96269

Αριθμός τεύχους

4962

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

13/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΛΙ.
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμεριχής
  έτησια 6ολ. 15
  έξάμηγος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡ0Υ
  ΥΠΕΥ8ΥΙ0Σ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4%2
  5 Τής. ι
  5«ιρετιχΐ ά
  Την β,ί,
  Η
  ΡΠ1
  μ βρίου («Ι
  >αφέρον>ν ο:
  ""οΐγγλική ·
  ιλλάριον %
  ιις —ληροψ*
  ίνε β«ντι«ί
  ινίςουβ» ό< ί) νά ί .λου Πολύς λόγβς γίνεται τε¬ λευταίως δι* την δημιουργί¬ αν εθνικοΰ πολιτισμοΰ καί την ανύψωσιν τής στάθμης τού πολιτιστικοΰ έπιπέδου τοϋ λαοΰ μας. Τό σύνθημα τό έρριψεν ή κυβέρνησις: Είναι άνάγκη ετόνισε κατ' επα¬ νάληψιν έκ παραλλήλου πρός την αύξησιν τοΰ εθνικοΰ πλούτου τής χώρας νά φρον¬ τίσωμεν καί διά την προα- γωγήν τοΰ πολιτισμοΰ μας. "Έχει δέ πράγματι μεγάλην αξίαν τό σύνθημα αύτό. Άλ- λά καί είναι αλληλένδετον τό ζήτημα τής αυξήσεως τής παραγωγής μέ τό πρόβλη- μα τής έξυψώσεως τοΰ πολι¬ τισμοΰ μας. Ή λύσις δέ τοΰ ενός θά φέρη αυτομάτως την λύσιν καί τοΰ άλλου. Δέν είναι ομως βεβαία άρ- κετή ή βάσις τοΰ ύλικοΰ πλού τού διά νά στηριχθή καί νά ύψωθή τό οίκοδόμημα τοΰ ήθικοΰ καί πνευματικοΰ πο¬ λιτισμοΰ. Χρειάζεται νά υ¬ πάρχη καί έν πρόγραμμα ααφές, μελετημένον καί νά Ματαβληθή προσπαθεία έπί- πονος καί έπίμονος πρός τούτο. Χρειάζεται νά χρηοι- μοποιηθοΰν καί ολα τα μέσα τοΰ συγχρόνου πολιτισμοΰ διά την επίτευξιν τού σκο- ποΰ αύτοΰ. Καί αυτήν την προσπάθειαν ©ργανωνει ήδη τό κράτος. Καί πολύ ορθώς. Διότι πρέπει νά τό ομολογή¬ σωμεν «τι άτΐό έχπολιτιστι- κης απόψεως, δέν ευρισκόμε¬ θα είς ζηλευτήν, ούτε είς εύ χάριστον κάν θέσιν. Άπό απόψεως ΰλικοΰ πο¬ λιτισμοΰ ύστεροΰμεν τρομα κτικά έναντι των προηγμέ νων χωρών της Εύρώπης Τουτο δέ όφείλεται είς τό ότι μάς βαρύνει ή κλήρον© μία τής Άνατολής καί είς τό ότι έχει παρέλθει ολίγον σχετικώς διάστημα άπό της έποχηςϋ της συγκροτήσεώς μας. είς ελεύθερον κράτος, κατά τ© οποίον έξ άλλου εύ- ρέθημεν συχνά είς έμπό- λεμον κατάστασιν διεξάγον- τες μακρούς καί σκληρούς αγώνας πρός πραγμάτωσιν των έθνικών όνείρων. Ό^εί λεται άκόμη καί είς τό ότι είμεθα πτωχοί καί ώς κρά- τος καί ώς λαός καί δέν είμ- πορούσαμεν νά έκτελέσωμεν ολα έκεΐνα τα έργα πού χα- ρακτηρίζουν τόν σύγχρονον πολιτισμόν. Ή κοινωνική πρόνοια ήτο ύποτυπώδης. Οί δροι διατρο- φής καί διαβιώσεως έν γέ¬ νει τοΰ λαοΰ μας παρέμει- ναν άθλιοι. Ή εκμετάλλευσις τοΰ έθνικοΰ πλούτου εγίνετο κατά τρόπον πρωτόγονον καί τό εθνικόν είσόδημα φυσικά ήτο μικρόν έν συγκρίσει πρός τόν πληθυσμόν μας.'Ε- τσι ή νοσηρότης ηύξανε συ νεχώς άντί νά έλαττοΰται καί ή θνησιμότης έλάμβανεν τρομακτικάς διαστάσεις. Έξ άλλου ή'παιδεία έμεινεν ά- νοργάνωτος, σχολεΐα δέν υ¬ πήρχον είς ολα τα χωρία, τα ύπάρχοντα ελειτούργουν πλημμελώς στεγαζόμενα είς άθλια οίκήματα ή καί εμέ ναν πολλάκις κλειστά ελλεί¬ ψει στέγης ή διδακτικοΰ προ σωπικοδ καί ή μόρφωσις τοΰ λαοϋ εγίνετο έλλειπής καί ή άγραμματωσύνη έσυνεχίζετο. Έπειτα ύπηρχε καί παντε· λής έλλειψις συγκοινωνια κων μέσων, σπουδαίων συντελεστών τού πολιτισμοΰ. Πώς δέ νά προαχθή ό λαός μας, όταν πλήθη άνθρώπων, δέν έταξίδευσαν άκόμη έξω άπό τα χωρία των, όταν ύ· πάρχουν άκόμη άνθρωποι πού δέν άντίκρυσαν κάν τό αυτοκίνητον, τόν σιδηρόδρο¬ μον, τό ατμόπλοιον καί πολ λοί θεωροϋν ώς έπινόησιν τοΰ σατανά τό ραδιόφωνον; Αυτή είνε δυστυχώς ή πι- κρά άλήθεια την οποίαν τό κράτος. μέχβι πρό όλίγου^ ά¬ κόμη δέν ήθελε η δέν εΐχε τό θάρρος νά αντικρύση καί την οποίαν ή σημερινή κυ¬ βέρνησις ώμολόγησεν,έμελέ- τησε καί απεφάσισε νά με ταβάλη... Άλλ έκτός αύτοΰ καί οπου είσεχώρησεν ό σύγχρονος πολιτισμός, παρε- νοήθη.Διότι δέν υπήρξε προ- ΐόν μακράς καλλιεργείας άλλά μετεφυτεύθη έξωθεν Καί ήτο απομίμησις καί κακή άντιγραφή ξένον π©· λιτισμών. /Ενώ ημείς, όπως καί κάθε έθνος βεβαία, θά έπρεπε νά δημιουργήσωμεν πολιτισμόν Ιδικόν μας, ανά¬ λογον πρός τάς έθνικάς μας παραδόσεις, πρός την ιδικήν μας ψυχολογίαν καί τάς ιδι¬ κάς μας βλέψεις. Αυτόν δέ τόν πολιτισμόν καλούμεθα νά δημιουργήσωμεν. Ένα πολιτισμόν πού νά έχη ώ βάσιν τόν υλικόν πλούτον καί ώς έποικοδόμημα τή' πνευματικήν ανάπτυξιν το: λαοΰ μχς. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ Πάλιν ή βιτρίνα επί τάπητος. "Οχι μόνον ή διτρίνα ή πραγμα¬ τικήν άλλά καί ή καθ' υπόθεσιν. Προσεξετε τό πρωτο κορίτσι τοθ λαοθ πού άγκυροβολεΐ είς την πόλιν. Δέν κολλί μόνον την χά- ρακτηριστικήν τού αφέλειαν επά¬ νω ατό κρύσταλλον τής πρώτης βιτρίνας. Είνε καί τό ίδιο... δι- τρίνα. Μέγας διαφθορευς ή βιτρίνα. Άλλ5 άραγε χωρίς γενικωτέραν συμμετοχήν τής πόλεως; Διότι ή πόλις ώς σύνολον είνε τό αίτιον: Διά νά λάμψη Ινα καπελλάχι, μιά κορδελλίτσα, Ινα γοβάκι, κάποιο μπιζοθ είς την βιτρίναν, πρέπει προηγουμένως νά λάμψη ή πόλις. Οί κεντρικοί της δρόμοι, αί έμ- φανίσεις της, αί κοσμικαί της συ'γκεντρώσεις καί πρό πάντων οί άνθρωποι της. Χωρίς αύτούς τούς τελευταίους £ ούρμπανισμόςθά ήτο ϊσως άκόμη γρϊμμα νεκρόν. Καί ή βιτρίνα θά ίπαυε κάθε θε ρος νά ε*χη σημασίαν, δσην Ιχει σήμερον. Δέν θά Ιξεχινούσαμεν άπό την βιτρΕνα τοθ καταστήματος διά' νά καταλήξωμεν είς την 6ι- τρίναν τής ζωής. Είς μάτην ό σπουδαστής το άλλοτε,έδειχνε άπδ την σοφίτα τού τή γροθιά τού πρός την σκηνογρ φίαν τής μεγάλης πόλεως. Την ϊστιζαν αί μυριάδες των έκθαμ βωτικών της φώτων—σάν μυριάδες άσΐρα. Αλλοίμονον δμως,—τα < στρα 3 κάθε άλλο παρά οί ρανούς εύδαιμονίας έξεπροσώπουν Τα χαμόγελο καί τα γλυκόλογ τοθ Μεφιστοφελή πρός την Μά θαν, εκρυβαν μέσα τους Ινα μεγ λο μέρος άπό τα άστρα αϋτά. Χ ώργισμένος σπουδαατής τό ήξερε. Άλλά^τί μποροθσε νά κάμη; Ή γροθιά τού υπήρξεν άνωφελής. Ένω παρακολουθοθμεν τό κο ριτσίστιχο μάτι, παρακολουθούμεν καί την ψυχολογίαν τής φιλχρε σκείας. Τί είνε αυτή ή άόρατοι θεά; Ή βάσις επάνω είς την όποί αν ώ«οδόμησεν άνέκαθεν ή πόλις Άπηυθ6νθί] πάντοτε είς τα 2νστ κτα τοϋ φύλου, παρά είς την άνω τερότητα τοθ άτόμου. "Ηρχισε ά πό τούς όραματισμούς τής φιλή δονίας καί τοθ πάθους. Ή κατά κτησις των αγαθών πού Ιστιλβο ;λος είς τό οποίον περιεδέθη σφι, νίκη άρνησις θά ζημιώνη φοβε νά χορηγήση άφθόνους πι- τα ή αφελεία. Ή βιτρίνα καί ή' ρά τάς άντιλήψεις τοθ συνόλου. στώσεις. Καί τό δλον έργον :όλις έόαυματούργησαν. ♦ * * Οί πτωχές πεταλοθξες τής βι ρίνας είνε πάντοτε μιά ίστορία :πλή καΐ'συγκινητική, δπως άΐτλή αί συγκινητική είνε ή ζωή. Τό >ώς τής πόλεως τούς τσουρουφλί
  εί καί θά τούς τσουρουφλίζη
  ά φτερά. Ό οϋρμπανισμός θά
  ίημιουργή νέα θύματα. Ή δι
  φθαρμένη πόλις θά έχη νά πα-
  ιουσιάση είς τό μέλλον νέίυς μαρ
  'αρίτας. Τα οίκτρά καταντήματα
  Ιά αύξάνωνται Ικεΐ χαί ή κοινω
  'ϋστόσο θά όπάρχουν μεταξύ των θά προχωρήση καί θά όλο·
  άνθρώπων των πόλεων χαί έκεΐνοι κληρωθή ταχέως. Κατά γενι-'
  πού θά άντιλαμβάνωνται την ζημί κήν δέ αντίληψιν τό Μουσεΐ-',
  αν αυτήν. Άπό αυτού; έξαρταται
  ή βελτίωσις τοθ δραυ «πόλις»
  είτε ώς βιομηχανιχοθ κέντρου, εί
  τε ώς κέντρου χοσμιχής ζωής.
  Μιά γενικωτέρα κοινωνική πρό
  νοια μπορώ νά πώ 8τι θά τοποθε
  τήσΐϋ καί την βιτρίναν καί την πό
  λιν μέσα είς τό πλαίσιον ενός
  νέου, εϋγενεστέρου πολιτισμοΰ.
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  Ηρακλείου θά εΐ«αι τό Τα ΟΤαφυλΐα.
  μεγαλύτερον καί τό τελειότε- Φημσι έκυκλΟφόρησαν δτιείς
  ρον καθ δλην την Ανατολήν ί . . ,·- , 1,
  καί £ν άπό τα καλυτέρα τής τό Λονδινον απεστάλησαν υ
  Οί άρχαιολογικο'ι θησαυροί μας.
