96359

Αριθμός τεύχους

4980

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

4/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ετησία λίμαι 3
  έςάμηνος 2
  Άμε-ριχής
  έτησία οολ. 15
  εξάιιηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  4
  ΟΚΤΟ3ΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΕ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ ♦980
  ΥΒΕΥΒΥΝΟΣ ΣΪΝΙΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΗΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΝ ΧΡΑΤΟΝ.
  Έξαιρετικώς ένθαρρυνπκαί
  διά τό μέλλο ν τοΰ πολιτισμοΰ
  καί τής είρήνης τοΰ κόσμου
  είναι αί έκ τοΰ έξωτερικοΰ
  διαβιβαζομένας τας τελευ¬
  ταίας ημέρας είδήαεις. Με·
  τα τάς συμφωνίας τού Μονά!
  χου, νέος άνεμος θάρρου;!
  κοιί έλπίδος πνέει είς την
  Ευρώπην. Τό αΐσθημα τής
  αισιοδοξίαν άντικατέστηαε τό
  πνεΰμα της απογοητεύσεως '
  πού εϊχε κυριαρχήσει τόν
  Λαρελθόντα μήνα. Άπό τό
  Μόναχον έπνευσεν άνεμος
  συνδιαλλκγης καί άμοιβαίοις!
  κατκνοήσεως καί συνεργασί-'
  άς των μεγάλων εύρωπαϊ
  κων Δυνάμεων.
  Ήδη μεταξύ τού "Αγγλου
  πρωθυπουργόν καί τοΰ Γερ
  μανοΰ Φύρερ υπεγράφη κοι
  νή δήλωσις πού θεωρέΐται
  ώς άσφαλής βάσις καί προοί
  μιον μιάς γενικωτέρας "Αγ
  γλογερμανικΓις συμφωνίας
  καί συνεργκσίας. Καί μετα
  ξύ των κ. κ. Χίτλερ—Γκαΐ
  ριγκ καί Νταλαντιέ ετέθησαν
  αί βάσεις επί των οποίων
  είναι δυνατόν νά διεξαχθοΰν
  άργότερα αί συνομιλιαι διά
  μίαν είλικρινή Γαλλογερμα
  νίκην προσέγγισιν καί συμ
  φιλίωσιν. Έξ άλλου, άπεφααί
  σθη νά συναντηθοΰν οί κ.
  κ. Τσάμπερλαιν κ«ί Μουσο
  λίνι, κατά πάσαν δέ πιθκ-
  νότητα καί ό κ. Νταλαντιέ,
  διά νά ρυθμίσουν άπό κοι
  νοΰ τα μεσβγειακα προβλη
  ματα καί νά εύρουν τρόπον
  πλήρους κοιί όριστικής έξο-
  μαλύναεως των διαφόρων πού
  χωρίζουν τάς χώρας αύτάς
  καΐ τάς κρατοΰν είς διά¬
  στασιν. Τό σπουδαιότερον δέ
  είναι ότι ή ίδέα τής συγκλήσε
  ως μιάς παγκοσμίου συνδια
  σκέψεως διά την εξέτασιν
  καί λύσιν δι' είρηνικής ό-
  δοΰ ολων των μεγάλων προ
  βλημάτων πού άπασχολοΰν
  τα εθνη, μεγάλα καί μικρά,
  κατακτά συνεχώς έδαφος.
  "Ηδη μάλιατα φαίνεται ώς
  βεβαία ή προσεχές πρχγμα
  τοποίησίς της,
  Πράγματι, μία παγκόσμι
  ος συνδιάσκεψις συγκαλουμέ
  νη υπό τάς σημερινάς συν¬
  θήκας κ«ί έντός τής άτμο
  σφαίρας πού έχει δημιουρ¬
  γηθή μετά την συμφωνίαν
  τοΰ Μονάχου, θά εΐχε νά
  προσφέρη άνυπολογίστου; ά-
  ξίας υπηρεσίας είς την άν
  θρωπότητα.
  Διότι έκτός τοΰ ότι θά έρ-
  ρύθμιζε τα πολιτικά ζητή-
  ματα πού χωρίζουν τούς λα-
  ούς τής γής θά παρεσχεύαζε
  τό έδαφος διά την σύγκλη-
  σιν καί μιάς παγκοαμίου βΐ-
  κονομιχης διασκέψεως πρός
  δΐϊυθέ:ησιν καί των οικονο¬
  μικήν προβλημάτων πού βα-
  σανίζουν τόν κόσμον. Ή ά-
  νάγκη αλλωστε τής διασκέ¬
  ψεως αυτής έχει γίνει ήδη
  συνείδησις δΓ όλον τόν κό¬
  σμον. Διότι ή είρήνευσις τοΰ
  κόσμου θά έχη βεβαία ώς φυ
  οικον έπακολούθημα, έχι μό¬
  νον την αποστρατευσιν άλλά
  τόν αφοπλισμόν, ή τουλάχι¬
  στον την αναστολήν των πε
  ραιτέρω έξοπλισμών. 'Η άνα
  στολή δέ των έξοπλισμών, θά
  δημιουργήση άλλα οίκονομι-
  κά καί κοινωνικά προβλή-
  ματα, τα όποϊα θά χρήζουν
  άμέαου και άπό κοινοΰ υπό
  των κρατών άντιμετωπίσεως.
  Είναι δέ εύτυχώς απολύτως
  δυνατή ή άντιμετώπισίς των.
  Διότι είμποροΰν κάλλιστα
  νά γίνουν τότε μεγάλα πα·
  ραγωγικά— δημιουργικά—έκ-
  πολιτιστικά έργα διά την α¬
  πορρόφησιν τοΰ κόαμου πού
  ειργάζετο μέχρι σήμερον εί;
  τάς πολεμικήν βιομηχανίαν.
  'ΐπειτα, όταν τα διάφορα
  κράτη συνδιαλλαγοΰν, όταν
  τα έθνη είρηνεύσουν, τότε
  καί τα κηρύγματα τής αύταρ
  κείας δέν θά ακούωνται πλέ
  όν όπως δέν θά έχουν λόγον
  υπάρξεως καί τα τεραστία τε
  λωνιαχά τείχη πού ΰψωσεν
  ό σωβινΐΰρές των τελευταίαν
  έτών. Δέν θά έχουν έπίσης
  λόγον υπάρξεως καί τα κλη-
  ριγ καί οί περιορισμοί των
  συναλλαγών. Τα κράτη καί
  οί λαοί των θά συνεργάζων
  ται έν πνεύματι άμοιβαιότη·
  τος καί εμπιστοσύνην έλευ-
  θέρως. Καί ό κόσμος θά
  εύρη έκ νέου τόν ρυθμόν
  τής ηρέμου ζωής. Όλα όμως
  αύτά δέν είμποροΰν βεβαία
  νά έπιτευχθοΰν άπό τής μιάς
  ημέρας είς την άλλην. ©ά
  χρειασθή χρόνος πολύς καί
  κόπος περισσοτέρας. Οά ά.
  παιτηθή μελέτη κ«ί προσπά
  θεια σοβαρά. 'Αλλ' ό σκο
  πός θά επιτευχθή. Καί θά έ¬
  χη εύεργετικά άποτελέσμα
  τα διά τούς λαβύς τής γής.
  "Ηδη ή άρχή τής συνεννβή
  σεως καί τής συνδιαλλαγής,
  τής αμοιβαίαν κατανοήσεως
  καί τής είλικρινοΰς συνερ
  γασίας έγινεν είς τό Μόνα
  χον. Καί θά συνεχισθή άσφα
  λώς. Ό κόσμος ειμπορεί ν'
  αποβλέπη πλέον μέ θάρρο;
  καί αισιοδοξίαν πρός τό μέλ
  λον....
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖίίΗ
  Είνε γνωσταί αί υπη-εσίαι
  τοθ ραδιοφώνου πρός την άνθρω-
  πότητχ Ιδιαιτέρως τό λήξαν δέ
  καήμερον ευρέθησαν οί έκπρόσω·
  ποι τής δημοσίας γνώμης πού έ
  θεώρησαν έπικαιρότατα τα περί
  τα ραδιόφωνον αχόλια:
  «Ουδέποτε άλλοτε, έ*γραψχν,
  τό ραδιέφωνον Ιπαιξε τόσον ρό¬
  λον άπό τής εφευρέσεως τού δσον
  τάς τελευταίας ημέρας των διεθνων
  γεγονότων. "Ολος ό κόσμος ήτο
  έμπρός είς την μαγικήν αυτήν
  συσκευήν καί ήκουε πότε τα
  πολεμικά θούρια, πότε τούς λό·
  γους είρήνης, άλλοτε τα έμβατή
  ρια καί άλλοτε ΐούς λόγους
  των άρχηγών των κρατών».
  Μαγική συσκευή! Είνε ή λέ
  ξις ή όποία αποδίδει έδώ 2λην
  την πραγματικότητα: Καί άσχέ
  τως πρός την «στροφήν εκείνην
  τοΰκομβίου» χάρις είς την όποί
  αν ευρίσκετο κανεΐς πότε είς τα
  στρατόπεδα των Τσέχων καί άλ
  λοτε είς την καρδίαν των γερμα
  νιχων έχδηλώσεων, ή αλήθειαι εί
  νι δτι ή όνομασία άρμόζιι ώς
  κοινόν πλέον ζήτημα τής καθημε
  ρινής ζωής: Ηάρετε την ζωήν αύ
  την χωρίς ραδιόφωνον. θα την
  βρήτε έξαιρετικά πρωτόγονον.Άλ
  λά καί ίρκετά... ακατανόητον
  "Αλλοτε ό έ"ξω κόσμος .ήτο υπόθε¬
  σις βαθίίας καί κουραστικής με
  λέτης. Άφήνω την είδησεο
  γραφίαν διά την όποιαν πολλάκις
  συνειργάζοντο τόσον τό καλώδιον
  δσον καί ή φχντασία. Αυτή συ
  νεπλήρωνε τα κενά των τηλεγρα
  φημάτων κατά χρύηον συνήθως
  δλως διόλου αντίθετον πρός τα
  πραγματικά γεγονότα. Έ καθη-
  μερινή ζωή καταντοθσεν έ"νας πε-
  ριωρισμένος κύκλος προσώπων
  καί πραγμάτων...
