96339

Αριθμός τεύχους

4976

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

29/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ-
  Α ϊγΰπτου
  έτησια λίραι 3
  έξαμηνος 2
  Άμερικής
  έΐησια δολ. 15
  βξαμηνοο » 8
  Τιμη
  κατα φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΕΜΟΤΗ
  29
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΫ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΕ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ «976
  ΤΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΝ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΑΝΟΔΟΣ
  Η ΕΥΡΟΠΗ ΑΙΕΞΑΓΕΙΑΠΕΓΝ0ΣΜΕΝΟΝ ΑΓΟΝΑ
  ΤΟΥ κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ δια να αποτρεψη την πολεμικήν σύρραξιν
  Όσο καί άν άπβρρβφά κ«ί την δημοσίαν γνώμην
  τού τόπου μας ή διεθνής κατάστασις, όσο καί άν την
  κρατοΰν αίχμάλωτον αί απειλαί καί τα νέφη μιάς ά
  γρίας πολεμικής συρράξεως την οποίαν συνδέουν καί
  συγκολλοΰν αί άλληλοεπερχόμεναι στιγμαί των κρισίμων
  ώρών πού διέρχεται άπό ολοκλήρου εβδομάδος ή αν¬
  θρωπότης, δέν είνε δυνατόν νά παρίδη την σημασίαν
  ενός τοπικοΰ γεγονότος, δέν είνε δυνατόν νά μή στα¬
  ματήση μετά προσοχης καί ένδομύχου Ικανοποιήσεως
  πρό τοΰ γεγονότος αύτοΰ. Τοΰ γεγονότος ότι, ό Γενι-
  κός Διοικητής Κρήτης κ. Σφακιανάκης, περί την τε¬
  λευταίαν αναχώρησιν τοΰ όποίου είχον έγερθη νέαι αμ¬
  φιβολίαι καί νέοι φόβοι ότι θά έγκατέλειπε τό ύπούργη-
  μα τού καί δέν θά έπανήρχετο είς τό καθήκον πού τόν
  έταξεν ή έμπιστοσύνη τοΰ Βασιλέως καί τοϋ σημερινοΰ
  Κυβερνήτου άφ' ενός άλλά καί ή Ιδική τού άφ' ετέρου α¬
  νωτέρα αντίληψις ότι παραμένων έν Κρήτη ύπηρετεΐ την
  ιδιαιτέραν τού πατρίδα καί συνεχίζει μίαν παράδοσιν
  οικογενειακήν, όχι μόνον δέν έδικαίωσε τούς φόβους
  αύτους πού τόσον είχον ταλανίσει ψυχικώς τόν Κρητικόν
  λαόν τάς τελευταίας ιδίως ημέρας άλλά καί τούς διέ-
  ψευσε καθ" όλην την γραμμήν.
  Ό κ Σφακιανάκης ευρίσκεται άπό τής χθεσινης πρω'ί-
  ας είς την έδραν τού. Διακόψας δέ την έν Αθήναις ά
  νάπαυσίν τού επανήλθεν είς τό καθήκον τό ταχύτερον
  διά νά συνεχίση τάς υπηρεσίας τού πρός τόν τόπον αύ
  τόν, όστις άπό κάθε άλλην φοράν περισσότερον αίσθάνε·
  ται βαθυτέραν την ανάγκην τής παρουσίας τού καί τής
  εύθυκρισίας, τής βκρύτητος, τού ορθολογισμόν πού έχαφα-
  κτήρισε καί χαρακτηρίζει κάθε πράξιν καί πάσαν οίαν
  δήποτε ενέργειαν τού.
  Διά νά είμεθα σαφέστεροι: Ή αίματόβρεκτος αυτή
  γωνία τής έπικρατείας μας, μετά την μεταβολήν τής 4ης
  Αύγούστου, άπββλέπουσα μετ* έμπιστοσύνης είς τόν Υ¬
  πουργόν Γενικόν της Διοικητήν καί άναγνωρίζουσα την
  προσπάθειαν τού άρχηγοΰ τής κυβερνήσεως κ. Μεταξά
  πρός είρήνευσιν καί κατασίγασιν των κομματικών παθών,
  παρέμενεν άπερίσπαστος άλλά καί στερρώς προσηλομένη
  είς την Ιδέαν καί την σκοπιμότητα τής προσπαθείας αυ¬
  τής. Καί επωφελουμένη τής όμαλής περιόδου την οποίαν
  διήνυεν ή χώρα καί τοΰ έργου τής άναδημιουργίας πού
  συνετέλει™ άπό τής κρατικάς κορία—-πλευράς, επεδόθη
  είς τα είρηνικά της έργα μέ ζέσιν, μέ πίστιν, μέ από¬
  φασιν. Καί όχι μόνον έδημιούργει καί άνεσυντάσαετο οΐ-
  κονομικώς, άλλ' έπετέλει αλματο* είς έργα κοινωφελη,
  είς προόδους γεωργικάς, είς καλλιεργητικά καί παροτγω-
  γικά ζητήματα.
  Άλλά κάποτε επήλθεν ώς άσθενής πνοή ανατροπάς,
  ή παράφρων στάσις των Χανίων, άψυχολόγητος, άστάθ-
  μητος, άνευ περιεχομένου άλλά καί άνευ ούδεμιάς βάσε-
  ως της λογικάς. Διά νά κάμη τί; Καί τί νά επιδιώξη;
  Δέν ύπάρχει απάντησις είς τοιούτον έρώτημα. Ύπάρ¬
  χει όμως μία φωτεινότης περί την στάσιν αύτην, την ο¬
  ποίαν αί στιγμαί τοΰ τότε ειμπορεί νά έπεσκίασαν άλλά
  δέν έχει οΰτε ό χρόνος έπαρκή δύναμιν νά την εξαφα¬
  νίση. Ότι, ή Κρήτη άπό τοΰ ενός μέχρι τοΰ άλλου τής
  άκρου, έρριψε τό βάρος των συμπαθειών της πρός τόν χ.
  Χφκκιανάκην, ότι πρός αυτόν έστράφη όλβψύχως καί έξ
  αύτοΰ ανέμενε κατεύθυνσιν καί όδηγίας. Καί διότι τόν
  περιέβαλε μέ την εμπιστοσύνην της καί διότι τόν εθεώ¬
  ρει νόμιμον όδηγόν της καί συνειδητόν έκ πρόσωπον τοΰ
  κράτους τής μεταβολάς, ή ό ποία ήλλαξεν άρδην άπό διετί
  άς την όψιν τής Ελλάδος.
  Άλλ' είς τό σημείον αύτό είνε έπιβεβλημένη ώς
  παρένθεσις ή παρατήρησις τοΰ οιουδήποτε άμερολήπτου
  κριτοΰ. Ή εξής: Άπό κανένα τόπον δέν ελειψαν ποτέ
  οί έχθροί τής ήσυχΐας καί τής τάξεως καί συνεπώς καί
  άπό την Έλλάδα. Είνε αύτοι οί λεγέμενοι βυσσοδόμοι
  ή άργόσχολοι πολιτικοί της αρνήσεως; Περίπου. Αί, οί
  βυσσοδόμοι αύτοι, εθεώρησαν ευθετον την στιγμήν νά
  πλήξουν την πτωχήν Έλλάδα μέ μίαν διόγκωσιν τής
  ασημάντου στάσεως, μέ μίαν διεύρυνσιν τής εικόνος
  τής περιωρισμένην, άκτΐνός της.
  Τό έγχείρημά των είς πάσαν άλλην στιγμήν ειμ¬
  πορούσε νά μην άπετέλει πράξιν κακήν. Άλλ' είς την
  ώραν της παράφρονας άνταρσίας υπερέβαινε τό έγχλημα.
  τΗτο αύτόχρημα όλεθρος έγκλήματος.
  Διότι ό κομματιομός πού έξέλειψεν άπό τόν πολύν
  κόσμον, τόν έργαζόμενον καί άποδίδοντα, δέν έπαυσε νά
  άποτελη σκοπόν της υπάρξεως των βυοσοδόμων πού προ¬
  είπομεν. Καί αύτοι, χωρίς νά είνε αύμφωνοι μέ την
  στάσιν των Χανίων άλλά καί χωρίς νά είνε ξένοι καί
  έχθροί πρός την στάσιν αυτήν, θά ήθελκν την μεγαλόνη
  σον διαχωριζομένην ψυχικώς τοΰ ύπολοίπου κράτους διά
  νά γίνουν έπιμηθεΐς, διά νά εμφανισθούν αύτοι οί έχ¬
  θροί τής μεταβολήν, φίλοι ώρών καί φίλοι χείριστοι.
  Αυτήν την διάθεσιν την ολίγον ή καθόλου διαφέρου-
  σαν άπό τάς σκέψεις τής δρακές των στααιαστών των Χα¬
  νίων, θά ήτο αποκαρδιωτικόν δι' όλην την μεγαλόνησον,
  δι' όλην την ύγιά μάζαν τοΰ τόπου πού περιέβαλε τόν
  κ. Σφακιχνάκην μέ καθολικήν καί ακλόνητον εμπιστο¬
  σύνην, εάν ό άρχηγός τής κυβερνήσεως δέν διέβλεπεν
  ευθύς μόλις τα πράγματα πλαστογραφούμενα έξωθοϋντο
  κακώς κάκιστα πρός αυτήν την όλεθρίαν παραμόρφωσιν.
  Άλλ' οί ιθύνοντες τάς τύχας τού Έθνους σήμερον
  φαίνονται, καθώς καταδεικνύεται, άποφααισμένοι νά μην
  έπιτρέψουν κομματικάς παρεμβολάς είς τό έργον των.
  θέλουν όντως την Έλλάδα όμονοοΰσαν καί άδιαίρετον.
  Την θέλουν πατρίδα βασιλευομένην δι' όλους τούς Έλ¬
  ληνας. Την θέλουν κράτος άληθώς κυβερνώμενον, απηλ¬
  λαγμένον άπό τό θανατηφόρον δηλητήριον τοϋ κομμα-
  τικοΰ πάθους. Ή ταχεΐκ επάνοδος τοΰ Ύπουργοΰ Γενικοΰ
  Διοικητοϋ της Κρήτης κ. Σφακιανάκη αύτό τεκμαίρει.
  Καί αύτοΰ τοΰ άξιώματος αποτελεί τρχνήν επιβεβαίωσιν.
  Καί ώς τοιαύτην την χαιρετίζει όλη ή Κρήτη, ή Κρή
  τη πού δέν έπαυσε ποτέ νά άποτελη τό βάθρον των ώραί
  ών, των μεγάλων ίδκνικών καί έπιδιώξεων τοΰ Έλλην ι
  κου Έθνους.
  ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΟΥΣΟΕΛΤ ΠΡΟΣ ΤΟΗ ΦΥΡΕΡ
  Όλόκληρος 6 λόγος τού "Αγνλου Πρωθυπουργόν).
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28—9—38 (ιδιαι¬
  τέρα ύπηοεσία) —Ή κατάστα
  σις άπά τής χθές έμφανίζεται
  περισσότερον κρίσιμος έμπνέ-
  ουσα σοβαρούς κινδύνους. Ου
  τε μάλιστα οί έπίσημοι πολι
  τικοί καί διπλωματικαί κύκλοι
  δέν άποκρύπτουν πλέον την
  ανησυχίαν των διά την εξέλι¬
  ξιν των πραγμάτών καί τούς
  κινδύνους τούς όποίους δια
  τρέχει ή ειρήνη καί ό πολιτι-
  σμός. Χαρακτηριστικόν δέ γε-
  γονός περί τής επικρατούσης
  ψυχολογίας είνε δτι τό υπουρ
  γικόν συμβούλιον συνεδριάζει
  συνεχώς, ότι αί ουσκέψεις τοθ
  γε·>Ίκοϋ έπιτρλετου καί τοϋ α¬
  νωτάτου πολεμικοΟ συμβου-
  λίου διαδέχονται αλλήλας καί
  δτι συνεχίζονται τα μέτρα
  πρός αντιμετώπισιν παντός
  θλιβεροϋ ένδεχομένου. Οί κ.
  κ. Νταλαντιέ καί Μποννέ εύρί
  σκονται είς διαρκή έπικοινω
  νίαν μέ την αγγλικήν κυβέρ
  νησιν, δέχονται δέ είς συνερ
  γασίας τόν £να μετά τόν άλ
  λον τούς πρεσβευτάς των εύ
  ρωπσίκών κρατών καθώς καί
  των Ήνωμένων Πολιτειών. Ό
  άρχηγός έπίσης τής άντιαερο
  πορικής αμύνης περιοδεύει
  τάς πόλεις τής βορείου καί
  ανατολικώς Γαλλίας καί δίδει
  ό&ηγίας διά διαλέξεων .είς. τάς
  άρμοδίαςύπηρεσίας καί τόνλα
  όν διά τ*ν τρόπον οργανώσεως
  τής αμύνης άπό άεροπορικών
  έπιδρομών καί εκκενώσεως
  των πόλεων άπό τόν άμαχον
  πληθυσμόν. Είς Παρισίους έ
  πίσης έσυνεχίσθησαν τα μέ
  τρα αμύνης τής πόλεως. Πολ
  λοί έκ των κατοΐκων ήρχισαν
  έγκαταλείποντες την πόλιν,
  αναχωρούντες δι' άλλα μέρη
  τα όποΐα θεωροΰν άσφαλέ-
  στερα.
