96364

Αριθμός τεύχους

4981

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

5/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕθΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Α ϊγιΊ,-ττου
  ϊιησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμροικής
  έτησία οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤ1ΡΤΗ
  5
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1938
  ΙΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  οδοί; μινοταυρου
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4981
  ΤΚΤΙΤΙΟ! ΣΥΙΤΑΠΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ευρισκόμεθα πλέον έγγύς
  τού χειμώνος. Μετ* ολίγας η¬
  μέρας «Ι βρ°κα> &' άρχίσουν
  καΐ Βά βυνεχισθοΰν πλέον ε¬
  ξακολουθητικώς. Καί οί γε-
  υργοί μας θ' άρχίοουν καί
  «άλιν νά Λαλλιερνοδν την
  γήν, νά την όργώνβυν καί
  νά την σπείρβυν. ΟΙ ζευγο-
  λάται θά ξεχυθβΰν |κ νέβυ
  είς τούς άγρούς καί Βά ρί¬
  ψουν τβύς απόρους πού θά!
  γονιμβΐΓβ'·πθοΰν καί θά γί¬
  νουν στάχεις διά ν« δώσουν
  την προσέχη έσοδείοιν. "Ηδη
  είς τα χωρία μας ηρχισαν αί
  προετοιμασίαι διά την προσέ¬
  χη αποράν. Αί τελευταίαι
  βροχκ'ι έβοήθησαν είε τό νά
  γίνουν ψθινοπωρινά φργώμα-
  τα,τέοον ώφέλιμα διφ την α¬
  νάπτυξιν καί την γ«ν·μότη·
  τχ των εδαφών. Κχί τώρα έ-
  πισχευάζονται τα αροτρα καί
  τα άλλα σύνεργα ώ,βτε μό-
  λις έκαναληφθοΰν αυστημα
  τικαί πλέον αί βροχαΐ ν' άρ¬
  χίσουν μέ έντασιν καί οργά¬
  νωσιν αί καλλιέργειαν
  Οί γεωργοί μας ήρχισαν
  εύτυχώς νά χρησιμοποιών ε¬
  πιστημονικάς μεθόδβυς διά
  την καλλιέργειαν τβν δη-
  μητριακών. Τα παλαιά ξύλι-
  να αροτρα άντικατεοτάθή¬
  σαν άπό σιδηρά. Τ« χημικά
  λιπάσματα χρησιμοκβιοΰνται
  είς εύρεΐαν κλίμαχα. Οί έ-
  ξευγενισμένοι σπόροι χρησι-
  μοποιοϋνται διά την σποράν.
  Κ«ί τό ούοτιιμαι τής σκαλι-
  οτικΑς χαλλιεργείεις εΐσάγε-
  ται συν τω χρόνφ παντοΰ.
  Δι' αύτό καί ή οτρεμματική
  απόδοσις γίνεται αυνεχώς με
  γαλυτέρα άπό Ιτους είς έτος
  Μκί η αύξησις τής παραγω¬
  γήν συντελεΐτα» σταθερώς.
  Δέν ειμπορούμεν ομως νά
  ιοχυρισθώμεν ότι επετύχομεν
  τό ανώτατον βριον τής πα-
  ραγωγικότητος. Οϋτε δυνά¬
  μεθα νά είπωμεν δτι έαυστη-
  μκτοποιήσαμεν έξ ολοκλή¬
  ρου τάς καλλιεργείας καί Ι-
  δίχ των δημητριακών, ότι
  έχμεταλλευώμεθα όλας τάς
  γονίμους έκτάσεις καί μάλι-
  οτκκατά τα δεδομένα τήςπεί
  ρας καί τής έπιστήμης. Είς
  πολλάς περιφερείας ή καλλι-
  έργεια γίνεται άκόμη κατά
  τρόπον άρχέγονον. Καί με¬
  γάλαι έκτάσεις πού θά άπέ-
  διδον παρά πολλά, μέ-
  νούν χέρσαι, τελείως έγ-
  καταλελειμμέναι. Καί επί
  τού σημείου αύτοθ θά πρέπει
  νά προσέξωμεν. Ιδιαιτέρως
  δέ ή Άγροτική Τραπέζα καί
  κ'ι γέωργικαί υπηρεσίαι. Δι*
  ότι τό κράτος οφείλομεν νά
  ομολογήσωμεν δτι κάμνει
  πάν ί,τι έξαρτάται έξ αύτοϋ,
  πάν ο,τι έπιτρέπουν αί δυ¬
  νάμεις τού διά την ενίσχυ¬
  σιν Τής γεωργίας καί ίδιαι
  τέρως τής σιτοκαλλιεργείας.
  Καί μόνον τό γεγονός ότι
  άγοράζει διά τής Υπηρεσίας
  τής^Συγκεντρώσεως τού σίτου
  πρός 8.80 την οκάν τό έγ-
  χώριον σιτάρι, ένω ό Κανα-
  δάς προσφέρει τσίφ Πειραια
  πρός 4.20 έως 4.50 την όχάν,
  είναι αρκετόν νομίζομεν διά
  νά φανερώση μέ πόσην στορ¬
  γήν καί πόσην προστασίαν
  περιβάλλει την έγχώριον σι
  τοκαλλιέργειαν.
  Οφείλομεν λοιπόν, έπα< ναλαμβάνομεν, νά έντείνω μέν άπό εφέτος τάς προσπα θείας μας πρός αύξησιν των καλλιέργειαν καί τής πά ραγωγής των σιτηρών. Όφεί λομεν εφέτος, νά σπείρωμεν πολύ μεγαλυτέρας έκτάσεις άπό τα προηγούμενα. Τό κήρυγμα τής σιταρκείας τής χώρας δέν πρέπει νά μείνη λογος κενός. Πρέπει νά ευ ρη την δικαίωσίν τού είς έρ Υ«, είς ζωνταήν, άπτήν ίϊρ«γμ«τικότητα. Διότι ή «ύτάρκεια τής χώρας είς βι- τηρά, θά τής εξασφαλίση καί την πολιτικήν καί οίκο- νομικήν ανεξαρτησίαν της καί θ« τής δημιουργήση τό αΐσθημα τής ασφαλείας. 'Η τελευταία κρίσις τής εί ρήνης καί ή άπειλή τού πο¬ λέμου, ηβύ ήνάγκασεν όλα τα κράτη πού δέν είναι αύ- τάρκη νά σπεύδουν είς άγο ράς σιτηρών διά νά έξασφα- λίσουν τβν έπισιτισμόν των, διαθέτοντα καί τό τελευ¬ ταίον ώπόθεμα τού καλύμ- ματος τού έθνικοϋ των ν©· μίσματο;, θά πρέπει νά μάς διδάξη καΐ νά μάς διαφωτί ση ώς πρός την οδόν πού οφείλομεν ν' άκολουθήσω μέν. Καί τό μέν κράτος εί πομεν κάμνει τό καθήκον τού. Καί οί γεωργοί μας έ πίσης είναι βέβαιον ότι θά έντείνουν τάς προσπαθείας των ίίστί ν' αύξήσουν τάς καλλιΐργιίας των. Χρειάζε ται ομως καί ή ενίσχυσις τής Αγροτικάς Τραπέζης καθώς καΐ των κατά τόπους γεωργικβν ύπηρεσιών πρός τουτο. 'Η Άγροτική Τραπέ¬ ζα θά πρέπει νά φροντίση άπό τούδε διά την έγκαιρον χορήγησιν καλλιεργητικών δανείων, λιπασμάτων, έξευγε νισμένων σπόρων. Αί δέ γεωργικοιί υπηρεσίαι πρέπει νά άχαλάβουν μέ ζήλον, μέ σύστημα καί ενθουσια¬ σμόν τί έργον τής έκ τού σύνεγγας παρακολουθή σεως, δΐαφωτίσεως καί καθοδηγήσε ως των άγροτών είς τό ερ γόν των. Δέν ύπάρχει δέ άμ φιβολία ότι θά τό πράξουν. Καί ή προσπαθεία θά έπιτυ χη.'Ή μάχη τού σίτου θά κέρδηθβ· ©« φέρη τπν νίκην τής αύταρκείας τής χώρας. ΟΠΩΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ ΤΟ ΠΛΑΙΣ1ΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ή διαφήμισις πλέκει ενα ώ αΐον φαντασμαγορικόν δίκτυον γύρω άπό τα νέα κινηματογραφι- κά έ"ργα: ή Βίρβάρα 2τάνγουικ, ό Χέρμ^περτ Μαρσάλ, ή Ζάρα Λε- άντερ, ή Βίβ-.αν Ρομάνς, ή Άννα Σέρινταν καί πολλαί άλλαι φυσιο- γνωμίαι άπό τάς νέας πού κρεά ρουν εις τό θέατρον των σκιών, παρουσιάζουν τα γοητευτικώτερα τέτ ά τέτ είς τάς στήλας των εφη μερίδων. —Ένα Ιργο χινημχτογράφου καταντά σήμερον Ινα Ιργον ζωής... Κάποιος σενατίστας είχεν αύτό τό ρεφραίν ώς τό προχειρότερον έπιχείρημα είς συνομιλίας μέ τόν ρεζισσέρ, τούς σχηνοθέτας καί σκηνογράφους ενός «στούντιο». Ανεξαρτήτως τοθ μεγάλου καλ λιτεχνικοθ ζητήματι τής ϊηο χής: θέατρον ή κινηματογράφος; —τό έπιχείρημα είνε άληθινό. Αί διαφημίσεις των νέων κινηματο γραφικών δημιουργίών άποβαίνουν διά τουτο ή καλυτέρα έπιβεβαίω σις: Δέν διαβάζονται μόνον άπλή στως. Συζητοθνται εύρέως είς τούς κοσμικούς κύκλους δπως καί είς τούς κύκλους των συ νοικ ών. Άλ)ως τε αί ήρωίδες τού κιντίματογράφου καί οί ήΓω- ες φυσικά, £χΟϋν τόσον τό¬ πον είς τάς καθημερινάς άναμνή- σεις! Ένα φίλμ δέν είνε μόνον μία ριομαντική εξέλιξις ή μ[α μυθιστορηματική άπεικόνιοις μέσα είς τόν μυστικισμόν τής κινημα- τογραφικής αιθούσης. Σονδέεται καί μέ Σδια'τερα προσωπικά γε- γονότα. — Δέν ξέρεις τί μοΰ έστοίχισε έκεϊνο τα συνταραχτικό παίξιμο τής Μύρνα Λόου, μοθ έλεγεν άλ¬ λοτε ϊνας φανατικές λάτρης τής όθόνης. —Τί σοθ έατοίχισε; — Μιά περιπέτεια άνάλογη «στήν άτμοσφαΐρα μου». Βρήκα έ κεΐ μίαν άλλη...πραγματικήΜύρν5ΐ Λόου. Άπό αύτά τα έπεισοδιάκιαίι· πάρχουν πλήθος είς τόν κοινωνι¬ κόν τρόπον τίνα πλαίσιον των Ιΐ· αφορών φίλμ. Έ διαφήμισις μ«ζϋ μέ τίς έξαιρετικές, καλλιτεχνικβς φυσΐογνωμίες τοθ Χόλλυγουντ Η«ί τίς δημιουργίες των, έρχεται νά άναδιφήση Ινα σωρό προτιμήσείϊ. Δέν έπηρεάζονται οί θχμώνες τΦν κινηματογράφων άπό τούςρόλουςμό νόν καί τούς Ικτελεστάς των,λαμέ* νομένους είτε ώς εξωτερικάς έμ- φανίσεις, είτε ώς άνθρώπους μέ πλούσιον εσωτερικόν κόσμον. Έ πηρεάζονται καί άπό την βλην πλοκήν των έργων είς τό σ$νο λόν της καί είς ωρισμένας λε¬ πτομερείας. Είνε τό συνηθέστερον θέαμα ό κινηματογράφος καί συνΐ- πδς αί έπιρροαί αυταί άποβαί¬ νουν συχνά πολλοθ λόγου άξιαι έν σχέσει μέ την ζωήν καί την δράσιν άκόμη τού καθενός. * * ι * Κις τό πχλαιόν έκεΐνο βιβλίον τοθ Ίαχώβου Μπόρσα περί τοθ[ άγγλικοθ θεάτρου, άνατττύσσονται! αί αίσθηματικαί έκδηλώσεις πρός | τοΰς ήρωας τού δραματολογίου | πού ήσαν τής ημέρας τίτε με· ταξύ των κυρίων. Άπό την έπι- δημίαν εκείνην εδημιουργήθη ή φήμη καί είς τόν κινηματογρά- φόν, ενός Ψηλάντερ λ. χ. ή ενός Βαλεντΐνο. Σημερον ώστόσο δέν πρόκειται απλώς περί των ώραίων τής όθόνης. Πρίκειται καί περί αυτών καί περί των έργων ειδι¬ κώτερον. Δι' αύτό ίσως καί τό κοινόν είνε αήμ,ίρον αύστηρότε- ρον κ»ί δι' αύτό αί διαφημίσεις Ιξαντλοΰνται είς άναλύσεις διεξο- δικάς γύρω άπό τα πρόσωπα καί τα πράγματα των έργων. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Σέ παλιά λημέρια τής θεάς Ύγείας. Ο ΛΕΝΤΑΣ Ή θαυματουργός λουτρόπολις 3ον Έκτός άπό τό κρέας, πού σφόζουν τακτικά δυό—τρείς φορές την έβδομάδα, είναι καί τα άφθονα καί νοστιμώ τατα ψάρια πού βρΐσκει κα- νεΐς καθημερινώς είς τόν Λέν- τα. Ψαρόβαρκες πλακιανές (άτιό τόν Πλακιά τού Αγ. Βα σιλε(ου) δέν λε(πουν ποτέ άτι' έκεϊ καί έκτός άπό τα έκλε- κτά ψάρια τοΰ δικτυοϋ, τιού βγάλουν οί ψαράδες κάθε πρωί (σαράντα καί πέντε δραχμές ή όκα μπαρμπούνια καί λιθρΐνια των 100 ορσμιών τό καθένα) είναι ή 1ξσιρεχι·->
  κή βοθπσ των παραλίων τής
  Μεσσράς, την οποίαν είς τόν
  Λέντα παίρνεις κυριολεκτικώς
  σπαραριστή καί ζωντανή άκό
  μη, άπό την τράτα σάν νυ·
  κτώσΓ|. "Οποίος θέλει μάλιστα
  λαμβάνει μέρος, μοζύ μέ τούς
  ψαράδες, είς τό τράβηγμα
  τής πρώτης καί εχει Μνα
  σπόρ σπανίας καί έξαιρετικής
  άττολαύσεως.
