9630

Αριθμός τεύχους

88

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τά μάτια σας βλέπω δλη τή φωτία
  λαβει την άλή
  [Ό Στρατηγός Πλαστήρας πρός τόν Φο,ιητ,κδν κόσμον.)
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  Ι Δ Ρ Υ Τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑ.ΚΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4—55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2-06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΕΤΟΣ Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΝ Β. ΑΡΙΘ. 88
  ΔΙβΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ .-.Ι1ΖΑ-ΗΧ
  Τ Ρ Ι Τ Η 6 ΦεΒρουαρΙου 1945
  41ΕΥ9ΎΝΤΗΙ ΪΥΝΤΑΗΕΟΪ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Η ΒΙΑΝΝΟΣ ΚΜΙ ΤΑ ΔΕΙγϊΗ ΤΗΣ
  Λαμβάνομε καί δημοσιεύομε την
  κάτωθι διαμαρτυρίαν:
  Την νύκτα τής 29 πρός την 30 Ία·
  νουαρΐου έ. ε. εντελώς απροσδοκή¬
  τως καίάνεξηγήτως, οί Όργανώσεις
  ΕΑΜ καί ΚΚΕ, οΰτε πολύ ουτε ολί¬
  γον, έκήρυξοτν την Επαρχίαν τής
  Βιάννου έν ίϊπαναστάσει.
  Ή Κεντρική Έπαρχιακή Έπιτρο-
  πή των ανωτέρω όργανώσεων, εξέ¬
  δωκε διάταγμα υπό τόν τίτλον «Έ-
  πσνάστασις» διά τοθ όποΐου διετάσ·
  σοντο αί ύπ' αυτήν Κοινοτικαί Επι·
  τροπαί, ίνα έν συνεργασιαι των ένό-
  πλων τοθ ΕΛΑΣ καί τής ΕΠΟΝ,
  προβοθν άμέσως είς την σύλληψιν,
  την άπομόνωσιν καί την φυλάκισιν
  δλων των Έθνικοφρόνων πολιτών
  τής Επαρχίας, παραλλήλως δέ προ¬
  βοθν καί είς ερεύνας, διά την ανα¬
  κάλυψιν δπλων καί λοιπών πολεμι-
  κων είδών. Έν τή έκτελέσει τής δια-
  ταγής αυτής, επηκολούθησαν τα κά¬
  τωθι. 1) Τάςπρώταςμεταμεσονυκτίους
  ώρας τής 29 ΊανουαρΙου έ. έ. όρδαί
  ένόπλων τοθ ΕΛΑΣ παρεβΐασαν τό
  οίκογενειακόν άσυλον των έθνικο
  ψρόνων πολιτών τής Επαρχίας, καί
  συνέλαβον καί έφυλάκισαν καί εκα¬
  κοποίησαν αύτούς.
  2) Άφώπλισαν τούς άνδρας Χω-
  ροφυλακής τοΰ ΣταθμοΟ Άγίου Βα
  σιλείου Βιάννου, καί άνήγειραν ό-
  δοφράγματα επί τής αμαξιτής όδοΰ
  Βιάννου—Ηρακλείου ίνα δπως έκαυ-
  χώντο άντιμετωπΐσουν τόν εχθρόν.
  3) Κατά την ενέργειαν των έρευ-
  νών, καί υπό τό πρόσχημα αυτών,
  προέβησαν είς διαρπαγάς πραγμά·
  των των Έθνικοψρόνων πολιτών μι¬
  κράς εύτυχώς εκτάσεως, , , < 4) ξίς τα χωρία 'Άνω Βιάννον, Κάτω Βιάννον, Βαχόν, Χόνδρον, Άμυρδ, καί "Αγιον Βασίλειον, ωρι¬ σμένα καταγώγεια μεταβληθέντα είς φυλακάς, έπληρώθησαν άπό μά¬ ζας συλληφθέντων Έθνικοφρόνων πολιτών, πολλοί των οποίων έκακο ποιήθησαν. Μεταξύ των τελευταί- ών τούτων αναφέρομεν τούς 'Ρμμα- νθυήλ Δρυλεράκην εφεδρον ύπολο- χαγόν, "Ιωάννην Χριστάκην δασο- φύλακα, καί Χαράλαμπον Κυριακά- κην Δ)τήν δημοτικοϋ ΣχολεΙου "Ανω Βιάννου. Ό τελευταΐος οδτος έκα- κοποιήθη καί έδάρη τόσον άνηλεώς ώστε υπέστη διαδοχικάς αίματεμέ- σεις.5) Οί μή συλληφθέντεςέθνικόφρο νες πολίται, ηναγκάσθησαν νά κα ταφύγουν είς κρυψώνας των ά- γρών, ή καί Ιτι πλέον, νά άναχω ρήσουν έκ τής επαρχίας τής οποίας οϋτω ή ζωή Κατά κυριολεξιαν ένε- κρώθη. Ενδεικτικόν τής δημιουργη¬ θείσης καταστάσεως είναι συν τοίς άλλοις τό εξής, ήτοι, είς τό χωρίον Χόνδρον παραμκνει άταφον επί τριή μερον τό πτώμα νεκροϋ τινός, διότι δ Ιερεύς τοθ χωρίου παπά Νικόλα¬ ος Μανετάκις, ηναγκάσθη νά έκπα τρισθή δτε διωκόμενος ΕΛΑΣ καί Κ.Κ.Ε. υπό τοθ 6) ΑΙ όρδαί τοϋ ΕΛΑΣ μετά των οποίων συμπράττουν πλείστα έγκλη ματικά στοιχεΐα, βοηθούμεναι υπό των όργάνων τής Άγροτικής Άσφα λείας, έτι δέ καΐ υπό των περισσο τέρων' διδασκάλων τής ήμετέρας ΒΠΟ ΗΜΕΡΒΣ ΕΙΣ γΧΛΕΡΛΜ ' Τ Ρ 1 Τ Η 6 Φεβρουαρίου Επαρχίας, Ιχουν εξαπολύσει αφάν¬ ταστον είς άγριό·τητα τρομοκρατίαν συνεπεία τής οποίας ή ζωή των Έ¬ θνικοφρόνων πολιτών καθίσταται μαρτυρική καί ούσιαστικώς άδύνα- τος.7)Καί ή πλέον στεΊχειώδης|έννοια πολιτισμένου Κράτους Ιχει εντελώς καταργηθή, βασιλεύει δέ μόνον ή ά- γριωτέρα δυνατή τρομοκρατία υπό την άπαισιωτέραν της μορφήν. 8) Πρός αποκατάστασιν τής τά¬ ξεως καί κανονικής καί νομιμόφρο- νος ζωής, έπιβάλλεται άμέσως ή ά- ποστολή ίσχυροτάτης στρατιωτικής δυνάμεως καί ό άμεσος άφοπλισμός των διαφόρων όπλοφόρων καί τρθ- μοκρατών. Έν Ηρακλείω τή 3 Φ]βρίου 1945 Εύπειθέστατοι Επονται υπέρ εκατόν ύπογραφαΐ Τό δραμα τής δυστυχισμένης αυ¬ τής Επαρχίας — τής Βιάννου— πού άρχισε μέ τό ξερίζωμα των χωρίων της καΐ ή σφαγή 2 χιλ. κατοίκων της πρό ενός καί ήμίσεος έτους άπο τούς Γερμανούς, οέν ε¬ τελείωσεν άκόμη. ΣυνεχΙζεται άπό τούς συνεχιστας των γερμανικών ά- γριοτήτων καί των Γερμανικών με· θόδων πού λέγονται ΕΑΜίτες καί ΕΛΑΣΙτες καΐ ΕΠΟΝίτες καί Κου- κουέδες, άλλ' είναι οί ί'διοι πάντοτε δήμιοι τής «λευτεριας». Τό πρόγραμ- μα των Έλλήνων κομμουνιστών πού έγνώρισεν ή Ελλάς καί όλόκληρος ό κόομος άπό τάμέτρητα είς αριθ¬ μόν καί θηριωδίαν έγκλήματα πού διεπράχθησαν στάς Αθήνας, τό τΐρόγραμμ' αύτό τής «λαοκρατικής δημοκρατίας» οί «σύντροφοι» άρχι- σαν νά τό έφαρμόζουν στή Βιάννο πρό τετραμήνου καί πλέον μέ τή δο- λοφθ',ία τοό Γυμνασιάρχου Λουλά κη. "Εκτοτε δέν περνδ μερά καί νά μή προσθέσουν νέα δείγματα περι- Φρονήσεως παντός ανθρωπίνου νό- μου καΐ πάσης έλληνικής τάξεως. Έμειναν άπό την αρχήν