96319

Αριθμός τεύχους

4972

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

24/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησια λίι_>αι Β
  έξαμηνος 2
  μρής
  ίτησια δολ. 15
  -■ξσμηνο^ » 8
  Τιαη
  κπιτά (τύλλον
  Δραχ. είς την Τσεχο-
  σλοβακίσν. Φαίνεται δέ ότι
  τάς άντιλήψεις αύτάς συμμε-
  ρίζεται έκτός τοΟ έργατικοθ
  καί φΐλελευθέρου κόμματος
  καί σημαντική μερίς των συν-
  τηρητικών. Παρόμοιαι διαδη
  λώσεις λαμβάνουν χώραν καί
  ενταύθα καθώς καί είς τάς
  άλλας πόλεις τής Γαλλίας ύ·
  ποκινούμεναι κυρίως υπό των
  κομμουνιστών καί σοσιαλι-
  ' στών. Έν τώ μεταξύ κυκλο
  ροθν παντοΐαι φήμαι καθ" άς
  έξεδηλώθησαν διαφωνίαι είς
  τούς κόλπους τόσον τής "Αγ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
  ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ
  Μεταξύ των θαλ*σσόλι>ν.ων ζή
  τημα κάποτε είνε τό «σκαρί»
  αύτοΰ ή εκείνου τοθ καραβιοθ
  Προχθές μάλιστα τί ζήτημα αύ
  τό ήτο είς ημερησίαν διάταξιν.
  Ένα ψχροκάικο ϊσχιζε τα κύμα
  τα μέ τή σβίλτέτσα έόιείνη πού κά
  νει τα πλεούμενα.,.άεροπλάνα.
  —"Ωμορφο καί βολικό τό σκα
  ρ£ τού, είπεν ό πρ&τος άνθρωπος
  τής θαλάσσας.
  —ΠοΟ νά δής τα τρεχαντηρά
  κια τοθ νησιοΰ μου είπεν Ινας &·
  λος. Τό ακαρί τους είνε θαθμα
  γιά δλου; τούς άγέρηδες. Φέρνουν
  βόλτα τόν καιρό πάντα κι' είνε
  πειό καλοτάξιδα καί άπό ύπερω
  κεάνεια!
  θυμήθηκα τό «τρεχαντηράκι»
  τοθ Άττίκ τοποθετημένο σαν χα-
  ρακτήρα καί σύμβολο κάντα στίς
  γραφικές νησιώτικε; άκρογιαλιές.
  'Ωατόσο αί άφελεΐς κρίσεις γιά
  τό σκαρί δέν ήσαν μόνον τοπι
  κης σημασίας. Άντετροσώπευον
  καί κάποιο γενικό ναυτικό πνεΰ
  μα: Είνε σ' δλα τα μήκη άπα-
  ράλλακτη ή άδυναμία τοθ ναυτι
  κοθ πρός αύτό ή έκεϊνο τό σκαρί.
  Τό καράβι. μέ τό σκαρί πέρνει
  προσωπικότητα καί άγαπιέται.
  Κ»ταντα μάλιστα τήνάγάπη αυτή
  τοθ ναυτικοθ νά μοιράζεται μέ
  τό σκαρί το3 καραβ'οθ τού καί τό. .
  σκαρί τής γυναικείας σιλουέττας
  πού θά τόν τραβήξη μιά μερά σ'
  *% λιμάνι.'Υπάρχει βαθειά κάποτε
  ψυχική συγγένεια μεταξύ τοθ έ
  νός καί τοθ άλλου.
  ΊΊ μοντέρνα ναυπηγική αποτε¬
  λεί σωστή πέτρα σχανδάλου μέ
  σ« στίς συζητήσεις «ύτές Πάρη
  καλούθησα καί άλλοτε σ' άτμο
  λιμανιών διαφωνίες πραγ
  καί καυγάδες άκόμη γύ
  ρώ"ά"π5 την εύστάθεια των άραγ
  μένων καραβιών. ,,Οί &κλοΙ άνθρω
  ποι τής παραλίας, βαρκάρηδες,
  φορτοεκφορτωταί, ναΰται καί κα
  πεΐάνιοι γ'. τάξεως, είχαν γιά
  τό σκαρί τίς πειό πειαματά
  ρικες άλλά καΐ τίς πειό έκπληκτι
  κές παρατηρήσεις. Αί παρα-
  τηρήσεις αύται σχεδόν πάν
  τοτε είχαν 6π' δψιν τους τίς
  παληές άξίες τής ναιιπηγικής.
  Τό μοντέρνο σκαρί είχε κατά
  κανόν* τίς Ιλλείψεις τδυ. Έπή-
  γοιζε ή άντιπάθεια αυτή άπό την
  παράδοσ:. Οί θαλασσόλυκοι μπο
  ροθσαν νά κάμουν τα γθρο τοθ
  κόσμου μέ τα καίκια τους! Για
  τί; Άπλούστατα διότι έκεΐνα μό¬
  νον διατηροθσαν τόν τίτλο τής
  «ώμ,ορψης κοπέλλας» Άψηφοθσαν
  τίς τρικυμίες χάρις είς τό σ*αρί
  τους.
  * *
  ΐά σκιαθίτικα και'κια τοθ Πά
  παδιαμάντη απετέλεσαν μίαν ά
  δράν είκόνα γύρω άπό μερικές
  πρωτόγονες πεποιθήσει των ναι»
  των μας, Άπό αύτές ένεπνεύ-
  σθησαν αί κρίσεις γιά τό περί·
  φημο σχαρί. Καί κατά τρόπο, έ-
  παναλαμβάνω, κοσμοπολιτικό:
  Καί ό ψαράς τής Ίσλανδίας τοθ
  ΛοτΙ είχε την Ιδία έπαγγελμα
  χική δσο καί μυσεικιστική προ-
  σήλωσι στό σκαρί τοθ καραβιοθ
  τού. Έν συγκρίσει πίντοτε μέ
  «μοντέρνα» άλιευΐικά άλλά καί έ*
  παραλλήλου μέ τίς άξίες τής ζω
  ής. Διότι αΰΐό είνε κυρίως τό
  αξιοσημείωτον των ναυτικών αύ
  των συζητήσεων: Τα σκαρί άπό
  τή θάλασσα μπαίνει σιήν κοινω·
  νία. Ένα άτομο έξετάζεται σχε
  δόν ώ; ακαρί καραβιοθ: Οί ναυ
  τικοί άρχίζουν πρώτα πρώτα άπό
  τό «σουλοθπι» τού γιά νά κρί-
  νουν άσφαλτα καί τόν έσωτίρικό
  τού κόσμο.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  γλικής δσον καί τής Γαλλι¬
  κής κυβερνήσεως. Όλα δέ
  αύτά έν συνδυασμώ καί πρός
  την μυστηριώδη πολιτικήν των
  Σοβιέτ, έπαυξάνουν τούς φό·
  βους τοϋ πολέμου καί κρα-
  τοΰν είς αγωνίαν τόσον τόν
  λαόν δσον καΐ τόν πολιτικόν
  καΐ διπλωματικόν κόσμον.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΦΙΔΟΝ
  ΠΟΥ ΟΦΕΙΑΕΤΑΙ Η ΧΑΛΑΡΟΤΗΣ
  Ή άπό ημερών σημειωθεΐ-
  σα έπιφυλακτικότης είς την {
  σταφιδαγορσν μας συνεχίζε ,
  ται εισέτι. Οί έ'μπορΉ είναι
  διστακτικοί καί αί τιμαί πά '
  ραμένουν χαλαραί. Μολονότι
  δέ ή έφετεινή παρσγωγή κα¬
  τόπιν των ζημιών τοθ περο-
  νοσπόρου, υπήρξε καί πάλιν
  μικρά, έν τούτοις είς χείρας
  των παραγωγών ευρίσκεται
  εισέτι τό μέγιστον ποσοστόν
  της. Ή προσφορά είνε μικρά
  σχετικώς, διότι αί τιμαί κρί
  νονται χσμηλαί. Άλλά καί ή
  ζήτησις έκ μέρους των έμπό
  ρων είνε περιωρισμένη Αί τι¬
  μαί δέ, παραμένουν στάσιμοι-,
  μέ τάσιν μάλλον πρός τα
  κάτω Οΰτε αί τελευταίαι βρο
  χαί καί αί έξ αυτών ζημίαι,
  οΰτε καί αί πληροφορίαι περί
  καταστροφής μεγάλου ποσο
  στοθ τής παραγωγής Σμύρ¬
  νης συνεπεία βροχών δέν έπέ
  δρασαν εύνοϊκώς επί των τι-
  μών.
