96329

Αριθμός τεύχους

4974

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

27/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίηαι 3
  έξυμηνος '&
  Άμ&ρικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατα φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  27
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *97*
  ΤΒΕΥβΥΙΟΣ ΣΥΙΙΤΑΚΤΗ- ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΑΑΟΪ
  Τό στεγαστικόν πρόβλημα
  απησχόλησε πολλάκις μέχρι
  σήμερον την κυβέρνησιν
  σοβαρώς. Καί ήδη καταβάλ¬
  λεται μία σοβαρά προσπαθεία
  θαρραλέας καί αποφασίση-
  κης άντιμετωπίσεώς τού. Δι
  καίως καί ορθώς άλλωστε.
  Διότι αποτελεί πρόβλημα κε
  φαλαιώδους συμπαθείας διά
  τόν πολιτισμόν τής χώρχς,
  διά την υγείαν τοΰ λαοΰ καί
  τό μέλλον τής φυλής. Καί
  διότι προβάλλει υπό την όξυ
  τέραν μορφήν τού. Είς τάς
  Αθήνας μόνον, σύμςρωνα
  πρός τάς διαπιστώσεις ερεύ¬
  νης πού ένήργησαν αί αστυ¬
  νομικαί καί ύγειονομικαί υ¬
  πηρεσίαι κατόπιν έντολής
  τής κυβερνήσεως, κατοιχοΰν
  περί τάς 40 χιλ. άνθρώπων
  είς άνήλια, ύγρά, σκοτεινά
  ύκόγεια καΐ είς άιιοθήκας, ό
  που ενεδρεύει συνεχώς ή φυ
  ματίωσις και ό θάνατος. Καί
  ή Ιδία κατάστασις έπικρατεΐ
  καί είς τάς άλλας πόλεις, καί
  είς πολλούς προσφυγικούς συ
  νοικιβμούς, οπου χιλιάδες
  άνθρωποι ζοΰν είς πανάθλια
  παραπήγματα είς τρώγλας
  καί χαμόσπιτα* ώς είναι δέ
  γνωστόν* δέν είνε καλύτεροι
  οί όροι στεγάσεως καί είς τα
  χωρία μας, είς πλείστα των
  οποίων άνθρωποι καί ζώα
  στεγάζονται είς έν καί τό αύ
  τό δωμάτιον!...
  Πρόκειται περί θλιβεράς
  βεβαία διαπιστώαεως, άλλά
  άληθοΰς. Πρόκειται περί μιάς
  αθλιότητος έκ των πολλών
  πού αφήκεν ώς βαρείαν κλη-
  ρονομίαν τό κακόν παρελ¬
  θόν. Καί έφόσον ή σημερι-
  νή κυβέρνησις έχει απόφα¬
  σιν νά απαλλάξη τόν τόπον
  άπό κάθε τι πού θά ύπενεθύ-
  μιζε τό κακόν παρελθόν, εί
  νέ βεβαία φιλικόν ότι θά έ-
  ξαλείψη καί την άθλιότητα
  τής στέγης.
  Τό^ ζήτημχ αύτό άλλωστε
  —πού έρχεται πάλιν είς την
  έπικαιρότητα μαζί μέ την
  έλευσιν τοΰ χειμώνος —είνε
  συνδεδεμένον μέ την προσ¬
  πάθειαν έκπολιτισμοϋ, έξυγι
  άνσεως καί άναδημιουργίας
  τής 7(.ύρ«ς. Διότι χωρις αν¬
  θρωπίνην, άνετον στέγην
  δέν ειμπορεί νά υπάρξη ύ-
  γεία καί πολιτισμός. Άλλ' ή
  προσπαθεία ήρχισεν ήδη από
  την πρωτεύουσαν οπου άνε·
  γείρονται μεγαλοπρεπεΐς πο-
  λυκατοικίαι διά τάς λαϊκάς
  τάξεις καί τούς εργάτας καί
  έπεκτείνεται καί είς τάς ε¬
  παρχίας διά τής ανεγέρσεως
  συνοικισμών πρός χάριν καί
  των προσφύγων καί των γη-
  γενών. Κα) θά συνεχισθή α¬
  σφαλώς μέχρις ότου ολοι οί
  "Ελληνες στεγασθοΰν είς ύ-
  γιεινά, άνετα οίκήματα. Ή
  κυβέρνησις έχει είλημμένην
  έ π' αυτού απόφασιν. Καί θά
  την πραγματοποιηθή είς τό
  ακέραιον, όπως άλλωστε συ
  νηθίζει χάμεταβάλλη τάς ά
  ποφάαεις της είς ζωντανόν,
  άπτήν πραγματικότητα έρ¬
  γων.
  ών. υπό τοΟ γερμανικοθ στρα
  τοθ καί διενέργειαν δημοψη-
  φΐσματος είς τάς περιφερείας
  οπου οί Γερμανοί είναι κάτω
  των 50*ο)ο, την 2£ Νοεμβρί-
  ου. Διά τής καταλήψεως
  δμως των περιφερειών πού α¬
  ξιοί ό κ. Χίτλερ, άποκόπτε-
  ται τελείως ή συγκοινωνία
  μεταξύ Πράγας—Μπρατισλά-
  βσς καί περιίρχεται ούσιαστι
  κώς ολόκληρον τό σιδηροδρο
  μικόν δίκτυον τής Τσεχοσλο¬
  βακίας είς την κυριαρχίαν τής
  ερμανίας. Ζητεί έπίσης ρύθ¬
  μισιν τού ζητήματος των Πο-
  λωνικών κσί ούγγρικών μειο-
  νοτήτων δι" δ καί δέν δέχετσι
  νά παράσχη ουδεμίαν εγγύη¬
  σιν διά τα νέα σύνορα τής
  Τσεχοσλοβακίας πού πρέπει
  νά άκρωτηριασθή κατά τοιοθ·
  τον τρόπον δι' άποσπάσεως
  καί τής Ρουθηνίας, ώστε νά
  υή συνορεύη πλέον μέ την
  Ρουμανίαν. Διατυπώνει έπί¬
  σης διάψορα άλλα είσέτι αί
  τήματα κεφαλαιώδους σημα-
  σίας. Τό ύπόμνημα αύτό ή
  Κυβέρνησις τής Πράγας άπέρ
  ριψεν έν τώ συνόλφ τού. Έν
  τΰπωσιν δμως καί κατάπλη
  ξιν Ιπροξένησεν ή είδησις
  καθ" ήν ό κ. Χίτλερ εζήτησε
  καί άπό την Έλβετικήν Κυ
  βέρνησιν την έναρξιν δια-
  πραγματεύσεων διά τόν δια
  κανονισμόν τής θέσεως των
  γερμανικών περιφερειών τής
  Ελβετίας. Κσί ή είδησις αύ
  τή έπέτεινεν έ"τι περισσότε
  ρον την ανησυχίαν τής διε-
  θνοθς κοινής γνώμης μολονότι
  άνεπιβεβαίωτος επισήμως.
  Έν τώ μεταξύ εσυνεχίσθη
  Έν όψει τού πολέμου...
  («Ι
  ΛΡΑΣΤΗγΊΟΤΗΣ
  ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΒΑΡΑΣΚΕΥΑΙ
  Ή στάσις των διαφόρων Κρατών
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σ)βρίου (ίδιαι
  τέρα ύπηρεσία).— Παρά τό
  δτι άπό τής μεσημβρίας τοθ
  Σαββάτου μεταξύ των πολι
  τικών καΐ διπλωματικών κύ
  κλων εξεδηλώθη κάποιο αί
  σθημα ανακουφίσεως καί έλ
  πίδος, δημιουργηθέν προφανώς
  έκ των έκτάκτων στρστιωτι
  κων μέτρων ποΰ ελήφθησαν
  έν Τσεχοσλοβακία καί Γαλ
  λΐα καί έκ των κινητοποιήσε
  ών τοϋ άγγλικοΰ στόλου τάς
  οποίας διέταξε τό ναυαρχεΐ
  όν, έν τούτοις ή κατάστασις
  παραμένει πάντοτε σοβαρά
  καί αί θλιβεραί ΙξελΙξεις δέν
  άποκλείονται. "Ενδεικτικόν έν
  προκειμένω είναι τό δτι έκ
  παραλλήλου πρός την άνα
  πτυσσομένην διπλωματικήν
  δραστηριότητα ένετάθησαν επ
  περισσότερον αί πολεμικαι πά
  ρασκευαί, τα δέ Γενικά επι
  τελεία καί τα άνώτατα πό
  λεμικά συμβούλια συνεδριά
  ζουν συνεχώς παντοΰ.
  Είς την Γαλλίαν ή συγκίνη
  σις καΐ ή άνησυχία είναι
  έκδηλος. Οί κ. κ. Νταλαντιέ
  καί Μτιοννέ ανεχώρησαν άε-
  ροπορικώς διά Λονδίνον δπου
  καί έφθασαν τό άπόγευμα,
  γενόμενοι δεκτοί υπό των ε¬
  πισήμων καί χιλιάδων λαοθ
  ζητωκραυγάζοντος υπέρ τής
  Τσεχοσλοβακίας καί άπαι-
  τοθντος ενίσχυσιν καί προ¬
  στασίαν τής χώρας αυτής υ¬
  πό τής Αγγλίας καί Γαλλί-
  άς. ΟΙ Γάλλοι κυβερνήται
  δμα τή αφίξει των ήρχισαν
  συνεργαζόμενοι μετά των
  "Αγγλων ΰπουργών. Κατά
  την διάρκειαν των συνεργασι-
  ών αυτών, προσήλθεν είς
  την Ντάουνιγκ Στρήτ ό πρε-
  σβευτής τής Τσεχοσλοβακίας
  κ. Πάν Μάζαρυκ καί επέδωκε
  την απάντησιν τής κυβερνή¬
  σεως τού είς τό διαβιβασθέν
  διά τοθ κ. Τσάμπερλαιν τε¬
  λευταίον ύπόμνημα τοϋ Γερ
  μανοϋ καγκελλαρίου Χίτλερ.
  Κοτά την μετάβασιν τοΰ κ,
  Μάζαρυκ είς Ντάουνιγκ Στρήτ
  χιλιάδες άγγλικοϋ λαοθ τόν
  άνευφή*μησαν έσήκωσαν δέ κυ
  ριολεκτικώς είς χείρας των
  τό αυτοκίνητον τοθ όποίου
  έπέβαινε κραυγάζουσαι: Θά
  σδς βοηθήσωμεν! Ό άγγλι-
  κός λαός θά προστατεύση,
  την Τσεχοσλοβακίαν!...
  Την Ιδίαν στιγμήν επεδόθη
  ή τσεχοσλοβακική απάντησις
  καί είς Παρισίους δπου καί
  συνήλθεν άμέσως τό ύπουργι
  κόν συμβούλιον καί συνεζή
  τησεν έπ' αυτής χωρίς ν' ά
  νακοινωθή δμως τίποτε άπο
  λύτως μέχρι τής εσπέρας. Την
  νύκτα έν τούτοις ό άντιπρόε
  δρος τής Κυβερνήσεως κ. Σαρ
  ρώ απηύθυνεν έκκλησιν πρός
  τόν λαόν των Παρισίων ζή
  των νά τηρήση την ψυνραι
  μίαν τού καί νά είναι ετοι
  μος νά εκκενώθη την πόλιν
  μόλις δοθή τό σύνθημα. Ό
  κ. Σαρρώ είπεν δτι έχουν
  τοποθετηθή ήδη έξακόσιαι σει
  ρήνες είς Παρισίους καί δτι
  θά τοποθετηθοϋν εισέτι τριακό
  σιαι διά τό σύνθημα τοΰ σ
  ναγερμοΰ. Προσέθεσεν δτι δ
  σοι πολίται θέλουν νά φύγουν
  άπό τοϋδε είς μέρη πού θά
  κρίνουν άσφαλέστερα δύναν
  ται νά τό πράξουν θά έχουν
  δέ καί την ενίσχυσιν τής κυ
  βερνήσεως. Τέλος. έδωκε δια
  φόρους λεπτομερείς όδηγίας
  καΐ ετόνισεν δτι ή κυβέρνησις
  λαμβάνει σύντονα μέτρα όλο
  κληρώσεως τής άντιαεροπορι
  κης αμύνης.
  Την νύκτα έπίσης ελήφθη
  σαν τηλεγραφήματα έκ Λον
  δίνου, άγγέλλοντα την λήψιν
  τισρομοίων μέτρων καΐ έν
  Αγγλία. Έπίσης την νύκτα
  εδόθη πρός δημοσίευσιν καί
  τό ϋπόμ^ημα τό οποίον εΐχε
  δώσει ό κ. Χίτλερ είς τόν κ.
  Τσάμπερλαιν ώς πρός τό Τσε
  χοσλοβακικόν. Διά τοϋ υπο
  μνήματος αύτοΟ ό Γερμανός
  Φύρερ ζητεί άμεσον κατάλη¬
  ψιν των σσυδαικών περιφερει
  σαν μέ μεγαλυτέραν δραστη-
  ριότητα καί αί διπλωματι
  καί συνεννοήσεις, άποτέλεσμα
  των οποίων είναι ό σαφής κα
  θορισμός τής στάσεως των
  διαφόρων κρατών έναντι τής
  διαμορφουμένης νέας κατα
  στάσεως έν Εύρώπη. Ούτω ό
  ύπουργός των Εξωτερικών
  τής Ρουμανίας κ. Κομνέν, ά-
  ναχωρήσας έκ Γενέυης αφι¬
  χθη τό εσπέρας τής Κυρια¬
  κάς είς Βελιγράδιον, δπου έν
  τώ μεταξύ είχεν οργανωθή
  διαδήλωσις, 200 χιλ. λαοθ, υ¬
  πέρ τής Τσεχοσλοβακίας. Ό
  κ. Κομνέν άμα τή αφίξει τού
  έσχε μακράν συνομιλίαν με
  τα τοΰ Γιουγκοσλαύου πρω
  θυπουργοϋ κ. Στογιαντίνοβιτς
  μετά τό πέρας δέ τής συνερ
  γσσίας εξεδόθη ανακοινωθέν
  δι* ου τονίζεται δτι ή Ρουμα
  νία καί ή Γιουγκοσλαυία θά
  φανοθν συνεπεΐς πρός τάς έκ
  τοθ καταστατικοΟ τής Μικράς
  Άντάντ άπορρεούσας έναντι
  τής Τσεχοσλοβακίας ύποχρεώ
  σεις των.
