ·™*«* 5^^ Τ«»λβγ« δέν διέκρινεν, άλλά τό βάδισμά τού ήτο τό ούτό, ή αυτή κάμη, ή αυτή συμπεριφορά, καίτοι μάλλον συγκύπτουσα· άλλά πώς ό Λευκίας νά φορή ενδυ¬ μασίαν έργάτου; τί έσήμαινεν αυτή ή μεταμόρφωσις; Ό Μάριος ήπόρησε πολύ1 άφοϋ δέ επέστρεψεν είς τό δωμάτιον τού, μετενόης&εν " "' σε. Β'. δέν τόν ηκολούθη- τομοι, χωρίς άπό Ινα Εύρημα ίπαρήχθη .νέον. Ι Τάς άποτόμους δικαιώνει τούς νέ διότι ών αυτών α, έξελικτι μεταβολαί άπό διάμεσα παλαιόν είδος νά ς άπότομα Ινα είδος αύτάς «μετα¬ έ Ό Μάριος διέμενε πάντοτε είς τό παλαιόσπιτον ^ιι Κόρακα, άλλ' ουδέποτε εΐχε προσέξει τίνες άλλοι λεί κατώκουν είς την αυτήν εκείνην οικίαν. "Αλλως τε, π"'ί μς ς μα ολάς» ή σύ'ι'χρονος έπιστήμη ν τα μέσ* καί τάς προκα είς πλάσματα ζωντανά δ απεδείχθη μέ τα περίφη κατ' εκείνην την εποχήν, άλλοι πλέον είς αυτήν μα "«'Ρ^τα επί τής «δροσο δέν κατώκουν, πλήν τής οικογενείας Ίονδρέτου, ής φίλου». Ή μικροακοπική αυτή τό ενοίκιον εΐχε πληρώσει ό Μάριος άπαξ, χω· ρίς δμως ν' άνταλλάξη ποτέ λόγον, ουτε μετά τοθ πατρός, ουτε μετά τής μητρός, ουτε μετά των θυ- γατέρων. Έκ των άλλων έγκατοΐκων, οί μέν είχον μετοικήσει, οί δέ άποθάνει, οί δέ άποβληθή, ώς μή Εχοντες πώς νά "πληρώσωσι τό ενοίκιον. Μίαν των ημερών τοθ χειμώνος έκείνου, καί α¬ κριβώς την 2 Φίβρουαρίου, εσπέρας οΰσης, ό Μά¬ ριος εξήλθεν έκ τοθ δωματίου άπερχόμενος είς τό δείπνον. Αφήκε την κυρά Πανούργιαν σαρώνουσαν τό κατώφλιον τής θύρας τού καί μονολογοθσαν τα άξιομνημονεύματα ταυτα"—"Ολα τώρα άκρΐβηναν.' ?ταν το"* Μόνον πράγμα οπου έμεινεν είνε ό κόπος τοθ άν *"""""·'""' πού άναπαράγεται έ- γρήγορα, προσέφερεν είς τούς βιολίγου; τό θίαμ» 400 καί πλέον μεταβολών, ώ- ρισμένος άιριΒ^ς των οποίων προεκλήθη τεχνητώς, καί έκ των οποίων πολλαί παρέμει ναν σταθεραΐ είς τάς νεωτέρας γενεάς. Τα άποτέλεσμα αύτό ίσοδυ ναμεΐ πρός την εμφάνισιν νέ ου είίους. Τό μικρΰσχόπιον ά πεκάλυψεν είς τό σπέρμα—δηλ. κατά προσέγγισιν είς τό αύγό— αυτών των ζωϋφΕων τα κύτταρα έκεΐνα είς τα όποΐα έδρεύουν αί δυνατότητες τή; μεταβολής αυτής το(3 εΐδους. Είς την έ πιστήμην άνοίγεται τοιο'υτοτρό πως ίνα νέον πεδίον ενδιαφέ¬ ρουσαν έριυνών. Οί δικασταί Νεαπόλεως. Γεΰμα πρός τιμήν των. Η ΑΜΝΗΣΙΑ Πολλές σωμε είτε άνθρώπους, Α' φορές έτυχε ν' νά διαβάσωμε γι πό την πού ευρέθησαν ά- 11 μές κληρονομικών άσθενειών υ πολλάκις είτε καί άπό τραύμα- τα, τό μνημονΐκό τους, παθαί άό αστυνομίαν σάν άλ νά περιφέ- ένφ στήν δέν ήσαν, ωδήγησαν εις νά μι κι την νά γ μ ς θρώτιου. Κάμνεις τοθ κόσμου τόν κόπον διά τΐποτε. ι Ό Μάριος κατηυθύνετο πρός τό ξενοδοχείον.είνε- καί νά έξηγήσουν ποιοί πόθεν χ«τάγονται, πώς έ ρ η ρς ξδοχείον.γ περίσκεπτος καί κεκυφώς, δτε ησθάνθη ότι παρηγ·!