96274

Αριθμός τεύχους

4963

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

14/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ρίου
  Τ
  ορί^,
  έ"λ*β, γ».
  ιν
  κ Γεν%
  κ. ». »
  βυνομιλίν ΐ>
  κων
  ίμβρίο» Ο
  δ'1
  μβρίου
  ίθ · '
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 1δ
  έξάμηνοε » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  14
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΙΤΗΤΚ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΕΞ
  Τό ζήτημα τής οργανώσε¬
  ως καί τού έλέγχβυ τβΰ έξα.
  γωγικοΰ μας έμπβρίου μάς
  απησχόλησε καί άλλοτε. Ε¬
  τονίσαμεν δέ πάντβτε ότι ή¬
  το άνάγκη νάληφθοΰν σοβα¬
  ρά μέτρα ώστε τα έξαγόμε-
  να προΐόντα μας νά φθά-
  νουν είς τόν τόπον τής κα¬
  ταναλώσεως είς καλήν κατά¬
  στασιν, άγνά, χωρίς νοθείας
  καί κατά τρόπον πολιτισμέ¬
  νον συσκευασμένα. Καί του¬
  το διότι καί ο συναγωνισμός
  γίνεται καθ* ημέραν μεγα-
  λύτερος καί αί άπαιτήσεις
  τού καταναλωτικοΰ κοινοΰ
  αύξάνουν συνεχώς έκ παραλ-
  ^ήλου πρός την ανάπτυξιν
  τοΰ πολιτισμοΰ καί την πρό¬
  οδον τής τεχνικπς. —πμε-
  ρον οί "Αγγλοι ή οί ΓερμανοΙ
  ή οί Σκανδιναυοί, πολιτισμέ
  νοι ανθρωποι έλοι, πού εχουν
  άναγάγει την καθαριότητα
  καί την ύγιεινήν είς θρη¬
  σκείαν, έχουν μεγάλας αξι¬
  ώσεις ώς πρός τα τρόφιμα,
  τούς νωπούς καρπούς καί τα
  αλλ« ε.δη τα οποΐα προ-
  μηθεύονται έξωθεν. Τα θέ¬
  λουν νά είναι έκλεκτής ποι
  οτητος. Νά είνε αρίστα συ¬
  σκευασμένα. Καί νά ειμπο¬
  ρούν νά συντηρηθοΰν. "Ε¬
  χουν δηλαδή αξιώσεις μεγά¬
  λας, άλλά καί λογικάς καί
  δικαίας.
  Καί άπό απόψεως μέν ποι¬
  ότητος τα έλληνιχά προϊ-
  όντα, είναι αναμφισβητήτως
  άσυναγώνιστα. Διότι οί καρ
  ποΐ τής ελληνικάς γής ύ·
  περέχουν φυσικώς ολων των
  άλλων χωρών. Άρωμκτικοί,
  χυμώδεις, εΰγευστοι, είναι ό
  νομαστοί παντου. Άλλά πρέ
  πει βεβαίως καί νά φθά-
  νουν είς την φυσικήν των
  κατάστασιν είς τόν τόπον
  τής καταναλώσεως. Καί αύ-
  τό έξαρτάται πλέον άπό την
  συσκευασίαν καί τα μέσα τής
  μεταφοράς—έξαρτάται δηλα¬
  δή άπό την καλήν οργάνω¬
  σιν τοΰ έξαγωγικοΰ μας έμ-
  πορίου.
  Εύτυχώς δμως τό ζήτη
  μ« τούτο άκησχόλησεν
  ήδη τό κράτος σοβαρώς.
  Καθώς δίάναφέρουν είδήσεις
  έξ Αθηνών, ή κυβέρνησις
  κατήρτισεν είδικόν νόμον
  περί οργανώσεως καί έλέγ
  χου τοΰ έξαγωγικοΰ έμπορί
  ου, κατά τρόπον πού νά
  εξασφαλίση απολύτως την
  καλήν ποιότητα των απο¬
  στελλομένων είς τάς κατα-
  ναλωτικάς άγοράς προΐόν-
  των. Καί ήτο πράγματι ά-
  νάγκη νά εκδοθή ό νόμος
  αύτός. Διότι έφόσον ζητού¬
  μεν άπό τούς αγρότας νά
  έντείνουν τάς προσπαθείας
  των διά ν' αύξήσουν την
  παραγωγήν χαί νά επιτύ¬
  χουν καλυτέρας ποιότητας,
  έφόσον τό κράτος ύποβάλ-
  λεται είς κόπους καί δαπά
  νας τονώσεως των έξαγω-
  γών καί φροντίζει καί συ·
  νάπτει είδικάς εμπορικάς
  συμφωνίας μετά των άλλων
  χωρών καί διαθέτει βαγόνια
  —ψυγεϊα καί μειώνει τα κο-
  μιοτρα καί τούς δασμούς καί
  χοοηγεΐ έξαγωγικά βραβεΐα,
  ορθόν είναι βεβαία νά άνα
  λάβη ύποχρεώσεις καί τό εμ¬
  πόριον. Άλλωστε αί ύπο-
  χρεώσεις αύται καί ή έκπλή-
  ρωσίς των, θά ώφελήσουν
  πρωτίοτως αύτό τό ίδιον. Δι¬
  ότι οταν τό έξαγόμενον έμ-
  πόρευμα είναι καλής ποιό
  τητος καί άρτίως συσκευα-
  σμένον καί φθάση έν καλή
  καταστάσει είς τόν τόπον
  τής καταναλώσεως, τότε βέ
  βαια καί θά πωληθή είς Ικα¬
  νοποιητικάς τιμάς καί θ' α¬
  ποδώση κέρδη. Περί αύτοΰ,
  μας παρέχει λαμπρόν δίδαγ
  μα ή πρόσφατος πεΐρα. Ε¬
  φέτος, αί έξαγωγαί των
  σταφυλδν μας, υπήρξαν είς
  διάστημα έγός μηνός μόνον
  τόσαι, οσαι ήσαν αί ίξαγω
  γαί ολοκλήρου της περυσι-
  νής περιόδου. Καί όφείλε-
  ται τουτο είς την αυστηράν
  έπιλογην τής ποιότητος καί
  είς την καλήν συσκευασίαν
  των.
  Καί ομως τό ευχάριστον
  αύτό άκοτέλεσμα, πού έθεω-
  ωρεϊτο ώς μεγίστη έπιτυχία
  διά τον τόπον μας, έκινδύ-
  νευσε πρός στιγμήν νά κα
  ταστραφή διότι ωρισμέναι, έ
  λάχιστοι εύ:υχώς, ώς άναφέ-
  ρουν αί σχετικαί πληροφο¬
  ρίαι, άδαεΐς έμποροι έστει
  λάν προϊόν κακής ποιότη¬
  τος καί κακώς συσκευασμέ-
  νόν κ«ί έφθασεν ώς ήτο φυ¬
  σικόν είς αθλίαν κατάστασιν
  είς τόν τόπον τοΰ προορι-
  σμοΰ τού.
  Ακριβώς δέ διά νά μή
  συνεχισθοΰν καί νά μην έ-
  παναληφθοϋν παρόμοιαι ά-
  θλιότητες έγινεν ό τελευ-
  ταΐος νόμος περί οργανώ¬
  σεως καί έλέγχβυ τοϋ έξα·
  γωγιχοΰ έμπορίου, πού άφο
  ρα κυρίως τάς σταφυλάς,τόν
  καπνόν, την σταφίδα,τά έλαι
  α καί τούς νωπούς έν γένει
  καρπούς. Καί θά επιζήτηθή
  ήαύστηροτάτη έφαρμογή τού.
  Ή δημοσίευσις δέ τοΰ νόμου
  αύτοΰ ηκούσθη μέ άληθινήν
  Ικανοποίησιν καί παράγει
  αΐσθημα ευχαριστήσεως είς
  όλους. Διότι ό νόμος αύτός
  αποβλέπει είς την προστα¬
  σίαν τής έθνικής παραγωγής
  είς την διαφύλαξιν τής κα¬
  λής φήμης των προΐοντων
  μας είς τάς ξένας άγοράς
  τής καταναλώσεως, χωρίς
  καί νά βλάπτη τό έμπόριονή
  νά δημιουργή προσκόμματα
  είς τό έργον τού. Αντιθέ¬
  τως μάλιστα ό νόμος αύτός
  θά αποβή έπωφελής καί εύ·
  εργετικός καί διά τούς πραγ¬
  ματικότης, τιμίους καί εύσυ
  νειδήτους έμπόρους εξαγω-
  γεΐς. Διότι θά έκκαθαρίση
  την τάξιν των άπό τούς ολί¬
  γους τυχόν παρεισάκτους ά
  συνειδήτους κερδοσκόπους
  καί θά υποχρεωθή καί τούς
  άδαεΐς ή νά βελτιώσουν τάς
  εργασίας καί τα συστήματά
  των ή νά παραιτηθοΰν τοΰ
  έργου διά τοΰ όποίου θ' ά-
  ποοεικνύωνται άνίκανοι καί
  άκατάλληλοι.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
  ΤΗΣ ΤΣΑΝΤΑΙ
  Τό τσαντάκι τής κυρίας εχρη¬
  σιμοποιήθη τελευταίως ώς δπλον.
  Άλλά γιατί δχι; "Οπλον είνε
  πού είνε τό τσαντάκι. Γιατί λοι
  πάν νά μή χρησιμοποιήται ε¬
  ναντίον των άναιδών τοΰ πεζο-
  δρομίου, Τό «τσάτισμα» τοΰ ώ-
  ραιόκοσμου είς τούς δημοσίους
  τόπους, πρός τό οποίον τόσον ρέ-
  πει ό Έλλην, πρέπει νά κτυπηθή
  κατακέφαλα. Καί διά λόγους ά
  τομικής αμύνης άλλά πρωτίστως
  διά λόγους πολιτισμοΰ. Τό τσαν-
  τάκι είνε τό πρώτον πρόχειρον
  πολεμικόν μέσον.
  —Άλλ' άν τό τσαντάκι φερόμε
  νόν κατά τής κεφαλής τοϋ Π4>ώ·
  τού τολμηροϋ τοθ δρόμου, σαμ'δη'
  νά ανοίξη καί νά αφήση τό πε
  ριεχόμενόν τού είς την άσφαλ-
  τον,...
  Την παρατήρησιν έκαμεν επί
  τή βάσει συγκεκριμένον γεγονό-
  των ό πρώτος άντιρρησίας. Καί
  είχεν ϊσως καί τούς προσωπικούς
  τού λόγους. Άλλ' Ιδωμεν πρώ
  τον άπό τί άποτελεΐται τό περιε
  χόμενον έκεΐνο καί άς κυττάξω·
  μέν κατόπιν τα άλλα. Προέχει
  έδώ ί έξοπλισμός τής τουαλέττας
  πού οί πολλοί τόν χαρακτηρί-
  ζουν ...ναύσταθμον ολόκληρον.
  —Αύτός βεβαία δέν κατέχει
  τίποτε τό παρακεκινδυνευμένον.
  —Κατά τάς περιστάσεις
  —Μά αί περιστάσεις είνε γενι-
  καί. Τό ρούζ, τό κραγιόν, τό
  ρίμμελ, τό πομπόν, ή πουδριέρα
  καί δέν ξέρω τί ίλλο άποτελοθν
  κοινά σημεϊα έξοπλισμοΰ.
  —Κοινά σημεϊα διά τίς φυσιχές
  δπωσδήποτε ώμορφΐές που σι»μ-
  πληρώνονται καί μέ την τεχνική
  τοθ χρώματος. Άλλά γιά τίς ψεύ
  τικες.
  Άς αφήσωμεν τίς έρμηνείες ε¬
  πί τοθ σημείου τούτου είς τούς
  πολυπείρους. Ή άλήθεια είνε δτι
  ύπάρχει περιθώριον καί έδώ διά
  νά γνωσθή καί 6 βαθύτερος γυ
  ναικεΐος χαρακτήρ. 'Υιΐάρχουν ά-
  κόμη είς τό τσαντάκι ίνα σωρό
  μικροπράγματα. Οί χρονογράφοι
  ωμίλησαν γιά σημειωματάρΐα καί
  μολυβάκια, γιά κάποιο στ;χά/ι,
  γιά Ινα φύλλο ήμερολογίου, γιά
  Ινα λουλουδάκι, γιά §να στραμ-
  πουλισμένο|τσιγάρο—κοκκινισμένο
  στήν άκρη, γιά ίνα άπόκομμα ό-
  ηγοθ μαγειρικής κ.λ. κλ. Ώστό
  σο υπίρχουν καί άλλα μέ τα έ
  ποία ί γυναικεΐος χαρακτήρ (καί
  τα ίργα τού) γίνωνται πράγματι
  «χαρτί καί καλαμάρι» διά τόν
  πρώτον τυχόντα.
  * *
  *
  Τό συμπέρασμα είνε δτι ή τε
  θείσα παρατήρησις διά τό τσαν-
  τάκι ήτο βπωσδήποτε δρθή: Τ
  τσαντάκι πρέπει νά χρησιμοποιή
  ται κατά των άναιδών τοΰ πεζο
  δρομίου μέ μεγάλην περίσκεψιν
  καί άφοθ πρώτον άποδειχθή' δτι
  δέν άνοίγει δσον ουνατά καί άν
  καταφερθηό Τό περιεχόμενον τού
  άς μή λησμονήται δτι αποτελεί
  περιουσίαν δχι μόνον διά τόν ψυ
  χολάγον τής ημέρας άλλά καί διά
  τόν πρώτον έπιτήδειον. Άντί κα-
  λοΰ μπορεΐ νά επιφέρη κακόν.
  Δέν είνε δυνατόν νά γνωστοποιη-
  θτ] είς τόν τελευταίον αυτόν μό
  νόν ό λογαριασμός τής μοδίστας.
  Άλλά καί άλλα σοβχρώτερα. Άλ
  λως τε άπό τα άσήμαντα ακριβώς
  τής γυναικείας τσίντας είνε δυ¬
  νατόν νά μαντειθοΰν καί τα ση
  μαντικά ή καί νά έπινοηθοΰν,
  λαμβανομένας ύπ' δψιν τής έξαι
  ρετικής συμβολής είς την υπόθε
  σιν καί των σατανικών έκείνων
  κακών γλωσσών. Είνε δέ γνωστόν
  δτι μΐταξΰ τής μαντείας έδώ καί
  τή; έπινοήσεως, ή απόστασις διά
  την δημοσίαν γνώμην δέν είνε
  μεγάλη.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή χώρα τής άγωνίας
  Η ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
  ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ
  Ή στρατηγική άξία της.
