96304

Αριθμός τεύχους

4969

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

21/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ·'
  *
  (ΐο
  ΑΝ Ο
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησια λίοηι 3
  τξάμηνος ϋ
  Άμερικής
  έτησια δολ. 16
  ά 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  21
  ΣΕΠΤΕΜ8ΡΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ: ΜΙΝΟΤΑνΡθν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΥΒΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΪΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΟΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ
  Είναι γνωστή ή προσπα¬
  θεία την οποίαν άνελαβεν
  εύδύς άπό τής πρώτης ημέρας
  τής συγκεντρώσεως τής έ-
  ξουσίας είς χείρας της, ή
  σημερινή κυβέρνηοι; πρό;
  οργάνωσιν τής κοινων-ικής
  προνοίας καί όλοκλήρωσιν
  τής κοινωνικης πολιτικής.
  Διά την προστασίαν των ερ¬
  γαζομένων τάξεων, έθεσεν
  είς εφαρμογήν τόν θεσμόν
  των κοινωνικήν άσφαλίσεων,
  'ίδρυσε ταμεΐα ασφαλίσεως
  καί συντάξεως διά τούς ερ¬
  γάτας, τούς ύπαλλήλους, τούς
  έπαγγελματίας καί βιοτέ-
  χνας καί τούς έμπόρους. Η¬
  γωνίσθη διά τόν περιορισμόν
  τής άνεργίας καί καθιέρωσε,
  άφ' ενός μέν τό οκτάωρον
  δι' όλας τάς εργασίας άφ^ ε¬
  τέρου δέ τό κατώτατον όρι¬
  ον μισθοΰ καί ήμερομισθίων
  καί τάς συλλογικάς συμβά-
  σεις. "Ιδρυσε καί έχρηματο-
  δότησε τα λαΐκά συσαίτια,
  τα όποΐα χαί έλειτούργησαν
  είς όλας τάς πόλεις τής χώ
  ρας, μικράς κκί μεγάλας.
  Άναδιωργάνωσε τάς ύγειονο
  μικάς υπηρεσίας, έδημιούρ
  γησε τα λαΐκά ίατρεΐα κχ
  νοσοκομεΐα διά την παροχήν
  περιθάλψεως είς τούς ένδε-
  εΐς καί τούς πάσχοντος
  Κα) έν ένί λόγω έθεσε τάς
  βάσεις μιάς συγχρόνου, άν-
  βρωπιστι-κής κοινωνικήν πβ
  λιτικης.
  Τώρα, προχωροΰαα είς την
  όλοκληρωαιν τβϋ ώραίβυ αύ
  τοϋ ακοποΰ της, απεφάσισε
  την καταγραφήν ολων των
  άπόρων κ«θ' όλον τό κρά-
  τος, καί την χορήγησιν είς
  αύτούς είδικοϋ δβλτίου ά
  πορίας.
  Μέ τό δελτίον αύτό, οί ά
  ποροι θά δύνανται νά προ¬
  σέρχωνται βταν εχουν άνάγ
  κην, ίταν είναι ασθενει;:,
  τής σκληράς μβίραςτων. ©ά
  εχουν παραστάτην καί βοη
  θόν των τάς ύγειονομικάς ύ
  πηρεσίας καί τούς έκπροαώ-
  πους τού κράτους.
  Καί είναι μεγαλυτέρας εί
  σέτι σημασίας τό γεγονός
  διότι ή οργάνωσις της κοι-
  νωνικής προνοίας γίνετα»
  είς τάς παραμονάς τοΰ χει¬
  μώνος. Γνωρίζομεν δέ ολο»
  πόσον σκληρός καί άδυσώπη·
  τος είναι διά τούς πτωχούς
  καί τούς απόρους ό χειμών.
  Είναι ό μεγάλας έχθρές των.
  Είναι ό σύμμαχος τοΰ θανά-
  του πού τούς έξολοθρεύει. Τα
  μέτρα έπομένως τής κυβερ
  νήσεως, λαμβάνονται άπολύ
  τως εγκαίρως. Λαμβάνονται
  δια νά προληφθοϋν αί τρα-
  γικαί συνέπειαι πού έχει ό
  χειμών διά τούς απόρους κα'ι
  τούς ένδεεΐς. Καί δέν πρό-
  κειτα» ν' αρκεσθή είς αύτά
  μόνον ή κυβέρνησις.
  ©ά συνεχίση τάς προσπα¬
  θείας της, πρός όλοκληρωτι
  κήν περιστολήν καί έξάλει-
  ψιν τής κοινωνικης δυστυχί¬
  ας πού έχει περιορισθή άλ
  λωστε σημαντιχά έκ παραλ-
  λήλου πρός την μείωσιν τής
  ενεργείας. Τα λαΐκά συσσίτια
  8ά λειτβυργήσουν καί έφέ
  τος καί μάλιστα είς εύρυτέ-
  ραν κλίμακα καί μέ καλυ-
  τέραν οργάνωσιν. Έκ παραλ
  ληλ«η> £■, θκ βυστηματοποι-
  ηθή ή αρξαμένη ήδη προ¬
  σπαθεία βελτιώσεως των ο-
  ρων στεγάσεως καί δισβιώ-
  σεως έν γένει των άπορω
  τέρων τάξεων. Κα'ι 8ά φέρη
  ασφαλώς τα άναμενόμενα
  εύχάριστα άποτελέσματα
  προσπαθεία αυτή.
  Δέν άρκεί ομως ή κρατι-
  >ή μέριμνα μόνον. Οΰτε
  πρέπει ν' άν«μέωμεν τα
  πά ντα άπό την κρατικήν
  είς τα λαΐκά ίατρεΐα καΐ
  τα κρατικά καί δ;
  νοσοκομεΐα οπου θά τυγχά-
  νουν περιθάλψεως καί βοη
  θείας. Καί έτσι οί πτωχοί
  πού έμενβν άλλοτε άσθενεΐς
  είς τρώγλας καί άπέθνησκον
  έγκαταλελειμμένοι ή έσυρβν
  το ράκη άνθρώπινα είς τούς
  νεπιατήμιον άν ήθελεν.
  Τοθ εδόθη λοιπόν πολλάκις ή
  ευκαιρία χαί τάς άνέσεις τής
  ζωής νά πολλαπλασιάση μαζύ
  μέ τάς άποδοχάς τού, κα! την
  επιστημονικήν τού εργασίαν νά!
  διευκολύνη μέ άφθονώτερα μέσα;
  κα! βιβλιοθήκας καί βοηθήματα,
  καί είς την βαθείαν επιστημο¬
  νικήν τού αξίαν νά δώση την
  επιφανειακήν έκτασιν πού τής
  ήρμοζεν. 'Όμως σέ κάθε σχετικήν
  πρότασιν προέβαλλεν επίμονον άρ
  νησιν καί μέχρι τέλους τοθ βίου
  τού άπέφυγεν επιμελώς νά εγκα¬
  ταλείψη τό Ηράκλειον. Έπροτίμα
  !ά δαπανά ολόκληρον τόν γλίσχρον
  άρχαιολογικόν μισθόν τουγιά νάφέ
  ρη άπ' Ιξω τα βοηθήματα πού τού
  έχρειάζοντο, παρά νά αφήση τα
  προσφιλή χώματα τής Κρήτης,
  ϊττσυ κάθε πτυχή τοθ έδάφους
  τοθ διηγείτο έποποιΐας καί ήρω
  ίσμούς καί κάθε πέτρα τοθ ήταν
  άπαραίτητη γιά νά ξανακτίαη έ
  πιστημονιχά τα παλάτια. είς τα
  όποία είχε λημεριάσει επί αίώ
  νας καί χιλιετηρίδας ή δόξα καί
  πολιτισμός.
  Γόνος παλαιάς οικογενείας ά
  γωνιστών, ποτισμένος ό ίδιος μέ
  τα νάματα τοθ ϊδεώδους τής ε¬
  λευθέρας Κρήτης, σάν ηύτύχησε
  νά την ίδη απηλλαγμένον άπό
  πρωτοβουλίαν.
  νά ένισχύοουν
  Χρειώζεται
  τό έργον τής
  περιθάλψεως των πτωχών καΐ
  των ένδεών καί οί πλούσΐ'
  οί. Ό χειμών ευρίσκεται επί
  θύραις. Καί έπιβάλλεται πρΐν
  άνοίξουν οί καταρράκται τοΰ
  ούρανοΰ, ν' άνοίξουν μαζί μέ
  τό κράτος καίείίπβροι τάςκαρ
  δρόμους δέν θά μένουνπλέον Ι δίας καί τα χρηματοκιβώτιά
  μέ μοναδικόν σύντροφον την;των διά νά όργανώαουν
  δυστυχίαν καί τόν πόνον την περίθαλψιν των ένδεών.
  Ή πόλις είς τούς νεκρούς της.
  ΤΟ
  ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ξ
  Ό λόγοςτοΰ κ. Πετράκη.
  2ον (τελευταίον)
  Είς την απέριττον
  όμιλί-
  αν τού, ποΰ σ' έκανε σοφώτερον
  άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη,
  ήτο αδύνατον νά διακρίνης ποτέ
  τό ελάχιστον
  άς. Σάν νά
  ϊχνος περιαυτολογί
  μην ήταν δικά τού
  δαα Ιλεγε σοθ άφηνε την ένΐύπω
  σιν, δτι μποροθσεν ό κόσμος νά
  έχη δποιαν πεποίθησιν ήθελε
  γΐά την άπεραντωσύνη τής πολυ
  μαθείας τού" αύτός δμως την ή
  γνόει απολύτως. Κολοσσός πραγ
  ματιχής σοφίας, άλλά καί κολοσ
  οός μετριοφροσύνης, σ' Ικανε νά
  θυμΛσαι κάθε στιγμή τής συνομι
  λίας σχς τα ώριμα καί μεστά
  στάχυα τοθ άγροθ, πού κλίνουν
  την κεφαλήν άπό τό βάρος έν
  αντιθέσει πρός τα κούφια, πού ά-
  νεμίζουν την κεφαλήν τόσον 6ψη
  λότερα ίσον έλαφράτερα είναι.
  δ.') Είς κύκλον συνομιλητών
  οτό καφφενείον ή την λέσχην, δ-
  που μετέβαινεν ωρισμένα; ώρας
  γιά νά ξεκουραστη', ηρέσκετο συ
  νήθως νά άκούη σιωπηλός· καί
  οσάκις παρενέδαλε την παρατήβη
  σιν ΰ τό άνίκϊοτόν τού «ύτό
  ήταν πάντοτε επίκαιρον κα! άλα-
  τισμένον μέ ιϊφθονον άττικόν ϊ
  λας. Πάντοτε 8μως σέ κάθε νότα
  είίθυμη ΐής συζητήσεως ήταν Ι-
  τοιμος νά γελάση μέ τόσον άβί
  αστο, πλήρες καί πηγαϊο γέλοιο,
  ώστε σοϋ έδιδε την εντύπωσιν ά
  φελοθς κα! άκάκου παιδιοθ. Καΐ
  δέν ήπατάσο είς την εκτίμησιν αύ
  την τής παιδικής άφελείας καί
  βαθειάς καλωσύνης τοθ Στεφάνου
  Ξανθουδιδου. Ιΐραος καί
  καί άκακος πάντοτε σάν
  ημερος
  άχολο
  περιστέρι, δέν έπίκρανε κανένα
  ποτέ. Δέν έστήριζε την ίδική τού
  άνύψωσι σέ κανενός τόν έξευτε
  λισμό, Ιτοιμος νά καθοδηγήση, νά
  ένθαρρύνη, νά βοηθήση χωρίς έ
  πιφύλαξι την έπιστημονική—την
  πνευματική προσπαθεία οίουδή
  ποτε γΐά ν' άνυψωθη' χαί ν' άνα
  δειχθη.
  γ.') Γίγας έπιστημονικής ίκα
  νότητος καί πανθομολογουμένης
  άξίας, εκλήθη έπανειλημμένως νά
  χαταλάβη επιστημονικήν Ιδρκν,
  είς τάς Αθήνας, δπως θά ή^ύ-
  τόν ξενικό ζυγό,
  την κάμη έστίαν
  έφιλοδόξησε νά
  πνευματικής ά
  κτινοβολίας δπως ήταν κα! άλλο
  τε. Καΐ γΐαυτό ακριβώς Ιπρεπε
  νά έξαρθή πρωτα καταλλήλως ή
  συμβολή της είς τόν παγκόσμιον
  πολιτισμό, νά ΰπογραμμισθή κάθε
  ύπηρεσία της είς τα 6ψηλότερα
  ίδανικά τής ανθρωπότητος καί νά
  διαφωτισθή κάθε σελίδα τής £-
  στορίας της. Ό ιδίας Ιδιάλεξε νά
  διαφωτίση μέ την δι2δα τής επι
  σττ;μονικής τού ερεύνας τάς ακο
  *:*ινοτίρχ£ πΐριόδους ,νής ζωής.
  της"· Καί σάν νά πραησθάνβτο δτι
  ό πρόΐΰρος θάνατος δέ« θάτδν ά
  φηνε νά πραγματοποιήση τό πά
  τριωτικόν δνειρον, πού άπερρόφα
  δλη ιή θέρμη χ»! τόν ένθουσια
  σμό τής ψυχτ;ς τού, ειργάζετο ά
  διακόπως, ειργάζετο νύχτα καί
  μερά γιά νά προφθάση.....
