96294

Αριθμός τεύχους

4967

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

18/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια 8ολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τι'μή
  χατά φύλλον
  Δροχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  18
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  οδοί: ΜΐΝΩΤΑνρον
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΙΒΕΥΒΥΗί -ΥΝΤΑΚΤΗ- ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ν
  Ι
  ΕΚ ΤΟΝ ΘΕΟΜΗΝΙΟΝ
  Κκκή μβϊρα βαρύνει ώς
  φαίνεται, εφέτος την άμπε-
  λοοργίαν μας. Ό περονόσπο-
  ρος κατ' αρχάς, πού ενεφα¬
  νίσθη όλως άπροόπτως καί
  έξηπλώθη μί τρομακτικήν
  ταχύτητα, επέφερε τεραστίας
  ζημίας Καί τώρα, είς τό τέ-
  λος πλέον τής συγκομιδής, έ-
  ξέσπασεν ή όργή τού ούρα-
  νοΰ διά νά όλοκληρώση τό
  κακόν. Αί τελευταίαι βροχαί
  ηπείλησαν μέ καταστροφήν
  καί την σταφίδα καί τάς
  σταφυλάς.
  Εύτυχώς, ίμως, ή βροχή η
  το μικράς διαρκείας καΐ εν¬
  τάσεως καί έτσι υπήρξαν πε¬
  ριωρισμένην εκτάσεως καί αί
  ζημίαι. Καί χάρις είς τό εν¬
  διαφέρον πού εξεδηλώθη ή¬
  δη διά την άκριβή έκτίμη
  σιν των ζημιών, πιστεύεται
  ότι ή κατάστασις θ' άντιμε-
  τωπισθή κατά τόν καλύτερον
  δυνατόν τρόπον καί διά τής
  λήψεως μέτρων προστασίας
  των πληγέντων.
  Τό κράτος άλλως τε καθώς
  καί ή Άγροτική Τραπέζα ά-
  πέδειξαν πάντοτε στοργήν
  καί ενδιαφέρον πρός τούς
  αγρότας. Καί φυσικά θά πρά
  ξουν τό ίδιον καί είς
  την προκειμένην περίπτωσιν.
  Άλλά τό ζήτημα δέ ν τίθε¬
  ται Ιτσι. Οϋτε καί πρέπει ν'
  άντιμετωπισθή άπό τής πλευ
  ράς αυτής μόνον. Τό ζήτη-
  μα αύτό πρέπει ν« έρκυνη-
  θή βαθύτερον καί νά μελε¬
  τηθή άπό όλας αύτοΰ τάς
  πλευράς διά νά ευρεθή ή κα
  λυτέρα λύσις τού, ή ριζική
  καί όριστική αντιμετωπίση
  τού. Διότι&λλως θά παρουσια
  ζώμεθα συνεχως. Έπιμηθεΐς
  διά νά θρηνοΰμεν μεθ' έκα¬
  στην συμφοράν, ή νά ζητού¬
  μεν προστασίαν καί συνδρο¬
  μήν καί δανεισμούς πού άπο
  βαίνουν είς τό τέλος είς βά-
  ρος μας. Καί πρώτον, θά πρέ
  πει νά κατανοήσωμεν επί τέ
  λους ότι έπιβάλλεται νά έγ-
  καταλείψωμεν την μονοκαλ-
  λιέργειαν καί την προτίμη¬
  σίν μας πρός την σουλτανί-
  ναν,πού συνεπάγεται τόσους
  κινδύνους. Διότι έκτός τού
  ότι ή σταφίς ύπόκειται είς τόν
  κίνδυνον τής κρίσεως των
  τιμών λόγω συναγωνισμοΰ
  είς την διεθνή καταναλωτι-
  κήν αγοράν, αποτελεί συγ¬
  χρόνως προΐόν πολυτελές,
  πολυδάπανον καί έξαιρετι-
  κώς εύπαθές. Τα έφετεινά
  παθήματα μάς παρέχουν
  πλείστα διδάγματα καί αρ¬
  κετάς περί τούτου άποδεί-
  ξεις. Μύριοι κίνδυνοι έμφα-
  νίζονται πάντοτε. Εάν δέν
  είναι ό περονόσπορος, θά εί¬
  ναι ή εύδεμΐς καί άν δέν
  είναι ή εύδεμϊς θά είναι ή
  χολέρα. Καί άν δέν είναι αί
  φυτονόσοι αύται θά έλθη τέ¬
  λος μίκ βροχή διά νά κατα¬
  στρέψη τα πάντα.
  Άλλά, δέν είναι φυσικά
  ούτε εΰκολον οϋτε συμφέ¬
  ρον νά έκριζώσωμεν τα άμ-
  πέλια καί να τα άντικατα
  στήσωμεν μέ άλλας καλλι-
  εργείας. Οϋτε δύναται νά
  συζητηθή κάν τοιαύτη λύ
  σις. Διότι αυτή θά ήτο
  λύσις άπελπιαίας. Έπιβάλλε
  ται λοιπόνν' άντιμετωπίσω-
  μέν την κατάστασιν ώς έχη
  σήμερον. Ή όρθή δέ άντι-
  μετώπισις τής καταστάσεως
  είναι ή εξής: Νά ένισχύσω-
  μεν την ποικίλλην καλλιέρ
  γειαν έκεΐ οπου είναι δυ¬
  νατόν καί ν' αποφύγωμεν
  την περαιτέρω εύρεϊαν έπέ
  κ τάσιν τής άμπελοκαλλιερ-
  νείας. Όπου δέ έχει είσαχβή
  ή άμπελοκαλλιέργεια, νά
  όργανώσωμεν καί νά ουοτη-
  ματοποιήσωμεν τα μέσα τής
  προστασίας της άπό τάς δια¬
  φόρους νόσους καί τάς θεο
  μηνίας. Άλλά πώς; Νά έξ*
  λείψωμεν τα μικρόβικ των
  διαφόρων νόσων, δέν είναι
  δυνατόν όπως δέν είμποροϋ
  μέν καί νά έμποδίσωμεν καί
  τόν ουρανόν νά βρέχη.
  Είναι ομως δυνατόν νάέπι
  τύχωμεν κάτι άλλο: Δι' έγ-
  καίρων ψε*ασμών νά εξου¬
  δετερώσωμεν τούς κινδύνους
  εμφανίσεως των διαφόρων ά
  σθενειών. Καί διά κατασκευ
  ής ή οψΐγιάδων μέ τέντες ή
  τζιβιερών νά προφυλάσσωμεν
  τό προΐόν άπό την βροχή ν.
  Αλλ' αύτά βεβαία συνεπά-
  γονται δαπάνας μεγάλας* ά-
  παιτοθν ποσά τα όποΐα δέν
  διαθέτουν οί άμπελουργοί
  μας. Καί έδώ ακριβώς είναι
  άναγκαία ή ενίσχυσις τής
  Τραπέζης. Θά ήμποροϋσε
  δηλαδή ή Τράπεζαι νά χορη
  γήση είδικά μεσοπρόθεσμα
  δάνεια είς τούς άμπελουρ-
  γβύς διά την κατασκευήν
  άπλωτών μέ τέντες, ή τζι¬
  βιερών. Δεδομένου δέ ότι
  καί τό κράτος θά έπέτρεπε
  την ατελη εισαγωγήν της ά
  παιτουμένης πρός τουτο ξυ
  λείας καθώς καί τοΰ είδικοΰ
  πανιοΰ, ή δαπάνη δένθά ήτο
  μεγάλη. Καί οί άμπελουρ*
  γοί θά ημπορούσαν νά την
  άποσβέσουν έντός 4—5 έτών
  χωρϊς. ατεν*χωρίαν. "Ετσι ή
  παραγωγή θά έσώζετο ορι¬
  στικώς καί ή τύχη των άμπε-
  λουργων μας δέν θά έξηρ-
  τάτο πλέον άπό,την οργήν
  ή την καλωσύνην των ού-
  ρανών.
  άποκαλύψεω; ενός γεγονότος καί
  συσχεΐίσεως τού γεγονότος αύ
  'τοΰ μέ γνωστά πρόσωπα καί
  πράγματα, Ιγινε τότ« λόγος καί
  διά τό περιβάλλον. Έξήρθη τό
  γοΰστο τής οίκοδεσΐτοίνης. Έ-
  προσέχθησαν τα φρέσκα λουλού-
  δια. Εσημειώθησαν αί έξαιρετι·
  καί φωτοσκιάσεις. Έπηνέθησαν
  τα πάντα άλλά καί ιδιαιτέρως αί
  λεπτομέρειαι. Μ' Ινα λόγο ή κρι-
  τική των φίλων άδιακρίτως... φύ
  λου, έμοίρασεν ευσημ* είς 8λην
  την οικογένειαν. Άλλά καί είς
  ωρισμένα μέλη τής οικογενείας
  περισσότερον ή ολιγώτερον.
  * *
  *
  —Αύτοι οί οίκογενειακοί φί-
  λοι είνε ή πέτρα τοθ σκανδάλου!
  Μ' κυρία, τής οποίας τα χρυ·
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΑΛΛΑΓΗΕΠΟΧΗΣ
  Άλλοι λέγουν 8τι έ χειμών
  είνε επί θύραις, άλλοι τό διαψεύ-
  δουν. Τί σημασίαν δμως έχει καί
  ή βεβαίωσις καί ή διάψευσις,
  Άπό την πολιτικήν τής ημέρας,
  πού είνε διφορουμένη κάθε ήμέ
  ραν, έξαρταται καί κάθε άλλη με-
  τεωρολογία. 'ϋΐτόαα γεγονός εί
  νέ δχι τα χειμερ^νά ειδή ξεσκο
  νίζονται. Βλέπουν πάλιν τό φώς
  τού ηλίου καί καινουργιώνονται
  ιιέσα εις Ινα γνώριμον περιβάλ¬
  λον. Βαρεία όσμή ναφθαλίνης δι
  αχύνεται εις τό χώλ διά νά έπε-
  κταθη^ έπειτα είς τό σαλονάκι πού
  ντύνεται τή γνώριμη χειμωνιάτι
  κη φορεσιά τού.
  'Υπάρχει πάντοτε σ' αύτές τίς
  άπασχολήσεις Ινα ίδΐαίτερο ενδι¬
  αφέρον. Προκιιμίνου νά διαρρυθ
  μσθΐ επί νέων βάσεων ή θέσις
  των έπίπλων, νά ξανατοποθετη-
  θοθν τα άνθογυάλια καί τα μπιμ
  πελώ, «ά άλλάξουν τόπον οί π£-
  νακες, ή ψυχολογία τής στιγμής
  είνε χαρακτηριστική Τα γοθστα
  τής οίχοδεσποίνης συνήθως δέν
  αυμφωνοθν μέ τάς άντιλήψειςτοΰ
  συζύγου ή τάς δποδείξεις των
  πΐΐδιων Ή αίωνία οΐκογενειακή
  άσυμφωνία παρουσιάζει άπό έδώ
  τα εκτυπά της. Κυρίως δμως ή
  άλλαγή τής έποχής δημιουργεΐ
  είς τόν κύκλον αυτόν τούς γενι·
  κωτέρους έκείνους δραματισμούς:
  Άπό τόν χαρακτήρα τής οικογε¬
  νείας έπεκτεινόμεθα καί είς την
  σχέσιν της μέ τόν έξω κόσμον.
  —Ή θέσι αυτή είνε ή καλύ-
  τερη. Καθώ; έρχεται τό φώς άπό
  τίς κουρτίνες δίδει Ινα έφφέ καλ-
  λιτεχνικό. Έτσι £έν είνε μαμά;
  Τόν λόγον έχει ή κόρη ή δ υ£
  ός. Έρωτάται δμως: Συμφωνοΰν
  κα'. άλλοι, Τα γοθστα τοθ Ιξω
  κόσμου έν σχέσει μέ τα γοθστα
  τοΰ... Ισω έχουν τόσας είδικότη-
  τας καί τόσας λεπτομερείας! Με-
  σολοφοθν έδω άναμνήσεις άπό πα-
  λαιότερα «ζούρ , φΐξ» άληθώς βα-
  ρυσήμαντοι: Μεταξύ ενός χαμόγε-
  λου καί ενός βλέμματος, μεταξύ
  ]μιάς εύφυολογίας καί μιάς αί-
  1 σθηματικής έξηγήαίατς, μεταξύ τής
  σά «φασαμέν» διερευνοΰσαν παν-
  το£ί δλοος τούς όρίζοντας, έκαμεν
  άλλοτε την παρατήρησιν αυτήν.
  Επρόκειτο περί μιας γενικής ά·
  νασκοπήοεως τότε. Άλλά μήπως
  καί τα *πλά γοθστα μιάς οίκο
  γενείας ίέν είνε κάποτ*. ή μεγαλυ
  τέρα άνασκόπησις; Είς τό βάθος
  των δπάρχει Ιν» συμφέρον ή Ινας
  δπολογισμός ποϋ χαρακτηρίζει
  γενικώτατα τα κοινωνικά πράγ-
  ματα. Ή άλλαγή τής Ιποχής εί¬
  νε σχετικώς τό καλύτερον μέσον.
  Άπό τάς προτιμήσεις των φίλων
  μιάς οικογενείας καθορΕζονται καί
  αί άτομικαΐ προτιμήσεις της. Μ£α
  γωνία σχλ^νιοθ, δταν έρχεται ό
  χειμών, εί /ε Εκανή νά φωτίση 5
  λες σχεδόν τίς... γωνίες τής ζωής!
