9636

Αριθμός τεύχους

90

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

8/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΟΙ επαναστάται
  στάτης, δταν
  >σιν. ί! εις τήν συνείδησιν τού την
  [Από
  τούς ύπαιτίους
  τοϋ δικάζοντος
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ ΜΗΝ α
  ΠΕΜΠΤΗ 8 Φεβρσυαρίου 1945
  · ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2-06
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΪ
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β. ΑΡΙΘ.
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡηΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΐΚΥβΥΝΤ
  ΤΟΜ ΝΤΑΜΠΑΜΠΙΝ
  8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙθν 1944 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1945
  8 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1944.....ΕΓ< θίωνός όριστος άμύνεσθε περί Πά τρης!... Αυτήν την επαγγελίαν κβΐ ά νυπολογΐστου άξίας εύγενεΐς προ στΐαθεΐας μας Ιδωσε ό άγγλος άν τιουνταγματάρχης κ. ΤΟΜ ΝΤΑ ΜΠΑΜΠ1Ν Διοικητής τής έν Κρήτη Συμμαχίας άποστολής Τό αδιά¬ πτωτον καί άνιδιοτελές ενδιαφέρον τού είς κάθε περίπτωσιν διά την Κρήτην υπήρξε έξ ϊσου γιγάντειον καί επί τής πλευρας τής διαφωτίσε- ως επί τής πολεμικής καταστάσεως κοτώ τό έπάρατον διάστημα τής Γερ μανικής Κατοχής. Οί κολοσιαΐοι κίνδυνοι τής γερ μβνοκρατίας υπήρξαν τό μικρότε- ρον έμπόδιον διά τόν Συνταγματάρ χην καΐ παρά τάς τότε δυσχερεΐς συνθήκας είσήρχετο είς την πόλιν διά νά παρακολουθήση έκ τοϋ συ- ατάδην την εξέλιξιν τής καταστάσε¬ ως «Πρέπει νά διαφωτίσωμε τόν κόσμβ μέ τα πολεμικά νεα καί στήν ιϊόλη καί στήν ΰπαΐθρό!! ή ήτο ή φωνή τοθ Συνταγμοτ- τάρχου μας. Ό Κλήρος έλαχεν είς τόν Διευ¬ θυντήν ιής εφημερίδος κ. Γιάννην Μπιζακην καί τόν μόνον στενόν συ¬ νεργάτην αύτοθ χ Κρίτωνα Άνδρε- δίκην οΐτινες καί ανέλαβον την έκ¬ δοσιν τής έβδομαοιαΐας έφημεριδοθ- λαή πΰύ δλοι έγνώρισαν τής «ΝΙ¬ ΚΗΣ». Τα -έμπόδια υπήρξαν τεραστία, οί κίνδυνοι κολοσιαΐοι, ή έξεύρεσις υλι¬ κών δυσκολωτάτη, ό χώρος είς τόν οποίον θά έτοποθετεΐτο ή δλη έγκα τάστασις. Ιδού τό σοβαρώτερον προ βλημα, μετά την λύσιν τοθ όποίου ήρχισε ή έκδοση τοθ πρώτου φύλλου το οποίον καί έκυκλοφορησε είς 200 άντίτυιτα τορό ενός ακριβώς έτους Ή υΉαιθρος ή ή πόλις: Πού άραγε βά έξευρίσκετο τό άσφαλέστερον κρυσφυγετον διά την τοποθέτησιν της Ιγκατότστάσεως, άξίζει νά ποθμε] σήμΐερα ότι κατόπιν άνιχνευτικών έ- νεργειών μερικών ημερών εξελέγη ως άοφαλέστερος χώρος τό κέντρον τής Ίτόλϊως καί ίνα ύπόγειον τοθ όποίου αί τέόϋαρες πλευραί περιεστοιχίζοντο άπό ... Γερμανούς μεταξύ των οποί¬ ων καί ή ύπηρεσία άστυνομίας αέρος έφωδιασμένη μέ τα πλέον σύγχρονα! ραδιοηλεκϊρικά μηχανήμαϊα τα ό | ποϊ<β οιήΰβυναν Όϊ γνωσταί Ρομποο ■ Ή διανομή τής «ΝΙΚΗΣ».— Ιδού καί άλλο σοβαρώτατον ζήτημα τό οποίον έπρεπε νά έπιλυθή άμέσως καΐ κατ' άσφαλή τρόπον 'ώστε νά νά πληροφορηθή ό κόσμος τα πολε- μ*κά νέα καΐ την έβδομαδιαΐαν άνα- σκόπησιν τό ταχύτερον, τόσον είς την πόλιν δσον καί την ύπαιθρον. "Επρεπε νά ιδρύσωμεν τα πρα κτορεΐα τής εφημερίδος μας καί δέν άργήσαμεν νά έξεύρωμεν τούς κα- λούς πατριώτας πού θά άνελάμβα- νόν τό επικίνδυνον τουτο έργον. Σήμερον ή «ΝΙΚΗ» ευρίσκεται είς την ευχάριστον θέσιν νά εκφράση τάς θερμοτέρας των εύχαριστιών ής πρός τούς κ. κ. Βρεττάκην Κων¬ σταντίνον ίατρόν, Μενελαον Λυ- ννόν ίατρόν, Στυλιανόν Γιαμαλά- <ην ίατρόν, Βασίλειον Ράυτόπου- .ον, Εύάγγελσν Μπιζάκην, Νΐ- ον 'Αθανασάκη καί Έμμ. Κό :ακα οΐτινες ευχαρίστως ανέλαβον αί έφεραν είς αίσιον πέρας τό εύγε ές έργον τής κυκλοφορίας παντοθ ίς την Κρήτην ολόκληρον. Ή Γερμανική άστυνομία: Μέγα- η παρασκευή τοθ 1944. Ή έκτύπω· σις τοϋ πασχαλινοθ φύλλου τής ΝΙΚΗΣ εΐχε τελειώση καί ώς συνή θως ίνώ οί δυό συνεργάτου κ.κ. Π άννης Μιηζάκης καί Κρίτων Άνδρεα- δάκης έξήρχοτο έκ τής μυστικής ί- ξόδου διά νά διανείμουν την εφημε¬ ρίδα είς τα πρακτορεία καΐ την πό¬ λιν, ^ή Γερμανική άστυνομία είσήρ χετο διά νά προβή είς λεπτομερή έ ρευναν. "Ολόκληρον τό τετράγωνο πάρη κολουθεπο. Οί λαθραΐοι δημοσιο- γράφοι άπεσύρθησαν καί πάλιν είς τό γραφείον των έν άναμονή τοϋ τέρματος τής ζωής των. Τα άπαιτού μενά έκκρηκτικά καΐ έμπρηστικάμη χανήματα ήσαν Ετοιμα διά νά κα- ταστρέψουν κάθε ϊχνος Ή ώρα πα· ρήρχετο καί μόνον τα ραπίσματα τ*ί ΚΛΤαΣΚΕΥΗ γεφθρας υπό τοθ ΒρίττανικβΟ Ναυτικόν" Οέ Μνα ποταμόν αλικόν μέτωπον α γ σέ "Ιταλικόν μέτωπον. 1. Α. Ρ. 101 ΛΓΟΗΑ τίνα κατεφέροντο επί των ήλικιωμέ- νων γονέων, των άνεπιθυμήτων είς τούς γεμμανούς δημοσιογράφων, ή- κούοντο. Δυόμισυ ολοκλήρους ώραι διήρκεσεν ό έλεγχρς. Ή Γερμανι κή.. εύφυία. . διέπρεψεν καί ά πήλθον οί πεταλάδες άπρακτοι. Ή «ΝΙΚΗ» έορτάζουσα σήμερον την πρώτην επέτειον ά πό τής εκδό¬ σεως της άπευθύνει τάς θερμοτέρας των εύχαριστιών της πρός: τόν Διευ θυντήν τής Συντάξεως κ. Έμμ Πε τράκη ίστις κβί δέν έπαυσε* νά την Άπότήν έπίσημη έκϋείτη τοθ Υπουργείον Άερο«ορίας τίς έντεινόμενες άεροποιρικές έπιθέσεις κατά τήή Γρμα τίς έντεινόμενες άεροποιρικές έίτιθέσεις κατά '_νΛπ*ο_τοΟ Κ. 10 ΑΥΞΑΝΕΪ ΤΟ Σ-ΜΑ ΒΟΜΒΛΡΔΙΣΤΙΚΩΝ γ Γερμανίας. ΜΠΙΖΑΚΗ Ή επίθεσις αυτή έγινε μιά σεληνό- φωτη νύκτα καί επέφερε ιτανωλδθρία. Τα έργοστάσια θά μείνουν άχρηστα επί πολλούς μήνες Άποδείχθηκε μέ τρόπο τρομερά καΐ ευγλωττο τό τί μπορεΐ νά έπιτελΐστ) ή συγκεντρώση μεγάλης δυνάμεως σέ μικρό καί σπουδαΐο στόχο ευκολα σιακρινό- νο καί, δπως στή περΐτττωστ) αυτή μέ άμυνα άδύνατη Χωρίς βεβαία νύ άποκαλυφθή ό στόχος ϊΐχαν "γίνει σχετικές προειδοποιήσεις μέ τό ρα>·
  διόψωνο καΐ έτσι τόσο οί ΓάλΧοι δσο
  καΐ οί Γερμανοί δέν μποροϋσαν πα¬
  ρά νά ξέρουν τούς βκοπούζ των άγ¬
  γλων. Μ' δλο τοθτο τα βρεττανικά
  βομβαρδιστικά βρήκσν λΐγη μόνο
  άντίσταση.