  Τάς ημέρας αύτάς τό παγ¬
  κόσμιον ενδιαφέρον συγκεν-
  τρώνεται είς την Τσεχοσλοβα
  κΐαν. Τα διαδραματιζόμε-
  να έν αύτη γεγονότα, καί
  αί πιθαναί έξελΐξεις των προ-
  καλοϋν την αγωνίαν καί τό
  δέος είς δλους τούς λαούς
  τής ^ής. Διότι φαΐνεται πλέον
  ώς άναπόφευκτος σχεδόν ή έ-
  κρηξις τοΰ ήφαιστεΐου πού
  θά συγκλονΐση τόν κόσμον
  καί θά σκορπΐση, την συμφο-
  ράν καί τόν όλεθρον είς δ
  λην την γήν. Ή άποχωριστι-
  κή κίνησις των Σουδιτών
  Γερμανών καί ή ανάμιξις τής
  ΓερμανΙας καί άλλων χω
  ρών εδημιούργησαν κατά¬
  στασιν είς άκρον έκρυθμον
  έγκυμονοθσαν σοβαρωτάτους
  κινδύνους δι' ολόκληρον την
  άνθρωπότητα. Τα λαμβανόμε¬
  να Ικτακτα στρατιωτικά μέ¬
  τρα είς δλας τας χώρας, πα-
  ρέχουνσαφή τήνάπόδειξιν τής
  σοβαρότητος τής καταστάσε¬
  ως καί τής κρισιμότητος των
  στιγμών πού διερχόμεθα.
  Δέν νομίζομεν λοιπόν ά¬
  σκοπον νά δώσωμεν ολίγα
  στοιχεΐα σχετικώς μέ την χώ¬
  ραν αυτήν πού αποτελεί την
  στιγμήν αυτήν τό κέντρον
  τής παγκοσμίου έπικαιρότη
  τος. Τα στοιχεΐα αύτά άλ¬
  λωστε, θά βοηθήσουν πιστεύ
  ομεν τόν άναγνώστην νά κα¬
  τανοήση διατί ή χώρα αυτή
  έ"χει τόσον ενδιαφέρον δι' ό
  λόκληρον τόν κόσμον, δι' δ¬
  λας τάς δυνάμεις, μικράς καί
  μεγάλας.
  Ή Τσεχοσλοβακία, είναι
  δημιούργημα τοθ παγκοσμίου
  πολέμου. Είς την συγκρότη
  σΐν της είς ελεύθερον κράτος,
  έπρωτοστάτησαν ό πρώτος
  πρόεδρος τής Δημοκρατίας
  της, ό μέγας Μάζαρυκ καί ό
  νΟν πρόεδρος καί γαμβρός
  τοϋ πρώτου Έδουάρδος Μπέ-
  νες, εις έκ των διαπρεπεστέ-
  ρων πολιτικών άνδρών τής έ-
  ποχής μας. Ευρίσκεται είς
  τό κέντρον τής Εύρώπης κσί
  αποτελεί την καρδίαν τής Ή
  πεΐρου μας. Άπετελέσθη άπο
  την ΒοημΙαν κοί Σλοβακίαν
  την ΜοραβΙαν, την Ρουθηνί-
  αν, την Κάτω Αύστριακήν Σι
  λεσίαν καί την Γερμανικήν
  'Άνω Σιλεσίαν. Προήλθε δη¬
  λαδή κυρίως άπό την διάλυ¬
  σιν τής παλαιάς Αύστροουγ
  γρικής Μοναρχίας. Αποτελεί
  δέ μωσαϊκόν γλωσσών καί
  έθνοτήτων. Βάσις βεβαία εί¬
  ναι οί Τσέχοι καί Σλοβάκοι,
  πού άποτελοθν καί τό μεγαλύ
  τερον μέρος τοθ πληθυσμοθ,
  άνερχομένου σήμερον έν συ
  νόλω είς 16 περΐπου έκατομ
  μύρια. Άλλ' έκτός αυτών ύ·
  πάρχει ή μειονότης των Γερ
  μανών Σουδιτών άπό τριάμι
  συ έκατομμύρια καί αί ολίγα
  ριθμότεραι μειονότητες, των
  Πολωνών, των Ουγγρων, των
  Ρουμάνων καί των Ρώσσων.
  Ή ύπαρξις δέ τόσων μειο
  , νοτήτων καί ιδία των Σουδι-
  'τών Γερμανών πού συνορεύ
  ουν μέ την Γερμανίαν είναι
  πού δημιουργεΐ τα σημερινά
  προβλήματα καί τάς έπιπλο-
  κάς, έν συσχετισμώ βεβαία
  πάντοτε καί μέ την οικονο¬
  μικήν κατάστασιν καί την
  στρατηγικήν θέσιν τής χώρας
  αυτής.
  Άπό οίκονομικής απόψεως
  ή Τσεχοσλοβακία είναι μιά
  άπό τας πλουσιωτέρας χώ
  ρας τής Εύρώπης. Τα πτωχό-
  τερον τμήμά της θεωρεΐται
  ή περιφέρεια ή κατοικουμένη
  υπό των Σουδιτών. Ή Τσεχο
  σλοβακία έχει έξαιρετικώς ά-
  νεπτυγμένην βιομηχανίαν. Τα
  πλούσια μεταλλεϊά της, τα
  άνεξάντλητα όρυχεΐα σιδή-
  ρου καί γαιανθράκων έβοή-
  θησαν είς την βιομηχανικήν α¬
  νάπτυξιν. Έχει δέ έκτός των
  άλλων βιομηχανιών, ζαχάρε-
  ως, μηχανημάτων καί μίαν
  άπό τάς ίσχυροτέρας πολεμι-
  κάς βιομηχανίας τοθ κόσμου.
  Τα περίφημα έργοστάσια
  Σκόντα, τα όποϊα είναι γνω
  στά είς δλον τόν κόσμον, ευ¬
  ρίσκονται μετά την διάλυσιν
  τής Αύστροουγγαρίσς είς την
  Τσεχοσλοβακίαν. Έπειτα ε-
  χει ανεξάντλητον δασικόν
  πλοθτον. Άρκεϊ ν' άναφερθϋ
  δτι τό Μν τρίτον τής εκτάσε¬
  ως της καλύπτεται άπό δά-
  ση· Καί κτηνοτροφίαν έπΐσης
  εχει άνεπτυγμένην είς μεγά¬
  λον βαθμόν. Έχει δ' άκόμη
  τόσον όρυκτόν πλοθτον, Βσον
  καμμία ΐσως άλλη χώρα, τη
  ρουμένων βεβαία των άναλο-
  γιών ώς πρός την έκτασιν.
  Τα κυριώτερα κοιτάσματα
  είναι, οί γαιάνθρακες, ό λυ-
  γνΐτης, ό χρυσός, ό άργυρος,
  ό κασσΐτερος, ό ϋδράργυρος,
  τό κοβάλτιον, τό νικέλιον, πο·
  λύτιμοι λίθοι, τό πετρέλαιον,
  ό γραφίτης, ό σίδηρος καί
  πλείστα άλλα. Επί πλέον ή
  Τσεχοσλοβακία εχει έν των
  πυκνοτέρων σιδηροδρομικήν
  δικτύων τής Εύρώπης. Έκτός
  δέ των σιδηροδρόμων διασχί
  ζεται άπό τούς ποταμούς
  Έλβα, Όντερ καί Δούναβιν
  διά των οποίων καί έξυπη-
  ρετεϊ τάς συγκοινωνίας της
  καί έξάγει τα πλούσια προ-
  ϊόντα της είς τάς άλλας χώ
  ρας.
  Αύτός δέ ό πλοθτός της καί
  ό τελειότατος τεχνικάς "έξο¬
  πλισμός της συνέτειναν πολύ
  καί είς την πνευματικήν ανά¬
  πτυξιν τοθ λαοϋ καί είς την
  δημιουργίαν ενός άνωτέρου
  πράγματι πολιτισμοθ.
  Άλλά ή Τσεχοσλοβσκία δέν
  αποτελεί μόνον πλουσίαν καί
  προηγμένην άπό πάσης άπό
  ψεως χώραν. "Εχει καί σπου
  δαιοτάτην στρατηγικήν αξίαν.
  Εύρισκομένη είς τό κέντρον
  τής Εύρώτης αποτελεί παρά
  γοντα τής όϋοίας ή θέσις βα
  ρύνει αποφασιστικώς διά την
  εξασφάλισιν τής ίσορροπίας
  των δυνάμεων. Άλλά δι" αύ
  τό καί αποτελεί τό κέντρον
  τής διασταυρώσεως των οίκο
  νομικών, των πολιτικών καί
  στρατηγικών συμφερόντων
  καί βλέψεων των ίσχυρών τής
  ηπείρου μας. Καί δι" αύτό ά
  κόμη έχει μεταβληθή είς ήφαί-
  στειον τοϋ όποίου ή τυχόν
  Εκρηξις θά μεταδώστι τάς φλό
  γας τοθ πολέμου είς δλον τόν
  κόσμον.
  Πετοχτά
  σημειώμοτα
  ΦΘ1ΝΟΠΩΡΟ
  Σύννεφα είς τόν ούρανό. Οί
  πρώτοι άγγελοι τοϋ φθινοπώ-
  ρου. Μέ τή μορφή λευκών πέ-
  πλων παρουσιάσθηκαν κι' ά-
  πλώθηκαν στούς αίθέρες κι'
  εκάλυψαν τόν η"ιο γιά νά
  φέρουν τή δροσιά στή φλογι-
  σμένη γή. Σέ λίγο θά γίνουν
  γκρίζοι δγκοι καί ΰστερα μαύ
  ρη καταχνιά πού θά κατέβη
  ώς κάτω στή γή καί θά ξε-
  σπάση σ' άγρια μπόρστ. Καί
  θάχωμε τότε πλήρη άλλαγή
  σκηνοθεσίας. Άπό τίς πλάζ
  θ' άποσυρθοΰν οί λάτρεις τοθ
  ύγροΟ στοιχείου. Στούς δρό-
  μους δέν θά κυκλοφορούν
  πλέον οί όπαδοί τοθ γυμνι
  σμοθ. Τό σύνθημα τοΰ Πιραν
  τέλλο: Νά ντύσουμε τούς γυ
  μνούς, θά τό παραλάβη καί
  θά τό πραγματοποιηθή ό άν
  ταριασμένος ούρανός. Καί μό
  νο τα δένδρα θά μείνουν γυ
  μνά νά μαστιγώνωνται άπό
  τίς ριπές τοθ άνέμου, τής βρο
  χής καί τοθ χιονια. Κρί θά
  πρεπε γι' αύτό τό εύεργετικό
  έργο τοθ φθινοπώρου, γιά την
  ύπηρεσία πού θά προσφέρη
  στήν αίσθητική,μέ τό νά ντύσΓ)
  τούς γυμνούς, νά στρέψωμε
  τό βλέμμα πρός τάν ούρανό
  μ' εύγνωμοσύνη καί νά ίκετεύ
  σωμε ν' άρχΙσΓΐ τό συντομώ
  τερο, τό μαστίγωμα τής βρο
  χής. Άλλά είς τούς κάμπους
  είνε άκόμη άπλωμένη ή στα
  φίδα.Καί μιά βροχή την εποχήν
  αυτή δέν θάλθ[) ώς εύλογία
  έκ των ούρανών, άλλ' ώς κσ
  τάρα καί συμφορά.
  Καί θά υποχρεωθή μέν τούς
  άργόσχολους γυμνιστάς νά
  καλυφθοθν, θ' αφήση δμως
  άκάλυπτους τελείως τούς άν-
  θρώπους τής άγίας εργασίας
  καί τής δημιουργικότητος. Καί
  επειτα θάχωμε κι' άλλα άκό¬
  μη δεινά. Ή εύαίσθητη κυρία
  καί ή ρωμαντική δεσποινΐς θά
  νοιώσουν μελαγχολική διάθε
  σι. Θά θέλουν άκόμη φθινο-
  πωρινά ταγιέρ, επανωφόρια έ-
  λαφρά, θά θέλουν πλήρη ά-
  νακαίνισι τής γκαρνταρόμπας,
  πού σημαίνει άφαίμαξι πορτο-
  φολιοϋ καί ύπερέντασι τοθ
  νευρικοϋ συστήματος των άν¬
  δρών. Καί νάταν μονάχα ή
  εύαίσθητη κυρία καί ή ρωμαν¬
  τική δεσποινΐς μέ τή μελαγ-
  χολία καί τούς στεναγμούς
  των!.. Άλλά θά έχωμε καί
  άλλη πληγή άθεράπευτη δσο
  καί τρομερή: Τούς ποιητάς.
