96299

Αριθμός τεύχους

4968

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

20/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο ΟΣ ΜΙΝδΤΑΥΡΟν
  II
  (ΑΙΤΟ
  ι
  ΙΔΕΟ1ΕΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  Είς την Γενεύην συνήλθε
  ηροχθές είς τακτικήν σύνο¬
  δον τό μόνιμον συμβούλιον
  της Βαλκανικής Συνεννοή¬
  σεως υπό την προεδρίαν
  τοΰ"£λληνος ύφυπουργοΰ των
  Εξωτερικών κ. Μαυρουδή
  καί εξήτασε την διεθνή κα
  τάστααιν ώς διαγράφεται με·
  τα την τελευταίαν επικίνδυ¬
  νον τροπήν της. Καθώς δέ
  άναφέρουν τα σχετικά τηλε
  γραφήματα, πλήρης αυμφω-
  νία επεκράτησε μεταξύ των
  μελών τού Συμβουλίου απε¬
  φασίσθη δέ ομοφώνως όπως
  ή Βαλκανική Συνεννόησις
  καταβάλη πάσαν δυνατήν
  προσπάθειαν πρός διάσωσιν
  τής εύρωπαϊκής είρήνης. Καΐ
  τό γεγονός έπροξένησεν ευ¬
  χάριστον εντύπωσιν καί βα¬
  θείαν Ικανοποίησιν είς τούς
  διεθνεΐς πολιτικούς καί δι-
  πλωματικούς κύκλους. Έσχο
  λιάσθη δέ Ιδιαιτέρως καί τό
  γεγονος ότι τα μέλη τοϋ Συμ
  βουλίου τής Συνεννοήσεως
  είχον στενήν καί εγκάρδι¬
  ον συνεργασίαν καί μετά
  των άντιπροαώπων τής Βουλ
  γοτρίας έν Γενεϋιι.
  Έτοι ή Βαλκανική Συνεν¬
  νόησις, καί είς αύτάς τάς τρα
  γικάς διά την άνθρωπότητα
  ώρας καθ'ας τό φάσματοϋπο
  λέμου πλανάται υπέρ την
  Ευρώπην καί προκαλεΐ το
  δέος καΐ την αγωνίαν είς
  τούς λαούς, απεδείχθη άξία
  τής είρηνικης αποστολάς
  της. Γίνεται όργανον είρή¬
  νης καί έξασφαλίαεως τής
  γαλήνης όχι μόνον τής Βαλ-
  κανικής άλλά καί τού άλ·
  λου κόσμου.
  Ή Βαλκανική Συνεννόη¬
  σις έδραιωθεΐαα είς την ου
  νείδησιν καί την καλήν θέ
  λησιν των λαων πού την
  άπαρτίζουν, είς Ινα καί μό
  νον σκοπόν αποβλέπει: εί
  την παγίωσιν ι ής τάξεω
  καί τής ασφαλείας έν τ
  Χερσονήσω τοϋ Αΐμου κα
  είς την ενίσχυσιν καί την
  καλλιέργειαν τού είρηνικεϋ
  ίδεώδους είς όλον τέ ν κό¬
  σμον. Τό πρώτον τό έπέτυ-
  χεν. Είς τόν Αίμον πού ά-
  πετέλει άλλοτε την πυριτι-
  δαπεθήκην τής Ευρώπης,^ τα
  Κράτη συνεργάζοντβι ήδη
  μέ την μεγαλυτέραν εγκαρ-
  διότητα καί την είλικριχε-
  στέραν φιλίαν. Καί άποβλέ
  πει τώρα είς τό δεύτερον
  είς την ενίσχυσιν τής προσπα
  θείας είρηνεύσεως καί τού άλ
  λου κόσμου. Δέν είναι δέ μι
  κρός καί άνευ σημασίας ό ρό
  λος της. Διότι ή Βχλκιχνική
  Συνεννόησις περιλαμβάνου-
  σα είς τούς κόλπους της λαούς
  έξήντα σχεδόν έκατομμυρί·
  ών καλώς ώργανωμένους καί
  πλήρως έξωπλισμένους, απο¬
  τελεί δύναμιν άρκετά ύπολο
  γίσιμον, λαμβανομένης ύπ'
  όψιν καί τής σπουδαιοτάτης
  στρατηγικής θέσεώς της Καί
  άν όχι διά τής δυνάμεώς
  της, τουλάχιστον διά τού πά
  ραδείγματός της, ειμπορεί
  νά ανοίξη καί είς τούς άλ
  λους λαούς τόν δρόμον τής
  συνοιαλλαγής, της άμοιβχίας
  κατανοήσεως καΐ τής είρήνης.
  Αποτελεί δέ πράγματι λαμ¬
  πρόν παράδειγμα δι' όλους
  τούς λαούς, δι' όλα τα κράτη
  ή γήζ Π Βαλκανική Συνεν
  νόησις.
  Διότι ή συνεργααία των
  Κ ρατώ ν της, δέν περιορίζε-
  τα ι είς τό πολιτικόν πεδίον
  μόνον. Έπεκτείνεται καί
  έκδηλώνεται παντοΰ, είς ο
  λους τούς τομεΐς τής άνθρω
  πίνης οράσεως. Καί είς τό
  οικονομικόν πεδίον καί είς
  τό πνευματικόν καί είς τό
  έπιστημονικόν. Απόδειξις τα
  τελευταία συνέδρια καί αί
  συνδιασκέψεις. Απόδειξις τό
  ιατρικόν συνέδριον πού συ¬
  ν ήλθε προχθές είς την Κων
  σταντινούπολιν μέ τόσα θετι
  κά διά την επιστήμην καί
  την υγείαν των Βαλκανίων ά
  ποτελέσματα. Απόδειξις τό
  διαβαλκανικόν συνέδριον τής
  ώτορινολαρυγγολογίας τοΰ ό
  ποίου «1 εργασίαι συνεχίζον
  ται εισέτι είς Αθήνας. Άπό
  δειξις κκί ή ναυτική συνδιά-
  σκεψις πού θά συνέλθη άπό
  τής 12ης μέχρι τής 20ής τού
  προσεχούς μηνός Όκτω-
  βρίου.
  Τα Βαλκανικά κράτη, δί¬
  δουν τό λαμπροτέραν πά
  ράδειγμα καλής θελήσεως
  καί είλικρινοϋς προσηλώσε-
  ως είς τό ίδε&δες τής είρή
  νης πού αποτελεί τόν φορέ«
  τοΰ άληθινοΰ πολιτισμοϋ. "Ας
  εύχηθΰμεν όπως τό παράδειγ
  μα αΰτό έμπνεύοη είς τάς τό¬
  σον δυσκόλους στιγμάς πού
  διερχόμεθα, τούς ίοχυρούς
  τής ΥΠ5- Ή ειρήνη τοΰ
  κόσμου £ά σωθή έστω καί
  την τελευταίαν στιγμήν καΐ
  ό πολιτισμός τής Εύρώπης
  δέν 6ά καταρρεύση...
  ϊΒΕτβϊ«ΟΣ ΣΐιΤΛΚΤΗΙ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  λα ή τό μακρυνόν δποστατι-
  κόν τους καΐ άπό εκεΐ μελετοΰν
  τίς άξίες καί συγκρίνουν τίς δ·α
  φορές.
  * *
  "Υπάρχει βασική διαφορά μετα¬
  ξύ τοΰ άσιΐητισμοθ τοΰ Γαλίτη
  κχΐ τοθ άλλοα τού προσωπικού,
  'Υποθέτω ναί. Καί αυτή ή θρη-
  σκοληψία μπορεΐ νά έχη τίς κα
  'αρώ; Ζσορροπημένες καί ήθιχές
  πλευρές της Ή άλλη δμως, ή
  άσκητική ίδεοληψ'α, άς την ποθ
  μέν ετσι, είνε δημιουργικώτερη;
  Έκεϊ, είς τόν ψυχικόν Άθω,
  άναλύονται σαφέστερα καί εύλα-
  έστερα πρός την αλήθειαν, αΕ
  πραγματιχότητες. Ό άνθρωπος έ-
  ξετάζεται έν σχέσει πρός τό σύ
  όλον. Άκόμη καΐ αυτή ή υ
  Δ1ΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Λίγύπτου
  ΤΡΙΤΗ
  *
  ίτησία >ίραι 3
  εάίμηνος 2
  'Αιιτρικής
  ίτησία δολ. 15
  20
  Ρ^άμηνο^ » 8
  Τιμη
  ΣΕΠΤΕΜΒΡ1ΟΥ
  £
  κατα φύλλον
  Δραχ. 2
  1938
  ΤΙ Ψ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4968
  Μ ΒΙ
  ΟΠΒΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  ΜΟΝΤΕΡΝΟ1
  ΑΝΑΧΩΡΗΤΑΙ
  Είς αυτήν την υπόθεσιν, τής
  ...καλογερικής τελευταίως, τόν έν
  διαφέροντα ρόλον δέν έπα-.ξαν μό¬
  νον οί δικασταί. Ό πρωτοδίκης
  Γαλίτης συνετέλεσεν ώστε νά άνα-
  συρθή άπό τόν Καιάδα τής λή-
  θης ό Τσεπετάκης, άλλοτε εισαγ¬
  γελεύς καί είβηγητής τοθ Φρου
  ραρχείου Αθηνών. Διότι καΐ ό
  δεύτερος, αντιθέτως πρός τόν πρώ¬
  τον, δστις έπεθύμησε... προώρως
  τα έγκόσμια, μονάζει άπό έχων
  στήν Πεντέλη. Συνετέλεσεν δμως
  καί σέ κάτι άλλο ό Γαλίτης: Νά
  δοθ$ γενικωτέρα θέσις συζητήσε¬
  ως είς την θρησκοληψίαν. Νά συν-
  ουαοθή αυτή μέ την νευροπάθει-
  αν και τόν μυστικισμόν τής έπο-
  χής. Κοι νά τοποθετηθή δχι α¬
  πλώς είς την άγουσαν είς μο-
  ναστήριον: Άσκηταί σήμερον υ-
  πάρχουν πολλοί καί έξω άπό τό
  περψάλλον τιυ. Ό Άθως δέν εί¬
  νε μόνον τοποθεσία ζίθ άγίου
  "Ορους. 'Υφίαταται καί άλλ&Ο.
  —Οί... νεοβυζαντινοΐ καλόγη-
  ροι είνε πολλές φορές παράγοντες
  τής ναθημερινής ζωής. Μονάζουν
  μέσα είς την ζωήν.
  —Άστειεύεοαι,
  — Καθόλου. 'Υπάρχουν άνθρω-
  ποι πού ζ&Ον ιίς τα κτήματά τους
  ώς Κιγχινάτοι. Άλλά πρό πάν
  των ώς άννχωρηταίτής ζωής, άκρι
  βώς δπως καί έκείνοι τής βυζαν
  τινής έποχής πού έτρεχαν άνυπό
  δητοι πρός τόν "Αθω
  Ή αποκάλυψις έγινεν άπό άξι
  όπιστον πληροφοριοδότην. Άλλά
  καί ανεξαρτήτως ταύτης, άναχω-
  ρηταί πράγματι είνε δυνατόν νά
  προχύψουν καί μέσα άπό τάς τα
  ξεις των σνόμπ! Καί γέροι καί
  νέοι ΰπάρχουν στιγμαί πού άπαυ
  δοθν'άπό τό πνεΰμα τής Ιποχής.
  Αυτή ή ταχύτης των εντυπώσε-
  ων, αυτή ή ξηρότης τής συμφε-
  ροντολογίας, αύτός έ διαχωρι
  σμός τής ψαχής άπό δλους τούς
  σταθμούς τής συναισθηματικής ζω
  ής, κουράζει ένίοτε καί τάς σκλη
  ροτέρας ίϊιοσυγκρασιας. Δημιουρ-
  γείται ή άνάγκη μΐας άναψυχής...
  ΟΕ θόρυβοι έκνευρίζουν. Ή ίλιγ
  γιώδης έναλλαγή των έντυπώαε·
  ών προκαλεί άνίαν. Άς σταματή
  σωμε λιγάκι. "Ας κυττάξωμε αύ
  τό τό περιφρονημίνον δν πού λέ-
  γεται άκόμγ;: άνθρωπο;. Άς τό
  ψυχαναλύσωμε. Άς τό προσέξω
  με. Καί μαζύ άς πρισέξωμε κα
  τούς εαυτούς μ άς.
  — θέλεις νά τΐής 2τι άπό τό
  σημείον αύτό άρχίζει ή άνάγχη
  τής μονώσεως;
  —Επάνω χάτω Ώστόσο οί ά
  ναχωρηταΐ δέν θεωριΰν ΙΖ& την
  προσευχήν ώς βάσιν τής περιαυλ-
  5ογής ταν. Κρίνουν βτι δ θεές
  Ιχει περισσοτέραν θέσιν είς την
  ψυχήν των, χατά ε"να τρόπον δι-
  αφο(ίτιχόν. Κλειοθνται στή βίλ-
  πόστασις τοΰ οίκονομιχοΰ παρά
  γοντος τίθεται αφόβως επί τάπη
  το; έν συγχρίσει, επί παραδείγ
  ματι, πρό: την φιλίαν ή τόν έρω
  τα. Έξετίζεται βαθύΐερα ή άτο
  μική ε,ύδαιμονία καί έκείνη πού
  έσυνηθίςίαμε νά λέμε άνθρωπί
  νην. θά πήτε τώρα: Ποίον τό
  δφελος αϋτοΰ τοΰ μελετηροΰ ά|
  σκητισμοΰ; Είμαι βέβαιος δτι αύ|
  τό τό δφελος θά καταστή μίαν
  ημέραν συγκεκριμένον. Σήμερον
  μεριχοί αίφνίδιοι άλτρουισταί ξε
  πετιοθνται άπό τό εύάριθμον πλή
  θος των μοντέρνων αυτών άναχω
  ρητΦν. Αυριον μπορεΐ άπό τό ϊδι
  όν ηλήθο; νά διαπλασθοθν Όϊ
  πραγματικαί ό5ηγοί τής άνθρω
  ό
  ΑΣΝΟΔλΙΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΙΝ
  ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Η πόλις είς τούς νεκρούς της.
