96349

Αριθμός τεύχους

4978

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

1/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίρπι 3
  εξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνοο > 8
  Τιμη
  :ΐατά φύλλον
  Δραν. :'
  ΣΑΟΟΑΤΒΝ
  1
  ΩΚΤΩΒΡΙΩΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ. ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ. · ΕΤΟί 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4978
  ΤΗΕΥβΤΡΙΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΓΗΝ ΝΕΑΙ
  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ!
  Ραγδαία όσον καί δραμα-
  τική υπήρξεν ή εξέλιξις τής
  διεθνοΰς καταστάσεως τα τε¬
  λευταία είκοσιτετράωρα. Ή
  δημιουργηθείσα έ* τού σβυ-
  διτικοΰ κρίσις εΐχε φδάσει
  είς τό άκρότατον σημείον.
  Ό πόλεμος εφαίνετο πλέον
  άναπόφευκτβς. Μικρά καί
  μεγάλα κράτη προέβαινον
  είς έσπευσμένας παρασκευ-
  άς. Μέτρα πολέμου έλαμβά-
  νοντο παντοΰ. Στρατοί έκι-
  νητοποιοΰντο. Στόλοι ευρί¬
  σκοντο ύπ' άτμόν ή περιε-
  πόλουν είς όλους τούς λιμέ-
  νας καί τάς θαλάσσας. Πυρο-
  βόλα, τάνκς, αρματα μάχης
  μετεκινοΰντο καί ετοποθε¬
  τούντο είς έΐτικαίρους θέσεις
  καί προκεχωρημένας γραμ¬
  μάς. Ή κλκγγή των οπλων
  ηκούετο παντοΰ. Καί αί ά·
  στραπαί των έκατομμυρίων
  λογχών ελαμπον μέ αγρίαν
  μεγαλοπρέπειαν κάτω άπό
  τβν ήλιον των ημερών τής
  άγωνίας καί μέσα είς τό σκό
  τος των νυκτών πού έττρο-
  κάλουν τό δέος. Ή Εύρώπη
  όλόκληρος εΐχε ^ιεταβληθή
  είς ένα απέραντον στρατό
  πεδον. Χωρισμένοι οί λαοί
  είς δύο άντίπαλα στρατεύμα-
  τα, ήοαν έτοιμοι ν ά ριφδίΰν
  κατ' αλλήλων είς τόν φρενή
  ρη δρόμον τού θαν,άτου καί
  τής κολάσεως.
  Εύτυχως είς αύτην την ά
  γωνιώδη στιγμήν πού έκρί
  νετο πλέον ή τύχη τής αν¬
  θρωπότητος καί τού πολΐτι-
  ομού, δεν άπέλιπεν ή φρό
  νηβις καί ή συναίοθηοις των
  εύθυνών άπό τούς ταγούς των
  μεγάλων εθνών. Ή γιγαντι-
  αία προσπαθεία τού πρωθ-
  υπουργοΰ τής Αγγλίας, τα
  αλλεπάλληλα άεροπορικά τα
  ξίδιά τού είς Γερμανίαν, αί
  συνομιλίαι τού μ έ τόν Φυ-
  ρ&ρ, ή έχκλησίς τού πρός
  τούς συναδέλφους τού των
  κλλων μεγάλων κρατών,
  συνεκεάτησαν τόν κόσμον
  είς τό χεΐλος τοΰ κρημνοϋ
  κκί δέν τόν άφηκαν νά κυ-
  λίση είς τό βάραθρον τοΰ
  πολέμου. Ηκούσθη έπειτα
  ή διαυγής, σταθερά καί τό¬
  σον συγκινητική φωνή τοΰ
  Προέδρου Ροϋοβελτ μέ τάς
  δύο έκκλήσεις τού διά την
  ειρήνην. Καί κατόπιν ή με-
  σολάβηοις καί των άλλων άρ
  χηγών των κρατών, των κ.
  κ. Νταλαντιέ καί Μουσολί¬
  νι. Καί ό Γερμανός Φύρερ
  δέν έμεινεν άπαθής οΰτε
  άσυγκίνητος. Άνέστειλε την
  κινητοποίησιν τοΰ γερμανι¬
  κόν χειμάρρου καί εδέχθη
  μίαν συνάντησιν μέ τούς
  πρωθυπουργούς τής Αγγλί¬
  ας, τής Γαλλίας καί Ιταλίας
  διά την συζήτησιν καί την
  άπό κοινοΰ ρύθμισιν τοΰ σου
  διτικοΰ καί των άλλων προ-
  βλημάτων τής Κεντρικής
  Εύρώπης ωστε ν' άποτραπή
  ή προσφύγη είς βίαν. Τό ά-
  ποτέλεσμα τής συναντήσε¬
  ως αυτής, είναι ήδη γνω¬
  στόν. Υπήρξεν οίον τό κα-
  θώρισαν αί εύχαΐ καί
  τα αίσθήματα τής ανθρω¬
  πότητος ολοκλήρου πού πα¬
  ρηκολούθησε μέ αγωνίαν
  τάς τραγικάς φάσεις των τε-
  λευταίων γεγονότων.
  Οί τέσσαρες άρχηγοί συν-
  εφώνησκν κατ' αρχήν. Τό
  πρωτόκολλον τής ρυθμίσεως
  τοΰ σουδιτικοΰ υπεγράφη. Τό
  λυκαυγές της Παρασκευής
  έφώτισε μέ τό φώς τής έλ-
  πίδος τόν κόσμον καί διέλυ-
  σε τόν ζόφον τής νυκτός
  πού εΐχε προηγηθή. Ό Δαί-
  μων τοΰ πολέμου έδίπλωσε
  τα πτερά τ«υ. Ό έφιάλτης
  πού έπίεζε τα στή&η των λα»
  ών έχάθη· Καί ή ανθρωπό¬
  της άνέπνευσεν. νΗδη£ό κό
  σμος άτενίζει μέ έλπίδα καί
  προσδοκίαν τό μέλλο ν. Τό
  όραματίζεται λαμπρόν, πλή-
  ρες φωτεινών έλπίδων. Καί
  δέν αποτελεί μέν βεβαίως
  ή λύσις τού σουδιτικοΰ έγ.
  γύησιν άποτροπής κάθε κιν-
  δύνου πολέμου είς τό μέλ-
  λον, οΰτε καί ειμπορεί νά
  θεωρηθή ώς εξασφάλισις μ©
  νίμου, διαρκοΰς είρήνης. Α¬
  ποτελεί όμως αναμφισβητή¬
  τως μίαν καλήν, μίαν λαμ-
  πράν, πλήρη έλπίδων αρχήν.
  Αποτελεί απόδειξιν ότι κα¬
  νέν πρόβλημα δέν είνε άλυ
  τον δταν ύίτάρχει ή καλή
  θέλησις. 'Αποδεικνύει άκόμη
  δτι ή καλή αυτή θέλησις ύ-
  πάρχει. Ότι είς τάς ψυχάς
  των ήγετών των λαών δέν ε-
  χει κυριαρχησει τό άποθη-
  ριωμένον ένστικτον τής κα-
  ταστροφήξ, άλλ' έμφωλεύει
  τό αϊοθημα τής ευθυνής ά
  πέναντι τής ίστορίας καί τοΰ
  πολιτισμόν.
  Καί είς τουτο ακριβώς έγ
  κείται ή τεραστία σημκσία
  τής συμφωνίας τοΰ Μόν ά.
  χου. Ή συμφωνία αυτή δύ.
  ναται ν' αποτελέση την
  βάσιν καί την άπαρχήν
  πρός μίαν γενικωτέραν [συ¬
  νεννόησιν καί συνδιαλλα-
  γήν διά την αμοιβαίαν κα-
  τανόησιν καί την* ειρηνικήν
  συνεργασίαν των λαών τοΰ
  κόσμου. νΗδη μάλιστα, γί·
  νετκι λόγος περΐ ταχείας
  ρυθμίσεως καί τοΰ ίσπανι-
  κον. Καί αύτό αποτελεί μί¬
  αν επί πλέον έλπίδα διά την
  τόσον σκληρώς δοκιμασθεΐ
  σαν τελευταίως άνθρωπον
  τα. ......~" ' '■
  Ό κόσμος άφοΰ έφθασεν
  είς τό χεΐλος τής άβύσσου
  στρέφεται ήδη πρός την ό
  δόν τής είρήνης. "Ας ελπί¬
  σωμεν λοιπόν καί άς εύχη-
  θώμεν ότι ή όδός αυτή θά
  ανοιχθή διάπλατα χωρΐς
  έμπόδια διά νά βαδίση ή
  ανθρωπότης πρός τάς κορυ
  φάς τού ίδεώδους καί τού τε-
  λείου όπου όδηγεΐ...
  ΟΠ11Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖίΙΗ
  ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
  ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
  Μέ τάς μακαρία τή λήξει φή¬
  μας περί πολέμου, εδημιουργήθη
  6*να θέμ«: Ό ρόλος τής γυναίκας,
  δταν οί άλλοι πολεμοθν. Είς την
  Αγγλίαν αί γυναΐκες άναλαμδά
  νούν έν τοιαύτη περιπτώσει ίδι-
  αίτερα καθήκοντα. Άντιαεροπο-
  ρικ*ή άμυνα, άστυνομία, νοσοκο
  μεϊα ιδού τί έτονίζετο έκεΐ πρό
  ήμ&ρών έν σχέσει μέ την γυ-
  ναΐκα. Έδώ 5μως; 'Υπάρχει πε¬
  ριθώριον έφ' 8αον τό βρεττανικόν
  φλέγμα, ή παροιμιώδης άγγλοσα-
  ξωνική ψυχραιμΕα λείπει; Μπορεΐ
  νά υπάρχουν άκόμη Σπαρτιάτι-
  δες. Έν πάση περιπτώσει ή ζωή
  :ής Έλληνίδος παραμένει ζωή τοθ
  σπιτιοΰ.
  —Καί είνε ωφέλιμον νά παρα¬
  μένη;
  —Μπορεΐ νά είνε, μπορεί καί
  ιά μην είνε. Ώστόσο ή Έλληνίς
  ;χει υπέρ αυτής τδ έπιχεΕρημα
  5χι ή θέσις της έν ώρα πολέμου
  !ν συνδυασμώ μέ ίλλα προβλήμα-
  τα κοινωνικάς μορφής, δέν έμελε
  :ήθττ] εύρύτερα.
  — Συνεπώς θέμα χρησιμοποιή¬
  σεως τής γυναικός σχεδάν δέν
  ύπάρχε· παρ' ημίν την ώραν αύ
  την. Δέν είν' Ιτσι;
  Δέν ήξερα τί νά άπανιήσω είς
  τόν έρωτήσαντα. Ό Ντορζελές
  καί ό "Εριχ Μαρία Ρεμάρκ έ-
  πλαισίωσαν τό δραμα τοθ πολέ¬
  μου μέ γυναικεΐες φυσιογνωμίες
  τοποθετημένες μέσα στόν έρωτικό
  ή κοινωνικό τους ·'ρόλο. Αί μετα-
  πολεμικαί δμως συνθήκαι αλλα-
  ξαν τόν ρόλον αυτόν. Τό Ιφεραν |
  παραπλεύρως στόν άνδρα καί σέ |
  σημεΤα κοινοθ αγώνος καί κοι- [
  νής προσπαθείας. Άφήνω 8τι αί
  γυναϊκες άλλοθ δέν άπέφυγαν ουιε
  την στράτευσιν. Βεβαία δέν θέλω
  νά δποστηρίξω τό τελευταΐο αύ¬
  τό. Έν τούτοις ύποθέτω δτι υπάρ-
  χει μία δψηλή αποστόλη στήν γυ
  ναΐκα δταν δ άνδρας πεθαίνει σία
  χαρακώματα.
