9627

Αριθμός τεύχους

87

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

4/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  στοργήν
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΊΈΙΑΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΡΛθΝη ΓΡΑΦΕΙΩΝ αρ. 4-55
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ρ Υ τ Η Χ
  ΜΙΧΑΗΛ ΛΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β . ΑΡΙΘ. 8 7
  ΕΠΙΒΕΒΠΗΠΠΕΗΡ1Ι
  ΕΘΗΙΚΠΙ ΚλΤΕΥ6ΥΝ_ΕΙΣ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦεβρουαρΙου 1945
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗ!
  Τα λυπηρά γεγονότα άτινα διε-
  δραματίσθησαν είς την χώραν μας
  έξ άφορμής τής έσωτερικής διαιρέσε-
  ως κρατοθσιν άκόμη έν μεγάλη, συγ-
  κινήσει τόν Ελληνικόν λαόν,' δστις
  έλπΐζει τώρα τουλάχιστον πού κα·
  τόκπαυσεν ό σπαραγμός καί τάς τύ-
  χας τοθ "Εθνους όδηγεΐ ό κ. Ν. Πλα¬
  στήρας, Κυβερνήτης πυγμής, άπε
  ράντου ήθικοΰ βάθους καί άγάπης
  πρός την ΠατρΙδα, δτι θά είσέλθω-
  μέν είς την ποθητήν λεωφόρον των
  Έθνιχών κ<χί κοινωνικών κατευθύν· σεων. Ή άναζήτησις εύθυνών διά την αίματοχυσίαν καί την άν'υπολόγιστον έκ ταύτης Εθνικήν βλάβην δέν είναι έργον τής παρούσης στιγμής, διότι όξύνει τα εκατέρωθεν πάθη καί φυ· γαδεύει την ψυχικήν ηρεμίαν ής έχει ανάγκην ή χώρα διά νά εισέλθη είς την όμαλότητα. Δέν δύναται δμως ή έθνική συνείδησις νά ανεχθή πλήρη άσυδοσίαν καί δι' έκεΐνους οίτινες υπό τό πρόσχήμα πολιτικών διαμφι- σβητήσεων διέπραξαν έγκλήματα τοθ κοινοθ ΠοινικοΟ Νόμου, δι' δ όρ θώς ό κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως διά των δημοσΐων προγραμματικών άνακοινώσεών τού έξήγγειλεν δτι οδτοι θά τιμωρηθώσι συμφώνως πρός τούς κειμένους Νόμους. Άλλ' δσον ή έπιεΐκεια αυτή έπιβάλλεται έκ λόγων γενικωτέρου συμφέροντος, Έθνική άνάγκη έπΐσης έπιτάσσει δχι μόνον τήνλύσιν τοθ πολιτειακοθ συμ Φώνωςπρός την θέλησιν τοθέλληνικοθ λαοθκαί κατα τρόπον αϊροντα πάσαν αμφισβήτησιν καί έπιδικίαν τοθ πο- λιτεύματος, άλλά καί τόν προσανα- τολισμόν τής χώρας κατά πανηγυρι- κόν τρόττον πρός τάς Συμμάχους έκείνας Δυνάμεις πρός τάς οποίας Την όδηγ3ΐ ό άκατάβλητος ήθικός Νόνμος έξ εύγνωμοσύνης διά τό πα¬ ρελθόν, ή γεωγραφική της θέσις καί ή προσδοκωμένη ενίσχυσις διά την οικονομικήν της άνασυγκρότησιν. Καί δσον μέν άφορςΐ τό πολιτεια¬ κόν είναι εκδηλος ή ροπή τοθ Έλ· ληνικοθ λαοθ πρός τα δημοκρατικά ποίας έχομε πρόσφατα τα διδάγ ματα τοϋ ΈθνικοΟ μας παρελθόν- τος άτινα δχι μόνον τούς πολιτι κούς αγώνας έξετράχυναν καί ή μαύρωσαν άλλά καί παρεξέκλιναν τό πολΐτευμα τούτο τής (δεώδους τροχιδς τού καί άνέτρεψαν τουτο. "Οσον δ' άφορα τόν πανηγυμΐκόν προσανατολισμον ημών πρός τάς Μεγάλας Συμμάχους Δυνάμεις Αγ¬ γλίαν καί Αμερικήν, τουτο βεβαίως άπετέλει την πολιτικήν τής · χώρας καί κατά τό παρελθόν, ούχ ήττον πρέπει νά σφυρηλατηθοΰν οί φιλικοΐ δεσμοί έτι πλέον μέχρις άκόμη καί τής πλήρους συναδελφώσεως, αίρο- μένης πάσης παρεξηγήσεως την ο¬ ποίαν εγέννησεν ή μοιραΐα πρόσφα τος σύρραξις. Ή πολιτική τής αύτο τελείας δι' ήν τίνες κόπτονται χά¬ ριν δήθεν των Κυριαρχικών δικαίω- μάτων Το0 Κράτους, όδηγοθσα την χώραν είς την άπομόνωσιν καί άπο ξενοθσαν αυτήν των φυσικών της Συμμάχων αποτελεί όλέθριον διά ταύτην πλήγμα, τό μέν διότι είναι μικρά καί έχει ανάγκην (σχυρών συμμάχων δπως αντιμετωπίση τούς παντοίους κινδύνους οΐτινες περιβάλ λουσιν αυτήν, τό δέ διότι είναι πτω χή καί έχει ανάγκην ςτής οίκονομι κης ένισχύσεώς των διά νά έπουλώ- ση τάς μεγάλας πληγάς τάς οποίας ήνοιξεν είς αυτήν ό κοινός πόλεμος καί διά νά άνασυγκροτηθή είς τρό πονώστε διά τής εκτελέσεως πλου- τοπαραγωγικών έργων νά άνοιχθώ- σιν οί δρόμοι τής ύλικής εύημερΐας τοθ ΈλληνικοΟ λαοθ. Είναι δέ γεγο νός δτι δσον στενωτέρα είναι ή φι-| Α,Το8σ,,ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΑΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Π ΛΗ Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΩ Ι Τό άνω γραφείον μάς παρεχώρησε ευγενώς πρό^ δημοσίευσιν τα κάτωθι: ΟΙ ΝΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΔΙΚΥβΥΜΤΗΙ ΓΙΑΝΝΗ!! ΜΠΙ&ΛΚΗΧ ΛΠΟ ΗΜΕΡΛΣ ΕΙΣ ΗΙΑΪ.ΡΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Φεβρουαρίου Ή μακρυά γραμμή των άποβα- Θρών σ' έκεΐνο τό Βρεττανικό λιμάνι, τόσο μακρυά δσο μποροθσε ν·ά δή τό μάτι, ήΐαν γεμάτη άπό βαπόρια πού ξεφόρτωναν. Μιά νηοπομπή εΓχε καταφθάσει έκεΐνη την ώρα καί τα πλοϊα ήσαν στιβαγμένα σάν τίς σαρ- κτισμένα ακριβώς μέ τό σχέδιο ενός πλοίου μέ τό κατάστρωμά τού μέ τή γέφυρά τους, άκόμη καί μέ την καμ πάνα τού. Έκεΐ επέρασαν μιά έκ παίδευσι 'ναυτική καί έδιδάχθησαν έπίσης σηματοδοοία. Τό Ναυαρχεϊο έπερνε έβδομαδιαίως ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ενός Άγγλικοΰ καταδοομικοϋ μέ πετρέλαιον κατά την ώραν τού ταξειδίου παρ" ενός πετρελαιοφόρου. δέλλες, μέ τούς τεράστιους γερανούς 50 άπό τα έκπαιδε-υμένα αύτσ ναυτά- μουγγρίζοντας άκατάπαυστα πάνω κια καί καθώς ήσαν κάπου 50.000 δέν άπό τίς κεψαλές. Τα φορτία ίξεφσο- εΰοισκε. καιιιιίιι ?»,,τνΓ.