  ΤΟ ΗΡΟΧΟΕΣΙΝΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ξ
  Ό λόγος τοΰ κ. Πετράκη.
  Είς τόν Μητροπολιτικόν ναόν
  τοΰ ΆγΕου Μηνα έτελέσθη προ-
  χθές Κυριακήν έν συρρρο^ πολ-
  λοΰ κόσμου μνημόσυνον υπέρ άνα
  παύσεως τής ψυχής τοΰ άειμνή
  στου άρχαιολόγου καί ίστορικοθ
  Στεφάνου Ξανθουδιδου, χοροστα
  τοΰντος τοΰ άρχιμανδρι'του Εύγε
  νίου Ψαλιδάκη, τοΰ μητροπολί-
  του κ. Τιμοθέου μή προσελθόντος.
  Είς τό μνημόσυνον παρέστη¬
  σαν ό Δήμοφχος κ. Μ Γεωργιά¬
  δης, ό πρόεδρος τοΰ Δτμοτικοϋ
  Συμβουλίου κ. Ρασιδάκης, ό#στρα-
  τηγός κ. Γ. Κατεχάκης, τα Συμ
  βούλιον τής έταιρίας των φίλων
  τοθ Μουσείου, ό επιμελητάς τοθ
  Μουσείου κ. Πέτρου καί ηο\οΙ
  άλλοι. Μετά την έπιμνημόσυνον
  δέησιν ό Λυκειάρχης κ. Πετράκης,
  εξεφώνησε τόν δημοσιευόμενον κα
  τωτέρω λόγον διά τό έργον καί
  τάς άρετάς τοΰ έκλιπόντος:
  «Μνημονίύετε των ήγσυμέ
  »ων υμών, οΐτινες έλάληλαν
  >ύμΐν τόν λόγον τοΰ θεοθ, ών
  »άναθΕωροΟντεζ την έκβασιν
  «τής άναστροφής μιμε'σθε
  »τήν πίστιν». ί'Εβρ. 13.7]
  Κοντά είς τό βουνό—στού; πρό
  πόδας τού, 3:αν εδρίσκεται κανείς
  δσο κι' άν ξεύρη, δτι φθάνει ψη-
  λά ϊσα μέ τα σύννεφχ ή κορυφή
  τού, ϊμως είν' αδύνατον νά έχη
  μπρεστά τού σαφή την είκόνα
  καΐ άκριβή παράστασιν τοΰ υψους
  καί τής μεγαλοπρεπείας τού. Διά
  νά έχη την είκόν' αυτήν είνε ά
  νάγκη νά δ^) τό βουνό άπό χά
  ποιαν απόστασιν — άπό μακρυά.
  Μόνον τότε λαμβάνει ιδέαν τοΰ
  πραγματιχοΰ ϋψους τού καί χά
  μαρώνει πλήρως τό μεγαλείον
  τού
  Συμβαίνει τό ίδιο καί μέ τίς
  υψηλές χορυφές τής πνευματιχής
  ύπεροχής, τής έπιστημονιχής ά-
  ξίας, τοΰ ήθιχοΰ μεγαλείου. Συμ
  [ίαίνει τό Ιδιο μέ τούς πράγματι
  κά μεγάλου; άνδρας. Γιά νά Ιχ-
  τιμήση κανείς βαθειά καί νά
  αισθανθή χαί νά θαυμάση τό με
  γαλεΐον τής προσωπικότητός των
  πρέπει νά τού; αντικρύση άπό
  κάποιαν χρονικήν απόστασιν. Για
  τί ό χρόνος πού περνα, άν έξα
  φανίζη τού; μιχρούς καί άση
  μους, μεγαλώνει θάλεγε κανείς
  τό άνάστημα των πραγματικά δυ-
  νατών.
  Μιά άπό τίς υψηλότερες κορυ
  φές έπιστημονιχής χαί ήθιχής ά¬
  ξιαι, μιά άπό τίς δυνατώτερες
  φυσιογνωμίες, πού άνέδειξε κατά
  τούς νεωτέρους χρόνους ό έλλη
  νισμός χαί ιδιαιτέρως ή Κρήτη,
  είνε αναμφισβητήτως ό Στέφανος
  ΞανθουδίΕης. Ή χρονιχή άπόστα
  σις των 10 έτών ποΰ μάς χωρί-
  ζει άπό την ημέραν τοθ θανάτου
  τού, άπό τόν καιρόν δηλαδή πού
  σάν μινω'ική θίότης μέσα στό
  Μουσείον έδιδε ψυχήν καί γλώσ-
  σανστ άπομεινάρια μΐας μακρυνής
  αρχαιότητος, ή χρονική αυτή ά
  'πόστασις, έψ Σέν έλαττώνει τί
  | ποτε άπό την ζωντάνια τής είκό
  ν^ς πεύ έχομεν γιουτόν μέσα στήν
  ψυχή μας, έξ άλλου μάς τόν
  παρουσιάζει ολόκληρον, ακέραιον,
  είκίνα τελείαν μέσα είς τό φυσι
  κόν της πλαίσιον >αί μάς έπιτρέ
  πει νά τόν άτενίσωμεν δχι πλέον
  σάν χάτι τό κινούμενον χαί ά
  σταθές καί μεταβαλλόμενον, άλλ'
  ώς δγκον άξίας καί άρετής αιώ¬
  νιον καί αμετάβλητον. Μας επι
  τρέπει νά τόν άντιχρύσωμεν καΐ
  νά τόν χρησιμοποιήσωμεν εις την
  ζωήν μας, την ατομικήν καί την
  εθνικήν, δχι σάν φώς άβέβαιοπού
  τρεμοσβύνει, άλλά σάν άστέρα
  πρώτου μεγέθους άπλανή, ποθ
  μπορεΐ νά καθοδηγήση γενεές γε
  νεών στό δρόμο τής άληθινής ά
  ξίας.
  Άς άτενίσωμεν λοιπόν προαε-
  κτικώτερα την ήρεμον καί άδράν
  φυσιογνωμίαν τοθ Στεφάνου Ξαν
  θουδίδου καί άς προσπαθήσωμεν
  νά 'ςεχωρίαωμεν είς αυτήν τάς
  κυρίας γραμμάς πού συνθέτουν
  την υπέροχον προσωπικότητά
  τού
  Δέν θά έκταθώ είς τάς λεπτομε¬
  ρείας τής ζωής καί τής δράσεώς
  τού, οδτε θά ϊνδιατρίψω εις την
  ανάλυσιν τοΰ Ιπιστημονικοΰ καί
  φιλολογικοΰ τού ϋργου. Αύτό θά
  τό πράξουν άλλοι άρμοδιώτεροί
  μου ΰστερ' άπά λίγο διάστημα κα
  τα τό φιλολογικόν μνημόσυνον
  τοΰ άοιδίμου άνδρας Άλλως τε
  κανείς δέν άγνοεί έν γενικωτάταις
  γραμμαίς, δτι ό Στέφανος Ξχν-
  θουδίδης ώς άρχαιολόγος δχι μό
  νόν ειδικώς είς την μινω'κήν έ
  ποχήν, άλλά καί γενικώτερον ήτο
  επιστήμων παγκοσμίου χύρης
  Ουδείς άγνοεί δτι ώς Εστοριοδί
  φης συγγραφεύς, είδικός είς την
  κρητικήν ιστορίαν, ήτο δ αύθεν
  τικώτερος έρμηνευτής τής παλαιο
  χριστιανικής, Βυζαντινής καί Βε
  νετικής περιόδου, τιμηθείς δι'
  ανωτάτου βραβείου άπό την
  Ακαδημίαν μας. Ουδείς &.γνο
  δτι ώς μελετητής τής μεσαιωνι
  κης κ»ί νεωτέρας έλληνικής φι
  λολογίας, ιδία τής κρητικής ήτο
  άνώτερος οιουδήποτε άλλου Ου
  δείς άγνοεί δτι καί ή ^ωοαολ
  γία καί ή λαογραφία καί ή χρι
  οτιανική καί οιαδήποτε άλλη πτυ
  χή τής έθνικής μας ζωής έν τώ
  ηραοώπψ τοθ Στεφάνου Ξανθου¬
  διδου είχαν ευρεί τόν Ινθουσιω
  δέστερον Ιρευνητήν καί τόν έγκυ
  ρότερον διερμηνέα τής άληθοθς
  θέσεως καί σημασίας των. Ουδείς
  άγνοεί, δτι αί εργασίαι τού επί
  δλων αυτών τώνκλάδωντής Ιπιστη
  μονικής άπασχολήσεως—τα βιβλία
  τού, αί μονογραφίαι, τα άρθρα
  χαί τα συμπεράσματά τού, ή
  σαν καί είναι διά τόν έπιστημονι
  χον καί διανοούμενον κόσμον
  τό «αύτός έφα» καί Ιχουν άδιά
  σειατον κΰρος.
  Άλλά κατά την στιγμήν ταύ
  την υπό τούς Εερούς αύτούς θό·
  λους, δέν συνήλθομεν διά νά άνα
  λύσωμεν τό Ιπιατημονικόν έργον
  τοθ Στεφάνου Ξανθουδιδου, ούιε
  διά νά εξάρωμεν ταύτην ή έκεί-
  νων την ίκανότητα τής διανοητι
  κης τού δραστηριότητΐς Έδώ
  συνήλθομενδιάνά επικοινωνήσωμεν
  μ έ την ίδια την ψυχήν τού. "Ας
  άντικρύαωμεν λοιπόν τόν άνθρω
  πον Ξανθουδίδην. "Ας προσπαθή
  σωμεν νά έξιχνιάσωμεν τό βάθο;
  τής ψυχής τού, τό πνεΰμα πύ
  τόν ένεψύχωνε καί τόν ένέπνεε,
  την πίστιν χαί τα ίδανικά τού. Αί
  ψυχικαί τού άρεταί καί ή ήθική ά
  ξία είναι έκείνη πού δίδει την
  ποιότητα χαί αποτελεί την θυσίαν
  Είναι γνωστή ή μέριμνα τής
  σημερινής κυβερνήσεως διά
  την μείωσιν τοθ κόστους τής
  ζωής. Διά σειράς μέτρων 'έθε
  σε φραγμόν είς τάς διαθέσεις
  των αίσχοοκερδών καί έκρά
  τησεν είς λογικά έπίπεδα τάς
  τιμάς των διαφόρων εΐδών.
  Διά νά επιτύχη δέ πραγμστι
  κήν μείωσιν τοθ κόστους τής
  ζωής, εσχημάτισε μεγάλην επι
  τροπήν έξ είδικών, είς την ο¬
  ποίαν παρέπεμψε τό ζήτημα
  Καί παρηκολούθησε τό έργον
  τής έπιτροπής αυτής έκ τοϋ
  σύνεγγυς μέ ζωηρόν καί άδιά
  κόπον ενδιαφέρον. "Ηδη ό κ.
  Πρωθυπουργός, μόλις έπανήλ
  θεν είς την πρωτεύουσαν έκ
  τής λουτροθεραπεΐας τού, ου
  νεκάλεσεν υπό την προεδρΐαν
  τού την επιτροπήν είς πολύω¬
  ρον συνεδρίασιν. Ό κ. Μετα¬
  ξάς, παρ' δλον τόν δγκον τής
  εργασίας πού τόν ανέμενε,
  παρ' δλον δτι τα προβλήματα
  τής γενικωτέρας καταστάσε¬
  ως τόν άπερρόφων, ευρεν έν
  τούτοις τόν καιρόν ν' άσχολη
  θή αυτοπροσώπως καί μέ τό
  ζήτημσ · γοΟ τιμαρίθμου τής
  ζωής.
  Διότιέχει την αντίληψιν—καί
  πολύ ορθώς άλλωστε—ότι τό
  πρόβλημα τής διατροφής τοΰ
  λαοθ καί τής δισβιώσεώς τού
  έν γένει, πρέπει ν' άποτελή
  υπόθεσιν εθνικήν, τιθεμένην
  πάντοτε είς την πρώτην γραμ
  μην τήςκυβερνητικής μερΐμνης.
  Υπήρξε δέ ή συνεδρίασις αύ
  τή τής έπιτροπής πλουσία^είς
  πρακτικά άποτελέσματα κσί
  θετικάς άποφάσεις. Διότι ό κ
  Πρωθυπουργός έδωκε την όρ
  θήν κατεύθυνσιν καί έθεσε τα
  ζητήματα επί πρακτικών βά
  σεων.
  'Εμελέτησε πρώτον τα ζή
  τήματα πού σχετίζονται μέ
  τα ειδή τής πρώτης άνάγκης.
