96279

Αριθμός τεύχους

4964

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

15/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ροιι
  τέ *,
  εεμβρίοβ («
  ώ
  ις
  ■πό
  «τρ ά γρ» Ν»
  ,ον
  ή
  ίγω τή« «ρ*
  πνευμίΐοη κ
  ΊΟΒΛΕΠΕΙ
  ΕΡΓΕΙΙΙ
  «ύκλοι
  έξ αυτών,
  νά άΛθβλί
  νά
  ι βρίου
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1:
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμεριχής
  έτησια βολ. 1δ
  εξάμηνον » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  χ. 2
  15
  ΣΕΠΪΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΟΣ Μ1ΝΩΓΛΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗ1ΗΣ-ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΤΗΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΡΧΙΖΕΙΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
  ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΟΑΟΥΤΟΥ ΜΑΣ
  Άσχβλβύμενβι άλλοτε με
  τό πρόβλημα τής οργανώσε¬
  ως τής παραγωγής καί τής
  εκμεταλλεύσεως όλων των
  πλουτβπαραγωγικών πόρων
  της χώρας, ετονίσαμεν ότι θά
  επρεπε νά στραφώμεν καί
  πρός τό ύπέδαφος καί τα ο-
  ρυχεΐα πού άφθονοΰν εύτυ-
  χώς είς την χώραν μας. Δι¬
  ότι, όσον καί άν έπιστεύετοΐ
  γενικώς ότι ή Ελλάς δέν δι|
  έθετε μεγάλον ορυκτόν πλοΰ
  τον, έν τούτοις είνε γεγο·
  νός ότι ύπάρχουν παντοΰ είς
  όλας τάς περιφερείας μέγα ι
  λα κοιτάσματα μετάλλων καί(
  Ιδίως σιδήρου. Κοιτάσματα (
  δέ σιδήρου άνεξάντλητα έχει
  καί ή νηαός μας.
  Εύτυχως, τόν τελευταίον
  καιρόν, μέ την ένθάρρυνσιν
  καί της κυβερνήσεως, ήρχισε
  μία συστηματική έργχσία έ
  ξερευνήσεως τού ύιτεδάφους,
  ήδη δέ καταβάλλεται προσ¬
  παθεία ν' αρχίση συστηματι
  κή καί ωργανωμένη έκμετάλ
  λευσις των διαφόρων όρυχεί·
  ών. Τοιαύτη δέ προσπαθεία
  καταβάλλεται καί είς την νή
  σόν μας.
  Καθώς μάς έπληροφόρησε
  μάλιστα ο πρώην νομάρχης
  κ. Έμμ. Λυδάκης, ό οποίος
  έχει άναμιχθή είς την σχε¬
  τικήν κίνησιν, ή εκμετάλ¬
  λευσις των σιδηρορυχείων
  Κρήτης καί συγκεκριμένως
  τοΰ μεταξύ Κεράς—Κράσι καί
  όροπεδίου Λασηθίου εύρισκο
  μένου, θ' αρχίση συντόμως.
  Τό μεταλλείον τής Κεράς
  ανεκάλυψε πρό 45 έτών κά-
  ποιος πλοίαρχος Γ. Άντω-
  νίου ό οποίος εχε ναυαγήσει
  είς Μάλλια. Ή δειγματολη-
  ψία την οποίαν ενήργησεν έ
  δωκεν ένθουσιαστικά άποτε-
  λέσματα. Είδικοί μεταλλειο
  λόγοι, Γερμανοί καί Γάλλοι,
  απεφάνθησαν ότι πρόκειται
  περί αρίστης ποιότητος με-
  ταλλεύματος άφοϋ ή περιε-
  κτικότης τού είς σίδηρον άν-
  έρχεται είς 70 τοίς εκατόν.
  Ή εκμετάλλευσις έν τούτοις
  δέν ήρχισε, μολονότι εζη¬
  τήθη καί ελήφθη πρός τουτο
  ή αδεία της Κρητικης Πολι
  τείας καί τουτο ένεκα τής
  .ελλείψεως συγκοινωνιακόν
  μέσων. Πέρυσιν ό έγγονος
  τοΰ άνακαλύψαντος τό με·
  ταλλεΐον πλοιάρχου, κ. Άν·
  τωνίου μηχανικός, πληροφο-
  ρηθείς τ' ανωτέρω άπό εγ-
  γραφα τοΰπάππου τού, ήλθεν
  είς Ηράκλειον έκ Παρισί¬
  ων όπου ευρίσκετο δι' ευρυ¬
  τέρας σπουδάς καί μελέτας,
  καί εδήλωσε τό μεταλλείον
  λαβών καί την σχετικήν
  άδειαν εκμεταλλεύσεως τού
  καί συγχρόνως την άδει
  αν εύρυτέρων μεταλλευτι-
  κων έρευνών, οί ύπολογισμοί
  δέ καί αί έλπίδες τού έδι-
  καιώθησαν. Ή δηλωθείσα
  κατ' αρχάς έκτασις είνε δύο
  χιλιάδων περίπου στρεμμά-
  των. Τό μετάλλευμα δέ είνε
  «αίματίτης, ποιότητος όλιγί
  στου». 'Αργότερα όμως εγέ¬
  νετο καί άλλη συμπληρωμα-
  τική δήλωσις κα) έτσι ή δη¬
  λωθείσα έκτασις άνέρχεται
  είς 4.000 στρέμματα. Ή πε-
  ριεκτικότης δέ τοΰ μεταλλεύ
  ματος είς όλην αυτήν την
  έκτασιν άνέρχεται είς 70 τοίς
  εκατόν, είς τό ανώτατον δή
  λαδή ποσοστόν. τΑρα τό
  μεταλλείον κρίνεται ώς εν
  άπό τα καλυτέρα είς την
  Ευρώπην. Όσον άφβρα την
  ποσότητα, επί εκτάσεως 1000
  στρεμμάτων, έβεβαιώθη, βά¬
  σει των έρευνών καί των έ-
  πιοτημονικών ύπολογισμών
  στρώμα μεταλλεύματος 450.
  000 τόννων. Αί συνεχιζόμε
  ναι δέέρευναι καί αίύπάρχου'
  σαι ενδείξεις πείθουν ότι είς
  την όλην έκτασιν ύπάρχει
  μετάλλευμα πέντε περίπου
  έχατομμυρίων τόννωνΐθϋτω,
  κατά τάς πληροφορίας πάν-
  τοτε πού μάς παρέσχεν ό κ.
  Λυδάκης, ύπολογίζεται ότι
  εάν κατ' Ιτος έξάγωνται 50
  —60 χιλ τόννων ή έργασία
  θά διαρκέση περί τα εκατόν
  τουλάχιστον έτη.
  Διά την εκμετάλλευσιν
  τοΰ όρυχείου αύτοΰ συνεστή¬
  θη ειδικόν Συνδικάτον, τό ό
  ποίον καί μελετά ήδη τό ό¬
  λον ζήτημα. Σχετικώς έρρί
  φθη κατ' αρχάς ή ίδέα της
  κατασκευής έναερίου σιδη-
  ροδρόμου μέχρι Μαλλίων
  καί ή εκείθεν μεταφορά τού
  μεταλλεύματος είς Ηράκλει¬
  ον δι* αύτοκινήτων, χωρίς
  ν' αποκλεισθή καί ή διά τού
  όρμου των Μαλλίων φόρτω¬
  σις επι των πλοίων, έκτελου
  μένων πρός τουτο λιμενικών
  έργων μέ βάσιν τόν βράχον
  έφο'ύ ή έκκλησία τοΰ Άγίου
  Πνεύματος. Έρρίφθη έπίσης
  ή ίδέα κατασκευής έναερί¬
  ου σιδηροδρόμου μέχρι Γω·
  νιών μόνον, οπόθεν κατα¬
  σκευαζομένου τοϋ υπολειπο¬
  μένου τμήματος 4.800 μ.,Πό
  ταμιών— Άβδοΰ — Γωνιών
  (διάτήν κατασκευήν τής όποί
  αί,τό Συνδικάτον εφάνη δι»
  τεθειμένον νά βοηθήση) νά
  μεταφέρεται αύτοκινητικώςτό
  μετάλλευμα είς Ηράκλειον.
  Ύπάρχει τέλος καί τρίτη
  σκέψις. Νά γίνεται προσωρι-
  ρινώς, δποις έν Άφρική συμ¬
  βαίνη, ή μεταφορά ήμιονι-
  κώς μέχρι τής αμαξιτής όδοΰ
  καί εκείθεν δι' αύτοκινήτου
  είς- Ήράν.λίΗον, διά νά μή
  καθυστερήση ή έναρξις των
  εργασιών.
  "Επί τη εύκαιρία δέ τής
  άφίξεως πρό ημερών ένταΰ
  δα, τοΰ τεχνικοΰ συμβούλου
  τοΰ Συνδικάτου, ή Κοινότης
  Χερσονήσου έπρότεινε νά
  γίνεται ή έξαγωγή διά τοΰ
  όρμου της, όπου πρόκειται
  νά κατασκευάση έργα ή Λι
  μενική έπιτροπή, διευκολύ-
  νοντα την φόρτωσιν. Έδή
  λωαε δέ ότι είναι πρόθυμος
  νά παράσχη πάσαν εύκολί
  αν είς τό Συνδικάτον. Καί
  την πρότασιν αυτήν, τό Συν
  δικάτον ευρίσκει μάλλον έ-
  ξυπηρετικήν των συμφερόν-
  των τού διότι θά κερδίζη
  μεγάλα μεταφορικά καί επί
  πλέον τα τρία λεπτά κατ'
  οκάν, τοΰ λιμενικοΰ δασμοΰ
  Ηρακλείου. Όπωσδήιτοτε, αί
  εργασίαι είς τα μεταλλεΐα
  Κεράς θ' άρχίσουν λίαν συν
  τόμως. Καί ή έναρξις των
  θά πρέπει νά θεωρηθή ώς
  ενας σταθμός είς την προ¬
  σπάθειαν εκμεταλλεύσεως ο¬
  λων των πλουτοπαραγωγι-
  κών πόρων τής χώρας. Διό¬
  τι έκτός τού ότι ή έξαγωγή
  τοΰ σιδήρου θά συντελέαη
  είς την είσροήν άφθόνοΰ
  συναλλάγματος είς την χώ
  ραν, ή εκμετάλλευσις των.
  όρυχείων θά δώση καί έργα
  οίαν είς χιλιάδας έργα-
  τών καί θά λύση οριστικώς
  καί μονίμως τό πρόβλημα
  τής άνεργίας.
  "Ας σημειωθή δέ ότι έκτός
  τοΰ μεταλλείου της Κεράς,
  είς την Κρήτην ύπάρχουν
  καί άλλαι πολλά άκόμη κοι
  τάσματα σιδήρου καί άλλων
  μεταλλευμάτων. Άρχεΐ νά
  σημειωθή ότι ό κ. Άντωνί-
  ου έχει δηλώσει καί άλλο
  μεταλλείον σιδήρου παρά τό
  «σιδηροκάμηνον» των Μαλ¬
  λίων καθώς καί μεταλλείον
  Μαγγανίου είςΜεραμβέλλον.
  "Ιδρυσε μάλιστα καί ειδικήν
  μεγάλην έταιρίαν μεταλλεύ
  τικών έρευνών έν Κρήτη· Ή
  νήσος μας λοιπόν άποδει
  κνύεται ότι κρύβη είς τα
  σπλάγχνα της άνεξαντλή-
  τους μεταλλευτικούς θηααυ-
  ρούς. Καί δέν χρειάζεται
  παρά νά την έκμεταλλευθώ
  μέν. ' ·
  Ή κυβέρνησις πιστεύομεν
  ότι θά παράσχη πρός τουτο
  πάσαν νόμιμον κοτί δυνατήν
  ευκολίαν. Θά ήτο καλόν νά
  κινηθή καί τό κεφάλαιον
  καί νά εκδηλωθή καί νά συν
  τονισθή ή ίδιωτική πρωτο·
  βουλία.
  Διότι τό επαναλαμβάνο¬
  μεν: Δέν πρέπει νά στηρι
  ζωμεθα είς την γεωργίαν
  μόνον.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 20Η
  Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΙΤΡΟΥ
  Οί διαιτολόγοι είχον προχθές
  την ημέραν των. Είς τόν κύκλον
  των ευρέθη τα θέμα καί άφοϋ ευ
  ρέθη, ή διαιτολογία ήτο ζήτημα
  ,.. χουζουριοθ.
  —Λοιπόν δέν Ρμπόρεσε νά μή
  φάη στό τραπέζι σας δ άγαπητός
  συνάδελφος;
  —"Οχι μόνον δέν μπόρεσε
  Κυριολεκτικώς Ιφαγε άπό δλα,
  — Καί παρά τό αυστηρόν διαι
  τολόγιον τοθ θεράποντος ίατροΰ;
  —Αύτό νά λέμε τό έξέχασεν
  δλως διόλου. "Η άκριβέστερα τό
  ανέφερεν ευλαβώς διά νά τό πα·
  ραβαίνη. . εύλαβέστερον.
  Διά την περίφημον διαιτητικήν
  αί θεωρίαι. είναι πολλαί καί
  ποικίλαι. Καί διά τούς ύγιεϊς
  καί διά τούς έ'χοντας λόγους
  νά παραπονοΰνται σωματικώς. Δυ
  ατυχώς έδώ ή θεωρία διά νά με
  ταφερθή είς την πράξιν, συναντα
  τάς μεγαλυτέρας δυσκολίας πού
  συνήντησε ποτέ. Ύπάρχουν άρρω
  στοι πού είνε άδύνατον' νά έφχρ
  μόσουν δίαιταν. Γιατί; Άπλού
  στατα διότι βασίζουν την ζωήν
  είς μερικάς στοιχειώδεις ά;ετάς
  καλοζωισμοθ.
  —Νά κόψης τό τσιγάρο.
  —Μάλιστα.
  —Νά κόψης τόν καφέ.
  —Όλότελα;
  —Όλότελα!
  —Νά μή πίνης.
  —Οϋτ' Ινα ποτηράχι;
  —Οδτε μισί!