  Άρχίσετε σήμερον άπό τίς ρα
  διιφωνιχές συναυλίες. Είναι ή
  άρχή τοθ «παντός» τής μαγικής
  συσκευής. Ναπολιτάνοι κατσονετί-
  στες, Ούχρανοί όργανοπαΐκτες,
  Παριζιάνοι πιζίρ, Αονδρέ
  ζοι τζαμπατζδίστες—δλοι μπο-
  ροΰν νά περάσουν κάθε βράδυ
  άπό μπροστά μας·ένφ στρέφεται
  τα κ^.υμπί. ΚαΙ μ|σα στίς νότες
  τής κιθάρας, τής μπαλαλάίκας ή
  τοθ μπάντζο. Άλλά καί μέ την
  όπτικήν—άς την πούμεν 2ται—·
  προσωπικότητά τους: ΕΖνε κάπο-
  τε τόσο λαγαρή ή 1<φρα3: έδώ πού τρόπον τινά προαναγγέλλει άδρά την τηλεφωΐογραφία Ή συμπλήρωσις τής μαγικής συσκευ ής έκτός άπό τή μουσική καί μέ θέαμα, δέν είνε ϊσω; μα- κρυά, Έν πάση περιπτώσει καί τώρα δπ'ος είνε ή μαγική συ¬ σκευή, μάς δένει βαθύτατα μέ τόν ϊξ'ϋ κόσμον. Βλέπομε άκόμη κά- ποτε καί αύτό τό τριαντάφυλλο πού μας πετά ή πρώτη χορεύ- τρια των μιούζικ χώλ. * * * Ώρισμένοι δεδοκιμασμένοι «ρα διοφων'σιες» τής προχΰϊς—άς μή ξεχνοθμε δτι άπαιτεΤται έ5ώ καί ιδιαιτέρα ταχύτης άντι λήψεως καΐ αύτί έξησκη- μένο είς την ρχδιοφωνοληψίαν. άν έΐτιτρέπεται ί δρος—άξίζουν την κοινή εύγνωμοσύνη. "Όχι μόνο γιατί μάς μετέδωσαν μέ άκρίβεια τα διεθνή γεγονότα. Άλ λά κυρίω; διότι έπροπαγάνδι- σαν μέ τόν καλύτερο τράπο την άζΐα τοθ ραδιοφώνου. Καί ώς όργάνου παγκοσμίου συναδελ φώσεως καί ώς μέσου διά την άνάπτυξι καί διαφώτισι ολοκλή¬ ρου τής ανθρωπότητος. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ΑΙΑΤΙ Σέ ιταλία λημέρια τής θεάς Ύγείας. Ο ΛΕΝΤΑΣ Ή θαυματρυργός λουτρόπολις 2ον Μέ την ανακάλυψιν τής (α ματικής πηγής καί την Ιστο ρικήν πλέον καί άναμφισβήτη τον διαφώτισιν τοϋ ρόλου πού επαιζεν είς δλην την ελληνι¬ κήν καί ρωμαϊκήν εποχήν τό έξαιρετικό νερό της καί τό Άσκληπιεΐον τοθ Λεβήνος, άρχίζει νέα περΐοδος είς την ζωήν τής λησμονημένης αυτής περιοχάς. Σιγά σιγά άρχΐζει νά συνδέεται τό νήμα τής δια κοπεΐσης πά αδόσεως. Τα έ- ρεΐπια έχουν καί αύτά την γλώσσαν των καί την επίδρα¬ σιν των είς τούς ζωντανοΰς. 'Η ψυχή έκεΐνων πού έζησαν πρό δύο καί τριών χιλ.έτών είς τα έρειπωμένα τώρα μέγαρα τοϋ Λεβήνος, έκεΐνοι πούηδ- ραν την υγείαν των πίνοντες τό νερό τής πηγής, έκεΐνοι πού έξανάνιωσαν λουόμβνοι στούς άπειράριθμους λουτή- ρας καί τα βαλανεΐα, μέ τα όποΐα είναι κστεσπσρμένη ή παλαιά πόλις, αυτών ή ψυχή κουβεντιάζει μυστικά, άλλά πολύ δυνατά είς την ψυχήν των σημερινών άνθρώπων. Οί κατοικοι τοθ χωρίου Μι- αμοθ, είς τό οποίον άνήκει όλόκληρος ή περιοχή, χρόνο μέ τό χρόνο προσελκύονται πρός τόν θρυλικόν Λέ(ο)ντα. Καί δέν περιορίζονται νά κτΐ- ζουν σπιτάκια — ξερολιθιές, σάν έκεΐνα πού Ικτιζαν άλλο τε καί φαίνονται άκόμη στήν άπόκρημνη πλευρά τής «Κε· φάλας» γιά νά χρησιμεύσουν ώς καταφύγια των γυναικό¬ παιδων κατά τάς έπαναστά- σεις κατά των κατακτητών, άλλά πραγματικά οίκήματα, ποΰ μττοροΰν νά χρησιμοποιή· θοϋν άπό τούς χωρικούς κατά τάς εποχάς των άγροτικών εργασιών των, ή πρός μόνιμον κατοικίαν άπό έκεΐνους πού έ"χουν έκεΐ γύρω τα κτήματα καί τάς περιουσίας των, άλλά καί άπό έκείνους, οί ,όποΐοι κάθε χρόνο καί πολυπληθέστε ροι συρρέουν άπ' δλην την Μεσσαρδ άλλοι γιά νά κά¬ μουν άμμόλουτρα στή κατακά- θσρη άμμουδιά τοθ Λέντα καί άλλοι άκόμη περισσότερον γιά νά χρησιμοποιήσουν τβ θαυ- ματουγό νερό τής πηγής τού πρός θεραπείαν τοθ στομάχου των. Διότι τό ύγιές ένστικτον των χωρικών μσς δέν έπερΐ μενε τίς άναλύσεις ή τα συμ- περάσματα των χημικών έργα- στηρΐων γιά νά πληροφορηθή διι τό νερό αύτό είνε πραγμα τικό γιατρικό άνυπολογΐστου δυνάμεως. Πσρετήρησεν ά πλούσχατα την εύεργετική έ- πΐδρασι πού έχει γιά την εύε· ξ(α τοθ δλου όργανισμοθ ή χρήσΐς τού, παρετήρησε την ά πότομον αύξησιν τής ποσότη¬ τος των ουρων, την τακτοποΐ- ησιν τής λειτουργίας δλων των σπλάγχνων, την πραγμα τική καί άσφαλή θεραπείαν χρονίων στομαχικών παθήσε- ών καί αύξάνει κατά γεωμε¬ τρικήν πρόοδον κάθε χρόνο ό άριθμός των «προσκυνητών τού*. Την άσφσλή αυτή διάγνωσι πού έκαμε τό λαϊκόν ένστι¬ κτον, όδηγούμενον άπό τάς ύποδεΐξεις καί την φωνήν των έρεΐπίων, έρχεται νά ενισχύ¬ ση απλώς ή έπιστημονική έξέ- τσσις τοθ νεροθ Λέντα. Κσί τό μέν Κεντρικόν Γεωπονικόν Χημεΐον τοϋ 'Υπουργείου τής 'Εθνικής ΟΙκονομΙας πιστο- ποιεΐ καί καθορίζει έντός αύ- τοθ .την ύπαρξιν εύεργετικών μεταλλικών άλάτων είς ανα¬ λογίαν έκτάκτως πλουσίαν καί σπανιωτάτην, τό δέ 'Εργα στήριον Ύγιεινής καί Μικρο- βιολογΐας τοθ Πανεπιστημίου Αθηνών άποφαΐνεται δτι, ένώ «ό άριθμός των μικροβίων έν τώ ίίδατι τής πηγής άνέρχε- ται είς 156 κατά κυβικόν εκα τοστόμετρον» ουδέ ί£ν έξ αύ των είναι «παθογόνον» καί ΰτι ή χημική έξέτασις, ένώ διά νιιρώδες όξΰ καί άμμωνίαν άπέβη άρνητική, διά νιτρικά άλατα άπέβη θετική. Άλλά δέν είναι μόνον τό ίαματικό πόσιμο νερό τής πή γής Λέντα πού εΐν' έξαιρετι¬ κό είς τόν προνομιούχον αυ¬ τόν τόπον. Τό κλΐμά της είναι ξηρότατον καί άνελπίστως δροσερό. Κατά τίς "είκοσιν ή- μέρες πού παρέμεινα εφέτος στό Λέντα καί έκοιμώμην τή νύχτα —δπως ό κόσμος έκεΐ —είς την άμμουδιά τής παρα λΐας κάτω άπό τόν εναστρον ουρανόν, μόνον μιά φορά 'έ πεσεν ϋγρασία. Κουνοΰπι δέν μ' έδάγκασε καθ" Κλον σΰτό τό διάστημα ουδέ ^ν, ουΐε μέ ραουτε νύχτα, ένώ οί «δύσι- κοθλες», δπως άκουσα είνα Ί εραπετρίτη καραβοκύρη νά ά- ποκαλή χαΐδευτικά τίς δυτι κές αΰρες, πού φυσοϋν έκεΐ καθημερινώς, μεταβάλλουν τή ήλιοκαμένη, ώς θά την ένόμι- ζε κανείς, μισοσφρικανικήν αύ τή παραλία, είς εν άπό τα δροσερώτερα μέρη, ποΰ'μπο- ρεΐ κανείς νά συναντήση στήν Έλλάδα. Ό μόνος άνεμος, πού είναι όχληρός είς τόν Λέντα είναι ό βορράς, άλλ* είναι σπάνιος. Άλλως τε ό άσφαλής κολπίσκος τοθ Λέν¬ τα άπιτρέπει τα θαλάσσια λου τρά είς οιανδήποτε στιγμήν τής ημέρας. Έκτός τούτου ή πυρωμένη κατά τίς μεσημβρι- νές ώρες κατακάθσρη άμμου διά τής πσραλίας, προφυλαγ- μένη δπως είναι άπό τό μέ- ρος τής στερΐάς μ' έ'να μικρά έδαφικό παραπέτασμσ, είναι τόπος (δεώδης γΐά άμμόλου¬ τρα, πού άποδεικνύονται ά πεΐρως εύεργετικά είς τούς άρθριτικούς. Καί ό έωρακώς μεμαρτύρηκε. Όμιλω επί τή βάσει προσωπικής πεΐρας. Στό Λέντα είδικώς οί άν- θρωποι, άναφέρουν συγκεκρι- μένα παραδείγματα άρθριτι- κών πού ήλθαν, μέ τα δέ- κανΐκια καί ύποβασταζόμε ι νοι κι' Ιφυγαν άνεβαίνον- Ι τας πεζοί τόν ανήφορο ΐσα ί μέ την ΜιαμοΟ ή τόν Άγιο | Κύριλλο—σχεδόν δυό ώρες. Στόν Λέντα άλλως τε 8- ποίος πηγαΐνει είτε γΐά θερα- πεία είτε γΐά παραθερισμόν, , δέν έχει νά στενοχωρηθή γΐά την προμήθεια τροφΐμων. Τρία ' —τέσσαρα καφφενεΐα λειτουρ- γοθν έκεΐ δλο τό κσλοκαϊρι Ϊσα μέ τό Σεπτέμβριο καί άπ' | έκεΐ μπορεΐ κανείς νά τα προ μηθευθή δλα χωρίς καμμιά αίσχροκερδή^διάθεσι των προ- ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΟ Ν ΚΑΤΑΠ ΞΗΡΑΣ ' Ν 'Η στήλη αυτή ήσχολήθη κατ' επανάληψιν μέχρι σήμί· | ρον μέ την δενδροκαλλιέργει- αν. Καί ετόνισε δτι είναι ά νάγκη νά έπιδοθώμεν μέ ζή" λον, μέ σύστημα1, μέ φανατι¬ σμόν είς την καλλιέργειαν των δένδρων, ιδία είς τα δια- μερίσματα έκεΐνα διτου δέν είνε δυνατόν νά εύδοκιμή- σουν οΰτε δημητριακά, οότε καπνά,ουτε άμπέλια. Διότι μό νόν ή δενδροκσλλιέργεια είμπο ρεΐ νά συμπληρώση τόν γεωρ γικόν πλοΰτον τής χώρας καίν' αυξήση πραγματικά καί μάλι στα χωρίς μεγάλας δαπάνας την άγροτικήν πσροΐγωγήνμας. Πρό ολίγων δέ ήμρρών ύπεδεί ξαμεν την άνάγκηντήςστροφής πρός την δενδροκαλλιέργειαν καί ίδίο: των έσπεριδοειδών. Καί έπ' εύκαιρία έγράψαμεν 8τι επεβάλλετο έκ πσραλλή- λου νά οργανωθή ό αγών κα τα των διαφόρων φυτονόσων. Άνεφέραμεν δέ δτι θά έπρε- πε νά στραφή ιδιαιτέρως ή προσοχή των γεωπόνων καί φυτοπαθολόγων είς τή" μελέ¬ την καί την εξεύρεσιν μέσων καταπολεμήσεως τής κορυφο ξήρας, τής φοβεράς αυτής α¬ σθενείας πού έπιφέρει τεραστί άς καταστροφάς είς τα έσΐχερι δοειδή καί εναντίον τής οποί¬ ας δέν (σχύει ουδέν φάρμακον. Εύτυχώς, αί άπόψεις μας υίοθετήθησαν. Καθώς άναφέ- ρει σχετική είδησις, είς άλλην στήλην δημοσιευομένη, σήμε¬ ρον αφικνείται είς την πόλιν μας ό καθηγητής τής δενδρο- κομίσς έν τώ Πανετινστημψ τής Θεσσαλονίκης κ. Άνα- γνωστόπουλος, μέ άποκλειστι κόν σκοπόν την μελέτην τής κο ρυφοξήρας των έσπεριδοειδών καί των άλλων φυτονόσων τοϋ τόπου. Κατά τάς πληρο¬ φορίας δέ τάς οποίας έχομεν ό κ Άναγνωστόπουλος, θά περιοδεύση δχι μόνον τόν νο¬ μόν μας, άλλά καί ολόκληρον την ύπαιθρον τής Κρήτης καί θά μελετήση επί τόπου τάς συνθήκας υφ' άς γίνονται αί καλλιέργειαι των δένδρων καί τάς ίδιομορφίας τής νόσου. Έλπίζεται δέ ότι θά κατορθω θή είς τό τέλος ό καθορισμός τοθ μικροβΐου τής κορυφοξή- ρας καί ή άνακάλυψις φσρμά· κου καταπολεμήσεως τού. Καί φυσικό, εάν επιτύχη ή προσπαθεία αυτή ή ώφέλειαθά είνε τεραστία. Διότι τα έσπερι δοειδή, κίτρσ, λεμόνια, πορτο κάλλια κ.λ.