  Καί έπ' αυτών έλαβε θετικάς
  άποφάσεις. Εξήτασε τα ζη¬
  τήματα τής έπσρκείας καί τής
  πωλήσεως είς λογικάς τιμάς
  των ξυλανθρακων, τοϋ κρέα-
  τος, τοϋ γάλακτος καί των
  τυρικών. Καί έ'λαβε συγκεκρι-
  μένας, θετικάς άποφάσεις, ώ
  στε ν" αποκλεισθή εφέτος τό
  κακόν πού παρετηρήθη είς
  προηγούμενα έ'τη. Διότι δπως
  ενθυμούμεθα δλοι, χατά τό
  παρελθόν, έσημειοϋτο συ·
  χνά καί μάλιστα κατά τόν
  χειμώνα καί είς τάς ημέρας
  των παγετών, έλλειψις ξυλαν
  θράκων, όφειλομένη συνήθως
  δ<ι είς πραγματικήν άνυπαρ- ξ(αν άλλ' είς άπόκρυψιν υπό διαφόρων κερδοσκόπων οί ό· ποΐοι άπέβλεπον είς άνατίμη σιν. Τό "ίδιον δέ παρετηρεΐ- το καί ώς πρός τό κρέας, τό γάλα, τα τυρικά. Καί τα πλή θη των καταναλωτών, έπι- πταν θύματα τής κερδοσκο- πικής μανΐας ολίγων άσυνει δήτων άνθρώπων. Τό κακόν δμως αύτό δέν' θά έιταναλη φθή πλέον. Τό κράτος διά των είδικών ύττηρεσιών τού θά ελέγχη την ποσότητα των είδών αυτών. Καί ή άπόκρυ ψ(ς των δέν θά είναι πλέον ευκολος. Τό προσωπικόν ένδι αφέρον τοϋ κ. πρωθυπουρ- γοΰ, αποτελεί εγγύησιν περί τούτου. Άλλά τό ενδιαφέρον τοθ κ. Μεταξθ δέν θά περιορισθή είς την εξασφάλισιν έποτρκεΐ- ας καί λογικών τιμών των εί δών ούτών μόνον. Θά εκ¬ δηλωθή καί δι' δλα τα άλ- λα ειδή διατροφής καί δια- βιώσεως τοϋ λαοθ. Διά τα τοόφιμα έν γένει, διά τα ειδή ρουχισμοϋ καί ύποδήσε- ως, διά τα βιομηχανικά προ ϊόντσ, δι' δλα γενικώς τα ειδή έκ των τιμών των οποί¬ ων καθορίζεται τό κόστος τής ζωής. Ή κυβέρνησις έ- χει σκοπόν νά καταστήση ά νετώτερον τόν βίον τοθ λα· οθ. Καί θά εργασθή μέχρις δτου επιτύχη πλήρως τόν σκο πόν της αυτόν. Ό κ. Νομάρχης. Ασθενών παραμένει κλινή ρης άπό προχθές ό νομάρχης κ. Μάρκελλος. Ή κοινωνία μας παρακολουθεΐ μέ έκδη- λον συμπάθειαν καί συγκΐνη σιν την εξέλιξιν τής ασθενει*-1 άς τοθ κ. Μαρκέλλου κσί εθχεται την ταχείαν αποκα¬ τάστασιν τής ύγεΐας τού. Εί ναι δέ εϋλογος ή συγκίνησις αυτή τοθ λαοθ μας. Ό κ. Μάρκελλος, καί ώς άνθρω πος καί ώς άνώτατος Διοικητι- κός λειτουργός καί έκπρόσω πος τοΰ κράτους, επέδειξε πραγματικήν στοργήν καί εν¬ διαφέρον διά την πρόοδον τοθ τόπου μας, μέ την κοινωνικήν δέ καί διοικητικήν δράσιν τού εκέρδισε την βαθείαν έκτΐμη σιν καΐ την εΐλικρινή* αγάπην τοϋ λαοθ. Είς τάς γενικάς ευχάς, διά την ταχυτέραν α¬ ποκατάστασιν τής ύγείας τοθ κ. Νομάρχου προσθέτει καί ή «Άνόρθωσις» τάς Ιδικάς της. ήσεις πρός τόν Θεόν καί απεπέμφθησαν εύχαί, υπέρ τής διαφυλάξεως καί τής σωτηρίας ιής είρήνης τοθ κόσμου. Καί δέν άπομένει πά ρά νά ελπίσωμεν δτι ό Θεός θά· φανή δντως εύσπλαγχνι- κός πρός την άμαρτωλήν άν- θρωπότητα είς την κρίσιμον αυτήν ώραν. Διότι δπως έξε- λίσσωνται τα πράγματα μόνον ή θεία επέμβασις καί ή έπι- φοίτησις τού Άγίου Πνεύμα- τος είς τάς έξάλλους κεφα- λάς των πολεμοχαρών, είνε δυνατόν ν' άποτρέψτ] την συμ- φοράν τοΰ πολέμου πού θά έρημώση τα πάντα καί θά με¬ ταβάλη, την γήν είς φρικτήν κόλασιν εάν έκσπάσρ. Αί δεήσεις. Είς τάς έκκλησΐας τής Έλ λάδος έψάλησαν προχθές δε- χαί τής έπιστημονικής τού άξίας. α') θησαυρός άνεξάντλητος ά- ληθινής σοφίας. Πλοΰτος άπεράν των γνώσεων παντοειδών. Μαζύ τού κουβεντιάζοντας μίαν ώραν χωρίς προσπάθειαν άπό μέρους τοΰ σοφοΰ Ξανθουδιδου χαί χωρίς νά τό καταλάβης ό ϊδιος, Ιμάθαι νες περισσότερα καί άσφαλέστερα —χωνεμένα— δπως λέμεν, πράγ ματα, παρά δαα θά μποροΰοες νά μάθης επί έβδομάδας καί μήνας ολοκλήρους άναδιφών βιβλιοθήκας χαί φυλλομετρών χειρόγραφα (συνεχίζεται) Οί άμβυκες. Είναι πράγματι ορθόν καΐ επιβεβλημένον νά δοθή παρά τάσις τής λειτουργΐας των άμ βύκων διά την άπόσταξιν των στεμφύλων μέχρι Δεκεμβριού, δπως ζητοΰν οί άμπελουργοί μας. Καί τουτο διότι δπως άναγνωρΐζεται γενικώς, ή πά ραγωγή καί έπομένως καί ή συγκομιδή είναι εφέτος κατά ίίνα μήνα όψιμωτέρα. Ό τρυ γητός των κρασοστάφυλων, είς τάς περισσοτέρας περιφε ρείας θά γίνη εφέτος τόν ο¬ κτώβριον. Έπομένως δέν θά μείνουν περιθώρια διά την ά πόσταξιν εάν ή λειτουργΐατών αμβύκων λήξη την 4ην Νο- εμβρΐου, δπως ώρισε τό Γενι κόν Χημεΐον. Άλλά θά επέμ¬ βη ασφαλώς ή κυβέρνησις πού τόσην στοργήν τρέφει πρός τούς γεωργούς καΐ θά ρυθμίση τό ζήτημα κατά τόν συμψερώτερον καί διά τό κρά τος καί διά τούς παραγωγοϋς τρόπον. II
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμε
  ρον: «Τό άλλοθμ» μέ τους ' Ερικ
  Φόν Στροχάιμ και Άλμπέρ Πρε·
  ζάν Την Πέμπην «Τό μεγάλο ό·
  νειρο» καί μια ττολυ ένδιαφέρου-
  σα καί διδακτική ταινία Άκτΐνες
  Ραΐντκεν.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ» —Σήμε¬
  ρον ή ναυτική έποποιΐα ·ΈπΙ τού
  καταστρώματος» Βίνα Γουινφρίν,
  Ζάν Μυρά "Ενα ναυτικό άρι
  στούργημα,
  ΜΙΝΩΑ.— Έντός των ημερών
  τούτων έναρξις χειμερινής πε
  ριόδου.
  ΠΟΥΑΑΚ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό / έξαιρετικώτερο καί
  συναρπαατιχώτερο άστυ-
  νομικό φίλ^ι:
  Ο
  Μέ τούς:
  Έρικ φόν Στρον-
  χάϊμ, Ζανϋ )^όλτ
  Λουί Ζουβέ
  Άλμπέρ Πρεζάν.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  "Ενα μουσικό—δραμα-
  τικό άριστούργημα:
  Ο
  ΟΝΕΙΡΟ
  Πρωταγωνιστοϋν:
  ΦΕΡΝΑΝ ΓΚΡΑΒΑΙ—
  ΖΑΚΕΛ1Ν ΦΡΑΝ2ΕΛ
  καί ΣΙΝΙΟΡΕ.
  Επί πλέον μιά πολύ
  ένδιαφέρουσχ και διδα-
  κτική ταινία:
  ΑΚΤΙΝΕΣ
  ΡΑΙΝΤΓΚΕΝ
  Άπό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Μπυρολύγος—
  Τμηματάρχηίΐ, Ίατρ«)(2
  Λημοο. Υυχιοιτρείου Άδονβν
  Δέχιται έν τφ ϊατρείψ τού
  όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑ/.
  Τηλέφ. 52.379.
  ΜΙΑ Τ Ρ Α ΓΙΚ Η
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  520ον
  Μιά γηρασμένη γυναΐκσ,
  χωρΐς κάλλος καί μόνον ύπε
  ρήφανη, μέ τα χεΐλη σφικτο
  κλεισμένα, ώσάν διά νά προ
  φέρη μέσα της κάποιαν βρι
  σιά, μέ τό'βλ,έμμα αδιάφορον
  κάθεται ατό άμάξι των κα-
  ταδΐκων μέ τα χέρια δΐμένα
  π(σω, τόσο ύπερήφανη καί τό
  σο άγέρωχη, δπως δταν έκά
  θητο είς τόν θρόνον.
  Ή άπέραντη πλατεΐα τής
  'Επαναστάσεως — σήμερον
  ΐϊλατεϊα τής ΌμονοΙας είς τό
  ΠαρΙσι—ήτανζμαύρη άπό τόν
  κόσμο.Χιλιάδεςάνθρωποι ήσαν
  δρθιοι άπό πολύ πρωί γιά νά
  μή χάσουν τό μοναδικό αύ
  τό θέαμοτ, γιά νά ίδουν, κα
  τα τή βίαιη φράσι τού Έ
  μπέρ, πώς μ(α βασίλισσα «ε¬
  πέρασε άπό τό έθνικό ξυρά
  φι». Τα πλήθη επερίμεναν
  πολλες ώρες. Πά νά μή στε
  νοχωροθντσι άνοιγαν κουβέν
  τα μέ κάποια ώμορφη γυναΐ
  κα, γελοθσαν, φλυαροΰσαν, ά
  γόρσζαν, έφημερΐδες καί γε
  λοιογραφίες κοί τα τελευ
  τοΐα σατυρικά φυλλάδια ποΰ
  ττωλοΰσαν οί λοΓστροι: «Τό ά
  πογαιρβτισιηριο τής βασιλίσ
  σης στοΰς κολοΰς καί στίς
  καλές της» ή «οί θυμοΐ τής
  πρωην βοσιλίσοης» Και οί
  λοΰστροι έξελαρυγ(ζοντο·Πάρ
  τε νά διοβάστε νά γελδστε .
  Κσί ό κόσμος άγόροζε γιά
  νά βρή μιά άπασχόλησι Για
  τί άργοθσε νά φανή ή συνο
  δεΐα. Πολλοί συζητοΰν για
  τα κεφάλια πού θά κοποΰν
  μετά τό κεφάλι τής Μαρίας
  Άντουανέττας καί οί λεμο-
  νάδες, τα ψωμάκια καί τα κα
  ρύδια μοσχοπουλιοΰνται. Τό
  μονοδικό θέομα άξΐζει λίγο
  περισσότερο κόπο.
  Επάνω άπό τα μαθρα πλή
  θη των περιέργων διεκρίνετο
  ή λαιμητόμος, δύο όρθια ξύ-
  λα πού ένώνονται είς την κο
  ρυφήν μέ ένα ξυλινο χονδρό
  σύν&εσμο, κάτω άτ>ό τόν ό
  ποίον άστράφτει τό άτσάλι
  τής φρεσκοακονισμένης λεπί
  δος
  (συνεχΐζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Φθινοπωρινά Φορέματα
  καί επανωφόρια.
  Ο έρως ε ι ς την χώραν
  των Χρ ιισοι ν θε μω ν.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  έναντι Αγ Τίτου
  Έχπκιδευθεΐς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβανει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσηματων τού
  στοματος (οΰλιτιδος, καχοσμί-
  άς) συμφωνως με την τελευ
  ταίαν εξέλιξιν της έπιστήμης.
  'Επίβης όδοντοστοιχίοτς καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ-
  λων—κορώνες έκ πορσελανης.
  Έπαναφορα τελείως ανώδυ·
  νος των στρεβλοφυών οδόν
  των βίς την κανονικήν αυτών
  θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Τα φορέματα σπόο έπανέρχον
  ται μαζΐ μέ τό φθινόπωρο
  Γιά τα φορέματα αθτά πού συν-
  ηθιζονται σε χρωματα χαροϋμενα
  και ζωηρά, εΰνοεϊται πολυ τό μάλ
  λινο πλεκτό (τρικό ντέ λα(ν).
