96324

Αριθμός τεύχους

4973

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

25/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΕ ΜΙΝ52ΤΑΥΡΟΥ
  το
  "Ενα άπό τα μεγάλα προ-
  βλήματα πού άπασχολοΰν
  την χώραν καί τοΰ όποίου
  την λύσιν άντιμετωπίζει ή
  σημερινή κυβέρνησις με θάρ-
  ρος καί άποφαοιστικότητα,
  είνε τό συγκοινωνιακόν. Πο-
  λύ ορθώς άλλωστε διότι τό
  πρόβλημα αύτό υφίσταται
  υπό την ©ξυτέραν τού μορ¬
  φήν είσέτι.
  Ή Ελλάς άπό απόψεως συγ¬
  κοινωνίαν—οφείλομεν νά τ© *
  ομολογήσωμεν — είναι άπό
  τάς περισσότερον καθυστε-|
  ρημένας χώρας της Εύρώπης.
  Τό σιδηρβδρομικόν της δί¬
  κτυον είνε άραιόν καί άτε
  λές. Τό δίκτυον των άμαξι-
  τών δρόμων δέν έχει συμ¬
  πληρωθή. Καί επί πλέον οί
  περισσότερον έκ των άμαξι-
  τών δρόμων, χωρίς άσφαλ
  τικά έπιστρώματα ευρίσκον¬
  ται είς αθλίαν κατάστασιν
  καθιστάμενοι άδιάβατοι κατά
  τούς χειμερινούς ιδία μήνας.
  Καί αί θαλάσσιαι έπίσης συγ-
  κοινωνίαι δέν ευρίσκονται
  είς εντελώς ευχάριστον κα¬
  τάστασιν. Είς πολλάς γραμ¬
  μάς έκτελοΰν δρομολόγια
  παλαιά, βραδύπλοα καί άκά
  θαρτα όσον καί έπισφαλή
  σκάφη. Καί είς άλλας αί συγ
  κοινωνίαν έκτελοΰνται κατ'
  άραιότατα διαστήματα. Είς
  τάς μικράς Ιδίως νήσους, μέ·
  χρι πρό τινο£ άκόμη, εγένε¬
  το άπαξ μόνον τής εβδομά¬
  δος ή καί άνά δεχαπεν&ή-
  μερον προσέγγισις ατμοπλοί¬
  ου. Τό γεγονός δέ τούτο, θλι
  βερόν βεβαία, έχει καί την
  έξύγαοίν τού. 'Η Ελλάς ά-
  ριθμεΐ ολίγων σχετικώς έ-
  τών ελεύθερον βίον. Εΐχε
  δέ παραμεληθή εντελώς υπό
  τοΰ κατακτητοΰ της καί δέν
  εΐχε πλουτισθή μέ κανέν
  συγκοινωνιακόν ή άλλο έρ
  γον έξ έκείνων πού χαρα-
  κτηρίζουν τόν σύγχρονον πό
  λιτισμόν. "Επειτα είς τό διά-
  στημα πού έμεσολάβησεν άπό
  τής απελευθερώσεως της ά
  περροφήθη κυρίως άπό έθνι-
  κούς αγώνας καί πολυετεΐς
  πολέμους καί έτσι δέν εύρε
  τόν καιρόν νά επιδοθή είς
  είρηνικά Ιργα.
  Καί έκτός ολων αυτών,—ή
  άλή3εια πρέηει νά λέγεται—
  καί αί πλείσται έκ των κυ-
  βερνήσεων ήσχολοΰντο μέ
  κομματικά ζητήματα καί πα·
  ρημέλουν τα μεγάλα καί ζω·
  τικά προβλήματα τής χώρας.
  Έν τούτοις, τό συγκοινω¬
  νιακόν, είπομεν, αποτελεί
  κεφαλαιώδους σημασίας ζή-
  τημα. Είνε δέ στενώς συνδε¬
  δεμένον με τό πρόβλημα
  τής αυξήσεως τοΰ έθνικοΰ
  πλούτου καί τής δημιουργίας
  πραγματικοΰ πολιτισμόν είς
  την χώραν. Ή ύπαρξις άφθό-
  νων, άνέτων καί εύθηνών
  συγκοινωνιακών μέσων θά
  βοηθήση είς την έντατικωτέ-
  ραν εκμετάλλευσιν των πλου
  τοπαραγωγικών πηγών τήςχώ
  ρας καί δα συμβάλη είς την
  αύξησιν τής παραγωγης. 'Η
  ύπαρξις έπίσης πυκνοΰ συγ-
  κοινωνιακοΰ δικτύου, όδικοΰ,
  σιδηροδρομικοΰ άκτοπλοΐ-
  κου, μέ πολιτισμένα καί ά-
  νετα αύτοκίνητα, βαγόνια
  καί άτμόπλοια, θά συμβάλη
  είς την ανάπτυξιν καί την
  πύκνωσιν τής τουριστιχής
  κινήσεως πού δύναται ν' α¬
  ποβή άστείρευτος πηγή πλου-
  τισμοΰ διά την χώραν μας.
  Διότι η Ελλάς, μέ τάς ά-
  παραμίλλουςάρχαιότητάς της,
  μέ τα θαυμασία μνημεΐα τής
  μακράς ίστορία5 της, μέ τό
  υπέροχον κλΐμα καί τάς
  σπανίας φυσικάς καλλονάς
  της, ήΈλλάς.τοϋ κάλλους καί
  των θρύλων, ειμπορεί άσφα-
  λως νά καταλάβη είς τόν
  διεθνή τουρισμόν την θέσιν
  πού έχει ή Ιταλία σήμερον
  καί είχεν ή Ισπανία μέχρι
  πρό τινος, πρίν έκραγή ό έμ
  φύλιος σπαραγμός.
  Καί φυσικά, ή αύξησις τοΰ
  έθνικοΰ πλούτου, θά φέρη
  καί την βελτίωσιν τοϋ βιωτι-
  κοΰ καί μορφωτικοΰ έπιπέ
  δου τοΰ λαοϋ μας Ή πύ¬
  κνωσις δέ τής τουριστικής
  κινήσεως, ή άφιξις καί πα-
  ραμονή ξένων είς την χώ¬
  ραν μας, θά μάς φέρη καί
  τόν άέρα τοΰ πολιτισμοΰ καί
  θά μάς βοηθήση είς την
  δημιουργίαν ίδικοΰ μας, έ¬
  θνικοΰ πολιτισμοΰ.
  Εύτυχώς άπό τάς άντιλή
  ψεις αύτάς διαπνέεται ή ση
  μερινή κυβέρνησις. Καί δι'
  αύτό, όπως καί έν άρχή γρά
  φωμεν, καταβάλλει μίαν ά
  ξιόλογον προσπάθειαν όριστι
  κης ρυ9μίσεως τού συγκοι¬
  νωνιακόν προβλήματος τής
  χώρας. 'Η προσπαθεία δέ
  αυτή έκδηλώνεται καί είς
  την νήσόν μας. "Ηδη πολ¬
  λαί οδοί, όπως τοΰ Χουδε
  τσίου—Χάρακα, τοΰ Ηρα¬
  κλείου—Βιάννου άποπερα-
  τοΰνταΐ' καί άλλαι, όπως τής
  Παχείας "Αμμου—Σητείας
  κατασκευάζονται έντατικώς.
  Καί καθώς γράφομεν έν άλ
  λη στήλη έχορηγήθηοαν πι
  στώσεις καί διά την συνέχι
  σιν τής κχτασκευής των ό-
  δών Σητείας—Ιεραπέτρας
  καί Ιεραπέτρας — Βιάννου.
  Περιλαμβάνεται δέ είς τό
  κυβερνητικόν πρόγραμμα
  καί ή κατασκευή των όδών
  Χάρακα—Σταβιών— Πλατά-
  νού—Φαιστού, Τυμπακίου—
  Άγίας Γαλήνης—Μελάμπων
  —Ρεθύμνης, Άβδοΰ — Γω-
  νιών—Λασηθίου, Ηρακλείου
  —Κρουσδνος καί Ηρακλεί¬
  ου—Ανωγείων Μυλοποτά¬
  μου διά ν' αναφέρωμεν τάς
  ,σπβιΛχιο· ί ? άς κ&θώς καί
  των όδών Ρεθύμνης—Άμα-
  ρίβυ—Άνω Μέρους— Γρηγο
  ριάς—Ζαροΰ, Γαράζου—Ά
  ξοΰ, είς τόν νομόν Ρεθύ¬
  μνης καί ή όλοκλήρωσις, έν
  γένει τοΰ όδικοΰ δικτύου
  Κρήτης·
  Έπρεπε δέ πράγματι νά
  ευρεθή μία κυβέρνησις ν' ά
  ναλάβη την κατασκευήν των
  έργων αυτών. Διότι χωρίς
  συγχρόνου;, άσφαλεΐς, άνέ
  τους καί εύθηνάς συγκοινω
  νίας δέν ειμπορεί ούτε νά
  είναι ούτε καί νά λέγεται
  πολιτισμένη μία χώρα.
  ΪΙΕΥβίΙΟ1· ΣΥΚΤΑΚΤΚΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ρίξη χθές δημοσία δτι 6 πόλε
  μος θά ώρελήση περισσότερον π«
  ρά ή ειρήνη. Καί ευρέθησαν συσ
  σωματωμένοι "εναντίον τού είρη-
  νόφιλοι καί πολεμόφιλοι! Ιδίως
  έξήρθησαν έδώ αί οικονομικαί συ
  νέπειαι. Άνεφέρθη τί συνέβη
  εις την Γαλλίαν πρό ημερών: Οί
  καταθέται πατείς με πατώς σε ά-
  πέσιιραν τάς καταθέσεις των. Καί
  προεκλήθη έπίσημος δήλωσις με·
  τα πολλών μάλίστα έπιχειρημά-
  των καί έπεξηγήσεων δτι ή ράν-
  τα δέν έχει νά φοβηθή τίποτε ά¬
  πό τόν νέον πίλεμον. Άλλά ποίος
  έπίστευσε την αλήθειαν αυτήν;—
  βιότι περί αληθείας επρόκειτο.
  Κανείς! Ή ψυχολογία παρέμεινε
  άπαράλλακτη μέ την έδώ: Κατα-
  στροφιχή. Ό νέος πόλεμος έπλαι-
  σιώνετο άπ,ό την φοβερωτέραν
  σκηνογραφίαν άλ>ά καί την μάλ¬
  λον έπώδυνον άτομικώς. Δέν ήτο
  κανείς είς θέσιν νά υποστηρίξη
  'όχι ή θεομηνία τοθ νέου πολέμου
  ήτο δυνατόν νά προκαλέση ευθύς
  έξ άρχής μίαν περισσότερον λογι¬
  κήν άνακατανομήν των παγκοσμίου
  δυνάμεων. Οϋτε άκόμη δτι άπό Ι¬
  να νέον ακριβώς πόλεμον δέν θά
  ήτο απίθανον νά κατορθωθή ν' ά-
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ΚΥΡΙΑΚΗ 1
  έΐησία λίραι "
  ίξάμηνος 2
  1 Χμερικής
  ϊτησια δολ. 1δ
  ρξάμηνικ > ι
  III
  Τιιιη
  ΣΕΠΤΕΜΒΡ1ΟΥ
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  1938
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ·
  >
  ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  III
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «73
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΚΡΙΤΙΚΗ
  ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Δέν είνε μόνον τα μάρμαρα
  των καφενείων πού γίνονται γε
  ωγραφικοί χάρται. Είναι αυτήν
  την εποχήν καί άλλα πράγματα
  τα όποΐα λαμβάνουν την ιδίαν
  μορφήν. Διότι κάτι τέτοιο συμ
  βαίνει μέ τάς συζητήσεις των ή
  μερών. Άν δέν έχουν την γεω
  γραφίαν ώ; βάσιν, έχουν σχε
  δόν χαρακτήρα γεωγραφικόν: Γυ-
  ρίζουν άπό σημεΐο σέ σημεΐο
  καί πρό πάντων άπό συμφέρον
  σέ συμφέρον
  'Η ρευστότης τής καταστάσεως
  δικαιολογεί κρΕσεις γύρω άπό κά
  θε ίποψί. "Η άκριβέστερα υπο
  βοηθεΐ τόν πρώτο τυχόντα νά δή
  μιουργήση δικίς τού άπόψεις. Αί
  άπόψεις αύτές είναι, είτε δλως διό
  λου δίαφορετικές άπό τίς γενικές
  τής καταστάσεως, είτε έπεκτείνον
  ται σέ ίδιαίτερες λεπτομερείς. Έ
  κεΖ είνε ποΰ έ πόλεμος παίρνει μιά
  μορφή συντελείας των αίώ
  νων! "Ο,τι κακό καί δλέθριο
  έπιστρατεύεται μαζί μέ τάς
  έπιστρατεύσεις πού άναγγέλλον
  ται ή πρόκειται νά άναγγελθοΰν
  άπό σπγμής είς στιγμήν. Είπαν
  δτι έ πόλεμος είνε χαλαστής μα
  ζύ καί πλάστης. 'Ωστόσο την επο
  χήν αυτήν κρίνεται μόνον χαλα
  στής. Την θεωρίαν έ"χουν μεταξύ
  χειλέων καί κύλικος οί πάντες.
  Άκόμη καί οί μάλλον φιλοπόλε
  μοί, πού επί τέλους Ιπρεπε νά έ¬
  χουν καί μίαν σοφιστικήν «θεσ ν»
  είς την διαλογικήν τοθ πΜ
  είναι κατηγορηματικοί επί τοθ
  σημείουι αύτοθ. Καταντά μάλιστα
  οί ολίγοι είρηνόφιλοι νά πολε
  μοϋν τούς φιλοπολέμουςμέ τα ιδία
  τους τα έπιχειρήματα!
  Κάποιος ηθέλησε νά δποστη
  ιτλώση είς δλον τόν κόσμον τα
  πτερά τού, τό περιστέρι τής ει¬
  ρήνη;!
  * *
  Βεβαία μέσα είς τάς συζητή-
  σεις των άγωνιω^ών αυτών ήμε-'
  ρών, κανείς δέν μπορεΐ νά άμφι ί
  σβητήση θετικά την φοβερότητα
  ενός νίου πολέμου. Ό Τολστόι
  είς τόν «Πόλεμον καί Ειρήνην»
  κατορθώνει νά καταστήση .. άλλη
  λεγγύους είδικώτερα τάς δύο αύ
  τάς καταστάαεις. Έν πάση περι
  πτώσει σήμερον ύπάρχουν στοι
  χεϊα διά νά υποστηρίξη κανείς
  πειό εϋκολα δτι ή ειρήνη είνε
  πο'ύ περισσότερον ύποφερχΐ)
  τοθ πολέμου!... Άλλ* τί τα θέλε
  τε. Οί σημερινοί συζητηταί δέν
  έχουν είς τό βάθος οδτε αύτό}
  6π' δψ£ν των Ζωγραφίζουν μέ τα
  μελανώτερα χρώματα τόν πόλεμον
  είτε άπό πείσμα, είτε άπό συμ¬
  φέρον. Ένώ έπρεπε νά ξεχωρίζουν
  αύτό τό τελευταίον άπό τάς πιθα
  νάς συνεπείας ενός πολέμου, πού
  άποτελοθν κοινάς συμφοράς καί
  κάποτε κοινάς προσπαθείας πρός
  αποσόβησιν των συμφορων αυ
  των...