  Τό γεγον ός έχει την έξήγη
  σίν τού είς την έπικρατοϋ
  σαν άβεβαιότητα ώς πρός
  την εξέλιξιν τής διεθνοθς κα
  ταστάσεως. Οί φόβοι έκρή
  ξεως τοΰ πολέμου, μέ δλσς
  τάς φυσικάς καί λογικάς συ
  νεπείας, άποκλεισμούς, άκυ
  ρώσεις έμπορικών πράξεων
  καΐ συμφωνιών, έπέδρασαν ά
  ναποτρέπτως καί επί τής στα
  φιδαγοράς, δχι μόνον τής έ
  σωτερικής άλλά καί τής διε
  θνοθς. Έξ άλλου ή άπότομος
  δσον καί τεραστία αύξησις
  των άσψαλίστρων ό<τό -τ αγγλικών καί των άλλων ά σφαλιστικών έταιριών, έηέδρα σε δυσμενώς επί των τιμΛν τΏν σταφίδων, έπιβαρυνομέ νων σήμερον μέ ύπέρογκα έ' ξοδα άσφαλίσεως. Ή έπιφυλακτικότης έπομέ· νως πού παριτηοεϊται έκ μέ ρους τοΟ έμπορίου καΐ ή σχε τική χαλαρότης των τιμών, είνε λογική συνεπεία τής α¬ νωμάλου καταστάσεως πού έπικρατεΐ είς την Ευρώπην καί πού έγκυμονεϊ τόσους α- μέσους κινδύνους διά τό μέλ¬ λον. Πιστεύεται δμως δτι ή κατάστασις αυτή δέν θά διαρ κέσΓ] επί μακρόν είσέτι. Αί η¬ μέραι αυταί, θά είναι άσφα λώς ημέραι κρίσεως καΐ όρι- σπκής εκκαθαρίσεως των διε θνών έπιπλοκών. Καΐ τότε φυσικά, θά δημιουργηθή νέα κατάστασις καί διά τό Ιμπό ριον καΐ την σταφιδαγοράν ειδικώτερον. Γενική δέ είναι ή αντίληψις δτι είς την περίπτω σιν καθ" ήν ύπερνικηθοϋν αί σημεριναί δυσχέρειαι, ίπικρα τήστ) τό πνβϋμα τής είρήνης καί επανέλθη ή ομαλότης, έ στω καί σχετική, ή τύχη τής σταφ'δος θά είνε λαμπρά. Τουτο δέ άφ' ενός μέν διότι ή κιβέ^ησις εφρόντισε καί διηυκόλυνε την τοποθέ ησίν των είς τάς άγοράς τής κατα ναλώσεως- άφ' ετέρου δέ διότι ή παραγωγή είνε μικρά, ένώ αί ποιότητες είναι αρκούντως καλαί καί διότι άκόμη καίι ή παγκόσιηος παραγωγή θά *α ρουσιασθή μειωμένη κατόπιν των τελευταΐων ζημιών τάς οποίας υπέστη ό σταφιδόκαρ- πος τής Σμύρνης έκ των πλημμυρών. Ό Γκερόλα. Ή είδησις τοΰ θανάτου τοϋ διαπρεποθς Ιταλού αρχαί ολόγου καί ίστοριοδίφου Ιω¬ σήφ Γκερόλα, ηκούσθη μέ βαθείαν λύπην είς την πόλιν μας. Ό Γκερόλα ήτο γνω στός ένταθθα τόσον άπό την παραμονήν τού είς τόν τόπον μας δι' ανασκαφάς καίς ίστο· ρικάς μελέτας δσον καί άπό τό μνημειώδεςσύγγραμμά τού διά την Μεσαιωνικήν, ένετο- κρατουμένην Κρήτην. Μετά τοϋ Γκερόλα εΐχε συνεργα σθή καί ό άείμνηστος Στέφ. Ξανθουδίδης. Ό Δήμος Ηρα¬ κλείου, Ικτιμών τάς πρός τόν τόπον μας υπηρεσίας τού, ά- νεκήρυξετόν Γκερόλα επίτιμον Δημότην. Χθές δέ επί τώ θα· νάτφ τού πσρέμεινε μεσίστι- ος ή σημαία τοΟ Δημαρχείου ΤΗτο ή ελαχίστη εκδήλωσις τιμής καί εύγνωμοσύνης πρός την μνήμην τοϋ σοφοθ έπι- στήμονος. καί τούς φαλακρούς λόφους μας. Τό πράσινο. Έπικειμένου τοθ χειμώνος καΐ κατά φυσικήν συνέπειαν καΐ τής άναδασωτικής πε.ριό δου ό ύπουργός τής Γεωργίας κ. Κυριακάς απηύθυνεν εγ¬ κύκλιον πρός τάς βασικάς άρ χάς καΐ παραγγέλλει όπως αί προκαταρκτικαί εργασίαι διά τάς άναδσσώσεις γίνουν εφέ¬ τος εγκαίρως* καΐ μέ σύστημα. ΌρθαΙ αί συστάσεις Καΐ πρέ πει νά εφαρμοσθούν είς την πράξιν. Ή άναδασωτική έργα σία πρέπει νά'γενικευθή, νά γΙ νεται δέ μέ έπιμέλειαν καί στοργήν. Διότι στοργή καί έ· πιμέλεια χρειάζεται πρό παν¬ τός διά ν' άποκτήσωμεν δα ση, διά νά καλύψη τό πράσι νόν τα άτκ,ψιλωμένα βουνά Οί δρόμοι. Πολλαί, έκ των κεντρικών ιδία, άρτηριών τοΰ νομοΰ μας έ'χουν υποστή βλάβας* τα επι στώματά των έ'χουν καταστρα φή καΐ ή διάβασίς των είναι δύσκολος. Διά την επισκευήν των δμως έχειδιατεθήάρκετήπί στωσις υπό τής κυβερνήσεως. Καί ελπίζομεν δτι ήσχετική έρ γασία θ' άρχίσηκαί θά έκτελε σθή τό συντομώτερον, ώστε νά λήξη πρίν επέλθη καί συ¬ νεχισθή ό χειμών. Είναι δέ εύ χάριστον δτι μαζί μέ την επι¬ σκευήν θά γίνεται καί πισσό- στρωσις. Διότι 'έτσι συν τώ χρόνφ θ' άποκτήσωμεν δρό- μους πισσοστρωμένους, άνέ- τους, άσφαλεϊς καί μακράς ό πωσδήποτε διαρκείας. Άρχαιότητες. Είς την Άμισόν συνεχίζον ται αί εργασίαι πρός καθαρι σμόν καί αποκαλύψιν δλων των έρειπίων τοϋ έπινείου τής άρχαίας Κνωσού. Έν τώ με ταξύ ομως ώς πληροφορούμε θα, άρχαιότητες άνακαλύπτον ται παντοΟ. Είς τόν Ζαρόν, είς τα Μάταλλα, είς την Ίερά πετραν καί είς πλείστα άλλα σημεΐα τής Κρήτης πού άιτο τέλει ώς φαίνεται ϊ>α άπέραν
  τον Μουσείον. Θά ήτο καλόν
  λοιπόν νά δοθοθν πιστώσεις
  διά την ενέργειαν άνασκαφών
  καΐ έρευνών είς δλα αύτά τα
  μίρη "Οπως θά ήτο επί
  σης εΰχής έργον «άν εύρΐ
  σκοντο πλούσιοι άρχαιόφι
  λοι νά διαθέσουν κεφάλαια
  διά τόν ωραίον καί εϋγενή"
  αυτόν σκοπόν. Διότι πρέπει
  επί τέλους νά έλθουν είς φώς
  δλοι οί θησαυροί καί τα μνη
  μεΐα τοΰ μινωϊκοΰ πολιτισμοΰ,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ,11
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε'
  ρον: «Τό μεγάλο δνειρο» καΐ
  ιιΐα πολύ ένδιαφέρουσα καί διδα
  κτική ταινία: ΆκτΐνΕς Ραΐντκεν.
  .—-—————— *
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».-Σήμε·
  ρον τό βραβευθέν άριστούργημα:
  • Αύτοκοάτωρ Καλιφορνίας» (γυ-
  πες). Σκηνοθεσία: Λουϊ Τρένκερ |
  Την Δευτέραν το άεροπορικόν;
  2ρ>ον: «Κουρσάροι τοΰ αέρος». ί
  ΜΙΝΩΑ.— Έντός των ημερών
  τούτων έναρξις χειμερινής πε·
  ριόδου.
  .Από τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΙΑΣΙΑΙΣΣΑ —
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  .Ιωάννης Γ. Άστιραδάκης
  ίΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 10 μ μ. ακριβώς
  Ο
  ΟΝΕΙΡΟ
  Ό γολγοθάς ενός με-
  γάλου καλλιτέχνη πού
  παλεύει μέ τίς ίδιοτρο-
  πίες της τύχης καί τοΰ
  έρωτα καί μέ τίς κακίες
  των άνθρώπων.
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΦΕΡΝΑΝ ΓΚΡΑΒΑΙ-
  ΖΑΚΕΛΙΝ ΦΡΑΝ2ΕΛ
  καί ΣΙΝΙΟΡΕ.
  • Επί πλέον μια πολύ
  Ι ένδιαφέρουσχ καί διδα-
  ; κτική ταινία:
  Ιακτινεσ
  ΞΡΑΙΝΤΓΚΕΝ

  ■ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  Ι 'Ένα γοητευτικό ρω-
  I
  μάντζο:
  ΙΜΟΥΣΙΚΗ
  Ι ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ
  ! «ΜΟΝ Ι. ΕΥΤΕΝΗΣ
  Ι Διδάκτωρ Πανεκ. Λυώνος
  Επί έπταετίαν έκπαιδευ-
  θεΐς είς τα Νοσοκομεΐα ΑπΙϊ-
  <\ΐ3ΐΙβ3, ΧβΙ - ίΐε ^Γ3ϋβ καί δβΙρβΐΓΐέΓβ Λυώνβς καί Πα¬ ρισίων είς τα παθολογικά καί νβνιρολογικα νοσηματα. Δ·ατελεο«ς επί ώιετίαν »53ίΛΐβηΙ τής ΝΚΥΡΟΛΟΓΙ- Κ.ΗΧ κλινιχή; τοΰ Πανεπι¬ στημίου Λΐίωνβς, ©ά ύίχετχι ωσαύτως κα'ι χο'ίς πάσχβντας έκ ΝΕΥΡΟ- ΛΟΓΙΚίίΝ νοσημάτων είς τό Ιατρείον τού όδος Άμαλθείας (τβιροδος Φδοΰ Κατεχάκπ, πρνην Πλατΰ βοκκάκι) ώραν 9 12 «. μ. κα« 4—7 μ. μ. 1 ηλ. 6-63 Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Ι Λ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ϊναντι Άν. Τίτου Έ,κπαιδβυθεις εί; Παρισί¬ ους άναλαμβανει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τού βτοματος (ούλίτιδος, καχοσμί- άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμπς. 'Επίαης όδοντοατοιχίας καΐ κορώνες έκ διαφόρων μετάλ- λων—κορώνες έκ πορσελάνης. Έπανοτφορά τελείως άνώδυ νβς των στρεβλοφυών βδβν των είς την κανονικήν υ θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. ΝΕΟΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ (Παρά τό Μεϊντάνι) Άναλαμβανει την έτιιδιόρθωσιν παντός ώρολογίου γραμμοφω¬ να^ καί μικρόν αλλων μην,ανημά «ών ·Ρρνοη.ηα Λννυημένη διά 3 «τη» 52*ον | Μόνο τό σκυλλάκι τής Μα ι ρ(ας—Άγτουανέττας, ουρλια ζε κάμποσες μέρες στή φυλα- κή. πηγσινοήρχετο άπό κελλΐ σέ κελλΐ, μύριζε δλες τίς γω νιές, δλα τα ποδια των κυκλο φοροΰντων φρουρών, πηδοϋσε επάνω σέ ολα τα στρώματα Ιγυρεύοντας την κυρΐα τού. "Υστερα δμως άρχισε καί σύ τό νά άδιαφορή καί ό δεσμο φύλαξ ποΰ τό λυπήθηκε άρχι σε νά τό τρέφη καί τό κραΐη σε γιά τόν έαυτό τού. Ό νέ κροθάπτης παρουσΐασε κατό πιν τόν λογαριασμό στό δή μαρχεΐον. «Ή χήρα Καπέτου γιά τό φέρετρο έξ λΐρες, γιά τό λάκκο καί τούς νεκροθά πτες δεκαπέντε λίρες». Ένας κλητήρ έμάζεψε τα ροΰχα τής Μαρίας — Άντουανέττας είς τό κ&λλί τής φυλακής της, τα κατέγραψε καί τα έστειλε σ' ίνα νοσοκομεΐο. Φτωχές γρη οθλες έφόρεσαν έκεΐνα τα ροϋχα χωρΐς νά ξέρουν καί χωρίς νά ρωτήσουν ποία ή*ταν έκείνη πού τα φοροΰσε πρωτή τερα. Ή Μαρία— Άντουανέτ τα καί δλα τα πράγματα πού έσχετΐζοντο μέ αυτήν άνήκον άπό τό τή στιγμή έκείνη είς τό παρελθόν Όταν υστερα άπό κάμποσα χρόνια έ'νας Γερμανός πήγε στό ΠαρΙσι καί εζήτησε νά Ιδή τόν τάφο τής Μαρίας —Άντουανέττας, δέν μπόρεσε νά συναν- τήση. οΰτε έ"ναν άνθρωπο Ικα νό νά τοϋ δείξη τό μέρος δ που άνεπαύετο ή τέως βασ! λισσα τής Γαλλίας. Ή καρατόμησις τής Μαρίας —Άντουανέττας δέν έπροξέ νησε μεγάλη συγκίνησι εκεί¬ θεν των γαλλικών συνόρων, διότι ανεμένετο. Ό δούξ τοϋ Κοβούργου, άρκετά δειλός διά νά την σώση εγκαίρως, άνήγ γειλε δι' ημερησίας διαταγής ότι θά έκδικηθή τόν θάνατόν της. Ό κόμης τής ΠροβηγγΙας τόν οποίον αύτός ό θάνατος θά βοηθοθσε νά γίνη τό συντο μώτΐρο Λουδοβΐκος .18ος—μό νο τό παιδί πού φυλάσσεται στό Τάμπλ πρέπει νά άπο κρυβή ή νά έξαφανισθή—ε- παιξε την κωμωδίαν τοΰ συγ κινημένου καί βαρυπενθοϋντος καί βάζει τίς έκκλησίες νά κάμνουν μνημόσυνα υπέρ τής μνήμης των βασιλέων. Είς την αύλήν τής Βιέννης, ό αύ τοκράτωρ Φραγκΐσκος, ό ο¬ ποίος υπήρξε τόσον άβουλος ώστε δέν έγραψε ουτε έ"να γράμμα πού θά ήμποροθσε ϊ- σως νά σώση τή βασΐλισσα, διέταξε αυστηρόν πένθος. (συνεχίζεται) Συνωμότης, φυγάς, τυ- χοδιώκτης, δημεγέρτης, στρατηγός, ζητιάνος. Ή μεγαλειώδης δημι· ουργία τοΰ διασήμου σκη νοθέτου ΛΟΥ-Ι- ΤΡΕΝ¬ ΚΕΡ: ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ! (ΓΥΠΕΣ) Γεομανική γή 1937. Αον βραβείον εκθέσεως Βενενίας. Ανώτατον βραβείον ' χ* δημίας καλών τεχνών Βερο λίνοι». Ή ΐλιγγιώδης περιπέτ&ιχ τοϋ Ιωάννου Αύγούατου Ζού γερ ποΰ ανεκάλυψε καί κατε κτηαε την πλουώΐωιεράν πε ριοχήν τής Άμερικης καί κα τεατράφη διότι έμισησε τόν χρυσόν Τ "Ενας κινηματογραφικός αθλος ποΰ προβηλλεται: ΣΗΜΕΡΟΝ οτόν κινημα τογράφον: 1 ί Έκτός προγράμματος ΖΟΥΡΝΑΛ. Σημείωσις: Δευτέρα-Πέμ πτη-Κυριακή ώρα 7 1)2 μ.μ. άπογευματινή. :::::: ι:: 11:::::::::: ι ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικράς υπηρέτη; διά το γραφείον χ. Εύ«γ. Άν«· γιανακη. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. και Τέσσερα ειδή μπλουζας άλλοι' παρισινοι νεωτερίσμοί. Μέ τό φθινόπωρο έφθασε ή έτΐο· χή τής μπλούζας, πού 6χει κατα¬ στή απαραίτητον πλέον συμπλή· ρωμα τής τουαλέττας μας. Ό Πά ρισινός ράπτης Λουσιέν Λελόν λανσάρει τέσσερα χαριτωμένα μοντέλα πού ιΐροορΐζονται γιά την πρωινή ένδυμασία. Ή πρώτη άπό τίς μπλούζες σύ τές >=Τνε ή άπλουστέρα καί συνο-
  δεύει τό κοστοΰμι τοθ σπόρ: είνε
  άπό τιλεκτό μαλλί, σέ χρώμα ά
  νοικτό κίτρινο καί φοριέται μέ
  φούστα καί ζακάττα μαρόν.
