96354

Αριθμός τεύχους

4979

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

2/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  "—ε—Ρ—^^Η^ΗΙ'^^εεε***—ε—>Μ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έ|άμηνος '2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΚΥΡΙ1ΚΗ
  2
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1956
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟ£ ΜΙΝίίΤΑΥΡθν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ «79
  ΣΪΙΤΛΙΤΗ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
  Ή διεθνής πολιτική κρίσις
  πού εΐχε δημιουργήσει τοΰς
  κινδύνους άμέσου πολεμικής
  άναφλέξβως είς την Κεντρι¬
  κήν Ευρώπην, φαίνεται οΐι
  παρήλθε πλέον οριστικώς.
  Την όξύτητα άντιχατέστη-
  σκν ή ΰφεσις. "Ηδη μάλιστα
  έχαλαρώθησαν τα εκτακτα
  πολεμικά μέτρα πού είχον
  ληφθή κατά »τβ τελευταίον
  δεκαπενθήμερον καί άπό τής
  αύριον 8' αρχίση, ώς πιατεύ-
  βται, ή άποστράτευσις των ε¬
  θνών. Ή πολωνοτσεχική δια-
  φορά πού ενεφανίσθη χθές
  υπό οξείαν μορφήν, έλπίζε-
  ται, ότι θά διευθετηθή χωρίς
  ό&υνηράς συνεπείας διά την
  γαλήνην τής Εύρώπης. Η
  εΐρηνική ρύθμισις τού σουδι-
  τικοΰ, ενός άπό τα άκανθω
  δϊστερα προβλήματα πού η¬
  γέρθη σα ν ποτέ είς την πολι¬
  τικήν Ιστορίαν τής Εύρώ¬
  πης, αποτελεί στοιχείον δι-
  καιολογοΰν τάς ελπίδας αύ¬
  τάς. Ύπάρχει μάλιστα γενι-
  κή ή αντίληψις σήμερον ότι
  ίλα τα ζητήματα πού μένουν
  άπό ίτών έκκρεμή θά διευ-
  θετηθοϋν διά τής διπλωμα-
  τικής όδοΰ καί ότι ή ειρήνη
  τοΰ κόσμου δέν θά διατρέξη
  επί μακρά έτη ουδένα πλέον
  κίνδυνον. Εάν δέ επιτευχθή
  ή σύγκλησις παγκοσμίου δια¬
  σκέψεως κατά τάς ύποδείξεις
  τοΰ προέδρου Ροΰαβελτ καί
  άν μέχρι τέλους πρυτανεύση
  τό πνεΰμα τής ουνδια,λλαγής
  καί τής άμόιβαίας κατανοή-
  αεως μεταξύ των άρχηγών
  τ&ν λαών, τότε ό κέσμος 8«
  γνωρίση μακράν περίοδον
  είρηνικής καί άδιαταρά-
  κτου άπό πολεμικοϋς περι¬
  σπά σμ ούς ζωής. Καί θά ου-
  νηθί, ν' άνασυγκροτηθή, νά
  κερισυλλεγς, καί νά ύψωθή
  είς πραγματικά ανωτέρας
  σφαίρας πολιτισμοϋ.
  Ή άνησυχία έπομένως
  πού ειχε καταλάβει τόν τε¬
  λευταίον καιρόν τούς λαούς
  όλου τού κόσμου, φυσικά δέ
  καί τόν ελληνικόν λαόν,
  δέν δικαιολογείται πλέον.
  Καί ή άνησυχία καί ή νευρι-
  κότης αυτή πρέπει ν' άντικα-
  τασταθή τώρα άπό την ψυ¬
  χραιμίαν καί την αίαιόδοξον
  διά τό μέλλον διάθεσιν. "Η¬
  δη άπό τής σήμερον άνοίνε-
  ται νέα σελίς, είς την Ιστο¬
  ρίαν τοΰ κόσμου. Άνοίγεται
  κερίοδος τής οποίας τό χα-
  ρακτηριστικόν γνώρισμα «ρέ-
  πει νά είναι ή διάθεσις πρός
  δημιουργικήν προσπάθειαν.
  Ή εργασία καί μέ ήρεμον
  άλλά καί παλμώδη ρυθμόν.
  Ιδιαιτέρως ό ελληνικάς
  λαός πού ίχε» έξησφα
  λισμένην καί την εσωτερι¬
  κήν τού γαλήνην όφείλει
  νά επανέλθη έκ νέου είς τα
  είρηνικά έργά τού, χωρίς νά
  ταράσσεται άπό ανησυχίας
  καί εξωτερικάς φροντίδας.
  Είς την Έλλάδα άλλωστε
  έχομεν μεγίστην ανάγκην
  νά έντείνωμεν τάς δυνάμεις
  μας ολοι είς μίαν^ ομαδικήν,
  δημιουργικήν προσπάθειαν.
  Πολυετεΐς έθνικοί άγώνες
  πρός όλοκλήρωσιν των ίδα-
  νικών τής φυλής, πού Ικλει-
  σαν μέ την μικρασιατικήν
  συμφοράν, μακροί καί σκλη-
  ροί έμφύλιοι σπαραγμοί, κομ
  ματικοί άνταγωνισμοί καί
  άγρια πάθη, έταλάνισαν
  την χώραν μας καί τής ή¬
  νοιξαν βαθείας πληγάς. Χρει
  άζεται λοιπόν τώρα όπότε
  ή γαλήνη έξησφαλίσθη ν' ά-
  ναλάβωμεν νέον ειρηνικόν
  άγώνα ανοικοδομήσεως των
  έρειπίων καί δημιουργίας νέ
  ου ύλικβϋ καί πνευματικόν
  έθνικοϋ πολιτισμοϋ.
  Οί γεωργοί πρέπει νά έπα-
  νέλθουν είς τοΰς άγρούς των.
  Οί εργάται είς τα έργοατά-
  σία, οί έμποροι καί οί βιομη
  χανοι είς τάς έπιχειρήαεις
  των. Οί επαγγελματιαι, οί
  β»οτένΓ»Α χα» ♦{ ύπάλληλοι
  είς τα χαταστήματα, τα έρ
  γαστήρια καί τάς θέαεις των.
  Κ αί ολοι άπό χοινοΰ ν' άνα-
  λάβουν τόν άγώνα τής είρη-
  νίκης δημιουργίας. Διότι μό¬
  νον μέ την άέναον εργασί¬
  αν, μέ τόν διαρκή μόχθον,
  μέ την πίστιν καί την αισι¬
  οδοξίαν διά τό μέλλον ειμ¬
  πορούμεν νά επιτύχωμεν την
  άνόρθωσιν,τήν πρόοδον, τούς
  μέγάλους σκοπούς πού δια-
  γράφει τό παρελθόν καί ή
  μακρά ίστορία είς την φυ-
  λήν μας.
  'Απερίσπαστος καί ήνωμέ-
  νη ψυχικώς ή Ελλάς άς βα¬
  δίση πλέον μέ δημιβυργικόν
  καί έργώδη παλμόν είς
  την οδόν τής εργασίας
  καί τοΰ είρηνικοΰ πολιτι¬
  σμοϋ. Είς την οδόν των με-
  γάλων δημιουργιών καί των
  ώρχίων σκοπών πού πρέπει
  νά όραματίζεται μέ πεποίθη¬
  σιν καί αισιοδοξίαν διά νά
  επιτύχη.
  Σέ τΐαλιά λημέρια τής θεάς 'Υγείας.
  Ο ΛΕΝΤΑΣ
  Ή θαυματουργός λουτρόποΧις
  Ό Λέντας (τιροφανώς έκ
  τού" λέοντος)—ή γνωστή τοπο
  θεσΐα μέ τό λιμσνάκι της είς
  τα νότια πσράλια τής Μεσα
  αας—όφείλει τδνομά ιης είς
  βραχώδη, προεξοχήν τής όρο
  σειράς των ΆστερουσΙων, ή ό
  ποία δσο προχώρει μέσα στή
  θάλασσσ, τόσο ψηλότερη γί
  νετσι. Είς τό άκρότατον σημεΐ
  όν της πού ύψώνεται τελείως
  άπότομα πάνω άπό την επι-
  Φάνεια τοθ πελάγους, εχει
  ϋψος περί τα 150 μέτρα, ένώ
  είς τή βάσι της—πρός τή στε
  ριά—περί τα 100 κσί μήκος πε
  ρΐ τα 600 μέτρα. Τό σύνολον
  δμοιάζει καταπληκτικά μέ λέ-
  οντα, καθισμένον μέ την κοι-
  λιά πάνω στά τέσοερσ πόδια
  τού καί έστραμμένον πρός
  την Άφρικήν είς στάσιν άνα-
  μονής, σάν ν' άγναντεύη
  προσεκτικά τό Λιβυκόν Πέλα·
  γος.
  Άλλά καί ό άρχαϊος Λεβήν
  τοθ όποίου τα μεγαλοπρεπή
  καί πλούσια έρεΐπια σκεπά-
  ζουν την οημερινή τοποθεσία,
  ό Λεβήν πού ήτο επί τής κλα
  σικής έλληνικής έποχής, κα
  θώς καί επι τής ρωμαϊκής καί
  παλαιοβυζαντινή'ς έποχής επί
  νειον τής μεγάλης Γόρτυνος
  καί περΐφημος ιδίως διά τό
  Άσκληπεΐόν τού, είς τό άκρω
  τήριον αύτό ώφειλε τδνομά
  τού. Διότι, καθώς διαπιστώ
  νούν σήμερον οί άρχαιολόγοι
  τό ονομα Λεβήν, πιθανώτατα
  φοινικικής προελεύσεως, πα-
  ράγεται άττό την σημιτικήν λέ
  ξιν λέβη ή λάβη, πού σημαίνει
  λέων.
  Τό περίεργον είναι, δτι σή
  μερον τό μέν λεοντόμορφον
  άκρωτήριον όνομάζεται κοινώς
  Κεφάλα (τοθ λέοντος βεβαία),
  Λέντας δέ 6 συνοικισμός μέ
  τόν λιμένα τού, δπως καΐ είς
  την παλαιάν εποχήν ό Λε¬
  βήν.
  Όλΐγον άνατολικώτερα ά¬
  πό την Κεφάλα τό μικρότε-
  ρον άκρωτήριον Ψαμμιδομοΰ-
  ρι, επί τοΰ όποίου ύψοΰται ό
  ξυκόρυφος κωνοειδής λόφος,
  κλείει τόν λιμένα άπό Άν α
  τολών καθώς καΐ την δλην
  τοποθεσίαν.
  Έν άλλο ΰψωμα—το Τρουλ
  λΐ—έν άπό τάντερείσματα
  των Άστερουσΐων, πολύ ύψη
  λότερο καΐ άττό την Κεφάλα
  καί άπό τό Ψαμμιδομοϋρι,
  κλείει άπό τό βόρειον μέρος
  τό τοπΐον. Όλη ή μεταξύ των
  τριών αυτών ύψωμάτων χα·
  μηλή, οχι πολύ άνώμαλος
  άλλ' άρκετά έπικλινής έκτα¬
  σις καταλαμβάνεται άπό τα
  έρεΐπια τοΰ παλαιοϋ Λίβή
  νος, καί καταλήγει είς παρα¬
  λίαν, τής οποίας ή άμμουδιά
  είναι άπό τίς ώραιότερες καί
  καθαρώτερες, πού μπορεΐ νά
  συναντήθΓ) κανεΐς.
  Είς τό κέντρον περίιτου
  τής δλης εκτάσεως, επί μι¬
  κράς έξάρσεως τοθ έδάφους
  προβάλλουν σήμερον τα έρε(
  πια τοΰΐεροϋ τοϋ'ΑσκληπιοΟέν
  Λεβήνι—«τό Ιερόν τό Λεβηναΐ
  όν»—ποΰ ήτο £ν άπό τα σπου
  δαιότερα καί όνομαστότερα
  ίαματικά κέντρα τοϋ αρχαί
  ου έλληνικοΰ κόσμου, έφάμιλ
  λον τής Έπιδαΰρου καί τής
  Κώ. Άπολλώνιος ό Τυανεύς,
  πού επεσκέφθη τόν Λεβήνα
  κστά τόν πρώτον μετά Χρι
  στόν αίώνα, λέγει ΰτι «ώσ
  περ ή Άσία είς τό Πέργα
  μόν ούτως είς τό Ιερόν τοΟ·
  το ξυνεφοίτα ή Κρήτη' πολ
  λοί δέ καΐ Λιβύων είς αύτό
  πεοαιοΰνται...»
