96309

Αριθμός τεύχους

4970

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

22/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι ί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι Λ
  ρξάμηνο^ 5)
  Άμερικής
  έΐησια 6ολ. 15
  εξάμηνον ■ 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΕΜΠΤΗ
  22
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ Ε1ΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ «70
  ΪΠΕτβτίΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕιΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΙΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΝ ΑΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
  ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ Η ΑΓΓΛΙΑ
  ΑΠΟΦΑίΙΖΕΙ ΕΚΤΑΚΤΛ ΜΕΤΡΑ ΑΜΥΝΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σ)βρί©«.—Τ© πρακτορεί¬
  ον Χαβάς αγγέλλει ότι ή απάντησις τής
  Πράγας διά τό τσεχογερμανικόν έφθασε
  χθές είς Λονδίνον κα) Παρισίους. Διά τής
  απαντήσεως ταύτης ή κυβέρνησις τής Τσε-!
  χοσλοβχκίας δηλοί ότι δέν δύναται νά έν-1
  δώση είς υπογραφήν τού Άγγλογαλλικοΰ
  σχεδίου προβάλλουσα ώ; άναττότρεπτον α¬
  νάγκην διασφαλίσεως τής παγκοομίου εί-
  ρήνης την διατήρησιν των σημερινών αυ¬
  τής συνόρων.
  Έλπίζεται άν τούτοις* ότι ή κυβέρνησις
  τής Πράγας θ' αποδεχθή τελικώς τό Άγ-
  γλογαλλικόν σχέδιον προκειμένον νά συν¬
  τελέση είς την ί διάσωσιν της εύρωπαϊκής
  είρήνης. Άλλωστβ διά τής απαντήσεως της
  ή Πραγα άποδέχεται την συνέχισιν των
  διαπρκγματεύβεων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σ)βρίου.—Παρά την φαι¬
  νομενικήν ΰφεσιν τοΰ τσεχογερμανικοΰ ή
  δραστηριέτης των πολιτικών καί διπλωμα¬
  τικήν κύκλων έξακολουθεΐ έντονος είς Λον¬
  δίνον.
  Χθές την πρωΐαν ό σέρ Σέϊμον συνειρ¬
  γάσθη επί μακρόν μετά τοϋ λόρδου Χά-
  λιφαξ. Τάς μεσημβρίας ώρας ό σέρ Σάϊ-
  μόν είχεν έπίσης Ιδιαιτέραν συνεργασίαν
  μετά τοΰ πρωθυπουργβΰ κ. Τσάμπερλαιν.
  Έν συνεχεία συνεκλήθη μεγάλη σύσκε-
  ψις μεταξύ των κ. κ. Τσάμπερλαιν, Χάλι-
  φαξ, Σάϊμον καί Χόαρ. Μετά την σύσκε
  ψιν ταύτην ό πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν
  εκάλεσεν είς ιδιαιτέραν συνεργασίαν τόν'Υ
  πουργόν των Έσωτερικών μετά τοΰ ύκουρ-
  γοΰ Έθνικής Αμύνης καί έλαβον άμέσους
  άποφάσεις δι' έκτακτα μέτρα αμύνης τού
  πληθυσμοΰ τής χώρας είς περίπτωσιν άερο-
  πορικών έιτιδρομών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Σ)βρ(ου.— Ό άρχηγός
  τής αντιπολιτεύσεως κ. "Ατλυ απηύθυνε ε¬
  πιστολήν πρός τόν κ. Τσάμπερλαιν διά τής
  οποίας ζητεί την σΰγκλησιν τής Βουλής.
  Είς την απάντησιν την οποίαν έδωκε δι'
  έπιστολής τού ό κ. Τσάμπερλαιν τονίζει
  ότι διά νά συγκαλέση την Βουλήν άνα-
  μένει την σημαντικήν πρόοδον είς την εξέ¬
  λιξιν των διεξανομένων διαπραγματεύσεων
  τοΰ τσεχογερμανικοΰ, όπότε θά έχη νά πα¬
  ρουσιάση ενώπιον της θετικά άποτελέσμα-
  τα. Είς έπίλογον της Ιδίας έπιστολής ό *.
  Τσάμπερλαιν τονίζει ότι ούδεμία απόφασις
  πρόκειται νά ληφθή υπό τής άγγλικής κυ¬
  βερνήσεως επί τοΰ τσεχογερμανικοΰ άνευ
  έγκρίσεως της Βουλής.
  II
  ΓΑΛΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
  ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΕΙΙΙΙΗΣ ΡΗΞΕΩΣ
  Ι,Συνεργάτης τοθ «Νταίηλυ Τέ
  λεγχρ&φ» έκθέτει είς τό κατω
  τίρω λία^ επίκαιρον άρθρον τού
  την στάσιν των ίθυνίντων καί
  τής κοινής γνώμης τής Γαλλίας
  έναντι τής γερμανοτσεχικής πε-
  ριπλοκής καί των δποχίεώσεων
  αί .οποίαι θά έδημιουργοθντο έν-
  δεχομένως διά την χώραν των].
  Ποία είνε ή στάσις τής Γολ
  λΐας Ιναντι τής Γερμανοτσε¬
  χικής εντάσεως, Π£ς έξειλΐ-
  χθη τό δημόσιον φρόνημα όσον
  άφορφ τάς συγκεκριμένας ύ-
  ποχρεώσεις ιής ΓολλΙος ώς
  συμμάχου τής Τσεχοσλοβακί¬
  ας,
  Κατά τό παρελθόν Σοββα
  τοκύριακον ό κ. Σαρρώ, ύ
  πουργός των Έσωτερικών τής
  παρούσης γαλλικής κυβερνή¬
  σεως καί ό κ. "Ερριώ, ό πι-
  νός διάδοχος τοΰ κ. Λεμπρέν
  είς την προεδρίαν τής Δημο¬
  κρατίας, απηύθυναν πρός τό
  γαλλικόν κοινόν έκκλήσεις πε
  ρί ένότητος έναντι τής άπει
  λής πολέμου. ΟΙ φίλοι τής
  ΓαλλΙας συχνάκις έπτοήθησαν
  πρό τοϋ θεάματος φαινομενι-
  κής άσυμφωνΐσς τό οποίον ή
  Γαλλία παρουσίασεν Ιΐς τόν
  κόσμον είς περιόδους κρίσε
  ως. Μολονότι δέ.αί διαφοραί
  συχνάκις απεδέχθησαν δτι
  ήσαν περισσότερον έπιφανεια
  καί καρά πραγματικαί καί
  μολονότι ή Γαλλία πολλάκις
  απέδειξεν δτι εΐχε θαυμα¬
  στήν Ικανότητα συναγερμοθ
  δταν ή στιγμή τοθ κινδύνου
  έφθασεν, οί Γάλλοι πολιτικοί
  συχνάκις Ιδειξαν μ(α λίαν
  έκνευριστικήν τάσιν όπως συ
  νεχΐσουν τάς εσωτερικάς βεν
  τέττσς είς εποχήν καθ' ήν ή
  ένότης εφαίνετο άπαραΐτητος.
  ΟΙ έχθροί τής Γαλλίος ένε-
  θσρρύνθησαν άπό τό θλιβε
  ρόν αύτό θέαμα καί μόνον
  δταν ήτο πάρα πολύ άργά άν
  τελήφθησαν δτι ή άπειλή κα¬
  τά τής πατρίδος διέλυσεν ού
  τοστιγμε! τάς διαιρέσεις με
  ταξύ Γάλλων. Ή πρόσφατος
  κρίσις λόγω της εβδομάδος
  των 40 ώρών εφάνη, είς τα
  άρχικά της στάδισ, δτι άπετέ
  λει μίαν τοιαύτην άκρ βώς
  περίπτωσιν άσυμφωνΐας μετα¬
  ξύ των Γάλλων. Αί ίργατικαί
  όργανώσεις καΐ τό κομμουνι
  στικόν κόμμα ενεφανίσθησαν
  ετοιμοι νά έκμετολλευθοθν μί¬
  αν κρίσιμον στιγμήν διά νά
  ττροσποθησουν νά έπσνσκτή
  σουν την απολεσθείσαν δή
  μοτικότητά των. Άλλά ή γορ
  γότης μέ την οποίαν ή κρΐ
  σις ύτιερενιχήθη έδειξεν ότι
  νέον πνεθμα επεκράτει έν
  Γαλλία. Άπό τη"ς προσαρτή
  σεως τής Αυστρίας υπό τής
  Γίρμανίας, ή όποΐα επήλθεν
  ώς τόσον βαθύς συγκλονισμός
  διά την γαλλικήν γνώμην, ό
  γαλλικός λαός ήρχισε, κα¬
  τά την αντίληψιν αρμοδίων
  παρατηρητήν, νά εκδηλοϊ μΐ
  αν νέαν προθυμίαν δπως άκο
  λουθήοτ) την γραμμήν ποΟ έ
  χάρασσεν ή κυβέρνησις τού
  είς τα ζητήματα τής έξωτερι
  Λής πολιτικής. Ιδιαιτέρως δ
  σον άφορά τό ζήτημα τής
  κεντρικής Εύρώπης οί Γάλλοι
  έκδηλοΰν αξιοσημείωτον τα
  σιν πρός ομοφωνίαν.
  Κατά τα πρώτα μετά τόν
  πόλεμον Ιτη αί συμμαχίαι
  τής ΓαλλΙας μέ την Πολωνίαν,
  την Τσεχοσλοβακίαν, την Ρου
  μανΐανκαΐ τήνΓιουγκοσλαυίαν
  ύπεστηρίζοντο υπό των κομμά
  των τής δεξιάς, καί κατε
  κρΐνοντο υπό τής άριστεράς
  ήτις τάς εθεώρει ώς έπικίν
  δυνον άντίθεσιν πρός την πο¬
  λιτικήν τής «Συλλογικής Α¬
  σφαλείας». "Εν τώ μεταξύ ό
  «μέσος Γάλλος» προσίβλεπε
  τα «διάδοχα κράτη» μέ έ'να
  μΐγμα τιροστατευτικής μδλ
  λον τιεριφρονήσεως καί φό
  βου μήτιως παρασύρουν την
  χώραν τού είς έριδος αί ο¬
  ποίαι δέν την ένδιέφεραν. Ή
  όνοδος τοθ έθνικοσοσιαλισμοΰ
  είς την Γερμανίαν υπήρξεν έ
  κείνη ή όποία ύπέμνησεν είς
  τούς Γάλλους τό γεγονός
  δτι ό Βίσμσρκ εΐχε παρα
  σκευάσει την οδόν διά την
  επίθεσιν τού εναντίον τής
  ΓαλλΙας μέ την κατανίκησιι/
  τής Αυστρίας, ή όποία θά
  ηδύνατο νά υπάρξη πολΰτι-
  μος σύμμαχος εάν ή άσφά
  λεια τής Γαλλίας ήπειλεΐτο.