π. άποτελοθν τό μάλλον προσοδοφόρον είσόδη μα. Ή καλλιέργειά των είνε όλ,ιγοδάπανος ένώ έξ άντιθέ- τού ή απόδοσις είνε πλουσία. Έξ άλλου είς τα περισσότε· ρα χωρία μας, οί γεωργοί είμποροθν νά καλλιρργοθν ο¬ λίγα έστω έσπεριδοειδή, χω¬ ρίς νά έμποδίζωνται καθόλου άπό τάς άλλας εργασίας των. Εάν δέν τό έπραττον μέχρι σήμερον τουτο συνέβαινε έξ αίτΐας τοϋ φόβου τής κορυφο ξήρας πού ένδημεΐ δυστυ- χώς είς την νήσόν μας. Πάντως, ή καλή άρχή γΐνε ται ήδη. Καί αΰτό έχει σημα¬ σίαν. Δέν ήτο δέ δυνατόν καί νά γίνη άλλως. Τό κράτος έκ δηλώνει σήμερον ιδιαίτερον έν διαφέρον υπέρ τής γεωργίας. Πώς ήτο λοιπον δυνατσν νά λησμονήση την δενδροκαλλιέρ γειαν καί νά μην ενδιαφερθή διά την προστασίαν των έσπε ριδοειδών;... Ή γέφυρα Καρτεροΰ. Μάς παρεπονέθησαν δτι ή ξυλίνη γέφυρα τού Καρτεροϋ έχει υποστή τόσας βλάβας ώστε νά καθίσταται έπικίν- δυνος ή δι" αΰττ]ς διάβα¬ σις."Εχομεν δμως την πεποίθη σιν δπ ή γέφυρα αυτή θά έτιι σκευασθήτό συντομώτερον δέ δομένου άλλωστε δτι ή άπαιτη θησομένη πρός τουτο δαπάνη θάεΐνε ελαχίστη. "Επειτα καί ή σπουδαιότης της είναι με- γάλη, διότι έξυπηρετεΐ τάς συγκοινωνίας ολοκλήρου τοΰ άνατολικοθ διαμερίοματος τής Κρήτης. Φυσικά δέ καί τό ενδιαφέρον των άρχών είναι ανάλογον πρός την αξίαν καί την σημασίαν της. Τα ζώα. Ή 4η 8)βρίου ώς γνωστόν έχει καθιερωθή ώς παγκόσμι ος ήμέρα των ζώων. Σήμερον λοιπόν θά γίνουν είς δλα τα μέρη τής γής έορταί μέ σκο πόν την ανάπτυξιν καί την καλλιέργειαν τοϋ αίσθήμα τος τής άγάπης πρός τα ζώσ. Παρόμοιαι δέ έορταί θά γ! νούν φυσικά καί είς την πό λιν μας; Ή άγάπη πρός τα ζώα, άποδεικνύει ευγένειαν ψυχής, άποδεικνύει πολιτι¬ σμόν. Είναι δέ βέβαιον δτι ή ζωοφιλΐα αποτελεί έκδή λωσιν πραγματικά άνωτέρου άνθρωπισμοθ. Καί είναι άπο λύτως ορθόν τό δτι είς τάς ζωοφιλικάς εορτάς άπεφασϊ σθη νά λάβουν μέρος οί μα θηταί των σχολείων. Διότι ή στοργή πρός Γά ζώα πρέπει νά καλλιεργηθή άπό την παι δίκην ηλικίαν. Θά είναι δμως καλόν νά μή περιορισθή ή ζωοφιλία είς τάς εορτάς μό¬ νον άλλά νά μεταφερθή καί είς την πράξιν, διά πραγμα τικής προστασίας των έργαζο μένων ιδία ζώων. μηθευτών. Τουναντίον μάλι στα. Θά ή~ταν πσράλειψις άν δέν άνέφερα έδώ την καλωσύ νη καί την άφιλοκέρδεια μέ την οποίαν προθυμοποιοθνται οί άγαθοί, άλλά καί έξυπνοι χωρικοί τής Μιαμοθς νά έξυ- πηρετήσουν τούς ξένους τοθ Λέντα. Ε. Λ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Μία έπιτυχία. Πρώτον βραβείον έλαβον είς την Διεθνή έκθεσιν τής Θεσσαλονίκης τα τιροϊόντα τοθ συνεταιρικοθ τυροκομείου τής Ζάκρου Σητείας. Αποτελεί τουτο μίαν επιτυχίαν την ο¬ ποίαν δέν πρέπει ν' άφήσω μέν άσχολίαστον. Άποδεικνύ εί βεβαίως την ποιοτικήν ύπε ροχήν των κρητικών προϊόν- των καί Ιδία των τυρικών. Ά ποδεικνύει δμως συγχρόνως καί την ώφελιμότητα των συ- νεταιρισμών. Διότι ή έξαιρετι κή ποιότης τοθ τυροθ τής Ζάκρου επετεύχθη χάρις είς τόν συνεταιρισμόν καί την ί κανότητα των μελων, των δι- ευθυντών καί των τεχνιτών τού. Ελπίζομεν λοιπόν δτι τό πσράδειγμα τής Ζάκρου θά ανοίξη τόν δρόμον καί είς τούς άλλους κτηνοτρόφους τής νήσου μας. Τό πράσινον. 'Εφόσον πλησιάζειό χειμών, συνεχίζονται καί αί προετοι μασίαι διά την νέαν προσπά θείαν υπέρ τοθ πρασίνου. Καί πρέπει πράγματι νά συ στηματοποιηθή δ αγών αύτός. Νά οργανωθή σταυροφορία όλόκληρος έδώ είς την νή σόν μας ιδιαιτέρως 8που τα βουνά μας έχουν άποψιλωθή τελείως καί κινδυνεύει νά μην υπάρχη οΟτε έν άξιόλογον δάσος. Δένδρα πρέπει νά φυ τευθοϋν παντοθ. Είς τούς δρό μους των πόλεων καί των χω ρίων, είς τάς πλατεΐας καί τούς άκαλύπτους χώρους, είς τίς πλαγιές καί τίς ρεμματιές. Δένδρα 'ήμερα καί άγρια, δένδρα καλλωττιστικά καί καρ ποφόρςτ. Καί άκόμη πρέπει νά καθορισθοθν περιοχσί δπου ν' άπαγορεύεται ή βοσκή καί ή θήρα διά νά δημιουργηθοθν δρυμοί καί είς τα ίδικά μας βά ί Λ
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  (Χειμερινός) ' ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-
  Σήμερον τό άριστούργημα «ΠΡΚ·
  ΜΙΕΡΑ·, μέ την Ζάρα Λέαντερ.
  Την Πέμπτην: τό «ΣΤΙΓΜΑ· μέ
  τόν Βίκτωρ Φρανσέν.
  Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέμ
  πτηνκαΐ Σάββατον απογευματιναί
  ωρα 7 μ. μ.
  (Χειμερινόο) «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σή
  μερον τό άεροπορικόν Ι'ργον- «Τα
  φτερά τής δόξης». Έκτός προ
  γράμματος Ζουρνάλ.Τήν Πέμπτην
  τό 6ργο πού θά κατάπληξιν *Ή
  κόκκινη χορεύτρια».
  Σημ. Δευτέοσ, Πέμτΐτη, Σάββα
  τον, Κυριακή ώρα 6 1)2 μ. μ. άτΐο
  γευματινή.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  Έναρξις χειμερινής πε-
  ριόδου* προβολή σειράς
  έκλεκτώνέργων.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό όριστούργημα τοΰ
  Γκέζα Φόν Μπολβαρύ.
  ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  ΜΕ ΤΗΝ ΖΑΡΑ ΛΕΑΝΤΕΡ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ: Τό
  τελειότερον δημιουργή-
  μα πού παρουσίασε μέ·
  χρι σήμερον ή Γαλλική
  κινηματογραφία:
  ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ
  "Ενα δυνατό ουγκλο-
  νιστικό δράμα πού ξετυ-
  λίσσεται μέσα στόνπέπλο
  τοΰ μυστηρίου τής άχα-
  νοΰς "Απω Άνατολής.
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ
  ΣΕΣΟΥ-ΧΑΠΑΚΑΒΑ
  ΛΙΖ ΝΤΕΛΑΜΑΡ
  ■ ■■■■■•■■•■«••■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■■■ --■·■■»··
  Κ. Μυλοποταμίτης
  όφθκλμίατρος
  Επί τριακονταετΐαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεϊον τού, κείμενον παρά
  τω Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζείον κσ
  τάλληλον κα'ι δι' αποθήκην καί
  Είς σχετικώς κεντρικήν θέσιν τής
  πόλεως. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Άπό τού σρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΛ =
  530ον
  Δέν τής άρεσε ό Φέρσεν,
  τόν οποίον θεωροϋσε ώς £να
  ένοχλητικόν πιστωτή. Άλλά
  καί ή πριγκήπισσα δέν ήθελε
  νά συνομιλήση πολύ μέ τόν
  Φέρσεν. Όπωσδήποτε, άντήλ
  λαξαν μερικά λόγια καί ή
  πριγκήπισσα τοϋ υπεσχέθη
  προφορικώς δτι θά φροντίση
  διά τό πρός αυτόν χρέος δταν
  θά ένηλικιωθή. Όσον άφορα
  τίς γρηές τοΟ Άμβούργου,
  μΐλησε γιά την έξόφλησΐ τους
  «σάν δικηγόρος πού προπαθεϊ
  νά αρνηθή τό χρξος». Μετά
  πέντε μηνών έπιμονή ό Φέρ
  σεν ανεχώρησε άπογητευμέ
  νος.
  «Κάθε τι πού Ιχει σχέσι μέ
  τούς δυστυχισμένους έκείνους
  βασιλείς, έλησμονήθη. Είνε
  δίκαιον νά λησμονηθί) καί ή
  δική μου άφοσΐώσις»,
  Καί ό Φέρσεν επέστρεψε είς
  την Σουηδίαν. Άπό τής στιγ
  μής έκεΐνης ήρχισε ή νέα στα
  διοδρομΐα τού, ή όποΐα τόν έ-
  φερε μέχρι τοΟ τΐτλου τοϋ άρ
  χιστρατήγου. Έκτός άπό την
  περιουσΐα τοΟ πατέρα τού,
  έκληρονόμησε έ"να μεγάλο κε
  φάλαιο, τό δνομα καΐ τό κϋ
  ρος τοΟ γέρω—Φέρσεν καί μέ
  αύτά άνεβαίνει ολοέν περισ
  σότερον είς την πατρΐδα τού.
  Τώ 1796, ό βασιλεύς ΓουσταΟ
  ος—Άδόλφος 4ος, τοϋ άνέθε
  σε νά τόν έκπροσωπεύση είς
  τό συνέδριον τοϋ Ράστατ. Ό
  Φέρσεν ανεχώρησε πομπωδώς
  καί έφθασε μέ πρωτοφανή με
  γαλοπρέπειαν. Ή ^,άκολουθία
  τού ήτο πολυάριθμος καί ό
  ΐδιος δέν παρέλειψε τίποτε
  πού θά προσέδιδεν μεγαλυ
  τέραν αίγλην είς την άποστο
  λήν τού. "Εφθασε την 12ην
  Νοεμβρίου, δέκα ημέρας πρό
  τοΟ Βονοπάρτου. Την 28ην,
  στάς 9 τό βράδυ, ό ήρως τής
  δημοκρατίας καίόάδιάλλακτος
  άριστοκράτης εΤχαν μιά μι
  κρή συνομιλΐα. Ό Βονοπάρ
  της δέν εδέχθη τόν Φέρσεν
  ώς επίσημον αντιπρόσωπον
  διά τάς διαπραγματευθή,
  διά δύο λόγους: Ό Φέρσεν
  εΐχε^καταπολεμήσει την δημο¬
  κρατίαν τής οποίας υπήρξε ό
  άσπονδότερος έχθρός καί εΐχε
  σχέσεις πλέον ή στενάς μέ
  την καρστομηθεΐσαν βασΐλισ
  σαν.
  Καί ό Φέρσεν εγραψε την
  30ήν Ίουνΐου είς τό ήμερολό
  γιό τού τα λόγια αύτά τοϋ
  Βονοπάρτου, δπως ελέχθησαν
  χωρίς την παρσμικροτέρα δια
  μαρτυρΐα. Βεβαία τό ήμερολό
  γιο αύτό είνε μία άπλή καί
  ξηρά άφήγησις των γεγονό-
  των. Άλλά δέν εσημείωσε ου
  τε μίαν λέξιν διά νά άντικρού
  ση την κατηγορίαν τοΰ Γάλ
  λου στρατηγοϋ, κσί δέν διέ
  ψευσε τάς φήμας οϋτε διά
  τάς φιλοδόξους βλέψεις τού,
  οϋτε διά τόν περίεργον θρΰλον
  δτι αύιός ήτο ό πατέρας τοΟ
  Δελφίνου.
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Νέες έπινοήσεις τής παρισινής μόδας.
  Οί μεγάλοι Παρισινοί ράπται ε¬
  δημιούργησαν διά την νέα σιλου
  έττα έξαρτήματα έπίσης νέα. Έ
  πειδή άΐτοφασιστικώς είσερχόμε-
  θα σέ μία πομπώδη έποχή χρυ
  σοϋ καί κεντηιαάτων, ή Μάγκυ
  Ρούφ ποοτείνει Μνα πολύτιμο κα'ι
  στιινθηροβόλο σανδάλι άτΐό λευκό
  σατέν γαρνιρισμένο μέ πολύχρω·
  μα πετράδια, τα όποΐα ρίπτουν,
  είς τα φώτσ, χίλιες χρωματιστές
  φωτιές δταν τό μικρό πόδι τής κυ-
  ρίας περ ά 2ξω άπό την μακρυά
  βραδύνη φοϋστα.
  Ή τάσις αυτή τής μόδας Μδωσε
  είς τόν Ζάν Πατοϋ την £μπνευσι
  νά γαρνίρη τό κορσάζ μιάς τουα
  λέττοις άττ'ό σατέν, μ' ίνα όγκώ-
  δες καί άπροσδό^ητο ντρατιέ.