  —Ό ανθρωπος τελικώς μένει
  χωρίς πραγματικήν ζωήν. Άλλά
  τότε; Μήπως δέν είνε προτιμοτέ
  ρα ή πραγματική αυτή ζωή 2
  στω κι' Ινα χρόνο ολιγώτερα
  άπό την χρονικώζ καθωρισμένην;
  Ή ζωή πού καθορίζει ό θερά¬
  πων ίατρόί, είνε Ινα άπελπιστι
  χον, άνιαρέν, άνυπόφορον κομβο-
  λόγιον στερήσεων. Μέ σιερήσεις
  δμως,"ούσιασπκώς δέν ζή, ούτε
  δημιουργεΐ ό ά>θρωπος.
  1 —Κακά είναι τα ψέμματα. Ή
  εύεξία βασίζεται επάνω είς την
  δίαιταν. Μέ την δίαιταν ώς 6α
  σιν καί ζώμεν καΐ δχμιουργοΰμεν
  Τό έτΐιχείρημα αύτό ήλθεν ώς
  καταπέλτης άπό διαιτολόγον φίρ
  μας. ""Ο συμπολίτης αύτός ξέρει
  άπ' ε"ξω καί άνακατωτά δλους
  τούς έπιστημονικούς δρους τής δι-
  αιτητικής. Σάς ομιλεί διαρκώς
  δι' άναλύσεις καί περιεκτικότη
  τας βιταμινών, Συνδυάζει άρι-
  στοτεχνικά τα στοιχεϊα έκεΐνα
  τής ίατρικής χημείας πού προ
  καλοΰν τάς νόσους μέ τα άντίστοι-
  χα των τροφών. Κάμνει τάς δια
  κρίσεις. Καί διατυπώνει γενικούς
  καί είδικούς δρους διαίτης. Έ
  πεκτείνεται άκόμη καί είς συ
  σχετίσεις τής διαίτης μέ πολλά
  άλλα κοίνον, ικά προβλήματα.
  Είνε διά χάθε συζήτησιν, 6"πως
  καί την προχθεσινήν, ί άνθρω-
  πος πού θέτει τό διαιτολόγιον υ
  περάνω παντός πράγματος.
  * *
  Νά συνεχίσωμεν; Ή δίαιτα ί
  χει δεθή τελευταίως τόσον πολύ
  μέ την καθημερινήν ζωήν ποΰ
  ευρίσκονται παντοθ καί πάντοτε
  έκεΐνοι ποΰ θά άναπτυξουν μέ
  αυθενΐίαν την ώφελιμότητά της.
  Άλλά τί τα θέλετε. Κάθε άνθρω-
  πος καί άπό καταβολής κόσμου
  είνε καί Ινας διαιτολόγος. Άρ
  κεΐ νά έχη ώς αφετηρίαν Ικεΐνο
  τό «χρυσουν 2πος» των άρχαίων
  προγόνων μας: Πάν μέτρον άρι¬
  στον. 'Υποθέτω 8τι άπό την διαι
  τητικήν τοθ άξιώματος αύτοθ έ·
  ξαρτώνται καί δλαι αί άλλαι.
  Άρκεΐ νά υιοθετήση μέ θέλησιν
  καί τάξιν τό άξίωμα'βιά νά κα
  ] ταατήση τό καθημερινόν διαιτο-
  λόγιον συναφές καί μέ την υγεί¬
  αν τού καί μέ την κοι-
  ΜΟΡΦΑΙ ΠΟΥ ΕΛΕ1ΨΑΝ
  ΣΤΕΦ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ
  Ο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
  Ή πόλις μας,ένεθυμήθη τούς
  μεγάλους νεκρούς της. Καί α¬
  ποδίδει είς την μνήμην τωντόν
  όφειλόμενον φόρον σεβασμοϋ
  καΐ εύγνωμοσύνης. Την προ
  σεχή Κυριακήν επί τή συμπλη
  ρώσει δεκαετίας άπό τοθ θα-
  νάτου τοΰ αειμνήστου αρχαί
  ολόγου καί (στοριοδίφου Στε
  φανού Ξανθουδιδου, θά τε¬
  λεσθή είς τόν μητροπολιτικόν
  ναόν πάνδημον μνημόσυνον
  είς μνήμην τού. Άργότερα
  δέ, περί τα τέλη Όκτωβρίου,
  θά τελεσθή καί τό φιλολογι
  κόν μνημόσυνον τού, διά νά
  έξαρθή τό έργον τού καί ν' α¬
  ποδοθή ή όφειλομένη τιμή. Έν
  τώ μεταξΰ ύπολογίζεται δτι
  θά είναι ετοίμη καί ή προτο-
  μή τού, καθώς καί ή προτομή
  τού ετέρου διαπρεποΰς αρχαί
  ολόγου Ιωσήφ Χατζηδάκη,
  πού θά τοποθετηθοθν είς την
  είσοδον τοϋ Μουσείου καί
  θά γίνουν, τότε, μσζί μέ τό
  φιλολογικόν μνημόσυνον καί
  τ' άποκαλυπτήριά των. Ή τι
  μή θά είναι άνάλογος πρός
  τούς τιμωμένους. Ή πόλις θ'
  αποδώση μέρος των δσων ό
  φεΐλει είς τόν άκούραστον έρ
  γάτην πού έφερεν είς φώς
  τόσα καί τόσα μνημεΐα τοθ
  άρχαΐου πολιτισμοθ, πρός τόν
  φωτεινόν Ιστορικόν πού ήρεύ-
  νησε καί ήρμήνευσε την (στο
  ρ(αν τής Κρήτης, πρός τόν
  σεμνόν δσον καί μεγάλον σο
  φόν πού έλάμπρυνε την έλλη
  νίκην επιστήμην καί άνύψω-
  όε" τό πνεϋμα τής Κρήτης £ως
  εί^τάς κορυφάς τού Ιδεώδους*
  Διότι, τοιοθτος υπήρξεν ό ά
  είμνηστος Ξανθουδίοης. Πραγ
  ματικά σοφός επιστήμων πραγ
  ματικά άνώτερος ανθρωπος
  πού έθεσε την σοφίαν καί τάς
  άπεράντους γνώσεις τού είς
  την υπηρεσίαν τοθ τόπου δ
  που εΐδε τόφώς καί ανετράφη.
  Ή φήμη τού ήπλώθη είς δ-
  λον τόν κόσμον. Ό ϊδιος δ
  μως δέν έκινήθη πέραν τοϋ
  Ηρακλείου. Έμεινεν έδώ.
  Καί είς τάς επανειλημμένας
  προτάσεις πού τοθ εγένοντο
  νά αναλάβη καθηγεσίσν είς
  τό Πανεπιστήμιον των Αθη¬
  νών, άντέταξε επίμονον, κατη
  γορηματικήν άρνησιν. Άπήν·
  τα δτι τό καθήκον τού, ήτο
  νά μείνη είς την Κρήτην, νά
  συνεχίση τάς ερεύνας τού,
  νά φέρη είς φώς τόν αρχαίον
  μινωϊκόν πολιτισμόν καί νά
  καταστήση γνωστήν την μα
  κράν δσον καί ένδοξον ίστο
  ρΐαν τής Κρήτης είς δλον
  τόν κόσμον.
  Αί μελέται τού άλλωστε
  καί τα πορΐσματα των έρευ¬
  νών τού θά εγίνοντο γνωστά
  είς δλους καί έτσι δέν θά έ-
  ζημιοθντο ουτε οί σπουδά·
  ζοντες νέοι, πού θά εγίνοντο
  μαθηταί τού εάν ανελάμβανε
  καθηγεσΐαν, οθΐε καί οί άλ-
  λοι φίλοι τής ίστορίας καί
  άρχαιολογίας. Έτσι έδωκε
  τό ώραιότερον, τό καλύτερον
  πρότυπον τοθ Ιδεολόγου, τοθ
  άνωτέρου πατριώτου, τοθ
  πραγματικά σοφοΟ, πού δέν
  αποβλέπει είς την απόκτησιν
  άξιωμάτων καί τΐτλων, άλλ'
  είς την Ερευναν καί την γνώ
  σιν τής αληθείας καί θυσιάζει
  εαυτόν διά νά ύπηρετήση, τόν
  τόπον τού καί τό σύνολον.
  Καί πράγματι αί ερευναί τού,
  τα άποτελέσματα καί τα πό-
  ρίσματα των έπιδιώξεών τού,
  υπήρξαν τόσον πλούσια, ώστε
  νά προκαλέσουν τόν θαυμα¬
  σμόν Τής παγκοσμίου διανοή
  σεως. Καί σήμερον άκόμη, ή
  άρχαιολογία καί ή ίστορΐα,
  άπό τό έργον τοθ Ξανθουδι¬
  δου άντλοϋν υλικόν διά νά
  συμπληρώσουν τό ιδικόν των
  έργον καί διδάγματα διά νά
  νωνικήν τού ζωήν. "Αλλως τε
  καί αί επιστημονικαί καθαρώς
  συμβουλαί των αύστηρών Άσκλη
  πιαδών είς τό σωτήριον αύτό
  μέτρον βασίζονται κυρίως.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  φθάσουν είς τα όρθά συμπερά
  σματα.
  Είνε δέ περισσότερον αξιο¬
  θαύμαστον τό έργον τοθ αει¬
  μνήστου σοφοΰ καί διά τουτο
  άκόμη: Διότι μέ τα πτωχότε-
  ρα ύλικά, ανήγειρε τό μέγα
  λοπρεπέστερον οίκοδόμημα.
  Είς τό Ηράκλειον βεβαία, δέν
  υπήρχον ουτε β βλιοθήαι πλού
  σιαι, οΰΊε άρχεϊον, ου τε βοηθη
  τικά συγγράμματα. Επί πλέ¬
  ον αί άνασκαφαί μόλις είχον
  άρχίσει καΐ τα εύρήματα, ου
  τε είχον μελετηθή, ουτε καί
  παρεΐχον άσφαλή στοιχεΐα διά
  θετικά συμπεράσματα. Τάς
  έλλεΐψεις έν τούτοις αύτάς
  άνεπλήρωσεν ή εύρυμάθεια, ή
  έπιμονή, ή σοφή παρατήρη
  σις καΐ ή λάμψις τοθ πνεύ¬
  ματος τοθ έρευνητοθ. Ό Ξαν-
  θουδίδης έπέμεινε. Δέν έ"φυ-
  γεν άπό τό πτωχόν είς έφό-
  δια, πλούσιον δμως είς νέα εΰ
  ρήματα περιβ&λλον τού. Άπό
  τό Ηράκλειον έ'γραφε παν-
  τοΟ, είς την Γένουαν, την Βε
  νετίαν, την Φλωρεντίαν, τό
  Λονδίνον καί την Ρώμην, είς
  τάς Αθήνας, τό Βερολίνον
  καί την Κωνσταντινούπολιν,
  διά νά τοθ στείλουν τα βι-
  βλία ποΰ έχρειάζετο, τ' άντί
  γρσφα των αρχείων ποΰ είχεν
  ανάγκην, *άθε τι πού θά έ
  βοήθει είς τό έργον τού. Καΐ
  έδαπάνα δλον τόν μισθόν καί
  όλας τάς οίκονομΐας τού είς
  την προμήθειαν των βοηθημά
  των αυτών, δπως έδαπάνα
  καί δλον τόν χρόνον τού, ό-
  λόκληρα τα είκοσιτετράωοα
  τής ζωής τού, χωρΐς διακο
  πήν πολλάκις, είς την μελέ¬
  την, την έρευναν καί την δια-
  τύπωσιν των συμπερασμάτων
  τού. Καί έδωκεν έτσι την κα
  λυτέραν απόδειξιν δτι άρκεΐ
  νά έχη κανείς δύναμιν θέλη
  σεως, επιμονήν καί διανοητι
  κά προσόντα καΐ θά διαπρέ
  ψη δπου δήποτε καί άν εύρί
  σκεται, έστω καΐ είς τό πλέον
  στενόν καΐ πτωχόν πνευματι
  κώς περιβάλλον. "Εδωκε τό
  ώραιότερον ύπόδειγμα έπιστη
  μονικής καί ανθρωπίνης άρε
  τής. "Εδωκε τό πρότυπον τού
  πραγματικοϋ έπιστήμονος, τοθ
  άληθινά μεγάλου σοφοΟ, τοθ
  άνθρώπου πού γνωρίζει νά έ
  πιμένη. καί νά νικδ. Έπλούα
  σε τόν τόπον μέ τούς αρχαί-
  ούς θησαυρούς πού έφερε
  μέ την σκαπάνην είς φώς, έ-
  πλούπσε την επιστήμην μέ
  τα συγγράμματα τού καί ήνοι
  ξε τόν δρόμον, διά τοθ παρα
  δείγματός τού, πού πρέπει ν'
  άκολουθή κάθε επιστήμων καί
  διανοούμενος, άξιος τής άπο
  στολής τού.
  ΤΟ ΕΛΑΙΟΝ
  Είς την Γαλλίαν, μέχρι σή
  μερον έξήγομεν έκ των γεωρ
  γικών προϊόντων μας οΐνον
  κυρ!ως. Ήδη 8μως, καθώς
  φαίνεται, ή γαλλική άγορά θ'
  άνοΙξΓ) καί δι' άλλα γεωργι
  κά είδη. Πρό ολίγων ημερών
  μόλις, εγνώσθη δτι αί γαλλι
  καί άγοραΐ δεικνύουν προτί
  μησιν πρός τα έλληνικά πορ
  τοκάλλια καΐ δτι μέ μίαν κα
  λήν προσπάθειαν έκ μέρους
  μας θ" άπορροφήσουν μέγα
  μέρος τής παραγωγής μας
  καί μάλιστα είς Ικανοποιητι¬
  κάς τιμάς. Τώρα, ή Γαλλία
  στρέφει την προτίμησίν της
  καί πρός τα ελαια μας. Κα
  θώς δέ άναφέρουν χθεσιναί
  πληροφορίαι ή γαλλική άγο
  ρά θά προμηθευθή άμέσως
  τριακοσΐους τόννους έλληνι
  κων έλαΐων, ύπάρχει δέ ή έλ
  πΐς δτι άργότερα θά προβή
  καΐ είς νέας προμηθείας. Φυ
  σικά δέ έκ τοθ άνοΐγματος
  τής γαλλικής άγοράς θά ώφε
  ληθή Ιδιαιτέρως καί ή νήσος
  μας πού αποτελεί τό κατ' ί
  ξοχήν ελαιοπαραγωγήν δια
  μέρισμα.