  «Μετά την Σαντόβα, τό Σεν
  τάν». Τελευταίως οί ρόλοι
  των πολιτικών κομμάτων άν
  τεστράφησαν. Ή άκρα δεξιά
  βλέπουσα έν τώ προσώπω
  των Χίτλερ καί Μουσολίνι
  «προπύργια κατά τοθ κομ
  μουνισμοΓ» εΐχε φθάσει νά
  προοβλέτιη. μέ μεγαλειτέρον
  ευνοιαν την Ιδέαν έός νέου
  τετραμεροΰς συμφώνου. Ή
  γερμανοτσεχική διαφωνία έ
  φαίνετο <ίν άπό τα μεγαλεί τερα έμπόδια διά την έπίτευ ξιν καλλιτέρων σχέσεων μέ την Γερμανίαν, ^ δεδομένου δτι ή Ι"αλλία ήτο συνδεδεμέ νη διά συνθήκης μέ την Τσε χοσλοβακίαν. Οί ηγέται τής άκρας δεξιδς καί Ιδίως οί κ. κ. Φλαντέν κσί Λσβάλ υπε¬ στήριζον δτι ή αληθής πολιτι κή διά την Γαλλίαν ήτο νά δώση είς την Γερμανίαν «έ λευθερίαν δράσεώς είς την Ανατολήν» καί νά στηριχθή είς την ισχύν τής γραμμάς Μαζινό διά νά εξασφαλισθή δτι αί γερμανικαί βλ,έψεις δέν θά κατηυθύνοντα ακολούθως πρός δυσμάς. Ή άριστερά, άφ' ετέρου έφθασε νά θεώ ρή την ΤσεχοσλοβςτκΙαν ώς προμαχώνα τής Δημοκρατίας καί ώς πολύτιμον σύμμαχον εναντίον τής γερμανικής έξα πλώσεως. Έν όλίγοις, ή έξωτερική πό λιτική τοϋ κ. Φλαντέν δύναται νά συνοψισθή ώς ακολούθως: Άντικεψενικός σκοπός τής γαλλικής διπλωματίας πρέπει νά είναι ή δημιουργία «ναυτι κου συνσσπισμοϋ» τής Γαλλί¬ ας, τής Μεγάλης Βρεττανίας καί τής "Ιταλίας ήνωμένων πρός τόν σκοπόν νά έμποδί- σουν την Γερμανίαν δπως κα ταστή κοσμοκρατορική δύνα¬ μις διά τής άποκτήσεως άποι κιών ή διά τής άναπτύξεως τοθ στόλου της— ή μεσογεια κή δύναμ ς διά τής άποκτήσε ως ενός λιμένος ώς ή Τεργέ- στη. Ή Γερμανϊα δμωι, πρέ¬ πει νά έχη μίαν διέξοδον καί ή ένδεδειγμένη δι' αυτήν διέ- ξοδος είνε είς την Κεντρικήν Ευρώπην. Όπως ό Βίσμαρκ κατέστησε την Γαλλίαν «ά- βλαβή*» μετά τό 1870 ένθαρ- ρύνας την άποικιακήν της έ ξάπλωσιν, Ετσι ή Γαλλία θά καθίστα την Γερμανίαν άβλα βή μεριμνώσα δπως ή έ- ξάπλωσίς της κατευθυνθή πρό την Ανατολήν. 'Υπήρχε κάπως έκπληκτικόν τό γεγο νός δτι ό κ. Φλαντέν φαίνε ται νά ενέκρινε την πολιτικήν την όποιαν υίοθέτησεν ή Με γάλη Βρεττανία έναντι τής γερμανοτσεχικής κρίσεως τής 21ης Μαΐου. Διότι ούτος άγω νίζεται νά παρουσιάση μει ωμένας είς τό ελάχιστον τάς ύποχρεώσεις τής Γαλλίας τάς άηορρεούσας έκ τής συνθή κης άμοιβαίας συνδρομής την όποιαν έ"χει συνόψει μέ την Τσεχοσλοβακίαν. Αυτή ή έμ φανής άσυνέπεια δύναται πι θανώς νά έξηγηθή υπό τής έ πιθυμΐας τού δπως μή προκύ ψη ή περίπτωσις έφαρμογής τοθ γαλλοτσεχικοθ συμφώνου. Παρά τα έπιχειρήματά τού δ¬ τι, χάρις είς την άτόνησιν τοϋ συμφώνου τοθ Λοκάρνο καί είς την γενικήν έπισκία σιν τής 4 Κοινωνίας των 'Ε θνών, τό γαλλοτσεχικόν συμ φωνον Ιχει παύσει νά ίσχύη,, άναγνωρίζει δτι τό γαλλικόν γόητρον θά ύφίστατο πλήγμα βαρύ εάν ή Τσεχοσλοβακία ύφίστατο στρβτιωτικήν έπιδρο μην έκ μέρους τής Γερμανίας. Ολοι δμως οί οροι τής πολι τικής τοϋ κ. Φλαντέν θά ίκα νοποιοθντο εάν ή Γερμανία έ- πραγματοηοΐει την πρός άνα τολάς έξάπλωσίν της δι' εί ρηνικών μέσων κατόπιν των παραχωρήσεων τάς οποίας ή Πραγα θά έξηναγκάζετο νά κάμη εάν ή Μεγάλη Βρεττα νία καί ή Γαλλία ηδύναντο νά έμφανισθοϋν ώς τΐραγματο ποιήσασαι την συμβαλήν των διά τής πιέσεως την οποίαν ήσκησαν επί των Τσέχων, ή άναλογία μέ την πολιτικήν τού Βίσμαρκ θά ένισχύετο. (Συνεχίζεται) ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟΙ ΑΤΤΑΒΙΣΜΟΙ Άγριοι φόνοι καί άλλοθ καί είς την νήσόν μας 2νεκα αί... ά σήμαντοι αφορμαί. Τα θέ,ια έ*χ£ΐ γίνει κοινοτυπία. Ή παρεξήγη σις τοθ Μητσάκη τί θχρρεϊτε 5,τι είνε; ΜΕα αέναος έπανάληψις είς τάς δημοσίους ό5ούς, είς τό οίνοπωλείον ή τα καφενείον, τοθ αίματηροθ κύκλου των άσημάν των άφορμών! Άπό άμνημονεύ των χρόνων ό Έλλην άπό τάς ασημάντους αυτάς αφορμάς άρχί- ζει διά νά γίνη τύΐΐος κ»ί φυσι- ογνιομία —Άλλά νομίζης δτι αί άσή μαντοι αφορμαί δέν είναι .. ση μαντικαί ^ν τάς έξετάοης έν συγ κρΕσει μέ την παράδοσιν καί μ ά λιστα την καθαρώς εθνικήν,. . Δέν έκαμεν ασφαλώς καμμίαν ανακάλυψ.ν ό τοποθετήσας μέ τόν τρόπον αυτόν τό ζήτημα. Παρε ξήγησις έλληνική σημαίνει εκ τροπή άπό ήθη κα! έθιμα έθνικά. Καθυστερημένα θ% πήτε ΐά ήθη καί τα ίθιμα αύτά Ώστόσο ή καθυστέρησις είνε αδύνατον νά αίτιολογηθή ώς έλαφρυπικόν τής παρεξηγήσεως καί ώς στοιχείον διά νά ματαιωθώσιν αί συνέπειαι της. Διά την ασήμαντον ακριβώς αφορμήν της, ό βάνει 6π' δψ.ν. Έλλην την λαμ Τό «φιλότιμο» μόνο μέ τα μικροπράγματα Ιχει σχέσιν ΐά μεγάλα καί τα τρανά, είνε δι' αύιό τό Εστορικό φιλότι- μο, ζήτηαα δευτερεθον. Έρωτάται ώστόσο: θά άφήσω μέν αυτήν την ασήμαντον άφορ μην νά δημιουργή ερυθρά είκθ' σιτετράωρα, Τό μέτωπον τής κα θημερινής ζωής είνε άνάγκτ} επ! τέλους νά παύση νάείνε δλωσδιό λου πολεμικόν. Μάς άρκοθν οί έξωτερικοί πάλεμοι ή οί κίν Κοινοτικά εργα. Άπό ήαερών ευρίσκεται είς Μεσσαράν ό μηχανικάς των Κοινοτήτων διά την μελέτην καί έκπόνησιν σχεδίων διαψό ρων μικρών καί μεγάλον κοι νοτικών έργων. Καθώς δέ πληροφορούμεθα, είς δλας τάς κοινότητος, είς δλα σχε- δόν τα χωρία μ(α έξσιρετική ποφατηρεϊται δραστηριότης διά την κατασκευήν κοινωφρ λών έργων, ύδραγωγείων, δρό μων, γεφυοών, άποξηοάνσεωο έλών κ λ.π. Τό γεγονός εί ναι βεβαίως ευχάριστον άπό πάσης απόψεως. Είναι δέ συγ χρόνως καί μία απόδειξις δτι αί κοινότητες, υπό την φωτεί νήν καθοδήγησιν τής άνωτάτης τοπικής Διοικήσεως, άντελή φθησαν τόν άληθινόν προορι σμόν των καί εδρον τόν δρό¬ μον πού όδηγεΐ είς την πρό οδόν καί την εκπολιτιστικήν εξέλιξιν. Ή όδός Πύργου. ΟΙ κάτοικοι τοϋ Πύργου, κα τεσκεύασαν ώς γνωστόν διά προσωπικάς των εργασίας ό δόν μέχρι Πραιτωρίων διά την σύνδεσιν τοθ χωρίου των μέ την κεντρικήν άρτηρίαν Ή ρακλείου—Χάρακα. Καί έξυ πηρετοθνται δι" αυτής αί συγ κοινωνΐαι. Άλλά μόνον τό θέ' ρος Διότι τόν χειμώνα ή ό δός καθίσταται άδιάβατος. Πι στεύομεν δμως δτι θά ληφθή μέριμνα διά την σκυρόστρω σιν της έντός τοθ φθινοπώ- ρου, ώστε νά εξασφαλισθή Τα σφαγεΐα. Είς τό μεθαυριανόν δημο¬ τικόν συμβούλιον θά εξετα¬ σθή συν τοίς άλλοις ή συμ¬ πλήρωσις τής μελέτης διά τα δημοτικά σφαγεΐα "Ηρακλεί¬ ου. Έπ' εύκαιρία είνε άνάγ- κη νά τονισθή καί πάλιν πό¬ σον τό δημοτικόν τουτο Ερ¬ γον θά συμβάλη είς τόν συ¬ νολικόν έκπολιτισμόν τής πό λεως. Ή δηαοτική άρχή άλ¬ λως τε καί προσωπικώς ό κ. Δήμαρχος δέν παρέλειψαν νά συντελέσουν κατά τό δυνατόν είς την εύπρόσωπον εμφάνι¬ σιν των είδικών μετσφορών των κρεάτων. Μέ τα συγχρο νισμένα δημοτικά σφαγεΐα τό ενδιαφέρον τουτο, θά λάβη την γενικήν εκείνην μορφήν ή όποία είς κάθε πόλιν άρχΐ- ζει πρωτευόντως άπό τα σφα γεΐα καί τα κρεοπωλεΐα. ληνος. Ή υπόστασις τού ώς κοΐ νωνικοθ παράγοντος είνε έχεΕνη πού τόν έξυψώνει ή τόν χαμηλώ νει Ό "Ελλην είνε άξιαγάπη τος πρό παντός δταν τηρεΐ τάς έθνικάς τού παραδίσεις μέ τό μέ¬ τρον τοθ πολιτισμοθ καί των γε νικωτέρων προόοων τοθ άχόμου μέσα είς τάς κοινωνίας. Διαφο ρετικά είνε βέβαιον δτι συμβάλλει μόνον είς την άμείλικχην έκείνη αύτοχριτική ή δποία τόν παρου σιάζει πάντοτε ώς «Ρωμηόν» καί τίποτε περισσότερον. Άπό τής έ ποχής τοΟ/Ε5μόνδου ΆμποΟ οί ξέ νοι ίστηρίχθησαν είς τα ίδιον αχε- δόν άποτέλεσμα, διά νά δυσφημή σουν καί τόν Έλληνα καί την Έλλάδα. ♦ * θά πήτβ: πως Οά παύ σουν &1 άσήαανΐοι αφορμαί νά δημιουργοθν τα σημαντικά γεγο· νότα, Ί1 παρατήρησις είνε απολύ¬ τως δικαιολογημένή: Τό έγχείρτ] μα είνε δύσκολον. Απόδειξις τό άστυ/ομικόν δελτίον. Κρίνεται των άουνάτω/ άδύ/ατον νά μιίνη μίαν έρδομάδα λευκόν είς τό κ£ φάλαιον ακριβώς των άσημάντων άφορμών! Πάντως άς έμπνευσθή τό καλόν παοάδειγμα: Άς γίνη θεωρία άπό τούς πολιτισμένοας, σχετική μέ τό κωμικόν καί άπο λίτιστον βάθος παρεξ»]γήσεως. κάθε έλληνικής Άς άναλυθοθν είς δλα τα πεδία αί άσήμαντοι άφορ μαί. Έννοεϊται δτι ή διξασκαλία αυτή θά γίνεται πρίν κομισθ^ τό πρ&το^ έκατοσταράκι. Είνε τό εύλογημένον αύτό τό αιώνιον.. «κάζους μπέλι». Άλλά καί ή άφ μονίμως πλέον ή συγκοινωνία τής πρωτευούσης τοθ Μονο¬ φατσίου. Διά τόν σκοπόν αυ¬ τόν άλλωστε, ί-χει χορηγήσει άν δέν άπατώμεθα σχετικήν πίστωσιν ή Γενική Διοίκησις. Άγαδή μέριμνα. Ασφαλώς τό υπουργείον Κρατικάς Ύγιεινής ευρίσκε¬ ται έντός τοθ πνεύματος μι- άς έξαιρετικώς φιλανθρώτιου καί κοινωνικώς σκοπίμου με· ρίμνης διά τής συστηματοποι ήσεως των «δελτίων άπορί- σς» διά την χορήγησιν δωρε άν (ατρικής βοηθείας Προ- σεγ·> ίζοντος μάλιστα τοϋ χει¬
  μώνος ή μέριμνα αυτή είναι
  καί είς άκρον έπίκαιρος. Προ-
  ώρισται δέ έφσρμοζομένη καΐ
  είς την επαρχίαν νά εξυπη¬
  ρετήση, κυρίως τάς λαίκάς
  τάξεις αί οποίαι άλλοτε καΐ
  είς ημέρας ακριβώς έπιδημιών
  παρουσίαζον μίαν θλιβεράν
  είκόνα έγκαταλείψεως.
