96284

Αριθμός τεύχους

4965

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

16/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  έμ βριον («Ι
  ληροφορίκί
  ό
  τλα
  .σεις της ι»
  ιώς μι« η>
  ού τελεηνρ»
  Ιερολίνό) ί,
  ότητ*.
  ιμβρίο» Ι*
  τα τ* Ι*·*
  5 ?3
  θ* ην η ψ
  ι*. ·.".?'«>
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  π, ι
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  ΐξαμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δρηχ. 2
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  16
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑνΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 230*.
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΥΗΕΥΘΥΙΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ.
  Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ο ΕΙ
  Σ
  ΤΟΝ ΦΥΑΑΚΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Είναι έξαιρετικως ένδιαφέ-
  ρουσαι αί δηλώσεις είς τάς
  οποίας προέβη ό ύπουργός
  της —ικαιοσύνης κ. Ταμπα-
  κόπουλος μετά την επιθεώ¬
  ρησιν των φυλακών Θεσσα-
  λίας καΐ Μακεδονίας. Καί
  άξίζουν ιδιαιτέρας όλως προ-
  σοχής. Διότι δι' αυτών κατα-
  ώεικνύεται τί έχει έπιτελεσθή
  μέχρι σήμερον διά τόν έ-
  |αν9ρωπισμόν των έλληνι-
  χών φυλακών καί τί σκέπτε¬
  ται νά πράξη είς τό μέλλο ν
  επί τοΰ κεφαλαίου τούτου ή
  κυβέρνησις. Ή παλαιά κα¬
  τάστασις των φυλακών της
  χώρας ήτο γνωστή είς ο·
  λους. Φυλακαί οϋαιαστικώς
  δέν υπήρχαν ειμή αί ολίγαι
  #βύ άνηγέρθηοαν δαπάναις
  -των μεγάλον φιλανθρώπων
  ·μχ έδνικών εύεργετών, τοΰ
  £υγγροϋ καί ,τοΰ Αβέρωφ.
  Παλαιά φρούρια καί πανά-
  θλια οίκήματα, ύγρά, σκοτει-
  νά, στενόχωρ», εχρησιμο¬
  ποιήθησαν ώς φυλακαί. Καί
  φυσικά, είς τοιούτον περι¬
  βάλλον οϋτε ή έπιτήρησις
  καί ή διαπαιδαγώγησις των
  κρ^τουμένων ήτο δυνατή,
  οΰτε" τό έπανορθωτικόν έρ¬
  γον ήτο εύκολον νά επιτευ¬
  χθή. Πολλάκις μάλιστα, δέν
  ήτο δυνατόν «ύτε ή φρούρη-
  σις των έγκλιτματιων νά ε¬
  ξασφαλισθή. Έτσί οί μέν φυ
  λακισμένοι άντί νά γίνων¬
  ται καλύτεροι, νά διαπ»'*δα-
  γωγοΰνται, νά δεραπεύωνται
  ψυχικως καΐ νά καθίστανται
  πολίται χρηστοί καί παρά-
  <ν«ντες τάξεως καί εργασίας °οταν θά εξήρχοντο των φυ¬ λακών είς την κοινωνίαν, εγίνοντο χειρότεροι, άργοί, διβστραμμένοι ψυχικως, έγ- κληματικώτεροι. Άλλ' ή καταστασίς αυτή ήρχισε νά μεταβάλ&εται εύ- τυχως, άπό τίνων έτών. Χά¬ ρις είς μίαν καλήν προσπά¬ θειαν τοΰ κράτους, είς πολ¬ λάς πόλεις άνηγέρθηακν νέ αι έπανορθωτικαί φυλακαί, ίλειτουργηοαν δέ καί άγρο- Τίκαί καί έπαγγελματικαί. Χάρις δέ είς την μέριμναν τής σημερινής κυβερνήσεως ιό παλαιόν καθεστώς των φυλακών μας τείνει ν' άλ- λάξη τελείως. Καθώς εδήλω¬ σεν ό κ. Ταμπακόπουλος, μετά την τελευταίαν επιθε¬ ώρησιν την οποίαν ένήργη- σεν, αύστηρά πειθαρχία έπι- κρατεΐ παντοΰ καί μέριμνα διά ,,τήν άνθρωπιστικήν δια- βίωσιν των κρατουμένων λαμβάνεται. Δέν ύπάρχουν άκέμη, προσέθεσε, τα τεχνι- κά μέ«α πρός επιβολήν πλή- ρως τής πειθαρχίας, δεδομέ- νου έτι ούδεμία φυλακή τοΰ κράτοι»; εχει κτισθή διά τόν προορισμόν της. Αί περισσό- τεραι φυλακαί στεγάζονται είς ίδιωτικά οίκήματα καί ένεκα τούτου υφίσταται μέ¬ γα λη δυσχέρεια διαπαιδαγω- γήσεως καί άπομονώσεως των όίπειθάρχων. Άλλ' ύπάρ χει ή άνωθεν θέλησις έπιβο- λής τάξεως καί πειθαρχίας καί ή θέλησις μεταδιδομένη επέτυχε νά φέρη την άρδην μεταβολήν τής καταστάσεως. Διακιστώνεται λοιπόν καί επισήμως ηλέρν ότι ό έξαν- θρωπιβμος των φυλακών μας ήρχισε καί συνεχίζεται, Καί παρέχεται ή βεβαίωβις ότι η προσπαθεία θά συνεχι¬ σθή. Ή κυβέρνησις σκέπτε ται, ή μάλλον έχει απόφα¬ σιν, νά λύση οριστικώς τό πρόβλημα των φυλακών. Δι¬ ότι καί ή κατάστασις είς την οποίαν ευρίσκονται αί φυλα καί μιάς χώρας, μαρτυρεΐ τόν πολιτισμόν της. Δεδο μένου ότι σκοπός των φυλ«· κων δέν είνε ό κολασμός μόνον των τροφίμων των,άλ λά κυρίως ή έπανόρθωσις τοϋ χαρακτήρος των, ή ψυχική κ«ΐ α^υματιχή διαπκιδαγώ- γησίς τ^ν. Καί |να κράτος πολιτισμέ νόν, αυτόν τόν σκοπόν, αύ την την κατεύθυνσιν πρέπει νά δίδη είς τάς φυλακάς τού, Αύτό δέ πράττει καί τό ιδι¬ κόν μας κράτος σήμερον, Ό Ελληνικάς λαός παρακολου- θεΐ μέ ιδιαίτερον όλως ενδι¬ αφέρον άλλά καί μέ βαθείαν ικανοποίησιν την συντελου¬ μένην είς τόν τομέα αυτόν εκπολιτιστικήν εργασίαν. Ι¬ διαιτέρως τό Ηράκλειον δέ χεται μέ χαράν τούς λόγους τού κ. ύπουργού της Δικαιο- σύνης· Διότι δημιουργοΰν έ- δραίαν πλέον την πεποίθη¬ σιν ότι θ' άποπερατωθοΰν τό συντομώτερον καί αί φυλα¬ καί τής Νέας 'Αλικαρνασσοΰ όπότε καί θ' απαλλαγή ή πόλις μας άπό τό καρκίνω μα των λεγομένων Κάτω Φυλακών. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ Τα άρωματικά φυτά άρχίζουν νά άπασχολοθν τό γ,ρίτος, ώστε νά δημιουργούσαι προυποθέσεις διά την συσιημαΐοποίηοιν καί έν Ελλάδι των καλλιεργειών των. Όταν έξάγωμεν τόσον βυνάλλαγ- μα δι' άρώματα, είνε άνάγκη να σκεφθώμεν σοβαρώί καί Ζιά τόν παραγωγικόν κλάδον των άρωμά των... ΆλλοΟ τα άρώματα δέν εί νέ απλώς βιομηχανία καί πλοθ- τος. Είνε καί είδικότης έπαγγελ- ματική. Τό σημαντικόν δέ είνε 8τι ένδιαφέρει Ικτάκτως τό έπάγ γελμα δχι μόνον τάν φιλομαθή καί τόν οϊκονομολόγον, άλλά καί ιόν καλλιτέχνην. Έπικαίρως τουλάχιστον μέ την πληροφορίαν περί άρωματι- κών φυτών έρχεται κα μιχ αλλη: Έ εξέλιξις τής άρωματοποιίας είς την Ευρώπην τήν' οποίαν με- ταδίδει 6 αίώνιος είδικός τής η¬ μέρας: —Ξέρεις τί λεπτεπΕλεπτον πρότγμα είνε τό άπόσταγμα ενός άνθους επί παραδείγματι, δταν πρό κείται νά δοκιμασθη^ έν συνδυα σμώ καί έν σχέσει μέ άόλλα άπο στάγματα διά νά αποτελεσθή τε- λικώς 2νας συγκεκριμένος τύπος άρώματος; Αυτήν την ερώτησιν έκαμεν ό {ιδικάς. Χωρίς φυσικά νά τοθ ά παντήση κανείς. Ποίος ένδιαφέρε ται σήμερον μέ τέΐοια.. ύαερπο λυτελή θέματα. Ένα άρωμα είτε τοθ Κοτύ είτε τοθ Βόρφ, μ<5ίς ένδιαφέρει βταν περνά άπό κ όν τα μας σάν όπχα<}ία μί« ΰπαρ ξις διά την οποίαν έχομεν λό γους νά πονοθμεν. Άκόμη 2να £ ρωμα σέ μιά κοσμική συγκέν τρωσι μπορζϊ νά επικρατή καί νά μένη ΰστερα ώ; άνάανησις μαζύ μέ τόν ήχον ενός τραγουδιοθ πού συνετέθη μέ Ινα επεισόδιον τής πίστας. Πέραν αύτοθ δέν μάς ένδιαφέρει τίποτε άλλο. Καί δμως καί ή τέχνη τής κατασκευ ής τοϋ άρώματος είνε σχετική μέ την δλην λεπτότητά τού είτε είς τό περιβάλλον τοθ μπουντουάρ, είτε είς τό περιβάλλον τής κοι- νωνικής ζωής. —Φαντασθϊίτε, εσυνέχισεν ί προλαλήσας, φι όπάρχουν δοκι- μασταί των άρωμάτων δπως ΰπάρ χούν καί δοκιμασταί τοΰ κρ-»σι οθ. Μέ την» δσφρησιν άποκαλύ πτει τι εΐδους άποστάγματα ύπάρ χούν είς ίνα άρωμα. Κάποτε μά λιστα...βσφρα£νωνται καί την πό σότητά των εις γραμμάρια. Επά¬ νω είς τα δεδομένα αύτά είνε δυνατόν νά δημιουργήσουνΛκαί άλ λους συνδυασμούς καί νά σ3ς πά ρουσιάσουν Ινα καινούργιο άρω¬ μα, άνώτερο. Ί'πάρχουν είς αύτό δλα τα £νθτ], δλα τα μθρα τής ανοίξεως, δλος ό έρωτισμός καί βλη ή μουσική μιας έξαιρετικής κοσμικής [ϊραδυας ή μιάς μαχρυ νής, άνείπωτης'περιπετείας. Κατά τα «φώτα» τοθ είοΊκοΟ τό άρωμα είνε σήμερον ή βιομη- χανιά έκείνη πού σανδυάζει πε ρισσότερον δύο διαφορετικές άξί- ες: την υλη μέ τό πνεθμα, τή ζωή μέ τή φαντασία, την πεζή οίκονομολογία μέ την αίσθητικήν εύγένεια Τό αρωματικό φυτό ά- ποβαίνει εισί καί βαθύτερα ίνας σύνίεσμος μεγάλης σημασίας. Ή άλχημεία των άποσΐαγμάτων τού αποβλέπει καί αυτή σέ κάποιο... φιλοσοφικό λίθο: Στήν έπίτασιν τής σκοπιμότητος τοθ διακοσμη τικοθ περιεχομένου τής ζωής άλ¬ λά καί στήν έξύψωσι τοθ συναι- σθηματικοθ κόσμου. Φρονώ, δτι καί άσχέτως τής έπικαιρότητός τού, τό ενδιαφέρον διά την δημιουργίαν μΐας ευρυ¬ τέρας παραγωγικής μερίμνης είς τό σημείον αύ:ό, είνε δυνατόν νά μην αφήση άσυγκίνητον τόν ι£λληνα. Έχπροσωπεϊ νέες πη- γές,, δημιουργικόχητϊς καί"^ νέες έκδηλώσεις τοθ άτομικοθ τού γούστου. Έχει άποδειχθή άλλως τβ ή λεπτότης τού πολλες φορές καί εί; τό βιοτεχνικό καθαρώς πεδίον τής δημιουργίας ώραίων 5σ όν καί πολυτίμων πραγμάτων. Ίσορροπημένο δηλ. καί άπό τής άπίψεως ταύτης τό ενδιαφέρον διϊ,' τα άρωματικά φυτά. