9633

Αριθμός τεύχους

89

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

7/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Π.Ρ^ δ "Αγγλος
  σπασμρνσς είς την Υπηρεσίαν δ Β ^ ν των, 1ολανδών ΡυδίΚεπ; άπε,-
  τινα υπέστη την 2!) Ιανουάριον 'ΐ94ό ϊίνΤ"·1"* ,εί« τατραύματά τού «·
  νίντ) σήμερον έκ τοΰ Πανανείου ΝοσόκηΜρ,'™^" ,οΓ) λρι1Ηνοα< τού θ« «αλοϋνται όθεν οϊββνλόμβνβι 8π«ΓΓ ^ ' ^ ^ ί)ραν· ΙΙαβ«- Μ. Βρεττανίας μέχρι τήΤ^νί^;0 ^ * ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55 ■' ΤΎΠΟΓΡΑΦ. » 2-06 ΕΘΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΛΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗ2 ΕΤΟ- Α'. ΠΕΡΙΟΔΟ— β. ΑΡ|©. 89 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 Φεβρουαρίου 1945 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20 ΔΙΕΥβΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΪΕΟΪ ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΟΙ ΒΟΥΠΓλΡΟΙ "Εξετελέσθησαν προχθές, καταδι κασθέντες είς θάνατον επί συνεργα- σία μετά των Γερμανών, οί τρείς Βούλγαροι άντιβασιλεΐς — μεταξυ των οποίων είς πρίγκηψ καί είς πρώην πρωθυπουργός — δύο άκόμη πρωθυπουργοί καί εϊκοσι ύπουργοί. Όλόκληρος, οχεδόν, ό πολιτικάς κό- σμος τής Βουλγαρίας, ό οποίος έκυ- βέρνησε την χώραν κατά τα Εξ τε¬ λευταία £τη ευρίσκεται τώρα υπό την γήν. Ποΐοι λόγοι υπηγόρευσαν την απόφασιν αυτήν, ή όποΐα έπλαι- σιώθη καί μέ μίαν διαδήλωσιν είς τάς όδούς τής Σόφιας, υπέρ τής θα- νατικής καταδίκης ; Δέν είναι δύσκο λον νά τό αντιληφθή κανεΐς. Οί Βούλ¬ γαροι προσπαθοθν τώρα νά δημιουρ¬ γηθεν είς την διεθνή κοινήν γνώμην την εντύπωσιν ότι ή συμμαχία των μέ την Γερμανίαν καί τα έγκλήματά των καΐα τής Ελλάδος, τής Νοτιοσ· λαυΤ,σ/ςκαί των 'Ηνώμένω-ν Εθνών ήσαν υπόθεσις μερικών δεκάδων άτό- μων, ξένων πρός την νοοτροπίαν τοθ "Εθνους.... Ό βουλγαρικός λαός καί κατά τούς δύο παγκοσμίους πολέμους έ- τάχθη«παρά τό πλευρόν τής Γερμα- νίας, οΰτε ιέξαναγΚασθείς, οΰτε πά ρασυρθείς. Έτάχθη εκουσίως καί ο¬ λοψύχως, ώς φυσικάς, τρόπον τινά, δορυφόρος τού Ράϊχ, κολακευόμενος ν' άποκαλή την χώραν τού «Πρωσ- σΐαν τής Βαλκανικής», θσυμαζων την γερμανικήν «κουλτούρ» καί άπο- μιμούμενος την πρωσσικήν κτηνω- οίαν. Οί στρατιωτικοΙ, οί πολιτικοΐ, οί έιτιστήμονες, ό κλήρος, οί έκπαι- δευτικοί,— όλόκληρος ή «ίντελλιγκέν τσια»—ήτένιζον καί Λτενίζθ-υν την Γερμανίαν ώς την Μέκκσν τοθ πνεύ ματος. Ό λαός, έπίσης είς την μεγΐ- στην πλειοψηφίαν, άνατραφείς μέ τό όνειρον τής «Μεγάλης Βουλγαρίας» τής συνθήκης τοθ Άγίου Στεφάνου, ύπε&έχθη μέ χαράν την πρόσδεσιν τής χώρας είς τό άρμα τοθ 'Άξονος. Όταν την Ιην Μαρτίου τοθ 1941 τα σιδηρόφρακτα κτήνη τής στρατι άς τοθ φόν Λΐστ διέσχιζον την Βουλ¬ γαρίαν διά νά λάβουν θέσειο άπέ ναντι των έλληνικών συνόρων, άπε θεώθησαν έκ μέρους τοθ λαοΰ τής ΰπαίθρου, δηλαδή έκ μέρους των ά- γροτών—πού άττοτελοΰν< τα 80 ο)ο τ&ν κατοΐκων τής Βουλγαρίας. Γερ μανός λοχαγός μετασχών τής εκ¬ στρατείας εναντίον τής πατρίδος μας γράφ€ΐ είς έ'ν βιβλίον τού ίκδο- θέν τό 1942 μέ τόν τίτλον: «ΒαδΙζο μέν κατά τής Ελλάδος» δτι άτϊό διτου διήρχετο έστήνοντο άψΐδες, έ στρώνοντο τραπέζια, ώργανώνοντο Βούλγαροι—τακτικάς στρατός κομι- τατζήδες, δ οικητικοί καί έκπαιδευτι- καί ύπάλληλοι, εμποροι, έπιστήμο- νες, χωρικοΐ, δχι δηλαδή μία «κλί- κα», άλλά έκπρόσα,ποι δλων των τάξεων κεΐ δλων των στρωμάτων — έπέπεσαν ώς τσακάλια επί τοθ πτώ ματός της. Τό έργον των είναι γνω στό ν. Έσφαξαν 50 000 Έλλήνων άπήγαγον ώς όμήρους 60.000 καΐ ε¬ ξηνάγκασαν είς έκπατρισμόν 200. 000 Ούδεμία ούδαμόθεν ηκούσθη διαμαρτυρία έντός τής Βουλγαρίας Ματά τοθ τερατώδους αύτοθ έγκλή ματος. Δέν ύπάρχει πολιτικόν κόμμα —νόμιμον ή παράνομον συντηρητι- κόν ή έπαναστατικόν, αστικόν ή' ερ¬ γατικόν—πού νά τό άπεδοκίμασε Οί κομμουνισταί, οί όποΐοι επί ετη, άπό τοθ 1926, έκραύγαζον—δπως καί οί ίδικοί μας—«κάτω τα χέ^ρια άπό την Κίναν!» δέν εύρήκαν ουτε μίαν λέξιν συμπαθεΐοτς διά τούς Έλληνας πού έσφάζοντο. Ή συμμαχία τής Βουλγαρίας μέ την Γερμανίαν διήρκεσεν άπό την Ιην Μαρτίου 1941 μέχρι τού Σεπτεμ- βρίου 1944 Κατά τό διάστημα τουτο οί Γερμανοί ευρίσκοντο «σάν στό σπίτι τους». Ουδείς τούς άντιστάσεως» ή οοχλησε. «Κίνημα ενεφανίσθη δύο μό χοροί κ<χΙ μουσικαί, άνθη καί δώρα υπό προσεφέροντο των Βουλγά- ρων χωρικόν, ΐ>1 όποΐοι είχον κατα
  ληφθί} άπό έξβλλον ενθουσιασμόν.
  Ή φοράδα τού—λέγει — ποτε είς
  ιήν ζωήν της δέν έ'φαγβν τόση ζά-
  χαρην, 8ση τής έδωσαν κατά την
  διαδρομήν οί Βουλγαρόπαιδες.
  Μβτά την γερμανικήν επίθεσιν ή
  πατρίς μας ύπέκυψε προσωρινώς μό¬
  νον καί προτοϋ άκόμη σβύση είς την
  Β. Έλλάδα, ό βόμβος των στούκας
  καί δ κρότος των τηλεβόλων, οί
  νόν μήνας πρό τής καταλήψεως
  τής Βουλγαρίας υπό των ρωσσικών
  στρατευμάτων καΐ τουτο άποτελού
  μενον άπό μερικάς εκατοντάδας έ-
  νό*πλων. Τόν Δεκέμβριον τοϋ 1941,
  δταν ή Βουλγαρία έκήρυξε τόν πό¬
  λεμον κατά τής Μ. Βρεττανίας καΐ
  των Ήν. Πολιτειών σύσσωμος ή
  οποίαν άντεπροσω»
  ττεύοντΌ" δλα τα κόμματα, ύπεδέ-
  χθη μέ εξαλλα χειροκροτήματα την
  σχετικήν πρότασιν τής κυβερνήσεως,
  ουδέ εΤς δέ βουλευτάς έμειοψήφισε.
