96314

Αριθμός τεύχους

4971

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

23/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΛΙγΰ.-ττου
  έτησια λίραι 3
  έξάμηνος Ί
  Άμεριχής
  έτησια δολ. 15
  ίί-άμηνο; » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΟΑΡΑΣΚΕΥΗ
  23
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1Ν2ΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4971
  ΪΙΙΕιβΐΊΙϋΣ ΣΪΙΜΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΛϊΦΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ ΑΥΟ ΝΕΑ ΣΚΑΦΗ
  ΤΟΥ Π0ΑΕΜ1Κ0Υ ΣΤΟΑΟΥ
  Τοις ημέρας αύτάς πρόχει-
  ται ν' αναχωρήση είς Άγ-
  γλίαν ή συσταθεϊσα έπιτροπή
  αξιωματικών τού Βασιλικοΰ
  Ναυτικοΰ πρός παραλαβήν
  των δύο νέων άντιτορπιλλι
  κων μας, τοΰ «Βασιλέως Γε-
  ωργίου Α'» καί τής «Βασιλίσ-
  σης Όλγας». Μετ" ολίγον
  λοιπβν τα πολεμικαι, διασχί-
  ζοντα τας θαλάσσας καί έκ-
  τελοΰντα τό παρθενικήν
  των ταξίδιον θά φβάσβυν είς
  τα έλληνικα υδατα. Καί ό
  πολεμιχός ατόλος τής χώρας
  8ά ενισχυθή μέ δύο νέας,
  τελειοτάτας έλαφράς μονά-
  δας. Δι' αύτό καί ό έλληνι-
  σμός όλόκληρος ήκουσε μέ
  ανακούφισιν την είδησιν τής
  παρκλαβής των νέων σκα-
  φών, πού συμπίπτει είς τόσον
  τραγικάς διά την 'τύχην τής
  είρηνης κ«ί τό μέλλον τής
  ανθρωπότητος στιγμάς.
  Φυσικά, ή Ελλάς είνε
  βαθέως προσηλωμένη είς τό
  ίδεώδες τής είρήνης. Άπε-
  χθάνεται τόν πόλεμον καί
  έργάζεπαι όσον αί δυνάμεις
  της έπιτρέπουν, πρός άπο
  τροπήν τού. Καί έφόσον έ-
  ξαρτάται άπό την ιδικήν
  της θέλησιν, είς την γωνίαν
  αυτήν τής Μεσογείου θά βα-
  σιλεύη ή γαλήνη καί ή είλι-
  κρινής συνεργαβία των λα-
  ών. Άλλά, γνωρίζει έπίσης
  ή Ελλάς, ίτι ειρήνη δέν
  είναι δυνατή καί μάλιστα
  υπό τάς σημερινάς περίστα¬
  σις, χωρίς την δύναμιν των
  όπλων. Οΰτε κκί είνε δυ¬
  νατόν νά Εχη μία χώρα σή¬
  μερον εΐλικρινεΐς φίλους κκί
  αυμμάχους εάν δέν είνε πο·
  λεμικώς ίσχυρά, εάν δέν ά.
  ποτελή ύπολογίσιμον παρά-
  γοντα. Καί δΓ αύτό ακριβώς
  φροντίζει νά ένισχύη συνε-
  χώς τάς πολεμικάς της δυ
  νάμεις. "Επειτα αί στιγμαί
  τάς οποίας διερχόμεθα, είπο¬
  μεν, είναι τόσοι κρίσιμοι,
  τόσον δραματικαί, ώστε οί
  κίνδυνοι τοϋ πολέμου, παρά
  τάς καταβαλλομένας προσ¬
  παθείας πρός αποτροπήν καί
  εξουδετέρωσιν των, νά πα·
  ρουαιάζωνται άμεσοι.
  Καί φυοικά, εάν έξ αίτίας
  τού τσεχοσλοβακικοϋ ή άλ-
  λου τινός έκ των τόσων ά-
  κανθωδών προβλημάτων πού
  έχουν άνακύψει είς την Ευ¬
  ρώπην, έκραγή ό πόλεμος,
  αί φλόγες τού θά είνε δύ¬
  σκολον νά έντοπισθοΰν. ©ά
  έξαπλααθοΰν ταχύτατα είς ο¬
  λόκληρον τόν κόσμον. Αλ¬
  λοίμονον δέ είς τα κράτη
  έχεΐνα πού δέν θά έχουν
  παρχακευασθή διά ν' άντι-
  στοΰν καί νά προστατεύσουν
  έαυτά. Ή ενίσχυσις έπομέ-
  νως των πολεμικήν δυνάμε-
  ων, δέν είναι έπιβεβλημένη
  διά τα φιλοπόλεμα μόνον
  κράτη Είνε έπιβεβλημένη
  κκί διά τα είρηνόφιλα. Καί
  μάλιστα περισσότερον δι' αύ-
  τά. νΕτσι δέ πρέπει νά έξη-
  γηθοΰν καί αί προσπάθειαι
  τής Ελλάδος πρός ενίσχυ¬
  σιν των πολεμικών της δυ-
  νάμεων, τόσον των κατά ξη
  ράν όσον καί των κατά θά¬
  λασσαν καί άέρα. Άποτε-
  λοΰν τό άσφαλέστερον μέ¬
  σον διατηρήσεως άνκθών
  σχέσεων μέ όλας τάς άλλας
  δυνάμεις, μικράς καί μεγά¬
  λας, καί τόν σημαντικώτερον
  παράγοντα έξασφαλίσεως τής
  γαλήνης καί τής άκεραιότη
  τος τής χώρας.
  (τωτιον έν'ς τρομεροθ στρατιωτι-
  κοθ προβλήματος. 'Υποστηρίζεται
  δτι ή μεταξύ τής Γερμανίας καί
  των δυτικών δ,ινάμεω^ κατάστασις
  θά ήτο έξ ολοκλήρου διάφορο;
  εάν τυχόν ϊπεφτε τό «τετράγωνον
  :ής Βοημίας» Σήμερον ή Γερμα-
  νΕα μόνον σύντομον πόλεμον δύ
  ναται νά διεξαγάγη. Εάν δμως ή
  Τσεχοσλοβακία κατεβάλλετο ή
  Γερμανία θά έξουσίαζε τόν σϊτον
  τής Ουγγαρίας, τό πετρέλαιον τής
  Ρουμανία; καί την εύρυτάτην 6
  πάρχουσαν καί δυναμικήν Εκα
  νότητα δπλοπαραγωγής τής Τσε
  χοσλ&βακικής βαρείας βιομηχανί
  Έν τοιαύτη περιπτώσει ή
  ί^ δ
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΛΗΕΙΛΗΣ
  ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΕΧΙΚΗΣ ΡΗΞΕΟΣ
  2ον (τελευταίον)
  Τόν παρελθόντα Μάρτιον ό πά
  ρισινός τύπος χί)ς δεξιίίς έξαπέλυ
  σε βιαίαν εκστρατείαν εναντίον
  τής Τσεχοσλοβακίας. Τής έκστρα
  τείας ήγήθηααν τα έβδομαδιαΐα
  φύλλχ «Καντίντ» καί «Γχρεν
  γκουάρ», σκοπός αυτής δέ ήτο
  νά δείξη 8τι ή Γαλλία ουδεμίαν
  είχεν υποχρέωσιν νά βοηθήση
  τούς Ταέχους. Ή βιαιότης τής
  εκστρατείας αυτής ήτ,ο^τόση ώ
  στε είς τούς άντιπολιτευϊμένους
  κύκλους έκέρδισεν έδαφος ή κα
  χυποψία δτι αυτή έχρηματοδοτεΐ
  το υπό των Γερμανών.
  Ό σφοδρός τόνος της πιθα
  νώς άπεμάκρυνε περισσοτέρους
  άπαδούς τοθ άντιτσίχικοΰ στρα-
  τοπέδου παρ' δσους προσείλκυσεν,
  ή δλη δέ εκστρατεία παρέλυσεν
  δταν δ κ. Ταρντιέ, άνθρωπος
  τής άκρας δεξιαίς καί αύτός, έτό
  νισεν είς άρθρον τό οποίον εδημο¬
  σίευσεν είς τό «Γκρενκουάρ», δτ;
  ή Γαλλία έξακολουθεί" νά δέ
  σμεύεται υπό τής τσεχικής συν
  θήκης Οί άντίπαλοι τής πολι
  τικής τοθ κ. Φλαντέν δέν έδυ-
  σκολεύθησαν σχεδόν διόλου νά
  κχταδείξουν πόσον άβάσιμος ήτο
  ί ίσχυρισμός, δτι ή «άτόνησις»
  τοθ συμφώνου τοθ Αοκάρνο εΐχε
  στερήσει τής ίσχύος τού τό γαλ·
  λοτσεχικόν σύμφωνον, τό οποίον
  υπεγράφη ταυτοχρόνως μέ την
  συνθήκην τού Λοκάρνο. Καί ή
  γερμανοτσεχική συνθήκη διαιτη
  οίας υπεγράφη τότε, οί δέ Γάλ
  λοι νομομαθεΐς ηδυνήθησαν νά
  καταδείξουν δτι καί ή γερμανιχή
  κυβέρνησις έξακολουθεϊ νά άνα
  γνωρίζη δτι ή συνθήκη διαιτησί-
  ας παραμένει έν ισχύϊ.
  Ή κρίσις τής 21ης Μαίου. έ-
  πακολουθήσασα την κρίσιν τής
  12ης Μαριου—την είσοδον είς
  την Αύατρίαν—εύρε τόν γαλλι¬
  κήν λαόν έκπληκτικιος ηνωμένον.
  ιΗ κατάστασις άντεμετωπίσθη μέ
  άκραν σοβαρόιητα υπό τού κοινοθ
  πολίτου καί διεδόθη ευρύτατα ή
  δοξασία δτι ή Γαλλία θά έξηνα
  γκάζετο νά έπέαβη. Δέν δπήρχε
  κανενός εΐδους ένθουσιασμός υπέρ
  τοθ πολέμου, άλλά 5πήρχε γενική
  αντίληψις, δτι έν περιπτώσει γερ
  μανικής έπιθέσεως εναντίον των
  Τσέχων, ή Γαλλία δέν θά είχεν
  άλλην οδόν νά ακολουθήση παρά
  νά εκπληρώση τάς Οποχρεώσεις
  της.
  Είς τό Παρίσι πρό 18 έτών
  συνήντα κανείς Ινα δχι άσήμαν
  τον «εΣρηνιστικόν» στοιχείον. Έ
  πρόκειτο περί των όπαδών τοθ
  «Γενικοΰ Συναγερμοΰ όπερ τής
  Είρήνης», οί έποΐοι είχαν άπο
  γοητευθή έκ τής άποτυχίας των
  κυρώσεων εναντίον τής Ιταλίας
  καί άνεζήτουν νέαν έστίαν. Σήμε
  ρον τό στοιχείον αύτό ούδαμοθ
  σχεδόν φαίνεται Τό γεγονός δτι
  ή χώρα θεωρείται ευρισκομένη έν
  κινδύνφ καί δτι ό κίνδυνος προέρ
  χεται άπό τάς δυνάμεις τοΰ
  ξονος συνήσπισε στοιχεία τα όποϊα
  ήσαν πρότερον άντίθετα. Ό έθνι-
  κιστής Γάλλος καί δ άντιφασι
  στής Γάλλος βλέπουν σχεδόν τα
  πράγματα καθ' δμοιον τρόπον.
  Οί θιασώται τής επεμβάσεως υπέρ
  τής ίσπανικής κυβερνήσεως ένι
  σχύουν τα έπιχειρήματά των διά
  τοιχοκολλήσεων, αί οποίαι έμφα
  νίζουν*τό γερμανικόν πυροβολικόν
  καί τα Εταλικά άεροπλάνα ώς άν
  πειλοθντα τάς πόλεις τής Νοτίου
  Γαλλίας.
  Ούδεμία άπόπειρα γίνεται πρός
  δποτίμησιν των δυσχερειών τάς
  οποίας θά συνήντα ή Γαλλία εάν
  άπεπειράτο νά έλθη είς βοήθειαν
  των Τσέχων δμολογεϊται άπερι
  φράστως δτι ή στρατιωτική άνα-
  κατάληψις τής Ρηνανίας καί ή κα
  τασκευή τής γραμμής ΣΕγκφριντ
  Ιχουν θέσει την Γαλλίαν άντιμέ·
  σημερινή ίιπζρογ^ι των δυτικών
  ^νίμεων θά έξουδετερώνετο,
  Μέχρις εσχάτων ή γαλλική δη¬
  μοσία γνώμη Ιχουσα ι4κατά νοϋν
  την 21ην Μίίου, άνησύχει περισ¬
  σότερον μήπως ή ΓερμανΕα επι¬
  τύχη δι' «είρηνικής πιέσεως»
  μάλλον παρά μέ τόν κίνδυνον ά
  μέαου έπιθέσεως Εθεωρείτο μά
  λιστα ώς πιθανόν δτι ή βρεττανι
  κή καί ή γαλλική διπλωματία θά
  ημπορούσαν νά πραγματοποιήσουν
  χάριν τοΰ κ. Χίτλερ δι' είρηνι-
  Η
  ΚΑΙΙΙΕΙίΡ[[ΙΑΤθνΓ[ΟΡ[.ΕΙΙΝΕΙΗΤΙΡΙΙΙ
  [Σχετικώς μέ τό ζήτημα τής
  είσαγιογής παρ' ήμΐν σκαπτικών
  μηχανών διά την καλλιέργειαν
  των αμπέλων, διά τδ δποϊον ήσχο
  ληθή ή ατήλη αύτη, δ κ. Άριστ
  Μιχελιδάκης, μεγαλοκτηματίας,
  άσχολουμενος με την επιστημονι¬
  κήν καλλιέργειαν καί τα ιεροβλή
  ματα τής γεωργίας, μόίς απέστει¬
  λε την κατωτέρω επιστολήν την
  όποιαν καί ευχαρίστως αδημοσ εύ
  ομεν.]