  Εΐκοσι μίβ ν,υκτερΐνές έπιβΕσΕΐΐ;
  έγιναν σέ Οίόχους στή Γαλλία τόν
  περαβμΐνο Μάιο. Κάί θά συνε,χι-
  σθοθν δσό ·έξακΟλόθθϋ0ν οί Γϊρμα-
  νοΐ νά έκμεταλλεύονται έκεΐνους πού
  έ σκλαβώοει.
  ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡη«
  Π Ε Μ Π Τ Η 8 Φεβρουαρίου
  ειδεΐς γερμανικοί.... έγκέφαλοι. „
  ■τροφοδοτή είς ύλην τόσον κατά τό
  Λ·6οντβι αί δυσχέρειαι:—Όφείλο|διάστημα της Κατοχής δσον καί σή
  μέν σήμερον επί τή πρώττ έπετε(φ|μερΟν
  Πάντας τούς προσφερθέντάς εύ
  ήμρ ή ρ, φ
  τής έχδόσεώς μας νά τονίσωμεν ότι,
  χάρις ε[ς τβ ενδιαφέρον των κ. κ.
  Εύαγγ4λου Σταυριανίδηόδοντιάτρου
  την καλλιτεχνικήν ίκανότητα τοθ
  <>υ όφείλετσι συν τοίς άλλοις
  ό τίτλος τής πολεμικής «ΝΙΚΗΣ»,
  Μελέτη Κοκκινάκη είς την εύγενή
  τοθ όποίου όφείλεται ή
  χαρτικής ΰλης καί άλλων
  συναφών είοών, καί τόν πατριωτι¬
  σμόν τοθ ήρωος Κεβόρκ Μαδανιάν
  δστις πολλαχώς καίπολυτρόπως,έβοή
  ι καί δστις έπροτίμησε νά υποστή
  Λκστανσμαστα βασανιστήρια τής
  :<ττάπύ -σϊρά νά πρΌβη §στω καΐ «ίς την ελαχίστην όμολογίαν, έπελύ σοΐμεν τάς μεγαλυτέρας δυσκολίας πού συναντήσσμεν. γενώς διά τΫ|ν εξυπηρέτησιν των σκοπών της. Την Άγγλοελληνικήν υπηρεσίαν πληροφοριών Α. Ι. 5 καί τόν προι- στάμενον αυτής Ταγματάρχην κ. Μακώσλαντ διά την εύγενή παρα¬ χώρησιν τοθ τόσου ένδιαφέροντος άνθρων καί πολεμικών είδήσεων. Άποτίουσα δέ ελάχιστον φόρον εύγνωμοσύνης καί σεβασμοΰ πρός τόν ίδρυτήν της Διοικητήν τής Συμμα χικής άποστολής ,Αντισυνταγματάρ- χην κ. ΤΟΜ ΝΤΑΜΠΑΜΠΙΝ άνα κυρήσσει ώς επίτιμον αυτής Διευ¬ θυντήν. «ΝΙΚΗ» πρωινΧι σκεψεισ 0 *. ΖΕΡΒΟΔΕΞΛΚΗΣ Ώς τύΛος, ώς Ιπάγγελμοι, ώς θέαμ 1—άπό τα πιό παράξενο, ώς βιοπαλαιστής τϊλ·τ/τ)ινή τραγωδία, ώς δνθρωπος τή. Χθΐνωνίας μεΐγμα και κραμα ό,ίΐροσδιό ρισΐον. "Όσοι χαί όσαι είχον την τιμήν νά τόν γνωρίσοιίν θά έγέλασαν ϊσως Οσοι δέ πάλιν δέν τόν Ιγνώριθαν *θο τον παρομοιάσονν μέ κάποιον σχετικόν δπωσδήποτε τύπον, τόν οποίον θά σ*υ νήντησαν έδώ καΐ έκεϊ, μέ τόν οποίον «ν δέν διεσκέδασαν, χωρίς οίλλο θά άη οίασαν. "Ιδού γιατί δέν είναι άσκοπος ή σιλονέτα τον, την οποίαν σας παρου σιάζω, διότι δέν πρόκειται περί ώρι "μένου άτομον, άλλά περί ποικίλων 1401 όμοίων ή δλιγωτέρων, που στό ϊ- ? καλούπι εχουν ^υθή, τριγυρίζσυν ά- βοι ένοχλητικοί στους δρόμους άνα'- "■? β<ούς περιπατητός. ι στό χέοι μέ την σπιρτά- ρακι', χατεβασμένη σ*τό τραυλίζει λέξεις άνάρθρους, περΐ'κεκομ- χωρΐς έννοιαν καί έσωτδρικήν μένας συνοχήν Μεθυσμένος πέρνει τόν δρόμον τον ΙΧΝΗ ΕΛΛΗΝΙΣΧΟΤ ΚΑΙ ίϊμεθα ύποχρεωμένοι νά είπωμεν ά κάμη δύο λί^εις «ίς την κομμουνι¬ στικήν συνάδελφον τής πόλεως. «Έ- λευθερη Γνώμη». Όταν πρό 6εκά δών έτών ό κουμμβυνισμός ενεφανί¬ σθη τό π"ρώ τον, ενεφανίσθη ώς ίδεο- λογΐα καί βϊωρία έχουσα ά*οκλ€ΐ- στικώς άνθρωτηστικά βάθιρα. Έξύ- ψωσις τοθ βιωτικοθ έπιπέδου των μαζών, άπόλυτος ελευθερία; ενερ¬ γείας καί σκέψεως, έργασίο καί ά· νεκτοί δροι ζώί)ς δι* δλους, Ισότης δικαιτωμάτων καί κατάπβυσις τής εκ¬ μεταλλεύσεως τοθ άδυνάτου τϊαρά τοθ ίσχυροθ. ΑΙ θορομάσιτϊΐ ούται έ «αγγελίαι συνήρηασαν, <ώς ήτο έ«ό μενον, κ<ϊ{ ίταξαν παρά τό κλεορόν τή^ς νεοφονοθς θεβ^ρίοτς τό μβγαλύ* τβρον μέρβς των διανοουμένων, μ άνθρώπων τοθ πν*όμοττ*>ς κβΐ ΐχ>ύς
  ατίσθημαηκοος γενικώς τούτους. Καί
  ή κατηγορίβ τΦν άνθρ·ώπών
  είναι κυρίως έκε<νη ή ό·Λθί« έ ή μ·έχρι ή εξέλιξιν. την πρΐ>ς τα
  σκοπέλους γιά νά ΐό συντρΐψονν. Κρωγ-
  μοί καί κροτοι συνοδεύονται άπό τα
  βακχικά έπιφωνήματα άχηηη!! ΑΙ Μαι-
  νάδες γύρω τού χοροπηδοϋν άπολαμβά-
  νουσαι τβ θέαμα. Γιατί άπό πλώρη κε
  ραλή, ·με την τραγιάσκα, την τβαλακωμ'έ
  ην, την ξεγδαι^μένην καί άπό ψωρΧασίν
  ώς την πτέρν«ν των ποδιών τού, άπό τα
  άλμπουρα χέρια ώς τό κοΐτος κοιλιά
  ά το άλκολικό τρικυμίασμα καί
  ά ά
  Δέν ένδιβφέρει νά €ξΐ)**ορίβ«Ί)μεν #ν-
  ταΰθα χ·α*-ά Λθΐβν τρΟΛθν #ξε*ληβο>
  θησαν ή επεχειρήθη νά έκπληρ«#οΰν
  αί ανωτέρω
  σεν ή όπον
  κομμουνισμός.