  Τώρα, οί Βούλγαροι κάμνουν δια
  δηλώσεις είς τάς όδούς τής έρειπω
  μένης Σόφιας καί ή κυβέρνησις τού
  φεκίζει διά μιάς 25 πολιτικούς. Είνε
  άνεζάντλητος πράγματι, ή εύστρο-
  φία καΐ ή ίκανότης προσαρμογής
  τής βουλγαρικής πολιτικής Δέν αϊ-
  ρουν δμως αί έκτελέσεις αυται
  την ευθύνην τοθ βουλγαρικοΰ 'έ-
  θνους δι' δσα σύσσωμον διέπραξεν
  εναντίον τής Ελλάδος καί εναντί¬
  ον τοϋ αγώνος δλων των Ήνωμέ
  νων Εθνών Ουτε έξοφλοθν τούς
  άμέσους καί τούς άπωτέρους λογα-
  ριασμούς μας μέ την Βουλγαρίαν.
  Οί λογαριασμόν αύτοι είναι μακροί
  καί σαψεΐς. Συνίστανται πρό πάν¬
  των, είς την δημιουργίαν έδαφικοθ
  καθεστώτος, πού θά διασφαλΐζη
  την Έλλάδα, νικήτριαν πά»τοτε
  καί θΰμα Επί πλέον, ύπάρχουν αί
  συγκεκριμέναι αξιώσεις οίκονομι-
  κών έπανορθώσεων, πλήρους τιμω-
  ρίας δλων άνεξαιρέτως των έγ
  κληματιών πολέμου καί άπελευθε
  ρώσεως των άπαχθέντων είς Βουλ
  δλα αύτά
  ταχύτερον,
  ϋπάρχει ελπίς νά δημιουργηθή τό
  κλΐμα πού θά έπέτρεπε συν τφ χρό
  νω την εδραίωσιν μιάς βαλκανι
  κης είρήνης. £.ΛιΓΐ
  ΒΡΕΤΤΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ τ>οϋ Ναοτικοΰ οΐό περιακόττιο τοθ ίιπο-
  βρυχίου Γκράφ. Είναι τό Γερμανικό ύποβράχιο Ο 750 πού εκυριεύθη χό 1941
  άττθ τό Βρεττανΐκό Ναυτικό.
  Κ. Α.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΜΙΙ 2ΙΝΕΗ2ΕΙ Μ ΑΙΒΙΑ
  ΒΠΟ ΗΜΕΡλΣ
  ΕΙΣ Η.ΜΕΡ7ΗΊ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 7 Φε,βρουαρίου
  η έπίσημη εκθέση τοΰ ΎπουργεΙου Άεροποοίας γιά
  τίς έντεινόμενες άερβπορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίας
  •Υπό τοθ κ. ΓίΑ^ΓΜΗ
  10 ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΤΜΚΩ'Ν
  Επιι^έσεις εναντίον στ(9χων σΐή Γαλ¬
  λία έχουν γίνει βεβαία καί τή νύκτα. Οί
  Ιημίες πού προξένησαν τα Μπύστονς
  στο έργοστάσιο Ματφόρδ τοϋ Ποιοασσύ,
  κοντά στό Παρίσι, το^ίπόγευμα τής 8
  Μαρτίου, έγιναν σοβαοότερες ύστερα
  άπβ καινούργια κτυπήματα πού κατάφε-
  ραν Χουΐτλις καί Ούέλλιγκτονς τή νύ-
  'ΐ;α τής 1—2 Απριλίου, καί Ούέλλιγ-
  τον καί Στέλλιγκς αΐ'ις 2—3 Άπριλί-
  ιυ. Ή παοαγωγή φορτηγών αύτοκινή
  ών στά έργοστάσια αι'ιά-—πό·υ 2φθα-
  νε τα 1000 τόν μήνα— σταμάτησε σχε-
  δόν όλως διόλου. Πρίν άπ' τό Ιργοστά-
  σιο Ματφόρδ εΐχαν βομβαρδισθεΐ τα
  έργοστάσια Ρένα) τοΰ Μπιλλανκούρ,
  στά προάστεια των Παρισσίων τή νύ¬
  κτα τής 3—4 Μαρτίου. Σέ 110 λε·
  πτά τής ώρας μεγάλη δύναμη, μέ με·
  γάλη άναλογία Στέρλιγκ . καί Χάλιφαξ,
  έρριξε 457 τόννους βομβών, Τα έργο¬
  στάσια αύτά δούλευαν γιά λογαριασμ,ό
  τοΰ έχ·θροΰ καί κατασκεύαζαν 100 τάνκς
  καί 200 φορτηγά αύτοκίνητα τόν μήνα,
  καθώς καί 150 μ<ηχανές άεροπλάνων την έβδσμ,άδα, νιά νά μή άν·αφέροημε Ιξαρ· τήματα ά«αοπλάνων "καί μηχανές Ντή· ζελ καί πετρελαιοκίνητες. (συν·εχίζεται) ΕΙΣ ΤΗΗ νΠΠΙΘΡΟΗ ΕΞΕΤΕ- ΠΕΣΘΗΕί~Η Ζ5ΟΟ ΟΓΠΗΡΟΙ ρ γαρΐαν όμήρων. Εάν πραγματοποιηθοθν τό ελί ά δ ΠΡΩ ΓΝΑ1 ΣΚΕΨΕΙΣ ΗΚΛΤΗΓΟΡΟΥΜΕΙΊΗ Ή τιμία στό εδώλιον τής κατηγορου- μένης, την έκάθησαν σΐύ σκαμνί καί την κ'ατηγοροΰνε επί άσέμνφ δρχηστι- κίί κινήση έν κλειστφ καί άπαραβιά στφ χώρα Όγκα>δης είναι ό φάκελος
  ποι
  εκ
  στφ χώρα. Όγκα>δης είναι ό φάκελος
  τόν ξεφυλλίζουν την ώραν αυτή
  περνουν τό δρεκτικόν τους, στην ^
  χείρως μεταβληθεΐσαν ταβέρνα, οί
  πρόσωποι τής Θέμιδος, κοσμικοι κυρίαι
  νέοι καϊ ώριμοι, άγαμοι μέ π@οσοντα
  έλευθέραυ, Μκασταί καί συγχρόνως ενα
  γοντες, θύματα καί κριταί τής κατηγο
  Οοΐ5μ·ένιις.
  Ή κατηγοροϋσα και δικαζουσα αρ
  Χή καταθέτει ί« στοιχεΐά της. Μακρο-
  σκελής ή ίστορι,κή άφήγηοας της εντιμου
  κατηγορουμένης μεθ' όλων των ουνΐρε·
  Πάντων γεγονότων καί τής οιαΛραματι-
  ειναι
  σθείσης σκηνής. Ή κατηγορια
  σαΦής. Μία κυρία άφοΰ Θρρόφησεν ά
  ύ ό ό ταβλ
  Φής. Μία κυρία άφο ρρφη
  Λ^τύ ποτηράκιοι στό πρόχειρον μεταβλη-
  "εν ■κψερνάκι έσηκώθηκεν,έχόρευσε τόν
  ■0(Κιν τής κοιλιάς, μέ ασέμνους κινή-
  > ^πν«υσε σ' δλους τόν Ιρωτα τής
  ιδερμίδος, των νεΰρων, διή
  Μ
  ΐθ|ς, χρί Οί
  >αθ"ΐοΐ' και ο μεζες συνετει-
  στιγμή τής αποδόσεως των χρεών.καί ό
  "Ελλην ύπολογιστής ίππότης πού δέν
  έννοεΐ οΰτε την ρακίν τού νά σοϋ προ-
  σφέρ^ι χωρίς έλπίδα άνταλλάγματος ε
  τοιμάζεται γιά την εκκαθάρισιν των λο-
  γαοιασμών, ευρίσκει την άνπ'στασιν καί
  την άρνησιν άπό τό αδύνατον μέρος.
  Την τελευταίαν στιγμήν προτάσσει τα
  άμυντικά όπλα, τα άήττητα όπλα, εν¬
  θυμείται τό σπίτι,τή μαμά, πού θά ά-
  νησυχή. Ναί μά μιά κυρία πού δέχεται
  νά χορεύστ), νά έρεθ·ίση πρέπει νά δε¬
  χθή καί τάς συνεπείας τής τρέλλας της.