ΐί.. ι/^'λ.. ___ ναυ- λία καί ή συνταύτησις ημών είς κοι-Ιφλαρισμένα καί έ"φεραν τούς γκρί- νούς σκοπούς μετά των ΣυμμάχωνΙζους λεκέδες άπό άλάτι, σημάδια έ τώνοντο δσο γρήγορα μποροϋσαν οί'τοπαιδο άνω των 16 1)2 έτών πού * α_«.. 'πέρααε τίς. εξ^τάσβις τού, μ«τορεΐ νά] κάντα περισσότερη έκπαίδευσι ενός. μη νός καί έπειτα νά καταταχθχ) στα Έμ-, πορικό Ναυτικό μέ 8 1)2 λί άνδρες νά έργασθοθν. *Ησαν πλοΐα κάθε μεγέθους καί χωρητικότητος, πολλά ήσαν καμου· (δεώδη τα όποΐα έκράτυνεν έτι πλέ όν καί τό έκδηλωθέν άπό τοϋ πα- ρελθόντος πολέμου παγκόσμιον ρεθμα τής κοινής γνώμης πρός τό ίδεώδη ταυτα δι' δ καί ή μεγίστη πλειοψη·φία τοθ ΈλληνικοΟ λααθ εί¬ ναι κεκηρυγμένη υπέρ τής Δημοκρα τίας ώς προσήκοντος διά την χώραν πολιτεύματος. Όλοι δμως οΐτινες είμεθα άφωσιωμένοι είς την Ιδέαν ταύτην ^ εννοούμεν την Δημοκρατίαν ούχι {Ι ώς πολίτευμα νεωτερισμοθ, άλλ' ώς τοιοθτον μέ ούσιαστικόν υ¬ πέρ τβθ Έθνους καί τής ΚοινωνΙας περιεχόμενον άποσκοποθν την ύλι- κήν καί ηθικήν των πασχαυσών τά- ξεων εξύψωσιν διά τής λήψεως των ένδεδειγμένων μέτρων, την εξύψω¬ σιν τής Δικαιοσύνης, καί τής Διοι¬ κήσεως, τής Παιδείας καί πάσης ή· θικής άξίας έν τώ πλαισίω τής λαί- κης κυριαρχίας. "Ινα δμως ή Δημο· κρατία αϋτ,ι κατοχυρωθί) κατά πά¬ σης μελλούσης έπιβουλής πρέπει νά επιβληθή κατά τρόπον δηλούν- τα την γνησίαν περί αυτής θέλη¬ σιν τοθ ΈλληνικοΟ λαοθ καί τό ελεύθερον καί άνεπηρέσστον δημο ψήφισμα τό οποίον υπεσχέθη ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως πρός τό* Ελληνικόν λαόν, φέρον την ε¬ πίσημον σφραγΐδα τής θελήσεως τοθ Έθνους λύει οριστικώς πδσσν αμφισβήτησιν καί έπιδικίαν τοθ πολι τεύματος, πβρΐ των κακών τής ό- τούτων, τόσον πρόθυμος, όλόψυχος καί άνάλογος πρός την περιφρού ρήσιν καί άνόρθωσιν τής χώρας μας θα είναι καί ή συνδρομή των Συμ¬ μάχων μας, καί συντρέχουσιν ολοι οί ψυχολογικοί καί ούσιαστικοί λό· γοι ίνα ή συ.νταύτησις αυτή είναι πλήρης καί είλικρινής. Διότι βταν ό κίνδυνος τοθ ΧιτλερισμοΟ έκρουε τάο θύρας τής Αγγλίας καί ηπείλει την ελευθερίαν δλου τοθ κόσμου συμπε- ριλαμβανομένης καί τής Άμερικής μόνη ή Ελλάς, διότι οί άλλοι Σύμ- μαχοί της είχον νικηθή, έρρίφθη είς τόν άγώνα συνεχίζουσα τάς παρα- δόσεις τής φιλίας της πρός αυτήν καί άψηφοθσα τόν κίνδυνον τής ό- λοκληρωτικής εξαφανίσεώς της, δι καιοθται λοιπόν τώρα νά άξιώστΐ δ¬ πως τύχη άναλόγου φιλίας καί υπο στηρίξεως διά την ^περαιτέρω στα- διοδρομίαν της. Όρθότατα άρα πράττουσα ή Κυ¬ βέρνησις άνασυγκροτεΐ τάς υπαρ¬ χούσας δυνάμεις τοθ Έθνους ίνα συμπολεμήσπ καί κατά την περίοδον ταύτην παρά τό πλευρόν των Συμ¬ μάχων τούτων καί πρέπει ολόκληρον τό Έθνος έν μιδ ψυχή νά συνδρά¬ μη τό έργον της τουτο, έν τή βεβαία πεποιθήσει ότι τερματιζομένου τα- νός τρικυμισμένου ταξειδίου μέσω τοθ ΔυτικοΟ ΏκβονοΟ. "Ενα παιδί 14 έτών ντυμένο άκόμη μέ την ποδιά τοϋ σχολείου, πού τα κοΐταζε μέ ένα έκστατικό μάτι άπό πολλή ώρα, εξε· κίνησε γιά νά πάη στόν Άξιωματι- κό τοθ κοντινώτερου βαποριοθ. Άλ¬ λά έ"νας πόλισμαν τό εΐδε καί τοθ φώναξε νά γυρίση. πίσω: «Τί θέλεις έδώ παιδί μου;» τοθ εΐπε. «Πήγαινα νά ζητήσω άπό τό καπετάνιο άν ή· θελε νά μοθ δώση μιά δουλειά» άπάν- τησε τό παιδί «Θέλω νά ταξειδέψω Ι καί πρέπει νά περιμένω τρία χρόνια "μέχρις δτου έλθη ή ήλικία μου νά κα τσταχθ& στό Βασιλικό Ναυτικό». Ό πόλισμαν έχαμογέλασε καΐ κού- νησε τό κεφάλι τού. Μισή ντουζίνα φορές κάθε μερά ήτανύποχρεωμένος νά σταμαστά παιδία πού εΐχαν την | Ιδία ίδέα. «Αύτό δέν μπορεΐ νά γίνη. παιδί μου» εΐπε μαλακά.» Δέν μπο- ρεΐς νά ταξιδεύσης μακρυά στή θά λασσα τώρα. Όλα τα ναυτάκια πέρ- νσνται άπό τα ίδικά ναυτοσχολεΐα πού ΐδρυσε τό Ναυαρχεΐο. Πήγαινε νά κοιτάξης νά μπρς σέ κάποιο άπό τα σχολεΐα αύτά καί νά θυμασαι νά πάρης πρώτα την συγκατάθεοι τοΰ μπαμπά σου έπρόσθεσε μέ μιά σπίθα στά μάτια τού. πορικό Ναυτικό μέ 8 1)2 λίρες μηνι αίως καί δέκα λίρες άσφαλίσεως διά τούς κινδύνους τής θαλάσσης. Περισ σότεροι άπό 7000 κατατάχθηκαν στό Βρετΐανικό Έμπορικό Ναυτικό τό τι λευταΐο 2τος. Πολλές άπό αύτές τίς «πέτρΐνες Φρεγάτες» είναι στό έσωτερικό, (78 ά πό αύτές είναι κοντά ή μέσα στό Λον δΐνο) κα'ι αΰτό σημαίνει ότι καί παι<- ) ημίει διά πού δέν κατσικοϋν κοντα στή θάλασσα μποροΰν νά γίνουν ναΐτες. "Οταν μποΰν στή θάλασσα συνεχί- ζουν την εκπαίδευσί τσυς μέ άλληλο- γραφία καί μέ την