  Πάντως, αί έλπίδες διασώ
  σεως τής είρήνης δέν έξίλι
  πον εισέτι, καταβάλλονται δέ
  άπεγνωσμέναι προσπάθειαι ά
  ποτροπής τοθ πολέμου καί δι
  ευθετήσεως των υφισταμένων
  διαφόρων χωρίς τιροσφυγήν
  είς την βίαν.
  Ό πρωθυπουργός κ. Ντα¬
  λαντιέ παραμένει συνεχώς είς
  τό γραφείον τού συνεργαζό-
  μενος μετά διαφόρων προ-
  σωπικοτήτων. Ιδιαιτέραν συ¬
  νεργασίαν εΐχε μετά των ϋ-
  πουργών των "Εξωτερικών
  καί Οίκονομικών κ. κ. Μπον¬
  νέ καί Μαρσαντώ, τοΰς όποί¬
  ους εδέχθη αλληλοδιαδόχως.
  Κατόπιν εδέχθη τόν αρχηγόν
  των σοσιαλιστών κ. Λεόν
  Μπλοΰμ μετά τού όποίου συν-
  ωμίλησεν επί μακρόν επί τής
  καταστάσεως. Έπίσης ό κ
  Μποννέ εδέχθη χθές είς συν¬
  εργασίαν τούς πρεσβευτάς
  των Ήνωμένων Πολι,τειών,
  των Σοβιέτ καί τής Μεγάλης
  Βρεττανίας.
  Μετά τάς συνεργασΐας τού
  μετά των ύπουργών τού καί
  τού κ. Μπλούμ, ό πρωθυ¬
  πουργός κ. Νταλαντιέ προέ¬
  βη είς συντόμους δηλώσεις
  πρός τούς δημοσιογράφους ει¬
  πών μεταξύ άλλων τα
  εξής: «'Έχω νά τονίσω ίδι
  αιτέρως δτι είναι άνάγκη νά
  διατηρήση ή χώρα την ψυχραι
  μίαν της έναντι τοϋ διεθνώς
  διεξαγομένου αγώνος πρός
  διάσωσιν τής είρήνης. Ή Γαλ¬
  λία θά πράξη μέχρι τέλους
  τό πδν διά νά περισώοη την
  είρήνην καί την τιμήν τής
  Εύρώπης».
  Πράγματι ό γαλλικός λαός,
  £τοιμος πλέον καθ" δλα ν"
  αντιμετωπίση οιονδήποτε εν¬
  δεχόμενον πσρακολουθεΐ μέ
  χαρακτηριστικήν ψυχραιμίαν
  καί αξιοθαύμαστον θάρρος
  την εξέλιξιν τής καταστάσε¬
  ως. Δέν άπέβαλε δέ την ψυ·
  χραιμίαν τού, οΰτε άργά την
  νύκτα δπότε μετεδόθη ή ειδή
  σις εξαιρετικήν κινητοποιήσε
  ών στρατιωτικών μονάδων
  έν Γερμανία. Σχετικώς τα έκ
  Βερολίνου τηλεγραφήματα με
  τέδοσαν τα εξής: Καθ" δ
  λην την ημέραν διήρχοντο
  έκ Βερολίνου γερμανικσ στρα
  τεύματα, πυροβόλα, τάνκς,
  άρματα μάχης, πολυβόλα καί
  λοιπά μέσα τοθ πολέμου,
  προερχόμενα έξ άνατολών
  καί κατευθυνόμενα είς τα
  σουδιτικά σύνορα. Τό έσπέ-
  δπά νευρικότητος καί ανησυχίας.
  Καί αύτός άκόμη 6 πρωθυπουργός
  κ. Τσάμπερλαιν εφαίνετο σήμερον
  έξαιρετικώς άνήσυχος καί συγκε
  κινημένος έκ τής τροπής των
  εύρωπαικών πραγμάτών. Φαίνεται
  δέ δτι έδοκίμασβν απογοήτευσιν
  κυρίως έκ τής απαντήσεως τοθ
  κ. Χίτλερ την ίποίαν εκόμισεν δ
  κ. Χόρας Ούίλσων, βστις ώς
  γνωστόν εΐχε μεταβή άεροπορι-
  κώς είς Βερολίνον καί επέδωκε
  τό «μήνυμα» τοθ "Αγγλου πρωθ
  υπουργοθ είς τόν Φύρερ.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν δέν άπεμα
  Ή έκκλησις Ροϋσβελτ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28—9—938 (ίδιαι
  τέρα ύπηρεσία «Ανορθώσε¬
  ως»). Είδήσεις έξ Ούασιγκτώ-
  νος άγγέλλουν δτι ό πρόε-
  δρος των Ήνωμένων Πολιτει¬
  ών κ. Ροθσβελτ, άνέλαβεν ύ-
  στάτην προσπάθειαν πρός δι¬
  άσωσιν τής είρήνης τοθ κό-
  σμου. "Ολόκληρον την χθεσι¬
  νήν ημέραν ό κ. Ροθσβελτ συ
  νειργάζετο μετά των ύπουρ¬
  γών τού, ευρίσκετο δέ συγ¬
  χρόνως είς διαρκή επικοινω¬
  νίαν μετά των εύρωπαικών
  πρωτευουσών.
  •Μετά την απάντησιν την ο¬
  ποίαν έλαβε χθές έκ μέρους
  τοθ Γερμανοΰ Φύρερ είς την
  πρός αυτόν, τόν κ. Τσάμπερ
  λαιν καί τόν κ. Μπένες πρώ¬
  την έκκλησίν τού υπέρ τής εί¬
  ρήνης, ό πρόεδρος Ροθσβελτ
  απέστειλε σήμερον δευτέραν
  έκκλησιν πρός τάν Γερμανόν
  καγκελλάριον.
  Διά τής έκκλήσεώς τού αυ¬
  τής ό κ. Ροθσβελτ ζητεί ά¬
  πό τόν κ. Χίτλερ νά συνεχίση
  πάση θυσία τάς διαπραγμα-
  τεύσεις πρός ειρηνικήν διευθέ
  τησιν τοθ σουΒιτικοΟ. Μεταξΰ
  άλλων ό πρόεδρος ΡοΟ
  σβελτ, τονίζει είς την δευ¬
  τέραν αυτήν πρός τόν Γερμα¬
  νόν καγκελλάριον έκκλησίν
  τού: «Ό κόσμος άπαιτεΐ άπό
  ημάς τούς άρχηγούς των Ε¬
  θνών, νά τόν σώσωμεν άπό
  την καταστροφήν καί νά δια-
  ρας έπίσης εγένετο μεγάλη
  παρέλασις μηχανοκινήτων μο
  νάδων στρατοθ, πρό τοθ καγ
  κελλαρΐου Χίτλερ εύρισκομέ-
  νου είς τόν εξώστην τοθ ύ-
  πουργεΐου τής Άεροπορίας.
  Καί αί μονάδες αυταί, των
  οποίων ή παρέλασις διήρ-
  κεσεν επί ώρας, κατηυθύνον¬
  τα έπίσης πρός τα γερμανο-
  τσεχικα σύνορα Χαρακτηρι-
  στικόν, υπήρξε, τηλεγραφοθν
  οί Γάλλοι ανταποκριταί, δτι
  αί χιλιάδες τοϋ λαοθ πού πά-
  ρηκολούθουν την παρέλασιν,
  δέν προέβησαν είς ουδεμίαν
  εκδήλωσιν ένθουσιασμοΰ άλλ'
  αντιθέτως έφαίνοντο κατηφεϊς.
  Αϊσθημα ανησυχίας καί σκε-
  πτικισμοθ, τονίζουν, συνεΐ·
  χε τούς πάντας.
  Όπωσδήποτε, ή είδησις
  των στρατιωτικών κινητοποιή-
  σεων τής Γερμανίας, έπροκά
  λεσεν εντύπωσιν ένίσχυσε δέ
  την αντίληψιν των μάλλον ά-
  παισιοδόξων δτι ή ρήξις κα
  θίσταται άναπόφευκτος πά-
  ρά τάς καταβαλλομένας προ¬
  σπαθείας.
  ΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ κ.ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28-9—38 (ίδιαι
  τέρα ύπηρεσία τής «Άνορθώσε
  ως»).—Ή εκδηλουμένη μέχρι προ
  χθές άκόμη «Εσιοδοξία ώ; πρός
  την τελικήν έκβασιν τής έξελί
  ξεως τής εύρωπαικής καταστασε
  ως, άντιχατιστ άθη άπό τής χθές
  φυλάξωμεν την είρήνην τού.
  "Ας μδς γίνουν μάθημα τ'
  άποτελέσματα τοϋ μεγάλου
  πολέμου. Τόσον ή νίκη, δσον
  καί ή ή"ττα υπήρξαν έξ ΐσου
  καταστρεπτικαί. Χωρίς νά κα
  ταφύγετε είς την δύναμιν τής
  βίας πού θά μδς οδηγήση
  είς νέον παγκόσμιον πόλεμον,
  οιαδήποτε καί άν είναι ή δια-
  φορά σας, διαφορά την οποί¬
  αν δέν έπιδιώκω νά γνωρί
  σω, βαδίσετε είς την οδόν των
  διαπραγματεύσεων ή όποία
  σδς είναι άνοικτή, κατά 2να
  τρόπον περισσότερον άνθρώ
  πινον καί διαρκή...
  Έκατομμόρια άνθρώπων θά
  σδς θεωροθν σωτί)ρά των καί
  ή χειρονομΐα σας υπέρ τής εί-
  ρήνης θά μείνη ίστορική. Έ
  νώ κάθε γέρων, κάθε παι-
  δί, κάθε γυναϊκα, κάθε άν¬
  δρας, είς τόν κόσμον δλον,
  πού θά γίνη θθμα τοϋ πολέ
  μου, θά σάς θεωρή έξ όλο
  κλήρου ύπεύθυνον, διότι σεΐς
  δέν θά θελήσετε ν' άποφΰγε
  τε τόν πόλεμον αυτόν.
  Δέν μδς συνδέει μέ την
  Ευρώπην καμμία ύποχρέωσις.
  Άλλ' ή συνείδησίς μας, μάς
  ύπαγορεΰει νά συντελέσωμεν
  είς τήνάποφυγήντοΟ πολέμου».
  Ή έκκλησις αυτή τοϋ προέ
  δρου κ. Ροϋσβελτ μετεδόθη
  είς όλας τάς γλώσσας διά
  των ραδιοφωνικών σταθμών
  ολοκλήρου τής Άμερικής.
  κρύνθη διόλου έκ τής Ντάουνιγκ
  Ι Στρήτ, άπό τής πρωίας τής χθές.
  Ι Έκεϊ εδέχθη τοΰς περισσοτέρους
  έκ των ανωτέρων δΐοικητών των
  κτήσεων οί όποίοι τοθ έξέθεσαν
  τάς άντ λήψεις των επί τής εύρω
  παικής καταστάσεως. Έκεΐ έπίσης
  εδέχθη είς συνεργασίαν τούς
  κυριωτέρους έκ των έν τή κυβερ
  νήσει συνεργατών τού. Άπό τό
  γραφείον τού τήςΝτάουνιγκ Στρήτ
  έπίσης εξεφώνησε την 8ην έσπερι
  νήν (9ην ελληνικήν ώραν) τής χθές
  τόν σύντομον άλλά βαρυσήμαντον
  λόγον τού, τόν οποίον μεΐέδοσαν
  οί ραδιοφωνικοί σταθμοΐ τής Άγ-
  λίας είς δλον τόν κόσμον. Ό λό
  γος τοθ κ. Τσάμπερλαιν έχει ώς
  εξής: .
  Αέν σάς άποκρύπτω δτι ή
  κατάστασις είς την Ευρώπην
  είνε κρίσιμος. Πιστεύω δμως
  δτι ύπάρχει άκόμη καιρός διά
  μίαν ειρηνικήν διευθέτησιν.
  Γνωρΐζετε τάς προσπαθείας
  μου υπέρ τής είρήνης. Έταξί
  δευσα δύο φοράς είς Γερμα
  νίαν άεροπορικώς διά νά επι-
  τύχω προσωπικήν συνάντησιν
  μέ τόν καγκελλάριον Χίτλερ
  καί άπ' εύθείας συνεννόησιν
  ώς πρός τό τσεχολοοβακικόν.
  Δι ατυχώς είς την δευτέραν
  συνάντησιν μου μέ τάν κ.
  XI
  τλερ, ευρέθην πρό νέων, άδι
  καιολογήτων άξιώσεών τού.
  Ή στάσις τής Γερμανίας ύπήρ
  ξε δι' εμέ παράλογος. Δι' ού
  τό καί γνωρΐζω τώρα καλώς
  τούς λόγους διά τούς όποίους
  ή Πραγα απερριψε τάς γερμα
  [νίκας προτάσβις. Έν τού
  Ι τοις εΐμαι πρόθυμος νά επι-
  χειρήσω καί τρίτον ταξίδιον
  είς Γερμανίαν άν κριθη τοΰ
  το άναγκαϊον καί άν μοϋ δο
  θοϋν περιθώρια διά τόν ρόλον
  τοθ μεσολσβητοθ. Δέν έγκα-
  ταλείπω κάθε έλπίδα £ως την
  τελευταίαν στιγμήν. "Ελαβα
  καί λαμβάνω, καθώς καί ή γυ
  ναΐκά μου, χιλιάδας έπιστο
  λών άπό την Γαλλίαν, την
  Αγγλίαν καί αυτήν την Γερμα
  νίαν καί άπό δλας σχεδόν τάς
  χώρας τοϋ κόσμου, έπιστο
  λών πού μέ ένθαρρύνουν
  είς την προσπάθειαν μου διά
  την είρήνην.