  Ό περίφημος Ίΐαλός άρ
  χαιολόγος καί έξαιρετικός φί-
  λος τής Κρήτης Άλμπερ ό
  οποίος ενήργησε πρό τριακον
  ταετΐσς περίπου τάς ανα¬
  σκαφάς είς τόν Λεβήνα, δέν
  περιωρίσθη είς την άποκά
  λυψιν μόνον τοϋ ναοθ τοθ
  Άσκληπιοΰ, έντός τοθ όποί¬
  ου στέκουν άκόμη δρθιοι δΰο
  μονοκόμματοι μαρμάρινοι κίο
  νες ΰψους 5. μέτρων, άλλ'
  πεξέτεινε τος ερεύνας τού
  κΐϊΐ γύρω άπά τό Ιερόν καΐ
  άνέσκαψε καί διάφο'ρα άλλα
  κτΐσματα καί παραρτήματα
  μεγαλοπρεπή καί λουτήρας
  (βαλανεΐσ) ελληνικάς καί ρω
  μαϊκής έποχής τα όποΐα δεί
  κνύουν την έκτασιν καί τόν
  πλοθτον πού εΐχε κστά την
  άρχαιότητα τό είδωλολατρι-
  κόν αύτό μοναστήρι καί νο¬
  σοκομείον συγχρόνως.
  Άλλ' έκεΐνο πού έχει άκό¬
  μη μεγαλυτέραν σημασίαν εΤ
  ναι ή άνακάλυψις υπό τού
  "Αλμπερ καί τής ίερδς πηγής,
  τής ϊδισς τής πηγής, είς την
  οποίαν ώφειλε την φήμην τού
  τό Άσκληιτιεϊον τοϋ Λεβήνος.
  Διότι αί θαυματουργικαί θε
  ραπεΐαι, πού συνεκέντρωναν
  έκεΐ άσθενεΐς άπ'δλην την Κρή
  την καί άπό την άπέναντι ά
  φρικανικήν ήπειρον— άπό την
  Αίγυπτον καί την Κυρηναϊκήν
  —ώφεΐλοντο έξ ολοκλήρου είς
  την ιαματικήν επίδρασιν τοθ
  νεροΰ τής ίεράς πηγής.
  Πολλαί επιγραφαί—άφιερώ-
  ματα εύλσβή είς τόν Άσκλη
  πιόν—πού ευρέθησαν επί τό-
  που κατά τάς ανασκαφάς καΐ
  περιγράφουν συγκεκριμένα πε
  ριστατικά (άσεων εΓτε «στομα
  χικών πόνων» είτε «ίσχιαλγι-
  κών» παθήσεων, ναί μέν άπο
  δίδουν τάς θεραπεΐας αύτάς
  είς τόν θεόν (τόν Άσκληπιόν)
  άναφέρουν δμως ρητθς την
  χρήσιν τοθ ύδατος τής ίεράς
  πηγής, ώς τό μέσον διά τοθ
  όποίου ό θεός ένήργει την θε
  ραπεΐαν. Τότε ήσαν άκόμη ά-
  γνωστοι αί άναλύσεις καί τα
  «άλατα» καΐ ή «ραδιενέργεια»
  καί δι* αύτό ή άφελής, άλλά
  ΰγιής πίστις των άνθρώπων
  δέν έσταμάτα στά μισόστρατα
  καί δέν ημποδίζετο νά άνα-
  ζητήσΓ) κάτω άπό τα άλατα
  καί την ραδιενέργειαν καί την
  Ιαματικήν δύναμιν τοθ νεροΰ,
  την πρώτην καί πραγματικήν
  αιτίαν τής δυνάμεως αυτής...
  Γεγονός εΐν' έν πάση περι
  πτώσει, δτι, άν 6 Άσκληπιός
  «ούκέτι έχη καλύβαν», 8μως ή
  «παγά»— ή θαυματουργική πή
  γή τού— επί χιλιετηρΐδα καί
  πλέον καταχωσμένη κάτω ά¬
  πό τα χαλίκια καί την ίλύν
  πού κατεβάζουν οί βροχές ά¬
  πό τό «Τρουλλί>, διετήρησε,
  «σάν τή σπίθα την κρυμμένη
  στή στάχτη» δλη την ία·
  ματική δύναμί της. Δέν έπερΐ
  μενε παρά την σκαπάνη τοθ
  άρχαιολόγου γΐά ν' άναβλύ
  ζή, καί πάλιν τα άπαλά καΐ
  γλυκόπιοτα νάματά της έκεΐ,
  άνάμεσ' άπό τα έρείπια τοθ
  Άσκληττιείου καί τα έρείπια
  τοθ άττέναντΐ τού, είς άαόστα
  σιν πενήντα μέτρων, μεγαλο-
  πρεποθς ναοθ τοθ ΆγΙου Ιω¬
  άννου τοθ Θεολόγου ό ό
  ποίος έκτΐσθη πιθανώτατα κα
  τα ^τόν τέταρτον μετά Χριστόν
  αΐώνα καί κατεστράφη μαζύ
  μέ δλην την πόλιν υπό των
  Σαρακινών — Άράβων στάς
  αρχάς τοθ ένάτου αίώνος.
  Β. Λ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Η ΟΛΟΣ ΖΑΡΟΥ '
  Β0ΡΡΙΖΙΟΝΆΜΑΡΙ0Υ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΕΙ ΚΟΝ Α
  ΤΗΣ ^Ί_Λ Ι Α Σ
  Κάτά τα ταραχώοη είκοσιτετρά
  ωρα τής παρελθούσης εβδομάδος
  ετέθησαν επί τάπητος καί αί πο¬
  λεμικαι άναμνήσεις. Παλαιοΐ φί
  λοι έν δπλοις ξανασυναντήθηκαν.
  Άφ^ρμή εδίδετο βεβαία άπό την
  επικείμενον— τουλάχιστον μέχρι
  των ημερών έκείνων—παγκόσμι
  όν σύρραξιν. Ώστόσο καί ή π»
  λαιά φιλία, αυτή καθ' εαυτήν,
  ήτο άφορμή νά αναγεννηθή είς
  εύρείαν άκτίνα καί χρόταν τίνα
  νά αύτοδημιουργηθη", δ παληβς
  άκατάλυτος ψυχικάς δεσμός.
  —Τό χαράκωμα είνε 2νας πραγ
  ματικίς σταθμός στή ζωή των
  άτόμων.
  Αύτό" υποστηρίζει σέ μίαν ά
  πλή 8σο καΐ χαρακτηριστική με
  ταπολεμική σελίδα έ πολεμιστής
  το3 17—18. Προχθές μέ τό άξίω
  μα αύτό ώς άπαρχήν, εδόθη ή ε&
  καιρία νά έκτυλιχθ^ δλη ή τραγι
  κή φιλολογία των «αμπρί». Άλλά
  κϊ'. δλη ή ψυχική δμοιογένΐια
  κον* δίέκρινε τδτε τούς άνθρώτιους.
  Οί φίλοι ξανάγιναν φίλοι. Τό
  δράμα τής ανθρωπότητος — Ενα
  δρ2μα κοινό καί γιά τή μικρότε
  ρη δμάδα, γιά τούς χρζϊζ ή τούς
  δύο— απέκτησε πάλι την &5ρά
  τού πραγματικότητα. Ή φιλία
  ώρμήθη άπό έκεΐ γιά νά λαμπι
  καρισθή άπό τα ταπεινά, κχθημε
  ρινά μικροσυμφέροντα. Άπό την
  άλλαγή των καταστάσεων ναί
  τούς νέους 6πολογισμούς πού δημ;
  ουργοθν οί καινούργιες κοινωνικέ;
  όντίτητες καί ή άνάγκη τής επι
  δείξεως.
  —Ίλχροτραγωδία σωστή έκεΐ
  νο τό βράδυ τής μεγάλης παραμο
  νής...
  —Γιά σκέψίυ δμως: Την άλλη
  μερά πόσοί νεκροί μέσα στούς
  κομπάρσους αυτή; τής ίλαροτρα
  γωδΕας !
  —Ά5ιάφορο. Τό κέφι ποϋ ένε
  ψύχωνε τούς συμπολεμιστές ήταν
  τόσο άνθρώπινο!... Ηυμάστε στό
  «Τέλος τοθ ΤαξιδιοΟ» τοϋ Σέριφ
  μέ ιτίση γλύκα δ έφεδρος άξιω
  ματικός ρουφά γιά τελευταία φο
  ρά την πίηχ τού πρίν εξέλθη γιά
  τή θανάσιμη «άναγνώρισι»; "Ε,
  λοιπόν! "Ολη έκείνη τή γλύκα
  είχαν τό βράδυ αϋτό άψιιχα καΐ
  Ιμψυχα: Τό παιγνίδι, τό γράμμα,
  τό άστειο, οί φυσιογνωμίες, οί
  έκμυστηρεύσεις καΐ οί μακρυνές,
  ληαμονημένες οικογενειακάς καί
  κοινωνικές σχέσεις. Ί1 φιλία,
  ή μεγάλη αυτή ανθρωπίνη όλο
  κλήρωσι, εξέτεινε παντοθ πλοκά
  μους άληθινής ^είλικρινείας, συγ
  χατάβασης καΐ καλωσύνης.
  Κάτι τέτοιες στιχομυθίες στό
  προχθεσινό φλογερό ξαναζων-
  τάνεμα, ήσαν από τίς πειό
  χαρακτηριστικές που άκουσα άλλ'
  όχι καί άπό τίς ολιγώτερον σπά
  νιες.
  *
  Δέν είναι πολλέζ μέρες πού έ'νας
  άργόσχολος Ικανε άνάλυσι των χά
  ρακτήρων: Εΐχε πρόχειρες μερι
  κές γενικές Εστορίες — συνηθισμέ
  νες σήμερον σ' δλον τόν κόσμο:
  Κίποιε; ίδιαίτερες λεπτομέρειες.
  πολλές εύγενικές—δσ2 καί πρα
  κτικές— «χειρονομίες», μερικές
  ...πικάντικες έξυπηρετήσεις "{ύρια
  άπό τό αίώνιο αύτό σκέτς τής
  ζωής: Την μεταπολεμική φιλία.
  Καταντοθσε νά έπιθυμη" κανείς τόν
  πόλεμο γιά νά άπολαύση τή φιλία
  έκεΐ ποθ την Ιχει τοποθετήσει
  τό Σοφόκλειον χορικόν. Άλλά θά
  Είς τα συγκοινωνιακόν πρό ι
  (γραμμα τοϋ κράτους, πρός1
  ! όλοκλήρωσιν τοϋ όδικοϋ δι·!
  κτύου τής Κρήτης, συμπερι-'
  λαμβάνεται καί ή προέκτα-
  σις τής όδοΰ ΖαροΟ διά Βρον
  τησΐου καί Βορριζίων πρός
  την επαρχίαν Άμαρίου ώστε
  νά έπικοινωνήστ) ό νομός Ή
  ρακλεΐου μέ τόν νομόν Ρεθύ¬
  μνης. Ή όδός μάλιστα αυτή
  εχει χαρακτηρισθή ώς έθνική
  καί τό άπό ΖαροΟ μέχρι Βορρι
  ζίων τμήμσ εχει μετρηθή* άπό
  πολλών έτών καί εχει πασσά-
  λωθη.ΕΤχε κριθή μάλιστα ή κα
  τασκευή τού ώς έπείγουσα
  καί διά λόγους παραγωγικούς
  καί διάλόγουςτουριστικούς.Διά
  παραγωγικούς διότι πρόκειται
  νά εξυπηρετήση ένα πλουσι
  ώτατον δσον κσί φιλοπρόοδον
  διαμέρισμ'α. Διά τουριστικούς
  διότι τόσον τό Βροντήσι, ή ί-
  στορική αυτή Μονή μέ τάς
  Βυζαντινάς έκκλησΐας Ι καί
  τάς άφθάστου γοητεΐας νρα-
  φικότητας τής φύσεως 6σον
  καί το πλησίον ευρισκόμενον
  Ίδαΐον "Αντρον, τό όνομαστόν
  είς δλον τόν κόσμον Καμαρα-
  ϊκόν σπήλαιον, τοθ όποΐου ή
  έξερεύνησις έφερεν είς φβς έ-
  ξαιρετικής τέχνης άρχαΐα άν-
  τικείμενα, λατρευτικής κυρΐως
  σημασΐας καί χρήσεως, προ-
  σελκύουν κατ' ετος πληθη
  ξένων έξ δλων των σημείων
  τής γής. Καί θά συνεκέντρω
  νσν ασφαλώς πολύ περισσο-
  τέρους εάν υπήρχον σΰγχρο-
  να συγκοινωνιακά μέσα. "Ε¬
  άν ύτιήρχε δηλαδή άααξιτή
  όοός καί συγκοινωνία δι* α*
  τοκινήτου. Διότι πρέπει νά ση
  μειωθή δτι εάν ύπήρχε συγκοι-
  νωνΐα, τό Βροντήσι μέ τα
  κρυστάλλινα κρθα νερά τού
  πού τρέχουν άφθονα άπό τάς
  μαρμαρίνας κρήνας τού, μέ
  τό θαυμάσιον κλΐμά τού, μέ
  τα δάση καί τάς φυσικάς καλ
  λονάς τού θά συνεκέντοωνε
  πλήθη ξένων καί θά καθΐστα
  το τό ίδεωδέστερον κέντρον
  παραθερισμοθ.
