96289

Αριθμός τεύχους

4966

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

17/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥ9ΥΗ02 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ ♦%*>
  έντν»
  «.βρίου («ιί
  ροφορίαΐΜ
  ότι κιβ'ί
  >αχωρήβΐ»
  μανούς Ο>
  ιηθ$ «αί 4
  ΕίΡΙΙΙ
  ΠΑΝ
  ρίθ»
  ον
  τού τρί'
  βυνεδρίο»
  ΓεωρΥ*'
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 0ΙΚ0Ν0ΜΙΑΣ
  Συνεχίζουσα την προσπά¬
  θειαν της ή σημερινή Κυ¬
  βέρνησις πρός οργάνωσιν
  τής έθνικής ο'ικονομίας καί
  αύξησιν τής παραγωγής στρέ
  φεΐ ήδη την προσοχήν της
  πρός δύο σημαντικούς κλά-
  δους: Την βιομηχανίαν καί
  την αλιείαν. Καί μελετά
  τόν τρόπον διά τού όποίου
  θά καταστή δυνατή ή τόνω-
  σις της βιομηχανίας καί ή
  οργάνωσις καί συστηματοποί
  ησις τής άλιείας βάσει των
  πορισμάτων τής έπιστήμης.
  Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία
  ότι ή προσπαθεία τής Κυ¬
  βερνήσεως 8α έχη άγαθά ά-
  ποτελέσματα όπως έπίσης
  δέν γεννάται αμφισβήτησιν
  ότι έπρεπε νά μελετηθοΰν
  λεπτομερώς τα προβλήματα
  τα σχετιζόμενα μέ την όργά
  νωσιν των δύο αυτών κλά¬
  δων τής έθνικής οίκονομίας.
  Ή βιομηχανία είνε άληθές
  ότι κατά την τελευταίαν δέ
  καπενταετίαν εσημείωσε ση
  μαντικάς προόδους. Ύπάρ-
  χουν μάλιστα βιομηχανίαι
  πού έχουν φθάσει είς βαθ¬
  μόν τελειότητος τα εύρωπαΐ
  κά πρότυπα καί άποτελοΰν
  τιμήν διά την χώραν. Παρά
  ταύτα ομως, ύπάρχουν καί
  βιομηχανικαι έπιχειρήσεις
  πού ίδρύθηοαν άπό έτών χω·
  ρΐς νά σημειώσουν πρόοδον
  καί φυτοζωοΰν. Τούτο δέ
  διότι αί βιομηχανίαι αυταί
  έδημιουργήθησαν χωρίς νά
  ύπάρχουν αί άσφκλεΐς βά-
  σεις τής άναπτύξεώς των.
  Καί ·είς τ ό κακόν αύτό συ¬
  νέτεινε καί τό κράτος τό ο¬
  ποίον έχορήγει άνεξελέγ-
  κτως αδείας βιομηχανικήν
  έγχαταστάσεων είς πάντα
  όστις ύπέβαλλε σχετικήν «ΐ-
  τηοιν, διά διαφόρων δέ νό
  μων, έχορήγει προνόμια καί
  φορολογικάς διευκολύνσεις
  είς τάς άνωνύμους έταιρίας.
  Πάντως, είς την χώραν μας
  ύπάρχουν καί αί προϋποθέ-
  σεις καί αί άσφαλεΐς βάσεις
  διά την δημιουργίαν καί ά
  νάπτυξιν καί άλλων άκόμη
  βιομηχανιών. Κυρίως δέ γε-
  ωργικών βιομηχανιών. Ειμ¬
  πορεί μάλιστα νά λεχθή ότι
  είνε έπιβεβλημένη άναγκη
  η δημιουργία των βιομηχα-
  νιών αυτών. Διά ^τό ζήτημ«
  αύτό αλλωστε, έγινε καί πά-
  λαιότερον πολύς λόγος. Καί
  έτονίσθη καί ύπεστηρίχθη ότι
  θά έπρεπε νά δημιουργη-
  θοϋν όπωσδήποτε έργοστά-
  σια κατεργασίας καί τυπο-
  ποιήσεως των γεωργικών
  μας προΐόντων καί ίδία τοΰ
  ελαίου καί τού οίνου καί
  έργοοτάσια βιομηχανικής έ-
  πεξεργασίας των χαρουπίων
  δια την παραγωγήν ζαχάρε-
  ως καί άλλων είδών, όπως,
  ζελατίνας καί χρωστικών ού-
  σιών έκ τοΰ σπορου των κα-
  θώς καί έργοστάσια άρωμα-
  τοποιΐας, άφοΰ τα άρωματικά
  φυτά άφθονοΰν είς την χώ¬
  ραν μας.
  Τότε Ομως άντετάχθη ότι
  διά την δημιουργίαν έγκα
  ταστάσεων έπεξεργασίας καί
  τυποποιήσεως των οΐνων καί
  των έλαιων θ' απητούντο κε
  φάλαια έκατοντάδων έκατομ
  μυρίων τα όποϊα ήτο δύσκο
  λον νά έξευρεθοΰν. Άλλά
  τό έμπόδιον αύτό, δέν νο¬
  μίζομεν ότι είνε ανυπέρ¬
  βλητων υπό τάς σημερινάς
  συνθήκας. Διότι κεφάλαια ύ¬
  πάρχουν όπωσδήποτε. Καί εί
  μποροΰν νά διατεθοΰν δι' Ι¬
  να τοιούτον σκοπόν. Είς την
  εποχήν αλλωστε αυτήν τής
  διευθυνομένης οίκονομίας το
  κράτος έχει όλην την δύνα¬
  μιν καί τα μέσα νά δίδη
  τάς κατευθύνσεις πού κρί-
  νΐι γενικώς έπωφελεστέρας
  διά την εθνικήν οίκονομίαν,
  διά τό σύνολον. Καί δέν ύ-
  πβιρχει βεβαία άμφιβολία ότι
  ή δημιουργία καί ή ανά¬
  πτυξις μεγάλην γεωργικίίς
  βιομηχανίας θά αποβή έξαι
  ρετικά έπωφελής έχι μόνον
  διά τόν άγροτικόν κόσμον,
  άλλά καί διά την έν γένει
  εθνικήν οίκονομίαν. Ή ά-
  λιεία έξ άντιθέτου, Ιχει πά
  ραμεληθϊί τελείως είς την
  χώραν μας. Είχομεν βεβαία
  άπεράντους θαλάσσας. "Έ¬
  χομεν ορμους παντοΰ καί
  μυχούς. "Εχομεν άκόμη «πό
  πολλών έτών καί διεύθυνσιν
  άλιείας μέ στρατιάν ύπαλλή
  λων είς τό υπουργείον τής
  Έθνικής οίκονομίας. Άλιεί
  αν όμως ώργανωμένην δέν
  είχομεν μέχρι σήμερον. Καί
  τάς θαλάσσας μας έλυμαίνον
  το κυριολεκτικώς μέχρι πρό
  όλίγουάκόμη οί δυναμιτισταί
  Αν έξαιρέσωμεν τα ίχθυο
  τροφεΐα τού Μεσολογγίου
  καί έν ή δύο, νομίζομεν, ά
  κόμη, τίποτε άλλο οέν έχει
  γίνει πρός οργάνωσιν τής ά
  λιείας.
  Καί έτσι ή κατ' εξοχήν θα
  λασσινή Ελλάς άναγκάζεται
  νά έξαγάγη κατ' Ιτος 200
  —300 έκατομμυρίων δραχ¬
  μήν συν άλλαγμα διά την
  προμήθειαν των φρέσκων
  καί παστών ψαρικών πού έ
  χει ανάγκην ή κατανάλωσις
  της! Είναι δέ έκ τούτου εύ
  κολον νά έννοήαωμεν πό
  σην τεραστίαν ωφέλειαν θά
  έχη δ*ά την οικονομικήν κα
  τάστκσιν τής χώρας ή όργά
  νωσις καί ενίσχυσις τής άλιεί
  άς. Διότι έν τοιαύτη περιπτώ
  σει. εάν οργανωθοϋν ίχθυο-
  τροφεΐα, εάν προστατευ&ή ό
  πλοΰτος των θαλασσών μας
  άπό τούς δυναμιτιστάς καί
  αρχίση κατόπιν συστηματική
  ή εκμετάλλευσις τού, τότε
  όχι μόνον αύτάρχεις βά γί¬
  νωμεν άλλά καί έξαγωγάς
  θά είμπ^ρέσωμεν ασφαλδς
  νά κάμωμεν Επί πλέον δέ
  θά εύρη εργασίαν καί ε ν άς
  όλόκληρβς κόσμος τόσον είς
  την αλιείαν όσον καί είς την
  βιομηχανικήν κατεργασίαν
  των ψαρικών. Όλα αύτά τα
  τεραστία ώφέλη τα άντιλαμ-
  βάνεται πλήρως ή σημερινή
  κυβέρνησις· Καί δι' αύτό α¬
  κριβώς μελετά μέ τόσην σο-
  βαρότητα την οργάνωσιν επί
  νέων βάσεων τόσον τής βιο¬
  μηχανίας όσον καί τής άλι
  είας. Οί δύο αύτοι κλάδοι τής
  έθνικής οίκονομίας θά άπο
  δώσουν ασφαλώς πλουσίους
  καρπούς καί θά συμβάλουν
  τα μέγιστα είς την αύξησιν
  τής παραγωγής.
  άλογος δέν είνε άσυνήθης. *Η συν·
  τομία έμφανίζεται ώς άνάγ*η.
  Ο άλλος πού είνε δποχρεωμένος
  νά σκέπτεται μέ ταχύτητα καί
  μέ καθορισμένον μέθοδον δέν
  μπορεΐ νά σάς παρακολουθήση 8-
  ταν είσθε διεξοδικός. Μπορεΐ
  την διεξοδικότητα αυτήν νά
  την συνδυάζετε μέ την εδσυ
  νειδησίαν: θέλετε νά διαφωτί-
  σετε επαρκώς καί άπό δλας τάς
  πλευράς τόν άκούοντ*. Άλλά
  δέν σημαίνει. Ό,τι ένδιαφέρει
  εκείνον είνε τό περίφημον «ρε-
  ζουμέ». Είσθ» είς θέσιν νά τό δι
  ατυπώσετε μέ τό μεθοδικόν πρώ¬
  τον, δεύτερον, τρίτον; Είσθε μέ
  σα εις την τέχνην τής συντομί-
  ας άλλά καί είς την σύντομον
  διεκπεραίωσιν τή; υποθέσεώς σας.
  Λέγεται δτι διεθνή προβλήμα¬
  τα επήραν κακόν δρόμον έξ αί-
  τίας τής έλλείψίως επ' αυτών
  τής διπλωματικής έκείνης «νότ
  βερμπάλ» ή όποία θά έδιδε μίαν
  περιληπτικήν εΣκόνα των. Οί
  πολιτικοί έβαρέθηκαν νά τα ά
  κούουν είς τάς διασκέψεις άπό
  τούς άπεραντολόγους συνέδρους ή
  δέν κατώρθωσαν νά τα παρακο-
  λουθή«ουν μέχρι τέλους. Άλλ'
  είνε μόνον αύτά τα προβλήμα¬
  τα πού δέν έλύθησαν ή καί ά"λ
  λα, Ιως τα έλάχιστα δσον καί
  ΟΠ&Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΑΝΑΓΚΗ
  ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΙΑΣ
  Πολύς λόγος γίνεται πάλιν πε
  ρΐ «λακωνισμοθ». Ή συντομία
  εχει την ευεργετικήν της άπό
  παιδαγωγικής καί κοινωνικής ά
  πάψεως. θίωρεΐταί τέχνη άλλά
  καί παρουσίασεν ώ; μία άλη
  θής θέσις, διά την ελευθερίαν καί
  την κίνησιν τής ζωής.
  Καί άλλοτε οί «λακωνικοι» ή
  σαν άνθρωποι τής ημέρας. "Οχι
  μόνον διά τα λίγα λόγια τους
  άλλά καί διά την θυσίαν πού πε-
  ριεϊχον τα λόγια αύτά. Ή συν
  τομία διεγράφετο έδώ καί ώς ά-
  ρετή (προπάντων δι' έκείνους ποΰ
  Ιχουν λόγους νά θεωροθν τόν χρό¬
  νον πολύτιμον) καί ώς προσόν δή
  μιουργίας.
  —"Ενα σημείωμα παρακαλώ..
  —Άλλά αίς τα είπα δλα χω
  ρΐς σημείωμα.