  Φίλε κ. Λιενθυντά,
  Μετά χαρδς ανέγνωσα είς
  προηγοΰμενα φυλλα σας την
  μετά εϋμενών σχολίων, εϊδη
  σιν, δτι τό Γεωργικόν
  λητήριον άσχολεΐται εσχάτως
  κων μέσων, δ,τι ό ΐδιος δέν είχε λώνων. Έκ τής απαντήσεως
  δέ ταύτης θά διευκολυνθώμεν
  κατά πολύ ώς πρός τάς τυ
  , χον προσαρμοσθησομένας μη
  ανάς είς τάς Ιδικάς μας ά
  μπέλους.
  Όσον άφορά τώρα τό ε"τε
  ρον ζήτημα, όπερ εθιξεν έσχά
  ως άπογευματινή εφημερίς
  ής πόλεως μας, δτι δηλαδή
  είναι ενδεχόμενον νά παρου
  σιασθή άνεργία έκ τής είς τό
  μέλλον διά μηχανών καλλιερ
  γείας, δέν δύναται νά ύπάρ
  ξη ουδείς έκ τούτου κΐνδυ
  νος. Διότι διά μηχανών δέν
  ΐναι δυνατόν νά καλλιεργη
  θώσιν δλοι οί άμπελώνες άλ
  λάτμήμα μόνον τούτων καί δή
  κείνων των οποίων ή έκτασις
  <αί ή θέσις τό έπιτρέπει. Ή καλλιέργεια των λοιπών κα θώς έπίσης καί ή συμπλήοω σις των διά μηχανών καλλιερ γηθησομένων θά διενεργή- ται δι' έργατικών χειρών Είνε δέ τοιαύτη ή έκτασις καί ή έξάπλωσις παρ' ήμΐν ής σουλτανινοκαλλιεργείας ώστε πάλιν οί ύπάρχοντες έρ γάται* νά μην έπαρκοΰν καί συνεπώς ουδεμίαν ανησυχίαν ώς πρός τουτο δέον νά έμ πνέη ή ανωτέρω ενεργεια των άμπελοκτηαόνων καί τοθ Γε- ωργικοϋ 'Επιμελητηρίου, διότι καί δικαία είναι καί σόγχρο νος. Ευχαριστών διά την φιλο ξενεΐαν. ΔιατελΛ μετά τιμής. ΑΡΙΣΤ. Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ δυνηθή νά κατορθώση διά τής βίας πρό τριών μηνών "Οταν δ πρόεδρος Μπένες υπό την ισχυ¬ ράν πίεσιν των Βρεττανων καί των Γάλλων παρουσίασε τό «τέ¬ ταρτον σχέδιον» τού τό ενδεχό¬ μενον αύτό εφάνη προσεγγΐζον. Άλλά ή γερμανική αντίδρασις έναντι τοΰ «τετάρτου σχεδίου» καί οί λόγοι τοΰ στρατάρχου Γκαίριγκ καί των άλλων έν Νυ ρεμβέργη άνεζωογόνησαν την αντίληψιν ότι δπάρχει κίνδυ¬ νος πραγματικής είσβολής είς την Τσεχοσλοβακίαν. Οΰτω, έν τελώς ανεξαρτήτως των έκ τοθ γαλλοτσεχικοϋ συμφώνου δποχρε ώσεων καί τής ρητής δπό έκπρο σώπων τής γαλλικής κυβερνήσε¬ ως διαδηλώσεω; τής προθέσε'ος τής Γαλλίας δπως τηρήση τάς δ ποχρεώσεις της, φαίνεται απο¬ λύτως σαφές έκ τής εξελίξεως τής δημοσίας γνώμης έν τή χώρα δτι ή Γαλλία δέν θά έγ καταλε'ψη την σύμμαχον ττς έν περιπτώσει έπιθέσεως εναντίον της. Η· Ρ- 3· καί των έπικρατούντων πσρ ήμΐν κλιματολογικών δρων ε¬ ξαπλούνται εναερίως τόσον πολύ ώστε κατά μέν τό θέρος δλον σχεδάν τό Ιδαφος τοΰ άμπελώνος νάκαλύπτεται, κα τα δέ τόν χειμώνα καί μετά τό κλάδευμα μόνον μικρόν τμήμα 60—80 έκατοστών τοθ μέτρου νά μένη άκάλυπτον Διά τοθ τμήματος δέ τούτου θά είναι δυνατόν νά κυκλο φορή ό τυχόν καί ειδικώς πρός τουτο1 κατϋίσκευασθησόμενος Κατόπιν των έρευνών μου Έπιμε ι τούτων, έσχημάτισα την γνώ μην, δτι μόνον μετά έπιστα μέ την εισαγωγήν καί χρησι ^ένσ<: εντοπίους παρατηρή- μοποΐησιν μηχανικόν μέσων ι σεΐ(ί κα1 μελέτας υπό είδικου καλλιεργείας των σταφιδαμπέ λων. Πράγματι μέ την όσημέραι αΰξουσαν καλλιέργειαν των σταφιδαμπέλου καί την άνάγ κην τής διενεργείας τής σκα φής τούτων έντός ώρ.σμένης δι' δλα έποχής, παρουσιάζε- ται έλλειψις έπαρκών έργατι κων χειρών. Λόγφ δέ τής έκ τήςμεγάλης ζητήσεως άδικαιο- λογήΐου υπερτιμήσεως των ή μερομισθίων έπιβσρύνεται έ πί πλέον τό κόστος τής στα φίδος, πρδγμα τό οποίον δέον νά πρ3σπαθήσωμεν νά ά ποφύγωμεν διά νά δυνάμεθα νά άντιμετωπΐζωμεν άκινδύ νως τα ετη των χαμηλών τι- μών καί των θεομηνΐών. Εάν λοιπόν καθΐστατο δυνατόν δ πως καλλιεργηταί μηχανικώς £ν μέγα τμήμα των άμπελώ νων μας, τουλάχιστον οί είς τα πεδινά μέρη καί κανονι¬ κώς πεφυτευμένοι τοιούτοι, με γάλως θά άνεκουφΐζετο ή καλ λιέργεια τής σταφιδαμπέλου είς τόν τόπον μας. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον μετά την εφετεινήν σκαπτικήν κρίσιν, κατόπιν έπιμόνου συ στάσεως καί προτροπής πολ λών άμπελοκτημόνων, άπεφά σισα νά άσχοληθώ επί τοΰ ζητήματος καί άτιηυθύνθην είς διάφορα γνωστά Γαλλικά, Αγ γλικά καί Γερμανικά έργοστα σία κατασκευάζοντα καλλιερ γητικά μηχανήματα. Έξέθε σα είς ταυτα τό σύστημα καί τάς άποστάσεις τής καλ λιεργείας τής σουλτανίνας παρ' ήμΐν καί έζητοΰσα την προσφοράν ενός έλκυστήρος μικρών διαστάσεων είς τρό που 6στε νά δύναται νά κυ κλοφορή άκινδύνως μεταξύ των γραμμών. Δυστυχώς είς τούς άποστα λέντας μοί καταλόγους δέν εύρήκα τι τό δυνάμενον νά ! χρησιμοποιηθή παρ' ήμΐν. Καί τουτο ώς έκ τής μεγάλης ά- 'νομοιότητος των βορειοευρω παϊκών οίναμτιέλων άπό τάς ιδικάς μας σουλτανίνας, αί ό ποία ι λόγφ τοθ εΐδους των ΟΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ έ λόγφ έργοστασίων θά καθί στατο δυνατόν νά κατασκευα σθή κατάλληλος έλκυστήρ προσηρμοσμένος διά την καλλι έργειαν των σουλτανίνων μας, μικρών διαστάσεων διά νά κυκλοφορή απολύτως με¬ ταξύ των γραμμών, καύσεως ακαθάρτου πετρελαΐου άπα ραιτήτως καί δυνάμεως 'ίππω τοιαύτης ώστε νά δύναται νά σύρη μέχρι 4 ΙνΙα 'ινα διήρ χηται μόνον μίαν φοράν έξ έ καστης γραμμής. Είς την τοι αύτην δμως ενέργειαν δέν εί ναι δυνατόν νά προβή ίδιώ της άλλά μόνον ή Άγροτική Τραπέζα διά τής τεχνική της υπηρεσίας, ή όποία κα τάς απαιτουμένας γνώσει πρός τουτο κέκτηται καί τό απαραίτητον κΰρος διά νά έ- πισπάση. τό ενδιαφέρον ένό οιουδήποτε σοβαροϋ έργοστα σίου. Άρα λοιπόν μόνον άπώλει αν χρόνου θά επιφέρη ή πρός τούς έν Γαλλία καί Ιταλία προξένους ενεργεια τοθ Γεωρ- γικοΰ 'Επιμελητηρίου Διότι θά πληροφορηθή τα γνωστά πράγ ματα, δτι δηλαδή διά την μι κράν Ιδιοκτησίαν καί τάς πο¬ λύ έπικλινεΐς άμπέλους χρησι- μοποιεΐται τό άμπελάροτρον, διά δέ τάς μεγαλυτέρας έκτά- καί πεδινάς εΐδικοί έλκυστή- ρες προοηρμοσμένοιδμως πρός τό εΐδος καί τόν τρόπον τής καλλιεργείας των έκεΐ άμπε- λώνων. Τό Γεωργικόν Έπιμελητήρι όν δέον νά κατευθύνη τάς έ νεργείας τού παρά τή Άγρο τική Τραπέζη καί μόνον 'ινα αυτή πεισθή νά ενδιαφερθή σοβαρώς διά τό ζήτημα τοϋ το καθ* δν τρόπον εξέθεσα μέν ανωτέρω. Έκ παραλλή- λου δέ δύναται νά ση τόν έν Αύστραλία έρωτή πρόξε νόν τής Ελλάδος ποία μηχα νικά μέσα χρησιμοποποιοθν διά την καλλιέργειαν των έ Η Α1ΣΘΗΤ1ΚΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΟΣ Τό πρώτο κρύο, μολονότι δέν είνε άκόμη γεγονός, έμφανίζει τάς πρώτας άλλαγάς τού. Πρόκει ται κυρίως διά την έξωτερικήν εμφάνισιν. Καί ίδιαιτέρως τοΰ ώραιοκόσμου. Ή κάλτσα έπισΐρα τεύεται πάλιν. Οί γυμνοπόδες άρ χίζοων νά όλιγοστεύουν. Τα ντε κολτέ .. περικαλύπτονται. Γενικώς αί κομψαΐ έμφανίσεις, ή μία με τα την άλλην, έπανέρχονται εις την αιωνίαν εκείνην αισθητική πραγματικότητα: ΤοΟ κεκαλυμμέ νού. —Άπό απόψεως... κατακτήσε ών είνε βέβαιον δτι δ χειμών έχει πάντοτε τόν λόγον Αύτό έτόνιζεν άλλοτε, διά τό φΰλόν της φυσικά, μία κυρία Καί άπό συμφώνου μέ τα πράγμα τα Έξαιρετικώς την εποχήν αυ την, τδ φιγουρίνι, δεδομένου δτ έκόντηναν^τά φορέματα, προαναγ γέλλει 'άληθινήν έπιστημοσύνην Ή κάλτσα δέν είνε μόνον πολυτε λής. Άλλά καί είδικώτερα, δφή' τοιαύτης, ώστε μέ τό γοβάκι νά καθιστά τό πόδι άληθινόν κομ ψοτέχνημα. —Ιδού λοιπόν δτι δικαιώνοντα οί πολέμιοι τοθ ξεκαλτσώματος —Δεν δικαιώνονται απλώς Έ παληθεύουν λέξιν πρός λέξιν τό έπιχειρήματά τους. —Μ' ένα λόγο δ χειμών καθιε ρώ/ει την αίσθητικήν. Δέν πρόκειται νομίζω περί δ περβολής. Πράγματι ή αίσθητική τόν χειμωνα είνε περισσότερον είς τό στοιχείον της. Παύει πλέ όν ή ελευθερία ή χρησ μοποιου μένη τόσον κακώς είς τέ ύπαιθρον ΙΙεριορίζεται τό γυμνόν.