96344

Αριθμός τεύχους

4977

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

30/9/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑ1-
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι
  έξάμηνοο '
  'Λαερικής
  έτησια δολ 1.
  εξάμηνοε > *
  Τιμη
  χατ« φύλλον
  Δραχ. -2
  ΚΙΗ.ΚΠ
  30
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ.ΙΑ
  οδοσ μινωγαυρου
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΙ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4977
  ΤΙΕΥβ.ΙΟΣ ΣΐΊΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Τ0 ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΝ
  Έγράψαμεν καί προχθές
  καί συνεστήσαμεν ψυχραιμί-1
  αν είς τούς σταφιδοπαραγω-|
  γούς μας. Ετονίσαμεν ότι ό
  πανικός δέν δικαιολογεΐται
  οϋτε καί είνε συμφέρον νά
  δημιουργηθή. Έξηγήσαμεν
  τα αϊτια τής κρίσεως τής στα
  φιδαγοράς. 'Υπεστηρίξαμεν
  ότι ή κρίσις θά είνε παρο-
  δική, άφοΰ όφείλεται είς αί-
  τι» τα όποΐα θά είνε έπίσης
  παροδικά. Καί υπεδείξαμεν
  ότι οί παραγωγοί θά πρέπει
  νά κρατήσουν έπ' ολίγον α-
  κομη είς χείρας των τό
  προϊόν, έν άναμονή τής εκ¬
  καθαρίσεως της διεθνοΰς κα¬
  ταστάσεως πού θά συντελεσθή
  ασφαλώς έντός τής τρεχού¬
  σης εβδομάδος καί έκ τής
  τελευταίας έπιδεινώσεως τής
  οποίας εδημιουργήθη ή κρί¬
  σις είς την σταφιδαγοράν
  μας."Υπό τό αύτό πνεΰμα προ
  έβηοαν είς άνακοινώσεις καί
  ή 'Αγροτική Τραπέζα ή "Ε¬
  νωσις Σουλτανοπαραγωγών
  καί τό Γεωρνιχόν Έπιμελη·
  τήριον.
  Ή ΆγροτικήΤράπεζα μάλι
  στα ανεκοίνωσεν ότι διά νά
  διευκολύνη τούς έχοντας α¬
  νάγκην χρημάτων σταφιδο-
  παραγωγούς, απεφάσισε νά
  χορηγή δάνεια έπ' ενεχύρω
  τοΰ προϊόντος. Έπομένως ο-
  σοι ίχουν άμέσους ανάγκας
  νά καλύψουν, δύνανται, άντΐ
  να καταφύγουν είς την άγο
  ράν καί νά προσφέρουν όσο-
  ίσο τό προϊόν των, προκα¬
  λούντες ούτω τόν πανΐΜόν
  καί την ραγδαίαν πτώσιν
  των τιμών, νά προσφεύγουν
  είς την Άγροτικήν Τράπε¬
  ζαν καί λαμβάνουν δάνειον
  ενεχνρναζιςτντες τήτ^ - βτοτ~(δα
  των.
  Είναι ομως φαίνεται άνάγ
  κη νά επαναλάβη καί πάλιν
  τάς Ιδίας αύτάς ύποδείξεις ή
  στήλη αύτη. Καί τό πράττει
  έν έπιγνώσει καί των εύθυ·!
  νών καί τοΰ καθήκοντός
  της έναντι τού τόπου. Έν
  συνειδήσει έτι έξυΐτηρετεϊ καί
  προστατεύει τού; παραγω·
  γούς καί τα γενικώτερα συμ
  φέροντα τοΰ τόπου υπέρ των
  οποίων έμόχθησε καί μοχθεΐ
  πάντοτε. Επαναλαμβάνομεν
  λοιπόν καί πάλιν. Είς αύτάς
  τάς κρισίμους καί δυσκόλους
  ώρας, χρειάζεται πρό πάν¬
  των ψυχραιμία *αΙ φρόνησις.
  Ό φόβος, πού προκαλεΐ τόν
  πανικόν, μόνον ζημίας καί
  καταστροφάς ειμπορεί νά ε¬
  πιφέρη.
  Ή σταφίς καί σήμερον
  I-
  χει καλάς τιμάς είς την διε-
  θνή κατανα)ωτικήν αγοράν.
  Κ*ί άργότερα θά έχη ασφα¬
  λώς καλάς ϊσως μάλιστα κα)
  καλυτέρ*ς. Ή σταφίς καί άν
  άκόμη έπήρχετο ρήξις θά έ-
  πωλεϊτο. Διότι αποτελεί τρο
  φήν. Διότι είναι εΐδος πρώ-
  της άνάγκης Άλλά καθώς
  έξελίσσονται τα γεγονότα,
  σήμερον ύπάρχουν πολύ πε-
  ρισοότεραι πιθανότητες είρή
  νης παρά πολέμου. "Ισως μά
  λιστα αυτήν την στιγμήν
  νά έ χούν άπομακρυνθή έντε
  λώς οί κίνδυνοι έκρήξεως
  τοΰ πολεμικοϋ ήφαιστείο».
  Καί φυσιχά, είς περίπτωσιν
  είίηνεύσεως τής Εύρώπης, ή
  τύχη της σταφίδος θά είναι
  λαμπρά. Πολύ περισσότερον
  μάλιστα έφόσον μέγα ποσο¬
  στόν της σμυρναΐκής παραγω
  γής κατεστράφη έκ των πλημ
  μύρων. Ή τιμή της σταφίδος
  θά επανέλθη ασφαλώς είς τό
  λογικόν, είς τό φυσικόν, επί
  πεδϋν,-βόμφΜνοι μέ τόν νό¬
  μον τής ζητησεως. Άλλά έ
  παναλαμβάνομεν, δέν πρέ-
  πει νά παρατηρηθή πανικός
  μεταξύ των παραγωγών μας.
  Είς την οδόν τής είρήνης
  ΣΚΟΟΟΙ Κ ΑΙΣΙ
  ΤΗΣ Χ1ΕΣΙΝΗΣ ΣΥΗΑΗΤΙΣΕΩΣ
  Πρός γενικόν κατευνασμόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Σ)βρίου (Ιδιαι¬
  τέρα ύπηρεσΐα τής «Ανορθώ¬
  σεως».— Όλόκληρος ό ίταλι-
  κός τύπος άσχολεϊται σήμε¬
  ρον μέ την επελθούσαν χθές
  συμφωνίαν διά την σημερινήν
  συνάντησιν των άρχηγών των
  τεσσάρων μεγάλων εύρωπα
  ϊκών κρατών είς Μόναχον, κ.
  κ. Τσάμπερλαιν, Νταλαντιέ,
  Χΐτλερ καί Μουσολίνι πρός
  εξεύρεσιν τρόπου είρηνικής
  διευθετήσεως τοΟ σουδιτικοΰ
  καί των όλλων προβλημά
  των πού δημιουργοθν τοΰς
  κινδύνους τοθ πολέμου. Την
  είδησιν αυτήν, τής συναντή¬
  σεως των τεσσάρων άρχηγών,
  έξήγγειλαν χθές τό εσπέρας
  αί έφημερίδες δι" έκτάκτων
  έκδόσεών των είς στιγμήν καθ
  ήν ή άγωνΐα τοΟ λαοϋ είχεν
  άποκορυφωθή. Άμέσως δέ έ
  ξεδηλώθη αϊσθημα άνακουφί
  σεως καί αίσιοδοξίσς.
  Τό ϊδιο αΤσθημα έδημιουρ
  γήθη καί είς τούς λαοϋς των
  άλλων εύρωπαϊκών χωρών,
  των οποίων αί έφημερίδες ά
  σχολοθνται έπΐσης έξ ολοκλή¬
  ρου μέ την σημερινήν συνάν¬
  τησιν έξαΐρουσαι την τερα
  στΐαν σημασίαν της διά την
  άνθρωπότητα καί τόν πολιτι
  σμόν. Ή συμφωνία επήλθε
  την τελευταίαν ακριβώς στιγ
  μην, όπότε πλέον έπιστεύετο
  δτι κάθε ελπίς είχεν απωλε¬
  σθη, άποδΐδεται δέ είς την
  έκκλησιν τοΟ κ. Ροθσβελτ
  πρός τόν Γερμανόν Φύρερ
  άφ' έ>'ός καί είς την ΰστάτην
  έκκλησιν τοθ κ. Τσάμπερλαιν
  πρός τόν κ. Μουσολίνι διά
  νά μεσολαβήση παρά τώ κ.
  Χίτλερ άφ' ετέρου. Όφείλεται
  δμως άκόμη ασφαλώς καί είς
  τα έκτσκτα πολεμικά μέ
  τρα τα όποΐα ελήφθησαν έν
  Λονδίνω καί τα όποΐα έπει-
  σαν δλον τόν κόσμον δτι ή
  Αγγλία απεφάσισεν όριστι
  κώς καί άμετακλήτως πλέον
  νά εξέλθη είς πόλεμον εάν
  είς την κεντρικήν Ευρώπην
  έξεδηλοθτο β(α. Διότι πρέπει
  νά σημειωθή ότι ευθύς μόλις
  εγνώσθησαν έν Λονδίνω τα
  περί γενίκής κινητοποιήσεως
  τής Γερμανίας, συνήλθεν έκ
  τάκτως τό υπουργικόν συμβού
  λιον υπό την προεδρίαν τοθ
  Βασιλέως Γεωργΐου καί ύπε
  γράφησαν τα καταρτισθέντα
  έν τώ μεταξύ διατάγματτα γε
  νίκης πολεμικής κινητοιτοιήσε
  ως τής Μεγάλης Βρεττανίας
  Πάντως, ή συμφωνία τής
  συναντήσεως επήλθεν. Ό Γερ
  μανός καγκελλάριος δεχθεΐς
  την μεσολάβησίν τοΰ Ίταλοϋ
  Ντοϋτσε, είδοποίησετούς πρωθ
  υπουργοΰς τής Αγγλίας καί
  ΓαλλΙας δτι είναι πρόθυμος
  νά συναντηθή μετ* αυτών
  σήυερον είς Μόναχον, δπου
  έν τώ μεταξύ γίνονται μεγά¬
  λαι προετοιμασίαι πρός υπο-
  δοχήν των. "Ηδη οίτρεϊς πρωθ-
  υπουργοί Αγγλίας, Γαλλίας
  καί Ιταλίας ανεχώρησαν άπό
  τάς πρωτευούσας των καί έ¬
  φθασαν είς Μόναχον.
  ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Σ)βρ(ου (ιδι¬
  αιτέρα ύπηοεσία τής «Ανορ¬
  θώσεως».— Ό πρωθυπουργός
  κ. Τσάμπερλαιν άναχωρήσας
  σήμερον την πρωΐαν έκ τοΰ
  άεροδρομίου τοθ 'Ηστον, έ¬
  φθασε τάς μεσημβρινάς ώρας
  είς τό Μόναχον, συνοδευόμε-
  νος , καί υπό τοΰ κ. Ούΐλσων
  καί ανωτέρων ύπαλλήλων τοϋ
  ύπουργείου των Εξωτερικών
  Πρό τής έπιβιβάσεώς τού είς
  τό άεροπλάνον ό πρωθυπουρ¬
  γός κ. Τσάμπερλαιν, ομιλών
  πρό τούς δημοσιογράφους
  καί τό συγκεντρωμένον πλή-
  θος εΐπε μεταξύ άλλων τα
  εξής:
  Ότσν ήμουν μικρό παιδί
  έπανελάμβυνα συνεχώς: "Ε¬
  άν δέν έπιτύχης ευθύς έξ άρ
  χής προσπάθησε, προσπάθησε,
  προστιάθησε έκ νέου.Έάν δέν
  έπιτΰχης ξσνάρχισε. Έπιστρέ·
  φων εκ Γερμανίας έλπίζω δτι
  θά δυνηθώ νά έπαναλάβω τα
  λόγια τοϋ Έρρίκου τοθ 8ου.
  «Ίζδυσκολεύθηκα πολύ, άλλά
  εδρεψα τό άνθος πού λέγεται
  «ασφάλειαν.
  'Επιβιβσζόμενος τού άερο
  πλάνου δ κ. Τσάμπερλαιν έ
  πευφημήθη ένθουσιωΒώς υπό
  των χιλιάδων τοθ πλήθους,
  τού όποίου αί εύχαί υπέρ τής
  επιτυχίας τόν συνοδεύουν είς
  τό ταξίδιόν τού.
  ΤΟ ΤΑΐΙΛΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Σ)βρ(ου (ιδιαι¬
  τέρα ύπηρεσία τής «Άνορθώ
  σεως»). — Τηλεγραφήματα έκ
  Ρώμης άγγέλλουν, δτν οί κ. κ.
