96369

Αριθμός τεύχους

4982

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

6/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αίγΰπτοιι
  Γτηπία λίςιαι 3
  ε'ξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησίη δολ. 15
  εξάμηνον > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΕΜΠΤΗ
  β
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤΠΕΥΘΥΝ02 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4982
  ΟΡΓΑΝΟΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΟΝΟΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΟΝΟΣΙΑΣ
  Τό φθινόπωρον, είναι ή έ-
  κοχή τού κύνοεΐ ιδιαιτέρως
  την εμφάνισιν καί διάδοσιν |
  της έλονοσίας. Είς προηγού-
  μενά έτη, κατά την εποχήν
  αυτήν τό ήμισυ τοΰέλληνικοϋ
  λαοΰ έπασχεν άπό την φοβε
  ράν «ϋτήν νόσον. Υπήρχαν
  μάλιαία περιφέρειαι είς τα
  κεδινά καί τα βαλτώδη μέ¬
  ρη, πού οί ύγιεΐς ήσαν έλά-
  χιοτοι. Σύμφωνα μέ τάς στα-
  τιχκζ τού κράτους περί
  6ώβ έκατομμύρια κατοί-
  χ ύηέφερκν άπό έλονοσί-
  κν. Δύβ έχατομμύρια δηλα-
  δή «νθρωποι έπασχον καί ή-
  χρηβτεύοντο καθιστάμενοι ά
  νίκκνοι διά κάθε δημιουργι¬
  κήν εργασίαν. Δΰο έκατομ-
  μύρικ ανθρωποι ύπεβάλλον-
  το εΐξ τ« βασανιστήρια μιάς
  φοβεράς νόσου καί είς τα έ-
  $οδα πού απήτει ή θεραπεία
  τηζ· Έξ αυτών πολλοί άπέ-
  θνηβκον καί πλεΐστοι προσε-
  βάλλοντο άπό φυματίωσιν.
  Διότι ή έλονοσία ήνοιγεν
  ϊύρείκς τάς θύρας είς την
  τρομεράν αύτην ασθένειαν.
  Έτσι ή έλονοσία είχεν απο¬
  βή φοβερά μάστιξ πού "έβα-
  οάνιζε τόν λαόν, παρημπόδι
  ζε την οικονομικήν καί
  πνευματικήν ανάπτυξιν τής
  χώρας καί εμάραινε κυριο-
  λεκτιχά την φυλήν, ύποσχά-
  πτουσα την εθνικήν μας υ¬
  πόστασιν. Ή έλονοσία είχεν
  αποβή ό τρομερωχερος καίό
  μάλλον έπικίνδυνος έχθρβς
  διά τό εθνβς.
  Έν τούτοις, εφέτος, ουτε
  χαί κατά την εποχήν αυτήν
  τοΰ φθινοπώρου δέν ενεφα¬
  νίσθη έλονοσία υπό την όξεΐ
  «ν μορφήν τοΰ άλλοτε. Τα
  χρβύσματά* της είνε συγκρι-
  τικώς ολίγα. Ή έκτασις τής
  έλονοσίας παρουσιάζεται έφέ
  τος περιωρισμένη. Τό εύχάρι
  οτον αύτό γεγονός όφείλε-
  τκι βεβαίως κατά πρώτιστον
  χ*1 κύριον λόγον είς την
  εκτέλεσιν των παραγωγικών
  χαί άποστραγγιστικών καί
  έξυγιαντικών έργων είς την
  Μακεδονίχν καί την Θεσσα¬
  λίαν Ιδίως. Όφείλεται έμως
  έπίσης καί είς την συστημα¬
  τικήν καί μεθοδικήν οργά¬
  νωσιν τοΰ άνθβλονοσιακοΰ ά
  γωνος καθ* όλον τό κράτος.
  'Αφοΰ καί είς τα μέρη δπου
  δέν εξετελέσθησαν άκόμη τα
  παραγωγιχά Ιργα, όπως έδώ
  είς την Κρήτην, τα κρούσμα-
  τα τής έλονοσίας είναι εφέ¬
  τος πολύ ολιγώτερα έν συγ-
  κρίσει πρός τό παρελθόν.
  Πρέπει δένάσημειωθήοτιώς
  διεπιστώθη καί επισήμως τό¬
  σον άπό τό τελευταίον Βαλ-
  κανικόν 'ϊατρικόνΣίυνέδριον,
  όσον καί άπό τα στοιχεΐα
  καί τάς στατιστικάς καί τάς
  είδικάς μελέτας, ή Ελλάς
  έρχεται πρώτη είς την οργά¬
  νωσιν τοΰ άνθελονοαιακοΰ
  αγώνος, μεταξύ των βαλκα¬
  νικών γειτόνων της. Καί εί¬
  ναι ορθόν κκί πρέπον καί
  δίκαιον νά έξαρθή τό γεγο¬
  νός αύτό καί νά* καταλογι-
  σθή είς τό ενεργητικόν τής
  σημεριτης κυβερνήσεως καί
  Ιδιαιτέρως τοΰ ύπουργείου
  'Υγιεινίίϊ.
  Άλλ' ακριβώς τό γεγονός
  αύτό θά πρέπει νά μάς κάμη
  νά έντείνωμεν περισσότερον
  τάς προσπαθείας μας καί νά
  συνεχίσωμεν μέ μεγαλυτέ¬
  ραν επιμονήν τόν άνθελονο
  σιακόν άγώνα. Διότι οφείλο¬
  μεν νάδεχθώμενβτιάν έγιναν
  μέχρι τβΰδε πβλλά είς τόν το
  μέα αυτόν μένουν άκόμη νά
  γίνουν περισσότερον Μένουν
  νά γίνουν τόσχ έσα είναι
  άπαραίτητα διά ά εξασφα¬
  λισθή τελείως άπό την χώ¬
  ραν ή άπαισία νόσο; πού τό
  σας καλαστροφάς προεκάλει
  καί προκαλεΐ. Καί έπειδή
  βεβαία "δεν έίμποροΰμεν καί
  δέν έπιτρέπεται νά τα περι¬
  μένωμεν ολα άπό τό κράτος
  οφείλομεν νά άναλάβωμεν
  όλοι τόν κατά τής έλονοσίας
  άγώνα. Δήμοι, κοινότητες,
  όργανώσεις, συνεταιρισμοί έ-
  χουν χρέος νά ένιρχύσουν
  την προσπάθειαν τοΰ κρά¬
  τους. Διότι τό κράτος θά εκ¬
  τελέση βεβαία τα μεγάλα πά
  ραγωγικά—έξι γιαντικά έργα
  καί θά όλοκληρώση την ύ-
  γειονομικήν περίθαλψιν
  των πολιτών. Ύπάρχουν ο-
  μως καί μικροέλη καί μικρο-
  τέλματα, πού πρέπει έπίσης
  ν' άποξηρανθοΰν διά νά έξυ
  γιανθή ό τόπος. Καί δι' αύτά
  όφείλουν νά φροντίσουν αί
  αρχαί τής τοπικής αυτοδιοι¬
  κήσεως καί οί συνεταιρι¬
  σμοί. Ό αγών κατά τής έλο¬
  νοσίας είνε αγών υπέρ τής
  φυλής. Καί πρέπει νά λάβω¬
  μεν όλοι μέρος είς αυτόν.
  ΟΠΡ.Ι ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΕΗ
  ηθΑΙΤΙΣΜΟΣ_ΚΑ[ΕλΕΥΟΕΡΙΙ
  "Ιδού λοιπόν δτι καί αί τελευ
  ταΐαι άχέμη έκπολιτιστικαί προ
  απαθϊΐαι^— μάλιστα καί αί περι
  πλόκοιι οΐκογενειακής φύσεως—δέν
  λείπουν μεταξύ των Έλλήνων
  νομαρχών. *Ο νομάρχης Τμκχά-
  λων καθώρισε διά τελευταίας δια
  ταγής τού 8τι οσάκις ανδρες α¬
  γρόται συνοδευόμενοι άπό τάς γυ
  ναίκάς των, μεταδαίνουν άπό τούς
  άγρεύς είς χωρία ή πόλεις, δέν
  πρέπει νά άφήνευν τά.ς γυναίκας
  νά βαδίζουν πεζ*ί καί νά άκολου
  θ&Ον αύτούς, προπορευομίνους έ
  πί ίππων, δνων καί ήμιόνων, άλ
  λά νά οιαθέτουν τα ζώα ζιά τάς
  γυναίκας καί αύτοι νά πεζοπο-
  ροθν.
  Ή θέσις τής γυναίκας μεχαξύ
  των άγροτιχ&ν πληθυσμόν τής
  χώρας μας έξαχολουθεΐ δυστυχώς
  νά μειονεχτηό 'Υπάρχει έδώ κά
  ποίος μακρυνός, πρωτόγονος άττχ
  βισμός. Ό «Καραβέλας» τοθ Κώ
  ατα θεοτόχη μπορεί νά ληφθή"
  ώς μέτρον τής ψυχοσυνθέσεως τοθ
  άνδρός: Ή γυναϊκα είς την άντί
  λήψιν τού δέν είνε μόνον τό πε
  ρίφημον «σκεθος» άλλά καί ή
  δούλη τού. Είνε περίε&γον χάποτε
  πώς ο£ αγρόται αυμβιβάζουν την
  θέσιν τής κόρης πρίν νά γ£νη
  ούζυγος μέ την θέσιν της στό
  οπΐτι, δταν γίνη. Οί ραχοθλες,
  οί λάγγς,ι κ«ι &[ βρυαοΰλες άντι
  λαλοϋν άπό τίς είδυλλιακές έκ-
  δηλώσεις πρός την νέα τοθ χω
  ριοΰ πού εΝε «ώμορφη μέσα στίς
  ώμορφες». Άμα 8μως ή νέα γί¬
  νη νύφη, πάει, τελείωσε. Την
  περιμένει τό δργωμα, τό σκαπέτί,
  ή όδοιπορϊα, τοθ άνδρός έπωχου
  μένου ώς Σουλτάνου τής Ζανζιβά
  ρηί·
  Δέν έμιλώ περί κανόνος γενι
  κοθ. Έξαιρέσεις ύπάρχουν. Θά Ι
  λεγα μάλιστα 2τι είς την Κρή
  την ή άγροτ-κή είδυλλιακή σκηνο
  θίαία δέν . λείπει οΰτε μετά τόν
  γάμο. Έχω πρόσφατον την εΐκό-
  να ενός άγρότου ό οποίος ώ5η
  γοΰσε τόν ήμίονό τού σιγυρισμέ-
  νο πώς καί πώς, μέ την συμβία
  τού καλοκαθισμέντ; επάνω. Άπό
  τό ζεθγος Ιλειπε κάθε δουλοπρέ-
  πεια.'Ένας άέρας πολιτισμένηςκαί
  γραφικής άρχοντιόίς Ιπνεε, γύρω.
  Άλλά καί κάτι τό αύμμετρο καί
  δεμένο μέ την πραγματική άγροτι
  κή παράδοσι πού εγνώρισε κατά
  βάθος τό οίκογενειακό αϊσθημα
  καί πού υπερημύνθη τής ήθικής
  άξίας τής γυναικός μέσα στήν οίκο
  γένεια καί την κοινωνΕα.Οίόρεινοί
  τής θεσσαλίας έν πάση περιπτώσει
  δέν είναι οί μόνοι έκπρόσωποι
  τής ΰποχωρήσεως πρός τόν πρωτό
  γονον άτταβισμόν. Ύπάρχουν πε¬
  ριφέρειαι κ«1 είς την άλλην χώ
  ραν δπου ή μεταχείρισις τής γυ¬
  ναίκας άντίθετα πρός τα έλευθε
  ρα καί άγνά έλληνικά ίθιμα,
  είνε γεγονός. Δέν μπορεΐ Ιτσι νά
  λείψη άπό τή χειρονομία τοθ νο¬
  μάρχου Τρικκάλων μία γενικώτε-
  ρη σημασία καί ϊνα πχράδειγμα
  κοινόν ίσως καί διά πολλούς άλ·
  λους νομούς.
  * *
  Ή εύπρέπε'α τοθ άνδρικ&Ο φύ·
  λου κρίνεται νομίζω ή μόνη ά
  φορμή πού ώίήγησε είς την λήψιν
  τοθ μέτρου. Φρονώ δτι άφορμή
  είνε καί αυτή καθ' εαυτήν ή ση
  μερινή θέσις τοϋ'Έλληνος άγρότου
  σύμφωνα μέ τάς προόδους τού ώς
  παραγωγόν: Αί έπιδράσεις τής
  μακρυνής Άνατολής είνε επί τέ·
  λους άνάγκη νά παυσουν νά δια·
  κρίνουν τούς τρόπους τού. Πρέπε:
  νά λησμονήσωμεν δλως διόλου τόν
  Άνατολίτη χ«ί νά βγάλωμε στό
  φ(δς τδν Έλληνα. Ή φυλή μας
  άλλως τε έπολέμησεν άντρίκια τίς
  έπιδράσεις αύχές καθώς μιλοΰν τα
  μοτίβα της τα λαογραφικά.Ό άπο-
  λίτιστος δρεσίβιος«των μαύρωνχρό
  νων τής δουλείας» έξέλιπεν άκόμη
  καί άπό τα περίχωρα τής Κιουτα
  χείας ή τοθ Άφΐόν Καραχισάρ.