  —ΜοΟ τα εϊπετε, συμφωνώ
  Άλλά Σέν ουνεκέντρωσα τίποτε
  τό ούσιώδες. Χρειάζομαι μίαν
  σαφή περίληψιν.
  Είς τούς προθαλάμους των υ¬
  πουργείων καί των ΰπηρεσιών ή
  ς τα γχισέ των τραπεζων, ό" δι-
  ζωτικά τοΰ άτόμου μέσα είς
  τόν κύκλον τής καθημερινής ζω¬
  ής; Κριτήριον γενικώτεΐον έδώ
  είνε ό ; συγχρονισμένος βιβλιόφι-
  λος. Ή βιβλιοθήκη τού είνε γε·
  μάτη άπό νοαβέλλες καί μονο
  γραφίες. Τα πολύτομον «σύγραμ-
  μα» τής παλαιάς ,έποχής, λείπει
  σχεδόν εξ ολοκλήρου.
  Η ΜΕΣΣΑΡΑ
  ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΣΙΤΟΥ
  * ·
  *
  Δέν υπάρχει αμφιβολία 6τι ή
  συντομία είνε τέχνη. Άλλ' 8·
  σο τέχνη καί νά είνε πρέπει
  νά έμπνειισθ^ τουλάχιστον είς
  τούς νέους πολίΐας. Τό κήουγμα
  μ&ζ έρχεται άπό την Γαλλίαν—
  2που τό νέον πνεΰμα λαμβάνει
  τάς μάλλον κομψάς, τάς μάλλον
  απλουστέρας άλλά καί τάς μάλλον
  ψυχολογημένας έκφάνσεις. Καί
  αύτός δ πολιτισμός ώς σύνολον
  είνε δυνατόν νά θεωρηθή ζή
  τημα συντομίας. Διότι ή τελευ¬
  ταία αύιή κ&θίσταται πολλές
  φορές συνώνυμος μέ την συμμε
  τρίαν καί την σαφήνειαν. Άφή
  νω δτι οί άπεραντολόγοι, τής έπο·
  χής καταντά νά είνε καί έκ προ
  θέσεως τοιοθτοι: Άγνοοθν την
  συντομίαν διά νά άγρεύουν έντυ-
  πώσεις ή νά προκαλοθν σκό
  τος έκεΐ ποθ τό φώς είνε κοι-
  νωνική άνάγκη.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΣΙΕΣΕΙΣ
  ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  Είς την Θεσσαλονίκην, έπ'
  εύκαιρΐα ττΐς Διεθνοθς έκθέσε
  ως, ουνεκλήθη συνέδριον των
  Έλληνικών καί Βουλγαρικών
  'Εμπορικών Έπιμελητηρΐων,
  τοϋ όποΐου οί εργασίαι ήρχι¬
  σαν προχθές. Άποδΐδεται δέ
  είς τό συνέδριον αύτό έξαιρε
  τική δλως σημασΐα. Διότι ά
  ποτελεΐ απόδειξιν των αγα¬
  θών σχέσεων είς τάς οποί¬
  ας ευρίσκονται σήμερον αί
  δύο >ειτονικαΙ χώραι, ή Έλ
  λάς κσί ή Βουλγαρία καί τής
  αποφάσεως των δτιως συ¬
  νεργασθούν στενώς καί επί
  τοϋ έμτΐορικοϋ καίοίκονομικοϋ
  πεδΐου. Καί πιστεΰεται ότι τό*
  Συνέδριον αύτό θά έχη ώφέ-
  λιμα άποτελέσματα δι" αμφο¬
  τέρας τάς χώρας.
  Ή Ελλάς καί ή Βουλγα¬
  ρία τταράγουν πολλά κοινά
  ττροϊόντα, δπως είναι τα στα
  φύλια, ό καπνός καί άλλα.
  Θά επρεπε λοιπον νά φρον-
  τΐσουν νά εχουν καί κοινήν
  πολιτικήν ώς πρός τα ειδή αύ
  τα είς την διεθνή καταναλω-
  τικήν αγοράν. Καί δμως μέ
  χρι σήμερον είχον άγριον συ
  ναγωνισμόν, πρός βλάβην των
  συμφερόντων αμφοτέρων. "Ε
  πειτα, θά είμποροΰσαν ν' ά-
  ναπτύξουν τάς εμπορικάς συ¬
  ναλλαγάς των καί νά προμη-
  θεύεται ή μΐα δ,τι έχει άνάγ
  κην άπό την άλλην έφόσον τό
  παράγει. Ή γειτονία των, ή
  μικρά απόστασις άπό τόν τό
  πον τής παραγωγής εως είς
  τόν τόπον τής καταναλώσε¬
  ως καί έπομένως τα εύθηνά
  μεταφορικά άποτελοΰν σπου-
  δαΐους παράγοντος διά την ά
  νάπτυξιν των συναλλαγών
  των.
  Άκόμη δέ θά εΐμποροϋσαν
  νά έχουν τακτικήν συγκοινω¬
  νίαν διά σιδηροδρόμων καί αύ
  τοκινήτων, όπότε δχι μόνον
  αί έμπορικαί συναλλαγαί θά
  εξυπηρετούντο καί θ' άνε-
  πτύσσοντο,άλλά καί αίπνευμα
  τικαΐ σχέσεις καί ή καλή γει
  τονΐα.θά έκαλλιεργοθντο, διά
  τής συχνής έπικοινωνίας των
  των δύο λαών.
  Άλλ' δ,τι δέν έγινεν είς τό
  παρελθόν, ειμπορεί κάλλιστα
  νά γίνη σήμερον καί είς τό
  μέλλον'. Μέ την Βουλγαρίαν
  δέν μδς χωρίζουν πλέον πο¬
  λιτικαί διαφοραί. ΑΙ ύφιστά
  μέν αι άλλοτε έχουν διευθετη¬
  θή. Μετά την υπογραφήν μά
  λιστα τοϋ τελευταίου συμφώ-
  νου τής Θεσσαλονίκης, κάθε
  -αρεξήγησις καί έχθρότηζ με-
  ταξύ τής Βουλγαρίας καί τής
  Ελλάδος καθώς κσί των άλ¬
  λων δυνβμεων τής Βαλκανι·
  κης Συνεννοήσεως, διελύθη.
  Σημερον ή Βουλγαρία συνερ-
  γάζεται μέ Βλους τούς γεΐτο
  νάς της μέ ειλικρίνειάν. Καί
  μέ την 'Ελλάδα αί πολιτικαί
  σχέσεις της ευρίσκονται είς
  ευχάριστον σημείον. Έφόσον
  λοιπόν ή Ελλάς καί ή Βουλ¬
  γαρία συνεργάζονται πολιτι
  κώς δέν είνε δύσκολον άσφα
  λΛς νά συνεργασθούν καί επί
  τοΟ οικονομίδου πεδίου. Καί
  αυτήν την σονεργασΐαν θά έ
  πιδιώξη—καί θά έπιτύχΓ| έλ
  πΐζομεν—τό συνέδριον των
  'ΕπιμελητηρΙων έν Θεσσαλο
  νίκΓ). Άπό τής έλληνικής τού
  λάχιστον πλευρδς, ύπάρχει δ
  λη ή καλή διάθεσις, δλη ή ά
  γαθή πρόθεσις, διά την τοιαύ
  την συνεργασίαν.Ππιστεύομεν
  δέ δτι καί έκ μέρους τής
  Βουλγαρίας θά εκδηλωθή ή
  αυτή άγαθή προσπαθεία. Ή
  ωφελεία αλλωστε θά είνε κοι
  νή καί ϊση καί διά τάς δύο
  χώρας.
  Αί πρώϊμοι
  καλλιέργειαν.
  Ή Άγροτική Τραπέζα, με¬
  τά έπισταμένην έπιτόπιον με
  λέτην των τεχνικών ύπηρεσι-
  ών της, είχεν υποσχεθή πρό
  καιροΟ δτι θά ενισχύση τούς
  αγρότας τής Ιεραπέτρας καί
  των άλλων νοτίων διαμερισμά
  των διά την συστηματοποΐη
  σιν των πρωΐμων καλλιεργει
  ών των καί Ιδία των λαχανι
  κων. Πιστεύομεν λοιιτόν δτι
  ή ενίσχυσις αυτή θά δοθή τώ-
  ρα. Διότι μετ* ολίγον θά πρέ
  πει ν' αρχίση ή καλλιέργεια
  είς την περιφέρειαν τής Γρδς
  Λυγιδς, τής οποίας τα όφθο-
  να καί έκλεκτά λαχανικά
  καί (δία αί ντομάτες τροφοδο
  τοθν τάς άγοράς μας άπό τοΟ
  Μαρτίου. "Αλλωστε διά την
  ανάπτυξιν καί επέκτασιν των
  πρωΐμων κα,λλιεργειών είς τα
  θερμά διαμερίσματα τής Κρή
  της έχει εκδηλώσει τό ενδια¬
  φέρον της ή Γενική Διοίκησις.
  Καί αύτό ένισχύει την» πεποί¬
  θησιν δτι εφέτος ή ενίσχυσις
  θά δοθή εγκαίρως καί χωρίς
  φειδώ.
  Αίθέρια ελαια.
  Είς την Πελοπόννησον ώς
  πληροφορούμεθα, Ιδρύθη τε¬
  λευταίως εργοστάσιον βιομη¬
  χανικής έπεξεργασίας των ά-
  ρωματικών φυτών διά την πά
  Άνεμος νέας ζωής, ριζικής
  πραγματικά άναδημιουργίας
  πνέει τόν τελευταίον καιρόν
  είς την Μεσσαράν. Καί μό¬
  νον ή ύπόσχεσις τής κυβερ
  νήσεως δτι θά κατεσκευάζον-
  το τα μεγάλα παραγωγικά
  έργα είχεν άναθσρρήσει τούς
  κατοίκους καί εΐχε κινήσει
  τάν ζήλον πρός την δημιουρ¬
  γικήν εργασίαν. Ή τελευταία
  δέ ανακοίνωσις τοΟ ύπουργοΟ
  Γεν. ΔοικητοΟ δτι ενεκρίθη ή
  συναψις δανείου 50 έκατομμυ
  ρίων δρ. καί δτι θ' αρχίση
  συντόμως ή εκτέλεσις των Ιρ
  γων επροκάλεσεν δχι μόνον Ι¬
  κανοποίησιν άλλά καί ενθου¬
  σιασμόν.
  Οί Μεσσαρΐται, βεβαιοί πλέ
  ον δτι τό κράτος τούς περι-
  βάλλει μέ στοργήν καί ενδια¬
  φέρον, άναπτύσσουν αφάντα¬
  στον δραστηριότητα είς δλας
  τάς έκδηλώσεις,είς δλους τούς
  τομεΐς. ΠαντοΟ αίσθάνεται
  κανείς τόν έργώδη παλμόν
  τής δημιουργικότητος. Ή συ-
  νεταιριστική ίδέα έχει σημειώ-
  σει άξιολόγους προόδους. "Ερ
  γα κοινοτικά κατασκευάζον
  ται παντοΰ είς δλα τα χωρία,
  είς δλα τα διαμερίσματα.Καί
  ή ίδιωτική πρωτοβουλία Μχει
  έπιτελέσει έπίσης θαύματα.