  Ό Φρανσεβραμάν ξεύρει καλά
  δπ καμμία γυναϊκα είς τόν κό·
  σμο δέν μπορεΐ νά αντισταθή είς
  τόν πλούτον των ρενάρ άρζαντέ
  κα'ι τίς τοποθετεϊ επάνω σέ μαΰ·
  ρο λαινάζ ποΰ σχηματίζει μικρά Ι
  πανωφόρι.
  Είς τόν οίκον Μπρυγέρ ή ρενάρ
  άρζαντε ή όποία περιωρίζετο μέ·
  χρι σήμερον νά μένη επάνω είς τα
  επανωφόρια καί τα ταγιέρ, τολ
  μα νά γαρνίρτ) κομψά καπέλλα
  καί τα μανσόν πού τα συνοδεύουν
  Ό Ζάν Λανβέν άνεγεΐρη πρός
  τόν ούρανό τόν τριπλοϋν £λικα ε¬
  νός μικροϋ καπέλλου άπό βε·
  λοθδο.
  Διά τούς περιπάτους έπ' αύτο·
  κινήτου είς την έξοχή μέ τα ώ·
  ραϊα χρώματα, ό Κρήντ συνέθεσε
  τό εξής άνσάμπλ· ταγιέρ ριγέ καί
  μεγάλη κάπα γα'νιρισμένη μέ φώ
  κη Μικρό φέτρ τοποθετημένο πο¬
  λύ έμπρός, συνκρατεϊ ολα τα μαλ·
  λιά ό-τίσω μέ ίνα δίκτυ.
  Ό Λουσιέν Λελόν τοποΗετεΐ ε¬
  πάνω είς Κνα έπανωφόρι άΐτό λαι·
  νάζ πολύ έφαρμοστό, στενές λω-
  ρίδες άπό αστρακών μαΰρο.
  Ή Άνιές συγκρατεϊ μιά μικρή
  καλόττα άπό φέτρ μέ μιά φαρ
  δειά λωρίδα άπό φέτρ, δεμένη πί·
  σω σέ φιόγκο.
  Ή Μαρσέλ Ντορμουά μία ώραι
  οτάτη τουαλέττα ντραπέ μέ δύο
  διαφορετικά χρώματα, γαρνιρισμέ
  νη είς την μέση μ' ίνα μπουκέτο
  άπό μικρά άνθη.
  Ό ίδιος Λουσιέν Λελόν έδημι
  ούργησε μΐα ιόπέροχη τουαλέττα
  χαριτωμένη καΐ πολύ νεανική, άπό
  λαμέ σωμόν καϊ άσημένιο, γάρ-
  νιρισμένη εις τ® κορσάζ μέ μιά
  γκιρλάντα άπό μικροσκοπικά άν
  θάκια άπό λαμέ σωμόν επάνω σέ
  στέλεχος άσημένιο.
  ή Ντιατεγκέ
  ,ΕΟΝΙΚΗ ΖΟΗΚΑΑΗ ΠΙΣΤΙΣ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  Έταιρί* Γεν. Άφ«λίσεων, ιδρυθείσα τώ 1920.
  ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  Κεφάλκια καί όποθεματιχά Δρ.
  Κεφάλαια άντασφβλιστικά »
  50 000 000
  2.000.000.000
  ΙΔΡΫΤΗΣ καί Πρόεδρος Λεωνίδας Α. Έμπειρΐκος
  ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. Παπανικολάου.
  Άσφάλειαι: Ζωής—Κεφαλαιοποιήσεως
  Πυρός θαλάσσης καί Αύτοκινήτων.
  Άσφαλίζεσθε καί τΐροτιμάτε
  την Έταιρίαν τής Πατρίδος σας.
  Έγγράψατε τα παιδία σας είς την Κεφαλαιο-
  ποίησιν διά νά μάθουν άπό μικράς ηλικίας την
  αξίαν τής λαχειοφορου αυτής «ιτοταμιεύαεως.
  Διά πάσαν πληροφορίαν απευθυντέον είς τόν
  έν Ηρακλείω Πράκτορα τής Έτσιρίας κ ΣΤΥΛ.
  Ε. ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΝ καί τόν Έπιθεωρηχήν κ. Ε.
  ΔΕΤΤΟΡΑΚΗΝ.
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΚ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  •ί
  νεου
  -Μ/7
  ΚΑΤΔΣΤΜΜΑΤΔ
  ΝΤΡΙΚΟΝ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΜΜΑ
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ8ΙΙΚ!ΙΙΙ!ΙΙ
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσανθέμων.
  ■..,,■■"„ .'■—' ..' '" ..~—■—.——...—^Α—.■■■,. λ
  ΚΟί Μ Ο ΓΗΙ Κγλ||
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  73ον
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησε δι" Ά-
  θήνας συνοδευομένη υπό τοϋ άν
  δραδέλφου της κ. Μίνωος Παπα¬
  δάκη ή κ. Γρηγορίου Παπαδάκη
  μηχανικοΰ
  —Ανεχώρησε προχθές δι' Άθή
  νας ή δνΐς "Αννα Δ. Δασκαλάκη.
  ____ _ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ή διδασκάλισσα
  ίΓι , ■ ·, » γ ο' ' Μουσούτας δνίς Στέλλα Λυδάκη ά
  Ο πρίγκηψ επεδοκιμασεν. Ρω νε5έξαχο ίης Κθλυμβήθρας τ0Υ
  τησεν εν τούτοις: | γοράκι τοϋ| αίδεσιμωτάτου Π Γε
  — Ό μαρκήσιος Γιορισάκα είνε ωργ. Μουρτζάκη ονομάσασα αύτό
  στάν Λόλεμο; Ι Στέλ,1™ Ει<=, ,τό μυστήριον παρέ· _Να£. Στό Σασεμπό. θά γυρί ^ο(?|ίϊ^^ν Αάν^ ση σέ λιγο δοξασμενος καί φαν·|τοΰ όποίου άπευθύνομεν θερμο· τάζομαι πώς θά εύχαριστηθί) μα τάτας ευχαριστίας. θαίνοντας πώς κατά την άπουαία Ν^ί/5ΐΔς.Γξύτση·,. ,. Γ· Γ. τού ή γυναΓκά τού ,ζηβ. φ ^5.^^°^^^^^^^^ λευθερη καί γεμάττ) χαρά ζωή τήν μνήμην τού χρηστός καί κ"λο μιας ΆμεριχανίδΌς ή Εύρωπαίας.' κάγαθος συμπολίτης ό Ανδρέας Ναί, θά εύχαριστηθ« γιατί είνε , Γεωργιάδης. πολιτισμενος ανθρωπος. Καί βέλ» ΙΕ?^^««^"«[ να πιω, αμέσως, υπέρ τής χίας τού εναντίον των βαρβάρων Ρώσσων! Περνοϋσαν κοκταίηλ. Ή μαϊ κησία Γιορισάκχ άναγχάσθηκε νά πάρη ενα άπό τό χέρι τής μίσσες Χόκλευ. έπιτυ μεν θερμά συλλυπητήρια. Ό πρίγκηψ άλ είχε πά ό ξ ηψ ^ρ χ ρει πάλιν στό μπράτσο τού τό ξε· γαντωμένο χζρ&%{, —Ασφαλώς — είπε — ϊνας ά- ξιωματικάς πού Ιχει τήν ευτυχία νά πολεμα, δέν θά ήνείχετο νά ατενοχωριέται ή γυναΐκά τού, τδ καιρό πού αύτάς θά νΐκά. —Πολύ σωστά! επεβεβαίωσεν ή μίσσες Χόκλευ. Παρήγγειλε νά φέρουν καί ά λο κοκταίηλ. Λίγο άργότερα, ή μαρκησία Γι ορισάκα, συνοδευομένη πάντοτε άπό τόν πρίγκηπα Άλγκέρο, μπή κε σΐή σάλα τοθ παιχνιδιοθ. Ήταν λίγη ώρα πού περπα- τοθσε κάπως ζαλισμένη. Ζεσταινό ταν πολύ, καί τα μηλίγγια της κτυποΰσαν σάν νά είχε δυνατά πυ ρεχό. Ήταν, χωρίς νά υπάρχη λό γος, ευθυμη καί ή εύθυμία της ξεσποθσε κάπου-κάπου σέ ξαφνι- κά γέλια. Τώρα, δταν αίσθανόταν στό γυμνό της χέρι την θωπευ· τική πίεσι τοθ μπράτσου στά δ ποίον έστηριζόταν, άπαντοθσε μέ εύχαρίστηαι. μέ τα δάκτυλα καί τήν παλάμη της. Οί Γιαπωνέζες δοκιμάζουν κ5 ποτε τό έθνικό τους ποτό, τα «σα κέ». Άλλά τό σακέ είνε λικέρ, τόσο γλυκό, ώστε τό πίνουν δπως πίνομε εμείς τό ζαχαρωμένο κρα- σί σέ γεμαΐες κοΰπες καί ζεστό κκΐ άπό τα οποίον, Ινας άνδρας, πίνει ευχαρίστως δύο ή τρείς ντου ζίνες ποτήρια, σέ μιά νύκτα. Τα άμερικανικά κοκταίηλ είνε λιγώ τερο άκίνδυνα καθώς καί αύΐή ή γαλλική σαμπάνια, δταν τούς προσθέτη κανείς λίγο άλ<οόλ... (συνεχίζβται) ΜΙΝΩΑ ΠΕΜΠΤΗ: τό θά καταπλήξη: έργον ποϋ ΠΡ Μέ την ΒΕΡΑ.ΚΟΡΕΝ. ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ: Τό άεροποριχόν έργον: ΪΤΑ ΦΤΕΡΑ ΙΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΧίίΜΦΡΕ Γ-ΜΠΟΓΚΑΡ- ΠΑΓ ΟΜΠΡΙΕΝ καί τί- νέο άσίρο ΜΠΕΒΕΡΛΥ — Ρθ· ΜΠΕΡΤΣ. Ή μόνη ταινία πού γυρίσθη κε 6πό τήν αίγίδα τής Άμερι . κανικής κυβερνήσεως καί τήν || προσωπικήν εποπτείαν τοθ ή· ρωϊκοθ άεροπόρουΛίντμπεργκ. Έχτος πρβνράμματος Ζβυρναλ. ΠΡΟΣΕΧΩ2: Τό £χάν- δαλον μιάς νύχτας, Υπό β τήν πορφύραν. ■ ,---»—,——————____.___ " -ημείωσις: Δευτέρα-Πέμ . πτπ-Κυριακή &ρα 7 1)2 ; μ.μ. «πογευματινή. "ι ι.....·:::::::::::::::' ΝΕΟΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕ1ΟΝ ΚΩΝΣΤ. ι. , ΧΑΤΖΑΚΗ (Παρά τέ Μεϊντάνι) "Αναλαμβάνει την έτιιδιόρθωσιν' παντός ώρολογίου γραμαοφώ- νων καί μικρδν άλλων μηνανπμά· τβν.ΈργασΙα ήγγυημίνη διά 3 Ιτη, *τ* ντ' '7ρ>
  Γύρω στήν πόλι.
  Σήμερον ώς γνωστόν αναμένε
  ται νά κατατιλεύσΓ] είς τόν λιμέ
  να μας τό ιτλωτόν νοσοκομεΐ ν
  τού Άγγλικοϋ στδλου «ΜαΙην».
  —Ό κατάπλους τοΰ πλοίου τού
  του^ «είρηνικός» όπως εΐν, θά δώ
  ση ώς ΰποθέτωμεν τήν ευκαιρίαν
  τής ελευθέρας ώνόδου είς τό βοη
  θητικόν, των συμπολίτην.
  —Λαμβανομένου ύπ' δψιν τοθ έν
  διαφ'ροντος πού παρουσιάζει τό
  πλοϊον άπό ύγειονομικής καί γενι
  κης απόψεως.
  —Ή τελευταία βελτίωσις τοθ
  καιροϋ μεταξύ των ώλλων εθρΐ
  σκει απολύτως συμφώνους τούς
  σταφιδοπαραγωγοθς.
  — Είς τούς όψιγιάδες ΰιτάρχουν
  ώί γνοστόν άκόμη σταΦΐδες.
  —Των οποίων είνε ζήτημα ζω
  τι»όν ή κανονική άποξήρανσις.
  —Τί* τελευταία «γουήκ £ντ» έ·
  ζακολουθοθν νά σημειώνουν θια
  σώτας.
  —Οΐτινες άπό τής εσπέρας καί
  τοθ πα,ρελθόντος Σαββάτου έγκα
  τέλειψαν τήν πόλιν.
  —Διανυκτερεύσαντες καί διηυε
  ρεύσαντες — τήν Κυριακήν— είς
  τήν εξοχήν είτε χάριν κυνηγΐου
  είτε καί χάριν άπλής άναψυχής.
  —Ή^διέλευσις προχθές υπέρ τήν
  πόλιν μας άεροπλάνου, πιθα
  νώς τής γραμμής.
  —Απησχόλησε τούς φιλοπεριέρ
  γους.
  —ΟΙ τελευταΐοι μεταξΰ ά"λων
  σχετικών μέ την διέλευσιν τοϋ ά
  εροπλάνου,τοΰ εΐδους τού καί τής
  πορέίας του,ένεθυμήθηοοιν καί τήν
  επί θύραις λειτουρ/Ιαν τοΰ Άερο
  δρομΐου μας, μέλλοντος νά κατα
  στήσπ πυκνοτέρας τάς διελεύσεις
  ταύτας
  ή άπογευματινή
  ησις τής Κ
  ταύτας.