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Κ. ΤΣΟΑΑΚΟΓΛΟΥ
  ΥΠΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΩΤΕΡΑΝ ΜΙΜΗ
  Η ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΟΛΙΤΙΣΜΘΣ
  ' Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Σ)βρίου (ιδιαι¬
  τέρα ΰπηρεσία).—Γενική είνε
  ή εντύπωσις σήμερον 8τι ή
  κατάστασις εισήλθε πλέον είς
  την όξυτέραν φάσιν της. ΟΙ
  ενταύθα πολιτικοί καί διπλω-
  ματικοί κύκλοι δέν άποκρύ·
  πτουν πλέον την άτιαισιοδοξΐ-
  αν των διά τό μέλλον τής ε(-
  ρήνης καί τοϋ πολιτισμοΟ τής
  ανθρωπότητος. Πολλοί μάλι¬
  στα ϋποστηρΐζουν δτι τα
  πράγματα ήχθησαν είς πλή-
  ρες άδιέξοδον καί δτι ό πόλε¬
  μος άτιέμεινε μόνη, μοιραία
  πλέον λύσις. Τό αϊσθημα τής
  γενικής απογοητεύσεως εγέν¬
  νησεν ή διακοπή των συνομι-
  λιών των κ. κ. Τσάμπερλαιν
  καί ΧΙτλερ. Σχετικώς έγνώ
  σθησαν έκ δημοσιογραφικών
  πληροφοριών τα εξής: Αί συ-
  νομιλΐαι πού ήρχισαν την 4.30'
  τής Πέμπτης καί εσυνεχίσθη
  σαν μέχρι τής 7.30' μ μ. έ-
  πανελήφθησαν πάλιν την πρω
  ΐαν τής Παρασκευής. Κατά
  τάς συνομιλΐας δμως αύτάς
  ό κ. Χΐτλερ προέβαλε νέας
  αξιώσεις άπαιτών άπόσπασιν
  έκ τής ΤσεχοσλοβκΙας δχι μό¬
  νον των σουδιτικών πεοιφε-
  ρειών, άλλά κσί των διαμε
  ρισμάτων των κατοικουμένων
  υπό Πολωνών, Οΰγγρων καί
  Ρουθηνών. "Επί πλέον των ά
  φοπλισμόν τής Τσεχοσλοβα
  κίας πού θά εμενε πλέον μία
  μικρά χώρα πί.ριλαμβάνουσα
  μέρος τής Βοημίας, Μορσβίας
  καί ΣλοβακΙας. Καί τέλος την
  αναγνώρισιν είς τό Ράϊχ τοθ
  άπΌκλεισπκοΰ δικαιώματος έ·
  λέγχου επί των περιφήαων πό
  λεμικών έργοστασίων Σκόντα.
  Παρετηρήθη δέ δτι ό κ. Χί-
  τλερ έπεχείρει ύπαναχώρησιν
  επί ωρισμένων ζητημάτων ποΰ
  απετέλεσαν αντικείμενον των
  πρώτων συνομιλιών είς Μπερ
  χτεσγκάντεν. Κατόπιν τούτου,
  ό κ. Τσάμπερλαιν διέκοψε τάς
  συνομιλΐας, ζητήσας νά συνε-
  χισθοϋν αί διαπραγματεύσεις
  εγγράφως δι' άνταλλαγής έ-
  πιστολών. Έν τώ μεταξΰ δ¬
  μως είς τό Λονδίνον δπου ε¬
  γνώσθησαν τα των συνομιλι¬
  ών τού Γκόντεσμπεργ, ένε-
  τάθη ή δυσφορία κατά τοΰ κ.
  Τσάμπερλαιν εκδηλωθείσα
  διά τεραστίων διαδηλώσεων
  τοθ άγγλικοϋ λαοϋ. "Εναν
  τ(ον δέ τής πολιτικής τοθ κ.
  Τσάμπερλαιν έξεδηλώθησαν
  μέ άσυνήθη διά τα πολι-
  τικά ηθη καί εθιμα τής
  Μεγάλης Βρεττανίας καί οί
  κ.κ. Άτλυ, Λοϋδ Τζώρτζ, ΣΙ
  γκλαιρ. Τσώρτσιλ, 'Ηντεν καί
  Μπάλντουϊν, οί δποΐοι δέν
  | περιωρΐσθησαν είς λόγους
  καί άρθρογραψΐαν μόνον, άλ
  λά προέβησαν καί είς διάβη '
  μα ηαρά τώ βασιλεΐ ΓεωργΙφ '
  Στ'. ΦαΙνεται δέ δτι ή κα¬
  τάστασις αυτή άπετέλεσεν άν
  τικείμενον συζητήσεως καί τοθ
  'ΥπουργικοΟ Συμβουλίου τό
  οποίον συνήλθε την πρωΐαν 1
  υπό την προεδρΐαν τοθ σέρ
  Τζών Σάϊμον. Λέγεται μάλι
  στα δτι έστάλησαν σχετικά)
  τηλεγραφήματα είς τόν κ. Τσά |
  μπερλαιν τα όποΐα καΐ έπέ)
  δρασαν ΐσως είς την έπίσπευ
  σιν τής έπανόδου τοϋ κ. Τσά ι
  μπερλαιν. Έν τώ μεταξύ |
  καί ένταθθα ένετάθη ή'
  αντίδρασις κατά τοθ σχεδίου
  διαμελισμοϋ τής Τσεχοσλοβα
  κίας. Χαρακτηριστικόν μάλι-
  σια εΐναιδτιτό άπόγευμα χθές
  επεσκέφθη τόν κ. Νταλαντιέ
  έπιτροπή βουλευτών τοϋ κόμ-
  μστός τού καί άφοϋ εζήτησε
  νάμάθη έν^επτομερείαις τό πε
  ριεχόμενον των συνομιλιών
  τοθ Γκόντεσμπεργκ καί την
  στάσιν τής Γαλλίας έν περι¬
  πτώσει έπιθέσεως τής Γερμα-
  νΐας κατά τής ΤσεχοσλοβακΙ
  άς ηξίωσε την άμεσον σύγκλη
  σιν τής Γαλλικής Βουλής μό-
  νης αρμοδίας νά λάβη όριστι
  κάς άποφάσεις. Είς την αξίω¬
  σιν αυτήν των βουλευτών τού,
  ό κ. Νταλαντιέ απήντησε πά
  ρασχών τάς ζητηθείσας πληοο
  φορίας κσί δηλώσας ώς πρός
  μέν την σύγκλησιν τής βουλής
  ότι θά τό πράξη άμέσως μό
  λις παραστή άνάγκη, ώς πρός
  δέ την στάσιν τής Γαλλίας ά
  πέναντι των Τσέχων, δτι τό
  σον οί Παρίσιοι δσον καί τό
  Λονδίνον θά πράξουν τό κα
  θήκόν των εάν υποστή άπρό
  κλητον επίθεσιν ή Τσεχοσλο
  βακία καί θά φανοϋν έξ όλο
  κλήρου συνεπεΐς πρός τάς ύ
  ποχρεώσεις των.
  Ή δήλωσις δέ αυτή τοθ
  Γάλλου πρωθυπουργοΟ σχολι
  άζεται ευρύτατα, κρίνεται δέ
  ώς εκδήλωσις νέας στροφής
  τής Άγγλογαλλικής πολιτι-
  κης έναντι τής Γερμανίας καί
  των προβλημάτων τής Κεντρι
  κης Εύρώπης, στροφής ή ό
  ποία γίνεται υπό την πίεσιν
  τής έν εξεγέρσει διατελούσης
  κοινής γνώμης των δύο χω·
  ρών.
  Πάντως ή κατάστασις πι-
  στευεται δτι θά έκκαθαρισθή
  έντός τής σήμερον ή τής αΰ
  ριον όπότε καί θά καθορισθή
  πλέον οριστικώς ή στάσις των
  δύο Δυτικών Δυνάμεων. Πρός
  τόν σκοπόν μάλιστα αυτόν
  απεφασίσθη δπως μεταβοθν
  έκ νέου άεροπορικώς είς Λον¬
  δίνον οί κ. κ. Νταλαντιέ καί
  Μποννέ διά νά συνεργασθούν
  μετά τοϋ έπανακάμπτοντος
  Άπό τής εσπέρας τής χθές
  ευρίσκεται είς την πόλιν μας
  ό άνώτερος στρατιωτικάς δι-
  οικητής Κρήτης κ. Τσολάκο-
  γλου. Είς την νήσόν μας, ό
  στρατηγός κ. Τσολάκογλου
  ήλθεν είς μίαν δύσκολον πε¬
  ρίοδον μέ μίαν έξαιρετικώς
  λετοτήν άττοστολήν. Δι' αύτό
  καί ή παραμονή καί ή δρά¬
  σις τού είς τόν τόπον μας συ
  νεδέθη μοιραίως μέ μίαν σελί-
  δα τής (στορίας τού...
  Τό στασιαστικόν κίνημα των
  Χανίων εΤχε κατασταλή. Τό
  κράτος είχεν επιβληθή. Καί οί
  νόμιμοι έκπρόσοποί τού,είχον
  επανέλθη είς τάς θέσεις των,
  μετά όλιγόωρον επαναστατι¬
  κήν άναρχίαν. Υπήρχον δμως
  ύπολείμματα κινηματιών. Ύ
  πήοχον ύπόδικοι, υπήρχον ά-
  ξιωματικοί κατηγορούμενοι
  δι' όλιγωρίαν' έδηαιουργήθη
  άνάγκη νά συσταθη καί νά
  λειτουργήση στρατοδικείον
  διά την αναζήτησιν εύθυνών
  καί την επιβολήν κυρώσεων
  είς τούς ύπευθύνους τής δια
  σαλευσεως τής τάξεως. Καί
  εκρίθη υπό τής κυβερνήσεως
  άπαραίτητος ή αποστόλη άνω
  τάτου στρατιωτικοΰ διά την
  εκκαθάρισιν τής δημιουργηθεί
  σης καταστάσεως καί την έξ
  ολοκλήρου εμπέδωσιν τής τά¬
  ξεως καί τοΰ κράτους τοθ νό
  μου. Δι' αυτήν λοιπόν την απο¬
  στολήν προεκρίθη ώς καταλ
  ληλότερος ό στρατηγός κ.
  Τσολάκογλου. Καί υπήρξεν
  έπιτυχής ή έκλογή τού. Διότι
  ό κ. Τσολάκογλου, χωρίς νά
  προσφύγη είς σκληρά μέ
  τρα έφερεν είς πέρας τό βαρύ
  έργον πού τοθ είχεν άνατε
  θή "Υπήρξαν βεβαία θλιβερά
  τα γεγονότα των Χανίων. Καί
  ό κ. Τσολάκογλου ήτο υπο
  χρεωμένος έκ καθήκοντος νά
  λάβη, αύστηρά μέτρα πρός έ-
  πανόρθωσιν των συνεπειών
  των γεγονότων. Κατώρθωσεν
  δμως, συνεργαζόμενος μέ άπό
  λΌτον άρμονΐατν μετά τοϋ
  'Υπουργοϋ ΓενικοΟΔιοικητοΰ
  κ. Σφακιανάκη, χωρίς άκρό-
  τητας, χωρίς νά χυθή ουδέ
  σταγών αϊματος, χωρίς υπέρ
  βισίας άναποφεύκτους σχε
  δόν είς παρομοίας περιπτώ
  σεις, νά έπαναφέρη τό κράτος
  τοΰ νόμου καί νά παγιώσρ
  την γαλήνην καί την τάξιν
  πού εΐχε διασαλεύσει ό σάλος
  τοϋ παράφρονος κινήματος.
  Ό κ. Τσολάκογλου, ενήργησε
  μέ όδηνόν την λογικήν, τό
  καθήκον άλλά καί την μετρι¬
  οπάθειαν. Καί έηέτυχεν απο¬
  λύτως Επέτυχε νά επιβάλη
  καί νά κατοχυρώση, την έννοι
  αν τοΰ κράτους άφ" ενός καί
  νά κερδίση την γενικήν έκτΐ
  μησιν τοθ λαοθ άφ' ετέρου.
  Καί μέ τό αϊσθημα αύτό τής
  γενικής εκτιμήσεως έπληροφο
  ρήθη τό ^Ηράκλειον την έν
  ' ταϋθα άφιξιν τού.
  Άγγλου ΠρωθυπουργοΟ καί
  των άλλων ύπευθιόνων παρα-
  γόντων τής Βρεττανικής οΰτο-
  κρατορίας. #
  Όπωσδήποτε, ή κατάστα¬
  σις φαίνεταιέπιδεινουμένη άπό
  στιγμής είς στιγμήν. Οί Τσέ-
  χοι, άποφασισμένοι νά προα-
  σπίσουν όπωσδήποτε την ά-
  κεραιότητα τής χώρας των,
  δηλούν ότι θά πολεμήσουν μέ
  χρις ενός καί δτι θά προτιμή*-;
  σουν ένα ένδοξον θάνατόν
  άπό μίαν άνευ άντιστάσεως
  ύποταγήν. Ήδη μάΐειστα, ή
  κυβέρνησις Σιρόβυ, ήτοίμασε
  τό διάταγμα τής νενικής επι-
  στρατεύσεως καθ* δλην δέ
  την νύκτα ό σταθμός τής Πρό
  γας μετέδιδεν όδηγίας σχετι¬
  κώς μέ την κατάταξιν των ό-
  πλιτών καί αξιωματικών ποΰ
  πρέπει νά γίνη έντός έ'ξ ώ·
  ρών άπό τής δημοσιεύσεως
  τοθ διατάγματος.