  —θά όμολογήσης 5τι είνε ζή
  χημα καρδίας έδώ.
  —"Εστω. Νομίζεΐς δμως δτι
  λείπει ή καρδιά άπό τό αδύνατον
  φΰλον; Δέν θέλω νά εύφυολογήσω,
  άλλ' 6πάρχουν άρκετά πρότυπα
  γυναικών πού προσέφεραν καί
  προσφέρουν άληθι^ές ΰπηρεσίες αέ
  τέτοιες ώρες.
  —'Υπηοεσίες πατριωτικές ή
  κοινωνικές;
  —Καί άπό τάς δύ-3. Άλ?ω;
  τε διακρίσεις στίς ώρες αύτές δέν
  πρέπει νά υπάρχουν. Ό αγών
  είνε κοινάς. Ή πατρίς έ"χει άνάγ
  κην άπό τίς υπηρεσίες δλων. Καί
  το σύνολον έπίσης. Μιά γυναΐκα
  υέ καρδιά μπορεΐ νά βράση άνα
  λόγως καί στίς προκεχωρημένες
  όΐτωσδήποτε γραμμές καί στήν &·
  μαχη ζώνη.
  Οί συζητήσαντες τό θέμα έπε
  ξετάθησαν καί είς είδικότητας.
  Πρώτα-πρώτα ήλθεν ή αποστόλη
  τής νοσοκόμου πού τόσον λεπτά
  έξυπηρετεΐ ή γυναΐκα. Δέν ε
  θη άκόμϊ] άκατατόπιστος μέ την
  σύγχρονη ψυχολογία τής Έλληνί
  δος ουτε ό ρόλος τής άστυνόμου!
  Διά την άντιαεροπορικήν άμυναν
  πάλιν μιά ευψυχη καί μορφωμένη
  γυναΐκα εκρίθη ίκανή νά προσφέ
  ρη τίς καλύτερες υπηεεαίες. Φι»
  σικά δλα αύτά εξητάσθησαν ώς
  ύποθέαεις: ΜΕα τοιαύτη συμμετο
  χή έν ώρα τοθ πολέμου άπαιτεϊ
  8πως εΐπαμε, αύστημα καί όργά
  νωσι. Ώστόσο τό κήρυγμα π6ύ
  έχαρακτήριζε προχθές τάς έκκλή
  σεις ά)λων. μεγάλων χωρών, άνα
  φορικώς μέ τή δράσι τής γυνα
  •αίς οέ δύσκολες καί κρίσιμες
  στιγμές ?έν είνε δυνατόν νά δή
  μιουργ^ άπορίες. Προέρχεται μέσ'
  άπό τα ύψηλέτερα κίνητρα τοθ
  άνθρωπισμ&Ο κοί τα εύγενέοτερα
  ίβεώδη. Καί είνε άξιον μίμη
  σεως.
  ' 4"
  Ή άπόσταξις.
  Νέον δεΐγμα τοΰ φιλαγρο
  τισμοΰ της καί τής ιδιαιτέρας
  υπέρ τής Κρήτης μερίμνης
  της παρέσχε πάλιν ή κυβέρνη
  σις. "Επέτρεψε την άπόστα-
  ξιν των καταστραφεισών έκ
  των τελευταίον βροχών στα
  φυλών τοϋ όροπεδίου Χαν-
  δρδ Σητείας διά ιήν παρα
  γωγήν σούμας, καθ' ύπέρβα
  σιν τοθ νόμου περί λειτουρ
  γίσς των αμβύκων. Πρόκειται
  βεβαίως περΐ μέτρου δικαιο-
  σύνης ύτΐαγορευθέντος έκ λό¬
  γων άνάγκης. Άλλ' έπρεπε
  νά υπάρχη μία κυβέρνησις
  πού ν' άντιλαμβάνεται τόν
  πόνον τοθ λσοθ καί τόν ρό
  λον τοθ κράτους είς παρο
  μοίαν περίπτωσιν διά νά λά
  3η τό μέτρον αύτό. Καί τοι
  αύτη είναι αναμφισβητήτως ή
  σημερινή κυβέρνησις. Τό α¬
  πέδειξεν είς τό παρελθόν μέ
  την τόσον θερμήν υπέρ τοΰ
  λαοΰ μέριμνάν της. Τό άπο
  δεικνύει καί τώρα δι' άλλην
  μίαν άκόμη φοράν.
  Μετά την συμφωνίαν.
  Ή έπελθοϋσα συμφωνία
  των τεσσάρων πρωθυπουργών
  των μεγάλων εύρωπαΐκών
  κρατών, την οποίαν μόνη ή
  «Ανάρθωσις» ανήγγειλε χθές
  την πρωΐαν δι' έκτάκτων έκ-
  δόσεών της, επροκάλεσεν αϊ-
  σθημα ανακουφίσεως καί χα-
  ρας είς δλον γενικώς τόν κό¬
  σμον. Εΐχε δέ καί τόν ευερ¬
  γετικόν αντίκτυπόν της επί
  των συνσλλαγών καί τής οί-
  κονομικής έν γένει ζωής καί
  είς την αγοράν μας. Άμέσως
  Εδημιουργήθη αϊσθημα αίσιο Ι
  δοξΐας καί ή άνησυχΐα ύπεχώ·
  ρησε διά νά επανέλθη, ή ψυ-
  χραιμία καί ή νηφαλιότης.
  Ασφαλώς δέ άπό σήμερον ή
  οίκονομική ζωή κοί αί συ-
  ναλλαγαί έν γένει θά συνε]
  χισθοΰν μέ ήρεμον καί άδια·|
  τάρακτον ρυθμόν. Καί ήτο
  άναγκαΐον τουτο πρό πάν¬
  των διά την σταφιδαγοράν
  μας πού είχεν εντελώς χα-
  λαρωθή κατά τάς τελευταί-
  Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΥΡΡΑΞΙΣ ΑΠΕΦΕΥΧ8Η
  ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΟΕΣ
  ΤΟΥ ΣΟΥΑΙΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΣΙΜΠΕΡΛΛΙΝ, ΙΙΤΛΕΡ, ΜΙΥΣ1ΛΙΙΙ, ΝΙΛΔΑΗΤΙΕ
  Την 8ην καί ήμίσειαν πρωϊνήν τής χθές άνηγγείλαμεν
  δι' ιδιαιτέρας άνακοινώσεως την μεγάλην είδησιν τής υπο¬
  γραφάς συμφώνου υπό των κ. κ. Τσάμπερλαιν, ΧΙτλερ, Μου¬
  σολίνι, Ντσλαντιέ είς τό Μόναχον.
  Έν συνεχεία έξεδώσαμεν είς έκτακτον παράρτημα τάς
  επομένας έπιβεβαιωτικάς πληροφορίας καί τό άμέσως κα¬
  τωτέρω δημοσιευόμενον κείμενον τοθ ύπογραφέντος συμ¬
  φώνου.
  Αι συνομιλίαι των κ. κ. Τσϋίμτΐερλαιν, Νταλαντιέ, Μουσολίνι, Χί-
  τλερ άπέληξκν την 1.3Ο' μεταμεσονυκτιον (είς την υπογραφήν συμφώνου
  ρυθμίσεως τού Σουδιτικού Ιξητνιματος, υπό τό πνεύμα τού'άνακοινωθέντος
  τού πρακτορείου Χαβάς, τό οποίον προέλαβε καί εδημοσίευσεν ή «'Α-
  νόρθωσις», λόγ*ω τού έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος τού περιεχομένου τού, είς
  την σημερινήν πρωϊνήν της έκδοσιν.
  Διά τοΰ ύπογραφέντος συμφώνου απεφασίσθη ή ένκένωσΐς των Σουδιτικών
  περιφερειών β «ό τής Ιης μέχρι τής 1 Οης Όκτωβρίου υπό την επίβλεψιν
  Άγγλογαλλοϊταλικής Έπιτροπής.
  Την εκκένωσιν Θά ετίακολουθήοη ενεργεια δημοψηφίσματος, τύπου τοΰ Σά-
  σρ, υπό διεθνοΰς Έπιτροπής.
  Τό κείμενον τοΰ ύπογραφέντος συμφώνου υπό μορφήν πρωτοκόλλου δημο¬
  σιεύομεν ολόκληρον κατωτέρω.
  ΜΦΝΑΧΟΝ 29 Σεπτεμβρίου (Ιδιαιτέρα
  ύπηρεοία «'Ανορ&ώοεως»).—(Γίάντιπρέαωπκι
  τβϋ Ήωμένου Βασιλείου Μεγά>ης Βρετ¬
  τανίας, Γερμανίαν, Γα>λ(νς, Ίτκλίας, ουνελ
  θόντες οήμερον την 29 Σεπτεμβρθυ 1938
  πρός διαχανονιομέν τςΰ Σςυύιτιχοΰ ζη-
  τήματοξ υπέγραψαν τό χάτωθι πρωτόκολ¬
  λον τό οποίον θά δεχ£ή άμέσως χαί ή
  Τοεχοσλοβακία.
  '" 1) "Ενωσις Των Γερμανικήν ΣούδιτιΚών
  Περΐφερειών μετά τής λοιπής Γερμανίας
  την 1 Όκτωβρίου.
  2) Εΐσοδος Γερμανιχοΰ Στρατοΰ κατά
  την ΙΟην Όκτωβρίου είς τάς έκχωρουμέ-
  νας περιφερείας καί Έν ωσις μέ τό Ράϊχ.
  3) Γερμανοτσεχοσλοβακική Έπιτροπή
  θά γίνη διά νά διευθετά τα έχάστοτε προ
  κύπτοντα ζητήματα.
  4) Κατά την κατάληψιν των γερμανι-
  κών περιφέρειαν θά άκολουθηθή ή εξής
  σειρά.
  1—2 Όκτωβρίου ή ύπ' αριθ. 1 περιφέρεια.
  2—3 » » » 2 »
  3—4—5 » » » 3 »
  6—7 » » » 4 »
  7-8-9-10 »
  ] 5) (Ξά γίνη κατάληψις των Σουδιτικών
  Ι περιφέρειαν υπό διεθνών στρατευμάτων καί
  θάγίνη δημ^ψήφιβμκ συμφώνως μέ τό
  Σάαρ.
  έ) Ό τελικός καθορισμός των συνόρων
  θά γίνη υπό των 4 δυνάμεων δυνάμει των
  Έθνογραφικών συνθέσεων των λαών.
  7) Θά δοθή προθεσμία (όψιόν) 7 μηνών
  διά νά γίνη άνταλλαγή πληθυσμών αυστη¬
  ρώς έντός τ*β3ν χαραχθηοομένων συνόρων
  καί νά κανονισθούν όλαι αί διαφοραί πού
  θά προκυψβυν μεταξύ Γερμανίας καί Τσεχο¬
  σλοβακίας.
  / 8) Ή Τσεχοσλοβακική δημοκρατία υπο-
  χρεοΰται όπως έντός 4 μηνών απολύση άπό
  τοϋ στρατοΰ καί άστυνομίας όσβυς οίκ'ειοθε-
  λώς ύπηρετοΰν (Σουδίτας Πολωνούς Ούγ·
  γρους) έπίσης νά απολύση ολους τούς κρα
  τουμένους διά πολιτικά έγκλήματα.
  Μετά τό πέρας καί την υπογραφήν τοΰ
  συμφώνου ό Χίτλερ άντήλλαξε θερμήν χει-
  ραψίαν μετά των κ. κ. Τσάμπερλαιν, Μου¬
  σολίνι, Νταλαντιέ.