  Βλέπομε £τσι, μπλοΰζες, ζυπ-
  κυλότ, πλεχτέ<:_λωριδες που άπο- τελοθν'γαρνιτοθρες, φορέματα, τα γιέρ, φορέματα κουμπωτά άπό έ πάνω Μως κάτω που μπαίνουν ε¬ πάνω άπό σόρτ πλεγμενα είς τό χέρι ή καμωμένα άπό ΰφασμα ή άπό ζερσέ Τα κοστούμια αύτά γι- νονται άπό ζερσέ άπό τρικό πλεγ μένο είς τό χέρι ή άπό ζερσέ σιρα, πού είνε τό ϋφασμα τής μο δας. Σέ πολυ άπλή φόρμα, αύτά τα σπόρ φορεματάκια γίνονται συνη θως σέ δύο χρωματα, μέ μιά ζω, νη στενή άπό δέρμα σέ χρώμα διαφορετικό άπό τα δυο άλλα "Ρ- χουν κάποτε ώς γαρνιτοθρα έ σάριτες πλεγμενες μέ σειρητια που σταματοΰν είς την μέση Γι- νονται άπό φουλαρ μονόχρωμα έμπριμέ ή καντριγιέ καί χρησιμο- ποιοθνται άργότερα ώς έσαρπες τοθ μαντω ή τής βεστας Τα κουμπιό, τα έκλαίρ, τα πομ· πάν, οί Φράντζες άπό τό ίδιο ι) φασμα είνε τό κυριώτερο στόλι- σμα των φορεμάτων ουτοϋ τού είδους Όταν οί. φοθστες χρειάζονται φάρδος κάνουν μία κουφόπιεττα φόρμα των ,χρηματοκι^ωτίων, πιέττες είς τό πλάι, ραμμέν^ς είς τ® επάνω μέοος των. Όσον ά- φορά τό επάνω μέρος τής φού- στας, σχεδιάζει συχνα ένα άμπιε σεμαν μέ μια ντεκουττ και άνεβαί- νει κάποτε επάνω άπό την ζωνη άλλα μονάχα έμπρός. Τα μαντω σπόρ γίνονται άπό ώραΐο Οφασμα και ιδίως σέ χρω¬ ματα γκρι μπέζ. Τα μαντώ αύτά γίνονται σε φόρμα ϊσια ή σφίγ- γονται καλα με μ(α ζώνη που τα κάνει να σχηματίζουν «μπλουζάν» και λεπταίνει την μέση Πολυ συχνά τα μαντω αϋτά γί¬ νονται σέ δυο χρωματα. "Ένα άπό τα τελευταία παριζιάνικα μοντέλα είνε άπό λαινάζ πράσι· νο επάνω και λαιναζ μαρρόν κά¬ τω δπως τό φόρεμα που συνο δευει. Μπορεΐ άκομη ν' άναμιχθή τό μονόχρωμο στό λαιναζ καντριγιέ κατά τρόπον άρκετα νέο και πρω- τότυιο. θα γίντι π. χ. τό μαντώ όλόκληρο άπό λαινάζ μονόχρωμο μπλέ άρντουσζ μέ κουφέπιεττα στή μεση τής πλάτης. Ή κουφό πιεττα αύτη είνε ντουμπλαρισμέ- νη μέ λαινοζ καντριγιέ γκρι, πρά- σινο και μπλέ. Δυο μεγάλες τσε· πες άπό λαινοζ καντριγιέ γαρνί ρουν έμπρός τό μαντω. Μερικα μαντω σπόρ Μχουν με· γάλες τσέπες τόσο φαρδειές, που θυμίζουν εις τό άνοιγμα τους την πίσω ή έμπρος η άκόμη μέ τρείς ή Ντιοτεγκέ "Ετος 0 ΚΟΡΑΗΣ,, ΙΩΑΝ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ιδρύσεως 1905. Διευθυντάς ΕΜΜ. Λ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Περιλσμβάνει: 1) Νηπιαγωγεΐον. 2) Πλήρες Δημοτικόν Σχολείον. 3) Γυμνάσιον έξατάξιον καί όκτα- τάξιον Τό απολυτήριον «ύτου είναι ίσο- δύναμον πρός τό των —ημοοίων Γυμ«σίων. ο Αί είσαήριοι έξετάσεις, καί διά τό έξατάξιον, ώς καί διά τό όκτατάξι- ον, ούμ^ώνα μέ τόν Νόμον άρχον ται την 20ήν καί τελειωνουν την 24ην Σεπτεμβρίου. 4) ΟΙκοτροφεΐον, τελείως οίκογενεια- κόν. Ό Διευθυνιής τοθ ΛυκεΙου κ. Πετράκης μετα τής οικογενείας τού κατοικεΐ καί διαιταται μετά των οί- κοιρόφων. Ίό τμήμα θηλέων τοθ οίκοτροφεΐου λειτουργεΐ υπό την άμεσον εποπτείαν τής κ. Μαρί Πετράκι Ίδιαίτερος κα- θηγητής ύποβοηθεΐ τους οίκοτρόφους είς την μελέτην καί τοΰς έπιβλέπει κατά τάς έξόδους των έκ τοϋ σχο- λείου. Μόρφωσις άρτια Χριστιανικη—Έλληνικη, σύμφωνος με τα έθνικας μας παραίοοεις και την ύπερτριοικονταετη δράσιν τοΰ Λυκειου, Εγγραφαί ήρχισαν. Πληροφορίαι καθ' έκαστην έν τφ Γραφείω χον Λυκείου. Τηλέφωνον 504. ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταμείον εφεδρων πολεμιστΰν Ση¬ τείας—Ιεραπέτρας ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Ταμείον έφέδρων πολε μιστών Σητείας—Ιεραπέτρας πληροφορεϊ τούς ενδιαφερο¬ μένους δτι θέλει προβή είς την έκμίσθωσιν των κτημάτων αύ τοθ Μαρουλδ καί Λαγκάδος περιφερείας Λιθινών διά φα νερδς πλειοδοτικής δημοπρα οίας ήτις θέλει διενεργηθή έν Σητεία καί έξωθι τοθ κα ταστηματος τοθ έφεδρικοθ Τα μείου την 2αν Όκτωβρίου έ έ*, ημέραν Κυριακήν καί ώ ραν 9—12 π. μ. Τα ανωτέρω κτήματα έκτά σεως τεσσάρων καί πλέον χιλιάδων στρεμμάτων είς ά γριάδας καί άγρούς καλλιερ γησιμους καί ποτιστικούς κα ταλληΛοτάτους διά πασάν καλλιέργειαν (αμπέλων, μ-α νανών κ λ π.) ένοικιάζονται δια μίαν δεκαετίαν καί μέ πρώτην προσφοράν δραχμών 250 000. Σχετικαί δροι ευρίσκονται κστατεθειμένοι είς τα Γραψεΐα τού ΤαμεΙου ών οί ένδιαφε ρόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν. Έν Σητείο: τί) 12 Σεπ)βρίου 1938. Ό Διευθυντης τοθ Ταμείου Άντιπρόσωποι διά την Κρήτην: 61ον Ό Φέλτζ επέρασε δυό τό χέρι τού άπό τό μέτωπό τού, Ιπειτα εκλεισε τα μάτια Τό γέ λοιο τής μίσσες Χόκλεο, άντή χησε πάλιν καθαρώτατο —Φθάνει Άφήατε τό 6απο ριζατέρ, Έλσα ΕΕμαι χωρα έντε λώς καλά Ίί ωρα είνε, —Μισή —Μοΰ φαίνεται πως καί οί δυό σας θά θέλετε νά πατε νά κοιμηθήτε Δέν έδόθηχε καμμιά άπάντη αίς Ή μίς Βάν έτακτοποιοΰσε άργά τό χρυσό μπουκαλάκι στήν έταζέρα τού Ό Φέλτζ άϊίνητος, δέν είχε άνοίξει άκόμη τα μάτια τού, —-ΝαΕ! — διέκοψέ μηχανικά ή μίσσες Χόκλευ—θά είσθε κοϋρα σμένοι Καληνύκτα . Ό ένας με:ά τόν άλλον, έπλη σίασαν στό κρεββάτι, εύπειθώς Ή μίσσες Χόκλευ τούς Ιτεινε τό δέ ξί της χέρι, άνοικτό. Ή μίς Βάν, μέ μιά άπρόοπτη κίνησι, έφίλησε την τιαλάμη αύτοθ τοΰ χεριοΰ Ό Φέλτζ, μόλις άγγισε μέ τα χείλη τού την ά»ρη των νυχιών της —Καληνύκτίλ! έπανέλαβεν ή μίσσες Χόκλευ. Στήν πόρτα, ό Φέλτζ πβρεμέ ρισε γιά νά αφήση την νέα νά πε ράση πρώτη — Φρανσουά! εφώναξεν ή μίσ¬ σες Χόκλευ ξαφνικά Γυρίστε μιά στιγμή μόνος σας . Ή μΐς Βάν είχε βγή ίξω Έσ πρωξε την πόρτα μέ χέρι λίγο ά δέξιο χωρίς αμφιβολίαν, γιοαί ή πόρτα έκτύπησε δυνατά. Ό Φέλτζ, άφοΰ ε'μεινε, 2πως τόν προσεκάλεσε, έπροχώρησε κατά τρία βήματα. Καί τό ρόζ φώς των ήλεκτρικών λαμπτήρων έφώτισε τό πρόσωπό τού πού είχε ώχριάσει λίγο Ή μίσσες Χόκλευ χαμογε λοΰσε: —Άλήθεια, αίσθάνομαι κάποια τιϋψι πού σας κρατώ, άφοθ είσθε σέ τέτοιο βαθμό κουρασμένος , θά ήταν προτιμώτερο νά πηγαι νατε νά πλαγιάσατε, σάν την μίς Βάν Ήταν κοντά στά κρεββάτι. Έ γονάτισε, επήρε τό χέρι πού κρε μόταν, καί, μέ πάθος, έ/(όλλησε τα χείλη τού στή ζεστή σάρκα τοΰ μπράτσου: —'ίϊ Μπέτ-υ' άπίψε κατ' έξαί ρεσιν, θά είσθε τόσο καλή ώατε νά μή μέ κάμετε νά_υποφέριο πολύ, "Εσκυψε τό κεφάλι της πρός τό μέρος τού —Είσθε απολύτως βέβαιος πως δέν θά προτιμούσατε νά γυρίσετε στό δωμάτιό σας καΐ νά ζωγρα φίσετε έκείνους τούς δρόμους πού φαινόταν σάν στραιμένοι μέ άμε θύστους,. . Όχι, * * Ή μίσσες Χόκλευ, άμέσως την επομένην συνώδευσε τάν Ζαν — Φρανσουά Φελτζ στής μαρκησίας ιορισακα γησεν έκεΐ. ΚΙΝΗΣΙΣ.—Διατρίβει άπο τινος είς την πόλιν μας ό Διευθυντης τοΰ έν Χανίοις ύπ)ϋατος της Έθνι κης Τραπέζης κ Κωνστ Μπακος. —"Ανεχώρησεν έπιστρέφων είς Αθήνας, ό κ Όδυσσευς θαλασσι· νός —Ανεχώρησεν είς Αθήνας ό βιομήχανος κ. Γεωργ. Μιστίλο· γλου. Γύρω στήν πόλι. ή μρη "Η μάλλον τόν ώ5ή (συνεχίζεται) ΣΗΜΕΡΟΝ Ή ίμιλοϋσα γκλλιστη ναυ τικη έποποιΐα: ΕΠΙ_ΤΟΥ ΚΑΤΑΙΤΡΟΜΑΤΟΣ Πρωταγωνιοτοΰν: ΒΙΝΑ ΓΟΥ Ι ΝΦΡ1Δ-ΖΑΝ ΜΥΡΑ < -ΑΝΤΡΕ ΜΠΕΡΥ. ) 'Ενα ναυτικό άριστουργη μ« που θα μας θυμίσξ, την ) «λησμονητη ναυτικη άνταο- ί σία. Γ ΙΜΕΤΑΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ:ΑΠΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΗΛ? 42-297 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΑΝΝΟΥΑΑΤΟΥΤΗΛ. 40-085 1 Σημείωσις: Δευτέρα-Πέμ πτη-Κυριακή «ρα 7 1)2 μ.μ. άπογευματινή. ΜΜΝνΤ2Ρ/ Ε. θ. ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ & ΥΙΟΙ ■Αναμείνατε έναρξιν χειμερινής περιόδου έν τος των ημερών στήν: ΜΙΝΩΑ Άπό των άπογευματινών ώρων τής παρελθούσης Κυριακής. —Ό καιοός εφαίνετο ότι έχει· μωνιασε γιά καλά — Πάντως ή μεταβολη τού αυτή παρουσιάζετο χθές τό πρωΐ ήπιω· τέρα ώστε νά ευρεθούν πάλιν και ροσκόποι διακινδυνεύοντες μίαν πρόβλεψιν περί. ύττοτροπής τοΰ θέρους. —Ή χαλαρότης τής σταφιδαγο· ράς τεινει κατα τό μάλλον καί ήττον πρός ύποχωρησιν. — Άν κρίνωμεν τα πρανματα άπό την όλην όψιν των σχετικών συναλλαγών χθες και προχθές. —Πάντως αί έπιφυλάξεις δέν λείπουν δι" ωρισμένα εΐδη. —Ή διεθνής κατάστασις £χει καί τώρα—μετά την προσωρινήν κάλμαν της— τους εύφραδεΐς συ· ζητητας είς τα καφενεΐα —Ή άνασκόπησίς της σημειω τέον^άφορςί σήμερον, περισσότε· ρον τό μέλλον παρά τό παρόν — Ειδικώς δέ ώς πρός τόν πόλε¬ μον τοΰ όποίου αί χρονολογίαι μετατΐθενται άπό τους θέλοντας νά γνωρίζουν καλώς την κατάστα σιν, είς τόν άλλον μήνα' — Καί ιήν παρελθοΰσαν Κυρια¬ κήν οί ύπαιθριόφιλοι έπρανματο- ποίησαν ωρισμένας έίόδους. — Δέν 2λειψαν μάλιστο καί οί διημερεύσαντες είς την εξοχήν είς πεΐσμα τού καιρο,ΰ. — Καί τής έπαπειληθείσης πρός στιγμήν βροχής. — Γραφικόν θέαμα παρουσιά· ζουν άνά την εξοχήν οί τέντες μέ τας οποίας οί προβλεπτικοϊ σταφιδοπαραγωγοΐ ε"χουν σκεπά· σει τους όψιγιάδϊς των. —Εφέτος τό σύστημα αύτό τό έφήρμοσαν έν πολλοις όχι μόνον οί κυρίως στοφιδοπαραγωγοί, άλ· λά καί οί μικροτέρας ολκής. — Ώστε νά περιορίσουν οη μαντικώτατα τάς έκ τής βροχής ζημίας —'Αρκετοί φίλαθλοι παρηκολού¬ θησαν προχθές είς τό γήπεδον «Χάνδαξ·. —Τάς καθωρισμένας ιΐοδοσφαι ρικας συναντησεις καί ιδιαιτέρως τόν άγώνα τής «Ε.Γ.ΟΗ» καί τοθ «Έργοτέλους». —Ό οποίος υπήρξεν άρκετά ένδιαφέρων λόγω καλής συνθέσε ως αμφοτέρων των όμάδων τού¬ των. —Ή έπιβατική κίνησις συνεχί ζεται πυκνή. — Καί θά συνεχισθή φαίνεται, δεδομένου δτι ή σαιζόν άλλάσσει ώστε νά έπαν*ρχιον·τσι οί παρα θερισαντες είς την άλληνΈλλάδα. —Άλλά καί νά άναχωροΰν οί έκ τής άλλης Ελλάδος χρησιμο· ποιησαντες έδώ τάς αδείας των. ΈντεΙνεται άλλως τε κατά την έ ποχήν αύτην ή κίνησις των «κομί — βουαγιαζέρ» που λανσάρουν ει¬ δή τοΰ χειμώνος — Είς τόν Καρτερόν, δπου το ποθετεϊται τό προϊστορικόν επι νειον τής Κνωσού Άμισός. —Αγγέλλεται δτι ήρχισαν αί άνασκαφαί —Αί άνασκαφαί αδται προώρι σται ασφαλώς νά εύρυνουν τό άρ χαιολογικόν καί τουριστικόν ένδι αφέρον είς την περιοχήν μας και έν συνδυασμώ πρός τάς διενερ γουμένας είς άλλα σημεΐα τής άνατολικής Κρήτης. —Είς τοΰ Πουλακάκη μετά τάς ώραιοτάτας «ΓΊυχτας πριγκήπ πων· προβάλλεται άπό χθές τό ενδιαφέρον αστυνομικόν έργον «'Αλλοθι». — Είς χον «Άπόλλωνα» προ βάλλεται τό ναυτ'κόν φίλμ «Επί τού καταστρώματος» μέ τόν γόη τα Ζάν Μυρά και την Βίνα Γουΐν φριδ. έ Ρέπορτερ ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΝΣ Διδάκτωρ Πανεπ. Λυώνος "Επί έίΐταετίαν έκπαιδίυ- θϊΐς βίς τα Νοσοκομϊΐα ΑηΙΙ- 4ΐΐ3ϊ1Ιβ5, ναΐ - ιΐβ 1>Γαα. καΐ
  δαΙρβΐΓίέΓβ Λυώνος καΐ Πα¬
  ρισίων είς τα παθολογικα καΐ
  νευρολογικα νοσηματα.