  Μουσολίνι καί Τσιανο έπιβι-
  βοσθέντες μετά τής άκολου·
  θίσς των έκτάκτου άμαξοστοι
  χίας ανεχώρησαν την νύκτα
  εκείθεν, έφθασαν δέ την 6ην
  πρωϊνήν σήμερον είς τα (τα
  λογερμανικά σύνορα δπου
  τούς ΰπεδέχθησαν διάφοροι
  προσωπικότητες τοϋ Ράϊχ. Την
  9ην πρωϊνήν ή φέρουσα τόν
  κ. Μουσολίνι άμαξοστοιχία
  εισήλθεν είς τόν σταθμόν τής
  πρώτης πσραμεθορίου γερμα-
  νική"ς πόλεως δπου πρό όλί-
  γης ώρας είχεν αφιχθή ό Φύ
  ρερ διά νά προυπαντήσπ α$,
  τοτιροσώπως τόν Ίταλόν ΝτοΟ
  τσε. Ό κ. Μουσολίνι κατελ-
  θών έκ τής ιδικής τού άμαξο
  στοιχΐας έπεβιβάσθη τής άμα
  ξοστοιχίας τοθ κ. Χίτλερ μετά
  τοθ όποίου εσυνέχισε τό τα-
  ξΐδιον μέχρι Μονάχου, δπου
  έφθασαν την 11 ην πρωϊνήν.
  Είς τόν σταθμόν τοΰς ύπεδέ
  χθησαν ό κ. Γκαΐριγκ, έΐτιτε-
  λεΐς τού Ράϊχ καί οί ξένοι
  πρεσβευταί έν Βερολίνω.
  Ο κ. ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  Ό ΓΑλλος,πρωθυπουργός,κ.
  Νταλαντιέ ανεχώρησε σήμε
  ρον την 2 45' πρωϊνήν έκ τοΟ
  άεροδρομίου τοθ Μπουρζέ
  διά Μόναχον, δπου κα' έφθα
  σε την Πην π. μ. γενόμενος
  δεκτός υπό τοθ Γάλλου έν
  Βερολίνω πρεσβευτού κσΐ των
  Γερμανών επισήμων.
  ΙΣΤΟΡΙΚΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Σεπτεμβρίου
  (Ιδιαιτέρα ύπηοεσία τής «Ά
  νορθώσεακ»).—Καί αί άπογευ
  ματιναί έφημερίδες άφιερώ
  νούν έξ ολοκλήρου τάς σΐή
  λσς των είς την διεθνή κατά¬
  στασιν καί την σημερινήν συ
  νάντησιν των τεσσάρων άρχη
  γών των Μεγάλων εύρωπα ϊ-
  κών δυνάμεων είς Μόναχον,
  την οποίαν χαρακτηρΐζουν ώς
  ιστορικήν. Την χθεσινήν ίστο
  ρικήν ημέραν, γράφουν κατά
  την διάρκειαν τής οποίας κα
  τεβλήθησαν δλαι αί δύναται
  προσπάθειαι έκ μέρους των
  άρχηγών των μεγάλων κρα
  των διά την αποσόβησιν τοθ
  πολέμου, έπεσφράγισεν ή
  πραγματοποιουμένη σήμερον
  την 3ην απογευματινήν συν-
  άντησις των άργηγων των τεσ
  σάρων μεγάλων δυνάμίων.
  Ή συνάντησις αυτή τοΟ Μονά
  χου δίδει τάς πλέον βασίμους
  ελπίδας διά την διαφύλαξιν
  τής είρήνης καί την άποτρο
  πήν τοΰ πολέμου. Σχετικώς
  μέ τάς συνθήκας υπό τάς ό
  ποίας επήλθεν ή συμφωνία
  τής συναντήσεως αί άπογευ
  ματιναί έφημερίδες άποκαλύ
  πτουν τα εξής:
  Τάς προσπαθείας τοθ κ.
  Τσάμπερλαιν είς τόν οποίον
  πρέπει ν' αναγνωρισθή ή με-
  γαλυτέρα είρηνοποιός προ¬
  σπαθεία, ένΐσχυσεν ή θερμή
  έκκλησις τού προέδρου ΡοΟσ-
  βελτ πρός τόν Χΐτλερ καθώς
  καΐ τόν Μουσολίνι. Διότι συγ¬
  χρόνως μέ τό αγγλικόν διάβη
  μα, ό κ. Μουσολίνι εδέχθη
  χθές διά τοϋ έν Ρωμη πρε-
  σβευτοθ των Ήνωμένων Πο·
  λιτειών, έκκλησιν έκ μέρους
  ■«ου προέδρου Ροθσβελτ, .νά
  συντελέση είς την δι* ειρηνι¬
  κων μέσων λύσιν τοθ σουδιτι¬
  κοΰ ζητήαατος, εξασκών κά¬
  θε επιρροήν καί Ισχύν επί
  τοθ ΓερμανοΟ Φύρερ. Κατό¬
  πιν δέ αυτών ό κ. Μουσολίνι
  ήλθεν είς τηλεφωνικήν επικοι¬
  νωνίαν μέ τόν κ. Χίτλερ. Συγ
  χρόνως ίίδοσεν εντολήν είς
  τόν έν Βερολίνω Ίταλόν πρε
  σβευτήν νά συναντήση πάραυ
  τα τόν φόν Ρίμπεντροπ καί νά
  δηλώση είς αυτόν δτι, τταρ'
  δλον πού ή Ιταλία είναι ετοί¬
  μη νά εκπληρώση τάς ύποχρε
  ώσεις της έναντι τοθ γερμανι
  κου έθνους έν περιπτώσει ρή
  ξεως, όφείλει έν τούτοις νά
  κάμη ωρισμένας συστάσεις
  διά την τήρησιν τής έπιβεβλη
  μένης έκ τοθ έττατιειλοθντος
  την ειρήνην τοΟ κόσμου συν
  τηρητικότητος.
  ΣυνεχΙζουσαι αί έφημερί¬
  δες τα σχόλια γράφουν δτι
  ή χαρά τοΟ κόσμου όλοκλή
  ρου είνε άφάνταστος, έκ τής
  τροπής τής καταστάσεως καί
  δτι δλοι οί λαοΐ τοθ κόσμου
  άνσμένουν ήδη μέ αγωνίαν
  καί έλπίδα τα άποτελέσματα
  των συνομιλιών των κ. κ.
  Τσάμπερλαιν, Νταλαντιέ, Χί
  τλερ καί Μουσολίνι.
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Σ)βρ(ου (ιδι¬
  αιτέρα ύπηρεσΐσ) —Έκ τής έν
  ταΰθα τσεχοσλοβακίας πρε
  σβείας ανεκοινώθη σημερον
  την πρωΐαν δτι ό ένΒερολίνω
  πρεσβευτής τής Τσεχοσλοβα¬
  κίας μετσβαίνει είς Μόναχον
  "ίνα εκθέση είς τούς κ. κ.
  Τσάμπερλαιν καί Νταλαντιέ
  τάς άπόψεις τής κυβερνήσεως
  τού ώς πρός την ρύθμισιν τοΰ
  σουδιτικοΰ καί παρακολουθή
  ση την έκβασιν των συνομι-
  λιών των άρχηγών των τεσ¬
  σάρων μεγάλων κρατών τής
  Εύρώπης.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΩΗ
  Η ΟΥΣΙΑ
  ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΟΣ
  Τα οίνοπνευματώδη ετέθησαν
  υπό καταδίωξιν είς την Μυτιλή
  νην. Άλλά γιατί ίχι καί άλλοθ,
  "Ενας στρατές τής σωτηρίας
  θά ϊπρεπε νά οργανωθή καί έν
  Ελλάδι. Έ ξηρά δίαιτα δέν έ
  καρποφόρησεν είς την Αμερικήν.
  Δέν σημαίνει δμως 'Υπάρχουν
  σήμερον Άμερικανοί οί όποϊοι
  χάρις είς την δίαιταν εκείνην
  έ'σωσαν την ζωήν των καί ι*δι
  αιτέρως τα υστερνά των.
  "Ο μπεκρής τής ημέρας—ύπάρ
  χούν ώς γνωστόν καί την ημέραν
  μπεκρήδες—δέν θά μπορέση νά
  κρατήση τα γέλια: Ή Ελλάς
  μπορεϊ νά πή κανείς δτι εγεννήθη
  άπό την ταβέρναν. Έκεϊ ήνδρώ
  θησαν καί διεπλάσθησαν οί τύποι
  έκεϊνοι οί όποϊοι άπό εκατόν
  καί πλέον έτών την χαρακτηρί¬
  ζον. Ή πολιτικοκοινωνική σοφία
  τοΰ "Ελληνος-, υπήρξεν άνέκαθεν
  ζήτημα οίνοπωλείου. Άφήνω τώ
  ρχ την νεοελληνικήν φιλολογίαν
  ή όποία συνεκέντρωσε καί συγκεν
  τρώνει άνέκαθεν γύρω άπό τα
  τραπέζι τοθ ταβερνείου συγγρα·
  φείς καί κριτικούς! Τα οΐνοπνευ
  ματώίη βασίζονιατ καί αύτ,ά
  είς την ευλογημένην παράδοσιν.
  Άλλά καί ό άτταβισμος τής^ φυ
  λής— άς μή λησμονοθμεν έδω τό
  γεωγραφικό της πλαίσιο: την
  Ανατολήν— υπήρξε βυναφής μέ
  την παράδοσιν Ή μυστικοπαθής
  λατρεία πρός τό χαραφάκι τόν
  διέκρινε. Ιΐώς νά μή γελάση λοι
  πόν δ μπεκρής ΰστερα άπό την
  πληροφορίαν «περί διώξεως των
  οίνοπνευματωδών»,
  θά πήτε: Άλλά τότε γιατί νά
  προπαγανδίζεται τόσον ή δίωξις
  αυτή; Ή πρόθεσις των άρχών Μυ-
  τιλήνης είνε άραγε έξ ολοκλήρου
  άνωφελής; Τα περιοριστικά μέτρα
  δέν θά έξυπηρετήσουν αποτελε¬
  σματικώς τόν άγωνα; 'Υποθέτω
  ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΚΑΙ Η ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΤΗΣ
  ΤΗΣ «ΑΝΟΡΘΩΣΕΩΣ"
  Ή «Ανάρθωσις» εδέχθη χθές καί προχθές σωρείαν συγ-
  χαρητηρίων παρά φίλων καί αναγνωστών της διά την εί-
  δησεογραφικήν πληρότητα την οποίαν ενεφάνισε καθ'όλον
  τό άγωνιώδες διά την άνθρωπότητα τελευταίον οκταήμε¬
  ρον, είς όλα τα διεθνη γεγονότα. Όμολογουμέν&>ς ή «Ά-
  νόρθωσις» ανέπτυξε όλην την δυνατότητα ενός άρτίου δη·
  μοσιογραφικοΰ όργχνισμοΰ διά την είδησεολογικήν της έ-
  νημερότητα καί ευρεθείσα πανετοίμη διά τόν άγώνα πού έ
  χρειάσθη ή πλήρης, ή καθολική ένημέρωσις τοΰ άναγνω
  στικοΰ κοινοϋ, κατώρθωσε μέ την ακρίβειαν πού χαρακτη
  ρίζει άπό έτών καί την μικράν καί την μεγάλην της ειδή
  σιν, νά διασκεδάση τούς φόβους πού έδημιούργει ό σάλος
  άλληλοσυγκρουομένων καί άλληλοαναιρουμένων είδήσε-
  ων άλλά καί νά συγκρατηθή την άνήσυχον δημοσίαν γνώ
  μην είς πεδία πραγματικοτήτων.
  Χάρις είς ειδικήν υπηρεσίαν καί ήσκημένα έκλε-
  κτά στελέχη τού συντακτικοΰ της προσωπικού κατώρθω¬
  σε νά έχη ενα πλήρες παγκόσμιον ρεπορτάζ καί ύποσκε-
  λίζουσα καί άθηναΐκάς εφημερίδας νά μεταδώση πλήρη
  τα κείμενα των ίστορικών λόγων των κ. κ. Χίτλερ καί
  Τσάμπερλαιν, άκόμη δέ καί τάς έκκλήσεις Ροϋσβελτ,
  την επομένην άμέσως της ραδιοφωνικής έκπομηης των.
  Άλλά καί γενικώς, είς την μεγάλην προσπάθειαν
  τής πλήρους, τής συνεχοΰς, τής άφειδοΰς ένημερώσεως τοϋ
  κοινοΰ, όλον της τό προσωπικόν, εργατικόν καί συντακτι¬
  κόν ειργάσθη μ έ αυτοθυσίαν καί ζήλον, τόσον άτελείω-
  τον πού νά δικαιολογή τα συγχαρητήρια καί την τιμητι¬
  κήν διάκρισιν πού έκαμεν ό κόσμος πού γνωρίζει νά έκπ-
  μά καί νά σταθμίζη μίαν είδησιν, άλλά καί την βαρύτη-
  τα τής προελεύσεως της.
  Πάντως ή «Άνόρθωσις», δέν θά μετριάση ποτέ την
  προσπάθειαν την οποίαν τόσο έξετίμησε τό ' αναγνωστι¬
  κόν κοινόν τάς τελευταίας ημέρας των μεγάλων διεθνών
  γεγονότων, άλλά καί δέν θά παύση νά άγωνίζεται διά
  νά έχη αμέριστον την εμπιστοσύνην των πολυπληθών
  φίλων της. Την εμπιστοσύνην ή όποία τής εξεδηλώθη, τό¬
  σο τιμητικώς αύτάς τάς ημέρας.
  Ή έλαιοκαλλιέργεια.