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ό όρυκτός πλοΰτός μας
  ΤΟ ΜΕΤΑΑΑΕΙΟΝ ΚΕΡΑΣ
  Πότε θ' άρχίσουν αΙ__έργασίαι.
  Σχετικώς μέ την Εναρξιν των
  εργασιών εκμεταλλεύσεως των ό
  ρυχεΐων σιδήρου Κεράς, ελάβομεν
  <αΙ δημοσιεύομεν ευχαρίστως την κατωτέρω επιστολήν: Φίλε κ. Διευθυντά, Άφοΰ σάς εύχαριστήσω διά την δημοσίευσιν τής χθεσινής μου έπιστολής διά τό μεταλλεΐον Κε¬ ράς, θά σάς παρακαλέσω, άν έχε τε την καλωσύνην, νά δημοσιεύ¬ σατε καί την παροθσαν είς την φίλην «Άνόρθωσιν» τ<ίς οποίας διαθέτετε τόσον προθύμως τάς στή λας διά ζητήμττα γενικοΰ ένδι- αφέροντος. Οί ένδιαφερόμενοι διά τόν ά¬ κριβή χατά τα δυνατόν χρόνον τής ενάρξεως των εργασιών τοΰ μεταλλείου Κεράς καί είναι τοι¬ ούτοι δχι μόνον οί άναμένοντες εργασίαν, άλλά καί αί κοινότη- τες αί οποίαι πρόκειται νά έξυ- πηρετηθωσι, μέ παρεκάλεσαν νά παράσχω δσας Ιχω σχετικάς πλη εοφορίας τάς οποίας ευχαρίστως παρέχω διά τής παρούσης. "Οπως γράφετε είς τό άρθρον σας «περί εκμεταλλεύσεως τοθ δρυκτοΰ πλούτου τής χώρας», δύο είνε κυρίως αί συγκοινωνίαι τάς οποίας μελετα τό Συνδικάτον, προκειμένοιι νά καθορίση την εκτέλεσιν των τακτικών φορτώ- σεων τοΰ μεταλλεύματος, ή διά Μαλλίων είς Ηράκλειον καί ή διά Γωνιών είς Ηράκλειον. Ή πρώτη διά Μαλλίων ^ ποθέτει καί κατασκευήν έναερΕου σιδηροδρόμου 6 1)2 περ. χιλιο μέτρων άπό Κεράς μέχρι τής πε- ριοχής Μαλλίων. Ή κατασχευή δμως τοΰ έναερίου τούτου σιδη· ροδρόμου θά απαιτήση χρονικόν διάστημα 18 μηνών, άλλά μόνον διά τής κατασκευής τοΰ έναερίου δέν τελειώνει τό ζήτημα. "Ερχε ται μετά τουτο τό ζήτημα τής έκ Μαλλίων μεταφοράς καί έξετά- ζονται διά τουτο δύο τινά ή νά εκτελεσθώσιν είς τόν δρμον Μ*λ- λίων λιμενικά ίργα μέ βάσιν τόν δράχον Ιφ' ού είνε ή έκκλησία τοΰ Άγίου Πνεύματος, ίνα πε¬ ραιτέρω μεταφέρεται τό μετάλλευ μ^,διά θαλάσσης, ή νά μεταφέ¬ ρεται τοθτο δι' αύτοκινήτων, χρη σιμοποιουμένης τής υφισταμένας δημοσίας ό?οΰ, Νεαπόλεως—Ηρα¬ κλείου, την οποίαν έν τοιαύτη πε¬ ριπτώσει είνε διατεθειμένον τό Συνδικάτον νά ενισχύση δποα 6 πάρχει άνάγκη, δπως έ"πί παρα¬ δείγματι είς την γέφυραν Άποσε λέμη καί έν γένει νά προβή είς τοιαθτα έργα τα όποΐα τό Συνδι¬ κάτον προσφέρεται νά εκτελέση έξ ίδίων, διά νά καταστήση εύχε ρή την κίνησιν αύτοκινήτων 5 καί περισσοτέρων τόννων μέ σκο πόν νά μεταφέρεται τό μετάλλευ μα είς Ηράκλειον ή Χερσόνησον. Ή δευτέρα άποψις είνε τής διά Γωνιδν μεταφοράς. Έν τ$ περιπτώσει ταύτη άπαιτεϊται ή καταοκευή έναερίου σιδηροδρόμου μήκου; ενός περίπου χιλιομέτρου, ο'στις δύναταινά κατασκευασθή είς πολίι ολιγώτερον χρόνον άλλά, έκ Γωνιών θά πρέπει νά μεταφέ ρεται τό μετάλλευμα αύτοκινητι- κώ; είς Ηράκλειον ή Χερσόνη σον, ή δέ ίδός άπό Ηράκλειον πρός Γωνιές έχει κατασκευασθή μόνον μέχρι Ποταμιών. δπου είνε τό 34 χιλιόμετρον, τό 6πολειπό μενον δέ τμήμα 4800—5000 μέ¬ τρων πρός ΆβδοίΙ—-Γωνιές δέ έχει κατασκευασθή, έκτελουμένης επί τοθ παρόντος τής συγκοινω νίας είς τό τμήμα τουτο διά κοι νοτικής έδοθ άκαταλλήλου βεβαί¬ ως πρός οριστικήν καί διαρκή δι' αυτής μεταφοράν. "Οπως δμως κατασκευασθή τό μικρόν τούτο τμήμα θά άπαιτηθη' χρονικόν διά στημα δχι ολιγώτερον των 18 μη νών, πιθανώτατα 2 έτών Οιαδήποτε άρα των ανωτέρω δύο άπόψεων προΐιμηθη θά άπαι τηθή πρός οριστικήν έναρξιν χρη σιμοποιήσεως τής προτιμηθησο- μένης συγκοινωνίας σχεδόν διε- τία ^ Προκειμένου δμως νά μένη διά τούς λόγους τούτους τό μεταλ λεΐον άνευ αποδόσεως επί όλόκλη ρον διετ^αν, ό μηχανικάς τοΰ Συνδικάτον -κ ϊ,ίπΐΓηοηζγ έ γνωμάτευσεν 5τι έν τώ μεταξύ, λόγφ τής μικράς αποστάσεως άπό Κεράς είς Γωνιές, δύναται νά με- ταφέρεται τό μετάλλευμα είς Γω νιές ήμιονικώς, 2πως ώς έβεβαί ωσε, συμβαίνη άκόμη καί σήμε ρον είς πολλά μεταλλεΐα τής Άφρικής καί έκ Γωνιών, χρησι μοποιουμένης μέχρι τής κατα¬ σκευής τής δημοσίας όδοθ, τής 6φισταμένης κοινοτικής τοιαύτης, την οποίαν διεβεβαίωσαν αί Κοι νότητες 8τι είναι πρόθυμοι νά σιιντηρώσι, νά μεταφέρεται αύτο κινητικώς είς Ηράκλειον ή είς Χερσόνησον, υπολογιζομένου 8τι μόνον επί 4 μήνας κατ' έτος θά δυσχεραίνεται ένεκα καιρικών λό γων ή μεταφορά. Σύμφωνα μέ την γνώμην ταύ¬ την, την οποίαν έπιδοκιμάζει τό Συνδικάτον, πρόκειται, παραλαμ βανομένων όσονούπφ των άναΐΐε νομένων μηχανημάτων καί ίργα λείων νά άρχίσουν αί εργασίαι, μόλις διακανονισθώσι ζητήματά τινά αφορώντα τα συνάλλαγμα διά τα όποΐα καταβάλλονται ένέρ γειαι έν Αθήναις, έκ μέρους τοϋ έκεΐ εύρισκομένου οίκονομικοΰ Συμβούλου τοθ Συνδικάτου. Σχε τικώς έχω νά προσθέσω 8τι είς τάν κ. Άντωνίου έχει δοθή ή δια βεβαίωσις 8τι έφ' δσον ή κυβέρνη σις ϊχει πρόγραμμά της την αδξη σιν των πλουτοπαραγωγικών πό ρων τής χώρας, την πύκνωσιν των μέσων συγκοινωνίας καί την υποστήριξιν τοθ έργάτου, διά τής κατασκευής τής όδοθ Ποταμιών— ΆβδοΟ—Γωνιών, ήτις έχει νομο θετηθή πρό είκοσαετίας πρός έξυ πηρέτησιν τοθ. εύφορωτάτου γεωρ γικοΰ τούτου διαμερίσματος, διευ κολύνεται καί ή εκμετάλλευσις τοθ μεταλλείου, έξυπηρετεΐται με γάλο άγροτικόν διαμέρισμα καί άσφαλίζεται έργασία διαρκής είς πολλάς εκατοντάδας έργατών, δέν πρέπει νά άμφιβάλλη 2τι θά εΰρη την κυβέρνησιν πρόθυμον διά την κατασκευήν τής όδοθ. Καί πάλιν εύχαριστώ διά την φιλοξενίαν. Μέ φιλικούς χαιρετισμοΰς Έμμ. Γ. Λυδάκης Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΥΟΟΥΡΓΟΥ Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Προχθές ανεχώρησε δι* Ά θήνσς ό ύπουργός Γεν. Διοι κητής κ. Μπότης Σφακιανά κης. Καθώς δέ άναφέρουν αί σχετικαί έκ Χανίων πληροφο ρΐαι τό ταξΐδιον αύτό τοθ κ. 'ΥπουργοΟ αποβλέπει είς την επίλυσιν διαφόρων ζητηαά των πού άφοροθν την νήσόν μας. Καί δέν ύπάρχει άμφιβο λΐα δτι θά είνε πράγματι ά ποδοτικόν διά τόν τόπον μας. Ό κ. Σφακιανάκης, γνωρίζει τάς ανάγκας καί τα προβλή ματα τής Κρήτης καί είς τάς τελευταίας λεπτομερείας των, δσον ουδείς άλλος. Κρής ό ϊδιος, εχει ζήσει τα προβλήμα τα αύτά καί έχει αίσθανθή τάς ανάγκας τής νήσου. Έκ τος δέ τούτου διά των περιο δειών τού είς δλας τάς έπαρ χ(ας, είς δλα τα διαμέρισμα τα, έχει σχηματΐσει σαφή άν τίληψιν καί γνώμην διά τόν καλύτερον τρόπον άντιμετωπί σεως καί θεραπεΐας των. Είς τάς Αθήνας λοιπόν δπου θά μεταβή καί θά συνεργασθή τό σον μετά τοϋ κ. πρωθυπουρ γοϋ, 8σον καί μετά των συν αδέλφων τού, δέν θά περιορι σθή είς τό νά άπαριθμή ση ξηρώς καί ν' άναφέρη ά πλώς τα κρητικάζητήματα ποΰ χρήζουν λύσεως. Θά Ιχτ) νά ύποδείξη καί λύσεις. Καί θά είναι βεβαία αί λύσεις αύται σύμφωνοι ασφαλώς πρός τό πνεϋμα κοί τάς κατευθύνσεις τής γρνικής πολιτικής τής ση μερινής κυβερνήσεως καί ύηα λύτως έξυπηρετικαί διά τόν τόπον μας. Ή μέχρι σήμερον άλλωστε γόνιμος καί πλου σία είς Ιργα δράσις τοϋ κ. "Υ ποσργοΰ Γεν. Διοικητοϋ μδς πείθει δτι καί την φοράν αύ την τό ταξίδιόν τού είς Άθή νας θ' αποβή καρποφόρον. Κατά τό προηγούμενον τα- ξίδιόν τού ό κ. Σφακιανάκης έρρύθμισε τό σπουδαιότερον ζήτημα πού άπησχόλει την νή σον: Την εκτέλεσιν των μέγα λων παραγωγικών καί έξυγι αντικών έργων Καί συνέδε- σεν έ'τσι τό δνομά τού μέ Ιν μνημειώδες Ιργον τοϋ όποί- ου ή εκτέλεσις θ' απαλλάξη την νήσον άπά την φοβεράν μάστιγα τής έλονοσΐας καί θά φέρη την ανατολήν μι¬ ας νέας περιόδου εύημερΐας διά τόν κρητικόν λαόν. 'Επέ- τυχεν έπΐσης την λύσιν δια¬ φόρων άλλων ζητημάτων ζω- τικής διά τόν τόπον μας ση- μασίας. Τώρα ό κ. ύπουργός, θά μεριμνήση κατά την έν Αθή¬ ναις παραμονήν τού διά τα άλλα προβλήματα τής νήσου πού έκληροδότησε τό παρελ¬ θόν έν έκκρεμότητι, Μεταξύ δέ των άλλων θά επιδιώξη, καί την οριστικήν λύσιν τοϋ όδικοθ προβλήματος δι* όλο· κληρώσεως τοθ συγκοινωνια- κοθ δικτύου. Καί δέν ύπάρ· χει άμφιβολΐα δτι θά επιτύ¬ χη. Ή σημερινή κυβέρνησις, εδειξε πάντοτε στοργήν καί ενδιαφέρον πρός την Κρήτην, Ό δέ πρωθυπουργός κ. Με¬ ταξάς περιέβαλε δι' ιδιαιτέ¬ ρας έμπιστοσύνης τόν κ. Σφα κιανάκην. Καί αύτά δημιουρ¬ γίαν >έ%ρα(αν την ιϊεποίθησιν
  ότι ό σκοπός τοθ ταξιδΐου
  τοθ κ. ΎπουργοΟ Γεν. Διοι·
  κητοϋ είς Αθήνας θά στεφθή
  υπό πλήρους επιτυχίας.
  Τό οίνοποιείον
  τής Σητείας.
  Έπιτροπή έκ τοϋ έπιθεωρη-
  τοθ των ΔημοσΙων έργων κ.