  Διατελεσας επί διετίαν
  355Ϊ5ΐ3πΙ της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικής τοϋ Παν*ηι-
  στημίοο Λυώνβς.
  θά δέχβται ωσαύτως »«1
  τβώς πάσχβντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚ&Ν νοσηματΜν είς τό
  Ιατρβϊόν τού &ύ6ς Άμαλββίας
  (παροδος βδοϋ Κατβχάκη,
  πρώην Πλατυ σοκκάκι) ϋραν
  9-12 π μ. κ«1 4-7 μ. μ.
  Τηλ. 6-63

  ΝΕΟΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ
  ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ
  (Παρα τό Μεϊντάνι)
  Άναλαμβ#νει την έπιδιόρθωσιν
  παντός ώρολογίου γραμμοφώ-
  νων καΐ μικρων άλλων μηχανημά
  των.Έργασία ήγγυημένη δια 3 βτη.
  Γυαλίζετε
  τα παπούτσια
  σας μέ
  βάφει, γυαλίζει χ«1 διατπ-
  'ρΐΐ Τέ) δέ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  «ΙΙΙί
  '«0ι
  ι*.
  ♦ Γ
  Τό μεγάλο ,ργον_
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  {Γ'
  403ον
  —_εύρετε, κύριε Μάριε, πώς είσθε £νας πολύ
  εϋμορφος νέος,
  Συγχρόνως δέ ήλθε τότε είς αμφοτέρους είς
  καΐ ό αύτάς στοχασμός. έξ ου* αυτή μέν έμειδΐα
  σεν, δ δέ Μάριος ήρυθρίασεν.
  Ή κόρη έπλησΐασεν είς αυτόν κσΐ έπιθέσασα
  την χείρα της είς τόν ώμόν τού.—Σεϊς τελείως
  δέν δίδετε προσοχήν είς εμέ, έγώ δμως σάς γνω
  ρίζω, κύριε Μάριε. Σάς άπαντώ έδώ, είς την οκά
  λα, καΐ έ'πειτα οάς βλέπω δταν έμβαΐνετε είς
  τό σπΐτι κάποιου γέρου Βοϊδά έκεΐ κατά τό μέοος
  τοϋ γεφυριοϋ τής Άουστερλίτσης συμβςΐΐνει κάποτε
  νά περιφέρωμαι είς έκεΐνο τό μέρος. Αύτά τα
  μαλλιά σας, καθώς τα έχετε σγουρά, σαο στέ
  κουν πολύ εύμορφα.
  Ή φωνή της προσεπάθει νά άπαλυνθή, καΐ τού
  ναντΐον καθίστατο τραχυτάτη μέρος των λέξεων
  έχάνετο είς τό διάστημα τό μεταξύ τοΰ λάρυγγος
  καί των χειλέων, ώς έτιί κλειοοκυμβάλου, ούτινος
  λεΐπουσΐ τινές φωναί.
  Ό Μάριος απεχώρησεν ησύχως, ειπών μετά
  τής συνήθους ψυχρότητος τού. — Παρατήρησε αύ
  τόν έδώ τόν φάκελλον περιέχει επιστολάς, αί ό
  ποΐαι, ώς νομΐζω, άνήκουν είς σάς Λάβε, σέ πα-
  ρακαλώ.
  —Ή νεάνις έκρότησε τάς δύο χείρας κσί άνέ
  κραξεν
  — Έφάγαμεν τόν κόσμον νά τα γυρεύωμεν!
  Άρπάσασα δέ τόν φάκελλον, απερριψε τό έ
  ξώφυλλόν τού λέγουσα.
  —Κΰτταξε, κύτταξε! έγώ κοΐ ή άδελφή μου έ
  ψάξαμεν παντοϋ. Καί τα εϊχετε ευρεί ή εύγενεΐα
  σας! Είς τόν δρόμον θά τσ ηϋρατε; Δέν τα ηϋρατε
  είς τόν δρόμον; έκεΐ κονιά είς τό βουλεβάρτο;
  'Εκεΐ μάς εΤχαν πέσει, έπειδή Ικεΐ έτρέχσμεν.
  Αυτή ή προκομμένη ή άδελφή μου έκαμε την άνοη
  οίαν: "Οταν έφθάσαμεν είς τό σπίτι, καί διά να
  μή φάμε ξυλιαΐς, δι* £να πράγμα άνωφέλευτο, ό
  λωσδιόλου άνωφέλευτο, ή'γουν σάς λέγω όλωσδιό
  λου... είπομεν τιώς έπήγσμεν τα γράμματα είς
  τούς άνθρώπους των, άλλ' δτι δλοι τους μάς εί¬
  παν Νίξ! Νά τα λοιπόν τα πτωχά καί τα τέσσα
  ρα! Καί άπό ποϋ έκαταλόβατε πώς ή"ταν δέ ημάς!
  Ά, ναί άπό τό γράψιμον! Σεΐς λοιπόν είσθε έκεΐ
  νος δπου έπίσσμεν επάνω τού είς τόνδρόμον, δταν
  έχθές τό βράδυ έπερνούσσμεν, ήταν, ξεύρετε, σκο
  τεινά σχεδόν. 'Εγώ εΐχα ίρωτήσει την άδελφή
  μου —Κύριος ή*ταν ούτος; Ή άδελφή μου.—Θαρρώ,
  εΤπε, νά ή"ταν Μνας κύριος!
  Καΐ έν τούτοις, ή κόρη έξεδίπλωσε την έπιστο
  λήν την άπευθυνομένην «Πρός τόν φιλάνθρωπον κύ
  ριον τής έκκλησίας τοΰ Άγίου Ίακώβου».
  — Νό! είπεν, αύτό είνε διά τόν γερόν εκείνον"
  δπου τιάγει κάθε πρωι είς την λειτουργία. Ίσα ϊ·
  σα ζΊύ€ καί ή ώρσ. Νά τοϋ την πάγω τώρα ευθύς"
  ΐσως μάς δώση, τίποτε νά γευματΐσωμεν.
  Πάλιν δέ ταυτα εΐποΰσα ήρξατο νά γελά —Ξεύ
  ρετε, είπεν, αν κατορθώσωμεν σήμερα νά γευμα
  τΐσωμεν, αϋτό τί θά είπη; Αύτό θά είπη πώς θά
  θά καθίσωμε νά φάμε τό γεθμά μσς τό προχθεσ
  νό, τό δεΐπνό μας τό ττροχθεσινό, τό γεθμά μας
  τό χθεσινό, τό δεΐπνο μας τό χθεσινό, αύτά δλα
  τα γεύματα καί τα δεΐτινα είς £να γεθμα τό ση
  μερινό.
  (συνεχ(ζεται)
  Β'.
  "Άλλοτε ή τροφή, έκτός άπό
  τα μητρικό γάλα εδίδετο στά βρέ
  φη πολύ άργά καί μέ τό σταγα
  νόμετρο κι' αυτή άπό ωρισμένα
  μονάχα ειδή Σήμερα ό τρόπος
  τής διατροφής ενός βρέφου; Ιχει
  ριζικώς άλ/άξη Τοίς δίδεται
  συγχρόνως μέ τό θήλασυα ή με
  τα την άποκοπί] τοθ παιδιοϋ τρο
  φή, ιδίως χορτ*ρι«ά, δσπρια καΐ
  φροθτα. Αύτά δυναμώνουν πολύ
  τόν οργανισμόν καί βοηθοθν την
  γρήγορην ανάπτυξιν. Τέλος ερ
  ■ ββββββημβ^ι
  ■■■■■■■■·■■■■■«·■βκ
  ββπ·Β—ι
  ΠΑΓΟ - ΦΥΓΕΙΑ
  Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
  Έν Ηρακλείω Κρήτης (όπισθεν Τραπέζης Αθηνών)
  ΙΙΙΧ/ΗΓ'Ι"! Α . βηρόΐς καΐ ύγράς ψύξεως, νεωτάτου
  Χ Υ 1 ΕΙ Ι/Λ Ι συοτήματος. Μ'ΰξις διά κυκλοφορϊας
  ψυχρού αέρος, άνανβωμένου κατά είκοσιτετράωρον.
  Άπόλυτος εξασφάλισις παντός έμπορεύματος.
  Διαρκής καΐ σταθβρά θερμοκρασία.
  Ιδιαιτέρας θάλαμος διά ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ καΐ
  Ιδιαίτερον τμήμα διά ρουχιβμόν, μαλλίνων ύψασμά
  των, ταπήτων, γουνών κ.[λ,π.
  Κολωνες Ελληνικβϋ σχήματος των
  25 χιλιογράμμων, μβγάλης άντοχής,
  ήμικρυσταλλιζέ καΐ μέ ιδιαιτέρα έξαιρετικβ νβρό.
  Εγκατάστασις αρίστη, παρέχουσα
  κάθε ευκολίαν.
  Τηλέφωνον 3-21.
  Ι»·ΒΒΒΒΒ.ΙΒ»»*ιτΒΒ·ΒΒΜΒΒΒΒΒΒε^ΒΒ*ΒΜΒΜΜΒ«ΒΒαΒΒα&
  «ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ"
  Πλατειά Στράτα
  ΡΕΓΓΕΣ ΧΡΥΣΕΣ ΚΑΠΝ1ΣΤΕΣ
  Η. δ.
  ΝΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
  Εξαιρετικής ποιότητος, τταρασκευ-
  αζόμεναι ειδικώς διά την ελληνικήν
  κατανάλωσιν.
  Αγοράζοντες πρβσέχετε τό σήμα επί τοΰ χι-
  βωτίβυ.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  'Αποκλειστιχοΐ ΐίααγωγϊΐ; μβτά διαρκβΰς παρακαταθήκης:
  ΥΙΟΙ Γ. Χ. ΛΙΑΠΑΚΗ
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνάσεις των.
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΓΕΝΕΑΙ
  Μία αίτησις παραγωγών
  όροπεδίου Χανδρά.