  δυνοι πολέμου. Ή Ελλάς [τηρία πάσης φαντασιοπληξίας μέ
  άλλωστε κυρίως ώς ειρηνικόν (έ-|τ0 μ4σον Χγ|ς έποίβς άναζοθν οί
  σωτερικώς) κράτος, έμεγαλο6ργη- ηΛλχίθ1 άνβικονομηϊβι άηαβισμ9ΐ
  σε καί έδοξάσθη Καί ή ειρήνη . , ,Γ , Γ μ
  αυτή άρχίζει πρωτίστως άπό τάς... κα1 μ«Υ«λ6ϋργι0ν »£ πβρίφημοι
  ασημάντους ακριβώς πλιυρίς «σήμαντοι αφορμαί,
  των άσημάντων άφορμών τοθ "Έλ ΑϊΜθΔΑΙθΣ}
  Ή όδός Σητείας.
  ΣυνεχΙζονται δραστηρίως
  ώς άνεγράψαμεν χθές αί ερ¬
  γασίαι είς την οδόν Σητείας.
  Είνε δέ ευχάριστος είς άκρον
  ή διαπίστωσις αυτή, λαμβανο
  μένης ύπ' δψιν τής σημαοίας
  ής όδοθ ταύτης διά τόν νο¬
  μόν Λασηθίου καί ιδιαιτέρως
  διά την Σητείαν, τής οποίας
  αί τοπικαί πρόοδοι δέν έπι-
  τρέπουν πρό πάντων συνέχι
  σιν τής ελλείψεως συγκοινω
  νι&ν. Διότι κυρίως διά τής ά¬
  ποκτήσεως συγκοινωνιών καΐ
  Ιδιαιτέρως μέ την άλλην Κρή¬
  την, ή ΣητεΙα θά άναδειχθή
  ευρύτατα καί ώς πόλις καί
  ώς μεγάλη παραγωγική πε-
  ριφέρεια.
  Ηάλιεία.
  Έξ άφορμής τής συλλήψεως
  δυναμιτιστών άλιέων είς τόν
  γείτονα νομόν καταδεικνύίται
  δτι ήκαταστρεπτική αΰτηάλιεία
  διώκεται πάντοτε υπό των
  κατά τόπους άστυνομικών όρ
  γάνων. Καί έχει μέν περιορι
  σθή σημαντικώτατα ή άλιεΐα
  αυτή χάρις είς τα άποτελε
  σματικά μέτρα τοϋ νράτους
  Έν πάοΓΐ περιπτώσει είς στιγ
  μάς καθ' άς τό κράτος σκέ¬
  πτεται νά λάβη γενικώτερα μέ
  τρα υπέρ τής άλιεΐας, είνε καΐ
  άνευ τοθφόβου τούτουδυνατόν
  νά κατανοήσουν δλοι οί ένδια
  φερόμενοι μέ την αλιείαν είτε
  έιταγγελματίαι άλιεϊς, είτε έ-
  ρασιτέχναι, δτι ή δυναμΐτις ά-
  νήκει είς τό τιαρελθόν καί ώς
  μέσον κοί ώς επιχείρησις σχέ
  σιν έχουσα μέ τόν ένάλιον
  πλοθτόν μας.
  ί
  1
  Ι
  «■ι,
  ΪΙΙ
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον: *«Τό μεγάλο όνειρο» καί
  μία πολύ ένδιαφέρουσα κα'ι διδα
  κτική ταινΐα: Άκτΐνες Ραϊντκεν.
  θερινδς «ΑΠΟΛΛΩΝ»-Σήμε¬
  ρον τό βραβευθέν άριστουργημα
  «Αύτοκοάτωρ Καλιφορνίας» (γθ-
  τιες). Σκηνοθεσία Λουΐ Τρένκερ
  ΜΙΝΩΑ.— Έντός των ημερών
  τούτων έναρξις χειμερινής τΐε·
  ριόδου.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  ."Ιωάννης Γ. "Ασπραδάκης
  ΟΟΥΔΑΚΑΚΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ώρα 10 μ μ. ακριβώς
  Ένα μουσικό—δραμα-
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΙΑΣΙΛΙΣΣΑ -?
  *Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  τικό
  άριστουργημα τοϋ:
  ΥΒΜΙΡΑΝΤ
  Τ
  ΟΝΕΙΡΟ
  Ό γολγοθάς ενός με-
  γάλου καλλιτέχνη πού
  παλεύει μέ τίς ίδιοτρο-
  πίες τής τύχης καί τοΰ
  έρωτ* καί μέ τίς κακίες
  των άνθρώπων.
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΦΕΡΝΑΝ ΓΚΡΑΒΑΙ-
  ΖΑΚΕΛΙΝ ΦΡΑΝΣΕΛ
  ΣΙΝΙΟΡΕ.
  μεγάλον
  τοΰ
  Μουσιχή
  μουοΌυργοΰ:
  ΒΕΡΝΕΡ ΧΑΥΜΑΝ
  Συμπράττει ή μεγάλη ©ρ
  χπστρα των Παρισίων:
  ΚΟΝΣΕΡ ΚΟΛΟΝ
  522ον
  Ήξευρε δτι ή"ταν ή τελευ
  ταΐα της δοκιμασΐα. Σέ πέντε
  λεπτά θά ήρχετο τό τέλος καΐ
  κατόπιν ή άθανασία.
  Τό άμάξι των καταδίκων
  έσταμάτησεν έμπρός στή λαι
  μητόμο. «Μέ ϋφος πιό ψύχραι
  μο καί πιό ή'οεμο άκόμη άπό
  έκεΐνο πού εΐχε καθώς βγήκε
  ι άπό τή φυλακή, ή Μαρία—
  Άντουανέττα, επροχώρησεν,
  άρνηθεΐσα πδσαν βοήθειαν
  καΐ άνέβηκε τα σκαλοπάτια.
  Άνέβηκε μέ εύκολία καί γορ
  γότητα καί έλαμπαν τα πά
  πούτσια της άπό μαΰρο οατέν
  καί μέ ψηλά τακούνια. Κύτ·
  τατε γύρω της, ή τελευταία
  ματιά, καί άγκάλιασε είς τό
  βλέμμα της την φρικτήν έκείνη
  άνθρωποθάλασσα. Νά εγνώ¬
  ρισε τάχα έκεΐ κάτω άνάμε
  σα οτήν όμίχλη τό παλάτι
  τοϋ Κεραμεικοϋ δπου έ'ζησεν,
  άλλά καΐ ύπέφερε τόσο πολύ,
  Νά θυμήθηκε άρά γε την ήμέ
  ρα δπου τα ϊδια αύτά πλήθη
  εΐχαν συγκεντρωθή γιά νά
  την ΰποδεχθοθν μέ ένθουσια-
  σμό στόν ΐδιο αύτό κήπο, ώς
  Ή όμαλή συμβίωσις
  έξαρτάται άπό την γυναΐκα
  καΐ ποτέ άπό τόν άνδρα.
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυοανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  63ον
  Ή μίσσες Χόκλευ έπλησίαζε:
  —Λέτε κανένα μυστικό,
  .>_, - > «. , , . τ , . , ' —Ώ, δχι! απλώς ζητούσα
  Η γυναικα που θα μπορέση Ι ρει να εινε άνεκτική καΐ ευχάρι- α[ίνΎνώι·ην άπό τΐν ιιαίτΓ νί«τ!
  γράφει καττου ό Ρόναλντ Κόλμαν, Ι "τη θά ίδη πολυ σπανίως τόν αν-
  "V
  α' ^ ν" μ*'τρ, γιατϊ
  νά μέ συγκροτήση καΐ ή όποία δρα της να φβύγη πρός άλλες γυ· αίσθανομαι πολυ^ καλα πώς δέν
  θά κερδίση τόν έρωτά μου ποέ-Ιναΐκες. Καί, αντιθέτως, αυτή πού θά τολμοΰσα ποτέ νά παρουσια
  θυμώνει καί μεμψιμοιρεΐ, διά τό σβω μπροστά σας μέ ένα άηλοθν
  ;&ενώκΡΐνϊ1-1 ό^^ρ^ ϊ'-^ζικο φόρεμα πολύ ασχη
  νεΐται μέ τό ελάχιστον πρόσχη- μ°. που δέν ϋα σας άρεσε. Αοι-
  μα, θ' αντιληφθή μίαν ημέραν δτι πάν, γίά νά μέ συγχωρήση 6
  Α ΓΪυβθΓ^Γ τπγ πηηπίνρι τ! Γ ώλλρΓ ι.^^^ ι-*· ί"ί &ψρ*Α*·*»ι~ .,λ__γ/__
  ΚΟΙΝΟΝ
  την διάδοχον
  Ποίος ξέρει,
  τοΰ θρόνου:
  1 Επί πλέον μιά πολύ
  * ένδιοιφέρουσχ καί διδα-
  ■ κτική ταινίαι
  ΙΑΚΤΙΝΕΣ
  ξραιντγκεν;
  ■ ■
  ■ ■
  ΠΑΡΟΡΑΜΑ
  Έν τή δημοσιευθείση είς τό
  ύπ' αριθμόν 4941 τής 18 Αύγού
  στου 1938 φύλλον τής ένταθθα
  Κανείς δέν ξέρει τίς τελευ·
  ταΐες στιγμές των μελλοθανά
  των. Νά δμως, δλα θά τελειώ
  σουν σέ λίγο. Οί βοηθοΐ τοϋ
  δημίου την δρπαξαν άπό
  τούς ώμους καί την έ'ρριψαν
  β(σια επάνω στό σανΐδι, σπρώ
  χνοντας τό λαιμό της στό
  στρογγύλεμα, πού είνε κάτω
  άπό τό λεπίδι. Ό δήμιος τρά
  βηξε τό σχοινί, κοΐ τό λεπίδι
  άστροψε καί Ιπεσε. Άκούστη
  κε Ενός γδοθπος. Καί ό δήμι
  ος Σσμοόν έσκιψε όμέοως
  καί ■πη'ρε άπό τό πανέρι τό
  ματωμένο κεφάλι, τό πήρε
  άπό τα μολλιά καί τό Ιδειξε
  είς ιά πλήθη. ΜΙα τρομερή
  κραυγή άκούστηκε άπό χιλιά-
  δος στομάτων: «Ζήτω ή δημο
  πει νά είνε συγχρόνως κομψή, χά
  ριτωμένη, ευ9υμη καΐ υπεράνω δ
  λων άνεκτική.
  Οί περισσότερες γυναϊκες Φαί-
  νονται πάντοτε νά έπιδιώκουν
  άπό την πρώτη στιγμή τής ενώ¬
  σεως των, να «μετεκπαιδεύσουν»
  τούς συζΰγους των καΐ νά άλλά
  ξουν τελείως τόν τρόπον τής ζω·
  ής των. ΕΙμαι έν τούτοις πεπεισμέ
  νη δτι, 6ταν Μνας άνδρας άποφα-
  σίζει νά πανδρευθή, ξεύρει ήδη
  αύιό ττοϋ άγαπδ καί αύτό πού
  άντιπαθεΐ, αΰτό πού τοθ άρέσει
  καΐ αύτό πού δέν τού άρέσει. Μιά
  γυναΐκα όφείλει λοιπόν νά παρα
  δεχθή τα γοΰστα τού δπο·α καΐ άν
  είνε καί νά μην έπιδιώκη δια παν
  τος τρόπου νά τα μεταβάλη.
  Γι' αύτό τόν λόγον πιστεύω δτι
  ή γυναΐκα ή όποία θέλει νά δια
  τηρήση την άγάπη τοθ συζύγου
  της ποέπει νά έχη την έξυπνάδα
  να σεβασθή τάς συνηθείας, άκόμη
  καΐ τίς Ίδιοτροπίες τού. Έξ άλ·
  λου, ή συζυγική ζωή μοθ φαίνεται
  νά είνε ύπερβολικά μελαγχολική
  εάν οί δύο σύζυγοι Μχουν απολύ¬
  τως τα Ιδία γοϋστα καΐ τίς Ιδιες
  έπιθυμίες. Λοιπόν γιατί ή γυναϊ
  κα θά προσπαθοΰσε νά άλλάξη
  τόν άνδρά της την στιγμή ποϋ ή
  διαφορά των γούστων των δύνα¬
  ται νά τούς επιτρέψη μιά ζωή πε
  ρισσότερον ποικίλη καΐ ένδιαφέ¬
  ρουσα.