  Έν τούτοις, μολονότι έγένε
  το ή μελέτη άπό έτών καΐ
  παρ' δλον δτι ή όδός ΖαροΟ—
  Βορριζ(ων έχαρακτηρΐσθη ώς
  έθνική, δέν κατεσκευάσθη είσ-
  έτι. Αί κυβερνήσεις τοθ παρελ
  θόντος περί άλλα άσχολού-
  μεναι καί άναλίσκουσαι τόν
  καιρόν των, δέν εδρον ου τε
  χρόνον ούτε χρήματα διαθέ-
  σιμα διά την οδόν αυτήν, καΐ
  έτσι £να άπό τα ωραιοτέρα
  καί τα πλουσιώτερα διαμερΐ·
  σματα τής Κρήτης, μέ παγκό
  σμιον τουριστικόν ενδιαφέρον
  ί-μεινε μέχρι σήμερον είς την
  άπομόνωσιν, άττρόσιτον εντε¬
  λώς διά τούς ξένους. Άλλά
  σήμερον τό συγκοινωνιακόν
  πρόβλημα είσήλθε πλέον είς
  τό στάδιον τής όριστικής
  λύσεως τού. Ή κυβέρνησις,
  κατήρτισε πενταετές, όδικόν
  πρόγραμμα καί είνε άποφασι-
  σμένη νά τό εκτελέση· Έπει-
  τα, διά τα όδικά προβλήματα
  τής Κρήτης δεικνύει έξαιρετι
  κόν ενδιαφέρον. Δέν άμφιβάλ
  λομεν λοιπόν δτι θά μεριμνή¬
  ση, καί διά την ταχυτέραν κα
  τασκευήν τής όδοθ αυτής.
  "Αλλωστε διά την οδόν αυτήν
  καθώς είμεθα είς θέσιν νά
  γνωρίζωμεν έκδηλώνει ΙδιαΙτε
  ρον ενδιαφέρον καί ό ύπουρ-
  γός Γεν. Διοικητής κ. Σφακια¬
  νάκης.
  Καΐ αύτό μδς δημιουργεΐ
  περισσότερον έδραίαν την πε
  ποίθησιν δτΓ συντόμως θά έκ
  τελεσθή. Πρόκειται άλλωστε
  περί όδοθ μεγίστης, καθώς εί
  πομεν, τουριστικής καί παρα-
  γωγικής σημασίας. Πρόκειται
  περί τής όδοθ πού θά ένώση
  τούς δύο νομούς Ηρακλείου
  καί Ρεθύμνης έκ νότου δι' αύ
  τοκινήτου.
  Ή λέπρα.
  Ύπάρχουν πληροφορίαι καθ'
  άς ό καθηγητής τοθ πανεπι¬
  στημίου Αθηνών καί διευθυν
  τής τοθ μεγάλου νοσοκομείου
  ΣυγγροΟ, κ. Φωτεινός, άνεκά
  λυψε τρόπον θεραπεΐας τής
  λέπρας. Δέν γνωρίζομεν κατά
  πόσον αί πληροφορίαι άντα
  ποκρίνονται είς την πραγμα-
  τικότητα. Πάντως εάν άλη
  θεύουν, τότε ή έπιστήμη θά έ
  χη κάμει μίαν νέαν σπουδαιο
  τάτην ανακάλυψιν καί θά έχη
  σημειώσει μίαν μεγάλην πρό¬
  οδον. Καί ό κ.. Φωτεινός θά
  αποβή μέγας εΰεργέτης τής
  ανθρωπότητος. Διότι ή λέπρα
  αποτελεί νόσον φοβεράν πού
  έβασάνιζε μέχρι σήμερον πλή
  θη άνθρώπων είς δλον τόν κό
  σμόν. Ιδιαιτέρως έδώ είς την
  Κρήτην έχομεν πικρόν πεΐ
  ραν τής έπαράτου αυτής νό-
  σού έξ αίτίας τής οποίας καΐ
  υφίσταται ή φρικτή κόλασις
  τής Σπίνα —Λόγκας.
  Ή συγκοινωνία Πόρου
  Μέ την τοποθέτησιν των νέων
  θαιιμασίων λεωφορείον είς την
  γραμμήν Χανίων Πόρτας—Στρα-
  τώνων ή συγκοινωνία τή; πόλε¬
  ως καί των άνατολικών προαστεί
  ών έξησφαλίσθη πλήρως καί κατά
  τρόπον πολιτισμένον, θά πρέπει
  μόνον, ώ: μας γράφουν έκ Πόρου,
  αί στάσεις είς τό προάστειον αύ
  τό νά είναι ωρισμέναι ώΐτε νά
  έξυπηρετοθνται οί κάτοιχο! τού.
  Έπίσης θά πρέπει ή τελευταία
  ήταν δπερβολή ή Ιπιθυμία αύτη.
  ΆρκεΙ νά αΰλακοθΐαι κάθε τόσο
  δ δρίζων άπό άνεπιθύμητες πολε
  μικές φανταομαγορίες, γιά νά ξα
  ναζη μερικές ώραΐες δσο καΐ 6χ
  ρυσήμαντες στιγμές, ή είκόνα τής
  φιλίχς.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  άναχώρησις έκ τής πόλεως νά γί
  νεται την 2αν πρωϊνήν. Διότι
  μέχρι τής ώρας αυτής ύπάρχουν
  καί πολίται καί άξιωματικοΐ πρός
  μετάβασιν είτε είς τα προάστεια
  είτε είς τού; στρατώνας. Ή έται
  ρία πιστεύομεν δτι θά συμφω
  νήση μαζί μα{.
  ***
  Ή ανατίμησις.
  Άπό ηροχ%ς, μόλις μετεδόθη
  ή είδησις τής συμφω/ίας τοΰ Μο
  νάχου, ήρχισε καί συνεχίζεται
  σταθερά ή ανατίμησις των σταφί
  δών είς την αγοράν μας. Τα έμπδ
  ριον άνεθάρρησεν. Τα πιστωτικά
  ίδρύματα ήρχισαν παρέχοντα έκ
  νέου ευκολίας. Καΐ ή άγορά
  έπ^νευρίσκει την κανονικήν ζωήν
  καί τόν ομαλόν ρυθμόν της. Τό
  κέρδος είναι μέγα δχι μόνον
  διά τού; παραγωγούς άλλά καί
  διά τόν νομόν ολόκληρον. Διότι
  ή ζωή τοθ νομοθ Ηρακλείου, δ¬
  λων των κατοίκων τού, δλων των
  τάξεων, έξαρταται κυρίως' καί
  πρωτίσκο; άπό την τύχην τής
  σταφίδος.
  Θά δοθή.
  Την αίτησιν τής Ενώσεως
  Γεωργικών Συνεταιρισμόν καΐ
  τοθ ΓεωργικοΟ Έτιιμεληπρίου
  δπως δοθή παράτασις είς την
  προθεσμίαν τής λειτουργίας
  των αμβύκων κσί επιτραπή
  ή άπόσταξις των βεβλαμμέ·
  νων έκ τοϋ περονοσπόρου καί
  των βροχών σταφυλών, υίοθέ*
  τησεν ή 'Νομαρχία μας καί
  προέβη είς άνάλογα διαβή·
  ματα καί είσηγήσεις παρά τή
  Κυβερνήσει. Δέν ύπάρχει δέ
  άμφιβολία δτι ή Κυβέρνησις
  θά λάβη εύνοϊκήν απόφασιν
  δπως έπραξεν ηδη καΐ διά
  τ^ν περιφέρειαν Χανδρά Ση¬
  τείας. Είναι άλλωστε γνωστός
  ό φιλαγροτισμόςτοθ σημερινον
  κράτους.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ι11
  '. * ;Ι
  ίί'
  11*1!
  Ι ΘΕΒΜλΤλ
  (Χειμερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-
  Σήμερον τό άριστούργημα τού Λ.
  Τολστόι- «Χατζή Μουράτ», μέ
  τους Ίβάν Μουσζούκιν, ΛΙλ Ντά
  γκοβερ. Έκτός προγράμματος Σι
  νεάκ.
  Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέμ
  πτηνκαί Σάββατον απογευματιναί
  ώρα 7 μ. μ.
  (Χειμερινός) «ΑΠΟΛΛΩΝ»-Σή
  μερον τό κοινωνικό μεγαλούργη
  μα· «Ό κόσμος άλλάζει» Μέ τόν
  δηυιουργόν των μενάλων ρόλων
  Πώλ Μισΰνι. Έκτός τΐρογράμμα
  τος Ζουρνάλ.
  Σήμερον ώρα 2 μ.μ. τό έπεισο
  διακόν: «Άόρατος σκιά», τα έτιει-
  σβδια 1.2, 3, 4 πράξις 8.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  2 απογευματιναί ώρα 5 ·
  καί 7 μ. μ. εσπερινή ώ¬
  ρα 10 μ. μ.
  Ι ΑΥΡΙΟΝ: έναρξις τής :
  Ι χειμερινής περιοδου, προ ·
  ; βολή σειράς έκλεκτών "
  * έργων: Ι
  ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  ■ _----------------------------------------------------------- .
  Ι Τό άριστούργημα τού ·
  ; Γκέζα Φόν Μπολβαρύ. Ι
  ■ Πρωταγωνιστοΰν: ;
  ! ΖΑΡΑ ΑΕΑΝΤΕΡ !
  ίΑΤΤΙΑΑ ΧΕΡΜΗΙΤΚΕΡ;
  : ΤΕΟ ΛΙΝΓΚΕΝ |
  Γ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ: Έ- ■
  ; νας κολοσσός: ■
  {ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ
  Ι ■■■■■»■■·■■■■■■■«■■■■■
  !■!■■■■■■■■■■■ ■ *■■■.-·
  Δημοπρασία μισθώσεως έ-
  λαιοκάρπου Μετοχίων, _ρα-
  κουλιάρη, Σκαλανίου, Σκα-
  φιδαράς, Αΐτανιώτικων, Μπι-
  μπίκι, Σκάλας Μύλου, Βρυσι-
  διών καί Κανακαράς.
  Τα «Φιλανθρωπικά Ίδρύμα
  τα Άνδρέου καί Μαρίας Κα
  λοκαιρινοθ» εκθέτουσιν είς φα
  νεράν πλειοδοτικήν δημοπρα
  οίαν την μίσθωσιν τοθ έλαιο-
  κάρπου έφετεινής εσοδείας
  των έλαιοδένδρων αυτών των
  Μετοχίων: «Δρακουλιάρη»,
  «Σκαλανίου», «Άϊτανιώτικα»
  «Μπιμπίκι» τό 1)2 έξ άδιαιρέ
  τού των είς «Σκάλα Μύλουχ
  ώς καΐ των έλαιοφύτων αύ
  των είς «Βρυσίδια» περιφερεΐ
  άς Άθανάτων καί «Κανακα
  ράς» περιφερείας Σταυρακίων.
  Ή δημοπρασία θά γίνη την
  9ην Όκτωβρΐου ημέραν Κυ-
  ριαχήν καί ώραν 10—12 π. μ.
  είς τα Γραφεΐα των Ίδρυμά-
  των.
  Έν Ηρακλείω τή 1η. Ό-' ·
  κτωβρΐου 1938. !·
  (Έκ τοΰ Γραφε(ου) ·
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  529$ ν
  Ό Φέρσεν ευρίσκετο είς την
  Φραγκφούρτην τόν Ίανουά
  ριον τοΰ 1796 καί απεφάσισε
  νά κάμη ίνα διάβημα είς τόν
  "ύτοκράτορα διά τα δύο αύτά
  ΧΡέη.
  Ό αύτοκράτωρ τόν εδέχθη
  άλλά ευθύς άπό τα πρώτα
  λόγια τόν διέκοψε: «ΜοΟ εΤ·
  πε, γράφει είς τα ημερολό¬
  γιον τού, ότι ήξερε πολύ κα
  λά περί τίνος πράγματος ε¬
  πρόκειτο, άλλά δτι έλυπεΐτο
  πολύ πού δέν μποροθσε νά
  μοθ φανή χρήσιμος σ' αυτή
  την ύπόθεσι, άφοθ δλα τα
  χοήματα αύτά άνήκον είς
  ΐήν πριγκήπισσαν τής Γαλλί
  άς καί δέν μποροΟσε_νά τα
  διαθέση δπως ή'θελε».
  Ή «πριγκήπισσα» ζοΰσε, τό
  τε στήν αύλή τής Βιέννης, πό
  λύ δυστυχισμένη, διότι κατ'
  θυσίαν όλλαξε μόνο τή φυ-
  λακή της. Ό Φέρσεν την εΤ-
  δε άπό τόν άντιθάλαμο πού
  έπερίμενε, καθώς γύριζε ά¬
  πό τή λειτουργία. Άνεγνώ-
  ρισε είς τα χαρακτηριστικά
  τής κόρης τής Μαρίας—Άν-
  τουανέττας, την τραγική βα-
  σίλισσα καί συνεκινήθη βαθύ
  τατα.
  «Είνε ύψηλή, γράφει, καλο
  καμωμένη, ξανθη καί Ιχει
  ώραιότατα μικρά πόδια, άν
  καί περιπατή άσχημα. "Εχει
  χάρι καί εύγένεια.
  1 Καθώς πέρασε έμπρός μου,
  έκοκκΐνησε, μέ έχαιρέτισε καί
  καθώς εμπαινε είς τό διαμέ-
  ρισμά της ξαναγύρισε νά μδς
  Ιδή. Είς τούς τρόπους της ά
  νεγνώρισα τή μητέρα της.