  Ύπάρχουν βλέπετε κι' αύτοι
  πού ξεφυτρώνουν μέ τίς πρώ
  τες ψυχάλες δπως τα μανιτά-
  ρια.Κι' δσο άραιώνουν τα φύλ
  λα είς τα δένδρα τόσο πληθύ
  νονται στά χέρια των τα
  φύλλα των χειρογράφων. Καί
  τί άνοησίες δέν τούς έμπνέ
  εί τό φθινόπωρο! Πέφτει έ'να
  κιτρινιασμένο φύλλο μέ την
  όρμή τοθ φθινοπωρινοθ άνέ
  ' μου! Φαινόμενο φυσικό! Ό
  ,'ποιητής δμως σού λέει ότι ό
  φθινοπωρινός άέρας έχάϊδεψε
  έρωτικά £να φύλλο κι' έκεΐνο
  έρρίγησεν άπό συγκίνησι. Καί
  ήταν τόσο δυνατή ή συγκί
  νησι πού έπαθε (τό φύλλο
  βεβαία) σκοτοδίνη κι' έπεσε
  στή λάσπη τοθ δρόμου κι' αύ
  τοκτόνησε!...*Άν πάθαινε τό
  Συνεταιρισμόν
  Χάρις είς τάς ενεργείας
  τοϋ Πρακτορείου τής Άγροτι
  κίΐς Τραπέζης καί τόν ζήλον
  των απόστολον τής συνεται-
  ριστικής ίδέσς, συνεταιρισμοί
  Ιδρύθησαν είς πλείστα χωρία
  τής Μεσσαράς, ήδη δέ ετέθη¬
  σαν αί βάσεις καί διά την
  "ίδρυσιν ενώσεως γεωργικών
  συνεταιρισμόν Μεσσαρδς. Χαι
  ρετίζομεν αυτήν την πρόοδον
  τής συνεταιριστικής (δέας
  είς τόν πλουτοφόρον κάμ¬
  πον μας. Καί ευχόμεθα ν'
  αρχίση ταχέως ή λειτουρ-
  γία καί τής ενώσεως. Ό¬
  πως έπίσης ευχόμεθα νά ένι
  σχυθη ή προσπαθεία ιδρύσεως
  παραγωγικώνκαί ύγειονομικών
  συνεταιρισμών είς τα χωρία
  τής Μεσσαρδς. Οί συνεταιρι-
  σμοΐ αύτοι θά γίνουν οί φο-
  ρεϊς των νέων (δεών καί θά
  συμβάλουν τα μέγιστα είς
  την αναδημιουργίαν τής γεωρ
  γίας καί είς την αθξησιν τής
  παραγωγής καθώς καί είς την
  ανύψωσιν έν γένει τής στάθ-
  μης τοϋ πολιτισμοΰ.
  Αί άνάγκαι τής Βιάν¬
  νου.
  Έκδηλώνουσα τό ενδιαφέ¬
  ρον της ή Γενική Διοίκησις
  διά την θεραπείαν διαφό
  ρων έπειγουσών άναγκών τής
  ύπαίθρου κσί (δία τής Βίαν
  νού έχορήγησε διάφορα σχε
  τικώς σημαντικά ποσά. Καί
  δίδεται εισί δι' άλλην μί¬
  αν εισέτι φοράν ή απόδειξις
  τής στοργής καί τοθ ένδιαφέ-
  οοντος τοθ ύπουργοΟ Γεν.
  ΔιοικητοΟ κ. Σφακιανάκη πρός
  την νήσόν μας καί τής μερ(-
  μνΐ^ς τού πρόςλύσιν δλων των
  μικρών καί μεγάλων ζητημά-
  των τόσον των πόλεων δσον
  καί τής ύπαίθρου.
  Οί νομάρχαι.
  "Αλλοτε, διά την "ίδρυσιν
  ενός ελαιοτριβείον ύδρομύ-
  λου, καφεκοπτείου σιδηρουρ-
  γείου ή άλλου παρεμφεροθς
  πρός αύτά έργσστηρίου ήτο
  απαραίτητον νά άποταθπ ό
  ένδιαφερόμενος είς τό υπουρ-
  γεΐοντής Έθνικής Οίκονομίας,
  νά υποβληθή είς έξοδα καί
  νά χάση χρόνον πολύτιμον.
  Σήμερον, τό δικαίωμα τής έκ
  δόσεως των άδειών δίδεται
  είς τούς νομάρχας δυνάμει
  τοθ τελευταίου άναγκαστικοθ
  νόμου περί δικανδοσίας των
  νομαρχών Καί είναι καί αύτό
  μία νέα ένδειξις τής φιλολαϊ
  κήςπολιτικής τής κυβερνήσεως,
  £νέπί πλέον βήμα πρός κατάρ
  γησιν τής γραφειοκρατίας καί
  απαλλαγή τής χώρας άπό
  τό τέρας τοθ ύδροκεφαλισμοΟ.
  Ηόδός 'Αμυρά.
  Σχετικώς μέ την κατασκευ¬
  ήν τής όδοθ Βιάννου—Άμυ-
  ρδ διά την οποίαν ήσχολήθη-
  μεν εσχάτως, μδς παρεσχέθη
  ή πληροφορία έξ αρμοδίας
  πηγής δτι ή σχετική μελέτη ε¬
  νεκρίθη άπό την Γενικήν Διοί
  κησιν καί 8τι μετά την πλη¬
  ρώσιν ωρισμένων τύπων θά
  προκηρυχθή άμέσως ή δημο-
  πρασία άναλήψεως τοϋ έρ¬
  γου. Ύπολογίζεται δέ δτι ή
  έναρξις των εργασιών θ' αρ¬
  χίση τέλη Όκτωβρίου ή αρ¬
  χάς Νοεμβριού. Δηλαδή μετά
  εν έτος, τα αυτοκίνητον θά
  φθάνη είς Άμυρά. Διότι έκτός
  τοΰ τμήματος τής όδοϋ πού
  θά κατασκευασθή δαπάναις
  τοΰ έπαρχιακοϋ ταμείου, προ-
  σφέρονται νά κατασκευάσουν
  τό υπόλοιπον οί κάτοικοι διά
  προσωπικής τω« εργασίας.
  ΐδιο κι' ό ποιητής τί καλά πού
  θδταν! Καί πόσον εύεργετικώ
  τερο θδταν τό φθινόπωρο!
  Άλλά δέν παθαίνει τίποτε
  καί έξακολουθεΐ νά μδς βομ-
  βαρδίζημέ ποιητικές άνοησίες.
  Άς εύχηθοθμε λοιπόν ν' άρ
  γήση ό έρχομθς τοθ φθινοπώ
  ρου άκόμη. Θάχωμε νά κερδί
  σωμε τόσα πολλά έν τώ με
  ταξύ... Μ.—·
  ':ΙΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινδς) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον «Νέοι βνθρωττοΐ'.Μέ τόν Χαρ
  ρυ Μπώρ. Την Πέμπτην: «Νύχτες
  Πριγκήπων» μέ την Κάτε Φόν
  Νάγκυ καΐ τόν Ζάν Μυρά. Σήμε
  ρον 7 μ, μ. άπογευματινή,
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε¬
  ρον τό συγκλονιστικό άεροττορικό
  δραμα: «Κυνήγι στοϋς αιθέρας».
  Σήμερον λόγω τής εορτής είς
  τάς 7 1)2 μ, μ, άπογευματινή.
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  ^Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΝΙΟΥΑΑΚΑΚΗ
  Σήμερον τό άριστούρ
  γημα τού:
  ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΡΕΡ
  ΟΙΝΕΟ
  ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΡΥ ΜΠΟΡ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΑΤΛΑΙ ΠΙΛΕ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ώρα 7 μ.μ.
  άπογευματινή.
  ΑΥΡΙΟΝ έξαιρετική
  πρεμιέρα:
  ΝΥΧΤΕΣ
  Ή ίστορία μιδς άρχον-
  τοπούλας πού ή θύελλα
  μιάς κακής μοίρας την
  ξερρίζωσεν άπό τα πλούτη
  της καί την έρριξε στά
  καταγώγια γιά νά γνωρί-
  ση την καταφρόνια κα'ι
  την κακία τού κόσμου.
  Πρωταγωνιστοϋν:
  ΚΑΤΕ ΦΟΝ ΝίΓΚΥ
  ΖΑΝ ΜΥΡΑ
  ΚΙΜ1Ν Α. ΕΥΓΕΗΒί
  Διδάκτωρ Πανεπ. Λυώνος
  Επι έπταετίαν έκπαιόευ-
  θβίς είς τα Νοσοκομεϊα ΑπΙΐ-
  ίΐΐ ν1 Λ έά
  ηααίΐΐββ, ν»1 Λζ έιάϋβ Χ««
  5β1ροΙΐ·ϊβΓβ Λυώνβς καί Πα¬
  ρισίων είς τα παδολογικά καΐ
  νευρολογικά νοσήματα. ,
  Διατελέσας επί ίιετίαν
  355ΐ8ΐ£>η1 τή# ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικής τοΰ Πανεπι¬
  στημίου Λυώνος.
  ©ά δέχεται ωσαύτως καί
  τούς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΊΚΩΝ νοσημάτων είς τό
  Ικτρβίον τού ούβς 'Αμαλθείας
  (πάροδος βίοϋ Κατεχάκη,
  πρώην Πλατύ βοκκάκι) ώραν
  9—12 π. μ. καΐ 4—7 μ. μ.
  Τηλ. 6—63
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Προκηρύσσει δτι έκτίθεται
  είς φανεράν μειοδοτικήν δη¬
  μοπρασίαν ή ένοικΐασις τοθ
  δικαιώματος εκμεταλλεύσεως
  των Δημοτικών θαλασσΐων
  Λουτρών την 26ην τοΰ μηνός
  ΣεπτεμβρΙου 1938 ημέραν Δευ
  τέραν καί ώραν 11 —12 π. μ.
  ενώπιον τής Δημαρχιακής Ε¬
  πιτροπήν, συμφώνως πρός
  τούς δρους τής έγκεκριμέ-
  νης συγγρσφής εύρισκομένης
  είς τα γραφεΐα τής Μηχανι¬
  κάς Υπηρεσίας τού Δήμου
  πρός γνώσιν των ενδιαφερο¬
  μένων.
  Έν Ηρακλείω τή 13 Σε-
  πτεμβρΐου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚ
  1ΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  ■ 518ον
  Τα κανόνα εχουν στηθή* είς
  τα γεφύρια τοϋ Σηκουάνα καί
  είς τούς κυριωτέρους δρόμους.
  Τμήματα τής φρουρδς διέσχι-
  ζον τούς δρόμους μέ έφ' δ-
  πλου λόγχην, τό ίππικόν πα-
  ρετάχθη κατά μήκος τού δρό-
  μου, καί ή τεραστία αυτή κι-
  νητοποίησις τοθ στρατοϋ γίνε
  ται μόνον γιά μιά γυναΐκα ή
  δποία δέν θέλει τίποτε άλλο
  ειμή νά πεθάνη. Ή δύναμις
  φοβείται πολλάκις τό θϋμα
  καί δχι τό θΰμα την δύναμιν.
  Στίς 7 έγλύστρησε στό κε
  λί της ή ύπηρέτρια τοθ δεσμο
  φύλακος. Τα δυό κεριά έ'και
  αν πάνω είς τό τραπέζι καί
  ό άξιωματικός τής χωροφυλα
  κης, άγγελος φρουρός της, έ-
  κάθητο σέ μιά γωνιά. Ευθύς
  άμέσως ή ύπηρέτρια δέν εΐ-
  δε την Μαρίαν—Άντουανέτ
  τα ν, άλλά τρομαγμένη την εί
  δέ κατόπιν ξαπλωμένη στό
  κρεββάτι της καί ντυμένη μέ
  τό μαθρο φόρεμα τοΰ πένθους
  της. Δέν εκοιμάτο. Ή μικρή
  χωριάτισσα ϊτρεμε. Λυποθν
  ταν την βασΐλισσα. «Κυρία,
  τής εΐπε μέ συγκίνησιν, δέν
  πήρατε τίποτα χθές ουτε καί
  σήμερσ. ΤΙ θέλετε νά σας φέ
  ρω σήμερα τό πρωΐ,» «Κόρη
  μου, απήντησεν ή ΜαρΙα-Άν
  τουανέττα, χωρίς νά σηκωθή,
  δέν χρειάζομσι τίποτα πλέον.
  Όλα ετελείωσαν γιά μενά».
  Έπειδή δμως ή ΰπηρέτρια έ
  πέμενε νά τής δώση έ'να ζω
  μόν ποΰ προετοΐμασεν ειδικώς
  νι' αυτήν, ή Μαρία—Άντουα
  νέττα εδέχθη. 'Ήπιε μερικές
  ρουφιξιές, καί κατόπιν βοηθου
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Χωρίς πολλές θυσίες
  είμπορεΐτε νά είσθε ώραία.
  Όλες ή φιλάρεσκες γυναϊκες
  έκφράζουν αυτή την εΰχή: νά είνε
  ώραϊες χωρίς μεγάλες προσπά-
  θειες καί μεγάλες... θυσίες. Ιδού
  μερικαΐ συμβουλαί πού θά συντε-
  λέσουν είς την άνευ ύττερβολικών
  φροντίδων καλλιέργειαν τής ώραι-
  ότητος:
  Έν πρώτοις ή κοσμικές κυρΐες
  ύποφέρουν καιοτε ΰπερβολικά ά¬
  ό πολύ στενά παπούτσια. Πρέ-
  ει νά £χουν ύπ' δψιν των τό ε¬
  ξής: τα υποδήματα νά προορίζων-
  ται γιά τα ττόδια καϊ δχι τα ιτό·
  δια γιά τα υποδήματα. Δηλαδή:
  μην αγοράζετε ϊνα ζεθγος γοβά-
  κια έπειδή είνε μοντέρνα καί κομ
  ψά. Τής μόδας νά προηγήται ή ε¬
  ξασφάλισις τής άνέσεως.
  Μην λησμονήτε τό εξής: τα νύ·
  χια σας φυτρώνουν, καί φυτρώ-
  νουν μάλιστα πολύ γρήγορα. Πρέ¬
  πη λοιπόν νά ύποχρεωθήτε είς
  μίαν τιολύ συχνήν ανανέωσιν τοΰ
  βερνικιοϋ: τό βερνίκι Οά διατηρη¬
  θή πολλές ήμέρες, εάν μετά τό
  πρώτο στρώμα περνάτε ενα δεύ-
  τερο, άπό ενα βερνίκι τελείως
  διαφανές καί άχρωμο. Τό δεθτε
  ρο αύτό θ' άποσπασθπ πρώτο άπό
  τό νύχι, τα άλλο θά αντισταθή.
  Πολλές κυρίες διερωτώνται εάν
  τιρέτΐει νά χρηοιμοττοιοΰν μπριγιαν
  τίνη γιά τα μαλλιά των.
  θά προτιμήσουν κατά γενικόν
  κανόνα την ΰγρά μπριγιαντίνη καϊ
  θά χτενίσουν μετά τα μαλλιά των
  μέ ένα βρεγμένο χτένι, ούτως ώ-
  στε νά διατηρηθή τό φυσικό των
  χρώμα Ή καλλίτερη μπριγιαντίνη
  είνε επί τή βάσει ελαίου.