  Ξανθοπούλου, τοϋ Νομομηχα-
  νικοθ Λασηθίου κ. Βαλαρή
  καί τοθ μηχανικοΟ κ. Σπ. Μυ
  λοποταμΐτη, μετέβη προχθές
  είς Σητείαν διά την παραλα¬
  βήν τοΰ άνεγερθέντος έκεΐ συ
  νεταιρικοϋ οίνοποιεΐου. Καθώς
  δέ μδς έπληροφόρησαν σχετι¬
  κώς τό οίνοποιεϊον αύτό εί¬
  ναι £ν άπό τα καλυτέρα τής
  Κρήτης λειτουργεΐ δέ αρίστα.
  Καί έλπΐζεται δα συν τώ χρό·
  νφ θά κατορθώση νά παράγη,
  κρσσιάπούθά συναγωνίζωνται
  τα καλυτέρα έπιτραπέζια τής
  Εύρώπης. Ή ΣητεΙα καί έν τή
  άπομονώσει της άπό δλον τόν
  άλλον κόσμον δημιουργεΐ την
  πρόοδον της. Τό συνεταιρι-
  κόν οίνοποιείον είναι μΐσ επί
  πλέον απόδειξις τής πρς-οδευ
  τικότητος τής επαρχίας αυτής,
  τής κατά πάντα άξΐας πάσης
  υποστηρίξεως καί ιδιαιτέρας
  στοργής.
  Αί βροχαί.
  Σημαντικαί υπήρξαν αί ζη¬
  μίαι τής σταψιδοπαραγωγής
  είς πολλά διαμερίσματα τοθ
  νομοϋ μας, έκ των τελευταΐ-
  ων βροχών, ώς άναφέρουν
  αί σχετικαί πληροφορίαι. Ή
  δή διά την εξακρίβωσιν των
  ζημιών αυτών ένδιεφέρθησαν
  αί γεωργικαί υπηρεσίαι καί ή
  Άγροτική Τραπέζα. Δέν γεν¬
  νάται δέ άμφιβολΐα δτι διά
  τούς πραγματικώς πληγέντας
  έκ τής νέας θεομηνΐας θά λη
  φθοϋν μέτρα προστασίας.Τού
  λάχιστον ή Άγροτική Τραπέ¬
  ζα, δέν θά λάβη πιεστικά μέ
  τρα είσπράξεως των όφειλών
  των, έφόσον τό εΐσόδημά των
  κατεστράφη πραγματικώς.Άλ
  λά πρέπει νά έξακριβωθοϋν
  αί ζημίαι. Διότι θά θελήσουν
  ϊσως νά έπωφεληθοθν καί άλ
  λοι μή ύποστάντες ζημίας διά
  ν' άποφύγουν την εκπλήρω¬
  σιν των υποχρεώσεων των.
  Τό μνημόσυνον.
  Είς τόν ναόν τοΰ ΆγΙου
  Μηνα θά τελεσθή σήμερον τό
  μνημόσυνον υπέρ τοό διαπρε-
  ποϋς άρχαιολόγου καί ίστο-
  ρικοθ Στεφάνου Ξανθουδιδου.
  Συμπληρούται σήμερον δεκα-
  ετΐα άπό τοθ θανάτου τοθ έ-
  ξαιρέτου άνδρός πού ετίμησε
  τα έλληνικά γράμματα καί
  την επιστήμην καί έδόξασε
  την πνευματικήν Κρήτην Καί
  ή πόλις μας θά αποδώση
  είς την μνήμην τού τόν ελά¬
  χιστον φόρον τής εύγνωμοσύ-
  νης πού τοθ όφεΐλει. Άργό-
  τερα, θά τελέση καί φιλολο-
  γικόν μνημόσυνον κατά τό ο¬
  ποίον θά έξαρθή τό πολύμορ-
  φόν έργον τοϋ άνδρός. Διότι
  6 Ξανθουδίδης δέν υπήρξεν
  άρχαιολόγος μόνον. ΤΗτο καί
  ίστθρικός μέγας καί γλωσσο-
  λόγος καί φιλόλογος καί
  βαθύς σχολιαστής. ^Ητο αλη¬
  θής επιστήμων.
  Ή μηχανική
  καλλιέργεια.
  Ή προσπαθεία τοθ Γεωργι
  κοθ ΈπιμελητηρΙου διά την
  είσαγωγήν καί χρησιμοποίη¬
  σιν μηχανικών μέσων καλλι-
  εργεΐας των αμπέλων άξίζει
  Ιδιαιτέρας δλως προσοχής.
  Τό ζήτημα είναι σοβαρώτα¬
  τον. Διότι εάν δντως κατα¬
  στή δυνατή ή καλλιέργεια των
  αμπέλων διά μηχανών, τα
  εξοδα τής σταφίδος θά μειω·
  θοθν σημαντικά καί ή κρίσις
  την οποίαν διέρχονται τ' άμ·
  πελουργικά προιόντα θά υ¬
  ποχωρήση. Άλλ' άκριββς δι¬
  ότι είναι τόσον σοβαρόν καί
  τόσης κεφαλαιώδους σημασΐ
  άς 6ιά τόν τόπον μσς τό ζή¬
  τημα, θά πρέπει νά μελετη·
  τηθή μέ όλην την άπαιτουμέ-
  νην προσοχήν άπό τούς είδι-
  κούς επιστήμονας των γεωρ·
  γικών ύπηρεσιών καί τής Ά-
  γροτικής Τραπέζης,
  ι
  Ι:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον Μνα άσύγκριτο έρωτικό ρω-
  μάντζο: «Νύχτες Πριγκήπων» μέ
  την Κάτε Φόν Νάγκυ καΐ τόν
  Ζάν Μυρά, Την Δευτέραν: «Τό
  αλλοθι».
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ·.—Σήμε¬
  ρον τό φίλμ αποκάλυψις ·'Ο
  εβδομος ούρανός», Ταινία όμιλοθ
  σα Γαλλιστΐ, μέ τό είδωλον τού
  κόσμου Σιμόνη Σιμόν.
  Αύριον ή ναυτική έπεποιΐα
  «επί τού καταστρώματος».
  ΜΙΝΏΑ.—Την Κυριακή ώρα 2
  μ. μ. τό αύτοτελές έργον: «Κυνή-
  γι στούς αιθέρας». Έντός των ή
  μερών τούτων έναρξις χειμερινής
  περιόδου.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  μ. μ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άπογευματινή 7
  εσπερινή 10 μ. μ.
  ΝΥΧΤΕΣ
  Μέ τούς:
  ΚΑΤΕ ΦΟΝ ΝΑΓΚΥ
  ΖΑΝ ΜΥΡΑ
  Αύριον τό έξαιρετικώ-
  τερο_ καί συναρπαστικώ-
  τερο άστυνομικό φίλμ
  πού έγραψε ό διάσημος:
  ΜΑΡΣΕΛΑΣΑΡ
  Μέ τούς:
  Έρικ φόν Στρο-
  χάϊμ, Ζανύ Χόλτ
  Λουί Ζουβέ
  Άλμπέρ Πρεζάν.
  "Ενα φίλμ μυστηρίου
  καί άγωνίας.
  ΑΥΡΙΟΝ
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  επιστρέψασα δέχετσι ώς
  καί πρότερον είς τό έργαστή-
  ριόν της ΙΠλατεία Βαλιδέ
  Τζαμί).
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ταμείον έφέδρων πολίμιστών Ση
  τϊίκς—Ιεραπέτρας
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Ταμείον έφέδρων πολε
  μιστών Σητείας—Ιεραπέτρας
  πληροφορεΐ τούς ένδιαφερο
  μένους δτι θέλει προβή είς την
  έκμίσθωσιν των κτημάτων αύ
  τοθ Μαρουλδ καί Λαγκάδος
  περιφερείας Λιθινών διά φα
  νερδς πλειοδοτικήν δημοπρα
  οίας ήτις θέλει διενεργηθή
  έν Σητεία καί έξωθι τοθ κα
  ταστήματος τοθ έφεδρικοΰ Τα
  μείου την 25ην Σεπτεμβρίου έ.
  Ι. ημέραν Κυριακήν καί ώ
  ραν 9—12^,π. μ.
  Τα ανωτέρω κτήματα έκτά
  σεως τεσσάρων καί πλέον
  χιλιάδων στρεμμάτων είς ά
  γριάδας καί άγρούς καλλιερ
  γησΐμους καί ποτιστικούς κα
  ταλληλοτάτους διά πάσαν
  καλλιέργειαν (αμπέλων, μπα
  νανών κ.λ.π.) ένοικιάζοντσι
  διά μίαν δεκαετίαν καί μέ'
  πρώτην προσφοράν δραχμών
  250.000.
  Σχετικοί δροι ευρίσκονται
  κατατεθειμένοι είς τα Γραφεΐα
  τοθ ΤαμεΙου ών οί ένδιαφε
  ρόμενοι δύνανται νά λάβωσι
  γνώσιν.
  Έν ΣητεΙα τί) 12 Σεπ)βρίου
  1938.
  Ό Διευθυντής τοϋ Ταμείου
  Γεώργ. Κ. θαλασσινός
  Ά π ό τού δρόνου
  είς την Λαψητόμον.
  ΜΪΑ ΤΡΑΝΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  520ον
  Τό πρόσωπό της έμεινεν ά-
  συγκίνητο καί εφαίνετο ώσάν
  νά μή άκουγε τίποτε, ώσάν
  τίποτε νά μή έβλεπε. Τα χέ
  ρια της πού ήσαν δεμένα πί
  σω της την άνάγκαζαν νά
  σηκώνη, λίγο περισσότερο τό
  λαιμό της.
  Κυττοΰσεν έμπρός της καί δ
  λες οί είκόνες τοθ δρόμου δέν
  γίνονται άντιληπτές άπό τό
  βλέμμα της, τό οποίον είχεν
  ή'δη πλημμυρίσει άπό τό θάνα
  το. Τα χείλη της δέν εΐχαν
  τόν παραμικρότερο σπασμό.