  Είς εκείνον δέν έδούλευεν μόνον ή
  σύζυγος, έδούλευεν καί ό Ρωμηός
  σχλά^ος. Καί είνε ακατανόητον
  δμολογουμένως άπό την διπλή
  έκείνη σκλαβιά νά έλευθερωθη μό
  νόν ό άνδρας καί δχι καί ή γ«-
  ναίχα.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Σέ ιταλία λημέρια τής θεάς Ύγείας.
  Ο ΛΕΝΤΑΣ
  Ή θαυματουργός λουτρόπολις
  4ον (τελευτςχϊον)
  Άλλ' άς γυρίσωμεν είς τόν
  Λέντα. Είναι κρΐμα δτι τό
  πραγματικά θσυματουργό νε-
  ρό τού χρησιμοποιεϊται τώρα
  κατά τό μέγ^τον μέρος είς
  τό πότισμα ολίγων κήπων
  μέ κολοκύθια καί φασόλια.
  Ένώ θά Ιπρεπε νά χαρΐζη
  την ύγεία καί την εύεξΐα σέ
  χιλιάδες κόσμο, πού εχουν την
  άνάγκη τού καί τό λαχτα·
  ροθν. "Αν ύτΐήρχε δρόμος έ
  στω καί μέχρι τής Μισμοθς
  μόνον, τό πολύτιμον αύτό ύ-
  γρό δέν θά έχάνετο άδικα.
  Άντί μερικών δεκάδων πού
  είναι τώρα οί ξένοι επισκέπται
  τοθ Λέντα κάθε καλοκαϊρι,
  έκατοντάδες πολλές θά παρ
  εθέριζαν έκεΐ γιά νά τα χρη-
  σιμοποιήσουν επί τόπου καί
  χιλιά6ες ■θά' η& *έττρορηθε6ον;-
  το είς τάς κρητικάς πόλεις
  καί πιθανώς καί πολΰ μακρύ-
  τερα γιά νά γλυτώσουν τό
  στομάχι καί όλόκληρο τόν όρ-
  γανισμό των άπό τίς σκουριές
  καί τίς τοξΐνες τής άνθυγιει-
  νής διαΐτης.
  ΕΤνσι πρόδηλον τό συμφέ¬
  ρον πού εχει τό Ηράκλειον
  πρό παντός, νά έπικοινωνήση
  μέ άμαξιτό δρόμο τό ταχύτε¬
  ρον μέ τό Λέντα, ό οποίος άρ
  γά ή γρήγορα πρΓώρισται νά
  αποτελέση £ν άπό τα έκλε-
  κτότερα καί πλέον περιζήτητα
  τουριστικά κέντρα δχι μόνον
  τού Νομοϋ Ηρακλείου καί τής
  Κρήτης, άλλά καί τής λοιπής
  Ελλάδος καί τής Αιγυπτου.
  Ή θεά Ύγεΐα άπό χιλιετηρί
  δας πολλάς εχει έκεΐ έν άπό
  τα έκλεκτότερα λημέρια της,
  οί δέ οημερινοΐ ανθρωποι δέν
  είνε ά πό έκείνους ποΰ δέν
  έχουν την άνάγκη της.
  Άλλ' εΐν' άκόμη περισσό-
  τερο πρόδηλον τό άμεσον εν¬
  διαφέρον πού πρέπει νά δεί,-
  ξουν οί κάτοικοι ιής ΜιαμοΟς
  καί των άλλων γύρω χωρίων
  γιά την κατασκευή τοθ δρό
  μου £ως έκεΐ. Πολιτισμός
  πραγματικός καί πλοθτος ά-
  φάνταστος περιμένει τα μέρη
  αύτά Τό χρυσό άλογο, πού
  είναι κατά την λαϊκή παρά¬
  δοσι, θσμμένο στά έρεΐπια τοθ
  Λέντσ, θάλθη στήν έπιφάνεια
  την ήμέρα πού θά φθάση £ως
  έκεΐ τό πρώτο αΰτοκΙνητο.Καϊ
  τό άλογο ούτό θά ανήκη έξ
  ολοκλήρου είς τούς κατοίκους
  των μερών αυτών.
  Μέ δικαιολογημένην άδημο
  νΐαν δλοι επερίμεναν κατά
  τό καλοκαϊρι αύτό την έπΐσκε
  ψιν τοϋ κ. Λέκα τοθ ύπουρ-
  γεΐου Τύπου καί ΤουρισμοΟ
  διά νά γνωματεύση περί τής
  κατσσκευής λουτροπόλεως είς
  τόν Λέντα. Άπό την επίσκε¬
  ψιν αυτήν έξσρτοθν την από¬
  φασιν τής κυβερνήσεως νά
  κατασκευάση. τόν δρόμον, πού
  θά ένώση την περιοχήν μέ
  την κεντρικήν άρτηρίαν τής
  Μεσαράς Προφανώς δμως ή
  συντομωτέρα όδός γιά νά φθά
  'σουν είς τό άποτέλεσμα αύ-
  !τό (ανεξαρτήτως τοθ άν θά
  ' πραγματοποιηθή ή επίσκεψις
  τοθ κ. Λέντα καί ή απόφασις
  περί κατασκευής λουτροπόλε¬
  ως σιό Λέντα) είναι νά άρχί-
  σουν οί Μιαμουδιανοί την κα
  τασκευήν τοθ δρόμου των. Ό
  ταν αύτοι άποφασίσουν νά ά-
  φιερώσουν πρός τόν σκοπόν
  αυτόν δέκα ή δέκα—πέντε με-
  ροκάμστα ή χειρονομία των
  θά έχη αποφασιστικήν έπίδρα
  σιν είς την στάσιν τής κυβερ¬
  νήσεως. "Ηδη ή Νομαρχία Η¬
  ρακλείου καθώς εμαθα, εχει
  υποσχεθή δτι θά θέση είς την
  διάθεσιν των, μόλις άποφασί¬
  σουν την δι' Ιδικής των προ¬
  σπαθείας έναρξιν τοθ έργου,
  ιήν μηχανικήν της υπηρεσίαν
  διά ιήν χάραξιν τοθ δρόμου
  καί την τεχνικήν καθοδήγη
  σιν των εργασιών. Τό Ταμεί¬
  ον τής έπαρχιακής όδοποιΐας
  θά έλθη τότε άμεσος έπίκου
  ρος τής εύγενοός προσπαθεί¬
  ας των χωρικών καί ή σεβα-
  στή κυβέρνησις θά είναι άδύ
  νατον νά μην επέμβη πρός τα
  χ-Μ*έί>«ν-. αποπεράτωσιν ενός
  δρόμου, τοθ όποίου ή έθνική
  σημασΐα άπό τουρισΐικής καί
  οίκονομικής απόψεως είναι
  πλέον Τ) καταφανής.
  Άλλφ καί άν άκόμη δέν ε¬
  πέμβη τό Δημόσιον Ταμείον,
  τό έργον, τουλάχιστον μέχρι
  τής ΜιαμοΟς, δέν είναι άνώτε
  ρον των δυνάμεων των γύρω
  κοινοτήτων καί τοθ έπαρχια-
  κοθ ταμείου. Διότι ναΐ μέν
  είναι άρκετά μεγάλη ή από¬
  στασις μέχρι τής ΜιαμοΟς ά¬
  πό τούς Αγ. Δέκα (περί τα
  10 χιλιόμετρα), άλλά ό δγκος
  των ΆστερουσΙων είς την πε¬
  ριοχήν αυτήν δέν εχει υψος
  μεγαλύτερον των 500 μέτρων
  καί ό άνήφορος δέν είναι ά-
  πότομος καί τα σπουδαιότη
  τος τινος τεχνικά εργα πού
  θά άπαιτηθοθν είναι έλάχιστα
  —απιστεύτως ολίγα.
  Τί περιμένουν λοιπόν οί Μια
  μουδιανοί διά νά άρχίσουν, ά·
  φοθ μάλιστα γνωρίζουν δτι
  καί οί Κροθιανοί καί οί Άπο
  σεκαριανοί εΐν'έ'τοιμοι νά τούς
  βοηθήσουν, ώς μανθάνω; Δια¬
  τί τό κοινοτικόν συμβούλιον
  τής ΜιαμοΟς άναβάλλει την
  λήψιν μιας αποφάσεως, πού
  θά αποτελέση άναμφισβήτη
  τον ιστορικόν σταθμόν είς την
  ανάπτυξιν ολοκλήρου τής πε-
  ριοχής καί (διαίτατα τής κοι
  νότητος ΜιαμοΟς; Ό νΟν κοι-
  νοτάρχης τοθ χωρίου, ό ρέκτης
  καί φιλοπρόοδος κ. Γερμανά-
  κης Αντώνιος γνωρίζομεν δτι
  είναι πρπεισμένος περί τής ά-
  ναγκαιότητος τής ενάρξεως
  τοθ έργου διά προσωπικής έρ
  γασίας των κατοίκων. Αύτοι
  πάλιν, τουλάχιστον δλοι έ-
  κεΐνοι μέ τούς όποίους έτυχε
  ' νά συνομιλήσω, είναι απολύ¬
  τως σύμφωνοι είς τοθτο καί
  πρόθυμοι νά κατσβάλουν πά¬
  σαν προσωπικήν θυσίαν πού
  θάπαιτηθή άπ' σύτούς. Τί εί¬
  ναι λοιπόν έκεΐνο, πού μαται
  ώνει την αγαθήν θέλησιν δ¬
  λων; Δέν φανταζόμεθα νά υ¬
  πάρχη κανείς πού νά άντιδρά.
  Είναι τόσον κολοσσιαία ή ώ-
  φέλεια πού θά προκύψη διά
  τούς κατοίκους τής ΜιαμοΟς
  άπό την κατασκευήν τοθ δρό¬
  μου—έστω καί μόνον μέχρι
  τοθ χωρίου αύτοθ — καί ή έ¬
  ναρξις τής κατασκευής τού
  είναι τόσον σύμμετρος πρός
  τάς δυνάμεις των, ώστε μό¬
  νον Ήροστράτου δόξαν θά 'έ-
  πρεπε νά όνειρεύεται έκεΐνος
  Η ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
  ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
  Αί πληροφορίαι τής «Οίκο-
  νομικής έπετηρίδος τής 'Ελ
  λάδος» ώς πρός την παραγω¬
  γήν τοθ ελαίου κατά την τε¬
  λευταίαν πενταετίαν εΤναι άρ¬
  κετά ένδιαφέρουσαι καί θά
  πρέπει νά τύχουν Ιδιαιτέρας
  προσοχής έκ μέρους των α¬
  σχολουμένων μέ τα ζητήματα
  τής έλαίας. Σύμφωνα μέ τάς
  πληροφορίας αύτάς ή Ελλάς
  κατέχει σταθερώς την τρίτην
  θέσιν μεταξύ των έλαιοπαρα
  γωγικών χωρών είς δλον τόν
  κόσμον. Είνε δέ μαζί μέ την
  Ισπανίαν πού έρχεται πρώτη
  είς παραγωγήν, αί μοναι χώ
  ραι πού κάμνουν έξαγωγάς.
  Διότι ή Ιταλία πού έρχεται
  δευτέρα καταναλΐσκει έξ όλο
  κλήρου την παραγωγήν της
  καί κάμνει καί είσαγωγάς 'έ
  ξωθεν. Ή Ελλάς μάλιστα έ
  ξάγει κατ' έτος πενήντα περί
  που χιλιάδας τόννους ελαίου
  καί σημαντικάς ποσότητας
  βρωσΐμων* ελαιών καί πυρηνε
  λαίων. Φυσικά δέ, πρώτη έξ
  δλων των έλαιοπαραγωγικών
  περιφερειών τής Ελλάδος έρ
  χεται ή Κρήτη άποδίδουσα τό
  έν τέταρτον περΐπου τής δλης
  πσραγωγής τής χώρας. Δυστυ
  χώς δμως, τα έλληνικά, όπως
  καί τα ίσπανικάέλαια άλλοτε,
  ευρίσκονται υπό την εμπορικήν
  κηδεμονΐαν ξένων χωρών καί
  Ιδία τής Ιταλίας ή όποία άγο
  ράζει μεγάλας ποσότητος, τα
  60ο)ο σχεδόν των έξαγομένων
  έλαιων, τα τυποποιεΐ καί τα
  μεταπωλεΐ κατόπιν είς τάς κα
  ταναλωτικάς άγοράς τής Εύ
  ρώπης καί τής Άμερικής. Τοθ
  το δέ διότι είς την χώραν μα$
  δέν είχον άναπτυχθή σοβαραί
  βιομηχανίαι δ ϋλίσεως καί τυ
  ποποιήσεως των έλαίων. Δύο
  δέ εύκαιρίαι πού μδς εδόθη
  σαν ν' άναπτύξωμεν την τυ
  ποποίησιν καί την κατάκτησιν
  των ξένων άγορών άνευ τής
  μεσολαβήσεως τρίτον, έχάθη
  σαν δυστυχώς, λόγφ των κα
  κων έσοδειών. Ή μία εύκαι
  ρία εδόθη τό 1»35 διά τής έ-
  φαρμογής κυρώσεων κατά τής
  Ιταλίας έξ αίτίας τοθ άβησ
  συνιακοθ. Ή άλλη μάς εδόθη
  έξ άφορμής τοθ συνεχιζομέ
  νού είσέτι άπό τοθ 1936 έμφυ
  λίου ίσπανικοθ σπαραγμοθ.