Άλλά πρό πάντων δίδεται καιρός νά άπο δειχθη' άκαταμαχήτως ή άξία τή< «κλειστής σοβαρότητος» — έτσ την ώνόμασε δ καρατερίστας. Τ ωραίον δέν αποτελεί ζήτημα ύ Α Η σηροτροφία. Την λήψιν σοβαρών μέ οων πρός οργάνωσιν καί ένίσχυ ιν τής σηροτροφΐσς έξανγέλ ,ουν ή κυβέρνησις καί ή Ά- γροτική Τραπέζα. Καί ποάγ- ματι ήτο άνάγκη νά ενισχυθή ό σπουδαιότατος αύτός κλά- δος τής έθνικής οΐκονομίας. Αλλωστε, ή σηροτροφία ειμ¬ πορεί ν' άναπτυχθή χωρίς νά πσραμεληθή άλλη έργασία καί ειμπορεί ν' αποβή πηγή σοβαροϋ εΐσοδήμστος διά κά θε άγροτικήν οικογένειαν Ή ανάπτυξις δέ τής σηροτροφΐας συντελεί καί είς την άνάπτυ- 'ιν τής μετσξοβιομηχανίας. χράς άποκαλύψεως νολον έπιτηδεύσεως Ό Η άγιεινή. Είς τάς Αθήνας πρόκειται ά οργανωθή έντός τοθ φθι- Όπώρου έκθεσις ύγιεινής. (αί επί τή εύκαιρία αυτή, ώς νεκοινώθη, θά γίνη μία συ- τηματική προστιάθεια διαφω· (σεως τοϋ έλληνικοθ λαοΰ έ- I τής οημασίας την οποίαν χει ή λήψις καί έφαρμογή ρισμένων μέτρων ύγιεινής αί καθαριότητος. ΆγΙα ή ροσπάθεια. Καί ελπίζομεν τι δέν θά περιορισθή είς ήν πρωτεύουσαν αόνον άλλ' τι θά έπεκταθή χαί είς τάς παρχίας. Είς την επαρχίαν χλλωστε ύπάοχει μεγαλυτέ- α άνάγκη διαφωτΐσεως τοθ αοθ. Διότι είς την επαρχί¬ αν ή ύγιεινή καί ή καθαριότης τρομσκτικά. Ό δαμαλισμός. Όρθή καί έκ των πραγμά- των έπιβαλλομένη ή απόφασις γενικοΰ δαμαλισμοθ των κα- τοίκων. Καί δέν γεννάται αμ¬ φιβολίαι δτι θά εφαρμοσθή τό συντομώτερον. Ό δαμαλισμός αποτελεί μέτρον προληπτι· κόν δσον καί σωτήριον. Καί πρέπει νά ένεργήται τακτικά, ώστε νά μην υπάρχη ποτέ κίνδυνος εμφανίσεως τής εύλο γιάς. Θά ήτο δ' εύχής έργον εάν παρόμοια προληπτικά μέ- τρα έλαμβάνοντο καί διά τάς διαφόρους άλλας έπιδημίας. Οί διδάσκαλοΐ. Τάς ημέρας αύτάς έτοιμά· ζονται τα ττροκαταρκτικά διά την έναρξιν των μαθημάτων είς τα σχολεϊα τής Μέσης καί Στοιχειώδους έκπαιδεύσε- ως. Μεταξύ δέ των άλλων λαμβάνεται μέριμνα καί διά την πληρώσιν των κενών δι- δασκαλικών θέσεων, ώστε ή διδασκαλΐα καί ή μόρφωσις των παιδιών νά γίνεται άπρο- σκόπτως. Τό ζήτημα τουτο Ι- χει ΰψίστην σημασίαν. Καί πο¬ λύ ορθώς τό άντιμετωπίζει ή- σημερινή κυβέρνησις. Έξασφα λΐζέται άφ' ενός η καλή λει· τουργία των σχολείων καί ή μόρφωσις των μαθητών καί δίδεται άφ' ετέρου έργασία είς τούς νέους διδασκάλους πού έμειναν επί ετη άδιόρι- στοι μέ τό παράπονον τής έγ- καταλείψεως διατί είνε άρετή καί γοητεία ή εύπρέπεια. Άλλά καί διατί τό Ινδυμα άπετέλεσεν άνέκαθεν επι- χείρημα: Ό χαροικτήρ μιά; ώ¬ ς διατονίζεται μέ αύτό. * * Ή «κυρία μέ την Ιρμίνα» εί¬ νε ώς γνωστόν Ινα άριστουργη- ματικό ποοτραΐτο τοΰ Θεοτοκο¬ πούλου. Ή τέχνη έν πάση περι πτώσει δέν μας δίδει συχνά τέ- τοια πορτραϊτα, δπως ή ζωή... Ένα πρόσωπο μεσ' άπό τό πλαί- σιο μιόίς ρενάρ— ροδισμένο άπό τό κρύο μέ την φυσικότητα έκείνη πού δέν έχει ποτέ τό μακιζιάζ— είνε τό χειμώνα Ινα άπό συνη- θέατερα άλλά καί κκλλιτεχνι- κώτερα έφφέ. Άφήνω τώρα δ- τι τό έφφέ αύτό είνε μόνον λβ- πτομέρεια. Διότι καί τό σύνο- δπου ή... θερμό- λον μπορεΐ νά δίδη ένα άέρα μυ· στηρίου καί θρΰλου είς την έμφά ή έποία πάν τως έξωραΐζει. Ό έξωραισμόι αύτός δέν είνε δΐαστροφή τής ά ληθείας. Άπεναντίας συμβαίνει νά είνε ή λεπτοτέρα έξαρσις τήι αληθείας. Καί δλα αύτά 2χι απλώς κα μόνον χάρις είς την κάλτσαν Τό σύνολον μιάς εμφανίσεως τόι χειμώνα, είνε αξιοσημείωτον πε ρισσότερον παρά τό καλοκαΐρ Συντελεί ίσως εί; αύτό καί κλειστός της των κρίσεων είνε μεγαλυτέρα. Ώστόσο δ,τι άπομένει ώς κυρίως1 νισιν. Καί τουτο χάρις είς τόν κεΐ σουλτανίνων, όν τρόπον καί επί μ ρ παράγων είνε ή τέχνη τοΰ κεκα κατά ποΐ! λυμμένου ή ήμικεκαλυμμένοα.Άρ- μιστήν καί καλλιτέχνην ποΐου συ χίζομεν νά ξεχνοθμεν δλότϊλα τόν σθητικής ψυχολογίας. ά ό Κί ά θώθ χειμώνα, τόν μεγάλον αυτόν ρυθ- τής αί- ρ χζμ χμ στήματος πεφυτευμένων άμπε γυμνισμόν. Καί νά πειθώμεθα Α5Μ0ΑΑΙ01»
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (Θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον: «Τό μεγάλο δνειρο> καΐ
  μία ττολύ ένδιαφέρουσα καί διδα
  κτική ταινΐα: Άκτΐνες Ραΐντκεν
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε¬
  ρον τό βραβευθέν άριστούργηαα:
  «Αύτοκοάτωρ Καλιφορνίας» (γΰ·,
  •πες). Σκηνοθεσία: Λουΐ Τρένκερ.
  Την Δευτέραν το άεροπορικόν
  2ργον: «Κουρσάροι τοΰ αέρος».
  ΜΙΝΩΑ.— Έντός των ημερών
  τούτων έναρξις χειμερινής πε·
  ριόδου.
  Προιστάμενός Τυπογραφείον
  ."Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  Π ΒΥΑ*Κ ΑΚΗ
  ι ■————■.^ε.—--—«ε.—ε-^εε.——-—
  σημερον
  Ώρα 10 μ μ. ακριβώς
  Ι______
  ΟΝΕΙΡΟ
  Ό γολγοθάς ενός με-
  γάλου καλλιτέχνη πού
  παλεύει μέ τίς ίδιοτρο-
  πίες τής τύχης καί τοΰ
  έρωτα καί μέ τίς κακίες
  των άνθρώπων.
  Πρωταγωνιστοΰν: ι
  ΦΕΡΝΑΝ ΓΚΡΑΒΑΙ-
  ΖΑΚΕΛΙΝ ΦΡΑΝΣΕΛ
  καΐ ΣΙΝΙΟΡΕ.
  Επί πλέον
  ένδιαφέρουσχ
  κτική ταινία:
  μιά πολύ
  καί διδα-
  Ιακτινεσ
  ιραιντγκεν
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  "Ενα γοητευτικό
  μάντζο:
  ρω-
  ΜΟΥΣΙ ιΧΗ
  ι ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ
  Άριθμάς 21884.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Καστέλλι
  ου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ίδομε
  νέως.
  ίϊροσκαλώ τού; έγγεγραμμένους
  πιστωτάς 1) την έν Αθήναις έ-
  δρεύουσαν Άγροτικήν Τράπεζαν
  τής Ελλάδος, 2) Γεώργιον Κων¬
  σταντίνου Έργαζάκην δικηγόρον
  καί κάτοικον Ηρακλείου ώς καί
  τό Ελληνικόν Δημόσιον καί πάν
  τα έτερον Ιχοντα τυχόν δικαίω
  ματα ή αξιώσεις επί τού έκ δραχ
  μών τριάκοντα όκτώ χιλιάδων πεν
  τοίγ,οσίων (38 500) έκπλειστηριά
  σματος των ενώπιον μου έπισπεύ-
  • σει τοθ Μιχαήλ Γεωργίου Κριθι
  νάκη κατοίκου Παναγίας ΐίεδι
  άδος άναγκαατικώς κατά την δπ'
  αριθμών 21874 τής 18 Σεπτεμ
  βρίου 1938 έκθεσιν μου Ικποιη
  θέντων άκινήτων κτημάτων τοθ δ
  φειλέτου Πέτρου Μιχαήλ Φραγκι
  αδάκη κατοίκου Παναγίας Πεδιά
  δος δπως Ιντος τής νομίμου προ
  θεσμίας προσαγάγωσιν ενώπιον
  τοθ άρμοδίου ΔικαστηρΕου παρ'
  ώ γενησεται ή κατάταξις καί
  διανομή τοθ έκπλειστηριάσμα
  τος τούς τίτλους καί τα λοι
  πά ν δικαιολογητικά των άπαΐτή
  σεών των εγγραφα καθ' δσον
  πάσα έκπρόθεσμος προσαγωγή ε
  σται άπαράδεκτος. Εγένετο έν
  Καστελλίφ Πεδιάδος σήμερον την
  είκοστήν πρώτην Σεπτεμβρίου τοθ
  χιλιοστοΰ ένεακοσιοοτοθ τριακο-
  στοθ δγδόου Ιτους ημέραν Τετάρ¬
  την έν τω δημοσίψ γραφείφ μοί»
  κειμένφ ένταθθα καί κατά την
  συνοικίαν Πολεμάρχη ίδιοκτησία
  τέκνων Γεωργίου Λαγουδιανάκη',
  οΥ ή'ν είσπρακτέα τέλη καί δικαι
  ώματα δραχμαί εκατόν πέντε
  (105) καί υπεγράφη πρός βεβαία)
  σιν παρ' έμοθ τοθ Συμβολαιογ/ρά-
  φου.
  Ό Συμβολαιογράφος
  Εμμανουήλ Ιδομενέως
  Άπό τού βρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΠΚΗ
  Β1ΣΙΑΙΣΣΙ"-
  523ον
  Έμειναν άκόμη μερικοί πε
  ρίεργοι πού ήθελαν άνηταν δυ
  νατόν νά πλησιάσουν καί νά
  παροτκολουθήσουν τίς τελευ-
  ταΐες διαδικασίες. Τό άκέφα-
  λο πτώμα τής Μαρίας— Άν-
  τουανέττας τό έ'συραν οί βοη
  θοί τοθ δημίου καί ή όλόα-
  σπρη φορεσιά της εΐχε τώρα
  κόκκινες κηλΐδες σάν πσπα-
  ροϋνες.
  Τό ετοποθέτησαν μέσα σέ
  χειραμάξι καί άνάμεσα στά
  πόδια τοΰ πτώματος, ό άρχι
  δήαιος Σαμσόν έρριξε τό κε
  φάλι της, αύτό ποΰ κρατοθσε
  στά χέρια τού τόση ώρα ά¬
  πό τα μαλλιά. Καί τό πτώμα
  της μετεφέρθη είς τό νεκροτα
  Την άλλη μερά τό πρωΐ ό
  'Εμπέρ περιέγραψεν είς την
  εφημερίδα την καρατόμησιν.
  «Εΐδα γράφει νά ?πέφτη στό
  πανέρι τό κεφάλι της. Θά ήθε
  λα νά μποροθσα νά σάς έκ-
  φράσω την ίκανοποίησι πού
  εδοκίμασαν οί ξεβράκωτοι δ-
  ταν ή άρχιτίγρις διέσχισε τό
  Πσρίσι, μέσα στό άμάξι των
  καταδίκων μέ τα μικρά παρα-
  θυράκια. Τό καταραμένο κε¬
  φάλι της έχωρίστηκεν έττϊ τέ-
  λους άπό τό λαιμό τής βρω·
  μογυναίκας καί άντήχησε παν
  τοΰ έκείνη τή στιγμή ή κραυ
  γή: «Ζήτω ή δημοκρατίαν
  Ποίος δμως νά προσέξτ) τόν
  'Εμπέρ. 'Ήταν ή στιγμή τής
  μεγάλης τρομοκρατίας καί ό
  καθένας τρέμει γιά τό δικό τού
  τό κεφάλι.
  Τό πτώμα τής Μαρ(ας·Άν
  τουανέττας έμεινεν είς τό νε·
  κροταφεΐο άταφο. Δέν άνοί
  γεται εΰκολα λάκκος γιά έ"να
  μόνο πτώμα. "Ετσι θά στοί
  χιζε πολύ ή ταφή. Ή λαιμη
  τόμος δουλεύει άδιάκοπα καΐ
  αυριο ό δήμιος θά στείλη καΐ
  άλλα κεφάλια άνάμεσα στά
  σκέλη των θυμάτων. Πράγμα-
  τι έφθασε μιά νέα φουρνιά
  καΐ τότε μόνον τό πτώμα τής
  Μαρίας-Άντουανέττας, άφοϋ
  έηοτΐσθηκε μέ φρεσκοσβυσμένο
  άσβέστη, έρρίφθη μέσα στόν
  κοινό λακκο μαζΐ μέ τα άλλα
  πτώματα. Όλα ετελείωσαν.
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή σιλουέττα . τής μόδας.
  Ή σιλουέττα τής μόδας είνε ί·
  σία ή δπως θά ί-πρεπε καλλίτερα
  νά πή κανείς δέν £χει παρά γραμ·
  μές κάθετες. Ή καινούργια μό-
  δα καταργεί τα άζυστέ. Τα παλ-
  τα π. χ. είτε είνε έφαρμοστά στήν
  μέση, είτε δχι, είνε πάντα άρκε-
  τα φαρδειά καΐ ή γούνο τοποθε-
  τεϊται ΐ μπροστά κατά μήκος,
  άπό επάνω πρός τα κάτω ή σχη·
  ματίζει άμπιεσεμάν, δίδοντας
  ράρδος είς τα μανίκια. "Αλλοτε
  πάλι ή γούνα σχηαατίζει ίνα με-
  γάλο γιακά στρογγυλο ή μιά μα·
  κρυά έσάρπα Στή μοντέρνα αθ-ή
  γραμμή προσθέτει περισσότερον
  φάρδος τό μανσόν, πού συνοδεύει
  τα περισσότερα τΐαλτά καΐ ταγι·
  έο, καθώς καί οί κάπεο, οί οποίες
  κατέχουν σημαντικήν θέσι σ' δλες
  σχεδόν τίς συλλογές χειμερινών
  μοντέλων. Οί κάττες ,θά φορεθοθν
  ττολύ εφέτος. Είνε άλλως τε πο·
  λύ πρακτικές καΐ κολακεύουν δλες
  τίς νυνσϊκες: τίς πολύ άδύνατες,
  καθώς καΐ τίς άλλες.