  Γύρω άπό τόν Λέντα ύπάρ
  χούν ρεμματιές, γιά έκδρομές,
  μαγευτικές, μέ βρύσες πολλές
  καί άφθονα νερά καΐ τοπία
  δμορφα καί κήπους καί κλιμσ
  τσριές άγριες άφαντάστου έκ
  τάσεως καΐ πρασινάδες, δσο
  καί άν τίς τελευταΐες αύτές
  τίς έρήμαξεν ή έφετρινή πλημ
  μύρσ. Συχνά είς τίς πλαγιές
  καί τα ρυάκα συνανια κα
  νείς ϊχνη παλαιών άγωγών,
  διά των οποίων τό νερό μετε-
  φέρετο είς τόν Λεβήνα. Αί έκ
  τάσεις καί σ' αύτές άκόμη τίς
  άπότομες βουνοπλαγιές κατά
  τό μέγιστον μέρος είναι καλ-
  λιεργήσιμοι μέ γόνιμον έδα-
  φος.
  Καί είναι βέβαιον, δτι δέν
  θά περάση πολύς καιρός καί
  δλες αύτές οί έκτάσεις, ποΰ
  τώρα ήλιοψήνο'νται γυμνές
  καί χάνουν τό χώμά των μέ
  τίς βροχές, θά γίνουν πηγή
  πλούτου καί εύτυχΐας, γιά κό-
  σμο δέκα φορές περισσότερον
  άπό τούς σημερινούς κατοΐ-
  κους τοθ χωρίου ΜιαμοΟ. Διό
  τι εύτυχώς οί χωρικοί άρχι-
  σαν νά κατανοοόν βαθειά τα
  άγαθά τής εργασίας κσΐ τής
  γεωργίας καί πσρατοθν καθη
  μερινώς τίς λΐγες αΐγες πού
  είχεν ό καθένας των, γιά νά
  πιάσουν τή σκαλΐδα καί την
  τσάπα. "Εμαθα μάλιστα μέ
  χαρά μου, δτι εφέτος εξεδόθη
  καί διαταγή πού άπαγορεύει
  νά έχη κανείς πσραπάνω άπό
  μίαν οίκόσιτον αϊγα.
  Είς την περιφέρειαν αυτήν
  είς την αρχαίαν εποχήν ήκμα
  ζαν δύο πόλεις: Ό Λεβήν έδώ
  καΐ ή Λασσαία περί τα δέκα
  χιλιόμετρα δυτικώτερα. Μά
  τότε οί έκτάσεις αύτές θά ή
  σαν ασφαλώς σκεπασμένες
  'άπό εληές καί μαζύ μέ τό νε-
  ' ρό θάτρεχε καί τό λάδι τιρός
  'τά λιμάνια. Καί άν τώρα τό
  Ι λεοντάρι τοθ Λεβήνος άγναν-
  ι τεύη τΐροσεκτικά τό πέλαγος.
  θάναζητα ασφαλώς τα πλοΐα
  πού παρηκολούθει άλλοτε
  στδν έρχομό τους γΐά νά φέ
  ρθυν έ&ώ ττροσκυνητάς καί ά-
  σθενεΐς άπό την Άφρική ή
  στόν άπομισεμό τους γΐά νά
  μεταφέρουν άλλοθ τα πολύτι
  μα κρητικά προϊόντα. Τώρα
  τα πλοΐα περνοθν άπό μακρυά
  —βαθειά στό Λυβικόν Πέλα
  γος καΐ τό λεοντάρι μέ κόπο
  τα διακρΐνει καί μέ θλΐψι τα
  παρακολουθεΐ ν' άπομακρύ-
  νωνται. Γΐαυτό σηκώνει την
  «κεφάλα» τού σάν άλαφια
  σμένο.....
  Μιά άπό τίς ώραιότερες έκ-
  δρομές πού έκαμα στόνΛέντα
  μαζύ μύ τόν Λγατΐητό μου συ
  νάδελφο καί φίλο, τόν κ. Κώ
  στα Πετράκη,τόν καθηγητή τής
  γυμναστικήν,πού εΐχε την έξαι
  ρετική καλωσύνη νά έπιστρα
  τεύση όλόκληρη την οίκογέ
  νειά τού, γιά νά μέ περιτΐοιη
  θη έκεΐ κάτω, ήταν ή επίσκε¬
  ψις τής μονής Κουδουμδ. 'Εορ
  τάζει τό δεκαπενταύγουστο
  καί είς τό πανηγύρι συρρέουν
  άπό τό Μονοφάτσι καί την
  λοιπή Μεσσσρά χιλιάδες'προ
  σκυνητών. Βαδίζουν γιά νά
  υπερπηδηθούν τίς ράχες των
  Άστρρουσΐων καί τοϋ Κόφινα
  άπό 4 εως 8 ώρες ΐσα μέ νά
  φθάσουν είς την μακρυνήν,
  άλλ' άφαντάστως μεγαλειώδη
  καί γραφικήν έρημιά, είς την
  οποίαν είναι κτισμένη ή
  Μονή
  Εμείς άπό τό Λέντα—καμ
  μιά, έξηνταριά' Μιαμουδιανοί
  καί μερικοί ξένοι— έπήγαμεν
  έκεΐ μ' £να βενζινοκίνητο κα-
  ΐκι γεραπετρίτικο. Τί άηογοή-
  τευσις δμως! Άντί ν' άκού-
  σωμε την άκολουθία τής κοι-
  μήσεως τής Θεοτόκου, έπλη·
  ροφορούμεθα δτι οί παλαιο-
  ημερολογίτες πού διευθύνουν
  τή Μονή εΐχαν άκόμη 2 Αύ-
  γούστου. Μόλις άρχιζαν αύ¬
  τοι τή νηστεία τους. Ό δέ ή-
  γούμενος, άκούοντας τόν κό
  σμόν ϋστερ' άπό τόν έσπερι-
  νό ν ά εύθυμή καί νά τραγου-
  δή—σάν σέ πανηγύρι—έθύμω-
  νε σάν τόν ρσμαζανλή Τοθρ-
  κο βταν εβλεπε ρωμηό νά
  τρώη. Καί είς παρατηρήσεις
  πού τοθ έγιναν, δτι δέν είναι
  σωστό νά έξαπατάται δλος
  αύτάς ό εύσεβής κόσμος, πού
  έρχεται μέ τόσην εύλάβεια γιά
  νά μεταλάβη ϋστερ' άπό τή
  νηστεία τού καί νά έορτάση
  τό πατροπσράδοτο πανηγύρί
  τού, ή απάντησις ήταν, δτι
  «δέν έκάλεσαν κανένα»!...
  Μά 'ινα—δυό χρόνια άν έξα-
  πατηθή άκόμη ό άπλοϊκός χρι
  στιανός πού πηγαίνει γιά
  νά έορτάση έκεΐ δέν θά
  πλησιάζη πλΐά στόν Κουδου-
  μα καί άν άκόμη τόν καλή ό
  άγιος Ήγούμενος. Θάχει σβύ-
  σει ώς τόσο ή φλόγα τής π(
  στεως είς την ψυχήν τού. Μή
  πως αυτήν την υπηρεσίαν φι-
  λοδοξεΐ νά προσφέρη στ*ν
  χριστιανισμόν ό έξαίρετος σύ
  τος άντιπρόσωπος τοΰ Χρι-
  στοθ,· Πώς έχει την αξίωσιν
  νά ρυθμίζη αύτός άπό τόν
  Κουδουμβ τα μεγάλα έκκλη-
  σιαστικά ζητήματα, τα όποΐα
  έ'λυσεν ήδη ή έπίοημος έκκλη-
  σιαστική Άρχή καί τό Πατρι¬
  αρχείον τού; Μέ ποία έφό-
  δια:
  Δέν γνωρίζομεν άν ό Άγι
  ος Άρκαδίας έχη γνώσιν τής
  καταστάσεως αυτής καί τοθ
  σκανδαλισμοΰ των συνειδήσε
  ών, ή όποία συστηματικά διε
  νεργεΐται μέ τό παλαιοημερο-
  λογιτικόν ζήτημα είς βάρος
  των άπλο'ικών χριστιανών.
  Άλλ' είμεθα βεβαιοί δτι θά
  θέση τέρμα είς τό σκάνδαλον
  αύτό, καθΐζοντας τόν καθένα
  είς την θέσιν τού.. ..
  Ε. Λ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Πετοχτά
  σημειώματα
  Η ΗΜΕΡΑ
  ΤΩΝ ΖΩΩΝ
  Τα κοϋμένα τα ζώα! Ποτέ
  ασφαλώς δέν έφαντάσθηκαν
  τόν τρόπο μέ τόν οποίον θά
  έώρταζαν την «ήμέρα των».
  Άλλά μήπως κι' οί άνθρωποι
  ένόησαν .ποτέ τάς σκέψεις
  καί τούς διαλογισμούς καί τίς
  έπιθυμίες των ζώων; Πώς άλ
  λωστε νά έννοήσουν τα ζώα,
  οί άνθρωποι, δταν δέν ειμπο¬
  ρούν νά κατανοήσουν τούς
  ίδίους τούς εαυτούς των; Έ-
  γωϊσταί οί άνθρωποι, θέλουν
  τα πάντα κατ' είκόνα καΐ ό
  μοίωσίν των. Σ' αύτό δέν φεΐ
  δονται οΰτε τοθ ΘεοΟ. Πώς
  νά έξαιρέσουν τοθ κανόνος
  τα άκακσ, κι' άνίσχι,'ρα ν' άν
  τισταθοθν στήν ανθρωπίνη θε
  λησι, ζώα; Καί έπειδή δταν οί
  άνθρωποι έορτάζουν όργανώ
  νούν παρελάσεις μέ φανφά
  ρες καΐ μουσικές καί άπονέ-
  μουν παράσημα, ώργάνωσαν
  κατά τόν ϊδιο τρόπο καί την
  έορτή των ζώων. Δέν πρόκει-
  ται γιά τοπικό φαινόμενο. Παν
  τοθ τοθ κόσμου συνέβησαν τα
  ιδία χθές. Εμείς έδώ άντιγρά
  ψαμεν απλώς τούς άλλους
  λαούς. Τό ϊδια περίπου δπως
  γίνεται είς δλα μας. Κϊ'
  ομως, άν ήταν δυνατόν
  νά μάς μιλήσουν τα ζώα αύ
  τα, εΐμαι βέβαιος πώς θά μάς|
  έ'λεγαν δτι δέν εχουν καμμία
  διάθεσι γιά παρελάσεις καί
  «κοσμικήν» έπίδειξι. Τούλάχι-
  στο την «κοσμικότητα» θά την
  άφηναν άποκλειστικό προνό-
  μιο των άνθρώπων. Ή έλβε-
  τική άγελάδα επί παραδείγμα
  τι πού άναμυρήκαζε την πρω
  ϊνή τροφή της, θά εΐχε πολλά
  νά ειπή μέ την φιλοσοφική
  διάθεσί της γιά την «ματαιό
  τητα των άνθρωπίνων». Καί
  θά έπροτιμοϋσεν άντί τής κο-
  σμικής ματαιοδοξίας, την ά-
  μεριμνησΐα'τοϋ λειβαδιοϋ. Κι'
  άντί παρασήμου λίγο τρυφερό
  χορτάρι. Τό ϊδιο καί τό άρ-
  νάκι πού έγεννήθηκε μέ δύο
  πόδια καί παρήλασε μέσα σέ
  έ'να πολυτελές βιεννέζικο κα-
  ροτσάκι. Θά έξέφραζε βεβαία
  την εύγνωμοσυνη τού στόν άν
  θρωπο ποΰ τό άνέθρεψξν, έτσι
  άνάπηρο καί τερατώδες. Θά
  διετύπωνεν δμως καί τό βαθύ
  παράπονό τού γι' αυτή τή
  διαπόμπευσί τού. Γιατί ν' άπο
  τελέση άντικείμενο περιεργεί
  άς ή ελαττωματικότης τού, ή
  θλιβερή τερατωδία τού; Καΐ
  τό σκυλλάκι πού έ'λαμπε τό
  τρίχωμά τού άπό καθαριότη
  τα καΐ άστραφταν τα μάτια
  τού έξυπνάδα θά έσκέφτονταν
  ασφαλώς: «Τάχα μ' εστειλαν
  έδώ γιά νά έτιιδείξω' την ώ
  μορφιά μου, ή νά διαφημίσω
  τό γοθσιο τής κυρΐας μου;Μά
  8πως καί νδναι καλυτέρα νά
  λειπεν αυτή ή έορτή καΐ ή ύ
  ποχρεωτική εμφάνισις στήν
  κοσμική ζωή».