  "Επί πλέον, ή γυναΐκα πού ξεύ-'
  μ γχωρήσ; ό
  χοϋ έπρότεινα νά ποζάρω
  ολόκληρον την ήμέρα σκληρά, ά- "■*■ ε·"· ε·»ρ-
  α νά εύρη είς τό σπίτι τού μία έδώ σεΐς! ..
  πι3υ
  θά είσθε
  γαπφ νά εύρη είς τό σπίτι τού μία έδώ σεΐς! ..
  γυναΐ<α ή όποία θά τόν άνακου- —Αδριο, — είπεν ό ΦέλτΓ ά1%ΟναμιΤάϊηνϊπομΤ; Κ«1 ^Τ ^Υ'™^ νην Άγαπςί νά εΰρη ανεσ^ καΐ Χ1α διπλωματικότητα. Ή μίσσες τάζι δια νά άναπαύση τα κουρα- Χόκλευ, κολακευθεΐσα, έχαμογε σμένα νεθρα τού μέσα είς την λοθσε· τάζι δια νά άναπαύση τα κουρ σμένα νεθρα τού μέσα είς την Αύϊά Απολύτως ιεΛος, ενας άνδρας έπιθυμεΐ ™οτ6 Ι''«τί καΐ έγώ προτιμώ νά πάντοτε νά ε"χη μία γυναΐκα είς σας βλέπω πάντοτε μέ πολύ ώ την όποία νά μπορή νά διηγηθή μορφα φορέματα. Μεθαύριον 8- τΐς θλίψεις καΐ τις άνησυχίες τού, ηω; 0^ (—- - - τίς χαρές καΐ τΐςέλάχιστες εύχαρι £, *,,„ στήσεις τού. "Εχει πάντοτε μέσα "■*_*1_Λυ«· τού τό μικρό τταιδΐ πού διηγεΐτο είς την μητέρα τού δ,τι τοΰ συνέ- βαινε διά νά τό θαυμάσουν ή1 νά'παρ£ χ^ έγώ καί _ Έτβι θάμαστε ϊσα. Έσκέφθηκε μιά στιγμή. —Είμαι έξ άλλου βεβαία πώ;, κοστοΰμι, τό τό παρηγορήσουν Ι '~ι'" '." ϊ^*η «οτουμι, το Ή τελεία γυναΐκα αυτή πού θά πορτραιτο θα είνε τελειο, γιατί κάμη την καλυτέρα σύζυνον είνε τδ ταλεντο τοθ Φρανσου3 Φέλτζ λοιττόν αυτή πού θά έννοήση δτι στρέφεται πρός τίς παραδοξότνι- πρέπει πρό πάντων, νά ξεόρη ν' χες_ άκούη, νά τταρηγορη καΐ νά έν . ,'ηι , Ω , , θαρρύνη, έπιθυμίΐς πού εύρισκον- -««φθΐ,χεν άκόμη: ται είς τό βάθος τής ψυχής δλων 1 —Μόνον, είνε σωστά καΐ σύμ- άκόμη --> %— |ν —νν> .-1^ Τ"Λ'Ιΐ ν..™. .
  άνδρών καϊ των κυνικωτέρων) φωνο πρός
  π Ντιστϊγκέ
  κρατία»
  Τα πλήθη
  πού εΐχαν συγ
  κεντρωβή" διά νά Ιδουν τό μο
  ναδικό θέαμα τής καρατομή-
  οεως μιάς βασιλίσσης, διελύ
  οντο σιγώ·σι>ά κοί συζητοθ
  οαν γιά τό θάρρος, γιά την
  άξιοπρέπεια ποΰ έδειξε ή Μα
  ρΐα—Άντουανέττα. Όσον ά
  τή σκηνή τής καρατομή
  σεως, αυτή δέν διέφερε άπό
  δλες τίς άλλες πού προηγή
  σαν. Άλλωστε δέν επρόκειτο
  ν ά διακοποθν. Μετά τα βασι
  λικό κεφάλια θά πέσουν καΐ
  εφημερίδος «Ανορθώσεως» περιλή Ι ττολλά άλλα. Τα πλήθη σιγά-
  ψει μου προγράμματος πλειστηρι σιγα αδειασαν τήν πλατεΐα
  (συνεχίζεται)
  μ ή τοθ όφειλέτου Γε
  ωργίου Ν. Αστρινακη κατοίκου
  "Αρχανών ύπ' αριθμόν 11382, τ^
  έπ,ισπεύσει τής Έθνικής Κτηματι
  χής Τραπέζης τής Ελλάδος, έν
  % άναφέρεται ήμέρα τελέσεως τοθ
  ρηθέντες πλειστηριασμοθ ή 25
  Σεπτεμβρίου 1938, έκ παραδρί-
  μν)ς παρελείφθκ] νά σημειωθή ή
  ώρα τελέσεως τοθ πλεισιηριασμοθ
  τούτου ήτις ωρίσθη ή 10 μέχρι
  τής 12 π. μ. καί κατά τοθτο δι-
  ορθοθται ή ειρημένη περίληψις.
  Έν Ηρακλείω τ^ 12 Σεπτεμβρίου
  1938
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου
  (Τ.Σ.) Κωνστ. Α. Ζαχαριάύης
  ΠΑΡΟΡΑΜΑ
  Έν τή δημοσιευθείσα ύπ' αριθ
  μόν 11385 περιλήψει μου προ
  γράμματος πλειστηριασμοθ άκινή
  των είς τό υπ' αριθμόν 4958
  ένεστώτος Ιτους φύλλον τής ένταθ
  θα εκδιδομένης εφημερίδος «Α¬
  νάρθωσις» κατά τοϋ όφειλέτου
  Εμμανουήλ Γεωργίου Παπχνδρου
  λιδάκη γεωργοθ κατοίκου Σταυρα
  κίων τή έπισπεύσει τής Έθνικής
  Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλά¬
  δος, έν ή άναφέρεται ώς ήμέρα
  τελέσεως πλειστηριασμοθ ή 25
  Σεπτεμβρίου ένεστώτος Ιτους, έκ
  παραδρομής παρελείφθη ή ώρα
  τελέσεως, ήτις ωρίσθη ή 10—12
  π. μ. καί^κατά τοθτο διορθοϋται
  ή ειρημένη περίληψις.
  Έν Ηρακλείω τή 12 Σεπτεμβρίου
  1938
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου
  (Τ.2.) Κ. Ζαχαριάίης
  ■ β
  . Συνωμότη;, φυγάς, τυ- ;
  ! χοδιώκτης, δημεγέρτης, ·
  ; στρατηγός, ζητιάνος. Ι
  Ή μεγαλειώδης δημι· "
  ουργία τοΰ διασήμου σκη
  νοθέτου ΛΟΥΙ- ΤΡΕΝ-
  ΚΕΡ:
  ΑΥΙΟΚΡΛΤΩΡ
  (ΙΛΙΦΟΡΝΙΑΣ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΊΉΡ1ΑΣΛΊΟΥ
  Στέργιου Άγγελάχη,
  Κρεββατά Βιάννου.
  Κατά
  Νικολάου Ι. Καρακωνσταντάκί,
  κατοίκου ομοίως. .
  Διά των άπό 30 Ιουλίου 1936
  άπλής, καί 15 Φεβρουαρίου 1937
  κατασχετηρΕοι», έπιταγών μου, ί
  πετάγη ό καθ1 ού τό παρόν μου
  δπως δυνάμει καί πρός έκτέλεσι
  τής 6π' άριθμ 28)1936 δριστική
  καί τελεσιδίκου αποφάσεως το.
  Είρηνοδικείου Πεύκου Βιάννου
  μοί πληρώση διά κεφάλαιον τ,
  κους, καί έξοδα, έως τής κατασχ
  τηρίου έπιταγής δραχμάς 399γ
  έντόχως έκτοτε. Κατά τής κατ*
  σχετηρίου έπιταγής ήσκησεν >
  όφει^έιης μου ίυτος την άπό 2'
  Φεβρουαρίου 1937 ανακοπήν τ&υ
  ενώπιον τοθ Είρηνοδιχείου Πεύ
  κου καί έφ' ής άνακοπής γενομέ
  νης συζητήσεως ενώπιον τοθ Είρη
  νοδικείου Πεύκου κατά τό ΰπ'
  αριθ. 40 τοΰ 1937 πρακτικάν
  συμβφασμοθ τοθ άνω δικασιηρίου
  παρητήθη ούΐος τύποις καί ούσ.'α
  ττΐς άνακοπής τού, αναλαβών κα
  τόπιν έπελθόντος μεταξύ μας συμ
  βιβασμοθ, δπως μοί πληρώση
  τό ποσόν τής κατασχετηρίου έ
  πιταγής μείον δραχμών 385
  ήτοι τό υπόλοιπον έκ δραχμών
  3613 είς τρείς ίσας δόσεις, νομο
  τόκους, τής πρώτης έκ δραχμών
  1204 μετά των άπά τής κατασχε
  τηρίου έπιταγής τόκων της, πλη
  ρωτέας τέλος Φεβρουαρίου 1938
  Έπειδή παρήλθεν ή άνω προθε
  σμία, χωρίς, ό καθ" ού τό παρόν
  μου δφειλέτης μου, νά μοί πληρώ
  Ι ση την ώς άνω πρώτην δόσιν
  ' έκ δραχμών 1204
  Διά ταΰια
  Πρός είσπραξιν τ&Ο άνω ποσ&0
  Γ
  αύτοθ τοθ τό-
  που, νά έρχεται ένας άνδρας, μό
  νος, στό σπίτι σας, την στιγμή
  πίύ ό άνδρας σας λείπει στόν πό
  , λεμο,
  των δραχ. 1204 των τόκωντων) _Μπ«! - είπεν ή μαρκεσία
  άπό τής κατασχετηρίου έπιταγής ΓιΟρισάκα άδιάφορα.
  ' χαί των Ιξόδων
  Ι— ι
  καιωμά
  εκτελέσεως, καί
  δι
  διά τάς λοιπάς
  VIII
  — θέλετε, επρότεινεν ή
  ά ί
  μαρ
  ΚΙΜΗΣΙΣ.- Διήλθε προχθές
  τής πόλεώς μας έκ Νεαπόλεως
  δι" Αθήνας ό φίλος κ. Κώ
  Λογαριαστάκης.
  ΓΑΜΟ1.— Έμμ. Κρουσανιωτά
  κης, Μαρία Τσαμπουράκη έτέλΐ
  σαν τούς γάμους των είς Αύγενι
  κήν Μαλεβυζίου
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Έξηκολούθησε καί χθές, ή χει·
  μωνιάτικη δψις τοΰ καιροϋ.
  —Αί πρωιναϊ μάλιστα ώοαι έ·
  πέρασαν υπό απειλήν βροχής.
  ^.-Ητις Ληό στιν'μής είς στιγ.
  μην ανεμένετο άπό τούς οίωνο·
  σκόπους.
  —Αί κληρώσεις τού έθνικοθ λα-
  χείου ί£ακολουθοΟν νά χαρίζουν
  την τύχην είς τούς συμπολίτας.
  —Οί τελευταΐοι σημειωτέον καΐ
  είς την περίπτωσιν άκόμη τοΰ μι·
  κροτέρου κέρδους.
  —Δέν παύουν νά χρησιμοπο·
  ποιοϋν τό κέρδος αύτό διά την
  αγοράν λαχείων τής νέας σειράς.
  Τρώγωντας βλέπετε άρχεται ή
  Δι* αυριον άν δέν άιτατώμεθα
  άναμένεται ό κατάτιλους είς την
  πόλιν μας τού περιηγητικοΰ: «Μυ·
  λούση».
  —Διδομένης νέας πνοής είς την
  τουριστικήν κίνησιν.
  —Έπ' άγαθω πρώτα—τΐρώτα
  των σωφέρ καΐ είτα των τιωλη-
  των εγχωρίων είδών τα όποία
  δέν ξεχνοθν συνήθως οί περιηγη¬
  ταί.
  — Είς την άλλην Κρήτην σημει·
  ώνονται πάλιν άπαγωγαί.
  —Τό ευχάριστον είνε δτι αί ά·
  τΐαγωγαί αυταί δέν τελειώνουν
  είς τό κρατητήριον.
  —Άλλ' απλώς είς την ΕίσΛγγε-
  λίίν, δπου εύλογεΐ τόν γάμον—
  συμπαρισταμένου φυσικά καΐ τοθ
  Εισαγγελέως—ό ιερεύς τής ένο·
  ρίας.