άσύδοτοι σ' δλα των τα έγκλήματα καί έπίστευ σαν δτι είναι κύριοι τοθ κόσμου. Γιατί έμειναν άδύδοτοι καΐ ποιοΐ πταίουν σ' αύτό δέν είναι τοθ πα¬ ρόντος νά εξετάσωμεν. Έκεΐνο πού ένδιαφέρει είναι: Πρώτον. Ότι ολί¬ γοι γνωστοί άνισόρροποι φιλόδοζοι καί άρριβισταί άπό τή Βιάννο δλο Ινα έξαπτόμενοι άπό τούς έδώ <κα θοδηγητάς», έφαντάσθησαν, δτι μέ την περιφρόνησιν των έλληνικών πα- ραδόσεων τής κοινωνίας είς την ο¬ ποίαν εμεγάλωσαν καί μέ την κα- τατυράννησι των συμπατριώτην των θά γίνουν φυσιογνωμίαν., διεθνοθς κύρους. Καΐ δεύτερον. "Οτι πρέπει επί τέ- λους νά τεθή τέρμα είς την κατά στάσιν αυτήν πού άτιμάζει την Κρή' την καΐ την ιστορίαν της. "Οταν είς την υπόλοιπον Έλλάδα οί ληστο συμμορΐται πού έξεκίνησαν νά κστα κτήσουν την εξουσίαν, έσπασαν τα μοθτρα των είς τόν τοΐχον καί άντι- κρύζουν μέ τρόμον τα κοινά δικαστή- ρια δέν έπιτρέπεεαι είς τούς έδώ συνεταίρουο των νά σηκώνουν την μύτη καί νά φαντάζωνται δτι θά ,μένουν πάντοτε άσύδοτοι. ΙΠρέπει νά κληθοΰνπρό τού δικαστοΰ ]Εν. .Δ.. Ε1. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΡΡΙΑ ΣΥΗΕΧΙΖ€Ι ΤΩΝ ΑΓΙΗΙΑ Άπότήν έπίσημη εκθέση τοΰ Ύπουργείου ΆεροπορΙας για τίς έντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής ΓερμανΙας. •Υιΐά τού κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠ'ΖΑΚΗ- ΤΑ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΞΕΡΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ Κάθε βομβαρδιστικό Μπόστον ε"χει καΐ την φωτογραφική τού μηχανή πού πέρνει φωτογραφίες αύτόματσ— κάθε τόσα δευτερόλεπτα. Την άνοί γει ό παρατηρητής καί μόνη της Φω τογραφΐζει την έπίθεσι επάνω στό στόχο, τίς βόμβες καί τα σημεϊα ά κριβώς πού πέφτουν. Δυό ώρες άρ γότερα οί φωτογραφίες αύτές είναι έτοιμες. Κάθε εΰστοχο κτύπημα στό άπό τίς λαθραϊες καταπτήσεις τοθ αύθέντου της. Τα Γερμανικά καταδιωκτικά βγαί- νούν γιά νά τα σταματήσουν, άλλά τα περιμένουν τα Σπίτφαϊρ τής Βρετ- τανικής άεροπορίας καί άρχίζει ή άε· ρομαχΐα. Τα βομβαρδιστικά δμως κετοΰν άνάμεσα άπό τίς όβίδες πρός τόν στόχο τους καΐ κατόπιν έπιστρέ- φουν στήν Αγγλία. Σπάνια ό έχθρός ηρ-εει Σύννεφα καπνοΰ είς τό βομβαρδισθέν χωρίον Γκρακάκι (Γιουγκοσλαυία) κα¬ τεχόμενον υπό των Γερμανών. στόχο πού ύπάρχει στήν άναφορά τοθ πληρώματος πρέιτει νά φαίνεται στΐς φωτογραφίες. Αΰτές τίς έξετά ζουν οί άεροπόρο», δταν έπιστρέψουν μέ μεγάλη άνυπομονησΐα. Ώς στίς 15 Μαΐου 1942, ή Διοίκησις βομβαρ- διστικών έκαμε 140 έπιθέσεις μέ συ νοδεία μαχητικών. Οί έπιθέσεις αύ¬ τές μέ τό φώς τής ημέρας ?χουν σκοπό δχι μόνο τή καταστροφή έχθρι κων στόχων, άλλά καΐ την άπασχό λησι τής Λουφτβάφε. Τόν σκοπό τους αυτόν ώς τώρα τόν έχουν έπιτύχει. Ή Γερμανική ά· εροπορΐα φαίνεται Οτι δέν μπορεΐ ν' αφίση νά πετάξουν άπρόκλητα τα Βρεττανικά βσμβαρδιστικά επάνω κατορθώνει νά χά παρεμποδίση. Ή άμυνα των Σπίτφαΐρ είναι γερή καΐ άλύγιστη. Οί πιλότοι των βομβαρδι- στικών έχουν μεγάλη έμπιστοσύνη στούς συντρόφους των των μαχητι· κων, έμτηστοσόνη πού βασίζετσι σέ πράγματα πού έχουνδή οί Τδιοιμέ τα μάτια τους. «Τα μαχητικά ξέρουν τή δουλειά τους.... τΗταν θαυμασία.... Πολέμησαν λαμπρά....» Αύτές είναι φράσεις πού συχνά βγαίνουν ά π' τα χείλη των πληρωμάτων των βομβαρ διστικών δταν έξετάζουνται καθώς καί στίς συζητήσεις τους. Ποίος άλ- λος θά μποροθσε νά κρίνη καλυ¬ τέρα; πρός τόν νόμον καί πρός τό δημόσιον αΐσθημα. Πρέπει λοιπόν ό κ Ράλλης νά προχωρήση γοργώς πρός την μό¬ νην ένδεικνυομένην λθσιν. ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΝΟΙΚΜΤΑΣΙΟΗ Ρδημοσιεύσαμεν προχθές Κυβερνη ΜΙΛ ΓΥΝΑΙΚΚ ΕΞΕΤΕΛΕΣΕ ΜΟΝ" ΕΞΩ ΗΠΟ ΤΟΜ ΠΕΙΡΠΙΗ150 ΕΘΜΙΚΙΣΤΛΣ ΕΓΕΜΙΣΕ 2 ΤΕΜΕΚΕΑΕΣ ΒΠΟ ΜΗΤΙΗ ΠΟΥ ΕΒΓΗΖΕ! Κοντά σία Τουρκοβούνια, πέρα άπό τόν "Αγιο Γεώ.γιο Κερατσινίου είς τόν συνοικισμόν Άμφιάχλης ύπάρχει μία το ποθεσία, ή όποία άποκαλεΐται «Κόκκι- νος Βράχος*. Είς την θέσιν αύτην, σ' ενα ήρεμο, άπόμερο, ειρηνικόν την ε¬ πιφάνειαν σπιτάκι, ανεκαλύφθη άντρον καταΐτληκτικών μεσαιωλΊκών βασανιστη- ρίων. "Ενας τόπος μαρτυρίθυ των έθνι- κιστών. Έμενε έκεΐ ενα άνθρωπόμοβ- φον τέρας, ή Χαριτίνη Μακρή, μιά ά- σύλληπτος έγκληματίκή φυσιογνωμία, ή όποία διεδραμάτισε τραγικον ρόλον κατά τάς ημέρας τοΰ κινήματος. Σελί- δες σαδιστικών όργίων, περιγραφαί μεσαιωνικών βασανιστηςίων, άφηγήσεις καννιβαλικών θηριωδιών είς άς;ρικανι- κές ζοϋγκλες ώχριοΰν πρό των άνατρι ι π ι ιΐ » "γγ------!----- Γδημοσιεύσαμεν προχοες Λυρερνη|κες ζούγκλες ωχριουν προ των αναχμι- ««.πιιιπϋΐηπηΐιΐΓΐν ΕΠΑΓΓΡΜΑΓ, Ι. τικήν απόφασιν διά τής οποίας χιασηκων λεπτομερειών πού έφερεν εις ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΕΠΑΙΐωΐΑΙ ρυθμ[ζΟνται τα ένοίκια των οίκιών *ώς ή άνάκρισις, όταν συνέλαβε την ί^ν,ϊλοΰνται είς τόν ένεργονστρα- α[ Καταστημάτων άπό 11 Νοεμβρί αίμοβόρον αύτην γυναΐκα και άνεκά ου μέχρι καί 31 Ίανουαρίου καΐμυψε ?εω άπό τόν Πειραια το αντρον η_. λ. ..Λ..η/> -πεηΐ ί υηικιοστασίου θα;Λ,'..λ Χ^ηκ ϊΐιηοτνι>ιισαν καί έθανατω-
  »νακαλοΰνται είς τον «^τ»-- -«-
  τόν διαπρεπεϊς άνώτατοι και ανω-
  τεροιΙ άξιωματηωί. Τούτο δεικνύει οί.