  Μέ την ενίσχυσιν καί την
  καθοδήγησιν τοϋ πρακτορείου
  τής Άγροτικής κσί τής Γεωρ-
  γικής Σχολής, οί γεωργοί τής
  Μεσσαράς επεδόθησαν είς νέ¬
  ας καλλιεργείας καί δχι μό
  νόν ηϋξησαν σημαντικά άλλά
  καί έβελτίωσαν την παραγω¬
  γήν των. Σιτηοά έξευγενισμέ
  να έκαλλιεργήθησαν μέ νέας
  μεθόδους, κυρίως μέ την σκα
  λιστικήν, μέ εξαιρετικήν έπιτυ
  χίαν. Εφέτος δέ προβλέπεται
  γενίκευσις των καλλιέργειαν
  αυτών. Ή Ιδία δέ προσπά
  θεια, ή Ιδία πρόοδος σημειοϋ
  ται καί ώς πρός δλας τάς
  άλλας καλλιεογεΐας: των άμ
  πελιών, των ελαιών, των έσπε
  ριδοειδών καί των άλλω«
  δένδρων καθώς καί τής κτη
  νοτροφίας, τής μελισσοκομίας
  κλπ. Είς την μεγαλυτέραν δ
  μως αύξησιν τής παραγωγής
  των δημητριακών είς την ,Μεσ
  σαρδν, θά συνέτεινε τα μέγι
  στα ή επέκτασις τοΟ θεσμοθ
  τής συγκεντρώσεως τοΟ σίτου
  καί είς την περιφέρειαν αύ
  την. Διότι αί καλαί τιμαί πού
  θά προσέφερεν ή ύπηρεσία
  συγκεντρώσεως θά ένεθάρρυ-
  ναν τούς γεωργούς δι' έντα-
  τικωτέραν καλλιέργειαν. Τό
  ζήτημα δμως αύτό καθώς
  γνωρίζομεν, μελετδται ήδη σο
  βαρώς. Καί πιστεύομεν δτι θά
  λυθή σύμφωνα μέ τα συμφέ-
  ροντα των Μεσσαριτών. Καί
  άν ομως δένϊ έπεκταθή ό θε
  σμός τής συγκεντρώσεως τοΰ
  σίτου, θά ληφθοϋν άλλα σο
  βαρά μέτρα πρός ένθάρρυν
  σιν καί προστασίαν τής σιτο
  καλλιεργείας. Θά κατασκευα
  σθοϋν είς Μοΐρες είδικαί με
  γάλαι αποθήκαι τής Άγροτρα
  πέζης διά την συγκέντρωσιν
  των σιτηρών τής Μεσσαρδς.
  Καί είτε θ' αγοράζη τό
  πρακτορείον τάς προσκομιζο-
  μένας ποσότητας, είτε θά δέ
  χεται την άποθήκευσίν των
  καί θά χορηγή έναντι δάνεια
  είς τούς παραγωγούς, ώστε
  νά συγκρατοθνται αί τιμαί
  καί κατά τούς πρώτους μήνας
  μετά την συγκομιδήν είς λογι
  κά καί ίκανοποιητικά έπίπεδα.
  Όπωσδήποτε διά την Μεσ
  σαράν ήρχισε νά έκδηλώνεται
  Ιδιαιτέρα μέριμνα. Καί ή εξέ¬
  λιξις τοΟ εύλογημένου αύτοϋ
  τόπου θά συνεχισθή άλματώ-
  δης καί είς τό μέλλον.
  ραγωγήν αίθερίων έλαιων.Τό
  γεγονός είναι ευχάριστον, ώς
  μία καλή άρχή. Άραγε δμως
  δέν θά ήτο δυνατόν νά δή
  μιουργηθή καί είς τόν τόπον
  μσς, δπίυ άφθονοθν τα άρω¬
  ματικά φυτά, παρομοία βιομη
  χανιά; Ημείς δέν τό νομίζο¬
  μεν δύσκολον. Θά ήτο δέ
  μία τοιαύτη επιχείρησις άρκε-
  τα έπικερδής. Άρκεΐ ν' άνα
  φερθή δτι μέ τα πρωτόγονα
  μέσα πού χρησιμοποιεΐ τό
  Καββοθσι τής Ιεραπέτρας, εισ
  πράττει κατ' έτος περίπου ε¬
  κατόν πενήντα χιλιάδας δρχ.
  έκ τής παραγωγής καί τής
  πωλήσεως αίθερίων έλαΐων.
  Οί Πατέλες.
  Είς την χθεσινήν συνεδρία¬
  σιν τοΟ ΔημοτικοΟ Συμβου-
  λίου επρόκειτο νά συζητηθή
  καί νά ληφθή απόφασις διά
  την κατασκευήν καί σκυρό
  στρωσιν τής όδοθ προσπελά
  σεως είς Πατέλες. Καί πράγ
  ματι είναι άνάγκη νά κατα
  σκευασθή ή όδός αυτή τό
  συντομώτερον, πρίν επέλθη
  ό χειμών. Διότι μέ την κατα
  σκευήν τόσων οίκημα τω ν καΐ
  παραπηγμάτων πρός στέγα-
  σιν των άστέγων τής πόλεως
  καί των πλημμυροπαθών, εδη¬
  μιουργήθη είς την θέσιν αυτήν
  £νας πολυάνθρωπος συνοικι
  σμός τοΟ όποίου οί κάτοικοι
  έργάζονται έντός τής πόλε¬
  ως. Καί άν δέν κατεσκευάζε·
  το άμαξιτή όδός θά ήτο δύ·
  σκολος ή έπικοινωνΐα κατά
  τούς χειμερινούς ίδίςι μήνας.
  Ή Έμπορική.
  Τώρα όπότε άρχίζει τό νέον
  σχολικόν Ιτος καθίσταται καί
  πάλιν περισσότερον αίσθητή
  ή έλλειψις σχολικοΰ κτιρίου
  πρός στέγασιν τής Έμπορι-
  κής Σχολής. Καί τό ζήτημα
  έρχεται έκ νέου είς την επι
  καιρότητα. Άλλά ή κυβέρ¬
  νησις είχεν έγκρίνει την σύνα¬
  ψιν δανείου τριών έκατομμυ¬
  ρίων δρ. διά ΐήν ανέγερσιν
  μεγάρου πρός στέγασιν καί
  , τοΟ Έμποροβιομηχανικοϋ Επι
  μελητηρίου καί τής 'Εμπορι-
  κης Σχολής.
  "Εκτοτε δμως δέν έχομεν
  ! καμμίαν πληροφορίαν οΰτε εί
  δομεν τίποτε τό σχετικόν. ΠοΟ
  προσκόπτει λοιπόν ή υπόθεσις
  αυτή;
  Ή μόδα.
  Τό ύφυπουργεΐον Τύπου καί
  ΤουρισμοΟ συνεχίζει την εύ-
  γενή προσπάθειαν τού, πρός
  δημιουργίαν καθαρώς έλληνι
  κης μόδας. Ήδη μάλιστα ε¬
  ξέδωκεν είς την γαλλικήν εί-
  δικόν τεθχος είκονογραφη-
  μένον, δπου φαίνονται αί πρό
  οδοί καί αί έπιτυχίαι τής
  προσπαθείας τού. Είκόνες μόν
  τέλων μέ κοστούμια έμπνευ-
  σμένα είτε άπό την αρχαίαν
  τέχνην είτε άπό την σύγχρο
  νόν λαϊκήν. Ή γραμμή των
  είναι συνήθως λιτή, δπως εί*.
  τα άρχαΐα άγάλματα, έχει
  δμως αυτή ή λιτότης μίαν χά
  ριν καί μίαν λεπτόαητα σαγη
  νευτικήν. Το μόνον δύσκολον
  είνε δτι ή έφαρμογή τής μό¬
  δας αυτής άπαιτεΐ καί άγαλ
  ματένια σώματα. Άλλά ποία
  γυναϊκα θ' αρνηθή είς τόν
  εαυτόν της την Ιδέαν δτι άπο
  τέλη ένσάρκωσιν άρχαίας θε·
  δς; Ή έλληνική μόδα λοιπόν
  είνε εϋκολον νά θριαμβεύσΓ],
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμε
  ρον ίνα άσύγκριτο έρωτικό ρω-
  μάνχζο- «Νύχτες Πριγκήπων> μέ
  την Κάτε Φόν Μάγκυ καΐ τόν
  Ζάν Μυρά. Την Δευτέραν: «Τό
  δλλοθι».
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ». —Σήμε¬
  ρον τό φίλμ αποκάλυψις «Ό
  Ιβδομος ούρανός», Ταινία όμιλοθ
  σα Γαλλιστΐ, μέ τό εϊδωλον τού
  κόσμου Σιμόνη Σιμόν.
  Προΐστάμενος Τυπογραφείου
  /Ιωάννης Γ. Άσπρα,δάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ώρα 10 μ. μ. ακριβώς ενα
  έρωτικό ρωμάντζο:
  ΝΥΧΤΕΣ
  Ή ίστορία μιάς άρχον-
  τοπούλας πού ή θύελλα
  μιάς κακάς μοίρας την
  ξερρίζωσεν άπό τα πλούτη
  της καί την έρριξε στά
  καταγώγια γιά νά γνωρί-
  ση την καταφρόνια καί
  την κακία τού κόσμου.
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΚΑΤΕ ΦΟΝ ΝΑΓΚΥ
  ΖΑΝ ΜΥΡΑ
  Έκτός
  Ζουρνάλ.
  προγράμματος
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  Τ
  Ζανϋ Χόλτ
  Λουΐ Ζουβέ
  Άλμπέρ Πρεζάν.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  ΚΙΜΟΝ1. ΕΥΓΕΗΗΣ
  Διόάκτωρ Πανεπ. Λυωνος
  Επί έπταβτίαν έκπαιδευ-
  Θείς είς τα Νοσοκομεΐα ΑηΙΐ-
  (|Μ3Ϊ11β5, ναΐ · άα §Γ3εβ καΐ
  5α1ρ<:1ηέι-ε Λυώνβς καΐ Πα¬ ρισίων είς τα παθολογικά καί νευρολογικα νοσήματα. Διατελέσας επί διετίκν 333ί5ΐ3ηΙ της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ κλινικής τού Πανεπι¬ στημίου Λυωνος. ©ά δέχβται ωσαύτως καΐ τούς πάαχοντας έκ ΝΕΥΡΟ- ΛΟΓΙΚΩΝ νοσημάτων είς τ© Ιατρείον τού όδός Άμαλθείας (ιταροδος οδοϋ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ οοκκάκι) ώραν 9—12 η. μ. χαΐ 4—7 μ. μ. Τηλ. 6-63 ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Διακηρύττει δτι έπαναλαμβά- νεται ή δημοπρασΐα διά την ενοικίασιν τοΰ δημοτικοϋ φό ροο 2 ο)ο επί των έν τώ Δήμω παραγομένων έλαιωδών προϊ- όντων ήτοι ελαίου καί έλαΐ- ων έν γένει τοθ έτους 1938— 1939. Ή Δημοπρασία θά διεξα¬ χθή είς τό Δημοτικόν Κατά- στημα την προσέχη" Δευτέραν 19 τρέχοντος καί ώραν 11 — 12 π. μ. ενώπιον τής Δημαρ χιακής έπιτροπής. Έν Ηρακλείω τή 15 Σε πτεμβρΐου 1938. ^ Ό Δήμσρχος Ηρακλείου. Μηνάς Γεωργιάδης ΝΕΟΝ «ΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ ΐΠαρά τέ) Μεϊντάνι) 'Αναλαμβάνει την έπιδιόρθωσιν τΐαντός ώρολογίου γραμμοφώ· νων καΐ μικρων δλλων μηχανημά- *ων,Έργαοΐα ήγγυημένη διά 3 ετη 520ον Τα πλήθη εξεπλάγησαν ά πό την άνωφελή" καί απροσ¬ δόκητον αυτήν ταπείνωσιν Δέν άκούσθηκαν οί συνηθισμέ νοι σαρκασμοί. Ή Μαρία Άν τουανέττα έπροχώρησε έν μέ σω γενικής σιωπής πρός τό άμάξι των καταδίκων. Ό Σαμ σόν τής δίδει τό χέρι γιά νά τή βοηθήση νά άνεβή Ό πά πάς Ζιράρ μέ πολιτικά, έκά θησε πλάι της, ένω ό δήμιος παρέμενεν δρθιος, σοβαράς καί μέ τό σχοινί στό χέρι. Μήπως ό νεώτερος έκεΐνος Χάρων δέν όδηγοΰσε κάθε μερά τό φορτίο τού έ'ως την άλλη δχθη τοθ ποταμοϋ. Τή φορά δμως έκείνη οί βοηθοί τού καί σΰτός κροιτοΰν τό τρί κωχο καπέλλο τους, σέ δλη τή διαδρομή, κάτω άπό