  Γενικώς, σ' δλες τις συλλογές
  φθινοπωρινών καΐ χειμερινών μον¬
  τέλων, πού έπεδεΐχθησαν μέχρι
  τούδε, δέν βλέπει κανείς παρά μό
  νόν κλός. Οί φοΰστες μακρυές ΐ
  κοντές, γίνονται κλός. Οί κάπες
  καί τα παλτά άκολουθοΰν την
  αυτήν γραμμήν. Άκόμη καΐ τα μα·
  νίκια είνε συχνά στενά επάνω καί
  φαρδαίνουν πρός τα κάτω.
  Τα άνσάμπλ παίζουν καί εφέτος
  σπουδαΐο ρόλο στίς ιΐρώτες φθι-
  νοπωρινές συλλογές. Πολλά μόν·
  [τέλα εχουν ϊνα μακρύ παλτό πού
  Ικαλΰτΐτει δλο τό φόρεμα. Συχνά
  / ΐό παλτό γίνεται σέ άντίθετη άπό
  χρωσι άπό τό φόρρμα. Τό ϊνα εί
  άνοκτό τόνο καί τό άλλο σέ
  σκοθρο.
  Πολλά έπΐσης άνσάυπλ δίδουν
  έντύττωτι ταγιέρ. Ή φαρδειά δ·
  μως βέστκ ή ή ζακέττα συνοδεύ
  ουν όλόκληρο φόρεμα. Τα μοντέο
  να αύτά άνσ4μπλ δέν γίνονται
  πάντο όμοιόμορφα. Συχνά τό φό
  ρεμα είνε μαΰρο καΐ ή βέστα ρι·
  γωτή ή σκωτσέζικη. Άλλοτε πά
  λι τό σκοθρο φόρεμα συμπληρώ·
  νεται μέ μία ζακέττα σέ ζωηρό
  τόνο: κόκκινο κτυπητό, έκάϊγ, τέρ
  ρα—κότα.
  Οί συνδυασμοί δύο τόν ών δέν
  χρησιμοποιοΰνται μόνον είς τα ά
  σάμπλ. Ό οΐκος Σανέλ έπαρουσί-
  ασε στήν τελευταία έ"κθεσ[ τού
  μιά χαριτωμένη πετΐτ— ρόμπ σέ
  δυό τόννους: έμπρός κίτρινη καί
  πίσω μαρρόν. Μολονότι έν τού
  τοις οί συνδυασμοί αντιθέτων ά
  ποχρώσεων είνε έξαιρετικά τήι
  μόδας, στίς πβρισσότερες χειμερι
  νές συλλογές κυριαρχοΰν τα μπλέ
  Πολύ έπίσης τής μόδας είνε τα
  διάφορα πράσινα, τό μπορντώ, τό
  γκρί καί ό τόνος πού λανσάρει
  Πατού: κορναλίν. Τα μαΰρα επί·
  σης είνε πάντοτε τής μόδας, χρη·
  σιμοποιοΰνται δμως γαρνιρισμένα
  μέ ζωηρά χρώματα.
  ή Ντιστεγκέ
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  'ΥπόΚλώντ Φαρέρ.
  ΚιΟΙΝΩΝΙΚηΙ
  Γ
  Συνωμότης, φυγάς, τυ-
  χοδιώκτης, δημεγέρτης,
  στρατηγόζ, ζητιάνος.
  Ή μεγκλειώδης δημι-
  ουργία τοΰ διασήμου σκη
  νοθέτου ΛΟΥ-Ι- ΤΡΕΝ¬
  ΚΕΡ:
  ΑΥΤΟΚΡΙΤΟΡ
  ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ" ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Ι1ραΐΜΤορ9ΐβν
  ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλί·. $-41
  ί~
  (ΓΥΠΕΣ)
  Γερμανική
  εκθέσεως
  υπερπαραγω¬
  γήν 1937.
  Αον βραβείον
  Ιϊενετίας.
  'Ανώτ«τβν βραβείον 'Ακ«
  ζημίας καλών τεχνών Βερο
  λίνοο.
  Ή ίλιγγιώδης περιπέτεια
  τού Ιωάννου Αύγούστου Ζοΰ
  γερ ποΰ άνεκάλυφβ καΐ κατέ
  κτηαε την πλουαιωτέραν π:
  ριοχήν τής 'Αμερικής κ«1 κα
  τεστράψη διότι έμίσιισϊ τόν
  χρυσόν.
  τ "Ενα; κινηματογραφικός
  κθλος ποΰ ιτροβαλλεται:
  ΣΗΜΕΡΟΝ στόν κινημα
  τογράφον:
  : ι
  ; 'Εκτός προγράμματος
  : ζουρναλ.
  ; Σημείωσις: Δευτέρα-Πέμ
  ■ πτη-Κυριακή ώρα 7 1)2
  ' μ.μ. άπογευματινή.
  ':.::::::::::;:::::::::
  Τ. Παπαδόποαλος
  Ίατρος—οδοντίατρος
  Σωκράτους Σατωβριάνδου
  22 ΑΘΗΝΑΙ
  Αριθ. τηλεφ. 32-362
  εί ■■■■!> εί ■«■■■■■■■■■■■■■μη ■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΣΟΥΜΑ ΜΙΡΑΜΠΕΛΑΑ
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
  Τό παρά τα Κρεοπωλεΐα πρατήριόν μσς πωλεΐ
  καΐ άγοράζει σούμαν νέας εσοδείας (τσικουδιά)
  χονδρικώς καί λιανικώς είς τιμάς άναλόγους των
  βαθμών.
  Έπίσης πωλεΐ οΰζο, κονιάκ, κρασά λιάτικα.
  Λίαν προσεχώς θέτει είς την κατανάλωσιν την πε-
  ρίφημη ρετσίνα Χαλκίδος.
  (Έκ τοϋ Πρακτορείου)
  ■ εί εί ■ι·εΐΒΐΒειειειειεΐειειαειηει«ΗεΐΒβι«εΐκΐειπειειειειειι ■■■««■■
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ό υπογεγραμμένος Νικόλαος 'Απλαδάς εύχαριστώ
  θερμώς την Άνώνυμον Ελληνικήν 'Εταιρίαν Γενι-
  κών Άσφαλειών «ό Φοΐνιξ» διά την ταχύτητα καί προθυ¬
  μίαν μεθ' ής έσπευσε νά μοί καταβάλη την ικανοποιητικόν-
  τάτην αποζημίωσιν μου έκ ιής προσκρούσεως τοθ παρ' αυτή
  ήσφαλισμένου σύτοκινήτου μου.
  ΤοιαΟται Εταιρίαι τιμοθν τήν-χώραν μσς καί δέον νά
  συνιστώντσι ώς παρέχουσαι πλήρη εξασφάλισιν.
  Έν Ηρακλείω τή 22 Σεπτεμβρίου 1938.
  Ό ευχαριστών
  Νικόλαος 'Απλαδάς
  Γιά Πουκάμισα—-Πιζάμες, φανέλλες.
  είναι μοναδικόν τό:
  «ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ"
  Καί 6 Φέλτζ, ζωγράφιζε, σιω
  πηλος, ένθουσ'ασμένος.
  Τό μοντέλο εΐχε πάρει την πό
  ζα τού καί την διατηοοΰσε μέ την
  ασιατικήν άκινησίοιν. Τα γόνατα
  άν%παοόταν επάνω σ' Ινα βελου-
  δένιο μαξιλάρι, τό φαρδύ φόρεμα
  άνοιγόταν όλόγυρα άπό γάμπες
  διπλωμένες κατά πλάτος καί Ι-
  ξω άπό τό φαρδύ σάν φοθστα μ»
  νίκι, έ'να χέρι γυμνό, ώπλισμένο
  μέ τό φιλντισένιο νύχι, Ικρουε
  τίς χορ^ϊί τοθ «Κότο».
  —Δέν κουρασθήκατε; — έρώτη
  σεν ό Φέλτζ επειτα άπό μισήν
  ώρα.
  —"Οχι. Άλλοτε, έσυνηθίζαμε
  νά μένωμε γονατισμένες Ιτσι, έπ'
  άπειρον...
  Έξακολουθοθσε νά ζωγραφί-
  ζη καί ό άρχικός ζήλός τού δέν
  ώλιγόστευε. Σ' αυτή την μισή ώ¬
  ρα είχε δημιουργήσει τό ώραιό-
  τ»το σχεδίασμα.
  —θά Ιπρεπε,—τής είπε ξαφνι
  κά—νά παίζετε πραγματικά καί
  δχι νά προσποιήσθε. θέλω νά
  παίζετε γιά την Ικφρασι τοϋ προ
  σώπου σας.
  ΆνατρΕχιασε:
  — Δέν ξέρω νά παίζω «Κότο»
  Την κύτταξε:
  —Άλήθεια, δταν ξέρη κανείς
  νά γονατίζη, τόσο καλά, επάνω
  σέ Ινα μαξιλάρι Όσάκας, δέν
  φαντάζομαι πώ; είνε δυνατόν νά
  μή ξέρη νά παίζη «Κότο»...
  Έκοκκίνισε πάλι καί έχαμή
  λωσε τα μάτιά της. Έπειτα 6-
  πακούοντας ν στή μαγνητική δύνα
  μι τής θελήσεως τού άρχισε νά
  κρούη άπαλά τίς ήχηρές χορδές.
  Μιά άλλόκοτη ' μελωδία ακού¬
  σθηκε.
  Ό Φέλτζ μέ τα φρύδια ζαρώ
  μενά, τα χείλη ξηρά, έκινοθσε μέ
  ορμήν τό πινέλο τού επάνω στόν
  μουσαμα. Καί τό σχεδίασμα έφαι
  νόταν πώς έπαιρνε ζωήν, κάτω
  άπό^αύτό τό μαγικά· πινέλο.
  Τώρα τό «Κότο» άνέδιδε πι
  δυνατούς ήχους. Τό χέρι, όρμη
  τικό, άφινόταν νά παρακολουθή
  μέ μεγαλείτερο θάρρος τό μ
  στηρίώ»] ρυθμόν, πολύ διαφορετι
  κόν άπό δλους τούς ρυθμύ
  πού ξέρει ή Ευρώπην Καί στά
  σκυμμένο πρόσωπο εζωγραφιζό
  ταν σιγά-σιγά τό άνησυχητικό
  χαμόγελο των άσκητικών είδώ
  λων, τα όποϊα οί παληοί Γιαπωνέ
  ζοι έσκάλιζαν στό φιλντίσι ή στόν
  νεφρίτη.
  —Τραγουδήστε διέταξεν άπίτο
  μα ό ζωγράφος.
  Εύπαθή, τα λεπτά καΐ βαμμένα
  χείλη, τραγούδησαν. Ήταν ίνα
  αγοθδι,.^ πού μόλις άκουγόταν
  ενα είδος μέλους πού άρχιζε
  καί έτελείωνε σέ έναν ψίθυρο. Τό
  «Κότο» Ικανε πιό παρατεταμένες
  τίς δπόκωφες νότες τού, τονίζον
  τας κάποτε, μέ πιό διαπϊριστι
  κούς ήχους, άκατάληπτες συλλα
  βές. Επί πολλά λεπτά διήρκε-
  σεν ή άλλόκοτη μουσική. Έπειτα
  ή μουσικός έσώπασε καί Ικανε
  την έντύπωσι πώς ήταν κατά
  κοπή·
  Ό Φέλτζ, χωρίς νά σηκώση τό
  κεφάλι, έρώτησε χαμηλοφώνως:
  —ΠοΟ τό μάθετε αύτό.
  (συνεχίζεται)
  Κ. Μυλοποταμίτης
  όφθαλμίατρος
  Επί τριακονταετίαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον παρά
  τω Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικράς 6πάλληλος ·
  $ώ τα χατβοτήματα 'Αλιχιώτχ;. Λ
  Δέχιται καθ5 εκάστην.
  'Βραι απολύτως ακριβΐΐς.
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας, άτταιτεΐ νά προτιμάτε τίς.·
  Ρέγγες «Κρΐνος»
  Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο
  ειδικώς διά την Έλλάδα.
  Ποιότης ή άνωτέοα πού μπορεϊ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνετα·
  είς π«ραλκβήν μας, ΚΑΤ ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ χαί «ί? ?2
  ψυγεΐα. ΠίϊΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕ2 ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΥΛΑ. Χ Πβ
  Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς άρέσει δεχόμεθα νά
  μάς το έπιστρέψετε. ^
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΖ:
  ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «"Ολυμπος»).
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ευρισκόμενος έν
  Ηρακλείω έιτ* αδεία, ανεχώρησε
  ττρογθές είς "Αθήνας ό Διευθυντής
  τοθ έν Χανίοις Οποκαταστήματος
  τής Έμποοικής Τραπέζης^, Έμμ.
  ΑΛηλιαρδς.
  —Αφίκετο είς την πόλιν μας
  ό κ. Χρήστος Παιΐαγιάννης έκ
  των διευθυντών τής έταιρείαΰ
  Σελ.
  —Ανεχώρησε διά Χανιά ό δι.
  ευθυντής τού αύτόθι ύποκαταστή
  ματος τής Έθνικής Τραπέζης κ.
  Κωνστ. Μπδκος.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-^ΐκος Άδαμά-
  κης, "Αννα Παντατοσάκη ήρραβω.
  νίσθησαν. Συγχαρητήρια.
  Γόρω στήν πόΑι.
  Ό καιρός παρά την προχθεσι-
  νήν τού χειμερινήν δψιν διετηρή.
  θη χθές καλοκαιρινός.