  Καί μοθ φάνηκε πώς εΤχε
  τή διάθεσι νά μοθ μιλήση
  καί νά μοθ είπη πώς μέ άνε
  γνώρισε. Μοΰ ήρθαν δάκρυα
  στά μάτια. Τα γόνατά μου έ
  λύγισαν καθώς κατέβαινα τή
  σκάλα».
  Ό Φέρσεν ήθελε πολύ νά
  συναντήση ίδαιτέρως την κό-
  ρη τής Μαρίας—Άντουανέτ
  τας. Άλλά ή αύλή έκαμε λ τό
  παν διά νά ματαιώση αυτήν
  την συνομιλία.
  (συνεχεχίζεται)
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή «επάνοδος*
  Τό θέρος έτελεΐωσε Τα φύλλα
  πίπτουν. Τό φθινόπωρο ήρχισε. Ό
  ρυθμός των «έρανόδων» άπό τάς
  έξοχάς εγινε έντονώτερος τάς τε¬
  λευταίας ημέρας. Οί μαθηταί σκέ
  πτονται μελαγχολικά δτι όφεί
  λουν νά τιροετοιμάσουν βιβλία
  καί τετράδια, δργανα άναγκαΐα
  διά τό έργον πού άρχίζουν άπό
  σήμερον.
  ΕΙπα μελαγχολικά. Είνε δμως
  άκριβής ή ίκφρασκ; Είς την πραγ
  ματικότητα έκτός σπανίων έξαιρέ-
  σεων τα παιδία ϋιτοδέχονται την
  «επάνοδον» μέ περισσοτέραν πε·
  ριέργεια παρά μέ θλίψιν. Ή μετά
  βάσις άπό την μΐα τάξι είς την
  δλλη, είνε μίσ νέα ζωή πού άρ¬
  χεται γι' αΰτά. Πιστεύω δτι πολ
  λοί άνθρωποι καί δταν άκόμη έ-
  χοον ιτρό ττολλοθ εγκαταλείψη
  τάς σχολικάς άπαοχολησεις, θά έ-
  κέρδιζον έπανευρΐσκοντες' την κα¬
  τάστασιν αυτήν τοϋ πνεύματος.
  Είς πεΐσμα των ψευδών διαβεβαι-
  ώσεων τού ήμερολογΐου, ή ζωή
  άρχίζει ιΐρογματική μέ την επά¬
  νοδον είς τα σχολεία.
  Την στιγμήν αυτήν πράγματι,
  αίσθάνεται κανεϊς τόν εαυτόν
  τού ώσάν μεταμορφωμένο. Έπω-
  φεληθήκαμε των διακοπών, καί
  αισθανόμεθα δλην την διάθεσι νά
  άναλάβωμε μεγάλα πράγματα.
  "Εφθασε ή ωρα νά άπαλλαχθή-
  τε άπ' δλας τάς ϊξεις καί τάς συ
  νηθείας τοθ παρελθόντος ί-τους,
  είς τάς οποίας μένατε πΓ>οσκεκολ·
  λημένοι άπό αδυναμίαν. Ή παρά¬
  δοσις των διακοπών αποτελεί £·
  να ρήγμα μεταξϋ των δύο περιό-
  δών τής ζωής σας. 'Επωφεληθήτε.
  Άρχίσετε μία νέα ζωή. Άπό ύλι-
  κης δσον καϊ άπό ήθικής απόψε¬
  ως, Οποβληθήτε είς ίνα «μεγάλο
  καθαρισμό». "Εάν ή σκόνη ποΰ
  έσυσωρεύθηκε επί των έηίπλων
  σας άπαιτεϊ ίνα δυνατό βούρτσι-
  σμα, συμβαΐνει τό ίδιο γιά τό σώ-
  μα δσον καί γιά τό πνεθμά σας.
  "Εχετε λάβει καλές άποφάσεις.
  "Εχετε πή· «θά κάνω γυμναστική,
  θά άκολουθήσω αυτή ή αυτή την
  δίαιτα, θά άφΐερώσω μίαν ώρα
  την ήμέρα είς αυτήν ή αυτήν την
  πνευματική έξάσκησι·. Μην λησμο
  νήσετε τάς καλάς αύτάς άποφά-
  σεις 'Επανήλθατε άπό τάς δια-
  κοπάς μέ μ(α νέα ψυχή. Είνε ή
  «επάνοδος». Άρχίσετε τόν καινούρ
  γιο χρονο μέ την σταθερή πρόθε-
  σι νά κάμετε Μνα «καλό χοόνο».
  ή Ντιστεγκέ
  Κοινωνικαί
  Ή Άρωματοποιΐα ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ πα¬
  ρέλαβεν δλα τα εΰρωπσικά Άρώματα
  καί Καλλυντικά είς τιμάς εξαιρετικάς, των
  οϊκων: ΟηβΗ&η, Οεγοπ, Ρατ,οιι, Ηοτι-
  οί£&ητ;, Ι,αηνίη, Βοαπ'οίδ, Ι^βηΙΗβΓΪο
  κ. λ. π. 1—4
  ■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■«■■■■■■■
  Καστανιές Άγίου 'Όρους
  Πάσσαλοι
  "Εφθασαν είς τό κατάστημα:
  ΙΩΑΝ. Αθ, ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ
  ; · /
  Μήκος 2Ί)2, 2.70, 3—3.60. 4-4.60
  είς δλας τάς διαστάσεις.
  ■■■■·■■■■««■·Κ■ ■■■■■■■■■■
  ^■■■■■■■■
  ΜΙΝΩΑ
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ .
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑ .
  *?'
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  Ο
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  • ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ .
  '1
  ΑΛΛΑΖΕ .
  Τού ύιασήμου Μελβυν ■
  Λέροϋ. *
  Μέ τόν Γίγαντα τής τέ- Ι
  1
  Πρακτορείον, ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  Ο έρως έ·ς την χώραν
  των Χρυσανοέμων.
  κοιπωμικη]
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  72ον
  _ Τό παιχνίδι ήταν άρκετά δυνατό
  Γυναΐκες άκόμη καί κορίτσια, ά-
  νακατεμμένες μέ τούς άνδρες, τό
  έδυνάμωναν, ρελανσίροντας ή
  κοντράροντας, χωρίς τιεριορισμό
  καϊ χωρίς φρόνησι. Καί τα χρυ-
  σάφι κυλοθσε επάνω στήν πρϊσι-
  νη τσόχα. ,
  Ή μίσαες Χόκλεϋ είχεν έγκα-
  ταλείψει έν τώ μεταξύ την πράσι
  σινη πελούζα, καί ώδηγοΰσε στόν
  μπουφέ έκείνους άπό τούς ξένους
  της πού δέν ηθέλησαν νά την άπο
  χωρισθοθν Ή μαρκεσία Γιορισά
  κα έδέχθηκηκε τδν βραχίονα τοθ
  πρίγκηπος Άλγκέρο.
  —Άλήθεια. — έλεγεν ό πρίγ¬
  κηψ,— είμαι άσυγχώρητος. βά πε
  θαίνετε άπό την δΕψχ, κυρία...
  Άλλά φλυαρώντας μαζ£ σας, ξέ
  χασα εντελώς την ώρα..
  Έσφιγγε επάνω τού τό μικρο
  σκοπικό χεράκι πού ήταν άκουμ
  βημένο στό μπράΐαο τού.
  Ή μαρκησία Γιορισάκα έγε-
  λοθσεν, όχι χωρίς κοκετταρία.
  5Ενα γκαρσόνι είχε πληλάσει
  —"Ενα ποτήρι σαμπάνια; έπρό
  τεινεν ό πρίγκηψ.
  —Ναί, <Χν Ιχετε την καλωσύ¬ νη .. "Η καλλίτερα Ινα μεγάλο ποτήρι μέ νερό... μέ πολύ νερό .. καί μέ πάγο... Επήγε καί έκαμε ό ϊδιος τό μΐγμα. Έκείνη τα δοκίμασε: —Α!!... μά... δέν έβάλατε κα θόλου νερό. . —Έβαλα!... άλλά μόνον λίγο... ή μίσσες Χόκλεΰ δέν άφησε νά βάλω περισαότερο. Καί ίπειτα, κυ ρία, μία Εύρωπαία σδν καί σάς δέν θά κάνη Ιδώ την Γιαπω·<έζα καί δέν θά ζητά νερό ή τσάι! .. Έγέλασε πάλιν καί ήπιε. Ό πρίγκηψ, εύγενικά, προσέθεσε ού ίσκυ στή σαμπάνια. Έ μίσσες Χόκλεϋ επλησίασε: —Μιτσοθκο, άγαπημένη μου, είμαι τόσο εύτυχίσμένη πού είσθε έδώ! Δέν έκαμε καλά— ή μίσσες Χόκλεϋ επεκαλείτο την μαρτυρία τοθ Άλγκέρο —δέν έκαμε καλά νά μή λάβη δπ' δψει της τούς πα- ράλογους παληους τύπους αυτής τής χώρας, καί νά έλθη είς τό γκάρντεν-πάρτυ, σά"ν νά ήταν έδω καί ό μαρκήτιος; -· (συνεχίζΐται) ι: ΠΩΛ ΜΙΟΥΝΙ : ■ Έκτος πρβνράμματβς ■ Ζουρνάλ. ! Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Ιναντι Αγ. Τίτου Έχπαιδευθει; είς Παρισί¬ ους άναλαμβανει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοδ βτέματος (οΰλίτιίβς, κακοσμί- ας) συμφώνως μέ την τβλβυ· ταίαν εξέλιξιν τής επιστημης. 'Επίσης ύδοντοστοιχίοτς καΐ κβρώνβς έκ διαφόρων μιτάλ- λων—κορώνες έκ πορσελάνης. 'Επαναφβρά τβλείως άνώδυ- νος των στριβλβφυών βδβν· τ«ν είς την κανονικήν αυτών νεοιν. Τηλέφκνβν 6—91. ΔΕΥΤΕΡΑ: Ό άερβπβρι- · κός κβλοσβός: ' ΤΑ ΦΤΕΡΑ! ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ; ΜΠΕΒΕΡΛΥ-ΡΟΜΠΕΡΤΪ Ι -ΧίΙΜΦΡΕΙ- ΜΠΟΓΚΑΡ. - ΐ Σημείωσις: Δευτέρα-Πέμ '. ■ πτη-Κυριακή ωρα 7 1)2 ■ " μ.μ. άπογευματινή. ■ ΙΙΩΛΟΥΝΤΑΙ.— οίκόπεδα κα ταλληλότατα δι' οίκοδομάς παρά την λεωφόρον ΚνωσοΟ. Πληροφί ρίαι παρά τψ Δικηγοριχφ Γραφείψ Γ. 2δά . Κάθε Κυριαχή ώρα 2 Ι Γ μ. μ. άπογβυματινή. Ι 11:: 111 ι ι: 11: β. 11111111" ΝΕΟΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤ. 2:__ΧΑΤΖΑΚΗ (Παρά τό Μεϊντάνι) 'Αναλαμβάνει την έπιδιόρθωσιν παντός ώρολογίου γραμμοφώ- νων καί μικρων αλλων μηχανημά· των 'ΕονασΙα ήνγυηιιένη διά 3 Ιττ». ΓΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ μαγαζείον κα τι. Αληλον καί δι' αποθήκην καί «Ις σχετικώς κεντρικήν θέσιν τής πόλεως. Πληροφορίαι ηαρ' ι)μϊν. ΡΗΙίΟΟ Τα ανωτέρα δλων των ραδιοφώνων Έχουν πλεονέκτημα νά λειτουργοΰν ό- πως θέλει ό κάτοχός των. Είτε μέ μπαττα- ρίαν, είτε μέ ρεϋμα. ΤΑ ΡΗΙίΟΟ Είνε άούγκριτα είς απόδοσιν. Κομψά. Εύθηνά. Τελειότατα. Ευρίσκονται είς μεγάλην παρακαταθήκην παρά τοίς Γενικοίς αντιπροσώποις: ΜΑΟΥΡΟ—ΠΟΛΙΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΟΣΕΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΟΝ Ι. ΖΟΥΡΙΔΗ Εστιατόριον «Διόνυσος» Έμμ. Κυριακάκη Έν Ήρακλίίω. Άναλαμδάνει την εξαγωγήν καί διακανονισμόν συντάξεων, φορολο γικών ύποθέαεων. Προεξοφλήσεις συντάξεων καί μισθών δηιιοσίων ύπαλλήλων (τής πόλεως Ήρα κλείου). Είσπράξεις συντάξεως καί μισθών καί αποστολήν αυτών είς τούς έν ΐαΤς επαρχίαις, διαμέ νοντας δικαιούχους. Έκδίδει πιστοποιητικά καί άν τίγραφα διαφόρων άρχών. Συντάσσονται αίτήσεις πρός δή μοσίας αρχάς. Μεσιτεύει είς ένοικιάσεις κατα στημάτων, οίκιών καί δωματίων. Παρέχει σχετικάς πληροφορίας. Ταχεία διεκπεραίωσις καί θε τική εξυπηρέτησις μέ τούς συμφι ρωτέρους δρους. Ζητήσατε πλη ροφορίας προφορικδς καί δι' άλ ληλογραφίας ·άποσΐέλλοντ8ς γραμ ματόσημα δι' απάντησιν. ΚΙΝΗΣΙΣ.