τή μασχάλη τους, ώσάν νά ήθε· λάν νά ζητήσουν συγγνώμην γιά τό θλιβερό τους έπάγ- γελμα. Τό άθλιο άμάξι προχωροϋ- σε άργά επάνω είς τό πλα κόστρωτο. Κανείς δέν βιάζε ται γιατΐ δλοι οί κάτοικοι πού έ'χουν βγή στό δρόμο Ιπρε πε νά μπορέσουν νά ίδουν καλά τό μοναδικό αύτό θέα μα. "Επάνω είς τό σανίδι ποΰ έκάθητο ή κατάδικος ήσθάνε το έ'ως τα βάθη τής ψυχής της τα άνατινάγματα τοθ ά μαξιοΰ πού κυλοΰσεν επάνω είς τό πλακόστρωτο. Τό πρό σωπό της ήταν χλωμό καί τα μάτια της κατακόκκινα. Ή Μαρία—Άντουανέττα δέν έ'- δειχνε τόν πσραμικρό φόβον ή πόνο στούς περιέργους ποΰ εΐχαν πυκνά συγκεντρώση κα τα μήκος τοθ δρόμου. Τίποτε δέν την έξέπληττε, οΰτε α( γυναΐκες πού εΤχαν μσζευ θή κοντά στήν έκκλησία Σαίν—Ρόκ καί τής έφώναζαν τίς συνηθισμένες βρισιές, ου τε ό ήθοποιός Γκραμμόν, ό ό ποίος διά νά ζωηοεύση την μακαβρίσν σκηνήν, επέρασεν έμπρος άπό τό άμάξι της §- φιππος καί μέ στολήν έθνο φοουροϋ καί προτείνων τό ξΐφος τού εφώναξε: «Νά την λοιπόν ή άτιμη Άντουανέττα! Πάει κατά δι- αόλου φίλοι μου». (συνεχίζεται) Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΡ. ΛΥΔΑΚΗ ΜΛΤΖΑΠΕΤΑΚΗ επιστρέψασα δέχεται ώς καΐ ττρότερον είς τό έργαστή- ριόν της (Πλατεΐα «8αλιδέ Τζαμί). Η στήλη τού ώραιόκοσμου. Φορέματα και επανωφόρια διά τό φθινόπωρον. "Ενα έπανωφόρι φθινοπωρινό είνε τό άπαραίτητο συμπλήκωμα μιάς τουαλέττας, πού είνε άκόμη ...καλοκαιρινή. Τό χαρακτηριστικόν σημείον τοθ έπανωφοριοθ αθτοθ είνε, δτι δέν χρειάζεται γουνένια γαρνι· τοθρα. Την γούνα άναπληρώνει έ"νας γιακδς ή μΐα έσάοπα άπό τό ϊδιο ϋφασμα, ή όποία ιτροφυ- λάττει τό στήθος καί τό λαιμό χωρίς νά τόν ζεσταίνη. Καποτε ή έσάρπα είνε γραμμωτή, σέ πολύ ζωηρά χρώματα, άσορτί μέ την γαρνιτούρα τοθ φθινοπωρινοθ κα· πέλλου. Ή ζακέττα είνε έ"να έξάρτημα τόσο πρακτικό, ώστε παίζει είς την γυναικεία τουαλέττα, τόν πρώτο ρόλο. Εφέτος αυτή την έ- ποχή ή ζακέττα γίνεται άπό 'υρα- σαα διαφορετικό άπό την φοΰςιτα. Μέ άλλα λόγια μιά ζακέττα μπο- ρεΐ νά φορεθί) μέ τρείς ή κοιί τέσ- σερες διάφορες φοΰστες. Ή παρισινή μόδα τού φθινοπώ- ρου έπιτρέπει καί τόν εξής νεω- τερισμό: Μία ζακέττα τής αυτής άΐτοχρώσεως μέ την φούστα, άλλά σέ ϋφασμα πιό πυκνό καΐ περισ- σότερο θερμό. Ή φθινοιΐωρινή μόδα παρουσιά- ζει τούς εξής τύπους ζακέττας: Ή πρώτη είνε ίσια, τιλατειά μέ μία ραφή είς την μέση τής ττλάτης Ή Φόρμα αυτή είνε έκτάκτως κομψή τΐροορίζεται δέ γιά κυρί· ες καί δεσποινίδες μέ πολύ λε· πτή σιλουέττα. 'Επειτα μία ζακέττα άρκετά μακρυά άπό βελουρ ντέ λαίν, μέ μανίκια κιμονό. Αυτή συνοδεύει τό Φθινοπωρινό ταγιέρ των έπι- σκέψεων καί δεζιώσεων. Ή μακρυά ζακέττα τής έποχής £χει σχήιια ρεδιγκότας. Συνοδεύ εί τό άττογευματινό ή καί τό βρα- δυνό φόοεμα τής κυρίας καί άνα- ■ηληρώνει τό ντεμΐ —σαιζόν έπα· νωφόρι. Ή τουαλέττα τοθ χοροθ ή τού γεύματος είνε άπό κρέπ μαροκέν σέ χρώμα μπλέ ρουά ή μπλέ βιο· λέ. Γιά τα επανωφόρια καί τα φο· ρέματα ντεμί—σαιζόν θά προτιμή- σετε τα εξής χρώματα: Μπέζ, μπλέ—γκρί, μαρόν άνοικτό καί γκρι-βέρ. Τό καπέλλο πού συνοδεύει τό φθινοπωρινό κοστοΰμι, εΤνε άπό καστόρι άνοικτοΰ χρώματος, του¬ λάχιστον πρές τό παρόν. Άργό- τ?ρα οί κυρίες θα προτιμήσουν τα βαθύχρωμα καπέλλα, πού έναρ- μονίζονται μέ τα σκοθρα χειμω- νιάτικα φορέματα ή Ντιατεγκέ Γ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΟΙ κάτωθι ύπογεγραμμένοι γονε^ς θεωρούμεν ΰποχρέωσίν μας νά εύχαριοτήσωμεν καί δημοσία την Διεύθυνσιν τού ΛΥΚΕΙΟΥ «Ο ΚΟΡΑΗΣ» διότι μέ την δραστηριότητα πού επιδεικνύει καΐ τάς φι- λοτίμους πρασπαθείας πού καταβάλλει τό προσω¬ πικόν τοϋ Δημοτικοϋ Σχολείου τού παρεσκεύασεν άρτίως τα παιδία μας ώστε, ένώ ήσαν οί μόνοι έκ των άποφοΐτων τής ΣΤ' Δημοτικοϋ τοϋ «Κοραή», οΐτινες προσήλθον τόν Ιούλιον είς τάς είσιτηρίους έξετάσεις τοΰ Γυμνασίου αρρενων Ηρακλείου, επέ¬ τυχον πρώτοι μεταξύ των έξετασθέντων έξ δλων των σχολείων τοθ Νομοϋ. Καί συγκεκριμένως: Αίμίλιος Β. Βαρδάκης πρ&τος, ' Στυλιανός Β. Παπάζογλου τρίτος καί Γκουΐντο Ο. 'Έλλερ τέταρτος. ΟΙ ευχαριστούντες γονεΐς: Βασ. Βαρδάκης, Βασ. Παπάζογλου, Μαρία Ο. "Ελλερ. Ο έρως είς την χώραν των Χροοανθέμων. Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. ΙΓ «■ι ■■■■■■ βπ·β«ει ««ε· ■■■■■■■■■*■■■ Τό ΣΗΜΕΡΟΝ φίλμ αποκάλυψις: ΕΒΑΟΜΟΣ ΥΡΑ ΟΣ ΠΑΓΟ - ΨΥΓΕΙΑ Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ Έν Ηρακλείω Κρήτης (όπισθεν Τραπέζης Αθηνών) 1ΙΙ/ρ'ΙΓ| Α . Ξηρότς καΐ ΰγράς ψώξεως, νεωτάτου Τ Υ 1 Ι_1/Λ. συστήματος. Ψΰξις διά κυκλοφορίας ψυχρού αέρος, άνανεωμένου κατά εΐκοαιτετράωρον. 'Απόλυτος εξασφάλισις παντός έμπορεύματος. Διαρκής καΐ σταθβρά θβρμοκρασία. Ίδιαίτερβς θάλαμος διά ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ καΐ Ιδιαίτερον τμήμα διά ρουχιαμόν, μαλλίνων ΰφασμά των, ταπητων. γβυνών κ.|λ,π. ΓΊ Α 1Γ'/'Λ''—# Κολώνες 'Ελληνικοϋ σχήματος των 11/1ν_/ϋ. 25 χιλιογράμμων, μβγάλης άντοχής, ήμικρυσταλλιζέ καΐ μέ ιδιαιτέρα έξαιρετικό νβρό. αρίστη, παρέχουσα ■~ Έγκατίϊστασις κάθε ευκολίαν. » ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Τηλέφωνον 3- 21. ■■■■■■■■■0 Ρ_η ■■■■■■-!■■■■ ΜΑΡΚΟΣ Α. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ταινία όμιλοϋσκ Γαλ- λιστί. Πρωταγωνιστοΰν: Τό εΐδωλο δλου τοϋ κό ομού, ή τρισχαριτωμένη: ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ Ή συγκλονιστικώτερη ίστορία έρωτος πού ειδε ποτέ ό κόσμος! "Ενα έξαιρετικό έ'ργβ ποΰ το πλημμυρίζει ή ΑΓΑΠΗ καΐ ό Πθ&θ£! Ή ίστορία μιάς μικρούλας παριζιάνας, ενός μπουμπουκιοΰ πού ένφ άκόμη δέν εΐχε ανοίξη τα πεταλα τής ώμορφιάς τού, κυ λιώταν άθελα στό βοΰρκο τής άτιμίας, μέσα στά καταγώγια της Μοντμάρτης, θϋμα καΐ λβία μιάς μέγαιρας αδελφής πού την έκμΐταλλβυοταν. Καΐ ίπίκαιρβν ΖΟΥΡΝΑΛ. Σημείωσις: Δευτέρα-Πέμ πτη.Κυριακή ώρα 7 1)2 μ.μ. άπογευματινή. Επί οκταετίαν εσωτερικάς ίατρός τοϋ χειρουρ γικοϋ τμήματος τοΰ Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός» παρά τω κ. Σμπαρούνη Τρικόρφω. Άνέλαβεν ά¬ πό 1ης Σεπτεμβρίου την Κλινικήν Μοράκη τού- 5 τού εγκαθισταμένη μονίμως έν Αθήναις. ■ ■ Η ■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ 59ον Εΐχατε θεολογική συζήτησΐ άν άκουσα καλά; —"Οχι θεολογική, φιλοσοφικήν έξ αΣΐίας αΰΐοΰ τοθ βιβλίου... Γιά νά δείξη μέ τό δάκτυλό της τό περί ού δ λίγος βιβλίο, μίσσες Χόκλευ είχεν αφήση τό πόδι της. Καί ή γάμπα έλευθερω θεΐσα ξαφνικά, έγλύοτρησεν έπά νω στό κρεββάτι καί παρουσιά σθηκε κάτασπρη, Ιξω άπό τ μαΰρο πουκάμισο. Ό Φέλτζ έκύτταξε μιά στιγμή αυτή την γάμπα, ?πειτα έατρί τό βλέμμα τού πρός τό βιβλίο, ά νοικτό άκόμη: —Διάβολε! —εΐπε, — σοβαρέ μελέτες, βλέπω. "Εσκυψε καί έδιάβασε χαμηλο φώνως: «Ή σκέψις δέν είνε παρά ά στραπή στή μέαη μιας μακράς νύχτας. Άλλά αυτή ή άστραπή είνε τό πάν ..». Άλήθεια! θά έ παναλάβω αυτή την γνώμη σί κάποιαν Κινέζο πού γνωρίζω κα πού θά την έπιδοχιμάση. . Λοι πόν: εναντίον αύτοθ τοθ τρομεροϋ Πουανκαρέ έκαλέσατε είς βοή θείαν σας την Άγία Γράφη, Ή μίσσες Χόκλευ, περιφρονή ττκά, έκίνησεν άργά, εκ δεξιώ πρός άριστερά, τό χέρι της πού άστραφτε άπό τα διαμάντια: —θά ήταν περιττόν. Καί έξ άλλου, αύτός ύ Πουανκαρέ δέ είνε τρομεράς. Ή μίς Βάν, προ όλίγου, τδν έχαρακτήρισε, πολύ σωστά, ώς άνόητον. Ό Φέλτζ έγούρλωσε τα μάτια θυμηθή «εν 8μω; εγκαίρως κάτι πού είχεν άκούσει προσφάτως κά τω άπό τό φιλοσαφικά φώς των έννέα μώβ φαναριών: «Είνε σω στό νά άκούη κανείς τίς γυναΐ κες καΐ νά μή τούς άπαντα» Κα ό Φέλτζ δέν απήντησε. Ή μίασες Χόκλευ τόν ρωτοΰσε τώρα: —Έπήγατε στόν σταθμό; —Ναί. Καί άπεχαιρέτισα έκ μ,ίρο^ς σας τόν μαρκήσιο Ριορι- σάκα. —Έφυγε λοιπόν. Ό Άγγλος πλοίαρχος έφυγε καί αύτός, —Ναί. Καΐ ό υποκόμης Χιρά τα Ταμακόρι, μαζί τους. —Αύτός δ υποχόμης Χιράτα 2έν μέ ένδιαφέρει, γιατί τόν βρί- σκω πολύ λίγο πολιτισμένον. Πέ ότε μου 2μως: εϊδατε την μαρ κησία; -"Οχι. —Λοιπόν δέν ήταν στάν σταθ μό... ΜοΟ φαίνεται π ώς δέν ά γαπα διόλου τόν άνδρά της δέν σάς φαίνεται; —Δέν σχηματίζω γΐεώμην τόσο γρήγορα, δσο σεϊς. —Ηά μάθω άλλως τε τα πραγ ματικά της αίσθήματα. Ποία μέ ρα λογαριάζετε νά άρχίσετε αύτό τό πορτραίτο μέ τα μασκαραδί στικα. —Αύριον ή κα! άργότερα. Τί- ποτε δέν μέ βιάζει. Δέν σάς φαί νεΐαι όμως πώς αυτή ή λέξις «μασκαραδίστικα» είνε μάλλον προσβλητική γιά την μαρκησία Γιορι σάκα. άφοϋ την άπευθύνετε στό έθνικό, κοστοθμι των Ίαπω νίδων, (συνεχίζεται) ΚΟΙιΊΩΠ ■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι Η ΚΟΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΤΜΑΤΟΝ "ΚΕΙ__ΕΝ,, Μανθάνεται έντός 25 ημερών. Πληροφορίαι παρά τή Ιδία Μηιβ Κβΐΐβη ή όπβία φθάνει ένταΰθα την 16ην τρέχοντος καΐ θέλει εγκατεστάθη δι" ολίγας ημέρας είς τό Ξε¬ νοδοχείον «Μίνως». ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ "Η Κοινότης Μοιρών δι- ορθώνουσα την δημοσιευθεί¬ σαν προκήρυξιν της, διά την εκτέλεσιν τοπογραψικής άπο- τυπώσεως καΐ ρυμοτομικής μελέτης τής Κωμοπόλεως Μοιρών, γνωρΐζει βτι ή μει- οδοτική δημοπρασΐα θά γΙνΓ) δι' ένσφραγΐστων προσφορών άνρυ όρΐων καί ούχι διά φα- νεράς μειοδοσίας. Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Μιχ ϊ«χαριβυδάκης ΚΙΝΗΣΙΣ.—Έπονήλθεν έξ Αθη¬ νών ή κ. Πόπη ΔαρμανΙν. ΈτιΙσης αφιχθη 6 κ. Όδυσσεύς θαλασσινός έκ των τταλαιών συν· εργατών τής «Ανορθώσεως». ΕΟΡΤΑΙ.—Σήμερον εορτήν τής Άνίας Σοφίας δέν έορτάζει οθτε δέχεται έπισκέψεις ή κ. Σοφία Δαισπόρου. ΓΑΜΟΙ.—Την τιαρελθ. Κυριακήν Πην τρέχ. είς Λιθίνες Σητείας ε¬ τέλεσαν τούς γάμους των ό κ. Έμμ. Σφενδυλάκης μετά τής δίδος Μαρίκας Πορταράκη. Παράνυμ- φός παρέστη ό κ. Μιχ. Πρωτογε· ράκης. Ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν. Π. ΒΛΠΤΙΣΕΙΣ.- Ή κ. Καλλιόπη Φιλιππάκη εβάπτισεν είς τό έ£ωκ· κλήσι 'Εσταυρωμένου τό θυγάτρι¬ ον τού κ. Γεωργίου Τσαφαντάκη ονομάσασα αϋτό Άγνήν. Νά τοίς ζή°Π Π — Γήν τιαρελθ. Κυριακήν Ιΐην τρέχ. ή δνΐς Πόπη Σκορδύλη, θυ· γάτηρ τοθ έν ά. αντισυνταγματάρ χου Χωροφυλακήςκ.Άλεξ. Σκορδύ λη,άνεδέξατο τής κολυμβήθρας τό θυγάτριον τοΰ κ. Παν. Πετυχάκη ονομάσασα αύτό Αικατερίνην—Ά· λεξάνδραν.Είςτοΰς γονεΐς καί την ανάδοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση· *** Γύρω στήν πόλι. Άντΐ ύφέσεως των θερμοκρασι- ών. είχομεν χθές σχετικήν άνο- δόν. —Αύτό τουλάχιστον έβεβαίωνον οί ένδιαφερόμενοι διά τα μετεω- ρολογικά. —Έν τω μεταξύ αγγέλλεται δτι ή τελευταία, κακοκαιρία ωφείλε¬ το είς την ύπαρξιν μεγάλου άν· τικυκλώνος έν Εύρώππ καΐ άνατο-. λικη Μεσογείφ. —Καί χθές δέν ίλειψαν άπό βαθεΐας πρωΐας αί συζητήσεις των συμπολιτών γύρω άπό την δι· εθνή κατάστασιν. — ΟΊ συζητηταί ήσαν ήρεμώτε· ροι άλλά καί δχι ήσυχοι έξ ολο¬ κλήρου. —Ή κατάστασις σοΰ {λεγαν έ· ξακολουθεϊ νά εΤνε... ρευστή άπό είκοσιτετραώρου είς εΐκοσιτετρα· ωρον καΐ θά εξακολουθήση φαίνε ται νά είνε... —Ή χαλαοότης τής έμπορικής κινήσεως συνεχΐζεται. —Ή Πύλη Χανίων, τό βαρόμε· τρον αύτό τής οίκονομικής μας ζωής, έίηκολούθησε,; τουλάχιστον καϊ χθές, νά ίπιδεικνύπ μεγάλας έταφυλάξεις. —Προκειμένου περί τής άγοράς τοΰ χρυσοψόρου προιόντος μας. —Κατά τάς ημέρας αύτάς παρα τηρεΐται κατά τούς πληοοφοριο- δότας άσυνήθης παρουσΐα παρα· γωγών είς την πόλιν. —ΣχετΙζεται βεβαία ή παρου- σία αυτή μέ την προσφοράν τής συγκομιδής. —Άλλά καΐ μέ την εξέλιξιν των διεθνών πραγμάτων, τα όποΐα μεταδίδονται έίογ<&3μένα είς τα χωρία καί οί αγρόται μαςδιακινδυ νεύουν μίαν μετάβασιν είς την πόλιν διά νά τα έξακριβώσουν. —ΑΙ μετακινήσεις καί είς την ■πόλιν μας κατά την εποχήν αυτήν δέν εΐνα^ σπάνιαι· —'Επανέρχονται έκ τής έξοχής οί συμπολίται, οί σπουδασταΐ καΐ οί μαθηταί καταφθάνουν άπό την Οταιθρον, οί ενοικιασταί άλλάσ· σουν κατοικίας διά τόν άλφα ή βήτα λόγον., —Ή χαρακτηριστική έτσι διά τόν Σεπτέμβριον μετοικεσιακή κ( νησίς έρχονται ημέραι ιτού είνε καί'έδώ πυκνή. —Λόγφ τής τελευταίας θαλασ- σοταραχήΓ,τό ψάρι έσπάνιζε χθές. —Πάν ως ανεμένετο έντός τής ημέρας ή έπανάληψις τής προσφο ' ράς είς τα Ιχθυοπωλεΐα έκλε κτών ψαριών. —Καί συνεπώς καΐ τής ζητήσε ως άπό τους καραδοκοΰντας συ χνά είς τα Ιχθυοπωλεΐα φίλους τοΰ έδέσματος. — Είς τοΰ Πουλακάκη συνεχΐζε ται μέ πυκνήν κοσμοσυγκέντρωοιν ■Ί προβολή τοϋ ώραιοτάτου| φίλμ: Μύχτες ηριγκήπων». — Είς τόν «Άπόλλωνα· προ βάλλεται σήμερον κσί αυριον διά τελευταίαν φοράν τό άριστουργη ματικόν κοινωνικόν έργον: «Έβδο μος ούρανός». « Ρέκοβτερ Τ. Παπαδόπουλος Ίατρός—οδοντίατρο; Σωκράτους Σατωβριάνδου 22 ΑΘΗΝΑΙ Αριθ. τηλεφ. 52-362 Δέχεται καθ' εκάστην. 'ϋραι απολύτως άκριδιΐς. ΡΕΓΓΕΣΧΡΥΣΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ Γιά Πουκάμισα—Πιζάμες, φανέλλες. είναι μοναδικόν τό· ιιΑΘΗΝΑΊΚΟΝ" Πλατιια Στράτοι ΝΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 'ΕξαιρετΝκής ποιότητος, παρασκευ- αζομεγαι ειδικώς διά την ελληνικήν κατανάλωσιν. πρβσέχβτ. τό σήμα επί τού χι- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΥΙΟΙ Γ. Χ. ΛΙΑΠΑΚΗ
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Σ.-
  ελθ.
  αρξιν
  ϊΟι
  ιν1ς συνεταιρικοϋ έλαιουργείου.
  Έχουν έγγραφή αρκεταί μέτοχοι
  τοιμάζουν όλα τα άπαραίτητκ
  τοιχεΐα καΐ δικΜΐολογητικά διά
  ■ά τα ΰποβάλουν είς την Άγροτι
  Αριθ. 5699.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Ηρογράμματος πλειστηριασμοθ
  Ό Συμδολαιογράφος Αρχανών
  Νικόλαος Άντωνίου Μαυρογιάν·
  νης έν Επάνω Άρχαναις Τεμέ
  νους έδρεύων καί κατοικών.
  Δηλοποιώ δτι,
  Εκτίθημι είς δημόσιον α¬
  ναγκαστικόν πλειστηριασμόν τό
  ακόλουθον ένυπόθηκον κτήμα
  κείμενον είς την περιφέρειαν
  τοθ χωρίου Κάτω Άρχαναις,
  όμωνύμου Κοινότητος καί Είρη
  νοδικειακής περιφερείας Αρχα¬
  νών ήτοι είς θέσιν «Κάμπος»
  άμπελον τίς ποικιλίας ραζακί
  άναστυλωμένην είς κρεδδατίναν
  εκτάσεως πέντε στρεμμάτων, συ-
  νορευομένην πρός ανατολάς μέ
  κτήματα κληρονόμων Κωνσταντί
  νού Καλπαδάκη, πρός νότον μέ
  κτήματα 'Ηρακλή Αύγουστάκη,
  πρός δυσμάς μέ δρόμον καί
  πρός βορράν μέ κτήματα Ζαχα¬
  ρίου Κανάκη, άνήκον είς τόν
  όφειλέτην Γεώργιον Αριστείδου
  Αύγουστάκη κάτοικον Αρχανών
  καί τούτου αποβιώσαντος εί;
  τούς έξ άδιαθέτου κληρονόμους
  αύτοΰ 1) Άσπασίαν χήραν Γε
  ωργίου. Αύγοαστάκη τό γένος
  Ιωάννου Λυριτσίκη, δι' εαυτήν
  καί ώς νόμιμον έπίτροπον των
  άνηλίκων τέκνων της Άνθής,
  Νικολάου, Όρέστου καί Λουχά
  Γεωργίου Αύγουστάκη, 2) Μαρί¬
  αν ΓεωργΕου Αύγουστάκη 3)
  Κλειώ Γεωργ. Αύγουστάκη καί 4)
  Ιωάννου ΓεωργΕου Αύγουστάκη,
  κατοίκους πάντας Επάνω Άρχα
  νών Τεμένους, τ^| έπισπεύσει τής
  Έθνική; Κτηματικής Τραπέζης
  τής Ελλάδος έν Αθήναις έδρευ
  ούσης καί έκπροσωπουμένης 6
  πό τού ΔιοικητοΟ αυτής κ. Ί
  ωάννου Άθανασίου Δροσοπούλου
  κατοίκου Αθηνών, πρός άπόλη
  ψιν των ένυποθήκων άπαιτήσε
  τα
  δα
  νειστικά συμδόλαια τοθ συμβο
  λαιογράφου Ηρακλείου Άποστό
  λου Βαβουράκη καί άνιρχομένων
  μέχρι τής άπό 14 Ίουνίου 1933
  έπιταγής της χοινοποιηθείσης τφ
  όφειλέτη Γεωργίφ Αύγουστάκη
  κατά τό δπ' αριθ. 9890 τής 7
  Ιουλίου 1933 έπιδοτήριον τοθ
  ών της στηριζομένου είς
  υπ' αριθ. 10464 καί 11)467
  δικαστικοθ κλητήρος τής περι
  φερείας τού* Πρωτοδικείου Ήρα
  κλείου Έμμ. Άρκουλάκη έν
  συνόλψ είς Λίρας Σχερλίνας
  Αγγλίας είς συνάλλαγμα δψεως
  επί Λονδίνου εκατόν δεκατέσ-
  σαρας, σελλίνια ένδεκα, πέννας
  δύο (£114—11—2) καΐ κατόπιν
  τοθ άπό 29 Ιουλίου 1932 Α.