  ΣΥΝΤΑΗΕΤ3Ι
  ΒΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΖ
  ΕΤΕΛΕΣΙλΙΕΣΗΚΙΜΕΙΑ
  ΤΟΥ ΑΓΓΑΟΥ ΛΟΧΑΓ0Υ
  Μεγαλοκρεπής καΐ Ιΐηβλητική έ>^·
  νετο χθές ή κη&€(α ΐοΰ αποβιώσαν¬
  τος Άγγλου λοχαγοθ Ο. Μ. Οϊ»Υ-
  ΝΕδ, Μ. Ο. τ<2>ν Ίρλονοών Καβΐΐΐ·
  βΓ3 απεσπασμένου βίς την υπηρε¬
  σίαν 8» Β. 3» Ώς γνωστόν ό "Αγ-
  γλος οδτος άξιωμαηκός ένώ μετέ-
  βαινεν άνύποπτος £<ς τήν|ύιΐηρεοίαν τού έπιίροβοληβη επί τής αμαξιτής ό&οΰ πσρά την Χρνσοηηγήν καΐ «· τραυματίοθη κατα την ημέραν των αίματηρβν γεγονότων τοθ πσρβλ- θόντος μηνός. Μί.τα τόν τραυμβτι· σμόν τού μεταφερθή είς τό Πανά- νειον Δημοτικόν Νοσοκομείον ένθα καί ένοσηλεύετο μέχρις βτου ύ»ΐέ· υψε προχθές είς τό τροθμσ τού. Ή έκΚίνησις τηΧ νεκοικής ιτομηής έγένβτο την ΙΟην ΐϊρωϊνήν τί)ς χθές έκ τοΰ άνω Νοσοκομίίου. Ό ν«κρ·ς έτοηοθετήθή επί πολυτελ'βθς φερέ¬ τρου τό οποίον ί φέρ«το <πί κυλ(· βαντος τηλεβόλου κεκαλι»μι«έ.νου δι* Άγγλικής κσΐ Ελληνικάς »ημο<- ας. Ήκολοιΐβει τμήμα τής (ίντοΰθα Άγγλικής Φρουρσς, τμήμσ τοθ Έ· θνικοθ μος ΣτρατθΟ, ό -"Αγγλος Τβ- ξΐαρχος μ«τά τοθ έκιτελείου τού, ό Κλήρος μέ <πϊ ««φσλής τόν ίΐρβ τοΌύγκεΚλον τής Ίεράς Μητροηόλ«- ως Κρήτης κ. Εύγένιον Ψαλλιδάοχ»ιν, ό Κυβερνητικος Άντιτϊθοο«Μ«5ς 'Α· ντ»τολικί)ς Κρήτης κ. Πο~αοογ4άν* νης, ό Στρβτιοοτικος Διοικηνής Κ*>τγ>
  της κ. Φουντουλάκης, ό Στρατιωτι¬
  κάς ΔΐΌΐκητής Ηρακλείου κ. Μάθε-
  νας, ό Φροϋραρχος Ήραχλβίου κ.
  Πρατικάκης, ό Νομάρχης κ. Γ«ρ«
  νυμάκης, ό Δήμσψχος κ. Χβλκιβ-
  δάκης, τό «ροεδρΕΐον τής ΙΐΧλΚ.
  ό Κα««τ<αν ΠΕΤ^ίπ«>γ<·ωί>γΓΓς, οί
  προιστάμ€ν—ΐ τδν ένταΰβα ύπη
  ρεσιών, οί &ι»Λ»*νντο:4 των ·κΗ?*6>η-
  κών Ιδρνμτίτων καί άπειρον «λήθος
  λαοθ,
  Σωρεία στεφάνων καΐ άνθοδεσμών
  κατετέθη έκ μέρους τής Κοββρνητικής
  Αντιπροσωπείαι, των Στραηωτνκβιν
  Διοικήσεων Κρήτης καί "Ηρακλείου
  τοθ καττετότν Πετιρτΐκογιώργη, τής Έ
  θνικής Όργοτνώσεως Κρήτης κτΛ
  πλείστων άλλ»^ άρ>>Λν καίίδιωτων.
  Καθ' όλην την &ΐ'άρΐ«ιαν τ% κη·
  δείοτς έκρουβντο πενθίμως οί κώδω¬
  νες ϊδν έκντλητΛών, υπό Βέ τοθ
  άλλ
  δπου
  ρ
  πτοντο άνά κάθδ ληιτδν κβ*
  ν+«ίι>μ€ν
  βτον
  Οί
  Ελλ^ *^^κ·- ή δέ Θλίψις διάΛον
  ν ή
  ως απεδειχθη Ικ των γεγονοτων1το0 ήρωικο0 τούτου Τεκνου
  ^*^1**ϊίϊ1^*™Α*ΑλΚ*α1 συμμάχου χώρας ή
  νς θεωρίαι Εχρεωκόπησαν κατά τρόπον
  άπεριγράπτως οικτρόν. Καί πρώτον. ΟΪ
  «δικοί μας κομμ·υνισταί υπήρξαν τόσον
  ματαιόδοξοι καί έγωϊβταί ή 'μάλλβν τα
  γργ ρ
  πού σφίγγει τόν λάρυγγα τού, ά>στε νά
  φαίνεται ότι άποθλίβει την ρακί, καί τή
  περνςί ©τό πιθάρι το€ στομάχο·υ τού, πού
  δμοιάζει μέ την θάλασσαν, μέ τόν αδην,
  πίνει συνεχώς καί ποτέ τού δέν χορταί
  νει Την δίψαν τθυ£έν θά ίσχύσχ, πστέ
  νά κορέση συτε ό Νεΐλος ποταμός ·ού'·
  τ$ ή θάλασσα τοΰ Ατλαντικόν! 'Η ρα-
  κΐ στάζει άπό παντο'ΰ βπιρτάδικη «άπό
  τόν λαιμόν, άπό τα 'ρ,άτια, άπό την κ«·
  τω θύρα, άπό κάθε<§τοδ σώμαιτός ^ο* μέρος. Ό ιδρώτος τού μυριζει κι* αύϊός ρακιλάδα, σάν τό άσκί ποΰ θά διαροαγγΐ ΐτον μ ν« ' χαρα ΰ ρ ουρθουν άπό τούς Βουλγάρους ΰπερίί- ναν εθνικιστάς' όϊ δποΐοι καμουφλαρ»· Ομένοι μέ την εχαΊκ&ν Φοΰ κομμουνι σμοΰ κατώρθωσαν νά τούς κάμουν Ικοΐυ ■σίοος ή—«0τω-—άκουσίως συνεργούς είς χχν χαχά τής ^Ελλάδος έπιβουλήν των. ΐΚαί δεύτερον. Λύτοι οί ΐδιοι, οί ίδικβί ιμας δηλονότι κομμουνισταί «φήρμοσαν ■•τόσον καλώς τα.... άνθρωπιβτικά ίδεάν ιδ-ΐν] χοϋ κομ^οννιβμοΐ άστ-ε έποστ^ατεΰ- οντας όλα τα έκ Βουλγαρίας καί έξ Έλ λάδος >κοΊ*ϋ7νΐΛ{β αΛββρ χσματα νά κατα
  ά «ό
  χαμόν
  τής φί-
  το κατα-
  ή