  ΤΗταν έκεϊ μέσα στό άμάξι
  των καταδίκων, ύπερήφανη
  καί περιφρονητική, κυρία το
  έαυτοΰ της καί αύτός ό
  μπέρ άναγκάσθηκε νά όμολ< γήση την επομένην είς την φημερΐδα: «Ή παληογυναΐκ ήταν αύθάδης καί προκλη· κή έ'ως τό τέλος*. Στή γωνιά τοϋ δρόμου Σαίν —Όνορέ, έκεΐ πού βρίσκετα οήμερα τό καφενειον «Ρεζάνς έ'νας άνθρωπος την έπερίμεν κρατώντσς χαρτί καί μολΰβι Είνε ό Λουδοβΐκος Δαυίδ, ποταπώτερη ύπαρξις, άλλά καί ό μεγαλείτερος καλλιτέ χνης τής έποχής. Ύπηρετε τούς ίσχυρούς έφ' δσον κατ χούν την εξουσίαν καί τού έγκαταλείπει μόλις παρουσια σθή ό κίνδυνος. Εχθράς ό σπονδος των «τυράννων» κα τα την επανάστασιν, ήταν ι πρώτος πού προσεκολλήθη εί τόν νέον δικτάτορα καί άφοΰ εΐχε ζωγραφίσει την στέψιν τοϋ Ναπολέοντος, άντήλλαξε τό παλαιόν τού μΐσος έναν τίον των άριστοκρατών μέ τόν τίτλον τοϋ βαρώνου. *Η ταν ό τύπος τοϋ κόλακος των Ισχυρών. 'Εζωγράφιζεν άφ' έ νός τούς νικητάς είς την στέ ψιν των καί τοΰς ήττημένους είς την λαιμητόμον. Άπό τό ϊδιο άμάξι πού ώδηγοθσε την Μαρίαν - Άγτουανέτταν είς την λαιμητόμον, τόν άντελή φθη έττίσης καΐ ό Δαντών κα γνωρίζων την ποταπότητα τοθ άνδρας, τού απηύθυνε την υβριν: Δοθλε! Παρά την δουλικήν τού δ μως ψυχήν καί την δειλήν καί ποταπήν τού καρδιά, ό άν¬ θρωπος αύτός είχεν άσφαλές βλέμμα καλλιτέχνου καί χέρι άλάνθαστον. Μέ λίγες μολυ βιές άπηθανάτισε τή μορφή τής Μορίας — Άντουανέττας μεταφερομένης είς την λαιμη τόμο καί τό σκΐτσο τού έ'χει δλην την φρίκην καί δλην την μεγαλοπρέπειαν. (συνεχ(ζεται) Τελευταία παριζιάνικα μοντέλα 1 Ί ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΥΡΑΝΟΣ Τό φίλμ αποκάλυψις: ΕΒΑΟΜΟΣ Ταινία όμιλοΰσα Γαλ- λιστί. Πρωταγωνιστοΰν: Τό είδωλο ολου τοϋ κό σμου, ή τρισχαριτωμένη: ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ Ή συγκλονιστικώτερη Ιστορία Ιρωτος πού είδε ποτέ ό κόσμοςΐ ΑΥΡΙΟΝ: Ή Ναυτική έποποιϊα: ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΜΑΤΟΣ Μέ τον ΖΑΝ ΜΥΡΑ Τα παρισινά καταστήματα τής "Ώτ—Κουτύρ έκθέτουν αυτήν την 1 εποχήν, δτιως κάθε χρόνο τίς φθι· νοπωρινές συλλογές των κα'ι τα πρώτα χειμερινά μοντέλα των, μεταξύ των οποίων εξαιρετικήν θέσιν κατέχουν οί πετΐτ—ρόμπ καί τα ταγιέρ, μέ τα όποΐα ύα άντι- καταστήσωμεν ϋστερα άπό λίγον καιρό τα καλοκαιρινό φορέματά μας. | ΟΊ πετΐτ—ρόμττ πού λανσάρον ται σήμερα είνε πολϋ άιτλές καί κομψές. Ή έπιτυχία των βασίζε- ( τσι είς την κούπ των" 'Ελάχιστες ' γαρνιτοθρες. Πολλά μοντέλα γί- νονται άπό θαμπά κρέ καί άλλα άπό λεπτά λαινάζ, πού ήαποροΰν Ι νά φορεθοΰν Εύκολώτερα χωρίς ιπαλιό, εάν φυσικά τό επιτρέψη ό Ι ...καιρός' Ι Γιά τα μοντέλα αύτά χρησιμο· (ποιοθνται διάφορα μοντέονα λσι- νάζ, έξαιρετικά λεπτά: «γκαβιγ- κρέν» «φιλιγκρέν» ή «τορσαντέν, χωρΐς πέλο, καί άλλ,α περισσότε¬ ρον «ντυβετέ», «ίντέν», «ντουσε λέν» ϋ «ντραπσντέν». Αϋτές είνε οί όνομασίες των μοντέρνων λαι- νάζ. Τα μάλλινα αϋτά ύφάσματα, ιτού δταν δέν έχουν πέλο όμοιά- ζουν μέ μεταξωτά κρέπ, θά χρη- σιμοΐΐοιηθοΰν πολύ γιά τίς πλέον «άμπιγέ» πετίτ—ρόμπ. Ή πραγμα· τική δμως πετίτ—ρόμτΐ, αύτό τό τόσον εϋκολοφόρετο φόρεμα ποϋ άγαποΰν ιδιαιτέρως οί Παρισινές γίνεται άπό μαλακό ζερσέ. Ό Πατού λανσάρει νιά τίς πε· τΐτ—ρόμπ £να καινούργιο λαινάζ «ντούμπλ φάς». Άπό την μιά δψι ϋχει πέλο καί άπό την άλλη, την καλή, είνε λεΐο ώσάν μεταζωτό. Τό τόσο άπλά αϋτά φορέματα £χουν έν τούτοις, μία χαριτωμένη λεπτομέρεια, πού τούς προσδίδει ίδιαίτερο τόνο. Ή Μάγγυ Ροϋφ γαρνίρει πολλά μοντέλα μέ δύο τεραστία γράμματα (τα άρχικά τοθ δνόματος τής κυρίας) Τα γράμαατα αύτά είνε τόσον μεγά- λα, ώστε νά γαρνίρουν σχεδόν ό- λόκληρο τ® κορσάζ. Ό οΐκος Μπρογιέρ, άντί άλλης γαονιτοΰρας, συμπληρώνει τα μόν τέλα τού μέ ίνα .χρυσό κόσμημα καΐ μ[α πολύ στενή ζώνη άπό χουσό πετσί. Γενικώς οί ζώνες παίζουν σπουδαϊσ ρόλο στά τε λευταΐα αύτά μοντέλα. Ώρισαένοι οΐκοι λανσάρουν ζώ νες άπό «νταίν» γαρνιρισμένες μέ μικροσκοπικά κα'ι πολύχρωμα κα θρεπτάκια ένκρυσΐε. Πολλά επί· σης σκοθρα άπογευματινά φορέ ματα γαρνίρονται μέ ζώνες ντρα πέ σέ ζωηρούς τόνους, μ* £να μι κρό για<ά άπό δαντέλλο «νκι- πύρ», μέ διασκεδαστικά ή πολύ τιμα κσυμπισ καί μέ ένκρυστασι· όν γούνινες. Οί γοϋνες δμως θά [χρησιμοΐτοιηθοΰν ολίγον άργότε ρα ώς γαρνιτοΰρες... η Ντιστεγκέ Ο έρως είς την χώραν των Χροσανθέμων. Η ΜΑΧΗ Ύπδ Κλώντ Φαρέρ. ΚΟίίΊΩΓϋΚΗ Έπαναληπτική Δημοπρα- σία πωλήσεως άγροτικών κτη μάτων. Τα «Φιλανθρωπικά Ίδρύμα τα Άνδρέου καί Μαρίας Κα λοκαιρινοϋ» εκθέτουσιν είς φα νεράν επαναληπτικήν δημο πρασίαν την πώλησιν των έ πομένων αυτών άγροτικών κτημάτων. 1) Είς την περιφέρειαν Ή ρακλείου καί είς την θέσιν «Καμίνια» εξωθί τής πύλης Χανίων αγρόν εκτάσεως 1)2 στρεμμάτων περίπου. 2) Είς την περιφέρειαν Γά ζι καί είς θέσιν «Μπίκου τα Λειβάδια» αγρόν εκτάσεως 15 περίπου στρεμμάτων. 3)_ Είς την περιφέρειαν Καρτεροΰ καί είςΓθέσιν «Κου μπελή Μθλον καί «Διμηλιές» ή «Καρτεργιανά» άγρούς καλ λιεργημένους καί άκαλλιεργή τους εκτάσεως 220 ναβρίπρυ στρεμμώτων. ',,?·' 4) Είς θέσιν «Μιιφή Κου τσοϋρα» άγρούς καί άγριά δα 150 περίπου στρεμμάτων. 5) Είς θέσιν «Μεγάλη Κου τσοθρα» άγροϋς καί άγριά· δα 600 περίπου στρεμμά των. 6) Είς την περιφέρειαν «Μέ σα ΚαρτεροΟ» καί είς θέσιν «Κορακιές» άμπελον εϊδους σουλτανί εκτάσεως 3 στρεμμά ών περίπου. 7) Είς την περιφέρειαν Σκα ,ανίου καί είς θέσιν«Κάμπος» άμπελον εϊδους σουλτανί έ τάσεως 6 περίπου στρεμμά ών. 8) Είς την περιφέρειαν Φοι 'ΐκιδς καί είς θέσιν «Λάκ <ος Φοινικιδς» άμπελον εϊ- 6ους σουλτανί 3 περίπου στρεμμάτων. 9) Είς την περιφέρειαν Σπηλίων» αγρόν εκτάσεως 38 περίπου στρεμ. 10) Είς την περιφέρειαν τοϋ χωρίο" «Άϊτάνια» καί είς θέ¬ σιν «Άϊτανιώτικα» αγρόν ε¬ κτάσεως 12 περίπου στρεμμά- ων μέ 145 ελαιόδενδρα. 11) Είς την περιφέρειαν Κά ω Αρχανών καί είς τάς ά- ολούθους θέσεις: α) «Κάμπος» μία κρεββατΐ- α εκτάσεως ενός Ιργάτου. β) «Πάτρωνα» αγρόν έκτά- εως 2 στρεμ. μέ 4 έλαιόδεν- δρα καί 6 κυπαρίσσια. γ) «Μεσοχωργιά» έν έρείπι όν εκτάσεως 15 τ. μ. 12) Είς την περιφέρειαν «Ά θανάτων» καί ειδικώτερον είς θέσιν «Βρυσΐδια» ελαιόφυτον εκτάσεως 5 περίπου στρεμμά¬ των μέ 40 ελαιόδενδρα. 13) Είς την περιφέρειαν τοθ χωρίου Σταυράκια καί είς τάς εξής θέσεΐ' : α) «Γαρύφαλλο» άμπελος σουλτανί εκτάσεως 6 περίπου έργατών. β) «Κανακαρά» άγρός έκτά σεως 2 στρεμμάτων μέ 15 ε¬ λαιόδενδρα. 14) Είς την περιφέρειαν τοϋ χωρίου Καβροχώρι καί είς θέσιν «Σκάλα-Μύλου» τό 1)2 έξ άδιανεμήτου ύδρομύ- λου μέ 220 ελαιόδενδρα καί 150 χαρουπόδενδρα καί άγρών καλλιερνησίμων καί άκαλλιερ γήτων 100 στρ. Ή δημ-οπρασία των ανωτέ¬ ρω θά γίνη την 2 Όκτωβρίου έ. έ. ήαέραν Κυριακήν καί ώ ραν 10—12 π. μ. είς τα Γρα¬ φεΐα των Ίδρυμάτων. Έν Ηρακλείω τή 17 Σ)βρί ου 1938. (Έ< τοθ Γραφείου) Γυαλίζετε τα πκπούτσια σας μ έ βάφει, γυκλίζει χχ διατη- ρεΤ τ« δέρμα. 60ον —Γιατί προσβλητική; άφοΰ ή μαρκεσία δέν βίζει πιά αύτό τό 'έθνικό κοστοϋμι; Είσθε διαρκώς κωμικός. Ά!... σας παρακαλώ: τί σας ήλθε καί δέν γυρίσατε για τί δεϊπνο; Είσθε, έννοεϊται, απολύτως έλεύθερος. "Ομως την κάρτα σας την πήρα τρομερά άργά. Ό Φέλτζ έσούφρωσε τα χείλϊ]: —ΤΙ μοΰ ήλθε; Δέν ξέρω. Ό σταθμός είνε πολύ μακρυά. "Ο ταν ΐφυγε τό τραΐνο, & ήλιος ε¬ πρόκειτο νά δόση. Διέσχισα περ πατώντας την μισή πόλι. Ο£ δρό μοί. κάτω άπό τόν λιλά ούρανό, ελαμπΐκοποθσαν σάν νά ήσαν στρωμένοι μέ άμεθύστους. Δέν είχ* τό θάρρος νά συνεχίσω τόν δρόμο μου. Αίσθάνθηκα τόν έαυ τό μου, αποτόμως, τόσο κουρχ σμένο καί τόσο λυΐχημίνο, ώστε προτίμησα νά μή αίς ένοχλήσω με την παρουσία μου. Ή μίσσες Χόκλεί), δλη προσο χή, είχεν άνασηκώσει τό ξχνθό της κεφάλι άπό τό μαξιλάρι: —"Ω! — εΐπε παρεξενευμένη. ΜιλεΙτί μέ εξαιρετικήν ποιητικό τητα... Έσοώπησε, προσπαθώντας I- σως νά άναπαραστήαη μέ την φαντασία της την θέα των δρό μων τούς δποίοας τό λυκόφως έχρωμάτιζε μέ διαφορα χρώμχτα, χωρίς νά τδ κατορθώνη προφα νώς. Έπειτα ξαπλώθηχε πάλιν άνάσκελα: — Καί Ιπειτα, τί έκάματε; —Έπήγα νά χαιρετήσω τόν Κινέζο φίλο μου Τσεού Πέ—'ί. —Τί περίεργο πράγμα, νά βρΕ σκετε εύχαρίστηοι στή συνανα- στροφή αύτοθ τοθ γελοίου άνθρώ που... Έκαπνίσατε άπόψε δ πιον; —"Οχι... —Γιατί; —Γιατί... γιατί έλογάριαζα νά γυρίσω έδώ ενωρίς... Την έκύτταζε τώρα έπίμονα. Έκείνη Ιγέλασεν άπόΐομα: — Μίς Βάν, μοΰ φαίνεται πώς άπ' αύτό^τά φιλιστρίνι μπαίνει μιά μυρουδιά πολύ γιαπωνέζικη... Κα! ξέρω πώ; δέν σάς άρέσει... "Εχετε την καλωσύνη νά πάρετε τό ^αποριζάτέρ;...