  —Είς τρόπον ώστ& νά ένταθή
  ή κίνησις.
  —Καί νά άναλάβουν . .νέαν ζω¬
  ήν τα ύπαίθρια κέντρα.
  —Μετά τα τελευταία διεθνή γε·
  γονότα, αί πολιτικαί συζητήσεις
  άνεκινήθησαν πάλιν ευρύτατα.
  —Ό τόνος μάλιστα των συζη-
  τήσεων τούτων είνε ζωηρότερος
  τοθ συνήθους.
  —Δεδομένου ότι καΐ τα γεγο-
  νότα κρίνονται.. ζωηροτέρα ή ά-
  κριβέστερον εκπληκτικώτερα.
  | —Σήμερον ήμέρθιν τής Λαικης
  αγοραίς θά σημειωθή είς την Και·
  νούργια Πόρτα ή συνήθης συγκέν
  τρωσις όψωνιστών.
  —ΟΙ όποΐοι δέν άνήκουν είς τόν
  πληθυσμόν τής συνοικίας αυτής
  . μόνον^άλλά καΐ των περισσότερον
  απομεμακρυσμένας.
  ! —Οί τελευταΐοι άνήκουν είς την
  . τάξιν εκείνην των καθημερινών
  οίκονομολόγων οΐτινες διατηροΰν
  άληθινήν αδυναμίαν πρός την εό-
  θηνίαν, παζαρεύοντες αυτήν παν·
  τοθ καί πάντοτε!
  —Τα θαλάσσια μπάνια παρά
  την ΰφεσιν, σημαντικήν όπωσδή·
  ποτε, τής θερμοκρασίας, συνεχί·
  ζονται άκόμη.
  —Έννοεΐται δτι οί κολυμβηταΙ
  αυτής τής έποχής είναι ολίγοι έν
  συγκρίσει πρός τό πρόσφατον πα¬
  ρελθόν.
  —Τό θαλάσσιο μπάνιο άπαιτεΐ
  βλέπετε τοϋ λοιπού δχι απλώς
  γενναιότητα άλλά καΐ Ιδιαιτέραν
  σκληραγωγίαν ή οποίαι συχνά εί¬
  νε δώρον των ολίγων.
  —Ό πρώτος άριθμός τοΰ Έθνι
  κου Λαχείου έξ ενός καΐ ημίσεως
  έκατομμυρίου έκληρώθη προχθές.
  —Ό άριθμός οδτος έπωλήθη
  ώς άναφέρεται είς Άθήνας.^Κοζά-
  νην καί θήβας.
  — ΚερδισθεΙς άπό διαφόρου τά¬
  ξεως καΐ έπαγγέλματος τυχη·
  ρούς.
  —Καΐ οί τοπικοί άθλητικοί κύ·
  κλοι έξαίρουν την νίκην των ά-
  θλητών μας είς τό Βελιγράδι.
  —Άλλά καί χωρίς την έξαρσιν
  αυτήν ή νίκη ώς έγράφομεν καί
  προχθές,έ'χει Ιδιαιτέραν σημασίαν.
  — Καΐ διά τόν φίλαθλον κόσμον
  καΐ διά τ® ελληνικόν δνομα.
  —Είς τοΰ Πουλακάκη χθές τό
  εσπέρας ανεμένετο ή συνήθης πυ·
  κνή κοσμοσυγκέντρωσις. Προεβάλ
  λετο τό δραματικόν άριστούργη
  μα: «Μεγάλο δνειρο».
  —Είς τόν «Άπόλλωνα» συνεχί
  ζεται μέ επιτυχίαν τό έξαιρετι
  κόν φίλμ: «Αύτοκράτωρ τής Καλ·
  λιφορνίας».
  & Ρέπορτίρ
  —Ή «Χσρά των Παιδιών».
  'Εκυκλοφόρησε διά τοϋ Πρακτο
  ρείου τής 'Ετ. 'Ελλ. Τύττου είς
  τάς επαρχίας τό 42ον τεϋχος τοϋ
  15θημέρου παιδικοθ — περιοδικόν.
  Ή «Χαρά των Παιδιών» πολύχρω
  μο, μέ παραμύθια καί διηγήματα
  καΐ γενικώς διασκεδαστικήν καί
  μορφωτικήνΰλην γιά μικρά παιδία.
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  ϊναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθεΐς είς Παρισί¬
  ους αναλαμβάνη οΐανδηηοτε
  θεραπείαν νοσπμάτων τού
  στόματος (ούλίτιώος, καχοαμί-
  ας) συμφωνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έπίοης έδβντοβτοιχίοτς καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ-
  λων—κορώνες έκ πορσβλάνης.
  Έπαναφορά τελείως άνώίυ·
  νβς των στρεβλοφυών οίον-
  τηιν είς την κανονικήν αυτών
  θέσιν.
  Τηλέφωνον έ—91.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΠΕΓ4ΧΑ
  επιστρέψασα δέχεται ώς
  καί πρότερον είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐσ Βαλιδέ
  Τζαμί).
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ τράτα στεργιας:
  Γρϊπος» μεθ' δλων της των ϋ,αρ
  τημάτων εν καλή καταστάσει καΐ
  μέ πλοιάριον. Πληροφορίαι παρά
  τφ ίδιοκτήτη έαπόρφ Μορώνι
  Μαράκη Τυμπάκι ή παρά τοίς ά-
  ϊελφοίς Κόπακα Ηράκλειον.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρός ύχηρέτης
  ιά το γραφείον κ. Εύαγ. 'Ανω-
  ιανάκη.
  ΠΛΑΣΙΕ έργασθείς είς τάς ά
  ■οράς Κρήτης επί τετραετίαν—
  'νωρίζων διπλογραφίαν—'Ελληνι
  ;ήν καί Γαλλικήν άλληλογραφίαν,
  Ιητεΐ ανάλογον θέσιν.
  Συστάσεις—έγγυήσεις. Πληρο
  ιορίαι παρ' ημίν.
  Γυαλίζετε
  τα παπουτσια
  σας μ!
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  ♦06©ν
  Πώς άλλως ήτο δυνατόν! είς τοΐχος τόν έχώ
  ριζεν άπό των έγκαταλελειμμένων τούτων πλα
  σμάτων, τά συναπήντα καθ" εκάστην είς τόν διά α/
  δρόμον ήτον ό τελευταΐος τοϋ ανθρωπίνου γένους ^««τε τ! «οέ»™ ν*
  κρίκος, ούτινος ταυτα ήπτοντο· τά ηκουε ζώντα, ή ^ν τ!3χγ. ϊξαχνα καί τά
  μάλλον κακοθανατοθντα πλησίον τού, καί νά μή σας πίασ2υν φωτίά; Π δ £££
  προσέίπ ποσώς είς αυτά! , δέν πρέπει νά φωνάξετε, διότι
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α
  Λι' έκείνους ποΰ σέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνόσεις των.
  Άπό δλο: δι' δλους
  ΜΙΚΡΟΝ ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΝ
  Ή παραγωγή Λασηθίου
  καί αι καιρικαισυνθήκαι.
  σθέτετε πενήντα πίντους είς αύ
  την την απόστασιν, καί τό άθροι
  σμ* άντιπροσωπεύει τό ΰψος τοΰ
  Τά ήκουεν είς πάσαν στιγμήν δττισθεν τοθ τοΐ φωνάζοντες κί»δι»νεύετε νά μπά-
  χου τού βαδίζοντα, λαλοθντα. έγειρόμενα, καθήμε αετε καυστικά άέρια είς τα άνχ-
  ν«:.Κ_1 νά ^ στηση ποτέ τό ούς τού ν" άκροα πνευστ[χί σα; δργανα. Άν τύχη _____ ..-,.-,-_.........
  σθη! Μεταξυ των λόγων των υπήρχον στεναγμοί, χα1 τά ροθχ» σας πιάσουν φωτία 'κος»; Τό προεδρικόν μέγαρον τής
  καί ουδέ τουο ηκουε! ι _■>_„. λ— ι..ί~......__.ν ...,_ -—' Οΰααιγκτίδνος ήρχισε ν' άνεγεί
  Ξεύρετε διατί ή κχτοικία τοΰ
  εκάστοτε προέδρου των Ίίνωμέ
  νων Πολιτειών είς την Ούασΐγ
  κτώνα, ένομάζεται «Λευκός Οί
  πλχγιάστε άμέσως κατά γής, καί
  χρυσών χοκλοαριασθήτε δσον περισσότερον
  καί ουδέ τούς ηκουε!
  Ή ψαντασΐα τού έπτερύγιζεν έντός
  όνείρων Ιρωτος καί νεότητος, όνεΐρων ματαϊότητος ' μπορεΐτε, Ιως" δτου' σ6ύστι"ή"φω
  καί κουφότητος, ένώ ο^ έν Χριστώ άδελφοΐ τού, τια. Τό βάρος σας είνε αρκετόν
  τέκνα τού λαοϋ καί οδΐοι καθώς ούτος, ηγωνΐ , διά νά συντρίψη τάς φλόγας Άν
  ών ολίγον παρέκει, καί ήγωνΐών άνωψελώς! Μά- 6Ες τ4 διαμέρισμα υπάρχη Ινα
  λιστα δ' εγίνετο ϊσως αίτΐα νά πάσχωσι· διότι, άν χαλί, τυλιχθήτε μέσα είς αύτό.
  άλλος τις κατώκει είς τόν θάλαμόν τού, ϊσως έ Άν τύχη καί πάρη φωτία Ινα
  κεΐνος θά· υπήρχεν έλεήμων, θά παρετήοει την έν- πρόσωπον ευρισκόμενον εί; μι-
  'δειαν, καί πολλοθ θά εσπευδεν είς βοήθειαν των. κράν άφ' υμών απόστασιν, ρίξτέ
  Άναμφιβόλως τα πλάσματα ταυτα έφαΐνοντο διε-'τοκατά γής μέ μιά τρικλοπο5ιά,
  φθαρμένα, έπονεΐδιστα, μυσαρά μάλιστα, σπάνιοι Οατερα κάνετέ το νά κουλουρια-
  δμως έκπΐπτουν είς την ένδειαν χωρίς νά περιέλ- σθη "Αν έχετε πρόχειρον Ινα
  θωσι καί είς τό δνειδος' άλλως τε, ύπάρχει καί τι σκέπασμα ή ε*να 6χρΰ φόρεμα, τυ
  σημείον, Ινθα οί δυστυχεΐς^ καί οί άτιμοι συμ λίξτέ το καλά μέσα. Πάντως ίχε-
  μΐγνυται έν μιά καί τή αυτή λέξει, όλεθρία λέξει τε ύπ' δψιν σας βτι τό πάν είνε νά
  λεγόμενοι άθλιοι. Τίς πταΐει; Καΐ έπειτα δσω βα
  θυτέρα είνε ή πτώσις, δέν Επρεπε νά είνε τόσω
  μεΐζων ή εύσπλαχνΐα;
  ένεργήσετε ταχέως.
  Ξεύρετε πώς μπορεΐτε είς την
  εξοχήν, νά μετρήσετε τά Οψος ενός
  Ταθτα σκεπτόμενος ό Μάριος, έβλεπε συγχρό-' δένδρου; 'Υπάρχει πρός τουτο μία
  νως τόν τοΐχον δστις τόν διεχωριζεν άπό τής οίκογε' άπλουστάτη μέθοδος, την οποίαν
  νεΐας τοθ Ίονδρέτου, τοΐχον λεπτόν, έκ μόνων σα- [ χρησιμοποιοθν οί έρυθρόδερμοι
  ν (δών κσί κονιάματος τοθθ' δπερ νυν μόλις έστοχά
  σθη ό μετέωρός τού νοθς.
  Αίφνης, άνΐσταται είς τούς πόδας τού. Πρός τά
  τής Ν. Άμερικής. Τοποθετηθή
  τε κοντά είς την ρίζαν τοθ δέν
  δρου, Οστερα άπομακρυνθήτε κατ'
  άνω τοθ τοΐχου πλησίον τής όροφής, παρετήρησε ευθείαν γραμμήν. Άπό καιροθ
  τριγωνικήν τίνα όπήν, σχηματιζομένην έκ τής κα-|είς καιρόν σταματάτε, σκυβετε
  κης συναρμογής δύο σανΐδων. Τό κονΐαμα δ έφρατ
  τέ ποτε την όπήν ταύτην, εΐχε πέσεΐ' ώστε, εάν τις
  άνέβαινεν επί τής Ιμστιοθηκης, ηδύνατο εκείθεν
  νά ίδη τά έντός τοθ κατοικητηρΐου τοθ Ίονδρέτου
  καί τής οικογενείας τού.
  "Εχει, καί είνε δίκαιον νά έχη καί ή φιλανθρω
  πΐα ιήν τιολυπραγμοσύνην αυτής. Συγχωρεΐτσι νά
  γινώμεθα κατάσκοποι καί ώτακουσταί τής δυσφο
  ρίας, 8ταν προτιθέμεθα νά έλθωμεν είς βοήθειαν αύ
  τής.— Άς ίδωμεν, είπεν ό Μάριος, τί είνε αύτοι
  οί άνθρωποι, καί πώς διάκεινται.
  —Καί άνοβός επί τής ίματιοθήκης επλησίασε
  τόν όφθαλμόν τού είς την όπήν καί παρετήρησε.
  ΣΤ'.
  • Ό άγριάνθρωπος έν τή τρώγλη αύτοΰ.
  Καθώς ίίς τά δάοη, ούτω καί είς τάς πόλεις εύ
  ρΐσκονται άντρσ, δτιου κρύπτεται πάν δ,τι ΰπάρχει
  μοχθηρότατ,ον καί κινδυνωδέστατον διαφέρουν κα
  τ ά τουτο, 8τι είς μέν τάς πόλεις τά κρυπτόμενα
  τοιουτοτρόπως εΐνε άνήμερσ, άκάθαρτα καί μιρρά
  δηλαδή εΐδεχθπ· είς δέ τά δάοη, τα κρυπτόμενα
  εΐνε άνήμερα μέν καί άγρια καί αύτά, άλλά μέγα
  λα, δηλαδή ώραΐα.