  Όταν πονοϋν ή είνε κουρασμέ-
  να τα μάτια σας θά τα πλυνβτε
  μέ ζεστό νεοό, έντός τοϋ δτΐοίου
  θά ρίψετε όλίγες σταγόνες χυ·
  μοϋ λεμονιοΰ.
  Πολύ ώφέλιμες είνε καί οί κομ-
  πρέσσες, ή οποίες 2χουν την ίδιό·
  τητα νά δροσίζουν καί νά ξεκου-
  ράζουν τα μάτια.
  θέλετε κατόπιν νά δώσετε λάμ-
  ψιν είς τα μάτια σας; θά χύσετε
  είς Εκαστον έξ αυτών μία στα-
  γόνα κολύριο. "Οχι δμως καθ" ή
  μέρα.Μιά ί) τό ιτολύ δυό φορές την
  έβδομάδπί.
  Γιά νά δχετε ίνα ρούζ άνεξίτη
  λο, ιδού Ενα άπλό καΐ εϋκολον
  μέσον. Πουδράρετε τα χεΕλη σας.
  Βάψετέ τα μετά καΐ πιέσετε έπ'
  αυτών τό είδικό διά τό ντεμακι-
  γιάζ χαρτί. Τό περίσσευμα θά ά-
  πορροφηθή. Τό υπόλοιπον θά κρα¬
  τήση επί πολύ.
  ή Ντιστεγκέ
  ενός στρέμματος ίμπεριέχοντα
  τρία ελαιόδενδρα καί μίαν χαρου
  πέαν συνορεύοντα κτήμασι άνατο
  λικώς δρόμφ άγροτιχώ, βορείως
  καΐ νοτίως Αικατερίνης Άνδρου
  λάκη καί δυτικώς Εύαγγέλου Ε.
  Φιλιππίδου. 0) Είς θέσιν «Περ
  βόλι ή Άγγελίνα» αγρόν περιβό
  λιον ποτιστικόν εκτάσεως ενός
  στρέμματος έμπεριέχον τέσσαρα
  κοντα πορτοκαλλέας καί μανταρι
  νέας, τιέντε κερασέας καί έννέα
  δεσπολέας, συνορευόμενον κτήμα
  σι ανατολικώς Αικατερίνης Άν
  δρουλάκη, βορείως Μαρίας Άδα
  μάκη και ποταμψ, δυτικώς καί
  νοτίως Εύαγγέλου
  ό είρημένος άρχι
  δία τής δπά χρο
  στήση νά μή μετοβή είς την
  λαιμητόμον μέ τα φορέματα
  τοϋ πένθους, διότι αύτό θά ή
  μποροΰσε νά έρεθίοη τό λαό.
  Ή Μαρία—Άντουανέττα δέν
  φέρει αντίστασιν—τί σημασΐ
  αν εχει γι' αυτήν έ"να φόρε
  μα αυτή τή στιγμή—καί άπε
  φάσισε νά φορέση ενα έλα
  φρό άσπρο πρωϊνό φόρεμα.
  (συνεχίζεται)
  άγδόου στρέμματος έμπεριε
  χον Ιξ πορτοκαλλέας συνορευό
  μενον κτήμασι ανατολικώς, βο
  ρείως καί δυτικώς Αικατερίνης
  Άνδρουλάκη, καί νοτίως δρόμφ
  τή έπισπεύσει τής ένυ
  δανειστρίας Έθνικής
  Αριθ. 12584.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Προγράμματος πλειστηριασμοθ
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλεί
  ου ΕΟστράτιος θ. Γαρεφαλάκης
  έν Ηρακλείω έδρεύων καί κατοι
  κων δηλοποιώ 8τι:
  Εκτίθημι είς δημόσιον άναγκα
  στικόν πλειστηριασμάν τα έπόμε
  να άκίνητα των όφειλετών Άνα
  στασίας χήρας Κωνσταντίνου Άν
  δρουλάκη τό γένος Γ. Ψαράκη
  χαί Γεωργίας συζύγου Χαραλάμ
  πους Μακατουνάκη τό γένος "Κων
  σταντίνου Άνδρουλάκη κατοίκων
  Σάρχου Μαλεβυζίου ώς κληρονό
  μων τοθ άρχικοθ αποβιώσαντος
  δφειλέτου Κωνσταντίνου Γεωργίου
  Άνδρουλάκη γεωργοΰ κατοίκου
  Σάρχου Μαλεβυζίου κειμένων έν
  τ$ κτηματική περιφερεία τοθ χω
  ρίου Σάρχου Μαλεβυζίου τής Εί
  ρηνοδικειακής περιφερείας Άγίου
  Μύρωνος (ήδη Ηρακλείου) 1) Είς
  θέσιν «Παποθρα» αγρόν εκτάσεως
  ενός στρέμματος έμπεριέχοντος
  δέκα τέσσαρα ελαιόδενδρα καί
  συνεχο^ιένην άμπελον τακτα έκτά
  σεως (/ημίσεως στρέμματσς συνο
  κτήμαβι ανατολικώς
  δημοσίφ,
  ποθήκου ______Γ...Ι __.....,.
  Κτηματικής Τραπέζης τής* Έλλά
  6ος πρός άπόληψιν τώνένυποθήκων
  άπαιτήσεών της έκ λιρών στερλι-
  νών Αγγλίας έξήκοντα Ιπτά, σελ
  λινίων^ξ καί πεννών μιάς (£67—
  6—1) είς συνάλλαγμα δψεως επί
  Δονδίνου ή τό ισότιμον αυτών
  ■^■■■■■■■■■■■■■•■«■■1
  είς δραχμάς καί τέλος τα Ιξοδα
  εκτελέσεως, καί δι' &ς άπαιτή
  αεις έπετάγη
  κός όφειλέτης
  νολογίαν 15 Δεκεμβριού 1932 έ
  πιταγής τής είρημένης Τραπέζης
  ώς δείκνυται έκ τού υπ' αριθ¬
  μόν 8492 τής 9 Ίανουαρίου 1933
  έπιδοτηρίου τοΰ δικαστικοθ κλη
  τήρος τάς περιφερείας τοϋ Πρω
  τοδικείου Ηρακλείου Εμμανουήλ
  Άρκουλάκη στηριζομένων των ώς
  άνω άπαιτήσεών είς τα υπ' αριθ
  μούς 4205 τής 17 Ιουλίου 1929
  καί 4230 τής 24 Ιουλίου 1929
  δανειστικά συμβόλαια τίΰ Συμ^ο-
  λαιογράφου Ηρακλείου Κωνστ.
  Α. Ζαχαριάδου.
  Ό πλειστηριασμός γενησεται
  την 25ην Σεπτεμβρίου ένεστώ-
  τος ετους (1938) ενώπιον μου ή
  τοΰ νομίμου άναπληρωτοΰ μου
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—
  12 π. μ. καί έν τώ ένταΰθα καί
  παρά την οδόν Χάνδακος ίδιοκτή
  τφ Συμβολαιογραφείφ μου Λθα
  καλοθνται οί βουλόμενοι νά πλει¬
  οδοτήσωσι καί συμφώνως τοίς δ-
  ροις τοΰ προγράμματος.
  Έν Ήρακλείψ τη 5 Αύγούστου
  1938
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου
  (Τ.Σ.) Β. &. Γαρεφαλάκης
  Η ΚΟΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤ0Ν
  Μανθάνεται έντός 25 ημερών.
  Πληροφορίαι παρά τή ιδία Μπιθ ΚθΙΙθπ ή
  όποία φθάνει ενταύθα την 16ην τρέχοντος καί
  θέλει έγκατασταθή δΓ ολίγας ημέρας είς τό Ξε¬
  νοδοχείον «Μίνως».
  «■■■
  ι>·ειειειεΐειπιει·ΒΐΐΜ«ιι ■■«■■ ■■■■■■■■■■■■•■■■■ι·
  ΠΑΡΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ό γνωρίζων
  τι περί τής τύχης τοθ Άντ. Λα-
  δουκάκη έτών 18 δπως είδοποιή-
  ση τόν πατέρα τού έργαζόμΐνον
  είς την δδραολικήν υπηρεσίαν τοθ
  Αήμον 1} τό τμήμ» Ά
  δρόμφ άγροτικώ, βορείως καί δυ
  τικώς Αικατερίνης Άνδρουλάκη
  καί νοτίως κληρονόμων Ζαχαρίου
  Χριστοδουλάκη. 2) Είς θέσιν
  «Άλώνι» άμπελον εϊδους λο·{ά^ο
  εκτάσεως δύο στρεμμάτων έμπε
  ριέχουσαν τέσσαρα ελαιόδενδρα
  τρείς βερυκοκέας,, μίαν άμυγδα
  λήν συνορεύουυαν κτήμασι άνα
  τολικώς ποταμψ, βορείως καί νο
  τίως Αικατερίνης Άνδρουλάκη
  καί δυτικώς δρόμφ δημοσίφ. 3)
  Είς θέσιν «Μθλος» άμπελον εϊδους
  τακτά εκτάσεως ενός στρέμματος
  με:ά συνεχομένου άγροΰ έκτά
  σεως ενός στρέμματος έμπεριε
  χοντος είκοσιν ελαιόδενδρα.συνο- /
  ρευομένου κτήμασι ανατολικώς )
  Ίερ&ς Μονής Κερα Έλεούσης, *
  βορείως Αικατερίνης Άνδρουλά¬
  κη, νοτίως ποταμψ καί δυτικώς
  Γεωργίου Σουλτάΐου. 4) Είς θε
  σιν «Κάλαμο» άμπελον εϊδους
  τακτά εκτάσεως δύο στρεμμάτων -
  έμπεριέχουσαν ϊν έλαιόδενδρον συ *
  νορευομένην κτήμασι ανατολικώς ■
  Αικατερίνης Άνδρουλάκη, δορζί ■
  ως Γεωργίου Χριστοδουλάκη, νο *
  τίως Δράκου Έλΐυθεράκη, καΐ ■
  δυτικώς δρόμω δημοσίφ. 5) Είς
  θέσιν «Κΐφάλια» άγρίν
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό ίλα τα καταστήματα καΐ αΰτά
  άκώμη των έπαρχιών ταίς κλωσταϊς Μάρκας «Σταύρος».
  των Χρυσονθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  56ον
  Επεκράτησε σιγή. Ό Ζάν—
  Φρανσουά Φέλτζ έρριψε μιά μα
  τιά πρός τάν σοφα. Ή μαρκησία
  Γιορισάκα, τρέμουσα χωρίς άμφι
  βολίαν έτράβηξε τα χέρια της
  άπό τα χέρια τής μίσσες Χόκλεϋ.
  Έπειτα, ό "Ερμπερτ Φεργκάν
  ηρ&τος, μίλησε.
  —Τί σάς ϊλεγα πρό όλίγου
  σχετικώς μέ τόν θου«υδίδη, κύ
  ριε Φέλτζ!... "Ο,τι δήποτε καί
  άν μοΰ συμβή σ' αυτή την περι
  πέτεια, θχ είμαι εύχαριστημένος
  νά συμμερισθώ την τύχη τούτου
  έδώ τοΰ ώραίου έργου.
  "Εδειχνε τό πορτραίτο τοΰ
  &ποίοι ή μίσσες Χόκλεϋ δέν είχεν
  άκόμη σκεφθή νά παρατηρήση
  την παρουσία. Άφοΰ τής θύμισαν
  Ιτσι την πραγματική αίτία τής
  δεξιώσεως, ή Άμερικανίς σηκώ
  θηκε καί επήγε νά κυττάξη την
  είκόνα τής Γιαπωνέζας φίλης
  της.
  Ό δποκόμης Χιράτα, τέσσερα
  βήματα πιό πέρα, είχεν ίδη τό
  ταμπλώ. Τα μάτια τού παρέβα
  λάν γρήγορα τό άσιατικό πρόσω
  πό τό ζωγραφισμένο στόν μοοσα
  μά μέ τό εύρωπαϊκό πρόσωπο
  τής μίσσες Χόκλεϋ πού είχε πλη
  σιάσει γιά νά βλέπη καλλίτερα.
  Καί, μιλώντας χαμηλοφώνως. έ-
  πρόφερε μερικές Γιαπωνέζικες λέ
  ξεις πού μόνον ό πλοίαρχος Φεργ
  κάν μπόρεσε νά καταλάβη.
  —Είνε καλλιτεχνική κριτική;
  έρώτησεν ό Φέλνζ περίκργος.
  —"Οχι. άγαπητέ χύριε! "Ενας
  γνήσιος Σατσούμα σπανίως κάνει
  καλλιτεχνική κριτική... Ό όπο
  κόμης Χιράτα δέν εξέφρασε
  παρά μία έθνολογική γνώμη, άρ
  κετά π/ευματώδη άλλως τε. Νά
  ή μετάφρασις των λόγων τού: «Τα
  δέρμα μας είνε κίτρινο, τό δικό
  τους άσπρο· τό χρυσάφι είνε πιό
  πολύτιμο άπό τό άσήμι». (Πλήν
  άπό τόν πλοίαρχο "Ερμπερτ Φερ
  γκάν, & Ανδρέας Μπελλεσσάρ
  ακαυσεν έναν σαμουράϊ νά λέγη
  μίαν εντελώς ομοίαν φράσι).
  VII
  Τό δωμάτιον τής μίσσες Χό¬
  κλεϋ, στό «'Υσεούλτ», ήταν άντι Ι
  γράφη τοθ δωματίου τής Α Μ. τής
  αύτοκρατείρας τής Ρωσσίας στό
  «Στάνδαρτ». Ή έπίπλιοσίς τού ή¬
  ταν αγγλικη μέ αφθονίαν ξυλουρ-
  γημάτων άνοικτοΰ χρώματος, μέ
  λάκα άνοιχτοπράσινη καί μαργκε
  τερί όμοιόχρωμη. Τό μπρούντζινο
  κρεββάτι άντί παραπετασμάτων
  δέν είχε παρά μιά μουσελίνα, ε¬
  πάνω στήν όποιαν ήσαν κεντημέ
  νες μεγάλες ,νίριδες. Τό χαλΐ ή¬
  ταν απλώς μιά τσόχα λεία, καρ·
  φωμένη στά πάΐωμα. Καί φωτο
  γραφι'ες άντικαθιστοθσαν τα μπι-
  μπελό. Ή μίσσες Χόκλεϋ, στήν
  άκριβή αυτή μίμησι των γού
  στων μιάς αύστηρής αύτοκρατεί¬
  ρας, εύρισκε την διπλήν ικανο¬
  ποίησιν τής δημοκρατικής της
  ματαιοδοξίας καί τοϋ ένστίκτου
  τής άνέσεως. (συνεχίζεται)
  ΕΟΡΤΑΙ.—Σήμερον εορτήν τοΰ
  Τιμίου ΣταυροΟ δέν έορτάζει οΰ·
  τε δέχεται έπισκέψεις ό Διευθυν
  τής τής Παιδ. Άκαδημίας κ. Στ.