  ΤΟ
  ΤΟ ΤΕΑΕΙΟΤΕΡΟΜ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΑΗΣ
  Είς τα γραφεϊα τής Νομο-
  μηχανικής υπηρεσίας Ιγινε
  προχθές Κυριακήν ή δημοπρα-
  σία Ανεγέρσεως καί των ύπο-
  λειπομένων εισέτι αίθουσών
  καί βοηθητικών κτιρίων τοΰ
  νέου Μουσείου μας. Ανέλαβε
  ■δέ τό έργον ή 'Εταιρία Δερμι-
  τζάκη ή όποΐα καί έκαμε την
  μικροτέραν προσφοράν, δύο
  έκατομμύρια καί όκτακοσΐσς
  χιλιάδας δραχμών, διά τόν
  έκ μπετόν άρμέ σκελετόν τής
  τοιχοποιΐας. Άξίζει λοιπόν
  νομίζομεν επί τή εύκαιρία ν'
  ασχοληθώμεν κάπως εύρύτε-
  ρα μέ τό Μουσείον, πού ά
  ποτελεΐ άμύθητον θησαυρόν
  καί πηγήν πλουτισμοϋ διά την
  πόλιν μας.·
  Ή ίστορία τοθ Μουσείου
  είναι, λΐγο—πολύ, γνωστή είς
  δλους. Ιδρύθη άπό τόν «έκ-
  παιδευτικών δμιλον» μέ πρωτο
  βουλίαν κυρίως τοΰ αειμνή¬
  στου ίατροϋ καί άρχαιολόγου
  Ιωσήφ Χατζηδάκη. Καί δέν ήρ
  γησε, χάρις είς τάς ανασκα¬
  φάς πού ένηργήθησαν άπό τάς
  ξένας άρχαιολογικάς αποστο¬
  λάς, άπό τόν "Εβανς, τόν Χά
  τζηδάκην, τόν Ξανθουδίδην
  καί όλλους νά πλουτισθή μέ
  τούς θησαυρούς τοϋ Μινωϊ
  κου πολιτισμοΰ καί νά κατα·
  στή όνομαστόν είς ολόκληρον
  τόν κόσμον.
  Τό Μουσείον έστεγάσθη είς
  οίκημα, ειδικώς μέν πρός
  τουτο άνεγερθέν άλλά οχι δ-
  μως καί σύμφωνον πρός τάς
  άντιλήψεις τής Μουσειακής
  τέχνης ουτε καί κατάλληλον
  διά την τοποθέτησιν τόσων
  άρχαιοτήτων καί την έξυπηρέ
  τησιν τόσου πλήθους έπισκε-
  πτών. "Επειτα τό Μουσείον
  υπέστη καί μεγάλας ζημίας
  έκ των σεισμών καί κατέστη
  έτοιμόρροπον. Έτσι έδημιουρ
  γήθη ή άνάγκη τής κατασκευ-
  ής νέου Μουσείου. Καί πράγ
  ματι, άπό έτών ήρχισεν ή α¬
  νοικοδόμησις τού, επί σχεδί
  ου τοΰ άρχιτέκτονος τοϋ ύ
  πουρ'γεΐου τής Παιδείας κ. Πά
  τρόκλου Κσραντινοϋ. "Ηδη ε¬
  περατώθη ή πρώτη πτέρυξ ά
  πό ένδεκα αιθούσας, είς τάς
  οποίας καί μετεφέρθησαν αί
  άρχαιότητες έκ τοθ παλαιοΟ
  οϊκήματος, τοΰ όποίου καί κα
  τεδαφίσθη τό ήμισυ. Είνε δέ
  τό νέον μέγαρον τσΰ Μουσεί¬
  ου, ένα άληθινόν άρχιτεκτο
  νικόν θαΰμα. Είνε τελείως
  σύγχρονον οίκημα. Καί δμως
  δταν είσέρχεται κανείς καί
  άντικρύζει τάς ωραίας κλί-
  μακας πού όδηγοθν είς τάς ά
  νω αιθούσας,καί τούς ώραΐους
  συνδυασμούς χρωμάτων των
  τοίχων, έ'χει την εντύπωσιν δ-
  τι ευρίσκεται είς τό Μινωϊκόν
  άνάκτορον τής ΚνωσοΟ. "Έ.·
  πειτα, άλλη σπουδαία έπιτυ-
  χία είνε ό φωτισμός. Διάχυ
  τος έκ των άνω, είνε παν-
  τοό ό ΐδιος, γλυκύς, άπαλός ξωτερικήν εμφάνισιν θά συν
  ώσάν νά πρόκειται περί ύπαί-
  θρου. Τό δέ πρόβλημα τής κυ·
  κλοφορίας των έπισκεπτών έ
  ταΐΐ είς μίαν αίθουσαν, εάν
  δέν ίδη προηγουμένως δλον
  τό περιεχόμενον έκεΐνης είς
  την οποίαν ευρίσκεται. Τό
  σπουδαιότερον δέ είνε δτι θά
  ειμπορούν νά κυκλοφορούν
  καί πεντακόσιοι άκόμη επι¬
  σκέπται είς τό Μουσείον χω¬
  ρίς νά δημιουργήται οΰτε ό
  παραμικρός συνωστισμός.
  Μέχρι τής στιγμής δμως
  εΐπομεν^χουν κατασκευασθή
  έ'νδεκα μόνον αϊθουσαι. 'Ε-
  νώ τό σχέδιον προβλέπει την
  ανέγερσιν άνω των τριάκοντα
  μαζί μέ τα γραφεϊα, την βι
  βλιοθήκην, τα έργαστήρια καί
  λοιπά έξαρτήματα. Καί διά
  την κατασκευήν των ύπολοι-
  πομένων πτρρύγων έγινεν ή
  προχθεσινή δημοπρασία.
  Σύμφωνα μέ τό σχέδιον Κα
  ραντινοΰ, τό δλον κτΐριον θά
  ΐ βεβαία άντισεισμικόν.
  Θά περιλαμβάνη τάς αιθού¬
  σας των άρχαιοτήτων, γρα
  φεΐσ, βιβλιοθήκην, έργαστήρια
  καί άντιαεροπορικάκαταφύγια
  Είς τα καταφύγια αύτά, υπό-
  γεια βέβαισ, θά τοποθετοθν-
  ται αί πολυτιμώτεραι άρχαιό
  τητες, δπως ή Θεά των δφεων
  ό ΔΙσκος τής ΦαιστοΟ καί άλ·
  λα, έν καιρώ πολέμου, θά
  μεταφέρωνται δέ έκεϊ μέ κάθε
  ασφάλειαν καί μέ μεγάλην τα
  χύτητα,ν δι' είδικών άνελκυστή
  ρων πού θά τοποθετηθοθν μό-
  λις συμπληρωθή τό δλον οίκο
  δόμημα. Επί πλέον θά κατα
  σκευασθή καί είς μικρός ξε
  νών μέ ολα τα κομφόρ τοϋ
  συγχρόνου πολιτισμοΰ, άπό
  τέσσαρα μικρά διαμερίσματα
  διά την φιλοξενΐαν των καθη
  γητών των πανεπιστημΐων τής
  Εύρώπης, των άρχαιολόγων
  καί των άλλων μεγάλων προ
  σωπικοτήτων πού θά μας έ
  πισκέπτωνται, διά την επί μα
  κρόν μελέτην των άρχαιοτήτων
  καί τοΰ άρχαΐου έν γένει Κρη
  τικοΟ πολιτισμοΰ. "Ολα δέ
  αύτά, αϊθουσαι άρχαιοτήτων
  γραφεϊα, βιβλιοθήκαι, ξενώ
  νες, προθάλαμος, θά είναι έ
  κτακτου πολυτελείας. Τα δα
  πεδα των αίθουσών των άρ
  χαιοτήτων θά στρωθοθν άπό
  λευκόν μάρμαρον καί είς τούς
  τοίχους θά τοποθετηθή περίζω
  μα άπό χρωματιστόν έρυθρω
  πόν μάρμαρον. Των δέ γρα
  φείων καί ξενώνων τό δάπεδον
  θά είναι άπό δρύ'ίνον παρκέ
  Αί άποπερατωθεΐσαι άλλωστε
  αϊθουσαι δίδουν μίαν Ιδέαν
  τής πολυτελείας καί τής αί
  σθητικής ποΰ θά χαρακτηρίζΓ|
  τό δλον οϊκημα. Καί έξωτερι
  κώς δμως δέν θά ύστερή είς
  εμφάνισιν. Ή διάταξις των
  δγκων έχει μελετηθή κατά το
  οότον τρόπον ίόστε τό δλον
  κτιριακόν συγκρότημα ν' άπο
  τέλει ^ν άρμονικώτατον σύ
  νολον.
  Είς την καλαίσθητον δέ έ
  τελέσουν τα μέγιστα καΐ
  αί τοιχογραφίαι τής προσό-
  ψεως, διά την σύνθεσιν κα
  Εύρώπης. Δικσίως άλλωστε.
  Είναι μοναδικόν είς τα εΐδός
  τού είς δλον' τόν κόσμον. Οί
  θησαυροί τοθ ΜινωϊκοΟ πο·
  λιτισμοΰ πού στεγάζει είναι
  άμύθητοι. Καί διεγείρουν τό
  νδιαφέρον δλων των πολιτι
  σμένων λαών καί προσελκύ-
  ουν κατ' ε"τος χιλιάδας έπι¬
  σκεπτών άπό κάθε γωνίαν τ^ς
  γής. Ασφαλώς δέ οί επισκέ¬
  πται θά γίνωνται συνεχώς
  καί περισσότερον δταν όργα-
  νώσωμεν πλήρως τόν Τουρι-
  σμόν μας. Τό νέον Μουσείον
  θ' αποβή σπουδαΐος συντε-
  λεστής άναπτύξεως τής τού-
  ριστικής κινήσεως καί θά κατα
  στή άστείρευτος πηγή πλου-
  τισμοθ τοθ τόπου μας. Πολύ
  ορθώς έπομένως έκδηλώνει
  τόσον ενδιαφέρον ή κυβέρ¬
  νησις. 'Επιβάλλεται δμως νά
  δείξωμεν καί ημείς οί Ήρα
  κλειώται ανάλογον ενδιαφέ¬
  ρον, στοργήν καί αγάπην
  πρός τό Μουσεΐςν αύτό καί
  τούς θησαυρούς τού.
  πά άδαών μικρεμπόρων στα
  φυλια κακώς συσκευασμένα
  τα όποΐα καί ώς ήτο φυσικόν,
  έφθασαν έκεΐ είς κακήν κα¬
  τάστασιν.
  Τουτο δέ καί
  Πεταχτά
  έγινεν άφορμή νά πέσουν αί
  τιμαί καί νά ζημιωθή καί τό
  εμπόριον καί ή παραγωγή. Δέν
  γνωρίζομεν κατά πόσον αί φή
  μαι άνταποκρΐνονται είς την
  πραγματικότητα. Πάντως, νο¬
  μίζομεν δτι θά πρέπει νά γί¬
  νη σχετικός έλεγχος καί νά
  ληφθοΰν αυστηρά μέτρα. Αί έ-
  ξαγωγαί των σταφυλών μας,
  άποτελοθν υπόθεσιν υψίστης
  σπουδαιότητος. Καί δέν επι-
  τρέπονται ου τε πειραματισμοί,
  ουτε κερδοσκοπικαί έπιχειρή-
  σεις έκ μέρους άδαών. Άλλ'
  εύτυχώς, τό κράτος διέταξεν
  ήδη σύστηρότατον έλεγχον
  τής ποιότητος καί συσκευασί-
  ας των έξαγομένων σταφυ¬
  λών.ΚαΙ πιστεύομεν δτι τό κα
  κόν δέν θά έχη συνέχειαν.
  σημειωματα
  ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ή εκκλησι τοΰ φιλολογικοΟ
  συλλόγου ό «Βιτσέ,/τζος Κορ
  νάρος» τής Σητείας πρός
  τούς δασκάλους καί τούς άλ-
  λους διανοουμένους τής Άνα-
  τολικής Κρήτης γιά τή συλλο
  γή λαογραφικοΰ καί ήθογρα·
  φικοΰ ύλικοϋ, άξίζει ασφαλώς
  πολλής προσοχής. Καί θάπρε-
  πεν ή Ικκλησι αυτή νά πάρη
  ευρύτερη δημοσιότητα. Καί ν'
  άπηχήστ) σ' δλους τούς άν-
  θρώπους των γραμμάτων γιά
  νά επιτύχη καλυτέρα ό σκοπός
  της.
  Τό λαογραφικό καί ήθογρα
  φικό στοιχείον αποτελεί, ά-
  ναμφισβήτητίτ, τό καλύτερο,
  τό άσφαλέστερο ύλικό γιά
  την κατανόησι τής ψυχοσυνθέ
  σεως καί τή γνώσι τής ίστο-
  ρίας ενός τόπου, ενός λαοϋ.
  Είνε ό φωτεινότερος όδηγός
  γιά τή γνωριμία τής ψυχής
  ενός λαοθ, μιδς κοινωνίας.
  Καί ή Κρήτη έχει άφθονο λαο
  γραφικό καί ήθογραφικά ύλι-
  κό, δπως έχη. καί μεγάλην ί¬
  στορία. Μά δυστυχώς, τό ύ·
  λικόαύτό,σκόρπιο,άταξινόμητο
  χάνεται σιγά-σιγά,μέ τό πέρα
  σμα τοθ χρόνου. Καί χάνον
  ται έτσι τα πολυτιμώτερα
  στοιχεΐα μελέτης, συνθέσεως
  καί έρμηνείας τής (στορίας
  τοθ νησιοΰ μας. Χρέος γιά δ
  λους μας είνε λοιπόν νά μα
  ζέψωμε καί νά διαφυλάξωμε
  τό πολύτιμον αύτό ύλικό. Πρό
  πάντων δμως, νομίζω δτι θά
  πρέπει νά μάς άπασχολήση.
