96334

Αριθμός τεύχους

4975

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

28/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικίϊς
  ετήσιαι δολ. 15
  εξάμηνον » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ
  ιΗΕΥΟΥΝβΣ ΣΥΝΤΑΚΤΝΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «75
  ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ
  Ή έπιδείνωσις τής διε-
  θνοΰς πολιτικής καταστάσε¬
  ως καί ή αύξησις των πιθα-
  νοτήτων πολεμικήν ρήξεως'
  έν Εύρώπη, έπέδρασαν, ώς
  ήτο ότλλωστε αναπόφευκτον,
  καί είς την οικονομικήν ζω¬
  ήν τού κόσμου. Φυσικά δέ
  καί είς την αγοράν μας. Ή
  επίδρασις δέ αύτη εγένετο
  αίσθητή άπό ημερών είς την
  σταφιδαγοράν. Τό εμπόριον
  ίγινε διστακτικόν είς τάς ά-
  γοράς τού προϊόντος Καί
  αί τιμαί έχαλαρώθησαν. Ά¬
  πό τής χθές δμως συνεπεία
  ωρισμένων μέτρων ασφαλεί¬
  ας τα όποΐα ελήφθησαν υπό
  των πιστωτικων ξόργανισμων,
  παρετηρήθησαν φαινόμενα
  πανικού εντελώς άδικαιολό-
  γητα κατά την κρίσιν μας.
  Καί έπ' αυτού θά ηθέλαμεν
  νά επιστήσωμεν την προσο¬
  χήν των παραγωγών. ϊϊανι-
  κβς δέν δικαιολογεΐταΓ ού
  δέ απλούς φόβος ώς πρός
  την τύχην τής σταφίδος. Ή
  διεθνής κρίσις ύπάρχουν πολ
  λαί πιθανότητες ότι θά παρ-
  έλθη χωρΐς όδυνηράς συνε¬
  πείας διά την ειρήνην τού
  κόσμου. Καί έν τοιαύτη πε¬
  ριπτώσει βεβαία θ' αποκα¬
  τασταθή άμέσως καί ή οίκο
  νομική ομαλότης. Άλλά καί
  άν άκόμη τα πράγματα έκ-
  τραποΰν εις πόλεμον, ή στα¬
  φίς θά έχη την θέσιν της. Δι
  ότι αποτελεί τροφήν, εΐδος
  δηλαδή πρώτης άνάγκης καί
  θά έχη ζήτησιν καί θ' άγο-
  ρασθή όπωσδήποτε καί είς
  καλάς τιμάς. "Αλλωστε ή κα¬
  τάστασις θά διευκρινισθή έν-
  τός τριών—τεσσάρων τό πο-
  λύ ημερών. Όσοι δέ έχουν
  άμεσον ανάγκην χρημάτων
  εχουν την ευχέρειαν τής ε¬
  ξευρέσεως των παρά τή Ά-
  γροτική Τραπέζη προσφέρον-
  τες ώς ένέχυρον την
  σταφίδα των πάλιν.
  Ή ύπέρμετρος άνησυχία,
  είπομεν καί επαναλαμβάνο¬
  μεν δέν δικοαολογεΐται. Καί
  πολύ περισσότερον ό πανι-
  κός. Είς τάς σημερινάς στιγ-
  Η«5 χρειάζεται πρό πάντων
  ψυχραιμία. Αύίήν την ψυ
  χραιμίαν όφείλουν νά δεί-
  ξουν οί σταφιδοπαραγωγοί
  μας πρός τό ίδιον αυτών συμ¬
  φέρον.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ]
  ΑΠΟΨΕΙΣ
  ΜΕΜΨΙΜΟΙΡΩΝ
  Ή βροχή ήλθε προχθές νά τα
  ράξη την ησυχίαν μερικήν. Έν
  νοώ έκείνους δι* τού; δποίους τό
  καλοκαΐρι αποτελεί άκόμη γοη·
  τείαν τής ζωής. Άλλά γιατί; Ή
  6ροχή είνε έκείνη ή όποία έπαυ
  ξάνει την γοητείαν αυτήν. Λένε
  μερικοί: Ή έπαρχία είνε τόσον
  περιωρισμένη είς άνέσεις καΐ τό¬
  σον στερεότυπος είς διαακεδάσεις
  ποθ ή βροχή έπιτείνει την ά
  νίαν της. Είνε πολύ νά
  χάθεται κανείς μέσα καί...
  νά βλέπη Ιξω. ΈκεΙ μέσα τί μπο
  ρεΐ νά άπολαύοη, ΤΙποτε έκτός
  τής πρέφας. Άλλως τ« δέν έχο
  μέν είς τόν κλειστόν χώρον, ούτε
  εύθύμους συνομιλητάς. Συνήθως
  είς τοιαύτας στιγμάς οί περισσό
  τεροι γκρινιάζουν. Δέν τα έχουν
  μόνον μέ την βροχήν. Τα έχουν
  καί μέ τάς άναποφεύκτους συνε¬
  πείας της είς τό γενιχώτερον
  πεδίον.
  —Ή δροχή μ' άρέσει γιατί
  είνε περισβότερο μέσα στό ήθογρα
  φικό τοπΐκό πνεθμα. Ή Κρητική
  άποσπερίδα άρχΐζει νά έπανέρχε-
  ται άπό τό παρελθόν δπου οί
  κύκλοι της κρύβουν τόσες άναμνή-
  αεις: Άναζη^ ή άξία τοθ ,σπιτιοθ
  καί τής οικογενείας. Ή παλαιά
  «συναναστροφή» τοθ ζεστοθ έκεί
  νού περιβάλλοντος τής είλικρινεί
  «ς καί τής άγάπης, άποκτά νέα
  δεδομένα καί είνε ευκολον νά
  ξαναρχίση ..
  Είς τούς προχθεσινούς φιλιπ-
  πικούς εναντίον τής βροχής ή
  παρατήρησις αυτή αποτελεί έ
  ξαίρεσιν Ώστόσο ή εξαίρεσις δέν
  διαπιστώνετο ουτε άπό ίνα, ου-
  τε άπό δύο. Διαπιστώνεται άπό
  πολλούς· άπό μίαν μειοψηφίαν έ
  στω, άλλά σημαντικήν όπωσδήπο¬
  τε. Καί ή βροχή παραπλεύρως
  άπό τούς πολεμίους της, άποκτά
  τούς φανατικούς της λάτρας. Δέν
  πρόκειται Ιδω δι* έκείνους τούς
  λάτρας οί όποϊοι δέν λαμβάνουν
  δπ' δψιν την παραγωγήν. Άν ή
  βροχή έρχεται πρωΐμως δέν πταί-
  ουν αύτοι. Τό ζήτημα είνε διά
  την αξίαν πού έχει τό πρωτοβρέξι
  διά τούς άστούς καρίως, άλλά καί
  &ιά τόν κόσμον γενικώτερα τής
  επαρχίας. Ή άξ£α αυτή δέν είνε
  μόνον ψυχολογική. "Εχει καί
  κάποιες εύρύτερες κοινωνικές
  πλευρές.
  —Μέσα είς τόν κλειστόν χώ
  ρον οί σκέψεις είνε σοφώΐίρβς.
  —Δέν σε καταλαβοιΕνω.
  —θά μέ καταλάβης άν λάβης
  δπ' 2ψιν 8τι ή πενιχρότης των
  μέσων'άναψυχής πού παρουσιάζει
  ό κλειστός αυτίς χώρος σήμερον,
  δημιουργεϊ την ανάγκην τής άνα-
  σκοπήοεως ενός τρόπου πού θά
  κάμη τα μέσα αύτά περισσότερα.
  Καί ό δποστηρίξας την γνώμην
  ανέπτυξε δτι δέν είνε μόνον ή
  ήθογραφία πού παρουσιάζει ίνψ
  δρίχει ζηλιιηές είκόνες είς τα
  «παραγώνιοα» των σπιτιών. Είνε
  καί αυτή ή χοινωνική πρίιοΰος
  θεωρητικώς τουλάχιστον Όϊ πολ
  λοί πού συναντωνται άπό τό υ
  παιθρον είς τό κλειστόν περιβάλ
  λον, όρμώνται άπό την μεταβο
  λήν τοθ καιροθ διά νά μεταβάλ
  λιυν άπόψεις: Νά όμολογήσουν
  δτι διά τόν χειμώνα δέν άρκεϊ
  μόνον τό σπίτι νά διατονίζη
  την γοητείαν τής ώρας. Είνε
  καί ή δημοσία αίθουαα, τό κέν·
  τ ρον τό οποίον παραπλεύρως άπό
  τό έαμα, ,θά διακόψη την άνίαν
  μας δταν δρέχη Ιξω. 'Υπάρχετ
  ελπίς ίτσι νά παρουσιασθοΰν μί¬
  αν ημέραν τα άνάλογα τής τοπι-
  κής εξελίξεως χειμερινά κέντρα
  χάρις είς τα έποΐα αί ώραι καί
  αί εποχαί δέν θά μεταβάλλωνται
  πρός δυσαρέσκειαν μας. θά 6
  πάρχει παντοθ καί πάντοτε τό
  άντίκρυσμα ΙκίΙνα τής άναψυχή-
  πού θά την διασκεδάζη καί θά
  την περιορίζη.