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Η πνευματική ζωή μας Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΉ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ1Ι ΤΕΧΝΟΝ Ύπάρχει γενική αντίληψις είς δλην την Έλλάδα δτι ή πόλις μας αποτελεί σπου¬ δαίον κέντρον πνευματικής κινήσεως. Μιά πλειάς άνθρώ ν πού διέπρεψαν είς τα γράμματα καί την διανόησιν κατά την τελευταίαν τριακον- ταετΐαν, εδημιούργησε την κα λήν^αύτήν φήμην. Καί κατά πόσον μέν ή φήμη αυτή άντα ποκρίνεται καί είς την σημε¬ ρινήν πραγματικότητα ή άπο τέλει παράδοσιν, δέν θά συ- ζητήσωμεν σήμερον. Εΐνε άλ- λωστε £να ζήτημσ μεγάλο δ- σο καί άκανθώδες καί ή άνα κΐνησΐς τού άν δέν είνε όδυνη ρά, θά εΐνε πάντως άνιαρά διά τόν άναγνώστην. Όπωσ δήποτε δμως, έφόσον τό Η¬ ράκλειον εχει αυτήν την φή¬ μην, θά έπρεπεν όπωσδήποτε καί νά την διατηρήση καί νά την δικαιώση. Κσί δμως δέν έχει οϋτε £να πνευματικόν ή καλλιτεχνικόν ϊδρυμα πού νά βοηθπ είς την καλλιέργειαν των γραμμάτων καί των τε- χνων καί είς την καλλιέργειαν τοϋ καλλιτεχνικοΟ αίσθήμα- τος τού κοινοϋ. Άν έξαιρέ- σωμεν τό Μινωϊκόν Μουσείον πού καί αύτό καί οί θησαυ- ροΐ τού μένουν τελείως άγνω στοι είς τό πολύ κοινόν, τ(πο τε άλλο δέν ύπάρχει πού νά προδΐδη την «πνευματικότη τα» τής πόλεως αυτής των Μουσών, δπως θεωρεΐται. Δή μοτικόν θέατρον δέν έχομεν καΐ ετσι δέν κατωρθώσαμεν νά ίδωμεν την κρατικήν μας σκηνήν πού ήθελε μέν νά έλ¬ θη έδώ διά σειράν πσρατστά σεων, άλλά δέν εΐχε πού νά στεγασθή ανέτως καί κατά τρόπον πού νά τής έπιτρέτιη νά εμφανισθή μέ δλα τα έφό διά της. Εύτυχώς δμως χάρις είς τό ενδιαφέρον τοθ Δημάρ χου κ. Γεωργιάδη, φαίνεται δτι συντόμως θ' άποκτήσωμεν θέατρον εύπρεπές, σύγχρονον, πολιτισμένον. Άλλά δέν έχομεν έλλειψιν θεάτρου μόνον. Έχομεν έλ λείψεις είς δλα. "Εχομεν έναν άνεκτΐμητον βιβλιακόν θησαυ ρόν. Λέν έχομεν δμως βιβλιο θήκην. Καί τόν έχομεν τοποθε τήσει είς μίαν αποθήκην δπου δέν είμπορεΐ βεβαία κανείς νά επιδοθή είς συστηματικάς, μακράς μελέτας, χωρ'ις νά δια κινδυνεύστι τό φώς τού καί την υγείαν τού. "Εχομεν επί σης τόσους καί τόσους θη σαυρούς τής Βυζαντινής τέ χνης. Καί δμως δέν Ιχομεν ^ να βυζαντινόν Μουσείον καΐ οί θησαυροί αύτοι κατεσπαρ μένοι, έγκαταλελειμένοι, έκτε θειμένοι, άπροστάτευτοι, χά- νονται, καταστρέφονται ή καί φυγαδεύονται. Έχομεν άκό μη όμιλητάς επί διαφόρων θε μάτων. Καί δμως δέν έχομεν οΰτε μίαν αίθουσαν διαλέξε ών. Καί τάς έλλείψεις αύτάς θά τιρέπει νά θεραπεύσωμεν. Ό Δήμος καταβάλλει μίαν αξιέπαινον προσπάθειαν. Έ χει ζητήσει μάλιστα τό ' τέμε νος τής ΆγΙας Αικατερίνης, άπό την Μητρόπολιν διά νά τό διαρρυθμΐση καί νά τό με ταβάλη είς βιβλιοθήκην. Καΐ έχει άναγράψει είς τόν προϋ πολογισμόν τού δαπάνην 150 χιλ. δρ. πρός τουτο. Σκέπτε¬ ται έπΐσης νά οίκοδομήση μ( αν μεγάλην αίθουσαν συναυ λιών καΐ βιβλιοθήκην είς την πλατείαν Δασκαλογιάννη, έ κεϊ δπου οτεγάζεται τώρα ή Δημοτική Μουσική. Καΐ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον καί διά την ίδρυσιν τοό ΒυζαντινοΟ Μουσείου. Ή καλή πρόθεσις έπομένως ύπάρχει. Δι' αύτό καί φρονοθμεν δτι είναι επί καιρος ή άνακΐνησις των ζή τημάτων αυτών σημερον, άπό την στήλην αυτήν. Άλλά θά μδς επιτραπή συγχρόνως νά είπωμεν τ^ν γνώμην μας επί .των ζητημάτων αυτών. Ι Ημείς φρονούμεν δτι τό καλύτερον θά ήτο νά άνεγερ θή έ'ν ωραίον οίκοδόμημα βά |σει είδικοθ σχεδίου καί είς μέρος κατάλληλον, δπου νά στεγασθή καί τό Βυζαντινόν Μουσείον καί ή Βφλιοθήκη καΐ ή αΐθουσα διαλέξεων, ώς καταλληλότερον δέ μέρος κρί νομεν τό έ'ναντι τού Μουσείου οικόπεδον τοθ δημοσίου χωρίς φυσικά ν' άποκλείωμεν καί τό τέμενος τής ΆγΙας Αίκατε ρΐνης μέ την έμπροσθεν τού πλατείαν. 'Επειδή δέ ή δαπά νη ενός τοιούτου κτιρΐου θά εΐνε μεγάλη θά πρέπει νά μή βαρύνη τόν Δήμον μόνον, άλλά καί τό Μοναστηριακόν ταμείον, έφόσον άλλωστε θά γίνη καί Βυζαντινόν Μουσεί¬ ον. Ό Δήμος δέν έχει άσφα λώς άντΐρρησιν νά προσφέρΓ) τό μερΐδιόν τού. Νά έλπΐσω μέν δτι θά δείξη προθυμίαν καΐ τό Μοναστηριακόν ταμεΐ όν; Τό ευχόμεθα πάντως. Δι¬ ότι είς την περίπτωσιν αυτήν καΐ τό Κράτος ποΰ τόσον ενδιαφέρον επιδεικνύει διά την οργάνωσιν βιβλιοθηκών καΐ μουσείων καΐ την πνευματι κήν ανάπτυξιν τοϋ λαοθ θά ήρχετο ασφαλώς άρωγόν, διά γενναΐας εΐσφορδς. Όπωσδήποτε, τό ζήτημα είναι σοβαρόν καΐ έχει έξαι ρετικήν σημασίαν διά την πό λιν μας ή ορθή αντιμετωπίση καί ή όριστική λύσις τού. Καί πρέπει νά μελετηθή σοβαρώς καί άμέσως. Οί πρόσκοποι. Είς τό παλαιόν Γυμναστή ριον τήςπόλεώς μας έγινε προ χθές τό άπόγευμα μία ώραία πράγματι έορτήτώνπροσκόπων καΐ είδικώς των όμάδων Φοι νίκων καΐ Λυκοπούλων στε φθεΐσα υπό πλήρους έπιτυχί άς. Οί παρακολουθήσαντες δέ την εορτήν αυτήν έμειναν κατενθουσιασμένοι άπό τό ω¬ ραίον θέαμα άσκήσεων, τούς διαλόγους καί τάς πνευματώ δεις κωμωδΐας των μικρών λυ κοπούλων. Καί διεπΐστωσαν Η ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ή έγκριτος συνάδελφος των Αθηνών «Καθημερινή» λαμβάνουσα αφορμήν άπό άρθρίδιόν μας σχετικώς μέ την εισαγωγήν των πορτοκαλ- λιών μας είς Γαλλίαν, ήσχο· ληθή είς τελευταίον φύλλον της μέ τό ζήιημα τουτο. Καί συμφωνεΐ μέν είς τό δτι εί¬ ναι ευχάριστος ή εκδηλουμένη προτίμησις τής γαλλικής κα¬ ταναλώσεως πρός την πορτο- καλλοπαραγωγήν μας, παρα- τηρεϊ δμως δή θά πρέπει νά σκεφθώμεν πολύ άν είναι ορ¬ θόν έκ τοθ γεγονότος αύτοΰ, νά έπιδοθώμεν είς εΰρεΐαν καλλιέργειαν τής πορτοκαλ- λέας καί των έσπεριδοειδών έν γένει. Τουτο δέ, ώς γρά¬ φη, διότι ή αντικατάστασις τής καλλιεργείας των έσπε ριδοειδών δέν είναι εϋ<ολος καΐ άν εκδηλωθή άργότερα κρίσις θά ύΐτοστώμεν ζημίας μεγάλας. Καί συνιστδ τέλος νά μελετηθή τό ζήτημα άπό δλας τού τάς πλευράς υπό των είδικών. Είς τό τελευ ταΐον αύτό συμφωνοθμεν καΐ ημείς. Διότι έχομεν κατ' άρ χήν την γνώμην δπ δλα τα προβλήματα τής ποραγωγής θά πρέπει ν' άποτελοθν άντι κείμενον συστηματικώς, δσον καΐ λεπτομεροθς μελέτης των αρμοδίων έπιστημόνων καΐ των τεχνικών ύπηρεσιών τοθ κράτους καί τής Άγροτραπέ ζης. Είς την συγκεκριμένην δμως περίπτωσιν θά μας επι τραπή νά νομΐζωμεν δτι δέν χρειάζεται μακρά μελέτη, ή όποΐα άλλωστε έχει γΐνει. Τοθ το δέ διά τούς εξής λόγους: Πρώτον, διότι τα έλληνικά πορτοκάλλια, λόγω τής ποι οτικής ύπεροχής των, είς έμ φάνισιν, είς γεθσιν, είς άρωμα καΐ χυμόν, είναι άσυναγώνι στα καΐ τυγχάνουν τής γενικής προτιμήσεως. Δέν είναι δυνα τόν έπομένως νά · άποκλει- σθοϋν άπό τάς άγοράς είς τάς οποίας θά πωληθοθν έστω καΐ έ'ν μόνον έ'τος, έκτός έ άν είς τοθτοπταίσωμεν ημείς. Καί δεύτερον, ή παγκόσμιος παραγωγή, είναι τόση, ώστε νά παρουσιάζεται μάλλον έλ λειψις παρά περίσσευμα καί έπομένως δέν υφίσταται κίν δυνος κρίσεως ουΐε καί διά τό μέλλον. Άλλ' έκτός τοΰ τού, ή στροφή πρός την καλ λιέργειαν τής πορτοκαλλέας καί των άλλων έσπεριδοειδών έπιβάλλεται καί διότι άκό μη παρουσιάζεται, πολλάκις έλλειψις καΐ οιά την έσωτε ρικήν κατανάλωσιν. Καΐ θά γνωρ(ζουν ασφαλώς κσί οί έν Αθήναις δτι ούχίστανΐως παρουσιάζεται έλλειψις λ'ιμο- νίων είς την άγορΑν καί δτι μέχρι πρό όλίγσΧ) άκόμη ήναγ καζόμεθα νά κάμνωμεν προμη θείας έξωθεν. Ώς πρός δέ τα κίτρα, αύτά πλέον άποτε λοθν αποκλειστικόν σχεδόν προνόμιον τό οποίον ή φύσις έδωκε είς την χώραν μας καί την Ιταλίαν. Ή δέ τιμή των καί άν άκόμη μειωθή, δίδει περιθώριον κέρδους είς τούς παραγωγούς των. Ή καλλιέργεια έπομένως των έσπεριδοειδών εΐνε συμ- φέρουσα καί έπιβάλλεται νά επεκταθή. Όπως έπιβάλλεται νά επεκταθή γενικώς ή δεν- δροκαλλιέργεια. Είς την Έλ¬ λάδα άλλωστε, την νησιωτι- κήν αυτήν χώραν μέ τό ήπιον κλΐμα καί τα πετρώδη έδάφη, ή δενδροκαλλιέργεια εύδοκι- μεΐ ιδιαιτέρως καί είμπορεΐ νά συμπληρώση τόν γεωργι- κόν πλοθτόν μας. Καί είνε προ τιμότερον, άντί ν' ασχολού¬ μεθα μέ μελέτας νά ένισχύ- σωμεν πρακτιΚως τοΰς γεωρ- γούς μας " είς τό έργον των ένθαρρύνοντες αύτούς είς την καλλιέργειαν δσον τό δυνα¬ τόν περισσοτέρων δένδρων, χορηγοθντες δενδρύλλια καί τα μέσα καταπολεμήσεως των διαφόρων φυτονόσων καΐ δά- νεια έπαρκή διά την επέκτα¬ σιν των καλλιεργειών. διά μίαν άκόμη φοράν πόσον ό προσκοπισμός ώφελεί καί έξυψώνειτήν νεότητα κοα την καθιστά ικανήν ν' άντιμετωπί ση μέ θάρρος καΐ πίστιν έ πί την νίκην,την ζωήν καί ν' αποδυθή μέ ενθουσιασμόν είς τόν τραχύν άγώνα τής βιοπά λης. *** Νυκτεριναΐ σχολαί. Ή νυκτερινή σχολή άναλ φαβήτων τής Χρυσοπηγής,πού τόσον εύχάριστα άποτελέσμα τα παρουσίασε μέχρι σήμερον θά λειτουργήση καί εφέτος. Θά ήτο δμως εύχής έργον, εάν παρόμοιαι σχολαί ελει¬ τούργουν καί είς άλλας συ¬ νοικίας τής πόλεως καθώς καί είς μεγάλας κωμοπόλεις τής ύπαΐθρου δπου ύπάρχει έπίσης μεγάλη άγραμματωσύ νη. Ό άναλφαβητισμός πρέ πει νά λείψη άπό την χώραν. Καΐ θά λείψη πιστεύομεν. Διό¬ τι τό κράτος φαίνεται άποφα- σισμένον νά διεξαγάγη επί τοθ σημείου αύτοΰ συστημα τικόν άγώνα. *** Η βροχη. Ό,τι άπέμεινεν άπό τόν πε ρονόσπορον, έκινδύνευσε νά καταστραφή χθές καί προ· χθές άπό την βροχήν.Ή στα- φΐδοπαραγωγή μας διέτρεξε καΐ νέον σοβαρώτατον κίνδυ νόν. Υπέστη δέ ηάντως ση μαντικάς όπωσδήποτε ζημίας είς τινάς περιφερείας. Τό κα κόνδέ εΐναιδτιο καιρός έξακο λουθεΐ νά διατηρήται είς την βροχήν. Άς εύχηθώμεν λοι¬ πόν νά φανοθν εύσπλαχνικοί οί ούρανοί. Άλλά καΐ άς άντλήσωμεν διδάγματα. Καΐ άς φροντίσωμεν, παραγωγοί, Άγροτική ΤράπεζακαΙ γεωργι καΐ όργανώσεις, νά όργανώ- σωμεν καί νά συστηματοποιή σωμεν την σταφιδοποίησιν καί νά εξουδετερώσωμεν τούς κινδύνους καταστροφών, διά κατασκευάς άπλωτών μέ τέν· τες, ή διά χρησιμοποιήσεως τζιβιερών. *** ρΠΙΣΤΟΛΑΙ. Τό μεταλλεϊον Κβράς. Φίλε κ. Διευθυντά, Είς τό σήμερον δημοσιευόμενον είς την φίλην «Άνόρθωσιν» άρ θρον «περί εκμεταλλεύσεως τοΰ δρυκτοϋ πλούτου τής χώρας» άνα φέρεται 8τι «επί εκτάσεως 1000 στρεμμάτων έβεβαιώθη, βάσει των έρευναν καί των έπιστημονικών ΰπολογισμών στρώμα μεταλλεύμα- τος 450.000 τόννων». Τό ά«ριβές είνε βτ. έπίΙΟΟ (χαΐ δχι 1000) στρεμμάτων Ιβεβαιώ· θη στρωμα μεταλλεύματος ποσόττ] τος 450 000 τόννων, αί συνεχιζό- μεναι δέ ενδείξεις καί έργασί αι τοθ ώς άνω στρώματος πι θανολογοθσι ποσότητα 2.000.000 τόννων καΐ επί τής δλης έκτά σεω; δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν πιθανήν την ύπαρξιν 5.000.000 κατόπιν σχετικών μικροερευνών είς την Βλην έκτασιν. Ταυτα άφο- ρώσι τό αρχικώς δηλωθέν μεταλ λεϊον 2100 στρεμμάτων. Είνε άλ¬ λο τό κατόπιν δηλωθέν 2000 στρεμμάτων συνεχόμενον μέ τα πρώτον. Σ&ς παρακαλώ νά δημοσιεύσετε τάς ανωτέρω πληροφορίας καί άν έχετε την καλωσύνην νά προσθέ σετε καί τα εξής σχετικώς μέ τάς γενομένας άναλύσεις. Έ άνά λύσις τοΰ κρατικοθ χημείου έβε βαίωσε περίβκτικότητα τοΰ μι ταλλεύματος είς σίδηρον 69 ο)ο, των γαλλικήν υψικαμίνων 69 ο)ο, τοΰ Γαλλικοΰ Ηοΐάϊη^ πωλήσί ως μεταλλευμάτων 70.04 ο)ο καί τής Άμερικανικής 69 ο)ο. Μέ φιλικούς χαιρετισμοΰς Έμμ. Γ.