™^ λένε Χιχ1 πώ« βρέθησαν νά κωνΐσθη υπό τινος διαβάτου. Ήδη ήσαν άνομμέ- περιφέρωνται στούς δρόμους. να τα φώτσ. Στρέφεται καί βλέπει δύο κόρσς ρα-,Τετο'°ι ίνθρωποι υπάρχουνά1- κενδύτους, την μέν υψηλήν καί ίσχνήν, ιήν δέ όλΐ-1 πειΡ°' στ4ν «όσμο. Χανουν τή γον μίκροτέρον, αίτινες διέβαινον σπεύδουσαι, άσμνημη τους άό δάρ ά θμαίνουσαι, πεφοβισμέναι, καΐ ώς κυνηγούμεναι. (συνεχΐζεται) ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπο ολα τα καταοτήματα καί αύτά άκόμη των έκαρχι&ν τ«ϊς κλωαταΐς Μάρκας «Σταύρος». "Ητοι σβυγάκια, τρυπώματα χιθάροίς, καρόλια κβντήμα- τος, κβυβάρ«ς, Νουλινέ, Κοτον περλέ, Βαμβακάκια, κου- βάρες κιντήματος χ. λ. π. Όλα τα ύς ανω «ίδη είναι ά- φθάστου ποιότητος, καί χρωμάτων ηγγυημίνων καί στερε- &ν. Μίοι δοχιμλ θα αίς π«ίση διά την άνΜτερότητα τ&ν χλβιστ&ν τής μάρκας «Σταύρος.» Άντικροανιΐθς δια τούς Νομούς Ήρακλϊΐου—Λασηθίου: Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ μνήμη τους άπό διάφορες άφορ μές, άπό μεγάλη συγκίνησι, άπό μεγάλο τρόμο, άπό άφορ νούν άπό άμνησία, δπως όνο μάζει ή έπιστήμη τό φαινόμε νόν αύτό. Μιλοθν μέν, ή καί ίέν μιλοθν κχθόλου, οί τρόποι τους καί ή συμπεριφορά τού; δείχνουν πώς δέν είνε καθόλοι» άλήται δπως φαίνωνται κι' δμως δέν ένθυμοθνται τίποτε άπό τό παρελθόν τους. Τό μνημονικό τους Ιχει σταματήσει σ' ίνα ση μεΐο κι' άπό κεΐ καί πέρα δέν προχώρει πρός τό παρελ¬ θόν. (συνεχίζεται) Τό πρατήριον οΐνων Άντωνίου Μπετεινάκη Ειδοποιεί την πολυπληθή" πελατείαν τού δτι διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων. ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλοαν. ·■■· ΝΕΑΠΟΛΙΣ 7)9)938 (έκτάκτου άνταποχριτοΰ μας).— Προκειμέ- νού σήμερον ν' αναχωρήση μετα- τεθείς παρά τή Είσαγγελία Πρω· τοδικών Χανίων δ επί διετίαν λαμ πρύνας την ε'δραν τής Είσαγγε- ' λίας Πρωτοδικών Λασηθίου Εί- Ι σαγγελεύς κ. Ί. Τρικκαϊος, εκά¬ λεσε τό υπαλληλικον προσωπι¬ κόν των Δικαστήριον Νεαπόλεως πρός τό οποίον άφοθ εξέφρασε την εύαρέσκειάν τού διά τόν ζή¬ λον καί την άΌκνον Ιργατικότητά τού παρεκάλεσεν ί'να μετάτής αυτής άφοσιώσεώς τού πρός τό καθήκον, συνεχίση έργαζόμενον καί π?ο- σφέρων τάς πατριωτικάς τού υπη¬ ρεσίας πρός επικράτησιν τοθ εύγε νεστέρου ίδανικοΰ λοΟ δικαίοκ, μέ τάν ανώτερον πάντοτε άνθρω- πιστικόν καί κοινωνικόν παλμόν. Λίαν συγκεκινημένοι οί δπάλ- ληλοι άπεχαιρέτισαν τόν κύριον Τρικκαϊον εύχηθέντες είς αυτόν 8πως τάχιστα ανέλθη είς ανωτέ¬ ρα άξιώματα επί γενικω άγα θφ. Προκειμένου νά μετατεθώσι καί οί δικασταί κ. κ. Ιωάννης Γιαννουράκος ε?ς Ρέθυμνον, ΣταΟ- ρος Σταυρόπουλος είς Χανιά καί Άθανάσιος Μπόμπος είς Ήρά- κλειον, έπ' εύκαιρία καί τή; άφί ξεως τοΰ συναδέλφου των κ. Χα· τζηανδρέου, δ Δικηγοριχός Σύλ- λογο; Λασηθίου παρέθεσε πρός τιμήν των γεθμα ενταύθα σήμερον εί; τό οποίον παρεκάθησαν έκτός των Δικηγόρων καί έπίλεκτα μέ- λη τής κοινωνίας καί τοθ ύπαλ ληλικοθ κόσμου. Κατά τα έπιδόρπια ήγίρθησαν προπόοζις διά των οποίων έξήρ· θη ή Ιξοχο; συμδολή είς την ?