  Μπουρλώτος.
  ΓΑΜΟΙ.—Ό κ. Γαβριήλ Μακρυ¬
  γιαννάκης καΐ ή δνΐς Κατίνα Στα·
  θάκη ετέλεσαν τούς γάμους των
  είς Άογυρούπολιν Ρεθύμνης. Πα·
  ράνυμφοι παρέστησαν οί κ. κ. Ιω.
  Γιαλεράκης καΐ Γεώργ. Τσαγκα¬
  ράκης.
  —Ό κ. Γεώργ. Τσαγκαράκης
  καί ή δνΐς Μαρία Μουζουράκη ε¬
  τέλεσαν τούς γάμους των είς Πά-
  τημα Άιτοκορώνου.
  Νά ζήσουν.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Άπεβίωσε ττροχθές
  καϊ εκηδεύθη χθές έκ τού ενταύθα
  ναοθ των Καθολικών έν συρροτ)
  πολλοθ καϊ έκλεκτοϋ κόσμου, ή
  Κλωττίλδη Ά. ηενουδάκη σύζυ-
  γος τοΰ ποτέ δημαρχιακοΰ παρέ·
  δρου καΐ έκ των δρασάντων κοι-
  νωνικώς συμπολιτών, ίατροθ Άπο
  στόλου Ξενουδάκη. Ή μεταστδσα
  κατανομένη έκ τής εγκρίτου οΐκο-
  γενείας Άμάμπιλε Ίττάο, υπήρξε
  πρότυπον οΐκοδεσποίνης, διακρινο
  μένη διά τάς χριστιανικάς άρε·
  τάς της δι' άς καί έξετιμάτο παρά
  πάντων. Τάς οικογενείας Ρόζεμ-
  πους, Μάουρο καί λοιπούς οίκεί-
  ούς τής μεταστάσης συλλυπούμε¬
  θα θερμώς.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Την 'Ερίτι
  μόν κ. Άθηνάν Μακράκη καταβα
  λοΰσαν προκαταβολικώς είς τόν
  κ. Ταμίαν τοθ 'ΕθνικοΟ Πτωχοκο
  μείου ολόκληρον την ετησίαν συν
  δρομήν της, εΰχαριστεΐ θερμότατα
  ή Διοικοθσα τό Ιδρυμα έπιτροτιή.
  (Έκ τού γραφείου)
  ***
  Γΰρω στήν πόλι.
  Ζωηρά ή κίνησις ή δημιουργη¬
  θείσα προχθές έξ άφορμής των ά-
  φιχθέντων τουριστών μέ τό περιηι
  γητικόν «Κράλιτσα Μαρία».
  — Μεταξύ των τουριστών τού¬
  των έπλεόναζε πάλιν τό ωραίον
  φθλον.
  —Τό οποίον κα'ι διεκρίθη τόσον
  διά τάς «σπόρη 6σον καί τάς κα¬
  θαρώς γυμνκάς έμφανίσεις τού.
  —Ή νοτιά ή όποία κατά τό μαλ
  λον καί ήττον έπικρατεΐ άπό τής
  παρελθούσης Δευτέρας.
  —Προοιωνίζεται, λέγουν, πρωτο
  βρέξια.
  — Νά τό πιστεύσωμεν;
  —Τό ύπερδρέδνωντ «Χούντ» τό
  οποίον κατά τάς εφημερίδας των
  Χανίων επρόκειτο νά καταπλεΰ-
  ση είς Σούδαν άπό τής τΐαρελ·
  θούσης Κυριακης.
  —'ΕνθυμΙζει διά τούς παλαιοτέ-
  ρους συμπολίτας τόν... προκάτο
  χον τού.
  —Πρόκειται τΐερΐ τοθ ποιλαιοθ
  «Χούντ» τό οποίον όμοΰ μετά των
  άλλων εύρωπαϊκών πολεμικών κα
  ' " είς Κρήτην κατά τό
  "Ητοι σβκγάκια, τρυπώματα κιθάρας, καρολια κεντπμα-
  τος, χουβάρβς, Μουλινέ, Κοτόν πίρλέ, Βαμβακάκια, κου-
  βάρΐς κβντήματο; κ. λ. π. Όλα τα ώς ανω «Ιδη είναι ά-
  φθάστου ποιότητος, χαί χρωμάτων ήγγ«πμένων καΐ στερε-
  ών. Μία δβχιμη θά οάς πβίσο ίιά την άνωτίρότητα τβν
  κλωστών τής μάρκος «Σταύρος.»
  Άντιπροσνπβς δια τβύς Νομβυς Ήρακλείβυ—Λασηβίβο:
  Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ
  ■■■■■■■■■■■«■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>Β>ΒΗΒ
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθτ) πελατείαν τού ότι
  διαθέτει σοϋμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα βλων.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό συγκλονιστικό άε-
  ροποριχό δράμα:
  ΚΥΝΗΓΙ
  ΣΤΟΥΣ ΑΙΘΕΡΑ!
  "Η δραπέτης των αιθέρων:
  ΖΑΝ ΜΟΥΙΡ-ΒΑΡΕΝ
  ΧΟΥΛ. "Ενα έργο μέ θαυ
  μασία πλοκή καί μέ σκη
  νές πού κρατοΰν σέ άνω-1
  γία τόν θεατήν άπ' άρ·
  ΧΠ5 μέχρι τέλους.
  Καΐ επίκαιρον ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Ι
  ΠΙνΜΠΤΗ: Ό χινηματβ-
  γραφικός κολοσσβς:
  ΕΒΑΟΜΟ!
  ΟΥΡΑΝΟ!
  Μέ τό είδωλο βλβκλή-
  ?β«Λβυ κέ°Ηβ».· την πβ
  )
  Ιτέπλευσεν
  11898-99.
  Ι —Τοθ πολεμικοθ τούτου ύπάρ·
  χει καί παλαιά έλαιονραφία φιλο-
  τεχνηθεΐσα άπό Κρήτα ζωγράφον
  καΐ ήτις άφήνει ωρισμένας όμοιό-
  τητας μεταξύ τού τύπου έκείνου
  καΐ τοΰ νεωτέρου τού είς τό άγγλι
  κόν ναυτικόν.
  —ΟΙ φίλαθλοι παρηκολούθησαν
  μετ* ένδιαφέροντος τάς τελευταί¬
  ας τιοδοσφαιρικάς συνοντήσεις.
  —Τό ενδιαφέρον αΰτό των φιλά
  θλων προβλέπεται δτι θά συνεχι
  σθή έφ' δσον θά συνεχισθοθν καΐ
  αί ποδοσφαιρικαΐ συναντήσεις.
  —Σήμερον ώς γνωστόν έορτά
  ζει τό έξωμονάστηρον τοθ 'Εσταυ
  ρωμένου.
  —Την πανήγυριν ταύτην παρα
  κολουθβθν κάθε χρόνο πολλοί φι
  λέορτοι.
  —Άφήνομεν δτι ύπάρχουν καί
  οί «ταμμένοι» οί όποΐοι καΐ προσ
  έρχονται άπό τούς πρώτους διά
  νά λειτουργηθοΰν.
  —Συνεχίζεται είς τοθ Πουλα
  κάκη μέ κοσμοσυγκέντρωσιν ή
  προβολή τοθ φίλμ «Νέοι άνθρω¬
  πον μέ τόν Χάρρυ Μπώρ.
  —Αυριον είς τόν κ'Απόλλωνα»
  προβάλλεται Μνας κινηματογραφι
  κός κολοσσόςό «"Εβδομος ούρα·
  νός» μέ την γοητευτική στάρ Σι
  μ^νη Σιμόν.
  — Είς απογευματινήν καΐ |σπε
  ρινήν παοάστασιν σήμερον λόγω
  τής εορτής προβαλλεται διά τελευ
  ταίαν φοράν τό ίργον: «Κυνήγι
  στούς αιθέρας».
  ο Ρέκορτερ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Ανεχώρησε δι' Ά
  θήνας καϊ θεσσαλονίκην ό έξ Άρ
  καλοχωρίου κ. Μιχ. Μττιτζαράκης
  ϋποδηματοποιός πρός πλουτισμόν
  τοΰ Καταστήμα,τός τού.
  Ό ΕΜΜ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ώρολο
  γοποιός, γνωστοποιεΐ είς την άξιό
  τιμον πελατείαν τού δτι άπεχώρη
  σεν έκ τοθ καταστήματος τοϋ κ.
  Στ.Άτσαλάκη, έργάζεται δέ είςτό
  νέον κατάστημα ωρολογοποιείον
  τού κ. Κωνστ. Χατζάκη (πλατεϊα
  Μεϊντάνι).
  -
  ίΣημείωσις: Δευτέρα-Πέμ
  πτη-Κυριακή &ρ/ 7 ,§
  μ.μ. «πβγϊυματινή.
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΖ
  :" ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  ι Εναντι Αγ. Τίτου
  •Εκπαιδίυθβΐς ϊ(ς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οίανύήποτΐ
  θπραπβίαν νοσημάτων τβδ
  στόμβιτβς (ούλίτιίος, καχββμί-
  ας) συμφών«ς μέ την τβλβυ-
  ταίβιν έξέλιίιν τής έηιστήμης.
  Επισης οοοντοατοιχίας καΐ
  χορώνες έχ Διαφόρων μβτάλ-
  λων-χβρΜνες έκ πβρσβλάνης.
  'Επαναφορα τελϊίως άνώύυ-
  νβς τδν στρίβλοφυών 4ίβν·
  τβ»ν (ίς την κανονικήν αυτών
  θέσιν.
  Τηλέφωνον 6-91.
  Γυαλίζετβ
  τα παπούτσια
  σας μέ
  βάφει, γυ«λ.ζβϊ"χ«Τ
  ρβΐ τέ» δίρμα.
  ΑΝΟΡΘΩΣΪΣ
  ΧΡ.οτιαην
  νικ
  Ρονχήν
  ώ/οΐα κατά τί
  έττικρατι; ^'
  -ευτερας
  λίνουν,ι*
  «χΟΙι.,
  η
  ιτο νά
  ης τή,
  "πά τούς
  ΐς Τόν...
  «ερΐ τού
  )ΐον ό
  κων
  Κρήτην
  κοΰ τούταν
  ελαιονρα**
  Κρήτα ίρκ,'
  ώρισμέκιβ-
  9ΪΙ ΤθΤΓΟΙ *».