  1 Ι
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ —Σήμε
  ρον £να άσύγκριτο έρωτικό ρω·
  μάντζο: «Νύχτες Πριγκήπων» μέ
  την Κάτε Φόν Νάγκυ καΐ τόν
  Ζάν Μυρά. Την Δευτέραν: «Τό
  δλλοθι».
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ>.—Σήμε¬
  ρον τό φίλμ αποκάλυψις »Ό
  εβδομος ούρανάς». ΤαινΙα όμιλοθ
  σσ Γαλλιστΐ, μέ τό είδωλον τού
  κόσμου Σιμόνη Σιμόν.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  »ρ« 10 μ. μ. ακριβώς ενα
  έρωτικό ρωμάντζο:
  ΝΥΧΤΕΣ
  Ή ίστορία μιάς άρχον-
  τοπούλας πού ή θύελλα
  μιάς κακής μοίρας την
  ξερρίζωσεν άπό τα πλοΰτη
  της καί την * έρριξε στά
  καταγώγια γιά νά γνωρί-
  ση την καταφρόνια καί
  την κακία τού κόσμου.
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΚΑΤΕ ΦΟΝ ΝΑΤΚΥ
  ΖΑΝ ΜΥΡΑ
  Έκτός
  Ζουρνάλ.
  προγράμματος
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  Ο
  Ζανύ Χόλτ
  Λουΐ Ζουβέ
  Άλμπέρ Πρεζάν.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
  Ό δικαστικός κλητήρ τής πε
  ριφερείας των έν Ηρακλείω ΙΙρω-
  τοδικών Δημόκριτος Γεωργ. Τσαγ
  καράκης.
  Δηλοποιώ δτι,
  Δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν τής
  υπ' αριθ. 40 τού έ*τους 1930 ίρι-
  στικής καί τελεσιδίκου αποφάσεως
  τού Ειρηνοδικείου Μοιρών (δικά
  ζοντος επί , μικροδιαφορών) νομί¬
  μως περιβεβλημένης τόν έκτελε-
  στήριον τύπον, καί τής επί ταύτης
  στηριζομένης έπιταγής υπό χρονο¬
  λογίαν 26 Φεβρουαρίου 1938 τοθ
  έπισπεύδοντος Εμμανουήλ Ν.
  Κτιστάκη κατοίκου Πλώρας Και
  νουρίου, κατεσχέθησαν παρ' έμοΰ
  τή έγγράφψ παραγγελία τού,
  κατά την δπ' αριθ. 42 τής 2 Α5
  γούστου 1938 εκθέσεως μου τα
  εξής κινητά ήτοι μία όνος χοώ
  ματος μέλλανος μετρίου άναστή
  ματος ήλικίας 12 έτών άνευ σάγ
  ματος ανήκουσχ είς τόν ώφειλε
  την Εμμανουήλ Κ Ζερβάκην κά
  τοικον ΙΙλώρας Καινουρίου καί πά
  ραδΌθεΙσα νομίμως πρός φύλαξιν
  τώ μεσεγγυούχφ Κωνσταντίνω
  Έμμ.,,Κτιστάκη κατοίκου ώσαύ
  τως, πρός είσπραξιν τοΰ έν τή ώς
  άνω είρηται έπιταγή αίτουμένου
  ποσοθ των δραχμών 373.70 μετά
  των τόκων αυτών άπό τής επι
  ταγής καί των έξόδων έν γένει
  τής εκτελέσεως. Ό πλεισιηρια
  σμος τής ανωτέρω άναφερομένης
  κατασχεθείσης δνου γενησεται ε¬
  νώπιον έμοθ ή. τινος άλλου δικα
  στικοθ κλητήρος τής περιφερείας
  τοϋ Πρωτοδικείου Ηρακλείου την
  30ήν Σεπτεμβρίου 1938 ημέραν
  Παρασκευήν καί ώραν 10—12 π.
  μ. καί είς τόν συνήθη τόπον
  των θημοπρασιών τοθ χωρίου
  Πλώρας ίνθα καί δτε καλώ, τόν
  μέν μεσεγγυοθχον νά μοί παρα
  δώση την κατασχεθείσαν ϊνον
  πρός έκπλειστηρίασιν, τούς δέ
  πλε'οδότας νά προσέλθωσιν τοίς
  μετρητοΐς.
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  παραγγέλλετα: νά ενεργήση τα
  νόμιμα δσα τα άρθρα 360 καί
  έπόμενα τής Ιΐολιτικής Δικονομί
  άς όρίζουσι. -
  Έν Μοίραις τή 8 Σεπτεμβρίου
  1938
  Ό διχαστικός κλητήρ
  ό Γ. Τα«γχ<χρ«κης Άπό τοϋ 5ρόνου είς την λαιμητόμον. ιϊΠηπϊϊ 1ασιλισσα -- Ο έρως είς την χώραν 519ον Ή φαινομενική της άδια φορία ήτο ώσάν τό χαράκω μα υπό την προστασίαν τού όποίου ή Μαρία —Άντουανέτ τα συνεκέντρωνε τάς δυνά μεις της διά νά άνθέξη, είς την τελευταίαν στιγμήν τής ζωής της. Είς τάς δέκα εισήλθεν είς τό κελί της ό δήμιος Σαμσόν, έ'- νας νέος μέ γιγάντιον σώμα, διά νά τής κόψΓ) τα μσλλιά. Δέν έφερε αντίστασιν. "Αφησε νά τής δέσουν τα χέρια οπί¬ σω, έν έπιγνώσει δτι ή ζωή ήταν πλέον χσμένη καί ότι τό μόνο ποϋ τής ε'μενε νά σώση ήταν ή τιμΥ]. "Επρεπε νά δείξη είς οσους εΐχαν την επιθυμί¬ αν νά ίδουν, πώς πεθαίνει μία κόρη τής Μαρίας—Θηρε- σίσς. Στίς δνδεκα άνοιξαν οί πόρ τες τής φυλακής. Είς τό δρό μο έπερίμενε τό άμάξι των καταδίκων, μέ τα μικρά καγ κελλωτά παραθυράκια τού.Ό Λουδοβΐκος 16ος εΤχε« οδηγή θή" είς τόν θάνατον μέ μέγα λοπρέπειαν καί σεβασμόν, είς τό κλειστό βασιλικό άμάξι, τοϋ όποίου τα κρύσταλλα τόν έπροστάτευαν εναντίον τής πε ριεργείας καί τοθ μίσους τού δχλου. Άλλά ή δημοκρατία προώδευσε έκτοτε.Άπσιτοϋσε την ίσότητα καί ενώπιον τής λαιμητόμου. Ή Μαρία—Άν τουανέττα δέν έ'πρεπε νά έχη περισσότερεςπεριποιήσεις άπό οιονδήποτε άλλον τή στιγμή τοθ θανάτου της. Τό κοινό άμάξι των καταδίκων ήταν άρ κετό γιά τή χήρα τοϋ Καπέ- του. Άντί^,γιά κάθισμα, ύπή*ρ χε ενα σανίδι. Καί ή κ. Ρολάν καί ό Δαντών καί ό Ροβεσπιέρ ρος καί ό Φουκιέ καί ό 'Εμ- πέρ, δλοι αύτοι πού έστειλαν την Μαρίαν—Άντουανέτταν είς τόν θάνατον, έκαμαν τό ϊδιο ταξίδι μέχρι λαιμητόμου, καθισμένοι επάνω στό ϊδιο σανίδι.Ή Μαρία—Άντουανέτ προηγεϊται απλώς των δι κσστών της. Άπό το σκοτεινό διάδρομο τής φυλακής βγήκαν πρώτα οί άξιωματικοί καί κατόπιν έ"νας λόχος τής φρουράς μέ τα ό- πλα έπ' ώμου. Άκολουθοΰσε ή Μαρία—Άντουανέττα μέ βήμα ή'ρεμον καί σταθεράν. Ό δήμιος Σαμσόν κρατοϋσε την άκρη τοϋ σχοινιοΰ μέ τό οποίον έχει δέσει πίσω τα χέ ρια της, ώσάν νά έφοβεΐτο δ¬ τι τό θθμα, περιστοιχιζόμενον άπό εκατοντάδας φρουρών, θά τοθ έ'φευγε. (συνεχίζεται) Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου. Ή φθινοπωρινή μόδα. των Χρυσανθέμων. Η ΜΑΧΗ "Υπό Κλώντ Φαρέρ καθώς καί τα ριγέ ύφάσματα. ·'Ε ,σματα μαλλομέταξα γιά τό άπό _,— „.>. «----■>»---- «-■-■ « γευμα. Σέ σατέν, Τ ο·*—*.*··· ""
  βελοΰδο γιά τό βράδυ.
  Μερικές παρ'ζιάνικες συλλογές
  παρουσίασαν κατι βελοθδα μέ ρί
  Τό φθινόπωρον ύά εύνοηθοΰν Ι σωυε γιά δλες τίς ώοες. Σέ λαι-
  πολύ τα βελοθδα καί τα ζερσέ, νάζ γιά τα ταγιέο, σέ νέα ύφά
  ... «τα..Έ ----------
  πίσης θά έπανέλθουν θριαμβευτι
  κώς νά μεταξωτά καί οί γαρνι-
  τοΰ«ιες άπό γοϋνα φανταιζί.
  Τα φθινοπωρινά άνσάμπλ είναι
  ίξαιρετικά κομψά καί χαριτ'^ιιέ·
  να. Άποτελοΰνται^ άπό Μνα εΐδος
  μαντώ πού σκειτάζει μία ζακέττα,
  χωρΐς μανίκια ώς έττί τό πλείστον.
  Τό μαντώ αύτό μπορεΐ νά είνε ε"
  να Ισιο τρουά—κάρ μέ έλαΦρό
  κλός είς την πλατή, ε'να έφαρμο·
  στό τρουά—κάρ ή μιά κάπα.
  Τα χρώματα κηί τα ύφάσματα
  είνε γοητευτικά καί έξακολουθοϋν
  νά άναμιγνόουν τα μονόχρωμα·
  μέ τα σχωτσέζικα, τίς ρίγες μέ
  τα καρρώ.
  θά Ίδητε πολΰ συχνά Μνα φόοε·
  μα όλόκληρο άπό ριγωτό Οφασμα
  νά συνοδεύεται άπό μιά ζακέττα
  μονόχρωμη τής οποίας οί γαρνι-
  τοϋρες είνε έπίσης άπό ριγωτό ΰ
  φασμα.
  Τό μαΰρο έξακολουθεΐ νά βασι-
  λεύτ) τό άπόγευμα. Άλλά τις
  πρωινές ώρες καθώς καί γιά τα
  ταξιδιώτικα κοστούμια κυριαρ-
  χοΰν οί τόνοι τοΰ μπλέ, τοθ πρά-
  σινου, τοϋ καφέ. Γιά τίς ώρες
  των έτΐισκέψεων τό μώβ καί τό
  βιολέ.
  Πάντως τα ριγέ £χουν πολύ
  σουξέ εφέτος άνάμεσα στά φαν-
  ταιζί ύφασματα καί θά τα φορέ·
  58ον
  —«Καί έν τούτοις — παράξεν
  άντίφασις γιά κείνους πού πιστε
  γευμα. Σέ σατέν, ταφτάδες καί ουν στόν χρόνο, — ή γεωλογικ1
  Εστορία μας διδάσκει πώς ή ζαν
  δέν είνε παρά Ινα βραχύ έπει
  σόδιον μεταξύ δύο αίωνιοτήτω
  θανάτου, καί πώς, σ' αύτό τα
  πεισόδιο, ή έναυνείδητος σκέψΐί
  δέν διαρκεΐ καί δέν θά διαρκέση
  παρά μόνο μιά στιγμή. Ή σκέψις
  δέν είνε παρά μιά άσΐραπή στή
  μέση μιάς μακράς νύκτας.