  Γενικώς δμως, ύπάρχει ή έν
  Καί πετρέλαισ;
  Φ τίνεται δτι ή κρητική γή
  περικλεΐει άνεξαντλήτουςπράγ
  μαπ θησαυρούς είς τούς κόλ
  πους της. Καθώς άποδεικνύε
  ται έκ των γενομένων έρευ
  νών ύπάοχουν πλουσώτοίτα
  κοιτάσματα σιδήοου καί άλ
  λων μεταλλευμάτων, τα ό-
  ποΐα μάλιστα πρόκειται *νά
  έκμεταλλευθοθν συντόμως. Τώ
  ρα δημιουργοθνται πιθανότη
  τες υπάρξεως καί πετρελαί-
  ων. Πρός τουτο μάλιστα άφΐ
  χθησαν άπό προχθές είδικοί
  καθηγηταί γεωλόγοι — πετρε
  λαιολόγοι διά νά προβούν είς
  σχετικάς ερεύνας καΐ ίδιαιτέ
  ρως είς Μεσσαράν δπου αί
  πιθανότητες υπάρξεως πετρε
  λαιοπηγών είναι μεγάλαι. Εύ
  χόμεθα νά επιτύχουν αί έ·
  ρευναι. Θά δημιουργηθοΰν
  νέοι πόροι πλουτισμοθ δχι μό
  νόν τής Κρήτης άλλά καΐ τής
  χώρας ολοκλήρου.
  Ό νομός μας είς
  την "Εκθεσιν.
  Την παρελθοθσαν Κυριακήν
  έγιναν μέ εξαιρετικήν έπιβλη-
  τικότητα, μεγαλοπρέπειαν καΐ
  έπισημότητα τα έγκαίνια τής
  ΔιεθνοΟς "Εκθέσεως Θεσσαλο
  νίκης. Είς την έκθεσιν αυτήν,
  δπως πάντοτε άλλωστε, συμ-
  μετέχει καΐ ό νομός μας. Κα¬
  θώς δέ άναφέρουν αί σχετικαί
  πληροφορίαι τα έκθέματα Η¬
  ρακλείου έκίνησαν ζωηρόν τό
  ενδιαφέρον καΐ επροκάλεσαν
  τόν θαυμασμόν των έπισκε-
  ιττών, επισήμων καί ίδιωτών.
  Αποτελεί τουτο μίαν σπου-
  δαίαν επιτυχίαν διά τόν τόπον
  μας, τοθ όποίου τα προϊόντα
  διαφημΐζονται χάρις είς την
  έκθεσιν κατά τόν καλύτερον
  καΐ αποτελεσματικωτέραν τρό
  πον. Καΐ είναι αξιοί εύχαρι-
  στιών δσοι έπρωτοστάτησαν
  είς την πλουσίαν συμμετοχήν
  μας δι' άφθόνων κσ.1 έκλε-
  κτών προϊόντων, είς τήν'Έκθε
  σιν Θεσσαλονίκης.
  Ό έρανος.
  Μέ προθυμίαν καΐ συγκινη¬
  τικόν αύθορμητισμάν, ό έλλη
  νικός λαός συνεχίζει τάς είσ-
  φοράς τού υπέρ τής Βασιλι
  κης Άεροπορίας μας. Άποδει
  κνύει καί τουτο την πίστιν καί
  τόν ενθουσιασμόν πού ένέ-
  πνευσεν ή κυβέρνησις είς τόν
  λαόν διά τα ίδεώδη τοϋ έ-
  θνους. Ό έλληνικός λαός
  πάλλεται πάλιν άπό όγνόν
  πατριωτισμόν. Καί έκδηλώνει
  τα αίσθήματά τού, διά των
  εισφορών τού πρός οργάνω¬
  σιν των άμυντικών δυνάμεων
  τοθ έθνους.
  Μιά όδός.
  Πληροφορούμεθα δτι άνακι
  νεϊτσι πάλιν τό ζήτημα τής
  κατασκευής τής έθνικής όδοϋ
  Χάρακα— Σταβιών — Πλατά-
  νου—·Φαιστού. Άς "ελπίσω¬
  μεν λοιπόν δτι ή όδός αυτή
  θά κατασκευασθή έκ των πρώ
  των πού περιλαμβάνονται είς
  τό πενταετές συγκοινωνιακόν
  πρόγραμμα τής κυβερνήσεως.
  Θά διασχΐζη κατά μήκος όλό
  κλήρον τόν κάμπον τής Μεσ¬
  σαράς καΐ θά συμβάλλη τα
  μέγιστα είς την γεωργικήν πρό
  οδόν καΐ είς την αύξησιν τής
  -ροαγωγής τοϋ τόπου.
  τύπωσις δτι τό μέλλον θά εί
  νέ πολύ καλόν διά τα γεωρ
  γικά μας προϊόντα. "Εάν δέ
  κατορθώσωμεν νά βρλτιώσω
  μέν είσέτι την ποιότητά των,
  τότε θά εξασφαλίσωμεν απο¬
  λύτως την κατανάλωσιν των.
  Διότι έκτός τής ΓαλλΙας ένδι
  αφέρον διά τα έλληνικά προ'ί
  όντα έκδηλώνουν τελευταίως
  καί άλλαι χώραι τόσον τής
  Εύρώπης δσον καί τής Άμε
  ρικής. Ιδιαιτέρως ώς πρός τό
  έλαιον, αί ενδείξεις διά τό
  ' μέλλον είναι ένθαρρυντικαΐ.
  . Καί θά πρέπει νά δείξωμεν
  ' μεγαλυτέραν έπιμέλειαν διά
  την καλλιέργειαν τής έλαίας,
  11
  ίΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ■ ι;
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ί-να άσύγκριτο έρωτικό ρω-
  μάντζο: «Νύχτες Πριγκήπων» μέ
  την Κάτε Φόν Νάγκυ καΐ τόν
  Ζάν Μυρά. Την Δευτέραν: «Τό
  αλλοθι».
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ». — Σήμε¬
  ρον τό φίλμ αποκάλυψις «Ό
  έ'βδομος οΰρανός·. Τσινία όμιλοθ
  σα Γαλλιστΐ, μέ τό εΐδωλον τοΰ
  κόσμου Σιμόνη Σιμόν.
  Άπό τοΰ βρόνου ι
  είς την λαιμητόμον.
  μιπρΊ™
  θασιαισσα =
  'Η στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  .Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  Λ^^^^Ν^Χ^-%/^^^%^- >^*Λ*Ο
  V
  Ιί Α Κ ΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ έξ*ιρετική
  πρεμιέρα ώρα 10 μ. μ. α¬
  κριβώς Ινα έρωτικό ρω-
  μο/ντζο:
  ΝΥΧΤΕΣ
  Ή ίστορία μιάς άρχον- '
  τβπούλας πού ή θύελλα '
  μιάς κακης μοίρας την,
  ξερρίζωσεν άπό τα πλούτη
  της καί την έρριξε στά
  καταγώγια γιά νά γνωρί-,
  ση την καταφρόνια καί
  την καχία τοΰ κόσμου. ,
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΚΑΤΕ ΦΟΝ ΝΑΓΚΥ)
  ΖΑΝ ΜΥΡΑ
  Έκτός προγράμματος'
  Ζβυρνάλ.
  Σήμερον πρεμιέρα, ά-]
  τέλεικι δέν ίσχΰουν.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  Ο
  Αριθ. 11386
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Προγράμματος ΠλεισΐηριασμοΟ
  ακινήτου
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλεί
  ου Κωνσταντίνος Άντ. Ζαχαριά
  δης έν Ηρακλείω έδρεύων ι
  κατοικών δηλοποιώ δτι:
  "Εκτίθημι είς δημόσιον άνα
  γκαστικάν πλειατηριασμόν τό έ
  πόμενον άκίνητον τοθ καταδιωκο
  μένου όφειλέτου ΆντωνΕου Στυλ
  Παπαδάκη γεωργοκιηματίου κα
  τοίκου Επάνω Αρχανών Τεμέ
  νους, κείμενον είς θέσιν «Νικο»
  τής κτηματικής περιφερείας τοθ
  χωρίου Σκαλανΐου Πεδιάδος τήι
  Είρηνοδικειακής περιφερείας 'Η
  ρακλείου ήτοι' αμπέλου εϊδους τα
  κτά καί κοτσιφάλι εκτάσεως δέκα
  στρβμμάτων μέ τριάκοντα τέσσα
  ρας κυπαρίσσους, δέκα έπτά μου
  ρέλλα καί δυτικώς μίαν οικίαι
  διώροφον, συνορεύουααν άνατολ
  κώς μέ κτήμα Αριστείδου Έργα
  ζάκη νοτίως Εμμανουήλ Βασαλά
  κη δυτικώς μέ ρύακα καί βορεί
  ως μέ δρόμον άγροτικόν, τη επι
  σπεύσει τής ένυποθήκου δανειστρί
  άς Έθνικής Κτηματικής Τραπέ
  ζη? τής Ελλάδος πρός άπόληψιν
  τ,ών ένυποθήκω^ άπαιτήσεών της
  έκ Λιρών Στερλινών Αγγλίας έ
  κατόν τριών, σελλινίων δέκα δκτώ
  καί πεννών οκτώ (£ 103—18—8)
  είς συνάλλαγμα δψεως επί Λονδί
  νού καί τέλος τα ϊξοδα έκτελέ
  σεως καί δι' αίς άπαιτήσεις έπε
  ταγη ό είρημένος όφειλέτης Άντ.
  Στυλ. Παπαδάκης διά τής υπό
  χρονολογίαν 21 Ιουλίου 1933 έ
  πιταγής τής είρημένης Τραπέζης
  ώς δείκνυται έκ τοθ υπ' αριθμόν
  10347 τής 2ας Αύγούστου 1933
  έπιδοτηρίου τοθ δικαστικοθ κλη
  τήρος τής περιφερείας τοθ Πρω
  τοδικείου Ηρακλείου Γεωργίου
  Ιωάννου Μανουσάκη, στηριζομέ
  516ον
  1
  Άλλά την ανέμενε μιά τε¬
  λευταία ταπείνωσις.Όλες αΰ
  τές τίς ήμέρες τής άγωνίας
  της είχεν υποστή άδιάκοπον
  σίμορραγίαν. Άπό φυσικό αί
  σθημα νά ετοιμάσθη καί νά
  είνε καθαρά έναντι τοϋ θα·
  νάτου, εζήτησε νά άλλάξη τό
  υποκάμισα της. Καΐ παρεκάλε
  σε τό χωροφυλακα νά άπομα
  κρυνθή μιά στιγμή Αύτάς δ-
  μως πού είχε αϋστηρή διατα
  . γή]νά μή τήνέγκοταλείψη οΰτε
  ' μιά στιγμή απήντησεν δτι δέν
  μποροϋσε νά εγκαταλείψη τή
  θέσι τού. Ή κατάδικος έ'σκυ-
  ψε τότε σέ μιά ^γωνιά καί
  ι καθώς άλλαζε πουκάμισο, ή
  ί μικρά ύπηρέτρια έστάθη έμ
  πρός της διά νά κρύψη τή
  γυμνότητά της. Τί νά έ'κανε
  ομως τό ματωμένο της που
  κάμισο; Σάν γυναΐκα ντρέπε
  ται νά αφήση αύτό τό ροθχο
  ματωμένο είς τα βλέμματα
  αύτοΟ τοΰ ξένου ή έκείνων
  πού μετ* ολίγον θά ήρχοντο
  νά μοιράσουν τα φορέματά
  της. "Εκαμε λοιπόν Μνα πά
  κετάκι καΐ τό έ'χωσε σέ μιά
  τρύπα τοϋ τοίχου, πίσω άπό
  τή θερμάστρα.
  Ή Μαρία—Άντουανέττα
  έντύθηκε κατόπιν μέ έξαιρετι
  κή φροντίδα. Έδώ κι' £να χρό
  νο δέγ εχει βγή στό δρόμο.
  Γιά τό τελευταία" της ταξίδι
  ηθέλησε νά ντυθή άξιοπρεπώς.
  Δέν την Ιξωθεϊ ή γυναικεία
  ματαιοδοξία, άλλά τό αϊσθη
  μα τής ίστορικής αυτής στιγ
  μής. Έφόρεσε μέ προσοχή τό
  φόρεμα της, προσέδεσε είς
  τόν λαιμόν της μιά έσάρπα
  άπό ,έλαφρά μουσελίνα καί
  διάλεξε τα καλλίτερα παπού
  τσια της. Ένα καπελλάκι—
  σκοθφος τής εκρυβε τα άσπρα
  της μαλλιά.
  Στίς 8 έκτύπησαν στήν πόρ
  τα της. Δέν ήταν ό δήμιος.
  Ήταν έκεϊνος πού προηγεϊται
  συνήθως, δ παπάς, δνας πά
  πας πού είχε δώσει δρκον
  πίστεως είς την δημοκρατίαν.
  'Η Μαρία—Άντουανέτα ήρνή
  θη μέ ευγένειαν νά έξομολο
  γηθή διότι,είπεν, άναγνωρίζε
  ώς λειτουργοΰς τοθ Υψίστου
  μόνον τούς ίερεΐς πού δέν
  είνε δεσμεευμένοι έναντι
  των άνθρώπων δι' δρκου. "Ο
  ταν την ρώτησε εάν θά την
  συνοδεύση. μέχρι τής λαιμητι
  μου, απήντησε: Όπως θέλ
  τε».
  (συνεχίζεται)
  Διάψοροι νεωτερισμοί.