  * *
  *
  Βρέχε: Ιξω διά νά οργιάζη
  άλλοθ—κυριολεκτικώς— ή χαρά
  τής ζωής. 'Υπάρχει καί έχεϊ ή
  άποσπερίδα. Πρό παντός
  θ
  ρ ς μ
  δπάρχει ή πεποίθησις δτι άν τή'
  βαρεθή κανείς δέν λείπει ή κα
  τεύθυνσις Ιξω τοθ σπιτιοθ, π£.ύ
  θά συνεχίση την χαράν αυτήν εί
  περιβάλλον λαμπρότερον. Οί μεμ
  ψίμοιρο' τής επαρχίας θά Ιπρε
  π· νά μην είνε τόσον έγωισταί
  Ταπεινή μου γνώμη είνε δτι θά
  έπρεπε νά συμβάλλουν νά μή γί
  νωνται ποτέ ουτε ποίημα, ουτε
  χρονογράφημα τα δάκρυα τοθ
  φθινοπώρου. ΆλλοΟ τό φθινόπω
  ρον άρχίζει ακριβώς άπό τα δα
  κρυα αύτά νά γίνεται.,.μαργαρι
  τάρι. Ούσιαστικως ή βροχή τευ
  πολλές φορές μπορεΓ νά μή δια
  φέρη ουτε άπό την δροσιάν τή< ανοίξεως! Άρκεΐ μόνον νά ύπάρ¬ χουν τα μέσα διά νά διακρίνη κα νείς ψυχικώς την όμοιότητα αυ¬ τήν. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Πρός την ειρήνην ή τόν πόλεμον Ο ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΘΰΡΪΣΕ ΤΑΣ ΑΞΙΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑ'ΙΚ ΙΑΙ ΕΝΕΦΑΝΙΣΟΗ ΣΥΝΑΜΑ ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΙΡΗΙΗΣ ΗΕΡΙΟΡΙΣΑΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΠΕΝΕΣ Όλόκληρος ό λόγος τοθ Γερμανοΰ Καγκελλαρίου άττό τόν οποίον ανεμένετο νά κριθη ή τύχη τοθ κόσμου. Ή Ιεραπέτρα. φ Μίαν άκόμη τιρόοδον οη- μειώνει ή τόσον σι-μτιαθής πολπειοίλα τής Ιεραπέτρας. Χάρις είς ιήν μέριμναν τοθ κοινοτικεΰ της συμβουλΐου, θ' αποκτήση έντός όλΐγου καί ρυμοτομικόν σχέδιον. Ή προ- κήριξις εδημοσιεύθη καί ή δή μοπρασία θά ενεργηθή συντό¬ μως. Ή άπόκτησις δέ σχεδί- ου καί ή έφαρμογή τού θά συντελέση τα μέγιστα είς την νέαν διαμόρφωσιν καί τόν έ- ξωραϊσμόν τής πόλεως. Ή ώ- ραΐα νύμφη τοθ Λιβυκοΰ, διεκ δικεΐ τα πρωτεΐα είς δλα. Την '9ην εσπερινήν ώραν τής Δευτέρας (έλληνική ώρα) συνεκροτήθη είς Βερολίνον ή μεγάλη λαική συγκέντρωσις ενώπιον τής οποίας ό Γερμα νός Φύρερ κ. Χίτλερ εξεφώ¬ νησε τόν προαγγελθέντα καί μέ τόσην αγωνίαν άναμενόμε- νον λόγον τού. Οί ραδιοφωνι κοί σταθμοΐ ολοκλήρου τής "ερμανΐας είχον συνδεθή διά την μετάδοσιν τοϋ λόγου τού δ οποίος ηκούσθη είς δλον τόν κόσμον. Άμα τή αφίξει τοΰ Χίτλερ άνεκρούσθη δ έθνι κός υμνος τής Γερμανίας καί δ έθνικοσοσιαλιστικός τοιοΟ- τος, τ ά συγκεντρωμένα δέ πλήθη έξέσπασαν είς έπευφη- μΐας καί ζητωκραυγάς. Ό XI τλερ ανήλθεν είς την έξέδραν άπό δπου θά ωμίλει Εμπρο¬ σθεν δέ καί κάτω εΐχε τοποθε¬ τηθή τιμητικώς άντιπροσωπεΐα Γερμανών Σουδιτών τής Τσε¬ χοσλοβακίας. Την συγκέντρω¬ σιν ήνοιξεν ό ύπουργός τής προπαγάνδας κ. Γκαΐμπελς δ οποίος έχαιρέτισε τόν Φύρερ έξ όνόματος τοθ γερμανικοθ λαοΟ, ειπών μεταξύ άλλων: Ό φύρερ όδηγεΐ καί ημείς ά κολουθοθμεν. "Ολίγον πρό τής 10ης δ κ. ΧΙτλερ ήρχισε τόν λόγον τού ώς εξής: Σύντροφοι καί συντρόφισ¬ σαί. Την 22αν Φεβρουσρίου ηγέρθη άπό τούς βουλευτάς είςτό Ράϊχσταγ μ(α άπαΐτησις. Τότε ώμίλησα διά πρώτην φο¬ ράν. Διά δευτέραν φοράν ώμί λησα είς την Νυρεμβέργην. Σήμερον δμιλώ ενώπιον σσς. Γνωρίζετε τί σημαΐνει τουτο. Δέν ομιλεί πλέον ό άρχηγός ώς εΤς άνήρ, άλλ' όλόκληρος ό γερμανικός λαές.Διότι τούς λόγους μου τούς ένδυναμώ νει καί τούς έγκολποθται ώς ίδικά τού αίσθήματα δ λαός. Ενώπιον μας έμφανΐζεται μΐα υπόθεσις, Ινα έρώτημα, ένα θέμα Τό θέμα αϋτό δέν όνο μάζεται Τσεχοσλοβακΐα. Ό- νομόζετσι Εόκτωρ Μπένες. Πρίν ομως προχωρήσω είς τό θέμσ, όφεΐλω νά οάς έ ξηγήοω είς τί συνΐοταται ή έξωτερική πολιτική τής Γερ μανίας. Ή γερμανική έξωτερική πό λιτική είναι οαφώς κοθωρι- σμένη έντός τοϋ διεθνοθς πλαισΐου. Δέν έχομεν σκοτιόν ουτε πρόθεσιν νά -καταπιέσω μέν ξένους λσοιΐς, έν άντιθέ σει πρός δσα ττράττουν αί δή μοκρατικαί δυνάμεις τής Εϋ ρώπης. Τουτο προέρχεται άπό την φυλετικήν μας διάθεσιν. Οί οκοποί τής εξωτερικάς μας πολιτικής δέν είναι άτιεριόρι σιοι. Είναι σαφώς καθωρισ μένοι. Οί σκοποί μας άποβλέ πουν είς τό νά έξυτιηρετήσω μέν τόν γερμανικόν λαόν, τα συμφέροντα τοθ γερμανικοΰ έθνους. Διά τής συνθήκης των Βερσαλλιών κσί έν ονόματι δήθεν τής αύτοδιαθέσεως των λαών, διεμελίοθη ή κεντρική Εύρώτιη. Εγνώριζον νά έκμε τσλλεύωνται την γερμανικήν εμπιστοσύνην. "Εγνώριζον νά μάς κλέψουν τα δπλα μας. Άλλά τό γερμανικόν έθνος •παρ' δλα ταυτα, ηδυνήθη νά γίνη έκ νέου μεγάλον, έλεύ θερον καί ισχυρόν. Έκ τοθ γερμανικοθ λαοΟ ήντλήθη έκ νέου ή δύναμις αυτή. Παρ' δλα ταυτα, δέν μδς κινεΐ κα¬ νέν αΤσθημα μίσους εναντίον των άλλων εθνών. Διότι γνω ρΐζομεν δτι μικροί, άσυνεΐδη παγκόσμιον πόλεμον. ΉμεΐςΙρώσω έξοπλισμόν τόν οποίον άποκρούομεν κάθε Ιδέαν ρε· Ι ουδέποτε μέχρι σήμερον είδεν βάνς καί θέλομεν την ειρήνην. Άκούσετε δέ τί έκαμα διά την είρήνην. Έκαμα πρότασιν μέ βάσιν την (σστητα μεταξύ των κρα· των, νά περιορισθή ό στρα- τός μας είς 200 χιλ. άνδρας. Ή άπά,ντησις υπήρξε τότε δ- χι. Έκαμα πρότασιν διά τόν περιορισμόν των έναερίων έξοπλισμών. Απήντησαν δχι! Έπρότεινα νά άποκλεισθοΰν, νά τεθοΰν έκτός νόμου, οί ά¬ πό αέρος βομβαρδισμοί. Καί είπαν δχι! "Εκαμα πρότασιν νά περιορισθή τουλάχιστον τό βαρύ πυροβολικόν. Ή α¬ πάντησις υπήρξεν δχι! Έπρό¬ τεινα ν' άποκλεισθοόν τα χη- μικά μέσα πολέμου καί τα δηλητηριώδη άέρια ώς βάρ βαρα. Απήντησαν δχι!.. Άφοΰ επί δύο έ'τη έκανα έγώ συνεχώς προτάσεις επί προτά σεων καί άπερρίφθησαν δλαι, τότε είδον δτι ήμουν ήναγκα- σμένος νά προβώ είς έξοπλι σμούς. Καί κατώρθωσα μέ την βοήθειαν σας νά συμπλη δ κόσμος. Εΐμαι έθνικοσοσι κοι ευρίσκονται έν ειρήνη, μέ τούς Τσέχους; Μέ τό σύστη- μά τού ό κ. Μπένες κατώρθω αλιστής καί παλαιάς Γερμα- σε νά κάμη τούς πολίτας τού νός στρατιώτης τοϋ μετώπου. προδότας είτε τήςχώρας των, Λέγω λοιπόν: "Εάν αύτοι δέν ρ'ίτε τής πατρίδος των. 'Εκεΐ θέλουν τόν κόσμον χωρίς δ- ωδήγησε τάς μειονότητας ό πλα, τότε λάβε καί Σύ Γερμα·' έξαναγκασμός τής στρατεύ- νικέ λαέ τα διτλα σου! Δι" σεώς των διά νά ύπηρετή· αυτόν άλλωστε τόν σκοπόν έξώδευσα τα δισεκατομμύρια τοθ προυπολογισμοΟ. Εΐπα σουν ξένον πρός αύτάς εθνος. Αύτό αποτελεί την μεγαλυ τέραν άναισχυντίαν. Κατηγο είς τόν Γκαΐριγκ νά μοϋ δή ρεΐ δ κ.Μπένες τούς Σουδίτας μιουργήση πσνίσχυρον άερο πορίαν. Καί τό έπραξε. Έ δημιουργήσαμεν άεροπορίαν ή δποία δίδει είς την Γερμα νίαν πλήρη ύπεροχήν. "Ετσι έχομεν ε"να δπλον τό οποίον δύναται νά προστατεύση τόν γερμανικόν λαόν. "Εχομεν τα τελειότερα άντιτάνκς ηυροβό λα. Πέντε έ'τη είργάσθημεν διά τόν σκοπόν αυτόν ημέραν καί νύκτα. Καί παρ' δλον τοθ το δέν έξωθοϋμεν τα πράγμα τα πρός πόλεμον. Μετήλθο μέν τό παν διά μίαν είρηνι κήν λύσιν. Καθωρίσαμεν την θέσιν μας έναντι των άλλων κρατών. Καί δικαΐως. Την διακρίνεΐ' ^ &μβτολΑ6ϋτβ1 ' τών εθνών μία Ιμφυτος διάθεσις πολιτι· εδημιούργησαν την παλαιάν σμοθ κσί ιιροόδου. ρήξιν πού ωδήγησεν είς των Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Ή Πολωνία δέν είναι δή- μοκρατία. Ή Πολωνία διοι- κεΐται υπό ενός άνδρας. Δι" αύτό καί ύπάρχει μεταξύ μας άμοιβαία κατανόησις. Ή Πο¬ λωνία είναι λαός 33 έκατομ- μιρίων. Καί αναγνωρίζομεν τό δικαίωμά της νά έχη διέ¬ ξοδον είς την θάλασσαν. "Ε¬ χομεν συνόψει δεκαετή φιλίαν την οποίαν θέλομεν νά προ- ωθήσωμεν είς την αίωνιότητα διότι μετά δέκα ετη τα ττρο- βλήματα δέν θά είναι άλλα άπό τα οημερινά. Είμεθα δύο γείτονες λαοί. Άλλα καί μέ τούς άλλους γειτονικούς λα· ούςέπροσπαθήσαμεν νά δημι¬ ουργήσωμεν φιλικάς σχέσεις. Έτεινα χείρα φιλΐας είς την Αγγλίαν. Δέν έπεξετάθην είς ναυτικούς