  Την εσπέραν τής Κυριακής
  έΐτίσης εξεφώνησε νέον λό
  γον ό κ. Μουσολίνι τονίσας,
  δτι ή Ιταλία θά ευρεθή πά
  ρά τό πλευρόν τής Γερμανίας
  καί δτι ευρισκόμεθα είς τάς
  αρχάς τής «εβδομάδος των
  παθών» ώς την έχαρακτήρισε.
  Πάντως ή κατάστασις πιστεύ
  εται δτι θ' άποσαψηνισθή με
  τα τόν άποψινόν λόγον τοΰ
  Γερμανοΰ Καγκελλαρίου είς
  τόν οποίον άποδίδεται ύψίστη
  σημασία καί τόν οποίον δλό
  κλήρος ό κόσμος άναμένει
  μέ ευλογον αγωνίαν.
  Ξένοι σοφοί πού έκλείπουν
  ΟΐυδΕΡΡΕ ΟΕΚΟίΑ
  Μετά τόν "Αλμπερ, ό Περνιέ,
  καΐ μετά τόν Περνιέ απεβίωσεν
  ό Ιωσήφ Γκερόλα ! Τρείς μεγά-
  λοι άστέρες τής ίταλικής πλει
  ά5ος ή όποία λαμπράς έφώ-
  τισε την* ιστορίαν τής Κρή¬
  της έδυσαν ένιός ολίγων έ-
  τών: Οί μέν έχάραξαν τα άνόμϊ-
  τα των άνεξίτηλα είς τάς δέλ-
  τους τής Μινωϊκής άρχαιολογίας,
  ό δέ συνέδεσε τό δνομά τού άρ-
  ρήχτως μέ την πεντακοσιετή ι¬
  στορίαν τής νήσου επί ένετικής
  κυριαρχίαν "Εάν σήμερον κάτι
  γνωρίζομεν διά την μακραίωνα
  εκείνην εποχήν τοθτο όφείλεται
  αποκλειστικώς είς τόν μεγάλον
  Ιχλιπόντα ένετολόγον Γκερόλα.
  Πρώτος ό οποίος εσκέφθη την
  συστηματικήν εξερεύνησιν τώ^ ένε
  τικών μνημείων έν Κρήτη ήτο ό
  Φρειδερΐκος Άλμπερ, σοφός Ίτα
  λός άρχαιολόγος είς τόν οποίον
  έκτό; τόσων άλλων όφείλεται
  καί ή άνακαλυψις τής μεγάλης
  έπιγραφής τ*ς Γόρτυνος. Ού-ος
  άπό τοϋ 1884 είχε περιέλθει ό
  λόκληρον την Κρήτην καί είχεν
  αντιληφθή τόν πλοθτον των ε¬
  νέτικών μνημείων. Τό 1899 τό
  Βασιλικόν Ίνστιτοΰτον επιστήμων,
  γραμμάτων καί τεχνών εδέχθη
  την πρότασιν νάποστείληδι'έξόδων
  τού ειδικόν έπιστήμονα πρός τόν
  σκοπόν τής περιγραφής καΐ άπει
  κονίσεως των έν τή νήσω έναπομε
  νόντων εισέτι ενέτικών μνημείων
  Την σοβαράν ταύτην αποστολήν
  τα ένετίκόν Ίνστιτοΰτον ένεπι-
  στεύθη εις τόν μόλις 27ετή τότε
  Γκερόλα τή προτάσει τής Βασιλι
  κης άρχαιολογικής σχολής τής
  Ρώμης.
  Ό Γκερόλα άποδεχθείς τό βαρύ
  έργον άκούραστος καί μεζήλον ίερα
  ποστόλου διέτρεχεν ολόκληρον την
  νήσον άπό άκρου είς άκρον καί
  επί δύο συνεχή Ιτη 1900—1902
  ήσχολήθη έντατικώς είς την περι¬
  συλλογήν τοθ ΰλικοϋ έκείνου διά
  τοθ όποίου ώκοδόμησε τό σπουδαι¬
  ότερον Ιργον τής ζωής τού: Τα
  Μοηοηΐθηίί νεηβίί ηβΐΐ'
  Ιβοΐα αί ίΐΓβτ,» (ν"εηβζΪ3
  1904 - Τ932)· Τό μνημειώδες
  καί κλασσικόν τοθτο έργον έδημο
  σίευσε τό ένετίκόν Ίνστιτοθτον δι'
  Εδίων έξόδων είς πέντε όγκώδεις
  Ι τόμους μεγάλου σχήματος τούς
  όποίους περιώρισεν ακολούθως εί;
  τέσσαρας. Τα έργον επλουτίσθη
  δι' άφθονίας αύθεντικών φωτογρα·
  φιών καί σχεδίων των σπουδαιο
  τέρων μνημείων καί διά παλαιο-
  τάτων χαρτών τής νήσου εξεδόθη
  δέ μόνον είς '_500 άντίτυπα. Έκ
  τδν ολίγων άνπτύπων τα όποΐα
  έλαβεν είς την κατοχήν τού ό ά
  είμνηστος Γκερόλα, καθότι τό έρ
  γον αποτελεί ίδιοκτησίαν τοθ Ίν
  στιτούτου, ευγενώς έδώρησε μίαν
  σειράν είς την Βικελαίαν Βιβλιο
  θήκην καί άλλην πρός τό Μου
  βεΐον Ηρακλείου.
  Τό δλον έργον έχει διαιρέσει
  είς έ'ξ μέρη.
  Ι Κατφκημένοι χώροι.
  I1 Όχυρωματικά έργα.
  III
  Έκκλησίαι.
  ΙΥ Δημοσία καί ίδιωΐικά οί
  κοδομήματα.
  V
  Μοναστήρια καί ίδιωτικαί
  κα:οικίαι.
  VI
  'Υδραυλικά εργα.
  Προσέθεσεν δμως είς τό τέ¬
  λος καί δύο παραρτήματα.
  Α.' Περί οίκοσήο,ων καί
  Β.' Περί έπιγραφών (λατινικών,
  ίτοίλικών, γαλλικών, έλληνικών—
  έβραϊκών).
  Γενικώς είς τό έργον τού δέν
  περιωρίσθη είς την έρευναν καί
  την περιγραφήν μόνον των ένε
  τικών μνημείων, άλλά ήρεόνησε
  καί περιίσωσε καί πολλά άλλα,
  άλλων έποχών.
  Πολυτιμοτάτη ιδίως είνε
  έργασία τού περί των έπιγραφών
  τάς οποίας συνέλεξε καί διεσωσεν
  έν συνεργασία μετά τοθ άγαπητοθ
  τού Ξανθουδιδου.
  «Καθ' δλην την διάρκειαν τής
  περιοδείας τού έτυχεν ούχι μόνον
  εγκαρδίου φιλοξενίας έκ μίρ
  δλων των κατοίκων τής νήσου
  μ,χς, άλλά καί αύθορμήτου βοη
  θείας είς τάς ερεύνας τού» ώ; ό
  ϊδιος άναφέρει. Ιδιαιτέρως οί με
  γάλοι Κρήτες άρχαιολόγοι Χα¬
  τζιδάκης καί Ξανθουδίδης τούς ό
  ποίους μετά σεβασμοΰ μνημονεύ
  εί, τάν έβοήθησαν μεγάλως. Άλλά
  καί άλόκληρος ή ίταλική αρχαί
  ολογική αποστόλη τής οποίας μέ
  λο»άπετέλει,κυρίωςδέ όαείμνηστος
  Άλμπερ 8στις ετύγχανε καί θείος
  τού σπουδαίως τόν συνέδραμον είς
  τό βαρύ έργον τού.
  Ό Γκερόλα Ικτός τοθ άνωτέ
  ρω έργου έδημοσίευσε καί πλεί¬
  στας άλλας εργασίας τού έγκατε
  σπαρμένας κατά τό πλείστον είς
  διάφορα περιοδικά, άναφερομένα
  είς την ιστορίαν τής Ενετίας έν
  τ$ Ανατολή. Ή τελευταία τούτω
  είναι:Ή έξερεύνησις των ενέτικών
  μνημείων έν Ανατολή κατά τή
  τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν
  —Ρωμη 1938. .
  Ό Δήμος'Ηρακλείου,τής πόλεως
  ή όποία περιλαμβάνει έν αυτή τα
  σπουδαιότερα καί τα περισσότερα
  ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ
  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
  Αί άνπλήψεις τάς οποίας
  ό υπουργείον τής Κρατικής
  Ύγιεινής έκθέΐει είς έ"γγρα
  φόν τού πρός τάς Γενικάς Δι
  ιικήσεις, τάς Νομαρχίας καί
  άς ύγειονομικάς υπηρεσίας
  σχετικώς μέ την εκτέλεσιν δια
  φόρον έξυγιαντικών έργων
  ίς τάς επαρχίας, άπορρέουν
  άπό μελέτην των πραγμά
  των καί άξίζουν ασφαλώς πολ
  ής προσοχής. Τό ύπουργεΐ
  όν αύτό, είναι αναμφισβήτη¬
  τον δτι καταβάλλει μίαν ά
  ξιόλογον προσπάθειαν πρός έ
  ξυγίανσιν τής χώρατς καί με
  ριμνά διά την εκτέλεσιν δια
  φόρων έργων συντελεστικών
  είς τόν σκοπόν τοθτον. Αί
  μηχανικαί υπηρεσίαι τού δμως
  δέν έπαρκοθν διά την μελέ
  την καί επίβλεψιν τής έκτελέ
  σεως δλων αυτών των έργων.
  Οΰτε καί αί πισΐώσεις τάς ό
  ποίας διαθέτει είναι άπολύ
  τως έπαρκεΐς. Ζητεί λοιπόν,
  νά διατεθοΰν άφ' ενός οί μη
  χανικοί των Δήμων καί Κοι
  νοτήτων διά τα έ'ργα αύτά.
  Καί νά συνδράμουν έπίσης
  οί όργανισμοί τής τοπικής
  αυτοδιοικήσεως διά χορηγήσε
  ως έκ των προϋπολογισμόν
  των άναλόγων κονδυλίων χαί
  δι' έπιβολής προσωπικάς έρ
  γασίας είς τούς κατοίκους
  των. Όρθότατον καί τό ϊν
  καί τό άλλο, έφόσον τα εργα
  αύτά θά ώφελήσουν πρωτί
  στως βεβαία τούς κατοίκους
  των περιφερειών δπου θά έ
  κτελεσθοΰν.
  Άλλωστε καί μέχρι σήμερον
  διετίθεντο πιστώσεις υπό των
  Δήμων καί Κοινοτήτων καί έ
  πεβάλλετο προσωπική έργ
  σία διά τήνέκτέλεσιν τοιούτων
  έργων καί άνετίθετο ή μελέτη
  τής εκτελέσεως των είς τούς
  μηχανικούς των Κοινοτήτων.
  Δέν ήτο μόνον είς πολλάς πε
  ριπτώσεις συντονισμένη ή έρ
  γασία καί δέν εγίνετο έν συ-
  νεργασία μέ τάς υπηρεσίας
  τοθ ύπουργείου τής Ύγιεινής.
  Έπ' αύτοΟ δέ ακριβώς θά
  μάς επιτραπή ν' ασχοληθώμεν.
  Καί άλλοτε, γράφοντες διά
  τό ζήτημα τουτο, ετονίσαμεν
  δτι ήτο άνάγκη άφ' ενός μέν
  νά ένισχυθοΰν αί μηχανικαί
  υπηρεσίαι των Δήμων καΐ Κοι
  νοτήτων δι' έπαρκοθς πρόσω
  πικοθ. Νά μην έκτελήται ού-
  δεμία έργασία χωρίς μελέτην,
  σχέδιον καί επίβλεψιν των μη
  χανικών αυτών ύπηρεσιών.
  Καί νά έκτελήται ή πρόσω·
  πική έργασία των κατοίκων
  άπό κοινοθ καί έν συν
  δυασμώ καΐ συνεργσσία
  πολλών γειτονικών κοινοτή·
  των, ώστε νά εΤναι πράγματι
  άποδοτική καί ν' άποφέρτ) ώ
  φέλιμα άποτελέσματα. Τβ ζή¬
  τημα δέ τουτο απησχόλησε
  καί τάς τοπικάς αρχάς καί
  την Κυβέρνησιν. Καί έγινε
  σκέψις ρυθμίσεώς τού διά νο-
  μοθετικής όδοθ. Διότι ή νομο-
  θεσία τοϋ παρελθόντος ήτο
  δυστυχώς άτελής καί επί τοθ
  σημείου αύτοΟ. Ήδη τό υπουρ
  γεΐον τήςΎγιεινής θέτει κατά
  τόν όρθότερον τρόπον τό ζή¬
  τημα. Καί έχομεν ν' άναμέ-
  νωμεν πολλά έξ αύτοΟ. Έδώ
  ιδιαιτέρως είς την Κρήτην ύ-
  πάρχει δλη ή καλή διάθεσις
  μεταξύ των κατοίκων νά έκτε-
  λέσουν διά προσωπικής εργα¬
  σίας δχι μόνον μικρά άλλά
  καί μεγάλα ίξυγιαντικά, πά-
  ραγωγικά, συγκοινωνιακά
  έργα.