  «Άλλά αυτή ή άστρααή εϊν
  πρόχειρα φορεματάκΐα έ'· τό παν».
  • ' ν '~^ Ό κ. Πουανκαρέ — είπεν τ;
  μίσσες Χόκλευ — είνε πρωτότ
  πος συγγραφεύς.
  Ή μίς Βάν, κουρασμένη, Ιπιν
  γες τόσο ψαρδειές ποϋ δίνουν
  την εντύπωσιν πανώ. Άπό τα βε·
  λοθδα αύτά φτιάνουν φορέματο
  καί μαντώ άμπιγιέ πολύ πρωτό-
  τυιτα: καϊ πολυτελή.
  Οί βραδυνές τουαλέττες θυμί·
  ζουν άρκετά τα κρινολΐνα καί τα
  τουρνουρια. Μερικές έμτινέονται
  άιτό την έποχή τού Διευθυντηρίου
  καί τής 2ας ΑύτοκρατορΙσς
  Τ^ά
  χούν νενιακή ' έμφάνιση μέ άπλη
  γρσμμή. Χρησιμοποιοθνται πολύ
  στά φορεματάκια αύτά, τα πλισέ,
  τα ντραπέ καί οί νερβύρ. Τα κορ
  σάζ κουμπώνουν στήν πλατή Τα
  μανίκια είνε μακρυά. Καί ό λαι- τήν συνηθισμένη λεμονάδα, «λε
  μός είνε πάντα φραχτός γι' αύτό 4ν οχουάσχ», έτοιμασμένην άπί
  ί ώ ζ θίζ ο ^ Λ Γ ^
  καΐ ώς μπιζοΰ συνηθίζονται οί
  μπρός καΐ τα μοτιφ
  Ή πλατή τοθ κορσάζ
  πρίν.
  μπλουζά·) —Πρωτότυπος —έπανέλαβεν ι
  Ή ττλάτη τοθ κρζ μζ) ρ ή
  ρει επάνω άπό μιά στενή ζώνη μίσσες Χόκλεϋ —φιλόσοφος άσφα
  καί θά δήτ<= συχνά Φοϋστες γαρνι- λως_ Αίγο έπιπόλαιος, δέν 3ρί ρισμένες είς τόν ποδόγυρο Οί τσέ ιτ λ γα\ ρισμένες είς τόν ποδόγυρο. ΟΙ τσέ πες τοποθετοΰνται παντοΰ, είτε χρειάζονται είτε δχι. Ή λιτή εμφάνισις δίδει ενα χα· ρακτηρα «μαθητρίας» μέ φοΰστες πού φαρδαίνουν έλαφρά πρός τα κάτω. ϊ η Ντιατεγκε ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "■«! ■■■■■■■■■■■■■εί ■■■■■■■■■■■■■■■ Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τοΰ Έξωτερικοΰ. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει και επί προθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. ΈχτέλΕθΐς πάσης φύσεως ουμφέροντας δρβρς. τρκτΓΒζιτιχης εργασίας γερμανικής βαθύτη σκετε; Πολύ μένος τής τος... —Ναί είπεν—ή μίς Βάν — ο Γερμανοί μεταχειρίζοντο^ γιά κ< θε θέμα ιδιαίτερη γλώσσα, τή οποίαν είνε εύχάριστο πραγμα νά ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.■«ι ΖΗΤΕΙΤβ έπιμόνως,; άπώολα τα καταστήματα καί αύτά άκόμη των ίπαρχιών ναϊς Χλωοταίς Μάρκας «Σταύρος». ί ΣΗΜΕΡΟΝ Τό φίλμ αποκάλυψις: ΕΒΔΟΜΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ί Ταινία όμιλοΰσα Γαλ- λιστί. Πρωταγωνιστοΰν: Τό είδωλο δλου τοΰ κό ομού, ή τρισχαριτωμένη: ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ Ή συγκλονιστικώτερη ίστορία έρωτος πού εΐδε ποτέ ό κόσμος! "Ενα έξαιρετικβ εργβ ποϋ τβ πλπμμυρίζει ή ΑΓΑΠΗ καί ο Πθ@θ£! Ή ϊστβρίκ μιάς μικρούλας παριζιάνας, ενός μπουμπουκκΰ πού ένώ άκόμη δέν εϊχε ανοίξη τα πέταλα τής ώμορφΐας τού, κυ λιώταν άθελα στό βοΰρκο της άτιμίας, μέσα οτά καταγώγια τής Μοντμάρτπς, θΰμα καί λεία μιάς μέγαιρας αδελφής πού την έκμβταλλβυόταν. Καί επίκαιρον ΖΟΥΡΝΑΛ. "Ητοιϊσβυγάκια, τρυπώματα κιθάρας, καρόλια κεντήμα- τος, κουβάρες, Μουλινέ, Κοτόν περλέ, Βαμβακάκια, κου- βάρες κβντηματος κ. λ. π. Όλα τα ώς άνω «ίδη είναι ά- φθάστου ποιότητος, καί χρωμάτων ηγγυημένων καί στβρϊ- ων. Μ(α δοκιμή θά βάς πιίσπ διά την άνωτερότητα των κλωστων της μάρκας «Σταύρος.» 'ΑντιπρόσΜπβς δια τβύς Νομοϋς Ηρακλείου—Λβτση8(βυ: Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ ξέρη καί νά καταλαβαίνη κανείς γιατί κάνει προσεκτικό τό πνεθ μά μας. Ό κ. Πουανκαρέ μετα χειρίζεται την γλώσσα δλου τοΰ κόσμου. Καί αύτό είνε προσπά θεια άνόητη. Ή μίασες Χόκλεύ ξαπλώθηκε άνάσκελα καί επιασε.μέ τα δυι της χέρια, ένωμένα, τό Ινα τηι γόνατο. —Άνόητη, πραγματικώς! "Ε· χετε δΕκηο,. Έλσα. Έξ ιίλλου αυτή ή χυδαία γλώσσα δημιουρ γεΐ κίνδυνον άθεϊσμοθ Δέν είνε σωστό νά διαβάζη δ άμόρφωτος λαός τέτοια βιβλία πού πιθανό νά τοθ έφαινόταν άθειστικά. —Έχετε την γνώμην πώς αύ τα τα βιβλία δέν είνε άθεϊστικά —Βεβαία. Εχω αυτή την γνώ μη. Δέν είνε παρά μιά καθαρά παραδοξολογική θεωρία. Δέ κλονίζουν καμμιά πίστι. Τα ήνωμένα χέρια της έγλύ· στρησαν άπό τδ γόνατο κατά μή κος τής γάμπας καί Ιπιασαν, είς τό κάτω μέρος τής £1χγρΰ)ζ ά· νασηκωμένης νυκτικιάς, τόν απο καλυφθέντα άστράγαλο. Ή μίσ Σημείωσις: Δευτέρα-Πέμ πτη-Κυριαχή ώρα 7 1)2 μ.μ. «πογευματινή. Λόγω τής γνωστής μεγάλης ζητήσεως μετά δυ- σκολίας έπετύχαμεν την παραλαβήν μέρους της παραγγελίας μας: Ραδιοφώνων Μπαταριών ΜΟΤΟΡΟΛΑ καί παρακαλούμεν τούς «ξιοτίμους κ. κ. πελά τας μας πρός αποφυγήν παρεξηγήσε^ν 8πως σπεύσουν νά προμηθευθοΰν. Άποκλειστική άντιπροσωπεία: ΑΡΙΣΤ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ' Ηράκλειον—Κρήτης Τηλέφ. 3.94 σες Χόκλευ, σ' αυτή την καινούρ για στάσι, επεχείρησε νά συμ πληρώση την σκέψι της: —Ή Άγία Γράφη .. Άλλά δυό κτυπήματα στήν πόρτα, διέκοψαν αύτό τό προοΕ μιον. —Είσαι σΐ», Φρανσουά; —Έγώ είμαι, είπεν 6 Φέλτζ. Μπήκε καί έκύτταξε τίς δυό γυναϊκες: την μίς Βάν ποί» έξα· κολουθοθσε νά κάθεται, καί τό βιβλίο κοντα της, — την μίσσες Χόκλευ ξαπλωμένην άνάσκελα καί τα χέρια της, ήνωμένα τό Ινα μέ τό άλλο, νά σφίγγουν τώ ρα τό γυμνό της πόδι. (συνεχίζεται) Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Εναντι "Αγ. Τίτου Έκπαιδευθεΐς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οίανώήποτί θεραπείαν νοσημάτων τού στόμικτος (οΰλίτιδος, καχοομί- ας) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής επιστήμας. Έπίσης οδοντοβτοιχίας καΐ κορωνες έκ διαφόρων μβτάλ- λων-κορώνες έκ πβροελάνης. Έπαναφορά τελείως άνώδυ- νβς των στρεβλβφυών οδόν¬ των «ίς την κανονικήν άύτδν θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή Κοινότης ορθώνουσα την Μοιρών δι- δημοσιευθεϊ· ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ σαν προκήρυξιν της, διά1 την εκτέλεσιν τοπογραψικής άπο- τυπώσεως καί ρυμοτομικής μελέτης τής Κούαοπόλεως ______ Μοιρών, γνωρίζει <Ρτι ή μει- _------------------- οδοτική δημοπρασία θά γίνη Ό υπογεγραμμένος Κωνσταντίνος Καραδάκης εύχαρι-ί δι> ένσφραγίστων προσφορώ}/
  στώ θερμώς την 'Ανώνυμβν Ελληνικήν Έταιρίαν Γενι- *ανΡυ όΡίων «αί ουχί διά φα-
  κών'Ασφαλειών «ό Φοΐνιξ» διά την ταχύτητα καί προθυ- νεΡδζ μειοδοσίας.
  μίαν μεθ' ή"ς έσπευσε νά μοί καταβάλη, την Ικανοποιητικόν'Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  τάτην αποζημίωσιν μου έκ τής άν,ατροπής τοθ παρ' αυτή Μιχ· ΖβΧ«Ρ«βυδ«κης
  ήσφαλισμένου αύτοκινήτου μου.
  ΤοιαΟται "Εταιρίαι, τιμοθν την χώραν μσς καΐ δέον νά Γυαλίζετε
  συνιστώντσι ώς παρέχουσαι πλήρη εξασφάλισιν. τα παπβύτσια
  Έν Ηρακλείω τη 8 Σεπτεμβρίου 1938. σας μέ
  Ό ευχαριστών Ι
  ΚΟΙ ΝΩΜ Ι ΚΡ
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ή κ. Τούλα Γ,
  Βουτσινά άνεδέξατο είς "Εμπα
  ρον τό άγοράκι τοϋ φίλου κ.Γρηγ.
  Παπαδάκη μηχανικοθ ονομάσασα
  αύτό Βασίλειον. Ώς δεύτερος ο
  νάδοχος παρέστη ό Ίατρός κ. Γε¬
  ώργ. Σπανονιαννάκης.
  Νά τοίς ζήση
  —Ό κ. Έμμαν. Κοντοπόδης δι-
  κηγόροςέν'Ιεραπέτρα έβάπτισενείς
  "Αγ. Γεώργιον Σεληνάρι τό κορι
  τσάκι τοΰ κ. Παύλου Παγκαλάκη
  ονομάσας αύτό Έλένην. Νά τοίς
  ζή
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή προχθεσινή βροχή έδικαίωσε
  τούς καιροσκόπους τοΰ καφενείου.
  —Οί όποίοι προέβλεπαν άπό
  προχθές ώς «άσχημα» τα σημεΐα
  των καιρών.
  —Έν τω μεταξύ ένδιαφερόμε-
  νοι καΐ μή εζήτουν χθές τό πρωϊ
  νά μάθουν κατά πόσον καί τιοθ
  ή βροχή έζημίωσε τούς σταφιδο·
  παραγωγούς.
  —Μέ την μεταβολήν τού καιροθ
  ήρχισαν νά ξεσκονίζωνται τα χει-
  μερινά ειδή.
  —Διά νά τοποθετηθοΰν σιγά—
  σιγά είς τάς προθήκας αί οποίαι
  καί θά άλλάξουν δψιν-3|
  —Έννοεΐται δτι αί προθέσεις
  αύται είνε δυνατόν νά άνακοποΰν
  μετ' ολίγας ημέρας έφ' δσον τό
  όψιμοκαλόκαιρο ένδέχεται νά ε¬
  πανέλθη πάλιν.
  —ΟΊ διεθνολόγοι στό φόρτε των
  καΐ χθές.
  —θά γίνη ή δέν θά γίνη πόλε·
  μος; Ιδού τό αιώνιον έρώτημα.
  —Αί άπαντήσεις ήσαν διάφοροι
  κατά τάς... διαφοράς των διεθνο-
  λόγων. 'Αλλ' 8ως πότε,..
  —Ή νυκτερινή ζωή έπηρεάσθη
  σοβαρώς άπό την προχθεσινήν με¬
  ταβολήν τοϋ καιροθ.
  —Ή πόλις ηρημώθη ενωρίς—χω·
  ρίς έννοεΐται νά άποχωρήσουν
  άπέ ώρισμένες γωνιές οί συστημα
  τικοΐ ζενύχτηδες.
  — Είτε χειμώνα, είτε καλοκαΐοι
  αύτοι έννοοΰν νά μή χαλοΰν τάς
  συνηθείας των.
  —Όσονούπφ λήγουν αί εγγρα¬
  φαί είς τα σχολεΐα μέσης έκπαι-
  δεύσεως.
  —Ή ούσιαστική έναρξις τοθ
  σχολικοΰ έτους προσεγγίζει, πρός
  σημαντικόν δφελος τοΰ μαθητικου
  κόσμου.
  —Άρκετά διεσκέδασεν ό τελευ¬
  ταίας καί ήλθε τό πλήρωμα τοθ
  χρόνοο διά νά περισυλλεγίΐ καί
  νά δημιουργήση.
  —Ή θαλσσσοταραχή τής Τετάρ-
  της εΤχε καΐ τούς άργοσχόλους
  οί όποίοι συνεκεντρώθησαν είς
  την πρό τοΰ Λιμεναρχείου περιο¬
  χήν διά νά την θαυμάσουν.