  Μέ εξαιρετικήν χαράν εΐδο
  μέν ανακοίνωσιν τοθ ύποκα-
  τασΐήματος τής Άγροτικής
  Τραπέζης έν Ρεθύμνη, δτι θά
  εξακολουθήση καί εφέτος την
  χορήγησιν μεσοπροθέσμων δα·
  νείων είς τούς νεωργούς διά
  τή,ν συστηματικήν καί δι* επι
  στημονικών μεθό*δων καλλιέρ
  γειαν των ελαιών. Είς τό Ρέ
  θυμνον καί Ιδιαιτέρως είς την
  επαρχίαν Μυλοποτάμου ή
  καλλιέργεια τής έλαίας είχεν
  έγκαταλειφθή τελείως κατάτά
  τελευταία ετη των άφοριών.
  Καί έχρειάζετο νά πρωτοστα
  τήσουν ή 'Αγροτική Τραπέζα
  καί ήΓεωργική Ύπηρεσία διά
  την επανάληψιν τής καλλιερ
  γεΐας τής έλαίας, πράγμα πού
  δτι αί αμφιβολίαι γεννώνται α¬
  ναποφεύκτως. Είναι βεβαία πιθ*
  νόν νά φέροιιν ενα άποτέλεσμα:
  Δΐδομένου 8τ: τοπικώς ή κατανά
  λωσις Ιχει φθάσει εις τό «νόν
  πλύ ζουλτρά» είνε δυνατόν μέ τα
  μέτρα αυτά νά επέλθη μία £σο·
  στάθμισις Ή χώρα τής Σαπφοθς
  καί τοθ ΠιττακοΟ Ιχει καί σή
  μερον είς τό ενεργητικόν της τό-
  σα καί τόσαι Καί τής άξίζει Ινα
  παθητικόν είς τό καραφάκι... με
  τριοπαθέστερον. Έν πάση περι-
  πτώσιι διά νά καρποφορήση καί
  έκεΐ καί είς την λοιπήν Έλλάδα
  ό αγών, χρειάζεται σχεδόν υ
  πουργείον ειδικοΰ συντονισμοΰ!
  * *
  Ήρακλειώΐης άπό τού; άπελ
  θόντας άπό έτών είς τάς αίωνίους
  μονάς, έσυνήθιζε ημέραν καί νύ¬
  κτα νά είνε μεθυσμένος. Καί δχαν
  τόν ηρώτησεν διατί απήντησε:
  —Μεθώ γιά νά μή... πεθά-
  νω!..
  Νομ'ζετε ϊτι τό ϊλεγε ψέμμα
  τα; Ή πεποίθησις τού ήτο πελω
  ρία Σαμβαίνει δέ δι' δλους τούς
  Έλληνας τοθ ποτηριοθ ή πεποί
  θησις αύιή νά είνε πάντοτε Ινα
  τοιούτον πεΐσμον καί άκατάλυ
  τον έπιχείρημα. Ή κρααοκατάνιι-
  ξις θεωρεϊται ζήτημα... 6γείας
  καί είδικώτερα: ζωής ή θανάτου!
  Ό μπεκρής μπορεϊ νά πεθάνη
  άπό όξύ ήπατικόν νόσημα ή άπό
  παράλυσιν. Ή Εστορία τού δμως
  θά μείνη ή ιδία: Οί σημερινοί δ
  ροι τής ζωής τού θά τόν κάνουν
  νά μή... πεθαίνη καθημερινώς χά
  ρις είς τό κρασί! Καί είνε άνάγ
  κη είς αύτούς κυρίως τούς δρους
  νά άποβλέψη ε*νας «σοβαράς» α¬
  γών εναντίον τοθ άλκοολισμοθ.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  | εγένετο ήδη καί εφερε θαυμά
  σία άποτε?έσματσ. Αί καλλι
  εργηθεΐσαι επιστημονικώς ε¬
  λαίαι έκαρποφόρησαν πλου-
  σίως. Τώρα η καλλιέργεια
  θά γενικευθή είς δλον τόν
  νομόν χάρις είς τα μεσοπρό-
  θεσμα δάνεια τα όποΐα χορη-
  γεΐ ή Άγροτράπεζα.
  Τα σταφιδόπανα.
  Είναι βαθεΐα ή όδυνη των
  άμπελουργών μσς έκ των ζη·
  μιών πού ύπέστησαν έκ των
  τελευταίων καταστροφών. Καί
  την οδύνην αυτήν συμμερίζε-
  ται όλόκληρος ό πληθυσμός
  τοθ νομοϋ μας. "Ελπίζομεν
  δμως δτι παρόμοιον κακόν
  δέν θάΐσυμβή πλέον είς τό
  μέλλον. Ή 'Αγροτική Τραπέ¬
  ζα απεφάσισε νά χορηγήση
  μεσοπρόθεσμα δάνεια διά την
  προμήθειαν σταφιδοπάνων
  καί την κατασκευήν όψιγιά-
  δων ήσφαλισμένων άπό βρο-
  χήν, δρόσον καί υπερβολικόν
  καύσωνα.Καί οί άμπελουργοί
  μας θά έπωφεληθοθν ασφα¬
  λώς τής αποφάσεως αυτής
  τής Άγροτραπέζης. "Ημείς
  πού έθίξαμεν τό ζήτημα, αί-
  σθανόμεθα Ιδιαιτέραν Ικανο¬
  ποίησιν διότι αί άπόψεις μας,
  εύρον απήχησιν παρά τή Ά
  γροτική Τραπέζη.
  Ή όδός Βιάννου.
  Αί εργασίαι διά την σκυρό
  στρωσιν τής όδοΰ Έμπάρου
  — Βιάννου προχωροΰν μέ τα-
  χύν ρυθμόν, πιστευεται δέ δτι
  θά εχουν αποπερατωθή πλή-
  ρως πρίν επέλθη ό χειμών. Ή
  μέριμνα τοθ κράτους καί ή εύ
  συνειδησία τής έργολάβου έ-
  ταιρείας άποτελοΰν εγγύησιν
  περί τούτου. Ύπάρχει δμως
  μεταξΰ Έμπάρου καί Πανα¬
  γίας έν τμήμα δύο χιλιομέ-
  τρών διά την σκυρόστρωσιν
  τοθ όποίου δέν έχορηγήθη,
  άπό παράλειψιν προφανώς,'πί
  στωσις. Καί πιστεύομεν δτι
  θά χορηγηθη ταχέως, ώστε
  νά γίνη ή σκυρόστρωσις όλο
  κλήρου τής όδοΰ έντός τοθ
  1938. Γνωρίζομεν άλλωστε δτι
  διά τό ζήτημα τουτο έχει
  ενδιαφερθή προσωπικάς ό
  ύπουργός Γεν. Διοικητής Κρή
  της κ. Σφακιανάκης.
  Ι ϊ
  »
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (Χειμερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-
  Σήμερον τό άριστούργημα τού Λ.
  Τολστόι: «Χατζή Μουράτ», μέ
  τούς Ίβάν Μουσζούκιν, ΛΙλ Ντά
  γκοβερ. Έκτός προγράμματος Σ
  νεάκ.
  (Χειμερινός) «ΑΠΟΛΛΩΝ».-Σή
  μερον τό κοινωνικό μεγαλούργη
  μα: «Ό κόσμος άλλάζει». Μέ τό·
  δηαιουργόν των μενάλων ρόλω
  Πώλ Μισθνι. Έκτός προγράμμι
  τος Ζουρνάλ.
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ; ΣΗΜΕΡΟΝ
  ' Μιά κολοσσιαία δημ»·
  Ι ουργία:
  3ΜΠΗ=
  ΜΟΥΡΑΤ
  • Ρνσσικής υποθέσεως.
  Ι Πρωταγωνιστοΰν:
  Ε ΙΒΑΝ ΜΟΥΣΖΟΥΚΙΝ
  ί ΛΙΛ ΝΤΑΓΚΟΒΕΡ

  -II
  ■ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:

  ■ Τό άριστούργημα τοΰ
  ■ Γκέζα Φόν Μπολβαρύ:
  ΠΡΕΜΙΕΡΑ

  ! Μέ τούς:
  ! ΖΑΡλ ΑΕΑΝΤΕΡ
  ΪΑΤΤΙΛΑ ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ
  ! ΤΕΟ ΛΙΝΓΚΕΝ
  Αριθ. 12816.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Προγράμματος πλειατηριασμοθ
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλεί
  ου Εύστράτιος Θεοδώρου Γαρεφα
  λάκης έν Ηρακλείω έδρεύων καί
  κατοικών δηλοποιώ δτι:
  Εκτίθημι είς δημόσιον άναγκα
  στικόν πλειστηριασμάν τό^πόμε
  νόν άκίνητον τοθ όφειλέτου Μιλ
  τιάδου Ιωάννου Ανδρεαδάκη κα
  τοίκου Ηρακλείου κείμενον έντός
  τής πόλεως Ηρακλείου τοΰ όμω
  νΰμου δήμου κατά την συνοικίαν
  «Βερ—ΤοποΟ» (νΟν έδός Ζωγρά
  φού) αποτελούμενον έκ μιάς τριο
  ρόφου οικίας μεθ' ολων των πά
  ραρτημάτων καί παρακολουθημά
  των τοϋ οικοπέδου καί τής λοιπής
  έν γένει περιοχής τού Ικτάσεως
  μέτρων τετραγωτικών τετρακοσί
  ών δέκα (410) καί συνορευόμενον
  ανατολικώς καί άρκτικώς μέ
  κληρονόμους Καλλιρρόης Κωνσταν
  τινίδου μεσημβρινώς μέ κληρονέ
  μους Δαυίδ Ξανθουδιδου καί δυτι
  κώς μέ την οδόν 40. τή έπισπεύ
  σει τής ένυποθήκου δανειστρίας
  Έθνικής κτηματικής Τραπέζης
  τής Ελλάδος πρός άπόληψιν
  των ένυποθήκων άπαιτήσεών της
  έκ λιρών στερλινών Αγγλίας
  τετρακοσίων εϊκοσι δκτώ, σελλι
  νίων δέκα τριών καί πεννών δέ
  κα (£428-13—10) είς συνάλ
  λαγμα δψεως επί Λονδίνου ώς
  καί των έξόδων εκτελέσεως καί δι'
  ά'ς άπαπήσειςέπετάγη ό είρημένος
  έφειλέτηςδιά τής υπό χρονολογίαν
  7 Ιουλίου 1936 έπιταγής τής εί
  ρημένης Τραπέζης ώς δείκνυται
  έκ το3 δπ' αριθμόν 16476 τής
  12 Απριλίου 1937 έπιδοτηρίου
  τοθ δικαστικοθ κλητήρος τής πε
  ριφερείας τοθ Πρωτοδικείου Έ
  ρακλείου Γιωργίου Μανουσάκη,
  στηριζομένων των ώς άνω άπαιτή
  σεων είς τα δπ' άριθμούς 112913
  τής 3ης Απριλίου 1928 τοθ συμ
  βολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου1
  Γ. Οϊκονομοπούλου καί 14084
  'Από τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΛΤ
  ΒΑΣΙΛΙΣ
  ΑΓΙΚΗ
  Α
  528ον
  Ό Φέρσεν δέν εφάνη άχά-
  ριστος πρός τάς περιποιήσεις
  της. Τώ 1793 ύπέγραψεν είς
  την Μπόν συμβολαιογραφικήν
  πράξιν διά τής οποίας όμολο-
  γοϋσεν δτι έλαβε 400 χιλιάδες
  λΐρες μέ τόκον 6 ο)ο καί άνε
  λάμβανε την υποχρέωσιν νά
  δεχθή την εγγραφήν ύποθή
  κης επί των κτημάτων τού.
  Καί δέν ήταν βέβαιος εάν έκεί
  νη θά εμενε ίκανοποιημένη. Ό
  Φέρσεν διηρωτδτο έν τώ με
  ταξύ εάν θά έφθανε ή περιου
  σία τού. Ή ελαφρότης τής φι
  λενάδας τού τόν εθλιβε. "Η
  ξερε δτι δέν θά εδέχετο ουτε
  νά ζήση στή ΣουηδΙα, σ' έ'να
  τόπο τοΰ όποΐου τό κλϊμα την
  τρομάζει. Ό Κράουφορτ καί
  ή κ. Σούλιβαν γύρισαν στό
  ΠαρΙσι. Έκεΐνη απέθανε έκεί
  τό 1833.
  Ό Φέρσεν δέν μποροΰσε
  νά ζή μονο μέ τί ς άναμνή]
  σεις τής
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τι θά φορέσουν οί ήλιωμένες κυρίες.
  Κάθε ήλικία εχει τάς άπαιτή-
  σεις της στό ζήτημα της κομψότη-
  της νηιΐ τής μόδας. Οί γυναΐκες
  ποϋ ύπερέβησαν τα σαράντα Εχουν
  καθώς Ισχυρίζεται ό παρισινός ρά
  πτης Μενμιΐοσέ, περισσότερες ο·
  τΐοχρεώσεις άπό τίς νέες νά είνε
  κομψές καί περιποιημένες στό
  ντύσιμο.
  ■...Τό ίδανικό κοστοθμι γιά μιά
  ώριμη ή ήλικιωμένη κυρία είνε τό
  κοστοΰμι ταγιέρ. Έννοεΐται γιά
  τίς πρωινές ώρες καί τίς πρώτες
  ώρες τοθ άπογεύματος. ΓιατΙ κα¬
  τόπιν τα φορέματα τής ήλικιωμέ-
  νης κυρίας άκολουθοΰν έφ· δσον
  είνε δυνατόν τίς γραμμές καί τίς
  συνήθειες τής νεότητος.