  —Φωλεοί κσί ούτοι, φωλεοί καί έκεϊνοι, άλλ'
  οί των θηρίων εΐνε προτιμότεροι αυτών των άνθρώ
  πων.
  (συνεχίζεται)
  ΡΕΓΓΕΣ ΧΡΥΣΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
  Η. δ.
  ΝΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
  'Εξαιρετικής ποιότητος, παρασκευ-
  αζόμεναι εΐδικώς διά την ελληνικήν
  κατανάλωσιν.
  Αγοράζοντες προσέχετε τό σήμα επί τοδ κι-
  βωτίου.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  'ΑποχλϊΐστικοΙ είσαγωγεΐς μετ» διαρκοΰς παρακαταθήκας:
  ΥΙΟΙ Γ. Χ. ΛΙΑΠΑΚΗ
  Γ"
  ■■>■■■■■■■!!■■■■■■■«■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■
  ΠΑΓΟ - ΨΥΓΕΙΑ
  Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
  Έν Ηρακλείω Κρήτης (όπισθεν Τραπέζης Αθηνών)
  1ΙΙΛ/ΓΕΊ Α . -πρ*ί χ*» «ΥΡ«ί Ψ«ίβ«ς. νίωτάτου
  Ψ Υ 1 1-1 Α; ουστήματβς. Ψνξις διά χυκλοφορίας
  ψυχρού αέρος, άνανβωμένβυ κατά εΐχοσιτετράωρον.
  Άπβλυτβς έ$ασφάλισις παντός έμπβρβύματος.
  Διαρκής καί σταθερκ θβρμοκρασία.
  Ίδιοιίτβρβς θάλαμος διά ΝίϊΠΑ ΦΡΟΥΤΑ καί
  Ιδιαίτερον τμημα διά ρουχιομόν, μαλλίνων ΰφααμά
  των, ταπητων. γουνών χ. λ,π.
  |—| Α Ρ/^'ν. Κβλδνβς Έλληνικβΰ σχήμ«τβς τδν
  11/1ν_/^. 25 χιλιβγράμμων, μβγκλης άντοχης,
  ήμικρυσταλλιζέ καί μέ ίίιαίτΐρο έξαιρετικβ νερβ.
  Εγκατάστασις αρίστη, παρέχουσα
  κάθε ευκολίαν.
  Τηλέφωνον 3—21.
  πρός τά έμπρός καί κυττάξετε
  διά μέσου των άνοιγμένων κνη
  μών μας. "Οταν άρχίσετε νά
  διακρίνετε την κορυφήν τοΰ δέν
  δρου, χαράσσετε Ινα σταύρον επί
  τήί Υήί· Μετρατε ΰστερα την
  άπόστΐσιν πού χωρίζει τάν κορ
  μόν άπό αυτόν τόν σταύρον. Προ
  Ο*Λ««^^Κ^^
  ρεται τό 1792. Οί "Αγγλοι τό ά
  πετέφρωσαν τά 1814. "Οταν έπε
  σκευάαθη τό κτίριον, τά έβαψαν
  λευκόν διά νά σκεπασθοΰν τα ϊχνη
  πού είχεν αφήση ή φωτία. Έντεΰ
  θεν ή λαϊκή όνομασία τοΰ «Λευ
  κοθ Οϊκου», την οποίαν ό πρό
  εδρος θεόδωρος Ροΰζβελτ, έξά
  δελφος τοΰ σημερινοΰ προέδρου
  Ντελανο Ροΰζβελτ, κατέστησε διά
  νόμου επίσημον.
  Ξεύρετε πόσον ζοθν τά διάφο
  ρχ ζώΐ; Ιδού μερικοί άριθμοί
  επί τή βάσει των νεωτέρων έρευ
  νών: Ό κροκίδειλος ζί 200 2ως
  250 Ιτη- ό έλέφας 150 2ως 200
  2τη. Ό άετός 100 Ιτη, ό κύκνος
  100, ό κόραξ 100, ό ρινόκερως
  καί τό λιοντάρι 60, δ παπαγάλος
  50 2ως 80, ή καμήλα 50, δ γύψ
  40, ά ταθρος 30, τό έλάφι 30,
  τό γαϊδοθρι 25 2ως 30, τά άλο
  γο 25, ή καρδερίνα 20 2ως 25,
  τά γουροθνι 20, τό βώδι 18 2ως
  20, ή γάτα 18, τό σκυλλί 15
  2ως 18, τό άηδόνι 16, ή άλεποΰ
  15, τό πρόβατον 12, ό γρύλος,
  τό καναρίνι, ή κατσίκα, τό σπουρ
  γίτι, ή όρνιθα 10, τό κοιινέλι 8,
  δ λαγός, τό κουνάβι, ή άράχνη
  7, ή μέλισσα έ'να.
  (συνεχίζετκι)
  Ι ΤΖΕΡΜΙΑΔΩ Σεπτέμβριος (άν
  ταποκριτοθ μας) — Σχετικώς μέ
  τάς τελευταίας βροχάς διεπιστώ
  θη ώς γνωστόν 8τι ωφεληθή έξ
  αυτών τά μέγισ:α ή πατατοπα
  ραγωγή Λασηθίου,
  Κατά το·ύς είδικούς ή παραγω
  γή τής πατάτας ηυξήθη ποσοτι
  κώς. Έξ άλλου καί ή ποιότης
  αυτή; εβελτιώθη. Έξέλιπεν δηλ
  ό κίνδυνος τής φθοριμχίας έκ τής
  οποίας τόσας ζημίας υπέστη είς
  τό παρελθόν ή πατατοπαραγωγή.
  Οί πατατ,οπαραγωγοί τοθ όρο-
  πεδίου είνε αίσιόδοξοι ώς πρός
  την δλην πορείαν τής εσοδείας.
  Δίότι είναι βέβαιον βτι ιχί περυ
  σιναί καταστροφαί έκ των όποί
  ών τόση οίκονομική δυσπραγία
  προεκλήθη μεταξύ των, θά ίπχ-
  νορθωθώσΐν εφέτος διά χΐ]ζ έν
  γένει καλλίστην αποδόσεως το5
  Άπό τους γεωργούς τής περι¬
  φερείας βσον κχί τοθ νομοθ μας
  γενικώτερον έξχΕρεται ή ώφέ
  λεια καί τής έλαιοπαραγωγής
  τοΰ νομοΰ. Ή ωφελεία αυτή θεώ
  ρεΐται σημαντική, ώστε ή |έφετει
  νή έλαιοπαραγωγή νά κρίνετχί
  ^ά.Χο'(αί άν δχι καί ανωτέρα
  τής περυσινής. Ειδικώς διά τό
  οροπέδιον καϊ αί λοιπαί δενδρο
  ναλλιέργειαι δέν θά ϋστερήσουν,
  Ιέν κρίνονται δέ πρόωροι ου ε
  την στιγμήν ταύτην αί προβλέ
  ψ·ις περί ώφελημάτων γενικώς
  επί τής τοπικής οίκονομίας τής
  έπχρχΕας μας έκ τής καθόλου
  έφετεινής εσοδείας.
  "Ο ΚΟΡΑΗΣ,,
  ΙΩΑΝ. ΠΕΡΔ4ΚΑΡΗ
  Έτος ιδρύσεως 1905.
  Διευθυντής ΕΜΜ. Λ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Περιλαμβάνει: 1) Νηπιαγωγεΐον.
  2) Πλήρες Δημοτικόν Σχολείον.
  3) Γυμνάσιον έξατάξιον καί όκτα-
  τάξιον.
  Το απολυτήριον αύτοΰ είναι ίσο·
  δύναμον πρός τό των Δημοσίων
  Γυμνασίων.
  Αί είσιτήριοι έξετάσεις, καί διά τό
  έξατάξιον, ώς καί διά τό όκτατάξι-
  ον, σύμφωνα μέ τόν Νόμον άρχον-
  ται την 20ήν καί τελειώνουν την 24ην
  Σεπτεμβρίου.
  4) Οίκοτροφεΐον, τελείως οίκογενεια-
  κόν. Ό Διευθυντής τοθ Λυκείου κ.
  Πετράκης μετά τής οικογενείας τού
  κατοικεΐ καί διαιτάται μετά των ο(-
  κοτρόφων.
  Τό τμήμα θηλέων τοϋ οίκοτροφείου
  λειτουργεΐ υπό την άμεσον εποπτείαν
  τής κ. Μσρί Πετράκι. Ίδιαίτερος κα-
  θηγητής ύποβοηθεΐ τούς οίκοτρόφους
  είς την μελέτην καί τούς έπιβλέπει
  κατά τάς έξόδους των έκ τοθ σχο-
  λείου.
  Μόρφωσις άρτια Χριστιανική—Έλληνική, σύμφωνος
  μέ τά έθνικάς μας παραδόσεως καί την ϋπερτριακονταετή
  δράσιν τοΰ Λυκείου,
  Εγγραφαί ήρχισαν. Πληροφορίαι καθ' εκάστην έν τφ
  Γραφείω τού Λυκείου. Τηλέφωνον 504.
  Άριθμός 12808.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλεί
  ου Ευστράτιο; θεοδώρου Γαρε
  φαλάκης έν Ηρακλείω έδρεύων
  καί κατοικών.
  Προσκαλώ την έπίσπεόδουσαν
  έν Αθήναις έδρεύουσαν Έθνι
  κήν Κτηματικήν Τράπεζαν τής
  Ελλάδος, τό Ελληνικόν Δημό
  σιον, τή» Άγροτικήν ' Τράπεζαν
  τής Ελλάδος καί τούς έγγε
  γραμμμένους δανειστάς'Εμμανοιιήλ
  Στ. Πολάκην, Παναγιώτην Πρατι
  κακήν καί Ιωάννην Μ. Σπαθαρά
  κην, κατοίκους Ηρακλείου ώς
  καί πάντα έχοντα τυχόν αξιώσεις
  επί τοΰ έκ δραχμών (40 000) έκ
  πλειστηριάσματος τοϋ κατά την
  υπ' αριθμόν 12801 τής 18 Σεπτεμ
  βρίου ένεστώτος έτους έκθεσιν
  μου αναγκαστικόν πλειστηρια
  σμοΰ έκποιηθέντων άκινήτων τοθ
  Ζαχαρίου Ζ. Ξυλούρη κατοίκου
  Ηρακλείου δπως προσαγάγωσι
  παρά τω άρμοδίφ δικαστηρίφ
  παρ' ώ γενησεται ) ή κατάταξις
  έντός τής νομίμου προθεσμίας
  τούς τίτλους καί λοιπά τιδν άξι
  ώσεών των Ιγγραφα καθ' δσ^ν ή
  έκπρόθεσμος τούτων προσαγωγή
  έσεται άπαράδεκτος. Εγένετο έν
  Ηρακλείω Κρήτης αήμ&ρον την
  είκοστήν τοΰ μηνός ΣεπτεμβρΕου
  τοΰ χιλιοστοΰ ένεακοσιοστοΰ τρι
  ακοστοΰ όγδόου (1938) έτους ήμέ
  ραν Τρίτην καί έν τώ ενταύθα
  καί παρά την οδόν «Χάνδακος»
  ίδιοκτήτω Συμβολαιογραφείω μου
  δι' ήν είσπρακτέα τέλη καί δι-
  καιώματα δραχμαί εκατόν πέντε
  καί δπεγράφη παρ' έμοΰ.
  Ό Συμβολαιογράφος
  (Τ. Σ.) Ε. Ο. Γαρεφαλάκης
  Άκριβές αντίγραφον.
  Έν Ήρακλείφ αυθημερόν.
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου
  Ε. @. Γαρεφαλάκης
  —Μεταθέσεις έπιθεωρητών.
  Διά διατάγματος μετετέθησαν
  ο! κάτωθι επιθεωρηταί δημοτι¬
  κήν σχολείων: Γ. Λουκάκης είς
  Σητείαν κ«1 Γρ. Καράτσαλος είς
  Χανιά.
  — Μ φυλακαί Καλααίου.
  Είς τάς φυλακάς Καλαμίου ε¬
  τοποθετήθη ώς ΰιτοδιευθυντης ό
  κ. Α. Κόρκακας.
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό όλα τά καταστήματα καΐ αύτά
  άκώμη των έπαρχιών ταίς κλωσταΐς Μάρκας «Σταύρος».
  Ήτοι σβυγάκια, τρυπώματα κιθάρας, καρόλια κεντήμ»-
  τος, κουβάρβς, Μουλινε, Κβτβν πκρλέ, Βαμβακάκια, κου-
  βέρες κβντήματβς κ. λ. η. "θλ« τά ως &νω ΐΐδη είναι ά-
  φθάστου ποιότητος, καί χρωμάτων Αγγυημενων καί στΐρβ-
  βν. Μία δοκιμη βά σάς πβίσο διά την άνωτΐρέτητα των
  κλωστών της μάρκοτς «Σταυρβς.»