  Ή δεύτερη μπλούζα είνε άτό
  πλεκτό μετάξι μέ χρυσές κλω
  σΐές, πού συγγενεύει στενώ μέ τό
  λσμέ ύφαομα-. Ή μπλούζα στολί-
  ζεται μέ όριζόντιες νραμμές, σέ
  πολύ ζωηρά χρώματα καί δέν 2
  χει μανίκια. Οί Παρισινές την φο
  ροθν μέ τό άτΐογευματινό ταγιέρ
  άμπιγιέ.
  Τό τρίτο μοντέλο είνε μία
  μπλούζα σέ φόρμα τουνίκ, πού θά
  φορέσετε σέ Μνα γεθμα, σέ μία
  δεξίωσι άνεπίσημη, σέ £να μπρΐζ
  ή στό θέατρο. θά προτιμήσετε ί¬
  να γυαλιστερό σατέν σέ χρώαα
  ασπρο, ρόζ ή κίτρινο άνοικτό, που
  περισσότερο άπ' δλα εύνοεΐ εφέ¬
  τος ή μόδα. Ή μπλούζα αυτή θά
  φορεθη αναλόγως των περιστά-
  σεων μέ φούστα μακρυά ή κοντή:
  γιά τό βράδυ μακρυά' καί κοντή
  γιά την ωρα των έπισκέψεων ή
  τής μαστίχας.
  Καίίή τετάρτη μπλούζα που συνι
  στδ θερμότατα 6 Λελόν. Είνε μία
  χαριτωμένη μπλούζα σεμιζιέ ώπό
  δαντέλα ρόζ ή κίτρινη καί θζ
  την φορέσετε μέ τό βραδυνό με-
  ταζωτό ταγιέρ σα<-. Κοντά μανί· κια κα'ι στενά καΐ δνθος άπω μαύ ρη δαντέλλα στδ κορσαζ. "Ενας νεωτερισμός πού θά άρέ στ) πολύ σέ 6σε<; άγαποθν τα ζωη ρα χρώματα: οί Πσρισινές φο ροθν αυτή την έποχή ^να ταγιέρ άιτό πλβκτό υαλλί σέ ζωηρό χρώ μα: μπλέ έλεκτρίκ, κόκκινο λά κάς, πορτοκαλλί, σωμόν κλπ. Τό τοικό είνε δλο πλεγμένο μέ τό χέρι. Ή βέστα τού είνε κοντή κα γαρνίρεται μέ μιά σειρά άτό ά σημένια σκαλισμένα κουμπιά. Καί άλλος νεωτερισμός: ή πιό σίκ βοαδυνή τουαλέττα είνε άπό χρυσές κλωστές πλεγμένες μέ τό βελονάκι καί όμοιάζουν μέ τΐολύ· τιμες δαντέλλες. Οί κάλτσες πού προορΐζονται γιά τα ταγιέρ τής πρώτας καί έν γένει γιά τα κο-»τούμια τοΰ σπόρ, θά είνε άπό λεπτότατο μαλλ(, σέ χρώματα μπλέ μαρίν γκρό βερ ή γκρενά άσορτί μέ την τσάντα καί την ζώνη τής κυρίας. π Ντιστεγκέ Ο έρως είς την ■■■ Παράρτημα ερνοστασίου Βαπτιστικών — Στέφανον ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ~ Είς Μοϊρες Ειδοποιούμεν την αξιότιμον πελατείαν μας ότι έπλουτίσαμεν τό έν Μοϊρες ύποκατάστημά μας μέ ολα τα ειδή προικών ήτοι: Κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬ τες, μαξιλάρια κ. λ. π. 'Επίσης μέ μεγάλην συλλογήν γυναικείων καί παιδικών φορεμάτων. ΒΒειειεΐΗΜαειειειειειειει ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι •■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■«Ι ΠΑΓΟ - ΦΥΓΕΙΑ Γ. Μ1ΣΤΓΛΟΓΛΟΥ Έν Ηρακλείω Κρήτης (όπισθεν Τραπέζης Αθηνών) Π|/ΡΡΊ Λ . Ξπράς καί ύγράς φύξεως, νεωτάτου Τ Υ Ι 1_1/Λ. συστηματος. Ψϋξις διά κυκλθφβρίας ψυχρού αέρος, άνανεωμένου κατά είκοσιτετράωρον. Άπόλυτος εξασφάλισις παντός έμπορεύματος. Διαρκής καΐ σταθερά θβρμοκρασία. ΊδιβΕίτερος θάλαμος διά ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ καΐ Ιδιαίτερον τμήμα διά ρουχισμόν, μαλλίνων ΰφασμά των, ταπήτων, γουνών κ. λ,π. Γ"Ι Α Γέ/"^^. Κβλδνες Έλληνικοϋ βχήματος των 11/Λ1 Κ-/Ζ*. 25 χιλιογράμμων, μεγάλης άντοχης, ημικρυσταλλιζέ καΐ μέ ίδικίτερο έξαιρετικό νερό. Εγκατάστασις κάθε ευκολίαν. αρίστη, παρέχουσα Τηλέφωνον 3—21. ΡΕΓΓΕΣ ΧΡΥΣΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ Η. δ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Έξαιρετικής ποιότητος, παρασχευ- αζόμεναι ειδικώς διά την ελληνικήν κατανάλωσιν. Αγοράζοντες προαέχετε τό σήμα επί τοΰ κι- βωτίου. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤβΥ ΆποκλειβτικοΙ είσαγωγεϊξ μετά διαρκοΰς παρακατα£ηκης ΥΙΟΙ Γ. Χ.ΛΙΑΠΑΚΗ •ιι.»"»^"1 ι/~ *~ «~ 0 1 τωνΧρυσ ανδέ μων. Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. 65ον —Ή απάντησις ήρθε σάν άπό βάθος όνείρου: —Έκεϊ κάτω... δταν ήμουν μι κρή, μικρή... είς τόν παληό πύρ γο τοθ Χόκι, δπου γεννήθηκα... Κάθε χειμωνιάτικο πρωϊ, πριν ά πό την αύγή, μόλις οί δπηρέσριε άνοιγαν τα «σχόμπζι», (πλαίσια κινητά χαμωμένα άπό έναν ξύλιν σκελετό επάνω στδν οποίον ήτα τεντωμένο παχύ χαρτί, πού άντι καθιστοΰσε τα παραθυρόφυλλα) μόλις ό παγωμένος άέρας τοθ βουνοθ μέ άνίγκαζε νά ξυπνήσώ καί νά άφήσω τα στρωματάκι πού άποτελοθσε τό κρεββάτι μου, μοθ Ιφερναν τδ «Κότο» καί έπα'ζ γονατισμένη ώς την ανατολή τοθ ηλίου. Καί τότε κατέβαινα ξυπό λυτη στήν μεγάλη αύλή, κάτα σπρη πολλές φορές άπό τό χιόνι κι' ίκύτταζα τ* άδέλφια μου πού γυμναζόταν στή σπαθασκία κα έγυμναζόμουν καί έγώ4 στό άκόν τιον, γιατί οί τύποι αύτό διέτασ σαν. Ο£ μακρές άπό μπαμποθ λεπίδες βροντοθσαν καθώς άλλη λοσυγκρουόνταν. "Επρεπε νά δέ χωνται σιωπώντες τα κτυπήματα πού έπεφταν μέ δύναμι σιά μπρά τσα καί τα χέρια καί τό δαγκω μα τοθ χιονιοθ στίς γάμπες . "Οταν τό μάθημα έτελείωνε, ο υπηρέτριες μέ Ιντυναν καί πηγά να πρώτα νά γονατίσω μπροσΐά στάν πατέρα μου, τόν οποίον εθ ρισκα πάντοτε στά διαμερίσματα των γυναικών... Μέ έπαιρνε μα ζί τού γιά νά δεχθώ τόν χαιρετ σμό των σαμουράι (πολεμιστών) κ·χί των άλλων ύπηρετών. Τα ώ ραΐα μεταξωτά φορέματα επ φταν σέ πτυχές ώς τό έδαφος, ο άπό λάκα θήκες , των σπαθιώ' έτριβόταν στίς άπό λάκα θήκε τώ^ έγχειριδίων. Καί εύχόμουνα μέ δλη μου την καρδιά δλα αύτά νά μείνουν άμετάβλητα επ χιλιάδες χρόνια... Τα πινέλο είχε σταματήσει κα δ ζωγράφος, άκίνητος, είχε κλε ση τα μάτια, γιά ανά ακούση χ~ λίτερα. —Καί εύχόμουν με δλη μου την καρδιά νά πεθάνω χίλιες φ ρές καλλίτερα, παρά νά ζήσω διαφορετική ζωή. "Ομως πιά γρήγορα άπό 2,τι χρει^ζεται γιά νά άλλέξη χρώμα, κατο( τό λακό φως, τό βουνό Φουτζί, όλόκληρη ή γή μεταμορφώθηκε. Καί δέν πέθανα .. Τα δάκτυλα, άφηρημένα, άγγ ζαν τίς χορδές τοΰ Κότο. Ήχο μελαγχολικοί άνεδόθησαν. Ή λε πτή φωνή έπανελάμβχνεν ώι έπωδόν τραγουδιοΰ: —Δέν πέθανα... δέν πέθανα.. δέν πέθανα.. Καί ή καινούργΐί ζωή μ' έτύλιξε, δπως τα δίκτυα των κυνηγών των πουλιδν τυλί γουν τούς παγιδευμένους φασια νούς... Οί φασιανοί άίμχ πιασθοΰ' στήν παγίοα καί κλειαθοΰν επί πολύν καιρό σέ στενά κλουβιά δέν ξέρουν πιά ν' άνοίγουν τα φΐε ρά_τουςκαί ξεχνοθν* την παληί έλευεθερΕα... Τό «Κοτό» έθρηνοθσε σιγανά. —Μέαα στό κλουβί μου, ποϋ μ' Ικλεισαν πολλοί κυνηγοί που λιών, πολύ ίκανοί καί πολΰ σο φοί, φοβοθμαι πώς θά ξεχάσω κα! έγώ, σιγά σιγά, την παλη ζωή... (συνεχίζεται) Κ. Μυλοποταμίτης οφθαλμίατρος 'ΕττΙ τριακονταετΐαν απο¬ κλειστικώς καί μόνον είς τα όφθαλμολογικά άσχολούμε· νος, δέχεται, τούς πάσχοντος τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ μιατρεϊον τού, κείμενον παρά τω Καμαράκι πλησίον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου. ΙΙΙΙ ΠΛΑΣΙΕ έργασθείς είς τάς ά γοράς Κρήτης επί τετραετίαν— γνωρίζων διπλογραφίαν-Έλληνι κήν καί Γαλλικήν άΛ/ηλογραφίαν, *"ητεΐ ανάλογον θέσιν. Συστάσεις-έγγυήσειο Πληρο φορίαι παρ' ήμΐν. ΙΙΙΙΙ1ΙΙ1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ — έμπιστευθήτε τα παιδία σας είς τό: .ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ" Εξασφαλίζετε είς αύτά μόρφωσιν καΐ ανατροφήν χρι¬ στιανικήν καί εθνικήν. κ Τό απολυτήριον τού είναι ισότιμον πρός τα των Δημοσίων Γυμνασίων. ΟΙκοτροφεϊον όντως οίκογενειακόν. ΑΙ εγγραφαί ήρχισαν. Ζητήσατε κανονισμόν. Τηλέφωνον 6—74. ΘΑΝλΤΟΙ.-Άπέθανε καί έχη. δεύθη έν συρρο?ϊ πολλοθ καί έκλε κτοΰ κόσμου ^ ΝΐκολέταΧ.Χάλαρη έκ των παλαιών οΐκοδεσποινώντής πόλεώς μας, μήτη«> των συαπολι-
  των έμπόρων, άδελφών Χάλαρη,
  Ή μεταστασα διεκρίθη διά τάς
  πολλάς άρετάς της, ήγαπάτο δέ
  καΐ έξετιμάτο παρά πάντων των
  γνωρισάντων αυτήν. Ή «Άνόρθω-
  σις» συλλυπεΐται θερμώς τα τέ¬
  κνα τής μεταστάσης καί λοιπούς
  οΐκείους της,εΰχομένη αάτΓ) γαΐαν
  έλαφράν.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή προχθεσινή βοοχή διέψευσεν
  έν μέρει τάς ελπίδας περί συνε·
  χίσεως τοθ θέρους.