  "Ηδη μάλισΐα έ'χουν κατα
  σκευάσει πολλά. "Οφείλομεν δ
  μως νά ομολογήσωμεν δτι έ
  βοήθησαν είς τουτο καί ή Γε
  νίκη Δ οίκησις καί αί νομαρ
  χίαι καί αί τεχνικαί ύπηρεσί
  αι" είμποροθν δέ νά γίνουν
  άκόμη πολλά έπίσης. Είμπο
  ροθν νά έπιτελεσθοθν άληθι
  νά θαύματα^ Οί κάΐοικοι εΐ
  ναι πρόθυμοι. Χρειάζονται μό
  νόν καθοδή'γησιν. Καΐ αυτή
  9ά δοθή. Δίδεται ήδη. Αί το
  πικαί αρχαί έργάζονται. Πό
  νούν τόν τόπον. Ενδιαφέρον
  ται διά τα προβλήματά τού,
  παραγωγικά, ύγειονομικά, συγ
  κοινωνιακά. Καί μεριμνοθν
  διά τήΛ πρόοδον τού. Είμπο
  ροθμεν έπομένως νά έλπίζω
  μέν δτι ταχέως θά έκτελε·
  σθοΰν είς την ύπαιθρον πλεϊ
  στα μικρά καί μεγάλα έκπο
  λιτιστικά εργα καί κυρίως βε¬
  βαία έξυγιαντικά πού εχουν
  σπουδαιοτάτην σημασίαν διά
  τό μέλλον τής φυλής.
  ενετικά μνημεϊα, άναγνωρίζων την
  σπουδαιοτάτην συμβολήν τοθ αει¬
  μνήστου Γκερόλα είς την μεσαιω-!
  νίκην Ιστορίαν τής Νήσου» μας α¬
  νεκήρυξε τούτον επίτιμον δημό-
  την αύτοΰ τό έτος 1934.
  Ό Γκερόλα δέν ήτο μόνον με·
  γάλος ώς έπισΐήμων άλλ' ήτο καί
  μεγάλος ώς άνθρωπος. Ή μετριο
  φροσύνη τού δύναται νά είπη τις
  δτι ήτο μοναδική. Άνθρωπος ά·
  φιερωμένος ψυχή τε καί σώματι
  είς την επιστήμην δέν ήθελε νά
  γίνη ουδείς θόρυβος πέριξ τοθ
  νόματός τού.
  Άπέφευγεν έκ συστήματος κάθε
  επίδειξιν."Οταν ανεκηρύχθη έπ,ίτι-
  μος δημότης Ηρακλείου έζητή
  θη αρμοδίως παρ' αύτοΟ μία φω
  τογραφία τού ί'να μεγεθυνθή, έν
  τώ Δημαρχιακω καταστήματι.Έπ'
  δε^ί λόγφ εδέχθη νά την άπο
  στείλη δεδομένου £τι ούδεμία φω
  τογραφία τοθ ένίλιπόντος υπήρχεν
  ενταύθα ουτε εχει δημοσιευθή.
  Παρεκλήθη & κ. Ιωσήφ Κόρπης
  πρόξενος τής Ιταλίας έν τή πό
  λει μας, 8πως τοθ ζητήση ώς προ
  σωπικός πλέον φίλος τού μίαν φω
  τογραφίαν έστω διά τόν εαυτόν
  τού· ουτε είς εκείνον έστειλεν! "Ι
  σως ή τοιαύτη μετριοφβοσύνη εί
  ναι ιδιότης ίδιάζουσα είς τούς
  τοιούτους μεγάλους άνδρας. Τό
  αύτό συνέβη καί διά τόν θείον τού
  "Αλμπερ ώς καί διά τόν άείμνη
  στον Ξανθουδίδην τοθ όποίου ή
  ναγκάσθημεν νά μεγενθύνωμεν
  μίαν φωτογραφίαν πιστοποιη-
  τικοΰ τού διά νά άναρτηθή αυτή
  είς την Βικελαίαν Βιβλιοθήκην!
  Ή θλιβερά άγγελ!» τοϋ θανάτου
  τού έπροξένησεν άφατον λύπην είς
  άπαντα τόν έτιστημονικόν κόσμον.
  Ιδιαιτέρως δμως ή Κρήτη διά
  την ιστορίαν τής οποίας έμόχθη
  σεν δ μετασιάς καί τόσον ήγάπη
  1 σεν αίσθάνεται άλγος καί οδύνην
  καθ' δσον 'έν τώ προσώπφ τού ά
  Ό Αόρδος ΚρώσφιΑδ.
  Τηλεγράφημα πρός τόν έν-
  ταθθα πρόξενον τής Μεγάλης
  Βρεττανίας κ. Ήλιάδην, α¬
  νήγγειλε τόν θάνατον τοθ
  λόρδου Κρώσφ λδ έπισυμβάν·
  τα συνεπεία σιδηροδρομικοθ
  δυστυχήματος έν Γαλλία. Ό
  λόρδος Κρώσφιλδ συνεδέετο
  μέ την Έλλάδα διά πολλα-
  πλών δεσμών καί συγγενικών
  τοιούτων, δεδομένου ,,δτι ή
  σύζυγός τού είναι Έλληνίς
  τό γένος Ήλιάδη, είς τό δνο
  μα τής οποίας καί άφιέρω-
  σε τό έν Αθήναις μέγα μαι-
  ευτήριόν της ή κ. Έλενα Βε¬
  νιζέλου. Μέ τόν θάνατον
  τοθ λόρδου Κρώσφιλδ ή Ελ¬
  λάς έ'χασεν δνα θερμόν φί¬
  λον καί ύποστηρικτήν της.
  Καταφύγια.
  Απεφασίσθη νά άνεγερ-
  θουν καταφύγια είς τα κρητι-
  κά βουνά πρός χάριν των ό-
  ρειβατών καί των περιηγητών
  έν γένει. Τα καταφύγια αύτά
  ελπίζομεν νάκατασκευασθοθν
  τό συντομώτερον. Ή όρειβα-
  σία σημειώνει διαρκώς προ¬
  όδους καί είς τόν τόπον μας
  καί αί τάξεις των όρειβατών
  πυκνοϋνται. Έξ άλλου τα κρη
  τικά βουνά προσελκύουν κάθε
  χρόνο καί περισσοτέρους ξέ
  ν ούς. Τα καταφύγια έπομέ¬
  νως είναι άπαραίτητα.
  πώλεσε τάν οιαπρεπή έπιστή¬
  μονα καί είλικρινή φίλον τού
  δηοίοα την ιεράν μνήμην εύγνωμο
  νοΰσα θά άναφέρη πάντοτε μετά
  συγκινήσεως καί ύπερηφανείας.
  Ετέργιος Γ. Σά
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  II!
  ϊ Κ
  (Χειμερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—
  Σήμερον«Μουσική γιά την κυρία».
  (Χειμερινός) «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σή
  μερον «Πτήσις ανευ διαταγών».
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  .Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα μβυσικό γοητευ-
  τικό ρωμάντζ©:
  ΜΟΥΣΙΧΗ
  ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ
  Μ έ τούς:
  Νίνο Μαρτίνι
  Ζάν Φονταιν
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  Μιά κβλβσιαία δημι-
  ουργία ρωσσικής υπο¬
  θέσεως:
  ΧΑΤΖΗ—
  ΜΟΥΡΑΤ
  ΤΟΥ Λ. ΤΟΑΣΤΟΊ"
  Πρωταγωνιστοϋν:
  ΙΥΙΟΥΣΖΟΥΚΙΝ
  ΛΙΛ ΝΤΑΓΚΟΒΕΡ
  Σημείωσις: Έκαστην
  — Λ^Ι-έτον— Πεμπτην—
  ΣΛ^°-ντ<ν άΐτογευμκναΙ ώρα 7 μ. μ. ••ι···········!·!;:!: ■■■■·■···«■»·■»··■·■· Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΜ. 1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Εναντι Αγ. Τίτου Έκπαιδευθεΐς είς Παρισί¬ ους άναλαμβανει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τού στβμΛτβξ ιοΰλίτιδος, κακοσμί- κς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. Έπίσης ούβντββτβιχίας καΐ χορωνες έ» διαφόρων μετάλ- λων—κβρώνβς έκ πορσελανης. Έπαναφορά τελείως άνώδυ- νος των στρεβλοφυών οδόν- των ϊΐς την κανονικήν αυτών θέσιν. Τηλέφωνον έ—91. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Αριθ. 1699. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Την 9ην Όκτωβρίου 1938 ή μέραν Κυριακήν καί ώραν 10 —12 π. μ. έν τώ Κοινοτικώ Καταστήματι Ιεραπέτρας προ κηρύσσομεν μειοδοτικόν δια¬ γωνισμόν πρός άνάδειξιν έρ γολάβου διά την σύνταξιν το πογραφικής άποτυπώσεως καΐ ρυμοτομικής μελέτης τής πό¬ λεως Ιεραπέτρας. Ή δαπάνη τοϋ Ιργου άνέρ χεται είς δραχμάς 250 000 καί θά εκτελεσθή έργασία διά τό τρέχον ετος δραχμών 50.000 ΔεκτοΙ είς τόν διαγωνισμόν γίνονται πτυχιοϋχοι μηχανι κοΐ. Τα σχετικά τής μελέτης ευρίσκονται είς τα γραφεϊα τής Κοινότητος καί Μηχανι· κης υπηρεσίας Νομοϋ Λαση¬ θίου δπου δύνανται οί βουλό μενοι νά λαμβάνωσι καθ* έ κάστην γνώσιν. Έν Ιεραπέτρα τή 17 Σε- πτεμβρΐου 1938. Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Ιεραπέτρας. Έμμ. Ν. Πλουμίδης Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ϊιϊΤτϊΠΠ—- ΟΑΣΙΛΙΣΣΑ = τού ώραιόκοσμου. ΠΩΛΕ1ΤΑΙ τράτα στεργιάς- «Γρΐπος» μεθ' δλων της των έξαρ τημάτων έν καλη κσταστάσει καΐ μέ ιτλοιάριον. Πληροφορίαι παρά τφ Ιδιοκτήτπ ίμπόρφ Μορώνι Μαράκη Τυμπάκι Λ παρά τοίς ά- &·λ·οϊ« Κόρακα Ηράκλειον. » Ή άρμονια των χρωμάτων διακρίνει την χειμερινή μόδα. 526ον «Έκείνη 'γιά την οποίαν ζοθσσ, γιατί ουδέποτε έπαυσα νά την άγαπΛ, δέν μποροϋσα οΰτε μιά στιγμή νά παύσω νά την άγαπώ, αυτήν πού τόσο άγάπησα, καί πού Θά δινα γι' αυτήν χίλιες φορές' τή ζωή μου, δέν ύπάρχει πιά. | Ά! Θεέ ;μου! Γιατΐ τόσο( σκληρά μέ πλήττεις καί τί έ- καμα ·μά νά δείξης τόσο *τήν, όργή σου εναντίον μου; Δέν ζή πιά, καί ή θλΐψις μου δέν έχει δρια. Δέν ξέρω πώς ζώ άκόμα, δέν ξέρω πώς άντέχω στή λύπη μου πού είνε βαθυτά τη καΐ πού τίποτε δέν θά μπο ρέση νά την σβύση. Πάντα θά την θυμδμαι καί πάντα θά την κλαίω... την άγαπη μένη μου φίλη. "Α! Γιατί νά μην πεθάνω γι' αυτήν, στό πλευρό της, γι' αύτούς, στίς 20 Ίουνίου. Θά ήμουν πιό εύ- τυχής άντί νά σέρνω τώρα τή θλιβερή μου Οπαρξι μέ τό σες θλίψεις πού θά τελειώ- σουν δταν πεθάνω. Ποτέ ή λατρευτή της μορφή δέν θά σβυσθή άπό τή μνήμη μου». Καΐ αίσθάνεται δτι τίποτε πλέον δέν τοϋ άπομένει είς τή ζωή είμή ό πόνος τού. «Τό μόνο>πλάσμα πού μέ
  ένδισφέρει δέν ύπάρχει πλέ
  όν, αυτή ή"ταν τό παν γιά
  μενά, κοί τώρα μόνο νοιώθω
  πόσο ήμουν συνδεδεμένος μα
  ζ( της. Μέ άπασχολεΐ άδιά
  κοπα ή μνήμη της. Ή μορφή
  της μέ παρσκολουθεΐ καΐ
  θά μέ παρακολουθή παντοΰ,
  καί άγαπώ νά μιλώ γι' αύ
  την καί νά θυμδμαι τίς
  καλές σπγμές τής ζωής μου.
  Φεΰ δμως! Μόνον αί άναμνή
  σεις μοϋ άπέμειναν. Θά τίς
  διατηρήσω δμ-ως καί θά τίς
  ξεχάσω μόνον δταν παύσω
  νά ζώ. Παρήγγειλα στό Πά
  ρίσι νά άγοράσουν γιά λο
  γοριασμό μου κάθε τΐραγμα
  πού τής £νήχε. Ό,τι έ'χω δι
  «ό της είνε ΐερό γιά μενά
  Είνε κειμήλ α πού θά τό λα
  τρεύω, αδιακόπως».
  Τΐποτε, πράγματι, δέν ήμπο
  ρεΐ νά άντικαταστήση αυτή
  την άιώλεια διά τόν Φέρσεν
  Καί μήνες ολοκλήρους άργό
  τερα έγροφε στό ήμερολόγιό
  τού:
  «Κάθε μερά νοιώθω περισσό
  τερο τί 'έχααα μέ τό θάνατό
  της καί πόσο ήταν τελεία ή
  γυναϊκα έκείνη. Δέν θά ύπόρ
  ξη ποτέ άλλη γυναΐκα σάν
  κι' αυτήν».
  (συνεχίζεται)
  .■■■■■■■■■■ι
  ΜΙΝΩΑ
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ το άεροπορι-
  κέ έργο:
  ΠΤΗΣΙΣ
  ΑΝΕΥ ΔΙΑΤΑΓΟΝ
  Μέ την περίφημη £ΑΛ-
  ΛΥ ΑΗΕΡΣ.
  ΠΕΜΠΤΗ: ό γίγας τής
  τέχνης ΠΩΛ ΜΙΟΥΝΙ
  στή μεγάλη τού δημι-
  ουργία:
  Ο
  ΑΛΛΑΖΕ
  Σημείωσις: Δευτέρα-Πέμ
  πτη-Κυριακή ώρα 7 1)2
  μ.μ. απογευματινήν
  Κάθε Κυριακή ώρα 2
  μ. μ. άπογευματινή.