  Άντιπρ«οΝ»ος διά τβυς Νβμβύς Ήραχλείβυ—Λβ»ηβ(ον:
  ί. Μ. ΚΟΡΠΗΣ
  »*·»>^ν
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Άριθμός 12806.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλεί
  ου Εύστράτιος Θεοδώρου Γαρεφα
  λάκης έν Ήρακλείφ εξρεύων καί
  κατοικών:
  Προσχαλώ την έπισπεύξουσαν
  Εθνικήν Κτηματικήν Τράπεζαν
  τής Ελλάδος , τό Ελληνικόν Δή
  μόσιον, την Άγροτικήν Τράπεζαν
  τής Ελλάδος καί τούς έγγεγραμ
  μένους δανειστάς έν θεσσαλονίκη
  'Ημπορικήν Εταιρείαν «Μακρής
  καί Σία», Άνδρέαν Μ. Μχυρά
  κην κάτοικον Ηρακλείου ώς κλη
  ρονόμον τοθ Μανούσίυ Μαυράκη,
  την έν Ήρακλείφ Εμπορικήν Έ
  ταιρείαν "Ακρατος καί Βασιλάκης
  Μενέλαον Γ. Πολιτάκην Συμβολαι
  ογράφον κάτοικον Ηρακλείου ώς
  καί πάντα άλλον Ιχοντα τυ
  χον αξιώσεις επί τοϋ έκ δραχμών
  εξήκοντα χιλιάδων (60 000) έκ-
  πλειστηριάσματος τοΰ κατά την
  6π' αριθμόν 12800 έ"κθεσ(ν μου
  άναγκαστικοΰ πλειστηριασμοΰ έκ
  ποιηθέντος ακινήτου τοΰ Στυλι-
  νοϋ Σ. Κουναλάκη κατοίκου Ήρα
  ρακλείου δπως προσαγάγωσι πά
  ρά τω άρμοδίφ δικαστηρίφ
  παρ' ώ γενησεται ή κατάταξις
  έντός τής νομίμου προθεσμίας
  τούς τίτλους καί λοιπά των )άξι-
  ώσεών των Ιγγραφα καθ' δσον
  ! ή έκπρόθεσμος "τούτων προσαγω
  } γή έσεται άπαράδεκτος. Εγένετο
  έν Ηρακλείω Κρήτης σήμερον
  ι την . δεκάτην ένάτην τοϋ μηνός
  Σεπτεμβρίου τοΰ χιλίοστοΰ ένεα
  Ι κοσιοστοθ τριακοστοΰ όγδόου
  (1938) ϊτους ημέραν Δευτέραν
  καί έν τψ ενταύθα καί παρά την
  ίδόν «Χάνδακος» ίδιοκτήτω Συμ
  βολαιογραφιίφ μου δι' ήν εϊσ-
  πραχτία τέλτ, καί δικαιώματα
  —Τό ταμείον άσφαλίσεως
  Τυπογράφων.
  Δι' αποφάσεως τοΰ ύφυπουρ-
  γοΰ 'Εργασίας επετράπη βΐς το
  συμβουλιον τού Ταμείου Άσφ«
  λίαεως^ Τυπογράφων νά χορηγή
  κατ' έτος είς τοΰς φυματικου;
  βυνταξιούχους έπίδομα άεροθερκ
  πείας.
  —Οί ύγειονομικοί ύπάλλη-
  λοι.
  Δι' αποφάσεως τοΰ ύφυπουργοΰ
  τής Εργασίας ύπηχθηβαν είς
  την άσφάλισιν τοϋ Ταμείου Προ·
  νοίας δπμοσίων ύπκλλήλων, πάν
  τες ο! ύπάλληλοι των δημοβίων
  νοσηλευτικων καΐ ύγειονομικών
  Ιδρυμάτων.
  —Οί σάπωνες τύπου Μασσα¬
  λίας.
  ΔΓ ΰπουργικης αποφάσεως επε¬
  τράπη δπως επί των έγχωρίου
  κατασκευάς σαπώνων τύπβυ Μασ¬
  σαλίας άναγράφεται γενικώς, άν
  τί τής ποιότητος, τβ ποσβστβν
  των ένεχομένων λιπαρών όξεων.
  Τό ποσοστόν τουτο πρέπει νά εί¬
  νε τουλάχιστον ϊοον πρός τό άν-
  τιστβιχοΰν διά τοΰς βάπωνας τής
  έξαιρετική; ποιότητος.
  —Νέα γραμματόσημα.
  Ανεκοινώθη έκ τοΰ ύπουργεί-
  ου Συγκοινωνίας ότι έκδίδονται
  γραμματόσημα δυο κλάσεων δραχ
  μών Ι 50 καί 30, φέροντα ώς παρά
  στάσιν τόν άνδριάντα τού Βα¬
  σιλέως Κωνσταντίνου. Τά γραμ¬
  ματόσημα ταυτα θέλουσι κυκλο-
  φορήσΐι ώς κοινά την 9ην Όκτω-
  βρίου έ. έ, ημέραν των άποχα·
  λυπτηρίων τού άνδριάντος.
  δραχμαί εκατόν πέντε καί ίητε
  γράφη παρ' έμοΰ.
  Ό Συμβολαιογράφος
  (Τ. Σ.) Ε. Ο. Γαρεφαλάκης
  Άκριβές αντίγραφον.
  Έν Ήρακλείφ αυθημερόν.
  ΌΣυμβολαιογράφος Ηρακλείου
  Ε. ©. Γαρεφαλάκης
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδάκτωρ Πανεπ. Λυώνος
  Επί έπταετίαν έκπαιδευ-
  θεΐς «1$ τά Νοσοκομίΐα ΑηΙϊ-
  ςαΒίΙΙεδ, Υαΐ - Λζ £,ταα καΐ
  5αΙρβΐΓίέΓβ Λυώνος καΐ Πα¬
  ρισίων είς τά παθολογικά καΐ
  νευρολβγικά νοσήματα.
  Διατελέσας επί διβτίαν
  355Ϊ5ΐβηΙ τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικής τοδ Πανεπι¬
  στημίου Λυώνος.
  ©ά δέχεται ωσαύτως καΐ
  τβΰς πάοχοντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚΩΝ νοβημάτων είς το
  Ιατρείον τού οδός 'Αμαλθείας
  (πάροδος όδοΰ Κατΐχάκη,
  πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν
  9—12 η. μ. καΐ 4—7 μ. μ.
  Τηλ. 6-63
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή οίκία των δρ-
  φανών Αεωνίδου Ε. Μαστοράκη
  έντός τής κωμοπόλεως Σητείας
  καί επί τής δδοΰ Καπετάν Σήφη.
  Πληροφορίαι παρά τω κ. Έμμ.
  Ν. Μαστοράκη παντοπώλην καΐ
  Ιωάν. Μ. Κοτσιφάκη δικηγορικον
  γραφείον κ. Μυλωνάκη,
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα Εναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙα Παρασκευής
  23 Σεπτεμβρίου 1938
  ΕΚΦ
  'ΑΖΟΝΤΑΙ ΣΟ1ΑΡΟΙ
  Ι ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΠΑΟΚΗΣ
  ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ
  ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΡΥΟΜΙΣΕΟΣ
  ΤΟΥ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΊΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων καί Λονδίνου ότι εκφράζον¬
  τα! αοβ<»ροί φόβοι περί νέας περιπλο* κης τής καταστάσεως. Έκ παραλλήλου διαψευδονται αί έλπίδες περί είρηνικής διευθετήσεως τοΰ τσεχοσλοβακικοΰ ζητήματος. Τού το όνείλεται είς τό γεγονός ότι ήγει- ραν αξιώσεις προσαρτήσεως τσεχικών εδαφών ή Πολωνία καί ή Οΰγγαρία. Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΧΙΤΛΕΡ · ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΤΙ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτβμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληρο φορίαι έκ τού έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι ό καγκελλάριος Χίτλερ είς την σημερινήν έν Γκόντεσμπεργκ συνάντησιν αυτού μετά τοΰ πρωθυπουργοΰ τής Αγγλίας κ. Τσάμπερλαιν θά υποστη¬ ρίξη τάς περί προσαρτήσβως αξιώσεις τής Πολωνίας καί Ουγγαρίας. Η ΠΡΛΤΑ ΔΕΝ ΥΠΟΧΟΡΕΙ ΕΙΣ ΗΕΑΣ ΤΥΧΟΗ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ Πράγβς τονίζουν ότι ή κυβέρνησις τού κ. Χότζα είνε άποφασιβμένη νά μην υποχωρήση είς νέας . αξιώ σεις διατυπουμένας τυχόν μετά τ*ίν συν ομιλίαν σήμερον των κ. κ. Τσάμπερ λαιν καί Χίτλερ καί άφορώσας την ά- φαίρεσιν καί άλλων εδαφών τής Τσε¬ χοσλοβακίας. ΤΕΡΑΣΤΙΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΑ0Υ_ΤΗΣ ΠΡΑΤΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τού άνταπο¬ κριτού μας).—Αγγέλλεται έκ τού έξωτε- ρικοδ ότι είς την Πράγαν χθές συνεκρο¬ τήθησαν τεράστιαι διαδηλώσεις, άποδοκι- μάζβυσαι θυελλωδώς την κυβέρνησιν καί ζητοϋσαι την κήρυξιν στρατιωτικής δικτα- τορίας. ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΗΡΕΣΟΕΙΑΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Κατά τάς χθε¬ σινάς διαδηλώσβις τής Πράγας^ τηλε¬ γραφείται ότι εγένετο καί άπόπειρα εναντίον τής Γερμανικής Πρεσβείας ή όποία όμως άπέτυχε. Ο ΟΤΙ ΟΑ Α]1ΣΟΗ ΕΝΟΠλΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας). —Ό άρχηγός των ΣουοΊτών Χενλάϊν ομιλήσας σήμερον επί τοΰ σουδιτικοΰ ετόνισε τα εξής: «Είμεθα άποφασισμένοι νά άγωνι- σθώμεν ένόπλως υπέρ τής ελευθερίας μας». ΝΕΑ ΣΥΝΟΙΥΠΛΙΑ ΑΝΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡβΘϊΠΟΪΡΓΟΥ Κ.ΜΕΤίΞΑ ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας). — Ό Πρωθυπουρ- γός χ. Ί. Μεταξάς ανελθών είς τα ά- νάκτορα εγένετο δεκτός πάλιν είς νέαν αυνομιλίαν μετά τού Βασιλέως. Ή εξέλιξις της καταστάσεως. Άκαθόριστα τα έν ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Σεπτεμβρΐου (ιδιαιτέρα ύπηρεσΐα).— Χθές συνήλθεν είς συνεδρίασιν τα κόμμα τής άκρας άριστεράς είς τάς αιθούσας τής βουλής καί εψήφισεν έΓν ύπόμνημα ύ ΐϊέρ τής Τσεχοσλοβακίας. Τό σοσιαλιστικόν έπίσης κόμμα συνήλθεν υπό τήνπροε δρίαν τοϋ κ. Μπλούμ καί έξη τασε την διεθνή κατάστασιν. Μετά την καταφατικήν ά πάντησιν περί άποδοχής τοθ άγγλογαλλικοΰ σχεδίου υπό τής Πράγας, δ Ντοϋτσε έξεφώ νησε σημαντικόν λόγον ειπών μεταξύ άλλων: «Ό κ. Τσάμ¬ περλαιν όδηγεΐ τό σκάφος πρός τόν λιμένα τής είρή- νης». ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΡΑΓΑ 22—9—38 (τηλεγρα φικώς).— Χθές ή κυβέρνησις Πράγας εξέδωκε τό εξής άνα κοινωθέν: «Μετά εϊκοσι έτών γαλήνην ή εύρωπαϊκή ειρήνη ταράσσεται άπό ημερών έκ θεμελίων. Μάς άμφισβη- τοΰν την άκεραιότητα τής χώρας μας διά την διαφύλαξιν τής οποίας τα μ?- γάλα κράτη τοΰ Βορρά έδήλω σαν δτι δέν είνε είς θέσιν νά μάς βοηθήσουν. Εΰρέθημεν μό νοι χωρίς καμμίαν βοήθειαν έκ μέρους των μεγάλων δυνά μεων καί υπεχρεώθημεν νά άποδεχθώμεν έ"ν σχέδιον πού μάς υπέβαλον αί ϊδιαι αυταί δυνάμεις». —Χθές τό εσπέρας ανεχώ¬ ρησεν έκ Μονάχου ό κ.Χίτλερ μεταβαίνων είς συνάντησιν τοΰ κ. Τσάμπερλαιν είς Γκόν¬ τεσμπεργκ συνοδευόμενος ά¬ πό τό επιτελείον τοϋ έθνικο σοσιαλιστικοθ κόμματος. ΠΟΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ό Πολωνός πρεσβευτής έ πέδωκεν επισήμως χθές τό ά- πόγευμσ είς την κυβέρνησιν τής Πράγας διακοίνωσιν διά τής οποίας ζητεί νά έφαρμο- σθώσιν είς τα υπό των Πολω νών κατωκημένα έδάφη τής Τσεχοσλοβακίας οί ϊδιοι νό- μοι οί όποΐοι θά έφαρμο- σθοθν είς τα υπό των Σουδι- των κατωκημένα τοιαθτα κα¬ τόπιν τής άποδοχής τοϋ Αγ- γλογαλλικοθ σχεδίου. —Την ίδιαν διακοίνωσιν ε¬ πέδωκεν είς τόν λόρδον Χάλι- φαξ ό έν Λονδίνω πρεσβευ- τής τής Πολωνίας. —Έπίσης ό ποεσβευτής τής Πολωνίας έν Παρισίοις άνε κοίνωσεν είς την κυβέρνησιν Νταλαντιέ την απόφασιν τής πολωνικήν κυβερνήσεως διά την ελευθερίαν των έν Τσεχο- σλοβακία μειονοτήτων. —Έκ Λονδίνου άγγέλλε ται δτι ό κ.