  Ειργάζετο δχι γιά ν' άποθηκεύ
  σηύλιχούς θησαυρ&ΰί, δχι γιά νά
  εξασφαλίση άνέσεις κα! άττολαύ
  σεις. Δέν ειργάζετο χάν ουτε γιά
  τή δόξα δπως την έννοοΰν αί πολ
  λο£. Ειργάζετο άνυστερόΒευλα χω
  ρις καμμιά συγκεκριμένη έπιδί
  ωξι καί έπισθοβουλία Ειργάζετο
  γ:ά την Πατρίδα τού άπό άγάπη
  πρίς την Πατρίδα τού. Ή εργασία
  νΐαυτήν ήταν καθήκον δι' αυτόν.
  Καθήκον, διά τό οποίον, κατά
  την ιδικήν τού βαθείαν πεποί
  θησιν καί πίστιν, ή Κρήτη,
  Ελλάς 2έν τ&5 χρβστοθσαν τί
  ποτε.
  Καί ·3ίν ήδόξα,ακριβώς δι' αύΐήν
  τού την άνιδιο'έλειαν, ήλθε ά
  πρόσκλητη νά στεφανώση μέ την
  άθάν*ττςι δάφνη της τό μέτωπον
  τοθ Στεφάνου Ξανθουδιδου, συνΙ
  βη κα! είς την περίστασιν αύτ?)ν
  8,τι αυμβαΕνει συνήθως στήν άν
  θρώπινη ζωή: Ή δόξα στρατολο
  γεΐ τούς έκλεχτούς τ/]ς, δχι μετα
  ξύ έκείνων, των όΐτοίων τα μέτω
  πά ρυτιδώνει ή εγνοια τής άμέ
  σου πληρωμής, άλλά μεταξύ έ<εί νων πού άφοσιώνονται άνιδιοτε λώς είς την υπηρεσίαν κάπο2ου δψηλοτέρου ίδεώδους..... δ.') 'Η άγάπη τοΰ Στεφάνου Ξανθουδιδου πρός την Έλλάδα— πρός την Κρήΐην ιδιαιτέρως— συνεβάδιζε μέ την άγάπη τού πρός την χριστιανικήν πίστιν τοΰ έλ· ληνικοΰ λαοθ. Μέ δσην θερμήν κ«1 αφοσίωσιν έγκύπτει είς την μελέτην κάθε παραδόσεως τοϋ έλληνικοΰ νλαοΰ, κάθε πράγμα τος πού σχετίζεται μέ την ίστο ρία τού καί τή ζωή τού, κάθε λαϊκής αντιλήψεως καί έκφράσε ως, πού άποκαλύπτει την ψυχήν, τάς τάσεις κα! τα ίδανικά τού, μέά'λλον τόσονχα! μεγαλύτερον ζή λον έπισχέπτεταιτά έρημ&κκλήσια καί τα μοναστήρια τής Κρήτης κα! έρευνά καί καταγράφει καί μελετά τίς έπιγραφές, τίς είχό νες, τούς ρυθμούς χάθε τι πού σιινδέεται μέ τάς θρησκευτικάς ή ά χριστιανι- κρητικοθ ή ό μ πεποιθήσει χαί τάς κάς άντιλήψίΐς τοΰ η λαοΰ. 'Η «Χριστιανική Κρήτη» τό γνωστόν περιοδικόν είναι τδ άθάνατον μνημζϊον τής προσπα θείας αύΐοΰ τοΰ Στεφάνου Ξανθου δίδου. Άπηλλαγμένος άπό χάθε στενόκαρδο φανατισμό κα! δεισιδαι ς ς ής, ς η νατο εύχερώς νά καταλάβη τοιαύ μονία, ήταν θρησκόληπτος χατά την χά! «ίς οιονδήποτε ξένον Πά τόν ίδιχόν τού τρόπον, πραγματι χός χριστιανός είς τα αίσθήματχ κα: τάς πράξεις, εφαίνετο έξαΐτε ριχώ; άπαθής κα! άδιάφορος, ί* πλούστατα διότι 5λων των ένεργεϊ1 6&ν τού τό κύριον χαρακτηρίση κόν ήταν τό άνεπιτήδευτον, διότι άπέφευγβν έκ συστήματος κάθε έξωτερικήν επίδειξιν. Ιδού έν άτελεστάτη σκιαγρα φία τό βάθος τής ψυχής, ή προ σωπικότης τοΰ Στεφάνου Ξχνθου δίδου. Προσωπικότης σύμμετρος καί ίσορροπημένη πού εύρισκε ται πολύ πλησ.εστέρα πρός Ικεΐ «ο πού λέγεται συνήθως μεγαλο ί», παρά ή τερατώδης δπεροχή μΐα1; οίασίήποτε ίκανότητος είς 3άρος των ψ^χικδν δυνάμεων. Σύνθεσις άρμονική άπό έκεϊνες πού περνοΰν πολλές φορές αίώνες όλόκληροι γιά νά φιλοτεχνηθοΰν εΓς τα μυστηριώδη καί άνεξερεύ νητα έργαστήρια των σπλάγχνων μιάς ολοκλήρου κοινωνίας..... Ποίος δέν βλέπει, ποίος δέν αίσθάνεται είς τό άντίκρυσμα τή; προσωπικότητο; αυτής δτι ή έπιστημονική τού ύπεροχή καί ή συγγραφική τού δραστηριότης καί ή άλλη έπίδοσις είς τό στά διον τής ερεύνης καί τής μελέ της καί ή άπέραντος πολυμάθεια χαί σόφια τού κατά τό πλείστον είναι άποτέλεσμα των τάσεων καί των ίδανικών τής ψυχής τού χά! 8τι αύτές ευρίσκουν την πραγμα τικήν αξίαν των μόνον δταν τε θοθν επ! τής φάσεως των πνευμα τικών τού άρετών; Γεγονίς είναι, δυατυχώς, 8τι ή γενεά μας ολίγον έκτιμα χά! την πίστιν χά! άφεσίωαιν είς τα ανωτέρα ίδανιχά, χαί την πραό- τψχ χαί καλωσύνην τοΰ χαρακτή ρος καί την μετριοφροσύνην τής πραγματικής άξίας καί την άνι διοτέλειαν είς τάς υψηλοτέρας έπιΐίώξειςί Έκτιμό^ περι,σσόΐίρον την άμ«σον πληρωμήν σέ κάθε της προσπαθεία καί γιαυτό πολύ όλίγ' άπό τα εργα της καί άκόμη δλιγώτερ' άπό τα τέκνα της άντέ χούν είς τό πέρασμα τοΰ χρό νού. Καϊ δέν θά ξεχάσω ποτέ τδ βαθύ παράπονον τοθ Στεφάνου Ξανθουδιδου δτι δέν ευρισκόταν Ινας νέος συμπολίτας τού νά μυηθή άπό τόν ίδιον είς την επιστήμην τής άνιδιοτελοΰς άφο σιώσεως, είς την επιστήμην, διά νά τόν διαδεχθή. Καί εφυγε χωρίς νά τόν συναντήση..... Καί δμως ό δρόμος πρός την άληθινήν αξίαν καί την πραγμα τιχήν αθανασίαν είναι έχεΐνος, τόν ίπ^Ιο^ μέ δλον τόν δγκον τής μεγάλης, τής άκαταλύτου χαί αίωνίας πλέον προσωπικότητός τού, ύποδεικνύε.ι 6 Στέφανος Ξχν θοοδίδης. "Οπως τα φώς τό φυσι κό, τό πρωτοαντικρύζομεν στίς υψηλές κορφές ποΰ πρωΐορροδί ζουν μέ άκτίνες τοθ ηλίου έτσι άπαράλλακτα χαί τό φώς των αίωνίων άληθειών, τοΰ θεοΰ τα φώς θά τό εθρωμεν κατ' εξοχήν είς την ζωήν χαί τα έργα των μεγάλων τέκνων τοθ κάθε λαοΰ. Λαέ τής Κρήτης καί ίδιαίτατα τοΰ Ηρακλείου μην άποτρέψης τό βλέμμα σου ποτέ άπό την μορ φήν τοΰ Στεφάνου Ξανθουδιδου άν θέλης νά ζήσης καί νά με- γαλουργήση;. ΟΠΠΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΑΡΜΟΝΙΕΣ ΣΥΝΝΕΦΩΝ Αύτές οΕ πρωτοτάξειδες γαλέ· ρες πού άρμενίζουν μέρες τώρα στό στερέωμα, είχαν άνέκαθεν τούς θαυμαστάς των. 'Υπάρχει κά ποία εύγένεια στά φθινοπωρινά σύννεφα, την όποιαν είς μάτην άρνοΰνται οί όπτιμιστ-»ί. Κάθε σύννεφο είνε κάποτε χαί μιά σκέ ψις—ϊνας καραβοκύρης: Δέν πελα γοδρομεϊ είκί] καί ώς έτυχε. Φεύγει πρός κάποιες, άγνωστες ά<όμη, πολιτισμένες άνατολές. —Δέν μπορώ νά καταλάβω τί σχέσι έχει ό πολιτισμός μέ τό ρωμαντισμό. Τα σύννεφα, φυσιχά φαινόμενα, ένδιαφέρουν αυτή τή στιγμή τόν καλλιεργητή. Ό άν θρωπο; των πόλεων δέν έχει ουτε καιρό, οΰτε δρεξι, νά κυττάζη τόν ούρανό. Αύτά θά επαναλάβη ό πρακτι- κός. Άλλά γιατί; Διά τα σύννεφα δέν ένδιεφέρθησαν μόνον οί ποιη ταί. Ένδιεφέρθη χαί δ πολύς κόσμος. "Ενα έξοχικό τοπβΐο είνε αυτή τή στιγμή Ινας ενδιαφέρον Ι ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Κ ΑΙ ΠΡΟΠΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Είς τελευταίας άνακοινώ- σεις τού ό ύπουργός τής Γε¬ ωργίας κ. Κυριακάς ετόνισε μεταξύ άλλων δτι πρόκειται νά ληφθούν σοβαρά μέτρα πρός προστασίαν καί ανά¬ πτυξιν τής κτηνοτροφίας. Καί αί άνακοινώσεις αυταί τοϋ κ.ύπουργοΟ εγένοντο δεκταΐμέ ευχαρίστησιν καί έπροξένησαν αΐσθημα ικανοποιήσεως μετα¬ ξύ τοθ κτηνοτροφικοΟ κόσμου. Είναι δέ πραγματι δχι μόνον δίκαιον άλλά καί έιτιβεβλη μένον νά προστατευθή ή κτη νοτροφία καί νά οργανωθή ε¬ πί συγχρόνων έπιστημονικών βάσεων. Διότι κατά τα τε¬ λευταία Ιτη, ή κτηνοτροφία διέρχεται κρίσιν διά πολλού^ καί διαφόρους λόγους. Καΐ ένώ ή Ελλάς έχει άτΐεράντους έκτάσεις πού δέν είναι δυνα¬ τόν νά καλλιεργηθοϋν καΐ δπου θά ήμποροθσε ν' άνα- πτυχθή σημαντική κτηνοτρο¬ φία, έν τούτοις, δέν κατώρ θωσεν άκόμη νά έξσσφαλίσρ την αύτάρκειάν της είς κτη- νοτροφικά προϊόντα καΐ έξά γει κατ' έτος συνάλλαγμα ενός σχεδόν δισεκατομμυρΐου δοαγμών διά την προμήθειαν κτηνοτροφικών εΐδών, κρέα τος, έρίων κ λ. π. Πρέπει λοιπόν νά ενισχυθή ή κτηνοτροφία. Άλλά πρέπει καί νά οργανωθή σύμφωνα μέ τάς συνθήκας τής χώρας. Νά ενισχυθή διά προστασίας των βοσκοτόπων, διά χορηγή¬ σεως δανείων υπό τής Άγρο- τραπέζης είς τούς κτηνοτρό· φους, διά τής ιδρύσεως παν τοΰ [ατρείων καί σταθμώνπρώ των βοηθειων διά τώ μικρά καΐ μεγάλα ζώπ. Άλλά καΐ νά οργανωθή κατά τρόπον σύγχρονον. Έπειδή δέ αί συν θήκαι δέν είναι έξαιρετικώς ευνοικαί διά την ανάπτυξιν μεγάλης νομαδικής κτηνοτρο¬ φίας, πρέιτει ν' άποβλέψω- μεν κυρίως είς την οργάνω¬ σιν τής οίκοσίτου τοιαύτης, πού είνε καί περισσότερον ά- ποδοτική. Θά πρέπει μάλιστα νά συνδυασθή πρός την πτη- νοτροφίαν, την χοιροτροφίαν καί την μελισσοκομίαν πού Ι¬ χουν έπίσης έγκαταλειφθή καΐ πού άποτελοθν έξαιρετικώς προσοδοφόρους έπιχειρήσεις. Αυτή δμως είναι πιστεύο¬ μεν καί ή σκέψις τοθ υπουρ (•/είου τής Γεωργίας. Καί δέν εχομεν πσρά ν' αναμείνωμεν την εφαρμογήν τοθ καταρτι- ζομένου ήδη προγράμματος ένισχύσεως, προστασίας καΐ οργανώσεως τής κτηνοτρο¬ φίας. πίναξ έναλλαγών χάρις είς τά< φωτοσκιάσεις των. Καί ή πόλις άκόμη παίρνει Ινα κα/νούργιο χά ρακίήρα κάτωάπό τού; πολυαρίθ- μβυς αίδτούς στόλους,τών γραφι- κων ά«ροπλοί«ν. Ή -δβτντέλλ» τής ά·»τής σκιάζεται άηό τα ούν νεφα διά νά σχηματίση φωτβινά καί σκοτεινά μέρη ή νά συνδυά- ση παράδοξα τή σ<οτεινιά μέ τό φώς. Αυτόν τό συνδυασμόν κατιν τα νά μην τόν θεωρή κανείς οΰτε άσυγχρόνιστο. ΜΕα μυστηριώδης πρόνοια έχει παρατηρηθή καί άλλοτε 8τι συνδέει τα φαινόμενα καί τα πράγματα. Δέν είνε τόσο, δσον νομίζουν