ν· νοιαν τής δικαιοσύνης των δικα- ατικών τούτων ώ; καί τοθ άξιοτί μου Προέδρου κ. Νικ. Τερέζη, καί Είρηνοδίκου κ. Χ. ΧονδροΟ. Προέπιον Όϊ κ. κ. Γ. Μοδάτσος πρόεδρος τοΰ δικηγορικοθ συλλό- γου καί δ δικηγόρος κ. Ν. Ά- στρουλάκης καί απήντησεν δ Εί σαγγελεύ; κ. Τρικκαΐο; καί δ δικαστής κ. Χαΐζηανο'ρ'έου. Διά "πρώτην φοράν οί μέ τα δι- καστικά πράγματα άσχολούμενοι καί δ φιλόνομος λαό; τοθ Νο- μοΰ Λασηθίου, εξεδήλωσε ζωη¬ ρά αίσθήματα εκτιμήσεως πρός τούς άπερχομένους Δικαστικούς. ΙΙιστεύει δέ δτι ή πατρική κυδερ- νητική μέριμνα θέλει εκδηλωθή διά τής ταχείας τοποθετήσεως ίσαξίων άντικαταστχτών αυτών. Ν. Α. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ Υ Π Η Ρ Ε ΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ανακοινούμεν είς πάντας τούς ΰδρευομένους έκ τής σω ληνωθεΐσης γραμμής Αρχα¬ νών—Ηρακλείου δτι, δέον νά προσέλθωσιν είς τα Γραφεΐα τής τεχνικής υπηρεσίας τού Δήμου μέχρι τής 14 τρέχον¬ τος Ί'να ύπογράψωσι σχετι¬ κήν αίτησιν συνδέσεως δι" ύ- δρομέτρου άλλως θέλει γίνη διακοπή παροχής ύδατος. Έν "Ηρακλείω τή 8 Σεπτεμ βρίου 1938. Έκ τοθ ΓραφεΙου τής Τε χνικής υπηρεσίας τοϋ Δήμου ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικράς δπάλληλο διά τα καταατήματα Άλικιώτη. ΙΙλεΒτ ίΒΤΒε> ^' ■
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΠΒΒ(ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ*ΒΒΒΙΜΒΒ
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορειον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τολέ·. «-41
  Μόνον μέ τό Θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια
  (ο! 12 ώρες).
  Ταχώτπΐ Μ μιλλΙ«ν.—Άνεοιί-Άβφαλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  /
  ΤΑ ΜΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΕΚΛΕΚΤΑ ΣΙΓΑΡΕ
  —Τό σημερινόν πρόγρκμμα
  τού Ραδιοφωνικοΰ σταθ·
  μοϋ.
  Ό ραδιοφωνικός σταθμ&ς Ά
  θηνών θά έκτλέσΐι σήμερον Σάβ
  βατον 10 Σεπτεμβρίου το 'έ$ής
  πρόγραμμα:
  7 μ.μ. μβτϊωρολογικόν δελτίον
  χρηματιστήριον, 7,15 ή ώρα τοΰ
  παιίιοΰ, 7,30 ποικίλη μουσικη,
  δίσκοι, 8,30 ρεσιτάλ τραγουδιβϋ
  υπο τοΰ χ. Καμπάνη 9 μ.μ. βυ
  ναυλία τής μικράς ορχήστρας
  ταΰ σταθμόν, 9.45 εΐδπβεις, 10 μ.
  μ. άπαγγελία έλληνίκων ποιημά
  των, 10.15 γυναικείον τμημα τής
  ελληνικάς χορωδίοις (δ)νσις Γλυ
  κβφρυδη), {10.45 εΐδησβι;, Η μ. μ.
  μουσική χοροΰ, δίσκοι, έλαφρό
  τραγοΰδι υπό τής δίδος Στή
  —Κρήτες δόκιμοι.
  Κατά τόν εσχάτως ένβργηθβν
  τα διαγωνισμόν κατατάξίως ναυ
  τικ&ν δοκίμων επέτυχον καΐ οΐκά
  τωβι Κρήτες ΰποψήφιοι: Λόμπε
  ράκης -Οεόδωρος (μάχιμος) καί
  Μαθιουδάκης Χαρίλαβς (μηχανι-
  κός)._______
  —Άγβρανομικά Ρεθύμνης.
  Ή Άγορανομικίι ύπιιρεσία Ρε¬
  θύμνης έμήνυσε τρείς ίχθυοπώ
  λας διότι επώλουν ΐχθΰς ΰπίρ
  την διατίμησιν.
  —Κλήρωσις δανείον.
  Κατά την γενομένην προχθές
  κλήρωσιν τού ύανβίου των 300 ε
  κατομμυρίων 5 ο)ο τοϋ 1920 έ
  κληρώθηβαν ,ο! κατωτέρω αριθ
  μοί κερδίζβντβς τα έναντι αύ
  των σπμειοΰμϊνα ποσά:
  Ό άριθμός Β 37801 κβρδίζβι
  δραχμάς 200.000. Ό άριθμός Β
  45863ε κερδίζει δραχμάς 100.000.
  Οί άριθμοΐ Α 481922 Α 466ΟΟΟ Α
  61203 καί Β 430969 κερδίζουν ά
  νά 25.000 δραχμάς. Τέλος άνά
  10,000 δραχμάς κερδίζουν οί ά
  ριθμοί Α 65010, Α 448004, Γ
  465262, Γ 486020, Α. 169850, Β
  409195, Α 168463, Α 459266, Α.