  . .Τό έπανωφόοι τΐοΰ ένδείκνυ·
  ται γιά τό πρωΐ είνε άττό μαΰρο
  μάλλινο ϋφασμα σέ ίσια γραμμή.
  "Ενα κολέ άπό άστρακάν συνεχι-
  ζεται έμπρός καί γαρνίρει τό έ-
  πανωφόρι μέ δύο μακρυές λωρί-
  δες. Τα μανίκια τού πρωϊνοϋ έπα-
  νωφοριοΰ είνε κομμένα σέ δυό τε-
  μάχια. Μανσέτες καί τσέπες άπό
  άστρακάν καϊ τόκα άσορτί. Τίς ή·
  μέρες τοθ χειμώνος τό άνσάμπλ
  θά συμτιληρωθή μέ Μνα στρογγυ
  λό, μικρό μανσόν άπό γούνα ά·
  τας. Αίσθάνεται την άνάγκη Ή ζακέττα είνε μάλλον μακρυά
  νά πάρη δύναμι στά χέρια τού, | καί έλαψρώς έφαρμοστήστή μέση
  ~'
  νά γίνη κάποιος. Την στιγμήν συμπληρώνεται δέ μέ δύο τετρά
  τής αποπείρας δραπετεύσεώς
  των, τόν Ιούνιον τοθ 1792,
  Μα
  νά!
  εύ-|
  γωνες τσέπες σέ σχήμα φακέλλου
  Τα ρεβέρ τής ζακέττας είνε επί-
  σης από άστρακάν. Ή φούστα
  γαρνίρεται μέ δυό πλατειές κου
  φωτές πιέτες.
  ...νΑς ελθωμε τώρα στήν άττο-
  γευματινή άμπιγιέ τουαΑέττα. τής
  ήλικιωμένης κυρίας. Γενικώς θά
  προτιμηθή τό υαΰρο χρώμα κα1
  τα βαρεία μεταξωτά ϋφάσματα
  Μεταξύ αυτών θά άναφέρουμε τα
  έξής:κρέπ μαροκέν, βελοϋδο, κρέπ
  σατέν Τό τελευταΐο είνε τό ττιό
  κατάλληλο, μά χρησιυοποιεΐτα
  μάλλον ή 'θαμπή τού δψ , ιδίως
  δταν ή κυρία είνε μάλλον τταχειά.
  Τα μανίκια τής τουαλέττας είνε
  πάντα μακρυά καί στενά πρός τα
  κάτω.
  ...Ιδού καϊ δύο τύττοι φορεμά
  των που ή κυρία θά φορέση είς "ί¬
  να έττίσηιιον γεϋμα ή μίαν δεξίω
  σιν είς εΰρϋ κύκλον κεκλημένων
  Τό έ'να θά είνε άπό θαμπό, βαρύ
  μαΰρο βελοΰδο, τό άλλο άπό δαν
  τέλλα μεταίωτή, γκιπούρ ή Βενε
  τίας. Καί τα δόο ώς άνω φορέμα
  τα θά ίχουν κοντό μανίκι. Ή φού¬
  στα θά γαρνιρισθί) μέ δυό λοζά
  βολάν, τιου θά δώσουν κομψότητα
  καί χάριν στή σιλουέττα.
  . .Οί κυρίες πού ιτέρασαν τα
  σαράντα μποροΰν νά εμφανισθούν
  τώ βράδυ μέ μιά τουαλέττα άπό
  άσημένιο λαμέ. "Υπό τόν δρον_νά
  διατηροΰν κομψές γραμμές, πράν
  μα πού δέν είνε σπάνιον στήν έ
  ποχή μας. ***
  ό Λουδοβΐκος 16ος καί ή
  ρ(α—Άντουανέττα, διά
  τοθ δώσουν δεΐγμα τής
  γνωμοσύνης των, τοθ έδωσαν'
  ίνα έγγραφον, γραμμένο όλό
  κλήρον μέ τό χέρι τής βασι
  λίσσης καί φέρον την ύπογρα'
  φήν της μαζΐ μέ την ύπογρα
  φήν τού Λουδοβίκου. Τό Ι"γ
  γράφον αύτό έλεγε: ι
  «Παρακαλοθμεν τόν κόμη
  τα Μερσύ νά παραδώση είς
  τόν κόμητα Φέρσεν δλα τα
  χρήματά μας πού εχει είς χεΐ
  ράς τού, περΐπου 1.500.000 λί
  ρες καί παρακαλοθμεν τόν κό
  μητα Φέρσεν νά τα δεχθή ώς |
  ελάχιστον δεΐγμα τής εύγνω
  μοσύνης μας καί ώς άποζημί
  ώσιν δι" δσα χάνει». Ι
  Άπό τής έποχής έκεΐνης, έ
  πλήρωσε είς την κ. Στέγκελ
  μαν καί την κ. Κόρφ τόν τό
  κον των 260.000 λιρών πού
  αί δύο κυρίαι είχον δανείσει
  είς την βασιλικήν οικογένειαν.
  Καί δμως οί δύο γρηές ζοϋν
  δυστυχισμένες καί πάμφτωχες
  είς τό Αμβουργον.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ!
  Κοινωνικά
  υ.
  Ή Άρωματοποιΐα ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ πα¬
  ρέλαβεν δλα τα εύρωπαϊκά Άρώματα
  καί Καλλυντικά είς τιμάς έξσιρετικάς, των
  οίκων: ΟιιβΓΐβη, ΟβΓοπ, "Ρβίοιι, Ηοη-
  οϊ&αητ, ^αην^η, Βομγ3οΪ3, ^βηΐI1β^^^
  κ. λ. π. 1—4
  «^"^•^ν^·
  »~^^>Λ^">^
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  ΤΟ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑ
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΙΩΑΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
  Πλατεϊα Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι).
  "Απαντα τα διδακτικά βιβλία
  γραφΐκή ϋλη
  είς πλουσίαν συλλογήν.
  ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡ1ΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ
  Παρέχονται επι πιστώσει μέ ;τό ύικαίωμα τή/ επι-"
  στροφής »ίς τευς κ. κ. Διδασκάλους καί τας οχολικάς έ-
  φορείας είς τιχάς χονδρικώς πωλήσεως.
  Τού
  Λέροϋ.
  Μέ τον Γίγαντ* τής
  ■ ■■■■■ ■■■■——ει««Μ·ιιεΐΒεΐειει ■■■■■εί εί !«■■■■■■■■■■
  Καστανιές 'Αγίου "Ορους
  Πάσσαλοι
  "Εφθασαν είς τό κατάστημα:
  ΙΩΑΝ. ΑΘ. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ
  Μήκος 2 1)2, 2.70, 3-3.60. 4-4.60
  είς όλας τάς διαστάσεις.
  ~
  = ΠΩΛ ΜΙΟΥΝΙ
  Στόν ρόλο ενός τραγικοϋ
  πατέρα ποΰ οταν ένόμισε δτι
  2 ή ευτυχία θά τού σκέπαζε
  τό λευκώ τού κϊφάλι εί<5« νά γκρεμίζωνται τα ονβιρά τού καί νά ξετυλίγεται μπροστά τού ή μεγάλη τραγωίία της προγράμματος Έκτός Ζουρνάλ. Σημείωσις: Δευτέρα-Πέμ πτη-Κυριακή ώρα 7 1)2 μ.μ. άπογευματινή. ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Κάθε Κυριακή ώρα 2 Ί μ. μ. άπογευματινή. '. / ι: ί 111 > 1111111:111111Γ ί
  «ΕΛΣΗ»
  . Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χροσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  'Υττό Κλώντ Φαρέρ.
  70βν
  Κ 01 Μ Ω Μ ί Κ Ρ
  II
  ΗολλοΙ Άμερικανοί, άκό
  μη καί Γερμανοί ή "Αγ
  γλοι τοΰ; όποίους είχεν όδη
  γήσει, δχι χωρΐς ύπερηφάνειαν
  μπροστά στήν άπόγονο των πά
  ληών «δάϊμιος» τής Χόκι, τής
  αυμπεριεφέρθησαν μάλλον ώι
  πρός περίεργο ζώο, παρά πρό;
  γυναίκα τού κόσμου.
  Υπήρξαν δμως καί έξαιρέσεις
  Τρεϊ; μέρες ένωρίτερα, Ινας
  Ιπισκέπτης παρουσιάσθηκε στό
  «Ύσεοΰλτ» έκλιπαρώντας την τιμή
  νά γίνη δεκτός άπό τόν μαίτρ
  Ζάν—Φρανσουα Φέλτζ. Ήταν συ
  νηθισμένο πράγμα. Πολυάριθμο
  ξένοι έπιθυμοθσαν νά γνωρίσουν
  τόν ενδοξο φίλο τής μίσσες Χό
  κλεθ. Καί ή μίσσες Χόκλεϋ 6πε
  ρηφανευόταν γι' αύτές τίς έκ
  λώσεις τοθ θαυμασμοθ, τίς ο¬
  ποίες άνάγκαζε τόν Φέλτζ νά ά-
  ποδέχεται, καί άπό τίς οποίες
  ίπαιρνε τα μερίδιό της, δταν δ
  ζωγράφος, έπιθυμώντας πάντοτε
  νά συντομεύη τίς έπισκέψεις, ά
  παλλασσόταν άπό τούς θαυμαστάς
  τού, προσφερομένας νά τούς όδη
  γήση στήν ίδιοκτήτριαν τοϋ
  γιώτ, πραγμα πού δέν μποροΰ
  σαν νά μή δεχθοΰν.
  "Ολων των κατηγοριών άν
  θρωποι παρουσιαζόταν έτσι, ά
  πλοΐ περίεργο: ώς επί τό πλε'
  στον. Άλλά αυτή την φορά, Ιπρό
  κειτο γιά σπουδαίαν προσωπ
  κότητα. Ήταν 2νας Ιταλός
  τζέντλελμαν, αρίστης καταγωγής,
  ό πρίγκηψ Ψρειδερίκος Άλγκέ
  ρο, άπό τούς Άλγκέρο τής 1Ί
  νουας. Καί ή μίσσες Χόκλεϋ τρο
  μερή άναγνώστρια τοθ Γκόσα
  δέν άγνοοϋσε πώς οί πρίγκηπες
  Άλγκέρο καταλέγουν τρείς αύ
  θεντικούς δόγηδες μεταξύ των
  προγόνων των. Έξετίμησεν, δσο
  έπρεπεν, Ιναν κύριο τόσο ύψηλή
  καταγωγής, τοσούτφ μάλλον κα
  θόαον ό πρίγκηψ Φρειδερΐκος
  Ιτυχε, έκτός αύτοθ, νά είνε ώρα
  ότατος καί κομψότατος.
  Έταν στό γκάρντεν —πάρτυ
  "Οταν τόν παρουσίασαν στήν
  μαρκησία Γιορισάκα υπεκλίθη
  μπροστά της, δπως θά Ικανε
  μ,προατά. στήν πιό εύγενή γυναίκα
  τή; Ιταλίας, καί. πομπιοδέστατα,
  ττ|ς φίληαε τό χέρι. ' ι · '
  —Έρχομαι άπό τό Τόκιο,—
  τής είπε.—Καί είχα την τιμή νά
  άκούσω νά μιλοθν γιά οβς, κυρία
  πρό δεκαπέντε ημερών, στήν έορτή
  των ανθέων τής Κερασιας, παρά
  Α. Μ. τή Αύτοκρατείρα.
  Τα άγγλικά τού ήταν πολύ κα
  θαρά. Άλλά άντιληφθείς σέ λίγο
  πώς ή μαρκησία ήξευρε γαλλικά,
  εσυνέχισε γαλλιστί:
  —Είμαι βέβαιος, κυρία, πώς
  προτιμάτε νά μιλήτε γαλλικά
  παρά άγγλικά... καί πώ; Ίά προ
  τιμούσατε άχόμη περισσίτερο νά
  μιλήτε ίταλικά.
  —Γιατί,
  —Γιατί κάθε Ιθνος προτιμα
  νά μιλη^ την δική τού γλώσαα,
  την γλώοσα πού δημιουργήθηκε
  φυσικά, σύμφωνα μέ τόν χαρα
  κτήρα καί τό πνεΰμά τού.
  (συνεχίζεται)
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διύάκτωρ Πανΐπ. Λυώνος
  Επί έπταβτίαν έκπιχιδευ-
  ββις βίς τα Νοσοκομεϊα ΑηΙΙ-
  (ΙιΐΒΠΙβΒ, ν»1 - άα ήΓδοβ καί
  5β1ρΰΙΗέΐ-β Λυώνος καί Πα-
  ; ρισίων είς χά παθολογικά χαΐ
  νβυρολογικα νβσήματα.
  Διατελεσας επι ώιετίαν
  353ί5ΐ3Πΐ τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικής τβδ Πκνιπι-
  οτημΐου Λυϋνος.
  ©ά ίέχβται ώσαυτΜς καί
  τους πάσχοντα; έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚΟΝ νβσπμάχϋ,ν αίς τό
  Ιοιτρ«ϊόν τού όύός Άμαλθβίας
  (πάροίος οδοϋ Κατβχάκπ,
  ιιρνην Πλατύ σοκκάκι) ίίραν
  9—12 η. μ. κ«1 4—7 μ. μ.