Ρίξετε μυρουδιά παντοθ, σας παρακαλώ, άκίμη καί στό κρεββάτι μου .. καί έπά νω μου... Έ μίς Βίν εύΐιει<)ής καί σιω πηλή, έπίεζε τό μικρό έμβολο το5 χρυσοθ μπουκαλιοθ. Κάτω άπό τό δροσερό χάδι :ής μυρ διας, ή μίσσες Χόκλεϋ έΐέντωσε καί έλύγισε δλο της τα σώμα καί οί αίχμές τοθ σΐήθους της έ τσίτωσαν τό διαφανές μεταξωτό. (συνεχίζεται) ΚΙΝΗΣΙΣ - Ανεχώρησε δι' Ά. θήνας ττροχθές ό Διευθυντής τοθ ενταύθα ύποκαταστήματος τής Τραπέζης Αθηνών κ. Νΐκος Παν τατοσάκης. —Διά τής «ΧΙον επανήλθε προ χθές έξ "Αθηνών δ ίατρός κ. Γε ώργ. Νεονάκης. Ι * Γ" Έκτός Τράστ Α)Π Γύρω στήν πόλι. Τό συννέφιασμα εσυνεχίσθη καί χθές καί κατά τρόπον προεικά· ζοντα επανάληψιν τής βροχής. —Σύμφωνα καΐ μέ τάς γενικάς προβλέψεις. —Πάντως ή θερμοκρασία διετη¬ ρήθη είς ύψηλά μάλλον έπίπϊδα καΐ ό καιρό^ αργότερον αϊθρίασεν. —Μέχρι τής άπωτέρας γων(ας τής συνοικίας συζητεΐται αύτές τίς ήμέρες ώς βέβαιος ό πόλεμος. —Είς τάςσυζητήσεις λαμβάνουν μέρος κσΐ οί γρηοϋλες οί οποίες Ι καί τελειώνουν τάς κρίσεις των ' μέ σταυροκοπήματα καί εύχές. —Υπέρ τής είρήνης έννοεϊται καί κάθε άλλο ιχαρά... υπέρ τοθ πολέμου. —Καί σήμερον οί κυνηγοΐ θά έκστρατεύσουν άνά τα περίχωρα άλλά καί πέραν αυτών. —Ή τελευταία βροχή βλέπετε εΰνοεί τάς ομαδικάς έξόδους, ω¬ ρισμένων θηραμάτων. —Πράγμα πλεονεκτικόν διά τό κυνήγιον των ημερών. —Ή μεταβολή τοθ καιροϋ έξα- κολουθεϊ όπωσδήποτε νά έπηρεά- ζΓ) την απογευματινήν καΐ νυκτε¬ ρινήν κίνησιν. —Καί νά δημιουργή άξιοσημεί· ωτα «κενά» είς τα ύταίθρια; κέν· τρα μας. —Κυρίως ό κόσμος άποφεύγει την ύγρασίαν. ή όποία, είτε βοέ· χει, είτε δέν βρέχει, είνε σχετι- κή αυτήν την στιγμήν μέ την και- ρικήν κατάστασιν. —ΟΙ μισές κληρώσεις τής πέμ· πτης κληρώσεως τοΰ ΈθνικοΟ λα· χείου ετελείωσαν. —Ύιτολείπονται πάντως οί δλ- λες μισές .. θά τελειώσουν άραγε καί αύτές μέ... λευκόν τό παθητι¬ κόν των άτύχων; —Τό έρώτημα δικαιολογείται δεδομένου δ τι παραλλήλως μέ τόν σημαντικόν αριθμόν των τυχήρον παραμένει άκόμη Μναζ σημαντι¬ κάς άριθμός άτύχων. —Σήμερον πανηγυρίζει ό έν Φορτέτσ^ Ιερός νσός τοθ ΆγΙου Εύμβνίου, έπισκόπου Γορτύνης. —Ή πανήγυρις αυτή είνε βέβαι¬ ον 8τι θά συγκεντρώση φιλοχρί- στους καΐ έκ τής πόλεώς μας. —Λαμβανομένης ύπ' δψιν τής συνηθείας την όποιαν διατηροϋν παλαιόθεν καΐ οί γεροντότεροι έξ αυτών νά λειτουργουνται όπουδή ποτε άρκεϊ νά μεσολαβί) μία κα· θιερωμένη Ιερά πανήγυρις. —Ή κίνησις τής σταφιδαγορας έξακολουθεϊ χαλαρωμένη. —Πάντως διά τα έξαιρετικά πράγματα σημειούνται προσφοραί άξιαι λώγου. —Γενικώτερον ή κίνησις φαίνε¬ ται ότι θά επαναληφθή, άποσαφη νιζομένης έν τφ μετα^ύ τής διε- θνοθς καταστάσεως. — Μεταίύ των γεγονότων τής προχθεσινής ημέρας υπήρξεν καΐ ό αίφνίδιος άνεμοστρόβιλος. —Ό οποίος άνεστάτωσε τό πάν έσήκωσε σύννεφασκόνης καί προε κάλεσε, κατά τούς ,πληροφοριοδό τας, αιφνιδίαν τρικυμίαν. —Τό περιεργότερον ήτο δτι ό άνεμοστρόβιλος αύτός διήρκεσεν μόνον ολίγα λεπτά. — Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλ- λαιται διά τελευταίανφοράν σήμε ρον αί «Μύκτες πριγκήπων». Δέν πρέηει νά τίς χάση, κανείς. —Ό «Απόλλων» προβάλλει διά τελευταίαν φοράν σήμερον τόν «"Εβδομον ουρανόν», την πε ρίψημον αυτήν δημιουργίαν τής Σιμόνης Σιμόν. β Ρέκορτερ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ί Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον. Νάξον, Πραχτοριΐον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ*». 9-41 £ημείωσις: Δευτέρα-Πέμ ς πτπ-Κυριακή ώρα 7 1)2 μ.μ. άπογευματινή.. ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ Τό συμφέρον σας άτταιτεΐ νά προτιμάτε τίς.· Ρέγγες «Κρϊνος» Τό κόκκινο έλαφρό κουτΐ παρασκευασμένο ειδικώς διά την Έλλάδα. Ποιότης ή άνωτέοα πού μπορεΐ νά γίνη. Τό έιιποοευικ» «*,>,'
  είς π«ραλ«βήν μ«?, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ ΐ-1* ζ Τ0"
  ψυγεΐα. ΠίίΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕ2 ΚΑΙ ΟΧΙ ΞΥΛΑ °ΧΙ άπβ
  μας
  ν«
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟ-ΟΠΟΪ:
  ΜΗΝΑΣ Φ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «"Ολυμπος»)
  Κ. Μυλοποταμίτης
  όφθαλμίατρος
  Επί τοιακονταετίαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά άσχολούμε*
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  «ΜΟΝ Ι. ΕϊίΕΝΗΣ
  Διώάκτωρ Π αν* π. Λυδνβς
  Επί έπταετίαν ίχπαιίεν
  θείς είς τα Νοβοκβμκΐα ΑπΙί-
  ({Μβίΐΐεκ, α · ίΐε ^Γ3ίβ καΐ
  ϋαΙρβΙΐΊέΓβ Λυώνος καΐ Πα¬
  ρισίων βίς τα παθολογικά καΐ
  νβυρολίγικά νοοήματα.
  Διατελέσας επί ίιβτίαν
  355ΐδΐ3πΙ τής ΝΕΥΡΟΛΟΓ1-
  ΚΗΣ κλινικής τβΰ Πανεπι¬
  στημίου Λυώνβς.
  ©ά ύίχιτχι ώοαύτως καΐ
  τβϋς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚίϊΝ νοσημάτων είς τό
  Ιατρείον τού όδός 'Αμαλθείας
  (κκροδος όοοϋ Κατΐχάκη,
  πρώην Πλατύ σοκκάκι) ίίρ«ν
  9—12 η. μ. Μ«1 4—7 μ. μ.
  Τηλ. 6-63
  ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ό.γνωρίζιον
  τι πιρί τής τύχης τοθ Άντ. Λα·
  | δοιικάκη έτων 18 δπως •ίδοποιή'-
  ση τόν πατέρα τού ίργαζόμενον
  είς την 6δραυλικήν υπηρεσίαν τοθ
  Δήμ°« ^τό τμημ» '*—'-'-
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί "Αθλιοι.
  402ον
  Μεταξύ των πτηνών δ,τι έπλάσθη περιστερό1 πό
  τέ δέν μεταβάλλεται είς γλαϋκα" μόνον μεταξύ των
  άνθρώπων παρατηρεΐται τουτο τό φαινόμενον.
  Ό Μάριος την ϊβλεπε σκεπτόμενος καί ουδό¬
  λως έμποδΐζων αυτήν, δτε πλησιάσασα πρός τό
  τραπέζιόν τού.—Ά! εΐπε, βιβλΐα! Άνέλαμψεν αι¬
  φνιδίως τό ύαλώδες δμμα της· καί μετά τόνου δή
  λωτικοΰ αύταρεσκεΐας, δτι ηδύνατο καί αυτή κατά
  τι νά καυχηθπ, αύταρεσκείας είς ην ουδέν άνθρώ
  πινον πλάσμα άναισθητεΐ, προσέθεσε —Ξεύρω έγώ
  γράμματα.
  Καί άρΐτάσασα τό επί τοΟ τραπεζίου βιβλίον ώς
  ευρίσκετο ανοικτόν, ανέγνωσεν έλευθέρως: «...Ό
  στρατηγός Βωδουέν διετάχθη νά κυριεύση διά των
  υπό τάς διαταγάς τού πέντε ταγμάτων τόν πύρ-
  γον τού Οΰγομοντίου, κείμενον έν τώ μέσω τής πε¬
  διάδος τής Βατερλούης...»
  Καί διακοπείσα.
  —Ά! ή Βατερλούη" ξεύρω· έγεινεν έκεΐ μία μά
  χη, δπου ευρέθη καί ό πατέρατς μου. Ό πατέρας
  ύπηρέτησεν είς τα στρατεύματα. Είμεθα βοναπαρ
  τικοί ημείς δλοι μας, καί άπό τούς σφοδρά! Είς
  την Βατερλούην, έκτυπήθηαεν μέ τούς Άγγλους!
  Άποθέσασα δέ τό βιβλίον, έλαβεν Μνα κάλα-
  μον, καί άνέκραξε.
  —Ξεύρω νά γράφω.
  Έβαψε δέ τόν κάλαμον είς την μελάνην, καί
  στραφεΐσα πρός τόν Μάριον.
  —Θέλετε νά [δήτε, Τώρα θά σάς γράψω δύο
  λέξεις, διά νά ίδητε.
  Πρίν δέ λάβη ό Μάριος καιρόν ν' άποκριθί), έ
  γραψεν ή νεάνις επί φύλλου χάρτου λευκοθ, κει
  μένου είς τό μέσον τοΟ τραπεζΐου. Οί χτυπιάδες ερ
  χονται!
  ΡΙψασα δ' ί-πειτα τόν κάλαμον.
  — Καμμίαν δέν θά εϋρετε άνορθογραφίαν. Κυτ
  τάξατε. Κ' έγώ, καί ή άδελφή μου έλάβαμε άνα
  τροφή.
  Δέν ήμεθα πάντα καθώς είμεθα σήμερον. Δέν
  έγεννηθήκαμε διά...
  Τσΰτα δέ είποθσα διεκόπη, προσήλωσε τό ά-
  πεοβεσμένοο δμμα της επί τού Μαρΐου, έβαλεν έπει
  τα γέλωτά τίνα, καί έν ταύτώ άνέκροξε μετά τό
  νού, ένώ πάς σπαραγμός καρδίας κατεπνΐγετο υπό
  ■παντός κυνισμοθ.
  —Μπά!
  Καί ήρξατο νά ύποτονθορύζη είς φαιδρόν ή"χον
  τούς έπομένους στίχους.
  Πεινώ, πατέρα,
  Ψΐχα ψωμ(.
  Ριγώ, μητέρα,
  Γυμνό κορμί,
  ΤουρτοΟρα, Μουρμοθρσ,
  Καμποθρσ, Μίμη!
  Μόλις δέ μέλψασα ταυτα.
  —Κύριε Μάριε, εΐττε, πδτε κάποτε είς τό θέα-
  τρο;
  Έγώ πόγω. "Εχω ε"να μικρόν αδελφόν καί αύ-
  τός £χει φΐλους θεατρΐνους καί κάποτε μας δΐνουν
  είσιτήρια. Δέν άγαπώ δμως νά πηγαίνω είς τα ε¬
  πάνω τοΟ θεάτρου. Μαζεύεται έκεϊ τόσος κόσμος!
  «Τνε τό μέρος στενόχωρο" έρχονταΐ" έπειτα καί
  κάποιοι άνθρωποι δπου βρωμοθν.
  Περιεργασθεΐσα δ' έπειτα τόν Μάριον, έλαβε
  παράδοξόν τι ήθος καΐ τοϋ εΐπε.
  (συνεχ(ζεται)
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΓΕΝΕΑΙ
  ΒΒΜΒΒΒΒΒΜΜΒΙΙΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΙ
  ΠΑΓΟ - ΨΥΓΕΙΑ
  Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
  Έν Ηρακλείω Κρήτης («ίπιοθεν Τραπέζης Αθηνών)
  ΙΙΙΧ/ΓΡΊΛ. βηράς κ«1 ΰγράς φιίξεως, νεωτάτου
  Τ ΥΙ ΕΙΛ. συστήματος. Ψΰξις διά κυκλοφορίας
  ψυχρού αέρος, άνανεωμένου κατά εΐκοσιτετράωρον.
  Άπβλυτβς εξασφάλισις παντός έμπορεύματος.
  Διαρκης καΐ στβθβρά θϊρμοκρασία.
  Ίδιαίτερος θάλαμος διά ΝίίΠΑ ΦΡΟΥΤΑ κβΐ
  Ιδιαίτερον τμήμα διά ρουχισμον, μαλλίνων ύφασμά
  των, ταπητων, γουνών κ.[λ,π.