  —Τοιούτον εύτυχές καί πολιτι¬
  σμένον τέλος Μλσβεν προχθές είς
  Ρέθυμνον μία άή
  Σίζ
  , ρτενεν ή μαρ
  Γιορισάκα, κοκκινίζοντας
  μ ι ιν, Λ«ΐΗα4|Χησία ΐιοριαάκα, κοκκινίζοντας
  δόσεις τής όφειλής τού, εκτίθημι άττάτομα κάτω άπό τα φτιασίδια
  είς δημόσιον αναγκαστικόν πλει Τη{ι _ θέλετε νά ποζάρω σάν
  στηριασμόν τα εξής κατασχημένα | πραγματικά άλλοτινή γυναΐκα,
  κτήματα τοΰ όφειλέτου μου χειμετβα τ6 χάνω γιά νά μείγετε εύχα
  (ΓΥΠΕΣ)
  ύπερπαραγω·
  εκθέσεως
  να είς την κτηματικήν περιφέ»ριστημένος, καί έπειδή μοθ έχε
  ρειαν Άνω Βιάννου τέως δήμου τε Οποσχεθή πώς θά φυλάσσετε
  Β-άννου χαί είς τ«ς άκολούθους πάντοτε αύτδ τό πορτραΐτο στά
  θεσεις: βάθος τοθ άτελιέ σας, στό ΙΙαρί
  Α) Αγρόν είς θέσιν «ΐ'αθά» αι Χαι πώς §έν θά τό δείξετε
  - - β-----
  ποτέ σέ κανένα... Ναί: μοθ φαίνε
  ται πώς υπάρχει έδώ Ινα «Κότο»
  καί πώς θά μποροθσα νά προσ
  10 στρεμμάτων μέ 40 ελαιόδενδρα
  25 χαρουπέας καί έν μετόχιον
  (ίξοχικήν οικίαν) συνΐρ κτήμασι (ι^ υίί μπορουσα να προσ
  Κωνσταντίνου Άγγελάκη, Έμμαν.!π0[&αμβι πώς τό παίζω, την ώρ*
  Άγγελάκη, Έμμ Καρακωνσΐαν που Ηά ζωγραφίζετε. Είς τα να
  τάκη καί Γεωργ. Άγγελάκη. [κεμονό των παληών χρόνων, οί
  2) Αγρόν είς την ιδίαν εξ,γυναΐκες των «δάιμιος» άναπαρι-
  στρεμμάτων μέ 15 έλαίας καί 15 στώνται συχνά παίζουσαι «Κότο»
  ρμμ μ ας α 15 στώνται συχνά παίζουσαι «Κότο»
  χαρουπέας, ο^ορ. Παύλου Άγγε|γΐ!Χΐί τό «Κότο» ήταν δργανο πιύ
  λάκη, Έμμ. Άγγελάκη, κληρονό " έθίωρείτο εύγενικό... Λοιπόν άν
  μων Έμμ Ζωάκη *αί ρύακι. αυχ0 μπορ^ νά σας εύχαριστή
  3) Αγρόν είς την ιδίαν θέσιν <™,.. 5 στρεμμάτων μέ (5 χαρουπέας Ι Χχενισμένη κατά ΐήν παληά καί 3 ελαιόδενδρα συνορ. Ματθαί γ[απωνέζικη μόδα καί μέ ένα ου Άγγελάκη, κληρονόμων Ιω φόρεμα άπό κρέπ ντέ σιν σκότει άννου Καρακωνσταντάκη καί πό νοο μπλέ χρώματος, επάνω σΐό :αμώ. 'Ο πλειστηριασμός των άκινή- των γενησεται οριστικώς ενώπιον το Ο Συμβολαιογράφου Πεύκου Βι άννου Γεωργ. Ί Τσαγά όποΤον έφάνταζαν, άσπρα, σέ σχήμα ίερατικά, τα μεγάλων ρό δών, λουλούδια τοΰ «μόν» (οίκο σήμου), ή μαρκησία Γιορισάκα, στό παρισινό της σαλόνι, άνάμε ....- -. - — ι«-ι—■/■ στο παρισινο της σαλόνι, άνάμε ν; τού νεμμουαναπληρωτοθτου, σαστά πίάνο Χ'α1 στάν καθ ^ Χ*1 έ,'Υ· ^ Πευκφ γραφείφ τού Ι1ομπαδούρ, έμοιαζε μέ ένα «π? έθυμνον μία άποΐΎωγή. —Συνεχίζεται η έμπορική καΐ έξαγωγική κίνησις. —Χαρακτηριστικόν είνε 8τι ή κίνησις αυτή απέκτησε ταχύτερον ρυθμόν καί έν γένει μεγαλυτέραν ζωηρότητα. — "Ηρθησαν έπίσης ώς μανθάνο¬ μεν καί αί πολλαί έπιφυλάξεις περ'ι την πώλησιν τοΰ προιόντοι;. — Οί πλανόδιοι πωληταί φρού- των αύξάνονται καί ττληθύνονται. —Πρώτα καί καλυτέρα φυσικά πωλοΰνται τα σταφύλια καΐ δή τα ραζακιά. —Τα όποϊα καί στιεύδουν νά ά- γοράσουν άπό βαθείας πρωΐας μάλιστα αί νοικοκυραΐ των συν- οικιών. — Προσεγγίζουν αί ημέραι τής ενάρξεως των μαθημάτων. —Όπότε τα προαύλια των έκ· παιδευτηρίων θά άποκτήσουν την γενικήν εκείνην κίνησιν. —Τόσον θορυβώθη κάποτε άλ¬ λά καΐ τόσον ευχάριστον είς ο- λους έκείνους πού την 2ζησαν μ( αν φοράν. —Έν τω μεταϊύ οί μαθηταί προ^τοιμάζονται διά την έναρξιν αύ ήν μέ ψυχικά συναισθήυιατα ά νάλογα βεβαία πρός τα άλλα ά ■ποτελέσματα τοθ προηγουμένου σχολικοθ Ιτους. — Είς τόν κινημαχογράφον Που λακάκη προβάλλεται σήμερον είς εξαιρετικήν πρεμιέραν τό φίλμ: «Τό μεγάλο δνειρο» Μνα άπό τα δραματικώτερα καί μουσικώτερα έ'ργα τοϋ κινηματογράφου. —Έξαιρετικά έπιβλητική καΐ ένδιαφέρουσα ή δημιουργία τοθ σκηνοθέτου Λουΐ Τρένκερ «Αΰτο· κράτωρ Καλλιφορνίας»(ΓΟτΐες) πού προβάλλει σήμερον δ «Άηόλλων» σέ άττογευματινήί καί εσπερινή παράστασι Ρέπορτερ :ήν 30ήν Όκτωβρίου 'ΐ938 ή μέραν Κυριακήν καί ώραν 10— 2 π. μ. δτε καί δπου καλοΰν ;αι ο£ πλειοδοτήσοντες. Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ Ινεργησάτω τα νόμιμα. Πεθκος 12 Σεπτεμβρίου 1938 Ό πληρεξούσιος δικηγόρος Ν. Πολένης Έκτός Τράστ ~ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π 1 Γερμοΐνικη Ι γή 1937. ι Αβν βραβείον Βενετίας. Ανώτατον βραβείον 'Ακα δημίας καλών τεχνών Βερβ λίνου. Ή ϊλιγγιώδης περιπέτειαι τοΰ Ιωάννου Αΰγούστου Ζου γερ ποϋ ανεκάλυψε καΐ κατέ κτπσε την πλουσιωτέραν πϊ ριοχήν της 'Αμερικτις καΐ κα τεστράφη διότι έμίσησε τόν χρυσόν. 'Ένας κινηματογραφικοί «θλος ποΰ προβάλλβται: ΣΗΜΕΡΟΝ στόν κινημα το γράφον: Ι ι. 1 >
  α
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,.
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ
  ΤαλΙ*. ί- 41
  Γυαλίζετε
  τα παπούτσια
  ρφ
  Ι»·. Τ·
  _______
  λίζΐι κβΙ διατή
  >·*■■■■■
  ••««■■Β
  —-----
  Ιΐομπαδούρ, έμοιαζε μέ ένα άπο
  τα χωρίς αξίαν παληά άγάλματα,
  πού οί &ύτοκράτορες των θρυ
  λικών χρόνων διέτασσαν νά κα
  τασκευάζωνται γιά νά στολίζουν
  τα άπό καθαρό χρυσάφι παλάτια
  τους, καί πού παληώνουν τώρα
  στήν γαλαρία κάποιου εύρωπβι
  κοθ μουσείον, πίσω άπό ένα πά
  ραπέτασμα άπό κόκκινο βαμβακε
  ρό Οφασμα, άνάμεσα άπό τρείς
  τοίχους άπό γύψο ζωγραφισμέ
  νους.
  (συνεχίζεται)
  Γ"

  . Σημείωσις: Δευτέρα-Πέμ ; ■
  • πτη-Κυριακή ώρα 7 1)2 ■ 8
  . μ.μ. «πβγευματινή. Ι ζ
  Ίιιιιιιιιιιιιιιι.....,," ^
  Τό ττρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  -»...ε-|
  ΝΕΟΝ ΟΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  έναντι Αγ. Τίτου
  'ΕκπαιίευθίΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οΐανδήποτβ
  θεραπείαν νοαημάτων τοΰ
  στόματβς (ούλίτιώο;, καχοσμί-
  ας) συμφώνως μέ την τελβυ-
  ταίαν εξέλιξιν τής έηιστήμης.
  ΈπΙοπς βώοντβστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ-
  λων—κορώνες έκ πορβελάνης.