  Προέρχονται αί επιστολαί
  αύτοι κατά τό πλείστον άπό
  γυναίκας. Άπό μητέρας, άπό
  συζύγους, άπό αδελφάς |θυμά
  των τοθ τελευταίου πολέμου
  ή άνθρώπων πού θά σφαγια
  σθοθν είς νέον πόλεμον.
  Τό περιεχόμενον των έπι-
  στολών αυτών μέ συγκινεΐ
  βαθύτατα καί μέ ένδυναμώνει
  είς την προσπάθειαν μου.
  Δέν σάς άποκρύπτω δμως δ·
  τι ή κατάστασις είναι σοβα¬
  ρά. Αυριον θά συνέλθη ή Βου
  λή καί έκεΐ θά όμιλήσω άνα-
  λυτικώς. Τώρα άπευθύνομαι
  είς σδς: Είς τούς άνδρας καί
  τούς καλώ, δσοι δέν ήτοιμά-
  σθησαν, νά έτοιματίθοϋν νά
  καταταγοϋν έθελονταί. Είς
  τάς γυναίκας νά έτοιμα-
  σθοΰν έπίσης νά άναλάβουν
  την υπηρεσίαν τής άεραμύνης
  καί τα άστυνομικά καθήκοντα.
  Πάντως, τονίζω καί πάλιν,
  δτι έφ' δσον ό πόλεμος δέν
  εκηρύχθη εισέτι, ύπάρχει ελπίς
  άκόμη νά άποτραπή. Εάν θε¬
  λήση τα Βερολίνον, είμεθα
  πρόθυμοι διά διαπραγματεύ-
  σεις. "Εδηλώσαμεν άλλωστε
  δτι δέν έχει ν' άμφιβάλλη ώς
  πρός τάς ύποσχέσεις τής Πρά
  γας Διότι ύποσχέσεις έδώσα-
  μεν ημείς διά την ρύθμισιν
  τού σουδιτικοϋ καί είμεθα
  πρόθυμοι νά τάς έκπληρώσω·
  μέν. Εΐμαι άνθρωπος τής εί¬
  ρήνης έως τα μύχια τής ψυ-
  χής μου. Άλλ' εάν Ιν κράτος
  έτΐιδιώκη νά κατακτήση δλον
  τόν κόσμον, θά μέ εύρη άντι-
  μέτωπον Πιστεύω δτι ζωή
  χωρίς ελευθερίαν δέν άξίζει
  τόν κόπον νά την ζή κανείς.
  'Επαναλαμβάνω καί πάλιν:
  Ο πόλεμος είναι πράγμα φο¬
  βερόν. Θά έργασθώ Μως την
  τελευταίαν στιγμήν υπέρ τής
  είρήνης».
  Ό λόγος τοϋ κ. Τσάμπερ¬
  λαιν ένεποΐησε βαθυτάτην έν
  τύπωσιν είς δλον τόν κόσμον.
  Εντύπωσιν έπίσης έτιροξένη-
  σεν ό συγκινητικόςτόνος τής
  φωνής τοϋΆγγλου πρωθυπουρ
  γοθ καθ" ήν στιγμήν ωμίλει,
  Ιδιαιτέρως δέ έσχολιάζετο τό
  γεγονός 8τι ό κ. Τσάμπερ¬
  λαιν εξεφώνησε τόν λόγον
  τού, άφοΰ έλαβε την απάντη¬
  σιν τοθ κ. Χίτλερ είς τό τελευ
  ταΐον «μήνυμα». Ό κ. Τσά· >
  μπερλαιν εΐχε τό άπόγευμα'
  διαιτέραν συνεργασίαν μετά
  των κ. κ. Σάϊμον καί Χόαρ.
  Ο κ. Χάλιφαξ εδέχθη δύο
  φοράς είς συνομιλίαν τόν
  Γάλλον πρρσβευτήν. Ή Α. Μ.
  ό βασιλεύς τής Αγγλίας εδέ¬
  χθη είς μακράν ακρόασιν
  τόν πρεσβευτήν των Ήνωμέ
  νων Πολιτειών. Την Πην νυ
  κτερινήν συνεκλήθη έκτάκτως
  τό υπουργικόν Συμβούλιον υ¬
  πό την προεδρίαν τοθ κ.
  Τσάμπερλαιν καί συνεσκέφθη
  επί τής καταστάσεως.
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
  Έκ Καΐρου αγγέλλεται δτι
  λόγω της καταστάσεως ή αί-
  γυπτιακή κυβέρνησις έλαβε
  σήμερον διάφορα προληταικά
  μέτρα αμύνης.
  ■ίίί
  Ι
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  (Χειμερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-
  Σήμερον τό άριστούργημα τοθ Λ.
  Τολστόι: «Χστζή Μουράτ», μέ
  τούς Ίβάν Μουσζούκιν, ΛΙλ Ντά-
  γκοβερ. Έκτός προγράμματος Σι
  νεάκ.
  (Χειμερινός) «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σή
  μερον τό κοινωνικό μεγαλούργη
  μα: «Ό κόομος άλλάζει». Μέ τόν
  δηυιουργόν των μεγάλων ρόλων
  Πώλ Μιοϋνι. Έκτός προγράμμα
  τος Ζουρνάλ.
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  Μιά κολοσσιαία δημι-
  ουργία:
  ΧΑΤΖΗ
  ΜΟΥΡΑΤ
  Ρωσσικης υποθέσεως.
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΙΒ ΑΝ ΙΥΙΟΥΣΖΟΥΚΙΝ
  ΛΙΛ ΝΤΑΓΚΟΒΕΡ
  Λαμβάνουν μέρος ή
  χωρωδία των Κοζάκων
  τού Ντόν καί ή Μεγά-
  λη όρχήστρα τής Κρατι-
  κης Όπερας Βερολίνου.
  Έκτός Προγράμματος
  ΣΙΝΕΑΚ.
  Σημείωσις: Έκαστην
  —Δευτέραν—Πέμπτην—
  Σάββατον απογευματιναί
  ώρα 7 μ. μ.
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  Πωλώ τάς εξής άμπέλους κει-
  μένας είς τό Μετόχι Αγ. Εί-
  ρήνης:
  1) άμπελον σουλτανί 12 1)2στρ.
  συνορεύουσαν μέ άμπελον Ν. Γου
  ναλάκη μέ άμαξ. οδόν, μέ άγροτι-
  χον δρόμον καί βάγχα.
  2) άμπελον σουλτανί 15 1)2
  στρεμ. συνορεύουσαν μέ άμπέλους
  Γ. καί Χ. Νίβα χαί άμαξιτήν ό
  δόν έχ δύο μερών.
  3) άμπελον σουλτανί 4 1)2
  στρεμ. συνορεύουσαν μέ άμπέ¬
  λους Ν. Γουναλάκη καί Μ. Νίβα
  καί άμαξιτήν οδόν.
  4) Φυτάμπελον σουλτανί είς
  θέσιν «Κάμπο» 39 περίπου
  στρεμ. μέ όψιγιάν χαί 1200 πε
  ρίπου κλήματα μοσχάτα συνο¬
  ρεύουσαν μέ άμπελον Σταύρου Όρ
  φανουδάκη μέ προσφυγικά κτή-
  ματα, μέ άμαξ. όϊάν έκ δύο με¬
  ρών.
  ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
  Ή πώλησις εκάστου των άνω
  κτημάτων είναι άνεξάρτητος τής
  άλλης.
  Πρώτη προσφορά ίρίζεται διά
  την πρώτην άμπελον δραχ.
  130.000.
  Πρώτη προσφορά δρίζεται διά
  την δευτέραν άμπελον δραχ.
  160.000.
  Πρώτη προσφορά ίρίζεται διά
  την τρίτην άμπελον δραχ. 40.
  000.
  Πρώτη προσφορά ίρίζεται διά
  την τετάρτην άμπελον δραχ. 320
  000.
  Αί προσφοραί δέον νά γίνουν
  δΓ έπιστολής άπευθυνομένης είς
  τόν πωλητήν Κ. Νίβα δικηγόρον
  καί είς την έν Ηρακλείω Διεύ
  θυνσίν τού μέχρι τής 26 Όχτω·
  βρίου 1638.
  Ή άποδοχή τής συμφερωτέρας
  προσφοραί έναπόχΐιται είς την
  απόλυτον κρίσιν μου καί άνευ ου¬
  δεμίαν ϊεσμεύσεώς μου, θά γίνη
  2έ μίχρι τής 31 Όχχωβρίου 1938
  χαί θά ΰποχρεοθται ό προσφέρων
  είς την έντός δεχαπΐνθημέρου άπό
  τής εϊδοποιήσεώς τού σύνταξιν
  προσυμφώνου πωλήσεως.
  Άπό τού θρόνου |
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΝΚΐ
  ΟΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  Ο έρως είς την χώραν
  Χρυσανθέμων.
  των
  527ον
  Επέστρεψε τότε είς την πά
  ΐδ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή μόδα^γιό: τις νεαρές δεσποινίδες. Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-ΔιελΘών έκ της πό
  λεως μας ανεχώρησε διά την νέ
  αν τού θέσιν, ό Κ. Γαβριηλίδης κα
  θηγητής της Γαλλικής άπό όκταε
  τίας είς τό Γυμνάσιον Πόμπρ,ας.
  Ή κομψότης δέν £χει ηλικίαν
  άλλά κάθε ήλικία £χει την δική
  της νομψότητα. Διά τάς νεαράς
  δεσποινίδος ή μόδα ιΐροορίζει ω¬
  ρισμένα σχέδια κσΐ μονχέλα πού
  δέ ΰ ά έ ί
  ρμ χ
  δέν μποροΰν νά
  χωρίς
  ρψ ς η
  τρΐδα τού καί ησχολήθη μέ | να δΓατρέξουν τόν κίνδυνον τής
  την καλλιέργειαν των γαιών
  τού. Την Κυριακή πήγαινε
  στήν έκκλησία τοϋ χωρί¬
  ου καί παρακολουθοθσε
  τό κήρυγμα τού πάστορος.
  'Επεσκέπτετο συχνά τούς ά-
  γρούς τού. Τόν Ιούλιον τοθ
  1795 εσημείωσε είς τό ήμερο
  λόγιό τού δτι «οί φράουλες
  άρχισαν νά γίνωνται, άλλά
  δεν ύπάρχουν άκόμα μπιζέ·
  λια».
  «Πηγαΐνω συχνά σέ δλα τα
  άγροκτήματα. Βλέπω τούς όρ·
  νιθώνες, τα βουστάσια. Όλα
  είνε κογλο κτισμένα καί άπο
  λαμβάνω τα καλά τού κτήμα
  τος μου. Τώρα νοιώθω τα ά-
  γαθά τής ίδιοκτησίας καί πό-
  σο μπορεϊ κανεΐς νά άφοσιω
  θή είς τα κτήματά τού καί λυ
  ποΰμαι πού εΐχα μΐα διάθεσι
  νά φεύγω άπό την πατρΐδα
  μου δπου εΐμαι τώρα πολ
  καλά καί δπου μέ έκτιμοθν
  πολύ περισσότερο άπό τίι
  όλλες χώρες».
  Καί δέν μένει άσυγκίνητο
  πού παρευρέθη είς £να χορόεί
  τα άνάκτορα, δπου αντελήφθη
  δτι ή νέα τού στολή τής σωμα
  τοφυλακής τοθ βασιλέως «μιά
  γαλάζια άπλή στολή» τοϋ
  προσελκύει τάς φιλοφρονήσει
  δλου τοϋ κόσμου διά τόν τρό
  πό ποΰ την φορεΐ
  Καί έγραφε είς τό ήμερολό
  γιόν τού: «Μέ εύχαριστοϋσε
  πού έβλεπα τίς γυναΐκες νά
  φαίνωνται δτι ζητοϋσαν νά
  φλερτάρω μαζί τους. ΚαμμΙα
  δμως δέν τό επέτυχε. Δέ
  θέλω νά κάμω τέτοιο πράγ
  μα. Καί μέ δισσκεδάζουν ο
  μητέρες πού μέ περιποιοΰντα
  μέ την έλπΐδα ενός γάμου γιά
  τίς κόρες τους. Δέν γνωρί-
  ζουν δτι έ'χω πάρη την άπό
  φασΐ μου γι' αύτό τό ζήτημα».
  Ή κ. Σούλιβαν τόν άπησχό
  λει. Εΐχε ακολουθήση είς την
  Φρανκφούρτην τόν 'Άγγλον
  Κράουφορτ καί ό Φέρσεν έλ-
  ττίζει δτι θά ιήν πείση νά δια
  λέξη μεταξύ αυτού καί τοθ
  Άγγλου. Ό Κράουφορτ, ζηλι
  άρης, άρχισε νά παΐρνη, ιοφος
  δυσαρεστημένου έναντι τοθ
  Φέρσεν καί εζήτησε άπό την
  ερωμένην τού νά διακόψη πά
  σαν σχέσιν μέ τόν Σουηδό.