  πραγματοπεϊται ή Ιπαγγελια τον στρα-
  τηγοϋ Πλαστήρα περί ταχείας οργανώ¬
  σεως Ισχυρόν, πειθαρχημενου και α-
  ξιομάχου στρατοϋ. Οί έπανερχομϊνοι
  επί κεφαλής των έθνικών μας ί>υνα·
  μεων, είναι άξιωματικοί εΰορκως εκτε-
  λέσαντες τό καθήκον των κατά το πα¬
  ρελθόν, είμεθα δέ βεβαιοί ότι το αυτο
  θά κάμουν καί είς τό μελλον.
  ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΜΒΟΥΛΙΑ
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών άναφέ-
  ρουν δτι ό ύπουργός των Εσωτερι-
  κών απεφάσισε νά έπαναψέρπ τα
  ηαλαιά αίρετά δημοτικά καί κοινοτι-
  ν συμβούλια, έκ των οποίων συ,μ-
  τούς κειμένους νόμοίυς
  οί νέθΐ δήμαρχοι εχαΐ
  άλλη λύσις
  ου μέχρι καί 31 ρ
  δτι ό νόμος περί ενοικιοστασίου θα
  δημοσιευθή έντός τής προσεχούς έ-
  βδομάδος.
  Τό ενοικιοστάσιον είναι £να ζή-
  τημα πού ένδιαφέρει ζωτικώς τόν ελ¬
  ληνικόν λαόν. Τό ενοικιοστάσιον αυ¬
  τή τή φορά πρέπει νά είναι δχι μό¬
  νον δίκαιον, άλλά κα) προσηρμοσμέ-
  νόν στή σημερινή περίστασι. Τό ί-
  νοικιοστάσιο είναι ζήτημα κοινωνικό
  λεπτοτάτης μορφής. Καί Χ«ιΡ^εν
  διότι καθ1 ά μάς γράφει δ έν Αθή¬
  ναις άνταποκριτής μας ευρίσκεται
  είς χείρας καλάς καί μελεταται μέ
  πνεθμα σΰνθετο καί μετά πολλής
  ιτροσοχής.
  «ι·!»* όπου ίμαρττ'νησαν καί έθανατώ-
  θι,σαν έκατυντάδες ί,θνικιστών. Άρκβΐ
  νά σιιμειωθΐί ότι ή αίμοσταγής αυτή δι-
  αβόητος άρχικομμουνίστρια εΐχε γεμίοει
  δυό ολοκλήρους τενεκέδες άπό μάτια,
  πού τα εΐχε βγάλει μόνη της άπό τα
  δύσμοιρα θύματα πού ωδηγήθησαν έ'-
  ως τόν «Κόκκινον Βράχον»—κόκκινον
  πλέον άχό τούς ποταμούς των αίμά·
  των πον έχύθησαν άπό την θηριώδη
  Χαριτίνην Μακρή καί την σπείραν των
  έλασιτδν τής οποίας άρχηγός φέρεταν
  ή αίμοσταγής αύτη γυναίκα. Τό πρώ¬
  τον δνομά της είνε Καικιλία Κύρου
  καί ήλθεν είς την Έλλάδα τό 1942,
  (τότε πού μάς ήλθε κ ι* έδώ, ό περίφημος
  "Ελληνας.... Βασ'λης Χριστοδουλάκης,)
  έφωδιασμένη [ΐ'ε πιστοποιητικόν τής
  Έπιτοοπης Μακεδόνων καί Θρακών
  μ.8 την αίτιολογίαν δτι τυγχ<ίνβι πςύσ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΚΟΜΠΥ 'Από την εφημερίδα τής Άγγλοελληνι κης υπηρεσίας πληροφοριών «ΤΑΧΥ- ΔΡΟΜΟΣ» άναδημοσιεύομεν την κάτω¬ θι Ημερησίαν ειδικήν Διαταγήν τοϋ Στρατηγοϋ ΣΚΟΜΠΥ •ΟΣτρατηγός ΣΚΟΜΠΥ Άρχηγός των έν Ελλάδι Στρατιωτικών δυνάμε- ων καί τής ΕΜ— ΕΛ, εξέδωκε σήμεοον την ακόλουθον Ειδικήν Ημερησίαν Διαταγήν: «Διαβιβάζω τα θέρμά συγχαρητήριά μου πρός άπαντας τούς ύπ' εμέ άνδρας διά την επιτύχη έκβασιν των έπιχειρή- σεων έν Αθήναις καί Πειραιεί. Αί παραταθεΐσαι όδομαχίαι Ιντός τοϋ κέντρου μιάς φιλικής πόλεως υ¬ πήρξε μιά λυπηρά και έξαιρεΐικώς δυ¬ σχερής πολεμική έπιχβίρησις. Είς τάς έξαιρετικώς αύτάς περιστά- σεις έπράξατε τό καθήκον σας χωοίς φόβον ή δισταγμόν. Αίστερήσεις τάς τάςύπέστητεύπήρ|;αν σκληραί. "Απασαι αί πολεμικαι υπηρε¬ σίαι συμμετέσχον είς την μάχην, ούχι δέ ολιγώτερον αί υπηρεσίαι γυναικών μεταξύ των οποίων πίριλαμβάνονται καί πολλαί Έλληνίδες κυρίαι αί οποίαι εβοήθησαν καί εδωσαν δεϊγμα εις δλους ημάς. ΑΝΤΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ "Εν τφ μέσψ τοϋ αγώνος πολλοί άπό σά"ς ήργάσθησαν άκαταπόνητοι μέ ε¬ ξαιρετικήν προθυμίαν είς τα πρύχειρβ μαγειρεΐα καί διένειμαν μερίδας τρο- φής είς τούς "Ελληνας πολίτας πολλούς ?κ των οποίων έ'σωσαν άπό τήνπίΐνα». Παρά τάς προκλήσεις συνεκρατήθη- τε καί ήγωνίσθητε μέ αύτοκυριαρχίαν άληθώς άνταξίαν τής Βρεττανικής Αΐ- τοκρατορίας. Ή ζωή των πολιτών καί ή άστική πεοιουσία ύπέστησαν τάςίλαχίστας δυνα τάς θυσίας μολονότι τουτο πολλάκις σας έστοίχισεν άναποφεύκτους απω¬ λείας. Έξ δνόματός σας εύχαρίστησα τό Βασιλικόν Ναυτικόν, τό Βασιλικόν "Ελ¬ ληνικόν Ναυτικόν καί τάς Βασιλικάς *Αί ροπορικάς Δυνάμεις διά την συνεχή καί σταθεράν βοήθειαν την οποίαν σάς πα· ρέσχον, καί άπευθύνω τώρα πρός υμάς Άξιωματικούς όπλίτας, γυναίκας καΐ άνδρας τάς ευχαριστίας μου διά τόν ρό¬ λον τόν οποίον επαίξαΐε δλοι μαζύ ώς είς άνθρωπος. ΕΙμαι ύπερήφανος διά σάς. Άλλ' ϊν,ε τε μίαν «ολύ μεγαλυτέραν άντβμοιβήν την οποίαν οί λογοι δέν ήμποοοΰν νά έκφράβχνυν. Είνε αί ιύγνώμο*βς βύχα- ριστίβς καί ή θίρμή φιλίά τοΐ Έλληνι- κο<" λαβΰ, δ οποίος θά ένθνμήται επι έπράξατε υπέρ αύτοϋ. φυξ Σερρών. · Γ Δέν επρόκειτο όμως^περί Έλληνίδος. Ή Καικιλία Κύρου ήτο άπλούστατα Βοαιλγάρα κομμθυνίστρια καί τό πραγ¬ ματικόν της όνομα ήτο Καικιλία Κυρώφ. "Εφθασεν είς τήνΈλλάδα διά νά συνερ γαοθή μετσ των κομμουνιστών καί διά νά κάμη τόν κακόν άγώνα κατά τοΰ "Ε θνους. Νυμφεύεται ολίγον αργότερον κάποιον σεσημασμένον κομμουνιστήν, τόν Γ. Μακρήν, άλλάζει τό μικρόν της όνομα καί καλείται πλέον Χαριτίνη Μα κρή. "Ο σύζυγός της τουφεκίζεται άπό τούς Γερμανοΰς ώς κομμουνιστής καί ή Χαοιτίνη ή }Καικιλία Κυρώφ όργανώνει πλέον την άντεχδίκησιν κατά των Έλ¬ λήνων. Ένοικιάζει ίνα οϊκΐσχον είς τό πλέον γραφικόν καί πλέον άπομεμακρυ σμένον μέρος τοϋ Πειραιώς είς τόν «Κόκ κινον Βράχον> είς τάς ύπωρείας των