  Ό νεκρός Ινϊταφι·*σθη*1< το Αγ* γλιχον νεκροταφείον. Σύντσρθν1 άλ¬ λά μεστόν νοημάτων επικήδειον εξεφώνησεν ό Κυβερνητικάς Άντι- πράσωπος κ. Π τον σάν έλαφρόν πλοιάριον, τό οποίον δέρ- νει ή τρικυμία τοϋ φοβεροϋ πελάγους, άκυβέρνητον, συγκλονιστικά χοροπηδά" κι' ούτος μέσα στήν μεγάλην θαλασ- οοταραχήν τής ρακής Πότε κ·λίνει πρός τόν Λίβάντε, πότε πρός Μαίστον, άλ¬ λοτε πρός τον Μπάτη, κι' άλλοτε πρός τόν Σορόκο Παραπατεΐ— δρτβα— δε- ξιά καί ζερβά, ό «ύριος Ζερβοδεξά- κης, άπό τό έ'να ηεζοδρόμιον είς τό άλ¬ λο. Μεγάλη είναι ή τρικυμία πού λυσ- εμψυχον της σοδέρνει τό τριακοπεντάρικον εμ( καράβι ο*τό τρικτμισμένο πέλαγος ζωής, άφρισμένον άπό τα λευκά πε- λώρια κύματα τής ρακής. Άναταράσ- σει ολόκληρον τό έμψυχον καράβι ή ρακί πού κιιλά" <ττά οτυλάκια τοϋ σώμα· τος τού ή δέ φοβερά τρίγλωσσος τρί- αινα τοΰ ξανθοϋ Βάκχου άνασαλεΐβι ά ρακωμΐνα κύματα μέσα στά Ιντερά ο,υ. /Τα νυματάκια συνεχώς τό στρώχνουν «υβ^ρνητον τό καημενο ά'ζ άβ ό ΐ β^ρνητον τό καημε ογ χα^άβι πρός τοΰς ΐΐ^Ηίλανς καΐ νεμάτο Ήκοιλιάτου είναι Ισοικτοος της^χνριαρχιας των ·*α ντομιβουν μέτή^λασσα ή όποία δέχεται ΜΟΪα. τα οΡυγμ«τα τας χαραδρας και τ-α- όποία δέχεται ΜΟΪα μούς ρακής- άφοΰ κατεσκεύασε τό θώμα «όν. «Τάς ιάξει,ς των άγγέλων είς τόν ουρανόν, επί τής γής δέ έκπλήττει άνθρώπων ψυχάς» 0- ταν τβ χείλη τού κολλά 'στό 'στόρια τής φιάλης και άπορροφα την ρα«ή τού καί πίνει χωρίς διακοπή ψιέχρι Ίλι5ος Ηβί τε· λεντβίβς σταγόνος. Τότε ή μαρίδα γύρω, ή φαιδρά πά· τοτε και άλαλάζουσα προσθέτει τόν ζωηρόν της τόνον μέσα στήν γενικήν ■ φαίδρότητα, βΐναι «ό ήμερος γσος» *ο?! Ομήρου. Τότε μεταβάλλεται σέ Βδελόπβυλον καί Δελεπατρίδην, ζητεί νά τόν ψτκρί σονν Δήμαρχον. —Έσεΐςδλοι κοιμάίτθΕ, νάμέ ψηφί-1 σητε Δήμαρχον θά φρον^ίσω γιά ΐό ψω!| μί σας, γιά τό νβρό σας, -κι' ότι άλλο λετε —Ναί σένα θελομεεεν! Ι. ΡΙΑΝΟΣ όλα ζά-φρβα Έλ/λάδος άπο Λχώμαχα άθώων άνδρων, γυνβίικάν»· ίβαί πβιδιών °Ως ήτο ςτυσικόν καί έπόμΐενον πας "Έλλην είς τοϋ όποίου την ψυ^ήν ύπάρχσυν έστω καί ΐχνη έλλττνϊκή;βνν8ΐ*ήβ«α>ς χαί πάς
  άν^ρωηος ίϊς τσΰ ·ΟΛθίου την χαρδία*ν
  ύπάρχοον ·καί ΐχνη έστω άνθρωπΓσμοΐ
  έστειλε είς τό αιώνιον άν^άθεμα καΐ τούς
  <κομμο<ονισ«άς Μαί <άζ θεωρίας των Καί &ιβοωτώμ«θ«: Είς «άς ψυχάς ΚαίεΙς τάς καρδίας των συντακτών ττΒ συναδέλφου δέν ύκάρ$<Μ>ν άραγε αύτά τα ΐχνη;
  ο «αχαΐ και ι
  Μ έ 6περπλρηρωμένοΛ/ τό Θέατρον
  '
  δυ *πό Των Ίϊρβσκ6ιΤ6ίν της κομοττό-
  λεως ΜοχοΟ σύγχρονον δραματικόν
  Θεατρικον έργον «ιτλοφορούμβνονί
  «ή Κατΐετάνισσα -Κσλλιώ» »>βθ όττσΐουΐ
  συγγραφεύς είναι ετνβς έξ<Βίριε*σςί νέος τής κωμοττΟΛβος όνομοτζόμενοΜ Μιχαήλ Σταυρώκης- Τώ 6ργ°ν φν- σικά δέν δύναται νά κριθή ώς έργον ϋβαφΐκον άλλ' ούτΐ καά οί ερμηνευ¬ ταί των ρόλων ώς ήθβιβοιοί. Παρά ταθτα οφείλομεν νά ομολογήσωμεν πρός Ιιμήν τ«0 συγγρα"Φέ«*ς, τΛν ττροσκόκων ΜοχοΟ άλλά καΊ τοθ *κρ<κΐττιρ(οω ότι τ»ρο€κώλ6θ£ τον τό ένδϊοτφέρον ·κ<χί ρΐγτ» συγκινήσεως ττατριωτιίίττς! €Ένα μ«γάλο ε£>γ£ είς τούς δισρ-
  γανωτάς (Γής τκχροκτΐάκκεως καΐ
  τΓροσχοντσς τοΰ ΜβχοΟ κ κ Γβώργ.
  Κριτσωτάκην στραταωπκόν ·ίαΐ>ρ6ν
  Γ*ώργ Κατΐίτανιάκην βιομήόχΉπ/ον,
  ■Ία>Αννη·ν .Μπτζάνην «κρβββν ηατρ ώ-
  την, Γΐώργ. 'Χρονάκην έμπορον κοΛ
  Σχυλιανόν Άνυφαντακην άτντι-—«ί«-
  &ρον τής Κοινότητος ΜοχοΟ Καί
  ΐφό ττοτντΛς είγε είς βλόκληρον
  Την ήρωίκήν 'ΤολΙχνην ή ότιοΐα *ν—Ι
  δύα χιλιάδων κατοίκοον δ»έν άρ*θμ«ί
  ©δτε Μνα κουκουέν οθτε Ινα ΕΑ,'ΜμΊ-
  την ουδέ ένα ΕΠΟνίτην!
  ΠρωΐΛ'η καθημε&ινή έΦημβρίς έν Ήρα-
  κ'λβίίρ γνωσΐΓη διά «τβο< αγώνας ττίς ϋ-κέρ δ έ όθ εθ ΐων κοιντδν. κήν ς ρ κατεόθυνοιν εθνι¬ ιτ^ν 6ν»δοοίν ττ»ς 4 *& Κύ *£ την Ι 5 ΐυι 1Γ **
  1ΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 2ρ
  ΝΙΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΦεβρουαρΕου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΠΑΡΧΊΩΤΑΣ ΜΑΣ
  ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
  Μετά τα λυπηρά καί όλέθρια διά
  τό Έθνος γεγονότα των Αθηνών
  κατά τα όποΐα ώς άποδεικνύεται
  έκ των πραγμάτων, την Όργάνω
  σιν τού ΕΑΜ κατευθύνουσι τα άδι
  άλλσκτα στοιχεΐα προκαλέσαντα
  τόν εμφύλιον σπαραγμόν χωρίς δυ
  ατυχώς τώ συντηρητικά στοιχεΐα τής
  "Οργανώσεως νά έπιβληθώσι, δηλοΰ
  μέν δτι καίτοι αναγνωρίζομεν πάν-
  τοτε την μεγαλειωδη δρασιν τής
  "Οργανώσεως κατά των όρδών των
  κοτακτητθν καί δι* αΰτό καί μετέ-
  σχομεν ταύτης κατά την εποχήν τής
  δουλεΐας μέ κίνδυνον τής ζωής μας,
  έν τούτοις* δέν δυνάμεθα νά παρα¬
  κολουθήσωμεν ταύτην μετά την απε¬
  λευθέρωσιν είς ένόπλους αγώνας έ-
  σωτκρικούς οί όποΐοι, ώς έκ των
  πραγμάτων άποδεικνύεται, σκοπόν
  εχουν την επιβολήν ταξικής δικτα-
  τορί,ας, διά τής βίας των δπλων, είς
  τόν Ελληνικόν Λαόν.