  Γιά τό φθινοπωρινό φόρεμα τοΰ
  άπογεύματος προορίζονται τα
  μάλλινα ύφάσματα σέ διαφόρους
  χρωματισμούς, έ< των οποίων ί δού οί μάλλον περιζήτητοι: μπλέ νουάρ, γκρενά, πράσινο, κρεβέτ. ι ..Γιά τό πρωΐ £να ταγιέρ άπό Φανέλλα γραμμωτή μέ σκοϋρο φόντο καί χρωματιστές μικρές γραμμοϋλες. Οί γραμμές Μχουν την ίδιότητα να καθιστοΰν ψηλό· τερη καί κομψότερη τή σιλουέττα. Οί τΐολύ λεπτές γυναΐκες θά μπο- ροθν νά φορέσουν ίνα ταγιέρ άπό την Ιδία φανέλλα μέ μικρά ή με· γάλα καρό. | ...Ό Λουσιέν Λελάν συνιστά στίς ! κυρίες τα μαΰρα μάλλινα Φορέ- ,ματα ώς τα κομψότερα καί τα , πρακτικώτερα γιά τίς άπογευμα- τινές ώρεο Ι ... Μέ ϊν< ρεΐτε, λέγει ό άσσος τής παρισι· 1 νής κομψότητος, νά έμφανισθήτε 'παντοΰ: σ' ενα τσάι, σέ μιά συν . . μαϋρο φόρεμα 2χει καΐ τό ζής προσόν: μεταμορφώνεται μέ μιά γαρνιτούρα χρωματιστή, γί- νεται αλλο φόρεμα. ...Γιά τίς πιό έπίσημες άπογευ- ματινές έμφανίσεις προορίζονται μόνον μεταξωτά ή μαλλομέταξα ύφάσματα. . .Τό πλεκτό ζιλέ πού συνοδεύει "0 ΚΟΡΑΗΣ,, ΙΩΑΝ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ "Ετος ιδρύσεως 1905. τό φόρεμα τού σπόρ είνε γραμμω· τό, μέ ιτλατειές γραμμές σέ πολυ ζωηρούς χρωματισμούς. 'Λσορ·τΙ είνε καί τό σκουφάκι τής νεαράς κυρίας ή δεσποινίδος. ...Ό μενάλος νεωτερισμός της έποχης είνε ίνα καπέλλο ντεμί σαιζόν πού είνε καμωμένο δλο μέ βελουδένιες καί μεταΕωτές κορ· δέλλες. Τό καπέλλο αύτό έ'χει ώς μόνη γαρνιτούρα Μνα φιογκάκι άπό τίς ίδιες κορδέλλες. ...Έπίκεινται τόν προσέχη μηνα οί πρώτες φθινοπωρινές βροχές. Οί προνοητικές κυρίες έφοδιάζον· ται άπό τώρα μέ τό σχετικό αδι- άβροχο. Τό τελευταϊο μο-ηέλο πού λανσάοει ή μόδα στό Παρίσι είνε ίνα έπανωφόρι άδιάβροχο σέ χρώμα βαθυπράσινο ίί μπλέ μα- ρίν Γιά τίς πρώτες δροσερές ή¬ μέρες είνε άπαραίτητο Μνα σουέ τερ άπό πλεκτό μαλλί χωρίς μα νίκια Άργότερα, περί τα τέλη Όκτωβρίου θά εμφανισθή ή πλε- κτή ζακέττα ή βέστα μέ μαχρυά μανΐκια καί άνεβαστό κουμπωυ γιακά". ...Τό κοστοΰμι τοΰ σπόρ ειν άπό γκαμπαρτίνα μπέζ ή γκρΐ, μ έπανωφόρι ριχτό σέ βαθΰτερη ά ...Τής μόδας είνε αυτή την έπο· χή καί ε'να πούλ—δβερ στολισμέ νο μέ πλατεια χρωματιστά κεντή ματα. ή Ντιστεγκε Ο^ερωςείς την χώραν των Χρυσανδέμων. Κ 0 ί Η Ω Μ 1 Κ Ρ [Ι ΝΕΟΝ ίΙΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ (Παρά τό Μεϊντάνι "Αναλαμβάνει την έπιδιόρθωσι ■παιντός ώρολογίου γραμμοφώ· νων καΐ μικρών αλλων μηχανημά των.Έργασίο ήγγυημένη διά 3 έτη προκηρυξισ δημοπρασια: Έκτίθεται είς μυστικήν δι ένσφραγίστων προσφορών μει οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ μήθεια είς την Επιτροπήν Έκ μεταλλεύσεως "Ηλεκτρικόν 'Εγκαταστάσεων Δήμου Ή ρακλείου 120 τόννων άκαρ θάρτου πετρελαίου. Ή δημοπρασία θέλει λάβε χώραν έν τώ Δημαρχιακώ Κα ταστήματι καί ενώπιον τής Έπιτροπής Εκμεταλλεύσεως την 22 τοϋ μηνός Σεπτεμβρί ου 1938 ημέραν Πέμπτην κα ώραν 11—12 π. μ. Οί δροι συγγραφής ύποχρε ώσεων εισί κατατεθειμένοι είς τα Γραφεΐα τής Έκμεταλ λεύσεως των Ήλεκτρικών Έγ καταστάσεων Ηρακλείου ό πόθεν οί, βουλόμενοι δύναν¬ ται νά λάβωσι γνώσιν. Έν Ηρακλείω τή 12 Σ)βρί- ιυ 1938. Ό Πρόεδρος τής Έπιτροπής Έκμεταλλεύ σεως. Μηνάς Γεωργιάδης Ζ. δ0ϋ ίνθα & 8τβ ΧβλβΟντ*ρβ£ βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσι. ηΡ'ημΙ,ΥΙν^"ί'Ι #Εν -Ρ«*λ«£€ρ τη 16 Αύγού η ραν Οκτωδρίου έ. ϊ· ότου 1938 (1938; ημέραν Κυρ(ακήν ενώπιον Ό Συμβολαιογράφος Διευθυντάς ΕΜΜ. Λ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Περιλαμβάνει: 1) Νηπιαγωγεΐον. 2) Πλήρες Δημοτικόν Σχολείον. 3) Γυμνάσιον έξατάξιον καί όκτα- τάξιον. Τό απολυτήριον αύτοΰ είναι Ισο- δύναμον πρός τό των Δημοσίων Γυμνασίων. Αί είσιτήριόι έξετάσεις, καί διά τό έξατάξιον, ώς καί διά τό όκτατάξι- ον, σύμφωνα μέ τόν Νόμον αρχον- ται την 20ι_|ν καί τελειώνουν την 24ην Σεπτεμβρίσυ. 4) ΟίκοτροΐρεΙον, τελείως οίκογενεια- κόν. Ό Δαευθυντής τοθ Λυκείου κ. Πετράκης μετά τής οικογενείας τού κατοικεΐ καί διαιτδται μετά των οί- κοτρόφων. Τό τμήμα θηλέων τοθ οίκοτροφείου λειτουργεΐ υπο την άμεσον εποπτείαν τής κ. Μαρί Πετράκι. Ίδιαίτερος κα- θηγητής ϋτροβοηθεΐ τούς οίκοτρόφους είς την μελέτην καί τοΰς έπιβλέπει κατά τάς.έξόδους των έκ τοθ σχο- λείου. Μόρφωσις άρτια Χριστιανική—'Ελληνική, σΰμφωνος μέ τα έθνικάς μας παραδόσεις καί την ΰπερτριακονταετή δράσιν τοΰ Λυκείου, Εγγραφαί ήρχισαν. Πληροφορίαι καθ' εκάστην έν τ§ Γραφείω τοΰ Λυκείου. Τηλέφωνον 504. Λόγω τής γνωστής μεγάλπς ζπτι'ισεως μετά δυ- σχολίας έπετύχαμεν την παραλοτβήν μέρους τής παραγγελίας μας: Ραδιοφώνων Μπαταριών ΜΟΤΟΡΟΛΑ καί παρακαλούμεν τούς «ξιοτίμους κ. κ. πελά τας μας πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων όπως σπεύσουν νά προμηθευθοΰν. 'Αποκλειστική άντιπροσωπεία: ΑΡΙΣΤ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ 1 Ηράκλειον—Κρήτης Τηλέφ. 3.94 1 ( ^>"^«^<· ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ό υπογεγραμμένος Κωνσταντίνος Καραδάκης εύχαρι στώ θερμώς την 'Ανώνυμον Ελληνικήν Έταιρίαν Γενι- κών 'Ασφαλειών «ό Φοΐνιξ» διά την ταχύτητα καΐ προθυ μίαν μεθ' ής έσπευσε νά μοί καταβάλη την Ικανοποιητικόν τάτην αποζημίωσιν μου έκ τής άνατροπής τοθ πσρ' αύτη ήσφαλισμένου σύτοκινήτου μου. Τοιαύται Εταιρίαι τιμοΰν την χώραν μσς χαΐ δέον νά συνιστώνται ώς παρέχουσαι πλήρη εξασφάλισιν. Έν Ηρακλείω τή 8 Σεπτεμβρίου 1938. Ό ευχαριστών Κωνσταν. Καραδάκης Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. 57ον Ή πραγματική πολυτέλεια, ή πολυτέλεια των χρυσών, ]των παληών άγαλμάτων, έπιδει κνυόταν πεισμωδώς στά σαλόνια καΐ τα χώλ. Είς τα ιδιαιτέρα 8- μως διαμερίσματα επήγαινε καλ Ι λίτερα ή μαλθακή άπλότης των 1 αγγλικών καπιτονάζ. Ι Σέ λίγο θά κτυποθσε μεσά νυχτα. Ξχπλωμένη σΐό κρεββίτι, μέ τόν άγχώνα στό μαξιλίρι καί τό [).^ο[)λο στήν παλάμη, ή μίσσες Χόκλευ φορώντας τα δακτυλίδια της καί έ'να πουκάμισο άπό μαθ- ρο μεταξωτό, πολύ πιό διαφανές άπό οιανδήποτε δαντέλλα &·Λουε την μίς Έλσ» Βάν πού τής διά- βαζε μεγαλοφώνως. Ή μίς ' Ελσα Βάν άναγνώστρια εύσυνείδητος, έκαθόταν σέ μιά πΐ/λυ'ίρόνα μέ ίσιο έρεισίνωτον καΐ δέν είχε βγάλει τό φόρεμα πού φοροΰσε στό τραπέζι, φόρε¬ μα, άλλως τε, πιό άσεμνο, υπό την Εδιότητά τού ώ; φορέματος, άπό τα πουκάμισο τής μίσσες Χό κλευ, 6πό την ίδιότητα τού ώ; υποκαμίσου —ή διαφορά συνίστα- το είς τό άνοιγμα γιά την έπίδει ξι τοΓ> γυμνοΰ — 2μως, έν πάση
  περιπτώση, φόρεμα. Καΐ Ιπειδή,
  δπως είνε γνωστό, τό ροΰχο κά
  νει τόν καλόγερο, ή μίς Βάν δι
  ώρθωνε, μέ τό ροθχο της καί την
  στάσι της, 8,τι ή μίσσες Χόκλευ
  είχε τό τολμηρό στήν στάσι καί
  στά ντύαιμό της
  Τέτοιο ήταν άλλως τε τό τυπι
  κά κάθε βραδυας. Ή μίσσες Χό
  κλεύ δέν τα άλλαξε ουτε κατά κε
  ραίαν, Ιπειδή άποστρεφόταν κάθε
  παράβασιν τοΰ πρωτοκόλλου.
  Καί ή μίς Βάν διάβαζε αύτά
  τα βράδυ, τα ένδέκατο κεφάλαιο
  τοΰ τόμου, τοθ όποίου είχε δια
  βάσει την προηγουμένην τα δέ
  κατο.