  Δ. περί μετατροπής είς δραχμάς
  των είς ξένον νόμισμ* ή συνάλ¬
  λαγμα δφειλών κλπ. είς δραχμάς
  48687, 30)οο ή τα ισότιμον αύ
  των είς δραχμάς κατά την ήμέ
  ραν τής όριστικής καταψηφίσεως
  "τής άτταιτήσεως τής Τραπέζης καί
  τα Ιξοδα εκτελέσεως. Ό πλει
  στηριασμός γενησεται την 16
  Όκτωδρίου 1938 ημέραν Κυρια
  κήν καί ώραν 10—12 π. μ. έ
  νώπιον έμοθ τοθ συμβολαιογρά-
  φου Αρχανών Νικ. Α. Μαυρογι
  άννη κατοικοεδρεύοντος έν Επάνω
  Άρχαναις ή τού *νομίμου άνα
  πληρωτοθ μου καί έν τώ έκεΐσε
  συμδολαιογραφείφ μου ένθα κα
  &τε καλοθνται οί βουλόμενοι νά
  πλειοδοτήσωσιν.
  Πρώτη προσφορά τοθ πλειστη
  ριαζομένου ακινήτου όρίζετα
  δρχ. 15 000. Ή κατακύρωσις γε
  νήσεται πρός τόν πλείονα προσφέ
  ροντα συμφώνως τώ νόμφ.'Ο πλε
  στηριασμός γενησεται έπίπληρωμή
  είς μετρητά, έκαστος δέ των
  παρόντων καθόσον προσφέρει τή
  αναγκαίαν ασφάλειαν δικαιοθται
  νά πλειοδοτήση. Ό τελευταΐο
  πλειοδότης άμα τή κατακυρώσει
  δποχρεοΰται νά καταδάλη τί
  έκπλειστηρίασμα πρός την επι·
  σπεύδουσαν δανείστριαν Έθνική
  Κτηματικήν Τράπεζαν τής Έλλά
  δος συμφώνως τώ άρθρφ 6
  τοθ άπό 17 Ιουλίου 1923 Ν
  Δ. περί είδιχών διατάξεων επί
  άνωνυμων έταιρειών, άλλως θε
  λει ενεργηθή άναπλειστηριασμό
  είς δάρος τού, είνε δέ ύπευθυνος
  χαί διά τούς τόκους άπό τή
  ημέρας τοθ πλειστηριασμοθ κα
  έν άναπλειστηριασμω διά τό έλ-
  λεΐπον καί τα Ιξοδα συμφώνως τώ
  Νόμψ.
  Έν Άρχαναις τή 25 Αυγούστου
  1938
  Ό 2υμβολαιογράφος Άρχανω
  (Τ. Σ.) Ν. Α. Μαυρογιάννης
  ■ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒνΒΒΒΒΙ
  ΕΜΜΑΝε Μ. ΚΡΑΣΑΚΗΣ
  ΙΒΒΒ
  Ψαρικά άποικιακά, έγχώρια ίϊροϊόντα. 2
  Έναντι Παλαιάς ΝομκρχΙας 2
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον,
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ■■■■
  ΙΒΒΙ
  ΛΙΝΑΡΛΑΚΗ
  Τολε». ι-4ΐ
  «■>ΒΒΒΒΒΒΒ·Β«ΒΒΒΒΒ
  έκεϊ δέ προχώρει τό αυτοκίνητον
  μεχρι Γωνιϋν δι' οδοΰ μόλις βα-
  της, διανοΐχθείσης υπό των κα¬
  τοίκων. Πιβτεΰεται ομως ότι συν¬
  τόμως θχ κατχσκευασθι^ϊ καΐ
  τό τμήμα αύτό. "Οιτω; πιστευεται
  ότι θά προχωρήση άργότερα καΐ
  μέχρι Λασηθίου δια τής Κεράς
  κχΐ Άμπελου. Τό Κράτο; έκδη
  λώνει την άπέφχσιν νά λύση. όρι
  στικώςτό όδικόν ζήτημα. Καί φυ
  σικά δέν θ' άγνοήση τό διαμέρι-
  σμα αΰτό Αντιθέτως μάλιστα υ
  πάρχει βχσιμο; ελπίς νάκατασκευ
  ασθρ καί ή όδός Καστελλίου—
  Άβδοΰ, πού ουμπεριλαμβανεται
  είς τό προγραμμα εκτελέσεως όδι
  κων έργων έν Κρήτη Καΐ τότε,
  δταν ολοκληρωθή το όδικόν αΰ
  ήν Τράπεζαν, πιστευεται δέ ότι Ι τό δίκτυον τα χωρία τής Λαγκί
  :ν όχι εφέτος, τό επόμενον ε τος
  'ά χορπγηθΓΪ ασφαλώς τό δάνειον
  ΐρός ίδρυσιν τού έργοστασίου.
  δο; θά σημειώσουν νέας προόδους
  καΐ θα καταστοΰν πραγματικά τα
  πλουσιώτερα καΐ τα μάλλον εϋη
  Ό μεγάλας δμως καημός των μεροΰντα χωρία τοϋ νομοΰ μας.
  ΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
  ΟΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ιΗ έκπρόσωπος τής Παρισι-
  Ρ)ς μόδας Μπιβ Κεΐΐβπάφι-
  <νεΐται δι' ολίγας ημέρας είς την φιλοπρόοδον πόλιν σας μέ σκοπόν νά διδάξη είς τα κορίτσια σας την κοπτικήν, [ήν τέχνην αυτήν ή όποία θά ών εξασφαλίση ^να άνετον μέλλον. Ή στασε δέν εδί¬ —Ό Προσκοπισμός είς την Σητείαν. Κατά τηλεγράφημα τοΰ Τβπι- κου Έφόρου Σητείας κ. βαρούχα πρός τόν ενταύθα Περΐφερειακόν "Εφορον, την παρελθούσαν Κυρι ακήν εγένετο λαμποά τελετή έν (Ιισκοκεςράλω Σητείας κατά την οποίαν 39 νέοι τοΰ χωρίου τού¬ του εδωσαν την προσκοπικήν υπό σχέσιν. —Δωρεαί. Ό κ. Ιωάννης Γρ. Ζυλιβός Λ-β Λβι1βα ο^ν 6οι- πρβ3έφερεν άφθονον φαγητόν μ^ νά άπομακρυνθη άπό τ« φρούτων καΐ βΐνβυ είς τό «"Α άλ^.----- η=-^..----χ. συλβν τής Γερόντισσας» διά τό έννεάμηνον ιινηυόσυνον τήί ου- την έν Αθήναις Εδραν της ά φΐνουσα είς έκκρεμότητα την έπεΐγουσαν εργασίαν της, διά ά έλθη ε[<: την πόλιν σας, ύπείκουσα είς παροτκλήσεις πλείστων κυρίων καί δρσποι- νΐδων τοθ Ηρακλείου αΐτινες πιθυμοθν νά διδαχθώσι παρ' αυτής την κοπτικήν. Σπεύσατε νά έπωφεληθήτε ής μοναδικής πράγματι εύ- καιρΐας τής όλιγοημέρου πά ραμονής της είς Ηράκλειον ζητοθντες άπό την ίδιαν τάς σχετικάς μέ τό μέλλοντών κοριτσιών σας πληροφορίας. Ή Μιηβ Κεΐΐβη θά έγκα τασταθή είς τό ξενοδοχείον «ΜΙνως» δπου καί θά δεχθή τάς μαθητρίας πού έδίδαξε μέ τόσο λαμπρά άποτελέσμα τα καί τάς μαθητρίας πού έ πιθυμοΰν νά εκμάθουν τό εν¬ τελώς πρωτότυπο σύστημα διδασκαλίας τής μεγάλης Πα· ρισινής καθηγητρίας τής μοδι- στικής κ. Κέλλεν. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Ίερά Έπισκοπή Άρκα δίας. Έχοντες ύπ' όψει τα άρ- θρα 81, 82 καΐ 83 τοθ Νόμου 5439 Προσκαλοθμεν Πάντας τούς βουλομένους νά υποβάλωσιν ημίν μέχρι τής 10 Ό)βρίου έ. έ. τα υπό τοθ άρθρου 83 τοθ Νόμου 5439 άναφερόμενα δικαιολο γητικά διά την χηρεύουσαν θέσιν, τής Ίεράς Έπισκοπής Άρκαδίας, τακτικοΟ 'Εφημερί ου των ένοριών Κρότου— Φλαθιακιών Καινουρίου καί ΜεσοχωριοΟ Μονοφατσίου καί Βασιλικόν Ανωγείων. Έν Άγίοις Δέκα τή 13 Σ) βρίου 1938. Ι ό Άρκαδίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΩΛΕ1ΤΑ1 τράτα στεργιδς «Γρΐτΐος» μεθ' δλων της των έξαρ τημάτων έν κάλι) καταστάσει καΐ μέ ττλοιάριον. Πληροφορίαι τταρά τφ Ιδιοκτήτη έμπόρφ Μύρωνι Μαράκη Τυμπάκι ή καρά τοίς ά· δελφοΐς Κόπακα Ηράκλειον. έννεάμηνον μνημόσυνον τής συ< ζώγου τού Ειρήνη;. —Ή κ Μαρίνα καΐ Μιχ. Βασι¬ λάκης προσεφέρον έπίσης εκλε¬ κτόν καΐ άφθονον φαγητόν με¬ τά φρούτων καΐ «ρτου είς τό Ά¬ συλον τήβ Γερόντιασας» κα1«Άου λον τοΰ παιδιοϋ» είς μνήμην τοΰ Κωστα Άκράτου. Ό Μβρφωτικός Σύλλογος εΰχαριατεϊ θερμώς τούς δωρητάς. —Αί άνακρίσεις είς Χανιά. Ανεχώρησε προχθές δι' Άθη- άς έκ Χανίων ό δικαστικός συμ Ιουλος κ. Γαρέζος ώς περατωθεί σης της διά τό κίνημαάνακρίσεως καΐ μή υπαρχουσών πλέον δι' αΰ τό, ΰποθεβεων- •—Διά την προμήθειαν άκτι- νολογικών μηχανημάτων. Ό ΰπουργός τής Κρατικής Ύ- γιεινής καΐ Αντιλήψεως κ. Κο· ρυζής ενεκρινε πίστωσιν 14.000. 000 δραχμών διά την προμήθειαν άκτινολογικών μηχανημάτων καΐ έπαρκοϋς ύγειονομικοΰ ύλικοΰ πρός ενίσχυσιν των κρατικών πό λυΐατρείων. Έπίσης ενεκρίθη πί¬ στωσις 2.000.000 δραχμών διά την προμήθειαν φορητών άπολυμαντι κων κλιβάνων. —Καταδίκη είς Ρέθυμνον. Υπό τοΰ αΰτοφώρου πλημμε- λειοδικείου Ρεθύμνης κατεδικά σθη προχθές ό Κ. Σ. Βενιανάκης έκ Χαρκιων τοΰ ίδίου νομοΰ, κα τηγορουμενος επί αΐκείαις έναν τίον δημοσίου ύπηρετου καί πά ράνομον όπλοφορίαν, είς φυλάκι σιν 45 ημερών. —Σύλληφις φυγοποίνου. Υπό τοΰ Σταθμοΰ Χωροφυλα κης Γενή Γκαβέ συνελήφθη ό Ν. Βερτοδδος κάτοικος Άσσυρώ των Ρεθύμνης διωκόμενος επί κλοπίί. ΠΑΡΑΚΑΛΕ1ΤΑΙ ό.γνωρίζων τι περί τής τύχης τοθ Άντ. Λα- δουκάκη έτών 18 δπως είδοποιή- ση τόν πατέρα τού έργαζόμενον είς την υδραυλικήν υπηρεσίαν τοθ Δήμου ή τό τμήμα Ασφαλείας. Γυαλίζετε τα παπούτσια σας μ έ βάφει, γυαλίζει καί διατη- ρεϊ τό δέρμα. ΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΗΒΒΒεΐΒΗΒΒΒΒΒιΙΒΒ Παράρτημα έργοστασίου Βαπτιστικών — Στεφάνων ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Είς Μοΐρες Ειδοποιούμεν την αξιότιμον πελατείαν μας ότι έπλουτίσαμεν τό έν Μοίρες ύποκατάστημά μας μέ ίλα τα ειδή προικών ήτοι: Κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬ τες, μαξιλάρια κ. λ. π. Έπίσης μέ μεγάλην καί παιδικών φβρεμάτων. συλλογήν γυναικείων «■ |ΒΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ.ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ0 # Ψ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  17 Σεπτεμβρίου 1938
  120 Ώρα
  ΠΑ
  ΣΟΙ
  ΑΜΕΝ
  ΑΡΑ
  ΕΚ
  Ι ΚΑ
  ΑΚΤΟΣ
  «ΣΤΑΣΙΣ
  ΙιΤΗΙΠΕΡΛΛΙΗΙΗίΙΙΡΗΣΕΗ
  ΕΚ ΗηεΠΓΕΣΠΑΙΤΕΝ
  ΕΠΙΣΤΡΕΨΗ ΕΙΣ ΑΩΝΑΙΗΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τελευταίαι πλη
  ροφορίαι έκ τού έξωτερικού τονίζου
  ότι ή κατάστασις παραμένει έκτάκτω
  σοβαρά.