  Άλλά κατά τα έ"τη αύτά ή έ
  λαιοπαραγωγή μας υπήρξε πε
  νιχρά καί τα πρός εξαγωγήν
  περισσεϋματα άσήμαντα.
  Πάντως άπό τοθ 1934 ήρχι¬
  σεν ή τυποποΐησις. Καί ή έξα
  γωγή τυποποιημένων έντός μι-
  κρών δοχείων έλαίων συνεχί-
  ζεται μέ προοδευτικήν αύξη¬
  σιν. Ου τω ένώ τό πρώτον έ¬
  τος δηλ. 'τό 1934 εξή¬
  χθησαν μόλις 87 τόννοι, κατά
  τό 1937 εξήχθησαν 1850 τόν¬
  νοι άξίας 65 198 239 δραχμών.
  Καί τό γεγονός αύτό αποτε¬
  λεί παρήγορον σημείον δτι
  συν τώ χρόνω θά επιτύχωμεν
  νά έξάγωμεν τυποποιημένα
  δλα τα περισσεύματα τής πά-
  ραγωγής μας. Θά είναι δέ τε
  ράστιον τό κέρδος διότι ή δια
  φορά τιμής μεταξύ των κοινών
  καί των τυποποιημένων έλαΐ-
  ων είναι σημαντική. "Εν άλ-
  λο ενδιαφέρον σημείον είναι
  καί τό εξής: Ή Ελλάς έξά-
  γει βρωσΐμους έλαίας είς ση¬
  μαντικάς ποσότητας. Είναι
  δμως αποκλειστικώς σχεδόν
  μαθραι ένώ ή κατανάλωσις
  προτιμδ καί ζητεί έπιμόνως
  πρασίνας. "Εάν δέ είχομεν
  πρασΐνας έλαίας θά κατακτού
  σαμεν τάς άγοράς τόσον τής
  Εύρώπης καί Αιγυπτου δσον
  καί τής Βορείου καί Νοτίου
  Άμερικής. Καί πρέπει νά πεί¬
  σωμεν ιούς γεωργούς μας μέ
  Κ;άθε τράπον.δ,τι τα συμφέρον
  των είναι νά πσρασκευάζουν
  πρασίνας βρωσίμους έλαίας.
  Άλλά διά τα ζητήματα τής
  έλαιοπαραγωγής εξεδήλωσεν
  ήδη τό ενδιαφέρον της ή σημε
  ρινή κυβέρνησις. Καί πρέπει
  νά ελπίζωμεν 8τι ταχέως θά
  τα ρυθμίση κατά τοιούτον τρό
  πον ώστε καί οί παραγωγοί
  νά ώφελοθνται καί ή έθνική
  οίκονομΐα νά κερδίζη.
  Ή μελισσοκομία.
  Πέρυσιν ή Άγροτική Τράπε
  ζα είχεν άποφασίσει την προ
  μήθειαν μεγάλου άριθμοθ κυ
  ψελών καί την χορήγησίν των
  είς τούς αγρότας μας πού
  θά ήθελον ν' άσχοληθοθν
  μέ την μελισσοκομίαν συστη¬
  ματικώς καί κατά τρόπον έ
  πιστημονικόν. Ελπίζομεν Βτι
  θά συνεχίση καί εφέτος την
  προσπάθειαν αυτήν. Ή μελισ
  σοκομΐα αποτελεί όλιγοδάπα
  νόν καί έξαιρετικά προσοδο-
  φόρον επιχείρησιν. Καί πρέ
  πει νά ενισχυθή, νά προπαγαν
  &ισθή, νά οργανωθή. Ιδιαιτέ¬
  ρως μάλιστα είς την Κρήτην,
  δπου χάρις είς τα άρωματι
  κά φυτά μέ την πλουσίαν άν
  θοφορΐαν εΰδοκιμεϊ δσον
  πού θά διενοεϊτο νά άντιδρά
  ση είς τοιοθτον έργον. Πρέπει
  λοιπόν τό ταχύτερον νά λη
  φθή ή σχετική απόφασις τοθ
  κοινοτικοϋ συμβουλίου.
  Την ημέραν κατά την όποι¬
  αν θά ληφθή απόφασις τής έ-
  πιβολής τής προσωπικής έργα
  οίας διά την έναρξιν τοθ δρό¬
  μου πρός Λέντα, ό Λέντας κα
  τα τό ήμισυ τουλάχιστον θά
  είναι ήδη ή έξασφαλισμένη
  λουτρόπολις τής Κρήτης. Καί
  τό νεράκι πού τρέχει άπό την
  πηγήν τού καί χάνεται τώρα
  άνώφελα, θά γίνη πακτωλός
  ττραγματικοθ χρυσοϋ γΐά τούς
  Μιαμουδιανούς καί ενεσις ύ¬
  γείας γΐά κείνους πού θά μπο
  ροθν εΰκολα νά τό προμηθεύ
  ωνται στό τραπέζι των, οσά¬
  κις δέν μποροθν νά πηγαίνουν
  επί τόπου γΐά νά τό χρησιμο
  ποιοθν άφθονώτερα.
  Ε. Λ. ΠΕΙΡΑΚΗΣ
  είς κανέν άλλο μέρος, ή με
  λισσοκομία πρέπει ν' άναπχυ
  χθή είς εύρεΐαν κλίμακα.
  Τό ταμείον
  έπαγγελματιών.
  Οί επαγγελματιαι καί βιο-
  τέχναι είμποροθν νά είναι
  πλέον απολύτως ήσυχοι ώς
  πρός τό ζήτημα τής άσφαλί-
  σεώς των. Τό ταμείον των
  ήρχισε την λειτουργίαν τού.
  Έντός των ημερών μάλιστα
  πρόκειται νά διορισθοθν καί
  οί κατά περιφερείας έπόπται
  καί έλεγκταί τοθ ταμείου ώ¬
  στε νά όλοκληρωθή ό όργανι
  σμός τού καί νά συνεχισθή κα
  νονικώς καί άπροσκόπτως
  πλέον ή λειτουργία τού. Άπο
  δεικνύεται ετσι πόσον ή κυ¬
  βέρνησις μεριμνφ διά την
  προστασίαν καί την περίθαλ¬
  ψιν δλων έν γένει των κοινω
  νίκων τάξεων, δλων των δη-
  μιουργικθν παραγόντων τής
  χώρας.
  Αί βιβλιοθήκαι.
  Έργαζομένη καί διά την
  πνευματικήν ανάπτυξιν τοθ
  τόπου ή κυβέρνησις επιδεικνύει
  τόν τελευταίον καιρόν Ιδιαί¬
  τερον ενδιαφέρον διά την ορ¬
  γάνωσιν καί λειτουργίαν παν-
  τοϋ δημοσίων λαΐκών βιβλιο¬
  θήκην. Είς την πόλιν μας εύ-
  τυχώς έχομεν την Βικελαίαν
  Δημοτικήν Βιβλιοθήκην καί έ
  πομένως ή κυβέρνησις δέν ε¬
  χει νά μεριμνήση δι' αύτό. Πι
  στεύομεν λοιπόν δτι ή μέρι
  μνά της θά εκδηλωθή είς την
  ενίσχυσιν τοΰ Δήμου, πρός ά
  νέγερσιν μεγάρου στεγάσεως
  τής βιβλιοθήκης αυτής πού
  στεγάζεται σήμερον είς μίαν
  αθλίαν αποθήκην.
  II
  Ίϋ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (Χειμερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -
  Σήμερον τό άριστούργημα «τό
  ΣΤΙΓΜΑ· μέ τόν Βίκτωρ Φραν
  σέν.
  Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέμ
  τττηνκαΐ Σάββατον απογευματιναί
  ωρα 6 1)2 μ. μ.
  (Χειμερινός) «ΑΠΟΛΛΩΝ» —Σή
  μερον ό κινηματογραφικός όπερ
  κολοσσός:«Ή κόκκινη χορεύτρια».
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  Σημ. Δευτέοα, Πέμιττη, Σάββα
  τον, Κυριακή ώρα 6 1)2 μ. μ. απο
  γευματινή.
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ]
  Ή;πρώτη μεγάλη ΠΡΕ-
  ΜΙΕΡΑ τής χειμερινής
  περιόδου. Τό τελειότερον
  δημιούργημα πού παρου-
  σίασε μέχρι σήμερον ή
  Γαλλική κινηματογρα-
  φία:
  ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ
  Ένα δυνατό συγκλονι-
  στικό δράμα πού έκτυ-
  λίσσεται μέσα στό πέπλο
  τοΰ μυστηρίου τής άχα-
  νοΰς "Απω 'Ανατολής.
  Στή χώρα των πιό τρομε-
  ρών παθών καί των πιό
  άδαμάστων ποδών.
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΒΙΚ Τ Ω Ρ ΦΡΑΝΣΕΝ
  ΣΕΣΟΥ ΧΑΓΙΑΚΑΒΑ
  ΛΙΖ ΝΤΕΛΑΜΑΡ
  Ι~ ■■·■■■·■■■■■■■■■■■■·■■
  Ι1ΦΕ..ΟΛΥΜΠΟΣ"
  Μόνον είς τό Καφενειον
  Όλυμπος ευρέθησαν καθα
  ρά, τα γνωστά νερά Σπυριδια
  νοθ καί Παλαιοκάστρου, κα
  θώς δεικνύει ή κάτωθι άνάλυ
  σις τοθ Μικροβιολογικοϋ έργα
  στηρΐου τοϋ Πανανεΐου Δημο
  τικοθ ΝοσοκομεΙου.