  Άλλ' εϊπαμεν: Οί άνθρω
  ποι δέν έρωτοθν. Άποφασί
  ζουν. Καΐ ένεργοθν. Θέλουν
  τα πάντα κατ' είκόνα καί
  όμοίωσί των. Γι' αύτό καί
  οί μεγάλοι δέν είμποροθν πο¬
  τέ νά έννοήσουν τοΰς μικρούς.
  Γι' αύτό οί ήλικιωμένοι δέν
  συνεννοοθνται μέ τούς νέους,
  μέ τα παιδία...
  Ώς τόσο σκοπός μας δέν
  είναι οϋτε νά ψέξωμε οϋτε
  Τό σχολείον Βαγιω-
  νιάς.
  Ένα άπό τα παλαιότερα
  σχολεΐα τής Μεσσαράς μέ έ
  ξαιρετικώς εύδόκιμον λειτουρ
  γίαν είναι καί τής Βαγιωνι-
  νιάς. Τό κτίριόν τού βμως 'έ·
  χει υποστή ά πό την πάροδον
  τοϋ χρόνου φθοράς μεγάλας.
  Καί είναι άνάγκη είτε νά έ-
  πισκευασθή ριζικΛς είτε ν' ά-
  νοικοδομηθή έξ ολοκλήρου.
  Ή κοινότης καί ή σχολική έ-
  φορία προσφέρονται νά κά¬
  μουν δ,τι ύττοδείξη ή αρμοδία
  μηχανική ύπηρεσία "Εχουν
  μα> ιστα διαθέσιμα καί τα ά
  παιτούμενα πρός τουτο κ€φά-
  λαια. Ελπίζομεν λοιπόν δτι
  θά μεταβή συντόμως ό σχο-
  λικός άρχιτέκτων Κρήτης διά
  την σχετικήν μελέτην. Είναι
  επιβεβλημένον νά γίνη φρο-
  νοθμεν τοθτο ταχέως καί θά
  γίνη
  ***
  Αί έξετάσεις,
  Όρθοτάτη ή απόφασις τής
  παρατάσεως των προθεσμίαν
  διά τάς είσιτηρίους καί κατα·
  τακτηρίους έξετάσεις των μα
  θητών μέχρι τής 8ης τρέχον¬
  τος καθώς καί διά τάς έγγρα
  φάς μέχρι τής 10ης (δίου μη¬
  νός. Διότι πολλοί μαθηταί εί
  χον εμποδισθή είτε έκ λόγων
  ύγείας, είτε έξ άνεχείας νά
  προσέλθουν είς έξετάσεις ή
  νά τακτοποιήσουν τάς έγγρα
  φάς των. Καί έ'πρεπε νά δο
  θή ή παράτασις. Διά τής απο¬
  φάσεως της αυτής άλλωστε ή
  κυβέρνησις άποδεικνύει 8τι
  άντιλαμβάνεται πλήρως δλα
  τα ζητήματα, μικρά καί με-
  γάλα καΐ δτι εχει απόφασιν
  νά διευκολύνη τόν λαόν είς
  δλας τάς έκδηλώσεις τής ζωής
  καί τής δράσεώς τού. Φυσι¬
  κά δέ καΐ είς την μόρφωσιν
  των παιδιών τού διά την ό¬
  ποιαν τόσην αποδίδει σημα-'
  σίαν καί τόσας καταβάλλει
  φροντίδας ή σημερινή κυβέρ¬
  νησις.
  ***
  Οί άνάπηροι.
  Ό Σύλλογος των άναπή-
  ρων καΐ θυμάτων πολέμου
  ΝομοΟ Ρεθύμνης υπέβαλε
  πρός την Επιτροπήν απολ¬
  λοτριώσεων αίτησιν δι' ής
  παρακαλεΐ δπως κατά την
  διανομήν άγροτικών κτημά-
  των, προτιμώνται οί άνάπη¬
  ροι, έφόσον μάλιστα ύπάρ
  χει καί σχετικός περϊ τούτου
  νόμος. Ή αίτησις στηρίζεται
  επί βάσεως απολύτως λογι-
  κής καί δικαίας. Δέν αμφι¬
  βαλλομεν δέ δτι θά ληφθή ύπ'
  δψιν. Οί ππλαιοί πολεμισται
  καί Ιδιαιτέρως οί άνάπηροι
  πού έ'χυσαν τό αιμά των καί
  ήκρωτηριάςθησαν χάριν τής
  πατρίδος, δικαιοθνται ίδιαιτέ
  ρας στοργής. Δικαιοθνται ά-
  ποκσταστάσεως καΐ συνδρο¬
  μάς διά ν' άντεπεξέλθουν
  είς τόν άγώνα τής ζωής. Καΐ
  εύτυχώς τό σημερινόν κράτος
  φαίνεται πρόθυμον νά παρά
  σχη την προστασίαν καΐ την
  συνδρομήν τού είς τούς ήρω¬
  ας των έθνικών άγώνων.
  καΐ κριτική νά κάμωμε. Θελο
  μέν απλώς νά σημειώσωμε τό
  γεγονός. Ή έορτή επέτυχε Ά
  διάφορον δτι την ϊδια μερά
  πού εξεδηλώθη τόσον πανηγυ
  ρικά ή ζωοψιλίσ, οί άνθρωποι
  έστρωσαν τό τραπέζι των μέ
  σάρκας ζώων. Δέν ύστέρη-
  σαν ομως καί τα ζώα είς έκ-
  δηλώσεις. Εγέμισαν την πό·
  λι μέ έπισκεπτήρισ, πού έβα
  σανίζοντο οί οδοκαθαρισταί
  ώς την νύκτα νά την καθαρΐ-
  σουν... Μ.—
  Ι
  ι
  >ϋ:ι
  βΧΙιτΙ ΛΒΥΥΡ Λφθ'χΐτΐ |ΟΧ Λ»Λ
  ηο]Λογοόφ
  «ΛΙβΙΛΙ.ΙΗ βΐ
  Ί
  •3 *}{μ Λοιοτΐοηφο
  -χ>ιι ΐϋ?Λ ιηχ
  Άν,
  ·5|ΐΧοιι
  0°-2
  -9 Λ0Λ<νβ?Υ,««1 ΛΐΙΧΐΛβΛ»* •Λβββ 5βΛ ιβκ 5»ιΧιβιοοΐΛος>9 $1101113,
  5Ί 5ΐ φγξ ι
  Λΐιι $γ1 5ίΐΛΡ5ώΗηο (5*
  '5 5οι»ι1βιο
  3
  ηοι
  β
  ι ^γ 5ηβ
  5)3 ''
  ηοΐ)χ ·Λν/,
  ΊΛί3
  ΣΟαΐνΐΙΝΟνΟ Ο
  »3Λ βι 3τ1 ηοι ΰς>χχ)Γ)1/ι.ο)0ΐχ9χ ηοι
  ΛφΗοηηογΐ1 ί^ιι 5ΐιγηο5ΐΛΒ03Ν
  •Μ !>91οΙ1θ1&τ1(ΐθ,ο1ΐη 9 ίΐ ί
  5Χ· ΙΧ
  β
  Ιιγρ ΙΙ^Ιμγιιοιηκ β$ ηοιι λοΛ03
  9ΐ «»ιοΊη3οοΧ Ι
  V
  ϋ
  Λ001ΒΧ]113 1
  φ ) φνν ^ 5)3—
  ·Λ3θΛ»ε)φ ΒθΌιχια, λΙιλΧ
  3ΐιγγιοχ ΛθΜΐιητΙοΰς
  ρ Λςιχ ?τ) «ητΙΛη-» φι
  1ΥΥΧ3Λ Λ91Χ3ΛΠ9 9 χΥ9ή
  οΛ11 ίοιοι ^ Αοισ"ην—
  3ΐίΐ
  •χ,οοι
  ί/. 13Χ| 0011 ΑΚΑ3
  οσΊι
  ν 99 1 γγ9^ ρ
  ηου 1 Λθφ»α"ΛοΐΒτ11ΐΛΐ* Λ91 ί>ΐ3—
  Λ
  ργ
  9θ ? ] ΛΒΙΒΐΙ
  οί ΛΒ1ΧΟ30Φ -νΐίΐ ιοόυ.γΐ'θΛΒ *λ Ιις
  1^ Λ3οιΧς)(ί ]χ>χ ίοιοιΐ9 9 «3|ί^9ΐι»
  3ΐ ήηγγ» 13X09^/—
  ϊ ·ηοιηόι ΐ
  13 ηοι 'Ϊ3^3)56*1| 51ΐΛΐ3ΐ3φ3
  ϊ ? ιβι
  90 Μ?ϊ1οια"οιό3ΐι ο.—
  •Λθΐητΐοι ϋΌΊ 5
  Λ91
  ΐ 1Ο—
  Ι
  οιοηφ νγθο } ^
  ί>οο,)ρι1ο5£|? ^110006^3^)011. ϊΐιι ιοΧ
  3Τΐ 13Υ3131Ι9 ί>91ι?Ο 501ΙΠ1 5.—
  '.) ·λΙιι
  Λ.Ό11 ρΐΧ))Ι ΛΟΤΐ3γ9>1 Λρΐ 313Ο3113
  10119 9 ί>χ)σ?τ11/ ϊΐιι ϊνΐ^ 5
  ΐ 9 1 5
  3ΐς ]η [»
  -Π3Υ31 ΟΙΛΠίΙ ΟΙ 3ΟπνΧ3ΐη>1
  ΐΐ ϊίιι οτιηχ ."91 ?νν
  χΓιηηι
  θ
  5)3 ΙιΧ)3ΐ
  ΛΧ53Λ
  ηοι 51»τ11ΐφ
  ')Ι
  90
  10119 ιιο ΛθΗτΙοιϊλ
  ■1Ο Λ051 ς>1030)Βφρ Ιΐ ϊ^βΧθθΈ Ο13Λ
  ?Α3 5* 111 βλ
  Τ
  •1
  5 ή@οΛρ (ε5 ΒΐΙιΐ9ΜΐΛσηο
  ηοι Λΐμιιΐ3γ λΙ^ι ]βχ ΛΒΐηφοιςι
  Β1Β1θθ'ρ3 11^)3ςΒΛρ ρΛ*ΛθΛ3Τΐ9
  Λθΐςρΐο Λ9*11ΝΒ011 031(10, 1Β13Λ10Λ
  -Β Αΐ(ΛΛΒΐΛθΤ13Λν, "Μ
  λ0 φ
  ,σ'Βΐι
  3θ 91
  θΛΥ | ς
  . ΙιγηοΕθΐοΜ λοοΊβ
  φΙ —
  χΐ9ΐ
  1Β1Α
  }Β 00)0119 ηοι
  ϊίιι 5οφίλ
  φ γ9 ϊίΐΛΛΒΐ
  ·οτΐ3Λν, ^ "Χ ΙΙιι^γοιιτΌο ο.—
  •ΛθγηφΒιο Λςοι ^ιοίιλ)Μ Ι^χιλο
  °5? 1 ΰθ' 13X5 5110111,3,—
  ·5ς11 Ι^
  ισ"3ΐι
  ΛΓ91
  ώιίοφρ
  )θρ Λςο)ΐείο
  ■ Ιιο 5ο3οφιϋοφ)ΐ3 5ΐιι
  ιηο,3Χηοίθ3κΒ 50
  ΛΒ1Ρ3Ο1)! ΛΙ,ΙΙ
  ηο)3
  •ηοι
  ηοι
  τ
  09 ^ι λπρ)5 λοιι ποτΙοβι
  ■003 0Ο1 Β101ΒΧ03 ,113 ΛΒΟΓΛγΙΐ9>Ι?