  11:111 π 1111 ε ι: 11111111
  Την χειμωνιάτικη, δπως καί την
  φθινοπωρινή μόδα, διακρίνει ή με¬
  γάλη άρμονία καΐ ιΐοικιλία των
  χρωματισαών. Ή ποικιλΐα αυτή έ-
  φαρμόζεται είς δλα τα ένδύματα,
  καθώς καί τα διάφορα έξαρτήμ«·
  τα τής γυναικείας τουαλέττας.
  Γιά τα πλεκτά, πού είνε εφέτος
  ττολύ τής μόδας προορίζονται οί
  εξής χρωματισμοί: σωντρόν, μηρίκ,
  τερκουΐτ καί δλες οί άποχρώσεις
  των πράσινων καΐ των μπλέ. Γιά
  τίς άπογευματινές τουαλέττες θά
  προτιμηθρ τό μαΰρο, άλλά μέ ώ-
  μορφες χρωματιστές γαρνιτοΰρες.
  Τα χρώματα πού ένσρμονίζον-
  ται μέ τα μαθρα είνε: τό μπλέ
  νατιέ ή μπλί τυρκουάζ, τό ρόζ σω
  μόν, τό ζωηρό μέ τΐράσινο καΐ μία
  άπόχοωσις,,ρόζ σικλαμέν πολύ άρ
  μονική.
  Γιά τό βράδυ καΐ τίς έτΐίσημες
  ίιιφανίσεις προορίζεται τό μαΰρο
  μέ κόκκινες ζωηρές γαρνιτοθρες.
  Ή τελευταία λέξις τής παριζιάνι·
  κης κομψότητος είνε ενα φόρε-μα
  άπό μαΰρο θαμτιό σατέν μέ κόκ-
  κινα μανίκια.
  Έπίσης τής μόδας γιά τό ττρωΐ
  καΐ τίς πρώτες άπογευματινές ώ-
  ρες είνε £να γκρί άνοιχτό πρός
  τό μώβ, «ού κολακεύει έκτάκτως
  τίς καστανές καΐ τίς ξανθές κυ-
  ρίες.
  Ή εύνοουμένη γαρνιτούρα τής
  μόδας γιά τα άπογευματινά φο
  ρέματα είνε οί στενές λωρίδες
  άπό βελουδένια κοοδέλλα, πού
  γαρνίρουν μέ χάρι την φο6στα καΐ
  τό κορσάζ. Για τή ζώνη τοΰ^φο-
  ρέματος χρησιμοποιεϊται ή ιδία
  κοοδέλλα.
  Ωρισμένα βραδυνά φορέματα
  γαρνίρονται μέ μοτΐφ κεντημένα
  μέ χάνδρες ^ πούλιεοΐ Τα μοτΐφ
  αύτά σχηματίζουν άνθη, μττουκέ
  τα, ττουλιά, ττεταλοθδες καί πολ·
  λά διακοσμητικά.
  Καί £νας νίωτερισμός πού θά
  εΤνε ευχάριστος γιά δσες κυρίες
  δέν ϊχουν ύψηλό άνάστημα: τα φο
  ρέματα τού χειμώνος θά είνε τχιό
  κοντόμεσα άτΐό τα καλοκαιρινά
  Είνε δέ γνωστόν δτι ή μέση, δ·
  ταν τοποθετηθή ψηλά, χαρΐζει με-
  ρικά έκατοστόμετρα είς τό άνά·
  στημα τής γυναίκας.
  Τό ταγιέρ τείνει νά άνπκατα
  στήσπ είς πολύ μεγάλην κλίμα·
  κα τα μονοκόμματα φορΓματα,
  "Εξ οθ καΐ ύιτάρχει μεγάλη ττοι
  κιλία είς τίς μπλοθζες. ΟΊ καταλ-
  ληλότερες διά τα κοστούμια τα·
  γιέρ είνε ή μπλοθζες σεμιζιέ άπό
  φανέλλσ λεπτή καΐ μαλακή γιά
  τό πρωΐ, άπό κρέπ ντέ σίν ή τα
  φτά μονόχοωμο γιά τό άπόγευμα.
  ή Ντιοτεγκέ
  Σ
  ΕΡΓΑΕΙΑΡ1
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝΩ
  ΘΥΡΙΔΕΣ ΗΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  "Ν"""^"^
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, κ πό ολα τα κατκστήματα καΐ αύτά
  άκέμη των έπαρχιών ταίς κλωβταΐς Μάρκας «Σταύρος».
  Ήτοι σβυγάκια, τρυπώματ» κιθάρας, καρόλια'κεντήμα-
  τος, κουβάρβς, Μουλινέ, Κοτόν πβρλέ, Βαμβακάκΐα, κου-
  βάρΐς κεντήματο; κ. λ. π. Όλα τα ώς άνω κίδη είναι ά-
  φθάστου ποιότητος, καΐ χρωμάτΝν ήνΥ^ημένων καΐ στβρϊ-
  «ν. Μί« δοκιμή θά σάς πϊίσ^ δια την άνωτϊρότητα των
  χλΗβτνν της μάρκας «Σταύρος.»
  'ΑντιπρβθΜηος ίιά τβϋς Κομούς Ηρακλείου—Λασηθίου:
  Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΣ;
  ν.^"^^'ι>^~%#νη
  ΡΕΓΓΕΣΧΡΥΣΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
  η. δ.
  ΝΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
  'Εξαιρετικής ποιότητος! παρασκευ-
  αζόμεναι ειδικώς διά την ελληνικήν
  κατανάλωσιν.
  Αγοράζοντες προσέχετε τό σήμα επί τού χι-
  βωτίβυ.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  'ΑποκλβιστικοΙ είσαγωγεΐς μετ» διαρκοΰς παρακαταθήκης:
  ΥΙΟΙ Γ. Χ. ΛΙΑΠΑΚΗ
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσανθέμον. |
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.'
  67ον '
  Ό Φέλτζ ώπισθοχώρησε κατά
  δύο βήματα καί Ιτεινε πρό; τδν
  πίνακα τό ϊνδοξο πινέλο τού. Τα
  πορτραϊτο, μολονότι άτελείωτο,ι
  ήταν γεμάτο ζωή -ζώριχ, ήταν γε 1
  ματο άπό μιά καινούρκτ καί έ*ν-
  τανη ζωή. Καί τα μάτια αύτοΰ
  τοΰ πορτραίτου, —μάτια τής Ά¬
  πω Άσίας, ,_βαθειά, μυστηριώδη,
  άνεξιχνίαστα, — έκαρφωνόταν ε¬
  πάνω στήν μαρκησία Γιορισάχα,
  θαυμάστριαν τή; μίσσες Χόκλεϋ
  μέ άπέραντην είρωνεία.
  Ι Λ
  —Μήπως, άλήθεια, δέν είνε σω
  στό νά Ιλθετε στό γκάρντεν πάρτυ
  πού πρόκειται νά νά δώσω σ:ό
  γιώτ μου; —είχε ρωτήσει ή μίσ¬
  σες Χόκλεύ.
  —"Ω! τόσο λίγο! καί έχω τό
  σο μεγάλην επιθυμίαν νά Ιλθω!
  — είχεν απαντήσει ή μαρκησία
  Γιορισάκα.
  ΚαΙ επήγε.
  *
  * *
  Σέ δλα τα μέρη πού σταματοΰ
  05 ή μίσσες Χόκλευ,%κατά την
  διάρκεια των θαλασσίων ταξιδιών
  της, έδιδε απαρεγκλίτως, στό
  «Ύσεούλτ» μίαν έντυπωσιακήν
  έορτή. Προσκεκλημένοι ήσαν, κατά
  τάς περιστάσεις, τό διπλωματικό
  ή τό προξενικό σώμα, οί ξένες πά
  ροικίες, εύρωπαϊχές ή άμερικανι
  κές κχί καλάς έντόπιος κόσμος,
  δταν υπήρχε καλός κόσμος. Στήν
  Ναγκασάκη, οί Γιαπωνέζοι των α¬
  νωτέρων τάξεων δέν άφθονοΰν. Ή
  πόλις είνε άρχαία πολιτε£α,«σχόγ
  κουνάλε». Δέν είχεν ποτέ φεουδα
  λικήν άριστοκρατίαν. Δέν κατοι
  κείται παρά άπό άσήμους άνθρώ
  πδυ;, κατασΐηματάρχοις, τεχνί
  τας άστούς. Οί Εϋρωπαΐοι δέν
  συνανιστρέφονται δΐόλου αυτόν
  τόν Εθαγενή δχλο, άπά τόν οποίον
  διαφέροαν τόσο καΐά την μόρ
  φωσι, δσο καί κατά την φυλήν
  "Ωσυε στό γκάρντεν—πάρτυ πού
  έϊιδεν ή μίσσες Χόχλευ, τοΰ διοι
  κητοΰ καί τοθ διευθυντού τοθ
  ναυστάθμου δικαιολογηθέντων δ
  τι δέν μποροΰσχν νά πάνε, διά
  λόγους σΕρατιωτική; τάξιως,
  μόνη ή μαρκησία Γιορισάκα άντε
  προσώπευε τό Γιαπωνέζικο στοι
  χεΓο.
  Φυσικά, ή παρουσί* τους ίγινε
  περιαυότερον αίσθηΐή *
  Ή πρώτη γέφυρα τοϋ«'Υσεούλτ»
  — τδ σπαρντέιίκ—ποΰ έξετείνετο
  άπό τόν πρωρ-αΐο ώς τον πρυ
  μναίο Εστόν καί βρισκόταν έπά
  νω άπό τα διαμερίσματα είς τα
  άποϊα έγινόταν ή δεξίωσις, είχε
  μεταμορφωθή σέ άληθινό κήπο
  μέ παρτέρια, πελούζα καί μέ μιά
  μεγάλη ταύφφα άπό άνθισμένες
  κερασιές. Έκατό έργάτες, άπό
  αύτούς τούς Γιαπωνέζους έργά¬
  τες, δ καθένας των οποίων άξίζει
  δσο £ξη δικοί μας, άπό απόψεως
  επιτηδειότητος καί εύφυίας, εί-
  χαν εργασθή όκόκληρη την νύ
  κτα, γιά την δημιουργία αύτοθ
  τοΰ μαγικοΰ κήπου. Τίποτε δέν
  Ιλειπε, ουτε καί ό υδατινος κα
  θρέφτης, μιά λίμνη έν μικρογρα
  φία, μέ δχθες μαρμάρινες, μέ
  χαλίκια, μέ λωτούς καί τερατώ
  δεις κυπρίνους τής "Απω Άνα·
  τολής, μέ κέρατα, γένεια καί
  μαλλιά.
  (συνεχίζεται)
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΙΕΝΗΣ
  Διύάκτωρ Πανβπ. Λυώνος
  Επί έπταετίαν έκπαιδευ-
  θεΐς είς τα Νοσοκομεία ΑπΙΐ-
  ί|ΐ>3ϊ11ε5, Υβΐ - «3β έίΐαοα καΐ
  δαΙρβΙΐ-ίέΓβ Λυώνος καΐ Πα¬
  ρισίων είς τα παθολογικον καΐ
  νευρολογικα νοσηματα.
  Δΐατελέσας επί ίιετίαν
  335Ϊ5ΐ3πΙ τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινΐκης τβϋ Πανεπι¬
  στημίου Λυώνβς.
  ©ά δέχεται ωσαύτως χαί
  τοϋς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛθΓΙΚβΝ νοσημάτων είς τό
  Ιατρείον τού ούός Άμαλθείας
  (ποτροδος ©δοΰ Κατεχάκη,
  πρώην Πλατύ σοκκάκι) ίίραν
  9—12 η. μ. καΐ 4—7 μ. μ.
  Τηλ. 6-63
  ΚΟΙίΊΩΜΙ ΚγΛ
  Τ. Πατταδόπουλος
  Ίοιτρος-βδοντίατρβς
  Σωκράτους Σατωβριάνδου
  22 ΑΘΗΝΑΙ
  "Αριθ. τηλεφ. 52-362
  Δέχεται καθ5 εκάστην,
  ■βραι βπολύτιος άκριβιΐς.
  Ε^ΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό
  κ. Έμμ. Σιμινελάκης έξ Άγίου
  Νικολάου καί ή δίς Μαρίκα Όρ
  φανίδου Ιδοσαν προχθές άμοιβαί
  αν υπόσχεσιν γάμου. θερμά συγ
  χαρητήρια.
  ΓΑΜΟΙ —Ό κ. Βσσίλ. Τραμουν
  τάνης καί ή δνΐς Άργυρή Σαλού
  στρου ετέλεσαν τούς γάμους των
  είς Άνώγεια. Παράνυμφος παρέ
  στη ό φίλος άλευροβιομήχανος κ.
  Άντών Καστρινάκης.
  —Ό κ. Δημ. Τσιγαριδάκης καΐ
  ή δνΐς Δέσποινα Παπαδοβασιλά
  κη ετέλεσαν είς Ζαρόν τούς γά
  μους των. Παράνυμφος παρέστη
  ό έμπορορράπτης κ. Έμμ. Καστρι
  νάι··ης, *
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Έν στενφ οίκο-
  γενειακω κύκλφ την παρελθ. Κυ¬
  ριακήν 6 κ. Γεώργιος Ι. Βλαστός
  υιός τοΰ_φίλου Δικηγόρου κ. "Ιω.
  ΒλαστοΟ εβάπτισε τό χαριτωμένο
  κοριτσάκι τού κ. Κωνστ. Γ. Φρα¬
  γάκη δικ. κλητήρος, ονομάσας αύ-
  τό Πελαγίαν.