  Τουρκοβουνίων καί άπό έκεϊ άρχίζει τό
  καταχθόνιον έργον της. Έκεΐ δμως την
  παραπλεύρως τής οικίας αποθήκην την
  μεταβάλλει είς φυλακήν μέ κικλιδώματα
  είς τα παράθυρα, μέ κρεββάτια μαοτυρι-
  κά, μέ γάντζου; έξαρθρώσεως των με
  λών καί δλλα εξαρτήματα ενός πραγμα-
  τικοϋ τόπου ίεράς έξετάσεως. Όταν συ
  νελήφθη, καί τουτο συνέβη πρό τίνων
  ημερών χωρίς νά γνωσθή τίποτε μέχρις
  ότου ή «Μεγάλη Ελλάς» ανεκάλυψε την
  τρομεράν α·δτήν καί μακαβρίαν Ιστο¬
  ρίαν, ή Καικιλία Κυρώφ ηρνήθη την έ-
  νοχήν της, άλλ' αργότερον δταν μέσα
  είς τό σπίτι ευρέθησαν πλέον πειστήρκ
  των έγκλημάτων της, μεταξύ των δποί
  ών καί ό θάνατος τοΰ δικηγόρου Άμπα
  τζόγλου, τυχαίως άνακαλυφθέντος, ή
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΤΩΜΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3-Ύπό τής Ίατροδικαστικδς
  Υτιηρεσίας εδόθη -πρός δημοσίευσιν ή κά¬
  τωθι στατισ«κή£κθεσις:
  Άτΐό 31ηζ Δεκ«μβρΙουμ«χρι τής 30ης Ία-
  νσυσρΐου,εγένοντο υπό τής Ίατροδικασ'ΐι-
  κής Υπηρεσίας "Αθηνών είς ωρισμένα ση-
  μεία τής περιοχής Άβηνών ήέκταφΛ 1218
  τττωμάτων άτόμων έκτελεσθέντων 6κό τοΰ
  ΕΑΜ—ΕΛΑΣ. Έξ αυτών 1050 άνήκουν είς
  άνδρας, 1β5άνήκουν «Ις γυναίκας.
  Μεταξύ τώνάναφερθέντωνπτωμάτων, 5ο)ο
  άνήκουν είς Ιεΐρεΐς, 20ο)οε(ς άξιωματικοϋς
  καΐ άνδρας των ένόπλων δυνάμβων χωρο-
  φυλσκής. ΆστυνομίσςΠόλεων καΐ "Ανωτέ¬
  ρων Κρατικών λειτουργών.Το υπόλοιπον
  *οσοστόνάνήκειεΙς πολίτας προεχομένους
  έξέργατικών, λαϊκών καΐ μίοαν άστικών
  τάζίων. 82 έκτών έκτελεσθέντων έχουσιν
  εκτελεσθή διά σφαγης μέμαχαϊρας είς τόν
  λαιμόν. 'Επίσης δέφέρουσι καίπολλαπλα
  τραύματα διάμαχαίρας είς προκάρδιον χώ
  ραν. "Ετερα δέχα έχουσινέκτΐλίσβή διά
  πελέκεως, βορείοΐς σφύρσςκαΐ μβγάλων λί
  θων·
  ναγκάσθη νά ομολογήση. Έκεΐ πλησίο
  δτι θά έγέμιζε μιά δωδεκάδα τενεκέδες
  διά νά γίνγι άρεστή είς τούς συντρόφους
  "Ελληνας Κουκουέδες καί τβύς πατοιώ-
  τες Βουλγάρους. Κατά την διάρκειαν
  τοΰ κινήματος ήτο πρόεδρος τού έπα-
  ναστατι?κοΰ δικαστηρίον, συνεδριάζοντος
  είς τ ά Νταμάρια. Αί πληροφορίαι φέ·
  ρουν έπίβης ότι ή Κνρώφ εξετέλεσε ίδιο
  χείρως 150 πρόσωπα διά διαφόρων σα-
  οιστικών μέσων. Ή Κυρώφ κρατεΐται
  άπομονωμένη είς ειδικήν φυλακήν καί
  αί άνακρίσεις συνεχίζονται δραστηρίως,
  διότι είς την υπόθεσιν αύτην φαίνεται
  δτι εχουν άναμι^θή ϊκτός αυτής καί άλ·
  λα πρόσωπα κατέχοντα δυστυχώς καλήν
  θέσιν είς την αστικήν μας κοινωνίαν.
  'Αναφέρεταν 8τι καί ή κουνιάδα της εΐ¬
  χε νυμφευθή «Καπετάνιον» τοΰ ΕΛΑΣ,
  κάποιος άλλος δέ άνώτερος στρατιωτι-
  κός εχει ένεργον ανάμιξιν. ΑΙ συνεχιζό-
  μεναι άναχρίσεις είς την υπόθεσιν αυτήν
  πού ί·'χει τβραστίαν ϋχτασιν χαΐ «ο1
  Κ
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΝΙΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΡΙΤΗ 6 Φεβρουβρίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ
  Ό Κυβερνητικάς- ΆνππρόσωΓΤος
  Άνατολ. Κρήτης κ. Έμμ. Παπαδο-
  γιάννης, ένδιαφερόμενος διά την ό¬
  σον βνεστι ταχυτέραν άναδιοργά-
  νωσιν καΐ έν γένει οικονομικήν άνα-
  σύγκρουσιν τη"ς περιφερείας τής
  Ανατολικώς Κρήτης, συνεκρότησεν
  υπό την Προεδρείον τού Επιτροπήν
  άπαρτισθεΐσαν έκ των ΈπιθεωρητοΟ
  Γεωργίας Κρήτης κ. Α. Ξανθουδιδου,
  τμηματάρχου Δ)σεως Οίκονομικών
  Κυβερνητικάς άντιπροσωπείας κ. Κ.
  Φαρσάρη, Προισταμένου τής Γεωργι-
  κης Υπηρεσίας κ. Ζουλφάκου, Διευ
  θυντοθ τής Τραπέζης τής Ελλάδος
  κ. Άθ. Σισμάνθγλου, ΔιευθυντοΟ
  τής Αγροτικάς Τραπέζης κ. Φαμε-
  λιάδη, ΔιευθυντοΟ τής 'Εθνικής Τρα¬
  πέζης κ. Βαρδάκη, Διευθυντού τοϋ
  ΈμπορικοΟ καί Βιομηχανικοΰ Επι
  μελητηρίου κ. Μεταξά,, ΔιευθυντοΟ
  τοΰ ΈπαγγελματικοΟ καί Βιοτεχνι
  κου 'ΕπιμελητηρΙου κ. Χρ. Καρύδη,
  καί τοθ 'Επόπτου Άγροψυλακής κ.