  Έπαναφορά τελείως άνώδυ
  νος των βτρϊβλοφυών οίον·
  των «1ς την κανονικήν αυτών
  θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  (Παρά το Μεϊντάνι) *ΓΡιπο<ί· ^εθ' °λων της των έξαρ . , ',τημάτων έν καλή" καταστάσεικαΐ χνειτήν ίπ,κ,Α^ο,----- μέ πλοιάριον. Πληροφορίαι παρά *'" ΙΚ-----■'— * όρω Μύρωνι παρά τοίς ά- ΡΕΓΓΕΣΧΡΥΣΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ Η. δ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Εξαιρετικής ποιότητος, παρασκευ- ?^ϋ€ν?' είδιι<ώς διά την ελληνικήν κατανάλωσιν. ΕΙδοποιεΐ την πολυπληθή πελατείαν τού δτι διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων. ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων. ! τβδ κι- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΆπβκλειστΐΜοΐ εΐσαγωγεΐς μετ* διαρκοδς παραχαταβήκηςι ΥΙΟΙ Γ Χ. ΛΙΑΠΑΚΗ^
  <5 Ι , »ι»τΙΙιιο»ι»χ »ι χ 3ίΙ ΙΥΙΙ3ΙΗΖ £9-9 •τί ·Η ί-τ ι»κ ·γΙ ·ιι ζ -6 (ικμ ηαοο ΘΥν< ?Ρ? οί ίΐϊ ΛΛΐ»ττϋοοΛ ■Ο<ΙΛ3Κ δ ΛΟ1Ι0ΜΟ] ·ι»9Λ»ο (ΐοι. ·υονθιΙΑ3Κ Λ Λβμ 5 -«II ιχκ βρ - -ηιουοιικ3 5)5 ΙΗΗ3ΙΑ3 "Ι ΝΟΝ» *κ 5ΐι ς>

  9
  ηοΛ
  5ϋι
  )υ;;3
  Λ9ξ)»ν;3Λ» ικκ
  Λγΐ
  λιιι
  Λΐια 5ρ ύςαϊΐοοιΐιΐς) οιηοι
  ύΤ $«ιίο
  9ΐ ' 5)3 ζ
  ξ£ ίθ ?ι '»ΗΛ»ι»ι— {ΐ
  Λ9κιΐ3Χο 91 ϋ'ςομοϋικκ άβ }»κ
  Λ«)Λ»χ $«3γ;91ί 51?1 Λ}γΧ
  «V
  Λ3θϋΐβν9τ1>0ΛΛ9
  .ιγ.οο£)τΐηΐ οί ιΐ9
  -)βίν ΛΐικΐΛ^ Λϋι
  •3 5
  );
  | 5ϋι 51ιΛ
  5ϋί" ο)3ΐίο
  Γ 'λο»
  Λΐοϋκ
  λβοιολλΛ
  η βχ
  χ
  5(3 »)Λσ» Ι^χχιιϋη*! Η.—
  χ ίηϊθηϊΐίςΓΐ ηοΐ3Λ»ς> ηοι
  Λΐφϋγ λιιι »'? λιοιο^γΙοο Λϋχ'ιιο
  ιβφ 59=ί 5ΐΐϋθθ3ΐι 51ιχ'»ιΧ<35ογ11ι— 5~ ίχγηβκχ ·χ 9 5 »λ 0113x90113 Κ 9 5 λιιι 0311η 9 5ϋκ'»γ 5 λμλ»Λοο κι ·5ιικ»ϋηοοηο{ν 9( ο;Λ ·— · ΙΤ' ·κ φι Ο°99 1 991 κ» Λθΐ»ΐ9Λΐ9ΐΑη ι ύβ»*Α9Χ0]βι»κ ΛηοΧ ηοιηοι ■- 'Μ 61 "866Τ 3τΙ ι ·5!ί,τΙ(ο<3 Λ(ηΐ τΐηο 5(1)3099 }Κ]»1Π3Υ_31 9 •οοΊΐ 5:3099 530**0031 ^ 215 5(θ3βΙ/,γ(οιι ηοΛφώτΙηοοοΊι Γ ηοι Ο 5}3 Λορ 5? 513092 ίΙί ΤΙ, 001 8661 9 ^ 9 5»ιοο3ίΧοιι<3 ^0 ι ί τε ^ ΐ% οο α(αι ηοτ) "8261 ηοι Λ3 523 5 ΑηοΑ]λ αοι •000 Λί^Ι 'ΟΟΟ α(^ι π Ό00Ό9Τ Ό00Ό6Ι Αογ.3ΐιτΙ)ρ ΑίλκροΊι Λί,ιι ^ ^οΌώοοοΊΐ Ιιιφο'π Λίπι -3Τΐ 009 χ? ΙΟίΟ 3,τ1 ησι } ϋ Όΐ3Λ3Λ| (»κ αβ -19Κ9 ο ©α ηχτΐ9Λ9 ,οΐ3 3ϋκκιβη90 ΙΙ 5 Χ «ιιρΧοοτΙ 311 ΟΟδΐ Ι*11 ·τΐ3ί3ΐβ 3Λ» ό Μ 5| Λογ3κτΙ)ριηφ (ψ •Λ959 ι -3 λιιι ϊότς> ΛηΐΛχχ ηοτιιΐν Ο*1
  Λθ
  ■ΙδΗβχβοο}^ Λ οί ηοι
  3 Α

  -γ, 5ϋι οί»} ηοΐ3Λ»ς> ηοι Λΐοιβκ
  Λ| Λχιχιηΐγ,χι λΙιι 3γ1 Ϊι^βλπο ίη
  Λπιηχ $ιοιις<9ΐ»ΗΐιοΧ ιι ιχκ 3γ1 51ιι ίιοηΰϋγΜθγο 14 Ι; 3 14 10 ϋύ ή Λ9 »Αβ3 »γο".ις>
  5
  310
  119
  ς 3
  $9Μ1Λ^^ ίοΛοηου Λ. 9
  ΛΙ 3Λ]3
  ϋ ΙίΛΐΛ χθ
  1 $
  31 ηοι οοΊ( Μ
  ) ϋ 5~
  ρ @
  ηοι 5ηογ
  Λϋΐ
  Λ
  $10
  ιι ύοΧόχ κς ιιο $ηκ
  ΙΧ* ΐό
  ς
  Ιΐ63Χ*£53ΐιη
  ηο κ ιηοιιμι 5χ;ο)ι»ΐ3 5ϋι
  • ηβτο 5οκΐΛ3Λ χςηιοΐΛΒ
  υγιι ιι
  5θΛ3Τΐ λ «ι
  ηοι Ληλ03 Ληι $ι$ο!μλ3 ϋ 3λι3 $»
  )3β3ώιοΐ3ΐΐ ηαβιηΛΐρ 51)1 5ηοκιοι»κ
  ίηοι 9οΐ9 "ί( Ιϋϋ5 Λ
  »ιΰητ1ιιοα»Μ3 ζ(ΐ ε—£ $}3
  011 ΙΙΛΧΙΙΧζ Ι], Οθ
  ηοι ΛΐιΧΰ» λιιι 5;3
  ι.»κ
  •911 ·5»)ΑηΑ»Χηφ
  »ι
  (ΙΛΐρΧ ΙΙΛ3ΧΧ9Η)
  ΗΖΐνΧ
  Ν0ΧΙΧ0Ξ3 ΟΙ
  ■Χ51Λ91Ο01Ι,
  ■■■■■■■■■■■■ΒΒΒ
  Γ1
  ■■■■■■■ι
  -ηοι
  -μ Λ
  λΙχχ
  ηβι
  5ΐΐ( οιΐ
  κ ήι »σ»«
  ηοι 5οι»ΗΐιΗι ηοκιΑ
  ηοι
  ■■■■■■
  V
  ■ ■■■■>■■■■■■■■■■ ■■■■ΒΒε«ΒΙ
  Ν0ΙΧΙ0Ν3 Ν0Ι2Η13
  <*-^—^^— ^"<«Γ- ,^ 9αο Λ910 ηοι οοη 9 ^ Λθΐΐ(ηοι0 718 »τ)ο)οο'5ΐιτ1ηο 91 ηοιι 2 Λ910 59ΐ3ο"ηιι 9 ιιο, 7φ3κο ! ίμο οιο» κτ)»ο'33ΐι 9Χ 91 α»ο»Χ| 910 1»13Λ]λ 323 5ηοι (λγιφηκ ) )ρΐτ) ΛΟΟΛ κιο 3 3 οοιι »7κλ(λτΙο'ητ) Ι λοι οιιιρ 5ηοι ι$;χιι»ιοηο κο13ΐσ)7θ'ηκ γ ηοιι }Βκ κι»τΙε!ργιιοΐ(η() 5ηοι Ιιτ)ί*ιο7ΐί| ^ι ηοιι '5η οώκιτι 5ηοι 5ηοιο» ,ο 73032)53 χ ^ ηοιι ηοΛ9ο"Χ οοι το:ολλ2 ^ 11 οοι (λ Ε7κ 73η»ιι 31 ι5 ρι '1 5 ηκιι Α7Ο12 ,ικ ηογγ^ρ οοι (Ιιίλΐ 3ΐΛ3ΐΐ Λϋα3κ'ο»ιχικ Λϋι ικκ •70 νιοι -ο'ιρο 5μ 3 ιχιϋη3θ03ρ κθ Ληιοιί'ο Ληι χιο ΛΛίί λ') | 19Λ»Ίθ Λϋΐ 03 Λη ίηθθ'731150 '5(ΟΛ|Τΐθ113 ' ]Χ,Χ ΛφΉθΙΛΚλίίς» Λ(Τ)1Α(Γ)5 2 κτ1(ηο 91 "δ βτΐοοιι --------,._,--------- „-.-.-.. ,.------------,, 51«1 Λ"» 03 οΐί» $»ΐ3Χ%ι· ΛΐικΑχΛ» Λϋι 3οςοώ»| -ιΐί/ϊώιώΒυ Λϋι 5]3 ικκ ΛΛΑώ3 λ<ο Λ909 3ρ 3βιο; 'ΛκΊη» $οιϋιοκιϊ' ιοιΐοϋϊϋ ,ιτΐ3γ3ΐκ3 Λΐ)ΐ λοιοκλΛ 3α}3 «τίο*ώ3ιιτΙγο 91 ■ «3 5^*· χ? 1»χ ΛκΑβ'^ λ«?ι $«;ο»τ1 5« ΐ3ή»γ.»Λ» 13X3 ιοοιιμΐ Κ)0Ί»ΐ3 ^ . ϋο 51α «3 ικκ ΛϋΛ?τΐυΛ9γβι«κΐ9 Μ '»>Λ»ι»Υ.ύ 0<>Ί 59?»ιο3ΐί $ϋί ? >
  »λιι Λ*ΐΕϋιθΓΐουηΛ» ΛΠ9γϋςικ| $«30035^» λπΑΟβ λ(ϊ'λ3τ1ο5ιΧ3Λ 'ι*° οΧΧ$ ,° 31?1
  1θκΐΟ1»κ 1<3Λ3ΐ1ί)0ι3ώ»10Λ3 1Ο $31 Γ -ΓΟ ΛΛ1 Λϋγ|] —'($ΧΗ η91Ι(ίΜ91Ι»1. Ι ------ ·Λ«Λθίϊ λ«ι $«303ν;3ΐκ3 $ΐιι -λχ) η9ΐοήτΐ3ΐ«32; Ο! ηοιι ';ηοτιο7Λ χΐ 001 ΑΟΙ Ι »λ Α39 5φ 'κ^ »ο*3ΐοη ς7κ κτΐίηοηο 91 ?§? 13Χ} οοιι ΆκΰοώτΐΛκ ΐίη »τ!οΐΛ| »ιο ϋΊ1 ^ 0γ ηοι 5σ)3θ3θ"κ»ΐ9 ^ίχ,ι Α<ηι 5ιο Ο ψ5ΐ ^ -ΚΤ)»(37331 ΛΚΛ7Λ| 'ΚΙ 3ηοι β]3 η3Α 91 3τ1 ιο3Χο Α91 ' οί 3 ςζιχ ηογ50»κ 03Μ ηοιι οοΑ9θ'Χ ηοι φιχ Λΐρι 5οσ13τ1 Λ*5!3$,|11!ρ ^ϊΟΤΟ ΚΙΚτΙκί 13^ Κ1 ί ^ ·ιιγκ 53κ '53Οβ7γ3Τί Ι ^ γ -317Κ797 'ΚΤ)θ1Λ| —Ή »1)ετΙ>?ί)7311
  λ
  ίοοι 59
  55ΐΧθΑ
  -γοιι
  73λθ'ηθ153γ ρ
  Κ03Τ)1/, ΑίΛΙ 7*1ΑΟθΤΐ7θκ
  λ -53/ Γ
  9
  713
  9
  5;ι
  5310» £β
  οοιιο.
  -κ 5[αι ι,κκ οοαιιγ) οοι 7ο»ιο
  ΊΊΧ ϊ ά
  Ι}. 5(λι
  Λ<91 » »ι»κ 501 ' 73Α 3τΙ 30 39 χ,ΐβ ι»κχφ5 «ι ί11» 5»ί)α) 5^1 λ Γ^ι χιλ 5ηοι ,8 ΛΟΝΟ_Χ ΛΟΙ ΥΙΟΝΝ3 Ι-Ι ο οιιγ. •αοχ ΊΖ-Ι Λ0Λ««8Υ,Ιΐχ Χ)Ο0θΧ3(ίΧ)ΐΙ ' ι»χ «Γίοχιώη ·χ ΛηΛΑθΛ 'Ληιϋίί»! 'λ«ι Λ9*1οιΧαο9 μιο «Ηϋτίι *·? ίβι1»γ»ο 961ΜΧ 5»ιοοώ9γκηκ »ιο ίίξη^ ·$9ΐ»τ1ΐΐιοηο * «$5 $»οΛ<} ι»κ 5» · Λ300Ι1Ι9) Λον^ονι^3ινν , Λ3, - Ου νυ ■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■Ι -311 Λΐμΐ χ ιιτ11ιφ)σ Λΐΐΐ 5]3 13130 5σ;Χ3Ο0011 ί>)3 5ς?χΐΛονγ
  (ς 5ο^λ λχ>τ19οο
  Ι3γο3ΐι ίιοτ) ΛθΐσΙμιοσΐ1 )0ΐ3χοαι.03σχ ρι
  ΥιΙΙΗ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■«πεΐΗειει
  ■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■Ι
  ρόιι. ρ
  9 .χ>τ)ΙιτΤός ρι ολι.3Μ3 ριρο οιβλρθ0^ Ρθ
  .Λ13ί1]3 5ς) ΆΟΙΟΤΙ9ΙΟ10 ΟΤΐΙΐΤΐός Λθΐ|,1 ΟΛ13Μ3 ,ΥΥ.9 Ά—1
  Λ9>Χ)ΟΛ3 9^ 3οσ>όΙχγιι~, '*}η03τ)Ιμ Μ 1 Χ
  3ΐί λΙτΧοοοοιι Λΐιιθ)Χογ3 λΙιι ριοο
  'ηθ1- ^^^^ 9 ! Ι
  Λ0019Ο1 Λ~Λ]1ΚΌΟΘΛ,9 ΛΤρΐ ΛΟ1]3Λ,
  Λ0091 ιΐ9 '*)9913'νΓ10 οι
  'ρ,οι λπιρτΙΙιγιι Λ~ΐ9ΐοσ3Ληιο λ~ι λ^ Λ91
  5)3 Λ3φπγ9>(3ΐΐ9 '5οισ9νλ/ 9
  ηοι 9^-9 χ>ιλοΧ3ιι9
  σο3 ηο.