  χεται καί ή έπιστημονική ένί
  σχυσις. ΑΕ άκτΐνες. Τα τεχνικά __^
  ήλιόλουτρα καί άλλα μέσα Ιχουν εϋεργετικαΐ διά
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ! Σ,επτβμ-
  βριος (άνταποχριτοΰ μας) —Αί τε
  λευταΐαι βροχαΐ άνά τάς περιψε
  τοϋ νομοΰ μας υπήρξαν|
  την έλαιοπαρα
  ήρ μ χ ργ η ρ
  μεγάλη εύεργετική έπίδρασι στήν γωγήν, την πατατοιταοαγωγήν κχΐ
  άξ ν|νικως την δενδροχαλλιέργειαν.
  Αντιθέτως αί βροχαι προεκαλε
  0!Χν σημαντικάς ζημίας είς την
  δή ό
  ηρη άνάπτυξ.. των παιδιών.
  Αυτο είνε, λοιπόν, πιστοποίϊ)-
  μς ζμς ς
  μένον. Ό άνθρωπις άναπτύσσεται σταφιδοπαραγωγήν τοϋ όροπεδίου
  πολύ γρηγορώτερα σήμερα. Άπο Χόά Κά ί ΰλ
  μένει μονάχα νά πιστοποιηθη" δ ν
  ή ανάπτυξις αυτή ώφελεΐ τό ά τ. ο
  μόν στόν μετέπιιτα βίον τού φυσι
  Η ΙΠΠΟΚΑΜΠΗ
  Α'.
  Τα ήθη καί έθιμα,
  περίεργα μερικών
  Χ*νόρά Κατά προχείρον; ΰπβλο
  γισμβυς αι ζημίαι αυται ανερ-
  χβνται ε1ς έκατομμώρια Είνε δέ
  λυπηρόν τό πράγμα τοσούτω μάλ
  λβν ««θ'.β'βν οί φιλοπρόοδοι κ*
  τοικοι των κοινοτητων Χανδρα,
  ολογΐκώς, άνατομικώ; χά! πνευμα ΖΓΐρου, Άραένων, Κανένε, Άπι-
  δίων, Άγίας Τριάδος κατεσκεύα-
  σαν πέρυσι διά προσωπικης έργα
  οίας 15 χιλιόμετρα . άμαξιτοϋ δρό
  μου διά νά μεταφέρουν ευκολώ¬
  τερον τα πρβϊόντα είς τόν λιμέ
  Ή ίπποκάμπγ) κατοιχεί μάλλον να της έξαγωγης. "Ηδη δέ έηβτε
  θέ θάλ Β θ«εβλεπον ποαγματοποιουμένου;
  τικώς
  γνωστά άπό πολλοΰ, άλλά δέν ή
  ταν δυνατόν νά μελετηθοϋν καί ν'
  άναλυθοθν α' δλες τίς λεπτομέρει
  κι' άν ποτέ αύτά καχωρ
  θώνετο, τό άποτέλεσμα περιωρίζε
  το σέ πολύ στενόν κύκλον έπιστη
  μόνων. Χάρις στόν κινηματογρά
  φο οήμερα ή'αποροΰμε νά παρα
  κολοιιθήσουμε δλες τίς λεπτομέ
  ρειες τής καθημερινής ζωής των
  ό
  έξαιρετικά στίς θερμές θάλασσες
  ζώων είνε {ται δμως καΐ μερικά
  πιό μικροσκοπι
  των διαφόρων συ
  ζώων καί των
  κων άκόμη καΐ
  νηθειών τού;.
  "Ενα άπό τα περιεργότερα ζώα
  είνε ή ίπποκάμπη. Τα ζώον αύ
  τό είνε γνωστό σ' δλους άπό τό
  περίεργο σχήμα τού πού κανείς
  ημπορεί νά λησμονήση ά'μα τό
  μιά φορά. Τό παρατσοθκλι
  τους «άλογο τής θαλάσσας» μέ
  τό οποίον είνε γνωστό είνε απο¬
  λύτως δικαιολογημένον γιατί τα
  κεφάλι τοΰ ψαριοθ αύτοϋ—γιατί
  περί ψαριοθ πρόχειται— μοΐάζει
  μέ κεφάλι άλόγου.
  θά έβλεπον ποαγματβποιουμένβυ;
  τβΰς καρποϋ; των κοιτών των,
  πλήττονται απροσδοκήτως.
  Πάντως οί σταφΐδοΐταραγωγοΐ
  Βρίσκον·
  δείγματα
  σέ πιό ψυ;{φ κλίματα. Στήν Εύ
  ρώττη άπαντάται στίς θάλασσες
  μέχρι τής Μάγχης. Έκεΐ δμως Γη.|-,Γ „..
  είνε πιό σπάν:ες άπό δ,τι στή Μεί Ι 0111:12. ΚΑΙ
  σόγειον Ό κορμός τοθ ζώου αύ Ι Τ0Ν ΚΟΡΙΤΣΙΟΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  το5 είνε διάφορος αναλόγως τοθ
  γένους τού. Ό συνηθισμένος τύ
  πας εΝε μήκους ϊέκα έκατοστών
  τοθ μέτρου. Στίς τροπικές θάλασ
  μή άποβαλύντες την ψυχραιμίαν
  καΐ τό θετικόν πνεΰμά των, ουδέ
  την στιγμήν ταύτην, ποοέβησαν
  είς μίαν αίτησιν πρός τό κράτος
  άρκετά λογικήν καΐ μή συμβιβαζο
  μένην πρός άλλας τοιαύτας, αϊτι
  τίνες συνήθως ύπββχλλονται είς
  παρομοίας στιγμάς χωρΐς νά άν-,
  ταποκοίνωνται κατά βάθος πρός
  τώ δίκαιον καΐ τα πράγματα.
  Εζήτησαν δηλ. νά τους επι
  τραπρ η ελευθέρα λειτουργία
  των αμβύκων πρός άπόσταξιν τής
  κκταατραφείσης αταφιδοπαραγω
  νης· Γήν αίτησιν ταύτην ένέκρι
  νέ ν ήίπ ή Νομαρχία ήτις καΐ διά
  τηλεγραφήματβς της πρός τόν έν
  ' αθήναις ευρισκόμενον νομάρ¬
  χην κ. Παπαδημητρίου, παρακ-κ
  λεϊ όπως γίνη δι' αύτοΰ ή δέ
  ούσα εισήγησις.
  Ύπάρχουν πολλαί έλπίδες ότι
  τό Κ.ιάτο; άναμετρων μετά τής
  βυνηθους εί; αΰτό σήμερον στορ
  γης την αίτησιν των σταφιδοπα
  ραγωνών Χ,ανδρά, θά άποδεχθζί
  αυτήν έπ' άγ*3ώ ώς νβμίζωμεν
  καΐ τίίς έθνική; οΐκονομίας.
  μ ρ
  σες δμως υπάρχουν κ«1 γενή πιδ . χ
  μεγαλα, μερικα φθάνουν τα Ιξήν
  έά Α η έ
  Ή έκπρόσωπος τής Πσρισι-
  νής μόδας Μΐπβ Κεΐΐβηάφι
  ολίγας ημέρας είς
  τα έκατοστά. Άπό την έπιφάνει! ^10
  αν τοθ σώματός τους λείπουν τα1 Ρ
  λέπια. Τό δέρμα τους δμως άπο
  τελεϊται άπό διάφορα δακτυλίδια,
  πού, δλα μαζΕ. δίνουν την δψι ε¬
  νός πολυγώνου. Άπά τό λαιμό
  μέχρι τοθ άκρου τ&ΰ σώματος τα
  δακτυλίδια αύτά είνε καμμιά πε-
  νηντοριά. Στήν κορφή τοθ κε-
  φαλιοθ καί τοθ κορμοΰ ΰπάρχουν
  μερικές τριγωνικές δερμάτινες
  πλάκες πού είνε τοποθετημένες ή
  μία έπάνω'στήν άλλη, ακριβώς
  δπως τα κεραμίδια σέ μιά σΐέγη.
  (συνεχίζεται)
  φιλοπρόοδον πόλιν σας
  σκοπόν νά διδάξη, είς τα
  τσια σας την κοπτικήν,
  την τέχνην αυτήν ή όποία θά
  των έξασφαλίσΓ) £να άνετον
  μέλλον.
  Ή Μηιε Κεΐΐβπ δέν έδΐ
  στασε νά άπομακρυνθή άπό
  την έν Αθήναις £δράν της ά
  φΐνουσα είς έκκρεμότητα την
  έπείγουσαν εργασίαν της, διά
  νά ε"λθΓ] είς την πόλιν σας,
  ύπείκουσα είς παρακληθείς
  πλείστων κυρίων καί δεσποι-
  νΐδων τοϋ Ηρακλείου αΐτινες
  έπιθυμοΰν νά διδαχθώσι παρ'
  αυτής την κοπτικήν.
  Σπεύσατε νά έπωφεληθήτε
  τής μοναδικής πράγματι εύ-
  καιρίας τής όλιγοημέρου πά
  ραμονής της είς Ηράκλειον
  ζητοθντες άπό την ιδίαν
  τάς σχετικάς μέ τό μέλλοντών
  κοριτσιών σας πληροφορίας.
  Ή Μπιβ Κθΐΐβη θά έγκα
  τασταθή είς τό ξενοδοχείον
  «Μίνως» δπου καί θά δεχθή
  τάς μαθητρίας πού έδίδαξε
  μέ τόσο λσμπρά άποτελέσμα
  τα καΐ τάς μαθητρίας πού έ
  πιθυμοΰν νά εκμάθουν τό εν¬
  τελώς πρωτότυπο σύστημα
  διδασκαλίας τής μεγάλης Πα-
  ρισινής καθηγητρίας τής μοδι-
  στικής κ. Κέλλεν.
  ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΝ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΜ
  ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝΏ
  ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  Γ""
  ΜΑΡΚΟΣ Α. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  Επί όκταετίαν εσωτερικάς ίατρός τοΰ χειρουρ¬
  γικον τμήματος τοΰ Νβσοκομείου «Εύαγγελισμός»
  παρά τώ κ. Σμπαρούνη Τρικόρφω. Άνέλαβεν ά¬
  πό 1ης Σεπτεμβρίου την Κλινικήν Μοράκη τού¬
  του έγκαθισταμένου μονίμως έν Αθήναις.
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  —ΒΒΒΜΒΒ
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ~
  "ΑΠΟΛΛΩΝ,,
  ΟΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—ΑΘΗΝΑΙ
  Τό ξενοδοχείον προτιμήσεως των Ηρακλειωτών.
  Είνε τόκεντρικώτερον των Αθηνών. Συγκεντρώ-
  νει δλα τα πλεονεκτήματα τής πλήρους άνέσεως
  καί τής ευχαρίστου διαμονής. Ύπηρεσία πρόθυμος.
  Άερισμός έξαιρετικός.
  Κ. Μυλοποταμίτης
  όφθαλμίατρος
  Επί τριακονταετίαν απο¬
  κλειστικώς καΐ μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, δέχεται, τούς ττάσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον παρά
  τω Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  —Τό σημερινόν ραδιοφυνι·
  κόν πρόγραμμα.
  Ό ραδιοςρωνικός σταθμός Α¬
  θηνών θά μεταδώση σήμερον το
  ακόλουθον πρόγραμμα: "Ωρα 7
  μ. μ. μετεωρολογικόν δελτίον
  χρηματιστήριβν, 7.15' ή ώρα τής
  κυρίας, 7.30' άποσπάσματα άπό
  οπβρες (δίοκοι), 7.50' έλαφρά μου-
  κη (συγκρβτημα Άνδρέου Άθανα
  σιάδη), 8 20' έ'ργοο διά πιάνο (δί·
  σκοι), 8.45' βμιλία τοΰ κ. Χρ. Δα
  ραλέξη πρός την νεολαίαν, 9 ρβ·
  σιτάλ τραγουδιοΰ υπό τβΰ κ. Κ©·
  'ρώνη, 9.30' εΐδήσεις, 9.45' αυναυ-
  λί« τής συμφωνικής βρχήστρας
  τής Υ. Ρ. Ε. υπό την δ)νσιν τβϋ
  κ Εΰαγγελάτου- πρόγραμμα: 1)
  Οί εΰθυμες κυράδες τοΰ Οΰΐνδσωρ
  (εΐσαγωγή τοϋ Νικολάΐ, 2) συμφω-
  νίκη άρ 3 είς φά μεΐζβν τοΰ
  Μπράμς, 3) δύο έλληνικοΐ χοροΐ
  τβΰ Καλομοίρη: α'. Τσακώνικος
  β'. μπάλλος, ♦) παράξενη μπουρέ
  τού Σαμπριέ. Κατά τό διάλειμμ*
  τής συναυλίας θά μεταδβθθΰν αί
  τελευταίαι εΐδήοεις. 11.15' μουσι-
  κή χορβΰ (δίσκοι) καΐ έλαφρό τρα
  γβΰδι υπό τής δίδβς Νιββης 5α·
  κελλαρίου «Λώρα Λωράνς».
  —Προαγωγαί κτηνιάτρων.
  Διά διαταγματβς προήχθηοαν
  βί ίπίκουροι κτηνίατροι Ε. Δβρμι-
  τζάκης, Γ. Διβνάκπς καί Κ. Ηλι¬
  άκης.
  —Τό Λεπροκομεΐον Σπινα-
  λόγκας.
  Είς Άγιον Νικόλαον επανήλ¬
  θε πρβχθές έκ Σπιναλόγκας β
  νομίατρος Λασηθίου κ. Περάκης.