  Την ώραν, κυρία μου, τονίζει ό κυνη-
  γός κατήγορος, πού άναλαμβάνεις τοιού¬
  τον έργον εχεις ωρισμένας νομίζω ύπο-
  χρεώσεις, ύπογράφεις προσύμφωνον,
  διά τα έπακόλουθα τής πράξεως σου.
  την συνέχειαν τού έ'ργου σου.'Ασκεΐς επι¬
  χείρησιν καθ'ΐρά Έλληνικής μορφής.
  Σοΰ άρέσει νά έρεθίζ^ς, νά χορεύχις,
  νά γαργαλάς, νά τραγουδής τόν Χορχο-
  ραγάν.
  Εκαμες τό κέφι σου, έχάρισαν τα μει
  διάματα τα κραγιονισμένα χείλη σου σ'
  δλους. Τότε δ?ν ένθυμούσουν τό ^
  καί την άνησυχοΰσαν μητέρα, μόνον τό
  ϊε δταν ό συνοδός σου υπεβλήθη στήν
  δοκιμασίαν τοΰ πιό σκληροΰ καί φρι-
  μαρτυρίου.
  ι νά πηγαίνω, θά άνησυχίί ή
  ΑΘΗΝΑΙΦεβρουάριος.—Έφθασαν
  προχθές ένταϋθα άπό τό Βόλο άρκε
  τές έκατοντάδες όμήρων, μεταξύ
  των οποίων £να μεγάλο πλήθος
  άνθρώπων πού τό μόνο τους έγκλη-
  μα ήτβν δτι άνήκαν σέ μιά πατμιωτι
  κή όργάνωσι, τοϋ ΕΔΕΣ. Άντιμετώ
  πισαν καί οί δμηροι αύτοι δ,τι, καί
  οί άλλοι πού εΐχβτν τό δυστόχημα
  νά πέσουν στά χέρια τής πολιτοφυ
  λακής τοθ '"άμ-Έλάςι τΐ|ν πεΐνα,
  ίήν κακουχία, το βασανιστικό θάνα-
  το. Προσθέτουν δμως οί ώς έκ θαύ
  ματος διασωθέντες, καΐ μερικέςλεπτο
  μέρειες πού ρίχνουν φώς στίς σχέ-
  σεις τοθ Έλάς-ΚΚΕ μέ την Βουλγα¬
  ρία. Ιδιαιτέρως, χαρακτηρίσασα €Ϊ-
  ναι τα άκόλουθα:
  Στάς 7 Ίανουαρίου 1945 οί "Αγ¬
  γλοι ευρίσκοντο στάς Θήβας καΐ οί
  δμηροι στήν Άταλάώ'τη, <κοωρελια- σμένοι, πεινασμένοι κι' ό καθένας τους έμοιαζε σάν ζωντανός νεκρός Την ημέραν αυτή ενεφανίσθησαν οί «καπετανΐλΐοι» καί εδήλωσαν στούς όμήρους, ή' μάλλον στούς δυ- στυχεΐς σκλάβους τοϋ Έλάς, δτι έ- πειδή τούς κυνηγοϋσαν οί "Αγγλοι, επήραν άπόφφσι νά τούς στείλουν -Ποΰ ήτανε τόση ώρα ή μητέρα σου κατηγορουμενη, Έλα τιορα και μί| Ης νά μας παριστένχις την άδελφή. Τό έγκλημα τό έκανες μέ πλήοη ανναί- σθησιν, μέ ηρεμίαν καί έν γνώσει... Κερόίζεις την μάχην μέ τα άήττητα όπλα τής έπιφανειακής Άν πράγμαΐι εΐχες σου άρετής. άρετή δέν στό ν Τίτο κα είς... Βουλγαρία! —Μόνο, είπαν, άν οί άγγλοι έστα ματοθσαν την πρσ£·λασι>>καΙ τούς βομ
  βαρδισμούς Θά τούς κρατοθσαν στήν
  Έλλάδα.
  Εύτυχώς ή αγγλικη ιτροέλασΐς ή
  ταν τόσο ραγδαία καΐ τΐτοιος ό πα-
  νικός τοθ έλασίτικου στρατοθ, πού
  •οί άρχηγοί τού άπβφάσιοατν νά υπο-
  γράψουν την άνακωχή. "Ετσι καί ο
  δμηροι έσώθηκαν άπό τό ταξίδι τής
  Βουλγαρίας Άλλά καΐ πάλι £να μέ
  ρος μόνον έ<τώθη άπό τό θάνατο έ θά εδέχεσο τή ν πρόσκλησιν καϊ βύ'· τ« θά έχόρευες. Άσκεϊς έπάγγελμα χωρίς νά είσαι εύσυνείδ>ητος έπαγ-
  γελματίας. Κάθε έργον σου τό κά·
  μνεις μέ ύπολογισμόν καί ύοτερΌβο·ϋ-
  λίαν, χωρίς άνταπόδσσιν, εγκλημα
  φρι,κτόν.
  μοΰμεν,
  στίς δοσοληψ>ες της
  Άπό μίαν τοιαύτην προτι-
  άλλην περισσότερον στνεπή
  θά
  και
  θ-άρρος νά αναλάβη τό βάρος
  υποχρεώσεων της,3 δέν θά
  την άνησυχοΰσαν μητέρα εί
  τόλος.
  Είς τό σημείον αυτό πιστεύω
  έχη το
  των
  το
  ότι
  ς ημ
  χοειάζΐται και ή άπολιογία /τής ένα·
  οέϊβυ άμαρτωλοί), γιά νά δικ,άσω·
  ίί Δέν ήαούσθη άκόμη έκ
  έ
  μέν οί)~ίν.
  μέρονς τής
  κατηγοοουμενης.
  Ι. ΡΙΑΝΟ2
  μ η
  έπληξε τούς όμήρους είτε μέ τίς σφαϊ
  ·ρ«ς των αποσπασμάτων, εΤτιε ώς συ
  νέπβισ των κακουχ_>ν.
  "Οσοι έφθασαν άπό ~τό Βόλο ύπο-
  λβγίζουν 8τι σέ 2500 τουλάχιστον
  άνέρχονται οί βμηροι πού πέθοτνταν
  Από την κακσυχία ή εξετελέσθησαν
  «Κατά κανόνα, πρτό των έκτελΐσεων
  άλώπητο ξύλο Οί άποδειχνυ
  όμΐνοι ώς άξ-ιωμ<ϊτικοΙ τ) ώς ώρ^α- νωμένοι στόν ΕΔϋΣ έδέροντο κατά διαστήματα, άνηλεώς. "Ενα άπδ τα βρίομερώτερα βασα νιστήρια ήτο τοθτο : τούς ύποχρέω- ναν ν* άνθίγουλ' τό στόμα καί ϊφτυ ναν μέσα ό έ"νας μετά τόν άλλον οί έλασΐτες. Άλλά καί τουτο ήτο άπό τα φοβερώτΕρα καί χυδαιότερα βα- σανιστήρια: Έμιτρός σ' δλους τούς όμήρους έκατκοιτοιοΰσαν διάφσρες γυναΐκες. Άν βρισκόταν κανεΐς νά μρηιθή χον έκτελοθσαν επί τό· που. 'Άνθρωποι έβδομήντα έτών των οποίων έπεσαν τα &άχτυλα ά-πό ρυοπαγήματα &ιετ άσσοντο ν ά προ- χωροϋν. Άν δεν μποροθσον, έξετε- λοθντο μέ τή λόγχη. Μέ λόγχη έπί¬ σης εξετελέσθησαν πολλές γυναϊκΕς, δχι άμέσως, άλλά σέ διάστημα ώρών Καί σάν νά μην έφταναν αύτά, είχα¬ με καί τό μαρτνρίθ τοϋ ψύχοος, διότι μ«ς εΐχαν γυμνώσει άπό *τά πανωφό«ια καί μέσα στήν νύχτα, στ3*ν ΰπνο μάς ε- κλβ|ίαν τιΊ έλάχιστα σκεπάιτματά μας». "Αλλος όμηρος δ οποίος ήτ«τ ενός άπό τούς 80 πού Ιζησαν άπό μιά όμά δα 320, προσθέτβι: «Γιά νά καταλάβετε πώς ήσαν δλα ώργανωμένα άπό τόν ΕΛΑΣ—Κ.Κ.