  Πολεμικός όργασμός δμως
  δέν παρατηρε'ιται είς την Τσε-
  χοσλοβακίαν μόνον.Στρατιωτι
  καί μετακινήσεις πρός τα σύ
  νορα παρατηροΰνται σήμερον
  καί έν Γαλλία καί έν Γερμα-
  νία καί έν Πολωνία καί έν
  Ρωσσία. Διά την τελευταίαν
  μάλιστα εγνώσθη δτι έχει ή¬
  δη λάβει άμετάτρεπτον από¬
  φασιν νά παράσχη ενίσχυσιν
  είς την ΤσεχοσλοβακΙαν, έν-
  δεικτική δέ έν προκειμέντι κρί¬
  νεται ή ρηματική δήλωσις τοθ
  ύφυπουργοϋ των Εξωτερικών
  κ. Ποτέμκιν πρός τόν Πολω
  νόν πρεσβευτήν έν Μόσχα δτι
  εάν ή Πολωνία είσβάλη είς
  Τσεχοσλοβακίαν, τό Ρωσσο-
  πολωνικόν σύμφωνον άμοιβαί
  άς φιλίας καί μή έπιθέσεως
  θά θεωρηθή ώς μή υπάρχον
  κσί τα Σοβιέτ θ' άναλάβουν
  ελευθερίαν δράσεώς.
  Έν πάση περιπτώσει αί
  προσπάθειαι τής διπλωματί-
  ας πρός επιτυχίαν κατευνα-
  σμοΰ καί συνδιαλλαγής συ·
  νεχίζονται άπεγνωσμέναι χω
  ρίς δμως μεγάλας ελπίδας εύ
  οδώσεως. Γενική δέ είναι ή
  Εντύπωσις δτι ή Εύρώπη διέρ
  χεται τα κρισιμώτερα καί τα
  άγωνιωδέστερα είκοσιτετρά-
  ωρα καί δτι ό πολιτισμός καί
  ή είρήνη τοΰ κόσμου διατρέ
  χούν σοβαρωτάτους κινδύ
  ν ούς.
  Τό πλεύρισμα.
  Μέ έ'κδηλον χαράν καί βα¬
  θείαν ικανοποίησιν έπληρο-
  φορήθησαν οί συμπολίται χθές
  την έναρξιν τοθ πλευρΐσμα-
  τος των άτμοπλοίων είς την
  νέαν προβλήτα τοθ λιμένος
  μας. Διότι τό πλεύρισμα των
  άτμοπλοίων σημαίνει πολιτι
  σμόν, σηααίνει ασφάλειαν καί
  τάξιν, σημαίνει οίκονομίαν.
  Τό πλεύρισμα, σημαίνει δτι
  εχομεν λιμένα σύγχρονον, δ
  τι τα κατασκευασθέντα ερ-
  γα είναι παραγωγικά, δτι τα
  δαπανηθέντα έκατομμύρια δέν
  διετέθησαν επί ματαίω.Εύχόμε
  θα μόνον ν' άιτοπερατωθοΰν
  τό σύντομώτερον τα λιμένι
  κά έ'ργα καί νά τεθή τό ταχύ
  τερον είς εφαρμογήν ό νέος
  όργανισμός τοθ λιμένος.
  Αύο οδοί.
  Διά την συνέχισιν τής κατα¬
  σκευάς των εθνικήν όδδν Σητεί¬
  ας—Ιεραπέτρας καί Ιεραπέτρας
  —Βιάννου, τό υπουργείον των
  Οίκονομικών ενέκρινε την χορή
  γησιν πιατώσεως τριών έκατομ
  μυρίων δραχμών. Είναι ικ,χΐ τοθτο
  μία νέ» ένδειξις τής οχορ^ζ μέ
  την οποίαν περιβάλλει ή σημερι
  νή κυβέρνησις τόν νομόν Λαση
  θίου τόν οποίον τό παλαιόν κρά¬
  τος είχεν έγκιχταλείψει είς την τ6
  χην του.Ή πίστωσις είναι σημαντι
  κή. Καί θά κατορθωθή διά τής
  διαθέσεώς της ή προώθησις των
  δύί όδικών έργων πού Ιχουν τε
  ραστίαν σημασίαν διά την οίκονο
  μικήν ζωήν τής γείτονος. Δέν 6
  πάρχει δέ άμφιβολία δτι. μετά
  ιήν εξάντλησιν της θά χορηγηθ^
  καί νέχ συμπληρωματική διά την
  αποπεράτωσιν τιον έργων αυτών.
  'Η δενδροκαλλιέργεια
  Τό υπουργείον των Έσωτε
  ρικών απηύθυνε καί νέαν έγ
  κύκλιον πρός τούς επόπτας
  άγροφυλακής διά τής ό·
  ποίας συνιστά δπως οί άγρο
  φύλακες σόνδράμουν δι' δλων
  των δυνάμεών των είς την
  επέκτασιν τής δενδροκαλλιερ
  γείας καί την έξημέρωσιν
  των άγρίων δένδρων, έν συ-
  νεργασία μετά των γεωργικών
  ύπηρεσιών. Πολύ όρθαί αί ύ·
  ποδεΐξεις καί αί συστάσεις τοθ
  ύπουργείου. Διότι πράγματι
  ή άγροφυλακή είμπρρεΐ νά βο
  ηθήση τα μέγιστα είς την άνά
  πτυξιντής δενδροκαλλιεργείας.
  Ιι
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι Ι!
  Ί',Ι
  -!!
  (Θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον: «Τό μεγάλο δνειρο» καί
  μΐα πολύ ένδιαφέρουσα καί διδα
  κτική ταινία: Άκτϊνες Ραΐντγκεν
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ» —Σήμε¬
  ρον τό βραβευθέν άριστούργημα.
  «Αύτοκοάτωρ Καλλιφορνίας» (γΰ·
  πες). Σκηνοθεσία: Λουΐ Τρένκερ
  Την Δευτέραν το άεροπορικόν
  Εργον: «Κουρσάροι τοθ αέρος».
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον ώοα 2 μ. μ
  τό αύτοτελές έργον «·Επί τοΰ κα
  ταστοώματος».Έντός των ημερών
  τούτων έναρξις χειμερινής πε·
  ριόδου.
  Προιστάμενος Τυ^ογραφεΙου
  ^Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΗΟΥΑΑΙΙΑΙΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 10 μ μ. ακριβώς
  Ο
  ΟΝΕΙΡΟ
  Ό γολγοθάς ενός μέ¬
  γα λου καλλιτέχνη πού
  παλεύει μέ τίς ίδΐοτρο-
  πίες τής τύχης καί τοΰ
  έρωτα καί μέ τίς κακίες
  των άνθρώπων.
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΦΕΡΝΑΝ ΓΚΡΑΒΑΙ-
  -ΑΚΕΛ1Ν ΦΡΑΝΣΕΛ
  καί ΣΙΝΙΟΡΕ.
  ΑΥΡΙΟΝ:
  Ένα γοητευτικό ρω-
  μάντζο:
  ΜΟΥΣΙΚΗ
  ΠΑ ΤΗΝ (ΥΡΙΑ
  Πρωταγων ιστοΰν
  Νίνο Μαρτίνι
  Ζάν Φονταιν
  ■■■■■■■■■■■■■)■■■■■.■■■■
  *■■■■■■■■■■■■■·■■■■■■■
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  Αριθ. 1699.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Τ γ 9η ι. Ό κ ωβρίου 1938 ή
  υ.Α - τ|ν * π ώραν 10
  —12 «τ μ ε *ώ Κοινοτικώ
  Κ. ϊ^ιη^ατι Ίεο^'τέιρας προ
  κηρυσσυμεν μειο&οτικόν δια¬
  γωνισμόν πρός άνάδειξιν έρ
  γολαβου διά την σύνταξιν το-
  πογραφικής άποτυπώσεως καί
  ουμοτομικής μελέτης τής πό¬
  λεως Ιεραπέτρας.
  Ή δαπάνη τοΰ εργου άνέρ-
  χεται είς δραχμάς 250 000 καί
  θά εκτελεσθή έργασία διά τό
  τρέχον Ιτος δραχμών 50 000.
  Δεκτοί είς τόν διαγωνιομόν
  γίνονται πτυχιοθχοι μηχανι
  κοΐ. Τα σχετικά τής μελέτης
  ευρίσκονται είς τα γραψεΐα
  τής Κοινότητος καί Μηχανι·
  κης υπηρεσίας Νομοΰ Λαση¬
  θίου οπου δύνανται οί βουλό¬
  μενοι νά λαμβάνωσι καθ" έ
  κάστην γνώσιν.
  Έν Ιεραπέτρα τή 17 Σε-
  πτεμβρίου 1938.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Ιεραπέτρας.
  Έμμ. Μ. Πλουμίδης

  Τ. Παπαδόπουλος :

  Ίατρος—οδοντίατρος ■
  Σωκράτους Σατωβριάνδου ■
  22 ΑΘΗΜΑΙ ·
  "Αριθ. τηλεφ. 52-362
  Δίχεται καθ3 εκάστην,
  "δρκί απολύτως αχριβιΐς.
  '·* ...........-**
  ΖΗΤΕ1ΤΑΙ μιχρος δπάλληλος
  ίιά νά χαταστή,ίϊχτα 'Αλιχιώτη.
  Άπό τού θρόνου .
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑίΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΛ —=
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Τό μυστικό της γοητείας
  Ο έρως είς την χώρον
  των Χρυσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  525ον
  Αί κυρίαι έφόρεσαν μαθρα, ή
  Αύτοϋ Αύτοκρατορική Μέγα
  λειότης δέν πήγε στό Θέατρο
  γιά κάμποσες έβδομάδες, οί
  έφημερΐδες έδημοσίευσαν άρ
  θρα πλήρη άγανακτήσεως, άρ
  θρα πού έφαΐνοντο ώσάν νά
  εγράφησαν δλα κατά παραγ
  γελίαν. Ό αύτοκράτωρ ηύδό-
  κησε νά δεχθή τα διαμάντια
  πού άφησε ή Μαρία—Άντου
  ανέττα είς τόν Μερσύ κσί
  άργότερα έδέχθησαν την κό-
  ρη της ή όποία άντηλλάγη
  μέ μερικούς αίχμαλώτους. Ό-
  ταν δμως εζητήθησαν χρήμα
  τα γιά την άπόπειρα άποδρά
  σεως καί ή έξόφλησις μερι
  κων χρεών, ή αύλή τής Βιέν
  νης έκαμνε πώς δέν καταλά-
  βσινε τί τής ζητοΰσαν. Άλ-
  λωστε δέν ήθελαν νά άκού
  σουν νά γίνεται πολύς λόγος
  γιά την καρατόμησι τής βα
  σιλίσσης καΐ ή συνεΐδησις τοθ
  αύτοκράτορος^ ταράσσεται λό
  γω τής τελείας έγκαταλείψε-
  ως τής Μαρίας—Άντουανέτ
  τας. Καί πολλά χρόνια άργό
  τερα, 6 Ναπολέων Ιλε^ε:
  —Ήταν ζήτημα άρχής είς
  την αύλήν τής Βιέννης νά τη
  ρήται αύστηρά σιωπή διά την
  βασίλισσαν τής Γαλλίας. Ό
  ταν ήκοιόετε τό δνομα Μαρία
  —Άντουνέττα, χαμήλωναν τα
  μάτια καί άλλαζαν συζήτησι,
  ώσάν διά νά άποφύγουν έ"να
  δυσάρεστο θέσμα. Αύτός ό
  κανών ϊσχυε γιά δλην την
  αύτοκρατορική οίκογένεια καί
  τούς άπεσταλμένους είς τό ε¬
  ξωτερικόν.
  Μία μόνον ύπαρξις έπληγώ
  θη βαθύτατα άπό τό θάνατο
  τής Μαρίας— Άντουανέττας:
  Κάθε μερά περίμενε την τρα
  γική εΐδησι καί Ιγραφε είς τό
  ήμερολόγιό τού:
  «Άπό καιρό τώρα προσπα
  θώ νά προετοιμασθώ καί μοΰ
  φαίνεται πώς θά μάθω τό τρα
  γικό γεγονός χωρΐς μεγάλη
  συγκίνησι».
  Ό Φέρσεν ευρίσκετο είς
  τάς Βρυξέλλας, μστσίως προσ
  παθήσας νά σώση τούς βασι
  λεΐς τής Γαλλίας διά των ξέ-
  νων στρατευμάτων. Καί δταν
  αί έφημερΐδες τοθ Παρισιοϋ
  έφθασαν είς τάς Βρυξέλλας,
  μέ Την περιγραφήν τής καρά
  τομήσεως, ό Φέρσεν γράφει
  είς την άδελφήν τού:
  • (συνεχίζεται)
  Συνωμότης, φυγάς, τυ·
  χοδιώκτης, δημεγέρτης,
  στρατηγός, ζητιάνος.
  Ή μεγαλειώδης δημι-
  ουργία τού διασήμου σκη
  νοθέτου ΛΟΥΙ· ΤΡΕΝ-
  ΚΕΡ:
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡ
  ΚΑΑΙΦΟΡΗΙΑΣ
  (ΓΥΠΕΣ)
  Γεομανικη ΰπερπαρανω-
  γή 1937.
  Αον βραβείον εκθέσεως
  Βενετίας.
  Ανώτατον βραβείον 'Αχ«
  δημία; καλών τεχιών Βεοβ
  λίνου.
  Ή ϊλιγγιώδης πβοιπέτβια
  τβΰ Ιωάννου Αύγουστου Ζοΰ
  γερ ποΰ ανεκάλυψε και κατβ
  κτπσε την πλβυσιωτέραν πβ
  ριοχήν της Άμίρικτϊς καΐ κα
  τβοτράφη διότι έμίσηαί τόν
  χρυσόν.
  "Ενας κινηματογραφικός
  άθλος ποΰ προβαλλβται:
  ΣΗΜΕΡΟΝ στόν κινημα
  τογράφον:
  Δέν ύττάρχει τΐποτε δυσκολώτε-
  ρον άπό την άκριβή έξήγη,σι τής
  μικρής αυτής φράσεως: «Νά έχης
  'γοητεία». "Αλλοι μέν λέγουν ότι
  πρόκειται περί μιας ωρισμένης
  χάριτος, άΑλοι πάλιν ίσχυρίζον-
  ται δτι είνε ή δύναμις πού εχευν
  'τΐολλά ά-ομα νά έλκύουν άκάθε·
  κτα δλους αύτούς πού τούς πλη-
  ' σιάζουν. Άλλά, όπωσδήποτ·1 προ
  κύπτει τό συμπέρασμα δτι είνε £·
  να προσόν ιτού άξίζει τόν κόπο
  νά καταβάλλετε προσπαθείας γιά
  νά τό άτΐοκτήσετε.
  Έχω σκεφθή πολλές φορές δτι
  άντί νά αύξάνουν διαρκώς είς τόν
  κόσμο τόν άριθαό των ίνστιτού·
  των καλλονής αύτοί οί όττοΐοι ά
  σχολοθνται ειδικώς γιά την γυ·
  ναΐκα θά ϊπρεπε νά δημιουργή
  σουν «σχολές γοητείας». Κατά
  την γνώμη μου, ή γοητεία είνε πό
  λιό δυσκολώτερον ν' άποκτηθί)
  άττό την ώμορψιά, καΐ έ"χει χίλιες
  φορές περισσοτέραν αξίαν άπ' αύ
  την.