  175275, Γ 278239.
  —Ή συσκευασία των κα
  πνών.
  Δι" εγκύκλιον τοΰ υπουργείον
  των θίκονομικών πρός βλας τάς
  αρμοδίας αρχάς κοινβποιείται ό
  νέος νώμος «ΐτερί τροποποιήαβω;
  καί συμπληρώσίως τής Ισχυούσης
  νομοθεσίας «περΐ χωρικής συσκβυ
  ασίας τού καπνοΰ».
  —Διορισμός λογιστοΰ.
  Λι' αποφάσεως τού υπουργβίβυ
  Γεωργίας διωρίσθη λογιατπς τοΰ
  Γβωργικοΰ Ταμείου Λασηθίου ό
  χ. Έμμ. Βασιλάκης πτυχιοϋχος
  •ής 'Εμπορικπς βχολής.
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑΝ
  Έξ άφορμής της είς Σητείαν
  τΐαραμονής επί τινάς ημέρας τής
  'ύμφης μου κ. ΕΙρήνης Κων. Τζαμ-
  ταρλη κομμωτρίας μοθ δίδεται ή
  ;ύκαιρία τοθ νά χαιρετΐσω τούς
  !ν ΣητεΙα ττολυηληθεΐς φίλους,
  ιυγγενεΐς κσΐ γνωστοΰς, την έ-
  ιαρχίαν δηλαδή ή όποΐα συνεκέν
  ρωσεν δλα τα ίδανικά τής νεότη
  ;ός μου, την επαρχίαν την ότΐοίαν
  :όσον ήγάπησα καί έθαΰμασα καί
  ιττέρ των συμφερόντων τής όιΐοί-
  ις τόσον ειργάσθην καί έμόχθη·
  ιο επί ολόκληρον έξηκονταετίαν.
  ■Ηράκλειον 1η ΣΐβρΙου 1938
  Ιωάννης Γ. Τζαμπαρλής
  (μεταφραστής)
  '<■ - ΝΕΟΝ «ΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ (Παρά το Μεϊντάνι) Άναλαμβάνει την έπιδιόρθωσιν .αντός ώρολογείου, γραμμοφώ· .»ων κοί μικρών αλλων μηχανημά- των,'ΕργααΙα ήγγυημένη επί 3 £τ>)
  ¥■
  Ι
  ϊ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  10 Σεπτεμβρίου 1938
  ι Τι
  ΑΚΑΟΟΡΙΣΤΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΕΥΡΟΠΗΗ
  ΑΕΝ ΒΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΟΗ
  ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
  ΟΤΕ ΟΑ ΟΜΙΛΗΣΗ Ο ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα
  πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον άνα¬
  φέρουν ότι ή διεθνής κατάστασις παρα·
  μένει άκαθόριατος.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα, ή κα
  τάστααις δέν πρόκειται νά Βιευκρινι-
  σθή πρό τής προσεχούς Δευτέρας (με¬
  θαύριον) ότε ώς γνωστόν ό Χίτλερ θά
  έχφωνήση τόν πολιτικόν τού λόγον είς
  τό συνέδριον τής Νυρεμβέργης, κα·
  θορίζων σαφώς την θέσιν τής Γερμα-
  νίας.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΖΕΙ
  ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣλΡΤΗΣΕΟΣ
  ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΤΙΚΟΗ ΠΕΡίΦΕΡΕΙΟΗ;
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας).— Καθ* ά τηλεγραφεί
  ται έχ Βερολίνου μέσω ξένης πηγής,
  μεταξύ των γερμανικών κύκλων λέγεται,
  ότι όΧίτλεράντιμετωπίζει την >ύσιν τής
  προσαρτήσεως των σουδιτικών περιφερει
  ών εις την Γερμανίαν. Πάντως ή πλη-
  ροφορία δέν έπ&βεβαιούται επισήμως.
  ΟΑ ΕΙΣΑΧΟΗ ΕΙΣ ΔΙΚΗΝ
  Ο ΤΕΩΣ ΚΑΓΚΕΑΑΑΡΙΟΣΣΟΥΣΝΙΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Βιέννης άναφέρουν ότι ό τέως καγκελ.
  λάριος τής Αυστρίας Σοΰσνιγ* Θά εί-
  β*χθή είς δίκην. Ό'Σοΰσνιγκ κατηγο-
  ρεΐται ότι έπρόδωσε τόν γερμανικόν
  λαόν τής Αυστρίας.
  Φιλειρηνική έκκλησις τοΰ Μπένες
  Άμείωτος ήδιεδνής κρισιμότης.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 ΣειττεμβρΙου
  • νέ εδέχθη χθές τοΰς πρεσβευ-
  I
  τάς των Ήνωμένων Πολιτει-
  ών κσί τής Πολωνίας.
  —Ό πρωθυπουργός κ. Ντα-
  λαντιέ συνειργάσθη επί μα¬
  κρόν μετά τοϋ κ.Μποννέ, τάς
  [απογευματινάς δέ ώρας έδέ-
  I
  χθη είς ακρόασιν τούς πρε¬
  σβευτάς τής Αγγλίας καί
  των Ήνωμένων Πολιτειών.
  ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΕΝ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τού άν¬
  τ αποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν πρός
  τ ό Πρακτορείον Χαβάς ότι οί έθνι-
  κοί έπανέλαβον την επίθεσιν αυτών είς
  την Καταλωνίαν. Παρά τόν ποταμόν
  "Εβρον συνάπτονται νέαι, σφοδραί μα¬
  χαι.
  ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Παρι¬
  σίων Τηλεγραφήματα οί κυβερνητικοί
  προβάλλουν άηεγνωσμένην αντίστασιν
  είς την ανατολικήν Ισπανίαν, άποκρού-
  οντες τάς τρομακτικάς έπιθεσεις των
  έθνικών. Είς τάς τελευταίας σημειωτέ¬
  ον ότι μετέχουσιν αί άρτίως έξω-
  πλισμέναι ιταλικαι μεραρχίαι.
  Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ κ. ΠΑΠΑΓΟΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Ό άρχηγός τού
  Έλληνικού έπιτελείου άντιστράτηγος
  κ. Παπάγος ανεχώρησε διά Γερμανίαν,
  ίνα παρακολουθήση τα έκεϊ τελούμε-
  να μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια. Ό
  κ. Παπάγος, τόν οποίον συνοδεύουν
  καί δύο άνώτεροι άξιωματικοί τού
  έπιτελείου, μεταβαίνει είς Γερμανίαν
  κατόπιν προσκλήσεως όλων των άρχη-
  γών των ξένων επιτελείων.
  ΑΝΕΒΛΗΘΗ ΤΟ
  Τ(1Ν κ. Κ. ΧΑΛ1ΦΑΙ
  ΤΑΞΙΔΙΟΝ
  ΚΑΙ ΜΠΟΝΝΕ
  Ό λόρδος Χάλιφαξ, 6 κ.
  Μποννέ καθώς καί οί μέλ¬
  λοντες νά άντιπροσωπεύσουν
  είς Γενεύην τό Βέλγιον καί
  την Πολωνίαν, ύπουργοί των
  Εξωτερικών αμφοτέρων των
  χωρών άνέβαλον τό είς Γενεύ
  ην ταξΐδιόν των λόγω τής κρι-
  σιμότητος των εύρωπαϊκών
  πραγμάτων.
  —Είς την συνέλευσιν
  Κ. Τ. Ε. οί άντιπρόσωποι
  Αγγλίας καί ΓαλλΙας θά
  προτεΐνουν ώς πρώτα θέμα
  τα ενώπιον των μελών, τό
  ζήτημα τοθ ΣαντζακΙου Άλε-
  ξανδρέττας καί τό τής Πα-
  λαιστίνης.
  Θά συζητηθή έπΐσης τό ί-
  σπανικόν καί τό σινοϊαπωνι-
  κόν.
  —ΠερΙπου 20 ύπουργοί επί
  τής
  των Εξωτερικών διαφόρων
  κρατών πρόκειται νά παρα·
  σταθοϋν είς την συνέλευσιν
  τής Κ.Τ.Ε. Τό γεγονός θεω-
  ρεΐται ενδεικτικόν τής σπου¬
  δαιότητος την οποίαν εχει ή
  συνέλευσις αυτή
  ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ
  ΠΡΑΓΑ 9 Σεπτεμβρίου (τη¬
  λεγραφικώς).— Χθές συνεκρο¬
  τήθη έκτακτον υπουργικόν
  συμβούλιον υπό την προεδρΐ-
  αν τοθ κ. Μπένες τό οποίον
  καί εξήτασε την κατάστασιν
  κ.αθ' άπασαν την χώραν, ώς
  διεμορφώθη αυτή μετά τα
  προχθεσινά έπεισόδια έν Μο
  ρόβσκα καί Όστροβα.
  Καθώς εΤχε προβλεφθή ό κ.
  Μπένες πρόκειται νά έκφωνή-
  ότι, λόγον άπό ραδιοφώνου υ¬
  πό μορφήν έκκλήσεως.
  Χθές καθ" δλην την ημέ¬
  ραν αί άνακρίσεις εσυνεχίσθη
  σαν διά τα έπεισόδια. Πολλοί
  άξιωματικοί τής άστυνομΐας
  επαύθησαν
  σουδιτικόν
  προσωρινώς. Τό
  κόμμα άρνεΐ-
  ται κάθε ευθύνην είς τα
  πεισόδια ταθισ. Πρόκειται μά
  λιστα νά υποβάλη σχετικόν
  ύπόμνημα είς την κυβέρνησιν
  τής Πράγας.
  Μεταξύ των έπεισοδΐων τής
  προηγουμένης ημέρας σημαντι
  κή υπήρξεν ή μεγάλη διαδήλω
  σωσις έκ 4500 Γερμανών
  Σουδιτών κατοικούντων είς
  τάς ανωτέρω πόλεις καί τα
  προάστεια, οΐτινες έφώναζαν
  ίντός των όδών τής πόλεως:
  Ρ Ι λό
  ή
  «Θέλομε είνα Ράϊχ, Ινα ^
  Ενα Φΰρερ. Θέλομε δημοψή-
  φισμα». Ή άστυνομΐα ήμπό-
  δισε την σύγκρουσιν τούτων
  μετά συγκεντρωμένων έπίσης
  Τσέχων διαδηλωτών καί κα¬
  τώρθωσε τελικώς νά επιβάλη
  την τάξιν.
  ΗΡΕΜΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ;
  Σχετική ήρεμία έπικρατεΐ
  σήμερον είς Πράγαν. Οί
  Σουδΐτσι διαψεύδουν την εί¬
  δησιν ττερί δήθεν έπιστροφής
  τοθ Χενλάϊν είς την Τσεχο
  σλοβακίαν έκ Νυρεμβέργης.
  Έξ αλλου αγγέλλεται δτι ό
  Χενλάιν πρόκειται νά συναν
  τηθή σήμερον έκ νέου μετά
  ου Φΰρερ.
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΣΙΑΝΟ - ΜΠΛΟΝΤΕΛ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Σεπτεμβρίου
  (τηλεγραφικώς).—Άγγέλλετα
  έκ Ρώμης δτι ό κ. Μπλοντέλ
  επεσκέφθη τόν κόμητα Τσιάνο
  χθές τάς απογευματινάς
  ώρας καί συνεζήτησε μετ" αύ
  τοϋ διά τα φλέγοντα εύρω
  παϊκά ζητήματα.
  Αί εϊσιτήριοι έξετάσεις
  των ύποφηφίων Κρητών φοιτητών.
  Ή ΠρυτανεΕα τοθ ΈθνικοΟ κα! | την οποίαν θέλουν νά υποστοθν
  ΚαποδιστριακοΟ Πανεπιστημίου Ι ταύτας, δηλούντες έν αυτή τδ Πά
  Αθηνών δι' ανακοινωθέντος της
  γνωρίζει δτι αί εϊσιτήριοι έξετά
  σεις είς τα Πανεπιστήμια Άθη
  νών καί θεσσαλονίκης θά διε
  νεργηθοθν είς τάς 2δρας των γε
  νίκων έπιθεωρητών τής Μέαηςέκ
  παιδεύσεως άπό τής 5 μέχρι τής
  10 ΌκτωβρΕου επί τη βάσει προ
  γράμματος καταρτιζομένου &πό
  τοθ δπουργοθ τής Έθνικής Παι
  δείας. Οί έκ Κρήτης υποψήφιοι
  φοιτηταί θά υποβάλουν τάς αιτή
  σεις των είς τόν έπιθεωρητήν μέ-
  σης Έκπαιδεύαεως Χανίων, παρά
  τω δποίφ καί θά έξετασθώσιν.
  Οί επιθυμούντες νά δποστοΰν
  τάς είσιτηρίους έξετάσεις είς τίνα
  σχολήν ή σχολείον τοθ Πανεπι
  στημίου, δέον νά ύποβάλουν την
  πρός τοθτο σχετικήν αίτησιν τό
  βραδότερυν μέχρι τής 2ας Όκτω
  βρίου είς τό γραφείον τοθ γενι-
  κοΰ έπιθεωρητοθ τής μέσης έκ
  παιδεύσεως τής περιφερείας είς
  νεπιστήμιον (Αθηνών ή θεσσαλο¬
  νίκης), την σχολήν χαί τό τμήμα
  αυτής ή τό σχολείον, είς τό έ-
  ποίονέπιθυμοθν νά φοιτήσουν, καί
  έπισυνάπτοντες α) Απολυτήριον
  γυμνασίαυ ή πρακτικοθ λυκείου,
  φέρον την φωτογραφίαν τοϋ μα
  θητοϋ έσφραγισμένην διά τής σφρα
  γΐδος τοΰ γυμνασίου ή τοθ πρα
  κτικοθ λυκείου, καί κεκυρωμένην
  διά τής δπογραφής τοΰ γυμνασιάρ
  χου ή τοθ διευθυνταί} τοθ πρα-
  κτικοΰ λυκείου. Όμοίαν φωτο
  γραφίαν επί χαρτονίου προσαγά
  γει δ 6ποψήφιος πρός σφράγι
  σιν διά τής σφραγϊδος τής γενι
  κης επιθεωρήσεως. Έ φωτογρα
  φία αυτή τίθεται υπό τοθ υποψη-
  φίου επί τοθ θρανίου καί ένώπι
  όν τού κατά πασάν γραπτήν εξέ¬
  τασιν.
  β) Γραμμάτιον δραχ. 200 είτε
  τοθ κεντρικοθ Ταμείου Παρακα-
  ταθηκών καί Δανείων, είτε των
  γραφείων Παρακαταθήκην των έ
  παρχιακών ταμείων τοθ κράτου
  δι' έξέταστρα, έκδιδόμενον δπ< την αίτιολογΕαν «έξέταστρα 6π< ψηφίων φοιτητών των πανεπισττ; μίων, άποδοτέα τοίς δικαιούχοιι τοθ ύπουργοΰ Έθνικής Παι μαθήματα δείας>:
  Τα έξετασθησόμενα
  είναι τα εξής:
  α) Διά την θεολογικήν. Νομ
  κήν καί Φιλοσοφικήν" Σχολήν 1
  Έκθεσις ίδεών. 2) Έλληνικά. 3;
  Λατινικά 4) Ίστορία.