Ε. άκόμα και τό ψέμμα, μέχρι «αί τής τελευταίας λεπτβμΈφβίας αύτό καί μόνο έ'χω νά σάς πώ: Άπό τα χωρία καΐ τίς πόλεις, ποΰ περνονσαμε οί Έλασΐτβς Μέγαν 8χι ϊ^β ?ινάνο Μ ΑΠΡΑΓΜΑΤ£¥Ι£Ιί Κ,1ϋι8ϋ1ΜΟΪ££ 4=ν γνωρίζομεν ποία είναι καί «πό¬ θεν» πηγάζει ή «σκοπιμοτης;» έκεί- νη πού ύποχρεώνει την Ελληνικήν Κν- βέρνησιν νά έρχεται είς «οιαπραγματεΛ)- σε,ις» μέ τούς δολοφονους στασιαστάς» Είμεθα έν τούτοις ύποχρεωμένοι ώς ερμηνευταί τής κοινής γνώμης νά σημει ωσωμεν ότι ό Έλληνικος λαος έν τή ό- λοτητίτουδέν δέχεται καθ-όλου ευχα¬ ρίστως αύτάς τάς άνευ τέρματος συζΐ)- τήσεις μεταξύ των Έλλήνων άφ' ενός καί των κ. κ. Σιάντου καί Παρτσαλίδη -άφ' ετέρου. Ύπάρχουν ώριαμένβι πε- ριπτώσεις κατά τάς οποίας ούδζμία <σκο· πιμότ-ϊΐς» είναι άνεκτή. Καί μί·α άπό τάς περιπτώσεις οτύΐάς αναμφισβητή¬ τως είναι καί ή προκειψιένη καΐά ΐήν οποίαν έφθάσαμεν είς το σημείον νά συζητώμεν ώς ϊσοι πρός ϊσους μέ τούς άνθρώπονς έκείνττυς οί δποΐσι διά τω» κακσυργημάτων των έπετυχαν νά^δια- γράψουν την Έλλάδα &χο χον Κατά¬ λογον των πολιτισμένων Εθνών. ΑΙ «ΛΑΤΚΑΙ £ΑΕΥΒ£Ρ1Α1» Ιπό Αθηναϊκήν συνάδελφον Λληρβ- φορούμ,εθκ» ότι ό «σ·υναγων4.σΐής>
  κ. Σιάντος είς πρθτάσεις τού ύποβληθεί
  σας πρός την Ελληνικήν Κυβέρνησιν
  κατά την εναρξτν των «διαίΐραγμ**εύ-
  σεων» λέγει ότι πρωταρχικός σκοΐτός
  τής (οργάνωσις* είναι, ή κατοχύρωσις
  καί ή εξασφάλισις των λαϊκών ελευθε¬
  ριών! Τό δόγμα «λαϊκαί έλευθερίαι» εί¬
  ναι τόσον γλυκύ καΐ περιπόθητον, ώσ^ί
  δεν διστάζομεν καθόλου νά σνσιήσ<ιΐμ«γ είς την Κυβέρνησιν νά παραχωρήση την θέσιν της είς τόν κ. Σιάντον καί τούς δμοίους τού, διά νά τό έφαρμόσουν καί είς την λοιπήν Έλλάοα, όσοτ «πιστά» τό εφήρμοσαν καί είς την πρωτεύουσαν καπχ την διάρκειαν τής κυ^ιαρχίας των. Ώς γνωστόν «λαϊκα'ι έλευθερίαι» κατά τό Κουκουεδικόν σύστημα σημαίνουν νά μποΰν στό σπήτι σοτ> έ'νας οίοσδήπο-
  τε τρόφιμος των χαμαιτυπίων καΐ
  χία ίερόοουλος άπό τα Ι'νοπλα μέ-
  η τής «οργάνωσις» νά α-ε «υλλ«0βνν
  /ά σέ σκοτώσουν άφοΰ σέ βασανίσουν
  καί νά ρίψουν τό π»ώμα ββν έννύς
  φρέατος ή έντός δρύγμαχος.Κβτβ τα λοι
  πά είσαι..... τελείως έλεύθερος!
  Η ΑΟΛΟΙ0Ν1ΚΗ
  «ατά τα γεγονότα της πραπαρβλί)οι>-
  -(Της Δ-εΐΜβοας τσίϊς
  τιωτικοί μεταβαίνοντες άνύποπιοι είς
  την ύπηρεβίαν των Ιίΐυροβολήθησβν έξ
  ένέδρας *πΙ τής αμαξιτής όδοΰ Λ»ρα
  την Χρυσοπηγήν μΕ«ποτΐέλ€<η»ατβν φό νόν ταϋ ενός καί τόν ΐραυ,ματισμόν των δύβ αλλΐβν. Είναι κ*ιθήκον τιψιής διά την Κρήτην νά σ·υλλτ}φιθ<©ΰτ και νβ τι μωρηθοΰτ άνυ«ιλίκτ«>ς καί άνσνκτι·<»μό- νως οί δράσΐαι τής στυγεβάς έπιθέσεως εναντίον των ξ«νων κβί δι' άλλους (*έν λόγους άλλά κυράος διότι διά πρώιτ>*
  ί'σως φοράν είς την φΊλσξεΐΌΤ καί ύ-
  περήφανον Κρήτην λαμβάνει τοιούτου
  εΐδους υπουλος δολοφονΐΛ·ή επίθεσις.
  Οί διαπρά&αντες «ό κ«»σόργτΐμα «<&* τό ό'χι μόνον δέν άξίζίΐ νά λέγωντοι Κρήτες, ϋλλ" ούδε κάν άνδρε*ςΙ Έγγλέζοι αίχμάλωτοι ήσαν οί μόνβ*. Βρεττανοι οτήτ Έλλάδα, γισχχ σΐ οί?.λοι έμπήκαν στά βαπόρια και... ϊφυγαν! Άνάλογο ήταν τό ψέμμα ·ποβ εγρ» φαν οί έφημεφίβες βτβ Ι^όΑο. "Οπ ί»έν επήραν τίποτε άπό νονς όμήροτς οΜ9 άν ήσαν Ιτσι χωρίς ροΰχα καί παποΰ- τσια ήταν γιατί τα πουλησαν στό δρό- μο γιά νά νβνς λνχάνοΛ β *ό·ε»βς. Ό - σοι όμως ύπηρετοΰσαν διά τής βίας τον 5ΛΑΣ {ίΙ λ ΕΛΑΣ καλα τ>ήν
  κι
  αύ
  ή ή
  τοι μέ πολλούς χωρικούς, ήσαν οί μόνο ι
  πού ?σωσαν άρκετοΐΐς ομήοονς. Τονς
  συνιστοΰσαν, άλλά καί τούς διευκόλυνοτν
  ήν δραπέτευσιν. «"Αν δέν σας έκΐελέ-
  σουν στό δρόμο, θά πεθάνετε άπό τί)ν
  πεΐνα καί την πορεία. Αυτή είναι ή ά
  πόφασις». Κι* ότι λέγαν άλήθεια ά«ο-
  δεικνύετοιι άπό τόγϊγονός δτι σέ 18 ή
  ριέρδς εκάναμε (510.. χιλίόαετ^α! 'Σιό
  8ιο διάστημα ή μάλλον σαο Ρίη
  28 ημερών ώς δτου μας παραλαμη ό %
  ρυθρόςΣταυρός μας εδωσαν 575 δράμια
  ψωμί, 55 δράμ. εληές, 20 .δράμια μπομ
  πθΐ<ίλευρο και δύο φορές ρεΓ>ύθια καί
  κουκιά. Στό Βόλο μας έδωσαν συσοίτιο
  ό
  σέκαραβάνες.
  θηχαν ο"
  οί > €η,
  Μόλις όμως άπομακρύν
  «λΑΤϊΐ «τΐττετβλμέ
  ρι αζα* τίς χά
  π
  ϊ
  •ύ
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΝΙΚϊ-31
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 Φεβρουαρίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΙΝΓΕΑ
  ΗΝΩΤΗΤΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ
  ΤΗΣ Μ ι ΕΙΣ ΤΗΜ ΠΟΛΙΝ ΜΗΣ
  Χθές αφίχθησαν είς Ηράκλειον οί
  Έξοχο'πατοι Στρατηγοί κ. κ. ΜΑΤΟΚ
  ΟΕΝΕΚΑΙν Ι.Τ.Ρ, ΗϋΟΗΒδ.
  ΟΒ,, Ρ3Ο., ΜΟ. ΒΚΙΟΑϋΙΕΚ
  ΡΑΕΜΕΚ "Αγγλοι καί ΒΚΙΟΑΟΙΒΚ
  ΟΒΝΕΚΑΙ, βΑΟΙ,ΕΚ ϋ, 5. ΑΚ
  Μν. οοι,ονει, οιββον υ.3.