μελέτη σΐΐς, βι- βλιοθήκες των πλοίων. Στά λιμάνια στά πανδοχεϊα των άποβαθρών βρί- ίτκηιιν πάντοτε έγκάρδ'α ύποδοχή. σκουν παι- Μιά ά'λλη εταιρεία έκπαιδεύει· __ διά γιά θαλασσία ύπηρεσία μέ πλοΓα, πού ταξιδεύουν. Αυτή είναι μεγάλης άξίας έκπαίδευσι καί όλοι οί ναυτικοί τής Τρίνιτυ Χάους πού ξέρουν τίς στε νές θάλασσες καί τίς άκτές των Βρετ- τανικών νησιών τόσο καλά, δσο κα* τό κατώφλι χοΰ σπιτιοΰ των, εχουν έκπαιδευτεΐ σέ τέτοια ταξίδια. Οϊ ναϋ- χέως κσί νικηφόρως τοθ παρόντος Ι Οί άρχές επρεπε νά κάμουν κάτι πολέμου Θά δυνηθώμεν δχι μόνον νά|γιά την κατάστασι αυτή. Οί κίνδυ όλοκληρώσωμεν τούς Έθνικούς ημών πόθους άλλά καί είσερχόμενοι είς τόν ομαλόν πολιτικόν βίον έν τφ πλαισίω τοθ Δημοκρατικοϋ πολιτεύ- ματος τό οποίον θά καθιερώσωμεν δι' έλευθέρων καί άνεπηρεάστων έκλογών καί τ{| βοηθεία των ίσχυ- ρών συμμάχων μσς νά όδηγήσωμεν την χώραν μας είς την πλήρη ύλικήν καί πνευματικήν άνθησιν αυτής. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ τέως βουλευτής ΒΠΟΜΕΜΩ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΠΗΙπΌΜ ΕΜ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ Ό Στρατιωτικάς Διοΐκητής Κρήτης κ. Γ. Φουντουλάκης εξέδωκε χθες την κάτωθι προκήρυξιν. 1Πιρ.λ,, Άπό τής 1ης Φεβρουάριον 194ο συ¬ νεκροτήθη έν Ήρακλεΐφ Έβνιχος Στρα τος ονομάσας Έί,νοςρυλακη ήτις ανέ¬ λαβε την τήρησιν τής τάξεως προσωρι- V νώς «αί μέχρι παγιώσεως αυτής ε., Χ '-ίς Νομούς^Ηοαχλείον κ« Λασηθιου. Άπό τής αυτής ήαεαομ.ηνίαςεπαυσαχ ίμβναι α"1 ίνοπλοι Όμαδβς της Β 6 άντιστάσεως είς τους ανώτερη χαι Είς τούς έπανερχομένους είς τάς «- στίας των Άρχηγούς καί μαχητάς τής Έθνικής άντιστάσεως οίτινες ετίμησαν τό Κρητικόν δνομα καί εφάνησαν άντά ξια τέκνα τού Κρητικού Λαοϋ δ οποίος επί 900 ετη δέν εκυψεν ποτέ τόν αύχέ- να πρό ουδενός κατακτητοΰ άπονέμω έν ονόματι τής Πατρίδος δημόσιον επαινον. Άπό σήμερον πάσα ενοπλος δράσις είτε μεμονωμένων άτόμων είτε όμάδων θά διώκηται, οί δέ υπαίτιοι άφοπλιζόμε νοι -θά παραπέμπωνται είς τό διχπΐον, νοι τοϋ Θαλασσινοθ πολέμου καί ή γενναιότης τοθ έμπόρου τής θάλασ σας είχαν τόσο ίξάψει την φαντα σίαν των παιδιών δλης τής Μεγά- λης Βρεττανίας, τόσο πολύ, πού κα- νείς δέν ήμποροθσε νά τα συγκρα- τήστ). Πολλά μποροθσες νά βρής κάθε μερά νά χαζεύουν στίς άποβά' θρες καί νά κοιτάζουν γιά πλοΐο. Μόλις τα έκπαιδευτικά ϊδρύματα, ήρχισαν την λειτουργίαν τους έπλημ μύρισαν κυριολεκτικώς άπό ύποψη- φίους πού ζητοθσαν νά είσαχθοΰν. Είς τα γραφεΐα τού ΝαυτικοΟ 'Εμπο ρικοϋ 'Επιμελητηρίου τοθ Λονδίνου, δεκάδες ύποψηφίων Ιφθαναν καθη¬ μερινώς πού παρακαλοΰσαν νά έκ παιδευτοϋν. "Ήρχοντο πεζοκοποθν- τες άπό δλα τα μέρη τής Αγγλίας, συχνά μέ πονεμένα πόδια καϊ έξην- τλημένοι άλλά πάντα μέ τόν ΐδιο ένθουσιασμό πού εΐχαν δταν έξεκί- -νησαν άπό τα μέρη τους. Τό άπόγευμα τοϋ Σαββάτου ή κί¬ νησις ήταν μεγάλη μέ την άργεία των σχολείων καί των γραφείων πού υπήρχαν παιδία. Ένας μεγάλος άριθμός παιδιών έκπαιδεύτικαν άπό τόν Οργανισμόν έκπαιδεύσεως ναυ- τοπαίδων, πού Ιχει 400 έκπαιδευτικά κέντρα σ' δλη την μεγάλη Βρεττα νία Τώ κέντρσ αυτώ λέγονται «ΦΡΕ ΓΑΤΕΣ» αλλΑ βΐναι κτίρια στή ξπρώ τες αύτοι επρεπε νή ύπηρετήσουν ά¬ κόμη ένα χρόνο γιά νά συμπληρώ- ■σουν την έκπαίδευσή τους σέ ενα πσ- λεμικό πλοΐο. Προσοχή στούς φάρους τής ξηράς καί στούς φάρους τούς πλωτούς. Ό συνδυασμός αύτάς τής έκπαιδεύ¬ σεως έν καιρώ πολέμου μέ την έκπαίδευ σι πού δίδει τό «Τρίνιτυ ΧάΌυς» συνέ- δεσε τό άρχαιότεοο μέ τό νεώτερο χα· ρακτηριστικό τής Βρεττανικής θαλασσι- νής Ίστορίας. Κατά τόν 14ον αΐώνβ οί Βρεττανοί ναΰτες μέ τή βοηθεία τής Έκκλησίας αΰτες μέ τή βοηθεία τής Έκκλησίας, ί'δρυσαν έταιρεΐες σέ διάφορα λιμάνια γιά τή περίθαλψι καί τή φροντίδα των γερόντων καί ασθενών {θαλασσινών. |σαν ο{ ΕΠΙ Τ£ΑΟΪ£ ΑΝΑΠΛΕΟΜ£ΙΙ Επί τέλους άναπν&ομεν. ηγαί νομβ σπίτια μας χωρίς νά φοβού μεθα πώς θά πέσωμεν άπό άδέσπο· .τη σφαϊρα. Κοιμούμεθα χωρίς- να ,ξυπνοϋμε. τρομαγμένοι άπό τούς ό, λονυκτίους, πυροβολιαμούς, Κυκλο^ φοροΰμε χωρίς νά άντικρύζουμε τα πλήθος των όπλοφορούντων πούδι- ναν στό Ηράκλειον 6ψιν πολιορκου μένης πόλεως. Καί δλαι αυταί αί'βί- ρηνικαί μεταβολαί έπήλθον συνιτιεία τής απομακρύνσεως των άνταριών άπό την πόλιν μας. Αναγνωρίζομεν, έκτιμοθμεν καί •σεβόμεθα τάς 'Εθνικ«4ς υπηρεσίας πού προσεφέρον τα πσλληκαρια αύ 'τά στό παλυβασανιαμέ,νθ' νησί μας, Τώρα δμως, κατόπιν τοϋ σχηματι- σμοθ τοΰ ΕθνικοΟ μας ΣτρακοΟ., ή αποστόλη των Ιληξε. "Ας μεαβόαν, λοιπόν στά χωρία των καί άς έπιδο- θοθν μέ ζήλον είς. την καλλιέργειαν των άγρών των κσί άς είναι βεβαιοί πώς προσφύρουν^ ύψΐστην ύττηρβοίάν πρός τούς εαυτούς των», τάς οίκ»·>
  γενείας των καί την· Εθνικήν, οίκβ·
  νομίαν.