  έ'να σττουδαϊο ζήτημα πού
  δέν έχει μελετηθή δσο πρέπει
  μέχρι σήμερα. Τό ζήτημα τής
  τεραστίας διαφοράς πού ύττάρ
  χει στήν ψυχολογΐα καί στΐς
  έκδηλώσεις τής ζωής των κα
  τοίκων τής Άνατολικής καί
  τής Δυτικής Κρήτης. Μιά δια
  φορά πού γιά τόν προσεχτικό
  μελετητή,παρουσιάζει δύο Κρή
  τες: την Άνατολική καί την
  Δυτική. Στήν άνατολική Κρή
  τη, κύριο χαρακτηριστικό στΐς
  έκδηλώσεις τοθ λαοΰ, είνε ό
  είδυλλιακάς τόνος καί ό τρυ
  φερός λυρισμός. Στή δυτική
  κυριαρχεΐ σ' δλα τό ήρωϊ-
  κό, τό έπικό στοιχεΐο. Την
  διαφορά αυτή την συ
  ναντδ κανείς καί την βλέπει
  ΣπαρτΝκαΐ μηχαναί.
  Ή Άγροτική Τραπέζα, συ¬
  νεχίζουσα την προσπάθειαν
  της πρός οργάνωσιν τής γεωρ
  γίας επί συγχρόνων έπιστημο
  νίκων βάσεων, απεφάσισε την
  προμήθειαν μεγάλου άριθμοθ
  μικρών σπαρτικών μηχανών
  καί την χορήγησιν των είς τούς
  γεωργούς επί πιστώσει, διά τε
  τραετοΰςμεσοπροθέσμου δανεί
  ουή καί τοίς μετρητοΐς. Ήάπό
  φασις είναι άξία παντός έπαί
  νού. Πιστεύομεν δέ δτι θά έ-
  πωφεληθοθν καί οί γεωργοί
  μας τής Μεσσαράς διά ν' ά-
  ποκτήσουν σπαρτικάς μηχα-
  νάς μέ τάς οποίας καί ή 'σπο
  ρά γίνεται καλύτερον καί χρό
  νος πολύς οίκονομεΐται. Και-
  ρός είναι άλλωστε νά γενικευ
  θή ή γραμμωτή σκαλιστική
  καλλιέργεια των σιτηρών ποΰ
  Ιχει εξαιρετικήν απόδοσιν, καί
  νά είσαχθη καί πσρ' ημίν ή
  μηχανική καλλιέργεια.
  Ό Άγιος Νικόλαος.
  Μέ ταχύτητα συνεχίζονται
  αί εργασίαι έξωραϊσμοθ τοΰ
  Άγίου Νικολάου. Ήδη σκυ-
  ροστρώνονιαι αί κεντρικαί ο¬
  δοί διά ν' άσφαλτοστρωθοθν
  άργότερα, διαρρυθμΐζονται οί
  διάφοροι χώροι καΐ αί πλατεΐ
  αιγενικώςδέ καταβάλλεται μία
  άξιόλογος προσπαθεία διά την
  αίσθητικήν εμφάνισιν τής ω¬
  ραίας πόλεως πού λούζεται
  είς τα νερά τοθ κόλπου τοΰ
  Μεραμβέλλου, Ό Άγιος Νι
  κόλαος χάρις είς την δραστη
  ριότητα των δημοτικών άρχόν
  των τού καί την προοδευτικό
  τητα των κατοίκων τού, ίξε-
  λΐσσεται είς μίαν άπό τάς ω¬
  ραιοτέρας πόλεις τής Κρήτης.
  Καί έ'τσι χάρις είς τάς γενι
  κάς προόδους τού, την γρα-
  φικότητά τού καί τό θαυμάσι
  όν κλΐμά τού καθίσταται ό ί·
  δεωδέστερος τόπος διαμονής.
  -ΑΧΜ, Ι
  χει λυθή κατά τρόπον άριστο την κατασκευήν των οποίων άπομονώσεως κι' έφερε σ' έ ρεΐ νά άναλυθή βεβαία στΐς
  νωνία'έγκρέμισε τα τε[χηΥτής'να τέτοιο πρόβλημα δέν μπο
  άπομονώσεως κι' έφεοε σ' έ Ρει νά άναλυθή βεβαία στΐς λί
  παντου, υπήρξεν ή άρχή. Διά νά! τεχνικόν. Ή διάταξις καί ή συνεστήθη είδική έπιτροπή ά-!παφή τούς κατοίκους των δύο'γες γραμμές τής στήλης αύ
  συμπληρωθή ή άρχή «ύτή καί νά ; έπικοινωνία των αίθουσών ε- πό καθηγητάς τοΰ Πολυτεχνεί διαμερισμάτων καί μεταξύ των ' τής. Απλώς ανακινειται Ή
  φθάση είς τό τέλος έπενέδαινεν ό χει γίνει ετσι, ώστε ό έπισκέ ου, ζωγράφους καί αίσθητι- καί μέ τόν άλλο 'κόσμο. Κι'' ίλ -
  πρώτος χαραδοκών." Αύτός υπήρ'πτης, νά διέρχεται ύποχρεωτι- κούς, καθώς καΐ ή διαρρύθμι- είναι αύτό Ινα τεράστιο πρό μαΛΛ°ν τοποθετειται πρός λύ
  ξεν ό φωτοδότης καί συνηθέστε· κώς άπό Ολας τάς αιθούσας σις τοΰ πάρκου καί δλων των βλημα πού ή μελέτη καί ή λύ σιν# "Ισω<: άργότερα νά τό έ ρον ό χρηματοδότης. Τα έπτά θα προχωρών συνεχώς πρός τα' πέριξ χώρων καί οίκοδομών. σις τού θά βοηθοΰσε στήν κα ρευνήσωμε πλατύτερα. ..ι.-----άμαρτήματα ήσαν ό κύ έμπρός, καί νά μην είσέρχε- Ή κυβέρνησις έχει απόφασιν τανόησι καί στήν έρμηνεία Μ,— 1
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  III
  Λ
  ί
  ΘΙΆΜΆΊΆ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον «Νέοι δνθρωποι».Μέ τόν Χαρ
  ρυ Μπώρ. Την Πέμπτην: «Νύχτες
  Πριγκήπων» μέ την Κάτε Φόν
  Νάγκυ καΐ τόν Ζάν Μυρά. ΤήνΤε-
  τάρτην 7 μ, μ. άπογευματινή,
  'θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ». —Σήμε¬
  ρον τό συγκλονιστικό άεροπορικό
  δράμα: «Κυνήγι στοϋς αιθέρας».
  Προιστάμενος ΤυπογραφεΙου
  ^Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον τό άριστοΰρ-
  γημα τού:
  ΚΛΟΝΤ ΦΑΡΡΕΡ
  ΜΕ ΤΟΗ ΧΑΡΡΥ ΜΟΟΡ
  ΚΛΙ ΤΗΝ ΝΛΤΛΑΙ ΠΑΑΕ
  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ ώρα
  7 μ. μ. άπογευματινή.
  > ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ έξαι-
  ρετική πρεμιέρα:
  ΝΥΧΤΕΣ
  Ή ίστορία μιάς άρχον-
  τοπούλας πού ή θύελλα
  μιας κακης μοίρας την
  ξερρίζωσεν άπό τα πλούτη
  της καί την ερρ',ξε στά
  καταγώγια γιά νά γνωρί-
  ση την καταφρόνια καί
  την κακία τού κόσμου.
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΚΑΤΕ ΦΟΝ ΝΛΓΚΥ
  ΖΑΝ ΜΥΡΑ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Νεαπόλεως,
  Διακηρύττει δτι:
  Την 25ην τοθ μηνός Σε·
  πτεμβρίου τοϋ έ'τους 1938 η¬
  μέραν Κυριακήν καί ώραν
  ΙΟην π. μ. καί έν τώ Κατα
  στήματι τής Κοινότητος Νεα
  πόλεως ενεργηθήσεται μειο
  δοτικός διαγωνισμός δι' άνοι
  κτών προσφορών διά την ά
  νάδειξιν έργολάβου τοπογρα
  φικής άποτυπώσεως καί ρυ
  μοτομικής μελέτης τής Κωμο¬
  πόλεως Νεαπόλεως.
  Ή δαπάνη τοθ ε"ργου ά-
  νέρχεται κατά τόν προυπολο
  γισμόν τής μελέτης είς δραχ.
  200.000.
  Δεκτοί είς τόν συναγω
  νισμόν έργολόβοι πάσης τα
  ξεως δι* έργα οίασδήποτε
  φύσεως έχοντες καί δίπλω
  μα' πολιτικοθ ή Άρχιτέκτονος
  ή Τοπογράφου ΜηχανικοΟ.
  Ή εγγύησις ωρίσθη είς δραχ
  μάς δέκα χιλιάδας (10000).
  Λεπτομερώς διακήρυξις καί
  τα σχετικά τής μελέτης εύρί
  κονται κατατεθειμένα είς τό
  Γραφείον τής Κοινότητος Νεα
  πόλεως καί τής Τεχνικής Ύ
  πηρεσίας Κοινοτήτων ΝομοΟ
  ΛαοηθΙου, δπου δύνανται οί
  βουλόμενοι νά λαμβάνωσι
  καθ" εκάστην γνώσιν, προ
  σερχόμενοι κατά τάς έργα
  σΐμους ώρας των γραφείων.
  "Εν Νεαπόλει τή 23 Αύγού
  στου 1938.
  Ό ιΐρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος.
  Ν. Σπανάκης
  Τ. Παπαδόπουλος
  Ίατρο(—ίίβντίατρος
  Σωκράτους Σατωβριάνδου
  22 ΑΘΗΝΑΙ
  Αριθ. τηλίφ. 52-362
  Δέχεται καθ5 εκάστην,
  "βραι απολύτως άχριδεϊς.