  Γ~| Α Ρ/~ν·. Κβλδνίί ΈλλπνιχβΟ οχήματβς των
  1Ι/ΛΙν_/Ζ<. 25 χιλιβγράμμων, μβγάλης άντοχής, ήμικρυσταλλιζέ καΐ μέ ίδιαίτερο έξαιρβτικό νερβ. Εγκατάστασις αρίστη, παρέχουσα κάθε ευκολίαν. Τηλέφωνον 3-21. ΒΒΗΒΒΒΗΒΒΠΒΜΜΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ0 ΡΕΓΓΕΣ ΧΡΥΣΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ Η. δ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 'Εξαιρετικής ποιότητος, τταρασκευ- αζόμεναι ειδικώς διά την ελληνικήν κατανάλωσιν. Αγοράζοντες πρβσέχετε τό σήμα επί τού χι- βωτίβυ. Π12Λ0ΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ 'Λπβκλκιστιχβΐ ΐΐσαγωγϊΐς μιτά διαρκβΰς παρακαταβήκη;: ΥΙΟΙ Γ. Χ. ΛΙΑΠΑΚΗ Α'. Πόσες φορές δέν συμβαίνει νά συζητηταί ζωηρώς ιδίως άπό τούς πιο ήλικΐωμένους δτι είς την ε¬ ποχήν αυτήν πού ζώμεν σήμερον των τεραστίων προόδων καΐ τής μεγίστης ταχύτητος, τα παιδία άναπΐύσσονται φυσιολογικώς καί πνευματικώς πολύ ένωρίτερα άπό δ,τι άλλοτε, Αί τελευταίαι γενε- αί των άνθρώπων είς δλον τόν κό¬ σμον τρέχουν σύμφωνα μέ την ταχύτητα τής έποχής, πράγματι, είτε άπλίδς είνε φαινόμενον αύτα- πάτης; Τα μικρά άλλοτε έξυπνοΰ- σαν αργότερον, ή αντίληψίς τους άνεπτύσσετο πιό άργά ή δχι, Είνε άλήθεια αύΐό καί τί συμβαί νει είς την πραγματικρ'τητα, Άλ λαξε πράγματι ό κόσμος, δπως έ σιινηθίσαμεν νά λέγωμεν, ώστε καί των μικρών ή αντίληψις νά μή διαφέρη οή^ερο"/ άπό την άντί- ψιν των μεγάλων, Αμερικανόν έπιστημονικόν πε ριοδικόν έδημοσ.'ευσε κατ' αύτάς ειδικήν μελέτην επί τοΰ θέματος. Ή μελέτη στηρίζεται είς τα σιιμ- περάσματα παρατηρήσεων έπιστη μονικών πού έγιναν τελευταίως είς τό Μόναχον. Σύμφωνα μέ τα άποτελέσματα αύτά δχι μόνον εις την Γερμανίαν, άλλά είς τόν κό¬ σμον ολόκληρον, ή τουλάχιστον είς τάς περισσοτέρας χώρας παρι στάμεθα μάρτυρες μιάς γενικής έπιταχύνσεως των φαινομένων τής σωματικής καί τής πνευμα τικής άναπτύξεως των παιδιών των τελευταίων. γενεών. Κατ' αυτόν τόν τρόπον καί τό βάρος τοϋ σώματος καί τό μπόι αύξάνουν πολύ γρηγορώτερα είς τα σημερινά μωρά άπό δ,τι σέ άλλε; έποχές. Τα ίδιο καί τα δόντια φυτρώνουν τώρα σέ πολύ μικρότερη ήλικία άπό άλλοτε καί ή φωνή καί ή άρθρωσις παρουσιάζονται πιό ενωρίς. Ό- χι δέ μόνον αύτά Ιχουν πιστο- ποιηθή, άλλ' άκόμη κι* ίλλα ά- νατομικά καί φυσιολογικά φαινό- μενα παρουσιάζοντα μέ δια- φορά τουλάχιστον ενός καί μι- σοθ χρόνοιι άπά δ,τι παρουσιά- ζοντο άλλοτε σέ παλαιότερα χρό- νια. Αΰτές είνε οί πιστοποιήσεις. Τώρα, βεβαία, επρεπε^ νά * εδρε- θοΰν καί ποϊοι είνε οί λόγοι πού ό άνθρωπος άρχίζει νά σχηματί- ζεται πολύ ένωρίτερα άπό πρίν σ:ήν βρεφική τού ήλικία, για- τί βιάζεται τόσο πολύ νά μεγα- λώση. Καί βρήκαν δτι ή έξήγη σις πρέπει νά ζητηθή σΐή γε- νική καί ριζική μεταβολή με· ρικών συνηθειών τής ζωής. Αί συνθήκαι αύται δέν 'μοιάζουν μέ τάς παλαιοτέρας. ΚυρΕως, 8- ταν γεννάται σήμερα ό άνθρω¬ πος δέν τυλίσσεται δυνατά καί σφιχτά σάν πακέτο καλοδεμένοι καί καλοσφιγμένο, μέσα σέ πα- νιά καί φασκιές καί κορδόνια. Κι' άκόμη δέν τοποθετεϊται προ σεκτικά καί μέ θρησκευτικήν εύλάβεια κοντά στή θερμάστρα, σέ κλειστό πάντοτε χώρο, μα¬ κ ρυά άπό την φυσική άτμοσφαϊ ρα καί τόν καθαρό άέρα καί τό φώς. Καί κάτι [άλλο πιό σοβα ρώτερον άκόμη,^ό^ τρόπος "τής διατροφήν Ή διαταγή προσκλήσεως των κληρωτών κλάσεως38 ΚΑΤΑΘΕΣΗ* ,- ΕΚΤΕΛΕΧΙΣ ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖϊΚΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙθ¥ ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝΩ ©Ή ΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚι Α ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ ΜΑΡΚΟΣ Α. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Επί όκταετίαν έσωτερικός ίατρός τοΰ χειρουρ γικοΰ τμήματος τοΰ Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός» παρά τω κ. Σμπαρούνη Τρικόρφω. 'Ανέλαβεν ά¬ πό 1ης Σεπτεμβρίου την Κλινικήν Μοράκη τού¬ του έγκαθισταμένου μονίμως έν Αθήναις. ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν καί επί τή βάσει τής κοινοποιη θείσης ήδη διαταγής τοΟ ύπουρ- γείου των Στρατιωτικών, ()κοχρζ οϋνται πρός κατάταξιν άπό 18— 20 ΌκτωβρΕου έ. Ι. οί άνήκον τες είς την Β' σειράν στρατεύσι· μοί ίκανοί ή βοηθητιχοί τής κλάσεως 1938 ήτοι οί γεννηθέν¬ τες έν Ιτει 1917 χαΐ εγγεγραμμέ¬ νοι ή μή είς τα μητρδα &ρρίν<ύν υπό τό Ιτος γεννήσεως τοθτο Έπίσης θά προσέλθουν οί έν ά- βολή διατελοθντες, άσχέτως κλάσεως, ών ή άναβολή έληξε την 31 Δεκεμβρίου 1937, οί έν >α-
  βλή λόγφ άναστήματος ή παοο-
  δικής άνικανότητος διατελούντες
  οί εγγεγραμμένοι είς τα μητρώα
  &ρρίνων υπό τό 2τος 1916 καί
  παλαιότερον ών ή άναβολή 2λη
  ξε την 30ήν Ίτυνίο» 1937, οί
  έν άναβολή λόγφ ύπηρετοθντος ά-
  δελφοθ διατελοθντες άσχέτως κλά¬
  σεως ών ή άναβολή έληξε μέχρι
  τής 31ης ^)ξρίοα 1937, οί όπωσ-
  δήποτε άποκτήσαντες οριστικώς
  την Ελληνικήν ίθαγένειαν Ιντάς
  τοΰ έ"του; 1930 μετά την συμπλή¬
  ρωσιν τοΟ 21ου έτους τής ήλικίας
  των καί έφ' δσιν δέν 6περέβ»)σαν
  εισέτι τό 35ον τοιοθτον. Είς τάς
  ανωτέρω κατηγορίας περιλαμβά-
  νονται τόσον οί παρουσιασθέντες
  είς τα περ οδεύοντα στρατιωτικά
  συμβούλια, τα λειτοιιργήσαντα
  κατά τα παρελθόν έτος 1937 καί
  κριθέντες παρ' αυτών ίκανοί βοη
  Οητικοί, δσον καί οί μή παρου¬
  σιασθέντες έκ των υΐΐοχρέων νά
  παρουσιασθώσιν είς αύτά.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  , ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου
  προκηρ^ισσει δ τι:
  'ΕκτΙθεται είς μυστικήν δι"
  ένσφραγίστων προσφορών δη-'
  μοπρασίαν ή έφαρμογήτής ρυ- ]
  μοτομΐας τής έντός καί έκτός
  των τειχών τής πόλεως Ήρα
  κλείου επί τοΟ έδάφους δια-
  σημάνσεως μονίμου ώς καί ή
  χωροστάθμησις καί ό καταρ
  τισμός των κατά μήκος τομών
  των όδών.
  Ή ΔημοπρασΙα θέλει διε
  ξαχθή έν τώ Δημοτικώ Κατα
  στήματι την 10ην τοΟ μηνός
  Όκτωβρίου 1938 ημέραν Δευ
  τέραν καί ώραν 11—12 π. μ.
  ενώπιον τής Δημσρχιακής Έ-
  πιτροπής'δι' εγγράφων καί
  ένσφ'ραγίστων προσφορών.
  Ή συγγραφή υποχρεώσεων
  καί ή διακήρυξις τοΰ εργου
  εισί™ κατατεθειμένα είς τά
  γραφεΐα τής Τεχνικής Ύπηρε
  οίας τοΰ Δήμου καί τό Τεχνι
  κόν Έπιμελητήρ όν τής Έλ
  λάδος ώς πρός δέ τό σχέδιον
  ρυμοτομίας τής πόλεως τοΟ
  το ευρίσκεται διά μέν τούς έν
  "Ηρακλείω επιθυμούντας νά
  λάβωσι μέρος είς τόν διαγω
  νισμόν έν τώ Γραφείω τής Τε
  χνικής "Υπηρεσίας τοΟ Δήμου
  "Ηρακλείου διά δέ τούς λοι-
  πούς έν τώ "Υπουργείω Συγ
  κοινωνΐας (τμήμα σχεδίου
  πόλεων ένθα δύνανται νά λά
  βωσι γνώσιν οί βουλόμενοι
  προσερχόμενοι κατά τάς έρ
  γασίμους ώρας των Γραφείων.
  Έν "Ηρακλείω τή 16 Σε¬
  πτεμβρίου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Επί τή συμπληρώβει δεκαετί-
  άς άπό τοϋ θανάτου τοΰ άειμνή
  ότου συμπολίτου:
  ΣΤΕΦ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ
  άρχαιολογου
  Ό Δήμος Ηρακλείου τιμής ε
  νεκεν τέλει σημερον Κυριακήν
  18ην Σεπτεμβρίου έ έ. άρχιερβΐτι
  ■όν μνημόσυνον έν τω Μητροπο¬
  λιτικώ Ναώ τοΰ Άγίου Μηνά, με¬
  τά την θείαν λειτουργίαν, καΐ
  παρακαλεϊ τους συμπολίτας, όπως
  τιμήσωσι τουτο διά τής πκρουσί-
  ας των.
  Ίδιαίτεραι προσκληθείς δέν
  θά σταλώσι.
  Ή επί τοΰ μνημοσύνου εϊδική
  έηιτροπή.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ τράτα στεργιάς:
  «Γρϊπος» μεθ' δλων της των έξαρ
  τημάτων έν καλη κατασΐάσει καΐ
  μέ πλοιάριον. Πληροφορίαι παρά
  τφ Ιδιοκτήτη έαπόρω Μορώνι
  Μαράκη Τυμπάκι ή τιαρά τοίς ά-
  δελφοϊς Κόττακα Ηράκλειον.
  —Τό σημερινόν ραδιοφωνι·
  κόν πρόγραμμα.
  Ό Ραδιοφωνικός σταθμός Άθη-
  νυν θα μεταδώση σημερον τό α¬
  κόλουθον πρόγραμμα: "ίϊρα 7
  μ. μ. μετεωρολογικόν δελτίον,
  7.10' όμιλία τοΰ ίεροχηρυκος τής
  Μητροπόλεως Αθηνών άρχιμαν-
  δρίτου Σεραφεΐμ Παπακώστα πε·
  ρΐ τοΰ σταυροϋ των χριστιανών,
  έχκληαιαστική μουσικη (δίσκοο,
  7.25' ρεσιταλ πιάνου υπό τβΰ κ.
  Γ. Γεωργιαδη μέ συνθεσεις τού Ι-
  δίβυ, 7.40 συναυλία τραγουδιοΰ
  υπό τοΰ κ Παπαοικονόμου, 8
  μανδολινάτα 'Ελληνων έπαγγελ-
  ματιών μουβικών, 8 ίθ' τό τερμα
  τβΰ ταξιδίου ρωμαντικόν σκέτς
  υπό Συλβίου μέ την κ. Αγγελι¬
  κήν Κοτσάλη καΐ τόν κ. Μιχ.
  Κοφΐνιώτην, 8 45' ελαφρό τραγβΰ
  δι υπό τής δεσποινίδος Κοΰλας
  Στηβενς, 9 είδήσεΐί, 9.15 έλαφρά
  μουσική, 10 συναυλία τής μικράς
  όρχήστρας τοΰ Σταθμοΰ, 10.*5'
  είδήσεις, Π συνεχεια τής βυναυ-
  λίας τής μικράς όρχήβτρας τβΰ
  σταβμοΰ, 11.30 άνδρικη χορωδία
  (διεύθυνσις Γλυκοφρΰδη).
  —Συλλήψεις είς Ρέθυμνον.
  Συλληφθέντες προοήχθησαν
  είς την Εισαγγελίαν Ρεθύμνης β
  Άντ. Εύαγγελβυ Παλιεράκης έκ
  Καρινών κατηγορβύμενβς επί βι·
  «σμδ, ό Άντ. Ί. Νικολουδάκης
  ςξ Άναχο.υρδομέχοχ'Χ κατηγορβΰ
  μενος επι ζωοκλοπή, ό Νικολ.
  Ρίτζας έκ Ροδάκινου κατηγο-
  ρούμενος επί έμπρησμφ καΐ ο
  Μυρ. Ν. Περάκης έχ Κεραμέ κ«-
  τηγοροώμενος επί τραώμασι.
  -Τό Ωδειον Ηρακλείου.
  Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν
  αί εγγραφαί παλαιών καΐ νεων
  μαθητων εις τό Παράρτημα τοΰ
  'Ελληνικοΰ Ώδείου Ηρακλείου
  ηρχισαν άπό τής 15ης τρέχον¬
  τος μηνός. Τά μαθήματα άρχον
  τ«ι άπό 1ης Όκτωβρίου.
  —Αί σημεριναί συναντήσεις.
  Σήμερον την 6.30' π. μ. είς
  τό γήπεδον Χάνδαξ προκειται
  νά συναντηθοΰν είς ποδοβφαι·
  ρικόν άγωνοϊ διά τό κύπελλον
  Κοτζιά τα άνεπίσπμα ποδοσφαι
  ρικά σωματεΐα τής πόλεώς μας
  μ«ς «Ταλω$» καί «Απόλλων» Προ
  πγουμενως (ωρα 4.30' μ. μ.) θά λά
  βη χώραν έτερος ποδοβφαιρικός
  αγών μεταξύ τής ομάδος τής «Ε.