  —'Εξαιρετική ή γμνή
  καί νυκτερινή κίνησις τής Κυρια
  κης.
  —Ό κόσμος έπω^ελήθη τοθ ώ
  ραίου φθινοπωρινου καιροϋ διά"
  νά καΐακλύση τα ΟπαΙθρια κέν
  τρα.
  —Ώς συνήθως πυκνοτάτη ήτο
  ή κ νησίς ε'ς την λεωφ*ρον βασι
  λεως ΓεωργΙου, ίχλλοτε λεωφόρον
  Κνωσού.
  —Ό λιμήν μκς τίς τελευταίας
  ημέρας παρουσιάζει πάλιν έζαιρε
  τικήν ζωήν.
  — Φορτηγά Ιρχονται καί άναχω
  ροθν συχνότερον των πρώτον ή
  μερών τής παρελθούσης έβδομά
  δος.
  — Καί τουτο βεβαίως έζ αίτίας
  τού άνέμου τής ...εΐρήνης, δστις 2
  πνευσε άπό τής Παρασκευής είς
  ολόκληρον τόν κόσμον.
  — Είς τάν κινηματογράφον Που
  λακάκη προβάλλεται άπόψε ε'να
  άπό τα τελευταία κιηματογραφι
  κά άριστΰυργήματα: ή «Πρεμιέρα»
  — Είς την «Μινώα· προβάλλεται
  ό έπίκαιρος άεροπορικός κολοσ
  σός. «Τα φτερά τής Δόξης».
  ο Ρέπορτβρ
  —Νέαι έκδόσεις.
  Κατ' αύτάς έκυ'λοφόρησε« ό Α.
  τόμος τής Λογιστικής τού Καθη¬
  γητού κ. Στρ. Παπαιωάνντυ, την
  οποίαν εξέδωκεν ή 'ΕταιρεΙα Έμ·
  πορικών Μελετών. Τό βιβλίον, έ·
  ξαντλοθν μετά χαρακτηριστικής
  σαφηνείας τα λογιστικά θέματα,
  Ιχει γράφη μέ εξαιρετικήν μεθο-
  δικότητα, βάσει των τελευταίον
  δεδομένων τής Λογιστικής Επι·
  στήμης, τής ύιερεικοσαετοϋς δι·
  δασκαλΐας τοθ συγγραφέως είς
  τάς μέσας καί άνωτάτας Σχολάς
  καί τής λογιστικής καί έλεγκτι-
  κης πεΐρας σύτοθ. Τό σύγγραμμα
  τοΰ κ. Παπαϊωάννου είναι απα¬
  ραίτητον βοήθημα είς πάντα έμ¬
  πορον ή όπωσδήποτε άλλως άσχο
  λοθμενον μέ τήν λογιστικήν έν τε
  τή θεωρία καί τρ πράξει. Χ.Κ.
  ΗΜΙΝ ϋ. (ΥΓΕΝΗΣ
  ΔιίάκτΜρ Π«ν»π. Λοώνος
  Επί έπταβτίαν ίκι
  8*1ς είς τα Νοσβκομϊϊα ΑηΙΙ-
  <Ιιΐ3ί11ε5, α - (1β $ι-ά<:β καί δαΙρΰΐΓΪβΓβ Λυώνβί καΐ Πα¬ ρισίων είς τα παθολογικον και νευρβλβγικά νοσηματα. Διατελϊσαί επί ίιΐτίαν ΒββϊδΙβηΙ της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ· ΚΗΣ κλινικής τβδ Πανιηι- στπμίβυ Λυδνβς. ©ά δίχεται ώσαώτως κβΐ τβός πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ- ΛΟΓΙΚΟΝ νβσημάτων είς τ* Ιατρείον τβυ «δέ-ς ΆμαλβΐΙαΐ («οιροδος οίβΰ Κατΐχβκη, ηρύην Πλατύ βοκκακι) βραν 9—12 η. μ. χκΙ 4—7 μ. μ. Τηλ. 6-63 ιιίιε*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο_έργον
  τού Βίκτωρος
  Οί "Αθλιοι.
  415ον
  ψ"
  —Άληθινά, είπεν 6 γηραιός κύριος πτοηθεΐς.
  Ή μικρά δέ, έκλαβοϋσα τόν λόγον ώς σπουδαΐ
  όν, ήρχισε πάλιν νά όλοφύρεται.
  —Ναΐ, κατά δυστυχίαν, σύθέντη! άπεκρΐθη ό
  πατήρ.
  Άπό τίνων ήδη στιγμών, ό Ίονδρέτης πσρετήρει
  τόν «φιλάνθρωπον» παραδόξως πως. 'Ενώ έλάλει
  πρός αυτόν εφαίνετο ώς έξετάζων έν τσύ-
  τώ την μορφήν τού μετά προσοχής, Κα1 ζη·
  των νά συνάψη έν έαυτώ άναμνήσεις. Δράξας
  6έν την στιγμήν καθ" ην οί ξένοι ήρώτων συμπα
  θώς την μικράν περί τής πληγής Τής χειρός της,
  διέβη πλησίον τής γυναικός τού, κοιτομένης κτηνω
  δώς είς την κλΐνην, καί τής εΐπε τροχάδην καί χά
  μηλή τή φωνή.
  —Μωρ' κύτταξε καλά αυτόν τόν άνθρωπο!
  "Επειτα, δέ, στραφκίς πρός τόν κ. Λευκΐαν, καί
  έξακολουθήσας την ίερεμιάδα τού —Κυττάξατε, εί
  πεν, αύθέντη! κυττάξατε· δέν £χω άλχ0 ύποκάμι
  σο πσρ' αύτά τής γυναικός μου! καταξεσχισμένο
  κσΐ τουτο! κσί άνάμεσσ είς την καρδιά τοϋ χει
  μώνος! Φόρεμα τΐποτε καί εΐμαι άναγκασμένος νά
  κάθημσι μέσα είς τό σπΐτι. "Αν εΐχα ίνα φόρεμα,
  θά έπήγαινα νά ΐδω την δεσποσύνην Μάρς ή¬
  τις μέ γνωρΐζει καί πολύ μ' εύνοεΐ Δέν κατοικεϊ
  πάντοτε είς την οδόν Πύργου, Πρέπει νά ξεύρετε,
  αύθέντη, δτι έγώ μέ αυτήν συνέπαιξσ είς τα θέα
  τρα των έιταρχιών. Μάλιστσ, αύθέντη συνεμερίσθη
  κα τάς δάφνας της, έγώ δπου βλέπετε. Εΐμαι βέ·
  βοιος δτι νά μ' έβλεπεν. . ή Έλμΐρα θά έλεοθσε
  τόν Βελισάριον! Άλλά ποθ έ'νδυμα! Καΐ ου τε λεπτόν!
  Ή γυναΐκά μου άρρωστη' ουτε οβολόν! ή χόρη
  ιτληγωμένη είς τό χέρι επικινδύνως ουτε οβολόν!
  Ή σύζυγός μου πάσχει άπό δύσπνοιαν, πρώτον
  έκ τής ήλικίας της, καί επειτα καί τα ύστερικά.
  Ποθ ίατρός! ποθ φαρμακείον! δλα σύτά χρειάζον
  τσι πληραψή, καί λεπτόν! ΕΤμαι ίκανός νά πέσω
  νά προσκυνήσω έ"να λεπτόν, ούθέντη, αύτό δπου
  τό λέν λεπτόν! Ιδού αί καλαί τέχναι ποθ κατήντη
  σαν.
  Καί σημειώσατε, γεννοΐέ μου προστάτα καί χά
  ριεστάτη μου δεσποινΐς σημειώσατε δτι κατήλθα
  είς αύτην την κατάστασιν, έτιειίτή 6έν ήθέλησα ν' ά
  κολουθήσουν αί κόραι μου τό στάδιον τοϋ Θεάτρου.
  Μή γένοιτο! έγώ, πρέπει νά ξεύρετε, ταίς κόραις
  μου ταίς 61δω θρησκευτικήν ανατροφήν. "Ά! ώς
  πρός αύτό εΤμαι αύστηοότατος. Άς κάμουν πώς έ-
  ξωκέλλουν ολίγον! Τούς σπάζω τα κόκκαλσ, έγώ
  δέν παΐζω, προκειμένου περί τής τιμής, περί χρη
  στοηθείας, περί άρετής! Έρωτήσατέ τας νά σάς
  είπουν!
  Τόν ϊσιον δρόμον πρίπει νά άκολουθήσουν. "Ε
  χούν τόν παιέρα τοι^ς. Τί λόγος! Αύταίς δέν είνε
  άπό τοίς έλεειναίς έκείνσις, δπου άρχίζουν άπό τό
  ν ά μή έ'χουν γονεϊς, κσί τελειώνουν είς τό νά ύ
  πανδρεύωνται τό δημόσιον. Άρχίζουν δεσποινίδες,
  Τΐποτε, κσί τελειώνου,ν κυρίαι. Όλ.ου τοΰ κόσμου.
  Τόν κακό ψυχρό τους κοιρό! Θεός νά φυλάγη ε"να
  τέτοιο τιρδγμα είς τό γένος τοθ Λαμσρίνου Έν
  τοσούτω, κύριέ μου, παρατηρήσστε άφ' ετέρου·
  αυριον, ξείρετε τί εχει νά συμβή, αυριον έχομεν
  4 ΦεβρουαρΙου ήμέρα όλεθρία" ή τελευταία προ
  θεσμία δπου μ' έδωκεν ό σπιτονοικοκύρης μου' άν
  άπόψε δέν τόν πληρώσω. αυριον ή κόρη μου ή
  μεγάλη, έγώ, ή γυναΐκά μου μέ τή θέρμη της, τό
  παιδΐ μου μέ τό πληνωμένο τού χέρι, άποβαλλόμε
  θα είς την μέσην τοθ δρόμου, επάνω είς ταίς πέ-
  τραις, χωρίς στέγασμα, μέσα είς την βροχήν, έπά
  νω είς τό χιόνι Αύτά αύθέντη μου! Καί χρεωσιώ
  τέσσσραις τριμηνΐαις όλόκληρο ίνα έ'τΐΓ, έζήντα
  φράγκα δηλαδή
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■
  Έγκυκλοττα ιδε ίσ
  ^^'*^><*~^ **^ 'ε—ε*~ ι—ο*»»»*»!»—Μ»»*1!»^" ε**»—*»*« «<* «^ ι»*»*ε*ι ι,»* ■«^"Ιιι—ε^ »ε^»^■—^««ε/Ν»^»—<* Αι* έκείνους ηού θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. 'Από δλο: δι' ολους Η ΝΕΑ ΨΥΧΟΛΟΠΑ Β'. Είνε περιττόν βεβαίως νά τονί¬ σωμεν ιδιαιτέρως δτι δ" έπαγγελ ματικός προσανατολισμός θά έ*πρε πε τουναντίον νά περιλάβη είς τόν κύκλον τής δράσεώς τού δχι μόνον παιδία πού πρόκει- τα- νά έχλέξουν με:ά τό σχολεϊ όν μίαν τέχνην, άλλά καί τοΰς τελειοφοίτους των Γυμνασίων, πού έτοιμάζονται δι' ανωτέρας σπουξάς, καί τοϋς ένηλίκους οί δ- ποΤοι θά ήθελον ν' άλλάξουν ?ν έπάγγελμα Άλλά καί κάτι άλ· λο, τό οποίον λησμονοΰ/ ευκόλως καί πολλοί είδικοί άκόμη, συνη γορεί δπέρ τοΰ έτΐχγγελματικοΰ προσανατολισμοθ μέ βάσιν την κατάστασιν τή; οίκογενείας καί τής άγορας: Είνε γνωστόν Βτι παντοΰ, καί είς τα έργατικά στρώματα, ηυξήθησαν σημαντι- κώτατα αί άπαιτήσεις τής ζωής, καί δπως είπεν ό γνωστός οίκο νομολόγος Μόμπερτ, δ «τροφοδο τικός χώρος» υπό την υποκειμε νίκην Ιννοιαν Ιγινε στενώτερος. Ό ά'νθρωπ.ος τής σήμερον αίσθάνε ται ήδη ώς μείωσιν τού τροφο- δοτικοθ χώρου καί ώ; χειρο- τέρευαιν τής καταστάσεως τού δταν δέν κατορθώνη νά έκπλη ροΐ τάς άπαιτήσεΐς τοΰ βίου τού καί δέν Ε/ανοποιεΤ τάς κοινωνι- , κάς τού φιλοδοξίας. Σήμερον δέν , είνε πλέον, δπως άλλοτε, τό αν¬ τικειμενικόν μέγεθος τοΰ τροφο- δοτικοθ χώρου, άλλ' ή ύποκειμε- νική κρίσις καί εντύπωσις των άνθρώπων περί αύτοθ, αί οποί¬ αι τελικώς καθορίζουν τό πώς οί άνθρωποι άντιδροΰν έναντι έ- κείνων μέ την θέλησιν καί προ ____ ι σπάθειάν των. 