έξοπλισμούς διά νά δημιουργήσωμεν τό αΐσθη- μα τής ασφαλείας είς τό αγ¬ γλικόν βασίλειον ώς πρός την κυριαρχίαν των θαλασ- σών. Αύτό ομως δέν σημσί- νει δτι δέν θά είμποροθσα νά τό πράξφ. Ώς πρός τουτο δέν πρέττει ν' άτΐατ&νται. Πάντα ιαθτα δμως τα έ"πρα- ξα υπό την προϋπόθεσιν δτι θά ύπτΐρχε μία βάσις ίσότη- τος κοί δχι δτι θά δύναται ή Αγγλία νά μοϋ επιβάλλη τούς δρους της δπως θέλη- Μετά τό δημοψήφισμα τού Σάαρ έδήλωσα κατηγορηματι κώς δτι δέν έχομεν πλέον έ- δαφικάς βλέψεις επί τής Άλ- σατίας καίΛωρραίνης. Τό δτι άπέσχον νά ζητήσω λύσιν τοθ ζητήματος τής κατοχής τών έπαρχιών αυτών διά δημοψη φίσματος, τουτο αποτελεί ά πόδειξιν δτι κατέληξα είς την απόφασιν δτι θά ήτο κα λύτερον διά τούς κατοίκους τών εδαφών αυτών νά παύ σουν αί διαμφισβητήσεις μετα ξύ ημών καί τής Γαλλίας. Ή Γαλλία καί ή Γερμανία είναι δύο ισχυραί δυνάμεις τάς οποίας πρέπει νά ένώνη κοινόν αΐσθημα φιλίας καί εί λικρινοΰς συνεργασίας. Η¬ μείς δέν θέλομεν τίποτε άπό τούς Γάλλους. Θά είμποροϋ σαν νά μάς είπουν τί τέλος -άντων θέλουν οί Γάλλοι ά πό ημάς; Μεταξύ Ιταλίας καί Γερ¬ μανίας, εδημιουργήθη μία σχέ¬ σις ήτις ήγαγεν είς τόν όξο- να ΒερολΙνου— Ρώμης. "Εδη¬ μιουργήθη μία έγκάρδιος ένω¬ σις ήτις ήγαγεν είς άκατάλυ- τον φιλίαν. Ή Γερμανία καί ή Ιταλία δέν άποτελοθν δύο χώρας. Είναι έν άρραγές σύ¬ νολον διά την προάσπισιν τού πολιτισμοΰ. Προχωρών έξύ μνησε την ττροσωπικότητα τοθ Μουσολίνι καί ετόνισε: Δύο άνδρες άγωνίζονται διά την είιΛΊνην τοθ κόομου: έγώ καί δ Μουσολίνι. Καΐ εσυνέχισε: Μένουν άκόμη δύο προβλή- ματα: Τό έν είναι δτι οέκα έκατομμύρια Γερμανών, μέ¬ νουν άκόμη έ'ξω των γερμανι κων ουνόρων. Αύτός ό αριθ μός αποτελεί τό ϊν τέταρτον τοΰ πληθυσμοθ τής Γαλλίσς καί δέν αποτελεί μικράν λε¬ πτομέρειαν. "Οταν λοιπόν ή Γαλλία ένδιαφέρεται διά τα ολίγα έκατομμύρια τών Τσέ- χων τι ώς νά μην ένδιαφερώ μεθα ημείς διά τα δέκα έ¬ κατομμύρια τών ύποδούλων Γερμανών άδελφών μας; Έ- κάμαμεν ύποχωρήσεις. Έχουν δμως καί αί ύποχωρήσεις τα δριά των πέραν τών οποίων δέν ειμπορούμεν νά συνεχίσω μέν. Ούτω φθάνομεν είς τό δεύτερον πρόβλημα: Τής γερ μανικής σουδιηκη'ς μειονό τητος. Ή τελευταία έδαψική άπαίτησις την οποίαν εχω νά έγείρω έν Εύρώπ]]. 'Τό 1918 ή Μεσευρώπη διε μελίσθη χωρίς νά ληφθή ύπ' δψιν ή ίστορία καί τό δικαί- ωμα τής αύτοδιαθέσεως τών λαών. Είς 'τό γεγονός αύτό ό φεΐλει ή Τσεχοσλοβακία την Οπαρξίν της. Αύτό τό κράτος ήρχισε μέ £ν ψεϋδος υροελ- θόν έκ τής επί τοϋ ψεύδους στηριχθείσης ψευδοϋς ύπορτά σεως τής Κοινωνίας των Ε¬ θνών. Τό ψεϋδος αύτό τό έ φεθρεν ό κ. Μπένες. Κατόπιν δ δόκτωρ Μπένες ήρχισε μέ μίαν πολιτικήν τρομοκρατίας είς βάρος τών μειονοτήτων. ΟΙ Γερμανοί Σουδϊται διεμαρ¬ τυρήθησαν. 600 χιλ. έξεπατρΙ σθησαν. "Ηρχισε τότε τόν έ ξοστρακισμόν τοθ γερμανι κου λαοϋ. Διά καταπιεστικών μέσων κατώρθωσε νά δημιουρ γήση έκατομμύρια νεκρά στό ματα. Μήπως καί οί Σλοβα ώς προδότας, διότι δέν θέλουν νά πολεμήσουν κατά τών Γερ μονών άλλά ζητοΰν την μετ" αυτών* Ινωσιν. Καί έδημιούρ γησε έγκληματικούς νόμους. Εκορύφωσε την τρομοκρατίαν καί ένέτεινε τα βασανιστήρια τών Σουδιτών. Πόσον δμως θά κρατήση άκόμη αύτό τό απαίσιον καθεστώς τοϋ κ. Μπένες; Την 21 ην Μαΐου έκακοποι ήθη ή γερμανική ύπομονή καί άνεκτικότης. Επρόκειτο νά γίνουν εκλογαί είς τάς σουδι τικάς περιφερείας. Μέ την δι¬ καιολογίαν δέ δτι παρετηρήθη σαν γερμανικαί στρατιωτικαί μετακινήσεις τό καθεστώς τοΰ Μπένες έτρομοκράτησε την περιφέρειαν μέ πολυβόλα καί χημικά άέρια. Καί δμως τό νά ομιλή κανείς περί γερμανικόν κινητοποιήσεων τότε, αποτε¬ λεί τό μεγαλύτερον άναν¬ δρον ψεύδος. Ό κ. Μπένες ενόμισεν δτι ειμπορούσε νά έπιτρέπη είς τόν εαυτόν τού νά παίζη τα πάντα μέ την Γερμανίαν καί είς βάρος τής γερμανικήν τιμής. Άλλά νο μίζομεν δτι ή στιγμή έπέστη. Τώρα μδς όμιλοϋν διά τό «μεμοράντουμ»(ύπόμνημα) καί τούς δΓ",θεν ύπερβολικούς δ¬ ρους τού. Τό μεμοράντουμ δ¬ μως δέν περιλαμβάνει παρά έκεΐνα τα δποΐα υπεσχέθη έν άρχή δ κ. Μπένες. Καί ή πραγ ματοποίησις τών οσων ζητοΟ μέν θά γίνη τώρα καί μάλι- στα άμέσως. Εΐπα νά γίνη δ καθορισμός τών συνόρων άπό Τσέχους καί Γερμανούς. Ό κ. Τσάμ¬ περλαιν έπρότεινε διεθνή" επι τροπήν. Τό έδέχθην. Καί οΰτω τίθεται τώρα τό ζήτημα τής πρακτικής έφαρμογής τών ύ· ποσχέσεων τοϋ κ. Μπένες ώς πρός τό άγγλογαλλικόν σχέ διον. Ό κ. Μπένες όφείλει νά μάς παραδώση τάς σουδιτι κάς περιφερείας μέχρι 1ης Όκτωβρίου. 'Ενδιαφέρομαι άμέσως καί ζωηρώς διά τούς Σουδίτας Γερμανούς. Άρνοϋ μαι δμως νά έγγυηθώ τα σύ νορα τής Τσεχοσλοβακίας. Τσεχοσλοβακία δέν ύπάρχει. 'ΥπάρχουνΤσέχοι καίΣλοβάκοι άλληλομισούμενοι. Πώςνά έγ γυηθώ τοιοθτον κράτος δταν γνωρίζω ότι θέλουν ν'άποσπα σθοθν καΐ οί Οδγγροι, Πολω νοί καί Ρουθηνοί είς τούς δ- ποίους άναγνωρίζω τό δικαί ωμα τής αύτοδιαθέσεως; Άναμιμνήσκομαι αυτήν την στιγμήν τοθ κ. Τσάμπερλαιν καί έκφράζω είς αυτόν την ευγνωμοσύνην μου διά τάς προσπαθείας τού πρός διατή ρήσιν τής είρήνης καί την ε¬ ξεύρεσιν δμαλής λύσεως τοθ σουδιτικοΟ. Διά τών ύποδεί ξεων άλλωστε τοθ κ. Τσάμ περλαιν άπομένει είς τόν κ. Μπένες τό δίλημμσ: Ειρήνη ή πόλεμος. "Ας έκλέξη· Εΐμαι (Ή συνέχεια είς την 4ην σελίδα) ιι
  Ίιιι £ ηιο, (ΐΑ|ΓΐΙιηΛΛν Β)ο»Λ.σ3,"Λθΐ
  .ιρΓΐυΛΒΧϋτι Αηγγρ αοοχιτΙ ιοχ λπ
  •φοοτΙτιοσΑ ηο]Αογοσ<ρ ΐ 39^Τΐ Η)ΐνΖΐνΧ Ί 1ΖΝΟΧ ΚΟ3Κ )γ (} ΛΟ]θΙΐγΐΙ ρ ρσΌιι Λ0Λΐτ1ΐ35ΐ 'ηοι 6 ίΎ υ Αί 1 0 5ηοχ ·3τ1ηογοΧορ ΑΟΑ9Τ) ι;>ΟΛ
  •λιγΙΙι <ίοιι ιο)σο*ογυ 5ΐΓΐ Λ1Ο?Θ ΛΐίΧΐσΐΛ3>1 5θΧ113Χθ )
  ΐή* Λϋχΐ7θοιιρ ,ις Ι»»· ΛογΙτγγρχ
  5Λ1 ΐνΐΉΖνΐΜΙΟΚΙΗ
  9Μ 9* νν Υ9ί] φθΦ
  51ιι ηοοορ ηοι ηιλα'ηοΐΓΐΙΐς Ιιγ~Λ
  311 1/ ·Λ»(ί?1Τι3είΐΙ Λΐρΐ113θΊθ3? 5)3
  λοιοοβ 51ιοιιι? ι»ΐ3γ^1
  -ι^» λοΦ)?ο'Αοιι)ϊ11ιλιχ
  ·5(ΐχογχι 5ΐ;
  3θ3αοιιςι ϊϋχΤσοιοι 59θοογοχ 5οχ
  ιΐΒτΙΑβόιι 5βλ3, Ί9ΐογοι 5οχΛθ?ν
  «ιχρςΐηονν ϋ^ιοχ» 9 λοιο'οο ι>οχ
  ^Ι ΛΙί 5
  γγρ^
  ιο)3)τ1ΐ3Χ)
  ■)Λ. Λΐ<1 5ΐ3ςφι ρ οόχγ,» Ο01 ίΊΐ1 ?9 ηοι 5)3— •λΙιχ ·5ΐ3Ο)ρΦ '«ηοχΙ>Η
  ς
  ΛΜ1 Λθσ^ΧθφτΙρ 5053θμΟΟΧΧ554 5»
  μσρ 5ϋχ Αλ9Υ Λ<τ>σ'3φηι$Λ3 ρ
  σρ ιχοτιΑρσΊ1 3^€(Ιλιιγι ΛφΑρ ο.—
  ·5»τ)
  » )γθ
  ά «ηοιΙιτΙοοΊν.» Λ099ΤΙ9 Λτρ
  ■ΒΧ3ί1 ΒΛΤθΑρ Λ91 5?θΧθ011
  ηογοχϋσ'Βΐι φ
  οο)ηγ?
  "005Ί
  Ιί1 ^Χ? ο
  λβοποΧ3οχ
  )βΑοΑβ5?
  IV—
  •ηχΧοχ θΟΟΈίΊ !
  Άογηφηχο ΟΟΌ ςχ'1
  5φ ·αΆιΧ 000
  Λΐμο» ,ΙΟΜ —
  όΐ^ 5θΧΛζ>0Χ
  »ιι 51ιχ ~5ιόϋ.Λΐ,χ
  ·ΛΡ53θφΐΧ3£)ξ) ξρ
  Λ1009Χ3 λΙ^ι ιρις 5ΐ3θψο'3ΧοηθΒΧ
  -0X0310,
  φχ
  Λίιιφοχι
  ς
  5ροχ
  111 Λ1Ο30
  91
  ■Χ513γθΧθ
  5ΟΧ3&3
  ·φ»13ΧΟΓΐθΛ9
  91
  51ιχ 9αιλ.—
  ·Λ3 ΠΰΓΙ3
  -ΥΟΧΙ ΛΜΧΟΟΙ
  •θΧθ
  ΛΟΧ *34 —
  50X3 Λ9Μ1Υ
  Ρ31100Λ0Ο0 91 'Ρ1^
  Χ
  Λθχιχχοςις
  1 3Λ3λ?
  λοχ 91ιλ.—
  ς3γ9χι ^Ιιχ ο
  5ΙΙΧ10ΧΛ3Χ 51ιι "
  Λΐείΐρχ—
  9 9
  •Ο 5η<Ϊ3χο3ΐΐ3ϋχΐ03 ·3ΐι Λ051 οχοτΐΐιτΐχ 9^γ •ΌΧ ΛΤ310Χ5 ΛΓ9Χ9Τΐη3σΌΐΙΤΐ? ΛΟΧ »? ρχ ηο)ς)^οχχο. ί>9Λ'ίτ1 !>ηοΧ3θοσιι
  51 Χ λ
  ϋχ
  5ηοχ
  π^^η^
  ηγγηο
  ϊΛΑηο
  •ΙΥ9- ψ
  5ΐύθ 1ΟΧ13ΧΙ
  / οοχ 5ΐ3ΐ
  5ηοιιιογ 5ηοχ
  | ρ ηοχ '5οο]ο 5ηογ
  )φ 5οοχ ·ηοχ)γοιι "ι»χ ηοΧσ9ΐ3Λ3λ
  5 ηοχ 5φΧ3σ>ρ 5ρχ 9195139
  ηοχ Ι
  γ5
  Βτΐοοχον
  γ } 9ΐ!?
  51ΐΛΛ9θΓ. 9 00Η09Χ
  ηογγοΐι ΰοοσηο λ?
  •ρ ·κ
  θ?ν.
  θ Οθ3τ1ηοιιηγγηο
  ηοι 5ηο)3Χΐο 5
  · ΐ
  ηοι
  ηοχ
  5]3
  ηοχ
  ·ιιι3,
  ·50Π113 | ^}
  9 .'β '»9)θ'χχ)Ε ηοχ
  5^'1ϊΛ
  ςς 5ΐιχι
  51('χ Ίί
  Θ9 Λΐ/Χ 5θΧ
  λιιχ 5)3 51ιχιοχο
  5Ιαχ Ι,ιΧοΐ3τίΓηο 1/
  ^ 5ίΐ
  9 ηοχ )
  Ο 5ρΐ ρχ 5ρΧ3ϋρ 5ρΧ1Λ(7)Λ1ΟΧ
  5ργγοιι 5ρχ ηοχ 5·ΙΧ
  ηοχ Λ0ΐΧιγΐ3τ1 9Χ
  1 ο.