  Είς τε τούς γονεΐς κσί τόν ανά¬
  δοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ό Φιλαν-
  θρωπικός Σύλλογος Κυρίων καί
  Δεσποινίδιον Σητείας εΰχαριστεΐ
  θερμώς την οικογένειαν Χατζή Γε
  ωργίου Κολυδάκη διά την υπέρ
  τοϋ συλλόγου δωρεάν της των
  1000 δραχμών είς μνήμην τής απο¬
  βιωσάσης μητρός των Ελένης Χ'
  Γ. Κολυδάκη.
  *Ί» *τ·" φ
  Γύρω στήν πόλι.
  έβδο-
  πρό-
  Άπό τής πρωΐας ή προχθεσινή
  Κυριακή παρουσιάσθη χειμωνιά-
  τικη.
  —Διά νά περιορισθή φυσικά ή
  κίνησις άνά τό ύπαιθρον, ή χαρα-
  κτηριστική διά την ημέραν αυτήν.
  —Έν πάση περιπτώσει ό κλει-
  στός χώρος εσημείωσε τίς πρώτες
  «πιέννες» τού.
  —Χαλαρωμένη ή άγορά μας
  χθές καΐ προχθές.
  —Καί τουτο έζ αίτίας πρωτί-
  στως, τής διεθνοΰς καταστάσεως.
  — Τής οποίας ή κρισιμότης τάς
  απογευματινάς ώ®ας τού Σαββά-
  τού είχε φθάσει είς τό μή περαι¬
  τέρω.
  —Πωληταί καΐ άγορασταΐ διε-
  ρωτώντο ποίον τό μέλλον ή ιιοία
  ή άπωτέρα εξέλιξις των έμττορι-
  κων μας πραγμάτων. Συνεπώς
  καί εντεύθεν καί εκείθεν ή έπιφυ·
  λακτικότης ήτο ϊκδηλος.
  —Τα δένδρα ττγ λεωφόρου
  Κουντουριώτου ένεβολ'άσθησαν
  διά τής λεγομένης «σφαιρικής ά·
  κακΐας».
  — Γό δένδρον αύτό είνε άπό τα
  καλλωπιστικώτερα καί τα μάλ¬
  λον άρμόζοντα είς κεντρικάς λε·
  ωφόρους.
  —Είδικώτερα τό δένδρον πά
  ρουσιάζει συχνά μέ τό ωραίον
  τού άνθισμα, ίνα άπό τα αίσθητι
  κώτερα σύνολα.
  — «Νεροποντή» πάλιν σχεδόν, ή
  βροχή τής ποοχθές.
  — Εϋτυχώς έντός της ττόλεως ό-
  ΛήρξΓν όλιγόωρη καί έξ αίτίας
  τούτου δέν προεκάλεοε ζημίας.
  —Αντιθέτως είς τδ ύπαιθρον
  ώς μάς έττληροφόρησαν, ή Ρροχή
  ύπήοξε καΐ συνεχής περισσότερον
  καΐ άρκετά όρμητική
  -- Οί διεθνολόγοι — καί ποίος
  δέν είνε αυτήν την στιγμήν διε-
  θνολόγος;— ευρίσκοντο καί χθές
  έν άναμονί)... γργονότων.
  — Διότι βεβαία γεγονότα θά ε¬
  χωμεν καΐ την τρέχουσαν
  μάδα καΐ μάλιστα σοβαρά.
  —Έφ' δσον έντός αυτής
  κείται νά έκπνεΰσουν αί ττροθε-
  σμίαι τοϋ «ούλτιμάτουμ» τού
  XI·
  τλερ.
  —Παρά την προχθεσινήν θαλασ-
  σοταραχήν εσημειώθη καΐ πάλιν
  κατά τό μάλλον καΐ ήττον τιυκνή
  έπιβατική κίνησις.
  — Βεβαία ή θαλασσοταραχή δέν
  ήτο μεγάλη καί τα άτμόπλοια
  τής γραμμής καλοτάξιδα.
  —Ένδέχεται δμως συνήθως οί
  πολλοί νά ματαιώνουν τα ταξΐδια
  των μόνον καΐ μόνον διότι ό και
  ρός άρχίζει νά χαλά...
  _—Τα θηράματα τής προχθεσι-
  νής εκστρατείας των κυνηγών
  δέν ήσαν εύκαταφρόνητα.
  —"Άν κρίνωμεν άπό ώρισμένες
  πληροφορίες γύρω άπω τίς έκ
  στρατεΐες αύτές.
  —Συνήθως άλλως τε αί έκστρα
  τεΐαι δέν μένουν χωρίς πλού¬
  τον θηραμάτων λαμβανομένομέ
  νης ύπ' δψιν τής είδικής πεί-
  ρας καί των έρασιτεχνών ακόμη
  κυνηγων μας.
  —Ζήτημα φιλοτιμίας διά τούς
  Νεμοώδ απεδείχθη άνέκαοεν νά
  άρχίζουν δλα άπό την πείραν διά
  νά τελειώνουν φυσικά είς την.,
  πήραν—τό κυνηγετικόν σακκίδιον
  δηλαδή.
  —Τό έκατομμύριον τοΰ έθνι-
  κου λαχείου έβγήκε καΐ αύτό χω
  ρίς νά εύνοηθη τό Ηράκλειον.
  —Άλλ' αύτό δέν σημαίνει δτι
  δέν θά εύνοηθή είς τό μέλλον.
  —"Οπως άλλως τε ηονοήθη είς
  τό παρελθόν καί επανειλημμένας
  καΐ δι" άλλα λαχεΐα καί διά τό
  "Εθνικόν τοιούτον.
  — Είς τό κινηματοθέατρον Που
  λκκάκη προβάλλεται άπόψε 6να
  επί πλέον άριστουργηματάκι:«Μου
  σική γιά την κυρία». Πρόκειται
  γιά Ινα άληθινά γοητευτικό ρο
  μάντζο.
  —Ενδιαφέρον πολυ το άερο
  πορικόν έργον «Πτήσις άνευ δια
  ταγών» μέ την Σάλλυ "Αηερς πού
  προβάλλει σήμερον ό χειμερινός
  κινηματογράφος «Μινώα».
  ο Ρέπορτϊρ
  ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ λόγφ αναχωρή¬
  σεως, σαλωνάκι, μπουφές πολυτε¬
  λείας, Κρεββατοκάμαρα καί γρα.
  φεΐον ώς έπίσης καί ραδιόφωνο
  μάρκας ΚΧ.Δ. νίείθΓ 7 λυχν^.
  ών δπαντα είς αρίστην κατάστα-
  σιν.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΖΗΪΕΙΤΑΙ μιχρός όπάλληλο;
  δι4 τα καταοτήματα 'Αλιχκατη.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  νης>
  μ»!
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  409ον
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκε.νους ποϋ σέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Ό άνήρ εΐχε σιωπήσει, ή γυνή ουδέν έλεγεν,
  ή κόρη εφαίνετο ώς ουτε άναπνέουσα. Ηκούετο μό'
  νόν ό τριγμός τοϋ καλάμου επί τοϋ χάρτου.
  Έκεΐ ό γράφων, ένώ εξηκολουθεί κινών τόν' ---------
  κάλαμον, ύπεγόγγυσεν έπαναλαβών τρΐς την λέξιν Είς τάς περισσοτέρας των γυ
  —Καθάρματα! καθάρματα! καθάρματα. μναστικών άσκήσεων άπαιτεϊται
  Τό έπιφώνημα τουτο άπέσπασεν άπό τί]ς γυναα
  κός τού £να στεναγμόν—Κάθησαι τώρα κσί σύ
  καλότυχε, καί χολοσκάς. Τοϋ κάκου σττάνεις τό'
  κεφάλι σου νά γράφη,ς είς δλους αΰτούς.
  'Εκεΐνος εξηκολουθεί γράφων.
  Άπό δλ« δι* δλους
  Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
  Ζαρός ή κ:ωμόπ;ολις
  των μεγάλαι προοδ
  Ζ'
  Στρατηγία καί τακτική
  Ό Μάριος ήτοιμάζετο νά καταβή, δλος περί """ ^--^
  λυπος άπό τοϋ θεωρείου έκείνου, δτι άνοιχθε(σης την *π^Αυτ3{
  βιαίως τής θύρας τοθ θαλάυου των γειτόνων παιτους χα1 τί<ν ρουσιάσθη είς τό κατώφλιον^ πρεσβυτέρα θυγά'χα1 »*^οντϊ τηρ· είσήλθεν, ώθησε πάλιν την θύραν όπισθεν της, Ιστάθη ολίγον, ίνα άναπνεύση, έπειδή ή"τον άσθμαΐ νουσα καί τέλος άνέκραξε μετά χαρβς καί ώς έν θριάμβω—Έρχεται! Ό πατήρ έστρεψε τούς οφθαλμούς, καί ή μικρο τέρα άδελφή δέν έσάλευσε. —Ποίος, μωρή; ηρώτησεν ό πατήρ. —'Εκεΐνος ό κύριος! —Ό φιλάνθρωπος, —ΝαΙ. « —'Εκεΐνος τής έκκλησίας τοθ ΆγΙου Ίακώβου; —ΝαΙ. —Έρχεται; —Ήρχουνταν έξοπΐσω μου. —Εΐσαι βέβσιη; —Βέβαιη. "Ερχεται μέ δχημα. · —Μέ δχημα; "Ω! είνε ό Ροσχΐλδ! Ό πατήρ ηγέρθη δρθιος. —Πώς λές πώς εΐσαι βέβαιη; ΆφοΟ έρχεται μέ δχημσ, πώς ήμπόρεοες καΐ ήλθες προτήτερα; Τού λάχιστον τοϋ Ιδωκες καλά νά καταλάβη. ποϋ κα· τοικοϋμεν; Τοθ εΐπες είς τό βάθος τοθ διαδρόμου δεξιά; Είς την εκκλησίαν τόν ηυρες, Έδιάβασε τό γράμμα μου; Τί σοθ εΐπε; —Έμβήκα μέσα είς την εκκλησίαν καί τόν ηυ ρα νά κάθεται είς την συνηθισμ^νη θέσι του' τόν έχαιρέτισα ταπεινά καΐ τοϋ έ'δωκα τό γράμμα. Αύ τος ευθύς τό άνέγνωσε καί μοΟ εΐπε —Ποϋ κα τοικεΐτε, παιδΐ μου; Τοθ άπεκρΐθηκα.— "Αν άγα πατβ, έγώ σδς όδηγώ —Όχι, μοΟ είτε, δέν είνε νρεΐα' είτΐέ μου μόνον ττοθ κατοικεΐτε ή κόρη μου έχει κάτι ν' αγοράση1 πιάνω ίνα δχημα καί δσο νά φθάση,ς σύ έκεΐ, θά εΐμαι κ' έγώ1 Όταν τοθ εΐπα ποϋ κστοικοθμεν, Ιφάνη ώς νά τοϋ ήλθε κάποια άπορΐα, ώς νά εδίστασε μ(α στιγμή' έπειτα δμως είπεν.—"Ας είνε, έ'ρχομαι. ΆφοΟ ε¬ τελείωσεν ή λεαουργΐσ, «"βγήκεν άπό την έκκλη σ(αν μέ την κόρην τού, καί τούς εΐδα όποθ άνέ βηκαν είς £να δχημα. —Τοϋ εΐπες, ή ύστερινή θύρα είς τό βάθος τοθ διαδρόμου; —Τοϋ εΐπα, τοθ εΐπα! εΐΐτε πώς θά Ιλθη. "Ηξευρα πώς ήταν είς τόν δρόμο δι' εδώ καί δι' αύτό Ιτρεξα. (συνεχ(ζεται) πρό παντός κίνησις των κάτω άκρων. Καί δμως άν εξετάσωμεν την μορφολογίαν έχείνων ποϋ ά¬ πό χρόνια άσκοΰνται αθλητικώς ι είτε παίζουν φούτ μπώλ, θά ι δοΰμε δτι οί κνήμες τους είνε άΐρο φικές. Ό κορμός διατηρεΐ κάποι α.4 άθλητικήν εμφάνισιν, τα μπρά τσα καί οί ώμοι την στρογγυλό τητά τους, άλλά οί κνήμες γίνον- ται ξερακιανές, οί μηροί χάνουν καμπύλην γραμμήν γλαφυρότητά τους καί οραίνονται γεμάτοι άπό λΐπος. γίνονται πλαδαρά, πέ- κορμάς χοντραίνει κι' αύξάνει πι6τε?ο την στεγνότητα των κάτω άκρων. Άπό τής απόψεως τής αίσθη· τικής τοθ σώματος, ή ίσορροπία κι' ή άρμονία μεταξύ των δι¬ αφόρων μελών, είνε έκ των πιό άπαραιτήτων. "Οταν κανείς έχει περίμετρον των μηρών 60 έκατο¬ στών τοθ μέτρου δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά έχη περιφέ¬ ρειαν τής μέσης ενός μέτρου καί δέκα έκατοστών γιατί τό σώμα θά τ ': νία, οί μηοοί πολύ (σχέσει μέ την μέσην. 'Η ίδί« γ ώμ παρουσιάζεται έν δυσαρμο ίσχνοί έν Ιπερίμετρος των μηρών σέ έ'φηβον ι έ η λά ελ λά ρμρς ν μηρών σέ έφηβον ι μέ την κοιλιά εντελώς πλάκα καί μέ λεπτό τό σώμα θά είνε τε¬ λείως άρμον.κή Σαμπέρασμα: "Αν οί κνήμες εά σας επάνω άπό νια φαίνονται ήμ τα τριάντα χρό ίσχνες κοιτάξατε ί ί βρήτε ποιές είνε οί ά,γορμϊς τής ίσχνότητος αυτής, θέτοντας στόν εαυτόν σας τα εξής έρω:ή ματχ: «Ή κοιλιά σας δέν προε τό βάρος είνε 70 έ'ως 80 χιλιό¬ γραμμα, οί μηροί πρέπει νά Ι- χούν περίμετρον 55 έ'ως 60 έχα τοστά τοΰ μέτρου καί οί κνήμες 38 Ιω; 40. Αύΐίς οί άναλογίες δέν πρέπει νά^ ληφθοθν ώ; όριστικές γΐατί τό πάν είς την άρμονίαν πού πρέπει νά παρουσιάζη τό σώμα, έξαρταται άπό την δλην αναλογί¬ αν καί εμφάνισιν τοθ σώματος. Γιατί πρέπει νά έχωμεν υπ' δ ψιν δτι είνε προτιμότερον νά έχη κανείς κνήμην ίσχνήν μδλ λον καί μυώδη, παρά παχεΐαν έστω καί άν οί άναλογίες είνε κανονικές. Έ περίπτωσις ή πιό συιηθι- σμένη στούς άνδρες πού επέρα¬ σαν τα τριάντα κι' άφησχν τάν άθλητισμόν καί την κανονικήν γυμναστική πού Ικαναν έ'ως την ηλικίαν εκείνην, είνε έκείνη πού συνδυάζει καί τα τρία έλαττώμα τα εμφανίσεως πού άναφέραμεν παραπάνω. Χρειάζεται λοιπόν ν' αντιδράση άμέσως καί νά προσπα θήση μέ την γυμναστικήν νά έλατ ΖΑΡΟΣ Σ)βριος (άντκκοκριτο Γ>
  μας).— Άλματωδπ εξέλιξιν οττ·
  μειώνει ό Ζαρός τα τελευταία
  ετη. Ή συντελουμένη είς δλους;
  τοΰς τομει; της οικονομικάς καΐ
  κοινωνικάς ζωής είναι κχταφα·
  ' νής. 'Ελπίζεται δέ ότι έφόσον
  θά συνεχισθή ή άναδημιουργικίι ,
  προσπαθεία μέ τόν ίδιον ρυθμόν ·
  μετ' ολίγον θ' άποτελή μί ■
  αν άπό τάς ωραιοτέρας κωμοπό -
  λβις τής Κρήτης καΐ τό ίδεωδέ -
  στερον μέρος διαμονής δι' οσου>ς
  θελουν ν' άνακτήσουν δυνάμεις
  η ν' άπολαύσουν την ώραιότητος
  καί την μεγαλοπρέπειαν της κραι
  τικής φύσεως.