  —Καΐ ήξιζε τόν κόπον τό θέαμα
  ιδίως κατά τόν εϊσπλουν τού θα·
  λαμηγοΰ «Άκρόπολις».
  —Τό οποίον εφαίνετο ώς νά
  την άψηΦςτ, είσπλέον κανονικώτα-
  τα είς τόν λιμένα μας.
  —Άπό τάς Άθηναικάς εφημε¬
  ρίδας πληροφορούμεθα δτι ό πε·
  ρίφημος βυζαντινός ναός τής μο-
  νής τοΰ όσίου Λουκά τής Φωκίδος
  άνακαινίζετσι ριζΊκως, * '
  — Ειίδικα συνεργεϊα έργατών α¬
  νεχώρησαν διά την μονήν ταύτην,
  μετεφέρθησαν δέ καΐ είδικαΐ βυ¬
  ζαντινοί κέραμοι διά την ανανέω¬
  σιν τής στέγης τής έκκλησίας.
  —Μεταβαίνουν άκόμη έκεΐ καλλι
  τέχνα' οί όποίοι θά προβούν είς
  την επισκευήν των μωσαικών.
  —Ή πληροφορία φανταζόμεθα
  δτι είνε σχετική μέ την γενικωτέ-
  ραν κρατικήν αντίληψιν διά τα βυ
  ζαντινά κειμήλια καί μνημεΐα υ¬
  πέρ τής οποίας άπησχολήθη καΐ
  τελευταίως ή «Ανάρθωσις».
  —Τα διάφοραι εϊδη πρώτης ά-
  νάγκης δέν εΤνε δυνατόν παρά νά
  ύποστοΰν τάς... συνεπείας είς πε¬
  ρίπτωσιν παγκοσμίου συρράξεως.
  —Τό ζήτημα αύτό συνεζητήθη
  εύρέως χθές μεταξύ πολλών έκ
  προσώπων τής καφενειακής ζωής,
  —Μεταξύ αυτών έπλεόναζον
  φυσικά οί οΐκογενειάρχαι οί στε
  νώς σχετιζόμενοι μέ τό ζεμπίλι
  καΐ την αντιμετώπισιν ενός καθη
  μερινοϋ σχεδόν οίκονομικοΰ προ
  βλήματος.
  — Είς τοΰ Πουλακάκη ήρχισεν
  άπό χθές ώς γνωστόν ή προβολή
  τοθ άριστουργήματος «Νύχτες
  πριγκήτιων» μέ την Κάτε Φόν Νάγ
  κυ καί τόν Ζαν Μυρά.
  — Είς τόν «Άπόλλωνα» προ-
  βάλλεται δ «"Εβδομος ούρανός»
  μέ την Σιμόνη Σιμόν, ή ότΐοία
  όντως δημιουργεΐ ϊνα ρόλον μέγα
  ου κοινωνικοΰ ένδιαφέροντος.
  β Ρίπορτκρ
  ΚΙΜΟΗ Α. ΕΥΤΕΝΗΣ
  Διύάκτωρ Πανεπ. Λυώνβς
  Επί έπταετίαν έκπαιώϊυ·
  θ(ίς είς τα Νοσοκομϊϊα ΑηΙί-
  ςιιβΐΗβκ, νβΐ - άα $Γ3ϋβ καΐ
  5&ΙρεΐΓίέΓβ Λυώνβς καΐ Πα¬
  ρισίων είς τα παθολογικά καΐ
  νευρολογικά νβσήματα.
  Διατελέσας επί ύιετίαν
  3»5Ϊ5ΐ3ηΙ τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικής τού Πβτνεκι-
  στημίου Λυωνος.
  ©ά δέχεται ώβαύτως καΐ
  τούς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚΩΝ νοσημάτων είς τό
  Ιατρβϊόν τβυ οδος Άμαλθβίας
  («άροδος οδοΰ Κατεχάκη,
  πρώην Πλατϋ αοκκάκι) ώραν
  9-12 α. μ. κ«1 4-7 μ. μ.
  Τηλ. 6-63
  + ■·................·♦
  Ό ΕΜΜ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ώρολθ
  γοττοιός, γνωστοττοιεΐ είς,τήν άξιό
  τιμον πελατείαν τού δτι άπεχώρη
  σεν έκ τοΰ καταστήματος τού κ.
  Στ.Άτσαλάκη, έρνάζεται δέ είίτό
  νέον κατάστημα ώρολογοπαίλεϊον
  τοθ κ. Κωνστ. Χατζάκη (πλατεΐα
  Μίϊντάνι).
  ΑίΊΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  ({<$ιόΟ Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. *** 5 1ι6τΕ' ■τοτραχή τής Τ£ΐ4 ε ούς άργοονόΐ,- 'νεκεντρώθησαν, μεναρχείο ρχ ,!ρ σαυμάσουν όν κόπον τό 6% εΐσπλουν τοίΐ πόλις». εφαίνετο <"-, :λέον κανονιΐ© ρ:μαζ· η ούμεθα νός ουκα ζΐκθς. >γεϊα έργατών&■
  Γήν μονήν τ«~
  καί ε ί δ ι κ α ι :■.-
  διά την 4νο»
  ής έκκλησίοι;.
  άκόμη έκεΐ κιί'.
  θά προβούν^
  ΐν μωσαικίν
  (α φανταζόμΐ
  ιέ την γενικόν
  (λήψιν οισιά|ι
  καί μνημίίι»
  άηησχολψ, έ
  «Άνόρθωσιί·.
  είδη πρώτΐ)!*
  υνατόν παρα»
  νεπίίας £Ϊί'
  (ου συρράί»
  ίιτό συνεζηί
  ξυ ττολλων
  ρενειακης ζ«
  ών έπλεόνα!»
  'ειώρχαι οί«-
  μέ τό ζεμ*
  ισιν ένός_«*
  κονσμικοϋ *
  χκάκη *
  ■όν ή
  3τος
  Κάτε Φόν Μ
  Ρά· .*
  όλλωνα» ν
  ιμος ουράν»
  μόν, ή *«°ί
  Τα ρόλον μ*)*
  αφέροντ°<· ρτ« .....'*, ΥίΙ *Γ8ββι Π»· ' θΠ' ■«ν ι. μ· ,6-63 ■ΒΒΒΒΙ ~ ΠΑΓΟ - ΨΥΓΕΙΑ Γ. Μ1ΣΤΙΛΟΓΛΟΥ Έν Ηρακλείω Κρήτης (όπισθεν Τραπέζης Αθηνών) ΙΠ/Γρ,ΙΑ. βηράς χ«1 ύγράς ψύξεως, νεωτάτβυ Ι Υ Ι ι-, Ι/Λ. βυστήματος. Ψϋξις διά κυκλοφβρίας ψυχρού αέρος, άνανεωμένου χατά είχοαιτετράωρον. "Απόλυτβς εξασφάλισις παντός έμπβρεύματος. Διαρκης καί σταθερά θερμοκρασία. Ίδιαίτερος βάλαμος διά ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ χαΐ Ιδιαίτερον τμήμα διά ρβυχισμόν, μαλλίνων ύφασμά των, ταπήτων, γουνών κ.|λ,ιτ. Γ~| Α. Γί^ν1. Κολώνΐς Ελληνιχβϋ σχήματος των Ι ΙΓΛΙ ν_/.Ζ.. 25 χιλιογράμμων, μεγάλης άντοχής, ήμικρυσταλλιζέ καί μέ ίδιαίτερο έξαιρετικο νερό. Εγκατάστασις αρίστη, παρέχουσα κάθε ευκολίαν. Τηλέφωνον 3-21. ϋ.___________________Α ' Εγκυκλοττα ιδ ε ία Αι' έκεΐνους ποά θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. 400ον Ή χάρις καί ή νεότης άντεπάλαιον εισέτι κατά τοθ άποτροπαΐου προώρου γήρατος τής κρσιπάλης καί τής πενίας. Επι τής δεκαεξαετοθς μορφής ταύ της εφαίνετο έκπνέον λείψανον τι καλλονής, κσ- θώς συμβαίνει έν ώρα χειμώνος είς τόν ήλιον, μόλις άνατέλλοντα καί ήδη άποσβεννύμενον υπό νέ φελών μελαινών. Ι Τό πρόσωπον δέν ήτο διόλου άγνωστον είς τόν ] Μάριον. Τώ εφαίνετο δτι καί άλλοτε τό είχεν ιδή, άλλά ποθ δέν ενεθυμείτο. —Τί άγαπάς; την ηρώτησεν. —Ή νεάνις άπεκρΐθη διά φωνής άνδρας με· θύσου. —Έχω αύΐήν την γραφήν διά σάς κύριε Μά- ριε. 'Εγίνωσκε τό δνομα τοϋ Μαρΐου. Τίς ή"τον αρά γε ή κόρη αυτή: πώς έμαθε τό δνομά τού: Μή πε- ριμείνσσσ νά τή είπη. νά προχωρήση., αυτή εισήλθε τολμηρώς, παρατηροϋσα τα έν τώ θαλάμω άπαντα καί την κλίνην τοθ Μαριου, ήτις ή"τον Ιτι άστρωτος. Οί πόδες της ήσαν γυμνοί. Διά των πλατειών τρυ πΛν τοθ μεσοφορίοο της έφαίνοντο αί μακραί της κνήμαι καί τα ίσχνά γόνατα. Έκ τοΰ ψυχους έτρε· με, καί οί όδόντες της συνεκρούοντο. Επλησίασε λοιπόν, κρατοθσα τωόντι μίαν έ πιστολήν, ήν καί προσέφερεν είς τόν Μάριον. Ά- νοίγων δέ ό Μάριος την επιστολήν ταύτην εί¬ δεν δτι τό άζυμον (£ν έξ έκείνων των μεγά- λων) ήτον Ιτι ύγρόν. Βεβαίως δέν ήρχετο μακρό- θεν ή έπιστολή. Την άνοΐγει, καί ιδού τί άναγινώ· σκει. »Ήγαπητέ νέε, κύριε γείτον μου! >Έμσθα την εύεργεσΐαν σας, νά πληρώσετε τό
  ενοίκιον μου πρό έξη μήνας. Έχε την ευχήν μου, κάλ
  λιστε νέε. Ή κόρη μου ή μεγαλειτέρα θά σάς είτιή,
  δτι ευρισκόμεθα δέκα ημέρας σήμερον χωρίς ϊνα
  κομμάτι ψωμί, τέσσαραις ψυχαί καί ή γυναϊκά μου
  άρρωστη. Εάν δέν μέ πλανδ ή ίδέα μου, πιστεύω
  δτι πρέπει νά έλπίζω άπό την εϋγενήν σας καρδί¬
  αν πάντα Εΐκτον, δταν άναγνώσετε την παροΟ-
  σαν έκθεσιν μου, καί δτι είνε αδύνατον νά μή λά·
  βω κάποιαν ανακούφισιν, έστω καί έλαφράν.
  »ΤαΟτα καί μένω μή δλην την διακεκριμένην ύ-
  πόληψιν, ήτις χρεωστεΐται είς τούς^εύεργέτας τής άν
  θρωπότητρς.
  »Ίονδρέτης».
  »Υ. Γ. Ή κόρη μου θά προσμεΐνη τάς προστα-
  γάς σου, προσφιλέστατέ μοί κύριε Μάριε».
  Έν μέσφ τοθ σκοτεινοΟ συμβάντος τοθ άπα·
  σχολοθντος τόν νοθν τοθ Μαριου άπό τής εσπέρας
  τής χθές, ή έπιστολή αυτή υπήρξεν ώς λύχνος έντός
  ύπογείου. Τα πάντα διά μιδς έφωτίσθησαν. Ή έπι¬
  στολή αυτή προήρχετο όπόΒέν καί αί άλλαι τέσσα-
  ρες. Ό αύτός γραφικός χαρακτήρ, τό αύτό ϋφος,
  τό αύτό όρθογραψικόν, ό αύτός χάρτης, ή αυτή ό
  σμή καπνοΟ.
  ΤΗταν πέντε αυται επιστολαί, τΐέντε (στορίαι, πέν
  τε όνόματα, πέντε ύπογραφαί, καί είς καί ό αύτός
  6 ύπογράφων.
  Είπομεν ήδη δτι, καί ό Μάριος κατώκει πρό πολ
  λοθ είς εκείνην την οικίαν, σπανίως έτυχε νά ίδη
  τούς γείτονάς τού, διότι εΐχε τόν νοθν άλλαχοθ έ-
  στραμαένον, δπου δέ ό νοθς τοθ άνθρώπου, έκεΐ
  καί τό βλέμμα τού.
  ___ ___ (συνεχίζεται)
  Άπό ολα δι/ δλους
  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
  Πσράρτημα έργοστασίου
  Βαπτιστικών — Στέφανον
  ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  ΕΙ»; Μοίρες
  Α'.
  Είνε γνωστόν σ' δλους καί τό
  ξέρουν καί οί πλέον άμοιροι τής
  ίατρικής επιστήμας, δτι δέν ξέ-
  ρουμε άκόμη την άφορμή ή μάλ¬
  λον τάς αφορμάς πού προκαλοθν
  την ασθένειαν τού καρκίνου. Καί
  δέν δπάρχες—καί τουτο είνε λο-
  γιχή συνεπεία—άκόμη τό άσφα
  λές φάρμακον τής άρρώστειας
  αυτής, άφοθ δέν Ιχει εξακριβωθή
  τί είνε έκείνο ποΰ την ^προκαλεΐ.
  Ριατί ή κχταπολέμησις μιίς άρ¬
  ρώστειας, δηλαδή ή έξεύρεσις
  τοθ καταλλήλου φαρμάκου, έξαρ-
  τάται πάντοτε άπο την διαπί-
  στωσι τής άφορμής πού την προ·
  καλεΐ. "Οίαν βρεθη^ ή ίφορμή,
  τότε (ίρίσκεται άμέσως τό φάρμα-
  κο. ΚΓ έδϊ> άκριβ3)ς, σ' αύτό τό
  πεδίον, χρόνια καί χρόνια τώρα
  ή έπιστήμη άγωνίζεται, δίχως
  νά κατορθώση τίποτε τό συγκεκρι
  μένον. Γι* αΰτό γενιχή είνε ή
  6ε6»ίωσις δτι σάν βρεθή ή αΐτία
  πού γεννδ την άρρώστεια τοθ
  καρκίνου, ή έξεύρεσις καί τοθ
  φαρμάκου είνε υπόθεσις τοθ χη
  μικοΰ έργαστηρίου άπαιτοΰαα πο-
  λύ λίγο χρόνο.