  Η ΧΑΡΟΙΥΛΑΚΉ
  ρωϊνή,συνάδϊλφος έν άρθριδίφ'
  φέρει τούς άνδρας τής ένταΰθα δι»
  νάμεως της Χωρσφυλακής ώς λαβόντας
  μέ-ρος «ατά/ την ημέραν των. θλιρν·
  ρών γεγονότων υπέρ μιάς των ένταΰ#α
  όργανώιΐεων.
  Εύκαιρίας δοθείσης έκ των ψευδολο-
  Ιγημάτων τούτων τής συνάδελφον δέ»
  δυνάμεθα παρά νά αναφέρωμεν Εν¬
  ταύθα πώς παντοτε ή Χωροφυλακή
  μακράν των κομμάτων, θέτει ώς προ-
  μίτωπίδα την Έλλάδα. Βαδίζει πά*-
  τοτε ύπερήφανος δτι έπιτελεΐ ύψιστον
  ■πρός την Πατοίδ*α καθήκον: ΙΤβσιφρο·
  νεΐ κινδννους, άγνοεΐ σνμβιβασμονς
  χαΐ ύπσχωρήσιις. Ού'τε ή τετραίΐής;
  στυγνή δουλεία δέν· ϊοχ,ναβ/* να δαμάοχ)
  τό φρόνημα των άνδρών της. Ού'τε τα·
  Λεινώσεις, οΰτε εξευτελιαμοί, οΰτ€ δ»ά»»
  ξεις, ού'τε φυλακίσεις, οΰτε έκτελέσεις
  τώ'ν δργάνων της, δΐν έκτιμψαν την ε¬
  θνικήν της συνείδησιν.
  Καί τίλος ό δφθαστος ή'ρωϊσμός καί
  | ή αύτοθυσία της κατά την άναρχικήν έκ
  ■ δήλωσιν των Αθηνών ίφανέρωσε την
  άνωτερότητά της καί απέδειξεν εαυτήν
  συντελεστήν κατά τό μέγιστον ποσοστόν
  σοβαρωτάτων έθνικών κινδύνω»·.
  Αύτά διά την καλήν συνάδελφον.
  ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΥΑίΠ£ΑΟ£ ΙΑΤΡΟΕ
  Ιπό προχθές νοσηλεύεται είς τοαυμα
  ΙΤτίας έλασιτών ό γνωστάς διά τα
  ΐφιλανθρωπικά' τού αίσθήματα, την κοι¬
  νωνικήν δράσιν τού καί επιστημονικήν
  τού ίκανότητα χειρουργός ίατρός, κ.
  Ευάγγελος Χατζάκις,
  Διατί νομίζετε;
  Διότι δ άνθρωπος ήμπόδ'ισε τούς Έ-
  λασΐτες νά άποπερατώσουν τό......εύγε-
  '.νές έργον των, τούτέστιν; Νά άποτελειώ-
  Λουν τό ξεχαρβάλωμα, τοΰ σπιτιοΰ τού
  ίεϊς την περιοχήν τού Τεκέ. Τί χρειάζον
  Ιται ή πόρτες, τα παράθυρΐχ» τα κουφώ-
  Ιματα. άλλά. καί αύτά τα σπίτια; πολύ σω
  στά......άφοΰ δέν μας χρειάζεται ήοίκο-
  γένεια, ή θρησκεία κτλ. τί θέλετε νά
  I-
  χβτε κλειστούς χώρους;
  Όλα κοίτιο, τα πάντα γιά γκρίμισμα,
  Ερωτώμεν τάς αστυνομικάς αρχάς,
  ποία μέτρα ελήφθησαν διά την ίγκλημα-
  _...Λ.. ~ί._Λ..__λϊ....._; » '
  Οιουδήποτε καί άν ήσαν έγκατεστημέ-
  'ες οί όργανοοσεις αύτές έλέγοντο πάντο
  τε μέ τό ϊδιο ό'νομα «Τρίνιτυ Χάους».
  Τα έχρησιμοποιοΰσαν όλοι οί θαλασσι*
  ν&ί οί όποΐοι ήσαν ύ«ό τόν έλεγχον τοΰ
  καπετάνιου χωρισμένοι σέ δυό κατηγο
  ρίες τούς νεωτέρους καί τούς γεροντοτέ-
  ρους άδελφούς. Καθώς ήξαιραν όλους
  τούς δρόμους τής θαλάσσας πολλοί άπ*
  αύτούς εχρησιμοποιήθησαν ώς πληρώ-
  ματα φάρων. Οί φάροι αύτοι ήσαν με-
  γάλες φωτιές πού έκαιγαν κάρβουνα ί]
  ξύλα πάνω σέ σιδερένιες βχάρες στά ψη
  λώτερα σημεΐα τής άκτής. Τα πλοΐα
  πού περνονσαν επλήρωνον γιά τή-ν ύπη-
  ρεσίβ αυτή, καί ή πληρωμή ήταν ένα
  εσοδο γιά τα διάφορα «Τρίνιτν Χάους»·
  Ή δουλειά αύτη έξακολούθησε γιά
  μερικές εκατοντάδες χρόνια άλλά οί γι-
  γάντιες αύτές φωτιές, πού μερικές ε'και-
  γαν έ'νατ όννο κάρβουνο κάθε νύχτα|δέν
  ήσαν τόσο καλές γιά νά προειδοπυίη-
  θοΰν τα πλοΐαί
  • τικην
  Ισαν (
  'Ανα
  —«ΗΚτνοι είς τόν εΐσαγγίΑεα
  ρη
  «αντων δταν <*>ν
  σοθσ.
  "νίκη Κυβέρνησις απεφάσισε κατά τό- τέ-
  •λος τοΰ περασμένου αιώνος νά αναλάβη
  ('ή ιδία την ύπηρεσία αύτη.
  Τό τμήμα των ύπηρεσιών πού εσχη¬
  ματίσθη ετσι διετήρησε την ηαλχ^ά ό-
  νομασία «Τρίνιτυ Χάους» (δηλ. οΐκος
  τής Άγίας Τριάδος) κα'ι τό συμβούλίω
  τού Ιξηκολού#ησε νά ξεχωρίζη δ"πο>ς
  καί παληά τα μέλη τού σέ γ*ροντοτέ
  ρους καϊ νεωτέρους άδελφούς. Είναι
  δεϊγμα έξόχου διακρίσεως νά έκλίγΐ κ«·
  νβίς ώς έπίττμος. γεροντότεοσς άδελφός
  τού «Τρίνιτν Χάσνς*·. "Ο πιό περίφη-
  μος ά*πό τούς σημερινούς Ιπιΐίμσι·ς αύ¬
  τούς, άδελφούς τοΰ «Τρίνιτυ Χάους» εί¬
  ναι δ κ. Τσώρτσιλ.
  Όταν ό κ. Πρωθυπουργός ταξτΛιύ«
  φοςεΐ μιά μυτερή κάπα μέ- ενα πα-
  οάσημο χον. «Το/νιτ» Χάους»-- Ό »
  ιί
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Φεβρουαρίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ,ΧλΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΜΚΡΗΤΙΚΟΝ ΛΛΟΜ
  Επί τή άποχωρήσει τού έκ τής
  Στρατιωτικάς Διοικήσεως* Κρήτης ύ
  ύπβστράτηγος κ. Παπαδάκης απηύ¬
  θυνε τόν κάτωθι θερμόν χαιρετισμόν
  πρός τόν Κρητικόν λαόν:
  «Κατόπιν τηλεγραφικάς Διαταγάς
  τοΟ Γενικοΰ ΈπιτελεΙου ΣτρστσΟ κοι
  νοποιηθείσης καίήμΐν υπό τοΟ Άγγλι
  κου Γραφείου Συνδέσμου παραδΐδω
  την Στρατ Διοίκησιν Κρήτης είς τόν
  Συνταγματάρχην ΠεζικοΟ κ. Φουν¬
  τουλάκην Γεώργιον.