  ΑΚΜΥ, Άμερικανοί.
  Είς την Στρατιωτικήν Λέσχην ύπεδέ-
  χθησαν αύτούς αί Αρχαί τής πόλεως.
  Κατά την μεσημβρίαν παρετέθη γεΰμα
  πρός τιμήν αυτών έν τφ - Μεγάρφ τής
  Ίεράς Μητροπόλεως Κρήτης. Κατ' αύ¬
  τό δ Κυβερνητικάς Άντιπρόσωπος κ.
  Έμμ. Παπαδογιάννης είς πρόποσίν τού
  εξήρε την αποτελεσματικήν καί στενήν
  συνεργασίαν των δύο συμμάχων λαών
  "Αγγλων καί Άμερικανών καί ηύχαρί-
  στησεν αύτούς διά τό ενδιαφέρον των
  πρός την Έλλάδα. Άπαντώντες οί
  Στρατηγοι ηύχαρίστησαν διά την προ-
  σφερθεΐσαν φιλοξενίαν, έξήραν τούς α¬
  γώνας την Ελλάδος καί τής Κρήτης ι¬
  διαιτέρως κατά τού κοινοϋ ε-χθροΰ καί
  ωμίλησαν περί τοϋ ένδιαφέροντος των
  Κρητών πρός την διάσωσιν των "Αγ¬
  γλων στρατιωτών μετά την κατάληψιν
  τής Κρήτης υπό των Γερμανών.
  Μετά ταύτα ό ' Πανοσιολογιώτατος
  ΙΙρωτοσύγκελλος τής Ίεράς Μητροπόλε¬
  ως Κρήτης Άρχιμ. κ. Εύγένιος Ψαλλι-
  δάκης είπεν περίπου τα εξής:
  » Ή Έκκλησία αϊσθάνεται ιδιαιτέ¬
  ραν χαράν* διά την τιμήν ή όποία τής ε¬
  γένετο νά φιλοξενήσχι είς τό άπαίρηΐον
  οίκημα της δύο Στρατηγούς των Συμμά¬
  χων Εθνών Αγγλίας καί Άμερικής.
  Έπιθυμοΰμεν νά εκφράσωμεν τάς ευχα¬
  ριστίας τής έν Κρήτη Έκκλησίας διά
  την έμπρακτον αγάπην την οποίαν έκδη-
  λώνουν τα δύο Σύμμαχα καί φιλελεύ-
  θερα Χριστιανικά "Εθνη πρός την
  Χριστιανικήν Έλλάδα. Ή ένεργώς αυ¬
  τή άγάπη δέ ν είναι μόνον φανέρωσις
  τού θαυμασμοΰ καί τής εκτιμήσεως των
  "Αγγλων καί των Άμερικανών πρός
  την Έλλάδα ώς μητέρα τής ελευθερί¬
  ας καί τοϋ πολιτισμόν), άλλά καί τής
  ήθικής άνωτερότητος, ή όποία κατά
  μέγα μέρος όφείλεται είς τό ότι ή χρι-
  στιανική ήθική αποτελεί εν μέρος τού
  έδάφους τής ψυχής των καί τής ιδικής
  Σας ψυχής.
  Ημείς οί Έλληνες δέν θά λησμονή-
  σωμεν πθτέ τάς μεγάλας εύεργεσίας
  των εΰγενών Σας Κρατών πρός την Πά-
  τρίδα μας Μεταξύ μας, μεταξύ τοΰ
  Άγγλικοΰ, τοί" ΆμερικανικΘϋ καί τοϋ
  Έλληνικοϋ λαοΰ έχουσι δημιουργηθή
  άκατάλυτοι δεσμοί φιλίας, τούς όποίους
  ούδεμία δύναμις, ουδέν θλιβερόν γεγο-
  νός, ώς τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα
  των Αθηνών, θά καταστή ίκανή νά δια
  σπάσχι, διότι στηρίζεται επί τής άμοι-
  βαίας άγάπης καί επί των ϊδίων εύγε-
  νών πόθων καί φιλελευθέρων Δημοκρα
  τικών άρχών.
  Δεχθήτε παρακαλώ την ευγνωμοσύ¬
  νην τοϋ εύεργετουμένοτ,' χριστιανικόν
  λαοΰ τής Κρήτης καί την ακλόνητον φι¬
  λίαν αύτοΰ πρός τα Σύμμαχα "Εθνη
  τής Μεγάλης Βρεττανίας καί τής Άμε-
  ρικής μετά τής διαπύρου εύχής όπως ό
  ΙΙαντοδύναμος Θε,ός ένισχύχι τα όπλα
  Σας πρός επίτευξιν ώς τάχιστα τής τε-
  λικής νίκης καί εμπέδωσιν έν τφ κό·
  σμφ πραγματικής εϊρήνης.
  ΠΡΩΐΐνΑΐ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  Πρός την πεδιάδα τής Κολωνίας
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
  Ο1ΚΗΜΑΤΩΝ
  Κατόπιν τής καταργήσεως τής
  Στρατιωτικής Διοικήσεως ύπαίθρου
  καί των ΰποδιοικήσεων αυτής τα μέν
  άρχεΐα θέλουσι παραδοθ{) είς την
  Στρατιωτικήν Διοίκησιν Ηρακλείου,
  τα δέ υπό των καταργουμένων ύπη-
  ρεσιών οΐκήματα θθά παραδοθοθν
  είς τούς πρώην κατόχους των.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
  ΚαλοΟνται άπαντες οί άνάπηροι
  τοϋ ΝομοΟ Ηρακλείου οί εγγεγραμ¬
  μένοι μέχρι τής _31ης Ίανουαρίου
  *Τ9ΐΐ5 είς' τόν Σύλλογον, «Άναπήρων
  καί θυμάτων πολέμου» δπως προ¬
  σέλθωσιν είς τα γραφεΐα τοΟ Συλ·
  λόγου μέχρι τής 15ης Φεβρουαρίου
  1945 καί παραλάβωσι οί μέν άνά-
  πηροι δλου τοΟ ΝομοΟ άνά έ"ν ζεθγος
  κοινών μαλλίνων καλτσών, έπίσης
  οί έκ κρυοπαγημάτων άκρωτηριασμέ
  νοι άνά έ"ν ζεθγος είδικών καλτσών,
  οί δέ άνάπηροι τής πόλεως άνά ϊν
  μάλλινον κασκόΛ άπαντα δωρεάν,
  χορηγηθέντα υπό τής Ίεράς Μητρο¬
  πόλεως Κρήτης έκ των αποσταλέν¬
  των παρά των όμογενών Αιγυπτου.
  Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ [ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  Τό Ταμείον Ηρακλείου ανακοινοί
  δτι προκειμένου νά ενεργηθή πληρω-
  μή των συντάξεων μηνός Ίανουαρίου
  1945 θέλει ακολουθήση την κάτωθι
  σειράν. "
  1) Άνάπηροι 1940 καί άνάπηροι
  1912—22 πόλεως Ηρακλείου την 6ην
  φ)αρ(ου 1945. 2) Πολιτικοί καί,Στρα-
  τιωτικοΐ 7ην φ)αρίου 1945, 3) Θύμα-
  τα πολέμου 1912—22 8ην Φ)αρ(ου
  4) Θύματα πολέμου 1940 9ην Φ)ρ(ου
  1945. 5) Θύματα Ίδιωτών 19ηνΦ)ρίρυ
  1945. 6)Θόματα πολέμου 1912—22
  Ύπαίθρου 12ην Φ)ορ(ου 1945. 7)
  Θύματα πολέμου 1940 Ύπαίθρου
  13—14 Φ)αρ(ου 1945. 8) Θύματα Ί·
  διωτών 1940 15—16 Φ)αρίου 1945
  9) Στρατιωτικαί καί πολιτικοΐ Ύπαί¬
  θρου 17ην Φ)αρίου 1945.
  ΚΟΙιΊΟιΊΙΚΚ
  ΘΑΝΑΤΟΙ·—Απέθανε κα'ι εκηδεύθη χθέ
  ό ΙΛΑΝΝΗΣ Χ- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ χημικάς.