  Έκείνη έδιάλεξε τόν Κράου
  φορτ, άλλά δέν Ιπαυσε νά
  προσέχη, τούς άλλους έρα
  στάς της.
  (συνεχΐζεται)
  λοιπαί τέσσαρες δόσεις χαταβλη-
  θήσονται είς τρίμηνα διασνήμα-
  τα άπό τής συντάξεως τοθ προ-
  συμφώνου καί εξής, αυθημερόν
  δέ κατά την ημέραν καταβαλής
  τής τελευταίας τριμήνου δόσεως
  συνταχθήσεται τό οριστικόν συμ¬
  βόλαιον δι' ού θά μεταβιβάζεται
  Ικαστον των άνω κτημάτων ελεύ¬
  θερον βαρών καί Ικνικήσεως. Δύ
  ναται νά ληφθώσιν δπ' δψει καί
  προσφοραί μέ άλλους δρους πλη
  ρωμής.
  Πληροφορίαι παρέχονται υπό
  τοθ ίδιοκτήτου έν Άγίια Ειρήνη,
  υπό τοθ Δημ. Μιγάδη έν Ήρα
  κλείφ όδός Καντανολέου καί υπό
  τοθ Χαραλ. Καπετανάκη έν Άρ
  χάναις.
  Ηράκλειον τή 19 Σεπτεμβρίου
  1938.
  Κ. Νίβας
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  Εναντι Αγ. Τίτου .
  Έκποιιδευθΐΐς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσπμάτων τοδ
  οτοματος ιο,ύλίτιύος, κακοαμί-
  ας) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής επιστήμας.
  Έπίσης οδοντοοτοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ-
  λων—κορωνες έκ πορσβλάνης.
  'Επαναφορά τελείως άνώ<5«· νος των στρεβλοφυών οδόν- των «Ις την κκνονικήν αυτών ΟΙοιν. Τηλέφωνον 6—91. γελοιοιτοιήσεως, αί μητέρες των Βάσις τής κομψότητος γιά τίς νέες οίασδήποτε τάξεως είνε ή ά- πλότης. "Ενα φορεματάκι μέ Ι- σία, άπέριττη γραμμή μπορεϊ νά άναδείξη καλλίτερα άπό τό πολυ- τελέστερο παριζιάνικο μοντέλο τή γραμμή καί τή χάρι πού ή νε- ότης μόνο χαρίζει. Ιδού καί με ρικά άπό τα νεώτερα μοντέλα τΐοΰ προορίζονται γιά νεαρές δε- σποινίδες είς διαφόρους ώρας της ημέρας. Γιά τό ττρωΐ καί ιδίως γιά τα σπόρ: φόρεμα άπό φανέλλα χρώ- ματος μιτέζ ϊ άσπρο πρός τό κρέμ. Τό κορσάζ κόβεται καΐ ρά- βεται σέ ϊσια κλωστή. Μικράς γι· ακσς ραπορτέ καί γραβάτα άπό φουλάρι έμτΐριμέ μέ φουλάρ ζωη ροθ χρώματος. Γιά τις άπογευματινές ώρες: ε"· να κοστοΰμι έκοσέ σέ τρείς άρ· μονικούς χρωματισμούς καί κατά προτίμησιν μαΰρο, άσπρο καί κόκ- κινο. Ή φούστα εΤνε γαρνιρισμέ- νη μέ κουφωτές πιέτες καί πολύ κοντή, είς τρόπον ώστε νά διευ¬ κολύνη την ελευθερίαν τοϋ βαδί- σματος. Ή βάσις τής ένδυμασίας των νεαρών δεσποινίδων, πρέπει νά είνε ή άνεσις των κινήσεων. Ή άπογευματινή τουαλέττα τής νεαρδς δεσποινίδος είνε συν· ήθως Μνα μονοκόμματο φόρεμα άπό μετα£ωτ6 κρέπ. Φούστα πλι· σέ σολέιν καί κορσάζ πολύ ά πλά μέ μόνη γαρνιτούρα δύο μι¬ κρά κεντημένα ρεβέρ. Ή βραδύνη τουαλέττα τής «εα- ράς δεσποινίδος εΤνε έκ-άκτως κομψή. Τό τοϋλι πού επεκράτησε τό περασμένο καλοκαϊοι θά άντι- καταστήσουν τα εξής ύΦάσματα: ταφτα άνοικτοΰ (ί ζωηροΰ χρώμα- τος καί φάιν. Τό καπέλλο τής μόδας είνε 'ένα κανοτιέ άπό βελοΰδο μέ χαμηλό στρογγυλό τεπέ. ΟΊ δεσποινίδες πού έπιθυμοϋν νά παρακολουθοΰν απολύτως την παριαινήν μόδα, θά προτιμήσουν την φόρμα μπρε- τόν. ή Ντιστεγκέ [ Α)π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ι Άνακοινοθται δτι λόγω καθαρισμοϋ λεβήτων τό σημερινόν δρομολόγιον τοϋ ά)π. «Άκρόπολις» θά είναι άνεκτέλεστον. Την Κυριακήν έπαναλαμβάνονται τακτικώς τα κατά Τετάρτην καί Κυριακήν κατ' ευθείαν διά Πει¬ ραια δρομολόγια. Πρακτορείον Α1ΝΑΡΔΑΚΗ. 1 •■■■■■■■«■■■ι !■■■■■■■■■■■ εΤββ Πσράρτημα έρνοστσσιου ι Βαπτιστικών — Στέφανον ι ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | Μοϊρες Ειδοποιούμεν την αξιότιμον πελατείαν μας ότι έπλουτίσαμεν τό έν Μοϊρες ύποκατάστημά μας μέ δλα τα ειδή προικών ήτοι: Κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬ τες, μαξιλάρια κ. λ. π. Έπίσης μέ μεγάλην συλλογήν γυναικείον καί παιδικών φορεμάτων. ■ ■■■■■■■■■■■«■■■■^■■««■•■■■ειπ-Βειβπειει·"» «■κι»ε)ΐ«ει ■*■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■>■■■■■■
  ΣΟΥΜΑ ΜΙΡΛΜΠΕΛΛΑ
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
  Τό παρά τα Κρεοπωλεΐα πρατήριον μας πωλεΐ
  καί άγοράζει σούμαν νέας εσοδείας (τσικουδιά)
  χονδρικώς καί λιανικώς είς τιμάς άναλόγους των
  βαθμών.
  ΈπΙσης πωλεϊ ουζο, κονιάκ, κρασά λιάτικα.
  Λίαν προσεχώς θέτει είς την κατανάλωσιν την πε-
  ρΐφημη ρετσΐνα Χαλκίδος.
  (Έκ τοϋ ΠρακτορεΙου)·
  βΐί ■■■■■■■■■■■■
  ΘΑΛΑΜΚ ΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  ι
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ.
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  κατ'
  ί

  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή οίκία των δρ-
  φανών Λεωνίδου Ε. Μαστοράκη
  έντός τής κωμοπόλεως Σητείας
  ., . . . καί ίπί τής δδοθ ΚαπετΛν Σήφη.
  Ή πληρωμή γεννήαεται είς 5 Πληροφορίαι παρά τφ κ. Έμμ.
  ϊαχς δόσεις έξ ών ή πρώτη κατα· Ν. Μαστοράκη παντοπώλην καί
  βληθήθιται κατα την σύνταξιν τοθ Ιωάν. Μ. Κοτσιφάκη διχηγορικον
  πρίοι»μφώνο« ηιολήσΐιοί «( δέ γραφιΐον κ. Μυλννάχη,
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  ■■■■■■■■■•(■•■■■•««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■πειει
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ΑΠΟΛΛΩΝ,,
  ΟΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—ΑΟΗΝΑ1
  Τό ξενοδοχείον προτιμήσεως των Ηρακλειωτών.
  Είνε τόκεντρικώτερον των Αθηνών. Συγκεντρώ-
  νει δλα τα πλεονεκτήματα τής πλήρους άνβσεως
  καί τής ευχαρίστου διαμονής- Ύπηρεσία πρόθυμος.
  Άερισμός έξαιρετικός.
  ~
  Αιγώτερο βιαστ;κοί ώς τόσο.
  λιγώτερο πεινασμένοι Ισως, με
  ριχοΐ δμιλοι έμειναν κάτω άπό
  την ρόζ σκιά των κερασέων, άν-
  τικρύ στίς γχέισσες καί τίς «μάϊ
  κος». Ήσαν οί Εύρωπαίοι καί τό
  άνθος των Γιάγκηδων, οί Γιάγ
  κηδες τής Βοστώνής ή τής Νέας
  Όρλεάνης Χωρίς νά πολυθαυμά
  ζουν τό θέαμα καί την μουσι
  κή, πράγματα συνηθισμένα γιά
  δλα τα μάτια καί δλα τα αύτιά
  στήν Άπω Ανατολή, αύτοΐ ο Ε
  άνθρωποι οί λιγώτερο πρωτόγο
  νοι, Ιδειξαν κάποια εύγενικιά
  προσοχή στίς διασκεδάσεις πού
  τούς προσέφεραν, καί Ικαμαν
  στήν ίδιοκτήτρια τοθ γιώτ τούς
  σχετικούς έπαίνους. Ή μίσσες
  Χόκλεύ ήταν καθισμένη επάνω
  στήν χλόη, καί υπεδείκνυε σέ 8-
  λους' την άλλόκοτη καί θαυμα
  σίαν άντίθεσι τού κήπου πού έ-
  κρεμόταν επάνω άπό τα νύματα
  καί τοΰ θαλασσινοθ τοπείου πού
  περιέβαλλεν. Ήταν τοθ Φέλτζ
  έπινόησις.
  —Έσκέφθηκα πώς θά ήτα
  πολύ περίεργο πραγμα. —Ιλεγε
  ή μίσσες Χόκλεϋ.— Πρέπει
  κυττάξη χανείς άπ' έδω, γιά
  ίδ$ τάν όρίζοντα άνάμεαα
  αύτές ■ τίς δυό πράσινες τοΰφ
  φε«-
  Ή μαρκησία Γιορισάκα, γι
  νά κυττάξη δπως επρεπε, Ισχι
  ψεν επάνω στόν ώμο τής φί
  της. Τρομαγμένη λίγο άπό τό'
  θόρυβο χαί την όχλαγωγία, ζ·
  τοθσε ένστίκτως καταφύγιο κοντ,ί
  στή μόνη γυναΐκα πού δέν ή
  ταν, γι' αυτήν, άγνωστη. Ή μί
  σες Χόκλεϋ, έξ άλλου, αίσθαν'
  ταν εύχαρίστησι δείχνοντας στούι
  ξένους της μιά Γιαπωνέζα μα
  κησία ντυμένην σάν Παρισινή
  Καί δέν παρέλειψε νά κάμη 8σει
  παρουσιάσεις μπόρεσε. Άλλ
  γιά πολλοϋς άπό τούς άνθρώ
  πους πού βρισκόταν έκεϊ, —π
  ριηγητάς, έμπόρους, βιομηχι
  νους, — ή διαφορά ήταν μετρίί
  μεταξύ των δύο δρων: «Γιαπωνι
  ζα» καί «άγρία».
  (συνεχίζεται)
  Γύρω στήν πόλι.
  '··■···· ι
  ΜΙΝΩΑ
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  ΤΟ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑ
  Ο
  Σ
  ΑΛΛΑ/ΕΙ
  δικβήμου Μελβύν
  Τοΰ
  Λέροϋ.
  Μέ τον Γίγαντ»
  τής τέ-
  ΠΩΛ ΜΙΟΥΝΙ
  Στβν ρόλβ ενός τραγικοϋ
  πατέροΕ πβΰ οταν ένομισε ότι
  ή ευτυχία θά τοϋ σκέπαςε
  τβ λβυκό τού κεφάλι εϊίε νά
  γκρεμίζωνται τα ονειρά τού
  καί νά ξβτυλίγετοιι μπροστά
  τού ή μεγάλη τραγωόί» τής
  ζωης.
  Έκτός προγράμματβί
  Ζουρναλ.
  Σημείωσις: Δευτέρα-Πέμ
  πτη-Κυριακή ώρα 7 1)2
  μ.μ. «πογευματινή.
  • Κάθε Κυριακή ώρα
  ! μ. μ. άπογευματινή.
  :::μ:)!........,,,,,,,"
  ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ.- οίχόπεδα κα
  ταλληλότατα δι' οίχοδομάς παρά
  την λεωφόρον ΚνωσοΟ. Πληροφο
  ρίαι παρά τώ ΔιχηγΟρικψ Γραφείφ
  Γ. Σουργιαδάκη.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τιμήν ευχαιρί
  άς άχίνητον (οίχία) μιτ'
  Καί χθές ό καιρός εσυνεχίσθη
  μάλλον χειμωνιάτικος.
  —Οί καιροσκόποι επέμενον πά¬
  λιν δτι είνε γεγονός ό πρώϊμος
  χειμών.
  —"Α νά δοθμεν έν πάση περι¬
  πτώσει ϊως πότε αί προβλέψεις
  αυτών θά δικαιολογοθνται.
  —Ή σχολική κίνησις ζωηρεύει
  ήμέρα τη ήμέρβ.
  —Αί εγγραφαί άλλως τε λή·
  γουν αυριον, τα δέ μαθήματα άρ·
  χίζουν άπό τής 1ης Όκτωβρίου.