  "Η "Οργάνωσις παρέβη οΰτω σα·
  φώς καί έμφανώς τό διακηρυχθέν
  πρόγραμμα αυτής περί «Διά τής ε¬
  λευθέρας ψήφου τοϋ ΈλληνικοΟ Λα-
  οθ καθορισμοθ τοθ τρόπου τής δια-
  κυβερνήσεως τού». Την τακτικήν αυ¬
  τήν των δυναμικών λύσεων ημείς
  ίξ δλης τής ψυχής άποδοκιμάζομεν
  διότι άλλως θά είμεθα άνακόλουθοι
  πρός τάς πεποιθήσεις μας καί τα υφ'
  ημών διακηρυσσόμεγα. Μή επιθυ¬
  μούντες έπομένως νά είμεθα ήθικοί
  συνεργάται τής οργανώσεως καί τής
  έπιδιωχθείσης ύπ' αυτής δυναμικής
  λύσεως είς βαρος τής Πατρίδος μας
  καί άκούοντες μόνον την φωνήν τής
  συνειδήσεως μας ώς ',-λλήνών, παύ
  ομεν νά άνήκωμεν είς τάς τάξεις
  τής "Οργανώσεως χωρίς τουτο νά
  σημαίνη δτι άπαρνούμεθα τάς λαο-
  κρατικάς,εφιλελευθέρας καί δημοκρα
  τικάς πεποιθήσεις μας.
  Όσοι έκ των συνεπαρχιωτών μας
  έχουσι τάς αύτάς μέ ημάς άντιλή-
  ψεις δύνανται νά περιμένουν όδηγίας
  ημών έν καιρώ, αναφορικώς μέ τάς
  μελλοντικάς μας κατευθύνσεις.
  Έν Σητεία 24 Ίανουαρίου 1945
  ΟΙ ΣΥΝΕΠΑΡΧ1ΩΤΑΙ ΣΑΣ
  Έμμ" Καραβελάκ.ις ίατρός, πρόε-
  δρος ΜικτοΟ 'Επαρχιακοΰ Συμβου-
  λίου Ε.Α.Μ., Γεώργ. Πολυχρονίδης
  δικηγόρος, Γεν. γραμ. τοϋ Ε.Α.Μ,,
  Γεώργιος Στεφανουδάκης λαθηΥη-
  τής, Στρατ. ύπεύθυνος τοθ Ε.Α.Μ.,
  Γεώργιος Θαλασσινός δ)ντής Έφε-
  δροταμείου, Στρατιωτικάς ύπεύθυνος
  τοθ Ε.Α.Μ., Μιχαήλ Περογιαννάκις
  Όδοντίατρος, Κων)τΐνος Λαγουδά-
  κις καθηγητής, Κων)τίνος Χειλουδά
  κις έμπορος,"Κων)τΐνος Πλωμεχρίτης
  έργολάβος, Γεώργιος Κοζυράκης, Σο
  φοκλής Παπαδόπουλος, Ανδρέας Π.
  Πετράκης άνθ)μοίραρχος, Μιχαήλ
  Γ. Άντωνάκις καθηγητής.
  ΤΙ ΠΟΣΟΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟΎΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
  Π,αρά τού Κυβερνητικόν Άντιπροσώ·
  πο,υΆνατολικής Κρήτης κ. Έμμαν.
  Πα,ααδογιάννη, διετάχθησαν τα Δημό'
  σία Ταμεΐα τής Άνατολικής Κρήτης
  όπως καταβάλουν είς τούς συνταξιού-
  χους των Περιφερειών των τάς συντά
  ξεις αυτών μηνός Ίανουαρίου 1945 καί
  επί τή βάσει τού κατωτέρω κλιμακίου.
  Οϊ λαμβάνοντες σύνταξι • άπό 1—1000
  δραχ. θάλάβουν 1750, άπό 10ι)1— 2000
  §ρ. 1900, άπό 2001—3000 δρ. 2150, ά¬
  πό 3001—4000 δρ. 2400, άπό 4001—
  5000 δρ. 2800, άπό 51)1)1— 6000 δρ.
  3300, άπό 6001—7000 δρ. 3700, άπό
  701)1—8000 δρ. 4000, άπό 8001—9000
  δρ. 4300, άπό 9001—10.000 δρ. 5500.
  άπό 10.001—11.000 δρ. 5900 καί ά¬
  πό 11.001 καί άνω δρ. 6.500.
  Κατόπιν τής ανωτέρω αποφάσεως τού
  κ. Παπαδογιάννη ήρξατο τό Ταμείον
  Ηρακλείου καταβάλλον άπό χθές τ' α¬
  νωτέρω ποσά είς τούς δικαιούχους συν-
  ταξιονχους πάσης φύσεως, άτινα θεω-
  ροΰνται ώς προκαταβολαί μέχρις δριστι
  κης ρυθμίσεως τοΰ ζητήματος υπό τού
  Ύπουργείου Οίκονομικών.
  ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  Τό Γραφείον τής Έκπαιδεύσεως
  Πεδιάδος μας γνωρΐζει δτι λόγω τής
  έπιτάξεως υπό των στρατιωτικών
  άρχών των διδακτηρίων τοϋ 2ου καί
  3ου ΔημοτικοΟ ΣχολεΙου τα μαθήμα-
  τα των έν λόγω σχολείων θά γί¬
  νωνται εί τό 6ον Δημ. Σχολείον
  Αγ. Τίτος καί κατά τάς εξής ώρας:
  ΟΙ μαθηταί τής Ε' καί Σχ' τάξεως δ-
  λων των σχολείων πλήν τής Ε' τά¬
  ξεως τοΰ 3ου ΔημοτικοΟ σχολείου θά
  προσέρχωνται άπό 8.10' έ'ως 8 1)2-
  Οί μαθηταί τής Βας τάξεως των ά.
  νω σχολείων καί τής Αης, Γης καί
  Δης τάξεως τοθ 6ου Δημοτικοϋ Σχο¬
  λείου θά προσέρχωνται άπό 11 πα-
  ρά ΙΟ' έ'ως 11. Οί μαθηταί τής Πρώ
  της τάξεως των ίδίων σχολείων
  πλήν τοθ 6ου Δημ. Σχολείου θά
  προσέρχωνται άπό 1 παρά ΙΟ' έ'ως
  1 καί οί μαθηταί τής Γης καί Δης
  τάξεως των αυτών σχολείων καί
  ή Ε' τάξις τοϋ Γου Δημοτικοϋ Σχο¬
  λείου πλήν τής Γης καί Δης τοϋ 6ου
  Δημοτικοϋ Σχολείου θά προσέρχων¬
  ται άπό 3 παρά ΙΟ' έ'ως 3.
  ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΙΙΡΩΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟ-
  ΜΙΚΟΣ ΣΑΚΚΟΣ
  Τη ευγενεί φροντίδι τής Κ.Α.Ρ. αφί¬
  κετο χθές ό πρώτος ιξ Αθηνών Ταχυ-
  δρομικός σάκκος.
  Η ΣΗΜΕΡ1ΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Είς την όμιλίαν Μαθήματα τού Φ.
  Σ. Η. είς τό Μουσείον, θά όμιεήσχ) σή¬
  μερον Πέμπιτη είς τάς 5.30' ό σπουδα-
  στής κ. Ιω. Ρασιδάκης μέ τό θέμα.
  «Με,ρικά προβλήματα τής συγχρόνου
  αϊσθητικής».
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
  Διά διαταγής τής Στρατιωτικάς
  Διοικήσεως Ηρακλείου τα μέχρι τοϋ
  δέ χρησιμοποιούμενα υπό τής καταρ
  γηθείσης Στρατιωτικής Διοικήσεως
  Ύπαίθρου ϊπιπλα, θά παραδοθώ-
  σιν είς τούς ιδιοκτήτας των, τα δέ
  άνήκοντα είς τό Δημόσιον καί τα
  έγκαταλειφθέντα υπό των Γερμα·
  νών δέον νά παραδοθώσι διά προ-
  τοκόλλων είς τάς κατά τόπους οι¬
  κονομικάς αρχάς καί έν ελλείψει
  τούτων είς τάς Αστυνομικάς τοι¬
  αύτας.
  ΚΙΝΗΜΗΤΟΓΡΒΦΟΙ
  «Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α»
  ΣΗΜΕΡΟΝ: ΜέΓτό κινηματογραφικόν
  άριστούργημβ ΗΕΤΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ
  μέ Ίΐρβταγωνίστριαν την Μαρίκα Μέζεΰ.
  Έκτός προγράμματος πολεμικό Ζουρ
  νάλ.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ»
  ΣΗΜΕΡΟΝ__ΑΜΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ε-
  ςΡΡΙΑ^ωρα τταραστάσεως. 6—8.