  Διά νά Εχης γοητεία, δέν ύπάρ-
  χει ήλικία. Είνε έξ ϊσου γοητευτι¬
  κό τό ύπέροχο χαμόγελο ενός βρέ
  φους δσο καΐ ή άξιαγάπητη κα¬
  λωσύνη μιάς γηραιός κυρίας, μέ
  λευκά μαλλιά. θά έλεγα μάλιστα
  δτι ή γοητεΐα ευρίσκεται εύ'θλώ-
  τερα είς τοΰς πολύ νέους ή τούς
  πολύ ήλικιωμένους διότι αύτοί οί
  όττοΐοι ευρίσκονται είς την έντα¬
  σιν τής ήλικίας άσχολούνται α¬
  κριβώς παρά πολύ διά νά είναι
  γοητευτικοί.
  "Ακριβώς δπως αότό τό άλλο
  λεπτότατο προτέρηαα πού όνομά-
  ζεται άτομικότης, ή γοητεία άπο
  τελεΐται άπό πολλά στοιχεΐα: ά-
  πλότητα τού ϋφους, άπόλυτη, έξαι
  ρετική άγωγή, καλη ύγεία μέ με¬
  γάλη εκδηλή την χαρά τής ζωής.
  ί
  Έκτός προγράμματβς
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Σημείωσις: Δευτέρα-Πέμ
  πτη-Κυριακή ώρα 7 1)2
  μ.μ. απογευματινή.
  33::::9Ιε::ε::ιιιιι31ΙΙ
  νεον ωρολογοπωλειον
  ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ
  (Παρά το Μαΐντάνι)
  Άναλαμβάνει την έπιδιόρθωσιν
  παντός ώρολογίου γρααμοφώ-
  νων καΐ μικρών Λλλων μηχανημά-
  των.Έργασία ήγγυημένη δια 3 Ιτη.
  'Αλλ' ύπάρχει έν τούτοις Μνα
  μυστικό τής γοητείας: αύτό_ έγ¬
  κειται είς τό ενδιαφέρον πού Μχε-
  τε διά τούς δΧλους είνε μέσα είς
  τόν βαθμό τής καλωσύνης κάθε ά-
  τόμου. ΔυστυχωΓ, σήμερα ή καλω
  συνη είνε μία άρετή τής οποίας
  δέν έκτιμοθν πλέον άρκετά την
  ! άξία- ή την ευρίσκουν τελείως φυ-
  σική καΐ δέν την προσέχουν, ή αν¬
  τιθέτως, κοροιδεύουν χωρΐς νά
  σκεφθοθν κάθε τι πού φέρει άλη·
  θινή ευτυχία.
  ΕΤμαι έν τούτοις πεπεισμένη ό¬
  τι εάν ή παρουσία τής καλωσύνης
  είς ίνα χαρακτήοα, δέν άλλάσσει
  οϋτε την φόρμα τοΰ προσώπου, ου
  τε την εϋλυγισία τής σιλουέτΐας,
  δημιουργεΐ δμως ϊναφωτοστέφανο
  πού περιβάλλει δλο τό πρόσωπο
  καΐ τό κάνει νά φαντάζη έν μέσφ
  των ίίλλων. Άλλά τό ένδιαφέρο
  πού τρέφετε πρός τόν πλησίθ'
  πρέπει νά είνε είλικρινές. Πρέπε
  νά άπορρίη άπό μιά συμπάθει
  ή όποία να προέρχεται άπω τ
  β48ος τής καρδίας.
  Δ ά νά είνε πραγματικά άποτε
  λεσματική ή καλωσύνη δ£ν μπορε
  νά είνε προσποιητή καί θά όμολ
  γήσετε δή δέν μπορεϊ νά ύΐΐάρξ
  τ-ραγμαηκά έαν όμιλώντας είς μιι
  φίλη σας σκέπτεσθε ένδομύχωςτό
  εαυτόν σας, τό καπέλλο πού θι
  άγοράσετε γιά νά συνωδεύσετ
  τό μώβ φόρεμά σας ή τα τταπού
  τσια πού θά πηγαίνουν καλύτερ
  μέ τό σττόρ άνσάμπλ σας.
  Είμαι λοιπόν πεπεισμένη δτι
  γοητεία συνίσταται είς την είλι
  κρίνη προσπαθεία νά έννοήση
  τους -άλλους νά τούς βοηθί)ς κα
  νά κάνης πραγματικά κάθε τι πό
  έξαρτδται άπό τόν εαυτόν σου διι
  νά τούς προξενήσρ,ς εϋχαρίστησ
  ή Ντιστεγκέ
  ΑΓΩΓΗ
  Γεωργίου Γεωργαλή, κατοίκου
  Ηρακλείου.
  Κατά
  Εμμανουήλ ΚυριακΕδου κατο£·
  κου τέως "Ηρακλείου καί ήδη ά
  γνώσΐου διαμονής.
  Ενώπιον
  Τοθ Εϊρηνοδικείου Ηρακλείου
  Ώς δείκνυται έκ τής δπ' ά
  ριθμ. 174 τοθ 1935 τελεσιδίκου
  αποφάσεως των έν Ηρακλείω
  Πλημμελειοδιχών δ έναγόμενος
  μοΰ ύπεξήρεσε έν Ηρακλείω την
  20 Δ)6ρΕου 1931 χά έν τή ώς
  άνω αποφάσει άναφερόμενα κινη
  τα άντικείμενα των οποίων ή ά¬
  ξία είναι δραχμαί 3 000.
  Έπειδή κατά νόμον είναι δπό
  χρεως είς την καταβολήν τής άξί-
  άς των άντικειυένων τούτων ήτοι
  δραχμών (3 000) έντόκως άπό τής
  καταδίκης τού επί δπεξαιρέσει
  μέχρις έξοφλήσεως.
  Έπειδή τό βάσιμον τής παρού
  σης μου άποδειχθήσεται νομίμως
  Διά ταυτα
  Καί μέ την επιφύλαξιν των
  δικαιωμάχων μου.
  Αίτοθμαι
  Νά γίνη δεχτή ή άγωγή μου
  Νά υποχρεωθή δ έναγόμενος
  καί διά προσωπικής αύτοθ κρα
  τήσεως νά μοθ ναχαβάλη δραχ¬
  μάς 3.000 Ι/τόκως άπό 31 Ία·
  νουαρίου 1935 μέχρις έξοφλήσε
  ως. Νά νηρυχθή προσωρινώς καί
  άνευ εγγυήσεως έκτελεστή ή έκ
  δοθησομένη άπόχασις καΐ νά κα
  ταδικασθή ούιος είς χά δικασχι
  χά έξοδα καί τέλη καΐ είς την ά
  Ιμοιβήν χοΰ πληριξουσίου δικηγό
  ' ρου μου.
  Έν Ηρακλείω τή 1 Σ)βρίο>
  1938.
  Ό πληρεξ. Δικ. χοθ ένάγον
  χος.
  Κ. Α. Πολυχρονάκης
  Αριθ. Πινακίου
  Όρίζεται δικάσιμος τής παροι
  σης ή 13 τοθ μηνός Δ)βρ£ου 193
  ήμέρ'α Τρίτη καί ώρα 9 π. μ
  έν τώ καταστήματι τοΰ Είρηνοδι
  κείου. Προκατέβαλε ό
  πινακίου δρ. 7.
  Ηράκλειον 23 Σ)6ρίο^ 1938
  Ό Γραμματεύς τοΰ Είρηνοδι
  κείου Ηρακλείου.
  Τ. Σ. Υπογραφή δυσανάγνωστο
  "Ο,τι άκριβές άνίγραφον
  Ηράκλειον 23-9—1938
  Ή Δικαστίκή Γραφεύς
  Τ. Σ. υπογραφή δυαανάγνωστο
  Εθεωρήθη διά την νόμιμον κα
  τα σειράν έκδοσιν τρυ καί σήμαν
  σίν τού.
  Έν Έρακλείφ αυθημερόν.
  Τ. Σ. Κοντακάκπς
  Έπιδοθήτω νομίμως ή παροΰσα
  πρός τόν κ. Είσαγγελέα των έ
  Ήρακλείφ Πρωτοδικών διά τό
  αγνώστου διαμονής έναγόμενο'
  Έμ. Κυριακίΰην καλούμενον εί
  τόν ώς ά^ω όριζόμενον τόπον
  καΐ χρόνον πρός συζήτησιν τής
  ,ρούτϊΐί ήτις άλλως γενησεται
  έρήμην τού. Δημοσιευθήτω δέ εις
  την εφημερίδα «Άνόρθωσιν».
  Έν Ηρακλείω τή 24 Σ)βρΕου
  19.38.
  Ό πληρεξ. δικ. τοθ καλοΰντος
  καί παραγγέλλοντος.
  Κ. Α. Πολυχρονάκης
  ΑΗΕΓΝΟΡΙΣΜΕΗΟΝ ΛΥΙΕΙΟΜ ]
  "Ο ΚΟΡΑΗΣ,,
  ΙΩΑΝ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
  Έτος ιδρύσεως 1905.
  Διευθυνταί ΕΜΜ. Λ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Περιλαμβάνει: 1) Νηπιαγωγεΐον.
  2) Πλήρες Δημοτικόν Σχολείον.
  3) Γυμνάσιον έξατάξιον καί όκτα-
  τάξιον.
  Τό απολυτήριον αύτοϋ είναι· ίσο-
  δύναμον πρός τό των Δημοσίων
  Γυμνασίων.
  Αί είσιτήριοι έξετάσεις, καί διά τό
  έξατάξιον, ώς καί διά τό όκτατάξι-
  ον, σύμφωνα μέ τόν Νόμον άρχον-
  ται την 2Οήν καί τελειώνουν την 24ην
  Σεπτεμβρίου.
  4) Οίκοτροφεΐον, τελείως οίκογενεια-
  κόν. Ό Διευθυντής τοθ Λυκείου κ.
  Πετράκης μετά τής οικογενείας τού
  κατοικεΐ καί διαιτάται μετά των οί-
  κοτρόφων.
  Τό τμήμα θηλέων τοθ οίκοτροφείου
  λειτουργεϊ υπό την άμεσον εποπτείαν
  τής κ. ΜαρΙ Πετράκι. Ίδιαίτερος κα-
  θηγητής ύποβοηθεΐ τούς οίκοτρόφους
  είς την μελέτην καί τούς έπιβλέπει
  κατά τάς έξόδους των έκ τοθ σχο-
  λείου.
  Μόρφωσις άρτια Χριστιανικαί—Έλληνιχή, σώμφωνος
  μέ τα έθνικας μας παραδόσεως καΐ την ύπβρτριακονταετη
  δράσιν τού Λυκβίου,
  Εγγραφαί ήρχισαν. Πληροφορίαι καθ' εκάστην έν τφ
  Γραφείω τού Λυχείου. Τηλέφωνον 504.
  Ήδη, δέν θυμάμαι πιά τα πά-
  ραγγέλματα πού είχα μάθει άλλο
  τε στά κλασσικά καί στά ίερά βι-
  βλία (βιβλία κινεζιχά πού ήσαν
  άλλοτε ή βάσις τής γιαπωνέζικης
  έκπαιδεύσεως). Καί μεριχές φο-
  ρές, ώ! μερικές φορές δέν θέλω
  'πιά νά τα θυμάμαι...
  ) Τα «Κοτό» άνέδωσε τρείς νίτες
  δμοιες μέ κραυγές.
  —Δέν θέλω πιά... Καί Ιπειτα...
  δέν ξέρη) πιά, δέν ξέριοπιά... πρέ
  πει ϊσως νά ξεχάσω: Τα παραγ
  γέλματα πού μοθ μαθαίνουν σή
  μερά είνε άλλα... Πώς νά γευθώ
  τό χαυτό ρύζι δταν οΊατηρεΐται
  στή« γλώσσά μου ή γεΰσις τοΰ
  'ώμοθ ψαριοθ,... Μοΰ φαίνεται πώς
  πρέπει νά ξεχάσω...
  Τό χέρι είχεν άφήσει τίς χορ
  δές καϊ Ιπεφτε άφωνο άνάμεσα
  στίς πΐυχές τοΰ μεταξωτοϋ μανι
  κιοΰ.
  ...—Στό Χόκι, τό χιόνι καί ή
  μεγάλη αΰλή, ήταν πολύ ψυχρχ
  γιά τα γυμνά,μου πόδια χαί τα
  άπό μπαμπού σπαθιά πολύ όδυ
  νηρά γιά τα τρυφερά μου μπρά
  τσα.. Τώρα, δέν απάρχουν πιά
  ο5ΐε σπαθιά, οδτε χιόνι. Καί οί
  ύπηρέτριες δέν άνοίγουν πιά τα
  »σχόδζι» τοΰ δωματίου μου, πρίν
  μέ ξυπνήση δ ζεστός ήλιος...
  Ένα ξαφνικό γέλιο άντήχησε.
  άδύνατο σάν τόν ήχο ραγισμένου
  ποτηριοΰ.
  —...Ασφαλώς είνε προτιμώτε
  ρο νά ξεχάσω... νά τα ξεχάσω 2
  λα. θά ξεχάσω... "Ω! ..
  Τό «Κοτό» πού άπό άπροσεξίαν
  εχτύπησε μέ τό πόδι της, άντή
  χησε σάν γκόγκ.
  Ή μαρκεσία Γιορισάκα δέν ά
  πέσυρε τό πόδι της άμέσως.. Τα
  άπλανή της μάτια έξακολουθοΰσαν
  νά κυιτάζουν άγνωστον τι. στό
  κενόν. Καΐ έμενεν άκίνητη σάν
  γονατισμένο άγαλμα. Στό τέλος,
  μέ μιά χίνησι άνθρώπου τοΰ
  δποίου πονεΐ τό κεφάλι, έπιασε
  τούς κροτάφους της. "Επειτα άρ·
  χισε πάλιν νά γελι^.
  —Αί"! — είπε — μοΰ φαίνεται
  πώς σάς έκαμα νά πλήξετε μέ τίς
  άτέλειωτες καΐ πολύ άνόητες φλυ
  αρίες μου...
  Ό Ζάν Φρανσυά Φέλτζ είχε
  ξαναρχίσει νά ζωγραφίζη. Δέν ά
  πήντησε.
  —Ναί — είπε πάλιν ή μαρκη
  σία Γιορισάκα — μιλοΰσα χωρίς
  νά άκούω τα λόγ;α μου. Σάς πα-
  ρακαλώ νά μέ συγχωρήστε. Οί γυ
  ναΐκες, πολύ συχνά, είνε εντελώς
  παράλογες
  Άγγιζεν έλαφρά, με τό νύχι
  της, τό «Κοτό».
  —Αυτή ή μουσική. αυτή ή πά
  ληά μουσική μέ άνεστάτωσε ..