  1, ηοχηοχ
  9 :
  ^31 5] 009" 0οΥΥΟ11
  (Ιοοόηο Λ3 11993911x3 ^
  ϋΐ 0
  ηοι ΛθΐοΊμηγοιιρ 91
  1ΟΜ ΛΐΐΜΙΛΟΙΙΟ
  Ι.Ν0Ι3ΜΑΥ
  χ>ι
  ΙΙ3ΝΟ.Ι
  τΐ3ΐιΐ3- ι
  ·Λ(Π1
  }τ)'ΐοοΧηφ
  α»
  »ιαοΧ|
  (μιιιοσλν; }],
  χ|
  κια Αΐρι 5σ)3οί)ΐτ1ηοκο
  &ι'Χ »Λ 1
  15ΟΛ23
  ι Λλ
  9Υ, Αο^^ϋτΤβ οί ι]
  ΧΛ5155 Α(η4ΐ3Τ| ΛΟΙΛη
  χ Λλργ η% ϊοολτολκο'κιι
  5».1ιμΐ
  ίΧόοΓΐ
  ■8Ε61
  3— 1192 ΰ
  ·5ο]θ3σΙΐίΐ/,
  ιρσου. ιοσι^ργ -ολ
  , Λ3.
  ϋ.7
  Ιηοόο 5ηοι
  θ Λ0ΐίΐΛ]Μ01
  91 'ϊρΗΧοσς 5]3 λιοοολ
  Ι?Λ Λ030, |ΟθΌφθθ011. ]%/
  ^^ ΛοιιΐφΛ.3
  φΜαοΓΐΙιν όϊ Λ3,
  τί ■_ —ι—[ι Λ)οός? ρχ
  ΐΙ 3 ·3 0.
  Λ—όοφοοσιι λοιο
  Ι,ι
  ΛΏ3Ο3Θ ζ ηοτίΐμν
  ^ ϊ>ολ.?
  ΐρΐς ΛςρΗΐΙ Λζ5013θ<σ3φθΟ(σΧΙ ιΐΛΗννκΐνυΉ ί|Ληοχιτ1 9 ακι^. ηοιιο, ο 5ηο29ώ Ίωιλ " '3ηοι 5 »η»τϊ 2 ! ^ρι Α»ο(χΐ)ριΐχιγ_κοΐ3 ιθΑ3τ1οοΛ35ογ_ιώ }() 9 ' 03 } ι 5»13Λ3λ ί α'χιο Ι ·}ηοι %ηά% αοι χχ οτ1οΕτ!η«9 αοι 3τ1 αοι 5» τ)3λ ΌηΙι.% 1 Ι * * * θ? ι ςιι» -ίογκ ογ_γ|ΐΐ*κ 11 3 ΧΑ| 300000*3 ' 5(ιι ]»κ ηοι 9 ; ^ μ »03τί 'χχχοάοι^ κιείλκσκτΙ η, Χ ' Ιηοίχγηι Ρ>^ ^ Ε>)4>0- ·
  51ιχ Λΐφ3χοιιι? 5
  1Ι5Χ 5ΐ3Λΐμθν. 99
  •τΐοχοιον.
  ΐ
  9 ν.
  '5οσοχιτ)3χσχ>Χ
  51ιχφΐχιγν. 'Χινν '5< 9 λολ ΪΙ " }ί>01
  χχ Οχι
  ηοιι 'χ§οι κ:λκ<3οο Λ£θ }|θ'3ΐιτ1κγ «5οκικτΙ» ωικο ]χχ οί (Υ,οιο, οκ)^3Λο)ΐΐ)ε5λ ?ι (λ ΚΑΜΙΤΐθΙ £θ"χ:τ! ΛΧ^ΙΧΙΙίΙ 531031 -5 ]ο 'ΠΕτί^οιΙ «ίίηοκο ^τ) 53ε ■ΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΙΒΒ χ υ ιοιλ -ιμ ΑΟΙΝΥϋ »Ηϋο οί 53ΐΛβ5»<ίβΛν Αϋι 913 'όοχϋιοιοιΐ δ ή ' V Ι V 41 3 II ΑΟΙ36Π3 .ΐϋΜ ·Η τί _·««—τν^^ ΝΟ ϋ Η ΙΛΙ V V V© ^ι»> /-»~^ν <->νχ_/^> »»η
  ηοι
  5ΐιχ ου
  ήι »α»κ
  σηοσοΧ ηβι
  ν Σ0Μ<ΐννν „ ■ ΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒεΐΜΒΒΒΒεΐΒ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ·—Ι •ησΧ 1 9ΐιρ »ο 3τ1 Λ3ΐοο οσηοτΐ ^Χ ΗΙ γ 9 1005)^39 ϋΐ11ιο)χΐ3 ριτι ) Ι ιοχ ς!? ητΐησ'Χ οοΊι Ι^λιοιΟβιι 1/ η990^ 91 °υ"" ·γσ3ΐι. ιϋχΑ (ϊ οσΊιο ΙΐΛΐγγ9τ1 9^9 Β^φογ11^ 9"^ 3Λ13 3Λ13 9 ^1· 3Γί ι1 511Χ 1χΙΐΧΛ>0Γ( 91
  Ι}" ολιχχ9Χ
  οχ
  .0911ο ρχ
  ςρ ^
  3^1*3 91ιτ^Ι01--Λ90η^
  1όΧ ΰΐ^
  ρχ 1ΒΧ Β1Χ3Τ13ΟΟΦ 9Χ
  Λ3 λιοβγΙ ?υετ1 91 ΐοκ οσηΒΐϊ 91
  53ΧΙΓ1 ΛΤΟΧ 1ΟΧ <ί>Α ΛΟΧ 5ι3Οφ6Χθ11
  5ΐΧ 53γθ ^Τ1 θφΟΟΤ^ορ 3ΧΟΧΓ.911
  3Λ13 οτΙίθί^Χ ονιορθ^ 9^ ΛΐοίρΧ ηοΑ
  9ν ΊΙη39θΛηο ρθ ηοιι
  λΙιχ 3τ1 ύΐΛθτΐσρ Λ3 5β
  ηοχ ετΙοαΧ 91 3Χ3^3γβΐ9 Ρθ'"
  ·οχ?>ηοχιτ1
  ΟΤΐοΐαΧογΟΙΙ ΒΛ3, ^τΐ ΒΧ9Χ
  3ΐ1
  9 ? ΥΟ 9Ρ 3Λ13
  ΛΟΓΐ ({ΠΗ 91 ·5η3Ο]ΛΠφΓΐ3 5ΪΪ33Μ1Ϊ5Λ
  •ηλ 51ίχ ΐ3Τΐσ)οΊιγιιτ1ηο Ι)
  ) 91

  9
  3ΐλ
  ρ 91 9
  ·»τΐ3σοφ
  9 9
  '^ΙιΧοιΐ3 5ΐιχ γχιτΙροΛρ θΛΐγγρτΙ 91
  13Π390ΛΟΟ" ΟΥ3ΧΛΟΓΙ 0ΧΠ0ΧΙ 91"
  ·100ΧΟ]ΙΪ311 ΛΙΙΧ 5ΟΟΧΙ
  ΙΙίΧΒ^^'ΐ'ΟίΌθΙΧΙ Χ5Λ3ΘΟΧ 91
  • 9 ΛΟΧ Χ3 Όγ3ΧΛ0Τΐ Χ)]θΙΧ ΛΠ
  ■53φτίθΧ 30Ο13 '
  9γγοχι ιι)Χλο5913<:)Χ ^5° Λ?ν" ' )χόοορ ιχρφηοχο ιηχ Ι^ Ι ^ 3Ο '53Χ Α 91 ?η 3Λ13 ΟΛ )^ 3ν, 'ϊί 9 )_] Λ51λ ΛοχρτΙΙιχοηχϊ)» λοοχ ηοτΐο η"ηογαι ιχ3Χ Ιό"'" ^ΐ 5 κιτ) ΟΟΧ 93( •«5πλ)ιλ/· λο13χο9ολ3ξ 91 ^ι3 λ3οπυ3χι3χ ) 5ϋ^ 5 9 Ι11Ι09Χ 9 | 3 91£ι ΙΠΧΒ^ΙΥΟΧΟ 1ΟΧ 3Τΐ »γ οΐΛ3τΙυ.£5ρ οιιρ Ι; 5οχχ5τ1ςρσΧ ηοσ Ι5 ^' Λρχιτΐο'ηοχ βλ^ '^ 91"" 91 9 5? ^ ? Υ3ΛΒΦ 9X19 53111—?ΧΛ ΟΛ3 1X3X3210)0 -ος)χι Φγ9χλ »χ 5ιλλ31 91 9υ'' ·βχχ3ηογιο ΙΐΛ3τ1ρ3ΧΐεΙηΧ ιοχ Ι/γΙιφ -Ο ριτΙ Ληοο)ϋχηΐ9 9Λ ' 5]3 'οτΙηΰΧ 9ς"ΐη5 -3Θ951 3Λ"ί3 5?τ)τΙ}οσΑ ι,ο ιγγχίτΙ ^χ ι^ρΧ3τ1 3τ1 ΟΛ3Τ1Λ3Υ11 531X1 —? ΰ1 ηγοιι ιηχ '9Λη9ΐϊ^5} 91 η 1»χ 0110090Ε 91 'ΙιςΙηητΙ 1| ιισιιοξ γγ ρ ρ 51399^ 1ΟΧΪ1Ι 51ΐΧ 51^?Υ Χ3)Χ3ΧΠ3γ3Χ Κ." ■ 1 5ί>ηοχσηχ 3ΐΑιο ηχφηχ
  53Χ3ΟΛΙΪΓΙ 1ΟΧ 1Μ99Χ3ΧΧ31Α 3Τΐ
  'Α ϋ 91 59ηθ5ι0ηι
  3Λ13 03Χ300Ο
  ηοχι
  911)Ρ
  5
  ·!)ΙιΧοιι.3 ί>1ιχ ι
  *ηοι1οο)ΐ9ι-^οιϋ.α.9Λ1°Μ ^Ι1-1 "100939ου Ο.
  £ )
  3Ζ ίΐ ΰ1 ώσι?ιιο03ΐ.
  Α
  1ΟΛ3Τ1
  ;ο
  ηοιις
  ΝΟΐνΐΥΙ, Α 3 Η
  V
  :
  ΗΚΙ43ΗΙ3Χ
  λΙιι 5]3
  ο,Ιιοο— λΙιι ιρΛρ
  91
  *>αΐ3γ3τι ϊ^ι 9x113X0 91 Ί0Μ
  ιοΧοοιΧηιιι ιχ)ιλολ)Λ
  Λ91 5
  'ΟΌΟΌδ Λς?τ1Χοό9 3
  91 9!9 0]ΟθΛθ3 {10Ο3Υ31Χ3
  ρχ 000Ό52 *ΐ9τ1χ
  Ο3Λ9 ηοΑο)3 ηοι Ι1Α911Ό9 Η.
  •50013110(53], 5—3γ
  911 51^1 *}Ιαΐ3γ3τι ^χιτιοιοτΐηό
  ρχ Ϊσΐ3θφΐιηιοιΐ9 ΪΙι
  οί Λΐ^οΐΛηο λΙιι 9'9
  03 Λ151399Λ9
  9
  -οοιι
  φ
  Οί
  1
  ΐ> ιιοτΤΙιιοοιο>{
  Λ3 ·τ1 'ΐι 21 —
  ΐ Τ
  ρχ
  ζνΐζνίΐυοννΗν
  Λ~σ
  3λιλ.·§
  ηοι βς 5
  , Ο,
  0910010-0003^ Ο Ιΐί1γ9ΧΜ01—
  Ιιιο 3Ασθ?ιΐ9 Ϊ61Χ 9^ 9ΥΥν
  Ο0311Ο Λΐ^ΐθ 3θηθΜΕ) Λΐΐΐ 0011
  0Λ13Μ3 η99σί1 9^
  9 11 Ά91Λ11Ν Ιμι
  ΟΟΙ 9^ 3ΟΠΟΜΥ,, ·ΐηΐ13Λ1ΜΛ,ηθ
  Λποο)γοιο
  ΙιαΧ
  Οοι
  919 ΰ
  ιρι ηο)οιιφ
  ωλ.% 3Μ(ισ'9 ·Λ093γ
  ίΗ 91 !)0Μ
  λΙιι 5]3 ΐ3Λΐχληο Λφι Λ39
  3ΐοιΐ)χ «'ηοΐΛηοΐ, 02 *">!—> «ο
  ^ λΙ,ιι 9Λ 1ιηυ "ηοΐΛηοΐ, 02
  ϊ]ΐο 51ιι ρΐΛοκ 07Λ9Θ3Η (,ιτΐ ο λ
  μοιλ 'Χγ,-» "ηοΐΛποΐ, Ιιο^ Η.