  —Έν πάση περιπτώσει ό καιρός
  δέν έχειροτέρευσΕ.
  —Άπεναντίας διετηρήθη κατά
  τό μάλλον καί μάλλον θερινός.
  —ΑΊ εργασίαι τής διαμορφώσε-
  ως τής παραλίας Μπεντενάκι έπα-
  ναρχίσασαι.
  —Προχωροΰν μέ κανονικόν ρυθ¬
  μόν.
  —"Ωστε νά έλττίζη τις δτι ή ά-
  ποπερατωσις τού έργου δέν θά
  βραδύνη πέραν τοΰ δέοντος.
  —Έξ αίτίας των τελευταίων
  δραματικών φάσεων τής διεθνοΰς
  καταστάσεως.
  —Τα ραδιόφωνο των συμπολι-
  των 2χουν την ευεργετικήν των.
  —Τό ενδιαφέρον είνε δτι μέσω
  των ραδιοφώνων οί πολλοί παρί-
  στανται σχεδόν καί είς τάς εκα¬
  τέρωθεν διαδηλώσεις, ψυχολογοΰν
  τες τό σθένος καί την πολεμικό-
  τητα των διαδηλωτών—είτε Σου-
  δϊται είνε, είτε Τσεχοσλοβάκοι.
  —Ή τουριστική κίνησις συνεχί-
  ζεται πάντοτε.
  —Χθές αφιχθη τό τουριστικόν
  «Μιλούση» μέ άρκετούς τουρι-
  στάς.
  —Έν τω μεταξΰ προχθές κατέ¬
  πλευσεν ιταλικόν ατμόπλοιον έφ'
  ου απέβαινον άρκετοί ξένοι, επι-
  σκεφθέντες την πόλιν μας. Μετα¬
  ξύ των τελευταίων συγκατελέγε¬
  το καί είς "Ελλην καθηγητής Έλ-
  βετικοΰ Πανεπιστημίου.
  —Αί εγγραφαί των μαθητών είς
  τα διάφοραι σχολεΐα έξακολου-
  θοΰν.
  —Ώς γνωστόν αί εγγραφαί λή.
  γουν την Την προσεχούς μηνός
  Όκτωβρίου δπότε καί άρχίζουν
  τα μαθήματα.
  —Ή σταφιδαγορά μας υπήρξε
  καί χθές έπΐφυλακτική.
  —"Αν κρίνωμεν τα πράγματα
  άπό τάς πληροφορίας των εΐδι·
  κων.
  —Τάς οποίας μετέδιδον άπό
  πρωΐας άκόμη είς τούς ενδιαφε¬
  ρομένους.
  — Αί Μξοδοι των Νεμρώδ σημει
  ώνονται ημέραν ηαρ' ημέραν.
  —Αυριον Κυριακήν αί έξοδοι
  αύται είνε ώς συνήθως όμαδικαί.
  —Ιδία μεταξύ τοϋ κόσμου των
  έοασιτεχνών διά τούς όποίους τό
  κυνήγι ,έκπροσωπεΐ κα,ί τό άγαπη
  μένον «σπόρ» τής έποχής.
  —Δικάσιμος ή χθεσινή ημέραι
  είς τό Πταιματοδικεΐον μας.
  —Καΐ συνεπώς κίνησις ...άντι·
  δίκων καΐ λειτουργών τής θέμι
  δος είς τόν περίβολον τής πάλαι
  άς Νομαρχίας.
  —Τής οποίας τό ιστορικόν κτί
  ριον, έξακολουθεΐ νά στεγάζη ά-
  κάμη τάς υπηρεσίας τοΰ δικαστη
  ρίου τούτου.
  —Διά τόν άείμνηστον Γκερόλα
  τού δποίου ό θάνατος ανηγγέλθη
  χθές.
  — Είνε νομίζομεν σκόπιμον νά
  έξαρθη ή μεγάλη έκτίμησις αύτοθ
  πρός τόν >Στέφανον ^ανθουδίδην.
  —Τοϋ όποίου ώς γράφωμεν καί
  αλλαχού υπήρξε συνεργάτης, πλη-
  ροφορούμενος ευρύτερον άπό ε¬
  κείνον τα των ίστορικών τοποθε-
  σιών καί των άξιομνημονεύτων μνη
  μείων τής Κρήτης.
  —Είς τό κινηματοθέατρον Που
  λακάκη προβάλλεται καΐ σήμερον
  τό δραματικόν καί μουσικόν άρι
  στούργηαα τό «Μεγάλο δνειρο»
  πού ήοεσε γενικώς είς δσους τό
  παρηκολς,ύθησαν κατά την προχθε
  σινήν πρεμιέραν τού
  — Είς τόν «Άπόλλωνα» συνε
  χίζεται«*πίσης·ή προβολή τοϋ «Αύ
  τοκράτορος τής Καλλΐφορνίας»
  (Γϋπες) ενός 2ργου άπό τα μάλ
  λον ένδιαφέροντα τής έποχής.
  ό Ρεπβρηρ
  Τ. Παπαδόπουλος
  Ίατρος—οδοντίατρος
  Σωκράτους Σατωβριάνδου
  22 ΑΘΗΝΑΙ
  Αριθ. τηλεφ. 52-362
  Δέχεται καθ3 εκάστην.
  "Οραι απολύτως άκρι6*Ιί·
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγψ αναχωρή¬
  σεως, σαλωνάκι, μπουφές πολυτε¬
  λείας, Κρεββατοκάμαρα καΐ γρα¬
  φείον ώς Ιπίση-ς καί ραδιόφωνο
  μάρκας Κ.Ο. Α. νίθίθΓ 7 λυχνι-
  ών άπαντα είς αρίστην κατάστα¬
  σιν.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή οϊκία των ορ-
  φανών ΛεωνΕδου Ε. Μαστοράκη
  έντός τής κωμοπόλεως Σητείας
  καί επί τής όδοθ Καπετάν Σήφη.
  Πληροφορίαι παρά τψ κ. Έμμ.
  Ν. Μαστοράκη παντοπώλην χαί
  Ιωάν. Μ. Κοτσι φάκη οΊκηγορικό
  ραφείον κ. Μυλωνάκη.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ τράτα στεργιάς:
  Γρΐπος» μεθ' δλων της των έξαρ
  ημάτων έν καλπ κατασΐάσει καΐ
  ιέ πλοιάριον. Πληροφορίαι παρά
  φ Ιδιοκτήτπ έΐ'πόρφ Μορώνι
  Μαράκη Τυμπάκι ί) παρά τοίς ά-
  δελΦοίς Κόπακα Ηράκλειον.
  ΑΓίΟΡΘΏΣΙΣ
  ■«•-58
  ,^ν
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί "Αθλιοι.
  Αι* έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώοεις των.
  407βν
  Ό Μάριος ήτο πτωχάς, καί ό Θάλημος αυτού
  ένδεής' άλλά καθώς ή"τον εύγενής ή πτωχεία τού
  ήτο καθάριον τό κατάλυμά τού· ένώ τό κατάλυμα '
  δ εΤδε δι' έκείνης τής όπής, ύπήοχε βδελυρόν, ρυ¬
  παρόν, δυσώδες, σκοτεινόν, γλίσχρον !
  Όλα τα £πιπλα ήσαν μία καθέδρςτ έκ ψάθης
  άχύρων, εν τραπέζιον χωλόν, ολίγα τινά άγγεΐα έκ
  κεράμ'ου, καί είς δΰο τώνγωνιών δΰο κλΐναι άπερι
  γράπτου αθλιότητος καί ρυπαρότητος. ι
  Τό φώς κατέβαινεν άφ' ενός ύψηλοθ παραθύρου
  τέσσαρας έχοντος ύάλους πλήοεις άραχνών. Οί
  τοΐχοι είχον λεπρώδη τινά δψιν, γέμουσαν επι
  διορθώσεων καί ούλών, ώς πρόσωπον άνθρώττου κα
  τηφανισμένου υπό τρομεράς τινος νόσου' άπέστα
  ζον δέ ύγρασίας, καί διεκρΐνοντο έπ' αυτών δι*
  άνθρακος σχεδισσμένα άσελγή σχήματσ. (
  Αί πλΐνθοι τοϋ έδάφους ήσαν έξηΥμέναι, καί
  έκ τούτου τό έ'δαφος υπήρχεν άνώμαλον, άμσυρόν,
  άσάρωτον τήδε κάκεΐσε έφαΐνοντο έπ' αύτοΟ πα¬
  λαιά πέδιλα, καί ράκη άηδή έρριμμένα. ΕΤχεν δ .
  μως μίαν έστίαν ό θάλαμος ούτος, καί διά τουτο
  απήτει τεσσσράκοντα φράγκων ετήσιον ενοίκιον.