  Ούτος ειχε μεταβή έκεΐ πρός επι¬
  θεώρησιν τοΰ Λεπροκομείου.
  —Τραγικον δυστύχημα.
  Είς τό χωρίον Λαγοΰ Λασηδί-
  βυ ένω ό Γίώργ. Ζαχ Βερίγβς έ-
  των 27, κατεγίνετβ μετά τώ-' Γ.
  Κοκκίνπ, Γεωργ. Παπαδάκη, Γ.
  Γιαπιτζάκη, Κωνστ. Παπαδακη
  «αί Έμμ. Κοκκίνη είς την ανορυ
  ξιν φρεατος, κατέπεσεν ογκος χά-
  ματβς. Ό Γεώργιος Βερίγος κα-
  ταπλακωθείς απέθανεν άμεοως.
  'Ρ.κ των λοιιτών ετραυματίσθησαν
  ο! τρείς.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ τράτα στεργιδς:
  «Γρΐιτος» μεθ' δλων της των έξαρ
  τημάτων έν καλη καταστάσει κα)
  μέ πλοιάριον. Πληροφορίαι παρό
  τφ Ιδιοκτήτη έαπόρφ Μύοωνι
  Μαράκη Τυμπάκι ή παρά τοίς α
  δελφοΐς Κόπακα "Ηράκλειον.
  Γ
  —Προσκοπική ομάς είς Πι-
  σκοκέφαλον.
  Κατά πληροφορίας έκ Σητείας
  την παοίλθοΰσοςν Κυριακήν έγε
  νετο είς Πισκοκεςραλο ή βρκωμο-
  αία τής πρβσφάτως βυσταθείση;
  υπό την άρχηγίαν τοΰ κ Παν
  Περάκη προσκβπικής ομάδος είς
  την όποιαν συμμετέχουν Ηδη
  40 νέβι τού Πισκοκεφάλοι».
  Έκτός Τράστ
  "1
  ΤΟ ©ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον. Νάξον,
  ΠραΜΤοριΙον
  ΛΙΝΑΡΔΑΕΗ
  Ιαλί*. ί-«
  Γ
  5
  ----— - -■------------— "— "—- -«.^^^^-^ -— —^—-
  V-
  ^ -^ Η^ η^ρ ^Η ^| ^^ ^ν£ ^-^ 1^ ρ^^
  ■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ«ΒβΒΙΐαΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒ|
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Β Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού βτι
  διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
  Έ^ Τ^ Α ν*ι * λ ^^ . * _ — _
  ■■■■■■■ΒΒ·ΒΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Β ϊ ΓΙ
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.

  Γί
  . . 11

  Ηράκλειον-—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τρίτης
  20 Σετττεμβρίου 1938
  ι
  1
  Ι
  ΟίΓάλλοιδένέδέχδησαντηνέκχώρησιν ΧΓ|
  τωνσουδΐτικων περιοχωνείς τό Ράϊχ.ι^—
  ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΑΙΤΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΕΚΡΗΞΕΟΣ
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Ρώμης ότι ό κ. ΛΙπενίτο Μουσολίνι είς
  τόν λόγον τόν οποίον εξεφώνησεν έν
  Τεργέβτη εζήτησε νά γίνη δημοψήφι,
  σμα δι* όλας τάς μειονότητας τής Τσε·
  χοσλοβακίας.
  Ό κ. Μουσολίνι ηύχήθη ακολούθως
  υπέρ τής διατηρήσεως τής είρήνης έν
  Εύρώπη. Δέν παρέλειψεν όμως ,νά το¬
  νίση ότι άν γενικευθή ή σύρραξις, ή θέ¬
  σις τής Ιταλίας είνε παρά τό πλευρόν
  τής Γερμανίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Σ)βρίου (τη¬
  λεγραφικώς).—Μετά την σφι
  ξιν των κ. κ. Νταλαντιέ καί
  Μποννέ είς Λονδίνον συνεκρο . .
  τήθη υπουργικόν συμβούλιον Ι ου (τηλεγραφικώς)
  είς τό οποίον παρέστησαν εκ *Ρω^ήν υπουργικήν
  των μελών τής Άγγλικής Κυ
  βερνήσεως οί κ. κ. Τσάμπερ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Σεπτεμβρί
  Είς την
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΤΩΝοΜΕΤΑΞΑΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΟΣ
  ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τόν πρωθυπουρ¬
  γόν κ. »ΐ. Μεταξάν επεσκέφθη σήμερον
  ό πρεσβευτής τής Τσεχοσλοβακίας. Ό
  πρεββευτής συνωμίλησε μετά
  Πρωθυπουργού επ* αρκετόν.
  τού κ.
  βρή
  λαιν, Χάλιφαξ, Χόαρ, Σέρ Σά
  ϊμον καί άνώτστοι ύπάλληλοι
  τού Φόρεϊν Όφφις Έκ μέ-
  ρους τής Γαλλικής Κυβερνήσε¬
  ως παρΐσταντο οί κ. κ. Ντα
  λαντιέ, Μποννέ καί Κορμπέν.
  Ή συνεδρίασις διήρκεσεν επί
  δίωρον. Εξητάσθησαν τα δια
  μειφθέντα μεταξύ τοϋ κ.
  Τσάμπερλαιν καί τοϋ κ. Χί
  τλερ.
  Τό άπόγευμα οί κ. κ. Ντα-
  λαντιέ καί Μποννέ μετέβησαν
  είς την Γαλλικήν Πρεσβείαν
  δπου έμελέτησαν τα συζητη
  θέντα είς την πρωϊνήν Άν·
  γλογαλλικήν συνάντησιν. Κα
  τόπιν συνεκλήθη νέον υπουρ¬
  γικόν μέ κοινήν συμμετοχήν
  πάλιν των μελών τής Άγγλι-
  κης καί Γ.η"ς Γαλλικής Κυβερ¬
  νήσεως τό οποίον συνεζήτη¬
  σεν επί 4ωρον. Μετά τό πέ¬
  ρας τής συνεδριάσεως άνελή-
  φθη εκατέρωθεν ή ύποχρέω-
  σις νά μην γίνουν άνακοι-
  νώοεις επί των συζητηθέντων
  καί αποφασισθέντος.
  ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΥΜΦ2ΝΙΑ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ
  Μετά τα ανωτέρω συνεκλή
  θη καί τρΐτη σύσκεψις ήτις πά
  ρετάθη £ως τό μεσονύκτιον.
  Μετά τό πέρας ταύτης έκυ-
  κλοφόρησε τό κάτωθι άνακοι
  νωθέν:
  «Είμεθα έξ ολοκλήρου συμ
  φωνοι επί τής καταστάσεως,
  ^
  Είτα ό κ. Μποννέ ωμίλησεν
  διά μακρών επί των διαμει
  φθέντων καί συγχρόνως άπήν
  * Ε διαφ^ϋς πσραΐη
  ή' διατυ™θεισας υπό
  ^ λΩν Τή ΓαλλιΚης κυ.
  γας επέδωκεν έγγραφον αΐτη
  σιν τής τσεχικής Κυβερνήσε¬
  ως. Διά τής αίτήσεως ταύτης
  ζητεΐται νά μή ληφθή υπό
  των κυβερνήσεωνΆγγλίας καί
  Γαλλίας καμμιά απόφασις
  βερνήσεως.
  τής Πρό- _Τό προσγγελθεν διά σή-
  η>ι λ! τη. Ι ' . -
  χωρΐς αί δύο κυβερνήσεις νά
  την συμβουλευθοθν προηγου
  μένως. Τό κοινόν Άγγλο-γαλ
  λικόν συμβούλιον έβεβαίω
  σεν δτι θά προειδοποιή την
  κυβέρνησιν τής Πράγας δι'
  οιανδήποτε απόφασιν.
  —Παρά την μυστικότητα την
  όποΙα>ν τηροθν διά τα δια-
  μειφθέντα σχετικώς οί'Άγγλοι
  καί οί Γάλλοι, βεβαιούται δτι
  όκ. Τσάμπερλαιν έπρότεινε νά
  παραχωρηθή είς την Γερμα
  νίαν τό σουδιτικόν εδαφος
  Τα μέλη τής Γαλλικής Κυβερ
  νήσεως άντέτειναν έπιμόνως
  είς την πρότασιν ταύτην. Είς
  τούς Άγγλους ύπουργούς έτο
  νίσθη πόσον άδικον θά ήτο νά
  στερηθή τα φυσικά της δρια
  ή Τσεχοσλοβακία. Ή Αγγλία
  άπεμακρύνθη τελικώς άπό την
  Ιδέαν αύτην.
  Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΗΛΥΣΙΑ
  —ΟΙ κ. κ. Νταλαντιέ καί
  Μποννέ έπέστρεψαν σήμερον
  την πρωΐαν είς Παρισίους.
  Μετά την άφιξιν τούτων συνε
  κληθή υπουργικόν συμβούλιον
  είς τάΉλύσια διά νάέκθέσουν
  διά μίαν ειρηνικήν διευθέτη- τα συζητηθένι'α κατά την
  σιν τού τσεχοσλοβακικοΰ προ διάρκειαν των άγγλογαλλι-
  βλήματος πρός δισφύλαξιν (κων συνομιλιών. Ό κ. Ντα
  τής είρήνης. Ελπίζομεν είς τό λαντιέ έκαμεν έν άρχή λεπτο
  δυνατόν μιάς γενικής διευθε· μερή καί έναργή έκθεσιν των
  τήσεως τής καταστάσεως». διαμειφθέντων είς Λονδίνον.
  μερον την πρωίαν υπουργι¬
  κόν έν Λονδίνω συμβούλιον
  δέν επραγματοποιήθη. Τό γε·
  γονός κρίνεται ώς ένδειξις
  τοθ δτι τα μέλη τής Άγγλι-
  κής Κυβερνήσεως ευρέθησαν
  έν απολύτω συμφωνία κατά
  τό υπουργικόν συμβούλιον τοϋ
  μεσονυκτίου τής χθές.
  ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ_κ. ΧΟΤΖΑ
  Ό κ. Χότζα έκαμε χθές έκ
  κλήσιν πρός τόν λαόν τής Τσε
  χοσλοβακίας ζητών ψυχραιμί¬
  αν. Απερριψε καθ" ολοκληρί¬
  αν τό δημοψήφισμα. Πάντως
  ώς εδήλωσεν έλπίζει νά έλθη
  τελικως ή Πραγα είς ειρηνι¬
  κήν συμφωνίαν μέ τούς Γερ-
  μανούς τής Τσεχοσλοβακίας
  — Την κυβέρνησιν τής Πρό
  γας θά καταστήσουν έπισή
  μως ενήμερον διά τάς προθέ
  σεις ,των οί κυβερνήσεις Αγ
  γλίας καί Γαλλίας. Ή Πραγα
  θά απαντήση θεηκώς ή άρνη
  τικώς. Μετά την απάντησιν
  ταύτην θά λάβη χώραν ή νέα
  συνάντησις Τσάμπερλαιν— Χί
  τλερ ή όποία θέλει πραγματο
  ποιηθή μέχρι τής εσπέρας τής
  προσεχούς Τετάρτης (αυριον)
  —Ή κοινή γνώμη τοθ Βε
  ρολίνου ήκουσε μέ ίκανοποί
  ησιν την προχθεσινήν Άγγλο
  γαλλικήν συνέλευσιν καί την
  απόφασιν περί είρηνικής διευ
  θετήσεως τοΰ ζητήματος τής
  Τσεχοσλοβακίας Μέ μεγάλην
  έπίσης ικανοποίησιν ή Γερμα
  νία ήκουσε τόν λόγον τοϋ
  Ντοϋτσε καί ιδία ώς πρός
  την σαφή αύτοϋ δήλωσιν διά
  την στάσιν τής Ιταλίας είς
  περίπτωσιν νέου πολέμου.
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΔΟΑ. ΧΙΤΛΕΡ
  ΔΙΑ ΤΟ ΣΟΥΔΊΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΟΙ ΜΟΑΥΝΗ ΤΑΣ ΛΙΕΟΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —Σημεριναί πλη- /"^« « «Λ/ >' *Λ Έ * '
  £ΤΗ^ΙΧ2Τ^Κ^*'5^~^ *5,0 * ΚΛηρωσεντες ενορκοι Ηρακλείου
  ^^ΓΡΕ;ν^^Τ;4?;. ~- τής συνόδου τοΰ μηνός Όκτωβρίου.
  Ό Χίτλερ ετόνισεν επιπροσθέτως ό¬
  τι ή ρύθμισις τοΰ σουδιτικοΰ προβλή-
  ματος πρέπει νά είνε ταχυτάτη. "Αλ¬
  λως τό σουδιτικόν θά μολύνη τάς διε·
  ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ
  ΚΟΙΝΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ
  ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΛΟΝ ΔΙΝ Ο Υ
  ΠΟΥ ΑΠΕΛΗΞΑΝ ΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΑΙ
  ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ - ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  , ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας)— Τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι εκ^Αονδίνου άγγέλλουν ότι είς
  τάς συνομιλίας των κ. κ. Νταλαντιέ,
  Μποννέ καί Τσάμπερλαιν είς Λονδί¬
  νον απεφασίσθη νά γίνη κοινόν διάβη-
  μα εις την Πράγαν. Πάντως θά συνελ¬
  θόν προηγουμένως τα ύπουργικά συμ-
  βούλια των δύο χωρών.