—Αφιχθη οικογενεια¬ κώς δ νομικός σύμβουλος τής Ά- γροτικής Τραπέζης κ. Γεώργ. Φα¬ νουράκης. —Αφίκετο άττό προχθές ό κ. Νικόλαος Γιαλεράκης. —"Επανήλθεν έκ τής είς Αλε¬ ξάνδρειαν καλλιτεχνικης τουρνέ •ου ό καθηγητής τοθ ΏδεΙου κ. Ν. Καρυστινός. ΘΑΝΑΤΟΙ.-Άτΐεβιωσε την ιτα ρελθοΰσαν Παρασκευήν καί έκη δεύθη είς Σάρχον ΜαλεβυζΙου, ή σεμνή καί ένάρετος οίκοδέσποινα Καλλιόπη Χαριτακη, μήτηρ τοθ φ( λου ΊατροΟ, γενικοθ Διευθυντού τοϋ ύπουργείου Ύγιεινής κ. Κω στη Χαριτακη. Ό έκ πολυμήνου ασθενείας έίηντλημένςς όργανι Ισμός της, δέν ηδυνήθη νά άνθέξη είς τόν ψυχικόν κλονισμόν, δν ή μακαρΐτις υπέστη έκ τοΰ προσφά τού έν "Αθήναις Θανάτου,της προσ ψιλοϋς Θυγατοός της ΕΙρήνης Σπε ρελάκη. Την κηδείαν τής μεταστά σης παρηκολούθησαν σύσσωμος ή κοινωνΐα Σάρχου, παρ' ?ί [διαζόν τως έξετιματο, καί πλεΐστοι των κατοίκων Κρουσώνος, Πετροκεφά λου καί ΚιΘαρΙδος. Τούς οΐκεΐους της καί Ιδιαιτέρως τόν υϊόν αυτής κ. Χαριτάκην ή «Ανάρθωσις» συλ λυπεΐται ΘερμώΓ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Καθήκον μου επιβεβλημένον Θεωρώ δπως καί δημοσία εύχαριστήσω τόν δι¬ ακεκριμένον Ιατρόν κ. Εύάγγ. Χά τζάκην χειρουργόν τοΰ Δημοτι- κου νοσοκομείου, χάρις είς την επέμβασιν τοΰ όποίου δχι μόνον έσώθην έκ βεβαίου Θανάτου άλλά καί έθεραπεθίην τελείως έκ των στομαχικών νόσων έξ ών άπό δέ καετΐας Ιπασχον 'ΕπΙσης εθχαρι- στώ Θερμώς τοΰς Ιατροΰς κ. κ. Κωνστ. Πολυδάκην στομαχολό γον, Ν Μαράκην παθολόγον βοη Θ6ν χειρούργου καί Στυλ. Μηλια ράν διευθυντήν τοΰ Πανανείου κα Θώς καί τας αδελφάς καί τόν νο· σοκόμον κ Νΐκον διά τό υπέρ ε¬ μού ενδιαφέρον των. Έν Ηρακλείω τη 1 8 βρίου 1938 Ό ευχαριστών Γεώργ. Όψιμάχης —Τούς έκδηλώσαντας καθ" οίον δήποτε τρόπον την συμμετοχήν των είς την Θλίψιν μας διά τόν Θάνατον τοΰ προσφιλοΰς μας, ου- ζύγου, πατοός καί άδελφοΰ εύχα ριστοϋμεν Θερμότατα. Ιδιαιτέρως Θεωρούμεν υποχρέωσιν μας νά εύ χαριστήσωμεν τόν ιατρόν κ. Ί. Ά Οητάκην διά τό εξαιρετικόν δντως ενδιαφέρον πού έπέδειξεν κατά τό μακρόν διάστημα τής ασθενει άς τού. Έν Ηρακλείω τή 1)10)1938 Οικογένειαι: Δβχουμβτζίδβυ — Μόλις συνελθόντες έκ τής βα ρέως πληξάσΓ}ς ημάς διπλης συμ φοράς, έκ τού ταυτοχρόνου σχε δόν Θανάτου των προσφιλών μας μητρός Καλλιόπης καΐ άλησμονή τού αδελφής Είρήνης αίσθανόμε Θα την υποχρέωσιν Ινα καΐ δημο σία εκφράσωμεν τάς εύχαριστί άς μας πρός άπαντας τούς όπωσ δήποτε συμμερισθέντας τοΰ πέν θους,' Ιδιαιτέρας II άπαντας τοθς κατοίκους των χωρίων Σάρχου, Κρουσώνος, Πετροκεφάλου καί Κι θαρίδος παρακολουθήσαντας καΐ την κηδείαν τής προσφιλοΰς μας μητρός. Οί ευχαριστούντες Κωστης Χαριτάκης, Ιωάν¬ νης Σπβρβλάκης, Γεώργιος ϊουλτάτος, Φαέδωρβς Βου- τσαλήί. Γεώργιος Κτιστάκης. •^ ^"Γ ^ Γύρω στήν πόλι. Τό πρστήριον οΐνων Άντωνίου Μπετεινάκη Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού δισθέτει σοθμες βλων των ποιοτήτων. ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα βλων. δτι ■ 5 ΙΑΦΕ..ΟΛΥΜΠΟΣ" 1 Μόνον είς τό Καφενειον Όλυμπος ευρέθησαν κσθα ρά, τα γνωστά νερά Σπυριδια νοϋ καί Πσλαιοκάστρου, κα θώς δεικνύει ή κάτωθι άνάλυ σις τοθ Μικροβιολογικοϋ έργα στηρΐου τοθ Πανανείου Δημο τικοθ Νοσοκομείου. Βασίλειον τής Ελλάδος Πανάνειον Δημοτ. Νοσοκομβίον Ηρακλείου Άριθμ. Πρωτ. 13271—76 Ανάλυσις ύδατος μικροβιολογι- κή διαφόρων Καφενείων τής πό¬ λεως Ηρακλείου. Καφενειον «ΟΛΥΜΠΟΣ» ΰδωρ ΣπυριδιανοΟ— Ηαλαιοκάστρου Ο δωρ καθαρόν κατάλληλον πρός πόσιν. Έν Ήρακλείφ τ« 30« Σεπτιμ- βρίου 1938. Ό Διευθυντής τού Μικροβιο λογικοΰ έργαστηρίου τού Πανανείου Δημ. Μοσοκομεί ου Ηρακλείου. (Οπ. Μ. Είς δλα τα σχολεία τής πόλε· Γ, πλήν τής Παιδαγωγικής ·Ακα δημίας, ήρχισαν χθές τα μαθήμα- τα τοΰ νέου σχολικοΰ 6τους 1938 -1939 —Οί παλαιοί καί οί νέοιμαΑηταί είχον συγκεντρωθή χθέςπολύ πρό τής 8ης πρ'.ηνής είς τούς περιβό¬ λους των σχολείων των έν άνα- ϋονή τής ενάρξεως. — Κατά τό μεσηιιέρι δλοι οί κεν τρικοί δρόμοι τής πόλεως ήσαν πλημμυρισμένοι άπό μαθητάς κοί μαθητρίας πάσης ήλικίας πού έ- πέστρεφαν κατά πυκνούς όμίλους έκ των σχολείων των. —Ό καιρ4ς χθές καΐ προχθές απέκτησε τόν γλυκύν φθινοπωρι νόν χαρακτήρα τού. —ΜπαΙνομεν ώς γνωστόν είς τό καλοκαιράκι τοΰ Άγίου Δημητρί· ου τοΰ δποίου είνε γνωστή ή «μί ση» έκείνη άτμοσφαιρική κατά¬ στασις. —Ή όποία δίδει συχνά δχι μό¬ νον την έννοιαν άλλά καί την γο ητείαν τής αίθρίας. —Άπό τα φροϋτα τ?|ς έποχής έκεΐνα ποΰ δχουν λιγοστέψη κατά πολύ είς την αγοράν μας εΤναι τα πεπόνια. —Αντιθέτως σταφϋλια παρουσι άζονται συχνά καί είς ποσότητα καί είς ποιότητα αξιοσημείωτον. —Συμβαίνει έπίσης νά είνε κοί ή τιμή των χαμηλή, πράγμα πλεο- νεκτικόν διά τούς φίλους των. — "Εληξαν αί κληρώσεις τοΰ Έ Θνικοϋ λαχείου μέ ποΛλούς τυχη ρούς άλλά καΐ άτύχους. —Έν τω μεταξύ—άνεξοΐρτήτως τού άποτε'λέσματος-αί εγγραφαί νέων συνδρομητών συνεχίζονται. —Διά νά πληρωθβ τό ρηθέν δτι ή πίστις γύρω άπό τάς ΙδιοτροπΙ άς τής «τυφλής Θεδς» είνε... άπε ριόριστος. — Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλ λεται είς δύο τελευταίας παραστά σεις τό πολύ»«ροτον Ρωσσικόν ίρ γον «Χατζή Μουράτ» πού πρέπει νά παρακολουθήσουν δλοι δσοι δέν κατώρθωσαν νά τό Ιδουν. —Είς την «Μινώα» συνεχίζεται , προβολή τής νέας κινηματογρα φ'ικής δημιουργΐας τοΰ διασήμου Πώλ Μιοΰνι: ό «Κόσμος άλλάζει» μέ κοσμοσυγκέντρωσιν. ο Ρεηβρτερ ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθεν έκ τού είς Αθήνας καί θεσΜκην ταξιδί ου τού ό έμπορορράπτης κ. Ίωσ. Κουναλάκης κομίσας πλουσιωτά την συλλογήν νεωτεριομων τοΰ καταστήματός τού.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ,"•1
  ;{
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  «14ον
  —Είσθε ό άγγελος, ό εύεργέτης μσς, όστις μάς
  ύπερπληροΐ αγαθών, απήντησεν ό Ίονδρέτης, έδα
  φιαΐως προσκυνήσας τόν ξένον. Κΰψας δ' δπειτα
  είς τό ώτΐον τής τιρεσβυτέρας των Βυγατέρων
  τού, ένώ οί δύο ξένοι εθεώρουν τα έντός τοΟ οί
  κτροΟ έκεΐνου δωματΐου, την ηρώτησεν έττιτροχάδην
  κσί χαμηλή τή φωνή —Αϊ; τί έ'λεγα ττροτήτερα;
  παληόρρουχα μας έφερον. Χρήμστα τίποτε. Νά
  τους· δλοι τους είνε οί ΐ&ιοι! Είπέ μου. άληθινά,
  ένθύμησέ μου, πώς ήμουν υπογεγραμμένος είς την
  γραφήν δπου έστειλα είς αυτόν τόν παληόγερο;
  —Λαμαρϊνος, άπεκρίθη ή κόρη.
  —"Ω, να(! ήθοποιός.
  "Εγκαίρως ό Ίονδρέτης ηρώτησε τουτο, διότι
  κατ' αυτήν εκείνην την στιγμήν ό κ. Λευκίας στρπ
  φεΐς πρός αυτόν, τώ είπεν, ώσανεί άνεζήτει τό δ
  νομά τού.
  —Πσρστηρώ ότι εύρΐσκεσθε τωόντι είς πολύ λυ
  τιηράν θέσιν, κύριε..,
  —Λαμαρΐνε, έσπευσε ν' απαντήση ό Ίον¬
  δρέτης.
  —Κύριε Λαμαρΐνε" ναί, ενθυμούμαι.
  —Ήθοηοιός, αύθέντη, όστις μάλιστα κατά κσι
  ρόν εΐχα έπιδώσει άρκετά καλά.
  Ένταθθα ό Ίονδρέτης ένόμισε την στιγμήν κα
  τάλληλον νά κατακτήσπ τόν φιλάνθρωπον. Καΐ
  ήρχισε λοιπόν νά έκφωνή κομπαστικώς καθ" δν
  τόνον μεταχειρΐζονται οί θηριοτρόφοι είς τάς πά [
  νηγύρεις, καΐ όμοθ ίκετικώς, ώς λαλοθν οί έπαϊ-!
  ται είς τάς μεγάλας δδούς.
  —ΤοΟ Ταλμα έκεΐνου τοΰ έξσκουστοθ ήθο-
  ποιοθ μαθητής, αύθέντη μάλιστα. Έγώ έγεννήθην,!
  σεβαστέ μοί κύριε, είς τα... Ή τύχη μέ ηύνόησεν. Ι
  Όμως ήλθε τώρα καί ή σειρά τής δυστυχίας. Κυτ ,
  τάξατε, σύθέντη, κύτταξε εύεργέτα μου' ψωμί τί-1
  ποτε' φωτία, τίποτε. 'Εξύλιασαν τα πτωχά μου'
  τα παιδία άπά τό ψθχος! Μία μόνη καθέδρα, καΐ
  σύτή χωρίς την ψάθα της! Τό ύαλί έκεΐνο τοθ
  παραθύρου σπασμένο! Μ' £να καιρόν ώσάν αυ¬
  τόν. Ή γυναί κα μου κατάκοιτη! άρρωστη!