'Υπ' αύτό δέ τί πνεΰμα δυνάμεθα ασφαλώς νά είπωμεν οί ι οί δροι τής ζωής είς πολλά στρώματα τοθ λαοθ εύπραγοΰντα άλλοτε, κατέστησαν ι δυσκολώτατοι, πράγμα τό όποΤ , όν είνε ή κυρία αίτία τοθ 8τι ή άνάγκη εργασίας ηυξήθη τόσον, πολΐι καί τό «παρεπάγγελμα» κατέστη διά τούς περισσοτέρας άνθρώπους τόσον απαραίτητον. Καί τό «ρεΰμα πρός τα άνω», τό οποίον κατέλαβε παντοθ τα λαι κά στρώμαΐα καΐ μετέβαλε τόν εύπραγοθντα υϊόν τοθ γεωργοΰ είς δυστυχοΰντα υπάλληλον ή έ- πι&τήμονα, καθώς καί ή πληθώ- ρχ των λεγομένων ελευθερίαν έπαγγελμάτων δφείλονται είς τού; υποκειμενικούς τούτους λό γους, οί δποϊοι τόσον πολύ 2- βλαψχν καί βλάπτουν την κοι¬ νωνίαν. Βλέπομεν λοιπόν τί πολύπλο¬ κον, άλλά καί τί σπουδαίον ζήτη μα είνε τό πρόβληαα τοΰ έ τι αγ γελματικοΰ προσανατολισμοθ. Εί¬ νε άπόλυτος άνάγκη δπως αρχίση παρ' ημίν ή έργασία αυτή, τής οποίας ή ϊδέχ πρέπει νά γίνη κτήμα καί συνείδησις είς τόν λαόν μας, καί διά την οποίαν πρέπει νά γίνη μεγάλη προερ- γασία μέ μίαν έντονον καί συστη ματικήν προπαγάνδαν. Σήμερον μάλιστα, μέ τάς τόσας έπιδιώ ξεις τής έθνικής άναπλάσεώς μας έκ μέρους τής Έθνικής Κυβερνή¬ σεως, τό ζήτημα τοΰ έπαγγελ ματικοΰ προσχνατολισμοϋ θά συμ βάλη δσον ολίγα άλλα είς την ευημερίαν τοθ κοινωνικοΰ μας συνόλου. Ή άγροτική άσφάλεια είς τόν νομόν Λασηθίου. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ό«» βρίου (άνταποκριτοθ μας) — Διά τελευταίας αποφάσεως τής Νομαρ χίας Λασηθίου διεκανονίσθησχν τα σύλληπτρα άγροφυλακής. Διά τή; αποφάσεως ταύτης, ή Νομαρχία δρίζει ώ; σύλληπτρα δραχ¬ μάς πέντε (5) δι' έκαστον μικρόν ζώον (πρόβχτον, αίγα κλπ ) καί δραχμά?8δέκα (10) δι'ϊκχστον με¬ γάλον (βοθν, ί'ππον κλπ ). Τα σύλ¬ ληπτρα δέν δύνανται έν οΰδεμιό^ περιπτώσει νά υπερβώσι τάς δραχμάς εϊκοσι (20) οί' εκάστην περίπτωσιν, ανεξαρτήτως τοΰ ά- ριθμοθ χών συλληφθέντων ζώων καί τοΰ ιίδους αυτών. Ουδενός ποσοθ συλλήπτρων έξ άλλου δι καιοθ,/ται τα δργανα Άγροφυλα κης διά τα έν βοσκοτόποις κατα λαμβανόμενα ζωα. Περιέχονται άκόμη είς την ι¬ δίαν απόφασιν καί άλλαι λεπτομέρειαι, αίτινες έν συνδυα¬ σμώ μέ τάς ανωτέρω, θέτουν πλέον τέρμα είς τάς τυχόν υπέρ¬ των κατωτέρων όργάνων τής άγρογυλακής. Δίδεται δηλ. διά τής αποφάσεως ταύτη; ρυθ· μός ομαλότητος καί δικαιοσύνην είς την 8λην λειτουργίαν των ΰπηρεσιών Αγροφύλακος. Έν πάση περιπτώσει, άξίζει IV εύ<αιρ'α νά σημειωθή 8τι έν τώ συνόλφ της σχεδόν, ή ύπη· ρεσί» Άγροφυλακής τοΰ Νομοΰ μας εκτελεί τό καθήκον της πλη ρέστατχ, άνταποκριν3μένη είς τάς κοινάς επιθυμίας καί παγιώνου σα την άγροτικήν ασφάλειαν, ή¬ τις έν σ^κρίσει μέ τό παρελθόν καί ώ; συμβαίνει είς την λοιπήν ανατολικήν Κρήτην, ήρχισεν άπο τελοΰσα άληθινόν υπόδειγμα. Ί διαιτέρως μεταξύ των προισταμέ- νων τής Αγροφύλακος Λασηθίου είνε Ιξαιρετικό; δ ζήλος μεθ' ών έπιλαμβάνονται πάσης υποθέσεως ενδιαφερούσης ζωτικώς τό σύνο λον κ»ί άξιοσημείωΐος γενικώς ή έργαϊΐκότης μεθ' ής άνταποκρίνον ται είς τάς υποχρεώσεις των. Έκτός Τράστ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Μάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΕΗ Ταλ«· ί-«1 Τα ανωτέρα δλων των ραδιοφώνων Έχουν πλεονέκτημα νά λειτουργοΰν δ¬ πως θέλει ό κάτοχός των. Είτε μέ μπαττα- ρίαν, εϊτε μέ ρεΰμα. ΤΑ ΡΗΙΙΧΟ Είνε άσύγκριτα είς άπόδοαιν. Κομψά. Εύθηνά. Τελειότατα. Ευρίσκονται είς μεγάλην παρακαταθήκην παρά τοίς Γενικοίς αντιπροσώποις: ΜΑΟΥΡΟ—ΠΟΛΙΤΗ κ αταθε2εε3χ / εκτελεχ.σ παιηστραπεζικησ: εργαραγ1 ^ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ ΙΟΟ ΚΑΙ ΑΝΩ &Ή Σ>-^ΡΟΦΫΛΑΚΙ Α
  ΘΥΡΙΔΕΣ Μ Ε ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  Ι. ΖΟΥΡΙΔΗ
  Έστιατέριον «Διόνϊιβος»
  Έμμ. Κυριακάκη
  Έν Ηρακλείω.
  Άναλαμβάνει την εξαγωγήν καί
  διακανονισμόν συντάξεων, φορολο
  γικών ύποθέαεων. Προεξοφλήσεις
  συντάξεων καί μισθών δηαοσίων
  δπαλλήλων (τί); πόλεως Ήρα
  κλείου). Είσπράξεις συντάξεων
  καί μισθών καί αποστολήν αυτών
  είς τούς έν ταίς επαρχίαις, διαμέ
  νοντας δικαιούχους.
  Έκδίδει πιστοποιητικά καί άν
  τίγραφα διαφόρων άρχών.
  Συντάσσννται αίτήσεις πρός δή
  μοσίας αρχάς.
  1 Μεσιτεύει είς ένοικιάσεΐς κατα
  στημάτων, οίκιών καί δωματίων.
  Ηαρέχει σχετικάς πληροφορίας
  Ταχεϊα διεκπεραίωσις καί θε
  τική εξυπηρέτησις μέ τούς συμφε
  ρωτέρους ίίρους. Ζητή—ιτε ιτλη
  ροφορίας προφορικδ'ς χαί δι' άλ
  ληλογραφίας άποστέλλοντες γραμ
  ματόσημα δι' απάντησιν.
  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΟΟΤΥ
  ΚΑΦΕ..ΟΛΥΜΠΟΣ"
  Μόνον είς τό Καφενειον
  "Ολυμπος ευρέθησαν κοθα
  ρά, τα γνωστά νερά Σπυριδια
  νοΟ καί Παλαιοκάστρου, κα
  θώς δεικνύει ή κάτωθι άνάλυ
  σις τοθ Μικροβιολογικοϋ έργσ
  στηρίου τοθ Πανανείου Δημο
  τικοϋ Νοσοκομείου.
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  Π α νάνε ι όν Δημοτ. Νοσοκομείον
  Ηρακλείου
  Άριθμ. Πρωτ. 13271-76
  Ανάλυσις ϋδατος μικροβιολογι-
  κή διαφόρων Καφενείων τής πό¬
  λεως Ηρακλείου.
  Καφενειον «ΟΛΥΜΠΟΣ» ύδωρ
  ΣπυριδιανοΟ— Παλαιοκάστρου Ο
  δωρ καθαρόν κατάλληλον πρός
  πόσιν.
  Έν Ηρακλείω τ§ 30-5 Σεπτεμ-
  βρίου 1938
  Ό Διευθυντής τοθ Μικροβιο
  λογικοθ έργαστηρίου τού
  Πανανείρυ Δημ. ΓΊοσοκομεί
  ου Ηρακλείου.
  (ύττ. Μ. Ματζαπετάκη).
  Η 83ΛΟΓΝΤΑΙ.— οίκόπεδα κα
  ταλληλότατα δι' οίκοδομάς παρά
  την λεωφόρον Κνωσοΰ. Πληροφο
  ρίαι παρά τώ Δικηγορικψ Γραφείφ
  Γ. Σουργιαδάκη.
  Ι»
  Τό Εμπορορραφειον
  Γ. θ. Τρεβιζάκη
  Πλο^τισθέν μέ τα καλυτέρα ύφάσματα
  της αρχομένης νέας σαιζόν.
  Μετεφέρθη καί ήρχισε τάς εργασίας τού άπό 1ης 8)βρίου είς τό παρά
  την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη
  καί παραπλεύρως πρακτορείου εφημερίδων χ. Άλιχιώτη.
  Έπ' εύκαιρία τής μεταφορας τού τό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ-
  ΖΑΚΗ θά πωλήση τα ύφάομκτά τού είς τιμάς πραγματικοΰ κόστους καθ'
  όλην την νέαν σαιζόν ήτοι: άπό 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβριού.
  Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα ύφασμα-
  μας είνε άσύγκριτα. Αί έκπτώσεις μας μοναδικαί.
  Ποθδρες. — Κρέμες, — Κραγιόν.
  Άρώματα. — Λοσιόν. — ΜπριγιαντΙνες.
  κ. λ. τι. Είς τιμάς έργοστασίου
  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  — Πρωτάθλημα τέννις 1938.
  Είς τού; έφετεινους αγώνας
  τέννις, θά μετάσχβον 2—3 παΐ-
  κται τοθ Όμίλου Χανίων καί μία
  τεννίστρια τού Όμίλου Άντι-
  βφαιρίβεως Αθηνών, καί ώς έκ
  τούτου θα παρουβιάσουν σοβα¬
  ρόν ενδιαφέρον. Διά τόν «πλούν
  κυρίων, ή δνΐς Μβρόπη Κασιμά-
  τη, νικήσασα την οίδκ Ευτυχίαν
  Πρατικάκη, συναντάται διά τόν
  τβλικόν μετά τής χ. Φαννης Ά-
  φθονίδου τού Όμίλου Αθηνών.
  Προχθές Κυριακην ή δνΐς Ευτυ¬
  χία Πρατικάκη και ό η· Νικ. Παν
  τΕλάκπ; ένίκησαν τοϋς δίία Νέ
  ρόπην Κασιμάτη κ«1 κ. Γεώργ.
  Κοίλαν, οΐτινες δέν προεβαλον
  μεγάλην άντίσ»ασιν, όπως άν«
  μένβτο. Άποτελέαματα: 1) ΔνΙς
  Μερόπη Κασιμάτη ν ι χά δίδα Εΰ
  τυχίαν Πρατικάκη 6)3, 6)1, 2) Λνΐς
  Εΰτ. Πρατικάκη καΐ κ. Ν Παντε
  λάκην>ικοΰν δίδαΜερ.Καβιμάτη
  καΐ κ. Γ. Βοΐλαν 6)2, 6).
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοϋ ραδιοφωνικοΰ.
  Ό Ραδιβφωνικός σταθμός Ά9η
  νών θά μεταδώση σήμερον τό κά
  τωθι πρόγρκμιιοι:
  "ίΐρχ 6 μετεωρολογικόν δϊλτί
  βν χρηματιστήριον, 6.15 άποσπά
  σματα από οπερες, δίσκοι, 7 Α
  ωρα της κυρίοις, 7,15 ρεσιτάλ βιο
  λιοΰ υπό τοΰ κ Βΰρωνβς Κολά
  ση, 7 45 εκκλποις τής Α.Β.Υ. τής
  πριγκηπίσσης Αικατερίνης επί τςί
  εΰκαιρία τοΰ 6ου έορτασμοΰ τής
  παγκοσμίου ημέρας^ των ζώ
  ών, έργον τοΰ Καμβΰση άπό τό
  ουγκροτημα Πέτρου Κυριακού
  7 55 ρεσιταλ μανδολίνου υπό τής
  δίδος Παρασκευοποΰ>ου, 8.15 έλα
  φρά τραγούδιε συγχροτπμα Γεωρ
  γίου Κεφαλλωνίτη, 8 45 όμιλία
  επί τω έορτασμώ τής ΐταγκβσαίου
  ημέρας των ζώων υπό τοΰ κ.