  Σημειωτέον ότι οί Γάλλοι υπουρ-
  γοί επι-στρέψαντες είς Παρισίους τη-
  ροθν απόλυτον μυστικότητα επί τού
  περιεχομένου των συνομιλιών των είς
  την αγγλικήν πρωτεύουσαν.
  θνείς σχέσεις,
  στροφήν
  Είς τό Πρωτοδικεϊον Ηρα¬
  κλείου εγένετο χ£ές ή κλήρωσις
  , . - ■ ' < των ένόρκων τής συνόδου τοϋ επιφερον πλήρη κατα- Κακουργιβδικείου Ηρακλείου μη νός Όκτωβρίου: — Ι Οί κληρωθέντες διά το α' δ» δεκαήμερον ένορκοι είναι οί έ δης, Ίωσ. Χρ. Αληγιζάκης, Εύαγ. Καρουζΐχκης, Ιω. Μ. Κυβερνιτά κης. Γεώργ. Βαλαρής, Γεώργ. Κ. Καρούζος 'Αναπληρωμχτικοι Έ. λυβάκπς, Ιω. Σηφάκης, Νικ. Γ. Βογιατζάκη?, Έμμ. Μ Γαλενια νός. Κωνστ. Σφακιανάκης, Έλ. 2. Αλεξίου, Δημ. Τζαμπουράκης, ΕΠΑΝΕΛΗΦΟΗΣΑΝ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΟΡΟΠΒΥ , ΑΘΗΝΑΙ 19 Σαπτεμβρίου, (τού ^{, ανταποκριτοΰ μας). —Σημερον επανε- Τζβμπανάκηί, λήφθηβαν οί σειβμοί είς την περιοχήν τού 'Ωρωποΰ. Οί σεισμοί ήσαν ίσχυ- ροί, κατέρρευσαν δέ έξ αυτών αί έτοι. μόρροποι οικίαι. Οί σεισμοί εγένοντο αίσθητοί καί είς άλλας πόλεις. μρ ξης: Ιακτικοί. Έμμ. Ί. Ζχρ ώης, Έμμ Σχιζάκης, Γεώργ. Μαρ κάκης. Έμμ, Κώ. Περάκης, 'Αριβ Γ. Βλάσσης, Νικόλ. Ματζαπετά κης, θεοδ. Γ. Γεωργιάδης, Άρισ Ί. Δοκουμετζίδρ;, Γεώργ. Π. Πό- Ι λυχρονίδηί, Εύαγ. Γιαμαλάκης, ^{, ^Γ^άκηΤ, Μ. 5 Ί. Δρακοντίδης, 'Ρμμ. Γ. Ββρε- 'βλευθ. Ιΐηγάκη;, Έμμ. Ν. Κακου Η ΠΡΑΓΑ ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ· ΣΤΑΘΕΡΩΣ ΤΟ ΔΗΜ0ΨΗΦΙΣΜ4 ΒΑ ΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τού άνταηοκριτού μας). —Έκ Πράγας άγ· γέλλεται ότι ή Τσεχική κυβέρνησις έ ξακολουθεΐ αρνουμένη τό δημοψήφι» σμα. Δηλοί δέ ότι έν άνάγκη θά πολε· μήση μόνη υπέρ τής άκεραιότητος τής ώ χώρας. άδης, Δημ. Ε. Άφαλωνιάτης, Ιω. Άλμπαντάκης, Νικ. Ά. Λιαναν¬ τωνάκης, Γεώργ. Ν. Μπρουλιδά κης, Αλεξ. Στεφανίδης, Στ. Γ. Πολυκράτης, Ί. Μ. Μυλωνάκης, Κωνστ. Ε. Πωλυδάκης. Διά τό δεύτερον δωδεκαήμε ρον τακτικοί ένορκοι έκληρώθη οαν οί έξη;: Ίω.ΛΝ. Καφετζάκπς, Έμμ. Γ. Βασιλείου, Κωνστ Έ. Καρυωτάκη;, Στ. Δ. Δημοπου- λος, Δημ. 'Ι. Άδάμης, Λεων. Κο δάκη;. Γεώργ. Σπ. Δακανάλη;, Μιχ Βελισααρίου, Γεώργ. Κ Έρ γαζάκης. Ιω. Δ. Ζερβουδάκης, Μ. Λουλακάκη;, Ιω. Έ. Καλλια τάκη; καί άναπληρωματικοί οί: Έποιμ. Λεοντίδηί, Έμμ. Γ. Νερο λαδάκης, Άντ. Ν. Σκοΰφος, Μέν Λιαλυνά;, Κωνστ.Άναγνωστάκης, Γεώρ. Κ Ίερωνυμάκης, Κωνστ. Π. 'Αλεπουδέλης, Κωνστ. Τ. Βαρβε ράκης, Ί. Σταυρακάκης καί Μιχ Α. Καατελλάκης. ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΟΙ ΤΙΑΜΠΕΡΛΑΙΝ-ΧΙΤΑΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας). —- Τηλεγραφούν έκ τού έξωτ&ρικού ότι μεθαύριον συναν- τάται ό κ. Τσάμπερλαιν μετά τού καγ κελλαρίου Χίτλερ. Ό Βρεττανός πρωΟ υπουργός κομίζει είς τόν κ. Χίτλβρ την απάντησιν τής Αγγλίας είς τάς προ τάσεις αυτού διά την ειρηνικήν διευθέτη σιν τού σουδιτικοΰ. του_εθν.λ*χειου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ένταθ θα Πρακτορείου τοθ Έθν. Αα- χείου των διαδοχικών κληρώσε- ών κατά τήνχθεσινήν δωδενάτην ή μέραν τής ε'.κληρώαεως εκέρδισαν οί κάτωθι άριθμοί τα έναντι εκά¬ στου σημειούμενα ποσά: 46108 δραχ. 3000, 68254, 77903 καί 77911 άνά δρχ. 2000. Οί κληρωθέντες άριθμοί, Ιΐηςή κ»Λΐκούς αγώνας ενίκησεν τελικώς οί μέρας,είς τό άρτιον είναι οί εξής: ΕΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΤΕΑΙΚΟΣ ΕΙΣ ΒΕΑ1ΓΡΑΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΗΝΑ Τ 19 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγοαφοΰν έκ Βελιγραδίου ότι είς τούς αύτόθι βαλ ΟΙ ΚγΡΔΙΣΑΝΤΕΣΧΘΕΣ •Έλληνβς ίθληταί λαβόντες μούς έΝαντι 114 τ?,ς 12£>'βαθ
  ΕΟΡΐΗΕΙΣΤΑΣΠΑΙΔΙΚΑΣ
  ΕΠΟΧΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
  1024, 3601, 6101, 6127,
  8221, 8231, 8277. 8588, 12405,
  15348,
  27245,
  30917,
  12489, 12493,
  19554, 27222,
  30902, 30904,
  12449,
  19535,
  27298,
  30929, 31425,
  36029, 36031, 36068,
  40206, 40227, 53031,
  31468, 36013,
  36087,
  53686,
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τού 55251, 57432, 57485, 58923,
  άνταποκριτού μας). — Χθές τό άπόγευ-1 68252, 72662,
  μα είβ τάς παιδικάς έξοχάς τής Βούλας 76810, 78422, 45458,
  εγένετο έορτή επί τή λήξει αυτών. Είς 66073, 72629, 77959.
  72682, 72693,
  68208,
  αυτήν παρέστησαν η Α. ΛΙ. ό Βασι¬
  λεύς, ή /*. Β. Υ. ό Διάδοχος, ό ύ·
  πι»υργός τής Δικαιοσύνης άπό μέρους
  τής κυβερνήσεως, καί άλλοι έπίσημοι
  ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  Δι' ΰπουργικής αποφάσεως
  δικών έξοχών.
  γόρων
  ! βρίου.
  ΣΥ Ν ΕΧΙΖ Ο Ν Τ ΑΙ ΣΟΒΑΡΑΙ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ' μοτικόν Συμβουλιον Ηρα
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τοΰ κλείου προκειμένου νά έουνέ
  άνταποχριτού μας).— Είδήσεκ, έκ Γερ- χιζε την συνεδρίασιν τού τής
  μανίας βεβαιούν ότι συνεχίζονται έκεί παρελθούσης Παρασκευής επί
  σοβαρώταται στρατιωτικαί προπαρα- διαφόρων τρεχούσης φύσεως
  δημοτικών ζητημάτων.
  'Αγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών αγοράς
  τοϋ Έμπορικοϋ καί ΒιομηχανικοΟ
  Έτιιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προιόντων είχον
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδβς:
  Σουλτάν, έξαιρετ. 19,50 --
  Σουλτανίναι α'. 17.50.—18,—
  β'. 16.50 17.-
  Υ·
  δ.
  Καραμπ.
  Ελεμέδες α'.
  Ρ'-
  Κοινοί
  Ταχτάδες α'.
  Σταφίδες μαύραι
  ■ Ελαια 3-5ο
  Πυρηνέλαια
  Έλαιοπυρήναι
  Σάπωνες:
  Λευκοί α'
  Ρ'
  Πυρηνελαίου α'
  β'
  ΜουργελαΙου α'
  β'
  δρ.
  15.—
  13,-
  10.—
  12.—
  11.50
  10.-
  9.50
  8.^0
  7.50-
  25.50
  17.-
  1.20
  17.50
  16.50
  15. -
  14.-
  15.-
  14.-
  16.-
  14-
  ΤΟ ΚΛΗΡΙΓΚ
  Τό υπουργείον τής Έθνικής
  Οίκενομίας 6Γ έγγράφου τού πρός
  τάς τελωνειακάς αρχάς γνωρίζει
  δτι τοθ λοιποθ διά την είσαγω
  γήν είδών ύπαγομένων είς τόν
  εισαγωγικόν πίνακα 6', προελεύ
  σεως πρώην όμοσπονδιακοΰ αύστρι
  ακοθ κράτους δέν άπαιχειται προ
  ηγουμένη αδεία τήςπαρά τή Τραπέ
  ζή τής Ελλάδος έπιτροπή; παθη-
  τικών κλήριγκ.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ
  ΤΟΥ χ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ
  "Επανήλθεν άπόπροχθές είς
  την πόλιν μας ό Εισαγγελεύς
  κ. Βελλίνης.
  ΠΟΔΟΣΦΑίΡΙΚΑ
  Την παρελθούσαν Κυρια¬
  κήν εγένετο έναρξις τής νέας
  ποδοσφαιρικής περιόδου διά
  τής καθόδου είς φιλικόν άγώ
  να των όμάδων τής Ε.Γ.Ο.Η.
  καί τού «Έργοτέλους».' Κατά
  τόν άγώνα τοϋτον ή πρώτη
  επεβλήθη τής δευιέρας όμά
  δος διά τερμάτων 9—0. Σχε¬
  τικώς ανεκοινώθη δτι υπό τής
  Ε.ΠΣΗ. απεφασίσθη ή συνέ¬
  χισις των διακοπέντων άγώ-
  νων διά τό εφετεινόν πρωτά-
  θλημα τοϋ ποδοσφαίρου Ήρα
  κλείου. "Η6η εζητήθη άπό
  την Ελληνικήν ποδοσφαιρι
  κήν Όμοσπονδίαν ή σχετική
  αδεία.
  ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Κατά την παρελθούσαν έ-
  βδομάδα ή κίνησις τής άγο-
  ράς μας διετηρήθη ζωηρά.
  ΑΙ κατ' αυτήν σημειωθεΐσΐι
  έξαγωγαί εχουν ώς εξής: "Ε.
  λαια 117 000 χιλιόγραμμα, τα¬
  χτάδες 39.000, σουλτανίναι
  860.000 καί σταφυλαί 750.000.
  Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΡΧΑΝΩΝ
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠ8Σ ΕΙΕΤΑΖΕΙ
  τΥΧΡΑΙΜΩΠΙΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  ανταποκριτοΰ μας). — Έκ Παρισίων
  τηλεγραφείται ότι ή άρθρογραφία τού
  γαλλικοΰ τύπου αναφορικώς μέ χά
  είνε
  τβεχοσλοβακικόν έξακολουθεί νά
  ψύχραιμος. Αί συντηρητικαί έφημερί
  δ έπαναλαμβάνουν ότι τό τσεχοσλο
  βακικόν ζήτημα θά χρησιμεύση είς τό
  νά μελετηθή γβνικώτερον τό πρόβλημα
  τής εύρωπαϊκής είρήνης.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΚΑΙ Η. ΑΠΑΝΤΗΣΙΗΙΡΟΣ ΤΟΝ ΧΙΤΛίΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατά τα έκ
  Λονδίνου τηλεγραφήματα ούδεμία επί
  σηυλος ανακοίνωσις εγένετο μέχρι τής
  στιγμής διά την απάντησιν τής Άγ·
  γλικής κυβερνήσεως την οποίαν θά κομί
  ση μεθαύριον είς τόν Γβρμανόν καγκελ
  λάριον ό Βρεττανός πρωθυπουργός.
  Διά διατάγματος μετετέθη
  είςΆρχάναις ό είρηνοδίκης κ.
  Δ. Μανέτας.
  0 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΕΤΟΙΜΑΖΕΙΙ^ΥΠΟΔΟΧΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —Εις τούς έπιστρέ
  φοντας έκ των βαλκανικών άγώνων τοΰ
  Βελιγραδίου "Ελληνας άθλητάς έτοι-
  μάζεχαι έξαιρετική ύποδοχή υπό τοΰ
  Δήμου Άθηναίων καί τοΰ Άθηναϊκοΰ
  λ «ού.