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  Πανάνβιον Δημοτ. Νοσοκομείον
  Ηρακλείου < Άριθμ. Πρωτ. 13271—76 Ανάλυσις ύδατος μικροβιολογι κή διαφόρων Καφενείων τής πό λεως Ηρακλείου. Καφενειον «ΟΛΥΜΠΟΣ» ύδωρ ΣπυριδιανοΟ— Παλαιοκάστρου Ο δωρ καθαρόν κατάλληλον πρός πόσιν. Έν Ηρακλείω τ^ 30ή Σεπτεμ βρίου 1938. Ό Διευθυντής τού Μικροβιο λογικοθ έργαστηρίου τοΰ Πανανείου Δημ. Νοσοκομε ου Ηρακλείου. (ύττ. Ν. Ματζαπβτάκη) ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΗΗΖ Διύάκτωρ Πανεη. Λυάνος Επί επταετίαν έκπαιδβυ- Οκίς είς τα Νοσοκομίϊα ΑπΗ- <]Μ3Ϊΐ1β5, Υαΐ - ίΐε ί;Γ3εβ καί δβΙρεΐΓΪβΓβ Λυώνος καί Πα- ριβίων αίς τα παθολογικον καΐ νβυρολογικα νοσηματα. Διατελεσας επί διβτίαν 385ΐ5ΐ3πΙ της ΝΕΥΡΟΛΟΠ- ΚΗΣ κλινικής τοδ Παν«πι- οτημίου Λυννος. ©ά δίχεται ωσαύτως καί τβύς ηάσχοντας έκ ΝΒΥΡΟ- ΛΟΓΙΚΟΝ νβσημάτων (1ς το Ιατρείον τβυ βδβς Άμαλβΐίας (πάρβίβς έδοϋ Κατεχ&κη, κρόην Πλατν σβκκάκι) αρκν 9—12 η, μ. χαΐ 4—7 μ. μ. Τηλ. 6-63 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πλειστηριασμοΟ κινητών Ό δικαστικός κλητήρ τής περιφερείας τοθ Πρωτοδικεί ου Ηρακλείου Γεώργιος Ιω Ι Καστρινάκης δηλοποιώ δτι συνεπεία παραγγελίας τής ΙΜαριάνθης ΆντωνΙου Χατζη δάκη Νίβα κατοΐκου ΉρακλεΙ , ου καί δυνάμει καί πρός έ κτέλεσιν τής ύπ' αριθ. 681 τοϋ 1837 όριστικής καΐ τελεσιδίκου αποφάσεως τοϋ ΕίρηνοδικεΙ ου Ηρακλείου καί τής επί τη βάσει αύΐής γενομένης ύ πό χρονολ. 3 Δεκεμβριού 1937 πρός πληρωμήν έπιταγής της κατά τοϋ όφειλέτου της Γεωρ γ(ου Τ. Κτενιαδάκη *|κατοίκου Γαλύφας Πεδιάδος καί πρός είσπραξιν τοΰ έν τή έπιταγή ταύτη άναφερομένου ποσοϋ των δρ. 3877.50 των τόκων αυτών άπό τής έπιταγής ταύτης μέχρις έξοφλήσεως κσί των γενομένων έξό- δων μέχρις έξοφλήσεως κατέσχον, ώς προκύπτει έκ τής ύπ' αριθ. 68 καί χρονολ. 9 Μαΐου 1938 εκθέσεως μου κατασχέσεως κινητών εΐκο- σι πέντε (25) πρόβατα δια¬ φόρων χρωμάτων καί σαμιών, δύο (2) αΐγεςροΰσσες καί ε'ξ(6) έρΐφια άνήκοντα είς τόν ανω¬ τέρω όφειλέτην καί τα όποΐα πσρέδωκα είς αυτόν πρός δι φύλαξΐν των μέχρι τής έν δημοσίω πλειστηριασμώ έκποι ήσεώς των τα κατασχεθέντα δέ ταυτα ζώα έκθέτω είς δή μόσιον αναγκαστικόν πλειστη ριασμόν Ίνα τό έκπλειστηρία- σμα αυτών λάβη, ή έπισπεύ δουσα πρός τελείαν ή μερικήν εξόφλησιν τής ανωτέρω ά παιτήσεως μετά των μέχρις έξοφλήσεως τούτων καΐ έξό- δων αυτής, ό πλειστηριασμός δέ ούτος ενεργηθήσεται ένώ πιόν μου ή τινος των νομί μων άναπληρωτών μου καί είς τόν συνήθη τόπον των δή μοπρασιών τοθ χωρίου Γαλύ φας Πεδιάδος την 16 Όκτω βρίου 1938 ημέραν Κυριακήν άρξάμενος άπό τής 10ης πρωϊνής ώρας ένθα καί ο- τε καλαθνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσι καί ό άνω τέρω όφειλέτης νά οδηγήση ταυτα πρός εκποίησιν καί παράδοσιν αυτών είς τούς τελευταΐους πλειοδότας ύπο- κεΐμενος έν έναντΐα περιπτώ¬ σει είς τάς ποινικάς καί α¬ στικάς ευθύνας τάς προβλε πομένας υπό των ποινικ&ν καί. άστικών Νόμων. Άρμόδιος δικαστικός κλη τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα επί τοθ προκειμένου. Έν Ηρακλείω τή 1 Όκτω βρίου 1938. Ό δικαστικός κλητήρ τής περιφερείας των Πρωτοδικών Ηρακλείου. Γ. Ι. Καστρινάκης ΜΙΝΩΑ ΧΑ ΣΗΜΕΡΟΝ τό έργον που θα καταπλήξη: Νέ τούς κορυφαίους τής Γαλλικής όθονης ΒΕΡΑ Κθ- ΡΕΝ ΖΑΝ ΓΚΑΛΑΝ, Ένα συγκλονιστικό δράμα κατασκοπείαξ που έκτυλίσσε- ται μέσα οτίς πιό συνταρα- κτικές σελίδες τοΰ παγκοσμί¬ ου πολέμου. Ή κατάσκοπος μέ τα «Χρυσά ιτοδια» «ου έ· βαψε τό άροτχνοΰφαντο πέ¬ πλο της μέ τό ϊοιο της τό αίμα. Λαμβάνει μέρος τό μεγά- λο μπαλλέτο της όΐτερας των Παρισίων. Μουσική ειδικώς συντϊθείσα γιά τό φίλμ, μαζί μέ τί; πιό μεθυστικές μπαλα- λάϊκες Ένα άριστούργημα ρωσοι- κή{ υποθέσεως. Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ. ΠΡΟΣΕΧΩΣ: Τό Σκάν¬ δαλον μιάς νύχτας, Υπό την πορφύραν. Σημ: Δευτέρα - Πέμπτη- Σάββατον, Κυριακήωρα 6 1)2 μ. μ. άπογευματινή. Κάθβ Κυριακή ϋρα 2 μ. μ. εικιοοδιακόν. Ί1111111:11: ε 1111111111 Ζητΐϊται πρός ενοικίασιν δωμά :ιον μετά κουζίνας κατάλληλον κά μονοκατοικΐα. Πληροφορίαι παρ' ημίν· Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Δημιουργίες καΐ. συνδυασμοι τής έφετεινής χειμερινής μόδας. Ο Ερως είς την χώραν των Χρυσανθέμων. Η ΜΑΧΗ "Υπό Κλώντ Φαρέρ. θά η"το δύσκολο νά καθορίσω· αε την χειμεοινή μόδα επί τη ίϋ- σει των τελευταίον συλλογών των υεγάλων παρισινών οίκων τής "Ωτ — Κουτύρ, οί όποϊοι έργά- ζονται άνάλογα μέ τίς έμπνεύσεις των ττού καποτε τόσο διαφέρουν. Είμπορώ έν τούτοις νά σδς δώσω Μυα ττολυσΰνθετο πίνακα ό οποίος θά αποτελέση την βάσι τής έφε¬ τεινής μόδας τοθ χειμώνος. Ή μόδα, εφέτος, εύνοεΐ έξαιρε- τικά τίς γαρνιτοΰρες. Πρωινά, α πογευματινά καΐ βραδυνα φορέ- ματσ στολίζονται μέ χαριτωμένες γαρνιτοΰρες τΐού τούς τροσ5ίδουν ίδισίτερη χάρι. Έξ δλλου, ήμπο ροθμε νά διατηρήσωμε την άπλό· τητα τοΰ φορέματος, χωρΐς να μει ώσωμε την κομψότητά τού. Ή μό¬ δα συνδυάζει τό γυναικεΐο έπιτη· δευμέ ο ΰφος τοθ 1900 μ' ενα τό· νο σπορτίφ. ΟΙ μοντέρνες κομμώσεις, μέ τα μαλλιά πρός τα επάνω έπηρέασαν ώς ήτο φυσικόν καί την σιλουέτ- τα. Οί κομμώσεις αύ'ές ένθυμί· ζουν την έποχή τού 1880 καΐ τοθ 1900. Ή έποχή λοιπόν αυτή ένέ πνευσε την μόδα σέ διάφορες λε- πτομέρειες: την φαρδειά φούστα, τό μανσόν, τα φτερά, τα κεντή ματα, τα ματελασέ κλπ. Γιά τό τιρωΐ τα καταστήμπτα τής παρισινής "Ωτ—Κουτύρ έκθέ- τουν φορέματα καϊ ταγιέρ σ4 πο· λύ άπλό καί κομψό στυλ. Τανιέρ μέ κοντή φούστα, πολϋ κοντή στε· νή ή φαρδειά ή πλισσέ διευκολύ¬ νη τό βάδισμα. Ζακέττες έφαρμσ- στές καί άρκετά μακρυές, μέ Εξ ή όκτώ κουμττια— καινούργια γρμ μή—ή κοντές καί ριχτές ώσάν αύ· τές των γυναικών τής ΚΙνας Ώραίοι καΐ γλυκείς χρωμαη- σμοί καθως καί πολλά σκωτσέζι- κα. Έννοεΐται δτι κυριαρχεϊ, δ- πως πάντοτε, τό μαθρο Κοντα παλτά σέ ζωηρό τόνο. Σέ ζωηρό έπΐσης τόνο οί μπλοθζες. Ιδιαιτέ¬ ρως τής μόδας είνε μπλοθζες κόκ κινες καί μπλέ. ΟΙ χρωματισμο' της μόδας καφέ «κορναλ_1ν» κα τέρρα,—κότα χρησιμοποιοΰνται ί διαιτέρως, ώς ττολυ πρακτικοί. Γιά τό απόγευμα ώραιότατα τα γιέρ, γτρνιρισμένα μ^ μπορντοθ ρες άπό βελοϋδο, μέ ντεκοΰπ άπό γοϋνες χωρίς πέλο, καθώς καί μέ μεγάλους γιακάδες άτΐό ρενάρ. Γιά τό βράδυ, φορέματα σ' δ λους τοϋς τόνους τής κομψότπτος φορέματα γιά κοκταΐηλ, κοντά καϊ σέ κοΰΐΐ σεμιζιέ, άπό πολύτι μα ύφάσματα. τα γιά μικρές Ταγιέρ ή φορέμα συγκεντρώσεις, μέ μακρυά μανΐκια. 'Ως επί τώ ττλεΐ στον γιά τό βραδυ έττικρατεϊ ή πολιό στενή σιλουέττα ένθυμίζου· σα την έποχή Διευθυντηοίου. Τα μανΙκ·α είνε πολϋ φαρδειά. Τα ντεκολτέ πολΰ μεγάλα καΐ μιτε ρά. Τα άμτΐιγιέ φορέματα εΐνι •πάντοτε πολϋ ντεκολτέ. Πολλά μοντέλα δέν ϋχουν μττρετέλλες. Τα βραδυνά φορέματα συμπλη ρώνονται μέ παλτά, έξαιρετικά ά ■πλα: φαινονται ώσάν άπλές, μα κρυές ρεντικότες τι αθστηρές κά πες άλλά τό ϋφασμά των είνε πό λύτιμο ή κεντητό . . ή Ντιστεγκέ Τό χρυσοχοεΐον Ανδρ. Βλάσση Νέον Σας τυροσφέρει τα πειό μοντέρνα κοσμήματα έκ ΠΛΑΤΙΝΗΣ καί ΧΡΥΣΟΥ αρίστης τέχνης καΐ ήγγυημένης εργα¬ σίας. Τμήμα ώροΑογίων Τα κομψότερα ωρολόγια γνήαια ΕΛΒΕΤΙΚΑ είς ολες τίς μάρκες τσέπης καί χειρός, άνδρικά καί γυναικεΐα, μέ δωρεάν παρακολούθησιν υπό είδικοΰ τεχνιτού τοΰ καταστήματος. Τμήμα έκκΑηοιαστικών Όλα έν γένει τα έκκλησιαστικά ειδή, ΑΡ- ΓΥΡΑ καΐ ΕΠΑΡΓΥΡΑ, ήγγυπμένα άπό πάσης απόψεως καί κατά πολύ εύδηνότερα των Αθηνών. Αί τιμαί μας είνε αί λογικώτερος. 'Αγοράζομεν παλαιά κοσμήματα είς τάς καλυ- τέρας τιμάς. .ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝΩ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ 75βν ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΓΑΜΟΙ.—Ετελέσθησαν έν Ρεθΰ μνη καΐ έν στενώ οΐκογενειακφ κύκλφ την ιτσρελθ. Κυριακήν, 2αν 8)βρΙου, οί γάμοι τοϋ κ Έμυ.Σταμ. Ρολόγη μετά τής δίδος Άρσινόης Μ Κυκιβαράκη Παράνυμφος ττα ρέστη ή κ. Γεωργία Π. Ζακάκη. Στοϋς νεονύμφους ευχόμεθα κά θε ευτυχίαν καί χαράν. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.