μερικοί, άσιιμβίβα στον τό βάθος των φαινομένων μέ την καθαρώς πνευματική μορ φή τους. Μήπως ή ζωή καί στίς μικρότερες έχδηλώσεις της δέν είνε συχνά μία άντιγραφή τής φύ¬ σεως— δχι μόνον τής μτ,χανικής άλλά καί τής κάπως ανωτέρας;... Πρός κάπου ταξιδεύουν τα συν νεφα... Ο£ διεθνολόγοι θά ποΰν: Πρός ειρήνην ή πόλεμον; Οί ρω μαντικοί: Πρός τα τριανταφυλλέ νια μάκρη τής χαρας ή πρός τα άνικανοποίητα τής χιμαίρας; Ο£ κοινωνιολόγοι: Πρός κοσμοθε ωρίες άποστειρωμένες άπό τόν παλμό τοΰ αίσθήματος ή πρός αι» στήματα έναρμονισμίνα μέ μιά ανώτερη, πνευματική δικαιοαύνη; 'Υπάρχει έτσι μιά συμφωνία βα θύτερη στούς παρατηρητάς. Άρ κεΐ έννοεΐται νά συμφωνήσουν άρ χικως μέ τούς άργοσχόλους τής στιγμής πού βρίσκουν τόν καιρό νά κυττάζουν λιγάκι καί τόν ού ρανό. Μέσα στά άλλα ζητήματα τής ημέρας δέν είνε κάποτε αύτό τό... σ/βχρώτερα; Ένώ τό γκαρσόνι μεταφέρει μελαγχολικά τίς καρέκλες άπό τό πεζοδρόμιον είς τό εσωτερικόν τοΰ δπίχιθρΕου κέντρουδπου άρχίζουν οί... βεγγέρες των γερουσιαστών —ϊνας θαμών, ό τελευταίας, τοθ κάνει την παρατήρησιν. Έπιμένει δτι δέν θά βρέξη. —Άλλά τότε τί θέλουν τα συν νεφα; έρωτά μέ αφέλειαν άμπελο φιλοσόφου τό γκαρσόνι. Ό ΒερλαΙν σέ κάτι τέτοιες στιγμές έβριζε τό παιδί τής τα βέρνας τοθ Καρτιέ Αατέν. Καί ϊ- σως δέν είχεν άδικο. 'Υπάρχ«ι τίση σχέσι τής καθημερινής ζω ής, μέ μερικές έρμηνείες των φαινομένων, πού ή άγνοιά τους μπορεϊ κα! νά μή διχαιολογήται διόλου! ΑΣΜ0ΔΑΙΟ5 Ή νίκη,.......,,λ, .,. Πρώτοι λοιπόν οί "Ελληνες άθληταί είς τούς Βαλκανικούς αγώνας τοθ Βελιγραδίου. Τό εθνικόν γόητρον τοθ άθλητι- σμοΟ εσώθη. Καί οί φίλαθλοι άνέπνευσαν. Διότι πρέπει νά σημειωθή 8τι δι' έ"να ολόκλη¬ ρον κόσμον, οθτε τό τσεχο- σλοβακικόν, ουτε ή έπερχομέ- νη καταιγίς τοθ πολέμου, οθ τε κανέν άλλο άπό τα προ- βλήματα πού καθιστοθν τρα¬ γικάς τάς ώρας τής ανθρω¬ πότητος, δέν έπροξένησε τό¬ σην συγκίνησιν καΐ τόσην α¬ γωνίαν δσην ή άναμονή των άποτελεσμάτων των άγώ νων τοθ Βελιγραδίου. Τό ά- θληπκόν πνεθμα βλέπετε έ- χει κάμει τόσας κατακτήσεις τελευταίως...Έν πάση περι¬ πτώσει είς τούς Βαλκανιονί κάς άθλητάς μας, άξίζει κά¬ θε έπαινος καί κάθε τιμή. *ρ« Ιφ! "^» 'Η γραμμή ΔΑεξαν- δρείας. Άπαντώσαι αί άτμοπλοϊ- καί εταιρείαι πού έκτελοθν την γραμμήν Πειραιώς—Άλε- ξανδρείας, είς έγγραφον τοθ ύφυπουργείου τής Ναυτιλίας ζητοθντος δπως τα άτμόπλοια προσεγγίζουν καί είς τόν λι¬ μένα μας, ίσχυρίζονται δτι ή προσέγγισις αυτή θ' άπέβαινε τα μέγιστα έπιζημία καί κατ' αύτούς άκόμη τούς θερινούς καί φθινοπωρινούς μήνας. Έν τούτοις, τα έπιχειρήματα τα όποϊα παρατάσσουν αί ε¬ ταιρείαι διά νά δικαιολογή- σουν την άρνησιν των, νομί¬ ζομεν δτι δέν εύσταθοθν. Πώς όλλωστε δέν ζημιώνουν τα άτμόπλοια τής «Λοϋδ τριεσά- νο» πού έκτελοθν την γραμ¬ μήν αυτήν τακτικά; Τα ζήτη- μα έπομένως δέν πρέπει νά θεωρήται λήξαν. Είμεθα δέ βεβαιοί δτι τό ύφυπουργεΐον τής Ναυτιλίας θά τό μελετήση έκ νέου καΐ θά τό ρυθμίση κατά τόν καλύτερον δυνατόν τρόπον. Ί3!Ι
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ

  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε |
  ρον: «Τό άλλοθι» μέ τούς "Ερικ |
  Φόν Στροχάιμ καί Άλμπέρ Πρε-!
  ζάν. Αυριον «Τό' μεγάλο δ·,
  νειρο» καί μία πολύ ένδιαφέρου
  σα καί διδακτική ταινΐα- Άκτίνες
  Ραΐντκεν.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ·-Σήμε¬
  ρον ή ναυτική έττοτΐοιΐα: «Επί τού
  καταστρώματος». Βίνα Γουινφρίδ,
  Ζάν Μυρά. "Ενα ναυτικό άρι
  στούργημα.
  ΜΙΝΩΑ.— Έντός των ημερών
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  τούτων
  ριόδου.
  Εναρξις χειμερινής πε
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ο*#"%*^·<*^ ΠΟΥΛΑΚ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό .- έξαιρετικώτερο καί συναρπαστικώτερο άστυ- νομικό φίλμ: Ο Μ έ τούς: ΈρΙκ φόν Στρον- χσϊμ, Ζανύ Χόλτ Λουΐ Ζουβέ Άλμπέρ Πρεζάν. ΑΥΡΙΟΝ "Ενα μουσικό—δραμα- τικό άριστούργημα: Ο Ε Πρωταγωνιστοΰν: ΦΕΡΝΑΝ ΓΚΡΑΒΑΙ- ΖΑΚΕΛΙΝ ΦΡΑΝΣΕΛ χαί Σ1ΝΙΟΡΕ. Επί πλέον μιά πολύ ένδιαφέρουσχ καί διδα¬ κτική ταινία: ΑΚΤΙΝΕΣ |ΡΑΙΝΤΓΚΕΝ Κ. Μυλοποταμίτης όφθαλμίατρος ΈτιΙ τριακονταετίαν απο¬ κλειστικώς καί μόνον είς τα όφθαλμολογικά άσχολούμε- νος, δέχεται, «ούς πάσχοντος τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ μιατρεϊον τού, κείμενον πστρά τω Καμαράκι πλησίον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταμείον έςρέδρων πολϊμιστών Ση¬ τείας—Ιεραπέτρας ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Ταμείον έφέδρων πολε- μιστών Σητείας—Ιεραπέτρας πληροφορεΐ τούς ενδιαφερο¬ μένους δτι θέλει προβή είς την έκμίσθωσιν των κτημάτων αύ τοϋ Μαρουλα κσί Λαγκάδος περιφερείας Λιθινών διά φα νερας πλειοδοτικής δημοπρα σίας ήτις θέλει διενεργηθή έν Σητεία καΐ έξωθι τοθ κα ταστήματος τοθ έφεδρικοΰ Τα μεΐου την 2αν Όκτωβρίου έ. Ι. ημέραν Κυριακήν καί ώ ραν 9—12 π. μ. Τα ανωτέρω κτήματσ έκτά σεως ^τεσσάρων καί πλέον χιλιάδων στρεμμάτων είς ά γριάδας καί άγρούς καλλιερ γησίμους καί ποτιστικούς κα ταλληλοτάτους διά πασάν καλλιέργειαν (αμπέλων, μπα νανών κ.λ.π.) ένοικιάζονται διά μία δεκαετίαν καΐ μ έ πρώτην ,,προσφοράν δραχμών 250.00Ό. Σχετικοΐ δροι ευρίσκονται κατατεθειμένοι είς τα Γραφεΐα τοθ Ταμείου όν οί ενδιαφε ρόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν. Έν Σητεία τ{} 12 Σεπ)βρίου. 1938. Ι ΜΙΛ ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ = *=>
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  321ον
  Τα πουλιά, σπουργίτες καί
  περιστέρια πού δέν ξέρουν τί
  συμβαΐνει, ποΰ δέν μαντεύουν
  τί εϊδους παιγνίδι ήτο αΰτό
  τό ίκρίωμα, πετοϋσαν επάνω
  τού, κάθονται λίγες στιγμές
  καί ψεύγουν πρός τα δένδρα.
  Πλάϊ στή λαιμητόμο ΰπήρχε
  τό νιγάντιο άγαλμα τής Ε¬
  λευθερίας είς τα βάθρον τοθ
  όποΐου υπήρχεν άλλοτε τό ά¬
  γαλμα τοϋ Λουδοβίκου 15ου.
  Ή άπροσπέλαστος θεά, μέ τό
  φρυγικό σκοΰφο, κρατοΰσε ξΐ
  φός είς τό χέρι καί εφαίνε¬
  το συλλογισμένη. Τό βλέμμα
  της πήγαινε μακρυά. Δέν 'έ
  βλεπε γΰρω της ουτε τή ζωή
  ουτε τό θάνατο, ή μυστηριώ
  δης έκείνη πέτρινη θεά μέ
  τα όνειρώδη μάτια, ή θεά
  πού έλατρεύθη παντοΰ καΐ
  πάντοτε.
  Δέν άκουγε τίς κραυγές
  των μαζών, δέν έ'βλεπε τούς
  στεφάνους πού κατετίθεντο
  είς τα πόδια της, οϋτε τό αΤ-
  μσ πού έπότιζε τή γή έκεϊ έ
  μπρός της. Δέν εγνώριζε καί
  δέν' εζήτησε νά μάθη τί εκα-
  μναν έκεΐ γύρω της οί άν-
  θρωποι έν ονόματι της.
  * *
  *
  Ξαφνικά τα πλήθη έκινή
  θησαν ώς κύματα θαλάσσης
  καί ολοι σώτισσαν. Ακουσθή
  καν όγριες κραυγές άπό την
  οδόν Σαίντ—Όνορέ, έφάνηκε
  τό ίππικό καί ευθύς κατόπιν
  τό τραγικό άμάξι των κατα
  δΐκων πού εφερνε τή γυναΐ-
  κα, ή όποΐα υπήρξε βσσίλισ
  σα τής ΓαλλΙας. Πίσω όητό
  τό θθμα εφαίνετο ό δήμιος
  Σαμσόν πού κρατοθσε τό σχοι
  νί στό Ενα χέρι κοί τό τρικω
  χό καπέλλο τού στό άλλο.
  Επεκράτει πλήρης σιωπή. Οί
  λοϋστροι δέν έφώναζαν πιά,
  κανείς δέν μιλοϋσε καί ήτάν
  τόση ή σιωπή πού άκούγε-
  ται ό κτύπος των πετάλων
  τοϋ άλόγου είς τό πλακό-
  στρωτον καί τό τρίξιμο των
  τροχών. Χιλιάδες άνθρωποι
  ποϋ φλυσροθσαν, γελοθσαν
  καί έχσριεντίζοντο έ"ως τή
  στιγμή έκείνη, Ιστρεψαν τα
  βλέμματά των πρός την χλω
  μή καί σφικτοδεμένη γυναΐκα,
  ή όποία δέν έκύτταζε κανένα.
  (συνεχ(ζεται)
  Συμβουλαί πρός τάς νέας.
  'Υγεία κοί αΐσθητική.
  'Ωμιλήσαμεν είς προηγούμενον
  σημείωμα διά τό μακιγιάζ ποΰ έ-
  πιτρέπεται είς τίς πολύ νεαρές
  δεστΐοινίδες. θά δώσωμε σΛμερα
  μερικές χρήσιμες συμβουλές σχε¬
  τικώς μέ την περιποίησιν τοΰ δέρ
  ματος καΐ την ύγίεινήν.
  "Αν πκϊτεύσωμε τοϋς είδικούς, ή
  έπιδερμίς άρχίζει νά χάνη την έ-
  λαστικότητα καί την ζωτικότητά
  της είς ηλικίαν δεκαοκτώ έτών!
  Είνε τρομερά νά τό σκέπτεται
  κανείς. Μά άς παρηγορηθοθν αί
  Φιλάρεσκοι δεσποινίδες: οί ·ζημι·
  ές» τής έπιδερμίδος είς αυτήν την
  ήλικία γίνονται όρσταΐ μόνον μέ
  τό μικροσκόπιον. Νά προσεξετε
  έν τούτοις ΰτι ή «φθορά» τού δέρ·
  ματος είνε Μνα φυσικό φαινόμε¬
  νον πού μπορεΐτε να τΐρολόβετε
  μέ είδικές περιποιήσεως καί προ-
  φυλάξεις. θά ίδητε είς τόν κα·
  θρέτττη σας ποία σημεΐα τοϋ -αρθ-
  σώπου σας είνε τα μάλλον έκτε-
  θειμένα είς τάς ρυτίδας κα'ι έν γέ¬
  νει τάς άλλοιώσεις τοΰ χρόνου.