  '^ΒΐχιγΙμ ϊΐιορκ ΐηοΠος,Η ϊθθϊιγιι 3Ο
  Λ1ΟΒ|0'Β11 Λΐχ —
  51 ΛΒ131
  γ μ
  ΙΙΛ1Ο30Χ
  'ΐγου Αϋιο πση^
  *})
  χοαάχ
  Β0ΐΐΐη31ΒΓΐ
  ρ9
  ηοι Λ9θΊιοι
  9* ζ?1Οΐσ»Χ03 5Γ3Ο
  ςι. ]Βθ'ϋοϊί}Β ηοΐ3ΧοηΐΒρ
  .13Π ηοΐ3σηιι ηο]Χογιιΐ3 ^? οοηοΧο
  ■Β!· ϊφ ΛΟ13Τ)ΟΧΟΙ3ΟΚΙ Λ9>Ι11ΟΓΐΙ
  Λ013Λ^ΛΒυ 91 ί>13 ζ?θΧ»Ο13 5Ρ3
  001 ΛθΟι3φΒ1§Λ3 91 ηι9 Λ11991Α0Ό5
  ·3ϋ ΛΒΛΐΐνν ■" ηο)3γ»Β8ΐ-], λοΧοΌτΙ
  -Ι^ν Λ91 Ρ3οΙτιοιύΒΧρ3 ό)οοτ11ΐ9 ιβ»
  Ο9ΟΌ330 ΛΟΧ110ΒΝ ΠθΗ Λ0Λ3Γ1
  |ϊ. -·Μ0Ι<ΪΗ12Ια'νΧΛ3 3ΐ»ιι Α|7— :30η.01Ι(Τ>!03
  'ΛΚΙΑ
  κο13τ1οο1ι
  ά
  οιι»; οΥ.Υ.ϊ> '
  12 »αο '3ΐοιι
  01
  5ηοι
  ίοοιι
  οκ βι
  »ι
  "30223
  Ο,
  Ί
  ηοιι
  οί
  0
  |2
  3X23
  Λ»10,
  Ληο ϊφθ10" 'ί^οι 5ργηικιρ2 κ^ ·»ι
  30035
  'ηοχ οικ| οί »
  30 001 5ΚΛ9Μ5Χ }001 ^τΙ «ΛΙθάΐτΐΓΙΟ
  'ΟΟΙΙ 'Λ(01)ρτΙθ1τΙθΛθ1θ'»Χ ΛΤ31 9^
  σιο Λ9ΐ ΐ3θ3ΐκτϋΛΧο λ»2
  91Λ311 Ί»Ο230ΟΟ1ΟΚγϋΐ2 '5ίί11 53^
  30 ]ΚΥ. 'ΐθάπθ ^10 5|όοά 31Λ311 530
  •κΧ 3X33 };γλλνΕ η. '5η&1 ?β31^
  ■«Α» λ(Τ)1βτ1οιτ1ολοιο'»Χ ^οΌοο οχιρλ
  -3Τ> ΚΑ
  3ΤΙ01ΘΒΧ (ΛΙΒ
  »ι
  !αλ
  91 53201*9
  ί
  9
  βιτ) 30 13ΟΚ0* 3X33
  ά 3 ■κο'χκκιιΐίΐ αοι λοι
  Ο» ίΙΙ ί
  0011
  '3000Λ
  0
  03 Λ^κΐΛ3λ ίθίΐΐ 'ΟΟΙ^31"5^1 Ο01
  οίηλ Α^ι 3ακχ| ηοιι '
  -30 9^Χ1Τ' ^λ^
  Β*ΜΒΒΒΒΒΒΒΐΒΒΒΒΒ*ΒΒΒΒΜΒ»ΒΒΒ*ΜΒΒΒΒΒΒΒ<ΒΜΒΒΒΒβίβΒΒΒ - Λ? 5»Η)ΛοΗ η9Λ|Η»ιο<θ»κλ? ηοι ιχΐΛΐγχΐ λΙιι ηβ)^Η3ϋΐ3~ 5ΐΐχ ου -30 ηβι ηβκιλ ηβι •ν 'ϋ 1011 ]Τ% 93X0011 Λ3 ϋί α; ;νχ ηοτΐ3τ1οΑ οοι '896ΐ ™ Α^. ·Ϊ·)Λ3Τ| 3ι γ Λ011101Α3 ·τ1 'ΙΙ %— ηοιηοι 5οι κτΐίχικ ηοι Α3 Λ "531 .οτΐ^ (ΗτΙρύς γο% φτΐηοιι 'ίι Α»ιιτ1γγΕ ίηοιιτΐιργ»^»^ 5χ)ο!αΧ Οχ%χιόηΐ ιουτΙ ηοι ιιιιιιιιιι:::3:ιιμ.!Μ ΪΛ1Χ · ■ ε>-εεειειεε--ι
  ειπιειειειειπιε
  -α 5}3 ?
  -ϋχ ηχιχη ?Γι 5οο3θΓΐφ 5ϋ.οιριι ΖΙ32Η1Ή νΌΐν9Ι9
  Ί3Λ-/Λ. Λ3 ρΌ Ι
  -οΧο Λς?ΜΐιοτΤΙΐ7 λ©ι νΐν"8Ι9 ^ΥΟ ϊΙίΧΐΦοσΛ ίιςρ
  ΝΟΙ31_νθΐν9Ι0
  ■■■■ιιεΐεΐΜ«·ειι
  'ΟΙΖ 'Ζ(1 Ζ
  ■ΚΗΚ■■■■■■■■»■■■■
  ■■■■■■■■■■■εοΗ
  Ι·-ϊ
  'νΐΥίΙΙΗυ Λΐ)ΐ3θο3.ιο>ι
  νΐνί3Ι3υ ΛΟ13603 ,ιχ»ι
  'ΜΟΚΗΙ
  ΙΐνθϋΟαΜν
  _(¥
  ΟΙ
  ■-■■■■Η*Κ·|
  , 9
  ΒΛίΐΤΙ
  'Β13υ.»Ο30 Λΐ}ΐ 111
  -ΠΒ
  ηγοιΐ 3ΐ35>?ς| 5ηοι βλ ρ
  -ιγ λβοΙ^ »λ Λροφ οιιρσι οιςι Λ91
  3τ1 βι 3ΐ35)οιείηο9 ίΑ
  0<3319ΟΟ1<σ3)11. ΙΐςΙ) 3λ}3 ΙΙΟ »Λ 3ΐΙιΑ»γιιχ? »θ ιιο>ι ί)Βο
  -η»ο 91 'λολ9τ) λοιο'οχ5ιι? λΙοι 3ΐ
  ·ΒΑ3Ο131Ι, Ι^Γΐσ30 ΙΐΛΧΟΐΙ Β)τ1
  »1 Χ3113113, 3135)Υ
  91 οοίιγ>99 ^Ι3
  313ΛΒΜ ϋΛ 313ΟΒ1Ο
  ις Λΐτιΐ ιβχ (9>ιηγΑ) οΐΒγ3γιοςΛητ1
  313ΛΒΧ '31ΟΥΥ»
  91 ^»Ο ίΧΛΙΙΟ :ϊί{5? 91
  -351Λ31» ΒΙ ΛΒ19 135)0<1 ί>ΒΟ 1Λ3ΐΧ
  91 Λιρ3 ι»1ΟΠΒθ'0ί)3 1ΟΙ 30σΙΐ5 3Λ13
  "3ΏΟ ΒΐγγΒΓ) Β1 5Μ13011ΛΒ ΛΟ3·
  •(53Ο3Τ11/ 31
  Λ311 ΙΛ Ϊ30"ΒΟΟ31 30ϊ)κ ΛΙΙΙ 313Λ0Υυ)
  ΙΙΟΒ0ΒΧ ηγοιι ιοκ ίισ1ιγ>ιο ηγοιι
  Ι Η ΐ )ΐΙ
  2 γ
  οιι ιοκιο^τ) '^βχριι οοι ί»κ 5ΐ3θΊιτΙ
  9-Α.
  ΗΧΪ1Η
  £| ηι λο? ργ
  ηγοιι ηο3Λ »5 λπολιΛ. β©
  γ Οί>91 3Λ13 Β 5»Ο ΒΐγγΒΤΐ
  ρ'ι ϋο)9θΐι.τ1? Β0 ^ογΒφθΒ 9'θν
  •ΒΜ1ΛΟΛΒ51 Πγθΐΐ 1Β* Β>11Χ3Ο0αΐΙ
  ηγοιι 53^ισΊΛ3 'ηςησςΙ 30ΒΧ 313Λ
  • ΒΧ ΙοΧ Λ91Ο0Υ ΙτγΒΜ »)Τΐ 313ΟΒΟ1
  ■ολρ 'ποιοβ :>915Ι3. '9ε'3Λ οΐΒΐη3γ
  .31 Ι^ΐ'5]3 ΒΟ3Τ1 1995 ΛθΛΐΥ9 313φ
  ■)0 ΒΛ 31Ι/)Ι
  Ϊ3Λ3Πΐΐγγΐ3Λ8113 0
  • ΐϋ ηοι Β)σοφογ.χηχ λΙ>ι 31350111
  -ΒΛρ ΒΛ 31θζ? 51ΐγΒφ3Χ 51ΐ1 ΒΓΐθ'39
  9ΐηΧιοΊ 91 9ΥΒ» 3ΐ3φ)ίϊι 'λβποιι
  ΐ 5Ί ΐ
  9Υ ^ ς
  •Λιφρ Ιιςφοοιιι οιο"03γ9 ^
  'ϊ Βγγ?ιΐΒκ 91 ΛηοΛφο'3γ Όιι
  ΐ 5Χ
  λοιο
  »ι
  3 <1 ΒΙ *5»ο 'ραΒΐιιγ βι Ι Λ91110Υ § 0 1 -βΦοβ ϋοΒΧ β5( 53Λ9»ο ί Ο1ΟΟΒΥΒ0 91 Χ 91 ί'ίίΥ π© ·οτ1τ1β λΙιι -Β1ΒΧ ΒΙ ϊ γιοιι Υ0 9 ΛΠ0Χ3, Β0 Ι } ς Λίΐΐ ϋ"οιιισ3ΐι λΙιι Β19 ·βΛ3)1 ΛηθΛΒΧ Λ39 110 ΛηθΟΐ6θ3Λλ -ΒΛΒ ΒΛ Ϊ3Λ3Γ)033θ'Χθ1ΐη ΛΒθΙ,Ι Β0 Β1ΒΧ39 »3ΛΛ3' ΒΙ Ί^Ο Λ01Βξ)3^ 3Λ ■13 'λοι 5ηοιηΒ? 5ηοι 5ηοΐ9ΐ ί>Ο01
  ϊηοιςΐΒ 500(^99 ?τί ΛηοοΙμιωσ3 βλ
  ΛΒΥ13φφ 90 ΛΙΟΒΙΟΒΙΒΧ Λ11ΧΒΧ ϊ]3
  3Λ13 ΛΡ51 ΒΐγγΒΤΐ ΒΙ ΙΙΟ 1Β1ΛΟΟΛ
  ϋ Λ 1^ ^"
  •ηοΗοοχοιοοίο ηοι ϋγϋιο
  αοχ
  οΧ λυα. *3|3^ο<ί3 ο .·5ιο«)3γ?Ιι— •Λ»ίίη*σοιι λ 141 5»ιΗ ]γ ■Ι/. ΟΟΙ ΛΚ131110113 3Χ ηοιι ■Ο«Ι - β»3Λ ι?ι Ν3Ι4ΠΚΟ ΥίΙ3_Φ VI ,Νϋ^ΟΚ ]γΗ, γγυ ϊΐιι Λο]θΙιγιι ιιυρόΒη'ΒΜ φι ΒΟΒ11 ΛΟΛ3Τΐ)3> Όθΐ ΛΟ13Ο1Β1Ι1
  ΥΒ0Φ9 91 ί>13 ί>Οθτ1γΒ9Φ9 ^Ο
  ΪΙΒΙΛθΧθΒΕ ί)ΓΙΟ1 ΊΒ13Χ39 '5
  -3τ1ζΐογοΧορ Λ1
  βι 5)3 Λ0Λ9
  -Ο11Β ΛΒ]13Β1ΛΟΧ810Ϊ
  ί>ϋχιι1οιοιιογηΗ "Α
  5»ιτΙ
  ηοΑ3τ)ΐ3κ ηοτΐ
  ί' ί
  5οακτΙίΛΐχ
  κκ
  ηοιτ)!/ οί »ι
  Λ(01
  5ο)γΙ}τΙοα
  ΠΧ
  :ηο]3τ)ϋ.ο ηοιηοιοι ιο'Χβτι
  !>θΛ3τΙηοοΛ93 ΐ
  ιρλ Ο)τ1ηθΐιτ3 Ιμφησχ
  !