  —ΤαλαΙπωρη γυναΐκσ! είπεν ό κ. Λευκίας.
  —Τό παιδί μου, μέ αυτήν την πληγήν είς τό
  χέρι τού!
  Ή κόρη περί ής ό λόγος εΤχε παύση τοθ νά
  κλα(τ) όταν είδεν είσελθόντας τούς ξένους· έπέσυ '
  ρεν όλην την προσοχήν της ή δεσποινίς, ήν καΐ έ
  θεώρει ώς έκστατική. .
  —ΚλαΐΡ, μωρή! τώρα Ιπαυσες νά μοθ ρουθου
  νΐζρς! είπεν είς αυτήν κατ' Ιδίαν ό Ίονδρέτης.
  Καί συγχρόνως έσφιξε δεινώς την πληγωμένην χεί¬
  ρα της.
  Ταυτα δέ πάντα μετ" επιτηδειότητος άληθινοϋ
  ταχυδακτυλουργοϋ.
  Ή μικρά έ'βαλε τούς όλολυγμούς, οϋς άκούσα-
  σα ή ερασμία νεθνις, ήν ό Μάριος άπεκάλει έντός
  τής καρδίας τού «Ουρανίαν», έσπευσε πάραυτα
  ■ττρός αυτήν καΐ εΤπε συμτιάθέστατα.
  —Ή κοϋμένη.
  —Κυττάξατε, χαριεστάτη μου δεσποινίς, έξηκο
  λούθησε λέγων ό Ίονδρέτης, κυττάξατε αύτό τό
  αΐματωμένον της χέρι! Ειργάζετο διά νά κερδίση
  τί; εξ σολδΐα την ήμέρα! καί,ή μηχανή έττρόφθσσε
  καΐ τής τό έμαγγάνισε. Θά χρειασθί], ΐσως νά τής
  τό κόψουν, διά νά προληφθή ή γάγγραινα!
  (συνεχίζεται)
  |ΒΒΒΗΗΒΒΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒ«β(*ΗΒβΒΒΒΒΒΒΒΒΒ«»<Ιβ··ΐεΐ Έκτός Τράστ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον. ΙΙπαΜτοαεΙον ΑΙΝΛΡΔΛΚΗ Τπλε» Ι-Μ Β*ΒΜ***Β*Β***Β******************************* ΜΑΡΚΟΣ Α. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Έγκυκλοπα ιδε ία ΑΓ έκεϊνους ποΰ θέλοιιν νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των. 'Από όλ« δι' ολους Η ΝΕΑ ΨΥΧΟΛΟΠΑ Β'. "Οσον ίσχυροτέρα υπήρξεν ή εντύπωσις έξ ενός γεγ^νότος ή μιας ίϊέας, τόσον περισσότερον1 χρόνον θά τό διατηρήση μνή | μη μας. ΑΣ συ/κινήσεις ΙχουνΙ ισχυράν δύναμιν νά συν5υάζων·| ται μεταξύ των καί άποτελοθν, τώ πλέον ούαιώδε; μίρος τοΰ χ* ρχκτήρός μας. Είς τάς αρχάς τοθ αιώνος μας ή έπικρατοΰσ» ψυχολογία εκαλεί¬ το φυσιολογική ψυχολογία. Έξέ- πνεεν ή ψυχολογία αυτή είς την φυσιολογίαν των όργάνων τής αί σθήσεως. ΑΙ μέθοδοί της ήσαν μέθοδοι φυσιολογικόν καί έπομέ νως κατά μέγα μέρος πειραμα τικαί. Είχεν έπιναηθή έ"να πολύ σύστημα, είς τό οποίον έλαμβάνετο 6π' δψιν δ χρόνος ό μειαξύ των διαφόρων έρεθισμών καί τής άντιστοίχου πράξεως. Εξήγαγον διά τής μεθόϊου αυτής συμπεράσματα μεγάλης πρακτι- κης άξίας, ιδίως κατά τάς δοκι- μασίας, αί οποίαι εγίνοντο διά ζώσης φιονής, καθίδηγούση; τό άτομον. Άλλά απεδείχθη δτι ή φάσις αυτή τής ψυχολογίας ή το ίκανή νά εξηγήση μόνον μέ· ρος των πνευματικώς λειτουργίαν. Ή ψυχοανάλυσις τοθ Φρόϋ^τ άνε σΐάτωσε τάς θεωρίας μας δσον χφορχ την πνευματικήν ζωήν. θά ίδωμεν ποίαν αξίαν άπο5ίδουν σήμερον είς την θεωρίαν τοθ Φράΰπ νεώτεροι έπιστήμονες. Τό Γυμναστήριον Χανίων καί οί άδλητικοι άγώνες. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Επί οκταετίαν έσωτερικός ίατρός τοΰ χειρουρ γικοΰ τμηματος τοΰ Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός» παρά τώ κ. Σμπαρούνη Τρικέρφω. 'Ανέλαβεν ά- πό 1ης Σεπτεμβρίου την Κλινικήν Μοράκη τού¬ του έγκαθισταμένου μονίμως έν Αθήναις. ■ «■■ ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐΒεΐεΐε|ΒΜΒΜ«Β·«ΒΒ·Β ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΟΟΤΥ Ποθδρες. — Κρέμες, — Κραγιόν. Άρώματα. — Λοσιόν. — Μπριγιαντίνες. κ. λ. π. Είς τιμάς έργοστασίου ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Α'. Κατά τόν έπαγγελματικόν προ- σανατολισμάν πρέπει νά ληφθούν σοβαρώς υπ' δψιν τα εξής τρία σημεΐα, των οποίων ή π*ράβλε ψις ή ύϊτοχίμν,ιις ημπορεί νά έ χη λυπηράς συνεπείας διά τ* μέλλον των παιδιών. Έν πρώ τοις είνε απαραίτητον νά λαμβά- νεται υπ' δψιν πάντοτε ή κατά στάσις τής άγοράς, διά νά μην ύ πάρξη τό ίτοπον τ'ς κατευθύνσε ωυ είς επαγγέλματα, 8που υπάρ- χει πληθώρα. Διά τοθτο είς πολ λά μέρη τα γραφεϊα εξευρέσεως εργασίας είνε προσηρτημένα είς τα γραφεϊα έπαγγελματικοΰ προ· σανατολισμοθ. Δεύτερον πρέπει ά λαμβάνεται υπ' δψιν ή κοι- νωνική "θέσις τής οικογενείας τοθ παιδιοθ.. Έν σχέσει δέ πρός αύ την πρέπει νά λεχθ$ δτι πολ¬ λάκις τό δόγμα τής διαδοχής είς τα έπάγγελμα είς τάς οικογενείας είνε έσφαλμένον καί έ*χει πολύ συχνά οίκτ,ίά άποτελέσαατα. Τρί¬ τον τέλος, σημείον είνε τοθτο: δταν έρωτηθοθν τα παιδία, καί μάλιστα κατά την έφηβικήν ή λικίαν, ποίαν κλίσιν ίχουν, 6πο- δεικνύουν έπαγγέλματά τίνα θελ- χτικά ή τής μόδας ή διότι έκτι- μώνται άπό τό αντίθετον φθλον. Έν τ^ έργασία τοθ έπαγγελμα- τικοθ προσανατολισμοθ 8λη ή προ σοχή Ιχει στραφή κυρίως, καί ί σως αποκλειστικώς, είς την ε¬ φαρμογήν τούτου είς τα πρα- κτικά καί χειρωνακτικά έπαγ· γέλματα, επί των οποίων στη- ρίζονται ή βιομηχανία, τό εμ¬ πόριον καί αί βιομηχανικαί τέ χναι. Είνε δέ τουτο λυπηρόν, διότι επεκράτησε δυστυχως ή έσφαλ μένη αντίληψις δτι τα ελευθερία έπαγγέλματά δέν Ιχουν ανάγκην άπό είδικάς ίκανότητας! (συνεχίζεται) ΤΩΝ / ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝΩ &ΉΣΑΥΡΟΦΫΛΑΚΪΑ ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ ΧΑΝΙΑ Σ^τέμβριος (τοΰ άντα- ποκριτοθ μας).— Έντά; των ήιε- ρών συνιστάταί ή μόνιμος έφο- ρευτική έπίτροπή τοθ Γαμναστηρί- ου Χανίων ή όποία θά τακτοποιή- ση τάς έλλείψεις τοθ Γυμναστηρί- ου καί την έν γένει λειτουργίαν τού. "Η5η είς τό Γυμναστήριον Χ* νίων γίνονται προπονήσεις 6πό τάς δδηγίας τοΰ Διευθυντού τοθ Γυμναστήριον κ. Χαϊίεμβνάκη διά τα «Άρκάόηα». Οί άγωνες ο&ιοε θά γίνουν είς τάς 6 Νοεμ¬ βριού είς τό Ρέθυμνον, δε5ομέ· νού δτι οί προκριμ«ϊΐκοί παγκρή τιοι των Γ'. Βενιζελείων άνεβλή θησαν υπό τοθ Γυμναστικαί} Συλ λόγου «Τάλω;» έτι' άίριστον. Οί φίλαθλοι κύκλοι των Χανί¬ ων τονίζιυν δτι αί άθλητικαί όρ γανώσεις τής Κρήτης πρέπει νά άποβλέψϊυν ευρύτερον είς την δρ γάνωσιν παγκρητίων άγώνων, έ- πιτυγχανομένης πρός τοθτο κοινής συνεννοήσεως, διότι διά των άγώ νων αύτδν κυρίω; δ Κρητικός ά- θλητισμός θά δώση μίαν είκόνα πραγματικής προόδου καί θά γνωσθή περισσότερον αθλητικώς μέ την λοιπήν Έλλά5α καί τόν Ιξω κόσμον. Σχετκώ; ό Διευθυντής τ-Λ Γυ· μναστηρίου Χανίων εδήλωσεν είς τάς έκεΐ συναδέλφους δτι θί εργασθή" εύσυνειδήτως πρός τάν σκοπόν τούταν. Έλπίζει δέ ο'τι μέ έλίγην καλήν θέλησίν καί επι¬ μονήν θά δυνήθη" νά φέρη είς πέρας τό έργον έν άρμονία πρός τούς άΐλητικάς όργανώσεις καί τής λοιπής Κρήτης καί 2ξω ' άπό κάθε πνευμα τοπικΐσμοΰ το όποϊ όν ώς απεδείχθη πολλάκις, έ^λ-χ- ψεν άντί νά ώρελήση τόν Κρητι¬ κόν άθλητισμόν. Άλλως τε τό Γυμναστήριον Χανίων ιδρύθη μέ βάσιν την εμφάνισιν τή; παγκρη- τίου άθλητικής νεότητος, χωρίς τοθτο νά έχη καμμίαν άποκλει στικότητα άλλά καΐ διά νά έξυπη ρετί την κατά τόπους αμιλλαν των άθλητικών σωματείων καί τής δλης φυσικής άγωγής. Προκήρυξις ναυλώσεως πετρελαιοκινήτου διά μετα¬ φοράν άλατος. Ή Ένωσις Κιτροπαροτγω- γων Κρήτης προκηρύσσει μειο- δοσίαν δι' ένσφραγΐστων προ- σφορών διά την μεταφοράν διά πετρελαιοκινήτου 250 τόν¬ νων άλατος, έκ των Άλυκών Μήλου είς Κρήτην, είς έ'ν ή πλείονα ταξίδισ, έκφορτωθη- σομένου είς τοΰς λιμένας Πα· νόρμου καΐ Καλυβών. ΑΙ προσφοραί δέον νά κα- τατεθώσιν είς τα έν Ήρα: κλείςρ Γραφεϊα τής "Ενώσεως μέχρι τής μεσημβρίας τής 6ης ΌκτωβρΙου έ. ε. ημέρας Πέμ- πτης. Ή κατακύρωσις γενησεται μέχριτής μεσημβρίας τής επο¬ μένης 7ης ίδΐου, μέχρις δτου δέον νά ώσιν ισχυραί αί προ¬ σφοραί, άνευ ούδεμιας υπο χρεώαεως τής Ενώσεως έναν¬ τι τού τελευταίου μειοδότου. Οί σχετικοΐ δροι ευρίσκονται κατατεθειμένοι είς τα έν Ήρα- λείω Γραφεϊα τής Ενώσεως καΐ είς τα έν Χανίοις καί Ρ£- θύμνη Κέντρα αυτής συσκευα οίας κίτρων. Έν Ηρακλείω τή 30ή Σεπτεμ βρίου 1938 (Έκ των γραφείων τής Ε¬ νώσεως). ΠΩΛΕΙΤΑ1 ή οίκία των ορ¬ φάνιαν Λεωνίδου Ε. Μαστοράκη ένΐδς τής κωμοπόλεως Σητείας καΐ επί τής όδοθ Καπετάν Σήφη. ίΐληροφορίαι παρ% τφ χ. Έ>μ.
  Ν. Μαστοράκη παντακώλην καΐ
  Ιωάν. Μ. Κοτσιφίν.η διχηγορικόν
  γραφ«Τον κ Μυλωνάκη.