  *ΙΙΙΜΙΙΙΙΜΙ«(Ι|Ι·ΙΤ
  'Από τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Ι <ί~ στήλη τοϋ ώραιόκοσμου. ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ 517βν Αί πρώται ενδείξεις επί τής νέας χειμερινής μόδας. Καί ή έρωτική σκέψις πού Ή μόδα, Ιγραφα ρ'ις ;προηγού· διεφαίνετο είς τό γράμμα καί μενον άρθρον, ύποδεικνυει κυρίες άπηυθύνετο είς τόν Φέρσεν ^ου· δϋο διαφορετικές σιλουέττες δεν έφθασε μέχρις αυτοϋ. Βέ;^,^ ώ^^τι $ βαια καμμιά λέξις μέσα σ [την σιλουέττα τής οποίας σύτό τό γράμμα δέν τόν ύπε κος είνε χαμηλά, δηλαδή δί λλ έ κ?ίνη τής οποίας ή ύ δείκνυεν σαφώς, άλλά σέ ποι όν άλλον άπηυθύνοντο αί γραμμαί έκεΐναι, «ΕΤχα φί- λους. "Η ίδέα δτι θά τούς ά- ποχωρισθθ διά παντός καί ή θλϊψις πού θά τούς προκαλέ- σω είνε μία μεγάλη λύπη πού δοκιμάζω άποθνήσκου- σα». Τό καθήκογ άπσγορεΰει είς τήν Μαρίαν—Άντουσνέτ- ταν νά όνομάση είς τό γράμ μα της εκείνον πού τής ή°ταν ή πιό άγαπητή Οπαρξις είς τόν κόσμον. "Ηλπιζε δμως δτι θά εβλεπε μιά μερά αύ- τές τίς γραμμές καί δτι 6 έ- ραστής θά άνεγνώριζε τόν έαυτό τού διά μέσου των γρσμμών, καί δτι μέχρι τής τελευταίας της πνοής τόν ήγά πησε ττεριπαθώς. Καί κατά μυστηριώδη τηλεπάθειαν, ώ¬ σάν ό Φίρσεν νά έμάντευε τήν ανάγκην πού ησθάνετο ή Μαρία—Άντουανέττα νά τόν έ"χη κοντά της τήν τελευταίαν στιγμήν τής ζωη"ς της, ώσάν νά άπαντοθσε είς μαγικήν πρόσκλησιν της, γράψει είς τό ημερολόγιον τού, μόλις έ- μαθε τήν τραγικήν είδησιν: «Ή μεγαλειτέρα θλΐψίς μου θά είνε δτι κατά τάς τελευ ταίας της στιγμάς δέν εΐχε ό δγ- .δι' έ- κεΐνη τής οποίας ή φούστα εΤνε εϋρύχωρη καΐ πολύ γαονιρισμένη, τό δέ κορσάζ έφαρμοστό κα'ι πο¬ λύ άπλό. "Ας δλθωμε λοιπόν σή· μερά, είς τήν περιγραφήν τής δευ τέρας σιλουέττας ή όποία αποδί¬ δει σημασίαν είς τό επάνω μέρος τοθ σώματος υπεράνω τής τάγιας Είς τήν περίπτωσιν αυτήν, οί φοΰ· στες είνε, αντιθέτως, πολύ λεπτές καΐ Ισιες ώσάν άδράχτι, χωρ'ις δι' αύτό να είνε οτενές. Τα κορσάζ εύρΰχωρα κα'ι ντρα- πέ γίνονται μέ πολύ ϋφασμα. Πτυ χές καί σφηκοφωληές ή οποίες σχηματίζουν άμπιεσεμάν. Πελώ ρια μανίκια πού στενεύουν είς τόν καρπόν. Παντοΰ κεντήματα. Ή μόδα των γυμνών τραχήλων, των άνασηκωμένων μαλλιών, είνε ύπεύθυνος διά τούς ύψηλούς κα'ι γαρνιρισμένους γιακάοες. Οί για- κάδες ωρισμένων ένδυμάτων είνε ύψηλο'ι κα'ι στρογγυλοί, είς σχήμα χωνίου. Πολλές γαρνιτοΰρες σέ φόρμα κολλιέ.Πολλά κολλιέ, σκου λαρίκια παντατίφ. Παντοΰ κεν¬ τήματα: καπιτονάζ, ματελασέ. Ή γούνα παρουσιάζεται καποτε ώς κέντημα καί τό άκρον τής γοΰνας γαρνίρεται μέ σουτάς (σειρήτια). Όλα είνε πλούσια, έίεζητημένα καί πολύ γαρνιρισμένα. Τα βραδυνά φορέματα στενά κα'ι έφαρμοστά συμπληρώνονται μέ μανίκια, κοντά άπό δαντέλλα Υ μουσελίνα συχνά άλλου χρώ· ματος. Πρέπει νά ύπογρααμίσω ιδιαιτέρως τήν σημασία πού άπο δίδει ή μόδα είς τό μανίκι. Επά¬ νω είς ενα μονόχρωμο άνσάμπλ βλέπει χανείς σκωτσέζικα μανί¬ κια· είς ίνα έπανωφόρι άπό λαι- νάζ ιιανίκια άπό γοΰνα. Πολλά μικρά κοντά ένδύματα, πολλές κάπες καΐ πρό πάντων νέ- ες βέστες, πολύ καρρέ κα'ι Ισιες είς τό άνοιγμα τοϋ λαιμοΰ, ή ο¬ ποίες άκολουθοΰν τήν γραμμήν τήςκινεζικήςμπλουζας«κουλΙ-κάτ». ΟΙ βέστες αύτές κεντώνται ή γάρ νίρονται μέ ρενάρ, μέ λύνξ (γοΰνα πού έπανέρχεται πάλιν είς τήν μόδα). Μανσάν—είς δλες τίς φόρμες κα'ι δλα τα μεγέθη— συνοδεύουν αΰτά τα άνσάμπλ. Τα νέα χρώματα είνε σχεδόν δ λα είς μία κλίμακα πού πηγαίνει άπό τό κόκκινο είς τό μπλέ περ νόντας άπό δλες τίς οάποχρώσεις τοϋ βιολέ, τοΰ γκρενά χρησιμο- ποιηθέντος ώς εΐδος θεμελειώδους βάσεως. Μερικά πολύ βαθύχρω- μα πράσινα, μερικά γκρ'ι μπλέ καί Μνας τόνος «έκυρέιγ» έπιτρέ- πουν άρμονικάς άντιθέσεις. ή Ντιστεγκέ Ο έρως εΐς^τήν χώραν των Χρυσανθέμων. Η ΜΑΧΗ Κ 0 ί Μ Ω ΜΙ Κ /= ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ανεχώρησε δι' Ά- θήνας μετά τής δίδος αδελφής τού Άκριβής, καθηγητρίας τής φιλο- Υπό ΚλώνΤ Φαθέθ λ°Υ1α<Γ' * κ-Άλέκος Ζαβερδινός έ- ι ιι,ν^ ιν/.ν^»ν·ι. ν^νΑ^ο.^. σωτερ1κός [ατρός τού θεραπευτη. ==_,, ρΐου Έύαγγελισμός». _^- ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ-Τήν τταρελθ. Κυ Οί γον&ΐς τοΰ δποκόμητος Χι ριακήν 4 τρέχ. είς "Αγ. Γεώργιον ράτα, κλείσθηχαν, επί έννέα χρό ^ελινάρη ό δικηγόρος κ. Ρούσσος νΐα, στίς φωληές τους τής Καγχο ^ΐΓ^^Γ^ ^^^ ί δ ί Γενικόν Χημεϊον τού Κράτβυς σις σούμας ή είς άλλην ήμερομη Παράρτημα Ήραχλείου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Άνακοινοθμεν τοίς ένδίαφερο- μένοις £τι: 1) Τό χρονικόν διάστημα ερ¬ γασίας των διημέρων οίνοπνευμα κοντά της Ινα πού νά ήμπορή τοποιων καθωρίσθη άπό 10 Σε- νά τοθ μιλήσπ». 1 πτεμβρίου μέχρι 4 Νοεμβριού. Μακρυά ή μιά άπό τήν άλ ] 2) Μεταφορά αούμας άπό χω λη, αί δύο ψυχαί των έπεκοι ρίον είς άλλο χωρίον ή*πόλιν έ- νώνουν μέ την Ιδίαν έπιθυμΐ, πιτρέπεται κατόπιν αδείας μόνον αν. Αίσκέψεις των συνηντώντο ' άπό 5 Νοεμβριού 11. μέχρι 4 Ί- διά μέσου τοϋ άπείρου, ώσάν' ανουαρίου 1939. δύο χείλη δι' έ'ν φίλημα. 3) Ούδεμία παραλάβη σούμας Ή Μαρία — Άντουανέττα θά γίνη ενταύθα παρ' οιουδήποτε έτελείωσε τό γράμμα της. Τό ανευ προηγουμένης θεωρήσεως -..ι.--*-----.._./,„. / — "-■ παρ' ημών τής αδείας μεταφοράς. 4) Οιαδήποτε διάθεσις σούμας έντός τής πόλεως θά ένεργήται μόνον κατόπιν ήμετέρας αδείας μεταφοράς. σκληρότερο καθήκον της έξετέ λεσε. Άπεχαιρέτισε δλους τούς δικούς της. Καί έξαπλώ- θηκε λίγο γιά νά άνεύρη. νέας δυνάμεις. Δέν εΐχε τίποιε άλ λο νά κάμη, έδώ είς την γήν. Τώρα πλέον ημπορεί νά πεθά νρ,, άλλά νά πεθάνη καλά. * * * Στίς πέντε τό πρω'ι, ένώ ά κόμη ή Μαρία—Άντουανέττα έγραψεν, είς τα 48 τμήματα ΠαρισιοΟ άντήχησε τό έγερτή ριο. Στίς 7 δλη ή στρατιωτική δύναμις ήτο επί τιοδός. (συνεχίζεται) νίαν άπά τής ώς άνω καθοριζομέ νης θά διώκεται. ή σούμα θά κα τάαχεται ώς έκ λαθραίας άκοστά ξεως προερχομένη, έφαρμοζομέ νων αναλόγως των διατάξεων τοθ νόμου εναντίον των παραβα των. Ό προ'ιστάμενος τοθ Παραρτή- ματος Χ. Στεριόπουλος ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Τακτικής Γεν. Συνιλεύσεως των μετόχων τής Α. Ε. «ΚΡΕΤΕ», Κρητικής Έταιρείας Τεχνικών έ πιχειρήσεων Γεωργιάδης — Βο- ΐλας. Καλοΰνται εις τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν οί μέτοχοι τής Α. Ε. «ΚΡΕΤΕ» Γεωργιάδης—Βοίλας είς τα Γραφεΐα τής ΈταιρεΕας όδάς Κορωναίου τήν τριακοστήν Πάσα κατ' άλλον τρόπον οι^θε Όκτωβρίου 1938 ημέραν Κυρια· σίμα, και δταν ργήκαν, στίς ί( λεγραφείου κ. Ί. Τσαγκαράκη ό Φεβρουάριον 1877, βγήκαν γιά νομάσας αΰτό Γεώργιον — Νικό νά έπιτεθοθν, μέ τό σπαθί στό λαον· _ , , , , ^ , χερ., εναντίον τώ^ αύτοκρατορι Κ. ^^ ^^^,^Του κων στρατευμάτων υπό τας διατα εβάπτισε τό κοριτσάκι τοϋ κ. Μο γάς τοΰ γηραιοΰ άντάρτου άρχη νοφατσιώτη άποστράτου άξιωμα γοΰ Σαιγκό. Νικήθηκαν. "Ολοι Χι1<ο0' ονομάσασα αύτό Μαρίαν. πέθαναν.... Μάλιστα, κύρ(ε Φέλτζ δένΕ£ρ^εΛ&έ>Τε^Γέ3κέ
  ό πατέρας αύτοθ τού αξιωματικόν ψεις ή κ.Σταυροΰλα Β. Παπαδάκη.
  σκοτώθηκε πολεμώντας εναντίον ______
  τοθ αύτοκράτορος, πού βασιλεύει _. . , .
  σήμερα! Καί Ιχω κάθε δεδομέ Γϋρω ΟΤηΥ ΠθΑΐ.