-Ή κ. Άρσινόη μμ Ρολόγη θά δεχθή την 25ην Ή Άγγλίς δέν είχε πιά, χωρίς αμφιβολίαν, όγδόντα λίρες. γιατί | Έμμ. Ρολόγη θά δεχθή έστράφηκε πρός τού; παρακολου θοθντας τδ παιχνίδι καί εΐπε πα- ' ρακλητικά: —Ποίος μαζί, —θά σας διεσκέδαζε, —έρώτη δουάρδος Ρόζεμπους τέως ύποπρό ξενος τής Γαλλίας καί έκ των φυ- σιογνωμιών εκείνον τοΰ ΉρακλεΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΟΟΤΥ Ποθδρες. — Κρέμες, — Κραγιόν. — Άρώματα. — Λοσιόν. — Μττριγιαντίνες.— κ. λ. π. Είς τιμάς έρνοστασίου ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ σεν 6 πρίγκηψ Άλγκερο την ι ^ ^^ μαρκησία Ι ιορισάκα. 1 ρόζεμπους μετοικήσας έκ Μάλτας —Ναί, —απήντησεν αυτή στή'είς Κρήτην επεδόθη είς τό έμπό ριον δπου ηιόδοκίμησε "Αναλαβών τό ενταύθα υποπροξενείον τής τυχη. —Ή μαρκησία πάει τα μισα — είπεν ό πρίγκηψ, βάζοντας τό πορτοφόλι τοα επάνω στό τρα- πέζι. "Ολοι έστράφησαν πρός την νέ οελθοΰσαν, πρός την οποίαν ή Άγγλίς έχαμογέλασε μέ εύγνωμο σύνην καΐ την όποιαν ή Γερμανίς έκύτταξεν έχθρικά. Τα χαρτιά είχαν ήδη μοιρα σθή. *—Πάρτε τα κυρία — είπεν δ- σο πιό φιλοφρονηΐικά μποροΰσε - ή Άγγλίς. Ή μαρκησία Γιορισάκα επήρε τα χαρτιά καΐ, έπειδή δέν ήξερε τα ΐδειξε στόν καβαλιέρο της. —ΤΙ νά κάμω, Ό Άλγκέρο τα κύτταξε καί έγέλασε. —Πρέπει νά φωναξετε: «Έ νέα!...» Έκερδίσατε. Καί έβαλε κάτω, δ ίδιος τα χαρτιά. θριαβευτικά τώρα ή Άγγλίς Ισυρε κοντά της τα χρήματα, μέ μιά ζωηρή κίνησι, καί άφοΰ έχώ ρισε τέσσερα χαρ-ονομίσματα των Ικατό γιέν: —Τό μερΕδιό σας, κυρία... Ή μαρκησία Γιορισάκα επήρε τα χρήματα, γουρλώνοντας τα μακρουλά λοξά μάτιά ττ)ς. —Τετρακόσια γιέν, είπε στόν πρίγκηπα, πού την Ιπαιρνε γιά νά άπομακρυνθοθν —μά τότε, άν Ιχανα, θά εχανα τετρακέσια γιέν; —Βεβαία... —Αϊ!... δέν τα είχα! —Τί πε:ράζει! Τα είχα έγώ καί θά μοΰ έπετρέπατε νά σας τα δανείσω .. Έκείνη έγέλασε: —θά σας τό Ιπέτρεπα... ναί... μά... <, ;> >
  —Δέν εϊμαστε φίλοι; < Ήσαν μόνοι στόν προθ*λαμο, πού ήταν γεματος διακοσμητικά φυτά, ό οποίος χώριζε την σάλα τοθ παιχνιδιοθ άπό μιά βιβλιοθή κη. Ό πρίγκηψ ξαφνικά έ'σκυψε: —Φ*Ελοι .. καΐ μαλίστα... καί κοίτι περισσίτερο, Έκόλλησε τα χείλη τού στό βαμμένο στοματάκι. Ή μαρκησία Γιορισάκα δέν έ- θύμωσε καθόλου, οΰΐε τραβήχθι^- κε. Κι' αύτό, γιατί δσο πηγαι- νέ ζεσταινόταν καί περισσότε το καΐ γιατί τώρα αίσθανόταν τό κεφάλι της πότε βαρύ σχν μολύ- βι καί πότε έλαφρό σάν φελλό. Σ' αυτή την κατάστααι τοΰ ίλίγ- γου πού την έκυρίευε, Ιπειτα ά¬ πό την σαμπάνια τα κοκταίηλ ό δέν ίτα μ καί τόν μπακαρα, ίνα φιλί ήταν τρομερή υπόθεσις .. Τό λικό μουστάκι ήταν έξ άλλου με· ταξένιο καί παρφουμαρισμένο... παρφουμαρισμένο μέ έ'να άγνω μβθυστικό, δλο φω- (ουνεχίζεται) στο άρωμα, τιά. Γαλλίας διετήρησε τουτο επί 35 ίτη, άνταποκριθείς έΰσυνειδήτως ■πρός τα προζενικά τού καθήκοντα. ΈπΙσης υπήρξεν άνταποκριτής των «Τάϊμς» έν Κρήτη, τα άξιώ ματα δέ ταυτα διεχειρίσθη καΐ πρός δφελος των χριστιανών κατά τα ταραχώδη γεγονότα τα προη γηθέντα τής Κρητικής άπελευθε ρώσ-ως. Ή κηδεία τοϋ Έδουάρ δου Ρόζεμπους, όστις καί ώς κοι νωνικός άνθρωπος υπήρξε τύπος εύγενεΐας καί καλωσύνης, έγένε το χθές έκ τοΰ ένταϋθα ΝαοΟ των Καθολικων έν συρροη πολλοϋ καΐ έκλεκτοΰ κόσμου τιμώντος την μνήμην*του. Ή «Άνόρθωσις» συλ λυπεΐται θερμώς την σύζυγον αύ τοΰ καί γενικώς πάντας τούς οί κεΐους καί συγγενεΐς τού. Γύρω ατήν πόλι. Ό καιρός συνεχίζεται πάντοτε σχεδόν θερινός. —Πρόκειται φαίνεται διά τό «ό ψιμθ'αλόκαιρο» τοϋ Αγ. Δημήτρ! ου τό οποίον συνήθως παρατείνη ται μέχρι των άρχών Νοεμβριού. —Έννοεΐται δτι ή παράτασις αυτή ένδέχεται καΐ νά δ πρό τής ώρας της. —Τώ άναμενόμενον πλωτόν νο σοκομεΐον τοΰ Άγγλικοϋ στόλου ♦ Μαίην». —Δέν είχε καταπλεύσ ινών σρ, μέχρι χθές. Κ. Μυλοποταμίτης έφθαλμίατρος Επί τριακονταετΐαν κλειστικώς καΐ μόνον είς τα όφθαλμολογικά άσχολούμε· νος, δέχεται, τούς πάσχοντος τους οφθαλμούς είς τό άφθαλ μιατρεΐον τού, κείμενον παρά τω Καμαράκι πλησίον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου. των πρωινών ώρών τής χθές —Ή καθυστέρησις αυτή πιθανόν νά όΦείλεται είς ματαίωσιν τοΰ περ'πλου τοϋ έν λόγω πλοίου με τα τα τελευταία γεγονότα. —Τό ύπαιθρον συγκεντρώνει πολλούς κσΐ τάς ημέρας αύτάς. —Δέν πρόκειται μόνον περί ύ παιθριοφΐλων οί όποϊοι έπωφελοϋν ται των ώραίων φθινοπωρινών ή μερών. —Πρόκειτσι καί περί κτηματιων «αί παραγωγών Ηής πόλεως οί ό ποΐοι έπωφελοϋνται των τελευταΐ ών περί την εσοδείαν άσχολιών διά νά συνεχίζουν τάς έξοδους πολλάκις συν γυναιξί καί τέκνοις. —Άπό ημερών ήρχισαν αί έργο σίαι διά την αποπεράτωσιν τού δικαστικοϋ μεγάρου είς τόν πά λαιόν «οτρατώνα». —Αί εργασίαι αθται περατούμε ναι μετ' ολίγον συμπληρώνουσιν τό δλον κτΐριον τοΰ όποίου ή άνοι κοδόμησις Εδοσε νέαν όψιν είς την λεωφόρον Κουντουριώτη. —Έν συνδυασμφ μέ τα άλλα καλλωπιστικά μέτρα διά τα ό ποία εφρόντισε καί Φροντίζει ό Δήμος —Είς την αγοράν μας Εκαμαν την έμφάνισΐν των τα κάστανα. —Άπολείπουν τώρα οί καστα νάδες οί όποϊοι βεβαία θά συγχρο νίσουν την έμφ^νισίν των μέ'τήν πρώτην μεταβολήν τοϋ καιροΰ. —Καί την πρώτην φυσικά δυνα την βροχήν ή τό πρώτο άληθινό κρύο. —Ή πύλη Χανίων παρουσιάζει καθημερινώς την κίνησίν της. —Αί άγοραί καΐ αί τιωλήσεις συνεχίζονιαι είς τιμάς σχετικώς καλάς. —Ύπάρχει ώς έκ τούτου κίνησις καί δσον άφορα τάς εΐσόδους ά γροτών είς τήν'πόλιν καί διά την πώλησιν τοϋ προιόντος καί διά την αγοράν εΐδών έκ τής πόλεως χονδρικώς καΐ λιανικώς. —Άπόψε είς τοΰ Πουλακάκη προβάλλεται διά πρώτην φοράν τό δραματικόν άριστούργημα τό ♦ Στϊγμα» μέ;τόνΒίκτωρα|Φρανσέν. — Είς την «Μινώα» προβάλλεται ή «Κόκκινη Χορεύτρια» γαλλικόν έπίσης έργον μέ τούς ασσους τής όθόνης Ζάν Γκσλάν, Ζάν Βόρμς καί την εξαιρετικήν άρτίσταν Βέ ραν Κορέν. ύ Ρέπορτβρ ΙΙΩΑΒΙΤΑΙ οίκΕα παρά τό Μπο δοσάκιιον όδός Γοργολαίνη, συγ- κεΐμένη έκ τριών δωματίων καί αύλής μετά φρέατος είς τιμήν συμφέρουσαν. Πληροφορίαι παρά ϊ% οίκογε- νεία τοθ ΕατροΟ κ. Ι. Δρακοπου¬ λου. !■■■■■■■■■■■■■■■ Έκτός Τράστ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ Βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σορον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Ναξον, ΠραΜτοριΙον. Α1ΝΑΡΑΑΚΒ Ταλε>. 1-41  !■■■■■■■«
  ι
  ι
  {■■■■■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒσΒε·ΒΒΒΒ»
  ·5ηοιο]Λ—Λολπο9 ςιγοΐι
  !>η]οοΛό3 ρχ 5οιΙιΐ9ΐοιι
  -οχ ρχιγο 3Γΐ ·3-3οςιφ 5(10911 ΖΙ3ΖΗ13νθΐν9Ι9
  •13Λ3Α. Α3 ρχΐΙθΌΧ ]ΏΜ ΛΟ]3γ
  -οΧο Λς?χιιοτΗι— Λ-ι νΐν9Ι8 ΙΙιγ ^λ Ι
  ρι οιλοιιο 5ρ»ιΐ3σιη5? 5ρτ1ιΐ 5)3
  _Λ_ΙΙ
  ΝΟΙ_νϋ_!ΟΙχΐνΧ
  ΝΟΙ31_νθΐν9Ι9
  β
  ΒΒΒΒΒΒΒ·ΒΗΜΒΒΒΒΒΒΒε)ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  •λιγΙΙ/ ,οοά ιθ)σΌ6οσΊιγυ -λιοΙι 'ΛΐτΙι) ,όοη ι»)()Όφο<}Ίιγυ 501110311 Λΐΐΐ ΛΐΐΥ,Ο 5^ ι»* ΛΟΛ^τΙ 'ΛΟ]Χ101Χ)Χ τηγιιιιι.3 λοιιιοτ'™0 ·ΑΙΒ»β ΛΤ31ΓΙ» ΛΙ^ΚΙΛΟΛΜΚ Λ1?1 5)8 ΛΜ1 -λοοο ΛΛηΑβγίββιο λ»ι 5ολ •ΟβΛΛΧ 5η|3Υ.31 »0βώ»Λ»«3, ίΐύ Χ3 53Ληάοκ— 5ϋι 3 λχιχι Ή (5 •ηΐγβι λΙιι ϊτΐ ίηΛηώΉηο (5» -)<Ιοοχχκ '5«>ς>ιιιγαο) 5©ι»τ1>ιο
  ηοι γϋ'
  >1Ο1<Ιΐς>ΛΧ]β
  5)3
  5<ΛΟ ΙΗ)ΙΥΞ_νν Ί "1ΛΓ3 ΣΟαΐνΐΙΝθνθ Ο ·Λ003Τιυ.θ0Ο ·ηθ)3γ>ι
  ο.
  , Λ3
  5
  3, (~
  ο.
  311Π }Ώ·χ 31Λ311
  θ]3
  ηοτι
  οις)
  ρσοιι
  ?
  ΛΧ303Τι(ΐ
  ?ν 5.ι|,
  3. 5υι οαιοΊικ ηοι
  Λ3@ηχ χι ίςά ί
  οςιβκιθΛ» 5ϋι 5»ιο»Λο'3
  α» Αΐ3γκ»ίΗ, Λ3 5»ι ιίβΐιβ
  | ΧΙΛ Χ10 ΛΐΐΙΙκ!»! 5)3 Ι3βηΧχ>Λ90
  ιιβ> κ^τΐηοβο&όάΐΐγ'ΐι ίό^Λχγβο,
  •κ' 5»ΐ30ΐ»'υ 51·α οβΐίΛοηβίίΓ} ηβα
  5 5
  , Λ999 Λΐμι
  φΐ Λ3 ΙΟΧ
  5ηοι·| (8£61)
  ] οισι οοιοοιοοχο3Λ3 οοιοοιγιΧ
  ηο)σξ)θ5ΐχο, 59Αΐιτί οοι
  Λ003ΓΐΙΐθ
  , Λ?
  1Ο13Ο3
  χκιι! ΛΏ1901 5οτ1θ309σΊιΧ3 Ιι
  ,θσχ οτ{
  >χ5ηογιμ 5ηοι 5σ
  ιι ηοτ)]τ)οΛ
  »βΗι
  '?39«Ι
  βοο
  9 }
  οις ηβοοΧ
  θεΙΙ θ αβι 5
  ίχακιΐΐ ],
  !· δτ'ΟΙ 'ηοιΐςιοιο ηοι φ
  $χοκιι1 5141 βιΐη υκιόαβττ Ιΐγ,ικιοι»
  '5υ '3
  9»6 ρ{ οε6 γ;γ.3
  χικΛχΰφ 'κ 5ϋι ουη ηοιοηολ
  χσι γχιιβΐά' έ ΆηΛχΛβφ λμκιχυ;
  φ θεδ 'ηο1 5«3Ο
  χιοοιιη 5ϋκιιΐΐϋη"οκιοηβ»ΐτ (κκ
  ίϋκιιΐΐ'βοι» 5ϋι ιχχ™ ηοισαοΛχοι
  ηοκιιοΐτΐΐφ ηοι ιβ3ΐί ~ΐ3ν.5ΐΐϊ1»ν
  ηο]λ^1η^^ *κ ηοι «ιγιτΐό ΐιιβκι
  »* 51 8 'ΐΐ^βΛ^οιβ^Ρ'ΛΧίΐτβχ »βίο
  υκιοηοτΙ χό&χχ-ι ςψ^ Ίοι
  3 γ»ι
  ώ
  ιε»»σ
  ?
  Ίοχβιο '
  ι»»τ
  τί -τι
  οου 5ϋ§| οί 9
  ϊβΤκΐΛηάοιοκβ' ο
  :»τΐτΐ50(3Λ
  ηοι
  οχ—
  ώιςοτΙοΊρόι ιρ0011
  9 001 ΛΟΐΙ,Ι'νΐχρ ΛΠ1Λ30ΐΐ1θ11Χ3
  ηοτ) Λ)Ο30Χ3
  £6921
  5ΐιθ λΙ,ιι ρ
  ιόΙιιοΐ3γαΐ,Χ3 (000*01)
  5οιοτ1θ9
  χ?
  Χ51ΛθΧ3
  ί 5(ΐι
  ΐ
  V.