  Μανούσακα. Είς την διάθεσιν τής
  Έπιτροπής ταύτης ό κ. Παπαδογιάν
  νης παρέδωκεν έκθέσεις δλων των
  αρμοδίων άρχών, άφορώσας την κα¬
  τάστασιν είς ήν ή Κρήτη ευρέθη κατά
  την ημέραν τής απελευθερώσεως
  τάς οποίας εζήτησεν άπό τοθ παρελ
  θόντος Όκτωβρίου καΐ ευθύς ώς ετέ¬
  θη επί κεφαλής τής Πολιτικάς Διοική
  σεως Κρήτης. Ή Έπιτροπή συνελ-
  θοσθα είς επανειλημμένας μακράς
  συσκέψεις προέβη κατόπιν μελέτης,
  βάσει των ανωτέρω στοιχείων ώς
  καί συμπληρωματικών τοιούτων,
  τής καταστάσεως έν τή περιφέρειαι
  τής Άνατολικής Κρήτης, είς την συν
  τάξιν λετττομεροϋς εκθέσεως, ήτις
  καί υπεβλήθη πρός τόν κ. Πρόεδρον
  τής Κυβερνήσεως καί τ* αρμοδία "Υ-
  πουργεΐα ΐν' άποφασίσουν είς την
  λήψιν καί εφαρμογήν των προτεινο
  μένων διά τής εκθέσεως μέτρων, επι
  συναφθέντων έν τή εκθέσει καί σχε
  τικών στατιστικών πινάκων τής πα·
  ραγωγής κ.λ.π.
  Διά τής εκθέσεως ταύτης προτεί-
  νονταιτ" άκόλουθα μέτρα:
  1) Ή άμεσος άναδιοργάνωσις τής
  Αγροφύλακος καί ή λήψις των έν-
  δεικνυομένων μέτρων διά την πάτα
  ξιν τής ζωοκλοπής. 2) Ή άμεσος
  χρηματαπβστολή 400.000.000 τούλα
  χιστον δραχμών διά καλλιεργηιικά
  δάνεια αμπέλων. 3) Ή αποστόλη 2.
  500 τόννων θείου ραφινάτου μέχρι
  τής 20—2—945 ίνα διασωθή τό προ
  ίόν τής σταφίδος, τοϋ οίνου καί
  των νωπών σταφυλών. 4) Ή απο¬
  στόλη 600 τόννων βειίκοϋ χαλκοϋ
  κατά τόν αυτόν χρόνον καί διά τόν
  αυτόν σκοπόν. 5) Ή αποστόλη
  λιπασμάτων διά λίπανσιν αμπέλων
  εί δυνατόν άμέσως κατ' αναλογίαν
  ύπερφωσφορικά 180 τόννους, άζω-
  τοθχα νιτρικά καΐ θειϊκή άμμωνία
  350 τόννους καί καλλιοθχα 180 τόν¬
  νους. 6) Ή άμεσος αποστόλη λιπα-
  σμάτων διά την πατατοκαλλιέργει-
  αν Όροπεδίου Λαση#ίου καί των
  πεδινών περιοχών κατ' αναλογίαν
  1420 τόννων. 7) Ή αποστόλη μέχρι
  τής 30—4—945 των κάτωθι φαρμά-
  κων καί μέσων καταπολβμήσεως των
  άσθενειών έλαίας. α) Μελάσσης 700
  τόννους, β) Άρσενικώδες νάτριον
  75 τόννους, γ) Θειική άμμωνία 90
  τόννους, δ) Πράσινον Παρισίων 20
  τόννους, ε) Ψεκαστήρων διά κατα¬
  πολέμησιν τοΰ δάκου καί ριγχίτου
  1500 τεμάχια. 8) Ή αποστόλη ακα¬
  θάρτου πετρελαίου διά φωτισμόν
  καί κίνησιν έμγοστασίών 2 000 τόν¬
  νων, έν άνάγκτ) τμηματικώς. 9) Ή
  άμεσος αποστόλη πιστώσεων δραχ-
  μων 100.000 000 διά την χρηματο-
  δότησιν παραγωγικών καί εχουσών
  ανάγκην χρηματοδοτήσεως βιομηχα
  νιών, έμπορίου καί βιοτεχνιών κ.λ.π.
  10) Ή αποστόλη 200 τόννων όρυκτε-
  λαίου διά τα εργοστάσια. 11) Ή
  διάθεσις των ύπαρχόντων άποθεμά-
  των σταφίδων 5.000 τόννων ελαίου
  15.000 τόννων, χαρουπίων 15 000
  τόννων, έπ' άνταλλαγή τροφίμων.
  Ι Διά των ανωτέρω μέτρων ή "Επι
  τροπή καταλήγει είς τό συμπέρασμα
  δτι θά επιτευχθή ή εύημερία πολλών
  χιλιάδων άγροτικων οίκογενβιών καί
  ή άπασχόλησις 5 000 έργατών επί ε¬
  ξάμηνον είς τα σταφιδεργοστάσια
  καί τάς άμπέλους ανεξαρτήτως τής
  άμέσου ή έμμέσου εξυπηρετήσεως
  των έμπόρων καί έπαγγελματιών.
  'Επίσης προτεΐνεται ή αποστόλη
  ήμιόνων καί βοών διά τόν άγροτι-
  κάν κόσμον καθ' δσον άπεδεκατίσθη
  σαν οί μέν ήμίονες λόγω τής έπιτά-
  ξεως τού 1940, των δέ βοών λόγω
  των έπιτάξεων των Γερμανών.
  "Υπό τής Έπιτροπής προτείνεται
  ωσαύτως ή αποστόλη ίκανής ποσότη
  τος λιπασμάτων διά την προσέχη
  καλλιεργηηκήν περίοδον έσπεροει
  δών καΐ των σιτηρών.
  Τέλος προτείνεται ή άμεσος εξα¬
  σφάλισις συγκοινωνΐακής έπαφής
  μετά των λοιπών διαμερισμάτων τής
  χώρας καί τής Τουρκίας καί Αιγυ¬
  πτου διά τής διαθέσεως ενός ατμο¬
  πλοίου χωρητικότητος 1000—1500
  τόννων καί 5 βενζινοπλοίων [συνολι-
  κής χωρητικότητος 300 τόννων.
  Δια των προτεινομένων μέτρων ό
  Κυβερνητικάς Άντιπρόσωπος κ.Έμμ.
  Παπαδογιάννης φρονεί δτι άντιμετω
  πίζονται μετά τής πρεποΰσης σοβα
  ρότητος δλα τα ένδιαφέροντα την
  οικονομικήν ζωήν τής περιφερείας
  Ανατολικώς Κρήτης ζητήματα καί
  δίδονται ριζικαί λύσεις είς τό πλαί
  σιον βεβαία τί)ς σημερινής πραγμα¬
  τικότητος.
  ΔΙΑΤΑΓΗ
  Πρός Επιθεώρησιν καί ταξινόμη-
  σιν αύτοκινήτων πάσης κατηγορίας
  όρίζομεν ημέραν παρουσιάσεως των
  φορτηγών αΰτοκινήτων ΝομοΟ "Ηρα¬
  κλείου την 8ην καί 9ην τρέχοντος.
  2) Των Λεωφορείον καί έπιβατι-
  κών την ΙΟην καί Ιΐην τρέχοντος.
  3) Των μοτοσυκλεττών την 12ην
  τρέχοντος.
  Έκαστον αυτοκίνητον θά συνοδεύ-
  εται υπό τοθ ίδιοκτήτου τού ή όδη-
  γοθ τού κομίζοντος την άδειαν κυ-
  κλοφορίας ήν κέκτηται δυνάμει τής
  ύπ' αριθ. 1639 28110144 Δ)γής Σ.Δ.
  Ν.Η.
  Αύτοκίνητα άτινα δέν εδηλώθησαν
  μέχρι σήμερον όφείλωσι νά δηλωθώ-
  σι πρός αποφυγήν σοβαρών συνέ¬
  πειαν είς βάρος .των ίδιοκτητών οΐ¬
  τινες δέν ήβελον δηλώσει ταυτα.