  Ή φωνή, έλαφρώς Ιρρινος 2
  πως οί φωνές δλων των Γιάγκη
  δών, άλλά χαλοτονισμένη καί πό
  λύ σοβαρά γιά φωνή νέας, έτελεί
  ωνε χωρίζοντας τίς λέξεις:
  (συνεχίζεται)
  Ρ1
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθη πελατείαν τού δτ< διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων. ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα βλων. •«ι ! Κ. ΜΥΑΟΟΟΤΑΜΙΤΗ! ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Επί τριακονταετίαν απο¬ κλειστικώς καΐ μόνον είς τα όφθαλμολογικά άσχολούμε- νοΓ, δέχεται, τοϋς πάσχοντας τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ μιατρεϊον τού, κείμενον παρά τώ Καμαράκι πλησίον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου. ~' •ί ΣΗΜΕΡΟΝ Τό φίλμ αποκάλυψις: ΕΒΑΟΜΟΣ ΟΥΡΑΜΟΣ Ταινία όμιλοΰσα Γαλ- λιστί. Πρωταγωνιστοΰν: Τό εΐδωλο ολου τού κό σμου, ή τρισχαριτωμένη: ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ Ή συγκλονιστικώτερη Ιστορία ερωτβς πού εϊδε ποτέ ό κόσμοςΐ "Ενα έξαιρβτικβ βργο πού τό πλημμυρίζει ή ΑΓΑΠΗ καΐ ό ΙΪΟΟΟ2! Ή ίστορΐα μιας μικρούλας παριζιάνας, ενός μπβυμπουκιβΰ ποϋ ένώ άκόμη δέν εϊχε ανοίξη τ« πεταλα της ωμορφιάς τού κυ λιώταν άθελοι στό ββϋρκβ τής άτιμίας, μεσα στά καταγώγιιχ τής Μβντμάρτης, θδμα καί λβία μι«ς μεγαιρας άδβλφής που την έκμβταλλευβτοιν. Κ«1 επίκαιρον ΖΟΥΡΝΑΛ. Σημείωσις: Δευτέρα-Πέμ , πτη-Κυριακή ώρα 7 1)2 μ.μ. άπογευματινή. ?. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΐρατα στεργιδς. .Γρπτος. μεθ' δλων της των Ιεαρ ^μένΚαπ? καταστάσει καΐ Π^Ροφορίαι τταρά έυπόρω Μύοώνι ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ —Δνίς Χαρίκλεια Κουμπενάκη κ. Βασίλειος Μαλτε· ζόπουλος ετέλεσαν τούς άρραβώ· νας των. Συγχαρητήρια. ΓΑΜΟ1.—Ό κ. Ιωάννης Γ. Ψω· μαδάκης ταμειακός καί ή δνίς Μα ρία Άν. Βέργη διδασκάλισσα ετέ¬ λεσαν τούς γάμους των την 24-8· 38. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Κ, Φασουλάκης καθηγητής. *** Γύρω στήν πόλι. Καί αλλο καραβάνι πεοιηγη. των άναμένεται είς τόν λιμένα μας έντώς τοθ τρέχοντος μηνός. —'Η πύκνωσις τής τουρισπκής κινήσεως, την στιγμήν αότήν, δή μιουργεϊ άπορίας διά τούς άνα· μένοντας άπό πρωίας είς πρωΐαν τόν παγκόσμιον πόλεμον —Έν τφ μεταίύ οί είρηνισταί ευρίσκουν ευκαιρίαν νά όνομά- σουν τούς ξένους τουριστάς: «Χε- λιδόνια τής είρήνης». — Νά εχουν <3ραγε άδικον; —Χθές τό φθινόπωρον άφησε κατά μέρος τάς φιλοφρονήσεις καί παρουσιάσθη, σχεδόν μέ τό ά- ληθινόν τού πρόσωπον. —Οί πρακτικοί καιροσκόποι ε- τσι, οί όποΐοι καί προεΐπον ώς ή· κούσαμεν την μεταβολήν, είχον την ευεργετικήν των.. — Έννοεΐται δτι δέν έ"λλειψαν οί αίώνιοι άντιρρησίαι οί όποΐοι διετύπωσαν άντιθέτους ττροβΚέ- ψεις έ"στω καί χωρίς τό... βέτο τής καιροσκοπίας. —Αληθής συναγερμός πιστών χθές είς τό έξωκκλήσιον τοΰ Έ- σταυρωμένου. —Τα αύτοκίνητα δέν έπρόφθα- ναν νά μεταφέρουν έκεΐ κόσμον καί κόσμον. — Είς τόν κόσμον αυτόν περισ- σότεροι ήσαν οί έκ τοθ άδυνάτου φύλου μεταξύ των οποίων άλλως τε αί ίεραί πανηγύρεις Ιχουν καΐ την βαθυτέραν των Ορησκευτικήν απήχησιν. —Οί τυχηροί τοΰ ΈθνικοΟ λα· χείου αόξάνονται καί πληθύνον- ται. — Βεβαία ή τύχη έδώ παΐζει ίδι αιτέρως μέ τα μικροποσά. —Άλλά τί σημαίνει, Άπό τα μικρά κέρδη φθάνομεν συχνά είς τα μεγάλα. —Ή ήμέρα χθές εσημείωσε καΐ σχετικήν κίνησιν έορταζόντων. —Έφ' δσον Σταθροι καί Σταυ· ροθλες ύπάρχουν καί έδώ δπως καί άλλοΰ! — Καί τού χρόνου. —Κατά πληροφορίας έκ θρά- κης 2πεσαν έκεΐ κατακλυσμιαίαι βροχαί. —Τό γεγονός Οπενθυμίζει τάς περυσινάς βροχσς είς την περιο¬ χήν τοθ Ηρακλείου. —ΚαΙ δημιουργεϊ—παρά τα λη φθέντα έν τφ μεταξύ μέτρα—την ανάγκην μιάς εϋχής νά αποφύγω¬ μεν αύτάς, τουλάχιστον εφέτος. — Είς τού Πουλακάκη άπόψε έ ξοιρετική πρεμιέρσ, Προβάλλεται τό υπέροχον φίλμ: «Νύχτες πριγ κήπων» μέ την άλησμόνητην Κάτε Φόν Νάγκυ καί τόν γόητα Ζάν Μυ ρά. —Σήμερον είς τόν «Άπόλλω να» προβάλλεται ή μεγαλυτέρα δημιουργία τής περιφήμου Σιμό νης Σιμόν γνωστής άπό τό (ΐεγα λούρνημα «Λάκ ώ ντάμ» στήν ται νία ό «"Εβδομος ούρανός». ό Ρεπορτβρ ΚΙΝΗΣΙΣ.-Ανεχώρησε δι1 Α¬ θήνας πρός πλουτισμόν τοθ κατα- στήματος ύφασμάτων καί είδών πολυτελείας ό κ. Μιχ. Μπαμπαλε¬ τάκης. ' ΕΚΔΟΣΕΙΣ,-Έξεδόθη καί έκυ κλοφόρησε πρό ημερών τό έξαιρε τικόν περιοδικόν τοΰ Μεραμβέλ λου €Δρήρος» μέ πλουσίαν δπως πάντοτε καί έπιμεμελημένην φιλο λογικήν καί λαογραφικήν ϋλην. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ειδικόν Ταμείον 'Επαρχιακης Ό- δοποιΐας Ν. Ήρακλϊίου. Αριθ. πρωτ. 149 Έν Ηρακλΐίω τή 7 Σ)βρίβυ 1938 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ή έκτελεστική Έπιτροπή τοθ ΕίδικοΟ Ταμείου 'Επαρχι ακής Όδοποιΐας Νομοϋ Ή ρακλείου προκηρύσσει μειοδο τικήν μυστικήν Δημοπρασίαν διά την κατασκευήν τής ύπ. αριθ. 11 Έπαρχιακής όδοθ ΝομοΟ Λασηθίου, άπό 'Επά νω—Βιάννον πρός Άμυρά διεξαχθησομένην την Ιην Ό κτωβρίου 1938 ημέραν Σάββα τον καί ώραν 10 π. μ. δι" έγ γράφων καί εσφραγισμέναι προσφορών. Ό πρ)σμός τού έργου άνέρ χεται είς δραχμάς 1.307.457, ή δέ εγγύησις , συμμετοχήν ώ ρίσθη είς δραχμάς 80.000. "Απαντα τα σχετικά μετά λεπτομεροθς διακηρύξεως εί σιν κατατεθειμένα είς τα Γρα φεΐα τής Νομαρχίας Ηρα¬ κλείου ένθα προσερχόμενοι οί ένδιαφερόμενοι κατά τος έρ γασίμους ώρας των Γραφείων δύνανται νά λάβωσι γνώσιν. Ό Νομάρχης Ως πρόεδρος τής Έκτελε- στικής Έπιτροπής τοθ Ε.Τ.Ε. Ο.Ν.Η. κ. α. α. Έμμ. Καυγαλάκης ——Ξ Γυαλίζετε τα παπούτσια οας μέ βάφει, γυαλίζει καί διατί}- ψ* τό δέρμ«.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ε._»6Α
  ι.
  «ιρΐβν
  καί
  νομεν
  ημε(β0£
  έορταζόντων,
  αι·>ροι κσϊ Σία.
  καί έδω (
  νού.
  ϊφορίας έκθ|*
  κατακλυσμυΐι
  ΰπ£νθυμΙζ£ι ι*
  ; είς τήνκριο
  ής νά
  (ΐστον
  ά
  μέτρο-φ
  >σ. Πρφΐιηι
  Ν
  ΐσμόνητΐΐϊϊ»
  ν γόητα ΖιΛ
  τόν «ΆιίΙΙί
  ή μεγαλυτί(«
  εριίήμου ίφ
  ς άπό τί ιιΐγ·
  ντάμ» στήν ται
  ιύρανός·
  ι Ρέκβρηρ
  χρη
  σμόν τοθκο»
  ίων και βϊδώ»
  Ίιχ. Μπαμκσλ£·
  ΔΟΣ
  ηα
  είου.
  £)βρίβν Ι
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  Αι* έκεΐνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Ή Άγία Βαρβάρα
  Άλλως τε δέ καί ό χάρτης των ήτον ό αύτός
  χονδρός καΐ ύποκΐτρινος χάρτης, όζων καπνοθ,
  καί τα όρθογραφικά σφάλματα τής αυτής φύσεως,
  άπό των τής Μαριγοϋς, μέχρι των τοΟ λογίου δρα
  ματοποιοθ ΚαλλιπΙδιου. Τέλος ουδέν έμαρτύρει
  άν ό φάκελλος ούτος έπεσε τωόντι έκ των δύο κο-
  ρών, άς εΐχε καθ" ό&όν απαντήσει. Ό Μάριος λοι
  πάν εδΐπλωσεν έκ νέου τα εγγραφα ταυτα ώς εί
  χον πρΐν, τα έρριψεν είς μίαν των γωνιών τοθ δω·
  ματΐου τού, καί έπεσε νά κοιμηθή.
  Περΐ την έβδόμην πρωϊνήν ώραν, δτε, έγερθείς,
  εΐχε μόλις προγευματΐσει καΐ ήτοιμάζετο νά κα-
  θΐση είς την εργασίαν τού, άκούει κρουομένην ήσύ
  χως την θύραν. Ουδέν έχων ό Μάριος κτήμα, άφι-
  νε πάντοτε είς την θύραν τό κλειδΐον., έκτός
  Βταν εΐχε κατεπεΐγουσαν εργασίαν καί δέν ήθελε νά
  ένοχληθή υπο τινος, τουτο δέ σπανίως. "Εξήρχετο
  κοί παρετήρει πάντοτε τό κλειόίον είς την κλειδω
  νιάν.—Θά σάς κλέψουν, τοθ έλεγεν ή κυρά Πανού
  ρια.—ΤΙ θά εύρουν νά μοϋ κλέψουν, άτιήντα ό Μά
  ριος.—Τό βέβαιον είνε δτι ημέραν τινά τοϋ έκλεψαν
  εν ζεθγος παλαιών ΰποδημάτων. ι
  Την ημέραν εκείνην έθριάμβευσεν ή κυρά Πά
  νούρια. ,
  Κρούεται ή θύρα τού καί δεύτερον, άλλά πά¬
  λιν ησύχως ώς πρίν.
  —ΌρΙσατε! είπεν ό Μάριος.
  Άνοίγεται ή θύρα.
  —Τί θέλεις, κυρά Πανοιΐρια, προσέθεσεν ό Μά
  ριος, ουδαμώς άποσπάσας τούς οφθαλμούς τού
  άπό των βιβλΐωνκαί χειρογράφων, άτινα είχεν ύπ'
  δψιν επί τής τραπέζης.
  Φωνή τότε, ήτις δέν ήτο ή τής κυρά Πανούριας,
  άποκρΐνεται.
  —Μέ συγχωρεϊτε, κύριε...
  Φωνή ύπόκωφος, βραγχώδης, πεπνιγμένη φωνή,
  ώς άνδρας γέροντος, ήφανισμένον έχοντος τόν
  λάρυγγα εκ τής ρακής καί των άλλων οίνοπνευ-
  μάτων. Ό Μάριος έστράφη άμέσως πρός αυτήν καί
  εΐδε μίαν νεάνιδα.
  «
  Δ'.
  Ρόδον έν πενία.
  Νεάνις τωόντι εφάνη ίσταμένη παρά την θύ¬
  ραν, ήν καΐ έκράτει ήμιανεωγμένην, νεάνις οΐκτρά
  Ισχνή, λιπόσαρκος, ήφανισμένη, ουδέν άλλο φόρε
  μα έχουσα έν τώ ψύχει έκείνω, ειμή 'ένα χιτώνα,
  καί ενϋμεσοφόριον άντί ζώνης, Ενα σπάγκον άν·;
  τί ταινΐας κρατούοης την κόμην άναδεδεμένην,'
  πάλιν ίνα σπάγκον ώμους οξείς έξερχομένους έκ
  τοθ χιτώνος δψιν ώχράν, ϋποξάνθου τινός καΐ λυμ
  φατικής ώχρότητος' τα δύο όστδ τοϋ τραχήλου χω
  ματόχροα' έρυθράς τάς χείρας" τό στόμα ήμιανεωγ
  μένον καΐ έξηυτελισμένον οδόντας έλλιπεΐς· δμμα
  θαμβηρόν, θρασύ δέ κοί βάναυσον τύπος νεάνιδος
  άρρωστημένης καΐ βλέμμα γραίας διεφθαρμένης' ήλι
  κΐαν δεκαπενταέτι&ος συμπεφυρμένην μετά ήλικί-
  ας τιεντηκοντούτιδος. Πλάσμα τέλος έξ έκεΐνων των
  καχεκτικών καΐ όμοθ άπαισΐων, άτινα βλέπων, όν
  δέν οίκτείρης, αίσθάνεσαι φρίκην. |
  Ό Μάριος ηγέρθη καΐ εθεώρει τό πλάσμα του¬
  το έκπληκτος' τώ εφαίνετο ώς σκιά, ώς όνειρον. |
  Τό μάλλον σπαραξικάρδιον ή"τον, δτι ή νεάνις
  αυτή δέν ήλθεν είς τούτον τόν κόσμον δυσειδής.
  Είς την παιδικήν ηλικίαν της θά ή"τον εύειδής μάλ¬
  λον. Ι
  (συνεχίζεται) }
  ——-—^"-,'τό χωριό της προόδου.
  ΤΟ ΣΤΑΥΡΩΜΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ
  Β'. Ι γιά μιά συνήθεια
  των παραδείγματι^ έπιβλαβή, είνε ή
  ΑΓΙ4 ΒΛΡΒΑΡΑ Σ)βριο$
  (άνταποκριτοΰ μας).— 'Ασύγκριτπ
  ί ί ί λί ί
  άνώμαλη καί είς γοητείαν καΊ πλουσία είςθελ-
  Μεταξύ των παραδείγματι^' έπιβλαβή, είνε ή" δυσκολία μέ νρτρα είναι ή κωμοπολις της Ά
  πού αναφέρει, είνε κι' αύτό τό Φ έποΕα έξαλεΕφεται άπό Ινα
  χαρακτηριστικό: Προσέξετε,λέγει,,^τομο. Ένας άρρωστος, πού θε
  δλα τα άρχαΓα εργα γλυπτικής
  καί ζωγραφάκης. Ηά ίδητε 8τι σέ
  ρχπεύεται γιά μιά νευρική άνι
  σορροπία δέν είνε δυνατόν νά θεώ
  αυνοικισμοί τη
  μέσα είς τό πράσινο _,.,_
  άζει κυριολκκτικχ εχουν μίαν ι
  διαίτερη γραφΐκοτητα. Καΐ δέν
  κανένα άπό αύτά ό καλλιτέχν,ς, φ .ώς θεραπευ^ένος π,ρά μο- ^ΖχΓΆΐοΤ ^Γ^
  δέν έτοποθέτησε τό μοντέλο τού
  σΐή στάσι αυτή πού θεωρεΐται
  μιά άνωμαλία. Κι' αΰτό αημαί-
  νει δτι στήν έποχή τους οί άν-
  θρωποι ήταν πιό ίσορροπημένοί
  κι' άπέφευγαν την άνώμαλην αύ
  στίσιν. Προσεξετε τώρα, μοΰ
  πάντα ό ίδιος ό Γάλλος κα
  τα άνάλογα Ιργα των
  καλλιτίχνών τής έποχής μας θί
  ίδητε δτι ή στάσις αυτή των
  σταυρωμένων ποοιών είνε ή πιό
  συνηθισμένη. Τί σημαίνει αυτό,
  "Οτι ή άνωμαλία ϊχει γενικευθή
  σήμερχ. Άφίνουμε κατά μέρος
  την άντιαισθητική πλευρά μιας
  τέτοιας εμφανίσεως σέ άγαλμα ή
  σέ ζωγραφικόν πίνακα, έκτός ά¬
  πό την έμφίνισι τής νευρικής
  άνωμαλίας είνε εντελώς άντιαι-
  τικό νά παραδίδουμε κατ' αυ¬
  τόν τρόπον είς τούς μεταγενΐε
  στέρους την δψι μας.
  Κι' έρχεται τώρα έ δόκτωρ
  Μπεριγιόν σ' Ινα άλλο θέμα,
  στή θεραπεία αυτού που θεωρεΐ
  κακό κι' άνωμαλία τοθ χαρακτή¬
  ρος. Μόλις δ είδικός
  πευτής παρατηυήση αύτό τό
  δι πού διαπιστώνει ασφαλώς
  νευροπάθεια σ' Ινα άΐομο,
  μ
  τή
  τό
  πρώτον τού καθήκον είνε νά εί-
  δοποιήση τόν ϊδιο τόν ένδιαφερό-
  μενο γιά την άνωμαλία πού πα-
  ρουσιάζει τό νευρικέ τού σύστη-
  μα. Απόδειξις δτι πρόκειται
  νάχα δταν κατορθώση, μέ την
  ή Άγία Βαρβάρα μέ τα δάση
  τος, »έ τα νερά της, μέ τα ' πε
  βοηθεία μι3ς ψυχοθεραπευτικής ριβόλια της, αέ τα άνομαστά
  προπονήσεως νά απαλλαγή άΐτά Φρβΰτά της καΐ τό εξαιρετικόν
  την ϊμμονη συνήθεια νά φέρη τ"« *λ~Ψ<*' αποτελεί τό καλύ τό τα ένα πόοι σταυρώνη. Α ά ή στ δλλο είτε να τβρβν κβντρ τβ &λλΜ0τ6 θερινης όιαμονης ν·;μβ»# Δ7> αύ.
  ουγκεντρώνβι πλίι
  λί ^
  ρη τβ &λλΜ0τ6 ^χ ουγκεντρ
  Ας άφησουμε κατά [ίίρος δτι θη ξένων τα καλβκαίρια.
  ή υή ήθ δύ ή Άί Ββά ί
  φημ
  ή κακή αυτή συνήθεια
  άό
  ξ ρ ^
  ή Άγία Βαρβάρα ίχβι έηιτελέ-
  ά δ ά
  ή ή ή ή βρ χ
  εται γενικώς άκό μιά κατά °τι οημαντικάς προόδους κ«τά
  ' »ε ο ι Γ - ι τ» τβλίυταια ετη. Εχει αποκτή-
  στασι έξασθενησεως γενικάς ό· οβ1 ύρκίχς οϊ>ιο6οιχά£ θαυμασία
  λοκληρου τοθ σώματος. Οί νευ- καταστηματα ίδλων των εΐδων
  ροπαθεΐς, έκεΓνοι πού τα νεθρά »«1 οΐκήματα ίιά τοϋς ξένους
  ί δ λέ ξ ?***«?« «μφΡ Κοίί
  ρ
  τού; είνε, δπω; λέμε, ξεκουρντι
  σμένα, πέφτουν
  ά ό
  μ ς ξς
  ?,***«.?« «βμφβΡ. Κοσμίίται
  % - δ έ«1 πλέον απο μίαν νεαν με
  κυριολεκτικώς γβλβΠρειτη έχκλησίοιν χ«1 «να ώ
  ισμά τους σάν έ λ ί
  κατάκοποι στό κάθισμά τ ούς σάν πέροχον "σχβλΐκόν'κτίρΐον Υελεί-
  νά Ιχουν χάσει εντελώς τή δύνα «ς σύγχρονον κ«ί εκπληρούν ό
  μί τους οί μθς νά κρατήσουν ]----------------------------——————
  τό σδμα σε μιά στάσι φ-,σική | ,Λ ,________λ^ ^______,
  λβυς τού; ορου; τής ίιγιεινη;
  καί παιύαγωγικής.
  Άλλά ή 'Λγία Βαρβάρα, Είναι
  καί εν άπο τα πλέον φιλοΐτρόο·
  δα γβωργικω; χωρία τού νομοΰ
  μας. Μέ την γιγαντιαίαι δέ προ
  σπχθΐΐαν των κατοίκων της άπο
  δίδει πλούτον ή γιϊ της άφθονον.
  Καί παράγει ά π' όλα. Λαχανιχά,
  πατάτες. Χάχανα, πράσα μέ τα
  όποϊα τροφοδοτεϊται ή πολι; μας.
  Σταφώλια έκλεκτά, κρασια, στα
  φίδα, φροΰτα άλλα διάφορα, μη
  λα, κεράσια, βύσινα, καθώς καί
  άρκετά άμϋγδαλα. Επί πλέον δέ
  παράγει καί μεγάλας ποσότητας
  ελαίου καθώ; καΐ δημητριακων.
  Ή άμαξιτή οδός καί ή τακτική.
  άνά πάσαν ώραν διέλευσις αύτο
  κινητών πρός την Μεσσαράν καΐ
  τό Ηράκλειον, συνέταιναν πολυ
  είς την γεωργικην πρόοδον καΐ
  είς την αύξησιν τή; παραγωγης.
  Όταν δέ κατασκευασθή καί ό
  ίρόμος Πρινιά—Ασιτών—Άγίου
  Μύρωνος, καθως καΐ ό δρομος
  πρός Μεγάλην Βρΰσιν καΐ Λάρα
  νι, τότε ή 'Αγια Βαρβάρα θά
  σημειώση καΐ νέας μεγαλυτέρας
  άκόμη προόδους.
  καί σωστή. Ή σπονδυλική τους (
  στήλη κυρτώνεται, τό κεφάλι
  τους κλίνει πρός τό Ινα πλευρό
  ή τό άλλο, πρός τό μέρος τοθ
  όργανισμός διαχειρί¬
  σεως έκκλησιαστικής πε
  ριουσίας.
  Είς την εφημερίδα τής
  , Και συχνα για να τό συγ νήσεως δημοσιβύεται άναγκαστι
  κρατήσουν, καθώς τούς ψα,ίνε· κός νόμος περΐ όργανισμοΰ δια
  ται πού είνε ^χρυ κι' άβάστα- ^(*'Ρ'
  β
  κτο, τό υποβαστάζουν μέ τό χέρι
  τους στό πηγοθνι.
  Ό καθένας μας έν σαμπεράσμα
  έ ά έ
  —Δωρεά.
  | Ό κ. καΐ ή κ. Φλώρου κατέθε
  μρμ
  τι, π&έπει νά προσέχη αύτές'σαν ημίν άντΐ στεφάνου δια τόν
  τίς κινήσεις τού πού τίς κάνει πβλώκλαυστον Κων. Ε. "Ακρατον
  φυσικές,
  φροντίση
  τού δσο
  νώ δέν είνε, κι' άς
  νά αντιδράση μόνος
  μπορεί. Είνε αύτά Ι-
  ρακλείου δραχ. 500.
  μρ
  να μέσο θεραπείας άπλό πούχρει
  άζεται λίγο περισσότερη θέλησι.
  ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
  ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΟΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ι
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ- Ζ
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ■
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον. ■
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, ϊ
  / ΕΚΤΕΛΕΧΙΧ
  ΠΑΙΗΣΤΡΑΠΕ2ΙΚΗΣ ____
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ ΙΟΟ ΚΑΙ
  ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι

  ΛΙΝΛΡΔΑΚΗ
  Τολε·. ί-«1
  >««·—*·———■
  "«Ι
  Παράρτημα έργοστασίου
  Βαπτιστικών — Στέφανον
  ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΑΑΚΗ
  Είς Μοϊρες
  Ειδοποιούμεν την αξιότιμον πελατείαν μας
  ίτι έπλουτίσαμεν τό έν Μοΐρες ύποκατάστημά
  μας μέ ολα τα ειδή προικών ήτοι:
  Κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬
  τες! μαζιλάρια κ. λ. π.
  Έπίσης μέ μεγάλην συλλογήν γυναικείων
  καί παιδικών φορεμάτων.
  Γιά Πουκάμισα—-Πιςάμες, φανέλλες,
  είναι μοναδικόν τό:
  «ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ"
  Πλατειά ϊτράτ»
  Η ΚΟΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΟΝ
  "ΚΕΙ-1-.ΕΝ,,
  Μανθάνεται έντός 25 ημερών.
  Πληροφορίαι παρά τή ιδία Μιηβ Κβΐΐβη ή
  όπβία φθάνει ενταύθα την 16ην τρέχοντος καί
  θέλει έγκατασταθή δι' ολίγας ημέρας είς τό Ξε¬
  νοδοχείον «Μίνως».
  Ή έκπρόσωπος τής Παρισι-
  νής μόδσς Μπΐθ Κεΐΐβηάφι-
  ' κνεΐται δι' ολίγας ημέρας είς
  την φιλοπρόοδον πόλιν σας
  μέ σκοπόν νά διδάξη είς τα
  'κορίτσια σας την κοπτικήν,
  !τήν τέχνην αυτήν ή όποία θά
  Ι των εξασφαλίση Ινα άνετον
  , μέλλον.
  Ι Ή Μιπθ Κεΐΐβη δέν εδί¬
  στασε νά άπομακρυνθή άπό
  !τήν έν Αθήναις £δράν της ά
  | φΐνουσα είς έκκρεμότητα την
  έπεΐγουσαν εργασίαν της, διά
  νά έλθη, είς την πόλιν σας
  ύπείκουσα είς παρακληθείς
  πλείστων κυρίων καί δ?σποι·
  νΐδων τοθ Ηρακλείου αΐτινες
  έπιθυμοϋν νά διδαχθώσι παρ'
  αυτής την κοπτικήν.
  Σπεύσατε νά έπωφεληθήτε
  τής μοναδικής πράγματι εύ
  καιρίας τής όλιγοημέρου πά
  ραμονής της είς Ηράκλειον
  ζητοθντες άπό την ίδιαν
  τάς σχετικάς μέ τό μέλλοντών
  κοριτσιών σας πληροφορίας.
  Ή Μηιβ Κεΐΐεπ θά έγκα
  τασταθή είς τό ξενοδοχείον
  «Μίνως» δπου καί· θά δεχθή
  τάς μαθητρίας ποΰ έδίδαξε
  μέ τόσο λαμπρά άποτελέσμα
  τα καί τάς μαθητρίας πού έ
  πιθυμοθν νά εκμάθουν τό έν·
  τελώς πρωτότυπο σύστημα
  διδασκαλΐας τής μεγάλης Πά
  ρισινής καθηγητρΐας τής μοδι
  στικής κ. Κέλλεν.
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΐβ
  ........--
  ΐΜκ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
  'Υποκαταστήματα καΐ ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοΰ Εξωτερικόν.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καΐ επι προθεσμΐα.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις πάσης φύσεως τρακεζιτιχής έργβ(σ(«ς ίι«ό
  αυμφέρβντας ορβνς. ■
  ΛΒΛ*ΒΒΒΜ»»ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ»ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΜΒΒΒ
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ βραχιόλιον χρυ
  σοϋν άπό Χανίων Ιΐόρτας μέχρι
  Άγίας Παρασκευής (Καμαράκι).
  Ό ευρών δεδομένου, δτι άποτε·
  λεΐ οίκογενειακόν κειμήλιον, άς|-------Τ------.·-—«-·
  τό κομΐση είς τα γραφεΐά μβς ι «·»·»«· «««β»μο»ν.
  καί άμειφθήσεται.
  —Τό σημερινόν ραδιοφωνι-
  κόν πρόγραμμα.
  Σήμερον Πέμπτην 15 Σβπτεμ-
  βρίου 193$, έ ραδιοςρωνικός σταθ-
  μός Αθηνών θά μεταδώση τό κά¬
  τωθι πρόγραμμα: 7 μ. μ. Μετεωρο-
  λογικόν δελτίον, χρηματιστήρι-
  ριον, 7 15' όρχήστρα, δίσκοι, 7.40'
  συναυλία τρργουδιοΰ υπο της κ.
  Έριέττης Κοντογιάννη, 8 μ. μ.
  έλαφρά μουσική συγκρότημα Άν·
  δρεου Άθανασιάδου, 8 30' ρεσι-
  τάλ τραγουδιοΰ υπό τοϋ κ. Φρί·
  ξου @;ολογίδη, 9 ομιλία άνωτέ·
  ρου ΰπαλληλου τοϋ ΰπβυργείου
  Προνοίας περΐ της σημερινης κα-
  ταστάσεω; τοϋ σανατορίου «Σω¬
  τηρίας 9.15' έλαφρά μουσική υπό
  της όρχήστρας Κοριν3(ου, 9.45' εί·
  δήσεις, 10 συναυλία της μικράς
  όρχήστρας τοΰ σταθμοΰ, 10.45 εί-
  δόσεις, 11 συνεχεια της συναυλί-
  ας τής μικράς όρχήστρας τοϋ σταθ
  μοΰ, 11.30' δημοτικώ τραγοΰδι υ¬
  πό τοΰ Ε Χαιροπούλου ουνοδβία
  λαϊχων όργάνων.