  Τηλ. 6-63
  τοθ
  καί παρά τήν^όδόν «Χάνδακος»
  ίδιοχτήτω σαμβολαιογραφ,ίφ μου
  ημρ ρ
  χαΐ ώραν 10-12 π μ. Ι
  ό ^ ί
  ·0 Ιυμβολαιογρά
  Τ£ Β. Γ
  Ηρακλείου
  ■■■■■■■■■■■■■
  ΕΜΜΑΝ. Μ. ΚΡΑΣΑΚΗΣ
  Ψαρικά άττοικιακά, έγχώρια προΐόντα.
  Έν«ντι Πο(λκι«( Νομ«ρχίας
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό ΦθισιατρεΙον Χανίων ανα¬
  κοινοί δτι ελλείψει θέσεων λόγω
  δπερπληρώσεως τοθ'ΐδρύματος, εί¬
  ναι απολύτως άδιίνατος ή παραι-
  τέρω είσαγωγή ασθενών.
  Οί βουλόμενοι νά είσαχθοθν δέον
  νά δποβάλλουν σχετικήν αΖτηοιν
  είς τό 'Υγιιονομικόν Κέντρον Χα¬
  νίων διά νά λαμβάνουν σειράν
  ίίσαγωγής.
  (Έκ τής Διευθύνσεως),
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έττονήλθεν έξ Ά8η
  νών ό βιβλιοχαρτέμπορος κ. Μελ.
  Κοκκινάκης.
  —Έπίσης επανήλθεν 6 έ. ά. συν
  ταγματάρχης άεροπορίας κ. Μιχ.
  Κοζυράκης μετά τής κυοίας τού.
  ΒΛΠΤΙΣΕ1Σ.-Ή κ. Αθηνά Γ.
  Φουντουλάκη άντισυνταγματάρ
  χου έν άτΐ. άνεδέξατο είς ΚιθαρΙ
  δα τής κολυμβήθρας τό θυγάτριον
  ι τοΰ κ. Γεωργ. Τσαφαντάκη τραπε
  ζιτικοΰ ονομάσασα αύτό Φρόσω.
  Νά τοίς ζήση
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Διογένης Γ. Μι
  στίλογλου—"Ιρμα Π. Χριστοδουλά
  κη ηρραβωνίσθησαν.
  Συγχαρητήρια.
  ΓΑΜΟΙ.-ΕΙς τό χωρίον Καστελ
  λιανά Μονοφατσίου ετελέσθησαν
  οί γάμοι τοθ κ. Γεωογίου Ί. Κου·
  τεντάκη μετά τής δίδος Δέσποι¬
  νας Ιω. Μαθιουδάκη. Παράνυμ-
  φός παρέστη ό κ. "Αντώνιος Παξι·
  μαδάκης Είς τούς νεονύμφους ευ¬
  χόμεθα βίον εύΐυχή.
  *ρί ^> ^
  ΓΟρω στήν πόλι.
  Υπό τής κοινωνΐας Ηρακλείου
  έίαίρεται ή συγκινητική όντως
  χειρονομία των σταφιδεργατών Ή
  ρακλείου υπέρ τής Έθνικής μας
  άεροπορίας.
  —Ώς ανεγράφη, έκ διενεργη-
  θέντος μεταξύ αυτών έράνου οί
  σταφιδεργάται "Ηρακλείου συνέλε
  ξαν 130.000 δο. τάς οποίας ήδη
  κατέθεσαν είς την Εθνικήν Τρά¬
  πεζαν διά λογαριασμόν τής πολε-
  μικής άεροπορίας.
  —Ή έκδοθεΐσα σχετικώς έπιτα-
  γή_άπεστάλη είς τό πολιτικόν γρα
  φεΐον τοθ κ. Πρωθυπουργόν.
  —Ή στασιμότης τής άγορδς μας
  έξακολουθεϊ ώς πρός τάς σταφί¬
  δος καί σταφυλάς.
  —Έν τούτοις δέν δικαιολογοθν-
  ται έκ μέρους τώνπαραγωγών ά·
  νησυχΐαι μετά τα δημοσιευθέντα
  άνακο'νωθέντα τόσον τής Άγρο
  τικής Τραπέζης δσον καί τής Ε¬
  νώσεως Σουλτανοπαραγωγών.
  —Αυριον Σάββατον τό Κακουρ
  γιοδικεϊον Ηρακλείου κάμνει ϊ
  ναρξιν τής'συνόδου τού, τής νέας
  δικαστικής περιόδου.
  — Κατά τόν μήνα Όκτώβοιον
  θά έκδικασθώσιν ενώπιον αυτού
  τέσσαρες ύποθέσεις έξ ών ή πρώ·
  τη την 7ην τοϋ μηνός τούτου,
  —Τα έλαφρά παλτά άνεσύρθη
  σαν άπό τίς γκαρνταρόμπες υπό
  των προβλεπτικωτέρων συμπο
  λιτών.
  —"Αν κρίνωμεν δέ άπό τάς έμ
  φανΐσεις των «παλτοφοροΰντων»
  οί προβλεπτικοί οδτοι συμπολϊ
  ταί μας δέν εΤναι ολίγοι.
  —Ή κατασκευή των νέων λιιιε
  νίκων μας έργων Μχει προχωρήσει
  άρκετά είς τρόπον ώστε ή δψις
  τού λιμένος μας νά άνταποκρίνε
  ται πρός ίνα βαθύ αίσθημα Ικανο
  ποιήσεως καί ύτΐερηφανείας των
  Ηρακλειωτών.
  —Έξ άνακοινώσεως των Έπιθε
  ωρι^τών καί διευθυντών των δημο
  τικων σχοΧείων^ πληροφορούμεθα
  δτι 6 άριθμός των προβλεπομένων
  πρός εγγραφήν μαθητών των Α',
  Γ , Δ' κα'ι Ε' δημοτικών σχολείων
  Ηρακλείου ύπερεκαλΰφθη καί συ
  νεπώς δέν γίνονται πλέον δεκτοΐ
  είς αύτά καί άλλοι μαθηταί πρός
  εγγραφήν.
  —Αντιθέτως τα σχολεΐα Β',
  ΣΤ', Ζ', καϊ Η' διαθέτουν εΐσέτι
  εύρύ περιθώριον πρός εγγραφήν
  μαθητών.
  —Είς τόν κινηματογράφον Που
  λακάκη προεβλήθη χθές μέ κο
  σμοσυγκέντοωσιν τό εξαιρετικόν
  κινηματογραφικόν έργον «Χατζή
  Μουράτ» τοΰ Ρώσσου συγγραφέ
  ως_Λ. Τολστόι.
  —Έπίσης είς τόν κινηματογρά
  Φόν «Μινώα» συνεχίζεται μέ άρ
  κετήν επιτυχίαν ή νέα δημιουργία
  τοϋ γίγαντος τής ήθοποιΐας Πώλ
  Μιοθνι ό «Κόσμος άλλάζίΐ·.
  ό Ρέπορτίρ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άφίχθη έκ θεσσα
  λονίκης ό κ. Μιχαήλ Μπιτζαρά
  κης ϋποδηματοποιός κομίσας
  πλουσίαν συλλογήν ΰποδημάτων
  διά τό έν "Αρκαλοχώρια καταστή
  μά τού.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΟΣΕΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΟΝ
  Ι. ΖΟΥΡΙΔΗ
  Εστιατόριον «Διόνυσος»
  Έμμ. Κυριακάκη
  Έν Ηρακλείω.
  Άναλαμδάνει την εξαγωγήν καί
  διακανονισμόν συντάξεων, ψορολο
  γικών δποθέσεων. ΐίροεξοφλήσείς
  συντάξεων καί μισθών δημοσίων
  ύπαλλήλων (τής πόλεως Ήρα
  κλείου). Είσπράξεις συντάξεων
  καί μισθών καί αποστολήν αυτών
  είς τούς έν ταίς επαρχίαις, διαμέ
  νοντας δικαιοΰχους.
  Έκδίδει πιστοπβιητικά καί άν
  τίγραφα διαφόρων άρχών.
  Συντάσσονται αίτήσεις πράς δή
  μοσίας αρχάς.
  Μεσιτεύει είς ένοικιάσεις καΐα
  στημάτων, οίκιών καί διοματίων.
  Παρέχει σχετικάς πληροφορίας.
  Ταχεία διεκπεραίωσις καί θε
  :ική εξυπηρέτησις μέ τούς συμφε
  ρωτέρους δρο%. Ζητήοατ» πλη
  ροφορίας προφορικώς χαί δι' άλ
  ληλογραφίας άποστέλλοντες γραμ
  ματόσημα δι' απάντησιν.
  1-4
  ΠΩΛΕΙΤΑ1 ή οίκία των δρ-
  φανών Λεωνίδου Ε. Μαστοράκη
  ντός τής κωμοπόλεως Σητείας
  καί επί τής όδοθ Καπεταν Σήφη.
  Πληροφορίαι παρά τώ κ. Έμμ.
  Ν. Μαστοράκη παντοπώλην καί
  Ιωάν. Μ. Κοτσιφάκη διχηγορ.χόν
  γραφιΐον χ· Μλά
  ΑΓίΟΡΘΩΣΙΣ
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  412βν
  ί
  "Η μήτηρ ήτένισε πρός αυτόν μετ* άποστροφής,
  καΐ έσιώπησε.
  Επεκράτησε δ' επί τινάς στιγμάς έντός τού θσ·
  λάμου τελεία σιγή.
  Ή πρεσβυτέρα θυγάτηρ έτριβε τόν πηλόν, δστις
  ήτον έπισεσωρευμένος είς τα κράσπεδα τοϋ φο
  ρέματός της, ή δέ νεωιέρα εξηκολουθεί κλαίουσα·
  ή μήτηρ εΐχε λάβει μεταξύ των χειρών την κεφα
  λήν της καί καταφιλοΰσα αύτην τή έ'λεγε χαμηλή
  τί) φωνή.
  —Δέν είνε τΐποτε" άγάπη μου, δέν είνε τί
  ποτε.
  Μην κλαίς καί κάμνεις τόν πατέρα σου νά θυ
  μώνη.
  —"Οχι! άνέκραξεν ό πατήρ' τό εναντίον μάλι
  στα! κλαϊε! μουρμούρα, μωρή, καθώς μουρμουρφς'
  αύτό συντεΐνει.
  Επανελθών δέ πρός την πρεσβυτέραν τού θυ
  γατέρσ.
  —Άλλά κάπως άργει, εΤπε' ποθ είνε τος; Μην
  τύχπ καί δέν έλθη; θά ίχω σβύσει τή φωτία μου,
  θά εχω χαλάσει την καθέδρα μου, θά έχω σχΐσει
  τό ύποκάμισόν μου καΐ θά Ιχω σττάσει τό ύαλΐ μου
  άνωφελώς.
  —Καί θά έχης πληγώσει καΐ τή μικρή! προσέθε
  οεν ή μήτηρ
  —Ξεύρεις, είπεν 6 πατήρ, πώς κάμνει Ενα κρύο
  τής όργής μέσα είς αυτόν τόν διαβολοαχυρώνα;
  Άν τύχη καί νά μην έλθη δ άνθρωπος αύτάς! Έ
  κεΐνον τί τόν κόφτει; "Ας μέ περιμένουν, λέγει έ-
  κεϊνος" άς μέ περιμένουν! αύτοι διά τί άλλο είνε
  πσρά διά τουτο; "Ω! πώς τούς μισώ, πώς τούς έχ-
  θρεύομαι αύτούς τούς πλουσΐους! πώς θά τούς ε
  πνιγα δλους μέ χαράν, μέ ενθουσιασμόν, μέ άγαλ
  λΐασιν! αύτούς τούς έλεήμονας τάχα, δπου σοό κά
  μνουν τούς καλομαθημένους, δπου πανε είς την
  εκκλησίαν, οπου κρατοθν τόν Θεόν άπό τα γένεια
  καί θαρροθν πώς είνε υπεράνω μας, καΐ έρχον
  ται έδώ νά μάς ταπεινώσουν, νά μάς ένδύσουν,
  καθώς αύτοι λέγουν! νά μάς ένδύσουν ά-
  κοθς! νά μας ·δώσουν τα άποφόριά των, δπου δέν
  άξίζουν πλέον δι" αύτούς πέντε λεπτά, καί ψωμ(!
  Κτυπάχέ τα είς την κεφαλήν σας, καθάρματα! Δέν
  θέλω έγώ άπ' αύτά! 'Εγώ θέλω χρήματα! Α! χρή
  ματα; ποτέ! δχι χρήματσ, λέγουν, έπειδή πδμε καί
  τα πίνομεν καί γινώμεθα μέθυσοι καί όκνηροΙ! Αύ
  τοί δέ; αύτοι τί "είνε; καί τί ήσαν είς τόν και
  ρόν τους καΐ αύτοΐ; Κλέφταις, άγιογδύτσις! Χωρίς
  αΰτό, δέν θά έπλουτοΰσαν βεβαία. "Ω! αυτήν ιήν
  κοινωνίαν επρεπε νά την πιάση. κανείς άπό ταίς
  τέσσαρες γωνιαϊς τοθ σινδονιοθ καί δλην νά την
  πετάξη είς τόν άέρα! Μέ αυτόν τόν τρόπον δλα
  θά εσπαναν, πιθανόν άλλά τουλάχιστον κανείς δέν
  ΘΑ' «ΐχε πλέον τΐποτε καί τοθτο θά ήτο κέρδος! Άλ
  %& τί γίνετσι, μωρέ παιδί, αύτό τό φιλάνθρωπο τό
  άφεντικό σου καί άργει τόσον; θά έλθη τό ζώον
  τό ιετράποδον, ή μην τύχη καί μετενόησεν, ή μην
  τύχη κ' έλησμόνησε τόν αριθμόν τοϋ σπιτιοθ! Στοιχη
  ματΐζω πώς 6 παλτν,όγερος αύτάς...