  Δέν πρέπει νά έπαναλάβετε τ£πο
  τε άπά δλα αύτά σέ κανένα, δέν
  είνε Ιτσι; ποτέ! Γιατί είνεντροπή
  νά λέη κανείς άνοησίες..
  Ό Φέλτζ έξακαλουθοΰσε νά ζω
  γραφίζη σιωπηλός,
  (συνεχίζεται)
  «■■■■
  ««»»«■·■■!
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Δια Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βέ-
  λον, Φεσσαλονίκην.
  Τηλέφ. $—50
  ΚΙΝΗΣΙΣ—Επανήλθεν έκ τοθ
  ταίιδίου τού ό όφθαλμίατρος κ.
  Γεώργιος Φωτάκης.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. — Σήμερον
  Κυριακήν περΐ ώραν 10.30 π. μ.
  τελεΐται ετήσιον μνημόσυνον είς
  τό Α Νεκροταφείον "Αθηνών Οπερ
  αναπαύσεως τής ψυχής τοθ άλη
  σμονήτου μας συζύγοο καΐ πα¬
  τρός Ιωάννου.
  Οίκογένεια: ΆλεΕανδροΐτβόλου
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τόν δερ
  ματολόγον ιατρόν κ. Νικ. Ματζα
  ττετάκην θεραπεύσαντα την σύζυ
  γόν μου έκ σοβαρωτάτου δερμα
  τικοΰ νοσήματος. θεωρώ ύποχρέω
  σίν μου νά εύχαριστήσω καΐ διά
  τού τύπου.
  Ό ευχαριστών
  Κωνστ. Πομποδάκης
  Γύρω στήν πόλι.
  Σήμερον λήγει ώς γνωστόν ή
  ταχθεΐσα προθεσμία καταθέσεως
  παρά των μεσιτών εγχωρίων προϊ
  όντων τής χιλιοδράχμου εγγυή¬
  σεως των.
  — Παρερχομένης τής προθεσμί¬
  αν τό Εμπορικόν Έπιμελητήριον
  θά λάβη τα προσήκοντα νόμιαα
  μέτρα.
  —Έξ αλλου είς τό τέλος τοΰ
  μηνός λήγει έπίσης ή προθεσμία
  πρός καταχώρησιν ή άνακαταχώ-
  ρησιν των μή τακτοπθ'ηθεισών έ·
  πωνυμιών, μεθ' ήν θά έφαρμοοθΰ·
  σιν αί σχετικώς προβλεπόμεναι
  κυρώσεις.
  —Είς διάφορα σημεΐα τής πόλε-
  ς_ ετοιχοκολλήθησαν λεπτομε¬
  ρείς προκηρΰξεις περί κατατάξε-
  ως_ είς τόν στρατόν έφέδρων λο-
  χιων καΐ δεκανέων ώς έθελον-
  των.
  —Οί ένδιαφερόμενοι καΐ έκ τής
  πόλεώς μας πρός κατάταξιν έθε-
  λονταί είναι πολλοί, ήρχισαν δέ
  άπό τούδε νά έτοιμάζουν τα δι-
  καιολογητικά των πρός υποβολήν.
  —Τό Ύγειονομικόν Κέντρον Ή
  ρακλείου προεκήρυξε διά την 1
  Όκτωβρίου μειοδοτικήν δημοπρα
  οίαν διά την άνάδειξιν έργολά
  βου κατασκευής είδικοθ ένυδρείου
  έν ττρ δηιχοτικφ κήπω έκτροφής
  «γαμβουζίων».
  —Ώς γνωστόν τα ίχθύδιο αύτά
  χρησιμοποιοΰνται διά την κατο
  στροφήν των προνυμφών των κω·
  νώπων.
  —Άθρόα προβλέπεται καί σήμε
  ρον ή έ"ξοδος των Νειιρώδ τοΰ
  Ηρακλείου άνά την ύπαιθρον.
  —Πολλοί άπό τούτους έσχημά
  τισαν άπό τής εσπέρας τής χθες
  τα καθιερωμένα γκρούπ καί άνε
  χώρησαν δι" άπομεμακρυσμένα
  μέρη, δπου δμως άφθονει τό κυ·
  νήγι.
  —Υπό τοθ Πραίιτορείου τοΰ
  Έθνικοϋ Λαχείου διανέμονται άπό
  ημερών είς τούς συνδρομητάς τοΰ
  λαχείου οί λαχνοΐ τής νέας κλη¬
  ρώσεως.
  —Οί ζητοΰντες τα νέα λαχεϊα
  είναι περισσότεροι ή αλλοτΐ, με-
  ταξύ δέ τούτων εΰάριθμοι είνε
  οί γνωστοί μεμψίμοιροι τού πά
  ρελθόντος οί όποίοι ήδη άναθε
  ωροΰν τάς άπόψεις των, περί κσ.·
  τατρεγμοϋ τής τύχης..
  —Ή νυκτερινή κίνησις είς τα ύ
  παίθρια κέντρο μολονότι όπωσδή
  ττοτε ώλιγόστευσε, διατηρεΐται ά
  κόμη ζωηρά.
  —Ούτω συγκεντρώνεΐαι κάθε
  βράδυ αρκετάς κόσμος είς τό κα
  φεζαχαροπλοστεΐον «Εθνικόν» δ
  που ή άρτία όρχήστρα τού άπο
  σία" τα χειροκροτήματα των άκρο
  ατων.
  —Έπίσης άρκετούς θεατάς συγ
  κεντρώνουν οί ύπαίθριοι κινημα
  τογράφοι.
  —Είς τοΰ Πουλακάκη έξακολου
  θε! μέ πολλήν επιτυχίαν ή προ
  βολή τοΰ έργου: τό «Μεγάλο δνει
  ρον».
  —Σήμερον τό έργον προβάλλε-
  ται διά τελευταίαν φοράν.
  —'ΕπΙσης πολλήν επιτυχίαν ση
  μειώνει είς τόν κινηματογράφον
  «Άπόλλωνα» ή προβολή τοΰ ώ
  ραίου £ργου «Αύτοκράτωρ τής
  Καλλιφορνίας».
  ο Ρέπορτερ
  Ο ΟΔΟΝΤ1ΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  Εναντι "Αγ. Τίτου
  ΈκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους αναλαμβάνη οίανώηποτβ
  θεραπβίαν νοβημάτων τοθ
  στόματος (οΰλίτιδος, κακοσμί-
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμπς.
  Έπίσης οώοντοατοιχίας καΐ
  κβρώνες έκ διαφόρων μβτάλ-
  λων—κβρωνβς έκ πορσβλάνπς.
  Έπαναφορά τελείως άνώδυ-
  νος των στρεβλοφυών οδόν¬
  των αίς την κανονικήν αυτών
  θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ τράτα στεργιας:
  «Γρΐττος» μεθ' δλων της των έξαρ
  τημάτων εν καλρ καταστάσει καΐ
  με πλοιάριον. Πληροφορίαι παρά
  τ§ ίδιοκτήτη έαπόρψ Μύρωνι
  Μαράκη Τυμπάκι ή ιιαρά τοίς ά-
  δελφοϊς Κόπακα Ηράκλειον.
  ■■■■■■■■Ι
  ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
  ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΣΠΥΡ. ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ
  Όδος Εΰγίνικοΰ (Κάτω Δερμιτζϋικα)
  Διαθέτομεν είς τιμάς έξαιρετικάς άπαντα τα
  εϊδη γραφικής ϋλης ΒΙΒΛΙΑ των Δημοτικών σχο¬
  λείων καί χαρτικά έν γένει.
  ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ πάσης φύσεως μέ ύλικά κσ-
  λής ποιότητος καί εργασίας έπιμεμελημένας είς τι¬
  μάς πολύ ασυναγωνίστους.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  «
  Οί Άθλιοι.
  «Οβον [
  ΕΤχε ούτος γενειάδα μακράν καί φαιάν έφό
  ρει χιτώνα γυναικείον, έξ οδ έμεινεν ;^άσ<επές τό δασύμαλλον στήθός τού καί οί βραχίονες· περισκε λίδα κατεσπιλωμένην υποδήματα άφ' ών έξήρ- ] χοντο οί δάκτυλοι των ποδών. Ι Είχεν είς τό στόμα μικράν τίνα πίπαν κσί έ κάπνιζεν. "Αρτος πλέον δέν ευρίσκετο έν τώ άδη τούτω, καπνός δμως ευρίσκετο διά την πΐπ^ν τοθ οίκοδεσπότου. "Εγραφε δέ, τίς οίδε τί! Ίσως επιστολήν τίνα πάλιν, ώς έκεΐναι τάς οποίας είχεν άναγνώσει ό Μάριος. Είς μίαν άκραν τοΰ τραπεζίου έ'κειτο παλαιόν τι βιβλίον, οδτινος ό τίτλος, ώς τετυπωμένος διά μεγάλων στοιχείων, διεκρίνετο- ό Θεός, δ Βασι¬ λεύς, ή τιμή καί αί κυρίαι Έν μυθιστόρημα τοθ 1814. Γράφων ό άνθρωπος ούτος έλεγεν έν ταύτώ γε γωνυία τή φωνή.—ΆκοΟς έκεΐ, ουτε μετά θάνατον ενός άνθρωπου νά μην υπάρχη Ισότης! Πήγαινε είς τό νεκροταφείον νά τό ιδής! Οί μεγάλοι, οί πλού σιοι, θάπτονται πρός τό επάνω μέρος, υπό την δεν δροστοιχίαν, τούς κουβαλοθν £ως έκεΐ μέ τό δχη- μα. Οί μικροΐ, οί πτωχοί, οί ^δυστυχεΐς, παραχώ^ον ται πρός τα κάτω, έκεΐ δπου ή λάσπη Ιρχεται 2ως είς τό γόνυ, μέσα είς κάποιους λάκκους δλους ύγρούς. ΈττΙτηδες τούς βαλλουν έκεΐ διά νά σαπΐ σουν γρηγορώτερα. Καί σιωπήσας, κατέφερεν επί τής τραπέζης έ"να γρόνθον, ετριξε τούς οδόντας καί άνέκραξεν. ' —"Ω! αυτόν τόν κόσμον, νά τόν φάγω θέλω, νά τόν φάγω. Πολύσαρκος δέ τις γυνή, τεσσαρακοντοθτις ή ι σως καί έκατοντοθτις έκάθητο πλησίον τής έστίας επί των γυμνών της πτερνών, μόνα φορέαατα "έχον σα καί αυτή £να χιτώνα, ε'ν μεσοφόριον γέμον έμ βαλλωμάτων έκ παλαιάς έρέας, καί μίαν ποδιάν εκ χονδροπάνου, καλύπτουσαν τό ήμισυ τόΰ με- σοφορΐου της. Καίτοι έκάθητο επί των ποδών της, ή γυνή αυ¬ τή εφαίνετο ύψηλοΟ άνσστήματος· εΐδος γίγαντος πλησίον τοθ άνδρας της. Εΐχε την κόμην δυσειδεστάτην, πυρρόξανθον, ή δή λευκαινομένην, ήν καί άνέξεεν άπό καιροϋ είς καιρόν. Πλησίον της έκειτο επί τοθ έδάφους έτερον βιβλίον, τοθ αύτοΟ μεγέθους τοϋ ττρώτου, καί πι¬ θανόν; έτερος τόμος τοΰ αύτοΟ έκείνου μυθιστορή ματος. Είς μίαν των δύο κλινών έκάθητο κόρη τις μικρά σωμος καί ώχρά, σχεδόν γυμνή, καί ής οί πόδες έκρέμαντο. "Εφαίνετο δέ αυτή ώς ούδ' άκούουσα, ουδέ βλέπουσα, ουδέ ζώσα. Θά ήτο βεβαίως ή νε· ωτέρα άδελφή τής άλλης, ήτις επεσκέφθη τόν Μά ριον, καί αυτή εφαίνετο μέν ένδεκαέτις ή δωδεκαέ- τις, άλλά καλώς έξεταζομένη άνεγνωρίζετο ώς δέ κατριέτις. ΤΗτον ούτή, ήτις την νύκτα τής προτε ραίας Ίλεγε καθ* ό&όν. 1 ΙηλάΛα ! πηλάλα ί "ΐϊτΤ' λάλα! ; Ουδέν 'ίχνος εργασίας διεκρίνετο είς τό κατοι κηιήριον τοΰτο' ουδέν έργόχειρον, ούδεμία άνέμη ή άλλο έργαλεΐον. Είς μίαν των γωνιων κατέκειντο παλαιά τίνα σίδηρα αμφιβόλου δψεως. Επεκράτει δέ πανταχόσε ή σκυθρωπή έκείνη άκηδία, τί τις έ" πεται τής άπογνώσεως καί προηγεΐται τής άγωνίας τοΰ θανάτου" διότι τοιοΰτος τώ6ντι είνε τοΰ θσνά τού ό πρόδρομος. (συνεχίζεται) Έγκυκλοπαιδεία ΑΓ έκείνους πού θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους Η ΠΑΤΑΤΑ Τα γεωργικά ζητήματα τοϋ νομοΰ Λασηθίου. Β'. Τί είνε οί Θερμίξες, τό έξήγη- σα καί άλλοτε. Είνε ή θερμαντι- κή δύναμις πού χρειάζεται στόν έργανισμό μας, δπως τό κάρβου- νο ατίς άτμομηχανες γιά νά άνα πτύξη τόν άτμό καί νά τίς θέση σέ κίνησ:, 800 θερμίδας, λοιπόν, ημπορεί νά μας δώση Ινα χιλιό- γραμμο πατάτες, δηλαδή τό τέ ταρτο περίπου των θερμίδων πού έχουμε. άνάγκη την ήαέρα. "Ενα χιλιόγραμμα—δηλαδή τριακόσια δράμια καί κάτι παραπάνω—πα¬ τάτες ημπορεί νά μας φαν5 ώς πό σότης υπερβολικόν, χωριζόμενο^ δμως στά διίφορα γεύματά μας κατά την δΊάρκεια τής ημέρας, περιορίζεται σέ ποσόΐηΐα εύκό λως καταναλισκομένην άπό Ινα άτομο. Πολλοί λαοί, ιδίως οί βόρειοι, πού έ"χουν ρυθμίσει τό ζήτημα τής διατροφής τους κα¬ τά τρόπον καλλίτερον καί πιό υγιεινόν καί θρεπτικόν άπό ή μάς, μεταχειρίζοντο την πατά- τα άντί τοθ ψιομιοΰ σε μερικά ή σέ δλα τα γεύματά τού; α¬ κριβώς γιά νά έξασφαλίσουν την μεγαλειτέρον ποσότητα καταναλώ¬ σεως τής πολυτίμου αυτής τρο· Μέχρι πρό δλίγου, ή πατίτα κατηγορεΐτο δτι περιέχει λίγο λεύκωμα, 2 τοίς εκατόν. Κι' εί¬ νε γνωστόν πόσο τό λεύκωμα εί¬ νε άπαραίτηιο γιά τόν όργανισμό μας. Τοθ χρειάζεται έλεγαν, 70—90 γραμμάρια λευκώματος την ήμέρα, πού πρέπει νά Ιξα- σφαλίζεται άπό τίς διάφορες λευ κωματώδεις τροφές πού τρώμε. Γιά νά τό άποκτήσουμε, λθ'πάν πρέπει νά κιταναλίσχουμε άπό 3 1)2 — Ιως 4 1)2 χιλιόγραμμα πατάτες την ήμέρα. Πρώτα-πρώ- τα, παρατηρεΐται, δέν ηρίηει νά έχουμε την άξίωσι νά άποκτοθμε δλο τό λεύκωμα, δπως καί £λο τό άμυλο, πού μ8ς χρειάζεται, ά¬ πό την πατάτα μονάχα. "Επειτα Ινα χιλιόγρχμμο πατάτας περιέ- χει 20 γραμμάρια λβυκώματος.