  ηοι 5ι3οΙ/λπΌλ9 ">μο 9ΛΧηο
  013Λ9ν^<Ιθν3ΛΟ11.3 Ό )ΙΐΓ1003111,1 ρχ ϊηοιο -6691 ·8' ΣΗ1ΟΝΙΟΜ ιηι βθΐ Λ39 ο Λριηο (ιΑ 1011 530"3ΐ1Ι/ 1( ΙμΗ Ι,ιι 'ηοι ΟΛ911 13Φ90Λ. ηοι 91^9x0031111 ι 5)3 ΌΛ9σ'Χ 0(^11^x9X9 ηΛ 3, οτ11ΐθθ)ηοσΊι 3X1,3 "^0)9^ 02 Λΐμι 5)3 11θ)όηΛ 9^ 39 Λ3οσ3φ γ^ν,. 9 ηοι Ιιηο~ Λΐμι 5]3 9 53)113 Λ91 001 50031011 Ο. *5ό ^ ^ ^1 9ΥΥν, Ι- Λ39 ' (,ιγΙΑιιο Ιμι 9^9 Λ3Υ3, ·01103<ίθΛΧ? 3Ο 3 λ^9 ί>3άυ.γ*9Υ9
  «ηοΗ )θιΐχ)9»3 λΙιι οοθρυ. Α39
  3 31Ο11 ^ΙΐΙΟϋΟΛΟΜ) 9θ Λ?9
  ϋ 919ε*χ>>* Η,
  οιοο3ΐ 91 ΐΥ. '
  0 3 £ Λ39 1»Χ *31ί1
  χογηφ (μιο ϋ,ΛφΗ αοιΙ^ 5σιιι
  οι 9ΐλογ9θ3τ11ΐ9ΐοΐ3Φ9σΛ· <:>13Λ
  οχ ιοΐ35)Αογ·γηο 9^ ΡΜ»
  •Λ3θ03φ
  01 !>0Α9Ι1 9 >3ΛφΗθΛΠ9 θθ
  9 Ρλ03ΐι οος
  — ΪΠΙΪΙ1.8
  Η.ΙΙΐιΙΙ «ΙΙΙΙ
  ΑθΗοιϋιΙιογ Αϋχ
  •Η ·Η ι
  _380>υν±Ν
  ΝΙΜλΟΖΙλΟΙΛΙ Νν9|!
  ΙΟΙΐνΟΙ
  V
  ΑΟΙ:
  ΐν.ΑΟΗΐ
  ΗΖΐνΧ
  -βιΐη
  :5η303β Ι
  »)Ασηο ;
  ΛΙΟΙΛΟφ Λ»Ζ ■
  Μί ΝΗ1
  VII
  ΗΧΙΙλΟΝ
  :ο$ΐΛ»Η(":σ οκη
  οκιοηοτΐ
  . 'Λ
  ηο)3φοαΑοΕηχ
  ΑΟΟ3Τ1
  ι

  ι..
  Π ! ,
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Τ6 μεγάλο__!ργον_
  τού Βίκτωρος Ουγκ ώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί "Αθλιοι.
  Λι' έκεϊνους ποΰ δέλουν
  νά ττλοιιτιζουν τάς γνώσεις των.
  Απο
  4Ι0ον
  δι' δλους
  . —Καΐ παρετήρησες τί αριθμόν εΤχε τό δχημά
  τού; ΤΗτον άγοραΐον;
  — Άγοραΐον' είχεν αριθμόν 440.
  —Καλά" εΐσσι κορη έξυπνη.
  —Έξυπνη, βμως κύτταξε τα υποδήματα μου είς
  τί κατάστασιν είνε! Άλλοτε δέν τα φορώ' πρώ¬
  τον διά την ύγε(α μου, καί δεύτερον διά καθσριό
  τητα.
  Κάλλιον ξχω νά περιπστώ ξυπόλυτη, παρά νά
  τα άκούω αϋτά τα παληοπάπουτσα νά κάμνουν
  κζί, κζΐ, κζΙ, άπό ταίς τρύπαις των, μέσα είς τα
  νερά καΐ είς ταίς λάσπαις.
  —Έχεις δίκαιον άπεκρΐθη ό πατήρ ήπίως κα(
  τοιτής θυγατρός λαλούαης πρός αυτόν έπιπλη
  κτικώς. Έχεις πολύ δίκαιον, άλλά ξυπόλυτη δέν σέ
  άφΐνουν νά έμβης μέσα είς την εκκλησίαν. Είνε
  άπηγορουμένον, βλέπεις, είς τούς πτωχούς νά πή
  γαΐνουν νά προσκυνοθν τόν Θεόν άνυπόδητοι! προ¬
  σέθεσε πικρώς ό πατήρ. Καί εΐσαι βέβαιη, βέβαιη
  πώς έρχεται;
  —Σοθ λέγω, έρχετ' έξοπίσω μου.
  Ό άνήρ ανηγέρθη. Φώς τι διεχύθη επί τοθ προ
  σώπου τού
  —Γυναΐκα! έπραξε πρός την σύζυγον τού,
  ήκουσες ; ό φιλάνθρωπος έρχεται. Σβύσε τή φω¬
  τία.
  Ή γυνή δέν έσάλευσεν, ώς άποβλακωθεΐσσ υπό
  τοθ άκούσμστος. ΧωρΙς νά χάση καιρόν ό άνήρ,
  άρπάζει εν των πηλΐνων έκεΐνων τής έστΐσς δο·
  χεΐων, τεθραυσμένα έχον τα χεΐλη, καί χύνει επί
  των δαυλών τό έντός σύτοΰ ύδωρ. Άποταθεΐς δ'
  Ιπειτα πρός την θυγατέρα τού την πρεσβυτέ-
  ραν.
  —Σύ, τής λέγει πιάσε γρήγορα καΐ χάλασε
  την ψάθατής καθέδρας! |
  —Ή κόρη δέν ένόησε τί τής είπεν ό πατήρ. Άρ
  πάζει τότε αύτός την καθέδρα καΐ κρούσας σφο
  δρώς επί τής ψάθης την πτέρναν τοθ ποδός, την
  κσταβυθίζει. Ό ποθς τού επέρασε δι' αυτής. [
  —Άποσύρας τόν πόδα έρωτδ την θυγατέρα
  τού.
  —Κάμνει Ιξω κρύο;
  —Πολύ κρύο. Χιονΐζει.
  Στρέφετσι ό πατήρ πρός την νεώτερον θυγατέ
  ρα τού, κοθημένην επί τής κλίνης, πλησίον τοθ πά ·
  ραθύρου, κοί διά βροντώδους φωνής. |
  —Μωρή! τής λέγει κατέβα άπό τό κρεββάτιγρή
  γορα, δπου μόνον διά νά κάθεσαι νά χάφτης
  μυΐγσις εΐσαι καλή! Σπάσε ίνα ύαλί τοθ παρα-
  θύρου!
  Ή κόρη κατέβη άπό τής κλίνης δλη ριγοθσα.
  —Σπάσε έ'να ύαλί, σοθ λέγω! δέν ήκουσες;
  Ή μικρά "ίστατο ώς έν άμηχανία.
  —Μωρή, δέν άκοϋς τί σοθ λέγω; σπάσε έ'να
  ύαλί. /
  Ή κόρη άνυψώθη μετ1 έντρόμου ύπακοής είς
  την άκμήν τοθ ενός των ποδών της, καί έκρουσε
  διά γρόνθου μίαν των ύάλων τοθ παραθύρου, τ
  τις συντρφεΐσα Ιπεοε μετά πατάγου πολλοθ.
  —"Εχει καλώς, είπεν δ πατήρ.
  ΤΗτο δέ σκυθρωπός καί βίαιος. Πσρετήρει τήδε
  κάκεΐσε τάς γωνΐας Βλας τοθ θαλάμου, ώς στρα
  τηγός οστις' προσεγγιζούσης τής στιγμής τοθ πό
  λέμου, λαμβάνει πάν μέτρον προπαρασκευαστικόν.
  (συνεχ(ζεται)
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ
  Α'.
  Ένας χωριστός κλάδος τής έ-
  πιστήμης είνε σήμερον ή λεγομέ·
  νη «φυσιολογία τής εργασίας».
  Αντικείμενον τοθ κλάδου αύτοΰ
  τής έπιστήμης είνε ή έξακρίβω-
  σις των συνθηκών, υπό τάς οποί¬
  ας ό άνθρώπινος όργανισμός ημ¬
  πορεί ν' αναπτύξη την μεγαλ»ιτέ¬
  ραν απόδοσιν είς την εργασίαν.
  Ό ί'θρωπος έχει ανάγκην καί
  είς την δουλειά τού, ωρισμένου
  χρονικοθ διαστήματος γιά νά
  πάρη «φόρα», γιά νά φθάση είς
  δλην την έντασιν των δυνάμεών
  τού. Έργαζόμενος φθείρει δυνά¬
  μεις καί ή φθορά των δυνίμεων
  συνεπάγΐται κούρασιν. ΠαρΕστα·
  ται λοιπόν άνάγκη βιαλειμμάτων
  γιά νά ύποχωροϋν τα φαινόμενα
  τής κοπώσεως καί ν' άνχνεώνων-
  ται αί δυνάμεις. Κατόπιν μακράς
  σειράς πεΐραμάτων ή φυσιολογία
  τής εργασίας κατώρθωσε νά έξχ-
  κριβώση Ινα ωρισμένον ρυθμόν
  πού πρέπει / άκολουθή ή έργα
  σία, γιά νά έχη δσον τό δυνατόν
  μεγαλιΐτέραν απόδοσιν. "Οταν
  δέν τηρήται ό ρυθμός αύτός, ή
  συνεπεία είνε ανωμαλίαι καί πτώ
  σις τής αποδόσεως.
  * *
  Σήμερον δέν άμφιαβητείται
  πλέον δτι δ άνθρωπον δέν ίχει
  είς 8λας τάς ώρας τής ημέρας την
  αυτήν Εκανότητα εργασίας. Είς
  τάς αρχάς τής εργασίας τού
  κατά τάς πρωϊνάς ώρας, ή από¬
  δοσις είνε μικρά. Γρήγορα δμως
  αυξάνει, διά ν' αρχίση, πρός τό
  μεσημέρι, νά πίπτη πάλιν. Τάς
  μεταμεσηιιβρινάς ώρας ή καμπύ
  λη τής αποδόσεως άκολουθεϊ καί
  πάλιν την άνιοθααν. Έν τοσούτω
  δέν μπορεΓ νά φθάση τελείως τό
  ανώτατον σημείον των ποομεαημ-
  βρινών ώρών. Οί περισσότεροι
  άνθρωποι ρυθμΕζουν την εργασί¬
  αν των σύμφωνα μέ τόν νόμον
  αυτόν, ιδίως είς περιπτώσεις πού
  είνε κανείς έλεύθερος νά κανονίζη
  μόνος τού την εργασίαν τού. Είς
  τα μεγάλα έργοστάσια δπου ή Ιρ
  γασία είνε καταμερισμένη καί ά¬
  πό κάθε εργάτην περνα μία ώρι-
  σμένη λεπτομέρεια τής δλης δια-
  οΊκασίας τής παραγωγής, είς τρό¬
  πον ώστε κάθε τόσον ό έργάτης
  νά έχη νά επαναλάβη μηχανικώς
  την ιδίαν κίνησιν, ή έργασία
  I-
  χ«ι ε ν α ρυθμόν ανεξάρτητον τής
  άτομικής θελήσεως ενός εκάστου.
  θέλοντας καί μή δ έργάτης είνε
  δποχρεωμένος νά εκτελέση την κί¬
  νησιν, είς την οποίαν έχει είδι-
  κευθή, μόλις περάση έμπρός τού
  ή λεπτομέρεια πού πρέπει νά έπε-
  ξεργασθη Άλλά καί δταν ή ϊρ-
  γασία είνε ωργανωμένη κατ' αυ¬
  τόν τόν τρόπον, λαμβάνεται πρό-
  νοια ωστε δ ρυθμός αυτής νά
  μή καταπονη τόν εργάτην. Κάθε
  πέραν των δυνάμεών τού έπιβά-
  ρυνσις τοθ έργαζομένου άνθρώ-
  που είς τό τέλος ξεσπα είς
  βάρος τής δουλειάς. "Αλλωστε
  καΐ είς αυτήν άκόμη την μέθο¬
  δον τής εργασίας πού περιεγρά-
  ψαμεν ανωτέρω, μεταξύ των Ιπα-
  ναλήψεων τής ίδίας κινήσεως υπό
  τοθ ϊργάτου, περνα Ινα ωρισμέ¬
  νον, έστω καί ελάχιστον, χρονι¬
  κόν διάστημα.