  Όλόκληρος ή Εύρώπη πανηγυρίζει την
  επιτευχθείσαν συμφωνίαν.
  Η ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
  ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΤΟΥ
  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30—9—1938 (Ιδι¬
  αιτέρα ύπηρεσία τής «Ανορ¬
  θώσεως».— Σήμερον δυνάμε¬
  θα μετά θετικότητος νά είπο¬
  μεν δτι ή ειρήνη τού κόσμου
  εσώθη. Εσώθη χάρις είς την
  έπελθοθσαν συμφωνίαν των
  άς ημέρας πρός μεγίστην
  Ιημίαν ολοκλήρου τοθ τόπου.
  Η όδός Άτσιπόδων.
  Ένα πραγματικόν θαθμσ,
  όφειλόμενον είς την έργατικό-
  τητα καίτην φιλοπρόοδον διά¬
  θεσιν τοθ λαοΟ μας, συνετε¬
  λέσθη τάς ημέρας αύτάς. Τό
  αυτοκίνητον επροχώρησεν άπό
  τοθ Άγίου Θωμά διά τοθ Λα-
  ρανίου καί έφθασε μέχρι τοθ
  χωρίου Άτσιπάδες!.. "Εφθασε
  χάρις είς τόν δρόμον τόν ο¬
  ποίον διήνοιξαν οί κάτοικοι
  διά τιροσωπικής εργασίας
  των. Καί ό κόσμος έτΐανηγύρι
  σε τό γεγονός μέ έκδηλώσεις
  χαρδς καί ένθουσιασμοθ. Χρει
  άζεται δμως νά κατασκευα¬
  σθή μία γέφυρα καί νά γίνουν
  διάφορα άλλα τεχνικά έργα
  διά νά εξασφαλισθή ή συγ-
  κοινωνία μονίμως. Καΐ ελπί¬
  ζομεν δτι δι' αϋτά θά συνδρά¬
  μη τό έπαρχιακόν ταμείον ό·
  δοποιΐας.
  | τεσσάρων μεγάλων δυνάμε
  ών τής Λύσεως. Διά πρώτην
  φοράν ό άξων Ρώμης—Βερολί-
  νου ήλθεν είς συνεννόησιν
  μετά τοθ ΆγγλογαλλικοΟ συ
  νασπισμοϋ, οφειλομένην είς
  την καλήν θέλησιν απάντων
  των άρχηγών των κρατών
  αυτών.
  Οί άρχηγοΐ των ιεσσάρων
  μεγάλων δυνάμεων υπέγρα¬
  ψαν σήμερον την 1 καί ήμίσει
  αν πρωϊνήν ώραν συμφω¬
  νίαν έχουσαν ώς βάσιν τό
  γερμανικόν ΰπόμνημα μέ με
  ρικήν μεταλλαγήν.
  Βεβαιούται δτι ό κ. Μουσο
  λίνι είς τάς χθεσινάς συνομι-
  λίας έπέμεινε πολύ είς τό νά
  διευθετηθή συγχρόνως καί τό
  ζήτημα των μειονοτήτων Ουγ¬
  γαρίας καί ΠολωνΙας.
  "Απαντες οί άρχηγοί άνεκοί
  νωσαν είς τό τέλος των συ¬
  ν ομιλιών δτι διά τό ζήτημα
  των άλλων έν Τσεχοσλοβα-
  κία μειονοτήτων θά λάβη. χώ
  ραν μία νέα συνδιάσκεψις
  των τεσσάρων ή όποία θά λύ¬
  ση καί τό ζήτημα τουτο.
  ΟΙ κ. κ. Τσάμπερλαιν καί
  Νταλαντιέ, μετά την έπελθοθ
  σαν συμφωνίαν επί τοΰ σου-
  διτικοθ υπέγραψαν άμέσως
  πρωτόκολλον εγγυήσεως τής
  άχεραιότητος τής νέας Τσεχο¬
  σλοβακίας. Την εγγύησιν αύ
  την θά ύπογράψουν έπίσης
  καί ή Γερμανία καί Ιταλία
  μόλις ρυθμισθή τό ζήτημα καί
  των άλλων έν Τσεχοσλοβα-
  κία μειονοτήτων.
  Μετά την υπογραφήν τοΰ
  συμφώνου καί τόν τερματι¬
  σμόν των συνομιλιών, ό κ
  ΧΙτλερ ηύχαρίστησε δι' ολί¬
  γων τούς συνομιλητάς τού
  δι' δσα ΐιτραξαν υπέρ τής
  είρήνης. Είς τόν κ. Χίτλερ
  απήντησεν ό κ. Τσάμπερλαιν
  έκ μέρους των συνάδελφον
  τού.
  Μετά τό πέρας των συνομι¬
  λιών οί κ. κ. Τσάμπερλαιν
  καΐ Νταλαντιέ συνειργάσθη-
  σαν Ιδιαιτέρως επί μίαν ώ
  ραν διά την διατύπωσιν τοΰ
  κειμένου τής διακοινώσεως ή
  όποίσ επρόκειτο νά σταλή
  είς Πράγαν επί τής έπελθού
  σης συμφωνίας διά τό σου
  διτικόν. Ή διακοίνωσις αυτή
  συνταχθεΐσα διεβιβάσθη τάς
  πρωϊνάς ώρας είς την Τσε·
  χοσλοβακικήν Κυβέρνησιν τοθ
  κ. Σιρόβυ μέ την παράκλησιν
  νά δοθή απάντησις τό συν
  τομώτερον.
  Ό κ. Μουσολίνι, ανεχώρη¬
  σε την 4ην πρωϊνήν έκ Μο
  νάχου, καθώς άναφέρουν τα
  εκείθεν τηλεγραφήματα, έπι-
  στρέφων είς Ιταλίαν δι' είδν
  κης άμαξοστοιχίας.
  |Κ|»ιυ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  5.1
  (Χειμερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-
  Σήμερον τό άριστούργημα τού Λ.
  Τολστόι: «Χατζή Μουράτ», μέ
  τοΰς Ίβάν Μουσζούκιν, Λΐλ Ντά-
  γκοβερ. Έκτός προγράμματος Σι
  νεάκ.
  Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέμ
  πτηνκαΐ Σάββατον απογευματιναί
  ώρα 7 μ. μ.
  (Χειμερινός) «ΑΠΟΛΛΩΝ». ΓΣή
  μερον τό κοινωνικό μεγαλούργη
  μα: «Ό κόσμος άλλάζει». Μέ τόν
  δηαιουργόν των μενάλων ρόλων
  Πώλ Μιοθνι. Έκτός ττρογράμμα
  τος Ζουρνάλ.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή περιποίησις των μσλλιών
  μετά την επάνοδον άπό την εξοχήν.
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ; ΣΗΜΕΡΟΝ
  . Μιά κολοσσιαία δημι·
  Ι ουργία:
  ΧΑΤΖΡ
  ΜΟΥΡΑΤ
  ■ Ρωσσικής υποθέσεως.
  ϊ Πρωταγωνιστοΰν:
  ΙΐΒΑΝ ΜΟΥΣΖΟΥΚΙΝ
  ! ΛΙΛ ΝΤΑΓΚΟΒΕΡ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  Τό άριστούργημα τοΰ
  Γκέζα Φόν Μπολβαρύ:
  ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  Μέ τούς:
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  Ταμείον Έφέβρων Πολεμιβτών
  Νομοΰ Ηρακλείου
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έν συνεχεία πρός την ά¬
  πό 30 Αύγοΰστου 1938 ήμετέ
  Ι ραν διακήρυξιν, φέρομεν είς
  γνώσιν των ενδιαφερομένων
  Ιδτι την 10 Ό<αωβρ(ου έ. ε. (ημέραν Δευτέραν καΐ ώραν !ΐΟ—12 π. μ. διενεργηθήσεται έν τοίς γραφείοις τοϋ Ταμεί- ου έπαναληπτικός πλειοδοτι-1 λει τό καλοκαΐρι ,ή μόδα. Έπε· κάς διαγωνισμός διά την ένοι α^^^ααον^σ^ς' στήν^πλάζ κίασιν των μηδόλως πλειοδο·! ή^δ βουνο. Μέ αλλα λόγια ώ τηθέντων, εγκαίρως ύπερθεμαι φεληθήκατε άπό τόν καθαρό άέ- —ηί------ £ ..η.ηι..-,... άσυμ-!ρα καί τόν ήλιο, πού άνανέωσε . ■; _ Ι Μονάχα μιά ζημία έπάθατε: ή Ε. Π. Ν. Μ. των κάτωθι πε-|θάλασσα άφάνισε κυριολεκτικώς ριφερειών:' Είρηνοδικειακή περιφέρεια Ηρακλείου. ΚτηματικαΓ περιφέρειαι Έπιστρέψατε Από την έξοχή μέ τό ήλιοκαμένο χρώμα ποϋ έπιβάλ Ι ΖΙΡ ΑΕΑΝΤΕΡ ΪΑΤΤΙΑ» ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ ! ΤΕΟ ΛΙΝΓΚΕΝ • ■■■■•■•■■■•■ββ·β·β·β ■ •■■ι ι ε ■ ■«.....·....... ΠΑΡΟΡΑΜΑ Έν τ^ δημοσιευθείση είς τό υπ' αριθμόν 4964 τής 15ης Σε πιεμβρίου 1938 φύλλον τής ένταΰ θα εκδιδομένης εφημερίδος «Ά νόρθωσις» περιλήψει μου προγράμ ματος πλειστηριασμοθ ακινή¬ του δπ' άριθμ. 11386 τού ό- φειλέτου Άντο)νίου ΣτυλιανοΟ Παπαδάκη γεωργοκτηματίου κ» τοίκου ΈπάνωΆρχανών Τεμένους τη" έπισπϊύσει τής Έθνικής Κτη ματικής Τραπέζης τής Ελλάδος, έν § άναφέρεται ήμέρχ τελέσεως τοθ'ρηθέντος πλειστηριασμοθ ή δευ τέρα Ό*τω6ρΕου 1938 έκ παρα δρομής παρελήφθη νά σημειωθή ή ώρα τελέσεως τ&Ο πλειστηρια σμοθ τούτου ήτις ωρίσθη ή 10 μέχρι 12 π. μ. καΐ κατά τουτο διορθοθται ή ειρημένη περίληψις. Έν Ηρακλείω τή 26 Σεπτέμβριον 193* Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου Κ. Ζαχαριάδης ΚΙΜΒΗ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διίάκτωρ Πανεπ. Λυ&νος Επί έπταΐτίαν ίκπαιύίυ- βιίς είς τα Νοσοκομεϊα ΑηΙΙ- <|ΐΐ3ΐΙΙβ5, ΥβΙ - άα $Γ3ϋβ καΐ δαΙρβΐΓΐβΓβ Λυώνος καΐ Πα¬ ρισίων είς τα παθολογικον καΐ νΐυρολογικά νοσήματοτ. Διατελέσας επί διΐτίαν 353Ϊ5ΐ3ηΙ τής ΝΒΥΡΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ κλινΐΜής τού Πανΐπι- οτημίου Λυώνος. ©ά δέχετκι ωσαύτως καΐ τοΰς πάοχοντας έχ ΝΕΥΡΟ- ΛΟΓΙΚϋΝ νβσημάτων είς τ© Ιατρείον τού οδος Αμοιβείας (πάροδος βδοϋ Κατΐχάκη, «ρώην Πλατή οβκκακι) 6ρ«ν 9—12 ». μ. καΐ 4—7 μ. μ. Τηλ. 6-63 ιΐυσ&νΐων π κρινΕ.