  —Τό θρησκευτικόν καί φιλο¬
  λογίαν μνημόσυνον τοΰ
  αειμνήστου £τεφ. Ξαν¬
  θουδιδου.
  Κατ' ανακοίνωσιν της βΐδικής
  έπιτροπής επί τοΰ θρησκευτικοϋ
  καΐ φιλολογικοΰ μνημοσυνου, επί
  τη δίκαετηρίδι άπό τοϋ βανάτου
  τού αειμνήστου συμπολίτου άρ·
  χαιολογου Στεφάνου αανθουδί-
  δου, τό μέν θρησκευτικόν τοιού¬
  τον θά τελεσθή έν τω Μητροπο¬
  λιτικώ Ναώ τού Άγίου Νηνά κα¬
  τά την επέτειον τού θανάτου τού,
  ήτοι την 18ην Σεπτεμβρίου έ. ε.
  ημέραν Κυριακήν, μετα την θεί¬
  αν λειτουργίαν, κατά τό οποίον
  ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
  Κρήτης παρεκλήθη νά προστη τού
  του.Τό δέφιλολογικόνμνημόσυνον
  απεφασίσθη ν' άναβληθη μεχρι
  τελους Όκτωβρίου έ. έ. έποτε καΐ
  μόνον θά έχωσιν ετοιμάσθη υπό
  τοϋ άρμοδίου γλυπτου αί παραγ-
  γελθεϊσαι προτομαΐ των άοιδί·
  μων άρχαιολόγων Ιωσήφ Χατζι¬
  δάκη καΐ Στεφάνου Ξανθουδιδου
  τα άποκαλυπτήρια των οποίων έν
  τώ Μουσείω Ηρακλείου θά συγ-
  χρονισθοΰν μετα τοΰ ώς είρηται
  φιλολογικοΰ μνημοσυνου. Ή ήμέ-
  ρα τούτου θα άνακοινωθή έγκαί
  ρυς. Τό μνημόσυνον τοΰ άειμνή
  στου Ιωσηφ Χατζιδάκη τελεσθή
  σεται ανεξαρτήτως έν καταλλή
  λω εύκαιρία
  —Αί είσιτήριοι έξετάσεις των
  ύποψηφίων φοιτητών.
  Συμφώνως πρός ίημοσιευόμβ
  νόν Β. Δ. διά τοΰ όποίου ρυθμί
  ζονται τα των είσιτηρίων έξετά
  σεων τίν Πανεπιστημίων, οί υπο
  ψήφΐοι φοιτπταΐ δένΰιτοχρεοΰνται
  νά ύποστώσι τάς έξετάσεις είς τάς
  έκπαιδευτικάς περιφερείας είς τάς
  οί άή ό Γά έ
  ς ρ
  οποίας άνήκει τό
  τού
  Γυμνάβιον έκ
  άλλ' ο·
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικράς δπάλληλος
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οινοβάρελα είς
  αρίστην κατάστασιν. Πληροφορί
  αι παρά τώ %. θεοδώρφ Χατζίδά
  διά τά«αταστήματα Άλικιώτη. "'κι Πλατειά Στράτα.
  ~
  ·■*■■■■
  ΠΑΓΟ - ΦΥΓΕΙΑ
  Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
  Έν Ηρακλείω Κρήτης (ό'πιοθΐν Τραιτέζης Αθηνών)
  ΐϊΐΧ/ρρΓΙΛ· —ηράς χοιΐ ύγράς ψύξεως, νβωτάτοο
  Ι Υ 1 Ι_Ι/Λ. συστήματος. Ψΰξις διά κυκλοφορίας
  ψυχρού αέρος, άνανεωμένου κατά εΐκοαιτβτράωρον.
  'Απόλυτβς εξασφάλισις παντός έμπορεύματβς.
  Διαρκης καΐ σταθερά θβρμοκρασία.
  Ίδιαίτίρος θάλαμος διά ΝίίΠΑ ΦΡΟΥΤΑ καΐ
  Ιδιαίτερον τμήμα διά ρβυχισμβν, μαλλίνων ίιφασμά
  των, ταπήτων, γουνών κ.{λ,π.
  Τ~| Α Γ/^Χ1. Κολδνες 'Ελληνικβύ σχήματος τδν
  1 Ι/Λ1 ν^^-. 25 χιλιογράμμων, μεγάλης άντβχης,
  ημικρυσταλλιζέ καΐ μέ ίδιαίτβρο έξαιρετικό ν*ρό.
  Εγκατάστασις αρίστη, παρέχουσα
  κάθε ευκολίαν.
  Τηλέφωνον 3—21.
  III
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Πέμπτης
  15 Σεπτεμβρίου 1938
  Η ΠΡΑΓΑ ΑΠΕΡΡΙΨΕ
  ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ
  ΤΟΝ ΓΕΡΜΛΝΩΝ ΣΟΥΔΙΤΩΝ
  Η ΔΙΕ6ΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΑΔΙΕΞ
  Ό έπαπειλούμενος νέος τιόλεμος
  και ή στάσις της Μεγάλης Βρεττανίας.
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Σημερινά τηλβ-
  γραφήματα έκ τού έξωτερικού αναφέ-
  ρουν ότι ή Πραγα απερριψε τό τελεσί¬
  γραφον των Σουδιτών διά τού όποίου
  ούτοι εζήτησαν την αποδοχήν έντός ώ·
  ρισμένης προθεσμίας, των 8 σημείων
  τού συνεδρίου τής Κάρλσμπαντ. Έ*
  των σημείων τούτων ώς γνωστόν ή Πρα¬
  γα ε,χεν αποδεχθή μόνον τα αφορώντα
  την πλήρη ίσότητα των μειονοτήτων,
  την προστασίαν των Γβρμανών των έγ-
  χατεστημένων έξω των όρίων τού σου-
  διτικού κράτους καί τόν διορισμόν
  Γερμανών ύπαλλήλων είς σουοιτικάς
  περιοχάς.
  Κατόπιν τής άπορρίψιως τού σου-
  διτικού τελεσίγραφον), ή εύρωπαϊκή κα¬
  τάστασις έφθασεν είς τό άδιέξοδον.
  ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΖΩΗΡΑ
  ΟΛΟΝΥΚΤΙΟΣ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ό« κατόπιν τής τελευταίας
  έκτραχύνσεως των διεθνών πραγμάτων,
  εσημειώθη έξαιρετική διπλωματική καί
  στρατιωτική κίνησις ι>ίς Παρισίους καί
  Λονδίνον. Ή κίνησις αυτή διήρκεσεν
  ολόκληρον την νύκτα.
  ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΣΟΥΔΙΤΑΙ
  ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  ΤΑΣ" ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σ)βρίου (τοΰ
  άνταποκριτοϋ μας).— Τηλε¬
  γραφοΰν έκ Λονδίνου ότι συ
  νεκλήθη διά σήμερον έκτα¬
  κτον υπουργικόν συμβούλιον.
  ι Τό συμβούλιον θέλει άσχο
  ληθή διεξοδικώς μέ την διε
  θνή κατάστασιν ώς διεμορφώ
  ,θη αύτη μετά τα τελευταία
  Ιγεγονότα είς την Κεντρικήν
  1 Ευρώπην, προβλέπεται δέ πό
  λύωρον.
  Έν τω μεταξύ είς τό Φό-
  ρεΐν Όφφις παρατηρεΐται
  καΐ σήμερον έξαιρετιχή κί¬
  νησις. Κίνησις παρχτηρεΐται
  έπίσης καί είς τάς υπηρεσίας
  συντονισμοΰ τής έθνικής ά
  μύνης.
  ©Α ΤΕΘΗ ΣΑΦΩΣ
  ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  Αναφορικώς μέ τό σημε¬
  ρινόν έκτακτον υπουργικόν
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Ηράγας
  τηλεγραφείται, ότι κατόπιν τής άπορρί
  ψεως τού τελεσιγράφου των υπό τής
  κυβερνήσεως Χότζα, οί ΣουΠΐται διέ-
  κοψαν οριστικώς τάς συνομιλίας αυ¬
  τών μέ την κυβέρνησιν τής Ηράγας.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ
  ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς τελευ
  ταίας πληροφορίας έκ τής τσεχοσλο
  βακικής πρωτευούσης, συνεχίζονται έ
  κεϊ άδιάκοποι ύπουργικαί συσκέψεις
  διά των οποίων καθορίζονται διάφορα
  μέτρα «ολεμικής φύσεως.
  Τλ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΕΞ
  ΣΥΝΕΡΓΛΖΟΜΕΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Έν σχέσει μέ
  την έξακολουθοΰσαν είς Παρισίους καί
  Λονδίνον έκτακτον πολιτικοστρατιωτι·
  κήν κίνησιν, τηλεγραφείται ότι οί επι-
  τελεϊς συνεργάζονται διαρκώς μετά
  των πολεμικών υπουργείων. Έξ άλ·
  λου σημειούτοι πλήρης συνεργασία των
  έπιτελικών ύπηρεσιών "Αγγλίας καί
  Γαλλίας.
  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ;
  ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τελευταίαι είδή-
  σεις έκ Αονδίνου χαί Παρισίων άγ·
  γέλλουν ότι σύασωμος ό τύπος δέν
  άποκρύπτει ότι ή εύρωπα'έκή κατάστα¬
  σις έφθασεν είς τό άπροχώρητον καί
  ότι ό πόλεμος παρουσιάζεται επί * θύ¬
  ραι}.
  συμβούλιον είς Λονδίνον,
  αγγέλλεται ότι τουτο θά συσ-
  σκεφθή επί της άντιμετωπίσε
  ως σχφώς τοΰ έπαπειλουμέ
  νού παγκοσμίου πολέμου.
  βί πολιτικβΐ κύκλοι τβΰ
  Λβνδίνου όμιλοΰντες διά τό
  σημερινόν υπουργικόν συμ¬
  βούλιον τονίζουν ίτι ήπρόλη
  ψις τοΰ πολέμου καθίσταται
  επί μάλλον καί μάλλον ζή-
  τημκ τύχης καί δτι αν ή
  Γερμανία εγκαταλείψη την
  έφεκτικην στάβιν της άπέναν
  τι τοΰ τβεχοσλοβακικοΰ ζητή
  ματος, τα πράγματα δέν εί¬
  νε δυνατόν παρά νά άκολου
  θήσουν τόν μοιραίον δρό¬
  μον των.
  ΟΙ ΤΣΕΧΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
  ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΛΣΜΠΑΝΤ
  Τηλεγραφήμοιτα έκ Πρά-
  γας άναφέρουν ίτι οί τσεχι
  κοί κύκλβι, είναι κ*τηγορη
  ματικοί όσον άφορά τούς ο-
  ρους των Σουδιτών διά των
  οποίων ζητεϊται, ή αναγνω¬
  ρίση των Σουδιτών ώς νο
  μικοΰ προσώπου, ό καθορι-
  σμβς ίδιαιτέρων φυσικών β
  ρίων είς τα έδάφη των, ή δή
  μιουργία αύτονόμου νερμα
  νίκης διοικήσεως είς δλα τα
  πεδία τής δημοσίας ζωής καί
  ή πλήρης ελευθερία των
  Σίουδιτών έκείνων, οΐτινες
  προσχωροΰν είς την Ιδέαν
  τοΰ έθνικοσο3ΐαλιαμοϋ.
  Τούς δρους τούτους—τονί¬
  ζουν οί ημιεπίσημον κύκλοι
  τής Πράγκς—είνε αδύνατον
  ν* δεχθή ή Τσεχική κυβέρ
  νησίς χωρίς ούσιαστικώς να
  ύποταχθόεΐς μείωσιν τοΰ έ-
  θνικοΰ γοήτρου τής χώρας
  καί τής έθνικήδ άκεραιότη-
  ' τος αυτής.
  Ό νέος νόμος διαχωρίσεως
  της έκκλησιαστικης περιουσίας.
  Είς την "Εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως δημοσιεύεται ώς ά-
  ναγράφωμεν καί άλλαχοθ ό ά-
  νσγκαστικός νόμος «περΐ συμ
  πληρώσεως των περΐ διοική¬
  σεως καί διαχειρίσεως τής έ
  κλησιαστικής περιουσίας καί»
  τής των μονών καί άλλων τι¬
  νών συνσφών ίσχυουσών δια-
  τάξεων». Διά τοϋ νόμου τού
  τού καθορίζονται τα τής συ-
  στάσεως τοϋ κεντρικοϋ συμ-
  βουλΐου καί τής έκτελεστι
  κης έπιτροπής τοθ Ο Δ. Ε.
  Π. Ή διεύθυνσις τής δικαστι-
  κής υπηρεσίας τοϋ Ο.Δ.Ε.Π.ά
  νατίθεται είς ενα των νομι-
  κων σύμβουλον ήε"να τακτικόν
  ή έκτακτον καθηγητήν τοϋ Πά
  νεπιστημίου.
  Πασά άπαΐτησις τοΰ Ο Δ.
  Ε. Π. κατά τρίτου έξ οίασδή
  ποτε αίτίας είνε έντοκος πρός
  8 ο)ο, τόκοι δέ όφειλόμενοι
  πρός τόν Ο.Δ.Ε.Π. καθίσταν-
  ται έπίσης Ιντοκοι καί συγκε
  φαλαιοθνται κατ' έτος.
  Ύποθήκαι έγγραφεΐσοιι ή
  έγγραφησδμεναι υπέρ τοΰ
  Ο Δ.Ε Π. διατη'ροϋσι πλήρη
  τα έκ τής σειράς τής έγγρα
  φής δικαιώματα αύτοθ ώς
  ένυποθή^ου δανειστοθ άπέ-
  ναντι τοθ όφειλέτου καί παν
  τος τρΐτου. Πάσα κατά τοθ
  Ο.Δ.Ε.Π. άπαίτησις ή δικαΐω-
  μα καί πάν χρέος αύτοθ ό
  φειλόμενον πρός οιονδήποτε
  δικαιοΰχον παραγράφονται υ¬
  πέρ τοθ Ο Δ.Ε.Π. εάν έντός
  πέντε έτών άφ' ή"ς παρήχθη-
  σαν δέν ηγέρθη κατ' αύτοϋ
  άγωγή ή δέν άνεγνωρΐσθησαν.