  Πρώτα άρχεται ή πτυχή πού σχη-
  ματίζεται στό μέρος πού συνδέε-
  ται ή άκρη τοθ στόματος μέ τή
  μύτη. Αυτή ή πτυχή χαράζεται βα-
  θύτερα καί γίνεται ρυτ'ις στά κου
  ρασμένα, τα άδυνατισμένα πρό-
  σωπα.
  θά παλαίσετε εναντίον τού μει
  ονεκτήματος αύτοΰ μέ ίνα καθη-
  μερινό μασαζ πρός τα άνω μέ μιά
  κρέμα. Τό μασάζ μπορεΐτε νά τό '
  κάμετε υονάχες σατ, κατόπιν υ¬
  ποδείξεως ενός είδικοθ
  θά φροντίσετε έξ όίλλου νά μα·
  σατε καλά την τροφή σας γιά νά
  διατηρήσετε γερά τα δόντια σας.
  Δέν Φανταζεσθε πόσον τα γερά
  δόντια συντελοΰν είς την διατή¬
  ρησιν τής ώαορφΐδς σας Έξηγεΐ
  τό διατί ώρισμένες γυναΐκες πα·
  ρατείνουν τα νειδτα μέχρι προχω-
  ρημένης ήλικίας, ένώ τα χαλασμέ-
  να δόντια καταστοέφουν κυριολε¬
  κτικώς την [σορροπίαν τοθ προ
  σώπου.. 'Επίσης, δεσττοινίδες θά
  κάνετε καλα νά προσεξετε τίς
  συνήθεις έκφράσεις σας. Μή έμ-
  φανίζεσθε μέ μιά Φυσιογνωμία...
  κλαψιάρικη, μελαγχολική ή πικρ*,
  άν θέλετε νά άρέσετε. Βεβαία
  δέ σάς συνιστώ καί τό «αιώνιον
  μειδίαμα·, πού σάς κάνει νά μοιά
  ζετε υέ διαφημίσεις όδοντόκρε-
  μας. θά προσπαθήσετε νσ διατη
  ρήσετε στό προσωπάκι σας μιά
  έκφρασι ήρεμίας, ξεκούρασηο, γα·
  λήνης, ενα έλαφρό χαμόνελο πού
  τόσο ταιριάζει στά νειατα. Μή
  σουφρώνετε μέ τό τίποτα τα φρύ-
  δια σας καί μή ξεκαρδίζεσθε στά
  γέλια γιά τό τίποτα. Τα γέλια,
  οί γκριμάτσες καί πρό πάντων ή
  όργή, πού σουφρώνει τό μέτωπο
  καί τα αλλα χαρακτη^ιστικά τού
  προσώπου, είνε έχθροί τής ώμορ
  φιάς σατ, γιατί φέρνουν ηρύωρες,
  ανεπιθύμητες ρυτίδες.
  Ο έρως είς την χώραν
  τώ ν Χρυσαν Οέμιων.
  Η ΜΑΧΗ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚη
  Υπό Κλώντ
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Απέθανε καί έκη.
  δεύθη τό παρελθόν Σάββατον έν
  Νεαπόλει, έν συρρορ κόσμου 6
  Χαράλαμπος Χουρδάκης. Ό μετα
  στάς υπήρξεν άπό τούς καλοθς
  πολίτας χρηματίσας πολλάκις Κοι
  ι νοτικός Σύμβουλος, 'Ενοριακός Έ
  62ον πίτροπος καί Πρόεδρος Σωματεί.
  ·——- ών, διακριθείς καί διά την γενικω
  Κατά την συνήθειαν της, ή μαρ τέραν κοινωνικήν τού δράσιν. Τα
  - ■ . τέκνα τού μεταστάντος καί λοι·
  * ποϋς οίκείους αΰτοθ συλλυπούμε-
  θα θϊοαώς.
  —Είς βαθύ γήρας απέθανε καΐ
  ίίένθπκε τού-
  η εδέχθηκε τού,
  έπισκίπτας της φιλοφρονέσταται,
  Άλλά δ ν,ύριος σκοπος τή; επι-
  έξ Δ ί
  ρς ς ή β γήρς καΐ
  σκέψεως δέν έξεπληρώθη: Δέν ίγι εκηδεύθη είς Επάνω Βάθεια ό Γε
  ό ά αί ό ώΡΥΐ?ς Π' ^κολάου ^Αλεξάκ
  νέ δυνατόν νά αρχίση
  : Δέν γ ηη ό Γε
  τό ηο9-, ώΡΥΐ?ς Π' ^κολάου ^Αλεξάκης
  * γ έκ των χρηστων πολιτων καί πα·
  | λώ ή
  , , > * έκ των χρηστων πολι
  τραίτο με τα «μασκαραδίστικα». | λαιών αγωνιστων τής περιφεοεΕας
  Ή μαρκησια, μολονότι είδοποιη- ταύτης,τώνιτροσενεγκόντων ύηηρ£
  μένη, παρουσιάσθηκε με τό ώραι οίας πρός την πατρίδα καί τόν τό
  ότερο παρισινό της φόρεμα. Καί | ^°ντο^Συλλϋ1Τού^Εθα τού<: ί ό Φέλζ ά ρ η φρμ | ^ου^ο δταν ό Φέλτζ τής έκαμε παράπο ι κε ΕγχΑ°ΡΙΖΤΗΡΙΟΝ.- Πρός πάν να καί τής οπενθυμισε την υπό-(τας τούς παρακολουθήσαντας ?ξ σχεσί της γιά την γιαπωνέζικη Ηρακλείου καί έκ τής επαρχίας τουαλέττα, τοϋ απήντησε πώς την Μεραμβέλλου την έν Φουρνη λί Λ Α δείαν του ^Ρθσφιλους μας Κώ μβ δείαν του μας Κώστα ήη η ατίν.ιΛ τ^ ί;Α>ι τΑ δείαν του ^Ρθσφιλους μας Κώστ
  στιγμή της ελειψε το , κα1 τούς δπωσδήποτε έκδηλώσα
  Ψ'
  ■■■■■■■■■■■■ι
  Παράρτημα έρνοστασίου
  Βαπτιστικών — Στεφάνων
  ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Είς Μοΐρες
  Ειδοποιούμεν την αξιότιμον πελατείαν μας
  ότι έπλουτίσαμεν τό έν Μοΐρες ύποκατάστημά
  μας μέ έλα τα ειδή προικών ήτοι:
  Κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬
  τες, μαξιλάρια κ. λ. π.
  Έπίσης μέ μεγάλην συλλογήν γυναικείων
  καί παιδικών φορεμάτων.
  ■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΒ>ΒΒΜΙ
  ~
  Ι ί
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή έμιλοϋαα γκλλιστή ναυ
  τική έποποιΐα:
  ΕΠΙ ΤΟΥ
  ΚΑΤΑ.ΤΡΰΜΑΤΟΣ
  Πρωταγωνιστοΰν: ΒΙΝΑ
  ΓΟΥ-1 ΝΦΡΙΔ-ΖΑΝ ΜΥΡΑ
  -ΑΝΤΡΒ ΜΠΕΡΥ.
  "Ενα ναυτικό άριοτούργπ
  μα ποΰ θά μάς θυμίσπ την
  άλησμόνητη ναυτική άνταρ-
  σία.
  Έκτός προγράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Σημείωσις: Δευτέρα-Πέμ
  πτη-Κυριακή ώρα 7 1)2
  μ.μ. άπβγευματινή.
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμονως, άοό δλα τα καταατήματα καΐ αύτά
  κκόμη των έπαρχιών ταίς κλωσταΐς Μάρκας «Σταύρος».
  "Ητοι σβυγάκια, τρυπώματοο κιθάρβίς, καρβλια κεντήμ«-
  τος, κβυβάρες, Μβυλινέ, Κοτόν περλέ, Βαμβακάκια, κου-
  βάρε; κβντήμοιτβς κ. λ. «. -θλ« τ« ώς αν« εϊόη εΙν«ι ά-
  φθάοτου ποιότητος, κ«1 χρΝμκτΜν ήγγυημένβιν χαί στβρε-
  δν. Μία δβκιμή θά σάς «βίοο ίι« την άνωτβρότητα τδν
  κλωστών της μάρκας «Σταύρος.»
  ΆντιπρβθΜπβς διά τβύς Νομβυς Ήρ*χλ8ίβ«~Λ«οηθ(βυ:
  Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ
  άναγκαΐο θάρρος, γιά νά τυλιχθή
  στά παληά ύίχρηστα ροΰχα.
  —Είμαι εύτυχής πού σίς Ιλει
  ψεν αύτά τα θΐρρος — είπεν ή
  μίσσες Χόκλευ—γιατί είσθε πολύ
  πιό γοητευτική μ' αύτά τό τεα·
  γκούν.
  Δυό όλόκληρες ώρες πέρασαν
  ετσι, μέ φλυαρίες. 'Η μίσσες Χό
  κλεύ αίσθανόταν μεγάλην εύχαρί
  στησι άκούοντας νά βγαίνουν
  άγγλικές λέξεις άπό τα λεπτά καί
  βαμένα χείλη μιας Άσιάτιδος.
  Καί ή μαρκησία Γιορισάκα, έγ·
  καταλείπόταν στίς διαχυτίκότητες
  τής καινούργιας φίλης της μέ Ινα
  παράξενο κράμα φιλοφρονήσεως
  καί κοχεταρίας.
  Ό Φέλτζ, σκυθρωπάς, δέν προ
  σέθετε στήν συνομιλία παρά μο-
  νοσύλλαβα. 'Όταν δμως ήλθεν ή
  ώρα νά φύγοον, έπέμεινε γιά Ινα
  άλλο ραντεβοΰ, τα οποίον θά
  ήταν αυτή την φορά πραγματική
  σεάνς.
  Ήταν Τετάρτη 3 Μαίου. Τα
  πρααεχϊς ραντεβοθ ωρίσθη γιά
  την ίίαρασκευή 5 Μ»ίου. Άλλά
  καί αυτή την ήμέρα εγινε δ,τι
  καΐ την προηγούμενη. Ή μαρκη
  σία ΪΊορισακα, τα ΐδιο πρωΐ,
  είχε πάρει, μέ τό γαλλικό ταχυ-
  μεϊο, ενα δέμα τής μοδίστας της.
  Καί, φυσικά, δέν άντέσχε στίν
  πειρασμό νά μή δείξη στήν μίσσες
  Χόκλευ «την τελευταία κερασιόν
  τής όδοθ νΐέ λά-Παί».
  -Μοΰ. φαίνεται—«ίπεν ή μίσ¬
  σες Χόκλευ— πώ{ καμμιά γυναΐ-
  κα σία ΙΙαρίσι ή στήν Κέα 'ϊόρ
  κη δέν θά ήιαν τόσο χαρίτΊομένη
  δσο σεΐς, μ' αυτή την τελευταία
  τας την λύπην των διά την άπω
  λειάν του έκφράζομεν τάς άπεί
  ρους μας ευχαριστίας. Έιίσης εύ
  χαριστοθμεν τόν έν Νεαπόλει δι
  κηγόρον κ. Χρονάκην, διά τόν συγ
  κινητικόν άποχαιρετισμόντουπρός
  τόν αγαπημένον μας.
  Οίκογένεια: Έμμ. Γ. 'Ακρ*·
  του, Μιχ. Κ. Σφακιανάκης.
  κρεασιόν.
  Ό Φέλτζ, πού
  τερθή δυό φορές,
  είχεν άπογοη
  δέν είπε λέξι.
  νεον ωρολογοπωλειον
  ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ
  (Παρά τό Μϊϊντάνι)
  Άναλαμβάνει την έπιδιόρθωσιν
  ντός ώλί ώ
  ΡΕΓΓΕΣ ΧΡΥΣΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
  "Ομως έφαινόταν τόσο δυσαρεστη
  μένος, ώστε την στ:γμή τοθ άπο·
  χβιρετισμοθ ή μαρκησία τάν πήρε
  κατά μέρος:
  —Άγαπητέ μαίτρ — τοθ είπε
  γαλλικά — λυποθμαι άληθινά
  πού σας γέλασα πάλι... Βλέπω
  πώς είσθε θυμωμένος,, μαζί μου.
  Ναί, ναί, τα βλέπω καί Ιχετε σεΐς
  δίκηο καί έγώ άδικο... 'Αλλά θ«
  έπανορθώσω τα λάθος μου. Ά
  κοΰστε: έλίτε μόνος σας, δπως
  ήρχεσθε γιά τό άλλο πορτραϊτο...
  Έλαιε αΰριο. Καί σάς όρκίζομαι
  πώς, αυτή τή φορά, θά ποζάρω
  δπως θά θελήσετε.
  (συνεχίζεται)
  ΑΥΤΟΙΡΑΤΟΡ
  (ΑΛΙΦΟΡΝΙΛΣ
  ΝΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
  Έξαιρετικής ποιότητος, παρασκευ-
  αζόμεναι ειδικώς διά την ελληνικήν
  κατανάλωσιν.