νιων υι/υμ ι Φόοων άκινήτων κτημάτων Τ. άθ 'Ενβικιάζβνϊαι δωμάτια διά μα¬ θητάς είς κεντρικήν κατοικίαν. Πληροφορίαι τιαρ' ημίν. τα ώραϊα μαλλιά σαο Τό πράγ· μα δέν θά είνε σοβαρό αν λάβε τε τα μέτρα πού χρειάζονται γιά νά έπανοοθωθό τό κακό. ημ ρφρ 1) Άχλάδας (Μεγάλος Άμ- μος 2ον μερίδιον, ΜικροςΆμ μος μερΐδια 1,2, 5, καί 6) 2) Έπισκοπής (έκτός τής είς θέ¬ σιν Χρισχός αμπέλου) 3) Σγου ροκεφάλι 4—Αϊτανίων 5) Ρογ- δηάς 6) Δαφνών. Είρηνοδικειακή περ.φέρεια Αγ. Μύρωνος. Κτηματικαί περιφέρειαι 1) Αγ. Μύρωνος 2) Κάτω Ασιτών 3) Κιθαρίδος 4) Πυο γοθς 5) ΚαμσρΙου 6) Λουτρα- κίου 7) Κορφών. ΑΙ τιμαί πρώτης προσφο- ράς κανονισθήσονται επιτοπί¬ ως υπό τής επί τής Δημοπρα- σίας έπιτροπής. Κατά τν σύτήν ημέραν καΐ έν τώ ίδίω τόπω διενεργηθήσε ται πλειοδοτικός διαγωνισμός διά την εκποίησιν των άκινή των κτημάτων τοθ Ταμΐίου των κάτωθι περιφερειών μέ τι μην πρώτης προσφοράς την αντίστοιχον εκάστω κτήματΐ: ΕΙρηνοδικειακή περιφέρεια Ηρακλείου. Κτηματικαί περιφέρειαι Α) Άχλάδας: 1)'Μεγάλος Άμμος πρώτον μερίδιον δραχ μσς 25.000. 2) Μικράς Άμ· μος μερίδιον τρΐτος δρ. 6ΟΟΟ, μερΐδιον έ'βδομον δραχ. 6000. η Καΐ πρώτα: έπφάλλεται Ινα κα λό λούσιυο, τβ οποίον θά απαλ¬ λάξη τα ααλλιά σας άπό τό θιχ- Ιλάσσιο άλάτι καΐ τή σκόνη. Γιά νά μαλακώσουν οί τρίχες πού έξήοανε ό άέρατ:, θά τρΐψετε τίς ρίζες των έλαφρά μέ τα δα κτυλα, μέ ολίγο έλαιόλαδο (ηρό τοθ λουσΐματος). Μετά τό'σαπού· νισμα θά τα ξειτλύνετε μέ νερό καΐ ξύδι. Όσες έχουν άσπρα μαλ- λιά θά ρΐξουν στό νερό μέ τό ό- τΐοΐον θά ξεπλυθοΰν, ολίγο λου- λάκι (είς ελαχίστην δόσιν) γιά νά φύγη τό κιτρινωπό χρώμα πού άφίνει τό σΐδερο καΐ νά πάρουν τα μαλλιά ίνα ώμορφο άσημένιυ ώ Β) Ηρακλείου: λιάρη δρχ. 3000. Είρηνοδικειακή 1) Δρακου περιφέρεια Αγ. Μύρωνος Κτηματικαί πε¬ ριφέρειαι. Α) ΚαμαρΙου: Τα 3)5 ενός έλαιοτριβείου μετά των πέριξ ήρειπωμένων οίκημάτων—έν- τός τοϋ χωρίου δρχ. 50000. Β) Σταυρακίων: 1) τό 1)4 έλαιοτριβείου μετά τοθ οίκο- πέδου τού δραχ. 25ΟΟΟ. 2) Χασιλιά δρχ. 25000 3) Έν- τός τοθ χωρίου έν οίκημα ( σόγειον καί έρείτηα ετέρου ί- σογείου- δραχ. 10000. Γ) Κρουσώνος: 1) Μυγιαστά χι δρχ. 6000. 2) Χέρθια δρ. 2000. Δ) ΛουτρακΙου: 1) Γιακού- πης δρχ. 2000. 2) Νεκροτα¬ φείον δραχ. 500. 3) Όμέρη Χά ράκια δρχ. 1000. Ε)Άνω Ασιτών: 1) Αγ. ΜΙΝΩΑ • ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ . ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑ Ο ΖΕ Τού δικσήμβυ Μελβών Λέροϋ. Μέ τβν Γίγαντ* τής τέ- χνης: ■ΠΩΛ ΜΙΟΥΝΙ Έκτός πρβγράμματος Ζουρνάλ. ΔΕΥΤΕΡΑ: Ό άβροπορι- χος κολοσσός: !ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΙΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΜΠΕΒΕΡΛΥ-ΡΟΜΠΕΡΤ2 • -ΧΩΜΦΡΕ Γ- ΜΠΟΓΚΑΡ. ; Σημείωσις: Δευτέρα-Πέμ • πτη-Κυριακή ώρα 7 1)2 Ι μ.μ. άπογευματινή. Ρμ Ή βούρτσα ποίζει μεγάλο ρό· λο, κυρίες, στήν ττεριποίησι των μσλλιών. Τό εΐδος τής βούρτσας πού θά διαλέξετε έξαρτδται άπό την ποιότητα των μαλλιων σας. Ή μεταλλική βούρτσα, πού μόν τάρεται σέ καοικσουκ, είνε έν- δεδειγμένη γιά τίς άτίθασες, στε· γνές τρίχες. Ή μεταξωτή βούρτσα έτΐιβάλλεται, μα θά την μετσχει· ρισθήτε μετά την άλλη. Αυτή θά δώση πάλι στά μαλλιά σας τό φλοΰ πού άπαπεί σήμερα ή μόδα. Πάντως ή χρήσις τής βούρ σας είνε άπαραΐτητη πρωΐ καϊ βράδυ, πρέπει δέ νά είνε μεθο- δ'κή: νά μή χαιδεύη απλώς τα μαλλιά, μά νά τα βουρτσίζη άττό τή ρίζα. "Αν τα ααλλιά σας Εγιναν όπερ βολικά στεγνά, έξετάσατε προσε- κτικά τίς αχρες των. "Αν ή τρί· χά χωοίζεται στά δύο, σπεύσα¬ τε είς τό κουρείον γιά νά κά· ψετε τίς δκρες. Είς περίπτωσιν πού άρχΐζουν νά πέφτουν τα μαλλιά σας, καί ιδι¬ αιτέρως αυτή την έποχή, μην άπελπίζεσθε. Μά μή χάνετε και- ρό. Ό κομμωτής θά σας βοηθήση νά σωθήτε άπό την έκτάκτως δυ· σάρεστη αυτή... περιπέτεια. Γό φάρμακον εναντίον τής τριχοητώ- σεως δέν είνε £να καΐ τό αύτό γιά δλα τα μαλλιά, έξσρτδται δέ έπίσης άτό την αιτίαν πού την προεκάλεσε. *** Αντώνιος δρχ. 20000. Είρηνοδικειακή περιφέρεια Πύργου. Κτηματικαί περιφέρειαι Α) Μεγάλης Βρύσεως: ΟΙ κήματα έντός τοΰ χωρίου Μεγ. Βρύσεως μετ" αΰλής φρέατος δρχ. 8ΟΟΟΟ. Β) Δραπέτι: 1) Οίκημα μετ* αύλής ενός στρέμματος, δραχ μάς 8000. Γ) Χάρακος: 1) Μεγάλα Κομ μάτια δρχ. 10000. 2) Κατσού κριδες δρχ. 10Ό00 3) Κατσι- λαδιάδες δρχ. 5000 4) Μεγά¬ λα κομμάθια δρχ. 1000. 5) ΠρατοΟ Ρούκουνα δρχ. 1000. 9) Καπαρδιάδες δραχ. 1500. 7) Καπαρδιάδες δρχ. 4000. 8) Μακαρούνη Ρυάκι δρχ. 2000 Δ) Αγ. Θωμά: 1) Χάλαβρα δραχ. 10000 2) Πάκα δρχ. 10000. Ε) Πατσιδέρίυ: 1) Λιμνοκε φάλα δρχ. 8ΟΟΟ. 2) Τσούνια άμπέλια δρχ. 15000. 3) Πε· ζούλια ή Λουλό δραχ. 1000 Στ) Κεφαλάδο: 1) Μάκρε νας δρχ. 2ΟΟΟΟ 2) Τροχάλους ή Δέμα δρσχ. 20000. Διά κάθε πληροφορίαν ά- πευθυνθήτωσαν "οί ένδιαφερό- μενοι καθ" εκάστην πρός την Γραμματείαν τοϋ Ταμείου. Έν "Ηρακλείω τή 30 Σε- πτεμβρίου 1938! Ό διευθυντής τοϋ Τσμείου Μιχ. Σκουνιάκης Έκτός Τράστ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛ1Σ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρ«χτβρ6γφ τής έπελθούσης συν
  διαλλαγής επί τοθ τσεχογερμανι-
  κου.
  —ΟΙ σταφιδοπαραγωγοΐ κυριο
  λεκτικώς έπανέκτησαν δλον τό
  θάρρος, προεικάζεται δέ ταχεϊα
  ανατίμησις των σταφίδων.
  —Είς τό γήπεδον Χάνδαξ θά
  λάβουν χώραν αυριον δύο ποδο-
  σφαιρικαι συναντήσεις μεταξύ
  των όμάδων «Ιδομενέως» καΐ «Ά
  πόλλωνος> άφ' ενός καΐ «Τάλω»
  καί «Μίνως» άφ' ετέρου.
  —Τάς συναντήσεις ταύτας θά
  παρακολουθήσουν ασφαλώς άρ·
  κετοί φίΚαθλοι.
  —Καΐ αί έν γένει μεταφοραΐ αί
  οποίαι είχον άτονήσει έξ άφορ
  μής τοΰ έπικειμένου Βως προχθές
  πολέμου, έπανεϋρον χθές ζωήν.
  —Τα κλάδον τουλάχιστον των
  αύτοκινήτων άντηχοθσαν συχνότε
  ρον καΐ οί σωφέρ ειργάσθησαν
  περισσότερον τοϋ συνήθους.
  —Διότι καΐ έπιβάται υπήρχον
  καΐ φορτΐον...
  —Τό γεγονός τής συμφωνίας
  τοϋ Μονάχου έσχολιάσθη εύρύτα
  τα.
  — Γενική ήτον σχετικώς ή αίσι
  οδοξία περΐ τό Ιστορικόν σύμφω
  νόν.
  —'Εκρίνετο δέ ώς νίκη των εί
  ρηνοφίλων οί ότιοϊοι—ειρήσθω έν
  παρόδφ-εΤχον καΐ έδώ χθές την
  ευεργετικήν των.
  —Έξακολουθεϊ μέ μεγάλην επι
  τυχίαν είς τόν κινηματογράφον
  Πουλακάκη ή προβολή τοΰ «Χά
  τζή Μουράτ» άπό τό δμόνυμον
  μυθιστόρημα τοϋ Λέοντος Τολ
  στόί.
  —Σήμερον τό Εργον τούτο προ
  βάλλεται διά τελευταίαν φοράν.
  —Έπίσης συνεχίζεται είς τόν
  κινηματογράφον Μινώα ή προβολή
  τής νέας δημιουργίας τού Πώλ
  Μιοϋνι: «Ό κόσμος άλλάζίΐ».