  νόν νά πιστεύω πώς ό δποκό
  μης Χιράτα Τακαμόρι σκέπτεται Ό _φθινοπωρινός καιρός τής Κυ·
  ν0- . -κ ««""·<■ ριακης δέν εσυνεχίσθη, παρά τήν ακριβώς σαν τους προγόνους γνώμην τών«πρακτικών»καιροσκό- τού! πων. «Τό κωμιχό είνε, πώς είνε πρώ —Χθές τουλάχιστον τό θερμό- της τάξεως άξιωματικός, τέλειος ΚτΡ°ν ό^λθε διά νά έπιβεβαιω· γϊωστης των νε^τατων 8^.,β^ρϊ;β-^^ Στά «Νικκό» έχει τή διεύθυνσι νού θέρους. των ήλεκτρικών μηχανών, καί λί- —Τα ίδιωτικά ϊχθυοττωλεΐα με· γοι Εύρωπαΐοι μηχανικοί άξίζουν τεφέρθησαν άπό τής χθές είς τήν Α „ ,,χΣι. κεντρικήν ίχθυαγοράν. α"*5α" * , . -Οϋτως ώστε νά διενεργήται Αυτή τήν στιγμή δ μαρκησιος' συνκεντρωμένη ή πώλησις των ί- Γιορισάκα, πού είχεν άκούσει σι-( χθύων. ωπώντας, τόν δποκόμητα Χιράτα), -««Ι νά^ είνε εθκολοτέρα ή Τακαμόρι, έστράφηκε πρός φιλοξενουμένους τού: —Ό εύγενέστατος συνάδελφός μου μέ πληροφορεΐ πώς *αϊ οί δυό μας... (επανέλαβε κυττά ζοντας τόν Φεργκάν)... καί οί , Αγορανομική επίβλεψις δσον ά- του5 φορδ τήν εφαρμογήν των ίσχυου σών διατιμήσεων. — Σημαντική πάλιν ή κοσμοσυγ- κέντρωσις προχθές είς τήν λεωφό ρον Κουντουριώτη. — Καΐ τουτο.έξ αίτίας τής άφι- χθείσης άρτιας όρχήστρας τοθ κα τρείς μας θά άνακληθοθμε αΰριο φεζαχαροπλαστείου «Εθνικόν», στό Σασεμπό... , -Άλλά καΐ γενικώς ή κίνησις (συνεχίζεται) κήν καί ώραν 10 π. μ θέματα ημερησίας διατάξεως: 1) "Εγκρισις ισολογισμόν χρή¬ σεως 1937. 2) Απαλλαγή εύθυνών των με λων τοθ Δίοικ. Συμβουλίου διά τήν διαχείρισιν 1937. 3) Έκλογή δύο τακτικών καί καί δύο άναπληρωματικών έλεγ κτών πρός εξέλεγξιν τής χρήσεως 1938. ^ Έν Ήρακλείφ τή 10 Σεπτεμ ρίου 1938. Ό Πρόεδρος τ,οθ Διοικ. Συμ- βουλίου Αλεξ. Γ. Γεωργιάδης Σημ. Ο£ κ. κ. μέτοχοι δπως λάβωσι μέρος είς τήν Γεν. Συνέ¬ λευσιν δέον νά συμμορφωθώσι πρός τάς διατάξεις τοθ Άρδρον ·29 τού καταστατικόν τής Έταιρείας. ήτο πυκνή εις τα ύπαίθρια κέντρα μέχρι των νυκτερινών ώ- ρών καί πέραν τής Κυριακής. —Άπω τοΰ παρελθόντος Σαββα· τού οί κυνηγοί μας δέν ύστέρησαν είς έξόδους. — Δέν ύστέρησαν έπίσης καί είς θηράματα, αν κρίνωμεν άτΐό τάς πληροφορίας των γνωριζόντων τα πράγματα. —Έννοεΐται δτι τό τελευταίον δέν αφεώρα μόνον τούς «άματέρ» κυνηγούς άλλά καί τούς έμπειρο- τέχνας ή καί τούς έξ έτΐογγέλμα- τος. ΣΗΜΕΡΟΝ Τό συγκλονιστικό άε- ροπορικό δράμα: ίΚΥΝΗΠ ίΣΤΟΥΣΑΙΟΕΡΑΣ "Η δραπέτης των αΐθέρων: ΖΑΝ ΜΟΥΙΡ-ΒΑΡΕΝ ΧΟΥΛ. "Ενα έργο μέ θαυ μασία πλοκή καί μέ σκη νές πεύ κρατοϋν σέ άνω- γία τόν θεατήν άπ' άρ- ής μέχρι τέλους. Καΐ επίκαιρον ΖΟΥΡΝΑΛ. ΠΕΜΠΤΗ: Ό κινηματο- γραφικός κολοσσός: ΕΒΔΟΜΟΣ ΟΪΡΑΝΟΣ Μέ τό εϊδωλο ολοκλή¬ ρου τού κόσμου: τήν πο- λυθέλγητρη ΣΙΜΟΝΙ ΣΙΜΟΝ. Σημείωσις: Δευτέρα-Πέμ πτη-Κυριακή ώρα , 7 1)2 μ.μ. άπογευματινή.. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ όίγνωρίζων τι περ Ι τής τύχης τού Άντ. Λα- δουκάκη έΐών 18 δπως ειδοποιη¬ θη τόν πατέρα τού εργαζομένων είς την δδραυλικήν δΐιηρ«σίαν ϊοΟ "5 τ© τμήμα ΤΑ ΜΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟ.Υ ΕΚ Λ Ε Κ Τ Α ΣΙΓΑΡΕ Τ,Τ £ —Ζωή καί κίνησις καί ττροχθές είς την παραλίαν. — Κα'ι τό πρωΐ καί τό άπόγευ· μα οί φίλοι τής θαλάσσης δέν έ- λησμόνησαν την τακτικήν των. —Άφηνομεν δτι καί τήν εσπέ¬ ραν τα παραλιακά κέντρα συνε- κέντρωσαν κόσμον. —Αυριον τής Σταυροπροσκυνή- σεως, μεγάλην εορτήν τής χριστι· ανωσύνης. — Σημειοθταΐ <ίκ&τ*Ί9ος» συνα- γερμός των τηστών είς τάς διαφό ρους έκκλησίας τής πόλεως καΐ των περιχώρων. —Ταυτοχρόνως νηστεύεται αυ¬ στηρώς καΐ τό λάδι άπό δλους τούς εθσεβεϊς. —Είς τήν Πύλην Χανίων ή έμπο ρική κίνησις συνεχίζεται όπωσδή ποτε ζωηρά. —Συνεχίζονται έπίσης καί αί συζητήσεις γύρωΜπό τάς τιμάς των σταφίδων. —Καί τήν εξέλιξιν αυτών έν σχέσει βεβαία μέ τα διεθνή γεγο· νότα. —Οί τυχηροί τοΰ 'Εθνικοϋ λα· χρίου έξακολουθοΰν νά μην... ά- μοιροΰν καί είς τήν πόλιν μας. —Έν τω μεταξύ παραμένουν οί μή κερθίζοντες οί όποϊοι καί όνειρεύονται τα «μεγάλα κέι»δη·, —Άλλά τα μεγάλα κέρδη συν ήθως άργοΰν, οί τυχηοοί δέ δι' αύ τα είνε συνήθως.... άλλοι άντ" αλ λων! —"Εναντι τοϋ «'Εθνικοΰ» ετο¬ ποθετήθη χθές ή προτομή τοθ Κ ρωος Δασκαλογιάννη. —Ώς γνωστόν τό σημείον το¬ ποθετήσεως τής προτομής είνε πλησίον τοΰ τόπου τοΰ μαρτυρίου τοθ ήρωος, δπως τό μεταδίδει ή πιθανωτέρα ίστορική έκδοχή. _ —Διά τα έγκαίνια τής προτο· μης τοθ Δασκαλογιάννη θά γίνη αργότερον κα'ι έπίσημος τελετή. — Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλ λεται άπό χθές τό άριστούργημα τού Γάλλου Άκαδημαικοΰ Κλώντ Φαρρέρ: οί «Νέοι άνθρωπον. —Πρόκειται πεοί έργου μέ δρα ματικήν «θέσιν» αύθεντικήν σκηνο ϋεσιαν καί ενδιαφέρον αμείωτον. Άρκεϊ άλλως τε 8τι τόν κύριον ρόλονϋχει .καΐ έδώ ό μεγάλος Χάρρυ Μιχωρ. —Είς τόν «Άπόλλωνα» εδόθη χθές είς πρεμιέραν τό «Κυνήγι στ ούς αιθέρας, 'ένα φίλμ βγαλμέ,νο από τα σύγχρονα άεροπορικά δρά ματα. 6 Ρέπορτιρ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησεν είς Ά θήνας ό ύφασματέμπορος κ. Ν. Πατμανίδης πρός πλουτισμόν τοΰ καταστήματός τού. ΠΑΡΟΡΑΜΑ Είς τό 6π' αριθ. 4900 τής 10ης Σ)6ρίου 1938 φθλλον τής έφημερί δος «Άνόρθωσις» δημοσιευθέν πρό γράμμα πλειστηριασμοθ άσϋγκο μίστων σταφυλών έκ παραδρομής ετέθη τό εΐ^ος των σταφυλών σουλ τανί, άντί τοθ όρθοθ τοιούτου ρο ζακί καί κατά τοθτο διορθοθται τό «ίρημένον πρόγραμμα. Ό Δικαστικάς Κλητήρ Α. Μά ΠΩΛΕΙΤΑΙ τράτα στεργιάς: «Γρΐπος» μεθ' δλων της των έξαρ τημάτων έν καλή καταστάσει καΐ μέ πλοιάριον. Πληροφορίαι παρά τφ ιδιοκτήται έμπόρφ Μύρΐβνι Μαράκη Τυμπάκι ή παρά τοίς ο· δελφοΐς Κόπακα Ήράιίλειον.
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  καί
  έτο
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  1
  Οί "Αθλιοι.
  ' Εγκυκλοττα ιδ ε ί α
  Αι' έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  397©ν
  »Δέν άμφιβάλλει ποσώς, δτι τό εντιμον υποκεί¬
  μενον σας θά έλθη είς συνδρομήν τού τινά, είς τρό
  πον ώστε νά ήμπορέση νά συντηρήση μίαν ύπαρξιν
  λίαν δυσανάσχετον ΚυρΙα μου, είς έναν στρατιω
  τικόν, ό οποίος έλαβε καθώς πρέπει ανατροφήν,
  καί εχει τό σώμα πλήρες άπό πληγάς. Διά καί πέ
  πειθεν είς την φιλανθρωτιΐαν σας.ώς καί είς την συμ
  πάθειαν τής Κυρΐας μσρκησίσς πρός τό δυστυχές
  εθνός τού, δτι δέν θά κρούοη. επί ματαίω την θύ
  ραν σας, καΐ άπό τοϋδε διατρλεΐ ύττόχρεος διά β(-
  ου καί ταπεινότατος δοΰλος τής ύμετέρας έκλαμπρο
  τάτης εύγενεΐας.
  ι
  »Δόν Άλβάρης, λοχαγός Ίσπανός τοϋ
  ίππικοΰ, πρόσφυξ είς την Γαλλίαν διά
  τα βσσιλικά τού φρονήματα, ό οποίος
  έπιστρέφει είς την πατρΐδα τού, καί
  δέν έ'χει τα μέσα νά εξακολουθήση,
  τό ταξΐδιόν τού».
  Έπειδή ούδσμοΰ τής έπιστολής ταύτης ύπήοχε
  σημειωμένη ή διεύθυνσις τοΰ γράφοντος, ό Μάριος
  ήνοιξε την δευτέραν, φέρουσαν επιγραφήν, «πρός|
  την Κυρίαν, Κυρίαν κόμησσαν δέ Μορβενέ, όδός'
  Κασσέτης, αριθ. 9». Έν τή έπισΐολή ταύτη ό Μά,
  ριος άνέγνωσε τα έπόμενα.
  «Εύγενεστάτη Κυρία Κόμησσα.
  «ΜΙα δυστυχισμένη μητέρσ έξη παιδιών, των ό
  τιοίων τό μικρότερον είνε όκτώ μηνών, μετά την ύ
  στερινή μου γέννα άρρώστησα, άφημένη άπό τόν
  άνδρά μου πέντε τώρα μήνες, χωρίς κανένα πόρον
  ζωής είς τόν κόσμον, καί είς την έσχάτην Ινδειαν
  'Ελπίζουσα είς μόνην την ευγένειαν σας πλέον,
  έ'χω την τιμήν, κυρία μου, νά ύποσημειωθώ μέ βα
  θύτατον σέβας.
  Μαριγώ Βαλίζαινα».
  Ό Μάριος ήνοιξε την τρίτην επιστολήν, ώσαύ
  τως Ικετικήν έλεημοσύνης. Αυτή διελάμβαν^ τα έ-
  Άπό δλα δι* δλους.
  Πρόοδοι καί άνάγκαι
  τού χωρίου Άσήμι.
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΝΑΛΓΗΣΙΑ
  «Πρός τόν κύριον Τουλούπην, μεγαλέμπορον
  διαφόρων σκουφικών είδών, όδός Άγίου Διονυ¬
  σίου είς την άγκωνήν τής όδοθ Σιδήρων.
  «Λσμβάνω τό θάρρος νά σδς στείλω την παροθ
  σαν, διά νά σδς παρακαλέσω τάς πολυτίμους συμ¬
  παθείας σας, πρός £ναν άνθρωπον καταγινόμενον
  είς τα γράμματα, δστις εστειλα Ενα δράμα είς τό
  θέατρον, διά νά δοθή είς παράστασιν εάν εγκριθή·
  Ή υπόθεσις τοϋ δράματος είνε ίστορική, καί ή σκη
  νή παρίσταται είς τήν'Ωβέρνηνκατάτούς καιρούς τής
  σύτοκρατορίας, καθ" ά νομΐζω, τό ΰφος τού λόγου
  είνε φυσικόν, άβίαστον, λακωνικόν καΓ ί'σως διά τοϋ
  το εχει αξίαν τινά. Έν τώ μεταξύ παρενεΐρονται^
  καΐ τέσσαρα Άσμάτια. Τό κωμικόν, τό σπουδαίον^
  τό άπρόσιτον, διαποικΙλλουσι"ίτοΰς χαρακτήρας" επί
  πάσι δέ είνε κεχυμένη ρωμαντική τις χροιά, μυστη-
  ριωδώς πως διαφωτίζουσα δλην την ύφήν τοΟ δρά¬
  ματος, καί ούτω διά πολλών περιπετειών διεγερ-
  τικών εκπλήξεως άγουσα είς την λύσιν, μέ τρόπον
  πολύ εΰμορφον,—καθώς νομίζω τουλάχιστον.
  (συνεχίζεται)
  Α'.
  Σ' έκείνους πού κατηγοροθσαν
  έ'ως τώρα τούς Άμερικανούς γιά
  την βάρβαρον χρησιμοποίησιν τής
  εκτελέσεως στήν ήλεκτρική καρέ-
  κλα μέ μιά ίσχυρά ήλεκτρική έκ·
  κένωσι στό σιομά τοι»ς, στούς κα
  ταδικασμένους σέ θάνατον Ιγκλη
  ματίας, εδίδετο ή απάντησις δτι
  ή ήλεκτρική έκκένωσις Ιφερνεν Ι¬
  να είδος άναισθησίας κεραυνοβί-
  λου, στόν μελλοθάνατο, ώστε δέν
  ένοιωθε τίποτε. Φιισικά κανείς
  δέν ήμποροΰσε ν* βεβαιώση δ'τι
  έττειραματίσθη τό πρδγμα αύτό
  διά την άκρίβειά τού. Είνε άλή-
  θεια βμως ότι πειράματα καΐ
  I-
  ρευνες έγιναν άπο μακροθ και-
  ροθ γιά νά κατορθωθή νά προ¬
  κληθή ή άναισθησία σ' Ιναν
  οργανισμόν, δπως επί παραδείγ
  ματι έίτιτυγχάνεται μέ τό χΧωρο
  φόρμιο, διά τής επιδράσεως τοϋ
  ηλεκτρισμόν. Στίς άρχές τοΟ αι¬
  ώνος μας, κάποιος Γάλλος για
  τρός ίγινε γνωστότατος κι' απέ¬
  κτησε μεγάλη φήμη μέ την έφεύ
  ρεσί τού ν' άποκοιμίζη τα ζώα
  μέ τάν ήλεχτριαμό. Άλλά ή φή
  μη τού επέρασε πολύ γρήγορα
  γιατί απεδείχθη δτι τα ζώχ δέν
  άπεκοιμώντο άλλά έπάθαιναν Ι¬
  να ειδος έλαφράς ήλεκτροπληξίας
  πού δέν είχε θανατηφόρους συνε¬
  πείας. Έπομένως, ή μέθοδος τοΰ
  γιατροθ δέν ήταν νά χρησιμο¬
  ποιή, σέ άνθρώπους έγχειρια-
  ζομένοιις όπως άπέβλεπαν τα πει
  ράματά τού.