  ΛΧ)1311
  -19 ρΛ ϋ ϋοςΐ3φοΐ9 Λ91 ΡΛ λοιι
  -9Μ Λ91 3^η3 Λ3ς Λ3Οθ3φ 9
  ρχ [ΐ0ΐιλοΌοιτ11ΐ9, 3X^3
  9 *3θοτιο. 3ΐου.1μ9,ο~ιι
  -σ3φ Λ9ΐ 9^9 5ολΧ;
  ΙαφσΊοιι. Λΐμι Λΐιιςυο
  ρΛ 30000011111,1 Ο011
  Ι)Χ 3Χρ Λ?9 *3θΛΐφ
  9 )°1131ι·3,ί 'ιθγθΧΟΓΙ9 Λ.01Ο
  '53ΐοθσ9ΐηχ9 1X9 λπ
  ^ 5θ113Λ)θηθ1Λγ( — 50)001/^
  ϊΙ^Ι }ΟΑ Λ3Ο03Φ 001 5ΐ3θΙ/1Λ)0Λ
  ηο ρχιιοητ) ισ ιοχ ηοι 9χι°λ
  ηλ (ιι 3τ1 ΙμφΌΐΐϊ ΙμΛ3ΐο 3Ο 3Ο
  ηο5 5οχι^θ9ηον 9
  •ιρσΛοιόοιοι ;οχιό3τ) λ
  -3 ΛΟ35)39Ο01)ρ Π3
  5[χΧοιΐ3 5^1 53θθς?γΛ. *)3χαχ ιο
  Ϊ13Ο3ΧΟ
  ιιΐ3
  λοο
  Λ3Ο03φ ΟΟΙ ΐςΐϋΐΐ ΛΟΐΙ^ 5θΛΐΦ
  9 ιΐί? '
  ο, Ω01 ^
  ΐ ·π03ΐ9Λσιρ
  Λΐμι 9°Υ Λ91
  5οσιι ΛΐβΙΐΛ9σφισ3ΐι λΙ^ι λ(ιχ
  ΡΥ Ό13Θ)131Λ9 ΟΟΙ ΛΟΙβ 3Ο
  311 λΙ,ιι ιομ ηοι 53]τΤπθιιι| 5μ
  3Τΐ ΰΛθφΓίηθ Λ)03 501Ο109Χ03
  ^ ΟΟΙ ΙΐΓίφΛΛ. ΙΐΛΙΟΜ [^^
  λ* Ι £5
  νπινιΐνβ
  Ι.ΙΗ
  ΆθΗοιΙιιΙιογ Αϋι ί>}3
  ηοι οιιγ.
  Λ©ι Οί?'τ>86!>
  011 ΠΜ» ΟΟΙ Λΐ5»θΊΐΟ13
  ηοτΙ
  ΙΟΤΐ Λ35ΟΟ '3101Χ| Α(0Χ01
  Λ151 »13Τ| 0 '^
  γ 2 χ οι
  '5!Α1Ο3γ_3ΐκ| 5ίίΙΛ3τΙλη'ΛΐΧ3Χ 5ίΟΤΓΐ]Τ)
  οα ηοΐΒγ^χκίΙ^ ηο33χΐ2θΑιΛθ'23 οοι
  5(χχ
  γ;
  , (ηο]θ>'χΐ3Χο»ι»χ ;?
  ηοτΙ Α(ρλκιιιΐ3 8261 ηοιοηοληγ
  8 !»* 1661 ^ ί;
  γ 99 φ ρ2 }
  £13113 :οι}βχ οοτ)ο»ιο1ίΛΐοΐ3γ_ϋ «τ1
  Αάλό λο<3»ιι 91 5ίί ς9»χ Η» 91 -XX Ζΐν ! ΑΟΙ31 ΐ Ν31Νί(ΙΦ αΠΙΜΙβ = ηβα ; ςιοιτ ννιυιιΐ οί -3Η Α »Η Μ ΗΗ11Ν ν<ΙΙΙί.ΐιΙΙΙ 9χ 5ΐ!Λΐύ3τΙΐ3Χ 011Β Τί 'Γΐ Ά$ '1 'ΛΟΙ υ 7 ·<(ΒΐσΊη3θοΧ Η. ^μ Β0 ηοιι Λΐΐΐ11Τΐ3υ ΛψΐΎΒΛΟ Ϊ οσΊι ϊ9ΐ·5ΙΉ. '«ϊΙιί99 ^ Ρ ρχ» ΐΛθλς)^ Λ9>ιιοΌιιοό3ρ 91 λοο"3τ1
  § <^'3Τΐ13χ) •τί τί 2(1 9 1ΒΛ11ΒΤΐη3Αθ11Β ΛΟ1Βξ(ξ)Β- ) 103ν Λ111ΟΒΧ3, Τ ·Λ3ΟΛΒΟφ 0Ό1Χ19 Λ91 91 :Λϋιιιτ)3υ Λΐιχ ^ 1 ν ντ ^ ΒΐΙΙιΛο'ηοιοισΒ 91
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  ό Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  ι
  4Ι6ον
  Ό Ίονδρέτης έψεύδετο. Πρώτον διότι αί τέσσα-
  ρες τριμηνΐαι έφερον τεσσσράκοντα φράγκα· καΐ
  δεύτερον, διότι πρό εξ μηνών ό Μάριος εΤχε πληρώ
  σει τάς δύο των τριμηνιών.
  —Ό κ. ΛευκΙας εξήγαγεν έκ τοθ κόλπου τού
  πέντε φράγκα, καΐ έρριψεν αύτά επί τοθ τραπε-
  ζΐου.
  Καί ήδη ό Ίονδρέτης έψιθύρισεν είς τό ώτΐον
  τής πρεσβυτέρας θυγατρός τού.
  —Τό γαίδοΰρι! τί θέλει νά πρωτοκάμω μέ τα
  πέντε φράγκα τού, Οϋτε διά την καθέδρα μου
  καί διά τό ύαλ( μου δέ ν πληρώ νομαι μέ αύτά! Κά
  θου τώρα κάμνε έξοδα.
  Έν τούτοις ό κ. ΛευκΙας έξεδύθη τόν έττενδύ
  την τού, κα( εΤχε ρΐψει αυτόν είς την ράχιν τής
  καθέδρας.
  Κύριε Λαμαρΐνε, εΐπε, δυστυχώς μόνον αύτά τα
  πέντε φράγκα κρατώ επάνω μου' άλλά πάγω τώρα
  την κόρην μου είς τό σπΐτι, καί τα βράδυ έπιστρέ-
  φω' δέν ε'ίπατε ότι πρέπει νά πληρωθή άπόψε τό
  ένοΐκί σας;...
  Τό πρόσωπον τοθ Ίονδρέτου έξέλσμψε παράδό
  ξως πως.
  —Μάλιστα, αύθέντη, έσπευσε ν' άποκριθή. Είς
  τάς όκτώ ή ώρα πρέπει νά εύρεθώ είς τοθ σαι
  σ*ιτονοικοκύρη μου.
  —Έγώ θά εΐμαι έδώ είς τάς έξ ή ώρα καί
  θά σάς φέρω τα έξήντα φράγκα.
  —Είσθε ό εύεργέτης μου! άνέκραξεν ό Ίονδρέ
  της ίπιτηδευόμενος άκραν συγκίνησιν έξ εύγνωμο
  σύνης.
  Άποταθείς δέ χαμηλή τή φωνή πρός την σύζυ
  γόν μου.
  —Μωρή γυναΐκα ! εΐπε, μωρή κύτταξέ τον
  καλά!
  Ό κ. ΛευκΙας έλοβεν έκ τής χειρός την ώραΐ
  αν τού κόρην, κσί πρός την θύραν διευθυνόμενος.
  —Καλό βράδυ λοιπόν, φΐλοι μου! εΤπε πρός την
  οικογένειαν τοθ Ίονδρέτου.
  — Είς τάς έ'ξ ή ώρα αύθέντη πώς; Ηρώτησεν ό
  Ίονδρέτης.
  —Ναί, ναί, ακριβώς είς τάς Εξ.
  Κατ' εκείνην την στιγμήν, ή πρεσβυτέρα των
  θυγατέρων τοθ Ίονδρέτου πσρετήρησεν, δτι ό ξένος
  αφήκεν επί τής καθέδρας τόν έπενδύτην τού.—Κύ
  ριε, λέγει πρός αυτόν, λησμονείτε τό φόρεμά
  σας.
  Ό Ίονδρέτης ήκόντιοε κατά τής θυγατρός τού
  βλέμμα έμπλεον πυρός όργής.
  Ό κ. ΛευκΙας έστράφη καί άπεκρίθη μειδιών.
  —Όχι, παιδί μου, δέν τό λησμονώ, άλλά τό ά
  φίνω.
  —ΤΩ γενναΐέ μου προστάτα! άνέκραξεν ό Ίον¬
  δρέτης" σέβσστέ μου αύθέντη, έγώ πλέον δέν ή-
  μπορώ νά κρατήσω τα δάκρυα! Δότε νά σας συ
  νοδεΰσω έ"ως τό δχημά σας.
  —"Άν-έβγήτε έξω, απήντησεν 6 κ. Λευκίας, φο-
  ρέσατε αυτόν τόν έπενδύτην. Κάμνει ε"να ψθχος πολΰ
  διαπεραστικόν.
  (συνεχίζεται)
  ι* Γ«
  2ΗΤΕΙΤΕ Ιπιμόνως, ά πό ολα τα καταστήματα καί αύτά
  «χομη Τ&ν έιταρχιβίν *«Ις κλωσταΐς Μάρκας «Σταύρος».
  Ήτοι οβυγάκια, τρυπώματα κιθάρας, καρόλια κβντήμα-
  τβς, χουβάρΐς, Μουλινί, Κοτόν περλέ, Βαμβακάκια, κον-
  Βάρις χεντήματος χ. λ. π. Όλα τα ώς ανω (ίδη είναι ά-
  φβάστου ποιότητος, καΐ χρωμάτων ήγγυημίνων χαΐ οτερε-
  Λν. Μία δβκιμή θά οάς πιίσο διά την άνΝΤΐρότητα τϋν
  κλοίθτδν της μάρχας «Σταύρος.»
  Άντιηρβσκπβς διά τούς Νβμους Ηρακλείου—Λασηθίου:
  Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΙΩΑΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
  Πλατβία Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι).
  "Απαντα τα διδακτικά βιβλία
  γραφική ϋλη
  είς πλουσίαν συλλογήν.
  ΠΟΛΗΣΙΣ ΧΟΝΑΡΙΚΗ ΚΑΙ Λ1ΑΝΙΚΗ
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΐ
  Παρεχ«ντ«ι 4π1 πιστώαβι ΐΐς τβύς χ. χ. Διδασκάλους
  χ«ι τ*ς σχολικάς έφοριίας είς τιχάς χονδρικώς ~ιλή-
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκείνους ττοθ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό 6λα δι' δλους
  ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΛΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Α'.
  Έ επίδρασις, την όποιαν έξ*·
  σκεϊ επί τής ύγείας τοΰ άνθρώ
  που τό φυσικόν έν γένει περι-
  βάλλον, δηλαδή ό άήρ, τδ 05ωρ
  καί τό ε5αφος, είχε κατανοηθή
  άέκαθεν υπό τής ίατρικής έπιατή
  μης. Ό θεΐος Ίπποκρατης αφιέ¬
  ρωσεν, ώς γνωστόν, περί την
  μελέτην τοθ ζητήματος τούτου τό
  κλασσικώτερον σύγγραμμά τού
  «αερΐ άέρων, δ5ατων, τόπων».'
  Δέν γεννάται άμνιβολία, δτι αί
  περί τής επιδράσεως των στοι-
  χείων τούτων γνώαεις μ*ς ηλ-
  λαξαν έκτοτε, έν τούτοις δμω;
  αί περί τής σημασίας αυτών άντι
  λήψεις δέν μετ,εβλήθηιαν καθό
  λου, διότι καί σήμερον άκόμη
  ή άτμόσφαιρα, τό έ"5αφος καί τό
  ΰίωρ καταλέγονται είς τούς κυρι¬
  ωτέρου; παράγοντας, οΐτινες επι
  δροθν επί τής δγιεινής καταστά
  σεως τοθ άνθρώπου.
  Άπό μακράς παρατηρήσεις ά¬
  πό αρχαιοτάτων χρόνων ϊχει άπο
  δειχθή καί εξακριβωθή μέ τάς νε¬
  ωτέρας ερεύνας, ϊτι την υγείαν
  τοθ άνθρώπου έπηρεάζουν σημαν¬
  τικώς αί φυσικαί. καταστάσεις
  τής άτμοσφαίρας καί κυρίως αί
  ταλαντεύσεις αυτής, αί οποίαι
  καί συντελοθν είς την ανάπτυξιν
  νόσων. Έκ των φασικών τούτων
  καταστάσεων τής άτμοσφαίρας έ-
  κείναι αί οποίαι παρατηροΰνται
  επί βραχύν τίνα χρόνον καλοθνται
  άεροκρασία ή καιρός, ένω ό μέ-
  σος δρος των μετεωρολογικών πά
  ραγόντων, δστις Ιξάγεται άπό μα¬
  κράν παρατήρησιν είς ωρισμένον
  τμήμα τής γηΐνης επιφανείας,
  καλείται κλΐμα.