  'Εντός τής έστΐας ταύτης εφαίνετο έν πΰραυνον,
  μ(α χύτρα πη1νη,σαν(δες τινές τεθραυσιιέναι, ράκη
  τινά κρεμάμενα άπό καρφΐων, £ν κλωβΐον, τέφρσ,
  καί ολίγον πθρ. Δΰο δαυλοί έκάπνιζον πενθίμως
  έντός αυτής.
  Ό θάλαμος οδτος ήτον δμως εύρύχωρος άλλά
  τουτο τόν καθίστα άπαισιώτερον, διότι εΤχε παν
  τοΐας γωνίας προεχούσας ή είσεχούσας, τρύπσς σκο
  τεινάς, άγούσας ύτΐό τα κεραμίδια τής οΙκίας, κόλ
  πους καί άκρωτήρια. Άδυτα μέρη, δπου τίς οίδε
  πάσαι άράχναι είχον άπλωμένους τοΰς ίστούς
  των καί πάσα έ"βοσκον έντομα.
  Ή μ(σ των κλινών έ'κειτο πλησίον τής θύρας
  ή άλλη πλησίον τοθ παραθύρου. Αμφοτέρων ή
  μία των άκρων ήγγιζεν είς την έστ(αν καί ήσαν ά
  πέναντι τοθ Μαρίου.
  Έν τινι γωνΐα πλησίον τής όπής, άπό τής ό
  ποίας ό Μάριος έβλεπεν, έκρέματο άπό τοθ τοΐχου
  έντός πλαισίου έκ μαύρου ξύλου, εικών χρωματι
  στή, κάτωθεν τής οποίας ήσαν γεγρσμμέναι μέγα
  λοσχήμως αί λέξεις. Τό όνειρον.
  Έν τή είκόνι ταύτη, πσριστάνετο γυνή κοιμωμέ
  νη καί παιδΐον άποκοιμισμένον επί των γονάτων
  τής γυναικός, είς δέ άετός ένιός νέφους φέρων είς
  τό ράμφος τού στέφανον καί ή κοιμωμένη γυνή ά
  πωθοθσα τόν στέφανον άπό τής κεφαλής τοθ παι
  δίου χωρίς νά άφυπνισθή.
  Είς τό βάθος ό Ναπολέων έν νεφέλαις δόξης
  στηριζόμενος επί κυαν^ς στήλης παχεΐας μετά
  κιονοκράνου κρανίου κοσμουμένου διά τής έπιγρα
  φής ταύτης. Μαρέγγον, Άούστερλιτς, Ίέννα, Βά
  γρσμ, Έύλώ.
  Υπό την είκόνα ταύτην μίσ ίΧάιόγραφία επί
  ξύλου, πλειότερον έπιμήκης παρά πλατεΐα, έ"κειτο
  κατά γής άκουμβισμένη είς τόν τοΐχον. Ήτο καί
  αυτή είκών τις άνεστραμμένη μετά πλαισίου, άπο
  σπασθέντος άπό καθρέπτου τινός, κατακειμένη έ
  κεΐ, περιμένουσα νά την κρεμάσωσι.
  Πλησίον τοθ τραπεζίου, Ιφ' ου έβλεπεν ό Μά
  ριος μελανοδοχεϊον, κάλαμον καί χάρτην, έκάθητο
  άνήρ τις έως έξηκοντούτης, μικρόσωμος, ίσχνός, πε
  λιδνός την δψιν, βλοσυρός τό δμμα, πονηρότατος
  τό ή"θος, ώμός καί άνήσυχος" μυσαρός τις καί μο
  χθηρός άνήρ, οΰτινος ή φυσιογνωμΐα άνεμίμνησκε
  την τοθ γυπός καί όμοθ την τοθ στρεψοδΐκου εί-
  σαγγελέως.
  (συνεχΐζεται)
  'Ατιο όλα δι* δλους
  ΜΙΚΡΟΝ ΠΑΝΕΠΙΗΗΜΙΟΝ
  ■ΒΒΒΒνΒΒνΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΜΒΒΜΒΒΒΒΒΜΒ
  ΣΟΥΜΑ ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΑ
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
  Τό παρά τα Κρεοπωλεΐα πρατήριόν μας πωλεΐ
  καί άγοράζει σούμαν νέας εσοδείας (τσικουδιά)
  χονδρικώς καΐ λιανικώς είς τιμάς άναλόγους των
  βαθμών.
  Έπίσης πωλεΐ οθ£ο, κονιάκ, κρασά λιάτικα.
  Λίαν προσεχώς θέτει είς την κατανάλωσιν την πε-
  ρΐφημη ρετσίνα Χαλκίϋος.
  (Έκ τού ΠρακτορεΙου)
  ■ ΒΒ ■■«:»■ ΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒ·:Β·Κ···<»ΒΒΒΒΐεΒ·ΒΒΒ*Β ΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΜΒΒΜεΐΜΒΒΒηΒ·ΒΒΒΒΜ«··»ΒΒ·ΙΒΒΒΒει ΜΑΡΚΟΣ Α. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ~ Επί όκταετίαν εσωτερικάς ίατρός τού χειρουρ γικοΰ τμήματος τοΰ Νοσίκομείου «Εύαγγελισμός» παρά τώ κ. Σμπαρούνη Τρικόρφω. Άνέλοτβεν ά¬ πό 1ης Σεπτεμβρίου την Κλινικήν Μοράκη τού¬ του έγκαθισταμένου μονίμως έν Αθήναις. ■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ΙΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ό υπογεγραμμένος Νικόλαος Άπλαδάς εύχαριστώ θερμώς την 'Ανώνυμον Ελληνικήν 'Εταιρίαν Γενι- κών Άσφαλειών «ό ΦοΙνιξ» διά την τσχύτητα καί προθυ¬ μίαν μεθ' ή"ς έσπευσε νά μοί καταβάλη την ίκανοποιητικω- τάτην αποζημίωσιν μου έκ τής προσκρούσεως τοθ παρ' αυτή ήσφαλισμένου αύτοκινήτου μου. Τοιαθται Εταιρίαι τιμοϋν την χώραν μας καί δέον νά συνιστώνται ώς παρέχουσαι πλήρη εξασφάλισιν. Έν Ηρακλείω τρ 22 Σεπτεμβρίου 1938. Ό ευχαριστών Νικόλαος Άπλαδάς Β'. [ Τό ξέρετε πώς έξετάζοντες 2να ( χρεββάτι, μποροθμε εδκολα ν' άπο· φανθοΰμε, άν εϊχε πλαγιάση είς αύτό Ινας άνδρας ή μιά γυναΓκα, Οιαδήποτε καί άν είνε ή ποιότης τοθ κατωσέντονου καί μόνον Οστβ- ρα άπά μερικάς ώρας αναπαύσεως, οιαδήποτε καί άν είνε ή ήλ-κία καί τό βάρος ενός άτόμου, παρα τηρεΐται δτι δ άνδρας ζαρώνει πό- λύ τό σεντόνι, πού είνε στρωμέ νόν ά πό κάτω τού. Τα σεντόν: έμ φανίζει πυχνές ζάρες Αντιθέτως τό σώμα τής γυναίκας άφίνει είς τό σεντόνι ζάρες πού είνε μέν πειό Ιντονες. άλλ' άπέχουν περισσότε¬ ρον άναμετϊξύ των. Είς την δι «πίστωσιν αυτήν προέβη ό ίατρός Βίτας, έπανειλημμέναι δέ παρα τηρήσεις επιστοποίησαν αύτό τό φαινόμενον. Ή διάταξις αυτή των ζαρωματιών* παραμένει καί είνε εδκολον νά διαπ στωθή, έστω καί άν τό κρεββάτι ξϊναστρώθηκε καί τό σεντόνι έτεντώθηχεν επάνω είς τό στρώμα θά έρωτήσετε: Τί σημασίαν έχουν δλαι αυταί αΕ λεπτομέρειαι; Μποροθν νά έ χούν καί μεγάλην μάλιστα ση μασίαν ώς στοιχείον διαφωτίσε- ως τή; άστυνομίας καί τής άνα κρίσεως είς την προσπάθειαν τής δ'αλευ/ΐάνσεως ένό; έγκλή ματος. Το ξευρετε πώ; οί ίατροί δέν μπόρεσαν νά εΰρουν διά ποίον λόγον χρησιμοποιοΰμεν τδ άλά- τι. Δέν είνε πολύς καιρόί πιύ το άλάτι εθεωρείτο άπό κορυφαί- ους ίατρούς ώς έξαιρετικά έπιβλα βές είς την υγείαν. Αντιθέτως υπήρχχν οί υποστηρίζοντες δτι αντιθέτως τα άλάτι είνε άπαρχί τητον εις τόν οργανισμόν. Ή άλή θεια, δπως πάντοτε, -ευρίσκεται ί είς τό μέσον. Ή νεωτέρα Ιρευνα, Ιστρεψε τάς προσπαθείας της είς τό νά ορίση τό σωστόν μέτρον. Καί κατέληξεν είς τα συμπέ^α σμα 8« μία δόσις 15 γραμμά ριχ μαγειρικοθ άλατος την ήμέ ραν, εί-ε β,τι χρειάζεται είς τόν οργανισμόν. Έν πάση περιπτώ σει ή τελεία αποφύγη τοΰ άλατι ου είνε άπαραίτητος είς ώρι σμένας παθήσεις: Είς την παχυ σαρκίαν, διότι εύνοεί την τάσιν πρός τό πάχος, τάς παθήσεις τής καρδίας καί των νεφρών, χαί είς δερματικά τίνα νοσήματα. Αι πρόοδοι τοΰ Μοχοΰ. / ™——■— ... , -ι— , . ,· Ή όδόςΜοχοϋ-Σταλίδος. ΜΟΧΟΣ Σ)βριος (χνταποκριτοΰ μας).—Μ·'α άπό τάς μεγαλυτέρας καί πλουσιωτέρας κωμοπόλεις τοΰ νομοθ μας είναι ό Μοχίς Κτι σμένη επάνω είς εύφορώτατον οροπέδιον δεσπόζει δλης τής πίριξ περιφερείας. Ευρίσκεται δ μως τελείως άπομονωμένη άπό δ λα τα άλλα μέρη Έν τούτο'ς, καί μέσα είς την άπομόνωαίν της έργάζεται καί δημιουργεί την πρόοδον της. Καί είναι χαρακτηριστικά διά την κω μόπολιν αυτήν, τα ώραΐά της οί κήματα, τα σύγχρονα καταστήμα τα χαί κέντρα, τα τόσα εργα πό λιτισμοθ. "Οπ'ώς έπίσης είναι χά ρακτηριστικός ό ζήλος των Μο χιανών καί ή εύδιάθετος τάσις των ποος την κάθε εί5ους πρόο δόν. Χάρις δέ είς τόν ζήλον αύ τόν ό Μοχάς ευρίσκεται σήμερον είς την πρώτην γραμμήν άπά ά πόψεως γεωργικής προόδου. Ή καλλιέργεια γίνεται Ιντατική καί μέ σύστημα. Καί ή παραγωγή σημειώνει συνεχή αύξησιν. Παράγει §έ ό Μοχός άπ' δλα τα δημητριακά, οσπρια, ελαια, χαρούπια είς μεγάλας ποσότη Η ΠΑΤΑΤΑ Α'. Ή πατάτα θεωρείται Ινα άπό τα ταπεινότερα ειδή τής διατρο φής, φτωχή καί περιφρονημένη κι' δμως ούσιωδεστάτη καί χρησι μωτάτη Δέν πρέπει νά λησμονή ται δτι περιέχει 20 ο)ο επί τοΰ ο^χοό της άμυλον καί μεγάλας ποσότητας ζακχαρωδών, πού χά ταναλισχόμενατ άποτελοΰν τάς θερμίδας πού Ιχει ανάγκην ό όργανισμδς τοΰ άνθρώπου. Βεβαία, άλλαι τροφαί περιίχουν περισσότε ρον άμυλον, άλλά τό άμυλον τής πατάτας χωνεύεται έξ ολο¬ κλήρου άπό τό στομάχι μας καί έλάχιατο άν δχι τίποτε ξεφεύγει. Δηλαδή τό άμυλό της είνε πιό χω νευτικό, διαλύεται εύκολώτερα μέ τα όξέα τοΰ στομάχου, δπως δέν συμβαίνει μέ άλλα ειδή άμύ λου, πού άντέχουν στήν έπίδρα- σι των ίδίων έξέων. Μέ την πατάτα, λοιπόν, ώς τροφή εχουμε πρώτα πρώτα αύτό τό 20 ο)ο τοθ άμύλου χι' άκόμη μέ έ'να χιλιόγραμμον ταΰ πολυτίμου αύ τοΰ καρποΰ τής γής έχουμε 800 θερμίδες στόν όργανισμό μας. (συνεχίζεται) Έκτός Τράστ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον. Νάξον, Πρακτορείον ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ Τηλ*·. 