  ΠΩΛΕ1ΤΑ1 είς τιμήν εύχαιρί
  άς άκίνητον (οίκία) μετ' οΐχοπί
  δου 280 τειραγωνικών μέτρων πά
  ρά τό Βρεφοκομεϊον. ΙΙληροφο
  ρίαι παρά τώ φαρμακείω Άριστοτ.
  Χαλκιαδάκη.
  — Αύθόρμητος προσέλευσις.
  Οί φυγόδικοι άδελφοΐ Γερο·< γιάννηδε; προσήλθον προχθές καΐ παρεδόθησαν είς τάς αστυνομι¬ κάς αρχάς Χανίων. —Όρειβαπκή έχδρομή. Ι Σήμερον Κυριακήν το ιταροιρ 1 τημα τού Έλληνικοΰ Όρειβατι κου Συνδέσμοο ίτμήμα Χανίων) θά έκδράι>η είς την χορυφήν
  Ι Σάλοκα. Οί έκδρομεΐς θχ μετα
  βούν μέχρι Μουςουρά δι' αύτοκι
  νήτων κι' εκείθεν «εζη είς την
  κορυφιίν.
  —θείον κήρυγμα.
  Άπο τής σήμερον Κυριακής έ
  αφιχθείς νεο; ίερβκήρυξ κ Άθ«
  νάσιος Φραγκοπουλος, ©ϊολό-
  γος τή; Αδελφότητος «Ζωη», θε
  λει αρχίση έν τφ Μητροπολιτι
  κώ Ναψ τού Άγίου Μην» τβ
  θείον κήρυγμα.Σήμίρον θαομιλη
  ση μονον κατά την θείαν λβι
  τουργίαν. _,.·
  —ΔώρεάΙ.
  Ή κ. Αθηνά Ν. Μακράκη ά
  πέστειλεν είς τό Εθνικόν ητωχο
  κομεΐον δόο κοφίνια μβγάλα στ*
  φύλια ραζακι*. Τό «ρβσι»πικόν
  καί οί τρόφιμοι τοθ ίδρυματβς εύ
  χαριοτοόν θερμώς.
  —Ή Γεωργική Σχολή 'Ασω
  μάτων.
  Είς την σχολήν ταύτην έζητή
  θησαν εργάται διά τάς έκριζώ
  σβις θάμνων των κτημάτων αύ
  τή; είς Ξηροκάμινα Άμπαδιάς.
  Ή πληρκμη αυτών θά γίνεται
  κατ' οκάν αναλόγως, άρκβϊ τα
  παραδιδόμενα ξύλα νά είνε κα
  τάλληλα καί ετβιμα πρός άνθρα-
  κοποίηβιν.
  —Ή έορτή των ζώων.
  Την προσέχη Τρίτην, οιτότΒ
  ώς γνωστόν θα έορτασθη ή ήμέ
  ρα των ζώων, ή τοπική διοίκησις
  'Αλκίμων Χανίων, έλαβε ηαρα
  τής Κεντρικάς Διοικήσεως έντο
  λήν νά μετάσχη είς τάς γενηοο
  μένας επί τούτω εορτάς, άναλο
  γνς πρός την συμμετοχήν καΐ άλ·
  λαχοϋ είς τόν πανηγυρισμόν της
  Ιδίας ημέρας των μελών της Νϊο
  λαιας.
  ν€ου
  ικοΰ
  ότουο
  Γονεις,
  Μαθηταί,
  Μαθήτριαι
  ΚΑΤΑΣΤΜΜΑΤΔ
  Μ.ΔΛΙΚΙΟΤΗ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
  ΠΠ,ΒΕΜΐΖΕΠθυ
  Υ ΠΟΚ ΑΤΑΣΤΗΜ Α
  ΟΖ_ΟΖ _
  8ΙΙΙΙ1ΙΙΙ111ΙΗΙΙΗΙΙ»
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Κυριακής
  2 Όκτωβρίου 1938
  π
  Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
  ΤΟΝΙΒΥΔΙΤΙΚΟΝ ΕΠΑΡΧΙΏΝ
  ΗΡΧΙΣΕ ΚΑΤΑΑ1ΜΒΑΝΟΜΕΝΗ
  ΟΙ ΣΟΥΔΙΤΑΙ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ
  ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τού
  άντα,ποκριτοΰ μας).—Σήμερον τα γερ-
  μανικά στρατεύματα είσέρχονται είς την
  καθοριζομένην διά τής συμφωνίας τού
  Μονάχου πρώτην υπό κατάληψιν ζώ¬
  νην των σουδιτΐχών περιφέρειαν.
  Οί Γερμανοί κάτοικοι των περιφε-
  ρειών τούτων έτοιμάζουν είς τα είσερ
  χόμενα στρατεύματα ένθουσιώδη υπο
  δοχήν.
  ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙ&ΕΣ
  ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΕΥΜΕΝΩΣ
  ΤΧΝ ΣΥΜΦΒΝΙΑΝ ΤΟΥ ΜΟΗΑΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 "Οκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Λονδίνου ότι όλόκληρος σχεδόν ^ ό αγ
  γλιχός τύπος άφιερώνει εύνοϊκά σχόλια
  είς την υπογραφείσαν έν Μονάχω συμ¬
  φωνίαν των τεσσάρων μεγάλων δυνά¬
  μεων.
  ΑΙ ΔΙΑΒΕΣεΊΠΗΣ Β Ο Υ Λ Η Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Την προσέχη Αευ
  τέραν (αυριον) θά αυνέλθη ή Βουλή
  των Κοινοτήτων, όπότε καί θά έκδη-
  λοιθώσιν αί διαθέσεις των "Αγγλων βου
  λευτών άπέναντι τού συμφώνου τού Μο
  νάχου.
  Ο ΗΝ ΤΕ Ν ΕΞΕΔΗΛΩΣΕ
  ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΝ Ι1ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τα έκ τής
  άγγλικής πρωτευούσης τηλεγραφήματα
  ό τέως ύπουργός των Εξωτερικών τής
  Μεγάλης Βρεττανίας κ. Ήντεν εξε¬
  δήλωσεν είς λόγον τού την συμπάθειαν
  αυτού πρός τόν πρωθυπουργόν κ. Τσά
  μπερλαιν καί ύπεγράμμισε την δράσιν
  τού υπέρ τής διασώσεως ι ής εύρωπαϊ
  κης είρήνης.
  Τ0 ΠΟΛΟΝΙΚΟΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ
  ΕΛΗΞΕ ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Την μεσημβρίαν
  τής χθές έξέπνευσεν ήπροθεσμία τοΰ έ·
  πιδοθέντος είς την κυβέρνησιν τής Πρά
  γας πολωνικού τελεσιγράφου διά την
  ταχείαν διευθέτησιν τού ζητήματος τής
  πολωνικής μειονότητος.
  ΗΠΡΑΓΑ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ
  ΒΙΑΙΑΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΝ
  » ι ι 11 ,
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλιγραφοΰν έκ
  Πράγας ότι ή κυβέρνησις Σιρόβυ επι-
  καλουμένη την συμφωνίαν τού Λ1 ο νάχου
  πρόκειται νά αρνηθή κάθε βιαίαν ύδι·
  ϊυθέτησιν τοΰ ζητήματος μ-έ την Ήολω
  νίαν, ώς εζήτησε τ&Κβ.όηγραφο.ώς ή τε¬
  λευταία αυτή.
  και η ΙΙϋγγ^ΤζητησΓ
  ρυθμισιν του τσεχ00υγγρ8κ0υ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Πληροφορίαι έκ
  Βουδαπέστης άναφέρουν ότι καί ή ούγ-
  γρική κυβέρνησις εζήτησε ρύθμισιν το°
  ζητήμ ατος τής ιδικής της μειονότητος
  υπό τής Πράγας άσχέτως β τού πρωτο¬
  κόλλου τούΜονάχου καί έντός συντόμου
  χρονικοΰ διαστήματος*
  Αι αξιώσεις τής Πολωνίας και ή Πραγα.
  Έξαίρεται ή συμφωνία τού Μονάχου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Όκτωβρίου (ί
  διαιτέρα ύπηρεσΐα) —Χθές τό
  εσπέρας ή πολωνική κυβέρνη
  σις απέστειλεν τελεσίγραφον,
  είς Πράγαν, ζητούσα άμεσον
  διακανονισμόν τοθ ζητήματος
  των Ιδικών της μειονοτήτων.
  «Εάν δέν απαντήση ή κυ¬
  βέρνησις τής Πράγας μέχρι
  τής μεσημβρίας, έτόνιζεν ή
  διακοίνωσις αυτή, ή πολωνική
  κυβέρνησις θά λάβη μόνη της
  σοβαράς καί οριστικάς άπο
  φάσεις».
  ΔΗΛΒΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΟΝ
  ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 ΌκτωβρΙου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).— Την πεποίθησιν
  περί έξασφαλίσεως τής είρή
  νης είς τάς ψυχάς των λαών
  τής Εύρώπης, έδοσαν χθές αί
  άνακοινώσεις είς τάς οποίας
  προέβησαν οί άρχηγοΐ των 4
  κρατών κατά την έπάνοδόντων
  είς τάς πρωτευούσας των.
  Ό κ. Μουσολίνι, είς τόν ό
  ποίον ό λαός τής Ρώμης έπε
  φύλασσεν ύποδοχήν έκ των με
  γαλυτέρων άπ' δσας ποτέ τοθ
  έγιναν, είπεν έν όλίγοις δτι
  «είργάσθημεν είς Μόναχον είς
  την διά τής όδοΟ τοθ δικσίου
  διάσωσιν τής είρήνης. Καί την
  έσώσαμεν!»
  Ό κ. Τσάμπερλαιν, άμςχ
  τή άποβιβάσει ιου έκ τοθ άερο
  πλάνου, προέβη είς άνακοινώ
  σεις ενώπιον τοθ άπείρου πλή
  θους πού τόν ύπεδέχθη, ειπών
  τα εξής:
  — Έχω την γνώμην ότι τό
  διακανονισθέν τσε^σλοβακι
  κόν ζήτημα αποτελεί τό προ
  μήνυμα* διακανονισμοϋ δλων
  των εύρωπαΐκών ζητηιΐάτων,
  διά τοϋ όποίου θά εξασφαλι¬
  σθή μ(α νέα μακρά περίοδος
  είρήνης διά την άνθρωιότη
  τα.
  » Ή στενή προσωπική έπα-
  φή μου μέ τόν Χίτλερ, έπρό-
  σθεσεν ό κ. Τσάμπερλαιν, θά
  χρησιμεύση ασφαλώς πολύ είς
  την ανάπτυξιν στενωτέρων
  δεσμών μετσξύ των κρατών
  μας».
  ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΜΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
  ΑΓΓΛΙΑΣΤΕΡΜΑΝΙΑΣ;
  —Αί άνακοινώσεις είς τάς
  οποίας προέβησαν άπό κοινοΰ
  οί κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Χ(
  τλερ μετά τό πέρας των συ
  νομιλιών των έν Μονάχω
  σχολιάζονται άπό τούς διε
  θνεΐς κύκλους ώς σημαίνου
  σαι την υπογραφήν ενός συμ
  φώνου μή έπιθέσεως μεταξϋ
  τής Αγγλίας καί Γερμανίας.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΝ '
  Ευθύς μετά την άφιξιν τοθ
  κ. Τσάμπερλαιν, τού επεδόθη1
  έπιστολή έκ μέρους τοϋ Βασι'
  λεως τής οποίας ελαβίν ευθύς1
  γνώσιν καί έν μέσω ζωηροτά
  των έπευφημιών ανήλθεν είς ι
  τα άνάκτορα καί έχαιρέτισε!
  τούς Βασιλείς. Ι
  —Οί πολιτικοί κύκλοι τής Ι
  Εύρώτιης σχολιάζοντες τό ύ-,
  πογραφέν είς Μόναχον σύμ¬
  φωνον των τεσσάρων χαρα-
  κτηρίζουν αύτό ώς έχον
  συμφιλιωτικήν μορφήν. Μέ τό
  σύμφωνον αύτό, λέγουν, δέν
  ύπάρχει οΰτε νικητής, ουτεήτ
  τημένος.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Όκτωβρίου (ί
  διαιτέρα ύπηρεσία). —"Αμα τή
  αφίξει τού κ. Νταλαντιέ είς
  Παρισίους συνεκλήθη τό υ¬
  πουργικόν συμβούλιον υπό την
  προεδρΐαν τοΰ κ. Λεμπρέν
  Μέ την έναρξιν τής συνεδριά
  σεως Ο κ. Λεμπρέν ηύχαρίστη
  σε τόν κ. Νταλσντιέ έκ μέ
  ρους τής κυβερνήσεως διά τάς
  άποφασιστικάς ώς είπεν προσ
  παθείας τού διά την Γαλλίαν
  καί την ειρήνην.
  Κατόπιν ό κ. Νταλαντιέ
  προέβη είς μακράν έκθεσΓν
  των δαων διέτρεξαν έν Μονά
  χω καί των λεπτομερειών τής
  ύπογραφής τοϋ συμφώνου. Ά
  πεφασίσθη είτα νέα σύγκλη-
  σις τού ύπουργικοϋ συμβουλί
  ου διά την προσέχη Τρίτην.