  Τα στοιχεΐα τα όποία άποτε·
  λοθν ώς ίδιότητες ωρισμένων εί
  δών άτμοσφαιρικ^ς καταστάσεως,
  τό κλΤμα ενός τόπου, είνε: ή θ'ερ
  μοκρασία, ή ύγρασία, ή ξηρασία
  Αι κατατακτήριοι
  έξετάσεις των μαδητών.
  τοθ αέρος, ή δύναμις καί ή διεύ
  θϋνσις τοθ αέρος, ή νεφελώϊης
  κατάστασις τοΰ ούρανοΰ, ή άτμο
  σφχιρική πίεσις, ή αύνθισις (χη
  μική καί βιολογική) τή; άτμο |
  σφαίρας, ό ήλϊκτρισμός αυτή;, ή
  άκτινοβολία, ή ποσότης τή; πι·
  πτούαης βροχή;.
  Γενικώ; διακρίνομεν τρία κλί
  ματχ: τό τροπικόν, τό πολικόν
  καί τό ευκρατον. Άλλ' άπό δγι
  εινής απόψεως οφείλομεν νά έ
  ξετάσωμεν κυρίως: τό όρεινόν,
  τό θαλάσσιον κχί τό κλίμα
  τή; πεδιάδος, καί τοθ δάσους.
  Ηροτοΰ φθάσωμεν εί; τα τελευ
  ταΐα αυτά, τα όποία μας ένδιαφέ
  ρουν κυρίως, ά*; αναφέρωμεν έν
  πάση συντομία τα χαρακτηρίση-
  κ4 των τριών κλιμάτων:
  1. — Τροπικόν κλϊμα. Τό κλΐ
  μα τοθτο Ιχίΐ ώ; χαρακτηρίση
  κόν την υψηλήν θερμοκρασίαν, ή¬
  τις συνοδεύεται πολλάκις καί υπό
  μεγάλη; δγρασία;. Ή επίδρασις
  τώ^ ήλιακών άκτίνων είνε μεγί
  στη, αί δέ άπό κχιροθ είς καιρόν
  έπερχόμεναι χειμαρρώδεις βροχαί
  συντελοθν είς τάν καθαρισμόν τής
  άτμοσφαίρας, άλλά διευκολΰνουν
  πολύ την γένεσιν καί τόν πολλα
  πλχσιασμόν παθογόνων μικροβίων
  καί νόσων. Ή θνησιμότης είνε
  μεγίστη, αυχνότατα δ' έπέρχεται
  ή σειρίασις, ή θερμοπληξία, ή
  κακοήθης άναιμία των τροπικών
  καί νόσοι τοθ ήπατος κυρίως είς
  τούς πίνοντας οίνοπνευματώδη
  ποτά. Ό φοβερώτερος έχθρός είς
  τό κλΐμα τουτο είνε οί έλειογε
  νεΐς πυρετοί, έπειτα δέ τα άλλα
  λοιμώδη νοσήματα, άσιατική χολέ
  ρα, δυσεντερία, πανώλης. Έ φθί
  σις έπίσης είνε λίαν βιαδεδομένη,
  ευκόλως δ' έπέρχοντα: πνευμονίαι,
  βρογχίτιδες κ.λ.π. ώ; έκ τή; έκ-
  θηλύνσεω; τοθ δέρματο;.
  (αυνεχίζεται)
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  3
  Δια Βασιλικοΰ διατάγματος
  χαβορίζεται ο τρόπος των κατατα
  κτηρίων έξετάσβων^παραταθΕΐσών
  ώς γνωστόν μέχρι της 8 τρέχον¬
  τος), μαθπτών, άιτοφοίτων των
  τριταξίων άστικύν σχολείων (πά
  λαιοΰ τύΐτου) πρός φοίτησιν είς
  κλαβσικά γυμνάσια ή πρακτικά
  λύκεια
  θϋτως, ορΐζβται ότι ο κάτοχοι
  άπολυτηρίου λειτουρνησάντων
  χαΐ λειτουργούντων δημοσίων
  τριταξίων άστικών σχολείων, προ
  κειμένου νά χαταταχθοΰν είς
  την τετάρτην τάξιν δημοσίου
  πρακτικοϋ λυκείου ή την τρίτην
  τάξιν δημοσίου κλασσικοΰ γυμνα
  σίου ύφίβτανται την κατατακτπβι
  όν εξέτασιν των- έν τφ γυμνασίω
  π πρακτικω λυκείω, ένθα έπιθυ-
  μοΰν νά φοιτήσουν.
  Ή έν λόγω έξέτασι; είνε γρα·
  πτίι καί πρθφβρική, <5ιεξ·»γεται δέ ενώπιον τοΰ εϊδικοΰ διά τό οικείον μάθημα κκθηγητοΰ, τοΰ διευθυντού τοΰ σχολϊίου καί ε¬ νός ετέρου καθηγητοΰ φΐλολό- νού διά πάντα τα βεωρητικά μα θηματα, πλήν των άΐτοτϊλούντων κλάδους των Μαθηματικήν χαΐ Φυσικών, μαθρματικοΰ δέ η φυ· σικοΰ δια τα άποτελοΰντα κλά¬ δους των Μαθημκτιχων καί Φυσι¬ κών, μαβήματα. Έπιτυχόντες βεωροΰνται οί λα βόντες την βάσιν είς έκαστον , των πρωτευόντων καΐ γενικόν βαθμόν ούχι κχτώτερον τη; βά- σεως. Πάντες ο! λοιποί κατατάα· σονται είς την άμέαως κατωτέ- | ραν τάξιν. Οί άπόφοιτοι των ι- διωτικών τριταξΐΝν άστικων σχο¬ λείων, ΰφίβτανται την έξϊτααίν των διά την πρώτην τάξιν τοθ χλαβσιχοΰ γυμνασίου η την τε¬ τάρτην τού πρακτικοϋ λυκείου, ενώπιον των επιτροπών των κα· τακτηρίων έξετάσεων των έξ Ιδι- ωτικων σχολείων προϊρχομένων μάθη των. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Την 12ην Όκτωβρ'.ου έ. ε. ημέραν Τετάρτην καΐ &ραν 11—12 π. μ. έπαναλαμβάνεται ή δημοπρασΐα διά την προ¬ μήθειαν ΰφάσματος πρός[κα¬ τασκευήν στολών των κλητή- ρων τοθ Δήμου είς τό Δημοτ. Κατάστημα κσί ενώπιον τής Δημαρχιακής Έπιτροπής Η¬ ρακλείου. "Εν Ήρσκλείφ τή 4η Όκτω βρίου 1938. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει ότι: Έκτίθεται είς μυστικήν δι' ένσφραγίστων προσφορων μει¬ οδοτικήν δημοπρασίαν ή έργά σία τοποθετήσεως των ύ5ρο· μέτρων είς την περιφέρειαν τοθ Δήμου Ηρακλείου την 24ην τοϋ μηνός Όκτωβρίου 1938 ημέραν Δευτέραν καΐ ώ¬ ραν 11—12 π. μ. ενώπιον τής Δημαρχιακής Έπιτροπής. Τα σχετικά τής έγκεκριμέ νης μελέτης καί διακηρύξε- ως ευρίσκονται κατατεθειμέ¬ να παρά τή Τεχνική Ύπηρε- σίσ. τοΟ Δήμου πρός γνώσιν των ενδιαφερομένων. Ή δαπά νη κατσβληθήσεται έκ τοθ δανεΐου τοϋ Δήμου. Έν Ηρακλείω τή 4 Όκτω- βρΐου 1938. Ό Δήμσρχος Ηρακλείου Μ. Γεωργιάδης Ζητεΐται πρός ενοικίασιν δωιαά τιον μετά κουζίνας κατάλληλον διά μονοκατοικία. Πληροφορίαι τιαρ' ημίν. Τ6 Εμπορορραφειον ——————————————————— Γ. θ. Τρεβιζάκη Πλουτισθέν μέ τα καλυτέρα ύφάσματα τί'ις αρχομένης νέας σαιζόν. Μετεφέρθη καί ήρχισε τάς εργασίας τού άπό 1ης 8)βρίου είς τό παρά την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη καί παραπλεύρως πρακτορείου εφημερίδων μ. 'Αλιχιώτη. Έίτ' εύκαιρία τής μεταφοράς τού τό ΕΜΠΟΡΟΡΤ^ΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ- ΖΑΚΗ θά πωλήση τα ύφάσματα τού είς τιμάς πραγμοιτικοΰ κόστους καθ* όλην την νέαν σαιζόν ήτοι: άπό 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου. .τϊΙΙ Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα τα μας είνε άσύγκριτα. Αί έκπτώσεις μας μοναδικαί ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ Τό συμφέρον σας άπαιτεΐ νά προτιμδτε τίς: Ρέγγες «Κρΐνος» Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο ειδικώς διά την Έλλάδα. Ποιότης η άνωτέοα πού μπορεϊ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνεται είς παραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ χαί όχι άπό φυγεϊα. ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕϊ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΥΛΑ. Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς άρέσει δεχόμεθα νά μάς τό έπιστρέψετε. ^ ' ΓΕΝΙΚΟΪ ΑΝΤΙΠΡΟΣ&ΠΟΣ: ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «νΟλυμπος>).
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοΰ ραδιοφωνικοΰ.
  Ό Ραδιβφωνικός στχθμός 'Αθη
  νών θά μεταδώση σήμερον τό χά
  τωθι πρόγραμιιχ:
  ' ίϊρα 6 μ. μ. μετεωρβλογικόν
  δελτίον χρηματιστήριον, 615'
  συναυλία πιάνου (δίσκοι), 6.95'
  «ή ώρα τοΰ πκιδιοΰ». (Τό συγκρώ
  τημα παιδικης σκηνής τής κυοίας
  Εύφ^ Λόντου Δημητρακοπούλου
  θά εκτελέση μουσικόν σκέτς), 7
  έλαφρά μουσική (έ κ. Κορίνθιος
  καΐ ή ορχήστροι τού), 7.45' ρβαι
  τάλ τραγουδιοΰ υπό τής κ. Μ«ί
  ρης Ταμπάση, 8.15 όμιλία τοΰ
  προέδρου τής έταιρβίας Ψυχι
  κων Έρβυνών κ 'Αγγέλου Τα-
  νάγρα περί τοΰ διχααμοΰ τής ά
  τβμικοτητος, 8.30' άποσπάβματ*
  άπό βιεννέζικες οπερέττες (συγ
  κρότημα Κθφΐνιώτη ουνοδβία
  τής μικράς ορχήστρας τβΰ αταθ
  μοΰ), 9.30' ϊίδήσεις, 9.45' δημοτι
  κό τραγοΰδι υπό τοΰ κ. Παπαν
  τωνίου συνβδεία λαΐκών όργά
  νων, 10 Ι5' συναυλία τής μικράς
  έρχιίστρας τβΰ Σταθμοΰ, Π βΐ
  δήοεις, 11.15" έλληνική καντάδα
  (διβυθ. Γ. Αθανασιάδης), Π 45'
  πβικίλη μουσική υπό τής ^μικράς
  όρχήστρας τοϋ σταθμβϋ.
  —Τό κυνήγιον είς τόν νο¬
  μόν Χανίων.
  Διά διαταγής τβΰ Στρατιωτι-
  κοΰ Διοικητβΰ Κρήτης, ατροιτη-
  γβΰ κ. Τσολάκβγλο», βκετράπη
  τό κυνήγιον είς ολόκληρον τόν
  νομόν Χανίων.
  —'Αγορανβμικά Χανίων.
  Π«ρ' όργάνων τής 'Αγορανβ
  μίας Χανίων κατεμηνύθησαν βί
  Σταύρος Μ. Δασκαλάκης καΐ
  Σταύρος Γ. Βαλυράκης πκντοπώ
  λαι διότι επώλουν σάπωνος υπέρ
  την διατίμησιν.
  — Ή περιοδεία τοΰ Θεβφιλε
  στάτου Πέτρας.
  Ό Έπίβκοιΐος Πέτρας χ. Διβ
  νυσιος ευρισκόμενος είς Βιάννον
  θά ίερβυργήση σήμερον είς Βα·
  χό, αυριον είς Χόνδρον καΐ την
  Παρασκευήν είς Κάτω Βιάννον.
  Τό προσεχές Σάββατον ό @βοφΐ
  λέστατβς θά ευρίσκεται είς "Α
  νω Βιάννον ϊν« ίβρουργήσπ είς
  τόν ναόν τής κωμοπόλβως.' Την
  Δευτέραν θά επανέλθη βίς την ε
  δράν τού.
  —Δωρεαι.
  Ή οίκβγένίΐα Κίμωνος Δοκου
  μετζίδου κατέθϊσεν είς τό Τα
  μεΐον τού Φιλανθρωπικοΰ Συλλό
  γου των Κυρίων Ηρακλείου δρχ.