  Άποχωρών σήμερον τής Διοική¬
  σεως, άπευθύνω θερμόν χαιρετισμόν
  πρός τόν Κρητικόν Λαόν πρός δν
  έκφράζω την ικανοποίησιν μου διά
  την νομψόφρονα καί πατριωτικήν
  στάσιν, την οποίαν έπεδείξατο κατά
  τό διάστημα τής ανωμάλου έσωτερι
  κης καταστάσεακ; καί έκ τής οποίας
  τα μέγιστα δ ηυκολΰνθη τό δυσχε-
  ρές έργον τής Στρατ. Διοικήσεως ά-
  πό τοϋ 8)βρίου π. Ιτους.
  "Υπάρχουσι βεβαίως καί σκιαί, δ-
  πως τα λυπηρά γεγο ότα τής Ρεθύ¬
  μνης καΐ άλλα μεμονωμένα έπεισό-
  δια είς τινα'σημεΐα τής Κρήτης, οΰχ'
  ήττον δμως ταύτα δέν είναι δυνατόν
  νά σκιάσουν την υπέροχον πατριω¬
  τικήν στάσιν τοΟ Κρητικού λαού, ε¬
  νώπιον τού Έθνικοϋ δράματος.
  Ή Δικαιοσύνη τής Πατρίδος έπελή
  φθη των σχετικών άνακρίσεων καί
  θά αποδώση τάς ευθύνας είς έκεί-
  νους οΐτινες άπεδείχθησαν κακοί
  Έλληνες καί κακοί Κρήτες.
  'Ελπίζω καί εθχομαι ολοψύχως,
  νά πρυτανεύη, καί έν ουνεχεία, πνεθ-
  μα σωφροσύνης καί ύψηλοθ πατριω-
  τισμοϋ, τα όποΐα δέν άπέ^ιπον ποτέ
  τόν Κρητικόν λαόν κατά τάς δυσκό¬
  λους στιγμάς τής ίστορίας τού.
  "Ιδιαιτέρως έκφράζω την πλήρη
  μου εύαμέσκειαν πρός δλους τοΰς
  Άξιωματικοΰς, Καπετάνιους καί Ό-
  πλίτας των ένδόξων Άνταρτικθν
  Σώμάτων, τα ό ποία άνευ ούδεμιδς
  κρατικής άρωγής έκράτησαν, μόνον
  μέ τόν άγνόν καί υψηλόν πατριωτι¬
  σμόν των, ύψηλά την Ιδέαν τής ελευ¬
  θερίας καί τής τιμής τής Πατρίδος,
  κατά την περίοδον τής μαύρης δου·
  λείας καί έν συνεχεία κρατοϋσαν ά-
  κόμη περιδεή" τόν έχβρόν έντός τοϋ
  ΐτρογεφυρώματός τού.
  ΑΝΤΙΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
  Χθές περί ώραν Ιΐην π. μ. τό άν-
  τιτορπιλλικόν «Κουντουριώτης» εξε¬
  τέλεσεν άντιαεροπορικήν βολήν.
  ΝΕΟΣ ΣΓΡΑΤΙΩΤ1ΚΟΣ
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Κατόπιν Διαταγάς τοϋ Γενικοϋ 'Ε-
  πιτΕλείου Στρατοΰ Στρατιωτικάς Δι-
  οικητής Κρήτης, διωρίσθη ό συνταγ-
  ματάρχης τοΟ πεζικοϋ κ. Γ. Φουντου¬
  λάκης. /
  Λ Ι Α Α Ε Ξ Ι Σ
  Αί άναβληθεΐσαι όμιλίαι τής παρελ¬
  θούσης εβδομάδος δίδονται είς την αί¬
  θουσαν τού- Μουσείον Ηρακλείου ώς
  εξής: Αύριον Δευτέραν θά ομιλήση ό
  άρχαιολόγος κ. Νΐκος Πλάτων στάς δ
  μ. μ. ακριβώς μέ θέμα: «Γύρω άπό τό
  πρύβλημα τής Μινωικής Γραφής». Την
  ερχομένην Πέμπτην 6 σπουδαστής κ. Ι.
  οή έ ό έ
  ή
  θά ομιλήση μέ τό θέμα: «Με
  ρικά Α©οβλή|ΐ«·τα τής σύγχρονης αϊσβη
  ΑΙ ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
  Ανακοινούται παρά τής Κυβερ-
  νητικής Άντιπροσωπείας Ανατολι¬
  κώς Κρήτης πρός τάς Δημοσίας Αρ¬
  χάς τής* περιφερείας της ότι ουδεμίαν
  διαταγήν Θά έκτελώσι των είς Χα¬
  νιά έδρευουσών άρχών, άλλά θα υ
  ποβάλωσι τάς διαταγάς ταύτας άνε
  κτεΛέστους είς την Κυβερνητικήν
  Αντιπροσωπείαν.
  ΚΙΝΗΣΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
  ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατά τόν λήξαντα μήνα Ιανουά¬
  ριον εδηλώθησαν είς τό ληξιαρχεΐον
  Ηρακλείου :
  Γάμοι 21, γεννήσεις 110 καί θάνα-
  τοι 72. Νοσήματα έξ ών έπήλθον οί
  θάνατοι. Πνευμονία 5, καρδιακά 3,
  έντερίτις 3, τθφος 3, φυματίωσ1ς 3,
  σηψαιμία 4, έντερικά 2, ούρεμία 2,
  έγκαύματα 3, καρκΐνος 1, τέτανος
  1, πορφύρα 1. άβιταμίνωσις 1, έντε-
  ./!'';<■ ροκολίτις 1, συγκοπή 1, γήρας μαστοηδίτις 1 κ,αί βίαιοι 22. 14, ΚΟΙΐΊΩιΊΙΚΚ ΠΕΝΘΗ.— Απέθανε καΐ εκηδεύθη ή δνΐς | "Αινια Σαβαλά. Ή εφημερίς μας »υλ- λυπβ,ΐται θίρμότατα την μηΐέρα της, τόν κ. Δικράν Σαβαλάν καΐ λοιποϋς συγγε- νεΐς της. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ.— Σήμερον καΐ τΐερί ώραν 10.30' π. μ. τελεΐται μνημόσυνον είς την Άρμενικήν Εκκλησίαν τής Β1Ρ- ΠΝΙΑΣ Σ. ΣΑΒΑΛΑΝ. - ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Λαμβάνομεν την κάτωθι επιστολήν: Άξιότιμε κύριε Διευθυντά, Σάς παρακαλώ νά μοϋ δημοσιεύ- σετε είς την εφημερίδα σας τα κάτωθι: Χθές καί περί ώ »αν 4ην άπογευμα- τινήν^ απουσιάζοντας» έκ τής οικίας μου εδρισκομένης παρά τό Γερμανι^ κόν νεκροταφείον, καί υπό ραγδαίαν βροχήν, εισέβαλεν έντός τής έσπαρμέ- νης άμπελου μόν έ'να κοπάδι πρόβα- τα υπέρ τα 400 τόν αριθμόν. Εις γε¬ νομένην δέ παρατήρησιν τής συζύγου μου πρός τόν βοσκον των προβάτων διά την προξενουμένην καταστροφήν τής περιουσίας μου, ούτος έξύβρισε χυδαι- ότατα την σύζυγον μου, απειλών συνά- μα αύτην δι' ενός έγχειριδίου, καί δη¬ λών ότι τα πρόβατα άνήκουσιν είς τόν Νικόλαον Σαμαρείτην καί ότι «τής περ νά άς κάμη» κατά την έκφρασιν τού. Δεν πιστεύω ό Νικ. Σαμαρείτης νά είπεν είς