  50Γ^ρωϊνΐ}
  ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΝ
  ΤΩΝ ΤΣΕΧΟΣΑΟΒΑΚΙΚΟΝ
  ΒΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΖΥΜΟΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ι
  Τι εδήλωσεν ό Γκαΐριγκ
  διά τάς σχέσεις Γαλλίας-Γερμανίας.
  ΜΟΝΑΧΟΝ 1 Όκτωβρίου
  (ίδ. ύπηρεσία).—Ό κ. Γκαΐ
  ριγκ ερωτηθείς χθές την πρωΐ
  αν υπό άντιπροσώπου τοϋ
  πρακτορεΐου Χαβάς εξέφρασε
  την χαράν τού διά την έπελ
  θοθσαν συμφωνίαν μετσξύ των
  δυνάμεων κοτί την διάσωσιν
  τής είρήνης. Έν συνεχεία εί
  πεν είς τόν Γάλλονδημοσιογρά
  φόν δτι κατά τάς ημέρας αύ
  τάς θά αντελήφθη καί ό ϊ-
  διός (ό δημοσιογράφος) δτι ό
  γερμανικός λαός δέν προέβη
  είς καμμίαν εκδήλωσιν έναντι
  όν τής Γαλλίσς.
  «Τίποτε προσέθεσεν ό κ
  Γκαΐριγκ δέν ημπορεί, ώς εί-
  μαι πεπεισμένος νά εμποδί¬
  ση νά ζοΰν οί δύο μεγάλοι
  λαοί, ό είς παραπλεύρως τοθ
  άλλου έν ειρήνη καί φιλία».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Όκτωβρίου (Ι¬
  διαιτέρα ύπηρεοία).— Οί Τσέ
  χοι χθές τό εσπέρας έξεκέ
  νωσαν τόν πρώτον τομέα τόν
  ευρισκόμενον παρά τα αύστρι
  ακά σύνορα, νοτΐως τής Βο-
  ημίας.
  *■ ΓιΟΛΠΝΙΑ
  ΔΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 1 ΌκτωΒρίου.
  Ή κυβέρνησις εξέδωκεν άνσ
  κοινωθέν διά τοθ όποίου κοινο
  ποιεί την απόφασιν της πε
  ρΐ άποστολής τελεσιγράφου
  άπό μέρους της είς την κυβέρ
  νησιν τής Πράγας.
  «Ή Πραγα τονίζει τό άνα
  κοινωθέν έδοσεν είς την Πολω
  νίαν ψευδεΐς ύποσχέσεις. Αί
  μεγάλαι δυνάμεις κατεπάτη
  σαν τάς ύιτοχρεώσεις των ώς
  πρός τάς πολωνικάς άξιώ
  σεις».
  ΠΡΑΓΑ 1 Όκτωβρίου (ίδ.
  ύπηρεσία).—Μετά τόν λόγον
  τόν οποίον έξεφώνησενό στρα
  τηγός Σιρόβυ χθές τό έσπέ
  ρας διά τοϋ όποίου εδήλωσεν
  είς τόν λαόν τής Πρό-γας, 4ν
  μέσω θλιβεράς σιωπής, την
  αποδοχήν τοϋ συμφώνου των
  4 δυνάμεων, ό ΐδιος άπηΰθυ
  νέ προκήρυξιν πρός τόν
  στρατόν ζητών νά ύποκλιθή
  έμπρός είς τόν πρόεδρον Μπέ
  νες καί την κυβέρνησιν καί
  νά ΰποταχθή είς την απόφα¬
  σιν τοϋ Μονάχου. « Ή άν-
  τίστασις καταλέγει ή προκήρυ
  ξις, θά εΐχε θλιβερά άποτελέ
  σματα, ένώ ή υποταγή είνε
  ήρωϊσμός άφοΟ δι* αυτής σώ
  ζώμεν την ειρήνην».
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΒΙΒΑΣΕΠΝ
  Πρός τάς αρμοδίας αρχάς
  των έπαρχιών εκοινοποιήθη
  πρός εφαρμογήν συλλογική
  σύμβασις άφορώσα τούς δ-
  ρους άμοιβής των σιμιτεργα-
  τών καθ" άπαν τό Κράτος. Έ
  πίσης εκοινοποιήθη πρός ε¬
  φαρμογήν τό κείμενον τής
  συλλογικής συμβάσεως εργα¬
  σίας των χημικών των εργα¬
  ζομένων ώς Ιδιωτικών ύπαλ-
  λήλων Δι' έγκυκλίου τού ύ
  πουργείου "Εργασίας εκοινο¬
  ποιήθη ωσαύτως ή συλλογι-
  κή σύμβασις εργασίας έπιδι-
  >ρθωτών ραπτομηχανών.
  Η ΠΡΑΓΑ ΑΠΕΔΕΧΘΗ
  ΤΑΣ ΠΟΛΩΝΙΚΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
  ΑΙΜΕΜΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Είς ιόν λιμένα Ηρακλείου
  κατέπλευσαν κατά τόν λή¬
  ξαντα μήνα 39 έλληνικά άτμό
  πλοια, 6 άγγλικά, 13 α(γυ·
  πτιακά, 9 ίταλικά, 1 νορβηγι
  κόν, 3 σουηδικά, 2 ούγγρικά,
  3 γιουγκοσλαυία, 5 γερμανι
  κά καί 2 όλλανδικά. Κατά
  τόν αυτόν μήνα κατέπλευσαν
  63 ίστιοφόρα. '
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1-10—1938
  (Ιδιαιτέρα ύπηρεσία τής «Ά
  νορθώσεως).—Ό κ. Χίτλερ
  επέστρεψε σήμερον έκ Μονά
  χου ενταύθα σιδηροδρομικώς.
  Είς όλους τούς ένδιαμέαους
  σταθμούς καθώς καί είς Βε-
  ρολΐνονέγινεν αντικείμενον
  ένθουσιωδών έκδηλώσεων.
  Τόν Φύρερ ύπεδέχθησαν ό
  κ.Γκαΐριγκ μετά τοϋ κ.Χεν-
  λάϊν.
  Την 14 ώραν (4 μ. μ. έλ-
  ληνική ώρα) σήμερον ήρχι¬
  σαν νάδιαβαίνουν τα παλαιά
  τσεχοσλοβακικά σύνορα (τά
  γερμανικά στρατεύματα είς
  τόν πρώτον τομέα. Ή είδη¬
  σις προεκάλεοεν άπερίγρα-
  πτον θλίψιν είς τόν λαόν
  τής Τσεχοσλοβακίας.
  ΠΡΑΓΑ 1 Όκτωβρίου (ι¬
  διαιτέρα ύπηρεσία «Ανορ¬
  θώσεως»). Κατόπιν τής πι|·
  σεως την οποίαν ήσκησεν
  διά τοΰ τελεσιγράφου της ή
  κυβέρνησις τής Βαρσοβίας έ
  πί τής Τσεχοσλοβακίας, συ¬
  νήλθεν είς πολύωρον συνε¬
  δρίασιν τό υπουργικόν συμ¬
  βουλιον υπό την προεδρίαν
  τού κ. Ειρόβυ. Μετά την
  λήξιν τής συνεδριάσεως έξε-
  δέθη ά£ γάτό εσπέρας άνακοι
  νωθέν διά τοΰ όποίου αγγέλ¬
  λεται δτι ή κυβέρνησις τής
  Πράγας συναισθανομένη την
  σοβαρότητα τής διεθνοΰς κα¬
  ταστάσεως δέχεται τάς αξιώ¬
  σεις τής Πολωνίας. Είς Βαρ-
  σοβίαν ό κ. Μπέκ έξεφώνη
  σε πανηγυρικόν λόγον.
  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙλ
  Άπδ αυριον Δευτέραν τό εις
  Μασταμπά, έδρεθον συνεργεΐον
  άρχεται των εργασιών τού είς θε
  σιν «Κορακοβοθνι» κλπ. μέ κα
  τεύθυνσιν πρός Μασταμπά.
  ΤΕΛΟΝΙΑΚΑΙ ΜΙΠΑΞΕΙΣ-
  ΑΙ είσπράξεις τοθ ΤελωνεΙ
  ου κατά τάν λήξαντα μήνα
  άνήλθον είς δραχ. 12 445.
  503.40.
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ
  Ό ραδιοφιονΐκός σταθμός Άθη
  νών θά μϊταδώση σήμερον τό άκό
  λουθον ποόγραμμα: "Ωρα 6 μ. μ.
  μετεωρολογικόν δελτίον, 6.10'
  ελαφρό έλληνικό τραγοθδι (δίσκοι)
  715' ρεσιτάλ τραγουδιοθ υπό
  τοθ τενόρευ κ. Μαυράκη, 7 45'
  έλαφρά μουσική (όρχήατρα ΙΙαγώ
  νη—Χυτήοη), 8.30' άθηναίκή μαν
  δολινάτα, 9 ρεσιτάλ τραγουδιοθ
  υπό τής δίδος Μερόπης Γιαννακο
  πούλου, 9.30' εΕδήσεις, 9.45' συ
  ναιιλία τής μικραί δρχήστρας τοθ
  Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ
  ΣΧΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ
  Μορφωτικοΰ Συλλόγου Γυναι
  κων απεφασίσθη καί εφέτος ή
  λειτουργία τής νυκτερινάς σχο
  λής πρός μόρφωσιν των άγραμ
  μάτων γυναικών.
  σταθμοθ, 10.30' σχέτς, 10.45'
  είδήσεις, 11 συνέχεια τής συναυ
  λ£ας τής μικράς όρχήστρας τοθ
  σταθμοθ, 11.4δ' μουσιχή χοροΰ
  ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΕΠΙΣΗΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΡΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ
  ΑΘΗΝ%Ι 1 "Οκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού^ μας).— Νυκτερινά τηλε¬
  γραφήματα άναφέρουν ότι οί πολιτι¬
  κόν κύκλοι τής Εύρώπης συμφωνούν
  είς την έναρξιν συνεννοήσεων διά τό ί·
  σπανικόν ζήτημα μετά την εκκαθάρισιν
  των τσεχοσλοβακικών.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα μετά
  την εφαρμογήν των άποφάσεων των τεσ
  σάρων δυνάμεων είς την Κεντρικήν
  Ευρώπην, θά συζητηθή καί τό ζήτημα
  τής έπιστροφής των γερμανικήν άποι-
  κιών.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΧΕΝ ΛΠΟΦΑΣΙΙΕΙ
  ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ί ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟί
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—"Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι αί γαλλικαί έφημερίδες
  γράφουσαι επί των τελευταίων γεγονό-
  των, τονίζουν ότι ώς διαπιατούται ό
  καγκελλάριος Χίτλερ είχεν άποφασίσει
  τόν πόλεμον τόν οποίον θά έξαπέλυεν
  έν Έύρώπη πρό τής λήξεως τής παρελ¬
  θούσης εβδομάδος.
  ΘΑ ,ΣΥΓΚΛΗΒΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
  ΠΛΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ;
  ΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τάέξθύααιγ
  κτώνος τηλεγραφήματα ό πρόεδρος των
  Ήνωμένων Πολιτειών κ. Ροΰσβελτ θά
  συγκαλέση πιθανώς έξ ιδίας πρωτοβου·
  λίας παγκόσμιον διάσκεψιν. Καθ" α πι·
  στεύεται ή διάσκεψις αυτή θά έχη ευρύ¬
  τερον χαρακτήρα, περιλαμβάνουσα πολ
  λά κράτη τοΰ παλαιού καί νέου κόσμου.
  Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΕΚΑΛΕΣΕΝ
  ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ ΤΟΝ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι ό Ιταλός πρων·
  υποΜ>γος κ. Μουσολίνι κατά την συνο·
  μιλίαν ήν έσχε μετά τού Βρεττανού
  πρωθυπουργού κ. Τσάμπερλαιν έν Μο¬
  νάχω, εκάλεσε τόν τελευταίον τούτον είς
  Ρώμην πρός συζήτησιν των έκκρεμών
  Άγγλογαλλικών ζητημάτων.
  ΤΟΝ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ
  ΘΕΛΕΙ ΣΥΝίΑΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΝΤΑΛ1ΝΤΙΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Αναφορικώς μέ
  τό φερόμενον ώς προσεχές ταΕίδιον τού
  "Αγγλου πρωθυπουργοθ είς Ρώμην,
  τονίζεται ότι πιθανώς τούτον μεταβαί
  νοντα· είς Ιταλίαν, θέλει συνοδεύση καί
  ό Γάλλος πρωθυπουργός κ. Νταλαν¬
  τιέ.
  ΤΑ ΙΟΟΚΑΛΥΟΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΛΡΙΑΝΤΟΣ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 "Οκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —Αυριον (σήμερον)
  θά γίνη ή τελετή των άποκαλυπτηρίων
  τού άνδριάντος τοΰ Βασιλέως Κωνσταν
  τίνου. Είς τα άποκαλυπτήρια ταύτα θά
  μετάσχουν άπαντες οί έν Αθήναις άπό
  στρατ οί άξιωματικοί φέροντες την στο
  ήν εκστρατείας τής έποχής τής έξόδου
  των έκ τοθ στρατεύματος.
  ,1