  ^'ΐϊίδτ^^^γρώ/μμα-τος «©"λαϊκόν ζουρ-
  ναλ.
  ΑΓΛΓΗ
  Εύστρατίου Φωτ. Καπατζή κατο(κου Μα
  κρύ Τυίχου "Ηρακλείου.
  Κατά
  Εΰτυχίας Εύστρ.Καπατζή τό γένος'Ηλία
  Μβουχλή κατοίκου τέως Ηρακλείου κα'ι
  ήδη αγνώστου διαμονής.
  Ενώπιον τοΰ Πρωτοδικείου Ηρακλείου
  Μετά τής έναγομένης ήλθονε'ις «ομίμθυ
  γάμου κοινωνίαν κατα τούς Ίερούς Κανό
  νας τής Άνατολικής Όρθοδόξου Έκκλη
  οίας κατά το Μτος 1933 ενταύθα καί μετά
  τριών τΐερΐκου έτών συμβίωσιν έγκατέλει
  ψεν αυτή τόν συζυγικόν οίκον καί άνεχώ
  ρησι κατά τό ε"τος 1936 έκτός τής Κρή
  της·«1ς άγνωστον διεύθυνσιν καί άρνεΐται
  έΐΐιμόνως έκτοτε νά επιστρέψη παρ' ίμοί
  καίτοι εκλήθη αυτή καί διά τής ύπ' αριθ.
  65)1944 αποφάσεως τής Ίεράς Μητροιτό
  λεως Κρήτης.
  'Επειδή ή έπίμονος αυτή άρνησις τή
  άντιδίκου συζύγου ,μου, συνιστά" λόγο
  διαζυγίου συμφώνως τω Νόμφ καί νομί
  μ«ς είσάγεται ή τταροϋσα μου μετά την
  ύπ' αριθ. 86)1944 απόφασιν τής Ίερας Μη
  τροηόλεως κρήτης δι, ής παρεπέμφθη ί
  λύσις τοϋ ζητήματος περί τοΰ βασίμου
  τοΰ προτεινομένου λόγου δι«ζυγ(ου,ένω
  ηιον τοΰ Δικαστηρίου, τό δέ βάσιμον αύ
  τήςάτιοδειχθήσεται νομίμωςΔια ταυτα καί
  τα κατά την συζήτησιν προστεθησόμϊνα
  Αίτοΰμαι
  Νά γίνη δεκτή ή παροϋσα μου άγωγή
  καί άποε>ανβ() τό Δικαστήριον δτι ύπαρ-
  χει μεταξύ έμοΰ καί τής άντιδίκου συζύ¬
  γου βου νόμιμος καί βάσιμος λόγος δια-
  ζυγίου διά την επίμονον ά>νησιν αυτής
  νά επανέλθη παρ' έμοΐ μετά πρόσκλησιν
  καί τοθ Έπισκόποο χαΐ κηρυχθή διελίλυ-
  ριστώμενος γάμος
  ω ή "
  ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
  τ* πατριωτικόν ρομάντζο μέ
  τίτλον:
  ΜΙΑ ΜΑΤΩΜΕΝΗ
  ΙΣΤΟΡΙΑ
  τής κ. ΠΟΠΗΣ ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ
  τό γέννος ΣΑΡΡΗ.
  Πωλεϊται στά ΚατΙματα.
  Ν ΑΛΙΚΙΩΤΗ
  ΤΤΡΩΪΪΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Είς την άντίπεραν τού ποταμοΰ Όντερ.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  Ό τού ένάγοντος πληρεξούσισς δικηγόρος
  Κ. 8ΑΡΒΕΡΑΚΗΣ
  Αίτήσει τοΰ ένάγοντος όρίζεται δικάσι-
  μος ή 6 Ίουνίου 1945.
  Ηράκλειον τή 1 Φεβρουαρίου 1945
  Ό Γραμματεύς Γαλυφιανάκης. Άρμο
  δίως έπιδοθήτω ή τΐαροΰσα είς τόν κ.
  Είσαγγελέα "Ηρακλείου διά την αγνώ
  στου διαμονής άντίδικον καλουμένην
  πρός συζήτησιν τήσδε κατά την δνω ορ
  σθείσαν δικάσιμον καΐ ώραν συνήθη των
  συνεδριάσεων έν τω Καταστήματι τοϋ
  ΠρωτοδικεΙου Ηρακλείου άλλως ή συ
  ζήτησις γενησεται καί έρήμην της, δή.
  μοσιευθήτω δέ ή παροϋσα διά τής ένταΰ
  θα εφημερίδος «ΝΙΚΗΣ»
  Έν Ηρακλείω τη 5 Φεβρουαρίου 1945
  Ό τού ένάγοντος καλοΰντος καί παραγ-
  γέλλοντος δικηγόρος.
  Κ. Ε. ΒΑΡΒΕρΑΚΗΣ
  ΕΛΛΑΣ: Είς Αθήνας έπικρατεΐ αύ-
  ξουσα αίσιοδοξία εκ τής επαναλήψεως
  των συνομιλιών μεταξύ τήςΚυβϊρνήσεως
  ως καί τού ΕΑΜ. Ή σύσκεψις διήρκε-
  σεν επί 9 ώρας. Ό ύπουργός των Εξω¬
  τερικών κ. Σοφιανόπουλος εδήλωσεν ότι
  άναμένει τό πέρας τών|συνομιλιών έντός
  2 τουλάχιστον ημερών.
  Τα δύο σπουδαιότερα πρός συζήτησιν
  θέματα είναι ή άποστράτευσις τοϋ
  ΕΛΑΣ. καί ή αποκατάστασις των συγ-
  κοινωνιών μεταξύ των δύο στρατιωτι¬
  κών ζωνών,
  Ό ΕΛΑΣ παρεδέχθη νά άποσύρη
  την απόφασιν τού όπως άντιπροσωπευ-
  θϋ είς την Κυβέρνησιν ■
  Ό ύφυπουργός των Στρατιωτικών
  Στρατηγός Σπαής έπιστρέφων έκ περιο-
  δείας είς την Βόρειον Έλλάδα εδήλω¬
  σεν ότι ή έπισιτιστική κατάστασις έχει
  βελτιωθεΐ καί ή τάξις έχει αποκαταστα¬
  θή.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Άμερικα-
  νικαί δυνάμεις τής 1ης Στρατιάς κατέλα
  βον τό Νόις-Μπριζάκ καί άπέκοψαν την
  οδόν διαφυγής των Γερμανών δυτικώς
  τού Ρήνου είς την περιοχήν τοΰ Κολ-
  μάρ.
  Κατά τό παρελθόν 24ωρον οί Γάλλοι
  [έσμίκρυναν κατά τό ήμισυ τό γερμανι¬
  κόν προγεφύρωμα επί τής άριστεράς ό-
  χθης τοϋ ποταμοϋ. Άπό τής 20ης πα-
  ρελθόντος μηνός οί Γολλοι συνέλαβ
  ον
  άνω των 10 χιλιάδων Γερμανούς αϊχ-
  μαλώτους,
  Στρατεύματα τού Στρατηγοΰ Πατον
  μαχόμενα έντός των άμυντικών συστη-
  μάτων τής γραμμής Ζίγκφριντ εσημείω¬
  σαν πρόοδον 2 χιλιομέτρων.
  "II
  Γερμανική άντίστασις αύξάνει είς
  τό μέτωπον τής 1ης Στρατιάς.
  Κατά την χθεσινήν ημέραν 2200 βα·
  ρέα βομβαρδιστικά επετεθησαν εναντί¬
  ον τής δυτικής καί κεντρικής * Γερμα-
  νίας. "Αλλα 1200 άεροπλάνα επετεθη¬
  σαν εναντίον στόχρν είς την Λειψίαν τό
  Μαγδεμβοΰργον καί Σάρλιτς.
  Άεροπλάνα Μοσκΐτος είς πτήσιν υ¬
  περάνω τοϋ Βερολίνου διέκριναν τούς
  καπνούς των πυρκαίών έκ τής έπιδρο-
  μής τοϋ παρελθόντος Σαββάτου.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ^ ΜΕΤΩΠΟΝ: Τα
  Στρατεύματα τοΰ Στρατάρχου Κόνιεφ
  ευρίσκονται τώρα είς την άντίπεραν τοϋ
  ποταμοϋ "Οντερ μέ μεγάλας δυνάμεις.