  Αγοράζοντες προσέχετε τό σήμα επί τού χι-
  βωτίου.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  'Αποκλίΐστικβΐ βΐσαγωγεΐς μετά ίιαρκοθς παρβίχαταβηκης:
  ΥΙΟΙ Γ. Χ. ΛΙΑΠΑΚΗ
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθί) πελατείαν τού δτι
  διαθέτει σοθμες ολων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  ■_> ■■εηειει < Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ έναντι Αγ. Τίτου 'ΕκπαιίευθβΙς είς Παρισί¬ ους άναλαμβανει οιανδήποτε θεραπείαν νοαημάτων τοϋ στόμκτος (οΰλίτιδος, κακοσμί- ας) συμφώνως μέ την τελίυ- ταίαν εξέλιξιν τής έπιστημης. Έπίσης όίοντοβτοιχίας καΐ κβρώνϊς έκ ώιαφβρων μετάλ- λων—κορώνες έκ πορσελάνης. Έπαναφβρά τελείως άνώίυ- νος των στρββλοφυΜν 6ίόν- τ&ίν είς την κανονικήν αυτών θέσιν. Τηλέφωνον έ—91. Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΡ.ΛΥΛΑΚΗ-ΜΑΤΖΛΟΕΤΛΚΝ επιστρέψασα δέχεται ώς καί πρότερον είς τό έργαστή· ριόν της (Πλτχτεΐα Βαλιδέ Τζαμί). Γύρω στήν πόλι. Καΐ χθές ό καιρός ιταοουσιάσθη μάλλον χειμωνιάτικος. —"Ωστε νά δικαιώνωντοπ οί προβλέψεις τοθ μετεωρολογικοϋ δελτίου. —Αντιθέτως μέ τάς προβλέψεις των πρακτικών ούρανοσκόπων. —Χθές εξεδόθησαν είς τα σχο¬ λειό μέσης ΙκτιαιδΕύσεως τα άπο· τελέσματα των μετεξεταστέων. —Οί ένδιαφερόμενοι τα ανέμε¬ νον άπό βαθείας πρωΐας. — Καί μέ αναλόγους ελπίδας ί) Φόβους.. — ΟΊ διεθνολόγοι των καφενεί- ών εσχολίαζον χθές την πρωίαν, τα πρόσφατα «νέα» τής καταστά¬ σεως. —Ιδιαιτέρως τοΰς άπησχόλει δ λόγος τοθ έκ των κορυφαίων τοθ έθνικοποσιαλισμοϋ Φόν "Ες. —Όστις ωμίλει πρός τούς Σου- δίτας άπό τής δης μ. μ. μέχρι τής 11ης καΐ πλέον τής προχθεσι¬ νάς νυκτός. Τα ραδιόφωνα κυριο¬ λεκτικώς έτράντασαν άπό την πό· λεμικότητα τοϋ λόνου αύτοΰ. —Αί καλοκαιριναί έμφανίσεις σιγά—σιγά έξαφανίζονται. —Έεαφανίζονται οί παναμά¬ δες καί τα ψαθακια άλλά καί έν τω συνόλω τα έλαφρά καλοκαιρι να φορέματα. —Όλίγον άκόμη καί θά έγκαι· νΐασθοθν τα πρώτα έλαφρά παλ· τα. —Οί παραγωγοί έζακολουθοθν άνησυχοθντες μέ την εξέλιξιν τοΰ καιροθ. —Έννοεΐται δτι τα ενδεικνυό¬ μενα στοιχειώδη μέτρο πρός προ Φύλαξιν τής οταφιδοπαραγωγής λαμβάνονται δραστηρίως. —Δεδομένου μάλιστα δτι καΐ αύται αί όπωσδήποτε βραχεΐσαι σταφίδες ύπάρχει τρόπος νά έξου δετερώνουν την ζημίαν. —Τα ύπα'θρια κέντρα διάγουν τάς τελευταίας ημέρας των, ών κρίνωμεν άπό την άραίωσιν των θαμώνων των. —Πάντως καΐ μετά την άραίω σιν αυτήν δέν λείπουν οί συστημα τικοί ύπαιθριόφιλοι. —Οί όποΐοι καί τα τιμοθν τα κτικώς μέ τίς συνροΦΐές τους. — Οί κυνηγοί έξακολουθοΰν νά δροϋν είς τάς περιφερείας μας. — "Άν κρίνωμεν άπό τούς δια κομιζομένους εκάστοτε λαγούς καί τα άλλαι θηράματα. — Διά τα όποΐα καί έκδηλοϋν ώς γνωστόν έξαιρετικάς προτιμή σεις οί γαστρίμαργοι. —Όλίγον άκόμη καί άρχίζουν οί χειμερινοί κινηματογράφοι. —Έν τω μεταξύ διερωτώνται οί φίλοι τής γενικωτέρας κοσμι κης κινήσεως κατά τόν χειμώνα. — "Αν εφέτος θά έχωμεν κάτι περισσότερον άπό πέρυσι προκει μένου περί κέντρων άναλώγων των περιστάσεων, διά τα όποία καί δικαιολογεΐται κατ'αύτούς ϊνα ευρύτερον ενδιαφέρον των έτΐιχει ματιων. —Είς τοθ Πουλακάκη συνεχίζε ται μέ κοσμοσυγκέντρωσιν ή προ βολή τού άστυνομικοθ φίλμ «"Αλ λοθι». —Αυριον είς τόν ίδιον κινημα τογράφον προβάλλεται τό δραμα τικό άριστούργημα «Μεγάλο "Ο νειρο». —Είς τόν «Άπόλλωνα» έξακο λουθεΐ ή προβολή τοΰ φίλμ: «'ΕιτΙ τοϋ καταστρώματος». —Πρόκειται περί ενός χαρα· κτηριστικοΰ καΐ ένδιαφέροντος θπ λασσινοϋ φίλμ πού πρέπει νά δοθν δλοι. ό Ρέηορτβρ «ΑΘΗΝΑΤΚΟΝ" : Μανώλης Γ. Κωνιός ; Τμημ«τάρχηίβ Δημββ. 'ΑΟηνβν Δέχεται έν τφ ί~τΡ·£ψ τού όδός Πειραιώς 178' ΑΘΗΝΑΙ. 52.379. ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανήλθεν έξ Α¬ θηνών δ ύφασματέμπορος κ. Νικ. Πατμανίδης κομίσας νέα είδη διά τό κατάστημά του. ΙΙΩΛΕΙΤΑΙ ή οϊκία των όρ· φανών Λεωνίδου Ε. Μαστοράκη έντός τής κωμοπόλεως Σητείας καί επί τή; όδοθ Καπετάν Σήφη. Πληροφορίαι παρά τω κ. Έμμ. Ν. Μαστοράκη παντοπώλην καί Ιωάν. Μ. Κοτσιφάκη δικηγορικάν γραφείον κ. Μυλωνάκη. Γυαλίζετε τα παπβύτσια βας μέ βάφβι, γυαλίζει χαΤ διατη· ρ«Ι τ· δΐρμα.
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ♦Οίον
  "Ολίγον τό έχετε, αϊ, μωρέ μάτια μου, άν δέν
  είσθε δα καί εύχαριστημένοι μέ τόσο, σκάσετε βρω
  μόσκυλα!
  Τουτο άνέμνησεν είς τό Μάριον την αιτίαν, δέ
  »η"ν ή κόρη αυτή εισήλθεν είς τόν θάλαμόν τού.
  Ήρεύνησεν έντός τοΟ έσωκαρδΐου τού άλλά δέν
  εύρε τίποτε.
  Ή κόοη έν τούτοις εξηκολουθεί λαλοΰσα, ώς
  άν μή ή*τον έκεϊ ό Μάριος. — Έβγαίνω κάποτε έ'ξω
  τό βράδυ. Κάποτε κσί ουτε έταστρέφω είς τό σπίτι.
  Πρίν έλθωμεν έδώ πέρυσι, τόν χειμώνα τόν έπερά-
  σαμεν ύποκάτω άπό μία καμάρα τοΟ γεφυριοθ,
  στεγνή 'Εστρυμωνόμεθα ό £νας επάνω είς τόν άλ'
  λον, διά νά μ°| παγώσωμεν. Ή μικρή μου άδελφή
  ίκλαιε. Νά βλέπη κανεΐς έκεΐνο τό νερό νά περ-
  νά! έμαύριζεν ή καρδιά τοθ άνθρώπου! "Οσάκις
  μοΰ ήρχετο είς τόν νοϋν νά πέσω νά πνιγώ έκεΐ
  μέσα, ϊλεγα.—Όχι. θά είνε πολύ κρύα. Πηγαΐνω
  ί-ξω, σάν θέλω, όλομόναχη κάποτε κοιμοθμαι μέσα
  είς τοΰς λάκκους. Την νύκτα ξεύρετε, δταν περ
  πατώ είς τα βουλεβάρτα, τα δένδρα μοΟ φαΐνονται
  ώσάν νά είνε ξύλα άπ' έκεϊνα δπου κρεμοϋν
  τοΰς άνθρώπους" βλέπω δλα τα σπίτια είς την σει
  ράν κατάμαυρα κοί μεγάλα, ύψηλά ώσάν κωδω
  νοστάσια' βλέπω τούς άσπρους τοΐχους καί θαρ
  ρώ πώς είνε ό ποταμός! Μιτά! λέγω νερό νά εί
  νέ κι' έκεΐ.
  Τα άσπρα μοΟ ψοίνονται ώσάν λυχνάρισ, άπ'
  σύτά δπου άνάπτουν είς ταίς φωτοχυσίαις· θαρ-
  ρεΐ κσνείς πώς κατινΐζουν καί πώς τα σβύνει ό άέ-
  ρας' τό κεφάλι μοϋ χάνεται, ώσάν νά φυσοϋν
  άλογα μέσα είς τ' αύτιά μου. Άκούω ώσάν μη
  χαναΐς νά γυρίζουν δέν είμπορώ νά σδς πσραστή
  σω! ΜοΟ φαίνεται σάν νά μέ πετροβολοθν τρέχω
  νά σωθώ' δλα τα πράγματα γυρίζουν όλόγυρά
  μου, £νσς άνεμοστρόβιλος. Όταν κανένας δέν
  Φάγπ. είνε, δέν ξεύρετε... Ενα πραγμα παρά-
  ξβνο!
  ΚαΙ σιωπήσασα, ήτένισε πρός αυτόν ώς έμ
  βρόντητος.
  Ό Μάριος κατώρθωσε τέλος νά εϋρη είς έν
  των θυλακίων τού πέντε φράγκα καί δέκα έ"ξ
  σολδία. Ταυτα ήσαν κατ' εκείνην την στιγμήν δ
  λη ή περιουσία τού.
  —Όσον διά νά φάγω έγώ, εΐπε κατά νούν,
  τα δέκα έξ σολδΐα μέ άρκοθν σήμερον αυριον
  πάλιν Ιχει ό Θεός.
  ΚαΙ κρατήσας τα δέκα έ'ξ σολδία, Ιδωσε τό πεν-
  τάφραγκον είς την κόρην.
  Άρπάζει αυτή άμέσως τό νόμισμα.—Ά! εΐπε,
  νά, ό ήλιος! αυτάς είνε ό ήλιος!
  Ώς δ' άν εΐχε την ίδιότητα τοΰ άναλύειν καί
  τόν εγκέφαλον αυτής είς χείμαρρον διαλεκτικών λέ
  ξεων.
  — Πέντε φράγκα! έξηκολούθησε λέγουσα" πέντε
  φράγκα, λαμπερό! £να μονάρχη! μέσα είς την πιό
  λα αυτή! ώ τουτο ήταν τρισύψηλο! μά εΐστ' £νας
  καλόπαρτος! δλη μου, δλη μου την παλαμΐτσα την
  έσκλοβώσατε μέ ούτό. Μπράβο! δύο 'μέραις ρου
  φηχτό! καί κριατοπάπουδο! καί μαγειρευτό! ολα
  τα κολά! Θά τό ξεφαντώσωμε!
  Άνασύρασα δ' επί των ώμων της τόν πεσόντα
  χιτώνα, έχαιρέτισεν ύποκλινέστατα τόν Μάριον, προ
  σέθεσε σχήμά τι δηλωτικόν οίκειότητος διά τής
  χειρός καί κατηυθύνθη πρός την θύραν λέγου¬
  σα.—Δούλη σας ταπεινή, κύριε. Πάγω νά εθρω
  τό γέρο μου.
  (συνεχΐζεται)
  Έκτδς Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ·». »-·!
  ■■·■■■
  Γ
  ■ ■■■■■■!■■,■■
  ΠΑΓΟ - ΦΥΓΕΙΑ
  Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
  Έν Ηρακλείω Κρήτης (&πιο8£ν Τραπέζης Αθηνών)
  |ΐ|/ρτ—| Ξηρά; καί ύγράς φύσεως, νβωτάτβι»
  ψ Υ 1 ΠΐΛΛ. συστηματβς. ΨΌξις διά κυχλοφορίας
  ψυχρβδ αέρος, άνανβωμένου κατά είκβσιτίτράωρβν.
  •Απόλυτος εξασφάλισις παντός έμπορεύματβς.
  Διαρκής καί στββερά θϊρμοκρασία.
  Ίίιαίτερος βάλαμος διά ΝίϊΠΑ ΦΡΟΥΤΑ καί
  Ιδιαίτερον τμήμα διά ρβυχιβμόν, μαλλίνων ϋφασμά
  των, ταππτων, γουνών κ.[λ,π.
  Π Α Ρ/^ν Κολδνβς* Έλληνικοΰ σχπματος των
  ΙΙΛΙ^Ζ-. 25 χιλιογράμμων, μβγάλης άντβχής,
  ήμικρυοταλλιζέ καί μέ Ιδιαίτβρβ έξαιρβτιχ© νερό.
  Εγκατάστασις αρίστη, παρέχουσα
  κάθε ευκολίαν.
  Τηλέφωνον 3-21.
  ■&■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς ννώσεις των.
  Άπό δλα δι* όλους
  Η ΙΠΠΟΚΑΜΠΗ
  Τό Καστέλλι Πεδιάδος
  καί αι πρόοδοί τού.
  Β'.