  Μΐτά τό πέρας των έν "Αθήναις σπου
  δών τού προοιλήφθη όπάλληλος είς δια
  φόρους βιομηχανικάς έπιχειρήσεις κατορ
  θώνων ττάντυτε νά άποσπδ την άγάπηι
  κσί εκτίμησιν των προισταμέ νων τού λό-
  γς> τής φιλεργίας, τής έντιμότητος, τοϋ
  πρίτους τού χαρακτήρος τού καί τής έτα-
  στημονικής τού ίκανότητος. Είς διάσΐημα
  ολίγων έτών λόγω των σττανίων τούτων
  ττροσόντων τού προσελήφθή διβυθυντή
  τού έν Χανίους εργοστασιον «"Λστελ
  διιου καί διέπρεψε, _
  Ώς στρατιώτης μέ τόν βαθμόν τού έ
  φέδρου ύττολοχαγοϋ τοθ ττυροβολικοΰ £
  δρεψεν τόσας δάψνας είς τό 'Αλβανικό·
  Μέτωπον, ώστε ή ήμερηαΐα διαταγή το.
  Σώματός τού άπησχολήθη διά την άνδρεί
  αν τού επανειλημμένας
  Ώς επιστήμων διεκρίθη δια τάς έπιστη
  μονικάς τού ερεύνας γύρω ά πό την κα-
  τεργασΕαν των κίτρων κατορθώσας νά
  λάβη δίτιλωμα εύρεσιτεχνίας. ΤΗτο τό
  σον'γνωστάς είς την κοινω ίαν τής πό
  λεως μας, των Χανίων καί ολοκλήρου
  τής Κρήτης, ώστε ή άγγίλία τού άπρο
  σδοκήτου θανάτου τού έσκοριιισε θλί
  ψιν είς τούς πολυτιληθΐϊς φίλους καί γνω
  ρίμους τού.
  Την κηδείαν τού γενομένην χθές τό α
  πόγβυμα παρηκολούθησε όλος ό έπιστη
  μονικός κόσμος τής πόλεώς μας έν κατα
  φανεϊ θλίψει.
  «Η Ν'ΚΗ» συμμετέχουσα τού πένθου
  συλλυπεϊται θερμώς την μητέρα, τού
  άδελφούς κα'ι τούς συγγενεϊς τού θανόν
  τος-
  ΥΓΙΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
  Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι κάτοικο
  Άγίου Σύλλα, δηλούμεν ότι παρασύρ¬
  αντες κατά τό παρελθόν άπό ϋπουλα καί
  ψευδη κηρύγματα τοϋ Ε. Α. Μ. τό ό
  ποίον 'παρουσιάζετο ώς Έθνική Όρ
  γάνωσις, είχομεν ταχθή παρά τό πλευ¬
  ρόν τού.
  "Ηδη αντιληφθέντες την πλάνην μας,
  άποκηρύσσομεν την άντεθνικήν ταύτην
  οργάνωσιν καί τιθέμεθα είς την διάθε¬
  σιν τής Έθνικής "Οργανώσεως Κρήτης
  (Ε. Ο. Κ.).
  Έν Άγίω Σύλλα τη 5η Φεβρουαρίου
  1945.
  Οί Δηλούντες
  1) Σταμάτιος Έμμ.Τιωργαντόπουλος
  2) Στυλιανός Εύαγ. Κατσαράκης, 'ό) Γε
  ώρνιος Έμμ. Ρίζογλου, 4) Γεώργ. Εύαγ.
  Κ
  ΚΙΜΗΜλΤΟΓΡΗΦΟΙ
  «Η Λ Ε Κ Χ Ρ Α»
  ΣΗΜΕΡΟΝ: Μέ'τό κινηματογραφικόν
  άριστούργημα ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙα
  μέ πρωταγωνίστριαν την Μαρίκα Μέζεΰ.
  Έκτάς προγράμματος πολεμικό Ζουρ
  νάλ.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ>
  ΣΗΜΕΡΟΝ.- ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ε-
  ΞΟΡΙΑ. ώρα παραστάσεως. 6—8.
  'Εκτός προγράμματος πολεμικόν ζουρ-
  νάλ.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Προκηρύσσομεν μειοδοτικόν δι'έν-
  οφραγίστων προσφορών διαγωνισμόν
  διά την παρασκευήν τοθ άρτου των
  άνδρώντής Διοικήσεως χωροφυλακής
  Ηρακλείου. Αί προσφοραί θά γίνων¬
  ται δεκταί μέχριτής μεσημβρίας τής
  προσεχούς Κυριακής 11ης τρέχοντος,
  όπότε θά γίνη. ή καταχώρησις είς τόν
  τελευταίον μειοδότην. Οί δροι τής δή-
  μοπρασΐας ευρίσκονται κατατεθημέ-
  νοι είς τα Γραφεΐα τής Διοικήσεως
  χωροφυλακήςΉρακλείου ένθα δύναν
  ται οί βουλόμενοι προσερχόμενοι κα¬
  τά τάς εργασίμους ώρας νά λαμβά¬
  νωσι γνώσιν τούτων.
  Έν Ηρακλείω τή 5 Φεβρουαρίου
  Ό Διοικητής τής Διοικήσεως
  ΕΜΜ. ΠΙΤΥΚΑΚΗΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Την 8ην τρέχοντος μηνός ημέραν
  Πέμπτην καί περΐ ώραν Π π.μ. θέλει
  λάβη χώραν είς τα ένταθθα Γραφεΐα
  τής Ύποεπιτροπής Ηρακλείου Ενώ¬
  σεως Έξαγωγέων Σουλ)νας (παρά
  τή Σταφιδική Άκράτου Βασιλάκη)
  πλειοδοτική δημοπρασία διά την έκ
  ποίησιν 600 περίπου οκάδων φωτι
  στικοθ οίνοπνεύματος 93ο βαθμών
  περίπου.
  Οί δροι τής πλειοδβσίας είσίν κατα
  τιθΐμένοι είς τα Γραφεΐα τής Ύποε-
  πιτροπής δύνανται δέ οί βουλόμενοι
  νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ" εκάστην
  0—12 π.μ.
  Ό Πρόΐδρος
  Γ. Ν. ΦΛΩΡΟΣ
  ΔΙΑΤΑΓΗ
  Την ύπ'" αριθ. 14)3—2—45 διαταγήν
  μου,περί επιθεωρήσεως καί ταξινομήσε-
  ως αύτοκινήτων, άναστέλλω προσωρι-
  νώς «αί μέχρι νεωτέρας μου Διαταγής.
  Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  ΕΛΛΑΣ.—Ή πολιτική κατάστασις
  βαίνειπρός εξομάλυνσιν κατόπιν τής
  εκδόσεως ανακοινωθέντος δτι τό
  ΕΑΜ απεδέχθη τούς δρους περί ά-
  μνηστίας. Κατόπιν τούτου πιστεΰε
  ται δτι αί διαπραγματεύσεις θά έ-
  παναληφθοϋ σήμερον. Γό ΕΑΜ. έζή
  τησε γενικήν άμνηστίαν. Ή κυβέρ¬
  νησις δμως εδήλωσε δτι τουτο δέν
  είναι δυνατόν νά γίνη καί νά δια-
  γραφοθν έγκλήματα κοινοΰ δικαίου.
  Αύτό θά εσήμαινε άτιμωρησία των
  έγκληματιών.
  Οί ύποβληθέντες δροι προβλέπουν
  παροχήν κατασφαλίσεως δι" άδικον
  ποινήν. Ουδείς θά καταδιωχθί) διότι
  απλώς καί μόνον μετέσχεν τής στά
  σεως. Θά τιμωρηθοΰν δμως έκεΐνοι
  οί όποΐοι διέπραξαν έγκλήματα κοι-
  νοθ ποινικοΰ δικαίου. Πολιτικοΐ κύ·
  κλοι φρονούν δτι ή έπανάληψις των
  διαπραγματεύσεων είναι ύπόδηλος
  βελτίωσις είς τάς προόψεις διά την
  έπιτυχήν έκβασιν τής πολιτικής κα¬
  ταστάσεως.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ —Ή 1η καί
  3η Άμερικανικαί στρατιαί είσδύουν
  βαθύτερον έντός τής γραμμής τοΰ
  Ζίγκφριντ πρός την πεδιάδα τής Κο¬
  λωνίας. Διέσπασαν τάς κυρίας ά-
  μυντικάς ζώνας τής γραμμής βορεί-
  ως τοΟ Ρόερμπερ καί είσέδυσαν ά-
  κ"όμη 3 χιλιόμετρα παρά τό Κέμσεντ
  καί Σλάϊντεν. Μετά τάς δύο αύτάς
  προελάσεις συμμαχικά στρατεύμα-
  τα κατέλαβον τό φράγμα Σπέρα
  τοϋ Ρόερ άπέχουν 2 μόνον χιλιόμε-
  τρα άπό τό φράγμα Σβάμε— Νύουελ
  τό μεγαλύτερον τοθ συγκροτήματος
  Ή κατοχή τοθ φράγματος αύτοϋ θά
  δώσΓ] τόν έλεγχον είς τούς συμμά-
  χους επί των διαβάσεων τοθ Ρόερ.