  —Έν τώ μεταξύ συνεχίζονται
  αί εΐσαγωγικαΐ έξετάσεις είς τα
  διάφορα έκπαιδευτήρια.
  —Ή νευρικότης λόγφ τής διε-
  θνους καταστάσεως συνεχίζεται.
  —Άλλ' άφοθ συνεχίζεται καί ή
  κατάστασις... νευρική πώς νά μή
  συνεχίζεται ή νευρικότης;
  —Χθές μάλιστα τα σημεΐα των
  καιρών δέν παρουσιάζοντο καθό-
  λου καλά τουλάχιστον ώς πρός
  τάς πρωϊνάς πληροφορίας.
  —Οί τελευταΐοι παραθερίζον-
  τες έπανέρχονται είς την πόλιν
  μέ... ταχύτερον τοΰ συνήθους ρυθ¬
  μόν.
  —Ή άφορμή είνε εύνόητος.
  —Τό καλοκαΐρι παρέρχεται ε¬
  φέτος πολύ ενωρίτερον άπό άλ¬
  λας εποχάς δπότε έσυνεχίζετο ο¬
  λόκληρον τόν Σεπτέμβριον.
  —Τα έργα διαμορφώσεως τής
  παραλίας Μπεντενάκι έξακολου-
  Οοθν
  — Έκ παραλλήλου καί αί έργα
  σίαι είς τόν λιμένα έκτελοΰνται
  κανονικώς.
  —"Ωστε ή ελπίς διά μίαν ταχεΐ
  αν όλοκλήρωσιν των λιμενικών
  μας δργων νά άποβαίνη θετική.
  —Ή γνωστή διά τό ταλέντο της
  νεαρά καλλιτέχνις Δνίς Νέλλη
  Κυριακού.
  —Αφιχθείσα είς Κρήτην μετά
  τής μητρός της προτίθεται νά πά
  ρουσιάσπ σειράν τελευταίων πι·
  νάκων της είς Μκθεσιν έν τη πό¬
  λει μας.
  —Ώς Κρήσσα ή Δνίς Κυριακού
  άλλά καί ώς καλλιτέχνις · διά την
  όποιαν έξεφράσθησαν ένθουσιω
  δώς οί τεχνοκρ'ιται κύρους 6χει
  δλ,ους τούς λόγους νά ύπολογίζΐι
  είς τό ενδιαφέρον των φιλοτέ-
  χνων τού τόπου της.
  —Άπό την έκθεσιν τής θεσσα¬
  λονίκης δέν λείπουν οί Ηρακλειω
  ται επισκέπται.
  —Παραλλήλως πρός τόν κ. Νο
  μάρχην δστις μέ τό τελευταίον
  τού ταξίδιον δδοσεν ίνα μέτρον
  τής Ιδιαιτέρας στοργής τού καί
  πρός την κατεύθυνσιν ταύτην.
  —Καί ό εμπορικάς όσον καί ό
  παραγωγικός μας κόσμος δέν φαί
  νεται ψυχρός πρός την ?κθε,
  σιν είς την οποίαν έκτίθενται τό
  σον έκλεκτά προίόντα τοϋ νομοθ
  μας-
  —Ή 4η Όκτωβρίου έορτάζεται
  ώς γνωστόν παγκοσμίως ώς ήμέ
  ρα τωνζώων.
  —Διά χθές τό άπόγευμα συνε
  κληθή έν τη ένταΰθα Νομαρχία
  ή πρός τούτο ορισθείσα έπ.ιτρο
  πή. __
  — "Ινα αποφασίση τα τοΰ έορ
  τασμοϋ τής ημέρας ταύτης.
  — Είς τού Πουλακάκη προβάλ·
  λεται διά πρώτην φοράν άπόψε
  6 Ιστορικός κολοσσός «Χατζή Μου
  ράτ».
  —Πρόκειται περί έ'ργου μέ έν
  ιαφέρον βαθύ ποϋ θά Μλεγε κα
  είς επίκαιρον.
  —Είς την «Μινώα» δίδεται ώς
  γνωστόν τό φΐλμό «Κόσμος γυρί
  εί» μέ τόν άσσον τής άθόνης
  Πώλ Μιούνι.
  έ Ρέπορτερ
  -ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ Ά
  'ηνών δ κ. Μιχ. Άλικιώτης κομί-
  'ας δλην την σειράν των διδα
  τικων βιβλίων τής Μέσης καί Δή
  οτικής έκπαιδεύσεως.
  Γραφείον πληροφοριών
  <α! ίιεκπεραιώσϊως ύποθίσεων Ι. ΖΟΥΡΙΔΗ "Εναντι Εΐσαγγελίβς (Κα<ρα- Έΐον Έμμ. Καλογεράκη) έν Ή· ακλείω. Άναλαμδάνει την εξαγωγήν καί ιακανονισμόν συντάξεων, φορολο ικών υποθέσεων. Προεξοφλήσεις ιυντάξεων χαί μισθών δημοσία»» ιπαλλήλων (τής πόλεως Ήρα ιλείου). Είσπράξεις συντάξεων αί μισθών χαί αποστολήν αυτών ς τούς έν ταίς επαρχίαις, διαμέ οντας δικαιούχους. Έκδίδει πιστοποιητικά καί άν ίγραφα διαφόρων άρχών. Συντάσσονται αΐτήσεΐς πρός 5η ,οσίας αρχάς. Μεσιτεύει είς ένοικιάσεις κατα ιτημάτων, οίκιών καί δωματίων. ΙΙαρέχει σχετικάς πληροφορίας. Ταχεΐα διεκπεραίωσις καί θε κή εξυπηρέτησις μέ τού; αυμφι ιωτέρους δρους. Ζητήσατε πλη ιοφορίας προφορικώς καί δι' άλ ληλογραφίας άποστέλλοντες γραμ ματόοημα'δι' απάντησιν. 1-4 ΠΩΛΕ1ΤΛΙ τράτα στερνιάς: «Γρΐπος» μεθ' δλων της των έξαρ τημοτων έν καλη καταστάσβι καί έ λά Πλί ■ • οοπ " ' ■— --------1 τημοτων έν καλη καταστάσβι καί δου ^80 «τραγωνιχων μέτρων πά! μέ ηλοιάριον. Πληροφορίαι παρο ρα τό Βρεφοχομεϊον. Πληροφο' τφ Ιδιοκτήτπ έαπόρφ Μορώνι ρίαι παρά τώ φαρμακείω Άριστοτ.! ΜαΡάκΓ| Τυμπάκι ή παρα τοϊς α- Χαλκιαδάκη «" * 6·λ#οίς Κόιακα Ηράκλειον. Ένβικιαζονται δωμάτιοδιά μα¬ θητάς είς κεντρικήν κατοικίαν, ι τιαρ' ημίν. β*$ Η·
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  3
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπαιδεία
  Οί "Αθλιοι.
  £,'
  411ον
  Ή μήτηρ δέ, ήτις δέν εΐχε προφέρει μέχρι τοθ
  δέ λέξιν, ηγέρθη ολίγον καΐ ηρώτησε βραδεΐα φω
  νί), ώς νοσοϋσα.
  —ΤΙ θέλεις νά κάμης, εύλογημένε χριστιανέ!
  —Πέσε είς τό κρεββάτι, άπεκρΐθη ό άνήρ.
  —Ό τόνος τής φωνής τού δέν έπεδέχετο άντιλο·
  γΐαν.
  Ή μήτηρ ύπήκουσε καί έκοιτάσθη, πεσοθσα βα
  ρέως επί τής μιάς των κλινών.
  Έν τούτοις ήκούοντο είς μίαν γωνίαν λυγμοί
  ψυχής κλαιούσης. ^
  —Τί τρέχει; άνέκραξεν ό πατήρ.
  Ή νεωτέρα των θυνατέρων τού άπό τής σκιάς
  δπου εΐχε καταφύγει, έδειξε την χείρα της ότι ήτο
  καθημαγμένη. Θραύουσα την υαλον εΐχε πληγωθή·
  έπειτα δέ πορευθεϊσα πσρά την κλίνην τής μητρός
  της. Ίστατο κλαυθμηρίζουσα.
  "Ήλθε καί τής μητρός ή σειρά νά σηκωθή ήγα·
  νακτημένη.
  —Νά, τα προκομμένσ σου καμώματα! Έκό
  πηκε τό παιδί μέ τα ύαλιά δπου τής εΐπες νά
  σπάση.
  —Τόσο τό καλλίτερο! είπεν ό άνήρ· καί αύτό τό
  έπρόβλεψα.
  —Πώς; τόσο τό καλλίτερον...! ηρώτησεν ή
  γυνή. #
  —Σςςςςς! τσιμουδιά' ΰπέλαβεν ό άνήρ, κατσρ
  γώ την έλευθεροτυπΐαν.
  Σχίσας δέ τότε έκ τοθ γυναικείου χιτώνος δν
  έφόρει άπέσπασεν £ν ράκος καί έτύλιξε την αί
  ματόρρυτον χείρα τής μικράς.
  Τούτου γενομένου, έταπείνωσε τόν όφθαλμόν
  επί τοθ έσχισμένου χιτώνός τού, καί είδεν αυτόν
  μετά χαρας.—Έγινε καί αύτό καθώς Ιττρεπεν,
  εΤπε. Όλα τώρα αύτά έχουν μίαν καλήν πρό-
  σοψιν.
  Παγερόν δέ έν τούτοις πνεθμα άνέμου έσύρι
  ζεν είς" τό παράθυρον διά των θραυσμάτων τής ύά
  λου καί είσήρχετο είς τόν θάλαμον όμοθ δέ καί
  ή καταπίπτουσα χιών.
  Ό πατήρ περιέφερε τα βλέμμα γύρω, ώς 'να
  βεβοτιωθή 8τι δέν έλησμόνησε τίποτε. "Ελαβε πά
  λαιόν τι πτυάριον σιδηροθν καί έπέχυσε τέψραν έ
  ττΐ των βρεγμένων δαυλών, 'ινα σκεπάοη αύτούς έν
  τελώς. "Επ είτα δέ άνεγερθείς καί στηρίξας τα νώ
  τα επί τής έστίας.
  —Τώρα, είπεν, είμποροθμεν νά ύποδεχθώμεν
  τόν φιλάνθρωπον.
  Η'.
  Άκτίς έν τή τρώγλη.
  Ή πρεσβυτέρα θυγάτηρ επλησίασε καί έπέθεσε
  την χείρα της επί τοθ πατρός.
  —Πιάσε νά Ιδής τί κρύο! εΐκε πρός αυτόν.
  —Μπά! άπεκρΐθη ό πατήρ, έγώ έ'χω περισσότε-
  ρο άπό σένα.
  Ή μήτηρ έδωκεν Ιξοδον είς την αγανάκτησίν
  της.
  —Ναΐ, εΤπε, πάντοτε ού έχεις πκρισσότερο άπό
  τούς άλλους! άκόμη καί δταν κανένας πονή.
  —Κάτω ή φωνή! άνέκραξεν ό σύζυγος.
  (συνεχ(ζεται)
  Αι* έκείνους ηοϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τας γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ
  ■■■■■ι
  ■*■*««■«■«
  ΠΑΓΟ - ΨΥΓΕΙΑ
  Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
  Έν Ηρακλείω Κρήτης (όπισθεν Τραπέζης Αθηνών)
  1]|Λρτ—ϊ Α # Ξηράς καί υγρότς ψύξεως, νϊΜτάτου
  Τ Υ Ι Ι_1/Λ. συστήματος. Ψΰξις διά κυκλοφορίας
  ψυχρού αέρος, άνανεωμένου κατά εϊκβσιτετράωρον.
  'Απολυτος εξασφάλισις παντός έμπορβύματος.
  Διαρκης καί στβββρά θβρμοκρασία.
  Ίίιαίτβρβς θάλαμος διά ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ κ«1
  Ιδιαίτερον τμήμα διά ρουχισμόν, μαλλίνων ύφαομά
  των, ταπητων. γβυνών κ. λ,π.
  ρΐ Α ρ/"~'. Κβλδνβς Ελληνικόν σχήματβς των
  1 1/Λ1 ν_/Δ£«. 25 χιλιόγραμμα, μενάλης άντοχής,
  ήμιχρυσταλλιζέ χαΙ μέ Ιδιαίτιρ© βξαιρβτικό νβρό.
  αρίστη, τιαρέχουσα
  Τηλέφωνον 3—21.
  ~
  Εγκατάστασις
  κάθε ευκολίαν.
  ■■■■■*■■
  2ΗΤΕΙΤΕ έιτιμβνως, ά«ο ίίλα τα καταστηματα καΐ «ύ
  άκόμη τδν έποτρχιών τοιϊς χλ«σταϊς Μάρκας «Ετκυρβς».
  Ήτβι οβυγαχια, τρνπύμκτα χιθ«ρ«ς, χαρβλιαΐχκνττίμ»·
  τος, χβνρ*ρ·ς, Μονλινέ, Κβτβν πΐρλέ, Βαμβαχάχια, χον-
  (~ρ«ς κεντήμοιτος χ. λ. κ. Όλ« τ« ώς &ν« «Ιδη είναι «-
  φβάστου ποιότητος, χ«1 χραίμ&ΤΝν Λγγνημίνων καί στερε-
  βν. Μ(α βοχιμή βά οκς πείση διά την άν»τ«ρβτητα τ6ν
  χλΜβτΒν τής μάρκος «ϊτβυρός.»