  Έν* άπό τα πιό περίεργα
  πράγματα είνε ή στάσις πού παίρ
  νει τό ζώον αύτά μέσα στό νερό
  δπου ζη Αντιθέτως πρός δλα
  τα άλλαι ύδρόβια. στέκεται πάντο
  τε καθέτως καί ή ούρά τού δέν
  τοθ χρησιμεύει νά κολυμττα, άλ
  λ* μόνον γιά νά στηρίζεται.
  Πρός τόν σκοπόν αυτόν τυλίσσε
  ται σ' Ινα ϋποστήριγμα συνήθως
  αποτελούμενον άπό φύκια. Μπορεΐ
  2μ<ι)ς νά στηριχθή καί σ' δποιο δήαοτε αντικείμενον πού πλέει. Μέσα σ' Ινα ένυ5ρεΐον άρκεΐ νά «κουμπήση κανείς τό δάχτυλό τού στή; 8,*ρη τή; θύρας τή; ίππο- κάμπης γιά νά τυλιχθή επάνω τού. Κάποτε, χάριν παιδίάς '&ί ίππο κάμπες στηρίζονται ή μία στήν ούρά τής άλλης Ή ίπποκάμπη ή:αν γνωστοτά τη άΐτό των αρχαιοτάτων χρόνων καί δπάρχει πλήρης περιγραφή τοθ Άριστοτέλους περί τοθ τρό· που μέ τόν δκοϊον γίνεται ή ά ναπαραγωγή' καί ή περιποίησις των νεογεννήτων. Μέ μιά διαφο ρά μονάχα, 8π έκαμε σφάλμα είς τα γενή καί τό σφάλμ* αύτό έπχ νελήφθη κατόπιν άπό τούς μετα γενεστέρο^ φυσιοδίφας, μέχρι των νεωτέρων χρόνων. Εθεωρείτο τα άρσενικό γιά θηλυκό καί τάνά πάλιν Σέ δλα τα ψίρια, 8πως είνε γνωστόν, τό θ«λυ<ό στήν ωριμη ήλικία φέζει τα αύγά *αί τα άποθέτει σέ μιά γωνιά σΐόν βυθό Έ<εί τα βρίσκει τό άρσενικό καί τα γονιμοποιεΐ. Τό έμβρυον άναπτύσσεται κατίπιν δίχως καμ μίαν βοήθειαν ώς που νά γίνη ή έχκόλαψις. Στίς ίπποκάαπε; τα πράγματα συμβαίνουν εντελώς δ;αφ3ρετικά. "Οτιν έλθη ή έποχή, τό θηλυκό άποθέτίΐ τα αύγά τού σ' Ινα θύ λακα πού Ιχει τό άρσενικό στήν χοιλιά τού. Ή μητέρα κρατδ τα αύγά μέσα της Ινα είκοσιτετράω ρον. Στόν θύλακα τοθ άρσενικοθ μένουν πολύ περισσότερον καί έκ- κολάπτονται. Άπό αύτό άσφα λώς προήλθε καί ή παρεξήγησις πού άναφέραμε παραπάνω. ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ (άν ταποκριτοΰ μας).— 'Απ4 τας ΐτλε όν προυδευμενας κωμοιτόλεις τβϋ νομοΰ μας είναι άναμφΐββητή τω; τό Καστέλλι. Κτισμένο είς θε βιν προνομκιακήν έ'χει μίαν ϊ-51 αιτέοαν γραφικότητα καί άσκεΐ πραγματικήν νοητείαν είς τόν έπισκέπτην. Επάνω ΰψώνοντβτι όροβΕΐρές κατάφυτες μέ τίς κλι μακωτές των κορυφές πού οχημα τίζοϋν την (πιο άπαλή γραμμή. Καϊ κχτω έκτείνεται ό κάμΐΐος μέ τα γωριά, Καρ>5ουλιανό, Σκλα
  βεροχώρ· Βαρβχρω, *'Αττο3-όλου;
  καί περα στό βάθος τό Οραψκνό
  καί τό Άρκαλοχώΐΐ. Κχμτβς κχ
  τάφυτο; ά πό έληίς, άπό άμπΐλια
  καί μποστανικά. "Ετσι τό Καβτελ
  λι δέν έχβι μόνον ώμορψιά καί
  γραφΐκότητα "Κχει καί πλοϋτο.
  Κι' αΰτα τα δύο, άποτελοϋν τα
  κίνπτρα τπ« ηρού ίβυ τού Αΰτά
  είναι ποϋ προσελκύουν καί τού;
  ξένους κάθβ καλοκαΐρι. Διότι
  πρέπει νά αημειωθςί ^τι τό Κα
  στελλι αποτελεί σπουδαΐο κέντρο
  παραθερισμοΰ καί βυγκεντρώνει
  κάθε καλοκαΐρι άρκετού; διαθε
  ριστάς τόσον άπό τό Ηράκλειον,
  όσον καί άπό τάς Αθήνας.
  Συντελεί δέ άκόμπ είς τουτο
  καί τό ότι ύιτάρχουν όλ« τα ιιέ·
  αχ τής καλής διαμονης Ξενο·
  ίοχεια ύανου καί φαγπτοΰ, κα·
  φενεια κκΐ κέντρα εύ.τροαωπα.
  "Κπειτ*, τό Καστέλλι ώ; πρω
  τεύουσα τής επαρχίας Πεδιάδος
  είναι κ*ι είρα Είρηνοδικβίου,
  όπβδιοικήσεως χωοοφυλακπς, Τα
  χυδρομείου, 'Γυμβολαιονραρείου
  καί ύπο9πκθφυλακείου, έχει γι>·
  μνάαιον πληΐες, είναι εδρα ά-
  γοονομείου χαί έτσι Ιχει παντο
  τε κίνησιν έξχιρϊτικιν. ΚαΙ φιιαι
  κ-χ ή κίνησις αϋπ έπιδρό) «ΰϊρ
  ώί κχί επί τής οικονομικήν
  τη; κ»αοιόλεως.
  Ας αημίΐωθί) δέβπ τό Κα¬
  στέλλι δέν Ιχει καί πολλά ζινή
  ματοί ίχχρεμή 'Εκίΐνο πού «νδι
  χφεοει χμεσω-ερον είναι ή άαο
  περάτωσις τής οδοΰ Ξυδά—Κα
  σταμβνίτσας κ<1 ή καταικΕυή τής αλλης οδοά Καστελλίου —Ά βδοΰ, ΆατΒ να ολο*λ<ιρω3ά τό συγκοινωνιακών τοο δίκτυον. Τ« άλλα ίΐροβλιίματα ποϋ τό ά πά σχβλοΰν θκ τα λύσξΐ σιγά σιγά μέ τάς ιδία; τού δυ·άαει; καί αέ μικράν ενίσχυσιν τβδ Κρ»τβυς καΐ τή; Άγρβτρατεζηί. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Α'. Ήμποροθν κι' εχουν την ίκα νότητα τα ζφα νά μετροθν τόν χρόνον πδύ διαδαίνει; Ύπάρ- χουν άνθρωποι πού ξυπνώντας την νύχτα άπό τόν ΰπνόν τους ήμποροθν νά προσδιορίαουν την ώραν κατά προσέγγισιν καί μέ λάθος ενός τετάρτου περίπου έμ πρός είτε οπίσω. 'Υπάρχουν άκό μη ά'λλθί, πού δταν πέφτουν νά κοιμηθοθν κάμνουν μιά σιωπηλή συμφωνία μέ τόν εαυτόν τους νά ξυπνήσουν τό πρωΐ μιά ώρισμέ νη ώρα καί τό κατορθώνουν. Πιό καταπληκτική δμως είνε ή ίκανότης μερικών ζώων νά 6πο- λογίζουν ακριβώς τόν χρόνον. 'Γ- πάρχε; 2να είδος άποδημητικών πουλιών, πού έπισκέπτονται την Γερμανίαν την Ιην Μαίου καί ά- ποδημοΰν την Ιην Αύγούστου. Δέν σφάλλουν ποτέ την ήμέρα/ αυτήν, όποιοσδήποτε καί άν είνε δ καΐ- ρός, ιΐτε κρατεΐ άχόμη τό καλο- χαΐρι, είτε Ιπιασεν ή κακοκαιρία. Άναφέρεται άκόμη ώς παράδειγ μα ή πεοίπτωσις τΰν καναρινι ών ποΰ ξυπνοθν μίαν ώρισαέντ} ώρα κάθε πρωί καί έπαναλαμ βάνουν τακτικά τίς άσχολίες των τής ημέρας, έστω κι' άν τό κλου βί τους βρΕσκεται μέσα σέ σκότει νό 5ίΰμίτιο. (συνεχίζεται) ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■ι ■~ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝ,, ΟΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—ΑΘΗΝΑΙ Τό ξενοδοχείον προτιμήσεως των Ηρακλειωτών. Είνε τόκεντρικώτερον των Αθηνών. Συγκεντρώ- νει δλα τα πλεονεκτήματα τής πλήρους άνέσεως καΐ τής ευχαρίστου διαμονής. Ύπηρεσία πρόθυμος. Άερισμός έξαιρετικός. (■«■■■Β. ■*■■■■■■■■■■■*■■ ■■■■0 Ή έκπρόσωπος τίΊς Πσρισι- νής μόδας Μωιθ Κεΐΐβαάψι- κνεΐται δι" ολίγας ημέρας είς την φιλοπρόοδον πόλιν σας μέ σκοπόν νά διδάξτ) είς τα κορίτσια σας την κοπτικήν, την τέχνην αυτήν ή όποία θά των εξασφαλίση 2να άνετον μέλλον. Ή Μ_β ΚεΙΙβη δέν έδί στασε νά άπομακρυνθή άπό την έν Αθήναις Εδραν της ά φίνουσα είς έκκρεμότητα την έπείγουσαν εργασίαν της, διά νά έλθη. είς την πόλιν σας, ύπείκουσα είς παρακληθείς πλείστων κυρίων καί δεσποι- νίδων τοθ Ηρακλείου οΐτινες έπιθυμοθν νά διδαχθώσι παρ' αυτής την κοπτικήν. Σπεύσατε νά έπωφεληθήτε τής μοναδικής πράγματι εύ- καιρίας τής όλιγοημέρου πά ραμονής της είς "Ηράκλειον ζητοΰντες άπό την ιδίαν τάς σχετικάς μέ τό μελλοντών κοριτσιών σας πληροφορίας. Ή Μτηβ ΚβΠβπ θά έγκα τασταθίΐ είς τό ξενοδοχείον «Μίνως» δπου καί θά δεχθή τάς μαθητρίας πού έδίδαξε μέ τόσο λαμπρά άποιελέσμα τα καί τάς μαθητρίας ποΰ έ πιθυμοΰν νά εκμάθουν τό εν¬ τελώς πρωτότυπο σύστημα διδασκαλίας τής μεγάλης Πα· ρισινής καθηγητρΐας τής μοδι- στικής κ. Κέλλεν. ΖΗΤΕΠΆΙ μικράς δπάλληλος διά τα καταστήματα Άλικιώτη. ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ Τό συμφέρον σας άπαιτεϊ νά προτιμάτε τίς.· Ρέγγες «Κρΐνος» Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο ειδικώς διά την Έλλάδα. Ποιότης η άνωτέοα πού μπβρςΐ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνεται είς παραλαβήν μα?, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ χαί όχι άπό ψυγεϊα. ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 5ΥΛΑ. Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς άρέσει δεχόμεθα νά μάς τό έπιστρέψετε. » ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «"Ολυμπος»). έμπιστευθήτε τα παιδία σας είς τό: ..ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ" Εξασφαλίζετε είς αύτά μόρφωσιν καί ανατροφήν χρι¬ στιανικήν καί εθνικήν. Τό απολυτήριον τού είναι Ισότιμον πρός τα των Δημοσίων Γυμνασίων. ΟΙκοτροφεϊον όντως οΐκογενειακόν. ΑΙ έγνραφαί ίΊρχισαν. Ζητήσατε κανονισμόν. Τηλέφωνον 6—74. —Τό τμήμα Τουρλωτής— Σφάκας. Κατά πληροφορία^ έκ Σιΐτϊί- α; επερατώθη τό τμήμα Τουρλω¬ τής Σφάκας, Τα αΰτβχίνπτα £- φθασαν άπό πρβχθέ; βϊ; Σφάκαν Γενικώς προχώρει κατά τας Ιδί¬ ας πληροφορίας μέ δραστπριότη- τα ή κατασκευή τής οδοΰ άπό Λάστρου είς Σφάκαν καί ά πό Σητείας εί; Λάστρβν. —Έκπαιδευτικά. Αφιχθη είς Ρέθυμνον χαί ά- νέλαβ* καθηκβντα «Ι; την Σχβ λήν μέσης έκπαιδεΰσεω; έ καθηγητάς των μαθηματικών κ. Στυλ Σταυρακάκης, τοποββτη· θεΐ; έκεΐ κατόπιν των τελευταί- ων έκπαιδευτικων μβταβολών. —'Επίβη; ανέλαβε καθήκοντα εί; την ιδίαν σχολήν η δνΐς Μα ρία Χαλκιαδάκη φιλόλογο; —Είςτήνϊδίαν σχολήνμετατεθείς έκ Βάμου, ετοποθετήθη ό κ. Ιω¬ άννης Μουντάνος Γυμναβιάρχης όστις καί ανέλαβε καθήκοντα. —Ή έχπαίδευσις των στελε- χών τής άεροπορίας. 'Εδημοσιβύθη είς την εφημερί¬ δα τής Κυβερνήσεως διάταγμα δυνάμει τοΰ όποίου τα κατωτέ¬ ρα τεχνικά στελέχη τής ά«ρο· ρίας θα καταρτίζωνται είς εΐδι- κά τμήματα συσταθησόμενα έν τή Σιβιτανιδείω εχολή Ή Σιβιι τανίδειος άναλαμβά» εί την υπο¬ χρέωσιν τής έκπαιδεύσεως ταύ¬ της. ΟΙ μαθηταί θά έγγράφωνται αρχικώς είς την Σιβιτανίδειον καί θά φοιτοΰν είς τα γενικά τμήματα αυτής. Μετά τό πεμ- πτον εξάμηνον θά "εΐσερχωνται είς τα είδικά τμήματα Άβροπορί- α;. —Ή άλιεία διά δυναμίτιδος. Συνελήφθησαν πρό ήμερϋν οί Μιχ Κωνστ. Ρουμπάκης, Έμμ. Ζαχαριουδάκη; καί Ιωάννης Γ. Φιλανδαρακης νάτοικοι Ίεραπβ τρας καθ' ότι κατεσχέθησαν είς χείρας των >χθΰ; άλιευθέντε;
  διά δυναμίτιδος καθώς καί ποσό¬
  της δυναμίτιδος,
  —Διά παράνομον μεταφο¬
  ράν.