  Κ) τού
  ρηφ
  τος τάς τώβ
  άς οη;νανφν
  >ον αυτό τβ»#ΰ6
  ■αι δτ. βα α«ι
  λ συνεχιοβώ"
  ιί συνανΐήοίΐΐ "
  γνωστόν έορπ
  τηρον τού '£"«
  9ΐν ταύτην ε»
  χρόνο κολλοι»
  ματινήν «οί
  ν <**'?» λλεται Μ ίργον «Κ" ς τού Τό έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. 398βν »Άλλά δέν σάς κρύπτω δτι, μ' δλα αύτά τα προτερήματα τοθ δράματός μου, πολύ φοβοθμαι μή- ποτε ό φθόνος καί ό έγωισμός των άλλων προνομι- ούχων δραματοποιών μας κατορθώση ν' άποκλείση άπό τοθ θεάτρου τό έργον μου διότι δέν άγνοώ πό- σας αντισταθείς άπαντα πας νέηλυς είς αύτό τό στάδιον. «Κύριε Τουλούπη, ή δικαία φήμη σας ώς πεφω τισμένος προστάτης των μουσών, μ' ένθαρρύνει νά ' Ε γκυκλοπα ιδ ε ί α νά ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους ΗΛΕΚΤΡΟΛΝΑΛΓΗΣΙΑ Β'. Ή άρρώστεια αυτή ίχει συχνά ώς άφορμή την φυματιώδη λα- σθς στείλω την κόρην μου, ή όποία Θά σας παρα { ρυγγίτιδα. Μέ τή μέθοδό τού, λοι στήση, την έσχάτην έ"νδειάν μας στερούμενοι καί αύ πόν, καί μέ τό μηχάνημά τού τόν τόν έπιούσιον άρτον, καί τρέμοντες χωρίς διό ?χει κανείς έ"να φαινόμενο περίερ- λου ξύλα, μέ £να τοιοθτον βαρύν χειμώνα. Παραΐγο καί έκπληκτικό. καλών την ευγένειαν σας νά δεχθήτε ευμενώς την Μόλις ό ήλεκτρισμός περάση άφιέρωσιν τοθ δράματός μου, θέλω νά σάς παρα- στό λαιμό άπ' Ιξω νοιώθει στό στήσω πόσον περί πολλοι) ποιοΰμαι την τιμήν τοθ δέρμα, ό άρρωστος πού υποβάλ- ραία αυτή κωμόπολις μέσα στην μικρη λαγκαόιά πού σχηματίζε ΐ ϋώ τής Δίκτης έ- το τό πλεονέκτημα, 8τι δέν μοιά- ζει τίς άλλες θεραπεΐες πού δταν έπαναλαμβάνονται πολύ συνηθί- _ ζουν τόν όργανιαμό καί δέν Ιχει πιχρχιων Πεδιάδος, Μονοφατσίου πειά άποτέλεσμα, μάλιστα δσο πε- Βιάννου καί Λασηθίου χώ»'εται ρισσότερο γίνεται χρήσις τόσον *»έσ* «* *«οη των έλαιων των Ό Φυσικάς πλοΰτος της γραφικης Έμπάρου. ΕΜΠΑΡΟΣ Σ)βριος (άνταπο- ξυπηρετοΰνται οί κάτοιχοι. κριτοΰ μας).— Άπρόσιτος ήταν 'Αλλά ή 'Εμπαρος δέν βχει άλλοτε ή Έμπαοος καθω; καΐ τα τόν φυσικόν μονον πλούτον κα'ι άλλα γύρω χωρία. Κτισμένη ή ώ- την γραψικότητκ τοΰ τοπίου. Έ- αυξάνει καί ή νά σκεπασθώ υπό την αίγΐδα σας, καί νά κατακο λεται στή θεραπεία, σάν νά τόν σμήσω τό πόνημά μου διά τοθ όνόματός σας. 'Ράν πνίγουν καί αίσθάνεται στό στό- ή γενναιοδωρΐα σας εύαρεστηθήνά σάς ύταγορεύση μα μιά σταγόνα σάν νά ήπιε μελά όποιανδήποτε προσφοράν πρός τόν ταπεινόν συγγροΐ|νη ή νά ϊγλυψε χαλκό. Σέ πέν φέα, θά ένασχοληθώ άμέσως νά γράψω έναν έπσΐ,τε, δέκα λεπτά τής ώρας, ό πό νόν διά μοσύνης στΐχου, είς ένδειξιν τής πρός ήμό^ς εύγνω νος π&ύ 2νοιωθε βταν κατέπινε ; μου. Τό δέ ποΐημα τουτο, τό οποίον θά προ έλαττώνεται σημαντικά. Καί σέ σπαθήσω νά γίνη 8σον τό δυνατόν έντελέστερον, θά σδς σταλθή πρίν νά τυπωθή είς την αρχήν τοθ δράματός, καί θά έκφωνηθή επί τής σκηνής. »Πρός τόν Κύριον καί την Κυρίαν Τουλούπη, »διατελών μέ βαθύτατον σέβας Καλλιπίδης δραματοποιός. »Υ. Γ. Έστω καί μόνον σαράντα σολδιά. »Μέ συγχωρεΐτε δτι σάς στέλλω την κόρην μου. άντί νά παρουσιασθή ό ΐδιος' άλλ' ένεκα φεΰ! οίκ τρών σίτιών, άφορώντων είς την ενδυμασίαν μου, κρατοθμαι έκών άκων περιωρισμένος είς την οι¬ κίαν...» χ Ό Μάριος ήνοιξε τέλος την τετάρτην επιστολήν, λίγα λεπτά άκόμη 6 πόνος κατά τό κατάπιωμα έχει περάσει ένΐε λώς. Ό άρρωατος ήμττορεϊ νά κα ταπιή δ,τιδήποτε ύγρό ή στερεά δίχως νά πονέση. Σ' άλλες περιπτώσεις ή θερα- πεία ημπορεί νά έπχναλαμβάνεται άπό καιροϋ είς καιρόν δίχως νά βλάπτη καθόλου τόν πονοθντα. Ή ήλεκτροαναλγησία Ιχει καί τοΰ τής 6ελ· . Ένώ την πρώτη φορί ημπορεί νά φανη^ πάλιν μετά δύο ώρας, την δεκάτη έπα- νέρχεται μετά έ'/α μήνα Ή συ- χνή διοχέτευσις ηλεκτρισμόν στόν δργανισμό δέν φέρει άπο λύτως καμμιά άνωμαλία. Ειδικώς γιά τούς πάσχοντας άπό φθίσι τοθ λάρυγγος τό μηχά νημα τοθ Γκραίν είνε άληθώς σωτήριο. Γιατί τούς κάνει ίκα- νούς νά καταπίνουν δίχως τα μειονεκτήματα δλων των άλλων μεθόδων τοπικής άναισθησίας πού · άτονεί δλα τα νεθρα τοθ λαιμοθ κι' ήμποροθν νάχουν ώς συνεπεία νά πάη τό φαγητό άντί στόν Εσοφάγο στήν τραχεΐα άρτη ρία καί νά φέρη πνευμονική συμφόρησι. πρίνω ά | πλατάνων ένώ ί ί έ ρ | «άνω ύψώνονται—φρουροί— οί τέ ράστιοι όγκοι των άπότομων καΐ πανύφηλων βουνων. Σήμερον άιιως ή "Εμπαρος όχι μόνον έπαυσε νά είναι άπρέσι- τος άλλά καί προαελκυκι άρκε τους ξένους (δία τα καλοκαίρια. Τα δκση της, το καλό κλΐμά της, τα έκλεκτα φροϋτα της την κα9ι στοΰν εϋχάριστο τοπο διαμονής. Ό δρόιιος άλλωστε τής Βιάννου ποΰ προϊκτείνεται άιτο τό 'Αρκα λοχώρι καί προχωρβΐ διά τής Πά ναγιάς, διέρχεται έξω άπό την "Εμπαρον καί έξυπηρετβΐ πλή ρως την συγκοινωνίαν της. Ύπάρ ΤΟ ΣΤΑΥΡΩΜΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ Α' Σκεφθήκατε ποτέ δτι τό νά τος δέ αυτής περιείχοντο τα έπόμενα «Φιλάνθρωπε άνθρωπε! ής ή έπιγραφή διελάμβανε. «Πρός τόν φιλάνθρω· 'σταυρώνετε τα πόδια σας δπω; πον Κύριον τής έκκλησίας τοθ Άγίου Ίσκώβου»· έν χ|μ6 συνήθως, δταν κάθεσθε, -α- «;*-..·.-«- -.«..ι----------α *-*.,«..„· Είνε μιά εκδήλωσις νευρικής ά ίνωμαλίας, Κι' 8μως αύτό βεβαι- ώνει ή έπιστήμη σήμερα. Τό »Έάν μέ άξιώσατε της τιμής νά άκολουθήσε-' ««ύρωμ« των ποδιών αποτελεί ί- τε την θυγατέρα μου, θά ίδητε είς ποίαν αθλίαν να έξωτερικό σημάδι άλάνθαστον κατάστασιν εύρίσκομαι, καί θά σας δείξω τα άπο- τής άνισορροπίας των νεύρων δεικτικά μέ τα όποΐα εΐμαι έφωδιασμένος. Όταν' 0' |να ίΐ0μ0ν. Ό δόκτωρ Μπε αύτά τα ίδητε ίδίοις δμμασι, εΤμαι βέβαιος, δτι ή . κιθγ)ΥΤ)τΑ, οτΛ ψυχή σας πολύ θά συγκινηθή, διότι οί άληθεΐς φι- ριγ'ον· κϊσ*ΐ™τγϊ« σπ, λόσοφοι αίσθάνονται πάντοτε συγκινήσεις ζωηράς. τ% ψυχολογίας των σχολή οφοι αίσθάνονται πάντοτε συγκινήσεις ζωηράς. ί ψ^ »Έν τί) προσδοκία τής παρουσίας σας, ή τής Ρ&$ πληροφοοεΐ δτι μια άπό τίς δ δθ πρώτες εκδηλώσεως τής κοπωσε γενναίας συνδρομής σας, σας παρακαλώ νά δεχθή πρωτες εκδηλώσεως της κοπωσε τε τό βαθύ μου σέβας, μέ τό οποίον έχω την τιμήν ω· εινε ^ χάσις π™ δεν να εΤμαι ,ποροθμε να περιορίσουμε, »τής ύμετέρας μεγαλοψυχίας »ταπεινότατος καί εύπειθέστατος δοθλος »Π. Λαμαρΐνος ήθοποιός». Μετά την ανάγνωσιν των τεσσάρων τούτων έ- πιστολών, ό Μάριος ευρέθη είς την αυτήν απορίαν, είς ήν καί πρό τής αναγνώσεως. Πρώτον είς ουδε¬ μίαν αυτών εφαίνετο ή διεύθυνσις τοθ γράφοντος. Δεύτερον, εκάστη των έπιστολων τούτων έφε¬ ρεν άλλην υπογραφήν Δόν Άλβάρης, Μαριγώ Βα· λίζαινα, ό ποιητής Καλλιπίδης, καί ό ήθοποιός Λα¬ μαρΐνος· άλλ' θμως ό γραφΐκός χαρακτήρ καΐ των τεσσάρων ήτον εΤς καί ό αύτάς. Έκ τούτου δ Μά¬ ριος συνεπέρανεν, δτι καί αί τέσσαρες προήρχοντο έξ ένός"καί τοθ αύτοθ προσώπου. (συνεχ(ζεται) ποροθμε νά νά σταυρώνουμε τα είτε πόδια μας, είτε νά βάζουμε τού; μηρούς τόν Ινα επάνω στόν άλλον. Την στάσιν αυτήν 6 δόκτωρ Μπερι γιδν την χαρακτηρίζει ώς ίν δείξι άναμφισβήτητη τής άδυνα μίας νά έξασκήσουμε όποιοδή ποτε έλεγχον στά νεΟρά μας Καί φθάνει άκόμη παραπάνω στά συμπεράσματά τού, δ ϊδιος καθηγητής: Άπό τίς παρατηρή σεις τού, λέγει, 2χει πεισθή 8τι τό άτομο πού Ιχει την συνήθειαν νά σταυρώνη τα πόδια τού δταν κάθεται είτε άκόμη νά καββαλ λικεύη τό Ινα επάνω στό άλλο, δείχνει μ' αύτό έλλειψι δυνάμε ως χαρακτήρος, νευρική έξάντλη σι καί νευρασθένεια. (συνεχίζεται) Γ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΗΒΗΗΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒπΙΗΗΒΙΒεΐΗΒΗΗΒΙ ■ΒΒΒΒΙ ΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ—■ Παράρτημα έργοστασίου Βαπτιστικών — Στεφάνων ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Μοΐρες Ειδοποιούμεν την αξιότιμον πελατείαν μας ότι έπλουτίσαμεν τό έν Μοΐρες ύποκατάστημά μας μέ ολα τα κΐδη προικών ήτοι: Κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα! πάν¬ τες, μαξιλάρια κ. λ. π. Έπίσης μέ μεγάλην συλλογήν * γυναικείον καΛ παιδικών φορεμάτων. ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΙΒΠΒΒΙ«ΒΒΒΒΒΒΜΒ*ΒΙΒΒΗΠΒΒ Έκτός Τράστ ■~ ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ. Πάρον. Νάξον, ■*> *-'·..'
  Ποακτ·ρε!βν
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  ΤολΙ». >-·!
  εΒΒειειιιΒβαΒΒι
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ■■Β»
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ , ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α. Ε
  ■ ■■
  'ΥτΓοκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής "Ελλά¬
  δος καί τοθ ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτον.
  Εκτέλεσις πάσης φύσεως τραπβζιτικής εργασίας υπό
  ουμφίροντας δρβυς.
  χει καί την έ'μφυτον τάσιν των
  κατοίκων της πρός την πρόοδον.
  Δϊΐγμα τής πρβοδευτικότητβς
  των Έμπκριτών, είναι τό τβρά*
  στιον ουνεταιοικόν ελαιουργεί¬
  ον τος, που είναι έν άπό τα κ«
  λϋτβρ» — ϊαι>5 τό τελβιότερον—
  έλαιουργεΐα τής Κρήτης Καί τό
  ελαιουργείον αϋτό έξυπηρετεΐ
  τάς ανάγκας όχι μόνον τής Έμ·
  πάρου άλλα καί των πέριξ χωρί¬
  ων, τής Μίρβας, των Κχσσανων,
  τού Νηλιαράδω. που είναι επί
  σπς χωρία πλούσια, παραγωγικά,
  φιλβΐτρόοία Είς όλην μάλιστα
  αύτην την περιφέρϊταν μέ την
  οργιαστικήν βλάστησιν κχΐ την
  έντατικήν κχλλιεργβιαν, θά επρε
  πε να υπάρχη έν«ς κοινοτικός
  γεωπόνος δια την καθοδηγησιν
  των γενρνών είς τό έργον των.
  Καί κυρίως είς την έπιβτημο
  νίκην καλλιεργίΐαν των έσπβρι
  δοειδών που εύδοκιμο&ν ίδιαιτέ
  ρως καί που ειμπορούν νά άποδώ
  χούν μάλιστα είς την γραμμήν σουν πολλα καί είς τβΰς καλλιερ
  δύο λεωφορεία καί άλλα δυο φβ? ' γπτάς των καί είς τόν τόπον γβ
  τηγά αϋτοκίνητα μέ τα έποΐβς έ νικώτβρον.
  —Τα άλευρα των σιμιτοποι-
  είων.
  Τό ύφυίτουργεΐον Άγορανομί-
  ας ανακοινοί ότι, δι' έκδοθεί·
  σης άγορανομικής διατάξεως υ¬
  πό τοΰ ΰφυπουργοΰ Άγορανομί-
  «ς έπιβαλλεται είς άπαντα; τούς
  άρτοποΐούς, κουλουροποιούς, σιμι
  τοποιους καΐ έργοστασιάρχας μα
  καρονίων καί ζυμαρικών έν γέ¬
  νει ή ύποχρέωσις, όπως πρό τής
  ζυμώσεως των χρησιμοποιουμενων
  ύπ' αυτών αλεύρων διά την παρα
  σκευήν άρτου, παξιμαδίων, κου·
  λουρίων, άρτοσχϊυασμάτων καί
  ζυμαρικων έν γένει, κοσκινίζου-
  σι τα άλευρα ταυτα διά καταλ
  λήλων κοσκίνων καϊ κατά τρό¬
  πον ώατε τα ώς άνω προΐώντα νά
  είναι τελείως άπηλλαγμενα ξενης
  οίασδηποτε θυσίας. Ή ίβχΰς τής
  άγορανομικής ταύτης διατάξεως
  άρχεται κχθ' ίλον τό Κράτος
  άπό τής 15ης τρέχοντος μηνός.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή "Ενωσις Σουλτανοπσρα-
  γωγών Κρήτης Α. Ε. πληροφο
  ρεΐ τούς σταφιδοπαραγώγούς
  τής περιφερείας Ηρακλείου
  μετόχους αυτής ή μή, δτι έν
  τή προσπαθεία της δπως ό
  κλάδος των εργασιών Συγκεν
  τρώσεως σταφίδων αποβή δ-
  σον τό δυνατόν περισσότερον
  έξυπηρετικός είς πάντας, έ-
  μείωσε τα είσπραττόμενα δι-
  καιώματα άποθηκεύσεως ώς
  εξής:
  Κατά τόν πρώτον μήνα
  διά μετόχους Δρχ. 0,15, διά
  μή μετόχους Δρχ. 0.20 κατ' ό
  κάν, δι* έκαστον μήνα επί
  πλέον γενικώς Δρχ. 0,05 κατ'
  οκάν.