  400 είς μνήμην τβΰ αποβιώσαν¬
  τος αλησμονήτου άδίλφοΰ των
  Ιωάννου Δοκουμετζίδου.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  προκηρύσσει δτι έκτίθεται είς
  μυστικήν δι' ένσφραγίστων προ
  αφορών δημοπρασίαν ή προμή-
  θεια είς τόν Δήμον ενός σασ-
  σΐ αύτοκινήτου έλαφροΰ, φορ-
  τηγοθ ώφελίμου φορτίου 3)4
  τόννου μήκους σασσί 3 μέ¬
  τρων την 24ην τοθ μηνός Ό¬
  κτωβρίου ημέραν Δευτέραν
  καΐ ώραν 11—12 π. μ. ένώ
  πιον τής Δημαρχιακής Έπι¬
  τροπής.
  Οί σχετικοί δροι τής διακηρύ
  ξεως ευρίσκονται κατατεθειμέ
  νοι παρά τή Τεχνική Ύπηρεσία
  τοθ Δήμου πρός γνώσιν των
  ενδιαφερομένων.
  Έν Ηρακλείω τη 4 Όκτω¬
  βρίου 1938.
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου.
  Μ. Γεωργιάδης
  Έμμαν. Μαρκουλάκης
  Δικαστικβς κλπτήρ
  Πρωτοδικβίου Ρεθύμνης.
  Γνωρίζη» Τβι5 δικηγβρβις Ήρα·
  χλείου ότι διεκπεραιώνω ταχύτα-
  τα πάσαν κβινοπβίησιν δικογρά-
  φου ώς καΐ πάσαν εκτέλεσιν άπ·
  ςραοβως. Διαμονήν: Δικηγορικόν
  Γρ αφβϊβν Γεωργ. Γιακουμογιοτν"
  νάχπ Ρέθυμνον.
  !> ί
  Ηράκλειον-Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  5 Όκτωβρίου 1938
  ■«]■
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ι ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΥΜΕΝΩΣ
  ΔΕΚΤΟΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΕΥΝΟΤΚΗ ΑΠΗΧΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΡ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Λονίίνου ότι ό λόγος τού Βρεττανού
  πρωθυπουργοΰ είς την Βουλήν των
  Κοινοτήτων . εγένετο ευμενώς δεκτός
  έν τή αγγλικη πρωτευούση.
  Έπίσης καί είς τό Βερολίνον ό λό¬
  γος τού κ. Τσάμπερλαιν είχεν εύνοϊ^
  κήν απήχησιν, σχολιασθείς εύμενέστα
  τα υπό των γερμανικών κύκλων.
  ΖΗ ΤΗ Μ Α ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ
  ΤΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι είς Παρισίους
  άντιμετωπίζεται ζήτημα διαλύσεως τής
  Γαλλικής Βουλής.
  Τό ζήτημα τούτο εδημιουργήθη συ
  νεπεία έμφανών δυσαρέσκειαν των κομ
  μάτων τής άριστεράς κατόπιν των τε-
  λευταίων γεγονότων καί τής πολιτικής
  την οποίαν ηκολούθησεν άπέναντι τού¬
  των τό υπουργείον Νταλαντιέ.
  ΕΙΣ ΤΚΠΕΡΙΕΣΤΡΑΦΗ
  Η ΣΥΗΟΜΙΑΙΑ ΤΣΙΑΗΟ - Π Ε Ρ Θ
  ΤΟ ΤΣΕΧΙΚΟΝ ΔΗΜΒΨΗΦΙΣΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικού ότι είς την χθεσινήν αυ¬
  τών συνομιλίαν οί κ. κ. Τσιυινο—ΙΙέρθ
  εξήτασαν την διενέργειαν τού δημοψη-
  φίσματος είς την Τσεχοσλοβακίαν υπό
  την εποπτείαν τής έπιτροπής τού διε·
  θνούς έλέγχου.
  ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΕΠΑΝΗΡΧΙΣΑΝ
  ΣΦΟΑΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ -4 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ
  τού εξωτερικόν ότι είς τα ίσπανικά
  μέτωπα έπανήρχισαν σφοδραί μαχαι
  μεταξύ έθνικών καί κυβερνητικαί
  _
  ΓΑΑΛΡΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Έκ Παρισίων
  τηλεγραφείται ότι κατά τό προσεχές έ-
  τος ή γαλλική κυβέρνησις θά αποστεί¬
  λη είς την Ρώμην μόνιμον πρεσβευ¬
  τήν.
  ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ!
  ΕΙΣ ΠΟΛΩΝΙΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Βαρσοβίας άναφέρουν ότι είς την
  Πολωνίαν έλαβον χώραν έκδηλώσεις ε¬
  ναντίον τ:υν Εβραίων. Αί αρχαί έλα¬
  βον έκτακτα μέτρα διά νά συγκρατήσουν
  την τάξιν.
  Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΔ
  ΤΟΝ ΡΟΥΜΛΝΟΝ ΠΡΕ
  ΕΧΘΗ
  ΒΕΥΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). —Ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη σήμερον
  τόν Ροομάνον πρεσβευτήν μετά τού ό-
  ποίου καί συνωμίλησεν έπ' αρκετόν.
  ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ "ΤΑΪΜΣ,,
  ΔΙΑ ΤΟ ΤΣΕΧΟΣΑΟΒΑΚΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Λονδίνου ότι οί «Τάϊμς» είς σημερι¬
  νόν των αρθρον συνηγοροΰν υπέρ τής
  ταχείας εκδόσεως τού δανείου τό ό-
  πο ίον θά δοθή είς την Τσεχοσλοβακί¬
  ας·
  Ό χθεσινάς λόγος τοΰ Τσάμπερλαιν.
  Ή μέλλουσα πολιτική της Αγγλίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Όκτωβρίου
  (Ιδιαιτέρα ύπηρεσία). — Παρά
  τάς έπιθέσεις ωρισμένων με-
  λών τής αντιπολιτεύσεως, ό
  κ. Τσάμπερλαιν έ'τυχε γενικώς
  θερμής ύποδοχής είς την βου¬
  λήν των Κοινοτήτων, ή όποία
  απέδωκε σεβασμόν είς την
  άνευ προηγουμένου ένεργητι-
  κότητα τοϋ Άγγλου πρωθυ-
  πουργοΟ χάρις είς την όττοίαν
  άπεφεύχθη ό πόλεμος πού θά
  εσήμαινε τό τέλος τοΰ πολιτι-
  σμοϋ.
  Ενώπιον τής βουλής ωμί¬
  λησεν αρχικώς ό πρώτος λόρ-
  δος τοθ άγγλικοΰ ναυαρχεΐου
  κ.ΚοΟπερ δστις ώς είχεν αναγ
  γελθή εξέθεσε τούς λόγουςπού
  τόν ώθησαν είς παραίτη
  σιν, καυτηριάσας δριμύτατα
  την πολιτικήν τοθ Τσάμπερ¬
  λαιν έναντι τοθ τσεχοσλοβακι
  κου.Ό λόρδος Κοθπερ, είπεν,
  δτι Επρεπε νά άπειληθή ή
  ΓερμανΙα καί νά ταπεινωθή.
  Σήμερον κατά την γνώμην τοθ
  λόρδου Κοθπερ τό σύμφωνον
  τοϋ Μονάχου είνε άπλούστα-
  τα «τό γερμανικόν ύπόμνημα
  τό οποίον απεδέχθησαν αί με
  γάλαι δυνάμεις».
  Ό λόρδος Κοθπερ ετόνισεν
  δτι δέν έπρεπε νά υπογραφή
  τό σύμφωνον τοϋ Μονάχου
  χωρΐς νά ζητηθή ή έγκρισις
  τοθ ύπουργικοΟ συμβουλίου
  τής Αγγλίας καθώς καί τής
  Γαλλίας. Ύποστηρίζων τάς
  άπόψεις τού ό κ. Κοθπερ διε¬
  τύπωσεν την εξής χαρακτηρι
  στικήν παρατήρησιν:
  —Είνε δυνατόν νά συζητη¬
  θή τό ζήτημα των άποικιών
  μετά τής ΓερμανΙας χωρίς νά
  φθάσωμεν είς πόλεμον;...
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  Απαντών είς τόν λόρδον
  ΙΚοΰπερ ό κ. Τσάμπερλαιν εΤ
  Ι ττεν,δτι «διά τοθ συμφώνουτοϋ
  Μονάχου επανήλθομεν είς
  'τό Άγγλογαλλικόν σχέδιον
  καί άπερρΐψαμεν τό γερμανι
  κόν ύπόμνημα».
  Ό κ. Τσάμπερλαιν άφοϋ
  έκαμε μικράν έκθεσιν επί των
  διατρεξάντων είς Μόναχον, έ
  τόνισεν 8τι Βουλή όφείλει
  νά αναγνωρίση την άξιοσημεί
  ωτον καί αποφασιστικήν έπέμ
  βάσιν τοΰ άρχηγοϋ τού Ίταλι
  κοϋ'Έθνους ήόποία τόσον συν
  ετέλεσεν είς την επελθούσαν
  συμφωνίαν.
  Πιστεύω είπεν ό κ. Τσά
  μπερλαιν δτι ό κόσμος όλό
  κλήρος όφεΐλει νά εφγνωμονή
  τόνΝτοϋτσε διά την συμβολήν
  τού υπέρ τής εΐρήνης.
  Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  Άναφερόμενος είς τάς κατη
  γορίας πού απηύθυνεν ή άν
  τιπολίτευσις είς τόν Χίτλερ,
  ό κ. Τσάμπερλαιν είπεν δτι
  ή Βουλή θά έ'πρεπε νά άνα
  γνωρίστ·) είς τόν κ. Χίτλερ
  την δυσχερή θέσιν ενός πολιτι
  κου άνδρός ό οποίος εΐχε
  κάμει ήδη δηλώσεις πρό των
  οποίων δέν ήμποροϋσε νά ό
  πισθοχωρήστ),
  ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΑΙ ΒΑΣΕΙΣ
  ΜΙΑΣ ΝΕΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
  Ό κ. Τσάμπερλαιν είπεν,
  έν συνεχεία 8τι ό πραγματικάς
  θρίαμβος τού Μονάχου έγκειται
  είς τό «δτι έλύσαμεν τάς διαφο¬
  ράς μας διά των λόγων καί ού¬
  χι δι' Λΐ'ματος. Δέν λέγω 8τι
  επετύχομεν τόν παράδεισον άλλ°
  απλώς 8τι έδίσαμεν τάς βάσεις
  μιάς νέας ειρήνη;».
  »Άπά τής άνόδου μου είς την
  εξουσίαν είχα τό όνειρον νά εί
  ρηνοποιήσω την Ευρώπην. Τό
  τσεχοσλοβακΐκόν ήτο τάαπουδαιότε
  ρον ζήτημα καί ό σημαντΐκώτερος
  κίνδιινος διά την ειρήνην. 'Έχω
  σήμερον την συναίσθησιν δτι μετά
  τόν διακανονισμόν τοθ ζητήματος
  τούτου Ικάμαμεν νέας σημαντικάς
  προίδους πρός την πραγματοποίη
  σιν τοθ δνείρου αύτοθ».
  ΟΥΔΕΜΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  Δέν ύπάρχει, εΐπε κατόπιν
  ό κ. Τσάμπερλαιν καμμΐα μυ
  στική συμφωνία μεταξύ έμοϋ
  καΐ τοϋ κ. Χίτλεο. Καμμίαν
  νέαν υποχρέωσιν δένάνέλσβεν
  ή Αγγλία έναντι τής Γερμα
  νίας. Είμεθα απλώς σύμφωνοι
  μετά τοθ Φύρερ δτι ή συνερ
  γασία Αγγλίας Γερμανίας εί
  νέ άναγκαία διά τα κράτη μας
  καί την Ευρώπην.
  —Ό κ. Τσάμπερλαιν έβε
  βαίωσε κατόπιν δτι δέν πρό
  κείται νά διακοποΰν ουτε νά
  έλαττωθοθν οί έξοπλισμοΐ τής
  Αγγλίας. «Θά συνεχίσωμεν
  είπεν λαμβάνοντες τα μέτρα
  μας. Μία εύκαιρία ίν τούτοις
  παρουσιάζεται διά νά συζητή
  σωμεν τό ζήτημα τοΰ άφο-
  πλισμοθ μεταξύ των κρατών
  τής Εύρώπης».
  —Ό κ. Τσάμπερλαιν ανε¬
  κοίνωσεν έπίσης δτι ή Αγ¬
  γλία θά χορηγήση δάνειον
  30 000.000 λιρών στερλινβν
  είς την κυβέρνησιν τής Πρά-
  γας καί θά καταβάλη άμεσος
  τα 10.000.000 διά την κάλυψιν
  των άναγκών της.
  Πώςεκριναν οί κ. κ. "Ατλυ και Ήντεν
  την συμφωνίαν τοΰ Μονάχου.
  Είς^τόν κ. Τσάμπερλαιν άπήν
  τησεν ό άρχηγός τής αντιπολι¬
  τεύσεως κ.'Άτλυ ό οποίος κατεχει
  ροκροτήθη κατά την άνοδόν τού
  είς τό βήμα.