  Ό 'Άγγλος πρωθυπουργός κ. Τσάμ
  περλαιν άναχωρήσας έκ Μπερχτεαγκάν-
  τεν έπιστρέφ&ι είς Λονδίνον. Ό κ
  Τσάμπερλαιν άφικνούμενος έντός τήι
  σήμερον (χθές) είς Λονδίνον, πιθανο-
  λογείται ότι θά προβή είς άνακοι-
  νώσεις μελλούσας νά άποσαφηνίσωσ
  την κατάστασιν.
  ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΧΙΤΑΕΡ
  ΑΠΕΡΡΙΨΕ_]ΚΑΒΕ ΔΥΣΙΝ
  ΕΖΗΤΗΣΕ ΔΗΜΟΊΊίΦΙΙΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποχριτοΰ μας). — Κατά τα έκ τού
  έξωτερικού τηλεγραφήματα ό καγκελ·
  λάριος Χίτλερ είς την συνομιλίαν αυτού
  μετά τού Βρεττανού πρωθυπουργόν
  απερριψε τούς προταθέντας προ-
  σωρινούς συμβιβασμούς. Ό Χίτλερ
  λέγεται ότι ώς προκαταρκτικόν όρον
  απεδέχθη μόνον τό δημοψήφισμα τό
  οποίον έχαρακτήρισε φυσικήν λύσιν τοΰ
  βουδιτικού προβλήματο^.
  Ο κ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΠΡΟΕΒΗ
  ΕΙΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΜΟΝ
  ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΌΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Αονδίνου τη
  λεγραφείται ότι συγκαλουμένου σήμε¬
  ρον τοΰ άγγλικοΰ ύπουργικού συμβου-
  λίου ό πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν
  θά προβή είς κατατοπισμόν των "Αγ¬
  γλων ύπουργών επί των διαμειφθέντων
  μετά τοΰ καγκελλαρίου Χίτλερ καί γε¬
  νικώς επί τής καταστάσεως είς την κεν¬
  τρικήν Ευρώπην ώς αυτή δΊεμορφώθη
  μετά τα τελευταία γεγονότα.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΥΖΒΕΛΤ
  ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΗ ΕΙΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ
  ΔΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλε*
  γραφήματα έξ Ούααιγκτώνος άγγέλλουν
  ότι ό πρόεδρος των Ήνωμένων Πο·
  λιτειών κ. Ροΰζβελτ θά ομιλήση πρός
  τόν Αμερικανικόν λαόν έν σχέσει μέ
  την έν Εύρώπη κατάστασιν χαί την
  θέσιν τής Άμερικής είς περίπτωσιν
  νέας παγκοσμίου συρράξεως.
  ΤΟ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τό συνελθόν σή-
  α,ερον υπό την προεδρ£αν τού Πρω-
  θυπουργού κ. Ί. Μεταξά καθιερωμέ¬
  νον κατά Παρασκευήν υπουργικόν συμ¬
  βούλιον εξήτασε τρέχοντα ύπηρεαιακά
  ζητήματα.
  ΒΡΕΧΕΙ ΑΠΟ ΧΘΕΣ~
  ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΝίΕΙΡΟΤΙΚΗΝ ΕΛΛΑΔΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Είς ολόκληρον
  σχεδόν την Έλλάδα βρέχει άπό των
  ^ρωϊνών ώρών τής σήμερον. Είς τι¬
  νάς περιφερείας ή βροχή είνε συνεχής.
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΗΡΕΜΙΑ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΛΝΙΚΑ ΜΕΤΟΠ4
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σ4π·5εμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Κατά τα έκ Παρι
  σίων τηλεγραφήματα είς τα ίσπανικά
  μέτωπα επεκράτει επί τοΰ παρόντος ή-
  ρεμία.
  Διατί μεταβαίνει είς Αγγλίαν
  ό Γάλλοςπρωδυπουργόςκ. Νταλαντιέ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Σ)βρ(ου (τη¬
  λεγραφικώς). — Ό Γάλλος
  πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ
  αναχωρεί τάς απογευματι¬
  νάς ώρας τής σήμερον (χθές)
  διά Λονδίνον.
  Ή μετάβασις τοΰ κ. Ντα
  λαντιέ είς Λονδίνον χαρακτη
  ρίζεται υπό των πολιτικών
  κύκλων των Παρισίων ώς έν
  δεικτική τής σοβαρότητος
  τής καταστάσεως άλλά καί
  των προσπαθειών τάς οποίας
  δέν έπαυσε νά καταβάλλη ά
  πό κοινοθ μέ την Αγγλίαν
  ή Γαλλία πρός αποσόβησιν μι
  άς νέας παγκοσμίου συρρά
  ξεως.
  Σήμερον διά πρώτην φοράν
  ό κ. Χενλάϊν εζήτησε δι" α¬
  νακοινωθέντος τού την προ
  σάρτησιν των σουδιτικών περι
  φερειών είς την Γερμανίαν.
  Ερωτηθείς υπό των δημο
  σιογράφων 6 κ. Τσάμπερλαιν
  κατά την ώραν καθ" ήν έγκα
  τέλειπε την βίλλαν' τοθ κ.
  Χίτλερ διά τάς συνομιλίας καΐ
  τα έξ αυτών άποτελέσματα
  απήντησε μειδιών: «Πηγαίνω
  νά τα έχθέσω μετ" ολίγον έ·
  γώ ό ΐδιος είς Λονδίνον».
  —Έκ Λονδίνου έπιβεβαιοΰ
  ιαι δτι ή αποστόλη Ράνσιμαν
  έν Τσεχοσλοβακία άνεκλήθη
  ύαό τής Άγγλικής κυβερνήσε
  ως. Ό κ. Ράνσιμαν καί τα
  μέλη τής άποστολής άνεχώρη
  σαν χθές την μεσημβρίαν έκ
  Πράγας διά Λονδίνον. "Αμα
  τή αφίξει τού ό κ. Ράνσιμαν
  θά συναντηθή άμέσως μετά
  των κ. κ. Χάλιφαξ, Σάίμον
  καΐ Χόαρ.
  —Σχετικώς μέ τό ταξΐδιον
  τοθ κ Νταλαντιέ άνακοινοϋ
  ται δτι ούτος συνοδευόμενος
  καί ύπό*τοΟ κ. Μποννέ φθά
  νει είς Λονδίνον αυριον (σή
  μερον).
  — Ό κ. Νταλαντιέ σήμερον
  την πρωΐαν συνειργάσθη επί
  πολύ μετά τού ύπουργοΟ κ.
  Μποννέ, κατόπιν δέ μετέβησαν
  αμφότεροι είς την Άμερικανι
  κήν πρεσβείαν δπου μάλιστα
  προεγευμάτισαν μετά τοθ πρε
  σβευτοό των Ήνωμένων Πό
  λιτειων.
  —Έκ Βερολίνου τηλεγρα
  φεΐται δτι ό γερμανικός τύπος
  είνε δριμύτητος σήμερον όσον
  άφορδ τό τσεχοσλοβακικόν.
  Τάέξοδακαλλιεργείαςσταφΐδαμπέλων
  καί ή χρήσις σκαπτικών μηχανών.
  Τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον
  Ηρακλείου Ιχον υπ' δψει δτι
  σπουδαίως άπασχολεϊ τόν γεωργι¬
  κόν κόσμον τεθ νομοθ ή άνάγκη
  τής μειώσεως των έξόδων καλλι-
  εργείας τής αμπέλου, πρός περιο¬
  ρισμόν τού κόστους τής σταφίδος,
  ανέλαβε νά εξετάση την δυνατότη
  τα τής χρησιμοποιήσεως σκαπτι
  κων μηχανών πρός άντικατάστα
  σιν τής διά χειρός εργασίας τής
  σκαφής των αμπέλων, ήτις % τυγ¬
  χάνει πολυδάπανος, ένδ άφ' ετέ¬
  ρου πολλάκις λόγω ελλείψεως
  εργατικήν χειρών δέν γίνεται έγ-
  καίρως.ΙΙρες τούτοις άπετάθη είς
  τούς έμπορικούς άκολούθους τα ν
  έν Παρισίοις καί Ρωμη Έλλη
  νίκων ; Πρεσβείαν, ώς καΐ είς
  τούς Έλληνας Προξένου; Μασ¬
  σαλίας καί Μομπελιέ. βπου χρη
  σιμοποιοΰνται εύρέως τα ώς αω
  μηχανήματα.
  Έκ των μέχρι σήμερον συνα-
  χθέντων στοιχείων προκύπτει δτι
  υπάρχουσι πράγματι σκαπτιχά
  βενζινοκίνητα /αί ίπποκίνητα α¬
  ροτρα δυνάμενα νά άντικαταστή
  σουν την διά χειρός εργασίαν
  τής σκοφής των αμπέλων, υπό
  ωρισμένας πρευποθέσεις /αί δή
  έφ' δσον ό άμπελον είναι φυτευ-
  μένος κατά γραμμάς κανονικάς
  μέ άναλόγους άποστάσεις ί'να δι-
  ευ/ολύνεταιτό έργον των μηχανών.
  Τό Έπιμελητήριον έλπίζει 8
  τι μετ1 ού πολύ θά ευρεθή είς
  θέσιν νά συστήση έκθύμως την
  υπό των Συνεταιρισμόν ιδία είσα
  γωγήν /αί χρησιμοποίησιν των
  ώς άνω σκαπτικών μηχανών, φρο¬
  νεί δέ δτι τό δφιλος των άμπε-
  λουργών Ηρακλείου καί τής κα-
  θόλου Έθνικής Οίκονομίας θά
  είναι ώς έκ τούτου μέγιστον.
  Αι έλληνικαί καί ξέναι σταφυλαί
  είς τάς άγοράς τής Πολωνίας.
  Κατά πληροφορίας ληφθεΐ κρά καθυστέρησις τής είσαγω
  σας είς τό υπουργείον Έθν.' γής νωπών σταφυλών έκ Βουλ
  Οίκονομ'ας ή έφετεινή περίο
  γαρίας καί Ρουμανίας
  Ποιοτικώς αί μέχρι τοθδε εί
  δος είσαγωγής σταφυλών είς
  Πολωνίαν καθυστέρησεν έττί σαχθεΐσαι έλληνικαϊ
  δύο περίπου εβδομάδος ή κα χαρακτηρΐζονται ώς
  τα τά προηγούμενα έ'τη. Ή
  φυλαΐ
  μεγάλων
  βουλγα
  5ίΠΤρ^ϊνΐΓ|
  ΑΕΝ ΕΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΒΗ
  Ο ΤΣΕΧΙΚΟΣ__ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΑΠΕΣΟΒΗΘΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
  Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΥ
  ψ ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Νεώτερα τηλε¬
  γραφήματα έκ Παρισίων καί Λονδί¬
  νου διαψκύδουν την εύρέως κυκλοφο·
  ρησασαν σήμερον άνά τόν διεθνή κόσμον
  πληροφορίαν περί κινητοποιήσεως τού
  τσεχικοΰ ατρατοΰ.
  Έπίσης, κατά τα αύι,ά τηλεγραφή
  ματα, απεσοβήθη έπί^ τού παρόντος ό
  κίνδυνος πολέμου έξ άφορμής τού τσε-
  χοσλοβακικοΰ ζητήματος.