  Ύπενθυμίζεται έπίσης είς
  τούς χ. κ. μετόχους δτι οί τί
  τλοι των μετοχών των εύρί
  σκονται είς την διάθεσιν των
  είς τό Γραφείον τής Ενώσε¬
  ως καί παρακαλοθνται δπως
  φροντίσωσι διά τήνπαραλαβήν
  των.
  Έν Ηρακλείω τή 8—9—38
  ("Εκ τοθ Γραφείου)
  ΒΙΜΕΤΑλ"
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΑΠΟΓ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΗΛ^ 42-297
  ,: ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥΤΗΛ. 4Ο-Ο85
  ΟΕΙΡΑΙΕΥΣ
  ΐΆντιπρόσωποι διά την Κρήτην: Ε. θ. ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗ^. $ ΥΙΟΙ
  —Ό Δήμαρχος Ρεθύμνης.
  Ό ΰπουργός τής Γεωργίας κ.
  Κυριακάκης δι' έγγραφον τού
  πρός τόν Δήμαρχον Ρεθύμνης
  κ. Ι. Πετυχάκην έκφράζει πρός
  αυτόν την Εΰαρέσκειάν τού δια
  τας έξαιρετικάς καί έπιμόνους
  προσπαθείας αυτού πρός άνα<5ά σωσιν τδν πέριξ τής πόλεως Ρ«· θύμνης άποψιλωμίνων καί άγο- νων έκτάσεων. τοΰ Παναγίου —Ό ναός τάφου. Έκ τοΰ ύπουργείβυ τής Παιδεί- ας ανεκοινώθη δτι 6 πανελλήνι· ος έ 9«νος πρός στερέωσιν τοθ ναού τοϋ Παναγίου Τάφοο θά δι¬ ενεργηθή καθ" άπασαν την χώ· ροςν κατά τόν προσέχη Νοέμβρι όν. — Προαγωγαι Κρητών. Διά Β. Δ. προήχθη κατ' έκλβ· γήν είς ταγματάρχην ό λοχα- γός κ. Φρκντζικινάκης Χ«ρ. —Δωρεά. "Η οΐκογενεια Τζανάκη, δερματ εμπόρου, προβεςρερεν εκλεκτόν καί _ άφθονον φαγητόν μετά φροΰτων, άρτου καί οίνου είς τό «Άσυλον τής Γερόντισσας» καί τό «"Ασυλον τοΰ Ποαδιοΰ» είς μνημόσυνον εξάμηνον τής θυγα- τρβς των Μαρίκας Καλιγιάννη. Ό Μβρφωτικός Συλλογος εύχαρι- στεϊ θερμώς τούς δωρητάς. —Αί έξετάσεις διά ββηθούς φαρμακείων. Υπό τοΰ ΰπουργείου Κρατικής Ύγιεινής καί Αντιλήψεως κ*- ταρτίζεται διάταγμα, δυνάμει τοΰ οποίον δικαίωμκ συμμετο- χής είς τας έξβτάσεις διά την απόκτησιν αδείας βοηθοΰ φαρμα- κβίων 9α έχουν μονον οί κά- τοχοι ^άπολυτηρίου σχολαρχεί- ου ή ενδεικτικόν β' τάξεως γυ- μνασίου, οί διατβλέσαντες μετά την λήξιν των αχολικών των βπου δών βοηθοΐ είς φαρμακεϊα επί μίαν τετραετίαν. Αί έξετάσεις διά την χορήγησιν άδβιών είς βοαθους φαρμακείων θά γίνουν έντός τοϋ μηνός. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Τακτικάς Γεν. Συνελεύσεως των μετόχω'ν τής Α. Ε. «ΚΡΕΤΕ», Κρητικής Έταιρείας Τεχνικών I- πιχειρήσεων Γεωργιάδης — Βο- ίλας. Καλοθνται είς τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν οί μέτοχοι τής Α Ε. «ΚΡΕΤΕ» Γεωργιάδης—Βοίλας είς τα Γραφεϊα τής Έταιρείας όδός Κορωναίου την τριακοστήν Οκτωδρίου 1938 ημέραν Κυρια κήν καί ώραν 10 π μ. Θέματα ημερησίας διατάξεως: 1) Έγκρισις ίσαλογισμοϋ χρή¬ σεως 1937. 2) Απαλλαγή εύθυνών των με λών τοθ Διοικ. Συμβουλίου διά την διαχείρισιν 19.37. 3) Έκλογή δύο τακτικΡ' καί καί δύο άναπληρωματικων Ίλεγ κτών πρός έξέλεγξιν τής χρήσεως 1938. Έν Ηρακλείω τή 10 Σεπτεμ βρίου 1938. Ό Πρόεδρος τοθ Διοικ. Συμ ιουλίου 'Αλέξ. Γ. Γεωργιάδης Σημ. Οί κ. κ. μέτοχοι 8πως λάβωσι μέρος είς την Γεν. Συνέ¬ λευσιν δέον νά συμμορφωθώσι πρός τάς διατάξεις τοθ άρθρου 29 τοθ καταστατικοθ τής Έταιρβίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τράτα στεργιάς: «Γρΐτιος» μεθ' δλων της των έξαρ τημάτων έν καλή καταστάσει καί μέ πλοιάριον. Πληροφορίαι παρά β£λφοίς κόπακα Ηράκλειον,
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  14 Σετττεμβρίου 1938
  ΟΥΔΕΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΣ
  ΟΕΟΡΕΙΤΑΙ ΙΚΑΝΗ
  Η1 ΒΙΞΠ ΤΗΝ ΓΕγΜΑΗΙΑΗ
  ΟΠΡΟΙΟΕΙΙΗΟΙΑΙΓΙΐ:
  ΤΘΙ ΚΑΓΚΕΙΑ1ΡΙ1Υ ΙΙ1ΔΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Σεπτβμδρίου (τοΰ
  άνχαποκριτού μας).— Τηλεγραφήμαχί
  έκ Ββρολίνου μεταδίδουν έκΐενεί^ λε
  ητομερείας επί τοΰ κειμένου τού χθε
  σινού λόγου τοΰ Χίτλερ είς Νυρεμβέρ
  γήν.
  Είς τόν λόγον τού ό Φύρερ έτόνι
  σε προσθέτως ότι τό Ράϊχ είνε έ.οι
  μόν νά αναλάβη πλήρη προστασίαν τώ
  Σουδιτών.
  «Ούδεμία δύναμις, εδήλωσεν άκό
  λούθως ό καγκελλάριος Χίτλερ, είνε
  ίκανή νά θίϊη την Γερμανίαν».
  Συνεχίζοντες εις Παρισίους
  αι συσκέφεις Νταλαντιέ - έπιτελών.
  ΒΟΡΥΒΟΔΕΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΓΓΡΜΑΝΡΝ ΣΟΥΑΙΤΟΝ
  ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ
  Αε&ΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ* α αγγέλλε¬
  ται έκ τού έξωτερικού οί Σουδίται ώρ
  γάνωααν χθές θορυβώδεις διαδηλώ
  βεις.
  Αί οιαδηλώσεις'αυται άπέβλεπον είς
  τό νάδιατρανώσουντήν χαράν τής γερμα
  νίκης μειονότητος διά τόν λόγον τού
  Χίτλερ καί γενικώς νά έπιδοχιμάσουν
  τα λεχθέντα παρ'.αυτού.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
  ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΗΜΟΨΗΦΙΙΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταπονριτού μας). — Έκ Πρ-ίγας
  τηλεγραφείται ότι ή κυβέρνησις Χότζα
  δ έν οέχεται ούτε συζήτησιν διά τή
  διενέργειαν δημοψηφίσματος είς Τσε
  χοσλοβακίαν.
  ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΚΙΝ ΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφοθν έκ
  τής "Α«ω Άνατολής ότι οί Κινέζοι
  είς την Κεντρικήν Κ ίνα ν ευρίσκονται
  έν ύποχωρήσει.
  ΕΠΙ6ΕΣΕΙΣ ΤΩΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΤΛΜΟΝ ΕΒΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι
  πρός τό πρακτορείον Χαβάς? άναφέρουν
  ότι ό στρατός τού Φράνκο ενήργησε βι
  αίας έπιθέσεις παρά τόν ποταμόν "Ε¬
  βρον. Οί κυβερνητικοί έξακολουθοΰν
  νά άμύνωνται άπεγνωσμένως.
  Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ΔΡΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —Κατά τα έκ Πα¬
  ρισίων χηλεγραφήματα είς τάς νέας αυ¬
  τών έπιθέσεις παρά τόν "Εβρον, οί Έ-
  Ονικαί ύποστηρίζονται έκτός τοΰ πυρό-
  βολικοΰ καί υπό τής άεροπορίας ή ό-
  ποία καί σημεΐώνει εξαιρετικήν δρά¬
  σιν είς τό μέτωπον τούτο.
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΒΑΣΙΛΕΩΣ · ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Ή Λ. Μ. ό Βα¬
  σιλεύς εδέχθη σήμερον εί$ μακράν συ¬
  νεργασίαν χον πρωθυπουργόν κ. Ί. 11ε
  ταξάν. Ή Α. Μ. ένημερώθη επί δΐαφό
  ρων εξωτερικών καί εξωτερικών ζητημά
  ««ν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Σεπτεμβρίου
  (τηλεγραφικώς).— Καί σήμε
  ρον έσυνεχΐσθησαν αί συσκέ
  ψεις κυβερνήσεως καϊ στρσ
  τιωτικών κύκλων Ό πρωθυ
  πουργός κ. Έδ. Νταλαντιέ
  συνειργάσθη μέ τόν γενικόν
  έκιτελάρχην τής ΓαλλΙας στρα
  τηγόν κ. ΓκαμελαΙν καί αλ
  λους άνωτάτουςάξιωματικούς.
  —Αί γσλλικαί έφημερΐδες
  σχολιάζουσαι τόν λόγον τοϋ
  Χίτλερ έπιδεικνύουν ψυχραι
  μίαν.
  ΓΕΝΕΥΗ 13 Σεπτεμβρίου
  (τηλεγραφικώς) — Είς την νέ
  αν σύνοδον τής Κ. Τ Ε πά
  ραττηρεΐται γενικώς τάσις υπο
  στηρίξεως τού θεσμοθ τής
  Έθνοκοινωνίας δι'εΐδικωτέρων
  μέτρων. Τα μετέχοντα κράτη
  φαΐνονται πρόθυμα νά συμβά
  λουν δι* οιουδήποτε τρόπου
  είς την ηθικήν εξύψωσιν αύτοΰ
  (δία δέ είς τάς παροΰσας στιγ
  μάς καθ" άς ή ειρήνη φέρεται
  είς τό χεΐλος άβΰσσθυ.
  —Ό Ρώσσος ΈπΙτροπος
  των Εξωτερικών κ. Λιτβίνωφ
  έσχεν ιδιαιτέρας συνομιλίας
  μετά τοθ ύπουργοθ των 'Εξω
  τερικών τής κυβερνητικής Ί
  σπανίας κ. Ντέλ Βάγιο.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
  ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13 ΣεπτεμβρΙ
  ου (τηλεγραφικώς).— Ό γερ-
  μανικός τύπος σχολιάζων με
  τα δριμύτητος τα νέα έπεισό
  δια Τσέχων καί Σουδιτών, πά
  ρατηρεΐ δτι ύπεύθυνος τούτων
  είνε ή τσεχική άστυνομία καί
  αί τσεχικαί αρχαί.
  ΡΩΜΗ 13 Σεπτεμβρίου (τη
  λεγραφικώς). —Αί ιταλικαι έ-
  φημερΐδες σχολιάζουσαι τόν
  λόγον τού καγκελλαρίου Χ(
  τλερ άναφέρουν δτι μετά την
  προειδοποίησιν τοΰ κ. Γκαΐ
  ριγκ, ό κ. Χίτλερ περιωρίσθη
  νά αναπτύξη ευρύτερον την
  στρατιωτικόν σημασίαν τοΰ Ρά
  ίχ καί νά αφήση είς τούς Παρι
  σίους καί τό Λονδίνον γόνιμα
  συμπεράσματα διά την κατ
  στάσιν.
  ΠΡΑΓΑ 13 Σεπτεμβρίοι
  (τηλεγραφικώς).— Σήμερον σ
  νήλθεν είς Πράγαν καί έΊερο
  έκτακτον υπουργικόν συμβο
  λιον υπό την προεδρίαν τοί
  πρωθυπουργοΟ κ. Χότζα. Έξ1
  τάσθη κυρΐως ή στρατιωτικ
  κατάστασις έν Τσεχοσλοβακί
  καί ή οργάνωσις τής άμύνηι
  των συνόρων. Σχετικώς ένι
  κρίθησαν συμπληρωματικά μι
  τρα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Σεπτεμβρί
  ου (τηλεγραφικώς).—Μετά τήι
  ανακοίνωσιν τοΰ κειμένου τοί
  λόγου τοΰ Χίτλερ- καί (δία τώ·
  άφορώντων την ενίσχυσιν τώ·
  Σουδιτών καί την στρατιωτ
  κήν θέσιν τής Γερμανίας ά
  πέναντι των άλλων δυνάμεων
  συνήλθε τό αγγλικόν υπουρ
  γικόν Συμβούλιον. Τό συμ
  βούλιον συνεδρίασε μέχρ
  των πρωίνών ώρών τής χθέι
  χωρίς νά άνακοινωθη ουδέ
  επί των άποφάσεών τού.
  Τα προσόντα καί αι άποδοχαι
  των διοριζομένων νέων έφημερίων.