  Αύτοκίνητα ή δίκυκλα έκτελοθντα
  υπηρεσίαν είς Δήμους ή κοινότητος,
  Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  ή' όργανώσεις δέον νά παρουσια¬
  σθώσι κατά τάς ώς άν» ήμερομη-
  νίας.
  Ή επιθεώρησις των άκινητούντων
  αΰτοκινήτων θά γίνη. επί τόπου τή
  δηλώσει των οίκείων ίδιοκτητών.
  Ώς τόπον συγκεντρώσεως πρός τα-
  ξινάμησιν καΐ επιθεώρησιν όρίζομεν
  την πλατείαν Δασκαλογιάννη.
  Πάς ίδιοκτήτης ή όδ,ιγός οστις·δέν
  ήθελεν συμμορφωθί)|ύπόκειται είς κα¬
  τάσχεσιν τοθ αύτοκινήτου.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Συν)ρχης ΠεζικοΟ
  Η ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΤΗΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ
  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  Παρά τής Διοικητικώς Έπιτροπής
  τής Νυκτερινάς "Εμπορικάς Σχολής
  "Ηρακλείου απεφασίσθη ή έτιανα-
  λειτουργία τής Σχολής ώς καί τοθ
  φροντιστηρίου Έλευθέρων Σπουδών.
  Συμφώνως ίπρός τάς ίσχυούσας
  διατάξεις έγγράφονται:
  α) Είς την Α' τάξιν οί έχοντες α¬
  πολυτήριον ΔημοτικοΟ Σχολείου ά¬
  νευ έξετάσεων έστω καί άν έ'χουν
  άποτύχει είς τάς είσιτηρίους έξετά-
  σεις των νέων ΓυμνασΙων.
  β) Είς την Β' τάξιν έγγρώφονται
  •V
  ϋχοντες ενδεικτικόν ηροαγωγής
  έκ τής δευτέρας τάξεως των καταρ-
  γουμένων Γυμνασίων άνευ έξετάσε¬
  ων. Είς την αυτήν {τάξιν έγγραφον-
  ται καί οί έπιτυγχάνοντες είς τόν
  κατατακτήριον διαγωνισμόν καθ' δν
  θά έξετασθώσι μόνον είς τα Έλ-
  ληνικα έκθεσις ίδεών καί όρθογρα
  φία νεοελληνικοΰ κειμένου) καί είς
  τα μαθηματικά (πρακτική άριθμητι-
  κή).
  Είς τόν διαγωνισμόν τοθτον δύ¬
  νανται νά λάβουν μέρος άπολυτη-
  ριοθχοι Δημοτικοΰ Σχολϊίου άκόμη
  καί άν έ'χουν άποτύχια είς τάς εί¬
  σιτηρίους έξετάσεις των νέων Γυ¬
  μνασίων. Αί έξετάσεις ωρίσθησαν
  διά την 12ην καί 13ην Φεβρουαρί-
  ου έ. έ.
  Γά μαθήματα άρχονται ανυπερθέ¬
  τως την 15ην Φεβρουαρίου. Διά πλεί
  ονας πληροφορίας δύνανται οί έν-
  διαφερόμενοι νά αποτείνωνται είς
  τόν Διευθυντήν τής Σχολής άπό 2—
  4 μ. μ. είς τα γραφεΐα Έπαγγελμα-
  τικοΰ Έπιμελητηρίου Ηρακλείου.
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Σήμερον Τρίτην ,καί ώραν 6 μ. μ.
  θά δοθή διάλεξις είς την αίθουσαν
  τοθ ΆκαδημαΐκοΟ ΚοινωνικοΟ "Συν
  δέσμου, μέ όμιλητήν τόν κ. Ν. Παπά·
  μιχελάκην μέ θέμα: «Οί Τρείς Ίεράρ
  χαι ώς Κοινωνικοί παράγοντες».
  Εϊσοδος ελευθέρα
  ΚΙΠΗΜΛΤΟΓΡΗΦΟΙ
  «Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α»
  ΣΗΜΕΡΟΝ: Μέ^τό κινηματογραψικόν
  άριστοϋργημα ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙα
  μέ πρωταγωνίστριαν την Μαρίκα Μίζεΰ.
  Έκτός προγράμματος πολεμικό ουΖρ
  νάλ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ 2 ιταραστάσεις ώρα 2—4
  μ. μ. καΐ 9—11 μ μ . τό σύγχρονον πά.
  τριωτικόν 8ργον. Η ΚΡηΤΙΚΟΠΟΥΛΑ
  ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ ΚΛΛΙΩ
  εκτελεστής τόν Έρασιτϊχνικόν θία
  σον των Προσκοϋΐκών όμάδων ΜσχοΟ.
  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ θά πωλοΰνται είς τό Τα-
  ΐ τοθ θεάτρου.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ»
  ΣΗΜΕΡΟΝ.— ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ε-
  £ΟΡΙΑ. ώρα παραστάσεως. 6—8.
  Έκότς προγράμματος πολόμικάν ξουρ-
  'άλ.
  ΤΤΡΩΤΐνΑΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Διεσπάσθησαν αί Γραμμαί Ζίγκφριντ.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΕΛΛΑΣ·1 Τό υπουργείον τής Δι-
  καιοσύνης ανήγγειλεν χθές ότι ό πρώ
  ην πρωθυπουργός Τσολάκογλου κα-
  θώς καί 8 πρώην ύπουργοί, θά προ
  σαχθοθ^ είς δίκην υπό τακτικοϋ δι-
  καστηρίου. Ευρίσκονται καί κρα-
  τοθνται είς Αίγυπτον.
  Θά μεταφερθοθν σήμερον είς Α¬
  θήνας. 'Επίσης θά προσαχθοΰν συν
  τόμως είς δίκην ό τελευταΐος πρω
  θυπουργός Ι. Ράλλης καί ό πρώην
  πολιτικάς στρατηγός Πάγκαλος οί
  όποΐοι ευρίσκονται υπό κράτησιν. Ή
  έπίσπευσις τής διεξαγωγής των δι-
  κών θεωρεϊται είς Αθήνας ώς παρα-
  χώρησις πρός τό ΕΑΜ πού εζήτησε
  νά επιταχυνθή ή διαδικασία των δο·
  σιλόγων.
  Ό στρατηγός Πλαστήρας διέταξε
  την άναβολήν των έκτελέσεων των
  καταδικασθέντων τρομοκρατών κατά
  τό διάστημα των διαπραγματεύ-
  σεων.Έσυνεχίσθησανκαίχθές αίσυζη
  τήσεις μεταξύ των άντιπροσώπων
  τοϋ ΕΑΜ καί τής Ελληνικάς Κυβερ¬
  νήσεως. Μέχρι τής στιγμής δέν εξε¬
  δόθη καμμιά έπίσημος ανακοίνωσις.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ή 1η
  Στρατιά διηύρυνε τό μέτωπον της
  έντός τής Γερμανίας. Οί Άμερικανοί
  έπιτίθενται εναντίον των όχυρώσεων
  τής γραμμής Ζίγκφριντ επί μετώπου
  60 χιλιομέτρων. Διέσπασαν δέ τάς
  άμυντικάς γραμμάς είς πλάτος 20
  χιλιομέτρων.
  Νοτιώτερον ή 3η Στρατιά προήλα-
  σεν άλλα 8 χιλιόμετρα έντός τοθ δα
  σους Σνέε Άίκελ καί είς περιοχήν
  δπου ό Ροθνστετ εΤχε έξαπολϋοει την
  έπίθεσίν τού τόν παρελθόντα Δεκέμ¬
  βριον. Τό Βέλγιον ·έχει τελείως έκ-
  καθαρισθεΐ. Είς την Άλσατίαν Γαλ-
  λικά στρατεύματα προελαύνοντα έν¬
  τός τοΰ ΓερμανικοΟ θύλακκος πρός
  Νότον τοϋ Κολμάρ καί άμερικανικά
  στρατεύματα προελαύνοντα βορείως
  τής Μυλουζης άπέχουν αλλήλων 15
  χιλιόμετρα. Οί ύποχωροθντες Γερμα-
  νοί παρενοχλοΰνται συνεπώς υπό
  τής Συμμαχίας άεροπορίας.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ρωσ-
  σικά στρατεύματα έφθασαν είς την θά¬
  λασσαν βορείως τής Καινιξβέργης καί
  έξεκαθάρισαν ολόκληρον τό Κουρίχε-
  σχαφ. Έκ των νέων αυτών θέσεων βά-
  λουν εναντίον τής πόλεως.