  θΠΐΔΟΛΦΪΟΤΛΕΡ ΑΠΕΙΑΕΙ
  ΟΤΙ ΟΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ
  ΕΝΑΗΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΣΕΧΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τοθ
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγρβοοΰν έκ
  Βερολίνου ότι ό καγκελλάριος Χίτλτρ
  άπειλεί άντίποινα εναντίον τής Τσεχο
  σλοβακίας είς περίπτωσιν καθ* ήν αυτή
  συνεχίση τούς διωγμούς των Σουδιτών.
  Η ΠΡΑΓΑ ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ
  ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τού
  μβν«Λα,ν ..«««.,,.ων ρουΛγσ- άνταποκριτοΰ μας). - Πληροφορίαι έκ
  ρικών σταφυλών. Διά τάς ρου · Τσεχοσλοβακίας αναφέρουν ότι η κυ-
  Ρ^ρνησις Χοτζα αποκρουει σταθερώς
  μανικάς σταφυλάς λέγεται
  ί Ββί
  χ
  Ρ^ρνησις
  δ
  μς φς γεται ^
  είς Βαρσοβίαν δτι ή έφετεινή Χ*ϊν
  έσοδεία ποιοτικΛς καΐ ποσο ν°υ
  ί
  μ η
  καθυστέρησις δέ αυτή θά εί
  νέ είς βάρος τής έλληνικής
  είς Πολωνίαν είσαγωγής.
  Αί τιμαί τοΰ ταχτά καΐ ρο·
  ζακί μέχρι σήμερον είνε στα-
  θεραΐ ϊ.ίς τα στόκ 1 80 πρρΐ-
  που τό χιλιόγραμμον έκτελω
  νισμέναι είς τάς αποθήκας.
  Εν μόνον βαγόνιον σουλτα
  ίνα έκτελωνισμένης είς τάς
  αποθήκας έπωλήθη είς την
  τιμήν των ζλότι 1.20 μέχρις
  0,80 τό χιλιόγραμμον. Αί ώς
  άνω τιμαί σχετικώς είνε ίκα-
  νοποιητικαί, δυνατόν δέ νά
  διατηρηθοΰν επί τίνα εισέτι
  καιρόν, διότι προβλέπεται μι·
  άντοχής
  δ
  Χότζα άποκρουει σταθερώς
  δημοψίσματος, έπιμέ-
  ότι τοιαύτη λύσις τοΰ σουδιτι-
  μικράς | τικώς θά είνε αρίστη. Ή είσα- ^^^ν^β^'*.θδνΛέλ6* χ|-* ακεραι-
  Διά την συσκευσίαν γωγή των μέν «Σααλά» προε Λ"~""'ν'" """" ~'-»~--
  δμως δέν διετυπώθησαν παρά
  πονα.
  Κατά τάς αύτάς πληροφο¬
  ρίας, οί Βοΰλγαροι έξαγω·
  γεΐς, ώς καί κατά τό παρελ
  θόν, έπιμένουν είς την διατή
  ρήσιν τού συστήαατος των πα·
  γίων πωλήσεων. Κατά τάς πλη
  ροφορίας τής
  έν Βαρσοβία
  υπηρεσίας τής
  ελληνικάς πρε
  σβείας, εγένοντο πράξεις διά
  τάς βουλγαρικάς σταφυλάς
  «άφούζ άλί»είς την τιμήν των
  ζλότι 0.70 τό χιλιόγραμμον
  παραδοτέαι είς τα πολωνικά
  σύνορα. Ή άγορά είναι μάλ¬
  λον έπιφυλακτική δι" άγοράς
  ή
  βλέπετο δτι θά ήρχιζε περί
  την 6ην Σεπτεμβρϊου, των δέ
  «Άλέτα» περί τα μέσα Σε
  πτεμβρίου. ,
  Ή είσαγωγή των ίταλικών
  σταφυλών, μικρά
  δε, προηγήθη τής
  έλλ Α
  μέχρι τού
  είσαγωγής
  ί
  ΒΑ ΓΙΝΗ ΝΕ Α ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΧΙΤΑΕΡ ΚΑΙ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  η ή γγής
  των έλληνικών. Αί τιμαί είνε
  ί α 15
  περί τα 1.50 καί 1.60 ζλότι
  κατά χιλιόγρααμον. Άπό τής
  πρωτης έβδομάοος τοΰ Σεπτεμ
  βρίου ήρχισεν ή είς Πολω μετά
  , ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τού
  ανταποκριτού μας). - Τηλεγραφήματα
  εκ τοΰ εξωτερικού βεβαιούν ότι ό κ.
  τοΰ καγκελλαρίου Χίτλερ. ΊΙ
  ωίθ ά ί ί ό
  νίαν είσαγωγή τής (ταλικής συνάντησις ωρίσθη νά γίνη είς τό Γκόν·
  ποιότητος Όρτόνα, ήτις θεώ τεσμπεργκ.
  ρεϊται έφάμιλλος των έλληνι
  κων σταφυλών.
  ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΛΛΧΕΙΟΥ
  ΟΙ ΚγΡΔΙΣΑΝΤΕΣ ΧΘΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ένταθ
  θα Πρακτορείου τοθ Έθν. Αα·
  χείου των διαδοχικών κληρώσε-
  ωνκατά την χθεσινήν δεκάτην ήμέ
  ραν τής ε', κληρώσεως εκέρδισαν
  οί κάτωθι άριθμοί τα έναντι εκά¬
  στου σημειούμενα πεσά: 46
  112 δραχ. 4000, 42036 δρχ 3.
  000, 3659, 8542, 19599, 74981
  άνά 2000 δρχ. Εκαστος.
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΟΡΤΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ
  Αυριον εορτήν τοθ άγίου Εΰμε
  ίου έορτάζει ό έν Φορτετσα τι
  μώμενος έπ' ονόματι τοθ Άγίου
  ίερός ναός. Ό εσπερινάς άρχεται
  ;ήν δ μ. μ. τής σήμερον, 'ό δέ
  ίρθρος αυριον περί ώραν 7.30'
  ιιρωινήν. Μετά τό πέρας τής
  )είας λίΐτουργίας, αρχομένης την
  π. μ., θά γίνη ή περιφορά τής
  εικόνος καί ή εύλόγησις των
  ρτων υπό τοΰ Παν&σιολογιωτά
  τού άρχιμανδρίτου κ. ΕύγενίουΦ'α
  λιδάκη δστις καί θέλει προσιη τής
  ίίροτελεστίας. Κίς την πανήγυριν
  εκλήθη καί ή φιλαρμονική τοθ
  Δήμου ϊπως εκτελέση διάφορα
  τεμάχια μετά την τελε
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΓΕΝ. ΔΙΟίΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΙροχθές τό εσπέρας άνεχώρη
  σεν 1κ Χανίων δι" Αθήνας ό υ
  πουργός Γεν. Διοικητής Κρήτης
  κ. Μπότης Σφακιανάκης,
  ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΩΡΕΑ
  ΔΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ
  ΠΟΤΕ ΟΑ ΣΥΝΑΝΤΗΟΟΥΝ
  ΟΙ ο. ΧΙΤΑΕΡ ΚΑΙ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  Ό Πρόεδρος των Παντοπω
  λών Ηρακλείου κ. Γ, Ψαρου
  δάκης μάς απηύθυνεν έπιοτο
  λήν διά τής οποίας μάς πλη
  ροφορεΐ δτι ό έν Θερμουπόλει
  τής Άμερικής έγκατεστημέ
  νος έξάδελφός τού κ.Κλεάνθης
  Γιαννακάκης ιοΰ εγνώρισε
  δτι άναλαμβάνει τα έ'ξοδα
  τής εγκαταστάσεως είς τό
  σχολείον Άποδούλου γυμνα-
  στηρίου καί λουτρών κατά τό
  αμερικανικόν σύστημα τόν πά
  ρακαλεΐ δέ νά γνωρΐση, την
  πρόθεσιν τού ταύτην είς την
  Κοινότητα Άποδούλου.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Δι" αποφάσεως τής Έπιτροπής
  Διατιμήσεων αί τιμαί των αλεύ
  ρων καί τοθ άρτου καθορίζονται
  ώς εξής: Άρτος λευκός δρχ. 10
  ' ο πιτυροθχος 8 40
  δρχ. 10 59 κατ'
  κατ'
  ρ
  οκάν,
  Άλευρα λευκά
  ρχ
  οκάν, πιτυροθχα 9.43.
  Άπαντες οί αρτοποιοί Ήρα
  κλείου υποχρεούνται άπό τής 21
  Σεπτεμβρίου 1938 νά χρησιμοποι
  οΟν ζυθοζύμην κατά την παρασκεμ
  ήν τοθ ίρτου.
  Προχθές την μεσημβρίαν τό .
  κτακτον Στρατοδικείον Χανίων έ! ---------------
  ξέδωκε την απόφασιν τού διά τούς ', ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  κατηγορουμένους τής 4ης καί άνταποκριτοΰ μας).—Καθ* ά άγγέλλε-
  τελευταίας σειρδς,τούς άναμιχθέν' ταί' ε* Λονδίνου ή νέα συνάντησις Χί-
  τας είς την στασιαστικήν κίνησιν ' τλβΡ κ*^ Τσάμπερλαιν θά πραγματοποι
  τής 29ης Ιουλίου τρ. Ι. Διά τής ^θή ?τήν προσέχη έβδομάδα. Ύπάρ-
  άποφάσεως ταύτης καταδικάζον Χ°^ν βλπίδες ότι κατά την συνάντησιν
  ται 1) έρήμην: Οί Δαρατσάκης. ί τ»ύτην θά εξευρεθή έδαφος συνεννοή-
  Χρ. Μπριλλάκης καί Τζιγκου, °εως.
  νάκης Ροΰσος είς 20 έτών πρόσ·
  καιρα δεσαά. Μουμουτζής είς 15
  έτών πρόσχαιρα δεσμά. Ζεβελά·
  κης καί Μητρόπουλος είς 8 έτών
  είρκτήν.
  κης Γ. καί
  ηί, Άλευρά
  Ροζάχης Ν. είς 6ε
  Βδ
  ζης ίς 6ε
  ή είρκτήν. Βερναδάκης, Τζανα-
  κάκης Έμμ., Τζανακάκη Στ.,
  Κολοκυθας Γ, Στυλιανουδάκης
  Α καΐ Πυρουνάκης Α είς 4ετή
  φυλακισινΊΙαπδά Σ ί δύ
  ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΤΑ ΥΠΟΥΡΠΚΑ
  Στ
  φις
  έτών ΚλαδοςΒρ., είς μη
  λάκισιν. 2) Κ»τ άντιμωλίαν:
  Χζλλά Έ
  ή
  είς δύο
  φυ
  , ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτβμβρίου
  άνταποκριτού μας)---Έκ τής τσεχικής
  πρωτευούσης αγγέλλεται ότι συνεχίζον
  ται έκεί τα ύπουργικά συμβούλια ύ«ό
  . , τήν προεδρίαν τοΰ πρωθυπουργού κ.
  Χαιζηαγγελλάκης Έμμ., Αα Χότζα. Ό πρόεδρος τής τσεχικής 6η-
  μπαθακης Ι. Παρασκευουίάκης, μοκρατίας κ. Μπένες τηρήται ένήμερος
  Καυκαλάς Αντ , Τρυπιας Στ. "=ών λαμβανομένων μέτρων.
  καί Ισιταρης είς 6 μηνών φυλά —_________———————=——-____
  κισιν. Σεργάκης Χ , Όρφανουϊά
  κης Π , Κου/λάκης Στ., Άλευρά
  κης Ιωάν., Κουτσουμπάκης καί!
  Πατεράκης Άλκ. είς 4ετή ειρ
  κτήν. Μπριλλάκης Εύαγ., Καφα
  τάκης Κ , Χατζημανωλάκης Έμ
  Γλυκάκης Άρ., Ψ«ρΟμίλιγγο'
  π νΙκΤ
  Ι
  Σταματάκης Λ. είς
  III
  -ΟΥΔΙΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
  ΪΓΡίΤΟΚΡΙΙΙΟΙίΗί^™ ΙΟΗ ΈΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ Βε·
  Τσεχική κυβέρνησις
  μέτρα είς
  όποί-
  Κασα έφαρμόζει καταπιεστικά
  Ανδ τάςΡ«ουδιτικάς
  ί