  Ή διάβασις εγένετο είς περιοχήν νοτια-
  νατολικώς τοϋ Μπρεσλάου ανηγγέλθη
  δέ δι' έκτακτον ημερησίας διαταγής τού
  Στρατάρχου Στάλιν. Έντός 3 ημερών
  οί Ρώσσοι προήλασαν 20 χιλιόμερα καί
  έπεξέτειναν τό προγεφύρωμα τοϋ "Ον¬
  τερ επί μετώπου 80 χιλιομέτρων. Διέ-
  σπασαν τα επιμελώς κατασκευασμένα
  άμυντικά έργα πού άνήγειραν οί Γερ-
  μανοί καί κατέλαβον την πόλιν Μπρίγκ
  μεταξύ Μπρεσλάου καί Όντερ. Επί·
  σης κατελήφθησαν τό Όλάου Τάκαρσ-
  κίρχ, Λόβερ, Σούργκατς καί Γκρόντ-
  κάου.Διάτήςπροελάσεώς των αυτής οί
  Ρώσσοι ευρίσκονται εκατέρωθεν τής κυ-
  ρίας όδοϋ πρός τό Βερολίνον.
  Λόγω των ίσχυρών άμυντικών έργων
  τοϋ Μπρεσλάου πιθανόν ή πόλις νά πα·
  ρακαμφφή.
  Πρωινόν ραδιοφώνημα έκ Μόσχας
  ανήγγειλεν ότι αρίστα έκπαιδευμένα άε·
  ροπορικά σμήνη ευρίσκονται Ιν δράσει
  είς^τόν τομέα τοϋ στρατάρχου Ζούκωφ.
  Έπιτίθενται εναντίον των άφικνου-
  μένων Γερμανικών ένισχύσεων είς τόν
  τομέαΦραγκφούρτης—Κουστρίν.
  Είς την Ανατολικήν Πρωσσίαν οί
  Γερμανοϊ άπωθήθησαν περαιτέρω πρός
  την θάλασσαν.
  ΙΤΑΛΙΑ: Ηύξημένη δράσις περυτό·
  λων είς τούς τομεϊς δης καί 8ης Στρα-
  τιάς. Ή άεροπορία επετέθη ,καί πάλιν
  εναντίον Γερμανικών συγκεντρώσεων
  καί συγκοινωνιακών κόμβων
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Χθές είς την
  Μανίλαν ^ηκολούθησαν μαχαι είς ορι¬
  σμένας συνοικίας διά την εκκαθάιρσιν
  κεντρων άντιστάσεως των Ίαπώνων.
  Είς ημερησίαν διαταγήν τού ό Στρατη¬
  γός Μάκ 'Άρθουρ άνέφε ε πρός τα
  Στρατεύματα. «Έπεφέρατε είς τόν εχ¬
  θρόν την μεγαλυτέραν στρατιωτικήν
  ήτταν. Τό σύνθημά μας είναι είς τό
  Τόκιο».
  Ήρχισεν χ8ές
  ή συνδιάσκεψις των Τριών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Φεβρουαρίου. —
  Χθές εγένετο ενταύθα ή έναρξις των
  εργασιών τοϋ παγκοσμίου συνεδρίου
  των Έργατικών Ένωσεων. Παρέ¬
  στησαν 240 άντιπρόσωποι αντιπρο¬
  σωπεύοντες 40 χώρας καί πλέον τοϋ
  1 1)2 έκατομμυρίου έργοτών.
  Κατά την έναρκτήριον όμιλίαν ο
  Σέρ Γουώλτερ Σΐτριν είπεν δτι ό
  Πρωθυπβυργός κ. Τσώρτσιλ θά έξε-
  φώνει λόγον άλλά αυτήν την στιγ¬
  μήν συνδιασκέπτεται μέ τόν Πρόε
  ε,δρον Ροϋσβελτ καί τόν Στρατάρ¬
  χην Στάλιν. Οΰτω ανηγγέλθη διά
  πρώτην φοράν ή συνάντησις των
  τριών άοχηγών.
  Ό τόπος τής συναντήσεως κράτει
  ται επιμελώς μυστικάς. Κατά πρα-
  κτβριακάς δμως πληροφορίας πιστεύ-
  εται δτι οδτος ευρίσκεται είς την πε
  ριοχήν τοθ Εύξείνου Πόντου. Ή σύ¬
  σκεψις λαμβάνει χώραν 14 μήνας
  μετά την σύσκεψιν τής Τεχεράνης
  κατά την οποίαν ελήφθησαν όρισμέ
  ναι άποφάσεις καί κατεστρώθησαν
  τα σχέδια των διεξαγομένων έπιχει
  ρήσεων. Κατά την σύσκεψιν πιστεύε-
  ται δτι θά συζητηθοϋν τα σπουδαιό
  τερα πολιτικά ζητήματα πιθανόν δέ
  καί τα ζητήματα Ελλάδος καί Γιουγ
  κοσλαυΐας.
  ΕΣΩΤΕΡ1ΚΒΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Α-
  ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ
  Καθιστώ γνωστόν είς τό σεβαστόν κοι¬
  νόν τής πόλεως δτι ή ταβέρνα μετεφέρ¬
  θη παρά την Πολυκλινικήν Ηρακλείου.
  Η Διεύθυνσις διατεθειμένη ύπόσχεται
  νά παράσχη μεγάλην προθυμίαν καί ά
  κραν καθαριότιτα μέ έκλεκτούς μεζέδες
  είς την πολυπληθή πελατείαν της.
  Απωλέσθησαν4 δελτία Έρυθροΰ Σταυ
  ροΰ άνήκοντα είς τόν Νικόλαον Πα-
  πυράκην, Ό ευρών δς τα κροσκομίσΐ] είς
  τα γραφεϊα μας.;
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΣ—ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
  ΠΟΣΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΕΑΜ.
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου.— Ύπήρ-
  χε χθές την νύκτα πληροφορία ότι οί έκ
  των Έαμιτών έργατικών άντιπροσώπων
  κ.κ. Στρατής καί Καλομοίρη; έχουν έπι-
  δώσει επιστολήν, έξ ής προκύπτει ότι
  ούτοι άπαλλάσσονται τής κηδεμονίας
  τοϋ Κ.Κ.Ε. την οποίαν υφίσταντο έκ
  τοΰ γεγονότος τής συμμετοχής των είς
  τό ΕΑΜ.
  ΟΙΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ
  ΤΟΥ κ. ΣΚΟΜΠΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου.—Ό άρχι-
  στράτηγος των έν Ελλάδι Συμμαχικών
  Δυνάμεων κ. Σκόμπυ '"δεχθή τό προε¬
  δρείον τής Μονίμου Έκτελεστικής Επι
  τροπής τοΰ Παμπροσφυγικοϋ Συνεδρίου
  Ή Έπιτροπή άφοϋ προσεφώνησε .τόν
  κ. Σκόμπυ προσέφερε στέφανον έκ δα
  φνης μέ τα χρώματα των δύο συμμάχων
  εθνών Αγγλίας καί Ελλάδος. Ό Σκόμ
  πυ εδέχθη νά τοι~ σφίξουν τό χέρι όλοι
  οί άντιπρόσωποι οί όποΐοι καί τό έπρα¬
  ξαν άσπαζόμενοι έξ εύγνωμοσύνης τό
  χέρι τοΰ νικητοΰ καί έλευθερωτοΰ στρα¬
  τηγοΰ.
  ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ
  ΝΕΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7.Φεβρουαρίου.—Ό
  πουργός των Ο'ικονομικών απηύθυνεν
  εγκύκλιον πρός όλα τα Ύπουργεΐα σχε¬
  τικήν μέ την υποβολήν των εϊδικών
  προϋπολογισμόν διά τόν καταρτισμόν
  τοΰ προύπολογισμοΰ τοΰ Κράτους τής
  χρήσεως 1945—1946. Αί άρμόδιαι υπη¬
  ρεσίαι των υπουργείων έντέλλονται ό¬
  πως έχουν καταρτίσηκαίύποβσλλουντούς
  είδικούς προυπολογισμούς μέχρι τής 5ης
  Μάρτιον.
  Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΑΡΑ
  ΤΩ κ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου.— Άντι-
  πρόσωποι των έμπόρων τής Ελλάδος
  εγένετο δεκτή χθές υπό τοΰ πρωθυπουρ
  γοϋ κ. Πλαστήρα πρός τόν οποίον άνέ-
  πτυξαν τα ζητήματα τής έμπορικής τά¬
  ξεως. Ό κ Πφωθυπουργός επέδειξε
  ζωηρότατον ενδιαφέρον καί υπεσχέθη
  την αμέριστον υποστήριξίν τού διά την
  βελτίωσιν τής θέσεως τοΰ έμπορικοΰ
  κόσμο'ΐ τής Ελλάδος.