  Χαριλάου Λαγουδάκη Γεν. Γραμ
  ματεϋς τής όργανωτική; Έπιτρο
  πής τοΰ έορτασμοΰ, 9 ρεαιταλ
  τρανουδιοΰ υπό τβΰ κ. Πρβδάρη,
  9.30 ΐΐδηαεις 9 45 βυναυλία της
  συμφωνικής όρχηστρας τής ΥΡΕ
  υπό την διευ)αιν τοΰ κ. Εύαγγε
  λάτου
  Κατά τό διάλειμμα της συ
  ναυλίας θα μεταδοθοΰν αί τελευ
  ταϊαι είδήσεις, 11.15 άπαγγΐλία
  Έλληνικών ποιημάτων, 11.30 ρβ
  σιτάλ τραγουδιοΰ υπό τής δίδος
  Μαρβύλας Παπαπέτρου 12 μουσι
  κη χοροΰ, δίσκοι.
  —Δωρεά.
  Ή οικογένειαι Μαρή απέστει¬
  λεν εκλεκτόν φαγητόν διά τ©
  «"Ασυλον της Γβροντισσας» εί;
  μνήμην τοΰ αποβιώσαντος πατρός
  αυτής. Ό Μορφωτικός σΰλλογος
  βΰχαριστεΐ θερμώς.
  -Τό Ωδειον Άγίου Νικο-
  λάου.
  Έντός δΕκοάτκνθημέρου πλη
  ροφβροΰμεθα δτι θά αρχίση ή
  λβιτβυργια τής Μουσικής ϊχολής
  Άγίβυ Νικβλαβυ. Ώς καθηγηταί
  τοΰ Ώδείου προσεληφθησαν δΰο
  πεπειραμενοι μουσικοΐ, διπλωμκ
  τοΰχοι τής ανωτέρας Μουσικής
  Σχβλής Νεαπόλεως τής Ιταλίας.
  ΟΙ μουσικοΐ ούτοι θα διδαξουν
  πιάνο, βιολ), μανδβλϊνο, χιθαρα,
  τραγοΰδι καΐ θεωρίαν τής Μουσι
  κης.
  Άφιξις καθηγητού δενδρβ
  κομίας.
  Άςρικνβϊτοπ οήμβρον είς την
  πόλιν μ«ς β καβηγητής τής δβν
  δροκομίας τοϋ-ΠανβπιστημίουΟβα
  σαλβνίκης κ Π. Άναγνωατόπου
  λος, προκβιμένου νά εξετάση την
  καταστασιν των κιτρεών τού νβ
  μοϋ μας καΐ αλλων πβριφβρβιών
  τής νήσου μας.
  Εμμαν. Μαρκουλάκης
  Δικαστικός κλητήρ
  Πρωτβδικ«ίο« Ρϊβύμνης.
  ΓνωρίζΜ τοίς δικηγόρβις Ήρ*·
  Μλβίβυ ότι διεκπεραιων» ταχύτα·
  τα «άσαν κοινοποίηαιν δικογρά-
  φβυ ώς καΐ πάσαν εκτέλεσιν άπο
  φαθ6«ί. Διαμονήν: Δικηγορικόν
  Γραφείον Γεωργ. Γιακοιιμογιο,ν
  νάκη Ρέθυμνον.

  11ι Ι!!.
  Λ
  Ηράκλειον—-Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  4 Όκτωβρίου 1938
  ί
  ι
  ' ι
  Οί λαοί της Εύρώπης και ό πόλεμος.
  Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ
  ΤΩΝ ΣΟΥΔΙΤΙΚΩΝ ΕΠΛΡΧΙΩΝ
  ΑΝΕΥ
  Ι ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΧΟΕΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΤΕΣΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Βερολίνου ότι συνεχίζεται άνευ επει-
  σοδίων ή κατάληψις των σουοιτικών
  περιφερειών υπό τού γερμανικοΰ στρα·
  τού.
  Έκ παραλλήλου ό πολωνικός στρα
  τος εισήλθε χθές είς την περιοχήν τού
  Τέσεν,τήν οποίαν κατέλαβεν ολόκληρον
  Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ
  ΑΜΕΣΟΝ ΕΠΙΛΥΣΙΝ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΖίΤΗΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Σημεριναί πλη
  ροφορίαι έκ Βουδαπέστης άναφέρουν ό
  τι ή ούγγρική κυβέρνησις διά νέου δι
  αβήματος αυτής πρός την Πράγαν ζη¬
  τεί άμεσον λύσιν τού ζητήματος των
  ούγγρικών μειονοτήτων.
  Η ΓΛΛΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΕΙ
  ίΟΡΓΩΣ ΤΟΥΠΦΕΔΡΟΥΣ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας)..— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι συνεχίζεται μέ γοργότα-
  τον ρυθμόν, ή άποστράτευσις των έφέ-
  δρων των προσκληθεισών τελευταίως
  υπό τα όπλα ήλικιών.
  ΔΙ1ΤΓΕΛΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ Ε
  ΤΟΥ ΒΛΣΙΛΕΟΣ ΓΕΡΡΠΟΥ ΣΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού
  άνταποχριτού μας).—-Έκ Λονδίνου αγ¬
  γέλλεται ότι ό ^βασιλεύς Γεώργιος διά
  διαγγέλματος αυτού πρός χον λαόν το
  νίζει ότι έλπίζει, κατόπιν τής συμφωνί
  άς τού ΑΙονάχου είς νέαν μακράν περί¬
  οδον εύημερίας τόσον τής Αγγλίας ό
  σον καί των άλλων εύρωπαϊκών κρατών
  ΟΡΟΤΕΥΟΥΣΗΣ
  ΕΝΟΗΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡ06ΥΠ0ΥΡΓ0Υ κ ΜΕΤΑΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —Σήμερον την με¬
  σημβρίαν ό 'Υπουργός Διοικητής Πρω
  τευούσης κ. Κοτζιάς, παρουσίασεν είς
  τόν Πρωθυπουργόν κ. Λΐεταξάν τούς
  νέους δημοτικούς καί κοινοτικούς άρ·
  χοντας τής περιφερείας τής πρωτευού¬
  σης. Ή εγκατάστασις των νέων οημοτι-
  κών καί κοινοτικών άρχών εγένετο την
  πρωΐαν τής χθές.
  Γ| Π Ο (ΟΪ
  VII
  ΠΑΡΕΔΟΘΗΣΑΝ ΤΑ ΞΙΦΗ
  ΕΙ! ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΒΜΑΙΟΦΟΡΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Την πρωΐαν σή¬
  μερον είς τόν Πειραια παρουσία τής
  Α. Μ. τοΰ Βασιλέως, τού ύφυπουρ-
  γοΰ των Ναυτικών καί άλλων επισήμων
  εγένετο ή όρκωμοσία των νέων σημαιο-
  φόρων διαφόρων όπλων τού πολεμι-
  κου ναυτικού. Ό Βασιλεύς παρέδω-
  κεν είς τούς όρκισθέντας τα ξίφη.
  Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  ΑΝΕΒΛΗΘΗ ΔΙΑ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ή αημερινή κλή¬
  ρωσις τού Λαχείου τού στόλου ανεβλή¬
  θη δι» αυριον (σήμερον) λόγω τής παρ-
  ϋμπιπτ ούβης εορτής τού «ολιούχου
  Αθηνών άγίου Διονυσίου τού Άρεο·
  ηαγίτου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Όκτωβρίου (ι¬
  διαιτέρα ύπηοεσΐα).— Ό κ.
  Μποννέ εδέχθη χθές τόν πρε¬
  σβευτήν τής Γαλλίας έν Βε-
  ρολίνω, ευρισκόμενον είς Πά
  ρισΐους μετά τοθ όποΐου καί
  συνωμΐλησεν επί μακρόν.
  —Είς τήνέπιστολήντου, ό κ.
  Τσάμπερλαιν πρός τάν κ.Ντα
  λαντιέ, έκφράζει την εκτίμησιν
  τού πρός αυτόν διά την άξιο
  πρέπειαν μέ την οποίαν όντε
  προσώπευσε την Γαλλίαν είς
  την συνεδρίασιν τοΰ Μο-
  νάχου.
  ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΙΑΓΓΕΛΜΑ
  Ό Βασιλεύς τής Αγγλίας
  είς τό διάγγελμά τού έκφρά¬
  ζει τάς ευχαριστίας τού πρός
  τόν αγγλικόν λαόν διά την
  σταθεράν άποφασιστικότητα
  μέ την όποιαν άντεμετώπισε
  τάς θλιβεράς ημέρας πού δι-
  ήλθομεν.
  Η ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΒΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 8)βρίου (ιδι¬
  αιτέρα ύπηρεσ(α).— Σήμερον
  άρχεται ενώπιον τής Βουλής
  των Κοινοτήτων ή συζήτησις
  επί τής έξωτερικής πολιτικής
  τής Αγγλίας. Αί βσυζητήσεις
  αυται θά έ'χουν τρείς διαφο-
  ρετικάς φάσεις. Ύπολογίζε-
  ται δτι θά διαρκέσουν δύο
  ημέρας. Κατόπιν ή Βουλή θά
  διακόψη τάς εργασίας της καί
  θά αρχίση κανονικώς την Ιην
  Νοεμβριού.
  —ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 8)βρίου (ίδιαι
  τέρα ύττηρεσίσ). — Ό διεθνής
  τύπος έκφράζει την γνώμην
  δτι κατόπιν των δίαδηλώσεων
  είς τάς όττοίας προέβησαν οί
  λαοί Ιταλίας, Γαλλίας καί
  Αγγλίας μετά την επιστροφήν
  των άρχηγών των έκ Μονά
  χου καί την άναγγελίαν τής
  διασώσεως τής είρήνης, άπε
  δείχθη δτι οί λαοί τής Εύρώ-
  πης δέν έπιθυμοθν τόν πόλε¬
  μον.
  ΠΡΑΓΑ 3 8)βρ(ου (ίδιαιτέ
  ρα ύιτηρεσία). — Αγγέλλεται δ
  τι συνεστήθη έπιτροπή ά
  Πολωνούς καί Τσέχους διά
  τόν διακανονισμόν των ζητη
  μάτων τα όποΐα θά δημιουρ
  γηθοθν είς τό έκκενούμενο
  έδαφος.
  Ή Μόσχα διά την τετραμερή
  Συγκρούσεις είς Παλαιστίνην.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Όκτωβρίου
  (ιδιαιτέρα ύπηρεσία).— Ό πρε
  σβευτής τής Ουγγαρίας είς
  την Πράγαν επέδωκε χθέςνέαν
  διακοίνωσιν είς τ"Ίντσεχικήν κυ
  βέρνησιν, διά τής οποίας ήθύγ
  γαρία ζητεί την άμεσον ενσρ
  ξινδιαπραγματεύσεων διά τάς
  μειονότητας των Μαγυάρων
  επί τή βάσει τοθ διακανονι-
  σμοθ τοθ σουδιτικοθ.
  Κατά πληροφορίας έκ Μό·
  σχας, τα ρωσσικά ναυτικά γυ
  μνάσια τής Βαλτικής θ' άπο-
  δείξουν δτι ό ρωσσικός στό-
  λος είνε (κανός νά άντιμετω
  στ·) αποτελεσματικώς οΐανδή-
  ποτε εισβολήν είς τα ρωσσικά
  ϋδατα.
  Ή έπελθοΰσα είς Μόναχον
  συμφωνία, ίσχυρίζεται ή ανα¬
  κοίνωσις αυτή, είνε μόνον
  μΐα άνακωχή διά τής οποίας
  άπεφεύχθη πρός τό παρόν ό
  πόλεμος.
  ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΤΩΝ ΙΑΠβΝΟΝ
  — Χθές τα (απωνικά στρα·
  τεύματα κατέλαβον την Κινε
  ζικήν πόλιν Τίε Σ(ν (;) κατό
  πιν πεισματώ5ους μάχης.
  — Έκ Παλαιστίνης άγγέλλε
  ται δτι άπό τής 29ης 'Οκτω-
  βρΐου οί τραυματίαι καί οί
  νεκροΐ άνέρχονται είς 100. Έν
  τφ μεταξύ συνεχίζονται αιμα¬
  τηραί συγκρούσεις μεταξύ ά-
  τάκτων Άράβων καί άγγλι
  κου στρατοΟ.
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΧΙΤΛΕΡ
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΓΚΕΡ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 3 Όκτωβρίου
  (ιδιαιτέρα ύπηρεσία).— Σήμε¬
  ρον την πρωΐαν ό κ. Χίτλερ
  μετέβη είς "Εγκερ διά νά πά
  ραστίΐ είς την κατάληψιν τή-
  περιφερείας αυτής υπό των
  γερμανικών στρατευμάτων
  Τα στρατεύματα έφθασαν συγ
  χρόνως μέ τόν Φϋρερ καί διέ
  βησαν την 8 πρωϊνήν τα πά
  λαιά τσεχικά σύνορα είσελ-
  θόντα είς την περιφέρειαν τοϋ
  Άς.