5-<Ι ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Ι τας, καί επί πλέον Ιχει ναί ση- Ιμαντικήν εα,ΐτορικήν κίνησιν. Μέ- νει δμως είπομεν άκόμη άπομονΐΰ- μένος άπό τόν άλλον κόσμον. Καί αυτή ή απομόνωσις άποφέοει ά- νυπολογίστους ζημίας Πάντως, φαίνεται δτι τα τείχη θά πέ- σουν γρήγορα. Οί Μοχιανοί ι- χούν απόφασιν νά κατασκευα¬ σθέν άμαξιτήν οδόν μέχρι Σταλί- δος καί νά ένωθοΰν μέ την κεντρικήν άρτηρίαν Ηρακλείου — Νεαπόλεως. "Ηδη μάλιστα, μέ προσωπικήν εργασίαν καί μέ την συνδρομήν την οποίαν πα- ρέσχον τό έπαρχιακόν ταμείον ό- δοποιίας καί ή Γεν. Διοίκησις, I- χουν διανοίξει τό μεγαλύτερον τμήαα τής όδοΰ αυτής. Καί εί¬ ναι άξιοθαύμαστος δντως ή έπιμο νή των Μοχιανών. Διότι πρέπει νά ίδη κανείς τό τεράστιον έρ¬ γον πού εχουν κατασκευάσει διά νά Ικτιμήση πλήρως την Ιργατι- κότητα καί την προο5ευτικότη- τα των. Άλλά δι' δλα αύτά θε· ωρείται βέβαιον δτι τό έπαρχια¬ κόν ταμείον καί τό Κράτος θά δώ σουν έκ νέαυ την ενίσχυσιν των διά την ταχυτέραν "αποπεράτωσιν τής ό?οΰ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλώ τάς εξής άμπέλους κει- μένας είς τό Μετόχι Αγ. Εί- ρήνης: 1) άμπελον σουλτανί 12 1 2στρ. συνορεύουσαν μέ άμπελον Ν. Γου ναλάκη μέ άμαξ. οδόν, μέ άγροτι- κόν δρόμον καί βάγκα. 2) άμπελον σουλτανί 15 1)2 στρεμ. συνορεύουσαν μέ άμπέλους Γ καί Χ. Νίβα χαί άμαξιτήν δ δόν έκ δύί μερών. 3) άμπελον σουλτανί 4 1)2 στρεμ. συνορεύουσαν μέ άμπέ¬ λους Ν. Γουναλάκη κ«ί Μ. Νίβα καί άμαξιτήν οδόν. 4) Φυτάμπελον σουλτανί είς θέσιν «Κάμπο» 39 περίπον στρεμ. μέ όψιγιάν καί 1200 πε ρίπου κλήμαχα μοσχάτα · συνο¬ ρεύουσαν μέ άμπελον Σταύρου Όρ φανουδάκη μέ προσφυγικά κτή- ματα, μέ άμαξ. οδόν £κ.δύο φ,ί- ρών. - ' " , ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ Ή πώλησις εκάστου των ά'νω κτημάτων είναι άνεξάρτητος τής άλλης. Πρώτη προσφορά όρίζεται διά την πρώτην άμπελον δραχ. 130.000. Πρώτη προσφορά όρίζεται διά την δευτέραν άμπελον δραχ 160.000. Πρώτη προσφοραι όρίζεται διά την τρίτην άμπελον δραχ. 40 000. Πρώτη προσφοραί έρίζεται διά την τετάρτην άμπελον δραχ. 320 000. Α£ προσφοραί δέον νά γίνουν δι' έπιστολής άπευθυνομένης είς τόν πωλητήν Κ. Νίβα δικηγόρον καί είς την έν Ηρακλείω Δΐεύ —Τό σημερινόν ραδιοφωνι- κόν πρόγραμμα. Ό ραδιορωνικβς σταθμος Ά θηνων θά μεταδώσς] σήμερον τό κάτωθι πρόγραμμα: "Ωρα 7 μετεωρολονικόν δελτί όν, 7.15 ή ώ.οα τού παιδιοΰ, 7,10 συναυλία τής μικράς ορχήστρας τού σταθμοΰ, 8.30 δημοτικόν τρα γοϋδι υπό τού συγχεοτήματος Ηέλλια 9 μ. μ. σκέτς, 9.15 ρεσιτάλ τραγουδιοδ υπό τής δ«δβς Καπε λβ, 9 45 είδησεις, 10 σοναυλία ι τής όρχήστρας τοΰσταθιίβΰ τή συμ ι μπραξει τις κ ΕύτυχΗχς Καμπκ νακη, 10 30 τό 'Ελληνικό Κβοϊν 1 τέτο, διεύθυνσις Γλυκοφρΰδη, 11 ; εϊόήσεις. 11.15 μουσικη χβροϋ, δι σκοι καί έλαψρό τραγοΰδι υπό τής δίδος Χούλας Στπβενς. —Αί κληρώσεις τοϋ Έθνικοΰ Λαχείου. Γενομένης πρβχδές τη« Χλπρώ βεως τής 15ης πμεροτς τήί 5ης κληρώαεω^ ίίρή .έθνικβΰ λοτχεΓΛΙ) έκέρ'3'Γσαν οί κάτωθι άριθμοί: 6128 δρχ. 2000, 15317 δρχ. 3000, ♦6808 δρχ. 2000, 58934 δρχ. 2000, 60927 δρχ. 3000, 74930 δρχ. 2000, 74982 δρχ. 2000, 8521 δρχ. 2000. —Οϊ κληρωίεντες άριθμοί 14ης ημέρας (21 Σεπτεμβρίου) είς τό αρτίαν είναι ο! εξής: 3614, 3616, 6151, 8271, 8296, 8503, 8544, 15342, 18327, 18375, 19523, 19561, 21720, 21783, 25668, 27268, 27292, 309:6, 36049, 36055, 36:61, 40221, 42610, 42691, 46892, 53073, 53082, 53654, 54952, 54998, 57430, 57433, 57450, 57493, 58960, 60961, 60972, 60997, 68278, 68279 74928, 76845, 76874, 77904, 77937, 78411, 78424. 78479. Π Ε11) Α ΙΕ νΤ1 ΕΡΓΟΣΤΑΙ ΙΑ ΆΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΗΛ? 42-297 ^ ΕΙ ΚΜΙΒ Τ Α, ΓΡΑφΕΙΑ: ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΑΝΝΟΥΛΑΤΟνΤΗΛ. 40-085 Άντιπρόσωττοί διά την Κρήτην.· Ε. θ. ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ & ΥΙΟΙ —Τα έκπαιδευτικά τέλη. Είς τό ύπ' αριθ. 331 φύλλον της εφημερίδος τής Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη διάταγμα κπερΐ κω¬ δικοποιήσεως των ώιατάξεων περί έκπαΐδευτικών τελων». θυνσίν τού μέχρι τής 26 Όκτω- βρίου 1938. Ή άποδοχή τής συμφερωτέρας προσφορας έναπόκειται είς την απόλυτον κρίσιν μου καί άνευ ού δεμιάς δεσμεύσεώς μου, θά γίνη δέ μέχρι τής 31 Ό/.τωβοίου 1938 καί θά ύποχίεοθται ό προσφέρων είς την έντός δεκαπενθημέρου άπό τής είδοτοιήσεώς τού σύνταξιν προσυμφώνου πωλήσεως. Ή πληρωμή γεννήσεται είς δ ϊσας δόσεις έξ ών ή πρώτη κατα- βληθήθεται κατά την σύνταξιν τοΰ προσυμφώνου πωλήσεως αί δέ λοιπαί τέσσαρες δόσεις καταβλη- θήσονται είς τρίμηνα διασνήμα- τα άπό τής συντάξεως τοθ προ¬ συμφώνου καί εξής, αυθημερόν δέ κατά την ημέραν καταβυλής τής τελευταίας τριμήνου δόσεως συνταχθήσεται τα οριστικόν συμ¬ βόλαιον δι' ού θά μεταβιβάζεται έκαστον των άνω κτημάτων ελεύ¬ θερον βαρων καί ίκνικήσεως. Δύ ναται νά ληφθώσιν 6π' δψει καί προσφοραί μέ άλλους δρους πλη ρωμής. Πληροφορίαι παρέχονται 6πό , τοΰ ίδιοκτήτου έν Άγία^Είρήνη, 6πό τοΰ Δημ. Μιγάδη έν Ήρα χλείφ όδός Καντανολέου καί υπό τοΰ Χαραλ. Καπετανάκη έν Άρ χάναΐς. Ηράκλειον τ§ 19 Σεπτεμβρίου 1938. _______ Κ. Νίβας Γυαλίζετε τα παπούτσια σας μέ _ βάφδΐ. γυαλΓζ'εΓχαΙ διατή- ρΐΐ τ· δέρμ».
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. ΝομαρχΙσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Σαββάτου
  24 Σεπτεμβρίου 1938
  Ί 1
  120 Ώρα
  .,-,Γ>_/-^-ί»·_'
  ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΚ ΝΕΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
  ΤΟΝ ΣΟΥΔΙΤΩΝ ΓΕΡΜΛΝΟΝ
  Ο ΤΣΕΧ0ΣΛ0Β4ΚΙΚ0Σ ΣΤΡΑΤΟΣ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —■ Σημερινάς τηλ*·
  γραφήματχ έκ χοΰ εξωτερικόν άναφέ-
  ρουν ότι ό ταεχοσλοβακικός στρατός
  εισήλθε πάλιν είς τάς σουδιτικάς περιο
  Τό γεγονός τούτο σχολιάζεται ώς
  άκρως άνησυχητικόν δεδομένου ότι ή
  Τσβχοσλοβακία διατελεί ήδη υπό νέαν
  κυβέρνησιν έθνικής ένότητος τής οποί¬
  ας ή στάσις έναντι τής εξελίξεως των
  γεγονότων δέν έχει άκόμη καθορισθή
  σαφώς.
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΕΠ ΙΜ ΕΝ ΕΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΝ
  ΤΟΝ ΜίίϊίΙΡΙΚΟΝ ΑΙΙΟΣΕΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Είς την σημερι¬
  νήν αυτού συνομιλίαν μετά τοΰ Γερμα-
  νού καγκελλαρίου κ. Χίτλερ τηλεγρα¬
  φείται ότι ό πρωθυπουργός τής Άγγλί
  άς κ. Τσάμπερλαιν θά επιμείνη επί τής
  προσωρινάς έγκαταλείψεως των οΊεκδική
  σεων Πολωνίας χαί Ουγγαρίας. Ό κ.