τόν βοσκόν τού νά βόσκτ] τα πρόβατα μέσα είς τάς έσπαρμένας Ικτάσεις, ού'τε μέ ένδιαφέρει αύτό τό πράμα, ένδιαφέρομαι μόνον νά μάθω καί έρωτώ κ. Διευθυντά μέσφ υμών τόν κ. Έπόπτην Άγροφυλακής, τόν κ. Νομάρχην καί τόν κ. Κυβερνήτι κόν Αντιπρόσωπον, ύπάρχει σήμερον Ελληνικόν Κράτος ή δέν ύπάρχει; ύ- πάρχουσιν Έλληνικοί Νόμοι οί όποΐοι «Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α» ΧΗΜΕΡθΝ:|3 Άτΐογευματιναίστάς 3—5 καί 7 μ. μ. «ΤΟ ΟΡΑΙΟΝ ΦΥΛΟΝ». Ή συμμετοχή τής γυναίκας στόν σημερινό πόλεμο. Έκτός προγράμματος πρλεμικό Ζουρ- νάλ. Αυριον ώρα 6—8 μ. μ. έξαιρετική πρΐ- μιέρα. Μέ τό κινηματογραφικόν άριστούρ γημα ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤίΑ μέ ττρωτα- γωνίστριαν την Μαρίκα ΜέζεΟ. Έξασφαλήσατε εγκαίρως τάς Θέσεις σας. ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» ^ΣΗΜΕΡΟΝ: 3 παραστάσεις μέ τό έργον «Η ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ». Μέ την Τζίτζϊ Ρότζερ, ώραι παραστάσεων 3—5—5—7 καΐ 7—9. Έκτός προγράμμα¬ τος ζουρνάλ. Αυριον νέον έργον. ΠΡΟΣΕΧΏΣ: κυκλοφορεϊ τ4 πατριωτικόν ρομάντζο μ έ τίτλβν: ΜΙΑ ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ της κ, ΠΟΠΗΣ ΜΕΣ2ΑΡΙΤΑΚΗ τό γένοςΣΑΡΡΗ. ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ιιμιιιιιιιιιμιμιιιιιι ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΑΙ Τό Σωματείον Ήλεκτοοτεχνιτών γνω νά ύπερασπίζουν την ζωήν, την τιμήν Ι ρίζει είς τό κοινόν τού Ηρακλείου ό- καί την περιουσίαν τού πολίτου ή οχι; | —αίς μή προσλαμβάνωνται ήλεκτροτε- έάν"ύπάρχωσι, άναμένω τάς ενεργείας ι χνΐται οΐτινες δέν είναι εφοδιασμένοι μέ των αρμοδίων επί τού προκειμένου, εάν Ι ειδικήν ταυτότητα τοΰ Σωματείου καί ΐΐ.ι^τ,- Λ 4^ τι Ί Ι4ΤΓ4 ί-**ί# ^>τ^ΤΙ ΛΛΤΛ
  II
  *"1# /* Τ* Λ 19 ίίίί . » Α *ΠΜ λ Λ ■ «-* —■ λ** λ 1 1 λ ΐ .« λ . -ν « __■ .~..*-^_.—*..-_ _, —
  -V
  όμως δέν ύπάρχωσι νά μας το γνωρι-
  σουν διά νά σκεφθώμεν τί θά πράξω¬
  μεν είς περίπτωσιν επαναλήψεως τής
  ανωτέρω ενεργείας, διά νά ύπερασπίσα>-
  μεν την τιμήν καί την περιουσίαν μας.
  Εΰχαριστώ κ. Διευθυντά διά την φι-
  λοξεν.'αν σας.
  Διατϊλώ μετά πάσης τιμής
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ
  'Υπάλληλος Λιμενικοϋ Ταμείου
  1—2—45.
  ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ
  ΚαΘιστώ γνωστόν είς τό σεβαστόν κοι¬
  νόν τής πόλεως δτι ή ταβέρνα μετεφέρ¬
  θη παρά την Πολυκλινικήν Ηρακλείου
  Η Διεύθυνσις διατεθειμένη ύπόσχεΐαι
  ϋ άνήκοντα είς τόν Νικόλαον Πά-1
  ο ίύρών άς τα ηρ·οχομΙθ0 είς!
  ΐ Ι
  τούτο διότι πολλοί προσποιοϋνται τούς
  Ήλεκτροτεχνίτας εργαζόμεναι, σέ πολύ
  χαμηλάς τιμάς. Έπειδή δμως αί εκά¬
  στοτε εκτελθύμεναι ήλεκτρικαί εργασίαι
  θά εναπόκεινται είς έλεγχον άπό ειδι¬
  κήν επί τούτφ συσταθεΐσα Επιτροπήν
  Έλέγχου αποτελούμενη άπό έμπειροτά-
  τους Ήλεκτροτεχνίτας τοΰ Σωματείου
  Ήλεκτροτεχνιτών, καί "/τουτο ,,πρός ά
  σψάλειάν των.
  Εάν μέν ή Έπιτροπή εΰρχι {άκατάλ-
  ληλον την εγκατάστασιν δέν θά τοίς πά
  ραχωρεΐται ηλεκτρικόν ρεΰμα.
  Πρός αποφυγήν όθεν κάθε παρεξη-
  γήσεως δέον όπως τοΰ λοιποϋ αποτεί¬
  νωνται οί ένδιαφερόμενοι είς τό| σωμα¬
  τείον Ήλεκτροτεχνιτών οΐτινες είναι
  μέ είδικάς ταυτότητας,
  Ό Πρόεδρος
  ΕΎΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  Γραμματεύς
  ΙΙΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  80 χιλιόμετρα άπό τό Βερολίνον.
  ---------------------- »
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΕΛΛΑΣ.—Ή διάσκεψις μεταξύ
  των Άντιπροσώπων τής Ελληνικάς
  Κυβερνήσεως κσί τού ΕΑΜ, συνήλ¬
  θε χθές την νύκτα πλησίον των Α¬
  θηνών Ό Ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών κ. Σοφιανόπουλος εξέθηκε τό
  Κυβερνητικόν πρόγρσμμα τό οποίον
  έ'χει ώς ακολούθως:
  Δημιουργία ΈθνικοΟ ΣσρατοΟ τή
  συνεργασία "Αγγλων. Ή Χωροφο-
  λακή καί ή Άστυνομία νά παραμεί-
  νουν δπως έχουν μέχρι .τής άναδι-
  οργανώσεώς των
  Θά ενεργηθή Δημοψήφΐσμα διά τό
  πολιτειακόν ζήτημα ,έπίοης καί έλεΰ-
  θεραι εκλογαί Ή παρουσία Συμ-
  μάχων παρατηρητών θά είναι εύπρό-
  σδεκτος. Θά προσαχθοθν είς δίκην
  οί συνεργασθέντες μέ τόν εχθρόν.
  Πλήρης ελευθερία έκφράσεων των
  πολιτικών καί κοινωνικών άπόψεων.
  Εγγύησις διά την ελευθέραν ε¬
  κλογήν Άντιπροσώπων των Έργα-
  τικθν Συντεχνιών. Δέν θά έπιβλη-
  θοθν κυρώσεις εναντίον των όπαδών
  τοϋ ΕΛΑΣ έκτός έκείνων οί όποΐοι
  διέπραξαν έγκλήματα καί παρέβη-
  σαν τούς διεθνεϊς νόμους τού πολέ¬
  μου.