  Ο ΦΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  ΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙΣΑΙ ΤΙΜΑΙ
  ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α' ΑΝΑΓΚΗΣ
  Διά τηλεγραφήματός τού πρός
  τάς τελωνιακάς αρχάς τό υπουρ¬
  γείον των Οϊκονομικών ανακοι¬
  νοί δτι διά τόν άρξάμενον μήνα
  αί τιμαί των κατωτέρω είδών
  πρώτης άνάγκης καθωρίσθησαν
  ώς εξής διά» τόν υπολογισμόν τοθ
  φόρου κύκλου εργασιών. Σίτος
  δρχ. 4 70, κριθή 2.00, βρώμη 3,
  άραβόσιτος 3 50, φασόλια κοινά
  11, φασόλια τσάλια πάσης, προ¬
  ελεύσεως 13, φασόλια χονδρά
  τύπων Τέτοβας, Γιάκοβας, έλέ
  φαντες καί παρεμφερή είδη 16,
  ρεβύθια 13 50, μπιζέλια μετά
  φλοιοθ, 7.50, άνευ φλοιοθ 10,
  φακαί 9, πιπέρι 16 50, μπαχάρι
  3Η, κανέλλα 27, καφές 24, τέϊ·
  όν 95, ζάχαρΐί 5.80, δρυζα πάσης
  ποιότητος άνευ φλοιοθ 8 50, βα-
  καλάος υγράλατος καί ξηρός 12.
  ΜΗΤΡΩΟΝ
  ΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΑΝΤΩΝ
  Είς την Εφημερίδα τής Κυβερ
  ήσεως εδημοσιεύθη ύπουργική
  απόφασις, διά τής οποίας έπιβάλ-
  λεται ή τήρησις γενικοΰ μητρώου
  των πτωχευσάντων. Τα μητρώον
  τουτο θά τηρήται υπό τοθ γραμ-
  ματέως τοΰ πρωτοδικείου Αθη¬
  νών, πρός τόν οποίον οί γραμμα-
  τεΐς δλων των πρωτοδικείων καί
  έφετείων τοΰ κράτους θά άπο-
  στέλλουν κατά τριμηνίαν κατά¬
  στασιν των κηρυχθεισών πτω-
  χεύσεων ώς καί των γενομένων
  άποκαταστάσεων. Είς τό μητρώον
  θά άναγραφοθν τα όνόματα των
  πτωχευσάντων άπό 1ης Ίουνίου
  1937 καί εφεξής.
  Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
  ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
  Δι' 6πουργικής αποφάσεως δη·
  μοσιευθίΕσης είς την εφημερίδα
  τής Κυβερνήσεως καθωρίσθη είς
  2 ο)ο ή προμήθεια των υποπρα
  κτόρων των εϊσαγωγέων ακαθάρ¬
  του πετρελαίου έταιρειών, διά τε
  την χονδρικήν καί την λιανικήν
  ιπ' αύτδν πώλησιν μή δικαιουμί
  'ων τούτων είς τό κίρδος 10 ο)ο
  ών λιανοπωλητών.
  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ
  Είς τό Ληξιαρχεΐον Ήρα
  κλείου εδηλώθησαν κατά τόν
  λήξαντα μήνα 12 γάμοι, 82
  γεννήσεις καί 34 θάνατοΐ.
  ΟΙΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΖΩΗ
  Άγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς
  τοθ 'ΕμπορικοΟ καί Βιομηχανικοΰ
  'Επιμελητηριαυ αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προϊόντων εΤχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδες:
  Σουλτάν, εξαίρει. 18. -
  Σουλτανίναι α'. 17.— 17.50
  β'. 16.-
  γ'. 15 50
  δ'. 12,- 13.-
  Καραμπ. 8.— 10.—
  "Ελεμέδες α'. 11.50
  » - ρ'. 9.70
  Κοινοί 8.50
  Ταχτάδες α'. 8.50
  β'. 8.-
  γ' 7ΛΟ
  Σταφίδες μαύραι
  δρ.
  " Ελαια 3-5ο » 25.50
  Πυρηνέλαια » 17.—
  Ελαιοπυρήναι » 120
  Σάπωνες:
  Λευκοΐ α' » 17. :Ο
  β' » 16.50
  Πυρηνελαίου α' » 15. -
  β' » 14.-
  Μουργελαίου α' » 15.—
  » β' » 14.—
  Οίνοι:
  Αρχανών μίστ. » 45.—
  Μαλεβυζίου » 6.—
  Δίκταμος ήμ. » 80.—
  Σΐτος » 8.—
  Κριθή » 5.50
  Βρώμη " » 5 30
  Βΐκος » 5.—
  Μέταξα » 550.-
  Κουκούλια » 130.—
  ΤΥΦΕΚΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ
  Την 7 π. μ. τοθ παρ. Σ*ββά-
  εξετελέσθησαν έξωθι των φυλα¬
  κών Καλαμίου οί κχταδικασθέν-
  τες προχθές δπό τοΰ Στραΐοδι-
  κείου Χανίων κατάδικοι των
  Φυλακών ΚαλαμΕου Ανδρέας·
  Κοτζάμπασης έκ Μακεδονίας καί
  Πέτρος Βαγιάνης πρόσφυξ, διά
  τάν έντός των φυλακών φόνον
  τοθ καταδΕκου Σαριδάκη καί ά
  πόπειραν φόνου κατά τοϋ Μαγου-
  λά. Ό πρώτος είχε καί άλλοτε
  καταδικαοθή είς θάνατον υπό τοθ
  Κακουργιοδικείου Καβάλλας τής
  ποινής τού μετατραπείσης είς ισό |
  βια δεσμά, ό δέ Βαγιάνης είς ίσό ι
  δια δεσμά *πό τοϋ Κακουργιοδι!
  κεΕου Χανίων διά φόνον έν Ήρα
  κλείω.
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  ( Είς φΈφημερίδα τής Κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη ύπουργική
  ανακοίνωσις περΐ παρατάσεως επί
  εξάμηνον, ήτοι μέχρι τής 2*ς Μαρ
  τίου 1939, τής ίσχύϊς τής έμπο
  ρικής συμφωνίας μεταξύ Έλλά
  δος καί Άλβανίας,
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
  "Επί τω σημερινω £_,-----,_Γ
  τής παγκοσμίου ημέρας των ζώ
  ών θά γίνουν την 10 π. μ, είς
  τα σχολεΐα σχετικαί όμιλΕαι
  υπό των καθηγητών. Την 11 θά
  λάβη χώραν συγκέντρωσις είς
  τό θέατρον Πουλακάκη καθ' ήν
  θά παρασημοφορηθοΰν οί διακρι-
  θέντες διά τα ζωοφιλικά των αίσθή
  ματα μαθηταί. Κατά την έξοδόν
  των έκ ταθ θεάτρου Πουλακάκη
  μαθηταί καί πρόσχοποι θά δια
  νείμουν είς τό κοινόν είδικά ά
  ναμνν,στικά έ"νσημα. Τα άπόγευ
  μα περί την 3.30' θά λάβη χώ
  ραν είς την πλατείαν Έλευθερί
  άς ή προαγγελθείσα παρέλασις
  ζώων.
  Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  Κατά τό κυκλοφορήσαν έβδο
  μαίιαΐον δελτίον τοΰ Έμπορικοΰ
  καί Βιομηχανικοΰ Έπιμελητηρί
  ου εσημειώθη καί καΐά την παρ
  ελθοθσαν έβδομάδα ζωηρότης είς
  τάς Ιξαγωγάς εγχωρίων προϊόν¬
  των. Κατά τάς παρεχομένας έν
  τώ δελτίω σχετικάς πληροφορί¬
  ας ή έξαγωγή έλαιων ανήλθεν είς
  230 000 χιλιόγρ., των ταχτάδων
  είς 188.000, των σουλτανίναν είς
  1.100.000, των σταφυλών βίς 1.
  300.000, των οΐνων είς (34.000
  καί των χαρουπίων είς 102 000
  Η ΑΠΟΣΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
  Έν συνεχεΓα προγενεστέρας έ
  νεργειών της πρός τα υπουργείω
  Οίκονομικών, Γεωργίας καί χά
  Γεν. Χημεϊον, ή ΝομαρχΕα Ήρα
  κλείου απηύθυνε χαί άλλο τηλε
  γράφημα πρός τό ύφυπουργεϊον
  παρά τ(ϊ) κ. Πρωθυπουργώ διά
  τοθ όποίου συνηγορεί δπω; επι
  τραπή τό ταχύτερον ή άπόστα
  ξις των βλαβεισων έκ των βροχών
  σταφυλών.
  ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΪΑ
  Διά τηλεγραφικάς διατα-
  γής καθίσταται γνωστόν δτι
  αί συμπληρωματικαί είσιτήριοι
  καΐκατατακτήριοιέξετάσειςτών
  μαθητών των σχολείων πσρα
  ιείνονται μέχρι τής 8ης τρέ-
  αί δέ εγγραφαί μέχρι
  10ος.
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ Η ΑΓΓΛΙΑ
  ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΙ ΗΜΙΕΠΙΣΗΜΟΙ
  ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΜΟΗΑΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έ* Λονοίνου τη¬
  λεγραφ εΐτκι ότι αί κυριώτεροι των αγ¬
  γλικών εφημερίδων άπασχολούνται καί
  σήμερον μέ την συμφωνίαν τοΰ Μονά·
  χου καί τα παρασκήνια αυτής.
  Αί εφημερίδας τονίζουν ότι ή Μέγα·
  λη Βρεττανία δέν ειχε συμπληρώσει ά
  κομη τούς έξοπλισμούς της καί συνεπώς
  δέν ήτο προητοιμασμένη στρατιωτικώς
  διά τόν πόλεμον.
  ΖΩ ΗΡθΊΪ"ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μ^ς).—Νυκΐερινά τηλε·
  γ ραφήματα έκ Λονδίνου άγγέλλθυν ότι
  είνε ζωηρότατον τό ενδιαφέρον των δι·
  πλωματικών κύκλων διά την αποψινήν
  συνεδρίασιν τής Βουλής των κοινο·
  τήτων.
  ΟΙ ΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙλΦΩΝΙΛΣ
  ΤΟΥ ΠΡΟΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟΥ
  Ο ΛΟίίΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΜΗΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Είς την σημερινήν
  συνεδρίασιν τής άγγλικής βουλής ό πα-
  ραιτηθείς πρώτος λόρδος τού Άγγλι·
  κου ναυαρχείου Ντάφ Κοΰπερ θά ομι¬
  λήση έκθέτων τούς λόγους τής διαφω-
  νίας τού άπέναντι τής έξωτερικής πολι-
  τικής την όποιαν ηκολούθησεν ό πρωθ-
  υπουργός κ. Τσάμπερλαιν είς την διά¬
  σκεψιν τού Μονάχου.
  Σημειωτέον ότι οί όροι τής συμφω·
  νίας τού Μονάχου θά αυζητηθώσιν εύρύ-
  ταταΓι*είς την Βουλήν, τού πρωθυπουρ
  γού κ. Τσάμπερλαιν ομιλούντος διεξο·
  δικώς έπ' αυτής.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΖΩΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Βερολίνον άγγέλλουν ότι τα γερμν
  νικά στρατεύματα εισήλθον είς την τρί¬
  την σουδιτικήν ζώνην.
  Ό καγχελλάριος > Χίτλερ θά μεταβή
  σήμερον (χθές) είς την πόλιν "Εγκερ
  όπου τω έτοιμάζεται ένθουσιώδης ύ·
  ποδοχή.
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού
  άνχαποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Λονδίνου ότι ό πρωθυπουργόςκ. Τσάμ
  περλαιν απηύθυνεν επιστολήν πρός τόν
  Γάλλον πρωθυπουργόν κ. Νταλαντιέ
  σχετικώς μέ την μελετωμένην συμφω·
  νίαν των δυτικών δυνάμ>ο>ν μέ την
  Γερμανίαν.
  Η ΧΟ
  ίΣΙΝΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
  1ΕΡΒ ΚΑΙ ΤΣΙΜΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Ρώμης ότι άπόψε Θέλουν συναντηθή
  διά νά συνομιλήαουν επί των έκκρεμών
  άγγλοϊταλικών ζητημάτων ό έν Ρο>-
  μη πρεσβευτής τής Αγγλίας λόρδος
  Πέρθ καί ό Ιταλός ύπουργός των
  Εξωτερικών κόμης Τσιάνο.
  ΟΙ
  ΦΡΕΜΙΤΙΟΑΡΙΤΟΗ Χ Ε Η Λ Α ΊΜ
  ΑΘΗΝΛΙ 3 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Ό «ρχηγός των
  Σουδιτών κ. Κόνραδ Χενλάϊν έφθασε
  σήμερον είς'τό "Ας, την έδραν τοΰ πό
  λιτικοΰ τού αγώνος. Τόν κ. Χενλάϊν
  ύπεδέχθησαν έν φρενίτιδι ενθουσιασμόν
  οί συμπολίταί τού.