  Άλλ' άν δέν κατορθωθή άκόμη
  νά βρεθή ή αφορμή καί τό φάρμα
  κο, οί μελέτες ποΰ γίνονται σ'
  3λον τόν κόσμον επιστοποίησαν
  μερικά πράγματα έξαιρετικά ένδι
  αφέροντα. Μεταξύ αυτών είνε
  καί ό ρόΧθζ, καθώς φαίνεται ση
  μαντιχός, ποΰ παίζει τό μαγνή·
  σιον στήν πρό τής εμφανίσεως
  τοΰ καρκίνου περίοδον. Άπει-
  ρες αχετικές ίργασίες, πρωτί-
  στω; τοΰ Γάλλου σοτοθ χαί κα-
  θηγητ&Ο Ντελμπέ, μέλους τής ί-
  ατρικής άκαδημίας, άπέδειξαν
  δτι παντοθ δπου τό μαγνήσιον
  βριακόταν σέ μεγάλη ποσότητα,
  Ι ό άρ:θμός τώ/ πασχόντων άπό
  ικίνο|ήταν$ έξαιρετικά περιωρι-
  σμένο;. Άντιθέτω;, δπου τό μα·
  γνήσιον σπανίζει είτε λείπει, ή
  τρομερή άρρώστεια κάνει θραθ-
  σιν
  Τό μαγνήσιον είνε μία ούσία
  ή δποία βρίσκεται είτε αυτού
  σία, είτε σέ ωρισμένα είδη, άπό
  έκεΓνα ποΰ χρησιμοποιοθμε γιά
  τροφή μας. Έπομένως είνε άπα
  ραίτητο ή τελευταία αυτή νά πε·
  ριέχη μιά ποσότητα ελαχίστη
  μαγνήσιον. "Εγιναν μάλιστα δί
  κιμές καί μέ κάποια έπιτυχία
  καί σέ αρρώστου; άπό καρκίνο,
  στοΰς όποίους έδωσαν νά πά
  ρουν μαγνήσιον σέ σημαντική
  δόσι. Άλλ' δτχν 6/τ,άρχει ό δγ·
  κος, τότε είνε δύσκολο νά πε
  ριορίση κανείς την άνάπτυξι καί
  τή διάδοαί χον. Αντιθέτως, δμως
  αί παρατηρήσεις άπέδειξαν δτι
  ή χρήσις μαγνησίου προληπτικως,
  ένεργε! ώς είδος έμβολίου. Δυ
  ατυχώς ό πολιτισμός μας κατήρ
  γησεν άπό τόν τρόπο τής δια
  τροφής μας σημαντικές * ποσότη
  τες μαγνησίου, τή στιγμή πού
  υπήρχαν στό διαιτολόγιο τοθ
  άνθρώπου άπό χιλιετηρίδων. Τα
  έξευγενίσαμε, άς ποθμε, δλα, καί
  προπαντός τό ψωμί μας, πού έ*γι·
  νέ 6πέρ τό δέον άσπρο καί τό ά-
  λάτι μας, πού έγινε πάρα πολύ
  ψιλοτριμμένο.
  (συνεχίζεται)
  Τα άποστειρωτήρια
  των πατατών Αασηδίου.
  ΑΠΟ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λασηθίου
  Σ)3ριο> (άνταποκριτοΰ μας).—Αΰ
  την την εποχήν τό οροπέδιον τοϋ
  Λασηθίου, παρουσιάζει τό γραφι-
  κώτερον θέαμα. Καί αποτελεί
  τόν πλέον Ευχάριστον τόπον δι
  αμονής. Τό πράσινον άιτλώνβται
  άκόμη είς όλον τόν κάμπον. Οί
  χιλιάδες μϋλοι γηρίζουν άδιάκο-
  πά μέ τ' άπλωμμίνα πολΰχρωμα
  πανιά των. Κ*ΐ τα όνομαστά
  φροϋτα άρχίζουν νά ώριμάζουν.
  Σταφύλ>α, άΐτίδια, μήλα, κυύώνια
  καί καρύδια γβυστικώτατα. Εφέ¬
  το; έιΐως ή παραγωγή των φρου
  των υπήρξε δυστυχω; μικρά. Ά¬
  κόμη καί οί ςρυρικιές πού έχουν
  πάντοτβ μεγάλην άπόδοΐιν εφέ¬
  τος Εχουν άφορίαν. Πάντως βέ·
  βαια, ύπάρχει άφθονίοτ διά τού;
  έιτισκέπτας κα'ι τού; πα?α9ερι
  στάς. Ή έξαγωγη μόνον θά είναι
  άσημαντο; Αύτην την εποχήν
  έπ(σης γίνεται ή αυγκομιδή των
  πατατών, πού άποτελοδν καί τό
  κυριώτΕρον εΐσόίπμα των κατοί-
  κων τού όροπϊδίου Πιστεύομεν
  δέ ότι ϊίς τό έξη; θά έξουδετερω·
  θοΰν οριστικώς καί διά παντός
  οί κίνδυνοι τή; σαπίλας πού κα
  τέστρεφί τα τελευταία χρόνια τό
  προϊόν. Τουτο δέ χάρις εί; τό εν¬
  διαφέρον τής Αγροτικάς Τραπέ·
  Ιζης. Ώ; είναι γνωίτόν. έδώ είς
  τό χωρίον μας κατασκευάζονται
  δαπάναι; τής Αγροτικάς μέγα·
  λα άποστειρωτήρια. τελειοτάτου
  αυστήματος διά τΙ« πά τα τες. "Ετσι
  ή παρχγωγή, μέ την λειτουργί¬
  αν των άποατειρωτικών αυτών
  κλιβάνων, θά σωθτϊ πλέον έξ
  ολοκλήρου. 'Αρκεϊ βίβαια να
  κατανοησουν οί γεωργοί μας τό
  συμφέρον των καί νά μετκφέ
  ρουν πρός κλιβανισμόν τό προϊόν
  των.
  Ή κοινότης τού Άγίου Γεωρ
  γίου αντελήφθη την σημασίαν
  των κλιβάνων αυτών καί την
  ωφέλειαν πού θά προκύψη έξ αύ
  των τόσον διά τό χωρίον μας
  όσον καί διά την επαρχίαν ολό¬
  κληρον καϊ προαέφερε προθύμως
  τό οικόπεδον πρός ανέγερσιν των
  οΐκημάτων καί των άποδηκων
  τού άπο3τειρωτηρίου. Πιστεύο
  μέν ότι καί οί παραγωγοί των άλ
  λων διαμερισμάτων θά κατανο
  ήσουν έπίση; τό συμφέρον των.
  Τό οροπέδιον ομως τοΰ Λαση
  θίου_ έχε ι καί άλλα πολλά ζητπμα
  τα, έκτός έκείνων πού σχετίζον
  ται μέ την γεωργίαν καί την
  παραγωγήν. Κκϋ'θ' ασχοληθώμεν
  μέ αϋτά είς άλλο αημείωμά μα;
  έν^καιρώ.
  ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ~Τά ««Γβκίνητα ίδιωπκής
  ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χρήσεως καί ή πληρωμή
  τοΰ φόρου.
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΙΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΙ
  ΜΑΡΚΟΣ Α. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  Επί όχταετίαν έσωτερικός ίατρός τοΰ χειρουρ
  γικοΰ τμηματος τοΰ Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός»
  παρα τώ κ. Σμπαρούνη Τρικορφω. Άνέλαβεν ά¬
  πό 1ης Σέπτεμβρίου την Κλινικήν Μοράκη τού¬
  του έγκαθισταμένου μονίμως έν Αθήναις.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  εΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΗεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Η ΚΟΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
  Μανθάνεται έντός 25 ημερών.
  Πληροφορίαι παρά τή ιδία Μηιε Κβΐΐβπ ή
  όποίκ φθάνει ενταύθα την 16ην τρέχοντος καί
  θέλει έγχατασταθή δι' ολίγας ημέρας είς τό Ξε¬
  νοδοχείον «Μίνως».
  .41
  ■ΒϋίΒΒΠΙ
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ήροτκλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ Βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον,
  Ειδοποιούμεν την αξιότιμον πελατείαν μας
  ότι «πλβυτίσαμεν τό έν Μοΐρβς ύπβκατάστημά
  μας μέ ολα τα είδη προικών ήτοι:
  Κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬
  τες, μαξιλάρια κ. λ. π.
  Έπίσης μέ μεγάλην
  χαί παιδιχων φβρεμάτων.
  συλλογήν γυναιχείων
  ■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Πρετχτοριΐβν
  ΛΙΝΛΡΔΛΚΗ
  Ταλβ?. $-41
  Ή έκπρόσωπος τής Πσρισι-
  νής μόδας Μηιβ Κεΐΐβηάφι-
  κνεϊται δι' ολίγας ήαέρας είς
  την φιλοπρόοδον πόλιν σας
  μέ σκοπόν νά διδάξη. είς τα
  κορίτσια σας την κοπτικήν,
  την τέχνην αυτήν ή όποία θά
  των εξασφαλίση ένα άνετον
  μέλλον.
  Ή Μηιβ Κβΐΐβπ δέν έδί
  στασε νά άπομακρυνθή άπό
  την έν Αθήναις £δράν της ά
  φΐνουσα είς έκκρεμότητα την
  έπείγουσαν εργασίαν της, διά
  νά έλθΓ) είς την πόλιν σας, μένας παρατάσεις πρ'οθεσμίας υπο
  ύπείκουσα είς παρακληθείς Ρ".λήί δΡλώοε«ν καταβολής τού
  πλείστων κυρίων καί δ.σποι- ^ΉΖ^^&Β
  νίδων τοθ Ηρακλείου αΐτινες βρίου έ. έ. θέλει άρχίσει συστη
  έπιθυμοθν νά διδαχθώσι πσρ' ματιχός έ'λεγχος των φβρολονι-
  αύτής την κοπτικήν. **ν βτβιχείων των κυκλοφορούν
  Σπεύσατε νά έπωφεληθήτε ™ν αυτοχινήτων ΐδιωτικής χρή
  „ _ , ™ · ', ι σεως εκ μερους ειδικων ουνερ-
  τής μοναδικής πράγματι ευ-'γείωνέξ «στυνομικών όργάνων.
  ^«αιρίας τής όλιγοημέροθ πα*| συμφώνως πρός τάς διαταξεις τού
  ραμονής της είς Ηράκλειον }^ουνόμβυ, ^τλην των άλλων συ
  Υπό τοΰ ΰπουργείου των θΐκο
  νομικων εξεδόθη τβ κάτωθι ανα¬
  κοινωθεν: «'Λπό τή; ενάρξεως τβΰ
  τρέχοντος οικονομικόν έτβυ;, ή¬
  τοι από 10 Απριλίου 1938, λόγω
  της πρωτπς εφαρμογης τβΰ Α.
  Ν. 1133, δι' ου επί νέων βάσεων
  επί τό δικαιότεροιτ έρρυθμίσθη ή
  φορολογία τής κυκλθφορία; των
  αυτοκινήτων ϊδιωτικη; χρήσεως,
  δεν ενηργήθη ελεγχο; .πρός έξ*
  κρίβωσιν των παραβατών καί επι-
  βολή; κατ' αυτών των κυρώσεων
  τού νόμου, ίνα δοθή καιρός είς
  παντα κα'ι προσαρμοσθή πρό; τάς
  δια,ταξεις Τ0 ό "Ηδ"
  ζητοΰντες άπό την ίδιαν
  τάς σχετικάς μέ τό μέλλοντών
  κοριτσιών σας πληροφορίας.
  Ή Μτηβ Κβΐΐβη θά έγκα
  τασταθή είς τό ξενοδοχείον
  «Μίνως» δπου καί θά δεχθή
  τας μαθητρίας πού έδίδαξε
  μέ τόσο λαμπρά άποτελέσμα
  τα καί τάς μαθητρίας πού έ
  πιθυμοθν νά εκμάθουν τό εν¬
  τελώς πρωτότυπο σύστημα
  διδασκαλίας τής μεγάλης Πα-
  ρισινής καθηγητρίας τής μοδι-
  στικής κ. Κέλλεν.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Ίερά Έπισκοπή
  δίας.
  Έχοντες ύπ' δψει τα
  Άρκα-
  άρ-
  ψ ρ
  θρα 81, 82 καί 83 τοθ Νόμου
  5439
  Προσκαλούμεν
  Πάντας τούς βουλομένους
  νά υποβάλωσιν ημίν μέχρι
  τής 10 Ό)βρ(ου έ. Ι. τα υπό
  τοό όρθρου 83 τοθ Νόμου
  5439 αναφερόμενον δικαιολο-
  γητικά διά την χηρεύουσαν
  θέσιν, τής Ίεράς Έπισκοπής
  Άρκαδίας, τακτικοθ Έφημερί
  ου των ένοριών Κρότου—
  Φλαθιακιών Καινουρίου καί
  Μεσοχωριοϋ Μονοφατσίου καί
  Βασιλικόν Ανωγείων.
  Έν Άγίοις Δέκα τή 13 Σ)
  βρίου 1938.
  Ι ό Άρχαδίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ τράτα στεργιάς:
  «Γρΐπος» μεθ' ολων της των έξαρ
  τημάτων έν καλη καταστάσει καί
  μέ τιλοιάριον. Πληροφορίαι παρά
  τφ ίδιοκτήτη έιιπόρφ Μύοωνι
  Μαράκη Τυμπάκι ή παρά τοίς ά-
  δελφοϊς Κώπακα Ηράκλειον.
  ΓΟΝΕΙΣ
  έμπιστευθήτε τα παιδία σας είς τό:
  .ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ"
  Έξασφαλίζετε είς αότά μόρφωσιν καί ανατροφήν χρι¬
  στιανικήν καί εθνικήν.
  Τό απολυτήριον τού είναι Ισότιμον πρός τα των
  Δημόσιον Γυμνασίων.