  Η ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ
  ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΠΡΟΊΌΝΤΟΝ
  Δι' αποφάσεως τής παρά τώ
  ΤελωνεΕφ Ηρακλείου αρμοδίας
  έπιτροπής ή μέση άγοραία τι
  μή των έλαιωδών προιόντων των
  έξαχθησομένων έκ Κρήτης χαιά
  τόν μήνα Όχτώβριον καθορίζε
  ται είς δραχ. 26 κατ' οκάν διά
  τα ελαια, 20 διά τα μουργέ
  λαια καί 18 διά τα πυρηνέλαια.
  Α£ ανωτέρω τιμαί ύπίκεινται
  είς έγκρισιν τοΰ κ. ύπουργοθ των
  Οϊκονομικών.
  ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ
  ΚΑΡΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ
  ΙΙαρά την θέσιν «Σπήλια» Ιλα
  βε χώραν προχθές καρροδρομικόν
  δυστύχημα μέ θύμχτα τόν Ιωσήφ
  Άβρ«άμ Μαυρόπουλον καρραγω
  γέα έτών 44 καί την σύζυγον
  τού Έλισάβεΐ. Τό δυστύχημα ώ
  φείλετο είς άφηνιασμόν τοθ ήμι
  όνου λόγφ τής διελεύσεως αύτο
  κινητών, συνεπεία τοθ δποίου ό
  κχρραγωγεύς κατέπεσεν έκ τοΰ
  κάρρου υποστάς κάταγμα τοΰ
  ποδός. Τό αάρρον άπομεϊναν άνευ
  όδηγοΰ παρεσύρθη 6πό τοΰ άφη
  νιάσαντος ήμιόνου μέχρι Κνα)
  σοθ δπου καί συνεκρατήθη υπό
  των παρατυχόντων. Κατά τόν
  φρενήρη δρόμον τού κατέρριψε
  καθ" οδόν καί την έπιβαίνουσοιν
  σύζυγον τοθ καρραγωγέως ήτις
  καί έτραυματίσθη είς διάφορα
  μέρη τοΰ σώματός της.
  ΕΠΙΒΟΛΗ
  ΠΡΟΣίίΠίΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ή Κοινότης Δαφνών έτιέβα
  λε προσωπικήν εργασίαν πέν
  τε ημερών είς τούς κατοίκους
  τής Κοινότητος διά την κατα¬
  σκευήν κατά τό τρέχ. οικονο¬
  μικόν έτος αμαξιτής όδοΟ
  2 χιλιομέτρων άπό τοθ χωρί¬
  ου τούτου μέχρι τής τοποθε-
  σίας «Άνεμος» Ίνα κατα¬
  στή δυνατή ή δι" αυτοκίνητον
  συγκοινωνία μετά τοθ συνοι-
  κισμοϋ Ξηρολη,ας.
  ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ
  Κατ' ανακοίνωσιν τοϋ 'Αστυ
  νομιχοϋ Τμήματος Ηρακλείου
  ανευρέθη βραχιολιον σημοιντικής
  ά ξί«?, ηαρακοιλεΐται δέ ό κάτβ
  χβ{ αυτού όπως άποταβή είς
  την Διοίκησιν τβδ τμήματ©}
  «ρ£·ς παραλαβήν χον.
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ τελωνειακόνιαμφισβητησεων
  Ι _
  Άγβρά Ηρακλείου Δι' αποφάσεως τοΰ ύπουργοΰ
  Κατά τό δελτίον τιμών αγοραίς των Οίκονομικών καταργείται ή
  τοθ Εμπορικον) καί Βιομηχανικοΰ
  Έπιμελητηρίου αί τιμαί των., δια¬
  φόρων εγχωρίων ττρο'ιόντων είχον
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίώες:
  Σουλτάν, έξαιρετ.
  Σουλτανίναι α'.
  Υ-
  δ.
  Καραμιτ.
  Ελεμέδες
  »
  Κοινοί
  Ταχτάδες
  Σιαφίδες μαύραι
  "Ελαια 3-5ο
  Πυρηνέλαια
  Έλαιοπυρήναι
  Σάπωνες:
  Λευκοί α'
  β'
  Πυρηνελαίου α'
  β'
  ΜουργελαΙου α'
  β'
  θΐνοι:
  Αρ/ανών μ(στ.
  Μαλεβυζίου
  Δίκταμος ήμ.
  Σϊτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βϊκος
  Μέταξα
  Κουκοθλια
  δρ.
  1830 -19.
  17.50.—18,
  16.50
  15.-0
  14,50
  10.—
  11.-50
  10.-
  8.50
  8.-
  8.-
  7.50-
  25.50
  17.-
  1.20
  17. =0
  16.50
  15. -
  14-
  15.—
  14.-
  45-
  6.-
  80.-
  8.—
  5 50
  5 30
  5 —
  550.-
  130.-
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ
  •ΕΚ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
  Πρός τάς τελωνειακάς άρχχς
  κοινοποιεΐται υπό τοΰ ύπουργείου
  των Οϊκονομικών απόφασις τοΰ
  δπουργείου Γεωργίας, διά τής ό
  ποίας άπαγορεύεται, λόγφ επι¬
  κινδύνου εξαπλώσεως τής νόσου
  άφθώδους πυρετοΰ, πρός προστα
  οίαν τής έγχωρίου κτηνοτροφίας,
  ή είς Έλλάδα είσαγωγή μυρηκα·
  στικών ζώων καί χοίρων, άκατερ
  γάστων ή νωπών ζω'ιχών προίόν-
  των, ώς νομήςτκαί άχύρων, χόρ·
  τού, σανοΰ, προελεύσεως α) έκ
  ΓερμανΕας καί των περιφερειών
  τής τέως Αύστριακής Δημοκρατίας
  καί β) έκ τής Τσεχοσλοβακίας.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΒΡΟΧΗ
  Καθ' α πληροφορούμεθα είς
  τίνα χωρία τής επαρχίας Μα
  λεβυζίου ή πεσοΰοα χθές βροχή
  έ πέφερε ζημίας είς την έκτε
  θειμένην έν ΰπαίθρφ πρός άπο
  ξήρανσιν
  παρά τώ ΤελωνεΕφ Αθηνών συ
  σταθεΤσα τόν παρελθόντα Μάϊον
  Ι πρωτοβάθμιος έπιτροπή τελωνεια-
  ! κων άμφισβητήσεων. Διά τής αύ
  | τής αποφάσεως όρίζεται δτι έφε
  ξής αί παρά τφ Τελωνείφ Άθη
  νών έγειράμεναι άμφισβητήαεις θά
  έκδικάζωνται &πό τή; πρωτοβαθ-
  μίου έπιτροπής τελωνειακών άμ
  φισβητήσεων τοΰ Τελωνείου Πει
  ραιώς. ___________
  ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
  ΚΑΙ Φ^ΡΙϊΜΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
  Υπό τοΰ 6πουργείου τής Γεωρ
  γίας απεστάλη πρός τάς γεωργι
  κάς υπηρεσίας των νομών έγκύ
  κλιος, διά τής οποίας παρακαλοΰν-
  ται αύΐαι νά παράσχουν πληρο
  φορίας περί των αύτοφυών άρω-
  ματικών καί φαρμακευτικών φυ
  των είς εκάστην περιφέρειαν. Συγ
  κεκριμένως παρακαλοΰνται αί γε
  ωργικαί υπηρεσίαι νά άναφέ^θ^
  Ποία τα σπουδαιότερα καί άπό
  απόψεως παραγωγής ύπολογίσι
  μα καί ποία ή κατά προσέγγισιν
  μέση έτηαία δυνατή παραγωγή.
  Επί ποίων έξ αυτών διεξάγε
  ται σήμερον ίμπιρίχ καί επί ποί
  ών περίπου ποσοτήτων. Είς ποί-
  αν τιμήν κατ' ό«άν άγοράζονται
  παρά των εμπόριον ή των τυχόν
  άντιπροαώπων των, είς ποίας α
  γο&άς τής ήμεδαπής ή τής άλλο-
  δαπής διατίθενται καί είς ποίαν
  τιμήν κατ' δκαν. Ποίοι Ιμποροι
  κ«ί ποίοι οίχοι τής ήμεδαπής καί
  τής άλλοδαπής άγοράζουσι τα έν
  εκάστη περιφερεία παραγόμενα
  φαρμακευτικά καί άρωματικά φυ-
  τά καί γενικώς ένδιαφέρονται διά
  τα εϊδη ταυτα καί τέλος εάν υπάρ¬
  χη δυνατότης άπορροφήσεως με-
  γαλειτέρων των .σήμερον άπορ·
  ροφουμένων ποσοτήτων καί εί δυ¬
  νατόν μέχρι ποίου ποσοθ.
  Η ΞΥΛΕΙΑ ΔΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ
  Υπό τ&ΰ ύπουργείου των Οίκο
  νομικων κοινοποιεΐται έγκύκλιος
  διά τής οποίας ή άτέλεια τής
  πρός την ναυπήγησιν ή επισκευ¬
  ήν πλοίων εϊσαγομένης ξυλείας
  τής κλάσεως ταύτης εξηκολουθεί
  ίσχύουσα καί μετά τόν δπ' αριθ.
  896) 1937 αναγκαστικόν νόμον",
  δεδομένου βτι τα έν τοίς π£ν«ξϊ
  τοθ δασμολογίου είσαγωγής άνα
  γραφόμενα ώς άτελή έμπορεύμα
  τα δέν συμπεριελήφθησαν είς τάς
  καταργουμένας δι' αύτοΰ διχσμο
  λογικάς άπαλλαγάς, καί™δτι αί έν
  τοίς πίναξι τούτοις σημειώσεις
  θεωροΰνται ώς κείμενον των ίδΕων
  πινάκων.
  Η ΓΕΡΜΑΝ
  Α ΑΙΕΤΑΞΕ
  ΙΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΝ;
  ΟΗ
  Λ;
  ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΣΤΡΑ
  ΕΙΣ ΤΑ ΤΣΕΧΙΚλ ΣΥΝΟ
  ΤΙ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΟ)^ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Έπείγοντα νυκτε-
  ρινά τηλεγραφήματα όμιλούν περί
  πραγματοποιήσεως υπό τής Γερμανίας
  μερικής έπιατρατεύσεως καί άποστολής
  στρατού είς τα ταεχικά σύνορα.
  'Ε« Βερολίνου πάντως ή είδησις αϋ
  τή διαψ&ύδεται ώς άβάσιμος.
  ΑΙ ΔΥΤΙΚΛΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕΜΟΙ
  ΘΑ ΑΝΑΛΑΒ1ΥΝ ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι κατόπιν των τελευταίον
  συσκέψΐων διεπιστώθη ότι αμφότεραι
  αί δυτικαί δυνάμεις "είναι έτοιμοι πρός
  πόλεμον καί ότι είς περίπτωσιν άπειλής
  τής7 εύόωπαϊκής είρήνης θά άναλάβουν
  άμέσως δράσιν.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟΝΙΖΕΙ
  ΟΤΙ ΑΝ ΠΑΡΑΣΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
  ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΑΑ
  ΣΟΥΔΙΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Βερολίνου άναφέρουν ότι ό γερμανι·
  κός τύπος γράφει ότι ή Γερμανία εί¬
  νε ετοίμη νά λάβη χά όπλα άν παρα*
  στή άνάγκη.
  "Οσον άφορα χάς προθέσεις τής επι-
  σήυ,ου Γερμανίας, ειδικώς μετά την
  απόρριψιν τού σουδιτικού τελεσιγρά·
  φού, αί έφημερίδες τού Βερολίνου τη-
  ρούν μάλλον έπιφυλακτικότητα.
  ΤΟ ΡΑΪΧ ΟΑ
  ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ]
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατά τα μετα-
  διδόμενα έκ Βερολίνου οί δημοσιο¬
  γραφικόν κύκλοι τοΰ Ράϊχ τονίζουν ότι
  ή Γερμανία θά βοηθήση τούς Σουθί-
  τας είς την περίπτωσιν καθ* ήν ή Πρα¬
  γα εξακολουθήση νά μή δέχεται τάς α¬
  ξιώσεις των καί νά τούς μεταχειρίζεται
  εχθρικώς.
  ΕΙΣ ΤΙ ΠΕΡΙΕΣΤΡΑΦΗ Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  , ΑΘΗΝ %Ι 14 Σεπτεμβρίου (τού
  ανταποκριτού μας)----Νεώτεραι πλη-
  ροφορίαι έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι
  κατά την κίνησιν τής χθειινής νυκτός
  συνεζητήθη εί; τα ύπουργείι Στρα¬
  τιωτικών καί Εξωτερικών ή λήψις
  μέτρων αφορώντων τάς μεταφοράς είς
  περίπτωσιν γενικής έπιστρατεύσεως. Συ
  νεζητήθησαν έπίσης διάφορα μέτρα έ-
  ξωτ&ρικής πολιτικής.
  ¥μΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
  ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  , ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας)----Αγγέλλεται έ*
  Παρισίων ότι τα διαταχθέντα άπό η¬
  μερών μέτρα πολέμου έν Γαλλία αυμ-
  ηληρούνται διά τής εκδόσεως διατα·
  γών άποβλεπουσών είς την, πιστήν ε¬
  φαρμογήν καί την επέκτασιν αυτών είς
  τάς διαφόρους περιφερείας.
  ΟΙ Ε Β ΜΙΚ ΟΙ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΗ
  , ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).;— Τηλεγραφήματα
  εκ τού έξωτερικού φέρουν τούς έθνι-
  κρύς συνεχίζοντας την προέλασίν των
  είς τόν. ποταμόν "Εβρον. Οί κυβερ·
  νητικοί ύποχωροΰν μέ βαρείας άπω·
  λείας.