- Σήμερα, είς ανατροπήν τής παλη- 5ς θεωρίας, έρχεται Ινας άπό τούς πιό είδικούς, ό Χίνδχεντε, πού αόί; βεβαιώνει μέ τα πειρά ματά τού, δτι Ινας άνθρώπινος δρ- γανισμός ημπορεί νά περάση μέ περίφημη ύγεια ολοκλήρους μήνες έργαζόμενος καί λαμβάνων τρο¬ φήν πού νά περιέχη 20 γραμμά¬ ρια λευκώματος, δαχ περιέχε: Ινα χιλιόγραμμον πατάτ,ες. Καί γιά νά βγάλουμε Ινα συμ- πέρασμα. Πατάτες καί ψα)μί είνε δυό{τροφές πού άλληλοσυμπληροθν ται καί δίνουν στόν όργανισμό μ*ς τίς ποσόΐητες των ούσιών πού τοθ χρειάζονται γιά την υ- παρξί τού, δίχως καί νά τοΰ ά- φήσουν άλλες καταστρεπτικές ού· σίες, δπως τό κρέας. Γιά την ποσότητα βιταμινών πού έχουν, δέν ημπορούμε νά κάνουμε λόγο, γιατί οί μαγειρικές μας συνήθει- ες μάς Ιχουν όδηγήσει νά βγά ζοαμε τή φλοθδα τού», ή όποία τάς περιέχει κι' ετσι πηγαίνουν χαμένες. Καλλίτερα, λοιπόν, νά σημειώσουμε τίς άλλες ίδιότητές τηί, προπάντων δέ τό περιεχόμε νόν της σέ μεταλλικές ούσίες: Πό τάσσιον καί φωσφορικόν όξύ. Τό νερό πού περιέχει έπίσης σέ με γάλη ποσότητα, Ιως 75 ο)ο τοθ βάρους της, κι' είνε νερό είδικό μέ μεγάλη βιολογική άξία πολύ μεγαλείτερη τοθ κοινοθ νεροθ πού πίνουμε. Ή πατάτα μέ μιά λέξι, ημπορεί καί πρέπει ν' αποτελέ¬ ση τή βάσι τής διατροφής μας. Ή κουζίνα ημπορεί ν« την χρη οιμοποιήση σέ χίλιες δυό ποικιλί ες, ώστε νά καταστήση έφικτήν την μεγαλειτέραν δυνατήν κα:α νάλωσιν τοΰ πολυτίμου αυτού εί δούς. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24 Σ)$ρ£- ου (τοθ άντατΐοκριτοίί μας).— Την προσέχη Τρίτην, 27ην φθί- νοντος εκλήθη εις ^συνεδρίασιν ή Διοικοθσα Έπιτροπή τοθ Γε ωργικοθ Έπιμελητηρίου Λχσηθί· ου. Την επιτροπήν θά άπασχολήση ιδίως ή τιμή τ<5ν χαοουπίων, ή τις ώς γνωστόν ηλαττώθη, δι' ω¬ ρισμένους λόγους άφορώντας την έν τψ έξωτερικο) κατανάλωσιν. θά γίνη συζήτησις επί των ένερ γειών αί οποίαι ένδείκνυνται διά την βελτίωσιν τής τιμής ταύ της καί θά άποφασιαθοθν πιθα νώτατα καί συμπληρίοματικά μέτρα τού ΓεΌργικοΟ Έπιμελη τηρίου διά την τόνωσιν των έν προκειμένφ ένεργειών των άρχών. Τα Έπιμελητήριον θά άσχολη- θη Ιπίσης κα'. μέ άλλα ζητήματι ένδιαφέροντα τόν παραγωγικόν κόσμον Λασηθίου. Ιδιαιτέρως θά έξετασθώσ: τα αφορώντα την γενικωτκραν εξασφάλισιν τής επί θύραις εσοδείας ήτις προβλέπετα: ώς γνωστόν ίκανοποιητική, πλήν ενός ποαοαιοϋ τής παραγωγής σταφϋος ή':ις υπέστη σημαντικάς ζημίας έκ .των τελευταίων 6ρο χών. Αναφορικώς μέ τό τελευταίον τούτο ή Διοικοΰσα'τό Έτιιμελητή- ριον έπιτροπή ένδέχεται νά άπα>
  σχαληθη καί ευρύτερον μέ τό ζή
  τημα τής άποστάξεως τής βρα-
  χείσης σταφίδος τοθ οροπεδίου
  Χανδρά, την οποίαν ώς άνεγρά
  φη έν σχετικ^ άνταποκρίσει είς
  την «Άνόρθωσιν», εζήτησαν διά
  σχετικών^ διαβημάτων οί ένδια
  φερόμενοι παραγωγοι". ■
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  ΙΟΗΙΚΗΤ,ΡΑΠΕΣΑ'
  1859
  ι ■■■■■■■ «■■■■■■ ■■■«■•«·ΐΒ3(ϊβειβει»ειβ·ιειπιβεΐ«*β*»»»
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ©ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  ΠραχτοριΤβν
  ΛΙΝΑΡΛΑΚΗ
  Τβλ*β. 5-11

  Μ
  Μ
  ;λ»&-'*<* ".κ. / ΚΑΤΑΟΕΈΕΙΧ / ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΤΑΣ" ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝΩ ©ΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚ! Α ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμονως, άπο δλα τα καταστηματα καί αύτβ άχόμπ των έπαρχιών ταίς κλωσταϊς Μαρκας «Σταύρος». "Ητοι οβυγάκια, τρυπώματα κιθάρας, καρόλιακβντημα- τος, κουβάρβς, Μβυλινέ, Κοτον περλέ, Βαμβακάκια, κου- βάρες κιντήμκτβς κ. λ. π. Όλα τα ώς ανν (Ιδη (Ινκι ά- φβάστβ» ποιότπτβς, χαΐ χρωμάτΜν ήγγυημένων καί στβρ«- 6ν. Ν(κ δβκιμή θά σάς π*ίσα διά την άνΜτερύτητα τδν ΜλΜστβν τής μάρκος «ϊτοτυρβς.» Άντιι.ρ«θΗ«β( οιά τούς Νβμούς Ήρβτχλείον-Λαοηβίου: Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΣ ■■•■■«■■■■■■■■■■■Ι■■■■■■ ■■■■■■■■■■«■■■■II ΣΟΥΜΑ ΜΙΡ Α ΜΠΕΛΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ^ Τό παρά τα Κρεοπωλεϊα πρατήριόν μας πωλεΐ καί άγοράζει σούμαν νίας εσοδείας (τσικουδιά) χονδρικώς καί λιανικώς είς τιμάς άναλόγους των βαθμών. Έπίσης πωλεΐ οδζο, κονιάκ, κρασά λιάτικα. Λίαν προσεχώς θέτει είς την κατανάλωσιν την πε¬ ρίφημη ρετσίνα Χαλκίδος. (Έκ τοθ Πρακτορείου) ■■■ι ■«■■■■■■■■■■■■■Β Πωλώ τάς εξής άμπέλους κει-, μένχς είς τό Μετόχι Αγ. Εί- ρήνης: | 1) άμπελον σουλτανί 12 1)2στρ. ] συνορεύουσαν μέ άμπελον Ν. Γου ναλάκη μέ άμαξ. οδόν, μέ άγροτι-. κόν δρόμον καί βάγκα. | 2) άμπελον σουλτανί 15 1)2, στρεμ. συνορεύουσαν μέ άμπέλους: Γ. καί Χ. Νίβα καί άμαξιτήν δ δόν έκ δύο μερών. 3) άμπελον σουλτανί 4 1)2 στρεμ. συνορεύουσαν μέ άμπέ¬ λους Ν. Γουναλάκη καί Μ. Νίβχ καί άμαξιτήν οδόν. 4) Φυτάμπελον σουλτανί είς θέσιν «Κάμπο» 39 περίπου στρεμ. μέ έψιγιάν καί 1200 πε ρίπου κλήματα μοσχάτα συνο ρεύουσαν μέ άμπελον Σΐαύρου Όρ φανουδάκη μέ προσφυγικά κτή- ματα, μέ άμαξ. οδόν έκ δύο με¬ ρών. ( ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ Ή πώλησις εκάστου των άνω κτημάτων είναι άνεξάρτητος τής άλλης. Πρώτη προσφορά όρίζεται διά την πρώτην άμπελον δραχ. 13^.000. -·■--' -" Πρώτη προσφορά όρίζεται διά την δευτέραν άμπελον δραχ. 160.000. Πρώτη προσφορά όρίζεται διά την τρίτην άμπελον δραχ. 40. 000. Πρώτη προσφορά όρίζεται διά την τετάρτην άμπελον δραχ. 320. 000. - * Αί προσφοραί δέον νά γίνουν δι' έπιστολής άπευθυνομένης είς τόν πωλητήν Κ. Νίβα δικηγόρον καί είς την έν Ηρακλείω Διεύ¬ θυνσιν τού μέχρι τής 26 Όκτω βρίου 1°-38. Ή απο^οχ^ι τής συμφερωτέρας προσφοράς ίναπόκειτα: είς την απόλυτον κρίσιν μου καί άνευ ού δεμιας ίεσμεύσεώς μου, θά γί<νη δέ μέχρι τής 31 Όχτιφίου 1938 καί θά 6ποχ&εο0ται ό προσφέρων είς την έντός δεκαπενθημέρου άπό τής είδοποιήσεώς τού σύνταξιν προσυμφών&υ πωλήσεως. Ή πληρΐομή γεννήσεται είς 5 ίσας δόσεις έξ ών ή πρώτη κατα βληθήθεται κατά την σύνταξιν τοθ προσυμφώνου πωλήσεως αί δέ λοιπαί τέσσαρες δόσεις καταβλη- θήσονται εις τρίμηνα διαονήμα- ' τα άπό τής συντάξεως τοθ προ- |συμφώνου καί εξής, αυθημερόν £έ κατά την ημέραν καταβΐλής τής τελευταίας τριμήνου δόσεως συνταχθήσεται τό οριστικόν συμ¬ βόλαιον δι' ού θά μεταβιβάζεται έκαστον των άνω κτημάτων έλεύ θερον βαρών καί έκνικήσεως. Δύ ναται νά ληφθώσιν ύπ' δψει καί προσφοραί μέ άλλους ίρους πλη ρωμής. ι Πληροφορίαι παρέχονται υπό τοθ ίδιοκτήτου έν Άγία Ειρήνη, &Τίό τού Δημ. Μιγάδη έν Ήρα κλείψ έδός Καντανολέου καί υπό τοθ Χαραλ. Καπετανάκη έν Άρ χάναις. ) Ηράκλειον τή 19 ΣεπτεμβρΕου 1938. Κ. Νίβας ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ι Ό υπογεγραμμένος Νικόλαος Άπλαδάς εύχαριστώ θερμώς την 'Ανώνυμον Ελληνικήν Έταιρίαν Γενι- κών 'Ασφαλειών «ό Φοΐνιξ» διά την ταχύτητα καί προθυ¬ μίαν μεθ' ή*ς έσπευσε νά μοί καταβάλη την Ικανοποιητικω- τάτην αποζημίωσιν μου έκ τής προσκρούσεως τοθ παρ' αύτ{) ήσφαλισμένου αύτοκινήτου μου. Τοιαθται Εταιρίαι τιμοΰν την χώραν μας καί δέον νά συνιστώνται ώς παρέχουσαι πλήρη εξασφάλισιν. Έν ΉρακλεΙφ τβ 22 ΣεπτεμβρΙου 1936. 'Ο ευχαριστών Νιχβλαος Άπλαδάί Μανώλης Γ. Κωνιός Νενρολβγος—Ψυχίατρβς Τμηματάρχης^ Ίβτρβς Λημβσ. Ψυχιβτρβίου ΆΟανβν Δίχεται έν τώ ίατρΐίφ τού όδός Πειραιώς 17ί' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλίφ. 52.379. ♦·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·' —Γραμματόσημκ άποσυρόμε να τής κυκλοφορίας. Άπό 1ης τοΰ προσεχούς Όκτω βρίου άίτοαύρονται της κυκλθφο ρίας τα κοινά έξ έπΐσημάνσεως γραμματόσημα 1935 διά ,τοΰ Στέμ ματος καί των λεξεων «3 Νοεμ¬ βριού 1935». Ταυτα είνε τεσοά ρων κλάσεων, ήτοι λεπτών 50 έ ναρίθμου γβαμματοσήμου, κλάσε ως λειττών 40, ύραχμών 3, δραχ μϋν 5 επί κοΐνου έναρίθμου γραμ ματοσημου δραχ. 100 καί δραχ. 15 επί κοινοΰ γραμματοσήμου δραχ. 75. 'Βπίβης άπό τής 1η; Δβ κεμβρίου έ. έ. άποσΰρονται της κυκλοφορία; τα άεροπορικά γραμ ματόσημα εκδόσεως ,1933, των 50 λεπτών ( Ελλάς), της 1 δραχυής ('ίλλάς) των 20 ύραχμών (Ίκάρι όν), των 5 δραχ. (Ακροπολιν, των 10 δραχ. (Ίκαριον), των 25 δραχ. (Άκεόπολις) 'Βπΐ ενα μήνα άπό της άρσεως των ανωτέρω γραμμα τοσήμων έκ τής κυκλοφορία; ένβ τάλησαν τα Ταχυδρομικά Γρα φεϊχ ν' άνταλλάσσουν τα πρββκο υιζόμενα αυτοίς παρ' ίίιωτών τοιαΰτα δι' έτέρων χρήβευν. —Τα ζητήματα έμπόρων καί έπαγγελματιών. Προχθές συνεκροτήθη υπο την προεδριαν τοϋ ύφυπουογοϋ της "Εργασίας κ. Δημητράτου σύσκβ- ψις τοΰ συμβουλίου τοΰ Γαμβίου 8Π5ί>>ν6λμ»τιών καί βιβτίχν&ν
  Ελλάδος καί τοΰ Γαμείου Έμ¬
  πόρων πρός ρύθμισιν των άνα-
  φυεισών μεταξύ των δΰο όργανι·
  σμών διαφόρων όσον άφβρά τόν
  καθορισμόν έμπόρων καί 'έπαγ·
  γελματιών. Έν τώ μεταξΰ έκ μέ-
  ρους τοΰ Ταμείου Έμπόρων καΐ
  Έπαγγελματιων βιοτεχνών, ήρχι¬
  σεν ή διανομή άσφαλιστικών φυλ
  λαδίων είς τού; έγγραφέντας είς
  αύΐό.