  (συνεχίζεται)
  Ήρύδμισιςτοΰ ζητήματος
  των άποζημιώσεων.
  Γ
  α)π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  -
  Άνακοινοθται δτι λόγω καθαρισμοθ λεβήτων
  τό σημερινόν δρομολόγιον τοθ ά)π. «Άκρόπολις»
  θά είναι άνεκτέλεστον.
  Την Κυριακήν έπαναλαμβάνονται τακτικώς τα
  κατά Τετάρτην καί Κυριακήν κατ' ευθείαν διά Πει¬
  ραια δρομολόγια.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ.

  Ι*
  ■ΒΒΙΒ
  εΜ«
  ΣΟΥΜΑ ΜΙΡΑΜΠΕΛΑΑ
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ"
  Τό παρά τα Κρεοπωλεΐα πρατήριόν μας πωλεΐ
  κοί άγοράζει σούμαν νίας εσοδείας (τσικουδιά)
  χονδρικώς καΐ λιανικώς είς τιμάς άναλόγους των
  βαθμών.
  Έπΐσης πωλεΐ οΰζο, κονιάκ, κρσσά λιάτικσ.
  Λίαν προσεχώς θέτει είς την κατανάλωσιν την πε-
  ρ'φημη ρετσΐνα ΧσλκΙδος.
  (Έκ τοθ Πρακτορείου)
  /
  Υπό τοθ δπουργείαυ των Οίκο-
  νομικών κατηρτίσθη καί έδημο
  σιεύθη νόμος περί τροποποιήσεως
  καί συμπληρώσεως των ίσχυου
  σών σήμερον περί άποζημιώσεων
  διατάξεων. Δι' αΰτοθ μεΐαξύ ί-
  λων όρίζονται τα εξής:
  Δηλώσεις ζημιών υποβληθείσαι
  δπό δικαιούχων άποζημιώσεω;
  συμφώνως τώ νόμφ 4278, ώς ού
  τος ετροποποιήθη μεταγενεστέρως,
  καί μή έκδίκασθεΓσαι μέχρι τής
  δημοσιεύυεως τοΰ παρόντος, Ιφ' 6
  σον οί υποβαλόντες ταύτας είσέ-
  πραξαν αποζημίωσιν επί τί βάσει
  έ*δικ*σθεισών δηλώσεων ζημιών
  συνωνίμων των προσώπων, έκδι-
  κάζονται κατά πρώτον καί τε
  λευταϊον βαθμόν υπό μόνης τής
  Άναθεωρητικής Έπιτροπής τ&0
  νόμου 4278, ή όποία άποφαινομέ-
  νη κατά την οίκείαν διαδικασίαν
  καθορίζει την οφειλομένην αυτοίς
  αποζημίωσιν, πρός ήν συμψηφίζει
  τό ήδη άχρεωστήτως ληφθέν πο¬
  σόν άποζημιώσεως.
  Τα τυχόν μετλ τόν ώ; δνω συμ
  ψηφισμίν παραμένον ώς όφειλό-
  μενον τψ Δημοσίφ υπόλοιπον κα
  ταλογίζεται διά τής αυτής άποφά
  σεως είς βάρος τοθ όνειλέτου καί
  είσπράττεΐαι άτόκως είτε έφ άίπχξ
  είτε είς Ιτησία; δίσεις ούχι πλεί
  ονας των πέντε κχθοριζομένας διά
  τή; αυτή; (ίι; ά"νω αποφάσεως τής
  Άναθεωρητικής Έπιτροπής.
  Ή αληθή; ?<νοια τοθ άρθρου 2 τοθ νόμου 5303, έν συνδυασμώ πρός τό άρθρον μόνον τού άπό 18 Δεκεμβριού 1933 Διατάγματ&; «περί χορηγήσεως πολεμικής ά ποζημιώσεω; είς έμπροθέσμως 6 ποβαλόντα; _ δηλώσεις είς συμμα χικά; αρχάς», είναι δτι, άποζη μιώσεως κατά τάς βιατάξει; τοθ νόμου 427Η δικαιοθνται οί έμ προθίσμως υποβαλόντες δηλώσεις των ζημιών των είς τάς προξενη σίσας τάς ζημίας αρμοδίας συμ μαχικάς αρχάς, εάν ούτοι είχον υποβάλη μέχρι τής 18ης Ίανου αρΕου 1932 καί αίτησιν έκδικά σεως τής δηλώσεώς των, ώς ώ ριαε τό άρθρον 5 τού νόμου 5173. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έκτίθεται είς μυστικήν δι' ένσφραγίστων προσφορών μει¬ οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ- μήθεια ε(ς την Επιτροπήν Έκ μεταλλεύσεως Ήλεκτρικών- Έγκαταστάσεων Ηρακλείου διαφόρων σιδηρών σωλήνων. 'Η δημοπρασία θέλει λάβη. χώραν έν τώ Δημαρχιακ
  Καταστήματι την 8ην Όκτωμ
  βρίου 1938 ^έραν Σάββα
  τον καί ώραν 11 12 π.μ. ένώ
  πιον τής Έπιτροπής 'Εκμεταλ
  λεύσεως.
  Οί δροι συγγραφής υπο¬
  χρεώσεων εισίν κατατεθειμέ-
  νοι είς τα Γραφεΐα τής Έκ
  μεταλλεύσεως Ηλεκτρικόν
  Έγκαταστάσεων Ηρακλείου
  οπόθεν οί βουλόμενοι δύναν¬
  ται νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 27 Σ)βρ(
  ου 1938
  Ό Πρόεδρος
  Τής Έπιτροπής 'Εκμεταλλεύ
  σεως
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ^^8
  Πσράρτημα έργοστασίου
  Βαπτιστικών — Στεφάνων
  ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Είς Μοϊρες
  Είδοποιοΰμεν την αξιότιμον πελατείαν μας
  ©τι έπλουτίσαμεν τό έν Μοϊρες ύποκατάστημά
  μας μέ ίλα τα εΐδη προικών ήτοι:
  Κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬
  τες, μαξιλάρια κ. λ. π.
  Έπίσης μέ μεγάλην συλλογήν γυναικείων
  καί παιδικών φορεμάτων.
  ,4
  ΙΒΒΒΒΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ«ΒΙ
  ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
  ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΣΠΥΡ. ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ
  ΌύΙς Εύγενιχοΰ (Κάτω
  Διαθέτομεν είς τιμάς έξαιρετικάς άπαντα τα
  εΤ8η γραφικής Ολης ΒΙΒΛΙΑ των Δημοτικών σχο¬
  λείων καΐ χαρτικά έν γένει.
  ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ πάσης φύσεως μέ ύλικά κα-
  λης ποιότητος καΐ εργασίας έπιμεμελημένας είς τι¬
  μάς πολύ ασυναγωνίστους.
  Ό Έμτΐορορραπτίκός ΟΙκος
  Ε. Σ·. Καστρινάκη
  Πλατειά Στράτα, Ηράκλειον—Κρήτης
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΑΟΥΣΙΑΝ ΣΥΛΛΟΓΗΝ
  Εφαρμογήν τελείαν—ύλικά αρίστα
  καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  Κεντρικόν.- Ηράκλειον
  Ύποκσταστήματα.· Μοϊρες—Βενεράτο
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας άπαιτεΐ νά προτιματε τίς:
  Ρέγγες «Κρΐνος»
  Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο
  ειδικώς διά την Έλλάδα.
  Ποιότης ή άνωτέοα πού μπορεΐ νά γίνη· Τό έμπόρευμα φορτώνεται
  είς παραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ «αί όχι άπό
  ψυγεΐα. ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕ23 ΚΑΙ ΟΧΙ 3ΥΛΑ.
  Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς άρέσει δεχόμεθα νά
  μας τό έπιστρέψετε.
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΪ:
  ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «"Ολυμπος»).
  —Διδασκαλικόν συνέδριον.
  Την παρελθούσαν Δευτέραν
  ήρχισε τάς εργασίας τού έν τή
  κΐθούση των Τριών Ίεραρχών Ρβ·
  θΰμνης τό β'. Γενικόν 'Βκπχιδευ
  τικόν Συνέδριον των διδασκάλων
  της Β. Έκιταιόευτικης πβριφϊ
  ρείας Ρεθύμνης. Συνβζητήθησαν
  διάφορα ύιύασκαλικά καΐ παιώα
  νωγικά θέματα.
  — Αί άτελεϊς είσαγωγαί.
  Τό υπουργείον των Οικονομι¬
  κήν δι' έγκυχλίου τού πρός τάς
  τελωνειακάς αρχάς, γνωρίζει ότι
  κατά πάσαν περίστασιν κατά την
  οποίαν προαπαιτεΐται σχετικη
  δικταγή ατελείας οιουδήποτε ε'ί-
  ι3ους, (5έον_ νά προηγήται ή δια-
  ταγή ή ή έγκρισις τής ατελείας
  ταύτης, καί έπομένως ότι δέν
  ττρβπει νά παραδίδΜνται είς τούς
  δικαΐούχου; ατελείας τα παρ' αύ
  των εϊσαγόμενα ειδή επί τό προ
  όψει τής έκ των ΰστέρων έγκρί-
  αεως τής ατελείας, ανεξαρτήτως
  εάν προβφέρωνται π μή ούτοι
  διά την επί παρακαταθήκη κα-
  τάθεσιν των οΐκείων δασμών καί
  φόρων, ή διά την παροχήν οί-
  ασδήποτε δι' αυτούς έγγυήββως.
  Εξαίρεσις τοΰ μέτρου τούτου θά
  υφίσταται μόνον διά τάς περι¬
  πτώσει; έκείνας ή τού; δικαιού-
  χους, δι' βΰς δι' εΐδικάν έγκρι-
  τικών διαταγών τοΰ ύπουργείου
  Οίκονομικών έχει επιτραπή η
  παράδοσις των εισαγομένων εί·
  δών.
  —Φιλάνθρωποι δωρεαί.
  Οί άδελφβΐ κ. κ. Ευάγγελος
  καΐ Σπύρος Χάλαρης κατέθεσαν
  δραχ. 1.000 εις μνήμην τής μακα
  ρίτιδος μητρός των καΐ όπερ τοΰ
  έθνικού Πτωχοκομείου Ηρακλεί¬
  ου. Ή Διοικοΰσατό "Ιδρυμα Επι
  τροπή τούς «ΰχαριστεΐ θερμώς.