  Κατ' αυτήν εκείνην την στιγμήν ηκούσθη ή θόρα
  έλαφρώς κρουομένη έξωθεν. Έτρεξεν άμέσως ό ά
  νήρ, καί άνοΐξας αυτήν.
  (συνεχΐζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αν* έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  δι δ
  Ή απόστασις σταφυλών
  τοΰ όροπεδίου Χανδρά.
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ
  Γ.
  Άπό τα πειράματα αύτά καί
  άλλα άνάλογα συνάγεται δτι ή Ιν·
  ϊτάσις τής εργασίας δέον νά προ·
  σαρμόζεται είς τδν βαθμόν τής ί-
  ,κανότητος πρός απόδοσιν. Ή φυ·
  σιολογία τής εργασίας όρίζει <α νόνας έ—Ι τη' βάσει των οποίων έξασφαλίζεται ή σκοπιμωτέρα έρ γασία τού άνθρώπου. Ή ούσία είνε πάντοτε ή σωστή άναλογία μεταξύ εργασίας καί αναπαύσεως. Σέ μιά συνεχή", βαρεία έργασία, !χει υπολογισθή" δτι τα αύτόμα ΙΒΒΒ·ΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΜΙιΒΒΗΒΒΒΒΒΒ:ΒΒα·>·ηΜ
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον. .Νάξον,
  Λ1ΝΑΡΔΑΕΗ
  Ταλβ*. 4-41
  ■■»■»■■·*
  ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
  ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΣΠΥΡ. ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ
  Όδος Εΰνβνιχοΰ (Κάτω ΑερμιτζίδιχοΟ
  Διαθέτομεν είς τιμάς έξαιρετικάς άπαντα τα
  εϊδη γραψικής ΰλης ΒΙΒΛΙΑ των Δημοτικών σχο¬
  λείων καί χαρτικά έν γένει.
  ΒΙΒΛ1ΟΔΕΤΗΣΕΙΣ πάσης φύσεως μέ ύλικά κα-
  λής ποιότητος καί εργασίας έπιμεμελημένας είς τι¬
  μάς πολύ ασυναγωνίστους.
  εειει·
  ■ ΒΒΒ
  ΜΑΡΚΟΣ Α. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  Επί όκταετίαν έαωτερικός ίατρός τοΰ χειρβυρ
  γικβϋ τμήματος τού Νβσοκομείου «Εύαγγελισμός»
  παρά τώ κ. Σμπαρβύνη Τρικόρφω. Άνέλαβεν ά¬
  πό 1ης Σεπτεμ βρίου την Κλινικήν Μοράκη τού¬
  του εγκαθισταμένου μονίμως έν Αθήναις.
  ·ΒΒ··Β
  τα κατά την διάρκειαν τής έρ
  γασίας διαλε£μμ«α πρέπει ν' ά
  νέρχωνται είς αναλογίαν δώ5εκα
  τοίς έκατό πρός την δλην διάρ
  κειαν τής εργασίας. Έννοεϊται
  δτι τα αύτόματα αύτά διαλείμμα
  τα πρέπει νά συμπληρώνωνται
  άπά τα συνήθη δια^είμματα τοθ
  μεσημεριοΰ κλπ. Οί είδικοί τής
  φυσιολογίας τής εργασίας συνι
  στοΰν δπως κάθε δυόμισυ ή τρείς
  ώρας συστηματικής δουλειάς, γί-
  νεται Ινα μικρόν ίΐάλειμμα.
  ΚΑΙ ΟΛΙΓΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ...
  Γνωρίζομεν δλοι έξ δσων πολ
  λάκις έχομεν άκούσει, δτι κάθε
  άσθένεια Ιχει ανάγκην έκτός των
  υπό των ιατρών διατασσομένων
  φαρμάκων καί είδικής διαίτης
  ή όποία πρέπει νά τηρήται πάντο
  τε απαρεγκλίτως διά νά βελτ'.ω
  ^ σταθερώς ή ΰγεία τοθ άσθε
  νοθς. Κατωτέρω σταχυλογοθμεν
  τα αφορώντα την δίαιταν των πά
  σχόντων έξ ήπατικών νοσημάτων:
  Άπά γενικής άπόψεω; είς τούς
  χολολιθιακεύς καί ήπατοχολικούς
  άπαγορεύονταΐ: Κάθε λιπαρά ού
  σία καί τα όξαλικά αλατα, έπο
  μένως: τα παχέα κρέατα καί ψά
  ρ:α (κυρίοις χοιρινά καί παχέα
  άρνιά, χέλια. γλώσσες, πάπιες,
  χήνες), τα παστά, καπνιστά, άλμυ
  ρά, τα ζαμπόν, τό σαλάμι, τα
  λουκάνικα, κονσέρβες, έντόσθια.
  Έπίσης τα αύγά, μυαλά, κυνή
  για, χαβιάρι, ζωμοί, καί άπό τα
  χόρτα τό σπανάκι, σινάπι, σπα
  ράγγια, φασόλια πράσινα, λάχα
  νο καί κουνουπίδι, καρποί άωροι.
  Έπιτρέπονται: τό γάλα καί τα γα
  λακτερά, ολίγο ψωμί καί ολίγα
  ξυμαρικά, χόρτα καί λαχανικά,
  δηλαδή πατάτες, καρόιτα, μπάμι
  ες, μπιζέλια, πράσα, άγκινάρες,
  άοακας. Έπίσης κρέατα άπαχα
  καί ίσχνά ψάρια, φροθτα ώριμα
  κατά βούλησιν καί ίδίω; σταφύ-
  λια, καρποθζι, άχλάδια, ροδάκι-
  να, κομπόστες φροθτα, ξηρά γλυ-
  κίσματα, μέλι, μχρμελάδες. 'ϋς
  ποτά: χαμομήλι, τύλιο, μέντα,
  μολόχα, πορτοκαλλάδες, λεμονά-
  δες, νερά μεταλλικά έπιτραπέζια
  Σαρίζης, Αουτρακίου κ. τ. λ. Α¬
  παραίτητον είνε καθ' εκάστην
  πρωίαν: Ινα φλυτζάνι τοΰ καφέ
  ώμό λάδι ελαιών νηστικός.
  Ή εύνοουμένη
  των γυναικών
  ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ
  ΕΙΣ λΡΟΜΑΤΑ ΑΙΜΑΝ ΣΥΠΡ, ΟΡΙΓΚΑΜ.
  καί είς 14 ώραίους κα'ι ζων-
  τανοϋς χρωματισμούς έν-
  σωματοθται είς τό δέρμα
  δσο καμμιά άΑλη, καί τοϋ
  δίνει δψι βελουδένια
  καϊ
  "ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑ,,
  ΣΟΥΜΑ ΜΙΡΑΜΠΕΛΑΑ
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
  '"
  Τό παρά τα Κρεοπωλεΐα πρατήριόν μας πωλεΐ
  καί άγοράζει σούμαν νέας εσοδείας (τσικουδιά)
  χονδρικώς καί λιανικώς είς τιμάς άναλόγους των
  βαθμών.
  Έπίσης πωλεϊ ουζο, κονιάκ, κρασά λιάτικα.
  Λίαν προσεχώς θέτει είς την κατανάλωσιν την πε-
  ρίφημη ρετσίνα Χαλκίδος.
  (Έκ τοθ Πρακτορείου)
  ΒΒεΐεΐειεΐ-εΐειΒΒεΐεΐΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒεΐΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΜΒΐεΒΒ
  Πσράρτημα έργοστασίου
  Βαπτιστικών — Στέφανον
  ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Είς Μοΐρες
  Ειδοποιούμεν την αξιότιμον πελατείαν μας
  ότι έπλουτίσαμεν τό έν Μοϊρες ύποκατάστημά
  μας μέ ϊλα τα ειδή προικών ήτοι:
  Κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬
  τες· μαξιλάρια κ. λ. π.
  Έπίσης μέ μεγάλην
  καΐ παιδικών φβρεμάτων.
  συλλογήν γυναικείων
  ειειειειειειειιεΐΒΒαιΟ
  ΣΗΤΕ1Α _)6ριος (άνταποκρι-
  τοθ μας).— Ό οικονομικάς "Ε-
  φορος Σητείας διετάχθη προχθές
  νά επιτρέψη βάσει των κειμένων
  διατάξειον την ελευθέραν άπόστα
  ξιν δλιον των μή οίνοποιησίμων
  σταφίδων καί σταφυλών τοθ όρο
  πεοίου Χανδρά, ήτοι των κοινοιή
  των Χανδρά, Άρμένων, Ζήρου,
  Άπιδίων, Άγίας Τριάδος καί
  Κανένε ών ή πχραγωγή έπλήγη
  υπό των τελευταίων 6ροχβ>ν.
  Σχετικώς μέ την άπόσταξιν
  ταύτην, απεστάλη πρός την Νο¬
  μαρχίαν Λασηθίου άπό μέρους τοΰ
  Πολιτικοΰ Γραφείου τοθ κ. ΙΤρωΗυ
  πουογοθ ειδικόν έγγραφον. Επί
  τή βάσει δέ αϋτοθ ό Νομαρχών
  Λασηθίου κ. Πελεκάνος έδοσε
  τηλεγραφικώς όδηγίας τόσον πρός
  τόν ο£κονομι«όν 'Έφορον Σητεί¬
  ας δσον καί πρός τάς κοινίτητα;
  τοΰ όροπεδίου.
  Έκ παράλληλον διετυπώθη
  πρός τό υπουργείον Οικονομικήν
  ή παράκλησις βπως ή άπόσταξ;ς
  επιτραπή επί Ινα μήνα, δ δέ
  φόρος των αμβύκων μειωθϊ} του¬
  λάχιστον είς τό ήμισυ.
  Ή «Ανάρθωσις» ήτις τόσον
  ίνδιεφέρθη διά τό ζήτημ*, άνα-
  πτύξασα άμέσως τό δίκαιον τή;
  παρακλήσεως των κατοίκων τοϋ
  όρίπεΐίου Χανδρά καί άσχολη·
  θεΐσα γενικώτερον επί τοθ άν-
  τικειμένου τούτου, δέν είνε άσκο¬
  πον, άν σήμερον άναφερθ^ καί
  είς την παράτασιν τής άποστά-
  ξεω; ώς ζητοΰν οί παραγωγοί.
  Είναι καί αύϊή δικαία καί λογι
  κή καί καθίσταται βέβαιον σχε-
  δόν 8τι θά την υιοθετήση ή Κυ¬
  βέρνησις, λαμβανομένης 6π' δψιν
  καί τής προσοχής μεθ' ής τόσον
  φιλολαϊκώς ήκουσε τό ζήτημα
  καί ένδιεφέρθη δι' αύτό.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΓεωργικοΟ Έπιμελητηρίου
  Ηρακλείου
  Τό Γεωργικόν Έπιμελητή-
  ριον "Ηρακλείου συναισθανό-
  μενον την ανάγκην τής έγκαί-
  ρου διαφωτίσεως τοθ Γεωργι-
  κου Κόσμου καί έν τή έκτιμή-
  σει τής σοβαρότητος,τής κα¬
  ταστάσεως τής σταφιδαγορδς
  τής προκληθείσης συνεπεία
  τής άλληλουχΐας των διεθνών
  γεγονότων, ποιείται έκλησιν
  πρός τούς σταφιδοπαραγω-;
  γούς ιδία ίνα μετά ψυχραι-
  μΐας άντιμετωπΐσουν την κα¬
  τάστασιν ||καΙ άκολουθήσουν,
  δσον άφορα την διάθεσιν τοθ
  προϊόντος των, την υπό των
  γεγονότων ύπαγορευομένην ό
  δόν.
  Τό Γεωργικόν Έπιμελιτή-
  ριον 2χει την γνώμην, βάσει
  των επισήμων αυτού πληρο¬
  φοριών, δτι ή περαιτέρω διά
  θέσις τής σταφίδος ούδρμίαν
  ανησυχίαν δέον νά εμπνέη καί
  καί δτι ή άπορρόφησις τοϋ ΰ-
  πολοΐπου τής παραγωγής μας
  θά συνελέσθή έν φυθμώ ά-
  μαλώ καί είς τιμάς απολύ¬
  τως, κανονικάς.
  Απαραίτητον πρός τουτο
  τυγχάνει 8μως δπως, οί πα-
  ραγωγοΙ, ύπακούσουν είς την
  λογικήν καί άποφύγουν ιτάν-
  τΐ τρόπφ την έσπευσμένην
  καί ομαδικήν πώλησιν αύτοϋ.