  «Ειμπορεί νά άπεφύγαμεν τόν
  πόλεμον ετόνισεν 6 κ. Άτλυ «λ-
  λά ή ϊσχύς τοθ Φύρερ βαρύνει
  σήμερον επί τοθ κόσμου.Μετά την
  υπογραφήν τοθ συμφώνου τοθ
  Μονάχου ή Αγγλία εις κάθε νέ¬
  ον ζήτημα θά κληθη^ πλέον ώς
  δευτερεύουσχ δύναμις».
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΗΝΤΕΝ
  Μετά τόν κ. Άτλυ ώμΐλη
  σεν ό κ ■'Ήντεν ό οποίος
  εξέφρασε την ικανοποίησιν
  τού διά την αποφυγήν τοϋ πό
  λέμου. Άνεγνώρισε την θερ
  μην ύποδοχήν πρός τόν Τσά
  μπερλαιν είς Γερμανίαν καΐ
  ανεγνώρισεν (έν μέρει) τα δι-
  καιώματα των Σουδιτών.
  «Εάν δμως ό πόλεμος άπε
  φεύχθη εσυνέχισεν ό κ. "Ήν
  τεν αύτό όφείλεται είς τόν
  διαμελισμόν ενός φίλου κρά
  τους».
  «Κανένα σύμφωνον, μεταξύ
  των μεγάλων Εθνών ετόνισεν
  ό κ. Ήντεν, δέν ειμπορεί νά
  έξασφαλΐσητήν ειρήνην είςτήν
  Ευρώπην. Μόνον μία συ^θήκη
  μεταζύ δλων των κρατών, με
  γάλων καί μικρών, τής Εύρώ
  πης, θά την εξησφάλιζε».
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΧΑΛΙΦΑΞ
  μολονότι τουτο είνε πάντοτε
  συμπαθές είς την Αγγλίαν.
  Χθές τό εσπέρας ό λόρδος
  Χάλιφαξ, έκαμεν έπίσης 'έκθε
  σιν επί τοθ συμφώνου τοθ
  Μονάχου ενώπιον τής Βου
  λής των Λορδων υπό τό ϊ
  διον πνεϋμα μέ τόν κ. Τσά
  μπερλαιν. Μεταξύ άλλων ό
  λόρδος Χάλιφαξ ετόνισεν δ
  τι έκ των τελευταίων γεγονό
  των ή Άγγλογαλλική συνερ-
  γασΐα εξήλθεν ίσχυροτέρα άπό
  ποτέ άλλοτε.
  —Μερίς τοθ άγγλικοθ τύ-
  που έπιτίθεται κατά τής άπο
  φάοεως τής κυβερνήσεως 8-
  πως παραχωρήση δάνειον είς
  την Τσεχοσλοβακίαν διότι αί
  άνάγκαι τοθ άγγλικοθ κρά-
  τους δέν έπιτρέπουν την ε¬
  νίσχυσιν ενός άλλου κράτους
  ΤΟ ΣΥΜΦΟΝΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
  ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 4 Όκτωβρί¬
  ου (ιδιαιτέρα ύπηρεσίσ) —Ό
  κ. Ούέλς (,) εξεφώνησεν χθές
  λόγον επί τοθ συμφώνου τού
  Μονάχου ό οποίος εθεωρήθη
  άπό τούς εΰρωπαι'κοΰς κύ_
  κλους υψίστης σημασίας διά
  τόν λόγον δτι ή .Άμερική έξε
  φράσθη διά πρώτην φοράν ε¬
  πί τής διαμορφώσεως τής έν
  Εύρώπη, καταστάσεως.
  Άπό τόν λόγον αυτόν έξά
  γεται τό συμπέρασμα δτι
  ή μεγάλη γραμμή τής άμερι-
  κανικής πολιτικής θά παρα¬
  μένη ή ιδία καί μετά τό σύμ¬
  φωνον των τΕσσάρων τοθ Μο
  νάχου. Καί εξέφρασε την γνώ
  μην δτι διά την τήρησιν τής
  εΰρωπαϊκής είρήνης άπαιτεΐ-
  ται νά σεβασθοθν τα κράτη
  τόν λόγον πού έδοσαν. Νά
  μην έπεμβαίνουν είς τα έσω
  τερικά αλλήλων. Καΐ νά σέ
  βωνται τα δικαιώματα των
  άλλων κρατών.
  Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4—10—938 (ίδ,αι
  τέρα ύπηρεσία).—-Άπόψε συν-
  έρχεται έκτάκτως ή γαλλική
  βουλή ενώπιον τής οποίας δ
  κ. Νταλαντιέ θά αναγνώση
  άνακοινώσεις τού επί των συμ
  Φωνιών τοϋ Μονάχου καί τής
  έξωτερικής πολιτικής τής κυ¬
  βερνήσεως τού. Θά έπακολου
  θήστ) συζήτησις καί θά όμιλή-
  σουν οί άρχηγοί των κομμά
  των. Είς τό τέλος θά τεθ^ ζή¬
  τημα έμπιστοσύνης, πιστεύε
  ται δμως δτι ή κυβέρνησις θά
  συγκεντρώση μεγάλην πλειό
  ψηφίαν.
  Είς την βουλήν έπΐσης θά
  συζητηθοΰν ωρισμένα οίκονο
  μικά ζητήματα, άνάλογα πρός
  τάς πσρούσας ανάγκας τής
  ΓαλλΙας καΐ διά τόν καθορι
  σμόν των οποίων συνεκλήθη
  τό υπουργικόν συμβούλιον είς
  τό μέγαρον των Ήλυσίων. Αί
  συζητήσεις τής βουλής θά διαρ
  κέσουν επί τριήμερον. Οί κ.
  κ. Νταλαντιέ καί Μποννέ εί¬
  χον μακράν συνεργασίαν καθ'
  ήν διεπιστώθη ή άνάγκη δπως
  ή Γαλλία έλθη. είς στενήν έπα
  φήν μέ την "Ιταλίαν.
  ΤΑ ΣΙΝΟΤΑΠΟΝΙΚΑ
  ΓΕΝΕΥΗ 4-10-38 (ιδιαιτέρα
  ύπηρεσία).— Είς την σημερι
  νήν συνεδρίασιν της, ή Κ.
  Τ. Ε. ανεγνώρισεν δτι ή Κίνα
  ευρίσκεται είς εμπόλεμον κα¬
  τάστασιν μέ την Ιαπωνίαν.
  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟ! ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τ1Ν ΑΗΟΚΑΛΥΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  Πρός τούς κ. κ Προέύρους
  των Κοινοτητων τοϋ Νομόν, τας
  ύπβδιβικήθΈΐς Χωροφυλακήν καί
  τάς αστυνομικάς αρχάς Ν.Η. έκοι
  νοπβιήθη ή κάτωθι έγκϋκλιος:
  Γνωρίζομεν υμίν ότι ή Κυβέρ¬
  νησις απεφάσισεν όπως την προ*
  οβχή Κυριακήν 9ην Όκτωβρ ϊου
  , τελεσθώσι τα άποκαλυπτήρια τού
  έν τή Πρωτευούαιι άνεγερθέντος
  1 άνύριάντος τοΰ Βασιλέως Κων-
  1 σταντίνου καί όπως ό έορταομός
  ' ούτος λάβη πανελλήνιονχαρακτή
  . ρα. Πρός τούτο πλήν τού έορτα-
  ι ομού, όστις θά γίνη έν Αθήναις
  ' καΐ έν ταίς πρωτεύουσαν των Νο-
  μών τό γεγονές θά έορτασθή χαΐ
  Είς απάσας τάς Κβινοτητας τού
  Κράτους.Είς τάς πρωτευουσας των
  έπαρχιων χαι άλλα μεγάλα κεν-
  τρα τού Νομοϋ τα βπβϊα ώρί-
  σαμεν διά προγενεστέρας διατα
  γής μ«ς, θά γίνη συγκέντρωσις
  των Άρχΰν, των Σχολείων καΐ
  τβν Λ««ϋ «1$ την Κεντρικήν Πλ«
  τβΐαν τής ϊδρας τής Κοινότητος
  κατα την Ιΐην ώραν π. α. τής
  προσεχούς Κυριβιχής βν ή Θέλει
  γινβι υπό τού βρισθέντος προ·
  σώπου βμιλία περί τοΰ εργβυ τοϋ
  "Αρχιστράτηγόν Κωνσταντίνου
  Αί μικροτεραι Κβινότητες θα
  μίτασχωσι καί αυται «Ις τον
  έβρτκσμόν διά σημαιοστολισμβΰ
  όστις 8α λάβη χώραν άπό τής
  πρωιας τής Κυριοτκής, μέχρι τής
  πρωιας τής επομένης.
  Κατά την 8ην Όκτωβρίου, προ
  ηγουμενης των άποκαλυπτηρίων
  ημέρας θά γίνη είς άπαντα τα
  Σχολεΐα, συμφώνως πρός τάς δο¬
  θείσας άπ' εΰθείας πρός ταύτα
  διαταγάς τού ύπουργείου 'Εθνι
  «ής Παιδείαν 6ιδ«σκ«λία περί
  τβυ Άρχιστρατήγου Βασιλέως
  Κωνσταντίνου. *
  Παρακαλούμεν όπως μεριμνήση
  τε δια την έκτβλεοιν τής π«
  ρουοης. Ό Νβμαρχών Διβυθυτήδ
  ΥΠΟ Π ΟΙ ΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
  ΔΕΧΕΤΑΙ Ο ΡΟΥΣΒΕΑΤ
  ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΗ ΔΙΠΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
  ΔΙΩΞΕΩΝ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΧΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΪΜΟί Π Η ΕΙΟΠΑΙΣΜΟΝ
  , ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας)— Νυκτερινά τηλε-
  γραφήματα εκ τής Ούασιγκτώνος άνα¬
  φέρουν ότι ό πρόεδρος των Ήνωμένων
  Πολιτειών κ. Ρούσβελτ εδήλωσεν ότι
  οέχεται νά συνεργασθή μετά των εύ-
  ρωΐταϊκών κρατών διά μίαν γενικήν είοή-
  νευσιν.
  Ώς όρον διά την συνεργασίαν ταύτην
  ο κ. Ροΰσβελτ προβάλλει την κατά·
  παύσιν των διώξεων »ίς ^τήν Γερμανί¬
  αν, την εγκατάλειψιν των βλέψεων αυ¬
  τής περί ήγεμονίας έν Εύρώπη καί τόν»
  πραγματικόν περιορισμόν των έξοπλι«
  σμών.
  ΤΑ ΣΟΥΜΑ ΕΔΑΦΗ ~
  ΚΤΗΜΑ ΤΗΠΕΡΜΑΝ1ΑΣ
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΕΙ! ΕΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Βερολίνου ότι ό καγκελλάριος Χίτλερ
  ομιλήσας είς τό 'Έγκερ ετόνισε μεταξύ
  των άλλων ότι τα σουδιτ&κά έδάφη' άπο-
  τελούν πλέον κτήμο» τής Γερμανίας καί
  ουδέποτε θά άποβπασθούν ταύτης. Ό
  λόγος τού Χίτλερ έπευφημήθη ζωηρό-
  τατα υπό των παρισταμένων χιλιάδων
  ΓερμανώνΣουδιτών.
  ΣΥΗΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΔΗΨΙΣ
  ΤΟΝ ΣΒΥΔΙΤ1ΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 "Οκτωβρίου. (τού
  άνταποκριτοΰ μας)— Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι έκ τοΰ εξωτερικόν άναφέρουν
  ότι συνεχίζεται ή κατάληψις των σου-
  διτικών περιοχών υπό τού , γερμανικού
  στρατού συμφώνως πρός τό πρωτόκολ¬
  λον τού Μονάχου.
  ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ ΤΣΕΧΟΝ
  ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΗΟΝ ΕΙΣ ΚΡΟΥΜΛΟΒ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Αγγέλλεται Λότι
  είς την πόλιν Κρουμλόβ προεκλήθη¬
  σαν συμπλοκαί μεταξύ Ταέχων καί Γερ-
  μανών.
  ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
  ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΕΔΑΦΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έχ
  τής πολωνικής πρωτευούσης ότι ό πολω·
  νικός στρατός συνεχίζει την κατάληψιν
  των τσεχικών εδαφών των κατωκουμέ-
  νων υπό τής πολωνικής μειονότητος.
  ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΥΙΙΓΛΥ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗΝ ΨΥΧΡΑΙΜΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4
  (τού
  _________ _ Οκτωβρίου
  άνταποκριτού μβς).— Ό στρατάρχης
  τής Κολωνίας κ. Σμίγλυ βι^ εκκλήσε-
  ως συνιστά ψυχραιμίαν είς τούς Πολω·
  νούς των καταλαμβανομένων εδαφών μέ
  χρι καθορισμοΰ των όριστικών συνόρων.
  ΦΗΜΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΤΕΙΟΥ ΣΙΡΟΒΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τελευταίαι πληρο·
  φορίαι έκ Πράγας φέρουν ώς ένισχυο-
  μένας τάς φήμας περί επικειμένης πα¬
  ραιτήσεως τής κυβερνήσεως τού στρατη-
  Υθΰ Σιρόβυ.