  ΟΙκοτροφεϊον όντως οΐκογενειακόν.
  Αί εγγραφαί ήρχισαν. Ζητήσατε κανονισμόν.
  Τηλέφωνον 6—74.
  νεκειών, ή μή πληοωμή τοΰ φό
  ρου θά έχη ώς συνέπειαν καί την
  κκτάσχεσιν,,τοΰ «ΰτοκινήτου».
  —Ή προστασία άποφυλακιζο
  μένων.
  Συνήλθε προχβέ; είς πρώτην
  συνεδρίαβιν τό Διοικητικόν συμ·
  βουλιον τής 'Εταιρίας Προστασί
  α; άποφυλακιζομένων, ίνα λάβη
  σχετικάς (χποφάοει; κατόπιν τού
  τελευταίου άναγκαστικοΰ νόμου.
  —Ή παραγωγή τού σίτου.
  Υπό των αρμοδίων ϋπηρεσιών
  συνεχίζεται έντατικώς ή συγκέν
  τρωσις τοΰ σίτου είς όλας τάς έ
  παρχίας τής Ελλάδος, μέχρι δέ
  τής στιγμή; φαίνεται ότι τό συ¬
  νολικόν ποσόν θά υπερβή κατά
  πολύ τα 200 000.000 οκάδας πού
  προεβλέφθησαν, έναντι 90 000.000
  οκάδων ποϋ επραγματοποιήθησαν
  κατά τό παρελθόν ετος. Δέοννά
  σημειωθή ότι χάρις είς την κα
  ταπληχτικήν αύτην αύξησιν τής
  παραγωγής τοΰ έγχωριου σίτου
  καί είς την άρίοτηνποιότητά τού,
  τό υπουργικόν συμβούλιον άπεφά
  σισε πρό καιροΰ καΐ ήρχισεν έ
  φαρμοζόμενον τό μέτρον τής ά-
  νά δύο μέρη έλληνικοΰ σίτου
  πρό; ίνα μέρος ξενικοΰ προσμίξε
  ως, πράγμα πού θεωρεϊτκι παρά
  των εί δ ι κων ώς τό ανώτατον δυ¬
  νατόν όριον οχαρμανιοΰ». Δηλα
  δή οί έκ τού έξωτερικοΰ είσαγω
  γε'ις σίτου είνε ύποχρεωμένοι επί
  100 οκάδων νά άγοραζουν διακο¬
  σίας οκάδας έγχωριου.
  —Ή Πανεπιστημιακή Λέσχη
  "Αθηνών.
  Προκειμένον νά συγκεντρωθώ-
  σι μετ' ού πολΰ είς Αθήνας ο!
  φοιτηταΐ των έπαρχιών, , ή ίΐανε
  πιστημιακή Λέσχη Αθηνών έτοι
  μά ζεται νά ανοίξη τάς πύλας της,
  άνακαινιζομένου έν τώμεταξύτοϋ
  κτιρίου καί Ιδία όσον, άφορα τα
  διαμερίσματα των βιβλιοθηκών
  κα'ι άναγνωατηρίων της.
  —Δωρεαι.
  Οί κληρονόμοι Βικτωρίας Άντ.
  Κοΐπετανάκη κατεθεσαν δραχμάς
  10.000 υπέρ τοϋ Πανανείου Δημο
  τικοΰ Νοσοκομείου Ηρακλείου
  είς μνήμην της εύεργέτιδος Βι·
  κτωρίας Άντ. Καπετανάκη. Τό
  Άδελφάτον τού Πανανείου Δημ.
  Νοσοκομείου εϋχαριστεϊ θερμώς.
  νεον ωρολογοποιείον
  ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ
  (Παρά τό Μεϊντάνι)
  Άναλαμβάνει την έπιδιόρθωσιν
  παντός ώρολογΐου γραμμοφώ-
  ν ών καί μικρών άλλων μηχανημά·
  των.Έργαοία ήγγυημένη διά 3 £τη.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικράς 6πάλλτ)λος
  διά τβ καταστήματα Άλιχιώττ}.
  ίΐί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  16 Σετττεμβρίου 1938
  Οί Γάλλοι και ή "χειρονομία,,
  τοΰ Βρεττανοΰ Πρωθυπουργόν.
  Η ΑΝΑΧΟΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ
  ΠΡαβΥΠΟΥΡΓΟΥ κ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΜΠΕΡΧΤΕΣΓΚΑΝΤΕΝ
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙΔΗΑΟΣΕΙΣΤΟΥ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΗΗ ΕΞΕΛΙΙΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Αονδίνου έ-
  πιβεβαιοΰται ότι ό Βρεττανός πρωθ-
  υπουργός κ. Τσάμπερλαιν ανεχώρησεν
  απροσδοκήτως σήμερον δι* άεροπλά-
  νού είς ΛΙπερχτεσγκάντεν 'ινα συναντηθή
  μετά τού Αδόλφου Χίτλερ.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν κατά την στιγ¬
  μήν τής αναχωρήσεως τού ήτο εύδιά-
  θετος, ερωτηθείς δέ σχετικώς μέ τό τα-
  ξιδιόν τού, άνέβλεψεν είς τόν αΐθριον
  ουρανόν καί είπεν ότι ούτος αποτελεί
  καλόν οίωνόν διά τα διεθνή πρχγματα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Σετΐτεμβριου
  (τηλεγραφικώς) — Ό Γάλλος
  πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ
  είς σηαερινάς δηλώσεις τού
  επί τής εξελίξεως τής διεθνοϋς
  καταστάσεως, ανεκοίνωσεν δ-
  τι προήλθε χθές την νύκτα
  μετά τοϋ ΒρεττανοΟ πρωθυ
  1 πουργρϋ κ. Τσάμπερλαιν είς
  συνομιλίαν επί τού δυνατοΰ
  τής εξευρέσεως μιδς λύσεως
  είς τό τσεχοσλοβαβικόν πρό
  βλημα δι' ΰστάτης προσπα¬
  θείας των δύο κυβερνήσεων.
  Ι Επί τοΰ άποτελέσματος τής
  'συνομιλίας ταύτης ό κ. Ντα
  λαντιέ εφάνη 'έπιφυλακτικός.
  | ΑΙ γαλλικαί έφημερίδες
  γράφουσαι επί τής μετσβάσε-
  'ωςτοΰ βρεττανοΰ πρωθυπουρ
  γοϋ κ. Τσάμπερλαιν είς Μπερ
  , χτεσγκάντεν τονίζουν δτι ή
  Ι χειρονομία τού είνε εύγενής
  καί δτι μόνον είς πρωθυπουρ
  γός κράτους πεντακοσίων έκα
  'τομμυρίων θά ηδύνατο νά προ
  βή είς τόσον γενναίαν καί
  | τολμηρόν πράξιν, χωρίς, νά
  φοβήται ότι θά έπηρεασθή τό
  γόητρον τής χώρσς τού.
  Ή χειρονομία άλλως τε αΰ
  τη, έιτιλέγουν αί έφημερίδες,
  γενομένη την δωοεκάτην ώ
  ραν άποδεικνύει την καλήν
  θέλησιν τής Αγγλίας πρός
  περιφρούρησιν τοϋ είρηνικοθ
  καθεστώτος, ούτως ώστε άν
  αυτή δέν τελεσφορήση., νά πά
  ρσμεΐνη οριστικώς ύπεύθυνος
  ενώπιον τής ανθρωπότητος,
  μόνον ό άρχηγός τοϋ Ρώϊχ.
  Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΜΠΕΡΧΤΕΣΓΚΑΝΤΕΝ
  ΟΥΔΕΠΟΤΕ
  ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΤΟΣΟΝ
  ΤΟΑΜΗΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Οί διεθνείς κύ¬
  κλοι σχολιάζοντες τό ταξίδιον τού κ.
  Τσάμπερλαιν τονίζουν την έκπληξιν
  των. «Ουδέποτε πρωθυπουργός εύρω-
  παϊκού κράτους, έπιλέγουν, προέβη είς
  χειρονομίαν τόσον απροσδόκητον καί
  τολμηράν».
  Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΕΔΗΛΩΣΕ
  ΟΤΙΤΟΤΣΕΧΙΚΟΝΚΡΑΤΟΣ
  ΕΙΝΕ ΑΝΙΚΑΝΟΝ ΝΑ ΖΗΣΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Ό Ιταλός πρωθ¬
  υπουργός κ. Μουσολίνι απέστειλε πρός
  τόν κ. Ράναιμαν επιστολήν σχετικώς
  μέ τό τσεχοσλοβακικόν ζήτημα κχί την
  σημερινήν θέσιν τής Τσεχοσλοβακίας.
  Ό Ιταλός πρωθυπουργός είς την ε¬
  πιστολήν ταύτην τονίζει ότι δέν ύπάρχει
  Τσεχοσλοβακικόν κράτος καί ότι είνε
  ανίκανον νά ζήση τουτο ώς τό κατεσκεύ
  ασαν αί συνθήκαι.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 ΣεπτεμβρΙ-
  ου (τηλεγραφικώς).— Ό Βρετ¬
  τανός πρωθυπουργός κ. Τσάμ
  περλσιν ανεμένετο την 12ην
  μ. μ. χθές είς Βερολίνον. Την
  3ην μ. μ. ό κ. Τσάμπερλαιν
  θά άφικνεΐτο είς Μττερχτσεσ-
  γκάντεν, συναντώμενος άμέ-
  σως μετά τοθ καγκελλαρίου
  Χίτλερ.
  Είνε άγνωστον ποίας παρα
  χωρήσεις θά προτείνη ό κ.
  Τσάμπερλαιν είς τόν Χίτλερ.
  Πιθανολογεΐται πάντως δτι
  αυται θά λαμβάνουν ύπ' δ-
  ψιν τό γόητρον 'καί την άκε-
  ρσιότητα τής Τσεχοσλοβα¬
  κίας.
  ΤΑ ΕΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
  ΠΡΑΓΑ 15 ΣεπτεμβρΙου (τη
  λεγραφικώς).— Είς Πράγαν
  σήμερον έλαβον χώραν καΐ
  άλλαι συσκέψεις. Οί κυβερνήτι
  κοί κυκλοι δέν φαίνονται ά-
  παισιόδοξοι, έκδηλοΰν δμως
  νευρικότητα λόγφ των τελευ-
  ταίων έπεισοδίων άτινα ευρί¬
  σκουν δτι έξεμεταλλεύθησαν
  υπέρ τό δέον οί Σουδΐται.
  'Ο κ. Ράνσιμαν λέγεται δτι
  εζήτησε νά πληροφορήση
  τάς άκριβεΐς συνθήκας ύφ*
  άς έδημιουργήθησαν ταυτα
  καί συνέστησεν άμεροληψίαν
  είς τοΰς ίθύνοντας. Έν πάση
  περιπτώσει άνεγνωρίσθη παρ'
  αύτοθ ή απολύτως καλή θέ¬
  λησις τής κυβερνήσεως της
  Πράγας νά έντοπίσπ τα έπει
  σόδια.
  Αι άδειαι κυκλοφορίας
  των πάσης χρήσεως αυτοκινητων.
  Υπό τοΰ ύπουργεΐου Αύτο-
  κινήτων καί Σιδηρόδρομον ε¬
  κοινοποιήθη πρός τάς Νομαρ-
  χίας απόφασις καθορίζουσα
  τα ίσχύοντα διά την μέχρι τής
  31 Δεκεμβριού Τ938 μεταβα¬
  τικήν περίοδον διά τα έπιβα-
  τικα, λεωφορεϊα Λαί φορτηγά
  αύτοκΐνητα ιδιωτικήν καί δή
  μοσίας χρήσεως.
  Διά τής αποφάσεως ταύτης {
  όρΐζεται μεταξύ άλλων δτι πά
  σαι οί έντός των έτών 1937
  καί 1938 λήγουσσι άδειαι κυ
  κλοφορίας ούτοκινήτων Θεώ-
  ροΰνται ισχύουσαι άνευ ούδε-)
  μιδς διατυπώσεως μέχρι τής
  31ης Δεκεμβριού 1938. [
  Έν συνεχεία καθορίζονται
  τα πιστοποιητικά άτινα δέον
  νά υποβάλλωνται παρά των
  ενδιαφερομένων σϋτοκινητι-
  στών διά την ανανέωσιν των
  άδειών κυκλοφορίας των λη·
  ξασών πρό τοθ ετους 1937.
  Διά τής ιδίας αποφάσεως
  καθορίζονται έπίσης αί διατυ
  πώσεις διά την έκδοσιν άδει
  ών κυκλοφορίας λόγω μεταβι¬
  βάσεως αύτοκινήτου.
  Ή σημερινή συνεδρίασις
  τοΰ Δημοτικόν Συμβουλιον.
  Ο ΑΤΤΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΑΟΟ ΤΗΣ ΧΟΕΣ ΕΙ!
  ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ε» Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  Λονδίνου βεβαιούν ότι ό βασιλεύς τής
  "Αγγλίας Γεώργιος Στ' ευρίσκεται άπό
  τής ^χ<*ές είς Λονδίνον, επανελθών έκ Μπάρμοραλ τής Σκωτίας λόγω τής κρι βιμότητος τής διεθνοΐς καταστάσεως. Σήμερον περί ώραν 7ην μ. μ. θά συνεδριάση τό Δημοτικόν Συμβούλιον είς τό Δημοτικόν κα τάστημα ί'να αποφανθή επί των κάτωθι άναγραφομένων έν τή ή- μερησία δΐατάξει θεμάτων: Ανακοίνωσις τροποποΐήσεων προϋπολογισμοθ έπενεχθ&ισων ό πό τοθ κ. Νομάρχου καί λήψις αποφάσεως. Έπίβολή κυρώαεων είς καθυστεροθντας καταβολήν τε- λών διαμονής. Ρύθμισις υδρεύσεως ΆλικαρνασαοΟ. "Εγκοισις άπο δόσεως επιχορηγήσεως βοηθημά των, άρωγών κλπ αναγραφέντα^ έν τφ προϋπολογισμψ τής τρεχού σης χρήσεως Λήψις αποφάσεως διά την είσπραξιν τόκων καί τε λών ύπερημερείας καθυστερουμέ νων δημοτικών φόρων. "Εγκρισις προϋπολογισμοθ δαπάνης διά κα¬ τασκευήν περιτοιχίσματος τοΰ έπε κτεινομέ^ου Δημοτ. Νεκροταφείου Αγ. Κωνσταντίνου. Συμπλήρω¬ σις Εφορείας Βικελαίας Δημοτ. Βιβλιοθήκης. Έπιστροφή ποσο- στών επί δημοσίων φόρων άπο- δοθέντων είς τόν Δήμον, ώς άχρε ωστήτως είσπραχθέντων. "Εγκ'ρι α-ς μελέτης διαστρώσεως καί κυ λινδραπεω; όίίϋ είς ΙΙατέλες. Τροποποιήση τοθ σχεδίου πόλεως έν τή ό?ώ Σελίνου. Ο ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΣΤΑζΙΗ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΠΙΘΑΝΩΤΕΡΑ ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΧΙΚΟΥ ΙΙΡΟΒΑΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟτΗΦΙΣΜΑ ΑΘΗΝΑΙ 1£> Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—- Νυκτεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ Βερολίνου άγγέλλουν ότι
  ό υπουργός των Εξωτερικών τού
  Ράϊχ Φόν Ρίμπεντροπ εξαίρει είς δη¬
  λώσεις τού την στάσιν τοΰ Βρεττανού
  πρωθυπουργόν* κ. Τσάμπερλαιν.