  Παρέχοντες είς τούς πσρα-
  γωγούς πάντα τα μέσα διά
  την αντιμετώπισιν δλων των
  άναγκών αυτών καί ούδεμία
  πίεσις άσκεΐται είς την ρευ-
  στσποίησιν τοθ προϊόντος των,
  άπεναντΐας μάλιστα ή συνδρο-
  μή τής Αγροτικάς Τραπέζης
  παρέχεται αυτοίς άμέριστος
  διά τής χορηγήσεως δανείων
  έπ' ενεχύρω τού προϊόντος
  τό οποίον προϊόν δύναται νά
  παραμείνη, είς χείρας των πα·
  ραγωγών ή νά διαφυλαχθή
  είς τάς αποθήκας τής Ενώ¬
  σεως Σουλτανοπαραγωγών έ¬
  ναντι ασημάντου ένοικΐου.
  Υπό τάς ανωτέρω προϋπο-
  θέσεις προβλέπομεν ομαλήν
  την εξέλιξιν των ημών τής ά-
  γοράς μας πρός δικαίαν Ικα¬
  νοποίησιν των κόπων των στα·
  φιδοπαραγωγών.
  Έν Ήρακλείφ τή 29 Σ)βρί·
  ου 1938
  (Έκ τής Δ.Ε. τοθ Γεωργικοϋ
  Έπιμελητηρΐου Ηρακλείου)
  'Εμμαν. Μαρκουλάκης
  Δικαστικός κλητήρ
  Πρωτοίικΐίίου Ρεθύμνης.
  Γνωρίζω τοίς ύικπγόροις Ηρα¬
  κλείου δτι ύιεκπεραιώνω ταχύτα-
  τα πάσαν κοινοποίπσιν δικογρά-
  φου ώς καί πάσαν εκτέλεσιν άπο
  φάσεως. Διαμονήν: Δικηγορικον
  Γραφείον Γεωργ. Γιακουμογιαν-
  νάκη Ρέθυμνον.
  —Αί εγγραφαί των μάθη των.
  Τό υπουργείον τής* ΙΙαιδείας α¬
  πέστειλεν έπείγουσαν εγκύκλιον
  πρός τούς γενικούς επιθεωρηταί
  καί τούς διευθυντάς των σχολείων
  τής μέσης έκπαιδειίσεως, αναφερο¬
  μένην είς τόν τρόπον των έγγρα
  φων καί έξετάσεων είς τα σχο
  λεϊα τής μέσης έκπαιδεύσεως. Είς
  την εγκύκλιον τονίζεται δτι ή συμ
  φοίτησις θά έπικραπ^) είς έκεΐνο
  έκ των σχολείων νέου τύπου αρρέ
  νων μιάς πόλεως, δπου δέν δπάρ
  χει έν αύτ·{) .αντίστοιχον θηλέων
  τοθ αύτοΰ τύπου.
  —Κατάπλους αγγλικών πολε
  μικών.
  Κατ' ανακοίνωσιν τής γ Με
  ραρχίας Κρήτην, εις τόν λιμένα
  Ηρακλείου θά καταπλεύση την
  4 ΌχτωβρΣου τό πλωτόν νοσο
  %ομιΙον τοΰ άγγλικοΰ στόλου
  «Μβΐηβ» θά παραμείνη δέ ένταΰ
  θα μέχρι τής 10ης ίδίου μηνός.
  Έπίσης άπό 15—20 ίδίου μηνάς
  θά καταπλεύσουν είς Σούδαν τρία
  άγγλικά δποβρύχια, δύο άντιΐορ
  πιλλικά καΐ 2ν~(>οηθητί*ον.
  —Αί έξετάσεις των Παιδαγω
  γικών Άκαδημιών.
  Σχετικώς μέ τάς έξετάσεις των
  Παιδαγωγικών Άκαδημιών εξεδό¬
  θη διάταγμα διά τοΰ δποίου καθο
  ρίζεται δτι αύται θά ένεργηθοθν
  άπά 1—5 Όκτωβρίου. Αί έγγρα
  καΐ θά διενεργηθοΰν άπό 15—20
  ίδίου μηνάς, τα δέ μαθήματα θ'
  άρχίσουν την 21ην.
  —Τα έξυγιαντικά Ιργα των
  κοινοτήτων.
  "Υπο τού ΰπουργείου τής Παι
  δείας έχορηγήθησαν σημαντικαί
  πιστώσεις είς διαφόρους κοινότη
  τας της χώρας πρός εκτέλεσιν ω¬
  ρισμένων έξυγιαντικών έργων έν
  α ΰ ταίς.
  —Χάρις είς κατάδικον.
  Ή θαναττκη ποινή τοΰ Γϊωρ-
  γίου Παπαδάκη η τΚαλλιδάκη μβ
  τβτράπη είς ΐοββια δββμά.
  —Δωρεαι.
  = Ή βίχογένβιβι τοΰ μβικαρίτβυ
  Γεωργίου Βορεάδου, κατέθεσεν
  είς τόν ταμίαν τοϋ Έθνικοΰ
  Πτωχοκουείου Ηρακλείου, δραχ.
  500, δι' ών παρεβκευάβθη ίκλε
  κτόν φαγητόν, οΐνος καί τσιγάρα,
  είς τοΰς τροφίμους τοΰ ίδρύμα
  το;, είς μνήμην τού, καΐ διά τό
  ένβάμηνον μνημόσυνον αύτοϋ.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ τράτα στεργιδς:
  «Γρΐττος» μεθ' δλων της των έξαρ
  τημάτων έν καλπ καταστάσει καΐ
  μέ πλοιάριον. Πληροφορίαι παρά
  τφ Ιδιοκτήτη έαπόρφ Μύοωνι
  Μαράκη Τυμπάκι ί καρά τοίς ά·
  Λβλφοίε Κόπακα Ήοάκλειον.
  Πί2ΛΕ1ΤΑΙ είς τιμήν εύκαιρί
  άς άκίνητον (οίκία) μετ5 οίκοπέ
  δου 280 τετραγωνικών μέτρων πά
  ρά τό Βρεφοκομεΐον. Πληροφο
  ρίαι παρά τώ φαρμακείφ Άριστοτ.
  Χαλκιαδάκη.
  ΙΙβΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐεΐβΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒ
  ■■■■■■■ΒΒΒεΐΒΜΒΒΒεΐΜΜΜΒεΐΒΒΒΜειεΐΒΒ
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΟΟΤΥ
  Ποθδρες. — Κρέμες, — Κραγιόν.
  Άρώματα. — Λοσιόν. — ΜιτριγιαντΙνες.
  κ. λ. π. Είς τιμάς έργοστασίου
  στοο: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Πσλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  30 Σεπτεμβρίου 1938
  1
  12!ΓΩρα
  ΛΝΕΣΤΛΛΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΤΡΛ
  ΤΗΣ (ΙΝΗΤΟΟΟΙΗΣΕΟ:
  ΤΙΗ ΙΑΕΜΙΙΩΙ ΑΥΗΑΗΕΩΝ
  ΤΗΣ ([ΙΔΙΑΣ, ΙΑΔΔΙΑΣ
  ΙίΡίΙΙΙΙ! ΗΙΊΚΙΙΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μ?ς).—Έν άναμονή τού
  άποτελέαματος τής απογευματινάς δια
  σκέψεως τούΙΜονάχου τηλεγραφείται ότι
  ή Άγγλία,ή Γαλλία, η Ιταλία καί ή
  Γερμανία άνέβαλον την περαιτέρω κι¬
  νητοποίησιν των στρατιωτικών αυτών δυ
  νάμεων.
  Μετά τό άποτέλεσμα τής διασκέψε
  ως καί είς την περίπτωσιν καθ* ην τοΰ
  το θά είναι υπέρ τής είρήνης αί δυνά¬
  μεις αυται ένδέχεται νά διατάξουν άμέ-
  βως την διακοπήν πάσης πολεμικής πα«
  ρασκευής.
  ΠΟΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΥΠΟ ίΤΟΥ ΓΕΡΜΛΗΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  "ΥΟΕΡΟΧΟΣ, ΜΕίΑΛΟΨΥΧΟΣ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφήμα
  τα έκ Βερολίνου αναφέρουν ότι οί γερ·
  μανικοί πολιτικοί καί δημοσιογραφι·
  κοί κύκλοι κρίνουν την συνάντησιν τού
  Μονάχου διά θερμών καί ένθουσιωδών
  έκφράσεων. «Ή συνάντησις τού Μονά¬
  χου, τονίζουν οί Γερμανοί, είνε μία
  ύπέροχος, μεγαλόψυχος προσπαθεία υ¬
  πέρ τής.είρήνης».
  ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΟΙ ΚΛΗΡΩΤΟΙ
  ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΣΕΩΣ 38Β
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τού
  Οί πρωδυπουργοι
  των τεοσάρων Εύρωπαϊκών
  συνηντηδησαν χθές είς Μόναχον.
  ΤΓ| Π Ω 0>ΐ
  V
  Π
  ΜΟΝΑΧΟΝ 29 Σεπτεμβρί¬
  ου (ιδιαιτέρα ύττηρεσία τής
  «Ανορθώσεως»). — Οί πρωθυ
  πουργοί τής Αγγλίας, Γαλ
  λ(ας καί "Ιταλίας έφθασαν
  είς Μόναχον γενόμενοι μέ έν
  θουσιασμον δεκτοί άττό τούς
  Ιπισήμους καί τόν γερμανικόν
  λαόν. Οί κ. κ. Χίτλερ καί
  Μουσολίνι συνωμίλησαν Ιδι¬
  αιτέρως επί μίαν καί ήμίσει-
  αν ώραν έντός τής άμαξοστοι
  χίας άπό Κονστέν δπου ό
  Φύρερ εΐχε μεταβή πρός προ
  υπαντησιν τού Ντοθτσε μέχρι
  Μονάχου.