  β)Διά την Ιατρικήν Σχολήν κα
  τό Όδοντιατρικόν Σχολεΐονΐ) "Εκ
  θέσις ίδεών.2) Φυσικά. 3) Χημείι
  4) Μαθηματικά.
  γ) Δ'ά την Φυσικομαθηματικήν
  Σχολήν 1) Έκθεσις ίδεών. 2) Μα
  θηματικά. 3) Φυσική. 4) Χημεία
  δ) Διά την Γεωπονικήν καί Δα
  σολογικήν Σχολήν 1) "Εκθεσι
  ίδεών, 2) Μαθηματικά,3) Φυσική
  4) ΧημεΕα καί 5) Φιπολογία κα
  Ζωίλογία.
  Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΙ
  ΓΥΜΝΛΙΙΛ ΑΗΛ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΗ ΟΕΛΙίΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας)-— Τηλεγράφημα^ έκ
  Σμύρνης μεταδίδει την πληροφορίαν
  ότι κατέπλευσεν έκεϊ ό τουρκικός σ«ό¬
  λος, έκτελών άπό ημερών γυμνάσια ά*
  νά τό Αίγαίον πέλαγος.
  ΑΙ ΚΛΗΡΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΛΑΧΗΟΥ
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝΤΕΣ ΧΘΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τού ένταθ
  θα Πρακτορείου τοθ Έθν. Λα
  χείου των διαδοχικών κληρώσε
  ών κατά την χθεσινήν πέμπτην η¬
  μέραν τής ε' κληρώσεως εκέρδι¬
  σαν οί κάτωθι άριθμοί τα έναντι
  εκάστου σημειουμένη πασά:
  66.071 δρ. 5.000, 66.049 δρ
  3 000, 12 463, 3(5 052, 54.932
  72.009 καί 78.407 άνά δραχμάς
  2 000.
  ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕ1Α
  Κατά πληροφορίας πρός τό Έμ
  πορικόν Έπιμελητήριον Ήρα
  κλείου αί άδειαι είσαγωγής αί έκ
  διδόμεναι παρά τής Τραπέζης τής
  Ελλάδος αί αφορώσαι την είσα
  γωγήν ήλεκτρικών μαγειρείων,
  δύνανται νά χρησιμοποιηθώσι καί
  διά την εισαγωγήν μαγειρείων
  φωταερίου τής αυτής προελεύσεως
  καί άξίας.
  Η ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΕΛΑΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ
  Εξουσιοδοτήθη ή παρά τή Τρα
  πέζη τής Ελλάδος Κεντρική Έ
  πιτροπή άδειών είσαγωγής έλαιο
  μαργαρίνης προελεύσεως Άμερι
  κης νά χορηγή αδείας ιΐαο.
  γωγής καθ' υπέρβασιν μέχρι
  τού, ποσοθ των 25,000 χιλιο-
  γράμμων διά τό τρέχον μόνον
  εξάμηνον εις τούς^άποδεδειγμένως
  είσαγωγεϊς τ(0
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  Άγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς
  τοΰ ΈμπορικοΟ καί ΒιομηχανικοΟ
  ΈπιμελητηρΙςυ αί τιμαί τών^ δια¬
  φόρων εγχωρίων προιόντων είχον
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδες:
  Σουλτάν, έξαιρετ.
  Σουλτανίναι α'.
  β'.
  δ'.
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  »
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες
  Σταφίδες μαύραι
  "Ελαια 3-5ο
  Πυρηνέλαια
  Έλαιοτιυρήναι
  Σάπωνες:
  Λευκοί α,'
  β'
  Πυρηνελαίου
  δρ.
  α'
  β'
  ΜουργελαΙου α'
  β'
  θΐνοι:
  Αρ/ανών μίστ.
  Μαλεβυξίου
  Δίκταμος ήμ.
  Σϊτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βΐκος
  Μέταξα
  <ουκούλια 19. 17 50.- 17.- 15.- 16. 14— 10.— 11.-50 10.-50 9.-50 9.- 8.- 7 50- 25.70 17.- 1.20 17.50 16.50 15. - 14.— 15.- 14.— 45.— 6.— 80.— 8.— 5.50 530 5.- 550.- 130.— ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΞΕΝΩΝ ΟΙΚΩΝ Εξεδόθη καί εκοινοποιήθη άρ μοδίως, σχετικώς μέ τόν τρόπον τής έπιβολής τής περικοπής 20 ο)ο επί τίνων είδών καθ' 8σον φορα τούς άντιπροσώπους ξένων οϊκων, ΰπουργική απόφασις διά τής οποίας όρίζεται 8τι έφ' δσον παραγγελιοδόχος άντιπρόσωπος ξέ νων οϊκων, κεκτημένος βάσει τής ιδιότητος τού ταύτης δελτίον είσα γωγικοΰ δικαιώματος άντιπροσώ που, ζητεί τόν έκτελιονισμόν έμ πορευμάτων, άτινα δυνάμει σχετι κης αποφάσεως περιεκόπησαν κα τα 20 ο)ο, ή χρέωσις τοθ δελτίοιι είσαγωγικοΰ δικαιώματος ώς καί τοθ μητρώου είσαγωγής θά ένερ γήται ουχί διά τό είσαγόμενον ποσόν, άλλά διά ποσόν Ισον πρός τό είααγόμενον πλέον 25 ο)ο. ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ Δι' αποφάσεως τής έπιτροπής διατιμήσεων αί τιμαί των άλεύ ρων καί τοθ άρτου" καθορίζονται ώς ακολούθως: "Αλευρα λευκά δρ. 10 80 κατ' όκδν, πιτυροθχα 9.61. Άρτος λευκός δρ. 10.20, πιτυροθχος 8.70. ΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΕΠΟΧΑΙ Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν σή¬ μερον έπιστρέφει έκ των Παιδι κων έξοχων Χερσονήσου ή τρΕτη αποστόλη καί μεταβαΕνει ή τετάρ τη καί τελευταία. Σχετικώς είδο ποιοθνται οί γονεΤς των έπανερχο μένων παιδιών νά προσέλθουν σή μερον είς τόν Παιδικόν Σταθμόν 2πως τα παραλάβουν. 3ΠΠρωϊνή ΤΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΘΕΛΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΕΑΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΩΣΙ ΤΑ ΑΙΕΘΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν- ταποκριτού μας). — Νυκτεριναί πλη¬ ροφορίαι έκ Λονδίνου επί τοΰ φημο- λογουμένου διαβήματος τής Μεγάλης Βρεττανίας πρός την Γερμανίαν διά τό σουδιτικόν ζήτημα, τονίζουν ότι ή δι- ενεργεια τού θέλει εξαρτηθή έκ τής ε¬ ξελίξεως των διεθνών πραγμάτων. "Αν ή κατάστασις παρουσιάση μετά την Δευτέραν σοβαρωτέραν μορφήν, είνε βέβαιον ότι τό διάβημα τής Αγ¬ γλίας θά πραγματοποιηθή άμέσως. Διά τού διαβήματος της ή "Αγγλία θά επι- ατήση διά μίαν φοράν άκόμη την προ¬ σοχήν τού Ράϊχ,επί των συνεπειών ατι- νας θά έχη ή παράτασις τής έκκρε* μότητος τού βουδιτικού ζητήματος. Ο ΧΙΤΛΕΡ ΔΙΕΤΑΞΕΝ ΟΠΩΣ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ ΣΟΥΔΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τού άν ταποκριτού μας). — Τελευταία τηλ»· γραφήματα έκ τού έξωτερικού άνα¬ φέρουν ότι ό καγκελλάριος Χί¬ τλερ έδωκεν εντολήν όπως έπαναληφθώ- σιν αί διακοπείσαι διαπραγματεύσεις των Σουδιτών μετά τής κυβερνήσεως τής Πράγας. ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΗ ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταηόκριτοΰ μας).— Καθ1 α αγγέλλε¬ ται, σχετικώς μέ τάς προθέσεις τοΰ Χί¬ τλερ, ούτος δίδων εντολήν νά συνεχι- σθώσιν αί έν Πραγα διαπραγματεύ¬ σεις των άντιπροσώπων; ,τών Σουδιτών, εξεδήλωσε καί την προθυμίαν τού ν ι δι¬ απραγματευθή μετά τής Αγγλίας κάθε· λύσιν τού σουδιτικού έξυπηρετοΰ- σαν την παγκόσμιον ειρήνην. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩ ΣΥΣΚΕΨΕΙ! ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Λονδίνου ότι συνεχίζονται έκεί αί κυ βερνητικαί συσκέψεις, αί περιστρεφο¬ μένη ι είς τό τσεχοσλοβακικόν πρόβλη- μα καί τάς πιθανάς έξελί£εις αύτοΰ. ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΑΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν ταποκριτού μας). —■ Έκ Τόκιο άγγέλ- λεται ότι οί Ίάπωνες αυνεχίζουν την προέλασ,ν αυτών πρός τό Χανκόου έκ τού όποίου άπέχουν ήδη περΐ τα 8Ο χιλιόμετρα. ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν¬ ταποκριτού μας).-— Ειδήσεις έκ Ρώμης άναφέρουν ότι περί τάς αρχάς Όκτω· βρίου συνέρχεται έκεί τό μέγα Φι· σιατικόν συμβούλιον. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΛΑΡΙΣΣΛΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τού άν¬ ταποκριτού μας).— Ό ύφυπουργός των Στρατιωτικών κ. Παπαοήμας ανεχώ¬ ρησε . σιδηροδρομικώς διά Λάρισσαν, ινα παρακολουθήση τα έκτελούμενα δο· κιμαστικά πυρά, παρά τού Β' Σώ· ματο<, Στρατού. Εκείθεν ό κ. Παπά- δήμας θέλει μεταβή είς Σοχόν Μα- κεδονίας 'ινα παρακολουθήση τα έκτε· ".ούμενα έκεί γυμνάσιχ τοθ Γ' Σώμα· θ^ Στρατού.