  —Τοποθετήσεις οίκονομικών
  ύπαλλήλων.
  Δι' αποφάσεως τής Γενικης Δι
  οικησεως Κρήτης έτοποθ&τήθησαν
  οριστικώς οί κάτωθι οικονομικαί
  ΰπαλληλοι : Εμμανουήλ Α. Μα
  ριακάκης δέκιμος έφορ. γραμμα
  τεύς α'. τάξεως είς την Οίκονομι
  κήν Έφορίαν Ηρακλείου παρ' ή
  ηδη ΰπηρετεΐ προσωρινώς, Κωνστ.
  Χατζογιάννης έφοριακός έλεγ-
  κτής β' τάξεως είς την Οΐκονομι
  κήν Έφορίαν Χανίων τίί αίτη-
  σει τού έκ τή; Οΐκονομική; Έφο
  ρία; Μεραμβέλλου, Γεώργιος Μα
  τθαιαχάκη; δοκιμο; έφοριακός
  γραμματεύς β' τάξεως είς την Οί
  κον.'Εφορεια'Ηρακλείου έκ τη; έ·
  φορία; Ρεθύμνης. Παναγ. Κωστά·
  κης ταμιακό; γραμματεύς α' τά¬
  ξεως είς τώ ταμείον Μεσσαράς έκ
  τοΰ ταμείου Ρεθύμνης.
  —Εΰκολία είς τούς συνταξιού
  χους.
  Πληροφορούμεθα ότι ή Κυβέρ
  νησίς, πρός όιευκολυναιν τ&ν συν
  ταξιούχων διά 'τάς επικειμένας
  έγγραφας των τέκνων των, είς τα
  σχολεΐα, διέταξεν όπως καταβλιι
  θη άπό τούδε είς μέν τοϋ; μή με
  ρισματούχους των Μετοχικών
  Ταμείων τό ίίμισυ της συντάξεως
  τοΰ μηνός Δεκεμβριού έ. 'έ. είς
  δέ τούς μερισματοϋχους τό Ημισυ
  τοΰ μερίσματός των.
  —Σύλληψις φυγοποίνου.
  Συνελήφθη Ίνα έκτίση ποινήν
  φυλακίσεως διά παραβασεις τοΰ
  νόμου περι αϋτοκινήτων ό Στυ
  λιανάς Γ. Αλεξανδράκης αΰτοκι
  νητιοτπς έκ Πανορμο*» Ρεθύμνης.
  ΕΥΓΕΝΙΑ Α. ΜΕ8ΥΜΑΚΗ
  ΜΟΔΙΣΤΑ
  Νεάπολις—Κρήτης
  Μόλις επανήλθε καί άνα-
  λσμβάνει προσέτι την κατα¬
  σκευήν άνδρικών ύποκαμίσων
  καί πυζαμών. Γυναικεΐα καί
  πσιδικά φορέματα είς δλα τα
  τελευταία σχέδια.
  ΠΛΑΣΙΕ έργασθείς «ίς τ(Ις ^
  γοράς Κρήτης επί τετραετίαν—
  γνωρίζων διπλογραφίαν-Έλληνι
  κήν κοι Γαλλικήν άλληλογραφίάν,
  ζητεί ανάλογον θέσιν.
  Συστάσεις-έγγυήσεις.
  •ορίοι παρ' ήόμίν.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  25 Σεπτεμβρίου 1938
  120 Ώρα
  ί
  ΤΗΣ
  ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
  ΟΙ κ. κ. ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ-ΜΠΟΝΝΕ
  ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  κατόπιν τής κηρυχθείσης έν Τσεχοσλο·
  βακία γενικής έπιστρατεύσβως, οί κ.
  κ. Νταλαντιέ—ΪΜποννέ μεταβαίνουν σή*
  μερον άεροπορικώς είς Λονδίνον.
  Είς Λονδίνον οί Γάλλοι ύπουργοί
  θά συναντηθούν άμέσως μετά τοΰ Βρετ-
  τανού πρωθυπουργοΰ κ. Τσάμπερλαιν
  μετά τοΰ όποίου καί θά συνομιλήσουν
  διεξοδικ&ς επί τής καταστάσεως, ώς
  αυτή διεμορφώθη ήδη.
  ΜΕΡΙΚΗΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Δ1ΕΤΑΧΘΗ^1Σ_ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η_ΓΡΑΜΙ«Η ΜΑΖΙΝΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι ή Γαλλία έκινητο
  ποιήθη μβρικος. Εκλήθησαν κατηγο
  ρίαι τινές έφέδρων προκειμένου νά έ
  νισχυθή ή προκάλυψις τής 6ο ρ εί ου
  Γαλλίας (γραμμή Μαζινώ).
  τΙΊίΜοΓδιαβημα
  ανησυχει την γερμανιαν
  επιθεσισ εναντιον τησ μοσχασ
  ΑΘΗΝΑΙ 24' Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Ββρολίνου
  αγγέλλεται ότι ό γερμανικός τύπος έκ-
  φράζει ΐωηράς ανησυχίας διά τάς συ·
  νεπε αί -νάς οποίας δύναται νά έχη διά
  την (.ύρωποϊκήν ειρήνην τό ρωσσικόν
  διάβημα πρός την κυβέρνησιν τής Βαρ-
  σοβίας.
  Έ* παραλλήλου ό τύπος τού Ράϊχ
  έπιτίθεται σφοδρώς εναντίον τής *ΛΙό-
  σχας καί τής Τσεχοσλοβακίας.
  Ο ΤΣΆΜΠΕΡΛΑΙΝ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΧΘΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΓΕΡΜ&ΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήμα-
  τα έκ τού έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι
  ό Βρεττανός Πρωθυπουργός κ. Τσάμ¬
  περλαιν ανεχώρησε τάς πρωϊνάς ώρας
  της σήμερον (χθές) έκ Γερμανίας διά
  τό Λονδίνον.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ Ι ΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ,ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Τόν Πρωθυπουρ¬
  γόν κ. Μεταξάν επεσκέφθη σήμερον
  ό πρεοβευτής τής Γερμανίας όστις καί
  συνομίλησε μετ* αυτού έπ' αρκετόν.
  Τόν κ. Πρωθυπουργόν επεσκέφθη επί-
  σης καί ό πρεσβευτής τής Βουλγα¬
  ρίας.
  ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΤΡΑΠΗ
  Η ΒΑΣΙΣ ΪΟΝ ΗΑΑΑΙΟΝ ΦΟΙΤΗΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Αι* άναγκαστικοΰ
  ν ομού οημοσιευομένου είς την εφημε¬
  ρίδα τής κυβερνήσεως έπετράπησαν αί
  έξετάσεις των παλαιών φοιτητον, αύξα-
  νομένων συγχρόνως των διδάκτρων τού
  Πανεπιστημίου.
  ΦΟΒΟΙ ΟΤΙ Η ΈΡΪΓΑ
  ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπταμβρίου (τοίί
  άνταποκριτοΰ μας). — Νεώττεραι πλη¬
  ροφορίαι έκ Λονδίνου βεβαιούν ότι ό
  *- Τσάμπερλαιν ανέλαβε νά μεταβιβάση
  είς την Πράγαν τάς νέβς προτάσεις
  τοθ *.. Χε λερ. Έχφράζονται φόβοι ότι
  ή νέα ιαεχι*ή κυβέρνησις θά άπορ-
  ρίψη τας προτάσεις ταύτας.
  Ή ειρήνη της Εύρώπης έν κινδύνω.
  Πώς έξελίσσονται τα γεγονότα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Σεπτεμβρίου
  (τηλεγραφικώς) —Ό κ. Τσάμ¬
  περλαιν ανεχώρησεν άεροπο-
  ρικώς έκ Γκόντεσμπεργκ διά
  Λονδίνον χθές την πρωΐαν
  τερματισθεισών των συνομι-
  λιών μετά τοΰ κ ΧΙτλερ.
  Χθές τό εσπέρας ό κ. Τσάμ
  περλαιν συνοδευόμενος υπό
  τοϋ έν Βερολίνω πρεσβευτοϋ
  κ. Χέντερσον καί τής λοιπής
  άκολουθίας τού μετέβη πρός
  επίσκεψιν τοθ Χίτλερ διά νά
  τόν άποχαιρετίση. Είς την συν
  άντησιν αυτήν παρίστατο ό ύ·
  πουργός των Εξωτερικών τοθ
  Ράϊχ Φόν ΡΙμπεντροπ καί άλ
  λοι έπιτελεΐς. Ό κ. Χίτλερ
  άπηύθυνεπρός τόν κ. Τσάμπερ
  λαιν θερμάς ευχαριστίας
  έκ μέρους τοθ γερμανικοϋ λα
  ου καί αύτοΰ τοΰ ΙδΙου δι' δ,
  τι έκαμεν ούτος διά τό σουδι
  τικόν ττρόβλημα.ΐ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ κ· ΧΙΤΛΕΡ
  —Είς τόν κ. Τσάμπερλαιν
  επεδόθη υπό τοϋ κ. ΧΙτλερ
  πρό τής αναχωρήσεως τού δια
  κοίνωσις είς την οποίαν ό άρ
  χηγός τοϋ Ράϊχ έκθέτει τάς
  άπαιτήσεις τής Γερμανίας διά
  τόν διακανονισμόν τής δια¬
  φοράς μέ την Πράγαν. Την
  διακοίνωσιν ταύτην ό κ. Τσάμ
  περλοτιν θά αποστείλη είς
  ΤσεχοσλοβακΙαν πρός έγκρι¬
  σιν.
  Οί κ. κ. Τσάμπερλαιν καί
  Χίτλερ έξεϋρον την τελευταί¬
  αν στιγμήν διά τής διακοινώ
  σεως ταύτης τοθ Χίτλερ, μίαν
  νέαν οδόν διαπραγματεύσεων.
  Ό κ. Χίτλερ έξ άλλου ύπε
  σχέθη είς τόν κ. Τσάμπερλαιν
  νά μή προβή είς ουδεμίαν στρα
  τιωτικήν πράξιν έναντι τής
  Τσεχοσλοβακίας έ"ως δτου ά
  παντήση ή Πραγα είς την δια
  κοίνωσιν είς την οποίαν ζητεί
  μεταξύ άλλων δημοψήφισμα
  καί είς τάς λοιπάς πλήν των
  Σουδητικών περιφερείας τής
  Τσεχοσλοβακίας.
  Άμέσως μετά την άφιξιν
  τού σήμερον την πρωΐαν είς
  Λονδΐνονό κ.Τσάμπεολαιν πρα
  έβη είς τάς άκολούθους δηλώ
  σεις:
  «Σάς λέγω μετ" έμπιστοσύ
  νης δτι δλοι οί ένδισφερόμε-
  νοι διά τό σουδιτικόν θά κά¬
  μουν τό πάν διά μίαν είρηνι
  κήν λύσιν τοϋ ζητήματος τού¬
  του τβ οποίον δυστυχώς απο¬
  τελεί μέγιστον επί των ήμε
  ρών μας κίνδυνον διά την εύ
  ρωπαϊκήν ειρήνην».
  Την πρωΐαν 6 κ.Τσάμπερλαιν
  συνειργάσθη ευθύς μετά τοθ
  κ. Χάλιφαξ, κατόπιν δέ έπε
  σκεφθή τόν βασιλέα Γεώργιον.
  Ή είδησις περί δισβιβάσεως
  τήςδιακοινώσεως τοθ κ. Χίτλερ
  πρός την Πράγαν μέσω τοϋ κ.
  Τσάμπερλαινέπέφερενέλαφράν
  χαλάρωσιν είς τήνέξαιρετικώς
  βεβαρυμένην ατμόσφαιραν.
  ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
  Μετά τάς δηλώσεις τοθ
  κ. Τσάμπερλαιν προβλέπεται
  σύγκλησις τής Βουλής διά την
  προσέχη Τρίτην ή Τετάρτην.
  ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΠΕΝΕΣ
  ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕϋΣ
  Χθές ό κ.Μπένες έκάλεσεδιά
  διαγγέλματος γενικήν επι¬
  στράτευσιν έν Τσεχοσλοβο-
  κ(ςι είς δλας τάς γλώσσας.
  Τα διάγγελμα τουτο τερματί
  ζει ό κ.Μπένες διά^τών λέξε
  ών: «Ήλθεν ή ώρα νά ύπηρ
  τήσετε την πατρίδα».
  Ό κ. Χενλάϊν δι' άνακοινω
  θέντος τουέδήλωσεν δτι«ούδεΐς
  Σουδίτης, ουδείς Πολωνός, ού
  δείς Οδγγρος, ουδείς Σλοβά
  κος θά πολεμήση εναντίον
  τής πατρίδος τού. Αυριον θά
  είμεθα έχθροί μέ τούς Τσέ
  χους».
  —Αί τηλεφωνικαί συγκοινω
  νίαι διεκόπησαν άπό χθές είς
  Τσεχοσλοβακίαν.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΛΑΒΕ ΠΡΟΣΒΕΤΑ
  ΜΕΤΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
  ΤΟ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ
  ΑΠΟ ΧΟΕΣ
  Ή Ρωσσία άττειλεΐ επέμβασιν.
  Τό Πρακτορείον Χαβάς με,τής Κοινωνίας των "Εθνών αί Θά πράξπ τό καθήκον της.
  τέδοσε την είδησιν δτι ό πό οποίαι έκαμαν ζωηράν έντύ-| --------
  λωνικός στρατός βαδίζει έναν πωσιν διά την στάσιν τής ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  τίον τής Τσεχοσλοβακίας καί Ρωσσίας έναντι τής καταστά-
  8τι κατέλαβεν ήδη ωρισμένας | σεως είς την Κεντρικήν Εύ
  συνοριακάς θέσεις. Κατόπιν
  τούτου τό Πολωνοσοβιετικόν
  σύμφωνο" κινδυνεύει νά κα
  ταγγελθή.Ή Μόσχα εδήλωσεν
  δτι άναμένει την διάψευσιν πε
  ρί είοβολής πολωνικοϋ στρα
  τοϋ είς τό τσεχικόν έ'δσφος Είς
  εναντίον περίπτωσιν θά κα¬
  ταγγείλη τό σύμφωνον μετά
  τής Πολωνίας βάσει τοό άρ
  θρου δυο τοθ ίδίου τούτου
  συμφώνου προβλέποντος εισ
  βολήν εναντίον φιλικοϋ πρός
  τα Σοβιέτ Κράτους.