  Αναφορικώς μέ τόν διορισμόν
  εφεξής έφημερίων χαί τα προσόν
  τα τα όποΐα ούτοι δφείλουν νά
  κέκτηνται ό δημοσιευόμενος είς
  την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως
  νέος νόμος περΐ ένοριών καί έφη¬
  μερίων καθορίζει τα εξής:
  Ώς Ιφημέριοι διορίζονται είς
  πόλεις πληθυσμοθ ανω των 40
  χιλιάδων κατοίκων πτυχιοθχοι τής
  θεολογικής Σχολής τού Πανεπι¬
  στημίου ήτής Σχολήςτής Χάλκης
  ή ετέρας δμοιοβάθμου ή καί χει-
  ροτονημένοι τοιοθτοι οίασδήποτε
  Πανεπιστημίακής σχολής. Είς πό
  λεις μέ πληθυσμόν μέχρι 40.000
  τριιοετεΐς τουλάχιστον φοιτη
  ταί τήςθεολογίας ή ά~λλης σχολής
  τού Πανεπιστημίου, οί πτυχιοΰχοι
  τής Ριζαρείου «χολής, ή των πεν
  ταταξίων Σερατικών σχολών ή οίυ
  πηρετοθντες ώ ςτοποτηρηταί ήπρω
  τοσύγγελοι είς Μητροπόλεις υπέρ
  την δεκαετίαν, Είς κωμοπόλεις μέ
  χρι 3 000 κατοίκων άπόφοιτοι
  των λοιπών ίερατικών σχολών ή
  δημοδιδασκάλου ή άπόφοιτοι Γυ
  μνασίων. Είς κώμας εχούσας πλη
  θυσμόν μέχρι 2 χιλιάδων οί έχον
  τες απολυτήριον τής προπαρασκευ
  αστικής σχολής τού όρφανοτρο
  φείου Βουλιαγμένης ή των όμοι
  οβίθμων σχολών ή σχολαρχείου ή
  ήιιγυμνασίου ή ενδεικτικόν β' τα
  ξεως έξαταξίου Γυμνασίου, δ' ι
  κταταξίου Γυμνβσίου ή προγυμν
  σίου ή απολυτήριον άστικοΰ αχο-
  λείου, έ< δέ των ήδη χειροτονη μένων οί έχοντες καί κατώτερ προσόντα. Ή μισθοδοσία των έφημερίωι κανονίζεται ώς εξής: Οί τής α κατηγορίας λαμβάνουν μισθόν τοί είσηγητοθ ή τμηματάρχου β' ή α τάξεως τής β' κατηγορίας γραμμ τέως β' ή α' τάξεως, τής γ' κατ γορίας άκολούθου ή γραμματείαν β' τάξεως, καί οί τής δ' κατηγι ρίας γραφέως β' ή α' τάξεως. "Οσοι έκ των ίερέων είναι κα έκπαιδευτικοί λαμβάνουν τα 2); τοθ ανωτέρω μισθ&ΰ. ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΛΑΧΕ10Υ ΟΙ ΚγΡΔΙΣΑΝΤΕΣ ΧΘΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ένταθ θα Πρακτορείου τοΰ Έθν. Αα- χείου των διαδοχικών κληρώσε ών κατά την χθεσινήν ογδόην ήμέ ραν τής ε'. κληρώσεως εκέρδισαν οί κάτωθι άριθμοί τα"έναντι εκά¬ στου σημειούμενα ποσά: 53647 δραχ. 100,000, 31405 δραχ. 10.000, 53688 δραχ. 3000, 25694, δρ. 4000, 46803, 53017 καί 53618 άνά δρ. 2.000. Οί κληρωθέντες άριθμοί είς τα άρτιοντής έβδόμης ημέρας (12 Σεπτεμβρίου) είναι οί εξής: 1001, 1046, 1066, 1009, 3638, 3639, 3679, 6150, 6169, 12410, 12471, 15325, 15341, 18350, 19514, 20553, 21765, 27258, 30913, 30980, 31437, 31439, 31440, 31469, .'36Ο23, 40201, 40237, 40294, 42670, 46101, 46136, 46154, 46157, 53043, 53671, 53682, 54971, 55278, 08931, 58933, 68206, 68295, 68298, 72622, 74920, 77911, 77977, 78444. 78469, 78474, 78482, 53039. , ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΝΙΑ ΕΙΣ ΝΕΑΡΟΝ ΚΥΝΗΓΟΝ Καθ1 όϊ πληροφορούμεθα παρά τό χωρίον Φουρνή έλαβε χώραν προχθές τραγικον δυστύχημα μέ θΰμα τόν 20ετή συμπολίτην Κωνσ. Ακρατον. Κατά τάς μειαδοθεί- ιας σχετικάς πληροφορίας ούτος Είχεν έξέλθει εις κυνήγιον ένώ δέ προσεπάθει νά υπερπηδήση μικράν :ράτ·ον ώλίσθησε καί απωλέσας :ήν ίσορροπίαν τού κατέπεσε. Κα :ά την πτώσιν τού τό δπλον αύ- :&0 έξεπυρσοκρότησε καί τόν έ- ραυμάτισε θανασίμως είς την κε· αλήν. Συνεπεία των τραυμάτων ου ούτος έξέπνευσε μετ' ολίγον. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΠΤΟΣΙΣ Προχθές κατέπεσεν έκ τοϋ εξώστου τοθ επί τής όδοϋ Κα λοκαιρινοϋ ξενοδοχεΐου «Α¬ νατολή» ό έξαετής Ιωάν. Έμμ- Τσιμπισκάκης παθών κάταγμα τοθ κρανΐου καίέγ κεφαλικήν αίμορραγίαν συνε¬ πεία τής οποίας επήλθεν 6 θάνατος- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 'Αγβρά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών αγοραίς τοϋ Έμτιορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ 'Ειτιμελητηρίςυ αί τιμαί των. δια¬ φόρων εγχωρίων τροιόντων "είχον χθές ώς ακολούθως- Σταφίδες: Σουλτάν, εξαίρει. 18,50 -19 Σουλτανίναι α. 17.50.-18 16.50 * γ'. 15.Ό δ. 14,50 Καραμπ. 10.- Ελεμέδες α'. 11.-50 β- 10.— ΚοινοΙ 8.50 Ταχτάδες α'. 8.- * Β · 8.- » γ' 7 50- Σταφίδες μαύραι "Ελαια3 -5ο 25.50 Πυρηνέλαια 17.- Έλαιοτφρήναι 120 Σάπωνες: Λευκοϊ α' 17. Γ,0 β' 16.50 Πυρηνελαίου α' 15. - β' 14.- Μουργελαίου α' 15- » β' 14.— θΐνοι: Αρ/ανών μίστ. 45- Μαλεβυζίου 6.— Δίκταμος ήμ. 80.- Σΐτος 8.— Κοιθή 550 Βρώμη » 530 Βικος >
  5-
  Μέταξα
  550.-
  Κουκούλια »
  130.-
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
  Την παρελθούσαν Κυρια*ήν
  συνηντήθησαν είς Ρέθυμνον
  είς φιλικόν ποδοσφαιρικόν ά·
  γώνα ή ποδοσφαιρική ομάς
  τής πόλεώς μας «Ήρακλής»
  μέ την «Ένωσιν των Άρμε-
  νίων Ρεθύμνης». Νικήτρια άνε
  δεΐχθη ή ομάς τοθ Ηρακλεί¬
  ου διά τερμάτων 4 έναντι 2,
  Έξ άλλου είς τό γήπεδον
  Χάνδαξ Ιλαβε χώραν ό δεύ-
  τερος αγών των άνεπισήμων
  όμάδων «Ιδομενέως» καί «Μ(
  νωος» διά τό κύπελλον Κο-
  τζιδ. Είς τόν άγώνα τοϋτον
  επεβλήθη διά τερμάτων 2—1
  ή ομάς τοϋ «Ιδομενέως».
  αιΤελωνειακαι ε'ισπραξεισ
  Αί είσπράξεις τοϋ Τελωνεί
  ου "Ηρακλείου κατά τό λήξαν1
  α' δεκαήμερον ιρέχ. μηνός ά-
  νήλθονεΐς 6ρσχ. 3.496.778.10.
  ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΑΙΟΥ
  ΕΙΣ ΧΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΥΝ)ΤΟΣ
  Δι" έγγράφου τού πρός τ_
  Εμπορικόν Έπιμελητήριον Ή
  ρακλρίου τό υπουργείον Έθν.
  Οίκονομίας παρακαλεΐ νά
  είδοποιηθώσιν οί έν τή περι-
  φιρεία τού έξαγωγεΐς έλαιο
  λάδων Ίνα υποβάλωσιν αύ
  τώ σχετικάς αίτήσεις κσί π
  στοποιητικά Τραπεζών μέχρι
  τής 20 τρέχ. περί των έξαχθει
  σών άπό 1ης Νοεμβριού 1937
  καί εντεύθεν ποσοτήτων έ
  λαίου είς χώρας έλευθέρου
  συναλλάγματος προκειμένου
  νά τύχουν άναλογικής αδείας
  έξαγωγής ελαίου είς Γαλλίαν
  έ< τοϋ έξακτέου ποσοϋ τοθ μεταξΰ τής Έλληνικής καί τής Γαλλικής Κυβερνήσεως συμφωνηθέντος δπερ άνέρχε ται είς 300 χόννους. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΟΡΤΗ Σήμερον ώ^αν 7 μ.μ. θά γίνη είς τό έντοιϋθα παλαιόν Γυμναστήριον (έναντι τής οικίας κ. Ιω. Βογια τζάκη) προσκοπική έορτή υπό των Προσκόπων Ηρακλείου καί είδι κώς τής Όμάδος Φοινίκων καί τής^Όμάδος Λυκοπούλων. Είς τα πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται προσκοπικά παιγνίδια, τραγούδι* κωμικά νούμερα, κραυγαί καί θά γίνη καί τελετή μετατάξεως Λυκο πούλου είς Όμάδα Προσκόπων. Είς ιήν εορτήν ή εϊσοδος θά εί ναι ελευθέρα είς πάντα φ(λοπρό σκοπόν, ειδικώς δέ καλοθνται δπως παρακολουθήσωσι ταύτην οί γονεϊς καί κηδεμόνες καί έν γένει αί οικογένειαι των προσκό πων καί Λυκοπούλων. ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ Τό υπουργείον των Στρατιω τικών έκοινοποίησε πρός απά¬ σας τος στρατιωτικάς άρχός τόν αναγκαστικόν νόμον «πε¬ ρί έθελοντών καί μον(μων ο πλιτών» καί σχετικήν έπεξη- γηματικήν εγκύκλιον καθορι- ζουσαν τάς κατηγορίσς είςας θά ύπάγωνται οί βουλόμενοι νά καταταγώσιν είς τό στρά- τευμσ ώς έθελονταί ύπαξιω· ματικοί. ΑΕΝ ΕΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΑΝ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΛΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ^ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας). — Είβήσεις έκ Πά ρισίων κχί Αονοίνου άναφέρουν ότι ή διεθνής^ εντύπωσις είνε ότι τα πράγμα- τα δέν έχειροτέρευσαν. Ή κατάστασις καί μετά τόν λόγον τοΰ Χίτλερ παραμένει απλώς ή ιδία, χωρίς δηλ. νά παρουσιάζη σημεϊα βελ τιώσεως, ούτε όμως καί νέας επιτάσεως τής σοβαρότητός της, έφ* όσον αί συ νομιλίαι είς την Πράγαν δέν διεκόπη¬ σαν οριστικώς, άλλ' όπωσδήποτε συνεχί- ζονται. ΚΑΙ Ο ΜΠΛΟΥΜ ΣΥΜΦΟΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΙΝ&ΥΝΟΣ ΑΜΕΣΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Πα¬ ρισίων «ηλεγραφήματα ό κ. Μπλοΰμ. γράφει είς την «Ποπυλαίρ» ότι οέν φαίνεται άμεσος ό κίνδυνος είσβολής των Γερμανών είς την Τσεχοσλοβακίας. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟΗ ΔΙΑ ΤΗΗ ΕΙΡΗΝΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Συμφώνως πρός τάς μβταδιδομένας κρίσεις διά την εξέ¬ λιξιν τής καταστάσεως, υπό των εύρω- παΐκών κύκλων, ανεξαρτήτως τής γνώ· μης αυτών ότι τα διεθνή πράγματα δέν έχειροτέρευσαν, τό μέλλον παραμένει άπειλητικόν. Κ,ατά τινάς μάλιστα εφη¬ μερίδας δέν άποκλείεται ή δημιουργία αύτομάτου άναφλέξΐως )όγω τής παρα- τεινομένης έξάψεως των πνευμάτων είς την Κεντρικήν Ευρώπην. Ο ΧΙΤΛΕΡ ΔΕΝ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΕΙΣ ΒΙΑΙΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι οί γαλλικοί διπλωματι¬ καί καί δημοσιογραφικοί κύκλοι διατυ- πώνουν γνώμας επί τής καταστάσεως. Κατά τούς έγκυροτέρους έξ αυτών, ό Χίτλερ δέν είναι δυνατόν νά αποβλέπη είς βιαίαν ενέργειαν είς την Τσεχοσλθ' βακίαν. ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ "ΕΠΟΧΗΣ,, ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τό όργανον τής γαλλικής δεϊιάς «Έποχή», δημοσιεύει σήμερον βαρυσήμαντον άρθρον χαρ*· κτηριστικόν τής επικρατούσης έν Γαλ¬ λία ψυχολογικης καταστάσεως. Ή «'Ε- ποχίι» ύπερμαχεί υπέρ τής άνάγκης τής ενώσεως όλων των Γάλλω,ν χάριν τού κοινού συμφέροντας. ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΑΥΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού^ μας).— Συμπληρωματι· καί είδήσεις έκ Παρισίων διά τό άρθρον τής εφημερίδος «Έποχή» τονίζουν σ>γ
  κεκριμένως ότι ή Γαλλία ευρίσκεται έν
  κινδύνω καί ότι οί Γάλλοι όφείλουν νά
  συσπειρωθώσιν άνευ ούδεμια,ς έξαιρέσε·
  ως, προκειμένου νά την ύπερασπίσουν.
  ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΓΙΑΓΚΤΣΕ
  ΣΪΝΑηΤΙΗΤΑΙ ΣΦΟΑΡΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τελευταία τηλε·
  ραφήματα έκ τής "Απω Άνατολής αγ
  έλλουν ότι παρά τόν ποταμόν Γιαγκ-
  σέ συνεχίζονται σφοδρόταται μαχαι
  ών Κινέζων άμυνομένων σθεναρώς ε¬
  ναντίον των προελαυνόντων Ίώ