  Λΐιχιιοτ1ϋ.ι>ι
  ηοςο3υ.οιιΐ| λΙ,ιι
  ς Λ3 αόο
  ό
  Λ3
  ηοσιφ9θ30 5011901003
  , 5οφ9αΛ.οιογο^Γΐη— ο,
  66821 ·θΐσ
  V.
  ·ί11ι—'
  5ϋ.κκγ;ηοοχ>φ
  5ΐΐκ»ο

  :53ΐ
  Η
  Ληο
  31
  1α§— ;ο
  Η. Ή'Ο'3
  ■φσηχ
  ·ηο)3γχοό
  Ο.
  Λ030
  λοοβγΙ»
  -3λπο
  Η,
  ηοΛ)ΐ
  ηοι 5οι
  Λ91Ο9Λ9 Οοι Λθ)όΙιιιιηγοχοιι
  9 Λς?1 0)010X93 ,113 51}13γ31
  ϊ(αχ ιοσ>Χθ9ΐ3τ1 χ>α, ϋγοιο
  ΛΧΙΟϋβχβγΐίβ Λ111 τΎ* Λ? ΙΒΟΟΙΙΐλΑθΥθφΐΟΧ 513Λ
  ι»κ @^
  ■3Η11 31Λ30Χ
  Ά
  3;^
  ΙΐτΙηΐΒ $ϋι
  ]οιχκ υ
  λο)1λ»λ3
  14 $Χ)
  ?ι 5}3 ·Λ«β -159 'ΟΐΙ} 'ΚΙΌ 3 -
  5(?ΛΙΙ«1 5Γ !Λβ1Γ5«3 ΛθΐσΙαοοΛτΙη ι 91 ^Ρ 5ς?φόχ9
  - ■'- ΛΐΐΑΐ.ΏΟιι. Λϋ.6 Λοσς? οχ Λΐιχοισ
  ■η>ΐ
  'η<3)3γ;χχβιι, 1 ηοι Χ ,10 0115ρ 10)0 |2 23 §] ίξχ,α ηκτΙ1Αγ>ς]οίιι ίηουοι φ
  λ1 523 ΛίθίΛ^Ο) ΛΚ3Λ Ά',ίλ
  ε3Ι[
  ?ι ξτΐ φ
  Λ3
  »α
  ·κ 5
  3 Α010119 01
  01
  ~
  Β»
  •·σ·Λ οκιιιαιχίι ·*«*1»1β1 ?Η
  'ίϋΧοΐΛχ 5ΐιγ;»Αιι1 ΆητΙΜχολβιγιΧ ςζ ·'ΎΓΛ \ίΙ Ι
  λ«ι 5οιχΓΐϋΧο ηοκ»Λΐιν;γ.3, ί'ΛβϊβΗ Λν/α
  V
  Ι—
  •«'Υ Τί Α9Α«βΑ
  »«ιοχ*η λλλ)υυίοτ1 'Λ9ί1βιΧηβσ »ιβ χΗΙιΐίι
  ■5οιχιΙ<ι>αο»ΐι; 5?ιλ»« ίιοιγ,χβοχ;;
  >ΰηχάαιΒ<3χ3 ιβιχχ ηοΛΐΐΙηΐΛΧΛχ '5οβ3» ηβ^Χηφ ιι? ίι5«Α ·5βιχτ1ϋΐΒηο */Π Ι Α Α* '5η»;ηφ ίχόΑη |χχ 5χοΐι~ ' V 1_1_Ι/Ι11 Α Ι .ΧΟΝ Τί Τί 9 Αΐ/Π3)ΙΟΟ<Ιθυ >
  Γ
  Ι
  ΙΒΒΒΙ
  ■ΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ■ ΒΒΒ
  .ιΙ
  Ιιτ11ιφ]σ 8
  -311 ΛΐΐΧ Α100Υ9Λ010Χ λΙ,ΙΙ 5)3 13130 5~Χ3ΟΟ011 ΛΟ)/
  51ιθ)ΐ'3
  (9ΐ9η0Μ101) 5θ)39θθ3 5Ο3Λ Λοΐΐ9οο 135900Α9 1
  5οΗ Α9ΐο1^ιοσυ. οΐ3γοιΐ030)ί 91 ροΌ— 91
  ΛονιννλΦνΐΝνυι
  ΙΙ,,υΙΙ.
  V
  •Μετ·εΐΒΒΒΒει·εΐΒΒΒα>ΒΒΒεΐΒ
  ^ι^κxγxώ^οx^ ·® ·-
  ΒΒΒΒΙ
  ■ηο
  .._
  •0ΟΤΪ31 _.
  ·& 3 ('~ *
  οί1ϊ1η- ^)^
  »ό»ιι
  Α3
  (
  2;
  ηο ^ΧΧΊΙ,, (6 "(Π
  ) ^
  2
  (8
  χχ
  (9 '3
  ηο
  ΛΓ,ΙΙ
  -γΕ 5
  , Λ3
  2
  ι&οτΐίιο,
  Ο53γιΐ $α
  ■»κ »0Λ| ηοτΙ
  ] 0 Αι Λ» τ>χ
  ηοτΙ οοισιό'χγιιιοΑΒ ποτ^τΙολ οοι (χ.
  1 ^Ιί1 ί
  —ΟΙ
  »0Ο»ΐΑ3
  1

  '5οι
  -»Α)ρ
  Α3κ3Λ|
  ΐ
  ώι Α|
  ηιΐ-
  ς (χ
  Α|
  -Α3 5ξΛ.α
  -3Ο9ΤΪ31113-
  00322
  1
  »0Ο»1Α|
  3οι
  0 ,119 01 / Θ
  0030119 ο01 3ιφί*Υ. 30*311
  ? Ι ίήά
  3ηοι
  Ι 3οιςιΐβ3Α| ηοΐβηοΛθγ* 3(χ9 %
  Οοι »32 Ο,
  :ιΐ8
  3 2^
  ,. ϊίλΐ_5ρ<ίικλη0 Ί ς ·χ ηο 3Χ01 (λΧ (2-ΐ 'θ^ϊ1 ηο (οί ι~·ιι <— ιι <*Ί<*· ι~ι Γ<^ι <~» 91 3ιι ΧΛ 9 512 12 ΪΛ2Ή 3)3 Ααιιηοι αττιι Ο.1 ΐβ 3(Λ1 3ΓΑ1Χ3 -ί1Φ Λ®1 ΌΧΌ1ΧΧ ]0 11§ Α29Ο* ,^;,;,^ Χ31 Α? ^2 ΜΘΟ^ΪΙ ^Χ^ϊ ?1 9111} 9 :ιδ ·»Λ«)ηο[ : λ ' ιοκ:οΐ)ρχ 5({ΐ 9 323 ΙΑ§3130'Χ11 Π ί ι -3^ ·χιχτί3γχ χγγϊ 3)3 φΛ )311|θΊΐ Χ101Ι9 *1 ;κκ χκΜ3βθ)ρ Αθβ9ΐ χλχ3ι » 3χ23οΊ*ΐ3χχ32 3^γγοιι 5313 5(ί.ι ίΐιαχχα η3Λ)ρ ϋς(Λ »α 130 τ · Γ·χ 5ΐι1 ;οηύϊ Λ?2 '^'11 'χ5>χ ·»
  ^-* ^ Η τί Α ε/4 5 /Ι τ^ ΤΤ * λ ^^νΐ*)^ /ί4 Δ %^ ^ ^
  3ογγ?ρ }χχ ηοΐηγοιι
  ]χ>ιλ3 χι
  3!/.ι
  Χ)Λ
  ηοΧ
  Λ{ 323
  Λ|2 ιθ3ΐσιοι0Λ» 30
  "31 'γ 'Χ ΛζΐΕΧξ Α0)Λ3Τί
  ί] 3(αιοχ αχ
  (ΑΙ 0310 ϊ·'■"""-ιτσ '"ν- *0Χ11
  * ^ 3(^1 '3ηεφβ οοι 'ηοιΐ9ΐ
  0
  3θ)λργ
  5ίχι ·*
  χγγ>ρ ·
  353β
  5χοχββ3ΐ 323
  Ι(ΐ »0θ»ΐΑ| ι30
  χ^ΐ ·3χίσ)Χ 3(χι 5οι>ργιι
  -3λ 91 ϊ$ό
  λο
  ιμ 323 'χτίιγκ Α01X(^x^~
  Αοι»ο1χη3 λ!^.ι 3ΐ
  3X1
  5σ)359Φ κ? 3" 12
  ·Κ]ΑΧ1Ιβ 3Λ23
  η» )»χ ηογ90
  3χο"<ρΧ 3»χΐ3ΐοσΊ 3Λ13 'ϋ ί . . , ΜΗΜνί1Ο113ν •3 ·>« ΛΐμΙχό-301113, Λρι )οχ
  'νΆΙΖ χ 5ο)όιοΐ3, 5(ιι οόοι9υ )γ
  Λ91 5)3 ΛΟ31ΛΟ0Ο3Μ.9 ΛΟ)σθφθΟΐΐγΐ1 Λ00911
  ·5«3οη3ΐΗ»ιβιι» δϋΐξΐ» ηοαφάιοοΧιον; 5ΐιι Λχβ»
  Λΐιι 5»ικιγΐ4 5»(3κιΗ οιι» Ληοο,ιρΐι »λ «15 ΛΐβΙΐιβίι
  ΌΧΚχΧ^^Ι Λ(41 5]3 5»0 30101»» 301 φλλ
  /
  301
  313ΟΠ11Ο0Ι11 1ΟΜ
  Ή 2ΗΙΜΑΘΑ3ΐν
  ΖΗΙλάνΊ
  000'000'000'Ζ
  000 000 05
  ΌΖ6Ι
  -ΐνκΗβν Ν3
  ..11X110 ΗνΐΗΟΖ Η1ΙΝΒ]"
  919 Λ03γιι 3ΛθΧ3 5ποι 9θ :>οισ
  9 319Χ 1Ο51 '5οιλοΦχ? ΙΐΛ]λ 9 9
  ιση3 9θ '5ογ9^ιΦΗθΛ9 οιΐ3θΐιΐ| 9θ Ό)·Α)Ο ϋι
  Λ3 Λθΐθ9νί ΛΡ1 130^130011. ) 9θ
  οχ 9^· 59011 ιοχ 1} Όχστ1)γχ λΙιι 59Ο11 1} '
  Λ91 59011 Ο13Φ301Ο3 Λ Ο .ΌΤΐϋ,Χρ 9^ 5)3 130Υ3Ο]3 Λ3Χ
  ρ Λ39 5ο)ο^3^ 5ο)χη3γ 'Χ 9 '5οόθ9γφ >Ιαΐ3σ9Λθ|,
  9 Ό130Ο3 5οτΙιγχ 1/ '59σχοττ οιΙ; 5ότιοό9θΊς ο.
  -59θτΤοιΛ,ογοΐ9 5)3 Λ3οϋΐ9σ>ι? Λ01
  'ΤΊΟΙ 5θΟζ1θ 51}1 ΛΟΟ013ΥΧ 91 5)3 Ο013Χ ΛΐΐΙ 31303Ε3
  ΦΛ? ,Χτ ^ΘΥ?5? "Λ.1. 'ηο1 Ι
  Χ οοί 51ιχΙ/0θΐιοΠ) 5[}ΐ
  9θ ? φ 9
  οιΐ3 λΙ^ι οοφ9 ΌΟ3Λ Χ3 ΙΙ09Χ λΙ,ιι Ι^τΐ 9Λ -^ι ΛΟ)Μ
  -ιοιοχ λΙιι 3ΛΟ0Λ9τΤ3 Λ39 Λ9 'Ι1οΙ;Φ9 λΙ,ιχ Ι^γΙ 9λ '5υ.ι
  Χ)( 9ΐ 5)3 1ΐ0ΐιγγοχ0θόϋ. 9Λ Οοίΐθηογοχ9 λΙιι 9λ
  5οολ 9 Λ3θΙιτ1σ1φσΌϋ Λ91 '3θΥΐί53 ΐΑΐοσ 39
  πολ)3Χ3
  Λς

  π.οι 591Λ3
  ΟΤ1Ο9Υ11·
  ηοι
  9X03 5)3
  9Υ 5ςιοι
  )ο
  •9
  5091Λ93Λ
  άοχο
  λΙιι
  5ηοΛ
  ηοι ϋΧηφ ΰι
  Ι ί (
  Ιιΐ|
  '51ιι
  ηογ
  5|ιι 5Ιαιηοι
  5ηιι.