  Πρό καιροθ, επειτα άπό ένέρ
  γειες διαφόρων συλλόγων προ
  στασίας των ζώων, εγεινε άπό
  πειρα νά χρησιμοποιηθή 6 ήλεκ·
  -τρισμός γιά την άναισθησία των
  σφαζομένων ζώων. Άλλά κι' έ
  κεΐ άκόμη απεδείχθη βτι μόνον
  μιά^άπλή σύσπααις των μυών
  εγίνετο καί τό ζώο διατηροθσεν
  δλη την εύαισθησία τού.
  Τό ζήτημα, λοιπόν εφαίνετο
  πώς είχε λυθή άρνητικώς, δταν
  Ινας άλλος Γάλλος γιατρός, ό Ρε-
  νέ Γκραίν, αρχισε νά τό πειραμα·
  τίζεται άπό διαφορετική πλευρά
  δμω;. Τα πειράματά τού δμως
  κατέληξαν στόν λεπτομερή κα
  ταρτισμόν μιας μεθόδου καταργή
  σεως τοθ πόνουΛ πού την ώ,ίόμα-
  σε γιά νά αποφύγη κάθε δυνατή
  σύγχυσι μέ την άναισθησία, ήλεκ
  τροανχλγησία. Ή μίθοδός τού
  ομως δέν ημπορεί νά χρησιμο-
  ποιηθή σέ κάθε περίπτωσι. Στίς
  μεσοπλευρικές νευραλγίες, επί
  παραδείγματι, είτε στίς ίσχυαλ-
  γίες τό άποτέλεσμα τής μεθόδου
  αυτής γιά την κατάπαυσι των
  πόντον, δέν είνε ουτε μεγάλο, ου
  τε διαρχείας, αντιθέτως σ' δλους
  τούς άλλους πόνους πού προέρ-
  χονται άπό νευρικές αίτίες, τ' ά
  ποτελέσματα τής ήλεκτροαναλγη
  σ£ας. δηλαδή τής καταπαύσεως
  των πόνων μέ την διοχέτευσιν
  στό σώμά μας μιας ποσότητος ω¬
  ρισμένης ήλεκτρισμοθ, είνε άξιο-
  σημείωτα καί θετικά, χωρίς νά
  είνε καθόλου βλαβερά.
  Ό Γκραίν κατεσκεύασεν έ"να εί-
  δικό μηχάνημα, πού κανονίζεΐ
  μ,ονάχο τού την δύναμιν τοθ ήλεκ-
  τρικοθ ρεύματος πού πρέπει νά
  είνε διάφορη, αναλόγως τοθ μέ·
  ρους τοθ σώματος 8που χρειάζε-
  ται νά ενεργήση. Τίς πρώτές τού
  δοκιμές τίς έκαμε σέ αρρώστου;
  πού έπασχαν άπό την άρρώστεια
  την λεγομένη δ·οσφαγία, δηλαδή
  τή δυσκολία νά καταπίνουν ή μαλ
  λον δέν μποροΰσαν νά καταπιοθν
  κι' αύτό τό σάλιο τους άκόμη,
  πολύ δέ περισσότερο στερεά τρο-
  φή δίχως νά δοκιμάζουν τρομε-
  ρούς πόνους στό λαιμό.
  (συνεχίζεται)
  ΑΪΗΜΙ £)βριο; (άνταιτοκριτβΰ
  μας) — "Βνα άηό τα πλβυσιώτερα
  καί τα πλέον φιλοΐτροβδα χωρία
  τής Μεσσαράς είναι αναμφισβη¬
  τήτως καί τό Άσήμι. Οί γόνιμοι
  κάμποι τού καλλιεργοΰμενοι έν·
  τατικα άποδίδουν «ολλά είς τού;
  καλλιεργητάς των. Είς καμμίαν
  άλλην περιφέρειαν δέν βΰδοκι-
  μοΰν τόσο τα ώημητριακά, τα
  κκΐτνά, τα άμπέλια όσον έι5ώ
  Καΐ ή ελαια έπίσης εΰδοκιμεϊ
  καΐ καλλιεργεϊται είς εΰρεΐαν
  έκτασιν. Άλλά τό Άσήμι δέν
  διακρίνεται διά τάς γεωρ γι κάς
  τού προόδους μονον. Διαχρίνε-
  ται καί διά την εκπολιτιστικήν
  τοι> τάσιν. Τα κοινοτικά τού ευ¬
  ρίσκονται είς ευχάριστον σημεί¬
  ον. Σχολείον νεον εΰρύχωρβν,
  υγιεινόν, σύγχρονον ανηγέρθη.
  Τό πρόβλημα τής ύδρβύσβως ελύ¬
  θη έπίσης διά τής κατασκευάς
  άρτίου ΰδραγωγείου.Ένεργείαιςδέ
  της κοινότητος καΐ των κατοί-
  κων, ιδρύθη καί λειτουργεϊ κα·
  τα Πέμπτην καί Λαΐκή άνορά, μΐ
  εξαιρετικην επιτυχίαν. Είναι μά
  λιστα ή μονη ϊσω; άπό τας νε·
  οΐδρυθείσας λαϊκάς άγοράς είς
  τάς επαρχίας πού έκρκτήθπ καί
  ποϋ έξελίσσεται έφόσον παρέρχε
  ται ό καιρός. Ασφαλώς δέ θά
  ενισχυθή άκομη περισσότερον
  καί θά προσϊλκΰστι περισσότερον
  κόσμον είς τό εξής, χάρις είς
  1 τα έργα τα οποϊα εκτελεί ή
  Κοινότης. Διότι πρέπει νά ση
  μειωθή ότι διά την έγκατάστα
  σιν τής Άγοράς, άπηλλοτριώθη
  μενάλβς χ£>ρος είς τό κέντρον
  ! τοΰ χωρίου, διεμορφώθη καΐ θά
  χρησιμεύσα διά την ανέγερσιν
  ύποστεγων καΐ περιιττέρων.
  Έχει ομως καΐ τό Άσήμι τάς
  ανάγκας τού. Καΐ πρώτον καί
  τό σπουδαιότερον, δέν εχει δρό
  μόν άμαξιτόν. Τώρα έξυπηοετεΐ
  ται άπό δρόμον πού διήνοιξαν
  οί κάτοιχοι μέ προσωπικήν των
  εργασίαν. Τόν χειμΰνα ό'μως ό
  δρομος, καθ' δ άσκυρόστρωτος,
  καθίβταται άδιάβατος καΐ ή δι'
  αΰτοκινητου συγκοινωνία διακό
  πτεται. Έν τούτοις ή απόστασις
  άπό Πραιτωρίων μέχρι Άσημίου
  δέν είναι ιιεγάλη. Καί πιοτεύο
  μέν ότι θά ληφθή μέριμν* διά
  την σκυρόστρωσιν τοϋ δρόμον
  αΰτοΰ ό πό τε καί θά εξασφαλισθή
  μονίμω; πλέον ή δι' αύτοχινπ
  τού συγκοινωνία. "Επειτα, εχει
  καΐ άλλας μικροτέρας ανάγκας.
  Άλλά αύτάς θά τας θεραπεύση ή
  κοινότη; μέ την βοήθειαν των
  κάτοικον. Καί τότε τό Άσήμι
  θά εξελιχθή είς ενα άιτό τα ωραι¬
  οτέρα καΐ τα καλυτέρα χωρία
  τοΰ νομοϋ,' μας.
  —Έκτοπισμός ζωοκλέπτου.
  Υπό όργάνων τοϋ Σταθμοΰ
  Ανωγείων μετήχθη είς Ρεθυμνον
  πρός έκτόπισιν επι δεκάμηνον είς
  την νήσον Σέρΐφον ό Κ. Κουτεν·
  τές ή Κ>αροτζάνης έξ Ανωγείων,
  ώ; ϋποπτος ζωοκλοπής.
  —Δια κλοπήν.
  Είς τόν γείτονα νομόν συνε
  ληφθή ό Γρηγόριος Άθ. Μπουραν
  τάς διότι άφήρεσε τό πορτθφόλι
  όν τοΰ Μιχαήλ Φουντουλάκη πε
  ρ ι έχον 7.300 δρχ. καΐ 3 λίρας
  Αιγυπτου.
  —θείον κήρυγμα.
  Αυριον εορτήν τής ΰψώσεως
  τοΰ Τιμίου Σταυροΰ θα ομιλήση
  ό θεολόγο; τής Αδελφότητος ©ε©
  λόγων «Ζωή» κ. Χαρ. Πνευματι-
  κάκης έν τω Ί. Ναώ Κοιμ. θεο¬
  τόκου, Μασταμπά, κατά την ώραν
  τής θείας λειτουργίας.
  /- ΕΚΤΕΛΕΧ1Χ
  ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ
  ΘΥΡΙΔΕΣ ΝΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  ^«■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  "ΑΠΟΛΛΩΝ,,
  ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—Α0ΗΝΑΙ
  Τό ξενοδοχείον προτιμήσεως των Ηρακλειωτών.
  Είνε τόκεντρικώτερον των Αθηνών. Συγκεντρώ-
  νει 8λα τα πλεονεκτήματα τής πλήρους άνέσεως
  καΐ τής ευχαρίστου διαμονής. Ύπηρεσία πρόθυμος.
  Άερισμός έξαιρετικός.
  ϊι.
  Αριθ. 1592
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Προχείρου δημοπρασίας
  Ό Δήμσρχος Αγ. Νικολά-
  ου διακηρύΐτει δτι:
  Ζητοθνται προσφορσΐ διά
  ι την μεταφοράν καί τοποθετή
  σιν ώρολογίου πόλεως άπό
  τοθ ΠρσκτικοΟ Λυκείου είς
  τόν Τροθλλον τοΟ ίεροΟ ΝαοΟ
  Άγίας Τριάδος.
  Προσφοραί γΐνονται δεκταί
  μέχρι τής 15ης τρέχοντος συμ
  1 μπεριλσμβανομένης Διά πλείο
  ι νας πληροφορίας είς τό Γρα-
  | φεΐον τοϋ Δήμου ένθα εισίν
  ι κατατεθειμένοι οί δροι δημο
  πρσσΐας.
  Έν Άγίω Νικολάω τή 10
  Σ)βρ(ου 1938.
  Ό. Δήμορχος ΆγΙου Νικο
  λάου
  Έμμ. Σκύβαλος
  Γιά Πουκάμισα—-Πιζάμες, φανέλλες,
  είναι μοναδικόν τό:
  «ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ"
  Πλατειά Στράτα
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τού ραδιοφωνικοΰ σταθ¬
  μοΰ.
  Σήμερον ό ραδιοφωνικός σταθ
  μός Άθηνδν θά μεταδώση τί
  κάτωθι πρόγραμμα: 7 μ. μ. μετε-
  «ρολογικόν δελτίον χρηματιστή¬
  ριον, 7.15' ή ώρ« τής *κυρίας,
  7,30 ελαφρόν ελληνικόν τραγοϋ-
  δι, δίσκοι, 8 μ. μ. ρεσιτάλ τροτ
  γουδιοΰ υπό τής Δίδος Τότας Οί
  κονομου, 8.30' συναυλία πιάνου
  υπό δίδος Ραγκαβή, 9 όμιλία
  πρός την νεολαίαν, 9 15' έλαφρά
  μουσική, συγκρότημοι Κεφαλωνίτη
  9·45' είδήσεις, 10 μ. μ. συναυλί*
  τής συμφωνικής ορχήστρας τής
  ΗΡΕ υπό την διεύθυνσιν τοΰ κ.
  Εύαγγελάτου τό συμπράξει τής
  δίδος Τίνας Παπαδάκη, πρόγραμ
  μα:"Ετσι κάνουν ολες εΐσαγωγη
  Μόζαρτ, συμφωνία αριθ. 8 Μπε¬
  τόβεν, είτα λυριχόν ΐντερμέν
  τιο Λαυράγκοί, δύο αριες
  άπό την Βαν πράξιν τοΰ ιιελο-
  δράματος Τροβατορε Βέρντι
  δύο άριες άπο τό με .όδραμα
  β φίλος Φρίτς Μασκάνι, Α δβ>
  βποινΐς Παπαδάκη καΐ ή όρχή
  στρ«, έμβατηριβν τής^στέψεως
  άπό τό μελοδραμα πρβφήτη; τοΰ
  Μάγερμπερ. Κατά τό διάλειμμα
  τής βυναυλίας θά μεταδοθοΰν α!
  τελευταίαι εΐδήσεις. 11.30' τό
  έλλπνικό κουΐντέττο υπό την δι¬
  εύθυνσιν τού κ. Γλυκβφρύδη.
  — Προαγωγαι αξιωματικών.