  Είς την Άλσατίαν τα συμμαχικά
  στρατεύματα συνηνώθησαν είς ση¬
  μείον μεταξύ Κολμάρ—Μυλούζης
  καί άπέκοψαν ου τω τό δυτικόν ήμισυ
  τοϋ ΓερμανικοΟ θύλακος καί έκκα
  θαρίζουν τάς άπομεμονωμένας Γερ·
  μανικάς δυνάμεις. Ανεκοινώθη δτι
  οί Γερμανοί αίχμάλωτοι άπό τής η¬
  μέρας τής άποβασεως είς τό Δυτικόν
  μέτωπον άνέρχονται είς 860 χιλιά¬
  δας. Εάν ύπολογισθοθν οί νεκροί
  καί οί τραυματίαι αί Γερμανικαί α¬
  πώλειαι άνέρχονται είς 1.250.000 ή¬
  τοι ίσόποσον 110 μεραρχιών.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Αί
  Στρατιαί τοΰ Στρατάρχου Ζούκωφ
  έφθασαν τόν Όντερ είς την περιοχήν
  μεταξύ Κουστρίν καί Φραγκφούρτης.
  Τα Ρωσσικά στρατβύματα ευρί¬
  σκονται είς απόστασιν 3 χιλιομέτρων
  άπ* τό Κουεστρίν καί κανονιοβολοϋν
  την Φραγκφούρτην. Σφοδράς αγών
  διεζάγεται εξωθί τής πόλεως. Κατε¬
  λήφθη τό Γκέριτς 10 χιλιόμετρα νο-
  τίως τοΰ Κουστερίν. Είς την Άνατο
  λικήν Πρωσσίαν οίΡώσσοι καταστρέ-
  φουν τάς παγιδευθείσας Γερμανικάς
  δυνάμεις είς την Καινιξβέργην καί
  βορειοδυτικώς τοΟΑλενστάϊν.
  ΙΤΑΛΙΑ.— Στρατεύματα τής 5ης
  στρατιας έκυρίευσαν τό Γκολικάνο
  είς την κοιλάδα τοθ Σέρκιο. Ή αερο
  πορία επετέθη καί πάλιν κατά στό-
  χων είς τα μετόπισθεν καί των στε·
  νών τοϋ Μπρένετ
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ.— Έξακολουθεΐ
  ή έκκαθάρισις σημείων ίαπωνικής άν-
  τιστάσεως επί τής Λουζόν. Άερο-
  πλάνα όρμώμενα έκ 4 άεροπλανοφό-
  ρων έβομβάρδισαν διϋλιστήρια πε-
  τρελαίου είς Παλεμπάν τής Σούμα-
  τρας. Είς τάς επιχειρήσας 'έλαβε μέ-
  μος τό θωρηκτόν μάχης «Βασιλεύς
  Γεώργιος ό Ε.'». Κατερρίφθησαν 65
  ίαπωνικά άεροπλάνα. ~
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΕΚΟΜ1ΣΘΗ ΛΑΚΕΡΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Φεβρουαρίου.—Διά τοθ
  καταπλεύσαντος είς τόν λιμένα τοθ
  Πειραιώς πετρελαιοκινήτου «Κάβο
  Ντόρο» εκομίσθη έκ Κων)πόλεως με·
  γάλη ποσότης λακέρδας.
  Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 'Φεβρουαρίου.— Υπό
  τοΟ Ύπουργείου Τ.Τ.Τ. ανεκοινώθη
  δτι προσωρινώς διά τό εξωτερικόν
  γίνονται δεκτά μόνον'έπιστολικά δελ
  τάρια μή είκονογραφημένα, αυστη¬
  ρώς οίκογενειακοΰ περιεχομένου καί
  ούχι επιστολαί.
  ΤΟ ΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ
  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Φεβρουαρίου.— Διά
  Νομ. Διατάγματος καταργοΰνται ά¬
  πασαι αί |χαριστικαί διατάξεις ^περί
  όρίου ήλικίας των έν ενεργεια αξιω
  ματικών καί ^έτανέρχεται £έν ίσχύει
  ό νόμσς ό καθορίζων τό δριον ήλικί¬
  ας δλων των βαθμών.
  Η ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Φεβρουαρίου.—Τό Υ¬
  πουργείον Τ.Τ.Τ. ανεκοίνωσε χθές
  δτι γίνεται δεκτή πάσης φύσεως άλ·
  ληλογραφία διά Κρήτην καθώς καί
  έιτιταγαί.
  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Φέβρουαρίου.—Υπό
  τοΰ Ύπουργοϋ των Οίκονομικών (!έ-
  χορηγήθησαν είς την Άγροτικήν Τρά
  πεζαν 550 έκατομμυρίων δραχμών
  πιστώοεις ίνα σΰτη βοηθήση; τούς α¬
  γρότας είς τάς δσον ουπω' άρχομέ-
  νας ίαριναρ καλλιεργείας.
  ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΩΝ
  ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6-Φεβρουαρίου.— Υπό
  τής Διοικήσεως τής Γεν. Συνομοσπον
  δίας Έργατών απεφασίσθη ή έκπρο-
  σώπησις των Έλληνικών έργατικών
  όργανώσεων είς τό συνέδριον των
  αγγλικών έργατικών συνδικάτων.
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΦΕΔΡΩΝ
  ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΞΗΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Φεβρουαρίου. —Δι" α¬
  ποφάσεως τοθ ύπουργοθ των Ναυτι-
  κών άπαντες οί έ"φεδροι στρατεύσι-
  μοι τοΰ ναυτικοθ άπό τής κλάσεως
  τοθ 1928 καί εντεύθεν πλήν των έφέ
  δρων τί)ς κλάσεως 1940α καί έκεί-
  νων έκ των παλαιοτέρων κλάσεων
  οΐτινες εκλήθησαν όνομαστικώς καί
  ύπηρέτησαν είς τάς τάξεις τοθ ναυ-
  τικοθ κατά την διάρκειαν τοΰ πολέ¬
  μου 1940—1942 μεταφέρονται είς τόν
  στρατόν τής ξηρδς.
  ΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ
  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Φεβρουορίου.—Κατά
  την χθεσινήν σύσκεψιν τοθ Ύπουρ¬
  γείου Τής Εργασίας πρός ρύθμισιν
  των άποδοχών των τραπεζιτικών ύ-
  παλλήλων, οί ύπάλληλοι υπεστήρι¬
  ξαν την άποψιν δτι κατώτατον βρι¬
  ον μισθοΟ θά πρέπει νά είναι αί 11.
  250 δραχμαί μηνιαίως, συν τα έπιδό-
  ματα προστατευομένων μελών τής
  οικογενείας 50 ο)ο επί πλέον. Ή σύ-
  σκεψις δέν κατέληξε είς οριστικάς ά-
  ποφάσεις καί θά επαναληφθή πάλιν
  εντός τής τρεχούσης εβδομάδος.
  Επήλθε συνεννόησις
  Ε.Α.Μ. καί τής κυβερνήσεως.
  Ώς ανεκοινώθη, κατά την διάρκει¬
  αν τής χθεσινής ημέρας ή Κυβερν.
  άντιπροσωπεία έσχε συνεργασίας
  μίτά τής Αϋτοΰ Μακαριότητος τοϋ
  Άντιβασιλέως καί άλλων αρμοδίων
  κώκλων επί τής άναφυήσης, ώς πρός
  τό ζήτημα τής άμνηστίας διαφωνίας.
  Άποτέλεσμα των συνομιλιών αυτών
  υπήρξεν ή απόφασις δτι ή Κυβέρνη
  σις δέν δύναται νά άπομακρυνθή
  άπό την γνωστήν βάσιν καί τουτο ά
  νεκοινώθη|πρός την αντιπροσωπείαν
  τοΟΈΑΜ. διά τής κατωτέρω έπιστο-
  λής.
  Αθήναι 4 Φεβρουαρίου 1945 Πρός
  τούς κυρίους Γ. Σιαντον, Δ. Παρτσα
  λίδην καί Ήλία χσιριμώκον.