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου.— Ή έ-
  πιτροπή διά τόν καταρτισμόν τοθ
  νέου ενοικιοστασίου συνελθούσα είς
  επανειλημμένας συσκέψεις, κατήρ¬
  τισε τφοσχέδιον, δπερ θά έπεξερ-
  γασθβ άκόμη πρίν ή τό παραδώση
  είς τόν κ. "Υπουργόν τής Δ
  ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ
  ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου.—Συνεκρο
  τήθη σύσκεψις τής Έπιτροπής Συντο-
  νισμοΰ είς ήν μετέσχον άντιπρόσωπο
  τής ΕΜ—ΕΛ καί την , ΟΥΝΡΑ, τοΰ
  Διεθνοϋς Έρυθροΰ Σταυροϋ καί τοϋ
  άρχιστρατήγου κ.Σκόμπυ. Κατά την σύ
  σκέψιν ταύτην εξητάσθη τό ζήτημα των
  χερσαίων καί θαλάσσιον συγκοινωνίαν.
  Ή σύσκεψις θά επαναληφθή
  ΣνΜΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ρ ά διευκολύνουν
  δπως εκδιώξη τόν φασι
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Φεβρουαρίου.— Ό
  άρχηγός τής Σοβιετικής άποστολής
  των Έργατικών Ένώσκων είς Λον¬
  δίνον είπεν χθές δτι αί έργατικαΐ
  όργανώσεις των ούδετέρων χωρών,
  δπως ή "Ελβετία καί ή Σουηδία, πρέ-
  πει νά συντελέσουν είς την άποτε
  λεσματικήν καταστροφήν τοθ φασι
  σμοΰ.
  Αί εργαζόμεναι τάξεις πρέπει
  νά κατέλθουν είς άγώνα εναντίον
  τής πολιτικάς των Κυβερνήσεών των
  ώστε νά σταματήση ή ηταροχή βο¬
  ηθείας πρός την Γερμανίαν ώς καί
  ή δράσις των πρακτόρων τοϋ φα-
  σισμοθ.
  Έπίσης πρέπει νά καταψερθοθν
  εναντίον έκείνων οί όποΐοι παρέ
  χούν άσυ; όν είς πολιτικούς φασί-
  στας καί έγκληματίας πολέμου. Έ¬
  πίσης αί έργατικαΐ όργανώσεις τής
  τής Ίσπανίας, Πορτογαλλίαςκαί Άρ
  γεντινής πρέπει νά διευκολύνουν
  τόν λαόν
  σμόν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7.— Σουηδοί ανταπο¬
  κριταί τηλεγραφοϋν έκ Βερολίνου δ¬
  τι τα λαίκα τμήματα έφόδου ήρχι¬
  σαν άσκήσεις όδομαχιών είς τα έ-
  ρείπια τοΰ Βερολίνου. Οί γυμνα-
  σταί είναι παλαίμαχοι στρατιώται
  οί όποΐοι επολέμησαν είο τό Κασϊ-
  νο καί "Άαχεν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Φεβρουαρίου.—Έκ-
  πρόσωπος τοΰ ύπουργείου των Στρα
  τιωτικών των Ήνωμένων Πολιτειών
  εδήλωσε χθές δτι είναι δυνατόν νά
  αναμένη τις αντίστασιν τοθ Γερμα-
  νικοθ στρατοΰ κατά τάς προσεχεΐς
  ημέρας εναντίον των προελαυνόν-
  των Ρώσσων.
  Έπίσης εγνώσθη είς Νέαν Υόρκην
  8τι διελύθη τό σώμα άεροστάτων
  φραγμοΰ τοθ ΆμερικανικοΟ ύπουρ¬
  γείου τής Άεροπορίας. Ό ύπουργός
  παραγωγής των Ήνωμένων Πο·λι
  τειών εδήλωσεν δτι κατά τόν
  Ιανουάριον κατεσκευάσθησαν
  Ηνωμένας ΠιλιτεΙας 6535
  πλάνα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7.— Όμιλών πρός
  τόν Γερμανικόν λαόν ό έκπρόσωπος
  τοθ ΓερμανικοΟ Στρατηγείου, στρα¬
  τηγός Ντίτμαρ είπεν: Ό ποταμός
  "Οντερ έγκλείει την τύχην τής Γερμα
  νίας. Τα Ρωσσικά προγεφυρώματα
  επί τοθ ποταμοϋ αύτοϋ είναι μία
  χαίνουσα πληγή είς τό πλευρόν
  μας.
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου.—Σήμε¬
  ρον θά συνέλθη είς την Τράπεζαν
  τής "Ελλάδος συμβούλιον διά τόν
  καθορισμόν των ήμερομισθίων των
  έργατών των Βιομηχανικήν έπιχει-
  ρήσεων. "Ηδη ωρίσθη ώς κατωτάτη
  βάσις των είδικευμένων έργατών τό
  ποσόν των 240 δραχμών. Διά τα λοι¬
  πά ήμερομίσθια θά συνεχισθή ή συ·
  νεδρίασις σήμερον. Έπίσης συζη-
  τοθνται καί τα ήμερομίσθια των (δι-
  ωτικών φπαλλήλων.
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίβυ.—Εξηκο¬
  λούθησεν καί σήμερον ή έκταφή πτωμά-
  των είς τδν "Οριβον τοΰ Περιστερίου.
  Άνεγνωρίσθησαν 11 πτώματα. Έπίσης
  έκ τοΰκήπου τής Άγίας Βαρβάρας είς
  Καλιθέαν έξετάφησαν 19 πτώματα.
  Εγνώσθη ότι είς τόν περίβολον τοΰ
  Νοσοκομείου τής Μονής Πετράκη έ'·
  χούν ταφεϊ 75 πτώματα. Διετάχθη συ·
  νεργεΐον όπως προβϋ είς την ^κταφήν
  αυτών. Είς άλλην περιοχήν ανευρέθη¬
  σαν 150 πτώματα, 72 έξ αυτών άνεγνω¬
  ρίσθησαν. 28 άνήκουν είς άστυνομικούς.
  Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ
  ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑ) 7 Φεβρουαρίου.— Ό ύ¬
  πουργός των Οίκονομικών κ. Σίδε-
  ρης προήδρευσε είς την Τράπεζαν
  τής "Ελλάδος συσκέψεως, είς την
  οποίαν μετέσχον οί διοικήται των
  έν "Ελλάδι Τραπεζών. Κατ' αυτήν
  συνεζητήθη τό ζήτημα τής έηαναλή
  ψεως των εργασιών των Τραπεζών,
  τής παροχής πιστώσεων διά την
  πληρωμήν τοθ προσωπικοθ αυτών,
  τής άποσυμφορήσβως τοϋ προσωπι
  κου καί τής προστασίας τοθ έκτός
  υπηρεσίας τεθησομένου τοιούτου.
  ΥΣπ,ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  ΚατεΑήψθη ή γέφυρα
  Νόΐς Μπριζάκ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Φεβρουαρίου.—Άμε·
  ρικανικά στρατεύματα συνεργαζό·
  μενά μέ την 1ην Γαλλικήν Στρατιάν
  κατέλαβον την γέφυραν τοθ Νόϊς
  Μπριζάκ ανατολικώς τοθ Κολμάρ.
  Ή κατάληψις εγένετο δι1 άναρρυχή-
  σεως έκ πλοίων επί των όχυρών τοθ
  τομέως καί καταστροφής αυτών. Ή
  γέφυρα Μπριζάκ είναι ή σπουδαιο-
  τέρα όδός διαφυγής των Γερμανών
  έκ τοϋ θύλακος τού Κολμάρ.
  Μαχαι Γΐουγκοσλαύων
  καί Γερμανών
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Φεβρουαρίου.— Τό
  χθεσινόν ανακοινωθέν τοθ Στρατάρ¬
  χου Τΐτο ανέφερεν «τι οί Γιουγκ'
  σλαΰοι Παρτιζάνοι ένεπλ^κησαν ί
  σκληράς μάχας μέ το:·<#; Γιρμαν/ νοτΐως τοθ Ζάγκρ«#Ό ί μάνα>{
  'κοΧουθοΟν κΐς *^ηΛ' „„*/«
  '—·ΧΙαα—7 Α νκηι
  16.