  Πρός πληρώσιν χηρευουβών
  θεοεων προάγονται διά Βασιλι-
  κοϋ Διατάγματος καί οί κάτωθι
  άξιωμκτικοί: Είς τό πυροβολικόν,
  είς ύπολοχαγούς οί άνθυπολοχα-
  γοΐ Γ. Κορακάκης καί Γ. Σαραν-
  τάκης. Είς τό Ίππικόν, είς ΰΐτι-
  λάρχους ο! άνθυπίλαρχοι Ν. Λυ·
  γδάκης, Μ. Λαμπαθάκης Είς την
  ΣτρατιωτικήνΔικαιοσύνηνείςβτοα
  τιωτικους βυμβούλους γ' τάξεως
  (ταγματάρχας) οί δ' τάξεως (λο·
  χαγοί) Α. Μαρκάκης καΐ Ί. Χαρι
  , τάκης. Είς την Έπιμελητείαν είς
  ταγματάρχην β λοχαγός Κ. Β.
  Βερνάρδος. Είς την χωροφυλακήν
  είς ταγματάρχην & μοίραρχο; Δ.,
  Τζινάκης.
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάζον,
  ■■■«•«■■■■ε
  ΠρακτβρεΤον
  Λ1ΝΛΡΛΛΚΗ
  ΤρλΙ·. 5-41
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Ο ΚΟΡΑΗΣ,,
  ΙΩΑΝ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
  "Ετος Ιδρύσεως 1905.
  Διευθυντπς ΕΜΜ. Λ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Περιλαμβάνεΐ: 1) Νηπιαγωγεϊον.
  2) Πλήρες Δημοτικόν Σχολείον.
  3) Γυμνάσιον έξατάξιον καί όκτα-
  τάξιον. Λ
  Τό απολυτήριον αύτοΰ είναι Ισο·
  δύναμον πρός τό των Δημοσίων
  Γυμνασίων.
  ΑΙ είσιτήριοι έξετάσεις, καΐ διά τό
  έξατάξιον, ώς καΐ διά τό όκτατάξι-
  ον, σύμφο^να μέ τόν Νόμον άρχον-
  ται την 2Οήν καί τελειώνουν την 24ην
  Σεπτεμβρΐου.
  4) Οίκοτροφεΐον, τελείως οίκογενεια-
  κόν. Ό Διευθυντής τοθ Λυκείου κ.
  Πετράκης μετά τής οικογενείας τού
  κατοικεΐ καί διαιταται μετά των οί-
  κοτρόφων.
  Τό τμήμα θηλέων τοθ οίκοτροφείου
  λειτουργεΐ υπό την άμεσον εποπτείαν
  τής κ. Μαρί Πετράκι. Ίδιαίτερος κα-
  θηγητής ύποβοηθεΐ τούς οίκοτρόφους
  είς την μελέτην καί τούς έπιβλέπει
  κατά τάς έξόδους των έκ τοθ σχο-
  λείου.
  Μόρφωσις άρτία Χριστιανιχη-Έλληνιχή, ούμφωνος
  με τα έθνιχάς μας παραδόβεις καί την ΰπερτριακβνταετή
  δράσιν τοΰ Λυκείου,
  Έγνραβαΐ ηρχισαν. Πληροφορίαι χαβ' εκάστην έν τώ
  Γραφείω το» Λυκείου. Τηλέφωνον 504.
  ι
  —ρ
  Ήρώκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Τρίτης
  13 Σεπτεμβρίου 1938
  Γ| *Ώ00 Χαρακτηριστικός λόγος τοΰ κ. Έρριω. £Π Πρ<ι)ΐνή ~~~—ϊ~~_~ Τό κείαενον τοΰ λόγου τοΰ ΓκαΤριγκ. "-^----------—~~ 0Ι1ΤΑΛ0ΙΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΤΚΑΙΡΙΓΚ ΑΝ Η ΠΡΑΓΑ ΛΕΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑβΗΝΑΙ 12 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ Ρώμης άναφέρουν ότι οί ίχαλικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν ώς προειδοποί¬ ησιν τόν λόγον τού στρατάρχου Γκαϊ ριγκ είς τό συνέδριον τής Νυρεμβέρ Κατά την εφημερίδα «Τζορνάλε ντ' Ιταλία» άν ή Πραγα δέν υποχωρή¬ ση είς τάς αξιώσεις των Σουδιτών, θά προκύψουν σοβαραί περιπλοκαί είς την διεθνή κατάστασιν. ΑΝΛΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΣΥΣΚΕΨΕΙ! ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού ' μας).— Νυκτεριναί πλη¬ ροφορίαι έκ των εύρωπαϊκών πρωτευου σών τονίζουν ότι άναμένεται εναγωνίως ό σημερινός λόγος τού καγκελλαρίου Χίτλερ. Έν τώ μεταξύ είς τό Λονδίνον συγ κροτοΰνται έπανειλημμένως συακέψεις. Τό ίδιον συμβαίνει καί είς Παρισίους. Είς τάς συσκέψεις ταύτας έξετάζεται άπό πάσης απόψεως ή κατάστασις καί έγχρίνονται έπείγοντα πολιτικοστρατιω τικά μέτρα, ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΙΦΑΞ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΪ]ΝΥ" ΗΝΤΕΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Σεπτβμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Αονδίνου έπιβεβαιοΰται ή πληροφορίαι ότι ό ύ· πουργός των Εξωτερικών λόρδος Χά- λιφαξ συνωμίλησε διά μακρών επί τής διεθνούς καταστάσεως μετά τού τέως ύπουργοθ των Εξωτερικών τής Άγγλί άς κ. 'Άντονυ ΤΗντεν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Σεπτεμβρίου; (τηλεγραφικώς).— "Ενώπιον ]πολυπληθοϋς άκροατηρίου ό [πρόεδρος τής Γαλλικής Βου- λής κ. Έρριω εξεφώνησε χθές σημαντικόν λόγον επί τής διεθνοΰς καταστάσεως. Είς τόν λόγον τού ό κ. 'Ερ ριώ ετόνισεν ιδιαιτέρως τα ε¬ ξής: «Όταν βλέπω είς ποίαν θε σιν περιήλθομεν σήμερον, έν θυμοθμαι τάς προσπαθείας τάς οποίας κατεβάλλομεν πρό έτών διά την εγκαθίδρυσιν τής είρήνης είς τόν κόσμον. Ένθυ μοϋμαι την υπόσχεσιν την ό ποίαν έδώσαμεν τότε είς τούς στρατιώτας δτι ό πόλεμος έ κεϊνος ήτο ό τελευταΐος... Εάν ό πόλεμος δέν είνε μοιραΐος εσυνέχισεν ό κ. Έρ ριώ, δέν είνε έπΐσης καί ή είρή νη, διά τουτο δέ καί όφείλει ν' άμύνεται πάντοτε....Έν συ νεχεία ό κ. Έρριω απηύθυνε τελευτών έμπνευσμένην έκ κλήσιν υπέρ τής είρήνης πρός τούς άπεργαζομένους τόν νέ όν πόλεμον, καταχειροκροτη θείς ζωηρότατα. —Ό κ. Μποννέ τερματίσας ΕΙΣΗΛΟΕΝ ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΦΑΣΙΝ Η ΑΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 12 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Έσπεριναί εί δήσεις έκ Αονδίνου καί Παρισίων δέν άποκρύπτουν ότι ήκατάστασις ένΕύρώπη εισήλθε πάλιν είς κρίσιμον φάσιν. Διά την εξέλιξιν αυτής έκδηλούνται σοβαρώ ταται άνησυχίαι. ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΣΥΝΕΡΤΑσΙ ΤΟΥ ΒΡΟΟΥΗΟΥΡίΟΥ κ ΙΟΛΜ. ΜΕΤΑΞΑ ΑΘΗΝΑΙ 12 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς συνειργάσθη σήμερον μέ τούς περισσοτέρους έκ των κ.κ πουργών. υ- ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕβΗΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 12 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Είς Θεσσαλονί· κην εγένοντο χθές πανηγυρικώς τα έγ- κο-ίνια τής 13ης Διεθνοΰς Εκθέσεως. Ό ύφυπουργος Τύπου καίΤφυρισμού κ. Νικολοΰδης ομιλήσας ετόνισεν ότι τό καθεστώς τής 4ης Λύγούστου δέν ύπό- κεΐΐαι είς μεταβολάς καί ότι ή έλ- ληνική άναγέννησις είνε γεγονός. Ό κ. Μεταξάς, ετόνισεν ό κ. Νικολούδης, συνεχίζει τόν ιστορικόν τού δρόμον. ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑβΒΝΑΙ 12 Σεπτεμβρίου (τοΰ Β ^Λ ^Β *" ΛΛ «>ν Μ Μ *ν. Μ. .« *- — ■ Ι— « ^ __ * -
  αυθημερόν είς Γενεύην την δι
  πλωματικήν τού αποστολήν
  ανεχώρησε τό εσπέρας επι
  στρέφων είς Παρισίους.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Σεπτεμβρίου
  (τηλεγραφικώς).—Μετά πολύω
  ρον υπουργικόν συμβούλιον
  υπό την προεδρίαν τού κ.
  Τσάμπερλαιν, μέλη τής Αγ
  γλικής κυβερνήσεως έκαμαν
  σπουδαιότητος άνακοινώσεις
  είς τόν τύπον, καθορίσαντα
  την στάσιν την όποιαν θά τη
  ρήση. ή Αγγλία είς περίπτω
  σιν εύρωπαϊκής συρράξεως
  καί την ύπευθυνον γνώμην τής
  Άγγλικής κυβερνήσεως διά
  την κατάστασιν.
  —Τό τσεχσσλοβακικόν, ά
  νεκοίνωσαν, είνε δυνατόν νά
  γίνη τό σημείον ενάρξεως
  ενός πολέμου. Δέν έπαύσα
  μέν, έτόνισαν, έν τούτοις νά
  διατηρούμεν ελπίδας διά μίαν
  ειρηνικήν διευθέτησιν τοθ ζή
  τήματος τούτου.
  Αί διαπραγματεύσεις θά
  είνε δύσκολον νάσυνεχισθοϋν,
  έν τούτοις έν ού&εμιδ περι¬
  πτώσει πρέπει νά έγκαταλει
  φθοθν καί νά καταφύγουν
  είς την βίαν τα ένδιαφερόμε
  να κράτη, πρδγματ διά τό ο¬
  ποίον Θά καταδικασθοϋν άπά
  δλον τόν κόσμον.
  —Ό αναμενόμενος λόγος τοΰ
  Χίτλερ προκαλεϊ σοβαράς ά
  νησυχίας είς την Αγγλίαν
  διότι θά έπιδράσΓ) ασφαλώς
  επί τής εξελίξεως τής κατα
  στάσεως έν τώ κόσμφ, άλλά
  καίδιότι πιθανολογεΐται δτιδέν
  θά παρουσιάση εύρύ πεδίον
  συνεννοήσεως διά τό τσεχοσλο
  βςχκικόν πρόβλ,ημα.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 12 Σεπτεμ
  βρίου (τηλεγραφικώς).— Αί
  άνακοινώσεις είς άς προέβη
  ή Αγγλικη Κυβέρνησις, έ'σχον
  ένταθθα βαθείαν εντύπωσιν
  έπέδρασαν δέ σπουδαίως
  καί είς τόν εκφωνηθέντα υ¬
  πό τού Γκαΐριγκ λόγον έν τώ
  συνεδρίω τής Νυρεμβέργης.
  Ό κ. Γκαΐριγκ ύπαινισσόμε
  νος την αγγλικήν στάσιν Εναν
  τι τοϋ τσεχοΆοβακικοϋ έτό
  νισεν επί λέξει δτι «εάν ή
  Αγγλία έχη συμφέρον νά δι
  ατηρήση. την ειρήνην άς έξα
  σκήί7η την ισχύν της είς την
  Πράγαν καί ούχι είς τό Βερο
  λϊνον».
  Ήσταφιδαγορά'Ηρακλείουέν ύφέσει.
  Αί μετά της Ουγγαρίας συναλλαγαί.
  Ή κίνησις τής σταφιδαγοράς
  Ηρακλείου έν αντιθέσει πρός
  τάς ξένας άγοράς καί δή την
  αγγλικήν, σημειοΐ τάς τελευταί¬
  ας ημέρας σχετικήν χαλαρότητα
  των σταφιδοπαραγωγών διατηρούν
  των έπιφυλακτικότητα ώς πρός
  την προσφοράν τοθ προϊόντος
  των.
  ΟΟτω αί εΕσαγόμεναι είς την
  πόλιν σταφίδες περιορίζονται
  είς μικροποσότητας, δι' αύτάς δέ
  προσφέρονται άπό δρχ, 14.50
  μέχρι 18 50 κατ' έκα'ν διά τάς
  σουλτανίνας, 9—11.50 διά τούς
  ελεμέδες καί 7 50—8 50 διά
  τούς ταχτάδες Αί τιμαί αύται
  διατηροΰνται άπό τίνων ημερών
  σταθεραί.
  Αναφορικώς μέ την κίνησιν
  των έλαιων πληροφορούμεθα 8τι
  αί τιμαί καί τούτων ευρίσκονται
  έν σχετική υφέσει σημειώνουσαι
  ασημάντους αύξομειώσεις γύρω
  των 25 50 δραχ. κατ' όκάίν.