  Κύριοι: Κατά τή χθεσινή συνεδρία¬
  σιν συζητουμένου τοΰ θέματος τής
  μή διώξεως των συμμετεσχόντων είς
  την τελευταίαν στασιαστικήν εκδή¬
  λωσιν τού Δεκεμβριού π. ε, διεπιστώ
  θη πλήρης άντίθεσις αντιλήψεων με¬
  ταξύ των 2 άντιπροσωπειών, Ή Κυ¬
  βέρνησις υπέβαλε δι' υμών ^σχέδιον
  δια τοΰ όποΐου παρήχετο ή άμνη-
  στία τοθ πολιτικοΰ άδικήματος καί
  διησφαλίζετο κατά τόν πλέον ικανο¬
  ποιητικόν τρόπον ή μή δίωξις οιου¬
  δήποτε διά μόνον τό γεγονός τής
  συμρετοχής τού είς την στάσιν, σύμ-
  φωνα άλλωστεκαί πρός τάς κατ' έ
  πανάληψιν γενομένας δηλώσεις της,
  καί περιωρίζετο ή δίωξις μόνον είς
  τα άδικήματα κοινοϋ ποινικοϋ δικαί¬
  ου καί τας παραβάσεις των διεθνών
  κανόνων διεξαγωγής τοθ πολέμου.
  Αντιθέτως παρ' υμών προεβλήθη
  ρητή καί άπερίψραστος ή άξίωσις, ά-
  ναπτυχθεΐσα διά μακρών, ,περίπαρβ-
  χής γενικής άμνηστίας είς τούς συμ¬
  μετασχόντας είς την στάσιν, άνευ ού
  δεμιδς διακρίσεως πολιτικοΰ ή κοινοΰ
  έγκλήματος τοΰθ' δπερ θά είχεν ώς
  άποτέλεσμα την άτιμωρησίαν πρωτο
  φανώς άγρίων έγκλημάτων.
  Πέρα δέ τούτου εθεωρήθη ύφ" ημών
  ή άποδοχή τής άξιώσεώς σας ώς
  προϋπόθεσι τής συζητήσεως καί λύ¬
  σεως τοθ ζητήματος τοθ άφοπλισμοΰ
  καί των λοιπών ζητημάτων. Σας ε¬
  δηλώσαμεν καί χθές δηλοθμεν δέ
  καί σήμερον κατόπιν σύμφωνου γνώ-
  μης τής Κυβερνήσεως, δτι ή τοιαύτη
  άξίωση υμών εΤναι απολύτως άπα-
  ράδεκτος.
  Μετά τιμής
  ΣΟΦΙλΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΚΡΟΠΟΥ-
  ΛΟΣ, ΡΑΛΛΗΣ.
  Ή άντιπροσωτΐεία τοΟ ΕΑΜ μετά
  την λήψιν τής ώς άνω έπιστολής α¬
  πήντησεν την 8ην νυκτερινήν της
  χθές ώς εξής:
  5 Φεβρουαρίου 1945
  Κύριοι Ύπουργοί
  Άπαντοΰμε στό χθεσινό έγγραφό
  σας ύπ' αριθ. 1102—ΙΓ. Άνεπτύξα-
  με προφορικά στή σχετική συνεδρία-
  σίνμας τούς λόγους γιά τούς όποίους
  πιστεύουμε πώς τό μέτρο πού είση·
  γήθηκβ ή Κυβερνητική άντιπροσωπεία
  τό ζήτημα των διώξεων περικλείεΐ
  άναποφεύκτους κΐνδύνους διά την
  πολιτική ελευθερία καί γιά την είρή·
  νευσιν τής χώρας. Έφ' δσον δμως
  ή Κυβέρνησις εμμένει είς την άπο¬
  ψίν της, ή άντίστροφη έπιμονή στήν
  όρθή γνώμη μας θά οδηγήση σέ ρήξη
  πού άνεξάρτητη άπό την εύθύνη θά
  οδηγήση τόν τόπο στή συμφορά.
  Γιά τό λόγο αύτό δεχόμαστε νά
  λυθή τό ζήτημα των διώξεων μέ
  βάση την άρχή πού Ιθεσε $ή Κυβερ-
  νητική άντιπροσωπεία καί τή θέσπι-
  ση έγγυήσεων ίκανών γιά νά πε-
  ριορίσουν τούς κινδύνους πού σδς
  ϋχουμε εκθέσει.
  Μετά τιμής
  ΣΙΑΝΤΟΣ, ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ, ΤΣΙΡΙ¬
  ΜΩΚΟΣ
  Άναφέρεται δτι, μετά την ανταλ¬
  λαγήν των ανωτέρω επιστολήν θά
  έπραγματοποιήτο σήμερον την 11.
  30' πρωϊνήν τρίτη συνάντησις μεταξύ
  των άντιπροσωπειών τής Κυβερνή¬
  σεως καί τοΰ ΕΑΜ.
  ΣνΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Φεβρουαρίου.—Σου
  ηδοΐ ανταποκριταί τηλεγραφοθν τάς
  τεραστίας ζημίας τάς οποίας υπέστη
  τό Βερολίνον κατά την χθεσινήν συμ
  μαχικήν έκιδρομήν. Χιλιάδες προ¬
  σφύγων περιπλανώντσι είς τάς ό-
  δούς γυρεύοντες άσυλον. Ή κίνησις
  παρέλυσε, ό|κόσμος διαρπάζειτάς α¬
  ποθήκας τροφίμων καί κατευθύνεται
  πρός την ΰπαιθρον.Ή κατάστασις είς
  την πόλιν είναι χαώδης.
  ΜΟΣΧΑ 6 Φεβρο"αρίου.— Είς ση¬
  μερινόν άρθρον της ή «Πράβδα» γράφει
  ότι ένώ τα πυροβόλ(« τοϋ Ζούκωφ βομ-
  βαρδίζουν συνεχώς τάς δυτικάς δχθας
  τοΰ Όντερ, ό Γκουντεριάν προσπαθεΐ
  νά άνασυγκροτήσΐ) τάς δυνάμεις τού
  καί να κρατησχι την Ρωσσικήν προέ-
  λασιν. Ή 1η όμως Λευκορωσσική Στρα-
  τιά δέν θά ,σταματήστ) την προέλασίν
  της πρό ουδενός έμποδίου, οΰτε καί αύ-
  τοϋ τοϋ Όντερ. Μια άνσ'παυλα όμως
  είναι άναγκαία,^ πρωτ'οϋ οί Ρώσσοι δια-
  βοϋν τόν ποταμόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Φεβρουαρίου.— Ό
  άνταποκριτής των «Τάϊμς» τής Νέας
  Υόρκης τηλεγραφεΐ άπό τό Λονδίνον
  ότι είς την προσέχη συνάντησιν των
  τριών ^Άρχηγών, ό πρόεδρος Ροίσβελτ
  είναι άποφασισμένος νά καθορίση την
  θέσιν τής Άμερικής ώς πρός την εξω¬
  τερικόν της πολιτικήν κα,Ι θά ζητήσΐΐ
  όπως τα ποοβλήματα των συνόρων λυ-
  θοΰν άπό τώρα. , Αί δηλώσεις αυταί
  σημαίνουν νέας κατευθύνσεις είς την
  έξωτερικήν πολιτικήν των Ήνωμένων
  Πολιτειών.
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Φεβρουαρίου.—Άφί-
  χθη είς Πειραια φορτίον φαρμάκων.
  Είναι τό μεγαλύτερον τό οποίον έ-
  στάλη μέχρι σήμερον καί θά διατεθή
  διά τάς ανάγκας ολοκλήρου τί]ς
  χώρας. 600 τόννοι τροφίμων έστάλη
  σαν είς την Έαμοκρατουμένην Πελο
  πόννησον δπου ώς εγνώσθη ό πλη-
  θυσμός ύποφέρει.
  ΥΣΤλΤΗΣΤΙΓΜΗ
  Είς παραμονάς σπουδαί-
  ων γεγονότων
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Φεβρουαρίου.—Ή
  Μόσχα έξακολουθεΐ νά τηρί σιγήν ε¬
  πί των διεξαγομένων επιχειρήσεων υ¬
  πό των στρατευμάτων τοΰ στρατάρχου
  Κόνιεφ. Οί Γερμανοί άγγέλουν δτι δ
  Κόνιεφ συνεπλήρωσε την ά
  τησιν των στρατευμτίτων τού καί
  λυσε μεγάλην επίθεσιν έκ προγεφ
  των δυτικώς τοϋ "Οντερ καί νοτιως
  τοϋ Μπρεσλάου. Ή Μόσχα άνήγγειλβ
  ότι σπουδαΐα γεγονότα αναμένονται α¬
  ι πό στιγμής είς στιγμήν είς^ |^όν τομέα
  ^ -——