  Τσάμπερλαιν θά ζητήση έπίσης την α¬
  ποστρατευσιν τού γερμανικού στρατού
  καί έπαρκή χρονικήν προθεσμίαν διά
  την χάραξιν των νέων συνόρων.
  ΑΝ ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΠΡΟΤΑΙΕΙΙ
  ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΘΑ ΙΙΡΟΕλΑΣΟΥΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Λονδίνου
  αγγέλλεται ότι άν αί προτάσεις τοΰ
  "Αγγλου Πρωθυπουργού γίνουν άπο-
  δεκταί, τα γερμανικά στρατεύματα θά
  εισέλθουν έντός τής ημέρας είς τό
  τσ&χικόν εδαφος διά νά καταλϋίβουν
  κανονικώς ολόκληρον την περιοχήν τού
  σουδιτικού τμήματος.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΘΑ ΖΗΤΗΣΗ
  ΕΑΑΤΤΟΣΙΝ ΤΟΥ ΤΣΕΧΊΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΚΑΙ ΕΑΕΓΧΟΗ Τ1ΙΠΡ[ΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΚΟΝΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατά τα έκ
  τοΰ έξωτερικού τηλεγραφήματα ό κα-
  γκελλάριος Χίτλερ θά ζητήση συν τής
  άλλοις ελάττωσιν τού τσεχικοΰ στρα¬
  τοΰ είς τό ελάχιστον. Έπίσης ό Γερ-
  μανός καγκελλάριος θά ζητήση έλεγχον
  των έργοστασίων Σ«όντα κ»ί ακύρωσιν
  ϊΛ« αυνθηκών συμμαχίας τής Τσεχοσλο
  βακίας.
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
  ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΑΙΑΔΗΛΟΣΕΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  %ΘΗΝΛΙ23 Σεπτειι-βρίου (τού
  άνταποκριτού μας ι.— Τηλεγραφείται ό¬
  τι είς τό Λονδίνον γίνωνται όγκώδ&ις
  διαδηλώαεις μέ άντικυβ*ρνητικόν χα-
  ρακτήρα. Οί διαδηλωταί ζητούν την
  άμεσον παραίτησιν τοΰ πρωθυπουργού
  κ. Τσάμπερλαιν.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τό συνελθόν σή¬
  μερον καθιερωμένον υπουργικόν συμ¬
  βούλιον υπό την προεδρίαν τού κ. 11ε-
  ταξά συνεζήτησεν επί διαφόρων ύπηρε-
  βιακών καί νομοθετικών ζητημάτων.
  Αι συνομιλίαι Τσάμπερλαιν-Χίτλερ.
  "Εκκλησιςτοϋ'Άγνλου πρωδυπουργοΰ
  30 Πρωΐνή
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Σεπτεμβρίου Ι
  (τηλεγραφικώς.)—.Ό κ. ΤσάμΙ
  περλαιν μετά την άφιξιν τού
  χθές είς Γκόντεσμπεργκ έ'σχε
  την πρώτην συνομιλΐανμέτόνκ.
  Χίτλερ ή όποία διήρκεσε 3 1)2
  ώρας. Σήμερον αί συνομιλίαι
  έπανελήφθησαν άπό πρωΐας.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν έκαμεν
  έκκλησιν πρός όλον τόν κό
  σμόν ζητών ηρεμίαν διότι
  αί στιγμαί πού διερχόμεθα
  είνε «έξαιρετικώς εύαΐσθητοι».
  Ό κ. Τσάμπερλαιν πρΐν ή
  έπεκταθή είς τάς συνομιλΐας
  τού ζητεί νά επιτύχη, έγγυή-
  σεις γραπτώς άπό τόν
  XI
  τλερ. 1
  Αί έγγυήσεις αυται πιστεύ-
  εται δτι άφοροϋν ιδίως τάς
  μετακινήσεις τοΰ γερμανικοϋ
  στρατοϋ.
  Είς Λονδίνον μετεδόθησαν
  χθές αί πρώται διεξαχθεΐσαι
  συνομιλίαι Τσάμπερλαιν—
  XI
  τλερ. Ό κ. Σάϊμον συνεκάλε
  σεν υπουργικόν συμβούλιον,
  την 11 μ. μ. Είς τό συμβούλι¬
  ον τουτο συνεζητήθησαν τα
  διαμειφθέντα είς την πρώτην
  συνομιλίαν Χίτλερ καί Τσά
  μπερλαιν ή όποία διεξήχθη ύ
  πό εύνοϊκήν ατμόσφαιραν.
  ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΣΕΧίΙΝ - ΣΟΥΔΙΤΩΝ
  Μολονότι είχον άποσυρθή
  τα στρατεύματα των Τσέχων
  έκ τοό σουδιτικοθ έδάφους
  έν τούτοις άπό χθές διεξάγον
  ται βΐαιοι μαχαι είς δλην την
  περιφέρειαν. Αί σημαϊαι τοΰ
  Ράϊχ κυματίζουν είς τάς οίκί
  άς καί τα καταστήματα.
  Καθ" δλην την λοιπήν Τσε
  χοσλοβακίανλαμβάνουνχώραν
  θλιβερά έπεισόδια μέ πολλούς
  νεκρούς καί τραυματίας. Ό
  ΐδιος ό κ. Χίτλερ έπέστησε την
  προσοχήν τοΟ κ. Τσάμπερλαιν
  είς τό έπεισόδια ταυτα, ή εκ
  βάσις των οποίων δύναται
  νά είνε πολΰ δυσάρ^στος καί
  νά έχη ευρυτέρας συνεπείας.
  Αί' δισδηλώσεις τού τσεχο-
  σλοβακικοθ λαοϋ εσυνεχίσθη
  σσν καί σήαερον. Οί διαδηλω
  ταί διεμαρτΰροντο εναντίον
  τοΟ άγγλογαλλικοθ σχεδίου.
  Είς τάς διαδηλώσεις ταύτας
  δ λαός προέβη είς ζωηοάς έ-
  πιδοκιμασίας υπέρ τοΟ νέου
  πρωθυπουργόν.
  Γενικώς είςτήνΤσεχοσλοβακί
  αν ύπάρχει ή πεποίθησις δτι ή
  νέα κυβέρνησις Ιδιαιτέ¬
  ρως δέ ό πρωθυπουργός θά
  είνε απολύτως ίκανή νά δια
  τηρήση την τάξιν είς τάς δυ
  σκόλους ταύτας στιγμάς καί
  τα γεγονότα πού πρόκειται νά
  έπακολουθήσουν.
  Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΗ
  ΕΙΣ Β1ΑΙΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ
  Ό πρεσβευτής τής Πολωνί¬
  ας είς Παρισίους επεσκέφθη
  σήμερον τόν υπουργόν των
  Εξωτερικών κ. Μποννέ καί
  εβεβαίωσεν αυτόν έκ μέρους
  τής Κυβερνήσεως τού δτι ή
  Πολωνία δέν θά προβή είς
  βίαν διά την εξασφάλισιν
  τής ελευθερίας τής πολωνικής
  μειονότητοςέν Τσεχοσλοβακίας
  ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΡΙΩΝ
  ΓΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
  Οί ύπουργοί κ. κ. Μαντέλ,
  Ρεϋνώ καί Ντερίγκ (;) υπέβα¬
  λον τάς πσραιτήσεις των είς
  τόν κ. Νταλαντιέ κατόπιν τής
  σημειωθείσης εξεγέρσεως διά
  τα έν Τσεχοσλοβακία καί την
  στάσιν τής Γαλλίας άπέναντι
  των γεγονότων.
  Ό κ. Νταλαντιέ συνέστησε
  νά άποσύρουν τάς παραιτή
  . σεις των διότι είνε πιθανόν
  νά έπηρεάσουν αυται τήνδιεξα
  γωγήν των διαπραγματεύσε
  ών μεταξύ Τσάμπερλαιν—
  XI
  τλερ. Οί ύπουργοί όντως έπεΐ
  σθησαν νά άποσύρουν τάς πά
  ραιτήσεις των.
  1 —Ό κ. Μπένες απηύθυνε
  !πρός τόν στρατόν προκήρυξιν
  έν τή όπο(α τονίζει δτι ό λα
  ός καθώς καί τό έθνος έπανα
  παύονται είς τάς ένότΐλους δυ
  {νάμεις. «Όφείλετε, γράφει έν
  , τή προκηρύξει τού ό κ. Μπέ
  νες, νά παραμείνετε ψΰχραι
  , μοί, σταθεροί καί πιστοί είς
  τό καθήκον σας δι* δ,τι καί άν
  συμβή».
  ί ΡΩΜΗ 23 Σεπτεμβρίου (τη
  λεγραφικώς). — Ό ύπουργός
  των Εξωτερικών τής Ιταλίας
  κ. Τσιάνο εδέχθη σημερον τόν
  πρεσβευτήν τής Γερμανίας έ-
  πανελθόντα πρό διημέρου έκ
  Βερολίνου. Ακολούθως ό κ.
  Τσιάνο εδέχθη τούς πρεσβευ
  τάς Πολωνίας καί Αγγλίας
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Σ)βρίου (τηλε
  γραφικώς).— Αγγέλλεται έκ
  ' Μόσχας δτι σήμερον την πρωΐ
  1 αν ό κ. Ποτέμκιν εκάλεσε
  τόν πρεσβευτήν τής Πολωνί
  | άς έν Μόσχα πληροφορήσας
  αυτόν δτι είς περίπτωσιν καθ"
  ήν ή Πολωνία αποφασίση νά
  είσβάλη. είς τό τσεχικόν εδά
  φός, ή ΰφισταμένη πολωνοσο
  βιετική συμφωνία δέν πρόκει
  ται νά εφαρμοσθή».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Σεπτεμβρίου
  (τηλεγραφικώς).— Άγγέλλον
  ται καί σήμερον τεράστιαι δια
  δηλώσεις είς Βαρσοβίαν καί
  Βουδαπέστην υπέρ των γγο
  λωνικών καί ούγγρικών μειο
  νοτήτων τής Τσεχοσλοβακίας.
  Άπό χδές ήρχισε τό πλεύρισμα
  τώνάτμοπλοίων είςτήν νέαν προβλητα.
  Έν γεγονός έξαιρετικής ση
  μασίας διά τόν τόπον μας έ¬
  λαβε χώραν χθές. Έπραγμα
  τοποιήθη τό πλεύρισμα άτμο
  πλοίου είς την προβλητα των
  νέων λιμενικών έργων. Τα έγ
  καίνια τοϋ πλευρΐσματος έ
  καμεν τό ατμόπλοιον «Έλ
  ση». Τό σκάφος ύπερήφανον,
  μεγαλοπρεπές, εισήλθεν είς
  τόν λιμένα καί έπροχώρησε,
  μέ £να δεξιώτατον δέ χειρι
  σμόν καί κατάλληλον έλιγμόν
  επλησίασε καί έττλεύρισεν επί
  τοΰ κρηπιδώματος μέ ζή
  λευτήν τάξιν καί ταχύτητα.
  ΤοΟ ατμοπλοίου «Έλση» έ-
  πέβαινε καΐ ό έργολάβος των
  λιμενικών έργων μηχανικάς
  κ. Γ. Βοϊλας δστις καί άπεβι
  βάσθη πρώτος διά τής κλίμα
  κος άπ' εύθείας είς την προ
  βλήτα.