  Άντικρε>βΗηββ δια τβύς Νομους Ήραχλεΐον-Λαοηβίβ»:
  Ι Μ. ΚΟΡΠΗ2.
  Β'.
  Καί έτσι αυτομάτως γίνονται
  μακρά διαλείμματα, κατά τα όποϊα
  αί δυνάμεις χοϋ οργανισμοΰ έπα-
  νευρίσκουν την ίσορροπίαν των.
  "Αν 5 ρυθμός τής εργασίας έντχθή
  βίς σημείον υπερβολικόν, τα δςα-
  λείμματα μικραίνουν. Τότε μοι¬
  ραίως 6 έργάτης κάνε; λάθη είς
  την δουλειά τού καί δλα αδτχ
  είνε ένδειξις πώς έχει κουρα-
  σθή. Άπό δλα αΰτά είνε φανερα
  ή σημααία τοθ διαλείμματος. Ή
  σημασία τής σωστής άναλογίας με·
  ταξύ εργασίας καί διαλείμματος
  αναπαύσεως μπορεΐ νά μελετηθή
  κυρίως είς την καρδιά. Άν ή
  καρδϊά, την ώραν πού έργαζό-
  μεθα δέν δείχνει πό τέ αχεδόν
  σημεΐα κοπώσεως, τουτο έφείλε-
  ται μόνον είς τό δτι μεταξύ των
  μεμονωμένων παλμων της ή καρ
  διά ευρίσκει αρκετόν καιρόν πρό;
  ανάπαυσιν. Διά την εξακρίβωσιν
  τής επιδράσεως τής εργασίας επί
  τής καρδίας, χρησιμοποΐείται σή¬
  μερον είς τα διάφορα Ζνστιτοΰ
  τα φυσιολογίας τής εργασίας ένα
  ειδικόν όργανον, 6 λεγόμενος
  «έργογράφος». Διά τοθ «έργο-
  γράφου» σημειοθται επί ενός
  περιστροφικοθ κυλίνδρου διά
  μιάς καμπύλας μιά ώρισμένη κί¬
  νησις πού έπαναλαμβάνεται πολ
  λάς φοράς. Ή κίνησις έγκειται
  είς τό εξής: Ό μεσαΐος δάκτυλος
  τοθ ενός χεριοθ σηκώνει έ'να 6ά·
  ρος, ένω τα άλλα δάκτυλα, τό
  χέρι καί τό μέρος τού βραχίονος
  άπό τοϋ άγκώνος καί κάτω, κρα-
  τοϋνται δυνάμει ενός είδικοθ
  Ι μηχανισμοϋ, άκίνητα. Ό μεσαί-
  ος δάκτυλος κάμπτεται καί ση·
  κώνει Ινα βάρος, Οσΐερα σηκώνε-
  ται καί κατεβάζει τα ξίρος. Τα
  μέγεθος των ύψώσεων τοθ δακτύ-
  λου σημειοθται υπό τοΰ έργογρά
  φού. "Οσον περισσότερον κου?ά-
  ζεται δ έκτελών αυτήν την κί¬
  νησιν, τόσον μικρότερον είνε τό
  Οψος είς τό δποΐον σηκώνεται
  δ δά*τυλος κ*1,είς τό τέλος, 8-
  σην θέλησιν καί ά"ν καταβάλη κα-
  νείς, δέν ημπορεί πλέον νά ση
  κώση τόν δάκτυλον. Άν τό <^ί ρος είνε ε*ξ κιλών «αί μεταξύ των διαφόρων ύψώσεων μεσολα- 6ή διάλειμμα ενός δευτερολέπτου, δ δάκτυλος, Οστερα άπό 15 υ ψώσεις, Ιχει πλέον έξαντληθή. "Οταν μεσολαβ^ διάλειμμα δύο δευτερολέπτων, ό δάκτυλος εκτε¬ λεί 18 δψώσεις, καί δταν τό δι άλειμμα παραταθή είς τέσσαρα βευτερόλεπτα, αί υψώσεις άνέρ- χονιαι είς 31. Άν δμως κάθε φοράν παρεμβλήθη διάλειμμα δέ κα δευτερολέπτων, τότε ό δάκτυ¬ λος άναπαύεται πλήρως καί αί δυνάμεις τού άνανεώνονται είς ση μεϊον πού μπορεΐ νά εκτελέση τό πείραμα απεριορίστου, Ιως δτου κουρασθη' έν τψ συνόλφ δ έκτελών τό πείραμα αύτό. Είς την συγκεκριμένην λοιπόν αυτήν πε ρίπτωσιν, τό διάλειμμα των δευ τερολέπτων είνε 8,τι ακριβώς χρειάζεται διά νά επιτευχθή τό ανώτατον βριον αποδόσεως, (συνεχίζεται) Β ΡΗΙίΟΟ Τα ανωτέρα όλων των ραδιοφώνων "Εχουν πλεονέκτημα νά λειτουργοΰν ό¬ πως θέλει ό κάτοχός των. Είτε μέ μπαττα- ρίαν, είτε μέ ρεΰμα. ΤΑ ΡΗΙίΟΟ Είνε άσύγκριτα είς απόδοσιν. Κομψά. Εύθηνά. Τελειότατα. Ευρίσκονται είς μεγάλην παρακαταθήκην παρά τοίς Γενικοίς αντιπροσώποις: ΜΑΟΥΡΟ—ΠΟΛΙΤΗ /- ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ ΙΟΟ ΚΑΙ ΑΝΩ ©ΉΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ Τό πρατήριον οΐνων Άντωνίου Μπετεινάκη Ειδοποιεί την πολυπληθτΐ πελατείαν τού βτι βιαθέτει σσθμες ολων των ττοιοτήτων ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα βλων. ^ Ή έλαιοπαραγωγή είς τόν γείτονα νομόν. ΝΕΑΠΟΛΙΣ Σεπτέμβριος (άν- ταποκριτοθ μας).— Έν αντιθέσει πρός 8λας σχεδόν τάς άλλας πε¬ ριφερείας τής νήσου δποιι αί βροχαΐ δπήρξαν καταατρεπτικαΐ ιδία είς την σταφιδοπαραγωγήν, είς την ιδικήν μας περιφέρειαν αί βροχαί άνεμένοντο μετά μέγα· λης άνυπομονησίας. Ώς γνωστόν τα κυριώτερον εί- σόδημα τής Νεαπόλεως καί των πλησιοχώρων είνε ή ελαια ή ό· ποία εφέτος προμηνύεται έξαιρε- τικώς παραγωγική. Ήδη οί έ- κτεταμένοι έλαιώνες είς δλην την περιφέρειαν είναι κατάφορτοι άπό τό πολύτιμον προϊίν. Τα μέτρα & τίνα ελήφθησαν εγκαίρως υπό των συσταθέντων κατά τοθ δάχου συνεργείων, άπέφερον ίκανοποιητι • κά άποτελέσματα καί οί Νεαπολί ται ώ; εκ τούτου στηρίζουν είς την ελαιοπαραγωγήν δλας τάς έλ πίδας των. Άπομένει λοιπόν νά δικαιωθώ- σιν αί έλπίδες αύται των έλαιοπα ραγωγών διά τ*ς όριστικής τρο· πής τής καιρικής καταστάσεως είς^ τήν^ βροχψ. Έξ άλλοιι κατά πληροφορίας έξ Άγίοιι Νικολάου αί πρώται βροχαί τοθ φθινοπώρου δέν περιέ· λαβον ουτε εκεί μεγάλην έκτασιν ώς συνέβη είς πολλάς επαρχίας τοθ νομοΰ Ηρακλείου. Αί ζημίαι ώς τούτου είναι άσήμαντοι ένω άν τιθέτως ή ωφελεία θά είναι μεγά- λη ιδίως δέ εάν αί βροχαί έ- παναληφθώσι πραγμα τό οποίον καί άναμένεται. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πρός τούς Σταφιδοπαραγω- γούς "Ηραχλείου. Ένεκα των γνωστών τε- λευταίων διεθνών γεγονότων καί της έκ τούτων διαμορφω θεΐσης ανωμάλου καταστάσε¬ ως έν Εύρώπτ), παρατηρεΐται άπό ημερών σύγχυσις μεταξύ των κύκλων των σταφιδοπα- ραγωγών καί άνησυχία περΐ τής όμαλής διαθέσεως τοϋ προϊόντος των. Επιπροσθέτως ωρισμένα περιοριστικά τραπε· ζιτικά μέτρα έφαρμοσθέντα προσωρινώς ένταϋθα είς τούς μετά τής Τραπέζης τής Ελλά¬ δος συναλλασσομένους σταφι- δεξαγωγεϊς, έπέτεινον την ύ φΐσταμένην νευρικότητα. Ή Ένωσις Σουλτανοπαρα- γωγών Κρήτης εχει την γνώ¬ μην δτι αί έκδηλούμεναι άνη· συχΐαι των οποίων ένδεχομέ- νως γίνεται κακή έκμετάλλευ σις, είναι άδικαιολόγητοι καί θεωρεΐ έκ τούτου,, υποχρέωσιν της νά συστήση είς τοΰς στσ- φιδοπαραγωγοΰς τοθ ΝομοΟ νά τηρήσουν την έπιβεβλημέ- νην ψυχραιμίαν καί νά ·μή σπεύσουν νά πωλήσουν την σταφΐδα των είς χαμηλοτέρας τιμάς των κανονικών. Πάσα σπουδή πρός πώλησιν δημιουργοϋσα αθρόαν προσφο- ράν έκτός τοθ δτι ζημιοΐ έ'κα- στον έξ υμών, ζημιοΐ γενικώ- τερον τό σύνολον καί τήν- πρασπάθειάν μας διά την το· ποθέτησιν τής σταφίδος είς λογικά έπίπεδα τιμών, άλλ' είναι καί άσυγχώρητος δεδο- μένου δτι καί ή Άγροτική Τρά πεζα έρχεται άρωγός διά τής χορηγήσεως δανεΐων έπ' ένε- χύρφ τοϋ καρποθ σας, καΐ ό πσρ' ημίν ευρύτατα λειτουρ· γών κλάδος συγκεντρώσεως, σδς παρέχει την έξυπηρέτη σίν τού διά των γνωστών έ- παρκών προκαταβολών τάς ο¬ ποίας καταβάλλει. Τοιουτοτρόπως παρέχονται ύμΐν τα μέσα νά έξυπηρετηθή- τε καί νά καλύψετε τάς άμέ- σως έπειγούσας ανάγκας σας, ώστε ν' άναμεΐνετε μετά τής απαραιτήτου ψυχραιμίας την εξέλιξιν τής καταστάσεως. Ή Ένωσις αγρύπνως πά- ρακολουθοϋσα τα πράγματα εάν παραστή άνάγκη θά σας ένημερώση καί είς τό μέλλον αναλόγως. Έκ τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου λίου Τής Ενώσεως Σουλτανοπα ραγωγών Κρήτης Α.Ε. ΚΙΜΟΗ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διύάκτωρ Πανβπ. Λυώνος 'ΕπΙ έπταβτίαν έκπαιδβυ- θβίς <1ς τα Νβσοκομβΐα ΑηΙΙ- ((ΐΐΒ!11β5, ΧαΙ - άα £ταοο καΐ δαΙρβΙΗέΓβ Λυώνος καΐ Πα¬ ρισίων ε!; τα πκθολογικά καΐ νευρολογικα νοσηματα. Διατελέσας επί ώιβτίαν 355ΐ5ΐ3π1 τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ χλινικής τοΰ Πανεπι¬ στημίου Λυώνος. ©ά δέχεται ωσαύτως καΐ τους πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ- ΛΟΓΙΚΟΝ νοσημάτων αίς τό Ιατρείον τού βδός ΑμοΛθείας (ηάροδβς οδοΰ Κατεχάκη, ηρώην Πλατύ οοκχάχι) Δρ «ν 9—12 λ. μ. χ«1 4—7 μ. μ. Τηλ. 6-63 -Τό ωρολόγιον πρόγραμμα των σχολείων. Ύό υπουργείον τής Παιδΐίας δι' έγκυκλίου τού έκοινοποίησεν είς δλα τα σχολεία τό άναλυτικόν καί ωρολόγιον πρόγραμμα των δύο κατωτέρων τάξεων τοθ προγυ- μνασίου, τοΰ άκταταξίου γυμνασί- ου καΐ των άσκκών σχολείων. Οϋτω διά την Α' τάξιν των γυ- μνασίων τό έβδομαδιαΐον ωρολόγι¬ ον πρόγραμμα δρίζεται ούτω: θρησκευτικά ώρα 2, Έλληνι- κή γλώσσα Νέα 10—3, Άρχαία 0—7, Ίστορία 2, Άριθμητική— Γεωμετρία 3, Φιισιογνωσία 3, Γεω- γραφία 2, Κα>λιγραφία, Ίχνο-
  γραφία 2, Χειροτεχνία 3, 'Ωδική
  2, Γυμναστική 3.
  Τό Ιβδομαδιαϊον ωρολόγιον πρό¬
  γραμμα τής Β' τάξεως των γυ-
  μνασίων δρίζεται ώς εξής: θρη-
  σκευτικά ώραι 2, Έλληνική γλώσ-
  σα Νέα 6, Άρχαία 8, Ίστορία
  2, Άριθμητική— Γεωμετρία 3,
  Φυσιογνωσία 3, Γεωμετρία 2, Καλ
  λιγραφία—Ίχνογραφία 2, Χειρο¬
  τεχνία 2, 'Ωδική 2, Γυμναστι¬
  κή 3. ^
  —Αί έξετάσεις τοΰ «Λυκείου
  Κοραής».