  Ό Ζαρός, έχει αναμφισβητή¬
  τως την ευνοιαν τής φύσεως. Κτι
  σιιένος είς τάς ύπωρείοτς τοΰ
  Ψηλορείτη, πλαισιώνεται άπό
  δάση πρίνων καί έλαιων καί
  ι διαρρέεταΐ άπό τα νερά των ών©
  μαστών πηγών τοΰ Βοτόμου, ένω
  Ι κάτω άπλώνονται τα περιβόλια
  καί ό κάμπος της Μεσσαράς μέ
  τό Λιβυκόν πέλαγος είς τό βά¬
  θος. Έχει θέσιν προνομιούχον.
  Καί συγχρόνως πλούτον άνεξάν
  , τλητον. Μόνον ή έλαιοπαραγω
  γή τού επλησίασε πέρυσι τάς 700
  χιλ. οκάδας. Καί ή παραγωγή
  των δημητριακ&ν, των άμπελουρ
  ίΐγιχών των κτηνβτρβφ|)(ών ΧΛΪ
  δασικων προϊόντων ϊίναι έπί?τ?£
  τόΓΙ»^· "£ϊαΐ Χ*Ρ·ί είί «ύτόΐ5
  τα άίλά κ«Τ *°? τΓν *βγ«ικ*τη
  Ζαρός πρβοδεύί, σϋνενώ5 ν> β
  ι της πρβοδου τού άτοτελεϊ ««ι
  2ε£ π * η πΡΧισεν «ιό ήμε
  ρων Προκειται περί έρνου υευί
  , νεκαλύφθη καΐ τεμάχιον
  πλακός ένεπιγράφου, ' Ρωμαΐκής
  έποχής Είχάξεται δέ «5τι θά ευ¬
  ρεθούν καΐ άλλαι ιτλάκες ό πό τί
  ΐβως κατορθωθή ή άνάγνωσις των
  έπιγραφών, διά συναρμολο
  ως των τεμαχίων έ
  γωσις των
  ρφ, διά συναρμολογήββ
  ως των τεμαχίων, έπιγοαφων που
  κατά πάσαν πιθανώτητκ είναι
  βχετικΐχ| μέ την ύπαρξιν ύδροτγω
  γείου πάλιν, είς τό μέρος αύτό
  επί ρωμαΐκών χρονων. "Ισως μά
  λ<ατα ευρεθούν καί άλλαι αρχαί ό τη τε;, οπότε ό Ζαρός θά 'έχο καί άρχαιολογικόν ενδιαφέρον πράγμα τό οποίον θά βοηθήση είς την πύκνωβιν τής τουριστικής κινήσεως ήη μ η γμαστικήν νά έλατ τώση όπωσδήποτε την φόρμαν τής λί δλδή 8 ■ Ι Ι Γ Ι----- Ι Β κοιλίας τού, δηλαδή, 5πως κοινώς λέμε, νά ρίξη μέ κάθε θυσία την κοιλιά^του, κάμνων καθημερινώς τίς άπαιτούμενες γυμναστικες ά- σκήσεις κινήσεως τοθ κορμοθ καί των κάτω άκρων. Χρειάζεται νά τονωθοθν οί μθς των ποδών, μέ συνεχεΐς κάμψεις, μέ κίνησιν σΐΐς μύτες των ποδών, είτε αν¬ τιθέτως μέ περπάτημα στίς πτέρ- νες, σέ πη5κ5μ*τα καί αέ όδοιπο ρίαν. Κάθε άσκησις πού έκτεί- νει τα κίτω άκρα πρός τα έμ- πρός, πίός τα οπίσω είτε πρ^ς τα πλάγια, έπιβάλλεται καί εί- ■ ■ Έκτός Τράστ "•■*ΊΗ| ξέχει καθόλου; Ή μέση σας δέν νέ Ιξαιρετικώς άποτελεσματική. έχει λίπη; Οί μθς των κάτω ά "' ' " "' κρων σας είνε άνεπτυγμένοι δσο χρειάζεται,» "Αν τό ξίρος σας είνε άπό 60 έ'ως 70 χιλιόγραμμα, ή περίμϊ- τρος των μηρών πρέπει νά είνε 50 2ως 55 έκατοστόμετρα καί τής κνήμης 36 έ'ως 38. "Οταν "Α* άκολουθήσετε αυτή την τα κτικήν συστηματικά, νά είσθε βε¬ βαιοί δτι θ' άποφύγετε ώς τό βαθύ γήρας τα δύΐ ιδιαιτέρα καί κλασσικά χαρακτηριστικά τής ώ- ριμότητος, την ίσχνότητα των κνημών καί την προεξοχή τής κοιλίας. Α)Π Η ■ ■ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ. Πάρον. Νάξον. Πρακτορείον ΑΙΚΑΡΔΑΚΗ Ταλε«ι. *-■«] ■ ■ ■ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ ις «ΕΛΣΗ» Έκτάκτως Τετάρτην 6 μ. μ. κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Κανονικώς εκάστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ Τηλεφ. 551. Ύ| Ι», ΣΟΥΜΑ ΜΙΡΑΜΠΕΑΑΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Τό παρά τα Κρεοπωλεΐα πρατήριόΡμσς πωλεΐ καί άγοράζει σούμαν νέας εσοδείας (τσικουδιά) χονδρικώς καί λιανικώς είς τιμάς άναλόγους των βαθμών. Έπίσης πωλεΐ οδζο, κονιάκ, κρασά λιάτικα, Λίαν προσεχώς θέτει είς την κατανάλωσιν την πε- ρίφημη ρετσίνα ΧαλκΙδος. ' (Έκ τοθ Πρακτορείου) ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ιν Γ Παράρτημα έργοστασίου Βαπτιστικών — Στέφανον ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Είς Μοίρες Ειδοποιούμεν την αξιότιμον πελατείαν μας ότι έπλουτίσαμεν τό έν Μοΐρες ύποκατάστημά μας μέ έλα τα είδη προικών ήτοι: Κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬ τες, μαξιλάρια κ. λ. π. Έπίσης μέ μεγάλην συλλογήν γυναιχείων καί παιδικών φορεμάτων. ■■■■■■■■■■■■■■■■ΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΒΙβιιιι ■■■■■■ ■■■■«■•■■■■■■■■■■■■■■κ ■■■■■■■■■■■■■■ ΠΑΓΟ - 0/ΥΓΕΙΑ Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ Έν ΉρκκλείΜ Κρήτης (όπισθεν Τραπέζης Ά8ην&ν) ~ Ό υπογεγραμμένος Νικόλαος Άπλαδάς εύχαριστώ θβρμώς την 'Ανώνυμον Ελληνικήν Έτα,ρ(«ν Γεν»- Τ^?ν^ Φβϊνΐδ" διά τ^ν ταΧύτητα καΐ προθυ- μ λ ΐζ έ,σ™σ* νά μοί καταβάλη την Ικανοποιητικω- ΏΧ * ημίω°1ν ^ου έΐ< τής προσκρούσεως τοϋ παρ'αύτη ησφαλισμένου αύτοκινήτου μου. συνιίτΛντ^Λ^^Ι01 ΤΙμο0ν τήν χώραν μσ« κσ1 συνιστώντσι ώς παρέχουσαι -λήρη εξασφάλισιν. Εν ΗρακλεΙφ τβ 22 Σεπτεμβρίου 1938. Ό ευχαριστών Νικόλαος Άπλαδ«$ ηρ5 *Ϊ ύΥΡ«« Φ»1««*. νε«τάτοϋ Ι } 1—1/Λ. συστημοιτος. Ψνξις διά κυκλοφορίας ψυχρού αέρος, άνανεωμένου χατά είκοσιτετράωρον. 'Απόλυτος έξασφόλιβις παντός έμπορεώματος. Διαρκίις ««' σταθβρά θερμοκρασία. 'λδικίταρος θάλκμος διά ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΙΑ χαί, 'Μιαίτβρον τμήμ« διά ρου,χισμόν, μαλλίνων ΰφασμά τ»»ν, ταπητων. γουνδν χ. λ,η. Κβλώνε5 Ελληνιχοδ σχΛμβιτοςτδν ^-. 25 χιλιβγραμμων, μβνάλης άντοχής καί μέ ίδιαίτερο έξαιρβτικό νερό. Εγκατάστασις αρίστη, παρέχουσα κάθε ευκολίαν. Τηλέφωνον 3—21. Πωλώ τάς εξής άμπέλους κει- μένας είς τό Μετόχι Αγ. Εί ρήνης: 1) άμπελον σουλτανί 12 1^2στρ. συνορεύουσαν μέ άμπελον Ν. Γου ναλάκη μέ άμαξ. οδόν, μέ άγροτι- κόν 5ρ&μον καί βάγκα. 2) άμπελον σουλτανί 15 1)2 στρεμ. συνορεύουσαν μέ άμπέλους Γ. καί Χ. Νφα καί άμαξιτήν ό £όν έκ δύο μερών. 3) άμπελον σουλτανί 4 1)2 στρεμ. συνορεύουσαν μέ άμπέ¬ λους Ν. Γουναλάκη καί Μ. Νίβα καί άμπξιτήν οδόν. 4) ΦυτάμΓΕελον σουλτανί είς θέσιν «Κάμπο» 39 περίπου στρεμ. μέ δψιγιάν καί 1200 πε ρίπου κλήματα μοσχάτα συνο ρεύουσαν μέ άμπελον Σταύρου Όρ φανουδάκη μέ προσφυγικά κτή- ματα, μέ άμαξ. οδόν έκ δύο με¬ ρών. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ Ή πώλησις εκάστου των άνω χτημάτων είναι άνεξάρτητος τής άλλης. Πρώτη προσφορά έρίζεται διά την πρώτην άμπελον δραχ. 130.000. ΙΙρώτη προσφορά δρίζεται διά την δευτέραν άμπελον δραχ. 160.000. Ι ι Πρώτη προσφορά όρίζεται διά την τρίτην άμπελον δραχ. 40. 000. ; Πρώτη προσφορά ίρίζεται διά την τετάρτην άμπελον δραχ. 320 000. Αί προσφοραί δέον νά γίνουν δι' έπιστολής άπευθυνομένης είς τόν πωλητήν Κ. Νίβα δικηγόρον καί είς την έν Ηρακλείω Διεύ¬ θυνσιν τού μέχρι τής 26 Όκτω- βρίου 1938. Ή άποδοχή τής συμφερωτέρας προσφοράς έναπόκειται είς την απόλυτον κρίσιν μου καί άνευ ου δεμιάς δεσμεύσεώς μου, θά γίνη δέ μέχρι τής 31 Όκτωΐίρίου 1938 καί θά ύποχρίθθτ,αι δ προσφέρων είς την έντός δεκαπενθημέρου άπό τής είδοποιήσεώς τού σύνταξιν προσυμφώνου πωλήσϊως. Ι 'Η πληρωμή γεννήαεται είς 5 ϊσας δόσεις έξ ών ή πρώτη κατα- δληθήθεται κατά την σύνταξιν τοθ προσυμφώνου πωλήσεως αί δέ λοιπαί τέσσαρες δόαεις καταβλη- θήσονται είς τρίμηνα διασνήμα- τα άπό τής συντάξεως τοθ προ¬ συμφώνου καί εξής, αυθημερόν δέ κατά την ημέραν καταβς-λής τής τελευταίας τριμήνου δόσεως συνταχθήσεται τό οριστικόν συμ¬ βόλαιον δι' ού θά μεταβιβάζεται έκαστον των άνω κτημάτων ελεύ¬ θερον βαρών καί έκνικήσεως. Δύ ναται νά ληφθώσιν 6π' δψει καί προσφοραί μέ άλλους ξρωος πλη ρωμής. Πληρο^ςοίοίΐ παρέχονται. 6πό τοθ ίδιοκτή.ου έν Άγί/^Έίρήνη, υπό. ΐοθ Δημ. Μιγάδη έν Ήρα 'κλείφ όδός Καντανολέου καί υπό τοθ Χαροίλ. Καπετανάκη έν Άρ —Αί έξετάσεις των παλαιών φοιτητών. νή3 Τίΐν, έ?1ΐυιεΡί'3* της Κυββρ. νησεως έδηιιοσιβΰθη άνανκαατι κός νβμος ύπ' αριθμόν 1371 δία τού όαοιου έπιτρέπεται βίς δλοϋ^ τβυς φο,τητάς των πανεπ,στημίων! τβυς εγγραφέντας μέχρι κ«Γ τού πανεπιατημ,χβΰ έ'τους 19%-37 τβυς μη προσελθόντας5 εϊ5 τμημα- τικας εξετασε.ς ή πρ'οσελβοΧς Γ °"?βΡβας ν« πέλ 6 »"·»»«"«*6 «ίεί*. ς π ς πτυχιακάς. οί ώί ανω Φβ.τηταί δ,κα,οθντα, νά " — Ή αύξησις των πανβπιστη- μιακών διδάκτρων. 22?κυτπ? »βιτ"τ«ν τοδ'Εθν* κου Καποδιστριακοΰ Πανεπιατη. μ«βυ, των ανηκόντων βί η ρχμ τρείς υ είΕ «ντ«? -Οί Έφοριακοί ύπάλληλοι. ϊχβτικώς μέ την άναγραβεΐ- α*ν εις αθηναϊκάς εφημ«ρί1βί?