  Ό ><. Σοφιανόπουλος ετόνισε δτι ή Κυβέρνησις έπιθυμή δμως άπολυ- θοΰν άμέσως δλοι οί Όμηροι, δια· λυθοθν αί άτακται δυνάμεις, καί παραδόσουν τα δπλα των είς τόν τακτικόν "Εθνικόν Στρατόν. ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Γαλλικά καί Άμερικανικά Στρατεύματα συ- νηνώθησαν είς Κολμάρ καί διεξά- γουν έκκαθαριστικάς έπιχειρήσεις. Ούτω ό διάδρομος Κολμόρ—Στρα- σβούργου μήκους 50 χιλ κατέρριυσε Προελσύνοντες οί Σύμμαχοι έφθα¬ σαν τόν Ρήνον καί έξεκαθάρισαν έκ¬ τασιν 50 περίπου χιλ. επί τής δυτικής δχθης.Ή 7η Στρατιάπροελαύνεισυνε χως κατά μήκος τοϋ ποταμοϋ Μον- τέρ Τό είς Μονσάου μέτωπον των Συμμάχων πλάτους 60 καί πλέον χιλ. κινεΐται σταθερώς πρός τα έμπρός. "Ανατολικώς καί νοτιοανατολικώς τοϋ Σαίν—Βίτ κατελήφθησαν άλλαι 2 κοιαοπόλεις καί διεσπάσθη ή Γραμ μή Ζίγκφριντ είς 2 νέα σημεϊα. Οί Σύμμαχοι είσεχώρησαν είς βάθος 15 χιλιομέτρων έντός τής Γραμμής. Οί Στρατηγοί Άϊζενχάουερκαϊ Μπρά τλευ συνεσκέφθησαν επί των έπιχει- ρήσεων. * ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ό Στρατάρχης Ζούκωφ έξακολουθεΐ προελαύνων πρός την Φραγκφούρτην καί τό Κουεστρίν. Κατελήφθη τό Σολντίλ σιδηροδρομικόν καί όδικόν κέντρον επί τής γραμμής πρός τό, Στεττΐνον. Νοτιώτερον κατελήφθη τό Ντρό- τσεν έπίσης σιδηροδρομικός κόμβος. Είς τόν τομία αυτόν οί Ρώσσοι ά- πέχουν άπό τόν Όντερ 15 χιλιόμε· τρα καί 80 άπό την Γερμανικήν Πρω¬ τεύουσαν. Οί Προελαύοντες Ρώσσοι ένεθαρρύνθησαν δταν εΐδαν τάς πυρ καϊάς τοϋ Βερολίνου πού εΐχαν προξενηθεϊ άπά άεροπορικήν έπιδρο- μήν. Κατά Γερμανικάς πληροφορίας οί Ρώσοοι έφθασαν τόν Όντερ βο- ρείως τοϋ Κουεστρίν, 'βορείως τής Φραγκφούρτης Έπίσης έφθασαν τάς άνατολικάς δχθας τοΰ ποταμοΟ δυ¬ τικώς τοΟ Λέσνο. Είς την ανατολικήν Πρωσσίαν κα¬ τελήφθησαν χθές 150ίκατακσμέναι περιοχαί. ""Τό Σνάίγκεμαίνς τό Πόζεν καί ή Βουδαπέστη ευρίσκονται τώρα είς τα μετόπισθεν των έπιχειρήσεων καί αί φρουραί των έκμηδενίζονται συστη¬ ματικώς. Είς την Ανατολικήν Πρωσ¬ σίαν διεξάγεται σκληρός αγών διά την κατάληψιν τής Καινιξβέργης. ΙΤΑΛΙΑ: {Παρετηρήθησαν συμπλο¬ καί μεταξύ περιπόλων. Ή Συμμα- χική άεροπορία ήτο καί πάλιν" είς δρασιν. | ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Κατόπιν τής τρίτης άποβάσεως των Άμβρικανών είς την νοτίαν παραλίαν τής Νήσου Λουζόν, ή πρωτεύουσα Μανίλλα άπειλεΐται τώρα έκ τριών σημείων. ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙηΤ,Ι Ή ΒΟΥΛΓλΡΟΙ ηΠΟΚΗΛΥΦΙ.ΙΣ ΗΠΟ ΜΙΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου.— Υπό Ι .. Τό σύμφωνο τοϋ Πετριτσίου τής Διευθύνσεως τής Άστυνομίας εδόθη είς την δεμοσιότητα ή κατωτέ¬ ρω προκήρυξις, ευρεθείσα επί συλ¬ ληφθέντος έλασίτου είς Μακεδονί- αν. Την δημοσιεύομεν χωρίς σχό- λια, διότι τα θεωρούμεν περιττά. Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ' Άδέρφια μας Μακεδόνες, ,^ '*Η γλώσσα μας δχει σβύσει διά τής βίας, οί παπποθδες μας μιλοΰ- σαν στό σπίτι σλαβικά. Όταν τ' ά- δέρφια μας άπό την Βουλγαρία φω- νάζουν: «Στό πόδι δλοι, ώς τόν "Ο- λυμπο, ξαναγυρΐστε ,στήν άγκαλιά τής μεγάλης σλαβικής μητέρας», θέ- λουν νά μδς ξαναθυμίσουν την γλώσσα των πατεράδων μας. Πολ¬ λοί άπό μδς κατάντησαν νά μιλοθν σήμερα μονάχα έλληνικά, τό αΤμα δμως στίς φλέβες εμεινε τό παληό. ύπογράφτηκε τόν Ίούλιο τοΰ 1943 άνάμεσα στά κομμουνιστικά κόμ- ματα τής Βουλγαρίας καί τής Έλ· λάδας, θά άποκαταστήστι καί πάλι τόν παληό δεσμό τού αϊματος έδώ· θε καί έκεΐθε άπό τα σύνορα. Κα- τανοήστε τό σοβιετικό άπελευθερω- τικό έργο καί τή σοβιετική έκδίκη ση. Οί Γερμανοί θέλουν μαζί μέ τούς Άθηναίους νά έμποδίσουν τόν χωρισμό τής Μακεδονίας άπό τόν Άθήνα, Πολεμήστε λοιπόν τούς φί- λους τής Αθήνας, πολεμήστε δλους τούς πλούσιους καί τούς έμπόρους, πολεμήστε τούς άναποφάσιστους καί τούς άστούς καΐ σκεφθήτε τή λησμονημένη μας γλώσσα. Ε.Α.Μ. Θεσσαλονίκης (Τμ7)μα Σλσβοφώνων Ί4.9 44 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου —Υπο την προεδρείον ταΰ κ. Σίδερη έγινε χθές ή τελευταία σύσκεψις πρός καθορισμόν τοϋ συντελεστοϋ των < ργατικών ήμερο- μισθίφν επί τή βάσει τοϋ όποίου θά γί¬ νωνται αί ,προσαυξήσεις, σύμφωνα μέ τα κλιμάκια τα όποΐα έχουν ήδη καθο¬ ρισθή. ΤΑΕΝΟΙΚΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ*3 Φεβρουαρίου.—Διά νό- μου παρατείνονται μέχρι τέλους,Φεβρουα ρίου αί ισχύουσαι διατάξεις των νόμων περί ένοικιοστασίοχ.·. Τό ενοίκιον τοΰ Φεβρουαρίου θά ρυθ πισθή διά κυβερνητικής αποφάσεως ό¬ μως εγένετο καί διά τάένοίκια των τρι¬ ών προηγουμένας μηνών. ΙΔΡΥΣΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου.— Ή «Όρ γάνωσις Περιθάλψεως ΙΙολεμοπαθών Ελλάδος» απεφάσισε την ίδρυσιν περι πτέρων είς τα Έλληνικά σχολεϊα πρός παροχήν γάλακτος καί θερμής τροφής είς τα παιδία των οποίων ή υγεία εί¬ ναι έπισφαλής λόγφ τού τετραετοϋς ύ- ποσιτισμοϋ. ΜΕΓΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου.—"Ως ανε¬ κοινώθη επισήμως ή έν Άμερικχϊ 'Ορ- γάνωσιςΠεριθάλψεως Πολεμοπαθών Έλ λάδος συνεκέντρωσε 5.883.4ου τεμάχια ύφασμάτων τα όποΐα προσεφέρον 28 πολιτειαι τής Άμερικής είς την "Οργά¬ νωσιν καί πρόκειται νά σταλοΰν τό τα¬ χύτερον είς την Έλλάδα. Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ1Σ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΠΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου.— Ό ύ¬ πουργός των Οίκονομικών κ. Σίδερης ανεκοίνωσεν δτι είς τάς βιομηχανίας χορηγοΰνται βραδέως καΐ μετά τής απαιτουμένης προσοχής αί έγκριθεΐ- σαι πιστώσεις. Έντός των ημερών θά καθορι- σθοθν αί πιστώσεις διά τούς έπαγ γελματίας. ΕΡ}(ΕΤΗΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου.—Δημοσιο γραφικαί πληροφορίαι άναφέρουν ότι Ιντός των ημερών αναχωρεί διά Κρή¬ την ό κ. Σ. Βενιζέλος. ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου.—Ανεχώ¬ ρησαν άεροπορικώς είς Θεσ)νίκην οί Ύ- πουργοί Προνοίας κ. Λεβαντής καί Στρατιωτικών κ. Σπαής πρός εξέτασιν τής έκεΐ καταστάσεως. ΣΥΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ί—Είς τό Λονδίνον έωρτάσθη χθές ή πρώτη έπέ- τειος τής απελευθερώσεως τοΟ Στά- λινγκράντ. ΜΟΣΧΑ 3 —Υπό τής Συσκέψεως των Πατριαρχην είς Μόσχαν έξελέ γη ό Μητροπολίτης Λένιγκραντ καί Νοβογκόροντ Άλέξιος, Πατριάρχης Μόσχας καί πασών των Ρωσσιών ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3.-Ή Αγγλικη Κυβερ- νητική κρίσις εισήλθεν είς νέαν φά¬ σιν. Ή Κυβέρνησις Πιερλώ ;θά πα¬ ραμένη είς την αρχήν μέχρι τής_προ- σεχοθς εβδομάδος ό*τότε θά συνέλ- θη τό Βελγικόν Κοινοβούλιον. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3.—Ό Γιουκγοσλαΰος πρωθυπουργός Δρ Σούμπασιτς καί 4 άλλα μέλη τής Πουγκοσλαυίκής Κυβερνήσεως συνοδευόμενα υπό τοϋ Άντιπροσωπου τοΰ Στρατάρχου Τΐ- το θά άναχωρήσουν προσεχώς διά Βελιγράδιον. ΜΟΣΧΑ 3 Φεβρουαρίου.—Ή Ρωσ σία υπέγραψε σύμφωνον μετά τής Φιλανδίας διά την αποστολήν τρο- φίμων. Διά τοΟ συμφώνου αύτοϋ ή Ρωσσία θά προμηθεΰη είς την Φιλαν δίαν τρόφιμα ή δέ Φιλανδία θά άποστέλλη έπ'άνταλλαγή πολεμικόν υλικόν. Έπίσης θά διαθέση τα ναυ- πηγεΐα της διά την έπιδιόρθωσιν των Ρωσσικών σκαφών. Καταβύδισις Γερμανικών σκαφών ** ΜΟΣΧΑ 3 Φεβρουαρίου.— Ρωσσι- κά πολεμικά βρώντα είς Βαλτικήν έβύθισαν χθές 3 Γερμανικά πλοΐα συνολικοϋ έκτθπΙσματος21 χιλιάδων τόννων. Προγεφύρωμα επί τούθυρ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3.—Ή 1η Άμερικανι- κή Στρατιά προήλασε Ανατολικώς τοΟ Μονσάου καί ευρίσκεται 6 χιλιό¬ μετρα δυτικώς τού Σλάΐντεν είσέδυ- σε δέ είς τό 113 τοΟ βάθους των ό- χυρώσεων τής γραμμής Ζίγκφριντ. Ή 3η Στρατιά έγκατέστησε προ¬ γεφύρωμα επί τής ανατολικώς δχθης τθθ ποταμοΰ Ουρ πλάτους 15 χιλιο¬ μέτρων καί βάθους 6 έντός γερμανι- κοΟ έδάφους. ν 4 χιλιόμετρα άπό την Φραγκφούρτην ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Φεβρουαρίου.—Τα στρατεύματα τού στρατάρχου Ζού- κωφ έφθασαν τόν ποταμόν "Οντερ επί μετώπου 130 χιλιομέτρων εκα¬ τέρωθεν τής Φραγκφούρτης. Κατά Γερμανικάς πληροφορίας ό Έρυθρός Στρατός κατέλαβε μίαν πόλιν 45 χιλιόμετρα έκ τοΰ Στεττίνου καί έ¬ φθασε είς απόστασιν 4 χιλιομέτρων άπό την Φραγκφούρτην. Αί νεοαφι- χθεΐσαι Γερμανικαί έφεδρεΐαι είς τούς τομεΐς αύτούς ύποχωροϋσαι ύ· ♦Ιστανται σοβαρωτάτας απωλείας. Ή μάχη τού "Οντερ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Φεβρουάριον.—Ό νέος Γκαουλάίτερ τοΰ Βερολίνου Ιδή- λωσε χθές ότι οί Ρώσσοι θά έξαναγκα- σθοΰν νά δώσουν πρώτον την μάχην τοϋ "Οντερ καί μετά την μάχην τοΰ Βε¬ ρολίνου. Έν τώ μεταξύ οί Ρώσσοι έξα- κολουθοϋν εκκαθαρίζοντες τόν Όντερ καί άνασυγκροτοϋνται διά νά διέλθουν τόν ποταιιόν καί έπιτεΛοΰν κατά τοΰ Βερολίνου. ΑΘΗΝΑΙ 3 ,Φεβρουαρίου.— .Ήρ¬ χισεν χθές ή έκδίκασις υπό τοΟ στρα- τοδικείου Αθηνών των κατηγορουμέ νων δι' έγκλήματα διαπραχθέντα κατά την Στάσιν. Δύο μέλη τής πο- λιτοφυλακής τοΟ ΕΑΜ, ΟΠΛΑ, ό Άν τώνιος Βούρδας καί Δημήτριος Αύ· γέρης, αμφότεροι έκ Κοκκινιάς κν· τεδικάσθησαν είς θάνατον. Πιστεύ- εται δτι θά άντιμετωπίσουν συντό¬ μως τό εκτελεστικόν άπόσπασμα. ΥΣΤλΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Ή Ή σύσκεψις των στρατηγών ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Φεβρουαρίου. 24α>ρος σύσκεψις των Στρατηγών Ά ι-
  ζενχάουερ καί Μπράτλευ έληξεν. Δέν
  εξεδόθη έπίσημος ανακοίνωσις. Στρα-
  τιωτικοί κύκλοι φρονούν ότι ή σύσκεψις
  αυτή είναι ένδειξις επικειμένας σοβα-
  ρών γεγονότων είς Δυτικόν Μέτωπον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3.—Καθ" δλην την χθε
  σινήν ημέραν ή συμμαχική άεροπο-
  ρία παρηνόχλη ιούς ύπθχωροθντας
  Γερμανούς έκ τοΟ Δυτικοΰ μετώπου.
  1500 καί πλέον βομβαρδιστικά επε¬
  τεθησαν εναντίον Γερμανικήν συγ-
  κεντρώσεων είς Κεντρικήν Γερμανίαν
  καί είς όχήματα προοριζόμενα νά
  μεταφέρουν ένισχύσεις είς τό Άνα-
  τ^λικόν μέτωπον. Καθ1 δλην την
  χθεσινήν ημέραν οί ΓερμανιΚ0>1 ρα
  οσιαθμοί έδιδον τό σήμα **" "~*
  κων
  *«,-