  ιοόΧω Λ00911
  9
  ηογγη γίοι
  Λ03γυ. ηγοιι
  ΚΙ ί'νοοΛισ
  ]ο ;~λ ·5ς?οΊ>ΐ!ο
  5]3
  9 'ΙιλΙ/ιμ 91
  Λ91
  5Ι1ΧΛ9Μ
  Λ993Χ0 ιοΐΛηοιοΗ~οοηο '
  ■3τ) Λς?ι Λ9ΐ1οιι»τ11ιΧο Λ91 ί»}3
  -Υ399 ΌΛΜ31 '5303ΐΙΐΓΐ '
  ·9ίΙ'ίΙ1'ηο Ι0* '2>Ο913ΛΟ 91
  "00100 ,13Τ1 1Ο135
  'ΟΛΙΙ 0
  Ιι
  ΙΐΛ3τ1ηογο>ι
  ιΐ3
  9^9 θ9
  'ΙχτΙιι 1/ '51ιΐ93Λ (ι Ό)3Αςι η, ·λοιιγΤ309

  γ)
  13X5 Ό)θΐιιγ3α'9 1/ ιοιΐ3χΛ3 Ι1. Λ3 Ί
  3191 ?9
  5)3
  }-{,
  13111ΓΙ9Μ
  λ
  (,ι Ηίΐ 5ς?φ 91
  Α3 ,9
  ιοΐ3Λ]οφ οοιηο Λ30
  '5οισιο
  3 *305Λ9σΧΑηο Ο1Λ911 91 ΐΐοΐ35ΐΧιθΐοισ3ΐι Λω ,φη
  10103191000119 91 *Χ
  ί Ι 9
  1103 μ
  [}ΐ Λ0Λ9Η
  8 '1ΐ9?. 9Λ
  )ΐ 3ςρ Λ39
  ίηιοο. .
  ΟΟ0Υ319 '5[
  •311. ^θΐΐγη
  31Λ311
  'ϋςΐ 9Λ Ι3ΐι?συ. λχ>)Λ31ι λΙιι
  Λ39 'ΛΟ)Λ311. ΛΙΙΙ ίλ
  μ
  μ 9>*ι»λοΛ. 51^1 .3ΐοιι
  λΙιι 59°9Λ9 0°ι ΛθΛρτΙ 3913

  ηοι
  3
  ι30]0ΟΛΛ 13Χςί Λ39 11? .Υ.Υ9 'Λζ?13
  0)3Χώιιι Ιΐι λ? ϋ-53 ίοίο'ρνν Ο.
  "Ιΐαΐβ Λ501ΟΛ9Ο11 Λ»}9β »
  3Λ13 Ά31113 \/—
  919° Λ3θοηόΙί .οοιοοιλοχ
  ΛΟ1Χ9Η31
  Λ9£0τ
  . ΙΟ
  ·ορ>ιΛηο
  ηοι
  λοΛ03
  οχ
  Τ"
  ί
  <Ιι, Κ>.,
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐσ έναντι Πσλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  22 Σεπτεμβρίου 1938
  120 Ώρα
  —^^
  ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥΝ
  Μ ΠΑΡΑΣΤΗ ΑΝΑΓΚ.Η
  ΗΝ ΕΥΗΑΡΟΜΗΗ ΑΥΤΟΝ
  ΕΙ! ΤΗΝ ΙίίΧΟΣΑΟΒΙΙΙΛΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ τού εξωτερικόν άναφέρουν ότι τα
  Σοβιέτ είναι άποφασισμένα νά παρά¬
  σχουν την ενίσχυσιν αυτών άν παραστή
  άνάγκη είς την Τσεχοσλοβακίαν.
  ΊΙ απόφασις αυτή φέρεται ληφθεϊ-
  σα έν Μόσχα κατόπιν συσκέψεως των κο-
  ρυφαίων τοΰ σοβιετικοΰ κράτους, καθ*
  ήν ανεσκοπήθη ή εύρωπαϊκή κατάστα¬
  σις καί ή θέσις τής Τσεχοσλοβακίας με·
  τα τάς τελευταίας άγγλογαλλικάς άπο-
  φάσεις τού Λονδίνου. Αί άποφάσεις
  αυται λέγεται ότι έκρίθησαν άηαράδε·
  κτοι υπό των Σοβιέτ.
  ΐ'Η στάσις της Πράγας δέν μετεδληδη;
  Τί εδήλωσε όθΰγγρος πρωθυπουργός.
  ΕΤΑΧΘΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ
  ΔΙΑ ΝΑ ΔΕΧΘΗ ΤΡ ΣΧΕΔΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —Αγγέλλεται ότ
  ή Γαλλία καί ή "Αγγλία έταξαν είς τή·
  Πράγαν τελεσιγραφικώς προθεσμίανμιάι
  ημέρας 'ινα αποδεχθή τάς προτάοεκ
  αυτών διά την λύσιν τού σουδιτικοΰ.Έ
  έναντι» περιπτώσει αί δύο δυνάμεις ά-
  πεχδύονται πάσης ευθυνής δι* ένδεχο-
  μένην εισβολήν τού γερμανικού στρα
  τού είς την Τσεχοσλοβακίαν.
  Η ΠΡΑΓΑ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ
  ΑΓΩΝΙΩΑΕΙΣ ΣΤΙΓΜΑΣ
  ΑΘΗΝΑ Ι, 21 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταιτοκριτού μας). — Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ή
  Πραγα διήλθε χθές άγωνιώοεις στιγ¬
  μάς. Ό λαός κυκλοφορεΐ είς τάς όδούς
  κατηφής, οί οέ πολιτικαί κύκλοι διερω
  τώνται τί θέλει επακολουθήση διά τή
  χώραν καί τάς άλλας μειονότητας εάν
  τό Άγγλογαλλικόν σχέδιον γίνη τελι
  κώς άποδεκτόν.
  ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ
  ΣΥΚΕΔΡΙΛΣΙΣ_ΕΙΣ_ΤΚΝ ΠΡΑΓΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποχριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτβρικού ότι είς την Πράγαν συ
  νεδρίασεν όλην την νύκτα τό ύπουργικό'
  Συμβούλιον. ΊΙ συνεδρίασις υπήρξε
  δραματικωτάτη, συνεζητήθη δέ κατ' αύ
  την έν τώ συνόλω τού τό *Αγγλογαλλι< κόν σχέδιον προκειμένου νά συνταχθή ή απάντησις τής τσεχικής κυβερνήσεως είς την διακοίνωσιν τής Αγγλίας καί Γαλλίας. ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).—Σήμερον έπέστρε- ψαν έκ Βελιγραδίου οί 'Έλληνες ά- θληταί οΐτινες ώς γνωστόν επεβλήθη¬ σαν τελικώς είς τούς έκεϊ τελεαθέντας Βαλκανικούς αγώνας. Τούς άθλητάς ύ· πεδέχθησαν χιλιάδες κόαμου έν μέσω ένθουσιωδών έκδηλώσεων. Η ΧΘΕΣΪΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑσΤα ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΑ ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας). — Χθές ή Α. Μ. ό Βασιλεύς έδέ/θηΛ είς συνεργασίαν τόν Πρωθυπουργόν κ. Ί. Μεταξάν. Ό κ. Μεταξάς κατετόπισε τόν Βασιλέα ε¬ πί των εξωτερικών καί έσωτερικών ζη· τημάτων. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΛΗΨΙΣ ΜΕΤΡΟΝ ΥΠΟ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΚΑΙ ΟΡΑΤΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλβγραφήματα έκ τού έξωτεριχού άναφέρουν ότι τό¬ σον υπό τής Πράγας όσον καί τού Ράϊχ λαμβάνονταβ στρατιωτικά μέτρα, συγκεντρωνομένων ίσχυρών δυνάμεων είς τα σύνορα των δύο χωρών. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σεπτεμβρίου (τηλεγραφικώς).— Τηλεγρα- φοΰν έκ ΒερολΙνου δτι ό γερ· μανικός τύπος παρουσιάζει την Πράγαν ώς άποφασισμέ- νην νά επιτεθή κστά τής Γερ μανίας. Ώς πειστήρια των δια θέσεών της άπσριθμεΐ τάς συγκρούσεις των Τσέχων με τα των Σουδιτών, τάς έκτελέ σεις είς τάς οποίας προέβη ή Πραγα, την παραβίασιν των συνόρων υπό των Τσέχων καί τάς έπιθέσεις- των ΙδΙων εναντίον μεθορικών γερμανι- κών χωρίων. Τα έπεισόδια των συνόρων μεταξύ Τσέχων καί Γερμα- νών έπανελήφθησαν συστημα τικώς την παρελθούσαν νύχτα. Τα έπεισόδια προκα- λοόν άλλοτε μέν οί Γερμα νοί έπιτιθέμενοι κατά των τσεχικών τελωνείων άλλοτε δέ οί Τσέχοι είσβάλλοντες είς τό γερμανικόν Ιδαφος καϊ έπιτιθέμενοι κατά των Γερμα νών φρουρών. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΧΙΤΛΕΡ ΟΥΓΓΡΟΝ Χθές μετέβη είς Μπερχτε- σγκάντεν ό Ουγγρος πρωθυ ποθργός κ.Ίμρέντι μετά τού ύ πουργοΰ επί των Εξωτερικών ίνα συναντηθή μετά τοϋ XI τλερ. Οί Οΰγγροι συνωμίλη σαν επί μακρόν μέ τόν Γερ μανόν καγκελλάριον. Ό πρω θυπουργός κ Ίμρέντι επι στρέφων είς Βουδαπέστην έδή λωσεν δτι ή συνάντησις μετά τοϋ Χίτλερ σκοπόν εΤχε την ά πό κοινοΟ εξέτασιν τής κατα στάσεως ώς αυτή δημιουργή τσι έκ τοθ τσεχικοΰ. ΤερματΙ- ζων τάς δηλώσεις τού εΤπενδτι αί στιγμαί άπαιτοϋν «ησυχίαν καί ύπακοήν». Μετά τό πέρας τής συζητή σεως μετά τού κ. Ίμρέντι ό ΧΙτλερ ανεχώρησεν έκ τής έ- παύλεώς τού διά Μόναχον. Έκ Μονάχου θά αναχωρήση την Πέμπτην 'ινα μεταβή πρός συνάντησιν τού κ. Τσάμπερ λαιν. —Ό στρατάρχης Γκαϊριγκ συνηντήθη χθές μετά τοθ Οϋγγρου άντιβασιλέως ναυ άρχου Χόρτυ μετά τοϋ δποίου εΐχε μακράν συνομιλίαν. —Βεβαιοθται έξ όλλου δτι λίαν προσεχώς πρόκειται νά συναντηθοΰν είς τα σύνορα ό Πολωνός πρωθυπουργός κ Μπέκ μετά τοθ Ουγγρου άντ βασιλέως κ. Χόρτυ "ίνα έξετά σουν την κατάστασιν. ΓΑΛΛΟΠΟΛΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σ)βρ(ου (τη λεγραφικώς).— Ό πρωθυπουρ γός τής ΠολωνΙας κ. Μπέκ εδέχθη χθές τόν πρεσβευτήν τής Γσλλίας έν Βσρσοβία. Ό πρεσβευτής τής ΓαλλΙας έν Πραγα έκαμε χθές νέαν έ πΐσκεψιν είς τόν πρωθυποι ρ γόν κ. Χότζα. Ό κ. Χότζας εδέχθη έπΐσης χθές τόν πρε σβευτήν τής' Αγγλίας έν Πράγς». — Είς τό υπουργικόν συμ βοΰλιον τό οποίον συνεκλήθη χθές τό έσΐτέρας είς Πράγαν εδόθη ή έντολή είς άπαντας τούς ύπουργούς νά μην έγκα ταλεΐψουν τάς οικίας των, άναμένοντες νά λόβουν δια ταγάς άπό την κυβέρνησιν. Ή έκδασις των Άγγλογαλλικών διαδημάτων είς την Πράγαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Σεπτεμβρίου (τηλεγραφικώς).— Χθές την νύ κτα ό κ. Τσάμπερλαιν προέβη έκ νέου είς διάβημα πρός την Πράγαν κατόπιν τής άρνητι κης χθεσινής απαντήσεως πε ρί άποδοχής τοθ Άγγλογαλλι κου σχεδίου. Κατόπιν τοθ δια βήματος τούτου έν Πραγα τό υπουργικόν συμβούλιον συνε δρΐασε την 6ην πρωϊνήν χωρίς νά προβή είς οριστικήν άπό φασιν. —Είς τάς 9 30 τής πρωΐας χθές ό πρεοβευτής τής Γαλλί άς είς Πράγαν επεσκέφθη τόν κ. Μπένες καί εζήτησεν έκ μέρους τής ΓαλλΙας νά δεχθή τόάγγλογαλλικόν σχέδιον. Μέ χρι τής 1ης μετά μεσημβρίαν καμμΐα απάντησις δέν εΐχε δοθή. Έν τούτοις ό πρεσβευτής τής Αγγλίας εβεβαίωσεν δτι έ'χει την πληροφορίαν δτι ή Πραγα απεφάσισε νά δεχθή τό άγγλογαλλικόν σχέδιον χω ρΐς δρους. Πάντως επισήμως δέν έπεβεβαιώθη ή πληροφο ρία. ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Σεπτεμβρίου (τηλεγραφικώς).