  —α ΐδιοι χ. κ. άδελφοΐ Χά
  λαρπ προσεφέρον χιλίας δραχ¬
  μάς «ρος τό "Ασυλον τή; Γερόν
  τισσα; καΐ τό/<"Ασυλον τοΰ παι διοΰ» όπως παραβχβθή φαγητόν μετά άρτου, οίνου καΐ φρούτων είς μνήμην τής μητρός των. Ό Μορφωτικό; Σύλλογος τούς εΰχα ριστβί θερμώς. —Αρχαιρεσίαι τής Ε.Π.Σ.Η. Γενομένων αρχαιρεσιών τής ενώσεως «οδοσφαιρικών Σωματβί ών Ηρακλείου έξελένη τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον έκ των κάτωθι: Πρόεδρος Δημ. Ββυρεξάκης, Άν)δρος Ιωάννης 'Αθητάκης, Γραμματεύς Γεώργ. Βλασσάκης, Ταμίας Γεώργ Φουνταλίδης, "Ε- φθρος Γεώργ. Μαρκόπουλος, Σύμ- βουλοι Γεώργ. Μεταξάς, Βρασί- δας Τρουποσκιάδης, Κεβόρκ Μα- δανιάν, Μιχ. Λογαριαστάκης, Έμ. Καρούζος. —Αί εγγραφαί τής Έμπο· ρικης. Καθ* α πληροφορούμεθα επί- τράπη ή έγγραφή είς την Γ'. τά¬ ξιν τής Έμπορική; Σχολής μβτά επιτύχη εξέτασιν είς τα έλλπνι- κά καί μαθηματικά, των κεκτημε νων ^ ενδεικτικόν τής Β' τάξεως τού έξαταξίου Γυμνααίου. Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ £ναντι Αγ. Τίτου Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους αναλαμβάνη οίανδπποτβ θεραπείαν νοσημάτων τοδ στοματος (οΰλίτιδος, κακοσμί- ας) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. Έπίσης έδοντοβτοιχίας καΐ κορώνας έκ διαφόρων μ«τάλ- λων—κβρώνες έκ πορσελάνης. Έπαναφορά τελείως άνώδυ- νος των στρεβλοφυών οδόν· των ίίς την κανονικήν αυτών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τράτα στεργιας; «Γρΐτιος» μεθ' δλων της των έξαρ τημάτων έν καλη καταστάσει καΐ μέ πλοιάριον. Πληροφορίαι παρά τφ Ιδιοκτήτπ έαπόρτρ Μύρωνι Μαράκη Τυμπάκι Λ παρά τοίς α* 5§λ·οϊς Κόνακα Ηράκλειον.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Τετάρτης
  28 Σετττεμβρίου 1938
  120 Ώρα
  ε**^^*»^^^ε^^ε^^<>^Πι^^-ι,Ι)^|ι^ι<.^^-Ίιι^-|ι^Γ ι ^τ~ ιη|ί- *~^^~'ι^ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΟΒΑΡΑ ΠΟΣ ΚΡΙΝΟΥΝ ΟΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίόυ (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). — Σημερινά τηλε γραφήματα έκ Αονδίνου άναφέρουν ό¬ τι μετά τόν χθεσινόν λόγον τοΰ Χίτλερ ή κατάστασις έξακολουθεί νά παραμένη έκτάκτως σοβαρά. Πάντως οί ΐδιοι κύκλοι προσθέτουν, ότι ειμπορεί νά γίνη έν βήμα άκόμη πρός βελτίωσιν τής καταστάσεως. Η ΠΡΑΓΑ ΕΟΕΟΡΗΣΕΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΝ ΜΕΧΡΙ [ΤΗΣ Ι"* ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίόυ (τού ανταποκριτού μας).— Αγγέλλεται ότι ή κυβέρνησις τής Πράγας έθεώρησεν ά νεπαρκή την προθεσμίαν την οποίαν έ ταξεν ό Χίτλερ μέχρι τής ΙηςΌκτω βρίου διά την συζήτησιν των προτάσε· Ή στάσις τοΰ Ράϊχκαί ό Τσάμπερλαιν Άνάγκησεβασμοΰτών άγγλικώνόρων. ^ΓΙρωϊνή ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Σ)βρΙου (τη¬ λεγραφικώς).—Τό πρακτορεί¬ ον Χαβάς ανεκοίνωσεν δτι ό λόγος τοϋ κ. Χίτλερ, ουδόλως έβελτίωσε την κατάστασιν. Άμέσως μετά τό πέρας τοΰ λόγου τοϋ Χίτλερ συνεκλήθη έκτάκτως είς Λονδίνον τό υ¬ πουργικόν συμβουλιον τό δποΐ όν συνεζήτησεν έπ' αύτοϋ. Με τα τό πέρας τοΰ ύπουργικοθ συμβουλΐου όκ.Τσάμπερλαιν έ δοσεν είς δημοσιότητα άνακοι νωθέν: «Ό κ. Χίτλερ, άναφέρει τό ανακοινωθέν, μή διατηρών έμ πιστοσύνην είς τόν κ. Μπέ νες, άνησυχεΐ διότι δέν θά τη ρηθοθν αί ύηοσχέσεις αί ό ποΐαι τοϋ εδόθησαν. Άλλ' αί ύποσχέσεις αυται εδόθησαν πρώτον έκ μέρους τής Αγγλί¬ ας καί τής Γαλλίας. Διά την διάσωσιν τής είρήνης καί έν ονόματι τής Αγγλικήν Κυβερ¬ νήσεως, άναλαμβάνω δλην την ευθύνην τής τηρήσεως των ^'ύποσχέσεων αΐτινες εδό¬ θησαν είς την Γερμανίαν. Άλλ' υπό τόν δρον δτι θά σεβασθή τούς δρους βάσει των οποίων έχουν δοθή ύποσχέσεις αύται...» αί ών τού. ΔΕΝ ΕΞΗΝΤΑΗΒΗ Η ΕΣΧΑΤΗ ΕΛΠΙΣ ΔΙΑ ΝΕΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛ1ΑΣ; ΑΘΗΝΑΙ 27' Σεπτεμβρίόυ (τού άνταποκριτού' μας).—■ Κατά νεωτέρας πληροφορίας έκ τού έξωτερικοΰ, οί διε θνεΐς οιπλωματικοί καί δ*η*.οσιογραφι« χοί κύκλοι, πιστεύουν ότι δέν έξηντλή- θη άκόμη ή εσχάτη ελπίς καί ότι είνε δυνατόν νά έπαναληφθώσιν αί διαπραγ ματεύσεις. Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΕΛΠΙΖΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΟΑ ΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΡΥΟΜΙΣΙΝ ΤΟΥ Σ1ΥΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΕΥ ΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 27ΛΣεπτεμ6ρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Αονδίνου άνα φέρουν ότι ό πρωθυπουργός κ. Τσάμ¬ περλαιν είς ιδιαιτέρας ανακοινώσεις τού ετόνισεν Οτι έλπίζει νά δεχθή ό καγκελ λάριος Χίτλερ τόν διακανονισμόν τού τσεχοσλοβαχικού ζητήματος άνευ βίας. Η ΠΟΛΟΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΗ ΥΠΟΧΟΡΗΣΕΙΣ Αγγέλλεται έκ Βαρσοβίας δτι ή απάντησις τής Πράγας είς τό διάβημα τής Πολωνι κης Κυβερνήσεως, δέν έπιτρέ πει Θετικά συμπεράσματα επί τής εξελίξεως τοθ ζητήματος τούτου Πάντως έπιτρέπει την καταφυγήν είς την οδόν των διαπραγματρύσεων. Ή πολωνική, έν τούτοις, κυ βέρνησις ανεκοίνωσεν δτι δέν είνε διατεθειμένη νά προβή διόλου είς ύποχωρήσεις άπό τάς άρχικάς προτάσεις τάς οποίας υπέβαλεν είς την τσε χοσλοβακικήν κυβέρνησιν. Οί έθελονταί τής Πολωνίας οΐτινες έχουν συγκεντρωθί] είς τα σύνορα άνέρχο«ται μέχρι τής στιγμάς είς 50 χιλιάδας Μέγας άριθμός Πολωνών προσφύγων έκ Τσεχοσλοβα κίας διαβαίνει τα σύνορα κα ταφεύγων είς τό πολωνικόν έ'δαφος ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΜΥΝΗΣ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Σ)βρίου (τη λεγραφικώς).—Μεγάλα μέτρα αμύνης ελήφθησαν τό τελευ ταΐον 24ωρον είς τό Λονδΐ νόν. Τα μέτρα ταυτα έπεκ τείνονται είς την άεράμυναν καί την κινητοποίησιν'τών κεν τρικών άντιαεροπορικών πυ ροβολείων. —Χθές έγκατέλειψαν την Πράγαν οί πρεσβευταί Γερμα νίας κσί Ιταλίας μεθ' δλων των μελών των δΰο πρεσβει ών. Η ΡΩΣΣΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΟΛΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Σεπτεμβρίόυ (τηλεγραφικώς).— Άγγέλλον- ται μεγάλαι μετακινήσεις σοβιετικοθ στρατοΰ, Ιδίως είς τα πολωνικά σύνορα. ·Επί- σης ήγγέλθησαν μετακινήσεις τού σοβιετικοθ στόλου δστις έγκαταλείψας τα γυμνάσια πλέει ήδη πρός ωρισμένην κα¬ τεύθυνσιν ευρισκόμενος σήμε¬ ρον είς "τάς κινεζικάς θαλάσ¬ σας. Αί μετακινήσεις αυταί θεωροΰνται μέτρα τής Κυβερ¬ νήσεως των Σοβιέτ σχετιζόμε να μέ τάς πιθανας προβλέ- ψεις εξελίξεως τής καταστά¬ σεως είς πολεμικήν ρήξιν. —Συνεκλήθη σήμερον την πρωΐαν τό γαλλικόν υπουρ¬ γικόν συμβούλιον υπό την προεδρίαν τοΰ κ. Λεμπρέν. Ό κ. Νταλαντιέ εξέθεσε την κατάστασιν καί τάς συνομι- λίας τοθ Λονδίνου. 'Υπ' αΰ τοΰ έτονίσθη ή σταθερότης των σχέσεων των δύο μεγά¬ λον δυτικών δυνάμεων. Ό ύπουργός τής Έθνικής Αμύνης έξέθεσεν έπίσης τα προληπτικά μέτρα αμύνης τα ληφθέντα είς ολόκληρον την χώραν Μετά τό συμβούλιον ό κ. Μποννέ εδέχθη τόν πρε σβευτήν τής Αγγλίας κ. Φίπς. ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ Άπόψε (χθές) την ΙΟην ε¬ σπερινήν ό κ. Τσάμπερλαιν πρόκειται νά έκφωνήση λόγον άπό ραδιοφώνου επί τής κα ταστάσεως. άναμένεται Ό λόγος οδτος μέ ενδιαφέρον. Συμφώνως μέ τάς άνακοινώ σεις είς άς προέβη χθές τό εσπέρας ό κ. Τσάμπερλαιν είνε βέβαιον δτι ή Αγγλία έλπίζει πράγματι δτι τό σου διτικάν είνε δυνατόν νά λυθή διά τής είρηνικής όδοΟ. —Τό Λονδίνον καί οί Παρί σιοι ευρίσκονται πάντοτε είς διαρκή επαφήν. Ό Λόρδος Χάλιφαξ εδέχθη την πρωΐαν τόν πρεσβευτήν τής Γαλλίας είς μακράν ακρόασιν. Αί έ σπεριναί ώραι θά άποδείξουν εάν είνε βάσιμοι αί έλπίδες των κύκλων τοϋ Λονδίνου πε ρί συνεχίσεως των δισπραγ ματεύσεων. ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΕΊ'Ν ΟΦΦΙΣ —Τό Φόρειν Όφφις έξέδω κε τό εξής ανακοινωθέν συμ πληρωματικόν των δηλώσεων τοθ κ. Τσάμπερλαιν: «Είμεθα έτοιμοι νά έγγυη θώμεν την νόμιμον εκτέλεσιν των ύποσχέσεων αΐτινες έδό θησαν είς την Γερμανίαν καί νά συνεχίσωμεν τάς διαπραγ ματεύσεις μέ σκοπόν πάντοτε ν' αποφύγωμεν τόν πόλεμον». Ό ίδιαίτερος σύμβουλος τοθ κ. Τσάμπερλαιν Ούΐλ· σων όστις μετέβη χθές είς τό | Βερολίνον έπέδοσε δια κοίνωσιν τοΰ κ. Τσάμπερλαιν πρός τόν Φύρερ, προτοθ ούτος έκφωνήση τόν λόγον τού. Ό κ. Χίτλερ έλαβε γνώσιν τοΰ προσωπικού διαγγέλματος τοΰ κ. Τσάμπερλαιν. —Σήμερον την πρωΐαν ό σέρ Ούίλσων συνοδευόμενος υπό τοϋ έν Βερολίνω πρεσβευ τοθ τής Αγγλίας κ.Χέντερσον μετέβη πρός επίσκεψιν τοϋ Φύρερ Κατόπιν ανεχώρησεν ά- εοοπορικώς 'Λνδΐνον. έπιστρέφων είς Κοινή στάσις Γαλλίας/Αγγλίας, Σοβιέτ. Η Π Ο Λ Ο ΝΙΑ ΔΙΕΜΑΡΤΥΡΗΘΗ ΔΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΝ ΤΣΕΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 27νΣεπτεμβρίόυ (τού άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφούν έκ Βαρσοβίας ότι ή πολωνική κυβέρνησις θά διαμαρτυρηθή πρός την κυβέρνησιν τής Πράγας διά τάς πτήσεκ, αεροπλάνων τού τσεχιχού στρατού υπεράνω τού Πό λωνικού έδάφους. ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίόυ (τού άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Λονδίνου ■τηλεγραφείται ότι ό "Αγγλος Βασιλεύς συνεκάλεσεν ίδιωτικόν συμβούλιον, προ- κειμένου νά εξετάση την διεθνή κατά¬ στασιν λεπτομερώς καί ακούση τάς γνώ μας των μυστικοσυμβούλων τού ματος. ατέμ· ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_Π)Ν ΦΟΙΤΗΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίόυ (τού άνταποκριτοΰ μας).— Ανεκοινώθη ότι χίζουν «πό τής Κης Όκτωβρίου καί εφεξής. Ό έν Λονδίνω Τσέχος πρε σβευτής κ. Μάζαρυκ ανεκοί¬ νωσεν είς τόν κ.Χάλιφσξ τούς λόγους διό; τούς όποίους ή Πραγα απερριψε τό ύπόμνη- μα τού Χίτλερ. Διότι εάν λέγει τ* εδέχετο τό τσεχοσλοβακι κόν κράτος Θά Ιχανε την άνε ξαρτησίαν τού. —Δι' ανακοινωθέντος της ή Πραγα ανήγγειλε σήμερον δτι καθ' {5λην την χώραν επι κράτει ήσυχία. Έπεισόδια συ νεχίζονται μόνον έκτός των συνόρων. —Δι' ανακοινωθέντος των πρός τόν κ. Μπένες καί τόν νέον Πρωθυπουργόν τής Πρά γας κ. Σιρόβυ οί Δημοκρατι κοί Γερμανοί τής Τσεχοσλοβα κίας εδήλωσαν δτι θά πολε μήσουν παρά τό πλευρόν των Τσέχων διά την διατήρησιν τής άνεξαρτησίας τοϋ τσεχι κου κράτους. ΔΙΑΠ ΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ-ΤΣΕΧΩΝ "Ηρχισαν σήμερον δια ιτραγματεύσεις μεταξύ Πολω νίας καί Πράγας διά την επί λύσιν τοθ ζητήματος των πό λωνικών μειονοτήτων —Είς την Ούασιγκτώνα ή' κουσαν μετά προσοχής τόν λόγον τοθ κ. Χίτλερ. Κρίνεται πάντως μέ πολλήν αύστηρότη τα ό δριμύς τρόπος μέ τόν ό ποίον ωμίλησεν δ Χίτλερ. — Ό Άμερικανός υπουρ γός των ΟΙκονομικών κ. Μορ γκεντάου εδήλωσε χθές δτι ή Άμερική είνε ετοίμη τελείως νά αντιμετωπίση τόν πόλεμον άπό οικονομικάς απόψεως. —Αί άμερικανικαί έφημερί δες γράφουν: Αί προβλέψεις δέν είνε σή μερον δύσκολοι: "Εάν καί εΓς Γερμανός τολμήση σήμερον νά βαδίση επί τοθ τσεχικοθ έδάφους, θά κτυπηθή ευθύς τόσον ό ΐδιος,δσον καΐήπατρίς όλόκληοος. τόπος τονίζει σήμερον ',δτι τό ανακοινωθέν τοθ δπουργιί· ου των Εξωτερικών τό κοινοποιη θέν μετά την μακράν σύσκεψιν των Άρχηγών των Επιτελείων καί λοιπών ύπευθύνων εκπροσω¬ πών τής Γαλλίας καί Μ. Βρεττα νίας ώς καί τοΰ Πρεσβευτού τής Ρωσαίας, προεκάλεσεν αίσθησιν ά συγκρίτως μεγαλειτέραν άπό τόν λόγον τοθ Φύρερ: Διά πρώτην φοράν αί τρείς δυνάμεις καθιστοθν γνωστάς τάς διαθέσεις των διά κοι νοθ ανακοινωθέντος Αί διαθέσεις αυται συνοψίζονται είς την κα τηγορηματικήνδήλωσιν δτι«έάν πά ρά πάσαν προσπάθειαν είρηνικοΰ διακανονισμόν", ήν δέν θά παύ αουν καταβάλλουααι αί έν λόγω δυνάμεις, καί εάν παρά πάσαν έλ πίδα, ή Τσεχοσλοβακία θά Ιπι- πτε θΰμα άπροκλήτου είσβολής Ικ μέρους τής Γερμανίας. τό άποτέ λεσμα θά ήτο 8τι ή Γαλλία θά έπενέβαινε πάραυτα είς την σύρ ραξιν πρός βοήθειαν τής Τσεχο σλοβακίας ή δέ Μ. Βρεττανία καί ή Ρωσσία βεβαίως θά ευρίσκοντο εις τό πλευρόν τής Γαλλίας». Ο ΧΙΤΛΕΡ ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27-9-38 (Ιδιαιτέ¬ ρα ύπηρεσία).—Άργα την νύκτα απήντησε δια μακρών έ κ. Χί¬ τλερ είς την έκκλησιν τοΰ'Αμερι- κανοϋ προεδρου κ Ροϋσβελτ υπέρ τής είρήνης. Ή απάντησις κρίνεται διόλου ένθαρρυντική δέ δομενου ότι άποκλείει καθε εΰθΰ νην τού γερμανικόν) λαοΰ καί την έπιρρίπτει είς την Τσεχοσλο βακίαν, άπό την οποίαν έξαρτά- ται να έκλεξη μ«τ«ξυ εϊρηνης και πολέμου Ή απάντησις τοΰ Χίτλερ είς τό «μηνυμα» τού κ. Τσάμπερλαιν έκομίσθη εί; Λονδίνον άγνοεΐται 6μως τό περιεχόμενον της. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ - ΧΙΤΑΕΡ (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) παλαιάς πολεμιστάς τοΰ με τώπου. Εύρίσκομαι σήμερον επί κεφαλής καΐ όπισθεν μου βαδίζει σύσσωμος ό γερμσνι κός λαός. Ό λαός τής σήμε ρον, ό οποίος είναι πολύ διά φορος τοΰ άλλοτε, πολύ ίσχυ ρότερος τοθ 1918 Τό τέλος τοΰ λόγου τοϋ κ. Χίτλερ επηκολούθησαν φρενι τιώδεις έκδηλώσεις τοθ λαοθ. Ακολούθως ό κ. Γκαΐμπελς ώμίλησεδι' ολίγων διά νά κλεϊ ση. την συγκέντρωσιν. Ό Φύρερ, είπεν, ωμίλησεν. Η¬ μείς είμεθα ετοιμοι. Ωδήγει Φύρερ καί ό γερμανικός λα ός σύσσωμος σέ * άκολουθεΐ. Τέλος έδωκεν δρκον έξ όνόμα τος τοΰ γερμανικοΰ λαοΰ δτι αί άποφάσεις τοϋ Φύρερ θά έκτελεσθοθν. ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΝ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - "Ωρα 7 μετεωρολογικόν δελτίον —χρηματιστήριον, 7.15' ή ωρα τοθ παιδιοθ, 7 20' μετάδοσις προ- ά ά & ή γράμματος μεγάλης θ ά η τοθ ή· Ζ γρμμς μγης ρ ή θοποιοθ άπό την «Όασιν»τοθΖαπ πείου, 7.40' Κρητική μουσική συγκρότημα Κυρλίμπα, 8.05' ρ«- ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΛΑΧΕΙΟΥ Κατά την χθεσινήν 19ην ημέ¬ ραν τής ε'. κληρώσεως εκέρδισαν οί κάτωθι άριθμοί τα Ιναντι εκά¬ στου σημειούμενα ποσά: 68234 δραχ. 5000, 46200, 66077 καί 77858 άνά δρχ. 2 000. Οί κληρωθέντες άριθμοί 18ης ημέρας (26 Σεπτεμβρίόυ) είς τό άρτιον είναι οί εξής: 3687, 6157, 6198, 8202,12429 12448, 15352, 18305, 21799, 25687, 27239, 31437, 31475, 36077. 42666, 42687, 45467, ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑ ΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙ ΑΣ ΕΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΗΣΑΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ Η ΒΟΥΛΗ ΤΟΝ Κ0ΙΝ0ΤΗΤ11Ν ΑΘΗΝΑΙ 27-Σετίτεμβρίου (τού ανταποκριτού μας). — Νυκτερινά τη- λεγραφήματα έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι εξεδόθη καί εκοινοποιήθη διαταγή τής άγγλικής κυβερνήσεως διά τής ο¬ ποίας τίθενται είς μερικήν κινητοποίη¬ σιν αί ενοπλοι δυνάμεις ολοκλήρου τής Βρεττανικής αύτοκρατορίας. Έκ παραλλήλου συνεκλήθη δι* αύ¬ ριον (σήμερον) έκτάκτως ή Αγγλικη Βουλή ενώπιον τής οποίας ό πρωθυ πουργός κ. Τσάμπερλαιν θά προβή είς ανακοινώσεις σοβαρωτάτου περιεχο- μένου. ΣΥΝ ΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΛΗΨΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΜΥΝΗΣ ΕΙΣΓΙΑΡΙΣΙΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίόυ (τού άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται έκ Παρισίων ότι συνεχίζονται έκεΐ έ κτακτα μέτρα αμύνης. Σήμερον έξεδό θησαν νέαι διαταγαί άναφερόμεναι είς την άραίωσιν τοΰ πληθυσμού χαΐ τόν συντονισμόν των μέτρων διά την λει¬ τουργίαν τού όλου συατήματος άεραμύ νης τής γαλλικής πρωτευούσης. ΠΥΡΕΤΟΔΗΣ ΑΗΕΦΟΔΙΑίΜθ'Σ ΤΣΕΧΙΚΟΫ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίόυ (τού ανταποκριτού μας).— Πληροφορίαι εκ .Τσεχοσλοβακίας μέσω Γαλλίας άναφέ· ρουν ότι ό έπιστρατευθείς έξ ολοκλήρου τσεχοσλοβακικός στρατός άνεφοδιάζε- ται πυρετωδώς διά πολεμικού ύλινού καί τροφίμων τα όποΐα μεταφέρουν είς τα σύνορα πολυάριθμοι έφοοΊο* πομπαί έξ αύτοκινήτων καί άλλων με· ταφορικών μέσων. -ΥΝΕΚΑΗΒΗ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίόυ (τού άνταποκριτοΰ μας)— Έξ Ούασιγκτώ- νος τηλεγραφείται ότι δι» αύριον (σή¬ μερον) ό πρόεδρος των Ήνωμένων Πολιτειών κ. Ρούσβελτ λόγω τής κριαι· μότητος τής διεθνοΰς καταστάσεως συ- νεκχλεσεν έκτάκτως τό υπουργικόν συμ¬ βούλιον. Ο ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΕ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΗΡΕΣΒΕΟΣΤΗΣ 'ΑΜΕΡΙΙΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίόυ (τού άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ τοΰ έξωτερικοΰ ότι ό Γάλλος πρωθυ¬ πουργός κ.^ Νταλαντιέ συνομίλησε σή¬ μερον μετά τού έν Παρισίοις Άμε- ρικανοΰ πρεσβευτού. Μετά την αυνο- μιλίαν ταύτην ό πρεαβευτής τής Ά- μερικής εξεδήλωσε αισιοδοξίαν. 46819, 46832, 54906, 54978, 46850, 53094. 54988, 58915, 58943, 58984, (30932, 74917, 74966, 76813, 76814, 76851, 77955, 77988, σιτάλ τραγουδιοθ υπό τής δίδος Νότας Καμπέρου, 8 25' συνέχεια τής μεταδόσεως τής εορτής τοθ ήθοποιοθ, 8.45' άπόσπασμα άπό την δπβρα τοΰ Χρ. Χαροπούλου «Ένα χρόνο χωρίς γυναϊκα» συγ- κρότημα Ντάντζελες, 9 45' εΖδή- σεις, 10 συνέχεια εορτής ήθο- ποιοθ, 10 40' ρεσιτάλ τραγουδι¬ οθ κ.^Ζαφειροπούλου, 11 είδήσεις, 11 15' έλαφρά έλληνικό τραγοθ- δι (δίσκοι), 11.35' συνέχεια τής μεταθέσεως τής εορτής τοθ ήθο- ποιοθ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΟΕΛΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίόυ (τού άνταποκριτοΰ μας). — «Αγγέλλεται έκ τοΰ έξωτεριχού ότι είς τόν λιμένα τοΰ Γιβραλτάρ εκλήθησαν όπως στρατολο- γηθοΰν είς τα διάφορα δπλα αμύνης τού φρουρίου έθελονταί έκ τής περιο- χής τούτου 5 καί αλλαχού. ΠΩΣ ΒΕΟΡΕΙ Η ΠΡΑΓΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΑΔΟΛ. ΧΙΤΛΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίόυ (τού άνταποκριτοΰ μας).—Τελευταίαι πλη¬ ροφορίαι έκ Ηράγας άναφέρουν ότι ή τσεχική κυβέρνησις θεωρεί τόν λόγον τού κ. Χίτλερ ώς τελεσίγραφον τεσσά- ρων ημερών. Έλπίζει έν τούτοις είς την ειρηνικήν διευθέτησιν τής γερμανο- τσεχικής διαφοράς.