  Συνελήφθησαν την έ τρέχον¬
  τος οί Γεώργιος Έμμ. Γαβλάχις
  καί Ίωάνν. Κων. Ζερβάκι; κατ.
  Μύθων τοΰ γείτονος διότι μετέ¬
  φερον παρανόμω; ξυλάνθρακας
  πρός πώλησιν δι' αδείας ής ή ϊ·
  σχϋς εΐχε λήξβι καΐ έφ' ής διά
  πλαστογραφηαεως μετέτρεφαν την
  χρονολογίαν καί τάς οκάδας των
  μεταφερομένων ξυλανθρακων.
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδάκτωρ Πανϊπ. Λυώνος
  Επί έπταβτίαν έκπαιδίυ-
  θίίς είς τα Νοσοκομεϊα ΑπΙΙ-
  (|Μ3ΐΗε5, Υηΐ - ύζ έίΓαοε καί
  5β1ρΰΐΓΐέΓβ Λυώνος καί Πα¬
  ρισίων είς τα παθολογιχοΊ καί
  νβυρολογικα νοσηματα.
  Διατελεσας επί ώιβτίαν
  Η55Ϊ5ΐ3ηΙ τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικής τοΰ Πανβπι-
  στημίου Λυώνος.
  ©ά δεχεται ωσαύτως καί
  τούς πάσχοντα; έκ ΝΒΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚ12Ν νοσημάτων είς τό
  Ιατρείον τού οδός 'Αμαλθίίας
  (πάροδο; οδοΰ Κατβχάκη,
  πρώην Πλατΰ βοκκάκι) ωρ«ν
  9—12 π μ. κ«1 4—7 μ. μ.
  ' Τηλ. 6-63
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ τράτα στεργιάς:
  «Γρΐπος· μεθ' δλων της των έζαρ
  τημάτων έν κάλι) καταστάσει κοί
  μέ πλοιάριον. Πληροφορίαι παρά
  τφ Ιδιοκτήτρ, έαπόρφ Μύοωνι
  Μαράκη Τυμπάκι ή παρά τοίς ά*
  δελφοίς Κόπακα Ηράκλειον·
  ί|ί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γ ραφεϊα έναντι Παλ Νομαρχ'ας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Τετάρτης
  21 Σεπτεμβρίου 1938
  ΔΕΚΑ ΟΚΤΟ ΜΕΡΑΡΙΙΑΙ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΔΤΟΥ
  ΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΙΝ ΜΑΧΗΣ
  ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
  Ή Πραγα καί τό άννλογαλλικόν.
  Συνομιλία Μπένες ξένωνπρεσβευτών.
  ΟΙ ΤΣΕΧΟΙ Ι
  ΤΟ ΓΕΡΜΑΝ
  ΑΡΕΒΙΑΣΑΝ
  ΚΟΝ ΕΔΑΦΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τελευταία τηλε-
  γραφήματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέ-
  ρουν ότι δέκα όχτώ μερχρχίαι τού
  γερμανικού στρατού ευρίσκονται είς πα¬
  ράταξιν μάχης παρά την Δρέσδην, έγ·
  γύς των συνόρων τής Τσεχοσλοβακίας.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα οί
  Τσέχοι είσελθόντες είς τό γερμανικόν
  έδαφος συνεπλάκησαν μέ τούς Γερμα-
  νού;. Άποτέλεσμα τής συμπλοκής υ¬
  πήρξαν δύο νεκροί καί 15 τραυματίαι.
  ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΕΝΕΚΡΙΘΗ
  Ο ΜΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ τής αγγλικής πρωτευούσης ά-
  ναφέρουν, ότι διά τού καταρτισθέντος
  προχθές είς τα κοινά άγγλογαλλικά συμ
  βούλια τού Λονδίνου σχεδίου, έγκρί-
  νεται όμερικός διαμ&λισμός τής Τσε¬
  χοσλοβακίας χάριν τής οιασώσεως τής
  εύρωπαϊκής είρήνης.
  ΠΡΑΓΑ 20 Σεπτεμβρίου (τη
  λεγραφικώς).—ΆφοΟ ή κυβέρ
  νησίς τής Πράγας έλαβεν ε¬
  πισήμως γνώσιν των άποφά-
  σεων τής Αγγλίας καί τής
  ΓαλλΙσς διά τό ζήτημά της,
  συνεκλήθη τό υπουργικόν
  συμβούλιον χθές τάς απογευ¬
  ματινάς ώρας τό οποίον καί
  συνεδρίασιν έως την Ιην με-
  τα μεσονύκτιον.
  ΟύδεμΙα ανακοίνωσις έγι¬
  νεν επί των συζητηθέντων είς
  την συνεδρίασιν ταύτην. Σήμε
  ρον συνήλθεν έκ νέου την 11
  π. μ. υπό την προεδρΐαν τοΰ
  κ Μπένες
  Κατά την διάρκειαν τοϋ
  συμβουλΐου τούτου ό κ. Χό-
  τζα έκαμεν έκθεσιν τής κα¬
  ταστάσεως ώς ταύτη 6ιεμορ
  φώθη μετά την συνέλευσιν
  των ύπουργών τής Αγγλίας
  καΐ τής Γαλλίας είς Λονδίνον.
  Αί άποφάσεις δέν άνεκοινώ
  νησιν μέχρι τής στιγμής.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
  ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕ&Σ
  ΜΠΕΝΕΣ
  ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  Ό κ. Μπένες εδέχθη χθές
  είς συνεργασίαν τόν πρεσβευ
  την των Ηνωμένον Πολιτει-
  ών.
  — Ό κ. Χάλιφαξ έσχε χθές
  είς τό Φόρε(ν Όφφις μακράν
  συνομιλίαν μετά τοϋ πρεσβευ Ι Πράγας «Δέν ύπάρχει, γρά·
  τοθ τής Ιταλίας έν Λονδίνω. Ι φεΐ, πλέον τσεχικόν κράτος,
  ώστε νά δύνανται νά συνεχι-
  ΟΙ ΣΟΥΔΙΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟ ΡΑΪΧ
  —-Πολλά μέλη τοϋ κόμμα·
  τος τού Χενλάίν εδήλωσαν είς
  τάς τσεχικάς αρχάς δτι δέν
  θέλουν την Ενωσιν μετά τής
  Γερμανίας. «Δέν θέλομεν την
  ένωσιν μέ τό Ράϊχ, έτόνισαν,
  δσον δέν θέλομεν καί τόν πό¬
  λεμον».
  ΠολλοΙ έπίσης έκ των Σου
  διτών ο'ιτινες εΤχον κατσφύ-
  γει είς τό γερμανικόν έδαφος
  έπιθυμοθν νά έπιστρέψουν είς
  την Τσεχοσλοβακίαν καί εάν
  άκόμη επρόκειτο νά ύποστοΰν
  τάς συνεπείας. Πάντως αί
  γερμανικαί αρχαί άπηγόρευ
  σαν την επάνοδον των είς τό
  τσεχικόν έδαφος. Σουδίτας
  μάλιστα τινάς έπιχειρήσαντας
  νά διέλθουν τα σύνορα, συνέ-
  λαβον καί έφυλάκισαν οί Γερ
  μσνοί.
  Λέγεται έπίσης δτι τούς
  Σουδΐτας τοΰς χρησιμοποιοΰν
  διά τής βίας αί γερμανικαί
  αρχαί είς τα όχυρωματικά
  εργα.
  — Ό γερμανικός τΰπος έπι-
  τίθεται μέ την Ιδίαν σφοδρό-
  τητα πάντοτε εναντίον τής
  σθοϋν αί
  Ή Πραγα
  πράγματα
  διαπραγματεύσεις.
  ώθεϊ διαρκώς τα
  πρός πόλεμον».
  ΤΟ ΡΑ'Ι'Χ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ,
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Σεπτεμβρίου
  (τηλεγραφικώς). — Μέ διαρ¬
  κώς έπιταχυνόμενον ρυθμόν
  συνεχίζονται άπό 48 ώρών
  τα λαμβανόμενα υπό τοϋ
  Ράϊχ στρατιωτικά μέτρατ. Χι-
  λιάδες διαταγαί περί στρατι¬
  ωτικών μετακινήσεων εξεδό¬
  θησαν τάς ημέρας αύτάς έκ
  τοΰ Βερολίνου
  —Έκ Ρώμης αγγέλλεται
  δτι ή δημοσία γνώμη έν Ίτα
  λία εδέχθη μέ ικανοποίησιν
  την τελευταίαν Άγγλοιταλι
  κήν συνεργασίαν διά τό τσε
  χοσλοβακικόν.
  33^Τρωϊνή
  Η ΠΡΑΓΑ ΒΑ ΑΠΟΔΕΧΘΗ
  ΤΕΑΙΚΩΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΝ
  ΤΟ ΣΟΥΑΙΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟ1;
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι σήμερον ή κυβέρνησις
  τής Πράγας Οά απαντήση σχετικώς πρός
  η ς ρς
  είς αυτήν άγγλογαλλικόν
  ΔΕΝ ΘΑ ΛΥΘΗ ΤΟ ΤΣΕΧΙΚΟΝ
  —Είς τούς εύρωπαϊκούς
  κύ*λους έπικρατεΐ κατά τάς
  τελευταίας πληροφορίας ή
  αντίληψις δτι καί εάν άκόμη
  τό άγγλογαλλικόν σχέδιον
  γίνει δεκτόν, τό τσεχογερμα
  νικόν πρόβλημα δέν θά λυθή.
  Ή 6ε6αίωσις καί είσπραξις
  των προσδέτων φόρον των έλαιωδών,
  ΤΣΕΧΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ
  ΔΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σ&πτεμβρίου * (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Πράγας ότι ή τσεχική κυβέρνησις προ-
  τιθεμένη νά απαντήση είς τούς όρους
  τοΰ έπιοοθέντος αυτή άγγλογαλλικοΰ
  σχεδίου,θά διατυπώση εντόνους διαμαρ
  τυρίας εναντίον τού, ώς άχρηστεύοντος
  τάς συνθήκας καί παραβιάζοντος τα δι-
  καιώματα των Τσέχων.
  ΜΟΝΗ ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΟΥΔΙΤΙΚΟΥ
  Η ΐΠΟΔίΧΗ ΤΟΥ ΤΕΑΕΣΙΤΡΑΦΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ,»Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Πληροφορίαι έκ
  τού έξωτερικού αναφέρουν ότι ή άπο-
  δοχή τού τελεσιγράφου τού Χίτλερ πε¬
  ρί αποδόσεως των σουδιτικών περιφε·
  ρειών είς τό Ράϊχ, αποτελεί την μόνην
  διέξοδον τής καταστάσεως.
  1ΡΙΣΒΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙ
  ΔΙΑ ΤΑ Μ Ε Α ΑΝΤΙΤίΡΗΙΑΑΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τό υπουργείον
  των Ναυτικών ώρισεν τούς άξιωματι-
  χούς οΐτινες μεταβαίνοντες είς Αγγλί¬
  αν θά παραλάβουν τα δύο νέα άντιτορ-
  πιλλικά μας έκ των ναυκηγείων τού
  Γιάρροω.
  Δι' αποφάσεως τοθ υπουργείου
  των Οίκονομικών, έγκρίνεται 8-
  πως κατά την φορολογικήν περί
  οδόν 1938—39συμβεβαιωΐ5)σι καί
  ονεισπραχθώσι μετά τοΰ κυρίου
  φόρου, τοΰ είσπραττομένου κατά
  τάς κειμένας διατάξεις επί των
  άπό τοθ φορολογικοθ διαμερί-
  σματος τής παραγωγής πρός εξα¬
  γωγήν ή μεταφοράν ελαίου, έλαι
  ών, έλαιοπυρήνων, πυρηνελαίου,
  έλαιοσάπωνος καί πυρηνοσαπωνος
  οί κάτωθι πρόοθετοι φόροι:
  Υπέρ δήμων καί κοινοτήτων
  μέχρις 25 ο)ο τοθ κυρίου φό-
  ρου, υπέρ ταμείων άγροτικής άσφα
  λείας μέχρι 30 ο)ο τοθ κυρίου
  φάροΌ, υπέρ ταμείου έ^αρχιακής
  όδοποιίας τα διά τοΰ άπό 15 Ί
  ουνίου 1938 Βασιλικοΰ Δι-χτάγ-
  ματος καθορισθέντα κατά περι¬
  φέρειαν ποσοστά καί υπέρ γεωρ
  γικών ταμείων τα διά τού οίκεί-
  ου ΒααιλικοΟ Διατάγματος καθο
  ρισθησόμενα κατά περιφέρειαν
  καί εΐδος προιόντων ποσοστά
  Χρόνος ενάρξεως έπιβολή; των
  ανωτέρω προσθέτων φόρων όρί
  ζεται ή Ιη μέν Σεπτεμβρίου
  1938 διά τάς μέχρι τής χρ^νο
  λογίας ταύτης Ικδοθησομένας ά¬
  ποφάσεις ή έπομένη δέ τής είς
  τόν οικονομίκόν Ιφορον χοινοποι
  ήσεως διά τάς μετά την 1ψ Σε
  πτεμβρίοϋ έκδοθησομένας τοιαύ
  τας. Ή ώς ανωτέρω απόφασις
  κοινοποιεΐται δι' έγκυκλίου τού
  υπουργείου πρός τούς οικονομι¬
  κόν; έφόρους των οποίων εξί¬
  σταται, ή προσοχή επί τοθ δτι
  οί έγ*ρινόμενοι πρόσθετοΐ φόροι
  Θλ Ιπιβληθοΰν μόνον επί των
  διά τής αποφάσεως κατονομα
  ζομένων έλ»ιω5ών προιόνΐων.