  Τα στς>ατενματα τοϋ στραΐάρχου Ζού-
  κωφ έφθασαν καί άπέκοψαν την σι¬
  δηροδρομικήν γραμμήν Κουτρίν—Στετ-
  τίνου. Έπιτίθενται εκ νέου εναντίον
  μετώπου 80 χιλιομέτρων έκτεινομένου
  άπό τοΰ Κουστρίν μέχ η τής Φραγκφουρ
  της. Νοτιώτερον κατέλαβον τό Ντιμπίγ-
  κεν (5 χιλιόμετρα άπό τόν "Οντερ. Κα¬
  τά τάς εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις
  είς την Βαλτικήν Θάλασσαν έ'λαβε μέ¬
  ρος καί ή Βρεττανική άεροπορία επιτε¬
  θείσα εναντίον πλοίων πού προσεπά
  θουν νά διαπεράσουν στρατεύματα έ/
  τής Άνατολικής Πρωσσίας. Έπλήγη-
  σαν 4 ύποβρύχια, 1 άντιτορπιλλικόν και
  1 πλοΐον άνεφοδιασμοΰ.
  ΙΤΑΛΙΑ: Λόγω τής βελτιώσεως
  των καιρικών συνθηκών ηυξήθη ή πε
  ριπολιακή δράσις είς τα μέτωπα τής
  5ης καί 8ης στρατιάς. 'Επίσης ή Συμ-
  μαχική έδρασεν βομβαρδίζουσα συγκοι
  νωνίας είς τα στενά Μπρένερ καί στό-
  χους είς Γένουαν καί Τουρίνον.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Είς τάς Φιλιππί-
  νας Άμερικανικά Στρατεύματα εισήλ¬
  θον είς την Μανίλλαν Κατέλαβον έ'να
  τεράστιον στρατόπεδόν συγκεντρώσεως.
  Άμερικανΐ/ά ύπερφρούρια εβομβάρ-
  δισαν εργοστάσια είς Κόμπε επί τής Ία
  πωνίας καί σιδηροδρομικούς στόχους
  είς τό Τσούκογκ τοϋ Σιάμ.
  Ή δίκη των Ύπουργών
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουαρίου —Άνηγ|
  γέλθη παρά τοθ Έλλην, ύπουργείου
  Δικαιοσύνης, χθές, δτι, 11 Έλληνες
  πολιτικοί οί όποΐοι κατέλαβον άξιώ-
  ματα κατά τό διάστημα τής Γερμα-
  νικής κατοχής, θά είσαχθοθν είς δί¬
  κην έν Αθήναις, κατηγορούμενοι διά
  συνεργασίαν μετά τού έχθροϋ.
  Οί μέλλοντες νά δικασθοθν δοσί·
  λογοιείναι ό τελευταΐος πρό τής α¬
  πελευθερώσεως πρωθυπουργός τής
  κατοχής Ι. Ράλλης καί ό στρατηγός
  °. Πάγκαλος οί όποΐοι κρατοΰνται
  υπό των Έλλην, άρχών έν Αθήναις
  μετά την κατάληψιν υπό τοθ ΕΛΑΣ
  επί ολίγας ημέρας των φυλακών
  Αβέρωφ.
  , Οί άλλοι 9 πρόκειται νά μεταφερ
  θουν έξ Αιγυπτου καί θά ευρίσκωνται
  είς Αθήνας σήμερον ή αύριον είναι
  δέ οδτοι οί εξής: Γεώργ. Τσολάκο¬
  γλου, τέως πρωθυπουργός κεχί οί
  τέως ύπουργοί.·
  Δημ. Πολϋζος τής Άγορανομίας,
  Αλεξ. Ρουσόπουλος τής Εργασίας,
  Ίάσων Παπαδόπουλος τής Έμπορι-
  κης Ναυτιλίας, Ιωάν. Καραμδνος
  τής Γεωργίας, Κωνστ. Φουρναρδς
  τί|ς Δικαιοσύνης, Ν. Λούβαρης τής
  Παιδείας, Βασ. Καραπδνος Έθν.
  Προνοίας καί Έμμ. Κανακουσάκης
  ύφυπουργός Εργασίας.
  ^ .,7 1>ν ν «Τ,·
  ΕΣΩΤΕΡίΚΗΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Η ΕΠΑΝλΛΕΙΤΟΥΡΠΑ
  ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουαρίου. —Έντός
  τής εβδομάδος θά πραγματοποιηθοΰν
  αί άναγγελθεΐσαι συσκέψεις διά την
  έπαναλειτουργίαν των Τραπεζών
  καί διά τό ζήτημα των καταθέσιων
  καί των χρεωγράφων.
  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΕΙΣ ΚΑΙΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουαρίου.—Ό άν-
  τιναύαρχος άρχηγός τοθ στόλου κ.
  Βούλγαρης καί ό ύποναύαρχος άρ¬
  χηγός τής ναυτικής έκπαιδευσεως κ.
  Κοντογιάννης ανεχώρησαν διά Κάϊ¬
  ρον πρός επιθεώρησιν των έκεΐ ναυ-
  τικών μας ύπηρεσιών.
  ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
  ΑΠΟΣΤΟΛΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουσρίου.— Υπό
  τοθ χθεσινοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλί-
  ου απεφασίσθη νά υποβληθή είς την
  Αγγλικήν Κυβέρνησιν παράκλησις
  ίνα αποσταλή Αγγλικη Όργανωτι
  κή Αποστόλη διά τό πολεμικόν μας
  ναυτικόν καί είς Ιμπειρογνώμων διά
  την Εμπορικήν Ναυτιλίαν.
  Η ΑΚ1ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουαρίου.—Τό Υ¬
  πουργείον των Οίκονομικών ανεκοί¬
  νωσεν δτι ή προθεσμία ύποβολής δη¬
  λώσεων άκινησίας αύτοκινήίΐον δια
  τό τρίμηνον Ίανουαρίου, Φεβρουαρί¬
  ου, Μαρτίου 1945 παρατείνεται με
  χρι τής 15 Φεβρουαρίου 1945
  ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουαρίου.—Είς τόν
  κ. Πρωθυπουργόν υπεβλήθη ψήφισμα
  ύπογεγραμμένον υπό 800 ύπαλλή-
  λων τοό Ύπουργείου Γεωργίας έκ
  τού συνόλου των 1000 ύπαλλήλων.
  Διά τοθ ψηφίσματος άποδοκιμάζεται
  τό στασιαστικον κίνημα, έκφράζεται
  ή εύγνωμοσύνη πρός την Βρεττανι-
  κήν Κυβέρνησιν κάί διατυποϋται ή
  πλήρης άφοσίωσις των ϋπογραφόν-
  των πρός την Κυβέρνησιν.
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΚΑΤΑ¬
  ΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουαρίου.—Ό Ύ-
  πουργος των Οίκονομικών κ. Σίδε-
  •ης μετέβη σήμερον είς την Τράπε¬
  ζαν Ελλάδος δπου συνηργάσθη διά
  μακρών μετά τοθ ΔιοικητοΟ
  αυτής κ. Βαρβαρέσσου. Ή συνεργα-
  σία ήτο σχετική μέ την γενικήν οικο¬
  νομικήν κατάστασιν τής χώρας καί
  μέ τα μέτρα τα όποϊα λαμβάνονται
  διά την αντιμετώπισιν αυτής.
  ΑΓΓΛΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟ¬
  ΠΟΝ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουαρίου —Ό Αγ
  γλος ταγματάρχης Χάζουελ συνο-
  δευόμενος υπό τριών "Αγγλων βου-
  λευτών επεσκέφθησαν τόν περί τα
  διυλιστήρια τής Ουλεν χώρον τής
  σφογής των Έθνικοφρόνων υπό των
  Έλασιτών οί όποΐοι είδον ίδίοις δμ-
  μασι τό έφιαλτικόν θέαμα.
  ΣΥΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουαρίου.— Χθές
  δέν κατέστη δυνατή ή έπανα'ληψις των
  συζητήσεων μεταξύ των άντιπροσώπων.
  Ή διακοπή αύτη ήτο άπαραίτητος διά
  την εξέτασιν των προτάσκυν έξ άμφο
  τέρων των αντιπροσωπείαι.
  Κατά τάς συζητήσεις ό κ. Σιάντος η¬
  ξίωσε γενικήν άμνηστείαν ειπών ότι, τα
  έγκλήματα είναι αδύνατον νά διαχω-
  ρισθοΰν άπό τόν εμφύλιον πόλεμον. Έκ
  μέρους τής Κυβερνήσεως έπικρατεΐ ή εν¬
  τύπωσις δτι ή κοινή γνώμη δέν θά επι¬
  τρέψη την άπαλλαγήν γνωστών καί σε-
  σημασμένων έγκληματιών.
  Σήμερον θά συνέλθη τό Υπουργι¬
  κόν Συμβούλιον άν ό Στραΐηγός Πλα
  στήρας είναι τελείως ύγιής.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5.— Ό κ. Σαγιόν άντι-
  πρόσωπος τοΰ Γαλλικοΰ Συμβουλίου άν-
  τιστάσεοος ομιλών χθές είπεν ότι δέν
  ύπάρχει ούδεμία διαφωνία μεταξύ των
  όργανώσεων άντιστάσεως καί τής Γαλ
  λικής κοινής γνώμης. Οί όμάδες δέν
  είναι, πολιτικόν κόμμα καί έ'χουν ώς μό
  νόν σκοπόν νά συμμετάσχουν είς τόν
  πόλεμον, νά νικήσουν καί νά ένωθοΰν
  γιά την αποκατάστασιν τής χώρας των
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Φεβρουαρίου.—Κα¬
  τά τάς χθεσινάς άεροπορικάς επι-
  δρομάς εναντίον τοθ Βερολίνου έπλή-
  γησαν τό υπουργείον τής άεροπο-
  ρίας τοθ Γκέμπελς, ή Καγγελαρία,
  τό υπουργείον Γεωργίας καί τό άρχη
  γεΐον τής Γκεστάμπω καθώς καΐ 5
  σιδηροδρομικοί σταθμοί. Ό Ραδιοφω
  νικός σταθμός τοθ Βερολίνου έπαυ¬
  σε λειτουργών επί μίαν ώραν περί-
  που. Έπίσης έπεκόπη καίή τηλεγρα
  φική συγκοινωνία μέ την Σουηδίαν.
  Μ·τά την αποκατάστασιν των γραμ-
  μών απηγορεύθη είς τούς Σουηδούς
  ανταποκριτάς να μεταδώσουν τάς
  καταστροφάς τοθ Βερολίνου έκ τής
  Συμμαχικής έπιδρομής.
  ΜΟΣΧΑ 5.—Χθές ανεχώρησε έκ
  Μόσχας ή άντιπροσωπεία τοθ Άγ-
  γλικοθ Κοινοβουλίου υπό τόν κ. Έ-
  λιοτ. Έπιστρέφουσα ή άντιπροσω-
  πεία είς Μεγάλην Βρεττανίαν θά επι¬
  σκεφθή τό Στάλινγκραντ καί άπό τό
  ΒακοΟ θά κατευθυνθή είς Τεχεράνην.
  Θά επισκεφθή δέ καί άλλα μέρη τής
  Σοβιετικάς Ενώσεως. Ό σιδηροδρο
  μικός σταθμός ήτο στολισμένος μέ
  Βρεττανικές καί Ρωσσικές σημαΐες.
  Την αποστολήν προϋπάντησαν άνώ
  τεροι ύπάλληλοι καΐ ύπάλληλοι τής
  Σοβιετικής Ενώσεως.
  Πρό τής αναχωρήσεως της, ό κ.
  'Ελιοτ προέβη είς δηλώσεις πρός
  τούς άντιπροσώπους τοθ Ρώσσικου
  τΰπου ειπών μεταξύ άλλων: Πρό
  τής αναχωρήσεως μας έπιθυμοθ-
  μεν νά εκφράσωμεν την εκτίμησιν
  καί την χαράν μας γιά την φιλο-
  ξενίαν σας. Είναι άνάγκη, δπως
  οί λαοί μας γνωριστοθν είς τό μέλ·
  λον άκόμη περισσότερον. Είς την
  Μεγάλην Βρεττανίαν θά δείξουν εν¬
  διαφέρον γιά την αποστολήν αυτήν
  ή όποία θά συνδέση τάς χώρας
  μας.
  Δηλώσεις Πάττερσον
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5. — Ό ύφυπουργός
  των Στρατιωτικών Ρόμπερτ Γ^άττ'βρ-
  σον, ομιλών διά την επίθεσιν των
  Συμμάχων είς τό Δυτικόν μέτωπον,
  είπεν, δτι οί Γερμανοί δέν θά βρα-
  δύνουν νά δοκιμάσουν δλον τό βά¬
  ρος αυτής καί θά άγωνισθοθν άπε·
  γνωσμένως.
  2.500 Γερμ. αίχμάλωτοι
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Φεβρουαρίου.— Μό-
  λις ανηγγέλθη ότι Γαλλικά στρατεύμα¬
  τα κατέλαβον τό Σερναί είς την περιο¬
  χήν τοϋ -Κολμάρ καί συνέλαβον 2.500
  αίχμαλώτους. Ή 7η Άμερικανική στρα
  τιά ^ ήτις συμπράττει μέ τούς Γάλλους
  κατέλαβε τό οχυρόν Σαίν—Μπρισά.
  Αί μαχαι είς την Βουδαν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Φεβρουαρίου.— Είς
  την Βουδαν κατελήφθησαν καί άλλα
  τετράγωνα κατόπιν πεισματώδους α¬
  γώνος άπό οικίας είς οικίαν. Κατελή¬
  φθη τό Μουσείον των Βιομηχανικών
  Τεχνών. Οί Γερμανοί τό είχον μετατρέ-
  ψει είς φρούριον.
  Νέαι δυνάμεις είς μάχην
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ δ Φεβρουαρίου.--Νο-
  τιανοτολικώς τής Φραγκφούρτης οί Γερ
  μ,ανοί έρριψαν είς την μάχην μεγάλας
  έφεδρείας καί προβάλλουν πείσμονα αν¬
  τίστασιν. Οί Ρώσσοι τούς εξηνάγκασαν
  νά ύποχωρήσουν καί κατέλαβον τόν
  Σούμπιγκεν 3 μίλλια άπό τόν "Οντερ.
  ΥΣΤλΤΗ ΣΤΙΓΑ,Η
  Κατελήφθη τό οχυρόν
  Λάντεμπεργκ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Φεβρουαρίου.— 38
  μίλια νοτιανατολικώς τής Καινιξβέργης
  κατελήφθη τό οχυρόν τοΰ Λάντεμπεργκ.
  Εις τόν τομέα αυτόν εκυριεύθησαν 49
  αρματα μάχης. Έπίσης κατελήφθη τό
  Μπατερστάι άπό τό οποίον όμως οί Γερ
  μανοί κατώρθωσαν νά άποσύρουν τάς
  πλείστας των δυνάμεών των.
  Κατελήφθη τό Σλάϊγκεν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Φεβρουαρίου.— Ή
  1η Άμερικανική στρατιά προελαύνου-
  σα 18 χιλιόμετρα ανατολικώς τοϋ Μόν
  σάου κατέλαβε τό Σλάίγκεν. "Αλλαι
  φάλαγγες πλησιάζουν την Γκεμούντ καί
  έφθασαν την λίμνην Ού'τρ καί τό φρ«ν
  μα τοί ά'νω ροϋ τοϋ ποταμοΰ Ρούρ.
  38 μίλλια άπό Βερολίνον
  ΛΟΔΝΙΝΟΝ 5 Φεβρουαρίου.
  ννηγγέλυη ή κ-ατάληψις των η " "
  ιχ και Μπάρλοβατ 38 /