  Ό κ. Νταλαντιέ, εγένετο
  δεκτός είς τό αεροδρόμιον
  υπό τοϋ φόν Ρίμπεντροπ, ά
  σμου ποΰ τόν έπευφήμησε
  ένθουσιω^ώς,
  μέσως είς τό
  ττρόκειται νά
  ώδηγή9η δέ ά
  μέγαρον δπου
  διεξαχθοΰν σί
  μα τή αφίξει τού δέ είς Μόνα , συνομιλίαι. Άμέσως κατέφθα
  χον εδέχθη την επίσκεψιν τοϋ ] σε καί ό κ. Χίτλερ κατόπιν (
  κ. Γκαϊριγκ.Συνοδευόμενος κα. δέ καί οί κ. κ. Νταλαντιέ
  τόπιν υπό τοΰ κ. Γκαΐριγκ καΐ καί Μουσολίνι,
  τοΰ Γάλλθυ πρεσβευτού έν "Εγνώσθη δτι ό κ. Χίτλερ
  Βερολίνω μετέβη πρός συνάν ; πρόκειται νά παραθέση, γεΰ-
  τησιν τοΰ καγκελλσρΐου κ. Χί μ<* είς τούς τρείς ξένους πρωθυπουργούς έν τή οίκία τλερ. Ό κ. Τσάμπερλαιν έπίσης τού. Μετά δέ την πρώτην αυτήν επαφήν θά ήοχισαν ά εγένετο δεκτός υπό τοϋ Φόν μέσως αί συνομιλίαι επί των Ρίμπεντροπ καί χιλιάδων κό φλεγόντων ζητημάτων. Διάδημα τοϋ κ. Ροΰσβελτ καί πρός την σοβιετικήν κυβέρνησιν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29—9—938 (ίδιαι- Ρώσσος ΰφυπουργός των Έξω ρα ύπηρεσίσ).—Ό πρεσβευτής τέρα ύπηρεσία).— Άπόψε έ- τερικών κ. Ποτίμκιν άπήντη- ανταποκριτού μας). Δι4 αποφάσεως τού ύπουργείου Ναυτεκών εκλήθησαν πρός κατάταξιν άπό 1ης μέχρις 6ηςΌ κτωβρίου οί στρατεύσιμοι τοΰ Βασιλι· κου Ναυτικοΰ οί ανήκοντες είς την δευ έ ά ή ά γνωσθή δτι ό πρόεδρος των Ήνωμένων Πολιτειών έκτός τής έκλήσεώς τού πρός τόν Χίτλερ καί τοΰ διαβήματός τού είς την Ρώμην, προέβη διά τοΟ έν Μόσχα πρεσβευτού τού είς διάβημα καί πρός την Σοβιετικήν Κυβέρνησιν διά την εξεύρεσιν είρηνικής λύσε¬ ως τοϋ σουδιτικοΰ καί την α¬ ποτροπήν τοϋ πολέμου. Ό σεν είς τ6« Αμερικανόν πρε¬ σβευτήν δτι ή Μόσχα δέχε- ται μέ συμπάθειαν την πρό¬ τασιν τοΰ κ. Ροθσβελτ καί δ¬ τι μόνον μία διεθνής συν- διάσκεψις λων των κάνη νά μέ συμμετοχήν δ εθνών θά ήτο ι λύση τα ζητήμα τα ποΰ άποτελοϋν απειλήν διά την παγκόσμιον ειρήνην ΠΡΑΓΑ 29—9—38 (Ιδιατέ Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΟΣΤΗΣΙΝ ΟΛΟΝ ΤΩΝ ΙΤΑΑΩΝ ΕΒΕΑΟΝΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ ΟΡΟΣ ΛΙΕΠΗΠΗΗΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας).— Νυκτεριναί πλη ροφορίαι βεβαιούν ότι ό ΛΙπενίτο Μου σολίνι 'ινα διευκολύνη τάς εύρωπαϊ«άς συνεννοήσεις καί ειδικώτερον την εφαρ¬ μογήν τής Άγγλοϊταλικής συμφωνίας Οιέταξε την παλινόστησιν απάντων των εν Ισπανία Ίταλών έθελοντών. Ή ανωτέρω πληροφορία προεκάλε- σεν εύμενή εντύπωσιν είς τούς ξένους δι πλωματικούς κύκλους. τής Ουγγαρίας επέδωκεν είς τόν υπουργόν των Εξωτερι¬ κών διακοίνωσιν διά τής όποί άς ή κυβέρνησις τής Βουδαπέ στής ζητεί τόν διακανονισμόν τοΟ ζητήματος των έν Τσεχο' σλοβακΐα ούγγρικών μειονοτή των (Μ,αγυάρων) ταυτοχρόνως μέ τόν διακανονισμόν τοϋ σουδιτικοθ. Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΚΡΕΜΗ Γ Ε ΝΙΚ Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΟΠΗΣ Πνεΰμα συνδιαλλαγής κατά τάς συνομιλίας τοϋ Μονάχου. ΜΟΝΑΧΟΝ 24—9—938 (Ι¬ διαιτέρα ύπηρεσία). Ή σημερινή άφιξις τοΟ κ. Μου¬ σολίνι είς Μόναχον υπήρξε θριαμβευτική, λόγω τοϋ είρη νοποιοϋ ρόλου πού διεδρα- μάτισεν οδτος κατά την εξέ¬ λιξιν των τελευταίων γεγο- νότων. Είκοσιπέντε χιλιάδες νέοι τέραν σειράν 1938 β. ς ς τής ναυτικής κλάσεως ΔΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΥ ΤΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΝ Α49ΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας). — Ό πρόεδρος τοΰ συνδεσμου των Βουλγάρων δημο- σιογράφων κ. Γιορδάν Μετοκάρωφ επι στρέψας είς Σοφίαν έκ Θεσσαλονίκης καί Αθηνών εδήλωσεν ότι είναι ένθου· σιασμένος έκ τής επισκέψεως τού είς την Έλλάδα καί εξήρε τό έργον τής κυβιρνή σεως Μεταξά χαί την προσωπικότητα τοΰ προέδρου τής κυβερνήσεως ώς Έλληνοβουλ· θερμού θιασώτου της γαρικής προσεγγίσεως. Έξ άλλου ή εφημερίς «Σλόβο» τής Σόφιας δή «Σλόβο» μοσιεΰει ένθουσιώδη άρθρα υπέρ τής Ελλάδος ,καί τού έργου τής Κυ¬ βερνήσεως τής 4ης Αύγούστου. ΖΩΗΡΟΤΑΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΙΕ8ΝΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ τού έξωτερικού ότι άπό των πρώτων ά- πογευματινών ώρών έξεδηλούτο παντού ζωηρότατον ενδιαφέρον διά τάς άποφά σεις τής διασκέψεως τοΰ Μονάχου. Χά έγκυρότερα δημοσιογραφικά ό'ργανα τοΰ κόσμου ευρίσκονται έν στενή έπαφή μέ τό Μόναχον γενικώς δέ ή δημοσία γνώμη παρηκολούθησε μετ* άδιαπτώ- Γερμανοί παρατεταγμένοι καΐ χιλιάδες λαοΰ τόν έπευ φήμησαν δταν, έπιβαίνων μετά τοϋ κ. Χίτλερ αύτο- κινήτου περιήλθε τάς κεντρι¬ κάς όδοΰς τής πόλεως προ τού καταλήξη, είς τό ξενοδο χεΐον δπου διεξάγονται ήδη αί συνομιλίαι. Σΰμφωνα μέ τό πρόγραμμα τής γερμανικής κυβερνήσεως είχεν ορισθή δτι άμέσως μετά την άφιξιν των τεσσάρων άρ· χηγών καί πρό πάσης συνομι λίας θά παρετίθετο πρόγευμα. Παρά ταυτα δμως μετά την συγκέντρωσιν των άρχηγών καί των άκολουθιών των είς τό «Φύρερ Χάουζ» αί συνομι λίαι ήρχισαν την 12 30' καί δέν διεκόπησαν ειμή μετά πά¬ ροδον δύο ώρών. Μετά τό πρόγευμα, αί συν¬ ομιλίαι έπανελήφθησαν την 4ην απογευματινήν καί συνε χΐζονται εισέτι παρά τό δτι εΐχε γνωσθή δτι την 9ην θά διεκόπτοντο καί θά έξεδί δετο ανακοινωθέν. Στρατιά ό συνομιλία ήρχισε καί θά συνεχισθή μέχρι τής λήψεως αποφάσεως. Σχετικώς μέ τάς συνομιλί- ΑΘΗΝΑ1 29 Σεπτεμβρίου άνταποκριτού μας). — Τηλέγραφον ν έκ Ρώμης ότι οί ίταλικοί κύκλοι φρο¬ νούν ότι ή διάσκεψις τού Μονάχου ϋ« γίνη άφορμή επιλύσεως όλων των έκκρε- μών εύρωπαϊκών προβλημάτων. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΤΟΝ *· .ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τού -χ·»»"-* μ6 τας οονομΐΑΐ- αντα«οκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ άς εγνώσθη δα διεξήχθησαν Παρισίων ότι αί γαλλικαί έφημερίδες είς ατμόσφαιραν Φιλικήν καί άν6β ,ίς ,ήν δρα^ν τΟύΤσάμ- έν πνεόματι ρς τογράφων καί όπερατερ έξ δλων των χωρών τής Εύρώ πης καί Άμερικής καί πλήθη κόσμου πολιορκοΰν τό μέγα ρον δπου διεξάγονται αί συν¬ ομιλίαι καί άναμένουν την ε- ξοδον των άρχηγΟν καί τα άποτελέσματα των συνομι- λιών των. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΒΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΒΝ ΘΑ ΛΗΦΘΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΟΝ 29—9—38 ((δι σιτέρα ύπηρεσία).— Την 9.30' νυκτερινήν διεκόπησαν αί συνο μιλίαι των τεσσάρων άρχηγών αί οποίαι ήρχισαν την 4ην α¬ πογευματινήν. Οί συνομιλη κεν ό άπεσταλμένος τής έφη επί κεφαλής των Άμερικα. νών δημοσιογραφίαν, είς τόν Τσαμ. ατι· καταστάσεως αυτόν έφάμιλλον τού καί τού Ντιστραέλι. Λ τ*ς τ'ελδ£ταία, *»., διαθνούς κα ] καί επετράπη νά όμι λήση άπό τόν κρατικόν γερ μανικόν ραδιοφωνικόν σταθ-1 μόν πού έχει ένκατασταθή πά ραπλε-ύρως τοϋ «Φύρερ Χά¬ ουζ». Τάς συνομιλίας παρα- κολουθεϊ έκ μέρους τής τσε χοσλοβακικής κυβερνήσεως, ό ( άνταποκριτοΰ μας) έν Λονδίνω πρεσβευτής κ. Μά αγγέλλεται ότι ό ΑΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΔΙΑ ΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΪΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΗΗ5 ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τού πρεσβευτής ζαρυκ, αφιχθείς πρός τουτο ά εροπορικώς είς Μόναχον την μεσημβρίαν. Είς τόν Άγγλον πρωθυπουρ γόν επεδόθη ή απάντησις τή. Τσεχοσλοβακίας, δι' ής ή ταί παρεκάθησαν είς γεΰμα, βέρνησις τής Πράγας δηλο μετά τό οποίον θά επαναλη δτι άιτοδέχεται τόάγγλικόνσχέ φθοϋν αί συνομιλίαι. Ή τρίτη διον ρυθμΐσεως τοθσουδιτικοΰ. ΥΣΤΑΤΗ ΩΡΑ ΕΠΗΛΘΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΟΥΔΙΤΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΝ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΠΕΤΡΑΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 μεσο ματιζομένων των συνεννοή σλοβακίας μετά τόν καθο- ύκτιον.— Την στιγμήν σεων επί τού Σουδιτικοΰ. ρισμόν των νέων της συνό· τού προσοχής τάς πρώτας φάσεις συζητήσεων. των ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΙΜΙΣ ΕΥΡΩΠΗΝ ΟΙ .ΑΓΓΛΟΙ ΑΙΣΙΟΛΟΞΟΥΝ ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ Αονδίνου αναφέρουν ότι οί "Άγγλοι αίσιοδοξούν διά την τροπήν τής καταστά σεως. Έξ άλλου είς όλας τάς πόλεις τής Έύρώπης καί είς την Αμερικήν άγγέλ λεται ότι ή τελευταία μεταβολή των διεθνών πραγμάτων εγένετο δεκτή μέ αΐσθημα βαθείας πράγματι ανακουφί¬ σεως. ζητήσεις των τεσσάρων αρ χηγών είς Μόναχον. Έ· πίσημοι πληροφορίαι επί τής πορείας των συνομι · λιών δέν μετεδόθησαν ει¬ σέτι. Τό πρακτορείον Χα¬ βάς εξέδωκε κατά τήν^ ώ¬ ραν ταύτην τό εξής ανα¬ κοινωθέν: Τα μέλη τής διασκέψε. ως τού Μονάχου βαίνουν ταχέως πρός συμφωνίαν ταύτην συνεχίζονται αί συ- "Ηδη οί τέσσαρες άρχη'ρων υπό τής διεθνούς 'Έ γοί κατέληξαν είς τόν κα-' πιτροπής. διά τό 1 Ιην σουδιτικόν. νυκτερινήν Την ώραν έπανελήφθησαν αί μετά τό δείπνον διακοπείσαι συνο- μιλίαι. Πρόκειται δέ νά παραταθούν μέχρι τής 1ης μεταμεσονυκτίου τερ ταρτισμόν συμφώνου περι λαμβάνοντος τούς όρους παραδόσεως των Σουδιτι κων περιφερειών είς την Γερμανίαν. Τό σύμφωνον προβλέ* πει τόν καταρτισμόν διε· θνούς έπιτροπής ή οποία μετά την διενέργειαν δη· μοψηφίσματος θά καθορί¬ ση τα νέα βύνορα τής Τσε χοσλοβακίας μέχρι τής 2 5ης Νοεμβριού. Ή Άγγλογαλλική άντι προσωπεία έπιδιώ«ει νά έπιτύχγ1 παρά τοΰ καγκελ- λαρίου Χίτλερ γραπτήν εγγύησιν έξασφαλίσεως τής άκαιρεότητος τής Τσεχο- Τό Πρακτορείον Χα¬ βάς προσθέτει ότι" ή διά¬ σκεψις των τεσσάρων κρα- των δέν συνεζήτησεν ούτε θά συζητήση άπόψε επί άλλου θέματος πλήν τού σουδιτικοΰ. Θά συνέλθη όμως είς νέαν συνεδρίαν αύριον Παρασκευήν όπως συζητήση επί των γενικω- τέρων ζητημάτων τής Έύ¬ ρώπης. Οί Παρισινοί έπίσημοι κύχλοι έξαίρουν ιδιαιτέ¬ ρως την συμφιλιωτικήν προσπάνειαν τού Ντούτσε είς Μόναχον. , „ . ,.. Έκ Αονδίνου αγγέλλεται ότι ο Βρεττα^ός Πρωθυ· πουργός κ. Τσάμπερλαιν άναφερόμενος εις τάς τελευταίας προσπαθείας τού ε¬ δήλωσεν άποφθεγματικώς «ότι όσον καί αν αποτυγχάνη η προσπαθεία σου, ξα- ναπροβπάθησε καί Θά έπιτύχης». ΤΟΝ κ. ΙΟΙΝ. ΜΕΤΑΙΑΝ ΕΠΕΣΚΕΦΟΗΣΑΝ ΟΙ ΟΡΕΪΒΕΙί ΑΓΓΛΊΑΣ ΚΑΙ ΓΑΑΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον έπεσκέ φθησαν τόν πρωθυπουργόν κ. Ί. Μετα, ξάν συνωμιλήσαντες μετ* αύτοΰ οί πρέ· οβεις Αγγλίας καί Ιταλίας. ΟΙ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ - ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΚΑΙ ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΣ , ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται εκ Μονάχου ότι έφθασαν έκεί τάς πρω ϊνάς ώρας οί κ.κ. Τσάμπερλαιν, Ντα¬ λαντιέ καί Χίτλερ. Ό Ντούτσε άνεμέ νετο έκεί τάς μεταμεσημβρινάς ώρας, επιβαίνουν ιδιαιτέρας άμαξοστοιχίας. ΑΝΕΟΙΣΗΜΟΣ Ι/ΗΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑ! ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝίΜΙΑΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Σεπτεμβρίου (τη λεγραφικώς).— Μολονότι ή Πραγα δέν προσεκλήθη υπό τής Γερμανίας νά με¬ τ άσχη είς τάς συνομιλίας τού Μονάχου, έν τούτοις κατόπιν συμφωνίας τής Αγ γλ'ας καί Γαλλίας απεφασίσθη νά παρί· σταται άντιπροσωπεία τής Τσεχοσλοβα κίας διά νά υποβάλη τάς άπόψεις της, τάς οποίας θά έκθέσουν οί κ. κ. Τσάμ¬ περλαιν καί Νταλαντιέ. Την Τσεχοσλο- βακίαν θ' αντιπροσωπεύση ό έν Λονδίνω πρεσβευτής της χ. Μάζαρυχ.