ί{. δησιν περί δ,αβεσ,μοτητος έφο- ριακων τίνων υπαλληλων β &- πβυργός των Οικονομ ««ν κ 'Α. ποστολίδης ίάνεκοίν-ωσεν δτ'ι οί έν λόγω ΰπάλληλβ, έτιμΜρηθησ«ν ^νμ«τ, μέ εξάμηνον δΐαθεσ^ μβτίΐτο», δια την υπηρεσιακήν τ«ν δμως ανεπάρκειαν καί οΰν χρηματ.σμόν. Καταγγελίαι περ Ηράκλειον τ% 19 Σεπτεμβρίου 1938. ^ ν Κ. Νίβας ΕΥΓΕΝΙΑ Α. ΜΕΟΥΜΑΚΗ ΜΟΔΙ5ΓΑ Νεάπολις— Μόλις επανήλθε καί άνα- λαμβάνει προσέτι την κατα¬ σκευήν άνδρικών ύποκαμίσων καί πυζαμων. Γυναικεΐσ καΐ παιδικά φορέματα είς δλα τα τελευταία σχέδια. ϊοθΓΓχΤ^εί5 βά?^ ^νόέκκρε μουν αλλ' αυται δέν άπεδβίνθη- σ«ν εισετι. Διά τάς έν λ αΠηΙ * «ηνβρούμε^, . αλληλοι παρεπεμφθηααν είς τα ΐκε.α συμββυλ,ο, μέ τό έρώτηιί» 5· ή όίι«ί« β« "Ρ«γ μηη μόνον έφ' ίσον αί Χ«τηγορί«, άποδε,χθβδν βασ*! —Δωρεαι. ρς κ. Διονύσιος άπέστβιλε πρός την ομάδος προακόπων 'Α γίβυ Γεωργίου Λασηθίου δραχμάς ϊηΤ —,,θ κ. Ιωάννης Μ. κης εμπβρος κατέθεσεν 6ξτ|ν ταμίαν τβυ Π«τριΜΤ1Χβο Ίδρύμ* το5 μ. 9βόδ4»ρον Κουφάκην δρ«χ »άς τριακοαίβίς διά τό γάλ« τού παιδιοδ, άντ! ατβφάνου είς μνη μην τής αποβιωσάσης Νικολέτ- τ»5 Χάλαρη. —Πρόσκλησις. Προκειμενου νά προβώμεν είς την ενοικίασιν γραψειΌυ καταλ ληλου διά την εγκατάστασιν σταδμαρχείου είς Ηράκλειον κα λοδμεν τοΰς ενδιαφερομένους ι¬ διοκτήτας όπως υποβάλωσιν υμίν τάς προσφοράς των μέχρι τής 30ης ληγοντος μηνός. 'Λπαραί τη τος όρος όπως τό πρός ένοικί ασιν οίκημα κείται είς την πβρι χήν των πλατειων Δασκαλογιάν νη η τριών Καμάρων των λοιπών β ρων δύνανται νά λάβωσιν γνώ σιν οί ένδιαφερόμενοι παρά τοδ έν Ηρακλείω αταθμάρχου τής 49ης Υ.Κ.Δ. Ιωάννου Ισακιράκη. Ό Λκυθυντής Κ. Ε. Φθϊνάκης Ι* ι
  *'}
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  25 Σετΐτεμβρίου 1938
  Ί'ΙΗ
  Κ'
  ■':?
  120 Ώρα
  Γ^^-^-^-^^—^~-—»
  V
  ■.^~^ν_<~Ν«Γ~»-- .ι^~*·^~«—Ν»»"-» ΟΙ ΤΣΕΧΟΙ ΑΠΕΡΡ1ΨΑΗ ΤΑΪΠΡΟΤΛΣΕΙΣΤΟΥΧΙΤΛΕΡ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΣΒΪίΙΙΗΣ Β1ΥΑΕΥ1ΗΣ ι ΚΟΤΗΤ ΑΠΕΙΑΟΥΝΤΑΠιΝΙΡΟΥΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 2<> Σεπταμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ή τσεχοσλοβα
  κική κυβέρνησις απήντησε την νύκτα
  είς τάς προτάσεις τού Χίτλερ. Αιά
  τής απαντήσεως αυτής ή κυβέρνησις
  Σιρόβυ άρνείται νά δεχθή τάς προτά'
  σεις ταύτας.
  Έν τώ μεταξύ οί Τσέχοι συνέλαβο
  τόν βουλευτήν« ύπαρχηγόν τού' κόμμα
  τος των Σουοιτών κ. Κούντ. Έξ άλ
  λου είς ωρισμένας σουδιτικάς περιφε
  ρείας οί Σουδίται έξοπλισθέντες άνοί
  γουν χαρακώματα. Τό ίδιον πράττου
  καί οί Τσέχοι. Κατά, τάς ύπαρχού
  σας πληροφορίας άπειλοΰνται σοβαρώ
  ταται συγκρούσεις είς τάς περιφερεί
  άς ταύτας.
  ΕΚΤΠ ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ
  Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλέγραφον ν έκ
  Παρισίων καί Λονδίνου ότι συνήλθον
  έκεί έκτάκτως τα ύπουργικά συμβούλια
  Μεγάλης Βρεττανίας καί Γαλλίας.Άμ
  φότερα τα ύπουργικά συμβούλια εξή¬
  τασαν διά μακρών την εύρωπαϊκήν κα¬
  τάστασιν.
  ΔΙΕΞΗΧ8ΗΣΑΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΤΟΝκκ. ΗΤΑΑΑΗΤΙΕ-ΜΠ0Ι.ΝΕ-ΑΓΓΑΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—-Έκ Λονδίνου αγ
  γέλλεται ότι οί κ.κ.ΝταλαντιέκαίΜπον
  νέ οΐτινες έφθασαν χθές είς Λονδίνον δι
  εξήγαγον εύρυτάτας συνομιλίας μετά
  των κ. κ. Τσάμπερλαιν, Χάλιφαξ καί
  άλλων μελών τής άγγλικής κυβερνήσεως.
  Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΕΡΒΙΑ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήμα-
  τα έκ Βουκουρεστίου καί Βελιγραδίου
  βεβαιούν ότι τόσον ή Γιουγκοσλαυία
  όσον καί ή Ρουμανία Οά ύποστηρίξουν
  την Τσεχοσλοβακίαν είς περίπτωσιν έ·
  πιθέσεως εναντίον αυτής υπό τής Ούγ
  *γαρίας. Σχετικώς μάλιστα ειδοποιηθη
  ή κυβέρνησις Βουδαπέστης.
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
  Ο ΧΒΕΪΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ό σημερινάς λό*
  γος τοΰ καγκελλαρίου Χίτλερ είς τό
  Βερολίνον, τονίζεται ότι είνε ίδιαιτέ
  ρας σημασίας όσον άφορα τό τσεχο
  σλοβακικόν καί την εξέλιξιν γενικώτε-
  ρον τής διεθνούς καταστάσεως.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ι.
  ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Ό ύπουργός Γενι-
  κός Διοικητής Κρήτης κ. Σφακιανάκης
  εγένετο ίεκτός είς επανειλημμένας συν
  εργασίας παρά τοΰ κ. Ηρωθυπουργού
  καθ' άς συνεζητήθησαν όλα τα φλέγον-
  τα ζητήματα τής νήσου μας καί ιδία
  τα συγκοινωνιακά, διά την λύσιν των ο¬
  ποίων καί ελήφθησαν άποφάσεις. Ό κ.
  ύπουργός αναχωρεί έξ Αθηνών έπανερ.
  χόμενος είς την έδραν τού έντός των
  ημερών.
  'Αμετάβλητος ή διεδνής κατάστασις.
  Υστατα διαβήματα πρός τόν Χίτλερ.
  λΰωρον υπουργικόν συμβού¬
  λιον οί κ. κ. Νταλαντιέ καΐ
  Μποννέ ανεχώρησαν τάς ά
  πογευμαπνάς ώρας τής χθές
  μεταβαΐνοντες είς Λονδίνον
  κατόπιν προσκλήσεως των
  "Αγγλων συναδέλφων των.
  Τό αγγλικόν υπουργικόν
  συμβούλιονσυνήλθενέπανειλημ
  μένως κατά την διάρκειαν
  τής χθεσινής ημέρας. Μετά
  την άφιξιν των κ. κ. Νταλαν
  τιέ καί Μποννέ έλαβε χώραν
  τάς εσπερινάς ώρας ή πρώ
  τη Άγγλογαλλική συνεδρΐα
  σις ή όποία διήρκεσεν εως τα
  μεσονύκτιον.
  Έξερχόμενος τοθ ύπουργι-
  κοΟ συμβουλΐου ό κ. Νταλαν¬
  τιέ εξέφρασε την ίκανοποίη-
  σΐν τού διά τάς συνομιλίας,
  ειπών δτΐ:«διαρκούσης τής συν
  εδριάσεως έπίστευσα δτι ή·
  μουν μέλος τής άγγλικής κυ¬
  βερνήσεως. Τα πράγματα εΤ·
  νέ γεγονός δτι δέν έπήγαν
  πολύ άσχημα είς την συνε¬
  δρίασιν ταύτην».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σεπτεμβρίου ή Πραγα συνεκέντρωσεν 1 έ
  (τηλεγραφικώς).— Μετά πό κατομμύριον στρατοϋ είς τα
  γερμανικά σύνορα.
  —Ό έν Βερολίνω "Αγγλος
  πρεσβευτής κ. Χέντερσον εΐ-
  χε χθές ιδιαιτέραν συνεργα
  οίαν μέ τόν Βρεττανόν υπουρ
  γόν των Εξωτερικών Φόν
  Ρίμπεντροπ. Ό κ. Χίτλερ ευ¬
  ρίσκετο χθές' καθ' δλην την η¬
  μέραν είς διαρκή επαφήν με¬
  τά των συναδέλφων καί των
  άνθρώπων τής έμπιστοσύνης
  ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΑΓΓΛΩΝ- ΓΑΛΛΩΝ
  Σήμερον την πρωΐαν έσυν·
  εχίσθησαν αί Άγγλογαλλι-
  καί συνομιλίαι. Πιστεύεται δέ
  δτι οί Γάλλοι ύπουργοί θά
  δυνηθοθν νά άναχωρήσουν
  τάς απογευματινάς ώρας
  (χθές) διά Παρισίους.
  ΕΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ ΤΣΕΧΙΚΟΥ
  ΣΤΡΑΤΟΥ ΥΠΟ ΤΑ ΟΠΛΑ
  Κατά θετικάς πληροφορίας
  τού.
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΧΙΤΛΕΡ-ΒΟΡΙΔΟΣ
  Ό βασιλεύς τής Βουλγαρίας
  Βόρις διερχόμενος χθές έκ
  Βερολίνου επεσκέφθη τόν
  XI
  τλερ μέ τόν οποίον συνωμίλη
  σε πλέον τής ώρας. Είτα ά
  νεχώρησεν έπιστρέφων . είς
  την Βουλγαρίαν.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ . ΧΙΤΛΕΡ
  ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σεπτεμβρίου
  (τηλεγραφικώς).Οί διπλωματι
  κοί κύκλοι πιστεύουν δτι διά
  τού σημερινοΰ τού λόγου ό
  κ. Χίτλερ θά επιδιώξη νά ε¬
  πισπεύση την εξέλιξιν των
  γεγονότων.
  —Τηλεγραφοϋν έκ Βουδα
  πέστης δτι ό ούγγρικός τύπος
  είνε δριμύτατος εναντίον τής
  Τσεχοσλοβακίας.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΣΕΧΟΥΣ
  Τηλεγραφοϋν έκ Λονδίνου
  δτι τόσον ή αγγλικη κυβέρνη
  30 Πρωϊνή
  ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΑΤ
  ΔΙΑΤΗΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΝ ΛΥΣΙΝ
  ΤΟΥ ΤΣΕΧΟΣΟΒΑΚΙΚΟΥ
  ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ
  ΟΙ κ κ ΧΙΤΑΕΡ ΜΠΕΝΕ2
  ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΚΑΙ ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  εξ Ούασιγκτώνος ότι ό πρόεδρος των
  Ηνωμένον Πολιτειών κ. Ροΰσβελτ α¬
  πηύθυνεν έκκλησιν πρός τούς κ. κ. Χί¬
  τλερ, Μπένες,Χσάμπερλαιν καί Νταλαν
  τιέ.