  ΡΘ
  ΟΐΙ,Ι Λ39
  5ολιι 3οηοχ(ΐ ιις 'ηοΑσηο^Γ)35
  Λ9ΐ5]3 '^οιυρ ΙΐΛ>ρφ3 ο)ι -^ΛλΙμ 5ΐιι
  5[}λοΦ 51}ΐ ΛοΧΙι Λ9ΐ λολ9γ1 .5ϋ.ι 9γΌ'99^ 91 '
  ■ 9Λ9 91 ΆΙΐΛογγοχ Λΐμι Άοιΐοΐ3τ1 91 5ΐιι 59
  5ηοι 35'θφΛΑ—, ·51ιι Λΐ*-}3γ Λοοριι 11οηοχ9 ,α 13091··30
  οσΊι 1{ '51ιι Ι
  9
  )οχ
  5οι
  Λ3 οσ3ΐϋ.τ1 λοοοοοολ λΙιι
  ΟΛ1ΥΥ9Η ΟΙ ΙβΧ Ο1ΟΓ13σΌΦ 91
  91 3λΐθΛΐα 51ΛΟ3Λ 1,1 φ
  9θ Λ?9 5οισ9ν/ 9
  Λ91 ΑΟΛ13Χ3 5]3 Λ3Γ9?Ο)3 5θ1Ο)3— 9 ^
  10 9 ΛΡ3. 'Γ>θ99ογ3£| Χ3 ΛθΛΐγγ3ΐιοχ ισχ
  9 5? Λοό9θΐο ΐ30"9Φ3 5ιι|{ Άΐιγλιο Λΐμι λΙχλ)3Χ3 ,
  ΆΐΐΛ)3Χ3 ΐ' Ϊ
  ^ 5)3
  Λί,ΙΧ
  ΛΟΛ
  13Χ11Λ9
  λΙιι
  θ3(
  Ιιγο ΙμΧηφ
  13Λ|λ
  3]3Α
  ιτί
  Ο01
  5η0Γΐ3
  13X3
  3ΐβΧ10
  οΐβο,τ.
  —■(3»Τΐ
  ηο3ίί9σ)ΐ>ο. ίί
  νΐ3ϋν<Ι3ΘΟΐνΐνΐνΜ IV» '53ρΧοοιι οιΐρ ΛοοιΧσϋ Υοογο >1δ
  / ΟΛΟΓΙΟ>| Ό3 Ό
  ηοιι
  »ι 391
  ^ ) ^ 53 5οισ
  9 '5ο)οηοσηυ. 51}ΐ λοι3χο"919 αΙιι Λ
  ηοΐ3σ9Λθ|, ηοι
  591Λ3 13ΓΪ9Μ 3Χ].3 9 5οιογ)(ι^ ηοΐφόιι.
  ΐ ΙΧ91113ΐσ311. Ι,ΟΧ 'Λ1311)3
  Ι,ι ρχ 5091Λ93Λ 5ΐιι
  0φ9 ιο ιΐ9'9 '5©χιιοίΐΛοσιι 3ΐοιΐ)ΐ
  ιοχ 'ηοισονν οοι οιω 91
  5(ιι
  -3ΛΠΟ ηοι
  ηοι
  ,3913
  §3 χ
  Μ
  9[, ηοΛ|τ1οη3οΌιιοσΊι
  Ικοαηο ]οχ Ά11199Λ3113 Λ91 Ιϊθ30οφ
  Ά)θΙΐΛ)Χ00011 ϋ^|
  ]θ ιοχ
  9Λ 3ΟΠ311Ο3 ^
  9Λ ΛΟ)χη3/ χ Λ91 3Λ3Γ)31031Ι. Λ39 5ΐ113σ9Λ0[, Ο.
  ^
  ΙΟ
  ΛΟΛ03
  ^
  Ήράκλειον-Κρήτης
  Γραφι,ϊα ίναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  6 Όκτωβρίου 1938
  ΕΔΟΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ1ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΠΑΗΡΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟ&ΟΤΗΙΙΣ
  ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  531 ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Μετά την χθεσι
  νήν.' όλονύκτιον συζήτησιν είς την Γαλ.
  λικήν Βουλήν, ετέθη τάς πρώτας ω
  ρας ζήτημα έμπιστοσύνης, ή όποία καί
  εδόθη διά μεγάλης πλειοψηφίαν* Ακο¬
  λούθως εζητήθη ή χορήγηβις έξουσιο
  δοτήσεως είς την κυβέρνησιν.
  Υπέρ τής κυβερνήσεως Νταλαντιέ έ
  ψήφισαν 331 βουλευταί καί εναντίον
  αυτής 78. Ή ψηφοφορία ^ εΐχε την
  έννοιαν χορηγήσεως πλήρους έξουσιοδο
  τήσεως είς την κυβέρνησιν μέχρι τού
  προσεχούς Δεκεμβριού, ήτις οΰτω έ-
  χορηγήθη είς τόν κ. Νταλαντιέ.
  ΔΙΕΣΠΑΣΒΗ ΤΟ ΛΑ
  ΜΕΤΟΠΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι κατόπιν τού άποτελέσμα
  τος τής ψηφοφορίας είς την Γαλλικήν
  Βουλήν, θεωρείται διασπασθέν τό λαϊ¬
  κόν μέτωπον ειδικώτερον ώς πρός την
  συνεργασίαν ριζοσπαστοσοσιαλιατών καί
  άκρας άριστεράς."
  ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΟΣ
  ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣΕΙΣ ΡΩΜΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων αγ
  γέλλεται * ότι είς Ρώμην διορΐζεται σή
  μερον .Γάλλος πρεσβευτής αναγνωρίζο¬
  μεν ής οΰτω υπό τής Γαλλίας τής ίτα
  λικής αύτοκρατορίας έν Αίθιοπία.
  ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—_ Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτερικού ότι ή αρμοδία διεθνής
  έπιτροπή καθώρισε τάς λεπτομερείας
  τού δημοψηφίσματος τό οποίον πρό
  κειτ'Ί νά διενεργηθή είς ωρισμένας πε
  ριφτ-ιείας τής Τσεχοσλοβακίας.
  Η
  ΡΙΝ Ε Τ ΑΙ ΒΡΛΧΥΒΙΟΣ
  ΝΕΑ ΤΣΕΧΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5» Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Κατά τάς έκ
  ΙΙράγας πληροφορίας κρίνεται όχι μα-
  κρός ο βίος τής νέας τσεχικής κυβερνή¬
  σεως.
  Η ΤΕΛΕΤΗΤΟΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡίΰΗ
  ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Υπό τού υπουρ·
  γείου των Έσωτερικών κατηρτίσθη τό
  πρόγραμμα τής τελετής των άποκαλυ-
  πτηρίων τού άνδριάντος τού βασιλέως
  Κωνσταντίνου τα όποία θά γίνουν την
  1Ο π. μ. τής προσεχούς Κυριακής,
  9 Όκτωβρίου. Είς τα άποκαλυπτήρια
  θά παράσχουν ή Α. Μ. ό Βασιλεύς
  μετά τής Λ. Β. Υ. τού Διαδόχου,
  οί πρίγκηπες, αί πριγκήπισσαι καί άπα¬
  σαι αί αρχαί.
  ΤΗΝ ΔΟΔΕΚΑΤΗΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
  ΠΕΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑΙ
  Λ»ΧΙΝΑΙ 5 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ανεκοινώθη αρ¬
  μοδίως ότι την Ι2ην τρέχοντος θέλουν
  περατωθή «ι φοιτητικαί έξετάσεις.
  Αί άνακοινώσεις τού Νταλαντιέ
  καί ή παραχδεΐσαδιεδνώς εντύπωσις.
  30 Πρωϊνή
  ΡΩΜΗ 5 Όκτωβρίου (ίδιαι- ]
  τέρα ύπηρεσία).— Ό λόρδος
  Πέρθ συνηντήθη χθές έκ νέου
  μετά τοθ κ. Τσιάνο καί συνε¬
  ζήτησεν επί τής καταστάσεως
  καί των Άγγλοϊταλικών σχέ¬
  σεων. Ησχολήθησαν μέ τό ί·
  σπανικόν καί την ταχείαν ρύ
  θμισιν τοθ ζητήματος τούτου
  ίνα τεθή είς εφαρμογήν τό
  Άγγλοϊταλικόν σύμφωνον.
  Βίς τούς κύκλους τής Ρώ-
  μης ύπίρχει ή πεποίθησις δτι
  τό ίσπανικόν βαίνει πρός ορι¬
  στικήν καί ταχείαν διευθέτη¬
  σιν κατόπιν τής πρώτης έκ μέ·
  ρους τού κ. Μουσολίνι ύποχω·
  ρήσεως διά τό ζήτημα των έν
  Ισπανία έθελοντών.
  ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΙΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Όκτωβρίου (ί
  διαιτέρα ύπηρεσ(α).—ΉΚυβέρ
  νησίς Μαντσουκουό προέβη
  χθές είς Εντονον διαμαρτυρίαν
  πρός την Μόσχαν ζητοθσα έ
  ξηγήσεις διά τα νέσ έπεισό
  δια τής 27ης Σεμ)βρίου είς
  τα ρωσσομαντζουριανά σύνο
  ρα τα όποία προεκάλεσαν
  Ρώσσοι στρατιώται τής φρου
  ράς των συνόρων.
  Η ΓΑΛΛΙΚΗ_ΒΟΥΛΗ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 ,ΌκτωβρΙου (Ι¬
  διαιτέρα ύπηρεσία). —Αί συνε-
  δριάσεις τής Γαλλικής Βου
  λή"ς, πολύ βρσχεΐας διαρκεΐας
  λήγουν σήμερον τό εσπέρας.
  Κατά την έναρξιν τής χθεσι
  νής συνεδριάσεως ωμίλησεν
  ό κ. Νταλαντιέ δστις καί έκα¬
  με μακράς άνακοινώσεις επί
  των τελευταίων γεγονότων
  τα όποία άπέληξαν είς τό
  σύμφωνον τοθ Μονάχου. Πα·
  ρά την επίθεσιν δύο βου
  λευτών καΐ τοθ κομμουνιστι
  κου κόμματος ή κυβέρνησις
  έλαβε ψήφον έμπιστοσύνης.
  Ή δοθεΐσα είς αυτήν πλειό-
  ψηφία ήτο πολΰ μεγάλη.
  Κατά την σημερινήν συνε¬
  δρίασιν ό κ. Νταλαντιέ έπρό
  τεινεν είς την βουλήν"πρός ψή
  φισιν σχέδιον διά μίαν τρίμη¬
  νον έξουσιοδότησιν, προκειμέ
  νού νά γίνη κατά τό διάστημα
  τουτο ταχεΐα οίκονομική άνα-
  διοργάνωσις.
  Ή έξουσιοδότησις εδόθη ά
  πό την Βουλήν είς τόν κ.Ντα
  λαντιέ διά σημαντικής πάλιν
  πλειοψηφίας. ]
  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ί
  Κατ' είδήσεις έξ Ούασιγκτώ
  νος αί άνακοινώσεις τοθ κ.
  Νταλαντιέ ενώπιον τής βου
  λή"ς προεκάλεσαν ζωηράν ίκα
  νοποίησιν είς τούς διπλωμα
  τικούς κύκλους τής Άμερικής.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Όκτωβρίου
  (Ιδιαιτέρα ύπηρεσία). — Είς
  τούς οίκονομικούς κύκλους θε
  μα μακρών συζητήσεων απο¬
  τελεί τό ζήτημα τής οίκονο
  μικής ένισχοσεως τής Πράγας
  διά την άναδιοργάνωσιν τοθ
  νέου κράτους.
  Πιστεύεται δέ ότι θά έξαρ
  τηθή άπά την έξωτερικήν πό
  λιτικήν πού πρέπει νά άκο
  λουθήση αυτή είς τό μέλλον.
  ΠΡΑΓΑ 5 Όκτωβρίου (ίδ.
  ύπηρεσία).— Μετά την παραί
  τησιν τής κυβερνήσεως την
  οποίαν υπέβαλε χθές είς τόν
  κ. Μπένες ό πρωθυπουργός
  Σιρόβυ, ούτος έλαβεν έκ νέ¬
  ου την εντολήν τοϋ άνασχη
  ματιομοϋ τής κυβερνήσεως.
  Ή νέα κυβέρνησις περιλαμ
  βάνει τέσσαρας Σλοβάκους
  ΰπουργούς.
  ΒΑ ΤΕΒΗ ΑΜΕΣΟΣ
  ΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΑΓΓΛΙΑΣ _ΚΑΙ_ΙΤΑΛΙΑΣ;
  ΤΙ ΕΞΕΔΗΛΩΣΕ ΣΧΕΤΙΚΩΣ
  Ο ΙΤΑΛΟΣ
  Ή νέαέπαφη Γαλλίας-Ιταλίας
  καί ή ρύθμισις τού ίσπανικοΰ.
  Μετά τό υπουργικόν συμ¬
  βούλιον τό οποίον συνεκλήθη
  χθές την πρωΐαν,ό κ Μποννέ
  ανεκοίνωσεν είς την ίταλικήν
  κυβέρνησιν δτι τό γαλλικόν
  υπουργικόν συμβούλιον απε¬
  φάσισε νά εκφράση ευγνωμο¬
  σύνην πρός τόν κ. Μουσολίνι
  διά την συμβολήν τού υπέρ
  τής είρήνης καί την επιθυμίαν
  τής Γαλλίας νά αποστείλη
  πρεσβευτήν πρός τόν βασιλέα
  καί αϋτοκράτορα Βίκτωρα'Εμ
  μανουήλ καί αναγνωρίση την
  ίταλικήν κατοχήνείςΑίθιοτιίαν.