  —Ό Πολωνός πρεσβευτής
  έν Πραγα έπέστησε την προ¬
  σοχήν τοθ ΠρωθυπουργοΟ ζή
  των έκ μέρους τής κυβερνή¬
  σεως τού άμεσον απάντησιν
  είς τάς προτάσεις περί μειο-
  νοτήτων τής Πολωνίας. Ή
  Πραγα απήντησεν δτι μία τοι
  αύτη απάντησις άπαιτεΐ με¬
  λέτην ώστε δέν θά δοθή άμέ
  σως.
  Ό κ. Λιτβίνωφ προέβη είς
  σπουδαίας δηλώσεις ενώπιον
  ρώπην.
  Ή Πραγα, είπεν ό κ. Λιτ
  βίνωφ, μάς ηρώτησε: Ποίαν
  στάσιν θά τηρήσωμεν είς πε¬
  ρίπτωσιν εισβολήν είς τό εδά-
  φός της. Τα Σοβιέτ άπήντη
  σαν ότι τό τσεχοσοβιετικόν
  σύμφωνον θά τεθή είς εφαρ¬
  μογήν εάν άποτύχουν οί διε-
  ξαγόμεναι διαπραγματεύσεις
  καΐ είοβάλουν ξέναι δυνά¬
  μεις είς την Τσεχοσλοβακίαν.
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΘΑ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ
  Ό γαλλικός τύπος γράφει
  σήμερον δτι ή Γαλλία έκαμε
  τό πάν διά την είρήνην. Σή
  μερον παίζεται τό τελευταίον
  παιχνίδι' κάμνει την τελευταί
  αν προσπάθειαν. Εάν γίντν
  είσβολή είς τα έδάφη τής Τσε
  χοσλοβακίας ή Γαλλία τονίζει
  δτι δέν θά διστάση πλέον.
  —Τό υπουργικόν συμβούλι¬
  ον συνεκλήθη χθές έκτάκτως
  είς την Ούσσιγκτώνα καί έξη
  τασε την κατάστασιν.
  —Κατά τάς τελευταίας πλη
  ροφορίας έκ Γκόντεσμπεργκ
  δοθείσαςέκ των κύκλων τοϋ κ.
  Χίτλερ ή απάντησις τής Πρό
  γας θά δοθή μέχρι τής 1ης Ό
  κτωβρίου. Μετά την έκπνοήν
  τήςπροθεσμίας ταύτης ή Γερμα
  νία θά ενεργήση πλέον έλευ
  θέρως. Ή είδησις αυτή θεώ
  ρήται έν τούτοις άβάσιμος.
  , ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  —Ό κ. Μουσολίνι έξεφώ
  νησε σημαντικόν λόγον επί
  τής καταστάσεως σήμερον την
  μεσημβρίαν είς Πάντοβα ένώ
  πιον πολλών χιλιάδων άκρο
  ατών. Τελευτών ό Ιταλός πρω
  θυπουργός είπεν: «Δέν θέλω
  νά καταλυπήσω τόν ιταλικόν
  λαόν. Σάς συνιστώ ψυχραιμί
  αν μέχρι τέλους καί έλπίζω
  δτι είσθε ετοιμοι νά άντιμετω
  πίσετε ότιδήποτε έπακολου
  θήση».
  Ήκατασκευή προτύπων έργων.
  Τδ υπουργείον Κρατικής Ύγι-
  εινής καί Αντιλήψεως έκοινοποΕ-
  ησε πρός τοος Γενικούς Διοικη-
  τάς, τούς Νομάρχας καί τούς προϊ
  σταμένους των 'Υγειονομικων Κέν-
  τρων των νομων απόφασιν αύτοθ
  διά τής οποίας εντέλλεται πρός
  τάς μηχανικάς υπηρεσίας των Δή-
  μων καί Κοινοτήτων νά προβαΕ-
  νωσι, κατόπιν καί σχετικής δια-
  ταγής των προ'ισταμένων αυτών
  νομαρχών, είς την λήψιν σΐοιχεί-
  ων, σύνταξιν τοπογραφικών σχεδί
  ών, μελέτην καί προϋπολογισμόν
  χών έξυγιαντικών έργων των Δή
  μων καί Κοι νοτήτων τής τΐεριφε
  ρείας των.
  Τα στοιχεΐα ταυτα θά ΰποβάλ
  λωνται ακολούθως μέσω των νο
  μαρχιών είς τό υπουργείον τό
  οποίον καί θά Ιγκρίνη τα σχε
  τικά σχέδια εκτελέσεως των άνω
  τέρω έξυγιαντικών έργων συμφώ
  ν ως πρός τόν νόμον «περί έκτ,ε
  λέσεως δαπανών δι' έξυγιανπκά
  Ιργα πρός καταπολέμησιν τής
  έλονοσίας, έ"ργα υδρεύσεως κλπ».
  Έπ' εύκαιρία τής κοινοποιήσε
  ως τής έν λόγω αποφάσεως τό
  υπουργείον παρέχει τάς έν προ
  κειμένψ όδηγίας τού πρός τα δγει
  ονομιχά κέντρα, αΐτινες κυρίως
  , συνίστανται είς την άπό μέρους
  αυτών πλήρη καΐανόησιν τοθ
  πνεύματος τοθ ύπουργεΕου άνα
  φορικώς μέ Λτήν έξυγίανσιν των
  Δή μ ών καί Κοινοτήτων.
  Τονίζεται δηλ. δτι ή κυβέρνη
  σις έπιθυμεΐ δπως έντείνη τάς
  προσπαθείας της διά την δαον
  οίον τε ταχυτέραν βελτίωσιν των
  άνθυγιείνών συνθηκών υφ' α;
  διαβιοΰαι σήμερον οί κάτοικοι
  πλείστων Δήμων καί Κοινοιήτων
  διά τής εκτελέσεως είς εύρεΐαν
  κλίμακα προτύπων έξυγιαντι
  κων έργων είς τούς άπορωτέρους
  ιδία των Δήμων καίΛΚοινοτήτων.
  ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝ.ΛΑΧΕΙΟΥ
  Κατά την χθεσινήν 17ην ημέ¬
  ραν τής ε'. κληρώσεως εκέρδισαν
  οΕ κάτωθι άριθμοί τα έναντι εκά¬
  στου σημειούμενα ποσά: 18358
  καί 21749 άνά δρχ. 4.000, 12.
  403 δρχ. 3000, 0199, 40249,
  68236, 72681 χαί 78465 άνά
  χ. 2000.
  Οί κληρωθέντες είς τό ά>τιον
  ής 23ης Σ)βρίου, 16ης ημέρας
  ίίναι οί εξής:
  1034, 1061, 1080, 3602, 3604,
  3634. 3680, 6158, 8208, 8505,
  8577, ,12434, 12478, 15351,
  18391, 19533,
  19592, 20254,
  25670,
  31472,
  40225,
  42617,
  25606.
  30803,
  36078,
  42607,
  689, 45486, 46107, 46121,
  46134, 46164, 46181, 46199.
  46806, 53016, 53603, 53634,
  19547,
  21703,
  27215,
  31481,
  40299,
  42618,
  19557,
  21712,
  27235,
  36076,
  42605,
  40.
  ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Τό σημερινον καί αυριανόν ρα-
  διοφωνικόν πρόγραμμα εχει κα¬
  ταρτισθή ώς έξής:1ημερον ώρα/μ.
  μ. μβτεωρολογικβν δελτίον, 7.10
  μετάδοσις έκ τή; πλατείας τοΰ
  Ζαππείου τη; δοθησομενης πρός
  τιμήν τοΰ ιΊρωβυπουργβυ κ- 1.
  Μεταξά συναυλι»; τή; ενώσεως
  φιλαρμονικών πρωτευούσης τή
  αυμπραξει τοϋ βαθυφώνου Ν. Μο-
  σχονά, τή; μβγάλπ; χορωδία;
  καί τής παιδική; χορωύίας τή;
  ενώσεως φιλαρμονικών διοικήσβως
  πρωτευούσης, 8.30' Κρητική μου-
  στκή (συγκροτημα Άλέκου Καρά-
  βίτη), 9 άπαγγελία ελληνικήν
  ποιημάτων, 9.15' μαντολινάτα
  μουσικοϋ Λυκβίου Αθηνών (δ)βις
  Ρβύγκα), 9.40' εϊίήσεις, 10 συναυ
  λία τής μικράς όρχηοτρα; τβϋ
  53638, 54962, 55284, 58905,
  58950, 68202, 68293, 72643
  76854, 77918, 78416, 78423.
  σταθμοΰ, 10.45" εϊδησεις, Π έλα
  φρ© τραγοΰύι ύπβ τής κ. Μαρι-
  αννας Λαξου, 11.30' ποικίλη μου-
  σική υπό τής μικρά; ορχήστρκ;
  τοΰ σταθμοΰ.
  Αυριον ώραν 7 μ μ. μετεωρολο-
  γικόν ώελτιον χρηματιστήριον
  715 έ'ργα διά πιανο (ώίσκοι)'
  7.50' άθλητική κίνησις, 8 συναυ 1
  λία τραγβυδΐοϋ υπό τής ίίίοΐ
  Φλώρα; Πρόκου, 8 30' ρεοιτάλ
  βιολιοϋ υπό τοΰ κ. Σταυριανοΰ,
  9 δευτέρα όμιλία τοϋ άντιπλοιάρ
  χου τβΰ ναυτικοΰ κ. Π.Κώνστα πβ
  ρί τής έπιύράοεως τής δαλασσίας
  δυνάμεως βίς την Ιστορίαν τής
  Ελλάδος, 9.15' έλαφρό τραγοΰδι
  (δυωδίβι) υπό των ύίδων Ρίτας
  Δημητρίου καί Σουλας Ντέμη,
  9.45' εΐδήβεις, 10 συναυλίκ τής
  μικράς όρχήβτρας τοΰ σταθμοΰ
  τα αυμπράςΉ τής δίδβς Ελένης
  Λάμπρου, 10.45" είδήβεις, 11 ποικί
  λη μβυσική υπό τής μικράς όρ-
  χήστρας τοΰ οταθμοϋ, 11.30" δημο
  τικό τραγοΰδι υπό τοΰ συνκρο
  τήματβς Παπασπυροηβύλβν,
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΜΟΝΑΔΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Έκ Λονδίνου τη¬
  λεγραφείται ότι ή Αγγλία έλαβε κατά
  τό λήξαν είκοσιτετράωρον πρόσθετα
  ναυτικά μέτρα.
  Κατόπιν των μέτρον τούτων τό Γι¬
  βραλτάρ προσέλαβε πολεμικήν όψιν
  συγκεντρωθεισών έκεϊ πλείστων μονάδων
  τού άγγλικού στόλου καί γενικώς δια-
  ταχθέντων άνά την περιοχήν τού φρου-
  ρίθυ έκτακτον στρατιωτικών καί αμυν-
  τικών μέτρων.
  ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΫ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ_ ΕΙΣ ΤΥΡΟΛΟΝ
  ΑΘΗΝ%Ι 24 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —Πληροφορίαι έκ
  τού έξωτβρικού άναφέρουν ότι ισχυραί
  γερμανικαί δυνάμεις μετά μηχανοκινή·
  των μέσων συγκεντρώνονται είς τό Αύ-
  στριακόν Τυρόλον άπό τό οποίον καί
  κατευθύνονται ταχέως πρός την αύστρο·
  τσεχικήν μεθόριον.
  Ο ΧΕΝΛΑΪΝ ΕΚΗΡΥΞΕ
  ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΚΟΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλέγραφον ν έκ
  Τσεχοσλοβακίας ότι ό άρχηγός των
  Σουοιτών κ. Κόνραδ Χενλάϊν έκήρυξε
  διά διαγγέλματος αυτού την ανυπακοήν
  των Σουδιτών είς τό διάταγμα τής
  γενικάς έπιστρατεύσεως. «Έντός όλί-
  γου, προσθέτει ό κ. Χενλάϊν πρός τούς
  Σουδίτας, θά είσθε έλεύθεροι».
  Η Τ2ΕΧ0Π0ΛΩΝΙΚΗ
  ΜΕΘΟΡΙΟΣ_ΕΚΛΕΙΣΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Έκ Βαρσοβίας
  τηλεγραφοΰν ότι ή πολωνική κυβέρνη¬
  σις διέταξε τό κλείσιμον των συνόρων
  πρός την Τσεχοσλοβακίαν.
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΛΕΗ ΕΙΝΕ ΑΠΕΑΗΙΣΤΙΧΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Ό Βρεττανός
  πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν είς συ·
  νομιλίας τάς οποίας έκαμε χθέ(, μετά
  μεσονύκτιον ετόνισεν επί λέξειΐ «Δέν
  δύναμαι νά είπω ότι ή κατάστασις είνε
  άπελπιστική».
  ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΧΟΕΣ
  Η.ΔΙΕΟΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΥΦΕΣ/Ν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24—9-938 (ιδιαιτέρα ύπηρε
  σία) — Ή κατάστασις άπό τής μεοημβρ·«5
  τής σήμερον φαίνεται εΐσελθοΰσα είς νέαν
  εντελώς φάσιν. Μετά την γενικήν έπιστρά
  τευσιν τής Τσεχοσλοβακίας ή έποία συνε
  τελεσθή μέ παραδειγματικήν τάξιν καί τα
  έκτακτα στρατιωτικά μέτρα τής Γαλλίας,έκ
  δηλούται είς τούς πολιτικούς καί διπλω
  ματικούς κύκλους αΐσθημα έλπίδος καί άνα
  κουφίσεως. Είς τουτο συνέτειναν καί αί έγ
  γυήσεις τοΰ Χίτλερ πρός τόν κ. Τσάμπερ-
  λαινκατά τάς διαπραγματεύσεις των περί μή
  έπιθέσεως άμέσως κατά τής Τσεχοσλοβακίας.
  Ένδειξις διαλλακτικότητος θεωρεΐται έ-
  πίσης τό γεγονός ότι ό κ. Χίτλερ έδωκε,
  δεκαήμερον προθεσμίαν είς την Πράγαν
  διά ν' απαντήση είς τάς αξιώσεις τού καί
  προθεσμίαν μέχρι 1ης Όκτωβρίου διά ν'
  άποουρθοϋν τα τσεχικά στρατεύματα έκ των
  οουδιτικών περιφερειών.
  Την νύκτα συνήλθε τό Αγγλικόν υπουρ
  γικόν συμβούλιον τού όποίου ή συνεδρίασις
  παρατβίνεται εισέτι.