  Τό γεγονός έχαιρετίσθη μέ
  ενθουσιασμόν άπό τούς πά
  ρευρεθέντας είς τόν λιμένα,
  πλήθη δέ κόσμου κατήλθον
  τό άπόγευμα διά νά ίδουν
  πλευρισμένην την «Έλσην» είς
  τό κρηπΐδωμα. Καί έπροκάλε
  σεν αΐσθημα γενικής άνακου
  φίσεως τό γεγονός, διότι τό
  πλεύρισμα των άτμοΐτλοίων,
  θά διευκολύνη τα μέγιστα την
  κίνησιν καί των έπιβατών καί
  τοΰ έμπορίου καί θά έχη τε
  ράστια ήθικά καί ύλικά όφέλη
  διά τόν τόπον μας.
  ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΛΑΧΕΙΟΥ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΓΥ10Υ
  ΟΙ ΚγΡΔΙΣΑΝΤΕΣ ΧΘΕΣ ΑΡΙΘΚ,ΟΙ
  " Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ένταθ
  θα Πρακτορείου τού Έθν. Λα-
  χείου των διαδοχικών κληρώσε-
  ών κατά την χθεσινήν 16ην ημέ¬
  ραν τής ε'. κληρώσεως εκέρδισαν
  οί κάτωθι άριθμοί τα έναντι εκά¬
  στου σημειούμενα ποσά:
  8238 δραχ. 6000, 53.648 δραχ.
  4000, 8288 δραχ. 3000. 31441
  40258 καί 46862 άνά δραχ. 2000
  Οί κληρωθέντες άοιθμοί 15 ήμέ
  ρας είς τό άρτιον (22 Σ)βρίου,
  είναι οί εξής:
  3699, 8508. 15316, 15357,
  15397, 15399. 18325, 19505,
  19506, 19560, 20513, 20535,
  20543, 21752, 21784, 25638,
  25640, 25682, 27229, 27294,
  31484, 31498, 36044, 40269,
  42634, 42656, 46141, 46844,
  53008, 57423, 57455, 66008,
  08223, 68257, 72623, 72626,
  72638, 76865, 77948, 77950.
  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  ΑΙΑ ΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΚΕΡΟΛΑ
  Ό "Εφορος τής Βικελαίας Βι
  βλιοθήκης κ. Σπανάκης υπέβαλεν
  έγγραφον πρός τόν κ. Δήμαρχον
  διά τοΰ όποίου παρακαλεί όπως
  δοθή" είς μ'αν οδόν τής πόλεως τό
  ϊνομα τοθ αποθανόντος προχθές Ί-
  ταλοθ σοφοθ επιστήμονας Ιωσήφ
  Γκερόλα, είς μνήμην των σπουδαι
  οτάτων υπηρεσιών τάς οποίας ό
  έκλιπών προσέφερεν εις την ίστο
  ρίαν τής Κρήτης. Σχετικώς τονί-
  ζεται δτι τό Δημοτικόν Συμβού¬
  λιον πρέπει νά "^δώση τό δνομα
  τοθ μεγάλου ενετολόγου είς μίαν
  μεγάλην οδόν, δπως μεγάλη ήτο
  καϊ ή συμβολή τού είς την π«ντα-
  κοσιετή ιστορίαν τής Κρήτης επί
  ένετοκρατίας.
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ
  ΤΟΥ Ι—ΤΟΡΙΚΟΥ_ ΓΚΕΡΟΛΑ
  Επί τφ θανάτφ το3 σοφοθ ε¬
  νετολόγου Γκερόλα τα Δημοτικόν
  Συμβούλιον Ηρακλείου συνεκλή
  θη είς έκτακτον ειδικήν συνεδρί¬
  ασιν προχθές τό εσπέρας. Μετά
  την σχετικήν είσήγησιν τοθ κ.
  Προέδρου ό οποίος ίξιστόρησεν έν
  δλίγοις την ζωήν καί τό έργον
  τοθ έκλιπόντος, τό Δημοτικόν Συμ
  βούλιον εψήφισεν δπως έκφρασθώ
  σι τα συλλυπητήρια τοθ Δήμου,
  τοθ όπαΐοα Ιπίτιμος δΥίμότης ήτο
  ό έχλιπών, είς την οικογένειαν
  τού, δπως άναρτηθη^ μεσίστιος ή
  σημαία είς τό Δημοτικόν Κατά-
  στημα καί 8πως κατατεθή αντί¬
  γραφον τοθ πρακτικοθ είς τό έν-
  ταθθα Ιταλικόν Προξενείον απο¬
  σταλή δέ καί είς την οικογένει¬
  αν τού. Συμφώνως πρός τα άνω
  τέρω έστά)τη τό κάτωθι τηλεγρά
  φημα είς την οικογένειαν τού είς
  Τρέντο Ιταλίας: «Επί θλιβερω
  θανάτφ σοφοθ έπιστήμονος "Ιωσήφ
  Γκερόλα, αφιερώσαντος την ζωήν
  τού διά την ιστορίαν τής ιδιαι¬
  τέρας μας πατρίδος Κρήτης, ό
  Δήμος Ηρακλείου, τοθ ίποίου ό
  έχλιπών ήτο έπίτιμος Δημότης,
  έκφράζει Υμίν δι' έμοΰ τα συλ-
  λυπητήειά τού. Είς εκδήλωσιν δέ
  συμμετοχής είς τό βαρύ πένθος 6
  μών καί τής Ίταλικής έπιστήμης
  άνηρτήθη μεσίστιος ή σημαία έν
  τώ Δημαρχιαχψ καταστήματι. Δή
  μαρχος Ηρακλείου. Μήνας Γε
  ωργιάδης».
  Παρόμοιον τηλεγράφημα έστά
  λη καί είς τόν εξοχώτατον κ.
  Ρουσκόνι Διευθυντήν Επιθεωρή¬
  σεως Άρχαιοτήτων Βορείου,· Ιτα¬
  λίας, δστις ανήγγειλεν είς τόν Δή
  μόν τόν θάνατον τού αειμνήστου
  Γκερόλα.
  Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ
  ΕΜΠΟΡΟΥ ΠΑΛΛΗΛύΝ
  Πληροφορούμεθα αρμοδίως δτι
  αί έπαναληπτικαί έξετάσεις τής
  νυκτερινής έπαγγελματικής σχο-
  λής έμποροϋπαλλήλων ωρίσθησαν
  ώς εξής: Σήμερον Σάββατον Τε-
  χνικά, θρησκευτικά καί Ίστορία,
  την Δευτέραν Μαθηματικά, την
  Τρίτην ΓεωγραφΕα καί Φυσικά,
  την Τετάρτην Έλληνικά, την
  Πέμπτην Γαλλιχά καϊ την Πα¬
  ρασκευήν Έμπορικά. Αί κατατα-
  κτήριοι διά την Β' Τάξιν ω¬
  ρίσθησαν ώς εξής: Την Τρίτην,
  27ην τρέχ. είςΈά Έλληνιχά χ:χί
  την Τετάρτην είς τα Μαθηματικά
  ΑνΤχΩρΙΪσΪΓχ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
  Διά τού ατμοπλοίου τής
  γραμμής ανεχώρησε χθές μέσω
  Πειραιώς διά Θεσσαλονίκην
  ό Νομάρχης Ηρακλείου κ.
  Ανδρέας Μάρκβλλος.
  νεαΤδ1α"τίΓττ"ησεισ
  Δι' αποφάσεως τής έπιτροπής
  διαιιμήσεων αί τιμαί των άλεύ
  ρων καί τοθ άρτου κ^θορίζονται
  ώς ακολούθως: Άλευρα λευκά
  δρχ. 10.51.50 κατ' οκάν, πιτυ·
  ροθχα 9 36.50. "Αρτος λευκός
  δρχ. 10.10, πιτυροθχος 8.50.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΩΝ
  Κατ' αρμοδίας πληροφορο-
  ρίας ή σταφιδοπαραγωγή Σμύρ
  νης υπέστη τελευταίως ζημ(ας
  λόγω των βροχών άναβιβαζο
  μένας είς τό ποσοστόν 35 ο)ο
  Είκάζεται ώς έκ τούτου δτ[
  οί τιμαί των κρητικών σουλ-
  τανίνων καί ιδία των έξαιρε
  τικών θά βελτιωθώσιν ε[ς
  την διεθντ) αγοράν.
  ΕΙΣ ΤΙ
  ΑΙ ΕΙΠΗΓΒΙ ΧΙΤΛΕΡ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ
  ΤΟΥ Γ£ΡΜΑΝ1Κ0Υ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων καί Αονδίνου
  άναφέρουν ότι αί αξιώσεις τού Χίτλερ
  σχετικώς μέ τόν τσεχικόν στρατόν, τόν
  έλεγχον τής πολεμικής βιομηχανίτς είς
  την Τσεχοσλοβακίαν καί την ακύρωσιν
  των συνθηκών, σχολιάζονται έκεϊ βύρύτα
  τα.
  Οί πολιτικοί καί δημοσιογραφικοί
  κύκλοι φρονούν ότι αί ανωτέρω αξι¬
  ώσεις άποσκοπούν καθαρώς είς την εγ¬
  καθίδρυσιν ήγεμονίβς τοΰ Ράϊχ επί
  τής Κεντρικής Ευρώπης.
  ο γκαμ1αεΓ1ϊ1α1[ν
  ΟΤΙ Η ΕΚΒΑΣΙΣ ΝΕΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΓΑΛΑΙΑΣ - ΑΙΤΛ1!
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  τού έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι ό Γάλ·
  λος γενικός έπιτελάρχης στρατηγόςΓκ».
  μελέν διεβεβαίωσε τόν υπουργόν των
  Εξωτερικών κ. Μποννέ ότι ένδεχόμε·
  νος νέος πόλεμος εναντίον τής Γερμα·
  νίας, κατ' απόλυτον πεποίθησιν τού,
  θά ^άποβή υπέρ τού συνασπισμού των
  δυτικών δυνάμεων.
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ '
  Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΣΙΡΟΒΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Χεπιεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Βερολίνου ότι ό γ&ρμανικός τύπος χά
  ρακτηρίζει ώς μπολσ&βικικήν την νέαν
  ταεχικήν κυβέρνησιν τοΰ στρατηγοΰ
  Σιρόβυ. Έπίσης τονίζει ότι ή κυβέρνη
  σις αυτή αποβλέπει είς πόλεμον εναντί¬
  ον τής Γερμανίας.
  ΠϊΐΌΗίΙ ΣΟΥ1ΙΤΟΙ
  ΛΕΚΑ ΕΞ ΜΙΤΑΙ ΝΕΚΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Αγγέλλεται ό¬
  τι συνεχίζονται αί συμπλοκαί Τσέχων
  καί Σουδιτών. Περί τούς 1β Σου·
  δίται εφονεύθησαν κατά τάς αυμπλο·
  κάς ταύτας.
  Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ Οί ΜΕΤΛΣΧΗ
  ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝΜΕ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτ&μβρίθυ (τού
  άνταποκριτού μας).— Ύηλεγραφοΰν έκ
  τού εξωτερικόν) ότι είνε πιθανωτάτη ή
  συμμετοχή τού Ιταλού πρωθυπουργοΰ
  κ. Μουσολίνι είς τάς συνομιλίας τοΰ
  Γκόντεσμπεργκ μεταξύ Χίτλερ καί
  Τσάμπερλαιν.
  ΝΤΗΣΕΝ
  Η ΠΡΑΓΑ ΔΕΝ ΛίΙΙ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΒΏΙΜ Π
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Είς τάς ύποβλη-
  Οείσας αυτή διακοινώσεις τής πολω-
  νικής καί ούγγρικης κυβερνήσεως ή
  Πραγα δέν απήντησεν εισέτι.
  ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ Η ΘΕΣΙΣ
  ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΠΕΝΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ *3 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  έκ Πράγας μέσω ξένης πηγής ότι η
  θέσις τού προέδρου Μπένες μετά τον
  σχηματισμόν τής νέας κυβερνήσεως
  Σιρόβυ κρίνεται έπισφαλής.