  Άνακοινοθται έκ τοΒ «Λυκείου
  ό Κοραής» δτι επετράπη νά διε
  ξαχθοθν έξετάσεις δευτέρας σει
  ράς διά την πρώτην τού έξαταξίου
  Γυμνααίου μέχρι τής 30ής Σεπτεμ
  βρίου.
  —Αί δικάσιμοι τού κακουρ
  γιοδικείου Ρεθύμνης.
  Κατά την προσέχη σύνοδον
  τού κακουργιοδικείου Ρεθύμνης
  τοΰ μηνός Όκτωβρίου θά έκύικα
  σθοΰν» αί κάτωθι ΰποθέσβις: Α'.
  ΔωδεκΛήμερον 1 8)βρίου 2άββ«-
  τον Εναρξις, ©ά «5ικ*σθώσιν οί Δ
  ρ&τραλη; καΐ Μαλάμω Τζουάνω
  επί φόνω. 4 Όκτωβρίβυ Τρίτπ
  Γ. Τραχαλάκης, 'Ελ. Γεργβράκπς
  απ. φόνου Π 'βκτΜβρίβυ Τρίτπ
  Ιωάννου Ν. Μυριδάκης άναίρβσις
  Β'. Δωδβκαήμερον 18 Τρίτη Δή
  μήτριος Άγιασμενάκης προμελβ
  τημενα τραύματα,
  —Τό πρόγραμμα τοΰ ραδιο-
  φωνικοϋ σταθμοΰ.
  Τό σημβρινον πρόγραμμα τοΰ
  ραύιοφωνικοΰ βταθμοϋ "Αθηνών
  εχβι ώς εξής. "βρ« 7 μ. μ. μβτβ-
  ωρολογικον δβλτίον, χρηματιστή
  ριβν, 7.15' ελαφρό έλληνικό τροι-
  γοϋδι (δίακοι), 8 ρεσιτάλ τραγου-
  διβδ υπό της κ Μαρίας Γαβριο-
  πούλου, 8.30' όημοτικό τραγοϋδι
  υπό τοΰ συγκροτήματος Νικολά¬
  ου Ρέλλια, 9 όμιλία τού ΰπουργκί
  ουΙΠρονοίας, 9.15' ρβσιτάλ τρα·
  γουδιοΰ υπό τοΰ βαρυτόνου χ.
  Βλασίκβυ, 9.45' εΐδησίΐς, 10 συ-
  ναυλία τής μικοάς όρχηστρας τοΰ
  σταθμοθ, 10 45' εϊώήσε ς, π έπτα-
  νησιακό τραγοΰίι υπό τής έλλη·
  νίκης καντάώας (δ)αις Γ.'Λθανααι
  άώη), 11.30 ποικίλη μουαική υπό
  τής μικράς όρχηστρας τοΰ σταθ·
  μοΰ.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Φθισιατρεϊον Χανίων ανα¬
  κοινοί ίτι έλλείψϊΐ θέσεων λόγφ
  δπερπληρώσεως τοθΊδρύματος, εί¬
  ναι απολύτως άδύνατος ή παραι-
  τέ&ω είσαγωγή ασθενών.
  Οί βουλόμενοι νά είσαχθοθν δέον
  νά δποβάλλουν σχετικήν αίτησιν
  είς τό 'Υγειονομικόν Κέντρον Χα¬
  νίων διά νά λαμβάνουν σειράν
  είσαγωγής.
  (Έκ τής Διευθύνσεως),
  Έμμαν. Μαρκουλάκης
  Δικαστικός κλητήρ
  Πρωτοίικ«ίο« Ρεθύμνης.
  * νβιρΐί,Μ τοις όικηγόροι; Ήρ«-
  κλίίβυ βτι δΐίχπεραιώνω ταχύτα-
  χ» η«σ«ν κοινοποίησιν διχονρά-
  φβυ ώς καΐ πάααν εκτέλεσιν Αηο
  φάσεως. Διαμονήν: Διχηνοριχβν
  Γραφΐΐβν Γεωργ. γ,»—,....____
  ναχη. Ρέβνμνον.
  Η
  ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πέμπτης
  29 Σετττεμβρίου 1938
  .' 1 Ί
  Ι
  120 Ώρα
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩ! ΡΟΥΣΒΕΑΤ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Α&ΟΛΦΟΗ ΧΙΤΛΕΡ
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΥΓ.ΚΛΗΣΙΝ
  ΔΙΕΒΝΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Ό πρόεδρος
  Ρούσβελτ τηλεγραφείται ότι απηύθυνε
  δευτέραν έκκλησιν πρός τόν Γερμανόν
  καγκελλάριον κ. Χίτλερ.
  Ό Ροΰσβελτ είς την έκκλησίν τού
  ταύτην τονίζει ότι είνε ύπέρτατον χρε-
  ος ή διάσωσις τής είρήνης καί προτεί-
  νει την σύγκλησιν διεθνοΰς διασκέψεως
  ή όποία συνερχομένη θά εξετάση ευρύ¬
  τερον τάς γερμανικάς αξιώσεις.
  ΕΞΑΙΡΕΤΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΝΕΒΙΑ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΨΪΧΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ό τύπος όλο< κλήρου τοΰ κόσμου αγγέλλεται ότι έ ξαίρει την προχθεσινήν έκκλησιν τοΰ κ, Τσάμπερλαιν έξ άφορμής τής κρισιμό τητος τής διεθνούς καταστάσεως. Έξαί' ρεσιν αποτελεί ό τύπος τής Γερμανίας όπου γενικώς ήέκκλησις τοΰ κ. Τσάμπερ λαιν έτυχε ψυχράς ύποδοχής. ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΑΙΚΗΝ ΚΙΗΗΤΟΒΩΙΙΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήμα τα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι έχαιρε τίσθη έκεί μέ ικανοποίησιν ή κινητοποί ησις τοΰ άγγλικοΰ στόλου ήτις διετά¬ χθη άπό τής χθές. ΕΙΣ ΟΕΡΙΟΤΟΣΙΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΒΑ ΣΥίΚΑΗΟΗ ΤΩ ΚίίΚΡΕΣΣΩΝ ΑΘΗΝΑΙ »7 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Τελευταίαι πλη¬ ροφορίαι έκ Νέας Υόρκης άγγέλλουν ότι είς περίπτωσιν έκρήξεως πολέμου θά συγκληβή έκτάκτως τό ^ Αμερικανι¬ κόν κογκρέσσον ινα λάβη άποφάαεις διά την στάσιν τής Άμερκκής. ΗΡΧΙΣΑΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΣΕΧΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝΡ.Ν ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Κατ' είδήσεις έκ τοΰ έξωτερικού μετά τα συνεχισθέντα αί ρατηρά έπειαόδια είς τα τσεχοπολωνι κά σύνορα ήρχισαν διαπραγματεύσεις πρός φιλικήν διευθέτησιν των τσεχο- πολωνικών διαφόρων. ΔΙΕΤΑΧΘΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΙΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοθν έκ Βουδαπέστης μέσω ξένηβ, πηγής ότι ή Ούγγρική κυβέρνησις διέταξεν ήδη γε¬ νικήν κινητοποίησιν τού ούγγρικού στρατοΰ. Ο ΚΑΝΛΔΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΙΝ ΑΙ ΑΙ ΒΑ ΒΟΗΒΗΪΟτΝ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ* 2 8 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ Λονδίνου ότι τόσον ή κυβέρνησις τού Καναδά όσον καί ή των 'Ινδιών διεβε- βαίωσαν την μητροπολιτικόν κυβέρνη¬ σιν τής Αγγλίας ότι είναι έτοιμαι νά βο ηθήσουν νύτήν είς ήν περίπτωσιν ήθε- λε περιπλακή είς πόλεμον ή Μεγάλη Βρεττανία. Ή Αγγλία καί ή Γαλλία πρό τού κινδύνου πολεμικής ρήξεως. Αι προσπάθειαι των υπέρ τής είρήνης. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28—9—938 (ιδιαι¬ τέρα ύπηρΕσία «Ανορθώσε¬ ως»).— Ό πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ θά έκφωνήση ά- πόψε σημαντικόν λόγον άπό ραδιοφώνου, πού θά μετα- δοθή κατόπιν είς δλας τάς γλώσσας τής Εύρώπης. Τό άπόγευμα, είς τό υπουρ γεΐον τής Έθνικής Αμύνης μετέβησαν αντιπροσωπείαι δ- λων των μειοψηφιών τής Γαλ¬ λικής Βουλής καί παρέμειναν επί μίαν ώραν συνεργασθεΐ σαι μετά τοΰ κ. ύπουργοθ καί ανωτέρων αξιωματικών. Ουδέν δμως ανεκοινώθη επί τής συνεργασίας αυτής. Ακολούθως μετέβησαν είς τό προεδρικόν μέγαρον καί έ- γένοντοι δεκτοί υπό τοϋ προέ δρου τής Δημοκρατίας κ. Λεμ- πρέν. Έξ άλλου κατά τηλε γραφήματα έκ Λονδίνου ή αγ¬ γλικη κυβέρνησις προέβη σή μερον είς νέα δισβήματα είς Βερολίνον καί Ρώμην, μέ ά γνωστα μέχρι τής στιγμής ά- ποτελέσματα. Ή Βουλή των Κπνοτήτων συνήλθε τό άπόγευμα ένώπι όν τής οποίας ομιλεί ήδη ό κ. Τσάμπερλαιν έκθέτων την διε θνή" κατάστασιν καί τάς ένερ γείσς τής κυβερνήσεως τού πρός αποσόβησιν τοΰ πολέ μου. Πρό τής συγκλήσεως τής Βουλής συνήλθε τό άπό γευμα τό υπουργικόν συμβού λιον κσί ενέκρινε τόν λόγον τοΰ κ. Τσάμπερλαιν. Τό άπό γευμα έπίσης μετέβη είς τό Φόρεΐν Όφφις ό· κ. ΤΗντεν καί ένημερώθη υπό τού κ. Χάλιφαξ επί τής καταστάσε ως. ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ * ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ιδιαιτέρα υπηρε σία).—Τα άπόγευμα σήμερον δ πρεσβευτής τής Γαλλία; έπεσκέ φθη τάν Φύρερ καί επέδωκεν είς αυτόν ανακοίνωσιν τής Γαλλικής Κυβερνήσεως ζητούσης ειρηνικόν διακανονισμόν των ζητημάτων πού φέρουν τόν κόσμον πρός πό¬ λεμον. Ό Γάλλος πρεαβευτής πά ρέμεινε συνομιλών μετά τοΰ Φύ ρεν επί μίαν καί πλέον ώραν.Ά- ναχωρών, ηρνήθη νά προβη' είς άνακοινώσεις. Άμέσως μετά τόν Γάλλον πρεσβευτήν ό Φύρερ έ δέ χθη είς μακράν έπίσης συνομιλίαν τόν πρεσβευτήν τής Μεγάλης Βρετ τανίας. ΛΙΑΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝ ΡΩΜΗ Κατά πληροφορίας έκ Ρώμης 6 Χδφος, Πέρθ επεσκέφθη τόν κόμη τα Τσιάνο καί τοθ επέδωκε σπί-ω δαιοτάτην ανακοίνωσιν τής ΆγγΛΐ κης Κυβερνήσεως. Αργότερον τόν επεσκέφθη έκ νέου διά νά λάβη την απάντησιν ήτις τοΰ εδηλώθη δτι θά εδίδετο κατόπιν συνεννοή σεως μετά τοΰ κ. Μουσολίνι. Κατ'" έγκύρους πληροφορίας δα τής διακοινώσεως αυτής ή αγ γλική κυβέρνησις κάμνει έ*κκλη σιν πρός την κυβέρνησιν τής Ι¬ ταλίας νά εξασκήση 8λην την» έ πιρροήν της είς τάν Φύρερ διά την εξεύρεσιν :ρόπου ειρηνικόν διακανονισμοΰ τοΰ γερμανοτσεχι κου πρός αποφυγήν τοθ πολίμοί). Έπίσης θεωρείται ^εγονός δτι ή ίταλική κυβέρνησις απήντησεν εύ νοϊκώς είς τα αγγλικόν διάβημα. Κατόπιν ταύτοο, ή γενική γνώμη έν Εύρώπη είνε ότι ΰστερα άπό στιγμάς άπελπισίας ώς έκ τοθ άδυ νάτου διασώσεως τής είρήνης, δή μιουργείται κάποια ελπίς άποφυ γής τοΰ πολέμου. Γενική κινητοποίησις Αγγλ. Στόλου. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 - 9 — 38. Άργά την νύκτα εκυκλοφό¬ ρησεν επίσημον ανακοινωθέν διά τοΰ όποΐου εγνωστοποι¬ ήθη είς τόν αγγλικόν λαόν δτι διετάχθη ή κινητοποίησις ολοκλήρου τοθ άγγλικοΰ στόλου καθώς καί ή γενική έπιστράτευσις των ανηκόντων είς τό σώμα τής άεροπορΐας. Τό σύνθημα τοϋ συναγερμοΰ «είς τα δπλα» εδόθη την χθε¬ σινήν νύκτα είς ολόκληρον την Αγγλίαν. Έν τω μετα- ξΰ λαμβάνονται εκτακτα μέ- τρα άντισεροπορικής αμύνης τόσον έν Λονδίνω όσον καί είς τάς άλλας πόλεις. Έπί¬ σης ένισχύεται ή έπάκτιος ά- μυνα. Είς τούς κατοίκους των πόλεων διενεμήθησαν άντια- σφυξιογόνοι προσωπίδες κσί οδηγίαι αμύνης. Τό Λονδίνον ήρχισε νά έκκενοΰται άπό τόν άμαχον πληθυσμόν. Δι¬ ετάχθη έπίσης τό κλείσιμον των σχολείων μέχρι νεωτέ¬ ρας αποφάσεως. ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28-9 938 (ιδιαιτέ¬ ρα ύπηρεσία).— Είδήσεις έξ Ούασιγκτώνος άναφέρουν ό¬ τι συνεκλήθη είς μακράν σύ¬ σκεψιν υπό την προεδρίαν τοΰ κ. Ροΰσβελτ τό ύπουργι κόν συμβούλιον, άσχοληθέν μέ ιήν διεθνή κατάστασιν. Μετά τό πέρας τοΰ Συμβουλί- ου ό πρόεδρος Ροθσβελτ ήρ- κέσθη νά εϊπτι είς τούς πολι- ορκήσαντας αυτόν δήμοσιογρά φους: «Εΐμαι κατά τοθ κα- κοΰ καΐ υπέρ τής είρήνης». "Αλλαι είδήσεις έκ Νέσς Υόρκης άναφέρουν 8τι διά κυβερνητικής διαταγής απηγο¬ ρεύθη ή άναχώρησις Άμερι- κανων πολιτών δι' Ευρώπην λόγω τής καταστάσεως, έκτός άν πσρίσταται εσχάτη άνάγ κη· _____ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ Τό Πρακτορείον Ρώυτερ με- τέδοσε χθές την νύκτα την πληροφορίαν καθ" ήν ό κ. Χ( τλερ εδήλωσεν 8τι εάν ήΠρά γα δέν δεχθή μέχρι των με-1 σημβρινών ώρών τής σήμε-1 ρον τάς γερμανικάς αξιώσεις θά λόβτι τα άναγκαΐα μέ- τρα, κηρϋττων γενικήν επι¬ στράτευσιν καί διαττάσσων στρατιωτικήν -κινητοποίησιν κατά τής Τσεχοσλοβακίας. 3ΠΠρωϊνή ΑΙΕΨΕΥΣΒΗ Η ΠΕΡΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΝΟΤΑΣ ΜΕ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΤΥΠΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΙ ΒΕΒΑΙΟΙ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτέμβριον (τοΰ ανταποκρΐτοΰ μας).— Τό Βερολίνον δι» επισήμου ανακοινωθέντος διαψεύδει ότι επεδόθη είς την Τσεχοσλο6ακίαν υπό τού καγκελλαρίου Χίτλερ τελεσί¬ γραφον τάσσον προθεσμίαν μέχρι τής 2ας άπογευματινής τής σήμερον (χθές) οιά την αποδοχήν υπό τής Πράγας των προτάσεων τοΰ γνωστοΰ «ύπομνήματος» τοΰ άρχηγοΰ τού Ράϊχ. Καθ* ά βεβαιοί τό Βερολίνον τοι- οΰτον τελεσίγραφον δέν επεδόθη. ΕΑΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΗ Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΘΗ Η ΙΤΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας).— Κατ' είδήσεις έκ Ρώμης είς περίπτωσιν κινητοποιήσεως τής Γαλλίας θά διαταχθή καί έν Ίτα- λία γενική έπιστράτβυσις, τασσομένης τή? χώρας ταύτης συμφώνως πρός την δήλωσιν τοΰ Μουσολίνι, άλληλεγγύου μέ την κυβέρνησιν τού Ράϊχ. Επήλθε σχίετική ΰφεσις. Ή συνεδρίασις της Άγγλικής Βουλιης. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28—9—38 (ίδιαιτέ ρα δπηρεσία).—Τό πρακτορείον Χαβάς πληροφορεΐται έκ Ρώμης δτι ό κ. Μουσολίνι ήλθεν είς τη λεφωνικήν επικοινωνίαν μετά τοθ κ. Χίτλερ ευθύς ώς έλαβε γνώσιν τοθ άγγλικοΰ διαβήματος δπό τοϋ κ. Τσιάνο, διότι ό κ. Τσάμπερ λαιν εζήτει νά τοΰ δοθή· άπάντη σις πρίν έχφωνήση τόν λόγον τού είς την βουλήν. Τα άποτελέσματα τής συνδιαλέξεως αυτής δέν εγνώ σθησαν μέχρι τής στιγμής. Κατά πληροφορίας μήέπιδεβαι ωθείσας δμως επισήμως, κατόπιν διπλών διαβημάτων τής Αγγλίας ις Βερολίνον καί Ρώμην ή προ θίσμία ^τίς 1ης Όκ,τωδρίου^ διά την απάντησιν τής Βράγας. Επί σης ΰπάρχουν πληροφορίαι δτι κα τόπιν τής σημερινής έπαφής των κυβερνήσεων Αγγλίας, Γαλλίας καί "Ιταλίας αί τρείς αύται δυνά μεις θά έπέμβουν άπό χοινοθ διά :ήν ειρηνικήν διευθέτησιν τοΰ σουδιτικοΰ. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Σ)6ρίου (Ζοιαιτέ ρα ύπηρεσία) —Κατόπιν τής ση μερινής συνομιλίας τοθ κ. Μουσο λίνι μέ τόν κ. Χίτλερ καί διαβή ματος τής Αγγλίας, ό τελευταΐος εδέχθη ν' αναβάλη δι' ϊν εισέτι εΖκοσιτετράωρον την γενικήν κι νητοποίτ,σιν των πολεμικήν τού δυνάμεων καί την κήρυξιν γενι κης έπιστρατεύσεως. Η ΠΡΑΓΑ ΕΞΕΤΟΠΙΣΕ ΤΟΥΣ ΞγΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ Αί πορισιναί έφημερίδες έ- χούν πληροφορίας κοθ' άς συνελήφθησαν χβές είς Πρά¬ γαν δια νά έκτοπισθοθν έκεΐ θεν πολλαί ξένοι δήμοσιογρά· φοι. Έξ άλλου έκ Βερολίνου αγγέλλεται δτι πολλοΐ Άγ¬ γλοι δημοσιογρόφοι έγκατέ- λειψαν χθές την γερμανικήν πρωτεύουσαν επιστρέφοντες είς τό Λονδίνον. Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΕΘΕΩΣΕ ΤΟΝ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Σ)βρίου ((δι αιτέρα ύπηρεοία).— Ενώπιον τής συγκληθείσης τό άπόγευ μα Βουλής των Κοινοτήτων, ωμίλησεν ό πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν .επί μίαν καί ήμί σειαν ώραν άνολύσας την δι εθνή" κατάστασιν καί την έξω τερικήν πολιτικήν τής κυβερ νήσεώς τού. Ό λόγος τοΰ κ. Τσάμπερλαιν εγένετο ένθουσι δώς δεκτός άπό ολόκληρον την Βουλήν, έχειροκροτήθη δέ τόσον δσον ουδέποτε άπό τοϋ παγκοσμίου πολέμου καί εντέυθεν έχειροκροτήθη πρω θυπουργικός λόγος. Διατηρών μίαν άμυδράν έλπίδα διασώ σεως τής είρήνης, ό κ. Τσάμ περλαιν εζήτησεν άναβολην των εργασιών τής βουλής μέ χρι τής προσεχούς Δευτέρας. Ή βουλή εδέχθη την άναβο λήν. ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΟΟΥΝ κ. κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ, ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ,ΧΙΤΛΕΡ, ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28—9—38 (ίδιαι τέρα ΰπηρεσίΰ τής «Άνορθώ σεως»)—Άργά τό εσπέρας εγνώσθη δτι κατόπιν τής ση μερινής έπαφής των Κυβερνή σεων Αγγλίας, Γαλλίας καΐ Ιταλίας, τής έκκλήσεως τοθ Προέδρου Ροθοβελτ υπέρ τής είρήνης καΐ τής εκκλησεως τοθ Πάπα πρός δλον τόν κό σμόν καί μέ πρωτοβουλίαν τοθ Άγγλου πρωθυπουργοθ κ. Τσάμπερλαιν απεφασίσθη νά συναντηθοθν αυριον είς Μόναχον τής Γερμανίας οί κ. κ. Τσάμπερλαιν, Νταλαντιέ, Μουσολίνι καΐ Χίτλερ πρός έ ξεύρεσιν τρόπου διασώσεως τής είρήνης. Ό κ. Νταλαντιέ επρόκειτο νά ομιλήση άπόψε άπό ραδιο φώνου Ιπί τής διεθνοθς κατα στάσεως. Ήρκέσθη δμως είς τάς κατωτέρω ολίγας λέξεις: «Θά ώμίλουν άπόψε |έπΙ τής καταστάσεως. Άλλά λόγω προσκλήσεως έκ μέρους τής Γερμανίσς νά συναντηθώ αυ ριον μετά των κ. κ. Τσάμπερ λαιν, Χίτλερ καί Μουσολίνι πρός διεξαγωγήν διαπραγμα τεύσεων, περιορίζομαι είς τό ν ά οδς συγχαρώ έν πρώτοις προτοθ άναχωρήσω, διά την παραδειγματικην ψυχραιμίαν μέ την όποιαν άντεμετωπίσα τε μέχρι σήμερον την εξέλιξιν τής καταστάσεως. Έκαμα τό παν διά την ειρήνην καΐ θά συνεχίσω μέχρι τέλους μέ την ένθάρρυνσιν δτι είσθε απο¬ λύτως σύμφωνοι μαζί μου. ΟΙ ΣΤΑΦΙΔΕΡΓΑΤΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΒΝ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΕ σταφιδεργάται ρ διενήργησαν μεταξύ αυτών έρανον συλλέξαντες 130.000 δραχμάς υπέρ τής Άεροπορίας. ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΤΣΕΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ ΜΠΕΝΕΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πλη¬ ροφορίαι έκ τοΰ έξωτερικού άγγέλλουν ότι ο πρόεδρος τής τσεχοιλοβακικής δή μοκρατίας κ. Μπένες θά παραιτηθή διά νά δώση διέξοδον είς την οημιουρ γηθεϊσαν κατάστασιν. Ή φήμη αυτή δέν έπιβεβαιούται επισήμως. Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΣ ΠΕΡίΠΤΟίΙΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας). — Καθ* ά τονίζε- ται γενικώς υπό τού διεθνοΰς τύπου ό καγκελλάριος Χίτλερ άν είσβάλη είς την Τσβχοσλοβακίαν καί καταλάβη στρα τιωτικώς τα σουδιτικά εβάφη, Οά άναλά βη ενώπιον τού ,κόσμου τεραστίαν ευ¬ θύνην διά τάς έπαπειλουμένας καταστρε πτικάς συνεπείας. Η ΔΙΑΤΙ ΑΝΕΣΤΑΛΗ ΧΟΕΣ ΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΤΙ ΑΓΓΕΛΛΟΥΗ Οί ΠΑΡΙΣΙΟΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Σεπτεμβρίου (τη λεγραφικώς).—Οί διπλωματικαί κύκλοι των Παρισίων συμφωνούν ότι σήμερον τό άπόγευμα ή παγκόσμιος ίστορία εση¬ μείωσε την σπουδαιότερον καμπήν της. Είς τάς » μ. μ. επρόκειτο πράγμα- τι νά κηρυχθή είς Γερμανίαν γενική έ- πιστράτευσις. Κατόπιν όμως έξαιρετι- κων πολιτικών ζημώσεων πού απετέλε¬ σαν την τελευταίαν προσπάθειαν των κρατών υπέρ τής είρήνης ό κ. Χίτλερ εδέχθη τελικώς την πρότασιν τής Αγ¬ γλίας περί διε£αγωγής συνομιλιών με- ταξύ των άρχηγών των τεσσάρων δυνά- μεων. Ό Χίτλερ ώρισε τόπον συναν- τήσεως τό Μόναχον. Ή έπιστράτευσις τής Γερμανίας ανεβλήθη επί βίκοαιτε- τράωρον. Ό κ. Γκαίμπελς έπίσης μετά την τροπήν ταύτην των πραγμάτων δέν ώμί λησεν ώς ειχε προαγγελθή. ΡΑΑΙΟΦΩΝΙΚΩΣ —Υπό τοΰ Τσάμπερλαιν εγένετο πρότα¬ σις πρός τόν Αίτλερ νάποδεχθη Άγγλβγαλ· κήν κατοχήν τής Σουδιτικής περιφερείας. Δέν εγνώσθη ή απάντησις Χίτλερ. —Μουσσολίνι μετ* άκολουθίας τού έπε- βιβάσθη νύκτα ταχείας άμαξοστοιχίας κατ¬ ευθυνόμενος Μόναχον. —Τσάμπερλαιν αναχωρεί την 7.30 π. μ. τής σήμερον άεροποριχώς διά Μόναχον έ· πίσης. »