  Κατά πληροφορίας τάς ό
  ποίας μετέδοσε τό πρακτο¬
  ρείον Χαβάς ώς πρεσβευτής
  τής Γαλλίας είς την "Ιταλίαν
  άποστέλλεται ό τέως πρεσβευ
  τής της έν Βερολίνω.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Όκτωβρίου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Ή Αγγλικη
  Κυβέρνησις έκρατήθη ένήμε-
  ρος τής νέας Γαλλοϊταλικής
  έπαφής ήτις αποτελεί θέμα
  συζητήσεων τταρά των επισή¬
  μων κύκλων έν συνδυασμώ
  μέ τό ίσπανικόν πρόβληαα
  καΐ τα άποτελέσματα τα ό
  ποία δύναται νά έχη έπ' αύ
  τοθ ή νέα προσέγγισις Γαλλί¬
  ας— Ιταλίας.
  'Εντός τής εβδομάδος άπο
  στέλ,λεται παρά τώ στρατηγώ
  Φράνκο ειδικώς άντιπρόσωπος
  τής Άγγλικής κυβερνήσεως ό
  οποίος πρόκειται νά εκθέση
  είς αυτόν τόν τρόπον αναχω¬
  ρήσεως έκ τής Ίσπανίας των
  ξένων έθελοντών καί νά ου
  ζητήση μετ" αύτοΟ τό ζήτημα
  τουτο, τό οποίον ώς γνωστόν
  είχεν άπορρίψει ό Φράνκο.
  ΕΡΑΝΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΣΕΧΩΝ
  —Είς Λονδίνον διενεργοθν-
  ται ίδιωτικοί έρανοι υπέρ τΛ£
  ένισχύσεωςκαί άναδιοργανώσε
  ως τόθ νέου τσεχικοϋ κράτους.
  Σήμερον απεστάλη τό ποσόν
  των 10 000 λιρών στερλι
  νών προσωπιχ-ώς είς τόν κ.
  Μπένες. Ό έρανος αΰτός υπο
  λογίζεται δτι θά έχη καλά ά¬
  ποτελέσματα.
  Αί τελεταί διά τα άποκαλυπτήρια
  τοϋ άνδριάντος τού Κωνσταντίνου.
  Υπό τής ΝομαρχΕας Ηρακλεί¬
  ου κατηρτίσθη χθές τό κάτωθι
  πρόγραμμα των τελετών «"τίνες
  θά όργανωθοΰ* έπ' εύκαιρία των
  άποκαλυπτηρίων τοθ άνδριάντος
  τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου.
  «Επί τοίς άποκαλυπτηρίοις
  τοθ άνδριάντος τοθ άκμνήσταυ
  Στρατηλάτου Βασιλέως ΚωνσταντΕ
  νού θέλει γίνη έν τώ Νομώ |·
  πίσημος έορτασμός τοθ γεγονότος,
  τοθ όποίου τό πρόγραμμα ναθορΕ
  ζομεν ώς κατωτέρω:
  1) Την 8ην ΌκτωβρΕου, παρα
  μονήν των άποκαλυπτηρίων, θά
  λάβουν χώραν όμιλίαι εις άπαν¬
  τα τα έκπαιδευτήρια τής πόλεως
  καΐ των έπαρχιων επί τοθ εργου
  τοθ αειμνήστου στρατηλάτου Βχ
  σιλέως Κωνσταντίνου. 2) Την 9ην
  Όκτωβρίου, ημέραν των άποκαλυ
  πτηρίων σημαιοστολισμός άπό
  πρωϊας τής πόλεως καί των χω
  ρίων, έωθινόν 6πό τής φιλαρμονι
  κης τοθ Α^μου. "Ωραν 11' π.
  μ. συγκέντρωσις των επισήμων
  καί τοΰ λαοθ είς την πλατείαν Έ-
  λευθερ'ας Ινθα θά γίνη την ιδίαν
  ώραν όμιλία πρός τόν λαόν περί
  τοθ Ιργου τοϋ άρχιστρατήγου
  Βασιλέως Κωνσταντίνου "Ω?αν
  11 1]2 π μ. παρέλασις πρό των
  επισήμων έν τη" πλατεΕα Έλευθε
  ρίας τοθ αζρχτον, Έθηχής Νεο
  λαίας, Προσκόπων καΐ Σχολείων,
  παιανιζούσης τής Μουσικής τοθ
  Δήμου.
  Κατά την όμιλίαν καΐ παρέλα
  σιν θέλουσι παραατή" ό 3ρθό5ο-
  ξος κλήρος καΐ οί άντιπρόσωποι
  των ξένων δογμάτων, άπασαι α[
  πολιτικαί, δικαστικαΐ καί στρα¬
  τιωτικαί αρχαί, ό δήμαρχος, ό
  πρόεδρος καί τα μέλη τοΰ Δημο
  τικοΰ Συμβουλίου, οί τετιμημέ-
  νοι διά παρασήμων των Βασι-
  λικών Ταγμάτων, Σωτήρος, Γε
  ωργίου Α'. καΐ ΦοΕνικος, τα
  Προεδρεϊα τοθ Δικηγορικοΰ καί
  Ίατρικοΰ Σολλόγου, οί Πρόε·
  δροι των Έπιμελητηρίων, οί
  ΤραυματΕαι Πολέμου καΐ οί τε-
  τιμημένοι διά πολεμικών μεταλ
  λΕων, οί άπόστρατοι άξιωματικοΕ,
  οί άνάπηροι Πολέμου, τα Προε¬
  δρεϊα των ΙΙαλαιών Πολεμιοτών,
  οί Κρήτες Άγωνισταί, ή Όργά-
  νωσις τής Έθνικής Νεολαίας, τό
  Σώμα Προσκόπων, οί Πρόεξροι
  των Νομικών Προσώπων Δημο
  σίου Δικαίου, οί Διευθυνταί καί
  ύπάλληλοι των Πιστωτικών Ί·
  δρυμάτων καΐ οί Πρόεδροι 8λων
  των Συλλόγων καΐ Σωυατείων
  μετά των Λαβίρων των. Οί κ.
  κ. Άντιπρόσωποι των Ξένων Κρα
  των, θέλουσι παρακληθξ ί'να ευα
  ρεσΐούμενοι, παρϊστώσιν είς την
  τελετήν.
  Τα τής στρατιωτικής παρατά
  ξεως καΐ παρελάσεως, θέλει κα
  τονίση ·ό Φρουραρχείον καΐ τα
  τής τάξεως ή Διοίκτσις Χωρο
  φυλακής.
  Είς τάς πρωτευούσης των
  έπαρχιων ναΐ άλλα κένΐρα,
  όρισθέντα δι* διαταγής τής Νο
  μαρχίας, θά γίνη κατά την Εδί
  αν, Ιΐην ώρ/ν π. μ. συγκέντρω
  σις των Άρ,χών καί τοΰ Λαοθ
  καΐ δμιλίαι περί τοΰ Ιργου τοΰ
  Βασιλέως Κωνσταντίνου.
  Την εσπέραν θ* φωταγωγηθή ή
  πόλις καί τ* Δημοσία Καταστή,
  ματ*».
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΟΥ ΑΙ.ΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  Κατά την προχθεσινήν κλήρωΐ
  9ΐν τοθ ΛαχεΕου τοθ Στόλου έξη
  χθησαν οί κάτωθι άριθμοί κερ
  δίζονϊ,ς τα άκόλουθα ποσά:
  6170 δραχ. 300.000
  14854 * 40.000
  39357 » 20.000
  Άνά δέκα χιλιάδας κερδίζουν
  «ί άριθμοί 35821 καί 4538.
  Άνά 4.000 κερδίζουν οί αριθ
  μοί: 15730, 25989, 32ίί, 3363,
  13211, 18119, 910, 17407,
  5815, 5408. Άνά 3.000 κερδί
  ζουν οί άριθμοί: 15804, 15719,
  1762Χ. 16104, 28169, 24750,
  24474, 21740, 29979, 33088,
  5199, 9453, 8029, 38522, 4270,
  17170, 32763, 1392. 22955, 18
  534. Άνά 2.000 χερδίζουν ο( ά,
  Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
  Δι' έγκυκλίου τού πρός τούς
  Γενικούς Διοικητάς καΐ νομάρχας
  τοθ κράτους τό υπουργείον τής
  Παιδείας παραγγέλλει νά ανατεθή
  είς καταλλήλου; έκπαιδευτικούς
  λειτουργοϋς ή έξέτασις ΐήί κατα¬
  στάσεως είς ή"ν ευρίσκονται αί λει
  τουργοΰσαι είς εκάστην διοικητι
  κήν περιφέρειαν δημοσία!, δημο
  τικαί, κοινοτικαί μοναστηριακαί,
  βιβλιοθήχαι,ώς καΐ αί βιβλιοθήκαι
  συλλόγων καί σωματεΕων.
  ριθμοί: 10626, 11782, 27409,
  1Θ338, 1362, 6516, 10867, 14.
  891, 18559, 31184, 39653, 34,
  087, 39065, 17111, 26778,
  26140. 27096, 12704, 20117,
  37716, 28565, 26264, 5058,
  28223, 22785.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  'Αγορά Ηρακλείου
  Κθΐτά τό δελτίον τιμών αγοραίς
  τοδ ΈμπορικοΟ καΐ ΒιομηχανικοΟ
  'ΕττιμεΧητηρΙου αί τιμαί των δι»·
  φόρων εγχωρίων προίόντων εΤχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίύες:
  Σουλτάν, έξαιρετ. 18.—
  Σουλτανίναι α'. 16.—
  β'· ' 17.- 17.50
  Υ'. 15.- 16.-
  „ » δ'· 13,- 14.-
  Καραμπ. 8.— 10.—
  Ελεμέδες α'. 11.50
  » β'. 9./Ό
  Κοινοί 8.50
  Ταχτάδες α'. 8.50
  Υ' 7.50
  Σταφίδες μαύραι
  ^
  " Ελαια 3-5ο 35.50
  Πυρηνέλσια 17.—
  Ελαιοπυρήναι 1,20
  , ΑΘΗΝΑΙ ϊί Όκτωβρίου (τοΰ
  ανχαποκριτού μας). _ Τηλεγραφήμχχ*
  εκ ϊ»ωμης αναφέρουν ότι αί συνομιλί-
  αι δια την εφαρμογήν τής άγγλοϊταλβ
  κης συμφωνίας συνεχίζονται εκεϊ.
  Σχετικώς μέ την συμφωνίαν ό Ίτα
  λος πρωθυπουργός κ. Μουσολίνι έξε
  δηλωσε την επιθυμίαν όπως ή άγγλοι
  ταλικη συμφωνία τεθή άμέσως είς ε¬
  φαρμογήν.
  10 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΙΤΑΛΟΙ ΕΒΕΑΟΝΤΑΙ
  ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΙΑΓΓΑΟΓΤΑΑΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Ζί Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—«Εκ τού έξωτερι.
  κου αγγέλλεται ότι δέκα χιλιάδας Ίτα
  λοί έθελονταί άναμένουν είς τα Γάδει·
  ρα τής έθνικής Ίσπανίας, προκειμένου
  νά επιστρέψουν είς την Ιταλίαν συμ
  φώνως πρός διαταγήν τού Μουσολίνι.
  Η "~^^
  ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΑΣ_ΥΗΟ_ΤΟΝ
  ΖΗΜΙΑΙ ΤΟΗ ΟΟΛΕΜΙΚΟΝ ΕίΚΑΤΛΣΠΣΕΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5δ Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι τα έθνικά άεροπλάνα έ-
  βομβίρδισαν τρείς φοράς την Βαρκε-
  λώνην καί τάς έν αυτή πολεμικΐς έγ-
  καταστάσεις.
  Η
  8Α ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ
  < ΑΘΗΝΑΙ ^ Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Λονδίνου Καναφέρουν ότι ή αγγλικη κυβέρνησις παρά την έξασκουμένην πίε< σιν υπό τής αντιπολιτεύσεως, θά άπο· κρούση 'τάς άμέαους εκλογάς. ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ψ ΑΘΗΝΑΙ 2* Όκτωβρίου (τοΰ ανταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ τή? αγγλικής πρωτευούσης ότι οί "Αγγλοι εργατικοί προτείνουν την σύγ· κλήσιν παγκοσμίου διασκέψεως. Η ΤΣΕΧΪΫΓΓΡΙΚΝ ΜΕΟΟΡΙΟΣ ΕΞΕΚΕΗ08Η ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΣΕΧΟΝ ΑΘΗΝΑΙ Εί Όκτωδρίου (τοΰ άνταποκριτού μας). — Αγγέλλεται **κ τού έξωτερικού όϊ* κυκλοφορούν φή- μ»4 ότι τα τσ,εχικά στρατεύματα έκκε· νώνουν την τσεχοουγγρικήν μεθόριον. Αί φήμαι αυται πάντως δέν έπεβεβαι* ώθησαν επισήμως. ίϊΡΚΙΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΑΟΥ ΑΘΗΝΑΙ ίϊ Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μ«ς).— Την 1Ο π. μ. τα μέλη τής Ίεράς Συνόδου άνήλθον εζς τα άνάκτορα καί έδωκαν ενώπιον τής Α· Μ· τα0 Βασιλέως την νενομι· σμένην διαβεβαίωσιν παρισταμένων τού ύπουργοΰ Παιδείας, τού άρχιεπισκό- που * Αθηνών καί τού Βασιλικοΰ Επι- τρόπου παρά τή Ίερα Συνόδω. ίΜετά ταύτα είς τό συνοδικόν μέγαρον εγένε¬ το ή έναρξις των εργασιών τής Ίεράς Συνόδου. *