  Έκ πχραλλήλου καί^μεταξύ των γερ
  μανικών κύκλων κυρίως, πιθανωτέρα λύ
  σις τοΰ τσεχοσλοβακικοΰ προβλήματος
  θεωρείται τό δημοψήφισμα.
  Η ΠΡΑΓΑ ΑΝΛΜΕΝΕΙ
  ΜΕ ΑΓΩΝΙΑΝ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΙΝ
  ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΟΜΙΑΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Ηράγας άγ·
  γέλλεται ότι οί έκεί πολιτικαί κύκλοι
  άναμένουν μέ αγωνίαν την έκβασιν των
  νέων συνομιλιών. Σημειωτέον ^ ότι είς
  την τσεχικήν, πρωτεύουσαν »ή άναχώρη
  σις τού κ. Τσάμπερλαιν είς Μπερχτε-
  σγκάντεν προεκάλεσ» βαθυτάτην έντύπω
  σιν.
  Η
  ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΒΡ0ΧΟ.Ν
  ΚΑΙ ΤΟΓΕΟΡΠΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
  Δι" έ'γκυκλίου τού πρός τούς
  προέδρους των Κοΐνοτήτων τοΰ
  νομοθ τό Γεωργικόν Έπιμελητή
  ριον παρακαλεΐ νά τοθ γνωρίσω
  σιν ούτοι έπειγόντως τάς τυχόν ί
  πενεχθησομένας έκ των χθεσινώϊ
  βροχων ζημίας είς τάς σταφίδας
  ΑΙ ΚΛΗΡΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΛΑΧΕΙΟΥ
  ΟΙ ΚΕ-ΡΔΙΣΑΝΤΕΣ ΧΘΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ
  ΕΚΔΡΟΜΗ
  ΤΗΣ Ε.Ο.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1£ί Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Βουκουρεστίου ότι ή ρουμανική κυβέρ¬
  νησις λαμβάνει έπειγόντως μέτρα τονώ
  αεως τής πολεμικής παραγωγής. χά ... __Γ_Γ
  μέτρα ταυτα θεωρούνται βχετικά μέ την ' εντεύθεν την
  στάσιν την οποίαν πρατίθβται νά λάβη Σαββάτου.
  ή Ρουμανία είς περίπτωσιν βιαία-, ε¬
  πεμβάσεως τής Γερμανίας είς Τσεχο-
  σλοβακίαν, συμφώνως πρός τα αποφα¬
  σισθέντος βίς τό τελευταίον συνέδριον
  των Κρατών τής Μ. Άντάντ.
  Την προσέχη Κυριακή διοργα
  νοθται ήμερησία εκδρομή δΓ αύ
  τοκινήτων 2λων των μελών των
  φαλαγγιτών καί φαλαγγιτισσών
  τής Ε.Ο.Ν. Ηρακλείου έν πλήρει
  στολή είς την κωμόπολιν Άρχα·
  νών. Δΐκαίωμα συμμετοχής ωρί¬
  σθη είς δραχ. 17 κατ' άτομον.
  Οί έκδρομείς θά άναχωρήσουν
  10 εσπερινήν τοθ
  Η
  ΤΩΝ ΙΑΠΒΝΩΚ ΠΡΟΣ ΤΟΧΑΚΚΟΒΥ
  , ΑΘΗΝΑΙ 15 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Έκ τής 'Ά
  πω Άνατολής τηλεγραφείται ότι ή προ
  έλασις τοΰ ίαπωνικού στρατοΰ πρός
  τό Χανκόου άνεκόπη υπό των Κινέζων.
  ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΤΕΛΟΣ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.βΑΜΒΑΚΟΣ
  ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛ4
  ηπηι μμ ιΐ σοβιετ
  Δι' αποφάσεως τού ΕιπουργοΟ
  των Οίκονομικών δρίζζτ»ι δτι τό
  πρόσθετον ειδικόν τέλος, τα υπέρ
  τοθ όργανισμοΰ βαμβακος εκάστο¬
  τε είσπραττόμενον κατ' εφαρμο¬
  γήν τοΰ άρθρου 12 τοθ άναγχα-
  στικοΰ νόμου 254)1936, δέον νά
  είσπράττηται υπό των τελωνεια
  κων άρχών αμα τή είσαγωγή καί
  αναλόγως τής είσαγομένης εκά¬
  στοτε ποσότητος βάμβακος
  Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΑΗ
  5 ΑΘΗΝΑΙ 1£ί Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Έντός τού φθινο
  πωρου τηλεγραφείται ότι άρχίςουν με-
  γαλα γυμνααια τού ρώσσικου στόλου.
  Είς γνώσιν των ενδιαφερομένων
  φέρεταΐ 8τι ήρχισαν αί εγγραφαί
  των μαθητών τής «Νυκτερινής
  Σχολής άπάρων παίδων Ήρακλεί
  ου». Αί εγγραφαί γίνονται καθ'
  εκάστην είς τό ΣΤ' Δημοτικόν
  Σχολείον Ηρακλείου καί &ραν
  6—8 μ. μ,
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ένταθ
  Θα Πρακτορείου τοθ Έθν. Λ«
  χείου τίδν διαδοχικών κληρώσε-
  ών κατά την χθεσινήν ένάτην ήμέ
  ραν τής ε
  οί κάτωθι άριθμοί τα έναντι εκά¬
  στου σημειουμένη ποσά: 76827
  δ;;χ. 20.000, 31416 "δρχ. 3000,
  8288 δρχ 2000, 3606 δρχ.
  2000, 78490 δρχ. 2000.
  Οί κληρωθέντες άριθμοί ογδό
  ής ημέρας 513 Σεπτεμβρίου είς
  τό ά~ρτιον:
  1065,6103,6121, 6183 8205,
  8283, 8559, 8587. 12458, 15.
  323, 15327. 19510, 19527,
  545, 19548, 2Θ508, 20325,
  525, 20578, 20580, 20600,
  700, 21738, 21740,
  42, 21.791, 25666,
  78, 27219, 27.270,
  36058, 40204, 40281,
  46818,
  ^53658.
  54921,
  ΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  αί έξετάσεις τής Έμπορικής
  Σχολής θά διεξαχθώσιν ώς εξής:
  Την 23ην καί 24ην θά γίνη ό
  , .„.. είαιτήριος διαγωνισμός είς τα Έλ
  κληρώσεως εκέρδισαν ληνικά καί Μαθηματικά. Αίτήσεις
  ...Ω..-1 -:. ϊ........ ι..χ. γίνονται δεκταί μέχρ» τής 19ης
  Σεπτεμβρίου. Αί συμπληρωματι-
  καί έξετάσεις θά λάβωσι χώραν
  άπό τής 21ης μέχρι τής 28ης
  καί την μέν 21ην είς τα θρη-
  σκευτικά, Τεχνκά, Ίστ3ρ(α καί
  Άγγλικά Την 22αν είς τα Φυσι
  κά κ·»ίτήν Γεωγραφίαν. Την 23ην
  είς τα Γαλλικά. Την 24ην είς
  τα Έμπορικά. Την 2ΰην είς τα
  46126,
  >.3ΟΟ4.
  53685,
  Ί4972,
  55256,
  60931,
  06015,
  68264,
  74935,
  76862,
  77926,
  46147,
  53079,
  54912,
  54982,
  55280,
  60942,
  66045,
  68268,
  74950,
  76895,
  77944,
  54989,
  57488,
  60963,
  66048,
  72684,
  76811,
  76898,
  77946,
  19.
  20.
  21
  217
  256
  30949,
  42690,
  46858,
  53684,
  54925,
  55274,
  57497,
  60974,
  68222,
  72687,
  76830,
  76899.
  77957.
  Μαθηματικά. Την 27ην είς τα
  Νομικά καί την 28ην είς τα Έλ
  ληνικά καί την Πολιτειακήν Ά
  γωγήν. Αί εγγραφαί ήρχισαν άπό
  τής 15ης Σεπτέμβριον καί λή
  γουν την ΒΟ^ν, όπότε θά γίνη ή
  έορτή τής Σημαίας *αί" την ' Ιην
  Όκτωβρίου θά άρχίσιυν τα μάθη
  ματα.
  ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΝ
  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
  Η ΤΪΕΧΟίΑΟΒΑΚΙΚΗ ΜΕΟΟΡΙΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκρίτού μας). — Πληροφορίαι έκ
  τοΰ έξωτερικού άναφέρουν ότι καθ* ά
  λέγεται διά των νέων παραχωρήαεων
  πρός τούς Σουδίτας Γερμανούς θά
  παραστή άνάγκη νά τροποποιηθή καί ή
  τσεχική μεθόριος.
  ΑΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ
  ΕΠΙΣΤΗΜ0ΝΙΚ9Ν ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ_ΠΡαΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1£5 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). - Αυριον (σήμε-
  ρον) άρχονται αί εργασίαι τού τρί-
  τού ώτορινολαρυγγολογκκοΰ συνεδρίου
  των Βαλκανικών κρατών παρουαία τοΰ
  ύπουργού τής Παιδείας κ. Γεωργ»-
  κοπούλου καί άλλων επισήμων.
  20569, 57461.
  ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Ό Ραδιοφωνικός Σταδμβς Ά
  Θηνων θά μεταδώση σήμερον τό
  ακόλουθον πρόγραμμα: Χίρα 7
  μ. μ. μετεωρολογικόν ύϊλτίον
  χρηματιστήριον, 7.15' συναυλία
  ηιάνου (ύίσκοι), 7 45' ρεσιτότλ
  τραγβυίιοΰ υπό της ύίύος Γιαν-
  'ακοπούλβυ, δ.Ι5' δημοτικό τρα-
  Όϋ6ι υπό τοΰ κ. Παπαντωνίου,
  ουνοίεία λαϊκών οργάνων, δ.*5'
  ηρώτη έμιλία τοδ τακτικοΰ καθπ
  'ητοΰ τού Πανεπιστημίου κ.
  Σπύρ ου Β. Γαλανοϋ περί τής δια
  τρθφής τού άνδρώπου, 9 ιιανδβλι·
  νάτα, 9.30' είίήσβις, 9.45' συναυ
  λία μβλοδραματικής μβοσικής υ¬
  την διεύθυνσιν τβΰ κ. Εύαγγε
  λάτου. Συμπραττουν ή κ. Φραγ
  γιά Σππλιβπούλου, β κ. Ξηρέλης
  ό κ. 2τβργίβυ· πρόγραμμα:
  1) Εΐσαγωγή «πβ τό μβλώδραμ»
  "θμπβρβν τού Βέμπερ, 2> Άρια
  άπβ τό μελόίραμα Έρνάνπς τοΰ
  Βέρντι, 3) "Αρια «πό τό μελβδρος
  μα Όρφεύς τοΰ Γκλουκ βώμπρα-
  ξις κ. Φραγγιά Χππλιβπούλου καί
  ώρχπστροτς, 4) "Αρια άπό τό μελβ
  δραμα Έρνάνπς τβΰ Βέρντι ό κ
  Ξηρελης καί ή όρχήστρα, 5) Δυ·
  ωίία άπβ την βαν πράξιν τοΰ με·
  λοδράμ«τος Φαβορίτα τβΰ Ντο·
  νιζέττι, ή κ, Φραγγιά Σππλιβπβυ
  λβυ καί β κ. Ξπρβλης συνβ·
  ΕΠΙ ΤΟΥ
  ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΤΣΕαΟΣΑΟΒΑΚΙΚΟΥ;
  ΤΙ ΦΡΟΝΟΥΝ ιΤΙ^£ΑΛΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1« Σεπτεμβρίου (τοβ
  άνταποκριτοΰ μας)—κ.αβ' ά άγγέλλε-
  τ** έκ Παρισίων οί γαλλικοί κύκλοι
  «ιστεύουν ό« θά επέλθη τελικώς συμφω
  νία επί τού τσεχοσλοβακικού ζητήμα-
  τος.
  ΘΕΤΙΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΑΒΟΤΗΝΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝΧΙΤΛΕΡ-ΤΣΑΜΟΕΡΛΑΙΝ
  ΣαΙν Σάνς. «Δοιλιβά). η κ. Φροτγ.
  για Σππλιβπβύλ Σψώ
  εκ Αονδίνου άναφέρουν
  ό
  ρτγ φρν ότι ό
  για Σππλιβπβύλου, «Σαμψών» β «ΡωΟυπουργός κ. Τσάμπερλαιν άναχω-
  ΧΎΣΖ·ΖΖΖί:·£Ζ ·>*->μ»*-—ι—, «*—, Ι..
  ταί»υ τών αλλων ότι αναμένει Οετικά ά-
  ΛΟτελέσματα έκ τής συναντήσεως τού
  μέ ϊόν καγκελλάριον Χίτλερ.
  ναυλία; θά μεταδβθοΰν αί τβλβυ
  ΙΞ^(«ϋήί Πι15' μβυσιΗί>
  Ρ 1)