  Ό κ. Ροΰσβελτ άναφερόμενος είς
  την γενικήν καταστροφήν την οποίαν
  θά έχη διά την άνθρωπόι,ητα είς νέ-
  ος πόλεμος, τονίζβι ότι πρέπει νά επι
  ζητηθή ή έξεύρεσις τρόπου δυναμένου
  νά ρυθμίση τα προκύψαντα έκ τού τσε-
  χοσλοβακικοΰ ζητήματα είρηνικώς. Πε¬
  ραιτέρω ο κ. Ροΰσβελτ τον.ζει την ση¬
  μασίαν πού θά έχη ή επίτευξις είρηνικής
  λύσεως είς την οποίαν.έπαναλαμβάνει
  εντελώς Ιδιαιτέραν συνεργα! °" ΛΡέ*β' να αποβλεψουν οί αρχηγοί
  ., , ικαι πρωθυπουργοί των τεσσαρων κρα·
  οίαν μετά τοθ κ. Νταλαν των. ^
  τιέ ή όποία διήρκεσεν επί ήμί | 2. Σ. Τό κείμενον τής έκκλήσεως τοθ Ροδ-
  σειαν ώραν μετά δέ τό πέ σβίλτ δημοσιεύομεν αλλαχού.
  ρας αυτής ό κ. Νταλαντιέ —_——————=——------------------_
  παρουσίασεν είς τόν κ Τσά Χ|ΛΙΑΔΕΣ ΛΑΟΥ ΖΗΤΟΥΝ
  μπερλαιν τόν στρατηγόν Γκα
  μελέν καί συνεζήτησαν επί ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΝ ΤΩΝ ΤΣΕΧΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  σις δσον καί ή γαλλική έξε-
  τάζουν ήδη υπό πνεϋμα άπο-,
  λύτου εύμενείας την στάσιν
  τής Τσεχοσλοβακίας ή όποία
  άλλως τε δικαιολογεϊται κα¬
  τόπιν των νέων άξιώσεων τάς
  οποίας προβάλλει ό κ.Χίτλερ.
  —Κατά την χθεσινήνπρώτην
  άγγλογαλλικήν σύσκεψιν ό κ.
  Τσάμπερλαιν απεφάσισεν έκ
  συμφώνου μετά τοθ κ. Ντα
  λαντιέ την αποστολήν πρόσω
  πικής άνακοινώσεως πρός τόν
  Χίτλερ. Την ανακοίνωσιν ταύ
  τηνμεταφέρει άνώτεροςύπάλλη
  λος τού Φόρεϊν "Οφφις πρός
  τόν Χίτλερ άναχωρήσσς μά
  λιστα σήμερον άεροπορικώς
  διά Βερολίνον.
  —Σήμερον έγιναν έπανει-
  λημμέναι άγγλογαλλικαί συ-
  σκέψεις. Κατ' αύτάς επήλθε
  συμφωνία έφ' δλων γενικώς
  των άπόψεων μεταξύ "Αγ¬
  γλων καί Γάλλων ύπουργών.
  — Ό στρατηγός Γκαμελέν
  εκλήθη έκτάκτως είς Λονδί¬
  νον Ίνα δώση την γνώμην τού
  επί διαφόρων ζητημάτων. Εΐ-
  χε ιδιαιτέραν συνομιλίαν με¬
  τά τοθ ύπουργοθ πολέμου
  τής Αγγλίας καί άλλων άνω
  τέρων στρατιωτικών. 0
  Ό κ. Τσάμπερλαιν εζήτησεν
  ωρισμένων ζητημάιων.
  Τό κείμενον τής έκκλήσεως Ροΰσβελτ.
  Και νέος λόγος τού Μουσολίνι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Σεπτεμβρίου
  (τηλεγραφικώς).— Άργά την
  νύκτα ανεκοινώθη τό πλήρες
  κείμενον τής έκκλήσεως τοϋ
  προέδρου Ροΰσβελτ πρός τούς
  κ. κ. Χίτλερ καί Μπένες, Ντα
  λαντιέ καί Τσάμπερλαιν.
  «Ή ειρήνη τονίζει ό κ. ΡοΟ
  σβελτ κινδυνεύει έν Εύρώπτ].
  Άπειλοΰνται έκατομμόρια άν¬
  θρώπων δι" έχθροπραξιών».
  »Ύπερτάτη έπιθυμία τοθ ά-
  μερικανικοθ λαοΰ είνε νά ζή
  ση έν ειρήνη. Άλλ' έν περι¬
  πτώσει πολέμου δπως ουδέν
  άλλο έν τω κόσμφ κράτος, δέν
  θά δυνηθώμεν,νά μή μετάσχω
  μέν, οΰτε ημείς.
  »Κανένα κράτος έπαναλαμ¬
  βάνει ό κ. Ρ'οθοβελτ, δέν θά
  δυνηθή νά αποφύγη μέχρι τέ
  λους τόν πόλεμον.
  »Εΐμαι πεπεισμένος συνεχί-
  ζει, δτι ουδέν δύσκολον, μή
  δυνάμενον νά έπιλυθή πρό-
  βλημα ύπάρχει. Έπανέλθετε
  είς την λογικήν. Μή καταφύ
  γετε είς τή" δύναμιν.
  »Έν ονόματι έκατομμυρΊ-
  ων Άμερικανών, έν ονόματι
  ολοκλήρου τής ανθρωπότητος
  σδς ίκετεύω νά συνεχίσετε
  τάς διαπραγματεύσεις ώστε
  νά εΰρητε μίαν ειρηνικήν λύσιν
  τής διαφοράς σας».
  —Αί γερμανικαί έφημερίδες
  γράφουν σήμερον: Μένομεν
  πιστοί είς τό παλαιόν γερμα¬
  νικόν ρητόν: Ό Φύρερ διατάσ
  σει, ημείς βαδίζομεν.
  ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ.ΛΟΤ0Σ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  Ό κ. Μουσολίνι έξεφώνη
  σε σήμερον καί άλλον λόγον
  επί τής καταστάσεως είς Ευ¬
  ρώπην.
  «Εΐμαι βέβαιος είπεν δτι
  εάν οί λαοί έβασίζοντο ευθύς
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Λονδίνου
  τονίζεται^ ότι υπήρξε χαρακτηριστική
  όσον καί έπιβλητική είς όγκον ή ύποδο-
  χή είς, τό Λονδίνον χθές των κ. κ. Ντα¬
  λαντιέ καί Μποννέ. Χιλιάδες "Άγγλοι
  ύποδεχθέντες τούς δύο Γάλλους υπουρ-
  είς τάς ιδίας των δυνάμεις ού γούς εζήτησαν διά βοής την ύποατήρι-
  δείς θά .έπεδίωκε τόν πόλε- _-ιν τής Τσεχοσλοβακίας.
  μόν διότι δέν θά τόν εϋρι ]_________________________
  σκεν άναγκαΐον.
  Είνε άκόμη καιρός διά την
  διάσωσιν τής Εΰρώπης. Ή τύ
  χη τής Εύρώπης κρίνεται πάν
  τως αυτήν την έβδομάδα Δέν
  άποκλείεται ν' αναγεννηθή
  μία νέα Εύρώπη. Δέν άπο
  κλείεται ν' αποφύγωμεν τόν
  πόλεμον».
  —Ό άγγλικός τύπος κα
  ταδικάζει σήμερον τό γερμανι¬
  κόν ύπόμνημα ώς ύπερβολι
  κόν Οί «Τάϊμς» τονίζουν με
  ταξΰ άλλων: «Αυτή είνε ή τε¬
  λευταία προσπαθεία τής δι-
  πλωματίος (έννοοθνται ένταΰ
  θα αί Άγγλογαλλικαί συνο¬
  μιλίαι.) Ή Γερμανία, ή Γερ
  μανία μόνον θα είνε ύπεύθυ-
  νος διά δνα νέον πόλεμον.
  Άπό αυτήν έξαρταται ή ει¬
  ρήνη».
  ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝ.ΛΑΧΕΙΟΥ 01Κ0Ν0ΜΙΚΗ ΖΩΗ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΛΗΡΩΣΙΣ
  Κατά την χθεσινήν 18ην ημέ¬
  ραν τής ε'. κληρώσεως εκέρδισαν
  οί κάτωθι άριθμοί τα έναντι εκά¬
  στου σημειούμενα 2 πασά: 1052
  15360, 55241. 66076, 68269
  άνά δρχ. 2 000.
  Οί χληρωθέντες άριθμοί 17ης
  ημέρας (24 Σεπτεμβρίου) είς τί
  άρτιον είναι οί εξής:
  1009, 1093, 3664, 6105, 6115,
  0146, 8224, 8506, 8579, 15322,
  19583, 25631, 27254, 30978.
  30984, 36081, 40216, 45420,
  45493, 46143, 53646, 54918,
  55204, 55283, 57418. 59000,
  60917, 60990, 68247, 28291
  72691, 77962, 78418, 78438.
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Λόγω μή γενομένης άπαρτίας
  ανεβλήθη διά την προσέχη Πά
  ραοκευήν ή συνεδρίασις τού Δή
  μοτικοθ Συμβουλίου.
  ΔΩΡΕΑ
  Οί χ. κ. άδίλφοί Χάλαρη χατέ-
  θησαν δραχμάς χιλίας (1000) υ-
  πέρ^τοθ ΦιλανθρωπικοΟ _υλλό-
  ου Κυρίων καί είς μνήμην τής
  μητρός των Νικολέττας Χ. Χά
  άρη.
  'Αγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών .ογοράς
  τοΰ ΈμπορικοΟ καί ΒιομηχανικοΟ
  Έτΐιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων ττροιόντων είχον
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίόες:
  Σουλτάν, έξαιρετ. 18,00 - 18.50
  Σουλτανίναι α'.
  δ.
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες α'.
  Κοινοί
  Ταχτάδες α'.
  Υ
  Σταφίδες μαύραι
  δρ.
  " Ελαια 3-5ο
  Πυρηνέλαια
  Ελαιοπυρήναι
  Σάπωνες:
  ΛευκοΙ α'
  β'
  Πυρηνελαίου α'
  β'
  Μουργελαίου α'
  β'
  θινοι:
  Αρχανών μίστ.
  Μαλεβυζίου
  Δίκταμος ήμ,
  ΣΙτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βΐκος
  Μέταξα
  Κουκούλια
  17
  16.—
  15.-
  14,—
  9.—
  12.-
  11.50
  10.-
  9.50
  8.50
  7.50-
  25.20
  17.-
  120
  17.50
  16.50
  15. -
  14.-
  15.-
  14.—
  45-
  6.—
  80.-
  8.—
  550
  530
  5—
  550.-
  130.—
  17,50
  16.50
  15 50
  Π¬
  Η ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΙΣ
  ΤΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ
  Πρός τάς τελωνειακάς άρ
  χάς εκοινοποιήθη πρός έφσρ
  μογήν έγκύκλιος τοθ υπουρ
  γείου των Οίκονομικών άναφε
  ρομένη είς τόν τρόπον τής χαρ
  τοσημάνσεως διασαφήσεων ά
  φορωσών έμπορεύματα πλεί
  ονα τής μιάς διατακτικής.
  Ο χ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Αφίκετο χθές είς την πόλιν
  μας έκ Χανίων μεταβαίνων εί;
  Άγιον Νικόλαον ό Νομάρχας Λα¬
  σηθίου κ. Παπαδημητρίου.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ χΓτΓθΛΑΚΟΓΛΟΥ
  Σήμερον την πρωίαν αναχωρεί
  διά τής θαλασσίας εύκαιρίας έπι¬
  στρέφων είς Χανιά ό Στρατιωτι¬
  κάς Διοικητής Κρήτης στρατηγός
  κ. Τσολάκογλου.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.ΔΗΜΑΡΧΟΝ
  Ό κ. Δήμαρχος έλαβε τό
  κάτωθι τηλεγράφημα:
  Μηνάν Γεωργιάδην
  Δήμαρχον Ηρακλείου
  Συγκεκινημένθι εύχαριστοϋμεν
  δι' εΰγενή αίσθήματά σας καΐ
  έξαιρετικάς άποδοθείσας τιμάς
  πρός τόν νεκρόν μας, δστις ύ
  περηφανεύετο πάντοτε διά την
  (διότητά τού ώς έπιτίμου
  μότου Ηρακλείου.
  θϊκβγίνίΐ» ΓΚΕΡΟΛΑ
  Δή
  ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται
  έκ Παρισίων ότι τό υπουργείον των Έ-
  αωτερικών διέταξεν έπειγόντως μέτρα
  άντιαεροπορικής αμύνης είς Παρι¬
  σίους. Τα μέτρα ταύτα έφηρμόσθησαν
  ήδη τόσον μεταξύ τοΰ πληθυσμοΰ όσον
  καί άπό τα δημοσία καί ίδιωτικά κατα-
  στήματα. Έκ παραλλήλου έκοινητοποι
  ήθη ή άντιαεροπορική άμυνα. Τα ιδία
  μέτρα αγγέλλεται ότι ελήφθησαν καί είς
  Λονδίνον.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ
  ΕΨΗΦΙΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΠΙΣΤΟΣΕΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Έξ Ούασιγκτώ-
  νος έπιβββαιοΰται ότι τό Αμερικανι¬
  κόν κογκρέσσον θά ψηφίση πολεμικάς πι-
  στώσεις έκατομμυρίων δι» • έπιτάχυν-
  αιν των στρατιωτικών προετοιμασιών
  τής Άμερικής.
  ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ^ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ - ΠΟΛΟΙΜΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Έκ τού εξωτε-
  ρικοΰ τηλεγραφείται ότι είς τα σύνορα
  Τσεχοσλοβακίας καί Κολωνίας έλαβον
  χώραν συγκρούσεις.
  ΤΙ ΕΔΗΛΩΣΕΝ Ο
  ΔΙΑ ΤΑ ΠΟΑΕΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφοϋν έκ
  Ρώμης ότι ό κ. Μουσολίνι είς εκφω¬
  νηθέντα παρ' αυτού λόγον επί τής κατα
  στάσεως, υπήρξε κατηγορηματικός, το¬
  νίσας ότι ή Ιταλία θά λάβη άνάλογα πο-
  λεμΐκά μέτρα άν ή Γαλλία καί ή Άγ-
  I
  γλία έξακολουθήσουν τάς στρατιωτικάς
  προετοιμααίας.