  ο Ρέπορτΐρ
  Ένοικιάζίται δωμάτιον έπιπλω-
  μένον καΐ μέ δλην την περιποί
  ησιν. Πληροφορίαι ηαρ' ημίν.
  Ζητεϊται πρός ενοικίασιν θωμά
  τιον μετά κουζίνας κατάλληλον
  διά μονοκατοικία.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζείον κα
  τάλληλον καί δι' αποθήκην καΐ
  είς σχετικώς κεντρικήν θέσιν τής
  πόλεως. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΠΩΛΕ1ΤΑΙ ή οίκία των 3ρ·
  φανών Λεωνίδου Ε. Μαστοράκη
  έντός τής κωμοπόλεως Σητείας
  καί επί τής όδοθ Καπετάν Σήφη.
  Πληροφορίαι παρά τφ κ. Έμμ.
  Ν. Μαστοράκη παντοπώλην καί
  Ίιοάν. Μ. Κοτσιφάκη διχηγορικόν
  γραφείον χ. Μυλωνάκη.
  ΠΩΛΕ1ΤΑΙ είς τιμήν εύχαιρί
  άς άκίνητον (οίκία) μετ' οίκοπέ
  υ 280 τετραγωνιχών μίτρων π»
  ρά τό ΒριφοχομεΖον. Πληροφο
  ρίαι παρά τώ φαρμαχιίψ Άριστοτ.
  Χαλχιαδάκη.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό
  ■401)ίί
  * «κ
  τού Βίκτωρος Ούνκώ.
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α
  Οί "Αθλιοι.
  -"
  413βν
  ΑΓ έκείνους ηού θέλουν
  νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους
  —"Ω! άνέκραξε προσκυνών ύποκλινώς καί έ-
  πανειλημμένως προσμειδιών ώς έν λατρεΐσ., όρΐστε '
  μέσα, κύριέ μου! καταδεχθήτε νά όρίσετε μέσα,'
  κσθώς καί ή χσριεστάτη άρχοντοποθλα. Είσθε ό
  εύεργέτης μου, είσθε ό σωτήρ μου. )
  —Παρουσιάσθησαν δέ είς τό κατώφλιον τής
  θύρας άνήρ προβεβηκως ιήν ηλικίαν καΐ μ(α νεανις.
  —Ό Μάριος ίστατο πάντοτε είς την θέσιν
  τού, κατασκοπών. Ό,τι ησθάνθη κατά την στιγ¬
  μήν εκείνην, γλώσσα άνθρώπου αδυνατεί νά πά
  ραστήοτ).
  Ήτον 'ΕκεΙνη. Όσοι ήράσθησαν επί ζωής των,
  οδτοι καί μόνοι κατανοοΰν δλας τάς άκτινοβό
  λους έννοΐας, οΐτινες περιέχονται έντός των Εξ
  στοιχεΐων ταύτης τής λέξεως. 'ΕκεΙνη.
  Ήτον ίκεΐνη τώόντι. Ό Μάριος μόλις την διέ-
  κρινε διά τοΟ φωτεινοθ άτμοθ, δστις έν άκαρεΐ διε
  χύθη επί των ομμάτων τού Ήτο τό γλυκύ έκεΐ
  νο δν, τό άπόν, τό άστρον δ έσελάγισεν έπ' αύ
  τοΟ 6ξ δλους μήνας, τό δμμα έκεϊνο, τό μέτωπον
  έκεΐνο, τό στόμσ έκεϊνο, τό ωραίον έκεϊνο πρό
  σωπον τό έκλεΐψαν, καί νύκτα παρουσιασθέν
  μετά την δύσιν τού. Ναί, εΐχε δύσει καί τώρα
  άνέτελλεν.
  Άνέτελλεν έντός έκεΐνης τής σκιάς έντός έκεΐ
  νού τοΟ έλβεινοθ άντρου, τοΰ εΐδεχθοϋς έκε(νου|
  σπηλαίου, έντός έκεΐνης της φρΐκης!
  ΟΙ παλμοΐ τής καοδΐσς τοθ Μαρΐου διετάρατ!
  τον την δρασΐν τού. Τώ ήρχετο ν" άναλυθή είς δα
  κρυα.
  Τφόντι έπανέβλεπεν εκείνην, άφοϋ επί τοσού¬
  τον χρόνον την άνρζήιησε! Τώ εφαίνετο δτι εΐχε
  χάσει την ψυχήν τού καί δτι τώρα την έπανεθρεν.
  Ή «ΟύρανΙα» ήτο πάντοτε ή αυτή· μόνον ολί¬
  γον τι ώχρά' ή άβρά μορφή της περιεκυκλοθτο
  υπό κσπελλΐνου έκ βελούδου ίώδους χρώματος,
  τό δέ λοιπάν χρώμά της έκαλύπτετο υπό σισΰρος
  έξ άτλαζίου μέλανος. Διεκρίνετο δέ υπό την μα¬
  κράν της έσθήτα τό μεταξωτόν ύποδημάτιον τοθ
  μικροΟ της ποδός.
  —Ό συνοδεύων αύτην ήτο ό ΛευκΙας.
  —Προχωρήσασα είς τό ένδότερον τοθ δωματί-
  ου, άπέθεσεν επί τοθ τραπεζΐου ε"να δέμα άρκε
  τα βαρύ.
  Ή πρεσβυτέρα των θυγατέρων τοθ ΊονΡρέτου
  είχεν άποχωρήσει δπισθεν τής θύρας, οπόθεν ε¬
  θεώρει βλοσυρΔς τό έκ βελούδου καπελλΐνον έκεΐ
  νο, τόν έξ άτλαζΐου μανδύαν, καί τό /ράσμιον έ
  κε'; νο καί περιχαρές πρόσωπον.
  θ'.
  Κλαίει σχεδόν έ Ίονδρέτης
  Τόσον σκότεινός ήτον ό θάλσμος, ώστε οί ό
  φθαλμοΐ των έξωθεν ερχόμενον έπασχον δ,τι πά-
  σχουσιν οί όφθαλμοί τοθ καταβαΐνοντος είς ύπό-
  γειον' διά τουτο, οί μέν ξένοι είσήλθον μετά τινος
  οισταγμοθ, ώς μόλις ΒιακρΙνοντες τα περΐ αύτούς
  άμυδρα σχήματα, οί δέ έγκάτοικοι, συνειθισμέ¬
  νην έχοντες την δρασιν είς έκεϊνο τό σκότος, εϋ
  κρινέστατα είδον τούς εΐσελθόντας.
  Ό κ. Λευκΐας επλησίασε πρός τόν Ίονδρέτην,
  ώς παιέρσ, καί κσλοκαγάθως καί συμπαθώς τοθ
  εΐπε—-Μέσα, φ(λε μου, είς αύτό τό δέμα θά ευρης
  ολίγα φορέματα καινούργια. περικνημΐδας καΐ μάλ-
  λινα έφαπλώματα.
  ;(συνεχ(ζεται)
  Η ΝΕΑ ΨΥΧΟΛΟΠΑ
  Α'.
  ΑΙ λειτουργίαι τοθ έγκεφίλ'-υ
  άπησχόλησαν άπδ τή; αρχαιότητος
  τα μεγαλείτερ* πνιιίματα χαΐ τού;
  μεγαλειτέρον φιλοσόφους χαί ε¬
  πιστήμονας. Διάφοροι θεωρίαι υ·
  πεστηρ'χθηααν πρός εξήγησιν τή;
  μνήμης—τής πλέον μυστηρίώδους
  λειτουργίας τοθ πνεύματος. Ποία
  είνε ή δύναμις έχείνη, ή δποία
  φέρει πάλιν είς τόν νούν μας γε
  γονότα τα έποΐα δέν βλέπομεν,
  φωνάς τάς οποίας δέν άκούομεν,
  είχόνας αί οποίαι δέν όμοιάζουν
  κατ' ουδέν πρός β,τι είδομεν άφ'
  ή; ή εικών έχείνη εισήλθεν είς
  τόν εγκέφαλον μας; Ή ψυχολογία
  προσπαθεΐ σήμερον νά δώση κά
  ποιαν εξήγησιν, την οποίαν δμω;
  άκόμη δέν εύρε. Μίαν ιδέαν των
  προσπαθειών αυτών πρός έξερεύνη
  σιν τοΰ πνεύματος δίδει ό Άμε
  ριχανός χαθηγητή; δόκτωρ Σίγχε-
  ριστ είς τό κεφάλαιον «Άνασκα-
  φή τοθ νοθ» τοθ περιφήμου συγ-
  γράμματός τού «Ό δνθρωπος χά!
  ή ϊατρική». Είς τό κεφάλαιον αύ
  τό βλέπομεν είς ποίον σημείον
  ευρίσκεται σήμερον ή έρευνα τοθ
  έγχεφάλου υπό των σοφών.
  "Ε«αστον ουναίαθημα—πάν 5,τι
  διά των πέντι αϊσθήσεών μα; εί
  σέρχεται εί; τόν νούν μα;—
  δέν χάνεται τελείως, άλλά άφί-
  νει τα Ιχνη τού, ύκάρχει δέ Ινας
  μηχανισμό; είς τόν εγκέφαλον
  μας, δστις τό άναπαραγάγει καί
  έπχναφέρει τα συναισθήματα αύ-
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΙΩΑΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
  Πλατεϊα Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι).
  "Απαντα τα διδακτΐκά βιβλία
  γραφική ϋλη
  είς πλουσίαν συλλογήν.
  ΠΟΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ
  Παρέχβντβι επί πιστώθίΐ είς τούς Μ. κ. Διδασκάλους
  μ«1 τάς σχολικάς έφορείας είς τιχάς χβνδρικής ηνλπ-
  σ·«ς.
  ■■■■■■■■■■■ι
  Παράρτημα έργοστασίου
  Βαπτιστικών — Στέφανον
  ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΙΑΛΑΚΗ
  Είς Μοϊρες
  Ειδοποιούμεν την αξιότιμον πελατείαν μας
  ότι έπλουτίσαμεν τό έν Μοϊρες ύπβχατάστημά
  μας μέ βλα τα ειδή προικών ήτοι:
  Κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, πάν¬
  τες, μαξιλάρια κ. λ. π.
  Έπίσης μέ μεγάλην συλλογήν γυναικείων
  καί παιδικδν φβρεμάΤων.
  ■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■α
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  τα εί; την έστίαν τή"; συγκεν
  τρώσίως των συναισθημάτων. Έ-
  πειδή λησμονουμεν κίτι τι, αύτό
  δέν οημαίνει κατ' ανάγκην, δτι
  τό συναίσθημα, τό οποίον άπαξ
  είσηλθΐν, αφήκε τελείως τό πνεθ
  μά μ-»; Απλώς είμεθα άνίχα
  νοι νά τό ένθυμηθώμεν, νά τό ά-
  ναπολήσιομεν. Εάν δμως δοθή
  χατάλληλος εύχαιρία, θά δυνηθώ
  μέν νΐ τό ένθυμηθώμεν. Έχεΐνο;
  έχει καλήν μνήμην, δστι; απλώς
  έχει τα; δυνάμει; τοθ συνδυασμώ
  εί; τό πνεθμά τού των διαφόρων
  συναισθημάτων.
  Πάσα πνευματιχή έργασία συν-
  δέεται μέ αίσθήματα εύχάριστα
  ή δυσάρεστα. Ή φυσική έχδήλω
  σις των αίσθημάτων αυτών είνε ό
  γέλω; ή τα δάχρυα. Έξ άλλου
  σωματικαί κινήσει; είνε δυνατόν
  χάποτε νά προκαλοθν συγκινήσει;.