Τσάμπερλαιν κατά την σημερινήν (χθεσινήν) συν¬ άντησιν αύτοθ είς Γκόντεσμ περγκ μετά τοθ Χίτλερ θά ζητήση, νά διακοποϋν τα στρα τιωτικά μέτρα τα συνεχιζόμε να υπό τής Γερμανίας. ΠΑΡΗΤΗΘΗ Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ; Τάς εσπερινάς ώρας τής χθές ανηγγέλθη 8τι ή ,τσεχι- κή κυβέρνησις παρητήθη καί δτι ανέλαβον την διακυβέρνη¬ σιν τής χώρας δύο στρατη γοί. Ή κίνησις της σταφιδαγοράς Λονδίνου επί ελληνικόν καί ξένων σταφίδων. Ό Έλλην έν Λονδίνω Έμ πορικός άκόλουθος παρά ι% Έλληνική Βασιλική Πρεσβεία απηύθυνε πρός τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον Ηρακλείου έγ γράφον έν σχέσει μέ την πο¬ ρείαν καί την κίνησιν των τι*μών τής σταφιδαγοράς κα¬ τά την παρελθούσαν έβδομά- δα. Κατά τάς πληροφορίας τού τού αί σημειωθεΐσαι πράξεις επί των σουλτάν ινών ελληνι¬ κάς προελεύσεως υπήρξαν σπάνιαι καί δύσκολοι όφείλον ται δέ. είς την υφισταμένην πολιτικήν άστάθειαν λόγω των διεθνών γεγονότων. Αντιθέτως έπωλήθησαν σο¬ βαραί ποσότητες αύστραλια- νών είς τιμάς άτό 36)6 μέχρι 40)—τής μεγαλυτέρας κινήσε¬ ως άφορώσης καρπόν διατετι μημένον πρός 37),—37)6 καί 38)—πσραδοτέον. Έπωλήθη σαν έπίσης καί μικραί τίνες μερίδες πρός 42),—44)—45)— καί 46)—. Επί σμυρναϊκών ούδεμία εγνώσθη πράξις. "Οσον άφο- ρδ τάς κρητικάς σουλτανίνας αί σημειωθεΐσαι πράξεις έκυ· μαίνοντο μεταξύ των 40)—καί 47 τσίφ. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΊΌΝΤβΝ ΜΑΣ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ Είς τό τελωνείον Ηρακλεί¬ ου ελήφθη τηλεγρσφική δια ταγή τοθ ΰπουργείου των Οίκονομικών διά τής οποίας γνωρίζεται δτι προεκλήθη ύ πουργική απόφασις άναστέλ λουσα την Ισχύν τής ύπ' α¬ ριθ. 76.565 κοινής άποφάσε ως των ύπουργών Οίκονομι¬ κών καί 'Εθν. Οίκονομίας δ σον άφορα την εξαγωγήν είς Γερμανίαν προϊόντων έκ των ρητώς άναφερομένων έν τή ύπ' αριθ. 72.475 προγενεστέ ρα τοιαύτη. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Χθές τό εσπέρας θά συνε- δρίαζε τό Διοικητικόν Συμβού λιον τοθ ΈμπορικοΟ καί Βιο μηχανικοθ Έπιμελητηρίου Ή ρακλείου. Κατά την συνεδρία σιν ταύτην θά συνεζητοϋντο διάφορα ζητήματα τρεχούσης φύσεως. Η ΣΤΑΦΙΑΑΓΟΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Ό έν Βερολίνω Έλλην έμπο ρικός άκόλουθος ^έγνωστοποί σε πρός τάς αρμοδίας αρχάς τάς τιμάς άγοράς τής σουλ τανίνας έν Γερμανία ώς ώ ρισε^ταύτας ή οίκεία γερμανι κή ΰπηρεσία. Αί τιμαί αυται κυμαίνονται μεταξύ 38—62 μάρκων διά την ποσότητα των 100 κιλών. ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΓΚΕΡΟΛΑ Χθεσινόν τηλεγράφημα πρός τό ένταθθα Ιταλικόν προξε¬ νείον ανήγγειλε τόν θάνατον τοθ διασήμου άρχαιολόγου καί ίστοριοδίφου Γκερόλα, ά- σχοληθέντος ώς γνωστόν ίδιαι τέρως μέ τα μεσσιωνικά μνη μεΐα τής Κρήτης καθώς καί μέ την Ιστορίαν ειδικώτερον τής ένετοκρατουμένης Κρή¬ της. Ό Γκερόλα εχει έκδώσει ώς γνωστόν καί μνημειώδες έργον υπό τόν τίτλον «Τα "Ε¬ νετικά μνημεΐα τής νήσου Κρήτης». Σημειωτέον δτι ό ά- είμνηστος Γκερόλα υπήρξε καί έπίτιμος δημότης Ηρακλείου, διά τούτο δέ καί θά άναρτηθ{ϊ σήμερον μεσίστιος ή σημαία τοθ Δήμου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 'Αγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών άγορας τοθ Έμπορικοΰ καί Βιομηχανικου Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων προίόντων είχον θέ ώ αλύθ χθές ώς άκολουΰο Σταφίδες: ος: Σουλτάν, έξαιρετ 18,00-18.50, Σουλτανίναι α'. 17. -1/.5Ο β'. 16.- 16.50 » Υ'· )5.- 15 50 δ'. 14,— Καραμπ. 9.— 11.- Ελεμέδες α'. 12.— Ρ'· 11.50 ΚοινοΙ 10.- Ταχτάδες α'. 9.50 β'. 8.^0 Υ' 7.50- Σταφίδες μαύραι δ" "Ελαια 3—5ο 25.20 Πυρηνέλαια 17.- Ελαιοπυρήναι 1.20 Σάπωνες: Λευκοΐ α' 17. 50 β' 16.50 Πυρηνελαίου α' 15. - β' » 14.— Μουργελαίου α' » 15.- » β' 14.— Οΐνοι: Αρχανών μίστ. 45.- Μαλεβυζίου 6.- Δίκταμος ήμ. 80.- Σϊτος >
  8.—
  Κριθή
  5.50
  Βρώμη »
  530
  Βικος >
  5.-
  Μέταξα
  550.-
  Κουκοϋλια >
  130.-
  ΑΦΙΞΙΣ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  Διά τής «Άνδρου» αφιχθη
  χθές έπ' όλιγοημέρω αδεία ό
  Νομάρχης Μυτιλήνης κ. Ά-
  γησ. Κοζυράκης.
  ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΪΑ ΤΩΝ ΥΠΑΑΛΗΑΟΝ
  "Υπό τοϋ ύπουργείου των
  Οίκονομικών εκοινοποιήθη
  πρός απάσας τάς δημοσίας
  αρχάς ή ύπ' αριθ. 155.479 έγ-
  κύκλιος δι" ής ουμπληροϋνται
  αί διατάξεις προγενεστέρας
  άφορώσης τάς άποδοχάς των
  δημοσίων ύπαλλήλων καί τόν
  τρόπον τής καταβολής των
  έπιδομάτων εύδοκίμου παρα-
  μονής.
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
  ΚΡΗΤΟΝ ΥΠΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΝ
  Διά διατάγματος τοΰ υπουρ
  γείου των Στρατιωτικών προ
  άγονται είς τόν βαθμόν τοΰ
  άνθυπασπιστοϋ μεταξύ άλλων
  καί οί κάτωθι Κρήτες ύπαξιω
  ματικοί: Άλ. Βρανάκης, Γ.
  Μπλαζάκης, Στ. Ξενάκης,
  Κωνστ. Ντσουντάκης, Μ.Τζωρ
  ζάκης καί Θ. Παυλάκης.
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Τό σημερινόν πρόγραμμα τοΰ
  ραδιοφωνιχοθ σταθμοθ Ιχει ούτω:
  "Ωρα 7 μ. μ. μετεωρολογικάν
  δελτίον, χρηματιστήριον, 7.15'
  μουσική όρχήστρας (δίσκοι), 7.45'
  συναυλία τραγουδιοΰ υπό τής κ.
  Μανουσάκη—Γκιώνη, 8.15' ρεσι-
  τάλ τραγουδιοθ υπό τού κ. Κοκ-
  κίνη, 8.45 όμιλία τοθ κ. Νικο-
  λάου Ρηγοπούλου επί τη έπετείφ
  τής άλώσεως τής Τριπόλεως, 9
  έκπομπή Άρκαδικών δημοτικών
  τραγουδιών επί τ.% έκατονταετηρί
  δι τής καταλήψεως τής Τριπό¬
  λεως (συγκρότημα Παπαντωνίου),
  9.25 είδήαεις, 9 40' συνέχεια τής
  έκπομπής Άρκαδικών τραγουδιών
  υπό τοΰ συγκροτήματος Φολιππο
  πούλου, 10 επιλογή άπό την 3ην
  καί 4ην πράξιν τοΰ μελοδράμχ
  τος Ριγολέττος τοΰ Βέρντι, Τζίλν
  τα ή κ. Άγγελοπούλου, λά γκάρο
  λα Μανταλένα, ή δΐς Ν. Σακελλα
  ρίου, Ριγολέτΐος ό κ. Άγγελόπου
  λος, δούξ τής Μάντουας δ κ. Μαυ
  ράκης, Σπαραφουτσίλε ό κ. Βλαχό
  πουλος καί ή συμτωνική δρχήττρα
  τής Υ Ρ.Ε.ύπό την διεύθυνσιν τοθ
  κ. Βαλτετσιώτη. Κατά τό διά
  λειμμα τής συναυλίας θά μεταοΌ
  θοθν α£ τελευταίαι εΐδήσεις, 11.
  30' μουσική χοροΰ (δίσκοι).
  ΤΑ ΣΧΟΑΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
  Δι' έγκυκλίου τού πρός
  τούς διευθυντάς των σχολεί¬
  ων ό Έπιθεωρητής των Δη-
  μοτικών σχολείων Ηρακλείου
  γνωρίζει δτι συμφώνως πρός
  σχετικήν εγκύκλιον τοθ υπουρ
  γείου Παιδεΐας έπιτρέπεται
  ή ΰτιέρ των σχολικών ταμείων
  υπό τύπον έράνου είσπραξις
  μικρών χρηματικών ποσών
  προσφερομένων πσρά των γο-
  νέων καί κηδεμόνων των μα-
  θητών κατά τάς έγγραφάς αύ
  των είς τα σχολειό.
  3 Πρωϊνή
  ΟΙΓΑΑΑΙΚ9ΙΚΥΚΑΟΙΦΟΒΟΥΝΤΑΙ
  ΟΤΙ Βλ ΕΚΡΑΓΗ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΑΟΒΑΚΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Παρισίων αγ
  γέλλεται ότι ή γαλλική κυβέρνησις φο¬
  βείται ότι θά έκραγή είς τήν'Τσεχοσλο-
  βακίαν στρατιωτικόν κίνημα.
  Κατά τα αύτά μάλιστα τηλεγραφή.
  ματα ή κυβέρνησις Νταλαντιέ είδοποί-
  περί ιούτου την κυβέρνησιν Χότζα
  ινα λάβη τα προσήκοντα μέτρα πρός α¬
  ποσόβησιν τού.
  ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΣΕΧΟΣΑΟΒΑΚΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Έκτός τής απο¬
  πείρας εναντίον τής έν Πραγα Γερμα-
  νίκης Πρεσβείας οί Τσέχοι διαδηλωταί
  όλίγου δβίν νά συνεπλέκοντο μετά τής
  άστυνομίας καί των έν τή τσεχική πρω
  τευούση Γερμανών. 'Η άπειληθείσα
  σύρραξις έματαιώθη κατόπιν πολλών
  προσπαθειών.
  ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΕΙΣΒΑΛΗ
  Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Αγγέλλεται έκ
  τοΰ έξωτερικού ότι ό γερμανικός στρα-
  τός είνε έτοιμος νά βίσβάλη είς την
  Τσεχοσλοβακίαν άν άποτύχουν αί σημε¬
  ριναί συνομιλίαι είς Γκόντεσμπεργκ.
  ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ ΚΑΙ ΒΥΓΓΡΟΙ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Βεβαιούται ότι
  τόσον ή Πολωνία όσον καί ή Ούγγα-
  ρία συγκεντρώνουσι σημαντικάς δυνά¬
  μεις στρατού είς^ τα τσεχικά σύνορα.
  Ε?~ΠΑΡί,Τ¥ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤίΚΑ ΣΥΛΑΑΑΗΤΗΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ «» Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Απογευματιναί
  τηλεγραφήματα άναφέρουν ότι είς τούς
  Παρισίους καί τό Λονδίνον συγκρο-
  τοΰνται έργατικά συλλαλητήρια υπέρ
  της Τσεχοσλοβακίας. Εις αμφοτέρας
  τάς πόλεις λαμβάνονται έκτακτα μέτρα
  τάξεως.
  ίϊ ΪΕΡΜΑΝΙΑΘΑ ΑΞΙΩΣΗ
  ΚΑΙ ΝΕΑΣ_ΑΚΟΜΗ ΘΥΣΙΑΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Έκ Παρισίων
  τηλεγραφείται ότι είς την Γαλλίαν έκ-
  φράζονται ανησυχίαι μήπως ή Γερμα-
  νία άξιώση καί νέας άκόμη θυσίας ά-
  πό μέρους τής Αγγλίας καί Γαλλίας.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΑΓΓΛΟΣ
  ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Έκ Λονδίνον έ·
  πιβεβαιοΰται ή άναχώρηβις τού κ,Τβ»}*·
  Ι περλαιν διά Γερμανίαν τάς πρωϊνάς ώ¬
  ρας τής σήμερον (χθές). Μέχμι των νυ-
  κτερινών ώρών ούδεμία ανακοίνωσις ··
  . δοθή σχετικώς μέ τό ταξίδιόν τού.
  "Τ1ΫΒΕΡΝΗΣΙΣ ΒΡΑΓΑΣ
  ΕΞΗΝΑΓΚΑΣΒΗ ΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ
  ι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Σ)βρίου.—Καθ'
  { όλην την σημβρινήν ημέραν τεράστιαι
  λαϊκαί διαΕηλώσεις διετράνωσαν την ά-
  πόφνσιν τού >αού τής Τσεχοσλοβακίας
  διά την εθνικήν τού ένότητα. Ή κυβέρ¬
  νησις κατόπιν των όγκωδών τούτων έκδη
  ', >ώσεων έξηναγκάσθη είς παραίτησιν. Π ι
  θανώτατα καταρτίζεται κυβέρνησις δια-
  δοχής ύ«ό τόν κ. Μπένες.
  Ι Πρό τής παραιτήσεως της ή Κυβέρ¬
  νησις Χότζα οιέταξε νάποσυρθοΰν τα
  τσεχικά στρατεύματα άπό τό σουδιτι-
  κόν εδαφος.