—Είς Λονδΐ νόν σήμερον άπό πρωΐας έλα βον χώραν έπανειλημμένα ύπουργικά συμρΌύλια μεταξύ Τσάμπερλαιν, Χάλιφαξ, Χόαρ καί Σάιμον. —Κατά θετικσς πληροφορΐ άς ό κ. Τσάμπερλαιν άναχω ρεΐ σήμερον την πρωΐαν άερο πορικώς διά Γκότεμπεργκ δπου θά γίνη ήσυνάντησις αΰ τοθ μετά τοϋ κ. ΧΙτλερ. Ο ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Σεπτεμβρΐ ου (τηλεγραφικώς).— Ό κ Τσώρτσιλ ανεχώρησε σήμερον διά Παρισίους, δπου μεταβαΐ νει διά νά πληροφορηθή τα τής καταστάσεως. —Οί «Τάϊμς» είς σημερινόν άρθρον των τονΐζουν δτι ή Γερ μανία είνε έκεΐνη ή όποία έ χει τό ολιγώτερον συμφέρον νά προκαλέση παγκόσμιον πόλεμον. ΕΖΗΤΗΘΗ ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΤΕΙΚΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΦΥΛΩΝ Τό Γεωργικόν Έπιμελητή ριον Ηρακλείου δι' άναφορδς τού πρός τό υπουργείον τής Γεωργίας παρακαλεΐ νά ένερ γήσρ τουτο ώστε ή προθεσμίσ τΐ)ς άποστάξεως στεμφΰλων παραταθή επί Ενα εισέτι μή να. Έπίσης παρακαλεΐ νά επιτραπή ή άπόσταξις των βλαβεισών έκ των διαφόρων άμπελονόσων καί των βρο χών σταφυλών αΐτινες εΤναι ήδη άκατάλληλοι πρός σταφι δοποίησιν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 'Αγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς τοθ 'Εμττορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ Έττιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων προιόντων εΤχον χθές ώς ακολούθως: Σταφίδες: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΛΟΥΣ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΕΩΣ Διά χθές την εσπέραν έ κληθή είς συνεδρίασιν τό 'Επο πτικόν Συμβούλιον Στοιχειώ δούς 'Εκπαιδεύσεως Ήρακλεί ου πρός συζήτησιν διαφόρων έκπαιδευτικών ζητημάτων σχε τιζομένων μέ την προσέχη ε ναρξιν των μαθημάτων. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΑΥΤΕΚΝΩΝ Τό υπουργείον Δικαιοσύνης δι" έγκυκλίου τού πρός τάς δικαστικάς αρχάς γνωρίζει δ¬ τι ή διάταξις τοθ άρθρου 7 τοθ νόμου 5781 «περί προστα οίας πολυτέκνων» έν σχέσει μέ την άπαλλαγήν των πολυ τέκνων άπό τής πληρωμάς τοθ 1)2 των τελών, δέν κα¬ τηργήθη διά τοθ ΰπ' αριθ. 413)37 άναγκαστικοθ νόμου. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ Σουλτάν, έξαιρετ Σουλτανίναι α'. » β'. Υ'· δ'. Καραμπ. Ελεμέδες α'. Κοινοί Ταχτάδες α'. » β'. Υ' Σταφίδες μαύραι δρ. "Ελαια 3-5ο Πυρηνέλαια Ελαιοττυρήναι Σάπωνες: Λευκοί α' β' Πυρηνελαίου α' β' ΜουργελαΙου α' β' Οΐνοι: Αρ/ανών μίστ. Μαλεβυζίου Δίκταμος ήμ. Σϊτος Κριθή Βρώμη Βΐκος Μέταξα Κουκούλια 16· 14· Διά τηλεγραφήματός τού πρός τάς τελωνειακάς αρχάς ι τό υπουργείον των ΟΙκονομι Ι κων γνωρΐζει δτι ή τιμή τοθ Ι σίτου πρός ύπολογισμόν τοθ φόρου κύκλων εργασιών έτρο 'ποποιήθη άπό τής 21 τρέχ. είς δραχ. 4 60 κατά χιλιόγραμ μόν. 19,00 - 1750.-18,- 16.50 17.- 15.- 13,- 10.— 42.- 71.50 10.- 9.50 8Λ0 7 50- 25.30 17.- 120 17.50 16.50 15. - 14.- 15.- 14.- 45.- 6.— 80.- 8.— 5 50 530 5.- 550.- 130.— Η ΕΚ&ΟΣΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ Τό υπουργείον των Οίκονο μικών δι' έγκυκλίου τού πρός τάς τελωνειακάς αρχάς πά ραγγέλλει όπως μην έκδίδω σιν αυται άντίγραφα άδειών εκδιδομένων παρά διαφόρων άρχών ή επιτροπών. ΑΙ ΤΕΑΩΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΙ εΐσπράξεις τού ΤελωνεΙ ου Ηρακλείου κατά τό β' δέ καήμερον τρέχ. μηνός άνήλ θον είς δραχ. 4.349.285.40. ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤθχΕΘΝ.ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΙ ΚίΡΑ!ΣΑΝΤΕΣ_ΧΘΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ένταθ θα Πρακτορείον τοθ Έθν. Λα· χείου των διαδοχικών κληρώσε ών κατά την χθεσινήν 14ην ήμέ ραν τής ε'. κληρώσεως εκέρδισαν οί*κάτωθι άριθμοΐ τα έναντι έκά ί στου σημειούμενα ποσά: 1054 18373, 55268, 57490, 58992 καί 72617 άνά δρχ. 2000. Οί κληρωθέντες άριθμοί τής 13ης ημέρας (20ής Σεπτεμβρίου είς τό ά'ρτιον είνε οΣ εξής: 8209, 8235, 8553, 12401, 12435, 12442, 12444, 15330, 18333, 21787, 25630, 27220, 27277, 27290, 31492, 36014 36037, 36046, 40239, 40262, 42629, 45410, 46879, 54948 54950, 55205, 58927, 58944, 58947, 60981, 60998, 60037 66054, 77928. ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αί σημεριναί έ*πομπαί τοθ ραοΊοφωνικοΰ σταθμοθ ϊχουν κα θορισθή ώς ακολούθως: "Ωρα 7 μ. μ. μετεωρολογικόν δελτίον χρηματιστήριον, 7.15' Ιργα διά πιάνο (δίσκοι), 8 χαβχ νέζικη όρχήστρα Γεωργιος Μα κρή, 8.30' συναυλία τραγουδιοθ δπό τοθ κ. Εύστρατίου, 9 δμιλία τού Δρος Σκεύου ΖερβοΟ περί Ίπ ποκράτους, 9.15' ρεσιτάλ τραγου διοθ υπό τής κ. "Ελσας Σαμαρ- τζή, 9.45' είδήσεις, 10 συναυ λία τής μικράς όρχήστρας τού σταθμοθ, 10.45' ειϊήσεις, Π συ νέχεια τής συναυλίας τής μικράς όρχήστρας τοΰ σταθμοθ, 11.3Ο' δημοτικό τραγοθδι 6πό τοΰ συγ κροτήματος Παπασπυροπούλου. Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΙΑ ΤΟΝ ΔΑΜΑΛΙΣΜΟΝ Ή Νομαρχία Ηρακλείου απηύθυνεν εγκύκλιον πρός τόν κ. Δήμαρχον καί τούς προ έδρους των Κοινοτήτων τού νομοθ διά τής οποίας παρα καλεΐ νά άρχίσωσιν ο5τοι την άπαιτουμένην προκαταρ κτικήν εργασίαν πρός ένέρ γειανβτοΟ δαμαλισμοθ των κατοίκων, 30 Πρωϊνή -» ι~ι_.Γ»ιΐ~»_Γ><*> <—«ι ιιιθ> «~^->ι ιι~> <*Μ"% ^**»«~^% <~%_»ι» Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΝΕΟΝ ΧΑΡΤΗΝ ΤΗΣ ΕΥΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΙΑΓΡΑΦΗΝ ΤΟΥ ΤΣΕΧΙΚΟΥ___ΚΡΑΤΟΥΣ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας). — Αυριον (σήμε¬ ρον) αγγέλλεται ότι θά πραγματοποιη¬ θή νέα συνάντησις των κ. κ. Χίτλερ καί Τσάμπερλαιν. Κατ'αυτήν, ό Γερμανός καγκελλά- ριος, λέγεται όΐι 0ά παρουσιάση είς τόν Βρεττανόν πρωθυπουργόν νέον χάρ¬ την τής Εύρώπης, δεδομένου ότι τό Ράϊχ άντιμετωπίζει ήδη διαγραφήν τής Τσεχοσλοβακίας έκ τού χάρτου τού¬ του. Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΖΗΤΕΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΙΝ ΕΔΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑΙ »1 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται έκ τού έξωτερικού ότι ή πολωνική κυ¬ βέρνησις ζητεί, μετά την προσάρτησιν είς τό Ράϊχ των σουδιτικών περιφερει· ών, καί την προσΛρτησιν των εδαφών είς τα όποϊα πλεονάζει ή πολων,κή μειονότης, είς την Πολωνίαν. Ωσαύτως καί οί θύγγροι πολιτικαί συνεσκέφθησαν μετά .τού Χίτλερ, προ· βάλ> όντες ηδη αξιώσεις επί των εδα¬
  φών τής Τσεχοσλοβακίας των κατοικου·
  μένων υπό των Οΰγγρων. Είς τόν Χί
  τλερ μάλισχα παρεαχέθη υπό των τελευ
  τα'ων καί έξουσιοδότησις όπως διαχει
  ρισθή τό ζήτημα τούτο.
  Ο ΦΥΡΕΡ
  ΤΑΣ ΛΟΙΠΑΣ ΜΕίΟΝΟΤΗΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Βερολίνου άγγέλλουν ότι ό
  «1»ΰρ8.ρ θά αντιπροσωπεύση καί τάς
  λοιπάς μειονότητας είς τάς συνομιλίχς
  διά την τελικήν ρύθμισιν τού σουδιτι-
  κου.
  ΠΡΑΓΑ ΑΠΕΔΕΧΘΗ
  ΑΣΕΙΣΓΑΛΛΙΑΣ-ΑΓΓΛΙΑΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας)— Τηλεγραφοΰν έκ
  τού εξωτερικού ότι μετά την όλονύ-
  κτιον δραματικήν συνεδρίασιν τού τσε·
  χικοΰ ύπουργικοΰ συμβουλίου, ή Πρα¬
  γα φέρεται αποδεχθείσα τάς προτάσεις
  τής Γαλλίας καί Αγγλίας διά την
  ρύθμισιν τού σουδιτικοΰ.
  ΕΞΑΚΘΛΟΥΒΟΥΝ ΑΙ ΕΠΙΟΕΣΕΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
  ψ ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας)—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι εκ Λονδίνου άναφέρουν ότι
  συνεχίζεται σφοδρότατος αγών τής άγ·
  γλικής αντιπολιτεύσεως εναντίον τού
  αγγλογαλλικοΰ σχεΒίου. Αί έπιθέ-
  σεις αυται στρέφονται ήδη καί έ-
  ναντίον τής 'Λγγλικής κυβερνήσεως
  Τσαμπερλαιν, ως ύπευθύνου τής δη·
  μιουργηθείσης καταστάσεως.
  Η ΓΓΡΜΑΝ/Α ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΘΕΙΕ/Ι
  ΤΩΝ ΠΕΧΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Βερολίνου ότι ό έν Ηράγα πρεσβευ¬
  τής τού Ράϊχ έλαβεν εντολήν νά δια¬
  μαρτυρηθή εντόνως είς την κυβέρνησιν
  διά τάς έπιθέσβις των Τσέχων
  είς τα γερμανικά σύνορα καί την πα¬
  ραβίασιν των γερμανικήν συνόρων υ η'
  αυτών.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ
  ΣΟΥΑΙΤΟΝ ΚΑΙ ΤΣΕΧ11Ν
  ΑΘΗΝ1121 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά πληροφορί¬
  ας άναγραφομένας είς τόν γερμανικόν
  τύπον, τα έπεισόδια Σουδιτών καί
  Τσέχων συνεχίζονται μέ άρκετα θύματ*
  εκατέρωθεν