  Επί παραδείγματι, τόν φόβον δύ¬
  νανται .νά προχαλέαουν άαθένειαί
  τινές τής καρδίας. Αί πράξει;
  εξαρτώνται κατά μέγα μέρο; έκ
  >ν συγκινήσεών μα;. Έπιδιώ
  χομΐν τα εύχάριστα καί άπο·
  κρούομεν τα δυσάρεστα. Αί συγ·
  κινήσει; έπησεάζουν έπίσης τάς
  σκέψει; μας. Ή ταχύτη; έπίσης
  των σκέψεων έξαρτάται έχ τή;
  πνευματιχή; μα; διαθέσεω;. Εάν
  Ινα πρέβλημα μ3; εύχαριστηΊ ή
  λύσις θά έλθη εί; τόν νοθν μα;
  ταχύτερον ή διον θά τ^ρχιχο εάν
  είμεθα υποχρειομένοι νά λύσωμεν
  τό πρόβλημα αύτό.
  (συνεχίζεται)
  ΘΑΛΑΙνίΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  ΛΛ
  Ό Έμττορορραπτικός ΟΙκος
  Ε. Σ. Καστρινάκη
  Πλ.ατειά Στράτα, Ηράκλειον—Κρήτης
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΗ ΟΙΝΤΟΤΕ ΠΛΟΥΣΙΑΝ ΣΥΑΑΟΤΗΝ
  ΕΙΡΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ
  Εφαρμογήν τελείαν—ίιλικά αρίστα
  καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  Κεντρικόν.- Ηράκλειον
  Ύποκαταστήματα: Μοϊρες—Βενερότο
  Ό νομός Λασηθίου
  είς την διεθνή έκδεσιν-
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29 Σετΐτεμ
  βρίου (τοθ άνταποκριτοθ μα;).—
  Ό επανελθών έκ θεσίαλονίκη;
  γραμματιύς τής ενταύθα Νομάρ¬
  χας κ. Μπλιζάκης. εί; τόν δποΐ-
  όν όφείλεται ή οργάνωσις τοθ πε
  ριπτέρου τού Νομοθ μα; εί; την
  έκθεσιν θεσσαλονίκης, μετέδωκεν
  ευχαρίστου; πληοοφορία; διά την
  5λην συμμετοχήν τοθ Λασηθίου
  εί; την έκθεσιν.
  Σημειωτέον δτι διά πρώτην φο¬
  ράν εφέτο; ίχει Γ5:ον περίπτβρον
  ό Χομός, άξίζει ίμιο; καί άνε
  ξαρτήτω; τού γεγονότο; αύτοθ, νά
  έξαρθή ή είδική εμφάνισις τοθ
  περιπτέρου άπό απόψεως ποικι-
  λία; έκθεμάτων καί έν γένει πε-
  ριεχομένου. Δύναται νά είπη τι;
  δτι τό περίπτερόν μ»; αυγχαταλέ
  γεται μεταξύ των πρώτων περι
  πτέρων τή; Εκθέσεως. Ιδιαιτέ¬
  ραν εντύπωσιν κάμνουν ή στợ·
  δ» τή; Σητεία;, τό λά5ι τή; Ίε
  ραπέτρα;, ή άμυγδαλόψυχα χαί
  τό χχροθΛΐ τοθ Μεραμβέλλου οί
  μπανάνε; τοθ Καλοΰ Χωριοθ χαί
  γενικώς δλα τα γεωργιχά, βιομη
  χανιχά καΐ κτηνοΐροφικά προϊόν
  τα τού Νομοθ Λασηθίου.
  Δέν δύναται νά πχραβλεφθη"
  διά την αρτίαν εμφάνισιν τοθ πε
  ριπτέρνυ ή έξαιρετική προσπά
  θεια τή; τοπική; έπιτροπή; συγ
  χειμένης έκ τού Διευθυντού τή;
  Νομαρχία; κ. Ιΐελεκάνου, τοθ Δι
  ευθυντοΰ τής Άγροτική; Τραπέ
  ζης κ. Κουρκουτάχη καί τοθ προΐ'
  σταμένου τή; γεωργική"; δΐτηρε
  σία; χ. Τσουμή πρό; τού; όποίους
  είναι δικαιότατοι οί έκδηλωθέν
  τε; έπ' εύκαΐρία ίδιαίτεροι ίπαι
  νοι άπό μέρους τή; δημοσίας γνώ
  μη; τοΰ νομοΰ.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΝ
  ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ ΥΠΟΘΕΣΕΟΝ
  Ι. ΖΟΥΡΙΔΗ
  Έστιατέριβν «Διονυσος»
  Έμμ. Κυριακάκη
  Έν
  Άναλαμβάνει την εξαγωγήν χαί
  διακανονισμόν συντάξεων, φορολο
  γικών δποθέαεων. Προεξοφλήσει;
  συντάξεων χαί μισθών δηιιοσίων
  δπαλλήλων (τή; πόλεω; Ήρα
  κλείου). Είσπράξει; συντάξεως
  καΐ μισθών καί αποστολήν αυτών
  εί; τού; έν ταίς επαρχίαις, διαμέ
  νοντας δικαιούχου;.
  Έκδίδει πιατοποιητικά καί άν
  τίγραφα διαφόρων άρχών.
  Συντάσσονται αίτήσει; πρός δή
  μοσίας αρχάς.
  Μεσιτεύει εί; ένεικιάσει; κατα
  στημάτων, οίχιών καί δωματ,ίων.
  Παρέχει σχετικάς πληροφορίας.
  Ταχεΐα διεκπεραίωσις χαί θε
  τιχή εξυπηρέτησις μέ τού; συμφε
  ρωτέρου; δρους. Ζητήσατε πλη
  ροφορία; προφορικδ·; καί δι' άλ
  ληλογραφίας άποστέλλοντες γραμ
  ματόσημα δι' απάντησιν.
  ΙΙΩΛΟΥΝΤΑΙ.— οίκόπεδα κα
  ταλληλότατα δι' οίκοδομά; παρά
  την λεωφόρον ΚνωσοΟ. Πληροφο
  ρίαι παρά τώ Διχηγοριχω Γραφείψ
  Γ. Σουργιαδάκη.
  ΓΟΝΕΙΣ
  έμπιστευθήτε τα παιδία σας είς τό:
  ..ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ"
  Εξασφαλίζετε είς αύτά μόρφωσιν καί ανατροφήν χρι¬
  στιανικήν καΐ εθνικήν.
  Τό απολυτήριον τού είναι Ισότιμον πρός τα των
  Δημοσίων Γυμνασίων.
  ΟΙκοτροφείον όντως οίκογενειακόν.
  ΑΙ έγγΡαΦαΙ ήρχισαν. Ζητήσατε κανσνισμόν.
  Τηλέφωνον 6—74.
  —Ή έορτή των ζώων.
  Προχθές τό εσπέρας συνήλθεν
  έν τη Νομαρχία πολυμελπς Έ
  πιτροπη έκ των Έπιθβωρητών των
  Σχολείων, των Γυμνασιάρχην,
  τού Έψβρου Προακόπων, τού Νο-
  μοκτπνιάτρβυ,τοΰ Προέδρου Καρ-
  ραγωγέων χλπ. καί ησχολήθη μέ
  τό ζητημα τού καταρτισμόν προ-
  γράμματος διά τόν έορτασμόν έν
  τή πόλΐι μας τής προσεχούς 4ης
  Όκτωβρίου ώς Παγκοσμίου ημέ¬
  ρας των Ζώων. Απεφασίσθη βίί-
  τ» ποό μεσημβρίας νά γίνουν ό-
  μλίαι υπό των κ. κ- Καθηγητήν
  τα Σχολεΐα,τάς οποίας θ' ακο¬
  λουθήση διανομή είς τό κοινόν
  έκ μέρους των μαθητών καΐ προ·
  σκοπώ ν είδικών άναμνηοτικών έν
  σήμων. Περί ώραν 11 π.μ θά δοθή
  ϊΐς τό θέατρον Πουλακάκη διάλε
  {ις ζωοφΐλικοΰ πΕριεχομένου καί
  θά γίνη άπαγγελία σχετικών ποι
  ημάτων καΐ διηγηματων έν τφ
  αύτφ θεάτρω παραχωρηθέντι βϋ
  γενώς υπό τοΰ κ. Πουλακάκη.
  Νβτά μεσημβρίαν καΐ πΐρΐ ώ¬
  ραν 4 μ.μ. θά παιανίση ή Μουσι-
  κή τού Δημου έν τή Πλατίία Έ
  λκυθερίας, θά γίνη καράταξις των
  σχολείων καΐ Προσκόπων καΐ θά
  επακολουθήση παρέλασις .των ζω·
  ών (ίππων, κυνών,'ιτροβάτων κλπ.)
  Ιδιοκτήται των ζώων παρεκλη
  θησαν σχετικώς ν' αποστείλωσι
  τα ζώά των π«ρί ώραν 3 α μ. (1ς
  την Πλατείαν Δασκαλογιάννη
  (όπισθεν τής Νομαρχίας) οπόθεν
  βχ γίνη ή έκκίνησι; υπό «ιδικής
  Έπιτροπής. Κατά την παρέλασιν
  θά άπονεμηθοΰν βραβϊΐα καΐ £·
  παινοι είς τα κκλλίτβρα χαί ω¬
  ραιοτέρα ζωα.
  —Αί νέαι τιμαί των αλεύ¬
  ρων 'καί τοΰ άρτου.
  Δι' αποφάσεως τής Έπιτρο¬
  πής Διατιμήσεων αί τιμαί των
  αλεύρων καί τοθ άρτου ναθο
  ρίζονται ώς έξής:Άλευρα λευ
  κά δραχ. 10.52 κατ' οκάν, πι
  τυροθχα 9.37. Άρτος λευκός
  δρχ. 10, πιτυροθχος δρχ. 8.40-
  —Αί εγγραφαί των μαθη¬
  τών.
  Έν σχέσει μέ τάς έγγραφά;
  των μαθητών των δημοτκων σχο
  λείων εξεδόθη ή κάτωθι άνα
  χοίνωσι; των διευθυντήν χαί των
  έπιθεωρητών των δημ. σχολείων:
  «Ανακοινούται εί; τού; γονεΐ;
  ή τού; χηδεμόνα; των 6ποχρέων
  πρός φοίτησιν μαθητών δημ. Σχο
  λείων τή; πόλεως Ηρακλείου δτι
  έν κοινζ συνεδριάσει των διευθυν
  των των σχολείων μετά των οί
  κείων Έπιθεωρητών απεφασίσθη
  δπω; τα δημοτικά σχολεϊα τής
  πόλεως Ηρακλείου Α., Γ., Δ., Ε.
  μή δέχωνται άλλους μαθητάς
  πρό; φοίτησιν διότι δπερεπληρώ-
  θηααν, τα δέ σχολεϊα τής αυτή;
  πόλεω; Πον,ΣΤον, Ζον, Ηον ϊχουν
  διάπλατα τάς θύρας των καί δέ-
  χονται εύχαρίστω; τού; δποχρέ-
  ου; πρός φοίτησιν παϊδας. 'Επος
  μένω; συμφέρον έχουν οί γονΐΐ-
  δττοι; εγγράψωσι τ* τέκνα των
  εί; τα σχολεϊα αύτά χάριν τή;
  6γεία; χαί τής μορφώσεως τού;
  των. Συνιστώμεν συμμόρφωαιν
  διότι αυτή είναι καΐ ή απόφασις
  τής αρμοδίας υπηρεσίας.»
  — Επάνοδος τοΰ Νομάρχου
  Λασηθίου.