  Γ. Ο. Η » καΐ τοΰ «'Εργοτέλους».
  —Τά πληρώματα των πετρε-
  λαιοκινήτων σκαφων.
  Υπό τής καταρτιαθείσης άρμο
  δίας έπιτροπής εξητάσθη λεπτο·
  μερως τό ζητημα τής συνθεσε·
  ως των πληρωμάτων των πετρε
  λοιοκινήτων σκαφων χωρητικότη
  τος κάτω των πεντακοσίων κό
  ρων. Απεφασίσθη, δπως ή βυνθε
  σις των πληρωμάτων των έν λόγω
  σκαφων, παραμείνη ή αυτή, ώς
  είχεν αποφασισθή υπό τής έπιτρο
  πής χατά τόν παρελθοντα Μάρ
  τιον, όσον άφορα τοϋ; μηχανι
  κοϋς έσωτερικής καύσεως, τους
  ναυτας καΐ τους μηχανοδηγοΰς.
  ■β β
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρός ύπάλληλος
  διά τά καταστήματα Άλικιώτη.
  ΓΟΝΕΙΣ
  έμττιστευθήτε τά παιδία σας είς τό:
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ιιΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ"
  Εξασφαλίζετε είς αύτά μόρφωσιν καί ανατροφήν 0(Ρΐ;
  στιανικήν καί εθνικήν.
  Τό απολυτήριον τού είναι ισότιμον πρός τά των
  Δημοσίων Γυμνασίων.
  ΟΙκοτροφεΐον όντως οΐκογενειακσν.
  ΑΙ εγγραφαί ήρχισαν. Ζητήσατε κανονισμόν.
  Τηλέφωνον 6—74.

  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ 5
  Μ
  μεσημβρίαν 5
  Αι* Ρέθυμνον, Χανιά, ■
  ΠΕΙΡΑΙΑ ■
  Χαλκίδα, ΑΙδηφόν,Β·- !

  λον, Φεσσαλονίκην. 8

  Τηλ*·. 5-50
  ϋ':
  Ρ
  Ι
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■·
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Κυριακής
  18 Σεπτεμβρίου 1938
  7, !1 ,
  Ι
  % 2Π Ώ Ο Ο Ανακοινώσεις τ°ΰ κ- Τσάμπερλαιν.
  XI)
  --~~Ξ^^^-Ι!1—- . Αί άντιλήφεις των 'Ε——~— ! ~
  ΜΕΡΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΝ
  ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ 1ΙΑΦΟΝΕΙ
  ΙΡΟΣ ΙΙΗ ΤΣ1ΝΗΕΡΑΑΙΙ
  Η Χ β Ε ΣΙΝ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΛΓΓΑΟΥΒΛΣΙΛΕ0ΗΣΛΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγρ·»»οΰν έκ
  Λονδίνου ότι σήμερον (χθές) ανέμενον
  το άνακοινώσεις τού Βρεττανού πρωθυ
  πουργοΰ κ. Τσάμπερλαιν πρός τα μέ
  λη της κυβερνήσεως τού, επί τής συ¬
  ναντήσεως αύτοΰ μέ τόν καγκελλάριον
  Χίτλερ. Λέγεται ότι μερίς των "Αγ
  γλων ύπουργών διαφωνεί πρός τάς έ
  νεργείας τού κ. Τσάμπερλαιν.
  Ό "Αγγλας πρωθυπουργός συνηντή
  θη σημειωτέον ολίγον μετά την άφιξιν
  τού είς Λονδίνον μέ τόν βασιλέα Γεώρ
  γιον Στ' μέ τόν οποίον καί αυνωμίλη*
  σεν επί μακρόν σχετικώς μέ τα διαμει
  φθέντα μετά τού Γερμανοΰ καγκελλαρί
  ου είς Μπερχτεσγκάντεν.
  ΕΙΣ ΦΑΛΗΡΟΝ ΚΑΤΕΠΑΕΥΣΑΝ
  ΤΡΙΑ ΑΝΤ1ΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον κατέ-
  πλευσαν είς Φάληρον τρία άγγλικά άν-
  τιτορπιλλικά. Τα πολεμικά ταύτα άνή-
  κουν είς την μοίραν τού στόλου τής Με
  σογείου ήτις επεσκέφθη κατ' αύτάς δια¬
  φόρους έλληνικούς λιμένας.
  Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΑΝΗΣΥΧΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτβμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ τού
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Σ)βρ(ου (τη¬
  λεγραφικώς) —Αφιχθείς χθές
  την 5 απογευματινήν είς Λον
  δϊνον ό κ. Τσάμπερλαιν προέ¬
  βη είς όλιγολόγους άνακοινώ
  σεις άπό τού μικροφώνου
  πρός τόν αγγλικόν λαόν:
  «Μετέβην είπεν ό κ. Τσάμ
  περλαιν, πρός συνάντησιν τού
  Χίτλερ είς Γερμανίαν δπου ύ
  πελόγιζα νά παραμείνω ολό¬
  κληρον την σημερινήν ημέραν.
  Άλλά δι" έκτάκτους λόγους
  έπέστρεψα. αιφνιδίως Ίνα συμ
  βουλευθώ τούς συναδέλφους
  μου. Μέ τόν Χίτλερ εΐ·
  χά μίαν είλικρινή δίωρον συ
  νομιλΐαν. Μετά την συνάντη¬
  σιν αυτήν,εΤμαι πλέον ή βέβαι
  ος δτι κατηνοήσαμεν πλήρως
  τάς έπιδιώξεις ό είς τοϋ άλ-
  λου».
  »Δέν δύναμαι νά σδς έκθέ
  σω, εσυνέχισεν ό κ. Τσάμπερ
  λαιν, την διεξαχθεϊσαν μετά
  τοθ ΧΙτλερ συζήτησιν. Πάν¬
  τως σάς άναφέρω δτι συνεζη-
  τήσαμεν κατά ·ε'να τρόπον πό
  λυσύνθετον καί είς εύρύτατον
  επίπεδον τα εύρωπαϊκά πράγ
  ματα>.
  »Κατά την αναχώρησιν μου,
  προσέθεσεν όΒρεττανός πρωθ
  υπουργός ό κ. Χίτλερ μοΟ
  εΐπε: «Την προσέχη φοράν
  θά συναντηθώμεν είς τό ήμισυ
  τοϋ δρόμου». Τοθτο εΐχε δι
  πλήν σημασίαν καί ύπενόει
  δτι θά έλθωμεν καί είς αμοι¬
  βαίαν συμφωνίαν».
  Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΣΑ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  Ευθύς μετά
  άφιξίν τού
  ό κ. Τσάμπερλαιν συνεκάλε
  σε τούς σημαντικωτέοους συ
  νεργάτας τού, κ. κ. Χάλιφαξ
  Σάίμον, Χόαρ κ. ά. μετά
  των οποίων συνειργάσθη επί
  μακρόν. .Κατόπιν συνειργάσθη
  μετά τού κ. Ράνσιμαν ό ό
  ποίος πρό τής αναχωρήσεως
  τού έκ Πράγας συνηντήθη διά
  τελευταίαν φοράν μέ τόν
  πρόεδρον κ. Μπένες. Μετά
  τουτο ό κ. Τσάμπερλαιν επε¬
  σκέφθη τόν Βασιλέα.
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΑΤΛΥ — ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  Τό εσπέρας τής χθές ό κ
  Τσάμπερλαιν εδέχθη τόν άρ
  γηγόν τής αντιπολιτεύσεως κ.
  Άτλυ.
  Σημειωτέον δτι τό εργατι¬
  κόν κόμμα απέστειλεν άνακοι
  νωθέν είς τόν κ.Τσάμπερλαιν
  διά τοθ όποίου τώέδήλωσενδτι
  παραμένει πιστόν είς την α¬
  πόφασιν περί διαφυλάξεως
  τής Τσεχοσλοβακίας Δημο
  κρατίσς αποκλειστικώς διά
  τοθ Γαλλο—Άγγλο—Σοβιετι
  κου συνασπισμοθ.
  — Ό κ. Ράνσιμαν ερωτηθείς
  κατά την άφιξίν τού υπό δή
  μοσιογράφων επί τής κατα
  στάσεως είπεν:
  «Δέν γνωρίζω περισσότερα
  άπό υμάς διά την κατάστα
  σιν. Πιστεύω δτι τό καλόν κυ
  ριαρχεΐ τοϋ κακοϋ. θά επι
  στρέψω άσφαλβς είς Πράγαν,
  άλλ' είνε ακαθόριστον πότε».
  ΤΑ ΕΝ ΤΣΕΧΟΣΑΟΒΑΚΙΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Σεπτεμβρίου
  (τηλεγραφικώς).— Τό Πρακτο
  ρεϊο>< Χαβάς αγγέλλει δτι ή Πραγα ανεκοίνωσε καί έκ δευτέρου την διάλυσιν τοΰ κόμματος τοθ κ. Χενλάίν. 23 χιλιάδες Σουδΐτσι κατέφυγον είς τό γερμανικόν ίίδαφος. Ύ πό τής τσεχικής κυβερνήσεως συνεχΐζεται ή λήψις αύστηρών μέτρων. Κατεσχέθησαν δπλα πάσης φύσεως, κατεχόμενα υπό των Σουδιτών. —Ό πρωθυπουργός κ. Χό τζα εδέχθη χθές τόν πρεσβευ την τής Αγγλίας. Κατόπιν έγέ νετο'δεκτός υπό τοθ κ. Μπέ¬ νες. Είτα εδέχθη τόν πρε σβευτήν τής Γαλλίας. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ Ή Ούγγαρία προέβη είς 2ν τονον διαμαρτυρίαν πρός την ΤσεχοσλοβακΙαν διά την πά ραβίασιν των συνόρων της καί τάς πτήσεις τσεχικών άεροπλά νων υπεράνω τού έδάφουςτης —Αί γερμανικαί έφημερίδες γράφουν σήμερον: «Παντοϋ τής Τσεχοσλοβα κίας είνε έκδηλος ή έπίδρα σις τής Μόσχας. Αί διαπραγ ματεύσεις είνε αδύνατον νά συνεχισθοθν μετά τής Πράγας Ή κυβέρνησις των Τσέχων φέ ρεται πρός τούς Σουδίτας ώς οί μπολσεβΐκοι είς την Ίσπα νίαν». —Κατά τα έκ Νέας Υόρ¬ κης τηλεγραφήματα, ό άμε· ρικανικός τύπος τονίζει δτι ή βελτίωσις τής καταστάσε¬ ως όφείλεται είς την επί¬ σκεψιν τοΟ κ. Τσάμπερλαιν παρά τώ Χίτλερ. Τό παρακράτημα τοϋ γλεύκους νέας και παλαιάς εσοδείας. έξωτβρικοθ τηλεγραφήματα ή διβθνή κατάστασις έξακολουθεί άνήσυχοΰ.Οίκί δυνοι πολέμου χρίνεται ότι δέν έξέλιπον έξ ολοκλήρου, έφ' όσον δέν έσβέσθησαν Μ * «— <·>«■> Μ · <ε*#.4· 0 ■ _ «ΒΙΜ.·1 ■/ —·>κ·.-><Λ·ι ΠΓΛ * _ '„ αί έστίαι των πην εις την Κεντρικήν Εύρώ ΟΙ ΓΕΡΜΑΗΟΙ Ε ΠΙΤ18 ΕΝ Τ ΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΠΕΝΕΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ Β&ρολίνου άναφέρουν ότι ό γβρ- μανικός τύπος έπιτίθεται δριμύτατα ε¬ ναντίον τοΰ προέδρου τής Τσβχοσλο 6ακί»ς κ. Μπένες διά τα τελευταία έν ττ1 Χώρα ταύτη αίματηρά γεγονότα. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤηΙΟΥ ΑΘΗΝΏΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Τό υπουργικόν συμβούλιον κατά την τελευταίαν αύτοΰ συνεδρίασιν ενέκρινε τόν νέον οργανι¬ σμόν τοΰ Πανεπιστημίου. ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΑ ΠΝΒΥΠΕΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Αύριον (σήμερον) είς τούς ναούς τής "Ελλάδος Οά ψα- λοΰν δεήσεις υπέρ τής διατηρήσεως τής παγκοσμίου είρήνης. Διά διαχάγματος δημοσιευο ιένου είς την «Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως» δρίζεται δτ: κατά την εφετεινήν περίοδον το υπό τοϋ νόμου 5845 προβλεπόμενον παρακράττμα γλεύκους, λόγφ τής μεγάλης εσοδείας όρίζεται εις 5 ο)ο άντί τοθ 3 ο)ο. Όρίζεται έπίσης διά τοθ Εδίου διατάγματος δτι τό συμβούλιον τοΰ οίκείου όργανισμοϋ δύναται νά ορίζη δτ: πάς Ιταΐρος άναγκα στικοθ άμπελουργικοΰ συνεΐαιρι- σμοθ δικαιοθται νά διαθέψ-^ έ- λευθέρως γλεΰκος 1200 οκάδων (3 κάρων ) ή ανάλογον ποσότητα οινοποιησίμων σταφυλών μέχρι 1800 οκάδων μή ύποκειμένων ί είς παρακράτημα. Ή άναλογεΰαα εις έκαστον παραγωγόν ποσότης παραχρατή- ματος θά παραδίδεται παρά τού τού είς τα οίνοποιεΐα ή τούς σταθ μούς παραλοφής τοθ όργανισμοΰ. Ή παραλάβη θά γίνεται παρ' έ- πιτροπής κατά συγκρότημα [οί- νοποιεΐον ή σταθμόν παραλαβής) αποτελούμενης έκ τοΰ διευθυντοΰ καί τοθ διαχειριστοθ τοΰ συγκρο- τήματος καί ενός ποίραγωγοθ Προσκομιζόμενον τυχόν νοθευμέ- νον γλεΰκος ή άκατάλληλοι στα- φυλαί θά απορρίπτωνται. Πας μή προσκομίζων τό καθορι¬ σθέν παρακράτημα ίίς τόν οργα¬ νισμόν καί έντός τής υπό τούτου ταχθείσης προθεσμίας δπόχει- ται είς πρόστιμον ίσον πρίς την αξίαν τοθ μή παραδοθέντος γλεύ¬ κους παρακρατήματος. Είς ίσόπο σιν πρόστιμον ύπόκειται, έφ' ίσον ήθελεν άποδειχθη' παραδίδων νο θευμένον γλεΰκος. Πάντες οί ϊχοντες είς τάς άπο θήκας των υπόλοιπον γλεύκους ή οίνου έκ παρελθούσης εσοδείας είτε έξ άγορας έκ ξένης έκ τοθ Όργανισμοΰ περιφερείας, δφεί- λουν νά Ιχουν ίηλώση υπευθύνω; είς τόν Όργανισμόν την ύπάρχου σαν ποσότητα τοΰ άποθέματος. Πάσα μή δηλωθείσα ποσότης θε ωρεΤται ώ; προίάν νέας έσοδεί άς καί έφαρμόζονται καί διά ταύ την αί προηγούμεναι διατάξεις ΟΑ ΣΥΝΕΑΒΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΟΝ &ΥΝΑΜΕΟΝ ΔΙΑΝΑ ΑΣΧΟΛΗΒΗ ΜΕΤΑΜΕΓΑΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ_ΖΗΤΗΜΑΤΑ; Η ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑίΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΠΡΟΕΛΑΒΕ_Τ_ΗΝ Σ#ΡΑΞΙΝ , ΑΘΗΝΑΙ 17 Σ*πτ*μ6ρίου (τού άνταποκριτοΰ μας)----Αναφορικώς μέ την εξέλιξιν τής διεθνθΰς καταστάσεως, οί διπλωματικαί καί δημοαιογραφικοί κύκλοι έν Έυρώπη, συμφωνοΰ,ν ότι ή πρωτοβουλία τοΰ κ. Τσάμπερλαιν έσω- σε την ήπειρον ταύτην έκ μιάς άμέσου συρράξεως. Ώς πρός την σύγκλησιν διασκέψεως τών^ τεσσάρων εύρωπαϊκών δυνάμεων ίνα,άσχοληθήμέ τα μεγάλαι εύρωπαϊκά ζητήματα, κατά τάς, πληροφορίας των ιδίων κύκλων, αυτή άντιμετωπίζ&ται ή¬ δη, χωρίς ^ όμως μέχρι τής στιγμής νά έχωσιν άποκρυσταλλωθή άποφάσεις υπό των κυβερνήσεων τής Αγγλίας καί Γαλλίας. ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ Επί τί) σιιμπληρώσει άς άπό τοΰ Θανάτου τοΰ ποΰς άίχαιολόγου καί ίστορικοΰ, Στεφάνου Ξανθουδιδου, είς τάν μη τροπολιτικόν ναόν τοΰ Άγίου Μη νό2 θά τελεσθή" σήμερον πάνδημον άρχιερατικόν μνημόσυνον υπέρ ά ναπαύσεω; τής ψυχής τού. Τα θρησκευτικόν μνημόσυνον τέλει τα: πρωτοβουλία τοθ Δήμου υπό τής συσταθείσης πρός τουτο επι τροπής αποτελούμενης έκ των κ.κ. Έμμ. Πετράκη λυκειάρχου, 'Μ Ηλεύρη δικηγόρου, Ί. Λογιάδου φαρ;ιακοποιοΟ—φιλολόγου καί Μί νωος Μουντράκη συντάκτου τής «Ανορθώσεως», είς απόδοσιν τι μής πρός τόν λαμπρύνανΐα την έ πιστήμην καί τα γράμματα συμ πολίτην. Είς τό μνημόσυνον θά προσέλθουν πλήθη κόσμου τιμών- τος την μνήμην τοθ έκλεκτοΰ τέ κνου τής Κρήτης καθώς καί έκ πρόσωποι των σωματείων καί δρ ανώσεων. Τόν έπιμνημόσυνον λόγον θά δεκαετί Ι έκφωνήση ό κ. Έμμ. Πετράκης διαπρε Ι έξαίρων τάς άρετάς καί τό έργον τοΰ τιμωμένου μεγάλου νεχροΰ. Αργότερον, περί τα τέλη Όκτω βρίου, ή επιτραπή θά όργανώση κ*1 φιλολογικάν μνημόσυνον τοΰ Στ. Ξανθουδιδου κατά τα οποίον είδικοί όμιληταί θά άναπτύξουν τό έργον καί την δράσιν τού ώς έπιστήμονος, ώς άρχαιολόγου, ώς ίστορικοθ, γλωσσολόγου καί ώς άνθρώπου, θά προσκληθώσι δέ δ πως παραστώσιν είς αύτό καί τα άνώτατα πνευματιχά ίδρύμχτα τής χώρας καί έκπρόσωποι τού κό σμου των επιστήμων καί των γραμ μάτων. Την ημέραν τοϋ φιλολογι κου μνημοσύνου θά γίνουν καί τ' άποκαλυπτήρια τής προτομής τοΰ τιμωμένου νεκροϋ καθώς καί τοΰ ετέρου άρχαιολόγου Ιωσήφ Χατζηδάκη υπέρ τοΰ όποίου θά τελεσθή έπίσης αργότερον Ορησκευ τικόν καί φιλολογικόν μνημόσυ νόν. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝ.ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ_ΣΥ«ΙΒΟΥΛΙΟΝ ———■ Ι Κατά ττΊν ποογθεσινήν τού ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝΤΕΣ ΧΘΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ' σονεδρίασιν τό Δημοτικόν Συμβούλιον ήσχολήθη μέ διά φορα τρεχούσης φύσεως ματα. ζητή Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ ένταΰ θα ΠρακτορεΕου τοΰ Έθν. Λα- χείου των διαδοχικών κληρώσε- ών κατά την χθεσινήν ένδεκάτην ή 15361, 15380, 15381, 18865, μέραν τής ε'.κληρώσεως εκέρδισαν 21746, 21789, 25617, 27211, ■ ■ --""" 27255, 27272, 30 ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ _______ *· ΑΘΗΝΑΙ»1 7 Σβπτεμβρίου (τού οίίτιύ% άριθμοί τα έναντι έκά-, άνταποκριτοΰ μας). — Κατά σημερινήν ότου σημειούμενα ποαά: 20.539 ανακοίνωσιν τής Μετεωρολογικής υπη¬ ρεσίας παρατηρείται είς όλην την 'Ελ- λάδα πτώσις των θερμοκρασιών. Ό χαιρός προβλέπεται ότι θά διατηρηθή βροχερός. δρχ. 3000, 40233, 55224, 72 672 74.979 καί 78 431 άνά δρ. 2000. 1 Οί κληρωθέντες άριθμοί 9 ήμέ ρας είς τό &ρτιον: 1036, 3691, 6142, 6186, 8251, 8262, 8269, 16329, 15350, 27233, 905, 31474, 40264, 42601, 45487, 46866, 54904, 54915, 55294, 57413, 60965, 00992, 74996, 74921. 36039, 45428, 53006, 54954. 60944, 06053, 76844, 36095 45460. 53664, 54980, 60960, 68263 77973. ΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΥ1Π0Ρ._ΕΠΙΐνΐΕΛΗΤΗΡΙ0Ν Έκ τού Εμπορικον και Βιομη- χανικβδ'Επιμελητηρίουκαλοΰνται καί αύθις άπαντες οί έν τοίς νο· μβϊς "Ηρακλείου και Λασσηθίβυ έγκατεστημενοι εμποροι, βιομή- χανοι, ναυτικοΐ πρακτορες, έκτε- λωνιβταΐ καΐ μεσίται αατικών συμβάσεων όπως καταχωρίσωσιν η άνακαταχωρίσωσιν είς τα μη· τρώα τής Όργανώαβως τάς έπωνυ μίας των τβ βραδύτερον μέχρι τβ- λους τρέχοντος μηνός. Παρερχο μένη; άπρακτβυ τής τασσομενης ώς άνω προθβσμίας, θά έπακολου θησπ ή υπό τοϋ αρθρου 59 τβΰ Νβμου 184 «περΐ 'Εμπορικών καί Βιομηχανικών Έπιμελητηρίων» έπιβολη των προβλεπομένων κυ· ρώσεων, συνισταμενων είς πρόστι μόν μεχρι 500 ώρβχμων καί μέ κράτησιν μεχρι 60 ημερών ή μέ μίαν των ποινών τούτων. 'Επ' βϋ καιρία παρεχεται τοίς μββίταις εγχωρίων προϊοντων προθεσμία καταθεσβως της ΙΟΟΟδράχμου εγ¬ γυήσεως των, περΐ ής πρββλέπβι τό αρθρον 1 τοΰ οχετικοϋ ;νομου 5*34, μεχρι 25 Σεπτεμβρίβυ έ. έ. κατόπιν παρακλήσεως τοΰ Προε· δρου τοΰ Συνδεαμου των. Πέραν τής προθεσμίας ταύτης θα άνακλη θωσιν αί αόβιαι των μή συμμορ φοθησβμένων καί θά απαγορευθή βΐς αΰτβος ή άσκησις τοΰ έπαγ· γελματβς των. ΑΙ Είς σχετικήν Α)Π αίτησιν τοθ ΓεωργικοΟ Έπιμελητηρίου, τό ύφυπουργεΐον Έμπορικής Ναυ τιλίας γνωρίζει είς αύτό δτι τόσον ή άκτοπλοΐα τής Έλ λάδος δσον καΐ ή άτμοπλοΐα Χανδρή είς άς άπετάθη διά την προσέγγισιν των σκαφών των είς Ηράκλειον κατά την δίμηνον περίοδον τής έξαγω γής των σταφυλών είς Αΐγυ πτον, εδήλωσαν βτι τό τοιοϋ θά είνε τελείως άσύμφο ΟΙ ΣΟΥΔΙΤΑΙ ΔΙΟΚΩΝΤΑΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΣ ΥΠΟ ΤΠΝ ΤΣΕΧΟΝ ΤΕΣΣΑΡΕ^ΥΦΕΚΙΣΜΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—ΚαΟ' ά αγγέλλε¬ ται έκ Πράγας μέσω ξένης πηγής, είς Τσεχοσλοβακίας συνεχίζεται άπηνής διωγμός των Σουδιτών Γερμανών ώς όργανωτών άνταρσίας εναντίον τού τσε· χικού κράτους. Είς Τσεχοσλοβακίαν συγκεκριμένως ηρχισαν οί τυφεκισμοί Σουδιτών έκ των στρατολογηθέντων εσχάτως, οί'τι- νες λιποτακτοΰν. Ούτω χθές τέσσαρες έκ των λιποτακτών Σουδιτών έτυφεκίβνη- σαν μβτά σύντομον διαδικασίαν. Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΪΤΛΕΡ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΔΙΑΑΑΑΚΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Ό τέως Γάλλος προ)Ουπουργός καί άρχηγός τοΰ χόμμα- τος των Γάλλων αοσιαλιστών κ. Λεόν Μπλούμ γράφων είς την «Ποπυλαίρ» επί τοΰ τσεχοσλοβακικού προβλήμαιος, τονίζει ότι ή στάσις τοΰ Χίτλερ άπο- κλείει την ιδέαν τής συνδιαλλαγής. Τ™ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμδρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). —- Τηλεγραφήματα εξ Ουασιγκτώνος άγγέλλουνόϊΐ συνήλθεν έκεί είς σύσκεψιν υπό την προεδρίαν τού κ. Ροΰζβελτ τό Αμερικανικόν υ¬ πουργικόν συμβούλιον. Ή σύγκλησις τοΰ συνεδρίου προεκλήθη συνεπεία των τελευταίων έν Εύρώπη γεγονότων. ΕΜΕΛΕΤΗΘΗ ΑΙΕΞΟΔΙΚΩΣ Η ΕΥΡϋΠΑΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έξ Άμερικής έν σχέσει μέ την σύγκλησιν ύπουργικοΰ συμβουλίου τ.·ον Ήνω· ά ά ργ μ ον Ή μένων Πολιτειών άναφέρουν ότι εξητά¬ σθη ύπ' αυτού διεξοδικώς ή εΰρωπα- ϊκή κατάστασις καί τα ενδεικνυόμενα είς περίπτωσιν πολέμου. ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Βερολίνου ότι ό καγκελλάριος ( Χίτλερ είνε έτοιμος νά εγγυηθή την άκεραιό- τητα τής Τσεχοσλοβακίας μετά την ρύθ μιαιν τοΰ σουδιτικού βάσει των γερ· μανικών άξιώσεων. τον ρον τού ΤΟ ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας). — Την 1Ο π. μ οί αυτάς, καί ως έκ τού σήμερον συνήλθε τό υπουργικόν συμβού άδυνατοθν νά Ικανο' λιον συνεχίσαν την εξέτασιν των θεμά· ποιήσουν την αίτησιν ταύτην. των -ής χθεσινάς ημερησίας διατάξεως.