  Διά τηλίγραφήματός τού πρός
  τό Εμπορικόν καί Βιομηχανίαν
  Έπιμελητήριον τό υπουργείον
  Έθν. Οίκονομίας παρακαλεϊ νά
  είδοποιηθώσι πάντες οί σταφιδε-
  ξαγωγεϊς Ηρακλείου δπως δπο
  βάλωσι μέσφ αύΐοΰ πρός τό 6
  πουργεϊον τα μετά των έμπορικών
  οίκων τής Ουγγαρίας καί αυτών
  συνομολογηθέντα μέχρι σήμερον
  αυμβόλαια πωλήσεως σΐαφί
  δος σουλτανίνας έξαχθησομένης
  είς Ουγγαρίαν.
  Η
  ΗΗΠΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  ΛΗΑΩΣΕΙΣΤΟΥ Γ Α Λ Λ Ο Υ
  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
  Κ ΑΛΜΠΕΡΤΟΥ ΣΑΡΡΩ
  ΑΘΗΝΑΙ 12.Σκπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Νυκτεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι ό
  Γάλλος ύπουργός των Έσωτερικών κ.
  Άλμπ. Σαρρώ εξεφώνησε βαρυσήμαν
  τον λόγον επί τής καταστάσεως.
  Ό κ. Σαρρώ ετόνισεν ότι άμα ση-
  μάνη ή ώρα χού κινδύνου όλόκληρος ή
  Γαλλία θά ευρεθή ήνωμένη.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΙΝ
  ΤΩΝΔΙΑΘΕΣΕΩΝΤβΝΔΥΟ
  ΑΥΤΙΚΩΝ ΑΥΝΑΜΕΩΝ
  ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
  Ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης διε
  _ίβασεν αρμοδίως τάς έγχριτικάς
  άποφάσεις χορηγήσεως ωρισμένων
  χρηματικών ποσών είς τάς Κοινό-
  τητας Βιάννου διά την εκτέλεσιν
  διαφόρων κοινοτικών έ"ργων.
  Τα σχετικά έντάλματα θά έκδο
  θώσι διά τα κατωτέρω πεσά καί
  έπ' ονόματι των κάτωθι διδασκά
  λων εκάστου χωρίου.
  Είς τόν κ. Μιχ. Κ. Κυπρκοτά-
  κην δρχ. 5.000 διά την αποπερά¬
  τωσιν τού ύδραγωγείου Κρεββατά,
  είς τόν κ. Έμ. Καδιανάκην δρχ.
  10.000 διά την ύδρευσιν τής κοι¬
  νότητος Καλαμίου, είς τόν κ. Στ.
  Πινακουλάκην δρχ. 8.000 διά την
  επισκευήν τής δδοθ άπά Βενερά-
  τού είς «χανιά» (λα'ική άγορά τής
  κοινότητος), είς τόν κ. Μιχ. Οί
  κονομίδην δρχ. 10.000 διά την α¬
  ποπεράτωσιν φρέατος πρός ύδρευ¬
  σιν των κατοίκων τής Κοινότητος
  ΛιλιανοΟ Πεδιάδος, είς τόν κ
  Γεώργιον Τσαγκαράκην δραχμάς
  5000 διά την ίδρυσιν 'Υ
  γειονομικοΰ Σταθμοΰ κα! διά τή
  μεταφοράν τοθ ΰ5ατος τής πηγή;
  «Καλυβών» είς την κοινότητα
  Οεύκου Βιάννου, εις την διδασκι
  λισσαν Μαρίναν Μαλεγιαννακη?ρχ
  5000 διά την κατασκευήν Ιργω
  όδοποιΐας τής κοινότητος Μάθια
  Πεδιάδος, είς τόν κ. Γεώργ. Λαζ.
  Χατζάκην δρχ. 7000 διά την επ
  σκευήν τοΰ κοινοτικοθ υδραγωγε
  ου Αγ. Βασίλειον Βιάννου, είς
  τάν κ. Έμμ. Τζωρτζάκην δρχ.
  10 000 διά την ύδρευσιν τής κο
  νότητος Βόρρων, είς τόν κ. Εύαγ
  Τζανάκην δρ. 10 000 διά τή< κατασκευήν τής κοινοτικής όδοθ Βιάννου— Χόνδρου — Κερατοκάμ που, είς τόν κ. Παναγ. Άγγελ δάκην δρχ. 0000 διά την κατχ σχευήν άποφρακτικών έργων κατά χειμάρρων τής κοινότητος Άμπ λούζου καί είς την διδασκάλισσα Έλένην Τολιαννάκη δρχ. 5000 διά την αγοράν σωλήνων διά τό φρέαρ τής κοινότητος Λιλιανοΰ Πεδιάδος. ΑΙ ΚΑΗΡ-ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΙ ΚγΡΔΙΣΑΝΤΕΣ ΧΘΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ένταθ θα Πρακτορείου τοθ Έθν. Λα· χείου των διαδοχικών κληρώσε· ών κατά τήνχθεσινήνέβδόμην ήμέ ραν τής ε'. κληρώσεως εκέρδισαν οί κάτωθι άριθμοί τα "έναντι εκά¬ στου σημειούμενα ποσά: 60003 δρχ. 4.000. 30918, 55202 55267, 77935 άνά δραχ. 2000. Οί κληρωθέντες άριθμοΐ είς τό δρτιον Ικτης ημέρας 10 Σεπτεμ βρίου είναι οί εξής: 3618, 8232, 8236, 8239, «267. 8515, 8537, 8592, 12450, 12 451, 15338, 18321, 18324, 18. 387, 19596, 20514, 20518, 21. 744, 21747, 21790, 25640, 27. 213, 27286, 30921, 31423, 31. 435, 31470, 36015, 36017, 42. 632, 42655, 45405, 45414, 45.443, 46187, 46813, 46. 875, 53061. 53064, 53. 070, 53604, 53608, 54911, 54. 949, 54974, 55225, 55258, 57. 415, .)7446, 57484, 57494, 58. 932, 60954. 60982, (10995, 66. 026, 66046, 66072, 68207, 68, 272, 68300, 72665, 74906, 74. 974, 77922, 78489, 74940. ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΧΘΕΣ ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ Ο κ. ΝΟΓΛΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Ο κ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Χθές τό άπόγευμα έπέστρε ψαν έκ Χανίων ένθα είχον με ταβή προκειμένου νά συνειρ γάζοντο μετά τοθ ΰπουργοΰ Γενικοϋ ΔιοικητοΟ Κρήτης κ. Μπότη Σφακιανάκη επί διαφό ρων ζητημάτων τοϋ νομοΰ, ό Νομάρχης καί ό Δήμαρ- χος Ηρακλείου κ. κ. Άνδρέ άς Μόρκελλος καί Μηνάς Γεωργιάδης. ΕΚΠΑ]ΔΕΥΤΙΚΑ Καθ' $. πληροφορούμεθα τό Γενι κόν Παγκρητικάν Έκπαιδευτικόν Συνέδριον ανεβλήθη. Τό γενικόν συμβούλιον των διευθυντών, πε ρί τοθ όποίου απεφάνθη τό Έπο πτικόν Συμβούλιον Ηρακλείου, θε λει συγκληθζ τμηματικώς κατά χρόνον καί τόπον υπό των οίκεί ών Έπιθεωρητών όριζομένων προ σεχως.Έπίσης παρέχεται .ή πλη ροφορία δτι τό σχολικάν έ'τος άρ χεται διά τα δημοτικά σχολεϊα τήνΐδην τρέχοντος μηνός Σεπτεμ βρίου καθ' ήν πάντες οί έχπαι δευτικοΐ δέον νά παρευρίσκωνται '; τάς θέ,σεις των· . ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟΝ "ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Η ΧΘΕΣΙΝγΓαΠΟΦΑΣΙΣ ΧΑΝΙΑ 12 Σεπτεμβρίου («ΰ άνταπο/ριτοθ μας).— Χθές την 12ην μεσημβρινήν τό έκτακτον Στρατοδικείον Χανίων εξέδωκε την κάτωθι απόφασιν διά τούς υπο5ίκους στρατιωτικούς ;, εναν¬ τίον των οποίων είχεν άπαγ- γελθή κατηγορία διά την τελ. στάσιν των Χανίων: Άντισυνταγματαρχης Σακόρρα· φός έπιτελάρχης Μεραρχίας Κρή της τριετή φυλάκισιν. Συνταγμα τάρχης Ποθουλάκης διοικητήν 14ό» συντάγματος 18 μηνών φυλά κισιν. Αοχαγός Χαλκιάς 5 έτών φυλάκισιν καί εκπτωσιν βαθμοθ. Άνθυπολοχαγός Σπανουδάκης 4 1)2 έτών φυλάκιβιν και Ικπτω- σιν. Λοχαγός Κολομβάκης 1 I- τους φυλάκισιν. Λοχαγός Βϊλά- νης 6 μηνίδν φυλάκισιν. Ί'πολοχα γός Άποστολχκης 8 μηνών φυλά κισιν. Ταγματάρχης Προβιδάκης καί άνθυπολ. Δημητρακόπουλος έκυ ρύχθησαν μέν Ινοχοι, άλλ' άπηλ λάγησαν λόγφ πλήρους συγχύ σεως Έκ των δπλιτών οί Καλα¬ ϊτζάκης καί Ποντικακης είς 8μη νόν φυλάκισιν. Κοτσιφάκης 6 μηνον φυλάκισιν. Λοχίαι Παπα- γιαννάκης καί Κατσιγαράκης ή | θωώθησαν. Έπίσης ήθωώθη 6 άνθυπασπιστής Μαστρογιωργάκης. Ενώπιον τοθ ίδίου έκτάκτου Στρατοδικείου άρχίζει αύριον (σήμερον) την πρωίαν ή δίκη των υπολοίπων 70 κατηγορουμένων διά την στάσιν των Χανίων έκ των οποίων οί 27 είναιφυγόϊικοι. ΑΘΗΝΑΙ 12 Σεπτεμβρίου άνταποκριτού μας). — Τηλέγραφον πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι ή κυβέρνησις τού Ράϊχ έλαβε γνώαν» των διαθέσεων τής Αγγλίας καί Γ»λ· λίας είς περίπτωσιν βιαίας έκεμβάσε· ως τής Γερμανίας είς την Τσεχοσλοβα· κίαν. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ Μ Π ΟΝ Ν Ε ΛΙΤΒΙΝΩΦ-ΜΠΑΤΛΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 12 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Έκ Γενέυης τη» λεγραφεϊται ότι σήμερον (χθές) ό Γάλ- λος ύπουργός τών'Εξωτερικών κ. Μπον νέ συνδιελέχθη μετά των κ. κ. Λιτ- βίνωφ καί Μπάτλερ. Λί συνομιλίαι ά- φοροΰν πιθανώτατα την πολιτικήν της Γαλλίας, Ρωσσίας καί Αγγλίας άπί- ν-ιντι ωρισμένων εύρωπαϊκών ζητημά¬ των. ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚ01ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΑΝΤΕΠΙΒΕΣΕΙΠΙ| ΤΟΝ ΕΒΡΟΝ ^ ΑΘΗΝΑΙ 12 Σεπτεμβρίου (τοθ άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ Παρισίων ότι οί κυβερνητικοί είς τόν •Έβρον ήρχισαν διενεργοΰντες σφοδράς άντεπιθέσεις. Οί έθνικοί άπέκρου σαν τάς άντεπιθέσεις ταύτας. ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΕΙΣ ΣΟΥΔΑΝ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΥΠΕΡΔΡΕΔΝΟΤ Κατ' αρμοδίας πληροφορίας είς τόν λιμένα τής Σούδας έ πρόκειτο νά καταπλεύση άπό τής παρελθούσης Κυριακής τό αγγλικόν ύπερδρέδνωτ Χούντ. ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Αυριον εορτήν τής ύψώσεως τοϋ Τιμίου Σταυροϋ τελεΐται ή καθιερωμένη κατ' έτος πανή γυρις έν τώ είς θέσιν Γιόφυρο Ιξωκκλησίω τοϋ Έσταυρωμε ου. ΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΤΟΝ βΑΛΚΑΗ|ΟΝ ΕΙΪ ΒΕΑ1ΓΡΑΔΙ0Η ΑΘΗΝΑΙ 12 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Βελιγραδίου ότι είς τούς Βαλκανικοϋς αγώνας τού Βελιγραδίου οί Σέρβοι έ· κέρδισαν « άγωνίσματα οίδε Ρουμάνοι ένχ. οί "Ελληνες άθληταί κατέλαβον δευτέρας Οέσεις. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 12 Σεπτεμβρίου (τοβ άνταποκριτού μας). — Έ* Αονδίνου αγγέλλεται ότι ό πρωθαπουργός κ. Τσάμπερλαιν εδέχθη σήμερον είς συ- νομιλίαν τόν έν Λονδίνω πρεσβευτήν των Ήνωμένων πολιτειών. Η Μ0ΙΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΑΠΕΠΛΕΥΣΕΝΕΙΣΙΟΝΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Ή μοίρα των υ¬ πο βρυχίων απέπλευσεν είς τό Ίόνιθν πέλαγος πρός εκτέλεσιν γυμνασίων.