  Την παρελθούσαν Τρίτην επαν¬
  ήλθεν αίς την έδραν τού έκ τβΰ
  είς Αθήνας ταξιδίβυ τού ό Νβ-
  μάρχης Λασηθίου κ. Παπαδημη-
  τρίβυ Ό κ. Νομάρχης συνειργά¬
  σθη έν Αθήναις μετά τοΰ Πρωθυ
  πουρνοΰ κ. Μβταξά κατά την διβ-
  λευσίν τού δέ έκ Χανίων συνϊΐρ
  γάσθη μετά τοΰ άναπληροΰντος
  τέτε τόν ΓενικόνΔιοικητήν χ,Ίιτ·
  πολύτου χαί των ύπηρεσιών τής
  Γβνική; Διβικήσβως επί των ζητη·
  μάτων τοΰ νομοϋ.
  —Έγκαίνια ναοΰ.
  Αυριον Κυριακήν 6 περιβίεύ·
  ών την επαρχίαν Σητείας ©βοφι
  λέστατος έπίσκοπος '1<ροβητ·ία$ χ. Φιλοθεος θά έγκαινιάβη τόν έν Πισχοχίφάλω νέον Ιερόν να¬ όν. Υπέρ τβΰ ν»οΰ τβύτβυ ή *■ Αθηνά Νικ. Κολυδάχη διέθεσεν 25.000 δρ. διά την αποπεράτωσιν τοΰ ναβδ τβύτβυ, III
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐσ έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  1 Όκτωβρίου 1938
  123 Ώρα
  ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΕΛΟΟΥΣΗΣ
  ΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΑ ΑΡΧΙΣΗ
  Η ΚΑΤΑΛΗτΊΜΩΝ ΕΔΑΦΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας>.— Τηλεγραφήματα
  έκ τού έξωτερικοΰ άναφέρου,ν ότι λόγω
  τής ύπογραφείσης συμφωνίας είς τό Μό
  ναχον, είνε γενικήή άνακούφισις.
  Αύριον (σήμερον) άρχίζει ή κατά-
  ληψις των σουδιτικών περιοχών χωρίς
  καταστροφήν των στρατιωτικών έγκα-
  ταστάσεων καί συμφώνως πρός τό υπο-
  γραφέν είς την βαυαρικήν πρωτεύουσαν
  ειδικόν πρωτόκολλον.
  ΥΠΟ ΠΟΙΟΝ ΟΡΟΝ ΕΚΧΩΡΕΙ
  τασ ηη[\ η πραγα
  ΕΙΓΥΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έν σχέσει μέ την έκχώρησιν των
  όχυρώσεων των Τσέχων είς τάς σουδι-
  τικάς περιφερείας άναφέρουν ότι τούτο
  εγένετο δεκτόν άφοΰ προηγουμένως ή
  Γερμανία εδέχθη τόν όρον περί έγγυ·
  ήσεως των νέων τσεχοσλοβακικών συνό-
  οων.
  ΠΟΥ ΟΑ ΓΙΝΗ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΝ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΗΟΕΜΒΡΙΟΗ ΑΒΜΟτΗΦΙΣΜ»
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Είς τάς περιφε¬
  ρείας τής Τσεχοσλοβακίας είς τάς ο¬
  ποίας δέν θά γίνη κατοχή, θέλει λάβη
  χώραν τό καθο&ιζόμενον διά της συμ¬
  φωνίας τού Μονάχου δημοψήφισμα κα·
  τα Νοέμβριον καί υπό τής επί τούτω
  συσταθησομένης διεθνοΰς έπιτροπής.
  Ό παγκόσμιος Τύπος
  πανηγυρίζει την συμφωνίαν Μονάχου.
  Εξησφσλίσθη ή εύρωπαϊκή ειρήνη.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30—9—938 (ί-
  διαιτέρα ύπηρεσία «Ανορθώ¬
  σεως).— ΆπερΙγραπτος είναι
  ή ίκανοποΐησις τού κόσμου
  διά την επιτευχθείσαν συμφω¬
  νίαν τοϋ Μονάχου. Χιλιάδες
  ουγχαρητηρΐων τηλεγραφημά
  των αποστέλλοντσι είς τόν
  κ. Τσάμπερλαιν διά τό άποτέ
  λεσμα των ένεργειών τού. Οί
  «Τάϊμς» έκφράζουν είς άρ¬
  θρον των την ύπερηφάνειαν
  τής Αγγλίας διά τόν κ. Τσάμ
  περλαιν καί την εύγνωμοσύ
  νην των πρός τόν κ. Μουσο
  λίνι διά την σταθεράν θέλησίν
  τού νά σώση τόν κόσμον ά
  πό τόν πόλεμον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30—9—938 (ίδιαι
  τέρα ύπηρεσία «Άνορθώσε
  ως»),— Είς τούς κύκλους τής
  Βουλής εκδηλούται μεγάλη
  Ικανοποΐησις διά τα άποτελέ
  σματα των συνομιλιών τοΟ
  Μονάχου. Χιλιάδες τηλεγρα
  φηματα απεστάλησαν είς τόν
  κ. Νταλαντιέ διά τας προσπα
  θείας τού υπέρ τής είρήνης,
  μέ έκδηλώσεις άφοσιώσεως
  ου.
  ολοκλήρου τού γαλλικο3 λα κουν τό εγκώμιον τοϋ πσοέ-
  δρου Ροθσβελτ διά τάς υπέρ
  τής είοήνης ενεργείας τού καί
  τα άποτελέσματά των. Αί βρα
  δυναΐ έφημερίδες τονίζουν είς
  μεγάλους πολυστήλους τί·
  τλους των δτι ή ειρήνη τοΟ
  κόσμου εσώθη.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30-9—38 (Ίδιαι
  τέρα ύπηρεσία τής «Άνορθώ
  σεως).— Οί πολιτικοί κΰκλοι
  παρατηροθν δτι τό σύμφωνον
  τό οποίον υπεγράφη μεταξύ
  των τεσσάρων άρχηγών έξα
  σφαλΐζει την γαλήνην τής Τσε
  χοσλοβακίας χωρίς νά θίξη
  την αξιοπρέπειαν της.
  Έν συγκρίσει τοΟ αρχικώς
  πιδοθέντος είς Πράγαν γερμα
  νικοΰ ύπομνήματος καί τώ
  διεκδικήσεων τοΰ Χίτλερ μ
  τό χθές ύπογραφέν σύμφω
  νόν ύπάρχει μεγάλη διαφορά
  την όποιαν επέτυχον κατό
  πιν μεγάλου αγώνος οί κ
  Αί έφημερίδες έπίσης άφιε-
  ρώνουν μακρά σχόλιι/ είς την
  επελθούσαν συμφωνίαν. Τό
  «Εξέλσιορ» γράφει: «Αί τέσ-
  σαρες δυνάμεις τής Λύσεως
  συνήλθον διά νά θεμελιώσουν
  μίαν δισρχ;ή ειρήνην. .».
  Ό «Χρόνος» παρατηοεΐ δτι:
  οί κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Ντα
  λαντιέ έχοντες οπίσω των κι
  νητοποιημένους τούς στρατούς
  καί τούς στόλους των κρατών
  των, μετέβησαν διά νά έξεό
  ρουν ειρηνικήν λύσιν ενός ζή
  τήματος πού εφερε τόν κό
  σμόν είς πόλεμον. Καί έπέτυ
  χαν». Άλλη εφημερίς γράφει:
  «Ή θυσία ποΰ γίνεται σήμε
  ρον θά φέρη τα άποτελέσματά
  της». Ή «Παρί Σουάρ» παρα-
  τηρεΧ δτι οί σύμμαχοι τής Τσε
  χοσλοβακίας συνεζήτησαν τόν
  τεμαχισμόν της άπό τόν„ ό
  ποίον θά εξέλθη ή ειρήνη.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 30—9—38
  (ιδιαιτέρα ύπηρεσία). —ΑΙ ά
  μερικανικαί έφημερίδες πλέ-
  κ. Τσάμπερλαιν καί
  τιέ.
  Νταλαν
  Ό ένσουσιασμός των Γερμανών.
  Δηλώσειςτοΰ Γάλλου πρωθυπουργόν.
  ΥΠΟ ΠΟΙΑΝ ΑΙΡΕΣΙΗ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —Τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων καί Αονδίνου ά¬
  ναφέρουν ότι ή Αγγλία καί ή Γαλλία
  υπέγραψαν τό σύμφωνον υπό την αϊρεσιν
  ότι ή Γερμανία θά εγγυηθή τα νέα ού-
  νορα τής Τσεχοσλοβακίας.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΠΕΔΕΧΘΗ
  ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΙΝ ΤΟΝ ΠΡΟΟΕΣΜΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Έν σχέσει μέ τα
  γεγονότα τα προηγηθέντα τής τελικής
  συμφωνίας τού Μονάχου τονίζεται ότι
  μετ ά συζήτησιν ή Γερμανία απεδέχθη
  την παράτασιν των προθεσμίαν διά την
  κατάληψιν των σουδιτικών περιφερειών
  καί τόν περιορισμόν των περιφερειών
  ά δθ ά ί
  αΐτινες
  Ράϊχ.
  ρρμ ρφρ
  θά παραδοθοθν άμέσως είς τό
  ΠΡΑΓλ 29—9—38 (ίδιαιτέ
  ρα ύπηρεσία «Ανορθώσεως»).
  Σήμερον την πρωίαν έφθασεν
  είς Πράγαν άεροπορικώς ό
  πρεσβευτής τής Τσεχοσλοβα
  κίας έν Βερολίνω ό οποίος
  χθές την νύκτα συνηντήθη
  μετά των κ.κ. Νταλαντιέ καί
  Τσάμπερλαιν καί έξέθεσεν είς
  τούς κ. κ. Σιρόβυ καί Μπέ
  νες τα διατρέξαντα είς Μόνα
  χον.
  Την 10 πρωϊνήν συνεκλήθη
  υπουργικόν συμβούλιον υπό
  την προεδρίαν τοΟ κ. Μπέ
  νες καί συνεζήτησεν επί τού
  συμφώνου τού Μονάχου διά
  τό σουδιτικόν.
  Ή συνεδρίασις διήρκεσε μέ
  χρι τής δευτέρσς άπογευμα
  τινής άλλ' ή απόφασις δέν
  ανεκοινώθη. Ό πρωθυπουργός
  κ. Σιρόβυ πρόκειται νά έκφω
  νήση άπόψε την 7ην εσπερινήν
  λόγον άπό ραδιοφώνου διά
  την απόφασιν τής Πράγας
  επί τού
  σάρων.
  συμφώνου των τεσ
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 30 —9— 38 (ί
  δισιτέρα ύπηρεσία τής «Άνορ
  θώσεως»),— Άπερίγραπτος εί
  νέ ό ένθουσιασμός μέ τόν ό
  Φύρερ, τόν κ. Γκαΐριγκ καί
  τόν φόν Ρίμπεντροπ διά την
  ύποδοχήν τής οποίας έτυχα
  ρους μου ολόκληρον τόν γερ
  ποίον ύπεδέχθη ό γερμανικός είς Μόναχον. Σάς παρακαλώ
  λαός την επελθούσαν συμφω εύχαρ.στήσετε έπίσης έκ μέ-
  νίαν επί τοΰ σουδιτικοϋ. Είς
  τό Μόναχον ό λαός προέβη
  είς διαδηλώσεις άνά τάς ό
  δούς. Χιλιάδες κόσμου συνε
  κεντρώθησαν έξωθι τοΟ ξενο σας την πρωΐαν σιδηροδρομι-
  δοχείου δπου έ'μενεν ή γαλλι κώς έκ Μονάχου, αφιχθη την
  λαόν.