  ργς
  τό έπιδοθέν
  σχέδιον.
  Κατά τάς υπαρχούσας ενδείξεις ή
  Πραγα πρόκειται νά αποδεχθή τό έν
  λόγω σχέδιον, διά τού όποίου ούσια-
  στικώς προσαρτώνται είς τό Ράϊχ αί
  σουδιτικαί περιφέρειαι.

  ΑΝΕΒΛΗΘΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΗΝ
  Λόγω μή γενομένης προ
  χθές τό εσπέρας άπαρτίας α¬
  νεβλήθη διά τό προσεχές Σόβ
  βατον ή συνεδρίασις τοΰ Δή-
  μοτικοθ Συμβουλίου. Διά ιή
  συνεδρίασιν ταύτην ώρίσθησα
  πρός συζήτησιν τα κατωτέρω
  θέματα: Ανάθεσις είς έργο
  λάβους διά τακτικής δημο
  πρασίας τής τοποθετήσεωι
  των ύδρομέτρων, συμπλήρω
  σις μελέτης των νέων δημο
  τικών σφαγείων, λήψις άπο
  φάσεως διά την είσπραξιν τό
  κων καί τελών ύπερημερία
  παρά των καθυστερούντων δή
  μοτικούς φόρους κ.λ.π.
  Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ
  ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Διά διαταγής
  τοΰ υπουργείου Οίκονομικών καθωρί·
  οθη ή μέση άγοραία τιμή τού έξαγο>
  μένου ελαίου διά τόν ύπολογισμόν
  τού φόρου είς ,δρχ. 24. Αναλόγως
  καθωρίσθη καί ή μέση άγοραία τιμή
  τού στιορ ελαίου καί μουργελαίου.
  ΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ
  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΪΩΝ
  Τό υπουργείον Κρατικής
  Ύγιεινής καί Αντιλήψεως δι*
  αποφάσεως τού καθώρισε τα
  προσόντα κοί τα άλλα στο
  χεΐα τα όποΐα άπαιτοϋντα
  διά την εισαγωγήν μαθητρι
  ών είς την σχολήν Μαΐων
  παρά τώ μαιευιηρΐω «Μαρίκα
  Ήλιάδη'». Τα στοιχεϊα ταυτα
  είναι ήλικίαάπό20 έτών μέχρι
  35, ενδεικτικόν τουλάχιστον
  Δ' τάξεως έξαταξΐου γυμνα-
  σίου, πιστοποιητικόν τής άρ
  μοδίας είσαγγελικής άρχής
  (ποινικόν μητρώον) καί πιστο¬
  ποιητικόν ύγείας.
  Β ΑΙ ΝΕ Ι ΣΤΑΟΕΡΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ
  Η ΕΑΑΤΤΟΣΙΣ ΤΟΝ
  ΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑ! ΤΗΣ Ε.Ο.Ν.
  Την προσέχη Κυριακήν διορ
  γανοθται υπό τής Ε.Ο.Ν. Ή
  ρακλείου , ήμερησία έκδρομή
  είς Κρουσώνα. ,Ή άναχώρησις
  θά συμπέση μέ την εσπέραν
  τοθ Σαββάτου. Δικαίωμα συμ
  μετοχής ωρίσθη είς δρχ. 25
  κατ' άτομον.
  ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Είς τα γραφεΐα
  ιής Νομαρ
  Επι-
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταηοκρΐτοΰ μας).—Κατ' ανακοίνωσιν
  τής μετεωρολογικης υπηρεσίας ή έλάτ-'χίας ουνεδρΐασε χθές ή
  τωσις των θερμοχρασιών έξαχολουθεί τροπή τοθ Όρφανοτροφείου
  σταθβρά καθ* όλην σχεδόν την Έλ· | Ηρακλείου άσχοληθεΐσα μέ
  λ»δ». διάφορα ζητήματα.
  ΑΙ ΚΛΗΡΟΣΕΙΣ^[ΟΥ^ ΕΘΝ. ΛΑΧΕΙΟΥ
  ΟΙ ΚγΡΔΙΣΑΝΤΕΣ ΧΘΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ένταΰ
  θα Ηρακλείου τοθ Έθν. Αα·
  χείου των 3ιαδοχικών κληρώσε·
  ών κατά την χθεσινήν 13ην η¬
  μέραν τής ε'.κληρώσεως εκέρδισαν
  οί κάτωθι άριθμοί τα έναντι εκά¬
  στω» σημειουμένη ποσά: 6147
  δρχ. 5000, 46178 καί 77.945
  άνά δρχ. 3.000, 18304, 25636,
  40275, 55294, 58996 καί 72648
  άνά δρχ. 2000.
  Οί κληρωθέντες άριθμοί 12 ή
  μέρας (19 Σεπτεμβρίου) εί; τό
  άρτιον είνε οί εξής:
  1042,1050. 1095, 3668, 3683,
  3686, 3696, 6123, 8297, 8522,
  8568, 8571, 8590, 8595, 12424,
  12476, 15334, 15337, 15346,
  Ο κ· ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  18349,
  21713,
  25625,
  31426.
  42697,
  46182,
  53091,
  54947,
  57485,
  60966,
  68250,
  3667.
  19501,
  21730,
  27291,
  31464,
  45409,
  46184,
  53636,
  55290,
  57486,
  615010,
  72606,
  20563,
  21798,
  30907,
  36071,
  45452.
  53044,
  54944,
  57422,
  58974,
  66044,
  72658,
  Πληροφορούμεθα ότι ό ύ-
  πουργός Γεν. Διοικητής Κρή
  της κ. Μπότης Σφακιανάκης
  ανεχώρησε χθές διά τοθ α¬
  τμοπλοίου «Φωκίων» μεταβαί
  νων είς Αθήνας.
  Ο ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ
  ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
  Τό σημερινόν πρόγραμμ* ΐΟΰ
  ραδιοφωνικοΰ σταθμοθ Άθη
  νών κατηρτίσθη ώς εξής: "£2ρα
  7 μ. μ. μετεωρολογικδν δελτίον,
  χρηματιστήί'ον, 7.15' «ή ώρα
  τοθ παιδίοϋ», 7.30' μουσική δω
  ματίου, 8 ρεα-τάλ τραγουδιοΰ 6πό
  τής δίδος Καραγεωργοπούλου,
  Ρ
  Ο ΧΙΤΑΕΡ1ΚΕΡΔΙΣΕ,,
  ΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΛΕΟΝ ΜΠΛΟΥΜ
  ΕΟΙΤΗΣ ΗΟΡΝΑΜΟΥ Σ0ΥΔΙΤ1Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τοθ
  άνταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι βχ
  τής γαλλικής πρωτευούσης άναφέρουν
  ότι ό τέως Γάλλος πρωθυπουργός χ.
  Λεόν ϋΐπλούμ άφιερώνει σήμερον είς
  την «Ποπυλαίρ» νέον άρθρον αυτού
  διά τό σουδιτικόν ζήτημα. Ό κ.
  Μπλούμ κρίνων τα τελευταία γεγονό-
  τα, τονίζει ότι «ό Χίτλερ εκέρδισε».
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΕΔΕΧΘΗ
  ΤΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣΤΟ ΥΧΙΤΛ ΕΡ
  , ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —Κατά τα έκ Πα¬
  ρισίων τηλεγραφήματα ή κυβέρνησις
  Νταλαντιέ φέρεται τελικώς αποδεχθεί¬
  σα τάς αξιώσεις τού Χίτλερ περί απο¬
  δόσεως των σουδιτικών περιφερειών χά
  ριν τού γενικωτέρου εύρωπαϊκού συμ-
  φέροντος.
  Η ΡΩΣΣΙΑ ΑΔΥΝΑΤΕΙ
  ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΗ ΤΟΥΣ ΤΣΕΧΟΥΣ
  Ι^ίί' 8ι3ΰ' δμ'λ£α το° χ·ρωμαίου πρός
  ^ηα77'ίτ4ύί Ελλ>3να« τή· Αιγυπτου,
  ^/^·|8.45'άποσπάσματα άπό την όπε
  4^62·-,! ρέτταν τοθ Ντάντζελ'ς καί Παπά
  δούκα, «ό ίρως Θέλει τρέλλες»
  (συγκρότημα Ντάντζελις τή συνο
  δεία τής μικράς όρχήστρας τοθ
  46109,
  53078.
  54945,
  57447,
  60905,
  68204,
  76808,
  ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ
  Αρμοδίως ανεκοινώθη δτι ό
  Μητροπολίτης Κρήτης κ. Τι
  μόθεος επανελθών έκ περιοδεί
  άς διά νά προστή είς τό μνη
  μόουνον τοϋ άοιδίμου άρχαιο
  λόγου καΐ σοφοΰ Στεφάνου
  Ξανθουδιδου, δέν ηδυνήθη ν4
  πράξη τουτο λόγφ ύπερκοπώ-
  σεως καί παρά την επιθυμίαν
  ού.
  ψ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι ή κυβέρνησις τής
  Μόσ^ς κατόπιν τής τελευταίας τροπης
  των ϋραγμάτων καί των έν Λονδίνω
  χποφάσεων δέν προτίθεται νά κατέλθη
  μόνη εις τόν άγώνα υπέρ τής Τσοχοσλο
  βακίας καί νά συνδράμη ταύτην στρ*.
  τιωτικώ<, εναντίον των σχεδίων τού Ράϊχ. II Α Γ ΓΛΙΚ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΤΟΝ ΒΟΣΚΟΝ Τό δποιιργεϊον των Οΐκονομικών ιΐ'έγκυκλίου τού πρός τούς οίκονο ιικούς έφόρους καί λοιπάς άρμο ίας αρχάς δίδει όδηγίας άνα- Όρικώς μέ τόν τρόπον τής δια- Ισεως των βοσκών τοθ δημοσίου ;ατά την κτηνοτροφικήν πΐρίο ίον 1938—1939 καί βρώσεως οθ θιμιτοθ μιαθώματος αυτών. ρ ρχήρς τοθ σταθμοϋ),9.45'είδήσεις, ΙΟκρητική μουσική (συγκρότημα Καραβίτη), 10.30' σκέτς, 10.40Ί είδήσεις, 11 έλαφρό τραγοΰδι υπό τής κ Μαριάνναε«Αάζου, 11.30' ποικίλη μουσική 6πό τής μικράς όρχή- στρας τοΰ σταθμοΰ. Η ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΥΧΑ Τό υπουργείον Έθνικής Οί κονομίας είδοποίησε τα 'Εμπο ρικά Έπιμελητήρια δτι κατά τό προσεχές εξαγωγικόν έτος δέν θά χορηγηθοϋν δυναμι· κότητες έξαγωγής άμυγδάλων καί άμυγδαλόψυχας. Τάς α¬ δείας έξαγωγής θά χορηγή δ- ταν είνε άνάγκη τό υπουρ¬ γείον πλήν διά τάς είς Γερ μανίαν έξαγωγάς, δι" ίίς θά έξακολουθήσουν Ισχύουσαι αί ήδη έψαρμοζόμεναι διατυπώ- σεις. ΑΦΙ5ΙΣ5 ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΪ ΑΓΡΟΤ1ΚΗΣ3 ΤΡΑΠΕΖΗ5 Διά τής χβεσινής θαλβσσίαί ευκαιρία5 άφίκβτο έξ Αθηνών όΔθής'Α ΑΘΗΝΑΙ,, 8Ο Σεπτεμβρίου Γ(τού άνταποκριτού μας)._»Εκ Λονδίνου αγ γελλεται ότι ο άγγλιχός τύπος τής αντιπολιτεύσεως έπιτίθεται σφοδρώς ε¬ ναντίον τού άγγλογαλλικού σχεδίου τοΰ θεσπίζοντος την προσάρτησιν των σουδιτικών περιφερειών είς τό Ράϊχ. -ΕΪΓσΥΝΙΣΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΙΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟΝ , ΑΘΗΝΑΙ »Ο Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τα εκ Αον οίνου τηλεγραφήματα ό τύπος τής αντιπολιτεύσεως μολονότι είνε κατηγο- ρηματικόςείς τάς ,έπιθέσεις τού εναν¬ τίον τού άγγλογαλλικοΰ σχεδίου άπο- φεύγει νά συστήση είς την απόρριψιν αυτού. την Πράγαν γρής ακράχηί. ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ ΣΟΥΑ1ΤΩΝ ΕΙΣ ΑΡΕΣΑΗΝ , ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Βερολίνου αγγέλλεται ότι οί Σουδίται είς την Δρέσδην συνεκρότησαν μεγάλην διαδή¬ λωσιν υπέρ τής αποδόσεως των γερμα¬ νικήν περιφερειών τής Τσεχοσλοβα¬ κίας.