  Ό κ. Μουσολίνι, άναχωρή
  κή άντιπροσωπεία καί έζητω 7.15' εσπερινήν είς την Ρώ
  διαδρομήν
  χωρία κα
  κραύγασσν υπέρ τοΟ κ Ντα
  λαντιέ καί τής Γαλλίας
  ,,, μην. Κατά την
  τού είς δλα τα
  κ. Νταλαντιέ ^ξηλθεν είς τόν
  εξώστην καί έχαιρέτισε τα τος πόλεις τής Ιταλίας έγέ-
  συγκεντρωμένα πλήθη
  νετο θριαμβευτικώς δεκτός ύ
  Πρό τής αναχωρήσεως τού πο το0 Ααο0. ' Η ύποδοχή τού
  έκ Μονάχου, ό κ. Νταλαντιέ,
  προέβη είς τάς κατωτέρω δή
  λώοεις πρός τούς δηαοσιογρά-
  φους: «Ή διάσκεψις πού συ
  είς Ρωμην υπήρξεν άποθεω
  τική.
  Ό
  κ Τσάμπερλαιν εΐχε
  νεκλήθη έντσΰθα θά μείνη την πρωΐαν πολύωρον συνερ
  ίστορική. Εΐχα την εύ><αρ(στη- γαοίαν μετά το0 κ. χ(τλερ σι ν' άντιληφθώ δτι κανέν μΐ ./-»■» Λ - λΛ „ ' , ε, * Ομιλών σήμερον πρός τους σος ουτε μνησι·<ακία δέν τρέ- ^ "^ ^ ^ * ^ , , . ; = , δημοσιογράφουςέδήλωσε: «Διά φεΐ ό γερμανικός λαός δια '^ ιτ -«· ■» ι την Γαλλίαν. Δύναμαι νά βε- τίΚ συμφωνίας των τεσσάρων βαιώσω τό ίδιον καί διά τόν κΡ°<τών έξησφαλίσαμεν νά μην γαλλικόν λαόν. 'Εξέφρασα εξέλθωμεν ποτέ πλέον είς πό- τάς ευχαριστίας μου είς τόν λεμον, εναντίον αλλήλων». Ή Τσεχοσλοβακία απεδέχθη τό σύμφωνον των τεσσάρων. ΗΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΝ ΤΩΝ κ.κ. ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).—Τό άπογευμα σή¬ μερον, τηλεγραφείται, ότι θέλουν συ· ναντηθή έκ νέου είς τό Μόναχον ό κ. Τσάμπερλαιν καί ό καγκελλάριος Χί- τλερ. Ύποτίθεται ότι ή συνάντησις αυ¬ τή άφορά ωρισμένας λεπτομερείας τού συμφώνου επί των οποίων ό κ. Τσάμ* περλαιν θέλει νά λάβη ωρισμένας βε· βαιώσεις άπό τόν καγκελλάριον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30—9—38 (ίδιαι τέρα ΰπηρεσία «Άνορθώσε ως»). Αί σημεριναί συνομιλί αι των κ. κ. Τσάμπερλαιν- Χίτλερ είς Μόναχον θεωροϋν ται υψίστης οημασίας. Μετά τό πέρας των συνομιλιών ό κ. Τσάμπερλαιν έδωκεν πρός δημοσίευσιν ανακοινωθέν υπο γεγραμμένον παρ' αύτοθ καί τοϋ Φύρερ διά τάς διεξαχθεί σας συνομιλίας. «Δΐίπιστώσομεν, γράφει με¬ ταξύ βλλων τό ανακοινωθέν, δτι ή Άγγλογερμανική ουνερ γασ'α είναι έπιβεβλημένη χά ριν τής εύρωποϊκής ί,ίρήνης». Οί ?ύο άρχηγοί συνεζήτησαν έφ' δλων γενικώς των εύρω πά ικων προβλημάτων. Μετά τό πέρας των συνομι¬ λιών ό κ. Τσάμπερλαιν ανε¬ χώρησεν άεροπορικώς διά Λον δΐνον δπου έφθασε τή* 5ην απογευματινήν γενόμενος έν θουσιωδώς δεκτός υπό των ύ πουργών καΐ πλήθους κό σμου. Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30—9—38 (ίδιαι τέρα ΰτιηρεσΐα). — Ό πρωθυ¬ πουργός τής Τσεχοσλοβακίας εξεφώνησεν άπόψε μακρόν λό γον έν Πραγα μεταδοθέντα είς δλον τόν κόσμον διά τού ραδιοφωνικοϋ σταθμοϋ. Ό κ. Σιρόβυ είπεν δτι ή κυβέρνη σίς τού άποδέχεται τό ύπο¬ γραφέν έν Μονάχω σύμφωνον διά τό σουδιτικόν. «Εξήτασα μέν, εΤπε/, δλας τάς λεπτο μερείας καί τοΰς δρους τής ε¬ φαρμογήν τοΰ συμφώνου των τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμε· ών. Συναισθανόμενοι τάς ευ¬ θύνας μας άπέναντι τής αν¬ θρωπότητος καί τής ίστορίας, άποδεχόμεθα έξ ολοκλήρου την εφαρμογήν τοϋ συμφώνου τούτου». Μετά την συγκατάθεσιν καί τής Πράγας, οί πολιτικοί κύκλοι τής Εύρώπης κρίνουν ώς άσφαλισθεΐσαν ιήν ειρή¬ νην τοΟ κόσμου. ΤΟ Σ ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού άνταποχριτού μας).— Τό συνελθόν σή¬ μερον υπό την προεδρίαν τού κ. λ1ε· ταξά υπουργικόν συμβούλιον εξήτασεν ως συνήθως νομοθετικά καί ΰπηρεσιχκά ζητήματα. ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΙΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΝ Δι' έγγράφου τού πρός τό Εμποροβιομηχανικόν 'Επιμε λητήριον Ηρακλείου τό ύ πουργεΐον 'Εθν. Οίκονομίας γνωρίζει δτι άπό τής 2 Σ)βρί ου κσΐ εντέυθεν, άφ' ής διά Ο ου κ φ ή την εξαγωγήν είς Ούγγαρίαν σταφίδος κορινθιακής άπαιτεΐ ται προηγουμένη αδεία αύτοθ, οί σταφιδεξαγωγεΐς όφείλουν πρίν ή προέλθωσιν είς συμφω νίαν τινά μετά τώνωθϋγγρων άγοραστών νά ζητώσι προη¬ γουμένως την άδειαν ταύτην, μόνον δέ έφ' δσον ήθελε αΰ τη τοίς χορηγηθή νά προβαί νωσιν είς διαπραγματεύσεις διά την πώλησιν των σταφί¬ δων, ■ ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Κατ' άνακοίνωσ.ν έκ τού έν- τ>0θα πρακτορείου τού Έθν. Λα
  χείου κα:ά τάς τελευταίας §ύ&
  κληρώσεις εκέρδισαν οί κατωτέ
  ρω άριθμοί.
  46200 δρχ 2000, 60077 δρχ.
  2000, 68234 δρ. 5000, 74963
  δρ. 2000, 76858 δραχ. 2000
  Είς τό ϋρτιον κερδίζουν οί κά
  τωθι άριθμοί:
  1003, 1075, 6175, 8212, 8230,
  8234, 8272, 15313, 18336, 18360
  19519, 19569, 19582, 20548,
  30998, 31483,
  45449, 46148,
  46846, 468*4.
  54930, 5521*,
  60908, 60901,
  42638, 45421
  46150, 46802,
  53009, 53612,
  57463, 58990,
  60096, 68.
  271, 68297, 76842, 78448.
  78493.
  Οί κληρωθέντες άριθμοί 20ής η¬
  μέρας (30 Σεπτεμβρίου) είναι οί έ
  ξής:
  1098 δρχ. 4000, 15390 δρχ.
  2000, 66077 δρχ. 2000 Είς τλ
  «ρτιον κερδίζουν οί κάτωθι αριθ-
  μοί
  12414, 42664, 42695, 54936,
  60988.
  3ΠΠρωϊνή
  ΣΥΝΕΚΛΗΒΗ ΕΚΤΑΚΤΟΣ
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΕΙΣ ΤΠΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΗ
  ΟΑ ΕΞΕΤΑΣΘΗ ΪΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ
  ΤΟΥ ΥΗίίΡΑΦΕΝΤΟΣ ΣΥΜΦΒΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  ε* Πράγας άναφέρουν ότι συνεχλήθη
  εκτάκτωςτό υπουργικόν συμβούλιον 'ι¬
  να αποφασίση επί τού κειμένου
  τής συμφωνίας τού Μονάχου.
  Τό κείμενον τής συμφωνίας απεστά¬
  λη ήδη είς την κυβέρνησιν τής Ηράγας
  καλουμένην νά τό αποδεχθή.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΘΗ
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
  ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ,ιΤΑΤΜΣ"
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Έκ Αονδίνου αγ¬
  γέλλεται ότι ή απάντησις τής Πράγας,
  ώς γράφουνοί «Τάϊμς»,δέον νά γνωσθή
  τόταχύτβρον διά νά καταστή ή έκδηλου
  μένη αίσιοδοξία όριστική καί άνεπιφύ·
  λακτος.
  Η ΕΙΡΗΝΗ ΔΙ ΕΣΏΘΗ
  ΜΕ ΜΕΓΑΛΑΣ ΘΥΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας). —Πληροφορίαι έξ
  Ούασιγκτώνος άναφέρουν ότι αί άμερι-
  κανικαί εφημερίδας γράφουσαι επί τής
  συμφωνίας τρΰ Μονάχου τονίζουν ότι ή
  ειρήνη % διεσώθη μέ μεγάλας θυσίας.
  η. ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ - ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ^ ΜΟΝΑΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Μονάχου ότι τάς πρωϊνάς ώρας
  άναχωρούν εκείθεν διά τάς πρωτεύου¬
  σαν των, ό Γάλλος πρωθυπουργός κ.
  Νταλαντιέ καί ό Ιταλός κ. Μουσολίνι.
  ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
  ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΦΥΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Είς τάς διαφό¬
  ρους χώρας είς τάς οποίας είχον δι-
  αταχθή διάφορα πολεμικά μέτρα, ά-
  νεστάλησαν ή'δη ταύτα, τής ζωής έπανα-
  λαμβανούσης βαθμηδόν τόν κανονικόν
  της ρυθμόν.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙΚΑΤΕΝΙΚΗΣΑΝ
  ΙΑΠΟΝΙΚΗΝ ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  της "Απω Άνάτολής τονίζουν ότι οί
  Κινέζοι χατενίκησαν κατά τάς τελευ¬
  ταίας μάχας είς την Κεντρικήν Κίναν
  μίαν ίαπωνικήν μεραρχίαν.
  Ο ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΕΚΑΛΕΣΕ
  ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τοΰ
  ανταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν εκ
  Νεας Υόρκης ότι ό κ. Ροθσβελτ κα¬
  τόπιν τού άποτελέσματος τής διασκέ¬
  ψεως τού Μονάχου εκάλεσε τόν αμε¬
  ρικανικόν λαόν νά προσευχηθή.
  ΒΑ ΛΥ6Η ΤΩ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μα-).—Κατόπιν τής συμ-
  Ό άριθμός 6368 κερδίζων τό φωνίας τού Μονάχου τηλεγραφείται
  2000 000 έλή ο
  δώρον 2.000 000
  21777, 27214, 20934, 30942,' θεσσαλονίκην.
  ς
  έπωλήθη είς ότι πιστεύεται ότι θά λυθή οριστικώς
  καί» τό ίσπανικόν πρόβλημα.
  ϋ_